Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
856001
   "Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України та кадрове забезпечення їх вирішення" 20-21 червня 1995 р. Матеріали науково-практичної конференції / ЛІВС при УАВС; Від.за вип. Б.Й. Токарський. – Львів : Край, 1995. – 156с.
856002
  Ніколаєнко О. "Органічна праця" на українських землях Російської імперії в 30-х - на початку 60-х років 19 ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-36.


  "Органічна праця" - це загальна назва польського суспільно-політичного руху. У 1834 р. в Києві відкрився Ун-т Св. Володимира. Більшість студентства в перші роки існування закладу становила польська молодь - у 1838-1862 рр. у середньому 52,6 % поляки.
856003
  Ніколаєнко Ольга "Органічна праця" на українських землях Російської імперії в 30-х - на початку 60-х років ХІХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст.
856004
  Кіндратець О.М. "Органічність" демократичної та авторитарної моделі модернізації // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
856005
  Луканин Р.К. "Органон" Аристотеля / Р.К. Луканин. – М., 1984. – 303с.
856006
  Аскер А. "Оргузнаме" Фазлаллаха Рашид-ад-дина и "Родословная туркмен" Абу-л-гази хана Хивинского об истории огузов // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 44-48. – ISSN 0130-6936
856007
  Іванишин П. "Орієнталізм" Едварда Саїда: критика імперського дискурсу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 111-115
856008
   [Орест Левицький] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 205. – ISSN 0869-3595
856009
   Орга-справочник по вопросам организации и реорганизации предприятий промышленности. – М.
2. – 1926. – 1108с.
856010
  Вахонєва Т. Організації мовлення як суб"єкти суміжних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 12-15
856011
  Майсюра О.М. Організаційна культура в управлінні персоналом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 34-36
856012
  Крупенна І.А. Організаційна культура як основа формування сучасних компетенцій вищого навчального закладу / І.А. Крупенна, А.Я. Клипач // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 146-149
856013
   Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою : (комплект дидактичних матеріалів) / [Саюк В.І. та ін. ; за ред.: В.І. Саюк, Є.Р. Чернишової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 163, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 163. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-644-228-7
856014
  Власова А.М. Організаційна поведінка : Навчальний посібник / А.М. Власова, Л.М. Савчук, В.Б. Савінова; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 96с. – ISBN 966-574-165-9
856015
   Організаційна робота в комсомолі. – К., 1969. – 26с.
856016
  Міняйло В. Організаційна система аналізу державних закупівель // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
856017
  Лукашук Н.В. Організаційна структура державного управління у сфері енергоефективності України: стан та перспективи розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 61-67. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
856018
  Некрасов С. Організаційна структура ордену іоаннітів в добу середньовіччя // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 340-344. – ISBN 978-966-171-793-9
856019
  Поліщук М. Організаційна структура римського легіону періоду республіки (IV - I ст. до н.е. ) // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 263-267
856020
   Організаційна структура управління інвестиційним потенціалом суспільного розвитку : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. упр. сусп. розвитком ; [уклад.: А.М. Михненко, В.Ф. Мартиненко]. – Київ : НАДУ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-34. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Управління суспільним розвитком)
856021
  Бобало О.Ю. Організаційна структура управління маркетинговою діяльністю у вищих навчальних закладах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 16-22. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано приклади організаційної структури управління маркетинговою діяльністю вуза, а також розглянуто основні функції кожного з підрозділів маркетингу.
856022
  Рудик В.К. Організаційна структура функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 74-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
856023
  Іванов О.Ф. Організаційне відновлення СДПН у повоєнній Німеччині (травень 1945 - квітень 1946 року) / О.Ф. Іванов, О. Куценко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 109-115. – ISSN 2076-1554
856024
  Коробка В.М. Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій для розвитку інноваційної сфери в Україні та світі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 200-205. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Обгрунтовано особливості та методи трансферу і комерціалізації інноваційної продукції в Україні та за кордоном і розкрито їх роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України. Обоснованы особенности и методы трансфера и коммерциализации ...
856025
  Корнєва Н.О. Організаційне забезпечення механізму фінансово-кредитних інститутів в Україні / Н.О. Корнєва, Н.В. Данік // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 122-126. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто і досліджено організаційне забезпечення механізмів фінансово-кредитних інститутів в Україні. Визначені основні питання специфіки організації і функціонування системи фінансово-кредитних інститутів в ринковій економіці. Сформовані ...
856026
  Василенко В.М. Організаційне забезпечення підвищення інноваційного потенціалу регіону : монографія / В.М. Василенко, Е.В. Павлиш, Є.Ю. Юрченко ; [наук. ред.: В.М. Василенко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень. – Донецьк : ВІК, 2013. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 190-205. – ISBN 978-966-430-148-7
856027
  Біломістний О.М. Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Біломістний, К.Г. Лічко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 56-61. – ISSN 2308-1988
856028
  Лаврененко В.В. Організаційне навчання на основі концепції динамічних здібностей // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
856029
  Заболотний О.Г. Організаційне перетворення регіонального механізму регулювання споживчого ринку страхових послуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 335-339
856030
  Липинський В. Організаційне становлення студентських профспілок УСРР у 1920-ті роки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-31


  В статті розглянуті питання формалізації не офіційно існуючих профспілок у студентському середовищі, їх організаційне становлення та перебирання на себе функцій і напрямків діяльності ліквідованих у цей час організацій загальностудентського ...
856031
  Качур І.В. Організаційний аспект проходження державної служби в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 178-180. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
856032
  Каганович Л.М. Організаційний звіт ЦК 16 зїздові ВКП(б) / Л.М. Каганович. – Х, 1930. – 139с.
856033
  Диба М.І. Організаційний підхід до визначення й погашення дебіторської заборгованості в Україні / М.І. Диба, Ю.В. Іващенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 83-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
856034
  Вергунов В.А. Організаційний поступ сільскогосподарської дослідної справи в Україні : (до 130-річчя створення Полтав. дослідного поля) : наук. доп. / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 28 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
856035
  Гладка В.В. Організаційний фундамент системи органів державного фінансового контролю // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 81-85. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
856036
  Максимюк Ю.О. Організаційні аспекти в управлінні прикордоною службою Республіки Польща // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 47-52. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
856037
  Горбул С.А. Організаційні аспекти діяльності Державної казначейської служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 166-168. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
856038
  Криворучко М.О. Організаційні аспекти захисту населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 193-195. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
856039
  Тригуб О.В. Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – С. 365-372. – ISSN 2222-4459
856040
  Золотарьов А. Організаційні аспекти розвитку машинобудування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 37-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
856041
  Габріелова Т.Ю. Організаційні засади використання інновацій у техніко-технологічних процесах обслуговування вантажів в аеропортах / Т.Ю. Габріелова, І.В. Василенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 129-132 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
856042
  Ткачик Л. Організаційні засади корпоративного податкового менеджменту // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 262-268. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
856043
  Копилов В.А. Організаційні засади національної системи бухгалтерського обліку в Україні / В.А. Копилов, Л.Г. Ловінська // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 127-137. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
856044
  Волохата В.Є. Організаційні засади оцінки ефективності управління залученими ресурсами банку на основі узагальненого таксономічного показника // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 48-55. – ISSN 2306-6792
856045
  Кунанець Н. Організаційні засади роботи бібліотек товариства "Просвіта" наприкінці XIX - початку XX ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 27-32. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються особливості методичного супроводу діяльності бібліотек товариства "Просвіта"в означений історичний період, проаналізовано науково-методичні розробки, що сприяли налагодженню ефективної роботи просвітянських книгозбірень за всіма ...
856046
  Соляр І. Організаційні засади та програмні орієнтири Народної організації українців м. Львова (1920-1930-ті рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 263-268
856047
  Дідус Т.А. Організаційні засади формування команди для реалізації соціального проекту // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 322-324
856048
  Кавун О.О. Організаційні засади формування підприємницьких об"єднань у конкурентному середовищі роздрібної торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 101-106. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
856049
  Пластун О.Л. Організаційні основи забезпечення банківської безпеки / О.Л. Пластун, О.М. Деркач // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 226-236
856050
  Кравченко Т.А. Організаційні основи місцевого самоврядування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 178-182. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
856051
  Андрієнко М.В. Організаційні особливості здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-13. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено організаційні особливості дійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України), систематизація яких дозволила структурувати вертикаль державного управління сферою пожежної безпеки, ...
856052
  Мазур О.Є. Організаційні патології системи державного регулювання роздрібної торгівлі України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 18-28 : рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
856053
  Каганович Л.М. Організаційні питання / Л.М. Каганович. – К, 1934. – 116с.
856054
  Трутяк І.Р. Організаційні принципи лікувально-діагностичних заходів у потерпілих із поєднаною травмою // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 59-63. – ISSN 1029-4244
856055
  Омельковець О. Організаційні розбіжності та розрив між "Смолоскипом" та ОУН (м) у 1970-х роках // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 541-555
856056
  Петрова І.А. Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 214-218. – ISSN 1727-1584
856057
  Сенчик М.О. Організаційні та економічні заходи попередження злочинів у торгівлі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 35-40. – (Серія права ; № 16)


  В системе профилактических мер, направленных на предупреждение преступлений в торговле, важное место принадлежит организационным и экономическим мерам. Это обусловлено тем, что данные преступления совершаются в экономической сфере и касаются ...
856058
  Шибіріна С.О. Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Шибіріна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
856059
  Шибіріна С.О. Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Шибіріна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 268 л. – Додатки: л. 217-268. – Бібліогр.: л. 195-216
856060
  Тимофєєва А.О. Організаційні та правові засади соціальної політики в Україні // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 218-224. – (Думка). – ISSN 2304-7410
856061
  Квачахія М.М. Організаційні та психологічні питання створення слідчої групи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 120-124. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті розглядається принцип підбору учасників слідчо-оперативних груп з врахуванням їх особистих і психологічних якостей.
856062
  Міхневич Л.В. Організаційні форми наукових юридичних досліджень // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 54-63. – ISBN 978-966-483-563-0
856063
  Коваленко В. Організаційні форми та види діяльності адвокатури в Україні, їх взаємозв"язок з профілактикою злочинів / В. Коваленко, О. Колб // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 254260. – ISSN 0132-1331
856064
  Марушкевич А.А. Організаційні форми управління у вищому навчальному закладі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 93-97. – ISBN 978-966-439-865-4
856065
  Садовський К.С. Організаційно-господарський план колгоспу / К.С. Садовський. – Херсон, 1970. – 52 с.
856066
  Віхров О.П. Організаційно-господарські зобов"язання у ліцензуванні господарської діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 158-161


  У статті обгрунтовується, що відносини, які виникають при ліцензуванні певних видів господарської діяльності між суб"єктом господарювання та органом ліцензування, є організаційно-господарськими зобов"язаннями з ліцензування господарської діяльності. ...
856067
  Глинська О.В. Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 95-99
856068
  Ніколаєв І. Організаційно-гуманітарна діяльність "Місії Нансена" в Україні під час голоду 1921-1923 років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2011. – № 6 (96) листопад - грудень. – С. 31-34


  На матеріалах Миколаївської області.
856069
  Стеблянко М.Д. Організаційно-економічна модель оптимального плану застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД у зовнішній торгівлі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
856070
  Богач Л.В. Організаційно-економічна оцінка функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 41-46. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано організаційно-економічні особливості та пріоритети функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель, досліджено тенденції та можливості подальшого вдосконалення земельних орендних відносин.
856071
  Чередниченко О.Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 239-247. – ISSN 2075-4892
856072
  Васюренко О. Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-2005
856073
  Смоленюк Р. Організаційно-економічний механізм агропромислового комплексу України в умовах глобалізації // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 88-90. – ISSN 1818-2682
856074
  Кобушко Я.В. Організаційно-економічний механізм відтворення інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
856075
  Овчаренко Д.М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 124-127. – ISSN 2306-6806
856076
  Луцишин О. Організаційно-економічний механізм діяльності кредитних спілок у сфері кредитування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 69-85. – ISSN 1818-5754


  Розкрито сутність і деталізовано особливості організаційно-економічного механізму діяльності кредитних спілок у сфері кредитування. Проаналізовано динаміку та якісну структуру кредитного портфеля кредитних спілок в Україні, виявлено проблемні аспекти й ...
856077
  Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного управління машинобудівними підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 130-134 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
856078
  Панченко М.О. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України / М.О. Панченко, М.В. Ілінчук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 21-24. – ISSN 2409-1944
856079
  Карюк В.І. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карюк Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
856080
  Жук О.П. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України : монографія / О.П. Жук, Г.І. Тибінка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 227, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-397-291-1
856081
  Нікітін М.М. Організаційно-економічний механізм розміщення корпоративних цінних паперів на українських біржах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 77-82
856082
  Клюквіна М.С. Організаційно-економічний механізм соціально-відповідального управління конкурентоспроможністю підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 86-88 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
856083
  Герасимчук З.В. Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону : монографія / З.В. Герасимчук, Н.С. Куцай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 216 с. : іл., табл. – Додатки: с. 156-201. – Бібліогр.: с. 202-213. – ISBN 978-966-1532-65-5
856084
  Бутенко Н.В. Організаційно-економічний механізм управління партнерсько-корпоративними відносинами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 248-254. – ISSN 2222-4459
856085
  Бойко М.Г. Організаційно-економічний механізм формування національного бренду // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 304-311


  Викладено економічні передумови формування національного бренду, як найбільш очевидної і сприймаємої характеристики, від якої залежить соціально-економічний, культурний і політичний вплив території (держави, регіони, міста), її інвестиційна ...
856086
  Филюк Г.М. Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні / Г.М. Филюк, А.М. Магомедова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 7-14


  У статті розглянуто франчайзинг як одну з форм партнерських відносин між підприємствами та ідентифіковано його особливості. Визначено, що формування франчайзингових відносин - довготривалий процес, який передбачає розробку низки логічно послідовних ...
856087
  Куцик П.О. Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі : монографія / Куцик П.О., Вірт М.Я. ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-617-602-027-1
856088
  Красільчук В.Я. Організаційно-економічні аспекти входження України у світогосподарську сферу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 15-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються організаційно-економічні моделі включення України в систему міжнародного поділу праці. Наголошується на особливій ролі сучасної ринкової інфраструктури та спільного підприємництва.
856089
  Черкасова С.О. Організаційно-економічні аспекти становлення і розвитку ОСББ в Україні / С.О. Черкасова, М.Ф. Ахметова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 20-26. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
856090
  Божидарнік Т. Організаційно-економічні відносини молокопродуктового підкомплексу АПК у ринкових умовах: сутнісна характеристика та перспективи удосконалення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 60-62 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
856091
  Свиноус І.В. Організаційно-економічні засади виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України / І.В. Свиноус, Л.С. Іванова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 91-96. – ISSN 2308-1988
856092
  Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н.С. Ілляшенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 191, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 174-191. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-372-1
856093
  Настич Т.П. Організаційно-економічні засади розвитку освітньої діяльності вищих навчальних закладів // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 43-47. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
856094
  Серажим Ю.В. Організаційно-економічні засади саморегулювання сучасного ринку цінних паперів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 150-155


  У статті показані шляхи створення в Україні біржового товару, механізм виконання функцій фондової біржі, а також дана характеристика умовам формування ринкової ціни емісійних цінних паперів, яка лежить в основі оцінки вартості інвестицій і ...
856095
  Білоус С. Організаційно-економічні засади українського в"їзного туризму // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 81-86. – ISSN 2078-5860
856096
  Русан В.М. Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні : аналіт. доповідь / [Русан В.М., Собкевич О.В., Юрченко А.Д.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 85, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-199-8
856097
  Топузов М.О. Організаційно-економічні механізми інформатизації як змістова компонента методичного забезпечення підготовки сучасних фахівців // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 338-354. – ISBN 978-966-544-404-5
856098
  Остапенко К.А. Організаційно-економічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 151-162
856099
  Балюк М.О. Організаційно-економічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 4-15
856100
  Федірко В. Організаційно-економічні основи забезпечення еколого-економічної безпеки регіону // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 190-197. – ISSN 1818-2682
856101
  Воронкова І.Ю. Організаційно-економічні основи управління кластероутворенням // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 183-189. – ISSN 2308-6912


  Процес формування кластерів сприяє економічному розвитку взаємодіючих підприємств, організацій та установ регіону, забезпечуючи інноваційну модель господарювання. У межах функціонування кластеру стає можливим підвищення їх продуктивності, ...
856102
  Приказка С.І. Організаційно-економічні складові стимулювання інноваційної привабливості промислових підприємств в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
856103
  Ніколаєску І.О. Організаційно-змістова модель професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 147-152. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розкрито сутність і структуру науково-дослідної роботи майбутніх магістрів педагогічної освіти як педагогічного феномену. Виділено організаційну структуру наукового товариства магістрантів, подано його мету, завдання, функції, принципи, ...
856104
  Бухальська Т.В. Організаційно-інституційний механізм формування земель державної та комунальної власності у межах населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Бухальська Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
856105
  Осьмук Н.Г. Організаційно-інституціональні засади забезпечення якості вищої освіти в сучасній Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.142-144. – ISBN 978-966-698-191-5
856106
  Ленін Д. Організаційно-інформаційне забезпечення потенціалу банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 66-74 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
856107
  Моісєєва Н.І. Організаційно-комунікативна система виховної роботи у ВНЗ // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 259-266


  Розглядаються умови здійснення єдиного комунікативного процесу виховної роботи у ВНЗ. Визначені основні елементи організаційно-комунікативної системи виховної роботи.
856108
  Потяженко М.М. Організаційно-методичне забезпечення проведення догоспітального тромболізису за 2007-2015 роки / М.М. Потяженко, О.С. Лавренко, Л.І. Ткач // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 21-26. – ISSN 2312-7104
856109
  Якухно І. Організаційно-методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів під час дистанційного навчання // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 61-63
856110
  Мазур Ю.В. Організаційно-методичні засади моніторингу якості вищої освіти // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-24. – Бібліогр.: 10 назв
856111
  Бірюков П.В. Організаційно-методичні засади позааудиторної навчальної діяльності курсантів ВНЗ МВС України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 184-189
856112
  Коваль В.В. Організаційно-методичні засади програмно-цільового методу управління бюджетним процесом на сучасному етапі розбудови України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 326-328. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
856113
  Вуйців М.М. Організаційно-методичні засади формування та функціонування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Вуйців Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Додатки: л. 210-225. – Бібліогр.: л. 188-209
856114
  Ніколаєнко В.В. Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11-18-річного віку: порівняльний аналіз / В.В. Ніколаєнко, О.В. Байрачний // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 79-83. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що вивчення питань, пов"язаних з удосконаленням системи підготовки спортивного резерву у футболі, завжди були та залишаються актуальними та практично значущими. Мета дослідження - здійснити порівняльний аналіз організаційно-методичних ...
856115
  Омельчук В. Організаційно-методичні та змістові особливості Волинської духовної семінарії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.29-31. – ISSN 0131-6788
856116
  Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: 13 назв
856117
  Хоменко М. Організаційно-педагогічна діяльність професора Валентини Борисенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 10-14
856118
  Карпенко О.В. Організаційно-педагогічні засади реформування системи надання освітніх послуг у Франції / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, О.В. Довгань // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 93-98. – ISSN 2304-0629
856119
  Набока О. Організаційно-педагогічні умови застосування професійно-орієнтованих технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 48-53. – ISSN 0131-6788


  У статті досліджено організаційно-педагогічні умови застосування професійно-орієнтованих технологій у фаховій підготовці майбутніх економістів.
856120
  Гавриш Н. Організаційно-правова форма забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони ґрунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 100-104. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативні акти з проблем удосконалення організаційно-правових засад охорони земель і ґрунтів. Важливим напрямом у сфері охорони земель і ґрунтів є удосконалення системи нормування, стандартизації і паспортизації, розподілу ...
856121
  Погребняк С.В. Організаційно-правове забезпечення виховної роботи у вищих закладах освіти : монографія / С.В. Погребняк ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 155-163 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7496-53-1
856122
  Плугатар Т.А. Організаційно-правове забезпечення здійснення правосуддя із захисту прав фізичних та юридичних осіб, порушених у публічно-правових відносинах // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 54-61. – ISSN 2072-8670
856123
  Манжосова О.В. Організаційно-правове забезпечення системи обов"язкового медичного страхування в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 60-65
856124
  Муравйов В.І. Організаційно-правовий механізм захисту прав людини в Європейському Союзі / В.І. Муравйов, О.В. Святун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 3-16. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовані особливості системи захисту прав людини в Єв- ропейському Союзі та її співвідношення з системою захисту прав людини Ради Європи. Особлива увага приділена правовій природі та змісту Хартії основних прав ЄС. The article analyzes ...
856125
  Гетьман А.П. Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 119-128. – ISSN 2224-9281
856126
  Муравйов В.І. Організаційно-правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-32. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню правових механізмів імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з урахуванням змін та доповнень, запроваджених відповідно до Лісабонського договору. Спеціальна увага приділена питанням ...
856127
  Стаднік В.В. Організаційно-правові аспекти забезпечення ефективної діяльності виховних колоній // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-91
856128
  Бурило Ю. Організаційно-правові аспекти лібералізації державного регулювання у сфері телекомунікацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 86-89
856129
  Краснова М.В. Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві. В статье исследуются организационно-правовые гарантии заключения и реализации договоров в экологическом праве. The article ...
856130
  Мінаєва Г.М. Організаційно-правові засади впровадження менеджменту якості в органах місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Мінаєва Галина Миколаївна ; Нац. регіональний ін-т держ. управління ; Харківський регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
856131
  Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : навч. посібник для студентів ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-289. – ISBN 978-611-01-0433-3
856132
  Проскурякова К.С. Організаційно-правові засади державної служби та кадрового забезпечення в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 159-160
856133
  Рудовська С.І. Організаційно-правові засади діяльності громадських рад в Україні на сучасному етапі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 142-148. – ISSN 2306-6814
856134
   Організаційно-правові засади діяльності керівників органів державної влади : навч.-метод. матеріали / [Б.Г. Савченко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 52 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-49. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
856135
  Краснова М.Ф. Організаційно-правові засади дослідження прав людини на юридичному факультеті Київського університету // Вісник. Юридичні науки : Київ, 1989
856136
  Червякова О. Організаційно-правові засади доступу громадян до публічної інформації. Питання вдосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 90-97
856137
  Омельченко А. Організаційно-правові засади інтеграції України у світовий економічний простір // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 42-45
856138
  Герман Г.Ю. Організаційно-правові засади кар"єрної цивільної служби в демократичних державах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 130-132. – Бібліогр.: 10 назв
856139
  Шпортюк Н. Організаційно-правові засади муніципального господарювання в країнах ЄС: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 278-288
856140
  Омельченко А. Організаційно-правові засади надання Україні міжнародної фінансово-економічної допомоги для подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 160-163
856141
  Остапчук Ю.М. Організаційно-правові засади проведення органами державної статистики Всеукраїнського сільськогосподарського перепису / Ю.М. Остапчук, О.В. Сікачина // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 104-109. – Бібліогр.: 13 назв
856142
  Киндюк Б.В. Організаційно-правові засади реалізації "Сталінського плану перетворення природи" 1948 р. щодо створення нових лісів в УРСР // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 24-32. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
856143
  Фігун Н.І. Організаційно-правові засади розвитку освіти України в 1917-1918 рр. // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 293-296. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5


  Управлінсько-правовою основою розвитку вищої освіти стало рішення уряду Центральної Ради про створення прообразу першого національного вищого закладу - народного університету в Києві, який спочатку сформувався як громадський загальноосвітній підрозділ, ...
856144
  Піхоцький В.Ф. Організаційно-правові засади створення єдиної системи державного фінансового контролю // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 57-60. – ISSN 1728-6220


  У статті розглянуто питання щодо створення єдиної системи державного фінансового контролю (ЄСДФК), яка дасть змогу уніфікувати та узгодити контроль за державними фінансами. Автором визначено, що єдина система повинна містити певні складові: цілісність ...
856145
  Даниленко Ю.О. Організаційно-правові засади та діяльність правоохоронних органів в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1921 рр.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Даниленко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 182 л. – Додатки: л. 153-155. – Бібліогр.: л. 156-182
856146
  Омельченко А. Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні на рівні місцевого самоврядування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 106-111
856147
  Ткачук А. Організаційно-правові засади функціонування адвокатури в Німеччині // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 216-222. – ISSN 1026-9932
856148
  Лизогуб А. Організаційно-правові засади функціонування Європейської Ради // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 73-82
856149
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
856150
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 234-245. – Бібліогр.: арк. 204-233
856151
  Данильченко Ю.Б. Організаційно-правові основи кадрової роботи в органах прокуратури України : монографія / Ю.Б. Данильченко. – Харків : Золота миля, 2015. – 398, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-398 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-51-1
856152
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Геннадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 250 арк. – Додатки: арк. 248-250. – Бібліогр.: арк. 200-247
856153
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Генадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
856154
  Васильченко Т.В. Організаційно-правові особливості впровадження комерційної таємниці в умовах розвитку інноваційної економіки в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 141-146
856155
  Щербина В.С. Організаційно-правові питання вдосконалення матеріально-технічного постачання народного господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье рассматриваются основные направления перестройки материально-технического снабжения, проблемы совершенствования законодательства, регулирующего эту важную отрасль советской экономики.
856156
  Бугера С.І. Організаційно-правові питання реалізації сільськогосподарської продукції та забезпечення її якості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 445-451. – ISSN 1563-3349
856157
  Молдован В.В. Організаційно-правові питання участі громадськості в діяльності місцевих Рад // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
856158
  Семчик В.І. Організаційно-правові проблеми вступу України до СОТ і Європейського Союзу та участі у формуванні Єдиного економічного простору // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 349-367. – ISBN 978-617-7021-00-0
856159
  Зуєв В.А. Організаційно-правові проблеми забезпечення реалізації громадської та виробничої екологічної політики у сфері поводження з відходами // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 138-144. – ISSN 2224-9281
856160
  Сухоноси В.В. Організаційно-правові проблеми статусу прокурора області: погляд на реформування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-89
856161
  Вітрук М.В. Організаційно-правові форми реалізації прав радянських громадян (питання змісту і вдосконалення) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 8-14. – (Серія права ; № 13)


  В статье анализируются организационно-правовые формы реализации субъективных прав, которые в условиях социалистического общества характеризуются удобством, простотой и эффективностью: Усложнение таких форм должно быть социально оправдано и не может ...
856162
  Передерій О.С. Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу ( теоретико-правовий аналіз) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 124-129


  На основі аналізу базових положень Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво від 04.12.2009 р. розкривається сутність основних організаційно-правових форм співробітництва України і Європейського ...
856163
  Коваль Л.В. Організаційно-правові форми учасі трудящих в управлінні виробництвом / Л.В. Коваль. – К, 1966. – 127с.
856164
  Андрущенко І.Г. Організаційно-психологічні особливості проведення злиття і поглинання компаній в Україні // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 23-28
856165
   Організаційно-статутні питання КПРС. – К., 1974. – 240с.
856166
  Лукашевич В.Г. Організаційно-тактична модель допиту підозрюваного за участю захисника / В.Г. Лукашевич, Н.В. Грищенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 130-133. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
856167
  Чаплинський К.О. Організаційно-тактичні основи проведення слідчого огляду // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1 (15). – С. 22-29. – ISSN 1992-4437
856168
  Єфімов М.М. Організаційно-тактичні особливості призначення експертиз при розслідуванні хуліганства / М.М. Єфімов, Ю.А. Чаплинська // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 74-80. – ISSN 1992-4437
856169
  Козак Т.М. Організаційно-теоретичні засади моніторингу діяльності вищих навчальних закладів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 30-34
856170
  Тавлуй І.П. Організаційно-технічні засади поліпшування системи управління якістю та оцінювання її впливу на конкурентоспроможність вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Тавлуй Інна Петрівна ; М.во освіти і науки, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
856171
  Стороженко Л.О. Організаційно-управлінські аспекти забезпечення конкурентноздатності підприємств будівельного комплексу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 80-82. – Бібліогр.: 2 назв
856172
  Безшкура А.Ю. Організаційно-управлінські аспекти створення та функціонування віртуальних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 20-22. – Бібліогр.: 5 назв
856173
  Мар"їна О.Ю. Організаційно-управлінські комунікації в регіональних бібліотечних системах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 111-118


  Розглядаються питання організаційно-управлінських комунікацій у процесі формування регіональних бібліотечних систем. Викладено основні принципи, механізми управління комунікаційними процесами в регіональних бібліотечних системах.
856174
  Мосьпан Н. Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 49-53. – ISSN 2078-1687
856175
  Васильченко М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 47-51. – ISSN 2076-9326
856176
  Киращук Л.Д. Організаційно важливий вимір психологічної компетентності працівників у психології управління // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  Стаття вистітлює організаційно важливий вимір психологічної компетентності працівників у психології управління. Зазначено, що організаційно важливим аспектом управління можна вважати особистісні якості працівника, а методи оцінки, направлені саме на ...
856177
  Пчелін В.Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади : монографія / В.Б. Пчелін. – Харків : У справі, 2017. – 487, [1] с. – До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові. – Бібліогр.: с. 432-483 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-93-6
856178
  Коцюба Т.Я. Організація акордно-колективнох оплати праці колгоспників на основі єдиної ХІІ-розрядної сітки / Т.Я. Коцюба. – К., 1976. – 46с.
856179
  Мартинюк Т.А. Організація антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 115-120. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Стаття розкриває особливості організації антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу. Автор на основі проведеного дослідження пропонує рекомендації для всіх суб"єктів антинаркотичної профілактичної роботи, ...
856180
  Жигло В. Організація архівними органами УРСР пошуку та зберігання документів німецьких окупаційних структур на території північно-східної України у воєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 93-98. – ISSN 0869-3595
856181
  Селищев С.В. Організація аудиту безперервності діяльності державних підприємств // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 35-39. – ISBN 978-617-571-139-2
856182
  Машталяр Г.П. Організація аудиту фінансової звітності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 158-164. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
856183
  Михайловський М.К. Організація африканської єдності / М.К. Михайловський. – К, 1972. – 481с.
856184
  Федько В.В. Організація баз даних та знань : навч.-практ. посіб. для самост. підготовки студ. / Федько В.В., Тарасов О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196. – ISBN 978-966-676-578-2
856185
  Костирко Т.М. Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 109-119. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
856186
  Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обіку, контролю і аналізу в сільському господарстві / Ю.Я. Литвин. – Київ : Вища школа, 1993. – 301 с.
856187
  Карп"як Я.С. Організація бухгалтерського обліку зберігання та знищення документів господарської діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 113-119. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
856188
  Бердар М.М. Організація бухгалтерського обліку фінансових ресурсів в управлінні підприємством // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 7-12
856189
  Зміївська І.В. Організація взаємодії "студент-контент" в електронному навчанні / І.В. Зміївська, Л.А. Обоянська // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 26-28
856190
  Павлиш В. Організація вивчення студентами навчальних дисциплін та захисту кваліфікаційних робіт іноземними мовами / Володимир Павлиш, Анатолій Загородній, Любомир Пилипенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 86-91 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
856191
   Організація виробництва : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.О. Пашнюк, О.П. Микитюк]. – Київ : Київський університет, 2015. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-192
856192
  Зелінська Г.О. Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу : навч. посіб. / Г.О. Зелінська, Р.С. Кравчук, І.В. Федорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. орг. праці та вир-ва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 434, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-694-164-3
856193
  Котик Л. Організація виховання студентів Київського університету (1834-2014) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 164-168. – ISBN 978-617-640-146-9
856194
   Організація відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні : посібник / [ І. Агібалов та ін. ; відп. ред. В. Гордєйко ; упоряд. М. Мурашова ; наук. ред. О. Кожушко]. – Київ : ПРООН в Україні, 2012. – 116 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 112-115 та в підрядк. прим.
856195
  Янковська В.А. Організація внутрішнього аудиту в банках // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 11-13. – ISSN 2409-1944
856196
  Кузнецова С. Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії / С. Кузнецова, А. Кузнецов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 19-26 : рис. – Бібліогр.: 23 назв.
856197
  Сагайдак Р.А. Організація внутрішньогосподарського контролю в державних підприємствах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 326-333. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
856198
  Іщенко Я. Організація впровадження інформаційної системи управління витратами в корпоративних підприємницьких структурах // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 131-134. – ISSN 2078-5860
856199
  Якимчук М.А. Організація геологічної науки (на прикладі Китайської народної Республіки) / М.А. Якимчук, І.М. Байсарович // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 120-123. – Бібліогр.: 2 назв.
856200
  Петрович В. Організація державних органів влади Волинського воєводства та міста Луцька XV - 60-х рр. XVI ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – C/ 9-15
856201
  Волошин Ю.О. Організація діяльності європейського парламенту в умовах сучасних інтеграційних процесів / Ю.О. Волошин, Є.В. Годованик // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 99-108. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
856202
  Вовк Ю. Організація діяльності уряду УНР в екзилі у 1920-1923 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 88-94. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
856203
  Гуменюк О. Організація допомоги українським студентам-емігрантам у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1930 рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 57-60
856204
  Мельник Р.І. Організація доступу та користування архівними документами у Польщі: нормативно-правовий аспект // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 202-215. – ISSN 0320-9466
856205
  Гладких М.І. Організація дуальна / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 275. – ISBN 966-642-073-2
856206
  Амброзяк О.В. Організація евристичної діяльності учнів основної і старшої школи у процесі формування геометричних понять : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Амброзяк Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
856207
   Організація електронних лабораторних практикумів в дослідницькому університеті / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-62
856208
  Мальський М. Організація за демократію і економічний розвиток - ГУАМ як проект регіонального лідерства України: проблеми та перспективи / М. Мальський, О. Кучик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 47-54. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
856209
   Організація забезпечення безпеки під час ремонту та реконструкції перекриттів із використанням опалубки "ДОКА" / В.В. Сафонов, Л.М. Диденко, В.М. Панченко, В.В. Мелашич, А.І. Просандєєв, А.В. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-15 : рис., табл.
856210
   Організація забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного співробітництва : /монографія/ / [Внукова Н.М. та ін.] ; наук. ред. Н.М. Внукова ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. – 104 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-102. – (Транскордонне співробітництво). – ISBN 978-966-02-4552-4
856211
  Скулиш Є. Організація захисту інформації з обмеженим доступом - перспективний напрям підготовки фахівців в Україні / Є. Скулиш, А. Марущак, А. Гуз // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 21-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
856212
  Петров А.О. Організація здоров"язбережувального процесу у ВНЗ // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 245-251. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 7)
856213
  Сусло Д.С. Організація і діяльність земельно-судових комісій Української РСР (1921-1930 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 111-118. – (Серія права ; № 9)


  В статье дана краткая характеристика земельного законодательства Украинской ССР (1921-1930 гг.) и освещена организация земельных судебных комиссий волостных, уездных и губернских (1921-1925 гг.), районных и окружных (1925-1930 гг.), а также Особой ...
856214
  Понеділко О.В. Організація і контроль руху грошових потоків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 56-57
856215
   Організація і оплата праці в колгоспах и радгоспах України. – К., 1971. – 171с.
856216
  Ситник І.П. Організація і планування будівництва / І.П. Ситник. – Київ : Вища школа, 1972. – 348 с.
856217
  Плоткін Я.Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві / Я.Д. Плоткін, О.К. Янушкевич. – Львів, 1996. – 1478791с.
856218
   Організація і планування виробництва на приладобудівному підприємстві. – К, 1972. – 287с.
856219
   Організація і планування колгоспного виробництва. – К, 1971. – 284с.
856220
  Ковальский В.І. Організація і пранування виробництва на машинобудівнх підприємствах / В.І. Ковальский. – К, 1974. – 235с.
856221
  Садова У.Я. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню в Україні: регіональні аспекти / У.Я. Садова, М.В. Бачинська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 150-162. – ISSN 2072-9480
856222
  Яремчук В.О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій : монографія / В.О. Яремчук ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, акад. Нац. акад. правових наук України В.Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Апостіль, 2015. – 227, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-225. – ISBN 978-966-2517-21-7
856223
  Косолапова О. Організація інвестиційних процесів на підприємстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 72-74
856224
  Кирик С.М. Організація інноваційної діяльності в науково-технічній сфері на засадах інноваційного маркетингу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 108-113. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
856225
  Стрішенець Н. Організація інформації та організаця знань у системі бібліотечної та інформаційної науки(еволюція понять в амеріканському бібліотекознавстві) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 190-201
856226
  Сибірцев В.В. Організація інформаційно-інституціональної підтримки державного регулювання розвитку ринку праці // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 72-78. – ISSN 1683-1942
856227
  Мултанівська Т.В. Організація інформаційної взаємодії в аудиторському процесі / Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 30-38. – ISSN 1683-1942
856228
  Волот О.І. Організація інформаційної системи внутрішнього контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 36-38
856229
  Демещук А. Організація кінноти Армії УНР в 1919 - 1920 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 5
856230
  Козлакова Г. Організація комп"ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті / Г. Козлакова, Н. Сура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 75-82. – ISSN 2078-1016
856231
   Організація контрактних взаємовідношень у будівництві. – К, 1993. – 94с.
856232
  Труфен А.О. Організація контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 311-316. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
856233
  Касьяненко Л.М. Організація контрольного процесу за функціонуванням фінансових ринків: зарубіжний досвід // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 132-136
856234
  Максименко М.В. Організація кормової площі в колгоспі / М.В. Максименко. – Х., 1933. – 78с.
856235
  Рябчикова Ф. Організація краєзнавчих досліджень у науковому доробку В. Кравченка (1920–1931 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 87-94
856236
  Мормиль О.В. Організація метеорологічних спостережень у школі / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
856237
  Реуцький А.В. Організація міжнародного співробітництва правоохоронних органів при розслідуванні злочинів у фінансово-кредитній системі // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 116-119
856238
  Шпак Ю.О. Організація місцевого самоврядування в Японії // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 227-236. – ISSN 1993-0941
856239
  Кобзар Б.С. Організація навчально-виховної роботи в школі подовженого дня / Б.С. Кобзар. – К., 1963. – 168с.
856240
  Тарнавська С. Організація навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі української СРР (1920-ті-початок 1930-х рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 107-114


  У статті розглянуто та проаналізовано аспекти організації навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі Української СРР в 1920-ті -на початку 1930-х рр.
856241
  Набока С.В. Організація навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 1991-2002 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 44-51. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Стаття присвячена навчальному процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в кінці XX - на початку XXI ст. Зокрема, в роботі висвітлені проблеми переходу вузу на українську мову викладання, запровадження модульно-рейтингової ...
856242
  Савченко О.Я. Організація навчального процесу в малокомплектній школі. / О.Я. Савченко. – К., 1974. – 174с.
856243
  Ільснко Г. Організація навчального процесу в університетах України у XIX столітті // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 150-154. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито особливості розвитку університетської освіти у XIX ст. В Україні центрами наукової думки, підготовки вчених, учителів для середніх шкіл, лікарів, юристів та інших фахівців стали Харківський, Київський і Новоросійський університети.
856244
  Слободянюк А.А. Організація навчального процесу вивчення англійської мови з використанням інформаційних технологій у вищих навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 276-279. – (Серія : Педагогічні науки)
856245
  Пендзей І. Організація навчального процесу з курсу " новітня історія країн західної Європи і Америки ( 1918 -1945 ) " відповідно до вимог Болонської системи навчання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 25-35. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу, зокрема 100-бальної шкали оцінювання знань. Надані методичні рекомендації для виконання модульних контрольних робіт, індивідуальних навчально-дослідних завдань і ...
856246
   Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства охорони здоров"я України в умовах впровадження Закону України "Про вищу освіту" (за підсумками моніторингу в 2016 р. / Ю.С. П"ятницький, І.В. Мельник, М.О. Поліщук, Ю.І. Фисун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 29-35. – ISSN 1681-2751
856247
  Юхно О.І. Організація навчального процесу у політехнічних інститутах України (50– 80-ті роки XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 11-17. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто особливості організації навчального процесу в політехнічних інститутах у 50-80-х роках XX ст. Констатовано підвищення творчої активності студентів, зміцнення їх зв"язків з виробництвом, зростання наукових робіт експериментального характеру, ...
856248
  Назаренко Т.Г. Організація навчальної діяльності старшокласників у профільних географічних класах // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 38-43 : табл., схема. – Бібліогр.: 12 назв
856249
  Марушкевич А. Організація навчальної діяльності студентів у сучасних умовах розвитку українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема організації навчальної діяльності студентів у відповідності до вимог часу. Акцентується увага на важливості врахування трансформації соціокультурних цінностей молоді, особливостей сучасних форм організації її навчання, ...
856250
  Бутковська Н.О. Організація навчальної і методичної роботи за допомогою мультимедійних засобів // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – C. 15-19
856251
   Організація навчання бібліотекарів: 2000 рік : Навчальні матеріали. – Київ, 1999. – 22с. – (Безперервна освіта бібліотекарів України ; Вип.1)
856252
  Онищук В.О. Організація навчання в умовах кабінетної системи / В.О. Онищук. – К, 1980. – 100с.
856253
  Ванагеліс В.Я. Організація навчання населення України з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-35
856254
  Тадеєв П. Організація навчання обдарованих школярів у США в період від завершення Другої світової війни до "спутникового шоку" // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 224-237. – ISSN 2077-1827
856255
  Терентьєва Н.О. Організація навчання у співробітництві : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – 59, 51 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Терентьєва Н.О. Освітні технології. Організація різнорівневого навчання. – Бібліогр.: с. 57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-630-034-1
856256
  Цікановська Н.А. Організація нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 101-108. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633
856257
  Топча О. Організація надання адміністративних послуг у зарубіжних країнах: досвід для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 350-353. – ISSN 2219-5521
856258
  Кабаченко Н.В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах: міжнародний досвід // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 62-67. – ISSN 1996-5931
856259
  Новицька О.В. Організація науково-дослідної роботи як складової реформування системи освіти в Україні (1920–1924 рр.) // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 4 (62). – С. 42-47


  Проаналізовано реорганізацію педагогічних закладів та науково-дослідних установ.
856260
  Бурба О.І. Організація науково-технічної експертизи в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 12-16
856261
  Лисенко Л.В. Організація наукової роботи в бібліотеці ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 117-120. – ISBN 978-966-285-103-8
856262
  Пивовар С.Ф. Організація Об"єднаних Націй / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 275-276. – ISBN 966-642-073-2
856263
  Поливана Л. Організація облікової політики підприємства / Л. Поливана, А. Губар // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 45-53 : табл.,рис. – Бібліогр.: 21 назв.
856264
  Петлюк Ю.О. Організація обліку витрат у розрізі центрів відповідальності: проблеми теорії та практики // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 13-15. – Бібліогр.: 6 назв
856265
  Кулик В. Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів / В. Кулик, М. Любимов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 12-18 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
856266
  Ткач І. Організація обліку надходження лічильників електроенергії в енергопостачачальних компаніях // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 34-38 : табл.
856267
  Свідерський Є. Організація обліку податку на прибуток за Податковим кодексом у перехідний період / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 15-21
856268
  Кравченко О. Організація опіки над дітьми-біженцями: документальні джерела з фондів Російського державного військово-історичного архіву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-17. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Актуальність представленої теми спричинена відсутністю досліджень з історії опіки за дітьми, які стали жертвами Першої світової війни. Стаття присвячена вивченню та аналізу документів з Російського військово-історичного архіву, які запроваджуються в ...
856269
  Янішевський С.О. Організація органів регіональної влади країн ЄС із напівпрезидентською формою правління: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 125-131. – ISSN 2306-5664
856270
  Євтушенко Н. Організація освіти польських учителiв у післядипломний період // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 30-35. – ISSN 2078-1687
856271
   Організація педагогічної та науково-асистентської практики : (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр") : навч.-метод. посібник. – Київ : Ленвінт, 2007. – 112 с. : табл. – Бібліогр.: с. 77-79. – ISBN 966-8995-02-3
856272
  Овдін О. Організація перепису населення Великої Британії 2011 р.: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 3 (22). – С. 181-189
856273
  Мартин А. Організація підготовки ата підвищення кваліфікації кадастрових реєстраторів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-34
856274
  Коломінова О.О. Організація підсумкового контролю навчалних досягнень учнів з англійської мови у початковій школі / О.О. Коломінова, С.В. Роман // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 38-47. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядається проблема організації підсумкового контролю навчальних досягнень з англійської мови учнів початкової школи. Аналізуються його функції: нормативно-контролююча, розвивально-виховна та функція управління навчально-виховним процесом. ...
856275
  Самохіна Н. Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / Наталія Самохіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 13-17. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються наукові та технологічні аспекти організації електронних інформаційних ресурсів. Проаналізовано особливості формування, наукового опрацювання та обслуговування повнотекстовими електронними документами. Визначено найближчі ...
856276
  Кравченко О. Організація податкового контролю в умовах реформування економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 113-117. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
856277
  Бовкун Т.І. Організація позакласної роботи з географії як засіб формування екологічної культури школярів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 34-36 : схема. – Бібліогр.: 8 назв
856278
   Організація пошукової роботи учнів на уроках української літератури. – Суми, 1984. – 20с.
856279
  Савчук О.М. Організація практики студентів на бакалаврських програмах з соціальної роботи: закордонний досвід / О.М. Савчук, Л.Д. Кондратова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 68-74. – ISSN 1996-5931
856280
   Організація проблемно-модульного навчання бібліотечних кадрів у системі підвищення кваліфікації : навчально-методичний посібник / Н.Г. Ашаренкова, Скнар, Т.І. Шамо, І.О. Шевченко; Ашаренкова Н.Г. [та ін.] ; М-во культури і мистецтв України, Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ : ІПК ПК, 1997. – 74 с. + Додатки: с. 59-68. – Бібліогр.: с. 69-70
856281
  Фаюк Г.В. Організація проектної діяльності на уроках // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 7/8 (449/450). – С. 2-6
856282
  Шаховська Н.Б. Організація просторів даних у складних інформаційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шаховська Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
856283
  Дзюба О.В. Організація просторової інформації та способи побудови геологічних баз даних / О.В. Дзюба, В.К. Демидов, О.В. Данилов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 134-149


  Виконано порівняння основних баз даних для роботи з просторовою інформацією. Роаналізовано тенденції розвитку систем управління базами даних.
856284
  Лакоза Н. Організація профільного навчання в Україні та за кордоном // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 42-48. – ISSN 2078-1687
856285
  Пісчанський Ю.Д. Організація профорієнтаційної роботи з ліцеїстами як основа безпеки їх майбутньої життєдіяльності / Ю.Д. Пісчанський, О.І. Яковлєв // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-36
856286
  Сухіна В.Ф. Організація процесу навчання в умовах інформатизації суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
856287
  Баханов К.О. Організація процесу навчання історії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 12 (364). – С. 6-9
856288
  Абсалямова Я. Організація процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 33-36. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито сутність та важливість організації процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу та визначено напрями подальших наукових досліджень.
856289
  Ольхова Н.В. Організація процесу формування світоглядної культури студентів в університеті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 89-93. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано сутнісний аналіз поняття світоглядної культури особистості, розкрито її роль у професійному та особистому становленні студентської молоді; визначено особливості організації навчально-виховного процесу в університеті та його роль у ...
856290
  Михайлуца М.І. Організація релігійного життя в губернаторстві Трансністрія (1941-1944 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 80-90. – ISSN 0130-5247


  Трансністрія - адміністративно-політична одиниця на південно-західній Україні, яку німці на підставі договору в Бендерах від 30 серпня 1941 р. віддали під тимчасову румунську цивільну управу. Румунський регіон Трансністрія був поділений на 13 жудеців ...
856291
  Срібняк І. Організація репатриації полонених українців з Австро-Угорщини у 1918 р. (джерела до історії української військової дипломатії) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 58-61
856292
   Організація роботи в піонерському таборі. – Дрогобич, 1966. – 31с.
856293
   Організація роботи виконкомів місцевих рад. – Київ, 1984. – 168с.
856294
  Орещенко А.В. Організація роботи над Атласом клімату і водних ресурсів України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 52-61


  У статті викладено призначення атласу і його цільову аудиторію. Описано організаційну складову робочого процесу, яка має бути врахована під час проектування методики для створення таких картографічних творів. Головну увагу зосереджено на оптимізації та ...
856295
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника : Методика і техніка / К.Г. Воблий. – Київ : АН УРСР, 1947. – 152с.
856296
  Білан Н.І. Організація роботи прес-служб : навч. посібник / Н.І. Білан, М.М. Нетреба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 303, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-822-7
856297
   Організація роботи редакції. – К, 1986. – 150с.
856298
   Організація роботи редакції газети. – Київ : Вища школа при КДУ, 1986. – 167с.
856299
  Пик С. Організація роботи російської розвідки напередодні Першої світової війни / С. Пик, В. Панасюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 46-51. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
856300
  Натрус О. Організація роботи структурних підрозділів прокуратур областей з представництва в суді інтересів громадянина і держави / О. Натрус, С. Подкопаєв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 63-69
856301
   Організація роботи суду : навч. посібник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [Афанасьєв В.В. та ін.] ; за заг. ред. І.Є. Марочкіна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-391-3
856302
  Корніч А.М. Організація роботи учнів : посібник для вчителя / А.М. Корніч. – Київ : Радянська школа, 1984. – 88 с.
856303
  Москаленко А.М. Організація самостійної роботи cтудентів магістри з курсу професійна етика управлінців навчальних закладів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
856304
  Галицька Е.В. Організація самостійної роботи студентів на економічному факультеті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-65. – (Економіка ; Вип. 40)


  Викладено основні принципи організації самостійної роботи студентів. Аналізується ефективність впровадження модульно-рейтингової системи у навчальний процес.
856305
  Білявська Л.О. Організація самостійної роботи студентів під час проведення фахової практики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 39-43. – (Педагогіка ; № 4)
856306
  Проданюк Ф.М. Організація самостійної роботи студентів при вивченні українознавчих дисцииплін за кредитно-модульною системою навчання // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 176-178


  У статті розглянута сутність та провідні форми самостійної роботи студентів. Розкрито роль самостійної роботи у формуванні професійної компетеції майбутніх фахівців.
856307
  Грицюк Л.К. Організація самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу / Л.К. Грицюк, М.В. Сірук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 9-14. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні аспекти особливостей самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі III- IV рівнів акредитації та роль викладача в її ефективній організації.
856308
  Гаревич М.О. Організація самостійної роботи студентів як засіб формування професійної компетенції майбутніх фахівців // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 282-285. – ISSN 2218-5348
856309
   Організація сейсмологічного пункту спостережень на острові Зміїний / О.З. Ганієв, К.В. Петренко, Є.Є. Шеремет, Д.В. Вакулович, В.А. Красний // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 122-128 : Рис. – Бібліогр.: с. 128. – ISSN 0203-3100
856310
  Бондарчук І.С. Організація систем пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 189-194 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
856311
   Організація систематичної картотеки статей. – К, 1993. – 18с.
856312
  Мандрик І.О. Організація системи державного управління Угорщини у перші роки дуалізму (1867-1971) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 67-73. – (Історія ; Вип. 29)
856313
  Макеєва І. Організація системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України: історія та сучасний стан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 12-16. – ISSN 2076-9326


  Головна роль в організації та функціонуванні бібліотек ВНЗ належить Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка — організаційно-методичному, координаційному центру мережі бібліотек вищої школи ...
856314
  Лозова А. Організація системи регіональної допомоги в Україні та її відповідальність європейським стандартам та нормам у сфері конкуренції / А. Лозова, Н. Бугаєнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 95-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
856315
  Хома І.Б. Організація системи фінансового контролінгу на підприємстві / І.Б. Хома, І.В. Гринчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 330-334. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
856316
  Коваленко В.В. Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах / В.В. Коваленко, Д.В. Шиян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 41-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
856317
  Коваль Т. Організація спеціалізованого обслугогування читачів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1923-2011) / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
856318
  Острянко Т.С. Організація співпраці класного керівника із соціальним педагогом у загальноосвітньому навчальному закладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 64-70. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто сутність співпраці соціального педагога та класного керівника, проаналізовано їхні спільні функції та напрями роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Окреслено систему їхньої взаємодії та обгрунтовано її обов"язковість.
856319
  Гафіатуліна І. Організація співпраці навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з позашкільними організаціями // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 13-14 : фото
856320
  Лозинська І. Організація судової системи у Галичині в роки Першої світової війни // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 97-111. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
856321
  Горуйко Х.Л. Організація та діяльність військових судів Західно-Української Народної Республіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-49
856322
  Новицька О. Організація та діяльність науково-дослідних кафедр педагогіки в Україні у 1920-ті роки // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2013. – Вип. 1. – С. 71-82


  Київська науково-дослідна кафедра педології розпочла свою роботу 16 листоп. 1921 р. і була першою в Україні науково-дослідною кафедрою з педалогії. Кафедра користувалася приміщенням, лабораторіями, приладами та бібліотекою Київського інституту народної ...
856323
  Трепак Л. Організація та діяльність окупаційних органів юстиції у польському генеральному губернаторстві (1939-1945 років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 87-94. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
856324
  Дишкант О. Організація та завдання державного фінансового контролю в управлінні видатками бюджету // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 83-93. – ISSN 1818-5754
856325
  Сквірський І.О. Організація та здійснення громадського контролю у Російській Федерації: питання теорії та практики // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 52-60. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано як наукові праці з питань організації та здійснення громадського контролю у Російській Федерації, так і відповідне законодавство. Розглянуто основні нормативні акти Російської Федерації, які регламентують вказані питання, а ...
856326
  Павленко Д. Організація та методи роботи козацьких спецслужб (1648-1657 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 28-29
856327
  Скоп Х. Організація та методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 5. – С. 29-40


  Розглянуті проблемні питання навчання і розвитку професійних бухгалтерів у зв"язку із реформою системи бухгалтерського обліку в Україні.
856328
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 7-ме вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 310 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-346-928-7
856329
  Курач Т.М. Організація та методологічні аспекти підготовки до експертного оцінювання властивостей геозображень // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 30-34 : мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-9780
856330
  Мальська М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посібник / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. : табл. – Додатки: с. 239-242. – Бібліогр.: с. 243-246. – ISBN 978-611-01-0292-6
856331
  Федорак О.Д. Організація та проведення "Тижня знань безпеки життєдіяльності" в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 20-23
856332
  Подскальна О.А. Організація та розвиток цивільного захисту в Словацькій Республіці в контексті членства в Європейському Союзі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 137-140. – ISSN 2306-6814
856333
  Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. : дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 185-215
856334
  Полтавська О.І. Організація та соціальний інститут: проблема співвідношення понять // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 25. – С. 75-80


  Запропоновано критерії розмежування обсягу та змісту понять "організація" і "соціальний інститут" у контексті соціокомунікаційної парадигми розвитку бібліотекознавства.
856335
  Юсупов В.А. Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 173-178. – (Серія "Право" ; вип. 2)
856336
  Шевчук В. Організація тактичних операцій при розслідуванні злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 94-102


  "... Поняття та зміст".
856337
  Ейтутіс Г. Організація територіальної діяльності виробничих підрозділів на перших етапах реформування залізничного транспорту країни / Г. Ейтутіс, Д. Ейтутіс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 63-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
856338
  Гнатюк В.Р. Організація тотальної фіксації та видання свідчень про Голодомори 1932–1933 і 1946–1947 років: системні підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 175-181. – ISSN 0321-0499
856339
  Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : навч. посібник / О.О. Фастовець ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих Акад. пед. наук України, Ін-т туризму Федерації профспілок України. – Київ : Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України ; Ін-т туризму ФПУ, 2007. – 233 с. – Бібліогр.: с. 227-229. – ISBN 966-7849-24-4
856340
  Вергунов В.А. Організація трансферу інновацій у сільськогосподарських бібліотеках України : (на прикладі ДНСГБ НААН та мережі бібліотек аграрного профілю) / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосподарська б-ка. – Київ : ННЦ "ІАЕ", 2010. – 91 с. : табл.
856341
  Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 978-617-673-138-2
856342
  Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., допов. і доопрац. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-242. – ISBN 978-966-289-076-1
856343
  Щур Ю. Організація Українських Націоналістів ...і в Запорізькому краї? : Інтерв"ю / Юрій Щур ; [інтерв"ю взяв] Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)


  Інтерв"ю з канд. істор. наук, співзасновником Східноукраїнського дослідницького центру "Спадщина" Юрієм Щуром.
856344
  Гусак Р. Організація управління в українських землях II Речі Посполитої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 90-97. – ISSN 1728-9343
856345
  Оністрат О.А. Організація управління інтелектуальною власністю у військово-технічній сфері // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 96-105. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
856346
  Бондарук Т.Г. Організація управління місцевими фінансами в контексті світового досвіду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 222-231 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
856347
   Організація управління якістю праці та продукції в сільському господарстві. – К, 1983. – 168с.
856348
  Дробязко С.І. Організація управлінського обліку на підприємствах малого бізнесу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 68-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
856349
  Сурженко Л. Організація управлінського обліку та бюджетування на основі бізнес-процесів (на прикладі швейної промисловості) : управлінський облік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 27-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
856350
  Рекуненко Т.О. Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами органів державної податкової служби // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 117-121
856351
  Подяк В.М. і Попеску І.К. Організація фізкультурно-масової і спортивної роботи на факультеті / В.М. і Попеску І.К. Подяк. – Львів, 1974. – 67с.
856352
  Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств : навчальний посібник / Є.І. Сенько. – Київ : Знання, 2012. – 487 с. – Бібліогр.: с. 453-457. – ISBN 978-966-346-958-4
856353
  Холодницький Н.І. Організація, структура та місце прокуратури в системі органів юстиції Сполучених Штатів Америки (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Холодницький Назар Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
856354
  Бондаренко О.С. Організіційні моделі управління запасами промислових і торговельних підпиємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
856355
  Чорна Н.В. Організіція професійного навчання безробітних як напрям державного регулювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 83-84. – Бібліогр.: 8 назв
856356
   Організм і космос. – К, 1981. – 73с.
856357
  Поваляєва В. Організм людини потребує загартування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 15 : фото
856358
   Організм як система. – К, 1966. – 147с.
856359
  Марцінковський І. Організована Аркасом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 4-5


  Серед ювілейних дат відродження держави Україна у 2016 - 2018 рр. відзначають 110-річчя від часу заснування й просвітяни Миколаївщини.
856360
  Гула Л.Ф. Організована злочинна група - основа організованої злочинності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 365-375. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
856361
  Чаплинський К.О. Організована злочинна група: поняття та ознаки за українським законодавством // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-38.
856362
  Іваненко І.В. Організована злочинна група: сучасне розуміння // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 405-410. – ISSN 1563-3349
856363
  Медведєв В.С. Організована злочинна діяльність як загроза національній беспеці України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 109-117. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
856364
  Єфремов С. Організована злочинна діяльність як кримінально-правова проблема // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 75-82
856365
  Закалюк А. Організована злочинна діяльність: сутність і потреби нормативного визначення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.130-142
856366
  Міняйло Н.Є. Організована злочинність в Україні: стан, структура й особливості // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 118-122. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
856367
  Бортник В.А. Організована злочинність і тероризм / В.А. Бортник, П.М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.66-71. – ISSN 1609-0462
856368
  Пендюра М.М. Організована злочинність та ії форми як пряма загроза національній і міжнародній безпеці // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 106-107
856369
  Коваленко В.В. Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні / В.В. Коваленко, В.І. Кривенко, О.В. Усенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.34-44. – ISSN 1609-0462
856370
  Лазарєв Д. Організована злочинність та протидія їй як об"єкт міжнародної взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Окреслено систему поглядів науковців на проблему організованої злочинності в контексті міжнародної взаємодії; вдосконалено поняття організованої злочинності; розглянуто проблемні питання протидії організованій міжнародній злочинності. Очерчено систему ...
856371
  Шостко О.Ю. Організована злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльна кримінологічна характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 127-132. – ISSN 0201-7245
856372
  Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 301-308. – ISSN 0132-1331
856373
  Геворгян В.М. Організована злочинність у США / В.М. Геворгян. – Київ, 1975. – 81с.
856374
  Лисенко В.В. Організована злочинність як загроза національній безпеці України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 79-80
856375
  Черних С. Організована злочинність як об"єкт адміністративно-правової протидії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 78-80. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття організованої злочинності, уточнено її ознаки як об"єкта адміністративно-правової протидії, визначено основні напрями адміністративно-правової протидії організованій злочинності, охарактеризовано основні завдання суб"єктів ...
856376
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт социально-філософського аналізу : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.178-202
856377
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт соціально-філософського аналізу : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 30 с.
856378
  Кальченко Т.Л. Організована злочинність: кримінологічна характеристика та напрями протидії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 133-140
856379
  Кондратішина В.В. Організована злочинність: міжнародно-правові аспекти // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7272-11-2
856380
  Нежурбіда С.І. Організована злочинність: природа і шлях протидії ("механістичний" підхід) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 114-120. – (Правознавство ; Вип. 282)
856381
  Ущаповський В.Ф. Організована корислива злочинна діяльність як невід"ємна ознака предмета організованої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 76-83
856382
  Бусол О.Ю. Організована корупційна злочинність як різновид економічної злочинності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 262-266. – ISSN 2219-5521
856383
  Березовський І.Б. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 144-153. – ISSN 1609-0462
856384
  Єфремов С.О. Організоване злочинне угруповання та його ознаки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.217-225. – ISSN 1609-0462
856385
  Андрущенко В.П. Організоване суспільство : проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу / В.П. Андрущенко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 498с. – ISBN 966-8968-00-X
856386
  Галій М. Організований голод в Україні 1932-1933 = Organized famine in Ukraine / Микола Галій. – Чікаго ; Нью-Йорк : Український публіцистично-науковий інститут, 1968. – 40 с. – Парал. тит. арк. англ.
856387
   Організований капіталізм. – Х, 1931. – 194с.
856388
  Жбанова К. Організований набір робітників та переселення їх до Криму в 1954–1964 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 91-97. – ISSN 2309-9356


  У статті висвітлено особливості кримського напрямку організованого набору та переселення робітників у 1950-1960-х рр. На базі архівних джерел досліджено практику укладання трудових договорів серед населення областей країни для відбудови народного ...
856389
   Організований наркобізнес : (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності). – Харків : Право, 2005. – 256с. – ISBN 966-8467-57-4
856390
  Єрмоленко С. Організований розум (пам"яті академіка В.М. Русанівського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 28-33. – ISSN 0201-419
856391
  Соболєв О В. Організовані злочинні групи як об"єкт соціологічного аналізу / О В. Соболєв, О.Н. Ярмиш // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.33-40. – ISSN 1681-116Х
856392
  Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-43
856393
  Ущаповський В.Ф. Організовані злочинні угруповання та їх ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 104-110.
856394
  Козаченко О.І. Організовані кримінальні угрупування екстремістської спрямованості та особливості їхньої сутності / О.І. Козаченко, Е.В. Федосов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 27-31. – ISSN 1609-0462
856395
  Загробська А.Ф. Організовані переселення в системі міграцій населення УРСР / А.Ф. Загробська. – Київ : Наукова думка, 1974. – 112с.
856396
  Куліченко С.А. Організовані середовища поверхнево-активних речовин в аналізі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Куліченко С.А., Дорощук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 107с. – ISBN 978-966-439-280-5
856397
  Шамрук О.П. Організованість особистості офіцера пенітенціарної служби: зміст і структура // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 111- 119
856398
  Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.58-63. – ISSN 0132-1331
856399
  Шульгина-Іщук Організування першої гімназії імені Т. Шевченка / підготувала до друку О. Леонтович // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 8-9


  "Першим директором гімназії був Петро Іванович Холодний, що до того був професором фізики в Політехніченому інституті і директором Комерційної школи в Києві." "...Йосип Юрійович Гермайзе вів історичний гурток. В його гуртку діти пробували писати ...
856400
  Шип Н.А. Організційно-правові засади діяльності Київської духовної академії ( 1819-1919 рр.) / Н.А. Шип ; М-во фінансів України ; Укр. держ ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : [УДУФМТ], 2008. – 48с.
856401
  Пашков С.М. Органіїаційно-правові проблеми та перспективи діяльності судової міліції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 267-270. – ISSN 1563-3349
856402
  Рябоконь Т.С. Органікостінний мікрофітопланктон і форамініфери київської світи Українського щита : organic-walled microphytoplankton and foraminifera of the Kiev Suite of the Ukrainian Shieid / Т.С. Рябоконь, Т.В. Шевченко // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 35-40 : fig. – Bibliogr.: 16 name
856403
  Лу Е. Органіст / Ерленд Лу, Петтер Амундсен ; [пер.: К.Г. Дуброва ; худож.-оформлювач: Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 510, [1], XLVIIIс. : іл. – Пер. вид. : Organisten / Erlend Loe, Petter Amundsen. 2006. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 504-509. – (Карта світу. Норвегія). – ISBN 978-966-03-7203-0
856404
  Гриненко І.О. Органічна будова сільськогосподарського виробництва. / І.О. Гриненко. – К., 1972. – 44с.
856405
  Сорока П. Органічна глибина простоти, або в ритмі серця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 163-167. – ISSN 0868-4790


  Художник Іван Холоменюк
856406
  Смола М.Г. Органічна єдність конституційних прав і обов"язків громадян СРСР / М.Г. Смола, Б.А. Пережняк. – К, 1980. – 16с.
856407
  Гоцуляк В. Органічна продукція та перспективи органічного ринку в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 371-372. – ISBN 978-617-7069-15-6
856408
  Верховський В.Н. Органічна хімія / В.Н. Верховський. – Вид. 13-е. – Київ, 1947. – 151с.
856409
  Цвеєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвеєтков. – К., 1954. – 128с.
856410
  Тюткало І.М. Органічна хімія / І.М. Тюткало. – 2-е вид. – К., 1961. – 204с.
856411
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – К., 1963. – 219с.
856412
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1964. – 236с.
856413
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 6-е вид. – К., 1969. – 255с.
856414
  Маковецький П.С. Органічна хімія / П.С. Маковецький, І.І. Грандберг. – Київ : Вища школа, 1975. – 176 с.
856415
  Цветков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цветков. – 18-те вид. – К., 1987. – 175с.
856416
  Цветков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цветков. – 10-е вид., перероб. – К., 1988. – 222с.
856417
  Цветков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цветков. – К., 1990. – 222с.
856418
  Домбровський А.В. Органічна хімія : Навч. посібник / А.В. Домбровський, В.М. Найдан. – Київ : Вища школа, 1992. – 503с. – ISBN 5-11-002504-5
856419
  Кононський О.І. Органічна хімія : Підручник для студ. і викладачів вищ. навч. закладів зооветеринарних факультетів / О.І. Кононський. – Київ : Сільгоспосвіта, 1994. – 528с. – ISBN 5-7987-0124-7
856420
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Львів : Центр Європи, 2000. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
856421
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 2-ге вид. – Львів : Центр Європи, 2001. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
856422
  Кононський О.І. Органічна хімія : Практикум: Навч. посіб. для аграрних навч. закладів Ш-1V рівнів акредитації із спеціальностей "Ветеринарна медицина" / О.І. Кононський. – Київ : Вища школа, 2002. – 247с. – ISBN 966-642-104-6
856423
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою):Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Д. Бобрівник, В.М. Руденко, Г.О. Лезенко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2002. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
856424
  Глубіш П.А. Органічна хімія : Навчальний посібник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищ. навч. закладів / П.А. Глубіш; Мін-во освіти і науки України; Науково-методичний центр вищої освіти. – Київ : НМЦВО. – ISBN 966-646-036-X
Ч.1 : Аліфатичні і ароматичні вуглеводні. – 2002. – 296с.
856425
  Кононський О.І. Органічна хімія : Підручник / О.І. Кононський. – Київ : Дакор, 2003. – 568с. – ISBN 966-95845-4-Х
856426
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою) : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О. – Київ : Ірпінь : Перун, 2005. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
856427
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 3-те вид., стереотипне. – Львів : Центр Європи, 2006. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
856428
   Органічна хімія : підручник [ для студентів хімічних спец. вищих навч. закладів ] / В.Я. Чирва, С.М. Ярмолюк, Н.В. Толкачова, О.Є. Земляков. – Львів : БаК, 2009. – 996 с. – ISBN 966-7065-87-4


  Подано основні розділи теорії і практики освіти дорослих, актуальні питання теорії освіти, розглянуто шляхи і засоби навчання, які відповідають вікові, соціальному і професійному статусу дорослих.
856429
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : підручник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн. закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Вид.4-те, стер. – Львів : Центр Європи, 2009. – 868 с. – ISBN 966-7022-19-6
856430
   Органічна хімія : методичні розробки для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : І.О. Савченко, Л.О. Вретік, Т.Г. Єжова]. – Київ : Київський університет, 2010. – 78 с.
856431
  Гупало О.П. Органічна хімія : підручник / О.П. Гупало, О.П. Тушницький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 431, [1] с. – Бібліогр.: іл., табл. – ISBN 978-966-346-414-5


  для студентів нехімічних спеціальностей
856432
  Біла Є.Є. Органічна хімія : [навч. посібник для студ. хімічних спец. вищих навч. закладів] / Є.Є. Біла, М.Д. Обушак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-848-7
Ч. 3 : Гетерофункціональні сполуки. – 2011. – 201, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 198
856433
  Бойчук І.Д. Органічна хімія : навч. посібник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. I-III рівнів акредитації / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька ; Житомир. базовий фармацевт. коледж ім. Г.С. Протасевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 238, [2] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 238. – ISBN 978-617-505-313-3
856434
   Органічна хімія в прикладах і задачах. – К., 1993. – 192с.
856435
  Григоренко О.О. Органічна хімія в реакціях : навч. посібник / О.О. Григоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-102
856436
  Мархілевіч К.І. Органічна хімія. / К.І. Мархілевіч, К.Р. Чібісов. – Х, 1932. – 148с.
856437
   Органічна хімія.. – 2-е. – Х.
вип. 1. – 1964. – 16с.
856438
  Реформатський О.М. Органічна хімія. Короткий початковій курс з додатком практичних вправ. / О.М. Реформатський, 1931. – 178с.
856439
  Сливка Н.Ю. Органічна хімія. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Ю. Сливка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1]с. : іл. – Бібліогр.: с. 293. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-576-5
856440
  Горічко М.В. Органічна хімія. Реакції карбонільних сполук : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [М.В. Горічко, В.Г. Пивоваренко ; ред. Грицаюк О.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 351, [1] с. : табл. – Авт. не вказані на тит. арк. – Бібліогр.: с. 340 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-540-0
856441
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручник для 6-го класу / Л.О. Цвєтков. – 4-е вид. – К., 1972. – 256с.
856442
  Цвєтков Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Цвєтков, л.О. – 70е вид. – К., 1976. – 216с.
856443
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – 15-е вид. – К., 1983. – 176с.
856444
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – К., 1984. – 176с.
856445
  Піддубна Д.С. Органічне виробництво - категорія реалізації конституційного положення щодо "якості харчових продуктів" // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 206-207. – ISBN 978-966-7957-18-6
856446
  Піддубна Д.С. Органічне господарювання у 2016 році - головний напрям аграрної політики України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 181-184. – ISBN 978-966-419-269-6
856447
  Макаров А.М. Органічне з""єднання моралі і права в єдині норми комуністичного співжиття / А.М. Макаров. – К, 1966. – 40с.
856448
  Поліщук А.Б. Органічне землеробство в Україні: історія та сучасність // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 55-63. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто історію становлення органічного землеробства в Україні, проаналізовано його сучасний стан і можливості розвитку в нашій державі. Встановлено, що органічне землеробство є перспективним напрямком економіки держави загалом і для ...
856449
  Потапенко В.Т. Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки / В.Т. Потапенко, О.М. Потапенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 58-65. – ISSN 2221-1055
856450
  Тележенко Л.М. Органічне харчування / Л.М. Тележенко, С.Л. Колесніченко, Я.Г. Верхівкер // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 20-21 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв
856451
  Ковалевський А.К. Органічний відпад в дібровах лісостепу України : Дис... канд. біолог.наук: / Ковалевський А.К.; Ан УРСР. Ін-т лісівництва. – К, 1952. – 223л. – Бібліогр.:л.214-223
856452
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Посіб.для вчителів / П.А. Глубіш; Мін-во осв.Укра ни.Ін-т змісту і методів навчання.Держ.Академія легко пром-ті Укра ни. – Київ : ІЗМH. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.1. – 1997. – 320с.
856453
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Навчальний посібник / П.А. Глубіш; МОУ. – Київ : ІЗМН. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.2. – 1997. – 220с.
856454
  Маковецкий П.С. і Маковецький Ю.П. Органічний синтез на основі нафти, газу та вугілля / П.С. і Маковецький Ю.П. Маковецкий. – К., 1972. – 48с.
856455
  Дрозд І.П. Органічні відходи і екологічна безпека: пошук оптимальних шляхів вирішення проблеми / І.П. Дрозд, В.І. Скляренко, А.В. Гулий // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 45-55.
856456
  Мерленко М І. Органічні добрива, виготовлені на основі сапропелю, та іх вплив на родючість дерново-підзолістого грунту і продуктивність сільскогосподарських культур в умовах Західного Полісся України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.04 / Мерленко І.М. ; Укр. Акад. аграрн. наук. – Харків, 1985. – 16 с.
856457
  Кириченко О.М. Органічні закони: поняття та ознаки, їх місце в системі джерел права України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-32.
856458
  Литвиненко Л.М. Органічні каталізатори / Л.М. Литвиненко, В.А. Савьолова. – Київ, 1979. – 64с.
856459
  Буданский С.В. Органічні кристали для сцинтиляційної техніки : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Буданский С. В.; НАН України, Наук.техн. концерн "Ін-т монокристалів". – Х., 1999. – 18л.
856460
  Пилипенко А.Т. Органічні реактиви в неорганічному аналізі / А.Т. Пилипенко. – К., 1972. – 216с.
856461
  Косінова О. Органічність взаємодії мистецтв у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 165-171


  У статті розглядається творчість Тараса Шевченка - поета, художника, музиканта, фольклориста-етнографа, археолога, історика. У центрі уваги - синтез літературного, музичного та образотворчого мистецтв у поетичних та прозових творах автора. В статье ...
856462
  Ройзман Л.И. Органная культура Эстонии / Л.И. Ройзман. – Москва : Музгиз, 1960. – 88 с.
856463
  Хрієнко Микола Органний акорд Кунаширу : дива заморські // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 116-117 : Фото
856464
  Иржанов С.Д. Органные культуры в вирусологических исследованиях / С.Д. Иржанов, Я.Е. Хесин. – Москва : Медицина, 1977. – 160 с. : ил.
856465
  Тухсанов Э. Органо-минеральное удобрение на основе аммонизации выветрелых углей и суперфосфата (гумофос) : Автореф... канд. хим.наук: / Тухсанов Э.; АН УзССР. Объединен. учен. совет по химии и химич. технологии. – Ташкент, 1967. – 22л.
856466
   Органо-неорганічні композити на основі ізоціанатів та силікату натрію з добавками уретанвмісного олігомеру / В.Л. Будзінська, С.С. Іщенко, Є.В. Лебедєв, В.В. Мужев // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 60-65. – Библиогр.: с. 65. – ISSN 0041-6045
856467
   Органо-неорганічні композиційні структури типу ядро-оболонка на основі феромагнітних наночасток манганіту [хімічна формула] / Ю.Ю. Шлапа, С.О. Солопан, Є.В. Одинець, А.Г. Білоус // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 11/12 ноябрь - декабрь. – С. 99-103. – ISSN 0041-6045
856468
  Абдуллаева Т.М. Органогенез изолированных листьев и возможности его регулирования : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 101 / Абдуллаева Т.М. ; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 18 с.
856469
  Огар В. Органогенні споруди карбону Донецького басейну та деякі особливості їх формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Описано різновікові органогенні споруди карбону Донецького басейну. Порівняно їх палеотектонічну позицію у Донецькому басейні та в деяких регіонах Європи і Північної Америки. Розглянуто дві основні моделі, які пояснюють виникнення та розвиток ...
856470
  Лупачев А.В. Органогенные надмерзлотно-аккумулятивные горизонты криоземов тундр севера Якутии / А.В. Лупачев, С.В. Губин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 57-68 : табл., рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
856471
   Органогенные постройки девона Белоруссии. – Минск, 1984. – 236с.
856472
  Болгова Г.В. Органогенные постройки кембрия Южного Тянь-Шаня и их палеоальгологическая характеристика : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.09 / Болгова Г. В.; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т геол. и геофиз.). – Новосибирск, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
856473
  Дринберг С.А. Органодисперсионные лакокрасочные материалы и покрытия / С.А. Дринберг. – М., 1976. – 141с.
856474
  Натансон Э.М. Органозоли металлов в углеводородных средах : Автореф... докт. химич.наук: / Натансон Э.М.; Академия наук Украинской ССР. Институт общей и неорганической химии. – Киев, 1951. – 29 с.
856475
  Зоетман Б. Органолептическая оценка качества воды = Sensory Assessment of Water Quality / Б. Зоетман ; пер. З. Н. Макаренко. – Москва : Стройиздат, 1984. – 68 с.
856476
  Добринская Л.А. Органометрия некоторых видов рыб Обского бассейна : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Добринская Л.А. ; Уральский филиал АН СССР. – Свердловск, 1964. – 18 с.
856477
  Добринский Л.Н. Органометрия птиц Субарктики Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Добринский Л.Н.; Уральский филиал Акад.наук СССР. – Свердловск, 1962. – 47л.
856478
  Стадник В.І. Органон філософії / В.І. Стадник. – Львів : Логос, 1997. – 56с.
856479
  Гарновский А.Д. Органопсевдогалогениды в современной координационной химии // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 46-55. – (Хімія ; Вип. 33)


  Обсуждаются свойства и методы получения органопсевдогалогенидов, а также разнообразных координационных соединений на их основе.
856480
  Харитонов Н.П. Органосиликатные композиции / Н.П. Харитонов. – Ленинград, 1980. – 90с.
856481
  Завин Б.Г. Органосиликатные материалы / Б.Г. Завин. – Москва, 1986. – 32с.
856482
  Куприна Н.И. Органоспецифические антигены в печени и экспериментальных гепатомах : Автореф... канд. биол.наук: / Куприна Н.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея АМН СССР. – М., 1965. – 25л.
856483
   Органотерапевтический сборник. – 3-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типо-Хромо-Литография В.В. Шварц, 1907. – V, 173 с.
856484
  Блюмхардт Александр Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование) : Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Блюмхардт Александр; КУ им.Т. Шевченко. – Киев, 2002. – 224 л. – Библиогр.: л.: 205 - 224
856485
  Медведев В.Г. Органы власти и управления антисоветских государственных образований Востока и Юга России в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.125-134. – ISSN 1811-9018
856486
   Органы власти и управления, осуществляющие руководство отраслями АПК Казахской ССР. – Алма-Ата, 1987. – 90с.
856487
  Крошилов А.А. Органы военного управления на Украине в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Крошилов А.А.; Пермский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Пермь, 1981. – 16л.
856488
  Яшин С.В. Органы военных сообщений в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0042-8779
856489
  Христофоров В.С. Органы госбезопасности СССР в 1941-1945 годах. Документы архивов ФСБ России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 34-52. – ISSN 0130-3864
856490
  Потарикина Л.Л. Органы государственного контроля Украинской ССР в условиях строительства социализма (1917-1934 гг.) : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.01 / Потарикина Л.Л.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К., 1972. – 40л.
856491
  Соколов Д.С. Органы государственного регулирования страхового рынка: их успехи и ошибки (международный опыт) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 31-35. – ISSN 1684-2618
856492
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР / М.Х. Кебеков. – М, 1981. – 102с.
856493
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР и их система. (По материалам Сев.-Осет. АССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук: 711 / Кебеков М.Х.; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
856494
  Лазарев Б.М. Органы государственного управления в СССР. / Б.М. Лазарев. – М., 1978. – 47с.
856495
  Теплова Н.А. Органы государственного управления промышленностью в СССР / Н.А. Теплова. – М, 1960. – 38с.
856496
  Мозохина А.Г. Органы государственного управления промышленностью в старанах -- членах СЭВ. / А.Г. Мозохина. – М., 1972. – 248с.
856497
  Марчук В.М. Органы государственного управления УССР да современном этапе / В.М. Марчук. – Киев, 1964. – 192 с.
856498
  Севостьянова И.Е. Органы государственного управления: судебная власть // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-34. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
856499
  Чжан Чжун-линь Органы государственной власти в городах СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чжан Чжун-линь; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 16л.
856500
   Органы государственной власти и государственного управления Калмыцкой автономной области и документирование их деятельности (1920-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максимов К. Н,; Максимов К. Н,; Моск. гос. ист.-архив. ин-т. – М., 1971. – 32л.
856501
  Шеремет К.Ф. Органы государственной власти и управления / К.Ф. Шеремет. – М, 1977. – 48с.
856502
   Органы государственной власти и управления Молдавской ССР. – Кишинев, 1976. – 206с.
856503
  Бугай Н.Ф. Органы защиты завоеваний Октября. / Н.Ф. Бугай. – М., 1982. – 176с.
856504
  Зуфаров К.А. Органы иммунной системы / К.А. Зуфаров, К.Р. Тухтаев. – Ташкент, 1987. – 182с.
856505
  Валеева Р.Х. Органы исполнения судебных решений по советскому гражданскому процессуальному праву : автореф. дис. .. канд. юрид. наук / Валеева Р.Х. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1961. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
856506
  Сопина Р.Д. Органы КК-РКИ Урала в борьбе за воспитание у рабочих промышленности социалистического отношения к труду в годы первой пятилетки (1928-1932). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сопина Р.Д.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 24л.
856507
  Бабичев И.В. Органы местного самоуправления муниципального образования как публично-правовая система: некоторые вопросы институционализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-81. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
856508
  Умаров К.У. Органы милиции - основные органы дознания. (По материалам УзССР). : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Умаров К.У.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1968. – 28л.
856509
   Органы народного контроля. – Минск, 1982. – 303с.
856510
  Манукян М.Н. Органы народного контроля в борьбе за построение коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Манукян М.Н.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 34л.
856511
  Горин В. Органы народного контроля в СССР / В. Горин, В. Степанов. – Москва, 1969. – 48с.
856512
  Шорина Е.В. Органы народного контроля СССР в борьбе за укрепление дисциплины и социалистической законности / Е.В. Шорина. – М, 1969. – 38с.
856513
  Карпенко Н.Ф. Органы народного контроля УССР в борьбе за осуществление ленинского плана построения социализма (1920-1934 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Карпенко Н.Ф. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 36 с.
856514
  Попов Н.Н. Органы народного контроля. / Н.Н. Попов. – Л., 1968. – 40с.
856515
  Михелькис А.Я. Органы народной власти в восстании, руководимом Емельяном Пугачевым в 1773-1775 годах. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Михелькис А.Я.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 16л.
856516
  Рамазанов Б.Р. Органы народовластия / Б.Р. Рамазанов. – Алма-Ата, 1972. – 112с.
856517
   Органы научно-технической информации стран -- членов центра. – М., 1971. – 288с.
856518
   Органы общесвенной самодеятельности как форма социалистической демократии. – М., 1988. – 237с.
856519
  Кулагин Иван Сергеевич Органы партийно-государственного контроля - боевые помощники партии в подъеме промышленного производства (1963-1965 гг.) (На мат. Закарпат., Ивано-Франков. и Львов. обл. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кулагин Иван Сергеевич; Ин-т истории партии КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1973. – 27л.
856520
  Раджабов Р.А. Органы партийно-государственного контроля Азербайджанской ССР в борьбе за построение социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Р.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1965. – 30л.
856521
  Анисимова Марина Федоровна Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Анисимова Марина Федоровна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 22 с.
856522
  Анисимова М.Ф. Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики. (1921-1925). : Дис... канд истор.наук: 07.00.01 / Анисимова М.Ф.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1991. – 200л. – Бібліогр.:л.179-200
856523
  Марков В.С. Органы партийного комитета / В.С. Марков. – Москва : Политиздат, 1986. – 142 с.
856524
  Москаленко И.М. Органы партийного контроля в период строительства социализма / И.М. Москаленко. – М., 1981. – 169с.
856525
  Рыжаков Д.Г. Органы политического сыска дореволюционной России в англоязычной историографии (вторая половина ХХ в.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 166-169. – ISSN 0042-8779
856526
  Ломов В.С. Органы предварительного расследования в Советском государстве до издения Декрета о суде №1 / В.С. Ломов. – Волгоград, 1976. – 47с.
856527
  Мурашин Геннадий Алексанрович Органы прокуратуры в механизме советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01-02 / Мурашин Геннадий Алексанрович; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государсвта и права. – Киев, 1972. – 28л.
856528
  Мурашин Г.А. Органы прокуратуры в механизме Советского государства / Г.А. Мурашин. – Киев, 1972. – 178с.
856529
  Маляров М.П. Органы прокуратуры в СССР: Пособ. для слуш. / М.П. Маляров. – М., 1975. – 96с.
856530
  Ковалев В.А. Органы расследования и судебная система Великобритании / В.А. Ковалев. – М, 1985. – 49с.
856531
  Закружный А.А. Органы снабжения и сбыта / А.А. Закружный. – Минск, 1983. – 224с.
856532
  Василенков П.Т. Органы советского государства и их система на современном этапе / П.Т. Василенков. – Москва, 1967. – 302с.
856533
  Козлов Ю.М. Органы советского государственного управления / Ю.М. Козлов. – М, 1960. – 151с.
856534
  Ямпольская Ц.А. Органы советского государственного управления в современный период / Ц.А. Ямпольская ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 228 с.
856535
  Манохин В.М. Органы советского государственного управления. Вопросы формирования / В.М. Манохин. – Саратов, 1962. – 164с.
856536
  Абова Т.Е. Органы Советского общенародного государства / [Т.Е. Абова, Б.Н. Габричидзе, Т.Н. Добровольская и др. ; редкол.: Б.Н. Топорнин (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – 344 с.
856537
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М, 1968. – 38л.
856538
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 38л.
856539
  Айзенберг А.М. Органы социалистического государства / А.М. Айзенберг, М.И. Хмелинин. – Москва, 1961. – 73с.
856540
  Чугунов А.И. Органы социалистического контроля РСФСР. 1923-1934 гг. / А.И. Чугунов. – Москва, 1972. – 472с.
856541
  Бурдина Е. Органы судейского сообщества в России и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 6 (103). – С. 84-97. – ISSN 1812-7126
856542
  Астанин Л.П. Органы тела млекопитающих и их работа / Л.П. Астанин. – Москва : Советская наука, 1958. – 352с. : табл., ил.
856543
  Зинуров Р.Н. Органы уголовной юстиции царской России и их взаимодействие в дореволюционный период (1722-1864) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.8-14
856544
  Повилейко Р.П. Органы управления и инструмент. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1965. – 89с.
856545
   Органы управления и статус гражданина. – Алма-Ата, 1988. – 174с.
856546
   Органы управления отраслью "Геологоия и разведка недр" от Геолкома до Министерства геологии СССР. – Л., 1990. – 686с.
856547
  Зиновьев Ф.В. Органы управления сельскохозяйственным производством / Ф.В. Зиновьев. – К, 1985. – 136с.
856548
  Туй Ван Чан Органы управления туризмом во Вьетнаме // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 146-155. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
856549
  Кошлина М. Органы финансового контроля: история создания и перспективы развития // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805
856550
  Морозов Л.Ф. Органы ЦКК - НК РКИ в борьбе за совершенствование советского государственного аппарата / Л.Ф. Морозов, В.П. Портнов. – М., 1964. – 220с.
856551
  Минеева Т.Г. Органы чрезвычайной юстиции в эпоху формирования английского абсолютизма // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 10. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
856552
  Дислер Н.Н. Органы чувст системы боковой линии и их значение в поведении рыб. / Н.Н. Дислер. – М., 1960. – 311с.
856553
  Макаренко Ю.А. Органы чувств и автоматы / Ю.А. Макаренко. – М, 1966. – 32с.
856554
  Третьяков Д.К. Органы чувств речной миноги / Д.К. Третьяков. – Одесса, 1915. – с.
856555
  Крейбиг Органы чувств человека / Крейбиг. – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1906. – 134 с.
856556
  Фролов Ю.П. Органы чувств. / Ю.П. Фролов. – М, 1948. – 72с.
856557
  Фролов Ю.П. Органы чувств. / Ю.П. Фролов. – Москва, 1952. – 103с.
856558
  Симкин Л.С. Органы юстиции и суды: борьба с преступностью / Л.С. Симкин. – М., 1988. – 126с.
856559
  Бажанов А.Т. Органы юстиции Парижской Коммуны / А.Т. Бажанов. – Казань, 1971. – 139с.
856560
  Лукашук И.И. Органы, представляющие государство при заключении международных договоров / И.И. Лукашук. – Киев, 1965. – 93с.
856561
  Алферов А.В. Оргатехника / А.В. Алферов. – Москва, 1973. – 320с.
856562
  Павленко В.Н. Оргинизация компьютерной поддержки процессов формирования траектории обучения студентов в технических вузах / В.Н. Павленко, Ю.М. Ткаченко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 4 (63). – С. 98-102. – ISSN 1814-4225
856563
  Українка Л. Оргія : Драматичні поеми / Л. Українка. – Київ : Основи, 2001. – 772с. – (Аристократи духу). – ISBN 966-500-122-1
856564
  Харламова Татьяна Оргкомитет премии: каждый раз - это выход на новые рубежи : лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-31
856565
  Коваленко В.М. та інш. Оргнанізаційно-економічні аспекти розвитку кредитних спілок // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.104-109
856566
  Касымбеков Пулатбек Оргнизация автоматизированого решения задач технико-физического планирования сельскохозяйственого производства (на примере сельскохозяйственных предприятий УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Касымбеков Пулатбек ; МВ и ССО УССР , Киевск. ин-т им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1982. – 18 с.
856567
  Прокофьев А.В. Орготехника в АСУ / А.В. Прокофьев. – М., 1975. – 64с.
856568
  Чернявская Е.И. Оргпнизационное обеспечение управления конкурентоспособностью предприятия в трансформационной экономике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.286-292
856569
  Тарасов В.Г. Оргструктура и хозрасчет объединений / В.Г. Тарасов. – М., 1983. – 64с.
856570
  Ассонов Г.Ф. Оргструктуры управления в условиях рынка / Г.Ф. Ассонов, Л.В. Бурлакова. – Київ, 1991. – 30с.
856571
  Сергеева Надежда Андреевна Оргтехника : Рек.указ.литературы в помощь лектору / Сергеева Надежда Андреевна. – Москва : Знание, 1977. – 24с.
856572
   Оргтехника. – М., 1978. – 333с.
856573
  Кривоногов Ю.А. Оргтехника / Ю.А. Кривоногов. – Киев, 1978. – 208 с.
856574
   Оргтехника в управлении. – М., 1975. – 183с.
856575
  Качалина Л.Н. Оргтехника на службе управления. / Л.Н. Качалина. – М, 1980. – 64с.
856576
  Исанчурин Р.А. Оргтехнические средства оперативного управления. / Р.А. Исанчурин, И.А. Волкова. – М, 1978. – 136с.
856577
  Касицкий И.Я. Оргтехплан машиностроительного завода. Основные вопросы методики планирования орг.-техн. мероприятий / И.Я. Касицкий. – М., 1953. – 200с.
856578
  Шутяк Софія Оргуська конвенція допомагає громадським організаціям захищати екологічні права // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 92-95
856579
  Іваничук Роман Орда : Історичний роман / Іваничук Роман. – Київ : Український Центр духовної культури, 1994. – 192с. – 5668. – (Сер."Український історичний роман"). – ISBN 5-7707-5382-7
856580
  Лагунов К.Я. Ордалия. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1970. – 255с.
856581
  Цхадая З. Ордалії : Засіб і мета у поезії Рауля Чілачави // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-143.
856582
  Михайленко А.Г. Ордалія : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1987. – 350 с.
856583
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Президент України П. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова орденом "За мужність" III ...
856584
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1


  Президент України П.О. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова (вихованець ...
856585
  Светлишин Н.А. Орден "Победа" - полководцам / Н.А. Светлишин. – М., 1988. – 238с.
856586
  Симонова Л.С. Орден в твоем доме / Л.С. Симонова. – М., 1987. – 172с.
856587
  Папазова А.В. Орден єзуїтів в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 107-110. – ISSN 2076-1554
856588
  Резниченко Г.И. Орден за бой. / Г.И. Резниченко. – М., 1987. – 158с.
856589
  Блинова Т.Б. Орден иезуитов в Белоруссии - крупный вотчинник и эксплуататор народных масс : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Блинова Т.Б.; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1979. – 30л.
856590
   Орден Італійської республіки вручено ректорові нашого університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  На грудневому засіданні Вченої Ради університету Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Фабріціо Романо за дорученням Президента Італійської Республіки оголосив про присвоєння Почесного звання Командора і вручив Орден ...
856591
  Земной В.П. Орден Ленина / В.П. Земной. – Саратов : Саратовское краевое изд-во, 1936. – 78 с.
856592
   Орден Ленина на знамени Баку. – Баку, 1980. – 159с.
856593
   Орден на знамени. – Минск, 1985. – 190с.
856594
  Крисюк М. Орден на прапорі / М. Крисюк. – Київ, 1949. – 92с.
856595
   Орден Святого Станіслава : Хроніка: січень-червень 2002. – Київ : Великий Пріорат Ордену Святого Станіслава в Україні, 2002. – 76с.
856596
  Савицька О. Орден Травня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 травня (№ 90). – С. 11


  Відомого українського перекладача, поета і дипломата Сергія Борщевського нагороджено "За заслуги" Аргентинською Республікою.
856597
  Блатин А.Я. Орден Трудового Красного Знамени - комсомолу / А.Я. Блатин. – 2-е изд. – [Москва] : Молодая гвардия, 1952. – 88 с. – На обл. авт. не указан
856598
   Орден трудовой славы. – М., 1943. – 63с.
856599
  Лазаренко В. Орден УНСО "За заслуги" ("Пустельний хрест") // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-37. – ISSN 1811-542X
856600
  Тишкевич Є. Ордена вранішнього сонця удостоєні професори КНУ // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  За внесок в українсько-японську співпрацю Уряд Японії відзначив чотирьох громадян України, серед яких професори КНУ імені Тараса Шевченка. Орденом Вранішнього Сонця 3 ступеня нагороджені: проф. Інституту філології, зав. кафедри китайської, корейської ...
856601
   Ордена Дружбы народов Академия наук Литовской ССР. – Вильнюс : Изд-во АН ЛитССР, 1983. – 220 с.
856602
  Петерс Я.Я. Ордена и инфаркты / Я.Я. Петерс. – Рига, 1990. – 148с.
856603
  Кузнецов А.А. Ордена и медали России / А.А. Кузнецов. – Москва : Московский университет, 1985. – 174с.
856604
  Кузнецов А. Ордена и медали России. Орден Владимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 232-233. – ISBN 5-7707-1061-6
856605
   Ордена и медали Союза ССР. – М., 1984. – 192с.
856606
  Васильев А.Н. Ордена и медали СССР / А.Н. Васильев. – Москва, 1940. – 11с.
856607
  Лобода В.Ф. Ордена и медали СССР : справочник / В.Ф. Лобода, И.П. Каргальцев. – М : Военное издательство, 1950. – 238 с.
856608
   Ордена и медали СССР. – М.
вып. 3. – 1975. – 22с.
856609
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 2-е изд., доп. – М., 1978. – 311с.
856610
   Ордена и медали СССР. – М., 1982. – 236с.
856611
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 302с.
856612
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР. / Г.А. Колесников, М А. Рожков, . – 4-е изд., сокр. – Минск, 1986. – 126с.
856613
   Ордена Ленина гражданская авиация. – М., 1967. – 560с.
856614
  Институт Ордена Ленина институт кибернетики / Институт, Киев кибернетики. – Киев, 1976. – 47с.
856615
  Институт Ордена Ленина Институт проблем управления / Институт, проблем управления. – М., 1974. – 120с.
856616
  Фомин А.А. Ордена Ленина колхоз "Грузия" Херсонской области / А.А. Фомин. – Симферополь, 1974. – 152с.
856617
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – М., 1953. – 304с.
856618
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – М., 1954. – 312с.
856619
  Герасимов Д.Д. Ордена Ленина колхоз "Россия" Крымской области / Д.Д. Герасимов. – Симферополь, 1971. – 120с.
856620
   Ордена Ленина Красноярский край. – М., 1968. – 255с.
856621
   Ордена Ленина Ленинградский военный округ. – Л., 1968. – 568с.
856622
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 2-е, испр. и доп. – М., 1977. – 572с.
856623
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 3-е, испр. и доп. – М., 1985. – 621с.
856624
   Ордена Ленина Московский округ ПВО. – М., 1981. – 319с.
856625
  Чабан Д.Г. и Михеев Е.К. Ордена Ленина совхоз "Герои Сиваша" / Д.Г. и Михеев Е.К. Чабан. – Симферополь, 1973. – 127с.
856626
  Федотов М.М. Ордена Леніна колгосп "Дружба" Львівської області. / М.М. Федотов, М.І. Ярмола. – Львів, 1973. – 80с.
856627
  Гладкоскок Я.Я. Ордена Леніна радгосп "Комінтерн" Харківської області / Я.Я. Гладкоскок. – Х, 1971. – 88с.
856628
  Царенко М. Ордена на фюзеляже // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 26-29. – ISSN 1811-542X


  Использование фалеристических мотивов в качестве авиационных опознавательных знаков.
856629
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – М., 1972. – 208с.
856630
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – М., 1980. – 223с.
856631
  Матвеев В.В. Ордена Союза ССР / В.В. Матвеев. – К., 1978. – с.
856632
   Ордена Трудового Красного Знамени ин-тут физиологии растений им. К.А. Тимерязвева. – М., 1976. – 64с.
856633
  Институт Ордена Трудового Красного Знамени Институт проблем материаловедения. / Институт, материаловедения. Киев проблем; Трефилов В. И. – К., 1976. – 80с.
856634
   Ордена Трудового Червоного прапора Інститут електрозварювання ім. Б. Є. Патона. – К., 1959. – 159с.
856635
  Білинець П.Ю. Ордена Трудового Червоного Прапора колгосп "За нове життя", / П.Ю. Білинець. – Ужгород, 1973. – 176с.
856636
  Єфімов О.М. Ордени бойової слави / О.М. Єфімов. – К, 1985. – 48с.
856637
   Ордени і медалі Союзу РСР = Ордена и медали Союза ССР / [сост.: В.В. Матвєєв]. – Київ : Вища школа, 1982. – 303 с. : кол. іл. – Назва і текст парал. укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
856638
  Даскалов С.Ц. Орденоносец / С. Даскалов ; пер. с бол. А. Эмильева. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 151 с. : ил.
856639
   Орденоносна Одещина. – Одеса, 1959. – 168с.
856640
   Орденоносні комсомольські організації України. – К., 1958. – 136с.
856641
   Орденоносное Оренбуржье. – Челябинск, 1968. – 392с.
856642
  Сафьян Б.И. Орденоносный 2Печатный Двор". / Б.И. Сафьян, З.Б. Марвиц. – М., 1969. – 112с.
856643
  Тырановец В.С. Орденоносный колхоз / В.С. Тырановец, Е.И. Поляруш. – М., 1939. – 80с.
856644
  Боднарюк Б. Орденське чернецтво XI-XIV ст.: епоха розквіту та домінування у західноєвропейському соціумі (I) // Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – № 7. – С. 55-64
856645
  Буйских А.В. Ордер в античній архітектурі : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Буйских А. В. ; АН України, Ін-т археології. – Київ, 1993. – 17 с.
856646
  Костыря И.С. Ордер на вселение: повесть / И.С. Костыря. – К., 1985. – 279с.
856647
  Муратов Н.Г. Ордер на доверие / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1970. – 316с.
856648
  Богданов В.Л. Ордер на квартиру / В.Л. Богданов, В.П. Кондаков. – М, 1988. – 207с.
856649
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 73-74. – ISSN 0130-321Х
856650
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-61. – ISSN 0130-321Х
856651
  Туманова З.А. Ордер на мир. Хроника одного дома. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1974. – 191с.
856652
  Гуревич Г.И. Ордер на молодость / Г.И. Гуревич. – М., 1990. – 254с.
856653
   Ордер на убийство. – М., 1990. – 397с.
856654
  Шекли Р. Ордер на убийство : Сборник научно-фантастических рассказов / Р. Шекли. – Москва : Политиздат, 1991. – 96с.
856655
  Гарнери А. Ордера гражданской архитектуры: Джакомо Бароцци да Виньола в сопоставлении с Витрувием, Палладио. Серлио и Скамоцци / А. Гарнери. – Киев, 1937. – 132 с.
856656
  Аксеновская Л.Н. Ордерное понимание организационной культуры // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 4. – С.25-32. – ISSN 0205-9592
856657
  Трегубенко Е.Ю. Ордерные ценные бумаги / Е.Ю. Трегубенко; Мин-во образования РФ; Ярославский гос.ун-тет им.П.Г.Демидова. – Ярославль, 2002. – 104 с. – ISBN 5-8397-0234-Х
856658
  Дубинский-Мухадзе Орджоникидзе / Дубинский-Мухадзе. – Изд. 2-е, испр. – М, 1967. – 334с.
856659
  Разгон И.М. Орджоникидзе и Киров и борьба за власть Советов на Северном Кавказе / И.М. Разгон. – М, 1941. – 332с.
856660
  Сенюшкин К.Д. Орджоникидзеабардский район Таджикской ССР. : Автореф... канд.геогр.наук: / Сенюшкин К.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 28л.
856661
  Дубинський-Мухадзе Орджонікідже / Дубинський-Мухадзе. – Київ, 1970. – 328с.
856662
   Орджонікідзе:. – К., 1938. – 292с.
856663
  Величко В.Є. Ординальні ідеали та структурні властивості напівгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається зв"язок природного часткового упорядкування класів еквівалентностей Гріна із напіврешітками ідеалів (лівих, правих, двобічних) напівгруп.
856664
  Романчик Р.Э. Ординарный профессор Александр Дмитриевич Дуличенко : Биобиблиография / Ромаш Э. Романчик; Тартуский ун-т, Каф. славянской филологии; Вступ. статья А.Ф. Журавлева; Под ред. О.В. Никитина. – Тарту, 2006. – 285с. – Парал. тит. лист на англ. яз.
856665
  Пухов В.А. Ординатор : повести / В.А. Пухов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 207с.
856666
  Мельничук І.А. Ординський та кримський напрями у зовньополітичній стратегії Литви (кінець XIV - кінець XV ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 342-345. – ISBN 978-966-493-676-4
856667
  Ропот В.Ф. Ордовик Белоруссии / Ропот В.Ф., Пушкин В.И. ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, Белорус. н.-и. геол.-развед. ин-т, IGCP IUGS UNESCO, project № 86. – Минск : Наука и техника, 1987. – 233, [1] с., [2] л. ил. – Библиогр.: с. 223-232
856668
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1972. – 242с.
856669
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
2. – 1973. – 100с.
856670
  Ульст Р.Ж. Ордовик Латвии / Р.Ж. Ульст. – Рига, 1982. – 294с.
856671
   Ордовик Приполярного Урала. – Свердловск, 1990. – 196с.
856672
   Ордовик Приполярного Урала : Палеонтология; монография. – Свердловск : УрО АН СССР, 1991. – 241с.
856673
   Ордовик Сибирской платформы. – Новосибирск, 1989. – 214с.
856674
  Четверикова Н.П. Ордовикские и силурийские отложения западной части Центрального Казахстана / Н.П. Четверикова. – М, 1960. – 100с.
856675
  Занин Ю.Н. Ордовикские и силурийские отложения Иркутского амфитеатра / Ю.Н. Занин. – Новосибирск : Наука, 1970. – 219с.
856676
  Каипов А.Д. Ордовикский вулканизм и медноколчеданное оруденение Акбастау-Кусмурунского рудного поля / А.Д. Каипов, А.К. Каюпов. – Алма-Ата : Наука, 1971. – 191с.
856677
  Шадрин Леонид Федорович Ордовские отложения северной части полярного Урала и их корреляция с ордовиком уральских субрегионов и других областей : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.09 / Шадрин Леонид Федорович; Уральск. науч. центр. – Свердловск, 1979. – 24л.
856678
  Ахонина В.С. Орегон : Бобровый штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 119-126. – ISSN 0321-2068
856679
   Орел-город. – Тула, 1967. – 184с.
856680
  Беляков С. Орел / С. Беляков. – Орел, 1939. – 129с.
856681
  Сидельникова З.Я. Орел / З.Я. Сидельникова. – Орел : Приоркское книжное изд-во, 1964. – 56с. : Ил. – Авт. на обкл. не вказ.
856682
  Федоров С.И. Орел / С.И. Федоров. – Москва, 1969. – 192 с.
856683
  Теодору Р. Орел / Р. Теодору. – Бухарест, 1975. – 48с.
856684
  Эсхель А.А. Орел : поэма / А.А. Эсхель. – Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 1977. – 80 с.
856685
  Шмелев И. Орел : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 16-24


  Справка о писателе Шмелеве Иване Сергеевиче (1873-1950)
856686
  Сатклиф Р. Орел девятого легиона / Р. Сатклиф. – Л., 1990. – 239с.
856687
  Баруздин С.А. Орел и вертолет / С.А. Баруздин. – М., 1979. – 96с.
856688
  Батров А. Орел и Джованни / А. Батров. – Москва, 1956. – 80с.
856689
   Орел и кошка. – М., 1991. – 30с.
856690
  Крылов И.А. Орел и крот / И.А. Крылов. – М., 1944. – 7с.
856691
  Ракитин В.Г. Орел и осел. / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1958. – 46с.
856692
  Никифоров Г.П. Орел молодой / Г.П. Никифоров. – Владимир, 1962. – 175с.
856693
  Гагиев Г.А. Орел над скалой : стихи, поэма / Г.А. Гагиев; пер. с ингуш. Д.Долинского. – Грозный, 1976. – 74 с.
856694
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 335 с.
856695
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце. / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 320 с.
856696
  Алиева Ф. Орел точит клюв о камень. - Родовой герб / Ф. Алиева. – Москва, 1974. – 575 с.
856697
  Бикчентаев А. Орел умирает на лету : повесть / А. Бикчентаев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1966. – 262 с.
856698
  Кинжалов Р.В. Орел, кецаль и крест. / Р.В. Кинжалов. – СПб., 1991. – 184с.
856699
  Арагон Л. Орельен. / Л. Арагон. – Москва
1. – 1961. – 343с.
856700
  Арагон Л. Орельен. / Л. Арагон. – Москва
2. – 1961. – 334с.
856701
  Игнатов Ф.Ф. Оренбург - Каспий. Очерк-путеводитель / Ф.Ф. Игнатов, К.В. Телятов. – Алма-Ата, 1978. – 136с.
856702
  Борисов А.Я. Оренбург : справочник-путеводитель / А.Я. Борисов. – Оренбург, 1968. – 167с.
856703
   Оренбургская обл. за 50 лет Советской власти. – Челябинск, 1967. – 138с.
856704
  Шипилов Г.Ф. Оренбургская областная партийная организация в борьбе за освоение целинных и залежных земель (1954-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шипилов Г.Ф.; Казанский гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Казань, 1953. – 20л.
856705
   Оренбургская параллель. – М., 1978. – 302с.
856706
  Соколов Д.Н. Оренбургская юра / Д.Н. Соколов. – Пб., 1921. – с.
856707
  Шадрин В.М. Оренбургские казаки на полицейской службе // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.47-50
856708
   Оренбургские степи в трудах П. И. Рычкова,. – М., 1949. – 416с.
856709
  Варламов С.А. Оренбургские художники. / С.А. Варламов. – Оренбург, 1963. – 88с.
856710
  Даль В.И. Оренбургский край в очерках и научных трудах писателя / Даль Владимир Иванович; [сост.: А.Г. Прокофьева, Г.П. Матвиевская, В.Ю. Прокофьева и др.]. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2002. – 480с. – ISBN 5-88788-104-6
856711
  Даль В.И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя / Даль Владимир Иванович. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2001. – 416с. – 200-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля посвящается. – ISBN 5-88788-103-8
856712
  Струздюмов Н.Т. Оренбургский платок - пуховязальные места и их обитатели / Н.Т. Струздюмов. – М, 1985. – 207с.
856713
  Уханов И.С. Оренбургский платок / И.С. Уханов. – М, 1976. – 96с.
856714
  Мир-Хайдаров Оренбургский платок / Мир-Хайдаров. – М., 1978. – 223с.
856715
  Аксенов А.В. Оренбургско-Ташкентская железная дорога и ее роль в развитии капитализма в Средней Азии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Аксенов А.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1955. – 16 с.
856716
  Машин М.Д. Оренбургское и уральское казачество в годы гражданской войны. / М.Д. Машин. – Саратов, 1984. – 158с.
856717
  Шаблей П.С. Оренбургское магометанское духовное собрание и семейно-брачные отношения у казахов в ХIХ веке: правовое регулирование // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 25-29. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается участие ОМДС в правовом регулировании семейно-брачных отношений у казахов. Описана практика межведомственного взаимодействия в условиях существования и применения нескольких правовых систем (адат, шариат, русские законы). ...
856718
  Крючков В.П. Оренбургской области 40 лет / В.П. Крючков. – Оренбург, 1974. – 38с.
856719
  Гайдуцький П.І. Оренда в агрокомплексі: Запитання і відповіді / П.І. Гайдуцький. – К., 1991. – 206с.
856720
   Оренда в Україні : загальні положення; порядок укладання договору; лізинг та фрахт; орендна плата; оренда землі; діяльність дозвільних органів; судова практика. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-667-259-2
856721
  Саблук П.Т. Оренда в умовах економічної реформи / П.Т. Саблук, А.А. Фесина. – К., 1991. – 45с.
856722
  Семененко Н. Оренда державного майна: окремі аспекти // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 36-40
856723
  Пейчев К. Оренда земель державної та комунальної власності в 2009 році (аналіз законодавства) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 11-15.
856724
  Маляр Ю. Оренда земель запасу під забудову - поза аукціоном? // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-32.
856725
  Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення : історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.419-422. – Бібліогр.: 12 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
856726
  Ільків Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти : монографія / Н.В. Ільків; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 296с.
856727
  Кочергіна Н. Оренда земельних ділянок (у тезисах і таблицях) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 98-103.
856728
  Нагинайло В. Оренда земельних ділянок, що належать фізичним особам, крізь призму судової практики. Частина 1 // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 56-61.
856729
  Поліводський О. Оренда земельних паїв. Теорія і практика єдині? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-29
856730
  Калініченко А. Оренда землі // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 64-66
856731
  Бородін М.М. Оренда землі (огляд судової практики за матеріалами Апеляційного суду Харківської області) / М.М. Бородін, О.М. Ситник // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 56-65.
856732
  Лобко О.А. Оренда землі в поміщицьких маєтках на Правобережній Україні XIX - початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
856733
  Гривнак К. Оренда землі в Україні // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 33. – С.38-42
856734
  Мірошніченко А.М. Оренда землі в Україні: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Наведено історико-правовий аналіз земельно-орендних правовідносин в Україні, розкрито певні правові проблеми, пов"язані з орендою земельних ділянок, запропоновано можливі шляхи розв"язання цих проблем. The article provides the historical analyses of ...
856735
  Фелів О. Оренда землі згідно з законодавчими змінами від 16 вересня 2008 р. // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 97-99.
856736
  Фелів О. Оренда землі згідно із законодавчими змінами від 16 вересня 2008 року // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 32-36.
856737
  Деледивка С. Оренда комунальної землі у м. Києві: чи не час бити на сполох? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 1, 26-27
856738
  Литвиненко І.Ю. Оренда як економічна категорія: проблеми дефініції // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 216-227. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
856739
  Івашина Галина Миколаївна Оренда як економічна форма реалізації власності : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Івашина Галина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
856740
  Сапич В.І. Оренда як інструмент реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 201-206. – ISSN 2222-4459
856741
  Щурик М.В. Оренда як напрям оптимізації земельних ресурсів сільського господарства Карпатського макрорегіону // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
856742
  Шульга Т. Орендна плата за землю як джерела бюджетних доходів, пов"язаних із природокористуванням // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 82-88.
856743
  Морозов Є. Орендна плата за землю: підстава для припинення договору // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 11. – ISSN 1992-9277
856744
  Панченко І. Орендна плата за міську землю: економічна природа, способи розрахунку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
856745
  Завадський Й.С. Орендний підряд / Й.С. Завадський. – К., 1990. – 94с.
856746
  Біднина М.М. Орендний підряд / М.М. Біднина. – Київ : Політвидав України, 1990. – 125 с.
856747
   Орендні відносини в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 400с. – шифр дубл. – ISBN 966-7784-64-9
856748
  Ядчук С.В. Орендні відносини на селі / С.В. Ядчук. – К, 1990. – 31с.
856749
  Непиталюк А.В. Орендні відносини як інституціональна складова ринку земель сільськогосподарського призначення // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 177-185. – ISSN 2306-546X
856750
  Щурик М. Орендно-земельні відносини як інструмент удосконалення відтворення земельних ресурсів АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 68-74. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-3627
856751
  Каландадзе А. Ореол : роман / А. Каландадзе. – Тбилиси, 1984. – 422 с.
856752
  Каширгов Х. Ореол / Х. Каширгов. – М., 1985. – 335с.
856753
  Великій А. Ореол Святого Володимира Великого // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Березень [№] 5. – С. 6
856754
  Робб Дж. Ореол смерти: роман / Дж. Робб. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 400с. – (Взгляд женщины). – ISBN 5-04-001890-8
856755
   Ореолы рассеяния месторождений Восточной Сибири. – Москва : Наука, 1971. – 280с.
856756
  Дворников А.Г. Ореолы рассеяния ртути в некоторых районах Центрального донбасса : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Дворников А.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 24 с.
856757
  Лизунок М.К. Оресса в огне / М.К. Лизунок. – Минск, 1984. – 128с.
856758
  Заброваниний С. Орест Авдикович - виховник молодого покоління // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254
856759
  Нахлік Є. Орест Авдикович - письменник, літературознавець, педагог / Є. Нахлік; Львів.відділення Ін-туту літератури ім.Т.Шевченка. НАНУ. – Львів, 2001. – 92с. – ("Літературні портрети". Випуск 2). – ISBN 966-02-0651-8
856760
  Чижикова Е.Н. Орест Адамович Кипренский / Е.Н. Чижикова. – Л., 1965. – 52с.
856761
  Сарабьянов Д.В. Орест Адамович Кипренский / Д.В. Сарабьянов. – Ленинград, 1982. – 208с.
856762
  Зименко В.М. Орест Адамович Кипренский 1782-1836 / В.М. Зименко. – Москва, 1988. – 349с.
856763
  Михайлова К.В. Орест Адамович Кипренский, 1782-1836 / К.В. Михайлова. – Л., 1986. – 95с.
856764
  Каменский А.А. Орест Георгиевич Верейский / А.А. Каменский. – Москва : Советский художник, 1960. – 203 с.
856765
  Гусин И.Л. Орест Евлахов : очерк жизни и творчества / И.Л. Гусин. – Ленинград : Музыка, 1964. – 120 с.
856766
  Чижова Е. Орест и сын : Роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 11-79. – ISSN 0321-1878
856767
  Чижова Е. Орест и сын : Роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 44-119. – ISSN 0321-1878
856768
  Паустовский К. Орест Кипренский / К. Паустовский. – Москва ; Ленинград, 1938. – 80 с.
856769
  Машковцев Н.Г. Орест Кипренский / Н.Г. Машковцев. – М.-Л., 1944. – 20с.
856770
  Турчин В.С. Орест Кипренский / В.С. Турчин. – Москва, 1975. – 166с.
856771
  Турчин В.С. Орест Кипренский / В.С. Турчин. – М., 1982. – 48с.
856772
  Кислякова И.В. Орест Кипренский : эпоха и герои / И.В. Кислякова. – М, 1977. – 142с.
856773
  Валицкая А.П. Орест Кипренский в Петербурге. / А.П. Валицкая. – Ленинград, 1981. – 261с.
856774
  Кислякова И.В. Орест Кипренский. Эпоха и герои / И.В. Кислякова. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 144 с.
856775
  Приступа С. Орест Левицький - один з фундаторів Української Академії наук // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 173-174
856776
  Крикун Ю. Орест Левицький – дослідник звичаєвого права українців XVI–XVII століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 65-70
856777
  Гирич І. Орест Левицький як суспільний діяч і науковець: До 160-річчя від дня народження // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 197-212.
856778
   Орест Макарович Новицький // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 237-238. – ISBN 966-613-240-0
856779
   Орест Михайлович Івасишин : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; [уклад.: П.Є. Марковський, Д.Г. Саввакін ; авт. вступ. ст.: В.М. Надутов, В.А. Татаренко ; відп. ред. В.А. Татаренко). – Львів : Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова, 2016. – 97, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 87-96. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-02-8031-1
856780
  Качуровський І. Орест невідомий // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 168-183. – ISSN 0208-0710
856781
  Бардін Г.Б. Орест Новицький - основоположник професійної філософської освіти у Київському університеті Св.Володимира // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 82-83
856782
  Бардин Г.Б. Орест Новицький про предмет та завдання філософії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-6. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Розглядається проблема предмету, завдань і призначення філософії.
856783
  Апанасенко Г.Б. Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико-філософського процесу : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 08.00.05 / Галина Богданівна Апанасенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
856784
  Апанасенко Галина Богданівна Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико - філософського процесу : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Апанасенко Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168 л. – Бібліогр.: л.158-168
856785
  Ткачук М.Л. Орест Новицький: штрихи до життєпису // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 73-84. – ISSN 1996-9872
856786
  Савенко А.О. Орест Розвтілений: нотатки до інтерпретації образу в збірці "Міт-історема" Й. Сефериса // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 251-258


  У статті на матеріалі збірки "Міт-історема" подано аналіз особливостей використання Й. Сеферисом функціонально-семантичної категорії персональності для конструювання образу деперсоніфікованого ліричного героя. В статье представлен анализ своеобразия ...
856787
  Кирилюк З.В. Орест Сомов - співробітник і друг К. Рилєєва та О. Бестужева // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 28-31. – ISBN 978-966-171-154-8
856788
  Блик О.І. Орест Сомов і "українська школа" в російській літературі XIX століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 53-58


  У статті розглянуто специфіку творчості Ореста Сомова, а саме використання ним фольклорних матеріалів. З"ясовано походження фольклорних вставок у його творчості шляхом порівняльного аналізу художніх творів та записів українського фольклору. Для аналізу ...
856789
  Хоркавців Я.Д. Орест Теодорович Демків (до 80-річчя вченого) / Я.Д. Хоркавців, О.В. Лобачевська, І.С. Данилків // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 3. – С. 392-393. – ISSN 0372-4123
856790
  Пастух Р. Орест Яцків // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 106-107. – ISSN 2224-0926
856791
  Эсхил Орестея / Эсхил. – М, 1958. – 174с.
856792
  Эсхил Орестея / Эсхил. – Москва, 1961. – 215 с.
856793
  Коваль Р. Оресту Абрагамовичу, онукові скульптора Михайла Гаврилка виповнюється 70 років // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Грудень (число 12). – С. 2
856794
   Оресту Івановичу Фурдику - 65 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 106-107. – ISSN 2221-1055


  Академіку Національної академії аграрних наук України - 65.
856795
  Гора И.Н. Орех грецкий в геолезащитных полосах правобережной черноземной степи Украины : Автореф... канд. с.х.наук: 06.03.04 / Гора И. Н.; Укр. с.х. акад. – К., 1975. – 28л.
856796
  Гырляну Э. Орех Одобака / Э. Гырляну. – Бухарест, 1960. – 44с.
856797
  Кичунов Н.И. Орехи и их культура / Н.И. Кичунов. – 2-е изд. – М.Л,, 1931. – 196с.
856798
  Тоймак Василий Орехи и прорехи : Рассказы, юморески, басни, сказки. миниатюры / Тоймак Василий. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1972. – 88 с.
856799
  Туйчиев Маннан Орехи Средней Азии (род Juglans L.) : Автореф... д-ра биол.наук: / Туйчиев Маннан Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по ботан. профилю. Отд-ние биол. наук АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 48л. – Бібліогр.:с.47-48
856800
  Рогачев А.А. Орехов цвет. Стихи / А.А. Рогачев. – Ростов н/Д, 1948. – 40с.
856801
  Удальцова Л.Г. Ореховая Зона / Л.Г. Удальцова. – М., 1978. – 272с.
856802
  Колыхалов В Ореховая страда / В Колыхалов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 302 с.
856803
  Оглоблин А.А. Орехово-Зуево в 1917 году и теперь / А.А. Оглоблин. – М., 1957. – 112с.
856804
  Толоконский Н.И. Орехово-Зуевская стачка 1885 г. / Н.И. Толоконский. – М., 1956. – 128с.
856805
  Чекунов А.В. Орехово-Павлоградский глубинній разлом и его продолжение на Русской платформе и в Альпийском геосинклинальном поясе / А.В. Чекунов. – Киев, 1966. – С. 46-57. – Отд. оттиск
856806
  Фадеев М.И. Ореховская опорная скважина / М.И. Фадеев. – М, 1963. – 92с.
856807
   Ореховые-гвоздичные. – Л.
3. – 1968. – 1-711с.
856808
  Глазков А.П. Ореховые сады / А.П. Глазков, Т Ш. Кейсерухский. – Москва : Знание, 1968. – 64 с.
856809
  Аламиа Г.Ш. Ореховый ключ : стихи / Г.Ш. Аламиа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1991. – 110 с.
856810
  Шальтянис С. Ореховый хлеб / С. Шальтянис. – Москва, 1979. – 256 с.
856811
  Друцэ И.П. Ореховый шепот : рассказы / И.П. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Правда, 1968. – 63 с.
856812
   Орехоплодные в Таджикистане. – Душанбе, 1965. – 102с.
856813
  Дьякончук Л.А. Орехотворки подсемейства cynipinae Украины. : Автореф... Канд.биол.наук: 08.00.09 / Дьякончук Л.А.; Ин-т.зоологии. – К, 1981. – 17л.
856814
  Вересов А.И. Орешек / А.И. Вересов. – Ленинград, 1961. – 227с.
856815
  Ногтева М. Орешек / М. Ногтева. – М, 1970. – 104с.
856816
   Орещенко Андрій Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 182 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
856817
   Орєхов Володимир Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 177-178. – ISBN 978-617-573-038-6
856818
  Линовицький П.П. Оржиця / П.П. Линовицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 61 с.
856819
  Ислом Назар оглы Орзигул / Ислом Назар оглы. – Ташкент, 1958. – 104с.
856820
  Эйтминавичюте И.С. Орибатиды Литовской ССР. : Автореф... канд.биол.наук: / Эйтминавичюте И.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 23л.
856821
  Ниточкин В.Ф. Ориген. Основы христианства в зеркале античной философии // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2012. – № 2 (44). – С. 114-127
856822
  Евреинов Н.Н. Оригинал о портретистах. / Н.Н. Евреинов. – М., 1922. – 112с.
856823
  Щвецова-Водка Оригинальная трактовка документирования и документа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 11-25. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены предложения относительно формирования теории документирования как особого направления науки о документе.
856824
  Охрименко П.П. Оригинальность и своеобразие памятников литературы Киевской Руси и ее значение в единении восточных славян / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 22 с.
856825
  Красностанов Э.Г. Оригинальность художественных сообщений : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Красностанов Э.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. Каф-ра эстетики и этики. – М., 1968. – 16л.
856826
  Барамидзе Р.Г. Оригинальные грузинские агиграфические произведения V-XIII веков, как памятник художественной литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Барамидзе Р.Г.; Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1953. – 20л.
856827
  Шапиро А.И. Оригинальные методы решения физических задач : пособие для учителя / А.И. Шапиро, В.А. Бодик. – Киев : Освіта, 1992. – 160с.
856828
  Шапиро А.И. Оригинальные методы решения физических задач : Пособие для учителя / А.И. Шапиро, В.А. Бодик. – Киев : Магистр-S, 1996. – 160с. – ISBN 5-330-01779-3
856829
  Иванова Елена Оригинальные отели : Каким мы видим гостиничный номер. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 26-27 : Фото
856830
  Хоменко І.А. Оригінальна радіодрама : Навч. посібник для суд. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" / І.А. Хоменко; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.Я. Миронченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 320с. – ISBN 966-594-172-0
856831
  Фоменко В. Оригінальна радіодрама (радіоп"єса): особливості жанру / В. Фоменко, І. Хоменко // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 347-349. – ISSN 2078-1911
856832
  Хоменко І. Оригінальна радіодрама як засіб розширення суспільних функцій української мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 185-194
856833
  Хоменко Ілля Андрійович Оригінальна радіоп"єса: історія, теорія, практика : Дис....канд.філолог.наук:10.01.08 / Хоменко Ілля Андрійович; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – Київ, 2001. – 199л. + Додаток А. Повернення. Радіоп"єси. л.:189-199. – Бібл.:л.:161-189
856834
  Хоменко Ілля Андрійович Оригінальна радіоп"єса: історія, теорія, практика : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Хоменко І.А.; КУ ім. Т. Шевченка. ін-тут журн. – Київ, 2002. – 18 с.
856835
  Мицик Ю.А. Оригінальна теорія виникнення Катеринослава історика початку ХІХ ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.219-223. – ISBN 966-7089-17-7
856836
  Хоменко І.А. Оригінальне акустичне мистецтво як знаряддя сучасної медіаосвіти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 106-109


  Статтю присвячено теоретичним і практичним аспектам медіаосвіти, зокрема, методологічному значенню акустичного мистецтва у підготовці кадрів для сучасного українського радіомовлення. Узагальнюється досвід створення експериментальних медійних проектів ...
856837
  Заставний Ф.Д. Оригінальне дослідженння теорії промислових комплектів / Ф.Д. Заставний, І.Т. Кутковець // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 172-174. – Бібліогр: 1 назва
856838
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
856839
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
856840
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
856841
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
856842
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
856843
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
856844
  Олійник Я.Б. Оригінальний підручник // Урядовий кур"єр, 1998
856845
  Савчук В. Оригінальний підручник енциклопедичного характеру з економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
856846
  Черевченко Олександр Миколайович Оригінальний світ поета (спостереження над поетичним ідіостилем Анатолія Мойсієнка) // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 128-133. – ISSN 1682-3540
856847
  Антонова О.В. Оригінальні жанрові форми інтерв’ю в письменницькій публіцистиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Статтю присвячено визначенню особливостей реалізації комунікативної стратегії інтерв"юера в оригі нальних жанрових модифікаціях інтерв"ю як невід"ємної складової письменницької публіцистики. This article is deals with identifying of special features ...
856848
  Буркат В.П. Оригінальні козацькі прізвища / Валерій Буркат. – Київ, 2005. – 208 с.
856849
  Приймачок О. Оригінальні компоненти в художньому перекладі з близькоспорідненої мови // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 149-157. – ISSN 2413-0923
856850
   Оригінальні латинські джерела : Хрестоматія текстів. – Київ : Київський університет, 2003. – 235 с. – ISBN 966-594-376-6
856851
  Шовковий В.М. Оригінальні тексти давньогрецьких авторів (хрестоматія з коментарями) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В"ячеслав Шовковий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Давньогрецько-український словник на с. 159-237. – Бібліогр.: с. 238. – ISBN 978-966-439-545-5
856852
  Абдрахманов Б.М. Ориенатция учащихся на профессии механизатора в учебно-воспитательной работе сельской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Абдрахманов Б.М. ; МП Казах. ССР , Казах. пед . ин-т. – Алма-Ата, 1980. – 26 с.
856853
  Шульга М. Ориентализм и диалог цивилизаций // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 54-66. – ISSN 2524-0137


  У статті розглядається діалог цивілізацій, як він передбачений у межах дискурсу орієнталізму. Робиться висновок, що зазначеному дискурсу властиво обмежувати діалог цивілізацій завданнями взаємного культурного збагачення та виокремлення і просування ...
856854
  Байрамова Л.К. Ориентализмы в лексике и фразеологии болгарского языка : (в сопоставлении с татарским языком) / Л.К. Байрамова. – Казань : Алма-Лит, 2007. – 330 с. – ISBN 5-98245-029-4
856855
   Ориенталистика в Киргизии. – Фрунзе, 1987. – 195с.
856856
  Клюйкова Е. Ориентальная образность в ранней прозе Анатолия Кима // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 188-191. – ISSN 2307-2261
856857
  Милагин М.Ф. Ориентационная вытяжка и прочность линейных аморфных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Милагин М.Ф.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1968. – 16л.
856858
  Филалеев О.В. Ориентационная зависимость второго момента спектров ПМР в диамагнитных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Филалеев О.В.; АН СССР. Сибир. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 20л.
856859
  Гаспарян Сурен Вартанович Ориентационная зависимость дислокационного внутреннего трения щелочногалоидных кристаллов и кристаллов с гексагональной плотноупакованной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гаспарян Сурен Вартанович; МГУ. Физ. фак. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
856860
  Юрченко Владимир Михайлович Ориентационная зависимость энергии межкристаллитных границ и их взаимодействие с точечными дефектами : Автореф... физ.-мат.наук: 01.04.07 / Юрченко Владимир Михайлович; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 20л.
856861
  Ярунин В.С. Ориентационное упорядочение в твердом водороде с квадрупольным взаимодействием между молекулами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Ярунин В.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
856862
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглодщении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ. – Киев, 1988. – 30л.
856863
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглощении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ. – К., 1988. – 29л.
856864
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглощении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Дис... доктор. физ-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – К, 1988. – 334л. – Бібліогр.:л.295-334
856865
   Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках. – Москва : Наука, 1979. – 318 с.
856866
  Горбач В.Н. Ориентационные фазовые переходы в гексаферритах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Горбач В. Н.; Хар.ГУ. – Х., 1984. – 22л.
856867
  Бабудаев Анатолий Яковлевич Ориентационные эффекты расеяния быстрых электронов в щелочногалоидных монокристаллах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.01 / Бабудаев Анатолий Яковлевич; МВ и ССО РСФСР Томск. полит. ин-т им С.М.Кирова. – Томск, 1973. – 13л.
856868
  Поляков Петр Иванович Ориентационный фазовый переход в антиферромагнетиках: магнитные, высокочастотные и магнитоупругие свойства : Автореф... доктора физико-математ.наук: 01.04.11 / Поляков Петр Иванович; НАН Украины. Донецкий физико-технический ин-т им. А.А.Галкина. – Донецк, 1996. – 36л.
856869
  Штарк А.А. Ориентация в реакциях нитрофторирования полифторпроизводных бензола и ее связь с относительной стабильностью полифторированных аренониевых ионов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Штарк А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
856870
   Ориентация и миграции птиц. – М, 1975. – 211с.
856871
  Зефирова Л.И. Ориентация и промежуточные соединения при внутримолекулярном ароматическом нуклеофильном замещении : Автореф... канд. фим.наук: 072 / Зефирова Л.И.; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1969. – 24л.
856872
   Ориентация и стабилизация спутников. – М, 1978. – 176с.
856873
   Ориентация и территориальные связи популяций птиц. – Рига, 1973. – 124с.
856874
   Ориентация искусственных спутников в гравитационных и магнитных полях. – М, 1976. – 303с.
856875
  Тельнов А.А. Ориентация личности как предмет социологического исследования : Автореф... канд. филос.наук: / Тельнов А.А.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 14л.
856876
   Ориентация молодежи на педагогическую профессию. – Полтава, 1987. – 255с.
856877
  Черник О.А. Ориентация молодежи на профессии сельскохозяйственного производства / О.А. Черник. – Москва, 1972. – 40с.
856878
   Ориентация на партнера // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 2-3 (прилож.) : фото
856879
  Таразевич Г.С. Ориентация на человека. / Г.С. Таразевич. – М., 1989. – 142с.
856880
   Ориентация насекомых и клещей. – Томск, 1984. – 178с.
856881
  Лялюшко Д.М. Ориентация некоторых бесхвостых амфибий в эксперименте : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.08 / Лялюшко Д.М.; МВ и ССО УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1973. – 28с.
856882
  Лялюшко Д.М. Ориентация некоторыъ бесхвостых амфибий в эксперименте : Дис... канд. биол.наук: / Лялюшко Д. М.; МВ и ССО, УССР, КГУ. – К., 1973. – 136л. – Бібліогр.:л.124-136
856883
  Коньяр Ж. Ориентация нематических жидких кристаллов и их смесей : пер. с англ. / Ж. Коньяр. – Минск : Университетское, 1986. – 100 с.
856884
  Архангельский А.В. Ориентация плоскости и пространства и смежные вопросы / А.В. Архангельский. – Москва, 1971. – 36с.
856885
  Нечаев Ю.В. Ориентация производства на конечные результаты и эффективность труда / Ю.В. Нечаев. – Киев, 1981. – 48с.
856886
   Ориентация птиц. – Рига, 1978. – 206с.
856887
  Дума Д.П. и др. Ориентация системы координат FK4 по меридианным наблюдениям планет / Д.П. и др. Дума. – Киев : Наукова думка, 1980. – 131 с.
856888
  Контвайнас Римантас Ионович Ориентация старшеклассников на рабочие профессии в условиях регионального центра (на материале Алитусского регионного центра Литовской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Контвайнас Римантас Ионович; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 25л.
856889
  Спектор М.Д. Ориентация строительного производства на конечные цели / М.Д. Спектор. – М., 1989. – 138с.
856890
  Прокофьев Ф.И. Ориентация студентов в переходный период украинского общества (социологический анализ 1989-1995 гг.) / Ф.И. Прокофьев, Т.И. Выперайленко, В.А. Степин; Мин-во образования и науки Украины; Приднепрвская госуд. акад. строительства и архитектуры. – Днепропетровск, 2004. – 52с.
856891
  Евсецова Е.А. Ориентация студентов на универсальные ценности в обучении истории педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-118. – ISSN 0869-561Х
856892
  Пасынок В.Г. Ориентация учащихся на выбор професии учителя / В.Г. Пасынок. – Харьков : Основа, 1996. – 152с. – ISBN 5776803454
856893
  Ахмедин З.А. Ориентация учащихся старших классов средней школы на профессию учителя. (По материалам КазССР) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ахмедин З.А.; Каз. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
856894
  Зыков Ю.А. Ориентация хозяйственного механизма на повышение качества продукции / Ю.А. Зыков, Л.А. Матвеев. – М., 1986. – 212с.
856895
   Ориентация членистоногих. – Томск, 1991. – 159с.
856896
  Барко Вадим Иванович Ориентация школьников на труд в сфере промышленного производства . : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Барко Вадим Иванович; Научно-исслед. ин-т. – К., 1985. – 19л.
856897
  Ишлинский А.Ю. Ориентация. Гироскопы и инерциальная навигация / А.Ю. Ишлинский. – Москва, 1976. – 670с.
856898
  Полищук А.Н. Ориентир - конечный результат / А.Н. Полищук, И.А. Кириченко. – Донецк, 1988. – 51с.
856899
  Кирсипуу В.А. Ориентир - потребности населения: Опыт лег. пром-сти ЭССР / В.А. Кирсипуу, Я.А. Лейманн. – М., 1987. – 101с.
856900
   Ориентир - профессии села. – М, 1979. – 51с.
856901
  Суслов И.Ф. Ориентир - эффективность / И.Ф. Суслов. – М, 1983. – 62с.
856902
   Ориентир дает партия : школа на путях реформ. – М, 1987. – 159с.
856903
   Ориентир для учителей КАлининского района. – Алма Ата, 1967. – 24с.
856904
  Корсак К.В. Ориентир образования ХХI века - строительство ноообщества // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-12


  Образование и общеcтво.
856905
  Чепурин Александр Ориентир: конгресс соотечественников // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 47-60. – ISSN 0130-9625
856906
  Богданович Е.Д. Ориентирование во времени и в пространстве : в помощь учителям географии краеведам и туристам / Е.Д. Богданович; Ожиганов Д.Г., Цветаев А.А., Маслов М.Д., Кадильникова Е.И.; Отв. за вып. Кудряшев И.К. – Уфа, 1960. – 52с.
856907
  Куприн А.М. Ориентирование и движение на местности / А.М. Куприн. – М, 1962. – 59с.
856908
  Куприн А.М. Ориентирование и движение на местности / А.М. Куприн. – М, 1962. – 59с.
856909
  Вертель Л.В. Ориентирование и поведение в лесу / Л.В. Вертель; Ред. Шехтер Д.И. – Петрозаводск : Из-во "Карелия", 1980. – 62с.
856910
  Куприн А.М. Ориентирование на марше и в бою / А.М. Куприн. – М, 1977. – 79с.
856911
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – Москва : Недра, 1964. – 131 с.
856912
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1966. – 184 с.
856913
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – Київ : Вища школа, 1982. – 103 с.
856914
  Беляков М.Ф. Ориентирование на местности без карты / М.Ф. Беляков. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 70с.
856915
  Захаревич В.Г. Ориентирование на пользователя информационные системы / В.Г. Захаревич. – Ростов-на-Дону, 1985. – 95с.
856916
  Павлов В.Н. Ориентирование радиоактивных ядер в комбинированном рефрежираторе растворения 3Не в 4Не и исследование свойств ядер 153Tb, 154Tb, 148Gd, 57Ce и 60Се. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Павлов В.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 16л.
856917
  Зеленый Г.П. Ориентирование собаки в области звуков, 1906. – С. 337-357. – Отд. оттиск
856918
   Ориентирование стереопар фотоснимков на цифровых фотограмметрических станциях по координатам опорных меток / А.Э. Гайсин, Р.А. Коршунов, О.Н. Левитская, В.В. Носков, В.В. Погорелов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 34-38 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
856919
  Палатник Л.С. Ориентированная кристаллизация / Л.С. Палатник, И.И. Папиров. – Москва : Металлургия, 1964. – 408с.
856920
  Власов С.В. Ориентированное состояние полимеров / С.В. Власов, В.Н. Кулезнев. – Москва, 1987. – 47с.
856921
  Мелихов А.П. Ориентированные графы и конечные автоматы / А.П. Мелихов. – Москва, 1971. – 416 с.
856922
   Ориентировачный рефлекс и вопросы высшей нервной деятельности в норме и патологии. – М, 1959. – 343с.
856923
  Идобаева Татьяна Афанасьева Ориентировка в структуре действия и обобщение анализа задач : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.07 / Идобаева Татьяна Афанасьева; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – 20л.
856924
  Саркисян С.Г. Ориентировка галек и методы их изучения для палеогеографических построений / С.Г. Саркисян, Л.Т. Климова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 167с.
856925
  Кондратьев Н.Я. Ориентировка по звездам / Н.Я. Кондратьев. – Москва : Воениздат, 1961. – 96 с.
856926
  Оглоблин Д.Н. Ориентировка подземной маркшейдерской съемки / Д.Н. Оглоблин. – Свердловск-М., 1944. – 279с.
856927
  Поддьяков А.Н. Ориентировочная и дезориентирующая основы деятельности: иерархии целей обучения в конфликтующих системах // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.79-89. – ISSN 0042-8841
856928
  Семенова А.П. Ориентировочная оценка влияния изменения испарения в степной зоне Украины на осадки / А.П. Семенова, А.Я. Короткова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 94-97 : Табл. – Бібліогр.:4 назви
856929
  Павлова Л.Н. Ориентировочно-исследовательская деятельность и условия ее развития у детей второго-третьего года жизни. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Павлова Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1976. – 23л.
856930
  Облова С. Ориентировочное планирование уроков русского язика для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-64.
856931
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-64
856932
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 61-76
856933
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 121-128
856934
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-64
856935
  Пауперова Г.П. Ориентировочные и оборонительные рефлексы у некоторых воробьиных птиц. : Автореф... канд.биол.наук: / Пауперова Г.П.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1961. – 17л.
856936
  Васич Н.Н. Ориентировочный план электрификации Донбасса / Н.Н. Васич. – Москва-Ленинград, 1926. – 81с.
856937
   Ориентировочный рефлекс и проблемы рецепции в норме и патологии. – М, 1964. – 264с.
856938
  Михеечев В.С. Ориентирующие устройства геодезических приборов по курсу "Геодезические приборы" : конспект лекций для студ. оптико-механической специальности / В.С. Михеечев; Мин. высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1973. – 42 с.
856939
  Траат М. Ориентиры : стихи / М. Траат; пер. с эст. Б.Штейна. – Таллин : Ээсти раамат, 1972. – 309 с.
856940
  Васильев И.А. Ориентиры / И.А. Васильев. – Москва, 1988. – 382с.
856941
  Попов Л.А. Ориентиры атеизма / Л.А. Попов. – Тула, 1983. – 97с.
856942
  Мережинская А. Ориентиры новой художественной парадигмы в творчестве "поколения 1990-х" (новаторство Д. Данилова в контексте прозы новой генерации) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 494-508. – ISBN 978-966-2763-27-0
856943
  Уваров А.Ю. Ориентиры образовательных реформ и информационные технологии // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (57). – С. 99-111. – ISSN 2078-838Х
856944
  Еникеев З.Д. Ориентиры развития юридического образования в современной России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 23-34. – ISSN 0132-0769
856945
  Долгин В.Г. Ориентиры разума и сердца / В.Г. Долгин. – М., 1980. – 48с.
856946
  Моханти С.К. Оризните почви во СР Македониа и нивната антропогенизациа / С.К. Моханти, Г.С. Филиповски. – Сопие, 1980. – 70с.
856947
   Орион. – Тбилиси, 1967. – 444с.
856948
   Орион. – М, 1988. – 347с.
856949
  Куліш П.О. Орися та інші опов[ідання] : з біогpафією і поpтpетом / П. Куліш ; [Пеpедм. С. Б-к [С. Беpезняк]]. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"]., 1919. – ХIV, 67, [1] с. : порт. – (Народна бібліотека ; № 1)


  Зміст: Дівоче сеpце; Гоpдовита паpа; Пpо злодія у селі Гаківниці.
856950
  Полонник К.Ф. Орися. / К.Ф. Полонник. – Одеса, 1941. – 64с.
856951
   Оришка (1940 - 2012) // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Вересень [№] 18. – С. 1, 5


  Ірина Стасів-Калинець - українська письменниця, поетеса, багаторічний політв"язень радянських таборів, діяч дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, філолог.
856952
  Алєксандрова О.В. Оріген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 272-273. – ISBN 966-316-069-1
856953
  Кочубей Ю. Орієнтал із України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 13 (126). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Наукова творчість Агатангела Кримського, який присвятив життя вивченню мусульманської цивілізації
856954
  Саїд Е.В. Орієнталізм = Orientalism / Е.В. Саїд; Пер. з англ. В.Шовкун. – Київ : Основи, 2001. – 511с. – ISBN 966-500-092-6
856955
  Арендаренко І. Орієнталізм "Татарских набегов..." Г.Квітки-Основ"яненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 6-8. – ISBN 966-8110-14-5
856956
  Арендаренко І.В. Орієнталізм в англійській та українській поезії доби романтизму // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 140-153. – ISBN 966-8474-34-1
856957
  Тесленко І.О. Орієнталізм в українському образотворчому мистецтві першої третини 20 століття : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.05 / Тесленко І.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Львов, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
856958
  Арендаренко І. Орієнталізм Е. А. По та європейських письменників-романтиків // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 80-91
856959
  Жлуктенко Н.Ю. Орієнталізм у поемах Джорджа Гордона Байрона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 147-151. – ISBN 966-8188-10-1
856960
  Лебедєв Ю.І. Орієнталізм у фольклористичних студіях Агатангела Кримського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-25. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються різноманітні питання розвитку фольклору й фольклористики східних народів у науковій діяльності Агатангела Кримського. Different aspects of the development of the Oriental nations" Folklore and Folklore Studies in Ahatanhel Krymskiy"s ...
856961
  Мосенкіс Ю.Л. Орієнталізми "Слова о полку Ігоревім" як матеріал спецкурсу "Мовні контакти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Основним завданням дослідження є показ східних лексичних елементів "Слова о полку Ігоревім" у світлі нових компаративних студій.
856962
  Смущинська І.В. Орієнталізми у романських, германських та слов"янських мовах (на прикладі французької, англійської та української мов) / І.В. Смущинська, О.С. Горчанюк // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 258-274


  Статтю присвячено орієнталізмам, запозиченим французькою, англійською та українською мовами. Особлива увага приділяється їхнім особливостям, асиміляції та хронологічної появи у цих мовах.
856963
  Грицик Л.В. Орієнталістика А. Кримського в українському літературному процесі початку XX ст. / Л.В. Грицик ; [наук. ред. д-р філол. наук О.А. Баканідзе]. – Київ : Живиця, 1994. – 134, [2] с. – Бібліогр.: 127-135
856964
  Циганкова Е.Г. Орієнталістика України в контексті історії науки // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 414-430. – ISBN 978-966-02-6446-5
856965
  Завгородній Ю.Ю. Орієнталістична "Індійська філософія” С. Радгакрішнана // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 64-73. – ISSN 1608-0599
856966
  Лебедєв Ю. Орієнтальна проблематика часопису "Україна" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 135-141
856967
  Кочубей Ю.М. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20-30-х рр. XX ст. В.М. Зуммер (1885-1970) / Кочубей Ю.М., Циганкова Е.Г. ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ : Стилос, 2005. – 314, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 302-314. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред) [та ін.]). – ISBN 966-8518-42-X
856968
  Сабат Галина Орієнтальні казки Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-44. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISSN 0130-5263
856969
  Кочубей Ю.М. Орієнтальні мотиви в українському образотворчому мистецтві // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 132-137. – ISSN 1608-0599
856970
  Лебедєв Ю. Орієнтальні ознаки українських народних дум // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 49-53
856971
  Кочевих Олег Орієнтальні орієнтири // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
856972
  Останіна Г.Г. Орієнтальні реалії у творчості Г. Квітки-Основ"яненка // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 50-57


  У матеріалі статті розглядається художній орієнталізм у прозових творах Г. Квітки-Основ"яненка.
856973
  Сьомочкіна О.М. Орієнтальні строфи в поезії Василя Простопчука:особливості рецепції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 35-39. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
856974
  Сьомочкіна О. Орієнтальні строфи в українській поезії 2-ї пол. ХХ ст. (причитни появи) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 10-16. – ISBN 966-7773-70-1


  У запропонованій статті розглянуто ймовірні причини появи в оригінальній українській поезії другої половини ХХ ст. орієнтальних строф і відновлення інтересу до них у період fin de siecle, ключовою з-поміж яких називається гостре бажання поетів ...
856975
   Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – 504, [4] с., [6] арк. фот. : іл., фот., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5736-8
856976
  Качан Л. Орієнтанція- на впровадження європейських соціальних стандартів / Л. Качан, В. Лесин // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 2-4.
856977
  Глова Л.А. Орієнтації військовослужбовців-контрактників у світі цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі формування ціннісних орієнтацій віпськовослужбовців-контрактників. Розглянуто основні складові процесу формування ціннісних орієнтації", подано систематизацію цінностей, що сприяють якісному вихованню військовослужбовців, ...
856978
  Дєєв Валерій Олексійович Орієнтації іспанської соціології ХІХ-ХХ ст. : Автореф... д-ра соц.наук: 22.00.01 / Дєєв Валерій Олексійович; Харк. держ. ун-т. – Х., 1993. – 24л.
856979
  Дряпіка В.І. Орієнтації студентської молоді на цінності музичної культури (соціально-педагогічний аспект) / В.І. Дряпіка; АПНУ; Ін-т педагогіки. – К. - Кіровоград : Державне Центрально-Українське вид-во, 1997. – 215с. – ISBN 966-583-030-9
856980
  Усенко В.О. Орієнтаційна епітаксія в системі Cs/Mo(110) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 335-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано спостереження орієнтаційної епітаксії в субмоношаровій та двошаровій плівках Cs на грані (110)Мо. Зроблено висновки про неузгодженість решіток адшару та підкладки, а також про глибину рельєфу грані (110) молібдену.
856981
  Ледней М.Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ледней Михайло Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 337 л. – Бібліогр.: л. 275-337
856982
  Ледней М.Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ледней Михайло Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 63 назви
856983
  Решетняк Віктор Юрійович Орієнтаційне впорядкування та світлоіндуковані явища в просторово обмежених рідких кристалах : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02, 01.04.14 / Решетняк Віктор Юрійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 36 с.
856984
  Потапенко С.І. Орієнтаційний простір англомовних журнальних текстів: досвід лінгвокогнітивного аналізу // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 26-30. – (Філологічні науки)
856985
  Толох І.С. Орієнтаційно-залежне тунелювання електрона в макромолекулярних системах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Толох І.С.; НАН України. Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1996. – 22л.
856986
  Рудольф С. Орієнтація зовнішньої торгівлі України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 4. – С. 422-431. – ISSN 1684-906Х
856987
  Козяревич І.О. Орієнтація молекулярних стіків фталоціанінів за допомогою магнітного поля / І.О. Козяревич, О.К. Покидько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчались транспортні властивості плівок Ленгмюра-Блоджет (ПЛБ) фталоціаніну марганцю та хрому, та термічно осаджених плівок фталоціаніну марганцю. Досліджено вплив магнітного поля на провідність плівок в залежності від напрямку магнітного поля. ...
856988
  Величко О. Орієнтація на споживача - реалізація принципу підвищення якості освітянських послуг / О. Величко, В. Вікторов, В. Охотський // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.108-112. – ISBN 966-73-53-51-Х
856989
  Ципко В.В. Орієнтація національної вищої освіти на інтеграцію в європейський освітній простір // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 105-106


  Система освіти України, включаючи професійну освіту, орієнтована на інтеграцію в європейський освітній простір. Потрібно гармонійне поєднання вітчизняних освітніх традицій із кращими зразками європейського досвіду.
856990
  Шевченко Т.Г. Орієнтація освіти і науки на досягнення домінування в економіці малого та середнього бізнесу / Т.Г. Шевченко, О.С. Одинець // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 155-164. – (Економічні науки ; № 3 (31)). – ISSN 2414-0287
856991
  Солодков В. Орієнтація педкадрів України на Європейські соціальні цінності: стан, проблеми // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 29-33
856992
  Боярчук А.І. Орієнтація України на євроінтеграційний курс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 70-75. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто ситуацію навколо інтеграційного курсу України до Європейського Союзу. Проведено оцінювання прагнень України до повноцінного членства в Європейському Союзі. Проаналізовано відносини України з Європейським Союзом у сучасній зовнішньо- ...
856993
  Юрчишин В.В. Орієнтація управлінської діяльності на кінцеві результати в сільському господарстві. / В.В. Юрчишин. – К., 1982. – 48с.
856994
  Бас Г.Г. Орієнтація учнів на сільськогоподарські професії / Г.Г. Бас. – Київ, 1986. – 159с.
856995
  Шот М. Орієнтир - на модернізацію й міжнародні стандарти // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 червня (№ 104). – С. 10


  60 років з часу заснування відзначив Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського.
856996
  Величко Юрій Орієнтир - одвічні чесноти // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-26. – ISSN 0130-5212
856997
  Бевз Т. Орієнтир історика - "це приклад особистостей, життя і діяльність яких випало досліджувати" : До 60-річчя від дня народження професора Валерія Солдатенка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 68-70
856998
  Бевз Т. Орієнтир історика - "це приклад особистостей, життя і діяльність яких випало досліджувати" (до 60-річчя від дня народження професора Валерія Солдатенка) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 68-70
856999
  Глушко С. Орієнтир на лідерство в яхтінгу та бізнесі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 56-57. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
857000
  Андрущенко В.Л. Орієнтири вітчизняної фінансової думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр.: 7 назв
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,