Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>
839001
  Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.Пометун, Г.Фрейман. – Київ : Генеза, 2006. – 328с. – ISBN 966-504-462-1
839002
  Слєпкань З.І. Методика навчання математики : Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навч. закладів / З.І. Слєпкань. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2006. – 584с. – Шифр дубл.51 Слєп.Доп.карт.киб,м.м. – ISBN 966-642-267-0


  Розглянуто підходи до вивчення навчального матеріалу основних змістовних ліній шкільного курсу: діяльнісний, системний, комплексний та особистісно-орієнтовний. Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.
839003
  Смовженко Л.Г. Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.02 - Теорія та методика навчання: германські мови / Смовженко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 365л. – Бібліогр.: л.339-365
839004
  Асадчих О.В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.02 - Теорія та методика навчання: східні мови / Асадчих О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 250л. – Бібліогр.: л.220-250
839005
  Баранов П. Методика начальной физики : Пособие к преподаванию физики в объеме курса высш. нач. уч-щ (применительно к учеб. того же авт. "Начальная физика") : С подроб. указаниями по пр-ву опытов и оборудования физ. каб. / П. Баранов, преп. Моск. учит. ин-та. – Москва : [Тип.- лит. т-ва Н. И. Кушнерев и К*]
Вып. 1. – 1913. – 172 с. : Рис.
839006
   Методика обгрунтування вимог до якості розпізнавання артилерійських гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, В.О. Браун, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 5-10.
839007
  Шипілова Л.М. Методика обгрунтування поняттєво-категорійного апарату теоретичних основ політики безпеки / Л.М. Шипілова; Рада Національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національн. безпеки. – Київ, 2005. – 218с.
839008
  Стефанишина Ю.Д. Методика обгрунтування протипаводкових заходів на прирічкових територіях з врахуванням ризику / Ю.Д. Стефанишина, Д.В. Стефанишин // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 111-113
839009
  Кривцун В.І. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з врахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 63-69


  Викладені основні положення методики обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності, структури та ...
839010
  Кривцун В.І. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності : Автореф. дис. ... техн. наук: Спец. 20.02.14 / Володимир Іванович Кривцун; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
839011
  Кривцун В.І. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності : Дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Кривцун В.І.; Військовий інженерний ін-т подільського держ. аграрно-технічного університету. – Кам"янець-Подільський, 2006. – 155с. – Бібліогр.: л.147-155
839012
  Волох Олександр Петрович Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 14 / Волох О. П.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 7 назв
839013
  Волох О.П. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням : Дис. канд. техн. наук: Спец. 20.02.14 - озброєння і військ. техніка / О.П. Волох; Військ. інженер. ін-т Подільського держ. аграрно-техн. ун-ту. – Київ, 2007. – 175л. – Додатки: л.155-175. – Бібліогр.: л.147-154
839014
  Волох О.П. Методика обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 29-35


  Викладено методику обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації з урахуванням почасової надмірності, їх структури та особливостей функціонування. Изложено методику ...
839015
  Старчук Я.В. Методика обгрунтування рівня енергозбереження при проектуванні та зведенні будинки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 61-63 : рис. – Бібліогр.: 3 назв
839016
  Онопрієнко О.С. Методика обгрунтування сил Національної гвардії України для виконання завдань за надзвичайних ситуацій унаслідок аварій на гідротехнічних спорудах // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (83). – C. 55-66. – ISSN 2078-7480
839017
  Шишанов М.О. Методика обгрунтування строків продовження придатності до використання за призначенням керованих авіаційних засобів ураження / М.О. Шишанов, О.В. Зубарєв, А.А. Любарець // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 112-116
839018
  Мазур Н.В. Методика обліку внутрішньогрупових операцій: пропозиції щодо вдосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 11-15. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
839019
  Максименко Д.В. Методика обліку лісового господарства України / Д.В. Максименко, Н.І. Даниш // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 227-237. – ISSN 2311-8164
839020
  Мачулка О. методика обліку податкових різниць в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
839021
  Сисюк С.В. Методика обліку та розподілу накладних витрат державних закладів освіти // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 107-112. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
839022
  Кірей О.С. Методика обліку формування необоротних активів // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-36
839023
  Биленчук П.Д. Методика обнаружения и использования одорологической информации в процессе раскрытия преступлений. / П.Д. Биленчук, Е.Д. Лукьянчиков, В.Д. Сало ; МВД Украины, Укр. акад. внутр. дел. – Киев, 1993. – 47 с.
839024
   Методика обобщения судебной практики.. – М., 1976. – 112с.
839025
  Полетаева Н.Н. Методика обогащения письменной речи старшеклассников вечерних школ в связи с изучением литературной темы (система письменных работ) : Автореф... канд. пед.наук: / Полетаева Н.Н.; Московск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
839026
   Методика обоснования региональных гидрогеологических моделей многослойных систем.. – М., 1982. – 147с.
839027
  Петровых Юрий Леонидович Методика обработки данных на ЭВМ в экспериментах на пузырьковой камере и результата исследования одночастичных инклюзивных реакций в К+р-взаимодействиях при 70 ГэВ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Петровых Юрий Леонидович; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1981. – 11л.
839028
  Петровых Людмила Павловна Методика обработки данных на ЭВМ в экспериментах с использованием пузырьковых камер : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Петровых Людмила Павловна; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР, Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 9л.
839029
   Методика обработки материалов стереофотосъемки с борта судна : программа " Берег-1". – Москва : Недра, 1975. – 41 с.
839030
  Васильев Б.В. Методика обработки на ЦЭФМ результатов наблюдений при совместных измерениях : Автореф... канд. техн.наук: 05.251 / Васильев Б.В.; Всесоюз. НИИ метрологии. – Л, 1970. – 16л.
839031
  Чеснокова А.Д. Методика образования геометрических понятий у учащихся средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Чеснокова А.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 12 с.
839032
  Винниченко И.А. Методика образования у учащихся некоторых научных представлений и понятий в процессе обучения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Винниченко И.А. ; Украинский науч. исслед. ин-т педагогики. – Киев, 1950. – 15 с.
839033
  Чолій В.Я. Методика обробки даних лазерної локації штучних супутників Землі / В.Я. Чолій, В.П. Жаборовський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 2. – С. 51-55. – ISSN 1561-8889
839034
  Вергун Л.Ю. Методика обробки експериментальних даних при дослідженні структури епітаксіального шару / Л.Ю. Вергун, О.С. Свечнікова, С.Р. Бобровнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 94-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
839035
  Вербицький Є.. Методика обробки експертних оцінок постерної секції конференції "Освітай наука та їх роль у соціальному та промисловому розвитку суспільства // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 25-34. – ISBN 978-966-171-947-6
839036
  Голівер Н.О. Методика обробки результатів педагогічного експеременту // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 3-6. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 5 (15))
839037
  Рой М.М. Методика оброблення початкових кривих припливу на відновлення тиску для газових свердловин / М.М. Рой, О.О. Акульшин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 137-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-3591
839038
   Методика обследования состояния охраны труда и техники безопасности в геологических организациях.. – Л., 1973. – 36с.
839039
  Эйгельбернер Ф. Методика обследования. / Ф. Эйгельбернер. – Москва-Л., 1931. – 136с.
839040
  Магалашвили Т.С. Методика обучению французскому условному наклонению в грузинской среденей школе : Автореф... канд. пед.наук: / Магалашвили Т. С.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 38л.
839041
   Методика обучения автоделу в средней школе. – М., 1977. – 255с.
839042
   Методика обучения автоделу в средней школе. – 2-е изд., перераб. – М., 1982. – 176с.
839043
  Черепов И.А. Методика обучения альпинистов. / И.А. Черепов. – М., 1973. – 120с.
839044
  Моргулис Владимир Михайлович Методика обучения анализу и переводу конструкций с неличными формами английского глагола : Автореф... канд. пед.наук: / Моргулис Владимир Михайлович; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1959. – 21л.
839045
   Методика обучения анатомии, физиологии и гигиене человека. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Просвещение, 1978. – 203с.
839046
  Рагимов Р.А. Методика обучения английским наречиям в 5-8 классах азербайданской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Рагимов Р.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 48л.
839047
  Рослякова Е.Ф. Методика обучения английской разговорной речи на оснвое аудиоматериала (3-й курс языков. вуза) : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.12 / Рослякова Е. Ф.; Моск. гос. пед ин-т ин. яз. – М., 1979. – 16л.
839048
  Гелашвили Э.И. Методика обучения английскому словесному ударению в грузинской высшей школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Гелашвили Э.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
839049
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку (на английском языке) : учеб. пособие / Г.В. Рогова. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 312 с. – На обкл. : G.V. Rogova / Methods of teaching English
839050
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку (на английском языке) : Учебное пособие для пед. ин-тов. / Г.В. Рогова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 351с.
839051
  Абросимова Л.М. Методика обучения английскому языку в неязыковом вузе на начальном этапе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абросимова Л.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1980. – 20 с.
839052
  Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / И.М. Берман. – Москва : Высшая школа, 1970. – 230 с.
839053
  Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку для делового общения : Учебное пособие / О.Б. Тарнопольский, С.П. Кожушко. – Киев : Ленвит, 2004. – 192с. – ISBN 966-7043-73-8
839054
  Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку на 1 курсе технического вуза / О.Б. Тарнопольский. – Киев, 1989. – 158с.
839055
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе: пособие для учителя. / Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина. – Москва, 1988. – 222с.
839056
  Чекмарев Я.Ф. Методика обучения арифметики в пятых и шестых классах школ рабочей молодежи / Я.Ф. Чекмарев. – Москва, 1953. – 443 с.
839057
  Борозинец Ирина Юрьевна Методика обучения аудированию аутентичной спонтанной речи, отмеченной неполным типом произнесения (немецкий яз., языковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Борозинец Ирина Юрьевна; Мосгос. лингвичтическ. ун-т. – М., 1991. – 22л.
839058
  Балкевич Наталья Васильевна Методика обучения аудированию французской научной речи в условиях ускоренного курса. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Балкевич Наталья Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 22л.
839059
  Шилак Людмила Вениаминовна Методика обучения беседе по специальности в неязыковом вузе (англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шилак Людмила Вениаминовна; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 24л.
839060
  Розов О.А. Методика обучения беспереводному чтению на иностранном языке в 5 - 8 классах средней школы / О.А. Розов. – Владимир, 1971. – 249 с.
839061
  Музафарова А.И. Методика обучения беспредложному глагольному управлению в 5-8 классах кумыкской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Музафарова А.И. ; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1968. – 27 с.
839062
  Калинова Г.С. Методика обучения биологии 6-7 кл. : Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: пособие для учителя / Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1989. – 224 с. : ил. – ISBN 5-09-001430-2
839063
  Петришина О.Л. Методика обучения биологии в школе / О.Л. Петришина. – Москва, 1968. – 59с.
839064
   Методика обучения ботанике. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1977. – 287с.
839065
   Методика обучения ботанике. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1982. – 351с.
839066
   Методика обучения бросковым и метательным движениям школьников старших классов на основе применения технологий комплексного воздействия / Ал-Равашдех Абдел-Басет, Ж.Л. Козина, Т.А. Базылюк, А.С. Ильницкая // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 3-10 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 1818-9172
839067
  Вырыпаев А.М. Методика обучения в школе профсоюзного актива / А.М. Вырыпаев. – Москва, 1977. – 96с.
839068
  Симоненко В.Д. Методика обучения вождению тракторов / В.Д. Симоненко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 112с.
839069
  Ожегова Н.С. Методика обучения восприятию русской речи / Н.С. Ожегова. – М., 1978. – 52с.
839070
  Тевдорадзе Н.М. Методика обучения временным формам французского глагола в грузинской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Тевдорадзе Н.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 38л.
839071
  Ершов Н.Н. Методика обучения выразительному чтению на уроках русской литературы в старших классах Туркменской школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ершов Н.Н.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1969. – 20л.
839072
  Нгуен Тьен Хунг Методика обучения вьетнамских студентов грамматическому оформлению высказывания на английском языке с применением программирования (языковый вуз) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нгуен Тьен Хунг; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. М.Тореза. – Москва, 1986. – 21 с.
839073
   Методика обучения географии в средней школе. – Москва : Просвещение, 1968. – 392с.
839074
   Методика обучения географии в средней школе. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 384с.
839075
   Методика обучения географии в средней школе : [учеб. пособие для пед. ин-тов по геогр. спец.]. – Москва : Просвещение, 1983. – 320 с.
839076
   Методика обучения географии в средней школе. – Москва : Просвещение, 1985. – 256с.
839077
  Бондаренко Ольга Ростиславовна Методика обучения говорению на курсах повышения квалификации гидов-переводчиков (Аспект межкультурного общения на англ. языке) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бондаренко Ольга Ростиславовна; Моск. ин-т иностранных яз. им. М. Тореза. – М., 1990. – 22л.
839078
  Кулиев Захид Исфандияр оглы Методика обучения говорению на немецком языке в 5-6 классах азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кулиев Захид Исфандияр оглы; Азерб. гос. ун-т. Фил. фак-т. – Баку, 1973. – 35л.
839079
  Цетлин В.С. Методика обучения грамматическим явлениям французского языка в средней школе / В.С. Цетлин. – Москва, 1961. – 268с.
839080
  Каноныкин Н.П. Методика обучения грамоте. / Н.П. Каноныкин. – 3-е изд., испр. – Л.-М., 1937. – 148 с.
839081
  Негрустуева Галина Юрьевна Методика обучения диалогической речи на 1-2 курсах языкового вуза (функциональный подход; английский язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Негрустуева Галина Юрьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 27л.
839082
  Дианина Н.Н. Методика обучения дискуссии на общественно-политические темы в языковом вузе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дианина Н.Н.; Моск. гос. ун-т иностр. яз. – Москва, 1990. – 23 с.
839083
   Методика обучения зоологии. – Москва, 1972. – 336с.
839084
   Методика обучения зоологии. – 2-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1979. – 271с.
839085
  Клименко В.А. Методика обучения идиоматическим закономерностям построения иноязычного высказывания. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Клименко В.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1981. – 26л.
839086
   Методика обучения иностранным языкам. – Минск
Вып. 7. – 1977
839087
   Методика обучения иностранным языкам. – Минск
Вып. 8. – 1978
839088
   Методика обучения иностранным языкам. – Минск
Вып. 9. – 1979
839089
   Методика обучения иностранным языкам. – Минск
Вып. 10. – 1980
839090
   Методика обучения иностранным языкам. – Минск
Вып. 11. – 1981
839091
   Методика обучения иностранным языкам. – Минск
Вып. 12. – 1982
839092
   Методика обучения иностранным языкам. – Минск
Вып. 13. – 1983
839093
   Методика обучения иностранным языкам. – Москва
Вып. 14. – 1984
839094
   Методика обучения иностранным языкам в системе непрерывного образования. – Минск, 1991. – 145с.
839095
   Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – Москва, 1982. – 373с.
839096
  Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В. Рогова. – Москва, 1991. – 287с.
839097
  Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблема школьного учебника : (опыт системно-структурного описания) / И.Л. Бим. – Москва : Русский язык, 1977. – 288 с. – Библиогр.: с. 277-287
839098
   Методика обучения иностранным языкам на начальном этапе в школе и вузе. – СПб., 1991. – 155с.
839099
  Кузнецова Л.М. Методика обучения иностранных учащихся конспектированию печатных текстов / Л.М. Кузнецова. – Москва, 1983. – 88 с.
839100
  Гольдин З.Д. Методика обучения иностранцев русскому склонению. (На материале беспредложного управления) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Гольдин З.Д.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 27л.
839101
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1976. – 96с.
839102
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1977. – 128 с.
839103
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1978. – 136с.
839104
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1979. – 101с.
839105
  Виниковецкая Т.А. Методика обучения интерпретации художественного текста : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Виниковецкая Т.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 22л.
839106
  Серебрякова Н.П. Методика обучения интерпретации художественного текста на IV курсе языкового вуза (на матер. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Серебрякова Н.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
839107
  Гайдучик С.М. Методика обучения интонации немецкого языка в институтах и на факультетах иностранных языков : Автореф... канд. пед.наук: / Гайдучик С.М.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Минск, 1965. – 20л.
839108
   Методика обучения истории в средней школе. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1978. – 287 с.
839109
   Методика обучения истории в средней школе. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1978. – 240 с.
839110
  Вагин А.А. Методика обучения истории в школе / А.А. Вагин. – Москва, 1972. – 351с.
839111
   Методика обучения истории древнего мира и средних веков в V-VI классах. – М., 1970. – 400с.
839112
  Гаврилов В.Г. Методика обучения конструкциям с препозитивными атрибутами. (Англ. язык) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Гаврилов В.Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М, 1972. – 20л.
839113
  Бурлаков М.А. Методика обучения лексике иностранного языка. / М.А. Бурлаков. – Киев, 1983. – 94с.
839114
  Мещерякова Т.М. Методика обучения лексике немецкого языка в 6-7 классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мещерякова Т.М.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 8 с.
839115
  Гачава Р.И. Методика обучения лексике французского языка и система лексических упражнений в IX-X классах грузинской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гачава Р.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 32л.
839116
  Кунанбаева Салима Сагиевна Методика обучения лексико-грамматическому оформлению высказывания в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кунанбаева Салима Сагиевна; Моск. гос. пед. ин. яз. – М., 1979. – 23л.
839117
  Артыкбаева А.К. Методика обучения монологической устной речи в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Артыкбаева А.К.;. – М, 1983. – 11л.
839118
  Курбаналиев А. Методика обучения немецким предлогам студентов первого курса Каракалпакской аудитории. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Курбаналиев А.; М-во просвещения УССР. Киевский гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1975. – 22л.
839119
  Богданова Э.Х. Методика обучения немецкой интонации в языковом вузе (на материале текстов для выразительного чтения) : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.03 / Богданова Э. Х.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 21л.
839120
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкой устной речи в восьмилетней школе / С.Ф. Шатилов. – М.-Л., 1964. – 229с.
839121
  Вербицкая Т.Д. Методика обучения немецкому произношению на 1 курсе в языковом вузе/1семестр/. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Вербицкая Т.Д.; Киев. гос. пед. ин-т. ин.яз. – Киев, 1975. – 22л.
839122
  Хамурадова К.Д. Методика обучения немецкому произношению на начальном этапе в чеченской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Хамурадова К.Д.; МВ и ССО Груз.ССР.Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
839123
  Рахманов И.В. Методика обучения немецкому языку / И.В. Рахманов. – М, 1956. – 343с.
839124
  Монигетти А.В. Методика обучения немецкому языку в III-IV классах. / А.В. Монигетти. – М., 1950. – 112с.
839125
  Салистра И.Д. Методика обучения немецкому языку в средней школе / И.Д. Салистра. – Москва, 1958. – 324с.
839126
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – Л., 1977. – 295с.
839127
   Методика обучения немецкому языку в средней школе : Учебное пособие. – Киев : Вища школа, 1984. – 201с.
839128
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – 2-е изд. – М., 1986. – 221с.
839129
  Ераткина В.В. Методика обучения непроверяемым написаниям в начальной школе: Уч. пособие для студ. / В.В. Ераткина. – Рязань, 1989. – 99с.
839130
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – Москва : Просвещение, 1973. – 400с.
839131
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1979. – 287с.
839132
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – 3-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 287с.
839133
  Иоффе В.Ф. Методика обучения общественно-политической лексике учащихся старших классов средней школы (на мат. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Иоффе В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1981. – л.
839134
   Методика обучения обществоведению. – М., 1981. – 175с.
839135
  Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе : кн. для учителя / Разумовская М.М. – Москва : Просвещение, 1992. – 190, [2] с. – Библиогр.: с. 190-191
839136
  Мегрелишвили М.Д. Методика обучения отрицательным конструкциям английского языка на основе данных лингвистического анализа : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.02 / Мегрелишвили М. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 37л.
839137
  Еганян Н.Г. Методика обучения оформлению высказывания на втором иностранном языке : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.02 / Еганян Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1986. – 26 с.
839138
  Алексерова Б.Р. Методика обучения переводу будущего учителя английского языка в азербайджанской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Алексерова Б. Р.; Азер. ГУ им. Кирова. – Баку, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
839139
  Миньяр-Белоручев Методика обучения переводу на слух / Р.К. Миньяр-Белоручев ; Ин-т междунар. отношений. – Москва : ИМО, 1959. – 185 с.
839140
  Бассуэ Вебб Лурдес Каридад Методика обучения переводу с листа как профессиональной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бассуэ Вебб Лурдес Каридад; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
839141
  Гуменюк А.А. Методика обучения по предмету "Растениеводство" : индустриальная технология возделывания полевых и кормовых культур / А.А. Гуменюк. – Киев : Выша школа, 1985. – 264 с. : табл. 11, илл. 3
839142
  Смирнов В.В. Методика обучения по специальностям, связанным с электротехникой и кибернетикой, в учебных заведениях. / В.В. Смирнов. – Киев, 1973. – 20с.
839143
  Дорофеев Ю.П. Методика обучения подразделений защите от ядерного оружия / Ю.П. Дорофеев. – М., 1977. – 92с.
839144
  Моргулис В.М. Методика обучения поинманию и переводу иностранного специального текста в неязыковом вузе / В.М. Моргулис. – М., 1958. – 39с.
839145
  Суслов И.Н. Методика обучения пониманию немецких сложных слов при чтении специальной литературы в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Суслов И.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1972. – 23л.
839146
  Рижия А.В. Методика обучения пониманию немецкой диалектической речи на слух в языковом вузе : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.02 / Рижия А. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1979. – 22л.
839147
  Колесников Евгений Иванович Методика обучения пониманию синтаксических структур при чтении литературы по специальности (немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Колесников Евгений Иванович; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
839148
  Бакаев Нажмидин Методика обучения пониманию форм прошедшего времени французского глагола при чтении литературы по специальности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бакаев Нажмидин; Киевский гос пед ин-т ин. яз. – К., 1985. – 24л.
839149
  Гомза Светлана Хрисанфовна Методика обучения пониманию форм с суффиксом - ed при чтении английских текстов по специальности в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гомза Светлана Хрисанфовна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
839150
  Спицына Л.В. Методика обучения правописанию в курсе вторичного иностранного языка: (англ. яз. на ф-те немец. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Спицына Л.В.; Москов. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 24л.
839151
  Эбралидзе Л.Н. Методика обучения предлогам и предложным конструкциям английского языка в грузинской восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Эбралидзе Л.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 36л.
839152
  Белова Н.М. Методика обучения предмету "Селекция и семеноводство" : [учеб. пособ. для пед. фак. с.-х. вузов и преподавателей сред. спец. учеб. заведений по агр. спец.] / Н.М. Белова, В.К. Катькина, Л.В. Степанова ; под ред. Н.М. Беловой. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 125 с. : ил. – Библиогр.: с. 122. – (Учебники и учебные пособия для техникумов). – ISBN 5-10-000608-0
839153
  Петранева Г.А. Методика обучения предмету "Экономика сельского хозяйства" / Г.А. Петранева. – Москва, 1989. – 165 с.
839154
  Просвирникова Е.Н. Методика обучения преподавателей-нефилологов речевым формулам педагогического общения (франц. яз., интенсивный курс). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.0 / Просвирникова Е.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 23л.
839155
  Сонгаль А.Г. Методика обучения профессиональлному диалогическому общению на краткосрочных специализированных курсах (англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сонгаль А.Г.; Москов. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
839156
  Демидов В.П. Методика обучения решению задач на доказательство в курсе стереометрии среденей школы : Автореф... канд. пед.наук: / Демидов В. П.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1960. – 12л.
839157
  Семушкин А.Д. Методика обучения решению задач на построение по стереометрии / А.Д. Семушкин. – Москва, 1959. – 160 с.
839158
   Методика обучения рисованию в восьмилетней школе. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1963. – 360 с.
839159
  Джашитян Э.А. Методика обучения русской диалектической речи учащихся начальной школы азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Джашитян Э. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 18л.
839160
  Бекмуратова В.Е. Методика обучения русской орфографии в 5-ом классе Туркменской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Бекмуратова В.Е.; Туркменский гос ун-т. – Ашхабад, 1971. – 19л.
839161
  Вартанян А.М. Методика обучения русской пунктуации в простом предложении в восмилетней Азербайджанской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Вартанян А.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
839162
  Михеев С.В. Методика обучения русскому языку / С.В. Михеев. – Саратов, 1972. – 60с.
839163
  Grochowski Ludwik Методика обучения русскому языку / Grochowski Ludwik. – Warszawa, 1978. – 349с.
839164
  Криштопа В.М. Методика обучения русскому языку в дагестанской школе / В.М. Криштопа. – Махачкала, 1967. – 136с.
839165
  Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах / М.Р. Львов. – М., 1987. – 414с.
839166
  Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей / К.В. Комаров. – М., 1988. – 222с.
839167
  Капитонова Т.И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 272с. – ISBN 5-86547-160-0
839168
  Великородова Л.Я. Методика обучения самостоятельному чтению иностранной литературі на1-2 курсах технического вуза. : Автореф... канд. пед.наук: / Великородова Л.Я.; Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – М., 1966. – 15л.
839169
  Зарубина Н.Д. Методика обучения связной речи / Н.Д. Зарубина. – М, 1977. – 48с.
839170
  Андреасян Инна Михайловна Методика обучения связной речи в VIII классе школы с преподаванием ряда предметов на английском языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.0 / Андреасян Инна Михайловна; Киевский пед. ин-т иностран. языков. – К., 1980. – 25л.
839171
  Гохидзе М.Г. Методика обучения систематическому курсу неравенств в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гохидзе М. Г.; МВиССО ГССР, Тибл. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 34л.
839172
  Холодков Евгений Иванович Методика обучения ситуационным клише на младшем этапе в языковом вузе (на материале французского языка) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Холодков Евгений Иванович ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1980. – 16 с.
839173
  Зерняев Е.М. Методика обучения склонению имен существительных немецкого языка в 5 классе чувашской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Зерняев Е.М.; М-во высш. образования СССР. 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1959. – 20л.
839174
  Павлов И.П. Методика обучения сочинениям на литературные темы в старших классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Павлов И.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1967. – 16л.
839175
  Белоусова В.А. Методика обучения структурному оформлению речи студентов 1 курса языкового вуза на начальном этапе (на материале испанских глаголов "Ser" и "Estar") : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Белоусова В.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 25л.
839176
  Стрелкова Г.Г. Методика обучения студентов-иностранцев владению русской фразеологией при чтении. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Стрелкова Г.Г.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 22л.
839177
  Степкина Т.Н. Методика обучения студентов 1 курса языкового вуза адекватному оформлению замысла в устном иноязычном высказывании. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Степкина Т.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
839178
  Зобков Н.Н. Методика обучения студентов истории с применением художественно-исторических произведений // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 4. – С.105-109. – ISSN 1609-4646
839179
  Марьясова Р.И. Методика обучения студентов неязыкового вуза оперированию терминологической лексикой при чтении текстов по специальности (с прим. обучающих программ). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Марьясова Р.И.; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 24л.
839180
  Устинова З.И. Методика обучения студентов устной речи на начальном этапе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Устинова З.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 28л.
839181
  Попова Н.С. Методика обучения студентов языкового вуза оформлению существительных детерминативами (на матер. англ. яз.). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Попова Н.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 13л.
839182
   Методика обучения техническим элементам в легкой атлетике с использованием когнитивных аспектов восприятия движений на этапе начальной подготовки юных спортсменов / Ж.Л. Козина, В.А. Коробейник, М.Р. Немченко, О.О. Сердюк, Т.А. Базылюк // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 52-59 : рис. – Библиогр.: 47 назв. – ISSN 2520-2677
839183
  Михайлов Д.Д. Методика обучения ударению в начальных классах / Д.Д. Михайлов. – Ленинград, 1946. – 15 с.
839184
  Мишин И.Ф. Методика обучения узуальным формам речи студентов младших курсов языкового вуза. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мишин И.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
839185
  Рыбакова С.И. Методика обучения употреблению сослагательного наклонения в языковом вузе. (На матер. англ. яз.). : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Рыбакова С.И.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос.у н-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1974. – 20л.
839186
  Оцупок А.П. Методика обучения упражениям спортивных видов гимнастики и прыжков на батуте с учетом феномена функциональной асимметрии : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Оцупок А.П.; Киев.гос.ун-т. – Киев, 1984. – 23л.
839187
  Остапенко А.И. Методика обучения устной английской речи на основе функционально-стилистической диффренциации высказывания. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Остапенко А.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
839188
   Методика обучения устной речи на иностранных языках. – М., 1962. – 128с.
839189
  Мусаева Ф.М. Методика обучения учащихся 5-7 классов азербайджанских школ предложному управлению. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Мусаева Ф.М.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
839190
  Хамица Е.Н. Методика обучения учащихся техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных машин / Е.Н. Хамица, М.Н. Шумский. – Минск, 1978. – 104с.
839191
  Морзабаева Р.Б. Методика обучения физике в школе и вузе : Методологические аспекты / Р.Б. Морзабаева; Евразийский университет им.Л.Н.Гумилева. – Акмола : Евразийского ун-та, 1997. – 123 с. – ISBN 5-8360-1095-9
839192
  Очкасова В.Н. Методика обучения французской диалогической речи на 2 курсе языкового вуза с помощью ситуативно направленных упражнений : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Очкасова В.Н.; Киев.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Киев, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
839193
  Миньяр-Белоручев Методика обучения французскому языку : учебное пособие / Миньяр-Белоручев. – Москва : Просвещение, 1990. – 223с.
839194
  Дризовская Т.М. Методика обучения химии в 9 классе / Т.М. Дризовская. – М., 1965. – 222с.
839195
  Шаповаленко С.Г. Методика обучения химии в восьмилетней и средней школе / С.Г. Шаповаленко. – Москва, 1963. – 668с.
839196
  Шелинский Г.И. Методика обучения химии в восьмилетней школе / Г.И. Шелинский, А.Д. Смирнов. – Москва : Просвещение, 1965. – 295 с.
839197
   Методика обучения химии в восьмилетней школе. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1966. – 331с.
839198
   Методика обучения химии в средней и высшей школе. – М., 1979. – 113с.
839199
  Сорокин В.В. Методика обучения химии на основе деятельностной теории учения / В.В. Сорокин. – Москва : Московский университет, 1992. – 223 с.
839200
   Методика обучения черчению. – М., 1990. – 174с.
839201
  Толкачева И.П. Методика обучения чтению газет на английском языке (к проблеме скоростного чтения). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Толкачева И.П.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 24л.
839202
  Алл А.А. Методика обучения чтению литературы по специальности на немецком языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Алл А. А.; Моск. гос пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 20л.
839203
  Полякова Татьяна Юрьевна Методика обучения чтению на старшем этапе неязыкового вуза с учетом профессиональной ориентации студентов (английский язык) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Полякова Татьяна Юрьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1986. – 23л.
839204
  Боцманова Н.Н. Методика обучения чтению оригинальной литературы. (Использование строевых средств англ. яз) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Боцманова Н.Н.; 1 Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1969. – 28л.
839205
  Иванова Ольга Валентиновна Методика обучения экспрессивной устной речи на основе общественно-политического текста (немецкий язык, языковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Иванова Ольга Валентиновна; Пед. ин-т иностр. яз. – М., 1986. – 23л.
839206
  Соболева Ольга Валентиновна Методика обучения экспрессивной устной речи по общественно-полит. тематике (на мат. устного полит. комментария) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.02 / Соболева Ольга Валентиновна;. – Минск, 1987. – 25 с.
839207
  Бреслер Г.Р. Методика обучения элементам доказательства в курсе математики IV и V классов : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.731 / Бреслер Галина Романовна ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1973. – 17 с.
839208
  Демидова Е.Л. Методика обучения эмоционально-окрашенному педагогическому воздействию : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Демидова Е. Л.; Ин-т иностр. языков. – Москва, 1988. – 24 с.
839209
  Рыкова В.А. Методика обучения эмоциональной интонации английского языка на 1-м курсе языкового вуза. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Рыкова В.А.; 1-й Москов. гос. пед .ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 18л.
839210
  Реутов Николай Иванович Методика обучения языковому материалу немецкого языка как второго иностранного на базе английского на начальном этапе (В аспекте говорения) : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.02 / Реутов Николай Иванович; Киевский ин-т иностранных языков. – Киев, 1986. – 23л.
839211
   Методика обучения языку специальности. – М., 1986. – 124с.
839212
  Демиденко Г.Ф. Методика обученя письменной речи на начальном этапе в языковом вузе (На матер. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Демиденко Г. Ф.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1973. – 23л.
839213
  Мазина Л.З. Методика обчения студентов-иностранцев интонации русского языка (начальн. этап конт. испанск. языка с русск.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мазина Л. З.; Моск. гос. пед. ин-т. – л.
839214
  Скрябіна Н.І. Методика обчислення критерію якості маркетингових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Подано методику обчислення критерію якості маркетингових досліджень, яка призначена для вирішення потреб зовнішньої та внутрішньої оцінки діяльності підприємств, що надають послуги з маркетингу. Запропоновано обчислення інтегрального показника - ...
839215
   Методика объяснительного и литературного чтения на русском языке в V-VIII классах национальной школы. – М. : Просвещение, 1964. – 531 с.
839216
  Султанова М Ш. Методика объяснительного чтения в начальных классах азербайджанской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Султанова Ш.М.кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 32л.
839217
  Тер-Григорян Методика объяснительного чтения в обработке армянской педагогической мысли : Автореф... канд. пед.наук: / Тер-Григорян А. Е.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1958. – 35л.
839218
   Методика огневой подготовки. – М., 1962. – 319с.
839219
  Горобчишин В.А. Методика оголошення заказників, пам"яток природи та заповідних урочищ : [Навчальний посібник] / В.А. Горобчишин, О.С. Абдулоєва, А.В. Подобайло; КНУТШ; Незалежна служба екологічної безпеки. – Київ : Геопринт, 2005. – 68с.
839220
  Ермолаева Е.В. Методика одновременного определения поверхностного натяжения, вязкости и плотности силикатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: / Ермолаева Е.В.; Харьк. гос. ун-т им. Горького. – Харьков, 1950. – 16 л.
839221
  Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою : навч. посібник для пед. ін-тів з дисц. "Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою" / Н.Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1993. – 385 с. : іл.
839222
  Касярум Я.О. Методика ознайомлення майбутніх економістів з біометричними технологіями захисту інформації // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 36-41. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
839223
  Абдэль С. Методика ознакомления учащихся средней школы с элементами теории групп : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абдэль С. , Амаль Р. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 35 с.
839224
  Міхно О.Г. Методика оновлення топографічних карт і планів міст за допомогою програмного продукту АRСGІS / О.Г. Міхно, А.В. Мельник, О.В. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – Бібліогр.: С. 45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядається військовий аспект застосування сучасних геоінформаційних технологій при вирішенні завдань оновлення топографічних карт і планів міст. In article the military aspect of using of modern geoinformation technology during the ...
839225
  Мельник Андрій Васильович Методика оперативного виправлення та оновлення геопросторової моделі місцевості в геоінформаційній системі військового призначення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 20. 02. 04 / Мельник А. В.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
839226
  Мельник А.В. Методика оперативного виправлення та оновлення геопросторової моделі місцевості в геоінформаційній системі військового призначення : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 20.02.04 - віськова географія / Андрій Васильович Мельник; МО України; Військовий ін-т КНУТШ. – Київ, 2006. – 143л. – Додатки л. 141-143. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 130-140
839227
   Методика описания произведений печати для каталогов, библиографических картотек и информационных изданий. – М., 1968. – 332с.
839228
  Коростельова В.І. Методика опорних конспектів М.С.Винокур у викладанні географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 12-14. – Бібліогр.: 5 назв.
839229
   Методика опрацювання експертних даних від групи незалежних експертів при плануванні інформаційної боротьби / А.О. Рось, І.В. Замаруєва, Д.О. Перегудов, І.В. Молдавчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зміст методики опрацювання експертних даних від групи незалежних експертів в інтересах вирішення комплексу задач аналізу стану структур інформаційної боротьби та планування її ведення. The method of expert data processing is examined ...
839230
  Войцехівська І.Н. Методика опрацювання історичних джерел у творчості В.С. Іконникова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-10. – (Історія ; вип. 48)


  Проаналізовано теоретичні засади творчості вченого та методики критичного опрацювання джерел
839231
  Тымчак Г.С. Методика определения акустоупругих коэфициентов связи для материала фасонных профилей металлических конструкций / Г.С. Тымчак, М.В. Филиппова, М.А. Демченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 58--63 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
839232
  Коновалов Г.С. Методика определения борат-иона при гидрохимическом анализе : Автореф... кандид. хим.наук: / Коновалов Г.С.; АН СССР. Гидрохимический ин-т. – Новочеркасск, 1952. – 7 с.
839233
  Булгаков А.Д. Методика определения влияния размера геологоразведочных экспедиций на технико-экономические показатели : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Булгаков А. Д.; Моск. геологоразвед. ин-т. – М., 1984. – 19л.
839234
  Житкова А.С. Методика определения вредных газов и паров в воздухе / А.С. Житкова. – Москва-Л., 1939. – 188 с.
839235
   Методика определения газоносности вмещающих пород угольных месторождений при геологоразведочных работах. – М., 1988. – 109с.
839236
  Набиль М З.И. Методика определения гидрогеологических параметров на орошаемых территориях. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Набиль З.И.М.; МГУ. – М, 1968. – 19л.
839237
  Круглова Е.К. Методика определения доступных форм микроэлементов в карбонатных почвах и растениях / Е.К. Круглова. – Ташкент, 1972. – 52с.
839238
  Щербань А.Н. Методика определения естественных тепловых полей в горном массиве по данным температурных измерений при бурении : ( Реферативная информация ) / А.Н. Щербань, В.П. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 15с.
839239
  Пятницкий В.В. Методика определения интегральных типов коллективов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 36-43. – ISSN 2226-7514
839240
  Пахчанян Г.Г. Методика определения испарения в горных условиях и ее применение к расчету водного и теплового балансов Арагацского массива. : Автореф... канд.техн.наук: / Пахчанян Г.Г.; Гос.гидрол.ин-т. – Л, 1964. – 13л.
839241
   Методика определения коллекторских свойств горных пород по результатам анализа керна и гидродинамических данных. – М., 1975. – 89с.
839242
  Бурдэ А.И. Методика определения комплекса исследования при геологической съемке в поисках / А.И. Бурдэ ; М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Ленинград : Недра, 1975. – 16 с. : черт. – (Лекции на курсах повышения квалификации геологов-съемщиков при ВСЕГЕИ)
839243
  Миневский А.И. Методика определения комплексных затрат предприятия / А.И. Миневский. – М., 1971. – 148с.
839244
  Анисимова О.Н. Методика определения контрольных показателей зффективности социально-экономического развития промышленных предприятий // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 16-23. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
839245
  Барон Л.И. Методика определения коэффициентов трения горных пород / сост.: Л.И. Барон, Л.Б. Глатман ; Ин-т горного дела, Лаборатория механических способов разрушения горных пород. – Москва : [Б. и.], 1961. – 12 с.
839246
  Каск А.Г. Методика определения лимитирующего минимального расхода при расчете качества воды потоков : Автореф... канд. геогр.наук: / Каск А.Г.; МГУ. – Таллин, 1969. – 28л.
839247
  Крымгольц Г.Я. Методика определения мезозойских головоногих : Аммониты и белемниты; В помощь геологу-стратиграфу / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1960. – 90с.
839248
  Мечитов И.И. Методика определения мутности и фракционного состава наносов / И.И. Мечитов. – Тбилиси, 1951. – 19с.
839249
  Эпштейн Е.Ф. Методика определения наивыгоднейшего времени работы долота при бурении скважин / Е.Ф. Эпштейн. – М.Л., 1949. – 28с.
839250
   Методика определения нормативов удельных капитальных вложений. – М., 1962. – 72с.
839251
  Невзоров Андрей Владимирович Методика определения остаточного ресурса современных радиоэлектронных средств вооружения : Дисс. ... канд. технич. наук: 20.02.14 / Невзоров А. В.;КНУТШ. – Киев, 2005. – 135л. – Библиогр.: л.127-135
839252
   Методика определения открытой пористости и коэффициента сжатия пор в пластовых условиях / С.Ф. Поверенный, В.М. Абеленцев, А.И. Лурье, Е.В. Поддубная // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 44-54 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
839253
  Боревский Б.В. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек / Б.В. Боревский, Б.Г. Самсонов, Л.С. Язвин. – Москва : Недра, 1973. – 303 с. : черт. – Библиогр.: с. 294-302 (185 назв.)
839254
  Боревский Б.В. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек / Б.В. Боревский, Б.Г. Самсонов, Л.С. Язвин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 326 с.
839255
   Методика определения показателей механических свойств древесины. – М.-Л., 1949. – 56с.
839256
  Васильев Д.Л. Методика определения показателей физико-механических свойств выбросоопасных пластов / Д.Л. Васильев, Ю.Е. Поляков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 138-148. – ISSN 1607-4556
839257
  Гафуров А.Р. Методика определения пороговых значений индикаторов энергетической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 23-34. – ISSN 1728-8878
839258
  Фахретдинов И.А. Методика определения производных от парциальных мольных величин бинарных растворов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 394-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Предложен графический метод определения производных от парциальных мольных величин бинарных растворов исходя из экспериментальной зависимости экстенсивных термодинамических величин от концентрации. Запропоновано графічний метод визначення похідних від ...
839259
   Методика определения располагаемой реактивной мощности турбогенераторов. – Москва, 1967. – 49с.
839260
  Сумец А.М. Методика определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 28-32 : фото. – Библиогр.: 3 назв.
839261
  Сумец А.М. Методика определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 26-31 : фото. – Библиогр.: 3 назв.
839262
  Ефремова Т.Т. Методика определения содержания органического углерода в болотных и речных водах таежной зоны по оптической плотности вод / Т.Т. Ефремова, О.П. Секретенко, С.П. Ефремов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 941-952 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
839263
   Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями. – М., 1976. – 48с.
839264
   Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями. – Москва : Статистика, 1979. – 62 с.
839265
   Методика определения экономической эффективности внедрения новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов в промышленности. – М., 1962. – 48с.
839266
  Коршунов И.В. Методика определения экономической эффективности вторичных методов добычи нефти. / И.В. Коршунов. – Баку, 1954. – 80с.
839267
   Методика определения экономической эффективности от внедрения новых технологических процессов и средств механизации и автоматизации в промышленности. – М., 1961. – 75с.
839268
   Методика определения экономической эффективности повышения частоты переменного тока для отдельных элементов электроэнергетики, групп оборудования и отраслей народного хозяйства. – Кишинев, 1976. – 54 с.
839269
  Акопов В.С. Методика определения экономической эффективности радиационной дефектоскопии / Акопов В.С. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 121 с.
839270
   Методика определения экономической эффективности размещения промышленности при планировании и проектировании нового строительства. – Москва : Экономика, 1966. – 45 с.
839271
   Методика определения экономической эффективности системы бездефектного изготовления продукции и сдачи ее с первого предъявления. – Саратов, 1964. – 28с.
839272
   Методика определения экономической эффективности формирования территориально-производственных комплексов. – М., 1983. – 39с.
839273
   Методика определения эффективности капитальных вложений. – 4-е изд. – М., 1990. – 22с.
839274
   Методика определения эффективности научной деятельности подразделений вуза. – М., 1976. – 27с.
839275
  Постников В.И. Методика определения эффективности применения радиоактивных изотопов. / В.И. Постников. – М., 1964. – 104с.
839276
  Холин В.Н. Методика опреления содержания железа в железистых породах и рудах по данным геофизических измерений в скважинах Криворожского бассейна и Белозерского района : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Холин В.Н.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1967. – 18л.
839277
   Методика опробования железорудных месторождений на германий и другие рассеянные элементы и подсчета их запасов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 60с.
839278
  Калик А.М. Методика опробования месторождений цветных металлов на германий, селен, теллур, таллий, кадмий, индий, галлий, рений и скандий и подсчета их запасов / А.М. Калик, Г.Г. Ключанский, И.А. Смирнов. – Москва : Недра, 1970. – 48 с.
839279
  Лунина О.П. Методика опробования слюдоносных пегматитов Северной Карелии по керну буровых колонковых скважин. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лунина О.П.; Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1964. – 25л.
839280
  Мягков В.Ф. Методика опробования хромитов Сарановского месторожения / В.Ф. Мягков, В.Л. Баталов. – Пермь, 1966. – 76с.
839281
  Коровкин Ф.П. Методика опроса по истории в 8-10 классах средней школы / Ф.П. Коровкин. – М, 1953. – 80 с.
839282
  Портнов М.Л. Методика опроса учащихся на уроках литературы в старших классах средней школы / М.Л. Портнов. – М., 1958. – 120 с.
839283
  Горев Л.Н. Методика оптимизации природной среды обитания : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко, В.В. Кирпичный. – Київ : Либідь, 1992. – 528с. : ил.57 + Табл.57. – Библ.:102 назв. – ISBN 5-325-00146-9
839284
  Горев Л.М. Методика оптимизации природной среды обитания / Л.М. Горев. – К, 1992. – 520с.
839285
  Власов В.А. Методика оптимизации структуры и численности штатов пофессорского-преподавательского состава вуза / В.А. Власов. – Москва, 1976. – 68с.
839286
  Ткачев Ю.А. Методика оптимизации структуры опробования при геолого-геохимических исследованиях и разведке месторождений на примере залежей нефти / Ю.А. Ткачев, М.П. Кетрис. – Сыктывкар, 1978. – 52с.
839287
  Эльмет Х.А. Методика оптимизации структуры посевных площадей и размедения севооборотов / Х.А. Эльмет. – М., 1978. – 128с.
839288
  Рудницкий А.О. Методика оптимизации уровня участия национальной экономики в системе мирового хозяйства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 50-51
839289
  Слободянюк Р.В. Методика оптимізації екскаваторно-автомобільного комплексу при використанні тимчасових відвалів / Р.В. Слободянюк, М.М. Пижик // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 159-167 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1607-4556
839290
   Методика оптимізації маршруту подолання ППО противника підрозділами тактичної авіації / О.М. Полуйко, П.М. Онипченко, О.В. Тимошенко, В.Я. Корецький // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 48-53. – ISSN 1997-9568


  "Обгрунтована актуальність дослідження способів і тактичних прийомів подолання сучасної ППО противника. Одним із шляхів вирішення даного завдання є автоматизація розрахунку і вибору найвигіднішого маршруту подолання ППО противника, що дозволить із ...
839291
  Іванець Г.В. Методика оптимізації територіальних структур силових відомств з урахуванням рівня техногенно-природних загроз на територіях адміністративно-територіальних одиниць України / Г.В. Іванець, С.А. Горєлишев, Д.С. Баулін // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 39-43. – ISSN 2409-7470
839292
   Методика опытных работ на сенокосах и пастбищах. – М., 1961. – 288с.
839293
  Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. / А.С. Макаренко. – М, 1950. – 108с.
839294
  Зверева Т.И. Методика организации выполнения домашнего задания по дисциплине "Поиск и обработка экономической информации средствами Интернета и офисных приложений" // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 31-34. – ISSN 0234-0453
839295
   Методика организации выставок литературы на иностранных языках. – М., 1971. – 40с.
839296
  Сахарова О.Н. Методика организации деловых игр по математике // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 38-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
839297
  Белый Владимир Кириллович Методика организации и изучения факультативного спецкурса "Строение и свойства твердых тел" : Автореф... канд. пед.наук: / Белый Владимир Кириллович; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1974. – 18л.
839298
  Титов Евгений Петрович Методика организации и оформления тематической выставки в школе / Титов Евгений Петрович. – М. : Просвещение, 1984. – 127с.
839299
   Методика организации и проведения вечера классической немецкой поэзии. – М., 1971. – 71с.
839300
   Методика организации и проведения космовизуальных наблюдений в целях охраны лесов и пожаров. – Москва, 1987. – 36с.
839301
  Ковриго П.А. Методика организации и проведения микроклиматических исследований природных и природно-антропогенных геосистем / П.А. Ковриго. – Минск, 1987. – 50с.
839302
  Астахова Е.В. Методика организации и проведения семинарских занятий по предметам гуманитарного цикла : для магистрантов, аспирантов, преподавателей высшей школы / Астахова Е.В. ; Харьков. гуманитарный ин-т "Народная укр. академия". – Харьков : [б. и.], 2000. – 48 с.
839303
  Бодрова Н.А. Методика организации и проведения уроков внеклассного чтения по литературе в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бодрова Н. А.; Куйбыш. пед. ин-т. – Куйбышев, 1967. – 22л.
839304
  Аллахвердиев Н.Н. Методика организации и проведения учебных экскурсий по географ. (По мат. 5-8 кл. общеобр. школ. АзССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Аллахвердиев Н. Н.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1964. – 23л.
839305
  Джафарадзе А.М. Методика организации и проведеня внеклассной работы по русскому языку с учащимися 5-8 классов азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Джафарадзе А. М.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
839306
   Методика организации научной работы с молодёжью : Материалы международного семинара 26 октября 2001 года. – Київ : Європейський університет, 2001. – 220с. – ISBN 966-7942-04-Х
839307
  Алексич А.П. Методика организации педагогического процесса на уроках русского языка в V-VII классах : из опыта работы / Алексич А.П. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 158 с.
839308
  Абдуллаев А.А. Методика организации работы над языком художественных произведений на уроках чтения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Абдуллаев А.А.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1981. – л.
839309
  Лаврентьев Ю.Г. Методика организации спортивных соревнований в школе / Ю.Г. Лаврентьев, Р.М. Сомус. – Л., 1960. – 124с.
839310
  Ошкая В.П. Методика органических синтезов / В.П. Ошкая. – Рига, 1967. – 105с.
839311
  Данильченко І.Г. Методика організації діалогічної взаємодії в процесі навчання старшокласників української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Данильченко Ірина Григорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
839312
  Рудик А.В. Методика організації екологічної стежки по території ботанічного саду / А.В. Рудик, Л.П. Міронець // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 14. – С. 88-92. – ISSN 2415-8526
839313
  Хмельницький О.Ю. Методика організації захисту інформації в комп"ютерних системах від несанкціонованого доступу / О.Ю. Хмельницький, Ю.В. Хмельницький, Є.В. Стьопін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті представлено методику організації захисту інформації для забезпечення високих показників надійності обчислювальної техніки, під час побудови комплексних систем захисту каналів передачі від яких залежить ефективність та продуктивність роботи ...
839314
  Почапська О.І. Методика організації і проведення виробничої практики в Коледжі журналістики і Масових комунікацій університету Флориди (США) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 28-29
839315
  Панченко В.Ф. Методика організації і проведення фізичної підготовки та масової спортивної роботи в підрозділах, частинах військ протиповітряної оборони України : Навчальний посібник / В.Ф. Панченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 123с.
839316
  Грубінко А. Методика організації індивідуальної навчально-дослідницької роботи студентів (НДРС) (на прикладі історико-правових дисциплін) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 29-35. – ISSN 2524-0129
839317
  Вавринчук М.П. Методика організації контрольних заходів у вищому навчальному закладі з метою підвищення якості освіти в контексті вимог Болонського процесу // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 39-44
839318
  Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Спіцин Є.С. ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2003. – 120, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 63-71. – ISBN 966-638-127-3
839319
  Бондаренко Л. Методика організації рольової гри "Урок літератури" для студентів-філологів (із досвіду роботи) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 42-43
839320
  Бачієва Л. Методика організації самостійної роботи з дисципліни "Апаратне забезпечення персонального комп"ютера" // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 92-97. – ISSN 2308-4634
839321
  Головченко О.І. Методика організації самостійної роботи майбутніх магістрів фармації з органічної хімії засобами дистанційного навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Головченко Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
839322
   Методика організації системи зворотного зв"язку у вищому військовому навчальному закладі / М.М. Медвідь, І.О. Лисичкина, Д.В. Лісовенко, В.М. Лютий, О.В. Ніконенко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 85-91. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
839323
  Покась Л.А. Методика організації та проведення групової позакласної роботи з географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 21-29. – Бібліогр.: 14 назв
839324
  Коляда І. Методика організації та проведення комбінованого уроку при вівченні теми: "Монгольська навала на українські землі" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 2. – С. 34-41
839325
  Кірічук Ю.П. Методика організації та проведення навчальних екскурсій з фізичної географії / Ю.П. Кірічук, Л.А. Покась // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
839326
  Резнік І. Методика організації та проведення навчально-виробничої документознавчої практики у державних архівних установах для студентів гуманітарних факультетів (із досвіду ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (332), липень - вересень. – C. 172-186. – ISSN 0320-9466
839327
  Коновалова Н.П. Методика організації та проведення самостійної роботи при вивченні інженерних дисциплін / Н.П. Коновалова, В.М. Коновалова // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 78-85


  Аналізуються форми та методи самостійної роботи студентів.
839328
  Цуруль О. Методика організації та проведення семінарів: особливості підготовки майбутніх учителів біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 130-140. – ISSN 2312-5993
839329
  Коляда І. Методика організації та проведення театралізованого уроку на тему: "Найвизначніші пам"ятники правової культури України" при вивченні основ правознавства у 9 кл. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 39-41
839330
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку- лекції на тему "Кирило-Мефодіївське товариство" / І. Коляда, Я. Футей // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (160), грудень. – С. 35-39


  Запропоновано розробку уроку, мета якого: закріпити і узагальнити знання учнів про причини утворення, склад та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, його історичне значення у розгортанні українського національно-визвольного руху, розкрити місце ...
839331
  Покась Лілія Методика організації та проведення уроку-конференції з географії : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 31-34. – Бібліогр.: 4 назви
839332
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суд історії на тему: "Микола Іванович Кибальчич - саможертовний мрійник-борець за утвердження справедливого суспільства чи фанатичний революціонер-терорист?" : (до 155-річчя з дня народження М.І. Кибальчича) / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 36-41
839333
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суду історії на тему: "Коліївщина 1768 р. - повстання за свободу українського народу чи кривава різанина сіромою шляхти та євреїв?" / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-40
839334
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суду історії на тему: "Південно-Західний Відділ Імператорського Географічного Товариства - культурно-освітницький осередок освіченого та лояльного владі україн / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-22
839335
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда Ігор, Погорєлов Олексій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-44
839336
   Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда, , Ігор, , Погорєлов, , Олексій // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
839337
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда Ігор, Погорєлов Олексій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-44
839338
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Радянська модернізація в Українській Радянській Соціалістичній Республіці". (історія України, 10 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-24
839339
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - суду історії на тему: "Іван Гонта - відважний сотник, що боровся за свій народ, чи безжалісний месник за особисті кривди?" : (Історія України, 9 клас) / Коляда Ігор, Радчук Андрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-39
839340
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему: "Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України у складі Російської імперії на початку XX ст."(історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 22-31
839341
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему:"Культурне життя в україні у добу гетьманату" (історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 27-34
839342
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему:"Національно-культурне будівництво в добу УЦР" (історія України, 10 кл.) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-32
839343
  Покась Лілія Методика організації та проведення шкільних семінарів на уроках фізичної географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-19 : Схема. – Бібліогр.: 8 назв
839344
  Бернацький М.І. Методика орфографії в середній школі : посіб. для вчителів середн. школи та студентів пед. ін-тів / М.І. Бернацький. – Киев : Радянська школа
Ч. 2. – 1941. – 164 с.
839345
  Чеменян Г. Методика освоєння українського пісенного фольклору в процесі підготовки майбутніх вчителів музики // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 109-115. – ISSN 2414-5076
839346
  Уйсімбаєва Н.В. Методика особистісного самовдосконалення майбутніх учителів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 113-117. – ISSN 2413-1571


  У статті акцентується увага на використанні потенціалу позааудиторної роботи щодо створення умов ефективного процесу особистісного самовдосконалення майбутніх учителів. Визначено та обґрунтовано основні складові методики особистісного ...
839347
  Варковецкая Г.Н. Методика осуществления межпредметных связей в профтеучилищах. / Г.Н. Варковецкая. – Москва, 1989. – 127с.
839348
  Угрюмова Н.И. Методика отбора лексического материала для обучения чтению военных национально-технических текстов (на материале английского языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00 / Угрюмова Н.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
839349
  Брудный В. Методика отбора органов самоорганизации населения для делегирования им Одесским городским советом части собственных полномочий, финансов и имущества / Владимир Брудный, Андрей Крупник, Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу", Одес. общ. ин-т соц. технол. – Одесса : Хоббит, 2005. – 40 с.
839350
   Методика отримання, перевірки та реалізації інформації що до корупційних діянь / М.І. Камлік, П.Т. Гега, Л.М. Доля, В.Я. Діідик // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.72-85. – ISSN 1609-0462
839351
  Женченко М.І. Методика оформлення бібліографічних посилань на електронні ресурси в наукових статтях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 119-124


  У статті розглянуто проблемні питання та визначено основні підходи до оформлення бібліографічних посилань на електронні ресурси. The article deals with problematic issues and the main approaches to a design of bibliographic references to electronic ...
839352
  Кичак В.М. Методика оценивания параметров и характеристик битовых ошибок / В.М. Кичак, В.Д. Тромсюк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 87-99. – ISSN 0572-2691
839353
  Крят В.М. Методика оценки аодных преград / В.М. Крят. – М., 1978. – 159с.
839354
   Методика оценки вредоносности организмов в условиях полевых опытов по современным технологиям (унифицированный подход). – Л., 1984. – 38с.
839355
  Ткаченко Ю.Ф. Методика оценки геофизических параметров статистическими методами. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.12 / Ткаченко Ю.Ф.; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром. – М., 1977. – 20л.
839356
  Годунов А.А. Методика оценки деловых и морально-политических качеств руководителей и специалистов социалистического производства. / А.А. Годунов, П.С. Емшин. – 2-е изд. – Л, 1971. – 38с.
839357
  Ильина В.Г. Методика оценки загрязнения почв и растений в результате применения удобрений и химических средств защиты растений : агрометрологія / В.Г. Ильина, Т.Н. Карамышева // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 248-252 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
839358
  Смирнов В.А. Методика оценки интеграции вуза в региональные процессы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – C. 13-18. – ISSN 1026-955X


  Представлена методика, позволяющая осуществить первоначальную оценку интегрированности вуза в региональные процессы. Выделены три базовых процесса, в которые могут быть вовлечены региональные университеты. В основу методики положены четыре индикатора, ...
839359
  Ситников А.Б. Методика оценки испарения с поверхности рапы Восточного лечебного бассейна Сакского озера на основе баланса масс солей и объемов рассолов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 104-112. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
839360
  Макарец А.Б. Методика оценки качества маркетинговых коммуникаций вузовских веб-сайтов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 4 (75). – С. 46 - 57
839361
   Методика оценки комплексной вредоносности организмов на зерновых культурах. – Л., 1983. – 44с.
839362
  Татьяна Тарасова Методика оценки конкурентоспособности оказываемых услуг транспортными организациями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 454-459 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
839363
  Крамаренко И.С. Методика оценки кредитоспособности заемщика: практический аспект / И.С. Крамаренко, Л.А. Козаченко // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; гл. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 5 (670). – С. 49-60. – ISSN 2522-9311
839364
  Касумов Ф. Методика оценки научных инноваций / Ф. Касумов, Н. Гасанова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 2 (340), лютий. – С. 47-50. – ISSN 1810-3944


  Создание современных и эффективных научно-инновационных систем является одной из первостепенных целей стратегии развития экономики Азербайджанской Республики. Авторы статьи проанализировали наиболее авторитетные глобальные рейтинги и разработали ...
839365
   Методика оценки нефтегазоносности локальных ловушек. – Москва : Недра, 1988. – 194с.
839366
   Методика оценки последствий добычи янтаря по многоспектральным спутниковым снимкам / В.Н. Маслей, Д.К. Мозговой, К.Г. Белоусов, В.С. Хорошилов, А.С. Бушанская, Н.Г. Галич // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 6 (103). – С. 26-36. – ISSN 1561-8889
839367
  Веллингтон П. Методика оценки проростков семян / П. Веллингтон; Под ред. Хорошайлова Н.Г. – Москва : Колос, 1973. – 175с.
839368
   Методика оценки радиационной обстановки. – Гомель, 1980. – 28с.
839369
  Капочкина А.Б. Методика оценки расхода источника субмаринной разгрузки / А.Б. Капочкина, В.И. Михайлов // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 43-45
839370
  Егоршин А.П. Методика оценки результатов труда профессорско-преподавательского состава вуза / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 46-49. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается новая методика балльной оценки результативности труда профессорско-преподавательского состава вузов. Приводятся расчеты по этой методике на примере негосударственного экономического вуза. The article proposed new methodology for ...
839371
  Зеленин И Методика оценки ресурсов подземных вод горных районов. / И Зеленин. – М, 1965. – 136с.
839372
  Цветкова Л.С. Методика оценки речи при афизии / Л.С. Цветкова. – Москва, 1981. – 67с.
839373
  Иночкин В.В. Методика оценки социально-психологического климата в коллективе библиотеки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 62 - 69. – ISSN 0130-9765
839374
  Обиденко В.И. Методика оценки точности определения метрических параметров территории Российской Федерации по цифровым топографическим картам // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 44-50 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
839375
  Карандеев Ю.Т. Методика оценки увлажненности ландшафтов и культурных фитоценозов в связи с мелиорацией земель на Украине : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 100-104 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
839376
  Гродзинский М.Д. Методика оценки устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 32-38 : Табл., картосхема. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
839377
  Пахомычев А.И. Методика оценки физического развития подростков / А.И. Пахомычев. – Москва : Медгиз, 1957. – 108с.
839378
  Афанасьев С.А. Методика оценки экологических рисков, возникающих при воздействии источников загрязнения на водные объекты / С.А. Афанасьев, М.Д. Гродзинский. – Киев : АйБи, 2004. – 64 с. – На тит. листе "Программа экологического оздоровления бассейна Днепра". – ISBN 966-95538-5-7
839379
   Методика оценки экономической эффективности внедрения статистических методов контроля качества продукции. – М., 1976. – 24с.
839380
   Методика оценки экономической эффективности инженерно-геологической съемки (на примере выбора оптимальных трасс трубопроводов на севере Западной Сибири). – М., 1976. – 58с.
839381
   Методика оценки экономической эффективности отраслевых автоматизированных систем управления (ОАСУ) в промышленных министерствах, всесоюзных и республиканских промышленных объединениях. – М., 1976. – 54с.
839382
  Сагайдак-Никитюк Методика оценки эффективности логистической деятельности фармацевтического предприятия // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 32-39 : табл., рис., фото. – Библиогр.: 16 назв
839383
  Кабанов А. Методика оценки эффективности управления денежными потоками в холдинговых компаниях // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 162-176. – ISSN 0207-3676
839384
  Стебленко Э.А. Методика оценки языковой трудности учебных текстов на иностранном (английском) языке. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Стебленко Э.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1982. – 22л.
839385
  Шевченко О.Л. Методика оцінки бар"єрної стійкості водозаборів щодо забруднюючих речовин // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 1025-6415
839386
  Білоус І. Методика оцінки бідності в Україні та проблеми фінансового забезпеченння її подолання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 120-126. – ISSN 1818-5754
839387
  Сунь Лінь Методика оцінки вартості об"єктів нематеріальних активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Економіка ; вип. 41)


  Визначено методику оцінки вартості нематеріальних активів згідно з міжнародними стандартами бухгалтерсьеого обліку у процесі реформування бухгалтерського обліку в Україні.
839388
  Роганова О. Методика оцінки вартості цінних паперів у портфелі банку // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 64-71. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
839389
   Методика оцінки виробничого ризику / О.М. Гурченко, А.С. Бєліков, М.А. Касьянов, В.А. Шаломов, П.І. Стефанович // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 127-140 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
839390
  Турило А.М. Методика оцінки виробничої безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, С.В. Капітула // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 137-143 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
839391
  Скриньковський Р.М. Методика оцінки впливу груп факторів на інвестиційну привабливість машинобудівних підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
839392
  Твердохлібова Д. Методика оцінки впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 40-53. – ISSN 0131-775Х
839393
  Полутренко У.Б. Методика оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 172-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
839394
  Буга Н.Ю. Методика оцінки впливу науково-технологічних факторів на розвиток промисловості проблемних регіонів // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
839395
  Кубенко К.О. Методика оцінки геоекологічної складової якості життя людини в міському середовищі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 130-138. – ISSN 0868-6939
839396
  Козлова О.В. Методика оцінки дивідендного потенціалу акціонерних товариств та порівняння її з іншими методами аналізу діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 97-99. – Бібліогр.: на 6 пунктів
839397
   Методика оцінки досягнення стратегічних (оперативних) цілей Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016-2020 роках / О.В. Устименко, А.К. Павліковський, А.Й. Фучко, П.О. Фесянов // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 115-121. – ISSN 2304-2699
839398
  Князєва О.А. Методика оцінки доцільності сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання / О.А. Князєва, М.А. Дем"янчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
839399
  Третяк А.М. Методика оцінки екологічної небезпеки міського землекористування для життєдіяльності населення / А.М. Третяк, Н.А. Третяк, М.О. Кірова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 35-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
839400
  Климахіна О. Методика оцінки економічного потенціалу регіону // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 38-42. – ISSN 0131-775Х
839401
  Литвин М.М. Методика оцінки ефективності виконання задач охорони державного кордону дільничними інспекторами прикордонної служби на ділянках відділів прикордонної служби органів охорони державного кордону / М.М. Литвин, В.Ф. Сторожук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 185-190
839402
  Курніков С.І. Методика оцінки ефективності використання виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 179-184 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
839403
  Коренюк П. Методика оцінки ефективності використання та відтворення продуктивних угідь сільськогосподарських підприємств / П. Коренюк, Н. Чмуленко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
839404
  Єрмакова О. Методика оцінки ефективності кластерів як каталізаторів експортного потенціалу регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 35-38. – ISSN 1810-3944
839405
  Бурдонос Л.І. Методика оцінки ефективності наукових та науково-технічних робіт у закладі вищої освіти / Л.І. Бурдонос, В.М. Виноградня // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 46. – C. 65-75. – ISSN 2306-546X
839406
  Деменіна О.М. Методика оцінки ефективності системи оперативного контролінгу на промисловому підприємстві // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 158-163. – Бібліогр.: на 10 пунктів
839407
  Ковтуненко О.П. Методика оцінки ефективності функціонування системи тривалого зберігання озброєння та військової техніки / О.П. Ковтуненко, О.В. Зубарев, О.А. Оністрат // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 83-86
839408
  Жук Я.О. Методика оцінки залишкової міцності тонкостінного сталевого елемента конструкції при імпульсному тепловому опроміненні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 134-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У рамках динамічної постановки зв"язаної задачі термомеханіки досліджується залишковий напружено-деформований стан металевого диска, що виникає внаслідок дії теплового імпульсу. Розв"язування осесиметричної задачі проводиться чисельно з використанням ...
839409
  Боков І.Д. Методика оцінки захищеності інформаційних ресурсів компанії / І.Д. Боков, О. Погіба, С.В. Толюпа // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 205-207
839410
  Волкодав В.В. Методика оцінки інвестиційного клімату перехідних країн Європи в контексті міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 134-137
839411
  Турило Анатолій Михайлович Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства / Турило Анатолій Михайлович, Капітула Сергій Васильович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-143. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання оцінюаания інвестиційної безпеки підприємства. Наведено класифікацію інвестиційної безпеки як складової економічної безпеки підприємства. Розроблено методику якісної та кількісної оцінки інвестиційної безпеки підприємства.
839412
  Турило А.М. Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства / А.М. Турило, С.В. Капітула // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-143. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання оцінюаания інвестиційної безпеки підприємства. Наведено класифікацію інвестиційної безпеки як складової економічної безпеки підприємства. Розроблено методику якісної та кількісної оцінки інвестиційної безпеки підприємства.
839413
  Коляда К.Г. Методика оцінки інвестиційної привабливості it-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості / К.Г. Коляда, Т.В. Пуліна, І.А. Нечаєва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 41-45. – ISSN 2306-6814
839414
   Методика оцінки індивідуального ризику дл здоров"я міських дітей 12-15 років / О.Т. Єлизарова, С.В. Гозак, Т.В. Станкевич, А.М. Парац // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 44-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
839415
  Петрина М. Методика оцінки інноваційного потенціалу технопаркової структури // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 119-129. – ISSN 1562-0905
839416
  Паршин Ю.І. Методика оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 18-22. – ISSN 2306-6814
839417
  Світлична В.Л. Методика оцінки кадрового потенціалу підприємства в контексті економіки знань // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 361-367
839418
  Назаренко Р. Методика оцінки комерційних пропозицій потенціальних постачальників // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 16-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
839419
  Никифорова Т.Ю. Методика оцінки конкурентоспроможності країн // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 129-130. – (Серія "Економічні науки")
839420
  Гусак О.Ю. Методика оцінки конкурентоспроможності національної податкової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропонована методика оцінки конкурентоспроможності національної податкової системи як універсального інструментарію міжнародного порівняння систем оподаткування країн світу.
839421
  Чорна М. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств ритейлу в умовах циклічності розвитку національної економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 72-79. – ISSN 1728-9343
839422
  Чорна М. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі / М. Чорна, О. Цуркан, Л. Філіпішина // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.20-24. – ISSN 1728-9343
839423
  Крамаренко І.С. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника: практичний аспект / І.С. Крамаренко, Л.А. Козаченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 49-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2522-9303
839424
  Мась Н. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу ЗСУ в особливий період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор пропонує методику оцінки морально-психологічного стану особового складу під час виконання завдань за призначенням в умовах особливого періоду. В статье автор предлагает методику оценки морально-психологического состояния личного состава ...
839425
  Бардакова С.М. Методика оцінки мотивації персоналу на підприємствах машинобудівної галузі / С.М. Бардакова, Л.М. Сакун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 47-50. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
839426
  Гринюк О.Ю. Методика оцінки природного потенціалу лікувальних мінеральних вод (на прикладі курорту Трускавець) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 47-53. – ISSN 0868-6939


  У роботі розглянуто методику оцінки природного потенціалу мінеральних вод. На основі даної методики досліджено та проаналізовано бальнеологічний потенціал курорту Трускавець. This article describes a methodology for evaluating the potential of natural ...
839427
  Оніщенко С. Методика оцінки регіональних ринків та її використання в банківській діяльності : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 35-39 : Табл., рис.
839428
  Березівський П. Методика оцінки ресурсного потенціалу особистих селянських господарств із позиції системного підходу / П. Березівський, Л. Войнича // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 70-73. – Бібліогр.: 12 назв.
839429
  Трощій Д.О. Методика оцінки ризиків неплатежів при здійсненні операцій фінансового лізингу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 11-14
839430
   Методика оцінки ризиків погіршення якісного стану підземних вод у розрізі оновленого водного законодавства України / К.Є. Бойко, О.Є. Кошляков, О.В. Щербак, К.В. Мудра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 30-31. – ISSN 2306-5680
839431
  Бойко К. Методика оцінки ризику виникнення новітніх зсувів південно-західного берегу Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 76-80. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Інженерно-геологічне освоєння території південного берега Криму, що є геодинамічно активною геолого-тектонічною структурою, завжди ускладнювалось широким розповсюдженням екзогенних геологічних процесів (ЕГП). Особливо небезпечним явищем для регіону є ...
839432
  Камишникова Е.В. Методика оцінки рівня економічної безпеки металургійного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 77-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
839433
  Вергун М.О. Методика оцінки рівня інвестиційного потенціалу ВНЗ в умовах ринкової економіки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 3 (22). – С. 114-116
839434
   Методика оцінки рівня навченості кінцевих користувачів інформаційних систем збройних сил України / В.І. Галаган, А.М. Турейчук, С.В. Бондарчук, О.С. Прокопенко, С.В. Полішко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 85-90. – ISSN 2412-4338
839435
  Воронцов О.С. Методика оцінки рівня розвитку фахової компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби Збройних Сил України в системі підвищення кваліфікації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Впровадження новітніх освітніх технологій дозволяє всім громадянам забезпечити можливість навчання протягом всього життя, створити максимально комфортні умови для здобуття освіти та постійної самоосвіти. У статті представлено методику оцінки рівня ...
839436
  Джулій А.В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Джулій Андрій Володимирович ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 166-180
839437
  Джулій А.В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Джулій Андрій Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
839438
  Долгова К.С. Методика оцінки соціально-економічної ефективності діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, її територіальна диференціація (на прикладі Київської області) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета: запропонувати методику оцінки соціально-економічної ефективності роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (ДЗОВ), а також проаналізувати її територіальну диференціацію на теренах Київської області. Методика: було використано методи ...
839439
  Колеснік В.І. Методика оцінки статистичного ресурсу управлінської діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 46-52. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
839440
  Оксіюк О.Г. Методика оцінки структурної складності семантичної мережі / О.Г. Оксіюк, Ю.В. Волосюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 132-135
839441
  Сусло С.Т. Методика оцінки ступеня ризику діяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 54-56. – Бібліогр.: 5 назв
839442
  Онешко С.В. Методика оцінки технологічного рівня промислової продукції з використанням додаткових критеріїв // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 53-58. – ISSN 2306-6806
839443
  Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового стану банківської системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-55. – ISSN 0131-775Х


  Подано методику оцінки фінансового стану банківської системи. Суть такої методики полягає в тому, що, оцінюючи поведінку його індикаторів за ознакою "кризовості" за шкалою балів (-1, 0, +1) і підсумовуючи отримані оцінки для всіх цих індикаторів, ...
839444
  Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового стану банківської системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-55. – ISSN 0131-775Х
839445
  Балицька М.В. Методика оцінки фінансової стійкості страхової компанії // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 32-35. – ISSN 2076-4561
839446
  Крайнов О.В. Методика оцінки якості інформаційно-аналітичного забезпечення роботи автоматизованих інформаційних систем органів управління військового призначення / О.В. Крайнов, Р.І. Грозовський, А.А. Кравчук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (36). – С. 69-74. – ISSN 2311-7249
839447
  Головач Н. Методика оцінювання відповідності професійно значущих якостей фахівців з управління персоналом та економіки праці вимогам ринку праці // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 56-60. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
839448
  Городнов В.П. Методика оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців / В.П. Городнов, С.М. Суконько // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 38-46. – ISSN 2078-7480
839449
  Кухтенкова Тетяна Методика оцінювання групової роботи учнів на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 40-41. – Бібліогр. 6 назв
839450
  Залізко В.Д. Методика оцінювання економічної безпеки сільських територій України / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.19-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
839451
  Руликівський В. Методика оцінювання ефективності державного управління розвитком агропромислового комплексу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 98-104
839452
  Пасічник В.І. Методика оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу військового підрозділу до виконання завдань за призначенням / В.І. Пасічник, В.С. Афанасенко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (62). – C. 59-69. – ISSN 2078-7480
839453
  Павлов Я.В. Методика оцінювання ефективності функціонування системи відновлення автобронетанкової техніки Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (86). – С. 110-115. – ISSN 2078-7480
839454
  Скриньковський Руслан Миколайович Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 228-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано підходи та запропоновано методику оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування в системі "інвестор - реципієнт".
839455
  Вахович І.М. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / І.М. Вахович, І.В. Олександренко, М.С. Забедюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 154-160. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
839456
  Сікорський Д.О. Методика оцінювання інформаційних ризиків в CRM системах на підгрунті нечіткої логіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6814
839457
  Бучик С.С. Методика оцінювання інформаційних ризиків в автоматизованій системі / С.С. Бучик, С.В. Мельник // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 33-43. – ISSN 2076-1546
839458
  Смачило В. Методика оцінювання кадрового потенціалу на підприємстві // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С. 22-27 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912 01
839459
  Селіверстова Людмила Сергіївна Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
839460
  Селіверстова Людмила Сергіївна Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
839461
  Селіверстова Л.С. Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
839462
  Ільїч Л.М. Методика оцінювання конкурентоспроможності робочої сили / Л.М. Ільїч, М.О. Кримова // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 165-177. – ISSN 2072-9480
839463
  Махнуша С.М. Методика оцінювання параметрів конкурентноспроможності торгової марки як елементу її потенціалу : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
839464
  Кравченко Н.О. Методика оцінювання потенціалу ефективного функціонування та територіальної організації рекреаційного господарства регіону : економіка та екологія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 172-178 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
839465
  Россоха В.В. Методика оцінювання потенціалу інновацій : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 68-75. – Бібліогр.: 11 назв
839466
  Балан В.Г. Методика оцінювання потенціалу синергізму угод злиття та поглинання / В.Г. Балан, О.М. Кичань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 34-40. – ISSN 2306-6814
839467
  Фіалко О.Й. Методика оцінювання прогнозних експлуатаційних ресурсів термальних вод в умовах їх штучного поповнення (на прикладі гідротермальних родовищ Закарпатської області) : гідрогеологія / О.Й. Фіалко, А.А. Барило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-77 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 16)


  Наведено методику та результати оцінки штучно поповнюваних прогнозних експлуатаційних ресурсів темпоральних вод семи термоаномальних родовищ Закарпатської області. Ресурси розраховано методом узагальнених систем свердловини, складають 239,4 тис. ...
839468
  Мазур О.Є. Методика оцінювання регіонального рівня інституціонального розвитку роздрібної торгівлі // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 88-101. – ISSN 2413-9998
839469
   Методика оцінювання результативності служби з охорони громадського порядку / С.О. Годлевський, К.О. Споришев, В.М. Бацамут, О.В. Лавніченко, І.І. Приходько // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 16-24. – ISSN 2078-7480
839470
  Шулюк Б. Методика оцінювання результативності фінансових інструментів і важелів державно-приватного партнерства: полеміка в науковому середовищі // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 4 (106), жовтень - грудень. – С. 74-83. – ISSN 2786-4537
839471
  Дмитренко Т. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 20-30. – ISSN 1810-3944
839472
  Худокормова М.І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 283-289 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
839473
  Моргулець О.Б. Методика оцінювання рівня автономії ВНЗ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 11 (174). – C. 152-157
839474
  Протопопова Н.А. Методика оцінювання рівня економічної безпеки підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 190-193. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
839475
  Кацалап В.О. Методика оцінювання рівня інформаційного впливу на особовий склад збройних сил України в ході проведення антитерористичної операції // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 38-42. – ISBN 978-966-2439-41-0
839476
  Терлецька В.О. Методика оцінювання розвитку венчурних структур // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 24-31. – ISSN 2707-5710
839477
  Величко О.П. Методика оцінювання розвитку логістики підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 45-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
839478
  Пєстова І.О. Методика оцінювання стану рослинності урбанізованих територій з використанням багатоспектральних космічних знімків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Пєстова Ірина Олександрівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
839479
  Кулинич Р. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
839480
  Кібук Т.М. Методика оцінювання стратегічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 31-37
839481
  Попова В.В. Методика оцінювання структурних зрушень факторних комбінацій української економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 30-36
839482
  Мельник Л.Ю. Методика оцінювання та діагностика процесу формування економіки знань аграрної сфери України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 33-39. – ISSN 2306-6792
839483
  Козлова А.О. Методика оцінювання та картування біорізноманіття з використанням багатоспектральних даних дистанційного зондування землі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.12 / Козлова А.О.; НАНУ; Ін-т геологічних наук; Науковй центр аерокосмічних досліджень землі. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
839484
  Бевза Б. Методика оцінювання та порівняння сили президентів із позиції сфер повноважень: теоретизація й апробація на прикладі країн Африки / Б. Бевза, І. Пилипів, В. Литвин // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 121-135. – ISSN 2519-4518
839485
  Арістова А. Методика оцінювання фінансового результату банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 48-51. – ISSN 1605-2005
839486
  Богатирьов І.І. Методика оцінювання фінансової глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 16-19
839487
  Кашина Г. Методика оцінювання якості електронних навчальних ресурсів у системі післядипломної педагогічної освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 229-240
839488
  Міхно О. Методика оцінювання якості міського середовища / О. Міхно, І. Патракеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підхід до оцінки стану навколишнього антропогенно-трансформованого середовища, заснований на метаболічній концепції міського середовища. Удосконалення існуючих та розробка нових індикаторів є важливим етапом у напрямку впровадження у ...
839489
  Браткевич В.В. Методика оцінювання якості мультимедійних продуктів / В.В. Браткевич, Т.Ю. Гринько // Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології" (PMW-2021) : 18-22 трав. 2021 р., м. Харків, Україна : [у 2 т.] / "Поліграфічні, мультимедійні та wеb-технології" (РМW-2021), міжнар. наук.-техн. конф. – Харків : Мадрид, 2021. – Т. 1 : / [редкол.: В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, О.В. Вовк]. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7988-57-0
839490
  Кошик Ю.О. Методика палеогеографічних реконструкцій плейстоцену Придніпров"я за малакофауністичними даними / Ю.О. Кошик, І.Л. Люрін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 11-18 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 16)
839491
  Нагірний В.М. Методика палеогеоморфологічних досліджень при вивченні буровугільних покладів Дніпровського басейну // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 48-51. – Бібліогр.: 6 назв
839492
  Ашмарин Б.А. Методика педагогических исследований в физическом воспитании : учеб. пособие / Ашмарин Б.А. – Ленинград, 1973. – 152 с.
839493
   Методика педагогического воздействия. – М, 1967. – 144с.
839494
  Іващенко О.В. Методика педагогічного контролю рівня рухової підготовленості дівчат 16-17 років // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1818-9172
839495
  Ромакин М.И. Методика первоначального обучения линейному программированию в средних общеобразовательных и специализированных школах, развиваемого на транспортной задче : Автореф... канд. пед.наук: / Ромакин М. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1966. – 11л.
839496
  Васильев В.А. Методика первоначальной стадии обучения английскому языку : Автореф... канд. пед.наук: / Васильев В.А.; Военнйы ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 20л.
839497
  Бутович О. і Методика перевірки первинної інформації про незаконну емісію та обіг акцій на ринку цінних паперів / О. і Бутович, С.І. Ніколаюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 124-132
839498
  Бондарь С.Н. Методика перевода с иностранного языка на родной в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: / Бондарь О.Н.; 1-й Ленинградский государственный педагогический институт иностранных языков. – Ленинград, 1951. – 14 с.
839499
  Андрушенко В.Я. Методика переказу в середній школі : з досвіду роботи / В.Я. Андрушенко. – Київ : Радянська школа, 1958. – 92 с.
839500
  Кочеткова І.В. Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 337-340. – Бібліогр.: 3 назв.
839501
  Петкевич Г.И. Методика петрофизичского изучения коллекторов нефти и газа в условиях, моделирующих пластовые / Г.И. Петкевич, О.В. Шеремета, Г.И. Притупко; АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наук. думка, 1979. – 130с.
839502
  Косенко М.Ю. Методика підбору та використання літератури для курсових і дипломних робіт та проектів / М.Ю. Косенко, Є Є. Кравченко. – Львів, 1961. – 72с.
839503
  Кучерина Л.А. Методика підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 87-89. – Бібліогр.: 2 назв.
839504
  Артабаєв Ю.З. Методика підвищення точності комплексованих навігаційних систем на основі прогнозуючих моделей з використанням генетичних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Артабаєв Юрій Зуберович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
839505
  Коротков П.А. Методика підвищення чутливості кількісного рентгенофлуоресцентного аналізу біологічних проб, що базується на методі максимальної правдоподібності / П.А. Коротков, Є.К. Кириленко, С.М. Гальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 248-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Представлено результати практичного використання методики підвищення чутливості у кількісному рентгенофлуоресцентному аналізі. Методика базується на методі максимальної правдоподібності і може використовуватись у випадках сильного ...
839506
  Жебка В.В. Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Жебка Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
839507
  Вітько О.В. Методика підготовки Diploma Supplement у ВНЗ України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 45-48. – ISSN 2078-1016


  У статті обгрунтовано необхідність та переваги використання такого Diploma Supplement.
839508
  Медвідь М. Методика підготовки вищого військового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання якості освітньої програми №№ 1 та 2 // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 129-137. – ISSN 2307-4906
839509
  Дейнека О.Г. Методика підготовки і оформленя курсових, дипломних та магістерських робіт // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 59-60
839510
  Шик Л.В. Методика підготовки і читання лекції / Л.В. Шик. – К., 1947. – 36с.
839511
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович, канд. біолог. наук. – Київ : Знання, 1964. – 32 с. – (Знання в маси / Товариство "Знання" УРСР. Науко-методичний кабінет ; Серія VII, № 8)
839512
  Ружейников В.Т. Методика підготовки і читання лекцій на педагогічні теми / В.Т. Ружейников. – К., 1963. – 23с.
839513
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання масових лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович, канд. біолог. наук ; Міністерство культури УРСР. Головне управління Культурно-освітніх установ. Центральне лекційне бюро. – Харків : Вид. Книжкової палати УРСР, 1954. – 36 с. – Бібліогр.: Література с. 33-34
839514
  Беземчук Л. Методика підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва (на прикладі матеріалів віртуальної екскурсії "Григорій Сковорода — митець, філософ, просвітитель") / Л. Беземчук, В. Фомін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (109). – С. 59-66. – ISSN 1562-529Х
839515
  Сірак І.П. Методика підготовки майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 227-235. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
839516
  Хищенко О.О. Методика підготовки майбутніх учителів до проектно-технологічної діяльності старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Хищенко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
839517
  Андрощук І. Методика підготовки майбутніх учителів технологій та інженерії у США / І. Андрощук, І. Андрощук // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 3. – С. 124-130. – ISSN 2308-4081
839518
  Єлісовенко Ю. Методика підготовки ораторської промови: від вибору теми до виступу // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 97-103
839519
  Красницька О. Методика підготовки публічного виступу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 191-202. – ISSN 2617-1775
839520
   Методика підготовки спортсменів в сучасному спортивному фітнесі із застосуванням ізометричної гімнастики і кардіонавантажень на початковому етапі / Ж.Л. Козіна, В. Николаєва, О. Попов, М. Олейник, С.О. Глядя, Ю.К. Васильєв // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 60-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2520-2677
839521
  Демченко Ю.М. Методика підготовки студентів до проведення уроків математики в початкових класах // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 130-133. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
839522
  Лубенченко О.Е. Методика підготовки суб"єктів аудиторської діяльності до зовнішнього контролю якості аудиторських послуг / О.Е. Лубенченко, А.В. Лисюк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 116-130 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
839523
  Пузіков Д.О. Методика підготовки суб’єктів освітньої діяльності до застосування теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 75-82. – ISSN 2411-1317
839524
  Гурвич С.С. Методика підготовки та читання лекцій на філософські теми / С.С. Гурвич, К.П. Руденко. – К., 1964. – 32с.
839525
   Методика підтримки поняття "компромісних рішень" при синтезі складних систем різного призначення / Я.Б. Волянська, Т.С. Обнявко, С.М. Волянський, О.А. Онищенко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (67). – С. 5-15 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-8810
839526
   Методика планирования производительности труда в промышленности. – М., 1964. – 80с.
839527
  Зеленовский А.Ф. Методика планирования себестоимости промышленной продукции. / А.Ф. Зеленовский. – М., 1937. – 64с.
839528
   Методика планирования социального развития коллектива промышленного предприятия. – Л., 1970. – 264с.
839529
   Методика планирования социального развития коллектива промышленного предприятия. – К., 1972. – 136с.
839530
   Методика планирования труда на основе трудоемкости. – Москва, 1967. – 96с.
839531
   Методика планирования фанерного производства (формы и методы расчета техпромфинплана). – М., 1940. – 391с.
839532
  Горелик И.Г. Методика планирования черной металлургии / И.Г. Горелик. – М, 1937. – 124с.
839533
  Сирчин О.Л. Методика планування показників кредитної діяльності банку // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 127-134. – ISSN 2313-4569
839534
  Лисенко Н.Ф. Методика по гравиметрии и титриметрии / Н.Ф. Лисенко. – Саратов, 1981. – 38с.
839535
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 184 л. + Додаток: л. 178-184. – Бібліогр.: л. 160-177
839536
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
839537
  Мургул М.А. Методика повышения энергетической эффективности жилой исторической застройки Санкт-Петербурга / М.А. Мургул, Е.П. Олейник // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 197-204. – Библиогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
839538
   Методика подготовки и проведения семенарских занятий по общественным наукам. – Киев, 1978. – 52 с.
839539
  Лютер А.И. Методика подготовки и проведения устных журналов : лекция по курсу "культ. просвет. работа" / А.И. Лютер; М-во культуры РСФСР, Моск. гос. библиотеч. ин-т. – Москва : [б. и.], 1961. – 40 с.
839540
  Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и экономическим специальностям : Учебное пособие / П.И. Вахрин; Информационно-внедренческий центр "Маркетинг". – Москва : Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. – 135с. – ISBN 5-7856-0102-8
839541
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – М., 1945. – 43с.
839542
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – Смоленск, 1946. – 40с.
839543
  Пономарева И.Д. Методика подготовки и чтения лекций по биологии / И.Д. Пономарева. – К., 1977. – 16с.
839544
  Анисимов С.Ф. Методика подготовки и чтения лекций по этике / С.Ф. Анисимов ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде марксистско-ленинской философии. – Москва : Знание, 1976. – 32 с. – (В помощь лектору)
839545
  Платонов Г.В. Методика подготовки научно-популярной лекции / Г.В. Платонов, Т.Г. Григорьян. – Москва, 1980. – 64с.
839546
   Методика подготовки рукописи научной работы : Вопросы композиции, стиля и оформления: Указ. книг, статей, авторефератов и диссертаций на рус. и иностр. яз. за 1972-1981 гг. – Москва, 1982. – 22с.
839547
  Каримов И.И. Методика подготовки студентов гуманитарного профиля по информатике в классическом университете // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 3 (35). – С. 127-131.


  Определены цели и задачи развития информационной компетентности как составной части развития информационной культуры гуманитарных специальностей.
839548
  Якубова Р.М. Методика подготовки учащихся к олимпиадам по географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 48-51 : Табл. – ISSN 0016-7207
839549
  Чернобай Е.В. Методика подготовки учителей к проектированию учебного процесса в информационной образовательной среде // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0234-0453
839550
  Бекетов В.А. Методика подготовки юных спортсменов : учеб. пособ. / В.А. Бекетов ; МВ и ССО УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образов., Симферопольский гос. ун-т им. М.В. Фрунзе. – Киев : УМК ВО, 1988. – 52 с.
839551
  Мудрецова Е.А. Методика подземных гравиразведочных работ с гравиметрами на рудных месторождениях / Е.А. Мудрецова. – Москва, 1963. – 36с.
839552
  Иванова Р.А. Методика подкотовки и выполнения дипломной работы по истории партийно-советской печати / Р.А. Иванова. – М, 1969. – 20с.
839553
  Хом"як І.М. Методика подолання інтерференційних впливів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 70-79


  Аналізуються інтерференційні впливи на мовлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Характеризується методика навчання правопису з урахуванням мовленнєвого середовища, в якому перебувають школярі. The article deals with the analysis of the ...
839554
  Изаксон С.С. Методика подсчета запасов полезных ископаемых / С.С. Изаксон. – Москва, 1940. – 220с.
839555
  Жданов М.А. Методика подсчета запасов природных горючих (углеводородных) газов / М.А. Жданов. – Москва : АН СССР, 1940. – 59 с.
839556
  Куликова Е.М. Методика подсчета экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений на промышленных предприятиях / Е.М. Куликова. – М., 1962. – 60с.
839557
  Архієреєв С.І. Методика поетапної оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства / С.І. Архієреєв, В.В. Мєшкова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 210-221. – ISSN 2222-4459
839558
  Петренко В.С. Методика позакласної роботи з історії / В.С. Петренко. – К, 1973. – 144с.
839559
  Гаврилюк О.К. Методика позиціонування та стратифікації сільських територій за рівнем соціально-економічного розвитку // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 117-120
839560
  Усачев И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования / И.В. Усачев, И.И. Ильясов. – М., 1980. – 37с.
839561
  Рябченко В.М. Методика поиска оптимальных параметров тонкостенных систем : Автореф... канд. техн.наук: / Рябченко В. М.; ХАИ. – Х., 1965. – 19л.
839562
  Хатьянов Ф.И. Методика поисков газонефтеносных структур в Башкирско-Оренбургском Приуралье / Ф.И. Хатьянов, С.С. Насыров. – Уфа, 1960. – 43с.
839563
  Ним Ю.А. Методика поисков глубокозалегающих полиметаллических меторождений пластового типа зондированиями методом переходных процессов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Ним Ю.А. ; Иркутск. ГУ. – Иркутск, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
839564
  Рожков Г.Ф. Методика поисков зон выклинивания гранулярных коллекторов нефти и газа в отложения нижнего мела Таджикской депрессии : Автореф... канд. геол. мнер.наук: / Рожков Г. Ф.; Всес. нефт. науч.-исслед. геол. развед. ин-т. – Л., 1967. – 25л.
839565
  Габриэлянц Г.А. Методика поисков и разведки залежей нефти и газа / Г.А. Габриэлянц. – Москва : Недра, 1985. – 304 с.
839566
  Федорчук В.П. Методика поисков и разведки скрытого ртутно-сурьмяного оруднения / В.П. Федорчук. – М, 1964. – 288 с.
839567
  Фвег М.П. Методика поисков калийных солей / М.П. Фвег. – Новосибирск, 1967. – 40с.
839568
  Красильников П.К. Методика полевого изучения подземных частей растений / П.К. Красильников. – Л., 1983. – 207с.
839569
  Алехин В.В. Методика полевого изучения растительности и флоры : с 52 рис. в тексте / В.В. Алехин ; Науч.-исслед. ин-т краеведческой и музейной работы. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наркомпрос, 1938. – 206 с. : ил.
839570
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – Москва, 1965. – 423с.
839571
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / Б.А. Доспехов. – 4-е перераб. и доп. – М, 1979. – 416с.
839572
  Шляхтин Г.В. Методика полевых исследований экологии амфибий и рептилий / Г.В. Шляхтин, В.Л. Голикова. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1986. – 76с.
839573
  Иванов В.Б. Методика полевых ландшафтных исследований / В.Б. Иванов. – Ленинград : ЛГУ, 1968. – 28с.
839574
  Константинов П.Н. Методика полевых опытов / П.Н. Константинов. – М., 1939. – 392с.
839575
  Широков Б.А. Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. / МВиССО РСФСР ; Калининский гос. ун-т ; Б.А. Широков ; [науч. ред. А.М. Гусев]. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1977. – 60 с.
839576
  Ханикіна Н.В. Методика поліситуаційно-ономасіологічного аналізу мотивації дієслівної семантики фізичного і психічного станів суб"єкта // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 195-202. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто нові методики аналізу дієслів, з-поміж яких найбільш продуктивними визнано поліситуаційний аналіз, розроблений Н. Лебедєвою та її учнями, а також когнітивно-ономасіологічний аналіз, запропонований О. Селівановою й широко ...
839577
  Пестряков А.К. Методика полустационарных ландшафтных исследований / А.К. Пестряков. – Саратов, 1978. – 32с.
839578
  Михеев В.И. Методика получения и обработки экспериментальных данных в психолого-педагогических исследованиях / В.И. Михеев. – М., 1986. – 83с.
839579
  Купрієнко Ю.В. Методика поняттєвого аналізу галузевих текстів для формування предметної компетентності майбутніх перекладачів / Ю.В. Купрієнко, Л.М. Черноватий // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 322-327. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
839580
  Стецюк Є.І. Методика попередження надзвичайних ситуацій, пов"язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 ; 21 / Стецюк Євген Ігорович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цив. захисту України. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
839581
  Кіт В.І. Методика порівняльного аналізу продуктивності та інформаційної безпеки серверів Linux та Microsoft Windows NT в корпоративних мережах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 262-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано методику порівняльного тестування серверних операційних систем та апробовано в реальних умовах.
839582
  Павлищева О.П. Методика постановки голоса : краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пения / О.П. Павлищева. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 124 с.
839583
  Василенко Ю.С. Методика постановки голоса / Ю.С. Василенко, О.С. Орлова. – Москва, 1980. – 16с.
839584
  Прокопова Л.І. Методика постановки німецької вимови в середній школі / Л.І. Прокопова. – Київ, 1969. – 144с.
839585
  Масло С.В. Методика построения аналитической полной диаграммы деформирования горных пород для формирования исходных данных численных задач геомеханики / С.В. Масло, С.Н. Гапеев // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 97-105. – ISSN 1999-981Х
839586
  Егерев Методика построения графиков функций / Егерев, Радунский, Д.А. Тальский. – Москва : Высшая школа, 1967. – 131 с.
839587
  Матковская О.Г. Методика построения интегральных индикаторов состояния атмосферного воздуха // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 12-17 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
839588
  Гапон С. Методика построения карты геосистем Горного Крыма средствами ГИС // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 44-52


  Для территории Горного Крыма, имея в наличии цифровую модель рельефа (ЦМР) снимок SRTM и карты природных сред среднего и крупного масштабов, с использованием географических информационных систем (ГИС) синтезирована карта геосистем Горного Крыма. ...
839589
  Фыс Михаил Михайлович Методика построения модельных распределений плотности, потенциала и ускорения силы тяжести внутри общеземного эллипсоида : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.21 / Фыс Михаил Михайлович; НИИ геодезии, аэеросъемки и картографии. – М., 1986. – 23л.
839590
  Борисов С.Н. Методика построения номограмм с помощью БЭСМ-6 / С.Н. Борисов. – Москва : ВЦ АН СССР, 1982. – 67 с. : ил. – Библиогр.: с. 66 (8 назв.). – (Сообщество по вычислительной математике / АН СССР, ВЦ)
839591
  Азбель И.Я. Методика построения скоростного разреза верхней мантии по годографам первых вступлений и амплитудным кривым : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Азбель И.Я.; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – М., 1968. – 12л.
839592
  Грездов Г.Г. Методика построения теста на проникновение в автоматизированную систему, основанная на територии графов // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 1 (44). – С. 34-44. – ISSN 2411-3816
839593
  Якушина Л.З. Методика построения урока иностранного языка в средней школе. / Л.З. Якушина. – М., 1974. – 94с.
839594
  Закс А.Б. Методика построения экспозиции по истории СССР : С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Мин. культуры РСФСР ; НИИ Музееведения ; А.Б. Закс. – М : Гос. изд-во культурно-просветительной литературы, 1957. – 124 с. : ил.
839595
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 136-159. – Бібліогр.: л. 160-176
839596
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
839597
  Слюняєв А.С. Методика пошуку рішення в інтелектуальній мультиагентній інформаційно-керуючій системі аеропорту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 110-113
839598
  Миронов М.М. Методика пояснювального читання / М.М. Миронов. – 2-е вид. переробл., доп. – К., 1959. – 224с.
839599
  Иванов П.П. Методика правописания безудараных галасных корня слова. / П.П. Иванов. – М, 1948. – 158с.
839600
  Иванов П.П. Методика правописания безударных гласных в начальной и средней школе. / П.П. Иванов. – 2-е изд. – М, 1955. – 240с.
839601
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – М., 1936. – 128с.
839602
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 3-е изд, перераб. – М.-Л., 1947. – 166с.
839603
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 256с.
839604
  Асаров Х.К. Методика практикума по агрохимии : пособие для учителей сельск. школ / Асаров Х.К., Замяткин Г.А. – Москва : Просвещение, 1974. – 143 с. : ил., черт.
839605
  Егорова Р.И. Методика практикума по обработке тканей / Р.И. Егорова. – М., 1975. – 160с.
839606
  Тарасов В.М. Методика практикума по плодоводству. / В.М. Тарасов. – М., 1975. – 159с.
839607
  Райков Б.Е. Методика практических занятий по природоведению / Б.Е. Райков. – Петроград, 1915. – 178 с.
839608
  Волгарь Л.Г. Методика предметизации биологической литературы / Л.Г. Волгарь. – Ленинград, 1962. – 128с.
839609
  Карпова С.Г. Методика предметизации технической литературы. / С.Г. Карпова. – Л., 1957. – 232с.
839610
  Каноныкин Н.П. Методика преподавани русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 5-е изд., перераб. – Л., 1955. – 644с.
839611
  Рустамов Т.М. Методика преподавания "Основы генетики и селекции" в курсе общей биологии среденй школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Рустамов Т.М. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 32 с.
839612
  Кудреватов Г.А. Методика преподавания алгебраических уравнений в 7-9 классах общеобразованительной школы с политехническим обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кудреватов Г.А.; М-вод просвещения РСФСР,. – М, 1962. – 19л.
839613
  Скугорева Е.И. Методика преподавания алгебраических уравнений в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скугорева Е.И.; Киев.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
839614
  Барыбин К.С. Методика преподавания алгебры : пособ. для учителей восьмилет. школы / К.С. Барыбин. – Москва : Просвещение, 1965. – 343 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 337-339
839615
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания алгебры и элементы функций. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1977. – 134с.
839616
  Димент М.И. Методика преподавания английского герундия в узбекской студенческой аудитории. : Автореф... Канд.пед.наук: / Димент М.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 21л.
839617
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в 5-7 классах / В.Д. Аракин ; под ред. И.В. Карпова и И.В. Рахманова. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1950. – 324 с. – Библиогр.: с. 315-320. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
839618
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в VIII-X класcах / В.Д. Аракин. – Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1958. – 372 с. – Библиогр.: с. 361-366. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
839619
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 5-е. – М., 1947. – 222с.
839620
  Аничков И.Е. Методика преподавания английского языка в средней школе : учеб. пособие для пед. ин-тов / И.Е. Аничков, В.Н. Саакянц. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1966. – 248 с. – Библиогр.: с. 233-240
839621
  Кавун И.Н. Методика преподавания арифметики / И.Н. Кавун, Н.С. Попова. – Москва-Ленинград, 1934. – 416 с.
839622
  Чекмарев Я.Ф. Методика преподавания арифметики / Я.Ф. Чекмарев, В.Т. Снигирев. – Москва, 1965. – 352 с.
839623
  Пчелко А.С. Методика преподавания арифметики в начальной школе / А.С. Пчелко. – М., 1949. – 363 с.
839624
  Чичигин В.Г. Методика преподавания арифметики для учит. ин-тов / В.Г. Чичигин. – 2-е изд. – Москва, 1952. – 312 с.
839625
  Левитан Е.П. Методика преподавания астрономии в средней школе / Е.П. Левитан. – Москва : Просвещение, 1965. – 227 с.
839626
  Марченко М.Т. Методика преподавания белорусского языка. Обучение грамоте. : Автореф... канд. пед.наук: / Марченко М.Т.; Минский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1967. – 23л.
839627
  Широких П Д. Методика преподавания биологии / П Д. Широких, Г.С. Нога. – Москва, 1980. – 176с.
839628
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии / Д.П. Широких, Г.С. Нога. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1983. – 49с.
839629
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии и химии : Методические указания / Д.П. Широких. – Москва, 1978. – 71с.
839630
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Москва, 1936. – 215с.
839631
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники в средней школе / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва, 1941. – 351с.
839632
  Лисакович Петр Иосифович Методика преподавания в высшем общевойсковом командном училище : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лисакович Петр Иосифович; Тбилис. гос. ун-т. – Орджоникидзе, 1976. – 28л.
839633
  Бабков И.И. Методика преподавания географии : общие методич. указания / И.И. Бабков ; ЛГУ, Отдел заочного обучения, Географический фак-т, V курс. – Ленинград : ЛГУ
Методическое письмо № 1 / И.И. Бабков. – 1959. – 24 с.
839634
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии : Учебное пособие / С.Ф. Каргалова. – Москва, 1959. – 287с. : карта
839635
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания / Н.Н. Студенцов. – Москва, 1965. – 46с.
839636
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии / С.Ф. Каргалова. – 2-е, доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1966. – 319с.
839637
  Белевич И.В. Методика преподавания географии : практические работы / И.В. Белевич, Р.В. Богуш, К.Ф. Строев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 128 с. : ил.
839638
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 3-е, изд. перераб. и дополненное. – Москва : Просвещение, 1975. – 368 с
839639
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студентов-географов IV курса / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва : Московский университет, 1977. – 76с.
839640
  Кузнецов М.В. Методика преподавания географии / М.В. Кузнецов, И.Т. Твердохлебов. – Москва, 1989. – 79с.
839641
  Богданова Л.А. Методика преподавания географии в начальной школе : пособие для учителей начальной школы / Л.А. Богданова. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 169, [7] с.
839642
  Горощенко В.П. Методика преподавания географии в начальной школе / В.П. Горощенко. – М., 1953. – 159с.
839643
  Куразов Н.Ф. Методика преподавания географии. / Н.Ф. Куразов. – Москва, 1950. – 223с.
839644
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания геометрии / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1979. – 112с.
839645
  Ошкаров А. Методика преподавания глагола в казахской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ошкаров А. ; Алма-Ат. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 33 с.
839646
  Ошкаров А. Методика преподавания глагола в казахской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ошкаров А.; Алма-Ат.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
839647
  Гукасова Т.М. Методика преподавания глагольных форм немецкого языка при обучении техническому персоналу : Дис... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; МВО СССР. Львовский политехнических ин-т. – Львов, 1950. – 328л.
839648
  Иевлева З.Н. Методика преподавания грамматики в практическом курсе русского языка для иностранцев / З.Н. Иевлева. – М, 1981. – 144с.
839649
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
839650
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
839651
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – Изд. 2-е. – Москва, 1952. – 287с.
839652
  Горбунов Н.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе / Н.А. Горбунов. – М, 1947. – 263с.
839653
  Церковницкий А.А. Методика преподавания законов динамики Ньютона в школе нового типа : Автореф... канд. пед.наук: / Церковницкий А. А.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1962. – 19л.
839654
  Яхонтов А.А. Методика преподавания зоологии / А.А. Яхонтов, Е.А. Флерова. – Москва, 1955. – 528с.
839655
  Рубцов И.Е. Методика преподавания и изучения философии в высшей партийной школе / И.Е. Рубцов, Н.С. Пономарев. – Москва, 1986. – 72с.
839656
  Трофимов А.К. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / А.К. Трофимов. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
839657
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – М, 1974. – 246с.
839658
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1975. – 96с.
839659
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1980. – 240с.
839660
  Рысбекова Б. Методика преподавания имени существительнгого в Киргизской начальной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Рысбекова Б.; МНО Кирг.ССР, Криг.ГУ. – Фрунзе, 1975. – 48л.
839661
  Бетлемидзе Н.Р. Методика преподавания имени существительного в 5 классе грузинских школ. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бетлемидзе Н.Р.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1954. – 20л.
839662
   Методика преподавания иностран. язык. в вузе. – Ленинград
Вып. 1. – 1978
839663
  Ганшина К.А. Методика преподавания иностранных языков / К.А. Ганшина. – Москва, 1930. – 58с.
839664
  Ганшина К.А. Методика преподавания иностранных языков / К.А. Ганшина. – Москва, 1930. – 64с.
839665
  Комков И.Ф. Методика преподавания иностранных языков : [учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Комков И.Ф. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 352 с. – Библиогр.: с. 351
839666
  Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков / М.В. Ляховицкий. – М., 1981. – 159с.
839667
  Андреевская Н.В. Методика преподавания истории в семилетней школе : учеб. пособ. для учительских институтов / Н.В. Андреевская, В.Н. Бернадский. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 216 с.
839668
  Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе / А.А. Вагин. – Москва, 1968. – 431с.
839669
  Волобуев О.В. Методика преподавания истории СССР / О.В. Волобуев, Г.В. Клокова. – Москва, 1979. – 384с.
839670
  Тотибадзе С.С. Методика преподавания кинематики и динамики вращательного движения в курсе физики средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Тотибадзе С.С. ; Тбилис. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1961. – 26 с.
839671
  Гукасова Т.М. Методика преподавания клагольных форм немецкого языка при обучении техническому переводу : Автореф... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1951. – 21 с.
839672
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1974. – 144с.
839673
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1977. – 112с.
839674
  Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка в институтах и на факультетах иностранных языков. / Н.Л. Кацман. – Москва : Высшая школа, 1979. – 142с.
839675
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – Москва, 1938. – 288 с.
839676
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – 3-е изд. испр. доп. – Москва, 1945. – 340 с.
839677
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы / Н.К. Петрова. – Минск, 1959. – 51 с.
839678
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Москва, 1964. – 60с.
839679
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 2-е, и доп. – Москва, 1968. – 72с.
839680
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1971. – 72с.
839681
  Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе / В.А. Никольский. – Москва : Просвещение, 1971. – 256 с.
839682
   Методика преподавания литературы в средней школе. – Ленинград
Вып. 2. – 1976
839683
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы в школе / Н.К. Петрова. – М., 1985. – 45 с.
839684
  Мазурина В.А. Методика преподавания литературы в школе : [учеб. для студентов вузов] / Мазурина В.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Горлов. гос. пед. ин-т иностр. яз., Междунар. фонд "Рус. мир". – Горловка : ГДПІІМ,, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-221
839685
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1941. – 343 с.
839686
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – М., 1949. – 434 с.
839687
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Москва, 1952. – 464 с.
839688
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Минск, 1953. – 456 с.
839689
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Москва, 1955. – 460 с.
839690
  Куваев М.Р. Методика преподавания математики в вузе / М.Р. Куваев. – Томск, 1990. – 387 с.
839691
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальних классах : [учеб. пособ. для школьных отд-ний пед. уч-щ (спец. № 2001)] / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, А.М. Полевщикова ; под ред. М.А. Бантовой. – Москва : Просвещение, 1973. – 304 с. : черт. – Библиогр.: с. 302-303
839692
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах : [учеб. пособ. для учащихся шк. отд-ний пед. уч-щ (спец. № 2001)] / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова ; под ред. М.А. Бантовой. – 3-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1984. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 333-334
839693
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе : [учеб. пособие для пед. ин-тов] / В.М. Брадис ; под ред. А.И. Маркушевича. – Москва : Учпедгиз, 1949. – 472 с.
839694
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе : [учеб. пособие для пед. ин-тов и гос. ун-тов] / В.М. Брадис ; под ред. А.И. Маркушевича. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 504 с. : черт.
839695
  Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомагательной школе / М.Н. Перова. – 3-е, доп, перераб. – М., 1989. – 335с.
839696
  Алтухов Е.В. Методика преподавания математики, информатики и вычислительной техники : метод. указ. для студентов.-заочников математ. ф-тов гос. ун-тов / Алтухов Е.В., Потемкин Л.В. ; Гос комитет СССР по народ. образованию, Науч.-метод. каб. по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та. – 2- е изд., доп. – Москва : МГУ, 1989. – 80 с.
839697
  Дмитриевская Е.И. Методика преподавания машинописи / Е.И. Дмитриевская, Н.Н. Дмитриевский. – Москва : Учпедгиз
Ч. I : Теория машинописи и методика изучения техники письма (с курсом упражнений). – 1948. – 80 с.
839698
  Крамаренко В.И. Методика преподавания международных экономических отношений : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Крамаренко, З.О. Адаманова; МОНУ.Таврич. нац. ун-тет им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2002. – 196с. – ISBN 966-8025-12-1
839699
  Астрова Г.Г. Методика преподавания минералогии и геологии в средней школе / Астрова Г.Г., Малинко В.В. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 224 с. : рис.
839700
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1968. – 64с.
839701
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1983. – 95с.
839702
  Герасимова Т.П. Методика преподавания начального курса физической географии в V классе / Т.П. Герасимова. – Москва, 1958. – 336с. – (Педагогическая библиотека учителя)
839703
  Бергман Н.А. Методика преподавания немецкого языка в 5-7 классах / Н.А. Бергман ; под ред. И.В. Рахманова ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1951. – 200 с. – (Педагогическая библиотека учителя)
839704
  Александер В.М. Методика преподавания немецкого языка для преподавателей средней школы и студентов высших педагогических учебных заведений / Александер В.М. – Москва ; Ленинград, 1934. – 195 с.
839705
  Гуменюк А.А. Методика преподавания общего земледелия с почвоведением : пособие для преподавателей средних сельскохозяйственных учебных заведений и слушателей педагогических факультетов сельскохозяйственных вузов / А.А. Гуменюк. – Москва : Высшая школа, 1977. – 248 с.
839706
  Бушок Г.Ф. Методика преподавания общей физики в высшей школе / Г.Ф. Бушок, Е.Ф. Венгер ; НАН Украины, Ин-т физики полупроводников ; Винницкий гос. пед. ун-т. – Киев : [б. и.], 2000. – 416 с. – ISBN 966-02-1882-6
839707
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 1. – 1974. – 77 с.
839708
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Київ
Вып. 3. – 1975. – 132 с.
839709
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 4. – 1976. – 83 с.
839710
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев : [Б. и.]
Вып. 5. – 1977. – 119 с.
839711
   Методика преподавания общественных наук : указатель. – Киев
Вып. 6. – 1978
839712
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 7. – 1978. – 113 с.
839713
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 8. – 1979. – 61 с.
839714
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев : [Б. и.]
Вып. 9. – 1979. – 70 с.
839715
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 10. – 1980. – 140 с.
839716
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 11. – 1981. – 127, [1] с.
839717
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 12. – 1982. – 107, [1] с.
839718
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 13. – 1984. – 72 с.
839719
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 14. – 1985. – 125, [1] с.
839720
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 15. – 1985. – 80 с.
839721
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 16. – 1986. – 74, [1] с.
839722
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 17. – 1987. – 78, [1] с.
839723
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 18. – 1988. – 78 с.
839724
  Дружкова А.В. Методика преподавания обществоведения в средней школе / А.В. Дружкова. – Москва, 1985. – 207с.
839725
  Дружков А.В. Методика преподавания обществоведения. / А.В. Дружков, М.П. Овчинникова. – Л, 1971. – 152с.
839726
  Мельников М.И. Методика преподавания основ дарвинизма / М.И. Мельников. – Москва, 1953. – 292 с.
839727
  Неймарк А.М. Методика преподавания основ химического анализа / А.М. Неймарк. – Москва : Просвещение, 1973. – 126 с.
839728
  Нодельман А.Я. Методика преподавания основных вопросов теории уравнений 1-й и 2-й степени в школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Нодельман А.Я.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград, 1952. – 18 л.
839729
  Захарова В.М. Методика преподавания педагогических дисциплин в дошкольном педучилище / В.М. Захарова. – М., 1968. – 72с.
839730
  Тесленко И.Ф. Методика преподавания планиметрии / И.Ф. Тесленко. – К, 1986. – 169с.
839731
  Чайковский В.Д. Методика преподавания площадей поверхностей и объемов в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чайковский В.Д.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. Каф. методики матем. – К., 1955. – 14л.
839732
  Пашаев Т.А. Методика преподавания подготовительного курса геометрии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.12 / Пашаев Т.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 38л.
839733
  Драчев В.К. Методика преподавания политической экономии / В.К. Драчев. – Минск, 1971. – 219с.
839734
  Заостровцев П.Г. Методика преподавания политической экономии в вузах / П.Г. Заостровцев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1973. – 191 с.
839735
  Черевко Л.Д. Методика преподавания предмета "Организация производства и управления на сельскохозяйственных предприятиях". / Л.Д. Черевко. – М., 1991. – 188с.
839736
  Андреев Н.Н. Методика преподавания предмета "Ремонт сельскохозяйственных машин" / Н.Н. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1975. – 208 с.
839737
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1984. – 82 с.
839738
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1989. – 77с.
839739
  Кязимов Н.С. оглы Методика преподавания раздела "Арифметика неотрицательных целых чисел" в курсе математики факультета педагогики и методики начального обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кязимов Н.С. оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.31
839740
  Шутовский В.А. Методика преподавания раздела "Электрический ток в газах и вакууме" в Х классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Шутовский В.А.; Ком. высш. и ССО Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1963. – 18л.
839741
  Кондахчан Е.С. Методика преподавания рисунка в средней школе / Е.С. Кондахчан. – Москва : Искусство, 1951. – 176 с.
839742
  Кондахчан Е.С. Методика преподавания рисунка в средней школе / Е.С. Кондахчан. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1952. – 228 с.
839743
  Чешко Л.А. Методика преподавания русского языка / Л.А. Чешко. – М., 1977. – 49с.
839744
  Прик О.Я. Методика преподавания русского языка в дагестанской национальной школе / О.Я. Прик. – Махачкала, 1989. – 69 с.
839745
   Методика преподавания русского языка в национальной школе. – М, 1990. – 414с.
839746
  Буржунов Г.Г. Методика преподавания русского языка в начальной национальной школе / Г.Г. Буржунов. – Л., 1980. – 320с.
839747
  Текучев А.В. Методика преподавания русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – Москва, 1958. – 528с.
839748
   Методика преподавания русского языка за рубежем. – М, 1981. – 173с.
839749
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 11. – 1978
839750
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 12. – 1979
839751
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 13. – 1980
839752
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 14. – 1981
839753
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 15. – 1982
839754
   Методика преподавания русского языка и литературы. – Киев
Вып. 16. – 1983
839755
  Василенко Е.И. Методика преподавания русского языка иностранным учащимся / Е.И. Василенко, В.В. Добровольская. – Москва, 1989. – 88с.
839756
  Бархударов С.Г. Методика преподавания русского языка иностранцам / С.Г. Бархударов. – Москва : [б. и.], 1967. – 302 с.
839757
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1977. – 161с.
839758
  Волосатова Р.Б. Методика преподавания русского языка как иностранного / Р.Б. Волосатова, А.Н. Малехова. – Ленинград, 1988. – 53с.
839759
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – Москва : Русский язык, 1990. – 267с.
839760
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1990. – 231с.
839761
  Чумак Л.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений по филол. спец. / Л.Н. Чумак. – Минск : БГУ, 2009. – 304 с. – ISBN 978-985-485-981-1
839762
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – Москва : Русский язык, 1983. – 165с.
839763
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 2-е изд. – М, 1986. – 239с.
839764
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 3-е изд. – М, 1989. – 247с.
839765
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1977. – 48с.
839766
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка на подготовительном факультете. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1978. – 48с.
839767
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1952. – 320с.
839768
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – 3-е изд. – М, 1955. – 304с.
839769
  Чешко Л.А. Методика преподавания русскогоо языка / Л.А. Чешко. – 3-е изд., доп. – М., 1972. – 60с.
839770
   Методика преподавания русской литературы в национальной школе. – Л : Просвещение, 1984. – 311 с.
839771
  Губченко А.А. Методика преподавания сельскохозяйственного труда : учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / А.А. Губченко, Ж.З. Перова. – Москва : Просвещение, 1985. – 320 с.
839772
  Горбачук В.Т. Методика преподавания синтаксиса простого предложения в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Горбачук В. Т.; МП УССР, НИИ педагогики. – К., 1959. – 16л.
839773
  Садецкая А.С. Методика преподавания склонения румынских имен существительных (на 1-м году обучения в ВУЗе) : Автореф... канд. пед.наук: / Садецкая А. С.; МГИМО, Каф. роман. яз. – М., 1958. – 19л.
839774
  Керимов К.С. Методика преподавания сложного предложения : Автореф... канд. пед.наук: / Керимов К.С.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 32л.
839775
  Егоров А.Л. Методика преподавания строения и свойств твердых тел в курсе физики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Егоров А.Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 13л.
839776
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в 5-ом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1951. – 15л.
839777
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в V-классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленинград. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 10 с.
839778
  Ильевский И.Д. Методика преподавания сферической и практической астрономии в средней школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Ильевский И.Д.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1965. – 19л.
839779
  Вашакидзе А.И. Методика преподавания темы "Иностранная интервенция и гражданская война" в 11 классе средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Вашакидзе А.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1955. – 19л.
839780
  Верзилин Н.М. Методика преподавания темы "Корень. Питание растений и почвы" / Н.М. Верзилин. – Москва, 1953. – 56с.
839781
  Асланова Натига Шикар гызы Методика преподавания темы "кубические уравнения" в университетах средствами электронного обучения // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 79-84. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
839782
  Иваненко А.Ф. Методика преподавания темы "Свойства газов и паров" в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Иваненко А.Ф.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1966. – 21л.
839783
  Дадасян Беник Саруханович Методика преподавания темы "Электрический ток в различных средах" в 9 класс : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Дадасян Беник Саруханович; Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 39л.
839784
  Голубева К.Г. Методика преподавания темы: "Магнитное поле и магнитные свойства вещества" в 10-м классе средней школы : Автореф... канд. пед. (по методике физики)наук: / Голубева К.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 8 с.
839785
  Каплянский А.Е. Методика преподавания теоретических основ электротехники / А.Е. Каплянский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 143 с.
839786
  Товстик А.К. Методика преподавания теории литературы в V-VII классах средней общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Товстик А.К.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1950. – 14 с.
839787
  Джумабаев У.Д. Методика преподавания уравнений и функций средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Джумабаев У.Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
839788
  Дьяченко В.К. Методика преподавания учения о понятии в курсе логики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дьяченко В.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 26 с.
839789
  Киселева З.С. Методика преподавания факультативного курса по генетике : пособие для учителей / З.С. Киселева, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1979. – 190 с.
839790
   Методика преподавания факультативных курсов по биологии. – М, 1981. – 174с.
839791
  Кобахидзе В.С. Методика преподавания физики : Автореф... доктор пед.наук: 732 / Кобахидзе В.С.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси., 1968. – 52л.
839792
  Осадчук Л.А. Методика преподавания физики : Дидактические основы/Учеб.пособие / Л.А. Осадчук. – Киев : Вища школа, 1984. – 351с.
839793
   Методика преподавания физики в 6-7 классах средней школы. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 384с.
839794
   Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 319 с.
839795
  ЧАщина Методика преподавания физики в вузе. / ЧАщина. – Чернигов, 1975. – 24с.
839796
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1950. – 660 с.
839797
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1953. – 472 с.
839798
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
4. – 1955. – 264 с.
839799
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семилетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
1. – 1948. – 495 с.
839800
  Соколов И.И. Методика преподавания физики в средней школе / И.И. Соколов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1951. – 591 с.
839801
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 2-е изд. – Ленинград, 1954. – 552 с.
839802
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 3-е изд. – Ленинград, 1955. – 552 с.
839803
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва
Т. 2. – 1960. – 406 с.
839804
   Методика преподавания физики в средней школе. – Л, 1976. – 124с.
839805
  Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе : учеб. пособ. для пед. ин-тов по физ.-мат. спец. : теорет. основы / А.И. Бугаев. – Москва : Просвещение, 1981. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 284-286 (72 назв.)
839806
  Эвенчик Э.Е. Методика преподавания физики в средней школе. Механика : пособие для учителя / Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаш, В.А. Орлов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 240 с.
839807
  Глазунов А.Т. Методика преподавания физики в средней школе. Электродинамика нестационарных явлений. Квантовая физика / А.Т. Глазунов, И.И. Нурминский, А.А. Пинский; Пинский А.А. – Москва : Просвещение, 1989. – 272с.
839808
   Методика преподавания физики в средней школе: Молекулярная физика. Электродинамика : пособие для учителя. – 2-е изд., перараб. – Москва : Просвещение, 1987. – 255 с.
839809
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии : пособие для студентов педвузов и учителей средней школы / В.П. Буданов. – Ленинград : Учпедгиз, 1939. – 208 с.
839810
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии : пособие для учителей средней школы / В.П. Буданов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 188 с.
839811
  Половинкин А.А. Методика преподавания физической географии / А.А. Половинкин. – Москва, 1950. – 352 с.
839812
  Половинкин А.А. Методика преподавания физической географии / А.А. Половинкин. – Москва, 1953. – 352с.
839813
  Давидович В.Е. Методика преподавания философии / В.Е. Давидович. – Ростов-на-Дону, 1971. – 108 с.
839814
  Рожин В.П. Методика преподавания философии / В.П. Рожин. – М, 1975. – 176с.
839815
   Методика преподавания философии : проблемы перестройки. – М, 1991. – 399 с.
839816
  Разин В.И. Методика преподавания философии в вузах / В.И. Разин. – М, 1965. – 87с.
839817
   Методика преподавания философии в высших учебных заведениях. – М, 1974. – 31с.
839818
   Методика преподавания философии в высших учебных заведениях. – М, 1977. – 33с.
839819
  Осмонкулов А. Методика преподавания фонетики киргизского языка в восьмилетней школе. : Автореф... канд.пед.наук: / Осмонкулов А.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.25
839820
   Методика преподавания французских временных глагольных форм. – Л, 1958. – 87с.
839821
  Ганшина К.А. Методика преподавания французского языка / К.А. Ганшина. – М.-Л., 1946. – 260с.
839822
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 5-7 классах / В.С. Цетлин. – Москва, 1950. – 264с.
839823
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 8-10 классах. / В.С. Цетлин. – М, 1955. – 400с.
839824
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе / Андреевская-Левенстерн Л.С., Михайлова О.Э. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 424 с.
839825
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе : для факультетов иностранных языков педагогических институтов / Л.С. Андреевская-Левенстерн. – Москва : Высшая школа, 1973. – 272 с. : ил.
839826
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Андреевская-Левенстерн Л.С. – Москва : Просвещение, 1983. – 222 с. – Библиогр.: с. 205-211 (45 назв.)
839827
  Ерадиева Букеш Методика преподавания функциональных форм в киргизской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ерадиева Букеш; Киргизск. гос. ун-т. – Фрунзе, 1974. – 26л.
839828
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – Москва : Московский университет, 1979. – 131 с.
839829
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – Москва : Московский университет, 1983. – 37 с.
839830
   Методика преподавания химии : Учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1984. – 415 с.
839831
  Глориозов П.А. Методика преподавания химии в восьмилетней школе / П.А. Глориозов, Е.П. Клещева. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 200 с.
839832
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1934. – 376с.
839833
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1936. – 372с.
839834
  Кирюшкин Д.М. Методика преподавания химии в средней школе / Д.М. Кирюшкин. – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1958. – 611с.
839835
  Зуева М.В. Методика преподавания химии в средних специальных учебных заведениях / М.В. Зуева. – Москва, 1981. – 191с.
839836
  Кузьменко В.И. Методика преподавания черчения / В.И. Кузьменко, М.А. Косолапов. – М, 1981. – 272с.
839837
  Ройтман И.А. Методика преподавания черчения в вечерней (сменной) средней школе / И.А. Ройтман, Л.М. Эйдельс. – Москва : Просвещение, 1983. – 112 с.
839838
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в восьмилетней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – М., 1965. – 279с.
839839
  Вышнепольский И.С. Методика преподавания черчения в профессионально технических училищах / И.С. Вышнепольский, Л.И. Тржецяк. – 3-е изд доп . и перераб. – Москва, 1972. – 272с.
839840
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1968. – 319с.
839841
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 303с.
839842
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – 335с.
839843
  Эйдельс Л.М. Методика преподавания черчения. / Л.М. Эйдельс, А.С. Дерябин. – М., 1968. – 144с.
839844
   Методика преподавания экономических дисциплин : Учебное пособие для студ.эконом.спец. / В.И. Крамаренко, Н.П. Панова, Ю.Т. Туляков, Г.А. Гужва; МОУ.Киевск.нац.эконом.ун-т.Крымск.эконом.ин-т.Крымск.ин-т экономики и хоз.права. – Симферополь : Таврида, 1999. – 222с. – ISBN 5-7763-2626-5
839845
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : Пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 452 с.
839846
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 451 с.
839847
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 303 с. – (Библиотека учителя географии)
839848
  Бибик А.Е. Методика преподавания экономической географии зарубежных стран : 8 класс / А.Е. Бибик ; АПН РСФСР, Ин-т методов обучения, Педагогическая б-ка учителя. – Москва : АПН РСФСР, 1958. – 232 с.
839849
  Грандберг З Методика преподавания экономической теории : методологический, теоретический и гуманитарный аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 110-117. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
839850
  Хорошавин С.А. Методика преподавания элементов автоматики в политехнической средней школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Хорошавин С.А.; Мин-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 18л.
839851
  Мургузов Наджаф Исмаил оглы Методика преподавания элементов графической математики на факультативных занятиях в 7-8 классах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мургузов Наджаф Исмаил оглы ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1975. – 48 с.
839852
  Джапаридзе Г.Н. Методика преподавания элементов математического анализа в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джапаридзе Г. Н.; Тбил. гос. пед. инзт. – Тбилиси, 1964. – 20л.
839853
  Велиев Балали Вели оглы Методика преподавания элементов теории вероятностей в курсе математики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Велиев Балали Вели оглы; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 32л.
839854
  Микаилов Ш.А. Методика преподавания элементов теории литературы в азербайджанской вомьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Микаилов Ш.А.; Ком.высш и сред.спец.образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 36л.
839855
  Самедов А.А. Методика преподавания эпических произведений (рассказов и басен) в V-VIII классах восьмилетних школ : Автореф... кандидата пед. (по методике преподавания литературы)наук: / Самедов А.А.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 30л.
839856
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Омарова Ш. Н. кызы; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 60л.
839857
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Омарова Ш. Н. кызы; МВССО АзССР, Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 44л.
839858
   Методика преподавания этики в высшей школе. – Москва, 1980. – 144с.
839859
   Методика преподавания юридических дисциплин. – М, 1986. – 194с.
839860
  Агибалова Е.В. Методика преподавання истории средних веков / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; Агібалова К.В., Донськой Г.М. – Москва : Просвещение, 1966. – 314с.
839861
  Коваль А.П. Методика преподаваня русского языка в школах с украинским языком обучения / А.П. Коваль. – К, 1989. – 310с.
839862
  Фетисов А.И. Методика преподования геометрии в старших классах средней школы. / А.И. Фетисов. – М, 1967. – 271с.
839863
  Совсун В.Г. Методика преподования русского языка иностранцам / В.Г. Совсун. – М., 1976. – 82с.
839864
   Методика претензионной работы на предприятиях и в организациях совнархоза. – Ростов, 1965. – 148с.
839865
  Березовська Н. Методика приготування та фотолюмінесцентна характеризація пористого GAAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-25. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методику приготування пористих шарів арсеніду галія за допомогою електрохімічного травлення. Досліджено особливості спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) пористого GaAs в залежності від технологічних параметрів анодного травлення. Спостерігався ...
839866
  Минеева Н.И. Методика приема зачетов, экзаменов и коллоквиумов по политической экономии / Н.И. Минеева. – Москва, 1981. – 55с.
839867
  Шевченко Г.В. Методика прийняття рішення інтернет-провайдером щодо стратегії медіапланування рекламної кампанії // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 4 (38). – С. 79-85
839868
  Зеленська М.О. Методика прийняття рішень щодо розвитку поліграфічного підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 81-85. – ISSN 2309-1533
839869
  Кулик О.Г. Методика прикладного прогнозування злочинності в Україні: основні положення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 150-160. – ISSN 2072-8670
839870
  Бондар О.П. Методика прикладного спрямування математики в авіаційному закладі вищої освіти / О.П. Бондар, О.В. Задорожна, І.Л. Якуніна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 13-19. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
839871
  Чхенкели Л.В. Методика применение зрительно-слуховой наглядности на уроках русского языка в грузинской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Чхенкели Л.В.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
839872
  Алешина Т.Н. Методика применения дидактических материалов по алгебре и началам анализа в средних профтехучилищах : метод. пособие / Т.Н. Алешина, Л.О. Денищева. – Москва : Высшая школа, 1983. – 112 с. – (Проф.-техн. образование)
839873
  Чебан И.Б. Методика применения идеомоторных упражнений в системе реабилитации спортсменов высокой квалификации / И.Б. Чебан, И.В. Готко // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 177-181. – Библиогр.: 5 назв.
839874
  Буньков А.М. Методика применения корреляционного метода преломленных вольн для изучения структур восточного склона Урала и Зауралья в связи с поискам угольных и нефтяных месторождений : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Буньков А. М.; Урал. фил-ал АН СССР, Ин-т геофизики. – Свердловск, 1960. – 19л.
839875
   Методика применения общих типовых делений в ББК. – М, 1968. – 72с.
839876
  Гродзинский Д.М. Методика применения радиоактивных изотопов в биологии / Д.М. Гродзинский. – Киев, 1962. – 171 с.
839877
  Прессман Л.П. Методика применения технических средств обучения / Л.П. Прессман. – М, 1988. – 191с.
839878
   Методика применения типового сетевого графика подготовки промышленных предприятий к переводу на новую систему планирования и экономического стимулирования. – М, 1967. – 36с.
839879
   Методика применения универсального тензометрического комплекса в процессе производственного обучения учащихся профтехучилищ. – М, 1980. – 80с.
839880
   Методика применения экономико-математических методов и ЭВМ в автоматизированной системем непрерывного оперативного планирования и управления производством. – М, 1967. – 120с.
839881
  Комиссарова Татьяна Сергеевна Методика природного районирования переувлажненных территорий Северо-Запада Нечерноземной зоны СССР : Автореф... канд. геол.наук: 11.00.01 / Комиссарова Татьяна Сергеевна; Ленингр. гос. пед. ин. – Л., 1976. – 24л.
839882
  Павлов А. Методика природоведения (элементарного курса естествоведения) / А. Павлов. – Санкт-Петербург, 1902. – 248 с.
839883
  Тисаревський С. Методика природознавства : Для вчителів початкових шкіл. учит. семинарій та педагог. класів шкіл середніх / С. Тисаревський. – Лубни : Вид. Ф.С.Гавриша, 1918. – 112с.
839884
   Методика проблемного изложения лекций. – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
839885
  Абрамова О.В. Методика проблемного обучения в высшей и среднеобразовательной школе : Библиогр. указ. лит. / Сост.: О.В.Абрамова. – Киев : ИПК при КГУ, 1979. – 24 с.
839886
   Методика проблемного обучения в высшей и среднеобразовательной школе : Библиогр. указ. лит. – 2-е изд., доп. – Киев, 1980. – 34с.
839887
   Методика проблемного обучения в комсомольском вузе. – М, 1979. – 123с.
839888
  Иванов Д.В. Методика проведения аналитического чтения в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Иванов Д.В.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – Москва, 1959. – 18 с.
839889
   Методика проведения бесед по искусству. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 110с.
839890
  Жучкова И.А. Методика проведения вводного курса при обучении немецкому языку на базе французского (На фак-ах иностр. яз. педвуза) : Автореф... канд. пед.наук: / Жучкова И. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 30л.
839891
   Методика проведения занятий в начальном комсомольском политкружке. – М, 1951. – 216с.
839892
   Методика проведения занятий в политшколе : (Сборник материалов, изд. пресс-бюро "Правды"). – Москва : Правда, 1950. – 192 с. – Библиогр. в конце статей. – (В помощь пропагандистам политшкол)
839893
  Черненко В.А. Методика проведения занятий в специальных медицинских группах : учеб.-метод. пособие / В.А. Черненко , М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 51, [1] с. – Библиогр.: с. 51. – (Методическая литература)
839894
  Лесников В.А. Методика проведения занятий в учебных хозяйствах / В.А. Лесников. – М., 1970. – 104с.
839895
  Гиниатуллин И.А. Методика проведения занятий на материале домашнего чтения на 2 курсе языкового факультета. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Гиниатуллин И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 24л.
839896
  Линчевский Э.Э. Методика проведения занятий по курсу "профессиональная этика и психология в торговле" / Э.Э. Линчевский, И.А. Дуберштейн. – М., 1983. – 136с.
839897
  Гулейчик А.И. Методика проведения занятий по подготовке машинно-тракторных агрегатов к работе : [метод. пособие для сред. сел. проф.-техн. училищ] / А.И. Гулейчик, А.И. Калошин. – Москва : Высшая школа, 1977. – 182 с.
839898
  Андреев Н.Н. Методика проведения занятий по предмету "Основы материаловедения и слесарно-ремонтное дело" : [метод. пособие для сред. сельских ролф.-тех. училищ] / Андреев Н.Н. – Москва : Высшая школа, 1978. – 200 с. – Список лит.: с. 196
839899
  Границкая А.С. Методика проведения занятий при переходе к адаптивной системе обучения / А.С. Границкая. – Москва, 1979. – 48с.
839900
  Алешин В.М. Методика проведения лабораторно-практических занятий по основам электротехники и электрооборудованию животноводческих ферм / В.М. Алешин. – Москва : Высшая школа, 1975. – 111 с.
839901
  Попиков И.Г. Методика проведения лабораторных работ по курсу общей электротехники в неэнергетических втузах. : Автореф... канд. пед.наук: / Попиков И.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 12 с.
839902
  Вайс Х. Методика проведения лабораторных работ по электричеству в курсе физики 10 класса средней школы в условиях осуществления политического обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Вайс Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1957. – 12л.
839903
  Алиев Ш.Г. оглы Методика проведения некоторых физических экспериментов с полупроводниковыми приборами в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Алиев Ш. Г. оглы; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
839904
  Анцыз С.М. Методика проведения оптимизационных расчетиов в ОАСУ : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.02 / Анцыз С.М. ;. – Москва, 1979. – 22 с.
839905
  Воронин Л.Г. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека / Л.Г. Воронин, Р.Д. Маш. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с.
839906
  Добында К. Методика проведения практики со студентами, специализирующимисяпо направлению "региональная политика и территориальное проектирование" // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 30-33 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
839907
  Черняев Ю.А. Методика проведения практических занятий по курсу "Основы советского гражданского и трудового права" / Ю.А. Черняев. – М, 1976. – 94с.
839908
  Захарин А.Д. Методика проведения практических занятий по физике в высших учебных заведениях (нетехнических) : Автореф... канд. пед.наук: / Захарин А.Д.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемника. – Москва, 1953. – 16 с.
839909
   Методика проведения производственной практики в средних специальных учебных заведениях. – М, 1976. – 32с.
839910
  Авилиани Ш.И. Методика проведения самостоятельных работ учащихся в процессе обучения экономической географии : Автореф... канд. пед. наук: / Авилиани Ш.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 30л.
839911
   Методика проведения семинаров занятий на историческом факультете университетов. – М, 1979. – 240с.
839912
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
1. – 1963. – 238с.
839913
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
2. – 1964. – 122с.
839914
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М, 1970. – 368с.
839915
   Методика проведения семинаров по курсу научного коммунизма. – М, 1972. – 184с.
839916
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М., 1964. – 122с.
839917
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М
1. – 1971. – 288с.
839918
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М, 1973. – 311с.
839919
   Методика проведения семинарских занятий по политэкономии. – М., 1965. – с.
839920
  Дооталиев Х. Методика проведения словарной работы на уроках объяснительного чтения в начальной киргизской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Дооталиев Х.; Киргизский гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 20л.
839921
  Редькина Н.С. Методика проведения технологического аудита в библиотеке // Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал. Спецвыпуск / Трудовой коллектив редакции "Молодые в библ. деле". – Москва, 2006. – № 9/10 : Сибирь. – С. 58-67.
839922
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике / Е.М. Новодворская. – Москва, 1965. – 204 с.
839923
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1970. – 336 с.
839924
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская, Э.М. Дмитриев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 319 с.
839925
  Деркач Г. Методика проведения учебной дискуссии при обучении студентов-иностранцев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
839926
  Винокурова М.М. и др. Методика проведения факультатива "Основы экономических знаний о социалистическом производстве" / М.М. и др. Винокурова. – Москва, 1980. – 128с.
839927
  Мамаев К.А. Методика проведения экскурсий по овощеводству, плодоводству и защите растений / К.А. Мамаев. – Изд. 2-е, перераб и доп. – М., 1977. – 54с.
839928
  Шрамко О.В. Методика проведення внутрішнього аудиту у війскових частинах Збройних Сил України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 123-128. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
839929
  Цимбалюк Наталія Методика проведення групової роботи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 10-11
839930
  Шкуліпа П.А. Методика проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 106-111


  Розробляється методика проведення діагностування аналогових пристроїв, що працюють як система автоматичного управління динамічним методом. Це дозволяє застосувати динамічний метод діагностування до широкого класу аналогових ...
839931
  Токар Л.О. Методика проведення дослідів з гібридизаціі рослин у школі / Л.О. Токар. – Київ : Радянська школа, 1965. – 152 с.
839932
  Демиденко О.О. Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 102-108. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
839933
  Демиденко О.О. Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 98-105 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2524-0102
839934
  Шумейко В.О. Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 123-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
839935
  Кришталь О.П. Методика проведення ентомологічних екскурсій у школі / О.П. Кришталь. – Київ : Радянська школа, 1973. – 116с.
839936
   Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології / Л.М. Маланчук, Л.І. Романчук, І.М. Маланчин, В.М. Мартинюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 21-23. – ISSN 1681-2751
839937
  Коваленко О. Методика проведення занять з фізичної культури з дітьми старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / О. Коваленко, С. Гвоздецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 160-175. – ISSN 2312-5993
839938
  Руденко В.П. Методика проведення занять у шкільних майстернях. / В.П. Руденко. – К., 1964. – 142с.
839939
   Методика проведення занятьз атлетичної гімнастики з урахуванням стану здоров"я, віку та стажу занять : методичні рекомендації / КНУТШ ; упор. С.К. Ковальчук, М.П. Ковнатський, Л.М. Духнова. – Київ : КВІН, 2009. – 38с.
839940
  Рудківський О.П. Методика проведення зіставного аудитивного аналізу фонологічних систем германських та слов"янських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 334-345
839941
  Балан Р.Р. Методика проведення ігрових занять при підготовці спеціалістів-аграріїв. // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С111-117
839942
  Бублик О. Методика проведення інтелектуального квест у науковій бібліотеці (на прикладі досвіду НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 21-33. – ISSN 2224-9516
839943
  Дроздов В. Методика проведення інтерв"ю з радянськими емігрантами під час реалізації "Гарвардського проєкту" (1950-1954 рр.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 50. – С. 109-115. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
839944
  Корюкаєв М.М. Методика проведення комплексного навчально-тренувального заняття студентів у пауерліфтингу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 55-58. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
839945
  Погорілий С.Д. Методика проведення лабораторного практикуму курсу "Сучасні операційні системи" / С.Д. Погорілий, Камардіна О.О. . // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто створення науково-методичного забезпечення та впровадження лабораторного практикуму в курсі "Су-часні операційні системи". Запропоновано структуру технічних засобів, програмне забезпечення та склад лабораторних робіт, послідовність їх ...
839946
  Березенська С.М. Методика проведення лабораторної роботи з електротехніки з використанням дистанційних технологій // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 2 (14). – С. 25-34. – ISSN 2307-9770
839947
  Коблянська Г.Ю. Методика проведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-91. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найбільш суттєві проблеми, що виникають на кожному підприємстві при проведенні обліку і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, розробляються конкретні пропозиції щодо покращення цього напрямку обліку та аудиту. In this ...
839948
  Пітко А. Методика проведення перевірки митних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 29-37
839949
  Цибульський В. Методика проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля в межах українського сектору Прикерченського шельфу Чорного моря / В. Цибульський, П. Кузьменко, А. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Відпрацьовано методику проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля на основі пружного та акустичного хвильових рівнянь за допомогою програмного продукту Tesseral 2D на ділянці Прикерченського шельфу. Зосереджено увагу на впливі особливостей ...
839950
  Огуй С. Методика проведення практичних занять під час підготовки фахівців сфери обслуговування // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 45-59. – ISSN 1682-2366
839951
  Журавльова М. Методика проведення психологічної експертизи моральних страждань, завданих групі осіб // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (25). – С. 125-134. – ISSN 1993-0917
839952
  Андреєнкова В.Л. Методика проведення рольової гри "Юридичниий футбол" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-25
839953
  Діброва І.О. Методика проведення семінарів з дисципліни "Геоекологія України" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 311-316


  Викладено теми лекцій і семінарів спецкурсу «Геоекологія України». Висвітлено вимоги до змісту семінарських занять і проведення модульних контрольних робіт. Даються загальні рекомендації по розробці змісту спецкурсу «Геоекологія України» і оцінюванню ...
839954
  Іващук О.В. Методика проведення тестового контролю знань з біофізики при підготовці майбутніх лікарів / О.В. Іващук, Р.Ф. Юрій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 104-106. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
839955
  Полканов Валентин Петрович Методика прогноза локальных поднятий по геоморфологическим данным с помощью алгоритмов распознавания образов. (На примере центр. районов Зап.-Сиб. плиты) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.693 / Полканов Валентин Петрович; Высш. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
839956
  Ющенко Юрий Сергеевич Методика прогноза русловых процессов на антиреке (на примере Верхней Сухоны) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Ющенко Юрий Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гидрометеорологический институт. – Л., 1986. – 20с.
839957
  Мадатов А.Г. Методика прогнозирования водо-нефте-газовых контактов в залежах по данным сейсморазведки (на прим. Днепровско-Донецк. впадины) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Мадатов А. Г.; Ин-т геофищ. АН УССР. – К, 1985. – 17л.
839958
   Методика прогнозирования и поиска литологических стратиграфическихи комбинированных ловушек нефти и газа. – М, 1988. – 269с.
839959
   Методика прогнозирования комбинированных нефтегазоносных ловушек = (на примере Днепровско-Донецкой впадины). – Москва : Наукова думка, 1986. – 151с.
839960
   Методика прогнозирования литологических и стратиграфических залежей нефти и газа. – Л, 1981. – 114с.
839961
   Методика прогнозирования надежности и функциональных размеров сборочных единиц машин при проектировании. – Минск
Ч.3, вып.1. – 1989. – 46с.
839962
   Методика прогнозирования надежности и функциональных размеров сборочных единиц машин при проектировании. – Минск
Ч.3, вып.2. – 1989. – 40с.
839963
   Методика прогнозирования развития школы 2000-2005 гг. – М, 1982. – 86с.
839964
  Остриков О.М. Методика прогнозирования распределения полей напряжений в реальных кристаллах с остаточными некогерентными двойниками / О.М. Остриков. – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. – 278, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с.247-278. – ISBN 978-985-535-430-8
839965
  Гдзелишвили Е.Я. Методика прогнозирования сильного ветра на 1-3 дня в условиях Грузии : Автореф... канд. географ.наук: / Гдзелишвили Е.Я.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 28л.
839966
   Методика прогнозирования численности специалистов с помощью метода экспонентного сглаживания. – Москва, 1977. – 36 с.
839967
  Гарагуля Л.С. Методика прогнозной оценки антропогенных изменений мерзлотных условий / Л.С. Гарагуля. – Москва, 1985. – 224с.
839968
  Кожухівський А.Д. Методика прогнозування ймовірності інсайдерської атаки на основі аналізу Байєсівських мереж / А.Д. Кожухівський, Ю.Ю. Коровайченко // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформ.- комунікаційних технологій ; голов. ред. В. Савченко ; редкол.: В.Толубко, А. Бондарчук, В. Вишнівський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (56). – С. 33-41. – ISSN 2409-7292
839969
  Прохницька Г.Л. Методика прогнозування кон"юктури автомобільного ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
839970
  Маслова Т.В. Методика прогнозування максимальних весняних витрат води за коефіцієнтами регресії для певних імовірностей перевищення / Т.В. Маслова, О.А. Липкань // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 27-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
839971
  Пасічник Н.А. Методика прогнозування обсягів врожаю на основі даних дистанційного зондування високої просторової розподільчої здатності на прикладі пшениці // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 129-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4678
839972
  Лазарук Я.Г. Методика прогнозування теригенних порід-колекторів (на прикладі відкладів серпуховського ярусу Дніпровсько-Донецької западини) / Я.Г. Лазарук, І.І. Дем"яненко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 39-44. – ISSN 1682-721Х
839973
  Христюк Б.Ф. Методика прогнозування характерних декадних рівнів води судохідної частини Дунаю // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
839974
   Методика проектирования машинных агрегатов с оптимальными характеристиками. – Минск, 1986. – 54 с.
839975
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Дис. ... канд. технічних наук. Спец.20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв"язок / Репецький А.А.; Військовий ін-т КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 144л. – Бібліогр.:л. 137 -144
839976
  Бородієнко О.В. Методика проектування моделі компетенцій керівників як основа формування системи розвитку їх професійної компетентності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 392-400. – ISSN 2312-5993
839977
   Методика проектування системи менеджменту якості освіти у ВНЗ на основі логіко-структурного підходу / М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, Г.О. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – C. 170-176. – ISSN 2219-5300


  Для успіху ВНЗ розробка і реалізація проекту створення системи менеджменту якості має суттєве значення та має бути виконана на рівні, який забезпечує технологічність процесу, можливість вдосконалення розробки, реалізації подальшого менеджменту ...
839978
  Сабиров М. Методика произведения лабораторных и практических занятий по физике в педагогических институтах с применением элементов программированного обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Сабиров М.; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
839979
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в целях установления личности по чертам внешности / А.А. Гусев. – М, 1960. – 31с.
839980
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в цлях установления личности по чертм внешности / А.А. Гусев. – М., 1960. – 31с.
839981
  Крылов Д.Г. Методика производственного обучения / Д.Г. Крылов. – Чебоксары, 1966. – 100с.
839982
  Титов Алексей Иванович Методика производственного обучения в профтехучилищах : для строительных профессий:Метод.пособие для СПТУ / Титов Алексей Иванович. – 3-е изд.,перераб.и доп. – Минск : Выш.шк., 1988. – 224с.
839983
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономических знаний / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – Библиогр: с. 64 (8 назв.). – (Нвое в жизни, науке, технике : Методика и организация лекционной пропаганды ; 2)
839984
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономической теории и экономической политики КПСС / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1982. – 40 с. : ил. – Библиогр. на 4-й с обл. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР ; Науч.-метод. совет по пропаганде экон. теории и экон. политики КПСС)
839985
  Докус А.О. Методика простового прогнозування строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль / А.О. Докус, Ж.Р. Шакірзанова, Н.М. Швець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – C. 8-22. – ISSN 2306-5680


  Запропонована регіональна методика просторових прогнозів строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль (на прикладі басейну р.Дніпро в межах України), що дає можливість встановлення строків водопіль в кожному році, незалежно ...
839986
  Куровец Игорь Михайлович Методика пространственного анализа данных скважинной сейсмоакустики для целей ПГР (на примере Бильче-Волицкой зоны Предкарпатского прогиба) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Куровец Игорь Михайлович; М-во геологии УССР, Укр. НИ геологоразвед. ин-т. – Львов, 1986. – 16л.
839987
  Безносюк Н.С. Методика професійно орієнтованого навчання хімії майбутніх учителів трудового навчання та технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Безносюк Наталія Сафронівна ; Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
839988
  Кочан І. Методика професора Г. Лозанова у вивченні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 3-9. – ISSN 2078-5119
839989
  Барабаш Т.М. Методика прочитання польських рукописів другої половини XVI - кінця XVIII ст.: теорія та практика (на прикладі матеріалів ЦДІА України, м. Львів) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 355-387. – ISSN 2222-4203
839990
  Рожин В.П. Методика прподавания марксистско-ленинской философии / В.П. Рожин. – Л, 1967. – 160с.
839991
  Ахалаия Амиран Васильевич Методика прподавания систематического курса десятичных дробей : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахалаия Амиран Васильевич; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 28л.
839992
   Методика психофизиологических исследований при составлении планов НОТ. – Свердловск
1. – 1966. – 63с.
839993
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – Москва, 1947. – 116с.
839994
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 2-е издание. – Москва
2. – 1950. – 116с.
839995
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 3-е издание. – Москва
3. – 1951. – 119с.
839996
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 4-е издание. – Москва
4. – 1954. – 119с.
839997
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – М., 1959. – 290с.
839998
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – 2-е, испр. и доп. – М., 1964. – 331с.
839999
  Дудников А.В. Методика пунктуации в связи с изучением синтаксиса простого предложения / А.В. Дудников. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 88 с.
840000
  Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе / Г.И. Блинов. – Москва : Просвещение, 1978. – 221 с. – Библиогр.: с. 217-219. – (Пособие для учителей)
<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,