Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
777001
  Бондаренко О.П. "Мархлевщизна": історичні й сучасні чинники розвитку території // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7300-94-5
777002
  Ермолаева Н. "Маршал вызывал у меня трепет" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 8-9. – ISSN 0234-1670


  Маршал Карл Густав Маннергейм
777003
  Шабанов Валерий "Маршальский домик" и другие рассказы : рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 0321-1878
777004
  Самокиш І. "Маршем миру" проти війни Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 3


  "Марш миру" в Москві - свідчення того, що активна меншість у Росії може публічно заявити про свою позицію.
777005
  Білецький Л. "Марьяна Черниця" Т. Шевченка : (історія тексту) / Написав Л. Білецький. – [Львів], 1927. – 22 с. – Окремий відбиток із: Записки НТШ. Львів, 1927, с. 181-202
777006
  Гуджеджиани И. "Масдари" (инфинитив) в сванском языке // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 148-151. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
777007
  Беляев М.Д. "Маскарад" Лермонтова в театральных эскизах А.Я. Головина / М.Д. Беляев, Е.М. Берман, Т.Э. Груберт ; под ред. Е.Е. Лансере. – Москва ; Ленинград : Изд. Российск. театральн. об-ва, 1941. – 107 с. + XXXVII вкл. ил., с портр. – (Труды Государственного Центрального Театрального Музея им. А. Бахрушина / Общ. ред. Ю.И. Прибыльского)
777008
   "Маскарад" Лермонтова. Сборник статей. К столетию со дня гибели М.Ю.Лермонтова /1841-1941/.. – Москва-Л., 1941. – 272 с.
777009
  Линев Л.А. "Маскарад" М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филол.наук: / Линев Л.А.; Лен. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
777010
  Ходукина Т.И. "Маскарад" М.Ю.Лермонтова. (Проблема жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Ходукина Т.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 23л.
777011
  Татаров О. "Маски-шоу" в минулому? Аналіз змін до КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)
777012
  Черняк Мария Александровна "Маски-шоу" в современной массовой литературе : от псевдонима - к бренду // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Системное исследование феномена массовой литаретуры требует обращения к категории автора. Понятие "автор" в массовой литературе меняет свою "онтологическую" природу. Во многом это связано с возникшей многоукладностью в литературе и расширением круга ...
777013
  Танчер В.В. "Масова культура" проти мас / В.В. Танчер. – Киев, 1972. – 110 с.
777014
  Іванов С.О. "Масова культура" як продукт розвитку суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 125-127. – ISBN 978-966-452-103-8
777015
  Якубіна В.Л. "Масова людина" - кожен з нас? Розмисли над працею Майкла Оукшотта "маси в представницькій демократії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-143. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
777016
  Лапко В.В. "Масова пісня" в культурному полі США в першій половині XX ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 474-481. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна статті полягає у вияві особливостей «масової пісні» в культурі США означеного періоду: взаємопроникнення різних культурних традицій. На основі аналізу наукової літератури визначено етапи становлення жанру «масової пісні»: поява ...
777017
  Григорова О.В. "Масова" література в контексті літературного процесу / О.В. Григорова, Т.І. Шепель, Т.М. Левченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 40-46
777018
  Безугла Р.І. "Масова" та "елітарна" культури: стратегії сприйняття в сучасній культурології // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 68-75
777019
  Білокінь С. "Масовий терор в СРСР був спрямований і проти людності, і проти культури" / інтерв"ю взяла Надія Кир"ян // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 8


  Інтерв"ю з Сергієм Білоконем - істориком, джерелознавцем про його книжку "Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917-1941. Том 1"
777020
  Забара В.В. "Масові переселення" етнічних груп у Боснії і Герцоговині після завершення бойових дій у 1996 р. // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 35-40. – ISSN 2077-5709
777021
  Емельяненко В. "Масскульт и СМИ не убивают, а ограничивают литературную норму" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 18-21
777022
   "Массовая культура" - иллюзии и действительность.. – М., 1975. – 256с.
777023
  Карцева Е.Н. "Массовая культура" в США и проблема личности / Е.Н. Карцева. – М., 1974. – 192с.
777024
  Кужелева Г.И. "Массовая культура" и государственно-монополистический капитализм / Г.И. Кужелева. – Ростов -на-Дону, 1977. – 38с.
777025
  Гершкович З.И. "Массовая культура" и фильсификация мирового худоственного наследия / З.И. Гершкович. – Москва, 1986. – 62с.
777026
  Сосонкин И.Л. "Массовая культура" как форма современной буржуазной идеологии / И.Л. Сосонкин. – Ашхабад, 1976. – 88с.
777027
  Кужелева Г.И. "Массовая культура" как явление государственно-монополистического капитализма / Г.И. Кужелева. – Ростов -на-Дону, 1981. – 127с.
777028
  Смолик А.И. "Массовая литература" как социально-культурное явление // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 89-96. – ISBN 985-6798-15-9
777029
  Можнягун С.Е. "Массовое искусство" -- против масс / С.Е. Можнягун. – Москва, 1969. – 40с.
777030
  Позняков В.В. "Массовое искусство" - искусство против масс / В.В. Позняков. – М, 1987. – 61с.
777031
   Марфемная дыстрыбуцыя у беларускай моде.. – Мінськ, 1967. – 311с.
777032
  Проценко Л. Марфієвич Микола Іванович (20.III.1898-2.IX.1967) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 195-196
777033
  Проценко Л. Марфієвич Микола Іванович [20.III.1898-2.IX.1967] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 195-196. – ISBN 978-611-01-1405-9
777034
   Марцев Альберт Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 149-150. – ISBN 978-617-573-038-6
777035
  Поліщук Б.М. Марципани по-одеськи / Б.М. Поліщук. – Київ, 1982. – 144с.
777036
  Грязнов Б.З. Марцишор / Б.З. Грязнов. – Л, 1958. – 271с.
777037
  Лунгу Р.И. Марцишоры : повести и рассказы / Р.И. Лунгу. – Москва : Советский писатель, 1966. – 207 с.
777038
  Лунгу Р.И. Марцишоры : повести и рассказы / Р.И. Лунгу; переводы. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1968. – 420 с.
777039
  Холодковский Н.А. Марчелло Мальпиги / Н.А. Холодковский. – Берлин, 1923. – 34с.
777040
   Марченко Валерій Веніамінович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 359. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
777041
  Сидоренко Н.М. Марченко Іван Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 333. – ISBN 978-966-02-8345-9
777042
  Дука М.В. Марченко Михайло Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 246. – ISBN 96966-8060-04-0
777043
   Марченко Михайло Іванович (1902-1983) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 292-293. – ISBN 978-966-439-754-1
777044
  Анисимов А.В. Марченко Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 337. – ISBN 978-966-02-8345-9
777045
   Марченко Татьяна.. – М, 1988. – с.
777046
  Нємченко І. Марчмонт Нідгем та ідеали республіканізму XVII століття // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 86
777047
  Ременяка О. Марчук Анатолій Петрович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 1 : Анатолій Марчук. – С. 3-31.
777048
   Марчук Валентин Мефодійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 293. – ISBN 978-966-439-754-1
777049
   Марчук Валентин Мефодійович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 135-136. – ISBN 978-966-313-531-1
777050
  Губерський Л.В. Марчук Євген Кирилович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 23-24. – ISBN 966-316-045-4
777051
  Капсамун І. Марчук замість Кучми. Не запізно? / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 5


  Призначено нового представника України в Трьохсторонній контактній групі в Мінську.
777052
   Марчук Ніна Йосипівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 181. – ISBN 978-966-2726-03-9
777053
  Махінчук М.Г. Марчуківський куток : Роман / Микола Махінчук. – Київ : Українська хата, 2001. – 255с. – ISBN 966-7025-00-4
777054
   Марчукізм // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2005. – № 8/9. – С. 49-52. – ISSN 0130-5212


  Художник Іван Марчук
777055
  Белаш Б.Ф. Марш-бросок : стихи / Б.Ф. Белаш ; [вступ. ст. Анатолий Мартынов "Ощущение мира"]. – Донецк : Донбас, 1969. – 31 с.
777056
  Еленин М.С. Марш-бросок / М.С. Еленин. – Ленинград, 1988. – 397с.
777057
   Марш-бросок : Мир на распродажу. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 18-61 : Фото, карта
777058
  Іщенко Н. Марш-кидок на Косово-2 готує Москва разом зі своїми агентами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 96). – С. 10-11
777059
  Горбачев О. Марш-медиа // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 14 февраля (№ 7). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  Необходимость своевременного перехода государственных и коммунальных печатных СМИ в частную собственность все еще остается одной из первоочередных задач на пути реформирования медийной сферы.
777060
  Подражанский А.М. Марш "Черномора" / А.М. Подражанский, М.А. Ростарчук, Г.А. Стефанов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1973. – 188с.
777061
  Макаренко А.С. Марш 30 года. / А.С. Макаренко. – М, 1967. – 312с.
777062
  Макаренко А.С. Марш 30 року. / А.С. Макаренко. – К, 1972. – 254с.
777063
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1965. – 511с.
777064
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – М, 1968. – 432с.
777065
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1970. – 416с.
777066
  Доктороу Е.Л. Марш до моря : роман / Закінчення. Поч. у № 9-10 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 15-104. – ISSN 0320 - 8370
777067
  Китошвили Ш.И. и Гришин С.В. Марш и встречный бой / Ш.И. и Гришин С.В. Китошвили. – М., 1967. – 158с.
777068
  Гришин С.В. Марш и встречный бой / С.В. Гришин, Ш.И. Китошвили. – М., 1967. – 158с.
777069
  Лоза Д.М. Марш и встречный бой / Д.М. Лоза. – М., 1968. – 206с.
777070
  Гончар М. Марш Качиньського. ПіС виграв вибори в Сейм і втратив Сенат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 4


  "У неділю 13 жовтня в Польщі відбулися чергові парламентські вибори. Наші західні сусіди обирали Сейм дев"ятої каденції та Сенат десятої каденції, починаючи з 1989-го року. Правляча партія "Право і Справедливість" перемогла в нижній палаті і здобула ...
777071
  Маяковский В.В. Марш комсомольца. / В.В. Маяковский. – Москва, 1973. – 191с.
777072
  Поссемайер Инес Марш красных : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 32-48 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
777073
  Безыменский А.И. Марш мира / А.И. Безыменский. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 88 с.
777074
   Марш молодости. – Москва, 1960. – 110 с.
777075
  Бендер В. Марш молодости / Віталій Бендер ; [упоряд. О. Коновал ; ред. О. Шугай]. – Київ : Юніверс, 2005. – 883, [3] с. : портр. – На авантит. зазнач.: Вид. здійсн. коштом Фундації ім. І. Багряного (США). Мовно-стиліст. та правописні особливості ориг. в основному збережено. - Зміст: Станція Пугаловська ; Фронтові дороги ; Марш молодости ; Оповідання та статті ; Поезії. – ISBN 966-8118-20-0
777076
  Заяц А.С. Марш на рассвете / А.С. Заяц. – М., 1963. – 88с.
777077
  Буртынский А.С. Марш на рассвете / А.С. Буртынский. – М., 1973. – 207с.
777078
  Софронов А.В. Марш победителей / А.В. Софронов. – Москва, 1947. – 184с.
777079
  Скорбин Б.П. Марш продолжается. / Б.П. Скорбин. – М, 1964. – 255с.
777080
  Рот Й. Марш Радецкого / Й. Рот. – Москва, 1939. – 390с.
777081
  Рот Й. Марш Радецкого / Й. Рот. – Москва, 1978. – 342с.
777082
  Рот Й. Марш Радецького : Роман / Й. Рот; Пер. з нім. Є. Горевої; Авт. передмов. Д. Затонський. – Київ : Юніверс, 2000. – 352с. – (Світова проза). – ISBN 966-7305-21-Х
777083
  Макаренко А.С. Марш тридцатого года / А.С. Макаренко. – М, 1988. – 286с.
777084
   Марш ударных бригад. – Москва, 1965. – 479 с.
777085
  Чичкань І.В. Маршал "сухопутних броненосців" / І.В. Чичкань, Л.В. Кошелєва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )


  Павло Семенович Рибалко.
777086
  Сомов Г.А. Маршал авиации / Г.А. Сомов. – М., 1990. – 222с.
777087
  Кондратьев Н.Д. Маршал Блюхер / Н.Д. Кондратьев. – М, 1965. – 294с.
777088
  Великанов Николай Маршал Блюхер и его жены // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 1. – С. 60-64. – ISSN 0868-488Х
777089
   Маршал Вінграновський : книга про поета (спогади, есеї, листи, інтерв"ю) / [передм., упоряд. П. Вольвача ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 479, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 476-477. – ISBN 978-617-605-009-4


  Вінграновський існував в однині. І в житті, і в літературі. Ми тільки починаємо осягати цей феномен. Феномен одного з найбільших українських поетів другої половини XX століття. Ця книжка – спроба наближення до феномену Вінграновського, крок до його ...
777090
  Антонович М. Маршал вперед (Бліхер) / М. Антонович. – Львів, 1936. – 85 с.
777091
  Бычевский Б.В. Маршал Говоров / Б.В. Бычевский. – М, 1970. – 173с.
777092
  Рачада І.Д. Маршал Жуков : п"єса / І.Д. Рачада. – Київ, 1987. – 326 с.
777093
  Яковлев Н.Н. Маршал Жуков / Н.Н. Яковлев. – Москва, 1988. – 254с.
777094
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : (відповідь генералові Іщенку) / Л. Лук"яненко. – 4-е вид. – Севастополь : Просвіта, 2001. – 40с. – (Бібліотека часопису "Дзвін Севастополя")
777095
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : Відповідь генералові Іщенку / Левко Лук"яненко. – Київ : Козаки, 2002. – 48с. – ISBN 966-514-038-8
777096
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : Відповідь генералові Іщенку / Левко Лук"яненко. – Київ : Козаки, 2006. – 48с. – ISBN 966-514-038-8
777097
  Лук"яненко Л.Г. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні / [Левко Лук"яненко]. – [Вид. 10-те]. – Київ : Альфа Реклама, 2013. – 48 с. : іл., табл. – На тит. арк. автор не зазнач. - На тит. арк.: Українським ветеранам та жертвам Другої світової війни присвячую. – Бібліогр.: с. 47 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2477-90-0
777098
  Карпов В. Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира: Литературная мозаика. / В. Карпов. – М.
2. – 1991. – 93с.
777099
   Маршал Жуков.. – М., 1989. – 414с.
777100
  Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира : Лит. мозаика / В.В. Карпов. – М.
Кн.1. – 1992. – 461с.
777101
  Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира: (Лит. мозаика). / В.В. Карпов. – М.
Кн.1. – 1991. – 95с.
777102
   Маршал Жуков: каким мы его помним. – Москва : Политиздат, 1988. – 396с.
777103
   Маршал Жуков: полководец и человек : в 2-х т. – Москва : АПН
Т. 1. – 1988. – 384 с.
777104
   Маршал Жуков: полководец и человек : в 2-х т. – Москва : АПН
Т. 2. – 1988. – 256с.
777105
  Грязнов Б.З. Маршал Захаров / Б.З. Грязнов. – М, 1979. – 152с.
777106
  Португальский Р.М. Маршал И.С.Конев / Р.М. Португальский. – М., 1985. – 253с.
777107
  Бобрищев К. Маршал Кулик, оббріханий і забутий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Хто насправді звільняв Полтаву 1943 року.
777108
  Иванов В.М. Маршал М.Н. Тухачевский / В.М. Иванов. – Москва : Военное издательство, 1985. – 318 с.
777109
  Иванов В.М. Маршал М.Н.Тухачевский / В.М. Иванов. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва, 1990. – 319с.
777110
  Голубович В.С. Маршал Малиновский / В.С. Голубович. – Киев, 1988. – 222,2с.
777111
  Бондаренко К. Маршал Малиновский // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 16/17 (185/186). – С. 58-60
777112
  Бондаренко К. Маршал Малиновский // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 18/19 (187/188). – С. 56-59
777113
  Егоров П.Я. Маршал Мерецков / П.Я. Егоров. – М., 1974. – 215с.
777114
  Ортенберг Д.И. Маршал Москаленко / Д.И. Ортенберг. – К, 1984. – 127с.
777115
  Драган И.Г. Маршал Н.И. Крылов / И.Г. Драган. – М, 1987. – 239с.
777116
  Арно Ж. Маршал П... = Marechal P.. : пьеса в 3-х актах / Арно Ж. ; пер. с франц. М. Ивановой ; ред. Л. Борисевич. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 110 с. – (Современная зарубежная драматургия)
777117
  Голубович В.С. Маршал Р.Я. Малиновский / В.С. Голубович. – М., 1983. – 215с.
777118
  Якушев Влад Маршал Рибалко. Залізний командарм залізних армій // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 11 (113). – С. 26-28
777119
  Мельников С.И. Маршал Рыбалко / С.И. Мельников. – К., 1980. – 255с.
777120
  Мельников С.И. Маршал Рыбалко / С.И. Мельников. – 2-е изд. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 254 с.
777121
  Горелик Я.М. Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников / Я.М. Горелик. – М, 1961. – 108с.
777122
  Малышев В.П. Маршал Советского Союза В.К.Блюхер. / В.П. Малышев, А.Т. Якимов. – Благовещенск, 1958. – 40с.
777123
  Большаков К. Маршал сто пятого дня / К. Большаков. – Москва, 1936. – 400с.
777124
  Кузнецов П.Г. Маршал Толбухин / П.Г. Кузнецов. – М., 1966. – 275с.
777125
  Тодорский А.И. Маршал Тухачевский / А.И. Тодорский. – Москва : Политиздат, 1964. – 93 с.
777126
   Маршал Тухачевский. – М., 1965. – 248с.
777127
  Тодорский А.И. Маршал Тухачевский / А.И. Тодорский. – Москва : Политиздат, 1966. – 93 с.
777128
  Павлов А.Ю. Маршал Франции - стратег Антанты // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 55-58. – ISSN 0321-0626


  Маршал Франции Фердинанд Фош.
777129
  Крушинський В.Ю. Маршала План (- програма американської допомоги для відновлення і розвитку економіки країн Європи після Другої світової війни) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 351-352. – ISBN 978-966-02-8345-9
777130
  Карпов В. Маршалският жезъл / В. Карпов. – София, 1980. – 304с.
777131
  Дорош Е.Я. Маршальские звезды / Е.Я. Дорош. – Москва, 1939. – 40с.
777132
  Николаев Н В. Маршальский жезл / Н В. Николаев. – Свердловск, 1969. – 252с.
777133
  Карпов В.В. Маршальский жезл : роман / В.В. Карпов. – Москва : Военное издательство, 1976. – 269 с.
777134
  Карпов В.В. Маршальский жезл : повесть / В.В. Карпов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 268с.
777135
  Ермолович Н.Н. Маршальский жезл в солдатском ранце / Н.Н. Ермолович. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1971. – 112 с.
777136
  Карпов В.В. Маршальский жезл. / В.В. Карпов. – Ташкент, 1971. – 295с.
777137
  Карпов В.В. Маршальский жезл. (Вечный бой) : Романы / В.В. Карпов. – Москва : Воениздат, 1972. – 480с.
777138
  Фирсов З.П. Маршевая подготовка по комплексу ГТО / З.П. Фирсов. – М, 1951. – 52с.
777139
  Сергиевич Д.Г. Маршевая рота / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1971. – 196с.
777140
  Шаповалов В. Маршевая рота : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 5. – С. 116-125. – ISSN 0027-8238
777141
  Мазаев Ю.И. Маршевая таблица МТ-1 / Ю.И. Мазаев. – М, 1966. – 50с.
777142
  Чернов Ю. Маршевые роты / Ю. Чернов. – Кишинев, 1959. – 68с.
777143
   Маршейдерское дело. – К, 1960. – 556с.
777144
  Прохур М.З. Маршові моделі розрахунку еволюції в"язких течій з використанням відносних компонент швидкості / М.З. Прохур, А.М. Попов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 321-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються стаціонарні нестисливі в"язкі течії з домінуючою компонентою швидкості у виділеному напрямі. Застосування методу розщеплення та перехід до відносних нормальних компонент швидкості призводять до спрощення форми рівнянь, застосування ...
777145
  Юшков Г.А. Маршрут : повести и рассказы / Геннадій Юшков ; пер. с коми. – Москва : Современник, 1986. – 540 с.
777146
  Соколовский В.Г. Маршрут / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1990. – 218с.
777147
  Журавский А.В. Маршрут "Большеземельской Экспедиции 1904 и 1905 гг." / А.В. Журавский : Типография Императорской Академии Наук, 1907. – 16 с. – Оттиск из Ежегодника Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 11, 1906 г.
777148
  Кириченко А.Н. Маршрут 1910 года по Александровскому хребту и пескам Муюн-кум ( Сыр-Дарьинская и Семиреченская обл. ) = Itineraire d"une excursoin entreprise en 1910 dans les Monts Alexandre et le Muyun-Kum ( province de Syr-darja et de Semiretshie ) // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
777149
  Коган В.З. Маршрут в страну информологию / В.З. Коган. – М., 1985. – 161с.
777150
  Русаков М.Г. Маршрут географической экскурсии по Киеву и его окрестностям : (Для делегатов 3 Съезда Географического общества СССР) / М.Г. Русаков, И.О. Речмедин, И.М. Рослый. – Киев : Киевский университет, 1960. – 72с.
777151
  Наумов С.П. Маршрут зоолога Гыданской экспедиции / С.П. Наумов. – 1с.
777152
  Калишевский М.Ф. Маршрут зоологической поездки в Абхазию (Сухумский округ) летом 1905 г. // К распространению прямокрылых насекомых в пределах Российской Империи / Н.Н. Аделунг. – [Санкт-Петербург], 1905
777153
   Маршрут мира. – М., 1964. – 295с.
777154
  Андрианов С.В. Маршрут неизвестен : [рассказы-были] / Андрианов С.В. ; [ил.: И. Пчелко. – Москва : Воениздат, 1972. – 96с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / Гл. полит. упр. Сов. Армии и МВФ ; № 7 (662))
777155
  Крупа Т. Маршрут одного дня по Слобожанщине:Изюм // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 13-15


  Місто-музей Ізюм
777156
  Семенов Ю.С. Маршрут СП-15. / Ю.С. Семенов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 206с.
777157
  Козлов П. Маршрут трехлетнего, 1893-1895 гг., путешествия по Центральной Азии В.И. Роборовского и П.К. Козлова // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
777158
   Маршрут у майбутнє : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 12-14 : Фото
777159
  Ленский А.Н. Маршрут феьлдъегеря Али-Шо / А.Н. Ленский. – М, 1983. – 208с.
777160
  Бялыницкий-Бируля Маршрут экскурсий в нагорной части Кубанской области в VIII-IX. 1910 г. / Бялыницкий-Бируля : Типография Императорской Академии Наук, 1911. – С. II-VI. – Оттиск из Ежегодника Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 16, 1911 г.
777161
  Рожевиц Р.Ю. Маршрут экспедиции переселенческого управления в Пржевальский уезд 1908 г. = Itineraire de l"expedition du bureau d"emigration dans le district de Przewalsk, en 1908 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
777162
  Галкин И.Н. Маршрутами XX века / И.Н. Галкин. – Москва : Мысль, 1982. – 124с.
777163
  Коваль Д.В. Маршрутами бессмертия / Д.В. Коваль. – Кишинев, 1987. – 218с.
777164
  Морозов Н. Маршрутами бургундского вина / Н. Морозов, Э. Паску // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 2. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Франції
777165
  Тихоненко Д.Г. Маршрутами В.В. Докучаєва / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 71-73
777166
  Корякин В.С. Маршрутами гляциолога / В.С. Корякин. – Москва : Мысль, 1981. – 126с.
777167
  Заслуженюк В.С. Маршрутами дружби. (Про інтерн. виховання дітей та підлітків піонерськими організаціями УРСР). / В.С. Заслуженюк. – К., 1976. – 64с.
777168
  Крутикова Анастасия Маршрутами Ибн Баттуты. Ибн Баттута, первый блогер-путешественник. // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 124-135 : фото
777169
   Маршрутами історії. – Київ : Політвидав України, 1990. – XVI, 655 с., [24] арк. ыл. – ISBN 5-319-00638-1
777170
  Караванченко А.З. Маршрутами мужества / А.З. Караванченко. – Минск, 1978. – 223 с.
777171
  Леонов Л.И. Маршрутами отдыха : Путеводитель / Л.И. Леонов. – Донецк : Донбас, 1979. – 56с.
777172
  Покровский А. Маршрутами познания. Десять точек на карте советской науки / А. Покровский. – Москва : Профиздат, 1977. – 127с.
777173
  Пелих Г.И. Маршрутами полевой и теоретической этнографии. / Г.И. Пелих. – Новосибирск, 1979. – 48с.
777174
   Маршрутами пошуку. – К., 1989. – 126с.
777175
   Маршрутами слави Прикарпаття. – Ужгород, 1987. – 149с.
777176
  Ильвес М.А. Маршрутами Черноморья / М.А. Ильвес, П.В. Шевцов. – Одесса, 1979. – 175с.
777177
  Задорожний Микола Маршрути Харківського семінару // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 45
777178
  Хабракен Д. Маршрутизаторы Cisco = Practical Cisco Routers : Практическое применение / Джо Хабракен; Пер. с англ. – Москва : ДМК, 2001. – 320с. – (Защита и администрирование). – ISBN 5-94074-123-1
777179
  Димарцио Д.Ф. Маршрутизаторы Cisco : Пособие для самостоятельного изучения / Джером Ф.Димарцио; Пер. П.Шера. – Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2003. – 512с. – (High tech). – ISBN 5-93286-048-0
777180
  Брокмайер Д. Маршрутизация в Linux / Джо Брокмайер, Ди-Энн Лебланк, Рональд Маккарти; Пер. с англ. В.Р. Гинзбурга. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 240с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0271-1


  Для опытных пользователей и администраторов Linux
777181
  Цуриченко Маршрутная система учета производства и оперативно-календарное планирование. / Цуриченко, И.Н. Гусев. – М., 1954. – 112с.
777182
  Навериани С. Маршрутный путь в Сванетию через Твиберский перевал / С. Навериани. – Москва-Ленинград, 1930. – 63с.
777183
  Козлов В.А. Маршрутный список поверхностных образцов почв, взятых летом 1914 г. в Ананьевском У., Херс.г. / В.А. Козлов. – Одесса. – 121с.
777184
  Димов П.Д. Маршрутный список поверхностных образцов почв, взятых летом 1914 года в Одесском уезде Херсонской губернии / П.Д. Димов. – Одесса : Типогр. Акцион. Южно-Русск. о-ва печатного дела, 1914. – 75с. – Кн. без обл.
777185
   Маршруты в завтра. – Донецк, 1966. – 109с.
777186
  Бриж А.М. Маршруты выходного дня : путеводитель / А.М. Бриж. – Донецк : Донбас, 1989. – 135с.
777187
  Бен Джабер Маршруты модифицированных атлантических вод, пересекающих Сицилийский пролив / Бен Джабер, Д. Абденнадер, М. Бухтир // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 75-84 : рис. – Библиогр.: с. 83-84. – ISSN 0203-3100
777188
   Маршруты передового опыта. – М., 1985. – 288с.
777189
  Цихович Я.К. Маршруты по Восточной Пруссии IV, V и VI группы путей / По приказанию начальника Штаба Виленского военного Округа сост. Генерального Штаба подполковник Цихович. – Вильна : Тип. Штаба Виленского военного Округа, 1902. – 7, V, 705-1199 с. : карт.
777190
  Шнитников В.Н. Маршруты поездок по Семиреченской области 1907-1915 гг. = Itineraires des excursions dans la provinse Semiretchie en 1907-1915 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
777191
   Маршруты пяти континентов : Art of Travel // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 70-75 : Фото
777192
  Журавский А.В. Маршруты Северо-Печорской Экспедиции Главного управления Земл. и З. 1909 г. / А.В. Журавский. – С. V-XVI. – Маршруты и мелкие известия
777193
   Маршруты туристских походов. – Куйбышев, 1965. – 32 с.
777194
  Селезнев А.Г. Маршруты экскурсий по историческим местам Архангельска и Архангельской области. / А.Г. Селезнев. – Архангельск, 1961. – 96с.
777195
   Маршруты экскурсий по СССР на лето 1930 года. – Москва, 1930. – 218 с.
777196
  Попов В.М. Маршруты, темы и планы экскурсий по городу Благовещенску, его окрестномтям и Амурскому округу : Пособие для руководителей школьных и внешкоьных экскурсий / В.М. Попов. – Благовещенск, 1928. – 28с.
777197
  Эристин Э. Марыкчанские парни / Э. Эристин. – Иркутск, 1948. – 220с.
777198
  Эристин Э. Марыкчанские парни / Э. Эристин. – Иркутск, 1962. – 187с.
777199
   Марыля Дзепак: кат. выст. произведений. – Москва, 1988. – 31 с.
777200
  Валишевский К. Марысенька королева Польши. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 367с.
777201
  Короненко С. Марячи в лихоманці, він раптом заговорив українською // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 вересня (№ 164). – С. 18


  Із текста: "Ранні твори Михайла Коцюбинського не обіцяли, що з нього виросте великий письменник".
777202
  Малышев Г.Т. Марь : Роман / Г.Т. Малышев. – Хабаровск, 1988. – 396с.
777203
  Малышев Г.Т. Марь : роман / Геннадий Малышев ; [худож. Медведев А.Н.]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1990. – 396, [2] с.
777204
  Федоров В.Д. Марьевские звезды / В.Д. Федоров. – Новосибирск, 1955. – 112с.
777205
  Корнеев А.А. Марьин корабль. / А.А. Корнеев. – М., 1968. – 42с.
777206
  Журавлев Марьин корень / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1970. – 159с.
777207
  Николаев И. Марьин остров / И. Николаев. – Саранск, 1958. – 15с.
777208
  Перевозчиков М.С. Марьина заводь / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1967. – 135с.
777209
  Толкачев Е.В. Марьина роща / Е.В. Толкачев. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 316 с.
777210
   Марьина роща. – М., 1984. – 432с.
777211
  Габель В.Ф. Марьино / В.Ф. Габель, С.И. Федоров. – Курск, 1956. – 47 с.
777212
  Федоров С.И. Марьино / С.И. Федоров. – Воронеж, 1965. – 64 с.
777213
   Марьино / Федоров С. И. – М., 1989. – 190с.
777214
  Чумак И.В. Марьины колодцы. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1951. – 140с.
777215
  Чумак И.В. Марьины колодцы. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1972. – 399с.
777216
  Третьяков А.И. Марьины коренья. / А.И. Третьяков. – Красноярск, 1977. – 127с.
777217
  Смертина Т.И. Марья - зажги снега. / Т.И. Смертина. – М., 1982. – 143с.
777218
  Шестаков И. Марья Зыкова / И. Шестаков. – Горький, 1948. – 63с.
777219
  Амфитеатров А.В. Марья Лусьева / А. Амфитеатров. – 2-е изд., [доп.]. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1905. – VIII, 271 с. – Экз. деф., пол книги перемеживается допечатанными стр. [ксерокс] на листах др. формата. - Отсутств. с. 268-271
777220
   Марья Морева: Русские народные сказки. – М., 1990. – 20с.
777221
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1947. – 288с.
777222
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1949. – 583с.
777223
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – М, 1950. – 576с.
777224
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1951. – 496с.
777225
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Куйбышев, 1952. – 624с.
777226
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – М, 1953. – 616с.
777227
  Танюк Л.С. Марьян Крушельницкий / Л.С. Танюк. – М, 1974. – 224с.
777228
  Ган Я. Марьян Михайлович Крушельницкий - народный артист СССР / Я. Ган. – К., 1960. – 48с.
777229
  Козак Я. Марьяна Радвакова / Я. Козак. – Москва, 1963. – 159с.
777230
   Марьяна Савка // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 47
777231
  Чувакова О. Мас-медиа як інструмент формування іміджу та репутації банку в умовах ринку // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 50-52


  У статті розглянуто и проаналізовано особливості формування іміджу it репутації банку та їх роль у функціонуванні установи. The article considers and analyses special feature of image and reputation forming, their role in bank"s functioning
777232
  Іщенко Г. Мас-медіа в контексті політичних перетворень // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 78-91. – ISSN 0869-3595
777233
  Іванова О.А. Мас-медіа в культурі тотальної інформаційності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 149-153


  Систематизуються уявлення та спостереження щодо змін у масовоінфомаційній діяльності у зв"язку з формуванням Ключові слова: соціальні комунікації, інформаційні та комунікаційні відносини, культура тотальної інформаційності. This article systematizes ...
777234
  Іванова О.А. Мас-медіа в культурі тотальної інформаційності // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 10-13


  Автор систематизує уявлення та спостереження щодо змін у масовоінфомаційній діяльності у зв"язку з формуванням нового типу суспільства, для якого пропонується визначення "культура тотальної інформаційності". The author systematises the ideas and ...
777235
  Шкляр В. Мас-медіа в новому столітті // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 761-770. – ISBN 966-7522-07-5
777236
  Гриценко Олена Миколаївна Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект) : Дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.03. / Гриценко Олена Миколаївна; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – 425л. + Додатки: л. 422-425. – Бібліогр.: л. 364-421
777237
  Гриценко Олена Миколаївна Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект) : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.03 / Гриценко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
777238
  Андрійчук М. Мас-медіа в рекламних комунікаціях українських видавництв // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 12-14
777239
  Маркова В. Мас-медіа в теорії комунікації Н. Лумана / В. Маркова, О. Суховій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 24-27. – ISSN 2076-9326
777240
  Шкляр В. Мас-медіа і виклики нового століття // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 343-351. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
777241
  Шкляр В. Мас-медіа і виклики нового століття / Володимир Шкляр ; [редкол.: Різун В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Грамота, 2003. – 47, [1] с. – (Бібліотека журналіста-міжнародника). – ISBN 966-8066-14-6
777242
  Фінклер Ю.Е. Мас-медіа і влада: технологія взаємин / Ю.Е. Фінклер. – Львів, 2003. – 212с.
777243
  Кін Д. Мас-медіа і демократія = The media and democracy / Джон Кін ; пер. з англ. О. Гриценко, Н. Гончаренко ; літ. ред. О. Гриценко. – Київ : К.І.С.-Київ. Інформація. Сервіс ; Аналіт.-дослідн. центр "АНОД", 1999. – 134 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 966-7048-20-9
777244
  Зражевська Н.І. (Zrаzhеvs"kа N.І.) Мас-медіа і технологія "повсякденна" // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 10-15


  Розглядається технологія "повсякденна". Аналізуються такі технології, як політеймент, інфотеймент, едьютеймент, гіперінтерпретації. Основний висновок полягає в тому, що повсякденність сучасної людини активно конструюється масмедіа. Technology of daily ...
777245
  Зиборовіч С. Мас-медіа та ідея свободи // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 9-16. – ISBN 966-294-186-0
777246
  Гринь І.О. Мас-медіа та корупція: українські реалії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 54-58. – (Серія "Питання політології" ; вип. 34). – ISSN 2220-8089
777247
  Гриценко О.М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності : Монографія / О.М. Гриценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 204с. – ISBN 966-594-287-5
777248
  Содомора П. Мас-медіа у процесі керування натовпом // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 49. – ISBN 978-617-7196-23-4
777249
   Мас-медіа у термінах і визначеннях : короткий словник-довідник : навч. посібник. – Київ : МАУП, 2005. – 224 с. – ISBN 966-608-441-4
777250
   Мас-медіа України = Mass media of Ukraine. – Київ : К.І.С., 1995. – 304 с. – ISBN 5-7707-8130-0
777251
  Шкляр В. Мас-медіа України у міжнародному інформаційному просторі // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2000. – Вип. 1 : за 2000 рік. – С.387-394. – ISBN 966-7522-03-2
777252
  Сизонов Д.Ю. Мас-медіа як джерело нової фразеології сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 29-38. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується роль ЗМІ в поповненні активного словника сучасної української мови. В основу дослідження покладено різнотипні українські медіа – друковані, електронні, рекламні. Комплексно розглянуто екстра- та інтралінгвальні характеристики, які ...
777253
  Поліщук Ю. Мас-медіа як канал маніпулятивного впливу на суспільство / Ю. Поліщук, С. Гнатюк, Н. Сєйлова // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Т. 21, вип. 3. – С. 301-308. – ISSN 2225-5036


  Інформація у руках невеликої групи людей може стати засобом тотального маніпулятивного впливу на свідомість як конкретних осiб, так і мас. Розвиток засобів масової інформацій (телебачення, Інтернет, радіо, преса тощо) значно спрощує цей процес. Методи ...
777254
  Третяк О.А. Мас-медіа як компонент публічної сфери політики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 125-128. – ISSN 2077-1800
777255
  Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Бутиріна М.В.: КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 432 л. – Бібліогр.: л. 384-432
777256
  Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості : автореф. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Бутиріна М.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 30 с. – Бібліогр.: 32 назви
777257
  Фінклер Юрій Едуардович Мас-медіа як соціальний інститут: особливості взаємин з владою : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Фінклер Ю.Е.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 398 л. – Бібліогр.: л. 358-398
777258
  Фінклер Юрій Едуардович Мас-медіа як соціальний інститут: особливості взаємин з владою : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Фінклер Юрій Едуардович; Фіеклер Ю.Е.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв
777259
  Ороховська Л.А. Мас-медіа як трансформатор історії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 158-160
777260
  Зайко Л.Я. Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Зайко Леся Яківна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 16, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 15 назв
777261
  Бурлачук В. Мас-медіа, вибори і нова реальність // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 90-105. – ISSN 1563-3713
777262
  Лалл Джеймс Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід = Media, communication, culture. A global approach / Джеймс Лалл ; пер.з англ. О. Гриценка [та ін.] ; за ред. О. Гриценка, Н. Гончаренко. – Київ : К.І.С., 2002. – 264 с. – ISBN 966-8039-10-6
777263
  Рудник І. Мас-медіація // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 12 (168). – С. 14-15. – ISSN 1726-3077


  Запровадження медіації у вітчизняній системі права грунтується на практиці застосування інституту примирення в багатьох країнах світу.
777264
  Носова Б.М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті євроатлантичної інтеграції : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Носова Богдана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
777265
  Носова Б.М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті Євроатлантичної інтеграції : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Носова Б.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 207л. – Бібліогр.: Ббліогр.: л.179-207
777266
  Дергач Д.В. Мас-медійний жанр ток-шоу: природа, функції, аспектологія дослідницького пошуку // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 41-47
777267
  Дергач Д.В. Мас-медійний онім у сучасній теорії розвитку літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 29-37
777268
  Шестакова Е. Мас-медійний тип словесності як предмет теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 84-90.
777269
  Плахта Д. Мас-медійний чинник у виборчому процесі (уроки президентських виборів у США 2016 року в контексті українських реалій) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 284-291. – ISSN 2078-1911
777270
  Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2014. – 119 л. – Бібліогр.: л. 95-119
777271
  Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
777272
   Мас-спектрометричне дослідження термолізу аміноцукрів, адсорбованих на поверхні модифікованих білком пірогенних оксидів / Н.Ю. Клименко, Н.П. Галаган, Б.Г. Місчанчук, В.О. Покровський // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 212-217. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість чутливого вольтамперометричного визначення іонів Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності азобарвників. Розглянуто умови одночасного визначення цих іонів завдяки різній вольтамперометричній поведінці.
777273
  Пилипенко Вікторія Вячеславівна Мас-спектрометричні дослідження стероїдних глікозидів та їх комплексоутворення з компонетами біополімерів : Автореф. ... дис. фіз.-мат. наук: 03.00.02. / Пилипенко В.В.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
777274
   Мас-спектрометричні дослідження термостабілізаторів полістиролу на основі фенілмалеімідів та фенілсукцинімідів / А.О. Гусак, Ю.М. Карабець, Д.В. Биліна, О.Ю. Колендо, О.А. Бєда // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 135
777275
  Лукомська О.Р. Мас-спектрометричні характеристики еплеренона в умовах іонізації електророзпиленням / О.Р. Лукомська, Д.В. Биліна, О.О. Ткачук // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 142
777276
  Іщенко О.В. Мас-спектрометрія : Навчальний посібник для магістрів хімічного фа-ту / О.В. Іщенко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 44с. – ISBN 966-594-091-0
777277
  Іщенко О.В. Мас-спектрометрія : підручник / О.В. Іщенко, С.В. Гайдай, О.А. Бєда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 244, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 233-240. – ISBN 978-966-933-003-1
777278
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 11. – 2001
777279
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 12. – 2001
777280
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 1/2, январь - февраль. – 2002
777281
  Одарич В.А. Маса (- фундаментальна фізична величина, що визначає інерційні та гравітаційні властивості тіл ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 359. – ISBN 978-966-02-8345-9
777282
  Канетті Еліас Маса і влада / Канетті Еліас; З нім.пер.О.Логвиненко. – Київ : Альтернативи, 2001. – 416с. – ISBN 966-7217-37-Х
777283
  Слюсаревський М.М. Маса як об"єкт соціально-психологічного пізнання: розпорошений стан і феномен сконцентрованості // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 3-29. – ISSN 2411-1449
777284
  Пелле Лариса Масаи : Племенной быт. Традиции / Пелле Лариса, Харенстам Фредрик // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 84-108 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
777285
  Проценко Л. Масальський Володимир Іванович (13.VII.1896-14.I.1979) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 168
777286
   Масальський Володимир Іванович (1896-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 293. – ISBN 978-966-439-754-1
777287
  Проценко Л. Масальський Володимир Іванович [13.VII.1896-14.I.1979] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 168. – ISBN 978-611-01-1405-9
777288
  Безкоровайний В. Масандрівський протокол. Джерела і наслідки // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 7-15
777289
   Масарик (Masaryk) Томаш Гаррік // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817. – ISBN 966-316-069-1
777290
  Панов А. Масарик і Закарпаття : монографія / Ален Панов. – Ужгород : Ліра, 2010. – 189, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 164-189. – ISBN 978-966-2195-94-1
777291
  Дейнека Л.В. Масарик і Україна // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 8. – C. 158-167. – ISSN 2309-2262
777292
  Дейнека Л. Масарик і Україна // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 19-27. – ISBN 978-617-7593-44-6
777293
  Маланюк Е. Масарик. Подєбради 7 березня // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 165-168. – ISBN 978-617-7593-44-6
777294
  Кравчук Масарика у висвітленні української радянської преси 1920-1930-х рр. / Кравчук, Т.Ґ. Постать // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 114-123. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
777295
  Мельянцев А.Н. Масдар в теории и структуре арабского языка / А.Н. Мельянцев. – М., 1990. – 150с.
777296
   Масенко Лариса Терентіївна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 168. – ISBN 978-617-7530-19-9
777297
  Руда О.Г. Масенко Лариса Терентіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 364-365. – ISBN 978-966-02-8345-9
777298
  Різун В.В. Маси : Тексти лекцій / В.В. Різун; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 118с. – ISBN 966-594-164-X
777299
  Гаврилюк Н. Маси VS особистості, або кому потрібна ієрархія? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 88-97. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто проблему співвідношення категорій "маси" і "особистість" у процесі створення й рецепції поезій. Анкетування вказує на неприйняття "масовості" та прагнення до індивідуалізації авторської поетики. У цьому зв"язку спостерігається ...
777300
  Омельченко Юрій Васильович Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз : Дис...канд.філософ.наук:09.00.03 / Омельченко Юрій Васильович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 179л. – Бібліогр.:л.173-179
777301
  Омельченко Юрій Васильович Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філосов. наук:09.00.03 / Омельченко Ю.В.;КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
777302
  Волковинська В.О. Маси і простір соціальності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 24-26
777303
  Тарануха Ю.Г. Маси та орбіти метеорологічних тіл за телевізійними спостереженнями : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.03 - Геліофізика і фізика Сонячної системи / Тарануха Ю.Г.; ; Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
777304
   Масив ферментних біосенсорів для визначення концентрацій нейротрансмітерів та метаболітів / Д.Ю. Кучеренко, І.С. Кучеренко, О.О. Солдаткін, Я.В. Топольнікова, Д.В. Книжникова, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 2. – C. 39-53. – ISSN 1815-7459
777305
  Литвин В.К. Масиви наноструктур золота та срібла для застосувань в плазмон-регульованій флюоресценції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Литвин Віталій Костянтинович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
777306
  Кальба Я.Є. Масифікація та її прояви в контексті сучасних телемедіа // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.63-67
777307
  Вешнев В. Маска / В. Вешнев. – Москва, 1927. – 50с.
777308
  Москвин Н.Я. Маска / Н.Я. Москвин. – М, 1933. – 264с.
777309
  Штефэнеску А.И. Маска / А.И. Штефэнеску. – Бухарест, 1966. – 40с.
777310
  Демидов П.П. Маска / П.П. Демидов. – Хабаровск, 1980. – 32с.
777311
  Чехов А.П. Маска / А.П. Чехов. – Л, 1985. – 65с.
777312
  Лем С. Маска / С. Лем. – Москва, 1990. – 315с.
777313
  Лис Володимир Маска : Роман / Лис Володимир. – Львів : Кальварія, 2002. – 320с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-042-7; 966-663-034-6
777314
  Чехов А. Маска : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 163-166. – ISSN 0131-2332
777315
  Балахніна Н.А. Маска : [збірка віршів] / Nata_Balakhnina ; [ілюстрації М.С. Молчанова]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 223, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-981-203-2
777316
   Маска для супергероя, який не хоче, щоб його підслухали / підготувала Світлана Галата // Світ. – Київ, 2021. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1, 5


  "Співвласником ARTKB і співвласником Hushm є Олександр Нестеренко. Олександр – киянин, інженер за освітою. У 2004 році він закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, у 2009 - створив українську інжинірингову компанію ARTKB. З ...
777317
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – Алма-Ата, 1983. – 423с.
777318
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – М., 1989. – 317с.
777319
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – М., 1989. – 382с.
777320
  Редгрейв М. Маска или лицо / М. Редгрейв. – Москва, 1965. – 288с.
777321
   Маска і метаморфоза : (Де)конструювання діалог. мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2006. – 152 с., [8] арк. іл. : іл. – Текст укр., нім. – (Студії австрійської літератури = Studien zur Osterreichischen Literatur / упоряд. і ред. Тимофій Гаврилів ; т. 2). – ISBN 966-8849-24-8
777322
  Зайченко О.Г. Маска й масочна культура у втіленні співпричетності сакральному // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 197-201. – ISSN 1729-7036
777323
  Кузнецов Л.М. Маска колдуна Аданона / Л.М. Кузнецов. – М., 1974. – 47с.
777324
  Самойлов Л.С. Маска отца Димитрия. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1965. – 96с.
777325
  Набатов Г.О. Маска сорвана / Г.О. Набатов. – Минск, 1963. – 258 с.
777326
  Поліщук Я. Маска та ім"я автора // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 10-14. – ISSN 0236-1477
777327
  Медведєва А.О. Маска у сценічному мистецтві артиста театру та естради : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Медведєва Алла Олександрівна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. 5 назв
777328
  Каттнер Г. Маска Цирцеи : [сборник : пер. с англ.] / Генри Каттнер ; [худож. Ю. Лук]. – Новгород : Параллель, 1993. – 507, [2] с. : ил. – Содерж.: Планета - шахматная доска; Элак из Атлантиды; Маска Цирцеи; Да будет проклят этот город; Цитадель тьмы; Сквозь века; Пегас; Кладбищенские крысы; По твоему хотенью; Ореол; Порог. – (Гелиос ) ( Мир фантастики). – ISBN 5-86067-012-5
777329
  Бибилури Т. Маска. : повести и рассказы / Т. Бибилури; авториз. пер. с груз. Л.Громеко. – Москва : Советский писатель, 1979. – 222 с.
777330
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Универсальная б-ка, 1916. – 110с.
777331
  Донченко О. Маскарад / О. Донченко. – Харків, 1929. – 32 с.
777332
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград; Москва : Искусство, 1949. – 168с.
777333
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Полиграфкнига, 1949. – 151с.
777334
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва, 1954. – 116с.
777335
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : віршована драма в 4-х діях / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Мистецтво, 1955. – 148с.
777336
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1956. – 112с.
777337
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Искусство, 1966. – 119с.
777338
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : Для ст. шк. возраста / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1983. – 190с.
777339
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : драма в 4 действиях, в стихах / М.Ю. Лермонтов ; [вступ. ст. (с. 5-51), примеч., библиогр. списки А.И. Журавлевой, В.Н. Некрасова ; худож. Г.К. Спирин. – Москва : Книга, 1985. – 335 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
777340
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : драма в 4-х действиях, в стихах / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 188 с. – ISBN 5-268-00666-5
777341
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Детская литература, 1990. – 272с. – ISBN 5-08-000238-7
777342
  Питерс Н. Маскарад : Роман / Н. Питерс. – Москва : АСТ, 1997. – 640с. – (Откровение). – ISBN 5-15-000691-2
777343
  Ньюман Кэти Маскарад но-африкански. В мире масок / Ньюман Кэти, Галембо Филлис // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 78-89 : фото
777344
  Юрчук О. Маскарадна літературна критика як український варіант антиколоніальної критики (на прикладі діяльності Ю. Шевельова) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 12-18. – Бібліогр.: Літ.: с. 18; 10 назв. – ISSN 0236-1477
777345
   Маскаренские острова : История. Реюньон. Маврикий. Родригес. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 74-102 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
777346
  Гасанов М.Р. Маскат (Маскаут) - политическое образование Восточного Кавказа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 141-145. – ISSN 0042-8779


  Владение Маскат, возникшее на приморской территории Восточного Кавказа к югу от Дербента, являлось одним из значительных образований, сыгравших важную роль в политических событиях, происходивших на Кавказе.
777347
  Круглов Леонид Маски - шоу : Этнография / Круглов Леонид, Лафорг Эрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 206-215 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
777348
  Егоров Б. Маски / Б. Егоров. – М, 1969. – 328с.
777349
  Демыкина Г.Н. Маски / Г.Н. Демыкина. – Москва, 1972. – 108с.
777350
  Калчев К. Маски / К. Калчев. – София, 1973. – 187с.
777351
   Маски : оповідання письменників ФРН/ пер. з нім. – Київ : Дніпро, 1979. – 340 с.
777352
  Курочкін О. Маски в поховальних іграх українців // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 32-38
777353
  Дзюба Іван Маски демаскатора // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 3-14. – ISSN 0236-1477
777354
  Дзюба Іван Маски демаскатора // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 3-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена книзі Григорія Грабовича "Маски і обличчя". Розглядається трактування в ній проблеми самовираження автора і "двійництва". Висловлено думку, що деякі версії дослідника можуть бути продискутовані.
777355
  Десятников В.Ф. Маски депрессии / В.Ф. Десятников. – М, 1987. – 64с.
777356
  Бершин Е. Маски Духа : Роман-с из жизни осколков // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 6. – С. 8-75. – ISSN 0012-6756
777357
  Орленко Ю.С. Маски екрану // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 110-114


  Пораналізовано поняття "телевізійна маска", розглянуто складники цілісного образу телеведучого; досліджено історію виникнення "маски", осмислено маски-образи Українського телебачення. The article is based on the analysis of the "TV mask" notion. It ...
777358
   Маски зими, барви весни : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17 : Фото
777359
  Линдсей Д. Маски и лица / Д. Линдсей. – Москва, 1965. – 229с.
777360
  Громыко А.А. Маски и скульптура Тропической Африки / А.А. Громыко. – Москва, 1984. – 351с.
777361
  Бабидорич І М. Маски й обличчя : [про антинар. і внтинац. суть політики буржуаз. лідерів домюнхенської Чехословаччини Масарика і Бенеша] / І М. Бабидорич. – Ужгород : Карпати, 1969. – 140 с.
777362
  Процюк С.В. Маски опадають повільно : роман про Володимира Винниченка / Степан Процюк. – Київ : Академія, 2011. – 301, [3] с. – (Серія "Автографи часу"). – ISBN 978-966-580-374-4
777363
  Морковская Лиза Маски Пекинской оперы : Столпы культуры / Морковская Лиза, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 24-38 : Іл.
777364
  Скиба Т. Маски поета у збірці Максима Рильського "Під осінніми зорями" (1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 10 (634). – С. 65-73. – ISSN 0236-1477
777365
  Яшанина Екатерина Маски североамериканских индейцев. Всесильная деревяшка : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 18 : Фото
777366
  Мороз В. Маски скинуто, Путін оголосив війну Україні. Чи імперії? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 24 лютого- 2 березня (№ 7). – С. 1
777367
  Нога Г. Маски сміху в поезії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 77-82
777368
  Карманова И.Г. Маски сна / И.Г. Карманова. – Ленинград, 1991. – 102с.
777369
  Гон О. Маски у драматугії та поезії Е. Паунда і В.Б. Єйтса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред.: Н.О. Висоцька, Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8 : Сучасна американська драма: тенденції, поcтаті, тексти. – С. 63-75. – ISBN 987-966-518-648-9
777370
  Пятницкий И.В. Маскирование и демаскирование в аналитической химии / И.В. Пятницкий, В.В. Сухан. – Москва : Наука, 1990. – 220. – (Аналитические реагенты)
777371
  Глущенко Л.М. Маскирование оксикислотами циркония, титана, железа и алюминия, косвенное определение элементов по реакциям обмена и образование соединений типа два металла - тартрат : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Глущенко Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 22 с.
777372
  Глущенко Л.М. Маскирование оксикислотами циркония, титана, железа, алюминия, косвенное определение элементов по реакции обмена и образование соединений типа два металлатартрат : Дис... канд. хим.наук: / Глущенко Л.М.; КГУ. Кафедра аналитической химии. – К., 1970. – 161л. – Бібліогр.:л.151-161
777373
  Лановейчик Н.Ф. Маскировка / Н.Ф. Лановейчик. – М, 1982. – 105с.
777374
  Толочков М.И. Маскировка в современном бою / М.И. Толочков. – М., 1975. – 88с.
777375
  Бекетов А.А. Маскировка действий подразделений сухопутных войск / А.А. Бекетов, А.П. Белоконь, С.Г. Чермашенцев. – Москва : Воениздат, 1976. – 140 с. : ил., 3 л. ил.
777376
   Маскировка зенитной артиллерии в зимнее время. Памятка командиру орудия.. – М., 1943. – 12с.
777377
  Толочков М.И. Маскировка на войне / М.И. Толочков. – М., 1958. – 55с.
777378
  Вейцер Ю.И. Маскирующие дымы / Ю.И. Вейцер, Г.П. Лучинский. – Москва-Ленинград, 1947. – 202с.
777379
  ЦиновскийД Маску долой. / ЦиновскийД, Н. Петрашкевич. – М-Л : Искусство, 1937. – 20 с.
777380
  Манзяк О.М. Маскувальні елементи екіпіровки - фактор підвищення живучості воїна / О.М. Манзяк, Л.Г. Ніколайчук // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 192-193. – ISBN 978-966-2699-94-4
777381
  Тріфонова О.Е. Маскування граматичного роду як естетичної категорії в перекладі роману Дженет Вінтерсон "Written on the body" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 612-616. – ISBN 966-581-481-8
777382
  Зйдлер В.Е. Маскулинности, тела и эмоциональная жизнь // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 85-95. – ISSN 0132-1625
777383
  Кон И.С. Маскулинность в меняющемся мире // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-35. – ISSN 0042-8744
777384
  Сластьон С. Маскулінна картина світу: релігійно-філософський та генераційний аспекти (на матеріалі месневі "Dolab" Бора ІІ Газі Герая хана та поеми Семьюеля Джонсона "The Vanity of Human Wishes" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 177-182
777385
  Фесенко Т. Маскулінна та фемінна логічні системи як чинник освітньо-професійної підготовки проєктних менеджерів / Т. Фесенко, Г. Фесенко // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 179-180. – ISBN 978-617-595-103-3
777386
  Зубик Л. Маскулінні ініціаційні практики у гуцулів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 346–363. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595
777387
  Шмега К.М. Маскулінні типи в Галичині другої половини ХІХ ст. та їх художня репрезентація у прозі Івана Франка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 172-180. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
777388
  Овчаров А. Маскулінність і фемінність у психології нації // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.44-48


  Масова свідомість та поведінка
777389
  Зінченко Г.М. Маскулінність і фемінність як дві основні категорії гендерних досліджень / Г.М. Зінченко, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 152-156. – ISBN 978-966-285-302-5
777390
  Хамедова О.А. Маскулінність пролетаріату: медійні репрезентації чоловічих повсякденних і дозвіллєвих практик 1920-1930-Х років // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2020. – Т. 2 (77)


  The article analyzes the male daily and leisure activities among the Ukrainian workers, reflected in the press of the 1920-1930s. The objective of the article is to study the specifics of media representations of male daily and leisure activities and ...
777391
  Черниш Т.В. Маскулінність та фемінінність // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 289-292
777392
  Архангельська А.М. Маскулінність та фемінінність як соціокультурні категорії на тлі слов"янського антропонімікону // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 0027-2833
777393
   Маскульт і свобода слова на телебаченні: полемічні нотатки / В.І. Даниленко, В.П. Мележик, В.Ф. Іванов, Ю.П. Мірошниченко // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 30-33


  Науково-теоретичні передумови переходу до суспільства знань Нормування суб"єктивного фактора пізнавальної комунікації: іміджмейкінг соціальних медіа Медіавіруси на тлі еволюційних процесів медіапростору: суть і проблематика The article concerns the ...
777394
  Фесенко Ю.П. Маскульт і свобода слова на телебаченні: полемічні нотатки // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 34-37


  У статті розглядаються актуальні проблеми сучасного телебачення в аспектах демократизації суспільства. Аналізуються негативні явища. Засуджуються застосування маніпулятивних технологій. Problems of current importance of the modern television in the ...
777395
  Бубенок О.Б. Маскути на Східному Кавказі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 23-33. – ISSN 1608-0599
777396
  Иванов В.С. Масла и кнсистентные смазки / В.С. Иванов, С.М. Фридман. – М.-Л.
3. – 1957. – 248с.
777397
  Полянский Е.И. Масленица / Е.И. Полянский. – Воронеж, 1980. – 87с.
777398
  Нижарадзе М.К. Маслина в Грузиснской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Нижарадзе М. К.; Груз. с. х. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 30л.
777399
  Дрозд В.Г. Маслини / В.Г. Дрозд. – Київ, 1969. – 224 с.
777400
  Корольков Д.М. Маслинная моль / Д.М. Корольков, Р.Ф. Савенко. – Сухум, 1929. – 25с.
777401
  Первенцев А.О. Маслинова віть : Роман / А.О. Первенцев. – Київ : Дніпро, 1966. – 320с.
777402
  Jачев Р.Г. Маслинови гори / Р.Г. Jачев. – Скопіе, 1969. – 83с.
777403
  Глушко О.К. Маслиновий гай : оповідання / О.К. Глушко ; [худож. В.О. Петров]. – Київ : Рад. письменник, 1981. – 165 с.
777404
  Дрозд В.Г. Маслины / В.Г. Дрозд. – Москва, 1969. – 288 с.
777405
  Моркунас А.В. Масличные крестоцветные культуры в условиях Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Моркунас А.В.; Акад. наук Литов.ССР. Ин-т биологии. – Каунас, 1956. – 20л.
777406
  Лутиков И.Е. Масличные культуры. / И.Е. Лутиков, И.В. Жилин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1935. – 189с.
777407
  Шарапов Н.И. Масличные растения и маслообразовательный процесс / Н.И. Шарапов. – Москва-Л., 1959. – 444с.
777408
   Масличные растения, маслобойная и поташная промышленность в Кубанском крае.. – Екатериндар, 1920. – 107с.
777409
  Грапенко В.М. Маслобойная промышленность Северного Кавказа и ее вырьевая база (Состояние и перспективы развития) : Автореф... канд. экон.наук: / Грапенко В. М.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 22л.
777410
  Перельмутер Я.С. Маслобойная промышленность. Итоги работы 1929/30 г. и особого квартала и задачи на 1931 г. / Я.С. Перельмутер, С.Н. Кудрие. – М.-Л., 1931. – 39с.
777411
   Маслов Борис Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 293. – ISBN 978-966-439-754-1
777412
  Казьмирчук Г.Д. Маслов Василь Іванович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 247. – ISBN 96966-8060-04-0
777413
   Маслов Василь Іванович (1884-1959) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 293-294. – ISBN 978-966-439-754-1
777414
  Проценко Л. Маслов Василь Іванович (2.I.1885-22.III.1959) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 243
777415
  Проценко Л. Маслов Василь Іванович [2.I.1885-22.III.1959] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 243. – ISBN 978-611-01-1405-9
777416
  Степченко О.П. Маслов Сергей Іванович, завідуючий відділом стародруків ВБУ в 1926-1941 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 93-110. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Філолог, книгознавець, палеограф, архівіст. Від 1914 р. працював на посаді приват-доцента Університету Св. Володимира та Вищих жіночих курсів.
777417
   Маслов Сергій Іванович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 65-71. – ISBN 966-02-0537-6
777418
  Конта Р.М. Маслов Сергій Іванович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 248. – ISBN 96966-8060-04-0
777419
   Маслов Сергій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 363. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
777420
  Проценко Л. Маслов Сергій Іванович (16.XI/1880-11.I.1957) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 241
777421
  Сулима Микола Маслов Сергій Іванович (1880-1957) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 96. – ISSN 0236-1477


  С І. Маслову судилося продовжувати діяльність М.І. Петрова і В.М. Перетца.
777422
   Маслов Сергій Іванович (1880-1957) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 294. – ISBN 978-966-439-754-1
777423
  Проценко Л. Маслов Сергій Іванович [16.XI/1880-11.I.1957] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 241. – ISBN 978-611-01-1405-9
777424
  Бовсунівська Т. Маслович Василь Григорович (1793-1841) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 56-57. – ISBN 966-7825-40-Х
777425
  Марцинковская Т.Д. Маслоу Абрахам (A. Maslov) (1908-1970) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 74-78. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
777426
   Маслун Нінель Володимирівна (до 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 99-100 : фото. – ISSN 0367-4290
777427
   Масляк Петро Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 72-73
777428
   Масляк Петро Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 143-144 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
777429
   Масляк Петро Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 294-295. – ISBN 978-966-439-754-1
777430
   Масляк Петро Олексійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 191-192. – ISBN 978-966-439-757-2
777431
   Масляк Петро Олексійович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 32. – ISBN 978-617-7069-48-4
777432
   Масляк Петро Олексійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 148-149. – ISBN 978-966-439-961-3
777433
  Дмитрук О.І. Масляк Петро Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 389. – ISBN 978-966-02-8345-9
777434
   Масляк Петро Олексійович (948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 80-81. – ISBN 966-95774-3-5
777435
   Масляку Петру Олексійовичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  27 травня 2018 р. виповнилося 70 років із дня народження Масляка Петра Олексійовича – відомого українського економіко-географа, геополітика, футуролога, доктора географічних наук, професора кафедри географії України Київського національного ...
777436
   Масляна vs карнавал: що смачніше? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 64-65 : фото
777437
  Виннер А.В. Масляная живопись и её материалы / А.В. Виннер. – Москва, 1956. – 100с.
777438
   Масляное хозяйство электро-силовых установок. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1933. – 144 с.
777439
  Залесский А.М. Масляные выключатели / А.М. Залесский. – Ленинград, 1932. – 424 с.
777440
  Желтухина М.Р. Масмедиальная культура воздействия // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 10-19. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
777441
  Ткач Д. Масмедіа Угорщини про проблеми в українсько-угорських відносинах, пов"язані із законом про освіту // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 7/8. – С. 11-16. – ISSN 2663-2675


  Верховна Рада України 5 вересня 2017 року проголосувала за Закон України "Про освіту". Стаття 7 цього документа говорить проте, що особам, які належать до національних меншин України, гарантується право нанавчання в кому-нальних закладах освіти для ...
777442
  Копилов В.О. Масмедійна модальність знання // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2011. – № 4 (29). – С. 13-20. – ISSN 2073-803X
777443
  Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 2-3.
777444
  Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас (Огляд) // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 2-3.
777445
  Попович О.А. Масмедійний дискурс українського визвольного руху періоду Другої світової війни в незалежній Україні (2005–2014 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 132-146. – ISSN 2313-5603
777446
  Бутиріна М. Масмедійні стереотипи у світлі теорії категоризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Феномен стереотипізації розглядається в контексті сучасних уявлень про природу категорій. Рубрикація змісту видання подається як варіант акцидентної категоризації. Робиться висновок про когнітивну спорідненість медійних стереотипів та категорій. The ...
777447
  Весельська А.А. Масова вимушена міграція як інструмент ведення гібридної війни // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 108-116. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
777448
  Шкрібляк Петро Масова депортація із Західної України в 1947 році // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 73-77
777449
  Козачок І. Масова економробота серед молоді. / І. Козачок, А. Самохвалів. – Харків, 1929. – 61с.
777450
   Масова комунікація : підручник / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов, В.А. Вергун; [Москаленко А.З. та ін.]. – Київ : Либідь, 1997. – 216 с. – ISBN 966-06-0007-0
777451
  Коновець О.Ф. Масова комунікація : теорії, моделі, технології : навчальний посібник / Олександр Коновець ; [ за ред. А.А. Жукова ]. – Київ : Луцький гуманітарний ун-т, 2009. – 265 с. – ISBN 966-531-196-4
777452
  Бєляков О. Масова комунікація та екологічна політика : монографія / О. Бєляков ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001. – 149 с. – ISBN 966-594-253-0
777453
  Чекмишев О. Масова комунікація та соціальна відповідальлність ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.23-25
777454
  Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 430 л. – Бібліогр.: л. 382-430
777455
  Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко Сергій Володимирович ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 24 назви
777456
  Демченко С. Масова комунікація як предмет вивчення (сучасний стан проблеми та її перспективи) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 164-173
777457
  Іванов В.Ф. Масова комунікація як соціальне явище // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 129-139
777458
   Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т ім. Л.Українки, 2012-. – ISSN 2226-8669
№ 5/6 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
777459
  Ніколаєнко Л.Г. Масова комунікація: сучасні особливості та функції / Л.Г. Ніколаєнко, А.В. Ломачук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає ідею "масової комунікації" і наводить її визначення. Автори зосереджують увагу на різних підходах до проблеми визначення засобів масової комунікації. Також аналізуються функції, що виконуються зазначеними засобами. Розглядається ...
777460
  Колісник В. Масова конституційна свідомість і суперечливі уявлення про Голодомор в умовах поширення постправди // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 79-85. – ISSN 2310-6158
777461
  Пітякова Тетяна Масова культура : втрата чи переосмислення традиції? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 132-137. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена аспектам, які є спільними для масової культури та фольклору в сучасну добу. Автор намагається показати, як саме продовжує жити традиція в масовому мистецтві, обстоює тезу про те, що сьогодні йдеться не про втрату традиції, а про нове ...
777462
  Танчер В.В. Масова культура в контексті демократичних перетворень XX століття / В.В. Танчер, Т.В. Свиридон // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 65-69. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
777463
  Данилюк Алла Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.08 / Данилюк Алла Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.165-179
777464
  Данилюк Алаа Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Данилюк Алаа Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
777465
  Денисюк Ж.З. Масова культура в контексті постмодерної парадигми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 42-48. – ISSN 2225-7586
777466
  Наумкіна О.С. Масова культура в сучасній Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 123-127. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядається стан масової культури в Україні на сучасному етапі та її вплив на формування і виховання естетичних ідеалів та смаків української молоді, а також на становлення та розвиток сучасної української культури.
777467
  Ткаченко Н. Масова культура в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 187-190
777468
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 202, [2] л. – Додатки: л. 203-204. – Бібліогр.: л. 189-202
777469
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
777470
  Русаков С.С. Масова культура в умовах нової соціокультурної ситуації в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 215-217
777471
  Новиченко Ю.М. Масова культура другої половини XX століття в контексті глобалізаційних процесів : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Новиченко Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
777472
  Войцехівська О.І. Масова культура і масова свідомість в контексті сучасних соціокультурних трансформацій // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 73-78. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті дається філософське осмислення впливу сучасних соціокультурних трансформацій на формування масової свідомості українського соціуму. Аналізуютьсяособливості використання символів американської масової культури у формуванні семантичного простору ...
777473
  Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Жанна Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-223. – ISBN 978-966-452-239-4
777474
  Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Жанна Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Вид. 2-е. – Київ : КНТ, 2019. – 224 с. – Бібліогр.: с. 193-223. – ISBN 978-966-452-239-4
777475
  Степанов В.Ю. Масова культура сучасного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 30-38
777476
  Вовкун В.В. Масова культура та проблеми формування особистості: історико-культурологічний контекст // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-81
777477
  Драбчук Ю.П. Масова культура та свідомість дюдей: вплив та наслідки // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
777478
  Савицька С.В. Масова культура як елемент сучасного виховного простору // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (18))
777479
  Комарницька Т.К. Масова культура як загроза культурі мови (приклад Японії) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 86-94


  Статтю присвячено аналізові лексичних, граматичних і стилістичних деструктивних явищ, притаманних мові масової культури, зокрема, вказано бідність лексики, загрозливі явища мовної гібридизації та засмічення мови варваризмами. The paper is devoted to ...
777480
  Застольська В.В. Масова культура як засіб маніпулювання в українському суспільстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
777481
  Лященко І.С. Масова культура як соціальний феномен ХХ століття // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 340-349. – ISBN 978-966-177-064-4
777482
  Лященко І. Масова культура як соціокультурна домінанта сучасності // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 617-632. – ISBN 978-966-423-392-4
777483
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
777484
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 161-180
777485
  Кривець Є.В. Масова культура: виклики сучасності // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 95-99. – ISBN 978-966-02-9610-7
777486
  Павлишин М. Масова література в Україні: стан і перспективи // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2013. – № 284/285/286. – С. 353-376
777487
  Бернадська Н. Масова література і сучасний роман // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 59-67. – ISSN 1682-2366
777488
  Демська-Будзуляк Масова література та канон в українських літературних історіографіях 20-х років ХХ століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 68-75. – ISSN 0236-1477


  Після остаточного утвердження радянської влади на території Наддніпрянської України нова країна вимагала розбудови в кількох напрямках. Один із пріоритетних - гуманіатрний напрям, за допомогою якого мала сформуватися ідентичність "нової радянської ...
777489
  Пеха М. Масова література як продукт літературного дискурсу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 64-68. – ISBN 978-966-171-392-4


  У доповіді розглядається зв"язок жанрів масової літератури і "високої" літератури, передумови виникнення й функціонування масової літератури в літературному дискурсі, аналізується роль читача як реципієнта й замовника в створенні й появі текстів ...
777490
  Філоненко С. Масова література: влада жанрів і жанрових канонів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 81-93. – Бібліогр.: Літ.: с. 92-93; 40 назв. – ISSN 0236-1477
777491
   Масова література: каталог видань ДВУ.. – Харьків : Держвидав України, 1930. – 163с.
777492
  Кононенко Є. Масова література: правила гри // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 30-36. – ISSN 0868-9644


  Мова йде про те, чим відрізняється масова література від елітарної і що, власне діється зараз з красним і не дуже красним письменством в Україні
777493
  Городиська О.М. Масова людина та проблема психагогіки в умовах поглиблювання антропологічної кризи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 144-154. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
777494
  Бойко А.О. Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 74-84. – ISSN 2072-1692
777495
  Зелінський М.Ю. Масова маргіналізація населення України на етапі транзиту: основні детермінанти та джерела / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 26-28


  У статті розкриваються основні характеристики феномена маргіналізації, визначаються економічні, політичні та соціальні фактори її виникнення. Показано вплив кризи ідентичності, соціальної нерівності, зубожіння населення на процеси маргіналізації ...
777496
  Кваскова А.О. Масова музика в контексті історії музичної культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-188. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
777497
  Устименко-Косоріч Масова музика як атрибут молодіжної культури середини 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. : спец.: 26.00.11- теорія та історія культури / Устименко-Косоріч О.А. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
777498
  Кошель А. Масова оцінка як багатофункціональна система визначення вартості земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 28-31
777499
  Сергієнко П.П. Масова політична свідомість і перебудова / П.П. Сергієнко. – К., 1989. – 46с.
777500
  Корсунська Б.Л. Масова революційна поезія Жовтня / Б.Л. Корсунська. – К., 1960. – 212с.
777501
  Черкасов М. Масова робота з фізкультури влітку / М. Черкасов. – Х-К, 1931. – 43с.
777502
  Артинов М.М. Масова робота редакції газети : (з досвіду міських і районних газет УРСР) / Артинов М.М. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 59 с.
777503
  Фомічова В.М. Масова свідомість чи свідомість мас: особливості співвідношення феноменів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 93-96. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Робиться спроба диференціації феноменів масової свідомості та свідомості мас. Аналізується їх роль у регуляції індивідуальної поведінки. Визначається їх місце у сфері суспільної свідомості. There is an attempt to differentiate the phenomena of mass ...
777504
  Дзюба М.Т. Масова свідомість як об"єкт впливу в ході проведення інформаційно-комунікативних заходів у збройних конфліктах та локальних війн другої половини ХХ початку ХХІ ст. / М.Т. Дзюба, С.В. Павловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – Бібліогр. : 33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається механізм інформаційно-психологічного впливу на масову свідомість у локальніх війнах та збройних конфліктах на зламі тисячоліть. In the article the mechanism of information psychological influence on mass consciousness in ...
777505
  Стадник А.Г. Масова свідомість як об"єкт інформаційної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 219-231. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
777506
  Полисаєв О.П. Масова свідомість як чинник суспільних практик: до постановки питання про соціальну міфотворчість у філософських дослідженнях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 8-16
777507
  Головатий М.Ф. Масова стихійна поведінка в дзеркалі сучасної політичної психології: анатомія явища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 28-34. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
777508
  Головатий М. Масова стихійна поведінка: анатомія явища // Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2014. – № 1 (165). – С. 5-13. – ISSN 0868-8893


  У статті аналізується феномен масової стихійності дій великих груп людей на прикладі двох українських Майданів - 2004 і 2013 років.
777509
  Калініченко М. Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському , російському та північноамериканському літературзнавстві) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 44-48. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
777510
  Садовська Ю.В. Масова та індивідуальна свідомість у "Творах про революцію" (М. Асуела, О. Серафимович) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 239-250. – ISSN 2312-6809


  У статі поставлене питання про взаємодію масової та індивідуальної свідомості в романах, що відтворюють революційну дійсність. Об’єкт дослідження - романи М. Асуели «Ті, хто знизу» і О. Серафимовича «Залізний потік». Доводиться, що народна маса ...
777511
  Безугла Р.І. Масова та популярна культура: до проблеми співвідношення понять // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 86-91


  Культура, яка серед широких верств населення в даному суспільстві, переважно комерційно успішна та елементи якої знаходяться повсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобах масової інформації, в розвагах (наприклад, в спорті і літературі) - ...
777512
  Куліков Г. Масова трудова міграція з України: мотиви, наслідки, способи стримування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – № 2. – Бібліогр.: 17 назв
777513
  Лапчинська Н. Масове дітовбивство як складова злочину геноциду української нації // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 352-364
777514
  Лапчинська Н. Масове дітовбивство як складова злочину геноциду української нації // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 182-188
777515
  Колодко А. Масове кіно України періоду незалежності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
777516
  Янкул О.М. Масове мистецтво або мистецтво для мас: стрит-арт у Харкові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – C. 316–330. – (Серія "Історія" ; вип. 57). – ISSN 2220-7929
777517
  Жихарєва Є.М. Масове музичне мистецтво як феномен індустрії в умовах глобалізації культури XXI століття // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 368-375
777518
  Чернишевич Н.І. Масове народне свято як культурно-мистецьке дійство в Україні (друга пол. XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Чернишевич Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
777519
  Коен Роберта Масове переміщення людей внаслідок конфліктів і одностороннього насильства : національна та міжнародна реакція / Коен Роберта, Френсіс, Денг // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 13-35. – ISBN 978-966-7272-95-1
777520
   Масове переселення московитів в Україну після Голодомору // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 12
777521
   Масове суспільство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817. – ISBN 966-316-069-1
777522
  Панченко Л.Ф. Масовий відкритий онлайн-курс як альтернативна форма підвищення кваліфікації викладача вищої школи // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 19-28. – ISSN 2227-2747


  У статті розглянуто можливості феномену масового відкритого онлайн-курсу (MOOC) як альтернативної форми підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів.
777523
  Безносов О.І. Масовий еміграційний рух серед менонітів та німців Півдня України наприкінці 20-х рр. XX ст. // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 227-235. – ISBN 978-966-8856-58-7
777524
  Різник О.Р. Масовий позов в адміністративному процесі: питання доцільності запровадження в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 192-198. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено питанню запровадження масового позову в Україні. Наведено досвід європейських країн та проаналізовано судову практику, яка дає можливість зрозуміти важливість такого інституту. Зроблено висновок про доцільність запровадження інституту ...
777525
  Романюк Я.М. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні / Я.М. Романюк, Л.О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 3 (175). – С. 35-47
777526
  Романюк Я. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 9-12. – ISSN 1026-9932
777527
  Зент Й. Масовий психотерапевтичний процес: психологічні особливості його учасників та ефекту впливу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Зент Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
777528
  Миронюк В.І. Масовий розвиток деяких водоростей у Канівському заповіднику та на його околицях / В.І. Миронюк, Л.С. Гук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-45. – (Біологія ; Вип. 28)


  Проведено моніторинг кількісних та якісних показників домінантних таксонів водоростей. Виявлено, що здатність до утворення значної кількості біомаси (масовий розвиток чи "цвітіння води") має обмежена кількість видів (15), в основному синьозелених (8) ...
777529
  Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР ( 1917-1941рр. ) : Джерелознавче дослідження / С. Білокінь; НАНУ. – Київ, 1999. – 448 с. – (Україна у ХХ ст. ; Т.1). – ISBN 966-02-1230-5
777530
  Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / Сергій Білокінь ; [передм. Дзюба І.М.]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 690, [4] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 657-690. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7407-00-2


  У книзі вперше в історичній науці розкривається механізм винищення населення в тоталітарній державі.
777531
  Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / Сергій Білокінь ; [передм. І.М. Дзюба ]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Пенмен, 2017. – 765, [3] с. – Імен. покажч.: с. 728-765. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7443-13-0
777532
  Кульчицький С. Масовий терор як метод експропріації селян-власників // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 340-399. – ISBN 966-00-0025-1
777533
  Дряглін В. Масовий шахтарський рух в незалежній Україні в період 1990 рр. - початку XXI ст. // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – C. 50-53
777534
  Дряглін В. Масовий шахтарський страйк в Україні в липні 1989 року (причини, характер, основні риси і наслідки) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 146-148
777535
  Байкєніч Д. Масовий штучний глод 1921 - 1923 рр. на Донеччині // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 11-15. – ISBN 978-617-7837-20-5
777536
  Ільчишин С.О. Масові арешти учасників шкільної акції 1933 р. за документальними свідченнями // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 44-58. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
777537
  Хоменко І. Масові афекти і масова комунікація: погляд радіодраматурга // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 78-82. – ISBN 978-966-01-0468-6
777538
  Кароєва Т. Масові бібліотеки України під час нацистської окупації 1941-1944 рр.: зона цивільної адміністрації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (302), вересень. – С. 44-49. – ISSN 2076-9326
777539
  Кухаренко В. Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 18-25


  У сучасному світі набули поширення, особливо в Канаді та США, масові відкриті дистанційні курси. Вони базуються на коннективістському підході, запропонованому Дж. Сіменсом у 2005 р. Основними особливостями масових відкритих дистанційних курсів є ...
777540
  Бацуровська І.В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 31-34. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто сутність масових відкритих дистанційних курсів як інноваційної тенденції в освіті. охарактеризовано основні вимоги й тенденції, на які слід орієнтувіати освітні інновації.
777541
  Конотоп О.С. Масові відкриті онлайн-курси для формування і розвитку критичного мислення студентів як основи формування іншомовної навчально-стратегічної компетентності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (104). – С. 26-33. – ISSN 1817-8510
777542
  Яровий В.І. Масові демократичні рухи Західної Європи в кампанії проти нейтронної зброї (1977-1978 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-10. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюється одна з найбільш масових антивоєнних кампаній в країнах Західної Європи, спрямована проти американських планів виробництва та розміщення на європейському континенті нейтронної зброї. Розкриваються форми і методи боротьби демократичних ...
777543
  Устьянцев В.В. Масові досвіди /колективні/. / В.В. Устьянцев, М.В. Тунік. – К., 1927. – 72с.
777544
  Михалюк М.М. Масові єврейські поховання та місця пам"яті жертв Голодомору як меморіальна спадщина малих містечок столичного суспільно-географічного районк України // Регіон - 2018: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2018 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 141-143. – ISBN 978-966-285-482-4
777545
  Дячкін М.О. Масові заворушення та кримінальна відповідальність за їх вчинення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 288-291. – ISSN 2219-5521
777546
  Шиянь О. Масові заворушення: історичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 110-113
777547
  Лугова О. Масові захоронення жертв розстрілів НКВС в кінці червня 1941 р. в околицях Бережанського замку: розкриття історичної правди та морльні чинники вивчення // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 240-246. – ISBN 978-617-7034-13-0
777548
  Квіт С.М. Масові комунікації : підручник для студентів вищих навч. закладів / Сергій Квіт ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 208с. – Бібліогр.: с. 197-206. – ISBN 978-966-518-451-5
777549
  Терещук В.І. Масові комунікації : навч. посібник для студентів ВНЗ / Терещук В.І. ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 200, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 197-200. – Бібліогр.: с. 188-196. – ISBN 978-966-170-011-5
777550
  Квіт С. Масові комунікації / Сергій Квіт ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. – 350, [2] с. : табл. – Вид. здійснено за підтримки Фундації "Будучність", Фонд ім. Ольги і Семена Біди. – Бібліогр.: с. 324-350 та в кінці тем. – (Серія "Могилянський підручник"). – ISBN 978-966-518-752-3
777551
  Арнаутова В.В. Масові комунікації як культурний феномен глобалізації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 276-283
777552
  Січкаренко Г. Масові комунікації: проблеми міждисциплінарного підходу у вищій освіті // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 368-385. – ISSN 2518-7600
777553
   Масові легкоатлетичні кроси.. – К., 1941. – 32с.
777554
  Мозгова О.М. Масові пісенні жанри та естрада: проблема взаємодії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 224-227
777555
  Морозова С.Є. Масові позови - перспективи запровадження в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 332-342. – ISBN 978-617-7530-15-1
777556
  Русін Р.М. Масові політичні репресії в Україні міжвоєнного періоду: сучасна історіографія (1991-1999) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 103-105. – ISSN 2076-1554
777557
  Амонс А. Масові поховання жертв політичних репресій 1937 - 1941 рр. в Україні: проблеми виявлення та дослідження // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 199-222. – ISBN 978-617-7034-13-0
777558
  Скальський В. Масові похорони у Києві (1917 - 1919 рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 215-219. – ISBN 978-966-95419-8-7
777559
  Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки 20 століття / Микола Шитюк; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Тетра, 2000. – 534с. – ISBN 966-7149-24-2
777560
  Мєшкова В.Л. Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області : монографія / В.Л. Мєшкова, М.С. Колєнкіна ; М-во освіти і науки України, Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України [та ін.]. – Харків : Планета-Прінт, 2016. – 180, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-158. – ISBN 978-617-7229-29-1
777561
  Іванов С.П. Масові розмноження тварин і теорії градацій / С.П. Іванов. – Київ : АН УРСР, 1938. – 252с.
777562
  Юдова-Романова Масові свята в умовах первісного суспільства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 152-157. – ISSN 2226-3209
777563
  Куцак С.А. Масові свята незалежної України: традиції та інновації // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 39-47. – ISSN 2226-0285
777564
  Малоока Л.В. Масові свята як чинник формування національної культури // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 31-35. – ISSN 2312-4679
777565
  Бурцева М.Є. Масові танки / М.Є. Бурцева. – Харків : На варті, 1931. – 64 с.
777566
  Набоков Р.Г. Масові форми театрального мистецтва у святково-сміховій культурі України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Набоков Роман Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
777567
  Сбруєва А.А. Масовізація вищої освіти у світі, в ЄС та в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 86-92. – ISBN 978-966-698-309-4
777568
  Оксамитна С. Масовість вищої освіти та освітня нерівність в Україні / С. Оксамитна, С. Стукало // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 2014. – Вип. 6 (17). – С. 207-220. – ISSN 2078-6948


  У статті йдеться про окремі тенденції відтворення освітньої нерівності в Україні на тлі перетворення вищої освіти у масову.
777569
  Мусієнко Н.Б. Масовість мистецтва у вимірі західноєвропейського середньовіччя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 203-211
777570
  Трепак В. Масовість як характерна ознака корупції в Україні // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 99-109. – ISSN 2082-4939
777571
  Хилько М. Масово- та соціально-комунікаційні технології в реалізації цілей зовнішньої політики Російської Федерації у XXI ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 84-93. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано використання Росією масовокомунікаційних і соціально-комунікаційних технологій для реалізації своїх зовнішньополітичних цілей. Зазначено, що особливу увагу використанню сучасних можливостей таких технологій Росія почала приділяти з кінця ...
777572
  Приступа Х. Масово-агітаційна робота МОПРу. / Х. Приступа. – Харків, 1930. – 36с.
777573
   Масово-політична робота в парторганізаціях України. – Київ : Політвидав УРСР, 1954. – 171 с.
777574
  Чубучний В. Масово-політична робота в районі / В. Чубучний, О. Калиновська. – К, 1952. – 64с.
777575
  Сухоребра І.В. Масово-політична робота КП(б)У на промислових підприємствах в умовах воєнно-комуністичного штурму (1929-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухоребра І.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 23 с.
777576
   Масово-політична робота на селі.. – Київ, 1958. – 192с.
777577
  Гаєвський А.М. Масово-політична робота партійних організацій серед трудящих / А.М. Гаєвський. – Київ, 1966. – 86с.
777578
  Шуман О.М. Масово-політична робота партійних організацій України на селі (1961-1965 рр.) : Дис... канд. істор.наук: / Шуман О.М.; ІПК викладачів суспільних наук при КДУ. Каф. історії КПРС. – Київ, 1968. – 265, XVIл. – Бібліогр.:л.І-XVI
777579
  Врублевський В.Г. Масово-політична та культурно-освітня робота комсомольських організацій України в роки четвертої п"ятирічки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 20-24. – (Серія історії ; № 15)
777580
  Клімчук Т.П. Масово-просвітницька робота в читальному залі природничого факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 242-244. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
777581
  Губерський Л.В. Масол Віталій Андрійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 27. – ISBN 966-316-045-4
777582
   Масол Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 295. – ISBN 978-966-439-754-1
777583
  Козаченко Ю.В. Масол Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 400. – ISBN 978-966-02-8345-9
777584
   Масол Людмила Михайлівна = До 50-річчя від дня народження. Каталог виставки. – Київ, 2003. – 34с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 12)
777585
  Волкова О.Ю. Масонская ложа "Любовь к истине" в исследовании современных историков // Известия Иркутского государственного университета / Иркутский государственный университет. – Иркутск, 2015. – С. 88-93. – (Серия "История" ; т. 12). – ISSN 2222-9124
777586
  Добрянский С.Ф. Масонские ложи / М. Довнар-Запольский. – Вильна : Изд. Сев.-зап. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва, 1911. – [2], 32 с. ил. – Отд. оттиск: Записки Северо-западного отделения Императорского Русского географического общества, кн. 2. – Библиогр. в примеч.


  РГБ имеет электронный ресурс
777587
  Лопухин И.В. Масонские труды : 1. Духовный рыцарь. 2. Некоторые черты о внутренней церкви / [Предисл.: В. С[аводник]]. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1913. – [4], VI, 72 с. : ил. – (Материалы по истории русского масонства XVIII века / Изд. В.Ф. Саводника ; Вып. 1)
777588
   Масонство : [Сборник]. – Репринт. воспроизведение изд. 1914 г. – Москва : ИКПА
[Т. 1]. – 1991. – 255 с. – Вых. дан. ориг.: [Москва] : Изд. "Задруги" и К. Ф. Некрасова, [1914]
777589
   Масонство : [Сборник]. – Репринт. воспроизведение изд. 1914 г. – Москва : ИКПА
[Т. 2]. – 1991. – VIII, 265, [8] с. – Вых. дан. ориг.: [Москва] : Изд. "Задруги" и К.Ф. Некрасова, [1915]
777590
  Соловьев О.Ф. Масонство : Словарь-справочник / О.Ф. Соловьев. – Москва : Аграф, 2001. – 432 с. – ISBN 5-7784-0117-5
777591
   Масонство в его прошлом и настоящем. – Москва : Задруга ; К.Ф. Некрасов
[Т. 1]. – 1914. – XII, 255 c. : [25] л. ил., цв. ил., портр.
777592
   Масонство в его прошлом и настоящем / под ред. С.П. Мельгунова и Н.П. Сидорова. – Москва : Задруга ; К.Ф. Некрасов
Т. 2. – 1915. – XI, 267 c. : [25] л. ил., цв. ил., портр.
777593
  Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем / Миккеле Морамарко ; пер. с итал. В.П. Гайдука ; вступ. ст. [с. 5-21] и общ. ред. В.И. Уколовой. – Москва : Прогресс, 1990. – 289 с.
777594
  Ніковський А. Масонство в Росії перед революцією і на початку війни / публікація, передмова та примітки Ігоря Гирича та Лариси Портнової // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 149-160
777595
  Ніковський А. Масонство в Росії перед революцією і на початку її // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 4 (102), кн. 4 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 407-425. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
777596
  Ходоровський М. Масонство і політика на галицькому грунті // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 232-257. – ISSN 0869-3595


  Масонський рух на Галичині
777597
  Волкова О. Масонство і релігія I чверті XIX століття у Російській імперії: сучасна історіографія // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 126-128. – ISBN 978-966-171-893-6
777598
  Прилуцька О. Масонство на українських землях у XVIII ст.: погляд XXI-го // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 252-255. – ISBN 966-7865-75-4
777599
  Кравців Б.-Ю.М. Масонство(- каменяр, муляр) - космополітичний релігійно-етичний рух) / Б.-Ю.М. Кравців, О.П. Оглоблин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 433. – ISBN 978-966-02-8345-9
777600
  Ліщук Г. Масонський фактор у декабристському русі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-793-9
777601
  Аврех А.Я. Масоны и революция / А.Я. Аврех. – Москва : Издательство политической литературы, 1990. – 350 с. – ISBN 5-250-00806-2
777602
  Левицька М.Б. Масообмін при адсорбціх з розчинів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Левицька М. Б.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 16л.
777603
  Мартиняк Масообмін при екстрагуванні фероцена в умовах екранування його реакційною масою : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Мартиняк О.-Р.В.; Держ. уні-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 16л.
777604
  Волікова Наталя Миколаївна Масообмін при хімічному розкладі фосфатної сировини у виробництві екстракційної фосфорної кислоти : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.13 / Волікова Наталя Миколаївна; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 17л.
777605
  Смирнова О.В. Масообмінні процеси в анодно-мембранному блоці паливного елемента : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Смирнова О.В. ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
777606
  Оглобля В.І. Масоперенос Cr, Ni у сталі 1Х18Н10Т-ВД при селективній корозії в рідкому літії / В.І. Оглобля, В.І. Лозовий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За даними рентгенівського мікроаналізу визначено швидкості селективної корозії Ni, Cr й ефективні коефіцієнти масопереносу D[нижній індекс Ni], D[нижній індекс Cr] у зразках 1Х18Н10Т-ВД, що піддавались корозійним динамічним випробуванням у рідкому Li ...
777607
  Нагурський О.А. Масоперенос речовин через полімерні оболонки з метою прогнозування функціональних властивостей капсульованих продуктів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.01.13 / Нагурський О.А.; Держ.ун-т."Львівська політехн.". – Львов, 1998. – 18л.
777608
  Гэрбэлэу Н.В. Масс- спектрометрия координационных соединений / Н.В. Гэрбэлэу, К.М. Индричан. – Кишинев, 1984. – 339с.
777609
   Масс-медиа и гражданское общество : монография / Международный исслед. центр "Челове: язык, культура, познание"; [ под ред. А.М. Холода, А. Бартошек, А. Лобанова, С. Михальчик и др. ]. – Кривой Рог, 2008. – 227с. – ISBN 966-594-167-X
777610
  Абдакимова Д.А. Масс-медиа как инструмент управления инновационного общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 63-68. – ISSN 1811-0916
777611
  Капарини М. Масс-медиа, сектор безопасности и власть : Роль новостных средств массовой информации в контроле и подотчетности сектора безопасности. Научное пособие / Авт. кол. М. Капарини , Д. Рельик и др.; Под ред. М.Капарини; КНУТШ; Ін-т журналістики; Женевский центр демократичного контроля над вооруженными силами. – Киев, 2005. – 280с. – ISBN 92-9222-030-6
777612
  Тузиков А.Р. Масс-медиа: идеология видимая и невидимая // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.123-134. – ISSN 0321-2017
777613
  Червонный А.Д. Масс-спектральное исследование термодинамических свойств хлоридов редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Червонный А.Д.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 20л.
777614
  Шумиловский Масс-спектральные методы / Шумиловский, Р.И. Стаховский. – М-Л, 1966. – 160с.
777615
  Сидоров Л.Н. др Масс-спектральные термодинамические исследования / Л.Н. др Сидоров. – Москва, 1985. – 208с.
777616
  Сидоров Л.Н. Масс-спектральные термодинамические исследования двухкомпонентных систем со сложным молекулярным составом пара : Автореф... доктор хим.наук: / Сидоров Л.Н.; МГУ. – М., 1970. – 30л.
777617
   Масс-спектральный анализ смесей с применением ионно-молекулярных реакций. – Москва : Химия, 1989. – 240 с.
777618
  Борискин Александр Иванович Масс-спектрометр высокого разрешения с лазерно-плазменным источнико ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Борискин Александр Иванович; Московский инженерно-физич. ин-т. – Москва, 1984. – 23л.
777619
  Будников А.Т. Масс-спектрометрические исследования кинетики накопления и обработного выделения ионно-внедренных газов в процессе блистерина металлов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Будников А. Т. ; Харьк. полит. ин-т. – Харьков, 1987. – 22 с.
777620
  Будников А.Т. Масс-спектрометрические исследования кинетики накопления и обработного выделения ионно-внедренных газов в процессе блистерина металлов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Будников А. Т. ; Харьк. полит. ин-т. – Харьков, 1987. – 23 с.
777621
  Рафальсон А.С. Масс-спектрометрические приборы / А.С. Рафальсон. – Москва : Атомиздат, 1968. – 236с.
777622
  Агафонов И.Л. Масс-спектрометрический анализ газов и паров особой чистоты / И.Л. Агафонов, Г.Г. Девятых ; АН СССР, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1980. – 334 с., ил.
777623
   Масс-спектрометрический анализ ионого состава оиносферы Земли на высотах 120-170 кмм : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Жлудько А. Д,; Жлудько А. Д,; Ин-т эесперимент. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
777624
  Ларин Н.В. Масс-спектрометрический анализ моносилана и моногермана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ларин Н. В. ; Горьк. ГУ. – Горький, 1967. – 33 с. – Бібліогр. : с. 32-33
777625
  Есиков А.Д. Масс-спектрометрический анализ природных вод / А.Д. Есиков. – Москва : Наука, 1980. – 203с.
777626
  Стасевич Б.М. Масс-спектрометрический метод изотопного анализа окиси дейтсрия и газообразных соединений дейтерия и водорода. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стасевич Б.М.;, 1955. – 8л.
777627
   Масс-спектрометрический метод определения следов. – Москва : Мир, 1975. – 455 с.
777628
  Крижановский Л.М. Масс-спектрометрическое изучение выхода осколков деления плутония-239 реакторными нейтронами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крижановский Л.М.; АН СССР. Радиевый ин-тут им. В.Г.Хлопина. – Л., 1958. – 8л.
777629
  Бочкарев В.Н. Масс-спектрометрическое изучение некоторых депсипептидных систем : Автореф... кандидата хим.наук: / Бочкарев В.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 20л.
777630
  Буриков В.М. Масс-спектрометрическое изучение некоторых циклопептидов и циклодепсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Буриков В. М.; АН СССР Ин-т хим. природ. соед. – М., 1969. – 22л.
777631
  Овчинникова Н.С. Масс-спектрометрическое изучение производных, изомеров и продуктов превращения пенициллинов : Автореф... канд. хим.наук: / Овчинникова Н. С.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1970. – 23л.
777632
  Разаков Р. Масс-спектрометрическое исследование алкалоидов Amaryllidacae. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Разаков Р.; АН СССР.Ин-т химии природных соединений. – М, 1968. – 20л.
777633
  Иващенко Ю.Н. Масс-спектрометрическое исследование вторичной ионной эмисии, возникающей при бомбардировке металлов и сплавов ионным пучком : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Иващенко Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т металлофизики. – Киев, 1971. – 16 с.
777634
  Горохов Л.Н. Масс-спектрометрическое исследование галогенидов лития и цезия с использованием двойной эффузионной камеры : Автореф... канд. хим.наук: / Горохов Л. Н.; ГК СМ СССР по хим. Науч.-иссл. физ.-хим ин-т. – М., 1962. – 9л.
777635
  Клюев Н.А. Масс-спектрометрическое исследование и анализ основных азотсодержащих гетероциклических соединений нефти. : Автореф... канд. хим.наук: / Клюев Н.А.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
777636
  Жигулев К.К. Масс-спектрометрическое исследование изоксазольных систем : Автореф... канд. химнаук: / Жигулев К. К.; Моск. с. х. акад. – М., 1972. – 24л.
777637
  Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – 156 л. – Библиогр.: л. 146-156
777638
  Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 14 с. – Библиогр.: 9 назв
777639
  Высоцкий В.И. Масс-спектрометрическое исследование индольных систем : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Высоцкий В.И.; Моск. с.=х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1970. – 24л.
777640
  Егоров Н.П. Масс-спектрометрическое исследование ионного и нейтрального состава тлеющего разряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Егоров Н.П.; Моск.инж-физ-ин-т. – М, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
777641
  Адылов А.А. Масс-спектрометрическое исследование ионных продуктов катодного распыления вольфрама и молибдена под действием удара ионов щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.043 / Адылов А.А.; Ташкентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 11л.
777642
  Семенов Г.А. Масс-спектрометрическое исследование испарения двуокисей титана, циркония, гафния и тория. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенов Г.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1967. – 16л.
777643
  Семенов Г.А. Масс-спектрометрическое исследование испарения оксидных систем / Г.А. Семенов, В.Л. Столярова. – Л., 1990. – 299с.
777644
  Суходуб Л.Ф. Масс-спектрометрическое исследование межмолекулярных взаимодействий азотистых оснований нуклеиновых кислот в вакууме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Суходуб Л.Ф.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 20л.
777645
  Талвари Андрес Андресович Масс-спектрометрическое исследование монозамещенных циклопентеновых и циклогексеновых углеводородов С6-С15 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Талвари Андрес Андресович; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1976. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
777646
  Долгих Алла Федоровна Масс-спектрометрическое исследование некоторых биогенных индольных структур : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Долгих Алла Федоровна; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1975. – 14л.
777647
  Хоц М.С. Масс-спектрометрическое исследование некоторых классов органических соединений с применением ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.056 / Хоц М.С.; АН СССР. Филиал Ордена Ленина ин-та химической физики. – М., 1972. – 24л.
777648
  Головкина Л.С. Масс-спектрометрическое исследование некоторых производных многоатомных спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Головкина Л.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 31л.
777649
  Никитин О.Т. Масс-спектрометрическое исследование некоторых термодинамических свойст элементарного бора, окиси бора и метабората натрия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Никитин О.Т.; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1963. – 10 с.
777650
  Денисов Ю.В. Масс-спектрометрическое исследование некоторых циклических пептидов и дипсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Денисов Ю. В.; АН СССР, Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 23л.
777651
  Пикус Г.Я. Масс-спектрометрическое исследование оксидных катодов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Пикус Г.Я. ; КГУ. – Киев, 1956. – 11с.
777652
  Абдуллаева М.К. Масс-спектрометрическое исследование отрицательно-ионного распыления твердых тел при бомбардировке положительными ионами щелочных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Абдуллаева М.К.; АН УзССР. – Ташкент, 1973. – 24л.
777653
  Мартынкевич Г.М. Масс-спектрометрическое исследование паров некоторых чистых металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынкевич Г.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Центр. аэрол. обсерватория ГУГМС при СМ СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – М., 1961. – 10л.
777654
  Сергеев Ю.Л. Масс-спектрометрическое исследование первичных и вторичных процессов фотоионизации бензола и его моногалоидпроизводных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 054 / Сергеев Ю.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 12л.
777655
  Сорокин В.В. Масс-спектрометрическое исследование первичных и вторичных процессов фотоионизации кислородосодержащих соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сорокин В.В.; НИИ физ.-хим. – М., 1972. – 18л.
777656
  Краснощек А.П. Масс-спектрометрическое исследование пиразольных систем : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Краснощек А.П.; МГУ. Хим. фак. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
777657
  Романова Г.Ф. Масс-спектрометрическое исследование поверхности германия и кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романова Г.Ф. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12
777658
  Ермаков А.И. Масс-спектрометрическое исследование производных хинуклидина : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Ермаков А.И.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1972. – 24л.
777659
  Зубков В.И. Масс-спектрометрическое исследование промежуточных продуктов неполного хлорирования кремня в реакции прямого синтеза хлорсиланов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Зубков В.И.; М-во хим. пром. – Москва, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
777660
  Вербовская Г.В. Масс-спектрометрическое исследование процессов ионизации молекул возбужденными атомами . : Автореф... канд. хим.наук: 02-073 / Вербовская Г.В.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 22л.
777661
  Балуев А.В. Масс-спектрометрическое исследование процессов ионизации хлоридов и метаборатов щелочных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Балуев А.В.; Хим. фак-т. – М., 1970. – 16л.
777662
  Ратьковский И.А. Масс-спектрометрическое исследование процессов испарения окислов галлия, индия и таллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Ратьковский И.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 22л.
777663
  Ивакин Ю.Д. Масс-спектрометрическое исследование процессов на поверхности бинарных полупроводников ZnO и CdSb. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ивакин Ю.Д.; МГУ. хим. ф-тет. – М., 1980. – л.
777664
  Щередин В.П. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств бинарных систем NaF-MeF3 (Me=Sc, Y, La) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Щередин В.П. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с.
777665
  Рыков А.Н. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств двухкомпонентных систем. MeF-BeF2 (Me-Li,R,Rb) : Автореф... канд. хим.наук: / Рыков А.Н.; МГУ. – Москва, 1974. – 14л.
777666
  Сидоров Л.Н. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств системы Na-F-ZrF4 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сидоров Л.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. – Москва, 1963. – 12 с.
777667
  Шольц В.Б. МАСС-спектрометрическое исследование термодинамических свойств системы. : Автореф... канд. хим.наук: / Шольц В.Б.; МГУ. – М., 1969. – 17л.
777668
  Елькин Ю.Н. Масс-спектрометрическое исследование тетрациклических тритерпенов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Елькин Ю.Н.; АН СССР. Ин-т биол. активных веществ. – Владивосток, 1970. – 23л.
777669
  Филиппов В.П. Масс-спектрометрическое исследование углеводородов нефтей Нижнего Поволжья : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Филиппов В.П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 30л.
777670
  Зякун А.М. Масс-спектрометрическое исследование фенил- и металтиогидантоинов аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Зякун А.М.; АН СССР. Ин-тут химии природных соединений. – М., 1966. – 22л.
777671
  Акопян М.Е. Масс-спектрометрическое исследование фотоионизации паров органических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акопян М.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 8л.
777672
  Неволин Владимир Николаевич Масс-спектрометрическое исследование характеристик ионов лазерной плазмы при плотностях потока излучения 10 8 - 10 11 вт/см2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Неволин Владимир Николаевич; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
777673
  Паперная И.Б. Масс-спектрометрическое определение положений двойной связи в полициклических системах : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Паперная И.Б.; Ан СССР.Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1969. – 32л.
777674
  Золотарева Г.М. Масс-спектрометрическое определение строения некоторых оксиаминотетрагидропиранов и аминодезоксисахаров. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Золотарева Г.М.; Моск. ин-тут тонкой хим. технологии. – М., 1971. – 23л.
777675
  Гусаров А.В. Масс-спектрометрическое определение энергий диссоциации молекул и гидроокисей калия и цезия. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Гусаров А.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 12л.
777676
  Мартынкевич Г.М. Масс-спектрометрическое сследование паров некоторых чистых металлов : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Мартынкевич Г.М.; МГУ. – М., 1961. – 128л. – Бібліогр.:л.116-128
777677
  Горохов Л.Н. Масс-спектрометрия в неорганической химии / Л.Н. Горохов. – М., 1984. – 64с.
777678
  Полякова А.А. Масс-спектрометрия в органической химии / А.А. Полякова, Р.А. Хмельницкий. – Ленинград : Химия, 1972. – 368 с.
777679
  Терентьев П.Б. Масс-спектрометрия в органической химии / П.Б. Терентьев. – М., 1979. – 223с.
777680
  Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специализации 011004 - Органическая химия / А.Т. Лебедев. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 496 с. – (Методы в химии). – ISBN 5-94774-052-4
777681
  Муинов Т.М. Масс-спектрометрия деструкции полимеров с дефектыми макромолекулами / Т.М. Муинов. – Душанбе, 1986. – 248с.
777682
  Исаев Р.Н. Масс-спектрометрия и ее применение / Р.Н. Исаев. – Банраул, 1990. – 75с.
777683
  Бейнон Д. Масс-спектрометрия и ее применение в органической химии / Д. Бейнон ; пер. с англ. А.А. Поляковой, Р.А. Хмельницкого ; [предисл. А. Петрова и др.] ; под ред. А.А. Петрова. – Москва : Мир, 1964. – 701 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов
777684
   Масс-спектрометрия и изотопная геология.. – М., 1983. – 164с.
777685
   Масс-спектрометрия и химическая кинетика.. – М., 1985. – 344с.
777686
  Вомпе Георгий Александович Масс-спектрометрия кинетики термического распада аммиака и метана в ударных волнах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Вомпе Георгий Александович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
777687
  Заикин В.Г. Масс-спектрометрия малых циклов (C, Si, Ge) / В.Г. Заикин. – М., 1983. – 159с.
777688
  Хафизов Х. Масс-спектрометрия некоторых классов органических соединений трехвалентного азота. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хафизов Х.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
777689
  Вульфсон Н.С. Масс-спектрометрия органических соединений / Н.С. Вульфсон, В.Г. Заикин, А.И. Микая. – Москва : Химия, 1986. – 312 с.
777690
  Хвостенко В.И. Масс-спектрометрия отрицательных ионов в органической химии / В.И. Хвостенко. – М, 1981. – 159с.
777691
   Масс-спектрометрия резонансного захвата электронов и фотоэлектронная спектрометрия / Хвостенко В.И. – Уфа, 1983. – 112 с.
777692
   Масс-спектрометрия резонансного захвата электронов: метод и ретроспективный обзор. – Уфа : БФАН СССР, 1987. – 219 с.
777693
  Лейпунский Илья Овсеевич Масс-спектрометрия свободных радикалов. Идентификация парамагнитных продуктов химических и фотохимических реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Лейпунский Илья Овсеевич; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка (Моск. обл.), 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21
777694
  Ефремов Ю.Я. Масс-спектрометрия теренов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ефремов Ю.Я.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 27л.
777695
  Джейрам Р. Масс-спектрометрия: Теория и приложения : пер. с англ. / Р. Джейрам. – Москва : Мир, 1969. – 252 с.
777696
  Любитов Ю.Н. Масс-спектроскопические исследования процесса испарения с учетом взаимодействия пара со стенками эффузионного сосуда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любитов Ю.Н.; МВ и ССО РСФСР. Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.20-21
777697
  Рик Г.Р. Масс-спектроскопия / Г.Р. Рик. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 296 с.
777698
  Хмельницкий Масс-спектроскопия загрязнений окружающей среды / Хмельницкий, Е.С. Бродский. – Москва : Химия, 1990. – 184с.
777699
  Розынов Б.В. Масс-спектрохимическое исследование некоторых природных и синтетических депсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Розынов Б. В.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1966. – 19л.
777700
  Астон Ф.В. Масс-спектры и изотопы / Ф.В. Астон. – Москва, 1948. – 298с.
777701
  Холбаев А. Масс-спектры многозарядных ионов плазмы, образованные двухканальным лазерным излучением : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Холбаев Авазбай ; АН УССР, Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1990. – 19 с. – Библиогр. : 10 назв.
777702
  Петров А.А. Масс-спектры нефтяных углеводородов / А.А. Петров. – М, 1986. – 309с.
777703
  Люц А.Е. Масс-спектры стереоизомеров некоторых производных декагидрохинолина. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Люц А.Е.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
777704
  Малышева Нелли Николаевна Масс-спктрометрическое исследование производсных олигосахаридов : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.03 / Малышева Нелли Николаевна; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М,, 1973. – 20л.
777705
   Масс - спектрометрия верхней атмосферы Земли : Сборник статей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 306с.
777706
  Гайворонский П.Е. Масс.-спектрометрическое исследование бисареновых П-комплексов хрома и молибдена : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Гайворонский П.Е.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 26л.
777707
  Логунов А.А. Масса гравитона и развитие фридмановской Вселенной / А.А. Логунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 22 с.
777708
  Завельский Ф.С. Масса и ее измерение / Ф.С. Завельский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1974. – 238с.
777709
  Скобелев В.П. Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов. / В.П. Скобелев. – Воронеж, 1975. – 341с.
777710
  Владимирова Екатерина Масса удовольствия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 126-130 : рис., фото
777711
  Грузинцев А.П. Масса электрона по электромагнитной теории проводников / А.П. Грузинцев. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья, 1910. – 10 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Сообщения Харьковского математического общества, 1910
777712
  Бирюков А.А. Массаж-спутник здоровья / А.А. Бирюков. – Москва, 1992. – 109с.
777713
  Дубровский В.И. Массаж / В.И. Дубровский. – М, 1985. – 208с.
777714
  Дубровский В.И. Массаж / В.И. Дубровский. – М, 1988. – 237с.
777715
  Бирюков А.А. Массаж / А.А. Бирюков. – Москва, 1988. – 252с.
777716
  Бирюков А.А. Массаж в борьбе с недугами / А.А. Бирюков. – М. : Советский спорт, 1991. – 77с.
777717
  Штеренгерц А.Е. Массаж для взрослых и детей / А.Е. Штеренгерц, Н.А. Белая. – Киев : [б. и], 1992. – 384 с.
777718
  Дубровский В.И. Массаж при травмах и заболеваниях у спортсемнов / В.И. Дубровский. – М, 1979. – 128с.
777719
  Аленькин Б.Ф. Массаж, баня и здоровье / Б.Ф. Аленькин, А.А. Рудаков ; науч. ред. И.Е. Оранский. – Свердловск : Среднекральское кн. издательство, 1988. – 60 с.
777720
  Белоусова Г.А. Массам - об истории ленинской партии : (к 80-летию выхода в свет первых большевист. учеб. по истории партии) / Г.А. Белоусова, Н.Н. Маслов. – Москва : Знание, 1986. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : История и политика КПСС ; 2)
777721
   Массандра. – Симферополь : Таврия, 1976. – 56с.
777722
  Гуров Е.П. Массив Алешковские пески как возможная импактная структура / Е.П. Гуров, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-11 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
777723
  Тимошевская Ю. Массив Арабика: властный зов бездны // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.38-44. – ISSN 0321-0669


  Горный массив Арабика в Абхазии на Западном Кавказе. Путевые заметки.
777724
   Массив Гремяха - Вырмес на Кольском полуострове.. – М.Л., 1967. – 236с.
777725
  Литвинова Л.А. Массив украинских диссертаций по книговедению,библиотековедению и библиографоведению как фактор выявления основных направлений и тенденций развития научной дисциплины (1998-2007) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 43-53
777726
  Померанцева Галина Валентиновна Массивные поля в окрестности черной дыры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Померанцева Галина Валентиновна; Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – 10л.
777727
  Ганієв Олександр Массімо Муссапі:"Чесно кажучи, я не хочу мати стиль. Стиль - це етикетка!" // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 80-83 : фото
777728
  Крушинська Олена Массіф-Сантраль. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 120-125 : фото
777729
  Озолс Р.Я. Массо- и теплоперенос в магнитном поле : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.14 / Озолс Р. Я.; АН Латв.ССР, Объед. сов. От-ния физ. и техн. наук. – Рига, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.22-23
777730
  Цалко Э.А. Массо- и теплоперенос при неизотермическом турбулентном обтекании поверхности аэро-дисперсным потоком : Автореф... канд. техн.наук: 024 / Цалко Э. А.; АН СССР, Ин-т теорет. и прикладн. мех. – Новосибирск, 1970. – 21л.
777731
  Поляков Петр Васильевич Массо- и теплоперенос при электролизе расплавных солей : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.05 / Поляков Петр Васильевич; Уральский науч. центр. ин. электрохимии. – Свердловск, 1977. – л.
777732
  Алиханян А.С. Массо-спектрометрическое исследование темподинамических свойств двукомпонентных систем : Автореф. ... канд. хим. наук / Алиханян А.С. ; МГУ. – Москва, 1971. – 18 с.
777733
  Осман Э А. Массобмен при физическом и химическом растворении твердых тел в условиях вакуума. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.08 / Осман А.Э.-Х.; МО Укр.Гос.ун-т."Львов.политика". – Львов, 1995. – 16л.
777734
  Саенкова Л.П. Массова культура : Эволюция зрелищных форм / Л.П. Саенкова. – Минск : БГУ, 2003. – 123 с. – ISBN 985-445-873-3
777735
  Гафт Л.Г. Массовая "Рабочая газета" (1922-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гафт Л.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 23л.
777736
  Шишков Ю.В. Массовая безработица на Западе и и ее социально -экономические последствия / Ю.В. Шишков. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : Науч. коммунизм ; 9/1987)
777737
  Инькова Л.М. Массовая библиотека сегодня / Л.М. Инькова. – Москва, 1976. – 48с.
777738
  Комский Д.М. Массовая внеклассная работа по физике и технике : пособие для учителей / Д.М. Комский. – Свердловск : СПИ, 1988. – 85 с.
777739
  Кожиков И.П. Массовая геологическая работа / И.П. Кожиков. – М.-Л.-Новосибирск, 1934. – 72с.
777740
  Агапов Ю.В. Массовая и немассовая культура в образовании // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 58-63. – ISSN 2073-9702


  Анализируются соотношения массовой культуры и культуры образовательной деятельности. Обосновывается вывод о необходимости разграничения явлений масскульта, проникающих в сферу образования, и феномена образовательной культуры.
777741
   Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт компл. социал.исслед.. – М., 1980. – 446с.
777742
   Массовая информация и коммуникация в современном мире: Сб. обзоров.. – М.
1. – 1989. – 183с.
777743
  Колосов Ю.М. Массовая информация и международное право / Ю.М. Колосов. – Москва : Международные отношения, 1974. – 168 с.
777744
  Кашлев Ю.Б. Массовая информация и международные отношения / Ю.Б. Кашлев. – М., 1981. – 256с.
777745
   Массовая информация и общественное мнение молодежи.. – К., 1990. – 283с.
777746
  Дудаков Б.Г. Массовая информация через космос / Б.Г. Дудаков. – М, 1975. – 56с.
777747
  Поклад Б А. Массовая информация: международное общество или подрывная пропаганда? / Б А. Поклад, Н.И. Юдина. – М, 1987. – 91с.
777748
  Иванов В.Ф. Массовая коммуникация / В.Ф. Иванов. – Киев : Академия Украинской Прессы, Центр Свободной прессы, 2013. – 899, [3] с. : ил., табл. – Указ.: с. 900-901. – Библиогр. : с. 850-899. – ISBN 978-966-2123-40-1
777749
  Тавокин Е.П. Массовая коммуникация в современном мире // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 11. – С. 986-993. – ISSN 0869-5873


  Коммуникация возникла вместе с появлением человеческих общностей как потребность людей делиться друг с другом сведениями, необходимыми для совместных действий. Без коммуникации невозможно существование и функционирование социума любого уровня. Она ...
777750
   Массовая коммуникация в социалистическом обществе.. – Л., 1979. – 243с.
777751
   Массовая коммуникация в условиях научно-технической революции.. – Л., 1981. – 166с.
777752
  Петров Л.В. Массовая коммуникация и искусство / Л.В. Петров. – Л., 1971. – 20с.
777753
  Петров Л.В. Массовая коммуникация и искусство / Л.В. Петров. – Л., 1976. – 160с.
777754
  Богомолова Н.Н. Массовая коммуникация и общение / Н.Н. Богомолова. – М, 1988. – 78с.
777755
   Массовая коммуникация и охрана среды: ОПыт социол. исслед.. – Таллин, 1987. – 255с.
777756
   Массовая коммуникация и развитие социалистического образа жизни : матер. конфер., Тарту. – Тарту, 1986. – 333 с.
777757
  Иванов В.Ф. Массовая коммуникация как общественное явление // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 120-135
777758
  Макеева М.А. Массовая коммуникция и ее роль в формировании общественного мнения : Автореф... канд. филос.наук: / Макеева М. А.; МГУ. – М., 1972. – 22л.
777759
  Катасонова Е. Массовая культура - японское прочтение // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 57-66. – ISSN 0321-5075
777760
  Райнов Б. Массовая культура / Б. Райнов. – М, 1979. – 487с.
777761
  Смольская Е.П. Массовая культура / Е.П. Смольская. – М., 1986. – 142с.
777762
  Лебедев В.А. Массовая культура и власть // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1 (38). – С. 83-88. – ISSN 2073-803X
777763
  Шапинская Е.Н. Массовая культура и массовое искусство: "за" и "против" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 139-142. – ISSN 0235-1188
777764
  Кохановский Е.В. Массовая культура и российский профессиональный спорт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 130-136. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Массовая культура призвана транслировать социально значимую информацию широким слоям населения на языке обыденного понимания массового потребителя. Продукция массовой культуры формируется рынком, а необходимым условием такой продукции является ...
777765
   Массовая культура и социально-культурный авангардизм в буржуазном обществе : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1976. – 205, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы современной буржуазной культуры")
777766
  Ильин А.Н. Массовая культура и субкультура : общее и особенное // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С. 69-75. – ISSN 0132-1625
777767
  Стародумов А.А. Массовая культура как аспект общества потребления // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 68-73. – ISSN 2073-9702


  В статье выявляются понятия массовой культуры и потребления, а также выявляется их глубокая взаимосвязь. Тотальное потребление продуктов производства переносится и на продукты культуры, подчиняя последние "моде" и "потребностям" аудитории. ...
777768
  Чумаков А.Н. Массовая культура как порождение и спутник глобализации // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 130-131. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385
777769
  Стадлер Т.М. Массовая культура как продукт двойного социального конструирования // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 249-253. – ISSN 1606-951Х
777770
  Катасонова Е. Массовая культура. Японское прочтение // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 93-100. – ISSN 0321-5075
777771
  Бройтман Леонид Аврамович Массовая культурно-просветительная работа в Бурятии в восстановительный период (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Бройтман Леонид Аврамович; МВ ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Улан-Удэ, 1973. – 20л.
777772
  Черняк М.А. Массовая литература 20 века : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению 540300 (050300) - филологическое образование / М.А. Черняк. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 432с. – ISBN 978-5-9765-0052-5
777773
   Массовая литература в странах Азии и Африки. – Москва, 1985. – 276 с.
777774
   Массовая литература и кризис буржуазной культуры Запада.. – М., 1974. – 224с.
777775
  Сидорова Г.П. Массовая литература и читательские предпочтения 1960-х - начала 1980-х гг. // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 128-136. – ISSN 0132-1625
777776
  Мохов И.А. Массовая литература по обработке металлов резанием в годы построения социализма в СССР : Автореф... канд. пед.наук: / Мохов И.А.; Ленингр. гос. библиотечный ин-т им. Н.К.Крупской. – Ленинград, 1951. – 14 с.
777777
  Молчанов В.В. Массовая мистификация / В.В. Молчанов. – Л., 1987. – 108с.
777778
  Яницкий О.Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
777779
  Макеев Н. Массовая музыкальная работа на новых путях / Н. Макеев. – Москва : Музгиз, 1931. – 24 с.
777780
   Массовая оборонная литература. – М., 1941. – 38с.
777781
  Фет А.И. Массовая обработка информации в специализированных однородных процессорах. / А.И. Фет. – Новосибирск, 1976. – 200с.
777782
  Тарасов В.Т. Массовая партизанская поэзия Белоруссии периода Великой Отечественной войны : Автореф... кандид. филологич.наук: / Тарасов В.Т.; Академия наук Белорусской ССР. Институт языка, литературы и искусства. – Минск, 1951. – 16 с.
777783
  Еникеев Джевад Касымович Массовая политико-воспитатеьлная работа Компартии Туркменистана в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Еникеев Джевад Касымович; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1977. – 23л.
777784
  Парасунько О.А. Массовая политическая забастовка в Киеве в 1903 г. / О.А. Парасунько. – Киев, 1953. – 132с.
777785
  Кружков В.С. Массовая политическая работа на селе и задачи печати / В.С. Кружков. – М, 1954. – 32с.
777786
  Николюкин А.Н. Массовая поэзия в Англии конца 18-- начала 19 веков. / А.Н. Николюкин. – М, 1961. – 276с.
777787
  Юдин Н.Е. Массовая производственно-техническая литература и особенности ее редактирования : Автореф... канд. филол.наук: / Юдин Н.Е.; Моск. полиграфич. ин-т. – М., 1965. – 15л.
777788
  Барабаш М.А. Массовая протикоревая иммунизация и эпидемиологический процесс кори. : Автореф... канд. мед.наук: 780 / Барабаш М.А.; Куйбышевский мед. ин-т. – Кишинев, 1970. – 20л.
777789
   Массовая профилактика сердечно-сосудистых болезней и борьба с ними.. – Женева, 1988. – 63с.
777790
  Голованов Б.Д. Массовая психология и доктрины "высокой политики" / Б.Д. Голованов, О.В. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 34-39. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
777791
  Олзоева Г.К. Массовая работа библиотек : Учебно-методическое пособие / Г.К. Олзоева; Ред. О.Р. Бородин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 120 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 43). – ISBN 5-85129-175-3
777792
  Шеменев В.П. Массовая работа в книжном магазине. / В.П. Шеменев. – М., 1968. – 32с.
777793
   Массовая работа в организациях ДОСААФ.. – М., 1953. – 76с.
777794
  Супоницкая Ю. Массовая работа во дворце культуры / Ю. Супоницкая. – М., 1958. – 48с.
777795
  Степанова В.Г. Массовая работа нашей библиотеки / В.Г. Степанова. – Алма-Ата, 1953. – 48с.
777796
  Кернес И.В. Массовая работа областной библиотеки / И.В. Кернес. – Л., 1964. – 150с.
777797
   Массовая работа отделов литературы на иностранных языках библиотек системы МК СССР.. – М., 1981. – 39с.
777798
   Массовая работа профсоюзных библиотек.. – М., 1949. – 108с.
777799
  Старостин В.М. Массовая работа районной газеты. / В.М. Старостин. – М., 1960. – 64с.
777800
   Массовая работа с читателями в ЦБС: Метод. реком.. – М., 1988. – 72с.
777801
  Грибанов М. Массовая работа советов / М. Грибанов, А. Смахтин. – М.-Л., 1932. – 92с.
777802
  Печеная А.В. Массовая работа современных университетских библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2013. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0130-9765


  Формы и методы массовой работы Сумского областного методического объединения библиотек вузов.
777803
   Массовая работа технических библиотек.. – М., 1964. – 44с.
777804
  Сизоненко Г.С. Массовая революционная организация трудящихся Западной Украины "Сельроб" (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Сизоненко Г.С. ; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - филиал ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Киев, 1968. – 16 с.
777805
   Массовая спортивная работа с учащимися средних специальных учебных заведений.. – М.
6. – 1968. – 72с.
777806
   Массовая спортивная работа с учащимися средних специальных учебных заведений.. – М.
7. – 1970. – 68с.
777807
   Массовая спортивная работа с учащимися школ.. – М., 1968. – 48с.
777808
   Массовая физическая культура в вузе. – Москва : Высшая школа, 1991. – 239с.
777809
   Массовая физическая культура и спорт - важнейшие средства формирования активной жизненной позиции советских людей.. – М., 1979. – 221с.
777810
   Массовая физическая культура, здоровье и труд.. – Алма-Ата, 1989. – 130с.
777811
  Арцишевский В. Массовая физкультурная работа. : опыт работы физкультурного сектора ЦПК и О им. М. Горького / перед загл. авт.: В. Арцишевский, В. Витшас, М. Сегал. – Москва : Физкультура и туризм, 1938. – 126 с.
777812
   Массовику затейнику.. – Алма-Ата, 1961. – 199с.
777813
  Быков Б.Б. Массово-политическая деятельность Коммунистической партии в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Быков Б.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1974. – 17л.
777814
  Бабичев Александр Иванович Массово-политическая деятельность Коммунистической партии среди трудящегося крестьянства Украины на завершающем этапе гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бабичев Александр Иванович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 22л.
777815
  Бабичев А.И. Массово-политическая деятельность коммунистической партии среди трудящегося крестьянства Украины на завершающем этапе гражданской войны. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бабичев А.И.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1990. – 266л. – Бібліогр.:л.199-229
777816
  Осипова Т.В. Массово-политическая работа в деревне в первый год социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осипова Т.В.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1964. – 22л.
777817
  Федосеев Н.Е. Массово-политическая работа в колхозе / Н.Е. Федосеев. – Ульяновск, 1956. – 44с.
777818
  Петров П. Массово-политическая работа в сельском районе / П. Петров. – Одесса, 1949. – 24с.
777819
  Михеев В.И. Массово-политическая работа Вологодской областной партийной организации на промышленных предприятиях в годы 8 пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михеев В.И.; ЛГУ. – Л., 1974. – 18л.
777820
  Лешуков Т.Н. Массово-политическая работа и культура быта / Т.Н. Лешуков. – Москва, 1968. – 63с.
777821
  Сасыхов А.В. Массово-политическая работа клуба / А.В. Сасыхов, Ю.А. Стрельцов. – Улан-Удэ
2. – 1969. – 70с.
777822
  Заруцкая Е.В. Массово-политическая работа Коммунистической партии в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Заруцкая Е.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
777823
  Усманов А. Массово-политическая работа Коммунистической партии Узбекистана среди тружеников села (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Усманов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 25л.
777824
  Захарова Л.М. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Захарова Л.М.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
777825
  Билык В.Ф. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности Донбаса 1943-1950 годы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Билык В.Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К, 1954. – 16л.
777826
  Билык В.Ф. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности Донбасса 1943-1950 гг. (По материалам Сталинской и Ворошиловоградской обл.) : Дис... канд. ист.наук: / Билык В. Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1954. – 296л. – Бібліогр.:л.280-295
777827
  Мачуленко А.И. Массово-политическая работа Компартии Белоруссии в послевоенный период (1946-1950 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Мачуленко А.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 23л.
777828
  Емельянова Е.Е. Массово-политическая работа компартии Белоруссии на промышленных предприятиях республики (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Емельянова Е.Е.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. – Минск, 1966. – 25л.
777829
  Бершимбаев С. Массово-политическая работа Компартии Казахстана между 20 и 23 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бершимбаев С.; ЛГУ. – Л, 1968. – 36л.
777830
  Неелов М.М. Массово-политическая работа КП в период установления и упрочения Советской власти / М.М. Неелов. – Омск, 1970. – 360с.
777831
  Сухоребрая Ирина Васильевна Массово-политическая работа КП(б)У на промышленных предприятиях в условиях военно-коммунистического штурма (1929-1933 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сухоребрая Ирина Васильевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 171л. – Бібліогр.:л.162-171
777832
   Массово-политическая работа КПСС в период строительства социализма.. – Иваново, 1985. – 156с.
777833
  Шеменев В.П. Массово-политическая работа КПСС в современных условиях, 1959-1974. / В.П. Шеменев. – Ростов -на-Дону, 1975. – 222с.
777834
  Хромова Ю.И. Массово-политическая работа Ленинградской партийной организации среди населения города в годы блокады (1941-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хромова Ю.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 13л.
777835
  Жуков Г.И. Массово-политическая работа Ленинградской партийной организации среди партизанской молодежи в годы. ВОВ : Автореф... канд. истнаук: / Жуков Г. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 17л.
777836
  Абраменко А.С. Массово-политическая работа на весеннем севе / А.С. Абраменко. – [Москва] : Госполитиздат, 1949. – 76, [4] с.
777837
  Синцов Н.Д. Массово-политическая работа на избирательном участке / Н.Д. Синцов. – Ленинград, 1945. – 32 с.
777838
   Массово-политическая работа на лесозаготовках.. – Молотов, 1951. – 40с.
777839
  Сергеева А.К. Массово-политическая работа на предприятии / А.К. Сергеева. – Ташкент, 1954. – 48с.
777840
   Массово-политическая работа на селе. – Москва, 1954. – 132с.
777841
  Черненко К.У. Массово-политическая работа на селе / К.У. Черненко. – Кишинев, 1955. – 92с.
777842
  Кобзева К.К. Массово-политическая работа партии в деревне в период между ХХ и ХХІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кобзева К.К.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
777843
  Пашаев И.А. Массово-политическая работа партийной организации Дагестана в период между 20 и 21 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашаев И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1966. – 19л.
777844
  Мусурманов З. Массово-политическая работа партийной организации Казахстана среди тружеников сельского хозяйства в 1953-1958 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусурманов З.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
777845
  Курохтин М.В. Массово-политическая работа партийных организаций в деревне 1953-1958 гг. (На материалах Воронежской, Тамб. и Липец. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Курохтин М.В.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 25л.
777846
  Чугаев В.П. Массово-политическая работа партийных организаций в деревне в годы пятой пятилетки (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чугаев В.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра ист. КПСС. – М., 1955. – 16л.
777847
  Челидзе К.С. Массово-политическая работа партийных организаций Грузии (период между ХХ и XXII съездами КПСС). : Автореф... канд. истор.наук: / Челидзе К.С.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1965. – 20л.
777848
  Шеменев В.П. Массово-политическая работа партийных организаций Дона. / В.П. Шеменев. – Ростов -на-Дону, 1967. – 148с.
777849
  Ткаченко А.С. Массово-политическая работа партийных организаций на шахтах Донбаса в годы пятой пятилетки 1951-1955 гг. (По матер. Донецкой обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ткаченко А.С.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. истории КПСС. – Харьков, 1966. – 26л.
777850
  Томэк В.И. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины (1943-1945 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Томэк В.И.; КГУ. Каф. истории КПСС гуманитар. ф-тов. – К., 1971. – 194, XXIIIл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
777851
  Томэк В.И. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины 1943-1945 гг.). : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Томэк В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
777852
  Баландин Николай Иванович Массово-политическая работа партийных организаций среди тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 00.01 / Баландин Николай Иванович ; Ленингр. гос. ин-т. – Ленинград, 1972. – 17с.
777853
  Шуман А.М. Массово-политическая работа партийных организаций Украины на селе (1961-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Шуман А.М. ; КГУ. – Киев, 1969. – 20 с.
777854
  Гончаренко Людмила Гавриловна Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки 1966-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Людмила Гавриловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
777855
  Гончаренко Л.Г. Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. 1966-1970 : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Л.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 208л.
777856
  Гончаренко Людмила Гавриловна Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. 1966-1970. (На материалах Донбасса) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Людмила Гавриловна; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
777857
  Морозов М.А. Массово-политическая работа партийных организаций. Для ун-тов марксизма-ленинизма. / М.А. Морозов. – М., 1967. – 46с.
777858
   Массово-политическая работа среди животноводов.. – Краснодар, 1957. – 56с.
777859
  Кузнецов А.с. Массово-политическая работа среди населения / А.с. Кузнецов. – Свердловск, 1954. – 70с.
777860
  Смирнов В.А. Массово-политическая работа среди трудящихся. / В.А. Смирнов. – Москва, 1972. – 64с.
777861
  Агаджанов Ю.Г. Массово-политическая работа Чечерно-Ингушской партийной организации. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Агаджанов Ю.Г.; Дагестан.гос. ун-т. – Махачкала, 1970. – 24л.
777862
   Массово-политическая работа: методика и результаты.. – Москва, 1976. – 168с.
777863
  Сталюнас Д. Массовое антиеврейское насилие в Литве: место и время // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 2. – С. 94-100. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
777864
  Веревкин Л.П. Массовое высшее образование в условиях конкуренции и коммерциализации // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 10. – С. 921-929. – ISSN 0869-5873
777865
  Черняк Е.Б. Массовое движение в Англии и Ирландии в конце VVIII -- начале XIX вв. / Е.Б. Черняк. – М., 1962. – 720с.
777866
   Массовое жилищное строительство в УССР. – Киев, 1966. – 172 с.
777867
  Ковылков А.П. Массовое изобретательство и рационализаторство - важное средство повышения экономической эффективности общественного труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ковылков А.П. ; Высш.школа профдвижения Всесоюз.центр совета профсоюзов. – Москва, 1968. – 28 с.
777868
  Золотько С.К. Массовое изобретательство на предприятиях транспортного и тяжелого машиностроения и пути увеличения его экономической эффективности. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотько С.К.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1954. – 16л.
777869
  Михайлова Т. Массовое искусство и культура постмодерна / Т. Михайлова, В. Руднев // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 16-21. – ISSN 0130-1640
777870
  Халилзаде А. Массовое истребление лезгинцев в Кубинском уезде Азербайджана в 1918 году (Масове винищення лезгинів в Кубинському повіті Азербайджану в 1918 році) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 205-208. – ISSN 2076-1554
777871
  Гуменюк П.П. Массовое колхозное движение на Украине в 1929-1931 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гуменюк П.П.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1952. – 16 с.
777872
  Кравчук Н.А. Массовое крестьянское движение в России накануне Октября / Н.А. Кравчук. – Москва, 1971. – 280с.
777873
   Массовое обслуживание в системах передачи информации.. – М., 1969. – 196с.
777874
  Кофман А. Массовое обслуживание.Теория и приложения / А. Кофман, Р. Крюон. – Москва : Мир, 1965. – 302 с.
777875
  Юферов Б.А. Массовое общение и духовные интересы личности : Автореф... канд. философк.наук: 09.620 / Юферов Б.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 26л.
777876
  Томашевский Р. Массовое общество и smart-образование (перспектива регионального университета) // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 225-227. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
777877
  Сергиенко П.А. Массовое политическое сознание / П.А. Сергиенко. – Киев, 1991. – 175с.
777878
  Куценко В.И. Массовое производственное творчество / В.И. Куценко. – Київ, 1968. – 73с.
777879
   Массовое просвещение в СССР (к итогам первой пятилетки). – Москва-Ленинград
2. – 1933. – 163 с.
777880
   Массовое просвещение в СССР к 15-летю октября.. – М.Л.
1. – 1932. – 123с.
777881
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) Массовое размножение полевок и мышей в Киевской губернии / Э.В. Шарлемань. – Харьков : Типо-литограф. М. Сергеева, 1914. – 3 с. – Отд. оттиск из: Бюллетень о вредителях сель. хоз-ва. 1914, № 6, изд.Харьк. Энтом. и фитопат бюро


  На тит. стр. дарственная подпис: Дорогому Дмитрию Михайловичу Белингу на добрую память от автора
777882
  Демьянов Н.И. Массовое разучивание гимна Советского Союза / Н.И. Демьянов. – Москва-Л., 1944. – 16 с.
777883
  Атаманенко Н.С. Массовое распространение опыта новаторов производства и его влияние на производительность труда в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.эконом.наук: / Атаманенко Н.С.; Ленингр.ордена Ленина гос. ун-т. – Л, 1960. – 18л.
777884
   Массовое распространение передового стахановского опыта. – Одесса, 1953. – 64с.
777885
  Грушин Б.А. Массовое сознание / Б.А. Грушин. – М., 1987. – 367с.
777886
  Горшков М. Массовое сознание в России: к итогам двадцатилетия реформ // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 5-57. – ISSN 0207-3676
777887
  Судас Л.Г. Массовое сознание и некоторые проблемы управления его формированием в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Судас Л.Г.; МГУ. Спец. совет по теории науч. коммунизма в МГУ им. М.В.Ломоснова. Филос. ф-тет. – М., 1978. – 24л.
777888
   Массовое сознание и политические ориентации французов. – М., 1990. – 38с.
777889
  Вайнштейн Г.И. Массовое сознание и социальный процесс в условияхх современного капитализма / Г.И. Вайнштейн. – Москва, 1990. – 169с.
777890
  Гайтанджиев Г.С. Массовото музикално възпитание: принципи, идеи, проблеми / Г.С. Гайтанджиев. – София, 1980. – 232с.
777891
  Обросов Ю.П. Массовые библиотеки в городах. (Структура сети, помещения и здания). / Ю.П. Обросов, Ф.Н. Пащенко. – Москва, 1973. – 176с.
777892
   Массовые виды искусства и современная художественная культура.. – М., 1986. – 271с.
777893
  Мазохин-Поршняков Массовые вредители степного лесоразведения из отряда чешекрылых : Автореф... канд. биол.наук: / Мазохин-Поршняков Г. А.; МГУ,Биол. почв. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
777894
  Побережников И.В. Массовые выступления крестяьн Западной Сибири в XVIII в. / И.В. Побережников. – Новосибирск, 1989. – 176с.
777895
   Массовые движения в современном обществе.. – М., 1990. – 198с.
777896
  Овсянников В.И. Массовые движения народов Азии и оценка их К.Марксом и Ф.Энгельсом / В.И. Овсянников. – М, 1989. – 135с.
777897
   Массовые движения социального протеста в США.. – М., 1978. – 343с.
777898
  Гинцберг Л.И. Массовые демократические движения в ФРГ и партия "зеленых" / Л.И. Гинцберг. – М., 1988. – 253с.
777899
   Массовые демократические движения: истоки и политическая роль. – М., 1988. – 250с.
777900
  Файзуллин И.Г. Массовые и дальние проплывы / И.Г. Файзуллин. – М, 1954. – 160с.
777901
  Семенчук Г.Г. Массовые и энергетические распределения осколков деления ядер у-квантами высоких энергий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Семенчук Г.Г.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
777902
   Массовые игры в помощь клубному затейнику.. – Ижевск, 1969. – 75с.
777903
  Карпихин В.В. Массовые измерения в производстве радиоконденсаторов / В.В. Карпихин. – Москва-Ленинград, 1961. – 151 с.
777904
  Мурадалиева Эльмира Беюк Ага кызы Массовые источники по истории монополистического капитала в бакинской нефтяной промышленности : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Мурадалиева Эльмира Беюк Ага кызы ; МГУ. – Москва, 1981. – 24 с.
777905
   Массовые источники по истории советского рабочего класса периода развитого социализма.. – Москва, 1982. – 208с.
777906
   Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма. – Москва, 1979. – 415 с.
777907
   Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. – Москва, 1979. – 374 с.
777908
  Любцев А.В. Массовые кампании в партийно-советской печати как средство борьбы за повышение политической активности трудящихся. : Автореф... канд. ист.наук: / Любцев А.В.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журналистики и лит. – М., 1966. – 16л.
777909
   Массовые коммуникации и общественное сознание. – Москва
Вып. 6. – 1988. – 224 с. – (Теория и практика пропаганды за рубежом)
777910
  Матюшевич П.Н. Массовые коммуникации, их структура и социальные функции. (По материалам Ленинграда 1965-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Матюшевич П.Н. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 22 с.
777911
  Ниякий В.В. Массовые крестьянские восстания в Западной Болгарии и Восточной Сибири во второй четветри XIX века и революционное движение болгарских эмигрантов в 1841-1843 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Ниякий В. В.; АН СССР, ин-т славяновед. – Москва, 1962. – 23л.
777912
   Массовые международные пролетарские организации. : [Межвуз. науч. сб]. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1980. – 151 с.
777913
   Массовые мероприятия библиотек в 1 квартале 1975 года. – Рига, 1975. – 88с.
777914
   Массовые мероприятия библиотек в 3 квартале 1971 года.. – Рига, 1971. – 60с.
777915
   Массовые мероприятия библиотек во 2 квартале 1971 года.. – Рига, 1971. – 75с.
777916
  Бычкова Е.Ф. Массовые мероприятия отдела экологической информации ГПНТБ России: из опыта работы / Е.Ф. Бычкова, А.В. Крюкова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 86-94. – ISSN 0130-9765
777917
  Долгая М.Д. Массовые мероприятия по биологии в Красногорской средней школе / М.Д. Долгая. – Брянск, 1964. – 12с.
777918
  Торопова В.И. Массовые миграции птиц в Северной Киргизии / В.И. Торопова, Э.Д. Шукуров. – Бишкек, 1991. – 197с.
777919
  Самойленко В.М. Массовые музыкальные представления / В.М. Самойленко. – М, 1989. – 143с.
777920
  Веселая Г.А. Массовые общественные выступления московского студенчества в конце XIX-начале XX века /1896-1904 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02. / Веселая Г.А.; Моск. гос. истор.-архив. ин-т. – М., 1974. – 17л.
777921
  Аха Диас Антонио Массовые общественные организации в системе диктатуры пролетариата в республике Куба : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Аха Диас Антонио; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
777922
  Антонио Аха Диас Массовые общественные организации в системе диктатуры пролетариата в республике Куба : Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Антонио Аха Диас ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1986. – 184 л. – Библиогр.: л. 165-184
777923
  Тарасов Н.Г. Массовые обществоведческие экскурсии и общественно-полезный труд. / Н.Г. Тарасов. – М., 1927. – 35с.
777924
  Ноэль Э. Массовые опросы / Э. Ноэль. – М, 1978. – 380с.
777925
   Массовые организации трудящихся в социалистической революции.. – Л., 1988. – 270с.
777926
  Богданова Д.А. Массовые открытые онлайновые курсы - мировая экспансия // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 10-18


  В статье рассматриваются новые для системы высшего образования США и мировой практики массовые открытые онлайновые курсы (МООК), анализируются их перспективы и возможное влияние на высшее образование в целом.
777927
  Колтер М. Массовые открытые онлайновые курсы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 8. – С. 49-54. – ISSN 0130-9765


  Доклад, представленный на совместном заседании секции «Управление знаниями» и Секции вузовских и научных библиотек в ходе Всемирного конгресса ИФЛА (17–23 авг. 2013 г., Сингапур). Кратко изложена история возникновения массовых открытых онлайновых ...
777928
   Массовые песни. – Москва Ленинградасс, 1946. – 64с.
777929
   Массовые песни.. – Л., 1938. – 96с.
777930
  Черный Г.П. Массовые пионерские праздники как средство нравственного воспитания подростков. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Черный Г.П.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 16л.
777931
  Бурцева М.Е. Массовые пляски / М.Е. Бурцева. – Харьков, 1929. – 64 с.
777932
  Генкин Д.М. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – Москва, 1975. – 140с.
777933
   Массовые праздники и зрелища.. – М., 1961. – 327с.
777934
  Байрамов К.М. Массовые рабочие организации Азербайджана в борьбе за победу Советской власти 1918-1920 гг. / К.М. Байрамов ; АН АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм, 1983. – 235 с.
777935
   Массовые радиационные поражения и вопросы организации медицинской помощи. – Москва, 1987. – 80с.
777936
   Массовые радиоприемники. – Москва-Ленинград, 1949. – 65 с.
777937
  Табачник Дмитрий Владимирович Массовые репресии против интеллигенции Украины во второй половине 30-х начале 40-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Табачник Дмитрий Владимирович; Институт истории Украины АН Украины. – К., 1992. – 39л.
777938
  Антимонов Н.А. Массовые снегомерные съёмки / Н.А. Антимонов ; под ред. О.А. Спенглера. – Ленинград : ГИМИЗ, 1950. – 48 с. – (Библиотека гидрометнаблюдателя)
777939
  Асатрян Г.М. Массовые соотношения и симметрии адронов и лептонов. : Автореф... наук: 01.04.02 / Асатрян Г.М.; Ерев. физ.инст. – Ереван, 1980. – 14л.
777940
  Крюденер Массовые таблицы и таблицы сбега для березы в удельных лесах южной половины России (лесостепной области) : По данным работ 1904-1908 гг. / Крюденер. – С.-Петербург
Вып. 2, часть 2. – 1909. – 57с.
777941
   Массовые театрализованные представления и праздники.. – М., 1963. – 105с.
777942
   Массовые формы военно-патриотической пропаганды.. – М., 1974. – 86с.
777943
   Массовые формы информирования в системе научно-технической информации вуза. – Москва, 1979. – 17с.
777944
   Массовые формы культурного отдыха и развлечений.. – Пермь, 1970. – 72с.
777945
  Канбеков З.М. Массовые формы пропаганды в системе атеистического воспитания населения. / З.М. Канбеков, Р.З. Штейнгарт. – М, 1979. – 39с.
777946
   Массовые юнатские праздники.. – Куйбышев, 1960. – 44с.
777947
  Воронцов Г.В. Массовый атеизм / Г.В. Воронцов. – Ленинград, 1983. – 183с.
777948
  Менделеев А.Г. Массовый еженедельник и специфика его агитационно-пропагандистского воздействия на читателя : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 678 / Менделеев А.Г. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Учен. Совет по журналистике. – Москва, 1969. – 18 с. – Библиогр.: 6 назв.
777949
  Павлова Т.В. Массовый и линейный рост ремонтных телок с разной долей генотипа по голштинской породе // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 78-87 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
777950
  Зент Йохан Массовый психотерапевтический процесс: психологические особенности его участников и эффект воздействия : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Зент Йохан; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 162л. – Бібліогр.:л.136-162
777951
  Самойлов Юрий Массовый сегмент: да здравствуют визы? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
777952
  Хлебцевич Е.И. Массовый читетель и работа с книгой / Е.И. Хлебцевич. – М., 1936. – 209с.
777953
  Кренке А.Н. Массообмен в ледниковых системах на территории СССР / А.Н. Кренке. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 288с.
777954
  Гумницкий Я.М. Массообмен в системе твердое тело -- жидкость в условиях газоподвода и газовыделения. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.17.08 / Гумницкий Я.М.; Моск.ин-т.тонкой техн.технологии. – М, 1985. – 36л.
777955
  Аксельруд Г.А. Массообмен в системе твердое тело - жидкость / Аксельруд Г.А. – Львов : Издательство Львовского университета, 1970. – 188 с.
777956
   Массообмен в химической технологии: Сб. науч.тр.. – Рига, 1988. – 106с.
777957
  Лепезин Г.Г. Массообмен на контакте высокоглиноземистых метапелитов и жедритсодержащих гнейсов при высоких температурах и умеренных давлениях // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-63 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0016-7525
777958
  Исаева Л.А. Массообмен при свободной конвекции в электрохимии расплавленных солей и деффузионный слой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Исаева Л.А. ; Свердловск. ГУ. – Свердловск, 1975. – 17 с.
777959
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Казань, 1989. – 140с.
777960
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Казань, 1991. – 125с.
777961
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Казань, 1988. – 150с.
777962
  Врагов А.П. Массообменные процессы и оборудование химических и газонефтеперерабатывающих производств : учебное пособие / А.П. Врагов ; МОН Украины ; Сумский гос. ун-т. – Сумы : СумГУ, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-657-122-2
777963
  Шервуд Т. Массопередача / Т. Шервуд. – М, 1982. – 696с.
777964
  Саттерфилд Ч.Н. Массопередача в гетерогенном катализе / Ч.Н. Саттерфилд. – М., 1976. – 240с.
777965
   Массопередача в жидких металлах. – Москва, 1957. – 24 с.
777966
  Хоблер Т. Массопередача и обсорбция / Т. Хоблер. – Л, 1964. – 480с.
777967
  Астарита Д. Массопередача с химической реакцией / Дж. Астарита ; пер. с англ. М.И. Балашова ; под ред. Серафимова Л.А. – Ленинград : Химия, 1971. – 224 с.
777968
  Бояджиев Х. Массоперенос в движущихся пленках жидкости : пер. с англ. / Х. Бояджиев, В. Бешков. – Москва : Мир, 1988. – 136 с.
777969
   Массоперенос в подземных водах. – Ташкент, 1976. – с.
777970
  Абрамец А.М. Массоперенос в природных дисперсных системах / А.М. Абрамец, И.И. Лиштван, Н.В. Чураев ; АН Беларуси, Ин-т проблем использования природ. ресурсов и экологии. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 286, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-287
777971
  Макушок Е.М. Массоперенос в процессах трения / Е.М. Макушок. – Минск, 1978. – 272 с.
777972
  Колешко В.М. Массоперенос в тонких пленках / В.М. Колешко, В.Ф. Белицкий. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 294 с.
777973
  Могилатенко В.Г. Массоперенос водорода в алюминиевых сплавах, легированных медью, магнием, марганцем, цинком и кремнием : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Могилатенко В.Г. ; Киев. политехн. ин-т. – Киев, 1982. – 22 с.
777974
  Жиглинский А.Г. Массоперенос при взаимодействии плазмы с поверхностью / А.Г. Жиглинский, В.В. Кучинский. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 207 с.
777975
  Лукаш В.С. Массоперенос при жидкостной эпитаксии структур для диодов Ганна : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лукаш Виталий Сергеевич ; Ленинград. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1977. – 17 с. – Библиогр.: 11 назв.
777976
  Гладун К.К. Массопернос в условиях нестационарного электролиза / К.К. Гладунов, В.И. Гончаров, Ф.И. Кукоз. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1981. – 120 с.
777977
  Гупало Ю.П. Массотеплообмен реагирующих частиц с потоком / Ю.П. Гупало. – Москва : Наука, 1985. – 336 с.
777978
  Титов Н.Е. Масспектрометрическое определение постоянных и радиоактивного распада К 40 и некоторые вопросы практического применения радиоактивности калия к определению геологического возраста : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов Н. Е.; АН СССР, Радиевый ин-т. – Л., 1958. – 8л.
777979
  Горощенко Ю.Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных систем / Ю.Г. Горощенко. – К., 1982. – 263с.
777980
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер : Автореф... д-рф физ.-мат.наук: / Кравцов В.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1964. – 22л.
777981
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер / В.А. Кравцов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 376 с.
777982
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер / В.А. Кравцов. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1974. – 343с.
777983
  Райх В. Массы и государство / В. Райх. – Тверь, 1995. – 66с.
777984
  Демирханов Р.А. Массы и энергетические характеристики атомных ядер : Автореф... докт физ. мат.наук: / Демирханов Р. А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
777985
  Мусаханов М.М. Массы легких адронов и пион-адронные взаимодействия в кирально-инвариантной модели "мешков" / М.М. Мусаханов. – Киев, 1980. – 12 с.
777986
  Нгуен Нгок Зао Массы частиц (адронов) и константы связи в одной модели нелинейной теории материи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Нгуен Нгок Зао; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
777987
  Мейтус В.Ю. Массы, движения, революции = Masses, movements, revolutions / Владимир Мейтус, Виктор Мейтус. – Киев : Ника-Центр, 2008. – 503, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 498-503 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-521-473-1
777988
  Дробау Л.Н. Мастацтва Беларускай ССР = Искусство Белорусской ССР / Л.Н. Дробау. – Ленинград : Аврора, 1971. – 28, [176] с.
777989
  Ганчароу М.І. Мастацтва мужнасці і гераізму / М.І. Ганчароу. – Минск : Беларусь, 1976. – 160 с.
777990
   Мастацтва савецкай Беларусі.. – Мінск, 1968. – 85 с.
777991
  Емельянов С.И. Мастер - воспитатель и наставник молодежи / С.И. Емельянов. – М., 1971. – 56с.
777992
   Мастер - класс: искусство выставляться : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 6 : Іл.
777993
  Сидоренко Л Мастер - педагог О.И.Татарченко / Л Сидоренко. – Таганрог, 1962. – 24с.
777994
  Маршак С.Я. Мастер / С.Я. Маршак. – Ленинград, 1981. – 9с.
777995
  Токомбаев А. Мастер : стихи / Аалы Токомбаев ;. – Москва : Художественная литература, 1982. – 160 с.
777996
  Аршинник Татьяна Мастер PRINT : Фотопринтеры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 22-23 : Іл.
777997
  Степанов А.В. Мастер Альбрехт / А.В. Степанов. – Л., 1991. – 181с.
777998
   Мастер Бинь // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 18-35.
777999
  Дрегало А.А. Мастер в жизни производственного коллектива. / А.А. Дрегало, О.В. Овчинников. – М., 1987. – 217с.
778000
  Бузуев В.М. Мастер в системе управления. / В.М. Бузуев. – Москва, 1976. – 64с.
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,