Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
760001
  Герасим"юк В. "...Нарешті я вдома" // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 6. – С. 178-184. – ISSN 0208-0710


  Нотатки про книжку поезій Бориса Руденка "Оселі" (2014).
760002
  Руккас А. "Напрямкові" значки 4 (7)-ї стрілецької бригади Армії УНР у 1920 р. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 142-143
760003
  Тацій В. "Наразі дійсно існує проблема ефективності системи вищої юридичної освіти, оптимізації мережі правничих ВНЗ" // Закон і бізнес. – Київ, 2015. – 4-10 червня (№ 27). – С. 1, 4 : фото


  Інтерв"ю ректора Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, президента Академії правових наук України В. Тація.
760004
   "Наргизовани", 1936. – 47с.
760005
  Красильников Г.Д. "Наречена" : оповідання / Г.Д. Красильников; з удмурт. [пер. Богдан Попель]. – Київ : Дніпро, 1969. – 60 с.
760006
  Ільків М.В. "Нариси Дністра" О. Афанасьєва-Чужбинського про старожитності Хотинщини // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 65-74. – ISSN 2078-1849
760007
  Микитка О.Б. "Нариси з історіі українського перекладу" М. Москаленка як вершинний зразок праці з перекладознавства // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 172-176. – Бібліогр.: С. 176; 6 поз.


  У статті подано характеристику циклу статей з історії перекладу, опубліковного у журналі "Всесвіт" 1993-2006 рр. Проаналізовано науково-освітню спрямованість праць, розкрито головні опірно-змістові точки, обгрунтовано вагомість і непересічну ...
760008
  Сеферіс Й. [Нариси : (1936-1947) / Йоргос Сеферіс. – 6-е вид. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-21-2
Т. 1. – 1992. – 522 с. – Видання новогрецькою мовою
760009
  Сеферіс Й. [Нариси / Йоргос Сеферіс. – 6-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 2 : (1948-1971). – 1992. – 447 с. – Видання новогрецькою мовою
760010
  Сеферіс Й. [Нариси / Йоргос Сеферіс. – 2-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 3 : Невидане (1932-1971). – 1993. – 419 с. – Видання новогрецькою мовою
760011
  Мазуренко В.І. Напрями забезпечення стійкості фінансової системи України в процесі вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 141-148.
760012
  Семенишин М.О. Напрями запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 9. – С. 33-34


  У сатті визначаються напрями подальшого вдосконалення запобігання міліцією та громадськістю злочинів, які вчиняються неповнолітніми.
760013
  Лоханова Н. Напрями застосування поняття "бізнес-модель" в обліку і звітності: сучасні підходи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 20-25. – Бібліогр.: 10 назв
760014
  Томашик Л.С. Напрями збільшення заощаджень в Україні: теоретичні та емпіричні оцінки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
760015
  Голович Н.М. Напрями зміцнення економічної безпеки функціонування сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 178-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Встановлено ключові напрями зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Визначено ендогенні та екзогенні чинники, які впливають на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств. Розроблено механізм впливу міжнародної ...
760016
  Чесноков А.В. Напрями зміцнення зовнішньоекономічної безпеки України за умов інтеграції до ЄС : економічна безпека // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 120-126. – Бібліогр.: 11 назв
760017
  Іващенко А.І. Напрями зміцнення інвестиційного клімату України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.13. – С. 231-236. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
760018
  Жарков Я.М. Напрями зовнішнього інформаційно-психологічного впливу на Україну / Я.М. Жарков, Л.М. Бєсєдіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 131-136


  Опублікована інформація про сучасну четверту світову війну на трьох театрах бойових дій: геополіпшчному, інформаційному, духовному; зазначено загрози національній безпеці України, головні чинники і напрями впливу на воєнно-політичну обстановку довкола ...
760019
  Полтавський В. Напрями і засоби вдосконалення управління кар"єрою державних службовців у сучасній Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 133-140
760020
  Бодюк А. Напрями і методи досліджень економічної геології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-59. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим) Обгрунтовано напрями дослідження виробництва по розвідці надр, у тому числі ресурсов надр, економіки ресурсів, організаційного і правового забезпечення. Проаналізовно ...
760021
   Напрями і механізми реформування та розвитку структур безпеки і оборони // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 22 : Актуальні питання реформування та розвитку структур безпеки і оборони України. – С. 27-32. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-17-3
760022
  Лифенко С.П. Напрями і основні результати досліджень видатних одеських селекціонерів минулого сторіччя // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2014. – Вип. 23 (63). – С. 150-166. – ISSN 2409-5524
760023
  Бакуменко В. Напрями і підходи до розвитку теоретико-методологічних засад формування державно-управлінських рішень // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.5-15. – ISBN 966-73-53-51-Х
760024
  Михайліченко М.В. Напрями і шляхи оптимізації системи державно-громадського управління якістю університетської освіти в умовах українських реалій // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – C. 46-53. – ISSN 2412-1185
760025
  Сокол О.О. Напрями індивідуального запобігання ухиленням від сплати аліментів // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 194-197. – ISBN 978-617-616-069-4
760026
  Янісів Ю.О. Напрями інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 259-268. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
760027
  Мурашко М.І. Напрями інноваційного коучингу у сфері освітянських послуг / М.І. Мурашко, С.О. Назарко // Наука и образование : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 8-11. – ISBN 978-966-330-222-5
760028
  Сидорова А. Напрями інноваційного розвитку в промисловості України / А. Сидорова, Г. Анісімов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 19-26. – ISSN 0131-775Х
760029
  Байрамов С. Напрями інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 12-13
760030
  Потай І.Ю. Напрями інноваційної трансформації освіти у контексті сталого розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 398-404. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено, що найважливішою умовою освіти в інтересах сталого розвитку є екологізація вищої освіти, метою якої є підготовка екологічно відповідальних фахівців різного профілю, які приймають відповідальні рішення у процесі своєї діяльності в будь-якій ...
760031
  Сивак Р.Б. Напрями інституціоналізації глобалізму у вимірі сталого розвитку світового господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
760032
  Піменова О. Напрями інституціоналізації форм господарювання в системі аграрних відносин постсоціалістичних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід інституціоналізації форм господарювання постсоціалістичних країн в системі аграрних відносин. Визначено основні напрями розвитку аграрного сектору України. Обґрунтовано необхідність розвитку соціо-еколого-економічних форм ...
760033
  Товкун О.О. Напрями інтеграції фондового ринку України у світові ринки капіталів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 28-31. – ISSN 1728-6220
760034
  Ткач В.Ю. Напрями інтеграційної взаємодії України з європейським ринком праці : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 34-35.
760035
  Костючков С.К. Напрями й зміст взаємоперетину філософсько-освітніх парадигм і сучасної біополітики в контексті формування громадянського суспільства. - // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 47-59. – ISSN 2072-1692
760036
   Напрями комплексних наукових досліджень по зменшенню кризових навантажень на гідроекосистему Кривбасу / І.Д. Багрій, Н.А. Білокопитова, П.В. Блінов, П.Ф. Гожик, А.Б. Кузьменко, І.Є. Мамишев, В.М. Медведь, В.М. Шестопалов, Т.Ф. Шулипенко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 7-15 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
760037
  Чудак В.В. Напрями конкурентної політики держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 90-92. – ISSN 2306-6814
760038
  Мірошниченко Ю.Р. Напрями конституційної реформи визначаються суспільними потребами // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 52-57.
760039
  Козловський А.Т. Напрями контролінгу інвестиційної діяльності відповідно до етапів реалізації інвестиційних проектів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 14, липень. – С. 41-43. – ISSN 2306-6814


  У статті конкретизовано напрями контролінгу інвестиційної діяльності, беручи до уваги реалії функціонування суб"єктів підприємницької діяльності. Доповнено напрями контролю, що виникають на кожному з етапів інвестиційної діяльності. Надано практичні ...
760040
  Воробйова О.І. Напрями концентрації основних ризиків кредитування економіки України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – № 1 (2). – С. 6-13
760041
  Глущенко С.В. Напрями кредитування суб"єктів малого бізнесу в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-94. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
760042
  Ломакін А. Напрями кримінально-процесуальної діяльності прокурора району в досудовому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 66-72.
760043
  Козоріз Г.Г. Напрями маркетингових досліджень страхоаого ринку України в умовах фінансової кризи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 322-325. – ISSN 0321-0499
760044
  Бутиріна М.В. Напрями медіапсихологічних досліджень у контексті медіакритики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 6-9


  У статті вивчаються напрями досліджень медіапсихології, питання нової медіаповедінки людей та "медіаекспансії". The tendencies of media psychological researches, the problem of new media behaviour of people and media expansion are researched in the ...
760045
  Лісогор Л.С. Напрями мінімізації впливу економічної кризи на реалізацію трудового потенціалу України / Л.С. Лісогор, І.В. Заюков // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 4 (85). – С. 22-26. – ISSN 1997-9266
760046
  Лісогор Л. Напрями мінімізації соціальних шоків у сфері праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 3-10
760047
  Фаріон А. Напрями модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 309-315. – ISSN 1993-0259
760048
  Мітрясова О.П. Напрями модернізації змісту хімічної освіти студентів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 16-19
760049
  Лаврухін В. Напрями модернізації механізмів соціального захисту населення в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 89-97
760050
  Зельдіна О. Напрями модернізації податкової політики України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 103-110. – ISSN 2308-9636
760051
  Чобан І.С. Напрями модернізації системи пільг в контексті соціальних реформ в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 227-229. – ISBN 978-966-188-293-4
760052
  Крупка А.Я. Напрями модернізації системи фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 396-404. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
760053
  Осадець С. Напрями модернізації страхової справи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 13-17. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
760054
  Гуменюк Л.Й. Напрями модернізації та підготовки фахівців соціальної роботи в умовах інформаційного суспільства // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 21-30
760055
  Корень Н.В. Напрями модернізації фінансової системи в контексті імплементації європейських стандартів надання фінансових послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 10-15
760056
  Тверитникова О.Є. Напрями наукових досліджень Інституту електротехніки Академії наук УРСР (1947–1963 рр.). // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 3 (35). – С. 46-52. – ISSN 2077-9496


  Виокремлено напрями наукової роботи Інституту електротехніки АН УРСР. Підкреслено значущість інноваційних досліджень із застосування цифрових обчис- лювальних машин до моделювання складних енергосистем. Вивчено діяльність та проаналізовано внесок ...
760057
  Підлісецький Г.М. Напрями наукових досліджень проблем відтворення та ринку основних засобів сільського господарства / Г.М. Підлісецький, М.М. Могилова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 76-88. – ISSN 2221-1055
760058
  Домніцак Р.В. Напрями наукових досліджень проблем протидії корисливо-насильницьким злочинам // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 41-44. – ISSN 2312-928X
760059
  Драган І.О. Напрями науково-технічного розвитку житлово-комунального господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 103-105
760060
  Воробйова К.О. Напрями нейтралізації впливу макроекономічних валютних ризиків на економіку України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 160-165. – ISSN 2074-5354
760061
  Самофалова О.Ю. Напрями оптимізації державної політики в сфері правозахисту в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 153-156. – ISSN 2306-6814
760062
  Стефанович Є.А. Напрями оптимізації джерел фінансування малобюджетних інвестиційних проектів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 43-46. – ISSN 1728-6220
760063
  Цвірко-Годицький Напрями оптимізації динаміки вітчизняної наукової діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 91-95 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
760064
  Дубас Р.Г. Напрями оптимізації лісовідтворення як передумова екологічно збалансованого лісокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-54 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
760065
  Рижак І.В. Напрями оптимізації мисливства західного регіону України / І.В. Рижак. – Львів : Світ, 1999. – 202с. – ISBN 5-7773-0944-5
760066
  Малахова О. Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 101-112. – ISSN 1818-5754
760067
  Брітченко І.Г. Напрями оптимізації роботи українських банків з боржниками як засіб зменшення обсягу проблемних іпотечних кредитів / І.Г. Брітченко, Л.В. Левченко, Д.С. Турчанінова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 1164-168. – (Економічні науки)
760068
  Москвич Л.М. Напрями оптимізації судоустрою України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 25-32
760069
  Печенюк Н.М. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 270-274. – ISSN 1993-6788


  Наведені статистичні матеріали, які відображають сучасний стан зовнішнього державного боргу, приклади управління ним в інших країнах світу.
760070
  Стефанович Є.А. Напрями оптимізації фінансування великобюджетних інвестиційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 125-134 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
760071
  Кравчук А.В. Напрями оптимізації чисельності персоналу підприємств // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 3-5. – ISBN 978-617-645-230-0
760072
  Борзенко О.П. Напрями організації дистанційного навчання студентської молоді Канади // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 35. – С. 14-21
760073
  Штань М. Напрями організації офшорних зон в економіці України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 17-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
760074
  Климчук С.В. Напрями оцінки руху грошових потоків як визначальної компоненти фінансової стійкості // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-57
760075
  Величко О Напрями оцінювання діяльності вищого навчального закладу / О Величко, В. Вікторов // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.291-298
760076
  Дзюба С. Напрями перетворень в аудиторській діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 0131-775Х
760077
  Баранов О.А. Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 15-31


  Про напрями перспективних досліджень, як теоретико-методологічних проблем інформаційного права, та нормативно-правового регулювання інформаційних відносин.
760078
  Рисін В.В. Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 82-95. – ISSN 2305-7645
760079
  Адаменко І.П. Напрями підвищення дієвості системи фінансово-бюджетного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
760080
  Науменко А.М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 127-134. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
760081
  Цапко-Піддубна Напрями підвищення енергетичної ефективності економікми України в контексті інтеграції до ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 186-192. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
760082
  Козоріз Г.Г. Напрями підвищення ефективного функціонування системи соціального страхування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 117-126. – ISSN 1562-0905
760083
  Рябчук О.Г. Напрями підвищення ефективності адміністрування податку на доходи фізичних осіб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 18-24
760084
  Булавинець В. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 46-55. – ISSN 1818-5754
760085
  Лисяк Л. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України / Л. Лисяк, К. Роменська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 100-105. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті охарактеризовано причини неефективного використання коштів місцевих бюджетів, проаналізовано показники виконання, що визначають фінансовий стан відповідних бюджетів та бюджетних програм в умовах програмно-цільового методу управління. ...
760086
  Феняк Л.А. Напрями підвищення ефективності використання промислового потенціалу галузі садівництва у Вінницькій області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 63-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
760087
  Козоріз М. Напрями підвищення ефективності використання фінансового потенціалу України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 169-175. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
760088
  Томнюк Т. Напрями підвищення ефективності державного регулювання підприємницької діяльності в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 53-61. – ISSN 2410-0919
760089
  Коваленко С.П. Напрями підвищення ефективності діяльності державних холдингових компаній в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-71. – Бібліогр.: 14 назв
760090
  Андрющенко Л.О. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі й громадського харчування : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 81-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
760091
  Корінєв В.Л. Напрями підвищення ефективності маркетингового планування на підприємстві / В.Л. Корінєв, Г.А. Сємілєтова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 194-198. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто теоретичні аспекти маркетингового планування діяльності підприємств.
760092
  Стегура В.В. Напрями підвищення ефективності розвитку малого бізнесу АПК Закарпатської області // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 380-388.
760093
  Самофалов П.П. Напрями підвищення ефективності управління державними корпоративними правами на ринку цінних паперів та збільшення доходів бюджету : фінансовий ринок / П.П. Самофалов, Г.М. Терещенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 124-132. – Бібліогр.: 1 назва
760094
  Дмитрісв В.В. Напрями підвищення ефективності формування кредитної політики комерційних банків в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 184-185. – ISBN 978-617-7069-02-6
760095
  Чукаєва І.К. Напрями підвищення ефективності функціонування нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 111-115
760096
  Яремко Л.А. Напрями підвищення зовнішньоторговельного ефекту: макроекономічний аспект : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 111-118. – Бібліогр.: 14 назв
760097
  Могилко Л.В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості внутрішніх боргових зобов"язань України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 147-148. – ISBN 978-966-188-293-4
760098
  Филюк Г.М. Напрями підвищення інвестиційної привабливості природних монополій в Україні : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 56-66 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
760099
  Чеховська М.М. Напрями підвищення конкурентноспроможності залізничного транспорту : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 85-91. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
760100
  Сагайдак Ю.А. Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за умов глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 168-172


  Розвиток інтеграційних процесів у світі та приєднання до них України свідчить про посилення глобалізації економіки. У статті розглядаються основні напрями забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, досягнення якої можливе шляхом ...
760101
  Шендер А.Р. Напрями підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на регіональному ринку освітніх послуг в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 94-96
760102
  Харіна О.О. Напрями підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 373-379
760103
  Олейнікова Л.Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності національної системи оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 3-7
760104
  Куліш І.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій: інноваційний контекст // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 171-180. – ISSN 1562-0905
760105
  Мельник М. Напрями підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності в Україні : фінансова політика // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 28-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
760106
  Макарвнко П.М. Напрями підвищення продуктивності аграрної праці / П.М. Макарвнко, О.В. Болдуєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 87-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
760107
  Пересунько В.В. Напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-68. – (Економіка ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються причини низького рівня капіталізації банківської системи України. На основі зарубіжного досвіду визначаються напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків. Reasons of low level capitalization of the Ukraine"s ...
760108
  Озерський Ігор Напрями підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 97-100
760109
  Корсаков С.С. Напрями підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 69-79
760110
  Гасанов С.С. Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні / С.С. Гасанов, О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 48-62. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
760111
  Мамонова Г.В. Напрями підвищення фіскальної ефективності оподаткування доходів населення / Г.В. Мамонова, О.Г. Рябчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 177-181


  Визначено основні причини низької фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб в Україні, обгрунтовано необхідність запровадження прогресивного оподаткування доходів населення.
760112
  Цицик Р.В. Напрями підвищення фіскальної стійкості в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 89-103
760113
  Борейко В.І. Напрями підвищення якості роботи вищої школи України після її приєднання до Болонського процесу // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 5-12. – ISBN 978-966-7359-68-3
760114
  Кашуба Я.М. Напрями підтримки розвитку малого та сепреднього підприємництва: досвід Польщі для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 227-234. – ISSN 0321-0499
760115
  Демків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 46-55
760116
  Жавнерчик О.В. Напрями подалання конфліктності земельних відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
760117
  Гріненко О.І. Напрями подальшого удосконалення національного законодавства у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 16-20. – ISSN 2304-2699
760118
  ДударенкоЛ Напрями подальшої екологізації середньої і вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 50-59. – ISSN 1682-2366
760119
  Марченко О. Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств / О. Марченко, В. Ткаченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
760120
  Школа В.І. Напрями подолання сучасної європейської боргової кризи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 342-344. – ISBN 978-617-7069-02-6
760121
  Сидорчук А. Напрями покращення використання фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 33-44. – ISSN 1818-5754
760122
  Остапенко К.А. Напрями покращення ефективності використання основних фондів та виробничих потужностей комунальних підприємств на прикладі КП "Фастівтепломережа" // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 107-119
760123
  Мельник М.О. Напрями покращення конкурентоспроможності національної економіки України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 119-121
760124
  Мельничук А.Ю. Напрями посилення позицій продукції агропромислового комплексу на зовнішніх ринках : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 65-72 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
760125
  Борейко В. Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян : фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 50-57 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
760126
  Баранник Л.Б. Напрями посилення соціальної захищеності сільського населення // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 103-113
760127
  Мушенок В.В. Напрями правового регулювання екологічних відносин в контексті політики децентралізації влади // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 300-302. – ISBN 978-966-7957-18-6
760128
  Стрільців О.М. Напрями правового регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 27-31.
760129
  Галунько В.В. Напрями правової протидії рейдерству // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 36-41. – ISSN 1563-3349
760130
  Волощук Р.Є. Напрями практичної реалізації адміністрування податків та фактори впливу на нього // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 33-37
760131
  Карпенко Є.М. Напрями протидії наркотизму на державному та міжнародному рівнях // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 177-182
760132
  Яковлєва А.М. Напрями протидії податковому боргу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 240-243. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
760133
  Рудевська В.І. Напрями реалізації грошово–кредитної політики НБУ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 35-39
760134
  Граненюк Н.В. Напрями реалізації дивідендної політики акціонерного товариства // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 97-99
760135
  Чехович Г.Т. Напрями реалізації економічної політики у підтриманні національної безпеки в регіонах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 50-54. – ISSN 2306-6814
760136
  Томарова-Патлахова Напрями реалізації міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.239-243. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
760137
  Дзябко Ю. Напрями реалізації мовної політики в Японії (історія та сьогодення) // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 133-140. – Бібліогр.: С. 139-140; 13 назв
760138
  Тимощук О.М. Напрями реалізації функцій управління на воднотранспортному підприємстві / О.М. Тимощук, Т.О. Войченко, Л.В. Синько // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 54-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
760139
  Ортіна Г.В. Напрями реалізації цільової стратегії промислово-інноваційної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 14, липень. – С. 49-52. – ISSN 2306-6814
760140
  Поліщук В.Л. Напрями регіональної політики розвитку івентивного туризму в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 143-152. – (Економічні науки ; № 3 (19))
760141
  Ільницький О. Напрями реформи міжбюджетних відносин в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 82-87
760142
  Пастухов О.М. Напрями реформування авторського права України в контексті розвитку інформаційних технологій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.22-23.
760143
  Авксентьєв М. Напрями реформування вітчизняної системи ВНЗ для підвищення ефективності галузі освіти // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 112-117. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  В статті викладено матеріал з практичними рекомендаціями щодо необхідних напрямів структурних змін вітчизняної системи ВНЗ відповідно до сучасних проблем і реалій.
760144
  Андрєєв П. Напрями реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 19-23. – ISSN 2078-5860
760145
  Васьківська К.В. Напрями реформування державного пенсійного забезпечення / К.В. Васьківська, О.І. Данилюк // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 27-35. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
760146
  Клименко К.В. Напрями реформування державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні / К.В. Клименко, І.П. Колосов // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 97-117. – ISSN 2414-3499


  "Висвітлено питання розвитку небанківських фінансових інститутів як суб’єктів сукупного фінансового потенціалу України та перспективні напрями підвищення ефективності їхнього функціонування. Проаналізовано накопичені у процесі реструктуризації ...
760147
  Владімірова Н.П. Напрями реформування державного фінансового контролю задля забезпечення фінансової безпеки суб"єктів господарювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 46-52. – ISSN 2306-6814
760148
  Сергієнко А.В. Напрями реформування державної політики в забезпеченні циркулярної економіки в контексті міжнародної співпраці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 100-110. – ISSN 2306-6814
760149
  Мойсеєнко І.П. Напрями реформування місцевого самоврядування // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 188-196. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Визначено такі основні проблеми місцевого самоврядування в Україні: практично не використовується основний принцип самовизначення та самоорганізації територіальної спільноти; поточна політична система України не пристосована до розвитку місцевої ...
760150
  Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-57. – ISSN 0132-1331
760151
  Матюк Т.В. Напрями реформування освіти у контексті соціально-економічного розвитку суспільства // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 153-160
760152
  Швабій К.І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 52-57. – Бібліогр.: 5 назв
760153
  Федорець М.Г. Напрями реформування податкової системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 325-327. – ISBN 978-966-188-219-4
760154
  Сюр Н.В. Напрями реформування правової системи України у Європейській інтеграції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 16-19.
760155
  Самодін А.В. Напрями реформування процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 171-177. – ISSN 2222-5374
760156
  Іванов Ю.Б. Напрями реформування системи державних закупівель / Ю.Б. Іванов, Г.С. Севостьянова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 64-70. – ISSN 2222-0712
760157
  Братута О. Напрями реформування системи державного регулювання економіки України / О. Братута, К. Мозуленко // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 58-64.
760158
  Гуцаленко Л.В. Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні / Л.В. Гуцаленко, О.В. Вахновська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 7-23. – ISSN 2411-4413
760159
  Красіков О.М. Напрями реформування системи освіти в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 16-22
760160
  Кропивко М.Ф. Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 26-36. – ISSN 2221-1055
760161
  Тарановський О.В. Напрями реформування системи управління персоналом на підприємствах ЖКГ в сучасних умовах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 248-253. – ISSN 2072-1692
760162
  Іляш О.І. Напрями реформування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг на прикордонних територіях / О.І. Іляш, Н.В. Бугайчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 97-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
760163
  Рудкевич І.В. Напрями реформування соціальної сфери України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 116-119
760164
  Руднєва О.Ю. Напрями реформування спрощеної системи оподаткування / О.Ю. Руднєва, Е.Р. Чєчєнєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 99-101
760165
  Василевич М.В. Напрями реформування судової системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-69.
760166
  Биркович Т.І. Напрями реформування та державного регулювання ринку електроенергетики: міжнародний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 102-104 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
760167
  Аманжаєв Д.Г. Напрями реформування українського ринку іпотечного кредитування на основі досвіду Туркменістану // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 64-67. – ISSN 1728-6220
760168
  Клименко К.В. Напрями реформування фінансової системи України в контексті антикризового регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 75-85. – ISSN 2305-7645
760169
  Шеремет О.С. Напрями роботи органів місцевого самоврядування в протидії злочинності: досвід іноземних держав // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 57-60
760170
  Шемаєва Г.В. Напрями розвитку бібліотеки в системі сучасної наукової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 75-83


  Визначається комплекс взаємопов"язаних напрямів розвитку бібліотеки в системі науки: інформаційно-бібліотечних електронних ресурсів на засадах їх збагачення, посилення аналітичної діяльності, управління; впровадження системи менеджменту якості в ...
760171
  Селінний М.М. Напрями розвитку біоекономіки України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 14-18. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 1 (21)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
760172
  Глущенко С.В. Напрями розвитку бюджетної підтримки фермерських господарств в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 17-21.
760173
  Шемаєва Г.В. Напрями розвитку взаємодії бібліотек із соціокомунікаційними структурами суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 97-105


  Визначаються основні напрями зовнішньої комунікації бібліотеки: встановлення та розширення комунікацій з освітніми й навчальними закладами; здійснення спільних наукових досліджень; розвиток партнерства в контексті збереження електронних ресурсів і ...
760174
  Дзеверіна К.С. Напрями розвитку відносин державної власності: інституціональний аспект // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 24-29. – (Економічні науки)
760175
  Балаж Н.Й. Напрями розвитку господарств гірських територій Карпат // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 26-32. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
760176
  Дутко Н.Г. Напрями розвитку державно-приватного партнерства: галузь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 105-108
760177
  Родіонова Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 159-170. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
760178
  Мацевитий Ю.М. Напрями розвитку електроенергетики та енергомашинобудування / Ю.М. Мацевитий, А.К. Шидловський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-23. – ISSN 0372-6436
760179
  Отцевич Є. Напрями розвитку законодавства України про комерційні найменування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 44-48
760180
  Федулова Л.І. Напрями розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу регіонів України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 296-305
760181
  Федулова Л.І. Напрями розвитку інноваційної політики у світі: уроки для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 183-190. – ISSN 0321-0499
760182
  Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 75-83. – Бібліогр.: 8 назв
760183
  Єфанов С.О. Напрями розвитку інформаційно-аналітичної системи Держстандарту України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.35-39
760184
  Прокудін Г.С. Напрями розвитку інформаційного забезпечення трансферу технологій / Г.С. Прокудін, О.А. Чупайленко // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 113-121
760185
  Розенфельд Н. Напрями розвитку інформаційного суспільства та його основних ресурсів в Україні і проблеми їх правового забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
760186
  Тимків Н.М. Напрями розвитку інфраструктури паливно-енергетичного комплексу / Н.М. Тимків, М.М. Павлишенко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 404-407. – ISBN 5-7763-2435-1
760187
  Суходольський І.А. Напрями розвитку й інвестування ракетно-космічної галузі у світі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 219-222. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
760188
  Курко М. Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні. В статье раскрываются основные направления развития конституционного права граждан на образование в Украине. The article exposes basic directions of ...
760189
  Ортіна Г.В. Напрями розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 25-27. – ISSN 2306-6814
760190
  Безклубна Н.Л. Напрями розвитку лізингу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 44-45. – Бібліогр.: 4 назв
760191
  Авраменко О.В. Напрями розвитку логістичного менеджменту в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
760192
  Макаренко О. Напрями розвитку магістерської програми з освітніх вимірювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті наведено SWOT-аналіз магістерської програми з освітніх вимірювань НПУ імені М.П. Драгоманова, виділено основні напрями розвитку даної магістратури, а саме: популяризація спеціальності "011 Науки про освіту (Освітні вимірювання)"; мотивація ...
760193
  Кантаєва О. Напрями розвитку методики бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-28.
760194
  Крайній В.О. Напрями розвитку міжнародного ринку цінних паперів / В.О. Крайній, С.А. Циганов // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 89-91. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128


  Циганов С.А. - докт. екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка.
760195
  Карась О. Напрями розвитку міжнародної концесійної діяльності в транспортній галузі України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 158-164. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Визначено напрями використання механізмів державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних інтересів держави на основі використання концесій.
760196
  Федоренко В.Г. Напрями розвитку науки в університетах в умовах інтеграційних закликів / В.Г. Федоренко, Л.І. Федулова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 6-13. – ISSN 2306-6806


  Розкрита роль вищої освіти в системі формування інноваційної моделі розвитку економіки. Проаналізовано стан наукової діяльності сектору вищої освіти в Україні.
760197
  Любіцева О.О. Напрями розвитку наукових основ географії туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-32. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Поставлено проблему вдосконалення наукових основ географії туризму відповідно до потреб суспільної практики і розвитку наукового знання і запропоновано теорію формування і взаємодії територіальних ринків туристичних послуг як один з напрямків її ...
760198
  Баклан О.В. Напрями розвитку правової системи Європейського Союзу та держав - членів ЄС: співвідношення, правові та економічні тенденції, вплив Лісабонського договору // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 89-92
760199
  Федулова Л.І. Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 240-248. – ISSN 1993-6788
760200
  Шаповал С.Л. Напрями розвитку системи бюджетного планування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 204-210. – ISSN 2306-546X
760201
  Виноградня В. Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 36-40. – ISSN 0131-6788
760202
  Шишко О.В. Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин України в середньостроковий перспективі : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 51-61 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
760203
  Заяць В.М. Напрями розвитку системи оподаткування та оцінки нерухомості в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-49. – Бібліогр.: 20 назв
760204
  Макогон В.Д. Напрями розвитку системи регулювання міжбюджетних відносин // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 40-46
760205
  Ткаченко Л.Г. Напрями розвитку системи соціального страхування в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 42-52
760206
  Акімова О.В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 3-10. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (94)). – ISSN 1814-1161
760207
  Лузан Ю.Я. Напрями розвитку сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери села // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 3-12
760208
  Арент С.С. Напрями розвитку соціального підприємництва в Україні: державно-управлінський аспект // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 38-54
760209
  Жилінська Л.О. Напрями розвитку стратегічного планування в сучасних умовах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-34.
760210
  Карась О.С. Напрями розвитку транспортної інфраструктури України в умовах міжнародного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 26-30
760211
  Вдовиченко Г.В. Напрями розвитку філософії культури у філософській думці УСРР 20-х - 30-х рр. XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 10-13
760212
  Яновчик В.О. Напрями розвитку фінансового механізму у сфері вищої школи / В.О. Яновчик, В.М. Гельман // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 291-297. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
760213
  Пасічник Ю. Напрями розвитку фінансової системи України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 422-431. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розроблено теоретико-методологічні засади основних напрямків розвитку, які грунтуються на інструментарію синергетики, обгрунтованих принципах і концептуальних положеннях.
760214
  Подра О.П. Напрями розширення інвестування людського капіталу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 68-77. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
760215
  Болтачеєва Н. Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 29-32. – ISSN 1810-3944
760216
  Шепотько Л.О. Напрями соціально-економічного розвитку села / Л.О. Шепотько. – К, 1984. – 48с.
760217
   Напрями спеціалізації і комплексного розвитку Київського економічного адміністративного району. – К., 1962. – 311с.
760218
  Лаба О. Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 46-53. – ISSN 2409-4544
760219
  Стеблянко І.О. Напрями співробітництва України та ЄС в енергетичній сфері // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/3. – С. 72-80. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 2). – ISSN 9125-0912
760220
  Николюк О.М. Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 35-45 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
760221
  Хачатурян О.С. Напрями становлення інноваційних форм зайнятості у малому підприємництві регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 127-131
760222
  Мосьпан Н. Напрями створення Європейського освітнього простору: нормативно-правовий аспект // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 65-69. – ISSN 2226-3012


  У статті йдеться про сучасний стан розвитку Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), а саме аналіз результатів цього процессу після прийняття Болонської декларації та визначаються можливі перспективи розвитку. Основним матеріалом дослідження є ...
760223
  Коцан Н.Н. Напрями стимулювання експортної діяльності України / Н.Н. Коцан, О.М. Гусєва // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 189-195. – ISSN 1729-360Х
760224
  Демчишак Н. Напрями стимулювання нагромадження фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в умовах глобалізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 112-118. – ISSN 0201-758Х
760225
  Пельтек Л.В. Напрями стратегічної орієнтації державного регулювання розвитку промислових галузей і організацій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 181-183 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
760226
   Напрями структуризації функціональної архитектури типового інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ політехнічного профілю / В. Бабенко, Т. Бабіна, О. Габзовська, А. Савмцький // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 78-81. – ISSN 1998-6939


  У статті розкрита типова функціональна архитектура Інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ. Приведені напрями структуризації типової функціональної архітектури ІП ІР ВНЗ: за підсистемами, сервісами, службами, веб-ресурсами, інформаційними областями.
760227
  Пастовенський О. Напрями та вектор оптимізації регіональної шкільної мережі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-42. – ISSN 0131-6788
760228
  Омельченко Н.Л. Напрями та види законодавчої діяльності у період Центральної Ради Гетьманату та Директорії: конституційно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 72-77
760229
  Горобець О. Напрями та заходи демографічної політики у контексті попередження негативного впливу міграції на відтворення населення // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 129-135. – Бібліогр.: 7 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
760230
  Бублик Є. Напрями та інструментарій забезпечення стійкості ринку іпотечного кредитування // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 154-157. – ISSN 0201-758Х
760231
  Олійник Т.О. Напрями та методичні засади досліджень у маркетингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.252-257. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
760232
  Супрун Н. Напрями та механізми державної політики розвитку корпоративного сектору економіки в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Н. Супрун, С. Чистякова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 363-372. – ISSN 1993-0259
760233
  Коваленко І. Напрями та механізми розвитку значень похідних від індоєвропейських коренів (s)ker(t)-I на позначення непрямого руху // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 175-186. – ISBN 966-581-231-9
760234
  Коваленко І. Напрями та механізми розвитку значень похідних від індоєвропейських коренів /(S)KER(T)-\ на позначення непрямого руху // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
760235
  Полюжин М.М. Напрями та одиниці прагматичного аналізу мовленнєвої комунікації // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 6-19. – ISBN 966-7400-33-5
760236
  Железник О.Ю. Напрями та перспективи застосування лазерних технологій у системі управління військами / О.Ю. Железник, О.М. Григорчук, С.В. Первак // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 33
760237
  Рзаєва Т.Г. Напрями та перспективи інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 51-55. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150


  В статті обгрунтовано доцільність інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва. Визначено мету інвестиційної підтримки малого підприємництва на рівні регіону та окреслено вагомі напрями і завдання її досягнення. Аргументовано ...
760238
  Холін В.М. Напрями та перспективи створення АСУ артилерійською бригадою в бою (операції) / В.М. Холін, О.Г. Дмітрієв // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 71
760239
  Ветвицький Д.О. Напрями та пріоритети розвитку державної екологічної політики України в умовах глобалізації // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 108-121
760240
  Приймак О.М. Напрями та технології соціального опікування у південноукраїнському селі наприкінці XIX - початку XX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 34-42. – ISSN 1728-3671
760241
  Голей Ю.М. Напрями та форми державного регулювання економіки в сучасних умовах / Ю.М. Голей, Г.В. Склема // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 55-57. – ISBN 978-617-645-233-1
760242
  Гоцуляк Л.В. Напрями та форми інвестування в науково-технічну й інноваційну діяльність в Україні // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 20-25. – ISSN 2413-9610
760243
  Кір"ян Т. Напрями та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в Україні / Т. Кір"ян, М. Шаповал, С. Коваль // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 51-58. – ISSN 1729-7206
760244
  Підлісний П. Напрями транспортного забезпечення міжнародної торгівлі в Україні / П. Підлісний, Н. Паткевич, Ю. Цвєтов // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 7-20. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
760245
  Лаговська О.А. Напрями трансформації бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 63-68. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
760246
  Бояр А.О. Напрями трансформації бюджетної системи України в умовах європейської інтеграції // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 134-137
760247
  Онуфрик Г. Напрями трансформації житійних образів в українській та світовій літературах // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 199-203. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
760248
  Каленюк І.С. Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – C. 24-36. – ISSN 2072-9480
760249
  Магдіч А.С. Напрями трансформації моделі економічного зростання країн ЦСЄ // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 314-322. – ISSN 2312-7600
760250
  Ящук С.П. Напрями трансформації національних податкових систем в процесі створення світової інфраструктури податкового регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
760251
  Кристопчук Т.Є. Напрями трансформації педагогічної освіти країни Європейського Союзу в Україну // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 165-171


  У статті обгрунтовано, що для реалізації пріорітетних напрямів модернізації педагогічної освіти виникає необхідність використання позитивного європейського освітнього досвіду в підготовці майбутніх учителів через призму адекватного оцінювання якості ...
760252
  Слободчук М.С. Напрями трансформації ринку праці України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 135-141. – (Економіка ; вип. 13)
760253
  Мельник В.М. Напрями удосконалення адміністрування податків на споживання в Україні / В.М. Мельник, М.М. Мельник, Є.Ю. Баличев // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 14-18
760254
  Сахарова О. Напрями удосконалення вітчизняного законодавства з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 145-148.
760255
  Іващенко І.О. Напрями удосконалення вітчизняної системи соціально-економічних стандартів та нормативів у сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 257-263
760256
  Семенчук І.А. Напрями удосконалення грошово кредитної політики України в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 299-301. – ISBN 978-966-188-219-4
760257
   Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри : 22-23 листоп. 2013 р. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [М-во освіти і науки України], Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад. ; [упоряд.: Воронкова В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 284, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
760258
  Тоцький С.В. Напрями удосконалення державного регулювання економічної безпеки регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 115-117. – Бібліогр.: 3 назв.
760259
  Семененко М.В. Напрями удосконалення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 81-84. – ISSN 2306-6814
760260
  Дука А.П. Напрями удосконалення державного регулювання ринку кредитних послуг України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-53. – ISBN 966-614-021-7
760261
  Мальська М.П. Напрями удосконалення державного регулювання розвитку туристичних послуг / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 114-119
760262
  Магута Р.М. Напрями удосконалення державного фінансового контролю в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 94-97. – Бібліогр.: 21 назв.
760263
  Матюх С.А. Напрями удосконалення ефективної співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці та ринком освітніх послуг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 310-314. – (0). – ISSN 2078-9165
760264
  Аленін Ю.П. Напрями удосконалення законодавства з метою підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 22-26. – ISBN 978-966-419-300-6
760265
  Дєгтяр О.А. Напрями удосконалення засобів управління соціальним ризиком / О.А. Дєгтяр, О.М. Непомнящий // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 1-9. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
760266
  Панчишин Т. Напрями удосконалення інвестиційної політики в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 507-511. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
760267
  Іващенко Т.О. Напрями удосконалення інституційного забезпечення функціонування механізму соціально-економічного захисту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 75-78
760268
  Сімакова Т.Г. Напрями удосконалення інституційної структури фінансового ринку України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 158-159. – ISBN 978-617-7069-02-6
760269
  Іляш О.І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О.І. Іляш, Т.Г. Васильців // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 177-183. – ISSN 1562-0905
760270
  Мусієнко І.І. Напрями удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 140-142
760271
  Жилєнкова М.М. Напрями удосконалення інформаційного забезпечення аналізу соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 62-64 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
760272
  Шостак Л.Б. Напрями удосконалення менеджменту економічної співпраці аутсайдерів світового господарства // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 30-35. – (Економічні науки ; № 1)
760273
  Оверчук Л.П. Напрями удосконалення механізмів державного регулювання експертизи виробів медичного призначення в контексті управління наданням гуманітарної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 133-137 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
760274
  Усюк Т.В. Напрями удосконалення механізму інституційного забезпечення розвитку сільського підприємництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 149-156. – ISSN 2309-1533
760275
  Кучин С.П. Напрями удосконалення механізму управління сферою освіти через реалізацію виховної функції як чинника розвитку сфери культури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 94-97. – ISSN 2306-6814
760276
  Перощук З.І. Напрями удосконалення національного законодавства щодо розширення біоджетних повноважень органів місцевого самоврядування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 495-502. – ISSN 1563-3349
760277
  Бондарчук К. Напрями удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення зайнятості інвалідів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 69-73. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
760278
  Іщенко О.І. Напрями удосконалення організації туристичної діяльності (на прикладі досвіду Тереччини) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
760279
  Добренко О. Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання професійного ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 44-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
760280
  Шкрабан В.В. Напрями удосконалення первинного обліку виробництва продукції свинарства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 10-13 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
760281
  Соколов К.О. Напрями удосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням розширення сфер міжнародного співробітництва / К.О. Соколов, О.П. Гудима // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 13-14
760282
  Клюй О.В. Напрями удосконалення політики водозабезпечення мегаполісу з врахуванням вимог та обмежень екологічної безпеки : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 67-69 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
760283
  Попович Є. Напрями удосконалення правового забезпечення діяльності прокуратури України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 161-166. – ISSN 0132-1331
760284
  Шкрабак І.В. Напрями удосконалення прогнозування розвитку національної економіки та її регіональних складових // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 30-34. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
760285
   Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу, [(26-27 листопада 2010 р.)] / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України [та ін.] ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2010. – 462, [1] с. – Текст укр., рос.- На обкл. зазнач.: Ірпінь. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-027-0
760286
  Цибуля С.А. Напрями удосконалення протиміннного захисту сухопутних військ / С.А. Цибуля, В.М. Аборін // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 72
760287
  Халецька А.А. Напрями удосконалення роботи установ соціального захисту населення в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 71-72. – Бібліогр.: 2 назви
760288
  Серебрянська Д.М. Напрями удосконалення розподілу видаткових повноважень в системі органів місцевого самоврядування // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 83-92 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
760289
  Овчаренко Т.С. Напрями удосконалення системи державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-87. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто напрями удосконалення системи державного регулювання підприємств. Запропоновано рекомендації щодо виходу з кризового становища інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.
760290
  Терещенко Г.М. Напрями удосконалення системи державного регулювання ринку фінансових послуг // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 109-114
760291
  Бенько І. Напрями удосконалення системи оплати праці в сучасних умовах // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 54-59. – ISBN 966-303-007-1
760292
  Демиденко Л.М. Напрями удосконалення системи оподаткування в сучасних умовах економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 45)


  Обгрунтовані основні напрями удосконалення системи оподаткування в Україні.
760293
  Безуглий І.В. Напрями удосконалення територіальної організації регіональної рекреаційно-туристичної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 93-97.
760294
  Кучин С.П. Напрями удосконалення фінансово-економічного механізму державного управління сферою культури в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 78-82. – ISSN 2306-6814
760295
  Савчук В. Напрями удосконалення формування фінансових ресурсів дошкільних закладів освіти / В. Савчук, О. Данілов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 17-21. – ISSN 1810-3944
760296
  Болдуєв М.В. Напрями узгодження контрольних функцій державних органів управління агропромисловим розвитком на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 107-111. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
760297
  Волошин І. Напрями узгодження стандартів фінансової звітності банків із сучасними концепціями управління кредитним ризиком // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 33-47 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
760298
  Лисяк-Рудницький Напрями української політичної думки // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 240-277. – ISBN 966-95452-8-4
760299
  Соляник А.А. Напрями ускладнення системи документопостачання бібліотек України в XIX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 177-186. – ISBN 966-7352-66-8


  Охарактеризовані чинники та напрями ускладнення системи джерел та способів документопостачання бібліотек України в XIX ст.
760300
  Сирота А.І. Напрями фінансово-правового регулювання діяльності фінансових установ на фінансовому ринку України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 1 (19). – С. 35-38
760301
  Ушеренко С.В. Напрями формування ефективного менеджменту українських підприємств у посткризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 53-56
760302
  Копилюк І О. Напрями формування і використання кредитно- нвестиційного потенціалу банків України в посткризовий період / І О. Копилюк, В.І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 11-15
760303
  Чумаченко М. Напрями формування і розвитку виробничого потенціалу : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 94-95. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
760304
  Шуст О.А. Напрями формування інноваційної інфраструктури в АПК : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 89-96 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
760305
  Ладиченко К.І. Напрями формування національної інноваційної системи на засадах стратегії SMART-спеціалізації // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 2220-1394
760306
  Зварич І. Напрями формування національної стратегії входження вітчизняних підприємств у міжнародні виробничі мережі Європи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 442-454. – ISSN 1684-906Х
760307
  Левченко М.О. Напрями формування особистості, зорієнтованої для служби у Збройних силах України на сучасному етапі їх реформування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 87-90 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
760308
  Вачевський М. Напрями формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів у процесі вивчення економічних дисциплін // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – С. 11-16


  У статті досліджується стан та розвиток системи маркетингової освіти студентів ВНЗ, які вивчають економічні дисципліни для формування професійних компетентностей до сучасних умов ринкової економіки де діє конкуренція на ринку праці, яка є ключовим ...
760309
  Стеченко Д.М. Напрями формування регіональної політики України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 12-18. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
760310
   Напрями формування системи знань фахівців захисту інформації з обмеженим доступом / В.О. Хорошко, С.В. Лєнков, Л.М. Щербак, С.М. Головань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – Бібліогр.: С. 47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглянуті основні напрями отримання знання фахівців які займаються захистом інформації з обмеженим доступом. In the article the basic directions of reception of the knowledge of experts which work with the protection of the information ...
760311
  Жилінська Л.О. Напрями формування стратегії управління фінансовим станом підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 177-183. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Деталізовано методи аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємства .
760312
   Напрями формування та використання доходів місцевих бюджетів / Т. Смирнова, П. Ільчук, О. Вівчар, П. Віблий // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 54-57. – ISSN 1728-9343
760313
  Гасанов С.С. Напрями формування фіскальної політики в аспекті асоціації України з ЄС / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 22-38 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
760314
  Лук"янчиков Б.Є. Напрями формування характеристик злочину // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 114-123.
760315
  Нечаєва І.А. Напрями, особливості та проблеми формування та використання місцевих фінансів в Україні в умовах бюджетної децентралізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 40-48. – ISSN 2306-6806
760316
  Пушкар М.С. Напрямки в розміщенні м"ясної промисловості Південно-Західного району УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 55-58. – (Географія ; Вип. 14)
760317
  Чайковський Я. Напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальника комерційного банку : ризик у банківській справі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назви
760318
  Зайцева Л. Напрямки вдосконалення вітчизняної системи державного регулювання регіонального розвитку / Л. Зайцева, О. Братута // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.72-79. – ISBN 966-7800-03-2
760319
  Дурдикулиєва А.Р. Напрямки вдосконалення державного нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 362-364. – ISBN 978-966-188-219-4
760320
  Гетьманець О.П. Напрямки вдосконалення зовнішнього бюджетного контролю // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 59-62
760321
  Нестор В. Напрямки вдосконалення конституційного правосуддя в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7069-28-6
760322
  Кононов В.В. Напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання ведення Державного земельного кадастру // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 107-110. – ISBN 978-966-7957-18-6
760323
  Касіч В.Ю. Напрямки вдосконалення оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії організованій злочинній діяльності / В.Ю. Касіч, О.І. Рябченко // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 62-64
760324
  Приходько Р.М. Напрямки вдосконалення організації внутрішнього аудиту банків України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-83. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні проблеми становлення та організації внутрішнього аудиту бвнків України. Запропоновано основні напрямки адаптації вітчизняної системи внутрішнього контролю банківської системи України згідно основних вимог міжнародних стандартів ...
760325
  Метель О. Напрямки вдосконалення організації наукової діяльності в освітній сфері // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 389-394. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
760326
  Крисоватий І. Напрямки вдосконалення податкового стимулювання інноваційних процесів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 28-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1818-5754
760327
  Горенко Н.І. Напрямки вдосконалення політики транскордонного співробітництва України з Євросоюзом у контексті євроінтеграційних спрямувань України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 8-11. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  У статті проведено дослідження особливостей розвитку транскордонного співробітництва України з Європейським Союзом. Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо напрямків удосконалення політики транскордонної співпраці України з Євросоюзом.
760328
   Напрямки вдосконалення природоохоронної діяльності в Збройних Силах України / Ю.І. Ситник, Лисенко.О.І, С.Н. Чумаченко, В.Л. Шевченко, М.М. [та ін.] Коржнев; [Ю.І. Ситник та ін.] ; М-во оборони України ; Нац. науково- дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України ; Українське т-во охорони птахів. – Київ : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2006. – 424 с. : табл., фотоіл. – Додатки: с. 410-416. – Бібліогр.: с. 417-424. – ISBN 966-95145-7-6
760329
  Горбик А. Напрямки вдосконалення системи валютного контролю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 271-273. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Йдеться про підвищення ефективності валютного контролю та вдосконалення інформаційної системи обміну даними між органами валютного контролю, що потребує розробки комплексу макроекономічних заходів щодо стимулювання повернення валютної виручки з-за ...
760330
  Баранкіна О.С. Напрямки вдосконалення управління ризиками страхових компаній в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 352-354. – ISBN 978-966-188-219-4
760331
  Рудоміно-Дусятська Напрямки вивчення матеріального середовища людського життя в психології / Рудоміно-Дусятська, В.П. Залізнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Подано основні напрямки вивчення матеріального середовища людського життя в психології. Роботи біхевіористичної орієнтації розглядають середовищні об"єкти як певні стимули, що змінюють поведінку людини. Роботи когнітивної орієнтації виділяють ...
760332
  Поліщук Є.А. Напрямки використання зарубіжного досвіду діяльності девелоперських компаній в українській практиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 136-141
760333
  Будянський Д.В. Напрямки використання здобутків риторики в процесі розвитку риторичної культури викладача вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 38-41. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
760334
  Дзюба С.Г. Напрямки використання міжнародного досвіду організації нормування і оплати праці в контексті глобалізації економіки / С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.159-165. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
760335
  Щербаковський М.Г. Напрямки використання судових експертиз у кримінальному провадженні // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 24-31. – ISSN 0130-2655
760336
  Шавкун В.М. Напрямки вирішення проблем банкрутства для ефективного функціонування підприємства в умовах інтеграції України в світову економіку // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.50-58. – ISBN 966-7695-78-6
760337
  Лєонов С.В. Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні / С.В. Лєонов, О.О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 10. – С. 27-31
760338
  Смашна О.О. Напрямки грошово-кредитного регулювання валютного ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 104-107. – ISBN 978-966-188-219-4
760339
  Бутенко А.І. Напрямки дерегуляції діяльності малих підприємницьких структур в Україні / А.І. Бутенко, Н.Л. Шлафман // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 30-33. – ISSN 1729-7206
760340
  Бабина О. Напрямки державної політики в транспортній галузі України / О. Бабина, О. Карпенко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 7-12. – ISSN 1728-9343
760341
  Гапон Л. Напрямки діалектологічних досліджень Ярослава Рудницького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 15-20. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
760342
  Дзюба І. Напрямки діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-98. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті визначаються напрямки діяльності Міністерства внутрішніх справ України. The directions of activities of the Ministry of Internal Afairs are particularized in the article.
760343
  Глібова Ю.В. Напрямки дослідження туристичної дестинації // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 242-244
760344
  Діденко Н.М. Напрямки досліджень дієслівної словозміни в пам"ятках староукраїнської мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 33-39. – Бібліогр.: Літ.: с. 38-39; 28 поз.


  У статті розглядаються напрямки дослідження словозмінної варіатності дієслівних форм у староукраїнських текстах першої половини XVII ст. In article directions of research variants of verbal forms in the Ancient Ukrainian texts of the first half of ...
760345
  Пономаренко Г. Напрямки забезпечення національної безпеки України від внутрішніх загроз Службою безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-9. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються напрямки діяльності СБУ щодо забезпечення національної безпеки України від внутрішніх загроз. Activity directions of Safety Department of Ukraine to guarantee national safety of Ukraine from internal threats are analyzed.
760346
  Плєшакова Н.А. Напрямки забезпечення фінансової стабільності України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 184-185. – ISBN 978-966-188-293-4
760347
  Уварова Г.Ш. Напрямки і тенденції розвитку рекреації і туризму в світі на сучасному етапі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 3-9. – Бібліогр.: 9 назв.
760348
  Городня Н. Напрямки і формати інтеграційних процесів у Східній Азії у XXI ст. // "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – С. 46-51
760349
  Литвиненко Я.В. Напрямки інноваційного розвитку України в період економічної кризи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 126-130. – (0). – ISSN 2078-9165
760350
  Петухова В.О. Напрямки інтеграції України в глобальну систему міжнародної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 36-44. – ISSN 2222-4459
760351
  Хаустова М.Г. Напрямки й тенденції розвитку правової системи України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 10-13. – ISSN 0201-7245
760352
  Царик Л. Напрямки ландшафтно-екологічної оптимізації у басейні річки Джурин / Л. Царик, О. Бакало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 163-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
760353
  Білик О.І. Напрямки ліквідації корупції у медицині // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 15-19. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
760354
  Буженко Л. Напрямки літературної діяльності і періодизація творчості Олексія Кундзіча // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 13-17
760355
  Малиняк Б. Напрямки модернізації казначейського обслуговування бюджетів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 48-55. – ISSN 1818-5754
760356
  Сторонянська І.З. Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / І.З. Сторонянська, А.О. Пелехатий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 97-108 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
760357
  Комар Н. Напрямки надання міжнародної фінансової та технічної допомоги в рамках Плану Маршалла // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 172-181. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
760358
  Царик Любомир Напрямки наукових досліджень викладачів географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 25 річчя створення факультету) історико-наукометрична довідка / Царик Любомир, Кузишин Андрій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 261-263. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
760359
  Сітенко М.М. Напрямки нормативно-правового та інформаційного забезпечення обліку і контролю за пенсійними розрахунками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 44-47
760360
  Бондар В.С. Напрямки оптимізації діяльності спеціаліста-криміналіста при проведенні огляду місця події у справах про крадіжки з проникненням в житло // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 197-208.
760361
  Сліпченко Т.О. Напрямки оптимізації монетарної трансмісії за умов транзитивної економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 250-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
760362
  Джеджула В.В. Напрямки організаційного та маловитратного енергозбереження машинобудівних підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 230-235 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
760363
  Шемигон Н.Ю. Напрямки педагогічної підтримки інтеграції іноземних студентів у навчальне середовище вищих освітніх закладів України / Н.Ю. Шемигон, Н.С. Тарасова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 196-202. – ISSN 2074-8922
760364
  Колодій С.Ю. Напрямки підвищення експортного потенціалу під час формування нової моделі соціально-економічного розвитку України / С.Ю. Колодій, Л.О. Гаряга, М.В. Руденко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2016. – № 162 (11/12). – С. 38-47. – ISSN 1728-6220
760365
  Старцева Т.М. Напрямки підвищення ефективності банківського контролю за кредитними операціями // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 44-48


  Стаття присвячена розгляду окремих напрямків підвищення ефективності банківського контролю за кредитними операціями. Акцентовано увагу на окремих способах мінімізації кредитного ризику та зменшенні рівня безнадійних боргів.
760366
  Бадида М.П. Напрямки підвищення ефективності бюджетного фінансування соціально-економічного розвитку Карпатського регіону / М.П. Бадида, І.І. Жук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 174-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
760367
  Шевченко А.В. Напрямки підвищення конкурентоспроможності навчального закладу / А.В. Шевченко, А.С. Шворак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 6 (169). – С. 78-82


  Обгрунтовано необхідність створення спільної цінності, яка дозволить забезпечити конкурентну перевагу вищому навчальному закладу для всіх учасників освітнього процесу.
760368
  Варналій З.С. Напрямки підвищення стійкості та забезпечення зовнішньоекономічної безпеки регіонів України / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 11-20. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено проблематику забезпечення економічної безпеки регіонів України у процесі зовнішньоекономічного співробітництва. Проаналізовано напрями, складові і обсяги зовнішнього партнерства регіонів. Розглянуто основні форми ...
760369
  Супрович Г. Напрямки підготовки фахівців з обліку та аудиту в сучасних економічних умовах // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 169-170
760370
  Войтенко О.А. Напрямки покращення фінансового стану підприємства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 173-174. – ISBN 978-966-188-219-4
760371
  Куценко В. Напрямки поліпшення формування та використання кадрового потенціалу сфери освіти // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 83-87
760372
  Стеценко Т.О. Напрямки посилення соціально-економічного захисту населення в умовах фінансово-економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 237-244


  Розглянуто основні фактори, які спричиняють зменшення надійності соціально-економічного захисту населення в умовах фінансово-економічної кризи; розроблено рекомендації щодо посилення ефективності надання соціально-економічних гарантій населенню в ...
760373
  Соколенко О. Напрямки правоохоронної діяльності: особливості теоретичного розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено підходи до класифікації правоохоронної діяльності, сформовано та обґрунтовано цілісне узгоджене розуміння напрямків правоохоронної діяльності. Обобщены подходы к классификации правоохранительной деятельности, сформировано и обосновано ...
760374
  Щербань М.І. Напрямки прикладних досліджень і підготовки географів в університетах / М.І. Щербань, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 3-15 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
760375
  Іщук С.І. Напрямки промислової політики в період трансформації національного комплексу України / С.І. Іщук, Г.П. Ішук // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 63-69. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
760376
  Дараган В.В. Напрямки реалізації завдань антикорупційної стратегії щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-84. – ISSN 2220-1394
760377
  Костіна Л Напрямки реалізації мовної політики держави у кримінальному судочинстві України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 117-121.
760378
  Предко О.І. Напрямки релігієзнавчих студій в Університеті Св. Володимира // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 23-27. – ISSN 2414-5823


  Стаття присвячена розгляду релігієзнавчих ідей у Університеті Св. Володимира, які були представлені в ХІХ - поч. ХХ століть науковою й педагогічною діяльністю професорів філософії, богослов"я, психології. Реконструюються релігієзнавчі ідеї, формування ...
760379
  Черватюк М.В. Напрямки реструктуризації відносин в системі фінансового господарювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 107-109. – (Економічні науки)
760380
  Новосад Л. Напрямки реструктуризації податкової системи України / Л. Новосад, Н. Бенч // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 56-84. – ISSN 1818-5754
760381
  Лукашенко С. Напрямки реформування глобальної валютної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 200-201
760382
  Пінчук В.М. Напрямки реформування державної служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 179-181. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
760383
  Десятнюк О. Напрямки реформування механізму адміністрування ПДВ у контексті європейського досвіду // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
760384
  Ільченко Б.В. Напрямки реформування соціального діалогу в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 397-401
760385
  Піта А. Напрямки ринкової трансформації економіки України / А. Піта, Г. Любківська // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 329-335. – ISBN 966-7574-16-4
760386
  Розинка О.О. Напрямки розбудови інфраструктури фондового ринку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 386-391
760387
  Губін К.Г. Напрямки розбудови соціально-ринкової системи формування доходів в Україні // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний, університет "Юридична академія України, імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 45-56. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 3 (10)). – ISSN 2218-8010
760388
  Губар В. Напрямки розв"язання проблеми зовнішнього боргу в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 214-223. – Бібліогр.: на 5 пунктів
760389
  Анкаві Саєд Напрямки розвитку економічного співробітництва між Україною і державами Близького Сходу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 65-68. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
760390
  Жарков Я.М. Напрямки розвитку інформаційно-психологічного впливу на війська та населення противника у локальних війнах і збройних конфліктах 1992-2000 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні напрямки розвитку інформаційно-психологічного впливу на війська та населення противника у локальних війнах і збройних конфліктах 1992-2000 pp. The article deals directions for the development of the informational and ...
760391
  Яременко В.А. Напрямки розвитку нормування праці / В.А. Яременко, Ю.А. Малашенко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 336-342. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
760392
  Попович В.М. Напрямки розвитку православної богословської освіти в Україні // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 86-88


  Отже, одним з пріоритетних напрямків розвитку православної богословської освіти є ії реформування, яке пов"язане із входженням в національний освітній простір України. Основними проблемами у цьому напрямку, як свідчать теоретичні та емпіричні ...
760393
  Ткачук А. Напрямки розвитку системи управління персоналом у сучасній Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 48-49
760394
  Шліхтер О.Г. Напрямки розвитку сільского господарства в системі індустріалізаціх країни / О.Г. Шліхтер. – Х., 1927. – 59с.
760395
  Науменкова С.В. Напрямки розвитку страховго ринку України в контексті міжнародних інтеграційних процесів / С.В. Науменкова, Ю.С. Конопліна // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 15-21
760396
  Баранова В. Напрямки розвитку страхової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-13. – (Економіка ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми функціонування ринку страхових послуг та соціального страхування. Автор доводить необхідність розглядати систему страхування як єдиний елемент та визначає основні напрямки його розвитку. The problems of functioning of market of ...
760397
  Туркіна І.Є. Напрямки розвитку судової влади в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 104-109. – ISBN 966-628-197-5
760398
  Жиров Г.Б. Напрямки розвитку та області застосування нейромережних технологій / Г.Б. Жиров, Б.Г. Жиров // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 49
760399
  Лукаш О.В. Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Лукаш О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 358 л. + Додаток: 481 л. – Бібліогр.: л. 295-358
760400
  Лукаш О.В. Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся : автореф. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Лукаш О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. + Додаток. – Бібліогр.: 76 назв
760401
  Заєць М.А. Напрямки розвитку транскордонного співробітництва у морський транспортній галузі / М.А. Заєць, І.С. Грабар // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 67-78. – ISSN 2413-9998
760402
  Антоненко К.В. Напрямки розвитку українського ринку цінних паперів // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 95-96
760403
  Пересадько В.А. Напрямки розробки еколого-природоохоронних карт промислових підприємств // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 38-41. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-631-331-6
760404
  Тершовський І.І. Напрямки розширення географічної структури українського експорту товарів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 326-328. – ISBN 978-617-7069-02-6
760405
  Мазурець Ю. Напрямки спільної енергетичної політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 123-126
760406
  Мартиненко В.П. Напрямки стабілізації фінансового стану підприємств промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 43-46. – Бібліогр.: на 11 пунктів
760407
  Ярема І.І. Напрямки стимулювання сталогшо використання лісоресурсного потенціалу гірських територій державними лісогосподарськими підприємствами // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 194-199. – ISSN 1562-0905
760408
  Шевченко С.Г. Напрямки сучасного підходу до теорії грошей // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 321-326. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
760409
  Довбня С. Напрямки та етапи реструктуризації вітчизняних підприємств // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 42-50. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
760410
  Пивоваров Є.Ю. Напрямки та механізми вдосконалення деяких аспектів системи національної безпеки і оборони України з урахуванням досвіду Франції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 186-193
760411
  Новицький В.А. Напрямки та механізми впливу офшорів на систему оподаткування // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 123-128


  У статті проаналізовано основні напрямки впливу офшорів на систему оподаткування не офшорних країн. Визначено базовий механізм впливу офшорів на систему оподаткування не офшорних країн. Досліджено деякі прояви впливу офшорів на систему оподаткування.
760412
  Вишенський О.М. Напрямки та механізми державної підтримки приватного підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С.37-41
760413
  Хмельницький О.І. Напрямки та особливості зміни функцій території середнього міста в умовах трансформації економіки (на прикладі міста Бердичів) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 177-179
760414
  Орєхова Г. Напрямки та перспективи розвитку валютно-фінансових механізмів національних економік у посткризовий період // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 53-56. – ISSN 1818-2682
760415
  Дроняева Г.М. Напрямки та принципи інтеграції України до міжнародного ринку капіталів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 99-103.
760416
  Дмитрієва К.Є. Напрямки та тенденції розвитку ресторанного господарства України у світлі проведення Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 230-235 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
760417
  Суматохіна І.М. Напрямки та форми міжнародної співпраці у сфері вищої географічної освіти // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 34-36. – ISBN 978-966-182-397-5
760418
  Юхимець Р.С. Напрямки трансформації державного регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України в контексті третього енергетичного пакета ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 35-40. – ISSN 2222-4459
760419
  Баюра Д.О. Напрямки трансформацій системи корпоративного управління в Україні на сучасному етапі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 108-119.
760420
  Гетманець О.П. Напрямки удосконалення внутрішнього бюджетного контролю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 91-94.
760421
  Рогозін С.М. Напрямки удосконалення законодавства у сфері протидії корупції як чиннику економічної злочинності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 76-82. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано індексні показники рівня корупції в Україні як чинника економічної злочинності. Визначено напрямки удосконалення чинного законодавства у сфері протидії корупції з метою нейтралізації цього чинника економічної злочинності. Запропоновано ...
760422
  Барабаш Т.М. Напрямки удосконалення кримінального процесуального закону у контексті реформи правосуддя в Україні. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 71-76. – ISSN 2220-1394
760423
  Сидор В.Д. Напрямки удосконалення методики викладання земельного права // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 53-55. – ISBN 978-966-419-269-6
760424
  Бугель Ю. Напрямки удосконалення системи банківського кредитування позичальників // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 132-136. – ISSN 1818-5754
760425
  Присяжнюк О.Ф. Напрямки удосконалення управління інноваційними проектами в Україні / О.Ф. Присяжнюк, М.Ф. Плотнікова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 303-308. – ISSN 0321-0499
760426
  Гура Н.О. Напрямки узгодження бухгалтерського та податкового обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто положення податкового обліку, які суперечать міжнародним та національним стандартам бухгалтерського обліку; зокрема, це стосується методів оцінки запасів та нарахування амортизації основних засобів. Запропоновано напрямки узгодження ...
760427
  Мірчук І. Напрямки української культури / За ред. та з передмовою М.Шафовала // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2003. – N 50 : Напрямки української культури /І.Мірчук. – С.1-53
760428
  Гаврилюк О.В. Напрямки фінансово-кредитної підтримки галузей сфери послуг в умовах ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджуються форми і напрямки фінансової підтримки підприємств сфери послуг.
760429
  Дарчук Н.П. Напрямки формалізації семантики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 385-396


  Статтю присвячено напрямкам формалізації семантики у системах автоматичного опрацювання тексту: з одного боку, це теоретичні дослідження, які проводяться на дедуктивному абстрактно-теоретичному рівні з метою встановлення співвідношення між семантикою і ...
760430
  Висоцька Л. Напрямки формування комплексної статистичної системи показників ліквідності банків // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-51. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1605-2005
760431
  Томенко М. Напрямок реформ загалом вірний : Заковика політ. реформи, на думку опозиції, у термінах "запуску" змін до Конституції : Бесіда з нар. депутатом України, членом фракції "Наша Україна" // Україна і світ сьогодні, 2004. – 13-19 березня
760432
  Чаплыгин Ю.А. Напуганные пророки. / Ю.А. Чаплыгин. – М., 1959. – 48с.
760433
  Голубков М.Д. Напуганный лес. / М.Д. Голубков. – М., 1987. – 349с.
760434
  Кудаш С.Ф. Напутствие : стихи / С.Ф. Кудаш. – Уфа : Башкнигоиздат, 1958. – 94 с.
760435
  Жданов И.Н. Напутствие / И.Н. Жданов. – М, 1965. – 110с.
760436
  Терехов А. Напутствие / А. Терехов. – Саратов, 1969. – 22с.
760437
  Кешоков А.П. Напутствие : стихи / А.П. Кешоков. – Москва, 1978. – 192 с.
760438
  Алиева Ф. Напутствие / Ф. Алиева. – Москва, 1978. – 95 с.
760439
  Агни Йога Напутствие вождю / Агни Йога. – Кемерово, 1992. – 67с.
760440
  Трахтенберг И.М. Напутствие мудрого Николая Амосова // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред.: Р.В. Богатирьова ; редкол.: С.Б. Арбузова, Р.М. Богачов, Г.В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 16-27. – ISSN 2308-8818
760441
  Милованов В.А. Напутствие. / В.А. Милованов, А.Г. Соловьев. – Минск, 1986. – 109с.
760442
  Оріховський-Роксоланин Напучення королеві польському Сигізмунду Августу // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 789-837. – ISBN 978-966-8865-81-7
760443
  Оріховський Станіслав Напучення польському королеві Сигізмунду Августу // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 109-151
760444
  Ткачевский Ю.М. Напциональное законодательство об экстрадиции (сравнительный анализ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.40-60. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
760445
  Сотська Г. Нарада завідувачів кафедр ЮНЕСКО в Україні // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 3


  За ініціативи Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО в МЗС України відбулася нарада керівників кафедр ЮНЕСКО в Україні. Учасники засідання обговорили шляхи поглиблення співробітництва між кафедрами ЮНЕСКО та потенціал розширення ...
760446
   Нарада завідуючих кафедрами суспільних наук вузів УРСР. – Київ, 1964. – 256с.
760447
   Нарада Інформаційного бюро комунітичних партій в Угорщині в другий половині листопада 1949 року. – К., 1950. – 80с.
760448
   Нарада політичного консультативного комітету держав-учасниць Варшавського договору. – Бухарест, 1976. – 32с.
760449
  Нармаев М.Б. Наран - золотое сердце : повесть / М.Б. Нармаев. – Москва : Детская литература, 1968. – 128 с.
760450
  Гурьев И.Е. Нарастание нестабильности современного капитализма / И.Е. Гурьев. – М., 1979. – 190с.
760451
  Брагин А. Нарастание политической напряженности в Сомали // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 155-160. – ISSN 1998-1813
760452
  Адибек-Меликян Нарастание революционно ситуации и переход ее в победоносную Великую Октябрьскую социалистическую революцию : Автореф... канд. ист.наук: / Адибек-Меликян Э.А.; Ереванский гос. ун-т Кафедра истории КПСС. – Ереван, 1966. – 27л.
760453
  Зінченко О. Наратив батальних сторінок "Щоденника" генерального підскарбія Якова Марковича XVIII століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 23-29. – ISSN 2307-2261
760454
  Козакова Л.О. Наратив малої прози Олеся Гончара : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Козакова Л.О.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр.: л.207-224
760455
  Козакова Л.О. Наратив малої прози Олеся Гончара : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Козакова Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с.
760456
  Ткачук М. Наратив повісті-аполога "Месть верховинця" Миколи Устияновича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 53-63. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено наративну стратегію романтичної повісті "Месть верховинця" М. Устияновича, функцію уснооповідної викладової форми, простежено роль персонажної, гетеродієгетичної розповідної ситуації в організації тексту. Запропоновано новий погляд ...
760457
  Мацевко-Бекерська Наратив як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 52-59. – Бібліогр.: Літ.: С, 57-58; 10 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
760458
  Івановська О. Наратив як категорія та функція фольклорного тексту // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 187-197. – ISBN 966-95452-3-8
760459
  Уніат Н.М. Наратив як метод дослідження особливостей постановки життєвих завдань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 112-121. – ISBN 978-966-8063-99-62
760460
  Дьяковська Г.О. Наратив як спосіб "самоконституювання" особистості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 63-64
760461
  Горбач І. Наратив, наратологія, лінгвістика наративу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 64-67. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
760462
  Охотна О.О. Наративи етнічної іншості у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 313-323. – ISSN 2075-437X


  Досліджуються образи етнічних Інших у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина", аналізується їх роль у формуванні болгарської ідентичності та вплив на характеристики Свого. Проведено исследование ...
760463
  Салига Т. Наративи Михайла Осадчого // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 124-129. – ISSN 0868-4790
760464
  Астаф"єв О. Наративи руху і безруху у творчості поетів-експресіоністів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі української еміграційної лірики (1945-1990) розглянуто проблеми еволюції її художньої семантики, природи і зміни стильових систем, простежується втілення ментальних і етнічних архетипів, семіозису. Розкрито специфіку мотиву "pyx-статика" в ...
760465
  Мірошниченко Л.Я. Наративізація життя в "Альфреді та Емілі" Д. Лессінг // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 284-295. – ISBN 978-966-11-0683-2
760466
  Брайко О. Наративізація сакрального в поемі Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-52. – ISSN 0236-1477
760467
  Безпрозванна Т.А. Наративістська традиція аналітичної філософії історії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 4-6
760468
  Голобородько Я. Наративна архітектоніка Тараса Шевченка (партитура "голосів" поеми "Відьма") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 16-20. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто наративні особливості двох редакцій поеми Т. Шевченко "Відьма" та пов"язані з ними семантичні пласти.
760469
  Огієнко В. Наративна когерентність в дослідженнях травм: концепт та метод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-41. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті визначається зв"язок між особистим наративом та травмою. Свідчення очевидців травматичних подій розглядається за допомогою поняття наративної когерентності. В статье определяется связь между персональным нарративом и травмой. Травматические ...
760470
  Мацевко-Бекерська Лідія Наративна конфігурація малої прози Михайла Коцюбинського кінця XIX - початку XX ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
760471
  Байдацька С. Наративна концепція роману Юзефа Ігнація Крашевського "Чарівний ліхтар" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Стаття присвячена особливостям наративу в романі "Чарівний ліхтар" Ю.І. Крашевського. Автор наукової розвідки детально досліджує композиційні, сюжетотворчі і образотворчі риси твору. Особливу увагу при аналізі тексту приділено концептові "подорож" і ...
760472
  Соколова В.А. Наративна модель монодрами в романі Любка Дереша "Трохи пітьми" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 137-142. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
760473
  Сушкевич Т. Наративна модель роману П. Загребельного "Первоміст" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 84-88. – ISSN 0236-1477
760474
  Гірняк М. Наративна організація "Невеличкої драми" Валер"яна Підмогильного: комунікативні стратегії твору // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 92-110. – ISBN 978-966-02-6024-5
760475
  Чорна Н.В. Наративна організація латиноамериканських постмодерних новел як стилістичний прийом // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 273-281. – Бібліогр.: Літ.: с. 281; 19 назв
760476
  Біляшевич Т.М. Наративна організація роману Альберта Камю "Чума" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 377-382. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
760477
  Ізотова Н.П. Наративна організація сучасних англомовних біографічних романів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 75-79.
760478
  Гірняк М. Наративна перспектива іншої свідомості в повісті Галини Пагутяк "Кіт з потонулого будинку" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 27-33. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
760479
  Мацевко-Бекерська Наративна природа онтологічних пошуків дитячого тексту // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 173-180
760480
  Мацевко-Бекерська Наративна проекція портрета в малій прозі Володимира Винниченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 210-219. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
760481
  Городецька І.В. Наративна реклама: лексичні, синтаксичні та стилістичні характеристики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 20-23
760482
  Пілічкова С. Наративна специфіка етнічного гумору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 17-22


  Доповідь підкріплюється польовими матеріалами завдяки проведеному тривалому польовому науковому дослідженню в різних регіонах Македонії - протягом 25 років. Дослідженням польового матеріалу було охоплено практично усі регіони країни, в тому числі ...
760483
  Котик Т.З. Наративна стратегія гетеродієгетичного наратора в малій прозі Романа Іваничука // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 47-51. – (Філологічні науки ; № 1)
760484
  Полєтуха І. Наративна стратегія карткового пасьянсу у структурі художнього твору // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 215-224. – ISSN 2304-9383
760485
  Гижа Л. Наративна стратегія новели Ю. Яновського "Мамутові бивні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 55-65
760486
  Гурбанська А. Наративна стратегія повістевої прози Івана Чендея // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 12 (624). – С. 57-66. – ISSN 0236-1477
760487
  Струк В. Наративна структура нарису Лесі Українки "Голосні струни" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 153-162. – ISSN 0130-528Х
760488
  Сазанович Л. Наративна структура сегмента "функції" американської англомовної фольклорної балади // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 220-225


  У статті визначається, що стереотипізована модель будови американської англомовної фольклорної балади складаєтья з 19 базових функцій дій персонажів, які активізується поступово, і тим самим, зумовлюють розвиток сюжету за принципом «прискорення та ...
760489
  Довганич Н. Наративна структура та художній психологізм роману Івана Франка "Основи суспільності" Контакти. Рецепції. Паралелі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 197-202. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
760490
  Горбач І.М. Наративна структура французьких наративних текстів у сучасній парадигмі лінгвістичних знань // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 86-92


  В статті досліджено поняття наративної структури, стисло розглянуті підходи науковців до тлумачення наративних структур та зокрема наративних структур французьких текстів. В статье исследовано понятие нарративной структуры, кратко ...
760491
  Руденко Марта Ігорівна Наративна структура художньої прози Миколи Хвильового : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01. / Руденко М.І.; Тернопільск. держ. педагог. ун-тет ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 211л. – Бібліогр.: л. 192-211
760492
  Руденко Марта Ігорівна Наративна структура художньої прози Миколи Хвильового : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Руденко М.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
760493
  Касьян К.В. Наративна структура циклу "Обабакоак" Б. Ачаги // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 172-176
760494
  Савчук Р. Наративна сценографія роману Стендаля "La Chartreuse de Parme": лінгвокогнітивний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 121-126. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
760495
  Савчук Р.І. Наративна техніка художньої психо-оповіді // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 79-82
760496
  Руденко М. Наративна типологія художньої прози Миколи Хвильового : Монографія / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Марта Руденко. – Тернопіль, 2003. – 88 с. – ISBN 966-8334-06-5
760497
  Кобчінська О. Наративна фокалізація та усна традиція у романі Тагара Бен Джеллуна "Дитя піску" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено функціонування усної арабської традиції та художні особливості фокалізації у прозі марокканського франкомовного письменника Тагара Бен Джеллуна. Розглянуто аспекти й різновиди імплікації усної традиції, а також шляхи створення ...
760498
  Ісак Н.Ю. Наративний вимір проблеми самості та іншості : Дис. ... канд. філос. наук.: Спец. 01.00.04 - філос. антропологія, філос. культури / Наталія Юріївна Ісак; КНУТШ. – Київ, 2006. – 182л. – Бібліогр.: л.167-182
760499
  Ісак Н.Ю. Наративний вимір проблеми самості та іншості : Автореф. дис. ...канд.філос. наук; Спец. 09.00.04 / Наталія Юріївна Ісак;КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
760500
  Ткачук М.П. Наративний дискукрс прози Елізи Ожешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 166-172. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
760501
  Хававчак О. Наративний дискурс "Історії Русів" з точки зору комунікативної схеми: автор-текст-читач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 122-126. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
760502
  Балла Е. Наративний дискурс малої прози Василя Симоненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 132-137
760503
  Гурбанська А. Наративний дискурс повістей Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 86-90.
760504
  Лященко О.А. Наративний дискурс у прозі мистецького українського руху : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Лященко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 203л. – Бібліогр.: л. 183-203
760505
  Лященко О.А. Наративний дискурс у прозі Мистецького Українського Руху : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Лященко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
760506
  Бородіца С.В. Наративний дискурс українського й польського реалізму крізь призму художніх текстів У. Самчука та В. Реймонта // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 10-14. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
760507
  Гурбанська А. Наративний модус повістевої прози Бориса Харчука: внутрішній монолог (типи й функції) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 36-42. – ISSN 0236-1477
760508
  Ліщук-Торчинська Наративний поворот в історичній науці: впливи, основний зміст, критика // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 76-79
760509
  Савчук Р. Наративний прийом калейдоскопа як текстотвірна стратегія постмодерністської нелінеарної оповіді, центрованої на персонажеві (на матералі французького художнього дискурсу XXI ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 116-120. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
760510
  Кебало М. Наративний світ прози Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 136-139. – ISBN 966-594-298-0
760511
  Діанова Н. Наративні джерела про діяльність Херсонського архієпіскопа Інокентія (Борисова) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 107-112. – ISSN 2222-5250
760512
  Просалова В. Наративні історії української літератури в першій половині ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 193-203. – ISSN 1728-9572
760513
  Зайцева К.В. Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зайцева Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
760514
  Зайцева К.В. Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зайцева Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 232 л. – Додатки: л. 203-232. – Бібліогр.: л. 161-202
760515
  Рибась О.В. Наративні моделі збірки новел "На филях життя" Сильвестра Яричевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено наративні моделі першої збірки малої прози українського письменника межі ХІХ-ХХ ст. Сильвестра Яричевського "На филях життя". Наративна методологія дозволяє простежити формування проблемно-тематичного спектру та індивідуального ...
760516
  Гудзенко В.П. Наративні моделі малої прози В. Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 114-119


  У статті окреслюється творча індивідуальність В. Портяка, наративний дискурс, характер моделювання письменником наративу. Відзначаються основні риси його новел: уміння віднайти індивідуальний прозовий тон та виявити авторську манеру письма у ...
760517
  Сірук В. Наративні моделі малої прози Лесі Українки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 270-274
760518
  Сірук В. Наративні моделі малої прози Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 185-196. – ISSN 2304-9383
760519
  Рябченко М.М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Рябченко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
760520
  Рябченко М.М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Рябченко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 197 л. – Бібліогр.: л. 178-197
760521
  Деркач Л.М. Наративні моделі у прозі Валер"яна Підмогильного : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.01.06 - Теорія літератури / Деркач Лариса Миколаївна ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
760522
  Деркач Л.М. Наративні моделі у прозі Валер"яна Підмогильного : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Деркач Л.М.; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 226с. – Бібліогр.: л.201-226
760523
  Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / Микола Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – 464с. – ISBN 978-966-8336-39-9
760524
  Мацевко-Бекерська Наративні моделі українського письменства // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 93-95.
760525
  Васьків М. Наративні особливості "Криничара" М. Дочинця: повчання через розповідь // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 25-29. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
760526
  Ільків А.В. Наративні особливості епістолярного діалогу "Ольга Кобилянська - Леся Українка": від біографічного автора до наратора // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 107-113. – (Слово). – ISSN 2304-7402
760527
  Дроздовський Д. Наративні особливості роману "Хмарний атлас" Д. Мітчелла: між фантастикою і сцієнтизмом // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 57-61. – ISSN 2307-2261
760528
  Снітко О.С. Наративні особливості роману Сауда ас-Сан"усі "Бамбукове стебло" // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 91-110. – ISSN 1682-671Х
760529
  Поплавська Н. Наративні пошуки полемічної публіцистики кінця 16 - початку 17 століття крізь призму українсько-польських літературних взаємин // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 58-65.
760530
  Титаренко Т.М. Наративні практики організації особистісного майбутнього // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 11-18. – ISBN 978-966-8063-80-2
760531
  Скринник М.А. Наративні практики української ідентичності: доба Романтизму : монографія / Михайло Скринник. – Львів : Каменяр, 2007. – 367с. – ISBN 5-7745-0445-X
760532
  Залевська О.М. Наративні прийоми моделювання характерів у прозі Ростислава Єндика // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 134-141. – (Слово). – ISSN 2304-7402
760533
  Ткачук О.М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Ткачук О.М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 213 л. – Бібліогр.: л. 190-213
760534
  Ткачук О.М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткачук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
760535
  Ткачук О.М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : монографія / Олександр Ткачук ; [ред. С.С. Литвин]. – Тернопіль : [Медобори], 2013. – 275, [1] с. – Бібліогр.: с. 248-274. – ISBN 978-966-8336-54-3
760536
  Рижкова Г. Наративні стратегії "жіночої прози": від суб"єктивності до об"єктивності // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 77-84. – (Філологічні науки)
760537
  Зінченко О. Наративні стратегії в "Денних записках" Якова Марковича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (658). – С. 86-92. – ISSN 0236-1477
760538
  Деркач Л. Наративні стратегії зображення онтологічної сутності тілесності у прозі Валер"яна Підмогильного // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 300-305. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
760539
  Чумаченко О. Наративні стратегії й авторські інтенції в емігрантському романі В. Винниченка "Лепрозорій" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 89-92. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
760540
  Доценко Н.В. Наративні стратегії Патріка Модіано // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 80-84
760541
  Доценко Н.В. Наративні стратегії Патріка Модіано: традиція і новаторство // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 208-213


  Стаття присвячена осмисленню культурно-історичного контексту формування творчості Патріка Модіано. Висвітлено художні моделі, створені письменниками "нової хвилі" у другій половині ХХ ст., та їх суголосність з художніми патернами наступників. Особлива ...
760542
  Гаряжа М. Наративні стратегії у романі І. Мак"юена "Спокута" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54-59. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню наративних стратегій у романі І. Мак"юєна "Спокута". Проаналізовані різноманітні епізоди непорозуміння між героями, спричинені суб"єктивним поглядом на ситуацію, та запропоновані мотиви використання автором даних точок ...
760543
  Теремко В.І. Наративні та читацькі стратегії у стратегічному контексті видавничої діяльності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 129-137


  У статті порушено проблему єдності наративних орієнтацій автора, інтенцій, рецептивної практики читача і видавничих стратегій у творенні книги. The article reveals the problem of the author"s narrative orientations unity, intentions, the receptive ...
760544
  Юферева О.В. Наративні тенденції сучасної української тревел-журналістики в соціокультурній перспективі (на матеріалі журналу "Мандри") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті здійснюється аналіз проблеми наративних технік як міждисциплінарної дослідницької стра тегії. Окреслюються потенційні вектори застосування наративної методології в журналістикознавстві.У статті також здійснюється спроба систематизації наукових ...
760545
  Петриченко Н.Г. Наративно-жанрова специфіка української, польської, російської прози першої половини 19 ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05. / Петриченко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 39с. – Бібліогр.: 31 назва
760546
  Петриченко Н.Г. Наративно-жанрова специфіка української, польської, російської прози першої половини 19 ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Петриченко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 457 л. – Бібліогр. : л. 388-457
760547
  Павлов Иван Наративът и неговите литературни силуети / Павлов Иван. – София : Унив. изд-во "Св.Климент Охридски, 1997. – 268с. – ISBN 954-07-1074-Х
760548
  Теслюк Г.С. Наратологічний аналіз еволюції французької авторської казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 544-548


  Здійснено наратологічний аналіз еволюції французької авторської казки за шести аспектами моделі Жерара Женетта. Проаналізовано також лексико-стилістичні засоби їхнього втілення в текстах
760549
  Хамедова О. Наратологічний аналіз роману Барбари Редінг "Безумці" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 133-137. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
760550
  Мацевко-Беккерська Наратологічні аспекти малої прози кінця XIX - початку XX століть у дослідженнях Івана Овксентійовича Денисюка // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 131-140. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
760551
  Чайківська Г.С. Наратологічні особливості апропріації сюжетів у сучасних французьких казках // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Проаналізовано наратологічні особливості апропріації сюжетів на сучасному етапі розвитку французької авторської казки, зокрема у субжанрі модифікацій відомих класичних казок. Проведён анализ наратологических особенностей апроприации сюжетов на ...
760552
  Фокшей Д. Наратологія Ж.-Ф. Ліотара як методологія інтерпретації мережевого суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 73-81. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
760553
  Папуша І.В. Наратологія: від класичної до посткласичної // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 199-203. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
760554
  Пригодій С.М. Наратор і фокалізація у художньому тексті: теорія і практика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 365-375
760555
  Мацевко-Бекерська Наратор у літературознавчому дискурсі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 47-51. – Бібліогр.: С. 51
760556
  Корольова А.В. Наратор як аналог мовця в інтимізованій розповіді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 242-249. – ISBN 966-581-295-6
760557
  Городянська Л. Нарахування амортизації в єдиній системі // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 7. – С. 37-40
760558
  Ловінська Л.Г. Нарахування зносу - спосіб регулювання балансової оцінки довгострокових активів : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 92-100. – Бібліогр.: 15 назв
760559
  Курченко О.О. Нарахування прибутків за депозитною процентною ставкою / О.О. Курченко, К.В. Рабець // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 54-55.
760560
  Олійник Н.П. Нарація та хронотоп як складники художнього світу роману Ю. Гудзя "Ісихія" / Н.П. Олійник, Ю.О. Резніченко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 52-64. – ISSN 2313-1802
760561
   Наращивание и эффективное использование экономического потенциала. – М., 1989. – 156с.
760562
  Заболотский В.С. Наращивание кадрового потенциала высшей школы на основе формирования исследовательской компетентности студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы наращивания кадрового резерва высших учебных заведений и научных организаций в контексте развития инновационной экономики на основе формирования исследовательской компетентности студентов при помощи их привлечения к ...
760563
  Неймане Инара Петровна Наращивание пленок b-карбида кремния на подложках кремния и исследование их физических свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Неймане Инара Петровна; Объедин. совет Отд-ния физ.-техн. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
760564
   Наращивать интеллектуальный потенциал перестройки. – М., 1989. – 46с.
760565
   Нарбут // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 104 : Нарбут
760566
  Нікітенко Л. Нарбутівка, з характером бунтаря // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9). – С. 14


  До 100-річчя народного художника України Данила Нарбута.
760567
  Кривошеев Е.П. Нарва-Йыэсуу / Е.П. Кривошеев. – 3-е изд, доп. и испр. – Таллин, 1978. – 143с.
760568
  Косточкин В.В. Нарва / В.В. Косточкин. – Москва, 1948. – 48 с.
760569
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михайлов. – Таллин, 1967. – 110с.
760570
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михайлов. – 2-е изд, доп. – Таллин, 1968. – 112с.
760571
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев. – 2-е изд, переработ. – Таллин, 1983. – 71с.
760572
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев. – 3-е изд,. доп. – Таллин, 1987. – 71с.
760573
  Кривошеев Е.П. Нарва, Путеводитель / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михйлов. – 3-е изд, доп. – Таллин, 1971. – 138с.
760574
  Канн П.Я. Нарва: Страницы истории города. / П.Я. Канн. – Таллин, 1979. – 266с.
760575
  Бээкман В.Э. Нарвиский водопад : роман / В.Э. Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1988. – 265 с.
760576
  Сазонов М. Нарвская застава / М. Сазонов. – Л., 1950. – 104с.
760577
  Сазонов М.Л. Нарвская застава. / М.Л. Сазонов. – Л., 1950. – 104с.
760578
   Нарвский гор. музей. – Нарва, 1960. – 56с.
760579
  Врублевский В. Нардепка : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 75-104. – ISSN 0208-0710
760580
  Имайкина М.Д. Нарейчийно-изобразительные слова в мордовских языках. : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Имайкина М.Д.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
760581
  Кашин В.П. Нарендра Моди - восходящая "звезда" индийской политики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 53-57. – ISSN 0321-5075


  Нарендра Дамодардас Моді - індійський політичний і державний діяч, головний міністр штату Гуджарат (з 2001 року), один з видних діячів Бхаратія джаната парті (БДП).
760582
  Дмитерко Л. Наречена : повісті та новели / Л. Дмитерко. – Київ : Молодь, 1959. – 250 с.
760583
  Кассола К. Наречена Бубе / К. Кассола. – К., 1966. – 199с.
760584
  Іванченко Н. Наречена гетьмана Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 34-35
760585
  Татишвілі Й. Наречена двох ворогів / Й. Татишвілі. – Харків-Київ, 1931. – 76с.
760586
  Гордасевич Г.Л. Наречена сонця / Г.Л. Гордасевич. – Донецьк : Донбас, 1976. – 63 с.
760587
  Бесков Е. Наречений Беати-Софії : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 170-175. – ISSN 0208-0710
760588
  Севедж Р. Нареченная и обреченная зауряд супруга : Антолог. роман / Сев"дж Ричард Генри ; Пер. Г.Э. Вуттко. – Москва : Т-во тип. Д.И. Мамонтова, 1912. – [2], 223 с.
760589
  Амичба В.А. Наречие в абхазском языке (по данным всех абхазско-абазинских диалектов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.668 / Амичба В.А.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1971. – 24л.
760590
  Арутюнян М.Л. Наречие в ангаро-ленских говорах Иркутской области : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнян М.Л.;. – Иркутск, 1968. – 25л.
760591
  Шаламберидзе Г.Е. Наречие в древнегрузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шаламберидзе Г.Е.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1952. – 16л.
760592
  Янович Е.И. Наречие в истории русского языка / Е.И. Янович. – Минск, 1978. – 143с.
760593
  Гочияева С.А. Наречие в карачаево-балкарском языке / С.А. Гочияева. – Черкесск, 1973. – 119с.
760594
  Качарава Г.Н. Наречие в сванском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Качарава Г.Н.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра кавказских языков. – Тбилиси, 1955. – 12л.
760595
  Гиясбейли М.Н. Наречие в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол. наук: 665 / Гиясбейли М.Н.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 19л.
760596
  Давлетов С.А. Наречие в современном киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Давлетов С.А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1956. – 15л.
760597
  Джамалдинов О. Наречие в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джамалдинов О.; АН КазССР, Отд. уйгуроведения при Ин-те языковед. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
760598
  Мамедова Р.Г. Наречие как лексико-грамматический класс слов в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мамедова Р.Г.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 16л.
760599
  Виллуп Астрид Наречие образа действия и его развитие в эстонском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Виллуп Астрид; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1954. – 32л.
760600
  Иорданская Л.Н. Наречие однажды: неопределенный временнoй спецификатор / Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 22-37. – ISSN 0373-658Х


  Статья представляет собой аналит. обзор методологических исследований, посв. теории и практике использования метода вынесения / извлечения суждений о граммат. правильности / приемлемости предложений в совр. синтаксической традиции. Хотя идея оценивать ...
760601
  Рослякова Э Наречие среднеанглийского периода и его грамматическая валентность / Э Рослякова. – Л., 1971. – 20с.
760602
  Рослякова Э.М. Наречие среднеанглийского перода и его грамматическая валентность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рослякова Э.М. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1971. – 23 с.
760603
  Зверева Е.Н. Наречие. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1959. – 16с.
760604
  Белова Н.М. Наречие.Числительное / Н.М. Белова, Н.Н. Холина. – Л, 1964. – 32с.
760605
  Попов И.А. Наречия в говорах западной части северновеликорусского наречия русского языка (словообразования). : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов И.А.; Лен. гос. пед.и н-т. – Л., 1956. – 20л.
760606
  Рзаева А.А. Наречия в современном персидском литературном языке (Морфол. особ.) : Автореф... канд. филол.наук: / Рзаева А. А.; Ком. ВССО СМ Аз.ССР, Аз.ГУ. – Баку, 1963. – 19л.
760607
  Инэнликэй П.И. Наречия в чукотском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Инэнликэй П.И. ; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Ленинград, 1966. – 17 с.
760608
  Ширинкина Г.Н. Наречия на -tim в латинском языке. (На материале письм. памятников в II-VIII вв. н. э.) : Автореф... канд. филол.наук: 673 / Ширинкина Г.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 20л.
760609
  Арутюнян А.С. Наречия отсубстального образования : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнян А.С.;. – Алма-Ата, 1968. – 28 л.
760610
  Кочинева О.К. Наречия с префиксом по-и суффиксом -ому, (-ему) в современном русском литературном языке / Кочинева О К. ; М-во просвищения РСФСР ; Мурманский гос. пед. ин-т. – Мурманск, 1962. – 20 с. – Библиогр.: с. 19
760611
  Джогера Н. Наречия, образованные от существительных, в тексте "Архангельского Евангелия 1092" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 31-36. – ISBN 978-617-689-129-1
760612
  Зенкова Т.К. Наречное сказуемое в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Зенкова Т.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 16л.
760613
  Рубинштейн Г.А. Наречные слова при глаголе to be в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рубинштейн Г.А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1965. – 17л.
760614
  Кутьина К.И. Наречные словосочетания в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кутьина К.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
760615
  Мизяева Л.А. Наречные фразеологические единицы степени в современном русском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Мизяева Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1980. – 16л.
760616
  Сургаков А.К. Нарешающем рубеже / А.К. Сургаков. – Калуга, 1961. – 122с.
760617
  Гончарук П.С. Нарешті разом // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 149-152. – ISBN 978-966-452-148-9
760618
  Липківський К. Нарешті розставлено всі крапки над " і "... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Митрополит Василь Липківський, якого академік Агатангел Кримський назвав "Апостолом національно-релігійного відроджння України".
760619
  Гасанзаде Н.А. Нариман / Н.А. Гасанзаде. – М., 1973. – 110с.
760620
  Казиев М.А. Нариман Нариманов. / М.А. Казиев. – Баку, 1970. – 187с.
760621
   Нариманбеков Т.. – М., 1967. – 18с.
760622
  Дубинский-Мухадзе Нариманов / Дубинский-Мухадзе. – М, 1978. – 239с.
760623
  Бочаров В.В. Нарис аграрного розвитку України на початку ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
760624
  Брайко О. Нарис Г. Успенського "Випрямила" і новела В. Винниченка "Ланцюг: рецепція теми та ії індивідуальні стильові модифікації в контексті доби // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 16-30. – ISSN 0236-1477
760625
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 6-е вид. – К, 1926. – 180с.
760626
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 8-е вид., 1928. – 160с.
760627
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 9-е вид., 1929. – 160с.
760628
  Сімович В. Нарис граматики староболгарської (староцерковнославянської) мови / В. Сімович. – 385с.
760629
  Махов Г.Г. Нарис грунтів дарницької лісової досвідної дачі. / Г.Г. Махов. – К., 1928. – 31с.
760630
  Таранець Т. Нарис грунтів Понадсивашьскої смуги України. / Т. Таранець. – Х., 1929. – 122с.
760631
  Інкін В.Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII столітті / В.Ф. Інкін. – Львів, 1959. – 91с.
760632
  Жлуктенко Н.Ю. Нарис естетичної історії західноєвропейської літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-57. – ISSN 0205-471Х


  Рец .на кн.: Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя. Історико-естетичний нарис. - К., 2004.
760633
  Сорока П. Нарис життя і творчості Василя Дідюка / Петро Сорока. – Тернопіль : Лілея, 1996. – 177, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 176-178 та в підрядк. прим.
760634
  Космацька Н. Нарис з історії виникнення і становлення жанру коміксу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 141-147. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
760635
  Сігал А.В. Нарис з історії зародження теорії ігор у найстислішому викладі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
760636
  Щербаков В. Нарис з історії і соціал-демократії на Чернігівщині / В. Щербаков. – Х. – 222с.
760637
  Самойленко А.М. Нарис з історії Інституту математики Національної академіїї наук України (1958-1988) / А.М. Самойленко, В.В. Строк, В.І. Сукретний // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 9-26.


  Присвячується Юрію Олексійовичу Митропольському.
760638
  Курач Т.М. Нарис з історії класифікування карт : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-19. – Бібліогр.: 12 назв
760639
  Сисоєва О С. Нарис з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / МОіНУ; Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с. – ISBN 996-8253-24-8
760640
  Ткаченко М. Нарис з історії селян на Лівобережній Україні в XVII-XVIII вв / М. Ткаченко. – К
1 ; в.1. – 1931. – 149с.
760641
  Різун В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства : Монографія / Володимир Різун, Тетяна Трачук; КНУТШ. – Київ : Поділля, 2005. – 232с. – ISBN 966-594-171-2
760642
  Франко І. Нарис з історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко, 1910
760643
  Франко І. Нарис з історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко, 1910
760644
  Кіктенко В. Нарис з історії українського китаєзнавства : XVIII - перша половина XX ст.: дослідження, матеріали, документи // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 18-177. – ISBN 978-966-579-271-0
760645
  Кіктенко Віктор Олексійович Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи / Кіктенко Віктор Олексійович; Нац.академія наук України; Ін-тут сходознавства ім. А.Кримського; Від. ред. О.Д.Огнєва. – Київ, 2002. – 194с. – ISBN 966-02-2570-9
760646
  Дмитрук В.Т. Нарис з історії української журналістики XIX ст. / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1969. – 145с.
760647
  Михайлин І.Л. Нарис з історіографії історії української журналістики: "Киевськая старина" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 18-22


  У статті розглядається проблема історіографії журналістикознавства, порушується динаміка розвитку даної науки.
760648
  Франковський В.А. Нарис з методики урока фізики / В.А. Франковський. – Київ ; Харків, 1936. – 87 с.
760649
  Квасниця В.М. Нарис з мінералогічної кристалографії самородних металів України / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 15-24. – ISSN 0204-3548
760650
  Юзефович В. Нарис з студентського життя // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 35-68. – ISBN 5-7707-1062-4
760651
  Марковський Ю. Нарис зоопланктону р.Інгульця / Ю. Марковський, 1928. – С.41-84. – Окремий відбиток
760652
  Томілович Л.В. Нарис історико-економічного розвитку Поросся із середини ХІІІ до середини XIV століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-48. – (Історія ; Вип. 43)


  Після монгольського нашестя на Пороссі відбулися серйозні зміни в соціальній, економічній та політичній сферах: торгівля опинилася в руках іноземних купців, зменшилася кількість міст, знать масово емігрувала в більш північні райони (Полісся), княжа ...
760653
   Нарис історії "Просвіти" / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 232 с. – Авт. вказ. на звороті тит. арк. – (Популярна енциклопедія "Просвіти" / за ред. І. Мельника ; Ч. 1). – ISBN 5-7707-0643-0
760654
  Костенко А.В. Нарис історії Археологічного музею Херсонського губернського статистичного комітету (1890-1898) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 2 (34). – С. 48-55. – ISSN 2077-9496


  Розглядається перший етап життя та діяльності Віктора Івановича Гошкевича (1860-1928) – визначного дослідника археологічних пам’яток Півдня України. Обґрунтовується положення про визначальну роль В. І. Гошкевича у започаткуванні та розвитку ...
760655
  Пучков А.О. Нарис історії архітектурознавства / Андрій Пучков ; [Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2013. – 194, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 171-187 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-112-5
760656
  Попов М.М. Нарис історії ВКП(б) / М.М. Попов. – К., 1933. – 303с.
760657
  Туркало Я.К. Нарис історії Вселенських соборів (325-787) = Historie des Conciles Oecumeniques (325-787 )=Conciliengeschichte (325-787) =History of Ecumenical Councils (325-787) / Я.К.Туркало. – Брюссель : Літературно-наукове видавництво, 1974. – 320с.
760658
  Попов Н. Нарис історії Всесоюзної Комуністичної партії / Н. Попов. – вип. 1. – К., 1932. – 332с.
760659
   Нарис історії географічної освіти у Полтаському національнолму педагогічному університеті імені В.Г. Короленка / П.А. Кравченко, Л.М. Булава, С.М. Шевчук, О.М. Мащенко // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 95-99. – ISBN 978-966-182-397-5
760660
  Будько О.С. Нарис історії геоморфологічного вивчення Волинського та Житомирського Полісся : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 220-227. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
760661
  Захаров Б.Є. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987) / Б.Є. Захаров; Харківська правозахисна група. – Харків : Фоліо, 2003. – 144с. – ISBN 966-03-1982-7
760662
  Ковальчук І.В. Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року / Іван Ковальчук, Сергій Стельникович ; [наук. ред. С.І. Кот] ; Фундація ім. О. Ольжича, Ін-т Нації і Держави. – 2-ге вид. – Житомир : Рута, 2014. – 185, [3] с. – Книга видана за сприяння Б. Розенблата. - Імен. покажч.: с. 181-185. – Бібліогр.: с. 169-180 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-581-078-1
760663
  Фуре Е. Нарис історії елементарної геометрії / Е. Фуре. – Вінниця, 1919. – 44 с.
760664
  Кагаров Є. Нарис історії етнографії / Є. Кагаров. – Київ : З друкарні Української Академії Наук
Ч. 1. – 1926. – 42 с.
760665
  Тоді Філіп Нарис історії Європейського Союзу = An historical introduction to the European Union / Тоді Філіп; Пер. з англ. М.Марченко. – Київ : "АНОД"; "К.І.С.", 2001. – 142с. – ISBN 966-7048-39-Х
760666
  Михайлин І.Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії 1812-1917 / І.Л. Михайлин. – Харків : Колорит, 2007. – 366 с. : іл. – ISBN 978-966-8536-41-0
760667
  Дарованець О. Нарис історії загону УПА "Прилуцький" // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 152-182
760668
  Стороженко М.І. Нарис історії західно-української літератури до кінця XVIII віку / Микола Стороженко ; з pос. пеpеклали С. Петлюpа, H. Романович-[Ткаченко]; Під pед[акцією та з пеpедм.] Івана Фpанка. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1905. – 381, [3] с.
760669
  Павленко Ю.В. Нарис історії Києва / Ю.В. Павленко ; Укр. т-во істориків науки, Ін-т гуманіт. досліджень Укр. акад. наук нац. прогресу. – Київ : Фенікс, 2003. – 480 с. – Бібліогр.: с. 474-476. – ISBN 966-651-119-3
760670
  Калюжний Р. Нарис історії Київського правничого (юридичного) товариства : [історія Київського університету] / Р. Калюжний, Ю. Дорошенко // Український правничий альманах : Щорічник / Українське правниче товариство. Київський університет права. НА внутрішніх справ України. – Київ, 2002. – за 2002 р. : До 125-річчя з дня заснування Київського правничого (юридичного) товариства. – C. 224-243. – ISBN 966-96132-0-5
760671
  Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХIV сторіччя / Михайло Грушевський ; АН УРСР, Інститут археології. – Київ : Наукова думка, 1991. – 560 с. – Репринте видання. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-002670-2
760672
  Рубінштейн М.Л. Нарис історії Київської Русі / М.Л. Рубінштейн. – Харків-Одеса, 1930. – 72с.
760673
  Івасюта М.К. Нарис історії колективізації на Тернопільщині / М.К. Івасюта. – Київ, 1958. – 116с.
760674
  Андріяшев О.М. Нарис історії колонізації Київської землі до кінця XV віку / О.М. Андріяшев. – [Київ], 1926. – 79 с. : 2 карти. – Окрем. відбиток з збірника: Київ та його околиця в історії і пам"ятках. К. 1926
760675
   Нарис історії конгресу Українців Канади в Торонті = A Historical Outline of the Ukrainian Canadian Congress Toronto-Branch : у тисячоліття християнства в Україні, століття поселення українців в Канаді, п"ятдесятиріччя відділу КУК в Торонті. – Торонто : Видано заходами управи віділу Конгресу Українців Канади в Торонті, 1991. – 589 с., 1 арк. кольор. портр. : іл., портр. – Текст укр., англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 571-579. - Вих. дані з контртитулу. – ISBN 0-9695366-0-7
760676
  Ткаченко Микола Нарис історії Кременчуччини до початку XVIII ст. // З приводу нової розвідки з історії української торгівлі за першої половини ХІХ ст / М. Ткаченко. – С. 55-78
760677
  Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України : Монографія / П.Л. Фріс. – Київ : Атіка, 2005. – 124с. – ISBN 966-326-096-3
760678
  Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – Київ, 1998. – 727 с.
760679
  Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – Київ : АртЕк, 1999. – 727 с. – ISBN 966-505-021-4
760680
  Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – 2-ге вид., випр. – Київ : АртЕк, 2001. – 728 с. – ISBN 966-505-226-8
760681
  Кубійович В. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка (1873-1949) / Володимир Кубійович ; Наук. т-во імені Т. Шевченка у Львові. – Львів : [б. в.], 1991. – 52, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Науково-популярна бібліотека НТШ ; число 1)
760682
  Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі / Аркадій Жуковський. – Львів; Париж, 2000. – 139с.,14л. іл. : іл. – ISBN 966-7155-52-8
760683
   Нарис історії нідерландської літератури : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Юніверс, 2002. – 192с. – 809Нари Шифр дубл. – ISBN 966-7305-69-4
760684
  Бойко О. Нарис історії Ніжинської науково-дослідної кафедри історії, культури і мови (20-30-ті рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 120-127.
760685
  Мірчук Петро Нарис історії Організації українських націоналістів / Мірчук Петро. – Львів
Т.1 : 1920-1939 /За ред. С.Ленкавського. – 2003. – 642 с. – Перевидано у Львові 2003 року коштом Дмитра і Марії Гулей. Вихідні дані ориг.: Мюнхен та ін.: Українське видавництво, 1968; На обкл.: Нарис історії ОУН
760686
  Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів = Outlines of the history of the Organization of the Ukrainian Nationalists / П. Мірчук; за ред. С. Ленкавського. – Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк : Українське вид-во
Т.1 : 1920 - 1939. – 1968. – 639 с. : фото
760687
  Веклич М.Ф. Нарис історії палеогеографічних досліджень на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 71-87 : Рис. – Бібліогр.: 87 назв
760688
  Моргун О. Нарис історії промилової кооперації України / О. Моргун. – Мюнхен, 1966. – 272с.
760689
  Пахомов А.Г. Нарис історії робітничого руху та революції 1905 року на Криворіжжі / А.Г. Пахомов. – Х., 1932. – 79с.
760690
  Данилевский В В. Нарис історії розвитку продуктивних органів суспільної людини / В В. Данилевский. – Х, 1929. – 569с.
760691
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко; Український науковий інститут Гарвардського університету ; Інститут Критики. – 2-ге вид., переробл. та розшир. – Київ : Критика, 2005. – 584с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-73-X
760692
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко. – 3-тє вид., переробл. та розшир. – Київ : Критика, 2006. – 584с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. An outline history of medieval and early Modern Ukraine. – ISBN 966-7679-82-9
760693
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України = An outline history of Medieval and Early Modern Ukraine / Наталя Яковенко. – 4-е вид. – Київ : Критика, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-8978-31-9
760694
  Терлецький М. Нарис історії середньовіччя / Маркіян Терлецький. – [Київ] : Вернигора, 1947. – 120 с.
760695
  Салата С.А. Нарис історії створення і розвитку університестьких обсерваторій України // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 104-107. – ISBN 978-966-493-834-8


  У статті стисло висвітлено історію будівництва та розвитку наукової діяльності астрономічних обсерваторій при університетах України до сьогодення. Однією з настарійших при університетах України є астрономічна обсерваторія при Київському національному ...
760696
  Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : НТШ, 1991. – 230 с. – (Українознавча б-ка НТШ). – ISBN 5-7707-1363-1
760697
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України / Дмитро Дорошенко ; передмова І.О. Денисюка. – Львів : Світ. – (Пам"ятки історичної думки України)
Т. 1. – 1991. – 576 с.
760698
  Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. – 2-ге видання. – Київ : Глобус. – ISBN 5-7707-1419-0; 5-7707-1694-0
т.1 : До половини XVII століття. – 1991. – 238с.
760699
  Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. – Київ : Глобус. – ISBN 5-7707-1420-4; 5-7707-1694-0
т.2 : Від половини XVII століття. – 1991. – 349с.
760700
  Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : НТШ, 1992. – 230 с. – (Українознавча бібліотека НТШ, Число 1). – ISBN 5-7707-1368-2
760701
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України = L"histoire de L"ukraine : [ в 2-х томах ] / Д.І. Дорошенко. – Мюнхен- Київ : Дніпрова хвиля - Глобус
Том 1 : до половини XVII століття. – 1992. – 232 с.
760702
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України = L"histoire de L"ukraine : [ в 2-х томах ] / Дмитро Дорошенко. – Мюнхен- Київ : Дніпрова хвиля - Глобус
Том 2 : від половини XVII століття. – 1992. – 350 с.
760703
  Жуковський А. Нарис історії України : Hаціональна економіка Укра ни / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів : Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 1993. – 230 с. – ISBN 5-7707-1368-3
760704
   Нарис історії України 20 століття : Навчальний посібник. – Київ : Генеза, 2002. – 472с. – ISBN 966-504-212-2
760705
  Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 18 століття : Навч. посібник / Н.М. Яковенко. – Київ : Генеза, 1997. – 312с. – ISBN 966-504-021-9
760706
  Багалій Д.І. Нарис історії України на соціально-економічному грунті / Д.І. Багалій. – Харків : Держвидав України. – (;Українська Академія наук : Збірник ; № 72)
Т. 1 : Історіографічний вступ і доба натурального господарства. – 1928. – 389 с.


  На тит. л. № 1314198 надпись: В. Шугаєвський 1934 р. На тит. л. прим. № 1314199 дарчий надпис: Нат. Дмитровні Полонський-Василенко і Миколі Прокоповичу Василенку в ознаку великої і постійної пошани автор Київ, 18 V. 1929
760707
  Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX - XX століття : навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студ. історичних факультетів вищ. учбових закладів, вчителів / Ярослав Грицак. – 2-е вид. – Київ : Генеза, 2000. – 358 с. – Шифр. дубл. 9у Гриц (доп. карт. по фак.). – ISBN 966-504-150-9
760708
   Нарис історії українскьої літератури. – К, 1945. – 280с.
760709
   Нарис історії українскьої радянської літератури. – К, 1954. – 459с.
760710
  Москаленко А.А. Нарис історії українського алфавіту і правопису. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1958. – 42с.
760711
  Коптілов В.В. Нарис історії українського поетичного перекладу (дожовтневий період ) : Дис... канд.філол.наук: / Коптілов В.В.; КДУ. – Київ, 1962. – 362л. – Бібліогр.:л.348-361
760712
  Жовтобрюх М.А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941) / М.А. Жовтобрюх. – Київ : Наукова думка, 1991. – 260с. – ISBN 5-12-002288-Х
760713
  Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. / С. Чарнецький. – Львів, 1934. – 253с.
760714
  Москаленко Н.А. Нарис історії української граматичної термінології / Н.А. Москаленко. – К., 1959. – 224с.
760715
  Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1961. – 48с.
760716
  Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. (Рад. період.) / А.А. Москаленко. – Одеса, 1962. – 126с.
760717
  Москаленко А.А. Нарис історії української лексикографії / А.А. Москаленко. – Київ, 1961. – 163с.
760718
  Радзикевич В. Нарис історії української літератури / В. Радзикевич. – Львів, 1941. – 220с.
760719
  Халімончук А.М. Нарис історії української літератури ХІХ ст. / А.М. Халімончук. – Львів, 1958. – 152с.
760720
  Халімончук А.М. Нарис історії української літератури ХІХ ст. / А.М. Халімончук. – 2-е вид., доп. – Львів, 1963. – 164с.
760721
  Коряк В.Д. Нарис історії української літрератури / В.Д. Коряк. – Київ, 1929
760722
  Бузук П. Нарис історії української мови. / П. Бузук. – Киев, 1927. – 256с.
760723
  Бузук П. Нарис історії української мови. / П. Бузук. – Киев, 1927. – 96с.
760724
  Софрон Мудрий С. Нарис історії української папської колегії св.Йосафата в Римі = Storia del pontificio collegio Ucraino di san Giosafat a Roma / Мудрий С. Софрон, отец; Укр. папська колегія св.Йосаафата в Зимі. – Roma, 1984. – 197s.
760725
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4-х т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-7017-04-4 (т.1)
Т. 1. – 1998. – 396с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк, 1956. - Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового
760726
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0111-5 (т.2)
Т. 2 : 17 ст. – 1998. – 360с. – Вих. дан. ориг. : Нью Йорк, 1956
760727
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0112-3 (т.3)
Т. 3 : 18-20 ст. – 1998. – 360с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк, 1957
760728
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0114-X
Том 4, ч. 2 : 20 ст. – 1998. – 400с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк, 1966
760729
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3, 966-06-0113-1
Том 4, ч. 1 : 20 ст. – 1998. – 368с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк,1961
760730
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4 т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-70-17-08-7 (т.4, кн.2)
Т. 4, ч. 2. – 1998. – 416с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк : Бавнд Брук, 1966/ - Присвяч. 2000 літтю Різдва Христового
760731
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4-х т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-70-17-07-9 (т.4, кн.1)
Т. 4, ч. 1. – 1998. – 384с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк : Бавнд Брук, 1961, - Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового
760732
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви. : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0110-7 (т.1)
Т. 1 : 10-17 ст. – 1998. – 294с. – Вих. даню ориг.: Нью Йорк, 1955
760733
  Яримович В. Нарис історії Української Студентської Громади та українських поселень в Еспанії (1946-1996) / Володимир Яримович, Олександр Білик, Микола Волинський. – Філядельфія ; Мадрид : Українські технології, 1997. – 196, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Дод. тит. арк. ісп. - Текст укр., ісп. – Бібліогр.: с. 174-179 та в підрядк. прим.
760734
   Нарис історії філософії на Україні. – Київ : Либідь, 1966. – 654с.
760735
  Пастернак Євген Нарис історії Холмщини і Підляшшя = The outline of history of the Kholm and Podlachia lands/Pasternak E. : (Hовіші часи) / Пастернак Євген. – Вінніпег : Trident Press, 1968. – 466с. : іл. – (Праці інституту дослідів Волині ; 17 : Волиніяна)
760736
  Пастернак Євген Нарис історії Холмщини і Підляшшя = The outline of history of the Kholm and Podlachia lands : (Hовіші часи) / Пастернак Євген. – 2е вид. – Вінніпег; Торонто, 1989. – 466с. : іл. – (Праці інституту дослідів Волині ; 17 ; Волиніяна)
760737
  Антонович М. Нарис історії Центрального Союзу Українського Студенства / М. Антонович. – Мюнхен-Нью-Йорк-Торонто, 1976. – 58с.
760738
  Софрон Мудрий Нарис історії Церкви в Україні / Владика Софрон Мудрий, ЧСВВ ; [ред. Р. Безпалько ; гравюри В. Лопати]. – Вид. 4-те. – Жовква : Місіонер, 2010. – 544 с. : іл. – ISBN 978-966-658-209-9
760739
  Базилевич І.В. Нарис клінічної ферментології / І.В. Базилевич. – Київ, 1936. – 312 с.
760740
  Житецький П. Нарис літературної історії української мови в ХVII віці / П. Житецький. – Львів, 1941. – 203с.
760741
  Балей С. Нарис логіки / С. Балей. – Львів, 1923. – 52 с.
760742
  Нестелєєв М. Нарис одного декадансу (особливості стилю Ореста Авдиковича в контексті доби) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С. 49-55. – ISSN 0236-1477
760743
  Фреїшин-Чировський Нарис політичної історії України / Фреїшин-Чировський. – Львів, 1997. – 248с.
760744
  Сергєєв О.Д. Нарис прадавньої історії Причорноморської передової западини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 15-22. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології ; № 11)
760745
  Кліменко В. Нарис про гуманітаризацію технічних дисциплін. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 76-80. – ISSN 1682-2366
760746
  Панова Л.В. Нарис про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 279-284. – ISBN 978-966-927-142-6
760747
  Приймак В. Нарис про життєвий і творчий шлях професора Володимира Юринця / В. Приймак, М. Жовтанецький, Б. Мельник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-8. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
760748
  Чумаченко В. Нарис про життя і творчість Олександра Юхимовича Півня, українського фольклориста і кубанського козачого письменника // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 79-88. – ISBN 966-7804-53-4
760749
  Мішалов В.Д. Нарис про участь викладачів кафедр судової медицини деяких вищих навчальних закладів Києва у справі Майдану // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2014. – № 2. – C. 74-79. – ISSN 2218-838X
760750
  Лоський К. Нарис римської історії. – Гельсінгфорс : Гельсінгфоp. центральна друкарня., 1919. – 144с. – Бібліогp.: Літ. по pим. істоpії: С. 131-136.


  Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята дpужині Ївзі
760751
  Фріче В.М. Нарис розвитку західних літератур / В.М. Фріче ; переклав М. Нестерович. – Харків : Держвидав України, 1930. – 196, [4] с.
760752
  Фріче В.М. Нарис розвитку західних літератур / В.М. Фріче. – Харків, 1932. – 248 с.
760753
  Рослий І.М. Нарис розвитку комплексного картографування // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 136-143
760754
  Штокало Й.З. Нарис розвитку математики на Україні за 40 років Радянської влади / Й.З. Штокало. – К, 1958. – 84с.
760755
  Матвєєв Г.К. Нарис розвитку сімейного права Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
760756
   Нарис розвитку степового сільского господарства України за п"ятиріччя. – Х., 1929. – 52с.
760757
  Радзівілл А. Нарис розвитку судової психології // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-65
760758
  Владимиров П. Нарис розвитку творчості Гоголя : (із промови на урочистому акті університету Св. Володимира 16 січня 1891 р.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 113-114. – ISBN 5-7707-1061-6
760759
  Левинський В. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині : з передмовою Льва Юркевича. – Київ, 1914. – 115с. – Віб. з журн. "Дзвін (1913, кн. 6-12 і 1914 кн.1)"
760760
  Левинський В. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині / В. Левинський. – Х-К, 1930. – 94с.
760761
  Косець М.І. Нарис рослинності гірської частини Закарпатської області УРСР. / М.І. Косець, 1959. – С. 42-57
760762
  Мерков А. Нарис санітарного стану сучасного Поділля / А. Мерков. – Вінниця : Віндерждрук ім. Леніна, 1929. – 45 с.
760763
  Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV-XV ст. / Л.Л. Гумецька; Відп. ред. І.М. Керницький. – К., 1958. – 300с.
760764
   Нарис тектонічної будови південно-західної частини Джезказганської западини (Центральний Казахстан) / А.В. Чекунов, О.С. Іванушко, Ю.Б. Люльєв, Ю.Г. Чугунний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 13-21 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
760765
  Хоменко О.Б. Нарис у газеті / Хоменко О.Б. – Київ : Політвидав України, 1966. – 108 с. – (Бібліотечка робсількора)
760766
  Загородний М.Г. Нарис у місцевій пресі / М.Г. Загородний. – Х., 1958. – 36с.
760767
  Миронюк В.М. Нарис у творчості письменників "Покутської трійки" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-130. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
760768
  Багалій Д.І. Нарис української історіографії. – Київ : Всеукраїнська Академія наук, 1923. – 138 c. – (Збірник історико-філологічного відділу Української Академії наук ; № 1 ; Літописи)
760769
  Янів В. Нарис української культури / Д-р Володимир Янів ; Укр. Конгресовий Комітет Америки, Шк. Рада. – 2-ге, скороч. вид. – Ню Йорк : Видання Шкільної Ради, 1961. – 93, [3] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач.
760770
  Драгоманов М. П. Нарис української соціалистичної програми : (переднє слово до "Громади") : з нагоди сорокових роковин української соціалістичної журналістики (1878-1918) / Михайло Драгоманів. – 2-ге вид. – Київ : Серп і молот ; [Дpук. Укp. Центp. Ради], 1918. – 101, [3] с. – [пеpедм. Ю.О[хримовича]]. Прим. дефектний без обладанки. – ([Сеp. суспільно-політична] ; [№ 11])
760771
  Вандек В. Нарис філософії Б. Спінози / В. Вандек, В. Тімоско, 1932. – 72 с.
760772
  Ляшев О. Нарис церковної історії села Роїща / Олександр Ляшев. – Чернігів : Десна, 2015. – 124, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-123 та в підрядк. прим. – ISBN 9789665025641
760773
  Шпиталь М.І. Нарис. До наукової біографії академіка Української академії наук М.В. Птухи (1984-1961) // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 247-252. – ISSN 2072-9480
760774
  Першин П.Н. Нариси аграрних проблем будівництва соціалізму / П.Н. Першин. – К, 1973. – 339с.
760775
  Першин П.Н. Нариси аграрної революції в Росії / П.Н. Першин. – Київ, 1959. – 420с.
760776
  Кліменко В. Нариси академіка Олексія Крилова про вищу освіту // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 72-79. – Бібліогр.: Бібілогр: 8 назв. – ISSN 1682-2366
760777
   Нариси білорусько-українських літературних зв"язків : Культурно-історичні та літературознавчі аспекти проблеми. – Київ, 2003. – 413 с. – Парал. тит. лист. на білорус. мові. – ISBN 966-522-103-5
760778
  Помяловский Н.Г. Нариси бурси / Н.Г. Помяловский. – Київ-Одеса, 1935. – 208с.
760779
  Помяловський М.Г. Нариси бурси / М.Г. Помяловський. – Київ : Художня література, 1950. – 172 с.
760780
  Помяловський М.Г. Нариси бурси / М.Г. Помяловський. – К., 1983. – 175с.
760781
  Корнієнко О.М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр. / Олег Корнієнко. – Київ : Наш час, 2008. – 488 с., [ 6 ] с. іл. : іл. – Пам"яті краєзнавця Геннадія Терешковича Петрова (1936-1997). – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-14-9
760782
   Нариси державно-політичного розвитку африканських країн. – К.
1. – 1967. – 260с.
760783
   Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України / Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса ; за ред. В.І. Борисова, В.С. Батиргареєвої ; [редкол.: В.І. Борисов (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2015. – 188, [2] с., [1] арк. фот. – Присвяч. 20-річчю НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-855-0
760784
   Нариси до історії українського народного танцю : Практичний матеріал для вчителів загальноосвітніх шкіл,шкіл нового типу та керівників гуртків позашкільних закладів. – Київ, 1997. – 64с.
760785
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології = Grundrisse zur Geschichte der ukrainischen Etnopsychologie / В.Янів ; [ упоряд. М. Шафовал ]. – 3-те вид. стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 341с. – (Підручники / Український вільний університет ; 13). – ISBN 966-346-056-3
760786
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології = Grundrisse zur Geschichte der ukrainischen Etnopsychologie / В.Янів; Упоряд. М. Шафовал. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 341с. – ISBN 966-346-218-3
760787
  Гарасим Я.І. Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Філологічний фак-т. – Київ : Знання, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-346-596-8


  У посібнику висвітлено наукові аспекти фольклористичного доробку найчільніших дослідників усної словесної творчості: М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша, М. Костомарова, О. Потебні, М. Драгоманова, І. Франка, М. грушевського, Ф. Колесси та І. ...
760788
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі. – Горлівка
Том 1. – 1996. – 324с.
760789
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі. – Горлівка
Том 2. – 1996. – 320с.
760790
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі : Збірник наукових та науково-методичних праць. – Горлівка : ГДППМ, 1997. – 418с.Вип.3
760791
  Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / П. Цьомпа; Пер. з нім. Я.Гончарук, та ін. – Львів : Каменяр, 2001. – 223с. – ISBN 5-7745-0840-4
760792
  Островітянов К.В. Нариси економіки докапіталістичних формацій / К.В. Островітянов. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 144 с.
760793
  Ярошевич А.І. Нариси економічного життя України / А.І. Ярошевич. – К., 1927. – 144с.
760794
  Ярошевич А.І. Нариси економічного життя України / А.І. Ярошевич, 1928. – 217с.
760795
   Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : АН УРСР
Т. 1. – 1949. – 536с.
760796
   Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : АН УРСР
Т. 2. – 1952. – 567с.
760797
   Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: с. 344-346 та в кінці ст. – ISBN 978-617-573-038-6
760798
  Радул В.В. Нариси з актуальних проблем соціальної педагогіки : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / В.В. Радул ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 135, [1] с. – Бібліогр. у тексті
760799
  Романовський В.О. Нариси з архівознавства / В.О. Романовський. – Харків, 1927. – с.
760800
   Нариси з воєнної історії Давньої України. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2005. – 356с.
760801
  Закревська Я.В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті / Я.В. Закревська. – Київ, 1976. – 163с.
760802
  Жилко Ф.Т. Нариси з діалектрології української мови / Ф.Т. Жилко. – Київ, 1955. – 316с.
760803
  Жилко Ф.Т. Нариси з діалектрології української мови / Ф.Т. Жилко. – Вид. 2-е, перероб. – Київ, 1966. – 307с.
760804
  Матвієнко-Гарнага Нариси з економічної географії України : підручник для вищих шкіл / Ф.Т. Матвієнко-Гарнага. – Одеса : Держвидав України, 1929. – 200 с.
760805
  Чекушина Ю.М. Нариси з економічної історії України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Чекушина, І.В. Толстих; МОіНУ. Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 140 с. – ISBN 966-8253-47-7
760806
  Теличук П.П. Нариси з економічної теорії / П.П. Теличук, В.О. Паламарчук. – К., 1994. – 171с.
760807
  Пінчук О.Ф. Нариси з етно- та соціолінгвістики / Олекса Пінчук, Петро Червяк. – Київ : Просвіта, 2005. – 152с. – ISBN 966-8547-34-9
760808
  Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства / Л.А. Булаховський. – Київ : Радянська школа, 1955. – 348с.
760809
  Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства / Л.А. Булаховський. – 2-е вид., випр. та доп. – К., 1959. – 308с.
760810
  Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. / І.Г. Чередниченко. – К., 1962. – 495с.
760811
  Безпалько О.П. Нариси з історичного синтаксису української мови / О.П. Безпалько. – Київ, 1960. – 236с.
760812
  Скляренко В.Г. Нариси з історичної акцентології української мови / В.Г. Скляренко. – Київ, 1983. – 239 с.
760813
  Бевзенко С.П. Нариси з історичної граматики української мови / С.П. Бевзенко. – К, 1953. – 199с.
760814
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
1. – 1964. – 234с.
760815
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
2. – 1970. – 190с.
760816
  Довженко В.Д. Нариси з історіі української радянської музики / В.Д. Довженко. – Київ, 1957. – 240с.
760817
  Верба І.В. Нариси з історіії палацових переворотів у Росії (1720-1760-ті роки) : навчальний посібник / Ігор Верба ; КНУТШ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-340-392-2
760818
  Дельєж Р. Нариси з історії антропології = Une histoire de l"anthropologie. Ecoles. Auteurs. Theories : Школи. Автори. Теорії / Робер Дельєж ; переклад з французської Є. Марічева. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-518-449-2
760819
   Нариси з історії архитектури Української РСР. – Київ, 1957. – 560с.
760820
  Свенцицький І. Нариси з історії болгарської літератури / І. Свенцицький. – ЛЬвів, 1957. – 151с.
760821
  Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) / Лариса Кочубей ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223 с. – ISBN 978-966-439-226-3
760822
  Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / С.В. Юшков. – Київ, 1939. – 210с.
760823
  Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / С.В. Юшков. – Київ : Наукова думка, 1992. – 352 с.
760824
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К., 1952. – 256с.
760825
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К.
1. – 1955. – 260с.
760826
   Нариси з історії вітчизняної психології. – Київ : Радянська школа
Ч.1. – 1955. – 259с.
760827
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К.
2. – 1955. – 148с.
760828
   Нариси з історії вітчизняної психології (XVII - XVIII ст.) : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1952. – 255с.
760829
   Нариси з історії вітчизняної психології кінця 19 і початку 20 століття. – Київ : Радянська школа, 1959. – 292с.
760830
   Нариси з історії вітчизняної психології кінця XIX і початку XX ст. : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1959. – 292с.
760831
  Ярославський Є. Нариси з історії ВКП (б) / Є. Ярославський. – К
1. – 1937. – 400с.
760832
  Матвєєва Л. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук : НАНУ, Інститут сходознавства / Леся Матвєєва. – Київ : Стилос, 2003. – 296 с. – До 85-річчя НАН України. – ISBN 966-8518-01-2
760833
   Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті = Essays about the history of the geological investigations at the Kiev University. – Київ : Рада, 1999. – 328 с. – Парал. тит. арк. анг. мовою. – ISBN 966-7087-28-Х
760834
  Лильо І. Нариси з історії грецької громади Львова XVI - XVII століть / І. Лильо; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 190с. – ISBN 966-533-244-8
760835
  Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжені (XVII-XVIII ст.) / К.В. Харлампович. – 97с.
760836
  Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII-XVIII ст.) : до історії національних меншостей в Україні / Костянтин Харлампович ; [відп. за вип.: О. Морозов ; підготов. тексту, передм., комент.: Є. Чернухін, О. Морозов] ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Музей рідкісної кн. ; Ніжин. міськ. т-во греків ім. Братів Зосимів. – Ніжин : Ферокол, 2011. – 379, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Греки в Ніжині). – ISBN 978-611-527-012-5


  До книги ввійшли маловідомі масовому читачеві нариси та статті академіка ВУАН Костянтина Васильовича Харламповича (1870-1932), присвячені історії Ніжинського грецького братства - національно-культурної організації грецьких купців, що існувала в ...
760837
   Нариси з історії давнього Переяслава : (До 1100-ліття першої літописної згадки) / Г. Бузян, Л. Набок, М. Роздобудько, Д. Тетеря; Галина Бузян, Людмила Набок, Михайло Роздобудько, Дмитро Тетеря; Націон. історико-етнографічний заповідник"Переяслав"; Переяслав - Хмельницька Міська Рада. – Київ : Міленіум, 2007. – 264с. – ISBN 978-966-8063-67-1
760838
  Ткач А.П. Нариси з історії держави і права Української РСР / А.П. Ткач. – К.
1. – 1961. – 75с.
760839
   Нариси з історії дипломатії України. – Київ : Альтернативи, 2001. – 736с. – ISBN 966-7217-55-8
760840
  Швайка М.А. Нариси з історії економічних поглядів / М.А. Швайка; Асоціація народних депутатів України. – Київ : Міжнародний університет, 2006. – 222с.
760841
   Нариси з історії економічної думки на Україні. – К., 1956. – 388с.
760842
  Кузнєцов Б.Г. Нариси з історії електротехніки / Б.Г. Кузнєцов. – Харків, 1937. – 84 с.
760843
  Коган П.С. Нариси з історії західноевропейскої літератури / П.С. Коган. – Харків
Т. 1. – 1935. – 304 с.
760844
  Коган П.С. Нариси з історії західноевропейської літератури / П.С. Коган. – Х.
2. – 1936. – 328 с.
760845
  Зуб Дарія Нариси з історії золотарства Галичини / Дарія Зуб. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 360с. – ISBN 966-613-277-Х
760846
  Рогожа М.М. Нариси з історії зоогеографічної науки в Україні (1859-1941): орнітологічний аспект : монографія / М.М. Рогожа ; [відп. ред. Пилипчук О.Я.] ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. Михайла Бойчука. – Київ : Кондор, 2014. – 368, [2] с. – Імен. покажч. науковців: с. 363-368. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2781-97-7
760847
  Чувпило О.О. Нариси з історії ідейно-політичної боротьби в Індійському національному конгресі (20-ті роки ХХ ст.) / О.О. Чувпило; Мін-во освіти України, Харківський держ.ун-т. – Харків, 1999. – 200с. – ISBN 966-623-030-5
760848
   Нариси з історії інститутів відділу технічних наук. – К., 1961. – 168с.
760849
  Кальницький М. Нариси з історії Києва : навчальний посібник для середніх загальноосвітних навчальних закладів / Михайло Кальницький, Дмитро Малаков, Оксана Юркова ; ред. Т. Кіщук, С. Кульчицького. – Київ : Генеза, 2002. – 383 с. – ISBN 966-504-345-5
760850
  Патриляк І.К. Нариси з історії Київського університету : навч. посібник для студентів іст. ф-ту / І.К. Патриляк, М.А. Боровик, О.В. Ляпіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : [б. в.], 2009. – 130, [1] с. – Імен. покажч.: с. 126-130. – Бібліогр.: с. 114-119
760851
   Нариси з історії кіномистецтва України. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 862 с. : іл. – Бібліогр.: с. 861-862 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96714-9-3


  Представлена праця є колективним системним дослідженням, яке ставить за мету осягнення складного процесу становлення і розвитку вітчизняного кінематографу протягом ХХ ст. Головною ідеєю видання є поглиблення та систематизація знань на вищевказану тему. ...
760852
  Лучканин С.М. Нариси з історії класичної філології : Навчальний посібник для магістрантів і студентів відділення класичної філології / С.М. Лучканин; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ : Науковий світ, 2004. – 204с. – ISBN 966-675-271-9
760853
  Чорний Г.П. Нариси з історії конструкторського бюро / Георгий Чорний. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 978-966-529-248-7
Ч. 1. – 2011. – 182 с. : фотоіл.
760854
  Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів = Sketches from the history of costumes / Костянтин Стамеров; [ худож. М.Н. Грох ]. – Київ : Мистецтво, 2007. – 432с. : іл. – резюме і текстівки англійською та російською мовами. – ISBN 978-966-577-118-0
760855
  Михайленко П.П. Нариси з історії кримінального законодавства Української РСР / П.П. Михайленко. – Київ
ч. 1. – 1959. – 440с.
760856
  Пхиденко С.С. Нариси з історії логіки Стародавнього світу : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / С.С. Пхиденко ; МОНУ ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2010. – 180 с. – (Серія "Посібники та підручничи ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-504-8
760857
  Граб С. Нариси з історії Любеча / С. Граб. – К, 1997. – 60с.
760858
  Вакула Н.С. Нариси з історії медицини Закарпаття : з давніх часів до 40-х років 20 століття / Наталія Вакула ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 156с. : іл. – ISBN 966-8764-26-9
760859
  Мазуркевич О.Р. Нариси з історії методики української літератури / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1961. – 376с.
760860
  Боголюбов О.М. Нариси з історії механіки / О.М. Боголюбов. – Київ, 1974. – 192с.
760861
   Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси / П.М. Дідусенко, Т.С. Мавродій, С.А. Пахневський, О.В. Лисицький, В.П. Костюк; Дідусенко П.М., Мавродій Т.С., Пахневський С.А., Лисицький О.В., Костюк В.П.; Під ред. П.М. Дідусенко. – Київ : Софія А, 2005. – 634с. – ISBN 966-8684-22-2
760862
  Михайличенко О.В. Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в України (друга половина ХІХ -початок ХХ ст,) / О.В. Михайличенко; Київськ.держ.лінгвіст.ун-т. – Київ : КДЛУ, 1999. – 238с. – ISBN 966-7443-63-9
760863
  Ємельянов І.Г. Нариси з історії Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) / І.Г. Ємельянов, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 3-12. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
760864
  Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. – К., 1992. – 78с.
760865
   Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку 20 ст.). – Київ; Нікополь; Запоріжжя : Тандем-У, 2002. – 418с. – ISBN 966-7089-81-9
760866
  Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії нового часу : Навчальний посібник / Ю.В.Кушаков ; МОН України; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 572с. – ISBN 966-364-190-8
760867
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття : в 2-х кн. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-9-1
Кн. 1. – 2006. – 544 с. : іл. – Бібліогр.: с. 539-543 та в підрядк. прим.


  Представлена праця є результатом наукових досліджень поступу українського образотворчого мистецтва ХХ та перших років ХХІ століть. Видання складається з двох книг. У першій книзі аналізується творчий процес та художні явища в Україні 1900-1950-х рр. ...
760868
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття : у 2-х кн. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-9-1
Кн. 2. – 2006. – 656 с. : іл. – Бібліогр.: с. 647-654 та в підрядк. прим.
760869
  Нечай Н.В. Нариси з історії оподаткування / Н.В. Нечай. – Київ : Вісник з історії оподаткування, 2002. – 144с. – ISBN 966-96110-1-6
760870
   Нариси з історії педагогічної думки (перша третина XX століття) / [О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2015. – 310, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-86-8
760871
  Косвен М.О. Нариси з історії первісної культури / М.О. Косвен ; АН СРСР. – Київ : Радянська школа, 1955. – 199с. – (Науково-популяна серія)
760872
   Нариси з історії Північної Буковини. – К,, 1980. – 339с.
760873
  Сіцінський Є. Нариси з історії Поділля / Є. Сіцінський. – Вінниця, 1927. – 73с.
760874
  Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної економії в Україні : остання третина ХІХ - перша третина ХХ ст. / Л.П. Горкіна. – Київ : Наукова думка, 1994. – 245с. – ISBN 5-12-004349-6
760875
  Манусевич О.Я. Нариси з історії Польщі / О.Я. Манусевич. – Київ : Радянська школа, 1954. – 452 с.
760876
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 13. – 1971. – 128 с.
760877
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 16. – 1972. – 103 с.
760878
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 19. – 1974. – 136 с.
760879
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 20. – 1975. – 100 с.
760880
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 24. – 1978. – 120 с.
760881
  Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні / О. Гермайзе
Том 1. – 400с.
760882
  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітнії початкових і середніх школах Української РСР / В.І. Масальський, 1962. – 204с.
760883
  Масальський В.і. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітній початкових і середніх школах Української РСР. Т.2. 1958-1960 рр. : Дис... доктора пед.наук: / Масальський В.і.; КДУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1963. – 599-1024л. – Бібліогр.:л.1021
760884
  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх шкоалах УРСР. Т.1. 1917-1957 рр. : Дис... доктора пед.наук: / Масальський В.І.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1963. – 599л.
760885
   Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська [та ін.] ; [за ред. О.В. Сухомлинської, В.С. Курила] ; Академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки ; Державний заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 444 с. : фото. – Бібліогр.: с. 434-435. – ISBN 978-966-617-234-4
760886
  Змерзлий Б.В. Нариси з історії розвитку системи освіти кримських татар у Кримській АРСР (1921-1941 рр.) / Змерзлий Б.В.; Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського Національної академії наук України. – Сімферополь : Атлас-Компакт, 2006. – 280с. – ISBN 966-8584-86-4
760887
   Нариси з історії розвідки суб"єктів державотворення на теренах України / [В.В. Цибулькін та ін. ; автор ідеї, заг. ред., вступ, заключне слово П.Д. Морозов] ] ; Фонд ветеранів зовнішньої розвідки України. – Київ : Преса України, 2011. – 536 с. : іл. фото. – Бібліогр.: с. 502-532. – ISBN 978-966-472-099-8
760888
  Самойлов Ф.О. Нариси з історії російської культури кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навч. посібник з додатком програми спецкурсу за вимогами кредитно-модульної системи / Федір Самойлов ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – 168 с. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-966-318-988-8
760889
  Трофимович К.К. Нариси з історії серболужицької літератури. / К.К. Трофимович, В.А. Моторний. – Львів, 1970. – 95с.
760890
  Трофимович К.К. Нариси з історії серболужицької літературної мови / К.К. Трофимович. – Львів, 1970. – 49с.
760891
   Нариси з історії СРСР. – К., 1954. – 332с.
760892
   Нариси з історії СРСР. – Київ, 1957. – 316 с.
760893
  Мавродін В.В. Нариси з історії СРСР / В.В. Мавродін. – К., 1958. – 260с.
760894
   Нариси з історії СРСР. – К., 1973. – 370с.
760895
  Копанєв О.І. Нариси з історії СРСР. / О.І. Копанєв. – К., 1959. – 256с.
760896
  Дядиченко В.А. Нариси з історії СРСР. / В.А. Дядиченко. – К., 1971. – 240с.
760897
  Окунь С.Б. Нариси з історії СРСР. Друга чверть ХІХ століття. / С.Б. Окунь. – К., 1959. – 415с.
760898
  Лось Ф.Є. Нариси з історії СРСР. Епоха капіталізму / Ф.Є. Лось. – Київ, 1972. – 280с.
760899
  Окунь С.Б. Нариси з історії СРСР. Кінець XVIII - перша чверть ХІХ століття. / С.Б. Окунь. – К., 1957. – 396 с.
760900
  Коган П.С. Нариси з історії стародавніх літератур / П.С. Коган. – К.-Х., 1938. – 192с.
760901
  Ковальов С.І. Нариси з історії стародавнього Риму / С.І. Ковальов, О.М. Штаєрман. – К, 1957. – 311с.
760902
  Мірза-Авак"янц Нариси з історії суду в Лівобережній Україні другої половини XVII століття / Мірза-Авак"янц. – [13] с. – Окр.відб.
760903
   Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (19 - 20 ст.) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей, В.В. Трофимович, В.М. Чуприна; За заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів : Світ, 2003. – 296с. – ISBN 966-603-132-9


  Особлива увага приділена початку XX ст., етапу української революції 1917-1920 рр., функціонуванню українських партій на Західній Україні
760904
   Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (XIX - XX ст.) : навчальний посібник / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей, В.В. Трофимович, В.М. Чуприна; за заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів : Світ, 2001. – 294 с. – ISBN 966-603-132-9


  Особлива увага приділена початку XX ст., етапу української революції 1917-1920 рр., функціонуванню українських партій на Західній Україні
760905
  Волощенко А.К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х - на початку 80-х років XIX ст. / А.К. Волощенко. – Київ, 1974. – 222с.
760906
  Дмитриченко В.С. Нариси з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР доби феодалізму / В.С. Дмитриченко. – Київ, 1961. – 160с.
760907
  Матвєєва Л.В. Нариси з історії сходознавства / Леся Матвєєва ; [відп. ред. Бубенок О.Б.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос, 2008. – 398, [2] с., [2] арк. фотоіл. : портр. – До 90-річчя акад. наук України. - Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 389-398. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-004-8
760908
   Нариси з історії та культури євреїв України. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 440с. : іл. – (Бібліотека інституту юдаїки). – ISBN 066-378-000-2
760909
   Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Г.І. Веселовська, І.В. Волицька, М.О. Гринишина, Н.П. Єрмакова, В.І. [та ін.] Заболотна; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ ; [Веселовська Г.І. та ін. ; редкол. : Сидоренко В.Д. (гол.), І. Безгін, Г. Веселовська та ін.]. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 1054с. : іл. – ISBN 978-966-96839-5-3


  Представлене видання є першою за багато років спробою колективу українських театрознавців комплексно дослідити сценічну практику в Україні ХХ ст. У праці систематизуються факти та явища театрального процесу, подаються та обґрунтовуються основні моделі ...
760910
   Нариси з історії техніки. – К.
2. – 1955. – 123с.
760911
   Нариси з історії техніки. – К.
5. – 1959. – 173с.
760912
   Нариси з історії технічної освіти на Житомирщині. – Житомир, 1997. – 94с.
760913
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 1. – 1937. – 205 с.
760914
   Нариси з історії України. – К.
1. – 1939. – 205с.
760915
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 2. – 1939. – 194 с.
760916
  Верига В Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.) / Василь Верига. – Львів : Світ, 1996. – 447 с. – ISBN 5-7773-0359-5
760917
   Нариси з історії України Україна в першый половині XIX століття. – Київ, 1939. – 274 с.
760918
   Нариси з історії України. Визвольна боротьба українського народу проти шляхтецької Польші в другої половині XVI і в першої половині XVII століття.. – К., 1941. – 187с.
760919
   Нариси з історії України. Визвольна война українського народу проти гніту шляхтецької Польші і приеднання України до Росії /1643-1654/.. – К., 1939. – 263с.
760920
   Нариси з історії України. Україна в роки столипінської реакції.. – К., 1944. – 139с.
760921
   Нариси з історії України: новий погляд : (з найдавніших часів до кінця ХУШ ст.). – Київ : Вирій
Частина 1. – 1996. – 144с.
760922
  Нагірняк О. Нариси з історії українознавства у Наддніпрянській Україні (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) / Остап Нагірняк. – Київ, 2007. – 652с. – ISBN 978-966-2911-09-1
760923
   Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва.. – Львів, 1969. – 192с.
760924
  Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський. – Київ : Генеза, 1995. – 600 с.
760925
   Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-037-1


  Збірник містить наукові статті, в яких висвітлено різнобічні питання природи, сутності, морфології, художніх функцій та історії становлення українського дизайну в Україні ХХ століття.
760926
   Нариси з історії українського мистецтва.. – К., 1966. – 670с.
760927
  Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу. 5. // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.192-206. – ISSN 0320-8370
760928
  Бодрухин В.М. Нариси з історії української державності (20 століття) / Бодрухин В.М., Довжук І.В., Литвиненко В.Ф. та ін.; МОНУ; Східноукраїнський національний ун-т. – Луганськ : СНУ, 2001. – 140с. – ISBN 966-590-305-5
760929
  Бодрухин В.М. Нариси з історії Української державності (до кінця ХІХ століття) / В.М. Бодрухин, І.В. Довжук, В.Ф. Литвиненко; МОНУ; Східноукраїнський національний університет. – Луганськ, 2000. – 135с. – ISBN 966-590-244-Х
760930
  Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв"язків / В.Ф. Горленко; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; [відп. ред. К.Г. Гуслистий]. – Київ : Наукова думка, 1964. – 247, [3] с.
760931
  Борисенко В.К. Нариси з історії української етнології 1920-1930-х років / В.К. Борисенко; Центр українознавства. КНУТШ. – Київ, 2002. – 92с. – ISBN 966-95788-4-1
760932
  Плющ П.П. Нариси з історії української літературної мови / П.П. Плющ. – Київ : Радянська школа, 1958. – 292с.
760933
  Левченко Г.А. Нариси з історії української літературної мови першої половини XIX ст. / Г.А. Левченко. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1946. – 142 с.
760934
  Свєнціцький І.С. Нариси з історії української мови / І. Свєнціцкий. – Львів : З друкарні "Діла", 1920. – 100 с. : табл.


  В кн. також. уpив. записів І.І. Сpезневського pос. - Показчик гpаматичний; Показчик слів з деяким матеpіалом для істоpично-етимологичного словаpя укpаїнської мови: с. 90-99
760935
  Огієнко І. Нариси з історії української мови : система українського правопису : популярно-науковий курс з історичним освітленням / Іван Огієнко. – Варшава, 1927. – 216 с. – (Студії до української граматики / видають Іван Огієнко та Роман Смаль-Стоцький ; Кн. 2)
760936
  Шахматов О.О., Кримський А.Ю. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини XI-XVIII вв. / акад. Ол. Шахматов, акад. Аг. Кримський. – Львів : Видавн. Т-во "Дpукаp" ; [Дpук. Всеукp. Акад. Hаук], 1922. – 182, II с.


  Зміст: Коpоткий наpис істоpії укpаїнської мови / О. Шахматов; З pосійської мови пеpеклав В. Дем"янчук. Укpаїнська мова, звідкіля вона взялася і як pозвивалася; Хpестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини ХI-ХVIII в.в. / А. Кpимський. - В ...
760937
   Нариси з історії Університету Святого Володимира / [Колесник В.Ф., Казакевич Г.М., Могильний Л.П. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-439-232-4
760938
   Нариси з історії фізики в Росії : посібник для студентів і вчителів. – Київ : Радянська школа, 1951. – 446 с.
760939
  Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д.С. Воронцов. – Київ, 1959. – 256с.
760940
  Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д.С. Воронцов. – Київ : АН УРСР, 1959. – 256с.


  В монографії узагальнено численні матеріали, що характеризують історичний розвиток фізіології тварин і людини в основних наукових центрах України (Київ, Харків,Одеса) в дореволюційний період (починаючи з першої чверті ХҐХ ст.) і після Великої Жовтневої ...
760941
  Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський; Виправлене вид. – Київ : Орій, 1992. – 229с. – ISBN 5-87274-004-2
760942
  Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків : навчальний підручник / Андрій Пашук; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 648 с. – ISBN 978-966-613-517-2
760943
  Горський С В. Нариси з історії філософської культури Київської Русі / С В. Горський, . – К., 1993. – 163с.
760944
  Дубровський В.В. Нариси з історії Чернігівської Троїцько Іллінської друкарні в першій половині ХІХ ст. / В. Дубровський. – Київ : Київ-Друк, 1928. – 65 с.
760945
  Шульга І.К. Нариси з історії шкільного природознавства в Росії / І.К. Шульга. – Київ, 1955. – 292 с.
760946
  Гриценко М.С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965) / М.С. Гриценко. – Київ, 1966. – 260с.
760947
  Дель Г.С. Нариси з італійсько-української контрастивної граматики : навч. посібник / Дель Гаудіо Сальваторе ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., італ. – Бібліогр.: с. 203-211 та в кінці ст. – ISBN 978-966-489-233-6


  Бібліотеці ім. Максимовича від автора. Підпис. 10.1.2014
760948
  Пещак М.М. Нариси з комп"ютерної лінгвістики / М.М. Пещак; Національна академія наук. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 200с. – ISBN 5-87116-070-0
760949
  Бацевич Флорій Нариси з комунікативної лінгвистики / Бацевич Флорій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 281с. – ISBN 966-613-169-2
760950
  Барабаш Ю.Г. Нариси з конституційного права / Юрій Барабаш. – Харків : Право, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-317-3


  В пр. №1710980 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з повагою від автора. Підпис.
760951
   Нариси з контрастивної лінгвистики : Збірник наукових праць.. – К., 1979. – 196с.
760952
  Радзієвська Т.В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст - соціум - культура - мовна особистість : [монографія] / Т.В. Радзієвська ; [відп. ред. Бріцин В.М.] ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ. – Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2010. – 492 с. – Бібліогр.: с. 462-479. – ISBN 978-617-571-013-5
760953
  Малишева Н.Р. Нариси з космічного права = Очерки по космическому праву = Essays on spaсe law / Н.Р. Малишева. – Київ : Алерта, 2010. – 295, [1] с. – Текст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-021-8
760954
  Вірченко Н. Нариси з методики викладання вищої математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2006. – 396 с. – ISBN 966-7944-89-1
760955
  Поданчук В.Д. Нариси з методики викладання економічної географії СРСР в середній школі / В.Д. Поданчук. – Київ, 1954. – 160с.
760956
   Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики. – 2-е вид. – Київ, 1953. – 255 с.
760957
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
1. – 1952. – 320 с.
760958
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
2. – 1954. – 215 с.
760959
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ, 1955. – 328 с.
760960
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
2. – 1956. – 252 с.
760961
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
3. – 1958. – 384 с.
760962
  Пяртлі К.П. Нариси з методики економічної географії капіталістичних країн / К.П. Пяртлі. – К.
1. – 1941. – 55с.
760963
   Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – ISBN 978-617-566-268-7
Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – 2014. – 323, [1] с. – Авт. вип. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим.
760964
  Тихолоз Б. Нариси з мітопоетики Івана Франка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 14-32. – ISSN 0042-9422
760965
  Граціанська Л.М. Нариси з народної математики України / Л.М. Граціанська. – К., 1968. – 100с.
760966
  Нікольников Г.Л. Нариси з новітньої історії / Г.Л. Нікольников. – Київ : Радянська школа, 1970. – 296с.
760967
  Гербов К.В. Нариси з новітньої історії Німеччини, Англії, Франції, Іспанії, США та Японії / К.В. Гербов. – К, 1948. – 128с.
760968
  Гербов К.В. Нариси з новітньої історії Німеччини, Англії, Франції, Італії, Іспанії, США й Японії (1918 - 1923 рр.) / К.В. Гербов; Комітете в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
Вип.1. – 1948. – 104 с.
760969
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 р.р.) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Бойко. – Київ : Кондор, 2004. – 355, [2] с. – Імен. покажч.: с. 337-348. – Бібліогр.: с. 349-355 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
760970
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985 - 1991 р.р.) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Бойко О.Д. – Київ : Кондор, 2008. – 358 с. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
760971
  Єфімов Г.В. Нариси з нової і новітньої історії Китаю / Г.В. Єфімов. – К, 1954. – 535с.
760972
   Нариси з поетики: теоретико-методологічні та історико-літературні виміри : (маловідомі праці з укр. літературознавства Михайла Роздольського, Святослава Гординського, Володимира Державина) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. осередок НТШ ; [упоряд., літ. ред., прим.: С. Хороб ; передм.: С. Хороб, С. Луцак]. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 185, [2] с. – Імен. покажч.: с. 178-184. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1521-12-3
760973
  Алєксєєв А.Я. Нариси з порівняльної стилістики французької мови : [навч. посіб. для ф-тів іноземних мов ун-тів] / Алєксєєв А.Я. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 451, [1] с. – Бібліогр. опис здійсн. за обкл. - На тит. арк.: Anatole Alexeyeve. Essai de stylistique contrastive (francais-russe-ukrainien-espagnol-anglais). - В кінці кн. та макеті картки назва: Нариси з контрастивної стилістики французької мови. – Бібліогр.: с. 448-451. – ISBN 978-966-382-293-8
760974
  Шульгач В.П. Нариси з праслов"янської антропонімії / В.П. Шульгач ; [відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Довіра. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-246-1
Ч. 1. – 2008. – 413, [1] с. : Бібліогр.: с. 323-379 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1696060 напис: Читачам б-ки імені м. Максимовича від автора. 2 квітня 2015 р. Підпис
760975
  Тутковський П. Нариси з природи України / П. Тутковський. – Київ
Вип. 1. – 1920. – 189 с.
760976
  Стадненко Н.М. Нариси з психології розумово відсталої людини. / Н.М. Стадненко. – К., 1967. – 115с.
760977
  Косолапов В.І. Нариси з семасіології і лексикографії = Semasiology and lexicography / Косолапов В.І. – Рівне : [б. в.], 2011. – 484, [1] с. : табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці частин
760978
   Нариси з соціально-економічної історії України дожовтневого періоду.. – К., 1963. – 168с.
760979
  Фріче В.М. Нариси з соціальної історії мистецтва / В.М. Фріче. – Харків; Київ, 1931. – 208с.
760980
  Масенко Л.Т. Нариси з соціолінгвістики / Лариса Масенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 236-243. – ISBN 987-966-518-537-6
760981
  Сайтарли І.А. Нариси з сучасної філософії : навч. посібник для магістрів та здобувачів ступеня д-ра філософії / Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2016. – 369, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-32-5
760982
  Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури : навчальний посібник / В.П. Іванишин. – Київ : Академія, 2010. – 253, [3] с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-313-3


  Виклад теоретичного матеріалу доповнений прикладами з художньої літератури, термінологічним словником
760983
  Скрипник Л. Нариси з теорії мистецтва кіно / Л. Скрипник. – Харків, 1928. – 95 с.
760984
  Марчук В.М. Нариси з теорії права : Навчальний посібник / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва; Київ. нац. торговельно-економ. ун-тет. – Київ : Істина, 2004. – 302с. – ISBN 966-7613-43-7


  Особлива увага приділена розумінню права як триєдиного соціального явища, що включає право в загальносоціальному аспекті та власне спеціально-юридичні категорії об"єктивного та суб"єктивного права
760985
  Мельник В.М. Нариси з теорії соціокультурної антропології / Віктор Мельник. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 551, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин
760986
  Венгренівська М.А. Нариси з теорії та практики редагування перекладних текстів і порівняльної стилістики (французська та українська мови) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Венгренівська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 560с. – ISBN 978-966-439-067-2
760987
  Смеречинський С. Нариси з українського синтаксису. / С. Смеречинський. – Х., 1932. – с.
760988
  Медведєв Ф.П. Нариси з української історичної гаматики / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1964. – 247 с.
760989
  Горбань М. Нариси з української історіографії. – Харьків : Рух
Ч. 1 : Новвий список літопису "Краткое описание Малороссии". – 1923. – 22 с.


  На тит. арк. примірнка № 42177 надпис: Першу спробу на пам"ять М.М. Ткаченкові. М. Горбань. 1929 грудня 12.
760990
  Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження : (друга половина XVIII- середина ХІХ ст.) / В.В. Кравченко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Харкыв. держ ун-т. – Харків : Основа, 1996. – 295 с. – Бібліографія в підрядк прим.
760991
  Баканідзе Отар Нариси з української літератури / Баканідзе Отар. – Тбілісі, 1965. – 289 с.
760992
  Мироненко М. Нариси з української мови / М. Мироненко. – [Харків] : Вид. ВУРПС "" Український робітник, 1929. – 93 с.
760993
  Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991) / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с.
760994
  Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / Світлана Єрмоленко ; Ін-т української мови НАНУ ; Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Довіра, 1999. – 431 с. – ISBN 966-507-077-0
760995
  Чередниченко І.Г. Нариси з української фразеології / І.Г. Чередниченко. – К. : Радянська школа
Ч. 1 : Прийменникові конструкції. – 1952. – 144 с.
760996
  Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / Олена Селіванова ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Черкаси : Брама, 2004. – 276с. – ISBN 966-8021-69-X
760997
  Аглінцев К.К. Нариси з фізики атомного ядра / К.К. Аглінцев. – Київ ; Львів, 1948. – 64 с.
760998
  Мітін М.Б. Нариси з філософії Гегеля / М. Мітін; [ред. М. Замша]. – Київ : Держсоцеквидав України, 1936. – 132 с.
760999
  Ушкалов Л.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / Л.В. Ушкалов, О.В. Марченко. – Харьків : Основа, 1993. – 152с.
761000
  Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець; Відп.ред. К.Г.Городенська. – Київ : Наукова думка, 1992. – 220с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,