Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>
844001
  Юзич М. "Об"єднання нації як протидія духові руїни" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 20


  Стаття студентки КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики - про власні пріоритети у творенні українського майбутнього.
844002
  Сільвестрова О.Ю. "Об"єктом історії є весь світ" (спроба історіософського аналізу) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 284-288. – ISSN 1729-360Х
844003
  Слабошпицький М. "Обама наказав - Коломойський збив..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 вересня (№ 34). – С. 6


  Росія як інформаційний продукт
844004
  Перепелиця Г. "Обама повинен пообіцяти, що Україні має бути надана більш суттєва допомога..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 червня (№ 99). – С. 3


  Експерти "Дня" - про очікування від першої зустрічі нового українського президента з главою Білого дому.
844005
  Дембіцький Сергій "Обгрунтована теорія" : стратегія збирання та аналізу якісних даних за теоретичної валідизації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С.64-83. – ISSN 1563-3713
844006
  Приходько Н.В. "Обгрунтування ресурсозберігаючих параметрів водокористування на рисових зрошувальних системах при змінних кліматичних умовах (на прикладі Придунайських РЗС Одеської області)" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Приходько Наталія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
844007
  Трилевич С.И. Об экономике и экономии. Направления и пути усиления режима экономии в социалистической экономике / С.И. Трилевич. – Киев, 1986. – 223с.
844008
  Киракосян А.С. Об экономических законах социализма : Автореф... канд. эконом.наук: / Киракосян А.С.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 31 с.
844009
  Громека В. Об экономических и социально-политических трудностях и их влиянии на внешнюю политику правительства Никсона / В. Громека, Г. Муханова // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1970. – № 1 (4). – С. 5-48
844010
  Фирсов Е.А. Об экономических основах аграрной политики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-38.
844011
  Фирсов Евгений Об экономических основах аграрной политики в условиях рыночных отношений // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
844012
  Мельник Л.Г. Об экономических последствиях нарушения Божьих заповедей (в свете современного украино-российского конфликта) // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 1 (63). – C. 9-26. – ISSN 1726-8699


  Досліджуються можливі економічні наслідки сучасного україно-російського конфлікту, які може нести країна, яка ініціювала його і анексувала частину території України, тобто Росія. В якості таких розглядаються соціально-економічні витрати з підготовки до ...
844013
  Смирнов Г. Об экономической основе СССР / Г. Смирнов. – М., 1936. – 99с.
844014
  Рымалов В.В. Об экономической помощи слаборазвитым странам / В.В. Рымалов. – М., 1957. – 32с.
844015
  Ильинский И. Об экономической природе современного отечественного образования // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С.39-52. – ISSN 0869-3617
844016
  Ленин В.И. Об экономической роли социалистического государства / В.И. Ленин. – Москва, 1957. – 554с.
844017
  Губанов Н.Е. Об экономической сущности социалистического соревнования. (На русск. яз.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Губанов Н.Е.; Ростовский ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
844018
  Струмилин С.Г. Об экономической эффективности новой техники. / С.Г. Струмилин. – М., 1958. – 36с.
844019
  Жалинский А.Э. Об экономическом подходе к уголовному правотворчеству // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 58-67. – ISSN 0132-0769
844020
  Волчек В.А. Об экономическом положении приписной деревни Колываново-Воскресенского (Алтайского) горного округа в конце XVIII- первой половине XIX вв. / В.А. Волчек. – Кемерово, 1992. – 160с.
844021
  Кахк Ю.Ю. Об экономическом потенциале крестьянского двора в Эстонии в начале XIX века. / Ю.Ю. Кахк, Х.М. Лиги. – Таллин, 1975. – 78с.
844022
  Макаров В. Об экономическом развитии и не только в контексте будущих достижении науки и техники // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 39-46. – ISSN 0042-8736
844023
  Вожжов А.П. Об экономическом росте и его монетарном "тормозе" / А.П. Вожжов, Е.Л. Гринько, Д.В. Черемисинова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 357-372 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
844024
  Катериночкина Н.Н. Об экономной реализации алгоритмов поиска максимального нуля дискретных монотонных функций. / Н.Н. Катериночкина. – М, 1989. – 16с.
844025
  Воронин Ю.А. Об экранировании сейсмических волн тонкими слоями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронин Ю.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 8л.
844026
  Леонова Е. Об экслибрисах, их владельцах и художниках / Елена Леонова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 1. – С. 43-45
844027
  Авербах В.С. Об экспериментальном и теоретическом исследовании различных типов квазиоптических систем : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.042 / Авербах В.С.; Горьк.гос. ун-т. – Горький, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
844028
  Викторов В.В. Об экспериментальном исследовании неупругого динамического поведения материалов и конструкций : Автореф... канд .техн.наук: 023 / Викторов В.В.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1972. – 14л.
844029
  Федорова О.В. Об экспериментальном синтаксисе и о синтаксическом эксперименте в языкознании // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 3-21. – ISSN 0373-658Х


  Статья представляет собой аналит. обзор методологических исследований, посв. теории и практике использования метода вынесения / извлечения суждений о граммат. правильности / приемлемости предложений в совр. синтаксической традиции. Хотя идея оценивать ...
844030
  Подкопаев С.В. Об экспериментах по деформации горных пород // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 110-116 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2415-7902
844031
  Каманин И.М. Об экспертизе древних подложных документов / И.М. Каманин. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. – 7 с. – Отд. оттиск: Труды ХІ Археологического съезда в Киеве, т. 2
844032
  Ишмуратов А.Т. Об экспликации современных контекстов языка логическими методами // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
844033
  Попов В. Об эксплуатации и справедливой оплате труда: неизбежность первого и условность второго / В. Попов, И. Крайнюченко // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 63-68. – ISSN 0207-3676
844034
  Алликвеэ К.А. Об экспозиции в фотографии / К.А. Алликвеэ. – Москва, 1981. – 111с.
844035
  Кулик С.А. Об экспорте оружия в Латинскую Америку // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 5 (67) : О центрах по уменьшению ядерной опасности. Демократы вступают в решающие схватки. Отношения США со странами Латинской Америки. О стратегии транснациональных корпораций. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 91-94
844036
  Демиденко В.М. Об экстемальных задачах на подстановках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Демиденко В. М.; АН БССР, Ин-т матем. – Минск, 1980. – 14л.
844037
  Котюрова М.П. Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры научного текста / М.П. Котюрова. – Красноярск, 1988. – 170с.
844038
  Кунцевич И.М. Об экстремальных значениях линейной формы на множествах подстановок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Кунцевич И.М.; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
844039
  Метельский Н.Н. Об экстремальных значениях функционалов на множествах подстановок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Метельский Н.Н.; АН БССР.Отд.физ-мат.наук. – Минск, 1973. – 22л.
844040
  Левиков А.А. Об экстремальных свойствах выпуклой задачи оптимального управления / А.А. Левиков. – М., 1982. – 59с.
844041
  Кравчук Д.Н. Об экстремуме линейной формы на классах сопряженных элементов симметрическй группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Кравчук Д.Н.; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
844042
  Кржижановский Г.М. Об электрификации / Г.М. Кржижановский. – Москва, 1921. – 40 с.
844043
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин. – М-Л, 1931. – 84с.
844044
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин, 1931. – 48с.
844045
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин. – М, 1932. – 68с.
844046
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин. – М, 1934. – 80с.
844047
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин, 1936. – 214с.
844048
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин. – М, 1958. – 383с.
844049
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин. – 2-е изд. – М, 1964. – 495с.
844050
  Шлихтер А.А. Об электрификации сельского хозяйства США / А.А. Шлихтер. – М., 1965. – 172с.
844051
  Кацыка А.П. Об электрических зарядах облачных капель : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кацыка А.П.; Ин-т прикладной геофизики АН СССР. – М., 1959. – 9л.
844052
  Говоруха В.Б. Об электрических и магнитных граничных условиях на берегах трещины в пьезоэлектромагнитном материале / В.Б. Говоруха, Т.В. Ходанен, В.В. Лобода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 117-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Рассмотрена плоская задача для пьезоэлектромагнитного пространства с трещиной с конечной электрической и магнитной проницаемостями. Проблема сведена к векторной задаче линейного сопряжения, которая решена точно. Найдены аналитические выражения для ...
844053
  Авенарус М.П. Об электрических разностях металлов при различных температурах : Разсуждения на степень доктора физики / М.П. Авенарус. – Санкт-Петербург : тип.:Императорская Академия наук, 1866. – 40 с. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
844054
  Косоногов И.И. Об электрической дисперсии : Предварительное сообщение : Читанное в заседании Киевск. физ.-мат. о-ва 15 нояб. 1899 г. / [соч.] И.И. Косоногова. – Киев : Тип.Импер.Универ.Св.Владимира. Акц.О-ва печ.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1890. – 19 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На с. 1 обоих экз. дарственные надписи: Многоуважаемому Борису Яковлевичу Букрееву от автора и Многоуважаемому Константину Матвеевичу Феофилактову от автора
844055
  Климов В.В. Об электрической диссоциации комплексных соединений четырехвалентного олова и трехвалентной сурьмы. : Автореф... канд. хим.наук: / Климов В.В.; АН КазахССР. Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1956. – 12л.
844056
  Флоринский Г.Н. Об электрической емкости проводника, состоящего из двух равных соприкасающихся шаров, и о силе отталкивания между шарами / [соч.] ГФлоринского. – [Киев] : [Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого], 1889. – 10 с.
844057
  Гольдгаммер Д.А. Об электрическом заряде в газах / [соч.] Д. Гольдгаммера ; (Из Физ. лаб. Моск. ун-та) // Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д.А. Гольдгаммер. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – 49 с., 1 л. черт., табл.
844058
  Котельников А.К. Об электрическом токе : Отдельный оттиск из журн. "Телегр. и Телеф. без проводов" №20, 1923г. / А.К. Котельников, 1923. – С. 285-292
844059
  Курепин Ф.К. Об электрическом токе / Ф.К. Курепин. – Москва ; Ленинград, 1949. – 296 с.
844060
  Циммерман Об электричестве и магнетизме : Общее понятие об электричестве; Электрические приборы; Различные электрические опыты; Воздушное электричество; Магнетизм вообще; Земной магнетизм; Животный магнетизм : со многими политипажами / Соч. д-ра Циммермана [псевд] ; Пер. с нем. с доп. под ред. А. Горчакова. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1861. – [2], VIII, 342 с. : ил. – Авт. в кн. не указан


  Ред.: Горчаков, Александр Михайлович (1798-1883) На тит. л. печать: Женская зеская школа для образования народных Учительниц
844061
  Тартаковский В.К. Об электровозбуждении ядер с учетом мезонных токов / В.К. Тартаковский, А.В. Фурсаев // Ядерна фізика та енергетика : Наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-38. – ISSN 1818-331Х
844062
  Коваленко П.Н. Об электродной поляризации при электролизе меди в оксалатном буферном растворе / П.Н. Коваленко, К.Н. Багдасаров
16. – 1952. – С. 605-610
844063
  Хохлова Л.И. Об электролитической и термической диссоциации эфиратов четыреххлористого титана : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Хохлова Л.И.; МВ и ССО УССР, Донецкий политехнич. ин-тут. – Донецк, 1975. – 167л. – Бібліогр.:л.155-167
844064
  Хохлова Лариса Ивановна Об электролитической и термической диссоциации эфиратов четыреххлористого титана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Хохлова Лариса Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
844065
  Даршани Гугули Ивановна Об электролитическом выделении водорода на марганце из щелочных, кислых, буферных и нейтральных сред : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Даршани Гугули Ивановна; Грузинский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1975. – 26л.
844066
  Морозов А.И. Об электромагнитном взаимодействии движущихся шнуров с током со средой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозов А.И.; МГУ. – М., 1957. – 10л.
844067
  Кельнер С.Р. Об электромагнитном взаимодействии мюонов больших энергий с веществом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кельнер С.Р.; Моск. инж.-физич. ин-т. – М., 1967. – 8л.
844068
  Гюннинен Э.М. Об электромагнитных и акустических волнах в средах, ограниченных параболическими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гюннинен Э.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 6л.
844069
  Павленко О.Г. Об электромеханических и магнитомеханических изменениях в электродинамических системах с колеблющимися пьезоэлектриками и ферромагнетиками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Павленко О.Г. ; АН СССР, ИН-т радиотехники и электроники. – Москва, 1974. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
844070
  Гуревич В.З. Об электронагреве / В.З. Гуревич. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
844071
  Березовская Т.А. Об электроосаждении двуокиси марганца из азотнокислого электролита и получении нерастворимых двуокисномарганцевых электродов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.03 / Березовская Т.А.; МВ и ССО Грузинской ССР. – Тбилиси, 1974. – 25л.
844072
  Повило Каушпедас Зенонас Об электроосаждении Со-Мо сплавов из кислых электролитов с лигандами и без них : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Повило Каушпедас Зенонас; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 24л.
844073
  Лапинский П.Г. Об электропроводности некоторых соединений металлов / П.Г. Лапинский. – С. 123-132
844074
  Лапинский П.Г. Об электропроводности некоторых соединений металлов / П.Г. Лапинский. – 9 с.
844075
   Об электропроводности поликристаллических полупроводников / О.В. Третяк, В.Г. Кобка, Р.П. Комиренко, Ю.В. Корнюшин, Ю.П. Медвед // ФТП, 1982. – №12
844076
  Шиллер Н.Н. Об электростатической энергии при зависимости диэлектрического коэффициента от силы поля / Н. Шиллер. – Москва : Университетская тип., 1900. – 9 с. – Отд.оттиск: Математический сборник, т. 18. - Экз. без обл. и тит. л.
844077
  Пэрн Н.Я. Об электротонических изменениях проводимости нерва / Н.Я. Пэрн. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1913. – С. 35-74. – Оттиск из Трудов Имп. С.-Петербургского Общ. Естествоиспытателей, т. 42, в. 4, 1913 г.
844078
  Пэрн Н.Я. Об электротонических изменениях проводимости нерва / Н.Я Пэрн. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1913. – С. 223-264. – Оттиск из Трудов Имп. С.-Петербургского Общ. Естествоиспытателей
844079
  Иванова Надежда Семеновна Об электрохимических механизмах некоторых процессов жидкофазного восстановления предельных карбонильных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Иванова Надежда Семеновна; МВ и ССО РСФСР. Дальневосточный гос. ун-т. – Владивосток, 1974. – 21л.
844080
  Карчава Д.Е. Об электрохимическом восстановлении азотной кислоты : Автореф... канд. техн.наук: 01.17.03 / Карчава Д. Е.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1973. – 25л.
844081
  Кварацхелия Р.К. Об электрохимическом плучении гидроксиламина : Автореф... канд. техн.наук: / Кварацхелия Р.К.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1965. – 16л.
844082
  Гольдгаммер Д. Об элементарном электродинамическом законе : Типо-литография Императорского Университета, 1899. – 3 с. – Отд. оттиск
844083
  Вахтин Б.М. Об элементах дифференциальной геометрии в курсе геометрии средней школы / Б.М. Вахтин. – Воронеж, 1959. – 28с.
844084
  Лурье Б.Г. Об элктропроводности и диффузии в галогенидах серебра и щелочных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лурье Б.Г.; АН СССР. Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1955. – 14л.
844085
  Антоневич А.Б. Об эллиптических задачах с коннечной группой сдвигов : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.003 / Антоневич А.Б.;. – Минск, 1970. – 9л.
844086
  Езова С. Об эмоциональном интеллекте / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 20-21. – ISSN 0869-4915
844087
  Гихман И.И. Об эмпирической функции распределения в случае группировки данных. / И.И. Гихман, 1952. – [4] с.
844088
  Лелумеэс Э.М. Об эмпирическом спектральном анализе : Автореф... канд. технич.наук: 05.255 / Лелумеэс Э.М.; АН Эстонской ССР. Совет физико-математических и технических наук. – Таллин, 1971. – 22л.
844089
  Федотов О.И. Об эмфатических ореолах дактиля у Вл. Ходасевича // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 94-102. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
844090
  Ленин В.И. Об Энгельсе / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 112с.
844091
  Фидель О. Об энергетике по существу // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-8. – ISSN 2073-9117
844092
  Михайлов И.Д. Об энергетическом спектре и явлениях переноса в органических конденсированных системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Михайлов И.Д.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
844093
  Ипатова И.П. Об энергетическом спектре экситона в ионном кристалле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ипатова И.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 6л.
844094
  Заславская И.Г. Об энергетическом спектре экситона Мотта при промежуточной и слабой связи : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Заславская И.Г. ; Учен. совет Ин-та полупроводников АН УССР. – Киев, 1965. – 11 с. – Бібліогр. : с. 11
844095
  Абдурашитов Ш. Об энергоресурсах и энергосбережении // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 3 (37). – С. 5-14
844096
  Сорокин К.Н. Об энзиматических звеньях, определяющих скорость гликолиза в асцитных раковых клетках Эрлиха. : Автореф... канд. биол.наук: / Сорокин К.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1963. – 19л.
844097
  Бабаджанова М.А. Об энзимах карбоксилирующей фазы фотосинтеза и их связь с интенсивностью процесса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Бабаджанова М.А.; АН СССР Ин-т биохимии. – М, 1972. – 32л.
844098
  Бажутин П.Д. Об эпидемиологии малярии Пархорского района Таджикистана / П.Д. Бажутин, Е.П. Луппова, 1936. – 75-106с.
844099
  Бажутин П.Д. Об эпидемиологии Пархарского района Таджикистана / П.Д. Бажутин, Е.П. Луппова, 1936. – 106с.
844100
   Об эпосе "Алпамыш". Материалы по обсуждению эпоса "Алпамыш".. – Ташкент, 1959. – 216с.
844101
  Климович Л.И. Об эпосе "Кырк Кыз" / Л.И. Климович, 1949. – с.
844102
  Широкова Т. Об эпохе и о себе : три четверти века - на службе высшему образованию // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-62. – ISSN 0869-4915


  История библиотеки Новосибирского педагогического института.
844103
  Вербицкая И.Н. Об эргодинамических свойствах стационарных в широком смысле случайных функций и однородных случайных полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вербицкая И.Н.; Одес. электротехн. ин-т. – Одесса, 1966. – 11л.
844104
  Маркс К. Об эстетике и эстетическом воспитании / К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – М., 1988. – 293с.
844105
  Вахеметса А. Об эстетически-воспитательном воздействии киноискусства : Автореф... канд. филос.наук: / Вахеметса А.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1966. – 14л.
844106
  Нуралов Э. Об эстетических взглядах Л.Н. Толстого / Э. Нуралов. – Ереван, 1965. – 147с.
844107
  Владимиров С.В. Об эстетических взглядах Маяковского / С.В. Владимиров. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 240 с.
844108
  Владимиров С.В. Об эстетических взглядах Маяковского. / С.В. Владимиров. – Ленинград, 1959. – 242с.
844109
  Циркунов В.Ю. Об эстетической природе зодчества / В.Ю. Циркунов. – Москва, 1970. – 216 с.
844110
  Скатерщиков В.К. Об эстетическом вкусе / В.К. Скатерщиков. – М,, 1974. – 95с.
844111
  Маца И.Л. Об эстетическом вкусе. Три беседы / И.Л. Маца. – М., 1963. – 104с.
844112
  Устинов В.В. Об эстетическом воспитании / В.В. Устинов. – Л., 1961. – 128с.
844113
  Анастасьев Д.Н. Об эстетическом воспитании трудящихся / Д.Н. Анастасьев. – Москва, 1966. – 80с.
844114
   Об эстетическом воспитании трудящихся. Сб. ст.. – Вып.3. – М., 1962. – 59с.
844115
   Об эстетическом воспитании трудящихся. Сб. ст.. – Вып.4. – М., 1962. – 72с.
844116
   Об эстетическом воспитании школьника. Из опыта работы школ. Сб. ст.. – М., 1960. – 46с.
844117
  Гольдентрихт С.С. Об эстетическом освоении действительности / С.С. Гольдентрихт. – М., 1959. – 73с.
844118
  Майхрович А.С. Об эстетическом освоении действительности / А.С. Майхрович. – Минск, 1973. – 181с.
844119
   Об эстонской литературе. Литературно-критические статьи.. – Таллин, 1956. – 668с.
844120
  Аитов Н.А. Об этапе строительства развитого социалистического общества в странах народной демократии / Н.А. Аитов ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, Каф. диалект. и ист. материализма. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1963. – 28 с.
844121
  Фэн Веньхуа Об этике Иммануила Канта / Фэн Веньхуа, Фань Вей, Чжао Юнхуа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.90-98. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
844122
  Романов К.В. Об этике супружества / К.В. Романов. – М., 1987. – 63с.
844123
  Зориктуев Б.Р. Об этимологии этнонима монгол // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 47-57. – ISSN 0869-1908
844124
  Шнайдер Л.И. Об этических стилях общения // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 9 (129), сентябрь. – С. 20-26. – ISSN 2226-7549
844125
  Куправа Н.М. Об этической ценности искусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Куправа Н.М.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 28л.
844126
   Об этнических китайцах во Вьетнаме: Досье.. – М., 1979. – 152с.
844127
  Арутюнян Ю.В. Об этнических компонентах российской идентичности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6 (302). – С. 38-44. – ISSN 0132-1625
844128
  Кожановский А.Н. Об этническом составе испанского народа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 111-120. – ISSN 0042-8779
844129
  Махмадшоев Р. Об этногенезе и этнической истории таджиков Афганистана // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4. – С. 13-22. – ISSN 0869-1908
844130
  Орешкин А.К. Об этом не говорят / А.К. Орешкин. – Ташкент, 1969. – 128с.
844131
  Белоусов М.А. Об этом не сообщалось / М.А. Белоусов. – М, 1978. – 160с.
844132
  Белоусов М.А. Об этом не сообщалось = Записки армейского чекиста / М.А. Белоусов. – Москва : Воениздат, 1979. – 160с.
844133
  Белоусов М.А. Об этом не сообщалось... : Записки армейского чекиста / М.А. Белоусов. – 2-е изд. доп. – Москва : Воениздат, 1984. – 238с.
844134
  Белоусов М.А. Об этом не сообщалось... / М.А. Белоусов. – 3-е изд. – М, 1989. – 239с.
844135
  Галан Я.А. Об этом нельзя забывать : Рассказы, очерки, пьесы, памфлеты / Я.А. Галан. – Киев : Радянська школа, 1987. – 414с.
844136
  Юдин Б.Г. Об этосе технонауки // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 58-66. – ISSN 0235-1188
844137
  Золотова М.В. Об эфирах альфа-кетофосфиновых кислот, содержащих различные функциональные группы в радикале при фосфоре. : Автореф... канд. хим.наук: / Золотова М.В.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 10л.
844138
  Чан Ань Бао Об эффективном решении некоторых краевых задач р-аналитических функций : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чан Ань Бао; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1969. – 123л. – Бібліогр.:л.116-122
844139
  Чан Ань-бао Об эффективном решении некоторых краевых задач Р-аналитических функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Чан Ань-бао ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 10 с.
844140
  Терзи Дмитрий Герасимович Об эффективном решении оптимизационных задач с разделяющимися множествами ограничений с помощью приближенных методов дискретного программирования. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Терзи Дмитрий Герасимович; Ин-т матем. с вычислит. центром АН МССР. – Кишинев, 1983. – 163л. – Бібліогр.:л.121-129
844141
  Терзи Д.Г. Об эффективном решении оптимизационных задач с разделяющимися множествами ограничений с помощью приближенных методов дисрестного программирования : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.01.09 / Терзи Д. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
844142
  Пасечный В.Г. Об эффективности водоохранных мероприятий в Западном Донбасе : теория и практика экологических исследований в физической географии / В.Г. Пасечный, Д.И. Герасимюк // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 119-122 : Табл. – ISSN 0201-4122
844143
  Абрамов А.П. Об эффективности военного образования // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6 (374). – С. 140-144. – ISSN 0132-1625


  На основе данных социологических опросов и интервью с воспитанниками, выпускниками кадетских корпусов, суворовских, нахимовских морских училищ Министерства обороны РФ и экспертами в 2002-2013 гг. осуществлен анализ проблемы среднего специального ...
844144
  Сукхабхай П.Т. Об эффективности вращающегося закрылка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сукхабхай П.Т.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1973. – 10л.
844145
  Сыромятникова А.С. Об эффективности затрат общественного труда в сфере обращения (на прим. материально-технич. снабжения). : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Сыромятникова А.С.; Всесоюз. заоч. фин. ин-т. – М., 1970. – 18л.
844146
  Солдак А.Г. Об эффективности защиты территорий от подтопления в зоне влияния гидротехнических сооружений / А.Г. Солдак, Ю.И. Быстревский // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1990. – С. 95-100. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 9)
844147
  Бокарева Л. Об эффективности института банкротства в России и государственного контроля в сфере банкротства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 115-138. – ISSN 0207-3676
844148
  Есадзе Г.П. Об эффективности комплексных геофизических исследований Шаорской угленосной площадки Ткибули-Шаорского каменноугольного месторождения : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Есадзе Г.П.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1971. – 19л.
844149
  Булатов А.М. Об эффективности проектов "зеленой энергетики" в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 9 (561). – С. 105-117. – ISSN 0321-2068
844150
  Коротков Р. Об эффективности российского высшего образования // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.38-43. – ISSN 0869-3617
844151
  Довгожив А.Б. Об эффективности среднемасштабных геохимических поисков эндогенных рудных месторождений по первичным ореолам рассеяния (на примере работ в одном из районов Средней Азии) : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач / А.Б. Довгожив, П.Я. Голуб // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1985. – С. 83-90 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
844152
  Ногина Е.Ю. Об эффективности топологических пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Ногина Е.Ю.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1970. – 17л.
844153
  Страхов В.Н. Об эффективных по быстродействию и точности методах построения линейных аналитических аппроксимаций в геодезии, геоинформатике и гравиметрии // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 56-84 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0203-3100
844154
  Щерцовский З.Ш. Об эффективных приемах в обучении иностранному языку в средней школе. / З.Ш. Щерцовский. – Вологда, 1961. – 48с.
844155
   Об эффиктивности и стимулировании промышленного производства в Молдавии.. – Кишинев, 1966. – 96с.
844156
  Тарасенко В.Е. Об эффузивной горной породе из Липовецкого уезда Киевс. губ.. – Киев : Тип. Н.Г. Пилющенко и Ко, 1898. – 13 : табл. – Отд. оттиск из: Протоколы 8 очередного собрания Киевского общества естествоиспытателей 20 декабря 1897 г.
844157
  Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву / [соч.] Н. Суворова, орд. проф. церк. права в Демид. юрид. лицея. – Ярославль : Типо-литогр. Г. Фальк, 1892. – X, 316 разд. паг. – Экз. деф., отсутств. с. 201-[306 разд. паг]
844158
  Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву / Н.С. Суворов ; [вступ. ст.: В.С. Ем, Н.В. Козлова, Н.Ю. Селяков ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2000. – 298, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-0053-5
844159
  Торез М. Об""єднатись, щоб діяти / М. Торез. – К, 1938. – 23с.
844160
  Мороз Людмила Володимирівна Об""єктивне і суб""єктивне у жанрі літературної біографії : Дис...канд.філолог.наук:10.01.06 / Мороз Людмила Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 194л. – Бібліогр.:с.178-194
844161
  Гош О.П. Об""єктивні основи регулювання соціалістичної економіки / О.П. Гош. – Київ, 1974. – 32с.
844162
  Чередниченко О.І. Об"єднавча функція мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 3-7. – ISBN 966-594-420-7
844163
  Чередниченко О.І. Об"єднавча функція мови


  Розглянуто роль мови як чинника національної консолідації.
844164
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті робиться спроба відшукати механізми, завдяки яким українська мова зможе консолідувати українське суспільство в єдину політичну націю. З"ясовується роль гуманітарного розвитку України та його вплив на виховання національної самосвідомості й ...
844165
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст.


  Протистояння між російською та українською мовами посилюється під час проведення виборчих кампаній, зокрема й виборів до Верховної Ради 1998, 2002, 2006, 2007 років, а також президентських змагань 1999, 2004 років. Після подій президентської кампанії ...
844166
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті робиться спроба відшукати механізми, завдяки яким українська мова зможе консолідувати українське суспільство в єдину політичну націю. З"ясовується роль гуманітарного розвитку України та його вплив на виховання національної самосвідомості й ...
844167
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст.


  Протистояння між російською та українською мовами посилюється під час проведення виборчих кампаній, зокрема й виборів до Верховної Ради 1998, 2002, 2006, 2007 років, а також президентських змагань 1999, 2004 років. Після подій президентської кампанії ...
844168
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті робиться спроба відшукати механізми, завдяки яким українська мова зможе консолідувати українське суспільство в єдину політичну націю. З"ясовується роль гуманітарного розвитку України та його вплив на виховання національної самосвідомості й ...
844169
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст.


  Протистояння між російською та українською мовами посилюється під час проведення виборчих кампаній, зокрема й виборів до Верховної Ради 1998, 2002, 2006, 2007 років, а також президентських змагань 1999, 2004 років. Після подій президентської кампанії ...
844170
  Чирко В. Об"єднавчий рух на Україні за створення Союзу РСР / В.Чирко. – Київ : Державне видавництво політичної літератури, 1954. – 152 с.
844171
  Шерстюк І. Об"єднавчі процеси у середовищі п"ятидесятників та церкви ЄХБ // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 605-610. – ISBN 966-7379-92-11
844172
  Птахів Семен Об"єднає всіх нас пісня! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
844173
   Об"єднаймо зусилля задля якісних змін в освіті. Позиція ініціативної групи "Першого грудня" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 8-14 червня (№ 20). – С. 12


  Виховання і освіта - першооснова для будь-яких змін у нашій країні, стійкості Української держави та її сталого поступу. Нинішня система виховання і освіти в Україні не цінує ані сім"ї, ані людини, яка вчиться, і не прагне заохотити її до постійного ...
844174
  Суярко Л.О. Об"єднана Арабська Республіка / Л.О. Суярко. – Київ : Радянська Україна, 1959. – 48 с.
844175
  Носенко П.П. Об"єднана Арабська Республіка / П.П. Носенко. – Київ, 1965. – 44 с.
844176
  Віднянський С.В. Об"єднана Європа : від мрії до реальності : історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. ; НАН України ; Ін-т історії України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 395, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-518-566-6
844177
  Максименко І.В. Об"єднана Європа в новому тисячолітті: аналіз наукових підходів // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 89-112. – ISBN 978-617-689-160-4
844178
  Максименко І.В. Об"єднана Європа в новому тисячолітті: аналіз підходів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 3-5
844179
  Віднянський С.В. Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – 375, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-5494-7
844180
   Об"єднана наукова сесія. 14-16 травня. Запрошення.. – К., 1954. – 8с.
844181
  Кривонос Р.А. Об"єднана Німеччина в європейських інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.61-70
844182
  Мартинов А.Ю. Об"єднана Німеччина: від "Боннської" до "Берлінської" республіки (1990-2005 рр.) : монографія / А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАНУ, 2006. – 447с. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 5). – ISBN 966-8198-21-2
844183
  Заєць Б.М. Об"єднана партія визволення України: створення, програмові засади, діяльність / Б.М. Заєць, Б.В. Максимець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 58-66. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
844184
  Мальшина К. Об"єднана Словенія (1848-1941): національна ідея у пастці міжнародних відносин / К. Мальшина, В. Волобуєв // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С.14-17. – (Історичні науки)
844185
  Мальшина К. Об"єднана Словенія (1848-1941): національна ідея у пастці міжнародних відносин. Частина II / К. Мальшина, В. Волобуєв // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – C. 27-30. – (Політичні науки)
844186
  Капіруліна С.Л. Об"єднані Арабські Емірати - квітучий сад серед пустелі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 39-42 : фото, табл.
844187
  Якель Р. Об"єднані громади: шлях крізь нетрі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 серпня (№ 29). – С. 14


  Реформа місцевого самоврядування і територіальної організації влади, яка стартувала в Україні, проходить широку апробацію на Тернопільщині. Ця область стала лідером за кількістю нових адміністративно-територіальних утворень: з 1 січня цього року тут ...
844188
  Сніцарчук Л. Об"єднані дослідницьким пошуком // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 41-45
844189
   Об"єднані любов"ю до Батьківщини // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 2


  Днями за ініціативи Студентського парламенту студенти нашого університету та інших ВНЗ Києва - КНЕУ ім. В. Гетьмана, КНУТД, НАУ, Києво-Могилянської Академії, КНЛУ, НМУ ім. О.О. Богомольця організували благодійний ярмарок "Об"єднані" для збору коштів на ...
844190
   Об"єднані любов"ю до української пісні : біобібліогр. покажчик : присвячується 40-річчю кафедри народ. хорового співу КНУКіМ / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; [уклад.: О.О. Скаченко, В.В. Ткаченко ; голов. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред. А.І. Іваницький ; літ. ред. В.В. Сінельнікова]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2013. – 242, [1] с., включ. обкл. : іл. – Сер. заснована у 2013 р. – (Серія "Знаменні дати КНУКіМ" ; вип. 2)
844191
  Ніколаєнко Т. Об"єднані наукою // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1 : фото


  Цьогоріч Київський університет приєднався до міжнародної традиції відзначення Всесвітнього дня науки - інтернаціонального свята, започаткованого ЮНЕСКО 10 листопада 2001 року. Повна назва свята - "Всесвітній день науки в ім"я миру та розвитку".Свої ...
844192
  Кіт Л. Об"єднані наукою. Професійне свято в колі однодумців // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 4


  Заснований ЮНЕСКО Всесвітній день науки КНУ імені Тараса Шевченка відзначив проведенням науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень". Знаковою і неординарною подією ...
844193
   Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень : матеріали круглого столу : 10-11 листоп. 2014 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Маринич О.В., Толстанова Г.М. ; орг. ком.: Вижва С.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 95, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Всесвітній день науки. – Бібліогр. наприкінці ст.
844194
  Малкович Т. Об"єднані поезією // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Стипендіат програми Фулбрайта Тарас Малкович про стажування в Колумбійському університеті, де досліджував сучасну американську поезію.
844195
  Куценко Т.Ф. Об"єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, Є.Ю. Дударенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 64-70. – ISSN 2306-6806
844196
  Зніщенко М. Об"єднані територіальні громади та їх вплив на формування інноваційних бібліотечних процесів в Україні (за матеріалами Х науково-практичної конференції "Бібліотека і книга в контексті часу") / М. Зніщенко, Н. Острікова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 43-45. – ISSN 2518-7341


  Розглядаються питання діяльності бібліотек, спеціалізованих бібліотек для дітей зокрема, в умовах новостворених об"єднаних територіальних громад.
844197
  Бакаянова Н.М. Об"єднання адвокатів за законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 306-310. – ISSN 2219-5521
844198
  Умланд Андрес Об"єднання без шрамів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 4 (324). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Відмінності між східними і західними німцями дедалі більше зникають.
844199
  Гаєва Н.П. Об"єднання громадян-суб"єкти конституційно-правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 63-68.
844200
  Олійник А.Ю. Об"єднання громадян у забезпеченні конституційної свободи та недоторканності людини і громадянина в україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-42.
844201
  Богашева Н.В. Об"єднання громадян у контексті свободи об"єднання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 122-126. – ISSN 0132-1331
844202
  Олексенко Т.М. Об"єднання громадян як суб"єкти адміністративного права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 12-17. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
844203
  Катюк Я.Л. Об"єднання дає результат / Я.Л. Катюк, Н.В. Коробко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 4


  Про діяльність наукової ради ДВНЗ УМО НАПН України.
844204
  Терещенко Г.І. Об"єднання даних обстежень населення на основі моделей зі структурними змінними // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
844205
  Іващенко А.М. Об"єднання і спільне використання оборонних можливостей країн Європейського Союзу для реагування на гібридні загрози // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 130-134. – ISSN 2304-2699
844206
  Сухобокова О. Об"єднання Італії. Події 1850-х - початку 1860-х років // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 1-6
844207
  Сухобокова О. Об"єднання Італії. Події 60-70-х років XIX ст. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 1-5


  Стаття присвячена подіям італійського національно-визвольного руху Рісорджименто у 60-70-х рр. XIX ст. Досягнення його головної мети - об"єднати Італію - відкрило шлях до суспільного розвитку й завершення формування італійської нації в межах єдиної ...
844208
   Об"єднання навчальних ресурсів університетів для створення дистанційних лабораторних практикумів / Ю. Жарких, С. Лисоченко, Б. Сусь, О. Третьяк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 71-81. – ISSN 1682-2366


  Піднімається проблема створення міжуніверситетських центрів дистанційних лабороторних робот із віддаленим доступом з метою об"єднання ресурсів на основі засобів комп"ютерної підтримки навчального процесу.
844209
  Литвин В. Об"єднання незалежних держав для взаємовигідного співробітництва: Виступ Голови Верховної Ради України на Установчому засіданні Парламентської асамблеї ГУУАМ. // Голос України, 2004. – 24 вересня
844210
  Ключкович А. Об"єднання Німеччини і проблеми становлення єдиної партійної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-26. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процеси дроблення партійної системи Німеччини під час її возз"єднання. The crushing processes of the party system of Germany during its reunion are analyzed.
844211
  Лара Ф. Об"єднання Німеччини очима Парижа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 24. – ISSN 1996-1561


  Крах комунізму спонукав Європу по-новому визначити свій проект, свої кордони і свої відносини із сусідами.
844212
  Бондаренко Ю.Г. Об"єднання підприємств як механізм підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні / Ю.Г. Бондаренко, Т.В. Кулініч // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 227-240. – ISSN 0321-0499
844213
  Косівська К. Об"єднання підприємств: аналіз підходів до визначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 46-49. – ISSN 1728-9343
844214
  Костюченко В. Об"єднання підприємств: нові облікові підходи // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 9. – С. 3-12. – Бібліогр.: на 7 пунктів
844215
  Лук"янчук О.М. Об"єднання співвласників багатоквартирних будинків як ключовий елемент розвитку території та самоорганізації населення // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 183-186
844216
  Янковська С.Ю. Об"єднання співвласників багатоквартирних будинків: проблеми законодавчого регулювання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 44-50
844217
  Гура Н.О. Об"єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 12 (649). – С. 70-79 : табл. – ISSN 0131-775Х
844218
  Кучеренко І. Об"єднання співвласників багатоквартирного будинку // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 37-50
844219
  Лисенко Л.С. Об"єднання та роз"єднання позовних вимог у цивільному процесі: проблемні питання теорії та практики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 37-43


  У статті проведено розмежування між поняттями "позов", "позовна заява" і "позовна вимога". Визначена різниця між об"єднанням (роз"єднанням) позовів та об"єднанням (роз"єднанням) позовних вимог.
844220
  Коровайченко Ю. Об"єднання університетів: одеський вимір // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 12 серпня (№ 32). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У статті обговорюється доцільність і можливість об"єднання вищих навчальних закладів і взагалі, і в конкретному випадку : Одеського держ. ун-ту й Одеської нац акад. харчових технологій.
844221
  Шевченко М.В. Об"єднання фінансових ресурсів і закупівля медичних послуг: міжнародний досвід і українські реалії // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 23-30. – ISSN 2415-8763
844222
  Лазоренко Д.І. Об"єднання циклів при автоматизації проектування вбудованих систем зі зниженим енергоспоживанням : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лазоренко Д.І. ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
844223
  Бейцун І.В. Об"єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз : Дис. ... канд. юрид наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Ірина Валеріївна Бейцун; КНУТШ. – Київ, 2006. – 228л. – Додаток: л.221-228. – Бібліогр.: л.196-220
844224
  Бейцун І.В. Об"єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Бейцун І.В.; Ірина Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
844225
  Ківалов С. Об"єднати зусилля в ім"я якісного проведення судової реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
844226
   Об"єднати зусилля задля подолання раку // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 5/6). – С. 4


  Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відвідав проф. Питер Бойл - Директор Міжнародного науково-дослідного Інституту профілактики, Президент Всесвітнього альянсу з профілактики раку, Голова ...
844227
   Об"єднати таланти і вдосконалити систему фінансування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  Про виставку стартапів у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
844228
  Доценко В.О. Об"єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. XIX ст. - 30-ті рр. XX ст.) : монографія / Доценко Віктор Олегович. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 331, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-39-2
844229
  Кінах А. Об"єднувати зусилля в ім"я процвітання України, підвищення добробуту її громадян // Уряд. кур"єр., 2002


  Виступ Прем"єр-міністра України у Верховній Раді України 5 лип. 2002 р.
844230
  Осипчук Н. Об"єднуємо драгоманівців // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 2-3


  У колонній залі Київської міської державної адміністрації колектив Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, європейська освітянська спільнота, громадськість України та м. Києва відзначили 175 річницю від дня народження видатного ...
844231
  Пертес Ф. Об"єднуючи Сирію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)


  Сирійська революція - це, здебільшого, цивільне і політичне повстання проти диктатури - тієї, яка поступово руйнує режим Асада.
844232
  Терентьєв Д.Д. Об"єднуючі риси акордики в поп- і рок-музиці 1980-х років // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 218-222. – ISSN 2312-4679
844233
  Кіптенко В.К. Об"єкт - предметна сутність стратегічної географії як наукового та освітнього напряму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 132-134. – Бібліогр.: 12 назв.
844234
   Об"єкт "Укриття". 30 років після аварії / В.О. Краснов [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростаній. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2016. – 509, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7875-2
844235
  Сапарін В.С. Об"єкт 21 / В.С. Сапарін. – К, 1960. – 120с.
844236
  Ревера К. Об"єкт № 17. / К. Ревера. – К., 1976. – 85-224с.
844237
  Менів Л.Д. Об"єкт адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 286-290. – ISSN 1563-3349
844238
  Ржевська В.С. Об"єкт безпеки в історичному розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 194-200


  Одна з проблем при вивченні міжнародно-правових гарантій міжнародного миру й безпеки – визначення об"єкту безпеки, тобто тих цінностей, які підлягають захисту в рамках конкретної моделі колективної безпеки за офіційним визнанням її учасників. На ...
844239
  Вишневський І. Об"єкт вивчення — атом (Інституту ядерних досліджень НАН України — 40 років) / І. Вишневський, Ф. Іванюк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 40-47. – ISSN 0372-6436


  Історія ядерних досліджень НАН України починається з 1932 р.
844240
  Сенчик М.О. Об"єкт господарських злочинів у торгівлі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 64-69. – (Серія права ; № 10)


  Автор доказывает, что, нарушая правила торговки, лица, совершающие хозяйственные преступления, посягают на соответствующие законы, на основании которых эти правила разработаны. Самые правила торговли не являются непосредственным объектом преступления. ...
844241
  Вавженчук С. Об"єкт захисного трудового правовідношення: експериментальний анклав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 26-29


  Аналізуються існуючі проблеми у сфері розуміння об"єкта захисного трудового правовідношення, розкриваються поняття та його сутність, визначаються конкретні ознаки, що допомогають нівелювати проблеми розуміння об"єкта захисного прудового ...
844242
  Хохуляк В. Об"єкт земельного податку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.100-103
844243
  Яциніна М.-М. Об"єкт зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями за КК України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 184-191. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
844244
  Мошняга Л.В. Об"єкт злочинів проти конституційних основ національної безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 79
844245
  Семенюк О. Об"єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 56-63. – ISSN 2308-9636
844246
  Заруба П. Об"єкт злочинів у сфері приватизації: проблеми визначення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 11. – С. 62-72
844247
  Грудзур О. Об"єкт злочинів у сфері службової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 121-125
844248
  Сорока С.О. Об"єкт злочинної контрабанди наркотичних засобів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 429-434. – ISSN 1563-3349
844249
  Оробець К.М. Об"єкт злочину (традиції, альтернативи і сучасність) // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 67-75
844250
  Мочкош Я.В. Об"єкт злочину в кримінальному праві України: фата-моргана чи реальність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 226-230
844251
  Хейлік В.В. Об"єкт злочину в кримінальному праві: теорія та практика правозастосування // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 133-141. – ISSN 2408-9257
844252
  Кучевська С.П. Об"єкт злочину у контексті гармонізації Кримінального кодексу України зі Статутом Міжнародного кримінального суду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 560-567. – ISSN 1563-3349
844253
  Ковтунець Ю. Об"єкт злочину у науці кримінального права // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 206-211. – ISBN 978-966-2075-20-5
844254
  Ященко С.О. Об"єкт злочину, передбаченого ст. 389-1 КК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 318-322. – ISSN 2219-5521
844255
  Мовчан Р. Об"єкт злочину, передбаченого статтею 197 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 116-119.
844256
  Чистякова А. Об"єкт злочину, передбаченого статтею 228 Кримінального кодексу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 77-82.
844257
  Осічнюк Ю.В. Об"єкт злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 77-98. – ISSN 2222-5374
844258
  Гончарова О.С. Об"єкт злочину, пов"язаного з незаконними діями щодо усиновлення (удочеріння) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 116-123.
844259
  Штефан А. Об"єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 3 (49). – C. 64–69. – ISSN 2311-6676
844260
  Савчук М.П. Об"єкт і метод соціальгічних досліджень / М.П. Савчук, І.А. Зязюн. – Київ, 1967. – 47 с.
844261
  Шимон С. Об"єкт і предмет договору і цивільного правовідношення: нотатки до наукової дискусії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 58-64
844262
  Різун В.В. Об"єкт і предмет дослідження: en passant // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 4-5
844263
  Крижанівський В.П. Об"єкт і предмет країнознавства: кут зору міжнародника // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 23-28
844264
  Журавель В.А. Об"єкт і предмет криміналістики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 3 (90). – С. 120-132. – ISSN 1993-0909
844265
  Козьяков І. Об"єкт і предмет нагляду за законністю у сфері надрокористування // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.101-107
844266
  Корж І.Ф. Об"єкт і предмет наукового дослідження в інформаційній сфері // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 22-29
844267
  Лагнюк О. Об"єкт і предмет незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 91-95


  Стаття присвячена питанням визначення об"єкта та предмета незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.
844268
  Жмурко О. Об"єкт і предмет правовідносин у сфері загальнообов"язкового державного медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 58-60
844269
  Погорецький М. Об"єкт і предмет прокурорського нагляду за оперативно - розшуковою діяльністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.127-131
844270
  Гловюк І. Об"єкт і предмет судової діяльності у досудовому провадженні (концептуальний аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 127-130.
844271
  Сливка С.С. Об"єкт і предмет філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 42-48. – ISSN 1818-992Х
844272
  Харитонов С.О. Об"єкт і система військових злочинів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 243-253. – ISSN 1993-0909
844273
  Василенко В.І. Об"єкт і система злочинів проти порядку управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 69-76. – (Серія права ; № 10)


  Автор освещает имеющиеся в юридической литературе точки зрения на систематизацию преступлений против порядка управления и характеризует их объект, определяет критерий разграничения указанных преступлений от должностных, иных государственных ...
844274
  Осадчий В. Об"єкт і система злочинів. передбачених розділом XV КК України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.96-99. – ISSN 0132-1331
844275
  Мережко О.О. Об"єкт і форма міжнародного договору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.83-87
844276
  Лобовик Б.О. Об"єкт і форма релігійного відображення / Б.О. Лобовик. – Київ, 1966. – 56с.
844277
  Стасюк С.В. Об"єкт інформаційних правових відносин: науково-правові підходи до розуміння // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 64. – С. 8-15.
844278
  Ходико Ю.Є. Об"єкт іпотечного правовідношення : монографія / Ю.Є. Ходико ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 193-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-387-6
844279
  Калакура Я.С. Об"єкт історичної науки / Я. Калакура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 270-271. – ISBN 966-642-073-2
844280
  Чорний Р. Об"єкт контрабанди // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 127-128
844281
  Андрушко П.П. Об"єкт кримінально-правової охорони, об"єкт злочину, об"єкт злочинного посягання та об"єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 5-11


  У статті розглядається питання про зміст та ознаки понять (термінів, термінологічних зворотів) та їх співвідношення.
844282
  Андрушко П.П. Об"єкт кримінально-правовой охорони, об"єкт злочину, об"єкт злочинного посягання та об"єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 3-10


  У статті розглядаються питання про зміст та ознаки понять (термінів, термінологічних зворотів).
844283
  Галочка Г.В. Об"єкт митних правовідносин та його характеристика / Г.В. Галочка, В.О. Голубєва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-93. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються поняття та ознаки об"єктів митних правовідносин, що закріплені в національних та іноземних (ЄС та РФ) нормативно-правових актах. В порівняльному аспекті досліджено іноземні та національні нормативно-правові акти щодо об"єктів, предметів ...
844284
  Левицька Л. Об"єкт насильницьких злочинів щодо неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.121-125
844285
  Шимон С. Об"єкт незавершеного будівництва та нерухомість, будівництво якої не завершено: співвідношення цивілістичних понять // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 40-46
844286
  Куц В. Об"єкт незаконного використання електричної та теплової енергії / В. Куц, Ю. Кириченко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-54.
844287
  Гринчак С.В. Об"єкт незаконної трансплантації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 135-143. – ISSN 0201-7245
844288
  Задоя К.П. Об"єкт перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) як злочину в сфері службової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 537-542. – ISSN 1563-3349
844289
  Петриченко О. Об"єкт під охроною. Але чиєю? // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.36-39. – ISSN 1726-3077


  Законодавча регламентація недержавної охоронної діяльності
844290
  Скриганюк М.І. Об"єкт плебсології у філософсько-правовому контексті // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 47-52
844291
  Рєзнікова В.В. Об"єкт посередницьких правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 416-421. – (0). – ISSN 2078-9165
844292
  Бандурка І.О. Об"єкт посягання в злочинах проти прав та свобод дитини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 170-179. – ISSN 2306-9082
844293
  Корнякова Т. Об"єкт посягання і система злочинів у сфері навколишнього природного середовища // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 121-133. – ISSN 0132-1331
844294
  Слуцька Т.І. Об"єкт посягання перевищення влади або службових повноважень (ст.365 КК України) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 8 (58). – С. 28-36


  У статті розглянуто питання об"єкта посягання перевищення влади або службових повноважень. Проведено дослідження загального, родового та безпосереднього об"єктів посягання зазначеного злочину, визначено їх зміст.
844295
  Курінний Є. Об"єкт права: доктринальні питання визначення категоріїї // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.33-36. – ISSN 0132-1331
844296
  Якібчук Н.П. Об"єкт правовідносин страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 45-48
844297
  Кунєв Ю. Об"єкт правознавства: системодіяльнісний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 0132-1331
844298
  Кунєв Ю. Об"єкт правознавства: системодіяльнісний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
844299
  Гуржій А.В. Об"єкт правопорушення як критерій структуризації адміністративно-деліктного законодавства / А.В. Гуржій, Ю.О. Мельник // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 14-19. – ISSN 2222-5374
844300
  Сийплокі М.В. Об"єкт притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 259-262. – ISBN 966-660-151-6
844301
  Стефанчук М. Об"єкт реалізації прокуратурою України функції представництва: питання визначеності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 186-194. – ISSN 1026-9932
844302
  Шамара О. Об"єкт складу злочину "терористичного акту" // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 98-102
844303
  Звоненко О.О. Об"єкт складу злочину, передбаченого ст. 288 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 61-69. – ISSN 2222-5374
844304
  Чабанюк В.Д. Об"єкт складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України / В.Д. Чабанюк, О.І. Габро // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 200-208
844305
  Хряпінський П.В. Об"єкт соціально-позитивної поведінки за кримінальним законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 435-441. – ISSN 1563-3349
844306
  Чапічадзе Я. Об"єкт страхових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 10-12
844307
  Радутний О.Е. Об"єкт суспільно небезпечних посягань на відносини, предметом яких виступають окремі види інформації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 177-188. – ISSN 0201-7245
844308
  Шевченко О. Об"єкт та об"єктивна сторона фінансування тероризму як елементи складу злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 141-144.
844309
  Бабошин А.М. Об"єкт та предмет прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 354-358. – ISSN 2078-3566


  На підставі аналізу наукових джерел та положень кримінального процесуального законодавства визначено об"єкт та предмет прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування. На основании анализа научных источников и ...
844310
  Борщевський І.В. Об"єкт та предмет систематизації законодавства // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 10 : Правознавство. – С. 5-12.
844311
  Денькович О. Об"єкт та предмет тлумачення Конституційним Судом України у кримінальному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 309-318. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
844312
  Кельман М.С. Об"єкт та предмет юридичної науки: (проблема методологічного змісту) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 8-13. – ISSN 1563-3349
844313
  Боднар І.М. Об"єкт та суб"єкт дидактичного процесу: семантико-когнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 119-125


  Концепти, які позначають основних учасників дидактичного процесу, того, хто навчається, і того, хто навчає, характеризуються різними семантико-когнітивними зв"язками. Виражені мовними засобами складні соціокультурні відносини між учасниками ...
844314
  Ней Н.С. Об"єкт теорії управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 3-9. – Бібліогр.: на 32 пункти. – (Правознавство ; Вип .212)
844315
  Віхров О. Об"єкт у структурі господарських правовідносин // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 141-148. – ISSN 1993-0909
844316
  Єрмоленко В. Об"єкт у структурі правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.11-16
844317
  Сакун А.В. Об"єкт умисного знищення або пошкодження майна // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
844318
  Тупчієнко Л.С. Об"єкт управління - соціалістичний спосіб життя / Л.С. Тупчієнко. – Київ, 1983. – 48 с.
844319
  Гетманцев Д. Об"єкт фінансово-правового зобов"язання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 27-31.
844320
  Гетманцев Д. Об"єкт фінансово-правового зобов"язення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 15-19
844321
  Завальна Ж. Об"єкт цивільних правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 36-39
844322
  Паскар Ауріка Об"єкт цивільних процесуальних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 79-85
844323
  Дудар С.К. Об"єкт юридичної науки: проблема визначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 31-33. – ISSN 2219-5521
844324
   Об"єкт, предмет і специфічні риси освітології академіка В. Огнев"юка. Предметне поле й завдання освітології. Міждисциплінарний харакер освітологічних досліджень. Напрями освітологічних досліджень / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 29-32. – ISBN 978-966-2748-97-0
844325
  Мороз О.Д. Об"єкт, предмет та принципи регіональної логістики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 75-84. – ISSN 0321-0499
844326
  Кривцун І.С. Об"єкт, предмет та суб"єкти апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 173-176.
844327
  Коваль К.П. Об"єкт, предмет, категорії, поняття, дефініції, парадигми як основоположні епістемологічні категоріальні цінності онтогносеологічних моделей права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 31-33
844328
  Клочков В. Об"єкт, предмет, межі прокурорського нагляду за дотриманням прав і свобод людини та інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 44-51
844329
  Одінцова О.О. Об"єкти авторського права в сфері функціонування мережі Інтернет / О.О. Одінцова, Г.М. Черняк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 91-95. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
844330
  Ващишин М. Об"єкти аграрних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 257-265. – (Серія юридична ; Вип. 41)
844331
  Литвин І. Об"єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 114-118


  У статті на основі аналізу наукових поглядів учених та чинного законодавства України досліджено об"єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. Доведено, що за ключовою спрямованістю об"єкт адміністративних правовідносин у ...
844332
  Гречан А.П. Об"єкти аналізу інноваційної діяльності підприємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 31-33
844333
  Кочин В.В. Об"єкти відносин участі суб"єктів підприємництва у саморегулівних організаціях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 174-178. – ISSN 2219-5521
844334
  Романенко О.Ю. Об"єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - найпривабливіші туристичні ресурси світу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 255-257. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
844335
  Нестеровський В.А. Об"єкти гемології та завдання гемологічної науки в Україні : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-15. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються основні проблеми створення та завдання і розвитку нової для України науки - гемології.
844336
  Манюк В.В. Об"єкти геологічної спадщини Кіровоградщини як основа розвитку геотуризму в регіоні // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 10-16 : фото. – Бібліогр.: с. 15-16. – ISSN 2219-7516
844337
  Манюк В.В. Об"єкти геологічної спадщини у природно-заповідному фонді України // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 87-90. – ISSN 2310-0974
844338
  Дутчак В.Ф. Об"єкти господарсько-правового регулювання екологічно безпечного господарювання на території Чорнобильської катастрофи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 41-43. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
844339
  Батиргареєва В.С. Об"єкти запобіжного впливу на рецидивну злочинність: поняття, зміст, класифікація // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 129-139. – ISSN 0201-7245
844340
  Василюк В. Об"єкти захисту інформації. Методи та засоби захисту інформації // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 88-95
844341
  Бодюк А. Об"єкти і предмет економічної геології (погляд економіста) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 52-54. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується поняття розвідувального виробництва у природно-ресурсному середовищі як об"єкта досліджень економічної геології. Предметом дослідження економічної геології визначено відображення стану родовищ корисних копалин, їх якості та кількості, ...
844342
  Тютюнник Ю.Г. Об"єкти індустріальної культури в ландшафті // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 53-69. – Бібліогр.: 23 назви
844343
  Погорілко В. Об"єкти конституційного права України: поняття. ознаки і види / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.9-16. – ISSN 0132-1331
844344
  Пацьора С.А. Об"єкти культурної спадщини майя в організації туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 222-223. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
844345
  Бєсов Л.М. Об"єкти національного надбання Харківщини: етапи формування і становлення (1930-2000 рр.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 46-51. – ISSN 2077-9496
844346
  Коваленко С. Об"єкти незавершеного будівництва: поняття та деякі особливості визначення вартості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 282-289. – ISSN 0132-1331
844347
  Кучеренко Т. Об"єкти обліку етапів інноваційного процесу суб"єкта господарювання / Т. Кучеренко, О. Ратушна, О. Підлубна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 2-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
844348
  Зеліско А.В. Об"єкти права власності членів споживчих товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 144-150.
844349
  Настіна О.І. Об"єкти права державної власності на землю в розрізі поділу земель на категорії за Земельним кодексом України / Прес-служба Президента України Віктора Януковича // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 22-30
844350
  Литвин О. Об"єкти права інтелектуальної власності в архітектурі і особливості їх охорони // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-15.
844351
  Сизоненко О. Об"єкти права інтелектуальної власності в бухгалтерскому обліку // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 110-120. – ISBN 966-79-75-57-7
844352
  Борко Ю.Л. Об"єкти права інтелектуальної власності в державноу секторі економіки (бюджетних установах) / [Борко Ю.Л., Бутнік-Сіверський О.Б., Орлюк О.П.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 163, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 155-163. – ISBN 978-617-696-533-6
844353
  Чередник Н. Об"єкти права інтелектуальної власності дослідницьких університетів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 574-575. – ISBN 978-617-7069-28-6
844354
  Пілат Є. Об"єкти правовідносин в інформаційній сфері // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 132-141. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
844355
  Бондарчук М. Об"єкти правовідносин загальнообов"язкового державного страхування // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.54-58
844356
  Кронда О.Ю. Об"єкти правовідносин у сфері зберігання та захоронения радіоактивних відходів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 449-454. – ISSN 1563-3349
844357
  Сташків Б.І. Об"єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.62-68
844358
  Кулинич П.Ф. Об"єкти правової охорони земель сільськогосподарського призначення: теоретичний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 51-61.
844359
  Лейченко А.Л. Об"єкти природно-заповідного фонду Швеції, як ресурс для розвитку екологічного туризму // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 203-206
844360
  Койнова І.Б. Об"єкти природно-заповідного фонду як складова частина природної спадщини міста Львова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 132-137. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
844361
  Уліганець С.І. Об"єкти релігійної спадщини як елемент сільського туризму (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією) / С.І. Уліганець, В.В. Панченко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 27-37. – ISSN 2308-135X
844362
  Кісанов Д. Об"єкти речового права в Німецькому Цивільному уложенні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 44-48
844363
  Голомша М. Об"єкти складу злочину "втеча з місця позбавлення волі або з - під варти" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.468-475. – (Серія юридична ; Вип. 38)
844364
  Фурса С.Я. Об"єкти судового захисту у цивільному процесі / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 45-51
844365
  Ступак С. Об"єкти суміжних прав та їх визначення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 10. – С. 11-16. – ISSN 1608-6422
844366
  Мезенцев К.В. Об"єкти суспільно-географічного прогнозування // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 26-37
844367
  Ківалова Т.С. Об"єкти та зміст правовідносин відшкодування шкоди // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 26-32. – ISSN 1561-4999
844368
  Патраманська Л.Ю. Об"єкти та суб"єкти внутрішнього контролю основної діяльності підприємств електронної комерції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 77-81. – ISSN 2306-6792
844369
  Пісьмаченко Л.М. Об"єкти та суб"єкти державного управління у сфері зовнішньої торгівлі в сучасних умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С.105-107. – (Право. Економіка. Управління)
844370
  Веприцький Р.С. Об"єкти та суб"єкти протидії злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 91-97. – ISSN 1727-1584
844371
  Касьяненко Л.М. Об"єкти та суб"єкти фінансово-процесуальних правовідносин // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 4-7
844372
  Свєчнікова К.В. Об"єкти терористичних злочинів проти національної безпеки // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 217-219. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
844373
  Ксендзук В.В. Об"єкти хеджування: проблеми регулювання бухгалтерського обліку та напрями їх вирішення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 100-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
844374
  Дуденко Т. Об"єкти цивільних прав, які вилучені з цивільного обороту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-46.
844375
  Супрун Д. Об"єктиавторського і суміжного прав, що розміщені в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 13-16. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
844376
  Семашко Т. Об"єктивації сегменту візуальної комунікації "форма" в аспекті етнокультурної стереотипізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  На текстових матеріалах "Словника української мови: в 11-ти томах (1970-1980)" розглянуто об"єктивації одного із сегментів візуальної комунікації "форма" в аспекті етнокультурної стереотипізації. Визначено ступінь інформативної достатності відповідного ...
844377
  Гончарук Т. Об"єктивація бінарної опозиції верх/низ у фольклорних текстах // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 209-220. – ISBN 966-7773-70-1
844378
  Коцюба З. Об"єктивація взаємозв язку "я-вони" у пареміях (на матеріалі слов"янських, германських і романських мов) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 168-176. – ISBN 978-966-2763-81-2
844379
  Кравець Т.В. Об"єктивація гендерних стереотипів в українському мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 252-257


  У статті обгрунтовується доцільність використання сучасного українського мас-медійного дискурсу як комунікативного контексту у процесі вивчення динаміки гендерних стереотипів в українській суспільній свідомості. В статье обосновывается ...
844380
  Юревич М.В. Об"єктивація концепту "кінь" в українській та польській фразеолології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 391-399


  Дослідження присвячене особливостям порівняльної польсько-української фразеології (на прикладі фразеологізмів з концептом "кінь"). Спостереження ведуться у сфері дивергентних і конвергентних процесів двох споріднених слов"янських мов. Порівняльна ...
844381
  Ладика О.В. Об"єктивація концепту American Dream (діахронний підхід) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ладика Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 315 арк. – Додатки: арк. 240-315. – Бібліогр.: арк. 187-239
844382
  Ладика О.В. Об"єктивація концепту American Dream (діахронний підхід) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ладика Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
844383
  Дудка К.О. Об"єктивація концепту кохання у романі Л. Олівер "Деліріум" / К.О. Дудка, О.В. Заболотська // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 145-148
844384
  Звонко Г.О. Об"єктивація концепту перетворення в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Звонко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 218 арк. – Додатки: арк. 216-218. – Бібліогр.: арк. 179-215
844385
  Звонко Г.О. Об"єктивація концепту перетворення в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Звонко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
844386
  Коцюба З.Г. Об"єктивація статусних ролей чоловіка і дружини в пареміях слов"янських, германських і романських мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 161-166. – ISBN 978-966-2668-24-7
844387
  Ліщук Т.П. Об"єктивація суб"єктивності як філософська проблема. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Ліщук Т.П.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 17л.
844388
  Ліщук Т.П. Об"єктивація суб"єктивності як філософська проблема. : Дис... Канд. філософ. наук: 09.00.11 / Ліщук Т.П.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К, 1994. – 162л. – Бібліогр.:л.147-162
844389
  Тиховська О. Об"єктивація та трансформація архетипу "Анімус" у чарівних казках Закарпаття // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 290-299
844390
  Єсипенко Н. Об"єктивація художніх концептів у пригодницькому романі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 162-173. – (Германська філологія ; Вип. 430)
844391
  Тюхтенко Н. Об"єктивізація визначення купівельної спроможності споживачів в умовах тіньової економіки / Н. Тюхтенко, С. Макаренко, Н. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-42. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано рівень достовірності інформації щодо фактичного обсягу доходів працівників тіньового сектору. Досліджено динаміку продажів нових легкових автомобілів в Україні. Запропоновано методику розрахунку коригуючого коефіцієнту з метою ...
844392
  Червонецька С.С. Об"єктивізація понятійної категорії "вік людини" в англійських фразеологізмах // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 106-116. – ISSN BIB-ID 83558
844393
  Гуляк Об"єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії ХХ століття) / Гуляк, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257-266. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
844394
  Чайка В.О. Об"єктивістська філософія управління у класичний період античної філософії // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 370-386
844395
  Васильченко З. Об"єктивна зумовленість інтеграції банківського і прамислового капіталу в світовій практиці : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 49-57. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
844396
  Косянчук О.С. Об"єктивна зумовленість чи релігійний фаталізм. / О.С. Косянчук. – К., 1979. – с.
844397
  Донська Л.Д. Об"єктивна і суб"єктивна складові у причинному зв"язку в сфері цивільного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 375-382. – ISSN 1563-3349
844398
  Балабух В.О. Об"єктивна ідентифікація синоптичних процесів, що зумовлюють небезпечну і стихійну кількість опадів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методику та алгоритми здійснення об"єктивної ідентифікації синоптичних процесів. Are shown the methodic and algorithms of objective identification of synoptic processes.
844399
  Десятнюк О. Об"єктивна неминучість та доцільність моніторингу податкових ризиків // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С.84-87. – ISBN 966-303-007-1
844400
  Рижков М.М. Об"єктивна необхідність вступу України до СОТ / М.М. Рижков, Р. Коружинець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 3-6.
844401
  Поволоцька О.Л. Об"єктивна необхідність диверсифікації виробництва на промислових підприємствах України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 201-205. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
844402
  Базилевич К. Об"єктивна необхідність і межі державного регулювання страхової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянута необхідність регулювання страхової діяльності державою, визначені причини через які державне регулювання є необхідним. The necessity of government regulation of insurance activities is considered. Reasons for government regulation ...
844403
  Солов"яненко Н. Об"єктивна необхідність оцінки земель в Україні: теоретичні та методичні аспекти // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 9. – С. 44-46
844404
  Руденко Ю. Об"єктивна необхідність регулювання міжнародного фінансового ринку / Ю. Руденко, Д. Салмінський // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 27-31. – Бібліогр.: 10 назв
844405
  Слободчикова О.А. Об"єктивна необхідність та економічна сутність реструктуризації підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 312-319


  Дано розгорнуту класифікацію видів реструктуризації. Досліджено вплив реструктуризації на менеджмент підприємства.
844406
  Овсянюк-Берданіна Об"єктивна необхідність та напрями вдосконалення функціональної підсистеми механізму державних закупівель послуг // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-34
844407
  Микитюк О.П. Об"єктивна необхідність та форми підтримки суб"єктів малого підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-110. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується роль сектору малих підприємств, обґрунтовуються механізми та форми його підтримки.
844408
  Волосович С.В. Об"єктивна необхідність та функціональне призначення системи кредитних відносин // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 133-137. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є теоретичні підходи до визначення економічної сутності кредиту та кредитних відносин. Метою статті є обґрунтування функціонування кредитних відносин як системи. Завдання дослідження. На основі вказаної мети у статті здійснюється ...
844409
  Сокуренко В.М. Об"єктивна однопроменева просторово роздільна рефрактометрія ока : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.11.07 / В.М.Сокуренко; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
844410
  Білоусов Сергій Анатолійович Об"єктивна основа і суб"єктивні фактори електорального вибору населення в умовах суспільства, що трансформується (на матеріалах Південно-Східного регіону України) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук: 23.00.02 / Білоусов С.А.; Національна Академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
844411
  Кириченко В.А. Об"єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків / В.А. Кириченко, Є.В. Баркарь, А.І. Кириченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 129-136 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
844412
  Поліщук Лариса Об"єктивна реальність Світлани Пиркало : [рецензія] // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 125-126. – ISSN 0130-5212
844413
  Заярний О.А. Об"єктивна сторона адміністративного інформаційного правопорушення: поняття, структура та особливості правової кваліфікації // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
844414
  Волкова Т.І. Об"єктивна сторона злочину - незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 22-47. – ISSN 2222-5374
844415
  Орлов Ю.В. Об"єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 134-157. – ISSN 2222-5374
844416
  Савенкова Т.Г. Об"єктивна сторона злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або стан захворюваності населення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 144-157. – ISSN 2222-5374
844417
  Шнирко О.С. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 371 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 83-98. – ISSN 2222-5374
844418
  Тюнін В.О. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ст.256 Кримінального кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 299-302
844419
  Шнипко О.С. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (60). – С. 118-143. – ISSN 2222-5374
844420
  Гмирін А.А. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 35-64. – ISSN 2222-5374
844421
  Омельчук О. Об"єктивна сторона контрабанди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.482- 487. – Бібліогр.: 12н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
844422
  Берзін П. Об"єктивна сторона незаконного використання чужого знака для товарів і послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С. 87-91
844423
  Потапова С. Об"єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 82-84.
844424
  Міловідов Р.М. Об"єктивна сторона складу злочину "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 521-526. – ISSN 1563-3349
844425
  Лемеха Р.І. Об"єктивна сторона складу злочину "неналежне виконання професійних обов"язків медичним працівником" // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 43-34. – ISSN 2072-084X
844426
  Іскров К. Об"єктивна сторона складу злочину "торгівля людьми" або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 Кримінального кодексу України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 116-121
844427
  Отчак Н.Я. Об"єктивна сторона складу злочину втручання в діяльність судових органів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 153-160. – ISSN 2078-9165
844428
  Буцко О.В. Об"єктивна сторона складу злочину передбаченого ст. 239-2 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 68-73. – ISSN 2222-5374
844429
  Габро О.І. Об"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 42-60. – ISSN 2222-5374
844430
  Парасюк Н.М. Об"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст.357 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 277-288. – (Юридична ; Вип. 1)
844431
  Ляпунова Н. Об"єктивна сторона фіктивного банкрутства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 83-90.
844432
  Івахненко О. Об"єктивна сторона хуліганських діянь // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 151-160. – ISSN 1993-0909
844433
  Серебряник О.О. Об"єктивна форма інформації про фізичну особу // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 162-167. – (Серія "Право" ; вип. 1)
844434
  Кірносова Н. Об"єктивне і суб"єктивне начало знань про світ, відображених у китайському ієрогліфі


  У статті пропонується новий погляд на класифікацію китайської ієрогліфіки за принципами творення люшу, з когнітивної точки зору розглядаються чотири з шести категорій ієрогліфів. Виявлено особливості представлення в графічній формі конкретних і ...
844435
  Мороз Л.В. Об"єктивне і суб"єктивне у жанрі літературної біографії : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Мороз Л.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: 15 с.
844436
  Чайковський Ян Об"єктивний дискурс відчуження людини в концепціях англійського лібералізму XVII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 120-127. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
844437
  Найдеш О. Об"єктивний звукосимволізм фонестемної лексики німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 11-28. – (Германська філологія ; Вип. 431)
844438
  Погребенник В. Об"єктивний тип епічного мислення В. Леонтовича (на матеріалі повісті "Per pedes apostolorum")
844439
  Стефанюк І.Б. Об"єктивні засади проведення зовнішнього аудиту місцевих бюджетів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 88-96. – Бібліогр.: 17 назв
844440
  Гош О.П. Об"єктивні засади формування економічного інтелектуального потенціалу України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 75-82. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
844441
  Волос О.В. Об"єктивні і суб"єктивні аспекти виникнення перекладного художнього тексту (на матеріалі чернеток І. Стешенко) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 36-39. – ISBN 966-581-295-5
844442
  Смущинська І.В. Об"єктивні і суб"єктивні фактори художнього пізнання у свтлі проблеми авторської модальності


  Проаналізовано єдність і взаємозв"язок об"єктивних і суб"єктивних факторів, що включені до процесу художнього пізнання, а також спосіб їх представлення в художньому тексті через категорію авторської модальності.
844443
  Стельмах М.Ю. Об"єктивні і суб"єктивні характеристики категорії можливості у перській мові


  Розглядаються взаємовідносини категорії суб"єктивної й об"єктивної модальності з категорією можливості. The objective and subjective aspects of the modality and its part - possibility have been considered.
844444
  Бабак І.М. Об"єктивні й суб"єктивні фактори подолання бідності // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 20--25.
844445
  Каліущенко В.Д. Об"єктивні конструкції та їх семантичні типи в англійській мові / В.Д. Каліущенко, Г.С. Щагіна // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 27-33
844446
  Сенько М. Об"єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 125-139. – ISSN 2082-4939
844447
  Строкова І. Об"єктивні ознаки геноциду в кримінальному законодавстві України та інших держав романо-германської правової сім’ї // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 69-75. – ISSN 2311-6676
844448
  Гродецький Ю.В. Об"єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 143-154. – ISSN 0201-7245
844449
  Колос М.І. Об"єктивні ознаки злочинів у кримінально-правових положеннях русько-візантійських договорів 911 та 944 років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 415-420. – ISSN 1563-3349
844450
  Шніпко О.С. Об"єктивні ознаки злочинів, передбачених частиною 2 статті 371 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 105-124. – ISSN 2222-5374
844451
  Мостепанюк Л.О. Об"єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 152-159
844452
  Щокін Ю.В. Об"єктивні ознаки міжнародних міжурядових організацій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 74-84. – ISSN 2224-9281
844453
  Удалих К.І. Об"єктивні ознаки складу розбою, що вчиняється з метою оволодіння особистою власністю громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
844454
  Павлов В.Т. Об"єктивні основи форм і законів логічного мислення / В.Т. Павлов. – Київ, 1957. – 45с.
844455
  Войтович О. Об"єктивні параметри та їх суб"єктивні кореляти в оцінці акустики концертних залів // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 213-226. – ISSN 2310-0583


  У статті йдеться про способи та методи оцінки якісних характеристик акустики концертних залів та встановлення взаємозв’язків між об’єктивними параметрами геометричних та фізичних характеристик концертних залів та суб’єктивною оцінкою якості звучання ...
844456
  Краснова Ю. Об"єктивні передумови розвитку норм та відносин права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню об"єктивних передумов розвитку норм і відносин права екологічної безпеки. Встановлено, що такими передумовами служили як соціальні, економічні так і політичні чинники, що формувалися під впливом стрімкої деградації навколишнього ...
844457
  Натрошвілі С.Г. Об"єктивні передумови співробітництва України із світовими фінансово-кредитними установами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 181-184
844458
  Саблук П.Т. Об"єктивні передумови створення і забезпечення функціонування Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 12-25. – ISSN 2221-1055
844459
  Василик А. Об"єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-51. – Бібліогр.: 10 назв
844460
  Коваленко Т. Об"єктивні передумови формування аграрного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 80-85. – ISSN 2409-4544
844461
  Опанасюк В.В. Об"єктивні причини створення венчурних підприємств в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-115. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Для якісно-революційного скорочення розриву між країнами постіндустріального рівня розвитку та Україною необхідно використовувати як традиційні, так інноваційні важелі управління економічним зростанням. Світовий досвід стверджує, що одним з таких ...
844462
  Ребенко М.Ю. Об"єктивні та суб"єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ребенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 243 л. – Додатки: л. 228-243. – Бібліогр.: л. 193-227
844463
  Ребенко М.Ю. Об"єктивні та суб"єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ребенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
844464
  Ткаченко Л.В. Об"єктивні та суб"єктивні детермінанти електоральної поведінки громадян // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 308-317
844465
  Штанько А.О. Об"єктивні та суб"єктивні чинники правопорушень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
844466
  Булавіна С. Об"єктивні та суб"єктивні чинники соціальної та етнорелігійної структури населення Волинського воєводства у 20-30 роках ХХ століття // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 22-26. – ISSN 2409-4544
844467
  Оленич С. Об"єктивні та суб"єктивні чинники становлення молоді в системі суспільних відносин сучасної України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 113-117. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
844468
  Прохорова В.В. Об"єктивні умови формування інноваційного управління розвитком підприємств: науково-історичне підґрунтя подолання наслідків криз / В.В. Прохорова, О.Ю. Давидова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 449-458. – ISSN 2222-4459


  Вітчизняні вчені В.Базилевич, В. Геєць, А. Філіпенко, А. Гальчинський та інші займались дослідженням сутності світових економічних криз і зазначали позитивні та негативні їх наслідки. (С. 450)
844469
  Тітаренко Т.В. Об"єктивні характеристики та функції іміджування держави в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С.83-89


  У статті досліджуються тенденції подальшої міжнародної інтеграції, стратегії формування нового світового порядку і проблеми створення позитивного іміджу держави у міжнародному просторі, розглядаються концептуальні підходи до понятійного апарату ...
844470
  Андрейцев В.І. Об"єктивні чинники кодифікації законодавства суверенної України: перспективи реалізації конституційних еколого-правових імперативів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 25-39. – (0). – ISSN 2078-9165
844471
  Гаманков Д.В. Об"єктивні чинники становлення та розвитку світового ринку перестрахування // Финансовые услуги : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2015. – № 1/2 (109/110). – С. 14-17
844472
  Шерозія В.М. Об"єктивні чинники уніфікації механізмів управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах сучасного процесу глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 28-30
844473
  Стрельников М.О. Об"єктивні, нормативні та юридичні реалії впровадження парамедицини в екстреній медичній допомозі України // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 72-78. – ISSN 2312-7104
844474
  Мєлков Ю.О. Об"єктивність і людиномірність постнекласичної науки : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Мєлков Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 383 л. – Бібліогр.: л. 353-383
844475
  Мєлков Ю.О. Об"єктивність і людиномірність постнекласичної науки : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Мєлков Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 34 с. – Бібліогр.: 74 назви
844476
  Корінько М.Д. Об"єктивність і суб"єктивізм інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.33-37
844477
  Васюк Т.І. Об"єктивність моральної оцінки вчинку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 15-20. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
844478
  Євграфова Є.П. Об"єктивність права : проблеми теорії і реальність : монографія / Є.П. Євграфова. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 414, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-611-951-6
844479
  Євграфова Є. Об"єктивність права: гіпотеза та сприйняття // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 385-395. – ISSN 1026-9932
844480
  Євграфова П Є. Об"єктивність права: теоретико-прикладні засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Євграфова Єлизавета Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
844481
  Сазонець О.М. Об"єктивність процесу інформатизації світогосподарського розвитку в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
844482
  Яценко Тамара Об"єктивність та об"єктність у глибинно-психологічному пізнанні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 88-92. – ISSN 1810-2131
844483
  Сенюк А. Об"єктивність та політична упередженість медіа у висвітленні виборчих подій 2004 р. // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 20-22


  Автор досліджує діяльність ЗМІ під час виборчої кампанії 2004 р. Йдеться про засоби й методи, професій ність подавання в цей час повинних програм радіо й телеканалів. The autor researches the activity of mass-media during the elections 2004 y. It is ...
844484
  Кругляк М.І. Об"єктивність у природничих та соціальних науках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 146-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються особливості реалізації ідеалу об"єктивності в природничих і соціальних науках через призму виявлення й аналізу головних аргументів, за якими соціальні науки є менш об"єктивними, ніж природничі. На підставі праць сучасних ...
844485
  Поляруш О. Об"єктивно-драматичний дискурс новели Григорія Косинки "Політика" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 178-189. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
844486
  Гудзенко О.З. Об"єктивно-суб"єктивний ракурс дослідження концепту "життєвий успіх" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 32-35. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
844487
  Ребенко М.Ю. Об"єктивно-суб"єктивний характер перекладацьких деформацій // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 112-119. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто теоретичні питання щодо проблеми об’єктивних і суб’єктивних аспектів у тексті художнього перекладу та актуалізовано вивчення феномена перекладацьких деформацій. Зроблено висновок у тому, що для успішного вирішення проблемних питань ...
844488
  Кирилюк Ф.М. Об"єктивно-суб"єктивно-діяльнісний вимір політики / Ф.М. Кирилюк, Ф.Г. Семенченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 179-193
844489
  Смущинська І.В. Об"єктивований оповідач і особливості його модальності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 224-229. – ISBN 966-581-623-3
844490
  Каптар Г. Об"єктна зумволеність класифікації пенсійного страхування в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 77-78
844491
  Ор"єва К.В. Об"єктна орієнтованість прикладного стратегічного управління: сутність та проблеми забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 14, липень. – С. 29-34. – ISSN 2306-6792
844492
  Масицька Т. Об"єктна семантико-синтаксична залежність у мовотворчості Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 118-126. – ISSN 2413-0923
844493
  Різник С.М. Об"єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Різник С.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
844494
  Різник С.М. Об"єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01- українська мова / Різник С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 187л. – Бібліогр.: л. 161-187
844495
  Гуляк А. Об"єктна сфера інтимної лірики М. Вороного // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 59-67
844496
  Лебедь Ю. Об"єктне значення кількаслівної номінації // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 84-88. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
844497
  Вівчаренко О. Об"єктний склад інституту правової охорони в земельному праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 87-91
844498
  Цимбалюк О.В. Об"єктні складові в інформаційній сфері та їх відображення у нормативно-правових актах України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 74-82
844499
  Грозян Н.Ф. Об"єктні та суб"єктні інфінітиви в ролі додатка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 57-64. – (Серія "Філологічні науки")
844500
  Терлецький Д.О. Об"єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Терлецький Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
844501
  Єремєєв В.С. Об"єктно-орієнтоване програмування : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.С. Єремєєв, О.Г. Тюрін, Т.В. Тюріна. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 150 с. – ISBN 966-306-119-2
844502
  Казимир В.В. Об"єктно-орієнтоване програмування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Казимир; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-8407-78-9
844503
  Бублик В.В. Об"єктно-орієнтоване програмування : підручник для студентів, які навч. за напрямами "Комп"ютерні науки", "Комп"ютерна інженерія", "Програмна інженерія", "Системна інженерія", "Інформатика", "Прикладна математика" / В.В. Бублик. – Киев : ІТ-книга, 2015. – 637, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 632-637. – Бібліогр.: с. 630-631. – ISBN 978-966-97182-1-1


  У пр. № 1716807 напис: Бажаю успіхів! Підпис. 30.03.2015.
844504
  Верещинський О.А. Об"єктно-орієнтовані шаблони паралельного програмування для програмно-апаратної платформи CUDA : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Верещинський Олег Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188, [2] л. – Додатки: л. 154-188, [2]. – Бібліогр.: л. 142-153
844505
  Верещинський О.А. Об"єктно-орієнтовані шаблони паралельного програмування для програмно-апаратної платформи CUDA : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Верещинський Олег Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
844506
  Шищенко П.Г. Об"єктно-предметна сутність ландшафтогенезу і ландшафтного аналізу як засобу його пізнання / П.Г. Шищенко, О.О. Набатова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-17. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Розкривається об"єктно-предметна сутність ландшафтногенезу як природного феномена. Ландшафтний аналіз трактується як один з найголовніших видів діяльності географа і полягає в науковому пізнанні функціональних, історичних, структурних і організаційних ...
844507
  Рач В. Об"єктно - предметний підхід до класифікації наукових досліджень у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.30-34. – ISSN 1608-6422
844508
   Об"єктом і душею // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 92-99 : фото
844509
  Шилов Н.А. Об"ємна анализа / Н.А. Шилов. – Харків-Київ, 1932. – 156с.
844510
  Альохін О.Д. Об"ємна в"язкість деяких рідинних систем поблизу температури фазового переходу / О.Д. Альохін, О.І. Білоус, В.С. Сперкач // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 418-423. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені експериментальні результати досліджень акустичних (швидкість розповсюдження с та поглинання a f2 звуку) та реологічних (кінематична в"язкість Vs) властивостей розчину нітрометан-н-аміловий спирт, з критичною концентрацією Хkd = 0,384 ...
844511
  Герцрікен С.Д. Об"ємні зміни при низькотемпературному фазовому перетворенні в ніхромі / С.Д. Герцрікен, Л.Н. Лариков, М.М. Новиков. – Київ, 1963. – С. 494-496
844512
  Грицюк Л.С. Об"ємно-планувальні та стильові вирішення дерев"яних церков Євгена Нагірного // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 13-26.
844513
  Крачковська М.В. Об"ємно-просторова організація територій головних навчальних корпусів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" та Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2015. – Т. 7, № 5/6. – С. 37-44. – ISSN 2078-9912
844514
  Міндер В.В. Об"ємно-просторова структура території Голосіївського парку культури і відпочинку ім. М.Т. ильського в умовах складного рельєфу Києва / В.В. Міндер, І.О. Сидоренко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 97-105. – ISBN 978-966-929-446-3
844515
  Рутковська О. Об"ємно-просторове вирішення храму Пр. Богородиці Десятинної: За історичними джерелами та дослідженнями / О. Рутковська, Н. Шепітько // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 66-80


  Нові дослідження щодо об"ємно-просторового вирішення пам"ятки архітектури, містобудування й археології України - Десятинної церкви в м. Києві.
844516
  Жидков С. Об"їзд архівів Польщі українськими та польськими молодими науковцями / С. Жидков, А. Ховтура // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 161-164. – ISSN 2077-7280
844517
  Деккер Ж. Об"явлення-80 : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 38-71. – ISSN 0320-8370


  "На противагу словесній і відлюдницькій магії постає міф про Повернення Блудного Батька у комедії Жака Де Деккера «Об’явлення-80» після п’ятнадцяти літ поневірянь у світах: цей зразок ненав’язливої притчі розкриває нову естетизацію традиційних ...
844518
  Михальчук В.Г. Об. алгебраической теории квазиконформных отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михальчук В.Г.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1962. – 9л.
844519
  Третяк О.В. Об`єктивна оцінка рівня навчального процесу і якості навчання як вагомий фактор у радіофізиці вищої освіти // Міжвузівська наук-практ конф."Впровадження рейтингової системи оцінювання занять студентів вузу"
844520
  Савойська С. Об’єднавчий потенціал української мови в комунікативному контексті мовної політики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 49-58. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 14 (291)). – ISSN 1729-360Х
844521
  Костюк В. Об’єднана територіальна громада та публічна бібліотека: грані співпраці [про бібліотеки Смизької ОТГ Дубенського району Рівненської області] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 6-8
844522
  Нерода-Березка Об’єктивна основа інтернаціоналізації створення знань транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 190-196. – ISSN 2308-6912


  Стаття аналізує сучасні тенденції інтернаціоналізації науково-дослідної діяльності транснаціональних корпорацій, розвиток закордонної мережі їх дослідницьких підрозділів. Розкриває об’єктивні причини та фактори, що викликали інтернаціоналізацію ...
844523
  Ляшенко Т. Об’єктивні і суб’єктивні чинники політичного транзиту в сучасній Україні в працях українських вчених // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 314-329. – ISSN 2524-0137
844524
  Підлісна О.В. Об’єктивні та суб’єктивні засоби формування комфортного виробничого середовища // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 103-112
844525
  Цуканова Г.О. Об’єм як один з основних елементів виражальних засобів ембіент-медіареклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 102-106


  У статті зроблено спробу класифікувати елементи виражальних засобів ембіент-медіа - новітнього різ новиду реклами. Автор наводить низку аргументів на користь власної гіпотези щодо провідної ролі об"єму як одного з основних засобів ембіент-медіа та у ...
844526
   Обjавльениjа Библиотеке Матице српске 1791-1866 / [гл. уред. М. Вуксановичь ; ред. J. Карталовичь]. – Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2008. – XI, 92, [3] с., [24] с. с таблама. – (Каталог старих и ретких кньига Библиотеке Матице српске ; кн. 6). – ISBN 978-86-80061-07-8
844527
  Баранецкий О.В. Обpазование постоянных тканей в вегетационных веpхушках однодольных pастений / О.В. Баранецкий. – Киев : Типо-лит.Высоч.утв.Т-ва И.В.Кушнеpевъ и К в Москве. Киевское отд., 1897. – 52с. + 3 таблицы. – Отд.оттиск их XV т. "Записок Киевск.Общ-ва Естествоисп."
844528
  Вольвач П. Оба береги : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 173-179.
844529
  Чечель Н. Обабіч атлантики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 94-95
844530
  Гаско М. Обабіч кордону. / М. Гаско. – Х., 1930. – 56с.
844531
  Лапський Остап Обабіч: істини?! / Лапський Остап; Український архів. – Warszawa : UKAR, 2003. – 224s. – ISBN 83-86112-18-2
844532
  Зорин Э.П. Обагренная Русь / Э.П. Зорин. – М., 1994. – 446с.
844533
  Задорожный Олег Обалбаниться за день : Албания. Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 102-108 : Фото
844534
  Седова Я. Обама-2 // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 14 (227). – С. 34-35. – ISSN 2075-7093


  Президент Обама баллотируется на второй срок. Но повторить успех 2008 года первому темнокожему президенту Америки будет непросто
844535
  Мечетная Н. Обама-мама // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 44. – С. 54-56


  Перша леді США Мішель Обама
844536
  Ахундова Э. Обама и Алиев дали старт "перезагрузке" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 37 (1156). – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
844537
  Сербин А. Обама использует Кубу для сдерживания растущего влияния России, Ирана и Китая в Латинской Америке / А. Сербин, Понт А. Сербин // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 32-34. – ISSN 0044-748Х
844538
  Мачавариани М. Обаяние земли : стихи / М. Мачавариани; пер. с груз. Е.Евтушенко. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 80 с.
844539
  Догадина Т.М. Обаяние минувшего.Город, которого нет на карте // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 16 (250). – С. 31-34. – ISSN 1727-4893


  ...удивительный город, не похожий ни на один из известных вам городов мира. Это город книжных редкостей, где живут старинные книги: словари и справочники, книги по истории нашего отечества, альбомы, журналы. Возраст у них солидный — сто, двести, а то и ...
844540
  Бабошкин М. Обаяние несовершенства, или Мексиканская жизнь как она есть // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 48. – С. 30-32. – ISSN 0234-1670


  Життя в 105-мілліонній Мексіці
844541
  Халидов Д. Обаятельные могильщики // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 4. – С. 48-52


  Обама і Рогатін йдуть "ховати" демократію в США
844542
  Хруцкий Э.А. ОББ-1 / Э.А. Хруцкий. – С.-Пб.
1. – 1995. – 512с.
844543
  Джавахишвили М.С. Обвал : роман / М.С. Джавахишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 310 с.
844544
  Стиль А. Обвал / А. Стиль. – М., 1961. – 184с.
844545
  Стіль А. Обвал / А. Стіль. – К., 1962. – 187с.
844546
  Домовитов Н.Ф. Обвал / Н.Ф. Домовитов. – Донецк, 1963. – 224с.
844547
  Мревлишвілі М.М. Обвал / М.М. Мревлишвілі. – Київ, 1968. – 100 с.
844548
  Мушкетик Ю.М. Обвал : Повісті та оповідання / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 381с.
844549
  Мушкетик Ю.М. Обвал : Повести и рассказы / Ю.М. Мушкетик; Пер. с укр. Н. Крючковой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 560с.
844550
  Белаш Б. Обвал : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 65-68. – ISSN 0131-8136
844551
  Камбулов Н.И. Обвал: Роман. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1986. – 349 с.
844552
  Алексашенко С. Обвальное падение закончилось, кризис продолжается // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 4-20. – ISSN 0042-8736
844553
  Шрив А. Обвенчанные судьбой = A wedding in December / Анита Шрив ; [ пер. Е. Никитиной ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 368 с. – (Сага). – ISBN 978-966-14-0147-0
844554
  Давыдов Платон Михайлович Обвинение в советском уголовном процессе : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Давыдов Платон Михайлович; Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 48л.
844555
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и защита по уголовным делам. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1976. – 166с.
844556
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и изменение его в суде. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1963. – 172с.
844557
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1965. – 532с.
844558
   Обвинение как процессуальная функция в советском уголовном и военно-уголовном процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Журавлев В. Г,; Журавлев В. Г,; Военно-юр. акад. СА. – Москва, 1950. – 20 с.
844559
  Фомичес Н.П. Обвинение остается в силе / Н.П. Фомичес. – М., 1966. – 115с.
844560
  Жогин Н.В. Обвинение предъявлено / Н.В. Жогин, А.А. Суконцев. – М, 1971. – 256с.
844561
   Обвинение. Альбом : Картины, фрагменты, эскизы, рисунки, карикатуры. Кукрыниксы. – Москва, 1969. – 48с.
844562
  Гасанова С. Обвинения 1930-1950-х годов в адрес Гусейн Джавида и печать // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 71-76
844563
  Кудрявцева Т. Обвинения в использовании магии в афинских судебных процессах V-IV вв. до н.э. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются несколько процессов в Афинах в конце V-IV вв., в которых можно выделить "магическую составляющую"; особенно процесс "колдуньи" Теориды с Лемноса. Some legal cases with "the magical component" are discussed, especially the ...
844564
  Белов А.В. Обвиненные в ереси / А.В. Белов. – М., 1973. – 192с.
844565
  Правчанов С. Обвинители и обвиняеми. / С. Правчанов. – София, 1983. – 258с.
844566
  Строгович М.С. Обвинительное заключение / М.С. Строгович. – М., 1943. – 32с.
844567
  Мариупольский Л.А. Обвинительное заключение в советском уголовном процессе. Учеб. пособие. / Л.А. Мариупольский. – М., 1969. – 56с.
844568
   Обвинительное заключение по делу Бухарина Н.И., Рыкова А.И., Ягоды Г.Г.. – Л., 1938. – 30 с.
844569
   Обвинительное заключение по делу бывш. военнослужащих японской армии.. – М., 1950. – 14с.
844570
   Обвинительное заключение по делу Киевской Губернской и городской милиции и розыска. – Киев : [1-я фото-лито-тип.], 1926. – 214 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
844571
   Обвинительные материалы по делу подпольной контрреволюционной группы зиновьевцев.. – М., 1935. – 48с.
844572
   Обвинительный акт венгерской государственной прокуратуры по делу Райка и его сообщников, 1949. – 12 с.
844573
   Обвинительный акт Главной прокуратуры Народной Республики Болгарии по делу Трайчо Костава и его сообщников.. – М., 1949. – 22с.
844574
  Гвоздецкий А. Обвинительный факт // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  Несмотря на то что границы допустимой критики в отношении публичного лица шире, чем в отношении рядового гражданина, в спорах о защите чести, достоинства или деловой репутации такого лица суды должны соблюдать презумпцию невиновности.
844575
  Юрчишин В. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 89-97
844576
  Лапкін А.В. Обвинувальна промова прокурора в суді: структура і зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 2 (61). – С. 113-120. – ISSN 1999-5717
844577
  Шевченко Т.О. Обвинувальний вирок суду як підстава достроко­вого припинення повноважень народного депутата України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 147-159
844578
  Сопільник Р. Обвинувачений (підсудний) – основний учасник кримінального судочинства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 210-214. – ISSN 1561-4999
844579
  Лобач В. Обвинувачений (підсудний) і цивільний відповідач: порівняльний аналіз правового статусу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 45-48
844580
  Рівлін А.Л. Обвинувачення в історії радянського кримінального процесу та діючій його системі // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
844581
  Нікольський Володимир Миколайович Обвинувачення репресованих в Україні періоду "Великої чистки" 1937-1938 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі документів Державного галузевого архіву Служби безпеки України узагальнено та проаналізовано дані щодо обвинувачень репресованих в Україні у 1937-1938 рр.
844582
  Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України : Монографія / І.В. Рогатюк. – Київ : Атіка, 2006. – 160с. – ISBN 966-326-151-X
844583
  Михайленко О. Обвинувачення: його види і значення в кримінальному судочинстві України / О. Михайленко, В. Юрчишин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.46-52
844584
  Матієк С. Обвинуваченя як кримінальний позов. Деякі питання теорії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.47-49
844585
  Падерин Г.Н. Обвиняемый - страх / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1968. – 231с.
844586
  Ефимов Игорь Обвиняемый : роман / Окончание. Нач. в № 7, 2009 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 8. – С. 5-83. – ISSN 0321-1878
844587
  Пономарев И.Б. Обвиняемый в стадии предварительного расследования. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Пономарев И.Б.; Высш. школа МВД СССР. – М., 1971. – 16л.
844588
  Никонов Б.П. Обвиняемый до суда / Б.П. Никонов. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. т-ва печатн. и изд. делда "Труд", 1903. – 138 с.
844589
  Чельцов-Бебутов Обвиняемый и его показания в советском уголовном процессе / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1947. – 34с.
844590
  Рощин В.Н. Обвиняемый на предварительном следствии в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Рощин В.Н.; Коминет гос. безопасности при Совете Министров Союза СССР. Высшая школа. – М., 1955. – 16л.
844591
  Исмайлов Р.А. Обвиняемый на предварительном следствии и его процессуальные права. : Автореф... канд. юридич.наук: / Исмайлов Р.А.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 37л.
844592
  Гродзинский М.М. Обвиняемый, его обязанности и права в процессе / М.М. Гродзинский. – М, 1926. – 124с.
844593
  Янинин А.Н. Обвиняется ...сенсация : Политический детектив / А.Н. Янинин. – Москва : Мысль, 1990. – 123с.
844594
   Обвиняется в бесчеловечности. – М., 1984
844595
   Обвиняется в бесчеловечности. – 3-е изд., доп. – М., 1987. – 222с.
844596
   Обвиняется в измене?.. : воен.-приключен. повести. – Москва : Патриот, 1990. – 562с.
844597
  Картрайт Г. Обвиняется в убийстве / Г. Картрайт. – М., 1982. – 380с.
844598
  Царев В.И. Обвиняется пьянство / В.И. Царев. – Москва, 1986. – 125с.
844599
  Гершкович Б.Я. Обвиняются в бесчеловечности / Б.Я. Гершкович. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 254с.
844600
  Тацкий Ф.И. Обвиняются в доброте / Ф.И. Тацкий. – Киев : Молодь, 1989. – 256с.
844601
  Тацкий Ф. Обвиняются в доброте : Рассказы и повести / Феликс Тацкий. – Киев : Горобец, 2006. – 528с. – ISBN 966-8508-08-04
844602
  Пашенков Я.М. и др. Обводнение и водоснабжение в животноводстве / Я.М. и др. Пашенков. – М., 1955. – 176с.
844603
  Чогдон Журтманы Обводнение пастбищ. / Чогдон Журтманы. – Москва, 1980. – 256 с.
844604
   Обводнение постбищ.. – М., 1958. – 160с.
844605
  Пришивалко А.П. Обводнение частиц и элементы матрицы рассеяния света атмосферным аэрозолем / А.П. Пришивалко. – М., 1976. – 60с.
844606
  Тельвак В. Обговорення "Історії України" Михайла Грушевського на сторінках "The American Historical Review" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 118-123. – ISSN 0869-3595
844607
  Шутак І. Обговорення актуальних проблем юридичної техніки і технології (за матеріалами науково-практичної конференції у Львові) / І. Шутак, І. Онищук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 163-155. – ISSN 1026-9932


  Про ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію: "Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування", яка відбулася 24-25 жовтня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У конференції взяли участь науковці ...
844608
   Обговорення доповіді // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 4


  30 вересня і 1 жовтня цього року провадила свою роботу V університетська комсомольська конференція. Після звітнної доповіді тов.Бандури, яку з великою увагою прослухали делегати конференції, розпочалися жваві дебати.
844609
   Обговорення законопроектів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 18 червня (№ 24). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На Розширеному засіданні громадського об"єднання "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України" було обговорення законопроекту № 8385 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо зміни системи управління закладами вищої освіти". В ...
844610
   Обговорення законопроекту ["Про освіту"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про законопроект "Про освіту" говорили під час зборів профспілкового активу Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.
844611
  Фріс П. Обговорення концепції кримінального проступку // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 76-79.
844612
  Артикуца Н. Обговорення мовно-термінологічних проблем сучасного українського законодавства / Н. Артикуца, І. Семак // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 541-546. – ISSN 1026-9932


  Про Міжнародний науково-практичний круглий стіл "Мовно-термінологічніі проблеми сучасного українського законодавства", що відбувся у рамках "Днів науки НаУКМА" 30 листопада 2011 р. Серед учасників заходу - представники КНУ імені Тараса Шевченка"
844613
  Шарапа В. Обговорення моделей адміністративного судочинства з точки зору вирішення проблеми розмежування компетенції між різними юрисдикціями // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 158-167. – ISBN 978-966-8909-91-7
844614
  Коломоєць О.Ю. Обговорення національного питання на XII з"їзді РКП (б) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 162-169. – ISBN 978-966-383-522-8
844615
   Обговорення проблем розвитку законодавства щодо державного регулювання економічних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 160-162. – ISSN 0132-1331
844616
  Крижанівський А. Обговорення проблеми правосвідомості в Одеській національній юридичній академії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 157-160. – ISSN 0132-1331
844617
   Обговорення програми для 12-річної школи на "круглому столі" у МОНУ // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24
844618
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
1. – 1993. – 102с.
844619
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
2. – 1993. – 167с.
844620
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
3. – 1993. – 170с.
844621
   Обговорення проекту концепції розвитку педагогічної освіти / Прес-служба НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Січень - лютий (№ 1). – С. 2
844622
  Губань Р. Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 2 (116). – С. 17


  3 лютого у приміщенні Національної академії внутрішніх справ України відбувся круглий стіл на тему: "Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України", організований Асоціацією адвокатів України спільно з Громадською радою при ...
844623
  Лисенко О. Обговорення проекту про Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 66-68. – ISSN 1608-6422
844624
  Полешко А. Обговорення реформи законодавства про банкрутство (нотатки з семінару) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 455-456. – ISSN 1026-9932


  Про семінар, який був проведений Центром комерційного права спільно з Національною школою суддів України ( м. Київ, 17 вересня 2012 р.) . Обговорюваною темою була реформа законодавства про банкрутство. Доповідачі з КНУ імені Тараса Шевченка: зав. ...
844625
  Колош Є. Обговорення Указу Президії Верховної Ради УРСР від 29 серпня 1962 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 102-103. – (Серія права ; № 7)


  На юридичному факультеті у грудні місяці 1964 року відбулося спільне засідання кафедр процесуального і цивільного права за участю практичних працівників, на якому обговорювалась практика застосування Указу Президії Верховної Ради УРСР від 29 серпня ...
844626
  Горська С. Обговорено найважливіші напрями розвитку освіти - 2013 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 23-30 січня (№ 4/5). – С. 1-2


  У центрі уваги Колегії опинилися питання стану підготовки до проведення ЗНО та вступної кампанії 2013 р., діяльності подальшого розвитку Міжнародної української школи, а також удосконалення управління професійно-технічною освітою на прикладі ...
844627
   Обговорили питання співпраці / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  У рамках угоди про співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Науково-виробничим об"єднанням "Телеоптик" на фізичному факультеті для наукових співробітників радіофізичного та фізичного факультетів відбулася лекція ...
844628
   Обговорили програму "Мевляна" // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 4


  "...У нашому університеті побувала делегація ректорату Чукуровського університету (м.Чукурова, Турецька Республіка) у складі першого проректора Сейхан Тюкель, координатора програми "Мевляна" Хусейна Ертена та його заступника Ольги Євенко-Кунт. ...
844629
   Обговорили роботу, висунуту на здобуття Державної премії України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Університет - НАН України: зв"язки міцніють. На пропозицію Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки на розширеному засіданні вченої ради радіофізичного фак-ту ун-ту відбулося громадське обговорення циклу наукових праць " Теорія ...
844630
  Целуйко О. Обговорили соціальні медіа // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  В Інституті журналістики відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему "Соціальні виклики для соціально значущої медіадіяльності". Студенти та викладачі мали змогу ознайомитися з практикою Асоціації журналістів "Новомедіа", ...
844631
   Обговорили цікаві проекти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В.Губерський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні паном Й.В.Фабріціо Романо. Ішлося про співпрацю між університетом та Посольством Італії, розширення обміну студентами й ...
844632
   Обговорювали міграційні процеси в Україні та світі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  В університеті відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція "Міграція в контексті цивілізаційної трансформації України і світу", яку проводить Центр українознавства філософського ф-ту ун-ту.
844633
  Лиса Н. Обговорюємо Концепцію розвитку корпоративного законодавства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 25.
844634
  Конончук Т. Обговорюємо перший том нової "Історії української літератури" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 5


  На черговому засіданні секції критиків у Будинку літераторів у Києві з вступним словом виступив проф. каф-и теорії літ. і компаративіст. КНУ імені Т. Шевченка, д-р філол. наук Наєнко М.К.
844635
  Литвин Т. Обговорюємо питання розвитку емоційного інтелекту учнів / Т. Литвин, Т. Вірченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 19
844636
  Гончаренко В.Г. Обговорюємо проект КПК України / В.Г. Гончаренко, І.К. Туркевич // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.9-11
844637
  Шинальський О. Обговорюємо проект нової редакції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-29.
844638
   Обговорюємо проекти Закону України "Про вищу освіту". Л. Губерcький, Є. Суліма, Л. Гриневич, В. Луговий, В. Андрущенко, Р. Рижков, та ін. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 11-12. – ISSN 2078-1016
844639
  Капелюшний В. Обговорюємо проекти, висунуті на здобуття Державної Премії України в галузі освіти 2017 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 109). – С. 4


  "Наукові та освітні засади цивілізаційного пізнання України" - таку назву має цикл наукових праць, висунутих Переяслав-Хмельницьким держ. пед. ун-том ім. Г. Сковороди на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року. Він містить 10 ...
844640
  Олександрів С. Обговорять проблеми міграції // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 13 листопада (№ 213). – С. 3


  Про відкриття міжнародної конференції "V Київська міжнародна модель ООН. Міграційна політика: практика та проблеми реалізації, перспективи врегулювання. Захід організували Представництво ООН в України, народний депутат В. Швець, ВГО"Всеукраїнська ...
844641
  Шаломаев М.И. Обгон на перекрестке / М.И. Шаломаев. – Ташкент, 1969. – 280с.
844642
  Варфоломеев П.Н. Обгоняющие время / П.Н. Варфоломеев. – Воронеж, 1987. – 86с.
844643
   Обгоняющие время: Сб. очерков.. – Саратов, 1976. – 175с.
844644
  Кудиевский К. Обгоняющий ветер / К. Кудиевский. – К, 1957. – 136с.
844645
  Ткаченко А.П. Обгоняя бегущих / А.П. Ткаченко. – Симферополь, 1980. – 144с.
844646
  Шайкин В.Г. Обгоняя время / В.Г. Шайкин. – М., 1977. – 80с.
844647
   Обгоняя время: Рассказы писателей о друзьях -- станкостроителях Москвы. Сб.. – М., 1979. – 288с.
844648
  Чорна Н.Ю. Обгрунтований вибір стратегічних проектів для вертикальних об"єднань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 81-82 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
844649
  Біла М.А. Обгрунтованість нотаріальних актів як принцип вчинення нотаріальних дій // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 6-9


  У даній статті досліджується принцип обґрунтованості нотаріальних актів. Висвітлюється сутність обгрунтованості та її значення. Аналізуються пропозиції вчених щодо шляхів закріплення цієї вимоги у законі. В данной статье исследуется принцип ...
844650
  Галаган І.С. Обгрунтованість обвинувачення необхідна умова діяльності обвинувача в радянському суді // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
844651
  Чуйко М.М. Обгрунтованість потреби застосування вітаміну D у дітей разного віку. Якому з препаратів надати перевагу? // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 129-134. – ISSN 2226-1230
844652
  Колотілова І. Обгрунтованість як вимога, якій повинні відповідати рішення суду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується вимога обґрунтованості рішень суду в цивільному процесі України. Аналізуються її складові та співвідношення з підставами скасування чи зміни рішень як необґрунтованих. В статье исследуется требование обоснованности решений суда ...
844653
  Кияк Б.Р. Обгрунтовання критеріїв оцінювання фундаментальних наукових досліджень / Б.Р. Кияк, В.Б. Андрущенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С.67-72. – ISSN 0374-3896
844654
  Череповський П.В. Обгрунтовування параметрів розробки вугільних родовищ крутого падіння з урахуванням області раціонального проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Череповський Павло Васильович ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
844655
  Кушнір Н.Б. Обгрунтуваання місця та ролі природо ресурсного менеджменту в забезпеченні сталого економічного зростання / Н.Б. Кушнір, А.Й. Жемба // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 101-104
844656
  Щербина М. Обгрунтував подружжя, - як вічний феномен // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 8


  75 років з дня народження українського вченого і педагога, професора, заслуженого працівника освіти України Віктора Григоровича Постового.
844657
  Абдулоєва О. Обгрунтування "чорного списку" загрозливих для біорізноманіття інвазійних видів рослин України / О. Абдулоєва, Н. Карпенко, О. Сенчило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 108-110. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз адвентивної фракції флори України. Наведено список чужинних видів з високою інвазійною спроможністю і загрозливих для збереження біорізноманіття України ("чорний список"). An analyze of alien part of Ukrainian flora was made. The list ...
844658
  Бичко А.В. Обгрунтування активної ролі ліпідного матриксу в структурі та функціях мембран клітини / А.В. Бичко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У межах фазово-мозаїчної моделі структурної організації клітинних мембран обговорюється активна роль ліпідного матриксу у їх функціонуванні. Запропонований механізм передачі ліпідами інформації про взаємні конформаційні перебудови білкових мембранних ...
844659
  Котєнєва Ю.М. Обгрунтування актуальності формування професійної кар"єри особистості у ВНЗ // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 85-92. – ISSN 2227-2844
844660
  Рабінович П. Обгрунтування балансу інтересів (потреб) у судових рішеннях загального значення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 49-55. – ISSN 1026-9932
844661
  Бурдін В. Обгрунтування в науково-практичних коментарях до кримінальних кодексів кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у стані сп"яніння // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 295-302. – (Серія юридична ; Вип. 41)
844662
  Пендяга Г. Обгрунтування в юридичній літературі відповідальності незалежно від вини за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.22-24
844663
  Бодюк А.В. Обгрунтування вартісно-ресурсних понять геології урану // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 114-122. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
844664
  Воловець Я. Обгрунтування вартості навчання у ВНЗ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 68-71 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
844665
  Скворцов І.Б. Обгрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, В.А. Гришко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 42-48. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто найсуттєвіші причини відсутності теоретичного обгрунтування величини заробітної плати. Визначено основні недоліки сучасних досліджень заробітної плати. Побудовано базові елементи теорії заробітної плати, виділення яких значною мірою ...
844666
  Сергієнко О. Обгрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
844667
  Ткачук Р.Ф. Обгрунтування верховенства римської кафедри у творі Іллі Мороховського "Рaregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney cerkwie swiеtey wschodniey zmyslonego Theophila Ortologa" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 199-207


  У статті викладено міркування Іллі Мороховського, Мелетія Смотрицького щодо автентичності едикту "Donatio Constantini", розкрито зміст суперечки українських авторів у питанні верховенства Риму в християнстві. Досліджено історичні джерела, застосовані ...
844668
  Матвієнко Р.О. Обгрунтування вибору економічної стратегії територіальної соціально-економічної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 167-171. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
844669
  Гаврилюк О.В. Обгрунтування вибору інтеграційного вектора України в умовах глобальної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 22-30
844670
  Безнощенко М.В. Обгрунтування вибору коефіцієнта дисконтування при оцінці інвестиційних проектів / М.В. Безнощенко, Н.О. Куляниця // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 13-15.
844671
  Сальнікова О.Ф. Обгрунтування вибору методів прогнозування для ефективної організації технопарку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 179-184


  У статті досліджуються основні способи прогнозування: анкетування, екстраполяція, моделювання з метою визначення пайоптимальнішого методу для ефективної організації технопарку оборонно-промислового спрямування. В статье исследуются основные способы ...
844672
  Герасимов Б.М. Обгрунтування вибору моделі надання знань для систем підтримки прийняття рішень органів управління військами / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач, Є.В. Нікіфоров // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
844673
  Немашкало К.Р. Обгрунтування вибору напрямів інвестування розвитку соціального капіталу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 137-142. – ISSN 2218-1199
844674
  Стадницький Ю.І. Обгрунтування вибору оптимального варіанта технології: нове бачення проблеми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 40-46
844675
  Люта Н.Г. Обгрунтування вибору полігонів для спостережень за геохімічним станом ландшафтів України / Н.Г. Люта, В.В. Поліновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-55. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано загальні вимоги вибору територій для спорудження полігонів для спостережень за геохімічним станом ландшафтів. На основі аналізу природних і техногенних умов та чинників запропоновано просторове розміщення таких полігонів. Наведено ...
844676
  Отченаш Н.Д. Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 120-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
844677
  Сосса Р.І. Обгрунтування вибору рівнопроміжної конічної проекції для середньо- і дрібномасштабного картографування України / Р.І. Сосса, П.П. Король, В.У. Волошин // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 7-13 : табл., мал. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-9780
844678
   Обгрунтування вибору технологій та принципів набудови програмного забеспечення при реалізації проекту "система машиного перекладу" / В.В. Балабін, С.В. Лєнков, І.В. Замарусєва, І.В. Пампуха, Л.О. Литвиненко, О.Ю. Ніколаєвський // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 259-269. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)


  У статті розглядаються педагогічні умови організації методичної работи в сучасному коледжі як складової удосконалення навчально-виховного процесу, досліджуються підходи до розуміння даної проблеми в роботах провідних науковців, зазначаються напрямки ...
844679
   Обгрунтування вибору технологій та принципів побудови програмного забезпечення при реалізації проекту "Система машинного перекладу" / І.В. Замаруєва, А.В. Джирма, П.В. Скляр, Е.М. Насіров, Г.А. Кошулько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 105-113


  У статті розглянуто існуючі підходи до автоматизації перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програмного забезпечення, що використовується для побудови запропонованої моделі перекладу текстів. А також вказані переваги обраних для ...
844680
   Обгрунтування вибору технологій та принципів побудови програмного забезпечення при реалізації проекту "Система машиного перекладу" / В.В. Балабін, С.В. Лєнков, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха, Л.О. Литвиненко, О.Ю. Ніколаєвська // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті розглянуто існуючі підходи до автоматизації перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програмного забезпечення, що використовується для побудови запропонованої моделі перекладу текстів.
844681
  Олійник О.П. Обгрунтування видатної універсальної цінності вул. Хрещатик для включення в список Світової спадщини ЮНЕСКО // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 205-206
844682
  Примак В. Обгрунтування виключення вини зі складу умов цивільно-правової відповідальності суб"єктів публічного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 67-72.
844683
  Фокін Андрій Володимирович Обгрунтування використання атрактивних та механічних пасток в системі етномологічного моніторингу на посівах цукрових буряків : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.09 / Фокін Андрій Володимирович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 24л.
844684
  Чеботарський В.А. Обгрунтування використання терміну "ландшафтний осередок" у ландшафтознавчих дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 15-21. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті етимологічні аспекти поняття "осередок" та обґрунтовано термін "ландшафтний осередок". Запропонована модель організації розвитку осередків та осередкових процесів. На прикладі території Середнього Побужжя охарактеризовано ...
844685
  Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 260 л. + Додаток : л. 208-260. – Бібліогр. : л. 194-207
844686
  Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
844687
  Ковтуненко О.П. Обгрунтування вимог до ефективності забезпечення угрупувань військ елементами комплектів ЗІП до об"єктів озброєння та військової техніки / О.П. Ковтуненко, О.В. Зубарев, О.А. Оністрат // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 25-27
844688
  Старовойтенко О.А. Обгрунтування включення туристської галузі до класифікатору видів економічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 50)


  Проаналізовано основні проблемні питання, які мають першочергове значення для розв"язання проблеми включення туризму у структуру КВЕД.
844689
  Попівняк Р. Обгрунтування впливу чинників на відтворення, формування та використання трудових ресурсів у сільському господарсті / Р. Попівняк, О. Кіц // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
844690
  Прокопов Д.Є. Обгрунтування генези хиби у філософії К.А. Гельвеція // Вісник Житомирського державного технологічного університету : Науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 151-165. – (Філософські науки ; Вип. 1). – ISSN 1728-4260
844691
  Бодюк А.В. Обгрунтування геолого-виробничої класифікації корисних копалин та їх родовищ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 50-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 27). – ISSN 2079-5688
844692
  Сніцар М.О. Обгрунтування геомеханічної стійкості масиву набухаючих грунтів в гідротермальних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сніцар Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
844693
  Педченко С.В. Обгрунтування гідрогеомеханічних параметрів стійкості бар"єрних ціликів при затопленні вугільних шахт Донбасу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Педченко Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
844694
  Ангеловський О.А. Обгрунтування гідродинамічних параметрів пристрою гідроімпульсного розпушування вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Ангеловський Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
844695
   Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навчальний посібник / Клебанова Т.С. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 263 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-676-424-2
844696
  Клименко С.М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навч. посібник / С.М. Клименко, О.С. Дуброва; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 252с. – ISBN 966-574-718-5
844697
   Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Донець Л.І. [та ін.] ; за заг. ред. Донець Л.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с. : табл. – Додатки: с. 454-462. – Бібліогр.: с. 463-471. – ISBN 978-611-01-0303-9
844698
  Гомілко Валерій Семенович Обгрунтування динамічних параметрів та режимів роботи електромеханічних систем млинів примусового подрібнення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.03 / Гомілко Валерій Семенович; Мін-во освіти України. Нац. гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 19л.
844699
  Булатов М.О. Обгрунтування диференціального числення в "науці логіки" Гегеля // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
844700
  Нестерчук І.К. Обгрунтування доцільності виділення нанофацій для дослідження антропогенного впливу на структуру та екологію ландшафту // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 169-180
844701
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування доцільності використання реальних опціонів при управління інвестиційними проектами / Л.Л. Гриценко, А.А. Губар // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 2. – С. 9-13
844702
  Машков Л. Обгрунтування доцільності двохаспектного погляду на юридичну відповідальність для сучасної правової науки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 72-82. – ISBN 978-966-306-020-4
844703
  Машков А. Обгрунтування доцільності двохаспектного погляду на юридичну відповідальність для сучасної правової науки // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 28-29
844704
  Геєць І.О. Обгрунтування доцільності овердрафтового кредитування підприємств банківськими установами // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-41 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
844705
  Будаєва О. Обгрунтування доцільності підвищення маркетингових витрат підприємства за критерієм операційного прибутку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
844706
  Ревенко А. Обгрунтування доцільності повної ратифікації Україною 160-ї Конвенції Міжнародної організації праці 1985 року "Про статистику праці" // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-38
844707
  Остапенко Павло Обгрунтування доцільності створення ландшафтного заказника "Географічний центр Полтавщини" // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 172-180 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
844708
  Деділова Т.В. Обгрунтування доцільності стратегічної спрямованості держави на інноваційний вектор розвитку / Т.В. Деділова, О.М. Шершенюк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 9-16. – ISSN 2226-8820
844709
  Скопенко Н. Обгрунтування доцільності формування та розвитку інтегрованих об"єднань в АПК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому секторі України. Обгрунтовано доцільність формування та функціонування інтегрованих структур в АПК. Рассмотрено предпосылки развития интеграционных процессов в агропромышленном ...
844710
  Марцафей А.С. Обгрунтування ДС-алгоритмiв при моделюваннi iзотермiчних потокiв нестислої рiдини // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 66-75. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Побудовано ефективний обчислювальний ДС-алгоритм для початково крайової задачi для системи рiвнянь Нав"є-Стокса. Встановлено його консервативнiсь. За допомогою методу першого диференцiального наближення дослiджено дисперсiйнiсть та дисипативнiсть ...
844711
  Мірошніченко О.В. Обгрунтування еквівалентної аналітичної моделі пеленгатора широкосмугових активних шумових перешкод при використанні алгоритму прийому з багаточастотним гетеродинуванням // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 78-80


  У статті проводиться аналіз ефективності багатоканального базово-кореляційного пеленгатора при широкосмугових активних шумових перешкодах, аналітичне пророблення проходження коливань перешкоди через широкосмуговий приймач до кореляторів з метою ...
844712
  Шмиголь Ю.В. Обгрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методівматематичного моделювання (на прикладі Полтавської області) : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Шмиголь Ю.В.; Ін-т агроекології Української академії наук. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв
844713
  Хоренжая І.В. Обгрунтування екологічно безпечного водовідведення з території населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Хоренжая Ірина Віталіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
844714
  Федоренко Н.В. Обгрунтування екологічно безпечного застосування пестицидів при вирощуванні рису в Україні. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Федоренко Н.В.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1999. – 16л.
844715
  Калько А. Обгрунтування економіко-географічних параметрів регулювання іноземних інвестицій в мінерально-сировинний сектор економіки в країнах, що розвиваються // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті обгрунтовані економічні, географічні та гірничі параметри регулювання іноземних інвестицій в мінерально-сировинний сектор економіки в країнах, що розвиваються. In the articles grounded economic, geographical and mountain parameters of ...
844716
  Ізмайлова К. Обгрунтування економічних рішень щодо підвищення ефективності проектів на передінвестиційній стадії : на допомогу викладачам ВНЗ // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 79-87 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
844717
  Максимова І.І. Обгрунтування економічно-ефективних параметрів видобутку забалансових запасів залізних руд на вітчизняних гірничодобувних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6814
844718
  Захарій Н. Обгрунтування етапу використання надр Західного Донбасу за ресурсними та геолого-екологічними показниками / Н. Захарій, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми процесів виснаження надр на прикладі регіону Західного Донбасу. Співставляються еколого-геологічні та геолого-економічні показники інтенсивної експлуатації родовищ корисних копалин. Визначено, що досліджуваний регіон знаходиться ...
844719
  Казола А.Д. Обгрунтування ефективних технологічних параметрів розробки глибоких горизонтів кар"єрів при освоєнні алмазоносних штокоподібних родовищ республіки Ангола (на прикладі кімберлітової трубки "Катока") : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Казола Аугушто Домінгуш ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
844720
  Макаренко М.В. Обгрунтування ефективних управлінських рішень на рівні підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 181-187 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
844721
  Кустовська О.В. Обгрунтування ефективності використання капіталу за типами при землекористуванні та землевпорядкуванні / О.В. Кустовська, С.Л. Ключник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 102-107. – ISSN 2306-1677
844722
  Шморгун Н.П. Обгрунтування ефективності використання методів вибору проектів при бюджетуванні капітальних інвестицій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 185-189


  Стаття присвячена питанням аналізу вибору проектів капітальних інвестицій. Розглянуто сучасні кількісні методи, що використовуються при виборі проектів, їх основні особливості та правильність їх використання.
844723
  Князєва Т.В. Обгрунтування ефективності економічного механізму вирішення міжнародних проблем природокористування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
844724
  Григор"ян М.Б. Обгрунтування ефективності застосування стандартизованих методів визначення вогнезахисної здатності покриттів металевих конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Григор"ян Микола Борисович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
844725
  Железняк О.О. Обгрунтування ефективності функціональних рішень в управлінні підприємствами пасажирського автотранспорту економіко-математичними методами : економіко-математичне моделювання / О.О. Железняк, О.А. Рожок // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 188-198 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв
844726
  Кузьмінов Є.В. Обгрунтування задачі галузевої диверсифікації кредитного портфеля банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 130-133.
844727
  Любарець С.Ф. Обгрунтування запровадження індивідуальних навчально-дослідних завдань при вивченні розділу "Вади розвитку твердих тканин зубів" // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 2, т. 3 (130). – C. 63-65. – ISSN 2077-4214
844728
  Ковальков П.А. Обгрунтування засобів вдосконалення діяльності газодимозахисників. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.02 / Ковальков П.А.; М-во освіти Укра. – Харків, 1997. – 23л.
844729
  Сливка Г.І. Обгрунтування застосування методу Фур"є до задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В работі розглядається крайова задача математичної фізики про коливання круглої мембрани коли початкові умови є сумісно строго субгауссові випадкові поля. Обгрунтовано метод Фур"є для такої задачі. Досліджені випадкові ряди, які зображують розв"язок.
844730
  Сливка Г.І. Обгрунтування застосування методу Фур"є до задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі розглядається крайова задача математичної фізики про коливання прямокутного паралелепіпеда, коли початкові умови є сумісно SSub[нижній індекс фі]([Омега]) випадкові поля. Для такої задачі обґрунтовано застосування методу Фур"є.
844731
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
844732
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
844733
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
844734
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-52 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-4893
844735
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 2077-4893
844736
  Троян О.В. Обгрунтування зміни контролю на контролінг в системі управління промисловими підприємствами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 66-69
844737
  Слюта А. Обгрунтування змісту виробничої практики в процесі підготовки студентів-екологів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 53-58. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х
844738
  Топузов О.М. Обгрунтування змісту предметних географічних компетенцій учнів основної школи / О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 38-43. – Бібліогр.: 14 назв.
844739
  Ігнатенко М.Г. Обгрунтування зон збуту калійної промисловості СРСР : торгівля. Обслуговування // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 83-91
844740
  Жарінова А.Г. Обгрунтування і вибір критеріїв ефективності системи управління інтелектуальними активами в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 91-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
844741
  Товста Т.Л. Обгрунтування і вибір критерію оптимальності та економіко-математична модель задачі оптимального поєднання галузей харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 62-63. – Бібліогр.: 2 назви
844742
  Доброскокін І.Г. Обгрунтування і розвиток ленінської ідеї про загальність відображення в працях Тодора Павлова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
844743
  Свистун Р.М. Обгрунтування і розрахунок параметрів кріпильної системи виїмкових виробок з урахуванням асиметрії її навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Свистун Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
844744
  Стріха В.А. Обгрунтування і розробка пошарового валкування фрезерного торфу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Стріха В.А.; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
844745
  Мельничук В. Обгрунтування інвестицій у вивчення й освоєння покладів міді на прикладі рудопрояву Жиричі (Волинь) / В. Мельничук, В. Приходько // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 4-13. – ISSN 2078-6220
844746
  Швиданенко Г.О. Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності : Навчальний посібник / Г.О. Швиданенко, О.В. Оголь, В.В. Заїкіна; МОУ, КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 172с. – ISBN 966-574-150-0
844747
  Лаптєва Г.Р. Обгрунтування інструментарію дослідження психологічних чинників духовної самореалізації майбутніх психологів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 74-76
844748
  Кузьмін О.Є. Обгрунтування інструментарію полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 27-33


  Розкрито роль інструментарію у забезпеченні якісної діагностики діяльності підприємств. Уточнено сутність та структурні елементи діагностики машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи.
844749
  Брікман Т.О. Обгрунтування інструментарію фінансового механізму державно-приватного партнерства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 68-75. – ISSN 2221-8440
844750
  Вернудіна І.В. Обгрунтування категоріального статусу "творчої індивідуальності" в системі естетико-психологічного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю змісту поняття "творча індивідуальність" з точки зору естетики та психології. Шляхом структурованої системи аргументації доводяться переваги вживання у науковому дискурсі даної термінологічної дефініції. Статья посвящена ...
844751
  Додонов О. Обгрунтування категорії "сфера праці" : соціально-трудові відносини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 39-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
844752
  Валігура О.Р. Обгрунтування когнітивної моделі породження мовлення білінгва // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 23-28. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
844753
  Підгородецька Л.В. Обгрунтування комплексної оцінки екологічного стану водойм на основі космічної інформації ДЗЗ і наземних спостережень на прикладі озера Світязь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Підгородецька Людмила Володимирівна ; Держ. установа "Наук. центр аерокосмічних досліджень Землі Ін-ту геологічних наук НАН України". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
844754
  Колісник Б.І. Обгрунтування конкурентних стратегій лісогосподарських підприємств регіону на основі індексного методу / Б.І. Колісник, О.М. Шубалий // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
844755
   Обгрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України : навч.-метод. посібник / [Г.П. Ситник та ін. ; за заг. ред. Г.П. Ситника] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. нац. безпеки. – Київ : НАДУ, 2012. – 51, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 47-50. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління у сфері національної безпеки)
844756
  Ортіна Г.В. Обгрунтування концептуального підходу до формування та реалізації державної політики антикризового розвитку реального сектора економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 29-32. – Бібліогр.: 6 назв
844757
  Опаленко А.М. Обгрунтування концепції моделювання системи ризик-менеджменту виробничих підприиємств // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 186-192. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
844758
  Стичінська О.О. Обгрунтування концепції фінансового регулювання інвестиційної діяльності в економіці України в контексті оподаткування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 211-217. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
844759
  Іксарова Н.О. Обгрунтування критеріїв взаємозв"язку розвитку сфери послуг та економічної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 351-361
844760
  Трофимов В.В. Обгрунтування критеріїв сейсмічного прогнозу структури порушень вуглепородного масиву в умовах зближених пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Трофимов Віктор Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
844761
  Олексієнко Б.М. Обгрунтування критерію та виду показників ефективності математичних моделей підтримки прийняття рішень щодо організації оперативно-службової діяльності на ділянці відділу прикордонної служби / Б.М. Олексієнко, О.В. Боровик, О.І. Березенський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 178-185
844762
  Осипов В.В. Обгрунтування математичної моделі для оцінки та регулювання забруднення поверхневих вод України біогенними елементами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 112-121. – ISSN 2306-5680
844763
  Венгрин В.В. Обгрунтування медико-біологічних характеристик спортивних ігор / В.В. Венгрин, В.М. Шиманський // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 128-129
844764
  Омельченко Л.М. Обгрунтування методики навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 315-320. – ISSN 2074-8922
844765
  Гопченко Є.Д. Обгрунтування методики розрахунку характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману / Є.Д. Гопченко, Ж.Р. Шакірзанова, В.А. Овчарук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 155-162 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
844766
  Хоменко П.В. Обгрунтування методики формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів загальної практики / П.В. Хоменко, А.Л. Гавриш // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 55-59. – ISSN 2221-6316


  Обгрунтована методика формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів загальної практики на основі полівекторної інтеграції навчального матеріалу.
844767
  Звягінцева Г.В. Обгрунтування методів оцінки та прогнозування ризику впливів шкідливих речовин при забрудненні атмосфери промислових міст : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Ганна Вікторівна Звягінцева; Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
844768
  Дмитренко А.В. Обгрунтування методів оцінювання фінансових інвестицій у спільну діяльність зі створенням юридичної особи // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 91-96. – ISSN 2218-1199
844769
  Томченко О.В. Обгрунтування методів системного аналізу стану водно-болотних угідь з використанням даних дистанційного зондування Землі і наземних спостережень (на прикладі верхів"я Київського водосховища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Томченко Ольга Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
844770
  Садєков А.А. Обгрунтування методів управління змінами на вітчизняних підприємствах в умовах фінансово-економічної нестабільності / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 43-47


  Обгрунтовано підходи до вибору методів управління змінами на вітчизняних підприємствах в залежності від стратегічного потенціалу підприємств та способу впровадження змін.
844771
  Лігоненко Л.О. Обгрунтування методології оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіону на основі бенчмаркінгового підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 146-156. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
844772
  Сучок С. Обгрунтування методом імовірнісних автоматів індивідуальних відсоткових ставок для поточних рахунків у національній валюті клієнтів комерційного банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 39-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
844773
  Штайн Б.В. Обгрунтування методу і технічних засобів оцінювання показників якості теплозахисного одягу пожежника : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Штайн Богдан Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
844774
  Риженко А.І. Обгрунтування методу сіток для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / А.І. Риженко, В.С. Саженюк, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 245-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку в паралелепіпеді з обмеженням усередині області, яка має перший порядок точності в норміW1,0(2)(Qt) Ключові слова: варіаційна ...
844775
  Чечель А.О. Обгрунтування механізму екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 124-126 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
844776
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування моделей оптимізації цчасті держави у фінансуванні проектів в умовах інвестиційної взаємодії з бізнесом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 34-40. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
844777
  Ляшенко Г.А. Обгрунтування моделі впливу терапевтичного ультразвукового опромінювання на суглоб тварини / Г.А. Ляшенко, І.А. Черепньов, В.Л. Топчий // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 48-51 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-1828
844778
  Чебанов О.Ю. Обгрунтування моделі поверхневого стоку водозбору р. Сан-Францискіто // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 74-84 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
844779
  Піддячий В.М. Обгрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 108-114. – ISSN 2078-1687
844780
  Юдіна О.І. Обгрунтування моделі управління інноваціями як чинниками ресурсозбереження на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 43-47
844781
  Гивлюд А.М. Обгрунтування можливості використання природного цеоліту для очищення стічних вод молокозаводів / А.М. Гивлюд, В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
844782
  Селівон М. Обгрунтування можливості та доцільності детективної діяльності в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 170-177. – ISSN 1026-9932
844783
  Труш Ю.Л. Обгрунтування мотиваційного процесу для удосконалення управління якістю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 148-152
844784
  Грузєва Т.С. Обгрунтування навчального плану підготовки фахівців громадського здоров"я з позиції євроінтеграційних вимог та національного контексту / Т.С. Грузєва, Н.В. Гречишкіна, І.М. Пельо // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 316-317. – ISSN 2077-6594
844785
  Сухоруков А.І. Обгрунтування напрямів залучення реальних інвестицій у промисловість України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 61-72. – ISSN 2306-5664
844786
  Сердюк С О. Обгрунтування напрямів модернізації об"єктів теплової енергетики: проблеми попередньої оцінки та автоматизації розрахунків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 30-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
844787
  Рзаєва Т.Г. Обгрунтування напрямів оцінки потенціалу відповідно до потреб економічного аналізу / Т.Г. Рзаєва, Г.І. Рзаєв, М. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 107-113. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
844788
  Кочетков В.М. Обгрунтування напрямів розвитку іноземних банків у контексті забезпечення ефективного функціонування банківської системи України / В.М. Кочетков, М.М. Рихлюк // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 29-33
844789
  Запорожан Л. Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні / Л. Запорожан, М. Феш, Я. Стукалова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 100-103
844790
   Обгрунтування наукових методів раціонального комплектування машинно-тракторних агрегатів у складі яких трактори з безступеневою коробкою переміни передач / О.Д. Калюжний, К.Г. Сировицький, С.М. Васюк, А.Р. Коваль // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 113-117. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-1828
844791
  Гопченко Є.Д. Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу / Є.Д. Гопченко, Є.О. Гарькавенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
844792
  Романчук Марина Євгенівна Обгрунтування науково-методичної бази для нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля та її реалізація для річок причорноморської низовини : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Романчук М.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
844793
  Гаврилюк Р. Обгрунтування наукою антропосоціокультурної природи податків і податкового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 209-219. – ISSN 1026-9932
844794
  Назаренко А.В. Обгрунтування необхідності відміни податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 192-195. – ISBN 978-966-7178-01-8
844795
  Матвєєва Н.М. Обгрунтування необхідності врахування фінансового ризику у складі тарифів на послуги ЖКГ // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 79-80. – Бібліогр.: 3 назв
844796
  Новіцький С.А. Обгрунтування необхідності переходу на експлуатацію за технічним станом озброєння та військової техніки ЗРВ ПС ЗСУ / С.А. Новіцький, ЛановенкоМ.Є, В.В. Шевченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 84
844797
  Апарова О.В. Обгрунтування необхідності регулювання фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6814
844798
  Пампуха І.В. Обгрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій для рішення завдань інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз та обгрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій для рішення завдань інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності. Ключові слова: інформаційні технології, інформаційно-аналітична діяльність. In ...
844799
  Калашнік С.В. Обгрунтування необхідності створення холдингових структур машинобудівних підприємств = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 69-72 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
844800
  Рожко О.Д. Обгрунтування необхідності та основні напрями проведення бюджетної реформи в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 210-222
844801
  Уколов О. Обгрунтування необхідності удосконалення звіту про " фінансові результати : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 66-67 : Табл. – Бібліогр.:10 назв
844802
  Андрєєва-Григорович Обгрунтування нижньої границі неогенової системи паратетиса та її кореляція за планктонними мікроорганізмами // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 53-59 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
844803
  Кабанець Н. Обгрунтування нормативної природи поняття суспільного договору методом трансцендентальної критики // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 74-85.


  У статті приводиться обґрунтування нормативного понятті суспільного договору як різновиду публічно-правового зобов"язання щодс створення держави за особистим суб"єктивним правом на основ методу трансцендентальної критики. Дається визначенні ...
844804
  Кабанець Н.І. Обгрунтування нормативності суспільного договору (критичний підхід) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 48-55. – ISSN 1563-3349


  Обгрунтовується нормативне поняття суспільного договору в якості публічно-правового зобов"язання про створення публічного права та введення гарантій особистих прав; пропонується визначення поняття і формулюються деякі фундаментальні виновки щодо ...
844805
  Виноградова О.В. Обгрунтування оптимального сценарію проведення реінжинірингу підприємств торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 37-45.
844806
  Жилінська Л.О. Обгрунтування організаційно-економічного механізму діагностики діяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 109-117. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
844807
  Британ Ю.А. Обгрунтування організаційно-педагогічних умов формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів з країн середньої Азії у вищих навчальних закладах України // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 224-232. – ISSN 2074-8922


  "...У статті теоретично обгрунтовано організаціно-педагогічні умови, що сприяють забезпеченню ефективності процесу формування здоров"язбережувальної компетентності студентів, що приїхали з країн Середньої Азії здобувати вищу інженерно-педагогчну освіту ...
844808
  Труш Ю.Л. Обгрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 91-94
844809
  Тегза Антоніна Мигалівна Обгрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Тегза А.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Біблоігр.: 8 назв
844810
  Тегза Антоніна Мигалівна Обгрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.01.05 / Тегза А.М.; УНУ. – Київ, 2003. – 170с. + Додатки: л. 151 - 170. – Бібліогр.: л. 137 - 151
844811
  Шиман Леонід Миколайович Обгрунтування параметрів безпеки робіт з утилізації ракетних двигунів твердого палива : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Шиман Леонід Миколайович; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 19л.
844812
  Щурська К.О. Обгрунтування параметрів біотехнологічного процесу отримання водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.02 / Щурська Катерина Олександрівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
844813
  Мальцев Д.В. Обгрунтування параметрів буропідривних робіт при руйнуванні масиву урановмісних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мальцев Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
844814
  Кірічок О.Г. Обгрунтування параметрів в способах захисту осушувальніх каналів від деформацій в легких грунтах : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Кірічок О.Г.; Українська держ. акад. водного господарства. – Рівне, 1997. – 22л.
844815
  Расцвєтаєв В.О. Обгрунтування параметрів взаємодії підвісних монорейкових доріг з кріпленням дільничних виробок для інтенсифікації підготовчих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Расцвєтаєв Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
844816
  Демченко Ю.І. Обгрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Демченко Ю.І.; МОНУ; Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
844817
  Брюханов П.О. Обгрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин як фактора підвищення безпеки гірничих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Брюханов Павло Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
844818
  Московський О.В. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу дегазації і зниження газодинамічної активності крутих вугільних пластів у верхній частині лав : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Московський Олег Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
844819
  Золотін В.Г. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу запобігання газодинамічним явищам при проведенні підготовчих виробок змішаним вибоєм : автореф. ... дис. канд. техн. наук : 05.15.02 / Золотін В.Г. ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
844820
  Геммерлінг О.А. Обгрунтування параметрів гідроімпульсної установки для проведення нарізних робіт на пластах крутого падіння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.06 / Геммерлінг О.А.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
844821
  Подвігіна О.О. Обгрунтування параметрів дренування геомеханічно порушених шахтних полів Центрального району Донбасу : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.15.09-Геотехнічна і гірнича механіка / Подвігіна О.О.; М-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 18с. – Бібл.:6 назв
844822
  Смірнов О.П. Обгрунтування параметрів електророзрядного способу декольматації свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Смірнов О.П. ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
844823
  Міхно С.В. Обгрунтування параметрів електросепарації ільменіту при збагаченні титаномагнетитових руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Міхно Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
844824
  Хвощан О.В. Обгрунтування параметрів зарядного кола заглибних електророзрядних пристроїв / О.В. Хвощан, А.В. Тиндюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 228-235 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
844825
  Паращієнко І.М. Обгрунтування параметрів засобів зниження шуму в формувальних цехах підприємств з виробництва залізобетонних виробів // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 194-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
844826
  Толкунов І.О. Обгрунтування параметрів засобів іонізації повітря для нормалізації умов праці в приміщеннях спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Толкунов Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
844827
  Гончаров Анатолій Дмитрович Обгрунтування параметрів зон захисту при заляганні вапняка в породах міжпластя крутих викидонебезпечних пластів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Гончаров Анатолій Дмитрович; Мін-во освіти України. Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 16л.
844828
  Зуска А.В. Обгрунтування параметрів зсувних процесів природних схилів на основі кінематичної моделі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Зуска А.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Днепропетровск, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
844829
  Шевченко В.Г. Обгрунтування параметрів і розробка інформаційної системи безпеки ведення підземних гірничих робіт з урахуванням геомеханічних факторів / В.Г. Шевченко, А.І. Слащов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 70-78 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
844830
  Воронов П.С. Обгрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря : автореф. ... канд. техн. наук.: 05.26.01 / Воронов П. С.; Мін-во вугільної пром-сті України, Держ. Макіїв. н.-д. ін-т з бепеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). – Макіївка, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
844831
  Тимченко С.Є. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесів струминного закріплення порід при магнітній обробці цементних розчинів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.15.09 / С.Є.Тимченко; МОНУ; Нац. гірнича акад. України. – Дніпропетровськ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
844832
  Науменко В.Г. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесу зневоднення вугільних шламів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Науменко Вікторія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
844833
  Усатий В.Ю. Обгрунтування параметрів камер складної форми другої черги відпрацювання запасів систем розробки з твердіючим закладанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Усатий В.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
844834
  Шепель Т.В. Обгрунтування параметрів ковшів землечерпакових снарядів для глибоководного видобутку органо-мінеральних осадів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Шепель Тарас Вілійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
844835
  Полька Т.О. Обгрунтування параметрів конструкції одягу для працівників металообробних цехів / Т.О. Полька, Х.О. Мазурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 159-164 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
844836
  Сокуренко В.А. Обгрунтування параметрів конструкційних елементів розосереджених зарядів для підвищення якості підготовки гірської маси в кар"єрах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сокуренко В.А. ; МОНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
844837
   Обгрунтування параметрів контура наведення зенітних керованих ракет / О.П. Ковтуненко, В.Б. Горшколєпов, І.Р. Пархомей, Ю.К. Степаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 144-148


  Проаналізовані шляхи підвищення ефективності функціонування контуру наведення зенітних керованих ракет (ЗКР), розглянута методика обгрунтування його параметрів, проілюстровані прикладні аспекти розглянутої методики. Проанализированы пути повышения ...
844838
  Жомирук Р.В. Обгрунтування параметрів локалізації забруднення підземних вод у зоні відвалів фосфогіпсу : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.21.06.01 / Руслан Валентинович Жомирук; МОНУ; Нац. горний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:13 назв
844839
  Негрій С.Г. Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МОіНУ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецікий національний технічний уніветситет". – Донецьк, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
844840
  Вівчаренко О.В. Обгрунтування параметрів підвищення стійкості виїмкових виробок із застосуванням податливої рамно-анкерної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Вівчаренко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
844841
  Слащов І.М. Обгрунтування параметрів підтримання підготовчих виробок в структурно-неоднорідних породах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Слащов І. М.; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
844842
  Дунаєв Г А. Обгрунтування параметрів повторно застосованих штреків при бурошниковому вийманні вугільних пластів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.02 / Дунаєв А.Г.; МО і НУ нац. гірн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
844843
  Матійчик Михайло Петрович Обгрунтування параметрів пристроїв і технології механізованого розселення трихограми : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Матійчик Михайло Петрович; Ін-т механізації і електрифікації сільського господарства УААН. – Глеваха, 1994. – 18л.
844844
  Сергієнко Л.В. Обгрунтування параметрів прогнозу зон скупчення метану у пластах-супутниках в умовах тектонічної порушеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сергієнко Ліана Валеріївна ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
844845
  Хессро Монтасер Хейрі Хуссейн Обгрунтування параметрів процесу вібросепарації гороху на деках з криволінійними робочими поверхнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Хессро Монтасер Хейрі Хуссейн ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
844846
  Никифорова Н.А. Обгрунтування параметрів процесу гідротранспортування мінеральної сировини з використанням гідродинамічно активних речовин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Никифорова Н.А.; НАНУ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
844847
  Головач Микола Аскольдович Обгрунтування параметрів процесу збезводнювання ільменітових концентратів у технологіях передзбагачення руди на кар"єрах : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.11 / Головач Микола Аскольдович; НАН України. Ін-тут геотехн. механіки. – Дніпропетровськ, 1998. – 15л.
844848
  Томілін В.Б. Обгрунтування параметрів процесу класифікації вугільних шламів у гідроциклонах з сифоним розвантаженням зливу : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.08 / Томілін В.Б.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
844849
  Семенцов В.В. Обгрунтування параметрів процесу та розробка конструкції дозатора преміксів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Семенцов Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
844850
  Шестопалов І.М. Обгрунтування параметрів рамно-анкерного кріплення для підтримання підготовчих виробок глибоких шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Шестопалов Іван Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
844851
  Помазан М.В. Обгрунтування параметрів свердловинних зарядів з кумулятивним ефектом для підвищення інтенсивності вибухового руйнування гірських порід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Помазан Марина Володимирівна ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
844852
  Стець С.Є. Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Стець С.Є.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
844853
  Салехірадж Саєд Шаебан Обгрунтування параметрів системи відбору геотермальної енергії в умовах глибоких вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Салехірадж Саєд Шаебан ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
844854
  Куленіч Богдан Ілліч Обгрунтування параметрів способу активного попереднього розвантаження порід підошви при проведенні підготовчих виробок : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Куленіч Богдан Ілліч; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 17л.
844855
  Кавєра О.Л. Обгрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кавєра О.Л.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
844856
  Іщенко О.К. Обгрунтування параметрів способу вибухового руйнування гірських порід з урахуванням напруженого стану масиву у вибої виробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Іщенко Олексій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
844857
  Тинина С.В. Обгрунтування параметрів способу нормалізації температури повітря призабійної зони підготовчих виробок глибоких шахт з використанням вихрових кондиціонерів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Тинина Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
844858
  Топчій С.Є. Обгрунтування параметрів способу оперативного контролю та управління станом гірничого масиву із застосуванням звукоуловлюючої апаратури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Топчій С.Є.; НАНУ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
844859
  Мокрієнко В.М. Обгрунтування параметрів способу охорони виробок жорсткими спорудами з компенсаційними порожнинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мокрієнко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
844860
  Рємізов О.В. Обгрунтування параметрів способу підтримання виїмкових виробок розвантажувальною порожниною при суцільній системі розробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Рємізов Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
844861
  Василець Олександр Олександрович Обгрунтування параметрів способу прогнозу викидонебезпечності крутих вугільних пластів, які розкриваються, за зміною з часом швидкості газовиділення : Автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.26.01 / Василець О. О.; Мін-во палива та енергетики України; Держ. макіївськ. наук.-дослід. ін-т з безпеки робіт у гірни. пром. – Макіївка, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
844862
  Власенко В.В. Обгрунтування параметрів способу розкриття крутих викидонебезпечних вугільних пластів із застосуванням гідродинамічної дії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Власенко Василь Вікторович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
844863
  Кравченко В.П. Обгрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кравченко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
844864
  Фендьо О.М. Обгрунтування параметрів та конструкцій струминних захоплювачів пристроїв завантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Фендьо Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
844865
  Пех Петро Антонович Обгрунтування параметрів та структури рамних деревнопильних ліній (на прикладі лісопильних підприємств України) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.07 / Пех Петро Антонович ; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Львів, 1999. – 17 с.
844866
  Барабан Ольга Андріївна Обгрунтування параметрів термохімічного закріплення водонасиченних порід, що взаємодіють з кріпленням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Барабан Ольга Андріївна; Нац. гірн. Академія України. – Дніпропетровськ, 1998. – 18л.
844867
  Касьян С.І. Обгрунтування параметрів технології зміцнення покрівлі на сполученнях лав з виробками, що повторно використовуються : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. - 05.15.02. - Підземна розробка родовищ корисних копалин / Касьян С.І. ; МОНУ, Донбаський державний технічний університет. – Алчевськ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
844868
  Козлов О.А. Обгрунтування параметрів технології переходу техногенних зон очисними комплексами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Козлов Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
844869
  Лозинський В.Г. Обгрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Лозинський Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 21 назва
844870
  Пятаченко Анатолій Архипович Обгрунтування параметрів технології фізико-хімічного зміцнення покрівлі на протяжних ділянках лав пологих пластів Донбасу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Пятаченко А.А.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
844871
  Мамайкін О.Р. Обгрунтування параметрів технологічних схем антрацитових шахт для їх адаптації до інновацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мамайкін Олександр Рюрікович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 24 назви
844872
  Галєєва А.П. Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно / А.П. Галєєва, В.А. Грубань // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 194-201 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
844873
  Посунько Л.М. Обгрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02. / Посунько Л.М. ; МОНУ ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
844874
  Качкар Є.В. Обгрунтування параметрів тришарових перегородок з мінераловатними плитами для будівель та споруд з урахуванням їх вогнестійкості : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Качкар Є.В. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи ; Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
844875
  Гуня Д.П. Обгрунтування параметрів фільтрації метану із підробленого вуглепородного масиву в свердловини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.09 - геотехнічна і гірнична механіка / Гуня Д. П.; НАНУ. Ін-т геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
844876
  Федосєєва С.О. Обгрунтування параметрів флотації тонкодисперсних вуглевмісних матеріалів техногенних родовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Федосєєва Світлана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
844877
  Бойко В.М. Обгрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання весняного стоку в басейні р.Сейм // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 239-246 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
844878
  Тодорова О.І. Обгрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму / О.І. Тодорова, В.А. Овчарук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 25-30. – ISSN 2306-5680


  На основі комбінованого підходу з використанням двох схематизацій русла уточнена регіональна формула для визначення швидкості руслового добігання на річках Гірського Криму підчас проходження паводків. На основе комбинированного подхода с ...
844879
  Радюк М.В. Обгрунтування параметрів шахтних компресорних установок з системами утилізації тепла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Радюк Максим Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
844880
  Печенюк Д.О. Обгрунтування партисипаторної демократії Б. Барбером // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 180-182
844881
  Окрушко С.Є. Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 143-149 : табл. – Бібліогр.: с. 149. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
844882
  Кохан С.С. Обгрунтування періодів космічних знімань у дослідженнях агроресурсів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 282-288
844883
  Опара В.М. Обгрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів / В.М. Опара, І.М. Бузіна, С.О. Винограденко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 152-157. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
844884
  Набок Р. Обгрунтування підходів до функціонування системи страхування депозитів та її вплив на банківський сектор України : фінансовий ринок / Р. Набок, К. Черкашина // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
844885
   Обгрунтування підходів щодо використання безпілотних літальних апаратів для контролю параметрів радіолокаційних засобів ЗРК / П.В. Опенько, П.А. Дранник, В.В. Кобзєв, Г.М. Зубрицький // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 82-86. – ISSN 2311-7249
844886
  Заруцька О. Обгрунтування підходу до масштабного розподілу банків України на основі структурно-функціональних груп // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
844887
  Журавльов Ю.Д. Обгрунтування підходу до розробки освітньої програми підготовки докторів філософії (на прикладі спеціальності "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології") // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 32-39. – ISSN 1562-529Х
844888
  Сидорчук О.В. Обгрунтування плану управління ризиками у проектах реінжинірингу систем технічного обслуговування та ремонту пожежно-рятувальних автомобілів / О.В. Сидорчук, А.М. Тригуба, О.І. Башинський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
844889
  Захарченко В.І. Обгрунтування побудови механізму управління інноваційним розвитком регіону / В.І. Захарченко, О.В. Балахонова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 86-90. – ISSN 2309-1533
844890
  Осташко Тамара Обгрунтування позицій України щодо сільського господарства у переговорах Дохійського раунду СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 39-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано поточний стан переговорів Дохійського раунду СОТ і позиції ключових гравців у багатосторонніх переговорах. У першій частині статті наведено базову інформацію щодо проекту модальностей у сільському господарстві, розробленому в ...
844891
  Нагаєа Г.О. Обгрунтування показників ефективності політики фінансування оборотних активів // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 283-290. – (Економічні науки)
844892
  Савчук Р. Обгрунтування показників ефективності системи забезпечення установи спеціальними картами та фотодокументами про місцевість // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 140-143. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
844893
  Малашевський М.А. Обгрунтування показників конфігурації земельних ділянок під час проведення рівноцінного обміну / М.А. Малашевський, О.А. Бугаєнко // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 100-111. – ISSN 0130-1039
844894
  Шворов С.А. Обгрунтування показників та критерію ефективності перспективних тренажерних систем операторів АСУ Повітряних Сил // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 86-91


  Проведено обґрунтування найбільш важливих (цільових) показників та критерію \ ефективності, необхідних для створення перспективних тренажерних систем інтенсивної] підготовки операторів АСУ (бойових обслуг командних пунктів) підрозділів та частин\ ...
844895
  Шахаєва О.В. Обгрунтування положення Київського регіону по відношенню до одиниць фізико-географічного районування України / О.В. Шахаєва, І.В. Стрєлко // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 26-28
844896
  Мокляр В. Обгрунтування поняття " студентське самоврядування" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 72-76. – ISSN 2075-1478
844897
  Шевчук М. Обгрунтування поняття "організаційно-педагогічні засади діяльності вищого навчального закладу" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 115-122. – ISSN 2075-1478
844898
  Тертична Ю.В. Обгрунтування поняття сакрального поля великого міста // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 235-236
844899
  Бодюк А.В. Обгрунтування понять морської економічної геології // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 146-155. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
844900
  Когон Е.Ш. Обгрунтування потенційних показників збагачення полімінеральних руд Азовського родовища : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Когон Е.Ш. ; М-во освіти і науки України; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
844901
  Прокопов Д.Є. Обгрунтування походження права як фундаментальна проблема правової теорії Є. Трубецького (між юридичним історизмом та натуралізмом) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 28-37.
844902
  Хірсін А.В. Обгрунтування права як філософсько-правова проблема: історико-генетичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 67-72. – ISSN 1563-3349
844903
  Кравченко І. Обгрунтування принципів дидактики вищої школи у науково-педагогічній літературі (70-ті рр. хх ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано принципи дидактики вищої школи, обґрунтовані українськими вченими І. Кобиляцьким, І. Рейнгардом, Ф. Науменком у 70-х рр. ХХ ст., саме в той період, коли відбувається оформлення педагогіки вищої школи як науки. З"ясовано, що ...
844904
  Черниш І.В. Обгрунтування принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 173-179 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
844905
  Станкевич В.В. Обгрунтування припустимого вмісту нафтопродуктів у грунтах різного призначення / В.В. Станкевич, Н.М. Коваль // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (86). – С. 54-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
844906
  Сливка С.С. Обгрунтування природного права у філософських течіях екзистенціалізму, прагматизму та інтуїтивізму // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.23-28
844907
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування пріоритетних джерел забезпечення інвестомісткості національної економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 84-91 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
844908
  Садєков А.А. Обгрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств-лідерів ринку в умовах фінансово-економічної кризи / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 108-114


  У статті розглянуто методичні основи обґрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств, які є лідерами ринку в умовах фінансово-економічної кризи. Сформовано "Дерево цілей" торговельного підприємства ТОВ "Корона-сервіс", в основу якого ...
844909
  Теслюк І. Обгрунтування проблематики відповідальності особистості у соціогуманітарній науці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 105-113. – ISSN 1810-2131
844910
  Кирилюк О.В. Обгрунтування проведення моніторингу руслових процесів для оцінки ступеню стійкості русел малих річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 142-148. – Бібліогр.: 19 назв
844911
  Снігур В.Г. Обгрунтування прогнозу та розрахунок параметрів здимання підошви пластових виробок шахт Західного Донбасу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Снігур Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
844912
  Панасюк Н. Обгрунтування прогностичних напрямів та визначення критеріїв ефективності управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 107-118. – ISSN 2077-1827
844913
  Стефанчук М. Обгрунтування прокурором наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді: актуальні питання правозастосування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 19-28
844914
  Комар Олена Вікторівна Обгрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Комар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 216л. – Бібліогр.: 191 - 216
844915
  Радзівіл К.П. Обгрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 173-182. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  "...У статті представлено обгрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів."
844916
  Долударєва Я.С. Обгрунтування раціональних параметрів і конструкцій шпурових зарядів для зниження розміцнення гірських порід при спрямованому розколі : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.09 / Долударєва Я.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Кременчуцький держ. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2010. – 23 с. – Бібліогр. : 9 назв
844917
  Крівда В.В. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки глибоких залізорудних кар"єрів при застосуванні автосамоскидів вдосконаленої конструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Крівда Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
844918
  Зубко С.А. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки залізних руд у слабких вміщуючих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Зубко Сергій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
844919
  Петльований М.В. Обгрунтування раціональних параметрів твердіючого закладення при відпрацюванні рудних запасів у складних гірничо-геологічних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Петльований Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
844920
   Обгрунтування раціонального розподілу ракетних військ і артилерії по загрозливим напрямкам на основі визначення їх "ваги" / Г.Є. Чугуй, П.А. Наконечний, А.П. Наконечний, В.І. Пеньковський // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 99-103. – ISSN 2304-2699
844921
  Родіонов М.О. Обгрунтування раціонального способу врівноваження механізму хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовки : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.08 / Родіонов Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
844922
  Зачко О.Б. Обгрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.22 / Зачко О.Б. ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
844923
  Маланюк Л.Б. Обгрунтування режимів рухової активності чоловіків 18-25 років з різним рівнем фізичного здоров"я : автореф. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Маланюк Л.Б. ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
844924
  Раджапакса Й.К. Обгрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування сил (військ) військово-морських сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі : автореф. дис. ... канд. військ. наук : 20.01.01 / Раджапакса Йошитха Канишка ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
844925
  Серьогіна Д.О. Обгрунтування рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання міського розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 135-141. – ISSN 2309-1533
844926
  Баюра О.Д. Обгрунтування реструктуризації та діагностування підприємства з використанням моделей // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 28-34
844927
  Савчук В.І. Обгрунтування робочої класифікації лінгвістичних ознак англомовного президентського звернення // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 340-347. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
844928
  Циган Р.М. Обгрунтування розвитку експортних можливостей кондитерської промисловості / Р.М. Циган, А.О. Синято // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 86-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
844929
  Максютенко І.Є. Обгрунтування розробки механізму фінансування оновлення засобів зв"язку на авіаційному транспорті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 41-46 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
844930
   Обгрунтування розробки нових санітарних правил з проблеми використання рекреаційних водойм / М.Г. Щербань, В.В. М"ясоєдов, М.І. Литвиненко, К.А. Кривонос // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 77-80 : фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
844931
  Косяк Д.С. Обгрунтування розробки паспорту водних об"єктів в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 260-267. – Бібліогр.: 24 назв.
844932
  Вісьтак Олександра Обгрунтування С. Рудницьким основ національної і регіональної політичної географії та геополітики / Вісьтак Олександра, Шаблій Олег // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
844933
  Жукова Н.І. Обгрунтування сейсмобезпечних параметрів буропідривних робіт на кар""єрах в умовах закарстованих породних масивів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Жукова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назв.
844934
  Чорноморець Є.М. Обгрунтування символізму храмового мистецтва в східнохристиянському неоплатонізмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
844935
  Іванилова О.А. Обгрунтування системи кінцевих орієнтирів процесу банківського інжинірингу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 118-128. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
844936
  Маліцький Б.А. Обгрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів на основі "форсайтних" досліджень / Маліцький Б.А., Попович О.С., Онопрієнко М.В.; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2008. – 86с.
844937
  Лєнков С.В. Обгрунтування системи показників ефективності тренажних систем підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення / С.В. Лєнков, С.А. Шворов, Ю.О. Гунченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається поняття ефективності тренажних систем навчання, запропоновано новий методологічний апарат для визначення параметрів та критеріїв ефективності тренажних систем, обґрунтовано їх використання для підготовки фахівців підрозділів ...
844938
  Ульченко Ю.В. Обгрунтування системи управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2014. – № 3 (114). – С. 126-130. – ISSN 1997-9266


  Розглянуто систему управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі сучасного вищого навчального закладу.
844939
  Селіверстова Л.С. Обгрунтування системи управління фінансами корпорацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 65-69. – ISSN 2306-6814
844940
  Пожуєва Т.О. Обгрунтування соціально-економічного потенціалу суб"єкта господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 67-71. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті наголошено, що соціально-економічний потенціал формує основу для виробництва певного обсягу й асортименту продукції, а також сприяє побудові моделей мінімізації збитків і максимізації прибутків та інших економічних механізмів. Здатність ...
844941
  Сердюк О.В. Обгрунтування соціальності права: теорія "правового поля" П. Бурд"є // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 55-61. – ISSN 1563-3349
844942
  Захаров В.С. Обгрунтування способу збереження стійкості виімкових виробок застосуванням каркасного кріплення підсилення : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Захаров В.С.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 21л.
844943
  Вишневецький Віктор Вікторович Обгрунтування способу прогнозування гірничого тиску при відробці свити похилих вугільних пластів : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.15.02 / Вишневецький Віктор Вікторович; Донецький держ. технічний університет. – Донецьк, 1999. – 16л.
844944
  Лазніков О.М. Обгрунтування способу розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського титано-цирконієвого родовища // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 232-238 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
844945
  Широкова Олена Обгрунтування створення ефективної організаційної структури залізничного транспорту України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті виявлено проблеми, які перешкоджають ефективному функціонуванню залізничного транспорту. Обгрунтовано необхідність створення ефективної організаційної структури галузі за рахунок ліквідації надлишкових структур, зокрема дирекції залізничних ...
844946
  Мадяр Р.О. Обгрунтування стратегії економічного розвитку України в умовах поглиблення інтеграційних та глобалізаційних тенденцій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 6, березень. – С. 49-55. – ISSN 2306-6814
844947
  Осадчук А.І. Обгрунтування стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в сфері експортної діяльності підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 101-106


  Проблема, що розглядається у роботі, полягає в науковому обґрунтуванні процесу стратегічного планування забезпечення міжнародної конкурентоспроможності у сфері експортної діяльності підприємства. Мета дослідження - узагальнення теоретико-методичних ...
844948
  Коваленко В.В. Обгрунтування стратегії управління ліквідністю для забезпечення достатності ресурсного потенціалу банків / В.В. Коваленко, Ж.І. Торяник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 106-110
844949
  Бондарук Т.Г. Обгрунтування стратегії управління фінансами місцевого самоврядування : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 63-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
844950
  Макарова М.В. Обгрунтування стратегій надання освітніх послуг із застосуванням інтернет-технологій / М.В. Макарова, Т.М. Білоусько, Р.М. Лавренюк // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, С.М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 4 (8), Ч. 1. – С. 29-38. – ISSN 2410-9576
844951
  Петрова І. Обгрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації : управління персоналом // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-30 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
844952
  Назимко В.В. Обгрунтування структури системи управління проектними ризиками вуглевидобутку та їх ідентифікація / В.В. Назимко, А.В. Мерзлікін, Л.М. Захарова // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 187-193. – ISSN 1999-981Х
844953
  Гончар М.В. Обгрунтування структуризації ресурсного потенціалу підприємства // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 108-113. – ISSN 2410-9576
844954
  Чабанюк В. Обгрунтування структурних принципів побудови ІПД методами реляційної картографії / В. Чабанюк, О. Дишлик // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 102-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1819-1339
844955
  Новицька С. Обгрунтування схеми оптимальної ландшафтно-рекреаційної організації території для рекреаційних цілей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 160-164 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
844956
  Внуков О.О. Обгрунтування та вибір комплексу технологічних параметрів синтезу електролітичних мідних порошків із заданими властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Внуков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
844957
  Бас Костянтин Маркович Обгрунтування та вибір раціональних параметрів відсаджувальних машин зі струменевою протоковою частиною : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Бас Костянтин Маркович; Нац. гірнича академія Украіни. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
844958
  Гавриленко Д.Ю. Обгрунтування та дослідження інформаційних і просторово-топологічних моделей об"єктів земельних кадастрових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Гавриленко Д.Ю. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв.
844959
  Колишко Р.А. Обгрунтування та перспективи створення єдиного державного органу з питань міграції в Україні / Р.А. Колишко, М.О. Мірошниченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 69-77. – (Європейські дослідження)
844960
  Стаканов Р.Д. Обгрунтування та перспективи створення єдиного державного органу з питань міграції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 114-118. – (Європейські дослідження)
844961
  Макарова В.М. Обгрунтування та розробка заходів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища феросплавними шлаками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макарова Віра Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
844962
  Александров С.С. Обгрунтування та розробка способів забезпечення безпеки праці при підтримці виробок крутих вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Александров Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
844963
  Ложніков О.В. Обгрунтування та розробка технології формування відвалів з об"єднаною поверхнею для збільшення площі рекультивованих земель при розробці горизонтальних родовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Ложніков Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
844964
  Скуленко М.І. Обгрунтування тези в журналістиці та пропаганді // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-39


  Стаття починає серію публікцій щодо логічних засад журналістських та пропагандистських текстів.
844965
  Поліщук О.Т. Обгрунтування теоретичних аспектів дефініцій "знос" і "амортизація" в сучасній економічній науці / О.Т. Поліщук, О.А. Поліщук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 19-25. – (Економічні науки ; вип. 1 (87)). – ISSN 2306-4242
844966
  Андрусь О.І. Обгрунтування теоретичних основ сучасного ціноутворення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 69-72
844967
  Костючик О.В. Обгрунтування теорії інформаційного суспільства у методологічних рамках постіндустріальної парадигми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 460-465
844968
  Педченко Н.С. Обгрунтування термінологічної конструкції системної категорії "потенціал розвитку підприємства" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1993-6788
844969
  Іваненко Т.О. Обгрунтування технічних рішень щодо поліпшення екологічного стану прибережних рекреаційних зон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Іваненко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. природоохорон. та курорт. будівництва. – Сімферополь, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
844970
  Лісовенко Д.В. Обгрунтування технічної реалізації світлосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випроміновачів : Автореф.дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Денис Володимирович Лісовенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
844971
  Варавін Д.В. Обгрунтування технології ведення моніторингу при реконстркції житлових будівель // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 61-69. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
844972
  Перегудов Ю.В. Обгрунтування технології відкритої розробки крутоспадних родовищ, порушених підземними гірничими роботами : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.03 / Перегудов Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
844973
  Гребенюк С.Д. Обгрунтування технології відновлення та підвищення стійкості заглиблених і підземних споруд в зонах інтенсивності фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Гребенюк Сергій Дмитрович ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
844974
  Степанюк А.А. Обгрунтування технології глибокого багатоярусного суцільного розпушення осушуваних мінеральних грунтів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Степанюк Антон Адамович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
844975
  Куча П.М. Обгрунтування технології й параметрів підземних гірничих робіт при блоковому вилуговуванні урану зі скельних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Куча Петро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
844976
  Луньов А.О. Обгрунтування технології наземної цифрової стереофотограмметричної зйомки : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.24.01 - Геодезія, фотограмметрія та картографія / Луньов А.О. ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
844977
  Самсоні-Тодорова Обгрунтування технології одержання біологічно стабільної води із джерел з підвищеним вмістом природних органічних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Самсоні-Тодорова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
844978
  Башинський С.І. Обгрунтування технологічних параметрів видобування блоків габроїдних порід із застосуванням алмазних канатних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Башинський Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Автореф. з дефектом: відсутня с.16. – Бібліогр.: 16 назв
844979
  Гайдай О.А. Обгрунтування технологічних параметрів виїмки тонких і некондиційних вугільних пластів в слабометаморфізованих вміщуючих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Гайдай О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навчальний заклад "Національний гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
844980
  Тимошенко Є.В. Обгрунтування технологічних параметрів виймання тонких пологих вугільних пластів струговими комплексами : автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.15.02 / Тимошенко Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
844981
  Сідєльников О.А. Обгрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на основі просторової моделі стійкості шаруватого вуглевмісного масиву : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.02 / Сідєльников О.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв
844982
  Чмільов В.І. Обгрунтування технологічних параметрів гідравлічної відсадки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натурної постелі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.08 - " Збагачення корисних копалин" / Чмільов В.І. ; Мін-во освіти і науки України; Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
844983
  Лобода О.І. Обгрунтування технологічних параметрів і режимів процесу знезараження комбікормів електромагнітним полем надвисокої частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Лобода Олександр Іванович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
844984
  Кіріяк К.К. Обгрунтування технологічних параметрів ін"єкційного закріплення зсувонебезпечних грунтових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кіріяк Костянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
844985
  Ганушевич К.А. Обгрунтування технологічних параметрів отримання газогідратів з метану вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Ганушевич Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
844986
  Нечепоренко А.Б. Обгрунтування технологічних параметрів підземного видобування вугілля з урахуванням динаміки регіональної зони розвантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Нечепоренко А.Б. ; МОНУ, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
844987
  Ігнатюк Р.М. Обгрунтування технологічних параметрів розробки мідевмісних базальтів Рівненсько-Волинського регіону : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.02 / Ігнатюк Роман Михайлович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
844988
  Устивицький Олег Олександрович Обгрунтування технологічних параметрів струминного закріплення обводневих грунтів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.09 / Устивицький О.О.; МОіНУ. Нац. гірн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
844989
  Заєв В.В. Обгрунтування технологічних параметрів тепловідвідних свердловин при підземній газифікації вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Заєв Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
844990
  Темченко О.А. Обгрунтування технологічного потенціалу гірничих підприємств у контексті забезпечення конкурентоспроможності розробки залізорудних родовищ // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 55-60. – ISSN 2309-1533
844991
  Грубий Валерій Павлович Обгрунтування технологічного процесу і параметрів робочих органів для обробітку захисних зон рядків цукрових буряків : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Грубий Валерій Павлович; Мелітопольський ін-т механізациї сільського господарства. – Мелітополь, 1993. – 24л.
844992
  Болоташвілі З.У. Обгрунтування технологічного процесу подрібнювання і параметрів робочих органів універсального малогабаритного подрібнювача зернових продуктів : Автореф. дис. ...канд. тенх. наук: Спец. 05.20.01 / З.У. Болоташвілі; Луганський держ. аграрний ун-т. – Луганськ, 2000. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
844993
  Шумило М.М. Обгрунтування технологічного процесу сепарації грунту при підкопуванні картоплі і параметрів комбінованого підкопувально-сепаруючого рабочого органу картоплезбиральної машини. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Шумило М.М.; Ін-т механізації та електрифікації сіль. госп. Укр. Академії агр. наук. – К., 1994. – 21л.
844994
   Обгрунтування точності визначення лінійних відрізків вимірюванням ліній до їх кінців електронних тахеометром / М. Фис, І. Покотило, А. Бридун, Н. Ярема // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 40-42 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1819-1339
844995
  Бачишин Богдан Дмитрович Обгрунтування точності геодезичного забезпечення спорудження будівельніх оболонок : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Бачишин Богдан Дмитрович; КНУ будівництва і архітектури. – К., 1999. – 20л.
844996
  Кузьмін О.Є. Обгрунтування ухвалення поточних господарських рішень / О.Є. Кузьмін, А.А. Теребух // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 171-179 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
844997
  Гладченко А.Ю. Обгрунтування факторів координації економічної рівноваги в умовах глобалізації // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 43-52. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
844998
  Ломачинська І.М. Обгрунтування християнської аскези у творчості представників патристики та її сучасна інтерпретація // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 41-52
844999
  Лабурцева О.І. Обгрунтування цін на продукцію в умовах ризику змін споживчого попиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 21-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
845000
  Захаренко О.В. Обгрунтування часу дії локального вибухово-щілинного розвантаження на зменшення видавлювання порід підошви підтримуваних виробок : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Захаренко О.В.; Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 19л.
<< На початок(–10)841842843844845846847848849850(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,