Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
828001
  Ревасевич І. Методологічна рефлексія складників освітології як інтегрального наукового напряму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 57-68. – ISSN 1810-2131
828002
  Оржеховський С.П. Методологічне значення феномена проблеми в суспільно-гуманітарному пізнанні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Cтаття є спробою показати засадничі умови науковості, які безпосередньо ма- ють своєю основою спосіб осягнення людиною себе та навколишнього світу. І з цих умов показати можливий спосіб існування суспільно-гуманітарних наук, як наук що безпосередньо ...
828003
  Скринник-Миська Методологічний дискурс у мистецтвознавстві: культурологічний аспект // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 90-97. – ISSN 1028-5091
828004
  Ландяк О.М. Методологічний інструментарій медіалогії в сучасних культурних дискурсах // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 128-136
828005
  Мороз Ю.А. Методологічні аспекти релігієзнавчого дослідження української традиції біблійних перекладів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 167-169
828006
  Кравчук А.А. Методологічні аспекти теоретичної систематизації геологічного знання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 31-33
828007
  Кунанець Н.Е. Методологічні засади використання методів інформатики при дослідженні бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр.: 25 назв.


  У статті розглянуто спектр методів інформатики, які пропонується використовувати у бібліотекознавстві. Зазначена методологія раніше не використовувалася при дослідженні бібліотек, проте забезпечує усестороннє дослідження книгозбірень як соціальних ...
828008
  Хомутенко А.В. Методологічні засади державного аудитьу у сфері фінансів із позиції синергетичного підходу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 47-56. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
828009
  Румянцева А.Ю. Методологічні засади дослідження піаністичної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 209-217
828010
  Кузнєцов О.І. Методологічні засади дослідження психічних станів у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 132-141. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
828011
  Филипович Л.О. Методологічні засади експертної діяльності: досвід українських релігієзнавців // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 23-32
828012
  Олійник О.В. Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової - захисту інформаційних ресурсів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 103-108. – ISSN 1727-1584
828013
  Мазнєв Г.Є. Методологічні засади створення та ефективного функціонування інноваційних технологічних кластерів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 70-77. – ISSN 2221-1055
828014
  Олійник В.В. Методологічні засади удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 101-104. – ISSN 2306-6806
828015
  Дорош О.С. Методологічні засади формування інституціонального середовища територіального планування землекористування в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 13-18. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 2306-1677
828016
  Ольшанська О.В. Методологічні засади формування когнітивної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 16-18


  У статті розглядаються передумови винекнення нового напряму сучасної економічної теорії - когнітивної економіки. Обгрунтовані методологічні, теоретичні та концептуальні підходи до трактування когнітивної економіки як міждисциплінарної науки.
828017
  Іваній І.В. Методологічні засади формування фізичної культури особистості // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 05. – С. 32-37. – ISSN 1818-9172
828018
  Руденко Б.Б. Методологічні засади юридичної науки: парадигмальний вимір : дис. автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Руденко Богдан Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
828019
  Пунченко О.П. Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 27-37. – ISSN 2072-1692
828020
  Найчук А.В. Методологічні основи дослідження держави // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 82-92
828021
  Машкін В.В. Методологічні основи інтерпретації поняття суб"єкта в аспекті пошуку нової нормативної парадигми / В.В. Машкін, М.Р. Бійовський // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 82-95
828022
  Меленцова О.В. Методологічні основи компаративного аналізу змін зовнішньоекономічних інститутів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 33-36. – ISSN 2222-4459
828023
  Тріфонов І.В. Методологічні основи ціннісно-орієнтованого управління програмами в умовах неповноти інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Тріфонов Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
828024
  Мазурок А.І. Методологічні особливості проведення моніторингового соціологічного дослідження // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 245-247
828025
  Іванова В.В. Методологічні підходи до моделювання інформаційного забезпечення економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 412-419. – ISSN 1993-6788
828026
  Слюсаревський М.М. Методологічні принципи розроблення і критерії оцінювання соціально-психологічних теорій // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 3-19
828027
  Зорій Н. Методологічні проблеми в психології та критерії наукового знання // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 1 (1). – С. 60-65. – ISSN 2311-9896
828028
  Степанов В. Методологічні проблеми інвестиційної атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень / В. Степанов, С. Рассадникова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 10 (336), жовтень. – С. 56-60. – ISSN 1810-3944
828029
  Любіч О.О. Методологічні проблеми фінансового управління в банківському секторі України: уроки кризи / О.О. Любіч, І.В. Волошин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 94-114. – Бібліогр.: 56 назв. – ISSN 2305-7645
828030
  Потіщук О.О. Методологічні стратегії соціальної історії науки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 49-55. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
828031
  Строкович Г.В. Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємства : монографія / Г.В. Строкович ; Народ. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-363. – ISBN 978-966-8558-93-1


  Дарунок від Народної української академії
828032
  Тодорова Є.М. Методологічно-концептуальні засади сучасного бібліографознавства (частина 1) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 136-143


  Розглядаються основні методологічні підходи і наукові концепції теорії бібліографії, внесок відомих бібліографознавців у розвиток науки. Ключові слова: бібліографознавство, теорія бібліографії, методологічний підхід, наукова концепція, ...
828033
  Маловічко О.В. Методологія дослідження синергетичного потенціалу держави // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 189-194
828034
  Сергієнко Т.І. Методологія дослідження сучасних процесів державотворення в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 132-140
828035
  Лепьохін О.В. Методологія концептуального підходу до управління життєдіяльністю підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 40-47. – (Економічні науки ; № 2 (22))
828036
   Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліфікац. рівень "магістр" / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб. Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 55, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 52-55 та в кінці розд.
828037
  Удалов В.Л. Методологія науки: історичні рівні розвитку, сучасний "перехідний період" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 16-27. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У дослідженні висвітлено суто об"єктивну картину чотирьох історичних рівнів розвитку будь-якої науки - з опорою на типологію розвитку її методології як основи, на прикладах з різних наук, зокрема літературознавства, - та стисло сказано про сучасний ...
828038
  Карпаш О.М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / О.М. Карпаш, П.М. Райтер, М.О. Карпаш ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. техн. діагностики та моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-243. – ISBN 978-966-694-214-5
828039
  Дмитренко Н.В. Методологія трансдиcциплінарності в концепціях сучасної філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 9


  У статті проаналізовано характерні риси методології трансдисциплінарності у багатогранності її проявів в сучасній науці. Досліджено суспільні, комунікативні і наукові засади трансдисциплінарності. В статье проанализированы характерные черты ...
828040
  Черняк О.І. Методологія формування композиційних індикаторів / О.І. Черняк, М.І. Шумаєва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 81-91. – (Економічні науки ; № 1 (21))
828041
  Конверський А.Є. Методологія як рефлексія пізнавального процесу / А.Є. Конверський, Л.Г. Комаха // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 53-68. – ISBN 978-966-439-469-4
828042
  Радіонов Ю.Д. Методолого-організаційні підходи до забезпечення ефективності управління та використання бюджетних видатків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 5 (318). – Бібліогр.: 22 назв.
828043
  Кубаєвський М. Методологування як засіб розуміння смислу / М. Кубаєвський, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 47-57. – ISSN 1810-2131
828044
  Казаковцев В.С. Методолодгия оценки и выбора проектов исследований и разработок / В.С. Казаковцев. – М, 1981. – 83с.
828045
  Эпштейн В.М. Методолоические основы гуманитаризации биологического образования / В.М. Эпштейн. – Киев, 1993. – 76с.
828046
  Тарадайко С. Методом "тику" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 94-102. – ISSN 0235-7941
828047
  Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения / С.Н. Лысенкова. – М., 1988. – 192с.
828048
  Возовикова Т. Методом погружения. Подготовку абитуриентов столичные вузы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 19


  Специалисты МГУ им. М.В.Ломоносова организуют интеллектуальные конкурсы; для желающих подготовиться к участию во Всероссийской олимпиаде школьников готовят методические рекомендации, адресованные как ребятам, так и учителям. Начальник Отдела ...
828049
  Московкин В. Методом приближения. Для усиления позиций российских научных журналов необходимо ориентироваться на мировой опыт. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  последние годы в академических и правительственных кругах России отмечается большая озабоченность неконкурентоспособностью российской науки, проявляющейся в слабой публикационной активности и цитируемости отечественных ученых в международно признанных ...
828050
  Голуб Ніна Методом щоденних вправ : практичні аспекти риторизації вивчення української мови та літератури в школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-52. – Бібліогр. в кінці ст.


  У зв"язку з процесами реформування освітньої галузі перед вищою школою стоять нові завдання, одне з яких - формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя, лікаря, юриста, менеджера, економіста тощо. Було б неправильно вважати це лише ...
828051
  Терещенко В. Методоогія побудови ефективних алгоритмів на основі принципу редукції / В. Терещенко, О. Терещенко // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 114-115
828052
  Белянкин И.И. Методъ двойственности на плоскости. – Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – 51с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф. Отд. оттиск из Известий Киевскаго Политехническаго Ин-та Имератора Александра II
828053
  Тихвинский М.М. Методъ и система современной химіи. – Санкт-Петербург : Изд-во О.Н. Поповой, 1900. – 340 с.
828054
  Кравець Н. Методы DATA MINING в маркетинговых исследованиях с целью сегментации рынка потребителей образовательных услуг // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 34-37. – ISSN 1562-529Х
828055
  Пешкова В.М. Методы абсорбционной спектроскопии в аналитической химии : [учеб. пособ. для студ. хим. спец. ун-тов] / В.М. Пешкова, М.И. Громова ; под ред. И.П. Алимарина. – Москва : Высшая школа, 1976. – 280 с.
828056
   Методы автоматизации прогнозирования и планирования работ по защите растений. – Л, 1980. – 112с.
828057
  Малышев Н.Г. Методы автоматизации проектирования технлогических структур промышленных систем. / Н.Г. Малышев. – Ростов, 1986. – 216с.
828058
  Ступин Ю.В. Методы автоматизации физических экспериментов и установок на основе ЭВМ. / Ю.В. Ступин. – М., 1983. – 288с.
828059
  Теличко Константин Эдуардович Методы автоматизированного анализа аэрогазовой обстановки на выемочных участках угольных шахт с применением вычислительной техники : Автореф... кандид. технич.наук: 05.26.01 / Теличко Константин Эдуардович; Мин-во угольн. промышл. Украины. Гос. Макеевский научно-исслед. ин-т по безопасности рабо. – Макеевка, 1997. – 22л.
828060
  Лесникова Галина Васильевна Методы автоматизированного вычисления стока воды для рек с различными физико-географическими условиями его формирования : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Лесникова Галина Васильевна; МГУ. Геогр. фак. – М., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
828061
  Иванов В.Я. Методы автоматизированного проектирования приборов электроники / В.Я. Иванов. – Новосибирск
Ч. 1. – 1986. – 193 с.
828062
  Иванов В.Я. Методы автоматизированного проектирования приборов электроники / В.Я. Иванов. – Новосибирск
Ч. 2. – 1986. – 183 с.
828063
  Мясников В.А. Методы автоматизированного проектирования систем телеобработки данных: Для студ. вузов. / В.А. Мясников. – Москва : Энергоатомиздат, 1992. – 285с.
828064
  Хорошун Л.П. Методы автоматизированного расчета физико-механических постоянных композиционных материалов / Л.П. Хорошун, Б.П. Маслов. – Киев, 1980. – 156 с.
828065
  Калабеков Б.А. Методы автоматизированного расчета электронных схем в технике связи / Б.А. Калабеков. – Москва, 1990. – 270 с.
828066
   Методы автоматизированной оценки пористости. – Тюмень, 1987. – 118с.
828067
   Методы автоматизированных исследований нейронных механизмов поведения. – Ленинград : Наука, 1989. – 216 с. – (Методы физиологических исследований)
828068
   Методы автоматического анализа и синтеза текста. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 222 с.
828069
  Картавых Ю.В. Методы автоматического измерения информативного комплекса параметров магнитных сердечников С ППГ и их реализация : Автореф... канд. техн.наук: / Картавых Ю. В.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1971. – 12л.
828070
  Вермишев Ю.Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании сложных технических систем / Ю.Х. Вермишев. – Москва, 1982. – 152 с.
828071
   Методы автоматического распознавания речи. – Москва : Мир
Т. 1. – 1983. – 327с.
828072
   Методы автоматического распознавания речи. – Москва : Мир
Т. 2. – 1983. – 716с.
828073
  Майзель Л.М. Методы автоматического учета штучной продукции / Л.М. Майзель. – М.-Л, 1962. – 120с.
828074
  Цегелик Г.Г. Методы автоматической обработки информации / Г.Г. Цегелик. – Львов : Вища школа, 1981. – 131 с.
828075
  Богданов А.П. Методы автоматической обработки спектров гамма-лучей / А.П. Богданов, О.А. Образцов ; Ин-т физики АН БССР. – Минск : ИФ АН БССР, 1972. – 28 с. : граф. – Библиогр.: с. 27 (14 назв.)
828076
  Гулинова Н.В. Методы агроклиматической обработки наблюдений : Учебное пособие / Н.В. Гулинова; Под ред.Ю.И.Черкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 152с.
828077
  Уланова Е.С. Методы агрометеорологических прогнозов / Е.С. Уланова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 280с.
828078
   Методы агрохимического исследования почв. – Рига, 1955. – 144с.
828079
  Попов Ю.В. Методы адаптивного управления некоторыми классами случайных процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Попов Ю.В.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1976. – 11л.
828080
  Курицын С.А. Методы адаптивной обработки сигналов передачи данных / С.А. Курицын. – Москва, 1988. – 144 с.
828081
   Методы активизации музыкального воспитания. – Саратов
Вып. 1. – 1974. – 83с.
828082
  Генц Н.Н. Методы активизации слушателей / Н.Н. Генц. – М, 1973. – 103с.
828083
   Методы активного обучения. – М, 1990. – 99с.
828084
  Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин. – Москва, 1991. – 175 с.
828085
  Шевчук И.А. Методы активного обучения в аналитической химии / И.А. Шевчук, Т.Н. Симонова. – Донецк, 1987. – 72с.
828086
   Методы активного обучения в высшей школе : Библиогр. указ. лит. за 1979-1982 гг. – Одесса, 1982. – 53с.
828087
   Методы активного обучения в процессе повышения квалификации библиотечных кадров : /учебно-методическое пособие/. – Киев : [ИПК РК], 1990. – 28 с. + Приложение: с. 22-27. – Библиогр.: с. 28
828088
   Методы активного обучения в системе практических занятий. – Новочеркасск, 1982. – 164с.
828089
   Методы активного обучения и деловые игры в учебном процессе. – Челябинск
Ч. 1. – 1990. – 131с.
828090
   Методы активного обучения и деловые игры в учебном процессе. – Челябинск
Ч. 2. – 1990. – 128с.
828091
  Маршев В.И. Методы активного обучения управлению / В.И. Маршев, Е.Н. Лукаш. – М.
1. – 1991. – 46с.
828092
  Симчера В.М. Методы актуарных вычислений. / В.М. Симчера. – М., 1987. – 80 с.
828093
   Методы алгебраического программирования : формальные методы разработки параллельных программ / Ф.И. Андон [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т програм. систем. – Киев : Наукова думка, 2017. – 438, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 417-431. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1570-8
828094
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии = Methods of algebraic geometry / В . Ходж, Д. Пидо ; пер. с англ. Л.И. Головиной и О.Н. Головина ; под ред. А.И. Узкова. – Москва : Издательство Иностранной литературы
1. – 1954. – 461, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 454-457. – Библиогр.: с. 452-453
828095
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии / В. Ходж, Д. Пидо. – Москва
2. – 1954. – 426с.
828096
  Ходж В. Методы алгебраической геометрии / В. Ходж, Д. Пидо. – Москва
3. – 1955. – 375 с.
828097
   Методы алгебры и анализа. – Тарту, 1988. – 211с.
828098
  Елкин В.И. Методы алгебры и геометрии в теории управления. Управляемые динамические системы / В.И. Елкин. – М., 1984. – 66с.
828099
  Елкин В.И. Методы алгебры и геометрии в теории управления. Управляемые динамические системы. / В.И. Елкин. – М., 1984. – 66с.
828100
  Рвачев В.Л. Методы алгебры логики в математической физике / В.Л. Рвачев. – Киев : Наукова думка, 1974. – 259 с.
828101
   Методы алгоритмизации и реализации процессов решения интеллектуальных задач : Сборник научных трудов. – Киев : Институт кибернетики им. В.М. Глушкова, 1986. – 70с.
828102
  Марунина А.Т. Методы амперометрического определения меди, свинца, никеля и цинка в некоторых сплавах и электролитах. : Автореф... канд. хим.наук: / Марунина А.Т.; МВО СССР. Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1955. – 10л.
828103
  Скобелев В.В. Методы анализа автоматно-алгебраических моделей / В.В. Скобелев, В.Г. Скобелев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-48. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  В работе рассмотрены методы анализа автоматных моделей, определенных над конечными кольцами. Для управляемых логических операций исследована сложность обнаружения и локализации неисправностей в процессе off-line контроля их аппаратных реализаций, а ...
828104
  Минскер И.Н. Методы анализа АСУ химико-технологическими процессами. / И.Н. Минскер, Э.Л. Ицкович. – М., 1990. – 118с.
828105
  Давидсон Ф.М. Методы анализа баланса : практическое руководство для финработников, хозяйственников и ревизоров / Ф.М. Давидсон, И.М. Бык. – Москва : Финансовое Изд. НКФ СССР, 1925. – 123 с.
828106
  Горячев А.А. Методы анализа в решении народохозяйственных задач / А.А. Горячев. – Кишинев, 1977. – 107 с.
828107
   Методы анализа веществ высокой частоты. – Москва : Наука, 1965. – 528 с.
828108
   Методы анализа веществ особой чистоты и монокристаллов. – Харьков
вып. 1. – 1962. – 100 с.
828109
   Методы анализа вещественного состава горных пород и вод при геохимических исследованиях. – Минск : Наука и техника, 1978. – 154с.
828110
   Методы анализа взаимодействия в экономических системах. – Новосибирск, 1980. – 207 с.
828111
  Ержанов Ж.С. Методы анализа возвращаемости движения системы твердых тел / Ж.С. Ержанов, А.А. Калыбаев. – Алма - Ата, 1985. – 132 с.
828112
  Белихов А.В. Методы анализа выполнения норм выработки / А.В. Белихов. – Москва : Гизлегпром, 1955. – 152 с.
828113
  Соколов В.А. Методы анализа газов. / В.А. Соколов. – М., 1958. – 375с.
828114
  Жендарева О.Г. Методы анализа гальванических ванн / О.Г. Жендарева, З.С. Мухина. – М, 1963. – 270с.
828115
  Нешатаев Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов / Ю.Н. Нешатаев. – Ленинград, 1987. – 188с.
828116
   Методы анализа данных. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 357с.
828117
  Леонов Сергей Юрьевич Методы анализа динамических режимов элементов и устройств вычислительной техники : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.05-05.13.16 / Леонов Сергей Юрьевич; Харьковский политехн. ин-т. – Харьков, 1993. – 20л.
828118
  Шашкин В.Л. Методы анализа естественных радиоактивных элементов. / В.Л. Шашкин. – М., 1961. – 150с.
828119
  Сырокомский В.С. Методы анализа железных и марганцевых руд / В.С. Сырокомский. – 2-е изд. – Свердловск-Москва : Металлургиздат, 1950. – 240 с.
828120
   Методы анализа загрязнений воздуха. – Москва : Химия, 1984. – 386 с.
828121
  Ровинский Ф.Я. Методы анализа загрязнения окружающей среды: токс. металлы и радионуклиды. / Ф.Я. Ровинский. – М., 1978. – 264с.
828122
  Бобров С.Т. Методы анализа и изготовления дифракционных оптических элементов для микроэлектроники : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Бобров Сергей Тимофеевич ; Ленинград. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1980. – 22 с. – Библиогр.: 12 назв.
828123
  Пытьев Ю.П. Методы анализа и интерпретации эксперимента / Ю.П. Пытьев. – Москва : Московский университет, 1990. – 286 с. – ISBN 5-211-00470-1
828124
  Тарасов В.Т. Методы анализа и обоснования интенсификации промышленного производства / В.Т. Тарасов. – Чебоксары, 1989. – 88 с.
828125
  Воронков А.А. Методы анализа и оценки госудпрственных программ в США / А.А. Воронков. – Москва, 1986. – 188с.
828126
  Яковенко И.М. Методы анализа и оценки эффективности энергосбережения в развитии рекреационной системы // Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 9, вып. 1. – С. 47-55
828127
  Шемина Э.И. Методы анализа и планирования наблюдений для решения некоторых задач рыболовства : Автореф... канд. техн.наук: / Шемина Э. И.; ВНИРО. – М., 1970. – 28л.
828128
  Ковальски М. Методы анализа и расчета вентильных преобразователей на базе вариационного принципа Гамильтона. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.12 / Ковальски М.; КПИ. – К, 1986. – 14л.
828129
  Авдулов П.В. Методы анализа и расчета организационных структур управления : учеб. пособие / П.В. Авдулов, А.Б. Баскаков ; Акад. нар. хоз-ва СССР, Каф. экон.-мат. методов планир. и упр. – Москва : АНХ, 1979. – 107 с. : ил. – Библиогр. c. 107
828130
  Бондарь В.А. Методы анализа и расчета электронных схем / В.А. Бондарь. – Томск, 1989. – 306 с.
828131
  Чайковский А.В. Методы анализа и синтеза в предпосылочном знании // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 149-157. – ISBN 978-966-318-900-0
828132
  Пухов Г.Е. Методы анализа и синтеза квазианалоговых электронных цепей / Г.Е. Пухов. – Киев : Наукова думка, 1967. – 567 с..
828133
  Чинаев П.И. Методы анализа и синтеза многомерных автоматических систем / П.И. Чинаев. – Киев : Техніка, 1969. – 380с.
828134
  Янбых Г.Ф. Методы анализа и синтеза сетей ЭВМ. / Г.Ф. Янбых, Б.Я. Эттингер. – Л., 1980. – 95с.
828135
   Методы анализа и синтеза структур управляющих систем. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 296 с.
828136
  Устинов А.Н. Методы анализа капиталистического строительства в районе городе. / А.Н. Устинов. – М., 1972. – 136с.
828137
  Затолокин В.М. Методы анализа качества продукции. / В.М. Затолокин. – М., 1985. – 214с.
828138
  Белов Ю.П. Методы анализа конфликтных ситуаций : потенциальные возможности применения этих методов в решении геологических и экономических задач : обзор / Ю.П. Белов ; М-во геол. СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т экономики минер. сырья и геол.-развед. работ "ВИЭМС". – Москва : ВИЭМС, 1973. – 45 с. – Библиогр.: с. 41-43 (44 назв.). – (Математические методы исследований в геологии)
828139
  Чесноков В.И. Методы анализа космических объектов / В.И. Чесноков. – Москва : Знание, 1982. – 63 с.
828140
  Эгерт В.Э. Методы анализа лекарственных средств 5-нитрофуранового ряда / Эгерт В.Э. – Рига, 1967. – 26 л.
828141
   Методы анализа медицинских изображений / А.В. Дороничева, Н.Э. Косых, С.К. Полумиенко, С.З. Савин // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 148-170 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
828142
   Методы анализа металлов и сплавов / З.С. Мухина, Е.И. Никитина, Л.М. Буданова, Р.С. и др. Володарская; под общ. ред. канд. хим. наук З.С. Мухиной. – Москва : Оборонгиз, 1959. – 528 с. – Библиогр.: с. 521-524
828143
  Финкельштейн Д.Н. Методы анализа минерального сырья : ( Из опыта работы центральной лаборатории Уральского геологического управления) / Д.Н. Финкельштейн, В.А. Борецкая. – Москва : Госгеолтехиздат, 1958. – 184с.
828144
   Методы анализа минерального сырья. – М, 1971. – 266с.
828145
  Счетин В.С. Методы анализа многоканальных дистанционных измерений радиотеплового излучения океана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Счетин В.С.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1978. – 13л.
828146
   Методы анализа многомерной экономической информации. – Новосибирск : Наука, 1981. – 207 с.
828147
  Балыбердин В.А. Методы анализа мультипрограммных систем / В.А. Балыбердин. – Москва, 1982. – 153 с.
828148
   Методы анализа на пучках заряженных частиц. – Киев : Наукова думка, 1987. – 148 с.
828149
  Дьяченко Н.А. Методы анализа налоговой отчетности / Н.А. Дьяченко. – М, 1949. – 65с.
828150
  Будник С.В. Методы анализа некоторых особенностей морфометрии склонов // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 80-84. – Бібліогр.: 5 назв
828151
   Методы анализа нелинейных динамических моделей / М. Холодниок, А. Клич, М. Кубичек, М. Марек; Пер. с чешск.И.Е. Зино; Под ред.Э.Э. Шноля. – Москва : Мир, 1991. – 365 с.
828152
   Методы анализа ниобиевых сплавов. – Москва : Химия, 1967. – 68 с.
828153
   Методы анализа объектов окружающей среды. – Москва, 1983. – 294 с.
828154
   Методы анализа объектов окружающей среды. – Москва, 1988. – 141 с.
828155
  Михалев В.Ф. Методы анализа организационно-технического уровня промышленного производства. : Автореф... кад. экон.наук: 601 / Михалев В.Ф.; МГУ им.. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
828156
   Методы анализа органических соединений. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 240 с.
828157
  Косматый Е.С. Методы анализа остатков пестицидов. / Е.С. Косматый. – М., 1968. – 180с.
828158
  Арасимович Методы анализа пектиновых веществ, гемицеллюлоз и пектолических ферментов в плодах / Арасимович. – Кишинев, 1970. – 85с.
828159
   Методы анализа пестецидов. – Москва, 1967. – 559 с.
828160
   Методы анализа пестецидов в препаратах, продуктах питания, почве и воде : Материалы совещания. – Кишинев : Редакцийно-издательский отдел АН МССР, 1968. – 75 с.
828161
  Полуэктов Н.С. Методы анализа по фотометрии пламени / Н.С. Полуэктов. – Москва : Госхимиздат, 1959. – 232 с.
828162
  Полуэктов Н.С. Методы анализа по фотометрии пламени / Н.С. Полуэктов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Химия, 1967. – 307 с.
828163
   Методы анализа поверхностей : пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 584 с.
828164
  Юдалевич И.Г. Методы анализа полупроводниковых соединений типа Аш Ву и исходных веществ для их синтеза. / И.Г. Юдалевич, А.М. Буянова. – Новосибирск, 1971. – 114с.
828165
  Кельман Ф.Н. Методы анализа при контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрений / Ф.Н. Кельман. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 352 с.
828166
  Кельман Ф.Н. Методы анализа при контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрений / Ф.Н. Кельман. – М, 1965. – 391с.
828167
  Резников А.А. Методы анализа природных вод / А.А. Резников, Е.П. Муликовская. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 236с.
828168
  Резников А А. Муликовская Методы анализа природных вод / А А. Муликовская Резников, И.Ю. Соколов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 404с.
828169
  Резников А А. Муликовская Методы анализа природных вод / А А. Муликовская Резников, И.Ю. Соколов. – 3-е, доп. и перераб. – Москва : Недра, 1970. – 488с.
828170
  Моросанова С.А. Методы анализа природных и промышленных объектов : Учебное пособие / С.А. Моросанова, Г.В. Прохорова, Е.Н. Семеновская. – Москва : Московский университет, 1988. – 95 с. – ISBN 5-211-00114-1
828171
  Касьянов В.Н. Методы анализа программ / В.Н. Касьянов. – Новосибирск, 1982. – 92 с.
828172
  Куколь В.В. Методы анализа профилей рентгеновских интерференций и их применение к исследованию вакуумных конденсатов железа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Куколь В.В.; Ан УССР. – Харьков, 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
828173
   Методы анализа радиоактивных препаратов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 176 с.
828174
  Беляевский И.К. Методы анализа развития торговли в районе (городе) / И.К. Беляевский ; Моск. экономико-статистич. ин-т. – Москва : Статистика, 1970. – 128 с. – Библиогр.: с. 127
828175
  Крастинь О.П. Методы анализа регрессий и корреляций при определении агроэкономических функций / О.П. Крастинь. – Рига, 1970. – 348с.
828176
   Методы анализа редких и цветных металлов. – Москва : Московский университет, 1956. – 176 с.
828177
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 1. – 1971. – 176с.
828178
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 2. – 1971. – 108с.
828179
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 3. – 1973. – 49с.
828180
   Методы анализа редкометальных минералов, руд и горных пород. – Москва
Выпуск 4. – 1973. – 44с.
828181
   Методы анализа режимов электроэнергетических систем и установок : Сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1987. – 152с.
828182
  Васин Ф.П. Методы анализа себестоимости продукции в промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Васин Ф.П.; Моск. фин. ин-т. – Москва, 1950. – 16л.
828183
  Филлипс Д.Т. Методы анализа сетей / Д.Т. Филлипс. – Москва : Мир, 1984. – 486 с.
828184
  Поляк И.И. Методы анализа случайных процессов и полей в климатологии / И.И. Поляк. – Л., 1979. – 255с.
828185
  Эйзен О.Г. Методы анализа смол переработки твердого топлива и химический состав эстонской сланцевой смолы. : Автореф... Доктора хим.наук: / Эйзен О.Г.; АН Эстон.ССР.Совет.физ-мат. и техн.наук. – Таллин, 1967. – 51л.
828186
  Демиденкова И.В. Методы анализа соединений, обогащенных стабильными изотопами, по инфракрасным спектрам поглощения : Автореф... канад хим.наук: / Демиденкова И. В.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 12л.
828187
  Левин В.С. Методы анализа состава и физических свойств сублиторальных морских данных осадков в экологических исследованиях / В.С. Левин. – Владивосток, 1987. – 88с.
828188
  Анкудинов Г.И. Методы анализа специализированных ЭВМ : учеб. пособие / Г.И. Анкудинов ; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Ленинград : СЗПИ, 1977. – 78 с. – Библиогр.: с. 63
828189
  Обрезков Г.В. Методы анализа срыва слежения. / Г.В. Обрезков, В.Д. Разевич. – М., 1972. – 239с.
828190
  Рябушкин Т.В. Методы анализа статистических данных в работах В.И. Ленина / Т.В. Рябушкин. – Москва : Статистика, 1964. – 88 с.
828191
  Гриншпан Л.А. Методы анализа стохастических сетевых моделей вычислительных систем / Л.А. Гриншпан. – Минск : Наука и техника, 1988. – 128 с.
828192
  Филин Б.П. Методы анализа структурной надежности сетей связи / Б.П. Филин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 204 с.
828193
  Нейбауэр Г. Методы анализа удобрений / Г. Нейбауэр. – М-Л, 1932. – 160с.
828194
  Бова Н.Т. Методы анализа устройства СВЧ / Н.Т. Бова, Ю.В. Толстиков. – Киев : Техніка, 1976. – 103 с. : с граф. – Библиогр.: с. 102 (18 назв.)
828195
   Методы анализа фасфатного сырья. – М, 1975. – 215с.
828196
   Методы анализа фасфатного сырья. – М, 1975. – 215с.
828197
   Методы анализа химических реакторов и препаратов. – Москва : Всесоюз. н.-и. ин-т химич. реакторов и особо чистых хим веществ
вып. 12. – 1966. – 110 с.
828198
   Методы анализа цепей с ключевыми элементами. – Ташкент, 1983. – 109 с.
828199
   Методы анализа чистых химических реактивов. – Москва : Химия, 1984. – 280 с.
828200
  Сигорский В.П. Методы анализа электрических схем с многополюсными элементами / В.П. Сигорский ; АН УССР. – Киев : Издательство Академии наук Украинской ССР, 1958. – 402 с. : ил. – Библиогр.: с. 384-395
828201
  Крылов В.В. Методы анализа электрических цепей на ЭВМ и основы программирования на ФОРТРАНе : учебное пособие / В.В. Крылов, Т.В. Крылова. – Горький, 1978. – 121 с.
828202
   Методы анализа электровакуумных материалов. – Москва, 1973. – 136 с.
828203
  Чабан В.И. Методы анализа электромеханический систем / В.И. Чабан. – Львов : Вища школа, 1985. – 190 с.
828204
  Дурандин К.П. и др. Методы анализа эффективности функционирования сложных систем / К.П. и др. Дурандин. – Л., 1978. – 75с.
828205
  Бубелев Э.Г. Методы анализа ядерных реакций в образах пространства скоростей : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бубелев Э. Г.; Объед. ин-т ядерн. исслед. Лаборат. высоких частот. – Дубна, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.19-20
828206
   Методы анализа, сбора и обработки социально-экономической информации. – Москва, 1976. – 180 с.
828207
  Зиновьев А.Л. Методы аналитического выражения радиосигнала / А.Л. Зиновьев, Л.И. Филлипов. – М, 1966. – 104с.
828208
   Методы аналитического контроля. – М, 1975. – 45с.
828209
  Эгерт В.Э. Методы аналитического определения соединений 5-нитрофуранового ряда. / В.Э. Эгерт. – Рига, 1968. – 174с.
828210
  Маловичко А.К. Методы аналитического продолжения аномалий силы тяжести и их приложения к задачам гравиразведки. / А.К. Маловичко. – М., 1956. – 160с.
828211
  Богатырева И.В. Методы аналитической теории предельной точности интеферометра Фабри-Перо : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Богатырева И. В.; МВиССО, Харьк.ГУ. – Х., 1987. – 15л.
828212
  Шарло Г. Методы аналитической химии : Количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло ; пер. с фр., доп. и общ. ред. Ю.Ю. Лурье. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Химия
Ч. 1. – 1969. – 667 с.
828213
  Шарло Г. Методы аналитической химии : количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло ; пер. с фр., доп. и общ. ред. Ю.Ю. Лурье. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Химия
Ч. 2. – 1969. – С. 668-1204
828214
  Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло. – Москва-Ленинград : Химия, 1965. – 975 с.
828215
  Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло; пер. с франц. доп. и ред. Ю.Ю. Лурье. – Москва; Ленинград : Химия, 1966. – 975с.
828216
  Сунцов Н.Н. Методы аналогий в аэрогидродинамике / Н.Н. Сунцов. – Москва : Физматлит, 1958. – 324 с.
828217
  Дитман А.О. Методы аналогий в аэродинамике летательных аппаратов / А.О. Дитман, В.Д. Савчук. – Москва, 1987. – 152 с.
828218
  Бартольд Э.Е. Методы аналого-цифрового моделирования : учеб. пособ. / Э.Е. Бартольд, А.Д. Модяев, П.И. Рудаков. – Москва : МИФИ, 1979. – 58 с. : ил. – Библиогр.: с. 56-57 (9 назв.)
828219
  Тетельбаум И.М. Методы аналогового моделирования / И.М. Тетельбаум. – Москва, 1977. – 82с.
828220
  Фурст Г.Г. Методы анатомо-гистохимического исследования растительных тканей / Г.Г. Фурст. – Москва : Наука, 1979. – 155с.
828221
  Карпов В.К. Методы английского колониального управления в Танганьике (1918-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Карпов В.К.; МГУ, Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1973. – 24л.
828222
  Троян В.Н. Методы аппроксимации геофизических данных на ЭВМ / В.Н. Троян, Ю.М. Соколов. – Ленинград, 1989. – 300с.
828223
   Методы аппроксимации и интерполяции. – М, 1981. – 155с.
828224
   Методы аппроксимации несобственных задач математического программирования. – Свердловск : [Б. в.], 1989. – 127 с.
828225
  Мордухович Б.Ш. Методы аппроксимаций в задачах оптимизации и управления. / Б.Ш. Мордухович. – М., 1988. – 360с.
828226
  Булатов В.П. Методы апроксимации при решении некоторых экстемальных задач : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булатов В. П.; Томск.ГУ. – Иркутск, 1967. – 12л.
828227
  Мартынов А.И. Методы археологического исследования / А.И. Мартынов, Я.А. Шер. – М, 1989. – 222с.
828228
  Мартынов А.И. Методы археологического исследования : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Мартынов, Я.А. Шер. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Высшая школа, 2002. – 240с. – ISBN 5-06-004226-Х
828229
  Гликин Я.Д. Методы архитектурной гармонии / Я.Д. Гликин. – Ленинград, 1979. – 96 с.
828230
  Эскобал П. Методы астродинамики : пер. с англ. / П. Эскобал. – Москва : Мир, 1971. – 343 с.
828231
   Методы астрономии : пер. с англ. – Москва : Мир, 1967. – 536 с.
828232
   Методы астрономо-геодезических исследований : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1984. – 163 с.
828233
   Методы атоматизации.... – Москва
б/н. – 1982
828234
   Методы атомных расчетов. – Москва : АН СССР, 1983. – 271с.
828235
  Воронцов П.А. Методы аэрологических исследований пограничного слоя атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 224с.
828236
   Методы аэрофизических исследований. – М, 1987. – 221с.
828237
   Методы аэрофизических исследований. – М, 1990. – 291с.
828238
  Шауб Ю.Б. Методы аэроэлектроразведки, основанные на использовании искусственных гармонических электромагнитных полей. / Ю.Б. Шауб. – Ленинград : Недра, 1971. – 222с.
828239
   Методы белковой химии : учебное пособие. – Горький, 1977. – 72 с.
828240
   Методы билингвистических исследований. – М., 1976. – 132с.
828241
   Методы биоиндикации окружающей среды в районах АЭС. – Москва : Наука, 1988. – 162 с. : табл., ил.
828242
  Абелев Г.И. Методы биологии развития : эксперим.-эмбриол., молекулярно-биол. и цитол. / [Г.И. Абелев и др. ; ред.: Т.А. Детлаф (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1974. – 619 с. : ил. – Библиогр. в конце разд.
828243
   Методы биотестирования вод. – Черноголовка, 1988. – 127с.
828244
   Методы биотестирования качества водной среды. – Москва : Московский университет, 1989. – 124 с.
828245
  Марковский Б.П. Методы биофациального анализа / Б.П. Марковский. – Москва : Недра, 1966. – 271с.
828246
  Конарев В.Г. Методы биохимии и цитохимии нуклеиновых кислот растений / В.Г. Конарев, С.Л. Тютерев. – Ленинград, 1970. – 204с.
828247
  Петров К.П. Методы биохимии растительных продуктов : Учеб. пособие для студ. технологич. спец. ин-тов пищевой пром. / К.П. Петров. – Киев : Вища школа, 1978. – 223с.
828248
  Асатиани В.С. Методы биохимических исследований : рук. для врачей-лаборантов и биохимиков / В.С. Асатиани. – Москва : Медгиз, 1956. – 472 с. : табл.
828249
   Методы биохимических исследований : (липидный и энергетический обмен): Учебное пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 272 с. : ил., табл. – Библиогр.: 188 назв.
828250
   Методы биохимических исследований в селекции масличных культур. – Краснодар, 1973. – 95с.
828251
   Методы биохимических исследований растений. – Тбилиси, 1983. – 156с.
828252
  Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений / Х.Н. Починок; АН УССР, Ин-т физиологии растений. – Киев : Наукова думка, 1976. – 334 с.
828253
   Методы биохимического анализа растений. – Ленинград, 1978. – 192с.
828254
   Методы биохимического исследования растений / А.И. Ермаков, В.В. Арасимович, Смирнова-Иконникова, И.К. Мурри. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1952. – 520 с.
828255
   Методы биохимического исследования растений. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1972. – 456с.
828256
   Методы биохимического исследования растений. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ленинград : Агропромиздат, 1987. – 430 с. : ил.
828257
   Методы биохимического эксперимента. – Москва : Московский университет, 1974. – 138 с.
828258
   Методы битуминологических исследований. – Л., 1975. – 319с.
828259
  Консон А.С. Методы более точного измерения качества работы электротехнических предприятий и фирм. / А.С. Консон. – Л., 1964. – 20с.
828260
  Тарасов В.В. Методы борьбы с вредными членистоногими. / В.В. Тарасов. – Москва, 1986. – 117с.
828261
  Боршевский А. Методы борьбы с корупцией в Республике Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 8 (213). – С. 39--43. – ISSN 1810-3081
828262
  Якушенко Ю.Г. Методы борьбы с помехами в оптико-электронных приборах / Ю.Г. Якушенко, В.Н. Луканцев, М.П. Колосов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 179 с.
828263
  Часалин Г.А. Методы борьбы с сорными растениями / Г.А. Часалин. – М., 1953. – 36с.
828264
  Ринькис Г.Я. Методы быстрого определения микроэлементов (Cu, Zn, Mn, Co, Mo и В) в почвах и растениях : Автореф... канд. с. х.наук: / Ринькис Г. Я.; Гос. ком.ВССО СССР СМ Латв.ССР, Лавт. с. х. акад.). – Рига, 1959. – 30л.
828265
   Методы введения избыточности для вычислительных систем. – М., 1966. – 456с.
828266
  Кришталь В.З. Методы введения структурной и информационной избыточности для повышения надежности релейных устройств. : Автореф... канд. техн.наук: / Кришталь В.З.; АН СССР. Ин-тут автоматики и телемеханики. – М., 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
828267
  Рякин О.М. Методы введения структурной избыточности для контроля преобразования информации в дискретных автоматах : Автореф... канд. техн.наук: / Рякин О. М.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
828268
   Методы ввода информации в малые обучающие машины, 1966. – 24с.
828269
   Методы ведения государственного водного кадастра по подземным водам. – М., 1989. – 119с.
828270
  Рожков В.А. Методы вероятностного анализа океанологических процессов / В.А. Рожков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 280с.
828271
  Драган Я.П. Методы вероятностного анализа ритмики океанологических процессов / Я.П. Драган, В.А. Рожков, И.Н. Яворский; Под ред. В.А.Рожкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 319с.
828272
   Методы вибрационной диагностики реологических характеристик мягких материалов и биологических тканей. – Горький, 1989. – 154с.
828273
  Столярова И.А. Методы визуальной колориметрии в ультрафиолетовых лучах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столярова И.А.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 12л.
828274
   Методы вирусологии и молекулярной биологии. – Москва : Мир, 1972. – 444 с.
828275
  Москаленко Е.И. Методы внеатмосферной астрономии : Учеб.пособие для вузов / Е.И. Москаленко. – Москва : Наука, 1984. – 280 с.
828276
  Родина А.Г. Методы водной микробиологии / А.Г. Родина. – Москва-Л., 1965. – 364с.
828277
  Петров В.Г. Методы возведения обстройки реакторного отделения АЭС с ВВЭР-1000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Петров Виктор Григорьевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1988. – 19 с. – Библиогр.: 4 назв.
828278
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
828279
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
828280
  Ровинская Татьяна Леонидовна Методы воздействия СМИ на общественное сознание // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISSN 0131-2227
828281
   Методы возмещения затрат на геологоразведочные работы в оптовых ценах. – Москва, 1974. – 136с.
828282
  Зойтендейк Г. Методы возможных направлений / Г. Зойтендейк. – Москва, 1963. – 176с.
828283
  Найфэ А.Х. Методы возмущений / А.Х. Найфэ. – Москва : Мир, 1976. – 455 с.
828284
   Методы возмущений в механике. – Новосибирск, 1982. – 160с.
828285
  Коул Д. Методы возмущений в прикладной математике / Д. Коул. – М, 1972. – 274с.
828286
  Макушкин Ю.С. Методы возмущений и эффективные гамильтонианы в молекулярной спектроскопии / Ю.С. Макушкин, В.Г. Тютерев. – Новосибирск : Наука, 1984. – 239 с.
828287
  Гузь А.Н. Методы возмущения в пространственных задачах теории упругости / А.Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – К., 1982. – 350 с.
828288
  Ван-Дайк Милтон Методы возмущенний в механике жидкости / Ван-Дайк Милтон. – Москва : Мир, 1967. – 310 с.
828289
  Збандуто С.Ф. Методы воспитания коммунистической морали в советской школе (в 5-10 классах) : Автореф... д-ра пед.наук: / Збандуто С.Ф.; АПН РСФСР. Научно-исслед. ин-т теории и истории педагогики. – Одесса, 1953. – 36л.
828290
  Сербаринов А.Е. Методы восстановления геологического прошлого Земли. / А.Е. Сербаринов, Р.А. Доманский. – М.
ч. 1. – 1974. – 247с.
828291
  Бартошевич Р. Методы восстановления органических соединений / Р. Бартошевич, В. Мечниковска-Столярчик, Б. Опшондек ; пер. с польс. Я. Островского, Я. Столярека ; под ред. И.А. Кобазева. – Москва : Изд. иностранной литературы, 1960. – 406 с. : ил.
828292
  Моторный В.П. Методы восстановления функций / В.П. Моторный. – Днепропетровск, 1986. – 86с.
828293
  Акимов Ю.К. Методы временного и амплитудного отбора импульсов сцинтилляционных счетчиков в опытах на синхроциклотроне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акимов Ю.К.; Ин-т теоретич. и эксперим. физики Акад. наук СССР. – Дубна, 1961. – 12л.
828294
  Ханевич Л.М. Методы выбора оптимальных параметров технического обеспечения информационных процессов в управлении строительством. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Ханевич Л.М.; МВ и ССО УССР.КИСИ. – К, 1985. – 19л.
828295
  Кокрен У. Методы выборочного исследования / У. Кокрен. – Москва : Статистика, 1976. – 440 с.
828296
  Степаненко Г.С. Методы выведения сортов сахарной свеклы для условий Киргизии. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.05 / Степаненко Г.С.; М-во с-х. СССР. – К, 1973. – 30л.
828297
  Друженьяков Г.И. Методы выведения, биологические особенности и продуктивные качества новой, тяньшаньской, породы овец : Автореф... канд. биол.наук: / Друженьяков Г.И.; АН Каз.ССР. Объединен. учен. совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1967. – 40л.
828298
   Методы выделения и анализа неметаллических включений в стали. – М., 1954. – 56с.
828299
  Добровольская Т.Г. Методы выделения и идентификации почвенных бактерий : учебное пособие для студентов биолого-почвенных фак-тов / Т.Г. Добровольская, И.Н. Скворцова, Л.В. Лысак. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 71 с.
828300
   Методы выделения и исследования белков-компонентов фотосинтетического аппарата. – Пущино-на-Оке, 1973. – 163с.
828301
  Егорова Е.Н. Методы выделения кремневой кислоты и аналитического определения кремнезема / Е.Н. Егорова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1959. – 149с.
828302
  Бергер Г.С. Методы выделения мономинеральных фракций / Г.С. Бергер, И.А. Ефимов ; под ред. М.И. Казанцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 203 с. : рис. – Библиогр.: с. 161-163
828303
  Симон И.С. Методы выделения природного лобелина и его количественное определние в растительном сырье : Автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук / Симон И.С. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 21л.
828304
   Методы выделения растительных ассоциаций. – Ленинград : Наука, 1971. – 256с.
828305
  Садыков С.С. Методы выделения структурных признаков изображений. / С.С. Садыков. – Ташкент, 1990. – 101с.
828306
   Методы выпуклого программирования и некоторые приложения. – Свердловск, 1992. – 112с.
828307
  Вильке К.-Т. Методы выращивания кристаллов / К.-Т. Вильке; Под ред. Т.Г. Петрова и Ю.О. Пунина. – Ленинград : Недра, 1968. – 424с.
828308
  Клубович В.В. Методы выращивания кристаллов из растворов / В.В. Клубович, Н.К. Толочко. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 295с. – ISBN 5-343-00706-6
828309
   Методы высокомолекулярной органической химии. – Москва : АН СССР
Т. 1 : Общие методы синтеза высокомолекулярных соединений. – 1953. – 670 с.
828310
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие для вузов / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва : Физматлит
Т. 1. – 1959. – 464 с. : ил.
828311
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие для вузов / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва : Физматгиз
Т. 2. – 1959. – 620 с. : черт. – Библиогр. в конце кн.
828312
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие для вузов / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Москва : Физматгиз
Т. 2. – 1960. – 620 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
828313
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие для вузов / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Физматгиз
Т. 1. – 1962. – 464 с. : ил.
828314
  Березин И.С. Методы вычислений : учеб. пособие для вузов / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – 2-е изд., перераб. – Москва : Физматгиз
Т. 2. – 1962. – 639 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
828315
  Березин И.С. Методы вычислений / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т.1. – 1966. – 632 с.
828316
   Методы вычислений. – Ленинград
Вып. 11. – 1978
828317
   Методы вычислений. – Ленинград
Вып. 12. – 1981
828318
   Методы вычислений. – Иваново, 1983. – 108с.
828319
   Методы вычислений. – Ленинград
Вып. 13. – 1983
828320
  Волошановская С.Н. Методы вычислений / С.Н. Волошановская, М.М. Крачевский. – Казань, 1986. – 104 с.
828321
  Журкин И.Г. Методы вычислений в геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. специальностей вузов / И.Г. Журкин, Ю.М. Нейман; ред.: Л.Г. Иванова, С.А. Базаева, А.В. Куприянова. – Москва : Недра, 1988. – 303 с. – ISBN 5-247-00349-7
828322
   Методы вычислений в квантовой химии. – Киев : Наукова думка
1. – 1967. – 162 с.
828323
  Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : Справочное пособие / В.В. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 584с.
828324
  Галкин В.Я. Методы вычислений плотностей возбужденных состояний атомных ядер и их использование в анализе фотоядерных экспериментов : учеб. пособие / В.Я. Галкин. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 99 с.
828325
  Ляшко И.И. Методы вычислений. (Численный анализ. Методы решения задач математической физики) : учеб. пособ для студ. вузов, обуч. по спец. "Прикладная математика" / И.И. Ляшко, В.Л. Макаров, А.А. Скоробогатько. – Киев : Вища школа, 1977. – 408 с.
828326
  Путилова Р.И. Методы вычислений: Тексты лекций / Р.И. Путилова. – Самарканд, 1980. – 72с.
828327
  Карчевский М.М. Методы вычислений: численные методы решения дифференциальный уравнений. Уч.-метод. пособие / М.М. Карчевский. – Казань, 1990. – 122с.
828328
  Теслер Г.С. Методы вычисления элементарных функций на ЭЦВМ с помощью рекуррентных формул и некоторые вопросы анализа эффективности алгоритмов вычисления элементарных функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Теслер Г. С.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1970. – 22л.
828329
  Фурсенко М.А. Методы вычисления эфемерид Луны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фурсенко М.А.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1965. – 3л.
828330
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Новосибирск, 1973. – 352с.
828331
   Методы вычислительной математики. – Новосибирск : Наука, 1975. – 277 с.
828332
  Троицкий В.А. Методы вычислительной математики / В.А. Троицкий, И.М. Иванова. – часть 1. – Ленинград, 1975. – 95с.
828333
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Москва, 1977. – 608с.
828334
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – Москва : Наука, 1980. – 536 с.
828335
  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики : Учеб. пособие / Г.И. Марчук. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Наука. Гл.ред. физ.-мат. лит., 1989. – 608с. – ISBN 5-02-014222-0
828336
  Барьяхтар В.Г. Методы вычислительной физики в теоpии твеpдого тела : Атомные свойства металлов / В.Г. Барьяхтар, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая; В.Г. Баpьяхтаp, Е.В. Зароченцев, Е.П. Троицкая; АН УССР. Институт металлофизики. – Киев : Наукова думка, 1990. – 376 с. – ISBN 5-12-001266-3


  В моногpафии систематически изложены основы микpоскопической теоpии атомных свойств металлов.Исследовано поведение металлов в шиpоком интеpвале темпеpатуp и давлений, включая область плавления и полимоpфные фазовые пеpеходы под давлением.
828337
  Соболев В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела : Электронная структура дихалькогенидов редких металлов / В.В. Соболев, В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1990. – 292 с. – ISBN 5-12-001323-6
828338
  Немошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Зонная теория металлов / В.В. Немошкаленко, В.Н. Антонов ; АН УССР ; Ин-т металлофизики ; [отв. ред. В.Г. Барьяхтар]. – Киев : Наукова думка, 1985. – 407 с.
828339
   Методы вычислительной физики в теории твёрдого тела. Электронная структура идеальных и дефектных кристаллов / отв.ред. Немошкаленко В.В. – Киев : Наукова думка, 1991. – 454 с. – ISBN 5-12-002556-0
828340
  Соболев В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронная структура полупроводников / В.В. Соболев, В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1988. – 422 с. – ISBN 5-12-009316-7
828341
  Немошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронные состояния в неидеальных кристаллах / В.В. Немошкаленко, Ю.Н. Кучеренко ; АН УССР ; Ин-т металлофизики ; [отв. ред. В.Г. Барьяхтар]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 296 с.
828342
  Лавров В.С. Методы выявления закономерностей в распределении магнитных аномалий на поверхности Земли и магнитных источников в земной коре / В.С. Лавров. – Ростов н/Д, 1974. – 67с.
828343
  Корчун В.С. Методы выявления и анализа территориального развития специализированных продовольственных комплексов области // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 27-32. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
828344
  Гиббонс С. Методы выявления изменяющихся потребностей пользователей библиотеки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 0130-9765
828345
  Левин А.Е. Методы выявления неиспользованных резервов снижения себестоимости продукции стекольной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Левин А. Е.; МГУ, Экон. фак. – М., 1955. – 16л.
828346
  Мейкшане Д.А. Методы выявления отношения учащихся к религии и воспитание воинствующих атеистов (на материале школ Латвийской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Мейкшане Д.А.; АПН РСФСР. Науч.-иссл. ин-т теории и истории педагогики. – М., 1965. – 20л.
828347
  Мовшович Э.Б. Методы выявления погребенных речных систем в связи с поисками нефти и газа / Э.Б. Мовшович, М.Н. Кнепель. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 62с.
828348
  Каплан С.А. Методы газодинамики межзвездной среды : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Каплан С.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1957. – 21л.
828349
  Василькова З.Г. Методы гельминтологических исследований / З.Г. Василькова. – Москва, 1955. – 228 с.
828350
  Уразаев Р.П. Методы генерации алгоритмов прогнозирования при помощи операций над базовыми алгоритмами / Р.П. Уразаев. – Москва, 1988. – 25 с.
828351
  Трухин М.И. Методы генерирования и спектроскопии атомов серебра. / М.И. Трухин. – Л., 1982. – 65с.
828352
   Методы генетики соматических клеток. – Москва : Мир
Том 1. – 1985. – 311 с.
828353
   Методы генетики соматических клеток. – Москва : Мир
Том 2. – 1985. – 629 с.
828354
  Девис Р. Методы генетической инженерии. Генетика бактерий : Генетика бактерий / Р. Девис, Д. Ботстайн, Дж. Рот. – Москва : Мир, 1984. – 176 с.
828355
   Методы географических исследований : Сборник статей. – Москва : Географгиз, 1960. – 392с.
828356
  Тойн П. Методы географических исследований : 1 выпуск. Экономическая география / П. Тойн, П. Ньюби. – Москва : Прогресс, 1977. – 271с.
828357
  Ханвелл Дж. Методы географических исследований / Д. Ханвелл, М. Ньюсон. – Москва : Прогресс
В. 2 : Физическая география. – 1977. – 392 с.
828358
  Соловьев Ф.Ф. Методы геодезической привязки глубоких скважин при бурении на нефть и газ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 500 / Соловьев Ф.Ф. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1969. – 15 с.
828359
  Гринли Э. Методы геологической съемки / Э. Гринли, Х. Вильямс. – Москва; Ленинград; Новосибирск, 1933. – 280с.
828360
  Вебер В.Н. Методы геологической съемки / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск, 1934. – 220с.
828361
  Вебер В.Н. Методы геологической съемки / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва, 1937. – 240с.
828362
  Куприенко М.Г. Методы геологической съемки и картографии : Библиографический указатель / Всесоюз. геолог. б-ка; Сост.: М. Г. Куприенко. – Ленинград
Вып. 2 : Отечественная и иностранная литература за 1946-1974 гг. – 1976. – 303с.
828363
  Леонтьев О.К. Методы геолого-геоморфологического исследования дна Мирового океана / О.К. Леонтьев, Б.Н. Котенев. – М, 1969. – 46с.
828364
  Маловичко А.К. Методы геолого-геофизической интерпретации гравитационных аномалий. / А.К. Маловичко, В.А. Гершанок. – Пермь, 1982. – 99с.
828365
  Четверухин Н.Ф. Методы геометрических построений / Н.Ф. Четверухин. – 2-е. – Москва, 1952. – 148 с.
828366
  Пинчук С.И. Методы геометрической теории функций комплексного переменного : учебное пособие / С.И. Пинчук. – Уфа, 1984. – 69с.
828367
   Методы геоморфологических исследований. – Новосибирск : Наука
1. – 1967. – 234с.
828368
   Методы геофизики в гидрогеологии и инженерной геологии. – М, 1985. – 184с.
828369
   Методы геофизических исследований скважин. – Минск, 1981. – 97с.
828370
   Методы геохимических анализов горных пород природных вод. – Минск, 1974. – 161с.
828371
  Алентьев Ю.А. Методы геохимического изучения пород и использование полученной информации для целей прогнозирования (На примере геол.-съемочных работ в Вост. Забайкалье) : Автореф... канд. геол.-минарл.наук: 04.00.11 / Алентьев Ю. А.; АН УССР, Ин-т геохимии и физики менерало. – К., 1973. – 26л.
828372
   Методы геохимического моделирования и прогнозирования в гидрогеологии. – Москва : Недра, 1988. – 254с. – ISBN 5-247-00115-X
828373
  Гагина Н.В. Методы геоэкологических исследований : Учебное пособие для студ. специальности Н 33 01 03 "Геоэкология" / Н.В. Гагина, Т.А. Федорцова; Белорусский государственный ун-тет; Географический фак-тет. – Минск : БГУ, 2002. – 98 с. – ISBN 985-445-780-Х
828374
  Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования / В.И. Жадин. – Москва : Высшая школа, 1960. – 192 с.
828375
   Методы гидрогеологических исследований и расчётов для обоснования магазинирования пресных вод. – М., 1968. – 137с.
828376
   Методы гидрогеологического и инженерно-геологического картографирования. – М., 1987. – 192с.
828377
   Методы гидрологических расчётов при водохозяйственном проектировании. – Л., 1984. – 167с.
828378
   Методы гидрофизических исследований. – Горький, 1984. – 275с.
828379
   Методы гидрофизических исследований. – Новгород, 1990. – 370с.
828380
   Методы гидрофиизических исследований. – Горький, 1987. – 379с.
828381
   Методы гидрохимических исследований океана. – Москва : Наука, 1978. – 271с. + Схема
828382
  Морен К. Методы гильбертова пространства / К. Морен. – Москва : Мир, 1965. – 570 с.
828383
  Бовкун Г.Ю. Методы ГИС-анализа в задачах управления водными ресурсами Украины / Г.Ю. Бовкун, Н.О. Манакова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 45-48. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
828384
  Гудрамович В.С. Методы голографической интерферометрии в механике неоднородных тонкостенных конструкций = Holographic interferometry methods in mechanics of inhomogeneous thin-walled structures / В.С. Гудрамович [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Ин-т техн. механики НАН Украины и гос. косм. агентства Украины. – Днепр : Лира, 2017. – 286, [2] с. : ил., табл. – Дод. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 252-282. – ISBN 978-966-383-823-6
828385
  Туркевич Юрий Георгиевич Методы голографической интерферометрии при исследовании механических колебаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Туркевич Юрий Георгиевич; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1973. – 11л.
828386
  Гельфанд С.И. Методы гомологической алгебры / С.И. Гельфанд, Ю.И. Манин. – Москва : Наука
1. – 1988. – 415 с.
828387
  Чугаева Л.С. Методы государственного регулирования рынка венчурного капитала в развитых и развивающихся странах на примере США, Бразилии и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 47-57. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
828388
  Онищик Н.В. Методы государственного управления внедрением научно-технических достижений : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Онищик Н. В.; АН УССР, Ин-т гос. и права. – К., 1987. – 18л.
828389
  Онищук Н.В. Методы государственного управления внедрением научно-технических достижений / Н.В. Онищук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 93 с.
828390
  Бреббия К. Методы граничных элементов / К. Бреббия. – Москва : Мир, 1987. – 524 с.
828391
  Крауч С. Методы граничных элементов в механике твердого тела / С. Крауч, А. Старфилд. – Москва : Мир, 1987. – 328 с.
828392
  Бенерджи П.К. Методы граничных элементов в прикладных науках / П.К. Бенерджи, Р. Баттерфилд ; пер. А.Ф. Зазовского [и др.] ; под ред. Р.В. Гольдштейна. – Москва : Мир, 1984. – 494 с. : ил.
828393
   Методы графических изображений и их применение на занятиях по труду и основам производства. – М., 1959. – 168с.
828394
  Цветаев А.А. Методы группирования в сейсморазведке / А.А. Цветаев. – М.-Л., 1953. – 92с.
828395
  Бадриев И.Б. Методы двойственности в прикладных задачах : общ. теория : учеб. пособие / Бадриев И.Б., Карчевский М.М. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1987. – 146 с. – Библиогр.: с. 142-143
828396
  Люблинский Р.Н. Методы декомпозиции при оптимальном управлении непрерывными производствами. / Р.Н. Люблинский, Н.М. Оскорбин. – Томск, 1979. – 221с.
828397
   Методы демографических исследований. – М,, 1969. – 144с.
828398
  Бахметова Г.Ш. Методы демографического прогнозирования / Бахметова Г.Ш. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 159 с. : граф.
828399
  Громов Н.А. Методы деревьев, контракций и аналитических продолжений в теории представлений классических групп и квантовых алгебр / Н.А. Громов, С.С. Москалюк, Ю.Ф. Смирнов; Академия наук Украины; Ин-т теоретической физики. – Киев : Наукова думка, 1993. – 310с. – ISBN 5-12-003788-9
828400
  Ляпидевский В.К. Методы детектирования излучений : учеб. пособие для физ. и инж.-физ. спец. вузов / В.К. Ляпидевский. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 404 с.
828401
   Методы дефектоскопии и нитроскопии. – М., 1970. – 9с.
828402
   Методы дешифрирования аэрофотоматериалов при геологических исследованиях : (материалы Всесоюзного семинара, состоявшегося 6 - 12 марта 1961 г.). – Москва : Недра, 1964. – 152 с.
828403
   Методы дешифрирования аэрофотоматериалов при геологических исследованиях : Материалы Всесоюзного семинара, сост. 6-12 марта 1961 г. – Москва : Недра, 1964. – 152 с.
828404
  Кузнецов Э.И. Методы диагностики высокотемпературной плазмы / Э.И. Кузнецов, Д.А. Щеглов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1980. – 200 с.
828405
   Методы диагностики и количественного определения содержаний цеолитов в горных породах. – Новосибирск, 1984. – 216с.
828406
  Рассказова Е.И. Методы диагностики качества жизни в науках о человеке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 95-107. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
828407
  Удовенко М.В. Методы диагностики эмпатии // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.55-59
828408
   Методы диагностирования электронных устройств. – Владивосток, 1983. – 122 с.
828409
  Слипченко Методы диакоптики в электронике / Слипченко, Г.Н. Елизаренко. – Киев : Вища школа, 1981. – 207 с.
828410
  Кокошвили С.М. Методы динамических испытаний жестких полимерных материалов / С.М. Кокошвили. – Рига, 1978. – 181с.
828411
  Елизаров Е.Я. Методы динамического и нелинейного программирования в задачах оптимизации продуктивности биосистем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 091 / Елизаров Е.Я.; Всесоюз.акад.с-х.наук . – Ленинград, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
828412
  Юрченко А.С. Методы динамического распределения страничной памяти / А.С. Юрченко. – Киев, 1979. – 27 с.
828413
  Поручиков В.Б. Методы динамической теории упругости / В.Б. Поручиков. – Москва : Наука, 1986. – 328 с.
828414
   Методы дискретного анализа в решении комбинаторных задач. – Новосибирск
№ 33. – 1979
828415
   Методы дискретного анализа в решении комбинаторных задач. – Новосибирск
№ 36. – 1981
828416
   Методы дискретного анализа в решении комбинаторных задач. – Новосибирск
№ 38. – 1982
828417
   Методы дискретного анализа в теор. упр.. – Новосибирск
Вып. 31. – 1977
828418
   Методы дискретной оптимизации и эффективная ортанизация пакетов программ. – К., 1985. – 67с.
828419
   Методы дистанционных исследований для решения природоведческих задач. – Новосибирск : Наука, 1986. – 199с.
828420
  Францевич И.Н. Методы дифракционной микрорентгенографии / И.Н. Францевич, В.А. Кравец. – Киев : Наукова думка, 1977. – 67с.
828421
   Методы дифракционных исследований кристаллических материалов : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 183 с.
828422
  Нахабцев А.С. Методы длинного кабеля и электромагнитного профилирования при детальных поисково-картировочных работах в рудных районах : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Нахабцев А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
828423
  Сюмэн Д. Методы добычи нефти. / Д. Сюмэн. – М.-Л.
1. – 1924. – 379с.
828424
  Сюмэн Д. Методы добычи нефти. / Д. Сюмэн. – М.-Л.
2. – 1924. – 408с.
828425
   Методы долговременных региональных прогнозов экзогенных геологических процессов. – М., 1984. – 169с.
828426
  Гирс А.А. Методы долгосрочных прогнозов погоды / А.А. Гирс, К.В. Кондратович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 343с.
828427
   Методы естественных и технических наук в археологии. – Москва, 1963. – 64с.
828428
   Методы естественных наук в археологии. – М., 1987. – 158с.
828429
  Мельник Г.С. Методы журналистики : учебное пособие для студ. фак. журналистики / Г.С. Мельник, М.Н. Ким. – Санкт-Петербург : Изд. Михайлова, 2008. – 272 с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0283-6
828430
   Методы журналистского творчества. – Москва, 1982. – 151с.
828431
  Моисеев В.С. Методы заряда и естественного электрического поля при поисках и разведке полиметаллических рудных полей (на прим. Северо-Зап. части рудного Алтая).. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 040012 / Моисеев В.С.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1973. – 24л.
828432
   Методы защиты окружающей среды от загрязнений. – М., 1976. – 259с.
828433
  Рудык Н.Б. Методы защиты от враждебного поглощения / Н.Б. Рудык ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – 2-е изд. – Москва : Дело, 2008. – 383, [1] с. – Библиогр.: с. 371-383 и в подстроч. примеч. – (Серия "Современные финансы и корпоративное управление"). – ISBN 978-5-7749-0517-1
828434
  Рябченков А.В. Методы защиты стали от коррозионной усталости : А.В. Рябченков ; ИТЭИ СССР / А.В. Рябченков. – Москва : Госпланиздат, 1948. – 50 с.
828435
  Ларский Э.Г. Методы зонального электрофореза / Э.Г. Ларский. – Москва : Медицина, 1971. – 112 с.
828436
  Бейко И.В. Методы и алгоpитмы pешения задач оптимизации / И.В. Бейко, Б.Н. Бублик, П.Н. Зинько. – Киев : Вища школа, 1983. – 512 с.


  В спpавочном пособии изложены совpеменные методы и алгоpитмы для pешения задач оптимизации,возникающих во многих облостях науки и техники,в сфеpе упpавления экономическими,социальными,техническими и дp.пpоцессами.
828437
   Методы и алгоритмы автоматизации проектирования БИС. – Москва, 1985. – 120 с.
828438
  Поплавский А.А. Методы и алгоритмы автоматизированного прогноза цунами. / А.А. Поплавский. – М, 1988. – 127с.
828439
   Методы и алгоритмы автоматизированного проектирования сложных систем управления. – Киев : Наукова думка, 1984. – 216с.
828440
  Владимиров В.Л. Методы и алгоритмы автоматизированной поверки средств измерений электрических величин с кодовым выходом. / В.Л. Владимиров, С.А. Андрусяк, Е.И. Ясеницкий. – Москва, 1989. – 145 с.
828441
  Гош Т.С. Методы и алгоритмы адаптивной идентификации моделей статистических режимов объектов химической технологии : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01, 05.13.07 / Гош Т. С.; КПИ. – К., 1987. – 16л.
828442
  Русакова Людмила Трофимовна Методы и алгоритмы анализа влияющих на здоровье факторов в гигиенических исследованиях : Дис... канд. тех.наук: 05.13.02. / Русакова Людмила Трофимовна; КГУ. – К, 1995. – 206л. – Бібліогр.:л.158-178
828443
   Методы и алгоритмы анализа эмпирических данных. – Москва : Институт проблем управления, 1988. – 83 с.
828444
   Методы и алгоритмы аппроксимации решений на неравномерной сетке. – Минск, 1991. – 140с.
828445
  Алиев Р.А. Методы и алгоритмы в промышеленных системах управления / Р.А. Алиев, М.И. Либерзон. – Москва : Радио и связь, 1987. – 208, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 203-207
828446
   Методы и алгоритмы в численном анализе. – М., 1984. – 191с.
828447
  Грибов Л.А. Методы и алгоритмы вычислений в теории колебательных спектров молекул / Л.А. Грибов, В.А. Дементьев. – Москва : Наука, 1981. – 356 с.
828448
   Методы и алгоритмы диагноза электронных устройств. – Владивосток, 1987. – 133 с.
828449
  Светальский Б.К. Методы и алгоритмы идентификации на основе приципов самоорганизации для прогнозирования и оптиального управления в сложных системах : Автореф... канд .техн.наук: 05.13.01 / Светальский Б. К.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1980. – 24л.
828450
  Зырянов Б.А. Методы и алгоритмы обработки случайных и детемированных периодических процессов. / Б.А. Зырянов, С.М. Власов, Э.В. Костромин. – Свердловск : Свердловский гос. университет, 1990
828451
  Гиль Н.И. Методы и алгоритмы оптимизации нерегулярного размещения геометрических объектов в задачах проектирования. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.01 / Гиль Н.И.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1978. – 23л.
828452
  М Методы и алгоритмы оптимизации программного и технического обеспечения АСУ промышленного назанчения / М; Козлик Г.А. – Киев, 1990. – 156 с.
828453
   Методы и алгоритмы полиномиальной аппроксимации лекальных кривых. – Минск, 1983. – 46с.
828454
  Сураев В.Ф. Методы и алгоритмы преобразования и обработки спектрометрических данных информационно-измерительных системах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Сураев В.Ф.; Винницких политехн. ин-т. – Винница, 1985. – 19л.
828455
  Никифоров А.М. Методы и алгоритмы преобразования типов признаокв / А.М. Никифоров, Ш.Х. Фазылов. – Ташкент, 1988. – 130с.
828456
   Методы и алгоритмы прикладной математики в задачах теплофизики и обработки эксперимента : сб. науч. трудов. – Якутск : АН СССР СО, 1983. – 115 с.
828457
  Стоян Ю.Г. Методы и алгоритмы размещения плоских геометрических объектов. / Ю.Г. Стоян, Н.И. Гиль. – К., 1976. – 247с.
828458
  Тверской Ю.С. Методы и алгоритмы расчета автоматических систем регулирования на ЭВМ / Ю.С. Тверской. – Иваново, 1978. – 90с.
828459
  Сулейманов В.Н. Методы и алгоритмы расчета с помощью ЭЦВМ режимов работы электрических сетей с неуравновешенными трансформаторами связи, оптимизации коэффициентов трансформации и распределения реактивных мощностей. : Автореф... канд. техн.наук: 275 / Сулейманов В.Н.; КПИ. – К., 1967. – 29л.
828460
  Филатова Светлана Анатольевна Методы и алгоритмы синтеза нелинейных и инвариантных измерительно-вычислительных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Филатова Светлана Анатольевна; Моск. гос. ун-т. – М., 1992. – 16л.
828461
  Юдин Дмитрий Витальевич Методы и алгоритмы совместной обработки данных, полученных в физическом эксперименте и из других источников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Юдин Дмитрий Витальевич; Москов. гос. ун-т. – М., 1986. – 16л.
828462
   Методы и алгоритмы статистического моделирования. – Новосибирск, 1983. – 173с.
828463
   Методы и алгоритмы численного анализа. – М, 1987. – 142с.
828464
   Методы и алгоритмы численного анализа. – М, 1990. – 154с.
828465
   Методы и алгоритмы численного анализа и их приложения. – М., 1989. – 186с.
828466
   Методы и аппаратура. – Геленджик, 1986. – 128с.
828467
   Методы и аппаратура в шахтной геологии и геофизике. – Л., 1983. – 70с.
828468
  Балдин Борис Юрьевич Методы и аппаратура временного анализа в физических экспериментах на ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. тех.наук: 01.04.01 / Балдин Борис Юрьевич; Ин-т физики вісоких єнергий. – Серпухов, 1980. – 26л.
828469
   Методы и аппаратура геофизических исследований скважин за рубежом. – М., 1974. – 61с.
828470
  Приходько В.И. Методы и аппаратура для автоматизации обработки одномерных и многомерных спектров. : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Приходько В.И.; ОИЯИ. Лабор. нейтронной физики. – Дубна, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
828471
  Котюк А.Ф. Методы и аппаратура для анализа характеристик случайных процессов / А.Ф. Котюк. – М, 1967. – 240с.
828472
  Степанов Э.К. Методы и аппаратура для аттестации спектрометрических источников ионизирующих излучений. : Автореф... канд.техн.наук: 250 / Степанов Э.К.; Всес.науч-исслед.ин-т.физ-техн.и радиотехн.измерений. – М, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
828473
  Юдин М.Ф. Методы и аппаратура для градуировки дозиметрических приборов / М.Ф. Юдин. – Москва, 1962. – 119 с.
828474
  Тихомандрицкая В.А. Методы и аппаратура для измерения высококачественных параметров тонких магнитных пленок в коаксиальных СВЧ трактах : Автореф... канд. техннаук: 246 / Тихомандрицкая В.А.; Политехн. ин-т. – Томск, 1971. – 26л.
828475
  Кравченко И.И. Методы и аппаратура для измерения дисперсного состава аэрозолей в диапазоне размеров 5 10 +5 10 см : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.10 / Кравченко И.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
828476
   Методы и аппаратура для исследований люминесценции : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1985. – 151с.
828477
  Колотов О.С. и др. Методы и аппаратура для исследования импульсных свойств тонких магнитных пленок / О.С. и др. Колотов. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 192с.
828478
   Методы и аппаратура для исследования информационых характеристик электромагнитных полей в геофизике. – Киев : Наукова думка, 1966. – 203с.
828479
   Методы и аппаратура для океанологических исследований. – Севастополь, 1982. – 172с.
828480
  Щербина Д.М. Методы и аппаратура для определения спектральной степени черноты материалов с низкой теплопроводностью : Автореф... Канд.техн.наук: 250 / Щербина Д.М.; Всес.науч-исслед.ин-т.метрологии. – Ленинград, 1968. – 23л.
828481
  Дудник Б.С. Методы и аппаратура для радиолокационных исследование метеоров. : Автореф... Канд.техн.наук: 290 / Дудник Б.С.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1968. – 20л.
828482
   Методы и аппаратура для регистрации быстропеременных величин. – М., 1966. – 200с.
828483
  Агбалян Ю.Г. Методы и аппаратура для точных измерений магнитной индукции сильных магнитных полей до 10 тесла : Автореф... канд. техн.наук: 246 / Агбалян Ю.Г.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1970. – 27л.
828484
   Методы и аппаратура для точных измерений параметров ионизирующих излучений : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1981. – 77 с.
828485
   Методы и аппаратура для точных измерений параметров ионизирующих излучений. – М., 1987. – 98с.
828486
   Методы и аппаратура для физических исследований : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1989. – 206 с.
828487
   Методы и аппаратура инженерно геологических исследований на шельфе морей СССР. – Рига, 1987. – 84с.
828488
  Розанов Ю.М. Методы и аппаратура люминесцентной фотометрии в цитологии : Автореф... канд. техн.наук: / Розанов Ю. М.; Гос. опит. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
828489
  Челноков Л.П. Методы и аппаратура многомерной спектрометрии в экспериментах с тяжелыми ионами. : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Челноков Л.П.; ОИЯИ. Лабор. нейтронной физики. Лабор. ядерных реакций. – Дубна, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
828490
  Аварзад О. Методы и аппаратура приема и обработки изображений в нейтронной радиографии по времени пролета на импульсном реакторе ИБР-2. : Автореф... Канд.техн.наук.наук: 0-1.04.01 / Аварзад О.; Объединенный ин-т.ядерных исследов. – Дубна, 1995. – 15л.
828491
   Методы и аппаратура спектрального и корреляционного анализа сложных сигналов. – Таганрог, 1978. – 215с.
828492
   Методы и аппаратура экспериментального исследования аналого-цифровых преобразователей. – Саратов, 1984. – 75с.
828493
  Катыс Г.П. Методы и высислительные средства обработки изображений / Г.П. Катыс. – Кишинев, 1991. – 209с.
828494
   Методы и достижения бионеорганической химии. – Москва : Мир, 1978. – 416 с.
828495
   Методы и достижения в физико-органической химии. – М., 1973. – 549с.
828496
  Костицын В.И. Методы и задачи детальной гравиразведки / В.И. Костицын. – Иркутск, 1989. – 128с.
828497
  Кротов В.Ф. Методы и задачи оптимального управления / В.Ф. Кротов, В.И. Гурман. – М, 1973. – 446с.
828498
  Горшенин Д.С. Методы и задачи практической аэродинамики / Д.С. Горшенин. – Москва, 1977. – 239 с.
828499
  Назаров В.Н. Методы и изобразительные средства в картографии / В.Н. Назаров. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 88 с.
828500
  Авдеева А.А. Методы и контроль сжигания газа на электростанциях / А. А. Авдеева ; Гос. произв. ком. по энергетике и электрификации СССР, Всесоюз. гос. трест по орг. и рационализации район. электр. станций и сетей "Оргрэс". – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-144
828501
   Методы и критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся при программированном обучении. – М., 1969. – 116с.
828502
   Методы и критерии промышленной оценки минерально-сырьевой базы сланцедобывающих предприятий. – Л., 1984. – 172с.
828503
  Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования / П.И. Образцов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2004. – 267, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 264-267. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Краткий курс). – ISBN 5-94723-731-8
828504
  Сосна А. Методы и механизмы защиты прав и свобод: Европейский суд по правам человека // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 8 (213). – С. 32-39. – ISSN 1810-3081
828505
  Петровский А.А. Методы и микропроцессорные средства обработки широкополосных и быстропротекающих процессов в реальном времени / А.А. Петровский. – Минск : Наука и техника, 1988. – 271 с.
828506
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
1. – 1983. – 318с.
828507
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
2. – 1983. – 356с.
828508
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
Т. 1. – 1986. – С. 1-390
828509
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
Т. 2. – 1986. – С. 392-692
828510
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
Т. 3. – 1986. – С. 694-862
828511
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
1. – 1989. – 370 с.
828512
   Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. – Рига
2. – 1989. – 282с.
828513
   Методы и модели АСПР. – Москва, 1989. – 237 с.
828514
  Анисимов-Спиридонов Методы и модели больших систем оптимального планирования и управления / Д.Д. Анисимов-Спиридонов ; отв. ред. В.Г. Шорин ; АН СССР. Науч. совет по комплексной проблеме "Кибернетика". Ком. по прикл. методам математики и вычислит. технике Всесоюз. совета науч.-техн. о-в. – Москва : Наука, 1969. – 360 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 356-357
828515
  Машунин Ю.К. Методы и модели векторной оптимизации / Ю.К. Машунин. – М., 1986. – 140с.
828516
  Шарапов А.Д. Методы и модели вероятностного программирования / А.Д. Шарапов. – К., 1976. – 52с.
828517
   Методы и модели дистанционного обучения в подготовке экономистов : Научное издание / А.И. Пушкарь, А.Н. Барков, Е.Б. Бережная, А.В. Бизюк, В.В. Браткевич, В.П. Гаврилов, А.С. Евсеев, Е.А. и др. Оробинская; Пушкарь А.И., Барков А.Н., Бережная Е.Б., Бизюк А.В., Браткевич В.В., Гаврилов В.П., Евсеев А.С., Оробинская Е.А. и др.; Под ред. А.И. Пушкаря. – Харьков : ХНЭУ, 2006. – 336с. – ISBN 966-676-154-8
828518
   Методы и модели для управления работами и манипуляторами в производстве и научных исследованиях. – М., 1979. – 165с.
828519
  Кофман А. Методы и модели исследование операций / А. Кофман. – М, 1966. – 523с.
828520
  Кофман Методы и модели исследования операций : целочисл. программирование / А. Кофман ; перевод с фр. Б.Т. Вавилова [и др.] ; под ред. чл.-кор. АН СССР Н.П. Бусленко. – Москва : Мир, 1977. – 432 с. – Библиогр.: с. 423-426
828521
   Методы и модели исследования территориальных пропорций. – Новосибирск, 1977. – 191с.
828522
   Методы и модели оптимального управления в экономике : Учебное пособие / Т.С. Клебанова, Н.А. Дубровина, О.Ю. Полякова, Н.Л. Чернова, Е.А. Сергиенко; Т.С.Клебанова, Н.А.Дубровина, О.Ю.Полякова, Н.Л.Чернова, Е.А.Сергиенко; МОН Украины; Харьковский нац. эконом. унив. – Харьков : ХНЭУ, 2005. – 236с. – ISBN 966-676-128-9
828523
   Методы и модели организ. управл.. – Алма-Ата
Вып. 1. – 1978
828524
  Черкесов Г.Н. Методы и модели оценки живучести сложных систем / Г.Н. Черкесов. – Москва, 1987. – 116с. – В изд. также: Активная защита от отказов микропроцессорных вычислительных. / И.Б. Шубинский
828525
  Левченко А.И. Методы и модели оценки природного (рентного) потенциала месторождений твердых полезных ископаемых : дисс. ... канд. геол. наук : 04.00.19. / Левченко А.И. ; КНУТШ. – Киев, 2010. – 172 л. – Библиогр.: л. 162-172
828526
   Методы и модели принятия решений в планировании и управлении. – М., 1985. – 168с.
828527
  Почс Р.Я. Методы и модели прогнозирования производительности труда : (по материалам промышленности Латвийской ССР) / Р.Я. Почс; Ред. И.Г. Адирим. – Рига : Зинатне, 1977. – 140 с.
828528
  Темников Ф.Е. Методы и модели развертывающих систем. / Ф.Е. Темников. – 2-е изд. – М, 1987. – 134с.
828529
   Методы и модели развития региональных экономических систем : сборник научных трудов. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1985. – 164 с.
828530
  Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений : Учеб.пособие / А.М. Чавкин. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 320с. – ISBN 5-279-02292-6
828531
   Методы и модели синтеза иерархических систем. – Барнаул, 1989. – 171с.
828532
  Лагоша Б.А. Методы и модели совершенствования организационных структур. / Б.А. Лагоша. – М, 1988. – 186с.
828533
   Методы и модели согласования иерархических решений. – Новосибирск, 1979. – 239 с.
828534
  Давыдов Э.Г. Методы и модели теории антагонистических игр / Э.Г. Давыдов. – М., 1978. – 208 с.
828535
  Бескровный И.М. Методы и модели управления отраслевым производством / И.М. Бескровный, К.Н. Шихаев ; под ред. В.А. Мясникова. – Москва : Радио и связь, 1987. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 270
828536
  Кузин Б. Методы и модели управления фирмой : Учебное пособие / Б. Кузин, В. Юрьев, Г. Шахдинаров. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 432с. – Шифр дубл. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-318-00461-Х
828537
  Павленко В.Д. Методы и модели формирования и организации управления межотраслевыми народнохозяйственными комплексами / В.Д. Павленко. – М., 1984. – 89с.
828538
  Хилюк Ф.М. Методы и модели экономического прогнозирования. / Ф.М. Хилюк. – К., 1970. – 160с.
828539
  Цветков Н.И. Методы и модели экономической оценки месторождений минерального сырья в районах нового освоения / АН СССР ; Дальневосточный научный центр ; Ин-т экономических исследований ; Н.И. Цветков ; [отв. ред. А.М. Марголин]. – Москва : Наука, 1982. – 166 с. – (Проблемы советской экономики)
828540
  Егорова Т.М. Методы и некоторые результаты наблюдений радиоизлучения межзвездного водорода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егорова Т.М.; АН СССР. – Л, 1964. – 8л.
828541
  Стародубцева Т.П. Методы и некоторые результаты наблюдения за электромагнитным полем пучка в установках со встречными пучками. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Стародубцева Т.П.; АН СССР.Сиб.отдел.Учен.совет.ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1967. – 13л.
828542
  Бабаджанов П.Б. Методы и некоторые результаты фотографических исследований метеоров. Ионосфера и метеоры : V раздел программы МГГ. № 12 / Бабаджанов П.Б., Крамер Е.Н. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 144 с.
828543
   Методы и оборудование контроля интегральных микросхем высокой функциональной сложности. – Москва, 1982. – 117 с.
828544
   Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 1, № 1. – 2006. – 86 с. – з 2009р. див. назву укр. мовою
828545
   Методы и объекты химического анализа : Научно-практический журнал. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 1, № 2. – 2006. – з 2009р. див. назву укр. мовою
828546
   Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 2, № 1. – 2007. – з 2009р. див. назву укр. мовою
828547
   Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 2, № 2. – 2007. – з 2009р. див. назву укр. мовою
828548
   Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 3, № 1. – 2008. – з 2009р. див. назву укр. мовою
828549
   Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
Т. 3, № 2. – 2008. – з 2009р. див. назву укр. мовою
828550
   Методы и опыт построения систем обработки данных. – К., 1979. – 94с.
828551
   Методы и опыт построения систем обработки данных. – Киев, 1980
828552
   Методы и опыт проектирования и построения автоматизированных информационных систем. – К., 1981. – 111с.
828553
   Методы и организация комплексной геологической съёмки. – М.-Новосибирск, 1933. – 163с.
828554
  Фокин Л.Ф. Методы и орудия химической техники. / Л.Ф. Фокин. – Л.
2. – 1925. – 540с.
828555
  Манучаров А.С. Методы и основы реологии в почвоведении / А.С. Манучаров. – М., 1990. – 97с.
828556
   Методы и портативная аппаратура для исследования индивидуально-психологических различий человека. – Казань, 1976. – 238с.
828557
   Методы и практика исследований глубинного строения недр. – Л., 1987. – 138с.
828558
   Методы и практика исследований глубинного строения недр. – Л., 1987. – 140с.
828559
   Методы и практика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники. – Москва
Вып. 29. – 1978
828560
   Методы и практика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники. – Москва
Вып. 30. – 1979
828561
   Методы и практика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники. – Москва
Вып. 31. – 1980
828562
   Методы и практика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники. – Москва
Вып. 32. – 1981
828563
   Методы и практика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники. – Москва
Вып. 33. – 1982
828564
   Методы и практика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники. – Москва
Вып. 34. – 1983
828565
   Методы и практика управления ускорением научно-технического прогресса и оценки его эффективности. – Кишинёв, 1984. – 154с.
828566
  Гохберг Л Ж.Г. Методы и приборы автоматического контроля выбросов ТЭС / Л Ж.Г. Гохберг, С М. Захаров, . – М, 1986. – 140с.
828567
   Методы и приборы биоинф[орматики]. – Ленинград
№ 150. – 1981
828568
   Методы и приборы высокоточных геодезических измерений в строительстве. – М., 1976. – 335с.
828569
   Методы и приборы геофизического эксперимента. – Фрунзе, 1977. – 60с.
828570
  Пикуш Н.В. Методы и приборы гидрометрии / Н.В. Пикуш. – Л., 1967. – 208с.
828571
  Черепин В.Т. Методы и приборы для анализа поверхности материалов / В.Т. Черепин, М.А. Васильев. – Киев : Наукова думка, 1982. – 400 с.
828572
   Методы и приборы для анализа состава вещества. – К., 1971. – 114с.
828573
   Методы и приборы для анализа состава вещества. – К., 1973. – 183с.
828574
   Методы и приборы для измерений рН в нефтяной промышленности. – М.-Л., 1953. – 207с.
828575
  Катыс Г.П. Методы и приборы для измерения параметров нестационарных тепловых процессов. / Г.П. Катыс. – М., 1959. – 218с.
828576
   Методы и приборы для измерения расхода и количества жидкости, газа и пара. – Таллинн, 1972. – 155 с.
828577
   Методы и приборы для исследования физических процессов в океане. – К., 1966. – 216с.
828578
   Методы и приборы для контроля качества кристаллов рубина. – М., 1968. – 107с.
828579
  Аманназаров А. Методы и приборы для определения водорода (газовый анализ) : справочник / А. Аманназаров [и др.]. – Москва : Химия, 1987. – 124, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 93-98
828580
  Аманназаров А. Методы и приборы для определения кислорода (газовый анализ) : справочник / А. Аманназаров, А.И. Шарнопольский. – Москва : Химия, 1988. – 143, [1] с. : ил.
828581
   Методы и приборы определения состава и свойств вещества. – Фрунзе, 1968. – 102с.
828582
  Слабкий Л.И. Методы и приборы предельных измерений в экспериментальной физике / Л.И. Слабкий. – Москва : Наука, 1973. – 272с.
828583
   Методы и приборы ультразвуковых исследований. – Маріуполь
1. – 1966. – 592 с.
828584
  Сацков Н.Я. Методы и приемы деятельности менеджеров и бизнесменов / Н.Я. Сацков; Ин-т праксеологии. – Киев, 1993. – 399 с. – Авт.не указ.на тит.л. – Библиогр.:с.389-390. – (Б-ка деятельного человека). – ISBN 5-7707-4439-3
828585
   Методы и приёмы деятельности менеджеров и бизнесменов. – Белая Церковь, 1994. – 399с.
828586
  Баутин Н.Н. Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости / Н.Н. Баутин, Е.А. Леонтович. – Москва : Наука, 1976. – 496 с. : ил. – Библиогр.: с. 487-493 (162 назв.). – (Справ. мат. б-ка)
828587
  Баутин Н.Н. Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости / Н.Н. Баутин, Е.А. Леонтович. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 486, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 476-486. – (СМБ : Справ. мат. б-ка)
828588
   Методы и приёмы лингвистического анализа в общем и романском языкознании. – Воронеж, 1988. – 155с.
828589
   Методы и приёмы научного анализа в филологических исследованиях. – Воронеж, 1978. – 171с.
828590
   Методы и приёмы обучения иностранным языкам в группах подготовки к преподаванию математики, физики, химии на иностранном языке. – 167с.
828591
  Кульман Алла Дмитриевна Методы и приемы семантической обработки информации в буржуазной пропаганде : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Кульман Алла Дмитриевна; МГУ. – М., 1979. – 24л.
828592
  Ласков А.А. Методы и приемы физиологического контроля трининга спортивных лошадей : Автореф... канд. биол.наук: / Ласков А. А.; МВССО, РСФСР, Рос. ГУ. – М., 1962. – 21л.
828593
  Мурзагалиев К.Ж. Методы и приемы формирования теоретико-литературных понятий в 5-7 классах казахской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Мурзагалиев К.Ж. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
828594
  Коншин М.Д. Методы и приемы фотограмметрических работ при создании топографических карт / М.Д. Коншин. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 186 с.
828595
  Мосенцова Л.В. Методы и прикладные программные средства решения нелинейных задач интерпретации результатов наблюдений в интегральной постановке : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мосенцова Людмила Викторовна ; НАН Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова. – Киев, 2015. – 162 л. – Прил.: л. 161-162. – Библиогр.: л. 148-160
828596
   Методы и применение нейтроноактивационного анализа. – Рига : Зинатне, 1969. – 179 с.
828597
  Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа / З.К. Тарланов. – Петрозаводск, 1979. – 60с.
828598
  Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа / З.К. Тарланов. – Петрозаводск, 1988. – 84с.
828599
  Бедрос Терес Методы и принципы построения процесса идентификации в экспертных система : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.17, 05.13.01 / Бедрос Терес; Киевске. политехн. ин-т. – К., 1993. – 18л.
828600
  Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю.С. Степанов. – Москва, 1975. – 311с.
828601
  Горбунова А.И. Методы и причины активизации мыслительной деятельности учащихся в процессе сообдения учителем новых знаний : Автореф... канд. пед.наук: / Горбунова А. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 20л.
828602
   Методы и проблемы экотоксикологического моделирования и прогнозирования. – Пущино, 1979. – 214с.
828603
   Методы и программные средства оптимизации, моделирования и построения схем. – К., 1988. – 93с.
828604
   Методы и программные средства оптимизации, моделирования и создания вычислительных систем. – К., 1990. – 80с.
828605
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
Ч. 1. – 1982. – 256с.
828606
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
Ч. 2. – 1982. – 156с.
828607
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
Ч. 1. – 1984. – с.
828608
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
Ч. 2. – 1984. – 133с.
828609
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
1. – 1989. – 229с.
828610
   Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях. – Новосибирск
2. – 1989. – 115с.
828611
   Методы и процедуры проектирования схем баз данных. – К., 1982. – 69с.
828612
   Методы и процессы химической технологии. – М.-Л.
1. – 1955. – 236с.
828613
   Методы и результаты гидрогеологических исследований в Молдавии. – Кишинев, 1980. – 184 с.
828614
  Королюк И.К. Методы и результаты изучения пермского рифогенного массива Шахтау / И.К. Королюк. – М, 1985. – 110с.
828615
  Юнга С.Л. Методы и результаты изучения сейсмотектонических деформаций / С.Л. Юнга. – М., 1990. – 190с.
828616
   Методы и результаты исследования сейсмоактивных зон Киргизии. – Фрунзе, 1982. – 224с.
828617
  Курочка Л.Н. Методы и результаты исследования спектров оптических солнечных вспышек // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 33-37. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  В работе кратко описаны следующие методы анализа спектров эмиссионных образований, разработанные на Астрономической обсерватории Киевского университета: определения оптических толщ по контурам эмиссионных линий и по числу наблюдаемых линий в серии ...
828618
  Шаврина А.В. Методы и результаты количественного анализа молекулярных спектров звезд / А.В. Шаврина. – Киев : Наукова думка, 1978. – 144 с.
828619
  Рабинский П.М. Методы и результаты определения масштаба измерений на станциях международной службы широты. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Рабинский П.М.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1963. – 17л.
828620
   Методы и результаты расчёта циркуляции вод Мирового океана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 150с.
828621
  Черепащук А.М. Методы и результаты узкополосных фотометрических исследований тесных двойных звезд с протяженными атмосферами и других нестационарных объектов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.03.02 / Черепащук А.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
828622
  Жданов С.А. Методы и рыночная технология экономического управления / С.А. Жданов. – Москва : Дело и Сервис, 1999. – 272с. – ISBN 5-8018-0056-5
828623
   Методы и системы автоматизации в задачах науки и производства. – М, 1986. – 259с.
828624
  Катыс Г.П. Методы и системы автоматического контроля нестационарных параметров и параметрических полей. / Г.П. Катыс. – М., 1963. – 360с.
828625
  Войтинский Е.Я. Методы и системы для статистического анализа электроэнцефалограмм / Е.Я. Войтинский, В.А. Прянишников. – Москва, 1968. – 88с.
828626
  Журавлев А.К. Методы и системы измерения дальности : Теория оценивания. Принципы построения импульсных дальномеров / А.К. Журавлев, Г.И. Никитин. – Ленинград, 1977. – 80с.
828627
   Методы и системы принятия решений. – Рига, 1979. – 152с.
828628
   Методы и системы принятия решений. – Рига, 1990. – 174с.
828629
   Методы и системы технической диагностики. – Саратов
Вып. 1. – 1981
828630
   Методы и службы отдела изучения аудитории Би-Би-Си. – М., 1968. – 68с.
828631
  Колтик М.А. Методы и способы реализации автоматизированной поддержки проведения испытаний компьютерной системы защиты информации (КСЗИ) // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 1. – С. 85-99. – ISSN 1727-4907


  Рассматриваются этапы создания КСЗИ, описывается их технология проведения испытаний КСЗИ, а также подход к разработке программного средства поддержки проведения испытаний КСЗИ, выделяются задачи, которые могут быть реализованы с использованием ...
828632
  Быков Н.М. Методы и средств измерения и преобразования информации в системах машинного распознавания речи. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.16 / Быков Н.М.; МВ и ССО УССР. – Винница, 1985. – 21л.
828633
  Закорина В.А. Методы и средства автоматизации и моделирования процессов выращивания монокристаллов : Аннотированый библиографический указатель / В.А. Закорина. – Харьков, 1983. – 163 с.
828634
   Методы и средства автоматизации метрологических испытаний и поверки средств измерений. – Львов, 1988. – 108с.
828635
   Методы и средства автоматизации научного эксперимента. – Фрунзе, 1976. – 64с.
828636
   Методы и средства автоматизации научных исследований. – Минск
Вып. 4. – 1978
828637
   Методы и средства автоматизации процессов проектирования. – К., 1976. – 44с.
828638
   Методы и средства автоматизации психологических исследований. – Москва, 1982. – 175с.
828639
   Методы и средства автоматизации сбора и обработки экспериментальных данных. – Новосибирск, 1984. – 155с.
828640
  Бойко А.В. Методы и средства автоматизации топографических съемок / А.В. Бойко ; рец. Ю.К. Неумывакин. – Москва : Недра, 1980. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 213-221 (202 назв.)
828641
  Чайка В.Д. Методы и средства автоматизированного управления жилищным обеспечением областного центра. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Чайка В.Д.; КИСИ. – К., 1986. – 16л.
828642
  Саран В.Н. Методы и средства автоматизированной диагностики изменений функционального состояния мозга рецидивирующих бронхолегочных заболеваний : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Саран В. Н.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1990. – 16л.
828643
   Методы и средства автоматического контроля и управления. – Ленинград, 1969. – 156 с.
828644
   Методы и средства алгебраического и логического программирования. – К., 1990. – 74с.
828645
  Кольцов Ю.В. Методы и средства анализа и формирования сверхширокополосных сигналов : Монография / Ю.В. Кольцов. – Москва : Радиотехника, 2004. – 128с. – ISBN 5-88070-052-6


  Книга представляет собой синтез знаний официальной и народной медицины, а также открытий, сделанных самим автором. В ней описаны составы доброкачественных и злокачественных опухолей и способы исцеления от них методами фитотерапии.
828646
   Методы и средства анализа пространственно-временных полей. – Львов, 1987. – 94с.
828647
   Методы и средства анализа случайных пространственно-временных полей : сб. науч. трудов. – Львов : ВНИИметрологии, 1983. – 87с.
828648
   Методы и средства аналого-цифрового преобразования. – Новосибирск
1. – 1969. – 154с.
828649
   Методы и средства аналого-цифрового преобразования параметров электрических сигналов и полей. – Саратов, 1976. – 206с.
828650
   Методы и средства аналоговой и цифровой обработки информации. – Таллин, 1988. – 198с.
828651
   Методы и средства биологических экспериментов : сборник научных трудов. – Новосибирск, 1989. – 60 с.
828652
  Артюхин И.Н. Методы и средства борьбы с синантропными тараканами в отдельных городах СССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Артюхин И.Н. ;. – Москва, 1974. – 29 с.
828653
   Методы и средства диагностики несущей способности изделий из композитов. – Рига, 1986. – 288с.
828654
   Методы и средства диагностики несущей способности изделий из композитов. – Рига
1. – 1990. – 204с.
828655
   Методы и средства диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней животных. – Москва, 1986. – 150 с.
828656
  Войтенков И.Н. Методы и средства дифференциального оценивания и идентификации моделей / И.Н. Войтенков. – Київ : Наукова думка, 1989. – 288 с.
828657
  Ленков С.В. Методы и средства защиты информации : в 2 т. / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Київ : Арий. – ISBN 978-966-498-22-4 (Т.1)
Т. 1 : Несанкционированное получение информации. – 2008. – 464с.
828658
  Ленков С.В. Методы и средства защиты информации : в 2 т. / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Київ : Арий. – ISBN 978-966-498-23-1 (Т.2)
Т. 2 : Информационная безопасность. – 2008. – 344 с.
828659
  Бессонов А.А. Методы и средства идентификации динамических объектов / А.А. Бессонов, Ю.В. Загашвили, А.С. Маркелов. – Ленинград : Энергоатомиздат : Ленинградское отд-ние, 1989. – 279, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 276-278. – ISBN 5-283-04456-4
828660
  Куликовский К.Л. Методы и средства измерений / К.Л. Куликовский, В.Я. Купер. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 447 с.
828661
  Ратанов Г.С. Методы и средства измерений динамических давлений : Учеб. пособ. / Г.С. Ратанов; Под ред. Н.П. Медведевой. – Томск : Томск. ун-та, 1986. – 108 с.
828662
  Червинский М.М. и др. Методы и средства измерений магнитных характеристик пленок / М.М.Червинский, С.Ф.Глаголев, В.Б.Архангельский. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1990. – 208с.
828663
   Методы и средства измерений параметров лазерного излучения. – Москва, 1985. – 143 с.
828664
  Трунов А.И. Методы и средства измерения коэффициента гармоник электрических сигналов : монография / Трунов А.И. – Полтава : Фирма "Техсервис", 2011. – 206 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 184-200. – ISBN 978-966-8892-65-3
828665
   Методы и средства измерения механических параметров в системах контроля и управления. – Саратов, 1987. – 80с.
828666
   Методы и средства измерения механических параметров в системах контроля и управления. – Пенза, 1989. – 183с.
828667
   Методы и средства измерения параметров высокотемпературной плазмы : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1983. – 105с.
828668
  Рыков В.И. Методы и средства измерения световых параметров источников света / В.И. Рыков, Д.И. Четвергов. – Саранск : Издательство Мордовского университета, 1988. – 94с.
828669
  Атамалян Э.Г. Методы и средства измерения электрических величин : [учеб. пособие для электротехн. специальностей вузов] / Э.Г. Атамалян, Ю.В. Портной, Ю.Д. Чепурнова ; под ред. Э.Г. Атамалян. – Москва : Высшая школа, 1974. – 200 с. : ил.
828670
   Методы и средства измерения, преобразования и обработки информации. – Таллин, 1987. – 170с.
828671
  Калиниченко Л.А. Методы и средства интеграции неоднородных баз данных / Калиниченко Л.А. – Москва : Наука, 1983. – 423 с. – Библиогр.: с. 414-421
828672
   Методы и средства информатики. – К., 1984. – 74с.
828673
   Методы и средства информатики речи. – К., 1991. – 60с.
828674
   Методы и средства информационной технологии на основе систем баз данных и знаний. – К., 1988. – 74с.
828675
  Андерман Д.И. Методы и средства испытаний РЭА / Д.И. Андерман, Б.А. Воробьев. – Томск, 1986. – 102 с.
828676
   Методы и средства исследований структуры геомагнитного поля. – М., 1989. – 198с.
828677
   Методы и средства исследований стуктуры геомагнитного поля. – М., 1987. – 158с.
828678
   Методы и средства кибернетики в управлении процессом высшей школы. – Рига, 1986. – 179с.
828679
   Методы и средства кибернетики в управлении процессом высшей школы. – Рига, 1988. – 166с.
828680
   Методы и средства кибернетики в управлении процессом высшей школы. – Рига, 1989. – 155с.
828681
   Методы и средства кибернетики в управлении процессом высшей школы. – Рига, 1990. – 109с.
828682
   Методы и средства контроля загразнения атмосферы и промышленных выбросов и их применение. – Л., 1988. – 300с.
828683
   Методы и средства контроля загразнения атмосферы и промышленных выбросов и их применение. – М., 1988. – 274с.
828684
  Примак А.В. Методы и средства контроля загрязнения атмосферы / А.В. Примак, А.Н. Щербань. – Киев : Наукова думка, 1980. – 295с.
828685
  Али Мусбах Методы и средства контроля технического состояния параметров изоляции в распределительных сетях : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.02 / Али Мусбах Э.; НТУУ "КПИ". – К., 1995. – 17л.
828686
   Методы и средства лазерной прецизионной дальнометрии. – Москва : Из-во стандартов, 1987. – 224 с.
828687
  Тихончук С.Т. Методы и средства математического моделирования в задачах исследования управляемых распределенных объектов : Автореф... докт.техн.наук: 05.13.16, 05.13.05 / Тихончук С.Т.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1994. – 48л.
828688
   Методы и средства математического моделирования нелинейных процессов физики и техники : сб. науч. статей. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1983. – 180 с.
828689
   Методы и средства математического моделирования нестационарных процессов : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1985. – 154 с.
828690
   Методы и средства математического моделирования процессов переноса : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Издательство Московского университета, 1985. – 161с.
828691
  Шерстюков Н.Г. Методы и средства метрологического обеспечения дилатомертии в диапазоне температур 0 0 + 900 0 С : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Шерстюков Н. Г.; ВНИИ физ. техн. и радиотехн. измер. – М., 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
828692
   Методы и средства моделирования в системах обработки сигналов. – Днепропетровск, 1987. – 93с.
828693
   Методы и средства моделирования физических процессов. – К., 1979. – 157с.
828694
   Методы и средства обеспечения качества автоматизированных систем. – Минск, 1985. – 153с.
828695
   Методы и средства обработки графической информации. – Горький, 1986. – 194с.
828696
   Методы и средства обработки графической информации. – Горький, 1989. – 155с.
828697
  Гуляев В.А. Методы и средства обработки диагностической информации в реальном времени / В.А. Гуляев. – Киев : Наукова думка, 1986. – 224с.
828698
   Методы и средства обработки и вывода из ЭВМ сложной графической информации. – Минск, 1986. – 155с.
828699
   Методы и средства обработки информации в системах реального времени. – К., 1990. – 84с.
828700
  Гним Антун Методы и средства обработки информации в специализированных вычислительных системах : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13 / Гним Антун; КПИ. – К., 1994. – 17л.
828701
   Методы и средства обработки сигналов. – М., 1988. – 164с.
828702
  Садыхов Р.Х. Методы и средства обработки сигналов в дискретных базисах / Р.Х. Садыхов. – Минск, 1987. – 294 с.
828703
   Методы и средства обработки физической информации : сб.науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1983. – 96 с.
828704
  Крампит И.А. Методы и средства обработки ядерно-геофизической информации / И.А. Крампит, А.А. Никитин. – Москва : Недра, 1992. – 222с.
828705
   Методы и средства обучения в высшей школе : Библиогр. указ. – Львов, 1987. – 37с.
828706
   Методы и средства объектно-ориентированного программирования. – К., 1991. – 68с.
828707
   Методы и средства оперативного ввода и вывода информации в вычислительных системах. – М., 1987. – 119с.
828708
   Методы и средства оптимизации социально-экоомических процессов. – К, 1992. – 64с.
828709
  Радван К.С. Методы и средства организации параллельных вычислений в системах баз данных на основе транспьютеров : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.08 / Радван К.С.; НАН Укр.Ин-т проблем моделирования в энергетике. – К, 1996. – 17л.
828710
   Методы и средства отображения динамической сцены воздушной обстановки в реальном времени / М.И. Васюхин, В.В. Долынный, А.А. Каспаревич, И.М. Капелистая // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 256-261 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
828711
   Методы и средства оценки трещиностойкости конструкционных материалов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 314 с.
828712
  Гриценко Дмитрий Владимирович Методы и средства параллельно-рекурсивного программирования для траспьютерных комплексов : Дис... канд физ.-мат.наук: 01.05.03 / Гриценко Дмитрий Владимирович; Ин-тут кибернетики им. В. Глушкова НАН Украины. – К., 1996. – 121л. – Бібліогр.:л.116-121
828713
   Методы и средства повышения эффективности. – К., 1989. – 142с.
828714
   Методы и средства повышения эффективности применения ЭВМ в народном хозяйстве. – М., 1985. – 145с.
828715
   Методы и средства повышения эффективности систем управления. – К., 1987. – 92с.
828716
  Бардис Евгениос Методы и средства повышения эффективности хеш-адресации. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Бардис Евгениос; КПИ. – К., 1995. – 16л.
828717
  Бродолин Л.И. Методы и средства подготовки, хранения , обработки поиска и воспроизведения микрофильмированной информации / Л.И. Бродолин. – М, 1979. – 91с.
828718
  Лисовский М.С. Методы и средства построения адаптивных информацинных систем квазиреляционного типа : Дис... Канд. физ-мат. наук: 05.13.11 / Лисовский М.С.; МВ и ССО УССР. КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1987. – 145л. – Бібліогр.:л.131-139
828719
  Лисовский Михаил Сергеевич Методы и средства построения адаптивных информационных систем квазиреаляционного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лисовский Михаил Сергеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
828720
  Лисовский Михаил Сергеевич Методы и средства построения адаптивных информационных систем квазиреляционного типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Лисовский Михаил Сергеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
828721
  Антимиров В.М. Методы и средства построения формальных спецификаций : дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.09 / В.М. Антимиров ; МВ и ССО РСФСР, Моск. физ.-техн. ин-т. – Киев, 1987. – 175 с. – Библиогр.: с. 148-157
828722
  Антимиров Валентин Максимильянович Методы и средства построения формальных спецификаций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Антимиров Валентин Максимильянович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
828723
   Методы и средства преобразования информации. – К., 1966. – 183с.
828724
   Методы и средства преобразования сигналов. – Рига, 1976. – 288с.
828725
   Методы и средства преобразования сигналов. – Рига
1. – 1978. – 224с.
828726
   Методы и средства преобразования сигналов. – Рига
2. – 1978. – 248с.
828727
   Методы и средства прецизионной спектрометрии : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИ ФТРИ, 1987. – 133 с.
828728
   Методы и средства прогнозирования надёжности интегральных схем. – Рига, 1979. – 104 с.
828729
   Методы и средства программной инженерии. – К., 1989. – 84с.
828730
   Методы и средства проектирования дискретных систем. – К., 1984. – 83с.
828731
   Методы и средства проектирования дискретных систем. – К., 1988. – 105с.
828732
   Методы и средства проектирования многопроцессорных систем. – К., 1987. – 89с.
828733
  Филимонов Сергей николаевич Методы и средства псевдослучайного тестирования программно управляемых устройств : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.05 / Филимонов Сергей николаевич; АН Украины. Ин-т проблем моделирования в энергетике. – К., 1993. – 32л.
828734
  Леонов Б.И. Методы и средства радиационной интроскопии / Б.И. Леонов, Ф.Р. Соснин. – М, 1984. – 104с.
828735
   Методы и средства разведки месторождений полезных ископаемых. – Томск, 1977. – 108с.
828736
   Методы и средства разработки информационного обеспечения для задач управления. – К., 1987. – 84с.
828737
   Методы и средства решения задач горной геомеханики. – Москва, 1987. – 248 с.
828738
   Методы и средства сбора, распределения и обработки информации в АСУ реального времени. – М., 1986. – 164с.
828739
   Методы и средства системного программирования. – К., 1984. – 143с.
828740
  Титова С.Ц. Методы и средства создания и использования банков данных САПР объектов строительства : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Титова С. Ц.; МВССО УССР, КИСИ. – К., 1986. – 16л.
828741
   Методы и средства статистического анализа. – Новосибирск, 1990. – 113с.
828742
  Круг Г.К. Методы и средства статистического анализа объектов управления. : Автореф... доктор техн.наук: 255 / Круг Г.К.; Москов. энергетич. ин-тут. – М., 1968. – 42л.
828743
   Методы и средства технической кибернетики. – Рига
11. – 1968. – 48с.
828744
   Методы и средства точных дистанционных измерений параметров быстропротекающих процессов. – Москва, 1977. – 214 с.
828745
  Мусхелишвили Г.Н. Методы и средства управления процессами разделения изотопных смесей в насадочных колоннах / Г.Н. Мусхелишвили, Г.Н. Черкесов. – Тбилиси, 1979. – 341с.
828746
   Методы и средства цифровой обработки пространственно-временных сигналов. – Свердловск, 1988. – 114 с.
828747
   Методы и средства численного интегрирования краевых задач. – Алма-Ата, 1982. – 79с.
828748
  Ермолов И.Н. Методы и средчтва неразрушающего контроля качества / И.Н. Ермолов. – Москва, 1988. – 363 с.
828749
   Методы и структуры систем телетрафика. – Москва, 1979. – 208 с.
828750
  Важенина З.П. Методы и схемы временной задержки импульсных сигналов / З.П. Важенина, Н.Н. Волкова, И.И. Чадович. – Москва, 1971. – 286 с.
828751
   Методы и техника аэрофизических исследований. – Новосибирск, 1978. – 147с.
828752
  Еськов Е.К. Методы и техника зоологического эксперимента / Е.К. Еськов. – Рязань, 1991. – 128с.
828753
  Петунин А.Н. Методы и техника измерений параметров газового потока. / А.Н. Петунин. – М., 1972. – 332с.
828754
   Методы и техника машинного анализа биологических структур. – Москва, 1972. – 135с.
828755
  Богородский В.В. Методы и техника обнаружения нефтяных загрязнений вод / В.В. Богородский, М.А. Кропоткин, Т.Ю. Шевелева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 24 с. : ил. – Библиогр.: с. 23. – (Новости науки)
828756
  Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях / Ж. Макс. – Москва : Мир
Т. 1. – 1983. – 172с.
828757
  Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях / Ж. Макс. – Москва : Мир
Т. 2. – 1983. – 243с.
828758
  Небабин В.Г. Методы и техника радиолокационного распознавания / В.Г. Небабин, В.В. Сергеев. – Москва, 1984. – 152 с.
828759
   Методы и технические средства автоматизации обработки материалов аэро- и космических съёмок : сборник научн. трудов. – Ленинград, 1979. – 160 с.
828760
   Методы и технические средства геодезического обеспечения геологоразведочных работ. – Новосибирск, 1990. – 109с.
828761
  Данилин Н.С. Методы и технические средства неразрушающего контроля аппаратуры и приборов автоматики, радиоэлектроники и электроники / Н.С. Данилин. – Москва, 1974. – 53 с.
828762
  Ястребов В.С. Методы и технические средства океанологии / В.С. Ястребов. – Л., 1986. – 271с.
828763
  Козырский В.В. Методы и технические средства повышения надежности и эффективности электроснабжения потребителей с использованием вакуумных реклоузеров : монография / В.В. Козырский, П.В. Петров, А.В. Гай ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Киев : Гнозис ; Электрические сети & системы, 2012. – 248 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-248. – ISBN 978-966-2760-10-1
828764
  Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн / С.Н. Бухарин, В.В. Цыганов. – Москва : Академический Проект, 2007. – 384 с. – (Социально-политические технологии). – ISBN 978-5-8291-0862-5
828765
  Келин Н.А. Методы и устройства для контроля магнитных свойств постоянных магнитов / Н.А. Келин, В.К. Кудрявцев. – Москва, 1984. – 79 с.
828766
  Офенгенден Р.Г. Методы и устройства для накопления и сортивровки статистической информации при исследованиях в области ядерной физики средних и низких энергий : Автореф... доктора.техн.наук: 260 / Офенгенден Р.Г.; АН УССР.Объед.учен.совет.ин-тов.физ.металофиз.и полупровод. – Киев, 1970. – 38л.
828767
  Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС / О.П. Глудкин. – Москва : Высшая школа, 1991. – 336 с.
828768
   Методы и устройства магнитных и электрических измерений. – Омск, 1985. – 140 с.
828769
  Пискляров В.И. Методы и устройства непрерывного контроля магнитных параметров цилиндрических тонких магнитных пленок в технологическом процессе : Автореф... канд. техн.наук: 05.253 / Пискляров В.И.; Харьк. политехн. ин-т. – Х., 1974. – 22л.
828770
   Методы и устройства оптической голографии : сб.науч. трудов. – Ленинград : Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, 1983. – 232 с.
828771
   Методы и устройства первичной обработки сигналов и радиотехнических системах. – Горький, 1985. – 136 с.
828772
   Методы и устройства радио- и акустической голографии : сб. науч.трудов. – Ленинград : Наука, 1983. – 126 с.
828773
  Бакулев П.А. Методы и устройства селекции движущихся целей / П.А. Бакулев, В.М. Степин. – Москва : Радио и связь, 1986. – 286 с. : ил. – Библиогр. : с. 280-284 (107 назв.)
828774
  Кирианаки Н.В. Методы и устройства цифрового измерения низких и инфранизких частот / Н.В. Кирианаки, В.Б. Дудыкевич. – Львов, 1975. – 187 с.
828775
   Методы и факторы интенсификации социалистического общественного воспроизводства. – Л., 1988. – 162с.
828776
  Лушников А. Методы и формы агитации / А. Лушников. – Казань, 1936. – 29с.
828777
  Сумцов А.И. Методы и формы бухгалтерского учета и проблемы их совершенствования / А.И. Сумцов. – М., 1969. – 216с.
828778
  Мохова А.П. Методы и формы научного познания / А.П. Мохова. – Киев, 1968. – 40с.
828779
  Михайлова И.Б. Методы и формы научного познания / И.Б. Михайлова ; Заочная ВПШ при ЦК КПСС, Каф. марксиско-лен. филос. – Москва : Мысль, 1968. – 112 с.
828780
  Сичивица О.М. Методы и формы научного познания / О.М. Сичивица. – М, 1972. – 95с.
828781
  Лукьянов А.Т. Методы и формы научного познания / А.Т. Лукьянов. – Киев, 1973. – 37с.
828782
  Кочергин А.Н. Методы и формы научного познания : спецкурс / А.Н. Кочергин ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 76, [2] с.
828783
  Джигкаев А.М. Методы и формы нучного познания. / А.М. Джигкаев. – Горький, 1971. – 44с.
828784
   Методы и формы обучения русскому языку в национальной аудитории. – Вильнюс, 1977. – 152с.
828785
  Герасимова Т.П. Методы и формы организации обучения географии / Т.П. Герасимова, В.А. Коринская. – Москва : Просвещение, 1954. – 223с.
828786
  Герасимова Т.П. Методы и формы организации обучения географии / Т.П. Герасимова, В.А. Коринская. – Москва : Просвещение, 1964. – 223с
828787
   Методы и формы организации самостоятельной работы студентов. – Саратов, 1985. – 182с.
828788
   Методы и формы пропаганды литературы на иностранных языках в работе по дальнейшему улучшению эстетического воспитания читателей. – М., 1983. – 52с.
828789
   Методы и формы профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии : Рек. указ.лит. за 1984-1987 гг. – Ленинград, 1988. – 52с.
828790
   Методы и формы управления социалистической экономикой. – М., 1981. – 191с.
828791
  Малевич И.А. Методы и электронные системы анализа оптических процессов / И.А. Малевич. – Минск, 1981. – 383 с.
828792
  Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов / А.М. Дейч. – М, 1979. – 240с.
828793
  Скоч А.В. Методы идентификации и анализе региональных кластеров в отраслях промышленности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-56. – ISSN 1728-8878
828794
  Ченцов В.Ф. Методы идентификации и внутримашинного представления информации для автоматизированного проектирования систем обработки данных : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Ченцов В.Ф.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1980. – 25л.
828795
  Панкратов А.Н. Методы идентификации неорганических веществ. / А.Н. Панкратов, Е.Г. Сумина. – Саратов, 1989. – 69с.
828796
  Гроп Д. Методы идентификации систем / Д. Гроп. – М., 1979. – 304с.
828797
  Тертычный А.А. Методы идеологической работы журналиста, аргументация в публицистике / А.А. Тертычный. – М, 1985. – 80с.
828798
   Методы извлечения нефти из залежей сложного строения. – Тюмень, 1987. – 140с.
828799
  Витриченко Э.А. Методы изготовления астрономической оптики / Э.А. Витриченко. – Москва : Наука, 1980. – 196 с.
828800
  Валидов М.А. Методы изготовления высокоотражающих зеркал. : Автореф... Канд.техн.наук: / Валидов М.А.; Гос.оптический ин-т., 1962. – 8л.
828801
   Методы измерений. – Краснодар, 1984. – 34 с.
828802
  Браунбек В. Методы измерений в ядерной физике : Пер.с нем. / В. Браунбек. – Москва : Атомиздат, 1961. – 87 с.
828803
   Методы измерений и испытаний закрытых источников ионизирующих излучений. – М., 1976. – 288с.
828804
  Кузьмин И.А. Методы измерений и расчеты прохождения аврорального рентгеновского иозлучения на разные атмосферы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Кузьмин И.А.; МГУ. – Апатиты, 1974. – 18л.
828805
  Туманович В.Н. Методы измерений импульсных помех в проводных каналах связи, предназначенных для передачи данных : Автореф... канд. техн.наук: / Туманович В.Н.; Киевский ин-т инженеров гражданской авиации. – К., 1967. – 19л.
828806
   Методы измерений параметров излучающих систем в ближней зоне. – Ленинград, 1985. – 272 с.
828807
  Осипов Г.В. Методы измерения в социологии / Г.В. Осипов. – М, 1977. – 183с.
828808
   Методы измерения в электрохимии. – Москва : Мир
Т. 1. – 1977. – 585 с.
828809
   Методы измерения в электрохимии. – Москва : Мир
Т. 2. – 1977. – 475 с.
828810
   Методы измерения внутренней миграции. – Нью-Йорк, 1971. – 231с.
828811
  Архипов В.М. Методы измерения внутризаводских пропорций производства.(На примере приборов и машиностр. предпр.). : Автореф... наук: 08.594 / Архипов В.М.; Ленингр. фин-эконом. инст. им.Н.А.Вознесенского. – Л., 1970. – 15л.
828812
   Методы измерения и стимулирования роста производительности труда. – Л., 1973. – 188с.
828813
  Мирошник И.А. Методы измерения импульсных характеристик малогабаритных магнитных сердечников / И.А. Мирошник, А.И. Пирогов. – Москва, 1977. – 96 с.
828814
  Коростелев А.А. Методы измерения координат объектов и обработки радиолокационных сигналов / А.А. Коростелев, Ю.А. Мельник, А.С. Касаткин. – Ленинград, 1968. – 241 с.
828815
  Кирее В.Ф. Методы измерения кривизны скважин : Автореф... канд. техн.наук: / Кирее В.Ф.; М-во высш. образования СССР. Аз. индустр. ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1955. – 15л.
828816
  Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров / А.Я. Малкин, А.А. Аскадский, В.В. Коврига. – Москва : Химия, 1978. – 331 с.
828817
  Стариков В.Д. Методы измерения на СВЧ с применением измерительных линий / В.Д. Стариков. – Москва : Советское радио, 1972. – 145 с.
828818
  Мурадян Генрик Ваганович Методы измерения нейтронных сечений и исследование параметров нейтронных резонансов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мурадян Генрик Ваганович; Ин-т атомной энегии им. И.В.Курчатова. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.16-20
828819
   Методы измерения основных величин ядерной физики : определение зарядов, геометрических размеров ядер, импульсов и энергий быстрых частиц и гамма-лучей. – Москва : Мир, 1964. – 462 с. : ил. – Библиогр.: с. 436-459 (876 назв.)
828820
  Рембеза С.И. Методы измерения основных параметров полупроводников : учебное пособие / С.И. Рембеза. – Воронеж : Воронежский университет, 1989. – 221 с.
828821
  Валитов Р.А. Методы измерения основных характеристик флуктуационных сигналов. / Р.А. Валитов, К.И. Палатов, А.Е. Черный. – Харьков, 1961. – 140 с.
828822
   Методы измерения параметров поверхности полупроводниковых материалов и приборов, 1964. – 36с.
828823
  Павлов Л.П. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов / Л.П. Павлов. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 239 с.
828824
   Методы измерения параметров полупроводниковых приборов. – Москва, 1961. – 263 с.
828825
  Куликов Е.И. Методы измерения случайных процессов / Е.И. Куликов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 270с.
828826
  Гудков Методы измерения твердости металлов и сплавов / Гудков, Ю.И. Славский. – Москва, 1982. – 167 с.
828827
   Методы измерения температур : Сборник статтей. – Москва : Иностранная литература
Ч. 1. – 1954. – 398 с.
828828
   Методы измерения температур в промышленности. – М., 1952. – 432с.
828829
  Шимановский С.В. Методы измерения температур горных пород / С.В. Шимановский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 64с.
828830
   Методы измерения температуры : сб. статей. – Москва : Иностранная литература
Ч. 2. – 1954. – 470 с.
828831
  Красногоров С.И. Методы измерения угловых координат / С.И. Красногоров, 1961. – 77 с.
828832
  Бобровников Г.Н. Методы измерения уровня / Г.Н. Бобровников, А.Г. Катков. – Москва : Машиностроение, 1977. – 167 с. : ил. – Библиогр.: с. 164-165 (42 назв.)
828833
   Методы измерения характеристик антенн СВЧ. – Москва, 1985. – 368 с.
828834
  Зубов В.А. Методы измерения характеристик лазерного излучения / В.А. Зубов. – Москва : Наука, 1973. – 191 с.
828835
   Методы измерения характеристик термоэлектрических материалов и преобразователей. – Москва : Наука, 1974. – 167 с.
828836
  Барышников Андрей Сергеевич Методы измерения экономической эффективности системы управления сельскохозяйственными предприятиями и анализ факторов ее повышения (на примере совхозов Ленинградской области). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Барышников Андрей Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1975. – 26л.
828837
  Цок О.Е. Методы измерения энергетических параметров ультразвукового поял средних частот в жидких и твердых средах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Цок О. Е. ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1966. – 10 с.
828838
  Ахматилов М.А. Методы измерения эффективности социально-ориентированной экономики // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 24-30. – ISSN 1728-8878
828839
   Методы измерения, анализа и планирования производительности труда в колхозах и совхозах. – Москва, 1963. – 212с.
828840
   Методы измереняи трития. – М., 1978. – 94с.
828841
  Перельман Ф.М. Методы изображения многокомпонентных систем. Системы пятикомпонентные. / Ф.М. Перельман. – М., 1959. – 136с.
828842
   Методы изотопной геологии. – М.
Ч. 1. – 1987. – 316 с.
828843
   Методы изотопной геологии. – М.
Ч. 2. – 1987. – 254 с.
828844
   Методы изследования пищевых продуктов и напитков : практическое руководство. – Петроград : Типография Э.Ф. Мекс, 1915. – VIII, 313, [6] с.
828845
   Методы изучения in vitro клеточного иммунитета. – Москва, 1974. – 303с.
828846
  Сляднев А.Ф. Методы изучения баланса грунтовых вод / А.Ф. Сляднев. – Ташкент, 1961. – 131с.
828847
  Лебедев А.В. Методы изучения баланса грунтовых вод / А.В. Лебедев. – Ленинград : Госгеолтехиздат, 1963. – 192 с.
828848
  Лебедев А.В. Методы изучения баланса грунтовых вод / А.В. Лебедев. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1976. – 223с.
828849
   Методы изучения биогеоценозов песчаной пустыни : сборник статей. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 180 с. – ISBN 5-8338-0161-3
828850
   Методы изучения биологического круговорота в различных природных зонах. – Москва : Мысль, 1978. – 183 с.
828851
  Бехли Е.Ю. Методы изучения быстрых реакций в растворах / Е.Ю. Бехли, А.А. Соловьянов. – Москва : Знание, 1976. – 59 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Химия")
828852
   Методы изучения вещественного состава пород и органического вещества в осадочых бассейнах. – М., 1990. – 190с.
828853
  Роде А.А. Методы изучения водного режима почв. / А.А. Роде. – М., 1960. – 244с.
828854
  Кузнецов С.И. Методы изучения водных микроорганизмов / С.И. Кузнецов, Г.А. Дубинина. – Москва : Наука, 1989. – 285 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 267-282. – ISBN 5-02-004020-7
828855
  Стасенков В.В. Методы изучения геологической неоднородности нефтяных пластов / В.В. Стасенков. – М, 1972. – 167с.
828856
  Маловичко А.К. Методы изучения глубинных недр Земли : Учеб. пособие по спецкурсу / А.К. Маловичко. – Пермь : Пермский гос. ун-тет, 1978. – 99с.
828857
  Девишвили В.М. Методы изучения движений человека / В.М. Девишвили. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 57 с.
828858
   Методы изучения детей и подростков : [Сборник статей]. – [Москва] : Медгиз
Ч. 1. – 1935. – 312 с.


  Содержание сборника: Изучение физического развития / А.Д. Островский Методы клинического исследования ребенка и подростка / Н.И. Осиновский Методы физиологии труда при изучении ребенка и подростка / Ю.П. Фролов О методике исследования высшей ...
828859
   Методы изучения динамики некоторых показателей качества сна антарктических зимовщиков / А.В. Шило, Д.Г. Луценко, К.Н. Даниленко, Г.А. Бабийчук, Е.В. Моисеенко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 188-200. – ISSN 1727-7485
828860
  Юзбашев М.М. Методы изучения динамики распределений и зависимостей / М.М. Юзбашев. – М., 1974. – 188с.
828861
  Шестопалов В.М. Методы изучения естественных ресурсов подземных вод / В.М. Шестопалов. – Москва : Недра, 1988. – 168с.
828862
   Методы изучения и контроля состояния окружающей среды. – М., 1990. – 62с.
828863
   Методы изучения и моделирования геологических явлений. – Новосибирск, 1987. – 111с.
828864
  Липатов В.С. Методы изучения и нормирования управленческого труда / В.С. Липатов. – М., 1975. – 80с.
828865
   Методы изучения и охраны хищных птиц. – Москва, 1990. – 315с.
828866
   Методы изучения и оценка ресурсов глубоких подземных вод. – Москва : Недра, 1986. – 478с.
828867
   Методы изучения и оценка ресурсов глубоких подземных вод глубоких горизонтов. – Москва, 1986. – 110с.
828868
   Методы изучения и оценки ртутных и сурьмяных месторождений. – М., 1988. – 85с.
828869
   Методы изучения и практического использования почвенных водорослей. – Киров, 1972. – 288с.
828870
  Раевский В.И. Методы изучения изменчивости свойств пластовых месторождений / В.И. Раевский. – Л., 1976. – 101с.
828871
   Методы изучения инженерно-геологических свойств глинистых пород Предкавказья в связи с оценкой оползневых и просадочных процессов. – М., 1967. – 192с.
828872
  Фриман Э. Методы изучения истории. Главные периоды Европейской истории : восемь лекций 1884 г. с прил. вступит. лекции об обязанностях профессора истории : шесть лекций 1885 г. с прил. ст. о греческих городах под римским управлением / [соч.] Эдарда Фримана ; пер. П. Николаева. – Санкт-Петербург : К.Т. Солдатенков ; типо-литогр. В. Рихтер, 1893. – [2], 338, IV с.


  Содерж.: 1. Очерк развития английской конституции с древнейших времен / Соч. Эдуарда Фримана; 2. Очерк конституционной истории английской нации до времен Эдуарда I / [Соч.] Проф. В. Стебса В РГБ есть элетронный ресурс
828873
   Методы изучения источников по истории русской общественной мысли периода феодализма. – М., 1989. – 219с.
828874
  Постникова И.Е. Методы изучения карбонатных формаций платформенных областей / И.Е. Постникова. – Москва : Недра, 1988. – 205с.
828875
  Чикишев А.Г. Методы изучения карста / А.Г. Чикишев. – Москва : Московский университет, 1973. – 91с.
828876
  Болдырев В.В. Методы изучения кинетики термического разложения твердых веществ / В.В. Болдырев ; Томский гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Издательство Томского университета, 1958. – 332 с. – Библиогр.: с. 326-329
828877
  Лохматов Г.И. Методы изучения консемиментационных тектонических структур на юге Сибирской платформы, в связи с поисками месторождений нефти и калийных солей. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Лохматов Г.И.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1966. – 18л.
828878
   Методы изучения лексики. – Минск, 1975. – 232с.
828879
  Волощук Александр Методы изучения лессовых грунтов, основанные на классической теории просадочности // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 5. – С. 24-29 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
828880
  Курочкин Н.И. Методы изучения личности школьника / Н.И. Курочкин. – Ярославль, 1986. – 88с.
828881
   Методы изучения мембран растительных клеток. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 191с.
828882
  Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения / В.И. Переведенцев. – М, 1975. – 231с.
828883
   Методы изучения миграций птиц. – Москва : Издательство АН СССР, 1977. – 272с.
828884
  Захарова И.Я. Методы изучения микробных полисахаридов / И.Я. Захарова, Л.В. Косенко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 192 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 152-163
828885
   Методы изучения минералогического состава и органического вещества почв. – Ашхабад, 1975. – 416 с.
828886
  Насиновская Е.Е. Методы изучения мотивации личности : Опыт исслед. личност.-смыслового аспекта мотивации. / Е.Е. Насиновская. – М., 1988. – 80с.
828887
  Рубцов И.А. Методы изучения мошек / И.А. Рубцов. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1956. – 56с.
828888
   Методы изучения народнохозяйственных территориальных комплексов экономических районов. – Москва : МГУ, 1973. – 80 с.
828889
  Азаматов В.И. Методы изучения неоднородных коллекторов в связи с оценкой запасов нефти и газа / В.И. Азаматов, Н.М. Свихнушин. – Москва : Недра, 1976. – 216 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-214
828890
   Методы изучения нефтей, природных газов, органического вещества пород и вод. – Л., 1980. – 226с.
828891
  Рихтер В.Г. Методы изучения новейшей и современной тектоники шельфовых зон морей и океанов / В.Г. Рихтер. – Москва : Недра, 1965. – 244с.
828892
   Методы изучения обмена веществ микроорганизмов : учебное пособие. – Казань : Казанский университет, 1980. – 88 с.
828893
  Рубинов А.Н. Методы изучения оптических свойств вещества при больших освещенностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинов А.Н.; АН БССР. Объедин. совет Ин-та физики. Ин-та математики и вычислит. техники. Ин-та твердого тела и полупров. – Минск, 1965. – 17л.
828894
  Малышев В. Методы изучения оптических свойств ландшафтов / В. Малышев, И. Жемерова, Б. Фомин // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 67-73 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
828895
   Методы изучения опыта работы школ. – М., 1983. – 95с.
828896
  Ершова А.С. Методы изучения организации труда в подразделениях предприятия / А.С. Ершова. – Л., 1991. – 93с.
828897
   Методы изучения осадочных пород. – Москва : Госгеолтехиздат
Т. 1. – 1957. – 611с.
828898
   Методы изучения осадочных пород. – Москва : Госгеолтехиздат
Т. 2. – 1957. – 564с.
828899
   Методы изучения паразитологической ситуации и борьба с паразитозами сельскохозяйственных животных. – К., 1957. – 208с.
828900
   Методы изучения паразитологической ситуации и борьба с паразитозами сельскохозяйственных животных. – 2-е доп. и перераб. изд. – К., 1961. – 352с.
828901
  Деч В.Н. Методы изучения периодических явлений в геологии. / В.Н. Деч, Л.Д. Кноринг. – Л., 1985. – 255с.
828902
  Пустовалов В.В. Методы изучения пластичности и прочности твердых тел при низких температурах / В.В. Пустовалов. – Киев : Наукова думка, 1971. – 95 с.
828903
  Литвинов М.А. Методы изучения почвенных микроскопических грибов. / М.А. Литвинов. – Ленинград, 1969. – 122с.
828904
   Методы изучения почвеных микроорганизмов и их метаболитов. – М., 1966. – 216с.
828905
  Кантор М.М. Методы изучения превращений в стали. / М.М. Кантор. – М., 1950. – 188с.
828906
   Методы изучения природных очагов болезней человека. – Москва, 1964. – 308с.
828907
  Мавлянов Г.А. Методы изучения просадочности лессовых пород с целью ирригационного освеоения целинных земель / Г.А. Мавлянов. – Ташкент, 1975. – 80с.
828908
  Покровский С.Г. Методы изучения пространственно-временных особенностей природопользования : Учебное пособие / С.Г. Покровский. – Москва, 1993. – 91с.
828909
  Кушнарев И.А. Методы изучения разрывных нарушений / И.А. Кушнарев. – М., 1977. – 248с.
828910
   Методы изучения расселения. – М., 1987. – 239с.
828911
   Методы изучения реакторных характеристик на критических сборках БФС. – М., 1977. – 89с.
828912
  Брюзгин В.Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам / В.Л. Брюзгин. – Киев : Наукова думка, 1969. – 187с.
828913
  Юшко С.А. Методы изучения руд в отраженном свете. / С.А. Юшко. – М.-Грозный-Л.-Новосибирск, 1934. – 196с.
828914
  Юшко С.А. Методы изучения руд под микроскопом в отраженном свете. / С.А. Юшко. – 2-е изд., перераб. – М., 1949. – 304с.
828915
   Методы изучения свойств полимерных материалов и изделий в условиях холодного климата. – Якутск, 1989. – 118с.
828916
  Московкина Р.А. Методы изучения синтаксиса в школе : учебное пособие по методике русского языка / Р.А. Московкина ; Кубанск. гос. ун-т, вып. 257. – Краснодар : Кубанск. ун-т, 1978. – 108 с. – Библ.: с. 103-106
828917
   Методы изучения системы и эволюции языка. – Свердловск, 1988. – 112с.
828918
   Методы изучения состава и свойств минералов и горных пород Кольского полуострова. – Апатиты, 1980. – 136 с.
828919
  Обожда Василий Андреевич Методы изучения социально-экономического строя крестьянского хозяйства советской доколхозной деревни. (По данным бюджетных обследований крестьянства Урала) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Обожда Василий Андреевич; МГУ. – М., 1975. – 26л.
828920
  Обожда Василий Андреевич Методы изучения социально-экономического строя крестьянского хозяйства советской доколхозной деревни. (По данным бюджетных обследований крестьянства Урала) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Обожда Василий Андреевич; МГУ. Ист. фак. – М., 1975. – 25л.
828921
  Селунская Н.Б. Методы изучения социальной структуры помещичьего хозяйства России конца 19 -- начала 20 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Селунская Н.Б. ; МГУ. – Москва, 1974. – 21 с.
828922
   Методы изучения социальной структуры советского общества. – М., 1984. – 190с.
828923
  Петкевич Г.И. Методы изучения стимулированных явлений в петрофизике / Г.И. Петкевич, С.А. Лизун, В.С. Сизоненко. – Киев : Наукова думка, 1991
828924
  Лукин Л.И. Методы изучения структур постмагматических рудных месторождений / Л.И. Лукин. – М., 1986. – 229с.
828925
  Горшкова О.О. Методы изучения сформированности компонентов готовности будущих инженеров к исследовательской деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 28-33. – ISSN 1026-955X


  Выделены и проанализированы этапы эксперимента по проверке эффективности модели образовательного процесса, ориентированного на подготовку будущих инженеров к исследовательской деятельности. Приведены методики изучения сформированности компонентов ...
828926
   Методы изучения тектоники угольных месторождений в процессе разведки и эксплуатации. – М., 1981. – 180с.
828927
   Методы изучения тектонических структур. – Москва : АН СССР
Т. 1. – 1960. – 336с.
828928
   Методы изучения тектонических структур. – Москва : АН СССР
Вып. 2. – 1961. – 268с.
828929
   Методы изучения термического режима грунтов криолитозоны. – М., 1989. – 128с.
828930
   Методы изучения техногенных геохимических аномалий. – М., 1984. – 91с.
828931
   Методы изучения уплотнения терригенных пород при палеогеологических реконструкциях. – М., 1982. – 141с.
828932
  Петрова Эмма Михайловна Методы изучения условий труда учителя : Автореф... канд. пед.наук: 10.00.01 / Петрова Эмма Михайловна; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1975. – 24л.
828933
  Керкис Е.Е. Методы изучения фильтрационных свойств горных пород / Е.Е. Керкис. – Ленинград : Недра, 1975. – 231с.
828934
  Бабушкин В.Д. Методы изучения фильтрационных свойств неоднородных пород / В.Д. Бабушкин, И.И. Плотников, В.М. Чуйко. – Москва : Недра, 1974. – 208 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 201-206 (121 назв.)
828935
   Методы изучения фольклора. – Л., 1983. – 154с.
828936
  Ковальченко Милов И. Методы изучения формирование единого аграрного рынка в России XVIII - XX вв. / Милов И. Ковальченко. – М, 1970. – 11с.
828937
  Бондаренко О.А. Методы изучения формирования доз облучения от трансурановых элементов (на позднем этапе Чернобыльской аварии) / О.А. Бондаренко ; НИИ радиационной защиты АТНУ. – Київ : Наукова думка, 1998. – 136 с. – (Дозиметрия и радиационная защита). – ISBN 966-00-0180-Х
828938
  Бондаренко О.А. Методы изучения формирования доз облучения от трансурановых элементов (на позднем этапе Чернобыльской аварии) / О.А. Бондаренко ; Научно-исследовательский ин-тут радиационной защиты АТН Украины. – Киев : Наукова думка, 1998. – 136 с. – ISBN 966-00-0180-Х
828939
   Методы изучения эксплуатационных запасов подземных вод в речных долинах Прибалтики. – Вильнюс, 1979. – 84с.
828940
  Каширцева М.Ф. Методы изучения эпигенетических изменений в рыхлых осадочных породах = (Минерально-геохимические исследования на молибден-селен-урановых инфильтрационных месторождениях) / М.Ф. Каширцева. – Москва : Недра, 1970. – 152с.
828941
   Методы изучения, расчётов и прогнозов водных и климатических ресурсов. – Пермь, 1978. – 143с.
828942
  Акишин А.И. Методы имитации воздействия окружающей среды на материалы космических аппаратов / Акишин А.И., Новиков Л.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ ядер. физики, Отд. ядер. физ. ф-та МГУ. – Москва : МГУ, 1986. – 92 с.
828943
  Бутомо И.Д. Методы имитационного моделирования вычислительных систем / И.Д. Бутомо. – Л., 1979. – 72с.
828944
  Михайлов А.Т. Методы иммунохимического анализа в биологии развития / А.Т. Михайлов, В.Н. Симирский. – Москва : Наука, 1991. – 286с. – ISBN 5-02-05442-9
828945
  Поддубный В.В. Методы инвариантного погружения и аппроксимации в рестриктивных задачах управления и фильтрации / В.В. Поддубный; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1993. – 270с.
828946
  Бабушкин В.Д. Методы инженерно-геологических и гидрогеологических исследований, применяемые при разведке месторождений в основных угольных бассейнах : обзор / В.Д. Бабушкин, А.М. Данилов, Г.А. Никитина и др. – Москва : ВИЭМС, [ОЦНТИ], 1974. – 36 с. – Библиогр.: с. 32-36 (45 назв.). – (Гидрогеология и инженерная геология / М-во геологии СССР ; Серия 8)
828947
  Ярг Л.А. Методы инженерно-геологических исследований процесса и кор выветривания / Л.А. Ярг. – Москва : Недра, 1991. – 136с.
828948
  Дусматов Б.А. Методы инновационного развития промышленных предприятий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 19-22


  Стаття присвячена основним поняттям інноваційного процесу та інноваційної діяльності. Для здійснення інноваційної діяльності промислових підприємств необхідна наявність інноваційного потенціалу підприємства, який характеризується як сукупність різних ...
828949
  Колтон Д. Методы интегральных уравнений в теории рассеяния : пер. с англ. / Д. Колтон, Р. Кресс. – Москва : Мир, 1987. – 311 с.
828950
  Алиев Р.А. Методы интеграции в системах управления производством / Р.А. Алиев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 269, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 264-268
828951
  Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений / Н.М. Матвеев. – Л., 1955. – 655с.
828952
  Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений / Н.М. Матвеев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1967. – 564с.
828953
  Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений : Дис... д-ра математич.наук: / Матвеев Н.М.;. – М., 1967. – 564л.
828954
  Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений : учебник / Н.М. Матвеев. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 766 с.
828955
  Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений : Учебное пособие / Н.М. Матвеев. – 5-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 832с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0476-X
828956
   Методы интенсивного обучения иностраннм языкам. – Горький
Вып. 4. – 1977
828957
   Методы интенсивного обучения иностраннм языкам. – Горький
Вып. 5. – 1979
828958
   Методы интенсификации добычи нефти. – М.-Л.
1. – 1946. – 321с.
828959
  Борисов А.Н. Методы интерактивной оценки решений / А.Н. Борисов, А.С. Левченков. – Рига, 1982. – 139 с.
828960
  Калмыков С.А. и др. Методы интервального анализа / С.А. и др. Калмыков. – Новосибирск : Наука, 1986. – 223 с.
828961
  Казьмин Ю.А. Методы интерполяции аналитических функций и их приложения : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 002 / Казьмин Ю.А. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
828962
  Ибрагимов И.И. Методы интерполяции функций и некоторые их применения / И.И. Ибрагимов. – Москва, 1971. – 518 с.
828963
  Корчагина Ю.И. Методы интерпретации аналитических данных о составе рассеянного органического вещества. / Ю.И. Корчагина, О.П. Четверикова. – М., 1980. – 228с.
828964
  Страхов В.Н. Методы интерпретации гравитационных и магнитных аномалий / В.Н. Страхов. – Пермь, 1984. – 71с.
828965
   Методы интерпретации и моделирования геофизических полей. – Свердловск, 1988. – 111с.
828966
   Методы интерпретации литогеохимических аномалий. – М., 1975. – 142с.
828967
   Методы интерпретации результатов литохимических поисков. – Москва : Наука, 1987. – 208с.
828968
  Миков Д.С. Методы интерпретаций магнитных аномалий / Д.С. Миков. – 2-е изд. – Томск, 1975. – 179с.
828969
  Трухаев Р.И. Методы инфлюентного анализа высоких порядков / Р.И. Трухаев. – Л., 1987. – 257с.
828970
  Деревянко А.П. Методы информатики в археологии каменного века / А.П. Деревянко. – Новосибирск, 1989. – 267с.
828971
   Методы информатики в радиофизических исследованиях окружающей среды. – Москва : Наука, 1989. – 255 с.
828972
  Ортенберг Ф.С. Методы инфракрасного зондирования Земли из космоса / Ф.С. Ортенберг. – М, 1987. – 63с.
828973
   Методы инфракрасной диагностики : сб. науч. трудов. – Минск : Институт тепло- и массообмена, 1982. – 143 с.
828974
  Кесслер И. Методы инфракрасной спектроскопии в химическом анализе / И. Кесслер. – Москва : Мир, 1964. – 287 с.
828975
  Быков В.И. и др. Методы исключения в компьютерной алгебре многочленов / В.И. и др. Быков. – Новосибирск, 1991. – 232с.
828976
   Методы испытаний нефтепродуктов. – М., 1928. – 68с.
828977
   Методы испытаний нефтепродуктов. – 3-е исп. и доп. изд. – Москва : Техника управления, 1931. – 84 с.
828978
   Методы испытания деталей и материалов машин и приборов. – М.
2. – 1962. – 64с.
828979
  Гар К.А. Методы испытания токсичности и эффективности инсектицидов / К.А. Гар. – Москва, 1963. – 288 с.
828980
   Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. – М.
1. – 1971. – 552с.
828981
   Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. – М., 1973. – 283с.
828982
   Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. – М.
2. – 1974. – 320с.
828983
   Методы исследований алгебраических и топологических структур. – К,, 1989. – 143с.
828984
   Методы исследований в иммунологии. – Москва, 1981. – 485 с.
828985
   Методы исследований в области технологии редкометательного сырья и охраны окружающей среды. – М., 1982. – 140с.
828986
   Методы исследования биопотенциалов : методическое пособие к большому практикуму по биофизике. – Москва : Саратовский университет, 1983. – 56 с.
828987
  Кирюков В.В. Методы исследования вещественного состава твердых горючих ископаемых : Учебное пособие для вузов / В.В. Кирюков. – Ленинград : Недра, 1970. – 240с.
828988
   Методы исследования журналистики. – Ростов -на-Дону, 1981. – 135с.
828989
  Романов В.В. Методы исследования коррозии металлов / В.В. Романов. – Москва : Металлургия, 1965. – 280 с.
828990
  Литвинов М.А. Методы исследования микроскопических грибов пресных и соленых (морских) водоемов / М.А. Литвинов. – Л., 1975. – 151с.
828991
  Посыпайко В.И. Методы исследования многокомпонентных солевых систем / В.И. Посыпайко. – Москва : Наука, 1978. – 255 с.
828992
  Меланхолин Н.М. Методы исследования оптических свойств кристаллов / Н.М. Меланхолин. – Москва : Наука, 1970. – 156с.
828993
  Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности / Н.В. Кузьмина. – Ленинград, 1970. – 115с.
828994
  Воробьев Ю.В. Методы исследования полупроводников / Ю.В. Воробьев. – Киев : Вища школа, 1988. – 232 с. – ISBN 5-11-000230-4


  Рассмотрены методы определения основных параметров полупроводниковых материалов. Изложены физические принципы методик исследования полупроводников, приведены схемы экспериментальных установок, проанализированы условия применимости различных методик и ...
828995
  Равич Ю.И. Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца PbTe, PbSe, PbS / Ю.И. Равич. – Москва : Наука, 1968. – 384с.
828996
  Корчагина Ю.И. Методы исследования рассеянного органического вещества осадочных пород / Ю.И. Корчагина. – Москва, 1976. – 229с.
828997
  Исакова Н.А. Методы исследования состава эластомеров / Н.А. Исакова. – Л, 1974. – 102с.
828998
  Вшивков С.А. Методы исследования фазового равновесия / С.А. Вшивков. – Свердловск, 1991. – 100с.
828999
  Вшивков С.А. Методы исследования фазового равновесия растворов полимеров / С.А. Вшивков. – Свердловск, 1990. – 98с.
829000
  Норакидзе В.Г. Методы исследования характера личности / В.Г. Норакидзе. – Тбилиси, 1975. – 243с.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,