Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
764001
  Грабовська С. "...Може, ті голоси і відкриють нам браму до реального безсмертя"


  Факультативне заняття за романом Юрія Бедзика "Любов, Президент і парадигма космосу"
764002
   "Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації" (Міжнародна науково-практична конференція) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 5355. – (Історичні науки)
764003
  Кабиш Світлана "Модна Угорщина" як новий туристичний бренд // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
764004
  Наєнко М. "Модри камень" і "Собор": постмодерні сходження // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 71-74
764005
  Мірошниченко Л.Я. "Модуси секулярності" Чарльза Тейлора // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 59-61. – ISBN 978-966-11-0683-2
764006
  Бойко В. "Мое слово дійде до людей" : Вивчення творчості Н.П. Зубицької
764007
  Станковская Е.Б. "Мое чужое тело": формы современного отношения женщины к себе в аспекте телесности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 112-118. – ISSN 2073-8528
764008
  Драчев В.К. "Мое" и "наше" / В.К. Драчев. – Симферополь, 1962. – 24с.
764009
  Линюк Л. "Моє друге я" (до виходу "Щоденника" О.Ф. Кістяківського) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 68-73
764010
  Романов С. "Моє життя могло б стати сюжетом для роману" // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 54-63. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Про життєвий і творчий шлях Юрія Косача.
764011
  Павличко Я. "Моє захоплення Білоруссю почалося давно..." / розмовляв Ігнат Шичко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 12
764012
  Жукова А. "Моє серце належить Україні" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 21-22. – ISSN 1562-3238


  Георгій Стабовий
764013
  Пасічник О. "Моє серце не тут, моя дума не тут! Вони ген, на Подоллі, над Збручем..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (639). – С. 23-29. – ISSN 0130-5263
764014
  Бойко В. "Моє слово дійде до людей" : Вивчення творчості Н.П. Зубицької
764015
  Паличко Б. "Може , через п"ять років житиму в Шанхаї, а може, буду міністром культури в Україні" / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 11 (264), 19 березня 2015. – С. 24-26
764016
  Шкробинець Ю.В. "Може, в Лету не кане ім"я ..." : поезії / Юрій Шкробинець. – Ужгород : Карпати, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-671-127-7
764017
  Кралюк П. "Може, тепер до політиків дійде..." / Розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 4


  Розмова з українським письменником Петром Кралюком про його творчість, про сучасну прозу взагалі.
764018
  Дімула К. [Моє останнє тіло : поезії / Кікі Дімула. – Афіни : Стигмі, 1998. – 100 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-269-011-9
764019
  Панченко О. Модерний революціонер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 21


  Роман Ільницький - інтелектуал і журналіст, який жив і дихав Україною.
764020
  Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів Заходу ХХ століття : культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Шабаліна О.М. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
764021
  Оленева В.И. Модернистская новелла США : 60-70-е годы : [монография] / В.И. Оленева. – Киев : Наукова думка, 1985. – 295 с. – (Литературоведение)
764022
  Симакова Л. Модернистские течения в русской поэзии конца XIX - начала XX века // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 3-8
764023
  Сподарец Н.В. Модернистское поєтическое сознание в ситуации парадигмального сдвига // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 179-187. – ISBN 966-72-77-79-8
764024
  Бездрабко В.В. Модерні дослідження музичного документа в Україні : пошуки і перспективи // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 116-120
764025
  Акімова А.О. Модерні експерименти у новітній китайській розмовній драмі як підґрунтя синтезу візуального та вербального // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 39-47


  У статті проаналізовано модерні експерименти у новітній китайській розмовній драмі як підґрунтя синтезу візуального та вербального, висвітлені жанрові особливості у класичній та розмовній драмі на базі теорій драм у китайській драматургії, а також ...
764026
  Шморгун О.О. Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 30-48
764027
  Кузик О.В. Модерні інструменти маркетингової комунікаційної політики агропромислових підприємств України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 130-134. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
764028
  Шакурова О. Модерні концепції етногенезу українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 192-194
764029
  Церклевич В. Модерні можливості використання візуального методу у викладанні історії економіки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
764030
  Туренко О.С. Модерні пошуки синхронізації індивідуального і колективного - візії Ж. Бодена // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 41-46. – ISSN 1728-3671
764031
  Косович О.В. Модерні тенденції інноваційних процесів у мові он-лайнових засобів масової інформації // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 80-87. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто актуальнi питання видiлення електронних iнтернет-ресурсiв як нового виду ЗМI та їхнiй вплив на мовну ситуацiю та на неологiзацiйнi процеси у фр. мовi. При аналiзі матерiалу, розмiщеного на сайтах iнтернет-видань, особливу увагу придiлено ...
764032
  Кравченко А П. Мельник Модерні теорії історичного процесу як альтернативи марксизму // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 23-31. – ISSN 2075-1451
764033
  Омельченко Д. Модернізації парламенту України: сучасний стан та шляхи вдосконалення (окремі питання) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7069-15-6
764034
  Якушик І.Д. Модернізації української економіки на інноваційних засадах як фактор забезпечення національної безпеки / І.Д. Якушик, Б.А. Бузинар // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 156-160
764035
  Воробйова О.П. Модернізаційна політика у галузі вищої освіти як засіб cтановлення нової моделі суспільного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 96-99. – ISSN 2306-6814


  У статті окреслено основні напрями модернізаційної та інноваційної державної політики в галузі вищої освіти, адже модернізаційна політика держави має на меті знайти та усунути ті системні суперечності, що присутні у вітчизняній моделі державного ...
764036
  Воскобойнікова-Гузєва Модернізаційна стратергія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 8-19. – ISSN 1029-7200
764037
   Модернізаційний вектор та основні чинники розвитку Казахстану // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 221-236. – ISBN 978-966-02-8276-6
764038
  Седляр М.О. Модернізаційний вибір: наздоганяти чи випереджати // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 24-28. – ISSN 1683-1942
764039
  Ціватий В.Г. Модернізаційний досвід Латвійської Республіки в контексті глобальних і регіональних інтеграційних процесів поліцентричного світу: політико-дипломатичний вимір // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 147-154. – ISBN 978-966-02-8033-5
764040
  Антонюк О.А. Модернізаційний досвід судової політики держав пострадянського простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 141-147. – ISSN 2077-1800
764041
   Модернізаційний поступ посткомуністичної Грузії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 249-261. – ISBN 978-966-02-8276-6
764042
  Калінічева Г.І. Модернізаційний поступ системи вищої освіти України в контексті глобалізаційних викликів часу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 94-112.
764043
  Єрмоленко А.Б. Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-18. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті визначено фактори впливу цивілізаційних трансформацій сучасності на вітчизняну систему післядипломної освіти в контексті розвитку освіти дорослих.
764044
  Бутенко О.І. Модернізаційний проект суспільства шляхом його інноваційного розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 50-57. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
764045
  Бердар М.М. Модернізаційний стан підприємств харчової промисловості України в сучасних умовах : монографія / М.М. Бердар ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-280. – ISBN 978-617-7571-25-3
764046
  Гаращук О.В. Модернізаційні засади формування освітнього середовища - шлях до інноваційної економіки / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 125-127. – ISBN 978-966-7496-99-9


  "Роботодавці відмічають відсутність у випускників вищих навчальних закладів належних знань за спеціальністю, загальних базових знань, знань іноземних мов, а також відсутність практичного досвіду. Подолання цих негативних тенденцій у розвитку вищої ...
764047
  Гірник Є.В. Модернізаційні моделі інноваційного розвитку суспільного сектору економіки // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 114-118. – ISSN 1729-7036
764048
  Шульга Н.Д. Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 163-166. – ISSN 2306-6814


  Розглянуто зміст модернізації як процесу зміни, вдосконалення чогось відповідно до сучасних вимог, охарактеризовано її моделі і технології. Розкрито сутність модернізації у галузі освіти як фактору оптимізації державної освітньої політики України, ...
764049
  Шульга Н.Д. Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 145-148. – ISSN 2306-6806
764050
   Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу / [Іванченко С.І. та ін.] ; за ред. П.Д. Фролова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 309, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-224-7
764051
  Касич А.О. Модернізаційні процеси в Україні в контексті світового досвіду // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 38-58 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
764052
   Модернізаційні процеси та трансформація цінностей ( матеріали засідання круглого столу "Ціннісні аспекти модернізаційних процесів сучасного соціуму") // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 123-149. – ISSN 1605-7988
764053
  Цимбалюк К. Модернізаційні процеси у єврейській традиційній освіті в умовах коренізації 20-30-х рр. XX ст. // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 21-26. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
764054
  Мар"євська М.Ю. Модернізаційні процеси у селянсько-козацьких господарствах Полтавщини епохи вільного підприємництва (1861-1917 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 30-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
764055
  Миленький В.М. Модернізація - основа економічного відтворення національної соціально-економічної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 33-37. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
764056
  Бітківська Г. Модернізація "шевченківського тексту" в літературних журналах 2000-х років // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 200-207


  У статті досліджуються особливості "шевченківського тексту" в літературних журналах України 2000-х років. Публікації про життя і творчість Тараса Шевченка розглянуто як цілісний текст й з"ясовано, що шевченкознавчий дискурс (художній, публіцистичний і ...
764057
  Васильєв О.А. Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 55-61. – ISBN 978-966-02-7953-7
764058
  Авдєєва М.С. Модернізація архітектурно-планувальних рішень навчальних дошкільних закладів / М.С. Авдєєва, Н.В. Дорохова // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 15-20. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
764059
  Долгова А.В. Модернізація архітектурного образу залізничного комплексу / А.В. Долгова, А.Й. Пекер // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 68-73. – ISSN 2077-3455
764060
  Д"яконова І.І. Модернізація банківського нагляду в Україні : монографія / І.І. Д"яконова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 279с. – ISBN 978-966-680-399-6
764061
  Іванишин П. Модернізація без русифікації вестернізації: націотворча стратегія Івана Франка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 13-21. – ISSN 0042-9422
764062
  Семенюк Н. Модернізація безперервної освіти в Україні як соціальне завдання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 421-423. – ISSN 2076-1554
764063
  Семенюк Н. Модернізація безперервної освіти в Україні як соціальне завдання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 202-205. – ISSN 2076-1554
764064
  Коржик Н.А. Модернізація бібліотечного обслуговування // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 257
764065
  Хорунжак Н.М. Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах і класифікація її чинників // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 4 (41), серпень. – С. 148-153
764066
  Китайчук Т.Г. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 106-117. – ISSN 2411-4413
764067
  Кириленко О.П. Модернізація бюджетного забезпечення освіти в рамках секторальної децентралізації / О.П. Кириленко, А.П. Марчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 75-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
764068
  Свірко С.В. Модернізація бюджетного обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 478-484. – ISSN 1993-6788
764069
  Геєць В. Модернізація в системі "суспільство - держава - економіка" // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 111-124. – ISSN 1684-906Х
764070
   Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід. – Київ : СИМВОЛ-Т, 1997. – 245с. – ISBN 966-95095-1-3
764071
  Троцко Г. Модернізація виховних практик в педагогічних університетах // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 84-89. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
764072
  Луговий В.І. Модернізація вищої освіти в контексті Болонського процесу: проблеми сьогодення // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 60-63. – ISBN 978-966-2748-30-7
764073
   Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку : колективна монографія / Акад. педагогічних наук України, Інститут вищої освіти ; за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового, М.Ф. Степка. – Харків : НУА, 2009. – 504 с. – Десятій річниці Інституту вищої освіти АПН України присвячується. – ISBN 978-966-8558-87-0
764074
  Хомерікі О.А. Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі ; Нац. авіац. ун-т, Гуманітар. ін-т. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – 374, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 336-374. – ISBN 978-966-2462-25-8
764075
  Невара Л.М. Модернізація вищої освіти відповідно до стратегії ЄЕК ООН щодо освіти для сталого розвитку // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 85-87. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6


  Сучасна концепція освіти для сталого розвитку (ОСР) базується на Університетській хартії по сталому розвитку (Женева, 1994), Белградській хартії (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1975), Тбіліській декларації (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1977) і Салонікській декларації (ЮНЕСКО, 1977), а ...
764076
  Поліщук М.О. Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 134-136. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
764077
  Лузік Е.В. Модернізація вищої освіти України в контексті національної безпеки / Е.В. Лузік, Хоменко-Семенова // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 88-92. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
764078
   Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С. 97-125. – ISSN 1682-2366


  Матеріал до першої лекції "Модернізація вищої освіти України і Болонський процес"-24 стор.
764079
   Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. – Київ : Освіта України, 2004. – 60с.
764080
  Шевченко А.А. Модернізація вищої освіти України: стан та проблеми // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 129-132
764081
  Карпенко М.М. Модернізація вищої освіти як чинник розбудови суспільства знань в Україні. / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.57-63.
764082
  Хомерікі О.А. Модернізація вищої освіти: інноваційно-інституціоналізаціний вимір // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 54-70. – ISBN 978-966-2462-25-8
764083
   Модернізація вищої освіти: нормативно-правове та організаційне забезпечення / В. Погребняк, О. Дашковська, О. Власюк, А. Солоденко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 20-26. – ISSN 1682-2366
764084
  Осецький В. Модернізація вищої освіти: нормативно-правове та організаційне забезпечення / В. Осецький, І. Татомир // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 20-26. – ISSN 1682-2366
764085
  Ленд’єл-Сяркевич Модернізація вищої педагогічної освіти в умовах глобалізації освітнього простору // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 46-51. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
764086
  Кремень В. Модернізація вищої школи України в контексті принципів Болонської декларації // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.32-40. – ISSN 1682-2366
764087
  Дроздова І.П. Модернізація вищої школи України в сучасних умовах задля формування професійного мовлення фахівця нефілологічного профілю // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 197-201. – ISSN 2304-4470
764088
   Модернізація ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком". Угода має залучити під державні гарантії до 120 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) ...
764089
  Лотюк О.С. Модернізація громадянського суспільства у посткомуністичній Європі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 37-42. – ISSN 2306-9082


  У статті досліджується специфіка побудови громадянського суспільствав країнах посткомуністичної Європи.
764090
  Сесемко А. Модернізація державних органів - об"єктивна передумова адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-74. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історичне становлення системи державних органів і перспективи їх модернізації та розвитку у сфері регулювання суспільних відносин при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання в галузі охорони здоров"я населення. Проанализировано ...
764091
  Медвідчук Л.О. Модернізація державних фінансів в умовах глобалізації економічного простору // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 24-25
764092
   Модернізація державно-управлінської освіти в контексті імплементації в Україні європейських стандартів якості вищої освіти / В.С. Загорський, П.М. Петровський, О.Г. Сидорчук, В.В. Галанець // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 7-31
764093
  Желюк Т. Модернізація державного регулювання інвестиційної діяльності: макроекономічні та регіональні аспекти // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22
764094
  Гавкалова Н.Л. Модернізація державного управління в Україні: удосконалення освітнього стандарту // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 242-243
764095
   Модернізація державного управління та європейська інтеграція України = Modernization of public administration and European іntegration Ukraine : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ
Т. 2. – 2013. – 358, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
764096
  Щербакова Н.Ф. Модернізація державного управління у сфері надання державних послуг: теоретико-методологічний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 230-231. – (Право. Економіка. Управління)
764097
  Чечуліна О.О. Модернізація державного фінансового контролю в контексті розвитку програмно-цільового бюджетування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 15-31 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
764098
  Дмитренко Г.В. Модернізація державного фінансового контролю в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 118-123
764099
  Гулько В.В. Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 199-204. – ISSN 1993-6788
764100
  Тамоян Т.С. Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 73-75
764101
  Демиденко Л.М. Модернізація державної податкової служби як важливий елемент успішної податкової реформи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 34-38
764102
  Самохвалов В. Модернізація джерел права третейського судочинства та їх місце в правовій системі України / В. Самохвалов, Н. Вангородська // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 123-143.


  Необхідність вдосконалення процесу відродження третейського суду, як одного з найдавніших інститутів альтернативного державного судочинства вирішення спорів на основі значного фактичного матеріалу розглянуті й схарактеризовані джерела права ...
764103
  Лисенко-Ковальова Модернізація драматургічного дискурсу в творчості І.Костецького періоду МУРу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 189-192. – ISBN 966-8110-14-5
764104
  Сірик Л.М. Модернізація евристичного навчання США в умовах активного впровадження сучасних інформаційних засобів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 8 (42). – С. 48-58. – ISSN 2312-5993
764105
  Вовканич С. Модернізація економіки і суспільства: аксіологічний, соціогуманістичний та інтелектуально-інновайційний контексти / С. Вовканич, С. Шульц // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 15-30. – ISSN 0321-0499
764106
  Сторчило С. Модернізація економіки КНР в умовах світової кризи: успіхи і проблеми // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 228-234
764107
  Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 4-12. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
764108
  Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 24-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
764109
  Березніченко Н.О. Модернізація економіки України в контексті процесів глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 55-60. – Бібліогр.: на 9 пунктів
764110
  Лібанова Е.М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 24-38. – ISSN 2072-9480
764111
  Білик О. Модернізація економіки України в умовах глобалізації: проблеми та протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються суперечності економічної політики, що виникають в процесі інтеграції України у світове господарство, пропонуються шляхи їх розв"язання. The contradictions of economic policy which arise during integration of the Ukraine in the world ...
764112
  Мельник С.В. Модернізація економіки України через реструктуризацію та реформування вітчизняної системи підготовки кадрів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 112-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано 4 авторські підходи щодо комплексного реформування економіки України через призму створення нової інноваційної системи підготовки кадрів. Ключові слова: збалансованість ринку освітніх послуг та ринку праці, корпоративний ...
764113
  Боголіб Т.М. Модернізація економічного механізму діяльності університетів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
764114
  Костриця В.І. Модернізація європейських державних служб зайнятості - уроки для України / В.І. Костриця, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 13-16
764115
  Терон І.В. Модернізація зайнятості населення регіонів у контексті реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 111-115. – Бібліогр.: на 6 пунктів
764116
  Андрощук Г. Модернізація Закону про авторське право Канади: економічні наслідки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 60-64. – ISSN 1608-6422
764117
  Новікова Т.В. Модернізація змісту діяльності та вплив інформаційно-комунікативних технологій на функції бібліотек // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 150-156. – ISBN 978-617-619-161-2
764118
   Модернізація змісту освіти в умовах реформування української школи / підготував Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 1, 12-13 : на фото Л.В. Губерський. – ISSN 2219-5793


  6 листопада 2018 р. відбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему "Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи". Участь у зборах взяв ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський.
764119
  Кушніренко О. Модернізація змісту підготовки майбутніх учителів демокративно-ужиткового мистецтва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 95-101. – ISSN 2075-1478
764120
  Грінченко О.І. Модернізація змісту шкільної географічної освіти на сучасному етапі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 42-45. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
764121
  Салманов А. Модернізація зовнішньої політики України та Азербайджану (вплив об"єктивних і суб"єктивних чинників) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-47. – (Політичні науки)
764122
   Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – 194, [2] с. : іл., табл. – Окр. ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7953-7
764123
  Калінін Ю.А. Модернізація ідеології сучасного руського православ"я / Ю.А. Калінін. – К., 1983
764124
  Божидарнік Т. Модернізація індустрії молочного скотарства: механізми та ресурсне забезпечення : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 66-67 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
764125
  Колобердянко І.І. Модернізація інституційної системи України як інструмент залучення іноземних інвестицій / І.І. Колобердянко, А.Р. Калантарова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 80-87. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
764126
  Еделєва М.А. Модернізація інформаційної політики в умовах переходу від авторитаризму до демократії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 276-280. – ISSN 2076-1554
764127
  Борщевський В.В. Модернізація інфраструктури аграрного ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій / В.В. Борщевський, В.А. Чемерис // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 16-23. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
764128
  Іванова Н.В. Модернізація інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Іванова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-332. – ISBN 978-966-7496-81-4
764129
  Лаврецький Р. Модернізація історичної освіти у Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі / Р. Лаврецький, П. Юрейко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 269-278. – ISSN 2078-6077
764130
  Середа О.В. Модернізація історії як навчальної дисципліни в поглядах Михайла Грушевського крізь призму подій 1918 року і сучасних освітніх тенденцій // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 275-278. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2


  "Отже, надихаючись мудрістю і далекоглядністю М. Грушевського, варто обрати вектор на сучасне модерне осмислення історії в контексті загальнолюдських цінностей та виховання студентів в дусі гуманізму, демократії, солідарності та спільного блага людства".
764131
  Лукіша Р.Т. Модернізація й інноватизація державної політики розвитку регіонів з позиції безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 320-327. – ISSN 2078-9165
764132
  Ніколко В.М. Модернізація категоріальної будови сучасної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
764133
  Будзяк О.С. Модернізація класифікації земель як передумова їх екологобезпечного викорстання // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
764134
  Устінова Т.А. Модернізація класичних літературних жанрів у творчості Е.М. Форстера / Т.А. Устінова, О.Ф. Христова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 184-191. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті розглядаються суттєві змістовно-формальні ознаки відомого роману Форстера як твору, в якому новий модерністичний зміст, неможливий для вікторіанського роману, «ховається» за традиційною розстановкою героїв і сюжетних мотивів (він та вона, ...
764135
  Мельникова М.В. Модернізація комунальної інфраструктури міських агломерацій / М.В. Мельникова, Є.С. Градобоєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 83-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
764136
  Янукович В. Модернізація конституції України як чинник подальшого стабільного розвитку держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 12-15. – ISSN 1026-9932


  Виступ Президента України Віктора Януковича на першому засіданні Конституційної Асамблеї.
764137
  Коваленко В.В. Модернізація конституційних засад національної безпеки і оборони України - пріоритет діяльності Конституційної Асамблеї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 39-46
764138
  Окландер М. Модернізація концепції маркетингу у XXI столітті в межах парадигми сталого розвитку України : проблеми реформ / М. Окландер, Н. Андрєєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 23-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
764139
  Чебан О. Модернізація магістерської підготовки вітчизняних учителів-філологів на основі американського досвіду // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – C. 192-203
764140
   Модернізація методів організації та проведення практично-навчального процесу в системі освітніх закладів на прикладі "Шкільного зеленого господарства" / С.В. Мельников, О.П. Тимошенко, Л.В. Дем"яненко, І.М. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (5). – C. 179-182. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Враховуючи попередній досвід у цьому напрямі та проблеми, з якими зіткнулися управління житлово-комунальних господарств з кадрового потенціалу щодо фахівців з озеленення прибудинкових територій сельбищної зони міста, запропоновано навчальним закладам ...
764141
  Івченко А.М. Модернізація методів розгляду корпоративних спорів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 112-115
764142
  Мельник І.М. Модернізація механізмів кадрового забезпечення органів державної влади // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 289-292. – (Право. Економіка. Управління)
764143
   Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація : колект. монографія / [Л.М. Акімова та ін.] ; Спілка економістів України ; Акад. екон. наук України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2015. – 194, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1635-52-4
764144
  Нікітан Н.О. Модернізація механізму казначейського контролю за видатками в органах Державної казначейської служби України за допомогою інформаційних технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 79-84. – ISSN 2222-4459
764145
  Кириленко О.П. Модернізація механізму справляння податку на прибуток малих підприємств : податки / О.П. Кириленко, О.Р. Квасовський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 52-62 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви
764146
  Щербина С.В. Модернізація механізму формування державної політики України у сфері сільського розвитку // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 119-125. – ISSN 2220-1394
764147
  Білова Н. Модернізація мистецької освіти у вищій школі на засадах автономного навчання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 205-217. – ISSN 2312-5993
764148
  Гречко О.Ю. Модернізація міграційної політики України в контексті євроінтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена комплексним змінам в міграційній політиці України, зумовлених інтеграцією в Європейський Союз. Особливу увагу приділено проблемам створення концепції державної міграційної політики, державної міграційної служби України та єдиного ...
764149
  Литвиненко Н.П. Модернізація міжнародних стратегій енергомістких компаній України // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 124-127. – ISSN 1729-7036
764150
  Авдєєва С. Модернізація мусульманського світу: західний та східний дискурс // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-54. – ISSN 0868-8273
764151
  Топилко П. Модернізація навчальних програм ІТ-спеціальностей в університетах Львова. Проект "ІТ-експерт" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 28-37. – ISSN 1682-2366
764152
  Балюк Г.І. Модернізація навчального процесу як основа якісно нового рівня викладання еколого-правових дисциплін: завдання викладача вищого закладу освіти // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 45-46
764153
  Григорук С.С. Модернізація національного механізму управління в умовах глобальних ринкових перетворень // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів
764154
  Цимбалюк С. Модернізація національного суспільства як головний чинник становлення гендерної рівності в освітній сфері // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 18-23


  Проаналізовано гендєрну складову освітньої сфери в сучасному Ірані. Розглянуто деякі актуальні проблеми, які детермінують специфіку освітньої сфери в сучасному Ірані. Вихід із ситуації, що склалася, вбачається в реалізації соціальних програм, ...
764155
  Злидник Ю. Модернізація національної економіки в умовах євроінтеграції: ментально-психологічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 126-132. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 35). – ISSN 2078-4333
764156
  Бодрова Д.В. Модернізація національної економіки в умовах посткризового розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 17-20. – ISBN 978-966-188-219-4
764157
  Гріневська С.М. Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 169-173. – ISSN 1993-6788


  Визначено науково-теоретичні засади державного регулювання процесів саморозвитку регіонів.
764158
  Николина К.В. Модернізація національної правової системи в контексті її структури // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 48-50. – ISBN 978-617-7272-11-2
764159
  Парпан У. Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 296-302. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
764160
  Нелін О. Модернізація нотаріату і конкуренція в нотаріальній діяльності в Україні: проблема, гіпотеза, закон // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 65-69. – ISSN 2308-9636
764161
  Тверитникова О. Модернізація організаційних форм електротехнічної науки України (друга половина XX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 145-149. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
764162
  Гаращук О. Модернізація освіти в контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця (теоретико-методологічні та прикладні аспекти) // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 50-56. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 1). – ISSN 2306-4420
764163
  Капустін С.В. Модернізація освіти в контексті реалізацій компетентнісного підходу до формування цілісного світогляду молоді // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 57-68. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
764164
  Куценко В. Модернізація освіти в контексті розбудови інноваційної економіки та глобалізації / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 35-48. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240


  Розглядається роль освіти у забезпеченні зростання економіки, сформованої в умовах глобалізації та на інноваційній основі, а також шляхи модернізації освіти.
764165
   Модернізація освіти в Україні : Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2004 р. – Київ : К.І.С., 2004. – 32с. – ISBN 966-8039-48-3
764166
  Вітченко А. Модернізація освіти в Україні: стратегія прориву чи його імітація? (критичний аналіз заходів щодо реалізації державної політики в освтній галузі) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 5-14.
764167
  Ашиток Н. Модернізація освіти на гуманістичних засадах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 28-31. – ISSN 2308-4634
764168
  Бабій С. Модернізація освіти у світлі вітчизняного соціокультурного дискурсу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 6-14


  У статті аналізуються теоретичні проблеми модернізації освіти у сучасних умовах глобалізованого суспільства; автор ствержує, що на заваді модернізаційних процесів стоять не лише кризові процеси в економіці та політичному житті суспільства, але й такі ...
764169
  Жорнова О. Модернізація освіти як mainstream у вітчизняній педагогіці : аналізують науковці / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 114-122. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1682-2366
764170
  Трілленберг Г. Модернізація освіти як чинника людського капіталу у контексті розбудови "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 97-107. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
764171
  Бистрова Б.В. Модернізація освітньої програми "Кібербезпека": реалії та перспективи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 22-24. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
764172
  Шнипко О.С. Модернізація основного капіталу - основи забезпечення конкурентоспроможності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 61-76 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
764173
   Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : монографія / [Авшенюк Н.М. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 203-216. – ISBN 978-966-644-201-0
764174
  Щасна Л.Ф. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу. Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес вищої школи // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
764175
  Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти в контексті викликів XXI століття / В.П. Андрущенко, В.І. Бондар // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 54-63
764176
  Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ століття / В. Андрущенко, В. Бондар // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 17-23
764177
  Гошовська В. Модернізація підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 79-84.
764178
  Стрельченко О.В. Модернізація підготовки магістрів із технічного перекладу в США та Україні на початку XXI століття // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 287-290. – ISBN 978-966-698-191-5
764179
  Манюк Л. Модернізація підготовки майбутніх лікарів в університетах США / Л. Манюк, Н. Кучумова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 31-35. – ISSN 2308-4634
764180
   Модернізація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу : досвід, проблеми, перспективи / В.І. Луговий, В.А. Семиченко, О.Л. Кононко, І.Ю. Регейло, О.А. Макренко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-102.
764181
   Модернізація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу: досвід, проблеми, перспективи / В.І. Луговий, В.А. Семиченко, О.Л. Кононко, І.Ю. Регейло, О.А. Макаренко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-102. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проанализирована подготовка аспирантов, докторантов и соискателей в системе научных учреждений АПН Украины и в высших учебных заведениях страны. На основании этого анализа, учета практики трехуровневой подготовки научных кадров за рубежом и требований, ...
764182
  Щандрук С.І. Модернізація підготовки педагогічних кадрів: світовий досвід // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 155. – С. 16-20. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
764183
  Шестопалюк О.В. Модернізація підготовки сучасного вчителя в педагогічному університеті // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 67-73. – ISSN 2078-7782
764184
  Зав"ялова Л.І. Модернізація післядипломної освіти педагогічних кадрів США, як провідної складової неперервної освіти // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 75. – С. 74-78. – (Серія "Педагогічні науки")
764185
  Дороніна І.І. Модернізація податкової системи в умовах європейської інтеграції / І.І. Дороніна, Н.С. Криштоф // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 2306-6806
764186
  Антонов В.М. Модернізація податкової служби : Моделі. Методи. АРМ: Навчальний посібник / Антонов В.М. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 220с. – ISBN 966-373-049-8
764187
  Бабійчук С.М. Модернізація позашкільної географічної освіти (на прикладі Малої академії наук України) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 18-21. – Бібліогр.: 13 назв.
764188
  Омеляненко М.О. Модернізація політики управління державним боргом України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
764189
  Мазур Ю.В. Модернізація політичних інститутів країн Східної Азії в контексті культурно-цивілізаційного чинника // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 503-515
764190
   Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб"єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 р. : Мат-ли "круг.столу" за темат-ю науково-прак. конф. "Нові політ. реалії України на рубежі тисячоліть". – Донецьк, 2001. – 116с. – (10 років Україні)
764191
  Ткач О.І. Модернізація політичних систем країн Латинської Америки : (політологічний аналіз). Монографія / О.І. Ткач. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 312с. – ISBN 966-521-389-Х
764192
  Мостяєв О. Модернізація політичної системи України та розвиток громадянського суспільства у новітню перехідну епоху // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 79-84


  У статті показано взаємозв"язок економічного, політичного розвитку та характеристок громадянського суспільства в Україні у роки незалежності, проведено його етапизацію.
764193
  Бочаров С.В. Модернізація польської системи освіти на рубежі XX - XXI століть // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – C. 23-27. – ISSN 1728-3671
764194
  Кротов К. Модернізація постановки проблеми сенсу історії в сучасній християнській філософії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміна вирішень філософсько-історичних проблем в сучасній християнській філософії.
764195
  Куцепал С.В. Модернізація постмодерну: причини та перспективи // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 113-114. – ISSN 2076-7382
764196
  Алексеєнко Л. Модернізація похідних цінних паперів та технологій їхнього моніторингу в умовах інтеграції фінансових ринків / Л. Алексеєнко, А. Кузнєцов // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 156-161. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
764197
   Модернізація правничої освіти. Перші кроки / шпальти підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про круглий стіл який відбувся за участю представників міністерств, вишів і професійних спільнот. Під час заходу презентували проект Концепції вдосконалення юридичної освіти в Україні. Серед присутніх декан юридичного факультету КНУ імені Тараса ...
764198
   Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – 252, [2] с. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). - У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
764199
  Марченко В.Б. Модернізація правового регулювання електронних довірчих послуг в Україні // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 83-85. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
764200
  Шкарлет С. Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів / С. Шкарлет, В. Ільчук, І. Лисенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. наук України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 6 (320). – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
764201
  Супрун В.В. Модернізація професійної освіти як управлінська умова підготовки компетентних фахівців нової формації // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 104-124. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650
764202
  Глузман Н.А. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вімірах компетентнісного підходу // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 42-49
764203
  Ніколаєнко О. Модернізація процесу навчання іноземних мов в контексті Болонського процесу через впровадження кредитно-модульної системи на базі Чернігівського державного інституту економіки і управління / О. Ніколаєнко, Т. Ушата // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 138-145. – ISSN 2077-1827
764204
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0131-775Х
764205
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-58. – Бібліогр.: с. 52, 54-56, 58. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто особливості регіональної політики Європейського Союзу. Виявлено основні результати "регіональної семирічки" в ЄС. Виокремлено головні завдання політики регіонального та локального розвитку (2007-2013 рр.), проаналізовано ефективність ...
764206
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – Бібліогр.: с. 62-63. – ISSN 0131-775Х
764207
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-58. – ISSN 0131-775Х
764208
  Луців Б. Модернізація регуляторної парадигми в банківській системі України у посткризовий період / Б. Луців, П. Луців // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 7-20. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
764209
  Янчук Г.В. Модернізація системи бухгалтерського обліку бюджетної сфери як необхідність ефективного управління державними фінансами / Г.В. Янчук, О.І. Черешневий // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1 (17). – С. 103-112. – ISSN 2411-4413
764210
   Модернізація системи вищої освіти : соціальна цінність і вартість для України : монографія / М.І. Михальченко, В.П. Андрущенко, О.І. Бульвінська, М.П. Лукашевич, Т.О. та ін. Нельга; М. Михальченко, В. Андрущенко, О. Бульвінська, М. Лукашевич, Т. Нельга та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти ; [ редкол. : В. Кремень та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-644-034-4
764211
  Калінічева Г.І. Модернізація системи вищої освіти України в контексті національних пріоритетів XXI століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 23-30. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)


  У статті проаналізовано системні реформації в галузі вищої освіти та основні напрями ії модернізації в контексті національних пріоритетів на початку XXI століття.
764212
  Науменко У. Модернізація системи вищої освіти України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 3 (98), березень. – С. 154-159
764213
  Марушкевич А.А. Модернізація системи вищої освіти України і європейський освітній процес / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 68-85. – ISBN 978-966-439-865-4
764214
  Петрук О.М. Модернізація системи господарського контролю в Україні / О.М. Петрук, Н.Г. Виговська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 118-124
764215
  Савченко І.О. Модернізація системи державного управління України в аспекті європейської інтеграції // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 62-85
764216
  Ковалів В.М. Модернізація системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств / В.М. Ковалів, В.І. Волохов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 52-64 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
764217
  Черніков Д.О. Модернізація системи державної підтримки суб"єктів господарювання в Україні : аналітична доповідь / Д.О. Черніков ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 43, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 5). – ISBN 978-966-554-205-6
764218
  Поясок Т.Б. Модернізація системи освіти в інформаційному суспільстві / Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 32-35. – ISSN 2307-9770
764219
  Камчатна С.М. Модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України / С.М. Камчатна, О.М. Пустовойтова // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 120-121
764220
  Зубов А.М. Модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 167-169
764221
  Лазор О.Я. Модернізація системи професійного навчання як головна складова професіоналізації державної служби // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 270-271. – (Право. Економіка. Управління)
764222
  Молдован О.О. Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління / О.О. Молдован, М. Постула // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 35-42. – ISSN 2306-5664


  "Під поняттям "публічні фінанси" слід розуміти взаємопов"язані системи державних фінансів та фінансів органів місцевого самоврядування".
764223
  Ярошенко І.В. Модернізація системи публічного управління в Україні: попередні підсумки та проблемні питання реалізації реформи децентралізації / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 63-67. – ISSN 2222-4459
764224
  Годлевська В.Ю. Модернізація системи соціального забезпечення в Іспанії в період консолідації демократичного режиму (1980–1990-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 162-171. – ISSN 0130-5247
764225
  Павлюк К.В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні / К.В. Павлюк, О.В. Степанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 15-29 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
764226
  Марченко М. Модернізація системи суб"єктів права законодавчої ініціативи в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 164-166
764227
  Желюк Т.Л. Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 55-61 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
764228
  Залуцький І.Р. Модернізація системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 77-87 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1562-0905
764229
  Барабаш Ю. Модернізація СНАР для підвищення захищенності від завад і засобів самонаведення за боковим випромінюванням / Ю. Барабаш, Д. Перегудов, Г. Трушков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 62-64. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Пропонується спосіб зменшення рівня бокового випромінювання завдяки нанесенню композитного матеріалу на рефлектор антени CHAP для регулювання амплітудного розподілення поля на цьому розкриві за специфічним дольф-чебишевським законом. Спосіб забезпечує ...
764230
  Косуха П.І. Модернізація соціально-етичних концепцій християнського сектантства / П.І. Косуха. – К., 1969. – 148с.
764231
  Прохоровська С. Модернізація соціально-трудових відносин у контексті розвитку трудового потенціалу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 16. – С. 114-118
764232
  Заяць Т.А. Модернізація соціально-трудових відносин України: пріоритетні напрями та принципи реалізації // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 179-192. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
764233
  Терон І. Модернізація соціально-трудових відносин: інновації, ризики, напрями, механізми // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 219-229. – ISBN 978-966-518-677-9


  Впродовж останніх 23 років українські науковці мали численні нагоди підвищувати свою професійну кваліфікацію, ділитися знаннями з колегами у найкращих університетах Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ці знання і навички ефективно використовуються для ...
764234
  Терон І.В. Модернізація соціально-трудових відносин: сценарії, пріоритети, ефекти // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 97-100. – ISSN 1728-6220
764235
  Денисов К.В. Модернізація соціальної політики в Україні на засадах економічного націоналізму в контексті сталого розвитку суспільства // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 100-105. – ISBN 978-966-668-405-2
764236
  Зарицька І.А. Модернізація стандартів фінансової сфери в Європейському Союзі: необхідність та перспективи впровадження в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 109-111
764237
  Ткачук О.С. Модернізація статусу суддів у цивільному судочинстві: концептуальний аспект // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 120-137. – ISSN 2310-6166
764238
  Прилуцький С.В. Модернізація статусу суддів: концепт взаємодії громадянського суспільства та держави в умовах конституційної реформи 2016 року / С.В. Прилуцький, О.В. Стрєльцова // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 9-17. – ISSN 2306-9082
764239
  Скотникова Т. Модернізація стилю у спеціалізованій пресі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 162-165


  У статті наведено приклади редакторського усунення застарілої канцелярської мови з фахових статей бухгалтерської періодики. In this article as an examples editor"s strategy the style modernize of accountings press
764240
  Гожик П.Ф. Модернізація стратиграфічних схем фанерозою України: сучасний стан, проблеми і шляхи їх вирішення / П.Ф. Гожик, Л.І. Константиненко, В.І. Полєтаєв // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С.7-13. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0367-4290
764241
  Соколова В.А. Модернізація строфічних форм у поезії Б.-І. Антонича та В. Свідзинського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 247-255. – ISSN 1729-360Х
764242
  Онищенко В.П. Модернізація структури економіки України в контексті глобальних викликів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 4-11
764243
  Пенякова Г.Л. Модернізація структури податкової системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 269-273 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
764244
  Янчук А.О. Модернізація судової влади в Україні в сучасних умовах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 90-95. – ISSN 2220-1394
764245
  Шкляр В.І. Модернізація суспільства і мас-медіа / В.І. Шкляр, В. Цісак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-11. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми трансформаційних процесів в українському суспільстві та соціально-рольовий статус мас-медіа.
764246
  Мельничук Д.П. Модернізація суспільства: теоретичні аспекти та практичні суперечності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 23-31. – ISSN 2072-9480


  Викладено авторський погляд щодо пріоритетів та послідовності модернізації українського суспільства.
764247
  Куценко В. Модернізація сфери торгівлі в контексті СОТ: зарубіжний досвід / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 48-56. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
764248
  Вовк В.М. Модернізація та інноваційність у вітчизняній вищій школі / В.М. Вовк, І.С. Тімуш // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 188-196. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (47)). – ISSN 2307-9061


  "Мета: з"ясування термінологічних особливостей, пов"язаних із вживанням лексем "модернізація" та "інновація" у сфері вищої освіти, а також аналіз соціокультурних підвалин сучасних процесів, які відбуваються у вітчизняній вищій освіті".
764249
  Парахонський Б.О. Модернізація та опір: зовнішньополітична доктрина Української держави / Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 45-57
764250
  Мусійчук В.А. Модернізація та стандартизація в"єтнамської мови // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 107-113. – ISSN 1608-0599
764251
  Грінченко Р.В. Модернізація теоретичних компонент управління адаптаційними змінами на підприємстві // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 251-256. – ISSN 2222-0712
764252
  Монастирський Григорій Леонардович Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 119-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто методологічні засади модернізації технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня. Доведено необхідність поширення модернізаційної ідеї на базовий територіальний рівень. Обгрунтовано необхідність ...
764253
  Биркович В.І. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-86
764254
   Модернізація України - наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [від. за вип. Сизонтов В.М.]. – Київ : НІСД, 2011. – 432 с. : табл. – ISBN 978-966-554-123-3
764255
  Мерніков Г.І. Модернізація України і досвід Китаю // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 137-145
764256
  Біленчук П. Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 8-21 серпня (№ 31/32). – С. 21. – ISSN 1992-9277


  В Академії праці, соціальних відносин і турізму відбулася міжнародна наук.-прак. конференція "Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС"
764257
  Шилова В.І. Модернізація українського суспільства: державні та регіональні аспекти управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-70.
764258
  Берізченко Н.О. Модернізація української економіки за принципами європейського вектору цивілізаційного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 33-34
764259
  Петренко П.С. Модернізація української еономіки і державне управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 22-32. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 1993-6788
764260
  Озерова К.О. Модернізація української моделі вищої освіти з урахуванням аспектів Болонського процесу // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 136-142. – ISBN 978-617-7363-09-4
764261
  Вернидуб Р.М. Модернізація університетської педагогічної освіти в умовах розгортання інформаційного суспільства: потенціал дослідництва // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 136-142
764262
  Корольов Б. Модернізація управління вищою школою України в сучасних умовах: рекомендаційний бібліографічний покажчик // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 серпня (№ 33). – С. 6-7
764263
  Прохоров В.В. Модернізація управління нормативно-правового та юридичного забезпечення // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-18
764264
  Єременко О.С. Модернізація управління повторними передачами на транспортному рівні базової ТСР/ІР мережі наступного покоління : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Єременко О.С.; МОНУ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назв.
764265
  Лазоренко Л.В. Модернізація управління соціально-економічним розвитком підприємств зв"язку в умовах цифрової економіки // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (24). – С. 30-35. – ISSN 2415-8089
764266
  Бершеда Є.Р. Модернізація устаткування - важливий фактор інтенсифікації виробництва. / Є.Р. Бершеда, Б.М. Золотилов. – Київ, 1974. – 45с.
764267
  Долгова Н.О. Модернізація фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі та України : компаративний аналіз : монографія / Н.О. Долгова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 236, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-200. – ISBN 978-966-657-662-3
764268
  Руденко С.В. Модернізація філософської та політичної освіти України у контексті європейських освітньо-наукових стандартів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 43-44
764269
  Куйбіда С.В. Модернізація фінансово-економічних регуляторів структурних змін у 2008-2017 роках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 104-111. – ISSN 2306-6806
764270
  Шнипко О.С. Модернізація фінансово-організаційних механізмів надання соціальних послуг вразливим категоріям дітей // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 42-52 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
764271
  Лєщина Ю.В. Модернізація фінансового забезпечення системи вищої освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – C. 44-50. – (Серія "Економічна" ; вип. 90). – ISSN 2311-2379
764272
   Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління" ; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. – Київ : Академія фінансового управління. – ISBN 978-966-2380-83-5
Т. 1 : / [Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Кудряшов В.П. та ін.]. – 2014. – 759, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 730-742, наприкінці розд. та в підрядк. прим.
764273
   Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління" ; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. – Київ : Академія фінансового управління. – ISBN 978-966-2380-84-2
Т. 2 : [Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Леоненко П.М. та ін.]. – 2014. – 781, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 780-781, наприкінці розд. та в підрядк. прим
764274
  Власюк О.С. Модернізація фінансової стратегії України виклики міжнародного середовища та внутрішні пріоритети розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 18-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
764275
  Красільник О.В. Модернізація фінансування державних вищих навчальних закладів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Красільник Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 195, [10] арк. – Додатки: арк. 195, [10]. – Бібліогр.: арк. 175-194
764276
  Красільник О.В. Модернізація фінансування державних вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Красільник Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
764277
  Кудряшов В.П. Модернізація фіскальної політики в ЄС / В.П. Кудряшов, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 19-35 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
764278
  Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи : О. Скнарь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-45. – ISSN 1682-2366
764279
  Гаврилюк М. Модернізація функції прокурора. Із представництва інтересів громадянини на держави в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 27-30
764280
  Грабовий А. Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (1007), листопад. – С. 31-35. – ISSN 0131-6788
764281
  Бошицький Ю.Л. Модернізація юридичної освіти та науки в Україні - головний чинник підготовки висококваліфікованого правника // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 8-14. – ISBN 978-617-7363-09-4
764282
  Онищенко В. Модернізація як імператив розвитку України : наукові дискусії // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 4-14. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
764283
  Ігнатко В.С. Модернізація як основа трансформації життєвого простору людини в епоху глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 81-90. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)
764284
  Єдаменко А.І. Модернізація як чинник виникнення ісламського фундаменталізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 86-93. – ISBN 966-628-117-1
764285
  Погосян Вардгес Модернізація як чинник збереження соціального гомеостазу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.96-103. – ISSN 1563-3713
764286
  Глушкова В.В. Модернізація, нові технології і стандарти життя / В.В. Глушкова, С.А. Жабин // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 94-96. – ISBN 978-966-622-589-7
764287
  Будкін В.С. Модернізація: сутність, класифікація напрямів та форм // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 44-50


  Стаття розглядає сучасний стан економічної модернізації. Обгрунтовується необхідність визначення трьох рівнів такої модернізації. Ними є техніко-технологічна, економічна та суспільна модернізація. Автор підкреслює, що у сучасних умовах проблематично ...
764288
  Орлова Т. Модернізація? Модернізація! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 12


  З історії сучасного світу відомо, що є три типи модернізації: піонерська модернізація, органічна модернізація та модернізація навздогін.
764289
  Калакура Я.С. Модернізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 233-234
764290
  Погрібний А. Модернізм EX NIHILO ? : ( З книги "Літературні явища та з"яви") 2006рік // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 40-44


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
764291
  Фенно І.М. Модернізм в історії Римо-католицької церкви // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 53-55
764292
  Фенно І.М. Модернізм в католицизмі: витоки і сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 78-81. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються ідейні витоки католицького модернізму та погляди їх представників, що дозволяє узагальнити основні характерні риси руху модерністів. В статье анализируются идейные истоки католического модернизма и взгляды их представителей, что ...
764293
  Бабунич Ю. Модернізм і пошуки нових принципів формотворення в українському живописі кінця XIX - першої третини XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2015. – Вип. 26. – С. 128-141. – ISSN 0236-4832
764294
  Ткачук О. Модернізм і фокалізація: мала проза Ю. Яновського та М. Яцківа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 245-252
764295
  Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману : монографія / Ольга Бандровська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 442, [2] с. – Висновки укр. парал. англ. - Імен. покажч.: с. 435-442. – Бібліогр.: с. 386-429 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0175-6
764296
   Модернізм після постмодерну / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; за ред. Т.І. Гундорової. – Київ : Фоліант, 2008. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 315-318 та в підрядк. прим. – (Теоретичні REвізії ; зб. 2). – ISBN 978-966-8474-69-9
764297
  Ситенко Л.Т. Модернізм релігії, його особливості і суть / Л.Т. Ситенко. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1969. – 206 с.
764298
  Моклиця Марія Модернізм у творчості письменників XX століття : навч. посібник для студ. взо / Моклиця Марія. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-05-6
Ч. 2 : Зарубіжна література. – 1999. – 181 с. – Бібліогр.:с.174-180
764299
  Моклиця Марія Модернізм у творчості письменників ХХ століття : Навчальний посібник для студ. взо / Моклиця Марія. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-11-0
Ч. 1 : Українська література. – 1999. – 154 с.
764300
  Шимчишин М. Модернізм як діалект, versus діалект як модернізм (контекст Гарлемського ренесансу) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 39-51. – ISBN 978-966-359-360-9
764301
  Ваховський Л Модернізм як методологічний проект радянської педагогіки // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 61-65.
764302
  Яценко Т. Модернізм як мистецьке явище другої половини XIX - початку XX століття
764303
  Скуратовський Р.В. Модернізований алгоритм Поліга-Хелмана, Шенкса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-63. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Не викликає сумніву, те що більшість з методів криптоаналізу можуть бути перевтілені завдяки застосуванню параллельних алгоритмів та алгебраїчного апарата, зокрема теорії груп. Одним з таких методів є метод Шенкса розв"язання ПДЛ. Ціллю данної роботи є ...
764304
  Кремень В.Г. Модернізуємо систему освіти заради держави і кожнонго її громадянина : інтерв"ю / інтерв"ю вела В. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 1/2/3/4. – С. 4-5. – ISSN 0868-8117
764305
  Шкандрій М.Б. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років / Мирослав Шкандрій ; [авториз. пер. з англ. Т. Цимбала ; наук. ред. Я. Цимбал]. – 2-ге вид. – Харків : Ніка-Центр, 2015. – 382, [2] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Modernists, marxists and the nation: the ukrainian literary discussion of the 1920s / Myroslav Shkandrij. Edmonton,1992. – Бібліогр.: с. 359-367. – ISBN 978-966-521-669-8
764306
  Гонюк О.В. Модерністичні тенденції у збірці О. Маковея "Кроваве поле" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 24-30. – ISBN 978-966-551-315-5
764307
  Яковенко С. Модерністська переоцінка романтичного досвіду: Джозеф Конрад і Ярослав Івашкевич // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 159-368.
764308
  Стембковська Г. Модерністський контекст блюзових і джазових варіацій в поезії Ленгстона Г"юза // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 127-134. – ISBN 978-966-359-360-9
764309
  Щербина В.В. Модерністський раціоналізм як підгрунтя класичних ідеологічних концепцій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 89-93. – ISSN 2077-1800
764310
  Вітер Д.В. Модерністський ревізіонізм православ"я і філософія прозахідного лібералізму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-20
764311
  Мельник О.О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація / Оксана Мельник ; [наук. ред. Є.К. Нахлік] ; НАН України, Ін-т І. Франка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 292, [3] с. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – ISBN 978-966-00-1096-3
764312
  Мукан А. Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелах Ю. Косача "Ноктюрн b-moll" та І. Костецького "Тобі належить цілий світ" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 132-137. – ISSN 2307-2261
764313
  Ращенко А.С. Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелі "Ноктюрн b-moll" Юрія Косача // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 344-350. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття покликана дослідити використання модерністських засобів та прийомів психологізму в новелі Юрія Косача "Ноктюрн b-moll"
764314
  Ян І.М. Модерністські пошуки Українського музично-драматичного театру на початку ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 82-86. – ISSN 2226-0285
764315
  Комова М.В. Модерністські філософсько-естетичні теорії функціональної трансформації медіасередовища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 158-166


  Досліджуючи природу і сутнісні характеристики симуляції в мас-медіа, Ж. Бодрійяр встановлює взаємозалежність інформації і смислу, наголошуючи на домінуванні інформації над смислом. Вибірковість інформування суспільства вступає в суперечність з ...
764316
  Мороз Л. Модерність драматургії Котляревського: сприйняття та оновлення традицій
764317
  Скупейко Л. Модерність і паралітература: із досвіду І. Франка - дослідника новітньої літератури


  У статті піддано сумніву тезу про нібито упереджене ставлення Франка до модернізму. Явища модерної літератури Франко розглядав під кутом зору художньої довершеності, не сприймаючи водночас виявів суб"єктивізму й епатажності в літературі
764318
  Бабков І. Модерність на Схід від Центру // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 9-12. – ISSN 1563-6461


  "1994 року у видавництві Стенфордського університету вийшла книжка американського історика ідей Ларі Вулфа "Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва". Дослідження було присвячено одному з найцікавіших моментів ...
764319
  Сорока М.І. Модерність, еміграція and all that jazz // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 37-39
764320
  Кость Л. Модернова галичанка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 жовтня (№ 192)


  Минуло 135 років від дня народження відомої української художниці Олени Кульчицької.
764321
  Мікулак Н.М. Модернова жіноча ментальність: аксіологічний вимір у сучасних освітніх та соціальних реаліях // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 52-56. – ISSN 2077-1800
764322
  Черняк Ю.А. Модерные грани комического : опыт определения // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 91-96. – ISBN 966-7943-03-8
764323
  Омельчук О.В. Модерування ранкового прайму ведучим // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 83-85. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
764324
  Ольдерогге Г.Б. Модест Иванов / Г.Б. Ольдерогге. – М., 1969. – 112с.
764325
  Морозов М. Модест Иванович Писарев / М. Морозов. – М.-Л., 1949. – 48с.
764326
  Чикаленко Є. Модест Левицький // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Серпень (число 8). – С. 2


  Модест Пилипович Левицький - український письменник, культурний діяч, педагог, лікар і дипломат.
764327
  Гаврилюк Ю. Модест Менцинський - "український Карузо" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 5 серпня (№ 31). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  "Коли приходить пора «Лемківської ватри», рушаймо якомога швидше до Ждині. Гірське повітря дуже корисне для здоров’я, а оздоровчий ефект гір напевно підсилить лемківська музика. Найкращий цього доказ – довговічність композиторів Станіслава Людкевича ...
764328
   Модест Менцинський : спогади, матеріали, листування. – Київ : Рада, 1995. – 461, [3] с. : фот., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці кн. – ISBN 5-7707-7332-4


  У пр. № 1702092 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Сергійчукові, щоб вітер надії ніколи не вщухав у вітрилах Ваших творчих буднів і свят ! Підпис. 4 вересня 2004 р.
764329
  Деркач І.С. Модест Менцинський. Героїч. тенор. / І.С. Деркач. – Львів, 1969. – 83 с.
764330
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский / Э.Л. Фрид. – Л., 1939. – 40с.
764331
  Чудновский М.А. Модест Петрович Мусоргский / М.А. Чудновский. – Москва : Знание, 1957. – 40 с.
764332
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский (1839-1881) / Э.Л. Фрид. – 4-е изд. – Л., 1987. – 107с.
764333
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – 2-е изд. – Л., 1968. – 123с.
764334
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – 3-е изд. – Л., 1979. – 125с.
764335
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский. 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – Л., 1963. – 132с.
764336
  Витензон Р.А. Модест Писарев / Р.А. Витензон. – Ленинград, 1977. – 205с.
764337
  Андриенко Т.Л. Модестовна. Рассказ об Учителе / Т.Л. Андриенко ; [под ред. В.В. Протопоповой]. – Киев : Альтерпрес, 2013. – 72 с. : портр., фот. – ISBN 978-966-542-539-7
764338
  Лаура М.П. Модефикация лучевого повреждения и эффекта хранения у семян сосны Penus silvestris L : Автореф... канд. биол.наук: / Лаура М. П.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1966. – 20л.
764339
  Тимченко О.И. Модефицирующее действие тороксина на реализацию потенциальных поврежедений хромосом, вызванных рентгеновским облучение : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.01 / Тимченко О. И.; Центр. науч. исслед. рентгенорадиол. ин-т. – Ленинград, 1981. – 23л.
764340
  Ценарева Н.Н. Модеь организации образовательной деятельности учителя в системе повышения квалификации // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 5 (74). – С. 9-14. – ISSN 1998-1740
764341
  Королев М.Г. Модеь формирования в вузе ценностного отношения к родительству // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 100-101. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена проблеме формирования ценностного отношения к родительству в условиях педагогического процесса в вузе. Автор обосновывает значимость ее решения и предлагает методологические основания для построения модели формирования ответственного ...
764342
  Шалашов Г.М. Моджуляционные методы измерения нелинейных упругих параметров твердых тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.06 / Шалашов Г.М.; МГУ. – М, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
764343
  Якименко М.С. Моди Крі-Лемба для скінченного пружного циліндра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 111-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В задачі про усталені коливання пружного кругового циліндра методом суперпозиції отримано моди Крі-Лемба як частинний розв"язок рівнянь. Досліджено швидкість прямування змінних нескінченної алгебраїчної системи до асимптотичних значень. Наведено ...
764344
  Бондаренко А. Моди Ламе для пружного прямокутника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-45. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто межову задачу про пленарні коливання ізотропного пружного прямокутника. Наявність точного розв"язку в модах Ламе використано для аналізу ефективності загального розв"язку задачі, отриманого за допомогою методу суперпозиції. Досліджено ...
764345
  Ястржембский Сергей Модильяни из племени сурма. Долина реки Омо. Єфиопия : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 37 : Фото
764346
  Голубєва К.М. Модифiкований текстурний метод сегментацiї зображень на основi матрицi спiвпадiнь / К.М. Голубєва, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – С. 15-23. – ISSN 0868-6912
764347
  Решетняк Владимир Николаевич Модификации ветвящихся процессов и аддитивные функционалы от их траекторий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Решетняк Владимир Николаевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 10л.
764348
  Бойцун С.А. Модификации двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Бойцун С. А.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
764349
  Бойцун С.А. Модификации двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Бойцун С. А.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
764350
  Гайдук Валерий Федорович Модификации метода стрельбы для нелинейных двухточечных краевых задач : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гайдук Валерий Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 144л.
764351
  Гайдук Валерий Федорович Модификации метода стрельбы для нелинейных двухточечных краевых задач : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Гайдук Валерий Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
764352
   Модификации проводимости средней атмосферы во время внезапных ионосферных возмущений и изменения пиковых частот шумановского резонанса / И.Г. Кудинцева, Ю.П. Галюк, А.П. Николаенко, М. Хайакава // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 19-33. – ISSN 1028-821Х


  "Исследования влияния космической погоды на различные области земной атмосферы было и остается актуальной задачей дистанционного зондирования окружающей среды. В работе изложена методика обнаружения модификации пиковых частот шумановского резонанса при ...
764353
  Здоровова Б.Б. Модификации просодической системы под влиянием измерений темпа речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Здоровова Б.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1982. – 22 с.
764354
  Таныш С. Модификации семантики турецких заимствований в процессе их освоения в русском языке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 369-374
764355
  Потапов В.В. Модификации теории "полезности" / В.В. Потапов. – М., 1984. – 134с.
764356
  Гогохия Вахтанг Шотаевич Модификации теории возмущений в моделях с неренормируемым взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гогохия Вахтанг Шотаевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-7765. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
764357
   Модификации художесвтенных систем в историко-литературном процессе.. – Свердловск, 1990. – 139с.
764358
   Модификации художественных форм в историко-литератуном процессе.. – Свердловск, 1988. – 140с.
764359
  Китороагэ Д.И. Модификационный метод фазовых функций в сингулярных задачах квантовой физики на связанные состояния частиц / Д.И. Китороагэ. – Москва, 1987. – 61 с.
764360
  Бурбан А.Ф. Модификацирование поверхности дисперсных углеродных веществ полимерами: : Автореф... канд. хим.наук: 02.0.11 / Бурбан А. Ф.; АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К., 1987. – 19л.
764361
  Потопальский А.И. Модификация алкалоида берберина. / А.И. Потопальский. – К., 1982. – 111с.
764362
  Житная И.П. и др. Модификация внешнеэкономических связей Украины в условиях глобализации мировой экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.80-87
764363
  Лысенко Э.И. Модификация гласных современного немецкого литературного языка (задний ряд гласных) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10663 / Лысенко Э.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 25 с.
764364
  Бойцун С.А. Модификация двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Бойцун С.А.; Львовский полит. инст. – Львов, 1986. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
764365
  Сарасеко Мария Николаевна Модификация диэлектриков и электродов керамических конденсаторов на основе титанатов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.07 / Сарасеко М.Н.; БГУ. – Минск, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв
764366
  Королькова П.В. Модификация жанра авторской волшебной сказки в современной чешской литературе // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 71-78. – Библиогр.: Лит.: с. 78; 6 п. – ISSN 0132-1366
764367
  Хоменко Людмила Мечиславовна Модификация звонких и глухих слогов двусложных слов (по данным кинорентгенографирования русской речи) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Хоменко Людмила Мечиславовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
764368
  Хачатуров-Тавризян Модификация и разработка новых люминесцентно-цитохимических методов исследования нуклеиновых кислот. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Хачатуров-Тавризян Е.Н.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по биол.наукам. – Новосибирск, 1968. – 28л.
764369
  Анищик В.М. Модификация инструментальных материалов ионными и плазменными пучками / В.М. Анищик, В.В. Углов. – Минск : БГУ, 2003. – 191с. – ISBN 985-445-906-3
764370
  Ковыльникова В.Н. Модификация интонационной структуры побудительного предложения под влиянием эмоциональной окраски в немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Ковыльникова В.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1972. – 26л.
764371
  Мирианашвили Мери Георгиевна Модификация интонационной структуры предложения под влиянием коммуникативного задания. (На материале сложноподчин. предложения с определит. придаточным в соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Мирианашвили Мери Георгиевна ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 28 с.
764372
   Модификация ионосферы мощным радиоизлучением. – М, 1986. – 210с.
764373
  Осипчук Ю.В. Модификация кинетики потенциалозависимых натриевых каналов мембраны сенсорных млекопитающих с помощью токсина из актинии и трансмембранной разности осмотических давлений. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Осипчук Ю.В.; Ин-т физиол.АН УССР. – К, 1983. – 23л.
764374
  Щербакова Т.А. Модификация конкурентной политики при условии трансформации экономических отношений // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2016. – № 4 (645). – С. 45-56. – ISSN 0131-7741
764375
  Коган И.Г. Модификация летательного и мутагенного действия ионизирующих излучений на разных стадиях клеточного цикла хлореллы : Автореф... канд.биол.наук: 103 / Коган И.Г.; АН СССР. – М, 1970. – 26л.
764376
  Николаева Л.В. Модификация методов регулирования мировой финансовой системы под влиянием глобального кризиса // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 2 (53). – С. 66-73. – ISSN 1728-8878
764377
  Калениченко О.Н. Модификация мифологемы героя в романе М. и С. Дяченко "Мигрант, или Brevi finietur" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 209-211. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
764378
  Попович А. Модификация мифологемы золотого века в русской поэзии второй половині 18 - начала 20 века // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 117-122
764379
  Айрапетян Роза Бабкеновна Модификация мутагенного действия рентгеновских лучей и этиленимина температурными воздействиями : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Айрапетян Роза Бабкеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
764380
  Баранаускайте А.П. Модификация мутагенного действия этиленимина дезохлоратом натрия и ЭДТА : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Баранаускайте А.П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 23л.
764381
  Жаринова Т.А. Модификация наполнителями структуры и свойств некоторых кристаллизующих полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Жаринова Т.А.; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1968. – 23л.
764382
  Будовский Э.И. Модификация нуклеиновых кислот гидроксиоламином и его производными : Автореф... докт. хим.наук: / Будовский Э. И.; АН СССР, Ин-т химии природных соединен. – М., 1968. – 34л.
764383
  Лукин Н.Ю. Модификация поверхности полиэтилена гидрогелями, содержащими -метакрилоильными производные аминокислот, глюкозамина и альбумина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Лукин Н.Ю.; МГУ. – М., 1981. – 23л.
764384
  Гайдай Татьяна Викторовна Модификация подчинения труда капиталу в условиях современного ГМК (на примере США) : Автореф... канд. экон.наук: / Гайдай Татьяна Викторовна; Киев. ин-т народ. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1982. – 23л.
764385
  Мусаханова С.М. Модификация поливинилхлорида прививкой винилфторида и винилиденфторида. : Автореф... канд.хим.наук: 02.09.06 / Мусаханова С.М.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 23л.
764386
   Модификация полимерных материалов. – Рига, 1988. – 142с.
764387
   Модификация полимерных материалов.. – Рига, 1989. – 121с.
764388
   Модификация полимерных материалов.. – Рига, 1991. – 138с.
764389
  Молотковский Г.Х. Модификация порометра Найта / Г.Х. Молотковский, 1935. – 670-673 с.
764390
  Коростелев В.А. Модификация послевоенного промышленного цикла : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коростелев В. А.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1975. – 27л.
764391
  Мартыновский С.В. Модификация промышленного цикла в эпоху империализма. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Мартыновский С.В.; МИМО МИД СССР. – М., 1979. – 54л.
764392
  Залинян Гаяне Георгиевна Модификация протекторами цитогенетического действия дипина и фотрина в клетках человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Залинян Гаяне Георгиевна; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 22л.
764393
  Нелипович П.А. Модификация радиационных нарушений в дифференцирующихся клетках зародышей семян с помощью препаратов дезоксирибонуклеиновых кислот : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Нелипович П.А.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
764394
   Модификация радиочувствительности: теоретические аспекты и экспериментальные данные. – М, 1991. – 141с.
764395
   Модификация свойств алкалоидов препарата Conium фуллеренами С60 / М.А. Заболотный, А.И. Момот, Г.И. Довбеш, Е.П. Гнатюк, Г.И. Соляник, Л.Н. Киркилевская, П О. Дмитренко, Н.П. Кулиш, Е.В. Фузик, М.О. Кузьменко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2012. – Т. 10, вип. 3. – С. 553-568. – ISSN 1816-5230


  Досліджуються електронно-оптичні властивості алкалоїдів Коніуму і його модифікацій з фуллереном (С60). Встановлено енергетичні конфіґурації y-коніцеїну та N-метилконіїну за допомогою числового моделювання. Доведено можливість комплексоутворення ...
764396
  Курбанов Ш. Модификация свойств полиэтилена и полипропилена радиационной прививкой хлористого винила из газовой фазы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Курбанов Ш.; Ташк. гос . ун-т им. В. И. Ленина. – Ташкент, 1968. – 16л.
764397
  Ленков С.В. Модификация свойств полупроводникового соединения CdS при облучении ионами неона / С.В. Ленков, В.А. Мокрицкий, А.С. Гаркавенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті описані результати роботи автора по використанню іонів неону з метою здобуття оптично однорідних кристалів сульфіду кадмію, що використовуються для створення високоефективних (з малими втратами випромінювання) і швидкодіючих модуляторів ...
764398
  Воробец Г.И. Модификация свойств слоев и характеристик структур AL-Si, PtxSiy-Si импульсным лазерным излучением : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Воробец Г.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 199 с. – Библиогр.: л. 185-199
764399
  Воробец Г.И. Модификация свойств слоев и характеристик структур AL-Si, PtxSiy-Si импульсным лазерным излучением : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат наук : 01.04.10 / Воробец Г.И. ; КГУ им. Т.Ш. Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с. – Библиогр.: 6 назв.
764400
  Петров А.И. Модификация свойств триацетилцеллюлозы путем структурирования и синтеза привитых сополимеров : Автореф... канд. химич.наук: 073 / Петров А.И.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 20л.
764401
  Набиев А. Модификация свойств целлюлозы метилольными производными тиомочевины. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Набиев А.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1968. – 20л.
764402
  Маркялис А.В. Модификация свойств цилиндрических магнитных доменов методом ионного внедрения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Маркялис Альфредас Вильгельмович ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 18 с. – Библиогр.: 13 назв.
764403
  Ахунджанов А.И. Модификация скелетного никелевого катализатора и испытание в реакциях гидрирования комсохимического пиридина и его гомологов : Автореф... канд. техн.наук: / Ахунджанов А.И.; АН УзССР. Объедин. ученый совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1971. – 24л.
764404
  Рагозин В.В. Модификация стоимости , цена и расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве / В.В. Рагозин. – Л, 1974. – 118с.
764405
  Соломко В.П. Модификация структуры и свойств полимеров наполнителями и модельные представления о наполненных полимерах : Автореф. дис. ... доктор хим. наук : 075 / Соломко В.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1971. – 55 с.
764406
  Сирота А.Г. Модификация структуры и свойств полиолефинов / Сирота А.Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1974. – 174 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
764407
  Сирота А.Г. Модификация структуры и свойств полиолефинов / Сирота А.Г. – 3-е изд., перераб. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1984. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 146-150
764408
  Шаповал О.В. Модификация структуры и свойств полиэтиленовых пленок при ионизационном облучении. : Автореф... Канд.хим.наук: 01.04.19 / Шаповал О.В.; Ин-т химии высокомолекул.соедин. – К, 1988. – 17л.
764409
   Модификация структуры и свойств толстых плёнок на основе Ni3B воздействием лазерного излучения / В.Е. Шелудько, А.В. Паустовский, Б.М. Рудь, Е.Я. Тельников, П.С. Смертенко, В.В. Кременицкий, И.В. Захарченко // Электронная обработка материалов : научный журнал / Акад. наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 2014. – Т. 50, № 5. – С. 50-57. – ISSN 0013-5739


  Приведены результаты исследования влияния импульсного лазерного излучения на морфологию поверхности и некоторые электрофизические свойства толстых плёнок на основе Ni3B, полученных методом трафаретной печати композиционных паст на диэлектрическую ...
764410
  Куликов Андрей Владимирович Модификация теории возмущений в неренормируемых теориях и проблема связанных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Куликов Андрей Владимирович; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1986. – 6л.
764411
  Дусмухамедов Х. Модификация хлопковой целлюлозы акролеоном и его производными. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Дусмухамедов Х.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1967. – 18л.
764412
  Тиллаходжаев Д. Модификация целлюлозы и ацетилцеллюллозы некоторыми серусодержащими и поифенольными соединениями : Автореф... канд. техн.наук: 05.21.03 / Тиллаходжаев Д.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим. технол. – Ташкент, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
764413
  Григорян Г.Л. Модификация целлюлозы некоторыми производными 2-меркаптобензотиазола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Григорян Г.Л.; АН Кирг.ССР. – Фрунзе, 1973. – 27л.
764414
  Кашиков Шагатай Кашикович Модификация чистого продукта в стимулирующие распределительные формы национального дохода : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кашиков Шагатай Кашикович; Ин-т экономики АН Казахск.ССР. – Алма-Ата, 1979. – 48л.
764415
  Шевчук В.Ф. Модификация экономических законов и противоречия воспроизводственных процессов в условиях зависимого капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевчук В. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1979. – 24л.
764416
  Мартыновский С.В. Модификация экономического цикла в процессе исторического развития капитализма. / С.В. Мартыновский. – Киев; Одесса, 1977. – 175с.
764417
  Соколова Г.А. Модификация эластомеров гидроксилсодержащими соединениями и синергическими системами на их основе / Соколова Г.А. – Днепропетровск, 1983. – 16 л.
764418
  Прокопенко В.А. Модификация эпоксидными соединениями пленкообразующих полиуретанов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Прокопенко В.А.;. – Киев, 1987. – 18 с.
764419
  Мурафа А.В. Модификация эпоксидных связующих с целью создания антикоррозионных покрытий : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Мурафа Ася Владимировна ; М-во высш. и средн. спец. образования Латв. ССР, Рижский политехн. ин-т. – Рига, 1979. – 231, [2]. – Библиогр.: 18 назв.
764420
  Бондарев Б.И. Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов / Б.И. Бондарев. – М, 1979. – 223с.
764421
  Гавар Я.А. Модифицирование ванадиймолибденовых катализаторов окисления фурана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гавар Я.А.; АН Лат.ССР. Отд-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1974. – 28л.
764422
  Черновская Р.П. Модифицирование катализаторов стереоспецифическй полимеризации олефинов. : Автореф... канд. хим.наук: / Черновская Р.П.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 17л.
764423
  Бейхольд Галина Альбертовна Модифицирование комплексных катализаторов при полимеризации этилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бейхольд Галина Альбертовна; АН СССР. Отд-ние ин-та химич. физики. – Черноголовка, 1973. – 18л.
764424
  Волощук Л.Л. Модифицирование компонентов смазочных материалов : Автореф... канд. техн.наук: 082 / Волощук Л.Л.; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Ленинград, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
764425
  Сахарова М.Г. Модифицирование поверхности пигментной двуокиси титана и окиси цинка олатом натрия : Автореф... канд. хим.наук: / Сахарова М. Г.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1965. – 12л.
764426
  Белоус В.А. Модифицирование поверхности реакторных материалов ионно-плазменным облучением : обзор по источникам зарубеж. и отечеств. печати / В.А. Белоус, Г.И. Носов ; [ред. А.И. Нагорна] ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 49, [1] с. : ил., табл. – Аннот. рус., укр. – Библиогр.: с. 44-49
764427
   Модифицирование силуминов стронцием.. – Минск, 1985. – 143с.
764428
   Модифицирование углеродного волокна Cl-, Br- и S-содержащими функциональными группами / Л. Грищенко, А. Вакалюк, А. Беда, В. Диюк, А. Мисчанчук, В. Радкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-56. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Проведено хлорирование углеродного волокна и получены активные хлорсодержащие прекурсоры, в которых хлор способен замещаться на серосодержащие группы. Показано, что хлорирование позволяет получить образцы с большей концентрацией сульфогрупп в ...
764429
   Модифицирование углеродного волокна серосодержащими функциональными группами / Л. Грищенко, Т. Безуглая, А. Вакалюк, А. Беда, В. Радкевич, О. Мисчанчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-54. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Проведено модифицирование углеродного волокна Бусофит парами серы в температурном интервале 400-800°С с последующим окислением полученных материалов пероксидом водорода, в результате чего получены образцы углеродного волокна, содержащие на поверхности ...
764430
  Козюхин Сергей Александрович Модифицирование халькогенидных стеклообразных полупроводников : Автореф. дисс. ... д-ра химических наук; 02. 00. 04 / Козюхин С. А.; Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова; РАН. – Москва, 2007. – 48с. – Бібл.: 9 назв
764431
   Модифицирование чугуна.. – М-Л, 1942. – 156с.
764432
   Модифицирование чугунов редкоземельным сплавом.. – М, 1960. – 12с.
764433
  Малыш И.Р. Модифицированная волемическая терапия и адреномиметическая коррекция и показатели функционального состояния кишечника при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой / И.Р. Малыш, Л.В. Згржебловская // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 112-118. – ISSN 2224-0586
764434
  Терешин Ю.В. Модифицированная коллективная модель ядра в опространстве неприводимых тензерных операторов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терешин Ю. В.; МВССО РСФСР, Сатар.ГУ. – Саратов, 1975. – 15л.
764435
  Матвейчук Сергей Анатольевич Модифицированная мультиномиальная схема испытаний и ее применение при построении критериев идентификации, используемых в медицинской диагностике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.16 / Матвейчук Сергей Анатольевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
764436
  Матвейчук Сергей Анатольевич Модифицированная мультиноминаьная схема испытаний и ее применение при построении критериев идентификаций используемых в медицинской диагностике : Дис... канд.физ.-мат.наук: 05.13.16 / Матвейчук Сергей Анатольевич; КГУ. – К., 1991. – 148л. – Бібліогр.:л.142-148
764437
  Родионова В.А. Модифицированная теория анизотропных пластин переменной толщины : Учебное пособие / В.А. Родионова; МВиССО РСФСР, Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1989. – 93с.
764438
  Паршина Алевтина Модифицированная трапеза : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 212-220 : Іл.
764439
  Кацалова Л.Н. Модифицированное аддитивно-усредненное расщепление для решения трехмерных уравнений гидродинамики // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 138-145 : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-145. – ISSN 0203-3100
764440
  Смирнов Евгений Павлович Модифицированное адиабатическое приближение в теории атомов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Смирнов Евгений Павлович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
764441
  Уткина Елена Александровна Модифицированные 5"-дезоксинуклеозиды, содержащие остаток индола или 6-метилмеркаптопурина ("двуголовые" нуклеозиды) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Уткина Елена Александровна; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
764442
   Модифицированные аминокислоты и пептиды на их основе.. – Рига, 1987. – 278с.
764443
  Братчун Валерий Иванович Модифицированные дегти и дегтебетоны повышенной долговечности : Автореф... док. технич.наук: 05.23.05 / Братчун Валерий Иванович; Харьковск. инженерно-строит. ин-т. – Харьков, 1993. – 36л.
764444
  Холмогоров А.Г. и др. Модифицированные иониты в технологии молибдена и вольфрама / А.Г. и др. Холмогоров. – Новосибирск, 1985. – 177с.
764445
   Модифицированные кремнеземы-высокоэффективные сорбенты для создания экологически чистых продуктов. Т.1 / В.В. Скопенко, В.А. Калибабчук, Л.В. Глущенко, КузьминскийЕ.В, О.А. Машкин // 14 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Реф. Докл. и ссообщ.
764446
   Модифицированные кремнеземы в сорбции.. – М, 1986. – 248с.
764447
  Седельникова Э.А. Модифицированные субстраты в ферментативном синтезе динуклеозидмонофосфатов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.10 / Седельникова Э.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 18л.
764448
  Хиля Владимир Петрович Модифицированные флавоноиды, изофлавоноиды и азотосодержащие гетероциклические системы на их основе : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.03 / Хиля Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 48л.
764449
  Хиля В.П. Модифицированные флавоноиды, изофлавоноиды и азотсодержащие гетероциклические системы на их основе : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Хиля В.П. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 758 л. + Приложение: л. 446-758. – Библиогр.: л. 404-445
764450
  Голиков А.И. Модифицированные функции Лагранжа в нелинейном программировании / А.И. Голиков. – М., 1988. – 55с.
764451
  Гольштейн Е.Г. Модифицированные функции Лагранжа. Теория и методы оптимизации / Е.Г. Гольштейн, Н.В. Третьяков. – Москва : Наука, 1989. – 400с. – ISBN 5-02-013965-3
764452
  Буланов Н.С. Модифицированный метод возмущений в теории пластин и оболочек : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Буланов Н. С.; Днепропетр. инж-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1987. – 17л.
764453
  Денисов С.В. Модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств / С.В. Денисов, В.В. Семенов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 54-58. – (Фізико-математичні науки ; вип. 15). – ISSN 2308-5878
764454
  Семенов В.В. Модифицированный экстраградиентный метод с расхождением Брэгмана для вариационных неравенств // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 4, июль - август. – С. 43-53. – ISSN 0572-2691
764455
  Кузнецов В.И. Модифицирующая роль цинка в соноптической передаче. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Кузнецов В.И.; АН СССР. – Пущино, 1975. – 25л.
764456
  Егиазарян С.В. Модифицирующее действие тиоловых, индолилалкиламиновых и инденовых соединений в культуре лимфоцитов человека при химическом мутагенезе. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Егиазарян С.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
764457
  Козіна Н. Модифікації "Каравели" Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 239-243. – ISSN 0130-528Х
764458
  Сидоренко Н.І. Модифікації "Шкільної" повісті у творчості Ніни Бічуї // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 55-61. – ISSN 2077-804X


  Досліджено жанрову специфіку та поетику творів "Шпага Славка Беркути", "Звичайний шкільний тиждень" Ніни Бічуї; доведено, що вони є модифікаціями "шкільної" повісті, протиставленими соцреалістичним канонам.
764459
  Шокол Т. Модифікації 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону / Т. Шокол, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 68-70. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Проведено модифікацію 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону карбоксильною функцією шляхом алкілування естерами галогеноцтових кислот та наступного гідролізу і досліджено трансформацію одержаної кислоти під дією гідроксиламіну у ...
764460
  Гнатюк М. Модифікації жіночої персоносфери у малій прозі Людмили Тарнашинської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 244-253. – ISSN 1728-9572
764461
  Сембе К.А. Модифікації ініціаційного міфу в романах Маріо Варгаса Льйоси // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджені особливості актуалізації ініціаційного міфу у сучасному світі. На матеріалі романів перуанського письменника Маріо Варгаса Льйоси "Місто і пси" і "Тітонька Хулія і писака" розглянутий процес ствердження неофіта у ...
764462
  Волощук Ю. Модифікації історичного жанру в романній прозі Володимира Гжицького // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 99-105. – ISSN 2307-2261
764463
  Федущак-Паславська Модифікації конструкцій римського права у різних сферах правового регулювання в країнах Європи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 92-94
764464
  Кавун О.В. Модифікації критичної статті на сторінках альманаху "Дукля". // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 62-68.
764465
  Жиртуєва Н.С. Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу : монографія / Н.С. Жиртуєва ; Херсонський держ. морський інститут. – Херсон : ХДМІ, 2009. – 327 с. – ISBN 978-966-2245-01-1
764466
  Кузьменко М.О. Модифікації оксирезвера тролу у водному розчині з фулереном С 60 / М.О. Кузьменко, М.А. Заболотний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 43
764467
  Ставнича О. Модифікації персонажа у прозовому творі з елементами міфізації/міфологізації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 282-289. – ISSN 2307-2261
764468
  Белькова С.В. Модифікації подорожнього нарису в українських газетних ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 147-150


  У статті розглянуто модифікації подорожнього нарису в сучасних українських газетних ЗМІ, виявлено причини їх появи та окреслено перспективи їх використання в майбутньому. In the article the modifications of travel stories in modern Ukrainian newspaper ...
764469
  Антонова О. Модифікації промови в письменницькій публіцистиці // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 361-368. – ISBN 966-7773-70-1


  Стаття присвячена окресленню жанрових модифікацій публіцистичних виступів М. Жулинського.
764470
  Компанієць Л.В. Модифікації релігійних ідей: античність // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
764471
  Пашинська Л.М. Модифікації стійких сполучень слів у заголовках мас-медійних текстів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 425-430


  Стаття присвячена механізмам трансформації і функціонуванню стійких сполучень слів, які активно виявляються у дискурсі ЗМІ – тій сфері мови, яка найоперативніше реагує на нові явища й тенденції творчого використання мовних одиниць.
764472
  Філіпчук У. Модифікації структурного і семантичного складу фразеологізмів із колоронімами у творах П. Зюскінда // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 181-186
764473
  Ушневич С. Модифікації та новаторство у художньому мисленні Григора Тютюнника (на матеріалі повісті "День мій суботній") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – Т. 153-157. – ISSN 2307-2261
764474
  Газнюк Лідія Михайлівна Модифікації тілесності в соціокультурній реальності : Автореф... канд. філософнаук: 09.00.11 / Газнюк Лідія Михайлівна; Харків. держ. пед. ін-т. – Х., 1993. – 17л.
764475
  Саєнко В.П. Модифікації травелогу в сучасній українській і німецькій літературах / В.П. Саєнко, П.С. Гуща // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 133-147. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  Стаття присвячена історико-літературним і теоретичним граням жанрової моделі травелогу в сучасній українській та німецькій літературах. Об"єктом дослідження є такі твори, як "Лексикон інтимних міст", "Дезорієнтація на місцевості" Ю. Андруховича та ...
764476
  Петрушенко О. Модифікації утопії та різновиди утопічної свідомості у сучасному світі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 80-84. – ISSN 0321-0499
764477
  Прилипко Ю.І. Модифікації фінансового методу оцінки тіньової економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
764478
  Єременко О.Р. Модифікації фольклорно-міфологічного образу русалки в українських баладах ХІХ століття // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 41-45. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
764479
  Чумак П. Модифікаційна мінливість Heliothrips haemorrhoidalis Bouche (Thysanoptera: Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо мінливості ознак Heliothrips haemorrhoidalis Bouche та особливості популяційної структури цієї комахи-фітофага в умовах захищеного ґрунту. Приведены данные вариабельности признаков Heliothrips haemorrhoidalis Bouche и особенности ...
764480
  Чумак П. Модифікаційна мінливість трипсів (Thysanoptera: Thripidae) з статевим та нестатевим способами розмноження - як один із можливих факторів стратегії їх еволюції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 64-66. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного аналізу мінливості ознак трипсів зі статевим та нестатевим способом розмноження. Стратегія виживання комах після дії елімінуючого фактору з різними способами розмноження направлена на виживання особин з кращими ...
764481
  Шилін С.В. Модифікація N-амінокислотними фрагментами через 2-оксикислотний лінкер положення 7 6-етил-3-(4-метилтіазол-2-ІЛ)-4H-хромен-4-ону / С.В. Шилін, О.В. Шабликіна, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 61-67. – ISSN 0041-6045
764482
   Модифікація vaccinium myrtillus ефектів впливу низькоінтенсивного іонізуючого опромінювання на вищу нервову діяльність щурів / Е.В. Тукаленко, О.Г. Ракочі, В.В. Варецький, М.Ю. Макарчук, І.Р. Дмитрієва // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 41-52. – ISSN 1023-2427
764483
  Веселовска М. Модифікація амінокислотних похідних кумаринів 10-гідроксидекагідроізохіноліном / М. Веселовска, С. Шилін, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-64. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  На основі синтезованих раніше кумариніламінокислот за допомогою методу активованих естерів отримано низку нових, не описаних в літературі похідних, модифікованих конформаційно ускладненим 10-гідроксидекагідроізохіноліном. На основе синтезированных ...
764484
  Дуброва О. Модифікація архетипових першостихій у творчості Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 145-153. – Бібліогр.: 21 назв. – ISBN 966-7773-70-1
764485
  Василенко Г.К. Модифікація вартості - основа планових цін при соціалізмі / Г.К. Василенко. – Київ, 1970. – 48с.
764486
   Модифікація властивостей препарату Коніум за допомогою фулерену С60 / Н.А. Полуян, М.А. Заболотний, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 18-19
764487
  Дикун Н.І. Модифікація властивостей телуриду свинцю та твердих розчинів на його основі для термоелектричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дикун Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 35 назв.
764488
  Круковський Р.С. Модифікація гальваномагнітних властивостей багатошарових структур на основі GaAs, InP, InAs для елементів пристроїв електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Круковський Ростислав Семенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
764489
  Лазурчак І.І. Модифікація двостороннього методу розв"язування крайової задачі для сингулярних ЗДР // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається модифікація двостороннього функціонально-дискретного методу розв"язування задачі Діріхле для сингулярних ЗДР другого порядку. Встановлені достатні умови збіжності методу зі швидкістю геометричної прогресії, а також отримані оцінки ширини ...
764490
  Лиско Н. Модифікація декларації з податку на прибуток: у проекті Мінфіну // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 26-27
764491
  Карп"юк О. Модифікація державного регулювання інноваційного розвитку в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 26-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
764492
  Зарапіна Ю. Модифікація економічної складової соціальних політик деяких країн в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 67-76. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
764493
  Молчанова Е.Ю. Модифікація експортної спеціалізації України під впливом торговельних правил СОТ // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 28-33
764494
  Науменко Н. Модифікація елегійної жанрової матриці у творі "В лавровім вінку" Сильвестра Яричевського // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 76-83
764495
  Турган О. Модифікація жанру античної трагедії в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 112-117.
764496
  Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200л. – Бібліогр. : л.175-200
764497
  Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
764498
  Погорєлова О. Модифікація жанру страшилки у творі О. Ірванця "Наш вожатий Фреді Крюгер" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 79-85. – ISSN 1728-9572
764499
  Іщенко Є.С. Модифікація і зміцнення поверхні імпульсними потоками плазми. : Автореф... канд. техніч.наук: 05.02.01 / Іщенко Є.С.; АН Укр. Ін-тут надтвердих матеріалів. – К., 1993. – 16л.
764500
   Модифікація імунної відповіді на ксеногенні ембріональні протеїни ад"ювантами мікробного походження / Г.В. Діденко, Г.С. Лісовенко, В.М. Базась, Н.Л. Черемшенко, І.М. Воєйкова, О.О. Круць, Г.П. Потебня // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 3 (64). – C. 16-22. – ISSN 2410-681Х
764501
  Александрова М.М. Модифікація інструментів фіскальної політики в умовах кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 35-40


  Проаналізовано результативність використання системи фіскальних інструментів (прогресивне оподаткування, виплати безробітним, інші соціальні трансферти) в умовах подолання кризи.
764502
  Макаренко М. Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації / М. Макаренко, В. Осецький // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-45. – ISSN 1605-2005
764503
  Каулін В.Ю. Модифікація кам"яновугільного пеку активними добавками з метою отримання пекокомпозиту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Каулін В"ячеслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
764504
  Чістякова Г.Д. Модифікація кінетики електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах за допомогою опромінення і фулеренів / Г.Д. Чістякова, М.А. Заболотний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 25-26
764505
  Радіонова І.Ф. Модифікація класичних висновків про макроекономічне регулювання для перехідних економік // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 69-79. – ISSN 1811-3141
764506
  Заярна Н.М. Модифікація конкурентних відносин в Україні внаслідок розвитку економічної кризи / Н.М. Заярна, М.В. Тимура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 307-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
764507
  Щербакова Т.А. Модифікація конкурентної політики за умови трансформації економічних відносин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 45-56. – ISSN 0131-775Х
764508
  Дідківська Л. Модифікація конкуренції на внутрішньому ринку під впливом глобалізації: методологічні та практичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-34. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз суперечливого впливу економічної глобалізації на становлення внутрішнього конкурентного середовища. Показано зміни у розвитку національних конкурентних відносин під дією міжнародної конкуренції. Висвітлено основні проблеми формування ...
764509
  Александренко В. Модифікація малих прозових жанрів у творчості Д. Марковича та В. Винниченка (на прикладі творів "Final", "Мій сон" Д. Марковича й "Контрасти", "Сонячний промінь" В. Винниченка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 56-59. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
764510
  Максименко С.Д. Модифікація методики дослідження агресивності людини "тест руки" (hand test) / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 16-22
764511
  Бичков А.С. Модифікація методу Зубова функціонального перетворення матриць / А.С. Бичков, В.Ф. Давидов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 77-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Запропонована модифікація методу Зубова дозволяє оптимізувати метод Зубова функціонального перетворення матриць, використовуючи доведені властивості матричних послідовностей. Алгоритм модифікації тестовано при використанні "поганих" матриць.
764512
   Модифікація методу передискретизації для випадку двох вхідних зображень на основі матриці дивергенції та операції кросинговеру / Ю.М. Рашкевич, Д.Д. Пелешко, Т.Є. Рак, І.В. Ізонін, Д.А. Батюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 23-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2078-4643
764513
  Терещенко В. Модифікація методу регіонального пошуку для регіонів з криволінійними границями / В. Терещенко, М. Михащук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 180-183
764514
  Гнатюк В.О. Модифікація методу Ремеза на випадок апроксимації компактнозначного відображення / В.О. Гнатюк, Ю.В. Гнатюк, У.В. Гудима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Узагальнено метод Ремеза на випадок задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним чебишовським підпростором однозначних неперервних відображень. Ключові слова: метод Ремеза, рівномірна ...
764515
  Гнатюк Ю.В. Модифікація методу січних площин на випадок апроксимації компактнозначного відображення / Ю.В. Гнатюк, У.В. Гудима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 245-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті узагальнено метод січних площин на випадок задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактно значного відображення скінченновимірним чебишовським підпростором однозначних неперервних відображень Ключові слова: метод січних ...
764516
  Воротін В.Є. Модифікація механізму державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 5-10
764517
  Дронь Катерина Модифікація міфообразу землі-матері в художній творчості Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263


  Стаття є частиною праці, у якій здійснено спробу інтерпретації низки образів-символів міфопоетичної моделі світи у творчості І. Франка: чотирьох першоелементів світобудови (земля, вогонь, вода, повітря), астральних (сонце, місяць, зорі), різних ...
764518
  Дронь К. Модифікація міфообразу землі-матері в художній творчості Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-42. – ISSN 0130-5263
764519
  Внукова Н. Модифікація моделі М. Калецького, що описує динаміку капіталу / Н. Внукова, А. Воронін // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 4-10. – ISSN 0131-775Х
764520
  Архіпов С. Модифікація моделі управління запасами Харріса-Уілсона // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 59-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
764521
  Рудківський О.П. Модифікація німецьких глухих напружених зімкнених фонем /p/i/k/ у спонтанному мовленні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 157-162. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
764522
  Кузьменко Т. Модифікація німецьких наголошених голосних у різних частинах мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 282-291. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
764523
  Лисюк В.О. Модифікація оптичних властивостей тонких плівок перехідних металів на поверхні піроелектриків йонною імплантацією : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Лисюк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 138 л. – Бібліогр.: л. 128-138
764524
  Лисюк В.О. Модифікація оптичних властивостей тонких плівок перехідних металів на поверхні піроелектриків йонною імплантацією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.05 / Лисюк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 29 назв.
764525
  Булавін Л.А. Модифікація оптичних та магніторезистивних властивостей аморфних сплавів на основі Co дією зовнішніх чинників / Л.А. Булавін, К.Л. Вінніченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 433-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено результати досліджень оптичних властивостей та магніторезистивного ефекту для змінного струму в аморфних і нанокристалічних стрічках сплавів на основі Со. З"ясовано, що поведінка діелектричної функції стрічок в ІЧ області (0.05-0.65 ...
764526
  Майборода Р.Є. Модифікація оцінки Каплана-Мейєра для моделі сумішей зі змінними концентраціями / Р.Є. Майборода, В.Г. Хізанов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 103-109. – ISSN 0868-6904
764527
  Бабіч І.Л. Модифікація поверхні композиційних електродів на основі Cu плазмою електродугового розряду / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, Р.В. Мінакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.213-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено результати досліджень впливу плазми електродугового розряду на стан поверхні композиційних електродів на основі міді (Cu-W та Си-Mo). Структурні зміни робочого шару таких електродів досліджувались металографічними методами. Показано, що ...
764528
  Шевченко В.Б. Модифікація поверхні пористого кремнію та її вплив на опричні властивості : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Шевченко В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 14 назв
764529
  Шевченко В.Б. Модифікація поверхні пористого кремнію та її вплив на оптичні властивості : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Шевченко В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 144л. – Бібліогр.: л.130-144
764530
  Варшавець П.Г. Модифікація поверхні та підвищення властивостей керамічної цегли : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Варшавець Петро Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
764531
  Сіньова Л.М. Модифікація політичноїфункції права соціального забезпечення в умовах сьогодення // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2016. – Вип. № 2. – С. 311-320
764532
  Фурик В.Г. Модифікація прибутку та рентабельності в умовах впровадження міжнародних та національних стандартів бухгалтерского обліку / В.Г. Фурик, В.Т. Гріщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Наведено методологію визначення основних форм прибутку і рентабельності з урахуванням рекомендацій Міжнародних та Національних стандартів бухгалтерського обліку. Розроблено пропозиції щодо удосконалення оподаткування.
764533
  Середа В. Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації / В. Середа, Л. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено аналіз теорії та практики використання протекціонізму в міжнародній торгівлі в умовах глобалізації. Визначено основні причини, позитивні та негативні наслідки та тенденції застосування політики протекціонізму в контексті ...
764534
   Модифікація протипухлинних препаратів наноструктурами / М.А. Заболотний, М.П. Куліш, І.С. Чекман, Г.І. Соляник, О.П. Дмитренко, Т.О. Буско, О.Л. Павленко, Л.М. Кіркілевська, Ю.М. Кондрацький // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 13, вип. 1. – С. 1-14. – ISSN 1816-5230
764535
  Мироненко Г.В. Модифікація психологічного часу особливості у просторі новітніх мультимедіа // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 54-62
764536
  Драган Л.П. Модифікація радіаційно-індукованого апоптозу лімфоїдних клітин // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 247-250. – ISBN 978-966-187-005-4
764537
  Милейко Ю.Ю. Модифікація рекурсивної процедури розв"язку задачі лінійного програмування / Ю.Ю. Милейко, Б.В. Рубльов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 273-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті наводиться алгоритм розв"язання задачі лінійного програмування за лінійний час, який не використовує процедури рекурсії. Розглянуто його обґрунтування та показана перевага наведеного метода в порівнянні з методами, що використовують рекурсію.
764538
  Сніжко О.В. Модифікація ринку фінансових послуг під впливом фінансової консолідації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 11-15
764539
  Бичко А.В. Модифікація рідинно-кристалічної структури бімолекулярних мембран ІМ-оксид-2,4-лутидином (івіном) / А.В. Бичко, В.К. Рибальченко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 31-40. – ISSN 1023-2427


  На чорних БЛМ методом циклычних вольт-амперних характеристик показано зростання щыльносты упакування ацильних ланцюгыв та загальну кристалызацыю гыдрофобного кору лыпыдного бышару при модифыкацыъ його N-оксид -2,4-лутидином у концентраціях 10-9 - 10-5 ...
764540
  Вісьтак М.В. Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Вісьтак Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
764541
  Найдьонов В.П. Модифікація світлочутливих плівок комплексами металів / В.П. Найдьонов, О.В. Блажко, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Хімія ; Вип. 37)


  Вивчено можливість модифікації металами тонких полімерних плівок попередньої дифузії у плівки органічного комплексоутворювача й обробкою набухлого полімеру розчином солі металу. Плівки, що містять метал, мають підвищену стійкість до дії кисневої плазми.
764542
  Сіденко В. Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 18-31. – ISSN 0131-775Х
764543
  Уманців Ю. Модифікація світової фінансової системи в умовах новітніх викликів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 36-40
764544
  Гельнер І. Модифікація системи державного регулювання діяльності ТНК в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 163-166
764545
  Буднік М.М. Модифікація системи управління персоналом / М.М. Буднік, Л.С. Медяна // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 47-48
764546
   Модифікація способу життя та дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом: рекомендації європейських консенсусів та реалії життя (огляд літератури) / Д.К. Милославский, С.М. Коваль, І.О. Снгурська, Т.Г. Старченко, В.В. Божко, К.О. Юшко, О.М. Щенявська // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 11 (663). – С. 4-6, 8
764547
  Хороб С. Модифікація структури і принципів естетичної функції ремарки в українській модерністській драмі поч. ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 175-182. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
764548
  Чекайло М.В. Модифікація структури та властивостей аргіродитів Ag8SiSe6, Ag8GeSe6, Ag8SnSe6 для електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Чекайло Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
764549
  Дощенко Галина Генадіївна Модифікація структури та властивостей міднофосфатного скла у полі електромагнітного випромінювання : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.27.06 / Дощенко Галина Генадіївна; НАНУ. Ін-т фізики напівпровідників. – К., 1999. – 17л.
764550
   Модифікація структурного стану клітинних мембран органів тварин за екзогенного впливу / С.В. Хижняк, С.В. Сисолятін, С.В. Мідик, В.М. Войціцький // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 97-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2411-4049
764551
  Цимбал Л. Модифікація суб"єктів інтелектуального лідерства в глобальному економічному середовищі // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 2. – С. 77-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
764552
  Конотоп Л.Г. Модифікація суб’єктивності в історичному русі людства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 8-12. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
764553
  Воротін В.Є. Модифікація та вдосконалення механізму державного управління соціально-економічним розвитком України: регіональний вимір // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 107-110
764554
  Михайлов Б.В. Модифікація тесту тривожності Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен (методика "обери потрібне обличчя") для поглибленого дослідження тривожності у дітей дошкільного віку / Б.В. Михайлов, Н.М. Колеснік // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 36-43. – ISSN 2413-8843
764555
  Боговін О.В. Модифікація традиційного образу середньовічного лицаря у драмі Лесі Українки "Камінний господар" (командор) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 520-527. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
764556
  Волошин О.В. Модифікація трибологічних властивостей монокристалів корунду для виробів медичного і технічного застосування : Автореф. дис. ...канд. Спец. / Олександр Вікторович Волошин; НАНУ, Ін-т монокристалів. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
764557
   Модифікація узагальненого мотоду якнайменших квадратів за рахунок переходу від використання кореляційних зв"язків до дипресійних зв"язків / Б.О. Карпенко, Д.І. Заруднєв, Є.А. Якорнов, В.О. Гєлєсєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 51-57


  У статті досліджена можливість підвищення ефективності узагальненого метода якнайменших квадратів для оцінки параметрів сигналу при негауссівських помилках вимірювань, котрі виникають через негауссівість параметрів сигналів або заважаючих сигналів ...
764558
  Загоруйко Юрій Анатолійович Модифікація фізичних властивостей широкозонних напівпровідників, А2 В4 для отримання термостабільних елементів та гетероструктур для оптоелектроніки : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.02.01 / Загоруйко Ю.А.; НАНУ. Ін-тут монокристалів. – Харків, 2003. – 40с. – Бібліогр.: 50 назв
764559
  Гузар З. Модифікація фольклорних мотивів у романі Івана Франка "Перехресні стежки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 73-80. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534
764560
  Корнєєв В.В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-85.
764561
  Корнєєв В.В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-85. – Бібліогр.: с. 77


  Розглянуто форми фінансового посередництва в банківській та небанківській сферах. Визначено особливості розвитку й запропоновано перспективні напрями активізації ринку фінансових послуг в Україні.
764562
  Жужа Л.О. Модифікація функцій громадянського суспільства під впливом антитерористичної операції в Україні // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 1 (11). – С. 76-86. – ISSN 2411-7587
764563
   Модифікація характеристик кремнію, стимульована магнітним, радіаційним впливом та електронним збудженням : навч. посібник / Л.П. Стебленко, А.М. Курилюк, О.М. Кріт [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2017. – 396 с. : іл.,табл. – Бібліогр.: с. 370-396
764564
  Макара В.А. Модифікація хімічного складу люмінесцентних шарів пористого кремнію в результаті старіння / В.А. Макара, В.Б. Шевченко, О.Л. Капітанчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 414-419. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів вторинної іонної мас-спектрометрії та рентгенівської фотоелектронної спектроскопії вивчалися зміни хімічного складу люмінесцентних зразків пористого кремнію (ПК) при зберіганні в атмосферному оточенні, а також вплив післяанодної ...
764565
  Стасевська О.А. Модифікація цінностей інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 93-102. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "Стаття є продовженням наукового дослідження автора щодо нових ціннісних смислів буття людини постсучасності. Автор аналізує ціннісні основи розвитку інформаційного суспільства та доходить висновку про те, що в нових умовах відбувається не жорстке ...
764566
  Колянова Т.В. Модифікована матматична модель, що описує взаємодію антигенів та антитіл в організмі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 90-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
764567
  Вакарчук Т.С. Модифікована модель економічного зростання, що враховує можливість державного регулювання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 101-109. – ISSN 2074-5354
764568
  Волошина О.В. Модифікована модель оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням систематичного ризику / О.В. Волошина, Т.А. Григорова, А.К. Ауелбекова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 65-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1995-0519
764569
  Савченко А. Модифікована оцінка максимальної вірогідності в пуассонівській структурній моделі з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-31. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчається пуассонівська структурна модель регресії з похибками вимірювання. Побудовано виправлену T(q)-вірогідну оцінку для коефіцієнтів регресії. Отримано достатню умову строгої консистентності оцінки, коли q залежить від обсягу вибірки і прямує до ...
764570
   Модифікована пробопідготовка QUECHERS для визначення пестицидів в ягодах методом ГХ-МС / Ю.В. Коваль, В.В. Козаченко, О.О. Ткачук, Н.Г. Кобилінська // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 18
764571
  Гнатюк О. Модифікована рецепція. Видавнича практика комуністичної Польщі та образ української культури // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 183-198. – ISSN 2078-659X


  "Образ української культури, витворений видавничою практикою комуністичної Польщі, видається темою нецікавою і навіть сором’язливою — хотілося б про це чимскоріш забути, як і про виробничий роман чи славослов’я у доробку визначних письменників. Утім, ...
764572
  Кошеленко В.П. Модифікована статистична модель атомного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На основі поправки до способу підрахунку кількості станів у фазовому просторі шляхом послідовного виключення "власної" енергії електронів і введення граничних умов на межі застосовності квазікласичного наближення в кулонівському потенціалі модифікована ...
764573
  Анісімов І.О. Модифікована теорія генератора шуму Кияшка-Піковського-Рабіновича / І.О. Анісімов, А.М. Дідовик, Т.В. Фіверський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 367-374. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Чисельно досліджено режими роботи генератора шуму Кияшка-Піковського-Рабіновича з урахуванням нелінійності анодно-сіткової характеристики тріоду. Виявлено два раніше невідомі режими генерації стохастичних коливань. Досліджено ланцюжок біфуркацій, що ...
764574
  Черниш Р.І. Модифіковане адаптивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Черниш Р.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
764575
  Черниш Р.І. Модифіковане адитивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології : дис. ... канд фіз.-мат. наук: 10.05.02 / Черниш Р. І.; НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін. – Київ, 2010. – 150 л. + Додатки: л. 122-135. – Бібліогр.: л. 136150
764576
  Кривенда А. Модифіковане середовище болда для культивування діатомей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модифікацію поживного середовища Болда для культивування діатомових водоростей в умовах неспеціалізованих колекцій мікроводоростей. Середовище апробовано на штамах 7 родів Bacillariophyta, виділених з прісноводних та грунтових біотопів. The ...
764577
  Яковенко О.Г. Модифікований біноміальний метод ціноутворення з використанням garch-процесу / О.Г. Яковенко, К.М. Заворотченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 312-321 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
764578
   Модифікований вугільно-пастовий електрод як чутлиіий датчик для вольтамперо-метричного визначення токсикантів / О.А. Запорожець, Н.І. Смик, Н.О. Туманік, Є.В. Заболотній, А.В. Заскальна // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 82
764579
  Чумаченко І. Модифікований метод визначення лабільного заліза в сироватці крові / І. Чумаченко, С. Шандренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було розробити та перевірити модифікацію біохімічного методу визначення лабільного заліза в плазмі крові. За основу було взято стандартний метод визначення заліза в плазмі крові з використанням колірореагенту феррозину. Суть модифікації ...
764580
  Гунченко Ю.О. Модифікований метод оптимізації структури обчислювальної мережі автоматизованого полігону підготовки фахівців спецпідрозділів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 169-174


  Розглядається задача синтезу оптимальних обчислювальних систем автоматизованого шону підготовки фахівців спецпідрозділів. Приводиться нелінійна схема компромісів та її стосування при вирішенні цієї задачі. Розглядається модифікований метод гілок та ...
764581
  Третяк К. Смолій Модифікований параметричний метод опрацювання ГНСС мереж з корельованими вимірами та систематичними похибками // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 59-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1819-1339
764582
  Маляренко О.С. Модифікований підхід до типізації основних екомережних елементів регіонального рівня // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 114-124. – ISSN 2306-5680


  Удосконалено і доповнено типологічні класифікації екомережних ядер та коридорів, розроблено типологічну класифікацію буферних зон. Наведено тлумачення кожного таксону класифікації з необхідними прикладами. Усовершенствованно и дополнено типологические ...
764583
  Ковтун О.І. Модифікований проекційно-ітеративний метод розв"язування лінійних інтегральних рівнянь з додатковими умовами / О.І. Ковтун, О.В. Перегуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано та обґрунтовано модифікований проекційно-ітеративний метод для лінійних інтегральних рівнянь з обмеженнями на шукану функцію. Використовуючи узагальнену допоміжну задачу, побудовано розв"язок даної задачі. Ключові слова: обмеження, ...
764584
  Орловський В.М. Модифікований тампонажний матеріал зниженої густини / В.М. Орловський, А.М. Похилко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – С. 40-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-721X
764585
  Борець А.С. Модифіковані Mno2 планарні електроди для визначення гідроген пероксиду / А.С. Борець, А.А. Ковалик, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – C. 8
764586
  Мазуренко Є.О. Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Мазуренко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 189 л. – Додатки: л. 159-163. – Бібліогр.: л. 164-189
764587
  Мазуренко Є.О. Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і холіну : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.02 / Мазуренко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
764588
  Варченко В.В. Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Варченко Вікторія Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Держ. нау. установа, Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів", НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 181 арк. – Додатки: арк. 180-181. – Бібліогр.: арк. 165-179
764589
  Варченко В.В. Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Варченко Вікторія Вячеславівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
764590
  Пєсков Р.П. Модифіковані електроди на основі MnO2 та LiMn2O4 для літієвих джерел струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Пєсков Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
764591
  Горбуленко Н.В. Модифіковані нітрогеновмісними гетероциклами ізофлавоноїди. Синтез і властивості : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Горбуленко Наталія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 265 л. – Бібліогр.: л. 158-265
764592
  Горбуленко Н.В. Модифіковані нітрогеновмісними гетероциклами ізофлавоноїди. Синтез і властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Горбуленко Наталія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
764593
  Лавренюк О.І. Модифіковані полівінілпіролідоном епоксидні композиції для захисних покрить : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / Олена Іванівна Лавренюк; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
764594
  Бокла Н.І. Модифіковані псевдовипадкові послідовності Голда в телекомунікаційних системах із кодовим розподілом каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бокла Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
764595
  Маслова О. Модифіковані умови культивування як спосіб впливу на морфофункціональні властивості мезенхімальних клітин пуповини людини / О. Маслова, Г. Островська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячено стандартизації процедури культивування мезенхімальних клітин пуповини людини. Описано ефекти збагаченої тромбоцитами плазми та синтетичних інгібіторів протеїнкіназ на культуру мезенхімальних клітин. Показано, що збагачена ...
764596
   Модифікування активованого вугілля карбациламідофосфатом для сорбції йонів Cu(II) та La(III) / Д. Кисельов, В. Овчинніков, В. Амірханов, С. Ставицька, М. Циба, О. Піддубна, О. Пузій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 38-41. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Отримано три типи активованого вугілля, модифіковані (трихлорацетил)фосфорамід дихлоридом Cl3C-C(O)N(H)P(O)Cl2. За допомогою потенціометричного титрування та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення нових поверхневих груп, що містять рухливі протони на всіх ...
764597
   Модифікування активованого вугілля шляхом газофазного хлорування парою CН2Cl2 / К. Веселовська, В. Веселовський, В. Діюк, Б. Місчанчук, О. Бєда, О. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 51-54. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що хлорування активованого вугілля (АВ) парою CН2Cl2 забезпечує прищеплення хлору до 4,5 ммоль/г для марки ГСГД та 8,7 ммоль/г для марки СКН. Виявлено, що інтенсивне зростання маси без виходу на насичення за високих температур пояснюється ...
764598
  Рожанчук Т. Модифікування вуглеситалового електрода плівкою на основі оксиду силіцію та гемоглобіну методом електроосадження / Т. Рожанчук, Є. Мазуренко, О. Наджафова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість модифікування вуглеситалового електрода тонкою плівкою на основі оксиду силіцію і гемоглобіну методом електроосадження. Установлено оптимальні умови модифікування електрода, за яких утворюється стійке однорідне покриття, а саме: ...
764599
   Модифікування вуглецевого волокна Cl-вмісними функціональними групами / А.А. Череменко, А.В. Вакалюк, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 149
764600
  Еліяшів О.М. Модифікування генераторів детермінованого хаосу для систем оброблення та передавання інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Еліяшів Олег Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
764601
   Модифікування каталізаторів, сорбентів, сенсорів та вивчення їх фізико-хімічних властивостей : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 321с. : 129 рис., 80 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 348 дж.


  Об"єкт дослідження - нанесені каталітичні системи на основі (і- металів в реакціях окиснення СН4, СО, Н2; модифіковані вуглецеві та силікатні сорбенти; адсорбційно-напівпровідникові сенсори газів, Мета роботи - дослідити вплив природи носіїв на ...
764602
  Ільїна О.С. Модифікування параметрів кристалів PbTe малими (до 0.5 ат. %) дозами Eu для елементів електронної техніки : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.04.07 / Ільїна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
764603
   Модифікування поверхні активованого вугілля (трихлороацетил)фосфорамід дихлоридом / Д.В. Кисельов, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов, О.І. Піддубна, О.М. Пузій // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 30
764604
  Череменко А.А. Модифікування поверхні вуглецевих матеріалів для використання в реакції каталітичного розкладу сечовини / А.А. Череменко, А.В. Вакалюк, Т.М. Безугла // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 130
764605
   Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембарн уф-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів / Н.В. Потворова, П.В. Вакулюк, Н.М. Юхименко, А.Ф. Бурбан // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 157 : Хімічні науки та технології. – С. 25-30. – ISSN 1996-5931


  Розроблено методики модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембран гідрофільними мономерами шляхом УФ-ініційованої прищепленої полімеризації та встановлено залежність ступеня прищеплення мономерів від параметрів модифікування. Досліджено ...
764606
  Шепелева Л.В. Модифікування порошок нітрідц титану та термічна обробка багатокомпонентних доевтектичних сулимінів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.01 / Шепелева Л. В.; КПІ. – К., 1993. – 17л.
764607
  Енхболд Тумуртогоогійн Модифікування природних цеолітів кластерами оксидів перехідних металів з одержанням активних каталізаторів і адсорбентів : Автореф... канд. техн.наук: 07.17.01 / Енхболд Тумуртогоогійн; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К., 2000. – 15л.
764608
   Модифікування систем на основі активованого вугілля меркаптоацетатом натрію / О. Задерко, Л. Гріщенко, В. Діюк, А. Савицька, В. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 45-47. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  На основі розроблених методик бромування поверхні активованого вугілля (АВ) одержано системи, що містять на поверхні до 0,4-0,6 ммоль/г активного брому. Показано, що введений бром при реакції з меркаптоацетатом натрію легко заміщується на сірку, що, із ...
764609
  Хрипко С.Л. Модифікування структур системи кремній - пористий кремній - нанорозмірні плівки оксидів (SiO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 / Хрипко Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 57 назв
764610
  Вакалюк А.В. Модифікування та фізико-хімічні властивості Hal-, N- та S-вмісних вуглецевих волокон : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Вакалюк Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
764611
  Вакалюк А.В. Модифікування та фізико-хімічні властивості Hal-, N- та S-вмісних вуглецевих волокон : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04, 10 / Вакалюк Анна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 11-14 та в кінці розділів
764612
  Карбашевська Н.Я. Модифікуючий вплив гшегравітаційного навантаження на процеси перекисного окиснення ліпідів у крові опромінених щурів / Н.Я. Карбашевська, І.О. Блюм, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-13. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено процеси перекисного окиснення ліпідів у крові опромінених щурів у дозах 2,5 та 5,0 Гр (фракціоновано). Показано, що гіпергравітаційне навантаження 5 g виявлено модифікуючий вплив на реакцію-відповідь організму при дії іонізуючої радіації.
764613
  Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 137 л. – Бібліогр.: л. 111-137
764614
  Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
764615
   Модна швейна справа // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Навчально-наукову лабораторію технології та моди відкрили у Хмельницькому національному університеті.
764616
  Мартынов Семен Модная диета // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 36-37 : фото
764617
  Крылов И.А. Модная лавка / Комедия в трёх действиях И. Крылова // Илья богатырь : Волшебная опера в четырёх действиях. – Санктпетербург : В Театральной типографии, 1807. – [2], 156 с.
764618
  Крылов И.А. Модная лавка / И.А. Крылов. – М.-Л., 1951. – 80с.
764619
  Сидоренко Віктор Модне міні у Києві : Світ краси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 158 : Фото
764620
  Римашевський Ю. Модне слово в газетному тексті (на матеріалах львівських видань за 2002-2007рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 155-159. – Бібліогр.: Літ.: с.159;
764621
  Охріменко Вікторія Модники у Греції : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 80-83 : Фото
764622
   Модно писати грамотно // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 4


  У День української писемності та мови понад 100 шанувальників рідного слова писали радіодиктант національної єдності в стінах Червоного корпусу. Вже п’ятнадцять років поспіль у День української писемності та мови українці пишуть радіодиктант, щоб ...
764623
  Маевская Л.Д. Модные, искусственные слова, сокращения в немецком языке как отражениефрагментов реального мира // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 90-94. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
764624
  Андреевская Инна Модный атрибут и не только : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 195 : Іл.
764625
  Синичкин Павел Модный приговор советской власти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 132-147 : фото
764626
  Гончар О.Т. Модри Камень : Оповідання та повісті: Для ст. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1989. – 306с.
764627
  Гончар О. Модри Камень / О. Гончар. – Київ, 1989. – 308с.
764628
  Петровска Льубица Модрозелени Алги (Cyanophyta) на република Македониja = Blue-green algae (cyanophyta) of the Republic of Makedonia / Петровска Льубица; Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Ckopje, 1997. – 142 с. – ("Флора на Республика Македониjа - алги"). – ISBN 998964926X
764629
  Широков Н.А. Модули аналитических функций, гладких вплоть до границы. / Н.А. Широков. – Л., 1982. – 43с.
764630
  Мутхана Махмуд А. Модули без кручения над нетеровыми кольцами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мутхана А.Махмуд; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 39л. – Бібліогр.:л.38-39
764631
  Мутхана А.М. Модули без кручения над нетеровыми кольцами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мутхана А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 4л.
764632
  Данлыев Хайытмырат Модули без кручения над полупервичными кольцами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Данлыев Хайытмырат ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 9 с.
764633
  Данлыев Хайытмырат Модули без кручения над полупервичными кольцами : Дис... канд. физико-математ.наук: 01.01.06 / Данлыев Хайытмырат; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 80л. – Бібліогр.:л.78-80
764634
  Туганбаев Аскар Аканович Модули близкие к инъективным и проективным модулям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Туганбаев Аскар Аканович; МГУ. – М., 1977. – 8л.
764635
  Каш Ф. Модули и кольца. / Ф. Каш. – Москва : Мир, 1981. – 368 с.
764636
   Модули и программное обеспечение систем автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1990. – 148с.
764637
  Сычев А.В. Модули и пространственные квазиконформные отображения / А.В. Сычев. – Новосибирск, 1983. – 152 с.
764638
  Сычев А.В. Модули и пространственные квазионформные отображения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сычев А.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1979. – 22л.
764639
   Модули и системы автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1989. – 81с.
764640
  Кириченко В.В. Модули и структурная теория колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кириченко В.В.; МВ и ССО ССР, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1985. – 14л.
764641
  Дроботенко В.С. Модули над кольцами / В.С. Дроботенко. – Ужгород, 1973. – 69с.
764642
  Вишнякова Наталия Исааковна Модули над кольцами нормирования и представления группы типа на полем характеристики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вишнякова Наталия Исааковна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 15л.
764643
  Вишнякова Н.И. Модули над кольцами нормирования и представления группы типа Р над полем характеристики Р : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вишнякова Н. И.; Мин-во сельск. хоз. СССР, Харьковский сельскохозяйственный ин-т. – Харьков, 1979. – 141л.
764644
  Бернштейн И.Н. Модули над кольцом дифференциальных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Бернштейн И.Н.; МГУ. – М, 1971. – 90л.
764645
  Ераскина Алла Петровна Модули над полным дискретно нормированным кольцом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ераскина Алла Петровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
764646
  Освальд П. Модули непрерывности разноизмеримых функций и приближение функции алгебраическими многочленами в Lp. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Освальд П.; Моск.ин-т электрон.машиностроения. – М, 1978. – 20л.
764647
   Модули СВЧ / Л.М. Арутюнов, И.П. Блудов, В.Д. Давыдов, М.В. Колосов, В.М. Ломакин; Балашов В.П. – Москва : Радио и связь, 1984. – 70 с.
764648
  Мазовко А.В. Модули упругости, внутреннее трение и магнитострикция железо-никель-кобальтовых и некоторых никелевых сплаво : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Мазовко А. В.; АН БССР, Объед. сов. по физ. От-ни физ. мат. наук. – Минск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
764649
  Прищепионок С.Ю. Модули Хариш-Чандры и гармонический анализ на SL(2,R). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Прищепионок С.Ю.; АН СССР. Сиб. отд. Спец. совет. при Ин-те матем СО АН СССР. – Новосибирск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
764650
  Карупу Е.В. Модулигладкости конформных гомеоморфизмов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Карупу Е.В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1978. – 10л.
764651
  Островский Л.А. Модулированные волны в линейных средах с дисперсией : учеб. пособие / Л.А. Островский, А.И. Потапов. – Горький : Издательство Горьковского университета, 1988. – 96 с.
764652
  Рогоза В.В. Модулированные последовательности импульсов в системах релейной защиты / В.В. Рогоза, Ю.Н. Холоденко. – Киев, 1980. – 44 с.
764653
  Чуистов К.В. Модулированные структуры в стареющих сплавах / К.В. Чуистов. – Киев : Наукова думка, 1975. – 231 с.
764654
  Виницкий А.С. Модулированные фильтры и следящий приём ЧМ сигналов / А.С. Виницкий. – Москва, 1969. – 548 с.
764655
  Кремер И.Я. Модулирующие (мультипликативные) помехи и прием радиосигналов / И.Я. Кремер, В.И. Владимиров, В.И. Карпухин. – Москва : Советское радио, 1972. – 480 с.
764656
  Чупордя В.А. Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв"язними групами : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Чупордя В.А.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Днепропетровск, 2007. – 117л. – Бібліогр.: л.104-117
764657
  Чупордя В.А. Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв"язними групами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.06 / Чупордя В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
764658
  Лямець А. Модулі комплектування фондів у складі автоматичних систем арабських бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 31-36. – ISSN 2076-9326
764659
  Ізюмченко Людмила Володимирівна Модулі над нетеровими спадковими кільцями : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Ізюмченко Людмила Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 85л. – Бібліогр.:л.82-85
764660
  Ізюмченко Людмила Володимирівна Модулі над нетеровими спадковими кільцями : Автореф... кандид. фізико-математич.наук: 01.01.06 / Ізюмченко Людмила Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 11л.
764661
  Петренко Богдан Володимирович Модулі над узагальнено розв"язними групами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Петренко Богдан Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 12 с.
764662
  Петренко Б.В. Модулі над узагальнено розв"язними групами : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.06 / Петренко Б. В.; Дніпр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 105л. – Бібліогр.:л.100-105
764663
  Ле Корбюзье Модулор / Ле Корбюзье. – Москва, 1976. – 238 с.
764664
  Гринчук Н.І. Модулююча дія диклофенаку натрію на антибіоплівкову активність азитроміцину / Н.І. Гринчук, Н.О. Вринчану, Л.Г. Степура // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 2018. – № 3/4, травень - серпень. – C. 47-55. – ISSN 0367-3057
764665
   Модулююча роль калію в ефекті вазопресину на жовчоутворення / Л.І. Жаліло, А.І. Воробей, О.Д. Синельник, Г.Б. Філь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 47-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Підвищення концентрації калію в судинному руслі в умовах in vivo та при перфузії ізольованої печінки щура зменшує гальмівну дію вазопресину на швидкість жовчоутворення і секрецію натрію з жовчу, а також нівелює пригнічення пептидом Na+, К+ - АТФазної ...
764666
  Бондаренко В.М. Модулярні зображення з додатковими умовами напівгрупи T2xS2 / В.М. Бондаренко, Е.М. Костишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 28-36. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
764667
  Бондаренко Виталий Михайлович Модулярные представления диэдральных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бондаренко Виталий Михайлович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1976. – 10л.
764668
  Коляда А.А. Модулярные структуры конвейерной обработки цифровой информации / А.А. Коляда, И.Т. Пак. – Минск, 1992. – 256с.
764669
  Андрианов А.Н. Модулярные формы и операторы Гекке / А.Н. Андрианов. – Москва : Наука, 1990. – 447 с.
764670
   Модуляторні ефекти глутамату натрію на функції циркулюючих клітин щурів in vivo та in vitro / М.П. Рудик, В.В. Позур, Є.В. Опейда, Д.О. Воєйкова, Н.М. Храновська, О.Г. Федорчук, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 5. – С. 89-97. – ISSN 1025-6415
764671
  Калинчук Б.А. Модуляторы малых сиганлов / Б.А. Калинчук, О.А. Пичугин. – Л, 1972. – 160с.
764672
  Калинчук Б.А. Модуляторы малых сигналов / Б.А. Калинчук, О.А. Пичугин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1980. – 200 с.
764673
  Бернштам В.А. Модуляционная неустойчивость ленгморовских и спиральных волн в столкновительной плазме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бернштам В.А. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1983. – 17 с.
764674
  Кардона М. Модуляционная спектроскопия : Пер.с англ. / М. Кардона. – Москва : Мир, 1972. – 416с.
764675
  Будянский В.И. Модуляционная спектроскопия глубоких локальных центов в некоторых широкозонных полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Будянский В. И.; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1974. – 16л.
764676
   Модуляционные и геофизические эффекты в космических лучах. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 176 с.
764677
  Скрипник Ю.А. Модуляционные измерения параметров сигналов и цепей / Ю.А. Скрипник. – Москва : Советское радио, 1975. – 319 с.
764678
  Кобзев А.В. Модуляционные источники питания РЭА / А.В. Кобзев, Г.Я. Михальченко, Н.М. Музыченко. – Томск, 1990. – 336 с.
764679
  Антонец Е.П. Модуляционные колебания намагниченности в ферритах и возможности их использования в схемах усиления и измерения импульсной мощности СВЧ : Автореф. дис. ... канд .тех. наук : 05.14.07. / Антонец Е.П. ; М. энер. ин-т. – Киев, 1974. – 20 с.
764680
  Эйленкриг А.И. Модуляционные устройства для передатчиков с амплитудной модуляцией / А.И. Эйленкриг, С.Е. Гликман. – Москва : Советское радио, 1954. – 240 с.
764681
  Гуляев Ю.В. Модуляционные эффекты в волоконных световодах и их применение / Ю.В. Гуляев, М.Я. Меш, В.В. Проклов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 150с.
764682
  Зверев В.А. Модуляционный метод измерения дисперсии ультразвука : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зверев В.А.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1953. – 3 с.
764683
  Верещагин Е.М. Модуляция в генераторах сверхвысоких частот / Е.М. Верещагин. – Москва, 1972. – 304 с.
764684
  Бежанова М.М. Модуляция в современных языках программирования / М.М. Бежанова. – Новосибирск, 1983. – 46с.
764685
  Соломатин В.С. Модуляция газового лазера с длиной волны излучения 3,39 микрона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соломатин В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1968. – 9л.
764686
   Модуляция и отклонение оптического излучения / Г.П. Катыс, Н.В. Кравцов, Л.Е. Чирков, С.М. Коновалов; Катыс Г.П. – Москва : Наука, 1967. – 176 с.
764687
  Иванов Л.П. Модуляция излучения инжекционных лазеров на основе GaAs. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Иванов Л.П.; МГУ. – М., 1974. – 14л.
764688
  Волконский Владимир Борисович Модуляция излучения лазеров сверхвысокими частотами и ее применение в фазовой светодальнометрии : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.05 / Волконский Владимир Борисович; Гос. оптический ин-т. – Л., 1979. – 22л.
764689
  Третяк О.В. Модуляция инфракрасного излучения при пьезорезонансе в GaAs / О.В. Третяк, Ю.В. Воробьев, В.Н. Захарченко // Приборы и техника эксперимента, 1971. – №5
764690
  Крымский Г.Ф. Модуляция космических лучей в межпланетном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крымский Г.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
764691
  Крымский Г.Ф. Модуляция космических лучей и динамические свойства солнечного ветра. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Крымский Г.Ф.; Якут. гос. ун-тет. Объед. учен. совет. – Якутск, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
764692
  Мелищук И.С. Модуляция оптического излучения с использованием ферримагнитных гранатов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Мелищук И.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
764693
   Модуляция послеоперационного противоопухолевого иммунитета.. – Рига, 1988. – 153с.
764694
  Годухин О.В. Модуляция синаптической передачи в мозге. / О.В. Годухин. – М, 1987. – 157с.
764695
  Романчук П.Р. Модуляция скорости выхода конвективных элементов на поверхность Солнца приливными силами планет // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 22-25. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  Для 16-20-го циклов солнечной активности по методике, разработанной автором, вычислены значения активности (индекс: относительные числа Вольфа) через 10 дней. При согласовании теоретической и наблюдательной активности обнаружено изменение во времени ...
764696
  Сердега Б.К. Модуляційна поляриметрія / Б.К. Сердега ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2011. – 239 с. : іл., схеми. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 224-235. – ISBN 978-966-00-1110-6
764697
  Соловйов Є.О. Модуляційні методи діагностики НВЧ приладів та їх апаратурна реалізація : Автореф... канд. техніч.наук: 05.27.01 / Соловйов Є.О.; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників спеціалізована вчена рада. – К., 1996. – 17л.
764698
  Скрипник Ю.О. Модуляційні радіометричні присторої та системи НВЧ-діапазону : Навчальний посібник / Ю.О. Скрипник, В.П. Манойлов, О.П. Яненко; МОНУ; ЖІТІ ; За ред. В.П. Манойлова. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 374с. – ISBN 966-7570-87-8
764699
  Волік В.В. Модуляційні та дифракційні ефекти на доменних та субдоменних структурах епітаксійний плівок ферит-гранатів у неоднорідних магнітних полях : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Волік В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 115л. – Бібліогр.:л.98-115
764700
  Волік Вадим Володимирович Модуляційні та дифракційні ефекти на доменних та субдоменних структурах епітаксійних плівок феритгранатів у неоднорідних магнітних полях : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.03 / Волік Вадим Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 19л.
764701
  Строцька Є.А. Модуляція активності Н+,K+-АТФази парієтальних клітин шлунка введенням прапарату "Ліпін" за умов експериментальних моделей виразкоутворення. / Є.А. Строцька, Т.І. Галенова, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено підвищення активності Н+,K+-АТФази в плазматичних мембранах парієтальних клітин при різних експериментальних моделях виразки шлунка. Введення щурам препарату "Ліпін" приводило до зниження активності ферменту. It was shown increasing of ...
764702
  Бабич В.І. МОдуляція іонтранспортуючих функцій біомембран та гістамін-серотонінового метаболізму за умов зміни геомагнітного поля. : Дис... докт. біолог.наук: 03.00.13 / Бабич В.І.; Львів. держ. мед. ін-т. – К., 1994. – 323л. – Бібліогр.:л.255-323
764703
  Колосова О. Модуляція Н-рефлексу камбалоподібного м"язу людини, пов"язана зі стомленням, за умов гомосинаптичної постактиваційної депресії при парній стимуляції великогомілкового нерву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-58. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817
764704
  Пуертас С.Д. Модуляція особистісних цінностей як чинник формування електорального вибору студентської молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 227-237
764705
   Модуляція протеїнтирозинфосфатазної активності лімфоїдних клітин уведенням препаратів сквалену та циклоферону за умов розвитку виразкової хвороби шлунка / О.В. Богданова, Л.І. Кузьменко, О.М. Кравченко, О.В. Скопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-59. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено зниження протеїнтирозинфосфатазної активності лімфоцитів селезінки й тимусу щурів за розвитку експериментальної виразки шлунка. У більшості випадків введення сквалену та циклоферону підвищувало дефосфорилю-ючу здатність за умов розвитку ...
764706
  Панфілов М.І. Модуляція світових потоків вільними електронами : Автореф... канд. тех6н.наук: 05.12.20 / Панфілов М.І.; Мін. зв"язку України. Україн. держ.. Акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1997. – 22л.
764707
  Кофан Ірина Миколаївна Модуляція сегментарних гальмівних процесів при активації сенсорного апарату півколових каналів людини : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кофан Ірина Миколаївна; Дніпропетровський нац. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 138 л. – Бібліогр.: л. 117-138
764708
  Кофан І.М. Модуляція сегментарних гальмівних процесів при активації сенсорного апарату півколових каналів людини : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Кофан І.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
764709
   Модуляція скорочувальної активності гладеньких м"язів кишечнику щурів в умовах дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання / В. Костенко, Т. Чамор, О. Цимбалюк, Т. Давидовська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 24-29. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
764710
  Малєєва Г.В. Модуляція функції та експресії гліцинових рецепторів у різних клітинних системах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Малєєва Галина Василівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
764711
  Паливода К.О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у нормальних та трансформованих Т- лімфоцитах : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.04 / Паливода К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 200 л. – Бібліогр.: л. 116 - 200
764712
  Паливода К.О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у нормальних та трансформованих Т-лімфоцитах : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Паливода К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
764713
  Дендемарченко Т.М. Модуляція як лексична трансформація в романі Г. Флобера "Саламбо" та його українському перекладі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 170-172. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
764714
  Козловский Е.О. Модуль " Виртуальная єлектронная доска" системы дистанционного обучения / Е.О. Козловский, Г.М. Кравцов, В.В. Лякутин // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 81-86. – ISSN 1998-6939
764715
  Никифоров К.Г. Модуль "Современные проблемы физики" в программе подготовки магистра педагогического образования (профиль "Физика") // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 71-72. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  Обсуждены конкретные пути формирования образовательной программы подготовки бакалавра-магистра педагогического образования (профиль "физика") в рамках ФГОС. Авторский курс "Современные проблемы физики" описан как модуль вариативной части программы ...
764716
  Багиров Ш.Н. Модуль дренажного стока в условиях Мугани и Сальянской степи Азербайджанской ССР : Автореф... канд. с/хнаук: / Багиров Ш.Н.; АН АзССР Отд-ние биол. и мед. наук. – Баку, 1962. – 19л.
764717
  Новиков Алексей Валерьевич Модуль личности студента юридического вуза // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
764718
  Орос Ярослав Миколайович Модуль Яфета / Орос Ярослав Миколайович. – Київ : Юнаф; АртЕк, 2001. – 220с. – ISBN 966-505-062-1
764719
  Шмаргун В.М. Модульна інтегральна діагностика інтелектуальних здібностей дітей // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 3 : II Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції "Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищий школі" присвячується. – С. 325-338. – ISSN 2078-1687
764720
  Вишнівський В.В. Модульна організація позааудиторної навчальної діяльності курсантів вищого військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України / В.В. Вишнівський, П.В. Бірюков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 99-107


  У статті розглядаються питання щодо організації позааудиторної навчальної діяльності курсантів вищого військового навчального закладу внутрішніх військ МВС України за модульним принципом. За думкою автора, модульне структурування ресурсу ...
764721
  Лупол В. Модульна система як вид навчання // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 105-106
764722
  Романовський О.О. Модульна структура і концепції інноваційного підприємницького університету // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 25-42 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
764723
  Кареков Ю.Д. Модульная аппаратура вывода и обработки информации с многканальных детекторв частиц в экспериментах на 70-ГэВ ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Кареков Ю. Д.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1982. – 21л.
764724
  Проскурин А.А. Модульная аппаратура радиоуправления / А.А. Проскурин. – Москва : ДОСААФ СССР, 1988. – 126 с.
764725
  Остапенко А.А. Модульная графическая наглядность в преподавании вузовской педагогики / А.А. Остапенко, Т.А. Хагуров // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 56-75


  Технология и практика обучения.
764726
  Остапенко А.А. Модульная графическая наглядность в преподавании вузовской педагогики // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 2. – С. 103-112


  Роль и место педагогических дисциплин в вузах (особенно в классических университетах) становятся все скромнее, как и престиж педагогических профессий.
764727
  Фейс Р Модульная логика / Р Фейс. – Москва, 1974. – 520 с.
764728
  Щеголева Н.Г. Модульная организация единого валютного пространства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.47-60. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
764729
  Губа М.М. Модульная программа по географии IX класса : Современный урок географии. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 75-77 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
764730
  Анищенко В. Модульная система МОТ- принципиально новое явление в профессиональной подготовке персонала // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 46-53. – ISSN 1562-529Х


  МОТ-Международная организация труда.
764731
  Тимофеева Ю.Ф. Модульная система обучения и образования как эффективный путь вхождения Российской высшей школы в Болонский процесс // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : Обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 8 : Модульная система обучения и образования как эффективный путь вхождения Российской высшей школы в Болонский процесс. – 68 с. – (Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – ISSN 0132-2338
764732
  Тарасюк А.П. Модульная система организации учебного процесса / А.П. Тарасюк, М.К. Кравцов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 171-177. – ISSN 2074-8922
764733
  Охлопков Н.М. Модульная технология решения задач математической физики / Н.М. Охлопков, В.Е. Николаев. – Иркутск, 1989. – 287с.
764734
   Модульная электронная аппаратура автоматизации экспериментальных исследований.. – М, 1987. – 133с.
764735
  Заєць В. Модульне забезпечення оподаткування імпортної продукції // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 20. – С.52 - 58
764736
  Ягодзинський В.А. Модульний подход к интегрированному обучению персонала // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-92 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
764737
  Берека В.Є. Модульний принцип організації позааудіторної навчальної діяльності студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 93-100. – (Педагогіка ; № 2)
764738
  Цуман К.М. Модульність як частина адаптивної архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 171-176. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
764739
  Багрий И.Д. Модульно-блочный комплекс для исследования морского дна и природных вод / И.Д. Багрий, И.Г. Кирющенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 128-134 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1999-7566
764740
  Постернак Н.О. Модульно-рейтингова організація навчального процесу у вищій школі / Н.О. Постернак // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2005. – С. 99-101. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки ; № 19)
764741
   Модульно-рейтингова система - новий методичний засіб у викладанні загальних курсів на радіофізичному факультеті Київського національного університету / І.О. Анісімов, Байраченко, і.В., І.О. Кельник, С.М. Левитський, І.І. Слюсаренко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 56-57
764742
  Кухаренко В. Модульно-рейтингова система в дистанційному навчанні / В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Твердохлєбова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 28-30. – ISSN 1562-529Х
764743
  Полковенко О. Модульно-рейтингова система контролю знань із біологічних дисциплін у вищій школі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 150-152. – ISSN 0869-3595
764744
  Полковенко О. Модульно-рейтингова система контролю знань із біологічних дисциплін у вищій школі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 150-153. – ISSN 0869-3595
764745
  Носаченко Ї.М. Модульно-рейтингова система організації навчання у вищій школі // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 32-36. – ISBN 966-8847-12-1
764746
  Паламар Л. Модульно-рейтингова система оцінювання знань іноземців з української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 3-9
764747
  Третяк О.В. Модульно-рейтингова система: простір для творчості // Київський університет, 1994. – №14
764748
  Золотовская Л.А. Модульно-рейтинговая система обучения: методика рейтингового контроля успеваемости курсантов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 53-56. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ состояния, проблем и перспектив развития профильных юридических вузов. Предложены пути реформирования высшего юридического образования, обоснованы принципы его реформирования. Показана основная цель реформирования с позиций ...
764749
  Тесленко В.И. Модульно-рейтинговая технология как основа профессиональной подготовки учителя / В.И. Тесленко, Т.А. Залезная // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 47-51. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается организация процесса профессиональной подготовки будущего учителя в условиях применения модульно-рейтинговой технологии. Конструирование модулей осуществляется на примере учебной дисциплины «Теория и методика обучения физике». ...
764750
   Модульно-рейтинговая технология обучения. – Барнаул, 1993. – 179с.
764751
  Зварич І.М. Модульно-рейтингове навчання в системі психолого-педагогічних засад оцінювання знань студентів України і США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 144-148. – ISBN 966-8188-07-1
764752
  Безносюк О.О. Модульно-рейтинговий контроль успішності студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про різні варіанти організації контролю успішності студентів, виявляються переваги і недоліки традиційного і модульно-рейтингового контролю, а також на фактах доводяться значні переваги цієї ситеми контролю.
764753
  Гуменюк Оксана Євстахіївна Модульно-розвивальна система як об"єкт соціально-психологічного аналізу : Дис... канд. психолог.наук: 19.0.05 / Гуменюк Оксана Євстахіївна; Держ. Акад. керів. кадрів освіти АПН України. – К., 1999. – 185л. – Бібліогр.:л.141-185
764754
  Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальна система як об"єкт соціально-психологічного аналізу. : Автореф... Канд,психол.наук: 19.00.05 / Гуменюк О.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
764755
  Фурман А.В. Модульно-розвивальна технологія проведення лекційних курсів у сучасному університеті // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 68-72. – ISSN 1810-2131
764756
  Кучерявий О.Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування : монографія / О.Г. Кучерявий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 264-277. – ISBN 978-966-194-111-2
764757
  Цымбалова Т.А. Модульное жилище в структуре городской среды // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 227-240. – ISSN 2415-8151
764758
  Махутов Б. Модульное обучение информатике на основе компетентного подхода. // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 94-99
764759
  Конышева А.В. Модульное обучение как средство управления самостоятельной работой студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-25. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается проблема управления самостоятельной работой студентов в вузе с использованием модульного метода обучения, который дает возможность каждому студенту самостоятельно планировать выполнение предлагаемых заданий и их количество, что ...
764760
  Королева Н. Модульное обучение при изучении курса "Профессиональная педагогика" / Н. Королева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 63-67. – ISSN 1562-529Х
764761
   Модульные измерительно-вычислительные системы для автоматизации механических испытаний.. – К, 1987. – 212с.
764762
  Гузик В.Ф. Модульные интегрирующие вычислительные структуры / В.Ф. Гузик. – Москва : Радио и связь, 1984. – 216 с.
764763
   Модульные КАМАК-системы автоматизации эксперимента.. – Минск, 1990. – 206с.
764764
  Ермаков Владимир Афанасьевич Модульные системы автоматизации экспериментов на базе ЭВМ для времяпролетных измерений : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Ермаков Владимир Афанасьевич; Объединенный ин-т ядерных исследов. – Дубна, 1996. – 17л.
764765
  Мирошин Д.Г. Модульные технологии обучения в корпоративных учебных заведениях. // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-52.
764766
  Свобода И. Модульные транзисторные усилители и приемники / И. Свобода. – Москва : Энергия, 1976. – 152 с. – (Массоваая радиобиблиотека ; Вып. 908)
764767
  Веревка О.В. Модульный анализ задач статистической обработки временных рядов / О.В. Веревка, И.Н. Парасюк. – Київ, 1978. – 49с.
764768
   Модульный анализ.. – Новосибирск, 1978. – 115с.
764769
  Мендубаева З.А. Модульный подход к построению учебника нового формата // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются противоречия между спецификой федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, основанных на компетентностном подходе к пониманию целей и результатов профессионального образования, фиксирующих положение о ...
764770
  Кресникова Н. Модульный подход к проведению переписи земель, используемых для сельськохозяйственных целей // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 12. – С. 21-25. – ISSN 0235-2443
764771
  Королев С.Н. Модульный принцип построения образовательных программ переподготовки и повышения квалификации // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 152-156. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается процесс подготовки и переподготовки на основе модульного принципа построения образовательных программ. Раскрывается применение модульного подхода к построению содержания программ, предполагающего использование методов активного ...
764772
  Гудимова Л.И. Модульный урок по теме "Дальневосточный экономический район" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 0016-7207
764773
   Модульовані фактором переносу до Candida гальмівні ефекти аденозинтрифосфорної кислоти та нітропрусиду натрію на гладенькі м"язи taenia coli / Н.В. Радченко, Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, Н.В. Меленевська, М.С. Мырошниченко, Л.С. Холодна // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 49-54. – ISSN 1023-2427


  Методом модифікованого одинарного сахарозного містка та тензометрії досліджено дію імуноактивної субстанції лейкоцитів - фактора переносу клітинної імунної реактивності, індукованого Candida на електричну та скоротливу активнысть гладеньком"язових ...
764774
  Янковська Ж. Модус "національного буття" та "генетично-чуттєвий" фольклоризм поеми Т. Шевченка "Наймичка" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 127-135


  У статті зроблено спробу розкрити модус "національного буття" у соціально-побутовій поемі Т. Шевченка "Наймичка", а також проаналізувати її сутнісні зв"язки з народною творчістю в контексті романтичної літератури першої половини-середини ХIХ ст.
764775
  Лапко О. Модус екзистенції митця в поемі Тодося Осьмачки "Поет" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 39-42. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
764776
  Шаповал М. Модус інтертекстуальності як критерій художності літературного тексту // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 58-63. – ISBN 978-966-171-217-0
764777
  Ромащенко Л. Модус національного і соціального в романі-епопеї "Людолови" Зінаїди Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 184-197. – ISBN 978-966-493-297-1
764778
  Андрусів С. Модус національної ідентичності : Львівський текст 30-х років 20 ст. / Стефанія Андрусів. – Львів - Тернопіль : Львівський національний університет ім. І.Франка; Джура, 2000. – 340 с.
764779
  Микитин І.Я. Модус пограниччя: рефлексії з приводу полівалентності літературознавчих інтерпретацій // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 133-141. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
764780
  Вигодованець Н. Модус свободи у поезії Надії Панчук (від "Заповідного лісу" (1993) - до "Конспекту свободи" (2012)) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 30-33. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
764781
  Царук А. Модус сліду в романі А. Мороза "Четверо на шляху" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 152-156. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
764782
  Ніка О.І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI - першої половини XVII ст. : монографія / О.І. Ніка ; [відп. ред. Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 437, [6] с. – Бібліогр.: с. 373-438. – ISBN 978-966-655-404-1
764783
  Погребняк О.А. Модус України в чеській прозі кінця XX - початку XXI століття: типологія і жанрологія : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Погребняк Олена Альбертівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 223 арк. – Бібліогр.: арк. 199-223
764784
  Погребняк О.А. Модус України в чеській прозі кінця XX - початку XXI століття: типологія і жанрологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Погребняк Олена Альбертівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
764785
  Лещенко А.М. Модус християнського релігійного символу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 190-192
764786
  Кибрик А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-21. – ISSN 0373-658Х
764787
  Нарівська В. Модуси декадансу: перехідний зміст // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 136-142. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
764788
  Римаренко Т.Ю. Модуси культурно-аксіологічного аспекту семіотики образотворчого мистецтва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 123-131
764789
  Раенкова М.І. Модуси організації Web 3,0 контенту Інституту журналістики / М.І. Раенкова, В.Е. Фадєєва // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 406-411
764790
  Корольов І. Модуси привітання в українській та англійській кооперативній комунікативній поведінці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 133-139. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (305) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
764791
  Забіяка І.В. Модуси рецепції чеського літературного авангарду в Україні : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Забіяка Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 205-225. – Бібліогр.: л. 176-204
764792
  Забіяка І.В. Модуси рецепції чеського літературного авангарду в Україні : автореф. дис. ... канд. філол. наук ; 10.01.05 / Забіяка Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
764793
  Гурбанська А.І. Модуси творення народних характерів у ранній творчості В. Дрозда (на матеріалі повістей "Семирозум" та "Ирій") // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 84-89
764794
  Кіосак Д.В. Модуси трипільської кременевої індустрії на етапі В1 // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 66-83. – ISSN 2312-6825
764795
  Герасимчук В.А. Модуси художності в онтологійному вимірі літературного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 135-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються модуси художності в онтологійному вимірі тексту філософського роману ХХ ст., аналізуються деякі модифікації цієї категорії - зокрема, метахудожність, поетична художність, концептуальна художність. In the article the moduses of ...
764796
  Соловей О. Модуси художньої прози Василя Стуса (Травматичний досвід та етика опору літератури) // Стусознавчі зошити : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – Зошит 1. – С. 96-105. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
764797
  Журавльова Т.В. Модуси часу в досвіді людського існування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 162-166. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто модуси часу на фоні первинної цілісності часу та способи його досвіду в контексті людського існування.
764798
  Шнітун І.І. Модуси часу і діалог культур // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 27-38
764799
  Лавринович Л. Модуси часу у структурі ліричних творів творів Т. Шевченка // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 101-112. – ISSN 2304-9383
764800
  Ніка О.І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини 16- першої половини 17 ст. : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Ніка О.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
764801
  Ніка О.І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини 16 - першої половини 17 ст. : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ніка О. І.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2009. – 474 л. – Бібліогр.: 405-474
764802
  Приходько Е.А. Модусы духовности / Е.А. Приходько, С.О. Лебедева // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С.75-777. – ISSN 1684-2618
764803
  Беломестнова Н.В. Модусы мышления в естественно-системных детерминантах // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.37-48
764804
  Гиавер Д. Модхейм. Два года в Антарктике : Научная Норвежско- Британск - Шведская экспедиция 1949 - 1952 гг. / Д. Гиавер. – Москва : Географгиз, 1958. – 256с.
764805
  Славолюбова Л.Д. Мое беспокойное небо. / Л.Д. Славолюбова. – М., 1974. – 88с.
764806
  Спиров М.П. Мое богатство / М.П. Спиров. – М., 1965. – 127с.
764807
  Гурченко Л.М. Моё взрослое детство / Л.М. Гурченко. – М., 1982. – 285с.
764808
  Гурченко Л.М. Моё взрослое детство / Л.М. Гурченко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 285 с.
764809
  Ядов В.А. Мое видение будущего социологии // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 10. – С. 4-11. – ISSN 1561-2465
764810
  Кнейпп С. Мое водолечение / С. Кнейпп. – К., 1990. – 352 с.
764811
  Кнейпп С. Мое водолечение : Средства для излечения болезней и сохранения здоровья. / С. Кнейпп. – Репринтное издание. – К., 1991. – 160с.
764812
  Ковалев Д.М. Мое время / Д.М. Ковалев. – М, 1977. – 333с.
764813
  Старшинов Н.К. Мое время : Стихи / Н.К. Старшинов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 286с.
764814
  Юмбер М.Т. Мое второе "я" / М.Т. Юмбер. – М., 1982. – 380с.
764815
  Юмбер М.Т. Мое второе "я" / М.Т. Юмбер. – М., 1987. – 494с.
764816
  Станиславский К.С. Мое гражданское служение России / К.С. Станиславский. – М., 1990. – 652с.
764817
  Милчев И.. Мое далекое детство / И. Милчев. – М., 1980. – 110с.
764818
  Иваненко Анна Мое еврейское счастье : Правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 68-78 : Фото
764819
  Кузнецова М. Мое життя / М. Кузнецова. – Х., 1931. – 23с.
764820
  Стороженко Н. Мое знакомство с П.А. Кулишем // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 285-291
764821
  Раджабов З.Ш. Мое знакомство со Швейцарией / З.Ш. Раджабов. – Душанбе, 1968. – 32с.
764822
  Байтеряков С. Мое золото // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 137-143. – ISSN 1728-8568
764823
  Даниэль М Мое золотое детсво / М Даниэль. – Москва, 1939. – 203 с.
764824
  Цветов А.И. Мое и наше / А.И. Цветов. – Л., 1963. – 67с.
764825
  Смирнов С.В. Мое и наше / С.В. Смирнов. – М., 1973. – 95с.
764826
   Мое и наше. – Москва : Советская Россия, 1973. – 190, [2] с.
764827
  Сальникова Л.С. Мое и Наше / Л.С. Сальникова. – М., 1986. – 93с.
764828
  Адаван Моё имя Рамасешан / Адаван ; пер. с тамил. [В. Фурники ; предисл. А. Дулянского]. – Москва : Радуга, 1985. – 221 с.
764829
  Панченко В.И. Мое имя. / В.И. Панченко. – Рига, 1966. – 63с.
764830
  Довженко А.Р. Мое исцеляющее слово / А.Р. Довженко. – 2-е изд. – Київ, 1989. – 192с.
764831
  Попов В.А. Мое лето / В.А. Попов. – Сыктывкар, 1970. – 60 с.
764832
   Мое лучшее стихотворение.. – М, 1961. – 303с.
764833
  Челидзе О.С. Мое магнитное поле : поэмы / О.С. Челидзе. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 156 с.
764834
  Амосов Н.М. Моё мировозрение / Н.М. Амосов. – Київ, 1992. – 62с.
764835
  Цирулик Д.А. МОе мнение. / Д.А. Цирулик. – Благовещенск, 1954. – 52с.
764836
  Вагнер Н. Мое море / Н. Вагнер. – Ленинград, 1946. – 184с.
764837
  Губарева О.И. Мое начало / О.И. Губарева. – Ростов -на-Дону, 1985. – 30с.
764838
  Виноградов И. Мое несказанное слово / И. Виноградов. – Москва, 1969. – 392с.
764839
   Мое несказанное слово.. – М, 1963. – 31с.
764840
   Мое Нечерноземье.. – Л, 1979. – 12с.
764841
  Кук Ф.А. Мое обретение полюса / Ф.А. Кук. – Пер.с англ. – Москва : Мысль, 1987. – 348с.
764842
  Смышляев Ю.М. Мое окно / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1974. – 78с.
764843
  Иванов В.В. Мое отечество : Повести, рассказы, очерки / В.В. Иванов. – Москва, 1985. – 352с.
764844
  Моуэт Фарли Мак-Гилл Мое открытие Америки / Моуэт Фарли Мак-Гилл. – М, 1987. – 158с.
764845
  Вяткина Н. Мое открытие Америки / Надежда Вяткина // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 22-25
764846
  Маяковский В. Мое открытие Америки. / В. Маяковский. – М., 1949. – 95с.
764847
  Маяковский В.В. Мое открытие Америки. / В.В. Маяковский. – М., 1963. – 94с.
764848
  Осетров Е.И. Мое открытие Москвы / Е.И. Осетров. – М, 1981. – 351с.
764849
  Осетров Е.И. Мое открытие Москвы / Е.И. Осетров. – М, 1987. – 304с.
764850
  Щипачев С. Мое отношение / С. Щипачев. – Москва, 1963. – 32с.
764851
  Винер Н. Мое отношение к кибернетике, ее прошлое и будущее / Н. Винер. – Москва, 1969. – 25с.
764852
  Исакина Юлия Мое первое знакомство с Израилем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 78-85 : фото
764853
  Горбатов Б. Мое поколение / Б. Горбатов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 378 с.
764854
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1948. – 375с.
764855
  Захаров Г.Я. Мое поколение / Г.Я. Захаров. – Одесса, 1957. – 79с.
764856
  Поскребышев О.А. Мое поколение / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1960. – 68с.
764857
  Дагуров В.Г. Мое поколение / В.Г. Дагуров. – Сврдловск, 1963. – 39с.
764858
  Палийчук Б.Д. Мое поколение / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1964. – 126с.
764859
  Бражнин И.Я. Мое поколение / И.Я. Бражнин. – Ленинград, 1968. – 656с.
764860
  Горбатов Б.Л. Мое поколение / Б.Л. Горбатов. – Кемерово, 1980. – 334с.
764861
   Мое поколение. – М, 1986. – 246с.
764862
  Шутов В.В. Мое поколение. / В.В. Шутов. – Сталино, 1950. – 80с.
764863
  Горбатов Б.Л. Мое поколение. / Б.Л. Горбатов. – М. : Молодая гвардия, 1953. – 384с.
764864
  Каныгин В.А. Мое поколение. / В.А. Каныгин. – Горький, 1960. – 91с.
764865
   Мое поколение.. – Челябинск, 1961. – 76с.
764866
  Горбатов Б.Л. Мое поколение. / Б.Л. Горбатов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 608с.
764867
  Смеляков Я.В. Мое поколение. / Я.В. Смеляков. – М., 1972. – 207с.
764868
  Луговской В.А. Мое поколение. Мускул. Страдания моих друзей / В.А. Луговской. – М., 1932. – 164с.
764869
  Касаткин П.Е. Мое поле / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1979. – 94с.
764870
  Вальденберг В.Е. Мое политическое кредо // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 112-114. – ISSN 0042-8744
764871
  Ань Цинянь Моё понимание философии гуманизма И.Т. Фролова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 151-162. – ISSN 0042-8744
764872
  Молчанов-Сибириский Мое предместье / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1985. – 256с.
764873
  Берилов Н.Т. Мое Приазовье / Н.Т. Берилов. – Сталино, 1958. – 35с.
764874
   Мое Приднепровье. – Москва, 1974. – 142с.
764875
  Яковлев В.Н. Мое призвание / В.Н. Яковлев. – М, 1963. – 301с.
764876
   Мое призвание.. – М, 1969. – 154с.
764877
  Сухов Ф.Г. Мое призвание. / Ф.Г. Сухов. – М, 1971. – 118с.
764878
  Морозова Н.А. Мое пристрастие к Диккенсу: Семейн. хроника, ХХ в. / Н.А. Морозова. – М., 1990. – 255с.
764879
  Морозова Н.А. Мое пристрастие к Диккенсу: Семейная хроника. ХХ век / Н.А. Морозова. – М., 1990. – 256с.
764880
  Юрин М. Мое родное / М. Юрин. – Саратов, 1957. – 40с.
764881
  Нажимеденов Ж. Мое рождение : стихи и поэма / Ж. Нажимеденов; пер. с каз. А.Юдахина. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71 с.
764882
  Кулешов А.А. Мое свидетельство / А.А. Кулешов. – Москва, 1960. – 336 с.
764883
  Пахомов В.Ф. Мое село / В.Ф. Пахомов. – М., 1974. – 63с.
764884
  Чеприн Ю.П. Мое сердце с тобой / Ю.П. Чеприн. – М, 1970. – 630с.
764885
  Цянь Сюнь Мое скромное мнение о соединении марксизма с традиционной китайской культурой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 148-157. – ISSN 0042-8744
764886
  Олейник С.И. Мое слово / С.И. Олейник. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 128с.
764887
  Олейник С.И. Мое слово : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1951. – 120с.
764888
  Люшнин Г.И. Мое слово / Г.И. Люшнин. – М., 1959. – 164с.
764889
  Агашина М.К. Моё слово : Стихи и поэма / М.К. Агашина. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 71с.
764890
   Мое слово о мире. – Минск, 1987. – 45с.
764891
  Азероглу Б. Мое солнце : стихи / Б. Азероглу. – Баку : Детиздат, 1950. – 75 с.
764892
  Вецкалне С. Мое счастливое несчасть : стихи / С. Вецкалне; пер. с лат. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 160 с.
764893
   Моей души предел желанный. – К, 1986. – 319с.
764894
  Письменная В. Моему сыну / В. Письменная. – Пг. – 198с.
764895
  Манов Е. Моето първо лято. Роман / Е. Манов. – София, 1980. – 236с.
764896
  Даръл Д. Моето семейство и други животни / Д. Даръл; прев. О. Иванова. – София : Отечество, 1984. – 174 с.
764897
  Мартулков А. Моето учество во революционерните борби на Македониіа / А. Мартулков. – Сокпіе, 1954. – 390 с.
764898
  Лозинський А. Моє бачення / Аскольд Лозинський. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 267, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2911-72-5
764899
  Круковець О.В. Моє відкриття відкриттів / О.В. Круковець. – Київ, 1984. – 336 с.
764900
  Ізотов М. Моє життя-моя робота / М. Ізотов. – Х., 1934. – 144с.
764901
  Юра Г.П. Моє життя / Г.П. Юра. – К, 1987. – 181с.
764902
  Пришиба П.В. Моє життя : спогади / Павло Пришиба ; [упоряд. М. Ткач ; ред. Х. Ткач]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2014. – 479, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2646-78-8
764903
  Гедін С. Моє життя в подоражах / С. Гедін. – Київ; Одеса : Молодий більшовик, 1935. – 314с.
764904
  Коваленко П.Т. Моє знайомство з Лесею Українкою / П.Т. Коваленко, 1958. – [6] с. – Окремий відбиток
764905
  Баєв Б.Ф. Моє і наше. / Б.Ф. Баєв. – К., 1960. – 40с.
764906
  Парахневич М.П. Моє і твоє дитинство : повісті / М.П. Парахневич. – Київ, 1984. – 112 с.
764907
  Бровченко В.Я. Моє імення - комсомол : поезії / В.Я. Бровченко. – Херсон, 1960. – 56 с.
764908
  Бараташвили М. Моє квавілеті. (Квіти кохання) / М. Бараташвили. – Київ, 1968. – 103с.
764909
  Баран Є.М. Моє листування з Ростиславом Міщуком // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 365-373. – (Слово). – ISSN 2304-7402
764910
  Субтельний О. Моє лишається моїм, а твоє віднині - твоїм. Історичний вимір асиметричних взаємин України з Росією // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 11. – С.38-46. – ISSN 0868-8273
764911
  Кулініч О. Моє місто - Токіо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 березня (№ 48/49). – С. 14
764912
  Герберт З. Моє місто : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 20-27
764913
  Войновський П. Моє найвище щастя : Спомини / П. Войновський. – Львів : Олени Теліги, 1999. – 304 с. – ISBN 966-7601-00-5
764914
  Скальська У. Моє недовге знайомство з Іриною Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – С. 85-89. – ISSN 0868-4790
764915
  Стадниченко Ю.І. Моє неспокійне серце : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1961. – 103 с.
764916
  Абрагам Петер Моє одруження з принцесою : повість / П. Абрагам ; [пер. з нім. Наум Фірсель]. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 176 с. : іл.
764917
   Моє перше знайомство з журналом "Слово і час"
764918
  Коробчук П. Моє покоління - вільне, занадто вільне, розхристане / Спілкувалася Н. Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 8


  Розмова з українським поетом та прозаїком Павлом Коробчуком про його творчий шлях, сучасну українську белетристику
764919
  Горбатов Б.Л. Моє покоління / Б.Л. Горбатов. – К., 1970. – 342с.
764920
  Петровський Я. Моє право і обов"язок як громадянина : книга спогадів / Ярослав Петровський ; в авт. ред. В. Петровського та С. Петровської. – Київ : КИТ, 2015. – 383, [1] с. : іл. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-2279-44-3
764921
  Голубенко П. Моє привітання Павлові Вірському // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – С. 8-11
764922
  Караванський С. Моє ремесло : поезії / Святослав Караванський. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1981. – 184 с.
764923
  Рудик С.К. Моє рідне село = My native village / Станіслав Рудик. – Київ : Акад. наук вищої освіти України, 2012. – 177, [1] с., [48] с. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-071-8


  До Наукової бібліотеки ім. Максимовича. 18.04.13. Підпис
764924
  Бача Ю. Моє розуміння значення Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 15-20. – ISSN 0130-6936
764925
  Бача Ю. Моє розуміння значення Тараса Шевченка : до 200-річчя від дня народження українського Генія // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 122-124. – ISSN 1992-8149


  Велич і значення Тараса Шевченка для українського народу.
764926
  Михайлюк І.А. Моє село / І.А. Михайлюк. – Ужгород, 1986. – 213с.
764927
  Нагнибіда М.Л. Моє серце в степах : Книга поезій / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 127с.
764928
  Стефаник В.С. Моє слово : Оповідання. – Львів : Накл. укр.-рос. вид. спілки, 1905. – 179 с. – Перепл. разом з: Дорога / Стефаник, 1901. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Діти; Синя книжечка; Засїданє; З міста йдучи; Підпис; Лист; Сьвятий вечеp; У коpшмі; Побожна; Виводили з села; Стpатив ся; Лесева фамілїя; Катpуся; Майстеp; Мамин синок; Ангел; Осїнь; Шкода; Hовина; Сама саміська; Лан; Вечіpня година; Моє слово; ...
764929
  Стефаник В.С. Моє слово : Оповідання. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1905. – 112 с. : портр. – (Літературно-Hаукова Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Діти; Синя книжечка; Засїданє; З міста йдучи; Підпис; Лист; Сьвятий вечеp; У коpшмі; Побожна; Виводили з села; Стpатив ся; Лесева фамілїя; Катpуся; Майстеp; Мамин синок; Ангел;
764930
  Стефаник В.С. Моє слово : Вибрані твори / В.С. Стефаник. – Київ : Молодь, 1950. – 164с. – У кн. стаття: Василь Стефаник / С.А. Крижанівський
764931
  Стефаник В.С. Моє слово : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Каменяр, 1971. – 96с.
764932
  Стефаник В. Моє слово : Новели та оповідання для серед.та старш.шкільн.віку / В. Стефаник. – Київ : Веселка, 1991. – 190с. – ISBN 5-301-00821--8
764933
  Стефаник Василь Моє слово : Новели, оповідання, автобіогр. та критичні матеріали, витяги з листів:Для середн.та старшого віку / Стефаник Василь; Упоряд.:передм. Л.Дем"янівської. – 2-е вид., доп. – Київ : Веселка, 2000. – 319с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0049-3
764934
  Стефаник В.С. Моє слово : Новели, оповідання, автобіографічні та критичні матеріали, витяги з листів. Для середнього та старшого шкільного віку / В.С. Стефаник; Упор., передмова і примітки Л. Дем"янівської. – Київ : Веселка, 2001. – 319с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0161-9
764935
  Бондарчук Моє студентське життя (1989-1994) / Бондарчук, (Пупенко) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 267-271. – ISSN 2075-437X
764936
   Моє Тернопілля = My Ternopil region : [науково-популярне видання] / [голов. ред. Я. Буяк ; фото: Е. Кислинський та ін. ; пер. англійською: Л. Бабій, В. Бурдяк]. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 199, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 196. – ISBN 978-966-2061-21-5
764937
  Ясинецька-Єгорова Моє щасливе місце - бібліотека! // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 60-61. – ISSN 2518-7341


  Пропонуємо Вам своєрідну літературну історію-сповідь молодого бібліотекаря, яка власним прикладом переконує, що професія бібліотекаря є багатогранною та найчудовішою в світі. Можливо ця сповідь буде використана вами задля популяризації цієї чудової ...
764938
  Перепеляк І.М. Моєї радості печаль... : любов. лірика / Іван Перепеляк. – Харків : Майдан, 2004. – 129, [2] с. : іл. – ISBN 966-8478-78-9
764939
  Сом М.Д. Моєї радості сльоза : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 113 с. – ISBN 5-333-00559-1
764940
  Шаповал Микола Терентійович Моєї радості тепло : Поезії / Шаповал Микола Терентійович; Іл. Ю.І. Киянський. – Харків : Прапор, 1976. – 79с. : іл.
764941
  Марченко О.А. Моєму вічному вчителю (до 80-річчя академіка НАН України А.Г. Наумовця) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 119-124. – ISSN 1027-3239


  2 січня 2016 р. виповнилося 80 років від дня народження видатного вченого i організатора науки, відомого у світі фахівця в галузі фізичної електроніки i фізики поверхні, віце-президента НАН України академіка НАН України Антона Григоровича Наумовця.
764942
  Алчевська Х.О. Моєму краю : Поезиї Христі Алчеської. – Чернівці : Hакл. Ростислава Заклинського ; [Дpук. Т-ва "Руська Рада"], 1914. – 31 с. – (Всеукраїнська бібліотека ; Ч. 7)


  На тит. арк. примірника № 11885 надпис: На знак пам"яти про першу зустріч року 1922. Христя Алчевська На тит. арк. примірника № 11886 надпис: Шановній Вірі Олександровні Матушевській - авторка На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні ...
764943
  Федорова О.В. Можайск. / О.В. Федорова. – М., 1981. – 288с.
764944
  Успенский В.Д. Можайское направление. / В.Д. Успенский. – М, 1978. – 159с.
764945
  Сысоева Э.М. Можгинский дом культуры / Э.М. Сысоева. – Ижевск, 1967. – 17с.
764946
  Голубенко Іван Може вміститися сльоза... : Мати й Україна: з народних джерел, з українських поезій / Голубенко Іван. – Київ : Ін-тут громадянського суспільства, 2002. – 176с. – ISBN 966-7672-32-8
764947
  Єщенко М. Може, згрішила // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 43 (296), 5 листопада 2015. – С. 42
764948
  Пилипчук Д. Може, то лиш мені... : Поезії / Дмитро Пилипчук. – Київ : Генеза, 2004. – 112с. – ISBN 966-504-249-1
764949
  Латур Бруно Можем ли мы вернуться на Землю? : часть 1. 1861-1911. Эпоха великих научных и технологических открытий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 20-32 : фото
764950
  Дессенс А. Можем ли мы изменить климат? / А. Дессенс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 119с.
764951
  Розин В.М. Можем ли мы проектировать себя сами ? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.8-26. – ISSN 0235-1188
764952
  Бозкурт И. Может быть, однажды = Bir Gun Belki : [роман] / Исмаил Бозкурт ; пер. с турец. Тудоры Арнаут. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2005. – 259, [1] с. – Парал. тит. л. на турец. яз. - Пер. изд.: Bir Gun Belki / Ismail Bozkurt. Istanbul, 2000. – ISBN 966-8188-26-8
764953
  Арабаджи М.Б. Может ли возникнуть астрономия в обществе слепых от рождения? (визуальные образы как основание "Ultimate reality") // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 4-6
764954
   Может ли Германия победить? : Ресурсы и стремления ее народа по наблюдениям американца ; (Пер. с англ.). – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1915. – 144 с.
764955
  Брутенец К.Н. Может ли Европа сказать "нет" американскому патронажу? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 41-69. – ISSN 0130-3864
764956
  Писсаридес К. Может ли жесткость заработных плат объяснить волатильность безработицы? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 65-88. – ISSN 0042-8736


  В статье рассматривается неспособность классических моделей поиска и подбора объяснить циклическую волатильность доли принятых на работу безработных. Автор – лауреат Нобелевской премии в области экономики 2010 г. – показывает, что процесс создания ...
764957
  Бесчетникова С.В. Может ли искусство быть деструктивным? (Антиутопический дискурс в раннем творчестве Виктора Ерофеева) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 271-280. – ISBN 966-581-617-9
764958
  Маккибен Билл Может ли Китай стать зеленым? Китай: зеленый или черный? / Маккибен Билл, Жерар Грег // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 134-147 : фото
764959
   Может ли крыса быть ищейкой? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 199 : Іл.
764960
  Пономаренко В.В. Может ли машина мыслить: точка зрения кибернетики и философии // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 179-181. – ISBN 978-966-622-589-7
764961
   Может ли машина учить?. – Горький, 1963. – 40с.
764962
   Может ли фаранг стать ламой? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 62-66 : фото
764963
  Гаврилов Л.А. Может ли человек жить дольше? / Л.А. Гаврилов. – Москва : Мысль, 1985. – 124с.
764964
  Борисов П.М. Может ли человек изменить климат / П.М. Борисов. – Москва : Наука, 1970. – 192с.
764965
  Андреев-Кривич С Может собственных Платонов... : повесть / С.А. Андреев-Кривич. – Москва : Детская литература, 1974. – 207 с.
764966
  Андреев-Кривич С Может собственных Платонов... / С Андреев-Кривич, . – Архангельск, 1986. – 334с.
764967
  Токмакова И. Может, нуль не виноват? / И. Токмакова. – Москва : Малыш, 1984. – 80 с.
764968
  Бей Маисса (Алжир) Может, поговорим о чем-нибудь другом... : рассказ // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 74-77. – ISSN 0321-5075


  Алжирська жіноча література
764969
  Жуховицкий Л.А. Может,редко встречаемся? / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Советская Россия, 1974. – 72 с.
764970
  Бахнов В.Е. Можете жаловаться! / В.Е. Бахнов, Я. Костюковский. – М, 1951. – 48с.
764971
  Устинов С.Л. Можете на меня положиться / С.Л. Устинов. – М., 1986. – 206с.
764972
   Можжевеловое настроение : наш week end // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 44-49 : Фото
764973
  Димчевский Н.В. Можжевеловый корень / Н.В. Димчевский. – М., 1983. – 63с.
764974
  Семакин В.К. Можжевельник / В.К. Семакин. – Ижевск, 1956. – 80с.
764975
  Шильдебаева Кулян Можжевельник / Шильдебаева Кулян. – М., 1986. – 125с.
764976
  Туулик Ю.К. Можжевельник выстоит и в сушь : роман, повести, эссе / Ю.К. Туулик. – Москва : Советский писатель, 1976. – 175 с.
764977
  Басюк Віктор Можлива еволюція Росії і національна безпека США та України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7-9. – ISSN 1728-6220
764978
  Корсак К. Можлива роль університетів у повторенні українцями прадавнього глобального цивілізаційного внеску / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 23-31. – ISSN 1682-2366
764979
  Лазуренко Д.В. Можливе утворення конденсату скалярних полів зовнішнім електричним полем в околі нейтронної зірки / Д.В. Лазуренко, В.М. Горкавенко, А.В. Тугай // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 177-180
764980
  Корсак Ю. Можливий відгук вищої школи на технологічні та суспільні зміни // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 46-51. – ISSN 2078-1016


  Зроблено прогноз майбутнього і вказані бажані зміни вищої освіти в умовах початку третьої технологічної революції. Досліджено причини особливої виразності явища автоматизації суспільства у Швеції.
764981
  Оппоков В Є. Можливий вплив ... / В Є. Оппоков
№3. – 1935. – с.
764982
  Сафранов Т.А. Можливий вплив змін температурного режиму на рекреаційно-туристичну діяльність в регіонах України / Т.А. Сафранов, В.М. Хохлов, А.І. Волков // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – C. 18-28. – ISSN 2311-0902
764983
  Брижик Л.С. Можливий механізм впливу електромагнітного випромінювання на перенесення зарядів у біосистемах / Л.С. Брижик, А.А. Єремко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 9-18. – ISSN 1023-2427
764984
  Соляник Г.І. Можливий механізм домінування метастатичних клітин гетерогенної пухлини // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 59-64. – ISSN 1023-2427
764985
  Косицький М.М. Можливий механізм передачі енергії у молекулярних системах у рамках моделі зв"язаних заряджених осциляторів / М.М. Косицький, СкурськийС.І, О.П. Демченко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 72-82. – ISSN 1023-2427
764986
  Перетятко Г.В. Можливий негативний вплив ЗМІ на моральну свідомість людей в Україні: правові проблеми протидії // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина : наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина. – Львів, 2010. – Праворозуміння крізь призму герменевтики / Дудаш Т.І. – С. 68-75. – (Сер.1 Дослідження та реферати ; вип. 23). – ISBN 978-966-547-345-9
764987
  Пономаренко О. Можливий потенціал повторного використання різних типів промислових відходів гірничовидобувної галузі України / О. Пономаренко, О. Юшин, О. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-66. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено інформацію про основні типи промислових відходів та їх можливу класифікацію. Подана оцінка перспектив повторного використання промислових відходів гірничовидобувних підприємств. The articles discusses information about the basic ...
764988
  Сутюшев Т.А. Можливий розвиток воєнної ситуації на сході України та у державі в цілому // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 21-28. – ISSN 2078-7480
764989
  Мосенкіс Ю.Л. Можливі додаткові принципи між родинних порівняльно-історичних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 126-128. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Досліджуються додаткові принципи компаративних досліджень мов різних родин (на доповнення до принципів, розроблених О.С. Мельничуком). Пропонується враховувати можливість давніх редуплікаційно-дисиміляційних процесів розвитку структури коренів у мовах ...
764990
  Одосій О. Можливі економічні наслідки формування зони вільної торгівлі між Україною а Європейським Союзом для вітчизняного агропродовольчого сектору // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 307-317. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
764991
  Нагірна В.П. Можливі загрози сільському господарству України з позицій екобезпеки / В.П. Нагірна, І.Г. Савчук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 71-83. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
764992
  Березницька Н.О. Можливі зміни берегів у Дністровському лимані під впливом відносного здіймання рівня Чорного моря // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 54-60 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
764993
  Вишньов В. Можливі зміни в американській ядерній доктрині після президентських виборів 2008 року у США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 36-38
764994
  Ревера О.З. Можливі зміни стоку Дністра під впливом господарської діяльності / О.З. Ревера, С.Г. Кочубей, С.С. Левківський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 23)
764995
  Гудима Д. Можливі зміни та доповнення до Конституції України щодо прав людини (експертне обговорення, ініційоване робочою групою Конституційної Комісії, 14 травня 2015 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 238-242. – ISSN 1026-9932


  14 травня 2015 р. у залі засідань ученої ради Національного університету "Києво-Могилянська академія" з ініціативи судді Європейського суду з прав людини у відставці, заступника голови Конституційної Комісії з питань прав, свобод та обов"язків людини і ...
764996
  Бєгун В.В. Можливі кроки вирішення завдань регулювання безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 25-26. – Бібліогр.: 5 назв
764997
  Масюк Т.В. Можливі механізми дії енкефалінів на секреторну функцію печінки / Т.В. Масюк, Є.М. Решетнік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-78. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Проаналізовано можливі механізми реалізації гіпохолеретичних ефектів опіоїдних пептидів - лей- і мет-енкефалінів на секреторну функцію печінки. Наведена модель "регуляторного каскаду" енкефалінів і власні експрериментальні дані свідчать, що регуляторні ...
764998
  Зелінська М. Можливі моделі розвитку інституту президенства в Україні // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69-78.
764999
  Смокович М. Можливі напрями удосконалення виборчого та процесуального законодавства України / М. Смокович, С. Кальченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 4-11.
765000
  Фабрика А.А. Можливі наслідки реалізації нового підходу до вивчення циклу гуманітарних та соціально–економічних дисциплін у вишах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,