Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
774001
  Лазарук М. "Научиш жити і любить" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 15 січня (№ 1). – С. 20


  Предювілейні роздуми про 80-річчя геніального поета Миколи Вінграновського.
774002
  Лепский М.А. "Научная школа": определение предметного поля, социальные потребности и деформация // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 81-89
774003
  Глухое В.А. "Научная электронная библиотека eLibrary.Ru" и перспективы развития электронного книгоиздания в России / В.А. Глухов // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3
774004
   [Научни трудове]. Philology = Scientific works / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Vol. 41, book 1. – 2003
774005
   Науково-теоретичне значення охорони унікальних форм рельєфу (на прикладі території України) : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України / Г.І. Воронова, Ю.М. Недогибченко, Т.С. Сергієнко, Г.Є. Уварова // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 153-157. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
774006
  Захарова Г.Б. Науково-теоретичне обгрунтування поняття "уміння самостійно-пізнавальної діяльності студентів" // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 202-207. – ISSN 2304-4470
774007
  Шуба Б.В. Науково-теоретичний аналіз витоків формування інституту кримінального проступку // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 127-134. – ISSN 2408-9257
774008
  Юзікова Н.С. Науково-теоретичний аналіз проблеми ставлення суспільства до відхилень від соціально прийнятного розвитку особистості частини неповнолітніх у період 1917–1940 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 104-111. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
774009
  Баранов С.О. Науково-теоретичні аспекти сутності детінізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 10, травень. – С. 134-138. – ISSN 2306-6814
774010
  Галайко Н.В. Науково-теоретичні аспекти сутності поняття "державна цільова програма" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 147-157. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
774011
  Федас Валентина Володимирівна Науково-теоретичні засади фольклористичної діяльності Михайла Максимовича : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Федас В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 200л. – Бібліогр.: л.183-200
774012
  Федас В.В. Науково-теоретичні засади фольклористичної діяльності Михайла Максимовича : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.07 / Валентина Володимироівна Федас; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:7 назв
774013
  Мазур А.Г. Науково-теоретичні засади формування та розвитку вітчизняної регіоналістики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 139-145. – ISSN 2221-1055
774014
  Гвоздецька І.В. Науково-теоретичні основи дефініції економічний розвиток // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 38-44. – ISSN 2410-9576
774015
  Чучко О. Науково-теоретичні основи інновацій та інноваційного процесу: сутність, види, еволюція // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 7-15. – ISSN 1728-9343
774016
  Басюк Д.І. Науково-теоретичні основи розвитку винного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 28-37 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
774017
  Костюк В.Л. Науково-теоретичні особливості формування трудової правосуб"єктності у радянську добу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 68-77.
774018
  Мазурок П.П. Науково-теоретичні передумови дослідження взаємозв"язку кредитної політики вітчизняних банків із процесами інвестиційного кредитування / П.П. Мазурок, О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 7. – С. 17-22
774019
  Мокрецов С.Є. Науково-теоретичні підходи до вивчення поняття потреби в дітях у контексті державно-управлінських засад // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 111-113. – Бібліогр.: 7 назв
774020
  Парубець О.М. Науково-теоретичні підходи до класифікації мереж як форм взаємодії суб"єктів транспортної діяльності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
774021
  Назарова С.В. Науково-теоретичні підходи до ринкової оцінки діяльності комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 114-118
774022
  Заєць О. Науково-теоретичні проблеми набуття та реалізації прав на землю // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 85-88
774023
  Кушнарьов С.В. Науково-теоретичні проблеми соціалізації й ресоціалізації неповнолітніх засуджених // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.47-54. – ISSN 1817-3764
774024
  Базалієва Л.В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства : монографія / Базалієва Л.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 164 с. – ISBN 978-966-676-333-7
774025
  Остроух В.І. Науково-технічна баа застосування комп"ютерних технологій у створенні карт і атласів для загальноосвітньої школи // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 68-72. – ISBN 978-966-455-002-1
774026
  Бєлоус І.О. Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка" : [монографія] / І.О. Бєлоус, О.В. Шишка, Д.О. Тарасов ; за ред. проф. А.Г. Загороднього ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 196 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 183-194. – ISBN 978-966-553-757-1
774027
  Божук Л.В. Науково-технічна біблотека Національного авіаційного університету в системі наукової комунікації вишу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 25-29


  Аналіз діяльності бібліотеки вишу як центру інформаційного забезпечення навчального і наукового процесів. Охарактеризовано діяльність НТБ Національного авіаційного університету як своєрідної системи, що забезпечує вільний доступ як студентської, так і ...
774028
  Нефедова О.Н. Науково-технічна біліотека Національного гірничого університету: 110 років служіння книзі, читачу, науці // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 4-14. – ISBN 978-966-350-187-1
774029
  Жилінська О. Науково-технічна діяльність в епоху інтернет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-11. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Визначено напрями впливу сучасних інформаційних технологій на науково-технічну діяльність, зокрема на проведення ДіР, надання науково-технічних послуг. The article deals with the influence of informational technologies on scientific and technical ...
774030
  Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність як об’єкт дослідження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 3-18. – ISSN 0374-3896
774031
   Науково-технічна діяльність: системи і механізми державного управління, показники міжнародних порівнянь, результативність досліджень і розробок / Ямчук А.В. [та ін.] ; [за ред. Т.В. Писаренко] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 249, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-249. – ISBN 978-966-479-075-5
774032
  Смерницький Д.В. Науково-технічна експертиза у сфері науково-технічної діяльності: правове забезпечення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 45-54. – ISSN 2072-8670


  "Визначено, що науково-технічна експертиза - це розгляд та дослідження справи, питання, проекту, технічної розробки, створеного наукового об"єкта тощо з метою зробтити правильний висновок чи дати правильну оцінку відповідному явищу для забезпечення ...
774033
  Пазиніч Станіслав Миколайович Науково-технічна еліта, інноваційний розвиток і консолідація нації / Пазиніч Станіслав Миколайович, Пономарьов Олександр Семенович // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 27-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються можливості розвитку науково-технічної еліти, примноження інтелектуального і духовного потенціалу української нації.
774034
  Пазинич С. Науково-технічна еліта, інноваційний розвиток і консолідація нації / С. Пазинич, О. Пономарьов // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 27-33.
774035
  Лебедев І.К. Науково-технічна інтеграція України (1980-1990рр) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Лебедев І. К.; КУ. – К., 1997. – 28л.
774036
  Лебедєв І.К. Науково-технічна інтелігенція України (1980-1990 рр.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лебедєв І. К.; НТУУ "КПІ". – Київ, 1997. – 221л. – Бібліогр.:л.192-221
774037
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал, 1999-
№ 2. – 2000
774038
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал, 1999-
№ 3. – 2000
774039
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал, 1999-
№ 4. – 2000
774040
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
774041
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
774042
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
774043
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
774044
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
774045
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
774046
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
774047
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
774048
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
774049
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
774050
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
774051
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
774052
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004
774053
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
774054
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005
774055
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005
774056
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005
774057
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005
774058
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006
774059
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2006
774060
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2006
774061
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2006
774062
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2007
774063
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2007
774064
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2007
774065
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2007
774066
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008
774067
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008
774068
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 3. – 2008
774069
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 4. – 2008
774070
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 6. – 2008
774071
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 1 (39). – 2009
774072
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 2 (40). – 2009
774073
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 3 (41). – 2009
774074
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 4 ( 42). – 2009
774075
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 1 (43). – 2010
774076
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 2 (44). – 2010
774077
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 3 (45). – 2010
774078
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 4 (46). – 2010
774079
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 3 (49). – 2011
774080
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 1 (51). – 2012
774081
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 2 (56). – 2013
774082
   Науково-технічна інформація. (НТІ) = Scientific and technical information : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 4 (58). – 2013
774083
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 1999-
№ 2 (64). – 2015. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774084
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 1999-
№ 1 (67). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774085
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 1999-
№ 3/4 (69/70). – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774086
  Черваньов Д.М. Науково-технічна конкурентоспроможність країни: підходи до визначення / Д.М. Черваньов, О.І. Жилінська // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-27. – Бібліогр.: 17 пунктів. – ISSN 0374-3896
774087
  Овчаренко А.А. Науково-технічна конференція геологів України // З"їзд Всесоюзного мінералогічного товариства в Ленінграді / С.П. Родіонов. – Вип. 1, 1957. – С. 89-91
774088
  Бєсов Л.М. Науково-технічна політика в Україні. Минуле. Сучасне. Майбутнє : [Монографія] / Л.М. Бєсов; Мін-во освіти України. – Харків : ХДПУ, 1997. – 178с. – ISBN 966-593-001-X
774089
  Костіна Л. Науково-технічна політика держави: проблеми становлення і розвитку // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 57-59. – ISSN 1728-9343
774090
  Шнипко О.С. Науково-технічна політика та її роль в підвищенні конкурентноспроможності економіки України : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 178-184 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
774091
  Мельник В.П. Науково-технічна раціональність та цивілізаційний процес // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 1. – С. 1-5. – ISSN 1027-4642


  Проаналізовано особливості розвитку науки й техніки як визначальних парадигмальних чинників європеської цивілізації.
774092
  Бойко М.С. Науково-технічна революція і атеїстичне виховання трудящих / М.С. Бойко, І.С. Старовойт. – К., 1975. – 48с.
774093
  Бобров В.Я. Науково-технічна революція і економічні проблеми промислового розвитку країн соціалізму / В.Я. Бобров. – Київ, 1971. – 238с.
774094
  Ярмиш Ф.А. Науково-технічна революція і загострення ідеологічної боротьби на сучасному етапі / Ф.А. Ярмиш. – Київ : Знання України, 1977. – 48 с.
774095
  Лозюк М.Й. Науково-технічна революція і загострення суперечностей сучасного капіталізму / М.Й. Лозюк, В.П. Степаненко. – К., 1974. – 222с.
774096
  Єременко В.Г. Науково-технічна революція і капіталізм в американському землеробстві / В.Г. Єременко. – Київ, 1972. – 200с.
774097
  Томчук П.В. Науково-технічна революція і культура праці. / П.В. Томчук, Я.І. Мирошинченко. – Львів, 1973. – 35с.
774098
  Надольний І.Ф. Науково-технічна революція і мораль / І.Ф. Надольний. – Київ, 1975. – 48 с.
774099
  Толстова О.І. Науково-технічна революція і мораль // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
774100
  Логвин М.О. Науково-технічна революція і питання критики буржуазної ідеології та ревізіонізму. / М.О. Логвин. – Київ, 1975. – 47с.
774101
  Турченко В.М. Науково-технічна революція і праця вчителя / В.М. Турченко. – К., 1976. – 48с.
774102
  Самсонов І.О. Науково-технічна революція і продуктивна праця при капіталізмі / І.О. Самсонов. – Київ, 1974. – 46 с.
774103
  Лебединский В.В. Науково-технічна революція і робітничий клас капіталістичних країн / В.В. Лебединский. – Київ, 1973. – 32 с.
774104
   Науково-технічна революція і сучасні процеси розвитку лексики української народно-розмовної мови : Тези доповідей Республіканської конференції (Ужгород, листопад 1989 р.). – Ужгород, 1989. – 172с.
774105
  Сущенко Т.І. Науково-технічна революція і трудове виховання учнів / Т.І. Сущенко. – К., 1979. – 47с.
774106
   Науково-технічна революція іта її вплив на........ – Ужгород, 1972
774107
  Чухно А.А. Науково-технічна революція та підвищення продуктивності суспільної праці // Комуніст України, 1974. – №7
774108
  Врублевський В.К. Науково-технічна революція: проблеми і наслідки. (Політико-економічний нарис) / В.К. Врублевський. – Київ, 1970. – 80с.
774109
   Науково-технічна сфера України за результатами моніторингу та показниками міжнародних рейтингів / Ямчук А.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-195. – ISBN 978-966-479-070-0
774110
  Селезньов Л.М. Науково-технічна та промислова політика Японії на службі монополій. / Л.М. Селезньов. – Київ, 1973. – 48с.
774111
  Антонов А.В. Науково-технічна творчість / А.В. Антонов. – Київ : Знання, 1973. – 47с.
774112
  Куценко С.М. Науково-технічна творчість і зростання продуктивності праці / С.М. Куценко, О.І. Фридинський. – Київ, 1967. – 46с.
774113
  Горбань О.М. Науково-технічна творчість молоді / О.М. Горбань, В.К. Орел. – Київ, 1981. – 46с.
774114
  Харів П.С. Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства / П.С. Харів, А.П. Колесніков // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 91-96. – Бібліогр.: 15 пунктів
774115
  Мелащенко О.М. Науково-технічна творчість як модус людського буття // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (18))
774116
  Ліпінська А.В. Науково-технічна термінологія : навчальний посібник для дистанційного навчання / А.В. Ліпінська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанційного навчання. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 219 с. – ISBN 966-388-105-4
774117
  Шелкунова Н.Л. Науково-технічна школа професора Г. Я. Андрєєва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 202-211. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто період становлення і розвитку школи індукційно-теплового складання – розбирання з’єднань з натягом під керівництвом Г. Я. Андрєєва. Здійснено спробу проаналізувати внесок вченого-лідера у формування науково-технічної школи ...
774118
  Іваненко К.М. Науково-технічне забезпечення техногенної безпеки зварних конструкцій екологічно небезпечних виробництв : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Іваненко К.М.; Держ. економічний ін-т м-ва охорони навколишнього природного середовища України. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 21 назва
774119
  Соболева Г.Д. Науково-технічне співробітництво СРСР з розвинутими капіталістичними країнами / Г.Д. Соболева. – К, 1975. – 48с.
774120
  Голуб В. Науково-технічне співробітництво Україна-НАТО / В. Голуб, В. Корнілова // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-12.
774121
  Васильєв О. Науково-технічне співробітництво України і Китаю // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 54-57. – (Історичні науки)
774122
  Гурулі В.Ш. Науково-технічне співробітництво Української РСР з Грузинською РСР в умовах удосконалення соціалістичного суспільства / В.Ш. Гурулі, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 61-65. – (Історичні науки ; Вип. 29)
774123
  Солошенко В.В. Науково-технічне та гуманітарне співробітництво України і Німеччини у 90-ті роки ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-52. – (Історія ; Вип. 47)


  Аналізується розвиток науково-технічного та гуманітарного співробітництва між двома країнами.
774124
  Зубаренко І.В. Науково-технічне та культурно-гуманітарне співробітництво між Україною і Єгиптом // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 130-134. – ISBN 978-966-927-169-3
774125
   Науково-технічний збірник "Наукові записки" : систематизований анотований покажчик матеріалів, опублікованих у 1939-2009 рр. / МОНУ ; Українська академія друкарства ; [укладачі : Б.В. Дурняк, О.М. Василшин, О.В. Мельников]. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 214 с. – ISBN 978-966-322-214-1
774126
  Власенко М Г. Власенко Науково-технічний переклад : 10 клас / Г.М. Власенко, І.О. Власенко, О.О. Сердюк. – Харків : Основа, 2009. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.12 (84)). – ISBN 978-611-00-0352-0
774127
  Омельченко В.Ю. Науково-технічний потенціал - необхідна умова конкурентоспроможності космічної галузі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 256-263


  Стаття присвячена обгрунтуванню необхідності формування системи інтеграційних пріоритетів науково-технічного розвитку космічної галузі, як невід"ємної складової механізму реалізації стратегії інноваційного розвитку. Розглядається програмно-цільовий ...
774128
  Бєлов О.В. Науково-технічний потенціал зовнішнього середовища і його вплив на підприємство // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 96-101. – (Економічні науки)
774129
  Великий Ю.В. Науково-технічний потенціал машинобудування України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 24-28. – ISSN 2306-6792
774130
  Давидович С. Науково-технічний потенціал Прикарпаття: досягнення і проблеми (1965-1970-ті рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 101-106. – ISSN 1728-9343
774131
  Білюк А.В. Науково-технічний потенціал розширення інноваційної діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 20-25. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
774132
  Драган І.В. Науково-технічний потенціал як фундамент розширення інноваційної діяльності в промисловості України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.130-134. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
774133
  Полікарпов М.М. Науково-технічний прогрес - охороні природи / М.М. Полікарпов, П.І. Лапечук. – К, 1986. – 54с.
774134
  Коршак Є.В. Науково-технічний прогрес і вивчення фізики в школі. / Є.В. Коршак. – К., 1972. – 96с.
774135
  Галуза С.Г. Науково-технічний прогрес і господарська реформа / С.Г. Галуза. – Київ, 1969. – 48с.
774136
  Поліщук Н.В. Науково-технічний прогрес і духовно-моральне становлення молоді / Н.В. Поліщук, М.С. Панченко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 197-205. – ISSN 1728-3671
774137
  Фридинський О.Г. Науково-технічний прогрес і економічні проблеми творчої праці / О.Г. Фридинський. – К., 1974. – 143с.
774138
  Макаренко В.З. Науково-технічний прогрес і ефективність сільськогосподарського виробництва / В.З. Макаренко, І.А. Чепурнов. – К., 1973. – 206с.
774139
  Біба В.У. Науково-технічний прогрес і ефективність суспільного виробництва. / В.У. Біба. – К., 1975. – 207с.
774140
  Ганджа І.М. Науково-технічний прогрес і здоров"я людини / І.М. Ганджа. – К., 1987. – 24с.
774141
  Загурський В.А. Науково-технічний прогрес і командир виробництва. / В.А. Загурський, К.Я. Бочаров. – К, 1973. – 48с.
774142
  Якуба К.І. Науково-технічний прогрес і міграція сільського населення УРСР / К.І. Якуба. – К., 1976. – 47с.
774143
  Ассонов Г.Ф. Науково-технічний прогрес і підвищення народного добробуту / Г.Ф. Ассонов. – Київ, 1976. – 153с.
774144
  Саух П.Ю. Науково-технічний прогрес і релігія / П.Ю. Саух. – К., 1982. – 32с.
774145
  Касьян В.І. Науково-технічний прогрес і суспільство / В.І. Касьян. – К., 1976. – 47с.
774146
  Гриненко І.О. Науково-технічний прогрес і трудові ресурси. / І.О. Гриненко. – К., 1976. – 48с.
774147
  Сухоносов С.М. Науково-технічний прогрес і формування нової людини / С.М. Сухоносов. – К., 1965. – 88с.
774148
  Бєляєв Ю.М. Науково-технічний прогрес у країнах РЕВ / Ю.М. Бєляєв, Л.С. Семенова. – Київ, 1971. – 160с.
774149
  Дрищ Н.В. Науково-технічний прогрес як фактор людського розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 164-167
774150
  Козаченко С.В. Науково-технічний прогрес, економіка і використання природних ресурсів. / С.В. Козаченко. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
774151
  Сердюк А.М. Науково-технічний прогрес, навколишнє середовище і здоров"я людини / А.М. Сердюк, І.П. Лось. – Київ, 1982. – 48с.
774152
  Підопригора О.А. Науково-технічний прогресс і право / О.А. Підопригора. – К, 1988. – 48с.
774153
  Підопригора О.А. Науково-технічний прогресс і правове регулювання винахідництва та раціоналізації / О.А. Підопригора. – Київ, 1976. – 48с.
774154
  Кононенко Михайло Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 269-274. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано науково-технічний рівень часів Київської Русі та Козаччини.
774155
  Кононенко Михайло Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 275-280. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано науково-технічний рівень часів Київської Русі та Козаччини.
774156
  Кононенко М. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва. Постаті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 214-218
774157
  Кононенко М. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва. Постаті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 201-205
774158
  Кононенко М. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва. Постаті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 191-195
774159
  Тищенко О.М. Науково-технічний розвиток як фактор економічного зростання в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 91-95
774160
  Пилипенко О.В. Науково-технічний та науково-методичний супровід розробки та експлуатації ракетно-космічної техніки // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 6 (91). – С. 35-48. – ISSN 1561-8889


  Наведено результати з науково-технічного та науково-методичного супроводу науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт зі створення та експлуатації ракетно-космічної техніки. Серед них поздовжня стійкість рідинних ракет-носіїв космічних ...
774161
   Науково-технічних прогрес. – К, 1992. – 32с.
774162
   Науково-технічних прогрес і мова. – Київ : Наукова думка, 1978. – 195 с.
774163
   Науково-технічних прогрес у народному господарстві. – К, 1971. – 211с.
774164
   Науково-технічних прогрес у сільському господарстві: планування, управління, ефективність. – Київ : Урожай, 1985. – 320 с.
774165
  Сусол Н.Я. Науково-технічні засади вдосконалення нормативного забезпечення якості послуг закладів ресторанного господарства : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.02 / Сусол Н. Я.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
774166
  Бєкіров Е.А. Науково-технічні засади підвищення енергоефективності фотоелектричних джерел електропостачання : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.14.08 / Бєкіров Е.А.; НАНУ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2008. – 32с. – Бібліогр.: 79 назв
774167
  Гончаренко В.І. Науково-технічні засоби в роботі слідчого / В.І. Гончаренко. – Київ, 1972. – 208с.
774168
  Малишевська О.С. Науково-технічні методи і засоби зменшення техногенного навантаження на довкілля в районі затоплених калійних шахт (на прикладі "Калуш") : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 21.06.01 / Ольга Степанівна Малишевська; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
774169
  Гріффен Л.О. Науково-технічні музеї в Україні / Л.О. Гріффен, В.О. Константинов // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 58
774170
  Грищенко І.М. Науково-технічні новації у комерційній діяльності посередників : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 86-90. – Бібліогр.: 10 назв
774171
  Шаповаленко О.І. Науково-технічні овнови функціонування спрямованих повітряних потоків в технологіі виробництва комбікормів. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.18.02 / Шаповаленко О.І.; Одеск.технол.Ін-т харчової пром. – Одеса, 1993. – 32л.
774172
  Саприка О.В. Науково-технічні основи енергозбереження і надійності електротехнічних освітлювальних комплексів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Саприка Олександр Вікторович ; Харків. нац. техн. ун-т сільськ. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
774173
  Кравченко В.І. Науково-технічні основи забезпечення електромагнітної стійкості техничніх засобів до уражальної дії грозових розрядів : Автореф... д-ра техн.наук: 05.09.13 / Кравченко В.І.; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1997. – 35л.
774174
  Андрійчук Володимир Андрійович Науково-технічні основи підвищення ефективності опромінювальних установок для світлокультури рослин : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.07 / Андрійчук В.А.; Харків. акад. міського госп-ва. – Харків, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назв.
774175
  Нікітін Д.М. Науково-технічні основи підвищення ефективності теплоенергетичних систем з використанням іонних рідин і нанофлюїдів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Нікітін Дмитро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 33 назви
774176
  Ващенко Ю.М. Науково-технічні основи розробки еластомерних композиційних матеріалів для ресурсозберігаючих технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Ващенко Ю.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технолог. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
774177
  Живиця Володимир Іванович Науково-технічні основи створення контактних дисперсних високошвидкісних охолоджувачів для аміачних холодильних установок : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.05.14 / Живиця В.І.; Одеська державна акад. холоду. – Одеса, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 30 назв
774178
  Заблодський М.М. Науково-технічні основи створення поліфункціональних електромеханічних перетворювачів технологічного призначення : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.09.01 / Заблодський М.М.; Націон. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 55 назв
774179
  Данько М.С. Науково-технічні пріоритети забезпечення енергетичної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 171-174
774180
  Довжук І.В. Науково-технічні товариства Півдня України (кінець XIX - початок XX ст.): виникнення та перший досвід діяльності // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 72-75. – (Серія "Історичні науки")
774181
  Демуз І.О. Науково-технічні товариства України кінця XIX - початку XX ст.: історіографія дореволюційного періоду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 23-28. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
774182
  Тульчинська С.О. Науково-технологічна сфера України: проблеми формування і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 181-186
774183
  Шустов О.О. Науково-технологічне обгрунтування системи розкриття та підготовки обводнених горизонтів глибоких буровугільних родовищ (на прикладі Ново-Дмитрівського родовища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Шустов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
774184
  Макаренко Є.А. Науково-технологічне співробітництво країни та ЄС за планом дій європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 163-166.
774185
  Задорожня Г.П. Науково-технологічний потенціал - визначальний фактор інноваційного розвитку України / Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 70-77. – ISBN 978-966-479-052-6
774186
  Мамедова Т. Науково-технологічний потенціал України у міжнародному обміні технологіями в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 230-236


  У статті підкреслюється місце Укрїани на світовому ринку науково-технологічних та інноваційних досягнень. Також: проаналізовані ефективність використання та стан наявного науково-технологічного потенціалу України в умовах європейської інтеграції. The ...
774187
  Згуровський М.З. Науково-технологічний розвиток Україн за умов світової глобалізації // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 23-36. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
774188
  Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об"єкт дослідження еволюційної економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-22. – ISSN 0131-775Х
774189
  Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об"єкт дослідження еволюційної економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-22. – Бібліогр.: с. 12, 14, 16. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено необхідність і передумови формування нової, еволюційної, парадигми економічної теорії зв"язку із зростанням ролі науки і техніки в розвитку економіки, становленням нового, інформаційного, способу виробництва і змінами у продуктивних силах, ...
774190
  Калитич Г.І. Науково-технологічний та інноваційний розвиток : концепції, моделі, рішення / Г.І. Калитич, К.М. Коржавін. – Київ : УкрІНТЕІ, 2008. – 268 с. + CD ROM "Комп"ютерна модель розвитку України". – ISBN 978-966-479-002-1
774191
  Скрильник Є.В. Науково-технологічні основи виробництва екологічно безпечних добрив на основі відходів органічного походження / Є.В. Скрильник, В.А. Гетьманенко, А.М. Кутова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 24-25 : фото, табл. – Бібліогр.: 3 назв.
774192
  Кожушко Л.Ф. Науково-технологічні основи технічного та екологічного удосконалення дренажних систем. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.20.05 / Кожушко Л.Ф.; Укр.Акад.аграрн.наук. – К, 1998. – 34л.
774193
  Воденніков С.А. Науково-технологічні основи формування композиційних покриттів із іонних розплавів для прогнозованого забезпечення функціональних властивостей пористих матеріалів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Воденніков С.А. ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 39 назв
774194
  Мітяєв О.А. Науково-технологічні основи формування структури структури, фізико-механічних і службових властивостей вторинних силумінів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 - матеріалознавство / Мітяєв О.А.; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
774195
  Жаринов А.В. Науково-технычний прогрес і структура АПК / А.В. Жаринов. – К., 1986. – 72с.
774196
  Загнітко А. Науково-фахове мовлення: інтенційно-структурні й інформаційно-актуалізаційні аспекти // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 6-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 13; 10 назв. – ISSN 1728-9572
774197
  Попов М.В. Науково-філософський ужинок (1962-2010 рр.) : (вибране) / Микола Попов ; Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Асканія, 2010. – 630с. – ISBN 978-966-2203-04-2
774198
  Дикий О.В. Науково-цивілізаційні флуктуації та передумови формування нанотехнологічної парадигми глобального міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 3-6


  Найважливішими факторами, що визначають розвиток сучасної світової економіки є процеси глобалізація бізнесу та цивілізаційні зміни. Формування нанотехнологічної парадигми глобального міжнародного бізнесу розглядається, як об"єктивний, незворотний ...
774199
  Корнієнко І.В. Науково-юридична та педагогічна спадщина Є.В. Васьковського : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Корнієнко Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
774200
  Чухно А.А. Наукову роботу - на новий рівень / А.А. Чухно, І.І. Ляшко // Київський університет, 1979. – 17 грудня
774201
   Науковці - народному господарству / Сектор інформаційного забезпечення НДЧ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 2


  До традиційного Дня науки відбулася виставка досягнень університетської науки. Свої наукові досягнення представили науковці геологічного, хімічного факультетів та факультету кібернетики.
774202
  Чуйко Т. Науковці вже знають, які картини не належать пензлю Шевченка / інтерв"ю І.Ілляш // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 2 серпня (№ 142). – С. 8-9


  Співробітники Нац. музею Тараса Шевченка (НМТШ) беруть активну участь у заходах до 200-річчя від дня народження поета і художника. Науковці, зокрема, долучилися до підготовки Повного зібрання творів (ПЗТ) Кобзаря у 12 т. та "Шевченківської ...
774203
  Пацера М. Науковці з різних країн обговорили спільні проблеми світової банківської системи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 11-13
774204
  Кондратьєва О. Науковці захищають єдність цивільного права / О. Кондратьєва, М. Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 27 квітня - 10 травня (№ 17/18). – С. 3. – ISSN 1992-9277


  В КНУ імені Тараса Шевченка розпочав свою роботу Міжнародний цивілістичний форум на тему "Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення", на який прибули вчені з Росії, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Азербайджану та ...
774205
   Науковці і практики говорили про українські реалії та світові тенденції // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 1-2
774206
  Шевчук О. Науковці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України в Софії / О. Шевчук, Л. Мушкетик // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 100-104. – ISSN 0130-6936
774207
  Заславський В. Науковці Італії, Норвегії та України вирішують проблеми сталого розвитку / В. Заславський, О. Кухаренко, М. Лукашевич // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  На базі нашого університету пройшов ІІ Міжнародний семінар "До конференції ООН "PIO+20", що став "фактом прояву кооперації країн - учасниць Кіотського протоколу, які зацікавлені в розвитку взаєморозуміння та формуванні спільних кроків до мінімізації ...
774208
  Жмудський О.З. Науковці Київського держуніверситету в дев’ятій п’ятирічці / О.З. Жмудський, С.А. Мороз. – Київ, 1971. – 25с.
774209
  Богданова Т. Науковці мають талант. Але не завжди вміють донести свої інновації до споживача = Але не завжди вміють донести свої інновації до споживача // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 4 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту під головуванням першого заст. міністра Євгена Суліми проведено засідання наук.-координаційної ради Держ. цільової наук.-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" - на 2008-2017 роки. ...
774210
  Семена М. Науковці не вірять чиновникам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 лютого (№ 21). – С. 2


  У Києві і Сімферополі відбулися акції солідарності з вимогами колективу КРАО зберегти обсерваторію як науковий центр Академії наук. Протести проти передачі обсерваторії до складу КНУТШ.
774211
  Грєбцова І.С. Науковці Одеського національного університету: до 200-річча В.І. Григоровича // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 123-128. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
774212
  Ільїна В.М. Науковці про актуальні питання безпеки життєдіяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 2-4 : фото
774213
  Чорна С. Науковці протестують проти непрозорого використання бюджетних коштів та апелюють до НАБУ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 12). – С. 4
774214
  Ісаюк О. Науковці та війна: колективні стратегії виживання викладачів Львівського університету під час Першої Світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається пошук та реалізація шляхів виживання викладацькою спільнотою Львівського університету під час Першої Світової війни. Аналізується контекст політичної ситуації, яка робила університет вразливим до репресій з політичних мотивів та ...
774215
   Науковці України XX - XXI століть : метабібліографія / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України ; [уклад.: М.Г. Железняк, Л.М. Гутник. Т.А. Галькевич]. – Київ : [Академперіодика], 2010. – 476 с. – ISBN 978-966-02-5915-7
774216
  Макар Г. Науковці України на захисті прав української мови на початку XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 384-388


  Стаття висвітлює питання про роль науковців України у розв"язанні українського мовного питання в царській Росії в 1905 році, зокрема аналізує маловідомі документи Російської АН, Петербурзької української громади, Київського і Харківського університетів ...
774217
  Іванов О.Ф. Науковці України під німецькою окупацією у світлі документів "фонду Розенберга" / О.Ф. Іванов, В. Романько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних матеріалів "фонду Розенберга" та інших джерел висвітлено малодосліджені сторінки життя й діяльності українських науковців у роки нацистської окупації (1941-1944 рр.).
774218
   Науковцю, інтелігенту, життєлюбу - 80 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 61. – ISSN 0130-5263
774219
  Коваль Л. Науковцям повернуть пенсії, які були до 2011 року. Українським вченим відновлять виплати, які були скасовані раніше // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 24 квітня (№ 75). – С. 3
774220
  Гусев А. Наукограды: дело прошлого или возможности возрождения? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 86-105. – ISSN 0207-3676


  В статье рассматривается проблема корректности позиционирования наукоградов как объекта государственной научно-технической политики, которая не принесла успеха в их развитии и не сможет это сделать в будущем, о чем свидетельствуют результаты анализа ...
774221
  Домбровский В.И. Наукоемкий сектор экспортного потенциала СССР и его развитие в современных условиях : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Домбровский В.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 232 л., табл. + Приложение: л. 178-232. – Библиогр.: л. 160-177
774222
  Слісаренко І. Наукоємна Білорусь, або Як стримати відплив мізків із країни? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 104)


  Загалом, на освіту та науку в Білорусі йде близько 2,5 % ВВП. Нині за кількістю заявок на винаходи Білорусь міцно тримається першої п"ятірки у світі - після Японії, Китаю, Німеччини, Кореї та США,
774223
  Шевцов А.І. Наукоємні технології - основа забезпечення економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 324-326
774224
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 3 (23). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774225
  Мех О.А. Наукоємність системи забезпечення національної безпеки України: аналіз нормативно-правових засад // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 11-22. – ISSN 0374-3896


  У статті здійснено аналіз нормативно-правових засад системи забезпечення національної безпеки України з погляду їх орієнтації на науку як головний засіб досягнення прогресу й безпеки. Розглядається питання місця ...
774226
  Знаменський Г.Л. Наукоємність сучасного господарського права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 14-19. – ISSN 0132-1331
774227
  Краснова М.В. Наукознавчі аспекти формування екологічного права України // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 33-39. – ISSN 2413-7189


  Аналізуються еволюційні шляхи розвитку національного екологічного права як науки та навчальної дисципліни, окреслюються можливі шляхи його майбутнього розвитку у контексті перегляду його науково-методологічних засад.
774228
  Тихомиров О. Наукознавчі проблеми рефлексії юридичної науки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331
774229
  Пащенко В.М. Наукознавчі реалії оцінювання ландшафтних утворень : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 9-15. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
774230
  Омельчук С. Наукометрика творчого доробку Марії Пентилюк у царині української лінгводидактики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2 (125). – С. 7-15
774231
  Копанева В.А. Наукометрическая деятельность библиотеки // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 115-123. – ISBN 978-985-7162-52-9
774232
  Терехов Наукометрические индикаторы для оценки развития нанотехнологии : позиции Россиии в области фундаментальных наноматериалов / Терехов, И // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 124-141. – ISSN 0374-3896


  Показана структура гражданской нанонауки в России, выполнен наукометрический анализ развития НИР и оценены позиции страны в области наноматериалов.
774233
  Задорожнюк И.Е. Наукометрические методы в менеджменте вузовской науки / И.Е. Задорожнюк, М.В. Кибакин // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 8, август. – С. 98-106. – ISSN 1561-2465


  Раскрываются проблемы менеджмента вузовской науки, использования социологически обоснованных мер наукометрической оценки научной деятельности в контексте современных стандартов и критериев эффективности. Рассмотрены требования к академической статье ...
774234
  Московкин В.М. Наукометрический анализ библиографических описаний украинских авторефератов диссертаций по специальности "Мировое хозяйство и международные отношения" : світове господарство і міжнародні економічні відносини / В.М. Московкин, Н.И. Колесникова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-8 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
774235
  Грановский Ю.В. Наукометрический анализ информационных потоков в химии. / Ю.В. Грановский. – М., 1980. – 141с.
774236
  Віннікова Н.М. Наукометрический аналіз дисертаційних робіт в галузі нанотехнологій в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 2 ( 72). – С. 60-68. – ISSN 0374-3896


  Інформаційною основою аналізу послужили бази даних дисертаційних робіт Укр. ін-ту науково-технічної і економічної інформації та Нац. біб-ки ім. В.І. Вернадського за період з 1997 р. по вересень 2010 р.
774237
  Павліченко Ю. Наукометрична оцінка міжнародних електронних ресурсів (на прикладі медичної радіології) / Юліана Павліченко // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 40-44


  Представлені дані кількісного аналізу наукових публікацій за період 1986-2006 рр. з питань радіаційної медицини. Наводяться результати аналізу динаміки публікацій за роками, країнами та видами документів, а також відображення наукових журналів в ...
774238
  Трохименко О.М. Наукометричне дослідження публікацій за останні три десятиріччя з методів визначення різних форм йоду в об"єктах / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2009. – Т. 4, № 1. – С. 4-10. – ISSN 1991-0290
774239
  Костирко Т.М. Наукометричний аналіз дисертаційного фонду бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 125-133


  Розглядається можливість розкриття дисертаційного фонду Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв) за допомогою наукометричного аналізу.
774240
  Костирко Т.М. Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету / Т.М. Костирко, І.В. Бондар // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 104-118. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Використовуючи сучасні методи наукометрії, проаналізовано дисертаційний фонд Наукової бібліотеки Національного ун-ту кораблебудування імені адмірала Макарова.
774241
  Грачев О.О. Наукометричний аналіз досліджень у галузі струмопровідних полімерів в Україні / О.О. Грачев, В.І. Хорєвін, І.М. Авілова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 58-64. – ISSN 0374-3896


  Публікації та їх цитування в базі даних Google Scholar в 1975 – 2013 рр. використано для наукометричного аналізу одного з сучасних напрямів досліджень (струмопровідні полімери). Науковий потенціал України в цьому домені науки сконцентровано в двох ...
774242
   Наукометричний аналіз мереж термінів за публікаціями наукового колективу / Д.В. Ланде, І.В. Балагура, С.Д. Погорілий, Н.А. Дубчак // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 19, № 1. – С. 34-39. – ISSN 1560-9189
774243
  Шевчук С.М. Наукометричний аналіз наукових шкіл української суспільної географії (дисертаційні роботи) // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 89-95. – ISBN 978-966-182-397-5


  Дослідження у галузі суспільної географії виконані в основному у наукових центрах України, де сформувалися найбільші регіональні наукові школи - Києві, Львові, Чернівцях, Одесі та Харкові. Потужним науковим потенціалом характеризуються наукові школи ...
774244
  Шелкунова Н.Л. Наукометричний аналіз наукової спадщини професора Г.Я. Андрєєва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 133-137. – ISSN 2076-1554
774245
   Наукометричний аналіз публікаційної активності фахівців ДУ "Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" у виданнях, що входять до міжнародних баз даних / Р.В. Савіна, О.В. Волощук, В.С. Коркач, Ю.В. Мельченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (82). – С. 66-70. – ISSN 2077-7477
774246
  Божко Л.Д. Наукометричний аналіз українських дисертацій із туризму (1991 – 2014) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 11-20. – ISSN 2312-4679
774247
   Наукометричний інструментарій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо семінару "Наукометричні бази даних як інструментарій реалізації наукового потенціалу та науково-технічного потенціалу в контексті інтеграції до Європейського наукового простору". До учасників семінару з вітальним словом звернулися заступник ...
774248
   Наукометричний моніторинг наукових періодичних видань соціогуманітарної сфери України / Л.П. Кавуненко, В.І. Хоревін, О.П. Костриця, О.Г. Левченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 71-79. – ISBN 978-966-360-161-8 (вип. 3) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У цій статті коротко викладено результати масиву видань, унесених до переліку спеціалізованих (фахових) наукових видань Вищої атестаційної комісії України (ВАК України) та рекомендованих для опублікування ос - нов них наукових результатів ...
774249
  Загірняк М. Наукометричні бази даних - наступний щабель розвитку чи якір для науковця / М. Загірняк, С. Сергієчко, П. Костенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 44-54. – ISSN 1682-2366


  Проведено аналіз існуючих наукометричних баз даних, досліджені питання готовності вітчизняних науковців і періодичних видань співпрацювати з найбільш авторітетними з них.
774250
  Торгало Є. Наукометричні бази даних та інтеграція української біологічної періодики у міжнародний інформаційний простір / Є. Торгало, С. Вакал, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-11. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні міжнародні індекси цитування та наукометричні бази публікацій : Web of Knowledge, Scopus, Index Copernicus, GoogleScholar, Російський індекс наукового цитування. Пояснено принципи розрахунку та відміну між найбільш поширеними ...
774251
  Коцан Л.І. Наукометричні бази даних як інструмент інтеграції вітчизняної науки в європейський і освітній простори // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 349-361. – ISSN 2218-5348
774252
  Коцан Л. Наукометричні бази даних як інструмент інтеграції вітчизняної науки в європейський і світовий дослідницький та освітній простори // Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; Ін-т транскордонного співробітництва. – Ужгород, 2014. – Вип. 2, спец. вип. : Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ніредьгаза, Угорщина, 24-25 вересня 2014 р.). – С. 217-228. – ISSN 2078-1431


  У статті висвітлено поняття наукометричних баз даних, проаналізовано тенденції і проблеми розвитку вітчизняної наукометрії на шляху до інтеграції в європейський та світовий дослідницький і освітній простори.
774253
  Білошицький А.О. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій / А.О. Білошицький, В.Д. Гогунський // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 198-203. – ISSN 2307-4752


  Показано, що публікації відображають результати наукових досягнень, а цитування цих публікацій колегами є оцінкою внеску науковця у розвиток певної галузі науки.
774254
  Чайковський Ю.Б. Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина II. Фактори, що впливають на кількісні показники наукометричних баз) / Ю.Б. Чайковський, Ю.В. Сілкіна, О.Ю. Потоцька // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 84-92. – ISSN 0372-6436


  До 90-річчя від дня народження академіка В.М. Глушкова.
774255
  ЧайковськийЮ.Б Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина І. Порівняльна характеристика науко- метричних баз) / ЧайковськийЮ.Б, СілкінаЮ.В, О.Ю. Потоцька // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 8. – С. 89-98. – ISSN 0372-6436


  Набуття наказами МОН України М 1111 та № 1112 чинності зумовлює необхідність порівняльної оцінки наявних міжнародних наукометричних баз з позиції вітчизняних авторів, редакторів і керівників наукових установ. У статті розглянуто найбільші ...
774256
  Добровська С.В. Наукометричні дослідження з напряму "інтелектуальні та експертні системи" за реферативною базою даних "Україніка наукова" // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 47-52. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
774257
  Хайтун С.Д. Наукометрия / С.Д. Хайтун. – Москва, 1983. – 344с.
774258
  Шевченко А. Наукометрія проти інсинуацій = Відповідь учених НАНУ міністру освіти і науки Д. Табачнику / А. Шевченко, М. Іоргов, В. Шадура // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19/25 (жовтня (№ 38). – С. 11


  "На сьогоднішній день університетська наука майже втричі більш ефективна, ніж наука академічна, відірвана. Простий факт: 104 установи Національної академії наук за 2012 р. за Хіршем і Скопусом мають такий саме індекс цитування, як викладачі і професори ...
774259
  Шостак А.В. Наукометрія у дослідницькому університеті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 2. – С. 250-267. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У сучасному науковому середовищі ніхто не наважиться спростувати твердження, що справжнім вченим може вважатися той, чиї роботи були оцінені і визнані міжнародною науковою спільнотою. Останнім часом і в Україні для оцінювання результативності науки ...
774260
  Шостак А. Наукометрія як засіб інтеграції у світовий інтелектуальний простір // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 11 (83). – С. 22-26


  Індекс цитування та імпакт-фактор для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.
774261
  Шостак А.В. Наукометрія як засіб інтеграції у світовий інтелектуальний простір // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 89-99


  Про необхідність використання чисельних показників - індексу цитування та імпакт-фактора для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.
774262
  Ібатуллін І.І. Наукометрія як засіб інтеграції української науки у світовий інформаційний простір / І.І. Ібатуллін, А.В. Шостак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 30-45. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
774263
  Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 3-10. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються об’єкт, предмет, завдання, взаємозв’язки метричних досліджень сучасного наукознавства: наукометрії, інформетрії, інфометрії, бібліометрії, кіберметрії, вебометрії.
774264
  Костенко Л. Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту / Л. Костенко, Т. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 285-295. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто принципи Лейденського маніфесту наукометрії і проаналізовано їх відповідність нормативним актам України щодо оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Зроблено висновок про необхідність залучення установ, що професійно займаються ...
774265
   Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326
774266
  Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 50-52. – ISSN 2076-9326
774267
  Одотюк І.В. Наукомістка складова інноваційних перетворень в економіці України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-16
774268
  Саралиева З.Х. Науку борьбы - рабочим / З.Х. Саралиева. – М, 1981. – 144с.
774269
  Казьмирчук Г.Д. Наулко Всеволод Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 260. – ISBN 96966-8060-04-0
774270
   Наум Федорович Соболь. – Х, 1965. – 31с.
774271
  Яблонская М.Н. Наум Цейтлин / М.Н. Яблонская. – М., 1985. – 21с.
774272
  Короткий В.А. Науменко Володимир Павлович (1852-1919) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 429-430. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
774273
   Науменко Людмила Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 168-169. – ISBN 978-966-439-696-4
774274
   Науменко Людмила Юріївна (1961) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 96. – ISBN 966-95774-3-5
774275
   Наумов Анатолій Валентинович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 168-171. – ISBN 978-617-573-038-6
774276
   Наумова Л.И.. – М, 1981. – 12с.
774277
   Наумовець Антон Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 325 : фото
774278
  Андрущенко В. Науово-педагогічні пошуки молодих // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.5-7
774279
  Сажина Л.И. Науплиусы массовых видов пелагических копепод Мирового океана / Л.И. Сажина. – Киев, 1985. – 238 с.
774280
   Наурзум. – Алма-Ата, 1983. – 218 с.
774281
  Балашов З.Г. Наутилоидеи ордовика Прибалтики и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Балашов З.Г. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1951. – 18 с.
774282
  Балашов З.Г. Наутилоидеи ордовика Сибирской платформы / З.Г. Балашов; Ленинградский ордена Ленина Государственный ун-тет им. Жданова А.А. – Ленинград : Ленинградский университет, 1962. – 206с.
774283
  Свердруп Х. Наутилус во льдах / Х. Свердруп; Авт. пер. М.А. Дьяконова, предисл. В.Ю. Визе. – Ленинград-Москва : Гос. изд-во худ. лит., 1932. – 116с. : Ил.
774284
  Стріха М. Науці про напівпровідники - 100 років [Вадим Лашкарьов] // Світ. – Київ, 2013. – серпень (№ 29/30). – С. 3


  Про Вадима Лашкарьова, який реалізував велику програму дослідження напівпровідників в Ін-ті фізики і в КДУ ім. Т.Г. Шевченка, де завідував кафедрою фізики.
774285
  Воеводин Е.В. Научи меня жить / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1965. – 192с.
774286
  Кюрчайлы А. Научи меня жить / А. Кюрчайлы. – М., 1970. – 112с.
774287
  Бунимович Д.З. Научи товарища фотографировать / Д.З. Бунимович. – М., 1963. – 95с.
774288
   Научите меня жить, а не помогайте материально : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 12 : Іл.
774289
  Булах И.М. Научите меня плавать. / И.М. Булах, Г.И. Петрович. – Минск, 1983. – 63с.
774290
  Жукова О.Т. Научитесь плавать. / О.Т. Жукова. – М., 1964. – 80с.
774291
  Хейфец В. Научитесь разбираться в цифрах / В. Хейфец. – М, 1930. – 121с.
774292
  Хейфец В. Научитесь разбираться в цифрах / В. Хейфец. – М, 1931. – 96с.
774293
  Щуркова Н.Е. Научить быть человеком / Н.Е. Щуркова. – Москва, 1979. – 96с.
774294
  Границкая А.С. Научить думать и действовать : Адаптив. система обучения в шк. / А.С. Границкая. – Москва : Просвещение, 1991. – 172 с.
774295
  Ширшова И.А. Научить работать самостоятельно. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов-заочников в прцессе изучения курса "Педагогика" // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 37-42.
774296
  Устинов А.Ю. Научить учащихся производить отбор языковых средств, адекватных ситуации общения : Методика включения модального компонента в речь учащихся / А.Ю. Устинов, В.С. Дудкина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 4. – С. 2-6
774297
  Кожеурова Н. Научить философии нельзя! (Из опыта преподавания) // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.69-77. – ISSN 0869-3617
774298
  Романов А.А. Научиться бы жить / А.А. Романов. – Архангельск, 1981. – 220с.
774299
  Ладыженкская Т.А. Научиться говорить с детьми человеческим языком : (Об особенностях изучения лингвистической теории в школе) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 4. – С. 9-13
774300
  Бляхман Л.С. Научиться экономически мыслить / Л.С. Бляхман. – М, 1984. – 64с.
774301
  Тодоров Радосвет Научна комуникация във физиката : Оценка на физическите списания / Тодоров Радосвет; Българска Академия на Науките. – София : Изд-во на Българската Академия на Науките, 1986. – 156с.
774302
   Научна конференция на тема "Правата на човека на Балканите - минало и съвременност" : стенографски запис / Правата на човека на Балканите - минало и съвременност. – София : Христо Ботев, 1998. – 140 с. – На тит. арк. також: Българско национално движение за мир, стабилност и сътрудничество. – ISBN 954-445-603-1
774303
   Научна мисла - Битола 1980 : Материjали од научниот собир одржан ао Битола на 6 декември 1980 година. – Битола
1. – 1980. – 583 с.
774304
   Научна мисла - Битола 1981 : Материjали од научниот собир одржан ао Битола на 10-11 декември 1981 година. – Битола, 1981. – 664 с.
774305
  Фатов Н.Н. Научна схема новой русской литературы. / Н.Н. Фатов. – Алма-Ата, 1929. – 136с.
774306
  Дудко Е.А. Научная абстакция и ее роль в развитии математического знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Дудко Е.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1979. – 16л.
774307
  Розов М.А. Научная абстракция и ее виды : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розов М. а.; АН СССР, Ин-т филос. АН СССР, Сект. логики. – Москва, 1965. – 21л.
774308
  Розов М.А. Научная абстракция и ее виды / М.А. Розов. – Москва, 1965. – 123 с.
774309
  Блецкан М.И. Научная абтракция как форма познания. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Блецкан М.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 48л.
774310
  Ластовка С.З. Научная беседа на французском языке Пособие для развития навыков разговорной речи / С.З. Ластовка. – Ленинград, 1988. – 224с.
774311
   Научная библиография. – Л, 1985. – 158с.
774312
  Мицкевич А.М. Научная библиотека Витебского государственного университета: история и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 84-94. – ISSN 0130-9765
774313
  Третьяков В.И. Научная библиотека вуза МВД России в условиях информационного общества // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 64-69. – ISSN 0321-0383
774314
  Пачевский Т.М. Научная библиотека и информация / Т.М. Пачевский. – Новосибирск, 1973. – 128с.
774315
   Научная библиотека им Н.И. Лобачевского.. – Казань, 1955. – 34 с.
774316
  Лесохина Э.И. Научная библиотека им.А.М.Горького Московского Университета / Э.И. Лесохина, А.М. Харькова. – М., 1967. – 24с.
774317
  Лесохина Э.И. Научная библиотека им.А.М.Горького Московского Университета / Э.И. Лесохина, А.М. Харькова, 1972. – 35с.
774318
   Научная библиотека Саратовского государственного университету им Н.Г. Чернышевского.. – Саратов, 1959. – 54 с.
774319
   Научная библиотека Саратовского государственного университету им Н.Г. Чернышевского.. – Саратов, 1979. – 64 с.
774320
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1966. – 104 с.
774321
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1967. – 108 с.
774322
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1971. – 124 с.
774323
   Научная библиотека Тартуского государственного университета.. – Тарту, 1966. – 63 с.
774324
   Научная библиотека Уральского государственного университета им. А.М. Горького. – Свердловск, 1982. – 18 с.
774325
  Амлинский Л.З. Научная библиотека: пространство для читателя и библиотекаря // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 0130-9765
774326
  Зиндер Л.Р. Научная грамматика немецкого языка / Л.Р. Зиндер. – Ленинград, 1938. – 320 с.
774327
   Научная деятельность. – М, 1980. – 430с.
774328
  Яблоков С.А. Научная деятельность Б.Н. Чичерина в период роботы в Московском университете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 44-69. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
774329
   Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, Сумский государственный университет, 30 ноября - 2 декабря 2011 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – 191, [1] с. : ил.
774330
  Воронцов-Вельяминов Научная деятельность В.К. Цераского / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1953. – 30-45с.
774331
  Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна : пер. с англ. / А. Пайс. – Москва : Наука, 1989. – 566 с.
774332
  Азаренков Н.А. Научная деятельность и информационно-коммуникационные технологии как основа развтия университетского образования: проблемы и пути их решения // Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, Сумский государственный университет, 30 ноября - 2 декабря 2011 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – С. 139-145


  Материалы Международной конференции 30.11 - 2.12.2011.
774333
  Боголюбов Н.Н. Научная деятельность проф. В.Е. Тарасенко (1859-1926) / Н.Н. Боголюбов. – Воронеж, 1927. – 16с.
774334
  Лазурский В.Ф. Научная деятельность профессора А.И. Кирпичникова / В.Ф. Лазурский. – Одесса : "Экономическая" тип., 1903. – 12 с.
774335
  Мирская Е.З. Научная деятельность ученого как социально обусловленный процесс : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Мирская Е.З.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 16л.
774336
  Серпухов В.И. Научная деятельность Ю.А. Билибина. 1 // Избранные труды / Ю.А. Билибин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – Том 1. – С. 5-10
774337
  Зубчанинов В.В. Научная деятельнсть и технический прогресс в крупнейших капиталистических странах / В.В. Зубчанинов. – М., 1976. – 295с.
774338
  Викулова С.В. Научная дискуссия. / С.В. Викулова. – Мінськ, 1992. – 151с.
774339
  Кривнова О.Ф. Научная жизнь как объект и материад фонетического исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 58-71. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
774340
  Басс Э.М. Научная и деловая корреспонденция / Э.М. Басс. – Москва : Наука, 1991. – 174с.
774341
  Казакевич Р.А. Научная и культурно-просветительная деятельность прогрессивного студенчества 80-х годов 19-го в. / Р.А. Казакевич, С.З. Мандель. – Ленинград, 1967. – 76 с.
774342
   Научная и методическая деятельность РКП в сфере библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 3-7. – ISSN 0869-6020


  Автор статьи рассказывает о научно-исследовательских разработках, государственных
774343
  Росовецкий С.К. Научная и научно-организационная деятельность В.Н. Перетца в Украине как "калинов мост" между русской и украинской филологией // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 27-36. – ISBN 966-581-590-3
774344
  Немчинов В.С. Научная и общественная деятельность академика С.Г.Струмилина. / В.С. Немчинов. – М., 1957. – 12-46с.
774345
  Чебыкин А.Я. Научная и общественная деятельность С.Л. Рубинштейна в Одессе / А.Я. Чебыкин, И.М. Пивоварчик // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 3. – С.96-101. – ISSN 0205-9592
774346
  Бутлеров А.М. Научная и педагогическая деятельность / А.М. Бутлеров. – М., 1961. – 16с.
774347
  Широкорад Л.Д. Научная и педагогическая деятельность М.И. Туган-Барановского в Санкт-Петербурге (1893-1917) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-21. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
774348
  Григорьян Н.А. Научная и социокультурная среда И.М. Сеченова / Н.А. Григорьян // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2006. – № 4. – С.132-143. – ISSN 0205-9606
774349
  Гараджа В.И. Научная и христианская интерпретация истории / В.И. Гараджа. – М., 1980. – 64с.
774350
  Губерский Л.В. Научная идеология и личность / Л.В. Губерский. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1988. – 189 с. – ISBN 5-11-000354-8


  Раскрывается сущность научной идеологии как сферы мысливоспитания и действия ,ее роль в мировоззренческом воспитании личности. Анализируются пути и средства оптимизации воспитания, вопросы укрепления связи идеологии с жизнью. Для преподавателей, науч. ...
774351
  Леонтьев Б. Научная идеология:формы идей // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 1. – С. 12-24. – ISSN 0201-7067


  В статье в системном виде представлены формы идей, известные и еще не известные ученым и практикам.
774352
  Логинов Л.И. Научная идея в системе знания. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Логинов Л.И.; Уральский гос.ун-т. – Екатеринбург, 1993. – 34л.
774353
   Научная информация. – М, 1981. – 213с.
774354
   Научная информация. – М, 1981. – 213с.
774355
  Цепляева З.С. Научная информация в области биологической химии и пути ее развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Цепляева З. С. ; АН СССР, Ин-т биохимии. – Москва, 1970. – 28 с.
774356
  Рузов Л.Я. Научная информация и общественные науки / Л.Я. Рузов. – Минск, 1976. – 88с.
774357
  Поваляев С.А. Научная информация: деятельность, потребности, мотивы / С.А. Поваляев. – Минск, 1985. – 96с.
774358
  Азархин В.А. Научная истина и судьба учёного / Азархин В.А., Горский В.С. – Киев : Наукова думка, 1984. – 176 с.
774359
  Золотова Г.А. Научная история Виноградовских чтений в МГУ 1999-2011 гг. (Научная жизнь) / Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, Е.Н. Никитина // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 142-159. – ISSN 0373-658Х
774360
   Научная картина мира. – К, 1983. – 270с.
774361
   Научная картина мира. – Уфа, 1987. – 156 с.
774362
  Лекбедев С.А. Научная картина мира в ее развитии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 3-27. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
774363
  Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира и ее роль в естественнонаучном исследовании. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Кузнецова Л.Ф.; Бел.гос.ун-т. – Минск, 1982. – 17л.
774364
   Научная картина мира и НТР. – Уфа, 1986. – 150 с.
774365
  Жутиков М.А. Научная картина мира как фактор его разрушения ( взгляд на науку с точки зрения угнетенной природы ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 144-153. – ISSN 0042-8744
774366
  Цехмистро И.З. Научная картина мира последних 20-ти лет: коренное изменение духовной перспективы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 12-18. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
774367
  Крывцова И.С. Научная картина мира, картина мира правовых наук, правовая карта мира (юридическая география мира): от общего к частному (некоторые размышления) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 438-443. – ISSN 0869-2491
774368
  Кара-Мурза Научная картина мира, экономика и экология // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 9-32. – ISSN 2076-2410


  В статье проанализирована "включенность природных факторов (ресурсов) в либеральную и марксистскую политическую экономии.
774369
   Научная картина мира: общекультурное и внутринаучное функционирование : сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1985. – 142 с.
774370
   Научная каталогизация литературы. – М, 1988. – 186с.
774371
  Кубеев Б.В. Научная кинодокументация, выполненная в ВУЗах МВО СССР в 1948-1957 гг. / Б.В. Кубеев. – Москва, 1958. – 103 с.
774372
  Оноприенко В.И. Научная коммуникация и сотрудничество историков науки и науковедов академий наук Украины и России / В.И. Оноприенко, Н.А. Полуянова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 67-76. – ISSN 0374-3896
774373
   Научная конференция. – М, 1944. – 144с.
774374
   Научная конференция. – М
1. – 1971. – 232с.
774375
   Научная конференция. – М
2. – 1971. – 232с.
774376
   Научная конференция "В.И. Ленин о соотношении экономики и политики и современность". – Москва : Московский университет, 1970. – 132 с.
774377
   Научная конференция "Проблемы синхронного изучения грамматического строя языка" : тезисы докладов и сообщений (7-10 декабря). – Москва, 1965. – 237 с.
774378
   Научная конференция 1946 года. – Саратов, 1947. – 41 с.
774379
   Научная конференция 1954 г.. – Сталинград, 1954. – 61с.
774380
   Научная конференция 1960 г. : Тезисы докладов. – Москва : МИИГАиК, 1960. – 13 с.
774381
   Научная конференция 1962 года : Аннотации докладов. – Москва : МИИГАиК, 1962. – 11 с.
774382
   Научная конференция аспирантов. – Москва, 1952. – 38с.
774383
   Научная конференция аспирантов : Тезисы докл. – Баку : Изд-во Азерб. ун-та, 1956. – 82с.
774384
   Научная конференция аспирантов. – Л, 1957. – 100с.
774385
   Научная конференция аспирантов. – Москва, 1958. – 123с.
774386
   Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института, 1958. – 79с.
774387
   Научная конференция института по итогам научно-исследовательских работ за 1969 год : Посвящается 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 52с.
774388
   Научная конференция молодых геологов Белорусси. – Минск, 1973. – 134 с.
774389
   Научная конференция молодых ученых-почвоведов. – Москва, 1961. – 123с.
774390
   Научная конференция молодых ученых. – Москва, 1968. – 44с.
774391
   Научная конференция молодых ученых. – Чебоксары, 1990. – 143 с.
774392
   Научная конференция молодых ученых Крыма. – Ялта, 1964. – 124 с.
774393
   Научная конференция молодых ученых Литовской ССР. – Вильнюс, 1967. – 360с.
774394
   Научная конференция паразитологов Украины. – К, 1975. – 211с.
774395
   Научная конференция по вопросам ламинисенции. – Москва, 1948. – 335 с.
774396
   Научная конференция по иранской филологии. – Л, 1962. – 52с.
774397
   Научная конференция по иранской филологии. – Л, 1962. – 52с.
774398
   Научная конференция по итогам исследовательских работ по виноградарству и виноделию, посвященная 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Ялта, 1987. – 140с.
774399
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1965 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1966. – 188с.
774400
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1965 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1966. – 160с.
774401
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1966 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1967. – 84с.
774402
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1967 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1968. – 272с.
774403
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1967 год. – М, 1968. – 164с.
774404
   Научная конференция по освоению Нижнеднепровских песков : г.Херсон, сентябрь 1960 года;Тезисы докл-в. – Харьков, 1960. – 106с.
774405
   Научная конференция по охране природы. – Воронеж, 1958. – 112 с.
774406
   Научная конференция по проблемам физиологии и патологии пищеварения и всасывания : Тезисы и рефераты докладов 25-29 сентября 1961 года. – Одесса, 1961. – 307с.
774407
   Научная конференция по радиоастрономии ( Горький, 26 февраля -2 марта 1963г.) : Аннотации докладов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 45с.
774408
   Научная конференция по стратиграфии. – Саратов
3. – 1955. – 97с.
774409
   Научная конференция по японской филологии. – М, 1975. – 41с.
774410
   Научная конференция профессоров, преподавателей и аспирантов, 20-26 марта 1962 года : Краткие тезисы докл. секций общественных и экономических наук. – Москва, 1962. – 88с.
774411
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава института по итогам работы за 1959 год. – Ленинград, 1960. – 94с.
774412
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1971. – 242с.
774413
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1971. – 320с.
774414
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1972 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1972. – 348с.
774415
  Кишиневский Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1973 год : Тезисы докл. / Кишиневский, им Ленина В.И. университет; Секция естественных и экспериментальных наук. – Кишинев, 1973. – 268с.
774416
   Научная конференция Саратовского юридического института : Тезисы докл. – Саратов, 1954. – 104с.
774417
   Научная конференция Саратовского юридического института : Тезисы докл. – Саратов, 1955. – 90с.
774418
   Научная конференция Саратовского юридического института им. Д.И. Курского : Тезисы докл. – Саратов, 1951. – 77с.
774419
   Научная конференция социологов Советской Прибалтики. – Вильнюс, 1987. – 38с.
774420
   Научная конференция Таджикского государственного университета, посвященная 20-му съезду КПСС, 22-25 мая, 1956 г. : Тезисы докл. – Сталинабад, 1956. – 65с.
774421
   Научная конференция, 15-18 июня 1965 года. – Харьков, 1965. – 48с.
774422
   Научная конференция, 15-18 июня 1965 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 4 : Физиология растений, растениеводство, селекция и семеноводство, овощеводство, плодоводство, хранение сельскохозяйственных продуктов. – 1965. – 136с.
774423
   Научная конференция, 16-18 июня 1966 г. : Программа и тезисы докл. – Каунас, 1966. – 135. – Текст на русс. и литовс. яз.
774424
   Научная конференция, 25-29 апреля 1966 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 1 : Общественные науки. – 1966. – 84с.
774425
   Научная конференция, 25-29 апреля 1966 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 6 : Фитопаталогия, энтомология, зоология. – 1966. – 112с.
774426
   Научная конференция, 6-8 июня 1962 года. – Харьков
Вып. 5 : Землеустройство, планировка сельскохозяйственых населенных мест, геодезия, физика и метеорология. – 1962. – 56с.
774427
   Научная конференция, посвященная 100-летию со дны выхода в свет труда И.М. Сеченова "Рефлексы головного мозга" : Тезисы доклдов: 16-18 декабря 1963 годп. – Одесса, 1963. – 251с.
774428
   Научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 90 с.
774429
   Научная конференция, посвященная 25-летию Литовской Советской социалистической революции, 27-28 августа 1965 г. : Программа и тезисы докл. – Каунас, 1965. – 135с.
774430
   Научная конференция, посвященная 30-летию работы института : Тезисы и постановлдения. – Камень-на-Оби, 1944. – 40с.
774431
   Научная конференция, посвященная 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции : Аннотаци докл. – Баку, 1957. – 54с.
774432
   Научная конференция, посвященная 40-летию Советской власти. – Харьков, 1957. – 52с.
774433
  Харьковский Научная конференция, посвященная 50-летию образования Союза ССР : (Краткие тезисы). 17 января 1973 года / Харьковский, университет им. Горького А.М. государственный; МВиССО УССР. Харьк. гос. ун-т. Харьковск. отдел Географического об-ва УССР. – Харьков, 1973. – 97с.
774434
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 1 : Пленарные заседания. – 1962. – 16с.
774435
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 2 : Кафедра марксизма-ленинизма, теории и организации физической культуры. – 1962. – 31с.
774436
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 3 : Кафедры педагогики, теории и методики физ. воспитания, психологии. – 1962. – 47с.
774437
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 5 : Кафедра плавания, тежелой атлетики и фехтования, велосипедного и конькобежного спорта. – 1962. – 27с.
774438
   Научная конференция. посвященная вопросам государства и права в свете постановлений сентябрьского (1953 г.) и февральско-мартовского (1954 г.) Пленумов ЦК КПСС : Тезисы докл. – Саратов, 1954. – 45с.
774439
  Ступин Л.П. Научная конференция.: рус.-англ. разговорник. / Л.П. Ступин, А.Н. Лапицкий. – М., 1989. – 128с.
774440
  Игитханян М.Х. Научная концепция идеологии и ревизионизм / М.Х. Игитханян. – Москва : Знание, 1972. – 47, [1] с.
774441
  Гринвуд Вероника Научная криминалистика. Неопровержимые улики / Гринвуд Вероника, Агилера-Хеллвег Макс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 90-111 : фото
774442
  Дулуман Е.К. Научная критика идеи бога и ее значение для преодоления религиозных пережитков : Автореф... Канд.филос.наук: / Дулуман Е.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 19л.
774443
   Научная литература. – Москва, 1985. – 336 с.
774444
  Якшонок Г.П. Научная литература онлайн: читательские предпочтения исследователей // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 85-89. – ISSN 1726-6726
774445
   Научная литература по акустике за 1945 - 1949 гг.. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 27 с.
774446
   Научная литература по диэлектрикам. – Москва, 1952. – 672 с.
774447
   Научная литература по диэлектрикам и полупродникам. – М, 1957. – 147с.
774448
   Научная литература по полупродникам. – М, 1955. – 632с.
774449
   Научная литература СССР. – М, 1933. – 729с.
774450
   Научная литература СССР. – М, 1935. – 364с.
774451
   Научная литература СССР. – М, 1935. – 364с.
774452
   Научная литература СССР. – Москва, 1961. – 888 с.
774453
   Научная литература СССР. – М, 1961. – 783с.
774454
  Гусева И.А. Научная магистратура: мечта или реальность? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 9-14. – ISSN 0869-3617


  Как переход российского высшего образования на уровневую систему отразится на подготовке кадров высшей квалификации - кандидатов и докторов наук? Как подготовить выпускников магистратуры к поступлению в аспирантуру? Какие возможности подготовки ...
774455
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1964. – 764с.
774456
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 896с.
774457
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 896с.
774458
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 1064с.
774459
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1972. – 1019с.
774460
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1977. – 1140с.
774461
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1980. – 966с.
774462
   Научная межвузовская республиканская конференция., 1968
774463
   Научная методология изучения массовых информационных процессов. – Москва : УДН, 1984. – 106 с.
774464
  Валах В.Я. Научная молодежь Института кибернетики в первые годы его становления и развития // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-74. – ISSN 0374-3896
774465
  Сапожникова С. Научная монография : автор, книга, читатель // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2008. – № 2. – С. 35-48..
774466
  Сапожникова С. Научная монография: созидание и сотворчество. (Рефлексия редактора на взаимодействие автора, издателя, читателя) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2008. – № 2. – С. 28-35.
774467
   Научная музыкальная библиотека им. С.И. Танеева. – Москва, 1966. – 234 с.
774468
  Рассина Э.Б. Научная музыкальная библиотека им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского / Эмилия Борисовна Рассина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 116-123


  Статья посвящена истории создания, составу фондов и перспективам развития крупнейшей музыкальной библиотеки России - Научной музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Представлена типология ...
774469
  Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский; Отв. ред. Яншин А.Л. – Москва : Наука, 1991. – 270с.
774470
  Осипов Г.В. Научная несостоятельность теоретико-методологических основ социальных и социологических концепций сионизма / Г.В. Осипов, Л.Я. Дадиани. – М, 1980. – 57 с.
774471
  Замарянов В.Г. Научная орагниязация труда в деятельности местных партийных комитетов : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Замарянов В.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. стр-ва. – М., 1972. – 21л.
774472
  Ремнев В.И. Научная организация деятельности аппарата управления / В.И. Ремнев. – М., 1975. – 32с.
774473
  Горев В.К. Научная организация и дисциплина труда / В.К. Горев. – Москва : Профиздат, 1973. – 63 с.
774474
  Маневич В.М. Научная организация и нормирование труда / В.М. Маневич, А.С. Ершова. – Л.
1. – 1975. – 72с.
774475
  Здоровцов А.И. Научная организация и нормирование труда в сельскохозяйственных предприятиях / А.И. Здоровцов. – Москва, 1979. – 344с.
774476
  Очакова А.И. Научная организация и нормирование труда на предприятиях связи / А.И. Очакова. – М, 1988. – 240с.
774477
  Громов М.Н. Научная организация и нормирование труда на сельскохозяйственных предприятиях / М.Н. Громов. – Москва : Экономика, 1980. – 344 с.
774478
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М
1. – 1966. – 77с.
774479
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М
2. – 1966. – 65с.
774480
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва
3. – 1966. – 76 с.
774481
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва
4. – 1966. – 77 с.
774482
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва : Россельхозиздат
1. – 1968. – 320 с.
774483
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М, 1970. – 154с.
774484
  Васильева В.Д. Научная организация инженерно-технического и управленческого труда на ВЦ / В.Д. Васильева. – Москва, 1982. – 223с.
774485
  Русинов Ф.М. Научная организация инженерно-управленческого труда. / Ф.М. Русинов, Л.Н. Клюев. – М, 1973. – 62с.
774486
  Власов М.М. Научная организация инженерного труда / М.М. Власов, А.Е. Маслов. – Донецк, 1973. – 106с.
774487
  Звежинский С.М. Научная организация информационной деятельности / С.М. Звежинский. – Издание второе, дополненное. – Львов : Каменяр, 1974. – 116 с.
774488
  Казанцева К.В. Научная организация информационной деятельности. / К.В. Казанцева. – М., 1985. – 157с.
774489
   Научная организация обучения в вузе. – Москва, 1973. – 206с.
774490
  Сайко А.Т. Научная организация общественно полезного труда школьников / А.Т. Сайко, Л.Я. Бондарев. – К., 1985. – 72с.
774491
  Раченко И.П. Научная организация педагогического труда. / И.П. Раченко. – М., 1972. – 318с.
774492
   Научная организация производства. – Москва, 1968. – 344 с.
774493
  Петровский С.О. Научная организация производства / С.О. Петровский, Г.М. Пыжик. – Москва, 1971. – 183с.
774494
   Научная организация производства. – М, 1974. – 436с.
774495
   Научная организация производства, труда и управления. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1971. – 278с.
774496
  Платов О. Научная организация процессов труда / О. Платов. – Ярославль, 1976. – 178с.
774497
  Платов О. Научная организация процессов труда / О. Платов. – Ярославль, 1976. – 146с.
774498
  Мельник И.А. Научная организация работы секретариата редакции и повышение эффективности деятельности газеты : Автореф. дис. ... канд.филолог. наук : 10.01.10 / Мельник И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
774499
  Мельник Игорь Андреевич Научная организация работы сектерариата редакции и повышения эффективности деятельности газеты : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Мельник Игорь Андреевич; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1982. – 232л. – Бібліогр.:л.187-216
774500
  Самсония Н.М. Научная организация труда - важный фактор увеличения эффективности производства. (На примере швейной пром-сти ГССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Самсония Н.М.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 45л.
774501
  Бурцева Н.В. Научная организация труда - основа государственного задания для библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 58-59
774502
   Научная организация труда. – К, 1966. – 144с.
774503
   Научная организация труда. – Кишинев, 1966. – 175с.
774504
  Черкасов Г.Н. Научная организация труда / Г.Н. Черкасов. – М, 1967. – 119с.
774505
   Научная организация труда. – Воронеж, 1968. – 92с.
774506
  Корюкова А.С. Научная организация труда / А.С. Корюкова. – Свердловск, 1973. – 33с.
774507
  Дубровский Ю.Н. Научная организация труда / Ю.Н. Дубровский, М.А. Мельнов, Б.В. Цетлин; Под общ. ред. Ю.Н. Дубровского. – Москва : Экономика, 1974. – 165 с.
774508
   Научная организация труда. – М, 1977. – 270с.
774509
  Кольцов Н.А. Научная организация труда / Н.А. Кольцов. – М., 1983. – 303с.
774510
  Горбатов А.Л. Научная организация труда (НОТ) в сельском хозяйстве / А.Л. Горбатов. – М., 1969. – 84с.
774511
   Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 160 с.
774512
   Научная организация труда в библиотеках. – Москва, 1972. – 127 с.
774513
   Научная организация труда в библиотеках. – М, 1975. – 93с.
774514
   Научная организация труда в библиотеках. – М, 1980. – 88с.
774515
  Попов В.Ф. Научная организация труда в библиотеках вузов / В.Ф. Попов. – М., 1971. – 36с.
774516
  Морозова М.Н. Научная организация труда в библиотеках СССР на современном этапе : Указ. кн. и ст. на русс. яз. за 1976-1982 гг. (январь-март) / М.Н. Морозова. – Москва, 1982. – 84с.
774517
   Научная организация труда в библиотечно-библиографическом обслуживании : (Из опыта работы библиотеки Новосибирского электротехнического ин-та). – Москва : Б.и., 1969. – 15 с. – (Реферативная информация)
774518
  Асташкевичер Е.Т. Научная организация труда в бухгалтерии / Е.Т. Асташкевичер, В.И. Петрова. – Москва, 1971. – 127с.
774519
  Демидов В.Г. Научная организация труда в вузе и изучение бюджета времени студентов / В.Г. Демидов. – Москва, 1970. – 24с.
774520
  Громов М.Н. Научная организация труда в колхозх и совхозах / М.Н. Громов. – Москва, 1970. – 232с.
774521
   Научная организация труда в машиностроении. – М, 1966. – 56с.
774522
  Смирнов Е.Л. Научная организация труда в машиностроении / Е.Л. Смирнов. – М., 1977. – 302с.
774523
  Эмсиньш Р.К. Научная организация труда в непроизводственной сфере : Учебное пособие / Р.К. Эмсиньш, Я.М. Бельчиков. – Рига : Редакционно-издательский отдел МИПКСНХ Латв.СССР, 1976. – 80 с.
774524
  Эсминьш Р.К. Научная организация труда в непроизводственной сфере. / Р.К. Эсминьш, Я.М. Бельчиков. – РИга, 1976. – 80с.
774525
  Савцев Г.К. Научная организация труда в отрасли (Конспект лекций) / Г.К. Савцев. – Москва, 1977. – 34 с.
774526
   Научная организация труда в промышленности. – Х, 1967. – 25с.
774527
   Научная организация труда в промышленности. – М, 1969. – 331с.
774528
  Ахмеев Г.Н. Научная организация труда в промышленности / Г.Н. Ахмеев. – Чебоксары, 1969. – 75с.
774529
   Научная организация труда в промышленности. – Москва, 1972. – 82 с.
774530
   Научная организация труда в промышленности : Указ. рекоменд. лит. за 1972-1976 гг. – Москва, 1977. – 78с.
774531
   Научная организация труда в промышленности : Учебно-наглядное пособие. – Москва : Экономика, 1980. – 231 с.
774532
   Научная организация труда в промышленности : Библ. указ. за 1977-1980 гг. – Москва, 1981. – 56с.
774533
   Научная организация труда в промышленности. – М, 1986. – 416с.
774534
  Кирсанова М.И. Научная организация труда в промышленности. Библиография. 1925-1964 / М.И. Кирсанова. – Новосибирск, 1965. – 406с.
774535
   Научная организация труда в сельском хозяйстве. – М, 1969. – 176с.
774536
  Смалько Л.И. Научная организация труда в сельском хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Смалько Л.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 21 с.
774537
  Виноградский Н.Д. Научная организация труда в торговле / Н.Д. Виноградский. – Київ, 1979. – 167с.
774538
   Научная организация труда в торговле. – М, 1983. – 224с.
774539
   Научная организация труда в управлении призводственным коллективом. – Москва, 1987. – 231 с.
774540
   Научная организация труда в управлении призводственным коллективом. – Москва, 1991. – 286 с.
774541
  Крылов В.Я. Научная организация труда в учебном процессе : Из опыта Ленинградского ин-та авиацион. приборостроения / В.Я. Крылов. – Москва, 1970. – 20 с.
774542
   Научная организация труда в школе. – Калуга, 1968. – 108 с.
774543
   Научная организация труда двадцатых годов. – Москва, 1965. – 676 с.
774544
  Борохов В.Б. Научная организация труда и вопросы моделирования трудовых процессов : Автореф... канд. экон.наук: / Борохов В.Б.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 21л.
774545
  Горичев А.Г. Научная организация труда и ее роль в повышении эффективности производства (На материалах предприятий элетротехн. пром. г. Харькова : Автореф... канд. экон.наук: / Горичев А. Г.; Хар.ГУ. – Х., 1972. – 24л.
774546
  Григорян А.С. Научная организация труда и использование внутрипроизводственных резервов (На примере машиностроения Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Григорян А.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
774547
  Носиков В.Д. Научная организация труда и исследование трудовых процессов с применением киносъемки : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Носиков В.Д.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1969. – 28л.
774548
  Серб П.Ф. Научная организация труда и основные пути ее развития : Автореф... Канд.экон.наук: / Серб П.Ф.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.16-17
774549
  Степанов Научная организация труда и оценка ее уровня на предприятиях химической промышленности. / Степанов, БВ, В.В. Горшков. – Л., 1970. – 24с.
774550
  Ахмеджанов Л.А. Научная организация труда и повышение его производительности : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ахмеджанов Л.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1969. – 19л.
774551
  Афанасьева В.В. Научная организация труда и подготовка квалифицированых рабочих кадров / В.В. Афанасьева. – Ленинград, 1969. – 126с.
774552
  Ерманский О.А. Научная организация труда и производства и системы Тэйлора / О.А. Ерманский. – М.-Пг., 1923. – 384с.
774553
  Ткаченко П.М. Научная организация труда и совершенствование ее планирования. (На матер. предприятий с.-х. машиностроения). : Автореф... канд. экон.наук: 08.596 / Ткаченко П.М.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1971. – 19л.
774554
   Научная организация труда и управление. – М, 1965. – 411с.
774555
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1966. – 431 с.
774556
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1978. – 154 с.
774557
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1988. – 140 с.
774558
   Научная организация труда и управление в научно-исследовательских учреждениях. – Москва, 1984
774559
   Научная организация труда и управление в промышленности. – М, 1968. – 55с.
774560
  Бондаренко Я.И. и др. Научная организация труда и управления в промышленности Донбасса / Я.И. и др. Бондаренко. – Донецк, 1968. – 27с.
774561
  Шапиро И.И. Научная организация труда и эффективность производства / И.И. Шапиро. – М., 1973. – 312с.
774562
   Научная организация труда инженера. – М, 1981. – 166с.
774563
   Научная организация труда инженерно-технических работников. – М, 1966. – 43с.
774564
   Научная организация труда инженерно-технических работников. – Москва, 1967. – 32 с.
774565
  Климов А.А. Научная организация труда как один из важных факторов повышения производительности труда в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Климов А.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 28л.
774566
   Научная организация труда как фактор повышения эффективности работы библиотек.. – М., 1983. – 160 с.
774567
  Драгунов Александр Степанович Научная организация труда как фактор роста производительности труда : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Драгунов Александр Степанович; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1973. – 23л.
774568
  Черненко Г.Т. Научная организация труда как фактор эффективного использования техники. (На прим. предприятий черной металлургии УССР). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Черненко Г.Т.; Науч.-экон. ин-т. – К., 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27
774569
  Якушенко В.Г. Научная организация труда на вычислительных установках. / В.Г. Якушенко. – Кишинев, 1976. – 56с.
774570
  Богатырева В.В. Научная организация труда на геологоразведочных работах / В.В. Богатырева. – Москва : Недра, 1975. – 40с. – (Экономические знания - геологу)
774571
   Научная организация труда на геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1979. – 255 с.
774572
  Уваров В.И. Научная организация труда на лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях / В.И. Уваров. – К, 1972. – 143с.
774573
   Научная организация труда на машиностроительных предприятиях. – М, 1971. – 351с.
774574
  Диесперов В.С. Научная организация труда на молочных фермах в условиях двухсменной работы / В.С. Диесперов. – К., 1967. – 31с.
774575
  Огородова А.Р. Научная организация труда на предприятии / А.Р. Огородова. – М., 1975. – 80с.
774576
   Научная организация труда на промышленном предприятии. – М, 1970. – 265с.
774577
   Научная организация труда на промышленном предприятии. – Свердловск, 1974. – 166 с.
774578
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – М
1. – 1969. – 112с.
774579
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – М, 1977. – 154с.
774580
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1978. – 148 с.
774581
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1979. – 184 с.
774582
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1981. – 148 с.
774583
  Мельнов М.А. Научная организация труда на рабочем месте / М.А. Мельнов, П.Ф. Серб. – Москва : Экономика, 1966. – 187 с.
774584
   Научная организация труда на рабочих местах. – Москва, 1967. – 254 с.
774585
  Кошкарева Н.Е. Научная организация труда на современном этапе коммунистического строительства и ее эффективность : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кошкарева Н.Е.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 24л.
774586
  Каганов Л.Л. Научная организация труда преподавателя техникума / Л.Л. Каганов. – М, 1979. – 166с.
774587
  Подмазенко А.А. Научная организация труда при социализме и ее роль в повышении производительности общественного труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Подмазенко А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 19л.
774588
   Научная организация труда работников. – М, 1973. – 139с.
774589
   Научная организация труда работников НИИ. – Москва, 1972. – 199 с.
774590
   Научная организация труда работников НИИ. – Москва, 1973. – 199 с.
774591
  Жуков В.П. Научная организация труда рабочих в промышленности / В.П. Жуков, Б.В. Цетлин. – М., 1971. – 207с.
774592
  Котиков Б.Ф. Научная организация труда рабочих на предприятиях приборостроения : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Котиков Б.Ф.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 18л.
774593
  Неугодов В.В. Научная организация труда рабочих старшего возраста. / В.В. Неугодов. – Л., 1991. – 132с.
774594
  Порубов Н.И. Научная организация труда следователя / Н.И. Порубов. – Минск, 1970. – 264с.
774595
  Михайлов А.И. Научная организация труда следователя / А.И. Михайлов. – М., 1974. – 168с.
774596
  Куценко Г.И. Научная организация труда учащихся техникумов / Г.И. Куценко. – М., 1983. – 151с.
774597
   Научная организация труда учителя. – Новосибирск, 1969. – 84 с.
774598
   Научная организация труда, производства и управления. – Москва, 1969. – 344с.
774599
  Речкина Н.Н. Научная организация труда: Указ. литературы (1917-1972 гг.) / Н.Н. Речкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1975. – 317с.
774600
  Пушкин П.С. Научная организация трудаи технического нормирование / П.С. Пушкин, С.И. Овчинников. – М, 1976. – 320с.
774601
  Подзорова Т.С. Научная организация умственного труда студентов / Т.С. Подзорова. – Ленинград, 1972. – 43 с.
774602
  Колесова А.М. Научная организация умственного труда учащихся. / А.М. Колесова. – Л., 1975. – 32с.
774603
  Козлов Ю.М. Научная организация упарвления и право / Ю.М. Козлов, Е.С. Фролов. – М, 1986. – 245с.
774604
  Тихомиров Юрий Александрович Научная организация управления / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Советская Россия, 1973. – 173с.
774605
  Горбатов А.Л. Научная организация управления в сельском хозяйстве / А.Л. Горбатов. – М., 1973. – 153с.
774606
  Качалина Л.Н. Научная организация управленческого труда -- оргпроектирование. / Л.Н. Качалина. – М, 1971. – 359с.
774607
  Качалина Л.Н. Научная организация управленческого труда -- оргпроектирование. / Л.Н. Качалина. – М, 1973. – 256с.
774608
   Научная организация управленческого труда. – Москва : Прогресс, 1968. – 644 с.
774609
  Атаев А.А. Научная организация управленческого труда : (на примере государственных учреждений) / А.А. Атаев. – Москва : Экономика, 1980. – 144 с.
774610
  Репп Х.О. Научная организация управленческого труда в колхозах и совхозах / Х.О. Репп. – М., 1974. – 220с.
774611
   Научная организация учебного процесса. – Москва, 1979. – 17с.
774612
   Научная организация учебного процесса. – Москва, 1981. – 171 с.
774613
  Марквардт К.Г. Научная организация учебного процесса в вузах и техникумах / К.Г. Марквардт, И.И. Тихонов. – Вып.3. – Москва, 1975. – 104 с.
774614
   Научная организация учебного процесса в высшей школе. – М, 1968. – 188с.
774615
   Научная организация учебного процесса в высшей школе. – М, 1969. – 188с.
774616
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова, М.П. Чиркова. – М.
2. – 1970. – 60с.
774617
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова. – М.
3. – 1970. – 88с.
774618
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова, М.П. Чиркова. – М.
4. – 1971. – 82с.
774619
   Научная организация учебного процесса в медицинском вузе. – К, 1969. – 289с.
774620
   Научная организация, нормирование и оплата труда в сельскохозяйственном производстве. – Москва, 1984. – 320 с.
774621
  Громов М.Н. Научная организация, нормирование и оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях / М.Н. Громов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 383с.
774622
   Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. – М., 1975. – 32 с.
774623
   Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского. – М., 1973. – 24с.
774624
  Стеклов В.А. Научная переписка. / В.А. Стеклов, Кнезер Адольф. – М., 1980. – 81с.
774625
  Алаярова В.С. Научная популяризация и социалистическая культура / В.С. Алаярова, Л.Н. Коган. – Москва, 1979. – 136 с.
774626
  Ларцев В.Г. Научная поэзия М.В. Ломоносова / В.Г. Ларцев. – Самарканд, 1961. – 58с.
774627
  Берков В.Ф. Научная проблема / В.Ф. Берков. – Минск, 1979. – 127с.
774628
  Камилова С.С. Научная проблема в свете марксистской гносеологии / С.С. Камилова. – Ташкент, 1984. – 127с.
774629
  Григорьян Н.А. Научная публицистика И.П. Павлова // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2008. – № 3. – С. 30-58. – ISSN 0205-9606
774630
  Кубряк Е.Н. Научная работа центральных региональных библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 36-43. – ISSN 0130-9765
774631
  Вощук Александр Александрович Научная разработка актуальных проблем истории ВЛКСМ в свете решений XXIII-XXV съездов КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Вощук Александр Александрович; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 22л.
774632
  Степин В.С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эволюция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 18-25. – ISSN 0042-8744
774633
  Вознякевич Е.Е. Научная рациональность и "обретение ясности" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С.92-96. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
774634
  Алексеев Б.Т. Научная рациональность и традиция // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 106-111. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
774635
  Зотов А.Ф. Научная рациональность: история, современность. перспективы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 0042-8744
774636
  Кирсанов В.С. Научная революция XVII века / В.С. Кирсанов. – М., 1987. – 341с.
774637
  Толчельникова С.А. Научная революция в физике ХХ века и классическое наследие // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 10-19. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
774638
  Найдыш В.М. Научная революция и биологическое познание / В.М. Найдыш. – М., 1987. – 175с.
774639
  Прусенко Г.Е. Научная рецепция метапрозы Андрея Белого // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – С. 14-25. – ISBN 978-966-171-675-8


  В статье рассматриваются основные научные подходы к изучению этики и поэтики метапрозы русского модернизма, метапрозы Андрея Белого, анализу элементов авторефлексии и автоинтерпретации в творчестве писателя.
774640
   Научная речь. – М, 1988. – 160с.
774641
  Зверева Е.А. Научная речь и модальность / Е.А. Зверева. – Л., 1983. – 158с.
774642
  Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики : Новый словарь-справочник активного типа / Н.К. Рябцева; Российская Академия наук. Институт языкознания. – Москва : Флинта, Наука, 1999. – 600с. – ISBN 5-89349-167-Х, 5-02-022583-5
774643
   Научная сессия. – Тарту, 1948. – 438 с.
774644
   Научная сессия. – Тарту, 1948. – 179с.
774645
   Научная сессия. – Тарту, 1948. – 252с.
774646
   Научная сессия. – Тарту, 1948. – 320с.
774647
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ереван : Изд-во Ереван.ун-та, 1957. – 160с.
774648
   Научная сессия. – Саратов, 1957. – 12с.
774649
   Научная сессия. – М-Л, 1958. – 40с.
774650
   Научная сессия. – М, 1960. – 40с.
774651
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ленинград, 1960. – 80 с.
774652
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ленинград, 1962. – 176с.
774653
   Научная сессия : Тезисы докл., апрель 1963 г. – Ленинград, 1963. – 132с.
774654
   Научная сессия : Тезисы докл., май 1966 г. – Ленинград, 1966. – 184с.
774655
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ленинград, 1967. – 198с.
774656
   Научная сессия. – М, 1969. – 143с.
774657
   Научная сессия 15-21 апреля 1960 г. : Тезисы докл. – Одесса, 1956. – 88с.
774658
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции исторических наук. – Ленинград, 1948. – 32 с.
774659
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции математических наук. – Ленинград, 1948. – 82 с.
774660
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции физических наук. – Ленинград, 1948. – 44 с.
774661
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции химических наук. – Ленинград, 1948. – 28 с.
774662
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции экономических, философских и юридических наук. – Ленинград, 1948. – 116 с.
774663
   Научная сессия 1954-1955 г.. – Ленинград, 1955. – 48с.
774664
   Научная сессия 1954-1955 г.. – Ленинград, 1955. – 48с.
774665
   Научная сессия 1961 года. – Л, 1961. – 68с.
774666
   Научная сессия 7-9 апреля 1951 г.. – Самарканд. – 18с.
774667
   Научная сессия Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1950. – 48с.
774668
   Научная сессия Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1950. – 28с.
774669
   Научная сессия Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1950. – 37с.
774670
   Научная сессия Академии наук УзССР 9-14 июня 1947 г.. – Ташкент : Издательство Академии наук УзССР, 1947. – 464 с. : портр., ил.
774671
   Научная сессия Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). – М, 1952. – 364с.
774672
   Научная сессия Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). – М, 1952. – 356с.
774673
   Научная сессия института : Материалы докладов кафедр математики, физики и программиованного обучения. – Гродно, 1967. – 81с.
774674
   Научная сессия института. – Гродно, 1967. – 46с.
774675
   Научная сессия Ленинградского финансово-экономического института, 15-21 апреля 1960 г. : Тезисы докл. – Ленинград, 1960. – 80с.
774676
   Научная сессия по вопросам биологии и сельского хозяйства. – Москва, 1953. – 576с.
774677
   Научная сессия по вопросам интродукции и акклиматизации растений. – Баку, 1976. – 204с.
774678
   Научная сессия по вопросам интродукции и акклиматизации растений, декоративного садовдства, озеленения городов и населенных пунктов : Тезисы докладов, 20-22 октября 1976 г. – Баку : Элм, 1978. – 202с.
774679
   Научная сессия по вопросам кормления и разведения свиней. – Тарту, 1960. – 79с.
774680
   Научная сессия по вопросам развития марийского литературного языка. – Йошкар-Ола, 1953. – 28с.
774681
   Научная сессия по проблемам многоуклонности российской экономики. – Свердловск, 1969. – 204с.
774682
   Научная сессия по этногенезу башкир. – Уфа, 1969. – 188с.
774683
   Научная сессия по этногенезу мордовского народа. – Саранск, 1964. – 96с.
774684
   Научная сессия посвященная проблемам физиологического учения академика И.П.Павлова (28 июня - 4 июля 1950 г.) : вступительное слово, доклады, постановление. – М : Издательство АН СССР, 1950. – 132 с.
774685
   Научная сессия посвященная проблемам физиологического учения академика И.П.Павлова 28 июня - 4 июля 1950 г. : стеногафический отчет. – М : Издательство АН СССР, 1950. – 736 с.
774686
   Научная сессия посвященная трудам И.В. Сталина. – М, 1952. – с.
774687
   Научная сессия профессорски-преподавательского состава и сотрудников Университета. – Кишинев, 1965. – 453 с.
774688
   Научная сессия профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова, посвященная 28-летию установления Советской власти в Азербайджане : Программа сессии. – Баку : Изд-во АГУ, 1948. – 24с.
774689
   Научная сессия профессорско-преподавательского состава Узбекского государственного университета, апрель 1956 года : Тезисы докл. – Самарканд, 1956. – 156с.
774690
   Научная сессия Тбилисского государственного университета. – Тбилиси, 1948. – с.
774691
   Научная сессия Уральского филиала Академии наук СССР и Свердловского государственного медицинского института, посвященная физиологическому учению академика И.П. Павлова 25-28 ноября 1950 года. – Свердловск : Издательство Уральского филиала Академии наук СССР, 1950. – 82 с.
774692
   Научная сессия, посвященная 50-летию первой Русской революции : Тезисы докл. – Баку, 1955. – 81с.
774693
   Научная сессия, посвященная 75-летию Харьковского политехнического института, 26-28 декабря 1960 г. : Рефераты докл. – Харьков, 1960. – 268с.
774694
   Научная сессия, посвященная 90-летиб со дня рождения В.И.Ленина. – М, 1960. – 48с.
774695
   Научная сессия, посвященная дню радио. – М, 1962. – 112с.
774696
   Научная сессия, посвященная итогам научно-исследовательских работ музея за 1984 год. – Баку, 1984. – 163с.
774697
  Джибути М.Ч. Научная система политической экономии социализма. / М.Ч. Джибути. – Тбилиси, 1989. – 135с.
774698
   Научная система управления качеством продукции. – Ярославль, 1976. – 152с.
774699
  Мозер Д.В. Научная стажировка в Техническом университете Клаусталь (Германия) / Д.В. Мозер, Р.С. Доненбаева, Ш.Щ. Сакимбаева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 36-38 : фото. – ISSN 0016-7126
774700
   Научная студенческая конференция, 5-я.Тезисы докладов. Секция истории. – Киев, 1948. – 20 с.
774701
  Поспишил И. Научная судьба Сергия Вилинского: самореализация ученого-эмигранта в чужой среде // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 35-46. – ISSN 2306-2908
774702
  Рузавин Г.И. Научная теория / Г.И. Рузавин. – М, 1978. – 244с.
774703
  Андреев И.Д. Научная теория и методы познания / И.Д. Андреев. – Москва, 1975. – 62с.
774704
  Гнатюк Лидия Павловна Научная терминология в произведениях Г.С. Сковороды : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гнатюк Лидия Павловна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 20 с.
774705
  Гнатюк Лидия Павловна Научная терминология в произведениях Г.С. Сковороды : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гнатюк Лидия Павловна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 146 л. – Бібліогр. : л. 138-146
774706
  Мотина Е.И. Научная терминология в произведениях Н.А.Добролюбова : Автореф... канд. филол.наук: / Мотина Е.И.; МГУ. – М., 1954. – 16л.
774707
  Рейсс Р.А. Научная техника расследования преступлений : курс лекций, прочтен. в г. Лозанне проф. Рейссом чинам рус. судеб. ведомства летом 1911 г. / Р.А. Рейс ; сост. под ред. С.Н. Трегубова, ст. юрисконсульта М-ва юст. и проф. уголов. права Александр. воен.-юрид. акад. и уч-ща правоведения. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1912. – [2], II, II, 178 с., 6 л. табл. ил. – Прилож. к : Журн. М-ва юстиции, 1912, март. - Экз. в разных тип. переплетах


  Ред. Трегубов, Сергей Николаевич ред.
774708
   Научная УП конференция профессорско-преподавательского состава. – Волгоград, 1990. – 275с.
774709
   Научная фантастика. – М, 1980. – 384с.
774710
  Любченко Т.Н. Научная фантастика в переводе: приобретения и потери // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 89-97. – ISSN 0207-8287
774711
  Иванова Светлана Петровна Научная фантастика и современное научное познание : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иванова Светлана Петровна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
774712
  Алексеева И.Ю. Научная философия как "культурная система" (О Владимире Николаевиче Ивановском и его идеях) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 3-9. – ISSN 0042-8744
774713
  Кубеев Б.В. Научная фото- и кинодокументация выполненная в вузах Министерства культуры СССР в 1948-1952 / Б.В. Кубеев. – М, 1953. – 32с.
774714
  Фролова К.А. Научная фотография и ее применение: рек. указ. лит-ры. / К.А. Фролова. – М., 1976. – 32с.
774715
  Астахова В.И. Научная школа в вузе: проблемы возрозждения // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 195-198. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521


  В статье дается авторская трактовка сущности научной школы, раскрываются особенности функционирования научных школ в условиях современных социальных трансформаций.
774716
  Ильин А.В. Научная школа в юриспруденции // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 259-261. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
774717
  Глебова А.Н. Научная школа В.С. Михалевича // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 162-182.. – Бібліогр. : 85 назв. – ISSN 0374-3896
774718
  Христич А. Научная школа НТУУ "КПИ" по проблемам рационального и экологически безопасного сжигания топлив / А. Христич, В. Татарчук // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 73-82. – ISSN 2079-2999


  В статті показані результати робіт наукової школи Київського політехнічного інститута з проблем раціональної організації спалювання палив і зменшення забруднення оточуючого середовища токсичними продуктами згоряння. Результатом робіт в області теорії ...
774719
  Рубан Ю.Д. Научная школа П.Н. Кулешова, Н.Д. Потемкина, Ю.Д. Рубана : этапы развития / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграр. наука, 2010. – 395, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-540-291-6
774720
  Кочуров Б.И. Научная школа по оценке и картографированию экологических ситуаций (экодиагностика территории) : География и экология / Б.И. Кочуров, А.В. Антипова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 6-15 : Табл., схема. – Библиогр.: Біліогр.: 21 назва. – ISSN 0016-7207
774721
  Лукьянчикова М.В. Научная школа проф. Д. Гайера в советской исторической критике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 115-120. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
774722
  Фридлянов В. Научная экпертиза вместо тендера на гуманитарные знания (О работе РГНФ) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 112-120. – ISSN 0207-3676
774723
  Колосов К.А. Научная электронная библиотека ГПНТБ России: используемые технологии и тенденции развития // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 33-39. – ISSN 0130-9765


  Приведен обзор актуальных технологий, используемых при загрузке документов в научную электронную библиотеку, обслуживании поисковых запросов, показе документов в режиме защищенного просмотра и обмене данными с внешними интеграторами. Подробно описана ...
774724
   Научная юбилейная конференция, посвященная 40-летию. – М, 1958. – 40с.
774725
   Научная юбилейная сессия, посвященная 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Фрунзе, 1958. – 83с.
774726
  Савова Е. Научни библиотеки. Теория и практика. / Е. Савова. – София, 1980. – 547с.
774727
  Янев С. Научни основи на професионалното ориентиране / С. Янев. – София, 1972. – 156с.
774728
   Научни публикации на ВСИ "Васил Коларов" : Библиогр. указ. по случай 40-годовщината на Института. – Пловдив, 1986. – 343с.
774729
  Симеонов И.И. Научни студии = Wissenschaftliche Studien : [учеб. пособие за студентите от филол. специалности на университета] / Иван Симеонов ; Держ ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запорожие : Запорожки национален университет, 2014. – 117, [1] с. – На българ. и нем. ез. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-599-469-5
774730
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.31, кн. 1. – 1993


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774731
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.32, кн. 1. – 1994


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774732
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.30, кн. 6. – 1994. – ((Animalia))
774733
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.30, кн. 6. – 1994. – ((Plantarum))
774734
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.31, кн. 6. – 1995. – ((Homo))
774735
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.31, кн. 6. – 1995. – ((Animalia))
774736
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.32, кн. 6. – 1996. – ((Animalia))
774737
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.34, кн. 1. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774738
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 32, кн. 4. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774739
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 35, кн. 1. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774740
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 33, кн. 6. – 1997. – ((Animalia))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774741
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 34, кн. 2. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774742
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 35, кн. 2. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774743
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 34, кн. 6. – 1998. – ((Plantarum))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774744
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 36, кн. 1. – 1998
774745
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 1. – 1999
774746
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 36, кн. 2. – 1999
774747
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 35, кн. 6. – 1999. – ((Animalia))
774748
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 33, кн. 4. – 1999
774749
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 36, кн. 6. – 2000. – ((Animalia))
774750
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 29, кн. 5. – 2000
774751
   Научни трудове. Право / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.1, кн. 7. – 2000
774752
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 2. – 2000
774753
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 6. – 2001. – ((Animalia))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774754
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 30, кн. 5. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774755
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 38, кн. 2. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774756
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 34, кн.4. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774757
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 6. – 2001. – ((Plantarum))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774758
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 38, кн.7. – 2002. – (Microbiologia et cytologia)
774759
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 2. – 2002
774760
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 31, кн. 5. – 2002
774761
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 38, кн. 6. – 2002. – ((Animalia))
774762
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 1, ч. 1. – 2002
774763
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 1, ч. 2. – 2002
774764
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 1, ч. 3. – 2002
774765
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774766
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 6. – 2003. – (Homo)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774767
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 6. – 2003. – (Animalia)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774768
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн.6. – 2003. – ((Microbiologia et cytologia))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774769
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 1, ч. 2. – 2003. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774770
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 1, ч. 1. – 2003. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774771
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 1. – 2003. – (Секция Литературознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774772
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 42, кн. 1. – 2004. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774773
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 35, кн. 4. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774774
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 6. – 2004. – (Animalia)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774775
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 32, кн. 5. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774776
   Научни трудове. Математика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 34, кн. 3. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774777
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 2. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774778
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 6. – 2005. – (Animalia)
774779
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 33, кн. 5. – 2005
774780
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 42, кн. 2. – 2005
774781
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 43, кн. 1, сб. А. – 2005. – Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. – (Секция Лингвистични дискурси)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774782
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 43, кн. 1, сб. Б. – 2005. – (Секция Чешко-български колоквиум)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774783
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 44, кн. 1, сб. А. – 2006. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774784
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 6. – 2006. – (Plantarum)
774785
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 43, кн. 2. – 2006
774786
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 34, кн. 5. – 2006
774787
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 44, кн. 1, сб. Б. – 2006. – (Секция Литературознание. Фолклор)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774788
   Научни трудове / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во Паисий Хилендарски. – ISSN 1312-7411
Том 1, кн.1. – 2006. – (История)
774789
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 40, кн. 6. – 2007. – (Plantarum)
774790
   Научни трудове. Mycrobiology and cytology / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.41, кн.6. – 2007
774791
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 35, кн. 5. – 2007
774792
   Научни трудове. Биология = Scientific studies / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 40, кн. 6 (за 2004). – 2007. – (Homo)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774793
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 44, кн. 2. – 2007
774794
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 45, кн. 1. – 2007
774795
   Научни трудове. Математика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 35, кн. 3. – 2007


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774796
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 45, кн. 2. – 2008
774797
   Научни трудове. Химия. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 36, кн. 5. – 2008
774798
   Научни трудове. Биология = Scientific studies. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 42, кн. 6 (за 2006). – 2009. – (Animalia)
774799
   Научни трудове. Биология = Scientific studies. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 41, кн. 6 (за 2005). – 2009. – (Homo)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774800
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т.46, кн.1,сб А (за 2008). – 2009. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774801
   Научни трудове. – Пловдив, 2009. – ISSN 1313-227X
774802
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т.46, кн.1,сб.Б (за 2008). – 2009. – (Секция Литературознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774803
   Научни трудове. Математика = Scientific works. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 36, кн. 3. – 2009
774804
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив
  т. 46, кн. 2. – 2009
774805
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 47, кн.1, сб. А, 2009. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774806
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 47, кн.1, сб. Б, 2009. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774807
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 48, кн.1, сб. А, 2010. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774808
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 48, кн.1, сб. Б, 2010. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774809
   Научни трудове. Математика = Scientific works. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 37, кн. 3. – 2010
774810
   Научни трудове. Химия. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 37, кн. 5. – 2010
774811
   Научни трудове. Химия. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 38, кн. 5. – 2010
774812
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 47, кн. 2. – 2010
774813
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 48, кн. 2. – 2011
774814
   Научни трудове. Физика. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 36, кн. 4. – 2011
774815
   Научни трудове. Математика = Scientific works. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 38, кн. 3. – 2011
774816
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. A, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774817
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. Б, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774818
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. В, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774819
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. Г, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
774820
   Научни трудове. Биология. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 41, кн. 6. – 2011. – (Plantarum)
774821
   Научни трудове : на факултета по икономически и социални науки. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски". – ISSN 1313-227X
Т. № 7. – 2011
774822
   Научни трудове. Физика. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 37, кн. 4. – 2012
774823
   Научни трудове : на факултета по икономически и социални науки. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски". – ISSN 1313-227X
Т. № 8. – 2012
774824
   Научни трудове : на факултета по икономически и социални науки. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски". – ISSN 1313-227X
Т. № 9. – 2013
774825
   Научни трудове на чуждестранните аспиранти. – Пловдив. – с.
774826
   Научни трудове на чуждестранните аспиранти. – Пловдив, 1979. – 223с.
774827
   Научни учреждения в България : Справочник. – София, 1967. – 188 с.
774828
   Научно-атеистическая пропаганда в сельских учреждениях культуры. – Новгород, 1959. – 71с.
774829
  Романов И.Н. Научно-атеистическая пропаганда в сельских учреждениях культуры / И.Н. Романов. – М., 1984. – 63с.
774830
  Нехорошков М.Ф. Научно-атеистическая пропаганда в учреждениях культуры / М.Ф. Нехорошков. – Йошкар-Ола, 1967. – 48 с.
774831
  Танчер В.К. Научно-атеистическая работа на современном этапе / В.К. Танчер. – К, 1964. – 32с.
774832
  Минина Г.В. Научно-атеистические знания - читателям / Г.В. Минина. – Псков, 1960. – 23с.
774833
   Научно-атеистические исследования в музеях. – Л, 1986. – 148с.
774834
   Научно-атеистические исследования в музеях. – Л, 1988. – 147с.
774835
  Болеев К. Научно-атеистическое воспинание учащихся в процессе изучения физики на первой тепени обучения (По матер. школ Каз.ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Болеев К.; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 22л.
774836
  Кулиев М.А. Научно-атеистическое воспитание в преподавании истории СССР в средних школах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. пед.наук: / Кулиев М.А.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1966. – 26л.
774837
  Курочкин П.К. Научно-атеистическое воспитание в системе идеологической работы / П.К. Курочкин. – М, 1980. – 64с.
774838
   Научно-атеистическое воспитание в школе. – Кишинев, 1956. – 223с.
774839
   Научно-атеистическое воспитание в школе. – Горький, 1958. – 76с.
774840
  Зверев И.Д. Научно-атеистическое воспитание на уроках биологии / И.Д. Зверев. – Москва, 1961. – 64 с. – (Педагогическая б-ка учителя)
774841
  Эльманович С.С. Научно-атеистическое воспитание на уроках физики / С.С. Эльманович. – Москва, 1959. – 103 с.
774842
  Дуранов М.Е. Научно-атеистическое воспитание подростков в процессе изучения истории и литературы / М.Е. Дуранов. – Челябинск, 1972. – 174с.
774843
  Пеннер Д.И. Научно-атеистическое воспитание при обучении физике / Д.И. Пеннер, Р.Г. Кротова. – Москва, 1974. – 96с.
774844
  Пеннер Д.И. Научно-атеистическое воспитание при обучении физике : пособие для учителя / Д.И. Пеннер, Р.Г. Кротова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1982. – 95 с.
774845
  Ефремов А.Н. Научно-атеистическое воспитание учащихся / А.Н. Ефремов, В.И. Косолапов. – Киров, 1956. – 78с.
774846
  Бугаева Л.А. Научно-атеистическое воспитание учащихся 5-7 классов среденй школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бугаева Л. А.; АПН РСФСР, НИИ теории и ист. педаг. – М., 1955. – 16л.
774847
  Ккралов З.И. Научно-атеистическое воспитание учащихся в процессе изучения физики в средней школе (На мат. школ Аз.ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Ккралов З. И.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1967. – 31л.
774848
  Пашкевич М.А. Научно-атеистическое воспитание учащихся в средних спец. учеб. заведениях Белоруссии / М.А. Пашкевич. – Минск, 1965. – 47с.
774849
  Шириев Х. Научно-атеистическое воспитание учащихся на уроках и внеклассных занятиях по химии в Туркменской школе : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Шириев Х.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1970. – 20л.
774850
  Мадалиев М. Научно-атеистическое воспитание учащихся на уроках физики в восьмилетней школе : Автореф... канд .пед.наук: / Мадалиев М.; Ташк. гос. пед ин-т. – Ташкент, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
774851
  Киндрат К.П. Научно-атеистическое воспитание учащихся начальной школы : Автореф... канд. пед.наук: / Киндрат К.П.; М-во просвещения УССР. Киевс. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1962. – 15л.
774852
  Юсупов Боранбай Научно-атеистическое воспитание учащихся начальных классов казахской сельской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Юсупов Боранбай; М-во просвещения КазССР. Казахск. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 24л.
774853
  Токбергенов А. Научно-атеистическое воспитание учащихся старших классов казахской сельской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Токбергенов А.; Каз. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.35
774854
  Аннамухаммедов Б. Научно-атеистическое воспитание учащихся старших классов туркменской сельской школы. (На материале внеклассной работы) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Аннамухаммедов Б.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 36л. – Бібліогр.:с.36
774855
  Кешиков А. Научно-атеистическое воспитание учащихся туркменской школы. (На материалах географии сред. классов) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Кешиков А .; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1968. – 23 с.
774856
  Ли А.Д. Научно-атеистическое воспитание школьников в процессе обучения биологии : из опыта работы учителя / А.Д. Ли; Под ред.: И.Д,Зверева. – Москва : Педагогика, 1976. – 120 с.
774857
  Дзнеладзе К.А. Научно-атесистическое воспитание учащихся общеобразовательной школы : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дзнеладзе К.А.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1978. – 25л.
774858
  Демченко А.А. Научно-биографическое изучение русских писателей-классиков Н. Г. Чернышевский : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.01. / Демченко А. А.; ЛГУ. – Л., 1982. – 30л.
774859
  Смирнова С.И. Научно-вспомогательный указатель отечественной литературы по сельскохозяйственной метеорологии / С.И. Смирнова, А.С. Евстигнеев. – М., 1975. – 148с.
774860
  Даыбаева Калыйман Научно - атеистическое воспитание учащихся при изучении Киргизской литературы (на материале 8-9 классов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Даыбаева Калыйман; МП Казахской ССР. Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 22л.
774861
  Флямер М.Г. Научно - практическая конференция "Правовое обеспечение практики восстановительного правосудия: мировые тенденции и перспективы России" // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.114-122. – ISSN 0132-0769
774862
  Власкин Г.А. Научно - технические исследования и разработки в европейских странах СЭВ / Г.А. Власкин, А.А. Хачатурян. – Москва, 1986. – 173 с.
774863
  Кулагин Н.Н. Научно обоснованное нормирование труда. / Н.Н. Кулагин. – М., 1972. – 63с.
774864
  Варшавский А.Е. Научно педагогические кадры России: качество жизни, настроения, ожидания / А.Е. Варшавский, Н.А. Винокурова, М.А. Никонова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 6 (июль). – С. 63-69. – ISSN 0321-0383


  В статье представлены результаты анкетирования участников XV междисциплинарной научной конференций «Математика. Компьютер. Образование» (г. Дубна, 2008 г.). Продемонстрировано отношение ученых к проблемам социально-экономического неравенства в России; ...
774865
   Научно техническая конференция "Отечественные разработки в области геодезии и картографии и их применение в хозяйственной и оборонной деятельности страны" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 44-50 : фото. – ISSN 0016-7126
774866
  Апокин И.А. Научно технический прогресс а СССР / И.А. Апокин, Ю.С. Воронков. – Москва, 1988. – 56с.
774867
  Анчишкин А.И. Научно технический прогресс и интенсификация производства / А.И. Анчишкин. – Москва, 1981. – 94с.
774868
  Анчишкин А.И. Научно технический прогресс и повышение эффективности общественного производства / А.И. Анчишкин. – Москва, 1986. – 39с.
774869
  Бромберг Ф.Л. Научно технический прогресс и развитие электроэненргетики основных капиталистических стран / Ф.Л. Бромберг. – М, 1983. – 188с.
774870
  Апарин И.Л. Научно технический прогресс и снижение материалоемкости строительства / И.Л. Апарин, Л.М. Иващенко. – Москва, 1989. – 159с.
774871
  Клюев В.К. Научное библиотечное сообщество в Международной академии информатизации / В.К. Клюев, Н.П. Игумнова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 3. – С. 56-61
774872
  Воронов А. Научное движение по вопросу о свв. Кирилле и Мефодии // К вопросу об источниках для истории свв. Кирила и Мефодия : (Ответ профессору И.И. Малышевскому) / А. Воронов, 1878. – [26] c.
774873
  Кузнецова Т. Научное завещание Я. А. Кронрода (к столетию со дня рождения) / Т. Кузнецова, И. Можайскова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – C. 116-128. – ISSN 0042-8736
774874
  Данелиа С.И. Научное знание в представлении Демокрита / С.И. Данелиа. – Тифлис (Тбилиси) : Изд-во Гос. ун-та, 1935. – 97 с.
774875
  Крымский С.Б. Научное знание и логические принципы его развития. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.07 / Крымский С.Б.; АН УССР. Объед. совет ин-та филос. и ин-та гос. и права. – К., 1974. – 32л.
774876
  Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации / С.Б. Крымский. – К, 1974. – 207с.
774877
  Павлова Е. Научное знание как важнейшая состовляющая культуры информационного общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 11. – С. 11-14. – ISSN 2073-9702
774878
  Джафаров Н. п. оглы Научное знание как объект философского исследования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Джафаров Н. п. оглы; МВиССО АзССР, Аз.ГУ. – Баку, 1983. – 25л.
774879
  Рашковский Е.Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX - XX века / Е.Б. Рашковский. – М., 1990. – 200с.
774880
   Научное знание: логика, понятия, структура : сборник статей. – Новосибирск, 1987. – 254с.
774881
   Научное знание: системный аспект : сборник статей. – Вильнюс, 1985. – 149 с.
774882
   Научное знание: уровни, методы, формы. – Саратов, 1986. – 246с.
774883
  Войтко В.И. Научное и религиозное мировоззрение / В.И. Войтко. – Київ, 1960. – 52с.
774884
   Научное и религиозное мировоззрение.. – Кишинев, 1965. – 160с.
774885
   Научное и социальное значение деятельности В.И.Вернадского. – Ленинград : Наука, 1989. – 415с.
774886
  Рубилина Е.Ф. Научное и учебно-методическое обеспечение реализации Закона Казахской ССР о языках в высшей школе. / Е.Ф. Рубилина, Т.С. Садыков. – Алма-Ата, 1990. – 44с.
774887
  Белов М.И. Научное и хозяйственное освоение советского Севера / М.И. Белов. – Л., 1969. – 616с.
774888
  Родчанин Е.Г. Научное и художественное познание истины / Е.Г. Родчанин. – Киев, 1982. – 122с.
774889
  Владимиров П.В. Научное изучение апокрифов-отреченных книг в русской литературе во второй половине XIX столетия / [соч.] П.В. Владимирова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – [2], 65 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1890
774890
  Сумцов Н.Ф. Научное изучение колядок и щедривок / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Киев : Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом, 1886. – 30 с. – Отд. отт.: Киевская Старина. 1886, т.14, февр., с. 237-266.
774891
  Сумцов Н.Ф. Научное изучение колядок и щедривок // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 30 с. – Библиогр. в примеч.


  надпись ... от автора
774892
  Горохов В.Г. Научное инженерное образование: конвергенция российского и германского опыта // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 138-148. – ISSN 0869-3617


  Условием технической модернизации в современном обществе начиная с Нового времени является организация научного образования. В этой статье на некоторых исторических примерах показано, что это является важным индикатором научно-технического ...
774893
   Научное использование искусственных спутников Земли. Сб. ст.. – М., 1960. – 401с.
774894
  Герасимов И.Г. Научное исследование / И.Г. Герасимов. – Москва, 1972. – 279с.
774895
  Пальчевский Б.А. Научное исследование / Б.А. Пальчевский. – Львов, 1979. – 179с.
774896
  Кузнецов И.Н. Научное исследование : методика проведения и оформления / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 460с. – ISBN 978-5-91131-461-3
774897
  Бониц М. Научное исследование и научная информация / М. Бониц. – М., 1987. – 156с.
774898
  Цыбульский В.В. Научное исследование Петра Александровича Чихачева -- выдающегося русского реографа, востоковеда и путешественника (1808-1890 гг.) : Автореф... докт. геогр.наук: / Цыбульский В. В.; ЛГУ. – М., 1962. – 31л.
774899
  Флоря В. Научное исследование проблем судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 11 (229). – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
774900
  Винтер Е. Научное исследование Сибири в петровское время, семилетняя научная єкспедиция Д.Г. Мессершмидта в Сибирь (1720-1727) / Е. Винтер; XIII Международный конгресс по истории науки СССР, 18-24 августа 1971 г. – Москва : Изд-во "Наука", 1971. – 14 с. – (Коллоквиум: История освоения и развития Сибири)
774901
   Научное кино. Сб. ст.. – М., 1960. – 144с.
774902
  Молодцов В.С. Научное мировоззрение - каждому строителю коммунизма / В.С. Молодцов. – М., 1963. – 48с.
774903
  Буянов В.С. Научное мировоззрение / В.С. Буянов. – Москва, 1987. – 206с.
774904
  Окулов А.Ф. Научное мировоззрение и атеистическое воспитание / А.Ф. Окулов. – Москва, 1976. – 87с.
774905
   Научное мировоззрение и идеологическая борьба: работы сов. ученых 1980-1981 гг.. – М., 1982. – 268с.
774906
  Щербинин В.А. Научное мировоззрение и проблема активизации человеческого фактора / В.А. Щербинин. – Москва, 1989. – 156с.
774907
  Кирхгоф Р. Научное мировоззрение и религиозная вера. / Р. Кирхгоф. – М., 1961. – 93с.
774908
  Бондаренко Лариса Васильевна Научное мировоззрение и свобода личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Бондаренко Лариса Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
774909
   Научное мировоззрение и социалистическая культура. – К., 1988. – 303с.
774910
  Дрыгина Валентина Семеновна Научное мировоззрение и социальная активность личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дрыгина Валентина Семеновна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 23л.
774911
  Савельева Марина Юрьевна Научное мировоззрение как фактор формирования гармонически развитой личности : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Савельева Марина Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 143л. – Бібліогр.:л.120-143
774912
  Савельева М.Ю. Научное мировоззрение как фактор формирования гармонически развитой личности (методолог. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.0001 / Савельева М. Ю.; КГУ. – К., 1989. – 16л.
774913
  Савельева М.Ю. Научное мировоззрение как фактор формирования гармонически развитой личности (методолог. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савельева М. Ю.; КГУ. – К., 1989. – 16л.
774914
  Бегенев И.М. Научное мировоззрение как явление духовной жизни в процессе его становления : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Бегенев И.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 22л.
774915
  Тонких А.С. Научное мировоззрение: понятия, структура, функции. / А.С. Тонких. – Воронеж, 1980. – 148с.
774916
  Марченко Н.П. Научное мировоззрние и некоторые проблемы его формирования у студентов. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Марченко Н.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филос. ф-тет. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
774917
  Бондаренко Л.В. Научное мировозрение и свобода личности. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02. / Бондаренко Л.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1979. – 147л. – Бібліогр.:л.139-147
774918
  Дрыгин В.И. Научное мировозрение, его предмет и функции. / В.И. Дрыгин. – Саратов, 1981. – 53с.
774919
  Богоявленский С.К. Научное наследие / С.К. Богоявленский. – М., 1980. – 271с.
774920
   Научное наследие академика И.М.Губкина в нефтяной геологии Сибири: сб. ст.. – Новосибирск, 1980. – 87с.
774921
  Кропотов А.И. Научное наследие академика Н.Я.Сонина. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кропотов А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 19л.
774922
   Научное наследие В.И. Вернадского и современность / [редкол.: Багров Н.В. (пред.) и др.]. – Симферополь : Ариал, 2013. – 299, [1] с., [1] л. портр. : ил., табл., портр. – Ученые Нац акад. наук Украины и Таврич. нац. ун-та к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского .- Ст. укр., рус. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-648-160-7
774923
  Афиани В.Ю. Научное наследие В.И. Вернадского: некоторые итоги и перспективы изучения и публикации // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 51-57. – ISSN 0372-6436


  За период с 1885 по 2013 гг.
774924
  Колгушкина Н.В. Научное наследие И. И. Срезневского в контексте современной филологии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 35-37. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Наприкінці 20 ст. знову виявився інтерес до особистості й спадщини акад. І. І. Срезневського. Широта наук. інтересів, глибина завдань в області вивчення слов"ян. філології й історії рос. мовознавства, багата лінгвіст. й пед. спадщина мають потребу у ...
774925
  Честнов И.Л. Научное наследие Л.И. Спиридонова // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 202-212. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
774926
  Исаченко А.Г. Научное наследие Л.С. Берга (1876-1950) : Люди науки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 39-42 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
774927
  Колташ С.И. Научное наследие М.А. Данилова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 75-83. – ISSN 0869-561Х


  В 2009 г. исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Данилова (1899-1973) - выдающегося отечественного ученого-педагога советского периода с мировым именем (его работы переведены на12 языков), доктора педагогических наук, профессора, ...
774928
   Научное наследие М.А.Усова и его развитие = (Очерки по истории геологических знаний, вып.23). – Новосибирск : Наука, 1984. – 223с.
774929
  Зеликина С.М. Научное наследие М.В.Рытова : Автореф... канд. биол.наук: / Зеликина С.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
774930
   Научное наследие М.Е.Евсевьева и современность: межвуз. сб. науч. тр.. – Саранск, 1992. – 143с.
774931
  Савченко М.М. Научное наследие М.Н. Соболева и актуальные аспекты внешнеэкономической политики // Економіка розвитку : Науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2005. – № 4. – С. 117-121. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1683-1942
774932
   Научное наследие Н.А. Измайлова и актуальные проблемы физической химии. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 675с. – ISBN 966-623-436-Х
774933
  Иванова Г.А. Научное наследие Н.А. Рубакина в системе библиотечно-информационного образования // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 3 (47). – С. 200-204. – ISSN 1997-0803


  В статье рассматривается научное наследие Н.А. Рубакина о роли и месте книги в жизни человечества, читателя, психологии книги, различных проблемах библиотечного дела и библиографии деятельности.
774934
  Подшивалкина В.И. Научное наследие Н.Н. Ланге в университетской библиотеке / В.И. Подшивалкина, Р.Н. Свинаренко, Е.В. Полевщикова ; [авторы-сост. : М.В. Алексеенко, Е.В. Бережок, О.Л. Ляшенко и др. ; науч. ред. В.И. Подшивалкина ; отв. ред. М.А. Подрезова] ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 352 с. – Библиогр.: с. 220-237. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете / глав. ред. В.А. Смынтына ; редкол. : В.А. Иваница (зам. гл. ред.), С.М. Андриевский, Ю.Ф. Ваксман и др. ; Психология). – ISBN 978-966-190-312-7
774935
   Научное наследие Н.П. Комаря и современные проблемы химической метрологии / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; [под ред. Л.П. Логиновой]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 374, [1] с. : ил. – Ст. рос., укр. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-879-8
774936
   Научное наследие П.Л. Чебышева. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Вып. 2 : Теория механизмов. – 1945. – 192 с.
774937
   Научное наследие П.Л.Чебышева. – Москва-Ленинград : Из-во АН СССР
Выпуск первый : Математика. – 1945. – 175с.
774938
  Кордун В.А. Научное наследие Питирима Сорокина : проблема философского анализа // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.42-47. – ISSN 1728-3671
774939
  Рахилина Е.В. Научное наследие Ч. Филлмора и современная теория языка / Е.В. Рахилина, Я.Г. Тестелец // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 7-21. – ISSN 0373-658Х


  Статья посвящена вкладу Ч. Филлмора в современную лингвистику. В ней обсуждаются идеи Филлмора, которые на много лет вперед определили ее развитие — падежная грамматика, пресуппозиция и дейксис, фреймы, теория грамматики конструкций.
774940
  Устюгов Н.В. Научное наследие. / Н.В. Устюгов. – М., 1974. – 254с.
774941
   Научное наследство. – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР
Том 1. – 1948. – 835с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
774942
   Научное наследство. – Москва : Изд. АН СССР
Том 2. – 1951. – 1111с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
774943
   Научное наследство. – Москва : Изд-во АН СССР / Серия основана С.И. Вавиловым
Том 3 : Неопубликованные работы, переписка и документы/ И.М. Сеченов. – 1956. – 280с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
774944
   Научное наследство. – Москва : Изд-во АН СССР / Серия основана С.И. Вавиловым
Том 4 : Письма русских химиков к А.А. Бутлерову/ Отв. ред. тома Г.В. Быков. – 1961. – 430с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
774945
   Научное наследство. – Москва : Наука / Серия основана С.И. Вавиловым
Том. 5 : Из эпистолярного наследия 1911-1928/ Н.И. Вавилов. – 1980. – 428 с. – З вип. 9 див. картковий каталог періодики
774946
   Научное наследство. – Москва : Наука / Серия основана С.И. Вавиловым
Том. 6 : Из эпистолярного наследия 1911-1928/ Н.И. Вавилов. – 1983. – 428 с. – З вип. 9 див. картковий каталог періодики
774947
   Научное наследство. – Москва : Наука / Серия основана С.И. Вавиловым
Том 7 : Переписка С.В. Ковалевской и Г. Миттаг-Леффлера/ Отв. ред. тома А.П.Юшкевич. – 1984. – 312 с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
774948
   Научное наследство. – Москва : Наука
Том 8 : Математические трактаты/ Сабит ибн Корра. – 1984. – 391с.
774949
  Григорьева Е.Е. Научное обеспечение агропромышленного комплекса Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 95-110. – ISSN 0321-2068
774950
   Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сб.. – М., 1988. – 270с.
774951
  Ищенко А.В. Научное обеспечение практики борьбы с преступностью / А.В. Ищенко, Н.С. Карпов; Учебное пособие, (МВД Украины, Hац. академия внутренних дел Украины). – Киев, 1997. – 136с.
774952
  Власов В.В. Научное обеспечение развития виноградарства и виноделия в Украине / В.В. Власов, И.В. Белоус // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 38-43. – ISSN 2221-1055
774953
   Научное обобщение опыта новаторов производства и пути развития советской науки о машинах.. – М., 1953. – 88с.
774954
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
774955
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
774956
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
774957
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
774958
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
774959
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 1/2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
774960
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 3/4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
774961
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
774962
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 6. – 2012. – Резюме на рус., англ. яз.
774963
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 1/2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
774964
   Научное обозрение. Серия 2. Серия 2 "Гуманитарные науки" : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва
  № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
774965
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
774966
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 3/4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
774967
  Кузьмина А.И. Научное обоснование гигиенической регламентации применения катионных поверхностно-активных веществ в составе синтетических моющих средств. : Автореф... Канд.биол.наук: 14.00.07 / Кузьмина А.И.; Моск.научно-исслед.ин-т.гигиены. – М, 1985. – 21л.
774968
  Караваева Н.А. Научное обоснование и инструментарий предотвращения пожаров торфяных болот // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 1127-1128. – ISSN 0032-180Х
774969
  Крестинков Иван Спиридонович Научное обоснование и разработка технических приемов оценки и улучшения качества семян основных зерновых культур : Дис... докт биолог.наук: 03.00.12 / Крестинков Иван Спиридонович; Одесская гос. академия пищевых технологий. – Одесса, 1995. – 380л. – Бібліогр.:л.327-380
774970
  Дедеев В.А. Научное обоснование направлений развития поисково-разведочных работ в Тимано-Печерской провинции на 11 пятилетку и последующие годы / В.А. Дедеев, Л.Г. Каретников. – Сыктывкар, 1982. – 37с.
774971
  Багдавадзе Зинаида Георгиевна Научное обоснование применения физических уражнений в режиме рабочего дня работников операторских профессий (на примере телеграфисток) : Автореф... канд. пед,наук: 13.00.04 / Багдавадзе Зинаида Георгиевна; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 26л.
774972
  Пилко И.С. Научное обоснование разработки образовательных стандартов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-62. – ISSN 0130-9765


  Исследования кафедры технологии документальных коммуникаций Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
774973
  Навроцкий Б.А. Научное объяснение в биологии. / Б.А. Навроцкий. – Саратов, 1981. – 104с.
774974
  Харвей Д. Научное объяснение в географии : Общая методология науки и методология географии / Д. Харвей. – Москва : Прогресс, 1974. – 502с.
774975
   Научное описание и систематизация литературы: сб. науч. тр.. – М., 1986. – 151с.
774976
   Научное описание музейных предметов. – М., 1954. – 56с.
774977
  Джунусов М.С. Научное определение содержания современной эпохи и его теоретическое значение. / М.С. Джунусов. – Фрунзе, 1961. – 23с.
774978
  Аньган Х Научное определение, подходящее для современного Китая / Х Аньган, В. Хунчуань // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 ноября (№ 44). – С. 13-14


  "... Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на ХIХ Всекитайском съезде КПК, подчеркнул, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, основное противоречие китайского общества уже трансформировалось в противоречие между ...
774979
  Запесоцкий А.С. Научное осмысление социально-культурной деятельности : [рецензія] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 112-113. – ISSN 0869-561X
774980
   Научное открытие и его восприятие = Науковедение. Проблемы и исследования. – Москва : Наука, 1971. – 312 с.
774981
  Ефимов Е.Н. Научное открытие и его правовая охрана / Е.Н. Ефимов. – М, 1971. – 224с.
774982
  Разумов А.Е. Научное познание и гуманитарность образования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 11. – С. 26-33. – ISSN 0235-1188
774983
  Филатов В.П. Научное познание и мир человека. / В.П. Филатов. – М., 1989. – 269с.
774984
   Научное познание и практика: межвуз. науч. сб.. – Уфа, 1981. – 175с.
774985
  Быстрицкий Е.К. Научное познание и проблема понимания / Е.К. Быстрицкий. – Киев, 1986. – 132 с.
774986
  Карпов А.О. Научное познание и системогенез современной школы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.37-54. – ISSN 0042-8744
774987
  Швырев В.С. Научное познание как деятельность / В.С. Швырев. – Москва, 1984. – 232с.
774988
  Звиглянич В.А. Научное познание как культуно-исторический процесс. / В.А. Звиглянич. – К., 1989. – 212с.
774989
  Михай Н.Г. Научное познание мира и неорационализм / Н.Г. Михай. – Кишинев, 1976. – 135с.
774990
  Кочергин А.Н. Научное познание: формы, методы, подходы : спецкурс / А.Н. Кочергин. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 79, [1] с.
774991
  Козьмин В.С. Научное понятие как специфическая форма систематизации научного знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Козьмин В.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.21
774992
  Иванов Р.В. Научное понятие равенства и социализм. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Иванов Р.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 19л.
774993
  Виноградов В.Г. Научное предвидение / В.Г. Виноградов. – Москва, 1973. – 188с.
774994
  Ярская В.Н. Научное предвидение / В.Н. Ярская. – Саратов, 1980. – 181с.
774995
  Коноплев В.К. Научное предвидение в военном деле / В.К. Коноплев. – М., 1974. – 199с.
774996
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование = Scientific foreseling and socio-economic forecasting : Указ. отеч. и зарубеж. лит. опубл. в 1981 г. – Москва, 1985. – 236 с.
774997
  Юсуф-Заде Рахиля Курбан кызы Научное предвидение как объект философско-методологического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Юсуф-Заде Рахиля Курбан кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1982. – 17л.
774998
  Комаров В.Д. Научное предвидение общественных явлений / В.Д. Комаров. – Л., 1976. – 48с.
774999
   Научное предвижение в области естествознания.. – М., 1951. – 52с.
775000
  Важоньи А. Научное программирование в промышленности и торговле / А. Важоньи. – Москва, 1963. – 387с.
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,