Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
827001
  Димитров В.Ю. "Методологічний ландшафт" сучасної науки та управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 21-30


  Здійснюється аналіз практичного та теоретичного аспектів управління в ракурсі сучасної методологічної ситуації зі включенням до нього міждисциплінарного підходу. Осуществляется анализ практического и теоретического аспектов управления в ракурсе ...
827002
  Кремень В. "Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 4/5 (1000/1001). – С. 7-12. – ISSN 0131-6788


  Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на Загальних зборах НАПН України.
827003
  Стадніченко В.В. Методології вдосконалення Інтернет-комунікацій на ринку ергономічних меблів / В.В. Стадніченко, Т.О. Щекочіхіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 213-217. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
827004
  Артьомова Т. Методологічна анатомія глобальної фінансово-економічної кризи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 16-33. – Бібліогр.: 72 назв. – ISSN 1811-3141
827005
  Маслікова І.І. Методологічна база досліджень культурних інститутів // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – C. 8-12. – ISSN 2616-9967


  У статті досліджуються "атомістичні", "голістичні", "телеологічні" теорії соціальних інститутів, які заклада- ють методологічну базу досліджень культурних інститутів. У розгляді основних підходів до визначення соціального інституту з"ясовуються ...
827006
  Швець Н.В. Методологічна база зіставлення мотиваційних основ іхтіонімів англійської, французької та української мов // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 269-279. – ISSN 2309-1797
827007
  Сташко Г.І. Методологічна база та етапи дослідження жіночих образів у фольклорному пісенному тексті // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 143-150. – ISSN 2077-804X
827008
  Лазебна Н.В. Методологічна диференціація антропної сфери-донора формування образного компонента англомовної комп"ютерної термінолексики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 176-180
827009
  Павлов В.Т. Методологічна і логічна функція категорії причинності в кібернетиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
827010
  Наконечна В.В. Методологічна конвертація синергетики в хімію // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 37-39
827011
  Маноха І.П. Методологічна криза в психології: реальність дійсна чи уявна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  У статті здійснено спробу узагальнення найбільш перспективних, на думку автора, підходів до пояснення природи кризових явищ у психологічній науці. Запропоновані тлумачні моделі дають змогу не тільки позначити причину того чи іншого кризового явища в ...
827012
  Ларін Д.І. Методологічна криза кінця XIX століття та її значення у становленні нової психологічної парадигми // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 153-162. – ISBN 978-613-8-33760-7
827013
  Яковенко Юрій Методологічна невизначеність в епоху постмодерну ( з роботи І конгресу соціологічної асоціації України ) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.200-204. – ISSN 1810-2131
827014
  Фурман А.В. Методологічна оптика як інструмент мислевчинення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 2 (86). – С. 6-48. – ISSN 1810-2131
827015
  Філіпенко А.С. Методологічна основа геоекономічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 5-10.
827016
  Головчук В.М. Методологічна основа наукового аналізу норми права: поняття та структура // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 14-16. – ISBN 978-966-940-002-4
827017
  Котенко М.В. Методологічна основа наукового дослідження інтелектуальної власності як ціннісно-правового феномену // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 165-170. – ISSN 2524-017X
827018
  Козубцов І.М. Методологічна основа організації діяльності аспірантів в Збройних Силах України: аналітико-порівняльне обґрунтування феномену / І.М. Козубцов, Л.М. Козубцова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 150-156. – ISSN 2311-7249


  У статті автори аналітично порівняли методології наукової, навчальної та професійної діяльності у системі вищої військової освіти. Відмінності від загальнонаукової методології утворюють характерні ознаки феномену організації діяльності у Збройних Силах ...
827019
  Мірошниченко М. Методологічна основа системно-інформаційного підходу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 0132-1331
827020
  Філь О.А. Методологічна основа, структура та зміст теоретичної моделі розвитку конкурентоздатності сучасних організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 289-296. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
827021
  Фурман А.В. Методологічна реконструкція системомиследіяльнісного підходу до розуміння свідомості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (83). – С. 5-35 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1810-2131
827022
  Ярошовець Володимир Методологічна рефлексія історико-філософського процесу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.65-86. – ISSN 1810-2131
827023
  Ісраїлова Р. Методологічна роль діалектичного матеріалізму у пізнанні сутності життя // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
827024
  Дудник І. Методологічна роль категорії "суспільно-географічна система" в управлінні розвитком регіону / І. Дудник, О. Борисюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 23-26
827025
  Муратова І.А. Методологічна роль категорії заперечення в розробці принципів філософії освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 46-51. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
827026
  Будко В.В. Методологічна роль поняття "властивість" у фізичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
827027
  Б Методологічна спадщина Єжи Топольського / Б, угайова // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 181-186. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
827028
  Омельчук С.А. Методологічна сутність категорії дослідження із філософсько-гносеологічного погляду // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 36-41. – ISSN 2304-0629
827029
  Яковенко Ю.І. Методологічна травма в соціогуманітарних науках // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (85). – С. 128-148. – ISSN 1810-2131
827030
  Давоян Є.Е. Методологічна тріангуляція як ефективний засіб поліпшення психологічних досліджень // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 18-24. – ISBN 978-966-434-530-6
827031
  Зеленецький В. Методологічна функція загальної теорії боротьби зі злочинністю // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.143-157
827032
  Донченко О.П. Методологічна функція категорії свободи в праві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.157-159. – ISBN 966-568-656-9
827033
  Наконечна В.В. Методологічне визначення місця хімічної кінетики серед основних теорій хімії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 52-61


  Стаття присвячена розгляду особливостей функціонування хімічної кінетики в сучасній хімічній науці, зокрема, її роль у становленні синергетичного підходу та формуванні хімічної картини світу. Визначається, що хімічна кінетика є однією із основних ...
827034
  Гаєвська Л.А. Методологічне забезпечення дослідження розвитку державно-громадського управління освітою в історичній ретроспективі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 106-109
827035
  Вишновецька С.В. Методологічне забезпечення наукових досліджень у галузі трудового права: постановка проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 286-290. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються проблеми методологічного забезпечення наукових досліджень у галузі трудового права, зокрема, основні напрями підготовки наукових кадрів.
827036
   Методологічне забезпечення підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення системи суспільних та громадських ЗМІ : міжнародна наукова конференція, 24-25 травня 2007 року: матеріали. – Київ : Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. – 326с.
827037
  Селіванов В. Методологічне забезпечення сучасних процесів державотворення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 113-118. – ISSN 0132-1331
827038
  Третьяков А.І. Методологічне значення аналізу фізичного аспекту відображення та упорядкувальних властивостей систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
827039
  Чуйко В.Л. Методологічне значення вирізнення предмета та об"єкта наукового дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 48-54. – ISBN 966-628-197-5
827040
  Тенькова Л.В. Методологічне значення вирішення проблеми структури буття мови Жиля Дельоза як потреба сучасного соціокультурного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 32-40
827041
  Булгаков В.П. Методологічне значення дослідження таксонів при вирішенні проблем екологічної гармонізації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 9-10
827042
  Костєв В.М. Методологічне значення ідеї квазічастинок у фізиці / В.М. Костєв, С.С. Теслюк // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
827043
  Марусіна О.С. Методологічне значення когнітивної лінгвістики для сучасних студій філософії мови // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 34-35
827044
  Свідло М.С. Методологічне значення ленінської критики агностицизму для сучасного біологічного знання
827045
  Васянович Г. Методологічне значення наукової спадщини Івана Франка в осмисленні сутності війни як соціального явища // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 186-193. – ISSN 2078-4643
827046
  Горяч М.П. Методологічне значення принципу єдності теорії і практики в перетворенні природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
827047
  Вдовиченко Г.Г. Методологічне значення системно-структурних досліджень для сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
827048
  Середа Г.В. Методологічне значення типології релігійних організацій Ернста Трьольча // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 165-167
827049
  Чуйко В.Л. Методологічне значення фрактальної моделі соціальних інститутів суспільства консервативного розвитку / В.Л. Чуйко, Атаманчук-Ангел // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 65-66
827050
  Недбайло П.О. Методологічне значення юридичної науки // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
827051
  Лазарєва С.Ф. Методологічне і методичне забезпечення аудиту інформаційних технологій / С.Ф. Лазарєва, Р.Л. Ус // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 117-125


  Стаття присвячена дослідженню й узагальненню світового і вітчизняного досвіду з забезпечення аудиту інформаційних технологій (ІТ-аудиту).
827052
  Гірняк А. Методологічне обгрунтування психологічних змінних емпіричного дослідження ефективності модульно-розвивальної взаємодії / А. Гірняк, Г. Гірняк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 2 (84). – С. 177-191 : табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 1810-2131
827053
  Безносюк О.О. Методологічне обгрунтування психолого-педагогічних умов процесу спеціальної підготовки офіцерських кадрів у ВНЗ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 244-251


  У статті методологічно обгрунтовано психолого-педагогічні умови процесу спеціальної підготовки офіцерських кадрів у ВНЗ. При визначенні змісту спеціальних дисциплін військових кафедр ВНЗ необхідно виходити з методологічних основ, розроблених ...
827054
  Машкін В.В. Методологічне підґрунтя етики модерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Сучасні етичні дослідження характеризуються принциповою поляризацією підходів до визначення внутрішніх меж теоретичної етики та сфери її практичного застосування. Нові соціокультурні умови теоретизування спонукають до пошуку нових методологічних ...
827055
  Раєвнєва О.В. Методологічне підгрунтя побудови механізму управління потребою у фахівцях з вищою освітою в національній економіці / О.В. Раєвнєва, Е. Неубауєрова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 144-148. – ISBN 978-966-8177-71-2
827056
  Яворська В.В. Методологічне порівняння систематики розселення на адміністративно-територіальних та генетичних засадах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 11-16. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Традиційно головним напрямком дослідження територіальної організації населення у нашій країні лишається концепція територіальних систем розселення, жорстко прив"язаних до сучасного адміністративно-територіального устрою країни. У контексті державної ...
827057
  ОржеховськийС.П Методологічне тлумачення концепції життєсвіту // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 188-195
827058
  Антоненко Н.С. Методологічний аналіз використання інтерактивних технологій у процесі підготовки бакалаврів професійної освіти для нафтогазової галузі / Н.С. Антоненко, О.О. Прокопенко, Я.С. Руденко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 5-12. – ISSN 2074-8922
827059
  Антонюк П.Є. Методологічний аналіз військової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 23. – С. 388-399. – ISSN 1993-0917
827060
  Ожеван М.А. Методологічний аналіз гіпотетико-дедуктивних концепцій у біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
827061
  Сидоренко М.М. Методологічний аналіз деяких підходів до розв"язання проблеми несвідомого
827062
  Гайдай Т. Методологічний аналіз зрушень парадигмальної структури сучасної економічної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті на ґрунті застосування парадигмального підходу реалізовано методологічний аналіз структури та тенденцій розвитку сучасної економічної теорії, здійснено спробу осмислення природи її поліпарадигмальності, складної міжпарадигмальної та ...
827063
  Лефтеров В.О. Методологічний аналіз психологічної природи переживання самотності / В.О. Лефтеров, Г.С. Криворотько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті наводиться методологічний аналіз попередніх досліджень феномену самотності та визначається психологічна природа й чинники переживання самотності. В статье приводится методологический анализ предыдущих исследований феномена одиночества и ...
827064
  Жук Аделя Василівна Методологічний аналіз розсудку і розуму та проблема штучного інтелекту : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.01 / Жук Аделя Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 160л. – Бібліогр.:л.140-160
827065
  Харламенко В. Методологічний аналіз сучасних тенденцій професіоналізації викладача в умовах закладу вищої освіти // Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : монографія / Н.М. Атрощенко, О.О. Гиря, С.М. Грицай, О.В. Гузенко, Д.І. та ін. Дзвінчук. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 64-81. – ISBN 978-966-698-312-4
827066
  Кравчук А.А. Методологічний аналіз тенденції теретизації геології : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Кравчук А.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 25л.
827067
  Гринько П.О. Методологічний аспект діагностики об’єктів в економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 18-23. – ISSN 2222-4459
827068
  Марусіна О.С. Методологічний аспект лінгвістичних студій у контексті дослідження соціокультурних трансформацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 49-58
827069
  Марусіна О.С. Методологічний аспект мовних досліджень в соціокультурних трансформаціях // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 27-28
827070
  Меленко О.В. Методологічний аспект науково-правової спадщини Б.О. Кістяківського // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 37-40. – (Правознавство ; Вип. 478)
827071
  Будник О.Б. Методологічний аспект соціально-педагогічної діяльності // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 4. – С. 72-82. – ISSN 2078-7782
827072
  Голік О. Методологічний аспект теорії жанрів періодичних ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 113-120. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
827073
  Артамощенко В.С. Методологічний аспект формування професійної кваліфікації офіцерів сил оборони на шляху впровадження нових рівнів військової освіти // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 34-41. – ISSN 2618-1614


  За результатами аналізу кількісних показників галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій для підготовки військових кадрів, змісту і побудови перспективного каталогу військових посад осіб офіцерського складу, континууму професійної військової освіти ...
827074
  Гудзь О.Є. Методологічний вимір формування стратегічного портфеля фінансової безпеки підприємства / О.Є. Гудзь, В.М. Сотниченко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 63-68. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена опрацюванню методологічного виміру формування стратегічного портфеля фінансової безпеки підприємства. Розкрито сутність стратегії фінансової безпеки підприємства. Визначено принципи та запропоновано детальний алгоритм формування ...
827075
  Філіпенко А. Методологічний дискурс міжнародної економічної політики // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (18). – С. 5-21. – ISSN 1811-9824


  Стаття присвячена аналізу методологічного дискурсу міжнародної економічної політики (МЕП), який розглядається, з одного боку, в контексті структурних рівнів - з іншого, під кутом зору міжнародної (глобальної) політичної економії. Зокрема, з"ясовуються ...
827076
  Вітер Д. Методологічний дискурс постхристиянської теології // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 230-238. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядаються проблеми сучасного методологічного дискурсу християнської теології, який формується в радикалістських і фундаменталістських напрямах осмислення соціальних проблем розвитку суспільства та соціальної доктрини християнських церков".
827077
  Бурлуцький С.В. Методологічний дуалізм аналізу домогосподарства-системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 8-18 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
827078
  Ліпич І.І. Методологічний зміст поняття "життєсвіт" у контексті політологічних досліджень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 55-65
827079
  Сінченко О. Методологічний ізоморфізм як стиль наукового мислення Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 3-11. – ISSN 0236-1477
827080
  Сінченко О. Методологічний ізоморфізм як стиль наукового мислення Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 189-198
827081
  Слатвінська М. Методологічний інструментарій дослідження фіскальної політики держави // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 178-206. – ISSN 2409-9260
827082
  Бедрій М. Методологічний інструментарій наукового пізнання українського звичаєвого права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 12-22. – (Серія юридична ; вип. 69). – ISSN 0136-8168
827083
  Качурова С.В. Методологічний міф сучасних акторів консцієнтальних війн / С.В. Качурова, Є.В. Качуров, Ю.М. Походзіло // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 96-104. – ISSN 2311-4894
827084
  Бушинська В. Методологічний націоналізм в умовах глобалізації // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 347-349
827085
  Хохлова Н.М. Методологічний підхід до аналізу здатності міської громади до самоорганізації : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 101-104 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
827086
  Коюда В.О. Методологічний підхід до бізнес-планування розвитку підприємства / В.О. Коюда, М.І. Пасько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 394-402. – ISSN 2222-4459
827087
  Сухіна О.М. Методологічний підхід до визначення розміру диференціальної гірничої ренти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 89-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
827088
  Сухіна О.М. Методологічний підхід до визначення розміру екологічної ренти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 85-93. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
827089
  Кривицька О.Р. Методологічний підхід до оцінки затребуваності вищої освіти в Україні / О.Р. Кривицька, Л.Б. Коваленко, В.М. Ковальчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (50). – С. 42-49. – ISSN 2222-0712
827090
  Варналій З.С. Методологічний підхід до розроблення концептуальних засад щодо стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів / З.С. Варналій, О.В. Шевченко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (101). – С. 5-14. – ISSN 1562-0905
827091
  Селіверстова А.С. Методологічний підхід до системи корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 71-73
827092
  Жарінова Ф.Г. Методологічний підхід до управління формуванням інтелектуального капіталу підприємства : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 4-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
827093
  Колінько М.В. Методологічний підхід Еміля Дюркгейма до проблеми кризи культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)
827094
  Ваховський Л.Ц. Методологічний потенціал інтерпретації в історико-педагогічному дослідженні // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 76-85. – ISSN 2227-2747
827095
  Аракелян М.Р. Методологічний потенціал історичного підходу в дослідження правозахисної діяльності інституту адвокатури // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 183-189. – ISSN 2306-9082
827096
  Федоренко С.В. Методологічний потенціал навчання суспільно корисному служінню у формуванні гуманітарної культури студентів США // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 159-163. – ISSN 2078-1016


  У статті висвітлено сутнісні особливості навчання суспільно корисному служінню у практиці вищих навчальних закладів США.
827097
  Бойченко А.Ю. Методологічний пошук в полі дослідження філософії мови та сучасної культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 69-70
827098
  Лісовицький В.М. Методологічний принцип міждисциплінарності в історії економічної науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 16-22. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
827099
  Чирков О. Методологічний семінар з українознавства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 197-204


  У семінарі взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка: В. Крисаченко з доповіддю "Українознавство як наука" та в обговоренні проблем розвитку українознавства - А. Ціпко.
827100
  Леонов В.В. Методологічний та змістовний аспекти системного аналізу у воєнних дослідженнях / В.В. Леонов, І.М. Сівоха, А.І. Поляєв // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 42-47. – ISSN 2304-2699
827101
  Ніс О.В. Методологічний та культурологічний зміст парадигми нелінійного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 188-192. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про формування нелінійного мислення у сучасній науці.
827102
  Єфименко Т.І. Методологічний фундамент економічних поглядів М.І. Тугана-Барановського ( до 150-річчя від дня народження ) / Т.І. Єфименко, П.М. Леоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 7-26. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
827103
  Єфименко Т.І. Методологічний фундамент економічних поглядів М.І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження) / Т.І. Єфименко, П.М. Леоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 7-33. – ISSN 2305-7645
827104
  Слісаренко І.Ю. Методологічні аспекти аналізу і прогнозування міжнародних подій у журналістиці // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 179-185. – (Журналістика ; [Вип. 1])
827105
  Портоварас Т. Методологічні аспекти аналізу фінансових ризиків як інструменту управління ними // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 128-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
827106
  Ладиченко В. Методологічні аспекти взаємодії держави і громадянського суспільства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 9-13. – ISSN 0132-1331
827107
  Ковальчук С.С. Методологічні аспекти взаємодії національних і приватних економічних інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-6. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Аналізується процес взаємодії та взаємозбагачення національних і приватних економічних інтересів як сладових єдиної цілісної системи.
827108
  Герасименко В.В. Методологічні аспекти взаємозв"язку ресурсної бази банків і державної грошово-кредитної політики щодо підтримки розвитку реального сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 8-17
827109
  Нагорний В. Методологічні аспекти вивчення політичної культури України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 121-128. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті розглянуто листологію системного аналізу політичної культури.
827110
  Лебеда Г.Б. Методологічні аспекти визначення дефіциту бюджету та державного боргу : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 102-106 : Табл.
827111
  Котюк І.І. Методологічні аспекти визначення речових доказів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 131-136.
827112
  Бондаревська К.В. Методологічні аспекти використання персоналу в сфері аграрного виробництва // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 88-93. – ISBN 966-614-021-7
827113
  Антипенко В.Ф. Методологічні аспекти виокремлення міжнародної кримінології тероризму як напряму науки кримінологія / В.Ф. Антипенко, А.В. Антипенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 93-99


  У статті через визначення специфічних методів кримінологічної науки і специфічного предмету обгрунтовується наявність підстав для виокремлення напрямку науки кримінологи - міжнародної кримінології тероризму. В статье с помощью определения ...
827114
  Хілько Є.В. Методологічні аспекти відносин УПЦ-КП і УПЦ-МП у першому десятилітті XXI сторіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 208-215
827115
  Косьмій М.М. Методологічні аспекти впливу нематеріальних чинників на просторову структуру міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 158-163. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
827116
   Методологічні аспекти діагностики рекреагенної трансформації дубових лісів за різноманіттям угруповань ксилотрофних грибів та фітобіоти / В.В. Лавров, О.І. Блінкова, О.М. Іваненко, З.В. Поліщук // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 81-98. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (46)). – ISSN 1992-4917


  "Зміни екологічних умов дубових лісів зеленої зони міста показано на прикладі урочища «Голендерня» Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України та урочища «Товста», що на околиці м. Біла Церква. Вони спричинені нерегульованим рекреаційним ...
827117
  Буцька О.Ю. Методологічні аспекти діагностики фінансової стійкості вищого навчального закладу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 139-141
827118
  Васильченко З.М. Методологічні аспекти дослідження банківської реструктуризації : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 109-118 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
827119
  Резнік О.С. Методологічні аспекти дослідження детермінант ставлення громадян до державної влади / О.С. Резнік, О.Р. Козловський // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 46-58. – ISSN 1681-116Х


  Розглянуто соціологічні перспективи дослідження чинників ставлення громадян до державної влади. Ставлення до державної влади визначаються як реакції індивідів на діяльність різних органів влади, що зумовлені їхніми політичними, економічними та ...
827120
  Стороженко І.С. Методологічні аспекти дослідження Запорозької Січі кінця ХVI - середини Х VII ст. // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С. 3-18. – ISBN 966-551-159-9
827121
  Пащенко Ю.А. Методологічні аспекти дослідження іміджу політичного лідера у виборчій кампанії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 234-242


  Феномен іміджу політичного лідера розглянуто через теорію конвертації капіталів та мережеву теорію. Автор більш докладно зупиняється на вивченні іміджів українських політичних лідерів у рамках президентської виборчої кампанії 2010 року. Феномен имиджа ...
827122
  Ватаманюк З. Методологічні аспекти дослідження інституційного середовища підприємницької діяльності / З. Ватаманюк, Ю. Райта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.48-55. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
827123
  Прокопенко К.О. Методологічні аспекти дослідження місця сільського господарства у структурі національної економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 4-9
827124
  Тітар О.О. Методологічні аспекти дослідження освіти як фактора економічного розвитку / О.О. Тітар, В.І. Удодова, В.І. Шаповал // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 100-101. – ISSN 2075-4892
827125
  Тарахонич Т.І. Методологічні аспекти дослідження правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 20-26. – ISSN 1563-3349
827126
  Сафін О.Д. Методологічні аспекти дослідження проблеми вдосконалення управлінської діяльності в особливих умовах: психолого-акмеологічний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті викладені найбільш важливі методологічні аспекти дослідження проблеми удосконалення управлінської діяльності військового керівника в особливих умовах, визначена специфіка її психолого-акмеологічного супроводу. Ключові слова: управлінська ...
827127
  Мартинюк О.В. Методологічні аспекти дослідження проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X - перша половина XVII ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 123-128. – ISSN 1563-3349
827128
  Нетецька Є.В. Методологічні аспекти дослідження символу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 122-124
827129
  Заліско О. Методологічні аспекти дослідження структури капіталу ТНК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-54. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено головні методологічні аспекти аналізу структури капіталу ТНК на основі спеціальних фінансових коефіцієнтів, передусім ліквідності та фінансового левериджу. Визначено специфіку та особливості застосування окремих груп коефіцієнтів, виявлено ...
827130
  Васильченко З. Методологічні аспекти дослідження сутності банківських установ як фінансових посередників // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-23. – ISSN 1605-2005
827131
  Югас Е.Ф. Методологічні аспекти дослідження фундаментальних категорій ринку праці // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 39-41. – (Економіа ; Вип. 19)
827132
  Прилуцький Р.Б. Методологічні аспекти економіко-правового підходу до розробки правового механізму забезпечення розвитку економіки України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 68-85. – ISSN 2222-5374
827133
  Ткачук І.Г. Методологічні аспекти економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.3-7
827134
  Анненкова О.В. Методологічні аспекти ефективного використання трудового потенціалу // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.18-23
827135
  Носенко Е.Л. Методологічні аспекти забезпечення запам"ятовування інформації при розробці дистанційних навчальних курсів : Методичний посібник / Е.Л. Носенко, С.В. Чернишенко; МОН України; Дніпропетровський нац. ун-т; Наук.-метод. центр дистанційного навчання АПН України при ДНУ. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2003. – 88с. – Присвячується 85-річчю Дніпропетровського національного університету. – ISBN 966-551-123-8
827136
  Маркіна І.А. Методологічні аспекти закономірностей управління сучасною соціально-економічною системою // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.47-50. – (Економічні науки ; № 2)
827137
  Данніков О. Методологічні аспекти і рекомендації щодо надання страхових послуг на основі впровадження комплексної системи управління якістю // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 27-31. – ISSN 1606-3732
827138
  Кондрашихін А.Б. Методологічні аспекти ідентифікації кафедри у просторі вищої школи // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 7-20


  Розглянуто структуру територіального розподілу кафедр зі спеціальності "Фінанси і кредит" по місту Києву. Запропоновано методологію відбору показників для оцінки територіальної організації вищої освіти з використанням поширених даних й інформаційних ...
827139
  Фролова М.Ю. Методологічні аспекти інституціонального аналізу державного регулювання підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 183-190. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
827140
  Мазоренко Д. Методологічні аспекти інтеграції суспільства, інтелігенції і освітян на виклики глобальної кризи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 17-18. – ISSN 1562-529Х
827141
  Проценко В.М. Методологічні аспекти інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 166-172. – ISSN 2222-0712
827142
  Литовченко І.Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу : монографія / І.Л. Литовченко. – Київ : Наукова думка, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-00-0877-5
827143
  Семків В. Методологічні аспекти історико-правової доктрини української державності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 41-51. – ISSN 1026-9932
827144
  Костюк Л. Методологічні аспекти історико-типологічного дослідження етнічної ментальності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 287-298. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6
827145
  Леоненко Петро Михайлович Методологічні аспекти історії економічної теорії в контексті її розвитку : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.01.04 / Леоненко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 70 назв
827146
  Леоненко П.М. Методологічні аспекти історії української економічної думки (19-20 ст.) : монографія / П.М. Леоненко. – Київ : ІАЕ УААН, 2004. – 434 с. – ISBN 966-669-099-3
827147
  Лук"янець К.Ю. Методологічні аспекти каталогізації аркушевих видань доби Української революції 1917 - 1921 рр. (на основі колекції листівок Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / К.Ю. Лук"янець, О.Ф. Шорсткіна // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 581-590. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
827148
  Котюк І.І. Методологічні аспекти класифікації досліджень у сфері судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 73-82.
827149
  Котюк І.І. Методологічні аспекти класифікації слідів у криміналістиці та закономірності слідоутворення // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 120-126.
827150
  Кудлата К.В. Методологічні аспекти класифікації та сутність механізмів державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 136-139 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
827151
  Бутко М.П. Методологічні аспекти кластеризації промислового комплексу регіону / М.П. Бутко, Г.М. Саміййленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 38-43
827152
  Франко А. Методологічні аспекти моделі джерелознавчої текстологічно-атрибуційної співпраці редакторів видань Шевченкового "Кобзаря" І. Франка (Львів, 1908) та В. Доманицького (Петербург, 1907; 1908) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 37-52. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
827153
  Черевко О. Методологічні аспекти моделювання програмної реалізації конкурентної стратегії соціально-економічного розвитку регіону // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 4. – С. 31-38
827154
  Жорнова О.І. Методологічні аспекти модернізації професійної підготовки майбутніх учителів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 270-276
827155
  Дудник Ю.П. Методологічні аспекти модернізації ринку освітніх ресурсів України // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 26-32.
827156
  Малихіна О.М. Методологічні аспекти мотивації людського капіталу в умовах інноваційного розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 122-126
827157
  Цимбал Н.А. Методологічні аспекти мотивологічних досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 88-92. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюються методологічні аспекти вивчення явища мотивації в лексиці. Описано методологічні принципи мотивологічних досліджень та методику виконання мотиваційного аналізу.
827158
  Коблянська О.І. Методологічні аспекти обліку взаємовідносин материнського підприємства з дочірнім / О.І. Коблянська, О.М. Капран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-30. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто виникаючі проблеми і невідповідності українського законодавства у сфері взаємин материнського підприємства з дочірнім. Формалізовано різні підходи розрахунку валових витрат, у зв"язку з плутаниною в трактуванні консолідованого бюджету для ...
827159
  Слюсарчук Л.І. Методологічні аспекти обліку матеріальних запасів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-72. – (Економіка ; Вип. 39)


  Викладено методологію обліку товарних і матеріальних запасів в умовах інфляційних процесів на основі двох основних систем: періодичній і безперервній. На конкретних прикладах виконано аналіз оцінок списання товарно-матеріальних запасів у реалізацію.
827160
  Польова Г.В. Методологічні аспекти обліку операцій з фінансової оренди нематеріальних активів / Г.В. Польова, Л.П. Падалко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 129-134 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
827161
  Дишко І.Ю. Методологічні аспекти обліку та аудиту діяльності підприємства з іноземними інвестиціями : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.Ю. Дишко, Н.В. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 246-251. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
827162
  Меліхова Т.О. Методологічні аспекти організації обліку та аудиту матеріалів та палива на підприємстві / Т.О. Меліхова, А.І. Філатова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 26-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
827163
  Сергієнко С.А. Методологічні аспекти організації перевірки академічних текстів на плагіат / С.А. Сергієнко, В.О. Огарь, Г.А. Сивякова // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред. Загірняк М.В. – Кременчук, 2018. – № 1 (5). – С. 182-184. – ISSN 2221-5190


  В умовах розвитку системи української освіти та наближення її до європейських стандартів важливого значення набуває розвиток академічної культури у закладах вищої освіти.
827164
  Козьяков І. Методологічні аспекти організації прокурорської діяльності на сучасному етапі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 23-33
827165
  Проценко Я.Б. Методологічні аспекти оцінки економічної стійкості підприємств // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 86-94. – ISSN 1562-0905
827166
  Голубєва К.С. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 133-138


  Автор у своїй статті розглянув проблеми оцінки ефективності інновацій в умовах ринкових відносин; запропонував використання цілісної моделі оцінки ефективності інновацій та визначив основні принципи такої оцінки. Автор також обгрунтував особливості ...
827167
  Терон І.В. Методологічні аспекти оцінки постіндустріальних трансформацій ринку праці в економічному просторі України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 126-130
827168
  Корнійчук Г.В. Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу агроформувань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 3-8. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6792
827169
  Жуковська Ю.Г. Методологічні аспекти перегляду класифікації основної продукції // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 54-56. – Бібліогр.: 6 назв
827170
  Козьяков І. Методологічні аспекти предметизації прокурорського нагляду // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 31-37
827171
  Косорукова Г.А. Методологічні аспекти природничонаукового знання про простір // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
827172
  Шашкова Л. Методологічні аспекти проблеми інтеграції природничо-наукового та соціально-гуманітарного знання // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 309/310 : Філософія. – С. 9-13. – (Філософія)
827173
  Пономарьов А. Методологічні аспекти проблеми української міграції // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 47-51. – ISBN 1-55195-156-8
827174
  Гречка В.М. Методологічні аспекти проведення аналізу та оцінки обстановки керівним складом органів управління об"єктового рівня при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації трехногенного та природного характеру // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 18-20
827175
  Кульпінський С. Методологічні аспекти прогнозування відсоткових ставок на фінансовому ринку України в контексті IS - LM моделі : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 46-51 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
827176
  Дорофєєва Н. Методологічні аспекти прогнозування потреби у банкнотах на регіональному рівні : готівково-грошовий обіг / Н. Дорофєєва, Н. Хижняк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 23-27 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
827177
  Товканець О.С. Методологічні аспекти професійної діяльності педагога вищої школи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 176-178. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
827178
  Кільдеров Д.Е. Методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 91-96. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
827179
  Окуленко І.М. Методологічні аспекти психологічної підготовки пілотів до польотів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-91. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну готовність й налаштованість на кожен політ, напруження сил, здібностей та уваги, що відповідає вимогам конкретного польоту й забезпечує його успішність як у звичайних умовах, так і за ускладнень обстановки, що вимагає ...
827180
  Буцик І.М. Методологічні аспекти реалізації системного підходу у формуванні дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 21-27. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
827181
  Кунєв Ю.Д. Методологічні аспекти розвитку публічного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 122-129
827182
  Кирилюк Є.М. Методологічні аспекти системного підходу до дослідження еволюції економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 10-15
827183
  Булах Т.М. Методологічні аспекти стратегічного планування соціального розвитку села / Т.М. Булах, Л.О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 198-202
827184
  Щукін Д.В. Методологічні аспекти стратегічного управління діяльністю промислового підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 144-148. – ISSN 2306-6806
827185
  Пономаренко В.С. Методологічні аспекти стратегічного управління інвестиційними процесами // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.3-8
827186
  Гончар О.В. Методологічні аспекти стратифікації сукупності при вибірковому обстеженні малих підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
827187
  Борисюк О. Методологічні аспекти суспільно-географічної оцінки чинників розвитку регіональних авіатранспортних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються методологічні аспекти суспільно-географічної оцінки чинників розвитку регіональних авіатранспортних систем. Проводиться класифікація чинників, від яких залежить компонентна та територіальна структури РАТС, їх місце у складі господарського ...
827188
  Козлик І.В. Методологічні аспекти теорії літературного стилю О.В. Чичеріна = Методологические аспекты теории литературного стиля А.В. Чичерина : (repetitorium к теме) : (repetitorium до теми) / І.В. Козлик ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім.В.Стефаника, Ін-т філол. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – 44 с. – До 110-роковин від. дня народження доктора філол. наук, проф. Олексія Володимировича Чичеріна. – ISBN 978-617-7009-17-6
827189
  Смичковська О.М. Методологічні аспекти удосконалення викладання графічних дисциплін у закладах вищої освіти / О.М. Смичковська, В.П. Бредньова, І.М. Прохорец // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 155-161. – ISSN 2414-5076
827190
   Методологічні аспекти фінансово-економічного обгрунтування проектів космічної техніки / А.П. Алпатов, В.Т. Марченко, П.П. Хорольський, Н.П. Сазіна // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 6 (91). – С. 49-59. – ISSN 1561-8889


  Описано методологічний підхід до фінансово-економічного обґрунтування проектів зі створення космічної техніки за показниками затрат, економічної і технічної ефективності та ризиків. Описан методологический подход к финансово-экономическому обоснованию ...
827191
  Прилуцький А.М. Методологічні аспекти формування аграрного ринку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. ё52-158. – ISSN 2221-1055
827192
  Ткаченко М.Ю. Методологічні аспекти формування емоційної компетентності майбутніх хормейстерів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 65-72. – ISSN 2414-5076
827193
  Малихін О. Методологічні аспекти формування соціальної компетентності майбутніх педагогів / О. Малихін, Т. Василюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 6-10. – ISSN 2308-4634
827194
  Мачулна І.І. Методологічні виміри інноваційних змін в освіті // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 111-115. – ISSN 2519-2884
827195
  Грицик Л. Методологічні витоки зіставлення // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 46-73. – ISBN 978-966-374-533-6
827196
  Ігнатенко С. Методологічні відмінності бухгалтерського та податкового обліку результатів обмінних операцій з іноземною валютою : бухгалтерський облік / С. Ігнатенко, Р. Бондарчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-23
827197
  Наєнко М. Методологічні візії, дискурси і перспективи на межі століть // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 26-31. – ISBN 978-966-2133-74-5
827198
  Дем"янова О. Методологічні властивості верховенства права в цивільному судочинстві України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 85-89. – ISSN 2409-4544
827199
  Шевців М. Методологічні детермінанти розвитку інтуїтивної культури юриста // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 122-125
827200
  Шевців М. Методологічні детермінанти розвитку інтуїтивної культури юриста // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 87-90
827201
  Павко А.І. Методологічні домінанти сучасної парадигми педагогічної науки / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 191-194
827202
  Петренко Н.О. Методологічні елементи стратегічного упрвління підприємствами аграрного сектору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
827203
  Дядищева-Росовецька Методологічні замітки до комплексного лінгвофольклористичного аналізу поетики Мефодіївського перекладу Пісні над Піснями // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 42. – С. 121-139. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено деяким методологічним питанням, що виникають при лінгвофольклористичному аналізі поетики Мефодіївського перекладу Пісні над Піснями, яку розглядаємо як текст усно-поетичний, згодом опрацьований літературно. Окреслено параметри ...
827204
  Махачашвілі Р.К. Методологічні засади аналізу англомовної інновації лінгвосфери сучасного буття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 56-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 60-61; 8 п. – ISSN 1729-360Х
827205
  Гондюл В.П. Методологічні засади аналізу та прогнозування міжнародних відносин і міжнародних політичних конфліктів на зламі тисячоліть // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 1. – С.3-28. – Бібліогр. 29 назв.
827206
  Лігоненко Л. Методологічні засади антикризового управління : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 15-18
827207
  Васильченко З. Методологічні засади антикризового управління банком // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 94-106 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
827208
  Малюга Н.М. Методологічні засади бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу: історико-правові передумови / Н.М. Малюга, І.В. Замула // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 112-118. – ISSN 1729-7206
827209
  Чаплюк О. Методологічні засади взаємодії національної та міжнародної правотворчості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 21-26
827210
  Берестень О.С. Методологічні засади вивчення німецькомовної преси (1905-1914 рр.) як історичного джерела // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 164-168. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
827211
  Гримич М. Методологічні засади вивчення систем спорідненості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 35-39
827212
  Мала Н. Методологічні засади вивчення системи пенсійного забезпечення // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 258-262. – ISBN 978-617-8034-37-5
827213
  Школьна О. Методологічні засади вивчення українського фарфору-фаянсу кінця XIX - початку XXI століття // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні (Київ). – C. 298-315
827214
  Вишневська Л.Б. Методологічні засади вивчення фразеологічних інновацій (на матеріалі польської мови) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 23-24
827215
  Шаціло Н.І. Методологічні засади визначення рівня економічної стійкості сільськогосподарських підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 169-174 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
827216
  Ольшанська О.В. Методологічні засади визначення чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
827217
  Васиньова Н.С. Методологічні засади використання системного підходу дослідження розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть XX - початок XXI століття) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 33-37. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
827218
  Пантелеєв Володимир Павлович Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 243-249. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито зміст методології проведення контролю, методолога внутрішнього контролю з урахуванням загальнонаукових основ; встановлено, що методологія передбачає наявність мети, застосування певних прийомів та способів досягнення цієї мети, а ...
827219
  Балинська О.М. Методологічні засади герменевтики та прагматизму у процесі тлумачення норм права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 3-12. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
827220
  Любохинець Л.С. Методологічні засади гнучкого управління системою економічної безпеки підприємств / Л.С. Любохинець, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 216-221. – ISSN 2222-4459
827221
  Чімишенко С.М. Методологічні засади грошового забезпечення військовослужбовців // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 61-66
827222
  Захарченко М.С. Методологічні засади деліберативної моделі демократії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захарченко Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 185 арк. – Бібліогр.: арк. 170-185
827223
  Плескач В.Л. Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку / В.Л. Плескач, А.В. Кулик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 27-35
827224
  Луценко С. Методологічні засади державного управління в умовах модернізації сучасної системи освіти // Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : монографія / Н.М. Атрощенко, О.О. Гиря, С.М. Грицай, О.В. Гузенко, Д.І. та ін. Дзвінчук. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 81-98. – ISBN 978-966-698-312-4
827225
  Павлов В. Методологічні засади дистанційного навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (208). – С. 36-42. – ISSN 1682-2366


  Осмислюється роль методології в організації дистанційного навчання у вищій школі. Особлива увага звертається на зміст і форму цього процесу.
827226
  Мокрий О.М. Методологічні засади діагностування матеріалів і елементів конструкцій за розподілом швидкості поверхневих акустичних хвиль : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Мокрий Олег Мирославович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
827227
  Користін О.Є. Методологічні засади діяльності підрозділів фінансової розвідки щодо протидії відмиванню коштів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 88-95
827228
  Задорожна О.Г. Методологічні засади дослідження антикризових господарських трансформацій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 34-40. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
827229
  Хвесик Ю.М. Методологічні засади дослідження взаємозв"язку конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємств АПК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 31-33
827230
  Джаман В.О. Методологічні засади дослідження відповідності систем розселення територіальній структурі суспільно-географічних комплексів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 87-92. – Бібліогр.: 7 назв
827231
  Шабашова Л.Ю. Методологічні засади дослідження етногеографічних процесів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 88-92. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-95774-3-8
827232
  Глотов Б.Б. Методологічні засади дослідження етнополітичних чинників українського державотворення / Б.Б. Глотов, С.С. Марасюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 109-114. – ISSN 2072-1692
827233
  Курило М.П. Методологічні засади дослідження єдності цивілістичного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 363-374. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
827234
  Крупка М.І. Методологічні засади дослідження інтелектуального потенціалу в контексті економічної безпеки / М.І. Крупка, І.О. Ревак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 20-25. – ISSN 2222-4459
827235
  Хомин І.Є. Методологічні засади дослідження міжпартійних взаємодій у суспільствах, що трансформуються // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 38-43. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
827236
  Бойко С. Методологічні засади дослідження національної самосвідомості українців та процесів націєтворення в Україні / С. Бойко, Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Представлено методологічні засади дослідження національної самосвідомості українців та процесів націє творення в Україні. Аналізується процес специфікації української національної самосвідомості, який зумовлюється історико-культурною самобутністю ...
827237
  Балдич Н. Методологічні засади дослідження проблем державного регулювання фінансових ринків // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 107-113


  Показано, що для сучасних досліджень фінансових ринків характерним є відхід від уявлень про досконалість ринків та визнання неминучих ситуацій неспроможності ринку, що пояснюють потребу в державному втручанні в роботу ринків. The author shows that ...
827238
  Гулик А.Г. Методологічні засади дослідження проблем оптимізації цивільного судочинства // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 80-89. – ISSN 2413-1342
827239
  Кривов"язюк І. Методологічні засади дослідження розвитку машинобудівного комплексу України / І. Кривов"язюк, Л. Кривов"язюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 68-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
827240
  Горєв В.О. Методологічні засади дослідження свободи договору в цивільному праві України. // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
827241
  Лазебник Ю.О. Методологічні засади дослідження соціальних медіа у ресторанному бізнесі як інструменту протидії наслідкам COVID-19 / Ю.О. Лазебник, М.Г. Івасенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 152-158. – ISSN 2222-0712
827242
  Демчук Н. Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 113-119. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
827243
  Середюк В.В. Методологічні засади дослідження юридичної відповідальності в науці права України тпа Польщі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 241-250
827244
  Дроздова Л. Методологічні засади дослідження якості життя працюючого населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 24-32
827245
  Мацуй А.М. Методологічні засади енергоефективного інваріантного керування подрібненням-класифікацією руд на основі непрямих прогностичних оцінок характеристик сировини та обладнання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Мацуй Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 97 назв
827246
  Сватко Ю.І. Методологічні засади європейського філософування в аспекті софійного синтезу // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 3-27
827247
  Буркальцева Д.Д. Методологічні засади забезпечення економічної безпеки держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 57-61
827248
  Мартинишин Г.Й. Методологічні засади застосування права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 9-12. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
827249
  Коротун О.В. Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 117-129. – ISSN 1998-6939
827250
  Суходоля О.М. Методологічні засади ідентифікації та стратегування рівня енергетичної безпеки України / О.М. Суходоля, Ю.М. Харазішвілі, Д.Г. Бобро // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 20-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
827251
  Іваницька О.М. Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 45-57 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
827252
  Ковальська Є.В. Методологічні засади індексу статутної характеристики Уорнера // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 3 (62). – С. 68-76. – ISSN 1681-116Х
827253
  Павко А.І. Методологічні засади інноваційних процесів в системі вищої освіти України / А.І. Павко, А.Ф. Павко // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 14-21. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
827254
  Мачуліна І.І. Методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти в Україні // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 59-64. – ISSN 1993-5560


  Статья посвящена проблеме инновационного развития высшего образования, связанной с необходимостью формирования специалиста нового типа.
827255
   Методологічні засади інтегральної оцінки ефективності землеустрою та землевпорядкування в межах територій сільських рад / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.О. Капінос, О.М. Канівець // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 23-36. – ISSN 2306-1677
827256
  Захожай К.В. Методологічні засади інформаційного забезпечення місцевих бюджетів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-42.
827257
  Козловська М.В. Методологічні засади інформаційного забезпечення регулювання розвитку туризму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 290-294. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
827258
  Бокал Г.В. Методологічні засади історико-філософського дослідження філософії тибетського буддизму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 3-10


  Стаття присвячена розкриттю ключових методологічних засад історико- філософського дослідження тибетського буддизму. The article is devoted to discovering the main methodological principles of historical and philosophical research of theTibetan ...
827259
  Матяш І.Б. Методологічні засади й понятійний апарат архівознавства // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 124-134. – ISSN 0130-5247
827260
  Климчук О.В. Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 57-62. – ISSN 2222-4459
827261
  Кушнаренко Н.М. Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографознавчих досліджень // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 84-94. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються основні складові методологічного апарату наукових досліджень з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства.
827262
  Павліченко Є. Методологічні засади компаративного аналізу в системі юридичних досліджень / Є. Павліченко, О. Стець, Р. Шелудяков // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 210-214. – ISSN 2663-5313
827263
  Масензов А.І. Методологічні засади компетенції парламенту в сфері забезпечення національної безпеки та оборони // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 163-168. – ISSN 1563-3349
827264
  Ткач І. Методологічні засади комплексного дослідження кредитного процесу // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 21-32. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
827265
  Подорожна Т. Методологічні засади конституціоналізації правового порядку: загально- та спеціально-правові проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 113-121. – ISSN 1026-9932
827266
  Ляшенко І.В. Методологічні засади концепції "нового історизму" В. Дільтея // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 151-154
827267
  Деркач С.П. Методологічні засади кооперативного навчання // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 350–354. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
827268
  Нагара М. Методологічні засади коучингу як процесу розвитку трудового потенціалу працівників // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 24-28. – ISSN 1818-2682
827269
  Головко Б. Методологічні засади культурної антропології // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 11-21. – ISBN 978-966-2241-22-8
827270
  Шейко В.М. Методологічні засади культурології: історіографічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 75. – С. 7-15. – ISSN 2410-5325
827271
  Камінський О.Є. Методологічні засади міграції ІТ-інфраструктури підприємств до динамічного хмарного середовища // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 95. – C. 133-145. – ISSN 2616-6437
827272
  Пилипенко І. Методологічні засади міжнародних класифікацій країн за типом економічного розвитку / І. Пилипенко, Н. Парфенцева, В. Попова // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 57-70 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
827273
  Ляшенко О. Методологічні засади моніторингу якості освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 47-49
827274
  Гацура В.Я. Методологічні засади мотиваційного управління малим підприємством // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.214-216. – (Технічні науки ; № 17)
827275
  Тадеєв П. Методологічні засади навчання обдарованих школярів у США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 65-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено методологічні засади навчання обдарованих школярів у США. Основна увага зосереджується на висвітленні процесу подолання труднощів, які виникають в американських учителів, в зв"язку з навчанням і вихованням обдарованих школярів. ...
827276
   Методологічні засади навчання та залучення медичних сестер до профілактики серцево-судинних захворювань / Т.С. Ласиця, Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська, О.О. Дзізінська // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 50-59. – ISSN 2310-4910


  "обгрунтування заходів щодо оптимізації підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою (МСМО) до впровадження локального протоколу медичної допомоги «Профілактика серцево-судинних захворювань (ССЗ)» в Державній науковій установі ...
827277
  Нагорічна О.С. Методологічні засади наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 130-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
827278
  Біленчук П. Методологічні засади наукового забезпечення кримінального провадження // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 14 (347). – С. 13-15
827279
  Юлдашев О. Методологічні засади нормотворчої діяльності органів державного управління // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-102. – ISSN 0132-1331
827280
  Лесовой Л.В. Методологічні засади нормування та підвищення точності вимірювання витрати і кількості плинного енергоносія методом змінного перепаду тиску : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Лесовой Леонід Васильович ; М-во освіти і молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
827281
  Ягупова О.В. Методологічні засади обгрунтування детермінантів розвитку практичного мислення майстрів виробничого навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 71-74. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні детермінанти розвитку практичного мислення педагогів у психологічній науці, визначаються методологічні засади обґрунтування детермінантів його розвитку у майстрів виробничого навчання з позицій суб"єктно-діяльнісного ...
827282
  Крутова А. Методологічні засади обліку трансакційних витрат / А. Крутова, М. Макуха // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 67-70. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
827283
  Самойлік М.С. Методологічні засади оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 187-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
827284
  Трегубова Г. Методологічні засади організації управління самостійною роботою студентів ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 261-263


  Розглянуто питання методології управління самостійною роботою студентів. Обгрунтовуються рекомендації організації щодо системи управління самостійною роботою студентів.
827285
  Дорош О. Методологічні засади охорони земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 8. – С. 19-23
827286
  Венедіктова В І. Методологічні засади охоронюваних законом інтересів у приватному праві : монографія / І.В. Венедіктова. – Харків : Нове Слово, 2011. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 277-258. – ISBN 978-617-568-111-4
827287
  Мартиненко В. Методологічні засади оцінки ефективності інвестиційцного процесу у перехідній економіці України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.79-85. – ISBN 966-73-53-51-Х
827288
  Попов В.Ю. Методологічні засади оцінки конкурентної складової національного ринку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-58.
827289
  Бєлова І.В. Методологічні засади оцінки рівня витрат, необхідних для стабілізації економіки в посткризовий період // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 89-98. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
827290
  Ситник Г.В. Методологічні засади оцінки якості фінансових планів підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 30-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
827291
  Майданевич П.М. Методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 125-131 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
827292
  Гуржій А. Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні / А. Гуржій, В. Гапон // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.23-32
827293
  Ковтун Н.В. Методологічні засади оцінювання якості життя населення України в котексті міжнародних підходів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 54-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
827294
  Бутник-Сіверський Методологічні засади патентного ландшафту в системі інтелектуальної національної безпеки / Бутник-Сіверський, Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (120). – С. 71-86. – ISSN 2308-0361
827295
  Буряк В. Методологічні засади педагогічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-47. – ISSN 1682-2366
827296
  Сухарніков Ю. Методологічні засади перебудови й осучаснення вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 35-61. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються розбіжності сутнісних засад функціонування систем вищої освіти в Україні та європейського простору вищої освіти, а також пов"язані з цим розбіжності у дидактичному трактуванні основоположних термінів, які забезпечують розробку адекватного ...
827297
  Шішова І.А. Методологічні засади підвищення якості прийняття управлінських рішен // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 309-311. – (Право. Економіка. Управління)
827298
  Меняйло В. Методологічні засади підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 106-120. – ISSN 2307-4906
827299
  Пономарьова Н.О. Методологічні засади підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 32-43. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
827300
  Великий Ю.В. Методологічні засади підтримки інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України / Ю.В. Великий, К.Л. Нетудихата // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 10-15. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
827301
  Горин В. Методологічні засади пізнання зовнішнього середовища функціонування фінансового механізму суспільного добробуту: інституційний підхід / В. Горин, КізимаТ, О. Квасниця // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (72). – С. 8-24. – ISSN 1818-5754
827302
  Мороз Юлія Юзефівна Методологічні засади побудови податкової статистики : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Мороз Ю.Ю.; Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
827303
  Мазаракі А. Методологічні засади побудови рейтингової системи оцінювання діяльності комерційних банків : аналізують науковці / А. Мазаракі, Н. Шульга // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 26-30 : Табл., рис.
827304
  Чечетов М. Методологічні засади приватизації в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 5-17. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
827305
  Караїм О.А. Методологічні засади розвитку екологічного менеджменту в Україні / О.А. Караїм, З.В. Лавринюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 49-53 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
827306
  Брич В. Методологічні засади розвитку коучингу в Україні / В. Брич, М. Нагара // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 18-23
827307
  Шкода М.С. Методологічні засади розвитку систем кластерного партнерства національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Шкода Мар"яна Сергіївна ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 52 назви
827308
  Ніколайчук Г.Г. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 145-152
827309
  Немеш П.Ф. Методологічні засади розуміння сутності законного представництва у цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 21-24
827310
  Полторак А.С. Методологічні засади систематизації фінансової безпеки держави / А.С. Полторак, А.О. Зайко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 65-71 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
827311
  Савка І.В. Методологічні засади системи підготовки майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти на засадах інтеграції // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 246-261. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
827312
  Сливка Т.О. Методологічні засади системного структурування корпоративної власності в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 102-104. – ISBN 978-966-188-219-4
827313
  Гетьман А. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-19. – ISSN 0132-1331
827314
  Абизов В.А. Методологічні засади створення етнодизайну середовища // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 3-10. – ISSN 2415-8151
827315
  Пенькова О.Г. Методологічні засади стратегії соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 48-55
827316
  Побурко Я.О. Методологічні засади стратегічного планування діяльності лісогосподарського комплексу регіону / Я.О. Побурко, О.М. Шубалий // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 26-36. – ISSN 1562-0905
827317
  Фрейман Г. Методологічні засади структурування навчального історичного змісту // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 35-41
827318
  Кобильник В.В. Методологічні засади субнаціонального порівняльного аналізу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 49-51
827319
  Руденко С.В. Методологічні засади сучасних концепцій дослідження історії української філософії : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Руденко Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
827320
  Руденко С.В. Методологічні засади сучасних концепцій дослідження історії української філософії : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Руденко Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 391 л. – Бібліогр.: л. 348-391
827321
  Краснова М. Методологічні засади сучасного екологічного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються науково-правові та методологічні підходи до поняття сучасного екологічного права, його предмета, системи, правових форм та принципів. В статье рассматриваются научно-правовые и методологические подходы к понятию современному ...
827322
  Ковальова С.Б. Методологічні засади сучасної інноватики // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
827323
  Сидор В.Д. Методологічні засади та історичні передумови формування сучасного земельного законодавства і права України / Сидор В.Д. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2013. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 150-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-02-2
827324
  Ковтун Н. Методологічні засади та методика статистичного оцінювання умов зовнішньої торгівлі / Н. Ковтун, Бабірад-Лазунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-31. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  В статті розроблено методологічні засади та методичне забезпечення статистичного оцінювання умов зовнішньої торгівлі за УКТЗЕД на рівні 4-х знаків. Здійснено практичну реалізацію запропонованої триетапної індексної моделі та оцінено умови зовнішньої ...
827325
  Кінь О.В. Методологічні засади та механізми впровадження кадрового менеджменту в збройних силах України / О.В. Кінь, О.Л. Тракалюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 170-176
827326
  Фліссак К.А. Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Фліссак Костянтин Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 564 арк. – Додатки: арк. 421-497. – Бібліогр.: арк. 498-564
827327
  Фліссак К.А. Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Фліссак Костянтин Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
827328
  Боронь О.В. Методологічні засади та наглядні завдання літературно-критичної практики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 53-58. – Бібліогр.: Літ.: с. 58; 9 п. – ISBN 978-966-171-217-0
827329
  Ковтун Н.В. Методологічні засади та практика оцінювання умов і ефективності зовнішньої торгівлі України / Н.В. Ковтун, Бабірад-Лазунін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 14-24. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
827330
  Столяров В.Ф. Методологічні засади та складові управління активами майбутніх періодів в умовах формування нового світового просторового розвитку / В.Ф. Столяров, Ю.Ю. Ямко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 136-144. – ISSN 1729-7206
827331
  Мамалига А. Методологічні засади та традиції проведення наукових конференцій з української мови у ВНЗ (до 10-річного ювілею в Інституті журналістики) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 3-8


  Висвітлено науково-методологічні традиції організації й проведення на теренах вищої школи міжвузівських конференцій з питань розвитку, функціонування української мови та мовної політики в Україні. IAre covered scientific and methodological ...
827332
  Наливайко Т.В. Методологічні засади теоретико-правового аналізу громадського контролю у системі виконавчих органів державної влади // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 25-34.
827333
  Грималюк А.В. Методологічні засади теоретичного аналізу китайської моделі економічного розвитку / А.В. Грималюк, Т.Я. Продан, О.Л. Гура // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 7-14. – ISSN 2313-4569
827334
  Рибалка В.В. Методологічні засади теоретичної та практичної психології: особистість, психологічна діяльність, духовність // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 9-19. – ISSN 2226-4078
827335
  Польська І.І. Методологічні засади теорії та історії музичного ансамблю // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 191-199. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
827336
  Підлипна Р.П. Методологічні засади тлумачення дефініції "соціальна безпека" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 275-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
827337
  Данілова Е.І. Методологічні засади управління економічною безпекою діяльності авіакомпаній України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Данілова Ельвіра Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 55 назв
827338
  Комеліна О.В. Методологічні засади управління інноваційно-інвестиційним розвитком регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 159-163
827339
  Бондаренко О.С. Методологічні засади управління фінансами в умовах логістизації економіки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 50-56. – ISSN 2307-9878
827340
  Боронос В.Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території : монографія / В.Г. Боронос ; [ред. : Н.З. Клочко, Н.В. Лисогуб] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 308, [2] с. : іл. – Додатки: с. 287-308. – Бібліогр.: с. 276-285. – ISBN 978-966-657-412-4
827341
  Мельник С.І. Методологічні засади управління фінансовою безпекою підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04,02 / Мельник Степан Іванович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
827342
   Методологічні засади управління якістю в сучасному закладі вищої освіти / О. Шаповалова, О. Васько, В. Бутенко, О. Білєр // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 406-416. – ISSN 2312-5993
827343
  Шалак О. Методологічні засади фіксації фольклору в концепції Максима Рильського та її актуальність для сучасної фольклористичної науки // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 77-82. – ISSN 2313-8505
827344
  Чуркіна О.І. Методологічні засади фінансових механізмів стимулювання енергозбереження у бюджетній сфері / О.І. Чуркіна, І.В. Самчинська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 74-81 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
827345
  Сазонець О.М. Методологічні засади формування інформаційної системи ТНК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 43-49 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
827346
  Твердовська О.В. Методологічні засади формування критичного мислення особистості в освітньому процесі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 102-104
827347
  Васянович Г. Методологічні засади формування лідерських якостей майбутнього соціального працівника / Г. Васянович, О. Будник // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 60-69. – ISSN 2616-3241
827348
  Утенкова К.О. Методологічні засади формування моделі аудиту економічної безпеки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – C. 144-153. – ISSN 2307-9878
827349
  Онешко С.В. Методологічні засади формування моделі реалізації промислової політики Україні в контексті підвищення економічного потенціалу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 70-77. – ISSN 2306-6806
827350
  Жадан Є. Методологічні засади формування моделі соціальної безпеки міста // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 304-312
827351
  Зуєв В.А. Методологічні засади формування підходів щодо прав громадян у сфері поводження з відходами // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 116-119. – ISBN 978-966-419-269-6
827352
  Масич В.В. Методологічні засади формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 24-33. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
827353
  Пархоменко-Куцевіл Методологічні засади формування професійних кадрів у системі публічного управління // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 112-118. – ISSN 2414-05-62
827354
  Атаманова Ю. Методологічні засади формування системи правових засобів реалізації державної інноваційної політики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-53.
827355
  Хлобистов Є. Методологічні засади формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки : екологічна безпека / Є. Хлобистов, Л. Жарова, А. Коваленко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
827356
  Бутко М.П. Методологічні засади формування сучасної парадигми політики регіонального розвитку / М.П. Бутко, О.Д. Хомик // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
827357
  Стефанюк І.Б. Методологічні засади функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні : фінансовий контроль та аудит // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 84-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 31 назва
827358
  Бєлай С.В. Методологічні засади функціонування та розвитку державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 293-301. – ISSN 2078-9165
827359
  Шекера Я. Методологічні засади художнього аналізу сунської поезії в жанрі ци (на прикладі творчості Лі Цін-Чжао, 1084-1151) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена методам і способам аналізу китайської поезії доби Сун (960-1279) в жанрі ци з урахуванням її настроєвості та функціонування художніх образів і засобів, як-от: порівняння, метафора, алегорія, метонімія, синекдоха тощо. Висвітлення суті ...
827360
  Балинська О.М. Методологічні засади юридичного прагматизму / О.М. Балинська, В.А. Ященко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – C. 20-30. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
827361
  Кугай Н.В. Методологічні знання конкретнонаукового рівня з навчальної дисципліни "комплексний аналіз" майбутнього вчителя математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 305-315. – ISSN 2312-5993
827362
   Методологічні і методичні проблеми розробки соціальних показників становлення демократичного суспільства в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 325с. – Перелік посилань: Додаток А; Додаток Б; Додаток В; Додаток Г
827363
  Вижва С. Методологічні і теоретичні принципи сейсмогравітаційної томографії / С. Вижва, Г. Продайвода, І. Віршило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком) В статті розглядаються нові підходи до розв"язку спільної оберненої задачі сейсмометрії (сейсмічної інверсії) та гравіметрії. Демонструється теорія розрахунку поля ...
827364
  Чорноморденко Д.І. Методологічні ідеї екологічно орієнтованого розвитку суспільства у наукових працях В.І. Вернадського // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 38-48
827365
  Хохліна О.П. Методологічні й теоретичні основи психології : навч. посібник / О.П. Хохліна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
827366
  Карпенко А. Методологічні колізії гайдеггерознавства: біографічна транскрипція в рефлексії ідеологічної історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 269-273. – ISSN 1728-9343
827367
  Кіндзерський В.В. Методологічні контури інституціоналізму в теорії регулювання економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 18-23. – ISSN 2222-4459
827368
  Павко А.І. Методологічні концепти політологічного аналізу сучасних суспільно-політичних процесів в Україні / А.І. Павко, Д.С. Рижкова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 187-189
827369
  Підхомний О. Методологічні можливості теорії ігор у дослідженні феномену довіри в економіці // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 95-101. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано можливості використання теорії ігор в сучасних економічних дослідженнях проблеми довіри. Висвітлено низку моделей поведінки економічних агентів за умов конфлікту інтересів. Вказано результати моделювання, які загалом узгоджуються з ...
827370
  Гайдай Т. Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено еволюцію методологічних основ економічної теорії на різних історичних етапах її розвитку. Обґрунтована продуктивність реалізації для цього нового методологічного підходу, що полягає у використанні досягнень сучасної філософії науки, ...
827371
  Скаленко О.К. Методологічні орієнтири подолання фінансової кризи в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 51-59
827372
  Майковська В.І. Методологічні орієнтири розвитку бізнес-освіти в Україні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 22-31. – ISSN 2074-8922
827373
  Котик Т.М. Методологічні орієнтири розвитку лінгводидактики в пострадянському науковому просторі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 224-229
827374
  Гражевська Н. Методологічні орієнтири синергетичного підходу в економічних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-29. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено найважливіші філософсько-світоглядні та теоретико-методологічні здобутки синергетики в розумінні природи та механізмів розвитку економічних систем. Проаналізовано сучасний стан та проблеми застосування синергетичного підходу в ...
827375
  Савельчук І.Б. Методологічні орієнтири сучасної соціальної роботи // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 36-44
827376
  Фаст О. Методологічні орієнтири формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів у контексті викликів освітньої реформи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 215-226. – ISSN 2312-5993
827377
  Лаптєв О.А. Методологічні основи автоматизованого пошуку цифрових засобів негласного отримання інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Лаптєв Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
827378
  Наумова В.С. Методологічні основи аналізу ефективності стратегії міжнародного маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 120-130
827379
  Табачун Б.М. Методологічні основи бюджетного устрою України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 159-164.
827380
  Лісовий А.В. Методологічні основи вдосконалення механізму управління галузями соціальноїх інфраструктури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 158-164. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
827381
  Костирко Л. Методологічні основи визначення параметрів управління вартісю підприємства : виробничий потенціал // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 20-22 : Рис. – Бібліогр.:18 назв. – ISSN 1810-3944
827382
   Методологічні основи визначення педагогічних можливостей і технології проектування й створення аудіовізуальних електронних засобів / В.П. Волинський, О.С. Красовський, О.В. Чорноус, Т.В. Якушина // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 90-97
827383
  Плужник А.В. Методологічні основи використання лізингу як інструмента санації підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 286-297. – ISBN 966-8958-03-9
827384
  Краснов Ю. Методологічні основи відтворювального механізму зайнятості населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 37-40
827385
  Дашенкова Н.М. Методологічні основи вітчизняних досліджень в гендерній психології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 52-56. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
827386
  Ткачук В.А. Методологічні основи державного регулювання / В.А. Ткачук, О.В. Мірошниченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
827387
  Кім Єн Дар Методологічні основи досконалення високовольтних лінійних ізоляторів та методів їх випробувань : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.13 / Кім Єн Дар; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назв.
827388
  Оверчук О. Методологічні основи дослідження механізму правотворчості унітарної держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність і роль методології у становленні правової системи України в правотворчому механізмі. Акцентовано увагу на проблемних підходах до визначення методологічних основ правотворчого механізму. Проаналізовано поточний стан правотворчості в ...
827389
  Смоленюк Р.П. Методологічні основи дослідження моніторингу як інструмента підвищення ефективності фінансування програм розвитку агропромислового комплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 81-88. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
827390
  Ягодзінський С.М. Методологічні основи дослідження науки як дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 32-35. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
827391
  Кирпушко Я.В. Методологічні основи дослідження приміського агропромисловго комплексу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 22-25. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
827392
  Гринишин В.Є. Методологічні основи дослідження продовольчої безпеки країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 141-146 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6806
827393
  Хачатурян Х.В. Методологічні основи дослідження та впровадження управлінських інновацій // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 90-93. – Бібліогр.: 18 назв
827394
  Федосюк А.В. Методологічні основи дослідження українського парламентаризму в умовах глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 147-159. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
827395
  Осадчий В.І. Методологічні основи дослідження чинників та процесів формування хімічного складу поверхневих вод України : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Осадчий В.І.; Український науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т (УкрНДГМІ) Мін-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Національної Академії Наук України. – Київ, 2008. – 811л. + Додатки: л.585-811. – Додаток. – Бібліогр.: л.521-584
827396
  Туниця Ю. Методологічні основи Екологічної Конституції землі / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 7-15. – ISSN 0372-6436
827397
  Онищенко А.М. Методологічні основи еколого-економічного моделювання положень Кіотського протоколу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-25.
827398
  Багрова І.В. Методологічні основи економічного механізму забезпечення надійності інвестиційних проектів на промислових підприємствах / І.В. Багрова, Т.С. Яровенко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 90-96.
827399
  Ліпова О. Методологічні основи забезпечення продовольчої безпеки України // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 212-214. – ISBN 978-617-7768-14-1
827400
  Мусієнко А.П. Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості бездротових сенсорних мереж на основі багатокритеріальної оптимізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Мусієнко Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
827401
  Собчук В.В. Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах впливу дестабілізуючих факторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Собчук Валентин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
827402
  Андрющенко Яна Методологічні основи застосування відкритих освітніх ресурсів у фаховій підготовці магістрів фізико-математичних спеціальностей // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 11-15. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
827403
  Станкевич О.М. Методологічні основи ідентифікування типів макроруйнування матеріалів за енергетичними параметрами акустичної емісії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Станкевич Олена Михайлівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
827404
  Скрипниченко М. Методологічні основи ієрархічного вимірювання ефективності соціально-економічних систем / М. Скрипниченко, А. Абдрахманова // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 61-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
827405
  Рудько Г.І. Методологічні основи інженерної геоекології та перщочергові завдання її розвитку в Україні / Г.І. Рудько, Р.З. Шута // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 9-14. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
827406
  Поліщук В.В. Методологічні основи інформаційної технології оцінювання рівня керованості процесами складних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Поліщук Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Україн. акад. друкарства. – Львів, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 69 назв
827407
  Деревінський В.Ф. Методологічні основи історико-біографічних досліджень // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 64-75. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
827408
  Тельвак В. Методологічні основи історичних поглядів М.С. Грушевського ( кінець ХІХ - початок ХХ століття) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-28. – ISSN 0869-3595
827409
  Крап-Спісак Методологічні основи керування конфігураціями туристичних потоків в системі управління проектами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Крап-Спісак Наталія Павлівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
827410
  Пилипенко Р.Є. Методологічні основи когнітивного моделювання фреймів у німецькому інституційному економічному тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 201-205. – ISBN 966-581-589-Х
827411
  Глущевський В.В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 116-126
827412
  Фурдичко О.І. Методологічні основи концепцій створення стабільного екологічно стійкого простору агроландшафтах / О.І. Фурдичко, І.Я. Тимочко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 60-66. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-4678
827413
   Методологічні основи критеріальної комплексної оцінки ефективності функціонування системи управління екологічною безпекою процесу експлуатації енергетичних установок / С.О. Вамболь, О.М. Кондратенко, В.В. Вамболь, МєтєльовО.В // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 104-110 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
827414
  Сидоренко О.О. Методологічні основи медієвістики в Університеті св. Володимира 30-60-ті роки ХІХ ст. (етап становлення) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 18. – С. 109-116.
827415
  Павлова С.І. Методологічні основи мерчандайзингу у роздрібній торгівлі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 218-221. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
827416
  Бідняк М.Н. Методологічні основи моделювання стратегії розвитку організаційно-економічних систем // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 16-24. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті розглядаються питання методологічних основ моделювання стратегій розвитку виробничих систем. Методом досліджень пропонується метод імітаційного моделювання. Об"єктом дослідження є організаційно-економічні системи виробничого характеру.
827417
  Бутко М.П. Методологічні основи оцінки рівня інтелектуального розвитку регіональних господарських систем / М.П. Бутко, С.С. Кислинський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 5-12. – ISSN 1562-0905
827418
  Марченко В.М. Методологічні основи оцінювання трансакційних витрат у контексті взаємовпливу суб"єктів інституціонального середовища / В.М. Марченко, І.В. Макалюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 285-292. – ISSN 2222-4459
827419
  Кушнір В.А. Методологічні основи педагогічних досліджень / В.А. Кушнір, Г.А. Кушнір // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С.9-13
827420
  Страхов М. Методологічні основи періодизації історії держави і права / М. Страхов, О. Криворучко // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.170-179
827421
  Івануса А.В. Методологічні основи побудови екологічно орієнтованої системи виробничих зв"язків підприємств лісопромислового комплексу / А.В. Івануса. – Львів : Ліга-Прес, 2011. – 178, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-154. – ISBN 978-966-397-131-6
827422
  Григор"єв О.П. Методологічні основи побудови системи протидії бойовим робототехнічним комплексам противника / О.П. Григор"єв, В.К. Набок, С.С. Ковалішин // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 19-26. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
827423
  Незнамова А.С. Методологічні основи побудови та використання рейтингових оцінок діяльності комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-77. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання методології побудови та використання рейтингових оцінок із застосуванням статистичного інструментарію. Описані рейтингові системи використовуються для оцінки діяльності безпосередньо самих комерційних банків як зовнішніми ...
827424
  Микитенко Т. Методологічні основи податкової звітності в Україні / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 61-69
827425
  Капінос Н.О. Методологічні основи понятійного базису інституціонального забезпечення землеустрою та землевпорядкування на місцевому рівні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 12-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
827426
  Кузьменко О. Методологічні основи праворозуміння поняття, сутності та правової природи міжбюджетних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 149-155. – ISSN 0132-1331
827427
   Методологічні основи прийняття рішень щодо збалансованого управління виробництвом продукції / В.П. Хорольський, Л.П. Рибалко, Г.В. Пурій, О.В. Хорольська // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 45-50. – ISSN 1728-6220


  У дослідженні запропоновано узагальнену модель прийняття управлінських рішень в системі виробництва продукції експортоорієнтованих підприємств гірничо-металургійного комплексу України. На основі методу збалансованої системи показників розроблено модель ...
827428
  Задорожна Ю.В. Методологічні основи проведення перепроектування організаційної структури підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 276-280
827429
  Андрієнко Н.В. Методологічні основи проектного підходу до процесу інвестування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 77-79


  Переглянуто організацію роботи з підготовки інвестиційних проектів, проаналізовано численні зовнішні і внутрішні фактори, які впливають на ефективність капіталовкладень.
827430
  Паулін О.М. Методологічні основи проектування компонент комп"ютерних систем паралельної обробки багаторядних кодів з використанням природної симетрії даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Паулін Олег Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
827431
  Палагін В.А. Методологічні основи проектування технологій виробництва компонентів мікроелектромеханічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 / Палагін Віктор Андрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 43 с. – Бібліогр.: 57 назв
827432
  Нагорна В.О. Методологічні основи рейтингування університетів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 88-90
827433
  Данкевич А.Є. Методологічні основи розвитку бюджетування у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69.
827434
  Лобунько А.В. Методологічні основи розподілу та перерозподілу земель за цільовим призначенням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 27-33 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
827435
  Любченко В.В. Методологічні основи розробки моделей предметних областей з метою, що інкапсульована : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Любченко Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 43, [1] с. – Бібліогр.: 55 назв
827436
  Прокопенко Т.П. Методологічні основи розробки рекламної програми // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 134-141. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-95774-3-8
827437
  Пушкар О.І. Методологічні основи розробки тренінгів з формування інноваційної поведінки студентів. - / О.І. Пушкар, О.В. Фомічова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 48-52. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті сформовані методологічні основи організації та проведення тренінгів з формування інноваційної поведінки студентів, які базуються на моделі формування готовності студентів до реалізації інноваційної поведінки та моделі інноваційного процесу ...
827438
  Іщук С.І. Методологічні основи системного аналізу територіально-виробничої системи адміністративної області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 18-24. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 20)
827439
  Котенко М.В. Методологічні основи системної інтеграції норм права // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 153-158. – ISSN 2413-6433
827440
  Васєчко О.О. Методологічні основи статистики підприємств : монографія / Васєчко О.О. – Київ, 2005. – 296с. – ISBN 966-7773-76-0
827441
  Сибірякова М.В. Методологічні основи статистичного обліку структури і динаміки зовнішньої торгівлі товарами України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 9-13. – Бібліогр.: 12 назв
827442
  Греков Л.Д. Методологічні основи створення георозподілених виробничих систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Греков Леонід Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2012. – 37 с. – Бібліогр.: 51 назва
827443
  Чередніченко О.Ю. Методологічні основи створення інтелектуальної інформаційної технології моніторингу актуальних даних в системах управління : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Чередніченко Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
827444
  Буряк П.Ю. Методологічні основи створення фінансово-промислових груп : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 25-35. – Бібліогр.: 8 назв
827445
  Шевчук С.М. Методологічні основи суспільно-географічного джерелознавства // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 45-52. – Бібліогр.: 3 назви
827446
  Ємець В.В. Методологічні основи та інструменти аналізу деструктивного впливу економічної нестабільності на процеси нагромадження капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 160-165. – ISSN 1993-6788
827447
  Іванченко О.В. Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення готовності хмарних систем критичних інфраструктур : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Іванченко Олег Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
827448
  Лисенко С.М. Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення резильєнтності комп"ютерних систем в умовах кіберзагроз : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лисенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 61 назва
827449
  Гордєєв О.О. Методологічні основи та інформаційна технологія профілє-орієнтованого оцінювання якості програмного забезпечення людино-комп"ютерних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Гордєєв Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 42 назви
827450
  Мельничук О.Ю. Методологічні основи та моделі системи землеустрою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.04 / Мельничук Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
827451
  Жук П.В. Методологічні основи та практичні завдання сталого розвитку гірських територій України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 66-75 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
827452
  Кущенко О. Методологічні основи та складові програми відновлення активності та участі дітей з геміплегічною та диплегічною формами церебрального паралічу // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 95-102 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
827453
   Методологічні основи удосконанлення системи технічної діагностики сучасних радіоелектронних засобів / Г.Б. Жиров, О.В. Буяло, Б.Г. Жиров, В.В. Крихта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 21-25
827454
  Іваночко Н.В. Методологічні основи управління збутовою діяльністю підприємств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 115-121. – ISSN 2308-1988
827455
  Біленко Д.В. Методологічні основи управління інноваційним розвитком університетських комплексів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 209-212
827456
  Кравець П.В. Методологічні основи управління лісами на засадах сталого розвитку в контексті теорії збереження основного капіталу / П.В. Кравець, А.І. Карпук // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 103 : Лісівництво. Декоративне садівництво. – С. 76-87
827457
  Звєряков О.М. Методологічні основи управління фінансовою стійкістю банківських установ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 175-182 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
827458
  Ковалюк О.М. Методологічні основи фінансового механізму : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 51-59 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
827459
  Ольшанська О.В. Методологічні основи формування агросоціальних систем // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 74-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
827460
  Друшляк М.Г. Методологічні основи формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти: філософський рівень // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 2. – С. 29-33. – ISSN 2413-1571
827461
  Кравчук І.А. Методологічні основи формування доданої вартості продукції // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 70-75. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
827462
  Прушківський В.Г. Методологічні основи формування механізму управління соціально-економічним розвитком промисловості регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-21. – Бібліогр.: 6 назв
827463
  Блінова М.Ю. Методологічні основи формування соціокультурної ідентичності в архітектурному середовищі сучасного міста : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Блінова Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
827464
  Зякун А.І. Методологічні основи юридичної психології як науки / А.І. Зякун, Р.О. Дегтяр // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 7-10. – ISSN 2519-2353
827465
  Гвоздяк В.М. Методологічні особливості біосферного моделювання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 20-29
827466
  Петлін В. Методологічні особливості дослідження географічних систем // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7069-36-1
827467
  Прохорова А.А. Методологічні особливості дослідження особистих свідчень учасників Майдану 2013–2014 років методом напівструктурованого інтерв’ю // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 196 : Соціологічні науки. – С. 32-37. – ISSN 1996-5931
827468
  Макаренко Н.Ю. Методологічні особливості і проблематика сучасних етнодемографічних досліджень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 217-233
827469
  Михайлин І.Л. Методологічні особливості історії журналістики як галузі наукового пізнання // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 132-138. – ISBN 978-966-680-459-7
827470
  Бондаренко Е. Методологічні особливості картографування природно-заповідного фонду України засобами інтерактивних карт (на прикладі Полтавської області) / Е. Бондаренко, М. Кирилюк // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 31. – С. 6-14. – ISSN 2075-1893
827471
  Ковальчук П.І. Методологічні особливості концепції системного управління водними ресурсами за басейновим принципом / П.І. Ковальчук, Р.Ю. Коваленко, Г.А. Балихіна // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (107). – C. 17-23. – ISSN 2616-5643
827472
  Чорноморденко Д.І. Методологічні особливості міждисциплінарності наукових зв"язків в сучасній екології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 63-64
827473
  Кундря-Висоцька Методологічні особливості обліку в системі корпоративного управління // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 134-143
827474
  Мисака Г. Методологічні особливості обліку резервів під кредитні ризики банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено результати дослідження економічної сутності кредитного ризику банку та узагальнено її вплив на методику оцінки, обліку та відображення у звітності резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку. In ...
827475
  Бондаренко О.В. Методологічні особливості побудови інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 217-225. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
827476
  Чекмишев О.В. Методологічні особливості поєднання методів моніторингу ЗМІ та методу анкетування під час дослідження міжнародних медіакомунікацій (на прикладі українських,російських та польських телеканалів) / О.В. Чекмишев, О.Я. Шкоба // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 61-68


  У статті визначено основні методологічні особливості дослідження контенту міжнародних медіакомуні кацій. Проаналізовано різні аспекти використання дослідницьких методів різного рівня формалізованості. Розглянуто приклади експериментальних досліджень ...
827477
  Семиченко В. Методологічні передумови досліджень з проблем розвитку особистості у системі соціальних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-41. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з нелінійним, неоднозначним характером процесу розвитку, складними зв"язками між особистісним розвитком і соціумом. Розкриваються загальнометодологічні аспекти, робиться проекція на психологічні об"єкти, соціальний, ...
827478
  Парсяк В.Н. Методологічні передумови здійснення маркетингових досліджень у сфері обігу цінних паперів : фінансовий ринок / В.Н. Парсяк, В.В. Зельдіс // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 69-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
827479
  Джунь В. Методологічні питання дослідження господарського права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 154-168. – ISSN 1993-0909
827480
  Ткачова Н. Методологічні питання дослідження проблеми виховання правової свідомості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 12-16
827481
  Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 24-32 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
827482
  Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології : (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату):Навчально-методичний посібник / АПН України; Ін-т педагогіки і псих. професійної освіти ; Валентин Васильович Рибалка. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 204 с. – ISBN 966-521-214-1
827483
  Чухно А.А. Методологічні питання політичної економії (з приводу нової програми курсу) // Комуніст України, 1966. – №11
827484
  Микитенко М.Т. Методологічні питання розрахунку вартості послуг за статтею "Туристські послуги" у зовнішньоекономічній діяльності / М.Т. Микитенко, М.В. Лєснікова, К.О. Пономаренко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 18-22
827485
  Бердишев Г.Д. Методологічні питання сучасних уяв про генну регуляторну систему // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
827486
  Степанков В. Методологічні підвалини національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України: еволюція, проблеми та шляхи їх розв"язання (2009-2022) / В. Степанков, В. Степанков // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 30-55
827487
  Мельник А.І. Методологічні підходи аналізу історії в працях М. Грушевського // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 255-263
827488
  Стафійчук В.І. Методологічні підходи в геополітиці // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 26-33. – Бібліогр.: 7 назв
827489
  Ніколаєнко Н.В. Методологічні підходи в дослідженні постнекласичних практик // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 34-36
827490
  Середа О.С. Методологічні підходи до аналізу запитань в соціологічних дослідженнях // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 96-97
827491
  Афанасьєва В. Методологічні підходи до вивчення вірша на сучасному етапі розвитку українського віршознавства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 44-49


  У статті порушено проблему системного підходу до визначення методологічних засад сучасного українського віршознавства, проаналізовано генезу та еволюцію віршознавчої методології, окреслено основні віхи в розвитку методологічних підходів до вивчення ...
827492
  Батрименко В.І. Методологічні підходи до вивчення інституту місцевого самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 151-161
827493
  Науменко Л.П. Методологічні підходи до вивчення концептів бізнес-дискурсу // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 41-45. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
827494
  Трофімов А.Ю. Методологічні підходи до вивчення управлінської діяльності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 162-166. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
827495
  Трофімов А.Ю. Методологічні підходи до вивчення управлінської діяльності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 36-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються два основні напрямки вивчення управлінської діяльності: "технократичний", орієнтований переважно на кількісні методи оцінки; і "поведінський", орієнтований переважно на соціально-психологічні чинники, що зумовлюють ефективність діяльності ...
827496
  Олійник Я. Методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-24. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні особливості систем природокористування як об"єкту дослідження. Проаналізовано основні методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування: політико-економічний, соціальний, геоекологічний ...
827497
  Стежко Н.В. Методологічні підходи до визначення категоріального апарату світової продовольчої безпеки // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 37-41. – ISSN 2218-1199
827498
  Ткаченко Л.І. Методологічні підходи до визначення поняття "інвестиції" // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 54-59
827499
  Богдан І. Методологічні підходи до визначення поняття "творчий працівник" // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 171-174. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Наочним відображенням зазначеного підходу може бути: визнання роботодавцем працівника “творчим” у посадовій інструкції або на підставі змісту установчих документів підприємства, установи, організації (наприклад, статус члена творчої спілки підтверджує ...
827500
  Ковальов В. Методологічні підходи до визначення порогу соціальної відчутності оплати праці в Україні (теоретичний аспект) / В. Ковальов, О. Атаєва, К. Шевченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
827501
  Пашенцев О.І. Методологічні підходи до використання математичних моделей у дослідженні проблем економіки природокористування : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 204-210 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
827502
  Еш Світлана Методологічні підходи до використання новітніх технологій у процесі вивчення фінансових дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 60-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  В статті розглядаються складові методології, які дають можливість засвоїти фінансові дисципліни з позиції системного аналізу. Автор наводить приклад одного з варіантів підсумкової контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий ринок", розробленої у ...
827503
  Литвинов О.М. Методологічні підходи до вирішення проблем функцій норм кримінального права / О.М. Литвинов, І.І. Митрофанов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 81-91. – ISSN 2304-4556
827504
  Шикуленко А.В. Методологічні підходи до виявлення нетипових підприємств у вибіркових обстеженнях // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 20-23 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
827505
  Крилова І.І. Методологічні підходи до державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 37-46. – ISSN 2311-6420
827506
  Грекова В. Методологічні підходи до дослідження екзистенційної кризи // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 148-150. – ISSN 2076-1554
827507
  Кустріч Л.О. Методологічні підходи до дослідження ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств різної форми власності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 24-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
827508
  Ільченко Т. Методологічні підходи до дослідження заощаджень населення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 56-60. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
827509
  Газуда С.М. Методологічні підходи до дослідження розвитку сфери малого підприємництва / С.М. Газуда, Н.Ю. Волощук, І.В. Дочинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 306-310. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
827510
  Прокопенко О.В. Методологічні підходи до екологізації діяльності підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 22-30.
827511
  Фесюк Василь Методологічні підходи до класифікації джерел басейну річки Турія / Фесюк Василь, Параниця Іванна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 33-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
827512
  Гринько Т.В. Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві / Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 39-44. – ISSN 2222-4459
827513
  Кукурудза С.І. Методологічні підходи до метризації екостанів ландшафтних систем / С.І. Кукурудза, М.Й. Рутинський // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 175-181. – Бібліогр.: 26 назв
827514
  Чорнолуцький Р.В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина друга) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 63-70. – ISSN 2306-9082
827515
  Білик М.Д. Методологічні підходи до обгрунтування оцінки вартості підприємств , що реорганізуються ,та фінансового забезпечення цього процесу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 4. – С.53-59. – ISBN 966-614-021-7
827516
  Лепетан І.М. Методологічні підходи до обліку орендних операцій / І.М. Лепетан, Ю.І. Рязанцева // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
827517
  Іщенко Д.А. Методологічні підходи до опрацювання питань радіоелектронного захисту підрозділів високотехнологічних інформаційних систем / Д.А. Іщенко, В.А. Кирилюк // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 71-73
827518
  Саліхова О.Б. Методологічні підходи до оцінки високотехнологічного сектора економіки України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
827519
  Голубєва Т.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства : економіка підприємства / Т.С. Голубєва, І.В. Колос // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 66-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
827520
  Бутко М.П. Методологічні підходи до оцінки ефективності функціонування регіонального ринку продовольчих ресурсів / М.П. Бутко, О.М. Шевченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 14-17
827521
  Кучеренко С.Ю. Методологічні підходи до оцінки міжгалузевої конкурентоспроможності / С.Ю. Кучеренко, Л.Ю. Леваєва, О.Г. Семененко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2016. – № 162 (11/12). – С. 43-47. – ISSN 1728-6220
827522
  Турило А.М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-104. – Бібліогр.: 5 назв
827523
   Методологічні підходи до оцінювання впливу карантинних заходів, пов"язаних із поширенням COVID-19, на фінансову складову аграрної економіки / О.В. Ходаківська, Л.Д. Тулуш, М.І. Пугачов, М.В. Крушельницький // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 45-51. – ISSN 2306-6806
827524
  Шевчук О.О. Методологічні підходи до оцінювання економічного еквіваленту вартості життя в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 74-83. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
827525
  Кузьмін О.Є. Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 24-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
827526
  Огай М.Ю. Методологічні підходи до оцінювання показників робочої сили для малих сукупностей населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 24-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
827527
  Дронова О. Методологічні підходи до оцінювання стану вузлових територій міст / О. Дронова, Д. Полєшко // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7069-36-1
827528
  Огай М.Ю. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінок бідності для регіонів України // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 112-123.
827529
  Огай М. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінювання індексу споживчих цін в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто оцінки похибок розрахунку ІСЦ в Україні. Наведено рекомендації щодо зменшення похибок оцінювання ІСЦ. При цьому запропоновано три основні підходи, які можна застосовувати як одночасно, так і окремо один від одного. В статье ...
827530
  Повідайчик О.С. Методологічні підходи до підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанного бізнесу у вищій школі / О.С. Повідайчик, М.М. Попик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 106-110. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
827531
  Швалб Ю.М. Методологічні підходи до побудови теорії свідомості // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 93-99
827532
  Білик В. Методологічні підходи до природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 3 (77). – C. 3-15. – ISSN 2312-5993
827533
  Ейтутіс Г. Методологічні підходи до проблем реформування залізничного транспорту на основі регіоналізації транспортного обслуговування : до дискусії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 12 (278). – С. 33-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-3944
827534
  Мальований М.І. Методологічні підходи до прогнозування фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 111-120
827535
  Ступак О. Методологічні підходи до процесу формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 127-138. – ISSN 2307-4906
827536
  Рибчук О.О. Методологічні підходи до розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 197-206
827537
  Руденко І.В. Методологічні підходи до розподілу фінансових ресурсів між бюджетами в контексті проведення реформи адміністративно-територіального устрою : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
827538
  Царенко О.В. Методологічні підходи до розробки концепції підвищення конкурентних переваг Донецько-Придніпровського промислового регіону : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 91-93 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
827539
  Савченко Т.Г. Методологічні підходи до розробки монетарного правила в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 268-278 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
827540
  Швабій К.І. Методологічні підходи до розробки податкового кодексу України : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
827541
  Молодожен Ю.Б. Методологічні підходи до розробки системи індикаторів оцінки потенціалу та розвитку адміністративно-територіальних одиниць // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-98 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
827542
  Пархомчук О.С. Методологічні підходи до розробки та реалізації стратегії управління конверсійними процесами в Україні в контексті змін у світовій політиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 17-25.
827543
  Федулова Л.І. Методологічні підходи до розроблення стратегії інноваційно-технологічного розвитку регіонів // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 130-138
827544
  Котюк І.І. Методологічні підходи до розуміння понять "тотожність" ("ідентичність") потребують перегляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  На основі критичного аналізу традиційного розуміння тотожності автор обґрунтовує якісно новий підхід у розумінні її загальнонаукового та юридичного змісту. На основе критического анализа традиционного понимания сходства автор обосновывает качественно ...
827545
  Корнійчук Методологічні підходи до середньострокового прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки / Корнійчук, ВЛ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 14-18.
827546
  Леонов В.В. Методологічні підходи до системного аналізу особливостей та характеру сучасних війн і воєнних конфліктів / В.В. Леонов, Б.О. Ворович // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – C. 13-19. – ISSN 2304-2699
827547
  Лєснікова М.В. Методологічні підходи до статистичного оцінювання вартості фінансових послуг у зовнішньоекономічній діяльності / М.В. Лєснікова, К.О. Пономаренко, А.В. Савченко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 16-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
827548
  Чернявський А.Д. Методологічні підходи до створення організаційних форм управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-25 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
827549
  Лозинська Т.М. Методологічні підходи до структурування продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 92-97. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
827550
  Диба М. та інш. Методологічні підходи до трактувавння сутності капіталізації банківської системи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 1 (215). – С. 22-29. – ISSN 2310-2624
827551
  Дідківська Л. Методологічні підходи до трактування категорії "економічна конкуренція" та їх практичне значення // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 2. – С. 29-34
827552
  Лепьохін О.В. Методологічні підходи до управління життєдіяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 40-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
827553
  Журавка Ф.О. Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства / Ф.О. Журавка, О.С. Журавка // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 42-47.
827554
  Кривомаз Т.І. Методологічні підходи до формування "паспортів екологічної безпеки видів" / Т.І. Кривомаз, О.С. Волошкіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 36-45. – ISSN 1997-9266
827555
  Друшляк М.Г. Методологічні підходи до формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 2 (24). – С. 52-57. – ISSN 2413-1571
827556
  Доронін С.А. Методологічні підходи до формування внутрішньої системи якості освіти вищого навчального закладу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 218-223. – ISSN 2222-4459
827557
  Ляховська Ю. Методологічні підходи до формування громадянської культури в майбутніх учителів іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 146-153. – ISSN 2308-4634
827558
  Данилко В.К. Методологічні підходи до формування екологічної статистики // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 13-17. – Бібліогр.: 16 назв
827559
  Олійник О. Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для її впровадження // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 69-84 : Табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-2005
827560
  Спасибо-Фатєсва Методологічні підходи до формування національних інноваційних систем // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 124-132. – ISSN 1993-0909
827561
  Оксак А.О. Методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань корпорацій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 108-113. – ISSN 2222-4459
827562
  Петрів А. Методологічні підходи до формування патріотичних ідеалів студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 158-167. – ISSN 2312-5993
827563
  Колодчин Д.В. Методологічні підходи дослідження злочинності в пенітенціарній сфері // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (234). – С. 41-48. – ISSN 2308-9636
827564
  Пасічник Ю.В. Методологічні підходи західної фінансової науки до проблем державного боргу : державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 83-91 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
827565
  Татаренко Т.М. Методологічні підходи та джерела аналізу в діагностиці розвитку регіональних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 69-81
827566
  Самарцева А.Є. Методологічні підходи та критерії оцінки конкурентоспроможності випускників ВНЗ // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 86-93
827567
  Мацюк А. Методологічні підходи та науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення Основного закону держави / А. Мацюк, А. Мацюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 18-26. – ISSN 2306-9082
827568
  Ходаківська В. Методологічні підходи та оцінка активності івестиційної діяльності в регіонах України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 79-87
827569
  Мельничук О. Методологічні підходи та принципи дослідження права людини на освіту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 3-5
827570
  Білянська М.М. Методологічні підходи у підготовці майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 29-33. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
827571
  Швед З.В. Методологічні підходи у філософсько-релігієзнавчих дослідженнях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 199-207
827572
  Проскуріна Н.М. Методологічні підходи формування аудиторських процедур // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 266-275. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
827573
  Половцев О.В. Методологічні підходи формування оптимальної моделі процесу прийняття рішень у державному управлінні: особливості управління обмеженими ресурсами // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 21-27. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
827574
  Доценко Н.А. Методологічні підходи щодо вивчення загальнотехнічних дисциплін бакалаврами з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 223-229. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
827575
  Новицький В.А. Методологічні підходи щодо визначення поняття офшор // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 180-186
827576
  Кузнєцова А. Методологічні підходи щодо визначення сутності та класифікації інновацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 107-117. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
827577
  Моторин Р.М. Методологічні підходи щодо вимірювання глобальних ланцюгів доданої вартості в міжнародній торгівлі / Р.М. Моторин, К.Р. Приходько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 25-36. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
827578
  Войт Д.С. Методологічні підходи щодо ефективності розвитку житлово-комунального господарства міських агломерацій / Д.С. Войт, О.О. Топчій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
827579
  Стецюк М.П. Методологічні підходи щодо землевпорядних та топографо-геодезичних робіт із встановлення і облаштування державного кордону України / М.П. Стецюк, М.О. Трюхан // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 35-43 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-1677
827580
  Шарко А.І. Методологічні підходи щодо оцінювання трудового потенціалу підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 206-213. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
827581
  Кравчук Н. Методологічні підходи щодо проблеми формування соціальної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 105-112. – ISSN 2307-4906
827582
  Коломієць К.В. Методологічні підходи щодо формування туристського образу регіону / К.В. Коломієць, В.В. Яворська, В.А. Сич. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 90-103 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
827583
  Алієв Х.М. Методологічні підходи як підгрунтя професійної підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 5-11. – ISSN 2074-8167
827584
  Гордополов В.Ю. Методологічні положення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – C. 15-27. – ISSN 2306-6792
827585
  Куташев І.В. Методологічні положення державного стратегічного управління розвитком соціально-економічних систем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 55-58. – ISSN 2306-6814
827586
  Бондарець В.В. Методологічні положення конкурентоспроможності банківської системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 76-77
827587
  Бойко Є.І. Методологічні положення прогнозування розвитку промислового виробництва регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 14-22. – ISSN 1562-0905
827588
  Тарасенко І.О. Методологічні положення прогнозування сталого розвитку підприємств легкої промисловості : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 153-163 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
827589
  Шкуренко О.В. Методологічні положення управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 402-408. – ISSN 2222-4459


  Актуальною проблемою сучасної науки є формування наукової методології управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки, оскільки прагнення науковців додати власний внесок у науку пояснюється ...
827590
  Аітова О.В. Методологічні правила тлумачення текстів у філософській герменевтиці Ф. Шлейєрмахера // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 13-16. – ISSN 2077-1800
827591
  Яворська В. Методологічні принцип дослідження геодемографічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядаються методологічні принципи дослідження геодемографічних процесів. В соціально-економікогеографічному аспекті геодемографічний процес є функцією багатьох аргументів – населення, виробництва, соціальної та культурної сфери, природного ...
827592
  Бахтіярова Х.Ш. Методологічні принципи багаторівневої підготовки майбутніх інженерів-педагогів у технічному університеті // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
827593
  Пандяк І. Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 249-253. – (Серія географічна ; Вип. 36)
827594
  Михайлов В.С. Методологічні принципи вибіркових обстежень підприємств оптової торгівлі / В.С. Михайлов, С.П. Коваль // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкрито основні принципи та підходи щодо вирішення методологічних завдань проведення вибіркових спостережень у статистиці оптової торгівлі України. Серед основних завдань організації вибіркових статистичних спостережень підприємств оптової ...
827595
  Лисюк В.С. Методологічні принципи дослідження публічного управління // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 52-57. – ISSN 2306-6806
827596
  Коперльос Р.Ю. Методологічні принципи дослідження складності в нелінійній науці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 27-28
827597
  Сніжко О.В. Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 9-17


  Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам розвитку національних фінансових систем. Запропоновано концептуальну структуру дослідження фінансового розвитку. The article considers theoretical aspects of development of the national financial ...
827598
  Сорока Т.В. Методологічні принципи зіставно-типологічного аналізу системи цінностей віддалено споріднених і неспоріднених мов // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 15-19. – ISSN 2307-4558
827599
  Одношевна О.О. Методологічні принципи і методичні основи визначення економічної ефективності виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 94-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
827600
  Олійник Я.Б. Методологічні принципи і функції країнознавства / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 88-91
827601
  Черняк Є.В. Методологічні принципи конституційно-правового дослідження інституту охорони Конституції як елементу системи сучасного конституційного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 92-98. – ISSN 2219-5521
827602
  Філіпенко А.С. Методологічні принципи міждисциплінарних досліджень // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – C. 13-13
827603
  Онищук І. Методологічні принципи моніторингу нормативно-правових актів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 10–17. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
827604
  Одрехівський М.В. Методологічні принципи організації та інтеграції рекреаційних інноваційних підприємств до ринкової економіки Інвестиційна та інноваційна діяльність // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 69-77. – ISSN 1562-0905
827605
  Іщук С.І. Методологічні принципи прогнозування промисловості адміністративного району / С.І. Іщук, К.В. Мезенцев, В.Б. Шишацький // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 19-26. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0201-8683
827606
  Сухорукова О. Методологічні принципи розвитку та розміщення видавничо-поліграфічного комплексу // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.68-74
827607
  Ревко А.М. Методологічні принципи та критерії структурного аналізу соціальної інфраструктури регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 164-169
827608
  Хонін В.М. Методологічні принципи теорії міжнародних відносин. Стаття друга // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 104-114. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена сучасному викладенню основ методології теоретичного моделювання міжнародних відносин - системі методологічних принципів. Так, застосовуючи принцип інтерференції, дослідник отримує додаткові методологічні можливості для визначення ...
827609
  Хонін В.М. Методологічні принципи теорії міжнародних відносин. Стаття перша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 104-115. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена сучасному викладенню основ методології теоретичного моделювання міжнародних відносин - системі методологічних принципів. У даному дослідженні розглядаються принципи емпіричного підходу, ціннісного підходу, раціонального підходу, ...
827610
  Продайвода Г.Т. Методологічні принципи укладання комп"ютерного російсько-українського тлумачного словника з геофізики / Г.Т. Продайвода, Н.С. Єгорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-53. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Викладена ідея, методологічні і методичні принципи укладання комп"ютерного тлумачного російсько-українського геофізичного словника з врахуванням існуючого досвіду, стану і тенденцій розвитку сучасної геофізики.
827611
  Макаренко М.В. Методологічні принципи управління конкурентоспроможним регіональним розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 182-188 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
827612
  Кривчик Г.Г. Методологічні принципи як норми етичного і професійного кодексу історика // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 270-279. – ISSN 2409-3661


  Показано взаємозв’язок основних етичних норм із загальнонауковими й спеціальними історичними методологічними принципами, уточнено визначення й наведено приклади застосування останніх, вміщено критику щодо порушення етики й наукової методології.
827613
  Михальченко М.І. Методологічні проблеми аналізу сучасних цивілізацій // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 13-37. – ISSN 2518-7546
827614
  Коломієць Л. Методологічні проблеми аналізу українського поетичного перекладу другої половини XX ст. (на матеріалі перекладів з англійської) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 405-411. – ISBN 966-603-098-5
827615
  Поспишил І. Методологічні проблеми ареальних досліджень: еволюція брненської концепції // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 394-408. – ISSN 2411-4758


  У статті розглянуто проблематику ареальних та філологічно-ареальних досліджень, порівняльного літературознавства, генології. Ареальні підходи в літературознавстві проілюстровано на прикладах творів Оти Філіпа, Оксани Забужко, Йозефа Сухего. З’ясовано, ...
827616
  Шемшученко Ю.С. Методологічні проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства в сучасній Україні / Ю.С. Шемшученко, О.В. Скрипнюк // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 3-12. – ISSN 0869-2491
827617
  Рєпін К.Ю. Методологічні проблеми вибіркових статистичних спостережень за результатами діяльності підприємств / К.Ю. Рєпін, О.Б. Степанова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 25-27. – Бібліогр.: 2 назв.
827618
  Шевченко Г.О. Методологічні проблеми вивчення крос-медіа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 32-39. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
827619
  Книш В.В. Методологічні проблеми визначення дефініції "конституційно-правова відповідальність суб"єктів державно-політичних відносин" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 124-130. – ISSN 1563-3349
827620
  Балановський Я.М. Методологічні проблеми визначення індикаторів етносоціокультурної маргінальності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 123-130. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
827621
  Головкова Л.С. Методологічні проблеми вимірювання потенціалу підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
827622
  Флюд І. Методологічні проблеми виявлення еколого-економічного розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 328-332. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
827623
  Скорик М. Методологічні проблеми гендерних досліджень мас-медіа // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 132-149


  У статті здійснено огляд і аналіз проблемного поля сучасних гендерних досліджень мас-медіа як порівняно нової, але перспективної дослідницької галузі, що перебуває у стадії становлення; визначено пріоритетні напрями таких досліджень і їх ...
827624
  Шевченко М.М. Методологічні проблеми державного управління забезпечення національної безпеки України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 381-388
827625
  Фенич В.І. Методологічні проблеми дослідження державно-церковних відносин в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 56-58. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджуються методологічні проблеми вивчення державно-церковних відносин у незалежній Україні.
827626
  Шаркова І.М. Методологічні проблеми дослідження добросовісності (bona fides) у римському праві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 210-214. – ISSN 1818-992Х
827627
  Левчук Я. Методологічні проблеми дослідження когнітивних функцій та імпліцитних можливостей формування світогляду засобами традиційної дитячої субкультури // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 439-451. – ISBN 978-966-2241-22-8
827628
  Дубовик М. Методологічні проблеми дослідження сексуальної сфери осіб з розладами аутистичного спектра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 38-41. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття висвітлює методологічні проблеми, що виникають при дослідженні сексуальної сфери осіб з розладами аутистичного спектра. Автор описує три групи таких проблем та пропонує можливі рішення, звертаючись до досвіду зарубіжних дослідників. У ...
827629
  Стоян Д.В. Методологічні проблеми дослідження теорії історичного процесу в контексті філософської спадщини Юліана Вассияна // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 361-367
827630
  Хохуляк В. Методологічні проблеми дослідження фінансового права як системного явища // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 108-111
827631
  Хорт І. Методологічні проблеми дослідження функцій місцевого самоврядування // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 27-29. – ISSN 2313-559X
827632
  Трофімов Ю.Л. Методологічні проблеми дослідження ціннісно-смислової сфери людини / Ю.Л. Трофімов, В.В. Пушкар // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.114-119. – (Психологічні науки)
827633
   Методологічні проблеми економічної теорії // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – С. 11-151. – ISBN 966-7574-01-6
827634
  Данилюк І. Методологічні проблеми етнічної психології // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 337-352. – ISBN 978-966-2241-22-8
827635
  Блідченко-Найко Методологічні проблеми жанрової ідентифікації поезії в прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 13-18
827636
  Сердюк О. Методологічні проблеми застосування якісних методів у соціально-правових дослідженнях злочинності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-90.
827637
  Ткаченко Л.Г. Методологічні проблеми зіставлення показників зайнятості, одержаних з вибіркового обстеження економічної активності та Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 61-64. – Бібліогр.: 8 назв
827638
  Левицький Ч. Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 5-20. – ISBN 978-966-644-413-7
827639
   Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-22-8


  В пр. №1704494 напис: Леоніду Васильовичу знаному організаторові науки ректору нашої alma mater філософу на добру згадку. 30.12.2014 р. (Підпис)
827640
   Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем : наук. школа д-ра екон. наук, проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Г.І. Башнянина / О.І. Ковтун, О.С. Вербова, П.Й. Мисловський [та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 1095, [1] с. : портр., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-397-103-4
827641
  Валігура К.Ю. Методологічні проблеми механізму цивільно-правового регулювання в сучасних реаліях // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 19-23. – ISBN 978-966-927-142-6
827642
  Геник М. Методологічні проблеми міждисциплінарних досліджень миру // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 8-21
827643
  Маценка С. Методологічні проблеми міжмистецького порівняння // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 7-19. – ISSN 2313-5921
827644
  Рибалка В.В. Методологічні проблеми наукової психології : посібник / Рибалка Валентин Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Талком, 2017. – 244, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 223-242. – ISBN 978-617-7397-40-2
827645
  Даниленко В. Методологічні проблеми неперервної педагогічної освіти / В. Даниленко, К. Левківський, В. Мележик // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 2/3. – С.38-43. – ISSN 1682-2366
827646
  Сітовський М.В. Методологічні проблеми обліку довгострокових активів : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
827647
  Коблянська О.І. Методологічні проблеми обліку та аудиту в бізнесі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 160-170. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядається бухгалтерський облік як спосіб спілкування підприємців у прийнятті господарських рішень, аналізується суть аудиту, його класифікація, досліджується документальний метод аудиторського контролю.
827648
  Третяк А.М. Методологічні проблеми оцінки впливу на довкілля землекористування як планованої господарської діяльності / А.М. Третяк, І.О. Клімова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 38-48 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
827649
  Онікієнко В.В. Методологічні проблеми оцінки ефективності мотивації конкурентоспроможності у сфері праці / В.В. Онікієнко, М.В. Семикіна // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 157-165.
827650
  Рибачук В.П. Методологічні проблеми оцінювання продуктивності наукової діяльності // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 46-52. – ISSN 0374-3896


  Обговорюються методологічні принципи, покладені в основу прийнятих в Україні в 2011-2012pp. нормативно-правових актів, що визначають порядок проведення державної атестації наукових установ. Аналізуються проблеми реалізації урядових рішень щодо переходу ...
827651
  Лукашев О.А. Методологічні проблеми побудови системи фінансового права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 148-156. – ISSN 0201-7245
827652
  Горбачик А.П. Методологічні проблеми порівняльних соціологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Статтю присвячено ключовим методологічним проблемам порівняльних соціологічних досліджень. Проблеми малої кількості макросоціологічних об"єктів для аналізу, залежності спостережень ("проблема Гальтона") та інтерпретації причинних впливів (проблема ...
827653
  Ковтуненко Є.С. Методологічні проблеми соціологічного дослідження трансформаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роботи провідних вчених, які займалися проблемами соціальних трансформацій. Також проаналізовані чотири основні парадигми, в полі зору яких перебуває трансформаційний процес: модернізацій ну, акторську, структуралістичну та культуралістичну. ...
827654
  Татенко В.О. Методологічні проблеми сучасної психології // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 11-18. – ISSN 2304-0629
827655
  Джорджевич С. Методологічні проблеми територіального дослідження фрльклору: репертуар гуслярів // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 94-100. – ISSN 0130-6936
827656
  Ковальчук О.М. Методологічні проблеми у встановленні ієрархії правових цінностей // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 61-66. – ISSN 2413-6433
827657
  Гавва В.М. Методологічні проблеми удосконалення економічного управління інноваційним розвитком / В.М. Гавва, А.С. Ревякін // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – C. 63-65
827658
  Шевчук В.М. Методологічні проблеми формування понятійного апарату криміналістичної інноватики // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 229-247. – ISSN 1993-0909
827659
  Мандибура В.О. Методологічні проблеми формування ринкової системи соціально-економічних гарантій та ліквідації номенклатурно-бюрократичних привілеїв / В.О. Мандибура, С.Г. Ватажок // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 25-32


  У статті розкриваються методологічні проблеми формування ринкової системи соціального захисту населення, та розкривається економічний зміст таких категорій як "соціальні гарантії", "пільги", "компенсації" та "привілеї". Значна увага приділяється ...
827660
  Садоха О.В. Методологічні проекції квазікультурних світів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 100-107. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  Стаття присвячена дослідженню перспективних розвідок щодо розв’язання проблеми закладання соціальних взаємин через актуалізацію та вивчення концептуалізацій життєвосвітовой прагматики.
827661
  Козлик І.В. Методологічні рефлексії Соломії Павличко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Дослідження присвячено контекстному аналізові методологічно-теоретичних міркувань С. Павличко, втілених у її статті "Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві"
827662
  Ємець Т. Методологічні розбіжності засад розбудови української науки у М. Грушевського та В. Вернадського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 326-335. – ISBN 966-7060-35-7
827663
  Штойко П.І. Методологічні розбіжності у становленні географічної науки // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 2227-3220
827664
  Одинець С. Методологічні семінари відділу як спосіб розвитку антропології в Україні // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1498-1502. – ISSN 1028-5091
827665
  Бідняк М.Н. Методологічні системи управління в соціально-економічних системах // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 13, ч. 2. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  В статті розглянуті питання управління в соціально-економічних системах та його роль і значення. Визначений закон функціонування складних динамічних систем загального характеру.
827666
  Карнаух А.В. Методологічні структурації лінгво-когнітивної опозиції "свій/чужий" (на матеріалі англомовної картини світу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 32-35
827667
  Андрейцев В.І. Методологічні та дидактичні аспекти реформи правової освіти в Україні // Вісник Київського університету. Сер. юридичні науки, 1998. – Вип. 36
827668
  Юхименко Н.Ф. Методологічні та ідеологічні засади формування французької системи освіти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 29-33. – ISSN 1996-5931
827669
  Демчишак Н.Б. Методологічні та інституційні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 16-21. – ISSN 2306-6814
827670
  Сальник І.В. Методологічні та методичні аспекти розвитку творчої особистості майбутнього вчителя фізики // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 208-214. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
827671
  Крижановський А. Методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування діяльності територіальних органів національної поліції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 125-131. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
827672
  Тіщенко Є. Методологічні та методичні засади організації управління ризиками проектного фінансування // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 47-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-2005
827673
  Горбачик А.П. Методологічні та методичні проблеми вимірювання соціальних показників демократизації українського суспільства // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 37-52. – ISBN 966-594-559-9
827674
  Криклій А. Методологічні та організаційні основи формування потреби у персоналі в умовах нової економіки : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
827675
  Калаур С. Методологічні та практичні аспекти впровадження системного підходу у професійну підготовку майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності / С. Калаур, О. Сорока // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 229-238. – ISSN 2312-5993
827676
  Міщенко С. Методологічні та практичні аспекти планування і прогнозування виготовлення та випуску в обіг готівки : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 24-34 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
827677
  Лахижа М.І. Методологічні та практичні проблеми розвитку публічної адміністрації в Україн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 281-283. – (Право. Економіка. Управління)
827678
  Калашник Н. Методологічні та психологічні засади формування естетичних смаків у сучасної молоді / Н. Калашник, Н. Переверзєва // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 145-154.
827679
  Вахнован В. Методологічні та соціокультурні аспекти становлення бібліотечної соціології в Україні / Вікторія Вахнован // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 40-42


  Розглядаються проблеми формування бібліотечної соціології як галузевої соціологічної науки. Зазначається, що великі перспективи мають дослідження методологічних і соціокультурних аспектів бібліотечної соціології, визначення подальших шляхів її розвитку ...
827680
  Грабовська Г.М. Методологічні та теоретичні аспекти дослідження правового забезпечення функціонування освіти України в 1917-1921 рр // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 92-98. – ISSN 1563-3349
827681
  Сунцова О.О. Методологічні та теоретичні засади фінансової науки: ретроспективний аналіз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 9-16. – ISSN 1993-6788


  Про особливості перехідних економік країн Центрально-Східної Європи, в т.ч. й України та неоднорідність їхнього розвитку.
827682
  Коверзнев В.О. Методологічні та теоретичні засади формування кооперативного права України // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 55-57. – ISBN 978-966-2456-11-0
827683
   Методологічні та теоретичні проблеми психології : навчальний посібник для слухачів та студентів вищих навч. закладів / [ Корольчук М.С. та ін. ]. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-521-468-7
827684
  Тихенко О.М. Методологічні та технологічні засади захисту працюючих від впливу електромагнітних полів металевими та композиційними екрануючими матеріалами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Тихенко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 54 назви
827685
  Сизоненко В.О. Методологічні та фінансові аспекти інноваційного підприємництва як фактор економічної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 508-514
827686
  Топчієв О. Методологічні трансформації предметної області вітчизняної географії // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7069-36-1
827687
  Шутова М.О. Методологічні установки у вивченні етностереотипів та методика їх комплексної реконструкції // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 173-182. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
827688
  Краснодемська І. Методологічні, історіографічні, історіософські проблеми сучасного українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 277-283


  За працями доктора історичних наук, професора Я.С. Калакури 28 листопада 2012 р. в Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії відбулися наукові читання, присвячені 75-річчю Я. Калакури та виходу його трьох ...
827689
  Безтелесна Л. Методологічно-інформаційні аспекти прогнозування зайнятості населення / Л. Безтелесна, Г. Юрчик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 13-17
827690
  Шефель С.В. Методологічно-правовий сенс екософської концепції Ф.-Е. Шварцкопфа // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 104-110. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
827691
  Кремень В. Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т. М.П.Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2. – С. 4-14


  Проаналізовано роботу Академії в контексті модернізації її діяльності. Аргументовано доцільність застосування наукових розробок вчених Академії в інноваційний розвиток національної освіти.
827692
  Кремень В. Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 3. 6


  Доповідь президента НАПН України Василя Кременя "Про діяльність НАПН України у 2012 році та завдання на 2013 рік" на Загальних звітних зборах академії.
827693
  Мусієнко В.В. Методологія / В. Мусієнко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 242-243. – ISBN 966-642-073-2
827694
  Новгородська А.О. Методологія "театру пригноблених" Аугусто Боаля // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 84-85
827695
  Калінеску Т.В. Методологія адаптації демократичних механізмів самозабезпечення соціально-економічних трансформацій суспільства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 69-74. – ISSN 2221-8440
827696
  Солом"янюк П.Г. Методологія аналізу глобалізації в контексті економічної теорії / П.Г. Солом"янюк, Л Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 153-157. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті, виходячи зі змісту глобалізації як процесу переходу людства до рівня органічної системної цілісності, до так званого "безпосереднього (усуспільненого) людства", та наслідків цьго процесу, обгрунтовується необхідність перегляду традиційної ...
827697
  Бабицький А.Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Ф. Бабицький; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 128с. – ISBN 966-608-313-2
827698
  Гальчинський А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 4-18. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
827699
  Риндіна А.В. Методологія аналізу конкурентоздатності та фінансового стану фірми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 279-281. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто основні методи проведення аналізу конкурентоздатності та фінансового стану фірми. Виявлена послідовність проведення аналізу, та які показники повинні враховуватись при проведенні аналізу. The article contains the main methods of analyzing ...
827700
  Леоненко П.М. Методологія аналізу наукових шкіл у економічній і фінансовій науках // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 31-49. – Бібліогр.: 37 назв
827701
  Попрозман Н.В. Методологія аналізу національного товарного ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.241-247. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
827702
  Павленко Ж.О. Методологія аналізу політико-правових доктрин у період формування інформаційного суспільства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 210-220. – ISSN 0201-7245
827703
  Мазуренко В.П. Методологія аналізу привабливості зарубіжних ринків в умовах асиметрії інформації / В.П. Мазуренко, Ю.В. Гойнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 53-59


  В статті розкрито економічну сутність поняття "привабливість міжнародних товарних ринків", особливості функціонування товарних ринків в умовах асиметрії інформації та визначено систему показників, що впливають на привабливість міжнародного товарного ...
827704
  Мазуренко В.П. Методологія аналізу привабливості зарубіжних ринків в умовах асиметрії інформації / В.П. Мазуренко, Ю.В. Гойнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 68-74. – ISSN 2308-6912


  В статті розкрито економічну сутність поняття «привабливість між- народних товарних ринків», особливості функціонування товарних ринків в умовах асиметрії інформації та визначено систему показників, що впливають на привабливість міжнародного ...
827705
  Азаров Сергій Іванович Методологія аналізу техногенно небезпечних об"єктів і територій для управління їх екологічною безпекою : Автореф. дис. ... доктора технічних наук 21.06.01 / Азаров С.І.; МОНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр: 41 назв.
827706
  Захарова О. Методологія аналізу трудових показників на рівні підприємства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 18-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912
827707
  Петруха С.В. Методологія аналізу фінансових результатів роботи хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / С.В. Петруха, М.М. Колотуша // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-137 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
827708
  Дащенко А. Методологія аналізу цінової політики конкурентів на товарному ринку : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 12 (278). – С. 48-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
827709
  Бетін В.І. Методологія андрогогічного дослідження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 30-32
827710
  Зачко О.Б. Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (на прикладі цивільного захисту) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Зачко Олег Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 62 назви
827711
  Башинська І.О. Методологія безпекоорієнтованого управління смартизацією бізнес-процесів промислового підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Башинська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 64 назви
827712
  Камінська Т.Г. Методологія бухгалтерського обліку та контролю як їх гносеологічний базис // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 360-371. – ISSN 1993-6788
827713
  Горбик Р. Методологія в історії журналістики: можливості комплексного підходу // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 5-12


  У статті розглянуто проблеми методологічних підходів до дослідження історії журналістики (на прикладі періоду 20-30-х рр. ХХ ст.) на різних рівнях. Зокрема, запроваджено розрізнення субтекстуального, текстуального й супертекстуального рівнів. ...
827714
   Методологія в праві / [Безклубий І.А. та ін.] ; за заг. ред. І.А. Безклубого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Грамота, 2017. – 656, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. зазсн. 2008 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Про українське право" / редкол.: Андрушко П.П. [та ін.]). – ISBN 978-966-349-610-8
827715
  Корчак О.В. Методологія вдосконалення терабітних телекомунікаційних систем засобами ВКР фотоніки : дис. ... д-ра філософії : 172 / Корчак Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – 175 арк. – Бібліогр.: арк. 158-172
827716
  Семенюк О.В. Методологія вивчення ефективності маркетингової діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 135-136 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
827717
  Рудько О.В. Методологія вивчення національної ідентичності в українській літературі другої половини ХІХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Статтю присвячено методології вивчення національної ідентичності в українській літературі другої половини ХІХ століття. Розглянуто поняття національної ідентичності з точки зору як літературознавців того часу, так і сучасних науковців. Вивчено різні ...
827718
  Гуменюк В.Я. Методологія визначення вікового цензу працездатного населення / В.Я. Гуменюк, Г.Ю. Міщук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
827719
  Шепеленко О.Г. Методологія визначення інноваційної конкурентоспроможності регіонів // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 66-71. – ISSN 2311-6420
827720
  Кітура А.Я. Методологія визначення та принципи розподілу квот на викиди парникових газів у посткіотському періоді // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 71-76. – Бібліогр.: 35 назв
827721
  Лукашенко А. Методологія викладання дисциплін гуманітарного циклу: європейські орієнтири для сучасної вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 86-92. – ISSN 1682-2366
827722
  Нестерович В.Ф. Методологія викладання навчальної дисципліни "Виборче право України" у вищих навчальних закладах України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 186-191. – ISBN 978-617-7069-57-6
827723
  Сморжевський Ю.Л. Методологія використання системи фізичних задач при вивченні тригонометричних функцій в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 73-76. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
827724
  Лук"яненко І.Г. Методологія виокремлення підсистем із загальноїмакроеконометричної моделі на прикладі бюджетного сектру України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 7 пунктів
827725
  Майданик Р.А. Методологія вирішення правових спорів у німецькій юридичній освіті // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 57-63
827726
  Серажим Ю.В. Методологія вироблення стратегії господарської диверсифікації корпорації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.229-235
827727
  Харитонова О.В. Методологія вітчизняної кримінально-правової науки: становлення історичного методу та проблеми наступності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 486-494. – ISSN 1563-3349
827728
  Фесенко І.А. Методологія врахування часу в економічних обгрунтуваннях : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 10-17 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
827729
  Сурмін Ю.П. Методологія галузі науки "Державне управління" : монографія / Ю.П. Сурмін ; Національна акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 371, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-369. – ISBN 978-966-619-321-9
827730
  Дей М.О. Методологія гармонызації законодавства України з охорони праці до законодавства ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 280-283
827731
  Шугалій Є.П. Методологія генерації варіантів функціональних структур органів державного управління // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 49-53. – ISSN 2307-4949
827732
  Мороз С.А. Методологія географічної науки : Навчальний посібник / За заг. ред. С. Мороза. – Київ : Заповіт, 1997. – 333с. – Шифр дубл.91 Моро.Доп. карт.гр. – ISBN 5-7707-1043-8
827733
  Гринько С.Д. Методологія деліктного права в сучасних умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 33-38. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
827734
  Жученко І.В. Методологія діагностики стану податкової системи в умовах фінансової кризи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 159-163. – (Економічні науки)
827735
  Валєнса Г. Методологія допомагаючих професій: практика та освіта майбутніх фахівців // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (86). – С. 19-29. – ISSN 2078-1016
827736
  Веклич В.О. Методологія дослідження адміністративно-правових засад політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 105-113. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
827737
  Корнійченко А. Методологія дослідження адміністративно-правового механізму запобігання булінгу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (24). – С. 43-48. – ISSN 2524-0129
827738
  Сащук Т.І. Методологія дослідження актуальної соціальної проблематики: принципи фіксації та каталогізації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 33-36. – ISSN 2312-5160


  Обґрунтовано методологічні підходи до вивчення форм презентації соціальної проблематики в публікаціях національних друкованих мас-медіа "День", "Україна молода", "Український тиждень", "Дзеркало тижня", "Газета по-українськи". Визначено базові ...
827739
  Орленко М.І. Методологія дослідження архітектурно-конструктивних систем об"єктів реставрації
827740
  Шкуренко К.О. Методологія дослідження демократичних стандартів політичних партій і партійної системи України // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 233-238
827741
  Удод О.А. Методологія дослідження духовних цінностей українського народу: 1920 - 30-ті рр. // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 34-39
827742
  Чернега О.Б. Методологія дослідження електронної торгівлі як поліфункціонального явища / О.Б. Чернега, С.В. Маловичко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 212-217. – ISSN 2309-1533
827743
  Волкова Н.В. Методологія дослідження ефективності витрат на вищу школу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 30-34. – (Економічні науки)
827744
  Москалик Г. Методологія дослідження інформаційно-комунікаційного середовища і технології відповіді на виклики епохи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 178-190
827745
  Сухомлинська О. Методологія дослідження історико-педагогічних реалій другої половини ХХ століття // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-12.
827746
  Олійник А. Методологія дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 208-212. – ISSN 2663-5313
827747
  Олійник В. Методологія дослідження кримінально-правової охорони державної таємниці // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 58-62. – ISSN 2311-6676
827748
  Литвиненко Н.В. Методологія дослідження маркетингового управління в освіті як об’єкта філософського аналізу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 262-265. – ISSN 2076-1554
827749
  Пивавар І.В. Методологія дослідження нерівномірності розвитку як фактора забезпечення економічної безпеки регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 147-157. – ISSN 2222-4459
827750
  Олійник Н.Ю. Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 12-17. – ISSN 2077-1800


  Стаття присвячена формуванню методологічного інструментарію для дослідження громадсько-політичної участі жінок на основі поєднання конвенційного політичного аналізу та гендерного підходу. Аналіз західної наукової літератури засвідчив, що у традиційній ...
827751
  Гавеля О.М. Методологія дослідження понять "обдарованість" та "інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості" у працях українських і зарубіжних вчених // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 2226-3209
827752
  Копча В.В. Методологія дослідження правового явища: поняття, структура, інструментарій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 2219-5521
827753
  Оніщенко Н.М. Методологія дослідження правової традиції як об"єкт методологічної рефлексії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 30-34. – ISSN 1563-3349
827754
  Федоренко В.Л. Методологія дослідження проблем системи конституційного права: основні етапи генезису // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-18. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
827755
  Рожило М.А. Методологія дослідження проблематики преси Православної Церкви Волині (контент-аналіз) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 89-92


  Проаналізовано церковні видання, які виходили на Волині в кінці ХIХ - на початку ХХI століття та з"ясовано культурно-історичне тло їх функціонування. Визначено аспекти висвітлення морально-етичної проблематики у волинській православній пресі. Church ...
827756
  Мокієнко М.М. Методологія дослідження розвитку п"ятидесятицької місійної еклезіології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 24-27


  "Аналізується евристичний потенціал, теоретичні і практична значущість сучасних методологій дослідження розвитку п"ятидесятницької місійної еклезіології. У цілому п"ятидесятницька місійна еклезіологія розвивається у напрямку подолання суб"єк- тивізму ...
827757
  Савич В.І. Методологія дослідження середовища функціонування системи житлового іпотечного кредитування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 208-215. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
827758
  Швед З. Методологія дослідження структури іудаїзму // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 119-123. – ISSN 1728-9343
827759
  Конотоп Л.Г., Васильєва І.В. Методологія дослідження суб"єктивності в німецькій традиції філософування / Конотоп Л.Г., Васильєва І.В. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – C. 13-17. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
827760
  Мочерний С. Методологія дослідження сутності банку : аналізують науковці / С. Мочерний, Л. Тришак // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 7-10. – Бібліогр.: 26 назв
827761
  Кочубей Ю.М. Методологія дослідження сучасної історії у сходознавчих працях В.В. Дубровського (1897-1966) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 88-91. – ISSN 1608-0599
827762
  Генералова Ю.В. Методологія дослідження тенденцій економічного зростання : економічна теорія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр.: 23 назви
827763
  Терещук М.М. Методологія дослідження форми правління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 90-96.
827764
  Олійник О. Методологія дослідження художнього простору у структурі чарівних казок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 94-100. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
827765
  Цмоць У.О. Методологія дослідження юридичної практики як філософської правової категорії // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – C. 336-342. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
827766
  Мельник В. Методологія досліджень міграції радіонуклідів у грунтовому покриві / В. Мельник, Ю. Бліндер, О. Піскунова // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 56-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1819-1339
827767
   Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
827768
  Михайлюк Г.О. Методологія досліджень становлення інституту комерційних позначень у праві Європейського Союзу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 193 : Юридичні науки. – С. 75-80. – ISSN 1996-5931
827769
  Подлісецька О.О. Методологія досліджень творчості Лесі Українки у XXI ст. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 57-61. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
827770
  Желібо Є.П. Методологія еколого-економічної оцінки ефективності методів промислового водоочищення / Є.П. Желібо, Н.Л. Авраменко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 26-31. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1726-5428
827771
  Кашицький Д.С. Методологія економічних та іхтіо-екологічних досліджень при заморах риб у водних екосистемах / Д.С. Кашицький, В.С. Мовчанець, О.В. Ясінська // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 99-102. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
827772
  Мельник О.Г. Методологія економічного розвитку: нееквівалентний обмін та інвестиційна сила грошей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 28-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
827773
  Василенко В. Методологія економічної діагностики регіонів : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-17. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
827774
  Василенко В. Методологія економічної діагностики регіонів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-17. – Бібліогр.: с. 4-7, 9-15. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто теоретико-методологічні основи економічної діагностики розвитку регіонів. Стосовно до сучасних знань про регіони запропоновано системний підхід до опису їх основних елементів. Кожний з цих елементів дістав кількісний і якісний опис, з огляду ...
827775
  Мороз О.В. Методологія економічної оцінки якості продукції // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 82. – С. 80-87. – Бібліогр.: на5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
827776
  Спірідонов С. Методологія електронного голосування в Україні у контексті сучасної гуманітаристики / С. Спірідонов, І. Чорноморденко // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 79-81. – ISBN 978-966-423-670-3
827777
  Зеленський К.В. Методологія забезпечення конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем : монографія / К.В. Зеленський. – Київ : Леся, 2018. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-393. – ISBN 978-617-7828-26-5


  У пр. № 1735408 напис: Бібліотеці КУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 15.10.2010 р.
827778
  Бондаренко О.В. Методологія забезпечення надійності волоконно-оптичних ліній передавання : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Бондаренко О.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв.
827779
  Атаманчук П.С. Методологія забезпечення якості освіти в аспекті компетентнісного підходу / П.С. Атаманчук, Н.В. Форкун // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 204-208. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
827780
  Гнатьєва Т.М. Методологія застосування імітаційних моделей у контексті розширеного відтворення підприємств аграрного виробництва / Т.М. Гнатьєва, А.І. Лівінський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
827781
  Фауре Е.В. Методологія захисту інформації на основі факторіального кодування даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Фауре Еміль Віталійович ; М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
827782
  Гузєв І.В. Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України : вибрані праці / І.В. Гузєв ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – Київ : Аграрна наука, 2019. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-312. – ISBN 978-966-540-458-3
827783
  Самойленко Віктор Миколайович Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період : Автореф. дис. ... .доктора географ.наук:11.00.07 / Самойленко В.М.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 30с. – Бібліогр.: 28 назв.
827784
  Самойленко Віктор Миколайович Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період : Дисертація ...доктора географічних наук Спеціальність 11.00.07 / Самойленко Віктор Миколайович; Укр.екологічна асоціац."Зулений світ".Науково-інформац.центр водогосподарсько-екологічного моніторин. – Київ, 2000. – 460л. + Додатки:л. 462-1022. – Бібліогр.:л.428-461
827785
  Кісарчук З.Г. Методологія і методи практичної психології // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 2. – С.53-57
827786
  Хіренко О.О. Методологія і методика визначення жанру журналістського твору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 52-57


  У статті розглядаються основні проблеми визначення жанру у сучасній українській журналістиці. Наводяться приклади з періодичної преси та наукових видань. The article considers the main problems of definition of genre in the modern journalism in ...
827787
  Кондратюк Г. Методологія і методика дослідження історії освіти в Кримській АРСР в 1920-1930-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 41-47


  В статті розкриваються методологічні принципи дослідження історії освіти в Криму у міжвоєнну добу. Здійснено аналіз джерельної бази теми.
827788
   Методологія і методика середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів / Л.Ю. Сорокіна, О.Г. Голубцова, В.М. Чехній, Н.І. Батова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С. 10-20 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
827789
  Герасіна Л.М. Методологія і праксеологія досліджень політичних процесів // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 16-28. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
827790
  Борщевський В.В. Методологія і практика безпеки структурно-інституційної трансформації економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 228-230. – ISSN 1562-0905
827791
  Старостіна Алла Олексіївна Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні : Дис... доктора економ.наук: 08.06.02 / Старостіна Алла Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 398л. – Бібліогр.:л.360-373
827792
  Старостіна А.О. Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні. : Автореф... Доктора екон.наук: 08.06.02 / Старостіна А.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 35л.
827793
   Методологія і практика оцінювання території України для заповідання / [Л.Г. Руденко, О.Г. Голубцов, В.М. Чехній та ін.] ; за ред. акад. НАН України Л.Г. Руденка ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2020. – 230, [2] с., [8] арк. кольор. іл., к. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 222-229. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1787-0
827794
  Чечетов М.В. Методологія і практика управління державними корпоративними правами в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 43-51 : табл., рис.
827795
  Габріелова Т.Ю. Методологія і практика формування вантажних одиниць при перевезенні вантажів авіаційним транспортом : економіка та управління підприємствами / Т.Ю. Габріелова, С.Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 60-66 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
827796
  Авксентьєв М.Ю. Методологія і принципи планування в економічній теорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 12 (151). – С. 14-18
827797
   Методологія і технологія наукових досліджень. Економічні науки (у схемах, визначеннях, прикладах) : навч. посібник / [розробники: М.О. Кизим, М.С. Дороніна, В.Є. Хаустова ; Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISBN 978-617-7801-33-6
827798
  Паримський І.С. Методологія ідеологічного традиціоналізму як діалектична єдність суспільних цінностей і національних ідеалів // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 9-12


  Статтю присвячено проблемі інтерпретації національних ідеалів, їхнього суспільного значення. А також ролі в цьому контексті преси як генератора ідей та чинника формування суспільних цін ностей. Статья посвящена проблеме интерпретации национальных ...
827799
  Чекалюк В.В. Методологія іміджування держави на світовому ринку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 98-106. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
827800
  Корепанов О.С. Методологія індексного аналізу рівня розвитку інформаційного суспільства // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 6-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-1853
827801
  Данченко О.Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.22 / Данченко Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 45 с. – Бібліогр.: 52 назви
827802
  Романчук С.М. Методологія інтернет-комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 42-45. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 9). – ISSN 2078-2551
827803
   Методологія інформаційних систем та баз даних: теоретичний і практичний підходи : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Ю.О. Ушенко, М.Л. Ковальчук, М.С. Гавриляк, А.Л. Негрич. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 239, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-423-641-3
827804
  Мейш А.В. Методологія інформаційного захисту / А.В. Мейш, О.В. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 130-134. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
827805
  Дмитрук О.Ю. Методологія інфрормаційного підходу у екологічному менеджменті урбанізаційного природокористування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 63-67. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
827806
  Соболєв В.М. Методологія історико-економічного дослідження як чинник і засіб деміфологізації історії розвитку економічної науки в її організаційно-інституційному вимірі / В.М. Соболєв, М.В. Соболєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 15-29. – (Серія "Економічна" ; вип. 99). – ISSN 2311-2379
827807
  Бойченко І.В. Методологія історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 243-244. – ISBN 966-642-073-2
827808
  Колесник І. Методологія історії чи історія методології : метафори історичного дискурсу // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 55-85. – ISBN 966-7679-18-7 (Вип.5)
827809
  Верба І. Методологія історіографічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 77-78. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817
827810
  Яковлєв М.В. Методологія Кембриджської школи інтелектуальної історії та дискур про роль України на міжнародній арене // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Третяк, О.Токовенко, В. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 2 (26). – С. 125-133. – ISSN 2663-0265
827811
  Тімкова Т.М. Методологія когнітивної лінгвістики. Когнітивний підхід в тюркології // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 171-180. – ISSN 1682-671Х
827812
  Капченко Р.Л. Методологія комплексного дослідження проблеми формування робітничих кадрів : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 103-106 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
827813
  Шиян А. Методологія комплексного захисту людини та соціальних груп від негативного інформаційно-психологічного впливу // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 94-98. – ISSN 2225-5036


  Інформаційно-психологічна безпека - важлива складова інформаційної безпеки держави, яка визначає захищеність громадян та суспільства від шкідливих інформаційно-психологічних впливів. Остання події у нашій державі та світі загалом вплинули на те, що ...
827814
  Пономаренко В.С. Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографія / Пономаренко В.С., Гонтарева І.В. ; за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Пономаренка В.С. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-380. – ISBN 978-966-676-582-9
827815
  Шірінян Л.В. Методологія комплексної оцінки відкритості ринків банківських і страхових послуг України / Л.В. Шірінян, А.С. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 34-51 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2522-9303
827816
  Сахарчук Л.І. Методологія комунікативних досліджень : Монографія / Л.І. Сахарчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 214с. – ISBN 966-640-184-3
827817
  Ковтун Т.А. Методологія конвергентного управління проектами екологістичних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Ковтун Тетяна Антонівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 64 назви
827818
  Гончарук Т.І. Методологія конкурентоспроможності: досвід теорії та теорія досвіду // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 3-9
827819
  Кирисюк А. Методологія конструювання лексико-семантичних графів за допомогою комп"ютерної програми GEPHI // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2022. – С. 57-69. – (Серія : Філологія ; т. 25, № 1). – ISSN 2311-0821
827820
  Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: ринок систем і вимоги до них / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-37


  Розглянуто ринок засобів систем електронного документообігу (СЕД) за класифікацією аналітичних компаній IDC і Gartner Group. Наведено вимоги до СЕД, орієнтованих на вітчизняне діловодство. Описані складові ефективності впровадження СЕД. Акцентується на ...
827821
  Шевчук В.М. Методологія криміналістики: дискусії, "новації", "перспективи" // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 193-202
827822
  Громко Т.В. Методологія лексико-граматичної дескрипції лінгварію говірки : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Громко Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
827823
  Кравченко О. Методологія лінгвосинергетики як наукової парадигми сучасного гуманітарного знання / О. Кравченко, І. Бабіч // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 108-112. – ISBN 978-966-423-670-3
827824
  Мельник Т.С. Методологія маркетингових досліджень у залізничних пасажирських перевезеннях далекого сполучення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Мельник Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
827825
  Григоренко В. Методологія математики як компонента змісту освіти і джерело розвитку мислення // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 28-39. – ISSN 1682-2366
827826
  Топчієв О.Г. Методологія математичного моделювання в географії // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 67-74. – Бібліогр.: 12 назв
827827
  Качинський Анатолій Броніславович Методологія математичного моделювання ризиків загроз екологічній безпеці України : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.02 / Качинський Анатолій Броніславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 30л.
827828
  Колпак Богдан Дмитрович Методологія метрологічного забезпечення автоматизованих систем контролю та обліку енергоносіїв (Аское) : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.11.15 / Колпак Б.Д.; Харк. держ. наук.- досл. ін-т метрології. – Харків, 2001. – 38 с.
827829
  Ващенко В. Методологія Михайла Грушевського у контексті "філософії життя" // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 79-103. – ISSN 0869-3595
827830
  Довгерт А. Методологія міжнародного приватного права / А. Довгерт, О. Мережко // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 42-50


  З метою отримання нових теоретичних знань про міжнародне приватне право (МПрП) автори статті пропонують досліджувати його за допомогою різних наукових методів (переважно непозитивістських), які ще не мають належного використання серед вчених України. В ...
827831
  Петрущенков С.П. Методологія множинного опису: результати і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 256-258. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто проблему методології у некласичній науці.
827832
  Мілов О.В. Методологія моделювання процесів поведінки антагоністичних агентів в системах безпеки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Мілов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехника". – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
827833
  Ягутов В. Методологія модернізації професійно-технічної освіти України // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 87-93. – ISSN 2223-5752
827834
  Павко А. Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 34-39. – ISSN 0372-6436


  У статті проаналізовано сутність методологічних і культурологічних домінант епохи модерну і постмодерну, висвітлено проблему їх протидії та взаємовпливу. Досліджено питання ролі раціонального й ірраціонального в пізнанні. Автор наголошує, що сучасна ...
827835
  Піддубна Д. Методологія на шляху розробки науково-теоретичного підґрунтя щодо органічного господарювання в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 131-132
827836
  Настечко К.О. Методологія написання дисертаційного дослідження у сфері земельного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 489-493. – ISSN 1563-3349
827837
  Сокіл О.Г. Методологія наскрізного контролю обліково-аналітичних процесів сталого розвитку аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
827838
  Вишновецька С.В. Методологія науки трудового права : монографія / С.В. Вишновецька ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-319. – ISBN 978-966-521-350-5
827839
  Гетманцев О.В. Методологія науки цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 76-79. – (Правознавство ; Вип. 578). – ISSN 2221-173X
827840
  Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : підручник / М.Т. Білуха. – Київ : [б. в.], 2002. – 480 с. – ISBN 5-11-004670-0
827841
  Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : Навчальний посібник / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 216с. – ISBN 966-8365-55-0
827842
  Кальниш Ю.Г. Методологія наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для підгот. магістрів за спец. 8.150101 Державна служба / Ю.Г. Кальниш, Л.М. Усаченко ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 125, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISBN 978-617-696-077-5
827843
  Малигіна В.Д. Методологія наукових досліджень : монографія / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2016. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-234. – ISBN 978-966-327-321-1


  У пр. № 1704712 напис: Дарунок бібліотеці від автора Акімова Людмила Миколаївна. Підпис.
827844
  Шкарабан С. Методологія наукових досліджень з економічного аналізу // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 8-10. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
827845
  Галян О. Методологія наукових досліджень фізичної терміносистеми французької мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 46-51. – ISSN 2410-0927
827846
  Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова ; МОНУ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 106 с. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-483-386-8
827847
  Словська І.Є. Методологія наукового аналізу системи парламентаризму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 274-280. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
827848
  Петровський П.М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління : навч. посібник / П.М. Петровський ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – 237, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-644-028-4
827849
  Павлов С. Методологія наукового пізнання правових традицій України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 17-22. – ISSN 0132-1331
827850
  Коперльос Р.Ю. Методологія наукового пізнання складності: багатоманітність варіантів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 67-75


  Стаття присвячена філософсько-методологічному аналізу концепту "складність" та розгляд проблематичності єдиного визначення цього терміну через багатоманітність його смислів в різних контекстах застосування. Статья посвящена ...
827851
  Чобіток В.І. Методологія наукового пізнання як основа інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 234-240. – ISSN 2222-0712
827852
  Портнов А.В. Методологія наукового пошуку в царині визначення сутності актів конституційного судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 57-65
827853
  Чернілевський Д.В. Методологія наукової діяльності : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. – Київ ; Вінниця : Видавництво Університету "Україна", 2008. – 479 [1] с. – ISBN 978-966-388-249-9
827854
   Методологія наукової діяльності : [навч. посібник] / [Д.В. Чернілевський та ін.] ; за ред. Д.В. Чернілевського ; Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – [Вид. 3-тє, перероб.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 363, [1] с. : іл. – Авт. зазначені в кінці кн. – Бібліогр.: с. 358-363 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-61-2
827855
  Фігун Н.В. Методологія нейромаркетингу: суть, класифікація, перспективи розвитку / Н.В. Фігун, А.В. Фігун // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 362-367. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
827856
  Бульдович П.В. Методологія неоінституціонального підходу в сучасній політичній науці : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Бульдович Павло Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 181-198
827857
  Коблянська Г. Методологія обліку і фінансової звітності експортних операцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-14.
827858
  Стеців І.І. Методологія організації обліку, контролю та аналізу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 416-422. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено проблеми розвитку науки про організацію обліку, контролю та аналізу, формування навчальних видань, освітніх дисциплін, запровадження методик організації у практику та чинники, що їх зумовлюють. Подано трактування понять методика та ...
827859
  Іванюта П.В. Методологія оцінки бідності населення в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 127-129
827860
   Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 159, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-999-094-5
827861
  Заворотній Р.І. Методологія оцінки вартості підприємств, що перебувають у тривалій фінансовій кризі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 111-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
827862
  Черевко І. Методологія оцінки геологічного середовища при виборі ділянок для розміщення сховищ токсичних відходів / І. Черевко, Н. Данишурка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-47. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методологію оцінки геологічного середовища (а саме глинистих формацій) для розміщення приповерхневих сховищ токсичних відходів. В основу покладено всебічне вивчення геологічного середовища, яке має виконувати три функ-ції: ізолюючого ...
827863
  Чигринець О. Методологія оцінки доцільності впровадження аутсорсингу персоналу // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 315-323. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
827864
  Жорова Є.Р. Методологія оцінки ефективності антикризового корпоративного управління // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 25-30 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
827865
  Клевцов С.В. Методологія оцінки запасів безпеки атомних електричних станцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Клевцов Сергій Валерийович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
827866
  Вініченко І.І. Методологія оцінки інвестиційних процесів у регіоні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-30.
827867
  Осмятченко Л.М. Методологія оцінки інтелектуального капіталу : монографія / Л.М. Осмятченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-202. – ISBN 978-966-483-608-8
827868
  Ярова І.Є. Методологія оцінки національної безпеки у контексті принципів сталого просторового розвитку // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 30-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2310-4678
827869
  Семенов А.Г. Методологія оцінки нематеріальних активів підприємства // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 148-154. – ISSN 1729-7206
827870
  Паламарчук Д.М. Методологія оцінки показників інноваційного процесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 101-105
827871
  Покришка Д.С. Методологія оцінки технологічного потенціалу структурної трансформації національної економіки / Д.С. Покришка, Т.А. Тищук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 7-19 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
827872
  Дяків А.О. Методологія оцінки якості корпоративного управління // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 86-89
827873
  Коваленко Є.О. Методологія оцінювання ефективності державного управління якістю життя населення // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 70-75
827874
  Гбур З. Методологія оцінювання забезпечення економічної безпеки України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 56-61. – ISSN 2414-4436
827875
  Гончар С.Ф. Методологія оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем об"єктів критичної інфраструктури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Гончар Сергій Феодосійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 51 назва
827876
  Крупка М. Методологія оцінювання рівня інтелектуального потенціалу в реалізації стратегії сталого розвитку економіки України / М. Крупка, І. Ревак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 299-307. – ISSN 2078-5860


  Запропоновано методологію оцінювання рівня інтелектуального потенціалу з використанням положень теорії множин, математичної логіки, формалізовану методами математичного програмування. Окреслено логічну послідовність оцінювання рівня інтелектуального ...
827877
  Лісовий М.М. Методологія оцінювання сучасного стану різноманіття ентомофауни агроландшафтів України / М.М. Лісовий, О.І. Борзих, Л.В. Вагалюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 94-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
827878
  Мотало А.В. Методологія оцінювання якості природного газу як енергоносія : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Мотало А.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
827879
  Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології : монографія / Фурман Анатолій Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології, Терноп. нац. екон. ун-т, НДІ методології та економіки вищої освіти. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 99, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 99. – Бібліогр.: с. 87-98. – ISBN 978-966-654-332-8
827880
  Мукан Н. Методологія педагогіки: сутність, принципи, підходи / Н. Мукан, М. Гаврилюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 121-128. – ISSN 2312-5993
827881
  Архипов О.П. Методологія перебудови викладання філософії в університетах / О.П. Архипов, О.Г. Охрименко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
827882
  Михайленко О.О. Методологія перекладу: понятійно- термінологічні особливості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С.83-89


  У статті представлено стислий огляд позицій теоретиків перекладу щодо проблеми визначення понять перекладацьких прийомів та трансформації як важливих категорій теорії перекладу. Запропоновано систематизовану та уточнену дефініцію термінів ...
827883
  Дмитрієв А.І. Методологія періодизації історії міжнародного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 195-201
827884
  Степанчук О.В. Методологія підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.20 / Степанчук Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 43 с. – Бібліогр.: 53 назви
827885
  Одарченко Р.С. Методологія підвищення ефективності функціонування стільникових мереж зв"язку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Одарченко Роман Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
827886
  Хлапонін Ю.І. Методологія підвищення якості функціонування телекомунікаційних мереж на основі інтелектуальних технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Хлапонін Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 41 с. – Бібліогр.: 72 назви
827887
  Гнатюк С.О. Методологія підтримки процесів формування та забезпечення державної системи кібербезпеки в галузі цивільної авіації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Гнатюк Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 64 назви
827888
  Костицький М.В. Методологія пізнання української історико-правової дійсності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 12-17. – ISSN 2078-6670
827889
  Нестеренко О.В. Методологія побудови автоматизованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення адміністративного управління : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Нестеренко Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 61 назва
827890
  Глухов С.І. Методологія побудови автоматизованої системи технічної діагностики радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Глухов Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 68 назв
827891
  Щербина О.А. Методологія побудови антенних систем радіомоніторингу з фільтрацією та придушенням завад : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Щербина Ольга Алімівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 38 назв
827892
  Білинська М. Методологія побудови галузевих стандартів вищої медичної освіти в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.117-123. – ISBN 966-7800-10-5
827893
   Методологія побудови систем контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж : Монографія / Р.Н. Квєтний, В.Г. Лисогор, В.П. Посвятенко, О.Ю. Скидан, Ю.А. та ін. Скидан; Р.Н. Квєтний, В.Г. Лисогор, В.П. Посвятенко, О.Ю. Скидан, Ю.А. Скидан та ін.; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 162с. – ISBN 966-641-199-7
827894
  Кондрацька Л.П. Методологія побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 169-180 : Рис. – Бібліогр.: 34 назви
827895
  Кириленко В.І. Методологія побудови та використання комплектарної моделі національної економічної безпеки / В.І. Кириленко, М.М. Шевчнео // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 40-51. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
827896
  Цюра С.Б. Методологія порівняльних педагогічних досліджень: принципи, особливості // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 65-72. – ISSN 2411-1317
827897
  Мартиненко С. Методологія порівняльного дослідження тенденцій професійної підготовки фахівців із циркулярної економіки в окремих країнах Європи / С. Мартиненко, О. Сисоєв // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 7-17. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
827898
  Кульчицький Б. Методологія порівняння економічних систем: спроба математичної формалізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 16-23. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
827899
  Абрамов В. Методологія постнекласичної науки в дослідженні національної безпеки та особливості державного управління в її забезпеченні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 18-24. – ISSN 2664-3618
827900
  Василенко В. Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 pp. в Україні як злочину геноциду // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 13-73. – ISBN 978-966-518-655-7
827901
  Кельман М. Методологія правознавства як світ організованих форм мислення та діяльності дослідника // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 61-67. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
827902
   Методологія приватного права // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 129-134. – ISBN 978-966-919-129-8
827903
  Ставицький О.В. Методологія прийняття управлінського рішення щодо вибору стратегічного напряму розвитку підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3/4, лютий. – С. 59-65. – ISSN 2306-6792
827904
  Бенедик М.І. Методологія проведення досліджень наукового дискурсу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 27-33. – ISBN 978-617-7132-63-8
827905
   Методологія проведення занять лікарів-інтернів за тематикою "Віл-інфекція" на основі інтерактивних методів навчання / Шостакович-Корецька, К.Ю. Литвин, О.В. Шевельова, М.С. Суременко, О.О. Волікова, В.П. Дядик, З.О. Чикаренко, А.В. Чергінець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 83-88. – ISSN 1681-2751
827906
  Чистик О.М. Методологія прогнозування фінансових ресурсів для потреб Збройних Сил України // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 282-283
827907
  Осауленко І.А. Методологія проектно-орієнтованого управління регіональними структурами в системі наука-бізнес-держава : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Осауленко Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
827908
  Васянін В.О. Методологія проектування багатопродуктових комунікаційних мереж з дискретними потоками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Васянін Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2017. – 44 с. – Бібліогр.: 51 назв.
827909
  Тищенко О.П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 26-24. – ISSN 1562-0905


  Систематизовано основні положення базових теорій з дослідження просторового розвитку національної економіки, розроблених вченими різних галузей науки.
827910
  Прохорова В.В. Методологія процесу формування інноваційного управління розвитком підприємств / В.В. Прохорова, О.Ю. Давидова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 183-188. – ISSN 2222-4459
827911
  Фурман Анатолій А Методологія психологічного пізнання смисложиттєвої сфери особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 5-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1810-2131
827912
  Гавриленко О.П. Методологія регіональної екогеографії // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 56-59. – ISBN 978-966-285-361-2
827913
  Панасюк О.Т. Методологія розвитку "інформаційного трудового права" // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 30-32. – ISBN 978-966-916-903-7
827914
  Нестерчук І. Методологія розвитку індустрії гастрономічного туризму на основі кластерного підходу з врахуванням специфіки туристського продукту // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 11-16. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
827915
  Мельник О.Г. Методологія розвитку інноваційних систем: передумови виникнення оптимізаційних ефектів і деякі розв’язки задач оптимізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – С. 106-112. – ISSN 2222-4459
827916
  Куценко Я.П. Методологія розробки ОВНС будівництва та експлуатації Малих і Міні Гідроелектростанцій дериваційного типу / Я.П. Куценко, Я.Я. Коцак, Б.С. Сеневич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 264-269. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
827917
  Павлів-Самоїл Методологія синергетики у дослідженні міграції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 446-450. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
827918
  Єсімов С. Методологія синергетичного підходу в дослідженні інформаційних технологій в публічному управлінні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 124-130. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
827919
  Гунченко Ю.О. Методологія системного аналізу тренажерних систем фахівців спецпідрозділів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 166-170


  У статті даються в формалізованому вигляді основні положення методології системного аналізу тренажерних систем фахівців спецпідрозділів. Проаналізовані здібності людей до формулювання й вирішення життєвих задач. - В статье даются в формализованном ...
827920
  Клочек Г. Методологія системного аналізу художнього твору // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 8-16.
827921
  Устич С.І. Методологія системного дослідження транскордонних процесів та її соціальна імплементація / С.І. Устич. – Ужгород : Ліра, 2014. – 350, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 330-350. – ISBN 978-617-596-160-5
827922
  Мазепа В. Методологія системного підходу в організації місцевого самоврядування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 144-155.
827923
  Присухін С.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень у сфері державного управління : навч. посібник / С.І. Присухін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 158, [2] с. – На обкл. також: MBA-studio. - Словник: с. 135-154. – Бібліогр.: с. 155-158 та в підрядк. прим. – (Центр магістерської підготовки). – ISBN 978-966-483-621-7
827924
  Гальчинський А. Методологія складних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 4-19. – ISSN 0131-775Х
827925
  Ганін В.І. Методологія соціально-економічного дослідження : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова; МОНУ; Харківський торгово-економ. ін-т Київського нац. торговельно-економічного ун-ту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-364-657-2
827926
   Методологія статистичного оцінювання стану і динаміки цифрової трансформації України / І.Г. Манцуров, Я.В. Храпунова, В.П. Омельченко, А.С. Барвінок // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (724). – Бібліогр.: 14 назв
827927
  Симоніна І.В. Методологія створення журналістського твору // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 127-129


  У статті розглядається методологія створення журналістського твору, також досліджуються заголовки сучасної періодики. In the article is considered the methodology of creation of journalistic work, and also the titles of modern periodicals are probed.
827928
   Методологія створення стратиграфічних схем осадових басейнів нафтогазоносних регіонів України / П.Ф. Гожик, М.М. Іванік, Н.В. Маслун, Г.В. Клюшина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 7-19 : рис. – Бібліогр.: с. 18-19. – ISSN 0367-4290
827929
  Асєєв Георгій Методологія створення сховищ даних: проблема виявлення нового знання методами Knowledge Discovery in Databases // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуті проблеми виявлення нового знання у сховищах даних електронних документів - Knowledge Discovery in Databases - (KDD) і основний крок цього процесу - Data Mining (DM) - розроблення даних або, дослівно, "добування даних".
827930
  Асєєв Г. Методологія створення сховищ даних: стандарти та моделювання / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 5 (154). – С. 30-32


  Представлено основну частину термінології, уживаної при створенні електронних сховищ даних. Розглянуто стандарти моделей сховищ даних, названих схемами "зірка" і "сніжинка". Дано рекомендації з їхнього використання.
827931
  Кривоносенко О.П. Методологія структурної ідентифікації моделей динаміки і дальшого синтезу оптимальних структур систем стабілізації вертольота та його вантажної підвіски за даними спеціальних натурних досліджень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 38-45
827932
  Черкашин А.І. Методологія сучасних психолого-педагогічних досліджень особистості майбутніх працівників органів внутрішніх справ України // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
827933
  Денисов В. Методологія сучасного парламентаризму // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 92-111
827934
  Орендарець О. Методологія сучасної еколого-правової науки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 19-24. – ISSN 1561-4999


  На основі доктринальних підходів, які склалися в юридичній науці в цілому та в науці екологічного права зокрема, розглядаються теоретичні та практичні аспекти методології сучасної еколого-правової науки. В статті досліджуються поняття "методологія" ...
827935
  Лучик В.Є. Методологія сценарного прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів / В.Є. Лучик, С.Д. Лучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 40-51. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Досліджується методологія сценарного прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів. Встановлено, що сценарне прогнозування є методикою реалізації системного дослідження складних об"єктів, що розвиваються. Пропонується при формуванні ...
827936
  Лігоненко Л.О. Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 105-117. – ISSN 2218-4511
827937
  Гурова В. Методологія та ключові детермінанти побудови ефективної національної інноваційної системи // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2 (23). – C. 149-169. – ISSN 1811-9824
827938
  Михайлович Ю.Й. Методологія та критерії оцінки ефективності бюджетних онкологічних програм / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2016. – № 3 (23). – С. 6-10. – ISSN 2410-2792
827939
  Лагодинський О.С. Методологія та методи дисертаційного дослідження з проблем фахової англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 118-124


  У статті викладено етапи та хід проведення дисертаційного дослідження з теорії та практики фахової англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах.
827940
  Хромов А.В. Методологія та методи дослідження адміністративно-правового статусу державних архівів в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 183-191. – ISSN 2524-0323
827941
  Зражевська Методологія та методи дослідження медіакультури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 93-97


  Представлено головні методологічні проблеми дослідження медіакультури. Акцентується на критичних культурних дослідженнях, які вбирають широкий спектр різноманітних теорій від неомарксизму до постструктуралізму й мультикультуралізму. The main ...
827942
  Горбань Ю.І. Методологія та методи дослідження проблеми зберігання книжкових пам"яток у бібліотеках України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 37-41. – ISSN 2409-9805


  У статті висвітлені питання методології та методів дослідження зберігання книжкових пам"яток у бібліотеках України, зокрема таких як системний, діяльнісний, аксіологічний, соціокультурний, інформаційний, екологічний, когнітивний тощо
827943
  Конта Р. Методологія та методи етнологічних досліджень у Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940) в наукових студіях // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 2, липень - вересень. – С. 80-85. – ISSN 1998-4634
827944
  Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження : навч. посібник / Олександр Клименюк; АПН України; Центр. ін-т післядипломної пед. освіти; Асоціація безперервної освіти дорослих. – Київ : Міленіум, 2005. – 186с. – ISBN 966-8063-95-3
827945
  Поклад В.І. Методологія та методика вивчення латентної злочинності : Навчальний посібник / В. І. Поклад ; МВС України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ, Кафедра кримінології та соціології ; Лабораторія соціологічних і кримінологічних досліджень. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 48 с. – ISBN 978-966-2905-18-2
827946
  Гаврилова В. Методологія та методика дослідження паремій із компонентом "календарний хрононім" // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 70-76. – ISSN 2411-6548
827947
  Пукало О. Методологія та науковий інструментарій дослідження малого підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 141-147. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано методологію, методи, методику та науковий інструментарій дослідження малого підприємництва, визначено головні його підходи. Критерії оцінки потенціалу малого підприємства згруповано у дві групи: трудові та ресурсні. Трудові критерії ...
827948
   Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / [І.С. Добронравова, О.В. Руденко, Л.І. Сидоренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 606, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-974-3
827949
   Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник для підготовки фахівців за напрямом "Водні біоресурси та аквакультура" / Україна, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.: М.Ю. Євтушенко, М.І. Хижняк]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 350, [1] с. : іл., табл. – На обкл. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 335-350. – ISBN 978-611-01-1241-3
827950
  Александров І.О. Методологія та організація наукових досліджень = Methodology and organization of the scientific research : підручник / І.О. Александров, К.І. Ткач, С.В. Філиппова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2018. – 197, [2] с. : портр., іл., табл. – Присвячується 100-річчю НАН України, 100-річчю Одес. нац. політехн. ун-ту. - Парал. тит. арк. англ. - Алф.-предм. покажчик: с. 196-197. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-966-927-405-2
827951
   Методологія та організація наукових досліджень (в екології) : підруч. для студ. та магістрантів вищ. навч. закладів, які навч. за галуззю знань 0401 "Природничі науки" / М.О. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 473, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 426-462. - Предм. покажч.: с. 463-473. – Бібліогр.: с. 466-473. – ISBN 978-966-2393-62-0
827952
  Адаменко О.М. Методологія та організація наукових досліджень в екології : підручник / Олег Адаменко, Наталія Зоріна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. – 173, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8969-69-0


  У пр. № 1705726 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від авторів. Підпис. 14.05.2016
827953
  Ісаєва А.А. Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ісаєва А. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
827954
  Домбровський В.А. Методологія та організація обліку розрахунків по оплаті праці на підприємствах різних форм власності господарювання в умовах використання сучасних інформаційних технологій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 132-138
827955
  Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Антонюк Олена Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 63 назви
827956
  Ковтун Н.В. Методологія та організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності : Дис. ... д-ра. екон. наук. Спец. 08.03.01 - статистика / Ковтун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 550л. – Бібліогр.: л. 397-550
827957
  Ковтун Н.В. Методологія та організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.03.01 / Ковтун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 33 назви
827958
  Цимбалюк С.О. Методологія та оцінка оплати праці з погляду реалізації принципів гідної праці в Україні / С.О. Цимбалюк, Д.І. Цимбалюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 290-297. – ISSN 2222-0712
827959
  Міхневич Л.В. Методологія та поняттєво-термінологічний апарат дослідження // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 20. – ISBN 978-966-483-563-0
827960
  Рижкова Ю.О. Методологія та практика проведення обстеження інноваційної діяльності підприємств у країнах Європи / Ю.О. Рижкова, І.А. Жукович, І.Ю. Єгоров // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 50-54 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
827961
  Рубан Сергій Юрійович Методологія та система селекції тварин української червоно-рябої молочної породи : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.02.01 / Рубан Сергій Юрійович; Ін-тут розведення і генетики тварин. – с. Чубинське, 1999. – 43л.
827962
  Сухіашвілі Д. Методологія та стан вивчення зовнішньої політики Грузії в контексті Європейської інтеграції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 34-37. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
827963
  Максименко С.Д. Методологія та теорія генетичних методів // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 6-18. – ISSN 2410-1249
827964
  Смолін І.В. Методологія та форма стратегії : (проблеми вибору та координації) : монографія / І.В. Смолін, О.Я. Дрінь. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 271, [1] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-271. – ISBN 978-617-7096-76-3
827965
  Соломонюк О.Я. Методологія теоретико-правових питань судової правотворчості в Україні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 169-176. – ISSN 2310-9769
827966
  Булкат М. Методологія теоретико-правового дослідження судової влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 135-142. – ISSN 1026-9932
827967
  Оніщенко Н.М. Методологія теорії держави і права (деякі аспекти розгляду) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 3-20. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
827968
  Харенко С. Методологія трансформації моделей "виробничого типу " у моделі "економічної рівноваги " // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 34-39
827969
  Костицький В.В. Методологія удосконалення нормативно-прпвових актів України: теоретико-практичні аспекти // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 144-147
827970
  Порохня В.М. Методологія управління економічним зростанням держави на основі оцінювання інтелектуального капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 61-73. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
827971
  Дробязко С.І. Методологія управління економічною безпекою підприємств страхового сектору : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дробязко Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
827972
  Єгорченков О.В. Методологія управління портфелями проєктів і програм в інтегрованих функціональних середовищах : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Єгорченков Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 355 арк. – Додатки: арк. 329-355. – Бібліогр.: арк. 305-328
827973
  Шмиголь Н.М. Методологія управління прямими доходами підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 243-247. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
827974
  Головкова Л.С. Методологія управління сукупним економічним потенціалом корпорації в контексті регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 17-25. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
827975
  Соломаха І.Г. Методологія філософсько-релігієзнавчого аналізу спадщини Іоаникія Галятовського // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 235-241. – ISSN 2072-1692
827976
  Бурлуцький С.В. Методологія формалізації споживчих витрат у сучасних умовах / С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 1993-6788
827977
  Бурлуцький Сергій Віталійович Методологія формалізації споживчих витрат у сучасних умовах / Бурлуцький Сергій Віталійович, Бурлуцька Світлана Владиславівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методологічні основи побудови функції споживчих витрат домашнього господарства в умовах ринкової невизначеності та обмеженої раціональності. Запропоновано використання нелінійної функції споживчих витрат та обгрунтовано умови ...
827978
  Демський Е. Методологія формування адміністративного процесуального права як галузі права: теорія конфліктів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 180-185
827979
  Адаменко О.В. Методологія формування джерельної бази історико-педагогічного дослідження // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 10-13. – ISSN 2309-9127
827980
  Білан С.М. Методологія формування клітинних автоматів для побудови високоефективних апаратно-програмних компонентів комп"ютерної обробки та розпізнавання зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Білан Степан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2012. – 38, [1] с. – Бібліогр.: 79 назв
827981
  Старостенко Н.В. Методологія формування міжбюджетних трансфертів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 39-44
827982
  Сагалаков Б.Ф. Методологія формування показників-критеріїв демократизації українського суспільства // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 24-37. – ISBN 966-594-559-9
827983
  Судомир С.М. Методологія формування результативного управління розвитком соціально-економічних систем // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
827984
  Зубков С.О. Методологія формування стратегії розвитку підприємств торгівлі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Зубков Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назви
827985
  Єрмаков О.Ю. Методологія формування стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств / О.Ю. Єрмаков, О.О. Лайко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 107-114. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
827986
  Босовська М.В. Методологія формування та розвитку стратегічного партнерства в туризмі // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 115-122. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 4 (24)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
827987
   Методологія формування транспортно-митної інфраструктури в Україні / [А.М. Пасічник та ін.] ; за ред. А.М. Пасічника ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ : УМСФ, 2016. – 168, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 156-168. – ISBN 978-966-328-113-1
827988
  Кузь М.В. Методологія формування узагальненого критерію якості програмного забезпечення в умовах невизначеності / М.В. Кузь, Я.Т. Соловко, В.М. Андрейко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 104-107. – ISSN 1997-9266
827989
  Ковалик Н. Методологія фреймового моделювання субдискурсу екології та природних ресурсів // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 108-113. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
827990
  Куценко В.В. Методологія часу: екзистенційно-релігійні інтуїції С. К"єркеґора // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 36-43


  В статті розглядається проблема методології дослідження темпоральності, яка постає з огляду на грандіозну кількість теорій і розвідок, присвячених феномену часу. Окреслено 3 методологічні підходи до часу, яким протиставляється так званий "досвід ...
827991
  Савчин М.В. Методологія юридичного аналізу економічних систем // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 33-36. – ISBN 978-966-7166-36-6
827992
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 319с. – ISBN 966-623-038-0
827993
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 569с. – ISBN 966-623-038-0
827994
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 621с. – ISBN 966-623-164-6
827995
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 621с.
827996
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць: У 2-х т. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Том 1. – 2006. – 449с.
827997
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць: У 2-х т. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Том 2. – 2006. – 514с.
827998
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 603 с.
827999
   Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – ISSN 2073-9591
Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – 2014. – 361, [1] с. : іл., табл. – Укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


  Зміст: Розд.1: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЇ Збройний конфлікт і культурна відмінність / Бурлачук В. Ф. ; Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття сучасного суспільства /Требін М. П., Чернишова Т. О. ...
828000
  Бакіров В.С. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – ISSN 2073-9591
Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – 2015. – 291, [1] с. : іл., табл. – Зміст парал. укр., рос., англ. - Текст укр., частково рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


  Зміст: Розд.1: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЇ Збройний конфлікт і культурна відмінність / Бурлачук В. Ф. ; Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття сучасного суспільства /Требін М. П., Чернишова Т. О. ...
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,