Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
805001
   Методика на вооружении пропагандиста. – Москва, 1969. – 136с.
805002
  Кабасанов С. Методика на обучението по български език в горния курс на средните училища. / С. Кабасанов. – София, 1956. – 260с.
805003
   Методика наблюдений за развитием серой зерновой совки и сигнализация сроков проведения мероприятий по борьбе с ней.. – М., 1962. – 16с.
805004
  Вагнер В.А. Методика наблюдений над животными / В.А. Вагнер, проф. – Ленинград : Госиздат, 1926. – 93, [2] с. – (Методическая библиотека по естествознанию / Под ред. проф. И.И. Полянского и В.Ю. Ульянинского)
805005
  Шульга Л.І. Методика навчання англійській мові як другій іноземній / Л.І. Шульга, О.І. Гридасова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 325-331. – ISBN 978-966-285-302-5
805006
  Тарнопольський О.Б. Методика навчання Англійської мови на II курсі технічного вузу / О.Б. Тарнопольський. – К., 1993. – 162с.
805007
  Ітельсон Є.І. Методика навчання англійськой мови в середній школі / Є.І. Ітельсон. – Київ, 1969. – 211с.
805008
  Тулякова К.Р. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тулякова Катерина Робертівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 275, [4] арк. – Додатки: арк. 226-275, [4]. – Бібліогр.: арк. 199-225
805009
  Маслова С.Я. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Маслова Світлана Яківна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 224, [5] арк. – Додатки: арк. 213-224, [5]. – Бібліогр.: арк. 193-212
805010
  Маслова С.Я. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Маслова Світлана Яківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
805011
  Борисенко М.Ю. Методика навчання арифметичного матеріалу учнів початкової школи з використанням мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Борисенко Маргарита Юріївна ; М-во освіти і наук України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
805012
  Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
805013
  Стадніченко С. Методика навчання біофізики у вищих медичних закладах // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 65-67
805014
   Методика навчання ботаніки.. – Київ : Радянська школа, 1976. – 347с.
805015
   Методика навчання географії : навчальна програма дисципліни циклу проф. та практ. підготовки / МОНУ ; Ін-т педагогіки АПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; укладачі: Топузов О.М., Самойленко В.М., Булава Л.М., Вішнікіна Л.П. ; відп. за вип. І.М. Чорноморець. – Київ : ПТЗО, 2009. – 36с.
805016
  Чумаченко Д.В. Методика навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чумаченко Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
805017
  Мягкова А.Н. Методика навчання загальної біології / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комісаров. – Київ : Радянська школа, 1982. – 331с.
805018
  Мазепа І.І. Методика навчання зоології / І.І. Мазепа, Е.В. Середенко. – Київ, 1972. – 328с.
805019
  Грибоєдов С.В. Методика навчання індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців у процесі проходження ними військової служби : Навч.посібник / С.В. Грибоєдов, О.І. Почтарьов, І.Д. Шпотаковський; Київський університете імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 68с. – ISBN 966-594-017-1
805020
  Бойко В.А. Методика навчання інженерної графіки майбутніх інженерів-механіків засобами комп"ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бойко Владислав Анатолійович ; М-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 45 назв
805021
  Вишневський І О. Методика навчання іноземних мов : навчальний посібник / 2-е вид., перероб. і допов. – О.І. Вишневський. – Київ : Знання, 2011. – 206, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-598-2
805022
   Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / [Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова, С.І. Потапенко, Г.С. Чекаль ]. – Київ : Академія, 2010. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 320-327. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-315-7
805023
   Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник для студентів вузів. – Київ : Ленвіт, 1999. – 320 с. – Бібліогр.: с. 306-316. – ISBN 9667043-11-8
805024
  Возниця В.М. Методика навчання іноземної мови / В.М. Возниця. – Львов, 1977. – 75с.
805025
  Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.Пометун, Г.Фрейман. – Київ : Генеза, 2006. – 328с. – ISBN 966-504-462-1
805026
  Ніколайчук Д. Методика навчання історії у вищій школі: педагогічні новації М. Драгоманова // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 6-10
805027
  Гевко І. Методика навчання комп"ютерної графіки студентів закладів вищої освіти / І. Гевко, П. Коляса // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 6-12. – ISSN 2308-4634
805028
  Цепкало О.В. Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цепкало Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
805029
  Цепкало О.В. Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цепкало Олексій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 244, [3] арк. – Додатки: арк. 229-244, [3]. – Бібліогр.: арк. 198-228
805030
  Забронський В.В. Методика навчання креслення в школі / В.В. Забронський. – Київ, 1976. – 167с.
805031
  Мартинова Р.Ю. Методика навчання лінгвістичного аналізу англомовних художніх текстів студентів-філологів / Р.Ю. Мартинова, А.В. Кордонова
805032
  Ващило О.В. Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ващило Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 310, [3] арк. – Додатки: арк. 248-310, [3]. – Бібліогр.: арк. 216-247
805033
  Ващило О.В. Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ващило Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
805034
  Крисак Л.В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крисак Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 226-288. – Бібліогр.: арк. 189-225
805035
  Крисак Л.В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крисак Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
805036
  Чернявський Б.В. Методика навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва проектування із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чернявський Богдан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. декорат.-приклад. мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
805037
  Михайленко О.А. Методика навчання майбутніх філологів стратегій письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на англійську : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Михайленко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 258, [4] арк. – Додатки: арк. 230-258. – Бібліогр.: арк. 202-229
805038
  Михайленко О.А. Методика навчання майбутніх філологів стратегій письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на англійську : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Михайленко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
805039
  Слєпкань З.І. Методика навчання математики : Підручник / З.І. Слєпкань. – Київ : Зодіак- ЕКО, 2000. – 512с. – ISBN 966-7090-18-3
805040
  Слєпкань З.І. Методика навчання математики : Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навч. закладів / З.І. Слєпкань. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2006. – 584с. – Шифр дубл.51 Слєп.Доп.карт.киб,м.м. – ISBN 966-642-267-0


  Розглянуто підходи до вивчення навчального матеріалу основних змістовних ліній шкільного курсу: діяльнісний, системний, комплексний та особистісно-орієнтовний. Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.
805041
  Кайдан Н. Методика навчання математичним дисциплінам з використанням технології Flipped Classroom / Н. Кайдан, З. Пащенко, В. Глазова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 85-95. – ISSN 2077-1827
805042
  Монігетті А.В. Методика навчання німецької мови в III-IV класах. / А.В. Монігетті. – 1-е вид. – Київ-Львів, 1951. – 116с.
805043
   Методика навчання основ здоров"я, валеології та безпеки життєдіяльності : Навч. програма для студ. пед. вищих навч. закладів, що навч. за спец. "валеологія", "дошкільна освіта" та "початкова освіта" (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 16с. – ISBN 966-8847-23-7
805044
  Смовженко Л.Г. Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.02 - Теорія та методика навчання: германські мови / Смовженко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 365л. – Бібліогр.: л.339-365
805045
  Смовженко Л.Г. Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Смовженко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
805046
  Откаленко М.П. Методика навчання початкового курсу фізичної географії / М.П. Откаленко; Мін-во освіти УРСР. Наук.-досл. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1963. – 170с.
805047
  Рябовол Л. Методика навчання правознавства як наука: методи досліджень, категоріально-понятійний апарат, розробленість наукової та навчальної літератури.. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 139-145. – ISSN 2309-9127
805048
  Федорова В.М. Методика навчання природознавства в 4 класі: посіб. для вчителів. / В.М. Федорова, С.З. Якупов. – К., 1986. – 142с.
805049
  Леценко О.М. Методика навчання рідної мови і грамоти / О.М. Леценко. – К., 1972. – 238с.
805050
  Шовковий В.М. Методика навчання розуміння давногрецьких оригінальних текстів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 342-348
805051
  Патієвич О.В. Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Патієвич Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 276, [11] арк. – Додатки: арк. 238-276. – Бібліогр.: арк. 209-237
805052
  Патієвич О.В. Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Патієвич Ольга Василівна ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
805053
  Тарнопольський О.Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / О.Б.Тарнопольський, С.П. Кожушко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-382-135-1
805054
  Асадчих О.В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.02 - Теорія та методика навчання: східні мови / Асадчих О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 250л. – Бібліогр.: л.220-250
805055
  Асадчих О.В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Асадчих О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв
805056
  Комісаров К. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Рецензія на автореферат: Асадчих Оксана Василівна. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мо- влення на початковому етапі : Автореф. дис. … канд. філол. наук. – К. 2007.
805057
  Костриця Н.М. Методика навчання студентів спілкуванню в управлінській діяльності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Костриця, В.І. Свистун, В.В. Ягупов; . – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 272с. – ISBN 966-364-235-1
805058
  Литвиненко І.Ю. Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Литвиненко Ірина Юріївна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 255, [7] л. – Додатки: л. 232-255, [7] л. – Бібліогр.: л. 202-231
805059
  Литвиненко І.Ю. Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Литвиненко Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
805060
   Методика навчання у вищій школі : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад. Плахотнік О.В.]. – Київ : Інфодрук, 2012. – 103, [1] с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
805061
  Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах : [навч. посібник для студентів-філологів] / Анатолій Ситченко. – Київ : Ленвіт, 2011. – 291, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8995-60-6
805062
  Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Л. Токмань. – Київ : Академія, 2012. – 312 с. – Бібліогр.: с. 304-308. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-384-3
805063
   Методика навчання української мови : поточ. та модульний контроль : тести, контрольні роботи : навч.-метод. посіб. / [М.І. Пентилюк, Т.Г. Окуневич, Н.С. Бородіна, О.М. Андрієць]. – Київ : Ленвіт, 2012. – 231, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 223-231, 189-194 та в тексті. – ISBN 978-966-8995-73-6
805064
  Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії : Навчальний посібник / С.О. Караман. – Київ : Ленвіт, 2000. – 272с. – ISBN 966-7043-30-4
805065
   Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс : навч.-метод. посібник для студентів філол. спец. вузів / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська, Л.Е. Довбня, Т.В. Чубань, ін. та; О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська [та ін.] ; за заг. ред. О.І. Потапенко. – Київ : Міленіум, 2006. – 332 с. – ISBN 966-8063-41-2
805066
  Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ф. Дороз ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філології. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 385, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 376-385, в кінці тем та в тексті. – ISBN 978-966-364-373-1
805067
   Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : підручник для студентів філол. ф-тів ун-тів / [М.І. Пентилюк та ін.] ; за ред. проф. М. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2009. – 399, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 397-399 та в підрядк. прим. – ISBN 966-70-43-91-6
805068
  Коновалова Л.В. Методика навчання фармакоекономіки у процесі підготовки майбутніх провізорів у закладах вищої медичної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Коновалова Людмила Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
805069
  Дзус С.Б. Методика навчання фахових дисциплін майбутніх учителів технологій з використанням комп"ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дзус Сергій Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
805070
  Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі. Механіка : посібник для вчителів / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 208 с.
805071
  Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі: Молекулярна фізика : посібник для вчителя / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 169 с.
805072
  Суховірська Л.П. Методика навчання фізики на основі фреймового підходу / Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 117-123. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Порушено проблему вдосконалення методики навчання фізики засобами фреймового підходу. Проаналізовано дослідження і публікації з питань удосконалення загальнонавчальних умінь з фізики, технології інтенсифікації навчання, теорії фреймів, теоретичних та ...
805073
  Вергун І.В. Методика навчання фізики старшокласників в умовах відкритого білінгвально-орієнтованого освітнього середовища // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 180-184. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
805074
   Методика навчання фізики у восьмирічній школі.. – К., 1969. – 268с.
805075
   Методика навчання фізики у старшій школі : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.Ф. Савченко та ін.] ; за ред. В.Ф. Савченка. – Київ : Академія, 2011. – 294, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 292-294. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-355-3
805076
  Кирюшкін Д.М. Методика навчання хімії / Д.М. Кирюшкін, В.С. Полосін. – Київ : Вища школа, 1974. – 415 с.
805077
  Орлова Н.С. Методика навчання художнього проєктування одягу майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Орлова Наталія Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
805078
   Методика написання дипломних робіт з політичної економії.. – Київ : КДУ, 1977. – 15 с.
805079
  Кухаренко Л.І. Методика написання дипломних робіт з політичної економії. Тематика дипломних робіт (для студ. економ. фак-ту) / Л.І. Кухаренко, І.С. Ступницький. – Київ, 1971. – 27с.
805080
  Кухаренко Л.І. Методика написання курсових і дипломних робіт з політичної економії. Тематика дипломних робіт (для студ. економ. фак-ту). / Л.І. Кухаренко, І.С. Ступницький. – К., 1969. – 29с.
805081
  Гадалюк Наталія Методика написання шкільних рефератів : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 16-19. – Бібліогр.: 9 назв
805082
  Іванченко А.В. Методика науково-атеїстичного виховання в школі / А.В. Іванченко. – Київ, 1973. – 144с.
805083
  Роменец В.А. Методика научно-обоснованного составления учебного плана / В.А. Роменец, И.Б. Моргунов. – Москва, 1976. – 80с.
805084
   Методика начального военного обучения.. – М., 1987. – 237с.
805085
  Аржанов С.П. Методика начального курса географии / С.П. Аржанов. – Изд. 2-е испр., пересм. и значит. доп. – Петроград : Жизнь и знание, 1918. – 224 с.
805086
   Методика начального обучения иностранным языкам. – Москва, 1957. – 532с.
805087
  Ельницкий К. Методика начального обучения отечественному языку : для учительских семинарий и институтов, педагогических классов при женских гимназиях и для начальних учителей и учительниц / К. Ельницкий. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Д. Полубояринова, 1897. – 200 с., [XII] c.
805088
  Баранов П. Методика начальной физики : Пособие к преподаванию физики в объеме курса высш. нач. уч-щ (применительно к учеб. того же авт. "Начальная физика") : С подроб. указаниями по пр-ву опытов и оборудования физ. каб. / П. Баранов, преп. Моск. учит. ин-та. – Москва : [Тип.- лит. т-ва Н. И. Кушнерев и К*]
Вып. 1. – 1913. – 172 с. : Рис.
805089
  Адфельдт Н.В. Методика начинается с содержания / Н.В. Адфельдт. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 80 с. – (Беседы о пропагандистском мастерстве)
805090
  Михеева Н.Д. Методика незаконченных ситуаций (МНС) для диагностики родительской компетентности // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 49-56
805091
  Грашин Ю.М. Методика некоторых экспериментов с мезонными пучками синхроциклотрона ОИЯИ : Автореф... канд. техн.наук: / Грашин Ю. М.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1965. – 8л.
805092
  Рождественський М. Методика неорганічного природознавства / М. Рождественський. – М., 1919. – с.
805093
  Коновалов А.И. Методика непрерывного оперативно-производственного планирования для мебельных предприятий / А.И. Коновалов, Т.М. Сердюк. – Воронеж, 1969. – 67с.
805094
  Вахрамеев Г.С. Методика нестационарных электромагнитных зондирований в рудной электроразведке / Г.С. Вахрамеев, Н.О. Кожевников. – Иркутск, 1988. – 220с.
805095
  Хромов В.Т. Методика нефтегазопоисковых работ в Прикаспийской впадине / В.Т. Хромов. – Москва, 1982. – 98с.
805096
  Борисова Н.П. Методика неэмпирических расчетов двухатомных молекул в эллипсоидальном базисе : учеб. пособие / Н.П. Борисова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 88 с.
805097
   Методика обгрунтування вимог до якості розпізнавання артилерійських гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, В.О. Браун, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 5-10.
805098
  Шипілова Л.М. Методика обгрунтування поняттєво-категорійного апарату теоретичних основ політики безпеки / Л.М. Шипілова; Рада Національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національн. безпеки. – Київ, 2005. – 218с.
805099
  Кривцун В.І. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з врахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 63-69


  Викладені основні положення методики обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності, структури та ...
805100
  Кривцун В.І. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності : Автореф. дис. ... техн. наук: Спец. 20.02.14 / Володимир Іванович Кривцун; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
805101
  Кривцун В.І. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності : Дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Кривцун В.І.; Військовий інженерний ін-т подільського держ. аграрно-технічного університету. – Кам"янець-Подільський, 2006. – 155с. – Бібліогр.: л.147-155
805102
  Волох Олександр Петрович Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 14 / Волох О. П.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 7 назв
805103
  Волох О.П. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням : Дис. канд. техн. наук: Спец. 20.02.14 - озброєння і військ. техніка / О.П. Волох; Військ. інженер. ін-т Подільського держ. аграрно-техн. ун-ту. – Київ, 2007. – 175л. – Додатки: л.155-175. – Бібліогр.: л.147-154
805104
  Волох О.П. Методика обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 29-35


  Викладено методику обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації з урахуванням почасової надмірності, їх структури та особливостей функціонування. Изложено методику ...
805105
  Старчук Я.В. Методика обгрунтування рівня енергозбереження при проектуванні та зведенні будинки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 61-63 : рис. – Бібліогр.: 3 назв
805106
  Шишанов М.О. Методика обгрунтування строків продовження придатності до використання за призначенням керованих авіаційних засобів ураження / М.О. Шишанов, О.В. Зубарєв, А.А. Любарець // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 112-116
805107
  Мазур Н.В. Методика обліку внутрішньогрупових операцій: пропозиції щодо вдосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 11-15. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
805108
  Максименко Д.В. Методика обліку лісового господарства України / Д.В. Максименко, Н.І. Даниш // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 227-237. – ISSN 2311-8164
805109
  Мачулка О. методика обліку податкових різниць в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
805110
  Сисюк С.В. Методика обліку та розподілу накладних витрат державних закладів освіти // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 107-112. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
805111
  Кірей О.С. Методика обліку формування необоротних активів // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-36
805112
  Биленчук П.Д. Методика обнаружения и использования одорологической информации в процессе раскрытия преступлений. / П.Д. Биленчук. – К., 1993. – 47с.
805113
   Методика обобщения судебной практики.. – М., 1976. – 112с.
805114
  Полетаева Н.Н. Методика обогащения письменной речи старшеклассников вечерних школ в связи с изучением литературной темы (система письменных работ) : Автореф... канд. пед.наук: / Полетаева Н.Н.; Московск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
805115
   Методика обоснования региональных гидрогеологических моделей многослойных систем.. – М., 1982. – 147с.
805116
  Петровых Юрий Леонидович Методика обработки данных на ЭВМ в экспериментах на пузырьковой камере и результата исследования одночастичных инклюзивных реакций в К+р-взаимодействиях при 70 ГэВ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Петровых Юрий Леонидович; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1981. – 11л.
805117
  Петровых Людмила Павловна Методика обработки данных на ЭВМ в экспериментах с использованием пузырьковых камер : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Петровых Людмила Павловна; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР, Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 9л.
805118
   Методика обработки материалов стереофотосъемки с борта судна : программа " Берег-1". – Москва : Недра, 1975. – 41 с.
805119
  Васильев Б.В. Методика обработки на ЦЭФМ результатов наблюдений при совместных измерениях : Автореф... канд. техн.наук: 05.251 / Васильев Б.В.; Всесоюз. НИИ метрологии. – Л, 1970. – 16л.
805120
  Чеснокова А.Д. Методика образования геометрических понятий у учащихся средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Чеснокова А.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 12 с.
805121
  Винниченко И.А. Методика образования у учащихся некоторых научных представлений и понятий в процессе обучения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Винниченко И.А. ; Украинский науч. исслед. ин-т педагогики. – Киев, 1950. – 15 с.
805122
  Чолій В.Я. Методика обробки даних лазерної локації штучних супутників Землі / В.Я. Чолій, В.П. Жаборовський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 2. – С. 51-55. – ISSN 1561-8889
805123
  Вергун Л.Ю. Методика обробки експериментальних даних при дослідженні структури епітаксіального шару / Л.Ю. Вергун, О.С. Свечнікова, С.Р. Бобровнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 94-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
805124
  Вербицький Є.. Методика обробки експертних оцінок постерної секції конференції "Освітай наука та їх роль у соціальному та промисловому розвитку суспільства // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 25-34. – ISBN 978-966-171-947-6
805125
  Рой М.М. Методика оброблення початкових кривих припливу на відновлення тиску для газових свердловин / М.М. Рой, О.О. Акульшин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 137-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-3591
805126
   Методика обследования состояния охраны труда и техники безопасности в геологических организациях.. – Л., 1973. – 36с.
805127
  Эйгельбернер Ф. Методика обследования. / Ф. Эйгельбернер. – Москва-Л., 1931. – 136с.
805128
  Магалашвили Т.С. Методика обучению французскому условному наклонению в грузинской среденей школе : Автореф... канд. пед.наук: / Магалашвили Т. С.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 38л.
805129
   Методика обучения автоделу в средней школе. – М., 1977. – 255с.
805130
   Методика обучения автоделу в средней школе. – 2-е изд., перераб. – М., 1982. – 176с.
805131
  Черепов И.А. Методика обучения альпинистов. / И.А. Черепов. – М., 1973. – 120с.
805132
  Моргулис Владимир Михайлович Методика обучения анализу и переводу конструкций с неличными формами английского глагола : Автореф... канд. пед.наук: / Моргулис Владимир Михайлович; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1959. – 21л.
805133
   Методика обучения анатомии, физиологии и гигиены человека. – Изд. 2-е, испр. – М., 1978. – 203с.
805134
  Рагимов Р.А. Методика обучения английским наречиям в 5-8 классах азербайданской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Рагимов Р.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 48л.
805135
  Рослякова Е.Ф. Методика обучения английской разговорной речи на оснвое аудиоматериала (3-й курс языков. вуза) : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.12 / Рослякова Е. Ф.; Моск. гос. пед ин-т ин. яз. – М., 1979. – 16л.
805136
  Гелашвили Э.И. Методика обучения английскому словесному ударению в грузинской высшей школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Гелашвили Э.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
805137
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку (на английском языке) : учеб. пособие / Г.В. Рогова. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 312 с. – На обкл. : G.V. Rogova / Methods of teaching English
805138
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку (на английском языке) : Учебное пособие для пед. ин-тов. / Г.В. Рогова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 351с.
805139
  Абросимова Л.М. Методика обучения английскому языку в неязыковом вузе на начальном этапе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абросимова Л.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1980. – 20 с.
805140
  Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / И.М. Берман. – Москва : Высшая школа, 1970. – 230 с.
805141
  Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку для делового общения : Учебное пособие / О.Б. Тарнопольский, С.П. Кожушко. – Киев : Ленвит, 2004. – 192с. – ISBN 966-7043-73-8
805142
  Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку на 1 курсе технического вуза / О.Б. Тарнопольский. – Киев, 1989. – 158с.
805143
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе: пособие для учителя. / Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина. – Москва, 1988. – 222с.
805144
  Чекмарев Я.Ф. Методика обучения арифметики в пятых и шестых классах школ рабочей молодежи / Я.Ф. Чекмарев. – Москва, 1953. – 443 с.
805145
  Борозинец Ирина Юрьевна Методика обучения аудированию аутентичной спонтанной речи, отмеченной неполным типом произнесения (немецкий яз., языковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Борозинец Ирина Юрьевна; Мосгос. лингвичтическ. ун-т. – М., 1991. – 22л.
805146
  Балкевич Наталья Васильевна Методика обучения аудированию французской научной речи в условиях ускоренного курса. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Балкевич Наталья Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 22л.
805147
  Шилак Людмила Вениаминовна Методика обучения беседе по специальности в неязыковом вузе (англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шилак Людмила Вениаминовна; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 24л.
805148
  Розов О.А. Методика обучения беспереводному чтению на иностранном языке в 5 - 8 классах средней школы / О.А. Розов. – Владимир, 1971. – 249 с.
805149
  Музафарова А.И. Методика обучения беспредложному глагольному управлению в 5-8 классах кумыкской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Музафарова А.И. ; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1968. – 27 с.
805150
  Калинова Г.С. Методика обучения биологии 6-7 кл. : Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: пособие для учителя / Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1989. – 224 с. : ил. – ISBN 5-09-001430-2
805151
  Петришина О.Л. Методика обучения биологии в школе / О.Л. Петришина. – М, 1968. – 59с.
805152
   Методика обучения ботанике. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1977. – 287с.
805153
   Методика обучения ботанике. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1982. – 351с.
805154
   Методика обучения бросковым и метательным движениям школьников старших классов на основе применения технологий комплексного воздействия / Ал-Равашдех Абдел-Басет, Ж.Л. Козина, Т.А. Базылюк, А.С. Ильницкая // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 3-10 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 1818-9172
805155
  Вырыпаев А.М. Методика обучения в школе профсоюзного актива / А.М. Вырыпаев. – Москва, 1977. – 96с.
805156
  Симоненко В.Д. Методика обучения вождению тракторов / В.Д. Симоненко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 112с.
805157
  Ожегова Н.С. Методика обучения восприятию русской речи / Н.С. Ожегова. – М., 1978. – 52с.
805158
  Тевдорадзе Н.М. Методика обучения временным формам французского глагола в грузинской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Тевдорадзе Н.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 38л.
805159
  Ершов Н.Н. Методика обучения выразительному чтению на уроках русской литературы в старших классах Туркменской школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ершов Н.Н.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1969. – 20л.
805160
  Нгуен Тьен Хунг Методика обучения вьетнамских студентов грамматическому оформлению высказывания на английском языке с применением программирования (языковый вуз) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нгуен Тьен Хунг; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. М.Тореза. – Москва, 1986. – 21 с.
805161
   Методика обучения географии в средней школе. – Москва : Просвещение, 1968. – 392с.
805162
   Методика обучения географии в средней школе. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 384с.
805163
   Методика обучения географии в средней школе : [учеб. пособие для пед. ин-тов по геогр. спец.]. – Москва : Просвещение, 1983. – 320 с.
805164
   Методика обучения географии в средней школе. – Москва : Просвещение, 1985. – 256с.
805165
  Бондаренко Ольга Ростиславовна Методика обучения говорению на курсах повышения квалификации гидов-переводчиков (Аспект межкультурного общения на англ. языке) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бондаренко Ольга Ростиславовна; Моск. ин-т иностранных яз. им. М. Тореза. – М., 1990. – 22л.
805166
  Кулиев Захид Исфандияр оглы Методика обучения говорению на немецком языке в 5-6 классах азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кулиев Захид Исфандияр оглы; Азерб. гос. ун-т. Фил. фак-т. – Баку, 1973. – 35л.
805167
  Цетлин В.С. Методика обучения грамматическим явлениям французского языка в средней школе / В.С. Цетлин. – Москва, 1961. – 268с.
805168
  Каноныкин Н.П. Методика обучения грамоте. / Н.П. Каноныкин. – 3-е изд., испр. – Л.-М., 1937. – 148 с.
805169
  Негрустуева Галина Юрьевна Методика обучения диалогической речи на 1-2 курсах языкового вуза (функциональный подход; английский язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Негрустуева Галина Юрьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 27л.
805170
  Дианина Н.Н. Методика обучения дискуссии на общественно-политические темы в языковом вузе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дианина Н.Н.; Моск. гос. ун-т иностр. яз. – Москва, 1990. – 23 с.
805171
   Методика обучения зоологии. – Москва, 1972. – 336с.
805172
   Методика обучения зоологии. – 2-е изд., испр. – Москва, 1979. – 271с.
805173
  Клименко В.А. Методика обучения идиоматическим закономерностям построения иноязычного высказывания. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Клименко В.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1981. – 26л.
805174
   Методика обучения иностранным языкам. – Минск
Вып. 12. – 1982
805175
   Методика обучения иностранным языкам. – Минск
Вып. 13. – 1983
805176
   Методика обучения иностранным языкам. – Москва
Вып. 14. – 1984
805177
   Методика обучения иностранным языкам в системе непрерывного образования. – Минск, 1991. – 145с.
805178
   Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1982. – 373с.
805179
  Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В. Рогова. – М., 1991. – 287с.
805180
  Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблема школьного учебника. / И.Л. Бим. – М., 1977. – 288с.
805181
   Методика обучения иностранным языкам на начальном этапе в школе и вузе. – СПб., 1991. – 155с.
805182
  Кузнецова Л.М. Методика обучения иностранных учащихся конспектированию печатных текстов / Л.М. Кузнецова. – Москва, 1983. – 88 с.
805183
  Гольдин З.Д. Методика обучения иностранцев русскому склонению. (На материале беспредложного управления) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Гольдин З.Д.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 27л.
805184
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1976. – 96с.
805185
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1977. – 128 с.
805186
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1978. – 136с.
805187
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1979. – 101с.
805188
  Виниковецкая Т.А. Методика обучения интерпретации художественного текста : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Виниковецкая Т.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 22л.
805189
  Серебрякова Н.П. Методика обучения интерпретации художественного текста на IV курсе языкового вуза (на матер. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Серебрякова Н.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
805190
  Гайдучик С.М. Методика обучения интонации немецкого языка в институтах и на факультетах иностранных языков : Автореф... канд. пед.наук: / Гайдучик С.М.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Минск, 1965. – 20л.
805191
   Методика обучения истории в средней школе. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1978. – 287 с.
805192
   Методика обучения истории в средней школе. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1978. – 240 с.
805193
  Вагин А.А. Методика обучения истории в школе / А.А. Вагин. – Москва, 1972. – 351с.
805194
   Методика обучения истории древнего мира и средних веков в V-VI классах. – М., 1970. – 400с.
805195
  Гаврилов В.Г. Методика обучения конструкциям с препозитивными атрибутами. (Англ. язык) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Гаврилов В.Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М, 1972. – 20л.
805196
  Бурлаков М.А. Методика обучения лексике иностранного языка. / М.А. Бурлаков. – Киев, 1983. – 94с.
805197
  Мещерякова Т.М. Методика обучения лексике немецкого языка в 6-7 классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мещерякова Т.М.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 8 с.
805198
  Гачава Р.И. Методика обучения лексике французского языка и система лексических упражнений в IX-X классах грузинской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гачава Р.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 32л.
805199
  Кунанбаева Салима Сагиевна Методика обучения лексико-грамматическому оформлению высказывания в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кунанбаева Салима Сагиевна; Моск. гос. пед. ин. яз. – М., 1979. – 23л.
805200
  Артыкбаева А.К. Методика обучения монологической устной речи в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Артыкбаева А.К.;. – М, 1983. – 11л.
805201
  Курбаналиев А. Методика обучения немецким предлогам студентов первого курса Каракалпакской аудитории. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Курбаналиев А.; М-во просвещения УССР. Киевский гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1975. – 22л.
805202
  Богданова Э.Х. Методика обучения немецкой интонации в языковом вузе (на материале текстов для выразительного чтения) : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.03 / Богданова Э. Х.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 21л.
805203
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкой устной речи в восьмилетней школе / С.Ф. Шатилов. – М.-Л., 1964. – 229с.
805204
  Вербицкая Т.Д. Методика обучения немецкому произношению на 1 курсе в языковом вузе/1семестр/. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Вербицкая Т.Д.; Киев. гос. пед. ин-т. ин.яз. – Киев, 1975. – 22л.
805205
  Хамурадова К.Д. Методика обучения немецкому произношению на начальном этапе в чеченской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Хамурадова К.Д.; МВ и ССО Груз.ССР.Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
805206
  Рахманов И.В. Методика обучения немецкому языку / И.В. Рахманов. – М, 1956. – 343с.
805207
  Монигетти А.В. Методика обучения немецкому языку в III-IV классах. / А.В. Монигетти. – М., 1950. – 112с.
805208
  Салистра И.Д. Методика обучения немецкому языку в средней школе / И.Д. Салистра. – Москва, 1958. – 324с.
805209
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – Л., 1977. – 295с.
805210
   Методика обучения немецкому языку в средней школе : Учебное пособие. – Киев : Вища школа, 1984. – 201с.
805211
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – 2-е изд. – М., 1986. – 221с.
805212
  Ераткина В.В. Методика обучения непроверяемым написаниям в начальной школе: Уч. пособие для студ. / В.В. Ераткина. – Рязань, 1989. – 99с.
805213
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – Москва : Просвещение, 1973. – 400с.
805214
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1979. – 287с.
805215
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – 3-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 287с.
805216
  Иоффе В.Ф. Методика обучения общественно-политической лексике учащихся старших классов средней школы (на мат. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Иоффе В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1981. – л.
805217
   Методика обучения обществоведению. – М., 1981. – 175с.
805218
  Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе : кн. для учителя / Разумовская М.М. – Москва : Просвещение, 1992. – 190, [2] с. – Библиогр.: с. 190-191
805219
  Мегрелишвили М.Д. Методика обучения отрицательным конструкциям английского языка на основе данных лингвистического анализа : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.02 / Мегрелишвили М. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 37л.
805220
  Еганян Н.Г. Методика обучения оформлению высказывания на втором иностранном языке : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.02 / Еганян Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1986. – 26 с.
805221
  Алексерова Б.Р. Методика обучения переводу будущего учителя английского языка в азербайджанской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Алексерова Б. Р.; Азер. ГУ им. Кирова. – Баку, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
805222
  Миньяр-Белоручев Методика обучения переводу на слух / Р.К. Миньяр-Белоручев ; Ин-т междунар. отношений. – Москва : ИМО, 1959. – 185 с.
805223
  Бассуэ Вебб Лурдес Каридад Методика обучения переводу с листа как профессиональной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бассуэ Вебб Лурдес Каридад; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
805224
  Гуменюк А.А. Методика обучения по предмету "Растениеводство" : индустриальная технология возделывания полевых и кормовых культур / А.А. Гуменюк. – Киев : Выша школа, 1985. – 264 с. : табл. 11, илл. 3
805225
  Смирнов В.В. Методика обучения по специальностям, связанным с электротехникой и кибернетикой, в учебных заведениях. / В.В. Смирнов. – Киев, 1973. – 20с.
805226
  Дорофеев Ю.П. Методика обучения подразделений защите от ядерного оружия / Ю.П. Дорофеев. – М., 1977. – 92с.
805227
  Моргулис В.М. Методика обучения поинманию и переводу иностранного специального текста в неязыковом вузе / В.М. Моргулис. – М., 1958. – 39с.
805228
  Суслов И.Н. Методика обучения пониманию немецких сложных слов при чтении специальной литературы в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Суслов И.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1972. – 23л.
805229
  Рижия А.В. Методика обучения пониманию немецкой диалектической речи на слух в языковом вузе : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.02 / Рижия А. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1979. – 22л.
805230
  Колесников Евгений Иванович Методика обучения пониманию синтаксических структур при чтении литературы по специальности (немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Колесников Евгений Иванович; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
805231
  Бакаев Нажмидин Методика обучения пониманию форм прошедшего времени французского глагола при чтении литературы по специальности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бакаев Нажмидин; Киевский гос пед ин-т ин. яз. – К., 1985. – 24л.
805232
  Гомза Светлана Хрисанфовна Методика обучения пониманию форм с суффиксом - ed при чтении английских текстов по специальности в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гомза Светлана Хрисанфовна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
805233
  Спицына Л.В. Методика обучения правописанию в курсе вторичного иностранного языка: (англ. яз. на ф-те немец. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Спицына Л.В.; Москов. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 24л.
805234
  Эбралидзе Л.Н. Методика обучения предлогам и предложным конструкциям английского языка в грузинской восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Эбралидзе Л.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 36л.
805235
  Белова Н.М. Методика обучения предмету "Селекция и семеноводство" : [учеб. пособ. для пед. фак. с.-х. вузов и преподавателей сред. спец. учеб. заведений по агр. спец.] / Н.М. Белова, В.К. Катькина, Л.В. Степанова ; под ред. Н.М. Беловой. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 125 с. : ил. – Библиогр.: с. 122. – (Учебники и учебные пособия для техникумов). – ISBN 5-10-000608-0
805236
  Петранева Г.А. Методика обучения предмету "Экономика сельского хозяйства" / Г.А. Петранева. – Москва, 1989. – 165 с.
805237
  Просвирникова Е.Н. Методика обучения преподавателей-нефилологов речевым формулам педагогического общения (франц. яз., интенсивный курс). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.0 / Просвирникова Е.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 23л.
805238
  Сонгаль А.Г. Методика обучения профессиональлному диалогическому общению на краткосрочных специализированных курсах (англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сонгаль А.Г.; Москов. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
805239
  Демидов В.П. Методика обучения решению задач на доказательство в курсе стереометрии среденей школы : Автореф... канд. пед.наук: / Демидов В. П.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1960. – 12л.
805240
  Семушкин А.Д. Методика обучения решению задач на построение по стереометрии / А.Д. Семушкин. – Москва, 1959. – 160 с.
805241
   Методика обучения рисованию в восьмилетней школе. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1963. – 360 с.
805242
  Джашитян Э.А. Методика обучения русской диалектической речи учащихся начальной школы азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Джашитян Э. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 18л.
805243
  Бекмуратова В.Е. Методика обучения русской орфографии в 5-ом классе Туркменской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Бекмуратова В.Е.; Туркменский гос ун-т. – Ашхабад, 1971. – 19л.
805244
  Вартанян А.М. Методика обучения русской пунктуации в простом предложении в восмилетней Азербайджанской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Вартанян А.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
805245
  Михеев С.В. Методика обучения русскому языку / С.В. Михеев. – Саратов, 1972. – 60с.
805246
  Grochowski Ludwik Методика обучения русскому языку / Grochowski Ludwik. – Warszawa, 1978. – 349с.
805247
  Криштопа В.М. Методика обучения русскому языку в дагестанской школе / В.М. Криштопа. – Махачкала, 1967. – 136с.
805248
  Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах / М.Р. Львов. – М., 1987. – 414с.
805249
  Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей / К.В. Комаров. – М., 1988. – 222с.
805250
  Капитонова Т.И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 272с. – ISBN 5-86547-160-0
805251
  Великородова Л.Я. Методика обучения самостоятельному чтению иностранной литературі на1-2 курсах технического вуза. : Автореф... канд. пед.наук: / Великородова Л.Я.; Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – М., 1966. – 15л.
805252
  Зарубина Н.Д. Методика обучения связной речи / Н.Д. Зарубина. – М, 1977. – 48с.
805253
  Андреасян Инна Михайловна Методика обучения связной речи в VIII классе школы с преподаванием ряда предметов на английском языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.0 / Андреасян Инна Михайловна; Киевский пед. ин-т иностран. языков. – К., 1980. – 25л.
805254
  Гохидзе М.Г. Методика обучения систематическому курсу неравенств в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гохидзе М. Г.; МВиССО ГССР, Тибл. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 34л.
805255
  Холодков Евгений Иванович Методика обучения ситуационным клише на младшем этапе в языковом вузе (на материале французского языка) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Холодков Евгений Иванович ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1980. – 16 с.
805256
  Зерняев Е.М. Методика обучения склонению имен существительных немецкого языка в 5 классе чувашской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Зерняев Е.М.; М-во высш. образования СССР. 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1959. – 20л.
805257
  Павлов И.П. Методика обучения сочинениям на литературные темы в старших классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Павлов И.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1967. – 16л.
805258
  Белоусова В.А. Методика обучения структурному оформлению речи студентов 1 курса языкового вуза на начальном этапе (на материале испанских глаголов "Ser" и "Estar") : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Белоусова В.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 25л.
805259
  Стрелкова Г.Г. Методика обучения студентов-иностранцев владению русской фразеологией при чтении. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Стрелкова Г.Г.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 22л.
805260
  Степкина Т.Н. Методика обучения студентов 1 курса языкового вуза адекватному оформлению замысла в устном иноязычном высказывании. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Степкина Т.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
805261
  Зобков Н.Н. Методика обучения студентов истории с применением художественно-исторических произведений // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 4. – С.105-109. – ISSN 1609-4646
805262
  Марьясова Р.И. Методика обучения студентов неязыкового вуза оперированию терминологической лексикой при чтении текстов по специальности (с прим. обучающих программ). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Марьясова Р.И.; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 24л.
805263
  Устинова З.И. Методика обучения студентов устной речи на начальном этапе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Устинова З.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 28л.
805264
  Попова Н.С. Методика обучения студентов языкового вуза оформлению существительных детерминативами (на матер. англ. яз.). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Попова Н.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 13л.
805265
   Методика обучения техническим элементам в легкой атлетике с использованием когнитивных аспектов восприятия движений на этапе начальной подготовки юных спортсменов / Ж.Л. Козина, В.А. Коробейник, М.Р. Немченко, О.О. Сердюк, Т.А. Базылюк // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 52-59 : рис. – Библиогр.: 47 назв. – ISSN 2520-2677
805266
  Михайлов Д.Д. Методика обучения ударению в начальных классах / Д.Д. Михайлов. – Ленинград, 1946. – 15 с.
805267
  Мишин И.Ф. Методика обучения узуальным формам речи студентов младших курсов языкового вуза. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мишин И.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
805268
  Рыбакова С.И. Методика обучения употреблению сослагательного наклонения в языковом вузе. (На матер. англ. яз.). : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Рыбакова С.И.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос.у н-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1974. – 20л.
805269
  Оцупок А.П. Методика обучения упражениям спортивных видов гимнастики и прыжков на батуте с учетом феномена функциональной асимметрии : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Оцупок А.П.; Киев.гос.ун-т. – Киев, 1984. – 23л.
805270
  Остапенко А.И. Методика обучения устной английской речи на основе функционально-стилистической диффренциации высказывания. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Остапенко А.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
805271
   Методика обучения устной речи на иностранных языках. – М., 1962. – 128с.
805272
  Мусаева Ф.М. Методика обучения учащихся 5-7 классов азербайджанских школ предложному управлению. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Мусаева Ф.М.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
805273
  Хамица Е.Н. Методика обучения учащихся техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных машин / Е.Н. Хамица, М.Н. Шумский. – Минск, 1978. – 104с.
805274
   Методика обучения физике в школах СССР и ГДР. – Москва; Берлин : Просвещение, 1978. – 223 с.
805275
  Морзабаева Р.Б. Методика обучения физике в школе и вузе : Методологические аспекты / Р.Б. Морзабаева; Евразийский университет им.Л.Н.Гумилева. – Акмола : Евразийского ун-та, 1997. – 123 с. – ISBN 5-8360-1095-9
805276
  Очкасова В.Н. Методика обучения французской диалогической речи на 2 курсе языкового вуза с помощью ситуативно направленных упражнений : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Очкасова В.Н.; Киев.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Киев, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
805277
  Миньяр-Белоручев Методика обучения французскому языку : учебное пособие / Миньяр-Белоручев. – Москва : Просвещение, 1990. – 223с.
805278
  Дризовская Т.М. Методика обучения химии в 9 классе / Т.М. Дризовская. – М., 1965. – 222с.
805279
  Шаповаленко С.Г. Методика обучения химии в восьмилетней и средней школе / С.Г. Шаповаленко. – Москва, 1963. – 668с.
805280
  Шелинский Г.И. и Смирнов А.Д. Методика обучения химии в восьмилетней школе / Г.И. и Смирнов А.Д. Шелинский. – М., 1965. – 295с.
805281
   Методика обучения химии в восьмилетней школе. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1966. – 331с.
805282
   Методика обучения химии в средней и высшей школе. – М., 1979. – 113с.
805283
  Сорокин В.В. Методика обучения химии на основе деятельностной теории учения / В.В. Сорокин. – Москва, 1992. – 223с.
805284
   Методика обучения черчению. – М., 1990. – 174с.
805285
  Толкачева И.П. Методика обучения чтению газет на английском языке (к проблеме скоростного чтения). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Толкачева И.П.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 24л.
805286
  Алл А.А. Методика обучения чтению литературы по специальности на немецком языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Алл А. А.; Моск. гос пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 20л.
805287
  Полякова Татьяна Юрьевна Методика обучения чтению на старшем этапе неязыкового вуза с учетом профессиональной ориентации студентов (английский язык) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Полякова Татьяна Юрьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1986. – 23л.
805288
  Боцманова Н.Н. Методика обучения чтению оригинальной литературы. (Использование строевых средств англ. яз) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Боцманова Н.Н.; 1 Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1969. – 28л.
805289
  Иванова Ольга Валентиновна Методика обучения экспрессивной устной речи на основе общественно-политического текста (немецкий язык, языковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Иванова Ольга Валентиновна; Пед. ин-т иностр. яз. – М., 1986. – 23л.
805290
  Соболева Ольга Валентиновна Методика обучения экспрессивной устной речи по общественно-полит. тематике (на мат. устного полит. комментария) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.02 / Соболева Ольга Валентиновна;. – Минск, 1987. – 25 с.
805291
  Бреслер Галина Романовна Методика обучения элементам доказательства в курсе математики IV и V классов : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.731 / Бреслер Галина Романовна ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1973. – 17 с.
805292
  Демидова Е.Л. Методика обучения эмоционально-окрашенному педагогическому воздействию : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Демидова Е. Л.; Ин-т иностр. языков. – Москва, 1988. – 24 с.
805293
  Рыкова В.А. Методика обучения эмоциональной интонации английского языка на 1-м курсе языкового вуза. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Рыкова В.А.; 1-й Москов. гос. пед .ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 18л.
805294
  Реутов Николай Иванович Методика обучения языковому материалу немецкого языка как второго иностранного на базе английского на начальном этапе (В аспекте говорения) : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.02 / Реутов Николай Иванович; Киевский ин-т иностранных языков. – Киев, 1986. – 23л.
805295
   Методика обучения языку специальности. – М., 1986. – 124с.
805296
  Демиденко Г.Ф. Методика обученя письменной речи на начальном этапе в языковом вузе (На матер. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Демиденко Г. Ф.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1973. – 23л.
805297
  Мазина Л.З. Методика обчения студентов-иностранцев интонации русского языка (начальн. этап конт. испанск. языка с русск.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мазина Л. З.; Моск. гос. пед. ин-т. – л.
805298
  Скрябіна Н.І. Методика обчислення критерію якості маркетингових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Подано методику обчислення критерію якості маркетингових досліджень, яка призначена для вирішення потреб зовнішньої та внутрішньої оцінки діяльності підприємств, що надають послуги з маркетингу. Запропоновано обчислення інтегрального показника - ...
805299
   Методика объяснительного и литературного чтения на русском языке в V-VIII классах национальной школы. – М. : Просвещение, 1964. – 531 с.
805300
  Султанова М Ш. Методика объяснительного чтения в начальных классах азербайджанской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Султанова Ш.М.кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 32л.
805301
  Тер-Григорян Методика объяснительного чтения в обработке армянской педагогической мысли : Автореф... канд. пед.наук: / Тер-Григорян А. Е.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1958. – 35л.
805302
   Методика огневой подготовки. – М., 1962. – 319с.
805303
  Горобчишин В.А. Методика оголошення заказників, пам"яток природи та заповідних урочищ : [Навчальний посібник] / В.А. Горобчишин, О.С. Абдулоєва, А.В. Подобайло; КНУТШ; Незалежна служба екологічної безпеки. – Київ : Геопринт, 2005. – 68с.
805304
  Ермолаева Е.В. Методика одновременного определения поверхностного натяжения, вязкости и плотности силикатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: / Ермолаева Е.В.; Харьк. гос. ун-т им. Горького. – Харьков, 1950. – 16 л.
805305
  Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою : навч. посібник для пед. ін-тів з дисц. "Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою" / Н.Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1993. – 385 с. : іл.
805306
  Касярум Я.О. Методика ознайомлення майбутніх економістів з біометричними технологіями захисту інформації // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 36-41. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
805307
  Абдэль С. Методика ознакомления учащихся средней школы с элементами теории групп : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абдэль С. , Амаль Р. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 35 с.
805308
  Міхно О.Г. Методика оновлення топографічних карт і планів міст за допомогою програмного продукту АRСGІS / О.Г. Міхно, А.В. Мельник, О.В. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – Бібліогр.: С. 45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядається військовий аспект застосування сучасних геоінформаційних технологій при вирішенні завдань оновлення топографічних карт і планів міст. In article the military aspect of using of modern geoinformation technology during the ...
805309
  Мельник Андрій Васильович Методика оперативного виправлення та оновлення геопросторової моделі місцевості в геоінформаційній системі військового призначення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 20. 02. 04 / Мельник А. В.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
805310
  Мельник А.В. Методика оперативного виправлення та оновлення геопросторової моделі місцевості в геоінформаційній системі військового призначення : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 20.02.04 - віськова географія / Андрій Васильович Мельник; МО України; Військовий ін-т КНУТШ. – Київ, 2006. – 143л. – Додатки л. 141-143. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 130-140
805311
   Методика описания произведений печати для каталогов, библиографических картотек и информационных изданий. – М., 1968. – 332с.
805312
  Коростельова В.І. Методика опорних конспектів М.С.Винокур у викладанні географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 12-14. – Бібліогр.: 5 назв.
805313
   Методика опрацювання експертних даних від групи незалежних експертів при плануванні інформаційної боротьби / А.О. Рось, І.В. Замаруєва, Д.О. Перегудов, І.В. Молдавчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зміст методики опрацювання експертних даних від групи незалежних експертів в інтересах вирішення комплексу задач аналізу стану структур інформаційної боротьби та планування її ведення. The method of expert data processing is examined ...
805314
  Войцехівська І.Н. Методика опрацювання історичних джерел у творчості В.С. Іконникова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-10. – (Історія ; вип. 48)


  Проаналізовано теоретичні засади творчості вченого та методики критичного опрацювання джерел
805315
  Тымчак Г.С. Методика определения акустоупругих коэфициентов связи для материала фасонных профилей металлических конструкций / Г.С. Тымчак, М.В. Филиппова, М.А. Демченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 58--63 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
805316
  Коновалов Г.С. Методика определения борат-иона при гидрохимическом анализе : Автореф... кандид. хим.наук: / Коновалов Г.С.; АН СССР. Гидрохимический ин-т. – Новочеркасск, 1952. – 7 с.
805317
  Булгаков А.Д. Методика определения влияния размера геологоразведочных экспедиций на технико-экономические показатели : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Булгаков А. Д.; Моск. геологоразвед. ин-т. – М., 1984. – 19л.
805318
  Житкова А.С. Методика определения вредных газов и паров в воздухе / А.С. Житкова. – М.-Л., 1939. – 188с.
805319
   Методика определения газоносности вмещающих пород угольных месторождений при геологоразведочных работах. – М., 1988. – 109с.
805320
  Набиль М З.И. Методика определения гидрогеологических параметров на орошаемых территориях. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Набиль З.И.М.; МГУ. – М, 1968. – 19л.
805321
  Круглова Е.К. Методика определения доступных форм микроэлементов в карбонатных почвах и растениях / Е.К. Круглова. – Ташкент, 1972. – 52с.
805322
  Щербань А.Н. Методика определения естественных тепловых полей в горном массиве по данным температурных измерений при бурении : ( Реферативная информация ) / А.Н. Щербань, В.П. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 15с.
805323
  Пятницкий В.В. Методика определения интегральных типов коллективов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 36-43. – ISSN 2226-7514
805324
  Пахчанян Г.Г. Методика определения испарения в горных условиях и ее применение к расчету водного и теплового балансов Арагацского массива. : Автореф... канд.техн.наук: / Пахчанян Г.Г.; Гос.гидрол.ин-т. – Л, 1964. – 13л.
805325
   Методика определения коллекторских свойств горных пород по результатам анализа керна и гидродинамических данных. – М., 1975. – 89с.
805326
  Бурдэ А.И. Методика определения комплекса исследования при геологической съемке в поисках / А.И. Бурдэ. – Л., 1975. – 16с.
805327
  Миневский А.И. Методика определения комплексных затрат предприятия / А.И. Миневский. – М., 1971. – 148с.
805328
  Анисимова О.Н. Методика определения контрольных показателей зффективности социально-экономического развития промышленных предприятий // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 16-23. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
805329
  Барон Л.И. Методика определения коэффициентов трения горных пород / сост.: Л.И. Барон, Л.Б. Глатман ; Ин-т горного дела, Лаборатория механических способов разрушения горных пород. – Москва : [Б. и.], 1961. – 12 с.
805330
  Каск А.Г. Методика определения лимитирующего минимального расхода при расчете качества воды потоков : Автореф... канд. геогр.наук: / Каск А.Г.; МГУ. – Таллин, 1969. – 28л.
805331
  Крымгольц Г.Я. Методика определения мезозойских головоногих : Аммониты и белемниты; В помощь геологу-стратиграфу / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1960. – 90с.
805332
  Мечитов И.И. Методика определения мутности и фракционного состава наносов / И.И. Мечитов. – Тбилиси, 1951. – 19с.
805333
  Эпштейн Е.Ф. Методика определения наивыгоднейшего времени работы долота при бурении скважин / Е.Ф. Эпштейн. – М.Л., 1949. – 28с.
805334
   Методика определения нормативов удельных капитальных вложений. – М., 1962. – 72с.
805335
  Невзоров Андрей Владимирович Методика определения остаточного ресурса современных радиоэлектронных средств вооружения : Дисс. ... канд. технич. наук: 20.02.14 / Невзоров А. В.;КНУТШ. – Киев, 2005. – 135л. – Библиогр.: л.127-135
805336
   Методика определения открытой пористости и коэффициента сжатия пор в пластовых условиях / С.Ф. Поверенный, В.М. Абеленцев, А.И. Лурье, Е.В. Поддубная // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 44-54 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
805337
  Боревский Б.В. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек / Б.В. Боревский, Б.Г. Самсонов, Л.С. Язвин. – Москва : Недра, 1973. – 303с.
805338
  Боревский Б.В. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек / Б.В. Боревский, Б.Г. Самсонов, Л.С. Язвин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 326 с.
805339
   Методика определения показателей механических свойств древесины. – М.-Л., 1949. – 56с.
805340
  Васильев Д.Л. Методика определения показателей физико-механических свойств выбросоопасных пластов / Д.Л. Васильев, Ю.Е. Поляков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 138-148. – ISSN 1607-4556
805341
  Гафуров А.Р. Методика определения пороговых значений индикаторов энергетической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 23-34. – ISSN 1728-8878
805342
  Фахретдинов И.А. Методика определения производных от парциальных мольных величин бинарных растворов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 394-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Предложен графический метод определения производных от парциальных мольных величин бинарных растворов исходя из экспериментальной зависимости экстенсивных термодинамических величин от концентрации. Запропоновано графічний метод визначення похідних від ...
805343
   Методика определения располагаемой реактивной мощности турбогенераторов. – Москва, 1967. – 49с.
805344
  Сумец А.М. Методика определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 28-32 : фото. – Библиогр.: 3 назв.
805345
  Сумец А.М. Методика определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 26-31 : фото. – Библиогр.: 3 назв.
805346
  Ефремова Т.Т. Методика определения содержания органического углерода в болотных и речных водах таежной зоны по оптической плотности вод / Т.Т. Ефремова, О.П. Секретенко, С.П. Ефремов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 941-952 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
805347
   Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями. – М., 1976. – 48с.
805348
   Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями. – Москва : Статистика, 1979. – 62 с.
805349
   Методика определения экономической эффективности внедрения новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов в промышленности. – М., 1962. – 48с.
805350
  Коршунов И.В. Методика определения экономической эффективности вторичных методов добычи нефти. / И.В. Коршунов. – Баку, 1954. – 80с.
805351
   Методика определения экономической эффективности от внедрения новых технологических процессов и средств механизации и автоматизации в промышленности. – М., 1961. – 75с.
805352
   Методика определения экономической эффективности повышения частоты переменного тока для отдельных элементов электроэнергетики, групп оборудования и отраслей народного хозяйства. – Кишинев, 1976. – 54 с.
805353
  Акопов В.С. Методика определения экономической эффективности радиационной дефектоскопии / Акопов В.С. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 121 с.
805354
   Методика определения экономической эффективности размещения промышленности при планировании и проектировании нового строительства. – Москва : Экономика, 1966. – 45 с.
805355
   Методика определения экономической эффективности системы бездефектного изготовления продукции и сдачи ее с первого предъявления. – Саратов, 1964. – 28с.
805356
   Методика определения экономической эффективности формирования территориально-производственных комплексов. – М., 1983. – 39с.
805357
   Методика определения эффективности капитальных вложений. – 4-е изд. – М., 1990. – 22с.
805358
   Методика определения эффективности научной деятельности подразделений вуза. – М., 1976. – 27с.
805359
  Постников В.И. Методика определения эффективности применения радиоактивных изотопов. / В.И. Постников. – М., 1964. – 104с.
805360
  Холин В.Н. Методика опреления содержания железа в железистых породах и рудах по данным геофизических измерений в скважинах Криворожского бассейна и Белозерского района : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Холин В.Н.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1967. – 18л.
805361
   Методика опробования железорудных месторождений на германий и другие рассеянные элементы и подсчета их запасов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 60с.
805362
  Калик А.М. Методика опробования месторождений цветных металлов на германий, селен, теллур, таллий, кадмий, индий, галлий, рений и скандий и подсчета их запасов / А.М. Калик, Г.Г. Ключанский, И.А. Смирнов. – Москва : Недра, 1970. – 48 с.
805363
  Лунина О.П. Методика опробования слюдоносных пегматитов Северной Карелии по керну буровых колонковых скважин. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лунина О.П.; Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1964. – 25л.
805364
  Мягков В.Ф. Методика опробования хромитов Сарановского месторожения / В.Ф. Мягков, В.Л. Баталов. – Пермь, 1966. – 76с.
805365
  Коровкин Ф.П. Методика опроса по истории в 8-10 классах средней школы / Ф.П. Коровкин. – М, 1953. – 80 с.
805366
  Портнов М.Л. Методика опроса учащихся на уроках литературы в старших классах средней школы / М.Л. Портнов. – М., 1958. – 120 с.
805367
  Горев Л.М. Методика оптимизации природной среды обитания / Л.М. Горев. – К, 1992. – 520с.
805368
  Горев Л.Н. Методика оптимизации природной среды обитания : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко, В.В. Кирпичный. – Київ : Либідь, 1992. – 528с. : ил.57 + Табл.57. – Библ.:102 назв. – ISBN 5-325-00146-9
805369
  Власов В.А. Методика оптимизации структуры и численности штатов пофессорского-преподавательского состава вуза / В.А. Власов. – Москва, 1976. – 68с.
805370
  Ткачев Ю.А. Методика оптимизации структуры опробования при геолого-геохимических исследованиях и разведке месторождений на примере залежей нефти / Ю.А. Ткачев, М.П. Кетрис. – Сыктывкар, 1978. – 52с.
805371
  Эльмет Х.А. Методика оптимизации структуры посевных площадей и размедения севооборотов / Х.А. Эльмет. – М., 1978. – 128с.
805372
  Рудницкий А.О. Методика оптимизации уровня участия национальной экономики в системе мирового хозяйства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 50-51
805373
  Слободянюк Р.В. Методика оптимізації екскаваторно-автомобільного комплексу при використанні тимчасових відвалів / Р.В. Слободянюк, М.М. Пижик // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 159-167 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1607-4556
805374
   Методика оптимізації маршруту подолання ППО противника підрозділами тактичної авіації / О.М. Полуйко, П.М. Онипченко, О.В. Тимошенко, В.Я. Корецький // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 48-53. – ISSN 1997-9568


  "Обгрунтована актуальність дослідження способів і тактичних прийомів подолання сучасної ППО противника. Одним із шляхів вирішення даного завдання є автоматизація розрахунку і вибору найвигіднішого маршруту подолання ППО противника, що дозволить із ...
805375
  Іванець Г.В. Методика оптимізації територіальних структур силових відомств з урахуванням рівня техногенно-природних загроз на територіях адміністративно-територіальних одиниць України / Г.В. Іванець, С.А. Горєлишев, Д.С. Баулін // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 39-43. – ISSN 2409-7470
805376
   Методика опытных работ на сенокосах и пастбищах. – М., 1961. – 288с.
805377
  Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. / А.С. Макаренко. – М, 1950. – 108с.
805378
  Зверева Т.И. Методика организации выполнения домашнего задания по дисциплине "Поиск и обработка экономической информации средствами Интернета и офисных приложений" // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 31-34. – ISSN 0234-0453
805379
   Методика организации выставок литературы на иностранных языках. – М., 1971. – 40с.
805380
  Сахарова О.Н. Методика организации деловых игр по математике // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 38-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
805381
  Белый Владимир Кириллович Методика организации и изучения факультативного спецкурса "Строение и свойства твердых тел" : Автореф... канд. пед.наук: / Белый Владимир Кириллович; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1974. – 18л.
805382
  Титов Евгений Петрович Методика организации и оформления тематической выставки в школе / Титов Евгений Петрович. – М. : Просвещение, 1984. – 127с.
805383
   Методика организации и проведения вечера классической немецкой поэзии. – М., 1971. – 71с.
805384
   Методика организации и проведения космовизуальных наблюдений в целях охраны лесов и пожаров. – Москва, 1987. – 36с.
805385
  Ковриго П.А. Методика организации и проведения микроклиматических исследований природных и природно-антропогенных геосистем / П.А. Ковриго. – Минск, 1987. – 50с.
805386
  Астахова Е.В. Методика организации и проведения семинарских занятий по предметам гуманитарного цикла : для магистрантов, аспирантов, преподавателей высшей школы / Астахова Е.В. ; Харьков. гуманитарный ин-т "Народная укр. академия". – Харьков : [б. и.], 2000. – 48 с.
805387
  Бодрова Н.А. Методика организации и проведения уроков внеклассного чтения по литературе в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бодрова Н. А.; Куйбыш. пед. ин-т. – Куйбышев, 1967. – 22л.
805388
  Аллахвердиев Н.Н. Методика организации и проведения учебных экскурсий по географ. (По мат. 5-8 кл. общеобр. школ. АзССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Аллахвердиев Н. Н.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1964. – 23л.
805389
  Джафарадзе А.М. Методика организации и проведеня внеклассной работы по русскому языку с учащимися 5-8 классов азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Джафарадзе А. М.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
805390
   Методика организации научной работы с молодёжью : Материалы международного семинара 26 октября 2001 года. – Київ : Європейський університет, 2001. – 220с. – ISBN 966-7942-04-Х
805391
  Алексич А.П. Методика организации педагогического процесса на уроках русского языка в V-VII классах : из опыта работы / Алексич А.П. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 158 с.
805392
  Абдуллаев А.А. Методика организации работы над языком художественных произведений на уроках чтения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Абдуллаев А.А.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1981. – л.
805393
  Лаврентьев Ю.Г. Методика организации спортивных соревнований в школе / Ю.Г. Лаврентьев, Р.М. Сомус. – Л., 1960. – 124с.
805394
  Ошкая В.П. Методика органических синтезов / В.П. Ошкая. – Рига, 1967. – 105с.
805395
  Данильченко І.Г. Методика організації діалогічної взаємодії в процесі навчання старшокласників української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Данильченко Ірина Григорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
805396
  Рудик А.В. Методика організації екологічної стежки по території ботанічного саду / А.В. Рудик, Л.П. Міронець // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 14. – С. 88-92. – ISSN 2415-8526
805397
  Хмельницький О.Ю. Методика організації захисту інформації в комп"ютерних системах від несанкціонованого доступу / О.Ю. Хмельницький, Ю.В. Хмельницький, Є.В. Стьопін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті представлено методику організації захисту інформації для забезпечення високих показників надійності обчислювальної техніки, під час побудови комплексних систем захисту каналів передачі від яких залежить ефективність та продуктивність роботи ...
805398
  Почапська О.І. Методика організації і проведення виробничої практики в Коледжі журналістики і Масових комунікацій університету Флориди (США) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 28-29
805399
  Панченко В.Ф. Методика організації і проведення фізичної підготовки та масової спортивної роботи в підрозділах, частинах військ протиповітряної оборони України : Навчальний посібник / В.Ф. Панченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 123с.
805400
  Грубінко А. Методика організації індивідуальної навчально-дослідницької роботи студентів (НДРС) (на прикладі історико-правових дисциплін) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 29-35. – ISSN 2524-0129
805401
  Вавринчук М.П. Методика організації контрольних заходів у вищому навчальному закладі з метою підвищення якості освіти в контексті вимог Болонського процесу // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 39-44
805402
  Бондаренко Л. Методика організації рольової гри "Урок літератури" для студентів-філологів (із досвіду роботи) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 42-43
805403
  Бачієва Л. Методика організації самостійної роботи з дисципліни "Апаратне забезпечення персонального комп"ютера" // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 92-97. – ISSN 2308-4634
805404
  Головченко О.І. Методика організації самостійної роботи майбутніх магістрів фармації з органічної хімії засобами дистанційного навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Головченко Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
805405
   Методика організації системи зворотного зв"язку у вищому військовому навчальному закладі / М.М. Медвідь, І.О. Лисичкина, Д.В. Лісовенко, В.М. Лютий, О.В. Ніконенко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 85-91. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
805406
  Покась Л.А. Методика організації та проведення групової позакласної роботи з географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 21-29. – Бібліогр.: 14 назв
805407
  Коляда І. Методика організації та проведення комбінованого уроку при вівченні теми: "Монгольська навала на українські землі" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 2. – С. 34-41
805408
  Кірічук Ю.П. Методика організації та проведення навчальних екскурсій з фізичної географії / Ю.П. Кірічук, Л.А. Покась // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
805409
  Коновалова Н.П. Методика організації та проведення самостійної роботи при вивченні інженерних дисциплін / Н.П. Коновалова, В.М. Коновалова // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 78-85


  Аналізуються форми та методи самостійної роботи студентів.
805410
  Цуруль О. Методика організації та проведення семінарів: особливості підготовки майбутніх учителів біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 130-140. – ISSN 2312-5993
805411
  Коляда І. Методика організації та проведення театралізованого уроку на тему: "Найвизначніші пам"ятники правової культури України" при вивченні основ правознавства у 9 кл. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 39-41
805412
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку- лекції на тему "Кирило-Мефодіївське товариство" / І. Коляда, Я. Футей // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (160), грудень. – С. 35-39


  Запропоновано розробку уроку, мета якого: закріпити і узагальнити знання учнів про причини утворення, склад та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, його історичне значення у розгортанні українського національно-визвольного руху, розкрити місце ...
805413
  Покась Лілія Методика організації та проведення уроку-конференції з географії : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 31-34. – Бібліогр.: 4 назви
805414
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суд історії на тему: "Микола Іванович Кибальчич - саможертовний мрійник-борець за утвердження справедливого суспільства чи фанатичний революціонер-терорист?" : (до 155-річчя з дня народження М.І. Кибальчича) / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 36-41
805415
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суду історії на тему: "Коліївщина 1768 р. - повстання за свободу українського народу чи кривава різанина сіромою шляхти та євреїв?" / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-40
805416
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суду історії на тему: "Південно-Західний Відділ Імператорського Географічного Товариства - культурно-освітницький осередок освіченого та лояльного владі україн / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-22
805417
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда Ігор, Погорєлов Олексій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-44
805418
   Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда, , Ігор, , Погорєлов, , Олексій // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
805419
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда Ігор, Погорєлов Олексій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-44
805420
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Радянська модернізація в Українській Радянській Соціалістичній Республіці". (історія України, 10 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-24
805421
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - суду історії на тему: "Іван Гонта - відважний сотник, що боровся за свій народ, чи безжалісний месник за особисті кривди?" : (Історія України, 9 клас) / Коляда Ігор, Радчук Андрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-39
805422
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему: "Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України у складі Російської імперії на початку XX ст."(історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 22-31
805423
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему:"Культурне життя в україні у добу гетьманату" (історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 27-34
805424
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему:"Національно-культурне будівництво в добу УЦР" (історія України, 10 кл.) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-32
805425
  Покась Лілія Методика організації та проведення шкільних семінарів на уроках фізичної географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-19 : Схема. – Бібліогр.: 8 назв
805426
  Бернацький М.І. Методика орфографії в середній школі : посіб. для вчителів середн. школи та студентів пед. ін-тів / М.І. Бернацький. – Киев : Радянська школа
Ч. 2. – 1941. – 164 с.
805427
  Чеменян Г. Методика освоєння українського пісенного фольклору в процесі підготовки майбутніх вчителів музики // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 109-115. – ISSN 2414-5076
805428
  Уйсімбаєва Н.В. Методика особистісного самовдосконалення майбутніх учителів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 113-117. – ISSN 2413-1571


  У статті акцентується увага на використанні потенціалу позааудиторної роботи щодо створення умов ефективного процесу особистісного самовдосконалення майбутніх учителів. Визначено та обґрунтовано основні складові методики особистісного ...
805429
  Варковецкая Г.Н. Методика осуществления межпредметных связей в профтеучилищах. / Г.Н. Варковецкая. – Москва, 1989. – 127с.
805430
  Угрюмова Н.И. Методика отбора лексического материала для обучения чтению военных национально-технических текстов (на материале английского языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00 / Угрюмова Н.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
805431
  Брудный В. Методика отбора органов самоорганизации населения для делегирования им Одесским городским советом части собственных полномочий, финансов и имущества / Владимир Брудный, Андрей Крупник, Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу", Одес. общ. ин-т соц. технол. – Одесса : Хоббит, 2005. – 40 с.
805432
   Методика отримання, перевірки та реалізації інформації що до корупційних діянь / М.І. Камлік, П.Т. Гега, Л.М. Доля, В.Я. Діідик // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.72-85. – ISSN 1609-0462
805433
  Женченко М.І. Методика оформлення бібліографічних посилань на електронні ресурси в наукових статтях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 119-124


  У статті розглянуто проблемні питання та визначено основні підходи до оформлення бібліографічних посилань на електронні ресурси. The article deals with problematic issues and the main approaches to a design of bibliographic references to electronic ...
805434
  Кичак В.М. Методика оценивания параметров и характеристик битовых ошибок / В.М. Кичак, В.Д. Тромсюк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 87-99. – ISSN 0572-2691
805435
  Крят В.М. Методика оценки аодных преград / В.М. Крят. – М., 1978. – 159с.
805436
   Методика оценки вредоносности организмов в условиях полевых опытов по современным технологиям (унифицированный подход). – Л., 1984. – 38с.
805437
  Ткаченко Ю.Ф. Методика оценки геофизических параметров статистическими методами. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.12 / Ткаченко Ю.Ф.; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром. – М., 1977. – 20л.
805438
  Годунов А.А. Методика оценки деловых и морально-политических качеств руководителей и специалистов социалистического производства. / А.А. Годунов, П.С. Емшин. – 2-е изд. – Л, 1971. – 38с.
805439
  Ильина В.Г. Методика оценки загрязнения почв и растений в результате применения удобрений и химических средств защиты растений : агрометрологія / В.Г. Ильина, Т.Н. Карамышева // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 248-252 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
805440
  Смирнов В.А. Методика оценки интеграции вуза в региональные процессы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – C. 13-18. – ISSN 1026-955X


  Представлена методика, позволяющая осуществить первоначальную оценку интегрированности вуза в региональные процессы. Выделены три базовых процесса, в которые могут быть вовлечены региональные университеты. В основу методики положены четыре индикатора, ...
805441
  Ситников А.Б. Методика оценки испарения с поверхности рапы Восточного лечебного бассейна Сакского озера на основе баланса масс солей и объемов рассолов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 104-112. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
805442
  Макарец А.Б. Методика оценки качества маркетинговых коммуникаций вузовских веб-сайтов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 4 (75). – С. 46 - 57
805443
   Методика оценки комплексной вредоносности организмов на зерновых культурах. – Л., 1983. – 44с.
805444
  Татьяна Тарасова Методика оценки конкурентоспособности оказываемых услуг транспортными организациями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 454-459 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
805445
  Крамаренко И.С. Методика оценки кредитоспособности заемщика: практический аспект / И.С. Крамаренко, Л.А. Козаченко // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; гл. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 5 (670). – С. 49-60. – ISSN 2522-9311
805446
  Касумов Ф. Методика оценки научных инноваций / Ф. Касумов, Н. Гасанова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 2 (340), лютий. – С. 47-50. – ISSN 1810-3944


  Создание современных и эффективных научно-инновационных систем является одной из первостепенных целей стратегии развития экономики Азербайджанской Республики. Авторы статьи проанализировали наиболее авторитетные глобальные рейтинги и разработали ...
805447
   Методика оценки нефтегазоносности локальных ловушек. – Москва : Недра, 1988. – 194с.
805448
   Методика оценки последствий добычи янтаря по многоспектральным спутниковым снимкам / В.Н. Маслей, Д.К. Мозговой, К.Г. Белоусов, В.С. Хорошилов, А.С. Бушанская, Н.Г. Галич // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 6 (103). – С. 26-36. – ISSN 1561-8889
805449
  Веллингтон П. Методика оценки проростков семян / П. Веллингтон; Под ред. Хорошайлова Н.Г. – Москва : Колос, 1973. – 175с.
805450
   Методика оценки радиационной обстановки. – Гомель, 1980. – 28с.
805451
  Капочкина А.Б. Методика оценки расхода источника субмаринной разгрузки / А.Б. Капочкина, В.И. Михайлов // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 43-45
805452
  Егоршин А.П. Методика оценки результатов труда профессорско-преподавательского состава вуза / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 46-49. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается новая методика балльной оценки результативности труда профессорско-преподавательского состава вузов. Приводятся расчеты по этой методике на примере негосударственного экономического вуза. The article proposed new methodology for ...
805453
  Зеленин И Методика оценки ресурсов подземных вод горных районов. / И Зеленин. – М, 1965. – 136с.
805454
  Цветкова Л.С. Методика оценки речи при афизии / Л.С. Цветкова. – Москва, 1981. – 67с.
805455
  Иночкин В.В. Методика оценки социально-психологического климата в коллективе библиотеки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 62 - 69. – ISSN 0130-9765
805456
  Обиденко В.И. Методика оценки точности определения метрических параметров территории Российской Федерации по цифровым топографическим картам // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 44-50 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
805457
  Карандеев Ю.Т. Методика оценки увлажненности ландшафтов и культурных фитоценозов в связи с мелиорацией земель на Украине : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 100-104 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
805458
  Гродзинский М.Д. Методика оценки устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 32-38 : Табл., картосхема. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
805459
  Пахомычев А.И. Методика оценки физического развития подростков / А.И. Пахомычев. – М., 1957. – 108с.
805460
  Афанасьев С.А. Методика оценки экологических рисков, возникающих при воздействии источников загрязнения на водные объекты / С.А. Афанасьев, М.Д. Гродзинский. – Киев : АйБи, 2004. – 64 с. – На тит. листе "Программа экологического оздоровления бассейна Днепра". – ISBN 966-95538-5-7
805461
   Методика оценки экономической эффективности внедрения статистических методов контроля качества продукции. – М., 1976. – 24с.
805462
   Методика оценки экономической эффективности инженерно-геологической съемки (на примере выбора оптимальных трасс трубопроводов на севере Западной Сибири). – М., 1976. – 58с.
805463
   Методика оценки экономической эффективности отраслевых автоматизированных систем управления (ОАСУ) в промышленных министерствах, всесоюзных и республиканских промышленных объединениях. – М., 1976. – 54с.
805464
  Сагайдак-Никитюк Методика оценки эффективности логистической деятельности фармацевтического предприятия // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 32-39 : табл., рис., фото. – Библиогр.: 16 назв
805465
  Кабанов А. Методика оценки эффективности управления денежными потоками в холдинговых компаниях // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 162-176. – ISSN 0207-3676
805466
  Стебленко Э.А. Методика оценки языковой трудности учебных текстов на иностранном (английском) языке. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Стебленко Э.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1982. – 22л.
805467
  Шевченко О.Л. Методика оцінки бар"єрної стійкості водозаборів щодо забруднюючих речовин // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 1025-6415
805468
  Білоус І. Методика оцінки бідності в Україні та проблеми фінансового забезпеченння її подолання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 120-126. – ISSN 1818-5754
805469
  Сунь Лінь Методика оцінки вартості об"єктів нематеріальних активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Економіка ; вип. 41)


  Визначено методику оцінки вартості нематеріальних активів згідно з міжнародними стандартами бухгалтерсьеого обліку у процесі реформування бухгалтерського обліку в Україні.
805470
  Роганова О. Методика оцінки вартості цінних паперів у портфелі банку // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 64-71. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
805471
   Методика оцінки виробничого ризику / О.М. Гурченко, А.С. Бєліков, М.А. Касьянов, В.А. Шаломов, П.І. Стефанович // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 127-140 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
805472
  Турило А.М. Методика оцінки виробничої безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, С.В. Капітула // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 137-143 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
805473
  Скриньковський Р.М. Методика оцінки впливу груп факторів на інвестиційну привабливість машинобудівних підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
805474
  Твердохлібова Д. Методика оцінки впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 40-53. – ISSN 0131-775Х
805475
  Полутренко У.Б. Методика оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 172-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
805476
  Буга Н.Ю. Методика оцінки впливу науково-технологічних факторів на розвиток промисловості проблемних регіонів // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
805477
  Кубенко К.О. Методика оцінки геоекологічної складової якості життя людини в міському середовищі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 130-138. – ISSN 0868-6939
805478
  Козлова О.В. Методика оцінки дивідендного потенціалу акціонерних товариств та порівняння її з іншими методами аналізу діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 97-99. – Бібліогр.: на 6 пунктів
805479
   Методика оцінки досягнення стратегічних (оперативних) цілей Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016-2020 роках / О.В. Устименко, А.К. Павліковський, А.Й. Фучко, П.О. Фесянов // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 115-121. – ISSN 2304-2699
805480
  Князєва О.А. Методика оцінки доцільності сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання / О.А. Князєва, М.А. Дем"янчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
805481
  Третяк А.М. Методика оцінки екологічної небезпеки міського землекористування для життєдіяльності населення / А.М. Третяк, Н.А. Третяк, М.О. Кірова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 35-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
805482
  Климахіна О. Методика оцінки економічного потенціалу регіону // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 38-42. – ISSN 0131-775Х
805483
  Литвин М.М. Методика оцінки ефективності виконання задач охорони державного кордону дільничними інспекторами прикордонної служби на ділянках відділів прикордонної служби органів охорони державного кордону / М.М. Литвин, В.Ф. Сторожук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 185-190
805484
  Курніков С.І. Методика оцінки ефективності використання виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 179-184 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
805485
  Коренюк П. Методика оцінки ефективності використання та відтворення продуктивних угідь сільськогосподарських підприємств / П. Коренюк, Н. Чмуленко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
805486
  Єрмакова О. Методика оцінки ефективності кластерів як каталізаторів експортного потенціалу регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 35-38. – ISSN 1810-3944
805487
  Бурдонос Л.І. Методика оцінки ефективності наукових та науково-технічних робіт у закладі вищої освіти / Л.І. Бурдонос, В.М. Виноградня // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 46. – C. 65-75. – ISSN 2306-546X
805488
  Деменіна О.М. Методика оцінки ефективності системи оперативного контролінгу на промисловому підприємстві // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 158-163. – Бібліогр.: на 10 пунктів
805489
  Ковтуненко О.П. Методика оцінки ефективності функціонування системи тривалого зберігання озброєння та військової техніки / О.П. Ковтуненко, О.В. Зубарев, О.А. Оністрат // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 83-86
805490
  Жук Я.О. Методика оцінки залишкової міцності тонкостінного сталевого елемента конструкції при імпульсному тепловому опроміненні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 134-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У рамках динамічної постановки зв"язаної задачі термомеханіки досліджується залишковий напружено-деформований стан металевого диска, що виникає внаслідок дії теплового імпульсу. Розв"язування осесиметричної задачі проводиться чисельно з використанням ...
805491
  Боков І.Д. Методика оцінки захищеності інформаційних ресурсів компанії / І.Д. Боков, О. Погіба, С.В. Толюпа // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 205-207
805492
  Волкодав В.В. Методика оцінки інвестиційного клімату перехідних країн Європи в контексті міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 134-137
805493
  Турило А.М. Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства / А.М. Турило, С.В. Капітула // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-143. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання оцінюаания інвестиційної безпеки підприємства. Наведено класифікацію інвестиційної безпеки як складової економічної безпеки підприємства. Розроблено методику якісної та кількісної оцінки інвестиційної безпеки підприємства.
805494
  Турило Анатолій Михайлович Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства / Турило Анатолій Михайлович, Капітула Сергій Васильович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-143. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання оцінюаания інвестиційної безпеки підприємства. Наведено класифікацію інвестиційної безпеки як складової економічної безпеки підприємства. Розроблено методику якісної та кількісної оцінки інвестиційної безпеки підприємства.
805495
  Коляда К.Г. Методика оцінки інвестиційної привабливості it-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості / К.Г. Коляда, Т.В. Пуліна, І.А. Нечаєва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 41-45. – ISSN 2306-6814
805496
   Методика оцінки індивідуального ризику дл здоров"я міських дітей 12-15 років / О.Т. Єлизарова, С.В. Гозак, Т.В. Станкевич, А.М. Парац // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 44-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
805497
  Петрина М. Методика оцінки інноваційного потенціалу технопаркової структури // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 119-129. – ISSN 1562-0905
805498
  Паршин Ю.І. Методика оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 18-22. – ISSN 2306-6814
805499
  Світлична В.Л. Методика оцінки кадрового потенціалу підприємства в контексті економіки знань // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 361-367
805500
  Назаренко Р. Методика оцінки комерційних пропозицій потенціальних постачальників // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 16-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
805501
  Никифорова Т.Ю. Методика оцінки конкурентоспроможності країн // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 129-130. – (Серія "Економічні науки")
805502
  Гусак О.Ю. Методика оцінки конкурентоспроможності національної податкової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропонована методика оцінки конкурентоспроможності національної податкової системи як універсального інструментарію міжнародного порівняння систем оподаткування країн світу.
805503
  Чорна М. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств ритейлу в умовах циклічності розвитку національної економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 72-79. – ISSN 1728-9343
805504
  Чорна М. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі / М. Чорна, О. Цуркан, Л. Філіпішина // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.20-24. – ISSN 1728-9343
805505
  Крамаренко І.С. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника: практичний аспект / І.С. Крамаренко, Л.А. Козаченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 49-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2522-9303
805506
  Мась Н. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу ЗСУ в особливий період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор пропонує методику оцінки морально-психологічного стану особового складу під час виконання завдань за призначенням в умовах особливого періоду. В статье автор предлагает методику оценки морально-психологического состояния личного состава ...
805507
  Бардакова С.М. Методика оцінки мотивації персоналу на підприємствах машинобудівної галузі / С.М. Бардакова, Л.М. Сакун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 47-50. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
805508
  Гринюк О.Ю. Методика оцінки природного потенціалу лікувальних мінеральних вод (на прикладі курорту Трускавець) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 47-53. – ISSN 0868-6939


  У роботі розглянуто методику оцінки природного потенціалу мінеральних вод. На основі даної методики досліджено та проаналізовано бальнеологічний потенціал курорту Трускавець. This article describes a methodology for evaluating the potential of natural ...
805509
  Оніщенко С. Методика оцінки регіональних ринків та її використання в банківській діяльності : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 35-39 : Табл., рис.
805510
  Березівський П. Методика оцінки ресурсного потенціалу особистих селянських господарств із позиції системного підходу / П. Березівський, Л. Войнича // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 70-73. – Бібліогр.: 12 назв.
805511
  Трощій Д.О. Методика оцінки ризиків неплатежів при здійсненні операцій фінансового лізингу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 11-14
805512
   Методика оцінки ризиків погіршення якісного стану підземних вод у розрізі оновленого водного законодавства України / К.Є. Бойко, О.Є. Кошляков, О.В. Щербак, К.В. Мудра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 30-31. – ISSN 2306-5680
805513
  Бойко К. Методика оцінки ризику виникнення новітніх зсувів південно-західного берегу Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 76-80. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Інженерно-геологічне освоєння території південного берега Криму, що є геодинамічно активною геолого-тектонічною структурою, завжди ускладнювалось широким розповсюдженням екзогенних геологічних процесів (ЕГП). Особливо небезпечним явищем для регіону є ...
805514
  Камишникова Е.В. Методика оцінки рівня економічної безпеки металургійного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 77-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
805515
  Вергун М.О. Методика оцінки рівня інвестиційного потенціалу ВНЗ в умовах ринкової економіки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 3 (22). – С. 114-116
805516
   Методика оцінки рівня навченості кінцевих користувачів інформаційних систем збройних сил України / В.І. Галаган, А.М. Турейчук, С.В. Бондарчук, О.С. Прокопенко, С.В. Полішко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 85-90. – ISSN 2412-4338
805517
  Воронцов О.С. Методика оцінки рівня розвитку фахової компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби Збройних Сил України в системі підвищення кваліфікації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Впровадження новітніх освітніх технологій дозволяє всім громадянам забезпечити можливість навчання протягом всього життя, створити максимально комфортні умови для здобуття освіти та постійної самоосвіти. У статті представлено методику оцінки рівня ...
805518
  Джулій А.В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Джулій Андрій Володимирович ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 166-180
805519
  Джулій А.В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Джулій Андрій Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
805520
  Долгова К.С. Методика оцінки соціально-економічної ефективності діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, її територіальна диференціація (на прикладі Київської області) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета: запропонувати методику оцінки соціально-економічної ефективності роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (ДЗОВ), а також проаналізувати її територіальну диференціацію на теренах Київської області. Методика: було використано методи ...
805521
  Колеснік В.І. Методика оцінки статистичного ресурсу управлінської діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 46-52. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
805522
  Оксіюк О.Г. Методика оцінки структурної складності семантичної мережі / О.Г. Оксіюк, Ю.В. Волосюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 132-135
805523
  Сусло С.Т. Методика оцінки ступеня ризику діяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 54-56. – Бібліогр.: 5 назв
805524
  Онешко С.В. Методика оцінки технологічного рівня промислової продукції з використанням додаткових критеріїв // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 53-58. – ISSN 2306-6806
805525
  Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового стану банківської системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-55. – ISSN 0131-775Х


  Подано методику оцінки фінансового стану банківської системи. Суть такої методики полягає в тому, що, оцінюючи поведінку його індикаторів за ознакою "кризовості" за шкалою балів (-1, 0, +1) і підсумовуючи отримані оцінки для всіх цих індикаторів, ...
805526
  Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового стану банківської системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-55. – ISSN 0131-775Х
805527
  Балицька М.В. Методика оцінки фінансової стійкості страхової компанії // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 32-35. – ISSN 2076-4561
805528
  Крайнов О.В. Методика оцінки якості інформаційно-аналітичного забезпечення роботи автоматизованих інформаційних систем органів управління військового призначення / О.В. Крайнов, Р.І. Грозовський, А.А. Кравчук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (36). – С. 69-74. – ISSN 2311-7249
805529
  Головач Н. Методика оцінювання відповідності професійно значущих якостей фахівців з управління персоналом та економіки праці вимогам ринку праці // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 56-60. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
805530
  Городнов В.П. Методика оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців / В.П. Городнов, С.М. Суконько // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 38-46. – ISSN 2078-7480
805531
  Кухтенкова Тетяна Методика оцінювання групової роботи учнів на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 40-41. – Бібліогр. 6 назв
805532
  Залізко В.Д. Методика оцінювання економічної безпеки сільських територій України / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.19-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
805533
  Руликівський В. Методика оцінювання ефективності державного управління розвитком агропромислового комплексу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 98-104
805534
  Пасічник В.І. Методика оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу військового підрозділу до виконання завдань за призначенням / В.І. Пасічник, В.С. Афанасенко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (62). – C. 59-69. – ISSN 2078-7480
805535
  Скриньковський Руслан Миколайович Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 228-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано підходи та запропоновано методику оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування в системі "інвестор - реципієнт".
805536
  Вахович І.М. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / І.М. Вахович, І.В. Олександренко, М.С. Забедюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 154-160. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
805537
  Сікорський Д.О. Методика оцінювання інформаційних ризиків в CRM системах на підгрунті нечіткої логіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6814
805538
  Бучик С.С. Методика оцінювання інформаційних ризиків в автоматизованій системі / С.С. Бучик, С.В. Мельник // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 33-43. – ISSN 2076-1546
805539
  Смачило В. Методика оцінювання кадрового потенціалу на підприємстві // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С. 22-27 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912 01
805540
  Селіверстова Людмила Сергіївна Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
805541
  Селіверстова Л.С. Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
805542
  Селіверстова Людмила Сергіївна Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
805543
  Ільїч Л.М. Методика оцінювання конкурентоспроможності робочої сили / Л.М. Ільїч, М.О. Кримова // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 165-177. – ISSN 2072-9480
805544
  Махнуша С.М. Методика оцінювання параметрів конкурентноспроможності торгової марки як елементу її потенціалу : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
805545
  Кравченко Н.О. Методика оцінювання потенціалу ефективного функціонування та територіальної організації рекреаційного господарства регіону : економіка та екологія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 172-178 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
805546
  Россоха В.В. Методика оцінювання потенціалу інновацій : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 68-75. – Бібліогр.: 11 назв
805547
  Балан В.Г. Методика оцінювання потенціалу синергізму угод злиття та поглинання / В.Г. Балан, О.М. Кичань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 34-40. – ISSN 2306-6814
805548
  Фіалко О.Й. Методика оцінювання прогнозних експлуатаційних ресурсів термальних вод в умовах їх штучного поповнення (на прикладі гідротермальних родовищ Закарпатської області) : гідрогеологія / О.Й. Фіалко, А.А. Барило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-77 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 16)


  Наведено методику та результати оцінки штучно поповнюваних прогнозних експлуатаційних ресурсів темпоральних вод семи термоаномальних родовищ Закарпатської області. Ресурси розраховано методом узагальнених систем свердловини, складають 239,4 тис. ...
805549
  Мазур О.Є. Методика оцінювання регіонального рівня інституціонального розвитку роздрібної торгівлі // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 88-101. – ISSN 2413-9998
805550
   Методика оцінювання результативності служби з охорони громадського порядку / С.О. Годлевський, К.О. Споришев, В.М. Бацамут, О.В. Лавніченко, І.І. Приходько // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 16-24. – ISSN 2078-7480
805551
  Дмитренко Т. Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 20-30. – ISSN 1810-3944
805552
  Худокормова М.І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 283-289 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
805553
  Моргулець О.Б. Методика оцінювання рівня автономії ВНЗ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 11 (174). – C. 152-157
805554
  Протопопова Н.А. Методика оцінювання рівня економічної безпеки підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 190-193. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
805555
  Кацалап В.О. Методика оцінювання рівня інформаційного впливу на особовий склад збройних сил України в ході проведення антитерористичної операції // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 38-42. – ISBN 978-966-2439-41-0
805556
  Величко О.П. Методика оцінювання розвитку логістики підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 45-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
805557
  Пєстова І.О. Методика оцінювання стану рослинності урбанізованих територій з використанням багатоспектральних космічних знімків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Пєстова Ірина Олександрівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
805558
  Кулинич Р. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
805559
  Кібук Т.М. Методика оцінювання стратегічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 31-37
805560
  Попова В.В. Методика оцінювання структурних зрушень факторних комбінацій української економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 30-36
805561
  Мельник Л.Ю. Методика оцінювання та діагностика процесу формування економіки знань аграрної сфери України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 33-39. – ISSN 2306-6792
805562
  Козлова А.О. Методика оцінювання та картування біорізноманіття з використанням багатоспектральних даних дистанційного зондування землі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.12 / Козлова А.О.; НАНУ; Ін-т геологічних наук; Науковй центр аерокосмічних досліджень землі. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
805563
  Бевза Б. Методика оцінювання та порівняння сили президентів із позиції сфер повноважень: теоретизація й апробація на прикладі країн Африки / Б. Бевза, І. Пилипів, В. Литвин // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 121-135. – ISSN 2519-4518
805564
  Арістова А. Методика оцінювання фінансового результату банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 48-51. – ISSN 1605-2005
805565
  Богатирьов І.І. Методика оцінювання фінансової глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 16-19
805566
  Кашина Г. Методика оцінювання якості електронних навчальних ресурсів у системі післядипломної педагогічної освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 229-240
805567
  Міхно О. Методика оцінювання якості міського середовища / О. Міхно, І. Патракеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підхід до оцінки стану навколишнього антропогенно-трансформованого середовища, заснований на метаболічній концепції міського середовища. Удосконалення існуючих та розробка нових індикаторів є важливим етапом у напрямку впровадження у ...
805568
  Кошик Ю.О. Методика палеогеографічних реконструкцій плейстоцену Придніпров"я за малакофауністичними даними / Ю.О. Кошик, І.Л. Люрін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 11-18 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 16)
805569
  Нагірний В.М. Методика палеогеоморфологічних досліджень при вивченні буровугільних покладів Дніпровського басейну // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 48-51. – Бібліогр.: 6 назв
805570
  Ашмарин Б.А. Методика педагогических исследований в физическом воспитании : учеб. пособие / Ашмарин Б.А. – Ленинград, 1973. – 152 с.
805571
   Методика педагогического воздействия. – М, 1967. – 144с.
805572
  Ромакин М.И. Методика первоначального обучения линейному программированию в средних общеобразовательных и специализированных школах, развиваемого на транспортной задче : Автореф... канд. пед.наук: / Ромакин М. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1966. – 11л.
805573
  Васильев В.А. Методика первоначальной стадии обучения английскому языку : Автореф... канд. пед.наук: / Васильев В.А.; Военнйы ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 20л.
805574
  Стельмахович І.В. Методика перевірки первинної інформації при виявленні ознак злочину, пов"язанних з порушенням порядку проведення приватизації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-97.
805575
  Бутович О. і Методика перевірки первинної інформації про незаконну емісію та обіг акцій на ринку цінних паперів / О. і Бутович, С.І. Ніколаюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 124-132
805576
  Бондарь С.Н. Методика перевода с иностранного языка на родной в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: / Бондарь О.Н.; 1-й Ленинградский государственный педагогический институт иностранных языков. – Ленинград, 1951. – 14 с.
805577
  Андрушенко В.Я. Методика переказу в середній школі : з досвіду роботи / В.Я. Андрушенко. – Київ : Радянська школа, 1958. – 92 с.
805578
  Кочеткова І.В. Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 337-340. – Бібліогр.: 3 назв.
805579
  Петкевич Г.И. Методика петрофизичского изучения коллекторов нефти и газа в условиях, моделирующих пластовые / Г.И. Петкевич, О.В. Шеремета, Г.И. Притупко; АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наук. думка, 1979. – 130с.
805580
  Косенко М.Ю. Методика підбору та використання літератури для курсових і дипломних робіт та проектів / М.Ю. Косенко, Є Є. Кравченко. – Львів, 1961. – 72с.
805581
  Кучерина Л.А. Методика підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 87-89. – Бібліогр.: 2 назв.
805582
  Коротков П.А. Методика підвищення чутливості кількісного рентгенофлуоресцентного аналізу біологічних проб, що базується на методі максимальної правдоподібності / П.А. Коротков, Є.К. Кириленко, С.М. Гальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 248-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Представлено результати практичного використання методики підвищення чутливості у кількісному рентгенофлуоресцентному аналізі. Методика базується на методі максимальної правдоподібності і може використовуватись у випадках сильного ...
805583
  Жебка В.В. Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Жебка Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
805584
  Вітько О.В. Методика підготовки Diploma Supplement у ВНЗ України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 45-48. – ISSN 2078-1016


  У статті обгрунтовано необхідність та переваги використання такого Diploma Supplement.
805585
  Медвідь М. Методика підготовки вищого військового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання якості освітньої програми №№ 1 та 2 // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 129-137. – ISSN 2307-4906
805586
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1964. – 32с.
805587
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання масових лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович. – Х, 1954. – 36с.
805588
  Андрощук І. Методика підготовки майбутніх учителів технологій та інженерії у США / І. Андрощук, І. Андрощук // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 3. – С. 124-130. – ISSN 2308-4081
805589
  Єлісовенко Ю. Методика підготовки ораторської промови: від вибору теми до виступу // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 97-103
805590
  Красницька О. Методика підготовки публічного виступу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 191-202. – ISSN 2617-1775
805591
  Лубенченко О.Е. Методика підготовки суб"єктів аудиторської діяльності до зовнішнього контролю якості аудиторських послуг / О.Е. Лубенченко, А.В. Лисюк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 116-130 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
805592
  Гурвич С.С. Методика підготовки та читання лекцій на філософські теми / С.С. Гурвич, К.П. Руденко. – К., 1964. – 32с.
805593
  Назарова Г. Методика підтримки прийняття рішень на галузевому рівні : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету / Г. Назарова, І. Золотарьова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 25-27 : Табл., рис.
805594
  Зеленовский А.Ф. Методика планирования себестоимости промышленной продукции. / А.Ф. Зеленовский. – М., 1937. – 64с.
805595
  Горелик И.Г. Методика планирования черной металлургии / И.Г. Горелик. – М, 1937. – 124с.
805596
  Козленко М.В. Методика плотностного моделирования тектоносферы зон перехода океан - континент сдвигового типа на примере Гвинейского краевого плато / М.В. Козленко, Ю.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 75-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
805597
  Лисенко Н.Ф. Методика по гравиметрии и титриметрии / Н.Ф. Лисенко. – Саратов, 1981. – 38с.
805598
  Серебровський Олександр Миколайович Методика побудови автоматизованих систем контролю та аналізу ситуацій на потенційно небезпечних об"єктах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Серебровський О.М.; НАН України Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
805599
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 184 л. + Додаток: л. 178-184. – Бібліогр.: л. 160-177
805600
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
805601
  Никольская И.И. Методика подготовки и использования наглядных пособий в преподавании политэкономии. / И.И. Никольская. – М, 1984. – 84с.
805602
   Методика подготовки и проведения семенарских занятий по общественным наукам. – Киев, 1978. – 52 с.
805603
  Селецкий В.И. Методика подготовки и проведения семинаров по марксистко-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1980. – 16с.
805604
  Лютер А.И. Методика подготовки и проведения устных журналов : лекция по курсу "культ. просвет. работа" / А.И. Лютер; М-во культуры РСФСР, Моск. гос. библиотеч. ин-т. – Москва : [б. и.], 1961. – 40 с.
805605
  Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и экономическим специальностям : Учебное пособие / П.И. Вахрин; Информационно-внедренческий центр "Маркетинг". – Москва : Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. – 135с. – ISBN 5-7856-0102-8
805606
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – М., 1945. – 43с.
805607
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – Смоленск, 1946. – 40с.
805608
  Анисимов С.Ф. Методика подготовки и чтения лекций по этике / С.Ф. Анисимов ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде марксистско-ленинской философии. – Москва : Знание, 1976. – 32 с. – (В помощь лектору)
805609
  Платонов Г.В. Методика подготовки научно-популярной лекции / Г.В. Платонов, Т.Г. Григорьян. – Москва, 1980. – 64с.
805610
   Методика подготовки рукописи научной работы : Вопросы композиции, стиля и оформления: Указ. книг, статей, авторефератов и диссертаций на рус. и иностр. яз. за 1972-1981 гг. – Москва, 1982. – 22с.
805611
  Каримов И.И. Методика подготовки студентов гуманитарного профиля по информатике в классическом университете // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 3 (35). – С. 127-131.


  Определены цели и задачи развития информационной компетентности как составной части развития информационной культуры гуманитарных специальностей.
805612
  Якубова Р.М. Методика подготовки учащихся к олимпиадам по географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 48-51 : Табл. – ISSN 0016-7207
805613
  Чернобай Е.В. Методика подготовки учителей к проектированию учебного процесса в информационной образовательной среде // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0234-0453
805614
  Бекетов В.А. Методика подготовки юных спортсменов : учеб. пособ. / В.А. Бекетов ; МВ и ССО УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образов., Симферопольский гос. ун-т им. М.В. Фрунзе. – Киев : УМК ВО, 1988. – 52 с.
805615
  Иванова Р.А. Методика подкотовки и выполнения дипломной работы по истории партийно-советской печати / Р.А. Иванова. – М, 1969. – 20с.
805616
  Хом"як І.М. Методика подолання інтерференційних впливів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 70-79


  Аналізуються інтерференційні впливи на мовлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Характеризується методика навчання правопису з урахуванням мовленнєвого середовища, в якому перебувають школярі. The article deals with the analysis of the ...
805617
  Изаксон С.С. Методика подсчета запасов полезных ископаемых / С.С. Изаксон. – Москва, 1940. – 220с.
805618
  Жданов М.А. Методика подсчета запасов природных горючих (углеводородных) газов / М.А. Жданов. – Москва : АН СССР, 1940. – 59 с.
805619
  Куликова Е.М. Методика подсчета экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений на промышленных предприятиях / Е.М. Куликова. – М., 1962. – 60с.
805620
  Архієреєв С.І. Методика поетапної оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства / С.І. Архієреєв, В.В. Мєшкова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 210-221. – ISSN 2222-4459
805621
  Соколовский И.Л. Методика поєтапного изучения неотектоники / И.Л. Соколовский, Н.Г. Волков. – К., 1965. – 134с.
805622
  Усачев И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования / И.В. Усачев, И.И. Ильясов. – М., 1980. – 37с.
805623
  Рябченко В.М. Методика поиска оптимальных параметров тонкостенных систем : Автореф... канд. техн.наук: / Рябченко В. М.; ХАИ. – Х., 1965. – 19л.
805624
  Хатьянов Ф.И. Методика поисков газонефтеносных структур в Башкирско-Оренбургском Приуралье / Ф.И. Хатьянов, С.С. Насыров. – Уфа, 1960. – 43с.
805625
  Ним Ю.А. Методика поисков глубокозалегающих полиметаллических меторождений пластового типа зондированиями методом переходных процессов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Ним Ю.А. ; Иркутск. ГУ. – Иркутск, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
805626
  Рожков Г.Ф. Методика поисков зон выклинивания гранулярных коллекторов нефти и газа в отложения нижнего мела Таджикской депрессии : Автореф... канд. геол. мнер.наук: / Рожков Г. Ф.; Всес. нефт. науч.-исслед. геол. развед. ин-т. – Л., 1967. – 25л.
805627
  Габриэлянц Г.А. Методика поисков и разведки залежей нефти и газа / Г.А. Габриэлянц. – Москва : Недра, 1985. – 304 с.
805628
  Федорчук В.П. Методика поисков и разведки скрытого ртутно-сурьмяного оруднения / В.П. Федорчук. – М, 1964. – 288с.
805629
  Фвег М.П. Методика поисков калийных солей / М.П. Фвег. – Новосибирск, 1967. – 40с.
805630
  Соколов Б.А. Методика поисков месторождений нефти и газа в акваториях: уч. пособие. / Б.А. Соколов, А.Г. Гайнанов. – М., 1985. – 160с.
805631
  Красильников П.К. Методика полевого изучения подземных частей растений / П.К. Красильников. – Л., 1983. – 207с.
805632
  Алехин В.В. Методика полевого изучения растительности и флоры : с 52 рис. в тексте / В.В. Алехин ; Науч.-исслед. ин-т краеведческой и музейной работы. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наркомпрос, 1938. – 206 с. : ил.
805633
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М, 1965. – 423с.
805634
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / Б.А. Доспехов. – 4-е перераб. и доп. – М, 1979. – 416с.
805635
  Шляхтин Г.В. Методика полевых исследований экологии амфибий и рептилий / Г.В. Шляхтин, В.Л. Голикова. – Саратов, 1986. – 76с.
805636
  Ларина Н.И. Методика полевых исследований экологии наземных позвоночных / Н.И. Ларина. – Саратов, 1968. – 54с.
805637
  Иванов В.Б. Методика полевых ландшафтных исследований / В.Б. Иванов. – Ленинград : ЛГУ, 1968. – 28с.
805638
  Константинов П.Н. Методика полевых опытов / П.Н. Константинов. – М., 1939. – 392с.
805639
  Ханикіна Н.В. Методика поліситуаційно-ономасіологічного аналізу мотивації дієслівної семантики фізичного і психічного станів суб"єкта // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 195-202. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто нові методики аналізу дієслів, з-поміж яких найбільш продуктивними визнано поліситуаційний аналіз, розроблений Н. Лебедєвою та її учнями, а також когнітивно-ономасіологічний аналіз, запропонований О. Селівановою й широко ...
805640
  Михеев В.И. Методика получения и обработки экспериментальных данных в психолого-педагогических исследованиях / В.И. Михеев. – М., 1986. – 83с.
805641
  Стецюк Є.І. Методика попередження надзвичайних ситуацій, пов"язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 ; 21 / Стецюк Євген Ігорович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цив. захисту України. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
805642
  Кіт В.І. Методика порівняльного аналізу продуктивності та інформаційної безпеки серверів Linux та Microsoft Windows NT в корпоративних мережах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 262-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано методику порівняльного тестування серверних операційних систем та апробовано в реальних умовах.
805643
  Шубалий О.М. Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методику порівняльної оцінки конкурентних переваг сукупності підприємств галузі за системою критеріїв на основі використання індексного методу. Розроблено правила віднесення підприємств до певної стратегічної групи залежно від ...
805644
  Шубалий Олександр Михайлович Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методику порівняльної оцінки конкурентних переваг сукупності підприємств галузі за системою критеріїв на основі використання індексного методу. Розроблено правила віднесення підприємств до певної стратегічної групи залежно від ...
805645
  Василенко Ю.С. Методика постановки голоса / Ю.С. Василенко, О.С. Орлова. – Москва, 1980. – 16с.
805646
  Егерев Методика построения графиков функций / Егерев, Радунский, Д.А. Тальский. – Москва : Высшая школа, 1967. – 131 с.
805647
  Матковская О.Г. Методика построения интегральных индикаторов состояния атмосферного воздуха // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 12-17 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
805648
  Фыс Михаил Михайлович Методика построения модельных распределений плотности, потенциала и ускорения силы тяжести внутри общеземного эллипсоида : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.21 / Фыс Михаил Михайлович; НИИ геодезии, аэеросъемки и картографии. – М., 1986. – 23л.
805649
  Борисов С.Н. Методика построения номограмм с помощью БЭСМ-6 / С.Н. Борисов. – Москва, 1982. – 67 с.
805650
  Азбель И.Я. Методика построения скоростного разреза верхней мантии по годографам первых вступлений и амплитудным кривым : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Азбель И.Я.; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – М., 1968. – 12л.
805651
  Якушина Л.З. Методика построения урока иностранного языка в средней школе. / Л.З. Якушина. – М., 1974. – 94с.
805652
  Закс А.Б. Методика построения экспозиции по истории СССР : С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Мин. культуры РСФСР ; НИИ Музееведения ; А.Б. Закс. – М : Гос. изд-во культурно-просветительной литературы, 1957. – 124 с. : ил.
805653
  Пикалов М. Методика почвенно-агрохимических расчетов / М. Пикалов. – Барнаул, 1956. – 8 с.
805654
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 136-159. – Бібліогр.: л. 160-176
805655
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
805656
  Слюняєв А.С. Методика пошуку рішення в інтелектуальній мультиагентній інформаційно-керуючій системі аеропорту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 110-113
805657
  Миронов М.М. Методика пояснювального читання / М.М. Миронов. – 2-е вид. переробл., доп. – К., 1959. – 224с.
805658
  Иванов П.П. Методика правописания безудараных галасных корня слова. / П.П. Иванов. – М, 1948. – 158с.
805659
  Иванов П.П. Методика правописания безударных гласных в начальной и средней школе. / П.П. Иванов. – 2-е изд. – М, 1955. – 240с.
805660
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – М., 1936. – 128с.
805661
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 3-е изд, перераб. – М.-Л., 1947. – 166с.
805662
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 256с.
805663
  Асаров Х.К. Методика практикума по агрохимии : пособие для учителей сельск. школ / Асаров Х.К., Замяткин Г.А. – Москва : Просвещение, 1974. – 143 с. : ил., черт.
805664
  Соколов Б.А. Методика практикума по металлообработке: пособие для уч. труда. / Б.А. Соколов. – М., 1976. – 159с.
805665
  Егорова Р.И. Методика практикума по обработке тканей / Р.И. Егорова. – М., 1975. – 160с.
805666
  Тарасов В.М. Методика практикума по плодоводству. / В.М. Тарасов. – М., 1975. – 159с.
805667
  Волгарь Л.Г. Методика предметизации биологической литературы / Л.Г. Волгарь. – Ленинград, 1962. – 128с.
805668
  Карпова С.Г. Методика предметизации технической литературы. / С.Г. Карпова. – Л., 1957. – 232с.
805669
  Каноныкин Н.П. Методика преподавани русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 5-е изд., перераб. – Л., 1955. – 644с.
805670
  Рустамов Т.М. Методика преподавания "Основы генетики и селекции" в курсе общей биологии среденй школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Рустамов Т.М. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 32 с.
805671
  Кудреватов Г.А. Методика преподавания алгебраических уравнений в 7-9 классах общеобразованительной школы с политехническим обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кудреватов Г.А.; М-вод просвещения РСФСР,. – М, 1962. – 19л.
805672
  Скугорева Е.И. Методика преподавания алгебраических уравнений в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скугорева Е.И.; Киев.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
805673
  Барыбин К.С. Методика преподавания алгебры : пособ. для учителей восьмилет. школы / К.С. Барыбин. – Москва : Просвещение, 1965. – 343 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 337-339
805674
  Димент М.И. Методика преподавания английского герундия в узбекской студенческой аудитории. : Автореф... Канд.пед.наук: / Димент М.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 21л.
805675
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в 5-7 классах / В.Д. Аракин ; под ред. И.В. Карпова и И.В. Рахманова. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1950. – 324 с. – Библиогр.: с. 315-320. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
805676
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в VIII-X класcах / В.Д. Аракин. – Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1958. – 372 с. – Библиогр.: с. 361-366. – (Педагогическая библиотека учителя / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т методов обучения)
805677
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 2-е. – Москва, 1935. – 96 с.
805678
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 3-е. – Москва, 1938. – 96 с.
805679
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 4-е. – Москва, 1939. – 192 с.
805680
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 5-е. – М., 1947. – 222с.
805681
  Аничков И.Е. Методика преподавания английского языка в средней школе : учеб. пособие для пед. ин-тов / И.Е. Аничков, В.Н. Саакянц. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1966. – 248 с. – Библиогр.: с. 233-240
805682
  Корндорф Б.Ф. Методика преподавания английского языка в средней школе. / Б.Ф. Корндорф. – М., 1958. – 327с.
805683
  Кавун И.Н. Методика преподавания арифметики / И.Н. Кавун, Н.С. Попова. – Москва-Ленинград, 1934. – 416 с.
805684
  Чекмарев Я.Ф. Методика преподавания арифметики / Я.Ф. Чекмарев, В.Т. Снигирев. – Москва, 1965. – 352 с.
805685
  Чичигин В.Г. Методика преподавания арифметики для учит. ин-тов / В.Г. Чичигин. – 2-е изд. – Москва, 1952. – 312 с.
805686
  Левитан Е.П. Методика преподавания астрономии в средней школе / Е.П. Левитан. – Москва : Просвещение, 1965. – 227 с.
805687
  Марченко М.Т. Методика преподавания белорусского языка. Обучение грамоте. : Автореф... канд. пед.наук: / Марченко М.Т.; Минский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1967. – 23л.
805688
  Широких П Д. Методика преподавания биологии / П Д. Широких, Г.С. Нога. – Москва, 1980. – 176с.
805689
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии / Д.П. Широких, Г.С. Нога. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1983. – 49с.
805690
  Петришина О.Л. Методика преподавания биологии в школе / О.Л. Петришина. – М, 1960. – 59с.
805691
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Москва, 1936. – 215с.
805692
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники в средней школе / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва, 1941. – 351с.
805693
  Лисакович Петр Иосифович Методика преподавания в высшем общевойсковом командном училище : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лисакович Петр Иосифович; Тбилис. гос. ун-т. – Орджоникидзе, 1976. – 28л.
805694
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 415с
805695
  Бабков И.И. Методика преподавания географии : общие методич. указания / И.И. Бабков ; ЛГУ, Отдел заочного обучения, Географический фак-т, V курс. – Ленинград : ЛГУ
Методическое письмо № 1 / И.И. Бабков. – 1959. – 24 с.
805696
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии : Учебное пособие / С.Ф. Каргалова. – Москва, 1959. – 287с. : карта
805697
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания / Н.Н. Студенцов. – Москва, 1965. – 46с.
805698
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии / С.Ф. Каргалова. – 2-е, доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1966. – 319с.
805699
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 2-е исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1966. – 415с
805700
  Белевич И.В. Методика преподавания географии : практические работы / И.В. Белевич, Р.В. Богуш, К.Ф. Строев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 128 с. : ил.
805701
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 3-е, изд. перераб. и дополненное. – Москва : Просвещение, 1975. – 368 с
805702
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студентов-географов IV курса / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва : Московский университет, 1977. – 76с.
805703
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студ.-заочн. географ. факультетов гос. ун-тов / Н.Н. Студенцов, Е.Ф. Легенькая, Э.Л. Файбусович; МВиССО СССР. Моск. гос. ун-т. – 4, перераб. – Москва : Моск. ун-та, 1983. – 54 с.
805704
  Кузнецов М.В. Методика преподавания географии / М.В. Кузнецов, И.Т. Твердохлебов. – Москва, 1989. – 79с.
805705
  Богданова Л.А. Методика преподавания географии в начальной школе : пособие для учителей начальной школы / Л.А. Богданова. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 169с.
805706
  Горощенко В.П. Методика преподавания географии в начальной школе / В.П. Горощенко. – М., 1953. – 159с.
805707
  Куразов Н.Ф. Методика преподавания географии. / Н.Ф. Куразов. – Москва, 1950. – 223с.
805708
  Ошкаров А. Методика преподавания глагола в казахской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ошкаров А. ; Алма-Ат. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 33 с.
805709
  Ошкаров А. Методика преподавания глагола в казахской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ошкаров А.; Алма-Ат.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
805710
  Гукасова Т.М. Методика преподавания глагольных форм немецкого языка при обучении техническому персоналу : Дис... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; МВО СССР. Львовский политехнических ин-т. – Львов, 1950. – 328л.
805711
  Иевлева З.Н. Методика преподавания грамматики в практическом курсе русского языка для иностранцев / З.Н. Иевлева. – М, 1981. – 144с.
805712
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
805713
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
805714
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1952. – 287с.
805715
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – Изд.2-е. – М, 1952. – 287с.
805716
  Горбунов Н.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе / Н.А. Горбунов. – М, 1947. – 263с.
805717
  Церковницкий А.А. Методика преподавания законов динамики Ньютона в школе нового типа : Автореф... канд. пед.наук: / Церковницкий А. А.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1962. – 19л.
805718
  Яхонтов А.А. Методика преподавания зоологии. / А.А. Яхонтов, Е.А. Флерова. – Москва, 1955. – 528с.
805719
  Трофимов А.К. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / А.К. Трофимов. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
805720
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – М, 1974. – 246с.
805721
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1975. – 96с.
805722
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1980. – 240с.
805723
  Рысбекова Б. Методика преподавания имени существительнгого в Киргизской начальной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Рысбекова Б.; МНО Кирг.ССР, Криг.ГУ. – Фрунзе, 1975. – 48л.
805724
  Бетлемидзе Н.Р. Методика преподавания имени существительного в 5 классе грузинских школ. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бетлемидзе Н.Р.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1954. – 20л.
805725
  Ганшина К.А. Методика преподавания иностранных языков / К.А. Ганшина. – М, 1930. – 64с.
805726
  Комков И.Ф. Методика преподавания иностранных языков : [учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Комков И.Ф. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 352 с. – Библиогр.: с. 351
805727
  Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков / М.В. Ляховицкий. – М., 1981. – 159с.
805728
  Андреевская Н.В. Методика преподавания истории в семилетней школе : учеб. пособ. для учительских институтов / Н.В. Андреевская, В.Н. Бернадский. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 216 с.
805729
  Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе / А.А. Вагин. – Москва, 1968. – 431с.
805730
  Волобуев О.В. Методика преподавания истории СССР / О.В. Волобуев, Г.В. Клокова. – Москва, 1979. – 384с.
805731
  Стражев А.И. Методика преподавания истории. / А.И. Стражев. – М., 1964. – 287с.
805732
  Тотибадзе С.С. Методика преподавания кинематики и динамики вращательного движения в курсе физики средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Тотибадзе С.С. ; Тбилис. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1961. – 26 с.
805733
  Гукасова Т.М. Методика преподавания клагольных форм немецкого языка при обучении техническому переводу : Автореф... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1951. – 21 с.
805734
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1974. – 144с.
805735
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1977. – 112с.
805736
  Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка в институтах и на факультетах иностранных языков. / Н.Л. Кацман. – М, 1979. – 142с.
805737
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – Москва, 1938. – 288 с.
805738
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – 3-е изд. испр. доп. – Москва, 1945. – 340 с.
805739
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы / Н.К. Петрова. – Минск, 1959. – 51 с.
805740
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – Москва : Гос.учеб.-пед.изд-во мин-ва просвещения РСФСР, 1962. – 494 с.
805741
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – М., 1964. – 60с.
805742
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 2-е, и доп. – М., 1968. – 72с.
805743
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1971. – 72с.
805744
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы в школе / Н.К. Петрова. – М., 1985. – 45 с.
805745
  Мазурина В.А. Методика преподавания литературы в школе : [учеб. для студентов вузов] / Мазурина В.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Горлов. гос. пед. ин-т иностр. яз., Междунар. фонд "Рус. мир". – Горловка : ГДПІІМ,, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-221
805746
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1941. – 343 с.
805747
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – М., 1949. – 434 с.
805748
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Москва, 1952. – 464 с.
805749
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Минск, 1953. – 456 с.
805750
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Москва, 1955. – 460 с.
805751
  Куваев М.Р. Методика преподавания математики в вузе / М.Р. Куваев. – Томск, 1990. – 387 с.
805752
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальних классах : [учеб. пособ. для школьных отд-ний пед. уч-щ (спец. № 2001)] / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, А.М. Полевщикова ; под ред. М.А. Бантовой. – Москва : Просвещение, 1973. – 304 с. : черт. – Библиогр.: с. 302-303
805753
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах : [учеб. пособ. для учащихся шк. отд-ний пед. уч-щ (спец. № 2001)] / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова ; под ред. М.А. Бантовой. – 3-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1984. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 333-334
805754
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе / В.М. Брадис. – Москва, 1949. – 472 с.
805755
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе / В.М. Брадис. – 3-е изд. – Москва, 1954. – 504 с.
805756
  Алтухов Е.В. Методика преподавания математики, информатики и вычислительной техники : метод. указ. для студентов.-заочников математ. ф-тов гос. ун-тов / Алтухов Е.В., Потемкин Л.В. ; Гос комитет СССР по народ. образованию, Науч.-метод. каб. по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та. – 2- е изд., доп. – Москва : МГУ, 1989. – 80 с.
805757
  Дмитриевская Е.И. Методика преподавания машинописи / Е.И. Дмитриевская, Н.Н. Дмитриевский. – Москва : Учпедгиз
Ч. I : Теория машинописи и методика изучения техники письма (с курсом упражнений). – 1948. – 80 с.
805758
  Крамаренко В.И. Методика преподавания международных экономических отношений : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Крамаренко, З.О. Адаманова; МОНУ.Таврич. нац. ун-тет им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2002. – 196с. – ISBN 966-8025-12-1
805759
  Астрова Г.Г. Методика преподавания минералогии и геологии в средней школе / Астрова Г.Г., Малинко В.В. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 224 с. : рис.
805760
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1968. – 64с.
805761
   Методика преподавания научного коммунизма. – Москва, 1973
805762
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1983. – 95с.
805763
  Герасимова Т.П. Методика преподавания начального курса физической географии в V классе / Т.П. Герасимова. – Москва, 1958. – 336с. – (Педагогическая библиотека учителя)
805764
  Бергман Н.А. Методика преподавания немецкого языка в 5-7 классах / Н.А. Бергман. – М, 1951. – 200с.
805765
  Александер В.М. Методика преподавания немецкого языка для преподавателей средней школы и студентов высших педагогических учебных заведений / Александер В.М. – Москва ; Ленинград, 1934. – 195 с.
805766
  Гуменюк А.А. Методика преподавания общего земледелия с почвоведением : пособие для преподавателей средних сельскохозяйственных учебных заведений и слушателей педагогических факультетов сельскохозяйственных вузов / А.А. Гуменюк. – Москва : Высшая школа, 1977. – 248 с.
805767
  Бушок Г.Ф. Методика преподавания общей физики в высшей школе / Г.Ф. Бушок, Е.Ф. Венгер ; НАН Украины, Ин-т физики полупроводников ; Винницкий гос. пед. ун-т. – Киев : [б. и.], 2000. – 416 с. – ISBN 966-02-1882-6
805768
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 1. – 1974. – 77 с.
805769
   Методика преподавания общественных наук : Библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 2. – 1975. – 100 с.
805770
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев : [Б. и.]
Вып. 5. – 1977. – 119 с.
805771
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев : [Б. и.]
Вып. 6. – 1978. – 70 с.
805772
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 7. – 1978. – 113 с.
805773
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 8. – 1979. – 61 с.
805774
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 10. – 1980. – 140 с.
805775
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 11. – 1981. – 127, [1] с.
805776
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 12. – 1982. – 107, [1] с.
805777
   Методика преподавания общественных наук : библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 13. – 1984. – 72 с.
805778
  Дружкова А.В. Методика преподавания обществоведения в средней школе / А.В. Дружкова. – Москва, 1985. – 207с.
805779
  Дружков А.В. Методика преподавания обществоведения. / А.В. Дружков, М.П. Овчинникова. – Л, 1971. – 152с.
805780
  Неймарк А.М. Методика преподавания основ химического анализа / А.М. Неймарк. – Москва : Просвещение, 1973. – 126 с.
805781
  Нодельман А.Я. Методика преподавания основных вопросов теории уравнений 1-й и 2-й степени в школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Нодельман А.Я.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград, 1952. – 18 л.
805782
  Захарова В.М. Методика преподавания педагогических дисциплин в дошкольном педучилище / В.М. Захарова. – М., 1968. – 72с.
805783
  Никитский Б.Н. Методика преподавания плавания / Б.Н. Никитский. – М, 1969. – 125с.
805784
  Тесленко И.Ф. Методика преподавания планиметрии / И.Ф. Тесленко. – К, 1986. – 169с.
805785
  Чайковский В.Д. Методика преподавания площадей поверхностей и объемов в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чайковский В.Д.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. Каф. методики матем. – К., 1955. – 14л.
805786
  Пашаев Т.А. Методика преподавания подготовительного курса геометрии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.12 / Пашаев Т.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 38л.
805787
  Драчев В.К. Методика преподавания политической экономии / В.К. Драчев. – Минск, 1971. – 219с.
805788
  Заостровцев П.Г. Методика преподавания политической экономии в вузах / П.Г. Заостровцев. – Л, 1973. – 191с.
805789
  Черевко Л.Д. Методика преподавания предмета "Организация производства и управления на сельскохозяйственных предприятиях". / Л.Д. Черевко. – М., 1991. – 188с.
805790
  Андреев Н.Н. Методика преподавания предмета "Ремонт сельскохозяйственных машин" / Н.Н. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1975. – 208 с.
805791
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1984. – 82 с.
805792
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1989. – 77с.
805793
  Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. / З.М. Панибратцева. – М., 1971. – 152с.
805794
  Кязимов Н.С. оглы Методика преподавания раздела "Арифметика неотрицательных целых чисел" в курсе математики факультета педагогики и методики начального обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кязимов Н.С. оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.31
805795
  Шутовский В.А. Методика преподавания раздела "Электрический ток в газах и вакууме" в Х классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Шутовский В.А.; Ком. высш. и ССО Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1963. – 18л.
805796
  Кондахчан Е.С. Методика преподавания рисунка в средней школе / Е.С. Кондахчан. – Москва : Искусство, 1951. – 176 с.
805797
  Кондахчан Е.С. Методика преподавания рисунка в средней школе / Е.С. Кондахчан. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1952. – 228 с.
805798
  Лебедева Ю.Г. Методика преподавания русского произношения болгарам / Ю.Г. Лебедева. – М., 1973. – 216с.
805799
  Самбикина М.А. Методика преподавания русского языка / М.А. Самбикина. – М, 1958. – 24с.
805800
  Лапатухин М.С. Методика преподавания русского языка / М.С. Лапатухин. – М, 1960. – 483с.
805801
  Чешко Л.А. Методика преподавания русского языка / Л.А. Чешко. – М., 1977. – 49с.
805802
  Куруч Р.Д. Методика преподавания русского языка в молдавской школе / Р.Д. Куруч. – Черновцы, 1974. – 42с.
805803
  Саяхова Л.Г. Методика преподавания русского языка в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Уфа, 1985. – 1206707с.
805804
  Буржунов Г.Г. Методика преподавания русского языка в начальной национальной школе / Г.Г. Буржунов. – Л., 1980. – 320с.
805805
  Текучев А.В. Методика преподавания русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – М., 1958. – 528с.
805806
  Кормилицына М.А. Методика преподавания русского языка в школе: контрольные работы для студентов-заочников. / М.А. Кормилицына. – Саратов, 1981. – 36с.
805807
  Василенко Е.И. Методика преподавания русского языка иностранным учащимся / Е.И. Василенко, В.В. Добровольская. – Москва, 1989. – 88с.
805808
  Волосатова Р.Б. Методика преподавания русского языка как иностранного / Р.Б. Волосатова, А.Н. Малехова. – Ленинград, 1988. – 53с.
805809
  Чумак Л.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений по филол. спец. / Л.Н. Чумак. – Минск : БГУ, 2009. – 304 с. – ISBN 978-985-485-981-1
805810
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1977. – 48с.
805811
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка на подготовительном факультете. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1978. – 48с.
805812
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1952. – 320с.
805813
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – 3-е изд. – М, 1955. – 304с.
805814
  Чешко Л.А. Методика преподавания русскогоо языка / Л.А. Чешко. – 3-е изд., доп. – М., 1972. – 60с.
805815
  Губченко А.А. Методика преподавания сельскохозяйственного труда : учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / А.А. Губченко, Ж.З. Перова. – Москва : Просвещение, 1985. – 320 с.
805816
  Горбачук В.Т. Методика преподавания синтаксиса простого предложения в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Горбачук В. Т.; МП УССР, НИИ педагогики. – К., 1959. – 16л.
805817
  Садецкая А.С. Методика преподавания склонения румынских имен существительных (на 1-м году обучения в ВУЗе) : Автореф... канд. пед.наук: / Садецкая А. С.; МГИМО, Каф. роман. яз. – М., 1958. – 19л.
805818
  Керимов К.С. Методика преподавания сложного предложения : Автореф... канд. пед.наук: / Керимов К.С.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 32л.
805819
  Егоров А.Л. Методика преподавания строения и свойств твердых тел в курсе физики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Егоров А.Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 13л.
805820
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в 5-ом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1951. – 15л.
805821
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в V-классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленинград. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 10 с.
805822
  Ильевский И.Д. Методика преподавания сферической и практической астрономии в средней школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Ильевский И.Д.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1965. – 19л.
805823
  Вашакидзе А.И. Методика преподавания темы "Иностранная интервенция и гражданская война" в 11 классе средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Вашакидзе А.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1955. – 19л.
805824
  Верзилин Н.М. Методика преподавания темы "Корень. Питание растений и почвы" / Н.М. Верзилин. – Москва, 1953. – 56с.
805825
  Асланова Натига Шикар гызы Методика преподавания темы "кубические уравнения" в университетах средствами электронного обучения // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 79-84. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
805826
  Иваненко А.Ф. Методика преподавания темы "Свойства газов и паров" в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Иваненко А.Ф.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1966. – 21л.
805827
  Дадасян Беник Саруханович Методика преподавания темы "Электрический ток в различных средах" в 9 класс : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Дадасян Беник Саруханович; Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 39л.
805828
  Голубева К.Г. Методика преподавания темы: "Магнитное поле и магнитные свойства вещества" в 10-м классе средней школы : Автореф... канд. пед. (по методике физики)наук: / Голубева К.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 8 с.
805829
  Каплянский А.Е. Методика преподавания теоретических основ электротехники / А.Е. Каплянский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 143 с.
805830
  Товстик А.К. Методика преподавания теории литературы в V-VII классах средней общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Товстик А.К.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1950. – 14 с.
805831
  Чичигин В.Г. Методика преподавания тригонометрии / В.Г. Чичигин. – Москва, 1954. – 339 с.
805832
  Джумабаев У.Д. Методика преподавания уравнений и функций средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Джумабаев У.Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
805833
  Дьяченко В.К. Методика преподавания учения о понятии в курсе логики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дьяченко В.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 26 с.
805834
  Киселева З.С. Методика преподавания факультативного курса по генетике : пособие для учителей / З.С. Киселева, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1979. – 190 с.
805835
  Кобахидзе В.С. Методика преподавания физики : Автореф... доктор пед.наук: 732 / Кобахидзе В.С.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси., 1968. – 52л.
805836
  ЧАщина Методика преподавания физики в вузе. / ЧАщина. – Чернигов, 1975. – 24с.
805837
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1950. – 660 с.
805838
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1953. – 472 с.
805839
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
4. – 1955. – 264 с.
805840
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семилетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
1. – 1948. – 495 с.
805841
  Соколов И.И. Методика преподавания физики в средней школе / И.И. Соколов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1951. – 591 с.
805842
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 2-е изд. – Ленинград, 1954. – 552 с.
805843
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 3-е изд. – Ленинград, 1955. – 552 с.
805844
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва : Издательство АПН РСФСР
Т. 1 : Механика. – 1958
805845
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва
Т. 2. – 1960. – 406 с.
805846
  Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе : Учеб.пособие / А.И. Бугаев. – Москва : Просвещение, 1981. – 288 с.
805847
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе. / Л.И. Резников. – М., 1974. – 238с.
805848
  Глазунов А.Т. Методика преподавания физики в средней школе. Электродинамика нестационарных явлений. Квантовая физика / А.Т. Глазунов, И.И. Нурминский, А.А. Пинский; Пинский А.А. – Москва : Просвещение, 1989. – 272с.
805849
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для студентов педвузов и учителей средней школы / В.П. Буданов. – Ленинград : Учпедгиз, 1939. – 208с.
805850
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для учителей средней школы / В.П. Буданов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 188с.
805851
  Давидович В.Е. Методика преподавания философии / В.Е. Давидович. – Ростов-на-Дону, 1971. – 108 с.
805852
  Разин В.И. Методика преподавания философии в вузах / В.И. Разин. – М, 1965. – 87с.
805853
  Осмонкулов А. Методика преподавания фонетики киргизского языка в восьмилетней школе. : Автореф... канд.пед.наук: / Осмонкулов А.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.25
805854
  Ганшина К.А. Методика преподавания французского языка / К.А. Ганшина. – М.-Л., 1946. – 260с.
805855
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 5-7 классах / В.С. Цетлин. – Москва, 1950. – 264с.
805856
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 8-10 классах. / В.С. Цетлин. – М, 1955. – 400с.
805857
  Любарська А.А. Методика преподавания французского языка в средней школе / А.А. Любарська. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1938. – 199с.
805858
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе / Андреевская-Левенстерн Л.С., Михайлова О.Э. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 424 с.
805859
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе : для факультетов иностранных языков педагогических институтов / Л.С. Андреевская-Левенстерн. – Москва : Высшая школа, 1973. – 272 с. : ил.
805860
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Андреевская-Левенстерн Л.С. – Москва : Просвещение, 1983. – 222 с. – Библиогр.: с. 205-211 (45 назв.)
805861
  Ерадиева Букеш Методика преподавания функциональных форм в киргизской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ерадиева Букеш; Киргизск. гос. ун-т. – Фрунзе, 1974. – 26л.
805862
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – Москва : Московский университет, 1979. – 131 с.
805863
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – Москва : Московский университет, 1983. – 37 с.
805864
  Глориозов П.А. Методика преподавания химии в восьмилетней школе / П.А. Глориозов, Е.П. Клещева. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 200 с.
805865
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1934. – 376с.
805866
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1936. – 372с.
805867
  Кирюшкин Д.М. Методика преподавания химии в средней школе / Д.М. Кирюшкин. – Изд. 2-е перераб. – М., 1958. – 611с.
805868
  Зуева М.В. Методика преподавания химии в средних специальных учебных заведениях / М.В. Зуева. – Москва, 1981. – 191с.
805869
  Кузьменко В.И. Методика преподавания черчения / В.И. Кузьменко, М.А. Косолапов. – М, 1981. – 272с.
805870
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в восьмилетней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – М., 1965. – 279с.
805871
  Вышнепольский И.С. Методика преподавания черчения в профессионально технических училищах / И.С. Вышнепольский, Л.И. Тржецяк. – 3-е изд доп . и перераб. – Москва, 1972. – 272с.
805872
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1968. – 319с.
805873
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 303с.
805874
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – 335с.
805875
  Эйдельс Л.М. Методика преподавания черчения. / Л.М. Эйдельс, А.С. Дерябин. – М., 1968. – 144с.
805876
   Методика преподавания экономических дисциплин : Учебное пособие для студ.эконом.спец. / В.И. Крамаренко, Н.П. Панова, Ю.Т. Туляков, Г.А. Гужва; МОУ.Киевск.нац.эконом.ун-т.Крымск.эконом.ин-т.Крымск.ин-т экономики и хоз.права. – Симферополь : Таврида, 1999. – 222с. – ISBN 5-7763-2626-5
805877
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : Пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 452 с.
805878
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 451 с.
805879
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 303 с. – (Библиотека учителя географии)
805880
  Грандберг З Методика преподавания экономической теории : методологический, теоретический и гуманитарный аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 110-117. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
805881
  Хорошавин С.А. Методика преподавания элементов автоматики в политехнической средней школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Хорошавин С.А.; Мин-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 18л.
805882
  Мургузов Наджаф Исмаил оглы Методика преподавания элементов графической математики на факультативных занятиях в 7-8 классах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мургузов Наджаф Исмаил оглы ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1975. – 48 с.
805883
  Джапаридзе Г.Н. Методика преподавания элементов математического анализа в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джапаридзе Г. Н.; Тбил. гос. пед. инзт. – Тбилиси, 1964. – 20л.
805884
  Велиев Балали Вели оглы Методика преподавания элементов теории вероятностей в курсе математики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Велиев Балали Вели оглы; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 32л.
805885
  Микаилов Ш.А. Методика преподавания элементов теории литературы в азербайджанской вомьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Микаилов Ш.А.; Ком.высш и сред.спец.образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 36л.
805886
  Самедов А.А. Методика преподавания эпических произведений (рассказов и басен) в V-VIII классах восьмилетних школ : Автореф... кандидата пед. (по методике преподавания литературы)наук: / Самедов А.А.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 30л.
805887
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Омарова Ш. Н. кызы; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 60л.
805888
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Омарова Ш. Н. кызы; МВССО АзССР, Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 44л.
805889
  Агибалова Е.В. Методика преподавання истории средних веков / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; Агібалова К.В., Донськой Г.М. – Москва : Просвещение, 1966. – 314с.
805890
  Коваль А.П. Методика преподаваня русского языка в школах с украинским языком обучения / А.П. Коваль. – К, 1989. – 310с.
805891
  Фетисов А.И. Методика преподования геометрии в старших классах средней школы. / А.И. Фетисов. – М, 1967. – 271с.
805892
  Совсун В.Г. Методика преподования русского языка иностранцам / В.Г. Совсун. – М., 1976. – 82с.
805893
  Березовська Н. Методика приготування та фотолюмінесцентна характеризація пористого GAAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-25. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методику приготування пористих шарів арсеніду галія за допомогою електрохімічного травлення. Досліджено особливості спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) пористого GaAs в залежності від технологічних параметрів анодного травлення. Спостерігався ...
805894
  Репецький А.А. Методика придбання експертної інформації для вирішення завдань керування радіолокаційною системою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – Бібліогр.: С. 33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є розробка методики обробки експертної інформації методами теорії нечітких множин. Ця мето-дика являє собою взаємозалежну сукупність математичних моделей, що забезпечують організацію експертизи та обробку її результатів для ...
805895
  Минеева Н.И. Методика приема зачетов, экзаменов и коллоквиумов по политической экономии / Н.И. Минеева. – Москва, 1981. – 55с.
805896
  Шевченко Г.В. Методика прийняття рішення інтернет-провайдером щодо стратегії медіапланування рекламної кампанії // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 4 (38). – С. 79-85
805897
  Зеленська М.О. Методика прийняття рішень щодо розвитку поліграфічного підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 81-85. – ISSN 2309-1533
805898
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання необхідності прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства, реалізація яких в операційній системі авіаційного підприємства сприятиме отриманню максимального прибутку.
805899
  Солопенко Ростислав Іванович Методика прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання необхідності прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства, реалізація яких в операційній системі авіаційного підприємства сприятиме отриманню максимального прибутку.
805900
  Солопенко Ростислав Іванович Методика прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства із застосуванням методів фінансового аналізу, контролю за реальним грошовим обігом та математичного моделювання.
805901
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства із застосуванням методів фінансового аналізу, контролю за реальним грошовим обігом та математичного моделювання.
805902
  Чхенкели Л.В. Методика применение зрительно-слуховой наглядности на уроках русского языка в грузинской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Чхенкели Л.В.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
805903
  Алешина Т.Н. Методика применения дидактических материалов по алгебре и началам анализа в средних профтехучилищах : метод. пособие / Т.Н. Алешина, Л.О. Денищева. – Москва : Высшая школа, 1983. – 112 с. – (Проф.-техн. образование)
805904
  Чебан И.Б. Методика применения идеомоторных упражнений в системе реабилитации спортсменов высокой квалификации / И.Б. Чебан, И.В. Готко // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 177-181. – Библиогр.: 5 назв.
805905
  Буньков А.М. Методика применения корреляционного метода преломленных вольн для изучения структур восточного склона Урала и Зауралья в связи с поискам угольных и нефтяных месторождений : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Буньков А. М.; Урал. фил-ал АН СССР, Ин-т геофизики. – Свердловск, 1960. – 19л.
805906
  Гродзинский Д.М. Методика применения радиоактивных изотопов в биологии / Д.М. Гродзинский. – Киев, 1962. – 171 с.
805907
  Комиссарова Татьяна Сергеевна Методика природного районирования переувлажненных территорий Северо-Запада Нечерноземной зоны СССР : Автореф... канд. геол.наук: 11.00.01 / Комиссарова Татьяна Сергеевна; Ленингр. гос. пед. ин. – Л., 1976. – 24л.
805908
  Тисаревський С. Методика природознавства : Для вчителів початкових шкіл, учит. семинарій та педагог. класів шкіл середніх / С. Тисаревський. – Лубни : Вид. Ф.С.Гавриша, 1918


  Книга має тільки перші 32 стор.
805909
  Тисаревський С. Методика природознавства : Для вчителів початкових шкіл. учит. семинарій та педагог. класів шкіл середніх / С. Тисаревський. – Лубни : Вид. Ф.С.Гавриша, 1918. – 112с.
805910
   Методика проблемного изложения лекций. – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
805911
  Иванов Д.В. Методика проведения аналитического чтения в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Иванов Д.В.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – Москва, 1959. – 18 с.
805912
  Жучкова И.А. Методика проведения вводного курса при обучении немецкому языку на базе французского (На фак-ах иностр. яз. педвуза) : Автореф... канд. пед.наук: / Жучкова И. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 30л.
805913
  Черненко В.А. Методика проведения занятий в специальных медицинских группах : учеб.-метод. пособие / В.А. Черненко , М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 51, [1] с. – Библиогр.: с. 51. – (Методическая литература)
805914
  Лесников В.А. Методика проведения занятий в учебных хозяйствах / В.А. Лесников. – М., 1970. – 104с.
805915
  Гиниатуллин И.А. Методика проведения занятий на материале домашнего чтения на 2 курсе языкового факультета. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Гиниатуллин И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 24л.
805916
  Линчевский Э.Э. Методика проведения занятий по курсу "профессиональная этика и психология в торговле" / Э.Э. Линчевский, И.А. Дуберштейн. – М., 1983. – 136с.
805917
  Гулейчик А.И. Методика проведения занятий по подготовке машинно-тракторных агрегатов к работе : [метод. пособие для сред. сел. проф.-техн. училищ] / А.И. Гулейчик, А.И. Калошин. – Москва : Высшая школа, 1977. – 182 с.
805918
   Методика проведения занятий по политической экономии в автоматизированном классе АК-28М : Учебно-методическая разработка. – Киев : КГУ, 1979. – 24 с.
805919
  Андреев Н.Н. Методика проведения занятий по предмету "Основы материаловедения и слесарно-ремонтное дело" : [метод. пособие для сред. сельских ролф.-тех. училищ] / Андреев Н.Н. – Москва : Высшая школа, 1978. – 200 с. – Список лит.: с. 196
805920
  Границкая А.С. Методика проведения занятий при переходе к адаптивной системе обучения / А.С. Границкая. – Москва, 1979. – 48с.
805921
  Алешин В.М. Методика проведения лабораторно-практических занятий по основам электротехники и электрооборудованию животноводческих ферм / В.М. Алешин. – Москва : Высшая школа, 1975. – 111 с.
805922
  Попиков И.Г. Методика проведения лабораторных работ по курсу общей электротехники в неэнергетических втузах. : Автореф... канд. пед.наук: / Попиков И.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 12 с.
805923
  Вайс Х. Методика проведения лабораторных работ по электричеству в курсе физики 10 класса средней школы в условиях осуществления политического обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Вайс Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1957. – 12л.
805924
  Алиев Ш.Г. оглы Методика проведения некоторых физических экспериментов с полупроводниковыми приборами в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Алиев Ш. Г. оглы; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
805925
  Анцыз С.М. Методика проведения оптимизационных расчетиов в ОАСУ : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.02 / Анцыз С.М. ;. – Москва, 1979. – 22 с.
805926
  Воронин Л.Г. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека / Л.Г. Воронин, Р.Д. Маш. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с.
805927
  Черняев Ю.А. Методика проведения практических занятий по курсу "Основы советского гражданского и трудового права" / Ю.А. Черняев. – М, 1976. – 94с.
805928
  Захарин А.Д. Методика проведения практических занятий по физике в высших учебных заведениях (нетехнических) : Автореф... канд. пед.наук: / Захарин А.Д.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемника. – Москва, 1953. – 16 с.
805929
  Авилиани Ш.И. Методика проведения самостоятельных работ учащихся в процессе обучения экономической географии : Автореф... канд. пед. наук: / Авилиани Ш.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 30л.
805930
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М., 1964. – 122с.
805931
   Методика проведения семинарских занятий по политэкономии. – М., 1965. – с.
805932
  Дооталиев Х. Методика проведения словарной работы на уроках объяснительного чтения в начальной киргизской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Дооталиев Х.; Киргизский гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 20л.
805933
  Редькина Н.С. Методика проведения технологического аудита в библиотеке // Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал. Спецвыпуск / Трудовой коллектив редакции "Молодые в библ. деле". – Москва, 2006. – № 9/10 : Сибирь. – С. 58-67.
805934
  Деркач Г. Методика проведения учебной дискуссии при обучении студентов-иностранцев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
805935
  Некос В.Е. Методика проведения учебных геологогеографических краеведческих экскурсий / В.Е. Некос. – Х., 1991. – 107с.
805936
  Винокурова М.М. и др. Методика проведения факультатива "Основы экономических знаний о социалистическом производстве" / М.М. и др. Винокурова. – Москва, 1980. – 128с.
805937
  Манке Г.Г. и др. Методика проведения факультативных занятий по биологии : пособие для учителей / Г.Г. и др. Манке. – Москва : Просвещение, 1977. – 275 с.
805938
  Мамаев К.А. Методика проведения экскурсий по овощеводству, плодоводству и защите растений / К.А. Мамаев. – Изд. 2-е, перераб и доп. – М., 1977. – 54с.
805939
  Фоміна Т.В. Методика проведення аудиту операцій з необоротними активами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 76-83
805940
  Цимбалюк Наталія Методика проведення групової роботи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 10-11
805941
  Покась Лілія Методика проведення дискусії на уроці географії у 8 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-7. – Бібліогр.: 8 назв
805942
  Токар Л.О. Методика проведення дослідів з гібридизаціі рослин у школі / Л.О. Токар. – Київ : Радянська школа, 1965. – 152 с.
805943
  Демиденко О.О. Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 102-108. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
805944
  Демиденко О.О. Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 98-105 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2524-0102
805945
  Шумейко В.О. Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 123-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
805946
  Пелешенко Н.В. Методика проведення екскурсій в місті Києві // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 249-252. – Бібліогр.: 4 назви
805947
  Кришталь О.П. Методика проведення ентомологічних екскурсій у школі / О.П. Кришталь. – К, 1973. – 116с.
805948
   Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології / Л.М. Маланчук, Л.І. Романчук, І.М. Маланчин, В.М. Мартинюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 21-23. – ISSN 1681-2751
805949
   Методика проведення занятьз атлетичної гімнастики з урахуванням стану здоров"я, віку та стажу занять : методичні рекомендації / КНУТШ ; упор. С.К. Ковальчук, М.П. Ковнатський, Л.М. Духнова. – Київ : КВІН, 2009. – 38с.
805950
  Балан Р.Р. Методика проведення ігрових занять при підготовці спеціалістів-аграріїв. // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С111-117
805951
  Дроздов В. Методика проведення інтерв"ю з радянськими емігрантами під час реалізації "Гарвардського проєкту" (1950-1954 рр.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 50. – С. 109-115. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
805952
  Погорілий С.Д. Методика проведення лабораторного практикуму курсу "Сучасні операційні системи" / С.Д. Погорілий, Камардіна О.О. . // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто створення науково-методичного забезпечення та впровадження лабораторного практикуму в курсі "Су-часні операційні системи". Запропоновано структуру технічних засобів, програмне забезпечення та склад лабораторних робіт, послідовність їх ...
805953
  Коблянська Г.Ю. Методика проведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-91. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найбільш суттєві проблеми, що виникають на кожному підприємстві при проведенні обліку і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, розробляються конкретні пропозиції щодо покращення цього напрямку обліку та аудиту. In this ...
805954
  Пітко А. Методика проведення перевірки митних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 29-37
805955
  Цибульський В. Методика проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля в межах українського сектору Прикерченського шельфу Чорного моря / В. Цибульський, П. Кузьменко, А. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Відпрацьовано методику проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля на основі пружного та акустичного хвильових рівнянь за допомогою програмного продукту Tesseral 2D на ділянці Прикерченського шельфу. Зосереджено увагу на впливі особливостей ...
805956
  Огуй С. Методика проведення практичних занять під час підготовки фахівців сфери обслуговування // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 45-59. – ISSN 1682-2366
805957
  Андреєнкова В.Л. Методика проведення рольової гри "Юридичниий футбол" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-25
805958
  Бабенко К.П. Методика проведення семінару в групах магістрів на тему "Сучасні технології навчання у ВНЗ" // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-69.
805959
  Іващук О.В. Методика проведення тестового контролю знань з біофізики при підготовці майбутніх лікарів / О.В. Іващук, Р.Ф. Юрій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 104-106. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
805960
  Дятчик Д.І. Методика проведення технологічного аудиту технологій / Д.І. Дятчик, Т.В. Покшевницька // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 95-99
805961
  Полканов Валентин Петрович Методика прогноза локальных поднятий по геоморфологическим данным с помощью алгоритмов распознавания образов. (На примере центр. районов Зап.-Сиб. плиты) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.693 / Полканов Валентин Петрович; Высш. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
805962
  Ющенко Юрий Сергеевич Методика прогноза русловых процессов на антиреке (на примере Верхней Сухоны) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Ющенко Юрий Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гидрометеорологический институт. – Л., 1986. – 20с.
805963
  Мадатов А.Г. Методика прогнозирования водо-нефте-газовых контактов в залежах по данным сейсморазведки (на прим. Днепровско-Донецк. впадины) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Мадатов А. Г.; Ин-т геофищ. АН УССР. – К, 1985. – 17л.
805964
  Гдзелишвили Е.Я. Методика прогнозирования сильного ветра на 1-3 дня в условиях Грузии : Автореф... канд. географ.наук: / Гдзелишвили Е.Я.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 28л.
805965
  Гарагуля Л.С. Методика прогнозной оценки антропогенных изменений мерзлотных условий / Л.С. Гарагуля. – М., 1985. – 224с.
805966
  Чудновець І. Методика прогнозування імпортних надходжень м"яса птиці в Україні : економіка галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 44-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
805967
  Прохницька Г.Л. Методика прогнозування кон"юктури автомобільного ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
805968
  Маслова Т.В. Методика прогнозування максимальних весняних витрат води за коефіцієнтами регресії для певних імовірностей перевищення / Т.В. Маслова, О.А. Липкань // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 27-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
805969
  Петренко М.О. Методика прогнозування надходжень від зовнішньоекономічної діяльності до держбюджету : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 28-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
805970
  Панін В.Г. Методика прогнозування призначеного терміну служби систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння при технічній експлуатації за станом / В.Г. Панін, П.В. Опенько // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 89
805971
  Федоренко Р.М. Методика прогнозування ризиків забруднення довкілля витоками нафтопродуктів із вертикальних сталевих резервуарів внаслідок їх корозії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Федоренко Роман Миколайович ; М-во екол. та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
805972
  Христюк Б.Ф. Методика прогнозування характерних декадних рівнів води судохідної частини Дунаю // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
805973
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.20.02.12 / Андрій Анатолійович Репецький; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:8 назв
805974
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Дис. ... канд. технічних наук. Спец.20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв"язок / Репецький А.А.; Військовий ін-т КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 144л. – Бібліогр.:л. 137 -144
805975
  Бородієнко О.В. Методика проектування моделі компетенцій керівників як основа формування системи розвитку їх професійної компетентності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 392-400. – ISSN 2312-5993
805976
   Методика проектування системи менеджменту якості освіти у ВНЗ на основі логіко-структурного підходу / М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, Г.О. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – C. 170-176. – ISSN 2219-5300


  Для успіху ВНЗ розробка і реалізація проекту створення системи менеджменту якості має суттєве значення та має бути виконана на рівні, який забезпечує технологічність процесу, можливість вдосконалення розробки, реалізації подальшого менеджменту ...
805977
  Сабиров М. Методика произведения лабораторных и практических занятий по физике в педагогических институтах с применением элементов программированного обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Сабиров М.; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
805978
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в целях установления личности по чертам внешности / А.А. Гусев. – М, 1960. – 31с.
805979
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в цлях установления личности по чертм внешности / А.А. Гусев. – М., 1960. – 31с.
805980
  Крылов Д.Г. Методика производственного обучения / Д.Г. Крылов. – Чебоксары, 1966. – 100с.
805981
  Титов Алексей Иванович Методика производственного обучения в профтехучилищах : для строительных профессий:Метод.пособие для СПТУ / Титов Алексей Иванович. – 3-е изд.,перераб.и доп. – Минск : Выш.шк., 1988. – 224с.
805982
  Осликовская Е.С. Методика пропаганды научных достижений и передового опыта. / Е.С. Осликовская. – М., 1954. – 216с.
805983
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономических знаний / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1982. – 64с.
805984
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономической теории и экономической политики КПСС / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1982. – 40с.
805985
  Докус А.О. Методика простового прогнозування строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль / А.О. Докус, Ж.Р. Шакірзанова, Н.М. Швець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – C. 8-22. – ISSN 2306-5680


  Запропонована регіональна методика просторових прогнозів строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль (на прикладі басейну р.Дніпро в межах України), що дає можливість встановлення строків водопіль в кожному році, незалежно ...
805986
  Куровец Игорь Михайлович Методика пространственного анализа данных скважинной сейсмоакустики для целей ПГР (на примере Бильче-Волицкой зоны Предкарпатского прогиба) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Куровец Игорь Михайлович; М-во геологии УССР, Укр. НИ геологоразвед. ин-т. – Львов, 1986. – 16л.
805987
  Безносюк Н.С. Методика професійно орієнтованого навчання хімії майбутніх учителів трудового навчання та технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Безносюк Наталія Сафронівна ; Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
805988
  Васюк Оксана Методика професійного добору соціальних педагогів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст.
805989
  Зашляпін Л.О. Методика професійного захисту на попередньому слідстві: історико - логічний аналіз поняття // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.12-17
805990
  Кочан І. Методика професора Г. Лозанова у вивченні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 3-9. – ISSN 2078-5119
805991
  Ахалаия Амиран Васильевич Методика прподавания систематического курса десятичных дробей : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахалаия Амиран Васильевич; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 28л.
805992
  Страхов И.В. Методика психологического анализа характеров в художественном произведении / И.В. Страхов. – Саратов, 1977. – 84с.
805993
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – Москва, 1947. – 116с.
805994
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 2-е издание. – Москва
2. – 1950. – 116с.
805995
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 3-е издание. – Москва
3. – 1951. – 119с.
805996
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 4-е издание. – Москва
4. – 1954. – 119с.
805997
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – М., 1959. – 290с.
805998
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – 2-е, испр. и доп. – М., 1964. – 331с.
805999
  Дудников А.В. Методика пунктуации в связи с изучением синтаксиса простого предложения / А.В. Дудников. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 88 с.
806000
  Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе / Г.И. Блинов. – М, 1978. – 221с.
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,