Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
801001
  Самойло К.А. Метод анализа колебательных систем второго порядка / К.А. Самойло. – Москва : Советское радио, 1976. – 207 с.
801002
  Бєлова А. Метод аналізу балансу підприємства та оперативна оцінка фінансового стану, динаміки розвитку / А. Бєлова, О. Полюшкевич // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.335-338. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
801003
  Тарасенко Руслан Олексійович Метод аналізу і підвищення якості навчальних вибірок нейронних мереж для прогнозування часових рядів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Тарасенко Р.О.; Одеськ. нац. політ. ун-т. – Одеса, 2002. – 19 с.
801004
  Гуменюк А.Ф. Метод аналізу складних піків термолюмінесценції на прикладі піка 141 К у кристалі LiF / А.Ф. Гуменюк, С.Ю. Кутовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-21. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий метод аналізу складних піків термолюмінісценції. Визначено енергії термічної активації пасток, що створюють пік ТЛ 141 К у кристалі LiF, з урахуванням його структури. It is proposed the new method of analysis of complex ...
801005
  Балко О.В. Метод аналітичної оцнки "тіньової" діяльності фірми на основі аналізу її виробничої потужності // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.15-20
801006
  Мазурова Анастасія Метод анкетування у суспільно-географічному дослідженні (на прикладі опитування населення Харкова щодо адміністративних районів міста) // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 153-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2076-1333
801007
  Смірнов С.А. Метод антивірусного захисту даних з використанням хмарних обчислювальних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Смірнов Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 37 назв
801008
  Домбровский Г.А. Метод аппроксимации адиабаты в теории плоских течений газа / Г.А. Домбровский. – Москва, 1964. – 160 с.
801009
  Вийк Т. Метод аппроксимации резольвентной функции в теории переноса излучения / Т. Вийк. – Таллин, 1985. – 131с.
801010
  Жаринов В.Г. Метод аппроксимации термодинамических функций в теории течений двухпараметрических сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Жаринов В.Г.; АН СССР. Ин-т теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1971. – 12л.
801011
  Жаринов В.Г. Метод аппроксимации термодинамических функций в теории течений двухпараметрических сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Жаринов В.Г.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 16л.
801012
  Репникова Нина Михайловна Метод аппроксимаций в краевых задачах для линейных уравнений с частными производными эллиптического и параболического типов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Репникова Нина Михайловна; ЛГУ. – Л., 1981. – 22л.
801013
  Тончев Н.С. Метод аппроксимирующего гамильтониана для систем, взаимодействующих с бозонным полем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тончев Н.С.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
801014
  Супруненко К. Метод арттерапії як елемент професійної культури вчителя музики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 26-31. – ISSN 2075-1478
801015
  Пелетминский С.В. Метод асимптотических операторов в статистической механике. / С.В. Пелетминский, В.И. Приходько. – К, 1971. – 30с.
801016
  Мусиенко Г.И. Метод асимптотических разложений территории тонкого профиля в двузвуковом и сверхзвуковом потоках невязкого газа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Мусиенко Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
801017
  Жуков М.Н. Метод багатовимірних аналогів для оцінки підрахункових параметрів вуглеводнів / М.Н. Жуков, К.Л. Яковець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-55. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий підхід для виконання непрямих визначень підрахункових параметрів як альтернативу регресійному аналізу. Він виходить з можливостей інформаційних технологій та сучасного стану інформаційного забезпечення промислово-геофізичних ...
801018
  Яковець К.Л. Метод багатовимірних аналогів як спосіб підвищення ефективності кількісної інтерпретації даних промислової геофізики : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Яковець К.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 199л. – Бібліогр.: л.184-198
801019
  Яковець К.Л. Метод багатовимірних аналогів як спосіб підвищення ефективності кількісної інтерпритації даних промислової геофізики : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Яковець К.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
801020
  Жуков М.Н. Метод багатовимірної статистичної фільтрації різновидової геолгічної інформації для вирішення задач картування та прогнозу : Автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Жуков М. Н.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 48 с.
801021
  Жуков Микола Никонорович Метод багатовимірної статистичної фільтрації різновидової геологічної інформації для вирішення задач картування та прогнозу : Дис... доктора геологічнихнаук: 04.00.05 / Жуков Микола Никонорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 337л. – Бібліогр.:л.318-328
801022
  Бойченко О.С. Метод багатокритерійної кластеризації бездротової інформаційно-комунікаційної мережі / О.С. Бойченко, П.В. Поздняков // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 80-86. – ISSN 1681-7710
801023
  Погорєлов Олександр Анатолійович Метод багаточастотної ультразвукової спектрально-часової дефектоскопії : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Погорєлов Олександр Анатолійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 15л.
801024
  Пронюк Ганна Валеріївна Метод багатошарової декомпозиції предикатів та його застосування у системах штучного інтелекту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Пронюк Г.В.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв.
801025
  Кудін В.І. Метод базисних матриць та матрична гра у змішаних стратегіях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 270-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано зв"язки метода базисних матриць для задачі лінійного програмування та матричної гри у змішаних стратегіях. Analysis of basic matrix methods for linear programming problems and matrix game with mixed strategies is investigated.
801026
  Тодоріко Б.Д. Метод базисних матриць та рівноважні стани матричної гри у змішаних стратегіях / Б.Д. Тодоріко, В.І. Кудін, Ю.А. Григор"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-53. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зв"язки елементів методу базисних матриць для задачі лінійного програмування знаходження оптимальних стратегій гравців матричної гри у змішаних стратегіях. Досліджено умови рівноважності станів матричної гри у змішаних стратегіях ...
801027
  Романчук К.Г. Метод Байєса при оцінці ризиків аварій та управлінні безпекою на гідровузлах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Романчук Катерина Геннадіївна ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
801028
  Бугаев В.А. Метод барической топографии / В.А. Бугаев; Отв. ред. Дзердзеевский Б.Л. – Москва; Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 211с.
801029
  Джолос Р.В. Метод безонного представления фермионных операторов в теории коллективных возбуждений отомных ядер : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.16 / Джолос Р. В.; ОИЯИ. – Дубна, 1976. – 25л.
801030
   Метод безпечної комутації вольтдодаткового трансформатора / Ю.А. Гунченко, С.В. Лєнков, М.І. Науменко, О.В. Селюков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 39-45


  Предпожен метод безопасной коммутации вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) с ключами переменного тока, выполненных на встречно-параллельно включенних тиристоров. Предложенный метод позволяет исключить сквозные токи и перенапряжения при переходах ...
801031
  Кар"єва С.О. Метод безпосереднього досвіду, процесуальність і екзистенційна проблематика у сучасній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
801032
  Присяжная М.В. Метод беспризнакового распознавания с использованием эллипсов Петунина // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 60-63. – ISBN 978-617-7021-29-1
801033
  Корольков Метод бесцветных переменых в калибровочных теориях с комплексными хиггсовыми аолями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Корольков А. И; АН СССР, Ин-т ядерных исслед. – М., 1988. – 12л.
801034
  Руденко С.В. Метод біографічного аналізу в структурі теорії історико-філософського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 172-174. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається зміст методу біографічного аналізу та його функції в процесі історико-філософського пізнання. This article evolves the contents of the method of biographic analysis and its functions in process of historic-philosophical cognition.
801035
  Радюк И.М. Метод блоков и его применение для расчета индикатрис и показателей рассеяния видимого света непоглощающей аккумулятивной фракцией атмосферного аэрозоля / И.М. Радюк, А.П. Пришивалко. – Минск, 1980. – 60с.
801036
  Шелест А.В. Метод Боголюбова в динамической теории кинетических уравнений / А.В. Шелест. – М., 1990. – 157с.
801037
  Бортнік Л.Л. Метод боротьби з навмисними завадами в системах радіозв"язку / Л.Л. Бортнік, Є.В. Рижов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 29
801038
  Кубракова К.М. Метод буферизації запитів на передачу потоків даних у телекомунікаційній мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кубракова Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
801039
  Лаговська О.А. Метод бухгалтерського обліку: зміст та структура елементів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 264-269. – (Економіка ; Вип. 32)
801040
  Кругляк Н.Я. Метод быстро сходящихся интераций и интерполяция операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кругляк Н.Я.; Ин-тут приклад. матем. и механики АН УССР. – Донецк, 1979. – 16л.
801041
  Старк Г.В. Метод в действии / Г.В. Старк. – Ростов-на-Дону, 1988. – 240 с.
801042
  Лансон Г. Метод в истории литературы / Г. Лансон ; пер. з фp. яз. и послесловие М. Гершензона. – Москва : Т-во "Мир", 1911. – [4], 76 с. – В примеч.: "... озаглавлена в подлиннике: La methode de l"histoire litteraire и напеч. в Revue du mois, окт. 1910 г.


  На обл. экз. № 104225 Фамилия-подпись: Ми... Новицкий
801043
  Лансон Г. Метод в історії літератури = (La methode de L"histoire litteraine) / пер. з фp. мови [з пеpедм.]Охp. Соболева. – Київ : Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз. Дpук. Акц[іонеp]. Т-ва "П. Баpскій", 1919. – 48 с. – (Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз; ; № 12)
801044
  Нестеров В.В. Метод В.Струве определения широты в первом вертикале и его исследование на примере ради наблюдений А.С. Васильева с пассажным инструментом Распольда Пулковской обсерватории, виполненного в 1925-19 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нестеров В.В. ; МГУ, Гос. астро. ин.зт. – Москва, 1963. – 15 с.
801045
  Неверов В.В. Метод вариацинных суперитераций в теории оболочек. / В.В. Неверов. – Саратов, 1984. – 127с.
801046
  Христова Т.Є. Метод вегетаційних посудин і його значення в моделюванні фітофізіологічних досліджень / Т.Є. Христова, Є О. Пюрко, М.М. Мусієнко // Історико-методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні : монографія / Т.Є. Христова, О.Є. Пюрко, М.М. Мусієнко. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – С. 41-48. – ISBN 978-966-197-032-7


  Амбодик-Максимович Нестор Максимович - вчений-енциклопедист, вихованиць Київської академії.
801047
  Кузьмин Э.А. Метод векторных подсистем - новых метод расшифровки функции Патерсона на основе представления ее как векторной системы отрезков / Э.А. Кузьмин. – К, 1976. – 51с.
801048
  Козлов Р.И. Метод векторных функций Ляпунова в анализе систем с возмущениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Козлов Р.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
801049
   Метод векторных функций Ляпунова в теории устойчивости.. – Москва : Наука, 1987. – 308 с.
801050
  Копанев В.А. Метод вероятностной оценки токсического эффекта. / В.А. Копанев. – Новосибирск, 1988. – 123с.
801051
  Демидович О.И. Метод ветвей и границ для решения задачи о многопородуктовом потоке с вогнутой функцией стоимоти / О.И. Демидович. – М., 1987. – 65 с.
801052
  Байбуз В.Ф. Метод взрыва в сферической бомбе и теплоты образования фторхлорзамещенных метана : Автореф... канд.хим.наук: / Байбуз В.Ф.; МГУ. – М, 1961. – 11л.
801053
  Рвачова Н.В. Метод вибору міжсегментного інтервалу в транспортному протоколі телекомунікаційної мережі на основі системи нечіткого виводу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Рвачова Н.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
801054
  Приступа В.В. Метод вибору параметрів каскадного кодування систем відомчого радіозв"язку з урахуванням впливу навмисних завад // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 184-193 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
801055
  Міночкін Д.А. Метод вибору параметрів системи МІМО при впливі міжстільникових завад : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.12.02 / Міночкін Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
801056
  Захарченко А.П. Метод вивчення динаміки інтересу української аудиторії до політичних "серіалів", що базується на вимірюванні інтерактивного потенціалу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень
801057
  Іноземцев Г.Б. Метод визначення акустичної енергії для стимуляції схожості та росту насіння сільськогосподарських культур // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 74-78 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
801058
   Метод визначення відповідності функціонального стану студента умовам навчання в обраному вищому навчальному закладі / С.М. Злепко, С.В. Тимчик, І.О. Криворучко, О.С. Злепко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 154-159. – (Технічні науки ; № 5 (265)). – ISSN 2307-5732
801059
  Міненко Р. Метод визначення глибин до границь аномальних масивів стійкими розв"язками обернених лінійних задач магнітометрії / Р. Міненко, П. Міненко, Ю. Мечніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 106-113. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Ціль роботи - створення методів обчислення глибин до границь магнітних аномальних тіл для подальшого їхнього використання в розв"язку оберненої лінійної задачі магнітометрії (ОЛЗМ ) із більш реальним відтворенням розподілу інтенсивності намагнічування ...
801060
  Скриник О.А. Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умовах сучасного клімату : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Скриник О.А.. ; КНУТШ ; Географічний фак-т ; Каф-ра метеорології та кліматології. – Київ, 2009. – 125л. – Бібліогр. : л.113-125
801061
  Скриник О.А. Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умовах сучасного клімату : Автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Скриник О.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
801062
  Січко В.М. Метод визначення деформацій поверхні оболонки довільної форми при її резонансній вібрації на основі голографічної інтерферометри / В.М. Січко, Ю.Г. Золотий, І.Ю. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 93-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті пропонується методика розшифровки стробо-голографічних інтерферограм оболонок та лопаток ГТД при резонансних коливаннях. Розроблена оптична схема, яка дозволяє реалізувати багато-голограмний метод при послідовній реєстрації ...
801063
  Барабаш О.В. Метод визначення добротності резонатора нерегулярної лінії передавання / О.В. Барабаш, Н.О. Ліщиновська, Ю.П. Бойко // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 6 (136). – С. 7-11. – ISSN 2412-9070
801064
  Гончарук А.А. Метод визначення координат вогневих позицій із застосуванням інформації сигнального розпізнавання цілей в РЛС РВП : Дис. ... канд. техн. наук: 20.02.14 / Гончарук А.А.; Одеськ. ін-т сухопутних військ. – Одеса, 2006. – 157л. + Додатки: л.150-157. – Бібліогр.: л.141-149
801065
  Гончарук А.А. Метод визначення координат вогневих позицій із застосуванням інформації сигнального розпізнавання цілей в РЛС РВП : Автореф. дис. ... техн. наук: Спец. 20.02.14 / Антон Антонович Гончарук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 20 назв
801066
   Метод визначення координат кольору нормальних і патологічних біотканин / В.Г. Петрук, С.М. Кватернюк, О.Є. Кватернюк, В.В. Гончарук, О.І. Моканюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 25-30. – ISSN 1997-9266
801067
  Власова В.О. Метод визначення координат об"єктів на етапі ініціалізації гомогенної бездротової сенсорної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Власова Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
801068
  Молоковський І.О. Метод визначення місцеположення мобільних об"єктів у телекомунікаційних мережах спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Молоковський Ігор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. транспорту. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
801069
  Семко І.Д. Метод визначення надземної фітомаси деревостану сосни звичайної на основі матеріалів авіаційної лідарної зйомки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Семко Ігор Дмитрович ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. землі, Ін-ту геол. наук Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
801070
   Метод визначення оптимальних параметрів вікон прозорості в терагерцовому діапазоні / В.Г. Сайко, Д.О. Лисенко, Л.М. Грищенко, Л.В. Дакова, В.І. Кравченко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 11-17. – ISSN 2412-4338
801071
  Махонін М.В. Метод визначення параметрів генератору медичного озону для ефективного підвищення його продуктивності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Махонін Микола Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
801072
  Войцеховська В.В. Метод визначення пріоритетів зниження забруднення довкілля та реалізації еко-інвестицій / В.В. Войцеховська, Ю.В. Войцеховська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 100-105. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
801073
  Лисоченко С.В. Метод визначення рекомбінаційних параметрів в технологічних пластинах Si / С.В. Лисоченко, С.В. Чирчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 229-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано підхід по визначенню рекомбінаційних параметрів з одного виміру у пластинах Si, таких як: швидкість поверхневої рекомбінації, "ефективний" і "об"ємний" час життя носіїв заряду. В основі методу лежить інжекція носіїв заряду шляхом ...
801074
  Гринь Д.М. Метод визначення розломно-блокової структури геологічного середовища за даними сейсморозвідки : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Гринь Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 49 назв
801075
  Котова О.І. Метод визначення структурних характеристик ліній доступу : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Котова О.І. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр. : 17 назв
801076
  Муляр І.В. Метод визначення шаблону проектування вихідного коду програмного забезпечення / І.В. Муляр, В.В. Гнатюк, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 195-200
801077
  Бахвалов В.Б. Метод виміру відбивних характеристик земної поверхні на надширокосмугових відеоімпульсних сигналах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 6-12


  Пропонується використати надширокосмуговий відеоімпульсний сигнал для виміру відбивних характеристик земної поверхні. Метод заснований на розподілі за часом відеоімпульсів прямих і відбитих від землі радіохвиль па виході приймача при горизонтальній і ...
801078
  Дуднік А. Метод вимірювання відстані між об"єктами сенсорних мереж засобами мікропроцесорного фазометра // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (12). – С. 136-141. – ISSN 2411-5363
801079
  Кочнев М.О. Метод вимірювання кутових розподілів гамма-випромінювання для підвищення безпеки при ліквідації наслідків радіаційної аварії (на прикладі об"єкта "Укриття" ЧАЕС) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Кочнев Микола Олександрович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
801080
  Івкін Павло Віталійович Метод вимірювання прохідної потужності в багатомодових хвилеводах гальваномагнітними перетворювачами : Автореф. дис. ... канд. техн.наук: 05.12.07 / Івкін П.В.; НТУУ "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
801081
  Мартинович Н.В. Метод вимірювання твердості води за параметрами імітансу та його метрологічне забезпечення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Мартинович Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
801082
  Шумиловский Н.Н. Метод вихревых токов : Физические и физикохимические методы контроля состава и свойств вещества / Н.Н. Шумиловский, Г.Г. Ярмольчук, В.П. Грабовецкий. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 176 с.
801083
   Метод вихревых токов для контроля производственных параметров : основы теории и расчета / Шумиловский Н.Н. – Фрунзе : Илим, 1964. – 299 с.
801084
  Рябий М. Метод виявлення PR-впливу через Інтернет ЗМІ / М. Рябий, О. Хатян, С. Багацький // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Т. 21, вип. 3. – С. 294-300. – ISSN 2225-5036


  Розглядається інформаційний простір, утворений інформаційним потоком повідомлень Інтернет ЗМІ. В основі роботи лежить гіпотеза про відмінність трендів тематичних інформаційних потоків типу неупередженого інформування та "PR-вплив" у характеристичному ...
801085
  Бойчук В.О. Метод виявлення загрози поширення забороненої до розповсюдження інформації в комп"ютерних мережах / В.О. Бойчук, В.С. Юмашов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 82-90. – ISSN 2524-0056
801086
  Гунченко Ю.О. Метод виявлення загрози поширення забороненої до розповсюдження інформації в комп"ютерних мережах / Ю.О. Гунченко, В.О. Бойчук, В.С. Юмашов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 99-106. – ISSN 2524-0056
801087
  Молодецька-Гринчук Метод виявлення ознак інформаційних впливів у соціальних інтернет-сервісах за змістовними ознаками // Радіоелектроніка, інформатика, управління / Запоріз. нац. техн. ун-т ; редкол.: Субботін С.О., Піза Д.М. Андроулідакіс Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (41). – С. 117-126. – ISSN 1607-3274
801088
  Білоусов І.В. Метод виявлення структурно-домішкових дефектів в поверхневому шарі кремнію / І.В. Білоусов, Г.В. Кузнецов, Г.І. Циганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 152-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Запропонована методика контролю типу і розподілу структурно-домішкових дефектів в поверхневому шарі кремнію методом декорування. Концентрація поверхневих дефектів суттєво залежить від кристалічної орієнтації кремнію, що визначає відмінності в умовах ...
801089
  Кобозєва А.А. Метод виявлення фальсифікації цифрового зображення в умовах збурних дій / А.А. Кобозєва, В.В. Зоріло // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 147-153
801090
  Пожидаєв А. Метод від протилежного. Особливості визнання та виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу в Україні / А. Пожидаєв, О. Варакіна, А. Ткачова // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 28-29
801091
  Кравець Н.С. Метод відбору ігрових механік для використання в навчальних гейміфікованих системах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 116-125. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто базові визначення ігрових механік, запропоновані різними фахівцями. Наведено огляд публікацій, у яких досліджуються класифікація ігрових елементів, теорія і практика їх використання в електронному навчанні. Описано методи вибору ігрових ...
801092
   Метод відбору організацій для технічного обслуговування і ремонту багатоцільових суден подвійного призначення / Я.Б. Волянська, О.М. Мазур, Т.С. Обнявко, О.А. Онищенко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 5-18 : табл. – Бібліогр.: !7 назв. – ISSN 2222-8810
801093
  Кузьмін О.Є. Метод відбору результативних груп економічного впливу підприємства / О.Є. Кузьмін, І.Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 289-302 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
801094
  Кулик В.О. Метод відбору та оцінки інноваційної компоненти проекту // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (67). – С. 16-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
801095
  Чистякова І.С. Метод відображення між дескриптивною логікою та реляційною моделлю даних : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Чистякова Інна Сергіївна ; НАН України, Ін-т програм. систем, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 174 арк. – Додатки: арк. 148-174. – Бібліогр.: арк. 135-147
801096
  Юрачківський А.П. Метод відокремлення змінних у задачах математичної фізики : Hавчальний посiбник для студентiв пpиpодничих факультетiв / А.П. Юрачківський, В.О. Грязнова; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 142 с. – ISBN 966-594-059-7
801097
  Матвійчук А.В. Метод відтворення рейтингів цінних паперів та проведення скорингу акцій : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 105-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
801098
  Павленко А.І. Метод візуалізації графічних ліній у геометричній оптиці як інноваційна складова освітніх можливостей підготовки фахівців у вищій школі // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 90-94. – ISSN 2413-1571
801099
  Мухина В. Метод включенного наблюдения в этнопсихологии // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 147-163. – ISSN 2071-9788
801100
  Улітко А.Ф. Метод власних векторних функцій в задачі про зміщення жорсткого диску у пружному півпросторі // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 175-187
801101
  Юдин Геннадий Леонидович Метод внезапных возмущений в анализе процессов взаимодействия электронов с электромагнитным полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Юдин Геннадий Леонидович;. – М., 1978. – 22л.
801102
   Метод внешних аппроксимаций для вариационных неравенств / Л.М. Чабак, В.В. Дударь, В.В. Семенов, Я.И. Ведель // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 77-84. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The article deals with variational inequalities over the set of fixed points of a countable family of Fejer operators, which act in infinite-dimensional Hilbert space. An outer approximations scheme for solving of variational inequalities with strongly ...
801103
  Апанович В.Н. Метод внешних конечноэлементных аппроксимаций / Апанович В.Н. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 170, [1] с. – Библиогр.: с. 163-169
801104
  Агафонова Т.Л. Метод внешних форм и его применение в геометрии : учебное пособие / Т.Л. Агафонова, И.Р. Овсянникова ; МВ и ССОРСФСР, Ярославский гос. ун-т. – Ярославль, 1989. – 56 с.
801105
  Фиников С.П. Метод внешних форм Картана в дифференциальной геометрии / С.П. Фиников. – М.-Л. : ОГИЗ, 1948. – 432 с.
801106
   Метод внутреннего трения в металловедческих исследованиях : справочник. – Москва : Металлургия, 1991. – 247 с. – ISBN 5-229-00802-4
801107
  Штейнман О. Метод возмущений в аксиоматической теории поля : пер.с англ. / О. Штейнман. – Москва : Мир, 1974. – 134с.
801108
   Метод возмущений в задачах линейной матричной регрессии / А.Г. Наконечный, Г.И. Кудин, П.Н. Зинько, Т.П. Зинько // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: А.А. Чикрий, В.Ф. Губарев, Ю.П. Кондратенко [и др.]. – Киев, 2020. – № 1, январь - февраль. – С. 38-47. – ISSN 0572-2691
801109
  Гайцгори Владимир Григорьевич Метод возмущений в задачах оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Гайцгори Владимир Григорьевич; АН СССР. ВНИИ систем. исслед. – М., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
801110
   Метод возмущений в теории дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Родионов А. М,; Родионов А. М,; МГУ. – М., 1964. – 7л.
801111
  Павленко А.В. Метод возмущений в теории упругости анизотропного тела : Автореф. дис. ... док. физ-мат .наук : 01.02.04 / Павленко А.В. ; АН СССР, Ин-т проблем механики. – Москва, 1982. – 42 с.
801112
  Баранов Василий Алексеевич Метод возмущений для лучей в задачах распространения радиоврлн в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баранов Василий Алексеевич; АН СССР. – М., 1977. – 10л.
801113
  Владимирова Анна Ивановна Метод возмущений линейных операторов в задачах оптимизации, оценивания состояний и параметров систем управления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / Владимирова Анна Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
801114
  Владимирова Анна Ивановна Метод возмущений линейных операторов в задачах оптимизации, оценивания состояний и параметров систем управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Владимирова Анна Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 17л.
801115
  Владимирова А.И. Метод возмущений линейных операторов в задачах оптимизации, оценивания состояний и параметров систем управления : Дис... канд. физ-мат.наук: 05.13.02 / Владимирова А. И.; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1983. – 147л. – Бібліогр.:л.124-147
801116
  Гузь А.Н. Метод возмущения формы границы в механике сполшных сред / А.Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – Киев : Вища школа, 1989. – 351 с.
801117
  Вейнберг Б.П. Метод волн при преподавании физики в средней школе. – 18 с. – Отд. оттиск
801118
   Метод вольтамперометрії для визначення лікарських речовин / Л.О. Дубенська, М.Є. Блажеєвський, С.І. Плотиця, М.Я. Пилипець, О.М. Сарахман // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 2. – С. 61-75. – ISSN 1991-0290


  Огляд містить понад 140 літературних посилань у галузі вольтамперометрії як методу визначення лікарських речовин, серед них фармакопеї, монографії, оглядові статті та оригінальні роботи за період з 2010 року. Показано тенденції розвитку, переваги та ...
801119
   Метод восстановления изображения в цифровых системах видеоконтроля объектов / В.А. Хорошко, С.В. Ленков, В.И. Андреев, Н.Н. Браиловский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-18. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається метод відновлення зображень в умовах впливу завад у цифрових системах відеоконтроля, який заснований на розділенні складних зображень на прості фігури з послівуючим аналізом місцезнаходження окремих фігурур. Метод, який було ...
801120
  Черноморец Ю.П. Метод восточно-патристической теологии как науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 100-101. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
801121
  Типухин В.Н. Метод восхождения от абстрактного к конкретному в "Капитале" К. Маркса : Автореф... канд. филос.наук: / Типухин В. Н.; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. матер. – М., 1958. – 16л.
801122
  Некрасов Л.Н. Метод вращающегося дискового электрода с кольцом в электрохимической кинетике : Автореф... д-ра хим.наук: 074 / Некрасов Л.Н.; МГУ. Хим. фак. – М., 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
801123
  Лагуткин А.Н. Метод времен отсечки при анализе многочастотных систем с резкой нелинейностью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Лагуткин А.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
801124
   Метод временного блокирования зон роста при лечении деформаций нижних конечностей у детей (обзор литературы) / Н.А. Корж, С.А. Хмызов, А.И. Корольков, Д.В. Ершов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 114-121. – ISSN 0030-5987
801125
  Самсонов Владимир Михайлович Метод вспомагательного гомогенезирующего поля в квазитермодинамической теории границ раздела фаз : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Самсонов Владимир Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1980. – 16л.
801126
  Ломидзе Г.В. Метод вспомагательных источников в задачах дифракции на телах у границы раздела сред и рассеяния радиоимпульсов полупрозрачными решетками. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Ломидзе Г.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1988. – 14л.
801127
  Самсонов Владимир Михайлович Метод вспомогательного гомогенизируещего поля в квазитермодинамической теории границ раздела фаз : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Самсонов Владимир Михайлович; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1980. – 15л.
801128
  Товбин А. Метод вспомогательных подгрупп и его применение в теории групп подстановок. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Товбин А.;. – 32л. – Бібліогр.:л.32
801129
  Березин Ф.А. Метод вторичного квантования / Ф.Б. Березин. – Москва : Наука, 1965. – 235 с. – Библиогр.: с. 233-235
801130
  Березин Ф.А. Метод вторичного квантования / Ф.Б. Березин ; под ред. М.К. Поливанова. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1986. – 318 с. – Библиогр.: в конце глав
801131
  Кислюк М.Ж. Метод вторичных волн в задачах элетородинамики / М.Ж. Кислюк. – Л., 1970. – 152 с.
801132
  Тозони О.В. Метод вторичных источников в электроэлектронике / О.В. Тозони. – Москва : Энергия, 1975. – 296с.
801133
  Афанасьев А., Рождественский Д. Метод Вуда для нахождения закономерностей в спектрах / А. Афанасьев, Д. Рождественский. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный труд", 1913. – 10 с., 1 л. ил. : ил., 1 табл. – Отд. отт. Ж. Р. Ф.- Х. О. Физ. отд., том 45, вып. 6, 1913г.


  Авт.: Рождественский, Дмитрий Сергеевич (1876-1940)
801134
  Выходец Ю.С. Метод выбора продукта проекта использованием концепции бизнес-модели // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 36-42 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2222-8810
801135
  Миллер А.Д. Метод выделения и определения микроколичеств мышьяка в поверхностных отложениях и вмещающих породах / А.Д. Миллер, И.П. Вычужанина. – Ленинград : ОНТИ, 1960. – 11 с.
801136
  Трошков Г.А. Метод выделения особых точек потенциальных полей и возможности его применения при интерпретации магнитных и гравитационных аномалий : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Трошков Г.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 6л.
801137
  Ершов Р.Е. Метод высших гармоник в неразрушающем контроле / Р.Е. Ершов ; под ред. д. ф.-м. н. Р.Г. Хлебопроса ; : АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск, 1979. – 81с. – Библиогр.: с. 75-80
801138
  Гайдук В.И. Метод вычисления диэлектрической проницаемости молекулярных сред с помощью теоремы о комплексной мощности / В.И. Гайдук. – Москва : ИРЭ АН СССР, 1976. – 46 с.
801139
  Маричев О.И. Метод вычисления интегралов от специальных функций : Теория и табл. формул / О.И. Маричев. – Минск, 1978. – 310 с.
801140
  Басиладзе С.Г. Метод вычисления интегральной линейности аналоговых схем / С.Г. Басиладзе ; [ Сообщ. Объедин. ин-та ядерных исследований]. 13-8296. [Лаб. высоких энергий]. – Дубна : ОИЯИ, 1974. – 17 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 17 (9 назв.)
801141
  Филиппов Ю.Ф. Метод вычисления неопределенных интегралов, содержащих трансцендентные функции = The method of calculation of indefinite integrals, containing transcendental functions / Ю.Ф. Филиппов; Академия наук Украинской ССР;Ин-тут радиофизики и электроники. – Препринт № 86. – Харьков : ИРЭ АН УССР, 1977. – 44 с.
801142
  Стрелков Р.Б. Метод вычисления стандартной ошибки и доверительных интервалов средних арифметических величин с помощью таблицы / Р.Б. Стрелков. – Сухуми, 1966. – 41с.
801143
  Грошева Марина Валентиновна Метод гарантированной оценки точности в задаче определения ориентации ИСЗ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Грошева Марина Валентиновна ; МГУ. – Москва, 1976. – 8 с.
801144
   Метод гармонического линеаризации в проектировании нелинейных систем автоматического управления.. – М., 1970. – 568с.
801145
  Шваб А.В. Метод генерации турбулентности в расчетах сдвиговых течений / А.В. Шваб, В.А. Шваб. – Томск, 1986. – 110 с.
801146
  Донской М.В. Метод геометрических отношений в переборных задачах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Донской М.В.; АН СССР. Вычислительных центр. – Москва, 1974. – 8л.
801147
  Попова Г.С. Метод герменевтики и аутентичность текста культуры // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 217-223. – ISSN 1811-0916
801148
  Нгуен Танг Метод Гиббса в теории квантовых флуктуаций и броуновского движения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нгуен Танг; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1966. – 4л. – Бібліогр.:с.4
801149
  Магалинский В.Б. Метод Гиббса в теории флюктуаций и броуновского движения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магалинский В. Б.; МГУ. – М., 1960. – 7л.
801150
  Вевиоровская М.А. Метод гидравлических аналогий В.С. Лукьяноваи метод элекктрогидродинамических аналогий Н.Н. Павловского применительно к фильтрационным расчетам / М.А. Вевиоровская. – Москва, 1962. – 258с.
801151
  Меркулов И.П. Метод гипотез в истории научного познания / И.П. Меркулов. – Москва, 1984. – 188с.
801152
   Метод гипофизарных инекций и его роль в воспроизводстве рыбных запасов.. – Л., 1941. – 114с.
801153
  Грищук Р.В. Метод гібридного P-L - моделювання процесів нападу на інформацію // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 90-94
801154
  Каліон В.А. Метод гідродинаміки згладжених частинок в задачах про рух в"язкої рідини / В.А. Каліон, К.О. Семенович, М.В. Сорокін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуто використання методу гідродинаміки згладжених частинок (SPH) для розв"язання тестових модельних задач про розвиток течій Пуазейля та Куета, а також для розв"язання задачі про набігання хвилі на платформу. In the paper the smoothed ...
801155
  Рудик В.О. Метод гілок і меж для задачі прогнозування третинної структури молекули протеїну // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 163-164
801156
  Косминская И.П. Метод глубинного сейсмического зондирования земной коры и верхов мантии. Развитие основ метода / И.П. Косминская. – Москва, 1968. – 228с.
801157
  Кормушин В.А. Метод гомогенизации газово-жидких включений в минералах. / В.А. Кормушин. – Алма-Ата, 1982. – 72с.
801158
  Цирулис Т.Т. Метод градиентных линий для асимптотического представления контурных интегралов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 001 / Цирулис Т. Т.; Латв.ГУ. – Рига, 1968. – 6л.
801159
  Нохрин Д.Г. Метод гражданского судопроизводства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 89-99. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
801160
   Метод граничних елементів в задачах гідродинаміки та теплопровідності / Ю.В. Бразалук, О.Г. Гоман, Д.В. Євдокимов [та ін.]. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2019. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-225. – ISBN 978-966-981-188-2
801161
  Крашаниця Ю.О. Метод граничних інтегральних рівнянь у нелінійних задачах механіки рідини, газу та плазми : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Крашаниця Ю.О.; МО України. Харків. авіац. ін-тут ім. М.Є.Жуковського. – Харків, 1998. – 34 с.
801162
  Бахитна Г.П. Метод граничных вариаций в задачах о неналегающих областях / Г.П. Бахитна ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев : [ИМ], 1975. – 35 с. – Список лит.: с. 34 (8 назв.)
801163
   Метод граничных интегральных уравнений в задачах динамики упругих многосвязных тел.. – Алма-Ата, 1992. – 225с.
801164
   Метод граничных интегральных уравнений: Вычисл. аспекты и прил. в механике.. – Москва : Мир, 1978. – 210 с.
801165
  Яковлев А.Ф. Метод граничных сетей для представления и обработки географической информации в ЭВМ / А.Ф. Яковлев. – М., 1982. – 66с.
801166
  Угодчиков А.Г. Метод граничных элементов в механике деформируемого твердого тела / А.Г. Угодчиков, Н.М. Хуторянский. – Казань, 1986. – 295 с.
801167
  Безручко В.М. Метод графічних побудов у променевій оптиці : навч. посібник / В.М. Безручко, В.Ф. Коваленко, В.М. Стецюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISBN 966-594-914-4
801168
  Гольдштейн Б.Н. Метод графов в кинетике ферментативных реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Гольдштейн Б.Н.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
801169
  Ивахненко А.Г. Метод группового учета аргументов в задачах прогнозирования / А.Г. Ивахненко. – К, 1977. – 24с.
801170
  Хавинсон С.Я. Метод двойственности в экстремальных и аппроксимационных задачах теории функций. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Хавинсон С.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
801171
  Белянкин И.И. Метод двойственности на плоскости. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – 51 с., 1 л. черт.
801172
  Фихманас Ришардас Фердинандович Метод двусторонних оценок в теории дифракции на малых отверстиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Фихманас Ришардас Фердинандович; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капускаса. – Вильнюс, 1974. – 22л.
801173
  Фихманис Ришардас Фердинандович Метод двусторонних оценок в теории дифракции на малых отверстиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Фихманис Ришардас Фердинандович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
801174
  Сорокин С.Б. Метод двусторонних приближений в задачах на собственные значения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Сорокин С.Б.; АН СССР. СО, ВЦ. – Новосибирск, 1981. – 15л. – Бібліогр.:с.15
801175
  Озрин В.Д. Метод двухвременных температурных функций грина в теории нормальных фермы-систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Озрин В.Д. ; МГУ. – Москва, 1972. – 13 с.
801176
  Синдлер Ю.Б. Метод двухступенчатого статистического анализа и его приложение в технике / Ю.Б. Синдлер. – М., 1973. – 191с.
801177
  Завадский И.А. Метод декодирования помехоустойчивого кода переменной длины на основе конечных автоматов // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 3. – С. 16-24. – ISSN 0023-1274
801178
  Кудринський В.Ю. Метод декомпозиції й алгоритми розв"язування задачі планування випуску продукції / В.Ю. Кудринський, В.С. Остапчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 349-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено метод планування на основі принципу декомпозиції - редукції задачі планування випуску продукції в деталізованій номенклатурі до розв"язування відповідної координаційної задачі багатокритеріальної оптимізації.
801179
  Мелякова Ю.В. Метод деконструкции в наррации и интерпретации права // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 85-92. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "В статье обосновывается целесообразность отхода от дедуктивно-номологического повествования и объяснения права в сторону трансгрессии правовых смыслов и формирования метаправового пространства через нарративный дискурс. Теоретически обосновывается ...
801180
  Єрьомін М. Метод деконструкції у кіноматографі як спосіб використання м"якої сили в ідеологічній боротьбі в контексті міжнародних відносин на прикладі деяких фільмів періоду Другої світової війни та сьогодення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 186-187
801181
  Орусова О.В. Метод деловых игр и возможности его применения при преподавании в вузе курса " макроэкономика" // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 59-64. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ особенностей метода деловых игр, дано обоснование возможности его применения при преподавании курса " Макроэкономика".
801182
  Кривда О.В. Метод Дельфі як технологія прийняття господарських рішень / О.В. Кривда, О.В. Войтюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 257-263. – ISSN 2310-5534
801183
  Кривда О.В. Метод Дельфі як технологія прийняття господарських рішень / О.В. Кривда, О.В. Войтюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 257-263. – ISSN 2310-5534
801184
  Данильчук Д. Метод дерев залежностей у дослідженні синтаксису поетичної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено виникнення та розвиток одного з методів структурної лінгвістики - методу дерев залежностей. Увагу зосереджено на специфіці його застосування при аналізі поетичного синтаксису і запропоновано варіанти часткової модифікації методу задля ...
801185
  Кузьмін Олег Євгенович Метод детермінування видів корпоративної культури машинобудівних підприємств / Кузьмін Олег Євгенович, Бала Ольга Іванівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 31-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто основні підходи до визначення виду корпоративної культури підприємств. Розглянуто можливість їх застосування на прикладі машинобудівних підприємств Львівської області.. Запропоновано удосконалити типологію корпоративної культури із ...
801186
  Харибіна Н.М. Метод джигсоу на уроках української літератури. Актуальні освітні технології // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 7 (263). – С. 5-11
801187
  Гладковский И.П. Метод диагностики горячей плазмы путем анализа испускаемых плазмой атомных частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гладковский И.П.; АН СССР. – Л, 1966. – 14л.
801188
  Оганесян Е.В. Метод динамического тестирования в определении структуры знаний студентов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 9. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
801189
  Ластівка І.О. Метод динамічного програмування для систем диференціальних рівнянь на часових шкалах / І.О. Ластівка, О.Є. Лаврова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
801190
  Клименко І.А. Метод динамічної маршрутизації з підтримкою якості обслуговування в мобільних комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.13 / Ірина Анатолдіївна Клименко; МОН України; Нац. авіац. ін-т. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
801191
  Булигін В.С. Метод дискретних особливостей у задачі дифракції електромагнітної хвилі на ідеально провідній поверхні обертання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 97-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача дифракції електромагнітної хвилі на ідеально провідній поверхні обертання, розташованій в безмежному однорідному ізотропному середовищі. Задача зводиться до систем сингулярних і гіперсингулярних інтегральних рівнянь, які ...
801192
  Яровой Л. Метод дискретного вимірювання малих переміщень за допомогою лазерного віброметра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-58. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод безпосереднього вимірювання переміщень об"єктів, що коливаються, допплерівським віброметром, в якому взаємодіють три лазерні хвилі. Надано теоретичне обґрунтування методу і проведено експерименти, які показують його перспективність, ...
801193
  Арсанукаев З.З. Метод дискретных аппроксимаций гравитационного поля при оконтуривании перспективных разрезов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 158-169 : рис., табл. – Библиогр.: с. 168-169. – ISSN 0203-3100
801194
  Еремин Ю.А. Метод дискретных источников в задачах электромагнитной дифракции / Ю.А. Еремин, А.Г. Свешников. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 181 с.
801195
  Князихин Ю. Метод дискретных ординат решения уравнения переноса / Ю. Князихин, А. Маршак. – Таллин, 1987. – 159с.
801196
   Метод дискретных особенностей в задачах математической физики и его роль в развитии численного эксперимента на ЭВМ. – Х., 1987. – 202 с.
801197
  Бурачек В.Г. Метод дистанційного контролю об"єму шихти в шихтовому відсіку / В.Г. Бурачек, Т.М. Малік, В.П. Штенгєлов // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 16-20 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
801198
  Суслова Н.Н. Метод дисторсий в теории неоднородных тел с микроструктурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Суслова Н.Н.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
801199
  Гусинін А.В. Метод диференціальних перетворень для розв"язку нелінійних диференціальних рівнянь за допомогою поліномів Адоміана // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
801200
  Шокин Ю.И. Метод дифференциального приближения / Ю.И. Шокин. – Новосибирск, 1979. – 224с.
801201
  Шокин Ю.И. Метод дифференциального приближения. Применение к газовой динамике / Ю.И. Шокин, Н.Н. Яненко. – Новосибирск : Наука, 1985. – 364 с.
801202
  Шокин Ю.И. Метод дифференциального приближенияя: прим. к газовой динамике / Ю.И. Шокин, Н.Н. Яненко. – Новосибирск, 1985. – 365с.
801203
  Будинський Р.З. Метод діагностування бізнес-проектів підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 213-218 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
801204
   Метод діагностування прихованих відмов в інформаційній системі на основі застосування дворівневої системи забезпечення функціональної стійкості / В.В. Собчук, М.О. Коваль, А.П. Мусієнко, О.Й. Мацько // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (62). – С. 22-30. – ISSN 2412-4338
801205
  Проценко В.А. Метод діагностування цифрових радіоелектронних компонентів типових елементів заміни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 64-70
801206
  Мамедова Т.Е. Метод діаграм аргументації у концепції Дугласа Валтона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає метод побудови й застосування діаграм у різних структурах аргументації, запропонований Дугласом Валтоном. У статті наведені способи обґрунтування структури аргументації, а також різновиди перетворення, за допомогою яких будується ...
801207
  Кучеров И.Д. Метод длиноволновой люминесценции в исследованиях криминалиста / И.Д. Кучеров. – Минск, 1977. – 76с.
801208
  Дюкенджиев Е.Р. Метод для абилитации детей с церебральным параличом и спинномозговыми заболеваниями при использовании эволюционного робота // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 28-32. – ISSN 0030-5987
801209
  Панченко Т.В. Метод доведення властивостей програм в композиційно-номінативних мовах IPCL // Проблеми програмування : науковийжурнал / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008
801210
  Страшак А. Метод доминирующих операторов в теории самонастраивающихся систем автоматического управления / А. Страшак. – М, 1963. – 23с.
801211
  Познер А.Р. Метод дополнительности: проблема содержания и сферы действия. / А.Р. Познер. – Москва, 1981. – 200 с.
801212
  Бузько С.В. Метод допускового контролю змінних технологічних профілів провідникових кабельних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Бузько Світлана Василівна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
801213
  Кудін В.І. Метод допустимих базисних матриць // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 9
801214
  Стебловская Виктория Ромуальдовна Метод допустимых операторов в проблеме абсолютной непрерывности мер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Стебловская Виктория Ромуальдовна; Киевский политехнический ин-т. – Киев, 1990. – 97л. – Бібліогр.:л.94-97
801215
  Стебловская В.Р. Метод допустимых операторов в проблеме абсолютной непрерывности рем : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.05 / Стебловская В.Р.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
801216
  Вєтров О.П. Метод дослідження вольт-амперних характеристик нелінійних аргументів / О.П. Вєтров, Г.В. Кузнецов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 166-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описано модуляційний метод дослідження детального ходу вольт-амперної характеристики нелінійних елементів. Попередня амплітудна модуляція вимірювального гармонічного сигналу забезпечує вимірювання другої похідної струму по напрузі (напруги по струму) ...
801217
  П"ятецька О. Метод дослідження впливу температури дисипативного розігріву на показники сенсора при гармонійних термомеханічних коливаннях пластин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про вплив температури дисипативного розігріву на ефективність роботи сенсорів при вимушених гармонічних коливаннях пасивних пластин. Представлено основні співвідношення для дослідження впливу розмірів сенсора та температури ...
801218
  Алєксєєв О.М. Метод дослідження діелектричних властивостей рідких систем в широкому інтервалі температур / О.М. Алєксєєв, М.М. Лазаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 349-356. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована методика дослідження комплексної діелектричної проникливості рідких систем в широкому інтервалі температур, що включає релаксаційні процеси та фазові переходи першого роду.
801219
  Жмудський О.З. Метод дослідження й істинність електронної структури речовин // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
801220
  Інюшев Владислав Валерійович Метод дослідження надійності та ефективності захисних систем безпеки АЕС на етапі експлуатації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.14 / Інюшев В.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
801221
  Максименко С.Д. Метод дослідження особистості // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 411-427. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
801222
  Репецький С.П. Метод дослідження параметрів міжатомних кореляцій з застосуванням першопринципових електрон-іонних псевдопотенціалів Башлета-Хамана-Шлютера / С.П. Репецький, В.А. Макара, Е.В. Павлов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 349-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Пропоновано метод розрахунку міжатомної взаємодії для ковалентних кристалів з застосуванням нелокальних псевдопотенціалів Башлета-Хачана-Шлютера. Межатомний потенціал вважається складаючимся з двох компонент- притягування, обумовленпого взаємодією ...
801223
  Кисленко В.І. Метод дослідження поверхневих електромагнітних хвиль за допомогою внутрішньорезонаторної спектроскопії / В.І. Кисленко, В.М. Стецюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 249-253. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропоновано та реалізовано схему для внутрішньорезонаторного збудження поверхневих електромагнітних хвиль. Проведені досліди виявили більш високу чутливість та інформативність такого методу досліджень в порівнянні з класичними.
801224
  Михайлова Р.Д. Метод дослідження у мистецтвознавстві за роботами В.П. Петрова-Домонтовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
801225
  Яненко Н.Н. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики / Н.Н. Яненко. – Новосибирск, 1966. – 226 с.
801226
  Яненко Н.Н. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики. / Н.Н. Яненко. – Новосибирск, 1967. – 196 с.
801227
  Крамар О. Метод Дубілета // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 6 (638), 7-13.02.2020. – С. 12-15. – ISSN 1996-1561


  Чим небезпечна відмова від традиційного перепису населення і навіщо це потрібно чинній владі.
801228
  Раменская Я.П. Метод Е. Ольковой как дополнительный инструмент в соционической диагностике детей и подростков // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 24-40. – ISSN 2226-7549
801229
  Троян С.С. Метод Едварда Саїда: від орієнталізму до постколоніальних студій // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 9-16. – ISSN 2075-1451
801230
  Уліщенко В. Метод ейдетики в інтерсуб"єктному навчанні української літератури (практико-орієнтований аспект) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 33-38. – ISSN 0131-6788
801231
  Шило Віталій Васильович Метод екологічного аналізу газоочисних технологій та трансформації шкідливих речовин у атмосфері : Автореф... кандид. техн.наук: 05.23.03 / Шило Віталій Васильович; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – Харків, 1994. – 20л.
801232
  Князь С.В. Метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.Є. Федорчак // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 97-101. – ISSN 2221-755X
801233
  Костюченко В. Метод економічної доданої вартості як інструмент оцінки та аналізу діяльності холдингу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 19-23 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
801234
  Бородай І.С. Метод експедиційного обстеження тваринництва в системі методології зоотехнічної науки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 42-45. – ISSN 2076-1554


  Становлення методу експедиційного обстеження в тваринництві пов"язано з відомим ученим Університету Св. Володимира, академіком О.Ф. Міддендорфом.
801235
  Кошохова Н. Метод експерименту в матеріалах мас-медіа (па прикладі газети "Комсомольская правда") // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 209-210
801236
  Легких К.В. Метод експертних оцінок при вирішенні правових питань в кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 113-117.
801237
  Кравчук Д. Метод експертних оцінок: переваги та можливі шляхи застосування / прес-служба АМКУ // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 45-51
801238
  Івасишин Т.М. Метод емісійного спектрального аналізу вмісту хімічних елементів у волоссі людини / Т.М. Івасишин, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  Запропонований метод емісійного спектрального аналізу вмісту кальцію, фосфору, натрію і калію у волоссі людини при вживанні наркотичних речовин. Метод дає можливість оцінювати загальні патологічні зміни метаболізму при вживанні наркотиків і може бути ...
801239
  Дашевский Ю.А. Метод емкостного зондирования - нереализованая возможность стационарной геоэлектрики // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 128-131. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0203-3100
801240
  Гололобов Д.О. Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів та оптимізації багатовимірних стохастичних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Гололобов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 126 л. – Додатки: л. 126. – Бібліогр.: л. 117-125
801241
  Гололобов Д.О. Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів та оптимізації багатовимірних стохастичних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Гололобов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
801242
  Бермуханов Ш.Б. Метод естественного электрического поля : (физико-химические вопросы) / Ш.Б. Бермуханов ; АН КазССР, Ин-т геологических наук. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 116 с. : ил. – Библиогр.: с. 110-114
801243
  Шестопалов В.П. Метод задачи Римана - Гильберта в теории дифракции и распространения электромагнитных волн / В.П. Шестопалов. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1971. – 400с.
801244
  Хряпінський П.В. Метод заохочення у кримінальному законодавстві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 109-114. – (Правознавство ; Вип. 375)
801245
   Метод заряда с измерением магнитного поля при поисках и разведке рудных месторождений.. – Л., 1983. – 200с.
801246
  Бєлозьорова Я.А. Метод застосування вейвлет аналізу в задачах ідентифікації мовної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Бєлозьорова Яна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
801247
  Дергильова О.В. Метод застосування диференціальних моделей для обгрунтування рішень щодо забезпечення воєнної безпеки держави // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 121-127


  Пропонується алгоритм розрахунку оптимальних управлінь (плану дій) щодо забезпечення воєнної безпеки держави з використанням часткової математичної моделі. Алгоритм будується на основі системного підходу з використанням теорії ігор та теорії ...
801248
  Стоун Р. Метод затраты - выпуск и национальные счета / Р. Стоун. – 206. – Москва, 1966. – 622с.
801249
  Стоун Р. Метод затраты - выпуск и национальные счета. / Р. Стоун. – М., 1964. – 206с.
801250
  Дронюк І.М. Метод захисту зображень антисканерними сітками : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.М. Дронюк, М.А. Назаркевич // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 53-58 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
801251
  Бреславець Віталій Сергійович Метод захисту ліній зв"язку телекомунікаційних мереж від потужних імпульсних електромагнітних завад : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Бреславець В.С.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
801252
  Антоненко Н.С. Метод захисту приймальних трактів бортових радіотехнічних систем від впливу потужних електромагнітних випромінювань та практичні пристрої його реалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Антоненко Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
801253
  Шадхін В.Ю. Метод захисту програмних засобів від прихованого сканування в комп"ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Шадхін В. Ю. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр. :10 назв.
801254
   Метод захисту РЛС маловисотних цілей від відповідних імпульсних завад / О.М. Хомяков, В.П. Долгушин, О.В. Мірошниченко, В.Ю. Тимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-83. – Бібліогр.: С. 83. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано один з методів захисту РЛС маловисотних цілей (МВЦ) від діяння відповідних імпульсних завад (ВІЗ), по-становник яких прикриває МВЦ і має значно більший кут місця. It has been proposed one of the method of defense low-target radar from ...
801255
  Бабенко Ю.М. Метод збереження семантичної цілісності відеоресурсу в інфокомунікаційних системах // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (48). – С. 430-438. – ISSN 2075-0781
801256
  Колганова О.О. Метод зберігання та передачі графічної інформації у базах даних на основі сплайнового багатомасштабного розкладу : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Колганова О.О. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
801257
   Метод збільшення роздільної здатності зображень на основі штучних нейронних мереж / І.В. Ізонін, Р.О. Ткаченко, Д.Д. Пелешко, Д.А. Батюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 47-56 : рис.. табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
801258
  Яковлева Л.Н. Метод здравого смысла и его социальная миссия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-25. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
801259
  Бадьоріна Л.М. Метод змістовного аналізу текстових відповідей у системах тестування знань / Л.М. Бадьоріна, І.В. Замаруєва // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2011. – № 2 (47). – С. 96-100. – ISSN 1813-1166


  Запропоновано метод оцінювання ступеня опанування поняттєвого апарату для тих, хтонавчається, з певної навчальної дисципліни. Показано, що основою методу є автоматизація оброблення природномовних відповідей та їх зіставлення з еталонними зразками. In ...
801260
  Іванченко І.Г. Метод змішаного навчання (Blended Learning) на заняттях іноземної мови у закладах вищої освіти / І.Г. Іванченко, Т.П. Колесник // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 120-122
801261
  Максюта М.В. Метод знаходження ефективних зарядів у іонних та іонно-ковалентних кристалах на основі каналювання заряджених частинок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-62. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  У межах теорії каналювання заряджених частинок в кристалах розраховано електронні потенціали взаємодії в заряджених площинах іонних та іонно-ковалентних кристалів. Показано, що структури цих потенціалів суттєво залежать від величин ефективних зарядів ...
801262
  Сорокун А.Д. Метод зниження бітового об"єму відеознімків для підвищення якості відеосервісу з використанням інфокомунікаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Сорокун Антон Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
801263
  Макаренко А.О. Метод зниження кількості операцій цифрової обробки сигналів програмно-конфігурованих OFDM-систем 5 покоління для зниження пік-фактора і впливу імпульсних промислових завад // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 72-80. – ISSN 2412-4338
801264
  Куценко В.В. Метод зниження часу пошуку повітряних цілей зенітно-ракетним комплексом в умовах радіоелектронного подавлення на основі застосування пасивних радіотехнічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Куценко Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
801265
  Моргунов Э.И. Метод и автоматизированная установка для определения абсолютного выхода гамма-излучения из объемных образцов : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.16 / Моргунов Э.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 175 л. – Библиогр.: л. 160-175
801266
  Фесенко А.Г. Метод и алгоритмы наиплотнейшей решетчатой укладки плоских объектов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Фесенко А.Г.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1981. – 24л.
801267
  Шабадаш А.Н. Метод и аппаратура для анализа высокополимеров и смол с помощью ультрафиолетовых спектров поглощения паров : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Шабадаш А.Н. ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1959. – 12 с.
801268
  Полев Н.М. Метод и аппаратура для измерения концентраций ультравысокодисперсных аэрозолей дочерних продуктов эманаций : Автореф... канд. техн.наук: 05.260 / Полев Н.М.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
801269
   Метод и аппаратура для измерения напряженности электрических полей при геолого-геофизических исследованиях / В.Г. Баженов, Н.А. Якимчук, С.В. Грузин, И.С. Пидлисна // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 17-29


  Приведены краткий обзор и анализ основных методов измерения напряженности электрического поля.
801270
  Урусов С.А. Метод и аппаратура для определения поступления дочерних продуктов радона в органы дыхания при подземных горных работах : Автореф... канд. техн.наук: 05.260 / Урусов С.А.; Ин-т биофизики министерства здравоохранения СССР. – М., 1972. – 22л.
801271
  Пожаров А.В. Метод и аппаратура для определения электрофизических характеристик крови в низкочастотном диапазоне применительно к задаче медицинского контроля летного персонала : Автореф... канд. техн.наук: / Пожаров А.В.; Ленингр. ин-т авиац. приборостроения. – Л., 1967. – 20л.
801272
   Метод и мастерство. – Вологда : Вологодский гос. пед. ин-т
Вып. 2 : Зарубежная литература. – 1970. – 288 с.
801273
   Метод и мастерство.. – Вологда : Вологодский гос. пед. ин-т
Вып. 1. – 1970. – 360 с.
801274
   Метод и мастерство.. – Вологда
3. – 1971. – 284 с.
801275
  Милашев В.В. Метод и основания психологии. Учеб. пособие. / В.В. Милашев. – Владивосток, 1976. – 108с.
801276
  Орлов В.И. Метод и педагогическая технология // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 30-38. – ISSN 0869-561Х
801277
   Метод и поляриметрическая система локальной дифференциации патологий анизотропных биотканей / Р.У. Ровира, С.Е. Тужанский, С.Н. Савенков, С.В. Павлов, Е.И. Чунихина, И.С. Коломиец, А.С. Климов // Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Т. 12, № 3/4. – С. 113-120. – ISSN 2076-0612
801278
  Свиридов В.А. Метод и результаты исследования области интерференции кулоновского и ядерного рассеяний в упругом взаимодействии протонов с протонами в интервале энергий 2-10ГЭВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свиридов В. А.; ОИЯИ, Лабор. выс. энерг. – Дубна, 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
801279
  Быховский Б.Э. Метод и система Гегеля / Б.Э. Быховский. – Москва, 1941. – 68 с.
801280
  Гулиан К.И. Метод и система Гегеля / К.И. Гулиан. – М.
1. – 1962. – 445с.
801281
  Гулиан К.И. Метод и система Гегеля / К.И. Гулиан. – М.
2. – 1963. – 819с.
801282
  Агеенко Ирина Владимировна Метод и средства автоматизации исследования вычислительного процесса информационных систем в локальных вычислительных сетях : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Агеенко Ирина Владимировна; Гомельск. госуд. ун-тет им. Ф.Скорины. – Гомель, 1999. – 20л.
801283
  Осипенко А.Н. Метод и средства автоматизации построения моделей активных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.16 / Осипенко А.Н.; Гомель гос.ун-т. – Гомель, 1997. – 18л.
801284
  Литвинов В.А. Метод и средства высокоуровневой разработки моделей и генерации синтезируемых VHDL-описаний аппаратного обеспечения вычислительных систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.18 / Литвинов В.А.; Гомельск. гос. ун-т им. Ф.Скорины. – Гомель, 2002. – 20 с.
801285
  Галушко В.Н. Метод и средства имитационного моделирования динамики организации обслуживания пассажиропотоков городским транспортом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Галушко В.Н. ; Учреждение образования "Гомель. гос. ун-т им. Франциска Скорины". – Гомель, 2009. – 15 с. – Бібліогр.: 18 назв
801286
  Маслович С.Ф. Метод и средства имитационного моделирования многопроцессорных вычислительных систем и локальных вычислительных сетей : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.13. / Маслович С.Ф. ; Учреждение образования "Гомель. гос. ун-т им. Франциска Скорины". – Гомель, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
801287
  Федорцов Алексей Олегович Метод и средства моделирования аппаратно-программных микропроцессорских систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05.13.18 / Федорцов А. О.; Гомельский государ. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель, 2001. – 18 с.
801288
  Ассанович Борис Алиевич Метод и средства моделирования неравномерно-блочного кодирования текстовых сообщений при передаче по каналам с помехами : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.13.18 / Ассанович Б.А.; Учреждение образования "Гомельский госуд. ун-тет им.Ф.Скорины". – Гомель, 2002. – 19 с. – Библиогр.: 20 назв.
801289
  Загоскин Н.П. Метод и средства сравнительного изучения древнейшего обычного права славян вообще и русских в особенности / [Соч.] Николая Загоскина, прив.-доц. Имп. Казан. ун-та. – Казань : В унив. тип., 1877. – 52 с. – Библиогр. в примеч.
801290
  Хайсам В Метод и средства структурного анализа гетерогенных вычислительных сетей. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Хайсам В,; Нац.техн.ун-т Укр.КПИ. – К, 1995. – 16л.
801291
   Метод и стиль. – Ташкент, 1984. – 86 с.
801292
  Абаза Г.Б. Метод и стиль исторической прозы декабристов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Абаза Г.Б. ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 37 с.
801293
   Метод и стиль писателя.. – Владимир, 1976. – 138 с.
801294
  Бочкарев Юрий Александрович Метод и стиль поэзии революционного народничества периода тюрьмы, каторги и ссылки : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Бочкарев Юрий Александрович; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 26л.
801295
  Бочкарев Юрий Александрович Метод и стиль поэзии революционного народничества периода тюрьмы, каторги и ссылки : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Бочкарев Юрий Александрович; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 24л.
801296
  Курляндская Г.Б. Метод и стиль Тургенева-романиста. / Г.Б. Курляндская. – Тула, 1967. – 248с.
801297
  Дынин Б.С. Метод и теория / Б.С. Дынин. – Москва, 1968. – 32с.
801298
  Мах Э. Метод и цель научного изследования. Теория познания : Очерки по психологии исследования / Э. Мах; Под ред. Н.Ланге. – Москва, 1901. – 164с.
801299
  Рыбалова О.В. Метод идентификации бассейнов малых рек с низкой устойчивостью к антропогенной нагрузке // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 37-47 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1726-5428
801300
  Болдинский В.И. Метод избыточных координат и его приложение в динамике : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Болдинский В. И.; АН УзССР, Ин-т матем. и мех. – Ташкент, 1950. – 8 с.
801301
  Каменецкий Ю.А. Метод измерения высокочастотных транзисторов : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Каменецкий Ю.А. ; Военно-воздушная инженерная академия. – Москва, 1961. – 16 с.
801302
  Соколов В.М. Метод измерения диэлектрической проницаемости и важнейших элементов тензора магнитной проницаемости ферритов в диапазоне сантиметровых волн : Автореф... канд. техн.наук: 296 / Соколов В.М.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
801303
  Матевосян Э.М. Метод измерения импульсов заряженных частиц с помощью широкозазорной искровой камеры, помещенной в магнитное поле. 13-4470 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Матевосян Э.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
801304
  Конев Ю.М. Метод измерения комплексного модуля сдвига в области плавления молекулярных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Конев Ю.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 14л.
801305
  Истошин И.Ю. Метод измерения латентных переменных социологических объектов средствами теории распознавания образов. Доклад на VII междунар. социол. конгресс. Варна, сент. 1970 / И.Ю. Истошин. – Новосибирск, 1970. – 12с.
801306
  Братченко Г.Д. Метод измерения нелинейных искажений сложных сигналов / Г.Д. Братченко, В.В. Скачков, В.Б. Лубманенко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 30
801307
  Попов В.И. Метод измерения спектров линейных потерь энергии (ЛПЭ) гамма-нейтронного излучения с помощью низкоэффективных счетчиков Гейгера. : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Попов В.И.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 17л.
801308
  Пигальская Л.А. Метод измерения температуропроводности металлов при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пигальская Л.А.; МГУ. Физ. фак. – М., 1965. – 7л.
801309
  Пахомов Л.А. Метод измерения трех компонент вектора скорости ветра в свободной атмосфере на самолете : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пахомов Л.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1963. – 8л.
801310
   Метод изотопных индикаторов в научных исследованиях и в промышленном производстве.. – М., 1971. – 512с.
801311
  Казанин Ю.И. Метод изучения пликативных структур по асимметричным складкам / Ю.И. Казанин. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 84с.
801312
  Рахманинов И.И. Метод или способ Роберваля для проведения касательных к кривым линиям. – Отд.оттиск из Журнала элемент.мат-ки. – Киев : В Тип.Имераторского Ун-та Св.Владимира, 1885. – 22с. – Книга с автографом автора
801313
  Николенко Алексей Борисович Метод инвариантных преобразований и его приложения : Дис... канд. физико-мат.наук: 01.01.09 / Николенко Алексей Борисович; АН СССР, Сиб. отд. Иркутск. ВЦ. – Иркутск, 1986. – 96л. – Бібліогр.:л.89-96
801314
  Николаевнко А.Б. Метод инвариантных преобразований и его приложения : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.01.09 / Николаевнко А. Б.; КГУ. – К., 1987. – 13л.
801315
  Сибирский К.С. Метод инвариантов в качественной теории дифференциальных уравнений / К.С. Сибирский. – Кишинев, 1968. – 184 с.
801316
  Сибирский К.С. Метод инвариантов в качественной теории дифференциаьных уравнений. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 003 / Сибирский К.С.; АН БССР. Объед. совет ин-тов физики, матем. и вычислит. техники, физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.8-12
801317
  Шека В.И. Метод инвариантов в теории полупроводников : монография / В.И. Шека, Т.Л. Линник ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : Виниченко, 2017. – 431, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 429-. – Библиогр.: с. 413-427. – ISBN 978-966-2622-24-9
801318
  Менский М.Б. Метод индуцированных представлений: пространство-время и концепция частиц / М.Б. Менский. – Москва : Наука, 1976. – 288 с.
801319
  Балалкирев С.А. Метод инженера Ковалева в действии / С.А. Балалкирев. – Сталинград, 1952. – 80с.
801320
  Боголюбов Н.Н. Метод интегpальных многообpазий в нелинейной механике : Международный союз по теоретической и прикладной механике. Симпозиум по нелинейным колебаниям / H.H. Боголюбов, Ю.А. Митропольский. – Киев : Институт математики АН УССР, 1961. – 128 с.
801321
  Виноградов С.С. Метод интегрального преобразования Абеля в задачах теории потенциала и дифракции : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / Виноградов С.С.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1986. – 40 с.
801322
  Виноградов С.С. Метод интегрального преобразования Абеля в задачах теории потенциала и дифракции. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Виноградов С.С.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков., 1986. – 40л.
801323
  Захаров В.В. Метод интегрального сглаживания в многоэкстремальных и отохастических задачах : Автореф... канд. технич.наук: 05.255 / Захаров В.В.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1971. – 18л.
801324
  Гуров С.И. Метод интегральной аппроксимации булевых функций монотонными / С.И. Гуров. – Москва, 1988. – 19 с.
801325
   Метод интегральных многообразий в нелинейных дифференциальных уравнениях. – К., 1973. – 333 с.
801326
  Латипов Х.Р. Метод интегральных поверхостей для исследования поведения характеристик вокрестности состояния равновесия / Х.Р. Латипов. – Ташкент, 1980. – 94с.
801327
  Дыхта В.В. Метод интегральных преобразований в волновых задачах гидроакустики / В.В. Дыхта. – Киев : Наукова думка, 1981. – 285 с.
801328
  Бобков В В. Метод интегральных соотношений для уравнений и систем гиперболического типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бобков В.В; Объедин.совет ин-т.физики. – Минск, 1964. – 11л.
801329
  Лиходед И А. Метод интегральных уравнений в задчах о станционарных колебаниях платинок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лиходед А.И,; Моск.физ-техн.ин-т., 1967. – 11л.
801330
  Кочетков Н.Н. Метод интегральных уравнений Вольтерра в задачах на собственные значения со многими параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Кочетков Н.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
801331
  Мощинский Борис Владимирович Метод интегрирования в функциональных пространствах для квантовостатистических моделей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мощинский Борис Владимирович; Объедин. ин-т ядерных исслед. 17-11491. – Дубна, 1978. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
801332
   Метод интегрирования с помощью случайных чисел систем дифференциальных уравнений содержащих квадратуры по параметрам. – Москва, 1975. – 32 с.
801333
  Погосян Г.А. Метод интервью и достоверность социологической информации / Г.А. Погосян. – Ереван, 1985. – 142 с.
801334
  Васильева О.А. Метод интерполяции линейных операторов взадаче о множителях : Автореф... канд. физ.мат.наук: 010101 / Васильева О.А.; Воронежск. гос. ун-т. – Воронеж, 1973. – 8л.
801335
  Черняев А.В. Метод ионной имплантации в технологии приборов и интегральных схем на арсениде галлия / А.В. Черняев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 85 с.
801336
  Тюрнпу Х.А. Метод исследования абсолютной и безусловной суммируемости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Тюрнпу Х.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
801337
  Либерзон Марк Рахмильевич Метод исследования абсолютной устойчивости некоторых нестационарных нелинейных систем автоматического управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Либерзон Марк Рахмильевич; МГУ. – М., 1981. – 14л.
801338
  Скарченков К.З. Метод исследования антифрикционных свойств смазочных сред по трем критериям. : Автореф... канд.техн.наук: 162 / Скарченков К.З.; Киев.ин-т инж.гражд.авиации. – К, 1967. – 15л.
801339
  Веденеева Н.Е. Метод исследования глинистых минералов с помощью красителей : (спектрофотометрический анализ) / Н.Е. Веденеева, М.Ф. Викулова. – Львов, 1956. – 95с.
801340
  Боголюбов Н.Н. Метод исследования модельных гамильтонианов / Н.Н. Боголюбов, мл. – Москва : Наука, 1974. – 176 с.
801341
  Бобырь И.С. Метод исследования осесимметричной задачи теории упругости с помощью сеточного электроинтегратора и ЭЦВМ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бобырь И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 19 с.
801342
  Бобырь И.С. Метод исследования осесимметричной задачи теории упругости с помощью сеточного электроинтегратора и ЭЦВМ. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Бобырь И.С.;. – К., 1967. – 182л. – Бібліогр.:л.170-181
801343
  Москаленко В.А. Метод исследования плотностей электронных состояний сверхпроводящих сплавов / В.А. Москаленко. – Кишинев, 1974. – 148с.
801344
  Вагурин В.А. Метод исследования производительного труда в "Капитале" К. Маркса. : Автореф дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Вагурин В.А. ; МВ и ССО УССР. – Одесса, 1980. – 22 с.
801345
  Юдкин А.И. Метод исследования системы производственных отношений в "Капитале" К.Маркса / А.И. Юдкин. – Москва, 1985. – 150с.
801346
  Белоусов В.Д. Метод исследования форм связи производства и личного потребления в "Капитале" К. Маркса / В.Д. Белоусов. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1984. – 127 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
801347
  Смирнов И.К. Метод исследования экономического закона движения капитализма в "Капитале" К.Маркса / И.К. Смирнов. – Л., 1984. – 151с.
801348
  Келтуяла В.А. Метод истории литературы / В.А. Келтуяла. – Ленинград, 1928. – 256с.
801349
  Минашин В.Е. Метод источника в теплофизике ядерных реакторов / В.Е. Минашин, А.А. Шолохов. – Москва, 1985. – 100 с.
801350
  Белянков А.Я. Метод исчерпывания в вычислительной линейной алгебре / А.Я. Белянков. – Москва : ВЦ АН СССР, 1990. – 64 с. – Библиогр.: с. 61 (9 назв.). – (Сообщество по вычислительной математике / АН СССР, ВЦ)
801351
  Кошевой Н.Д. Метод итерационного планирования оптимальных по стоимостным и временным затратам экспериментов / Н.Д. Кошевой, Е.М. Костенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 44-48


  Запропоновано і досліджено метод ітераційного планування оптимальних за вартісними та часовими затратами експериментів. Ефективність запропонованого методу показана на прикладі дослідження процесу гальванічного міднення дроукованих плат
801352
   Метод і алгоритм знаходження оптимального плану цілерозподілу засобів протиповітряної оборони / С.М. Піскунов, Д.А. Купрієнко, А.Д. Мар’яш, А.Ф. Шевченко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (53). – С. 36-41. – ISSN 1997-9568
801353
  Галаненко Д.В. Метод і засіб акустико-емісійного контролю втоми матеріалів в умовах резонансного навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Галаненко Денис Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
801354
  Барабан С.В. Метод і засіб вхідного контролю структурно-чутливих параметрів некристалічних напівпровідників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барабан Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 31 назва
801355
  Юрченко Ю.Б. Метод і засоби багатоярусного апаратно-синхронізованого мажоритування бортових цифрових обчислювальних систем ракетно-космічної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Юрченко Юрій Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського ; "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
801356
  Мухамед Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Мухамед Ель-Амін Бабікер Мухамед; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
801357
  Мохаммад А.А. Аль-Рабабах Метод і засоби підтримки мобільності в об"еднаних комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Мохаммад А.А. Аль-Рабабах; НТУУ "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
801358
  Чабаненко М.В. Метод і когнітивні завдання "журналістики скріншота" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С.135-139


  У статті розглядається явище так званої "журналістики скріншота" в сучасних інтернет-виданнях. Проаналізовано жанровий спектр інтернетпублікацій, які супроводжуються скріншотами; виявлено, що це переважно замітки, іноді інформаційні огляди та ...
801359
  Овсяк О.В. Метод і математичне та програмне забезпечення системи ефективного опрацювання формул алгебри алгоритмів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Овсяк Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 44 назви
801360
  Ніколаєнко В. Метод і методейя: методологічні ілюзії в сучасній соціології / В. Ніколаєнко, Л. Ніколаєнко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 2, квітень - червень. – С. 130-142. – ISSN 1563-3713
801361
  Олійник О.В. Метод і методолгія економічного аналізу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 146-160. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
801362
  Онушко В.В. Метод і оптико-електронний засіб вимірювального контролю вологості природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Онушко Василь Володимирович ; М-во освіти і науки молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
801363
  Реут Д.Т. Метод і пристрій для вимірювання концентрації мікропланктону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Реут Дмитро Тагірович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
801364
  Мазуркевич О.Р. Метод і творчість / О.Р. Мазуркевич. – К, 1973. – 255с.
801365
   Метод ідентифікації віддалених абонентів на основі концепції "нульових знань" / В.Є. Мухін, Л. Захаріудакіс, О.Ю. Герасименко, М.С. Козерацький // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 53-60. – ISSN 2412-4338
801366
  Работягов А.В. Метод ідентифікації людини на основі індивідуального мовного коду : Автореф. дис. ... техн. наук: Спец. 05.13.23 / Андрій Валентинович Работягов; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
801367
  Філатова Дар"я В"ячеславівна Метод ідентифікації складного об"єкта керування за моделлю дисперсії агрегованої смінної : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Філатова Дар"я В"ячеславівна; Севастопольський держ. техн. ун-тет. – Севастополь, 2000. – 18л.
801368
  Бала Р.Д. Метод ідентифікування видів коучингу на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 221-225
801369
  Тесленко І.Ф. Метод інверсії / І.Ф. Тесленко. – 3-е вид., перероб. – К, 1976. – 70с.
801370
  Тесленко І.Ф. Метод інверсії та його застосування / І.Ф. Тесленко. – Київ, 1959. – 46 с.
801371
  Рома О.М. Метод індуктивного моделювання динаміки розвитку конфліктогенної ситуації / О.М. Рома, О.В. Дергільова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 193-197
801372
  Макаренко І.О. Метод інженерного прогнозування фінансових потоків підприємства в ринкових умовах // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 184-188
801373
  Похиленко І.С. Метод інституційних рекомендацій як один із методів господарського процесуального права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 103-107
801374
  Верес М.М. Метод інтегральних перетворень в задачах мінімаксного оцінювання параметрів рівнянь гіперболічного типу // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 64-66
801375
  Марценюк В.П. Метод інтегральних перетворень для лінійного рівняння із запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 243-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для знаходження загального розв"язку рівняння із запізненням використовується операційний метод. Розв"язок записано у вигляді суми рядів з використанням одиничної "запізню вальної" функції.
801376
  Васильєв О.М. Метод інтегральних рівнянь для бінарних рідин / О.М. Васильєв, О.В. Чалий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 435-440. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  З метою дослідження кореляційних властивостей бінарних рідких сумішей розглянуто систему інтегральних рівнянь Орнштейна-Церніке. Проаналізовано можливості застосування методу отримання послідовних ітерацій для кореляційних функцій бінарної системи.
801377
  Домарєв Д.В. Метод інформаційно-аналітичної підтримки управління інформаційною безпекою на основі структуризації оцінок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Домарєв Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
801378
  Ковальчук Ю.О. Метод інфразвукового захисту мовної інформації в приміщенні від можливого витоку оптико-електоронним технічним каналом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ковальчук Ю.О. ; Харків. нац. ун-т радіолектроніки. – Харків, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
801379
  Мельник Л.Г. Метод історії : (конспект лекцій) для студентів історичного факультету / Л.Г. Мельник. – Київ : Київський університет, 1994. – 15с.
801380
  Мельник Л.Г. Метод історії Володимира Антоновича / Л.Г. Мельник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 28-40. – (Історія ; вип. 33)


  Розкрито позицію В. Антоновича щодо загальних, методологічних принципів і підходів до вивчення історії та, зокрема, минулого українського народу; висвітлюється його методика історичного дослідження. Показана роль Антоновича у створенні національної ...
801381
  Жученко Олександр Сергійович Метод ітеративного декодування турбокодів зменшеної складності в телекомунікаційних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Жученко О.С.; Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
801382
  Восколович О.І. Метод ітеративної оцінки стану каналів зв"язку системи MIMO / О.І. Восколович, О.В. Кувшинов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод ітеративної оцінки стану каналів зв"язку систем MIMO. Застосування методу під час моделювання статистичних характеристик завадозахищеності засобів радіозв"язку з технологією MIMO та турбо кодами дозволяє зменшити похибку оцінки ...
801383
  Симонов П.В. Метод К. С. Станиславского и физиология эмоций / П.В. Симонов. – Москва, 1962. – 139с.
801384
  Федорченко А.М. Метод канонического усреднения в нелинейной механике : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Федорченко А.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Физ. фак-тет. – К., 1957. – 103л. – Бібліогр.:л.101-103
801385
  Харченко А.С. Метод картографічного зображення природних районів М.О. Сєверцова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 141-144. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
801386
  Коваленко Н. Метод категоріального аналізу у студентському педагогічному дослідженні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 197-209. – ISSN 2312-5993
801387
  Косолап А.И. Метод квадратичной регуляризации для решения систем нелинейных уравнений // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 44-50. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В работе рассматривается задача решения систем алгебраических и трансцендентных нелинейных уравнений. Эта задача преобразуется к поиску глобального минимума нелинейной функции. Предлагается новый метод квадратичной регуляризации для нахождения точки ...
801388
  Латтес Р. Метод квазиобращения и его приложения / Р. Латтес, Ж.Л. Лионс. – Москва : Мир, 1970. – 336 с.
801389
  Мигдал А.Б. Метод квазичастиц в теории ядра / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1967. – 159 с.
801390
  Бомба А.Я. Метод квазіконформних відображень моделювання нелінійних процесів витіснення у деформівних середовищах / А.Я. Бомба, С.В. Ярощак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 91-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розроблено алгоритм числового розв"язання обернених нелінійних модельних задач на квазіконформні відображення для моделі типу "нагнітальна та експлуатаційна свердловини" у горизонтальному схильному до суфозійних деформацій пласті, що автоматично ...
801391
   Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами / Т.Ю. Щеголева, Т.В. Паршикова, П.С. Красов, Н.В. Брюзгинова, Б.Р. Масюк, Е.А. Ружельник // Радиофизика и электроника : сборник научных трудов. Спецвыпуск / Институт радиофизики и электроники им. Усикова А.Я. НАН Украины. – Харьков, 2007. – Т. 12, № 2. – С. 435-438. – ISSN 1028-821Х
801392
  Пилипенко Лидия Ивановна Метод кейс-стади в развитии инновационно-предпринимательской компетентности студента / Пилипенко Лидия Ивановна, Чернова Ольга Анатольевна, Бердник Людмила Федоровна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
801393
  Єфімова Олена Метод кейс-стаді (case-study) як форма активного навчання слухачів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 12-13
801394
  Вітюк А.В. Метод кейсів у навчанні вищої математики / А.В. Вітюк, Н.В. Нужна // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 86-91. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
801395
  Ермолаев А.М. Метод Келдыша в квантовой кинетике : Учебное пособие / А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба; М-во образования и науки Украины; Харьковский нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ, 2005. – 60с. – На обложке.: К 200-летию Харьковского университета
801396
  Сидорова Н.М. Метод керованого онтологією застосування стилів програмування : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидорова Ніка Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 145, [2] арк. – Додатки: арк. 139-145, [2]. – Бібліогр.: арк. 5-7, 124-138 та в додатках: арк. 143-144
801397
  Сидорова Н.М. Метод керованого онтологією застосування стилів програмування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидорова Ніка Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
801398
  Сидоров Є.М. Метод керованої об"єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоров Є.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
801399
  Владимиров Ю.С. Метод кинематических пи-вариантов и дираковский канонический формализм теории поля / Ю.С. Владимиров, В.И. Антонов. – Киев, 1972. – 18 с.
801400
  Корчемкин М.А. Метод кинетических уравнинеий в теории переходных процессов в ядерном парамагнитном резонансе : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корчемкин М.А.; Казан. ГУ. – Казань, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
801401
  Щукин Е.И. Метод кинофикации в преподавании математики в средней школе на примере темы "Производная функция о данной функции" : Автореф... канд.пед.наук: / Щукин Е.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1967. – 26л.
801402
  Майданюк А. Метод кількісного визначення АТР в розчинах за допомогою флуоресцентного зонд / А. Майданюк, В. Пивоваренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано спосіб визначення концентрації АТР у водних розчинах за допомогою флуоресцентного зонду -3 гідрокси -4" -диметиламінофлавону. Fluorometric method for quantitative detection of ATP in woter solution was developed.
801403
  Гладких В.М. Метод класифікації цифрових зображень документів суворої звітності за колірним контентом // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 5 (111). – С. 36-38
801404
  Капитон В.П. Метод классификации в культурно-историческом контексте // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
801405
  Федоров Е.Е. Метод классификации вокальных звуков речи на основе саундлетов, искусственной нейронной сети и кластеризации // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 46-54 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2415-7902
801406
  Баранник В.В. Метод кластеризации блоков аэрофотоснимка в двухпризнаковом структурном пространстве в системе обработки информации / В.В. Баранник, А.П. Мусиенко, Д.Б. Жуйков // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; international ed. board: Y. Zorian, M. Karavay, R. Ubar [et al.]. – Харьков, 2016. – № 3 (74), июль - сентябрь. – С. 58-63. – ISSN 1563-0064
801407
  Заблодська І.В. Метод кластеризації в регіональному аналізі: прикладний аспект // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 247-253.
801408
  Бурляй І.В. Метод кластеризації спостережень в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бурляй Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 24 назви
801409
  Любич І.Й. Метод ключових ділянок при дослідженні грунтового покриву з використанням аерофотоматеріалів (на прикладі території Української РСР) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 107-114 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
801410
  Хохлов В.В. Метод ковариационной матрицы в анализе нерегулярных физико-биологических процессов / В.В. Хохлов, А.В.Якунов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 65-70. – ISSN 1023-2427
801411
  Демиденко В.С. Метод когерентного потенциала в маталловедении / В.С. Демиденко, А.П. Кальянов. – Томск, 1984. – 145 с.
801412
   Метод кодування бітового опису трансформант на базі незалежних кодових структур у технології управління інтенсивністю відеопотоку / В.В. Бараннік, Ю.М. Рябуха, В.В. Твердохліб, Ю.М. Бабенко, А.Д. Сорокун // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (43). – С. 295-299. – ISSN 2075-0781


  У статті приводиться загальний опис підходу до побудови кодового представлення фрагментів відеопотоку, а саме - трансформант ДКП. Таке кодове представлення являє собою певну сукупність кодограм окремих бітових площин трансформанти. У свою чергу, ...
801413
  Кривонос В.М. Метод кодування трансформованих зображень для підвищення продуктивності телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кривонос Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
801414
  Покатаєва Т. Метод колективної біографії у вивченні історії вищих навчальних закладів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 96-99. – ISSN 1728-9343


  Мета статті полягає в розгляді методологічних аспектів використання методів просопографії для вивчення історії недержавної вищої освіти.
801415
  Еханин Е.В. Метод количественного изучения тектогенеза платформенных структур 3 порядка по материалам сейсморазведки / Е.В. Еханин. – Новосибирск, 1961. – 31с.
801416
  Осадчий В.Д. Метод количественного определения азота, серы и галогенов в органических веществах. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Осадчий В.Д.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1970. – 20л.
801417
  Ермакова Е.А. Метод количественного определения аминокислот на полностью проявленных нигидрином хроматограммах. (Пищевая оценка зерновых и бобовых Узбекистана по их аминокислотному составу) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ермакова Е.А. ; Среднеазиатский политехн. ин-т. – Ташкент, 1958. – 14 с.
801418
  Финкин К.З. Метод количественного спектрального анализа некоторых руд, минералов и концентратов на основные компоненты : Автореф... канд. техн.наук: / Финкин К.З.; Магнитогор. горно-металлургич. ин-т им. Г.И.Носова. – Магнитогорск, 1958. – 14л.
801419
  Растригин Л.А. Метод коллективного познания / Л.А. Растригин, Р.Х. Эренштейн. – М, 1981. – 79с.
801420
  Блажиевский Л.Ф. Метод коллективных переменных в статистической теории равновесных заряженных частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Блажиевский Л.Ф. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 11 с. – Бібліогр.: с. 11
801421
   Метод кольорометрії в дослідженні кислотно-основних характеристик барвників рослинного походження / О.М. Чеботарьов, І.С. Єфімова, Н.А. Борисюк, Д.В. Снігур // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 207-213. – ISSN 1991-0290
801422
  Gupan V. Метод командно-рольової стратегічної гри як технологія розробки ефективної передвиборчої кампанії // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 26
801423
  Ильин С.С. Метод комбинирования операций в металлообработке / С.С. Ильин. – Москва, 1956. – 32с.
801424
  Дышлер И.Е. Метод комбинированного решения в задачах сопротивления материалов и прикладной теории упругости. : Автореф... Канд.техн.наук: / Дышлер И.Е.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1954. – 16л.
801425
  Гаврилко Ю.М. Метод комбинированного физико-химического определения молибдена, вольфрама, рения. (Электрохим. и фотоколориметрич. методы) : Автореф... канд. хим.наук: / Гаврилко Ю.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
801426
  Мазуров В.Д. Метод комитетов в задачах оптимизации и классификации / В.Д. Мазуров. – Москва : Наука, 1990. – 245 с.
801427
  Афанасьєва Олеся Юрій-Юстинівна Метод комп"ютерної візуалізації результатів експериментальних досліджень з використанням принципів когнітивної графіки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Афанасьєва О.Ю.; НАНУ. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
801428
  Чорнобородов М.П. Метод компенсації імпульсних завад для когерентно-імпульсних РЛС : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні пристрої / Чорнобородов М.П.; МОНУ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
801429
  Шинкарук О.М. Метод компенсаційної похибки вимірювання швидкості сейсмічної хвилі при визначенні місцеположення об"єкта пасивними засобами / О.М. Шинкарук, В.В. Зубарєв, М.І. Лисий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-26. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  На відміну від діючих методів визначення швидкості через її кореляцію з електропровідністю грунту, при застосуванні контрольного проходження та інших, у розробленому методі отримано аналітичні залежності істинної швидкості сейсмічної хвилі від ...
801430
   Метод компенсирующих нагрузок в задачах теории тонких пластинок и оболочек. – Харьков, 1992. – 90с.
801431
  Мушкин И.Г. Метод комплексного определения основных элементов фитоклимата : Автореф... Канд.техн.наук: / Мушкин И.Г.; Глав.упр.гидрометеорол.службы и Совете Мин.СССР. – Ленинград, 1962. – 14л.
801432
  Лісовенко С.А. Метод комплексного оцінювання конкурентноспроможності підприємства у виробництві високотехнологічної продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 157-163. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
801433
  Подольчак Н.Ю. Метод комплексного оцінювання рівня ризиків підприємств-лізингодавців / Н.Ю. Подольчак, І.Я. Кулиняк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 144-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
801434
  Егорова И В. Метод комплексного прогноза погоды на 10-дневные периоды / И В. Егорова. – Л., 1960. – 80с.
801435
  Левченко Олександр Вікторович Метод комплексної оцінки і прогнозування потужності викидів оксиду азоту із газотурбінних установок та зниження техногенного забруднення атмосфери : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Левченко О.В.; Мін-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
801436
  Звягинцева А.В. Метод комплексной оценки загрязнения атмосферного воздуха на основе определения вероятностей неблагоприятных событий / А.В. Звягинцева, Г.В. Аверин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 57-69 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
801437
  Поплавский И.В. Метод комплексных значений кулоновской константы связи в физике ядра / И.В. Поплавский. – Одесса, 1998. – 120 с.
801438
  Свекло В.А. Метод комплексных решений при исследовании динамических и статистических задач теории упругости анизотромного тела : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Свекло В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
801439
  Рудика Н.С. Метод компонентного аналізу в зіставних дослідженнях // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 74-76. – ISSN 1996-9872
801440
  Бойко Ю.П. Метод компресії зображень для їх швидкої обробки в режимі реального часу / Ю.П. Бойко, Р.В. Зюбіна // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 252-253
801441
  Лобачова І. Метод комунікативних завдань у сучасній практиці навчання англійської мови // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 91-96. – ISSN 2307-4914
801442
  Завадский В.Ю. Метод конечных разностей в волновых задачах акустики / В.Ю. Завадский. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
801443
  Деклу Ж. Метод конечных элементов / Ж. Деклу. – Москва : Мир, 1976. – 95 с.
801444
  Галлагер Р. Метод конечных элементов / Р. Галлагер. – Москва : Мир, 1984. – 428 с.
801445
  Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике / А.Б. Фадеев. – Москва : Недра, 1987. – 221с.
801446
  Ким Л.П. Метод конечных элементов в задачах аэроупругости одномерных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 045 / Ким Л.П. ; МГУ. – Москва, 1972. – 12 с.
801447
  Кандидов В.П. Метод конечных элементов в задачах динамики / В.П. Кандидов. – М., 1980. – 165 с.
801448
  Кочубей А.А. Метод конечных элементов в задачах тепломассопереноса / А.А. Кочубей, А.А. Рядко. – Днепропетровск, 1986. – 88 с.
801449
  Морозов Е.М. Метод конечных элементов в механике разрушения / Е.М. Морозов, Г.П. Никишков. – М., 1980. – 254с.
801450
  Кузин В.И. Метод конечных элементов в моделировании океанических процессов / В.И. Кузин. – Новосибирск, 1985. – 190с.
801451
   Метод конечных элементов в некоторых задачах численного анализа : Сборник научн. трудов. – Новосибирск, 1984. – 108с.
801452
  Самигулин Исхак Закиуллович Метод конечных элементов в применении к задачам теории фильтрации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Самигулин Исхак Закиуллович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1981. – 13л.
801453
   Метод конечных элементов в строительной механике.. – Горький, 1975. – 165с.
801454
  Зенкевич О.К. Метод конечных элементов в теории сооружений и в механике сплошных сред / О.К. Зенкевич, И. Чанг. – М., 1974. – 239с.
801455
  Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике : Пер. с англ. / О.Зенкевич; Под ред. Б.Е.Победри. – М. : Мир, 1975. – 541с.
801456
  Сильвестер П. Метод конечных элементов для радиоинженеров и инженеров-электриков / П. Сильвестер, Р. Феррари. – Москва : Мир, 1986. – 229 с.
801457
  Митчелл Э. Метод конечных элементов для уравнений с частными производными / Э. Митчелл, Р. Уэйт. – Москва : Мир, 1981. – 216с.
801458
  Сьярле Ф. Метод конечных элементов для эллиптических задач / Ф. Сьярле. – Москва : Мир, 1980. – 512 с.
801459
   Метод конечных элементов и САПР / Сабоннадьер, Жан-Клод, Кулон, Жан-Луи. – Москва : Мир, 1989. – 192с.
801460
  Амусин Б.З. Метод конечных элементов при решении задач горной геомеханики / Б.З. Амусин, А.Б. Фадеев. – Москва : Недра, 1975. – 143 с.
801461
   Метод конечных элементов.. – Киев : Вища школа, 1981. – 176 с.
801462
  Нгуен Тхи Фыонг Лоан Метод конкатенации для быстрого генерирования эргодических псевдослучайных процессов : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.01 / Нгуен Тхи Фыонг Лоан; Мин-во образов. Украины. КПИ. – К., 1994. – 16л.
801463
  Матвієнко О.В. Метод конкретних педагогічних ситуацій : Навчально-методичний посібник / О.В. Матвієнко; За ред.В.І.Бондаря. – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 300с. – ISBN 966-7015-42-4
801464
  Бігуняк Т.В. Метод конкурентних груп у викладанні патологічної фізіології / Т.В. Бігуняк, К.Є. Юріїв, О.О. Кулянда // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 22-24
801465
  Мазаев Владимир Метод конституционного права и конституционная экономика // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 2 (75). – С. 64-69. – ISSN 1812-7126


  Некоторые исследователи отмечают, что в конституционном праве отсутствует собственный метод правового регулирования, однако автор статьи указывает, что совокупность приемов конституционного воздействия отличается универсальностью и интегративностью. В ...
801466
  Мартыненко П.Ф. Метод конституционного регулирования внешней политики США // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 69-76. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
801467
  Приходько Х.В. Метод конституційного процесуального права України (конституційно-процесуальний метод): до постановки проблеми // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 2220-1394
801468
  Шмелев А.Г. Метод контекстной вставки как инструмент компьютеризированного контроля качества знаний / А.Г. Шмелев, Д.С. Портнова, Н.Н. Страхов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 133-147. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
801469
  Гвоздев А.А. Метод континуального интеграла в квантовой теории (современный вводный курс) : учеб. пособие / А.А. Гвоздев. – Ярославль : Издательство Ярославского университета, 1989. – 84с.
801470
  Вільчинський С.Й. Метод континуального інтегрування при отриманні низькочастотної асимптотики функцій Гріна для сильно взаємодіючої Бозе-системи / С.Й. Вільчинський, А.В. Чумаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 332-335. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено розв"язки кінетичних рівнянь для сильновзаємодіючої Бозе-системи, в акустичному наближенні, отримано елементи власноенергетичної матриці Е і проаналізовано рівняння для знаходження спектру елементарних збуджень в надплинному 4Не. Показано, що ...
801471
  Кобелев Л.Я. Метод континуальных интегралов в статистической физике. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 041 / Кобелев Л.Я.; АН СССР. Ин-тут физики металлов. – Свердловск, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
801472
  Куцевол О.М. Метод контролю вологості капілярно-пористих матеріалів з великим вмістом вільної вологи // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 24-27. – ISSN 1997-9266


  Запропоновано метод контролю вологості капілярно-пористих і сипких матеріалів, який відрізняється від існуючих відсутністю коефіцієнта пропорційності у виразі, що пов"язує вологість з інформативними параметрами, та незалежністю результатів від ...
801473
  Гонтар Ю.Г. Метод контролю струмових перевантажень в силових кабелях середньої напруги : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Гонтар Юлія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
801474
  Малик О.В. Метод контролю якості молока за електричними параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Малик Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв
801475
  Бойченко О.В. Метод контроля целесности даннх на основе CRM-истем / О.В. Бойченко, Е.С. Тупова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 64-69. – ISSN 2524-0056
801476
  Бруяцкий Е.В. Метод контрольного объема в компьютерной гидродинамике / Е.В. Бруяцкий, А.Г. Костин, Е.И. Никифорович ; [отв. ред. Е.И. Никифорович] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидромеханики. – Киев : Милениум, 2016. – 517, [3] с. : ил., табл. – Содерж., резюме англ. – Библиогр.: с. 483-506. – ISBN 978-988-9184
801477
  Левин М.П. Метод контрольной поверхности в пространственных вариационных задачах газовой динамики.. / М.П. Левин. – М., 1983. – 30с.
801478
   Метод контурной динамики в океанологических исследованиях: Сб. науч. тр.. – Владивосток, 1990. – 131с.
801479
  Неделин Анатолий Александрович Метод контурных интегралов в задаче распространения ультракоротких радиоволн в тропосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Неделин Анатолий Александрович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
801480
  Чернецкий В.А. Метод конформного склеивания в краевых задачах с обратным сдвигом карлемана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Чернецкий В.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
801481
  Белый Владимир Иванович Метод конформных инвариантов в теории приближения функций комплексного переменного : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Белый Владимир Иванович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
801482
  Шишловский А.А. Метод концентрационных оптических функций как физико-химический метод анализа при обратимых химических реакциях / А.А. Шишловский, 1954. – [2] с. – Отд. оттиск : Известия АН СССР, сер. физическая, № 6, 1954
801483
  Азарьян М.Б. Метод концентрированного рассева отравленных зерновых приманок с самолетов в борьбе с малым сусликом : Автореф... канд. с.-х.наук: / Азарьян М.Б.; Всесоюз. ордена Ленина акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1960. – 19л.
801484
  Смогоржевский А.С. Метод координат / А.С. Смогоржевский. – Москва, 1952. – 40с.
801485
  Смогоржевский О.С. Метод координат / О.С. Смогоржевский. – Киев, 1959. – 40 с.
801486
  Ядренко М.Й. Метод координат / М.Й. Ядренко. – К, 1968. – 24с.
801487
  Кованцов М.І. Метод координат / М.І. Кованцов. – Кова, 1970. – 27с.
801488
  Гельфанд И.М. Метод координат / И.М. Гельфанд. – 4-е, перераб. – Москва, 1971. – 87 с.
801489
  Дороговцев А.Я. Метод координат / А.Я. Дороговцев, М.Й. Ядренко. – Киев, 1972. – 95с.
801490
  Понтрягин Л.С. Метод координат : Знакомство с высшей математикой / Л.С. Понтрягин. – Москва : Наука, 1977. – 135 с.
801491
  Крестников С.Е. Метод координатных генеалогических коэффициентов точечных групп и его применение в теории спектров молекул и комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Крестников С.Е.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1985. – 22 с.
801492
  Булавін Л.А. Метод кореляції в фізичних дослідженнях. Ч. 1 / Л.А. Булавін, Г.Л. Канончук // Фізико-хімія конденсованих структурно-неоднорідних систем: Матеріали 3-ї Всеукр. наукової конф.
801493
  Булавін Л.А. Метод кореляцій в фізичних дослідженнях / Л.А. Булавін, Г.Л. Конончук // Вісник КУ. Сер. Фізика, 1999. – № 32
801494
   Метод коригування спектрів флуоресценції Са[верхній індекс 2+]-чутливих зондів / О.П. Ветров, О.М. Дячок, В.Л. Зима, Р.В. Ляховецьккй, І.В. Мельничук, Ю.В. Семенов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 7-10. – (Біологія ; Вип. 28)


  Запропоновано і реалізовано метод коригування спектрів флуоресценції Са[верхній індекс 2+]-чутливих зондів, який грунтується на автоматичному регулюванні тривалостей часових інтервалів інтегрування фотоструму відповідно до зміни інтенсивності ...
801495
  Удерман Э.Г. Метод корневого годографа в теории автоматических систем / Э.Г. Удерман. – М., 1972. – 448с.
801496
  Любчик М.А. Метод корректирующих функций в задачах оптимального синтеза силовых электромагнитных механизмов автоматики. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.05 / Любчик М.А.; Харьков. политехн. ин-т. – Х., 1976. – 56л.
801497
  Полянский Э.А. Метод коррекции решения параболического уравнения в неоднородном волноводе / Э.А. Полянский. – Москва : Наука, 1985. – 96с.
801498
  Горелкин В.Н. Метод корреляционных функций в плоско-симметричной задаче о двойных электрических слоях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горелкин В. Н.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1968. – 14л.
801499
  Уфимцев П.Я. Метод краевых волн в физической теории дифракции / П.Я. Уфимцев. – Москва : Советское радио, 1962. – 243 с.
801500
  Саутбеков С.С. Метод краевых источников в теории дифракции электромагнитных волн / С.С. Саутбеков; Министерство образования и науки Республики Казахстан; Институт математики. – Алматы : Fылым, 2001. – 178 с. – ISBN 9965-559-66-Х
801501
  Старушкевич А.В. Метод криміналістичного аналізу телефонних викликів і особливості його використання при розслідуванні злочинної діяльності у сфері наркобізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-47. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються проблеми використання методу криміналістичного аналізу телефонних викликів у розслідуванні злочинної діяльності у сфері наркобізнесу, наводяться: покроковий алгоритм застосування методу, зразки графічних схем для аналізу, особливості ...
801502
  Сідченко С.О. Метод криптосемантичного представлення зображень на основі плаваючої схеми системи поліадичного кодування в диференціальному базисі / С.О. Сідченко, Д.В. Бараннік // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 46-52. – ISSN 2075-0781


  "Наголошено про необхідність кодування (шифрування) даних відеоспостереження, у тому числі і в суспільних місцях, тому що ці данні можуть бути віднесені до персональних (конфіденційних) та можуть використовуватися у кримінальних розслідуваннях. ...
801503
  Тезин А.М. Метод критических ветвей в качественном исследовании дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Тезин А.М.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
801504
  Кириллов В.С. Метод критического пути и его применение в производстве. / В.С. Кириллов. – Куйбышев, 1965. – 32с.
801505
  Козлов М.В. Метод Кротова для задач оптимального керування матричним диференціальним рівнянням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 220-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обгрунтовано метод Кротова для задач оптимального керування матричним диференціальним рівнянням з інтегральним критерієм. Розв"язана задача оптимального керування рівнянням типу Ляпунова, побудований відповідний алгоритм. Ключові слова: метод Кротова, ...
801506
  Довгий Я.О. Метод круговых диаграмм и его практическое использоввание при расчетах отражательной способности многослойных тонкопленочных систем / Я.О. Довгий, Б.В. Мыкытюк; АН УССР, Физико-механический институт. – Львов, 1984. – 34с. – Препринт №81
801507
  Белоцерковский О.М. Метод крупных частиц в газовой динамике : вычисл. эксперимент. / О.М. Белоцерковский, Ю.М. Давыдов. – Москва : Наука, 1982. – 391 с. : ил. – Библиогр.: с. 372-389 (467 назв.)
801508
  Христенко Сергей Васильевич Метод кулоновских функций Грина в теории оптических свойств атомов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Христенко Сергей Васильевич; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – М., 1977. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
801509
  Чолій Я.В. Метод кумулянтів для розв"язання оберненого транспортного рівняння Больцмана / Я.В. Чолій, М.В. Макарець // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 26-27
801510
  Беляев В.И. Метод Лагранжа в кинетике облачных процессов / В.И. Беляев. – Ленинград : ГИНИЗ, 1964. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 115-118
801511
  Барбашов Б.М. Метод Лаппо-Данилевского в задачах теории поля со статическим нуклоном. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барбашов Б.М.; Объединеный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1962. – 6л.
801512
  Еругин Н.П. Метод Лаппо - Данилевского в теории линейных дифференциальных уравнений / Н.П. Еругин. – Л., 1956. – 108 с.
801513
  Коломієць С. Метод лексико-семантичного поля у дослідженні гендерної термінології / С. Коломієць, О. Клімова // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4. – С. 77-82. – ISSN 2617-5339
801514
  Юдович В.И. Метод линеаризации в гидродинамической теории устойчивости. / В.И. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1984. – 191с.
801515
  Пшеничный Б.Н. Метод линеаризации. / Б.Н. Пшеничный. – М., 1983. – 136с.
801516
  Протасов В.И. Метод линейных преобразований в теории линейных дифференциальных уравнений бесконечного порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Протасов В.И.; МВО. Ростов. н/Д гос. ун-т. – Таганрог, 1958. – 13л.
801517
  Шуляк В.С. Метод литья по гезифицируемым моделям из пенополистирола / В.С. Шуляк. – К, 1971. – 68с.
801518
  Бісікало О.В. Метод лінгвістичного аналізу україномовного комерційного контенту / О.В. Бісікало, В.А. Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 854. – С. 185-204. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
801519
  Волошин О.Ф. Метод лінійно-квадратичної локалізації розв"язків великорозмірних систем лінійних алгебраїчних рівнянь / О.Ф. Волошин, Н.Г. Сальнікова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується метод локалізації розв"язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності з допомогою гіперпаралелепіпедів і еліпсоїдів.
801520
  Данилевич-Товстюк Метод локализованных функций и давыдовское расщепление в спектрах одночастичных элементарных возбуждений / Данилевич-Товстюк, Д.М. Берча. – Киев : ИТФ АН УССР, 1980. – 23 с.
801521
   Метод локального прогнозирования оруденения с использованием ЭВМ (на примере Хапчерангинского рудного поля Центрального Забайкалья) : методы и результаты прикладных геохимических исследований / М.И. Толстой, Н.Н. Жуков, А.Ю. Серга, К.А. Лобанов, Е.И. Жебровская // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 9-16 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
801522
  Слюсарчук В.Ю. Метод локальної лінійної апроксимації в теорії нелінійних рівнянь : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : [НУВГП], 2011. – 342 с. : іл. – Бібліогр.: с. 323-336. – ISBN 978-966-327-172-9
801523
  Слепцов А Метод локальной коллокации и его применение к задачам гидродинамической устойчивости. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Слепцов А,Г.; Сиб.отдел.АН СССР.Вычисл.центр. – Новосибирск, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
801524
  Кудрявцева В.И. Метод локальных вариаций с направленным поиском при решении некоторых задач оптимизации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Кудрявцева В.И.; АН СССР. – Владивосток, 1973. – 35л.
801525
  Зубжицкий Ю.Н. Метод люминесцентной микроскопии в микробиологии, вирусологи и иммунологии / Ю.Н. Зубжицкий. – Л, 1964. – 152с.
801526
  Владимиров Н.П. Метод магнитотеллурического зондирования / Н.П. Владимиров. – Москва : Наука, 1979. – 176 с.
801527
  Халитова Н.А. Метод мажорант для аналитических операторов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Халитова Н.А.; Казан.ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Казань, 1959. – 10л.
801528
  Пахарева Н.А. Метод мажорантных областей в плоской и осесиметричной теории фильтрации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пахарева Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 6 с.
801529
  Пахарева Н.А. Метод мажорантных областей в плоской и осесимметричной теории фильтрации : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Пахарева Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра математической физики. – К., 1953. – 83л. – Бібліогр.:л.78-81
801530
   Метод мажорантных областей в теории фильтрации / И.И. Ляшко, И.М. Великоиваненко, В.И. Лаврик, Г.Е. Мистецкий; АН УССР, Ин-т математики. – Киев : Наук. думка, 1974. – 199с.
801531
  Сергієнко М.П. Метод мажоруючих мір в статистиці випадкових процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сергієнко Микола Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 125 л. – Бібліогр.: л. 116-125
801532
  Сергієнко М.П. Метод мажоруючих мір в статистиці випадкових процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сергієнко Микола Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
801533
  Смогоржевский О.С. Метод Майора в нарисній геометрії / О.С. Смогоржевский. – Львів, 1947. – 28 с.
801534
  Коробков В.И. Метод макроавторадиографии / В.И. Коробков. – М, 1967. – 183с.
801535
  Надточий И.И. Метод максимизации прибыли при ограниченности ресурсов на производство соков : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 211-224 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
801536
  Щеголев С.А. Метод малого параметра А. Пуанкаре в теории нелинейных колебаний : учеб.-метод. пособие / С.А. Щёголев ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. – Одесса : ОНУ, 2015. – 147, [1] с. – Библиогр.: с. 145. – ISBN 978-617-689-130-7
801537
  Пальцев Б.В. Метод малого параметра в граничных задачах для бигармонического уравнения и уравнения Озеена. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пальцев Б.В.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1967. – 12л.
801538
  Тагиев И.Г. Метод малого параметра в решении задач теории оболочек : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Тагиев И.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 10л.
801539
  Дзундза А.И. Метод малого параметра в стохастических системах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05. / Дзундза А.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1989. – 140л. – Бібліогр.:л.132-140
801540
  Дзундза А.И. Метод малого параметра в стохастических системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Дзундза А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
801541
  Дзундза А.И. Метод малого параметра в стохастических системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Дзундза А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
801542
  Гельман А.Е. Метод малого параметра. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гельман А.Е.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 8л.
801543
  Тузов Л.В. Метод малоуглового рассеяния рентгеновых лучей и его применение для исследования структуры металлов и сплавов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Тузов Л.В.; Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 30л.
801544
  Лунев В.В. Метод малых возмущений в задачах ламинарного пограничного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лунев В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1957. – 6л.
801545
  Борисов Николай Дмитриевич Метод малых колебаний в теории устойчивости горячей плазмы в замкнутых ловушках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Борисов Николай Дмитриевич ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1973. – 10 с.
801546
  Литошенко Л. Метод Маркса : (о книге Й. Цвайнерта "История экономической мысли в России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 98-122. – ISSN 0042-8736
801547
  Литошенко Л. Метод Маркса // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 98-122. – Бібліогр.: с. 99-101, 103-108, 110, 112-. – ISSN 0042-8736
801548
  Чуба І.В. Метод маршрутизації у гетерогенних комп"ютерних мережах на основі аналізу ієрархій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ют. системи та компоненти / І.В. Чуба ; НАУ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
801549
  Гюрджан В.А. Метод математического моделирования в политической экономии / В.А. Гюрджан. – Минск, 1976. – 110с.
801550
  Соминский И.С. Метод математической индукции / И.С. Соминский. – Москва-Ленинград, 1950. – 56 с.
801551
  Соминский И.С. Метод математической индукции / И.С. Соминский. – 3-е. – Москва, 1955. – 48 с.
801552
  Соминский И.С. Метод математической индукции / И.С. Соминский. – 7-е изд. – Москва, 1965. – 56 с.
801553
  Соминский И.С. Метод математической индукции / И.С. Соминский. – 8-е. – М., 1974. – 63 с.
801554
  Резуненко В.О. Метод математичного моделювання в меліоративній географії та рекреації / В.О. Резуненко, Ю.Ф. Кобченко, О.Ю. Кобченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 145-149 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
801555
  Сомінський І.С. Метод математичної індукції / І.С. Сомінський. – Київ, 1952. – 48 с.
801556
  Григорьев В.И. Метод матриц частных переходов и проблемы расходимостей в квантовой теории поля : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.02 / Григорьев В.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 18 с.
801557
  Местечкин М.М. Метод матрицы плотности в теории молекул / М.М. Местечкин. – Киев : Наукова думка, 1977. – 352 с.
801558
   Метод межорантных областей в теории фильтрации.. – Киев, 1974. – 200 с.
801559
  Щербина В.Ф. Метод межотраслевого баланса в анализе и программировании экономики развивающихся стран : Автореф... канд.экон.наук: 08.606 / Щербина В.Ф.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1970. – 19л.
801560
  Гайдай Олексадр Васильович Метод Мелера-Фока у контактних задачах теорії пружності для півпростору з круговими лініями розділу граничних умов : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Гайдай Олексадр Васильович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 136 л. – Бібліогр.: 128 - 136
801561
  Гайдай Олексадр Васильович Метод Мелера-Фока у контактних задачах теорії пружності для півпростору з круговими лініями розділу граничних умов : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук:01.02.04 / Гайдай О.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв.
801562
  Бродский А.И. Метод меченых атомов в химии / А.И. Бродский. – М, 1948. – 31с.
801563
  Татарский Н.Э. Метод меченых атомов и его роль в познании жизненных явлений / Н.Э. Татарский. – Л., 1957. – 55с.
801564
  Робинсон Э.А. Метод миграции в сейсморазведке / Э.А. Робинсон. – Москва : Недра, 1988. – 109с.
801565
  Френкель Михаил Абрамович Метод миграции электромагнитных полей при решении обратных задач геоэлектрики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Френкель Михаил Абрамович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1984. – 16л.
801566
  Копацкий Н.А. Метод микротвердости и его применение к исследованию поверхностных слоев твердых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Копацкий Н.А.; МВО СССР. Ленинградский институт точной механики и оптики. – Ленинград, 1951. – 7 с.
801567
  Корнилова Л.Е. Метод минимального потока для решения некоторых задач оптимального упорядочения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Корнилова Л.Е.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
801568
  Балк П.И. Метод минимизации риска для решения обратных задач гравиразведки при слабых предположениях о свойствах геологических помех / П.И. Балк, А.С. Долгаль // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 108-118 : рис., табл. – Библиогр.: с. 117-118. – ISSN 0203-3100
801569
   Метод мировоззрения и стиль в русской литературе ХІХ века. – М., 1988. – 130 с.
801570
  Кузьмина Р.П. Метод млого параметра в регулярно возмущенной задаче Коши / Р.П. Кузьмина. – М, 1991. – 83с.
801571
  Лімаренко П.В. Метод множення частоти фазоманіпульованих сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Лімаренко П.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
801572
  Сторчак О. Метод моделирования аналитических форм глагола английского языка в информационной сфере // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 22-26. – ISSN 1562-529Х
801573
  Калиновская А.Ю. Метод моделирования в переводе эллиптических предложений ( на материале немецких переводов пьес А.П. Чехова и А.В. Вампилова) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 96-102. – Список лит.: С. 102; 13 назв. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
801574
  Новик И.Б. Метод моделирования в современной науке. / И.Б. Новик, Н.М. Мамедов. – Москва, 1981. – 40с.
801575
   Метод моделирования и некоторые философские проблемы истории и методологии естествознания.. – Таллин, 1975. – 194 с.
801576
  Ревзин И.И. Метод моделирования и типология славянских языков. / И.И. Ревзин. – М., 1967. – 300с.
801577
  Гурский З.А. Метод моделирования псевдопотенциалов и некоторые атомные свойтва прстых металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Гурский З.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов., 1971. – 16л.
801578
  Мелещенко О.К. Метод моделювання в журналістикознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-21. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядається процес моделювання інформаційної системи періодичного видання. Розкриваються теоретичні й методологічні засади технології інформаційного моделювання.
801579
  Куліков К.В. Метод моделювання імпульсних та частотних характеристик III-нітридів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Куліков Костянтин Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
801580
  Ільїна О.В. Метод моделюючого навчання в комплексній психологічній підготовці ортопедагогів-реабілітологів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 7 (160). – С. 107-114. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
801581
  Безпалько Р.М. Метод модельного потенциала в теории многоэлектронного атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041. / Безпалько Р.М.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 19л.
801582
  Логачев Ю.А. Метод модельного потенциала для примесных центров в ионных кристаллах в приближении жесткой решетки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Логачев Ю.А.; ЛГУ. – Л, 1968. – 16л.
801583
   Метод молекулярного докінгу за участю SH2-доменів / В.В. Гурмач, О.М. Балинський, М.О. Платонов, П.О. Бориско, Ю.І. Прилуцький // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2012. – Т. 5, № 2. – С. 31-40. – ISSN 1995-5537


  Створення новітніх фармацевтичних препаратів для лікування хвороб, пов"язаних з порушеннями функціонування протеїнових комплексів, є важливою медико-соціальною проблемою, яка потребує комплексного підходу до її вирішення, зокрема врахування останніх ...
801584
  Максимов А.Ф. Метод молекулярного самосогласованного поля и проблема стабильности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Максимов А.Ф. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1973. – 16 с.
801585
  Базилевский М.В. Метод молекулярных орбит и реакционная способность органических молекул / М.В. Базилевский. – Москва : Химия, 1969. – 303 с.
801586
  Фудзинага С. Метод молекулярных орбиталей / С. Фудзинага. – М, 1983. – 461с.
801587
  Лейзеров Борис Абрамович Метод молекулярных орбиталей в квазирелятивистском приближении для молекул с тяжелыми элементами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Лейзеров Борис Абрамович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та катализа. – Новосибирск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20
801588
  Иваненко И.П. Метод моментов в каскадной теории. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иваненко И.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М,, 1955. – 11л.
801589
  Воробьев Ю.В. Метод моментов в прикладной математике. / Ю.В. Воробьев. – Москва : Госиздат физ.-мат. литературы, 1958. – 186с. – (Библиотека прикладного анализа и вычислительной математики)
801590
  Казаринов Николай Юрьевич Метод моментов в теории пучков заряженных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.13 / Казаринов Николай Юрьевич; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна. – 16л.
801591
  Сильд О.И. Метод моментов в теории спектров люминесценции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сильд О.И.; Тартуский гос.у н-т. – Тарту, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
801592
  Ребане Карл Карлович Метод моментов и колебательная структура спектров примесных кристаллов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Ребане Карл Карлович; АН БССР. Объедин. совет Ин-та физики, Ин-та математики и вычислит. техники. Отд. физики, твердого. – Тарту, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
801593
  Соболь И.М. Метод Монте-Карло / И.М. Соболь. – М : Наука, 1968. – 62с.
801594
  Соболь И.М. Метод Монте-Карло / И.М. Соболь. – М : Наука, 1978. – 64с.
801595
  Соболь И.М. Метод Монте-Карло / И.М. Соболь. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1985. – 79с.
801596
   Метод Монте-Карло в атмосферной оптике.. – Новосибирск, 1976. – 283с.
801597
  Ермаков С.М. Метод Монте-Карло в вычислительной математике : вводный курс / С.М. Ермаков ; [ред. О.М. Рощиненко]. – Санкт-Петербург ; Москва : Невский Диалект ; БИНОМ, 2009. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 188-192. – ISBN 978-5-7940-0140-2 ; 978-5-9963-0099-0
801598
  Бегалишвили Нодар Александрович Метод Монте-Карло в кинетической теории коагуляции облачных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Бегалишвили Нодар Александрович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
801599
  Хайруллин Р.Х. Метод Монте-Карло в поблеме собственных значений : Учебное пособие / Р.Х. Хайруллин. – Казань, 1989. – 116с.
801600
   Метод Монте-Карло в проблеме переноса излучений. – Москва : Атомиздат, 1967. – 256 с.
801601
  Афонин Метод Монте-Карло в рентгеноспектральном микроанализе / Афонин В.П., Лебедь В.И. ; отв. ред. Н.Ф. Лосев ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т геохимии им. А.П. Виноградова. – Новосибирск : Наука, 1989. – 109 с. : ил. – Библиогр.: с. 101-108 (162 назв.)
801602
  Реклайтис А.С. Метод Монте-Карло в физике полупроводников. / А.С. Реклайтис, Р.В. Мицкявичюс. – Москва : Знание, 1988. – 29с.
801603
  Расулов А.С. Метод Монте-Карло для решения нелинейных задач / А.С. Расулов. – Ташкент, 1992. – 104 с.
801604
  Спанье Дж Гелбард Э Метод Монте-Карло и задачи аереноса нейтронов / Дж Гелбард Э Спанье. – М, 1972. – 271с.
801605
  Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы / С.М. Ермаков. – Москва, 1971. – 327 с.
801606
  Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы / С.М. Ермаков. – Москва, 1975. – 471 с.
801607
  Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и формулы механических квадратур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ермаков С.М.; Леннгр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 11л.
801608
  Соболь И.М. Метод Монте-Кристо / И.М. Соболь. – изд. 2-е, испр. – М, 1972. – 64с.
801609
  Одрин В.М. Метод морфологического анализа технических систем / В.М. Одрин. – М., 1989. – 310с.
801610
  Лєнков С.В. Метод наближеного пошуку та ідентифікації фізичних осіб / С.В. Лєнков, В.М. Джулій, І.В. Муляр // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 104-114. – ISSN 2524-0056
801611
  Кашинская Л.В. Метод наблюдения в журналистике. / Л.В. Кашинская. – М., 1987. – 57с.
801612
  Никифоров А.Т. Метод наблюдения в социально-психологических исследованиях / А.Т. Никифоров, В.Е. Семенов. – Л, 1987. – 96с.
801613
  Волеваха І.Б. Метод навчального тренінгу у підготовці студентів-психологів до роботи у бізнес-організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 92-102. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 47). – ISSN 2072-4772
801614
   Метод надежностно-ориентированного проектирования систем "человек-машина".. – Минск, 1994. – 54с.
801615
  Морозова Т.В. Метод наименьшего спуска в теории статистического равновесия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозова Т.В.; КГУ. – К., 1956. – 13л.
801616
  Морозова Т.В. Метод наименьшего спуска в теории статистического равновесия / Т.В. Морозова. – Киев, 1957. – 40с.
801617
  Королев Ю.Г. Метод наименьших квадратов в социально-экономических исследованиях / Ю.Г. Королев. – М, 1980. – 112с.
801618
  Мордашев Владимир Михайлович Метод наименьших квадратов для приближения функции нескольких переменных суммами функций меньшего числа переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мордашев Владимир Михайлович; МГУ. Физ. фак. – М., 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
801619
  Перегудов В.Н. Метод наименьших квадратов и его применение в исследоаниях / В.Н. Перегудов. – М, 1965. – 340с.
801620
  Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений / Ю.В. Линник. – 2-е изд. доп. и испр. – М., 1962. – 349с.
801621
  Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математикостатистической теории обработки наблюдений / Ю.В. Линник. – Москва : Физматлит, 1958. – 333 с.
801622
  Мудров В.И. и Кушко В.Л. Метод наименьших модулей / В.И. и Кушко В.Л. Мудров. – Москва, 1971. – 61с.
801623
  Ласло Ц. Метод наискорейшего спуска для дифференциальных уравнений эллиптического типа : Автореф... канд. матем.наук: / Ласло Ц.; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 12л.
801624
  Чуйко С.М. Метод найменших квадратів в теорії некоректно поставлених крайових задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-53. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Для побудови наближеного псевдорозв"язку лінійної некоректно поставленої крайової задачі у системі звичайних диференціальних рівнянь у критичному випадку використано часткові суми узагальненого ряду Фур"є. We construct a new pseudosolution of ...
801625
  Фурчин Борис Юльевич Метод накрытий в теории представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Фурчин Борис Юльевич; КГУ. – К., 1987. – 14л.
801626
  Фурчин Борис Юльевич Метод накрытий в теории представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Фурчин Борис Юльевич; КГУ. – К., 1987. – 14л.
801627
  Фурчин Борис Юльевич Метод накрытий в теории представлений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01. / Фурчин Борис Юльевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 96л. – Бібліогр.:л.93-95
801628
  Монтессорі М. Метод наукової педагогіки : Початок у "Педагогічній думці" №2,3 // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 67-76
801629
  Монтесорі Марія Метод наукової педагогіки та практики в "Домах для дитини". – Київ : Державне видавництво, 1921. – 156с. : фот.. Монтесорі
801630
  Монтессорі М. Метод наукової педагогіки, застосований до дитячого виховання в "Будинках дитини" // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 80-93. – ISBN 978-966-222-967-7


  "М. Монтессорі розробила методику виховання дітей трудящих у «Будинку дитини» в інтересах панівних класів, що передбачає організацію життя дітей , сенсорне виховання їх, підготовку до праці, виховання дисциплінованості, релігійності. Особливе місце ...
801631
   Метод научного познания в истории философии: Сб.науч. тр.. – Ташкент, 1988. – 90с.
801632
   Метод научной педагогики Марии Монтессори. – Київ : Ділова Україна, 1993. – 132с. – ISBN 5-7707-2995-3
801633
  Карпов А.О. Метод научных исследований vs метод проектов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С.14-25. – ISSN 0869-561Х


  В работе дается краткое понятие о методе научных исследований, который составляет инновационный инструмент современной «педагогики знаний», представлено его отличие от традиционного метода проектов, который широко распространен сегодня в ...
801634
  Карпов А.О. Метод научных исследований как дидактический инструмент исследовательского образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 36-55. – ISSN 1609-4646


  В статье раскрыты основные идеи, сущность и генез метода научных исследований в дидактике исследовательского образования. Показано, что исследовательские поведение и отношение к истине не способны порождаться стандартизированным содержанием, ...
801635
  Эйлер Л. Метод нахождения кривых линий, обладающих свойствами максимума, либо минимума или решение изопериметрической задачи, взятой в самом широком смысле. / Л. Эйлер. – М.-Л., 1934. – 600с.
801636
  Бабаджанова Володя Григорьевич Метод начальных функций в теории изгиба и колебаний анизотропных плит : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Бабаджанова Володя Григорьевич ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 15л.
801637
  Агарев В.А. Метод начальных функций для двумерны краевых задач теории упругости : Автореф... канд. техннаук: / Агарев В.А.; Киевский политехн. ин-т. – К., 1962. – 16л.
801638
   Метод некогерентного рассеяния радиоволн. – Ленинград : Наука, 1979. – 187 с.
801639
  Скрипник Т.В. Метод некососиметричних [гамма]-матриць та нові інтегровні класичні і квантові системи : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Скрипник Тарас Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 53 назви
801640
  Козлов В.Н. Метод нелинейных операторов в автоматизированном проектировании динамических систем. / В.Н. Козлов. – Л., 1986. – 165с.
801641
  Жуков М.Н. Метод непараметричної класифікації для виділення колекторів та визначення характеру насичення за промислово-геофізичними даними / М.Н. Жуков, К.Л. Довженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про застосування методу непараметричної класифікації для оцінки колекторських властивостей та характеру насичення колекторів на одному з газоконденсатних покладів у Сумській області.
801642
  Жилинский Б.И. Метод неприводимых тензорных операторов в теории спектров молекул / Б.И. Жилинский; Макушкин Ю.С. – Новосибирск : Наука, 1987. – 230 с.
801643
  Кокова В.Е. Метод непропорционально-проточного культивирования парамеций. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Кокова В.Е.; АН СССР. – Л, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
801644
  Прозоркевич А.В. Метод неравновесного статистического оператора в релятивистской кинетике и гидродинамике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Прозоркевич А.В.; ВНИИ физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М,, 1981. – 16л.
801645
  Кругляк Ю.А. Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 2. Модельные транспортные задачи / Ю.А. Кругляк, Т.В. Крыжановская // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 201-209 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0899
801646
  Кругляк Ю.А. Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 3. Хюккелевская модель графена / Ю.А. Кругляк, Т.В. Крыжановская // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 121-127 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2311-0899
801647
  Калашников В.П. Метод неравномерного статистического оператора в теории горячих электронов (Препринт) / В.П. Калашников. – К., 1968. – 29с.
801648
  Джу Ронг Чоу Метод нечіткої кластерізації у виявленні споживчих переваг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 405-417 : табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
801649
  Куркин В.И. Метод нормальных волн в проблеме коротковолновой радиосвязи / В.И. Куркин, И.И. Орлов, В.Н. Попов. – Москва : Наука, 1981. – 122 с.
801650
  Шестопалов Ю.В. Метод нормальных волн в теории колебаний / Ю.В. Шестопалов. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 80с.
801651
  Маневич Л.И. Метод нормальных колебаний для существенно нелинейных систем / Л.И. Маневич, Ю.В. Михлин, В.Н. Пилипчук. – Москва : Наука, 1989. – 215 с.
801652
  Уткіна Н.В. Метод нульового бюджетування як інструмент контролю фінансових результатів діяльності підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 24-26 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
801653
  Бєлошенко М. Метод об"єднаних ітерацій та його використання для обчислення температури та гістини рівнів атомних ядер / М. Бєлошенко, О. Горбаченко, В. Плюйко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий алгоритм (метод об"єднаних ітерацій) для обчислення коренів нелінійних рівнянь, який дозволив значно скоротити час розрахунку температури ядра з рівняння термодинамічного стану. Проаналізовано зміну температури та густини piвнів ...
801654
  Коротков Б.В. Метод обгрунтування і структура системи метрологічного забезпечення ругіону в збройних силах України : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.15 / Коротков Б. В.; НАН України, ин-т електродинаміки. – Київ, 1997. – 17л.
801655
  Остапенко Ю. Метод обліку змінних витрат на підприємствах водного транспорту та його вплив на собівартість вантажних перевезень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 39-44 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
801656
  Тарасенко Г.П. Метод обліку щкідливих речовин від котлоагрегатів при спалюванні деревини / Г.П. Тарасенко, М.М. Тураш, В.В. Нечипорук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
801657
  Смирнов Борис Иванович Метод обобщенного подобия в задачах гидрогазодинамической теории смазки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Смирнов Борис Иванович ; Ленингр. политехн. ин-т. – Ленинград, 1980. – 28 с.
801658
  Золотов Н.Л. Метод обобщенного подобия в задачах свободной конвекции вблизи вертикальной стенки с произвольным распределением температуры или теплового потока на ее поверхности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Золотов Н.Л.; Ленинград. политехн. ин-тут им. М.И.Калинина. – Л., 1980. – л.
801659
  Фукс И.М. Метод обобщенной фнкции непределенности в задачах рассения волн на телахсложной формы шероховатых поверхностях / И.М. Фукс, Е.А. Штагер. – Харьков, 1977. – 41с.
801660
  Трохименко Я.К. Метод обобщенных чисел и анализ линейных цепей / Я.К. Трохименко. – Москва : Советское радио, 1972. – 312 с.
801661
  Наац И.Э. Метод обратной задачи в атмосферной оптике / И.Э. Наац. – Новосибирск : Наука, 1986. – 195 с.
801662
  Манаков Сергей Валентинович Метод обратной задачи рассеяния в применении к некоторым проблемам физики волн в нелинейных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Манаков Сергей Валентинович; АН СССР. Учен. совет Ин-та теорет. физики им. Л.Д.Ландау. – Черноголовка, 1974. – 12л.
801663
  Щепин Е.В. Метод обратных спектров в топологии биокомплектов : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.04 / Щепин Е.В.; АН СССР.Матем.ин-т. – Москва, 1979. – 20л.
801664
  Онанко А.П. Метод обробки амплітудної залежності внутрішнього тертя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 444-447. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується графічний метод обробки амплітудної залежності внутрішнього тертя складного п"єзоелектричного вібратора. Ключові слова: амплітудна залежність, внутрішнє тертя, деформація. The graphic method of treating of amplitude dependence of ...
801665
  Шохін Б.П. Метод обробки первинної радіолокаційної інформації з використанням вейвлет-перетворення / Б.П. Шохін, В.А. Шенгур, М.О. Андросенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 150-157


  Запропоновано застосувати обробку первинної радіолокаційної інформації на основі вейвлет-перетвореня відеосигналу з метою її стиснення, що зменшує вимоги до каналів зв’язку при її передачі, об’єми цифрових носіїв інформації, підвищує ...
801666
  Какушадзе-Мдинарадзе Метод обучения иностранному (английскому) языку детей школьного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Какушадзе-Мдинарадзе Н.Д.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 28л.
801667
  Бурдули М.Г. Метод обучения студентов иностранному языку / М.Г. Бурдули // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2006. – № 4. – С. 100-119.
801668
  Горбань М.Я. Метод обчислення всіх лінійних конструктивних елементів двохкомпонентного об"єктива типу R за заданими значеннями трьох перших сум Зейделя / М.Я. Горбань. – Окр. відб. з Вісника Київського ун-ту №3, 1960. Серія фізики та
1. – 1960. – С. 71-86
801669
   Метод обчислення семантичної близькості для слів природної мови / А.В. Анісімов, М.М. Глибовець, О.О. Марченко, В.К. Кисенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2011. – Т. 125 : Комп"ютерні науки


  Запропоновано метод обчислення семантичної близькості для слів природної мови.
801670
  Жукова Г.С. Метод общего анализа линейных сингулярно возмущенных уравнений и систем : Автореф... докт. физ. матнаук: 01.01.02 / Жукова Г. С.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1990. – 32л.
801671
  Савелов Р.П. Метод общей глубинной точки в сейсморазведке МОВ / Р.П. Савелов. – Пермь, 1982. – 100с.
801672
   Метод объективного анализа стресс-факторов в студенческой среде высшей школы / Г.Г. Аракелов, В.В. Аршинова, Г.Е. Жданова, С. Тарлыкова // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 139-147. – (Гуманитарные науки ; № 5). – ISSN 2076-4685
801673
  Гельфанд И.М. Метод оврагов в задачах рентгеноструктурного анализа / И.М. Гельфанд. – М., 1966. – с.
801674
  Тарасов В.А. Метод огибающей в статистической теории антенн : Автореф... канд. техн.наук: 290 / Тарасов В.А.; Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1969. – 34л.
801675
  Грюнберг Николай Метод огня и тарана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 70-77 : фото, рис.
801676
  Русин А.Д. Метод одновременной регистрации давления и спектра взрыва и его применение к изучению равновесий между боросодержащими продуктами сгорания.. : Автореф... канд. хим.наук: / Русин А.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1964. – 10л.
801677
  Кишман-Лаванова Метод окрестностей при исследовании параметрического пространства в применении к обратным задачам гравиметрии // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 167-174 : Рис. – Бібліогр.: с. 173-174. – ISSN 0203-3100
801678
  Гірник А.М. Метод Он-лайн фокус груп / А.М. Гірник, Д.А. Гірник // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
801679
  Гунчин-иш А. Метод оперативного поиска геоэлектрических неоднородностей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Гунчин-иш А.; АН СССР. – М, 1980. – 17л.
801680
  Гиль М.И. Метод операторных функций в теории дифференциальных уравнений / М.И. Гиль. – Москва : Наука, 1990. – 154 с.
801681
  Никифоровия Г.В. Метод описания процессов молекулярной диффузии в кристаллических полимерах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никифоровия Г. В.; АН БССР, Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
801682
   Метод опису течії та визначення реологічних констант в"язкопластичних нафтоматеріалів / В.В. Копитков, В.П. Селькин, С.В. Сосновский, В.Ф. Королович, К.О. Мороз, Л.Ю. Пошивайло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 317-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропонована модель в"язкопластичного середовища, що описує його реологічні властивості. Модель враховує наявність межі текучості і нелінійну залежність в"язкості середовища. It is presented the method for describing rheological properties ...
801683
  Клетченков И.И. Метод определения адгезии и исследование адгезионных свойств кремнийорганических покрытий. : Автореф... канд. техн.наук: / Клетченков И.И.; Киев. политехн. ин-тут. – К., 1959. – 11л.
801684
  Ивановская К.П. Метод определения внешнего гравитационного поля Земли по движению резонансных спутников и его точность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Ивановская К.П.; АН СССР. Глав. астрономич. обсерватория. – Л., 1972. – 8л.
801685
  Емельяненко Г.А. Метод определения кинематических параметров заряженных частиц в пузырьковых камерах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Емельяненко Г.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 11-6076. Лаб. вычислит. техники и автоматизации. – Дубна, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
801686
  Вит Р. Метод определения корней амплитуды пион-нуклонного рассеяния вперед / Р. Вит. – Дубна, 1983. – 9 с.
801687
  Булавин Л.А. Метод определения критических параметров // Физика жидкого состояния, 1980. – №8


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
801688
  Черный Г.Ф. Метод определения магнитного поля, основанный на выстраивании спинов атомов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Черный Г.Ф. ; АН УССР , Глав. астрономич. обсерватория. – Киев, 1981. – 14 с.
801689
  Крашанина Ю.А. Метод определения нелинейных аэродинамических характеристик механизированного крыла : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Крашанина Ю.А.; МВ и ССО СССР. Харьков. авиац. инст. – Харьков, 1975. – 157л. – Бібліогр.:л.153-157
801690
  Крашаница Ю.А. Метод определения нелинейных аэродинамических характеристик механизированного крыла. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Крашаница Ю.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 24л.
801691
  Кисловский Л.Д. Метод определения оптических характеристик изотропных сред с сильными полосами поглощения (метод "резонансной оружности") : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кисловский Л.Д.; Гос. оптический ин-т, 1960. – 14л.
801692
  Текучева И.А. Метод определения оптических характеристик тонкослойных покрытий и применение его к исследованию окиснотитановых аморфных пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Текучева И.А.; Моск. ин-т стали и сплавов. – М., 1966. – 21л.
801693
  Элуашвили М.Г. Метод определения особых решений в задачах оптимального управления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001.003 / Элуашвили М.Г.; АН Груз.ССР.Тбил.матем.ин-т. – Тбилиси, 1972. – 17л.
801694
  Аль Атум Мохаммад Фаиз Ахмад Метод определения параметров компетентности как управленческой категории для проектов высокой степени мягкости на основе функции присутствия // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 115-127 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2222-8810
801695
  Притула Д.А. Метод определения продолжительности подготовки новых горизонтов / Д.А. Притула, А.В. Шейко, О.В. Московский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 60-70 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
801696
  Дин С. Метод определения расходов промышленной фирмы на научно-исследовательскую работу / С. Дин, 1962. – 23с.
801697
  Годлин М.М. Метод определения солонцеватости почвы / М.М. Годлин, 1933. – С. 476-482
801698
  Тихонов Михаил Егорович Метод определения стоимости поддержания горных выработок с металлической крепью / Тихонов Михаил Егорович. – Москва : Углетехиздат, 1955. – 43с.
801699
  Лысова А.М. Метод опредления концентрации раствора электролита в пористых электродах. : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Лысова А.М.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 18л.
801700
  Боровська Т.М. Метод оптимального агрегування в оптимізаційних задачах : монографія / Т.М. Боровська, І.С. Колесник, В.А. Северілов ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 229 с. – ISBN 978-966-641-285-3
801701
  Ветчинкин С.И. Метод оптимального выбора волновых функций и построения оптимальных операторов при расчетах атомов и молекул. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ветчинкин С.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 9л.
801702
  Лавренюк А.Н. Метод оптимизации вычислений с использованием GPU в гетерогенных кластерах и в грид-сети / А.Н. Лавренюк, Н.С. Лавренюк // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 138-148. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
801703
  Федотов В.Н. Метод оптимизации потоков информации в управлении произвоством. / В.Н. Федотов. – М., 1970. – 64с.
801704
  Стахів П.Г. Метод оптимізації побудови дискретних динамічних моделей для задачі екологічного моніторингу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / П.Г. Стахів, І.П. Струбицька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 260-265. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
801705
  Ахмед Метод оптимізації розподілення потоків в комп"ютерних мережах з технологією MPLS : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ахмед А.М. Шарадка; Нац. техн. ун-т "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
801706
  Яременко М.І. Метод оптимізації структури капіталу Модільяні-Міллера та його вдосконалення // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 225-236. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
801707
  Соловйов О.В. Метод оптимізації функціонування VoIP мережі на основі вибору маршруту голосового виклику : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Соловйов Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
801708
  Бойко Д.О. Метод оптимізації цифрових систем передачі за критерієм мінімуму ймовірності помилки передачі при обмеженні на пікову потужність і впливі процесу синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бойко Денис Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
801709
  Шишловський О.А. Метод оптичних концентраційних функцій при структурному аналізі розчинів електролітів / О.А. Шишловський. – Київ : КУ, 1955. – [17] с. – Окр. відбиток : Фізичний збірник № 8, 1955
801710
  Валуйська О.О. Метод опуклого продовження для моделювання задач оптимізаціі геометичного проектування. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.05.02 / Валуйська О.О.; НАН Укр.Ін-т проблем машинобуд. – Харків, 1996. – 23л.
801711
  Щепочкина И.М. Метод орбит в задачах ограничения и индукцирования для разрешимых групп ЛИ : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Щепочкина И.М.; МГУ. – Москва, 1980. – л.
801712
  Голод П.І. Метод орбіт в теорії нелінійних інтегровних гамільтонових систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. : 01.04.02 - теоретична фізика / Голод П.І. ; НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 29 назв.
801713
   Метод ориентационного усреднения в механике материалов.. – Рига, 1989. – 188с.
801714
  Померанцев Владимир Назарович Метод ортогонального проектирования в теории рассеяния и теории прямых ядерных реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Померанцев Владимир Назарович; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
801715
  Гудович Ирина Семеновна Метод ортогонального расширения в граничных задачах для переопределенных систем дифференциальных уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Гудович Ирина Семеновна; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 12л.
801716
  Майборода Р.Є. Метод ортогональної регресії для спостережень із суміші / Р.Є. Майборода, Г.В. Навара, О.В. Сугакова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 152-167. – ISSN 0868-6904


  A generalization of orthogonal regression estimators is considered for estimation of simple regression coefficients in the error-in-variables model with observations from a mixture with varying concentrations. Consistency and asymptotic normality of ...
801717
  Ананов Г.Д. Метод ортогональных проекций в задачах механики / Ананов Г.Д. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1948. – 176 с. – Библиогр.: с. 175-176
801718
  Хенкин Марк Зусманович Метод ослабления ограничений в математическом программировании и смежные вопросы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хенкин Марк Зусманович; ЛГУ. – Л., 1980. – 18л.
801719
  Морозов В.И. Метод осреднения в вопросах устойчивости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозов В.И.; ЛГУ. – Л., 1954. – 8л.
801720
  Соколов Ю.Д. Метод осреднения функциональных поправок / Ю.Д. Соколов. – К., 1967. – 336с.
801721
  Мадорский В.М. Метод осреднения функциональных поправок и другие методы решения нелинейных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мадорский В.М.; Объед. уч. сов. Ин-тов физ. матем. и физ. тверд. тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
801722
  Дукельский М. Метод остатка Шрейнемакерса в применении к изучению химических систем из трех компонент / М. Дукельский. – Киев : Тип. С.Г. Слюсаревского, 1911. – [4], 96, [3] с. : черт.
801723
  Бакурова А.В. Метод оценивания уникальности турпродукта / А.В. Бакурова, А.В. Диденко, Е.Ю. Попова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – С. 73-78. – ISSN 2222-4459


  В статье предложен метод оценки уникальности туристического продукта на основе двух факторов: уникальность базового туристического объекта по территориальному признаку и важность уникальности туристического объекта для вида туризма. Определены уровни ...
801724
  Викулов В.А. Метод оценки и оптимизации риска в логистической цепи производственного предприятия / В.А. Викулов, А.Г. Бутрин // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 28-36 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
801725
  Крамской Сергей Александрович Метод оценки компетенций ролевого состава специалистов для комплектации IT-компании с использованием нечеткой логики // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 81-89 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2219-5300
801726
   Метод оценки нефте- и газоматеринского потенциала седиментитов. – М., 1982. – 246с.
801727
   Метод оценки перспектив нефтегазоносности. – М., 1979. – 333с.
801728
  Риекстыньш Я.П. Метод оценки плодово-ягоных вин : Автореф... канд. биол.наук: / Риекстыньш Я. П.; АН Латв.ССР, Ин-т микробиол. – Рига, 1953. – 25л.
801729
  Калиновский А.К. Метод оценки радиоактивного загрязнения грунтов локальной зоны объекта "Укрытие" и промплощадки ЧАЭС с использованием гамма-каротажа / А.К. Калиновский, А.И. и др. Малюк // Проблеми Чорнобиля : науково-технічний збірник НАНУ / Міжгалузевий науково-технічний центр "Укриття". – Чорнобиль, 2001. – Вип. 8. – С.21-34. – ISBN 966-02-1678-5


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
801730
  Имянитов И.М. Метод оценки экономической эффективности метеорологических мероприятий и его приложения / И.М. Имянитов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 39с.
801731
  Махкамов Ш.Г. Метод оценки эффективности информационной системы / Ш.Г. Махкамов. – Ташкент, 1991. – 102с.
801732
  Ткаченко Р.О. Метод оцінки відгуків пацієнтів медичних закладів з використанням нечіткої логіки / Р.О. Ткаченко, О.С. Ковалишин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 81-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
801733
   Метод оцінки довговічності за зношуванням деталей п"ятникових вузлів / А.С. Шульга, С.І. Адамчук, І.В. Бельмас, О.А. Шульга, С.В. Павелко, Т.В. Парфьонова // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 69-73. – ISSN 2519-2884
801734
  Гнатюк С.Є. Метод оцінки доступності систем зв"язку / С.Є. Гнатюк, М.Ю. Яковлев // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 27-28
801735
  Пендерецький О.В. Метод оцінки екологічного стану грунту з використанням Fuzzy-технологій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 207-215 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
801736
  Шапран Ю.Є. Метод оцінки ефективності контролю технічного стану радіоелектронних систем морського транспорту при експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Шапран Юлія Євгенівна ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
801737
  Ковальчук К.Ф. Метод оцінки інвестиційної привабливості інноваційних проектів з урахуванням галузевих особливостей / К.Ф. Ковальчук, О.В. Сорокіна // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 82-88
801738
  Гельман В.М. Метод оцінки ключових показників ефективності в управлінні кадровим ресурсом підприємства: науково-методичні засади // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 7-11. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
801739
  Паламарчук С.В. Метод оцінки надійності підприємств-виробників ОВТ / С.В. Паламарчук, Л.Г. Троцько // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 92-98
801740
  Соколик М. Метод оцінки розподілу доходів і витрат між домашніми господарствами України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 306-312. – ISSN 1993-0259
801741
  Хлевна Ю.Л. Метод оцінки та управління впливами на формування конкретизованої методології управління проектами // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 82-89. – (Серія: Технічні науки ; № 2). – ISSN 2306-4412
801742
  Попов В.М. Метод оцінки теплового потоку, що випромінюється поверхнею обертання як факелом полум"я : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Попов В.М.; МО і НУ, КНУ буд. і архіт. – Київ, 2002. – 18 с.
801743
  Скулиш М.А. Метод оцінки якості обслуговування інформаційних потоків в мультисервісних мережах зв"язку : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Скулиш М.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв.
801744
  Коваленко Т.В. Метод оцінки якості сегментації цифрових зображень в системах аерокосмічного моніторингу // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 2924. – ISSN 1998-7005
801745
  Устінова І.І. Метод оціночно-балансуючих сигнатур у прийнятті містобудівних програм сталого розвитку // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 413-419 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
801746
  Берник Олена Валеріївна Метод оцінювальної функції у моделюванні кривих та поверхонь другого порядку : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:01.05.02 / Берник О.В.; Вінницький державний технічний університет. – Вінниця, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
801747
  Сафронов О.В. Метод оцінювання зміни тиску місцевого надзвукового потоку на профілі аеродинамічної поверхні керування при виникненні трансзвукового флатера / О.В. Сафронов, Б.Й. Семон, О.М. Неділько // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 2618-1614


  "У статті для оцінки характеристик аеродинамічних профілів надзвукових літаків на трансзвукових швидкостях польоту пропонується метод, який базується на сумісному аналізу рівнянь Бернуллі для стислого газу і закономірностей зміни параметрів ...
801748
  Жежуха В.Й. Метод оцінювання імпортного потенціалу суб"єктів господарювання / В.Й. Жежуха, Ю.Н. Шпак // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 25-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
801749
  Невойт Я.В. Метод оцінювання стану захищеності інформаційних ресурсів на основі дослідження джерел загроз інформаційній безпеці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Невойт Яніна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
801750
  Порохня В.М. Метод оцінювання структури конкурентних переваг управлінського персоналу / В.М. Порохня, І.С. Ладунка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 183-185. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
801751
  Дроздова Т.В. Метод оцінювання якості ієрархічних систем з використанням апарату нечітких множин : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Дроздова Тетяна Василівна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 44 назви
801752
  Щербак Н. Метод оцінювання якості тестових завдань // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 109-116. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розроблено метод оцінювання якості тестових завдань, оснований на експертних оцінюваннях показників якості тестового завдання. Отримано результати моделювання нейронної мережі для розв"язання задачі класифікації тестових завдань з оцінювання якості. ...
801753
  Гавриш В.К. Метод палеоструктурно-геологического анализа / В.К. Гавриш. – К., 1965. – 142с.
801754
  Воронов В.К. Метод парамагнитных добавок в спектроскопии ЯМР / В.К. Воронов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 168 с. – ISBN 5-02-028713-X
801755
  Тарханов Н.Н. Метод параметрикса в теории дифференциальных комплексов / Н.Н. Тарханов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 245 с.
801756
  Євлаш Д.В. Метод параметричного синтезу в задачах проектування мультисервісної мережі NGN : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Євлаш Д.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
801757
  Дэвид Г.А. Метод парных сравнений / Г.А. Дэвид. – Москва : Наука, 1978. – 144 с.
801758
  Уфлянд Я.С. Метод парных уравнений в задачах математической физики / Я.С. Уфлянд. – Л., 1977. – 220 с.
801759
  Шкорбатов А.Г. Метод парциальных волновых функций и структура временного интервала между последовательными квантовыми переходами / А.Г. Шкорбатов; Ин-т исследования и развития сложных систем. – Харьков : Факт, 2006. – 64с. – ISBN 966-637-520-6
801760
  Коновалов М.Г. Метод перебора в адаптивном управлении случайными процессами с дискретным временем / М.Г. Коновалов. – М., 1989. – 24с.
801761
  Федорюк М.В. Метод перевала / М.В. Федорюк. – М., 1977. – 368 с.
801762
  Наріманова О.В. Метод перевірки цілісності цифрового сигналу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Наріманова О.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
801763
   Метод переменного естественного электрического поля : Методическое руководство. – Ленинград : Недра, 1973. – 127с.
801764
  Багина О.Л. Метод переосаждения в вопросе о происхождении естественой остаточной намагниченности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Багина О.Л. ; МГУ. – Москва, 1968. – 15 с.
801765
   Метод переходных процессов. – Москва, 1973. – 56с. : Ил. – Библиогр.: с.55. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика)
801766
   Метод переходных процессов при изучении геологических сред с магнитной вязкостю / Н.О. Кожевников, Е.Ю. Антонов, Г.Г. Матасова, Я.К. Камнев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 137-149 : рис., табл. – Библиогр.: с. 148-149. – ISSN 0203-3100
801767
  Каменецкий Ф.М. Метод переходных процессов. / Ф.М. Каменецкий. – М., 1962. – 48с.
801768
  Жук О.Г. Метод підвищення енергетичної ефективності засобів радіозв"язку з OFDM // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 37-40


  У роботі розглядається задача підвищення завадостійкості засобів радіозв"язку при передачі сигналів по багатопроменевим каналам. Пропонується метод перетворення сигналів в системі радіозв "язку з OFDM, який дозволяє покращити енергетичну ефективність ...
801769
  Долгушин В.П. Метод підвищення ефективності (пропускної спроможності) систем пеленгації джерел АШП на основі просторово-кореляційного алгоритму обробки сигналів / В.П. Долгушин, О.В. Горшколепов, О.В. Мірошниченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 56-63


  Розглядається й кількісно аналізується запропонований раніше за участю авторів метод підвищення пропускної спроможності (можливості надійної пеленгації) великої кількості постановників в зоні пеленгаційних каналів РЛС за рахунок застосування ...
801770
  Долгушин В.П. Метод підвищення ефективності (пропускної спроможності) систем пеленгації джерел АШП на основі просторово-кореляційного алгоритму обробки сигналів / В.П. Долгушин, В.Б. Горшколєпов, О.В. Мірошниченко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
801771
  Лєнков С.В. Метод підвищення ефективності видачі результату пошуку в інформаційному середовищі / С.В. Лєнков, В.М. Джулій, І.А. Романовська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 120-127. – ISSN 2524-0056
801772
  Бахтіяров Д.І. Метод підвищення ефективності використання радіотехнічних пристроїв моніторингу електромагнітної обстановки в урбанізованих середовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Бахтіяров Денис Ілшатович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
801773
  Зоріло В.В. Метод підвищення ефективності виявлення порушення цілісності цифрового зображення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Зоріло Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
801774
  Сиропятов О.А. Метод підвищення ефективності вузлів телекомунікацій на основі моніторингу трафіку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Сиропятов Олександр Арсенійович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
801775
  Бобок І.І. Метод підвищення ефективності детектування вкладення конфіденційної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бобок Іван Ігорович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
801776
  Сандлер А.К. Метод підвищення ефективності діагностування технічного стану суднових газотурбінних установок на основі волоконно-оптичних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Сандлер Альберт Кирилович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
801777
  Дронюк І.М. Метод підвищення ефективності захисту документів з використанням АТЕВ-функцій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.М. Дронюк, М.А. Назаркевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 174-183 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
801778
  Соловйова О.І. Метод підвищення ефективності медичної діагностики на основі комп"ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Соловйова Ольга Ігорівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
801779
  Очкуренко О.В. Метод підвищення ефективності систем селекції рухомих цілей шдяхом кокрекції спектрів прийнятих сигналів : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 05.12.17 - тадіотех. та телевізійні системи / Очкуренко О.В. ; МОНУ ; Харьк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
801780
  Сидоренко Р.Г. Метод підвищення завадостійкості радіометричних систем землеогляду на основі придушення зосереджених завад у радіометрі при підвищенні чутливості за рахунок накопичення та декореляції шумів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05. 12. 17 / Сидоренко Р. Г.; Мін-во освіти і науки України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського. "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2007. – 18с. – Бібл.: 7 назв
801781
  Лаптєв О.А. Метод підвищення завадостійкості системи виявлення, розпізнавання і локалізації цифрових сигналів в інформаційних системах / О.А. Лаптєв, В.В. Собчук, В.А. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 66. – С. 90-104. – ISSN 2524-0056
801782
  Шинкарук О.М. Метод підвищення когерентності обробки сигналів в імпульсних радіолокаційних системах / О.М. Шинкарук, І.І. Чесановський, Д.О. Левчунець // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 73-80. – ISSN 2524-0056
801783
  Босько В.В. Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління маршрутизацією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. / Босько В.В. ; Укр. державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
801784
  Рачинський Костянтин Олександрович Метод підвищення перешкодозахищеності радіотехнічних систем управління космічними апаратами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Рачинський К.О.; МОН України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
801785
  Валуйський С.В. Метод підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж з управлінням положенням телекомунікаційних аероплатформ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Валуйський Станіслав Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
801786
  Новіков В.І. Метод підвищення пропускної здатності мобільних безпроводових сенсорних мереж на основі використання телекомунікаційних аероплатформ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Новіков Валерій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 35 назв
801787
   Метод підвищення пропускної спроможності систем пеленгації джерел активних шумових перешкод на основі просторово-кореляційного алгоритму обробки сигналів / О.В. Мірошніченко, В.М. Гап"юк, В.О. Савран, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 57-62


  Розглядається й кількісно аналізується запропонований раніше за участю авторів метод підвищення пропускної спроможності (можливості надійної пеленгації великої кількості постановників у зоні пеленгаційних каналів РЛС за рахунок застосування ...
801788
  Нікішин В.В. Метод підвищення точності вимірювання параметрів двофазних водяних потоків з використанням системи технічного зору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Нікішин Володимир Володимирович ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
801789
  Козелков С.В. Метод підвищення точності наведення антенних пристроїв радіотехнічного комплексу управління космічними апаратами / С.В. Козелков, Н.В. Коршун // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 91-97. – ISSN 2412-4338
801790
  Нечипорук В.В. Метод підвищення точності систем діагностики технічного обладнання на основі стаціонаризації вимірювальної інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.16 / Нечипорук В.В.; МОіНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
801791
  Бєсєдіна С.В. Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на основі структурно-блочних кодів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.05. - комп"ютерні системи та компоненти / Бєсєдіна С.В. ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
801792
  Федотова-Півень Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на основі суміщеного виконання операцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Федотова-Півень Ірина Миколаївна ; М-во освіти і нвуки, молоді та спорту України ; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
801793
  Бабенко В.Г. Метод підвищення швидкодії систем захисту інформації на основі використання спеціалізованих логічних функцій : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бабенко В.Г. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
801794
  Янсон Я.В. Метод підвищення якості відновлених мовних сигналів безпроводових телекомунікаційних систем на основі диференційованого захисту кадру мови : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец. 05.12.13-Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій / Янсонс Я.В.; М-во освіти і науки України ; Нац.аерокосмічний ун-т ім.М,Є. Жуковського; "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008. – 20с. – Бібл.:13 назв
801795
  Аль-Джанабі Акіл Б.Т. Метод підвищення якості комп"ютерного зору для систем управління пінною флотацією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Аль-Джанабі Акіл Бахр Тархан ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
801796
  Мартазинова В.Ф. Метод плавающего аналога, двухмесячная квазипериодичность крупномасштабных атмосферных процессов в долгосрочном прогнозе погоды // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 129-131. – ISSN 2306-5680
801797
  Аль Атум Мохаммад Фаиз Ахмад Метод планирования содержания мягких проектов по критерию важности формируемых компетентностей // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 116-129 : рис., фото, табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
801798
   Метод планування маршрутів руху безпілотної збиральної техніки із застосуванням безпілотних літальних апаратів / С.А. Шворов, Д.С. Комарчук, В.Є. Лукін, Д.В. Чирченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 104-111 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
801799
  Бриндзій О.В. Метод планування мереж абонентського доступу на основі багаторівневої еталонної моделі систем xDSL : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бриндзій О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
801800
   Метод пластики рельефа в тематическом картографировании : сборник научных трудов. – Пущино, 1987. – 159 с.
801801
  Кантер Ц.А. Метод площадей и планетарные высотные фронтаьлные зоны Северног полушария : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Кантер Ц.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 16л.
801802
  Бондарець І.М. Метод побудови дерев прийняття рішень за лінійний час // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 121-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається оптимальний метод побудови дерев прийняття рішень з лінійною складністю алгоритму з орієнтацією на обробку великих масивів тестових прикладів. Це стало можливим завдяки використанню масиву вказівників на тестові приклади. This ...
801803
  Іванов Ю.Д. Метод побудови досконалої матричної розстановки як основи синтезу інфімумних диз"юнктивних нормальних форм булевих функцій / Ю.Д. Іванов, В.М. Ніколаєнко, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-62. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  На прикладі куба E s показана можливість геометричного представлення булевих функцій у вигляді досконалої матричної розстановки (ДМР) як основи методу синтезу інфімумних ДНФ. On the example of E s cube presented is the possibility of geometrical ...
801804
  Мамарєв В.М. Метод побудови класифікатора кібератак на державні інформаційні ресурси : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Мамарєв Віктор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
801805
  Томашевський Б.П. Метод побудови крипто-кодових засобів захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Томашевський Б.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв.
801806
  Черній Д.І. Метод побудови математичної моделі шаруватих течій // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 115-130 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-4049
801807
  Мірошніченко О.В. Метод побудови пеленгаційного каналу за принципом базово-кореляційного прийому при широкосмугових трактах прийому // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 60-64


  Розглядається метод пеленгації ковзної активної шумової перешкоди рознесеною кореляційною системою, з широкосмуговими каналами прийому, забезпечуючий придушення перешкод по бічних пелюстках діаграми спрямованості. Рассматривается метод пеленгации ...
801808
  Хрульов М.В. Метод побудови проблемно-орієнтованих комп"ютерних систем та їх функціональних вузлів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Хрульов Микола Васильович ; М-во освіти і науки Украни, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
801809
  Гришаков С.В. Метод побудови рандомізованих потокових шифросистем з нелінійним випадковим кодуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Гришаков Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
801810
  Бистрицький М.Є. Метод побудови різницевих операторів Лапласа на неортогональних шаблонах // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 117-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розроблено новий метод побудови різницевої апроксимації оператора Лапласа, що основано на зведенні похідних за змінними до похідних за напрямками. Побудовано основні різницеві оператори на неортогональних шаблонах як для площини, так і для тривимірного ...
801811
  Навроцький Д.О. Метод побудови симетричних криптографічних шифрів на основі тривимірних керованих перетворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Навроцький Денис Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
801812
  Александров О. Метод побудови систем відліку локального спостерігача для слабких гравітаційних полів / О. Александров, В. Жданов, О. Федорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-9. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Видатні сучасні перспективи мікросекундної астрометрії потребують створення надточних систем відліку, які б дозволяли враховувати найдрібніші релятивістські ефекти, і були би якомога зручними і прозоро зрозумілими. Ми розробляємо метод побудови систем ...
801813
  Шуклін Г.В. Метод побудови стабілізаційної функції керування кібербезпекою на основі використання математичної моделі коливань під дією сил із запізненням // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 338-339
801814
  Шуклін Г.В. Метод побудови стабілізаційної функції керування кібербезпекою на основі математичної моделі коливань під дією сил із запізненням / Г.В. Шуклін, О.В. Барабаш // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 110-116. – ISSN 2412-4338
801815
  Охрімчук В.В. Метод побудови шаблонів потенційно небезпечних кібератак на комп"ютерні системи та мережі військового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Охрімчук Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
801816
  Гришин Сергей Анатольевич Метод поворотов решений и некоторые задачи управления движением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гришин Сергей Анатольевич; МГУ. – М., 1975. – л.
801817
  Тарнополов Р.В. Метод повышения доступности видеопотока для информационных технологий закрытия информации // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; international ed. board: Y. Zorian, M. Karavay, R. Ubar [et al.]. – Харьков, 2017. – № 2 (77), апрель - июнь. – C. 38-44. – ISSN 1563-0064
801818
  Кляцкин В.И. Метод погружения в теории распространения волн / В.И. Кляцкин. – Москва : Наука, 1986. – 255 с.
801819
  Ласточкін А.В. Метод подавлення фонової низькочастотної складової в обробці даних спектроскопії пружно розсіяних електронів. Частина І. Застосуваня сплайн-інтерполяції / А.В. Ласточкін, М.М. Гончар, С.М. Гойса // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 341-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується метод визначення фонової та структурної складової. Показано, що новий метод не вносить суттєвих спотворень в Фур"є спектр подовженої тонкої структури спектрів пружно відбитих електронів.
801820
  Завгородній В.В. Метод подання знань про оцінку ризику виникнення техногенних аварій / В.В. Завгородній, Г.А. Завгородня // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 43-48. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
801821
  Кованцов Н.И. Метод подвижного репера в пространстве линейных элементов с общим законом преобразования / Н.И. Кованцов. – Hugaria, 1971. – С. 77-87. – Отд. оттиск: Publicationes mathematicae. 1971, t. 18, fasc. 1-4
801822
  Картан Э. Метод подвижного репера, теория непрерывных групп и обобщенные пространства / Э. Картан. – Москва, 1933. – 72 с.
801823
  Каниметов К.А. Метод подвижных сеток в задаче моделирования однородного слоя океана. / К.А. Каниметов, П.П. Коряков. – М, 1987. – 28с.
801824
  Калашник Т.И. Метод позитивной психотерапии в групповой и индивидуальной психокоррекции : Методическое пособие / Т.И. Калашник; Одесский ин-тут усовершенствования учителей; Украино-немецкий центр позитивной психотерапии. – Одесса-Черкассы-Висбаден : б.и., 2000. – 76с.
801825
  Рябченко В.М. Метод поиска оптимальных параметров тонкостенных систем : Автореф... канд. техн.наук: / Рябченко В. М.; ХАИ. – Х., 1965. – 20л.
801826
  Шестопал Є.О. Метод покращення енергетичної ефективності та скритності цифрових радіорелейних систем передачі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шестопал Євгеній Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
801827
  Стоян Ю.Г. Метод покрытия цилиндрической поверхности конгруэнтными кругами и ориентированными эллипсами / Ю.Г. Стоян, В.Н. Пацук // XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2015)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – С. 222-223
801828
  Трофимов А.А. Метод полевого трассирования охранных зон проектируемых ЛЭП относительно магнитных меридианов местного геомагнитного поля / А.А. Трофимов, В.А. Кравченко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 9-13 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
801829
   Метод политической экономии социализма. – Москва, 1980. – 374с.
801830
  Чухно А.А. Метод политической экономии: сущность, структура, развитие / А.А. Чухно, Ю.Н. Пахомов, В.Н. Николенко // Экономические законы и их использование
801831
  Березкин В.М. Метод полного градиента при геофизической разведке / В.И. Березкин. – Москва : Недра, 1988. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-187
801832
  Сигалов Г.Ф. Метод полной аппроксимации в теории околозвуковых течениий / Г.Ф. Сигалов. – Иркутск, 1988. – 224 с.
801833
  Гордов Е.П. Метод полуклассического представления квантовой теории / Е.П. Гордов, С.Д. Творогов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 169 с.
801834
  Федоренко Н.П. Метод получения ацетилена / Н.П. Федоренко. – М., 1958. – 115с.
801835
  Дивинская Б.Ш. Метод получения и метеорологического анализа радиолокационных характеристик облачных полей. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.698 / Дивинская Б.Ш.; Глав.геофиз.обсерватория. – Л, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
801836
  Каратай С.С. Метод получения стойкого феномена и его значения в вирусологии : Автореф... канд. биол. наук: / Каратай С. С.; Льв. зоовет. ин-т. – Львов, 1968. – 23 л.
801837
  Полозов Р.В. Метод полуэмпирического силового поля в конформационном анализе биополимеров / Р.В. Полозов. – Москва : Наука, 1981. – 119с.
801838
  Христова Т.Є. Метод польових культур як основний у визначенні ступеня реалізації потенційних можливостей рослинних організмів / Т.Є. Христова, Є О. Пюрко, М.М. Мусієнко // Історико-методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні : монографія / Т.Є. Христова, О.Є. Пюрко, М.М. Мусієнко. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – С. 25-40. – ISBN 978-966-197-032-7


  Амбодик-Максимович Нестор Максимович - вчений-енциклопедист, вихованиць Київської академії.
801839
  Колєнов С.О. Метод попередньої обробки диференційно-фазових даних, заснований на неперервному вейвлет-перетворенні / С.О. Колєнов, П.І. Денисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 188-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для попередньої обробки диферекційно-фазових даних запропоновано метод порогової обробки за частотою та амплітудою спектральних складових, заснований на неперервному вейвлет-перетворенні. Ефективність запропонованого методу показано шляхом його ...
801840
  Потапов М.В. Метод поперечной циркуляции и его применение в гидротехнике / М.В. Потапов, Б.А. Пышкин. – М.-Л., 1947. – 148с.
801841
  Азаров Л. Метод порошка в рентгенографии : пер. с англ. / Л. Азаров, М.Д. Бургер ; пер. с англ. В.М. Акимова ; под ред. канд. хим. наук Ю.Т. Стручкова. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 363 с., [2] л. табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 299, и библиогр. в конце глав
801842
  Волкович Сергей Викторович Метод последовательного анализа вариантов в задачах математического программирования специальной структуры и его применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Волкович Сергей Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 15л.
801843
  Волкович С.В. Метод последовательного анализа вариантов задач математического программирования специальной структуры и его применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Волкович С. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 155л. – Бібліогр.:л.139-155
801844
  Деркач В.П. Метод последовательного раздвоения луча для запоминающих электронно-лучевых трубок : Автореф... канд. техн.наук: / Деркач В. П.; МВиССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1961. – 12л.
801845
  Хромов В.В. Метод последовательной линеаризации в задачах оптимизации реакторов на быстрых нейтронах / В.В. Хромов. – М, 1978. – 88с.
801846
  Шумаков Н.В. Метод последовательных интервалов в теплометрии нестационарных процессов / Н.В. Шумаков. – Москва : Атомиздат, 1979. – 212с.
801847
  Карпенко П.Д. Метод последовательных конформных ортажений и некоторые его приложения к задачам аэрогидродинамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко П. Д.; Объед. уч. сов. ин-тов матем., киберн. и Глав. астрон. обсерв. АН УССР. – К., 1964. – 16л.
801848
  Петров В.В. Метод последовательных нагружений в нелинейной теории пластинок и оболочек / В.В. Петров. – Саратов, 1975. – 119с.
801849
  Виленкин Н.Я. Метод последовательных приближений / Н.Я. Виленкин. – Москва : Наука, 1961. – 64 с.
801850
  Виленкин Н.Я. Метод последовательных приближений / Н.Я. Виленкин. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Наука, 1968. – 108 с.
801851
  Попович В.Е. Метод последовательных приближений в задачах прочности и устойчивости элементов авиационных конструкций. : Автореф... канд. техн.наук: / Попович В.Е.; Москов. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1966. – 16л.
801852
  Поспелов И.И. Метод последовательных приближений в задаче о неустановившейся ползучести. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поспелов И.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ механики. – М., 1965. – 7л.
801853
   Метод послідовної квадратичної оптимізації розв"язання задач на передопуклих множинах / В.М. Лисюк, В.В. Семенов, В.В. Семенов, Ю.Б. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 186-190. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто узагальнення методу Poзeнa проекції градієнта на випадок передопуклих допустимих множин. Доведено збіжність до множини стаціонарних точок. Ключові слова: метод Розена, умови збіжності, передопуклість. The generalization of Rosen"s gradient ...
801854
  Кузнецов В.А. Метод постадийных вытяжек при геохимических исследованиях / В.А. Кузнецов, Г.А. Шимко. – Минск, 1990. – 64с.
801855
  Сеник С.Г. Метод построения асимптотических стационарных приближений, улучшенных в средеквадратичном, для квазилинейных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Сеник С.Г. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 8 с. – Бібліогр. : с. 8
801856
  Тараненко Александр Акимович Метод построения больших программных систем обработки текстовой информации на базе CR-технологии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тараненко Александр Акимович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1981. – 26л.
801857
  Греджук И.Ф. Метод построения двухсторонних приближений к решениям обыкновенных диффенциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Греджук И. Ф.; Объед. уч. сов. ин-тов матем., киберн. и Глав. астрон. обсерв. АН УССР. – К., 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
801858
  Проценко М.Б. Метод построения и оптимизация параметров диапазонных слабонаправленных УКВ-антенн. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Проценко М.Б.; Севастопольский приборостроит. ин-т. – Севастополь, 1994. – 24л.
801859
  Толмасская И.И. Метод построения обобщенных индикаторов развития социально-экономических систем / И.И. Толмасская. – М., 1983. – с.
801860
   Метод построения параметрических имитационных моделей программно-технических комплексов САПР: Метод. матер.. – Минск, 1985. – 48с.
801861
  Емеличев В.А. Метод построения последовательности планов для решения задач дискретной оптимизации. / В.А. Емеличев, В.И. Комлик. – Москва, 1981. – 207 с.
801862
  Гражданников Е.Д. Метод построения системной классификации наук / Е.Д. Гражданников. – Новосибирск, 1987. – 118с.
801863
  Демьянков В.З. Метод построения системы автоматического лингвистического анализа наименований экономических показателей в ИПС, использующей естественный язык / В.З. Демьянков. – М., 1978. – 55с.
801864
   Метод построения теста поиска дефекта для линейных программ. – Киев, 1981. – 38с.
801865
  Комова М.В. Метод постулатної екстраполяції документальної інформації в блогосфері // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 1. – С. 50-57. – ISSN 2409-9805
801866
  Супрун В.Н. Метод потенциала в граничных задачах для процессов с независимыми превращениями и скачками одного ядра. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Супрун В.Н.; АН УССр. Ин-т матем. – К., 1976. – 13л.
801867
  Хусанов Махаматжан Метод потенциала в теории массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Хусанов Махаматжан; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1978. – 16л.
801868
  Синявский А.Л. Метод потенциала для цилиндрической оболочки. : Автореф... канд.техн.наук: / Синявский А.Л.; Киев.инж.-строит.ин-т. – К, 1965. – 14л.
801869
  Кит Г.С. Метод потенциалов в трехмерных задачах термоупругости тел с трещинами / Г.С. Кит, М.В. Хай. – К, 1989. – 282с.
801870
  Демков Ю.Н. Метод потенциалов нулевого радиуса в атомной физике / Ю.Н. Демков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1975. – 240 с.
801871
  Айзерман М.А. Метод потенциальных функций в теории обучения машин / М.А. Айзерман [и др.]. – Москва : Наука, 1970. – 384 с.
801872
  Копылов Ю.А. Метод потенциальных ям в курсе общей физики. / Ю.А. Копылов. – Днепропетровск, 1972. – 150с.
801873
  Данилович В.Н. Метод поясов в исследовании трещиноватости, связанной с резрывными смещениями / В.Н. Данилович. – Иркутск, 1961. – 48с.
801874
  Дедеш Валерий Викторович Метод ППВ (полиномиально представленная вязкость) построения схем типа Годунова для решения аэрогидродинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Дедеш Валерий Викторович; Центр. аэрогидродинам. ин-т им. Н.Жуковского. – М., 1994. – 25л.
801875
  Сорокин В.Д. Метод правового регулирования / В.Д. Сорокин. – Москва, 1976. – 142с.
801876
  Каменко И.А. Метод правового регулирования и его место в системе понятий теории государства и права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805
801877
  Витченко А.М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Витченко А.М. ; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1969. – 19 с.
801878
  Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых соглашений / А.И. Процевский. – М., 1972. – 288с.
801879
  Нестерович В. Метод правового регулювання у сфері виборчого права України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 76-78
801880
  Мельник О.М. Метод правового регулювання як засіб підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-38.
801881
  Сырых В.М. Метод правовой науки / В.М. Сырых. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 176с.
801882
  Субботин Б.И. Метод практических работ по химии на основах самодеятельности учащихся. / Б.И. Субботин. – Л., 1924. – 88с.
801883
   Метод предикативної ідентифікації процесів для захисту від прихованих загроз в середовищі хмарних обчислень / С.В. Лєнков, В.М. Джулій, О.В. Селюков, І.В. Муляр // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 146-155. – ISSN 2524-0056
801884
  Фаремер Э.Д. Метод предсказания нестационарных процессов и его применение к задаче оценки нагрузки. / Э.Д. Фаремер. – М, 1963. – 36с.
801885
   Метод преломленных волн. – Москва : Недра, 1990. – 296с.
801886
  Тихомиров М.А. Метод преподавания анатомии и положение человека в царстве животных : [Вступительная лекция, чит. экстра-орд. проф. М.А. Тихомировым 13 сент. 1890 г.]. – [Киев] : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Киев.отд. Высоч. утв. Т-ва печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Москв, 1890. – 32 с. – Отд. оттиск: Университетская тип. 1890, № 10, с. 1-32


  На обл. дарственая надпись: Глубокоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко от автора
801887
  Дубровский Владимир Борисович Метод приведенного градиента в задачах негладкой и стохастической оптимизации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Дубровский Владимир Борисович; АН УССР. Ин-т киберн. им. В.М.Глушкова. – К., 1988. – 104+15л. – Бібліогр.:л.93-107
801888
  Дубровский Владимир Борисович Метод приведенного градиента в задачах негладкой и стохастической оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Дубровский Владимир Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
801889
  Дубровский Владимир Борисович Метод приведенного градиента в задачах негладкой и стохастической оптимизации : Автореф... кандидата физико-математическихнаук: 01.01.09 / Дубровский Владимир Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
801890
  Сапегин А.А. Метод привидения и метод разностей / А.А. Сапегин. – Одесса, 1928. – 17с.
801891
  Кенигсберг Наталья Львовна Метод приготовления, структура и физические свойства пленок окиси цинка для гиперзвуковых преобразователей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кенигсберг Наталья Львовна; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20
801892
  Жичкин А.М. Метод применения инструментария контроля качества в организациях высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 1. – С. 19-25. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается аспект качества обучения в вузе. Освещается метод применения инструментария всеобщего управления качеством для организации непрерывного совершенствования процесса обучения в рамках отдельной образовательной программы. Предлагается ...
801893
  Калинин Анатолий Иосифович Метод приращений в пространстве состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калинин Анатолий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
801894
  Коток В.А. Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Ni(OH)2 як електродного матеріалу лужних акумуляторів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.03 - технічна електрохімія / Коток В.А. ; ДВНЗ " Український держ. хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
801895
  Мунін В. Метод проведення голосування серед власників акцій на блокчейні, використовуючи криптосистему Пейе та розподілену генерацію ключів / В. Мунін, А. Сальніков // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, вип. 2. – С. 82-87. – ISSN 2225-5036
801896
  Витченко А.М. Метод провового регулирования социалистических общественных отношений. / А.М. Витченко. – Саратов, 1974. – 161с.
801897
  Коваль И.Н. Метод прогноза эндогеной пожароопасности выемочного участка в процессе ведения горных работ. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.01 / Коваль И.Н.; Макеевский науч-исслед.лин-т. – Макеевка-Донбасс, 1993. – 15л.
801898
  Свінціцька Г.І. Метод прогнозу умов формування купчасто-дощових хмар різних типів на основі моделі конвективного струменя // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 119-122
801899
  Гудков Д.М. Метод прогнозування безвідмовності агрегатів та систем сучасних геодезичних засобів вимірювань / Д.М. Гудков, О.О. Мусорін // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 88-91 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
801900
  Лагодний О.В. Метод прогнозування інформаційних загроз національної безпеці України в соціальних віртуальних групах // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 78-79
801901
  Ковалюк А. Метод прогонки в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків двоточкових крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 262-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані мінімаксні оцінки функціоналів від розв"язків двоточкових крайових задач спеціального виду для лінійних звичайних диференційних рівнянь. За допомогою методу прогонки показано, що рівняння для мінімаксних оцінок можна спростити.
801902
  Пунченко О.П. Метод проебразующей критики и его роль в познании и практике / О.П. Пунченко. – Одесса, 1991. – 92с.
801903
  Банников Н.И. Метод проектирования генерального плана промышленного предприятия-завода / Н.И. Банников. – Л, 1938. – 96с.
801904
  Солом"яна О.П. Метод проектів на уроках економіки та в позаурочний час // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 6-10 : схема. – Бібліогр.: 7 назв
801905
  Стельмах Л. Метод проектів на уроках світової літератури. Заочна подорож "З Пушкіним по Україні" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (406). – С. 42-45
801906
  Гуторов О.С. Метод проектів при формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців готельно- ресторанної справи // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 17-18
801907
  Зеркаль Ольга Метод проектів у вивченні розвинутих країн Західної Європи : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 10-14
801908
  Андрусяк Галина Метод проектів у географічному краєзнавстві : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 40-42
801909
  Довгополова Л.Д. Метод проектів у зарубіжній педагогічній теорії та практиці: історичний аспект // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С.81-87. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
801910
  Балашова С. Метод проектів у науково-дослідницькій діяльності студентів у закладах вищої освіти / С. Балашова, Н. Головко // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 173-180. – ISBN 978-617-7890-23-1
801911
  Агапова М.Б. Метод проектів у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 27-31. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглядається поняття метод проектів як складової проектної діяльності. З"ясовано його роль у контексті євроінтеграційних процесів. Виявлено переваги зазначеного методу в контексті дослідження. Визначено особливості використання методу проетів ...
801912
  Бартків О. Метод проектів у процесі професійної підготовки педагогів вищої школи / О. Бартків, Є. Дурманенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 25-29. – ISSN 2308-4634


  Аналізуються сутність та можливості використання методу проектів у професійній підготовці викладачів вищої школи. Акцентовано увагу на тому, що вагомим у навчально-виховній практиці, діяльності вищих навчальних закладів є застосування таких ...
801913
  Петрук В. Метод проектів у розвитку навичок самоосвіти студентів технічних ЗВО / В. Петрук, О. Гречановська, Ю. Сабадош // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 45. – С. 123-130. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
801914
  Кратасюк Л. Метод проектів у системі особистісно зорієнтованої мовної освіти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4 (82). – С. 10-14
801915
  Мамус Г.Ф. Метод проектів у системі підготовки сучасного вчителя технологій / Г.Ф. Мамус, О.Ю. Пінаєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 255-261. – (Педагогіка ; № 3)
801916
  Топузов Олег Метод проектів у системі проблемного навчання з географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 38-41 : Схема. – Бібліогр. 7 назв
801917
  Матвійчук-Юдіна Метод проектів у формуванні компетентності з інфографіки у майбутніх бакалаврів кібербезпеки / Матвійчук-Юдіна, С.М. Лобода // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 269-277. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розкривається специфіка використання методу проектів у процесі формування компетентності з інфографіки у студентів кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 125 "Кібербезпека" під час лабораторних занять з навчальної дисципліни ...
801918
  Дуженко Ірина Метод проектів як альтернатива класно-урочної системи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 25-27
801919
  Комишан А.І. Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів / А.І. Комишан, Н.Б. Щокіна // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 80-92. – ISSN 2074-8167
801920
  Ковальова К.І. Метод проектів як засіб модернізації навчально-виховного процесу з географії / К.І. Ковальова, Г.Ю. Нападовська // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 113-118. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
801921
  Лазарєва В.В. Метод проектів як засіб формування готовності курсантів відомчих закладів освіти до розв"язання конфліктів (на матеріалі вивчення іноземної мови) // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 63-66. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 21). – ISBN 966-376-065-6
801922
  Лазуткіна Ю. Метод проектів як засіб формування мотивації до вивчення іноземної мови у вищій школі // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 137-150. – ISSN 2077-1827
801923
  Макеєва О. Метод проектів як засіб формування професійної культури майбутніх соціальних працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена аналізу методу проектів як засобу формування професійної культури майбутніх соціальних працівників. Автором розкрито сутність основних наукових підходів, які розглядають проектне навчання. У статті охарактеризовано принципи проектного ...
801924
  Коваль М. Метод проектів як інструмент упровадження міжпредметної інтеграції на уроках української мови в старших класах // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 21-23
801925
  Дударчук Г.І. Метод проектів як невід"ємна частина сучасної освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 195-199. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглянуто стислі відомості з історії виникнення й розвитку методу проектів, наведено загальну класифікацію проектів та висвітлено значення даного методу в розвитку сучасної освіти.
801926
  Дударчук Г.І. Метод проектів як один із видів педагогічних технологій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 168-172. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
801927
   Метод проектів як один із засобів поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання студентів технічних спеціальностей / Т. Печенізька, І. Курильченко, І. Русакова, Тетяна Попова // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 290-292
801928
  Шевцова С.М. Метод проектів як основа формування духовних потреб молоді // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 208-215. – ISSN 2076-1554
801929
  Клак І.Є. Метод проектів як особистісно-орієнтована педагогічна технологія формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 254-259
801930
  Кобернік Сергій Метод проектів як прояв сучасної філософії освіти в шкільних курсах географії : Реформа шкільної освіти / Кобернік Сергій, Терепищий Сергій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 2-7. – Бібліогр.: 18 назв
801931
  Москаленко О.І. Метод проектів як сучасна педагогічна технологія: визначення та основні функції / О.І. Москаленко, П.М. Шеремет, Г.А. Пухальська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 180-184. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
801932
  Луценко В. Метод проектів як форма інноваційного навчання рідної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 6-7. – ISSN 0130-5263
801933
  Добровольська А.М. Метод проектів: формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 35-47. – ISSN 2413-1571
801934
  Николина В.В. Метод проектов в географическом образовании : Методика и опыт. В Министерстве образования РФ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 37-43 : Табл.
801935
  Соловьев И.В. Метод проектов в педагогике высшей школы: история и перспективы / И.В. Соловьев, И.К. Степанян // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 4. – С. 143-148. – ISSN 1997-0803


  В статье дается ретроспективный анализ проблемно-ориентированного проектно организованного метода обучения как одной из форм контекстного обучения с точки зрения перспектив его применимости в высшей школе. Сопоставляются различные модели этого метода в ...
801936
  Северин Н.В. Метод проектов в практике преподавания иностранным студентам / Н.В. Северин, Ю.К. Северин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 58-61. – ISSN 1562-529Х
801937
  Панфилова А.П. Метод проектов и технология игрового проектирования в образовательном процессе: сравнительный анализ // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 3. – С. 101-109


  Популярные в последнее время в практике вузовского обучения технологии. Общее и специфическое каждой из технологий, возможности их конструктивного применения в образовательном процессе.
801938
  Челышева И.Л. Метод проектов как мотивация учебной деятельности и способов формирования творческой личности учащихся // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 3. – С. 36-49
801939
  Невмержицька О. Метод проекту як засіб формування читацької компетенції учнів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 31-32
801940
  Сушков О.О. Метод проекту як одна з сучасних освітніх методик навчання курсантів // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 165-172
801941
  Кот Т.М. Метод проектування потоків завдань в системі OSS/BSS : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Кот Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
801942
  Масленніков Олег Володимирович Метод проектування та структури систолічних процесорів для вирішення задач лінійної алгебри : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Масленніков Олег Володимирович; КПІ. – Київ, 1993. – 18л.
801943
  Сорокина Е.В. Метод проекций градиента и двойственный метод / Е.В. Сорокина. – М., 1968. – 16с.
801944
  Перельман М.Е. Метод проекционных операторов и спектральных представлений в теории полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Перельман М.Е.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
801945
  Хамитов Г.П. Метод производящих функций в теории вероятностей. / Г.П. Хамитов. – Иркутск, 1991. – 102с.
801946
  Шильман С.В. Метод производящих функций в теории динамических систем. / С.В. Шильман. – М., 1978. – 335с.
801947
  Иргазиев Б.Ф. Метод промежуточных гамильтонианов в теории малонуклонных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Иргазиев Б.Ф.; ОИЯИ. – Дубна, 1976. – 9л.
801948
  Мирмахмудов Эркин Рахимжанович Метод промежуточных орбит в задаче определения движения малых планет и комет по наблюдениям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Мирмахмудов Эркин Рахимжанович; АН СССР, Главная астрономическая обсерватория. – Л., 1990. – 13л.
801949
  Мень Б.А. Метод промежуточных подгрупп в квантовомеханических задачах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Мень Б.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.11-13
801950
  Тррад Іссам Сулейман Махмуд Метод просторової фільтрації багатомірних сигналів ТВ-зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.17 / Тррад Іссам Сулейман Махмуд; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2002. – 20 с.
801951
  Стрейц В. Метод пространства состояний в теории дискретных линейных систем управления / В. Стрейц. – Москва : Наука, 1985. – 294с.
801952
  Чуприн В. Метод протидії незаконному впливу на виборців у системі Iнтернет голосування / В. Чуприн, В. Вишняков, М. Пригара // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, вип. 1. – C. 7-14. – ISSN 2225-5036
801953
  Козак І.В. Метод протидії прихованим загрозам в середовищі хмарних обчислень / І.В. Козак, О.В. Огнєвий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 107-114. – ISSN 2524-0056
801954
  Бройдо Б.Е. Метод профилирования зубьев цилиндрических зубчатых колес по заданному параметру износа : Автореф... кандид. технич.наук: / Бройдо Б.Е.; Киевский технологич. ин-т пищевой промышленности им. А.И.Микояна. – Киев, 1952. – 16 с.
801955
  Иванов М.С. Метод прямого статистического моделирования в динамике разреженного газа / М.С. Иванов, С.В. Рогазинский. – Новосибирск, 1988. – 118 с.
801956
  Кулыев Д.Т. Метод прямых и метод сеток для квазилинейных уравнений параболического типа с неклассическими краевыми условиями в классе обобщенных решений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Кулыев Д. Т.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 103л. – Бібліогр.:л.98-103
801957
  Кулыев Довлетгелди Тойлыевич Метод прямых и метод сеток для квазилинейных уравнений параболического типа с неклассическими краевыми условиями в классе обобщенных решений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Кулыев Довлетгелди Тойлыевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
801958
  Кудін В.І. Метод псевдобазисних матриць // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 8
801959
  Хуртенко О. Метод психологічного дебрифінгу в комплексній системі соціально-психологічної реабілітації учасників АТО // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 333-337
801960
  Проскуряков А.П. Метод Пуанкаре в теории нелинейных колебаний / А.П. Проскуряков. – Москва : Наука, 1977. – 256 с.
801961
  Клен І.В. Метод р-аналітичних функцій вкрайових задачах для еліптичних систем дифференціальних рівнянь : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Клен І.В.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1998. – 129л. – Бібліогр.:л.117-129
801962
   Метод радиационных воздействий в исследовании структуры и свойств твердых тел. – Ташкент : Фан, 1971. – 156 с.
801963
   Метод радиационных дефектов.. – М., 1982. – 43с.
801964
  Мартинюк П.М. Метод радикальних базисних функцій в крайових задачах для параболічних рівнянь з умовами спряження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 178-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано безсітковий метод знаходження наближеного розв"язку першої мішаної крайової задачі для параболічного рівняння з умовами спряження ідеального контакту в тривимірному випадку. Він базується на методі коллокацій з використанням радіальних базисних ...
801965
  Епифанова О.Г. Метод радиоавтографии в изучении клеточных циклов / О.Г. Епифанова, В.В. Терских. – Москва : Наука, 1969. – 120 с.
801966
  Савицкий А.П. Метод радиоволнового просвечивания в условиях малого различия по сопротивлению пород и руд (на прим. местрожд. цвет. метал. Вост. Забайкалья) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Савицкий А. П.; ЛГУ. – Л., 1969. – 16л.
801967
  Деканосидзе Д.Д. Метод раздвоения единого и познания противоречивых частей его в "Философских тетрадях" В.И.Ленина : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Деканосидзе Д.Д. ; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей обществ. наук при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 19 с.
801968
  Коровкина Т.Е. Метод разделения области в задачах сопряжения и нестационарной фильтрации с неизвестной границей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05.13.16 / Коровкина Т. Е.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 14л.
801969
  Коровкина Т.Е. Метод разделения области в задачах сопряжения и нестационарной фильтрации с неизвестной границей : Дис... канд. физ-матнаук: 05.13.16 / Коровкина Т.Е.; АН УССР. Ин-т приклад. матем. и механики. – Донецк, 1989. – 116л.
801970
   Метод раздражения органов и систем.. – 48с.
801971
  Пономарев О.А. Метод разновременных расцеплений и его применение к некоторым задачам спиновых систем и органических полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Пономарев О.А.; Москов. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
801972
  Рябенький В.С. Метод разностных потенциалов для некоторых задач механики сплошных сред / В.С. Рябенький. – Москва : Наука, 1987. – 320 с.
801973
  Бейко И.В. Метод разрешающих операторов в экстремальном моделировании и оптимизации конфликтно-управляемых процессов : Дис... доктора физ-мат. наук: 01.01.09 / И.В. Бейко ; МО Украины, КУ им. Т. Шевченко. – Киев : [б. и], 1992. – 37 л.
801974
  Безмагорычный В.В. Метод разрешающих функций в линейных дифференциальных играх с интегральными ограничениями : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.09 / Безмагорычный В.В.; АН Украины, Ин-т кибернетики им. В. Глушкова. – Киев, 1993. – 99 л. – Библиогр.: л. 94-99
801975
  Свинцов А.В. Метод районных графиков расчетного годового стока малых рек юга Украины / А.В. Свинцов. – Киев, 1965. – 32с.
801976
  Петрова Г.М. Метод рассеивания аэрозольных частиц на больших площадях и его использование в народном хозяйстве : Автореф... канд. техн.наук: 051 / Петрова Г.М.; Ин-т прикл. геофизики. – М., 1969. – 81л.
801977
  Пятецкий И.В. Метод расчета водовоздушных завес как средства защиты портов и водозаборов от загрязнений. : Автореф... канд.техн.наук: 05.14.09 / Пятецкий И.В.; КАДИ им.60-лети.Великой Октяб.Соц.революции. – К, 1986. – 17л.
801978
  Чечеткина Е.М. Метод расчета волновых полей при дифракции акустических волн на осесимметричных препятствиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Чечеткина Е.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 12 с.
801979
  Вашковьяк М.А. Метод расчета движения стационарного и искусственного спутника Земли : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Вашковьяк М.А.;. – М, 1970. – 19л.
801980
  Запрянов З.Д. Метод расчета двумерного сверхзвукового обтекания тел с аналитической аппроксимацией газодинамических функций на слоях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Запрянов З.Д. ; МГУ , Мех.-мат. фак. , Кфедра аэромеханики и газовой динамики. – Москва, 1966. – 5 с.
801981
  Балашов Ф.К. Метод расчета и оптимизации асинхронных короткозамкнутых двигателей общепромышленного применения мощностью 0,6-100 квт по заданным техническим условиям. : Автореф... канд. техн.наук: / Балашов Ф.К.; Одес. политех. ин-т. – Одесса, 1966. – 25л.
801982
  Левин А.Г. Метод расчета и прогназа дождевых паводков по данным о расходах воды малых рек / А.Г. Левин. – Л., 1967. – 8с.
801983
  Баскаков Сергей Николаевич Метод расчета качки прямоугольных понтонов на морском волнении : Автореф... канд. техн.наук: 05.08.01 / Баскаков Сергей Николаевич; Одесский институт инженеров морского флота. – Одесса, 1992. – 24л.
801984
  Бодякшин А.И. Метод расчета магнитных полей / А.И. Бодякшин. – Москва, 1968. – 54с.
801985
  Мельничук О.Н. Метод расчета максимальных расходов дождевых паводдков слабоизученных рек Карпат и Прикарпатья. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Мельничук О.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1964. – 19л.
801986
  Мельничук О.Н. Метод расчета максимальных расходов дождевых паводков слабоизученных рек Карпат и Прикарпатья : Дис... канд.географ.наук: / Мельничук О.Н.; Черновицкий гос.ун-т. – Черновцы, 1963. – 244л. – Бібліогр.:л.220-243
801987
  Скопинский В.Н. Метод расчета незамкнутых цилиндрических оболочек, подкрепленных нерегулярным поперечным и продольным силовым набором. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.06 / Скопинский В.Н.; Моск.высш.техн.училище. – М, 1973. – 13л.
801988
  Арифметчиков Е.Ф. Метод расчета нестационарных процессов в газоохлаждаемых ядерных установках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Арифметчиков Е.Ф.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1970. – 19л.
801989
  Подольский Анатолий Григорьевич Метод расчета нестационарных теплообменных и газодинамических процессов при течении газа в трубопроводе, соединяющем полости переменного объема : Автореф... канд. техн.наук: 414 / Подольский Анатолий Григорьевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1972. – 26л.
801990
  Кротенко Петр Дмитриевич Метод расчета параметров деформирования тонких цилиндрических оболочек для предотвращения перемещений сварки круговых швов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кротенко Петр Дмитриевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 131л. – Бібліогр.:л.114-131
801991
  Афанасьев Н.Л. Метод расчета потенциальных полей в пространстве и его применение в разведочной геофизике / Н.Л. Афанасьев. – Москва, 1968. – 144с.
801992
  Жоров Б.С. Метод расчета пространственной структуры органических молекул произвольного химического строения и его использования в конфармационном исследовнии биологических важных соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03.00.02 / Жоров Б.С. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Пущино, 1975. – 20 с.
801993
  Машкин Сергей Юрьевич Метод расчета структуры и констант ян-теллеросовской связи для 3-ионов в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Машкин Сергей Юрьевич; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1980. – 18л.
801994
  Браиловская И.Ю. Метод расчета течений вязкого сжимаемого газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Браиловская И.Ю.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1967. – 13л.
801995
  Халкин А.В. Метод расчета тонких цилиндрических оболочек и складок. : Автореф... Канд.техн.наук: / Халкин А.В.; М-во высш. и сред.спец. образования РСФСР.Новочеркас.оредена Труд.Красн.Знам.политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1960. – 11л.
801996
  Бекболотов Дуйшенкул Метод расчета фильтрации через плотину и ее основание : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Бекболотов Дуйшенкул; АН Кирг.ССР. Ин-т Автоматики. – Фрунзе, 1979. – 11л.
801997
   Метод расчета характеристик квазиоптимальных цифровых фильтров при заданных статистических свойствах и способах обработки водного процесса : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Карлусов В. Ю,; Карлусов В. Ю,; МО Украины КУ им. Шевченко. – К., 1993. – 22л.
801998
  Карлусов Вадим Юрьевич Метод расчета характеристик квазиоптимальных цифровых фильтров при заданных статистических свойствах и способах обработки входного процесса. : Дис... канд. технич.наук: 05.13.16 / Карлусов Вадим Юрьевич; МО Украины, Севастопольский приборостроительный ин-т. – Севастополь, 1993. – 202л. – Бібліогр.:л.142-157
801999
  Чирков Л.Е. Метод расчета электрооптических устройств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Чирков Л.Е.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 15л.
802000
  Чирков Л.Е. Метод расчетных электрооптических устройств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Чирков Л.Е.; МГУ. – М., 1971. – 14л.
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,