Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
828001
  Кошик Ю.О. Методика палеогеографічних реконструкцій плейстоцену Придніпров"я за малакофауністичними даними / Ю.О. Кошик, І.Л. Люрін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 11-18 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 16)
828002
  Нагірний В.М. Методика палеогеоморфологічних досліджень при вивченні буровугільних покладів Дніпровського басейну // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 48-51. – Бібліогр.: 6 назв
828003
  Ашмарин Б.А. Методика педагогических исследований в физическом воспитании : учеб. пособие / Ашмарин Б.А. – Ленинград, 1973. – 152 с.
828004
  Ромакин М.И. Методика первоначального обучения линейному программированию в средних общеобразовательных и специализированных школах, развиваемого на транспортной задче : Автореф... канд. пед.наук: / Ромакин М. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1966. – 11л.
828005
  Васильев В.А. Методика первоначальной стадии обучения английскому языку : Автореф... канд. пед.наук: / Васильев В.А.; Военнйы ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 20л.
828006
  Стельмахович І.В. Методика перевірки первинної інформації при виявленні ознак злочину, пов"язанних з порушенням порядку проведення приватизації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-97.
828007
  Бутович О. і Методика перевірки первинної інформації про незаконну емісію та обіг акцій на ринку цінних паперів / О. і Бутович, С.І. Ніколаюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 124-132
828008
  Кочеткова І.В. Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 337-340. – Бібліогр.: 3 назв.
828009
  Косенко М.Ю. Методика підбору та використання літератури для курсових і дипломних робіт та проектів / М.Ю. Косенко, Є Є. Кравченко. – Львів, 1961. – 72с.
828010
  Кучерина Л.А. Методика підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 87-89. – Бібліогр.: 2 назв.
828011
  Артабаєв Ю.З. Методика підвищення точності комплексованих навігаційних систем на основі прогнозуючих моделей з використанням генетичних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Артабаєв Юрій Зуберович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
828012
  Коротков П.А. Методика підвищення чутливості кількісного рентгенофлуоресцентного аналізу біологічних проб, що базується на методі максимальної правдоподібності / П.А. Коротков, Є.К. Кириленко, С.М. Гальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 248-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Представлено результати практичного використання методики підвищення чутливості у кількісному рентгенофлуоресцентному аналізі. Методика базується на методі максимальної правдоподібності і може використовуватись у випадках сильного ...
828013
  Жебка В.В. Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Жебка Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
828014
  Вітько О.В. Методика підготовки Diploma Supplement у ВНЗ України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 45-48. – ISSN 2078-1016


  У статті обгрунтовано необхідність та переваги використання такого Diploma Supplement.
828015
  Дейнека О.Г. Методика підготовки і оформленя курсових, дипломних та магістерських робіт // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 59-60
828016
  Шик Л.В. Методика підготовки і читання лекції / Л.В. Шик. – К., 1947. – 36с.
828017
  Беземчук Л. Методика підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва (на прикладі матеріалів віртуальної екскурсії "Григорій Сковорода — митець, філософ, просвітитель") / Л. Беземчук, В. Фомін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (109). – С. 59-66. – ISSN 1562-529Х
828018
  Сірак І.П. Методика підготовки майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 227-235. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
828019
  Хищенко О.О. Методика підготовки майбутніх учителів до проектно-технологічної діяльності старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Хищенко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
828020
  Єлісовенко Ю. Методика підготовки ораторської промови: від вибору теми до виступу // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 97-103
828021
   Методика підготовки спортсменів в сучасному спортивному фітнесі із застосуванням ізометричної гімнастики і кардіонавантажень на початковому етапі / Ж.Л. Козіна, В. Николаєва, О. Попов, М. Олейник, С.О. Глядя, Ю.К. Васильєв // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 60-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2520-2677
828022
  Пузіков Д.О. Методика підготовки суб’єктів освітньої діяльності до застосування теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 75-82. – ISSN 2411-1317
828023
  Гурвич С.С. Методика підготовки та читання лекцій на філософські теми / С.С. Гурвич, К.П. Руденко. – К., 1964. – 32с.
828024
  Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді : навч. посіб. / І.І. Когутич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 382, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-953-8
828025
  Назарова Г. Методика підтримки прийняття рішень на галузевому рівні : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету / Г. Назарова, І. Золотарьова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 25-27 : Табл., рис.
828026
  Сирчин О.Л. Методика планування показників кредитної діяльності банку // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 127-134. – ISSN 2313-4569
828027
  Козленко М.В. Методика плотностного моделирования тектоносферы зон перехода океан - континент сдвигового типа на примере Гвинейского краевого плато / М.В. Козленко, Ю.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 75-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
828028
  Серебровський Олександр Миколайович Методика побудови автоматизованих систем контролю та аналізу ситуацій на потенційно небезпечних об"єктах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Серебровський О.М.; НАН України Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
828029
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 184 л. + Додаток: л. 178-184. – Бібліогр.: л. 160-177
828030
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
828031
  Дженжебір О.М. Методика побудови кластерної моделі медіа-середовища на прикладі медій міста Бориспіль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 70-75. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті здійснено детальний аналіз класичних і нових медіа міста Бориспіль. На основі аналізу комунікаційних мереж побудовано кластерну модель його медіа-середовища в контексті соціально-комунікаційного підходу. В статье осуществлен детальный анализ ...
828032
  Никольская И.И. Методика подготовки и использования наглядных пособий в преподавании политэкономии. / И.И. Никольская. – М, 1984. – 84с.
828033
   Методика подготовки и проведения семенарских занятий по общественным наукам. – Киев, 1978. – 52 с.
828034
  Селецкий В.И. Методика подготовки и проведения семинаров по марксистко-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1980. – 16с.
828035
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – М., 1945. – 43с.
828036
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – Смоленск, 1946. – 40с.
828037
  Анисимов С.Ф. Методика подготовки и чтения лекций по этике / С.Ф. Анисимов ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде марксистско-ленинской философии. – Москва : Знание, 1976. – 32 с. – (В помощь лектору)
828038
  Платонов Г.В. Методика подготовки научно-популярной лекции / Г.В. Платонов, Т.Г. Григорьян. – Москва, 1980. – 64с.
828039
   Методика подготовки рукописи научной работы : Вопросы композиции, стиля и оформления: Указ. книг, статей, авторефератов и диссертаций на рус. и иностр. яз. за 1972-1981 гг. – Москва, 1982. – 22с.
828040
  Каримов И.И. Методика подготовки студентов гуманитарного профиля по информатике в классическом университете // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 3 (35). – С. 127-131.


  Определены цели и задачи развития информационной компетентности как составной части развития информационной культуры гуманитарных специальностей.
828041
  Якубова Р.М. Методика подготовки учащихся к олимпиадам по географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 48-51 : Табл. – ISSN 0016-7207
828042
  Чернобай Е.В. Методика подготовки учителей к проектированию учебного процесса в информационной образовательной среде // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0234-0453
828043
  Бекетов В.А. Методика подготовки юных спортсменов : учеб. пособ. / В.А. Бекетов ; МВ и ССО УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образов., Симферопольский гос. ун-т им. М.В. Фрунзе. – Киев : УМК ВО, 1988. – 52 с.
828044
  Хом"як І.М. Методика подолання інтерференційних впливів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 70-79


  Аналізуються інтерференційні впливи на мовлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Характеризується методика навчання правопису з урахуванням мовленнєвого середовища, в якому перебувають школярі. The article deals with the analysis of the ...
828045
  Жданов М.А. Методика подсчета запасов природных горючих (углеводородных) газов / М.А. Жданов. – Москва : АН СССР, 1940. – 59 с.
828046
  Куликова Е.М. Методика подсчета экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений на промышленных предприятиях / Е.М. Куликова. – М., 1962. – 60с.
828047
  Гаврилюк О.К. Методика позиціонування та стратифікації сільських територій за рівнем соціально-економічного розвитку // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 117-120
828048
  Усачев И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования / И.В. Усачев, И.И. Ильясов. – М., 1980. – 37с.
828049
  Хатьянов Ф.И. Методика поисков газонефтеносных структур в Башкирско-Оренбургском Приуралье / Ф.И. Хатьянов, С.С. Насыров. – Уфа, 1960. – 43с.
828050
  Рожков Г.Ф. Методика поисков зон выклинивания гранулярных коллекторов нефти и газа в отложения нижнего мела Таджикской депрессии : Автореф... канд. геол. мнер.наук: / Рожков Г. Ф.; Всес. нефт. науч.-исслед. геол. развед. ин-т. – Л., 1967. – 25л.
828051
  Федорчук В.П. Методика поисков и разведки скрытого ртутно-сурьмяного оруднения / В.П. Федорчук. – М, 1964. – 288с.
828052
  Фвег М.П. Методика поисков калийных солей / М.П. Фвег. – Новосибирск, 1967. – 40с.
828053
  Соколов Б.А. Методика поисков месторождений нефти и газа в акваториях: уч. пособие. / Б.А. Соколов, А.Г. Гайнанов. – М., 1985. – 160с.
828054
  Красильников П.К. Методика полевого изучения подземных частей растений / П.К. Красильников. – Л., 1983. – 207с.
828055
  Алехин В.В. Методика полевого изучения растительности и флоры : с 52 рис. в тексте / В.В. Алехин ; Науч.-исслед. ин-т краеведческой и музейной работы. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наркомпрос, 1938. – 206 с. : ил.
828056
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М, 1965. – 423с.
828057
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / Б.А. Доспехов. – 4-е перераб. и доп. – М, 1979. – 416с.
828058
  Шляхтин Г.В. Методика полевых исследований экологии амфибий и рептилий / Г.В. Шляхтин, В.Л. Голикова. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1986. – 76с.
828059
  Константинов П.Н. Методика полевых опытов / П.Н. Константинов. – М., 1939. – 392с.
828060
  Широков Б.А. Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. / МВиССО РСФСР ; Калининский гос. ун-т ; Б.А. Широков ; [науч. ред. А.М. Гусев]. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1977. – 60 с.
828061
  Ханикіна Н.В. Методика поліситуаційно-ономасіологічного аналізу мотивації дієслівної семантики фізичного і психічного станів суб"єкта // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 195-202. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто нові методики аналізу дієслів, з-поміж яких найбільш продуктивними визнано поліситуаційний аналіз, розроблений Н. Лебедєвою та її учнями, а також когнітивно-ономасіологічний аналіз, запропонований О. Селівановою й широко ...
828062
  Пестряков А.К. Методика полустационарных ландшафтных исследований / А.К. Пестряков. – Саратов, 1978. – 32с.
828063
  Шубалий О.М. Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методику порівняльної оцінки конкурентних переваг сукупності підприємств галузі за системою критеріїв на основі використання індексного методу. Розроблено правила віднесення підприємств до певної стратегічної групи залежно від ...
828064
  Шубалий Олександр Михайлович Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методику порівняльної оцінки конкурентних переваг сукупності підприємств галузі за системою критеріїв на основі використання індексного методу. Розроблено правила віднесення підприємств до певної стратегічної групи залежно від ...
828065
  Павлищева О.П. Методика постановки голоса : краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пения / О.П. Павлищева. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 124 с.
828066
  Гапон С. Методика построения карты геосистем Горного Крыма средствами ГИС // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 44-52


  Для территории Горного Крыма, имея в наличии цифровую модель рельефа (ЦМР) снимок SRTM и карты природных сред среднего и крупного масштабов, с использованием географических информационных систем (ГИС) синтезирована карта геосистем Горного Крыма. ...
828067
  Грездов Г.Г. Методика построения теста на проникновение в автоматизированную систему, основанная на територии графов // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 1 (44). – С. 34-44. – ISSN 2411-3816
828068
  Закс А.Б. Методика построения экспозиции по истории СССР : С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Мин. культуры РСФСР ; НИИ Музееведения ; А.Б. Закс. – М : Гос. изд-во культурно-просветительной литературы, 1957. – 124 с. : ил.
828069
  Пикалов М. Методика почвенно-агрохимических расчетов / М. Пикалов. – Барнаул, 1956. – 8 с.
828070
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 136-159. – Бібліогр.: л. 160-176
828071
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
828072
  Євтухова Т.І. Методика пошуку й здобуття інформації та знань про технології в базах даних // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 2-7


  Запропоновано методику, яка може застосовуватися під час роботи інтелектуальних інформаційно-пошукових систем для вирішення завдань інформаційного пошуку, що дозволить знаходити найбільш релевантні документи з точки зору їх інформативності і видавати ...
828073
  Слюняєв А.С. Методика пошуку рішення в інтелектуальній мультиагентній інформаційно-керуючій системі аеропорту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 110-113
828074
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – М., 1936. – 128с.
828075
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 3-е изд, перераб. – М.-Л., 1947. – 166с.
828076
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 256с.
828077
  Соколов Б.А. Методика практикума по металлообработке: пособие для уч. труда. / Б.А. Соколов. – М., 1976. – 159с.
828078
  Тарасов В.М. Методика практикума по плодоводству. / В.М. Тарасов. – М., 1975. – 159с.
828079
  Волгарь Л.Г. Методика предметизации биологической литературы / Л.Г. Волгарь. – Ленинград, 1962. – 128с.
828080
  Карпова С.Г. Методика предметизации технической литературы. / С.Г. Карпова. – Л., 1957. – 232с.
828081
  Каноныкин Н.П. Методика преподавани русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 5-е изд., перераб. – Л., 1955. – 644с.
828082
  Рустамов Т.М. Методика преподавания "Основы генетики и селекции" в курсе общей биологии среденй школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Рустамов Т.М. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 32 с.
828083
  Скугорева Е.И. Методика преподавания алгебраических уравнений в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скугорева Е.И.; Киев.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
828084
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания алгебры и элементы функций. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1977. – 134с.
828085
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в 5-7 классах / В.Д. Аракин ; под ред. И.В. Карпова и И.В. Рахманова. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1950. – 324 с. – Библиогр.: с. 315-320. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
828086
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в VIII-X класcах / В.Д. Аракин. – Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1958. – 372 с. – Библиогр.: с. 361-366. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
828087
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 4-е. – Москва, 1939. – 192 с.
828088
  Аничков И.Е. Методика преподавания английского языка в средней школе : учеб. пособие для пед. ин-тов / И.Е. Аничков, В.Н. Саакянц. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1966. – 248 с. – Библиогр.: с. 233-240
828089
  Кавун И.Н. Методика преподавания арифметики / И.Н. Кавун, Н.С. Попова. – Москва-Ленинград, 1934. – 416 с.
828090
  Чекмарев Я.Ф. Методика преподавания арифметики / Я.Ф. Чекмарев, В.Т. Снигирев. – Москва, 1965. – 352 с.
828091
  Чичигин В.Г. Методика преподавания арифметики для учит. ин-тов / В.Г. Чичигин. – 2-е изд. – Москва, 1952. – 312 с.
828092
  Левитан Е.П. Методика преподавания астрономии в средней школе / Е.П. Левитан. – Москва : Просвещение, 1965. – 227 с.
828093
  Марченко М.Т. Методика преподавания белорусского языка. Обучение грамоте. : Автореф... канд. пед.наук: / Марченко М.Т.; Минский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1967. – 23л.
828094
  Широких П Д. Методика преподавания биологии / П Д. Широких, Г.С. Нога. – Москва, 1980. – 176с.
828095
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии / Д.П. Широких, Г.С. Нога. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1983. – 49с.
828096
  Петришина О.Л. Методика преподавания биологии в школе / О.Л. Петришина. – М, 1960. – 59с.
828097
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии и химии : Методические указания / Д.П. Широких. – Москва, 1978. – 71с.
828098
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Москва, 1936. – 215с.
828099
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники в средней школе / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва, 1941. – 351с.
828100
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 415с
828101
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии : Учебное пособие / С.Ф. Каргалова. – Москва, 1959. – 287с. : карта
828102
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания / Н.Н. Студенцов. – Москва, 1965. – 46с.
828103
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии / С.Ф. Каргалова. – 2-е, доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1966. – 319с.
828104
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 2-е исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1966. – 415с
828105
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 3-е, изд. перераб. и дополненное. – Москва : Просвещение, 1975. – 368 с
828106
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студентов-географов IV курса / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва : Московский университет, 1977. – 76с.
828107
  Кузнецов М.В. Методика преподавания географии / М.В. Кузнецов, И.Т. Твердохлебов. – Москва, 1989. – 79с.
828108
  Горощенко В.П. Методика преподавания географии в начальной школе / В.П. Горощенко. – М., 1953. – 159с.
828109
  Куразов Н.Ф. Методика преподавания географии. / Н.Ф. Куразов. – Москва, 1950. – 223с.
828110
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания геометрии / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1979. – 112с.
828111
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
828112
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
828113
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – Изд.2-е. – М, 1952. – 287с.
828114
  Горбунов Н.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе / Н.А. Горбунов. – М, 1947. – 263с.
828115
  Трофимов А.К. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / А.К. Трофимов. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
828116
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – М, 1974. – 246с.
828117
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1975. – 96с.
828118
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1980. – 240с.
828119
  Ганшина К.А. Методика преподавания иностранных языков / К.А. Ганшина. – М, 1930. – 64с.
828120
  Комков И.Ф. Методика преподавания иностранных языков : [учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Комков И.Ф. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 352 с. – Библиогр.: с. 351
828121
  Волобуев О.В. Методика преподавания истории СССР / О.В. Волобуев, Г.В. Клокова. – Москва, 1979. – 384с.
828122
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1974. – 144с.
828123
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1977. – 112с.
828124
  Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка в институтах и на факультетах иностранных языков. / Н.Л. Кацман. – Москва : Высшая школа, 1979. – 142с.
828125
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – 3-е изд. испр. доп. – Москва, 1945. – 340 с.
828126
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – Москва : Гос.учеб.-пед.изд-во мин-ва просвещения РСФСР, 1962. – 494 с.
828127
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Москва, 1964. – 60с.
828128
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 2-е, и доп. – Москва, 1968. – 72с.
828129
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1971. – 72с.
828130
  Роткевич Я.А. Методика преподавания литературы в советской школе / Я.А. Роткевич. – М., 1969. – 376с.
828131
   Методика преподавания литературы в средней школе. – Ленинград
Вып. 2. – 1976
828132
  Мазурина В.А. Методика преподавания литературы в школе : [учеб. для студентов вузов] / Мазурина В.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Горлов. гос. пед. ин-т иностр. яз., Междунар. фонд "Рус. мир". – Горловка : ГДПІІМ,, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-221
828133
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1941. – 343 с.
828134
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Минск, 1953. – 456 с.
828135
  Потемкин Л.В. Методика преподавания математики : методические указания / Л.В. Потемкин, Ю.А. Палант. – М., 1984. – 68с.
828136
  Куваев М.Р. Методика преподавания математики в вузе / М.Р. Куваев. – Томск, 1990. – 387 с.
828137
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальних классах : [учеб. пособ. для школьных отд-ний пед. уч-щ (спец. № 2001)] / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, А.М. Полевщикова ; под ред. М.А. Бантовой. – Москва : Просвещение, 1973. – 304 с. : черт. – Библиогр.: с. 302-303
828138
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах : [учеб. пособ. для учащихся шк. отд-ний пед. уч-щ (спец. № 2001)] / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова ; под ред. М.А. Бантовой. – 3-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1984. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 333-334
828139
  Рогановский Н.М. Методика преподавания математики в средней школе: уч. пособие. / Н.М. Рогановский. – Минск, 1990. – 266с.
828140
  Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомагательной школе / М.Н. Перова. – 3-е, доп, перераб. – М., 1989. – 335с.
828141
  Алтухов Е.В. Методика преподавания математики, информатики и вычислительной техники : метод. указ. для студентов.-заочников математ. ф-тов гос. ун-тов / Алтухов Е.В., Потемкин Л.В. ; Гос комитет СССР по народ. образованию, Науч.-метод. каб. по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та. – 2- е изд., доп. – Москва : МГУ, 1989. – 80 с.
828142
  Дмитриевская Е.И. Методика преподавания машинописи / Е.И. Дмитриевская, Н.Н. Дмитриевский. – Москва : Учпедгиз
Ч. I : Теория машинописи и методика изучения техники письма (с курсом упражнений). – 1948. – 80 с.
828143
  Астрова Г.Г. Методика преподавания минералогии и геологии в средней школе / Астрова Г.Г., Малинко В.В. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 224 с. : рис.
828144
   Методика преподавания научного коммунизма. – Москва, 1973
828145
  Герасимова Т.П. Методика преподавания начального курса физической географии в V классе / Т.П. Герасимова. – Москва, 1958. – 336с. – (Педагогическая библиотека учителя)
828146
  Гуменюк А.А. Методика преподавания общего земледелия с почвоведением : пособие для преподавателей средних сельскохозяйственных учебных заведений и слушателей педагогических факультетов сельскохозяйственных вузов / А.А. Гуменюк. – Москва : Высшая школа, 1977. – 248 с.
828147
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 1. – 1974. – 77 с.
828148
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Київ
Вып. 3. – 1975. – 132 с.
828149
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 4. – 1976. – 83 с.
828150
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев : [Б. и.]
Вып. 5. – 1977. – 119 с.
828151
   Методика преподавания общественных наук : указатель. – Киев
Вып. 6. – 1978
828152
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 7. – 1978. – 113 с.
828153
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 8. – 1979. – 61 с.
828154
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев : [Б. и.]
Вып. 9. – 1979. – 70 с.
828155
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 10. – 1980. – 140 с.
828156
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 11. – 1981. – 127, [1] с.
828157
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 12. – 1982. – 107, [1] с.
828158
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 13. – 1984. – 72 с.
828159
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 14. – 1985. – 125, [1] с.
828160
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 15. – 1985. – 80 с.
828161
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 16. – 1986. – 74, [1] с.
828162
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 17. – 1987. – 78, [1] с.
828163
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 18. – 1988. – 78 с.
828164
  Дружкова А.В. Методика преподавания обществоведения в средней школе / А.В. Дружкова. – Москва, 1985. – 207с.
828165
  Дружков А.В. Методика преподавания обществоведения. / А.В. Дружков, М.П. Овчинникова. – Л, 1971. – 152с.
828166
  Нодельман А.Я. Методика преподавания основных вопросов теории уравнений 1-й и 2-й степени в школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Нодельман А.Я.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград, 1952. – 18 л.
828167
  Савин Н.В. Методика преподавания педагогики: уч. пособие. / Н.В. Савин. – М., 1987. – 206с.
828168
  Никитский Б.Н. Методика преподавания плавания / Б.Н. Никитский. – М, 1969. – 125с.
828169
  Тесленко И.Ф. Методика преподавания планиметрии / И.Ф. Тесленко. – К, 1986. – 169с.
828170
  Пашаев Т.А. Методика преподавания подготовительного курса геометрии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.12 / Пашаев Т.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 38л.
828171
  Заостровцев П.Г. Методика преподавания политической экономии в вузах / П.Г. Заостровцев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1973. – 191 с.
828172
  Черевко Л.Д. Методика преподавания предмета "Организация производства и управления на сельскохозяйственных предприятиях". / Л.Д. Черевко. – М., 1991. – 188с.
828173
  Андреев Н.Н. Методика преподавания предмета "Ремонт сельскохозяйственных машин" / Н.Н. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1975. – 208 с.
828174
  Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. / З.М. Панибратцева. – М., 1971. – 152с.
828175
  Кязимов Н.С. оглы Методика преподавания раздела "Арифметика неотрицательных целых чисел" в курсе математики факультета педагогики и методики начального обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кязимов Н.С. оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.31
828176
  Лебедева Ю.Г. Методика преподавания русского произношения болгарам / Ю.Г. Лебедева. – М., 1973. – 216с.
828177
  Чешко Л.А. Методика преподавания русского языка / Л.А. Чешко. – М., 1977. – 49с.
828178
  Прик О.Я. Методика преподавания русского языка в дагестанской национальной школе / О.Я. Прик. – Махачкала, 1989. – 69 с.
828179
  Куруч Р.Д. Методика преподавания русского языка в молдавской школе / Р.Д. Куруч. – Черновцы, 1974. – 42с.
828180
  Саяхова Л.Г. Методика преподавания русского языка в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Уфа, 1985. – 1206707с.
828181
  Буржунов Г.Г. Методика преподавания русского языка в начальной национальной школе / Г.Г. Буржунов. – Л., 1980. – 320с.
828182
  Текучев А.В. Методика преподавания русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – Москва, 1958. – 528с.
828183
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 11. – 1978
828184
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 14. – 1981
828185
   Методика преподавания русского языка и литературы : республиканский научно-методический сборник. – Киев
Вып. 15. – 1982
828186
   Методика преподавания русского языка и литературы. – Киев
Вып. 16. – 1983
828187
  Василенко Е.И. Методика преподавания русского языка иностранным учащимся / Е.И. Василенко, В.В. Добровольская. – Москва, 1989. – 88с.
828188
  Чумак Л.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений по филол. спец. / Л.Н. Чумак. – Минск : БГУ, 2009. – 304 с. – ISBN 978-985-485-981-1
828189
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1952. – 320с.
828190
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – 3-е изд. – М, 1955. – 304с.
828191
  Чешко Л.А. Методика преподавания русскогоо языка / Л.А. Чешко. – 3-е изд., доп. – М., 1972. – 60с.
828192
  Губченко А.А. Методика преподавания сельскохозяйственного труда : учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / А.А. Губченко, Ж.З. Перова. – Москва : Просвещение, 1985. – 320 с.
828193
  Горбачук В.Т. Методика преподавания синтаксиса простого предложения в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Горбачук В. Т.; МП УССР, НИИ педагогики. – К., 1959. – 16л.
828194
  Садецкая А.С. Методика преподавания склонения румынских имен существительных (на 1-м году обучения в ВУЗе) : Автореф... канд. пед.наук: / Садецкая А. С.; МГИМО, Каф. роман. яз. – М., 1958. – 19л.
828195
  Керимов К.С. Методика преподавания сложного предложения : Автореф... канд. пед.наук: / Керимов К.С.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 32л.
828196
  Ильевский И.Д. Методика преподавания сферической и практической астрономии в средней школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Ильевский И.Д.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1965. – 19л.
828197
  Верзилин Н.М. Методика преподавания темы "Корень. Питание растений и почвы" / Н.М. Верзилин. – Москва, 1953. – 56с.
828198
  Асланова Натига Шикар гызы Методика преподавания темы "кубические уравнения" в университетах средствами электронного обучения // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 79-84. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
828199
  Дадасян Беник Саруханович Методика преподавания темы "Электрический ток в различных средах" в 9 класс : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Дадасян Беник Саруханович; Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 39л.
828200
  Каплянский А.Е. Методика преподавания теоретических основ электротехники / А.Е. Каплянский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 143 с.
828201
  Джумабаев У.Д. Методика преподавания уравнений и функций средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Джумабаев У.Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
828202
  Дьяченко В.К. Методика преподавания учения о понятии в курсе логики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дьяченко В.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 26 с.
828203
  Киселева З.С. Методика преподавания факультативного курса по генетике : пособие для учителей / З.С. Киселева, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1979. – 190 с.
828204
  Кобахидзе В.С. Методика преподавания физики : Автореф... доктор пед.наук: 732 / Кобахидзе В.С.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси., 1968. – 52л.
828205
  ЧАщина Методика преподавания физики в вузе. / ЧАщина. – Чернигов, 1975. – 24с.
828206
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1950. – 660 с.
828207
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1953. – 472 с.
828208
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
4. – 1955. – 264 с.
828209
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семилетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
1. – 1948. – 495 с.
828210
  Соколов И.И. Методика преподавания физики в средней школе / И.И. Соколов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1951. – 591 с.
828211
  Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе : Учеб.пособие / А.И. Бугаев. – Москва : Просвещение, 1981. – 288 с.
828212
  Эвенчик Э.Е. Методика преподавания физики в средней школе. Механика : пособие для учителя / Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаш, В.А. Орлов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 240 с.
828213
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для студентов педвузов и учителей средней школы / В.П. Буданов. – Ленинград : Учпедгиз, 1939. – 208с.
828214
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для учителей средней школы / В.П. Буданов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 188с.
828215
  Давидович В.Е. Методика преподавания философии / В.Е. Давидович. – Ростов-на-Дону, 1971. – 108 с.
828216
  Рожин В.П. Методика преподавания философии / В.П. Рожин. – М, 1975. – 176с.
828217
  Разин В.И. Методика преподавания философии в вузах / В.И. Разин. – М, 1965. – 87с.
828218
  Ганшина К.А. Методика преподавания французского языка / К.А. Ганшина. – М.-Л., 1946. – 260с.
828219
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – Москва : Московский университет, 1983. – 37 с.
828220
  Кирюшкин Д.М. Методика преподавания химии в средней школе / Д.М. Кирюшкин. – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1958. – 611с.
828221
  Кузьменко В.И. Методика преподавания черчения / В.И. Кузьменко, М.А. Косолапов. – М, 1981. – 272с.
828222
  Вышнепольский И.С. Методика преподавания черчения в профессионально технических училищах / И.С. Вышнепольский, Л.И. Тржецяк. – 3-е изд доп . и перераб. – Москва, 1972. – 272с.
828223
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 451 с.
828224
  Бибик А.Е. Методика преподавания экономической географии зарубежных стран : 8 класс / А.Е. Бибик ; АПН РСФСР, Ин-т методов обучения, Педагогическая б-ка учителя. – Москва : АПН РСФСР, 1958. – 232 с.
828225
  Грандберг З Методика преподавания экономической теории : методологический, теоретический и гуманитарный аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 110-117. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
828226
  Мургузов Наджаф Исмаил оглы Методика преподавания элементов графической математики на факультативных занятиях в 7-8 классах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мургузов Наджаф Исмаил оглы ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1975. – 48 с.
828227
  Велиев Балали Вели оглы Методика преподавания элементов теории вероятностей в курсе математики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Велиев Балали Вели оглы; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 32л.
828228
  Микаилов Ш.А. Методика преподавания элементов теории литературы в азербайджанской вомьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Микаилов Ш.А.; Ком.высш и сред.спец.образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 36л.
828229
  Самедов А.А. Методика преподавания эпических произведений (рассказов и басен) в V-VIII классах восьмилетних школ : Автореф... кандидата пед. (по методике преподавания литературы)наук: / Самедов А.А.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 30л.
828230
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Омарова Ш. Н. кызы; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 60л.
828231
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Омарова Ш. Н. кызы; МВССО АзССР, Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 44л.
828232
  Коваль А.П. Методика преподаваня русского языка в школах с украинским языком обучения / А.П. Коваль. – К, 1989. – 310с.
828233
  Березовська Н. Методика приготування та фотолюмінесцентна характеризація пористого GAAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-25. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методику приготування пористих шарів арсеніду галія за допомогою електрохімічного травлення. Досліджено особливості спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) пористого GaAs в залежності від технологічних параметрів анодного травлення. Спостерігався ...
828234
  Репецький А.А. Методика придбання експертної інформації для вирішення завдань керування радіолокаційною системою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – Бібліогр.: С. 33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є розробка методики обробки експертної інформації методами теорії нечітких множин. Ця мето-дика являє собою взаємозалежну сукупність математичних моделей, що забезпечують організацію експертизи та обробку її результатів для ...
828235
  Минеева Н.И. Методика приема зачетов, экзаменов и коллоквиумов по политической экономии / Н.И. Минеева. – Москва, 1981. – 55с.
828236
  Шевченко Г.В. Методика прийняття рішення інтернет-провайдером щодо стратегії медіапланування рекламної кампанії // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 4 (38). – С. 79-85
828237
  Зеленська М.О. Методика прийняття рішень щодо розвитку поліграфічного підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 81-85. – ISSN 2309-1533
828238
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання необхідності прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства, реалізація яких в операційній системі авіаційного підприємства сприятиме отриманню максимального прибутку.
828239
  Солопенко Ростислав Іванович Методика прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання необхідності прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства, реалізація яких в операційній системі авіаційного підприємства сприятиме отриманню максимального прибутку.
828240
  Солопенко Ростислав Іванович Методика прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства із застосуванням методів фінансового аналізу, контролю за реальним грошовим обігом та математичного моделювання.
828241
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства із застосуванням методів фінансового аналізу, контролю за реальним грошовим обігом та математичного моделювання.
828242
  Писаренко В.И. Методика прикладного социологического исследования бюджета времени студентов / В.И. Писаренко, К.В. Шульга. – Минск, 1974. – 91с.
828243
  Бондар О.П. Методика прикладного спрямування математики в авіаційному закладі вищої освіти / О.П. Бондар, О.В. Задорожна, І.Л. Якуніна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 13-19. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
828244
  Алешина Т.Н. Методика применения дидактических материалов по алгебре и началам анализа в средних профтехучилищах : метод. пособие / Т.Н. Алешина, Л.О. Денищева. – Москва : Высшая школа, 1983. – 112 с. – (Проф.-техн. образование)
828245
  Гродзинский Д.М. Методика применения радиоактивных изотопов в биологии / Д.М. Гродзинский. – Киев, 1962. – 171 с.
828246
  Прессман Л.П. Методика применения технических средств обучения / Л.П. Прессман. – М, 1988. – 191с.
828247
  Тисаревський С. Методика природознавства : Для вчителів початкових шкіл. учит. семинарій та педагог. класів шкіл середніх / С. Тисаревський. – Лубни : Вид. Ф.С.Гавриша, 1918. – 112с.
828248
   Методика проблемного изложения лекций. – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
828249
  Иванов Д.В. Методика проведения аналитического чтения в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Иванов Д.В.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – Москва, 1959. – 18 с.
828250
  Черненко В.А. Методика проведения занятий в специальных медицинских группах : учеб.-метод. пособие / В.А. Черненко , М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 51, [1] с. – Библиогр.: с. 51. – (Методическая литература)
828251
  Лесников В.А. Методика проведения занятий в учебных хозяйствах / В.А. Лесников. – М., 1970. – 104с.
828252
  Гиниатуллин И.А. Методика проведения занятий на материале домашнего чтения на 2 курсе языкового факультета. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Гиниатуллин И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 24л.
828253
  Гулейчик А.И. Методика проведения занятий по подготовке машинно-тракторных агрегатов к работе : [метод. пособие для сред. сел. проф.-техн. училищ] / А.И. Гулейчик, А.И. Калошин. – Москва : Высшая школа, 1977. – 182 с.
828254
   Методика проведения занятий по политической экономии в автоматизированном классе АК-28М : Учебно-методическая разработка. – Киев : КГУ, 1979. – 24 с.
828255
  Андреев Н.Н. Методика проведения занятий по предмету "Основы материаловедения и слесарно-ремонтное дело" : [метод. пособие для сред. сельских ролф.-тех. училищ] / Андреев Н.Н. – Москва : Высшая школа, 1978. – 200 с. – Список лит.: с. 196
828256
  Границкая А.С. Методика проведения занятий при переходе к адаптивной системе обучения / А.С. Границкая. – Москва, 1979. – 48с.
828257
  Попиков И.Г. Методика проведения лабораторных работ по курсу общей электротехники в неэнергетических втузах. : Автореф... канд. пед.наук: / Попиков И.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 12 с.
828258
  Вайс Х. Методика проведения лабораторных работ по электричеству в курсе физики 10 класса средней школы в условиях осуществления политического обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Вайс Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1957. – 12л.
828259
  Воронин Л.Г. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека / Л.Г. Воронин, Р.Д. Маш. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с.
828260
  Черняев Ю.А. Методика проведения практических занятий по курсу "Основы советского гражданского и трудового права" / Ю.А. Черняев. – М, 1976. – 94с.
828261
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М., 1964. – 122с.
828262
   Методика проведения семинарских занятий по политэкономии. – М., 1965. – с.
828263
  Редькина Н.С. Методика проведения технологического аудита в библиотеке // Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал. Спецвыпуск / Трудовой коллектив редакции "Молодые в библ. деле". – Москва, 2006. – № 9/10 : Сибирь. – С. 58-67.
828264
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике / Е.М. Новодворская. – Москва, 1965. – 204 с.
828265
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1970. – 336 с.
828266
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская, Э.М. Дмитриев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 319 с.
828267
  Деркач Г. Методика проведения учебной дискуссии при обучении студентов-иностранцев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
828268
  Некос В.Е. Методика проведения учебных геологогеографических краеведческих экскурсий / В.Е. Некос. – Х., 1991. – 107с.
828269
  Винокурова М.М. и др. Методика проведения факультатива "Основы экономических знаний о социалистическом производстве" / М.М. и др. Винокурова. – Москва, 1980. – 128с.
828270
  Коблянська Г. Методика проведення аудиторської перевірки експортно-імпортних операцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 39-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
828271
  Фоміна Т.В. Методика проведення аудиту операцій з необоротними активами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 76-83
828272
  Шрамко О.В. Методика проведення внутрішнього аудиту у війскових частинах Збройних Сил України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 123-128. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
828273
  Цимбалюк Наталія Методика проведення групової роботи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 10-11
828274
  Покась Лілія Методика проведення дискусії на уроці географії у 8 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-7. – Бібліогр.: 8 назв
828275
  Токар Л.О. Методика проведення дослідів з гібридизаціі рослин у школі / Л.О. Токар. – Київ : Радянська школа, 1965. – 152 с.
828276
  Демиденко О.О. Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 102-108. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
828277
  Демиденко О.О. Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 98-105 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2524-0102
828278
  Шумейко В.О. Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 123-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
828279
  Пелешенко Н.В. Методика проведення екскурсій в місті Києві // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 249-252. – Бібліогр.: 4 назви
828280
  Кришталь О.П. Методика проведення ентомологічних екскурсій у школі / О.П. Кришталь. – Київ : Радянська школа, 1973. – 116с.
828281
  Коваленко О. Методика проведення занять з фізичної культури з дітьми старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / О. Коваленко, С. Гвоздецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 160-175. – ISSN 2312-5993
828282
   Методика проведення занятьз атлетичної гімнастики з урахуванням стану здоров"я, віку та стажу занять : методичні рекомендації / КНУТШ ; упор. С.К. Ковальчук, М.П. Ковнатський, Л.М. Духнова. – Київ : КВІН, 2009. – 38с.
828283
  Рудківський О.П. Методика проведення зіставного аудитивного аналізу фонологічних систем германських та слов"янських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 334-345
828284
  Бублик О. Методика проведення інтелектуального квест у науковій бібліотеці (на прикладі досвіду НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 21-33. – ISSN 2224-9516
828285
  Дроздов В. Методика проведення інтерв"ю з радянськими емігрантами під час реалізації "Гарвардського проєкту" (1950-1954 рр.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 50. – С. 109-115. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
828286
  Погорілий С.Д. Методика проведення лабораторного практикуму курсу "Сучасні операційні системи" / С.Д. Погорілий, Камардіна О.О. . // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто створення науково-методичного забезпечення та впровадження лабораторного практикуму в курсі "Су-часні операційні системи". Запропоновано структуру технічних засобів, програмне забезпечення та склад лабораторних робіт, послідовність їх ...
828287
  Березенська С.М. Методика проведення лабораторної роботи з електротехніки з використанням дистанційних технологій // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 2 (14). – С. 25-34. – ISSN 2307-9770
828288
  Коблянська Г.Ю. Методика проведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-91. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найбільш суттєві проблеми, що виникають на кожному підприємстві при проведенні обліку і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, розробляються конкретні пропозиції щодо покращення цього напрямку обліку та аудиту. In this ...
828289
  Пітко А. Методика проведення перевірки митних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 29-37
828290
  Цибульський В. Методика проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля в межах українського сектору Прикерченського шельфу Чорного моря / В. Цибульський, П. Кузьменко, А. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Відпрацьовано методику проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля на основі пружного та акустичного хвильових рівнянь за допомогою програмного продукту Tesseral 2D на ділянці Прикерченського шельфу. Зосереджено увагу на впливі особливостей ...
828291
  Журавльова М. Методика проведення психологічної експертизи моральних страждань, завданих групі осіб // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (25). – С. 125-134. – ISSN 1993-0917
828292
  Андреєнкова В.Л. Методика проведення рольової гри "Юридичниий футбол" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-25
828293
  Діброва І.О. Методика проведення семінарів з дисципліни "Геоекологія України" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 311-316


  Викладено теми лекцій і семінарів спецкурсу «Геоекологія України». Висвітлено вимоги до змісту семінарських занять і проведення модульних контрольних робіт. Даються загальні рекомендації по розробці змісту спецкурсу «Геоекологія України» і оцінюванню ...
828294
  Бабенко К.П. Методика проведення семінару в групах магістрів на тему "Сучасні технології навчання у ВНЗ" // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-69.
828295
  Дятчик Д.І. Методика проведення технологічного аудиту технологій / Д.І. Дятчик, Т.В. Покшевницька // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 95-99
828296
  Полканов Валентин Петрович Методика прогноза локальных поднятий по геоморфологическим данным с помощью алгоритмов распознавания образов. (На примере центр. районов Зап.-Сиб. плиты) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.693 / Полканов Валентин Петрович; Высш. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
828297
  Андриенко Н.Н. Методика прогноза неэффективного оттока капитала в Украине // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (44). – С. 196-201. – ISSN 2076-2429
828298
  Ющенко Юрий Сергеевич Методика прогноза русловых процессов на антиреке (на примере Верхней Сухоны) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Ющенко Юрий Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гидрометеорологический институт. – Л., 1986. – 20с.
828299
  Остриков О.М. Методика прогнозирования распределения полей напряжений в реальных кристаллах с остаточными некогерентными двойниками / О.М. Остриков. – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. – 278, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с.247-278. – ISBN 978-985-535-430-8
828300
  Чудновець І. Методика прогнозування імпортних надходжень м"яса птиці в Україні : економіка галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 44-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
828301
  Прохницька Г.Л. Методика прогнозування кон"юктури автомобільного ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
828302
  Маслова Т.В. Методика прогнозування максимальних весняних витрат води за коефіцієнтами регресії для певних імовірностей перевищення / Т.В. Маслова, О.А. Липкань // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 27-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
828303
  Петренко М.О. Методика прогнозування надходжень від зовнішньоекономічної діяльності до держбюджету : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 28-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
828304
  Пасічник Н.А. Методика прогнозування обсягів врожаю на основі даних дистанційного зондування високої просторової розподільчої здатності на прикладі пшениці // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 129-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4678
828305
  Панін В.Г. Методика прогнозування призначеного терміну служби систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння при технічній експлуатації за станом / В.Г. Панін, П.В. Опенько // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 89
828306
  Федоренко Р.М. Методика прогнозування ризиків забруднення довкілля витоками нафтопродуктів із вертикальних сталевих резервуарів внаслідок їх корозії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Федоренко Роман Миколайович ; М-во екол. та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
828307
  Христюк Б.Ф. Методика прогнозування характерних декадних рівнів води судохідної частини Дунаю // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
828308
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Дис. ... канд. технічних наук. Спец.20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв"язок / Репецький А.А.; Військовий ін-т КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 144л. – Бібліогр.:л. 137 -144
828309
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.20.02.12 / Андрій Анатолійович Репецький; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:8 назв
828310
  Бородієнко О.В. Методика проектування моделі компетенцій керівників як основа формування системи розвитку їх професійної компетентності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 392-400. – ISSN 2312-5993
828311
   Методика проектування системи менеджменту якості освіти у ВНЗ на основі логіко-структурного підходу / М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, Г.О. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – C. 170-176. – ISSN 2219-5300


  Для успіху ВНЗ розробка і реалізація проекту створення системи менеджменту якості має суттєве значення та має бути виконана на рівні, який забезпечує технологічність процесу, можливість вдосконалення розробки, реалізації подальшого менеджменту ...
828312
  Сабиров М. Методика произведения лабораторных и практических занятий по физике в педагогических институтах с применением элементов программированного обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Сабиров М.; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
828313
  Крылов Д.Г. Методика производственного обучения / Д.Г. Крылов. – Чебоксары, 1966. – 100с.
828314
  Титов Алексей Иванович Методика производственного обучения в профтехучилищах : для строительных профессий:Метод.пособие для СПТУ / Титов Алексей Иванович. – 3-е изд.,перераб.и доп. – Минск : Выш.шк., 1988. – 224с.
828315
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономических знаний / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – Библиогр: с. 64 (8 назв.). – (Нвое в жизни, науке, технике : Методика и организация лекционной пропаганды ; 2)
828316
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономической теории и экономической политики КПСС / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1982. – 40 с. : ил. – Библиогр. на 4-й с обл. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР ; Науч.-метод. совет по пропаганде экон. теории и экон. политики КПСС)
828317
  Докус А.О. Методика простового прогнозування строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль / А.О. Докус, Ж.Р. Шакірзанова, Н.М. Швець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – C. 8-22. – ISSN 2306-5680


  Запропонована регіональна методика просторових прогнозів строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль (на прикладі басейну р.Дніпро в межах України), що дає можливість встановлення строків водопіль в кожному році, незалежно ...
828318
  Васюк Оксана Методика професійного добору соціальних педагогів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст.
828319
  Кочан І. Методика професора Г. Лозанова у вивченні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 3-9. – ISSN 2078-5119
828320
  Рожин В.П. Методика прподавания марксистско-ленинской философии / В.П. Рожин. – Л, 1967. – 160с.
828321
  Страхов И.В. Методика психологического анализа характеров в художественном произведении / И.В. Страхов. – Саратов, 1977. – 84с.
828322
  Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе / Г.И. Блинов. – Москва : Просвещение, 1978. – 221 с. – Библиогр.: с. 217-219. – (Пособие для учителей)
828323
   Методика работы в самодеятельном хоровом коллективе. – Ленинград, 1963. – 44 с.
828324
  Гинзбург И.В. Методика работы искусствоведа : учебное пособие / И.В. Гинзбург. – Ленинград : Институт имени И.Е. Репина, 1985. – 78 с.
828325
  Болдырев Н.И. Методика работы классного руководителя : [учеб. пособ. для пед. ин-тов] / Н.И. Болдырев. – Москва : Просвещение, 1984. – 143 с.
828326
   Методика работы молодежной дискотеки. – Ленинград, 1990. – 103 с.
828327
  Луговая А.Л. Методика работы на начальном этапе занятий по технической тематике в неязыковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Луговая А.Л.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
828328
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими истониками. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1977. – 92с.
828329
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими источниками / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1969. – 84 с.
828330
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими источниками. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – Москва, 1964. – 66с.
828331
  Фаенова М.О. Методика работы над культурой речи на иностранном языке. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Фаенова М.О.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 12л.
828332
  Павлова И.П. Методика работы над лексикой английского языка с применением программированных пособий. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Павлова И.П.; Москов. гос. пед. ин-т.. – М., 1970. – 29л.
828333
  Ховрина Людмила Николаевна Методика работы над лексикой для чтения в неязыковом вузе с использованием лингафонно-машинного комплекса (ЛМК-1) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ховрина Людмила Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
828334
  Мельник С.И. Методика работы над лексикой иностранного языка в интенсивном курсе устной речи : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Мельник С.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1970. – 28л.
828335
  Папкович Н.Л. Методика работы над лексикой при обучении монологической устной речи в языковом вузе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Папкович Н.Л.; Моск.гос.пед.ин-т ин.яз. – М, 1980. – 24л.
828336
   Методика работы над лексикой русского языка. – М, 1990. – 154с.
828337
  Ястребова Ольга Ивановна Методика работы над лексикой, обозначающей советские реалии, в процессе чтения общественно-политической литературы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ястребова Ольга Ивановна; Московский ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 23л.
828338
  Пучков А.С. Методика работы над натюрмортом : учеб. пособие / А.С.Пучков, А.В. Триселев. – Москва : Просвещение, 1982. – 160 с.
828339
  Ярмухамедова Светлана Мухтамидовна Методика работы над научно-популярной литературой в старших классах школы с углубленным изучением английского языка : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ярмухамедова Светлана Мухтамидовна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
828340
  Сайгушева Нелли Александровна Методика работы над пассивным словарем в неязыковом вузе. (немецкий яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сайгушева Нелли Александровна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 24л.
828341
   Методика работы над практическим курсом английского языка. – Москва : Высшая школа, 1984. – 264с.
828342
  Лидман-Орлова Гомма Кузьминична Методика работы над предикативными отношениями, выражаемыми с помощью глагола. (В связи с задачами совершенствования письм. речи учащихся IV кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лидман-Орлова Гомма Кузьминична; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 26л.
828343
  Корзина Светлана Андреевна Методика работы над речевыми клише при обучении диалогической речи в языковом вузе. (франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Корзина Светлана Андреевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 19л.
828344
  Сулейменов Д. Методика работы над русским произношением в 5 классе казахской школы в связи с применением технических средств. : Автореф... канд. пед.наук: / Сулейменов Д.; Казах. гос. пед.ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
828345
  Пискунова Евгения Ивановна Методика работы над словообразованием для чтения литературы по специальности (неязыковой вуз, немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пискунова Евгения Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 23л.
828346
  Семенова Н.К. Методика работы над сочинениям в старших классах средней школы : Автореф... Канд.пед.наук: / Семенова Н.К.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1953. – 19 с.
828347
  Хомизурашвили Циала Николаевна Методика работы над специальными медицинскими текстами (на материале обучения английскому языку в Тбилисском медицинском ин-те) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Хомизурашвили Циала Николаевна; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
828348
   Методика работы над спецтекстом в неязыковом вузе. – Москва, 1977. – 60 с.
828349
  Арсеньева М.З. Методика работы над творческим дипломным сочинением : учеб.-метод. пособие для студ. ф-т и отд. журналистики гос. ун-тов / Арсеньева М.З. ; Гос. ком-т СССР по нар. образованию, Науч.-метод. каб. по заоч. и вечернему обуч. – Москва : МГУ, 1989. – 40 с.
828350
  Гетманский М.И. Методика работы над устной русской речью в школе. / М.И. Гетманский. – Минск, 1973. – 256с.
828351
  Керн Наталья Мечеславовна Методика работы над формальными средствами межфразовой связи в обучении чтению оригинальной литературы по специальности (английский язык, неязыковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: .. / Керн Наталья Мечеславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М. – л.
828352
  Нуфена Цветка Нгасса Бертин Методика работы над частицами немецкого языка при обучении диалогической речи в лицеях Камеруна : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.02 / Нуфена Цветка Нгасса Бертин; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 23л.
828353
  Ипполитова Н.А. Методика работы по грамматической стилистике в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ипполитова Н.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 26л.
828354
  Иваненко В.К. Методика работы по орфографии в процессе изучения синтаксиса. : Автореф... канд. пед.наук: / Иваненко В.К.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 18л.
828355
  Михайловская Н.А. Методика работы по переводу в высшей технической школе (в связи с проблемой преемственности между средней и высшей школой). : Автореф... канд. пед.наук: / Михайловская Н.А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Ленинград, 1952. – 16 с.
828356
  Носова И.М. Методика работы по практике устной и письменной речи на общественно-политическую тематику в языковом вузе. (На материале нем. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Носова И.М.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 23л.
828357
  Моц Т.А. Методика работы по фонетическому членению французской речи на факультетах иностранных языков : Автореф... канд. пед.наук: / Моц Т.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1956. – 20л.
828358
  Бурлаченко О.Ю. Методика работы по формированию навыков самостоятельного анализа образа-персонажа в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бурлаченко О. Ю.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1959. – 15л.
828359
  Кушнир Е.М. Методика работы с картой в начальной школе / Е.М. Кушнир. – М., 1943. – 104с.
828360
  Березин С.И. Методика работы с книгой / С.И. Березин. – Лениград : Знание, 1968. – 16 с. – (Методическое пособие в помощь лектору)
828361
  Баймурзин С. Методика работы с отстающими учащимися в 5-7 классах по матаматике : Автореф... канд. пед. наук: / Баймурзин С. ; Алма-Атинский гос. пед ин-т им. Алабая. – Караганда, 1954. – 21 с.
828362
  Липаев А.А. Методика работы с учебной книгой по русской литературе / А.А. Липаев. – Москва, 1953. – 144 с.
828363
   Методика работы с художественной литературой. – М, 1975. – 28с.
828364
  Беляков Л.В. Методика работы с читателями : учеб. пособ. для студ. библиотечного фак-та / Л.В. Беляков ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва : [б. и.], 1975. – 69 с.
828365
  Бровченко Г.Н. Методика работы телевизионного журналиста : публицист. тел. сценарий как этап творч. процесса : учеб.-метод. пособ. для студ. фак. и отд-ний журналистики гос. ун-тов / Г.Н. Бровченко ; Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство МГУ, 1982. – 61 с. – Библиогр.: с. 59-60
828366
  Мухтаров Г.М. Методика разведения русской речи учащихся старших классов Азербайджанских вечерних (сменных) школ в связи с изучением типов простых предложений с оним гавным членом. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мухтаров Г.М.; МВ и ССО Азерб.ССР.Азер.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 23л.
828367
   Методика разведки и оценки месторождений формовочных материалов. – М, 1963. – 196с.
828368
   Методика разведки месторождений твердых полезных ископаемых. – М, 1974. – 132с.
828369
   Методика разведки месторождений твердых полезных ископаемых. – М, 1974. – 132с.
828370
  Мелик-Пашаев Методика разведки нефтяных местораждений / Мелик-Пашаев. – М, 1968. – 184с.
828371
  Огарков В.С. Методика разведки угольных месторождений платформенного типа = Принципы геолого-экономического обоснования / В.С. Огарков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 100с.
828372
  Савич Т.З. Методика развития знаний учащихся об обратимости химических реакций и химическом равновесии. / Т.З. Савич. – Москва, 1961. – 87с.
828373
  Мамедов Вашиф Исрафил оглы Методика развития письменной речи учащихся восьмилетней школы на уроках русского языка (4-8 классов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мамедов Вашиф Исрафил оглы; Каз. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1975. – 25л.
828374
  Мишина Н.В. Методика развития понятия об обмене веществ в курсе анатомии, физиологии и гигиены человека в вечерней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Мишина Н.В.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 16л.
828375
  Сайдалиев Саидумар Методика развития речевого слуха студентов при обучении произношению иноязычной речи в языковом вузе. (Немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сайдалиев Саидумар; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
828376
   Методика развития речи на уроках русского языка. – М, 1980. – 240с.
828377
   Методика развития речи на уроках русского языка. – М, 1991. – 240с.
828378
  Мамедова С.Б. Методика развития речи студентов в связи с изучением морфологической структуры слова и словообразвоания в русском языке в азербайджанском вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Мамедова С.Б.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 21л.
828379
  Гудоните А. Методика развития самостоятельности взрослых учащихся в процессе изучения синтаксиса (простого предложения) родного (литовского) языка : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гудоните А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 18л.
828380
  Султанова А.А. Методика развития связной русской речи учащихся V-VIII классов азербайджанской школы в связи с изучением синтаксиса простого предложения. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Султанова А.А.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 20л.
828381
   Методика разработки единых норм выработки. – М, 1962. – 53с.
828382
   Методика разработки единых норм выработки. – М, 1963. – 53с.
828383
  Липсиц В.Б. Методика разработки заданий по себестоимости продукции промышленности. / В.Б. Липсиц. – Москва, 1958. – 80с.
828384
   Методика разработки и внедрения планов НОТ на промышленных предприятиях. – М, 1966. – 48с.
828385
   Методика разработки и использования демонстрационных опытов по физике полупроводников. – Ташкент, 1983. – 55с.
828386
  Воробьев Е.М. Методика разработки интерактивных учебных пособий по математическим дисциплинам для системы ВебМатематика / Е.М. Воробьев, В.А. Никишкин // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 3 (80). – С. 25-32. – ISSN 1818-4243


  Изложена методика создания JSP-файлов интерактивных электронных учебных пособий системы ВебМатематика. В качестве примера выбрано учебное пособие по аналитической геометрии.
828387
  Мирвис М.С. Методика разработки калькуляций нормативной себестоимости и использования их для внутризаводского планирования и анализа себестоимости. / М.С. Мирвис. – Л., 1960. – 22с.
828388
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1962. – 70с.
828389
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1963. – 70с.
828390
  Голиков А.А. Методика разработки обучающих и контролирующих программ для технических средств обучения и контроля / А.А. Голиков, Е.В. Коровин. – Москва, 1980. – 48с.
828391
   Методика разработки обучающих программ по иностранным языкам для вузов. – М
2. – 1973. – 88с.
828392
   Методика разработки обучающих программ по иностранным языкам для вузов. – М
3. – 1973. – 76с.
828393
   Методика разработки поисковых прогнозов изменения геологической среды. – Москва, 1988. – 250 с.
828394
   Методика разработки целевой комплексной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Ленинграда и Ленинградской области на период 1986-2000 г. : проект. – Ленинград, 1980. – 110 с.
828395
   Методика ранжирування "гарячи точок" Чорного моря: загальний огляд та результати для України / К.Б. Уткіна, В.С. Кресін, В.В. Брук, Н.Г. Яковлєва // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 43-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2073-5057
828396
   Методика раннего определения стельности. – М, 1960. – 12с.
828397
  Павлов Р.А. Методика ранньої діагностики банкрутства банківських установ України з використанням карт Кохонена : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 152-162 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
828398
  Кургинян Е.А. Методика раскрытия узловых вопросов в школьном курсе новейшей истории (1945-1977гг.). / Е.А. Кургинян. – М., 1979. – 208с.
828399
  Яблоков Н.П. Методика раследования автотранспортных происшествий. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1959. – 71с.
828400
  Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных преступлений : (Некоторые теоретические проблемы и практика); Учебное пособие / В.Н. Герасимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 110 с.
828401
   Методика расследования отдельных видов преступлений. – Москва, 1962. – 255 с.
828402
   Методика расследования отдельных видов преступлений. – Москва, 1985. – 90 с.
828403
  Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. / С.П. Митричев. – М., 1973. – 38с.
828404
  Митричев С.П. Методика расследования поджогов и преступный нарушений правил пожарной безопасности. / С.П. Митричев. – М., 1959. – 48с.
828405
  Громов Вл. Методика расследования преступлений / Вл. Громов. – 2-е доп. изд. – М, 1930. – 136с.
828406
  Салтевский М.В. Методика расследования преступлений. / М.В. Салтевский. – К., 1974. – 125с.
828407
  Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. Учеб. пособие. / И.Ф. Пантелеев. – М., 1975. – 47с.
828408
  Митрохина З.И. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации городского электрического транспорта : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Митрохина З.И.; МВ и ССО УССР. Харьк. юридический ин-т. – Х., 1970. – 22л.
828409
  Митричев С.П. Методика расследования спекуляции. / С.П. Митричев. – Москва, 1960. – 36с.
828410
  Яблоков Н.П. Методика расследования уголовных дел о нарушении правил техники безопасности. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1958. – 60с.
828411
  Князев В.А. Методика расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Князев В.А.; Харьков. юрид. ин-тут. – Х., 1972. – 24л.
828412
  Сидоров М.И. Методика расследования хищения лесоматериалов и денежных средств в системе лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организаций. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Сидоров М.И.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 21л.
828413
  Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей : Научно-практическое пособие / В.П. Корж; Национальный ун-тет внутренних дел. – Харьков : Лицей, 2002. – 280с. – ISBN 966-689-034-8
828414
   Методика расчета внутригодового распределения атмосферніх осадков на территории Урала. – Свердловск, 1974. – 135с.
828415
  Вуглинский В.С. Методика расчета водного баланса горных водосборов (на примере бассейна р.Витим) : Автореф... кан. техн.наук: 276 / Вуглинский В.С.; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР. Гос. гидрогеологич. ин-т. – Л., 1972. – 20л.
828416
  Голованова И.В. Методика расчета глубинных температур с учетом исправленных на влияние палеоклимата значений теплового потока / И.В. Голованова, Р.Ю. Сальманова, Ч.Д. Тагирова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1426-1435 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1434-1435. – ISSN 0016-7886
828417
  Цеков Г.Д. Методика расчета многослойных кривых вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) для случая, когда подстилающая среда представлена породами очень высокого или очень низкого сопротивления : Автореф... канд. техн.наук: / Цеков Г. Д.; Акад. нефт. пром. НИИ геофиз. метод. развед. – М., 1954. – 9л.
828418
  Цеков Г.Д. Методика расчета многослойных кривых электрического зондирования / Г.Д. Цеков. – М., 1957. – 82с.
828419
  Кордукова Нина Владимировна Методика расчета некоторых элементов водного баланса неосушенных болот : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Кордукова Нина Владимировна; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
828420
  Андреева В.Д. Методика расчета оптических систем с переменными характеристиками, содержащих компоненты значительной толщины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 044 / Андреева В.Д.; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1969. – 14 с.
828421
  Асанбаев В.Н. Методика расчета параметров и характеристик электрических машин с массивным зубчатым ротором / В.Н. Асанбаев, В.А. Саратов ; АН УССР, Ин-т электродинамики. – Київ, 1982. – 56 с. – Библиогр.: с. 53
828422
  Белов В.В. Методика расчета распределения эрозионного смыва грунтов, транспорта и отложений наносов на водосборах : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 364-370 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2914
828423
  Чокин Ш.Ч. Методика расчета регулирования стока. / Ш.Ч. Чокин. – Алма-Ата, 1977. – 300с.
828424
  Пранис-Праневич Методика расчета светосильных систем, концетрирующих поток на заданную площадку. : Автореф... канд. техн.наук: 044 / Пранис-Праневич Л.И.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
828425
   Методика расчета систем проветривания тупиковых подземных разведочных работ. – Москва, 1975. – 42 с.
828426
  Гапишко В.Г. Методика расчета снегозапасов и водного бланса среднегорных бассейнах : ( на примере Западного Тянь-Шаня) / В.Г. Гапишко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 103с.
828427
  Ильин Б.М. Методика расчета таблиц в издательстве. / Б.М. Ильин. – М., 1973. – 80с.
828428
  Щербань А.Н. Методика расчета температуры промывочной житкости и горных пород в бурящихся скважинах : ( Реферативная информация ) / А.Н. Щербань, В.П. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 42с.
828429
  Зенова Е.Ф. Методика расчета тероидальных оболочек и некоторые случаи ее практического применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зенова Е.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 6 с.
828430
   Методика расчета экономической эффективности. – М, 1976. – 48с.
828431
   Методика расчета экономической эффективности мероприятий по научной организации труда и производства. – Куйбышев : Центральное бюро технической информации, 1968. – 106 с.
828432
  Михайлов Л.А. Методика расчета электрических параметров соляных ванн / [Л.А. Михайлов, В.Г. Кауфман, В.М. Пылаев]. – Москва : ВНИИЭМ, Отд-ние науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике, 1966. – 40 с. – На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 37-38 (36 назв.)
828433
  Тигранян Х.К. Методика расчетоа внутригодового распределения стока неизученых рек Армянской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Тигранян Х. К.; Ерев. политехн. ин-т. – Ереван, 1968. – 26л.
828434
   Методика расчетов и экономические показатели для распределения перевозок между видами транспорта. – Москва : Транспорт, 1966. – 524 с.
828435
  Орищенко И.В. Методика расчетов изсменений упругих характеристик горных пород при высоких давлениях и температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Орищенко И.В.; Ин-т геофизики АН Груз.ССР. – К, 1983. – 20л.
828436
  Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 157 л. – Додатки: л. 120-157. – Бібліогр.: л. 108-119
828437
  Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
828438
  Магиденко А.С. Методика рачета экономических показателей производства изделий по их электрической схеме : Автореф... канд. экон.наук: / Магиденко А. С.; АН ЛатССР, От-ние общ. наук. – Раги, 1951. – 24л.
828439
  Далиннгер В.А. Методика реализации внутрипредметных связей при обучении математике / В.А. Далиннгер. – М., 1991. – 80 с.
828440
  Королев А.А. Методика реализации принципов сочетания различных кадастровых систем учета географических объектов в едином информационном пространстве // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 44-48. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
828441
  Козаченко І.О. Методика реалізації взаємозв"язку змістового та процесуального компонентів навчання географії в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Козаченко Ігор Олександрович ; Ін-т педагогіки нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
828442
  Бузенко І.Л. Методика реалізації педагогічних умов формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 84-91. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
828443
  Волинець Т.В. Методика реалізації принципу наступності у навчанні природознавства і фізики в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Волинець Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки [України], Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
828444
  Гром"як Р.Т. Методика реалізації рецептивного підходу до літературних явищ у компаративних студіях // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 64-85. – ISBN 966-8474-34-1
828445
  Палічук Ю. Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров"язбереження економіста // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 29-32. – ISSN 2220-7481


  У статті розглянуто методику реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження в освітньому просторі економічного вищого навчального закладу. Організаційно-педагогічне забезпечення реалізації здоров’язберігальних технологій в освітньому ...
828446
  Пермінова А.В. Методика реверсивно-зіставного аналізу множинних перекладів поетичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 333-345


  Статтю присвячено висвітленню особливостей застосування методу реверсивно-зіставного аналізу на площині поетичного перекладу. Дослідження проведено на матеріалі українських рекреацій вірша Е.Е. Каммінгса "La Guerre. ІІ" у виконанні Олександра Гриценка ...
828447
   Методика региональных геофизических исследований. – Москва, 1973. – 53 с.
828448
  Балуховский Н.Ф. Методика региональных исследований нефтегазоносных провинций. / Н.Ф. Балуховский ; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев : Наукова думка, 1967. – 156 с. – Библиогр.: с. 149-152
828449
  Федорова О.В. Методика регистрации движений глаз "визуальный мир": шанс для сближения психолингвистических традиций // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 98-120. – ISSN 0373-658Х
828450
  Кір"янова Катерина Вікторівна Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу : Автореф. дис. ... кнд. географ. наук: 11.00.11 / Кір"янова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
828451
  Кір"янова Катерина Вікторівна Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу : Дис... канд. географічних наук: 11.00.11. / Кір"янова Катерина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 152 л. + Додатки: л.146-152. – Бібліогр.: л.134-145
828452
  Сляднєв В.О. Методика регіональної оцінки підземних вод з використанням критеріїв їх уразливості // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 108-113. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
828453
  Ляпичев П.А. Методика регулирования речного стока / П.А. Ляпичев. – Москва, 1955. – 390с.
828454
  Гордієнко Л. Методика регулювання доходів населення по регіонах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 43-49
828455
  Тимошик М.С. Методика редагування: змістовий, структурний, цілісний та вибірковий аспекти / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 33 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 3)
828456
  Алексеева М.И. Методика редактирования / М.И. Алексеева. – Москва, 1975. – 88 с.
828457
  Алексеева М.И. Методика редактирования / М.И. Алексеева. – Москва, 1976. – 104с.
828458
   Методика редактирования. – Москва, 1984. – 82 с.
828459
  Гаранина Н.С. Методика редактирования (Виды текстов) / Н.С. Гаранина, К.М. Накорякова. – М., 1982. – 108с.
828460
  Юдин Н.Е. Методика редактирования производственно-технической литературы. / Н.Е. Юдин. – М, 1968. – 40с.
828461
  Мильчин А.Э. Методика редактирования текста / А.Э. Мильчин. – 2-е изд. – Москва : Книга, 1980. – 320с.
828462
  Мильчин А.Э. Методика редактирования текста : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по направлению "Издательское дело" / Мильчин А.Э. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Логос, 2005. – 524с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 5-98704-033-7
828463
  Накорякова М К. Методика редакторской оценки текста / М К. Накорякова. – Москва, 1970. – 28с.
828464
  Женченко М. Методика редакційного опрацювання нормативно-правових актів Верховної Ради України (на матеріалах "Парламентського видавництва") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається специфіка, операції та правила редакційного опрацювання нормативно-правових актів, особливості внесення змін та складності роботи редактора над текстами офіційно оприлюднених нормативно-правових актів. The specificity, operations and ...
828465
  Костюкевич Р. Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-42. – ISSN 1682-2366
828466
  Костюкевич Руслан Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-42. – ISSN 1682-2366


  Пропонується методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету в цілому, а також різні види заохочень для стимулювання роботи кращих за рейтингами викладачів, кафедр і факультетів.
828467
  Демьянченко А.Г. Методика рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности государственных морских портов Украины // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 6-10 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв
828468
  Кузьменко Є.С. Методика рейтинговой оценки надежности банков : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 164-175 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
828469
   Методика реконструкции городов. – Москва, 1976. – 140 с.
828470
  Герасименко Н.П. Методика реконструкції внутрішньорегіональної ландшафтної структури для палеогеографічних етапів четвертинного періоду (на прикладі території м. Київ та прилеглих районів) / Н.П. Герасименко, Н.В. Хруль // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 14-20. – ISSN 0868-6939


  Розроблено методику реконструкції палеоландшафтів внутрішньорегіонального рівня для палеогеографічних етапів плейстоцену (частково пліоцену) на прикладі території м. Київ та прилеглих районів. В основу методики покладено комплексне і взаємопов"язане ...
828471
  Радіонов Т.В. Методика реконструкції типової забудови міст Донбасу : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Радіонов Тимур Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
828472
  Яценко А.Д. Методика рекреаційних досліджень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 70-73. – Бібліогр.: 5 назв.
828473
   Методика реставрации памятников архетектуры. – Москва, 1961. – 215 с.
828474
   Методика реставрации памятников архетектуры. – Москва, 1977. – 164 с.
828475
  Бойко К.В. Методика ретроспективного аналізу хеджування ризиків шляхом укладання угод на строковому ринку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 261-265. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
828476
  Ивлев А.К. Методика рецензирования лекций на правовые темы / А.К. Ивлев. – Москва, 1983. – 32с.
828477
  Гараев Султан Шаймухаметович Методика реченаправленной работы над грамматикой немецкого языка на начальном этапе обучения в киргизской школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гараев Султан Шаймухаметович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
828478
  Гуслистий П.Г. Методика решения арифметической задачи, в связи с развитием словесной речи глухонемых учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гуслистий П.Г.; Научн-исслед.ин-т. – Киев, 1950. – 19 с.
828479
  Абкин Г.Л. Методика решения вычислительных задач по химии : пособие для учителей средней школы / Г.Л. Абкин. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 158 с. – (Пособие для учителей средней школы)
828480
   Методика решения задач механики. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 160с.
828481
  Ильичева Е.Н. Методика решения задач оптики / Е.Н. Ильичева, Ю.А. Кудеяров, А.Н. Матвеев. – Москва : Московский университет, 1981. – 232 с.
828482
  Меркушева С.А. Методика решения задач по аналитической химии / С.А. Меркушева. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 224 с.
828483
  Черных И.С. Методика решения задач по генетике и селекции. / И.С. Черных. – Тула, 1978. – 51с.
828484
  Буховцев Б.Б. Методика решения задач по механике / Б.Б. Буховцев, С.С. Чесноков. – Москва, 1989. – 110 с.
828485
  Кассандрова О.Н. Методика решения задач по молекулярной физике / О.Н. Кассандрова, А.Н. Матвеев, В.В. Попов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 191 с.
828486
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике / М.А. Мисюрев. – Москва : Высшая школа, 1962. – 307 с.
828487
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике / М.А. Мисюрев. – Москва : Высшая школа, 1963. – 307 с.
828488
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Ч. 1 : Механика. – 1968. – 168 с.
828489
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 248 с.
828490
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – 2-е изд. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 247с.
828491
  Глебашев Г.Я. Методика решения задач по физике (Оптика) / Г.Я. Глебашев. – Казань, 1974. – 79с.
828492
  Александров Д.А. Методика решения задач по физике в средней школе : пособие для учителей / Александров Д.А., Швайченко И.М. – Ленинград : Учпедгиз, 1949. – 240 с.
828493
  Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – Москва, 1971. – 447 с.
828494
  Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе : книга для учителя / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 335с.
828495
  Чуцков Василий Михайлович Методика решения задач по физике в средней школе с применением алгоритмических предписаний : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Чуцков Василий Михайлович; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
828496
  Абкин Г.Л. Методика решения задач по химии : пособ. для учителей / Г.Л. Абкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 200 с. – (Пособие для учителей)
828497
  Ерыгин Д.П. Методика решения задач по химии / Д.П. Ерыгин, Е.А. Шишкин. – Москва : Просвещение, 1989. – 173 с.
828498
  Антонов Л.И. Методика решения задач по электричеству / Л.И. Антонов, Л.Г. Деденко, А.Н. Матвеев ; под общ. ред. А.Н. Матвеева. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 168 с.
828499
  Старостенко В.И. Методика решения прямых задач гравиметрии и магнитометрии на шарообразных планетах / В.И. Старостенко. – К, 1986. – 111с.
828500
  Цитович И.К. Методика решения расчетных задач по химии / И.К. Цитович, П.Н. Протасов. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1983. – 127 с.
828501
  Протасов П.Н. Методика решения расчетных задач по химии. / П.Н. Протасов, И.К. Цитович. – 3-е изд., испр. – М., 1978. – 127с.
828502
  Лигнау А.Г. Методика решения тактических задач на планах / А.Г. Лигнау. – М.
1. – 1926. – 78с.
828503
  Гершгорн А.С. Методика решения типовых задач по теории вероятностей и математической статистике / Гершгорн А.С., Пузик В.В. – Львов, 1967. – 100 с.
828504
  Лабунская Г.В. Методика рисования и лепки : для педагогических техникумов и учителей начальной школы / Г.В. Лабунская. – Москва : Полиграфкнига, 1935. – 72 с.
828505
  Чернышев Н.И. Методика ритмотекстурного анализа осадочных толщ / Н.И. Чернышев. – Пермь, 1978. – 86с.
828506
  Гарбуз Т. Методика рідної мови в школі 1-го концентру / Т. Гарбуз. – Х, 1930. – 198с.
828507
   Методика різнорівневого рейтингового контролю якості знань (в умовах блокової, модульної організації навчального процесу). – Чернівці : ЧДУ, 1996. – 17 с.
828508
  Бердичевский А.Л. Методика РКИ в 21 веке, или Как что-либо изменить, ничего не меняя // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 227-232. – ISSN 2307-4558


  Статтю присвячено проблемам сучасної методики російської мови як іноземної. Аналізуючи стан викладання РМІ на сучасному етапі, автор приходить до висновку, що чисто комунікативна методика не задовольняє сучасним вимогам Європейської освіти. Як мету у ...
828509
  Вікович Р.І. Методика роботи з англомовними теленовинами на заняттях з англійської мови у вищому навчальному закладі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (74). – С. 24-29. – ISSN 1817-8510


  У статті описані стадії навчання майбутніх перекладачів аудіювання англомовних теленовин, визначено їх мету і зміст. Представлено етапи роботи з відеосюжетом новин та наведено приклад заняття середньої стадії навчання аудіювання англомовних теленовин.
828510
  Лебедев П.М. Методика роботи з географічними картинами у восьмирічній школі. / П.М. Лебедев. – Київ, 1964. – 92с.
828511
  Откаленко М.П. Методика роботи з картою / М.П. Откаленко. – Київ : Радянська школа, 1966. – 140с.
828512
  Олійник І.С. Методика роботи з розвитку мови в V-VIII класах / І.С. Олійник. – К., 1964. – 180с.
828513
  Штепа М.М. Методика роботи з цифровим матеріалом на уроках географії / М.М. Штепа. – Київ, 1968. – 119с.
828514
  Абакумова В. Методика роботи зі структурно-логічними схемами у процесі вивчення історичних дисциплін в умовах педагогічного закладу вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 23-26. – ISSN 2075-1478
828515
   Методика роботи над книгою. – К, 1951. – 9с.
828516
  Кондратюк Світлана Методика роботи над продуктивним сприйманням епічних творів учнями 5-6 класів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі власного науково-педагогічного досвіду автор розглядає проблему формування умінь сприймати епічні твори учнями 5-6 класів на уроках української літератури. Особлива увага приділена проблемі добору методичних засобів, які допоможуть ...
828517
  Гнатенко І К. Методика роботи над характеристикою образу-персонажа в курсі літературного читання в початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гнатенко Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
828518
  Пащук Ю.М. Методика роботи оперативних груп вивчення досвіду застосування Сухопутних військ України в Антитерористичній операції / Ю.М. Пащук, Ю.П. Сальник, Н.В. Пащук // Військово-технічний збірник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 127-133. – ISSN 2312-4458
828519
  Трембовецький О.Г. Методика роботи штабу прикордонного загону щодо пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника / О.Г. Трембовецький, Д.Ю. Гулеватий // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 133-142. – ISSN 1997-9568
828520
  Цуркан К. Методика Розалії Шалленфельд. Її виникнення та застосування в навчальному процесі у жіночих фахових школах Галичини кін. ХІХ — поч. ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1404-1412. – ISSN 1028-5091
828521
  Крокос В.І. Методика розв"язання деяких питань четвертинної геології України / В.І. Крокос. – Київ, 1931. – 29-35 с.
828522
  Васильєва Л.В. Методика розв"язання задачі групування багатомірних об"єктів за допомогою кластерного аналізу // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 31-34. – ISSN 2413-1571
828523
  Нарольський М. Методика розв"язання нелінійних крайових задач магнітопружності кільцевих пластин змінної жорсткості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 121-123
828524
  Власенко О.І. Методика розв"язування арифметичних задач / О.І. Власенко. – Київ, 1963. – 184с.
828525
  Гуслистий П.Г. Методика розв"язування арифметичної задачі в зв"язку з розвитком словесної мови глухонімих учнів : Дис... канд. пед.наук: / Гуслистий П.Г.;. – 214л. – Бібліогр.:л.207-214
828526
  Яворський А.М. Методика розв"язування задач без обчислень з фізики / А.М. Яворський. – Київ, 1951. – 127 с.
828527
  Путята Т.В. Методика розв"язування задач з теоретичної механіки / Т.В. Путята,Б.Н. Фрадлін. – Київ, 1952. – 367 с.
828528
  Путята Т.В. Методика розв"язування задач з теоретичної механіки / Т.В. Путята, Б.Н. Фрадлін. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1955. – 391 с.
828529
  Івах І.В. Методика розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / І.В. Івах. – Київ : Радянська школа, 1966. – 276 с.
828530
  Івах І.В. Методика розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / І.В. Івах. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1969. – 367 с.
828531
  Коршак Є.В. Методика розв"язування задач з фізики : практикум: навч. посібник / Коршак Є.В., Гончаренко С.У., Коршак Н.М. – Київ : Вища школа, 1976. – 239 с.
828532
  Шаповалов А.І. Методика розв"язування задач з хімії / А.І. Шаповалов. – Київ : Радянська школа, 1989. – 87 с.
828533
  Горват А.А. Методика розв"язування задач. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.А. Горват, Ю.М. Височанський; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2006. – 160с. – ISBN 966-7231-75-5
828534
  Бевз Г.П. Методика розв"язування стереометричних задач / Г.П. Бевз. – К, 1988. – 190с.
828535
  Желіба О. Методика розв"язування тестових завдань з історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 11 (99). – С. 23-29
828536
  Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки : Навчальний посібник / Р.Ф. Пустовійт. – 2-ге видання. – Київ : Кондор, 2005. – 102с. – ISBN 966-8251-60-1
828537
  Мороз Петро Методика розвитку в школярів уміння бачити проблеми : (на матеріалі історії стародавнього світу) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 15-20. – Бібліогр. в кінці ст.
828538
  Терно С.О. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / С.О. Терно. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. : табл. – Бібліогр.: с. 91-93. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (101)). – ISBN 978-617-00-1316-3
828539
  Биндас О.М. Методика розвитку медіаосвіти в європейських країнах // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7945-18-4
828540
  Арістархова М. Методика розвитку методичної компетентності інструкторів мовної підготовки засобами інформаційно-комунікаційних технологій / М. Арістархова, М. Федорович // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (47). – С. 9-17. – ISSN 2617-1775
828541
  Феоктістов О.П. Методика розвитку мови в У, У1 і УП класах / О.П. Феоктістов. – Київ-Харків, 1939. – 159с.
828542
  Чупріна О.В. Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мультимедійних засобів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чупріна Олена Вадимівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
828543
   Методика розвитку системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти, особливості здійснення її процедур та заходів у вищому військовому навчальному закладі / М.М. Медвідь, В.І. Тробюк, І.Ю. Черніченко, О.А. Д"яченко, В.І. Хомякова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 226-235. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х


  За результатами проведеного дослідження визначено методику розвитку системи внутрішнього забезпечення якості ЗВО, особливості здійснення її процедур та заходів у ВВНЗ. Складовими методики розвитку системи внутрішнього забезпечення якості ЗВО є: вхідні ...
828544
  Ягодзінський В.П. Методика розвитку фізичних якостей курсантів-десантників засобами кросфіту у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ягодзінський Віталій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
828545
  Жукович І Методика розповсюдження результатів вибіркового обстеження інноваційної діяльності підприємств на генеральну сукупність / І Жукович, , Г.І. Терещенко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 6-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
828546
  Смирний М. Методика розрахування ставок науково-педагогічних працівників кафедр // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 83-89. – ISSN 1682-2366


  Відповідно до чинних нормативів.
828547
  Телима С.В. Методика розрахунків забруднення грунтових вод на землях зрошення та прилеглих територіях / С.В. Телима, В.С. Кремез // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 82-93 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
828548
  Пармакли Д. Методика розрахунків прямого і супутнього ефекту зростання обсягів реалізації продукції в агропромислових підприємствах / Д. Пармакли, Т. Деркач, Л. Бахчиванжи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 87-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1818-5754
828549
  Костюк В.О. Методика розрахунку впливу виробничого устаткування і ефективності його використання на прибуток підприємства / В.О. Костюк, С.Ю. Юр"єва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 66-70. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
828550
  Костюк В.О. Методика розрахунку впливу кадрового потенціалу і ефективності його використання на прибуток підприємства / В.О. Костюк, С.Ю. Юр"єва, О.І. Славута // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 94-101 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
828551
  Костюк В.О. Методика розрахунку впливу матеріальних ресурсів і ефективності їх використання на прибуток підприємства // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 43-46. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
828552
  Новоселецький О.М. Методика розрахунку економічної стійкості підприємства з урахуванням ризику // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 77-82.
828553
  Шуруб Ю.В. Методика розрахунку електромагнітного моменту та втрат енергії трифазних асинхронних двигунів при живленні регульованою однофазною напругою / Ю.В. Шуруб, В.Є. Василенков, Ю.Л. Цицюрський // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2022. – № 6. – С. 8-14. – ISSN 2074-272X
828554
   Методика розрахунку електромагнітного поля вихідного ланцюга логічного елемента інтегральної схеми типових елементів заміни Електромагнітним способом / М. Жердєв, В. Вишнівський, Г. Жиров, С. Глухов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вирішення проблеми розробки методики розрахунку електромагнітного поля вихідного ланцюга логічного елемента інтегральної схеми при контролі технічного стану цифрових типових елементів заміни електромагнітним способом. Considered is ...
828555
  Плющай І.В. Методика розрахунку електронної структури ГЦК кристалів / І.В. Плющай, М.І. Захаренко, В.А. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 395-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорюються особливості розрахунку густини електронних станів ГЦК кристалів методом сильно зв"язаних електронів. Наведена методика розрахунку спектрів 3d-електронів, яка дозволяє отримати напівширину 3d-смуги, близьку до експериментально ...
828556
  Потапенко В.Г. Методика розрахунку збитків природоохоронних та рекреаційних об"єктів від надзвичайних ситуацій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 189-194. – Бібліогр.: 11 назв
828557
  Доля В.К. Методика розрахунку імовірності відмови пасажиру в посадці у мережній постановці / В.К. Доля, Д.П. Понкратов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 81-85. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
828558
  Кузьминчук Н.В. Методика розрахунку інтегрального індексу рівня життя населення регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 170-175
828559
   Методика розрахунку інфільтраційного живлення грунтів на основі аналізу коливань рівня грунтових вод / В.Ю. Саприкін, Д.О. Бугай, О.С. Скальський, Ю.О. Кубко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-98 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
828560
   Методика розрахунку кривих інтенсивності рентгенівських променів, розсіяних потрійними розплавами / О.С. Муратов, В.О. Півницька, В.П. Казіміров, О.С. Роїк, Н.В. Головата, В.Е. Сокольський, О.М. Мірошников // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 43-49. – ISSN 0041-6045
828561
   Методика розрахунку максимального стоку весняного водопілля в районі басейну Дніпра з урахуванням впливу змін клімату / В.А. Овчарук, Є.Д. Гопченко, М.В. Гопцій, О.І. Тодорова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 69-71. – ISSN 2306-5680
828562
  Гопцій М.В. Методика розрахунку максимального стоку дощових паводків на річках Прикарпаття / М.В. Гопцій, Є.Д. Гопченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 45-50
828563
  Семенченко Н.В. Методика розрахунку надійності збутових мереж : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-31. – Бібліогр.: 9 назв
828564
  Можаровский В.В. Методика розрахунку напружено-деформованого стану шаруватих труб з урахуванням явищ повзучості і релаксації / В.В. Можаровский, Д.С. Кузьменков, О.А. Голубева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі розглядається реалізація пружної i в"язкопружної задач для тришарових циліндричних труб з ізотропних i функціально-градієнтних матеріалів (ФГМ), розв"язок яких зводиться до системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Для розв"язання розглянутих ...
828565
  Іванець М.Г. Методика розрахунку необхідної кількості спеціалістів для проведення гуманітарного розмінування небезпечних територій України / М.Г. Іванець, С.А. Горєлишев, А.Г. Артикула // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2023. – Вип. 1 (41). – С. 20-28. – ISSN 2409-7470


  У післявоєнний час нагальною проблемою буде повне обстеження небезпечних територій на наявність вибухонебезпечних предметів та їх знищення. Реалізація комплексу заходів з гуманітарного розмінування потребує чіткого планування та організації проведення ...
828566
  Джулій А.В. Методика розрахунку нестаціонарної інтенсивності потоку нелегальних користувачів на входу систми захисту / А.В. Джулій, А.Г. Зінчик, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 91-96


  У статті представлено дослідження моделі неоднорідного за часом марківського процесу, що визначається диференціальною лінійною системою шуканих ймовірностей станів b змінними коефіцієнтами. Для спеціального випадку інтенсивностей розроблено пряний ...
828567
  Зайченко В.В. Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника у ПТНЗ / В.В. Зайченко, А.В. Лаптєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 39-42. – Бібліогр.: 5 назв
828568
  Кацман М.Д. Методика розрахунку параметрів небезпечних факторів аварій // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 17-20 : фото
828569
  Лєнков С.В. Методика розрахунку параметрів пружної мембрани багатофункціонального прожектора / С.В. Лєнков, О.І. Ликов, Д.В. Лісовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-30. – Бібліогр.: С.30 (11 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику розрахунку та математичну модель, які дозволяють провести розрахунки параметрів пру-жної мембрани багатофункціонального прожектора. Показано, що мембрана, у якої товщина у радіальному напрямі змінюється відповідно до розробленої ...
828570
  Липчанська О.В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 194-200. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
828571
  Чайка В. Методика розрахунку ризику, що виникає при здійсненні аудиту підприємства торгівлі із використанням комп"ютерних систем : облік та аудит // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 58-59 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
828572
   Методика розрахунку середнього розміру частинок багатокомпонентної порошкової суміші / О.Ф. Бойцов, С.В. Васньов, В.С. Копань, В.Я. Петровський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 350-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі запропоновано методику розрахунку середнього розміру частинок в полікомпонентній суміші порошків. Показано, що розрахункові та експериментальні дані знаходяться у добрій відповідності.
828573
  Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливої вартості векселів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 184-193. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
828574
  Кульнева Г.М. Методика розрахунку стану національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 9-14. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
828575
  Жукович І.А. Методика розрахунку сумарного індексу інновацій для аналізу даних інноваційного обстеження підприємств // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 50-59. – ISSN 0374-3896
828576
  Орловський М.М. Методика розрахунку та досліджень нелінійних нестаціонарних аеродинамічних характеристик тілесних профілів во взаємодії з турбулентними струминами. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.05 / Орловський М.М.; Дер.аерокосм.ун-т. – Харків, 1999. – 16л.
828577
  Вдовиченко А.М. Методика розрахунку та оцінка неорганізованих валютних заощаджень населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51
828578
  Кічук Н.С. Методика розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків на території Півдня України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 24-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
828579
  Бондар О.В. Методика розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-160.
828580
  Бондар О.В. Методика розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-160. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена аналізу методик розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні. Розглянуто та враховано фактори, які впливають на структуру ціни консалтингових бізнес-послуг, що дає змогу кінцевому споживачеві консалтингових послуг обрати для себе ...
828581
  Оксіюк О.Г. Методика розрахунку часу затримки інформації управління в інформаційно-комунікаційних мережах // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 133-140. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
828582
   Методика розробки Web-додатку на основі порталу Liferay / Ю.В. Кравченко, М.Г. Тищенко, О.О. Шапран, Є.О. Судніков, В.Г. Твардовський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (38). – С. 71-80. – ISSN 2311-7249
828583
  Дерець Є.В. Методика розробки адаптивних навчальних тестів з вищої та прикладної математики // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2018. – Вип. 2 (33). – С. 127-132. – ISSN 2519-2884
828584
  Мацаєнко А.М. Методика розробки антенно-фідерних пристроїв на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мацаєнко Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
828585
  Гордюк І.В. Методика розробки архітектурних макетів в будівельній сфері на прикладі макету адміністративних будівель Софії, Болгарія / І.В. Гордюк, В.О. Нещадим // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 346-353. – ISSN 2077-3455
828586
   Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій / С.В. Лєнков, М.К. Жердєв, І.В. Толок, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (52). – С. 46-51. – ISSN 1997-9568
828587
  Попович Н. Методика розробки серії карт для стратегії соціально-економічного розвитку локального рівня (на прикладі селища Пісочин) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 45-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
828588
  Любіцева О.О. Методика розробки турів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів з фахової підготовки менеджерів туризму / О.О. Любіцева; Київський нац. ун-тет культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 104с. – ISBN 966-542-174-3
828589
  Любіцева О.О. Методика розробки турів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. з фахової підготовки менеджерів туризму / Любіцева О.О. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 300 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-380-0
828590
  Алексахіна Т.О. Методика розроблення ідеографічної класифікації фразеологізмів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – C. 6-10
828591
  Войтович Є.М. Методика розслідування вбивств минулих років : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Войтович Є.М. ; Гуманітар. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципал. управ..". – Запоріжжя, 2003. – 199л. – Додатки: л.194-199. – Бібліогр.: л. 185-193
828592
  Бояров В Методика розслідування вбивств на замовлення / В Бояров, Л. Лебедюк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.88-93
828593
  Довгань А.І. Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Довгань Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
828594
  Сабадаш Віктор Петрович Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сабадаш Віктор Петрович; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 237л. + Додаток: л. 222 - 237. – Бібліогр.: л. 205 - 222
828595
  Сабадаш Віктор Петрович Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сабадаш В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
828596
  Коновалова В. Методика розслідування злочинів: оптимальні системи слідчих дій // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 155-160
828597
  Озар В.Г. Методика розслідування катувань (ст. 127 КК України) : монографія / В.Г. Озар ; [за заг. ред. Р.Л. Степанюка]. – Харків : Панов, 2016. – 219 с. – Бібліогр.: с. 197-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-57-5
828598
  Жеребко О.І. Методика розслідування крадіжок // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 62. – С. 153-160. – ISSN 0130-2655
828599
  Шкута О. Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері оподаткування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 262-266. – ISSN 2663-5313
828600
  Скригонюк М. Методика розслідування масових заворушень - елемент структури плебсології - якісно нового філософсько-правового вчення // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 187-190
828601
  Ревенко О.І. Методика розслідування незаконного видобудування вугілля : монографія / Ревенко Ольга Ігорівна ; за ред. канд. юрид. наук, доц. В. Коваленка ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – 200, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 160-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-094-6
828602
  Лилик В.А. Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лилик Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
828603
  Падалка А.М. Методика розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування: теорія та практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Падалка Андрій Миколайович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
828604
  Смаль І.В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Смаль І.В.; Донецький юрид. ін-т Луганського державного ун-ту внутрішніх справ. – Донецьк, 2007. – 267л. + Додатки: л.207-267. – Бібліогр.: л.191-206
828605
  Смаль І.В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Смаль І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
828606
   Методика розслідування погрози або насильства щодо захисника чи представника особи : монографія / Р.М. Сиймовський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Заклад вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 155-174. – ISBN 978-966-941-721-3
828607
  Федоренко І.Л. Методика розслідування провокації підкупу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Федоренко Ігор Люсикович ; М-во юстицій України, Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бакаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
828608
  Оперук В.І. Методика розслідування розбійних нападів на банківські установи : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оперук В.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ України. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв.
828609
  Карпенко М.І. Методика розслідування серійних убивств і шляхи її вдосконалення в Україні / М.І. Карпенко, М.І. Садівник // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 104-109. – ISSN 2222-5374
828610
  Івасюк Х.С. Методика розслідування шахрайства у сфері страхування : дис. ... д-ра філософії за спец. 081 "Право" / Івасюк Христина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 194, [2] арк. – Дщдатки: арк. 187-194, [2]. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 169-186
828611
  Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
828612
  Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 147 л. – Додатки: л. 143-147. – Бібліогр.: л. 133-142
828613
  Драгомирецький О.В. Методика розшифрування процесів формування докембрійських золоторудних систем Українського щита / О.В. Драгомирецький, В.М. Кадурін // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 147-158 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
828614
  Чирвінський В.М. Методика розшуків, розвідок та випробування буровугільних родовищ УРСР / В.М. Чирвінський, В.Т. Себряй. – Київ, 1934. – 18 с.
828615
   Методика рудной сейсморазведки. – Новосибирск : Наука, 1968. – 130с.
828616
  Кейлина З.А. Методика руководства педагогической практикой : Автореф... канд. пед.наук: / Кейлина З.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
828617
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагогических и учительских ин-тов и семинарий, для педагогических классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Санкт-Петербург : Издание Я. Башмакова и Ко, 1912. – 304 с.
828618
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагогических и учительских ин-тов и семинарий, для педагогических классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Изд. 2-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1913. – 276 с.
828619
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагог. и учительских ин-тов и семинарий, для педагогич. классов и для учителей низшей и сред. школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / проф. Н. Кульман. – Изд. 4-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1914. – 288 с.
828620
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагог. и учительских ин-тов и семинарий, для педагог. классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Изд. 6-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1916. – 276 с.
828621
  Данилов В.В. Методика русского языка : применительно к преподаванию в высш. нач. училищах, 2-х кл. двухклассных училищ , а также в мл. классах сред. учеб. завед. / В.В. Данилов. – 2-е перераб. изд. – Петроград ; Киев : Сотрудник, 1917. – [IV], 204 с. : ил. – На тит. л.: С рисунками в тексте
828622
  Афанасьев П.О. Методика русского языка : для педагогических училищ и преподавателей начальной школы / Афанасьев П.О. – Изд. 12-е, испр. – Москва : Учпедгиз, 1937. – 288 с.
828623
   Методика русского языка. – Л, 1947. – 29с.
828624
   Методика русского языка. – Москва, 1973. – 413 с.
828625
  Баринова Е.А. Методика русского языка : [учеб. пособ. для студ. фак-тов рус. яз. и лит-ры пед. ин-тов] / Е.А. Баринова, Л.Ф. Боженкова, В.И. Лебедев ; под общ. ред. Е.А. Бариновой. – Москва : Просвещение, 1974. – 368 с. – Библиогр. в конце глав
828626
   Методика русского языка. – Москва, 1982. – 389 с.
828627
  Гнездилов М.Ф. Методика русского языка в вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов. – М, 1939. – 176с.
828628
  Гнездилов М.Ф. Методика русского языка в вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов. – М, 1965. – 272с.
828629
  Палей И.Р. Методика русского языка в занятиях со взрослыми / И.Р. Палей. – Москва, 1941. – 272с.
828630
  Костин Н.А. Методика русского языка в начальной школе / Н.А. Костин. – М.-Л., 1949. – 360с.
828631
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – 2-е изд., испр. – М.-Л., 1935. – 331с.
828632
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – Харьков, 1935. – с.
828633
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 4-е изд.,испр.и доп. – Л.-М., 1950. – 518с.
828634
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – 2-е изд. – М., 1935. – 264с.
828635
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – изд. 3-е. – М., 1937. – 307с.
828636
  Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – 2-е изд., перераб. – М., 1970. – 606с.
828637
  Лапатухин М.С. Методика русского языка в средней школе : Пособие для заочников / М.С. Лапатухин. – Калинин, 1974. – 324с.
828638
  Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе : учебник / А.В. Текучев. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1980. – 414 с.
828639
  Мурина Л.А. Методика русского языка в школах Белоруссии / Л.А. Мурина. – Минск : Университетское, 1990. – 319 с. – ISBN 5-7855-0225-9
828640
  Грузинский А.Е. Методика русского языка и литературы : курс, читанный на Московских высш. женск. курсах в 1916-1917 учебн. г. / А.Е. Грузинский. – [Москва] : Издательское общество при историко-философском факультете Московских высших женских курсов, 1917. – 122 с. – Издан по запискам слушательниц без просмотра автором
828641
  Поздняков Н.С. Методика русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1948. – 208с.
828642
  Пономаренко В.С. Методика самооцінки привабливості освітнього профілю ВНЗ / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, О.І. Бровко // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 226-252. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Проаналізовано привабливість вищої освіти за 2010/2011 - 2015/2016 рр; кількість абітурієнтів за освітнім рівнем "бакалавр"; кількість студентів за освітнім рівнем "спеціаліст"; кількість студентів за освітнім рівнем "магістр"; кількість прийнятих осіб ...
828643
  Кличникова З.І. Методика самостійної роботи з книгою / З.І. Кличникова. – Київ, 1962. – 39с.
828644
   Методика самостійної роботи над книгою. – Львів, 1956. – 54 с.
828645
  Флякс С.С. Методика самостійної роботи студента-заочника / С.С. Флякс. – Одеса, 1962. – 40с.
828646
  Пащенко Т.М. Методика самостійної роботи студентів як наукова проблема : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 103-110.
828647
  Штернштейн Я. Методика самостоятельного изучения трудов классиков марксизма-ленинизма / Я. Штернштейн, В. Кляц. – Одесса, 1968. – 39с.
828648
  Ерастов Н.П. Методика самостоятельной работы : уч. пособие / Н.П. Ерастов. – Москва, 1985. – 79с.
828649
  Литвин С.А. Методика самостоятельной работы по изучению истории КПСС / С.А. Литвин, А.С. Смирнов. – Москва, 1961. – 48с.
828650
  Роговицкий В.И. Методика самостоятельной работы с политической литературой. / В.И. Роговицкий. – Волгоград, 1967. – 24с.
828651
  Кирюшкин Д.М. Методика самостоятельных работ на уроках химии в 7 классе / Д.М. Кирюшкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 101 с.
828652
  Гусев А.В. Методика сбора и обработки материалов по моногенеям, паразитирующим у рыб / А.В. Гусев. – Ленинград : Наука, 1983. – 47 с.
828653
  Крымгольц Г.Я. Методика сбора и обработки палеонтолого-стратиграфического материала : В помощь геологу-стратиграфу / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 44с.
828654
  Ковальская Н.Я. Методика сбора полевых материалов для курсовых и дипломных работ по экономической географии СССР : учебно-методическое пособие / МВО СССР ; Научно-методический кабинет по заочному обучению при МГУ им. М.В. Ломоносова ; Н.Я. Ковальская ; [отв. ред. Ю.Г. Саушкин]. – Москва : Московский университет, 1956. – 136 с.
828655
  Малышев В. Методика сбора фитометрической информации для создания базы данных спектрометрических и предметно-специфических характеристик геосистем / В. Малышев, И. Жемерова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 34-37 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
828656
  Сасим П.С. Методика сбора шлихов / П.С. Сасим. – Иркутск, 1960. – 16с.
828657
   Методика сейсмических исследований. – Киев, 1967. – 119 с.
828658
  Меркулов В.И. Методика сейсмических исследований меловых отложений равнинного Крыма и Керченского полуострова с помощью отраженных волн. : Автореф... Канд.техн.наук: 131 / Меркулов В.И.; Днептропетр.горный ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
828659
  Турчаненко Н.Т. Методика сейсмической разведки палеозойских отложений Днепровско-Донецкой впадины (в связи с нефтегазоносностью) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Турчаненко Н.Т.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 26л.
828660
   Методика сейсморазведки. – Москва : Наука, 1965. – 243с.
828661
   Методика сейсморазведки. – М, 1965. – 243с.
828662
  Павленкин А.Д. Методика сейсморазведки при изучении межгорных впадин Северной Киргизии. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 01.051 / Павленкин А.Д.; АН СССР. Сиб. отд. АН СССР. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 32с.
828663
  Телегин А.Н. Методика сейсморазведочных работ МОВ и обработка материалов / А.Н. Телегин. – Ленинград : Недра, 1991. – 237с.
828664
  Бєляков Р.О. Методика селективного управління параметрами активної фазованої антенної решітки / Р.О. Бєляков, А.В. Шишацький, Є.В. Лебідь // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 6-13
828665
  Дузь-Крятченко Методика селекции овса / Дузь-Крятченко. – К., 1927. – 36с.
828666
  Берри Д. Методика сельскохозяйственного уклона в американских школах : анализ учеб. работы преподавателя в отношении к учеб. работе учащегося / Джемс Берри ; пер. с англ.: Н.Н. Ильин. – Москва : Работник просвещения, 1926. – 195 с.
828667
  Шульгин А.М. Методика сельскохозяйственной оценки климата / А.М. Шульгин. – М., 1966. – 99с.
828668
  Ступак І.В. Методика семантико-синтаксичного аналізу похідних каузативних дієслів у німецькій і українській мовах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 193-197. – ISSN 2307-4558
828669
   Методика семинара по философии. – М, 1975. – 256с.
828670
  Хиврич Л.Н. Методика симфонических произведений украинских советских композиторов. (Нар.-песенные истоки) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Хиврич Л.Н.; Киевская гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1968. – 30л.
828671
  Мельников Методика синтеза структур данных специальных систем программирования / Мельников, и.А. – Таллин, 1957. – 52с.
828672
  Пекуровський Г.В. Методика синтезу адаптивної автоматичної системи компенсації вібраційного навантаження на елементах авіаційних панелей з використанням активних інтелектуальних методів зниження шуму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Пекуровський Гліб Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
828673
  Сєлюков О.В. Методика синтезу механічних систем при конструюванні автоматичної стрілецької зброї : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 20.02.14 - озброєння і військова техніка / Сєлюков О.В.; Науково-виробнича корпорація "КІА". – Київ, 2006. – 203л. + Додатки: л. 184-203. – Бібліогр.: л. 168-183
828674
  Сєлюков О.В. Методика синтезу механічних систем при конструюванні автоматичної стрілецької зброї : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец. 20.02.14 / Сєлюков О.В.; КНУТШ; Військовий ін-т. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
828675
  Караванов О.А. Методика синтезу розвідувально-вогневих систем // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 77. – C. 28-44. – ISSN 2524-0056


  The article proposes an algorithm for the synthesis of reconnaissance and fire systems. Which allows you to justify the need for weapons samples for the completion of subsystems of fire damage and reconnaissance of the specified systems. The essence of ...
828676
  Дідух Я.П. Методика синфітоіндикаційної оцінки біотопів та аспекти її використання // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 46-54. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто поняття біотопів, стан та зміни яких оцінюється на основі методики синфітоіндикації. Це дозволяє використовувати великий арсенал програм та математичних методів. Проаназізовано різні аспекти використання методики синфітоіндикації (оцінка ...
828677
  Березко Н. Методика системного аналізу даних медико-екологічних досліджень // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 50-51
828678
   Методика системного проектирования подземных блоков на Хибинских апатитовых рудниках. – Новосибрск, 1988. – 46 с.
828679
  Миронов В.В. Методика системных расстановок // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 5-12. – ISSN 2226-7549
828680
  Овдій Ю. Методика складання бюджету банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 25-30 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
828681
  Нагаєв В. Методика складання модульних програм в системі кредитно-модульної технології / В. Нагаєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С.50-56. – ISSN 1562-529Х
828682
  Гойко А.Ф. Методика складання нормативів кошторисної вартості із застосуванням кореляційно-регресійного методу по укрупнених видах робіт об"єктів реконструкції житла / А.Ф. Гойко, Ю.О. Гриценко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
828683
  Осауленко Л.Є. Методика складання серії кореляційних медико-географічних карт / Л.Є. Осауленко, В.Ф. Рудиченко, І.Ю. Мелика // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 57-62 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 28)
828684
  Чабанюк О.М. Методика складання та основні вимоги до фінансової звітності суб"єкта малого підприємництва / О.М. Чабанюк, Е.В. Фурман // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 276-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
828685
   Методика слияния языковых систематических каталогов. – Москва, 1971. – 34 с.
828686
  Никанорова Е.И. Методика словарной работы в курсе истории древнего мира / Е.И. Никанорова. – Л, 1956. – 39с.
828687
  Корнєєв В.М. Методика смислово-експресивного картування в роботі редактора // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 90-106


  Запропоновано використання методики смислово-експресивного картування для аналізу публіцистичного тексту. Такий аналіз дає змогу виявити наявні в тексті смислові нашарування, декодувати потенційний додатковий смисл, оцінити ефективність впливу ...
828688
  Морохин В.Н. Методика собирания фольклора / В.Н. Морохин. – М., 1990. – 83с.
828689
  Морохин В.Н. Методика собирания фольклорных произведений / В.Н. Морохин. – Горький, 1968. – 36с.
828690
  Вальтин А.И. Методика совершенствования в технике бросков мяча в игре баскетбол. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Вальтин А.И.; Киев.гос.ин-т физ-ры. – К, 1984. – 24л.
828691
  Мазулевский О.Є. Методика совершенствования контроля защищенности компьютерной сети автоматизированной системы управления военного назначения : Дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 20.02.12 - военная кибернетка, системы управления и связь / Олег Евгеньевич Мазулевский; Полтавский военный ин-т. – Полтава, 2006. – 152,[3]л. – Библиогр.: л. 142-149
828692
  Пашков И.Н. Методика совершенствования координационных способностей юных тхеквондистов на этапе предварительной базовой подготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 27-31 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
828693
  Глуздов И.М. Методика совершенствования программированного контроля усвоения знаний с применением технических средств обучения / И. М. Глуздов ; Политехн. музей, НИИ пробл. высш. шк. // Психолого-педагогические особенности контекстного обучения : (в помощь слушателям фак. новых методов и средств обучения) / А.А. Вербицкий. – Москва : Знание, 1987. – С. 108
828694
  Гейдаров Октай Ахмед Оглы Методика совершенствования русской речи студентов азербайджанского вуза с применением языковых трансформаций : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Гейдаров Октай Ахмед Оглы; МВ и ССО Грузинской ССР. Тбилисский гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 16л.
828695
  СорокинА.М Методика совершенствования универсальной десятичной классификации / СорокинА.М. – М., 1968. – 72с.
828696
   Методика создания и использования средств обучения русскому языку. – Л, 1988. – 269с.
828697
   Методика создания и современное состояние цифровой карты рельефа Республики Мордовия / С.А. Тесленок, К.С. Тесленок, Д.Н. Ютяева, Е.А. Васильковская // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 251-258 : рис. – Библиогр.: 10 назв.
828698
  Широкова Т.А. Методика создания трехмерных реалистичных сцен городских территорий по данным воздушного лазерного сканирования / Т.А. Широкова, А.В. Антипов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
828699
  Матвеев Николай Николаевич Методика создания фотографического каталога южных звезд в зоне от -16 до -30 по склонению на Гиссарской астрономической обсерватории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Матвеев Николай Николаевич; АН СССР, Гл. астроном. обс. – Л., 1985. – 10л.
828700
   Методика сопряжения морфоструктурного анализа и ее применение в нефтегазопоисковіх целях. – Киев, 1982. – 39с.
828701
   Методика сортоиспытания главнейших с.-х. культур. – Ленинград-Москва
Вып. 6 : Методы анализа и организации труда в химичеких лабораториях массовых анализов растительных веществ/М.И. Княгиничев. – 1936. – 70с.
828702
   Методика составления "семафорной карти" с целью исследования устойчивости ландшафтов (на примере Западной Грузии) / Т.П. Гердезиани, Р.Д. Маисурадзе, З.Д. Лаошвили, М.Д. Шарашенидзе // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 32-38. – ISSN 0868-6939
828703
   Методика составления алфавитно-предметного указателя к универсальной десятичной классификации. – М, 1976. – 32с.
828704
   Методика составления алфавитно-предметного указателя к универсальной десятичной классификации. – М, 1992. – 38с.
828705
  Шамурин Е.И. Методика составления аннотаций / Е.И. Шамурин. – Москва, 1959. – 230 с.
828706
  Мансуров А.А. Методика составления археологической карты. / А.А. Мансуров. – М., 1939. – 64с.
828707
  Мавлянов Г.А. и Ганиев К.Г. Методика составления водного баланса межгорных впадин / Г.А. и Ганиев К.Г. Мавлянов. – Ташкент : Фан, 1973. – 116с.
828708
  Вайшнорас А.К. Методика составления и анализ перспетивного водохозяйственного баланса Литовской ССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Вайшнорас А.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 29л.
828709
   Методика составления и использования крупномасштабных почвенных карт : Учебн. пособ. для вузов. – Москва : Колос, 1976. – 224с.
828710
  Фромберг А.Э. Методика составления и проведения тестов по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 47-53 : Табл., схеми, карти. – Бібліогр.: 25 назв
828711
   Методика составления инженерно-геологических карт. – Москва, 1950. – 43с.
828712
  Ахмедсафин У.М. Методика составления карт прогнозов и обзор артезианских бассейнов Казахстана / У.М. Ахмедсафин; АН КазССР. Ин-т геологич. наук. Мин-во геологии и охраны недр КазССР. – Алма-Ата, 1961. – 106с.
828713
  Михайлова Н.А. Методика составления крупномасштабных литолого-фациальных и палеогеографических карт / Н.А. Михайлова. – Москва : Наука, 1973. – 54с.
828714
  Долгова Л.С. Методика составления мелкомасштабных почвенных карт / Л.С. Долгова; ред.: И.И. Щехура, Л.М. Батыгина. – Москва : Московский университет, 1980. – 80 с.
828715
  Гордезиани К.Ш. Методика составления методических указаний и контрольных работ по общему курсу физики (На основе программир. обуч.) : Автореф... канд. пед.наук: / Гордезиани К. Ш.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
828716
  Талызина Н.Ф. Методика составления обучающих программ / Н.Ф. Талызина. – М, 1980. – 47с.
828717
   Методика составления почвенных карт. – М, 1962. – 116с.
828718
  Храбров Ю.Б. Методика составления прогнозов погоды на 3-7 дней. / Ю.Б. Храбров. – М., 1959. – 184с.
828719
  Бондаренко Я.И. Методика составления раздела "Экономико-географическая характеристика" в плане социально-экономического развития административного района / Я.И. Бондаренко, Н.А. Усачев, Г.А. Черниченко ; АН УССР, Ин-т экономики промышленности. – Донецк : [б. и.], 1976. – 31 c. – Библиогр.: с. 31
828720
  Неверов Г.С. Методика составления семестровых расписаний занятий в вузе с помощью ЭЦВ "Минск-22" / Г.С. Неверов, М.В. Медведский, 1970. – 184с.
828721
  Агеев В.С. Методика составления социально-психологической характеристики для аттестации кадров : спецпрактикум по социальной психологии / В.С. Агеев, Т.Ю. Базаров, В.В. Скворцов ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. психологии. – Москва : Издательство МГУ, 1986. – 123 с.
828722
  Чернин К.Е. Методика составления таблиц вспомогательных коэффициентов для решения основных граничных задач теории гармонических функций.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернин К.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 7 с.
828723
   Методика составления техпромплана. – М, 1961. – 240с.
828724
   Методика составления техпромфинплана. – Москва, 1961. – 240 с.
828725
  Годлевский М.Н. Методика составления физико-химических диаграмм / М.Н. Годлевский. – Москва : Недра, 1965. – 89с.
828726
  Сафрай Г.Е. Методика составления финансового плана / Г.Е. Сафрай. – Москва : Финансы, 1969. – 160 с.
828727
  Филиппова И.А. Методика социально-педагогического исследования / И.А. Филиппова. – М, 1989. – 78с.
828728
  Бунятян Е.П. Методика социальных реконструкций в археологии / Е.П. Бунятян. – Киев, 1985. – 228с.
828729
   Методика социологических исследований : (Курс лекций). – Ленинград, 1975. – 128 с.
828730
  Сагалаков Б.Ф. Методика соціологічного дослідження передвиборної кампанії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 62-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
828731
  Атаян А.М. Методика сочетания различных видов самостоятельных работ по алгебре и началам анализа на уроках и на внеклассных занятиях в средней школе. : Автореф... наук: 13.00.02 / Атаян А.М.; МВ и ССО АзССР. Аз.гос. пед. инст. – Баку, 1980. – 21л.
828732
  Атаян А.А. Методика сочетания различных видов самостоятельных работ по алгебре и началам анализа на уроках и на внеклассных занятиях в средней школе. : Автореф... наук: 13.00.02 / Атаян А.А.; Аз. гос.пед. инс. им.В.И.Ленина. – Баку, 1981. – 21л.
828733
  Кочарян Г.Е. Методика сочинения. (5-8 классы) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кочарян Г.Е. ; Ком. Совета Министров Арм. ССР по высш. и сред. спец. образованию. Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1962. – 17 с.
828734
  Веклич А.М. Методика спектроскопічної діагностики плазми електричної дуги / А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-14. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розроблено швидкісний спектрометр із ПЗЗ-лінійкою як реєструючим пристроєм, на базі якого реалізовано діагностику плазми електричної дуги. Як приклад, показано радіальні розподіли температури та інтенсивностей випромінювання спектральних ліній дугового ...
828735
   Методика специальной подготовки и тактико-специальных учений с невоенизированными формированиями гражданской обороны. – Москва : Военное издательство, 1976. – 112 с.
828736
   Методика специальной подготовки и тактико-специальных учений с невоенизированными формированиями гражданской обороны. – Москва : Военное издательство, 1985. – 272 с.
828737
  Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням avo-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Кузьменко П. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
828738
  Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням AVO-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Кузьменко П.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 134л. – Бібліогр. : л.123-134
828739
  Вальц И.Э. Методика спорового анализа для целей синхронизации угольных пластов / И.Э. Вальц. – Москва-Ленинград, 1941. – 48с.
828740
  Шебанова В.І. Методика спрямованого ретроспективного аналізу на тему "мої відносини з їжею" (МТРА-їжа) // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 439-447. – ISSN 2219-2654
828741
  Соболев Н.А. Методика сравнительного анализа художественных произведений в страших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Соболев Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 19л.
828742
   Методика сравнительной оценки эффективности применения электролюминесцентных индикаторов / С.В. Ленков, А.В. Селюков, Ю.А. Гунченко, В.В. Жеревчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-16. – Бібліогр.: С. 16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Электролюминесцентные индикаторы являются одним из наиболее применяемых приборов современных средств оптоэлектроники. Существует большое разнообразие таких приборов, затрудняющее выбор их оптималь-ных вариантов при проектировании систем отображения ...
828743
  Донецкая С.С. Методика статистического анализа банков тестовых заданий для компьютерного тестирования / С.С. Донецкая, Н.С. Железняк // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 5. – С. 118-130. – ISSN 1609-4646


  Российские вузы все чаще используют компьютерное тестирование для оценки качества знаний студентов. Однако существующие методики статистического анализа тестовых заданий разработаны для бланкового тестирования и не могут быть использованы в практике ...
828744
  Забрянский Г.Й. Методика статистического изучения преступности. / Г.Й. Забрянский. – Краснодар, 1976. – 82с.
828745
  Жуков М.Н. Методика статистичного аналізу даних геохімічного випробування / М.Н. Жуков, В.О. Дядюра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 67-74. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
828746
  Захаров П.О. Методика статистичного моделювання ресурсів і дохідності підприємств малого та середнього бізнесу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / П.О. Захаров, І.П. Милько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 203-211 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
828747
   Методика створення автоматизованої системи морфемно-словотвірного аналізу (АСМСА) слів української мови / Л.А. Алексієнко, Н.П. Дарчук, О.М. Зубань, І.В. Козленко // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та наук. ред.: В.Ф. Чемес]. – Київ : Київський університет, 2001. – Ч. 1. – С. 38-49. – ISBN 966-594-325-1
828748
  Джеджула О.М. Методика створення електричних схем у графічних редакторах / О.М. Джеджула, А.О. Кубай // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 41-48. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
828749
   Методика створення електронних підручників : програми і підручники / Волинський Володимир, Красовський Олексій, Чорноус Оксана, Якушина Тетяна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назви
828750
  Солодка О.О. Методика створення іміджу комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.94-101 : Табл., рис.
828751
  Кравчук О.В. Методика створення карти спільних дій (Joint Operations Graphics) з картографічних продуктів вітчизняного виробництва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 204-206


  В результаті порівняльного аналізу карти спільних дій (JOG) масштабу 1:250000 (серії 1501 сухопутний варіант) та вітчизняної топографічної карти масштабу 1:200000 розроблена методика створення карти масштабу 1:250000 в стандартах НАТО. В результате ...
828752
  Фриз В.П. Методика створення корегуючого впливу на основі бінаурального ефекту // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 51-58. – ISSN 2076-1546
828753
  Барабанова Н. Методика створення тестів знань студентів з дисциплін комунікативно-інформаційного циклу / Н. Барабанова, С. Аверіна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326
828754
  Плахотнікова О.Ю. Методика створення учнівського Підкорпусу українського транскрибованого усного мовлення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 164-174. – ISSN 2312-0665


  У статті йдеться про особливості методики створення Учнівського підкорпусу українського транскрибованого усного мовлення в межах Корпусу українського транскрибованого усного мовлення. Цей Підкорпус містить мовлення іноземних студентів, що вивчають ...
828755
   Методика стереометрії. – Київ, 1949. – 193 с.
828756
  Будих И.В. Методика стимулирования устной речи (говорения) при обучении иностранному языку (2-й курс) : Автореф... канд. пед.наук: / Будих И. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 16л.
828757
   Методика страноведческого исследования : (Экономическая и социальная география): Учеб. пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 152с. : Ил. – Библиогр.: с.150
828758
   Методика строевой выучки. – Москва, 1972. – 204 с.
828759
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
828760
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
828761
   Методика строевой подготовки. – Москва, 1978. – 176 с.
828762
  Полканова Валентина Борисовна Методика структурно-геоморфологических исследований "закрытых" территорий на примере центральной части Западно-Сибирской низменности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Полканова Валентина Борисовна ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 19-21
828763
  Троцюк В.Я. Методика структурно-геоморфологических исследований аккумулятивных равнин при нефтегазопоисковых работах. / В.Я. Троцюк. – Москва : Наука, 1967. – 152с.
828764
  Розанов Л.Л. Методика структурно-геоморфологического изучения речных долин : (на примере северо-востока Русской равнины) / Л.Л. Розанов. – Москва : Наука, 1977. – 136с.
828765
  Сніжко А.С. Методика структурного аналізу політичного плакату (на прикладі матеріалів німецької пропаганди 1941-1944 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 275-284


  У статті автор аналізує структурні та технологічні особливості політичного плакату та виявляє ефективні/неефективні механізми реалізації візуально-графічної пропаганди. В статье автор анализирует структурные и технологические особенности политического ...
828766
  Пальчук М. Методика суспільно-географічного дослідження взаємодії користувачів із публічними просторами міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 157-160. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  "Суспільно-географічні дослідження даної проблематики в Україні розпочалися із 2010 р. і проводилися на кафедрі економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Запропоновано методику ...
828767
  Заваріка Г. Методика суспільно-географічного дослідження впливу конфліктів на розвиток туризму // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 79. – C. 31-41. – ISSN 2413-7154


  The paper focuses on the methodological issues of socio-geographical research of conflicts in reference to their influence on the tourism development. The relevance of the investigated question is obvious given great reduction of tourism development ...
828768
  Задворний С. Методика суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 91-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
828769
  Мирош М.В. Методика суспільно-географічного дослідження політичної активності населення регіону // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 188-197 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
828770
  Войновський А. Методика та досвід використання геохімічної інформації для розчленування і кореляції докембрійських комплексів західної частини Українського щита / А. Войновський, М. Гейченко, В. Жужома // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-29. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Викладено методику та досвід використання геохімічної інформації для визначення генетичного споріднення, розчленування та кореляції утворень раннього докембрію західної частини Українського щита. Показано, що системний аналіз розподілу макро- та ...
828771
  Красножон М.Д. Методика та комп"ютеризована технологія комплексної інтерпретації електрокаротажу нафтогазових свердловин / М.Д. Красножон. – Київ : УкрДГРІ, 2001. – 84с. – ISBN 966-7896-02-X
828772
  Пастух І.М. Методика та критерії аналізу кадрового забезпечення вищої школи / І.М. Пастух, Т.А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 212-217. – (Технічні науки ; № 6 (219)). – ISSN 2307-5732


  Наведені передумови аналізу кадрового забезпечення професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів і на його основі запропонована система аналітичних показників, комплекс яких характеризує не тільки якісну сторону, але і перспективність ...
828773
  Липчанський О.В. Методика та організація аналізу фінансових інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 10-15. – Бібліогр.: на 4 пункта
828774
  Данилюк І.В. Методика та організація дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи як чинника становлення сучасної психологічної науки / І.В. Данилюк, Д.І. Ларін // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 19-28
828775
  Ларін Д.І. Методика та організація дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи, як чинника становлення сучасної психологічної науки // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 176-185. – ISBN 978-613-8-33760-7
828776
  Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності ) / Онищенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 318л. + Додатки: л.213-318. – Бібліогр.: л.189-212
828777
  Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: спец. 08.00.09 / Онищенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 19 назв
828778
  Супрун Л.В. Методика та організація наукових досліджень : навч.-метод. вказівки / Л.В. Супрун, В.М. Супрун. – Вінниця : Едельвейс і К, 2018. – 38, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 35-38 та в кінці тем
828779
  Балашова С.П. Методика та організація наукових досліджень студентів у закладах вищої освіти : навч.-методичний посібник / Балашова С.П., Головко Н.І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Компринт, 2020. – 174, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-163. – ISBN 978-966-929-992-5
828780
  Озеран В. Методика та організація обліку витрат на підприємствах лісового господарства / В. Озеран, М. Чік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 31-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
828781
  Крічка Н.М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 73-75 : Рис. – Бібліогр. : 5 назв
828782
  Шкляр С. Методика та основні чинники, що впливають на порядок визначення розміру штрафів за порушення антимонопольного законодавства: зарубіжний досвід // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
828783
  Фесюк В. Методика та практична імплементація дослідження сучасного стану осушувальних систем Волинської області (на прикладі оконської осушувальної системи) / В. Фесюк, І. Нетробчук, І. Федін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 248-256. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 54)). – ISSN 2311-3383
828784
  Лященко А. Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання, врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок / А. Лященко, Ю. Кравченко, Д. Горковчук // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 28-33
828785
  Терещук О.І. Методика та результати дослідження кінематичних визначень координат пунктів різними GNSS-приймачами // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 48-61 : рис., табл. – Бібліогр.: с.55-57. – ISSN 0130-1039
828786
  Барабаш Ю.Л. Методика та результати математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 5-10


  Представлена методика математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат за модуляційними ознаками при вузькосмуговому зондуванні. Більш докладно описані математичні моделі обертального руху артилерійського снаряду з урахуванням ...
828787
  Барабаш Ю.Л. Методика та результати математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
828788
  Разуваев А.П. Методика тактической подготовки артиллерий2ских подразделений / А.П. Разуваев. – М, 1972. – 174с.
828789
   Методика тактической подготовки бойца. – М, 1944. – 61с.
828790
  Дунаев К.Т. Методика тактической подготовки курсантов пехотных училищ / К.Т. Дунаев. – М., 1946. – 183с.
828791
  Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа / П.Н. Николаев. – Москва : Недра, 1992. – 300с.
828792
  Кузнецов Г.В. Методика телевизионной журналистики / Г.В. Кузнецов. – М., 1979. – 47с.
828793
  Минаев А.Н. Методика теплового расчета рекуператоров. / А.Н. Минаев, А.В. Рачинский. – М, 1968. – 50с.
828794
  Соседов И.С. Методика территориальных водно-балансовых обобщений в горах / И.С. Соседов. – Алма-Ата, 1976. – 151 с.
828795
   Методика тестових випробувань стійкості програмного забезпечення інформаційної системи / О.В. Бойченко, С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков, П.А. Шкуліпа // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 13-15
828796
  Красюк Н.И. Методика тестового контроля навыков лексико-грамматического оформления устного иноязычного высказывания (на матер. обучения англ. яз. на 1 курсе языкового вуза) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Красюк Н.И.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 15л.
828797
  Микитюк В. Методика тестування знань та умінь з української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0252-4
828798
  Акопов В.С. Методика технико-экономического анализа применения радиоизотопных средств контроля в технике / В.С. Акопов, Ю.Н. Мымрын, В.И. Постников. – Москва : Атомиздат, 1974. – 199 с.
828799
  Каракоз И.И. Методика технико-экономического обоснования эффективнсти индустриального строительства : Автореф... канд. экон.наук: / Каракоз И. И.; АН УССР, Ин-т экон. – Киев, 1952. – 18 с.
828800
  Таран В. Методика техніки письма / В. Таран. – Харків : Радянська школа, 1932. – 96 с. – (Методична бібліотека вчителя ; Вип. 48)
828801
  Сенів Б. Методика техніко-економічного обгрунтування проектів реконструкції і технічного переозброєння та її вдосконалення : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 52-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
828802
   Методика типизации региональных структур и магматических формаций, разработанная применительно к металлогеническому анализу и прогнозированию в складчатых областях. – Москва, 1975. – 80 с.
828803
  Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий : на прим. спец. журн. / Акопов А.И. ; отв. ред. М.Т. Мезенцев. – Иркутск : Издательство Иркутского ун-та, 1985. – 95 с.
828804
  Куприн А Методика топографической подготовки / А Куприн. – М, 1975. – 176с.
828805
  Укран М.Л. Методика тренировки гимнастов /мужчин/. / М.Л. Укран. – М., 1971. – 280с.
828806
   Методика тренировки гимнасток. – М, 1976. – 174с.
828807
  Нгуен Ань Тай Методика трехмерного моделирования земной поверхности / Нгуен Ань Тай, Дао Хыу Ши // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 38-41 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
828808
  Репьев В.В. Методика тригонометрии / В.В. Репьев. – Москва, 1937. – 152 с.
828809
  Реп"єв В.В. Методика тригонометрії / В.В. Реп"єв. – К.-Х., 1938. – 152с.
828810
   Методика трудового навчання. – К, 1972. – 347с.
828811
  Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К., 1973. – 350с.
828812
   Методика трудового навчання. – К, 1974. – 167с.
828813
   Методика трудового навчання. – Київ
Вип. 12. – 1979
828814
   Методика трудового навчання. – Київ
Вип. 13. – 1980
828815
   Методика трудового навчання у восьмирічній школі. – Київ, 1967. – 259 с.
828816
   Методика трудового обучения. – Москва, 1977. – 288 с.
828817
   Методика трудового обучения. – М, 1981. – 271с.
828818
  Мельникова Л.В. Методика трудового обучения / Л.В. Мельникова. – М., 1985. – 224с.
828819
  Поляков В.А. Методика трудового обучения и воспитания учащихся в межшкольных учебно-производственных комбинатах: для препод. / В.А. Поляков. – Москва, 1979. – 207с.
828820
   Методика трудового обучения и общетехнических дисциплин. – Москва, 1982. – 288 с.
828821
   Методика трудового обучения с практикумом. – Москва, 1987. – 446 с.
828822
   Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. – Москва : Просвещение
в.3. – 1980. – 86 с.
828823
  Конышева Н.М. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. / Н.М. Конышева. – М., 1979. – 24с.
828824
  Лында А.С. Методика трудового обучения. / А.С. Лында. – М., 1977. – 231с.
828825
  Дітковська С.О. Методика туристського вивчення країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 19-23. – Бібліогр.: 4 назви
828826
  Миротворская Н.К. Методика увлечения пространственной информации о продолжительности солнечного сияния : метрологія / Н.К. Миротворская, О.П. Гордейчук, А.А. Врублевская // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 119-125 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0130-2914
828827
  Цись Д.І. Методика удосконалення фізичної підготовленості студентів у процесі навчання волейболу : автореф. дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.02 / Цись Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
828828
  Киселюк М.П. Методика узагальнення знань з розділу "Електрика" при особистісно-орієнтованому підході до навчання дітей з особливими потребами / М.П. Киселюк, С.М. Левицький, Т.Ю. Павловська // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 195-201. – ISSN 2617-1112
828829
  Свинцицька Тетяна Методика узагальнення знань про океани, 7 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 8-12 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
828830
  Дзябко Ю. Методика укладання "Японсько-українського словника соціолінгвістичних термінів" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті описано засади укладання реєстру "Японсько-українського словника соціолінгвістичних термінів" за допомогою методики моделювання термінологічного поля. Охарактеризовано будову словникової статті. In the article, theoretical principles of ...
828831
  Крауфорд К. Методика умственной работы / К. Крауфорд. – М., 1929. – 196с.
828832
  Петрова І. Методика упорядкування військово-топографічних описів України та їх джерельна база (30 - 60-ті рр. XIX ст.) / І. Петрова, О. Петров // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 563-576
828833
   Методика упорядкування водоохоронних зон річок України / А.В. Яцик, А.І. Томільцева, Р.П. Філімоненко, М.Г. Томільцев; Наук.керівник А.В.Яцик; Мин-во охорони навкол. природ. середовища України; Держ. ком-т України по водному гос-ву. – Київ : Оріяни, 2004. – 128 с.
828834
  Лукомский Д.В. Методика управления параметрами твердотельных фотоэлектрических преобразователей для энергообеспечения необслуживаемых радиоэлектронных средств вооружений : Дисс. ... канд. технических наук. Спец. 20.02.14 - вооружение и военная техника / Лукомский Д.В.; КНУТШ. – Киев, 2006. – 173л. – Библиогр.: л. 159-173
828835
  Бачурин А.П. [и др.] Методика управления рыночной ставкой роялти за предоставление права пользования нематериальными активами // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 1 (57). – С. 15-21. – ISSN 1680-2721
828836
  Одегова В.В. Методика управления учебной деятельности студентов на практическом занятии в автоматизированном классе (на матер. обуч. англ. лексике в неязык. вузе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Одегова В. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 23л.
828837
  Прєснаков В.Ф. Методика управління змістом відновлення автомобільних транспортних засобів частин і з"єднань Збройних Сил України / В.Ф. Прєснаков, А.Г. Зінчик, В.М. Марищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розроблено методику графоаналітичної інтерпретації взаємозв’язку між ремонтними стратегіями і ефективністю відновлення автомобільних транспортних засобів. Разработано методику графоаналитической интерпретации взаимосвязи между ремонтными стратегиями ...
828838
  Лавінський Г. Методика управління кредитними операціями банків: проблеми регулювання відсоткових ставок та оптимізація рівня кредитного ризику / Г. Лавінський, Г. Спяк, С. Устенко // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 89-94. – ISBN 966-654-157-2
828839
  Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-23
828840
  Бубнова Е.А. Методика управляемого формирования техногенной залежи в шламонакопителе // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 19-27 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
828841
  Эрдниев П.М. Методика упражнений по математике / П.М. Эрдниев. – 2-е изд. – М, 1970. – 319с.
828842
  Приступа Г.Н. Методика урока русского языка. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1971. – 180с.
828843
  Лупандина Н.А. Методика урока физической культуры в 1-4 классах / Н.А. Лупандина, В.Г. Якубовская. – Москва, 1954. – 108 с.
828844
  Лупандина Н.А. Методика урока физической культуры в 5-8 классах / Н.А. Лупандина, В.Г. Якубовская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1960. – 111 с.
828845
  Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших классах: пособие для учителя. / В.Ф. Новосельский. – К., 1989. – 127с.
828846
  Чуйков Б.Т. Методика усвоения лексики для обучения устной речи на оснвое позиционной классификации слов. (На материале англ. яз. в восьмилет. школе) : Автореф... канд. пед.наук: / Чуйков Б.Т.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1964. – 19л.
828847
  Зыкин М.Я. Методика ускоренной разведки газовых месторождений / М.Я. Зыкин. – М., 1984. – 184с.
828848
  Школьник Л.М. Методика усталостных испытаний / Л.М. Школьник. – М, 1978. – 303с.
828849
  Кардашенко З.М. Методика устной пропаганды / З.М. Кардашенко. – М, 1974. – 180с.
828850
  Чекмарев Я.Ф. Методика устных вычислений / Я.Ф. Чекмарев. – М, 1970. – 238с.
828851
  Винниченко І.А. Методика утворення у учнів окремих наукових уявлень і понять у процесі навчання : Дис... канд. пед.наук: / Винниченко І. А.; Український наук.-дослідний ін-т педагогіки. – Київ, 1950. – 300л. – Бібліогр.:л.284-298
828852
  Назаревич Л.Є. Методика уточнення магнітуд за об"ємними хвилями землетрусів Карпатського регіону / Л.Є. Назаревич, О.В. Кендзера, А.В. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз частотного складу сейсмічних коливань (об"ємних хвиль) залежно від магнітуди землетрусу. На цій основі встановлено формули для врахування усереднених частотних поправок для магнітуд землетрусів Карпатського регіону України. За ...
828853
   Методика учебно-творческой и воспитательной работы в самодеятельных колективах художественного слова. – Ленинград, 1962. – 48 с.
828854
  Марон А.Е. Методика учебных занятий по физике в вечерней школе : пособие для учителя / А.Е. Марон. – Москва : Просвещение, 1990. – 174 с.
828855
  Разумов А.С. Методика учета бактерий в почве по физиологическим группам / А.С. Разумов. – М, 1925. – 20с.
828856
   Методика учета выдачи литературы и документации в научно-технических библиотеках.. – М, 1979. – 28 с.
828857
  Паклин А.Г. Методика учета выдачи удаленному пользователю : опыт Государственной публичной исторической библиотеки России / Алексей Паклин // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 13 (199). – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  О методике учета выдачи документов удаленному пользователю в Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ) России. В статье приводится Инструкция учета услуги по выдаче документов из фонда удаленным пользователям ГПИБ.
828858
  Кушербаев Н.И. Методика учета гравитационного влияния рыхлых образований в Казахстане / Н.И. Кушербаев. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 45с.
828859
   Методика учета и анализа себестоимости продукции. – Москва, 1987. – 207 с.
828860
  Дмитриев М.В. Методика учета и анализа себестоимости промышленной продукции / М.В. Дмитриев. – М., 1961. – 358с.
828861
  Калачев Н.С. Методика учета потенциальных водноэнергетических ресурсов речных бассейнов (применительно к рекам горных обл.) / Н.С. Калачев. – Алма-Ата, 1950. – 58с.
828862
  Ковалева Г.И. Методика учета ресурсов ЭВМ / Г.И. Ковалева. – М, 1989. – 23с.
828863
  Солдак А.Г. Методика учета совместного влияния напряженного состояния, температуры, давления и минерализации подземных вод на фильтрационные свойства горных пород и прогноз их изменения с глубиной / А.Г. Солдак, А.И. Фиалко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 5)
828864
  Кривцов А. Методика учета трансакционных издержек // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 371-377 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
828865
   Методика факторного анализа себестоимости геологоразведочных работ. – Москва : Недра, 1981. – 57 с.
828866
  Захожай К.В. Методика факторного аналізу динаміки коефіцієнта дефіцитності Державного бюджету України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 56-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
828867
  Жученко А.М. Методика факторного аналізу сталого регіонального розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 65-70. – ISSN 2222-4459
828868
  Качурин М.Г. Методика факультатива по литературе в 8 классе / М.Г. Качурин, Д.К. Мотольская. – Москва : Просвещение, 1980. – 127 с.
828869
   Методика факультативных занятий в 9-10 классах. – М, 1983. – 176с.
828870
  Клокова Г.В. Методика факультативных занятий по истории: пособие для учителя / Г.В. Клокова. – Москва, 1985. – 128 с.
828871
   Методика факультативных занятий по физике : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1980. – 191 с.
828872
   Методика факультативных занятий по физике : пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1988. – 238 с.
828873
  Дьякович С.В. Методика факультативных занятий по химии / С.В. Дьякович. – Москва : Просвещение, 1985. – 175 с.
828874
   Методика факультативных занятий по черчению в школе. – М, 1979. – 176с.
828875
  Палий В.Ф. Методика фенологичесих фаунистических исследований насекомых / В.Ф. Палий. – Фрунзе, 1966. – 180с.
828876
  Бейдеман И.Н. Методика фенологических наблюдений при геоботанических исследованиях / И.Н. Бейдеман ; АН СССР, Ботанический ин-т им. В.Л. Комарова. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 131 с. : ил., 1 л. граф. – Библиогр.: с. 86-129
828877
  Пшеничний Н.І. Методика фенологічних спостережень у школі. / Н.І. Пшеничний. – Київ, 1968. – 175с.
828878
  Пшеничний Н.І. Методика фенологічних спостережень у школі. / Н.І. Пшеничний. – 2-е вид., перероб. – К., 1972. – 144с.
828879
  Соколов И.И. Методика физики : учебник / И.И. Соколов. – Москва : ГУПИ, 1934. – 240 с.
828880
  Лермантов В.В. Методика физики и содержание приборов в неисправности / В.В. Лермантов. – Изд. 2-е. – М., 1922. – 179с.
828881
   Методика физическй географии. – Свердловск, 1945. – 47с.
828882
  Качашкин В.М. Методика физического воспитания / В.М. Качашкин. – 3-е изд., испр., доп. – М., 1968. – 303с.
828883
   Методика физического воспитания. – Калинин, 1972. – 32с.
828884
  Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях : [учеб. для пед. уч-щ по спец. 2010 "Воспитание в дошк. учреждениях" и 2002 "Дошк. воспитание"] / Д.В. Хухлаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1984. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 205
828885
   Методика физического воспитания в средней и высшей школе. – Москва
2. – 1938. – 228 с.
828886
  Матвеев А.П. Методика физического воспитания с основами теории / Матвеев А.П., Мельников С.Б. – Москва : Просвещение, 1991. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 190. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
828887
   Методика физического воспитания школьников. – М, 1989. – 141с.
828888
  Половинкин А.А. Методика физической географии / А.А. Половинкин. – Москва, 1938. – 320с.
828889
   Методика физической географии. – Свердловск, 1945. – 47с.
828890
  Чуйко В.М. Методика фильтрационного расчета открытого водоотлива в сочетнии с водопонижением вертикальными скважинами при разработке карьеров и котлованов способом гидромеханизации : Автореф... канд. техн.наук: / Чуйко В.М.; "ВОДГЕО". – М., 1967. – 28л.
828891
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – Москва : Инфра-М, 1995. – 172с. – ISBN 5-86225-131-6
828892
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа : Учебно-практическое пособие / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 208с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000251-0
828893
   Методика фізичного діагностування цифрових пристроїв об"єктів радіоелектронної техніки / Л.М. Сакович, С.І. Глухов, О.С. Бабій, А.О. Гальоса // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба ; голов. ред. Худов Г.В. ; редкол.: Бараннік В.В., Герасимов С.В., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (62). – С. 93-101. – ISSN 1997-9568
828894
  Половінкін А.А. Методика фізичної географії / А.А. Половінкін. – Київ, 1939. – 304с.
828895
  Драгнєв Ю.В. Методика фізичної підготовки учнівської молоді : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Ю.В. Драгнєв ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-252-8
Ч. 1 : "Армспорт". – 2010. – 424 с. : іл., табл. + Додаток: с. 325-423. – Бібліогр.: с. 317-324
828896
  Широков О.С. Методика фонологического описания в диахронии. / О.С. Широков. – Минск, 1967. – 223с.
828897
  Лещенко Л.С. Методика фонологического описания в исторической диалектологии / Л.С. Лещенко. – Москва, 1969. – 114с.
828898
   Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності / В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 39-44. – ISSN 1681-7710
828899
  Сафонова И.И. Методика формирвоания устной переводческой компетенции в сфере профессионального общения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сафонова И. И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1991. – 16л.
828900
  Полина В.С. Методика формирования гражданско-патриотической идентичности на занятиях по английскому языку // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 211-220. – ISSN 1993-5560


  Стаття присвячена проблемі пошуків українським студентством своєї національної ідентичності. Результати дослідження, проведеного фахівцями в галузі суспільних наук, дають підстави для висновків про те, що українським студентам бракує чіткого уявлення ...
828901
  Мелкумянд Э.Н. Методика формирования грамматически правильной разговорной речи в языковом вузе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.731 / Мелкумянд Э.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 24л.
828902
  Логинова Н Г. Методика формирования грамматических навыков чтения с помощью ТСО. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Логинова Г.Н,; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1987. – 24л.
828903
  Кунанбаева С.С. Методика формирования грамматической стороны иноязычной речи / С.С. Кунанбаева. – Алма-Ата, 1988. – 104с.
828904
  Чередниченко Т.В. Методика формирования идейных мотивов учебной деятельсноти школьников. / Т.В. Чередниченко. – К., 1988. – 75с.
828905
  Шевченко Р.Ю. Методика формирования картографических навыков и пространственной компетентности при подготовке специалистов в области туризма // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 57-63 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
828906
   Методика формирования клубного обьединения. – Л, 1985. – 110с.
828907
  Котоваева Г.Н. Методика формирования основных умений чтения в неязыковом вузе (нем. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Котоваева Г.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 20л.
828908
   Методика формирования политехнических знаний в курсе биологии : пособие для учителя. – Москва, 1979. – 123 с.
828909
  Демченко Л.А. Методика формирования понятий "классы", "классовая борьба" при изучении курса истории высокого класса : Автореф... канд. пед.наук: / Демченко Л. А.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
828910
  Бруновт Е.П. Методика формирования понятий в курсе анатомии и физиологии человека / Е.П. Бруновт, Г.Я. Маалхова. – М, 1956. – 44с.
828911
  Касаткина Ф.Н. Методика формирования понятий при изучении истории рабочего и социалистического движения в школьном курсе новой истории второго периода / Ф.Н. Касаткина. – Пермь, 1984. – 79с.
828912
  Федотьев В.В. Методика формирования понятия "мануфактура" при изучении стории средних веков в 7 классе. : Автореф... канд. пед.наук: / Федотьев В.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
828913
  Дурасевич Ю.Е. Методика формирования представлений о корпускулярно-волновой природе света в курсе физики средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Дурасевич Ю.Е. ; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1962. – 20 с.
828914
  Харламова Н.С. Методика формирования прогностических умений при обучении аудированию : Автореф.... дис. канд. педагог. наук : 13.00.02 / Харламова Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1982. – 23 с.
828915
  Ильязова М.Д. Методика формирования профессиональной компетентности будущих специалистов как актуальная теоретическая и прикладная задача современных исследований // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-31. – ISSN 1726-667Х
828916
  Ильязова Марьям Даниловна Методика формирования профессиональной компетентности будущих специалистов как актуальная теоретическая и прикладная задача современных исследований // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
828917
  Лында А.С. Методика формирования самоконтроля у учащихся в процессе учебных занятий. / А.С. Лында. – М., 1973. – 137с.
828918
   Методика формирования трудовых умений и навыков у учащихся 5-7 классов. – К, 1989. – 143с.
828919
  Чертков И.Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии / И.Н. Чертков. – Москва : Просвещение, 1979. – 208 с.
828920
  Чертков И.Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии / И.Н. Чертков. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 190 с.
828921
   Методика формирования умений и навыков в легкоатлетических двигательных действиях с применением межпредметных связей и информационных технологий у школьников старших классов / Ж.Л. Козина, Аль-Равашдех Абдел-Басет, С.И. Крамской, А.С. Ильницкая // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 17-24 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1818-9172
828922
  Акимова Л.В. Методика формирования эколого-ориентированного прогностического умения у школьников : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 36-38 : Схема. – ISSN 0016-7207
828923
  Яворська Г.Х. Методика формування базових компетентностей майбутніх правознавців // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 84-89. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
828924
  Бондарчук А.Я. Методика формування вокально-виконавських навичок студентів мистецьких спеціальностей засобами естрадної пісні // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 24-30. – ISSN 2414-5076
828925
  Дем"янчук О.О. Методика формування гностичних умінь молодих педагогів засобами дистанційного навчання у період підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти / О.О. Дем"янчук, І.В. Адамович // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Статтю присвячено актуальній проблемі педагогічного становлення молодих педагогів. Вдосконалення процесу професійного становлення молодого вчителя вимагає не лише нових ефективних шляхів організації навчально-виховного процесу вищого педагогічного ...
828926
  Жерновникова О.А. Методика формування готовності студентів-математиків до вивчення математичних дисциплін / О.А. Жерновникова, Ю.С. Простакова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 110-124. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
828927
  Павленко Т.О. Методика формування громадського простору при реконструкції аеропортів / Т.О. Павленко, В.В. Івасенко, І.С. Коваль // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 91-96 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
828928
  Пузіков Д. Методика формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 29-33
828929
  Русіна Н.Г. Методика формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Русіна Наталія Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назв
828930
  Борецька Г.Е. Методика формування іншомовної компетентності у читанні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 3 (71). – С. 18-27. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються питання, що стосуються загальної характеристики іншомовної компетентності у читанні, цілей її формування в учнів початкової, основної і старшої школи.
828931
  Смоліа С.В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-23. – ISSN 1817-8510
828932
  Бориско Н.Ф. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 3-14. – ISSN 1817-8510


  У статі розглядається питання, що стосуються загальної характеристики іншомовної фонетичної компетенції, цілей її формування в учнів початкової, основної і старшої школи та фонетичного мінімуму, обгрунтовано етапи формування фонетичної компетенції, ...
828933
  Савченко А.С. Методика формування компетентності в китайському писемному мовленні у майбутніх філологів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Савченко Алла Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 232, [4] арк. – Додатки: арк. 230-232, [5]. – Бібліогр.: арк. 9-10, 201-229 та в додатках: арк. 230-231
828934
  Савченко А.С. Методика формування компетентності в китайському писемному мовленні у майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Савченко Алла Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
828935
  Антоненко І.І. Методика формування компетентності у професійно орієнтованому англійському писемному мовленні майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Антоненко Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
828936
  Топчу І. Методика формування комунікативних компетенцій учнів на заняттях з англійської мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 226-237. – ISSN 2312-5993
828937
  Покась Лілія Методика формування комунікативної компетентності у старшокласників на уроках географії : реформа шкільної освіти / Покась Лілія, Мотовиляк Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 2-6 : Схема. – Бібліогр.: 12 назв
828938
  Хилько І.І. Методика формування математичних компетентностей здобувачів вищої освіти // Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. : 1-2 черв. 2023 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2023. – С. 377-379. – ISBN 978-617-7149-69-8
828939
  Асадчих О.В. Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія та практика : (на матеріалі східних мов) : посібник для студентів ВНЗ / [Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. кит., кор. та яп. філологі. – Київ : Видавничий дім Дмитро Бураго, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7349-12-8
828940
  Зінченко В.М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
828941
  Груба Т.Л. Методика формування мовної особистості старшокласника на уроках української мови (профільний рівень) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Груба Таміла Леонідівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: с. 45 назв
828942
  Шуклін Г.В. Методика формування моделі державного регулювання кібернетичної безпеки фондового ринку на основі теорії диференціальних рівнянь із запізненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Шуклін Герман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
828943
  Дюндін Валерій Методика формування моделі оптимізації розвитку інтелектуального потенціалу регіону : (на прикладі Миколаївської області) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 67-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Розглянуто проблеми взаємозв"язку і взаємообумовленості процесів розвитку вищої освіти, а також кількісно та якісно збалансованого забезпечення кадрами підприємств області. Проведено аналіз комплексу моделей, який може бути використаний для ...
828944
  Покась Л.А. Методика формування навчальних компетенцій на уроках географії у 8 класі / Л.А. Покась, Я.В. Галон // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 18-20 : табл., схеми. – Бібліогр.: 6 назв
828945
  Ференчук-Піонтковська Методика формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ференчук-Піонтковська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
828946
  Бєліков І. Методика формування організаційної компетентності у майбутніх офіцерів - фахівців із фізичної культури і спорту Збройних сил України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 164-172. – ISSN 2308-4634
828947
  Самохвалов Ю.Я. Методика формування плану відновлення функціонування інформаційно-телекомунікаційних мереж / Ю.Я. Самохвалов, С.С. Штаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 160-166
828948
  Постоюк Н. Методика формування політехнічних знань, умінь і навичок у науково-педагогічних поглядах Д.Л. Сергієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-63. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз науково-педагогічних поглядів Д.Л. Сергієнка на методику формування політехнічних знань, умінь і навичок у середньому загальноосвітньому навчальному закладі. Розглянуто систему політехнічного навчання (вимоги до нього, ...
828949
  Сіпій В.В. Методика формування політехнічного складника предметної компетентності учнів основної школи з фізики // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 83-88. – ISSN 2411-1317
828950
  Кривенко Т.Ю. Методика формування правової культури студентської молоді в процесі вивчення правознавства // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 306-309
828951
  Топузов О. Методика формування проблемності на уроках географіі // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.35-36. – ISSN 0131-6788
828952
  Погребняк Ю.В. Методика формування професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами в умовах післядипломної освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 114-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
828953
  Сидорук Г.І. Методика формування професіоналізму під час підготовки усних перекладачів у вишах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 140-144. – (Серія "Філологічні науки")
828954
  Пустовий С.А. Методика формування психосемантичного змісту професійної свідомості майбутніх філологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 152-160. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 24). – ISSN 2072-4772
828955
   Методика формування репрезентативної вибірки в організації наукового психологічного дослідження : навч. посібник / І.В. Гордієнко-Митрофанова, Є.В. Підчасов, С.Л. Саута, Ю.А. Кобзєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Каф. психології. – Харків : Лисенко І.Б., 2020. – 157, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-157. – ISBN 978-966-1681-51-3
828956
  Горобець С.І. Методика формування риторичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі вивчення мовознавчих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Горобець Світлана Іванівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
828957
  Лавлинська І.О. Методика формування садово-паркових об"єктів (на прикладі об"єктів Південного берега Криму) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лавлинська І.О. ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
828958
  Касіянц С.Е. Методика формування самоосвітньої компетентності студентів економічного профілю в процесі професійної підготовки в університеті // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 39-45. – ISSN 2312-0657


  Виділені основні методи поетапної реалізації процесу формування самоосвітніх вмінь студентів економічного напряму підготовки, а саме: тренінги, кейс-стаді, дискусії, круглі столи, ділові ігри, проектна діяльність.
828959
  Коробчинський О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 41-45. – ISSN 1993-6788
828960
  Колесникова С.В. Методика формування спеціальних понять із теми "Визначення проблеми торгівлі людьми" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
828961
  Строкаченко О.І. Методика формування статистичної бази щодо діяльності виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 137-140
828962
  Козачишина Т.О. Методика формування та інструментарій реалізації бюджетно-податкової політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 131-136. – ISSN 2306-6814
828963
  Мрачковська Н.К. Методика формування та оцінки ефективності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 115-122. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Удосконалено методику формування та оцінки ефективності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, яка визначає послідовність аналітичного дослідження, забезпечуючи при цьому діагностичну та пошукову функції аналізу, що дає ...
828964
  Орлова О. Методика формування та розвитку художного сприйняття літератури // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 96-110
828965
  Самосюк М П. Методика формування технічних понять у студентів вищих навчальних закладив // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 204-205. – (Педагогічні науки)


  Роль лабораторних занять у формуванні технічних понять у студентів.
828966
  Сірант Н. Методика формування у здобувачів початкової освіти компетентнісного підходу при розв"язанні сюжетних задач // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 4 (212), квітень. – С. 119-123. – ISSN 2308-4634
828967
  Черниш В.В. Методика формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні : монографія / В.В. Черниш. – Київ : Ленвіт, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 330-395. – ISBN 978-966-8995-87-3
828968
  Зубалій М.Д. Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни в різних типах закладів освіти : метод. посібник / [М.Д. Зубалій, О.І. Остапенко, М.В. Тимчик] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Кропивницький : Імекс-ЛДТ, 2019. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 157-167 та в тексті. – ISBN 978-966-189-489-0
828969
   Методика формування у студентів знань про стан сучасної фізики та нанотехнологій / О. Завражна, Л. Однодворець, О. Пасько, А. Салтикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 196-208. – ISSN 2312-5993
828970
  Шовковий В.М. Методика формування умінь синтетичного читання текстів давньогрецькою мовою // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2008. – Вип. 12. – С. 264-272.
828971
  Ясінська А.І. Методика формування управлінської звітності підприємства / А.І. Ясінська, Н.І. Демків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 305-312. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
828972
  Грушева А.А. Методика формування управлінської компетентності майбутніх економістів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 44. – С. 98-112. – ISSN 2074-8922
828973
  Кононенко С. Методика формування уявлень про цифрове телебачення у студентів спеціальності "Технологічна освіта" / Сергій Кононенко, Леся Кононенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 42-44. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті запропонована методика вивчення студентами спеціальності "Технологічна освіта" основних понять при вивченні цифрового телебачення. Вона дає можливість глибше зрозуміти методи сучасного наукового дослідження та допомагає студентам розвивати ...
828974
  Прокопишак В.Б. Методика формування фінансового потенціалу аграрних підприємств // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 162-167. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
828975
  Чухно О.А. Методика формування фонетичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чухно Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 22 назви. – Бібліогр.: 18 назв
828976
  Каліщук С.М. Методика Фреда Е. Фідлера та вірогідність зміни установки особистості щодо інших // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 112-122. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
828977
  Бардус І. Методика фундаменталізованого навчання об"єктно-орієнтованому програмуванню майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 64-70. – ISSN 2308-4634
828978
  Васюхнова-Зуммер Мария Методика химии / Васюхнова-Зуммер Мария. – Киев
1 : Демонстрационный метод в школе-семилетке. – 1928. – 199 с.
828979
  Бруевич С.В. Методика химической океанографии / С.В. Бруевич. – Москва, 1933. – 144с.
828980
  Коган А.Б. Методика хронического вживления электродов для отведения потенциалов и раздражения мозга / А.Б. Коган. – М., 1952. – 48с.
828981
  Самарцев Евгений Методика ценообразования в гостиничном и ресторанном бизнесе - мировая практика // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 26-39 : фото
828982
  Навашин М.С. Методика цитологического исследования для селекционных целей. / М.С. Навашин. – М.Л., 1934. – 48с.
828983
  Иванов А.П. Методика частотных электромагнитных зондирований / А.П. Иванов, О.А. Скугаревская. – Москва : Наука, 1978. – 138с.
828984
  Боголюбов Н.Н. Методика чистописания : учеб. пособие для пед. училищ. / Н.Н. Боголюбов. – Изд.4-е, перераб. – Ленинград : Учпедгиз, 1963. – 200 с. : ил.
828985
  Абдурагимов Ф.А. Методика чистописания в 1 классах азербайджанских начальников школ : Автореф... Канд.пед.наук: / Абдурагимов Ф.А.; Азебр.гос. ун-т. – Баку, 1966. – 35л.
828986
  Брайнін Я.М. Методика читання лекцій із правових дисциплин // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 28. – С. 93-99
828987
  Щепетова Н.Н. Методика чтения в начальной школе / Н.Н. Щепетова. – Москва, 1947. – 207с.
828988
  Адамов Е.А. Методика чтения лекций по литературе и искусству : [в помощь лектору] / Е.А. Адамов ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде литературы и искусства. – Москва, 1964. – 39 с.
828989
  Джахая Л.Г. Методика чтения лекций по марксистско-ленинской философии. / Л.Г. Джахая, Г.В. Платонов. – М., 1980. – 40с.
828990
   Методика чтения новых курсов на факультете иностранных языков. – Тула, 1975. – 64с.
828991
  Бондаренко Ю.І. Методика шкільного вивчення сюжетно-композиційної організації епічного твору: теорія і практикум : навч. посібник для студентів філол. ф-тів / Юрій Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 139-143. – ISBN 978-617-527-047-9
828992
  Бондаренко Ю.І. Методика шкільного вивчення української літератури на засадах ідеаційно-концептуального підходу: теорія і практикум : навч. посібник для студентів філол. ф-тів / Юрій Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 191-199. – ISBN 978-617-627-046-2
828993
  Шакірзанова Ж.Р. Методика щорічного прогнозування наповнення озер українського Придунав"я в період весняного водопілля / Ж.Р. Шакірзанова, Ю.С. Медведєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
828994
   Методика экономического анализа деятельности производственного объединения. – М, 1978. – 224с.
828995
   Методика экономического анализа деятельности производственного предприятия (объединения). – 2-е изд. – М, 1988. – 294с.
828996
  Власов Н.С. Методика экономической ощенки сельскохозяйственной техники / Н.С. Власов. – Москва, 1968. – 223с.
828997
  Захария И.А. Методика экспериментального исследования погрешностей выпрямительных приборов по форме кривой : Автореф... канд. технич.наук: / Захария И.А.; МВО СССР. Львовский политех. ин-т. – Львов, 1950. – 21 с.
828998
  Гузик Збигнев Методика экспериментов и системы сбора данных в опытах по упругому рассеянию и накаливанию частиц на ускорителях ОИЯИ, ИФВЭ и ФНАЛ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Гузик Збигнев; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 27л.
828999
  Робачевский А.С. Методика элементарного курса теории вероятности : Автореф... канд. пед.наук: / Робачевский А. С.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
829000
  Валиуллина Н.Р. Методика эффективного отбора персонала ЦБС при формировании контингента библиотечных специалистов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 90-92
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,