Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
844001
  Сыромятникова Я.И. " Оперативно реагировать на угрозы безопасности и проявления негативных тенденций" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 5. – С. 66-68 : фото
844002
  Мамедов М.А. "...Опережая смерть, пришло бессмертье..." / М.А. Мамедов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 79с. – (Твои ровесники)
844003
  Дрозд Р. "Операція "Вісла": інше бачення // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 20 серпня (№ 34). – С. 9. – ISSN 0027-8254
844004
  Гваньини Александр "Описание Московии" 1578 г. (витяги) // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 323-334. – ISBN 978-617-681-137-4
844005
  Ситий Ігор "Описаніє" ніжинської шляхти 1784 р. // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 145-154. – ISBN 978-966-8999-16-1
844006
  Долгий О. Оперативно- розшукова діяльність як професійна практика забезпечення національної безпеки: філософський аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.124-129. – ISSN 0132-1331
844007
  Заярний О.А. Оперативно-господарські санкції у механізмі правового регулювання господарських відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 112-120
844008
  Демченко І.І. Оперативно-господарські санкції: проблеми й перспективи застосування / І.І. Демченко, П.О. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі аспекти застосування оперативно-господарських санкцій щодо їх впливу на належне виконання договірних зобов"язань. Особливо актуальною на сьогоднішній день є необхідність їх законодавчого закріплення і, як наслідок, реальне та ...
844009
  Віхров О. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції як засоби забезпечення виконання організаційно-господарських зобов"язань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 99-105. – ISSN 0132-1331
844010
   Оперативно-диспетчерское управление и АСУ ТП на угольных предприятиях. – Москва, 1980. – 119 с.
844011
  Крепиш П.В. Оперативно-плановый контроль производства на машиностроительном заводе / П.В. Крепиш. – М., 1951. – 188с.
844012
   Оперативно-розшукова діяльність : Нормативно-правове регулювання. – Київ : КНТ, 2005. – 552 с. – ISBN 966-8062-79-5
844013
   Оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник / Моісеєв Є.М. [ та ін. ] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ, Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 310с. – ISBN 978-966-2183-50-4
844014
   Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П.Я. Мінка, Т.П. Мінка, А.В. Хрідочкін, М.Г. Богуславський ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 217, [2] с. – Бібліогр.: с. 213-217 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-8676-26-0
844015
  Чайковський С.А. Оперативно-розшукова діяльність національних спецслужб і органів внутрішніх справ періоду революційних подій та громадянської війни в Україні (1917-1920 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 16-21.
844016
  Гриценко В. Оперативно-розшукова діяльність правоохоронних органів: організаційно-правові аспекти та шляхи вдосконалення // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 74-75.
844017
   Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю : практичний посібник / [ укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новіков О.В. Білий А.В.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-710-4
844018
  Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 59-64
844019
  Погорецький М. Оперативно-розшукова діяльність у кіберпросторі суть та правові підстави / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 58-63
844020
  Озерський Ігор Оперативно-розшукова діяльність у контексті прокурорського нагляду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 155-158
844021
  Білецький В.О. Оперативно-розшукова діяльність у сфері прикордонної служби як предмет вітчизняних наукових досліджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 145-148. – Бібліогр.: 13 назв
844022
  Погорецький М.А. Оперативно-розшукова діяльність як передумова кримінального процесу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 66-77.
844023
   Оперативно-розшукова компаративістика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепилиця, О.О. Манжай, В.В. Шендрик. – Харків : Золота миля, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч.: с. 349-351. – Бібліогр.: с. 316-341 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
844024
  Карпов О.Н. Оперативно-розшукова компетенція Інтерполу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 150-152. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
844025
  Сущенко В.Д. Оперативно-розшукова підготовка кадрів у Київському Національному Університеті внутрішніх справ: проблеми та перспективи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-8.
844026
  Сухачов О.О. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері банківського кредитування / О.О. Сухачов, І.О. Сухарада // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 71-79. – ISSN 1609-0462
844027
  Ніколаюк С.І. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним заняттям господарською діяльністю / С.І. Ніколаюк, О.О. Руденко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-84.


  Проаналізовано склад злочинів, що пов"язані з незаконним заняттям господарською діяльністю, відповідно до потреб теорії оперативно-розшукової діяльності.
844028
  Стрелюк Я.В. Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють шахрайства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 109-114. – ISSN 1999-5717
844029
  Козьма Є.В. Оперативно-розшукове запобігання злочинам підрозділами карного розшуку: до питання визначення // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 69-70
844030
  Лопоха В.В. Оперативно-розшукове запобігання правопорушенням і злочинам - запорука безпеки персоналу установ виконання покарань та засуджених до позбавлення волі / В.В. Лопоха, О.В. Охман // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 106-108
844031
  Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 452-462. – ISSN 1026-9932
844032
  Кислий А.М. Оперативно-розшукові заходи щодо припинення діяльності підпільних нарколабораторій // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 152-157
844033
  Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация : Теоретические основы информ.-прогноз.обесп.оперативно-розыскной и профилактической деятельности орг.внутр.дел по борьбе с орг.преступ. / С.С. Овчинский; Под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 367с. – ISBN 5-16-000200-6
844034
  Муслумов А. Оперативно-розыскное прогнозирование как средство борьбы с организованной преступностью // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-101
844035
  Сервецький І.В. Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю / І.В. Сервецький, З.М. Теслюк, В.П. Шеломенцев // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.26-36. – ISSN 1609-0462
844036
  Яблоков Н.П. Оперативно - розыскные средства и приёмы в методике расследования организованной преступной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.14-23. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
844037
  Мікуліна М. Оперативно розшукова діяльність СБУ: проблеми гарантування недоторканності приватного життя особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 66-68.
844038
  Лук"янчиков Б.Є. Оперативно розшукові заходи: визначення поняття та сутність / Б.Є. Лук"янчиков, Є.Д. Лук"янчиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 150-157
844039
  Смирнов О.П. Оперативное вмешательство / О.П. Смирнов. – Чита, 1955. – 60с.
844040
  Куркин Б. Оперативное дело "Ревизор" // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 241-262. – ISSN 0027-8238


  Споры о том, откуда взял Н. Гоголь сюжет "Ревизора"
844041
  Твердохлеб Н.Г. Оперативное информирование руководителей / Н.Г. Твердохлеб. – Киев : Знание, 1988. – 32 с.
844042
  Тимохович И.В. Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отечественной войне / И.В. Тимохович. – М. : Воениздат, 1975. – 343с.
844043
  Ромашов Ф.Н. Оперативное лечение флегмон / Ф.Н. Ромашов. – М, 1979. – 79с.
844044
  Пушкин В.Н. Оперативное мышление в больших системах / В.Н. Пушкин. – М.-Л, 1965. – 376с.
844045
  Петров Анатолий Сергеевич Оперативное планирование процессов подачи и распределения воды в системах водоснабжения : Автореф... канд. тех.наук: 05.13.01 / Петров Анатолий Сергеевич; МВ и ССО УССР. Харьковский ин-т радиотехники. – Харьков, 1980. – 27л.
844046
  Семейкин В.А. Оперативное планирование технического обслуживания тракторов и автомобилей / В.А. Семейкин. – М., 1985. – 129с.
844047
  Гогун А. Оперативное применение оружия массового поражения в СССР в 1942 г. / А. Гогун, Д. Бекас // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 144-148
844048
  Волик Ирина Николаевна Оперативное прогнозирование производительности труда (на примере предприятий машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Волик Ирина Николаевна; МВ и ССО УССР. Киевск. ин-т нар. хоз. – К., 1978. – 24л.
844049
  Проценко О.Д. и др. Оперативное регулирование поставок продукции проиводственно-технического назначения / О.Д. и др. Проценко. – М., 1985. – 175с.
844050
  Щемелева Л.В. Оперативное регулирование ремонтных работ в производственном объединении : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Щемелева Л.В. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1973. – 24 с.
844051
  Черняков Б.А. Оперативное управление аграрным сектором США (на основен разработки и использования Стратегического плана) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 9 (489). – С. 103-118. – ISSN 0321-2068
844052
  Преображенский Б.Г. Оперативное управление в производственных системах: Проблемы и рес. интенс. / Б.Г. Преображенский. – Воронеж, 1988. – 199с.
844053
   Оперативное управление в условиях АСУ. – Л, 1977. – 81с.
844054
  Тевяшев Андрей Дмитриевич Оперативное управление инженерными сетями в условиях неполной информации об управляемом объекте : Автореф... канд. техническихнаук: 05.13.01 / Тевяшев Андрей Дмитриевич; МВ и ССО УССР. Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1978. – 24л.
844055
  Ицкович Э.Л. Оперативное управление непрерывным производством: задачи, методы, модели / Э.Л. Ицкович, Л.Р. Соркин. – М., 1989. – 154с.
844056
  Ярных В. Оперативное управление персоналом в условиях кризиса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 6. – С. 27-30.
844057
  Стражев В.И. Оперативное управление предприятием, проблемы учета и анализа. / В.И. Стражев. – Минск, 1973. – 151с.
844058
   Оперативное управление производством. – М, 1971. – 386с.
844059
  Гончаров В.Н. и др. Оперативное управление производством / В.Н. и др. Гончаров. – М., 1987. – 120с.
844060
   Оперативное управление производством. – М, 1989. – 386с.
844061
  Абрамов Ю.А. Оперативное управление производством : (в помощь лектору) / Ю.А. Абрамов ; О-во "Знание" РСФСР ; Секция пропаганды экономических знаний. – Москва : Общество "Знание" РСФСР, 1991. – 40 с. – (Сер. "Основы менеджмента")
844062
  Рылов В.П. Оперативное управление производством в АСУ "Экран" / В.П. Рылов, М.П. Пономарев. – Омск, 1989. – 88 с.
844063
  Радиевский М.В. Оперативное управление промышленным производством / М.В. Радиевский. – Минск, 1985. – 127с.
844064
  Спиридонов Ю.А. Оперативное управление сельскохозяйственным производством / Ю.А. Спиридонов. – Москва : Знание, 1982. – 63 с.
844065
  Ханелис Н Я. Оперативное экономическое управление и информация / Н Я. Ханелис. – Москва, 1971. – 240с.
844066
  Ильин И.И. Оперативность в газете. / И.И. Ильин. – Л., 1960. – 24с.
844067
  Красильникова И.Ю. Оперативность как важнейший критерий качества доставки документов // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 4. – С. 33-43. – ISSN 0130-9765


  По результатам мониторинга, проведенного ГПНТБ СО РАН, выявлены проблемы, снижающие оперативность предоставления документов пользователям МБА и ДД. Предложены меры для повышения качества обслуживания.
844068
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 7 (139). – С. 155-169. – ISSN 1606-0219
844069
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 4 (136). – С. 92-119. – ISSN 1606-0219
844070
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 1 (145) январь. – С. 139-149. – ISSN 1606-0219
844071
  Зайончковский В.А. Оперативные документы Гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 11 (143). – С. 53-70. – ISSN 1606-0219
844072
  Китович В.В. Оперативные запоминающие устройства на ферритовых сердечниках и тонких магнитных пленках / В.В. Китович. – М.-Л., 1965. – 239с.
844073
  Ковшов Г.Н. Оперативные и перспективные сетевые задачи / Г.Н. Ковшов, Е.П. Нестеров. – Москва, 1965. – 46с.
844074
   Оперативные и постоянные запоминающие устройства. – Москва, 1965. – 187 с.
844075
   Оперативные информационные материалы. – Иркутск, 1983. – 60с.
844076
   Оперативные информационные материалы. – Иркутск, 1983. – 60с.
844077
   Оперативные информационные материалы. – Иркутск, 1983. – 51с.
844078
   Оперативные информационные материалы. – Иркутск, 1983. – 51с.
844079
  Кобринский Ю.Г. Оперативные комсомольские отряды дружинников / Ю.Г. Кобринский. – Киев, 1985. – 55с.
844080
  Клеандров М.И. Оперативные меры защиты прав предприятий и производственных обьединений / М.И. Клеандров, Т.С. Шохина. – М, 1985. – 56с.
844081
  Скляревич А.Н. Оперативные методы в статистической динамике автоматических систем. / А.Н. Скляревич. – М, 1965. – 459с.
844082
  Алиев А А. Оперативные методы исследований сельскохозяйственных животных / А А. Алиев. – Ленинград : Наука, 1974. – 336 с.
844083
  Васькин В.В. Оперативные санкции в народном хозяйстве / В.В. Васькин. – Куйбышев, 1985. – 55с.
844084
  Ротман Д.Г. Оперативные социологические исследования в комсомольской работе / Д.Г. Ротман. – Минск, 1988. – 112с.
844085
   Оперативные уравнения и функции множеств. – Сыктыквар, 1985. – 147с.
844086
   Оперативные электромагнитные предвестники землетрясений / М.Б. Гохберг, В.А. Моргунов, Е.А. Герасимович, И.В. Матвеев. – Москва, 1985. – с.
844087
  Вассерман И.С. Оперативный анализ геолого-геофизических материалов на различных этапах разведочных работ / И.С. Вассерман, И.А. Жаворонкин. – Москва, 1986. – 75с.
844088
  Мильман В.Э. Оперативный анализ перцептивных процессов : Автореф. дис. ... канд. пед. (по психологии) наук / Мильман В.Э. ; Моск. гос. ун-т, Фак. психологии. – Москва, 1968. – 12 с.
844089
  Савин В.П. Оперативный анализ производства / В.П. Савин. – Горький, 1971. – 100 с.
844090
  Аксененко А.Ф. Оперативный анализ работы предприятий / А.Ф. Аксененко. – Москва, 1968. – 112с.
844091
   Оперативный анализ работы сельскохозяйственных предприятий. – Москва : Колос, 1980. – 184 с.
844092
  Устинова Р.Н. Оперативный анализ работы торга и магазина. / Р.Н. Устинова. – М., 1973. – 71с.
844093
  Бабаев Агивович Ю. Оперативный анализ результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий / Агивович Ю. Бабаев. – М, 1982. – 151с.
844094
  Сабуров А.П. Оперативный анализ результатов работы предприятия / А.П. Сабуров. – Москва : Финансы, 1974. – 63с.
844095
  Маргулист А.С. Оперативный анализ себестоимости продукции. Материалы научно-технического совещания по организации и методике экономического анализа работы промышленных предприятий / А.С. Маргулист. – Москва, 1963. – 22с.
844096
   Оперативный контроль кривизны скважин инклинометром ОК-40У. – Ленинград : ОНТИ ВИТР, 1972. – 20 с.
844097
  Рупова Л.Ф. Оперативный контроль рентабельности швейного производства : Автореф... канд. экон.наук: 00.12 / Рупова Л.Ф.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. бух. учета и анализа хоз. деятельности. – Москва, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
844098
  Корчинский А.П. Оперативный контроль функционирования дискретных устройств с элементами памяти : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Корчинский А.П.; КИИГА. – К., 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
844099
   Оперативный контроль экономической деятеольности предприятия. – Москва, 1991. – 221 с.
844100
  Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним : [ роман : в 2-т. ] / Данил Корецкий. – Москва : Эксмо. – (Классик отечественного детектива). – ISBN 5-04-006594-9
Т. 1. – 2005. – 320 с.
844101
  Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним : роман : [ в 2 т. ] / Данил Корецкий. – Москва : Эксмо. – (Классик отечественного детектива). – ISBN 5-04-006595-7
Т. 2. – 2005. – 320 с.
844102
  Ковтун Н.Н. Оперативный судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: фикция или конституционная, по сути, гарантия? // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 60-69. – ISSN 0132-0769
844103
  Гаймалов М.М. Оперативный тестовый контроль и диагностика неисправностей ЭЦВМ с микропрокрамным управление : Автореф... канд. техн.наук: 05.252 / Гаймалов М.М.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
844104
  Ахмедов М.З. Оперативный учет и анализ использования материалов / М.З. Ахмедов. – Москва, 1986. – 128с.
844105
  Индукаев В.П. Оперативный учет и контроль на предприятии / В.П. Индукаев, Г.С. Токарев. – М., 1967. – 132с.
844106
  Ларионов А.И. Оперативный учет производства в условиях АСУ / А.И. Ларионов. – М., 1976. – 60с.
844107
  Осипович Л.Я. Оперативный финансовый план предприятия / Л.Я. Осипович. – Москва, 1967. – 78с.
844108
  Шкарабан С.И. Оперативный экономический анализ в производственном объединении / С.И. Шкарабан. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 168 с.
844109
  Журко В.Ф. и др. Оперативный экономический анализ в управлении производством / В.Ф. и др. Журко. – М., 1983. – 232с.
844110
  Данькив Иосиф Якимович Оперативный экономический анализ производственной детяльености (на прим. производ. лесозаготов. объедин. Мин-ва лесн. и деревообрабав. пром. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 00.00.12 / Данькив Иосиф Якимович; Киевск. ин-т народ. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 17л.
844111
  Каракоз И.И. Оперативный экономический анализ работы промышленного предприятия / И.И. Каракоз. – Киев, 1965. – 338с.
844112
  Слипенко А.К. Оперативы отображений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Слипенко А.К.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
844113
  Романов А.Н. Оператор-программист / А.Н. Романов, Г.А. Фролов. – Москва : ДОСААФ, 1972. – 103 с.
844114
  Унгерман М.Н. Оператор-электроразведчик: справочник / М.Н. Унгерман, Л.П. Левицкий, С.Н. Шерешевский. – Москва : Недра, 1989. – 219с.
844115
  Фокин Ю.Г. Оператор - технические средства: обеспечение надежности. / Ю.Г. Фокин. – М., 1985. – 192с.
844116
  Боднер В.А. Оператор и летательный аппарат / В.А. Боднер. – М, 1976. – 224с.
844117
  Красносельский М.А. Оператор сдвига по траекториям дифференциальных уравнений / М.А. Красносельский. – М., 1966. – 331с.
844118
  Бондаренко Д.О. Операторам ринку медичних виробів необхідні методичні рекомендації із застосування технічних регламентів // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 18-20
844119
  Семененко О.Ю. Оператори-вимірники тематичної групи "Рухомі вмістища" із семантикою мультипліцитності в сучаному українському поетичному мовленні // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 88-92. – ISSN 2307-4558
844120
  Сєров М. Оператори Q-умовної інваріантності нелінійних рівнянь теплопровідності / М. Сєров, Н. Ічанська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено Q-умовну симетрію нелінійних рівнянь теплопровідності відносно інволютивних множин двох операторів. Знайдено нові інволютивні множини з двох операторів, відносно яких ці рівняння є Q-умовно інваріантними. Q-conditional symmetry of equations ...
844121
  Нікітченко М.С. Оператори нерухомої точки в алгебрах часткових предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.Р. Антонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 23-32. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються алгебри предикатів різних рівнів абстракції. Досліджуються властивості та структури множин нерухомих і квазінерухомих точок монотонних та неперервних операторів над різними типами часткововпорядкованих множин: повна частково впорядкована ...
844122
  Нікітченко М.С. Оператори нерухомої точки в композиційно-номінативних логіках / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.А. Антонова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 176-177
844123
  Пятова Н.М. Оператори переводу з сітки на сітку для одного варіанту ЗМСЕ, що виникають при багатосітковій реалізації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 79-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Побудовані оператори переходу в послідовності встроєних триангуляцій для багатосіткового методу вирішення змішаних дискретних аналогів еліптичних крайових задач. Доведені деякі концепції цих операторів відносно еквівалентно трансформованих систем ...
844124
  Нікітченко М.С. Оператори побудови нерухомої точки в предикатних алгебрах / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.А. Антонова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 97
844125
  Ковров В.П. Операторная суперпозиция в спиновых стёклах / В.П. Ковров. – Москва : ВЦ АН СССР, 1990. – 25 с.
844126
  Глушков А.В. Операторная теория возмущений - новый метод описания Штарковских резонансов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 142-147. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 2311-0899
844127
  Нестеренко О.Н. Операторний аналог теореми Джрбашяна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-67. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Для гільбертового простору встановлено операторний аналог теореми Джрбашяна про обернену задачу найкращого наближення в просторі L[нижній індекс 2](R) функціями експоненціального типу. Як наслідок отримано посилення та узагальнення цієї теореми для ...
844128
  Хлобистов В.В. Операторний інтерполянт типу Ерміта в гільбертовому просторі, що є асимптотичне точним на поліномах / В.В. Хлобистов, О.Ф. Каптур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 316-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі побудовано поліном типу Ерміта у випадку, коли задані значення нелінійного оператора та його перші диференціали Гато у вузлах. Доведено, що інтерполянт має мінімальну норму на множині поліномів типу Ерміта з тими ж ...
844129
  Хлобистов В.В. Операторні інтерполянти в гільбертовому просторі асимптотично точні на поліномах / В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур, Т.М. Поповічєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 242-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі розглянуто інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ерміта, у випадку заданих значень нелінійного оператора та його диференціалів Гато у вузлах до певного порядку включно. Такі інтерполянти асимптотично зберігають поліноми ...
844130
  Гнатюк П.В. Операторні рівняння в нескінченновимірних банахових просторах з відображенням монотонного типу / П.В. Гнатюк, П.О. Касьянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано розв"язність операторного рівняння Лu + Аu = f [подано формулу], де Л - нелінійний радіально неперервний, максимально монотонний оператор, визначений на лінійній області визначення D(Л) є Х [подано формулу], А - нелінійний радіально ...
844131
  Чернявский А.Г. Операторно-квазианалитические классы функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чернявский А.Г.; АН АрмССР. Ин-т математики. – Ереван, 1979. – 19л.
844132
  Хохлов Ю.С. Операторно устойчивые и полуустойчивые распределения и их применения : уч. пособие / Ю.С. Хохлов. – Тверь, 1991. – 72с.
844133
  Сучков Н.М. Операторно фактризуемые группы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сучков Н.М.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 7л.
844134
  Микусинский Я. Операторное исчисление. / Я. Микусинский. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 366 с.
844135
  Левина С.Н. Операторное решение некоторых задач математической физики на свей оси времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левина С.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 6л.
844136
  Сенкевич Э.А. Операторнозначные воспроизводящие ядра и и приложения в теории вектрнозначных случайных функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Сенкевич Э.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 12л.
844137
  Браттели У. Операторные алгебры и квантовая статистическая механика / У. Браттели, Д. Робинсон. – М., 1982. – 511с.
844138
   Операторные алгебры и функциональные пространства. – Ташкент, 1988. – 110 с.
844139
  Ершов Андрей Петрович Операторные алгорифмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ершов Андрей Петрович; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики с Вычислит. центром. Объедин. учен. совет по физ.-. – Новосибирск, 1961. – 8л.
844140
  Пич А. Операторные идеалы / А. Пич. – М, 1982. – 536с.
844141
  Копачевский Н.Д. Операторные методы в линейной гидродинамике. / Н.Д. Копачевский. – Москва : Наука, 1989. – 413 с.
844142
   Операторные методы в нелинейном анализе. – Воронеж, 1982. – 153с.
844143
  Барковский Леонид Матвеевич Операторные методы в оптике и акустике кристаллов. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05. / Барковский Леонид Матвеевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1980. – л.
844144
  Розенвассер Е.Н. Операторные методы и колебательные процессы / Е.Н. Розенвассер. – Москва : Наука, 1985. – 309 с.
844145
  Гликлих Юрий Евгеньевич Операторные методы исследования интегральных кривых на многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гликлих Юрий Евгеньевич; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
844146
  Мажуга Ю.И. Операторные методы исследования скорости сходимости в предельных теоремах для марковский процессов : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Мажуга Ю.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 111л. – Бібліогр.:л.101-111
844147
  Барковский Л.М. Операторные методы описания оптических полей в сложных средах / Л.М. Барковский, А.Н. Фурс. – Минск : Беларуская навука, 2003. – 285 с. – ISBN 985-08-0389-4
844148
  Маслов В.П. Операторные методы. / В.П. Маслов. – М., 1973. – 543с.
844149
  Ким Операторные мульприпликативные мартингалы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 5л.
844150
  Ким Операторные мультипликативные мартингалы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 6л.
844151
  Ким Операторные мультипликативные мартингалы : Дис... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 83л. – Бібліогр.:л.78-83
844152
  Горишний С.Г. Операторные разложения в минимальной вычислительной схеме : Автореф. дис. . канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Горишний С. Г.; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 12 с.
844153
  Рутман М.А. Операторные уравнения в линейном полуупорядоченном пространстве и спектральные признаки ограниченности решений для некоторых систем дифференциальных уравнений с частными производными. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рутман М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 18л.
844154
   Операторные уравнения в функциональных пространствах. – Воронеж, 1986. – 139с.
844155
  Федотов А.М. Операторные уравнения первого рода со случайными ошибками в исходных данных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Федотов А.М.; АН СССР. Сиб. отд. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 14л.
844156
  Тыновский А.А. Операторные формулы Тейлора-Банга и некоторые их применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тыновский А.А.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
844157
  Гиль М.И. Операторные функции, дифференциальные уравнения и динамика систем / М.И. Гиль. – Москва, 1984. – 149с.
844158
  Бондаренко Б.А. Операторныеалгоритмы в дифференциальных уравнениях / Б.А. Бондаренко. – Ташкент, 1984. – 183с.
844159
  Резник Иван Иванович Операторный метод в двухмерных задачах дифракции с непрерывными пространственным спектром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Резник Иван Иванович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 22л.
844160
  Сечкин Г.И. Операторный метод в интегральных представлениях, интегралы типа и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сечкин Г.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
844161
  Карасев И.М. Операторный метод интегрирования специальных типов линейных дифференциальных уравнений и некоторые приложения полученных результатов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карасев И. М.; Рос. ГУ. – Ростов н/Д., 1961. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
844162
  Головня А.Д. Операторское искусство / А.Д. Головня. – М., 1976. – 40с.
844163
  Косматов Л.В. Операторское мастерство. / Л.В. Косматов. – М., 1962. – 167с.
844164
  Голдовская М.Е. Операторское мастерство. / М.Е. Голдовская. – М., 1979. – 25 с.
844165
  Ліптуга Іван Операторська ліцензія тепер по-новому // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 62 : фото. – ISSN 1998-8044
844166
  Брюховецька Л. Операторське мистецтво Юрія Іллєнка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 181-185. – ISSN 0208-0710
844167
  Крапччатов В.С. Оператору вычислительных машин / В.С. Крапччатов. – Донецк, 1974. – 144с.
844168
  Медведев Г.У. Операторы / Г.У. Медведев. – М, 1987. – 238с.
844169
   Операторы в функциональных пространствах и вопросы теории функций : Сборник научн. трудов. – Киев : Наук. думка, 1987. – 148с.
844170
  Серинь Алиу Ло Операторы взвешенного сдвига в некоторых банаховых пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.0 / Серинь Алиу Ло; БГУ. – Минск, 1981. – 14л.
844171
   Операторы и их приложения. – Л, 1983. – 118с.
844172
   Операторы и их приложения. – Л, 1985. – 112с.
844173
   Операторы и их приложения. – Ленинград, 1988. – 123 с.
844174
  Кирютенко Ю.А. Операторы интегрирования и связанные с ними операторы бесконечного порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0.01 / Кирютенко Ю.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 16л.
844175
  Симоненко И.Б. Операторы локального типа и некоторые другие вопросы теории линейных операторов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Симоненко И.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ростов н/Д, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
844176
   Операторы математической физики. – К, 1979. – 139с.
844177
  Чеботарев Г.Н. Операторы Нетера. / Г.Н. Чеботарев. – Казань, 1984. – 47с.
844178
  Левитан Б.М. Операторы обощенного сдвига / Б.М. Левитан. – М, 1962. – 323с.
844179
  Жук Олег Операторы операций // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 52-57 : фото
844180
  Шабат Алексей Борисович Операторы преобразования и нелинейные уравнения : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шабат Алексей Борисович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
844181
  Бреннер Валерий Владимирович Операторы с локально независимыми сдвигами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бреннер Валерий Владимирович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 19л.
844182
  Коробейник Ю.Ф. Операторы сдвига на числовых семейств / Ю.Ф. Коробейник. – Ростов -на-Дону, 1983. – 154с.
844183
  Микитюк Ярослав Владимирович Операторы со спектральными особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Микитюк Ярослав Владимирович; Ин-т приклад. матем. и механ. АН УССР. – Донецк, 1981. – 16л.
844184
  Настасиев Павел Павлович Операторы типа интегрирования в пространствах аналитических функций многих переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Настасиев Павел Павлович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1986. – 14л.
844185
  Килбас А.А. Операторы типа потенциала со степенно-логарифмическими ядрами и интегральные уравнения, разрешимые в замкнутой форме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Килбас А.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
844186
   Операторы Шредингера с приложениями к квантовой механике и глобальной геометрии / Х. Цикон, Р. Фрезе, В. Кирш, Б. Саймон; Пер. с англ. .В. Соболева под ред.Д.Р. Яфаева. – Москва : Мир, 1990. – 406с.
844187
  Левитан Б.М. Операторы Штурма-Лиувилля и Дирака / Б.М. Левитан, И.С. Саргсян. – Москва : Наука, 1988. – 431 с.
844188
  Марченко В.А. Операторы Штурма-Лиувилля и их приложения. / В.А. Марченко. – К, 1977. – 331с.
844189
  Смелов В.В. Операторы Штурма - Лиувилля и их неклассические приложения. / В.В. Смелов. – Новосибирск, 1992. – 105с.
844190
  Лившиц М.С. Операторы, колебания, волны / М.С. Лившиц. – Москва : Наука, 1966. – 298 с.
844191
  Почепцов Г. Операцiя "бруднi вуха".Що було, що буде i чим заспокоїться... / Г. Почепцов, С. Макєєв, З. Кулик; підготували Наталя Лігачова, Михайло Зубар, Михайло Мазурін // День. – Київ, 2000. – 9 грудня (№ 227). – С. 4


  Газета "День" надала можливість проаналізувати зникнення керівника інтернет-видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе декільком авторитетним експертам, запропонувавши їм відповісти на на декілька запитань. Серед експертів Георгій Почепцов, ...
844192
  Жанабергенова Гульшат Кудайбергеновна Операци экспоненциального типа на группах подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Жанабергенова Гульшат Кудайбергеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 107л. – Бібліогр.:л.104-107
844193
  Рубинов А.З. Операции без секретов / А.З. Рубинов. – Москва : Мысль, 1980. – 174 с.
844194
  Егорьев В.Е. Операции владивостокских крейсеров в русско-японскую войну. 1904-1905 гг. / В.Е. Егорьев. – М, 1939. – 276с.
844195
  Мацуленко В.А. Операции и бои на окружение. / В.А. Мацуленко. – М., 1983. – 231с.
844196
  Мартынова О.И. Операции коммерческих банков с ценными бумагами : Бухгалтерский и депозитарный учет / О.И. Мартынова. – Москва : Консалтбанкир, 2000. – 272с. – ISBN 5-85187-095-8
844197
  Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков. / Е.Б. Ширинская. – 2-е изд., перераб идоп. – М., 1995. – 159с.
844198
  Черный А.С. Операции на рынке недвижимости: анализ и предложения // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 2 (64). – С. 46-50. – ISSN 1680-2721
844199
  Меликов А Операции над ориентированными графами и их применение к исследованию конечных автоматов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Меликов А,Н. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
844200
  Хабарова Л.П. Операции с государственными ценными бумагами (ГКО, КО, ОФЗ, ОСЗ, ОВВЗ) : По состоянию на 1 квартал 1996 г.(с доп.и изм.к книге Хабаровой Л.П. "Операции с векслями") / Л.П. Хабарова. – Москва. – ISBN 5870570301
Кн. 2. – 1996. – 138с.
844201
  Павлова Л.Н. Операции с корпоративными ценными бумагами / Л.Н. Павлова. – Москва : Бухгалтерский бюллетлнь, 1997. – 400с. – ISBN 5-7849-0097-8
844202
   Операции с недвижимостью в Украине (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2000 года) : Купля-продажа недвижимости.Мена,дарение, пожизненное содержание.Оценка стоимости недвижимости. – Харків : Конус, 2000. – 176с. – ISBN 966-7636-02-Х
844203
  Лысенков Ю.М. Операции с ценными бумагами / Ю.М. Лысенков, Я.В. Совгира. – К., 1994. – 93с.
844204
  Семенкова Е Операции с ценными бумагами: российская практика : Учебник / Е Семенкова; ин. акад. при правит. РФ. Ин-т фин. менеджмента АМР. – Москва : Перспектива, Инфра-М, 1997. – 328с. – ISBN 5-88045-021-Х; 5-86225-356-4
844205
  Сахаров А.П. Операции сберегательных касс. / А.П. Сахаров, В.К. Чирков. – М., 1973. – 223с.
844206
  Новиков Н.В. Операции флота против берега на Черном море в 1914-1917 гг. / Н.В. Новиков. – 3-е изд. – М., 1937. – 263с.
844207
  Таланов В.П. Операции Центрального банка на открытом рынке // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 205-222. – ISSN 1728-8878
844208
  Жанабергенова Г.К. Операции экспоненциального типа на группах подстаново : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Жанабергенова Г.К.; КГУ. – Киев, 1989. – 9л.
844209
  Гребень Я.Б. Операции, совершаемые Госбанком по поручениям баков долгосрочных вложений / Я.Б. Гребень. – М., 1949. – 84с.
844210
  Регуш Л.А. Операционализация психологических знаний в системе самостоятельной работы студента : [рецензія] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 162-163. – ISSN 0042-8841
844211
  Сейш Д. Операционна система СР/М-86 / Д. Сейш. – М, 1988. – 463с.
844212
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows 3.1 для программиста : Дополнительные главы / А.В. Фролов, Фролов.Г.В. – Москва : ДИАЛОГ- МИФИ, 1995. – 288с. – (Библитотека системного программиста Т.17). – ISBN 5-86404-057-6
844213
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows 3.1 для программиста / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М.
2. – 1995. – 249с.
844214
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – 2-е изд. – Москва. – (Библитотека системного программиста Т.12)
12. – 1995. – 256с.
844215
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows.1 / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1994. – 285 с. – (Библитотека системного программиста Т.13)
844216
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows.1 / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1994. – 269с.
844217
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows.3.1 для программиста / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1994. – 267с. – (Библитотека системного программиста Т.11)
844218
  Хаузер Д. Операционная система MS-DOS / Д. Хаузер. – М, 1987. – 168с.
844219
   Операционная система MS-DOS. – Москва
1. – 1990. – 78 с.
844220
   Операционная система MS-DOS. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 78 с.
844221
   Операционная система MS-DOS. – Москва
Ч. 3. – 1990. – 78 с.
844222
  Крэнц Д. Операционная система OS/2 / Д. Крэнц. – Москва : Мир, 1991. – 351с.
844223
  Кэмпбелл Дж.Л. Операционная система OS/2 : Справочное руководство для программистов / Дж.Л. Кэмпбелл; Пер. с англ. В.Л.Григорьева. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 304с. – ISBN 5-279-00447-2
844224
   Операционная система RAFOL паскаль. – Вильнюс, 1988. – 131 с.
844225
   Операционная система RAFOS. – Вильнюс, 1988. – 221 с.
844226
  Баурн С. Операционная система UNIX / С. Баурн; Под ред. Ю.М.Баяковского. – Москва : Мир, 1986. – 463с.
844227
  Томас Р. Операционная система UNIX / Р. Томас, Д. Йейтс. – Москва : Радио и связь, 1986. – 347с.
844228
   Операционная система UNIX. – М, 1991. – 48с.
844229
  Дансмур М. Операционная система UNIX и программирование на языке си. / М. Дансмур, Г. Дейвис. – Москва : Радио и связь, 1989. – 191с.
844230
  Тихомиров Владимир Павлович Операционная система ДЕМОС: инструментальные средства программирования / Тихомиров Владимир Павлович, Давидов Михаил Изгияевич. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 205с.
844231
  Тюрин В.Ф. Операционная система Диспак. / В.Ф. Тюрин. – М, 1985. – 336с.
844232
   Операционная система ДОС ЕС. – Москва, 1975. – 120 с.
844233
   Операционная система ДОС ЕС. – Москва : Статистика, 1977. – 271 с.
844234
   Операционная система ДОС ЕС. – М, 1978. – 225с.
844235
  Неслуховский К.С. Операционная система и программирование на языке бейсик для персональных ЭВМ "Роботрон 1715" / К.С. Неслуховский. – М., 1988. – 170с.
844236
  Фролов А.В. Операционная система ІВМ ОS/2 Warp / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 263с. – (Библитотека системного программиста Т.20)
844237
  Иванов А.П. Операционная система МВК "Эльбрус-1". / А.П. Иванов, С.В. Семенихин. – М., 1977. – 31с.
844238
   Операционная система МОСВП для СМ1700. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 184с.
844239
  Иванников В.П. Операционная система НД-70 для БЭСМ-6. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010 / Иванников В.П.; Ин-тут точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
844240
  Озиш И.Я. Операционная система ОС ДВК работа с КУВТ-86 : Методическая разработка / И.Я. Озиш; Министерство народного образования Латвийской ССР. – Рига : Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 1988. – 58 c.
844241
   Операционная система ОС ЕС. – Москва, 1980. – 480 с.
844242
   Операционная система ОС ЕС. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 592 с.
844243
  Белоусов К.Н. Операционная система ОС ЕС ЭВМ / К.Н. Белоусов. – Киев : Техніка, 1985. – 224с.
844244
  Тимонин В.И. Операционная система ОС ЕС: основы функционирования. / В.И. Тимонин. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 223с.
844245
   Операционная система ОСР ВМ СМ ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 270 с.
844246
   Операционная система ОСР ВМ СМ ЭВМ. – М, 1990. – 302с.
844247
   Операционная система ОСРВМ СМ ЭВМ : Справ. изд. / Г.А. Егоров, В.Л. Кароль, И.С. Мостов, О.Б. и др. Махлин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 303с. – ISBN 5-279-00363-8
844248
   Операционная система пакетной обработки. – М, 1974. – 59с.
844249
  Ошметкова Г.В. Операционная система СО 4-220 / Г.В. Ошметкова. – М, 1974. – с.
844250
  Цанг Ф.Р. Операционная система спецпроцессора МВК "Эльбрус-1", совместная с ОС ДИСПАР. / Ф.Р. Цанг. – М., 1978. – 13с.
844251
  Уэйт М. Операционная система СР / М. Уэйт, Д. Ангермейер. – Москва : Радио и связь, 1986. – 312 с.
844252
  Усков А.В. Операционная система ЭВМ "РАЗДАН"-3" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Усков А.В.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1971. – 10л.
844253
   Операционная система ЭВМ "Урал-14". – Москва, 1971. – 232 с.
844254
  Шарова А.Л. Операционная система ЭВМ и нестандартные приемы программирования / А.Л. Шарова. – Нижн. Новгород, 1990. – 88с.
844255
  Фаненштих К. Операционная среда Windows 3.1 : Практическое пособие для начинающих пользователей / К. Фаненштих, Р.Г. Халисер. – 2-е изд. – Москва : ЭКОМ, 1996. – 432с. – ISBN 5-87373-016-4
844256
  Бажал Н.Г. Операционная техника и учет в банках / Н.Г. Бажал, Э.Г. Вайнштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 327 с.
844257
   Операционная техника и учет в государственном банке. – М, 1985. – 264с.
844258
  Белугин Ю.М. Операционная техника и учёт в сберегательных кассах / Ю.М. Белугин, Л.Ф. Полонский. – М., 1981. – 190с.
844259
  Бажал Н.Г. Операционная тихника и учет в банках / Н.Г. Бажал, Э.Г. Вайнштейн. – 3-е изд., перарб. и доп. – М., 1987. – 351с.
844260
  Кисимов В.С. Операционни системи / В.С. Кисимов, Кашева-Драганова, Х. Якимов. – София : Техника, 1985. – 255с.
844261
  Галица И.А. Операционно-проектные технологии активизации креативно-инновационного потенциала / И.А. Галица, О.В. Парубец, Е.Г. Розметова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 47-50. – ISSN 1026-955X


  Представлена авторская разработка перспективной технологии проектного обучения - новой формы индивидуализации образовательного процесса.
844262
  Пирогов И.З. Операционное и матричное исчисление : (Лекции по спецкурсу для студентов инж. потока) / И.З. Пирогов. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 96с.
844263
   Операционное исчесление. – М
2. – 1964. – 55с.
844264
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление / В.С. Мартыненко. – Киев, 1965. – 188с.
844265
  Диткин В.А. Операционное исчисление / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – Москва : Высшая школа, 1966. – 405 с.
844266
  Мартыненко Операционное исчисление / Мартыненко, в.С. – 2-е изд., переработ. – Киев, 1968. – 200с.
844267
  Шостак Р.Я. Операционное исчисление / Р.Я. Шостак. – М., 1968. – 191с.
844268
  Штокало И.З. Операционное исчисление / И.З. Штокало. – Киев : Наукова думка, 1972. – 303 с.
844269
  Шостак Р.Я. Операционное исчисление / Р.Я. Шостак. – Изд. 2-е. – М., 1972. – 279с.
844270
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление : учебное пособие для студентов технических вузов / В.С. Мартыненко. – 3-е изд., переработ и доп. – Киев : Вища школа, 1973. – 267 с.
844271
  Диткин В.А. Операционное исчисление : учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – Изд. 2-е доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 407с.
844272
  Гаврилов В.Л. Операционное исчисление / В.Л. Гаврилов. – Л., 1979. – 43с.
844273
  Лурье А.И. Операционное исчисление и его приложение к задачам механики. / А.И. Лурье. – 2-е совершенно перераб. изд. – М.Л., 1951. – 432с.
844274
  Лурье А.И. Операционное исчисление и его приложения к задачам механики. / А.И. Лурье. – 2-е соверш. перераб. изд. – М.Л., 1950. – 432с.
844275
  Левинштейн М.Л. Операционное исчисление и его приложения к задачам электротехники / М.Л. Левинштейн. – М-Л, 1964. – 466с.
844276
  Конторович М.И. Операционное исчисление и нестационарные явления в электрических цепях / М.И. Конторович. – М.-Л., 1949. – 216с.
844277
  Конторович М.И. Операционное исчисление и процессы в электрических цепях / М.И. Конторович. – Изд. 2-е доп. – М., 1953. – 228с.
844278
  Конторович М.И. Операционное исчисление и процессы в электрических цепях / М.И. Конторович. – 3 изд., доп. – Москва : Наука, 1964. – 328с. – (Физико-математич. б-ка инженера)
844279
  Конторович М.И. Операционное исчисление и процессы в электрических цепях / М.И. Конторович. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 319с.
844280
  Брин И.А. Операционное исчисление и устойчивость линейных систем / И.А. Брин. – М., 1961. – 68с.
844281
  Ван Операционное исчисление на основе двустороннего преобразования Лапласса. / Ван, Поль Б. дер, Х. Бреммер. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 507 с.
844282
  Гахович Анатолий Станиславович Операционное исчисление на основе интеграла Лапласа, суммируемого по Эйлеру : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гахович Анатолий Станиславович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 23л.
844283
  Диткин В.А. Операционное исчисление по двум переменным и его приложения / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – М., 1958. – 178с.
844284
  Прудников А.П. Операционное исчисление совершенных операторов / А.П. Прудников, И.И. Рябцев. – М., 1991. – 126с.
844285
  Иосида К. Операционное исчисление. / К. Иосида. – Минск, 1989. – 168 с.
844286
  Краснов М.Л. Операционное исчисление. Устойчивость движения. Задачи и упражнения : учеб. пособие / М.Л. Краснов, Г.И. Макаренко. – Москва : Наука, 1964. – 103 с.
844287
  Тахванов Г.И. Операционные блоки автоматических управляющих устройств / Г.И. Тахванов. – М., 1989. – 208с.
844288
  Коваленко Н.С. Операционные задачи анализа параллельных вычислений и их реализация. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Коваленко Н.С.; АН УССР. Ин-тут кибернетики. – К., 1980. – 24л.
844289
  Негневицкий И.Б. Операционные магнитные усилители / И.Б. Негневицкий. – М., 1971. – 328с.
844290
  Карслоу Х. Операционные методы в прикладной математике / Х. Карслоу, Д. Егер. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 292 с.
844291
  Штокало И.З. Операционные методы и их развитие в теории линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами / И.З. Штокало. – К, 1961. – 128с.
844292
  Штокало И.З. Операционные методы и их развитие в теории линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами / И.З. Штокало. – К, 1961. – 128с.
844293
  Мэдник С. Операционные системы / С. Мэдник, Д. Донован. – М., 1978. – 792с.
844294
  Девис У. Операционные системы / У. Девис. – Москва : Мир, 1980. – 436с.
844295
  Змитрович А.И. Операционные системы / А.И. Змитрович. – Минск, 1982. – 254 с.
844296
  Лорин Г.Д. Операционные системы / Г.Д. Лорин. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 392с.
844297
  Бахарев И.А. Операционные системы / И.А. Бахарев, А.И. Горлин. – М, 1986. – 46с.
844298
  Грибанов В.П. Операционные системы : Учебное пособие / В.П. Грибанов, С.В. Дробин, В.Д. Медведев. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 239с. – ISBN 5-279-00372-7
844299
   Операционные системы. – Москва : Знание, 1990. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Вычислительная техника и ее применение, №1/1990)
844300
  Столлингс Вильям Операционные системы = Operating systems: Internals and design principles : Внутреннее устройство и принципы проектирования / Столлингс Вильям; Пер. с англ. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 848с. – ISBN 5-8459-0310-6
844301
  Гордеев А.В. Операционные системы : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по направлению подготовки бакалавров и магистров / А.В. Гордеев. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 416с. : илл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-632-Х


  В учебнике излагаются основные понятия операционных систем, принципы их построения и функционирования
844302
  Гордеев А.В. Операционные системы : учебник для высш. учеб. заведений / А.В. Гордеев. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург и др. : Питер, 2006. – 416с. : илл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-632-Х


  В учебнике излагаются основные понятия операционных систем, принципы их построения и функционирования
844303
  Фодор Ж. Операционные системы для IBM PC : DOS 1.1, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1 / Ж. Фодор. – Москва, 1989. – 244с.
844304
   Операционные системы и технология программирования. – К, 1979. – 94с.
844305
  Тревеннор А. Операционные системы малых ЭВМ / А. Тревеннор. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 187с.
844306
  Дамке М. Операционные системы микроЭВМ / М. Дамке. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 150с.
844307
  Погорелый С.Д. Операционные системы персональных ЭВМ / С.Д. Погорелый, С.Г. Вайсбанд. – Киев : Тэхника, 1988. – 191с. – ISBN 5-335-00172-0
844308
  Назаров С.В. Операционные системы специализированных вычислительных комплексов : теория построения и системного проектирования / С.В. Назаров. – Москва : Машиностроение, 1989. – 399с.
844309
  Соловьев Г.Н. Операционные системы цифровых вычислительных машин / Г.Н. Соловьев. – М., 1977. – 112с.
844310
  Соловьев Г.Н. Операционные системы ЭВМ / Г.Н. Соловьев, В.Д. Никитин. – Москва : Высшая школа, 1989. – 254с.
844311
   Операционные системы ЭВМ третьего поколения. – Казань, 1977. – 107с.
844312
  Катцан Г. Операционные системы. / Г. Катцан. – М, 1976. – 472с.
844313
  Цикритзис Д. Операционные системы. / Д. Цикритзис. – Москва, 1977. – 336 с.
844314
  Лихачева Г.Н. Операционные системы. / Г.Н. Лихачева, В.Д. Медведев. – М., 1980. – 231с.
844315
  Егерев В.К. Операционные соотношения для задач нестационарного переноса в многослойных активных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егерев В.К.; АН СССР. – М, 1967. – 18л. – Бібліогр.:с.18
844316
  Веселов Е.Н. Операционные структуры диалога / Е.Н. Веселов. – Москва, 1980. – 38с.
844317
  Достал И. Операционные усилители / И. Достал. – Москва : Мир, 1982. – 512 с.
844318
  Кустов О.В. Операционные усилители в линейных цепях / О.В. Кустов, В.З. Лундин. – Москва, 1978. – 143 с.
844319
  Марше Ж. Операционные усилители и их применение / Ж. Марше. – Ленинград, 1974. – 215 с.
844320
  Алексеев А .Г. Операционные усилители и их применение / А .Г. Алексеев, Г.В. Войшвилло. – Москва : Радио и связь, 1989. – 118 с.
844321
  Кофлин Р. Операционные усилители и линейные интегральные схемы : пер. с англ. / Р. Кофлин, Ф. Дрискол. – Москва : Мир, 1979. – 360 с.
844322
  Менджицкий Е. Операционные усилители постоянного тока / Е. Менджицкий. – Москва, 1967. – 134 с.
844323
   Операционные усилители с непосредственной связью каскадов. – Ленинград : Энергия, 1979. – 151 с.
844324
  Данс Дж.Б. Операционные усилители: принцип работы и применение. / Дж.Б. Данс. – М., 1982. – 80с.
844325
  Полонников Д.Е. Операционные усилители: Принципы построения, теория, схемотехника. / Д.Е. Полонников. – М., 1983. – 215с.
844326
   Операционные устройства ЭВМ и автоматики. – Москва, 1972. – 255 с.
844327
  Пивоваров Д.В. Операционный аспект научного знания / Д.В. Пивоваров, А.С. Алексеев. – Иркутск, 1987. – 173с.
844328
  Курочкин А.С. Операционный менеджмент : Учебное пособие / А.С. Курочкин; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 144с. – ISBN 966-608-031-1
844329
  Гэлловэй Л. Операционный менеджмент = Principles of operations management : принципы и практика / Лес Гэлловэй. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 320 с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-272-00379-9
844330
  Пелих С.А. Операционный менеджмент : Оперативное управление производством: Учеб. пособие для студ. економ. спец. / С.А. Пелих, А.И. Гоев. – Минск : БГЭУ, 2001. – 182с. – ISBN 985-426-640-0
844331
  Яременко О.Л. Операционный менеджмент : Учебник для студ. эконом.специальностей / О.Л. Яременко, А.М. Сумец; Народная Украинская академия. – Харьков : Фолио, 2002. – 231с. – ISBN 966-03-1802-2
844332
  Шмукин А.А. Операционный метод исследования линейного и нелинейного переноса тепла в телах простой формы и определение корней характеристических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.053 / Шмукин А.А.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 20л.
844333
  Тепляков Ю.Н. Операцию начнем на рассвете... / Ю.Н. Тепляков. – М., 1975. – 128с.
844334
  Тепляков Ю.Н. Операцию начнем на рассвете... / Ю.Н. Тепляков. – Москва, 1984. – 125с.
844335
  Березюк И.И. Операция "DR" / И.И. Березюк. – Барнаул, 1989. – 205с.
844336
  Кузнецов В.И. Операция "N" / В.И. Кузнецов. – М., 1984. – 101с.
844337
   Операция "Адлер". – Москва : Политиздат, 1991. – 366с.
844338
  Костяной С.П. Операция "Алфавит" / С.П. Костяной. – Киев, 1984. – 143с.
844339
  Ле Тян Операция "Альфа" / Ле Тян. – Москва, 1987. – 239 с.
844340
  Дэвидсон Б. Операция "Андраши" : Роман / Б. Дэвидсон. – Москва : Прогресс, 1975. – 239с.
844341
   Операция "Аргус". – Москва : Атомиздат, 1960. – 117с.
844342
  Ниязматов В.Р. Операция "Аурум" : Повесть / В.Р. Ниязматов, Ю.Б. Соломонов. – Ташкент, 1981. – 180с.
844343
  Виноградов Ю.А. Операция "Б" / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1992. – 293с.
844344
  Мурзаев Н.И. Операция "Багратион" / Н.И. Мурзаев. – М., 1984. – 64с.
844345
  Чирков Ю. Операция "Багратион" : 23 июня - 29 августа 1944 года // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 5
844346
  Гладкий С.П. Операция "Бальденич" / С.П. Гладкий, Д. Фьюмара // Бойцы Сопротивления / Пронин Н. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – С. 161-268. – (Летопис Великой Отечественной)
844347
  Мюллер Р.-Д. Операция "Барбаросса" уже в 1939 году? // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 3. – ISSN 0869-5687


  Размышления о германских военных опциях.
844348
  Кризенталь И.Ф. Операция "Бернгард" / И.Ф. Кризенталь. – М., 1964. – 159с.
844349
  Воронцов Ю.В. Операция "брейнуошинг" / Ю.В. Воронцов. – Москва, 1971. – 208с.
844350
  Близнюк С.Г. Операция "Бумеранг" и другие диверсии современных "джентельменов удачи" в спорте / С.Г. Близнюк. – М, 1980. – 176с.
844351
  Кульков Е.Н. Операция "Вахта на Рейне" / Е.Н. Кульков. – М., 1986. – 174с.
844352
  Поол Ф. Операция "Венера" / Ф. Поол, С.М. Корнблат. – М., 1965. – 263с.
844353
   Операция "Вечность" : Сборник научно-фант. произведений. – Москва : Мир, 1988. – 552 с. – (Зарубежная фантастика)
844354
  Леонов Н.И. Операция "Викинг" / Н.И. Леонов, Ю.В. Костров. – М, 1974. – 382с.
844355
  Валентинов А. Операция "Власть" : проза: научный детектив / окончание. Нач. в № 1, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 10. – С. 48-53. – ISSN 0130-7045
844356
  Ефименко В.М. Операция "Восходящее солнце" / В.М. Ефименко. – Ю.Сахалинск, 1963. – 44с.
844357
  Баренбойм Е.Л. Операция "Вундерланд" / Е.Л. Баренбойм. – Рига, 1982. – 382с.
844358
  Березняк Е.С. Операция "Голос": Рассказ разведчика / Е.С. Березняк. – Москва : Республика, 1992. – 256 с.
844359
  Флеминг Я. Операция "Гром" / Я. Флеминг. – Москва, 1991. – 48с.
844360
  Лукин А.А. Операция "Дар" / А.А. Лукин. – М., 1964. – 127с.
844361
   Операция "Дипломат". – Москва : Юридическая литература, 1989. – 256 с. – ISBN 5-7260-01940-Х
844362
  Грач А.Г. Операция "ЕЖЗИКЛМН..." / А.Г. Грач. – Махачкала, 1971. – 87с.
844363
  Манохин Г.П. Операция "ЗК". Фельетоны / Г.П. Манохин. – Тюмень, 1960. – 43с.
844364
  Липатов В.В. Операция "Икс два нуля" / В.В. Липатов. – Иркутск, 1965. – 111с.
844365
   Операция "Искра". – Ленинград, 1973. – 632 с.
844366
  Кирюхин А.В. Операция "Карьер" : (Сборник) / А.В. Кирюхин. – М., 1979. – 95с.
844367
  Синенко Владимир Операция "Килия-Веке" / Синенко Владимир. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 111 с.
844368
  Игнатьев О.К. Операция "Кобра-75" / О.К. Игнатьев. – М., 1978. – 247с.
844369
  Люцканов И. Операция "Козерог" / И. Люцканов, А. Минчев. – М., 1961. – 92с.
844370
  Халифман И.А. Операция "Лесные муравьи" / И.А. Халифман. – М., 1974. – 230с.
844371
  Привалов Б.А. Операция "Ливрис" / Б.А. Привалов, Г.В. Ульянов. – М, 1962. – 79с.
844372
  Лындин В.С. Операция "Люкс" / В.С. Лындин. – М., 1966. – 48с.
844373
   Операция "Малый Сатурн". – Ленинград, 1973. – 338 с.
844374
  Абрамишвили Г.Г. Операция "Маркетинг" : Стратегия и тактика конкуретной борьбы монополий / Г.Г. Абрамишвили [и др.]. – Москва : Международные отношения, 1976. – 240 с. – Библиогр. в примеч.: с. 236-239
844375
   Операция "матрица" : Фотоаппараты. Техно-опыт // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 46-47 : Іл.
844376
   Операция "Матрица" : Техно-опыт: фотоаппараты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 46-48 : Іл.
844377
   Операция "Медведь". – Ярославль, 1975. – 272с.
844378
  Безыменский Л.А. Операция "Миф", или сколько раз хоронили Гитлера / Л.А. Безыменский. – М., 1995. – 256с.
844379
   Операция "Морская звезда". – Москва, 1964. – 288 с.
844380
  Лещинский Л.М. Операция "Моской лев" / Л.М. Лещинский. – Москва, 1963. – 60 с.
844381
  Воронин Г.Г. Операция "Мост" / Г.Г. Воронин. – Горький, 1971. – 96с.
844382
  Дэвинс Д.Г. Операция "Носорог" / Д.Г. Дэвинс. – М, 1982. – 175с.
844383
  Хастингс М. Операция "Оверлод" / М. Хастингс. – Москва, 1989. – 470с.
844384
  Ржешевский О.А. Операция "Оверлорд": Право о втором фронте / О.А. Ржешевский. – М., 1984. – 48с.
844385
  Батов П.И. Операция "Одер" / П.И. Батов. – М., 1965. – 143с.
844386
  Чигиринская О.А. Операция "Остров Крым" / Ольга Чигиринская. – Харьков : Фолио, 2015. – 411, [5] с. – ISBN 978-617-7012-03-9
844387
  Игнатьев О .К. Операция "Отоньо": история одной акции ЦРУ / О .К. Игнатьев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 203с.
844388
  Афанасьев Н.Н. Операция "Пегас" / Н.Н. Афанасьев. – Москва, 1987. – 76с.
844389
  Обухов Л.М. Операция "Ракета" / Л.М. Обухов. – Ростов-на-Дону, 1970. – 231с.
844390
  Петров В.Н. Операция "Румянцев" / В.Н. Петров. – Харьков, 1983. – 358с.
844391
  Фикер Э. Операция "С-1" / Э. Фикер. – М, 1972. – 247-466с.
844392
  Герман Ю.П. Операция "С Новым годом" / Ю.П. Герман. – М., 1964. – 424с.
844393
   Операция "Свободное слово" : Попытка государственного переворота в Украине. – Киев : Газета 2000; Довіра, 2001. – 255с. – ISBN 966-507-121-1
844394
   Операция "Синий треугольник". – Таллин, 1988. – 446 с.
844395
  Куклин Л.В. Операция "Снег" / Л.В. Куклин. – Л, 1984. – 127с.
844396
  Таевере Д.Д. Операция "Спящий лев" / Д.Д. Таевере. – Л., 1988. – 221с.
844397
   Операция "Старик". – М, 1974. – 128с.
844398
   Операция "Старик". – М, 1974. – 128с.
844399
  Зибе Г. Операция "Степной барашек" / Г. Зибе. – М, 1987. – 277с.
844400
  Флинт В.Е. Операция "Стерх" / В.Е. Флинт. – Л, 1981. – 153с.
844401
  Расстригин В.П. Операция "Танк" / В.П. Расстригин, Р.А. Ольшевский. – Кишинев, 1969. – 79с.
844402
  Волков В.К. Операция "Тевтонский меч" / В.К. Волков. – Москва, 1966. – 173с.
844403
  Торндайк А. Операция "Тевтонский меч". Большая карьера мелкого шпиона / А. Торндайк. – М, 1960. – 96с.
844404
  Близнюк С.Г. Операция "Теребля" / С.Г. Близнюк. – Ужгород, 1973. – 190с.
844405
  Уинтерботэм Ф. Операция "ультра" / Ф. Уинтерботэм. – М., 1978. – 224с.
844406
  Уинтерботэм Ф. Операция "Ультра" / Ф. Уинтерботэм. – Москва : Воениздат, 1978. – 224с.
844407
  Цветков Алексей Операция "Фарш": как все это было : чтение / Цветков Алексей, Эллсбрук Уэсли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 130-134 : Фото
844408
  Прудников М.С. Операция "Феникс" : повесть / М.С. Прудников. – Москва : Воениздат, 1975. – 256с.
844409
  Коршунов Е.А. Операция "Хамелеон" / Е.А. Коршунов. – Кишинев, 1989. – 638с.
844410
  Минаев В.Н. Операция "Ход с черного хода" / В.Н. Минаев. – М, 1964. – 460с.
844411
  Минаев В.Н. Операция "Ход с черного хода" / В.Н. Минаев. – М, 1965. – 460с.
844412
  Мойзиш Л. Операция "Цицерон" / Л. Мойзиш. – М, 1957. – 222с.
844413
  Мойзиш Л. Операция "Цицерон" / Л. Мойзиш. – М, 1965. – 288с.
844414
  Литвинов В.В. Операция "Черный дятел" / В.В. Литвинов. – Киев, 1981. – 151с.
844415
  Рытхэу Ю.С. Операция "Чукотка" / Ю.С. Рытхэу. – Москва : Советская Россия, 1974. – 127 с.
844416
  Удалов И.А. Операция "Шторм" / И.А. Удалов. – Ярославль, 1966. – 152с.
844417
  Дударев Василий Операция "Ы". Отто фон Бисмарк в Санкт-Петербурге // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 45-48. – ISSN 0235-7089
844418
  Белоцерковский Г. Операция “Конференция”. Мошенники лезут в карманы ученых // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 4


  Жертвами мошенников стали недавно двое ученых из Ростова-на-Дону. В качестве приманки исследователям предложили участие в международной научной конференции в Лондоне. Все расходы обещали взять на себя некие “спонсоры”. Переговоры с оргкомитетом велись ...
844419
  Живейнов Н.И. Операция WP / Н.И. Живейнов. – Москва, 1966. – 296с.
844420
  Шама О. Операция ассимиляция // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 20 (149), 2 июня 2017. – С. 62-65


  70 лет назад власти коммунистической Польши силой депортировали 140 тыс. украинцев с их этнических земель подальше от Украины.
844421
  Орленко В.Г. Операция без выстрела / В.Г. Орленко. – Москва, 1982. – 320с.
844422
  Кузьмин С.А. Операция в горах / С.А. Кузьмин. – Ульяновск, 1963. – 48с.
844423
  Тихонов Олег Назарович Операция в зоне "Вакуум" / Тихонов Олег Назарович. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 212с.
844424
  Глазунов Н.К. Операция и бой / Н.К. Глазунов, Н.С. Никитин. – М, 1983. – 318с.
844425
  Раевский Б.М. Операция на сердце / Б.М. Раевский. – Л., 1964. – 271с.
844426
  Козин А.С. Операция на сердце / А.С. Козин. – Тула, 1970. – 216с.
844427
   Операция на совести : сборник научной фантастики. – Москва : Знание, 1991. – 238, [2] с. – Текст печ. по изд.: Научная фантастика : сборник. Вып. 20. Москва : Знание, 1979. – ISBN 5-07-001989-9


  Содерж.: Советская фантастика: Черный Яша / З. Юрьев. Дачные гости / А. Громова. Мутант / К. Булычев. Операция на совести / Д. Биленкин. Игрища в зале, где никого нет / А. Горбовский и произведения др. авт.; Зарубежная фантастика: "Чудеса и диковины! ...
844428
  Шарипов А.И. Операция продолжается / А.И. Шарипов. – М., 1976. – 192с.
844429
  Фролов А.В. Операция система / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва, 1994. – 272с.
844430
  Перепелкин В.И. Операция сравнения при различных видах деятельности у психически больных : Автореф... канд. психол.наук: 964 / Перепелкин В.И.; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1972. – 19л.
844431
  Лендер Владимир Борисович Операция умножения на классах структур и близкие вопросы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Лендер Владимир Борисович; АН Молд.ССР. Ин-т математики. – Кишинев, 1977. – 10л.
844432
  Исаков И.С. Операция японцев против Циндао в 1914 г. / И.С. Исаков. – М, 1936. – 216с.
844433
  Снігурська Л. Операції банків з андерайтингу та їх облік // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 43-47. – Бібліогр.: на 11 пунктів
844434
  Безклубий І. Операції банку і класифікація цивільних правочинів у банківській діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.57-62. – ISSN 0132-1331
844435
  Білоус О.А. Операції відкритого ринку центрального банку та їх вплив на грошову пропозицію : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.08 / Білоус О.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
844436
  Білоус О.А. Операції відкритого ринку Центрального банку та їх вплив на грошову пропозицію : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Білоус О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 204л. + Додатки: л.181-189. – Бібліогр.: л.190-204
844437
  Полозенко Д.В. Операції з капіталом: стан і перспективи розвитку / Д.В. Полозенко, С.О. Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-38. – Бібліогр.: с. 32


  Розкрито сутність операцій із капіталом, проаналізовано їх вплив на формування доходів бюджету, окреслено основні напрями з їх удосконалення.
844438
  Чорноус Н. Операції з металобрухтом згідно з вимогами Закону / Н. Чорноус, Л. Шевчук // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 9. – С.58-60
844439
   Операції з нерухомістю : Нормативна база. – 3-тє вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, видавництво, 2007. – 456с. – ISBN 966-373-146-Х
844440
  Крупка Ю.М. Операції з нерухомістю : коментар законодавства. Судова практика : [наук.-практич. посібник] / Ю.М. Крупка. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 285, [3] с. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-524-1
844441
  Гусєв В Операції з оренди нежилих приміщень приватними підприємцями // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 29. – С.28-32
844442
  Грицюк В. Операції з оточення на Правобережній Україні: 1941/1944 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 97-105. – ISSN 2222-5250
844443
  Заторський Р.А. Операції з формальними степеневими рядами з ненульовим вільним членом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Розглядаються операції з формальними степеневими рядами з ненульовим вільним членом. Operations with formal power series wich have nontrivial free coefficient are considered.
844444
  Заторський Р.А. Операції з формальними степеневими рядами з нульовим вільним членом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються формальні операції з формальними степеневими рядами з нульовим вільним членом. Ключові слова: формальний степеневий ряд, парадетермінант, параперманент. Formal Operations with formal power series with zero constant term are ...
844445
   Операції комерційних банків : Курс лекцій / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, М. Вознюк; Національний банк України, Львівський банківський коледж. – Львів : Центр Європи, 1997. – 288с. – ISBN 966-7022-08-0
844446
  Білоус О.А. Операції комерційних банків на ринку цінних паперів : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 93-98. – Бібліогр.: 7 назв
844447
  Граділь А. Операції комерційного банку з облігаціями та їхній вплив на ліквідність : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 31-34 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
844448
  Карачарова К.А. Операції на відкритому ринку як інструмент грошово-кредитної політики НБУ // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 38-43. – ISSN 2075-4892
844449
  Сущанський В.І. Операції на групах підстановок.Теорія та застосування / В.І. Сущанський, В.С. Сікора ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Вид. 2-ге. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-232, 236-238. – ISBN 978-617-7096-79-4
844450
  Білицький А.Р. Операції над скінченими метричними просторами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі вивчається можливість продовження метрик зі скінченних метричних просторів на їхні декартові добутки, а також питання стійкості цих продовженнь відносно ізоморфізму. We consider the possibility of extensions of metrics from the initial spaces ...
844451
  Білоус О.А. Операції Національного банку України на відкритому ринку та їх вплив на рівень пенсійного забезпечення / О.А. Білоус, А.В. Новіков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Операції відкритого ринку широко використовуються, як інструмент монетарного контролю в розвинутих краї-нах і поступово набирають широкого вжитку у країнах, що розвиваються та з перехідною економікою. Він вважається найбільш дійовим та гнучким ...
844452
  Рибай О.Й. Операції ощадного банку України : Навч.посіб. / О.Й. Рибай, Г.П. Табчук, Л.М. Хміль. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 1998. – 153с. – (Бібліотечка банкіра). – ISBN 966-7293-11-7, 966-7293-68-8
844453
  Гутарєва О. Операції РЕПО на міжнародних біржах / О. Гутарєва, І. Соловйова // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 18-23


  РЕПО - це операція з продажу цінних паперів (ЦП), угода щодо проведення якої передбачає зобов"язання продавця викупити зазначені ЦП у визначений термін за певною ціною.
844454
  Дубихвіст О. Операції РЕПО як інструмент здійснення грошово-кредитної політики центрального банку / О. Дубихвіст, В. Лановий // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 17-25


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
844455
  Храпова Ю.С. Операції рефінансування національного банку України на сучасному етапі економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 496-498. – ISBN 978-966-188-219-4
844456
  Гай-Нижник Операції спецслужб Української Держави з нейтралізації антигетьманських сил // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 312-326. – ISBN 978-966-611-889-2
844457
  Масловська Л.Ц. Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств : фінанси інституційних секторів економіки / Л.Ц. Масловська, І.В. Абрамова, Л.В. Недільська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 100-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
844458
  Чесноков В.Л. Операції фінансових бірж : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Л. Чесноков, Т.О. Мацієвич ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 196, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-196. – ISBN 978-966-2207-52-1
844459
  Примостка Л. Операції хеджування на строкових фінансових ринках : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 40-43 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
844460
  Любкіна О. Операції Центрального банку на фінансовому ринку в умовах виходу з рецесії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-61. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнюються сучасні підходи до удосконалення інструментарію монетарної політики як відповідь на виклики фінансових криз останніх десятиріч. Вивчається сучасна практика застосування нетрадиційних монетарних інструментів, зокрема вплив на ...
844461
  Гриньова В.М. Операційна діяльність сучасних підприємств машинобудування : монографія / В.М. Гриньова, М.Ю. Явдак. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-184. – ISBN 978-966-676-651-2
844462
  Поляков С.А. Операційна семантика OLAP запитів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 210-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі побудована програмна алгебра OLAP-запитів, яка задає набор базових операцій, визначених на множені гіперкубів. Множина базових функцій складається з функцій Slice, Dice, та множини агрегатних функцій, а сигнатура містить композицію Cube* та ...
844463
  Іванов Є.В. Операційна семантика програм обробки складноіменних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 133-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті надано операційну семантику програмам композиційно-номінативної мови обробки складноіменних даних. In the article an operational semantics of programs of a composition-nominative language for complex-named data processing is given.
844464
  Попов Ю.Д. Операційна система Microsoft Windows 95 : Навчальний посібник / Ю.Д. Попов. – Київ : Киевский университет, 1998. – 30с.
844465
  Зузук Д.Ф. Операційна система логістики в контексті ресурсних потоків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 174-180. – ISSN 1729-360Х
844466
  Соснюк О.П. Операційне кодування та когнітивне картування в умовах соціально-психологічного тренінгу / О.П. Соснюк, І.В. Остапенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 141-145. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
844467
  Кривошея С.А. Операційне числення / С.А. Кривошея, Ю.В. Придатченко, А.Т. Янішевський. – Київ : РВЦ"Київський університет", 1997. – 52 с.
844468
   Операційне числення : методичні вказівки для студентів мех.-мат. факультету. – Київ : Київський університет, 2007. – 32 с.
844469
  Довганич М.І. Операційне числення та його застосування / М.І. Довганич, В.М. Сливік. – Ужгород, 1997. – 128с.
844470
  Попович П. Операційний аналіз збуту продукції суб"єктами господарювання / П. Попович, Я. Попович // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 41-48. – ISSN 1815-3232
844471
  Попович П. Операційний аналіз прибутку в складі маржинального доходу / П. Попович, Я. Попович // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 263-267. – ISSN 1993-0259
844472
  Толков О.С. Операційний компонент психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах змін // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 49-50
844473
  Гевко І.Б. Операційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів / Гевко І.Б. – Київ : Кондор, 2005. – 228с. – ISBN 966-8251-40-7
844474
  Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисциплини / Т.В. Омельяненко, Н.В. Задорожна; Мін-во освіти і науки України; Київський екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – 2-е вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 236с. – ISBN 966-574-506-9
844475
  Михайловська О.В. Операційний менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Михайловська О.В. – Київ : Кондор, 2008. – 549 с. – Бібліогр.: с. 535-549. – ISBN 978-966-351-151-1
844476
  Трут О.О. Операційний менеджмент : підручник / О.О. Трут. – Київ : Академвидав, 2013. – 346, [2] с. : табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 345-346. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-047-9
844477
   Операційний план Зінов"ївського відділу НО по запров..... – К, 1931. – с.
844478
  Деревська О. Операційний ризик. Категорії та управління : нагляд, аудит, контроль. Інформаційне та програмне забезпечення // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 42-43. – Бібліогр.: 3 назви
844479
  Ревенко В. Операційний хеджинг ризиків у логістичних системах / В. Ревенко, Є. Єнченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 1810-3944
844480
  Литвин Н. Операційні витрати банків: розкриття інформації у фінансовій звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-30 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
844481
  Береговой Василь Операційні впливи на суспільну свідомість українців // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.152-156. – ISSN 1810-2131
844482
  Шеховцов В.А. Операційні системи : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Шеховцов. – Київ : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згурського). – ISBN 966-552-157-8
844483
  Бондаренко М.Ф. Операційні системи : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються напрямом “Комп"ютерні науки” / М.Ф. Бондаренко, О.Г. Качко. – Київ : СМІТ, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-2028-02-7


  Викладено основні принципи побудови та використання сучасних операційних систем. Розглянуто методи керування пам’яттю, процесами, потоками, зовнішніми пристроями та їх використання під час практичного програмування
844484
  Карплюк С.О. Операційно-діяльнісний компонент професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 30-35. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті проаналізовано роль операційно-діяльнісного компонента у професійно-педагогічній діяльності вчителів інформатики щодо використання ідей взаємонавчання. Досліджено вміння, які спонукають вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів ...
844485
  Нечипоренко В.І. Операційно-фінансовий аналіз в діяльності страховика. Уроки кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив факторів фінансової кризи на фінансову надійність страхових компаній, витрат на ведення справи і запропонований метод операційно-вартісного аналізу. Рассмотрено влияние факторов финансового кризиса на финансовую надежность страховых ...
844486
  Ардаматський І В. Операція - відповідь / І В. Ардаматський. – Київ : Молодь, 1961. – 175 с.
844487
  Мацій Франц Операція "Абстеншн" - невдала спроба оволодіння островом Кастельроссо у 1941 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 260-268


  Стаття присвячена одному епізодові бойових дій Другої світової війни на Середземноморському театрі військових дій - спробі захоплення острова Кастельроссо. Проаналізовано причини, що спонукали до здійснення операції. Розглянуто планування операції ...
844488
  Матвєєв А. Операція "Анадир" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 5


  Як 55 років тому було не допущено ракетно-ядерну катастрофу та яку роль у ній зіграли українці.
844489
  Ергле З.Е. Операція "Бідон" / З.Е. Ергле. – К., 1975. – 87с.
844490
  Денисенко А. Операція "Бубновий туз", або Три любові Миколи Кибальчича : проза: документальна повість // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 200-260. – ISSN 0869-3595
844491
  Демещук А. Операція "Буря" 1995 р.: завершальна перемога Хорватії у Війні за незалежність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається підготовка, успішний перебіг та наслідки наступальної операції "Буря", проведеної повного падіння самопроголошеної Республіки Сербська Країна й відновлення територіальної цілісності Республіки Хорватії. А відтак - до ...
844492
  Каменецький М.С. Операція "Буря" та її наслідки: військово-політичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто причини та наслідки операції "Буря" - однієї з найбільших військових операцій періоду міжетнічної війни в колишній Югославії.
844493
  Рафаловський Євген Операція "Весело" або хроніка однієї окупації : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 58-61 : Фото
844494
  Колесниченко Л.М. Операція "Вісла" - одна з трагічних сторінок українсько-польських відносин // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2013. – № 34/36 (350/352). – С. 5-10
844495
  Шульга А. Операція "Вісла" : 70 років потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 5-11 травня (№ 18). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
844496
  Цепенда І.Є. Операція "Вісла" в польській історіографії // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.84-93. – ISSN 0130-5247
844497
  Торба В. Операція "Вісла". Чи осмислена трагедія? / В. Торба, В. Сергійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 березня (№ 54)


  "Українська влада має ретельно вивчити уроки історії для того, щоб розуміти, як треба будувати діалог із Польщею".
844498
  Шкляр В. Операція "Земельна експропріація" // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 46-50
844499
  Чемерис В. Операція "Земфіра" / В. Чемерис. – К, 1968. – 188с.
844500
  Синенко Операція "Кілія-Веке" / Синенко, І. – К., 1975. – 104с.
844501
  Клочко Р. Операція "Колонізація" Польське осадництво на західноукраїнських землях // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 15


  "17 грудня 1920 року польський сейм ухвалив закон "Про надання землі солдатам Війська Польського". Таким чином польська влада вирішила виконати свою обіцянку, дану воякам кілька місяців тому, під час війни з більшовиками, коли Варшава опинилася під ...
844502
  Гузенко Н. Операція "Корпорація" // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.20-21. – ISSN 1726-3077


  юридичні фірми в Україні
844503
  Ненацький З. Операція "Кришталеве дзеркало" / З. Ненацький. – К., 1977. – 128с.
844504
  Берковець Їржі Операція "Ліра" / Берковець Їржі. – Київ, 1968. – 176с.
844505
  Липовецький С. Операція "Пацифікація" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 51 (164). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  80-річчя однієї з найбільших каральних акцій проти українців.
844506
  Малко Р. Операція "Повернення" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Дмитро Крапивенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Захоплення Росією України або частини її територій мало безліч сценаріїв, однак жоден із них Кремль не зумів реалізувати так, як він бачив це "на папері".
844507
  Дмитров Анатолій Операція "Поштова скринька" : два в одному : кіносценарій і пригодницька повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 23-62. – ISSN 0130-321Х
844508
  Шрайєр В. Операція "Сандерсторм" : Роман / В. Шрайєр. – 2-е. – Київ : Дніпро, 1974. – 639с.
844509
  Шрайєр В. Операція "Сандерстром" / В. Шрайєр. – К., 1958. – 683с.
844510
  Дудар Є.М. Операція "Сліпе око" : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 142 с.
844511
  Кучер М.І. Операція "Три зайці" / М.І. Кучер. – К., 1978. – 109с.
844512
  Кисельов В.Й. Операція "Фармацевт" / В.Й. Кисельов, Л.П. Сиротін. – К., 1981. – 64с.
844513
  Ісаюк О. Операція "Флот для України" // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 17 (182). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Для підписання "харківських угод" вибрали дату мало не символічну - 82 роки до того, 29 квітня 1918-го, на Чорноморському флоті вперше замайоріли синьо-жовті знамена.
844514
  Білоусько О Операція "Френтік" / О Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Лютий (№ 3). – С. 7-11


  У 1944 р. Полтавщина була вибрана для проведення "човникових" операцій Військово-повітряних сил США під кодовою назвою "Френтік" ("Несамовитий").
844515
  Ципін С.Я. Операція "Шеф" : сатиричні новели, гуморески / Савелій Ципін. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 174 с.
844516
  Орленко В.Г. Операція без пострілу / В.Г. Орленко. – Київ, 1978. – 216с.
844517
  Орленко В.Г. Операція без пострілу / В.Г. Орленко. – К., 1983. – 216с.
844518
   Оперделитель насекомых Европейской части СССР.. – Л
4. – 1964. – 711с.
844519
  Стамати К. Опере алесе / К. Стамати; пер. с молдав. – Кишинев, 1953. – 300 с.
844520
  Куцериб Н.А. Опеределение долготы, широты и азимута по наблюдениям звезд вблизи элонгации : Автореф... канд. техн.наук: 500 / Куцериб Н.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1968. – 19л.
844521
  Варшавский А.С. Опередивший время / А.С. Варшавский. – Москва, 1967. – 143с.
844522
  Фролов В.А. Опередивший время / В.А. Фролов. – Москва, 1980. – 270с.
844523
  Лисеев И.К. Опередивший время // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 22-29. – ISSN 0235-1188


  Стаття присвячена В.І. Вернадському..
844524
  Березюк Н.М. Опередивший время: библиотекарь, библиотековед и библиограф К.И. Рубинский // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 3 (46). – С. 68-76
844525
   Опередить всех хотя бы на шаг : "За динамическое развитие компании" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 54-55
844526
   Опережавший время: Книга о Н.Ф. Николаевском. – Харьков, 2007. – 358с. : фотоилл. – ISBN 966-623-394-0
844527
   Опережай время!. – М, 1970. – 288с.
844528
  Бойко В.И. Опережающая подготовка профессионалов мирового уровня в области ядерных технологий и нераспространения / В.И. Бойко, Д.Г. Демянюк, К.В. Юшицин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 51-53. – ISSN 0321-0383
844529
  Мотькина Ю.В. Опережающая рефлексия в контексте изучения потенциала профессионального развития руководителей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.121-127. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
844530
  Казаков А.И. Опережающий рост произовдства средств производства в условиях развитого социализма / А.И. Казаков. – Саратов, 1980. – 118с.
844531
  Алехин И.А. Опережающий характер развития образования - это прогрессивно? // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 4-17. – ISSN 2073-8536


  В статье на основе историко-педагогического образования в России обосновывается один из путей прогрессивного развития отечественного образования вообще и военного образования в частности. Этим путем выступает опережающий характер развития образования ...
844532
  Супоницкий С.А. Опережая время / С.А. Супоницкий. – М., 1961. – 143с.
844533
  Прокофьев Д.Г. Опережая время / Д.Г. Прокофьев. – М., 1962. – 94с.
844534
  Ястребцов Г.И. Опережая время / Г.И. Ястребцов. – М, 1974. – 55с.
844535
   Опережая время. – Москва, 1976. – 224 с.
844536
  Костюшин А.А. Опережая время : [сборник] / Александр Костюшин ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
844537
  Бирман А.М. Опережая время / А.М. Бирман. – М., 1990. – 379с.
844538
  Кудря В. Опережая время. / В. Кудря. – Архангельск, 1952. – 52с.
844539
  Русинов С. Опережая время. / С. Русинов, 1962. – 184с.
844540
  Будько Євген Оперета нон-стоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 124-129 : фото
844541
  Михеева Л.В. Оперетты Дунаевского / Л.В. Михеева. – М., 1962. – 29с.
844542
  Дамке М. Опереционные системы микро ЭВМ / М. Дамке. – М, 1985. – 151с.
844543
  Гилев Д.К. Оперирование пространственными представлениями в процессе формирования навыков определения направлений и расстояний ( у школьников 5 класса). : Автореф... Канд.пед.наук: / Гилев Д.К.; Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1960. – 14л.
844544
  Смицкая Мария Федоровна Оперкулятные дискомицеты (порядок Pezizales) Украины (флора, систематика, экология, филогения и пути развития) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.05, 03.00.24 / Смицкая Мария Федоровна; АН Арм.ССР, Ин-т ботаники. – Ереван, 1987. – 40 с.
844545
  Гозенпуд А.А. Оперна драматургія Чайковського / А.А. Гозенпуд. – Київ : Мистецтво, 1940. – 148 с.
844546
  Станішевський Юрій Оперна режисура Леся Курбаса // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 22-29. – ISSN 0207-7159


  Режисерське мистецтво Леся Курбаса - це безперервний пошук в усіх напрямах, стилях і жанрах сценічної культури
844547
  Солов"яненко А.А. Оперна режисура як феномен української кульури XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Солов"яненко Анатолій Анатолійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр.: 23 назви
844548
  Копоть Ірина Євгенівна Оперна творчість Г.Ф.Генделя в контексті ідей європейського просвітництва : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.03 / Копоть Ірина Євгенівна; Нац. музична акад. України ім. П.І.Чайковського. – К., 1996. – 12л.
844549
  Харитонова В.Ф. Оперна творчість М.В. Лисенка на харківській сцені // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 235-245
844550
  Ширинян Р.К. Оперная драматургия Мусоргского / Р.К. Ширинян. – Москва : Музыка, 1981. – 285 с.
844551
  Ярустовский Б.М. Оперная драматургия Чайковского / Б.М. Ярустовский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 242 с.
844552
  Таиров Игорь Оперная звезда по имени Анна // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 7. – С. 41-55


  Анна Нетребко - російська оперна співачка, сопрано, нар. артистка Росії (нар. в 1971 р.)
844553
  Беляков Б.Н. Оперная и концертная деятельность в Нижнем Новгороде - городе Горьком / Б.Н. Беляков. – Горький, 1980. – 336с.
844554
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова, В.В. Протопопов. – М.
1. – 1966. – 412с.
844555
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – М.
1. – 1967. – 192с.
844556
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – М.
2. – 1969. – 424с.
844557
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – М.
2. – 1973. – 339с.
844558
  Красинская Л.Э. Оперная мелодика П.И. Чайковского / Л.Э. Красинская. – Л., 1986. – 246с.
844559
  Цюань Б. Оперная мелодия как предмет музыковедческого дискурса: к постановке проблемы // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 295-304
844560
  Акулов Е.А. Оперная музыка и сценическое действие / Е.А. Акулов. – Москва, 1978. – 455с.
844561
  Ізваріна О.М. Оперне мистецтво на сторінках української музичної преси 20-х років ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 123-131
844562
  Романенко А.Р. Оперне мистецтво Петербурга 60-70 років XIX століття як фактор творчого розвитку В.В. Пухальського (на матеріалі мемуарної спадщини митця) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 84-91. – ISSN 2312-4679
844563
  Чжи Інь Оперний речитатив як музично-мовний феномен в контексті історичної традиції європейської опери : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжи Інь ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
844564
  Станішевський Ю.О. Оперний театр Радянської України / Ю.О. Станішевський. – К., 1988. – 248с.
844565
  Маслова Ю.В. Оперні, салонні, ансамблеві синтези як чинники формування вокальних шкіл України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 286-292
844566
  Богданов-Березовский Оперное и балетное творчество Чайковского / Богданов-Березовский. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1940. – 120 с.
844567
  Томпакова О.М. Оперное и симфоническое творчество советских композиторов. / О.М. Томпакова. – Л., 1962. – 36с.
844568
  Полякова Л.В. Оперное творчество Леоша Яначка / Л.В. Полякова. – Москва : Музыка, 1968. – 326 с.
844569
  Протопопов В.В. Оперное творчество Чайковского / В.В. Протопопов, Н.В. Туманина. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 370 с.
844570
   Оперные лебретто. – М
1. – 1970. – 431с.
844571
   Оперные лебретто. – М
1. – 1971. – 431с.
844572
   Оперные лебретто. – М
3. – 1971. – 431с.
844573
   Оперные лебретто. – М
2. – 1978. – 591с.
844574
   Оперные лебретто. – М
1. – 1982. – 21с.
844575
   Оперные лебретто. – М
Т. 2. – 1985. – 431с.
844576
  Клименко Я.С. Оперные либретто М.А. Булгакова в ракурсе художественности // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 38-48. – ISBN 966-72-77-79-8
844577
  Штейнпресс Б.С. Оперные премьеры XX века / Б.С. Штейнпресс. – М, 1983. – 470с.
844578
  Штейнпресс Б.С. Оперные премьеры XX века / Б.С. Штейнпресс. – М, 1986. – 341с.
844579
  Крауклис Г.В. Оперные увертюры Р.Вагнера / Г.В. Крауклис. – М., 1964. – 112с.
844580
  Рацкая Ц.С. Оперные формы. / Ц.С. Рацкая. – М., 1962. – 47с.
844581
  Гозенпуд А.А. Оперный словарь. / А.А. Гозенпуд. – М.-Л., 1965. – 479с.
844582
  Ферман В.Э. Оперный театр / В.Э. Ферман. – М., 1961. – 360с.
844583
  Горович Б. Оперный театр / Б. Горович. – Л, 1984. – 224с.
844584
  Гуревич П. Оперный театр Бурятии / П. Гуревич. – Улан-Удэ, 1964. – 192с.
844585
  Россихина В.П. Оперный театр С.Мамонтова / В.П. Россихина. – М, 1985. – 238с.
844586
  Кенигсберг А.К. Оперы Вагнера "Летучий голландец" / А.К. Кенигсберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1967. – 80 с.
844587
   Оперы Верди. – Москва, 1971. – 422с.
844588
  Орджоникидзе Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира / Г. Орджоникидзе. – Москва : Музыка, 1967. – 328 с.
844589
  Богданова А.В. Оперы и балеты Шостаковича / А.В. Богданова. – Москва : Советский композитор, 1979. – 208 с.
844590
  Абасова Э.Г. Оперы и музыкальные комедии Узеира Гаджибекова / Э.Г. Абасова ; Акад. наук АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1961. – 196 с. : портр., ил., ноты. – Библиогр.: с. 190-193
844591
  Озеров Н.Н. Оперы и певцы. Высказывания, впечатления / Н.Н. Озеров. – М., 1964. – 212с.
844592
  Черная Е.С. Оперы Моцарта / Е.С. Черная. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 180 с.
844593
  Запорожец Н.В. Оперы Мусоргского "Борис Годунов" и "Хованщина" / Н.В. Запорожец. – М., 1966. – 146с.
844594
   Оперы Н.А. Римского-Корсакова. – Москва, 1976. – 477с.
844595
   Оперы П.И. Чайковского : путеводитель. – Москва : Музыка, 1970. – 284 с.
844596
  Данько Л.Г. Оперы С. Прокофьева / Л.Г. Данько. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 64 с.
844597
  Кандинский А.И. Оперы С.В. Рахманинова / А.И. Кандинский. – Москва : Музгиз, 1960. – 47 с.
844598
  Вельм А. Опецьок / А. Вельм. – Київ, 1966. – 152с.
844599
  Вяткин Г.А. Опечаленная радость : лирика / Г. Вяткин. – Петроград : Изд. "Огни", 1917. – 62 с.
844600
  Нушич Б. Опечаленная родня. Комедия. / Б. Нушич. – Л.-М., 1958. – 96с.
844601
  Жуков Борис Опечатка в судьбе : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 120-130
844602
  Боровиков П.Т. Опираясь на актив / П.Т. Боровиков. – М, 1962. – 32с.
844603
   Опираясь на газету. – М, 1961. – 152с.
844604
  Бондарь В.Я. Опираясь на знания и опыт масс / В.Я. Бондарь. – М, 1961. – 94с.
844605
  Евенко В.И. Опираясь на практику : (заметки художника-оформителя) / В.И. Евенко. – Москва : Плакат, 1979. – 53, [3] с.
844606
  Езенко В.И. Опираясь на практику. / В.И. Езенко. – М., 1979. – 56с.
844607
  Богуславский А.О. Опираясь на славный опыт... / А.О. Богуславский, В.А. Диев. – М., 1963. – 32с.
844608
  Кириченко В.В. Опис (0, 1)-матриць показників / В.В. Кириченко, М.В. Плахотник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті описано (0, 1)-матриці показників як елементи частково впорядкованої множини в сені поелементного порівняння матриць та пораховано ширину цієї частково впорядкованої множини. Робота є природним продовження роботи авторів, надрукованій в номері ...
844609
   Опис автографів українських письменників. – К, 1959. – 216с.
844610
  Заболотній О.В. Опис активів та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів платників податків // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 339-342. – ISSN 1563-3349
844611
  Цинковська І.І. Опис аркушевих образотворчих документів / І.І. Цинковська, Г.М. Юхимець; Нац. академія наук України; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2000. – 71с. – ISBN 966-02-1727-7
844612
  Орлова Н. Опис гравюр, літографій та малюнків Тараса Шевченка, складений Г. М. Честахівським (1861) – джерело вивчення малярства Тараса Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 546-559. – ISBN 978-966-920-092-1
844613
  Паук Людмила Опис досвіду з проблем "Компетентнісний підхід до організації навчальної та ігрової діяльності молодших школярів в умовах модернізації освіти" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.
844614
  Маляр М.М. Опис задач вибору на мові розмитих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 197-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для багатокритеріальної задачі з скінченним числом альтернатив визначається нечітка задача досягнення "точки задоволення особи, яка приймає рішення". Пропонуються різні типи "точок задоволення ОПР", в якості функций належності пропонуються різні типи ...
844615
  Лічков Б. Опис і пояснення в науці. – Київ : Виданнє українського наукового товариства в Київі. – 21с. – (Друковано в 4 т. "Збірника Природничої Секції Українського Наукового Т-ва" в Київі)


  Hа тит. аpк. авт. і назва паpал. фp
844616
  Коваленко С. Опис козацької України 1649-го року : Довідник / С. Коваленко, О. Пугач. – Київ : Просвіта, 2004. – 152 с. – ISBN 966-7551-96-2
844617
  Плекан Р.М. Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабетичному підході : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Плекан Р.М. ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2010. – 144 л. – Бібліогр.: л. 125-144
844618
  Плекан Р.М. Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабитичному підході : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02. / Плекан Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
844619
  Присяжнюк О.М. Опис лексичного угруповання у системно-структурному аспекті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 20-29


  У статті подано метод системно-структурного аналізу лексичного угруповання, представлено комплексне дослідження лексичного об"єднання у семантичному, парадигматичному та структурному аспектах. У дослідженні розглянуто закономірності функціонування ...
844620
  Баужа О. Опис магнітних властивостей квантових кілець з урахуванням спін-орбітальної взаємодії / О. Баужа, О. Воскобойніков, О. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-9. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Представлено теоретичні розрахунки впливу ефекту спін-орбітальної (СО) взаємодії на намагніченість і магнітну сприйнятливість малих напівпровідникових квантових кілець. Розрахунки проводились у одноелектронному наближенні. Показано залежність ...
844621
  Паткін Є.Д. Опис мартингальних мір для однієї еволюції ризикових активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
844622
  Бондаренко А.В. Опис множин антифоківських зображень *-алгебр пов"язаних з унімодальними відображеннями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі розроблено метод опису множини антифоківських зображень співвідношення ХХ* = f(X*X) для унімодального відображення f.
844623
  Мороз О.В. Опис моделі галузевого впливу на стан ринку / О.В. Мороз, С.С. Воловодюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 134-141. – ISSN 2222-4459
844624
  Мицик Ю. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-103
844625
  Мицик Ю. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-111


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
844626
   Опис на регистри от Истанбулския османски архив към генералната дирекция на държавните архиви на република Турция = Inventory of registers from the Ottoman archive in Istanbul at the general directorate of state archives in the Republic of Turkey : Inventory of registers from the Ottoman archive in Istanbul at the general directorate of state archives in the Republic of Turkey. – София : [S. n.], 1996. – 171 с. – ISBN 954-523-019-3
844627
   Опис на славянските ръкописи в Пловдивската народна библиотека "Иван Вазов" : Постыпили след 1920 год. – София, 1982. – 94с.
844628
  Кодов Х. Опис на славянските рькописи в библиотеках на Българската академия на науките / Х. Кодов. – София, 1969. – 298с.
844629
   Опис на турски документи за съпротивата и национално-революционните борби на българския народ през XIX век. – София, 1984. – 343 с.
844630
   Опис найбільш вживаних професій : [укладачі: С.В. Мельник, С.О. Кравцов, Л.І. Ольховатова; під ред. Мельника С.В.]. – Київ : МедіаПро, 2007. – 304с. – ISBN 978-966-96392-5-7
844631
  Мазніченко С.В. Опис ненільпотентних надрозв"язних груп з метациклічними 2-максимальними підгрупами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описуються скінченні ненільпотентні надрозв"язні групи з метациклічними 2-максимальними підгрупами, що мають власні неметациклічні підгрупи.
844632
   Опис новгородсіверського намісництва. – К, 1931. – 593с.
844633
  Вдовенко М.В. Опис нових видів форамініфер з верхньотурнейських та нижньовізейських відкладів Донецького басейну // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
844634
   Опис нових методик викладання на факультеті соціології // Факультет соціології: досягнення, проблеми, перспективи розвитку : [довідка комісії Вченої ради] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 31-33
844635
  Стасюк А. Опис подорожі Східною Угорщиною та Україною у 1999 році // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 25-29
844636
   Опис руху літального апарату на активній ділянці траєкторії / В.В. Прокопенко, Є.Г. Іваник, П.І. Ванкевич, Ю.В. Щавінський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 97-103. – ISSN 2311-7249


  Викладено основні аспекти вивчення руху керованого ракетного пристрою на різних ділянках траєкторії, які постають перед дослідниками з питань зовнішньої балістики. Подано перелік низки проблем, пов"язаних з математичним моделюванням даного ...
844637
  Шкільняк О.С. Опис семантики мови TLA + на основі композиційно-номінативного підходу // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 222-223
844638
  Мазніченко С.В. Опис скінченних примарних груп з метациклічними 2-максимальними підгрупами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Завершується опис примарних груп, у яких мета циклічні всі 2-максимальні підгрупи.
844639
  Глибовець М.М. Опис складних систем інформації за допомогою часових логік / М.М. Глибовець, М.Г. Медведєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 106-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Вводяться основні поняття і базові оператори часових логік.
844640
  Харченко А. Опис снів як вербалізація "несвідомого" в текстовій структурі "Журналу" Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
844641
  Лавренко Е.М. Опис сфагнових та гіпново-осокових болот колишньої Харківщини / Е.М. Лавренко. – Х., 1927. – 14с.
844642
  Коміренко Ю.А. Опис та аналіз терміносистеми за напрямком спеціальних операцій у ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 143-145
844643
  Міщук С.М. Опис та дослідження зібрання рукописних книг та стародруків Катеринославського обласного музею ім. О. М. Поля на початку XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-60. – ISBN 966-614-021-7
844644
  Котенкол Л.І. Опис творів друку. / Л.І. Котенкол. – 2-е изд. – Х, 1968. – 51с.
844645
  Боплан Гійом Левассер де Опис України / Гійом Левассер де Боплан. – Львів : Каменяр, 1990. – 301с. – У виданні також: Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме. – ISBN 5-7745-0300-3
844646
  Боплян Гійом Левассер де Опис України : себто кількох провінцій королівства Польщі, що простягаються від кордонів Московії до меж Трансильванії, разом з їхніми звичаями та способом життя і ведения війни / Гійом Левассер де Боплян ; З фр. мови переклав В. Косик; Укр. катол. ун-т. св. Климента папи. – Рим : Укр.катол. унів., 1991. – 84с. – (Opera Universitatis Catholicae Ucrainorum / Укр. катол. ун-n ; Т. 83)
844647
  Боплан Г.Л. де Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями способом життя і ведення воєн / Гійом Левассер де Боплан; АН УРСР, Археограф. комісія; Ін-т історії; Ін-т суспільних наук; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту; Відповід. ред. В.А. Смолій; Пер. на укр. мову з ориг. 1660 р. Я.І. Кравця, З.П. Борисюк; Передмова Я.Д. Ісаєвича, В.А. Смолія,. – Київ, Cambridge : Наукова думка; Ukr. Research In-t of Harvard Univ., 1990. – 254 с. : іл. – В компл. з факсим. виданням: Description d"Ukranie, qui sont plusieurs provinces du Royaume de Pologne.../ Par le sieur de Beauplan. - Ruan: Cailloue, 1660. – (Україна в міжнародних зв"язках: хроніки, мемуари, щоденники). – ISBN 5-12-002500-5; 5-12-001226-4; 0-916458-7 (США)
844648
  Близнюк В.В. Опис фонем сучасної української та італійської літературних мов у термінах диференційних ознак // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 104-111. – (Філологія)
844649
  Лось В.Ф. Опис явища гігантського магнітоопору в магнітних сендвічах / В.Ф. Лось, В.М. Салтанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-37. – (Фізика ; Вип. 2)


  Розглянуто проходження електронів через несиметричний потенційний бар"єр у балістичному режимі. Виконано чисельні розрахунки коефіцієнтів гігантського та тунельного магнітоопору.
844650
  Косолапов В.В. Опис як форма систематизації природничо-наукового знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
844651
  Стрельніков І.Ф. Опис, перевірки і юстировки геодезичних інструментів малої і середньої точності : метод. вказівки з курсу геодезія ; для студ. 1 курсу географічного та геологічного ф-тів ун-ту / І.Ф. Стрельніков; МВССО УРСР ; Львівський ордена Леніна Державний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1970. – 76 с.
844652
  Скуленко М. Опис, характеристика та інші операції над поняттями // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 9. – С. 39-41


  Стаття присвячена логічній операції визначення понять у пропоганді та журналістиці.
844653
   Описание автографов Н.В. Гоголя. – Киев : Изд-во АН УССР, 1952. – 78, [3] с.
844654
  Белошапка Валерий Константинович Описание автоморфизма вещественных поверхностей высокой коразмерности : Автореф... доктора физико-математ.наук: 01.01.01 / Белошапка Валерий Константинович; АН, Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1991. – 17л.
844655
   Описание алгоритмов логического проектирования. – Минск, 1985. – 67с.
844656
   Описание альбомов. – М, 1973. – 56с.
844657
  Каграманов Дж.В. Описание археорафических доукментов / Дж.В. Каграманов. – Баку, 1969. – 103с.
844658
  Ибрагимов А.А. Описание архива М.Ф. Ахундова / А.А. Ибрагимов. – Баку, 1962. – 275с.
844659
  Румянцев Г.Н. Описание архива У.Ц.Онгодова. / Г.Н. Румянцев. – Улан-Удэ, 1959. – 80с.
844660
   Описание архива Хоца Намсараева. – Улан-Удэ, 1969. – 85 с.
844661
  Туманский Ф. Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – [8], 130 с. : 3 карт. – На корешке: Описание Архипелага


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн. На тит. л. круглая фиолетовая печать с текстом: Чернігівський державний музей. Бібліотека
844662
  Туманский Ф. Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – [8], 130 с. : 3 карт. – На корешке: Описа. Архп.


  На тит. л. прямоугольная фиолетовая печать с текстом: Библиотека историко-филологического семинария Императорского унив. Св. Владимира
844663
  Туманский Ф. Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – [8], 130 с. : 3 карт. – На корешке: Описа. Архп.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
844664
   Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. ГОСТ 7.70-96. – Минск : Межгосударственный совет по стандартизации, 1997. – 46с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
844665
  Фомин А. Описание Белого моря, 1797
844666
  Коцинян А.М. Описание взаимодействий двухчастичных связанных состояний в ковариантном квазипотенциальном формализме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Коцинян А.М.; Ереван. физ. ин-т. – Ереван, 1980. – 16л.
844667
   Описание винтовочной агитационной гранаты. – Москва, 1943. – 8 с.
844668
  Кафтырев Д. Описание водяных сообщений между Санкт-Петербургом и разными Российскими губерниями : Сочинение / Д. Кафтырев. – Санкт-Петербург : Тип.А.Смирдина, 1829. – 45с. + С Гидрографическою картою. – Кн.нап.рос.стар.орф.
844669
  Кафтырев Д. Описание водяных сообщений между Санкт-Петербургом и разными Российскими губерниями : Сочинение / Д. Кафтырев. – Санкт-Петербург : Тип.А.Смирдина, 1829. – 45с. + С Гидрографическою картою. – Кн.нап.рос.стар.орф.
844670
  Кафтырев Д. Описание водяных сообщений между Санкт-Петербургом и разными Российскими губерниями. : Сочинение / Д. Кафтырев. – Санкт-Петербург : Тип.А.Смирдина, 1829. – 45с. + С Гидрографическою картою. – Кн.нап.рос.стар.орф.
844671
  Ахшарумов, Дмитрий Описание войны 1812 года. – Спб., 1819. – 294с.
844672
  Тищенко В.Г. Описание волномера типа ВСТ-10 / В.Г. Тищенко. – [Б. м. : б. в.], 1954. – 8 с. – (Радиотехнические измерения)
844673
   Описание Воронежского наместничества 1785 года. – Воронеж, 1982. – 147с.
844674
   Описание восшествия в Москву и коронования государыни императрицы Екатерины ІІ. – 311с.
844675
  Панин Р.Б. Описание вращения сильнодеформированных четно-четных атомных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Панин Р.Б. ; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 14 с.
844676
   Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкневений, жилий, одежд и прочих достопамятностей. – СПб
1. – 1776. – 89 с.
844677
   Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкневений, жилий, одежд и прочих достопамятностей. – СПб
2. – 1776. – 188 с.
844678
   Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкневений, жилий, одежд и прочих достопамятностей. – СПб
2. – 1777. – 130 с.
844679
  Роде А. Описание второго посольства в Россию датского посланника Ганса Ольделанда 1659 г., сост. посольским секретарем А.Роде. / А. Роде. – 355-398с.
844680
   Описание входного языка транслятора Ф-20, 1972. – 54с.
844681
  Адамов Анатолий Арсангалеевич Описание вязкоупругого поведения несжимаемых и слабосжимаемых материалов при конечных деформациях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Адамов Анатолий Арсангалеевич ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1979. – 16 с.
844682
  Тищенко В.Г. Описание генератора звуковой частоты типа ЗГ-2А / В.Г. Тищенко. – [Б. м. : б. в.], 1954. – 11 с. – (Радиотехнические измерения)
844683
  Тищенко В.Г. Описание генератора с качанием частоты типа 102 ИА / В.Г. Тищенко. – [Б. м. : б. в.], 1954. – 16 с. – (Радиотехнические измерения)
844684
  Гончуков О.А. Описание генератора сигналов видеочастоты типа 100 И / О.А. Гончуков, 1954. – 11с.
844685
  Иванов И.И. Описание гибридов между бизоном, зубром и рогатым скотом в зоопарке "Аскания- Нова" Ф.Э. Фальц-Фейна / И.И. Иванов, Ю.А. Филипченко. – Петроград, 1915. – 33с.
844686
  Дьяконов А.М. Описание гинандроморфного экземпляра Epinephele jurtina L / А.М. Дьяконов, 1923. – С. 125-136
844687
   Описание главного педагогического института в нынешнем его состоянии. – Санкт-Петербург : Тип.АН, 1851. – 71с.
844688
  Гуфеланд Описание главных целительных вод ы Германии, основанное на собственных его опытах. – С-Пб, 1816. – 268с.
844689
  Данилов Д. Описание города : проза: роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 3-76. – ISSN 0130-7673
844690
  Кунцевич Г.З. Описание города Казани (стен и башен) 1875 года. – [Казань] : [Типо-лит. Казанского ун-та], 1906. – 11 с. – Авт. указ. в конце предисл. - Отд. оттиск: Казан.Ун-т. Изв.о-ва археологии, истории и этнографии: 1906, т. 22, вып.1, с. 23-33


  -С.23-33.-В кн.:
844691
   Описание графового языка SC. – Минск, 1994. – 84с.
844692
   Описание грузинских рукописей гос. музея Грузии. – Тбилиси, 1950. – 502с.
844693
  Марр Н.Я. Описание грузинских рукописей Синайского монастыря / Н.Я. Марр. – М.-Л, 1940. – 276с.
844694
  Теременко Г.Ю. Описание данных в СУБД ИНЭС / Г.Ю. Теременко. – Л, 1983. – 32с.
844695
  Тертерян А.Е. Описание двух новых видов мошек / А.Е. Тертерян. – Ереван, 1952. – 49-55с.
844696
   Описание дел бывшего архива Министрества народного просвещения. – Пб., 1920. – 424с.
844697
  Тобиас Е.О. Описание диалекта д.Узьмино Псковской обл. Струго-Красненского р-на : Автореф... канд. филолог.наук: / Тобиас Е.О.; Тартуский гос. учит. ин-т. – Тарту, 1952. – 24л.
844698
  Страхов Н.Н. Описание Днепра у Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] : [Не напечатанная заметка покойного Н.Н. Страхова, найденная в его рукописях и любезно сообщенная нам его племянником И.П. Матченко] // Из школьных лет Н.В.Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] / П.Е. Щеголев. – Б. м. : б. и., 1902. – С. 581-582


  Содержани сборника:
844699
  Шобухов М.Н. Описание документальных материалов в архивах дореволюционной России / М.Н. Шобухов. – М., 1955. – 68с.
844700
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительственного Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 8 : (1728 г.). – 1891. – VII c., 704 столб., CLXIV столб.,114 столб.,[4] c.
844701
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительственного Синода. – СПб., 1901. – 1350с.
844702
   Описание Донецкого бассейна : Изд-е Совета Сьезда горнопромышленников Юга России. – Вып.1. – Екатеринославль
Т2 : Разработка месторождений. – 1914. – 449с.
844703
   Описание Донецкого бассейна : Изд-е Совета Сьезда горнопромышленников Юга России. – Вып.2. – Екатеринославль
Т2 : Разработка месторождений. – 1915. – 529с.
844704
   Описание Донецкого бассейна : Изд-е Совета Сьезда горнопромышленников Юга России. – Вып.2
Т1 : Проходка шахт и квершлагов. – 1916. – 566с.
844705
  Головин Описание достопримечательных кораблекрушений, в разные времена претерпенных, российскими мореплавателями. Собраны, приведены в порядок и пополнены примечаниями и пояснениями флота капитал-командиром. – С.-Пб.
ч. 4. – 1922. – 367с.
844706
   Описание древних медалей Ольвии, 1828
844707
  Волошинский Описание древних русских монет / Волошинский, 1853
844708
   Описание Евангелий, принадлежащих Межигорскому монастырю. – 10с.
844709
  Веревкин М.И. Описание Екатерининских вод в Астраханской губернии, между города Царицына и селения Евангелического братства Сарепты : собранное на месте, 1780 года, в августе и сентябре месяцах Михайлом Веревкиным // Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером / И.И. Пфелер. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – 86 с.
844710
  Фокель Описание естественного состояния растущих в северных российских странах лесов. – Спб, 1766. – 376с.
844711
  Миллер Герхард Фридрих Описание живущих в Казанской губернии народов, как то черемис, чуваш и вотяков. – С-Пб, 1791. – 99с.
844712
  Ильинский Н. Описание жизни и беcсмертного подвига славного мужа, нижегородского купца Козьмы Минина : Выбранное из Исторических преданий Николаем Ильинским. – Санктпетербург : При Губерском правлении, 1799. – 78с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір На зворотньому боці палітурки екслібрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия ...
844713
   Описание законов и законодательных материалов. – М, 1974. – 60с.
844714
  Викторов А. Описание записных книг и бумаг старинных Дворцовых приказов 1584-1725 г. : в 2 вып. / ост. зав. Арх. Оружейн. палаты А. Викторов. – 1877-1883. – Москва : Типо-лит. С.П. Архипова и К*
Вып. 1 : [№ 1-935]. – 1877. – [4], 376 с.
844715
   Описание Земель Северной Америки, и тамошних природных жителей. – В Санктпетербурге, 1765. – 420с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
844716
  Крашенинников С.П. Описание Земли Камчатки : С приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов / С.П. Крашенинников; АН СССР. Институт географии. Географическое общество СССР.Институт этнографии. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1949. – 843с.
844717
  Крашенников С.П. Описание земли Камчатки в изложении по подлиннику / С.П. Крашенников. – Москва : Географгиз, 1948. – 296с.
844718
   Описание и анализ археологических источников. – Иркутск, 1981. – 135с.
844719
   Описание и инструкция по применению аэроэкспонометра АЭН-ЗМ. – М, 1955. – 24с.
844720
   Описание и инструкция по эксплуатации мотор-генератора. – Київ, 1961. – 12с.
844721
  Аракчишвили Д. Описание и обмер народных музыкальных инструментов. / Д. Аракчишвили. – Тбилиси, 1940. – 71с.
844722
  Михайловский Г.Е. Описание и оценка состояний планктонных сообществ / Г.Е. Михайловский. – М, 1988. – 211с.
844723
   Описание и распознавание объектов в системах искусственного интеллекта. – Москва : Наука, 1980. – 136с.
844724
  Зайцев С.С. Описание и реализация протоколов сетей ЭВМ / С.С. Зайцев. – Москва : Наука, 1989. – 272с.
844725
  Герке К.М. Описание и реконструкция строения порового пространства почвы с помощью корреляционных функций / К.М. Герке, М.В. Карсанина, Е.Б. Скворцова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 962-973 : табл., рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
844726
  Филипенко Т.В. Описание идиом в двуязычном фразеологическом словаре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 141-148. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
844727
  Быкова Т.А. Описание изданий гражданской печати / Т.А. Быкова, 1955
844728
   Описание изданий типографии Швайпольт Фиоля : Сводный каталог и описание старопечетных изданий кирилловского и глаголического шрифтов. – Москва, 1979. – 47с.
844729
   Описание изданий, заглавие которых содержит наименование коллектива. – Москва, 1973. – 74 с. – (Инструктивно-методические рекомендации по описанию произведений печати ; Вып. 1)
844730
   Описание изданий, имеющих авторское оформление. – М., 1976. – 26с.
844731
  Быкова Т.А. Описание изданий, напечатанных кириллищей. 1689 - 1725 / Т.А. Быкова, М.М. Гуревич. – М.-Л, 1958. – 402с.
844732
  Быкова Т.А. Описание изданий, напечатанных при Петре 1 / Т.А. Быкова. – Л, 1972. – 272с.
844733
  Быкова Т.А. Описание изданийгражданской печати 1708 - январь 1725 г. / Т.А. Быкова, М.М. Гуревич. – М.-Л, 1955. – 627с.
844734
   Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л., 1954. – 392с.
844735
   Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
3. – 1954. – 392 с.
844736
   Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
6. – 1960. – 231с.
844737
   Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
7. – 1962. – 200с.
844738
   Описание изобретения к авторскому свидетельству или патенту. – М, 1962. – 54с.
844739
   Описание Иркутского наместничества. – Новосибирск, 1988. – 250с.
844740
  Коробков И.А. Описание ископаемых организмов : краткое методическое руководство; в помощь геологу-стратиграфу / И.А. Коробков; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 48с.
844741
  Добровольский П.М. Описание исторического музея Черниговской Губернской ученой архивной комиссии / П.М. Добровольский. – Чернигов : Типография Губернского Правления
Ч. 1 : Церковные древности и предметы христианского культа. – 1905. – 88с.
844742
  Добровольский П.М. Описание исторического музея Черниговской Губернской ученой архивной комиссии / П.М. Добровольский. – Чернигов : Типография Губернского Правления
Ч. 2 : Исторический отдел: быт военный и домашний. – 1905. – 51с.
844743
   Описание к лабораторной работе №5. – Фрунзе, 1965. – 10 с.
844744
  Цеэ А. Описание кавказских целительных вод, изданное доктором медицины и хирургии, Общества соревнования медицинских и физических наук членом, главным врачом при оных водах, надворным советником и кавалером Андреем Цеэ // Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером / И.И. Пфелер. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – 155 с.
844745
  Сойманов Ф.И. Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских завоеваний, яко часть истории госуд. имп. Пеора Великого... С внесенными, где потребно было, дополениями проф. Г.Ф. Миллера. – С-Пб, 1763. – 380с.
844746
  Закревский Н. Описание Киева / Н. Закревский, 1868
844747
  Закревский Н. Описание Киева / Сочинение Николая Закревского. – [Изд. 2-е, доп.]. – Москва : В типографии В.Грачева и комп., у Пречистенских ворот, д. Миляковой
Т. 1. – 1868. – IV, 455 с.
844748
  Евгений (митрополит) Описание Киевософийскаго собора и киевской иерархии : С присовокуплением разных граммат и выписок, обьясняющих оное, также планов и фасадов константинопольской и киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия. – Киев : В типографии Киевопечерской Лавры, 1825. – 291, 273 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
844749
  Антонович В.Б. Описание Киевскаго клада, содержащего римские монеты III и IV столетий. – Москва : В Синодальной Типографии, 1878. – 6 с. – Отд. оттиск из: Древности : Труды Императорского Московского Археологического Общества, т. 7, вып. 3, 1878


  На тит. л. надпись: Катерине Николаевне Мельник в воспоминание мюнц-кабинета "где же потрудихомся" от В. Антоновича
844750
  Цуканов В.Д. Описание кинетических процессов в телах кристаллической структуры / В.Д. Цуканов. – Киев, 1970. – 24с.
844751
   Описание китайских рукописей дуньхунского фонда Института народов Азии. – М.
1. – 1963. – 775с.
844752
  Мелналкснис А.И. Описание китайских рукописных книг и карт из собрания К.А. Скачкова / А.И. Мелналкснис. – М., 1974. – 278с.
844753
  Меньшиков Л.Н. Описание китайской части коллекции из Хара-хото: Фонд П.К.Козлова / Л.Н. Меньшиков. – Москва, 1984. – 527с.
844754
  Крапавицкайте Д.Н. Описание класса полуустойчивых вероятностей распределений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Крапавицкайте Д.Н.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 15л.
844755
  Крапавицкайте Д.Н. Описание класса полуустойчивых вероятностых распределений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Крапавицкайте Д.Н.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 14л.
844756
   Описание книг для каталогов. – М., 1971. – 20с.
844757
   Описание книг на иностранных языках. – М., 1956. – 200с.
844758
  Бальбуцев Евгений Борисович Описание коллективного движения атомных ядер методом моментов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.16 / Бальбуцев Евгений Борисович; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 14л.
844759
  Шайдакова М.Я. Описание коллекции книг кириллической печати 16-20-го веков Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника / М.Я. Шайдакова. – Горький, 1975. – 172 с.
844760
   Описание коллекции рукописей научного архива. – Л, 1973. – 89с.
844761
  Озерецковский Н. Описание Колы и Астрахани / Из сочинений академика Николая Озерецковского. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1804. – [6], 131с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- папір
844762
   Описание Константинополя и Дарданелл / Пер. с нем. языка московским мещанином Христофором Добросердцем. – [Москва] : Печатано при Императорском Моск. ун-те, 1772. – 42с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон На титул.арк.- видавн. марка; заставка, кінцівка
844763
  Зуев В.В. Описание конструкции в форме линейной комбинации предельных ковалентной и ионной структуре : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Зуев В.В.; Лениград. горный ин-тут. – Ленинград, 1969. – 24л.
844764
   Описание Кореи. – М, 1960. – 663с.
844765
  Гончуков О.А. Описание куметра типа Q-801 / О.А. Гончуков, 1954. – 7с.
844766
  Стратий Я.М. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии / Я.М. Стратий, В.Д. Литвинов, В.А. Андрушко. – Київ : Наукова думка, 1982. – 347 с.
844767
   Описание лабораторных работ. – Москва
Сб. №2, №3. – 1962. – 126 с.
844768
  Добротворский И.Н. Описание лабораторных работ (13-18) по электрическим измерениям / И.Н. Добротворский. – Москва, 1962. – 140 с.
844769
  Добротворский И.Н. Описание лабораторных работ (20-24) по электрическим измерениям / И.Н. Добротворский. – Москва, 1961. – 135 с.
844770
  Добротворский И.Н. Описание лабораторных работ (7-12) по электрическим измерениям / И.Н. Добротворский. – Москва, 1962. – 144 с.
844771
  Фомичев И.Н. Описание лабораторных работ по курсу радиопередающих устройств / И.Н. Фомичев, Г.И. Силкин. – Ленинград, 1954. – 102 с.
844772
   Описание лабораторных работ по общему курсу электрических измерений. – Ленинград, 1953. – 103 с.
844773
  Аменицкая Р.В. Описание лабораторных работ по радиохимии / Р.В. Аменицкая. – Горький, 1965. – с.
844774
  Аменицкая Р.В. Описание лабораторных работ по радиохимии / Р.В. Аменицкая. – Горький, 1965. – с.
844775
   Описание лабораторных работ по физике : для студентов. – Москва : Связьиздат
раздел "Оптика". – 1957. – 63 с.
844776
   Описание лабораторных работ по физике. – Л
1. – 1973. – 84с.
844777
  Пфелер И.И. Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – [12], 118 с. : 1 л. цв. ил. – Конволют. Перепл. с 3 изд. сходной тематики


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
844778
  Глазунова Т.А. Описание листовых изоизданий / Т.А. Глазунова, М.Е. Ермакова // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1560-7968


  Описания книжных изданий в электронных базах данных появились достаточно давно, они активно используются читателями. Однако библиотеки хранят и множество других видов изданий, и в том числе листовые изобразительные материалы. Авторы статьи, сотрудники ...
844779
   Описание манджурского народа. – без тит. листа
9. – 172с.
844780
   Описание манчьжурского народа. – 260, 181с.
844781
  Волкова М.П. Описание маньчжурских ксилографов института востоковедения АН СССР / М.П. Волкова. – Москва, 1988. – 160с.
844782
  Волкова М.П. Описание маньчжурских рукописей Института народов Азии АН СССР / М.П. Волкова. – Москва, 1965. – 140с.
844783
   Описание маньчжурского народа. – 181 с.
844784
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
1. – 1926. – 63с.
844785
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
2. – 1926. – 63с.
844786
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
4. – 1926. – 86с.
844787
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
11. – 1926. – 63с.
844788
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
5. – 1927. – 119с.
844789
   Описание материалов государственного музея И.С.Тургенева. – Орел, 1968. – 64 с.
844790
   Описание материалов государственного музея И.С.Тургенева. – Орел
2. – 1979. – 187с.
844791
  Алексеев А. Описание меотической фауны позвоночных из окрестностей местечка Петроверовки Тираспольского уезда : Сборник N 119 / А. Алексеев. – Переплет 14 книг: 1) Алексеев А.; 2) Каргин А.К.; 3) Ланге О.К. и Мирчинка Г.Ф.; 4) Лебедева Н.; 5) Лейста Э.Е.; 6) Leyst E.; 7) Лейст Э.; 8) Розанов А.Н.; 9) Romer E.; 10) Танфильев И.; 11) Fersmann A.; 12) Ферсман А.; 13) Хоменко И.; 14) Чураков А.
844792
  Федоровский Н.М. Описание минералов / Н.М. Федоровский. – Москва, 1923. – 175с.
844793
  Антонович В.Б. Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее Университета Св. Владимира / составил проф. В. Антонович. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира
Вып. 1 : Монеты Древнего мира. – 1896. – 283 с.


  На тит. арк. примырника № 42024 дарчий надпис: Вячеславу Чистославовичу Хвойко от В. Антоновича
844794
  Антонович В.Б. Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее Университета Св. Владимира. / В.Б. Антонович. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира
т.3 : Монеты Римской империи(От Юлия Цезаря до Коммода. – 1906. – 365с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
844795
   Описание морских и сухопутных сражений между российско-императорскою и королевскою шведскою армиями с 1788 до 1790 года. – Смоленск, 1804. – 311с.
844796
  Пащенко В.П. Описание морского льда в модели климата / В.П. Пащенко. – Москва, 1985. – 15 с.
844797
   Описание Москвы. – Санкт-Петербург, 1989. – 160 с.
844798
  Хитрово Н. Описание мумии, 1826
844799
   Описание населенных мест Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1925. – 636с.
844800
  Гинзбург Э.Х. Описание наследования количественных признаков / Э.Х. Гинзбург. – Новосибирск : Наука, 1984. – 249 с.
844801
  Введенский Н.Е. Описание некоторых анатомических институтов России, Германии и Швейцарии и несколько слов о практическом изучении анатомии и оперативной хирургии в заграничных университетах : заметки из впечатлений заграничной поездки 1900 года / Н.Е. Введенский. – Томск : Паровая типо-литография П.И. Макушина, 1901. – II, IV, 112 с.
844802
  Сидоренко М. Описание некоторых минералов и горных пород изгипсовых месторождений Хотинского уезда Бессарабской губернии : ( С шестью чертежами в тексте и четырьмя фототипиями) / М. Сидоренко. – Одесса : Типо-литография А.Шульце, 1904. – 106с. : Ил.
844803
  Булгаков Н.А. Описание некоторых работ поставленных в физической лаборатории при Политехнической школе в Цюрихе / Н. Булгаков. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Р. Голике, 1897. – 52 с.
844804
  Горький Максим Описание Нижнего Новгорода и ежегодно бывающей в нем ярмарки / Горький М. – Москва : Тип. Семена, 1829. – б. с. : 1 карта
844805
   Описание Нижняго-Новгорода, 1829
844806
  Баровский В.В. Описание нового вида из рода Malthodes Kiesw. (Koleoptera, Cantharididae) / В.В. Баровский, 1930. – 101-102с.
844807
  Лучник В. Описание нового вида подрода Lasiotrechus Ganglb. (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник : Тип. М.Меркушева, 1915. – 1 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 15, № 1, 1915 г.
844808
  Языков А. Описание нового вида рода Edwardsiana Jaz. (Homoptera Eupterygidae) из Московской губернии / А. Языков, 1929. – 262-265с.
844809
  Баровский В.В. Описание нового вида рода Macroolycuss Waterh. (Coleoptera, Lycidae) M30 V 1930 / В.В. Баровский, 1930. – 580-581с.
844810
  Кесслер К.Ф. Описание нового вида рыб из семейства Карповых / К.Ф. Кесслер. – 4с.
844811
  Рейхардт А.Н. Описание нового вредного вида слоника из Бухары / А.Н. Рейхардт. – 625-627с.
844812
  Ошанин В. Описание новых видов полужесткокрылых насекомых. – Москва : Университетская типография, 1870. – 8 с. – Отд. оттиск из: Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou, № 1, 1870.
844813
   Описание о Японе : Содержащее в себе три части, то есть: Известие о Японе и о вине гонения на христиан, Историю о гонении христиан в Японе и Последование странствования Генрика Гагенара, которое исправною ландкартою и изрядными фигурами украшено. – В Санктпетербурге : Печатано при Академии наук, 1734. – разд. паг. : 2 грав. – Каждая часть имеет собственную пагинацию


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, корінець зі шкіри Перевод трех сочинений: 1. Relation du Japon, et de la cause de la persecution contre les chestiens dans les ...
844814
  Герасимов А.М. Описание огневки / А.М. Герасимов, 1949. – 713с.
844815
  Баровский В.В. Описание одного вида рода Silis Latv. Coleoptera / В.В. Баровский, 1926. – 13-14с.
844816
  Успенский В.А. Описание основных методов битуминологических исследований при обработке материалов опорного бурения / В.А. Успенский, О.А. Радченко. – Ленинград, 1955. – 72с.
844817
  Добровольская В.И. Описание особых видов изданий для библиотечных каталогов / В.И. Добровольская. – М, 1949. – 96с.
844818
  Либман С.Н. Описание отчетов нучно-исследовательских институтов / С.Н. Либман. – М., 1949. – 20с.
844819
   Описание палеонтологических объектов с применением латинских термиксов : сборник научных трудов. – Новосибирск : Институт геологии и геофизики СО АН СССР, 1975. – 244с.
844820
   Описание Пекина, 1829
844821
  Михайловский-Данилевский Описание первой войны Императора Александра с Наполеоном в 1805 году / Михайловский-Данилевский. – СПб, 1844. – 290с.
844822
   Описание первой публичной выставки мануфактурных изделий, 1829
844823
  Житецкий П.И. Описание Пересопницкой рукописи XVI века с приложением текста Евангелия от Луки, выдержек их других Евангелистов и 4-ч снимков / Сост. П. Житецкий. – Киев : В Унив. тип., 1876. – [2], 79 с., : 4 л. ил. – Отд. отт. из; Труды третьего Археол. съезда
844824
   Описание периодических изданий для каталогов. – М, 1971. – 13с.
844825
   Описание периодических изданий на иностранных языках. – М, 1968. – 38с.
844826
   Описание персидских и таджикских рукописей. – Москва : Наука
Вып. 6 : Фольклор: (Занимательные рассказы и повести) /Н.Н. Туманович. – 1981. – 144с.
844827
  Миклухо-Маклай Описание персидских и таджикских рукописей института востоковедения / Миклухо-Маклай. – Москва, 1975. – 444с.
844828
  Ниязов Хамид Ниязович Описание персидских и таджикских рукописей института востоковедения : Персоязычная худ. лит., 11-го - нач. 13-го вв. / Ниязов Хамид Ниязович. – Москва : Наука
Вып. 8. – 1979. – 142с.
844829
  Ворожейкина Зинаида Николаевна Описание персидских и таджикских рукописей института востоковедения / Ворожейкина Зинаида Николаевна. – Москва : Наука
Вып. 7 : Персоязычная худ. лит. 10-го нач. 13-го вв. – 1980. – 157с.
844830
   Описание пехотнаго полковаго строю, разделенного в три части, со всеми нужными к тому примечаниями, 1755 году.. – [Санкт-Петербург], 1755


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
844831
  Рычков П.И. Описание пещеры, находящейся в Оренбургской губернии при реке Белой, которая из всех пещер в Башкирии за славную и наибольшую почитается / Сочинено... г. Рычковым // Собрание исторических известий, относящихся до Костромы / И. Васьков. – Москва : В типографии у М. Пономарева, 1792. – 28 с. : 3 плана пещеры


  Первое описание Каповой пещеры на Южном Урале, выполненное выдающимся русским исследователем Петром Ивановичем Рычковым. На обор. плана №1 от руки чернилами записана редакторская правка к стр.4 и 12 (вероятно, сделанная автором)
844832
  Федорова В.М. Описание писем В.Г.Короленко / В.М. Федорова. – Москва, 1961. – 659с.
844833
   Описание постройки тригонометрических знаков. – М
6. – 1920. – 29с.
844834
  Агасандян Г.А. Описание правил управления каскадами водохранилищ / Г.А. Агасандян. – Москва, 1987. – 33 с.
844835
  Дорофеев Г.К. Описание празднования священного коронования Их Императорских Величеств учебными заведениями города Тифлиса 16 мая 1896 года / Г.К. Дорофеев, преп. Тифл. 1-ой гимн. // Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии к 10 сентября 1896 года. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1896. – С. 189-216
844836
   Описание празднования столетнего юбилея 1-й Казанской гимназии, 1868. – 67 с.
844837
  Бибиков Н.Г. Описание признаков звука нейронами слуховой системы наземных позвоночных / Н.Г. Бибиков. – Москва, 1987. – 199с.
844838
  Дункен Описание примечательных кораблекрушений, в разные временна случившихся. С англ. перевел и пополнил примечаниями и пояснениями, в пользу российских мореплавателей, флота капитан-командир Головин. – С-Пб.
ч. 3. – 1822. – 360с.
844839
  Дункен Описание примечательных кораблекрушений, в разные временна случившихся. С англ. перевел и пополнил примечаниями и пояснениями, в пользу российских мореплавателей, флота капитан-командор Головин. – СПб.
ч. 1. – 1822. – 368с.
844840
  Малых Алла Ефимовна Описание проективных плоскостей порядка 9 латинскими квадратами порядка 8 : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Малых Алла Ефимовна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 10л.
844841
   Описание произведений печати. – М, 1956. – 206с.
844842
   Описание произведений печати. – М, 1962. – 24с.
844843
  Гиляревский Р.С. Описание произведений печати / Р.С. Гиляревский. – Изд. 2-е испр. – М., 1966. – 32с.
844844
  Сазонова Л.И. Описание произведений печати / Л.И. Сазонова. – М., 1970. – 27с.
844845
  Сазонова Л.И. Описание произведений печати / Л.И. Сазонова. – Москва, 1970. – 27с.
844846
  Тихомирова Л.П. Описание произведений печати библиотечных каталогов / Л.П. Тихомирова, Г.Г. Фирсов. – Ленинград, 1952. – 264с.
844847
   Описание произведений печати для библиографических и информационных изданий. – М, 1969. – 25с.
844848
  Добровольская В.И. Описание произведений печати для библиотечных каталогов / В.И. Добровольская. – М, 1946. – 95с.
844849
   Описание произведений печати и организация алфавитного каталога в технических библиотеках : методическое пособие. – 2-е перераб. изд. – Москва, 1970. – 168 с.
844850
  Ашукин А.А. Описание произведений печати. Алфавитный каталог : Метод. указ. для студ.-заочн. ин-тов культуры / Сост. А.А. Ашукин ; Харьков. гос. ин-т культуры. – Изд. 2-е перераб. – Харьков, 1964. – 24 с.
844851
  Зельницкий, Григорий Описание происшествий 1812 года, случившихся в пределах Калужской губернии... почерпнутое из достоверных известий. – М., 1815. – 179, 7с.
844852
  Эпсид Описание протяженных частиц в нелинейной теории поля : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Эпсид; Ун-т дружбы народа. – Москва, 1977. – л.
844853
   Описание процесса проектирования роторных машин с помощбью сетевых множеств. – М, 1989. – 18с.
844854
  Белов Валерий Константинович Описание процессов высокоэнергетического рассеяния с помощью одновременного уравнения в квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Белов Валерий Константинович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 10 с.
844855
  Грум-Гржимайло Н.Е. Описание путешествия в Западный Китай : в 3 т. / сост. Г.Е Грум-Гржимойло при участии М.Е. Грум-Гржимойло. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.Н. Николаева
Т. 1 : Вдоль Восточного Тянь-Шаня : с катой, 25 фототипиями, 5 гравюрами в тексте и 1 табл. – 1896. – XII, 547, [27] л. ил., портр., карт : ил., табл,. – Экз. деф., отсутсв. с. 329-547, и не все ил, портр.
844856
  Грумм-Гржимайло Описание путешествия в Западный Китай : в 3 т. / Грумм-Гржимайло; составлено Г.Е. Грум-Гржимайло. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Рус. геогр. о-ва ; Тип. В.Ф. Киршбаума
Т. 3 : Вокруг Куку-нора, через Нань-Шань, Бей-Шань и вдоль Восточного Тянь-Шаня обратно на родину : с картою на 3 листах, 25 фототипиями и 29 цинкографиями в тексте. – 1907. – VI, 531 с., [28] л. ил., карт.
844857
  Грумм-Гржимайло Описание путешествия в Западный Китай / Грумм-Гржимайло. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 687 с. : Карта
844858
  Олеарий Адам Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно 1647 г. (витяги) // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 335-355. – ISBN 978-617-681-137-4
844859
  Аснаш С.М., Яхонтов А.Н. Описание Пушкинского музея Императорского Александровского лицея / Сост. воспитанники 1 кл. 4 курса С.М. Аснаш и А.Н. Яхонтов, под ред. зав. Пушк. музеем И.А. Шляпкина; Изд. воспитанников Александр. лицея. – Санкт-Петербург : Изд. воспитанников Александровск. лицея, 1899. – [2], XXVIII, 514, V, [9] с. : 1 л. фронт. (цв. портр.), 31 л. ил., факс.


  Сост.: Яхонтов, Аркадий Николаевич (1878-1938) Ред. Шляпкин, Илья Александрович (1858-1918) Аснаш Сергей Михайлович ( -1903) и Яхонтов Аркадий Николаевич (1878-1938) – лицеисты 55 курса (выпуск 1899 г.). В 1899 году исполнилось 20 лет Пушкинскому ...
844860
  Тищенко В.Г. Описание радар-тестера РТ-10 / В.Г. Тищенко, 1954. – 24с. – (Радиотехнические измерения)
844861
   Описание радиационной обстановки и оценки даты выброса 137Сs в атмосферу с помощью модели переноса радионуклидов совместно с прогнозами мезомасштабной гидродинамической модели / К.Г. Рубинштейн, М.М. Смирнова, Р.Ю. Игнатов, И.М. Губенко, Р.В. Арутюнян, Д.А. Припачкин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 32-43 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
844862
  Груша Галина Валентиновна Описание рассеяния и связянных состояний в релятивистском конфигурационном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / груша Галина Валентиновна; Объедин. ин-т ядер. исслед. 2-11733. – Дубна, 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
844863
  Пачоский И.К. Описание растительности Херсонской губернии / И.К. Пачоский. – Херсон
Вып. 3 : Плавни, пески, солончаки, сорные растения. – 1927. – 220с.
844864
   Описание рек и речек Черниговского полка. – Чернигов, 1908. – 52с.
844865
  Протопопова Е.Э. Описание рекламного продукта // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 38-45. – ISSN 1560-7968
844866
  Хубайш Тифлиси Абу-л-Фаза Описание ремесел / Хубайш Тифлиси Абу-л-Фаза. – Москва, 1976. – 256с.
844867
   Описание ризницы. – 623с.
844868
   Описание рукописей. – Тбилиси, 1948. – 524с.
844869
  Нежинский Описание рукописей библиотеки Историко-филологического института князя Безбородько в г. Нежине / Нежинский, институт князя Безбородко. Библиотека историко-филологический; сост. под ред. М. Сперанского // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – [4], II, 143 с.
844870
  Нежинский Описание рукописей библиотеки Историко-филологического института князя Безбородько в г. Нежине : (окончание) / Нежинский, институт князя Безбородко. Библиотека историко-филологический; сост. под ред. М. Сперанского // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – VIII, 39 с.
844871
  Маторина Р.П. Описание рукописей В.Г. Короленко / Р.П. Маторина. – М., 1950. – 224с.
844872
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – Москва; Ленинград, 1951. – 135с.
844873
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
2. – 1953. – 366с.
844874
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
4. – 1958. – 380с.
844875
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
5. – 1959. – 290с.
844876
  Маслов С.И. Описание рукописей исторического общества Нестора Летописца / С.И. Маслов. – К., 1908
844877
   Описание рукописей М.Горького. – М-Л, 1948. – 731с.
844878
  Аскарянц А.В. Описание рукописей Н.П. Огарева / А.В. Аскарянц. – Москва, 1952. – 207с.
844879
  Кушев В.В. Описание рукописей на языке пашто института востоковедения / В.В. Кушев. – М., 1976. – 136с.
844880
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
7. – 1961. – 48с.
844881
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
11. – 1962. – 40с.
844882
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
13. – 1963. – 48с.
844883
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
14. – 1969. – 76с.
844884
  Модзалевский Б.Л. Описание рукописей Пушкина находящихся в музее А.Ф. Онегина в Париже / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1909. – [2], 41 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 12
844885
   Описание рукописей синодального собрания. – Москва
2. – 1973. – 163с.
844886
   Описание рукописей Синодального собрания : (не вошедших в описание А.В. Горского и К.И. Невоструева). – Москва
Ч.1, № 577-819. – 1970. – [IX] с., 211 с., [XXV] с., [20] с. ил. : ил. + Приложения: с. [X- XXV]
844887
   Описание рукописей собрания сочинений Черткова. – Новосибирск, 1986. – 133с.
844888
   Описание рукописей статей Л.Н. Толстого. – М, 1961. – 280с.
844889
   Описание рукописей Ф.М.Достоевского. – М., 1957. – 589с.
844890
  Жданов В.А. Описание рукописей художественных произведений Л.Н. Толстого / В.А. Жданов. – М., 1955. – 635с.
844891
  Петров Н. Описание рукописей ЦАМ при КДА / Н. Петров
844892
  Петров Н. Описание рукописей ЦАМ при КДА / Н. Петров
Вып.2. – 1877
844893
   Описание рукописей Чудовского собрания. – М, 1980. – 233с.
844894
  Лилеев М.И. Описание рукописей, хранящихся в библиотеке Черниговской духовной семинарии / М.И. Лилеев. – 215с.
844895
   Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние
Т. 7, вып. 1 : Сочинения писателей-старообрядцев XVII века / сост. Н. Ю. Бубнов. – 1984. – 316 с.
844896
   Описание рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР. – Москва ; Ленинград
4. – 1951. – с.
844897
  Конусов А.П. Описание рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР / А.П. Конусов, Ф В. Покровская, . – Москва ; Ленинград
4. – 1951. – 600с.
844898
  Срезневский В.И. Описание рукописного отделения Библиотеки Академии Наук СССР / В.И. Срезневский, Ф.И. Покровский. – Л
Т. 3, вып. 1. – 1930. – 233с.
844899
  Гранстрем Е.Э. Описание русских и славянских пергаменных рукописей. Рукописи русские, болгарские, молдовлахийские, сербские. / Е.Э. Гранстрем. – Л., 1953. – 131с.
844900
  Исаева Е. Описание священнейшего коронования // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 120-125. – ISSN 0235-7089


  Коронационный альбом Александра II.
844901
   Описание семантики языка SCPas. Операторы поиска и проверки условий. Операторы управления вычислительным процессом : Материалы по математическому обеспечению ЭВМ. – Минск, 1994. – 97с.
844902
   Описание семантики языка SCPas. Операторы преобразования состояния SC-графа : Материалы по математическому обеспечению ЭВМ. – Минск, 1994. – 98с.
844903
  Володина Г.И. Описание семантических классов предложений в целях преподавания русского языка как неродного / Г.И. Володина. – Москва, 1989. – 127с.
844904
  Миллер Г.Ф. Описание Сибирскаго царства и всех произшедших в нем дел, от начала а особливо от покорения его Российской державе по сии времена : сочинено Герардом Фридериком Миллером, историографом и профессором университета АН и социетета Аглинскаго членом. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Кн. 1. – 1750. – 490с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - папір, картон, корінець зі шкіри з тисн.
844905
  Тищенко А. Описание синхроскопа типа 25 И / А. Тищенко. – 22с. – (Радиотехнические измерения)
844906
  Богомолова Е.С. Описание системы команд электронной вычислительной машины "Урал" / Е.С. Богомолова. – М, 1960. – 153с.
844907
   Описание Слободско-Украинской Харьковской губернии 1802, 1889
844908
  Журбенко И.Г. Описание случайных процессов и случайных полей при помощи смешанных семиинваривантов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журбенко И. Г.; МГУ, Мех. мат. фак. – Москва, 1970. – 12л.
844909
  Панич Т.В. Описание собрания рукописей ИИФИФ СО АН СССР / Т.В. Панич, Л.В. Титова. – Новосибирск, 1991. – 279с.
844910
   Описание советских изданий на иностранных языках и отражение их в каталогах : (методическое письмо). – Москва : [Союзтеапром], 1968. – 16 с. – В помощь работникам библиотек
844911
  Де-Метц Г.Г. Описание сооружения и оборудования физической лаборатории при Киевском Политехническом Институте Императора Александра II 1898-1903 / Г.Г. Де Метц. – Киев : Тип.С.В.Кульженко, 1903. – 35 с., 4 л. ил : 20 ил. в тексте
844912
  Хадалов П.И. Описание сочинений Гунчен-Чжамьян-Шадпа-Дорчже / П.И. Хадалов. – Улан-Удэ, 1962. – 127с.
844913
   Описание специальностей. – Таллин, 1979. – 48с.
844914
  Немченко В.В. Описание специальных видов технической литературы. / В.В. Немченко. – М., 1963. – 96 с.
844915
   Описание списков хронографа реакции 1512г.. – Москва, 1983. – 204 с.
844916
  Угримов Б.И. Описание станций = Построение районных электрических станций : 1. Женевиллье (Париж) 2. Клингенберг (Берлин) 3. Эст-Ривер (Нью-Йорк); дополнение к русскому изданию труда проф. Клингенберг "Построение районных электрических станций" / Б.И. Угримов. – Москва : Московское научное издательство "МАКИЗ", 1929. – 158 с.
844917
  Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии : материалы для истории заселения, землевладения и управления / Ал. Лазаревский. – Киев : тип. К.Н. Милевского
Т. 1 : Полк Стародубский. – 1888. – 470, XXVI с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
844918
  Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии : материалы для истории заселения, землевладения и управления / Ал. Лазаревский. – Киев : тип. К.Н. Милевского
Т. 2 : Полк Нежинский. – 1893. – 521, XXV, [3] с. – Указ.: с. I-XXV. – Библиогр. в подстроч. примеч.
844919
  Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии : материалы для истории заселения, землевладения и управления / Ал. Лазаревский. – Киев : тип. Императорского ун-та св. Владимира ; Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 3 : Полк Прилуцкий. – 1902. – 426, XXIII, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
844920
   Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта. – М, 1979. – 233с.
844921
   Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта : Свод. кат. опис. старопечатн. изд. кирилов. и глаголич. шрифтов. – Москва
Вып. 19 : Типография Никифора Тарасиева и Невежи Тимофеева. – 1984. – 32с.
844922
   Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта : Свод. каталог и описание старопечатн. изд. кирил. и глаголич. шрифта. – Москва
Вып. 15 : Описание изд. Несвижской типографии и типографии Василия Тяпинского. – 1985. – 68с.
844923
  Строев П. Описание старопечатных книг славянских / П. Строев, 1841
844924
  Тагирджанов А.Т. Описание таджикских и персидских рукописей Восточного отдела Библиотеки ЛГУ / А.Т. Тагирджанов. – Ленинград
1. – 1962. – 514с.
844925
  Родионов А.А. Описание течений дисперсных сред в рамках нелокальной гидродинамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Родионов А. А.; ЛГУ. – Л. – 18л.
844926
  Дандарон Б.Д. Описание тибетских рукописей и ксилографов Бурятского комплексного научно-исследовательского института / Б.Д. Дандарон. – М, 1960. – 72с.
844927
  Дандарон Б.Д. Описание тибетских рукописей и ксилографов Бурятского комплексного научно-исследовательского института / Б.Д. Дандарон. – М, 1965. – 56с.
844928
  Савицкий Л.С. Описание тибетских свитков из Дуньхуана в собрании Института востоковедения АН СССР / Л.С. Савицкий. – Москва : Наука, 1991. – 128 с. – ISBN 5-02-016565-4
844929
  Тихомиров Михаил Николаевич Описание Тихомировского собрания рукописей / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва : Наука, 1968. – 195с.
844930
   Описание Тобольского наместничества. – М, 1982. – 321с.
844931
  Лаврский А Описание Томаковского метеорита // Отчет о состоянии и действиях Екатеринославского Высшего Горного Училища за 1906 год. – Екатеринослав, 1907. – 8 с.
844932
   Описание торжественного открытия Императорской публичной библиотеки, бывшего Генваря 2 дня 1814 года, с читанными при оном сочинениями и разными до сего случая относящимися сведениями, к которым приобщено историческое известие о семи книгохранилищ. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В типографии Императорскаго Театра, 1814. – [7], 206 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір.
844933
   Описание торжественного открытия Императорской публичной библиотеки, бывшего января 2 дня 1814 года, с читанными при оном сочинениями и разными до сего случая относящимися сведениями : к которым приобщено историческое известие о семи книгохранилищ. – Санкт-Петербург : В типографии Императорского Театра, 1814. – 206с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір.
844934
   Описание торожественного открытия имп. Публичной библиотеки, бывшего генваря 2 дня 1814 года, с чит при оном сочинениями и разными до сего случая относящимися сведениями, к котроым приобщено историч. – С.-Пб., 1814. – (8), 206с.
844935
  Раге С. Описание трех пограничных говоров Северной Видземе (Эргеме, Лугажи, Валка) : Автореф... Канд.филол.наук: / Раге С.; М-во высш.образования СССР.Латв.гос.ун-т. – Рига, 1955. – 22л.
844936
  Дмитриева Л.В. Описание тюркских рукописей Института востоковедения / Л.В. Дмитриева, С.Н. Муратов. – Москва
2. – 1976. – 230с.
844937
  Дмитриева Л.В. Описание тюркских рукописей Института востоковедения / Л.В. Дмитриева. – Москва
3. – 1980. – 259с.
844938
  Мугинова А.М. Описание уйгурских рукописей Института народов Азии / А.М. Мугинова. – М., 1962. – 208с.
844939
  Боплан Описание Украины / Боплан, 1832
844940
  Боплан Описание Украйны, 1832
844941
  Тищенко В.Г. Описание ультракоротковолнового генератора сигналов типа СГ-1 / В.Г. Тищенко, 1954. – 8с. – (Радиотехнические измерения)
844942
  Мухафаров В.М. Описание упругих и неупругих электромагнитных формфакторов дейтрона с учетом нефизических разрезов и примеси D-волны. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Мухафаров В.М.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1980. – 16л.
844943
  Геннин В. де Описание уральских и сибирских заводов 1735 / В. де Геннин. – Москва, 1937. – 656с.
844944
  Геннин В. де Описание уральских и Сибирских заводов 1735 / В. де Геннин. – Москва, 1937. – 656с.
844945
  Горбунова А.А. Описание уральской грамоты 17-го века (исследование языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Горбунова А. А.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
844946
  Усенко О.В. Описание условий дифференциации расплавов и растворов в мантии и коре // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 116-131 : рис. – Библиогр.: с. 130-131. – ISSN 0203-3100
844947
  Парина И.С. Описание фразеологизмов в двуязычном словаре как переводческая проблема // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 51-58. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблемам, связанным с переводом фразеологизмов во фразеографии. На примере немецких идиом показано, что в случае отсутствия фразеологического соответствия в переводящем языке, нефразеологический перевод зачастую оказывается ...
844948
   Описание целительного ключа, найденного в Кашинском уезде, в дачах господина Олсуфьева // Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером / И.И. Пфелер. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – 14 с.
844949
  Милорадович Г.А. Описание Черниговских Соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского с видом соборов / Г.А. Милорадович. – Чернигов : Тип. Губернского Правления, 1889. – 26 с.
844950
  Межекова Н.Н. Описание шорского диалекта хакасского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Межекова Н.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1969. – 29л.
844951
   Описание экскурсий по Москве на темы: "Москва - столица СССР." "Массовое жилищное строительство в Москве", 1960. – 71с.
844952
  Спивак Л.Б. Описание электрической схемы табулятора. Т-5МВ / Л.Б. Спивак, В.А. Подружинский. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 167с.
844953
  Тищенко В.Г. Описание электронного осциллографа типа ЭО-7 / В.Г. Тищенко. – Москва : [Б. в.], 1954. – 8 с. – (Радиотехнические измерения)
844954
  Тищенко В.Г. Описание электронного осциллографа типа ЭО-7 / В.Г. Тищенко, 1954. – 12с. – На обложке сотав. не указан. – (Радиотехнические измерения)
844955
  Павсаний Описание Эллады / Павсаний. – Москва - Ленинград
2. – 1940. – 592 с.
844956
  Лхагва О. Описание ядерных реакций общего типа в теории многоканальной связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 4-5545 / Лхагва О.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1970. – 17 с.
844957
  Меткалф М. Описание языка программирования Фортран 90 / М. Меткалф, Дж. Рид. – Москва, 1995. – 302с.
844958
  Петрова О.П. Описание японских рукописей ксилографов и старопечетных книг / О.П. Петрова. – М.
2. – 1964. – 232с.
844959
  Горегляд В.Н. Описание японских рукописей, ксилографов и етка старопечатных книг / В.Н. Горегляд, З.Я. Ханин. – М, 1971. – 192с.
844960
  Петрова О.П. Описание японских рукописей, ксилографов и старопечатных книг / О.П. Петрова, В.Н. Горегляд. – М.
3. – 1966. – 175с.
844961
  Горегляд В.Н. Описание японских рукописей, ксилографов и старопечатных книг / В.Н. Горегляд. – М, 1971. – 132с.
844962
  Петрова О.П. Описание японских рукописей, ксилографов и старопечетных книг / О.П. Петрова, В.Н. Грегляд. – М.
4. – 1969. – 172с.
844963
  Крылов А.А. Описание Ярославской губернии в геологическом отношении / А.А. Крылов. – 340с.
844964
  Фрейман А.А. Описание, публикации и исследование документов с горы Муг. / А.А. Фрейман. – М, 1962. – 92с.
844965
  Выгонная О.Л. Описаниемоделей сложныхсистем на языке СЛЭНГ / О.Л. Выгонная. – Київ, 1972. – 15с.
844966
  Крашенинников Степан Описания земли Камчатки. – Спб
1. – 1818. – 496с.
844967
  Крашенинников Степан Описания земли Камчатки. – Спб
2. – 1819. – 496с.
844968
   Описания научных принцыпов устройства новых приборов и методики пользования ими : оптико - электрон. аппаратура для биологических исследований. – Пущино : [Науч. центр биологических исследований АН СССР], 1976. – 24 c. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
844969
  Абрамов Л.С. Описания природы нашей страны : Развитие физ.-геогр. характеристик / Л.С. Абрамов ; Ин-т геграфии АН СССР. – Москва : Мысль, 1972. – 277 с., [1] л. табл. : табл. – Библиогр.: с. 266-275
844970
  Грумъ-Гржимайло Описаніе Амурской области / Грумъ-Гржимайло; Под ред. Семенова П.П. – Санкт-Петербург, 1894. – 347с : Карта
844971
  Кілочицький П.Я. Описання нового виду мікроспоридій - Unicaryоn incongruensi sp.nov. з остракоди Heterocypris incongruens (Ramdekar) в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 34)


  З використанням методів світлової та електронної мікроскопії описано новий вид мікроспоридій - Unicaryon incongruensi sp.n. з остракоди Heterocypris incongruens (Ramdekar). Спори овальні або ниркоподібні, одноядерні, 3,0-3,8х1,5-2,0 мкм (живі), з ...
844972
  Хандриков М.Ф. Описательная астрономия / [соч.] проф. Хандрикова , [орд. проф. Ун-та св. Владимира]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1886. – VI, 418 с., 3 л. ил.. ил.
844973
  Фогель Р.Ф. Описательная астрономия : лекции / Р.Ф. Фогель. – 3-е изд. – Киев : Студенческое издательство "Лектор", 1919. – 163 с.
844974
  Хандриков М.Ф. Описательная астрономия элементарно изложенная / [соч.] Митрофана Хандрикова, заслуж. орд. проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1896. – [2], IV, II, 556 с., черт. – Экз. в разных тип. переплетах
844975
  Кюн Ю. Описательная и индуктивная статистика. / Ю. Кюн. – М., 1981. – 126с.
844976
  Дана Э.С. Описательная минералогия : (справочник) / Э.С. Дана; Под общ. ред. А.Е. Ферсмана и О.М, Шубниковой. – Ленинград- Москва : ОНТИ, 1937. – 423с.
844977
  Заварицкий А.Н. Описательная петрография. / А.Н. Заварицкий. – Л., 1929. – 297, 24с.
844978
  Розенбуш Г. Описательная петрогрография / Г. Розенбуш; Авт. пер. Б.И.Борсук и др.; Под ред. и с доп. В.Н.Лодочникова. – Ленинград-москва-.грозный-Новосибирск : Горгеонефтеиздат, 1934. – 720с. : Ил.
844979
  Дильтей В. Описательная психология / В. Дильтей. – М., 1924. – 119с.
844980
  Дильтей В. Описательная психология / В. Дильтей. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1996. – 160с. – ISBN 5-85233-003-27
844981
  Немченко В.Н. Описательная фонетика старославянского языка. / В.Н. Немченко. – Горький, 1969. – 48с.
844982
   Описи Актовых книг Киевского Центрального архива №№ 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510 и 3511 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 32 с.
844983
  Черкаська Н. Описи дуклянського архіву Мнішків як джерело з історії приватної архівістики ХVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 123-132. – ISSN 0869-3595


  На підставі аналізу описів розглянуто особливості Дуклянського архіву як головного архіву Мнішків. Встановлено безпосередній вплив внутрішніх чинників на формування, структуру та засади впорядкування родового архіву Мнішків у Дуклі у 1726-1779 рр. ...
844984
   Описи имущества новгородского Софиевского собора. – М, 1988. – 228с.
844985
   Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку. Т. 1: / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського // Жерела до історії України-Руси / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1895. – Т. 1 : Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 1. Люстpациї земель Галицької й Пеpемиської. – VIII, 53, 311 с
844986
  Ковальчук Ю.А. Описи Кореї в літературі кінця ХVІІІ - середини ХІХ ст.: між романтизмом та орієнталізмом // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті проаналізовано уривки з європейської літератури подорожей про контакти європейців із корейцями і визначено характерні ознаки романтизму та орієнталізму (за Е. Саїдом) у цих текстах. В статье проанализированы отрывки из европейской литературы ...
844987
   Описи Лівобережної України кінця XVIII початку XIX ст. : Описово-статистичні джерела. – Київ : Наукова думка, 1997. – 322с. – ISBN 966-00-107-Х
844988
  Руснак С. Описи пам"ятників Тарасові Шевченку як інтерпретація духовного стану світу // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 52-57


  На матеріалі мемуарів Уласа Самчука.
844989
  Соловйова Т.М. Описи поштових доріг Правобережної України як джерело вивчення соціально-економічного розвитку регіону в першій чверті XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-19. – (Історія ; Вип. 55)


  На основі вперше введених у науковий обіг описах поштових доріг Правобережних губерній першої чверті ХІХ ст. Розглядаються шляхи сполучення, складова частина економічного розвитку Правобережної України.
844990
  Грушевський М.С. Описи Ратенського староства з 1500-1512 р. / М.С. Грушевський. – Київ. – 40с.
844991
  Адінцова Ю.А. Описові предикати в українській та французькій мовах: порівняльний аналіз (структура і семантика) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 5-15
844992
  Капась-Романюк Описові предикати у староукраїнській літератуній мові XVI ст. (на матеріалі "Волинських грамот") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 52-58. – Bibliogr.: Літ.: с. 58; 12 поз.


  У статті схарактеризовано структурні моделі та семантичну специфіку описових предикатів, зафіксованих у "Волинських грамотах XVI ст". The article characterizes structural models and semantic specifics of descriptive predicates that was stated in ...
844993
  Крилова А. Описово-статистичні джерела обстеження землевпорядкованих господарств в Бердянському повіті (1913 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 148-162. – ISSN 0869-3595
844994
  Белозеров Е.С. Описторхоз / Е.С. Белозеров, Е.П. Шувалова. – Л, 1981. – 128с.
844995
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2040 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 44 с.
844996
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2051 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. Е.П. Диаковский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 143 с.
844997
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2060 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 16 с.
844998
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2093 (1565-1569 г.г.) : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 50 с.
844999
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 5882 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 13 с.
845000
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 934за 1567 год : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. А.А. Федотов-Чеховский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 44 с.
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,