Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
760001
  Славинецький Є. "Лексикон латинський" Є.Славинецького / Є. Славинецький. – Київ, 1973. – 541с.
760002
  Наєнко Г. "Лексикон латинсько-слов"янський" Івана Максимовича і розвиток української наукової мови XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-44. – Бібліогр.: с. 44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються способи репрезентації наукової термінології в "Лексиконі латинсько-слов"янському" І. Максимовича (1718-1724).
760003
  Юрачківський А. "Лексикон чистої і прикладної математики" - перша російська математична екнциклопедія // Праці Інституту математики НАН України : збірник наукових праць / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2004. – Т. 53 : Буняковський В.Я. (до 200-річчя з дня народження). – С. 267-178. – (Математика та її застосування). – ISBN 966-02-3380-9
760004
  Татаринов А. "Лексикон" русско-японский / А. Татаринов. – Москва : Издательство восточной литературы, 1962. – 135 с.
760005
  Зизаній Л. "Лексис" ЛАврентій Зизанія / Л. Зизаній. – К, 1964. – 203с.
760006
  Листрова Ю.Т. Лексика и словообразование современного русского языка / Ю.Т. Листрова. – Воронеж, 1980. – 189с.
760007
  Терехова М.П. Лексика и терминология труда Н. И. Пирогова "Anatome topographica" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Терехова М.П. ; Хар. ГУ. – Х., 1969. – 25 с.
760008
  Шахов И.Н. Лексика и фразеология басен И.А. Крылова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шахов И.Н. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1952. – 19 с.
760009
  Касьянов А.В. Лексика и фразеология комедии Н. В. Гоголя "Ревизор" : Автореф... канд. филол.наук: / Касьянов А. В.; Моковск. гос. пед. ни-т им. В. И. Ленина. – М., 1958. – 20л.
760010
  Бескишкина М.Т. Лексика и фразеология коноплеводства, прядения и ткачества, украинских говоров северо-восточных районов Сумской области : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бескишкина М.Т. ; Харьков. гос. ун-т. – Полтава, 1965. – 20 С.
760011
  Панфилов М.П. Лексика и фразеология писем В.И.Ленина 1893-1917 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Панфилов М.П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.26
760012
  Панфилов М.П. Лексика и фразеология писем В.И.Ленина 1893-1917 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Панфилов М.П.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 17л.
760013
  Мамедов М.Б. Лексика и фразеология прозаических произведений Н. Нариманова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мамедов М.Б. ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1964. – 36 с.
760014
  Вомперский В.П. Лексика и фразеология произведений Салтыкова-Щедрина 80-х годов. (О роли просторечия в языке сатиры) : Автореф... канд. филол.наук: / Вомперский В.П.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
760015
  Федосов И.А. Лексика и фразеология романа А.М.Горького "Мать" : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Федосов И.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 13 с.
760016
  Гужва Ф.К. Лексика и фразеология русского языка / Ф.К. Гужва, А.Н. Иванова. – К, 1982. – 184с.
760017
  Вишневская Г.П. Лексика и фразеология русской демократической сатиры XVII века : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Вишневская Г.П.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1970. – 26л.
760018
  Петрищева Е.Ф. Лексика и фразеология сатирической прозы И.А.Крылова : Автореф... канд. филол.наук: / Петрищева Е.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 21с.
760019
  Иссерлин Е.М. Лексика и фразеология современных дипломатических документов : материалы к курсу "Стили рус. яз." / Иссерлин Е.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Моск. полигр. ин-т. – Москва : [б. и.], 1966. – 15 с.
760020
  Михалко И.С. Лексика и фразеология современных советских романов на индустриалную тему (1945-1951 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Михалко И.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филолог. ф-тет. – К., 1953. – 16л.
760021
  Скрыпник Л.Г. Лексика и фразеология украинской советской художественно-исторической прозы. : Автореф... канд.филол.наук: / Скрыпник Л.Г.; АН УССР.Ин-т языкознания. – Киев, 1952. – 15 с.
760022
  Карпенко М.А. Лексика и фразология ромагна А.М.Горького "Фома Гордеев" : Автореф... канд. филол.наук: / Карпенко М. А.; КГУ, Каф. русск. яз. – К., 1953. – 14л.
760023
  Смолина К.П. Лексика имущественной сферы в русском языке / К.П. Смолина. – М., 1990. – 204с.
760024
  Гируцкий А.А. Лексика интерференция при переводе как особом виде билингвизма. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01.,10.02.02 / Гируцкий А.А.; АН БССР. – Минск, 1981. – 22л.
760025
  Горобец В.И. Лексика историко-мемориальной прозы первой половины 18 в. ( На матер. укр. диариушей) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Горобец В. И.; АН УССР, Ин-т языковед. – К., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
760026
  Демська О.М. Лексика і лексикологія, або про лексикологію як університетську дисципліну // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 164 : Філологічні науки [Мовознавство]. – С. 28-32. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено загальній проблемі статусу лексикології як наукового напряму і навчальної дисципліни в сучасному вищому навчальному закладі України; зосереджено увагу на зв’язках лексикології з лексикографією та граматикою.
760027
  Роянова А. Лексика і фразеологія (Перевірка і корекція знань, умінь та навичок) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.10-12. – ISSN 0130-5263
760028
  Батурський А.Д. Лексика і фразеологія сатиричних і гумористичних творів українських радянських поетів.(НА матеріалі післявоєнних гумористичних і сатиричних творів С.Олійника, С.Воскрекасенка, Д.Білоуса і А.Малишка. : Дис... канд. філол.наук: / Батурський А.Д.; КДУ ім.Т.Шевченка, філол. фак-т. Відділ дисерт. по підгот. до захисту канд. дис. з мовознавчих дисциплі. – К., 1965. – 267л. – Бібліогр.:л.257-264
760029
   Лексика і фразеологія сучасної української літературної мови. – Київ : Радянська школа, 1949. – 32 с.
760030
  Передрій Г.Р. Лексика і фразеологія української мови / Г.Р. Передрій, Г.М. Смолянінова. – К, 1983. – 208с.
760031
  Рибалкіна Ю.О. Лексика індійської традиційної медицини як об"єкт лінгвістичного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 43-50


  У статті зосереджено увагу на лексиці індійської традиційної медицини як об"єкта лінгвістичного дослідження; визначено місце даного пласту лексики в системі медичних термінів мови гінді. Розкрито особливості понять "традиційна", "нетрадиційна", ...
760032
  Ілюхін О. Лексика індонезійської мови: історико-лінгвістичний погляд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 8-11. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  За допомогою проведеного дослідження вдалося проаналізувати основні відмінності між індонезійською та малайською мовами на орфографічному, лексичному та семантичному рівнях, а також вплив іноземних лексичних запозичень на формування лексики ...
760033
  Стасюк Т.В. Лексика інноваційних технологій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 67-75


  Здійснено мовний аналіз сфери інноваційних технологій; визначено лінгвістичний статус термінів; проаналізовано деякі термінологічні неологізми; розглянуто деякі найбільш продуктивні засоби творення інноваційних термінів в українській мові під впливом ...
760034
  Стрельчук Г.П. Лексика інтермедій до драми Митрофана Довгалевського "Комическоє действіє" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 90-97
760035
  Чорна О.О. Лексика іншомовного походження в мові дипломатії (на матеріалі української та чеської мов) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-214. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто лексику іншомовного походження та особливості її використання в мові дипломатії на прикладі української та чеської мов; проаналізовано іншомовні одиниці в українській та чеській мовах, які виступають певними лексичними стандартами ...
760036
  Горобець В.Й. Лексика істрико-мемуарної прози першої половини 18 ст. / В.Й. Горобець. – К, 1979. – 128с.
760037
  Саяхова Л.Г. Лексика как система и методика ее усвоения / Л.Г. Саяхова. – Уфа, 1979. – 88с.
760038
   Лексика картвельских языков. – Тбилиси, 1938. – 165с.
760039
  Семенас А.Л. Лексика китайского языка / А.Л. Семенас ; Ин-т востоковедения РАН. – Изд. 3-е, стереотипное. – Москва : АСТ; Восток-Запад, 2007. – 288с. – ISBN 5-17-039035-1
760040
  Козько Г.С. Лексика колоніального дискурсу в оповіданнях Сомерсета Моема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 159-168


  У статті розглянуто результати дослідження колоніального дискурсу, окреслено проблеми визначення поняття англійська література. Метою статті є загальний опис поведінкових та мовленнєвих моделей англійців на території острівних колоній, що дає ...
760041
  Князькова Г. Лексика комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль". : Автореф... канд. филолог.наук: / Князькова Г.; Лен. гос. пед. ин-тут им. М.Н.Покровского. – Ленинград. – 9 л.
760042
  Павлова Ірина Лексика конфесійного стилю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.18-24. – ISSN 0130-5263
760043
  Гайдаров Р.И. Лексика лезгинского языка / Р.И. Гайдаров. – Махачкала, 1966. – 264с.
760044
  Манивчук В.В. Лексика лесоразработок в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Манивчук В.В. ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1977. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
760045
  Сабадош И.В. Лексика лесосплава украинских говоров района Карпат : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Сабадош И. В. ; УжгГУ. – Ужгород, 1974. – 20 с.
760046
  Алавидзе М.Н. Лексика лечхумского диалекта грузинского языка : Автореф... канд. филологичнаук: / Алавидзе М.Н.; АН Грузинской ССР. Ин-т языкознания. – Кутаиси, 1955. – 20л.
760047
  Сташайтене В.П. Лексика литовской метрики (книг судных дел) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сташайтене В.П. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 16 с.
760048
  Михайлова Л.П. Лексика льнообработки, прядения и ткачества в новгородских говорах. : Автореф... канд. филолог.наук: 10-660 / Михайлова Л.П.; Лен. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 24л.
760049
  Богданов В.Н. Лексика мараловодства как составная часть лексической системы как основная часть лексической системы местного говора (На материале говора сел Талицкого сельсовета Усть-Канского района Горно-Алт : Автореф... канд. филол.наук: / Богданов В. Н.; Новосиб. ГУ. – Горно-Алтайск, 1965. – 22л.
760050
  Полякова Е.Н. Лексика местных деловых памятников XVII - начала XVIII века и принципы ее изучения: уч. пособие / Е.Н. Полякова. – Пермь, 1979. – 201с.
760051
  Селезньова Р.В. Лексика міжнародного туристичного бізнесу як дискурс / Р.В. Селезньова, К.В. Сапун // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 20-24. – ISSN 2522-493Х
760052
  Підкуймуха Л.М. Лексика міського побуту в мовленні міжфоєнного Львова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 164 : Філологічні науки [Мовознавство]. – С. 20-27. – ISSN 1996-5931
760053
  Гаврилова О.В. Лексика мобільних телефонів в українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 146-150. – ISSN 2522-493X
760054
  Шадура В.О. Лексика мови П.Г. Тичини / В.О. Шадура. – Дніпропетровськ
Ч. 1. – 1960. – 88с.
760055
  Садыхлы Наталья Евгеньевна Лексика московских челобитных XVII века. (Лексико-семантич. процессы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Садыхлы Наталья Евгеньевна; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
760056
  Бегжанов Т. Лексика муйнакского говора каракалпакского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Бегжанов Т.; АН АзССР. Ин-т литературы и языка им. Низами. – Баку. – 22л.
760057
  Розен Е.В. Лексика на немецком языке / Е.В. Розен. – Москва, 1985. – 128с.
760058
  Дзивак О.К. Лексика на обозначение цвета в современном украинском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Дзивак О.К.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1974. – 34л.
760059
  Ковалюк О.К. Лексика на позначення емоцій та емоційних станів людини в українській мові XIV - XVI століть : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Ковалюк Ольга Костянтинівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
760060
  Іовхімчук Н. Лексика на позначення небесного простору в українській народній пісні // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 120-127. – ISSN 2311-5165
760061
  Дорошенко О. Лексика на позначення особливостей помешкання німецького бюргера [(текст німецькою мовою)] у першій половині XIX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 461-468


  У статті встановлено лексику, що вживається для опису помешкання німецького бюргера у першій половине XIX ст., зазначено зв"язок між ментальними рисами його характеру та предметними реаліями його повсякденнго життя.
760062
  Ганєчко В.В. Лексика на позначення паравербальних дій у семантичному і функціональному авспектах : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.15 / Вероніка Володимирівна Ганєчко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
760063
  Ганєчко Вероніка Володимирівна Лексика на позначення паравербальних дій у семантичному і функціональному аспектах : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Ганєчко В. В.; НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – Київ, 2006. – 215 л. – Бібліогр.: л.194-215
760064
  Рибалкіна Ю. Лексика на позначення рослин та рослинних препаратів в індійській традиційній медицині // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 347-354


  У статті зосереджено увагу на питанні лексики на позначення назв рослин та рослинних препаратів в індійській традиційній медицині як продовження комплексного дослідження лексики традиційної медицини мовою гінді. Розкрито особливості семантики та ...
760065
  Кажан В. Лексика на позначення стану в поезії Івана Франка / В. Кажан, Р. Калініна // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 190-196
760066
  Рибалкіна Ю.О. Лексика на позначення філософських категорій в індійській традиційній медицині // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 297-299
760067
  Юревич М.В. Лексика на тему "випікання хліба" у польських говорах на території України (на прикладі польської острівної говірки с. Красилівська Слобідка Хмельницької області) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 300-303
760068
  Вакалюк Я.Ю. Лексика народной медицины украинских говоров Прикарпатья. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Вакалюк Я.Ю.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород., 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
760069
  Терехова В.С. Лексика народной медицины. (по матер. лечебн. 17-18 вв.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Терехова В.С. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1965. – 20 с.
760070
  Кузема В.Г. Лексика народной речи верховья реки Орели. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Кузема В.Г.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 22л.
760071
   Лексика научной речи : для студентов-иностранцев гуманитарного профиля. – Москва : Русский язык, 1985. – 157 с.
760072
  Борщевський С.В. Лексика нез"ясованого походження в контексті теорії до індоєвропейського субстрату (на матеріалі української та польської мов) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 188-192
760073
  Борщевський С.В. Лексика нез"ясованого походження української та польської мов / С.В. Борщевський, асп. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 91-95


  асп. НПУ ім. М.П. Драгоманова; Асп. НПУ ім. М.П. Драгоманова.
760074
  Чертко И.И. Лексика немецкого происхождения в старобелорусском языыке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Чертко И.И.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1967. – 24л.
760075
   Лексика немецкого языка. – Москва-Ленинград, 1966. – 295 с.
760076
  Розен Е.В. Лексика немецкого языка сегодня / Е.В. Розен. – Москва : Высшая школа, 1976. – 127, [1] с.
760077
  Ирисбекова А.А. Лексика неопределенно малой количественности в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ирисбекова А.А.; Москов. гослингвист. ун-тет. – М., 1991. – 20л.
760078
  Гнатюк А.Д. Лексика обмеженого функціонування в контрастивному аспекті дослідження французької і української мов // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С.22-28. – ISBN 966-581-498-2
760079
  Шубова Н.А. Лексика общенаучного языка. (Темат. группа глаголов "организации и систематизации материала как стадия науч. исслед.") : Автореф... канд. филолог.наук: / Шубова Н.А.; МГУ. Филолог. наук. – Москва, 1972. – 19 с.
760080
  Слободянюк Т.В. Лексика овощеводства в русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Слободянюк Т.В.; М-во провещения УССР.Киев.пед.ин-т. – К, 1975. – 28л.
760081
   Лексика п"єс та од І.П. Котляревського / А.А. Бурячок, А.Т. Залашко, А.О. Ротач, М.Д. Северин; Бурячок А.А. – Київ : Вища школа, 1974. – 54 с.
760082
  Федунович-Швед Лексика перекладів Миколи Лукаша в одинадцятитомному "Словнику української мови" // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 24-27
760083
  Зеленько А.С. Лексика переходных южночерниговских и смежных говоров (661-языки народов СССР) : Автореф... канд. филол.наук: / Зеленько А.С.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 12л.
760084
  Хатеми Н.З. Лексика персидского языка и пути ее обогащения : Автореф... Доктора филол.наук: / Хатеми Н.З.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1968. – 117л.
760085
  Шаркань В.В. Лексика першого видання букваря П. Куліша (1857) у зіставленні з нормами сучасної української літературної мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 109-115
760086
  Марченко Т. Лексика Першого українсько-японського словника А. Діброви та В. Одинця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-11. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проводиться огляд та аналіз лексики Першого українсько-японського словника, досліджується проблема переходу певноїїї частини з активного до пасивного стану на сучасному етапі мовлення, а також проблема повних та часткових семантичних ...
760087
   Лексика поетичних творів Івана Франка. – Львів, 1990. – 263с.
760088
  Никитенко Н.М. Лексика полеводства в русских "островных" говорах Подолья : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никитенко Н. М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.24-25
760089
   Лексика Полесья. – М., 1968. – 476с.
760090
  Кильчевский И.А. Лексика польского юридического памятника 1581 г. "Speculum Saxonum, albo prawo saske i majdeburski" Павла Щербича : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кильчевский И.А. ; М-во высш. образования СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 15 с.
760091
  Кильчевский И.А. Лексика польского юридического памятника 1581 года "Specilim Saxonmu , albo prawo Saskie i Majdeburskie" Павла Щербича (имена существительные) : Дис... канд. филолог.наук: / Кильчевский И.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко, кафедра славянской филологии, 1955. – 351л. – Бібліогр.:л.341-350
760092
  Алтайская В.Ф. Лексика поэзии Дениса Давыдова : Автореф... канд. филол.наук: / Алтайская В. Ф.; МВО СССР, Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1950. – 12 с.
760093
  Давыдова О.Г. Лексика поэзии М.Ф.Рыльского : Автореф... канд. филол.наук: / Давыдова О.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Днепропетровск, 1956. – 18л.
760094
  Макарова Г.И. Лексика поэм В.В. Маяковского : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Макарова Г.И. ; КГУ. – Киев, 1952. – 13 с.
760095
  Макарова Г.И. Лексика поэм В.В.Маяковского : Дис... наук: / Макарова Г.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 342л. – Бібліогр.:л.338-342
760096
  Чмир Олена Романівна Лексика права у старослов"янській та давньоруській мовах: семантична мотивованість, шляхи концептуалізації : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.03 / Чмир О.Р.; НАН України Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
760097
  Джемілов А.А. Лексика предметів побуту кримськотатарської мови (на матеріалі "Описи предметов государственного дворца-музея татарской культуры в г. Бахчисарае" палацу У. Боданінського) кінця 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 28-32. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  Розглядається предметно-побутова лексика кримських татар. Проводиться порівняльний та етимологічний аналіз.
760098
  Замкова В.В. Лексика притч А.П.Сумарокова : Автореф... канд. филол.наук: / Замкова В.В.; Ин-т языкознания АН СССР. – Л., 1953. – 16л.
760099
  Габескирия Ш.В. Лексика произведений Юнуса Эмре / Ш.В. Габескирия. – Тбилиси, 1983. – 230с.
760100
  Ванкович Л.А. Лексика произведений Янки Купалы 1905-1907 годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ванкович Л.А. ; АН БССР. – Минск, 1964. – 20 с.
760101
  Храмцова В.П. Лексика псковских рыбаков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Храмцова В.П. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1969. – 18 с.
760102
  Коць Т. Лексика публіцистичного стилю початку 20 ст. і формування літературного словника // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 65-72. – ISSN 1682-3540
760103
  Чебурко Т.А. Лексика разговорной речи в контексте поэтического произведения. (На матер. произвед. русских сов. поэтов Украины) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Чебурко Т.А. ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1979. – 24 с.
760104
  Велиев С.А. Лексика рассказов Джалила Мамедкулизадзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Велиев С.А. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1962. – 16 с.
760105
  Стеблівська А.В. Лексика родильної обрядовості в говірках Звенигородщини // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 31-33. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
760106
  Гончар Н. Лексика родильної обрядовості у болгарських діалектах Півдня України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 535-540. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
760107
  Битарова З.А. Лексика родства и родственных отношений в осетинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.08 / Битарова З.А.; Тбилисский гос.ун-т. – Тбилиси, 1974. – 22л.
760108
  Руднева Н.П. Лексика романа А.И.Герцена "Кто виноват?" : Автореф... канд. филолог.наук: / Руднева Н.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1957. – 15л.
760109
  Сидоренко М.М. Лексика романа В.Я. Шишкова "Угрюм-река" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сидоренко М.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Филолог. ф-тет. Отд. диссертантов по подготовке к защите канд. дисс. по языковед. – Киев, 1955. – 16 с.
760110
  Воробьева С.А. Лексика романа Л. Н. Толстого "Воскресенье" : Дис... канд. филол.наук: / Воробьева С. А.; КГУ, Каф-ра русск. яз. – К., 1955. – 343л.
760111
  Воробьева С.А. Лексика романа Л.Н.Толстого "Воскресение" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воробьева С.А. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Кафедра рус. яз. – Киев, 1955. – 16 с.
760112
  Миронюк Н.Ф. Лексика романа М.А. Стельмаха "Хлеб и соль" : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Миронюк Н.Ф. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 27 с.
760113
  Линник Г.Т. Лексика романа М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.660 / Линник Г.Т. ; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1970. – 14 с.
760114
  Потиха З.А. Лексика романа Н.Г.Чернышевского "Что делать" : Автореф... канд. филолог.наук: / Потиха З.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград. – 19л.
760115
  Пронина Н.Т. Лексика романа С.П.Злобина "Степан Разин" : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пронина Н.Т. ; АН УССР, Отд. обществ. наук. – Киев, 1960. – 19 с.
760116
  Шабанов Шабан Гасан оглы Лексика романа С.Рагимова "Шамо" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Шабанов Шабан Гасан оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 32л.
760117
  Нуцубидзе Мана Григорьевна Лексика Рудаки : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Нуцубидзе Мана Григорьевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
760118
  Манаенкова А.Ф. Лексика русских говоров Белоруссии / А.Ф. Манаенкова. – Минск, 1973. – 184с.
760119
  Баранник Л.Ф. Лексика русских говоров, функционирующих в разноязычном окружении : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Баранник Л.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
760120
  Баранник Л.Ф. Лексика русских говоров, функционирующих в разноязычном окружении : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Баранник Л.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
760121
   Лексика русских народных говоров. – Москва-Л., 1966. – 224с.
760122
  Херольянц Р.В. Лексика русских народных говоров. / Р.В. Херольянц. – Воронеж, 1970. – 24с.
760123
  Баранник Л.Ф. Лексика русских переселенческих говоров Одесской области, функционирующих в разноязычном окружении : учеб. пособие / Л.Ф. Баранник ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филол. фак. – Одесса : ОНУ, 2015. – 177, [1] с. – Библиогр.: с. 157-177 и в подстроч. прим. – ISBN 978-617-689-116-1
760124
  Волков С.С. Лексика русских челобитных XVII века / С.С. Волков. – Ленинград, 1974. – 164с.
760125
   Лексика русского литературного языка XIX - начала XX века. – М., 1981. – 359с.
760126
  Иссерлин Е.М. Лексика русского литературного языка XVII века. / Е.М. Иссерлин. – М., 1961. – 80с.
760127
  Иссерлин Е.М. Лексика русского литературного языка ІІ половины XVII в. : Автореф... доктор филолог.наук: / Иссерлин Е.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1961. – 39л.
760128
   Лексика русского языка. – Рязань, 1979. – 98с.
760129
  Рахманова Л.И. Лексика русского языка / Л.И. Рахманова. – Москва, 1979
760130
   Лексика русского языка и ее изучение. – Рязань, 1988. – 156с.
760131
  Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы её описания / П.Н. Денисов. – Москва, 1980. – 253с.
760132
  Вагнер В.Н. Лексика русского языка как иностранного и ее преподавание : учебное пособие / В.Н. Вагнер. – Москва : Флинта. Наука, 2006. – 104с. – Шифр. дубл. 4р Вагн. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-997-2
760133
  Калинин А.В. Лексика русского языка: уч. пособие для вузов по спец. "Журналист." / А.В. Калинин. – Москва, 1966. – 231с.
760134
  Калинин А.В. Лексика русского языка: уч. пособие для вузов по спец. "Журналист." / А.В. Калинин. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 231с.
760135
  Калинин А.В. Лексика русского языка: уч. пособие для вузов по спец. "Журналист." / А.В. Калинин. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 232с.
760136
  Меркулов Н.Ю. Лексика рыбаков озера Селигер. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Меркулов Н.Ю.; М-во просвещения РСФСР. Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1974. – 16л.
760137
  Берлизов А.А. Лексика рыболовства украинских говоров Нижнего Поднестровья : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Берлизов А.А. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1976. – 21с.
760138
  Николаева К.А. Лексика с общественно-политическим значением в произведениях М. Ю. Лермонтова : Автореф... канд .филол.наук: / Николаева К. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 16л.
760139
  Варик Людмила Онуфриевна Лексика саловодства в русском языке донационального периода : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Варик Людмила Онуфриевна; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 18л.
760140
  Титаренко Н.А. Лексика сборника "Народні оповідання" Марко Вовчок : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Титаренко Н.А.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1963. – 19 с.
760141
  Осташ Л. Лексика села Стриганці як об"єкт лексикографічного опрацювання. З. 5 (Замагaти - Запамнітaти) // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 63-69. – ISSN 2415-8828
760142
  Присяжнюк В.З. Лексика сельского строительства в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Присяжнюк В.З. ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1981. – 16 с.
760143
  Порохова О.Г. Лексика сибирских летописей XVII века / О.Г. Порохова. – Л., 1969. – 204с.
760144
  Борисова Е.Н. Лексика Смоленского края по памятникам письменности : учеб. пособие / Борисова Е.Н. ; М-во просвещения РСФСР ; Смоленский гос. пед. ин-т им. Карла Маркса. – Смоленск, 1974. – 161 с.
760145
  Тимошенко Наталия Леонидовна Лексика советских политических договоров 1917-1985 гг.: Функционально-стилистический анализ (на мат. именной лексики) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Тимошенко Наталия Леонидовна; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 194л. – Бібліогр.:л.172-194
760146
  Бруева Е.М. Лексика советской басни : Автореф... канд. филолог.наук: / Бруева Е.М.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1952. – 20 с.
760147
  Панютич К.М. Лексика совремденного народного говора Ушаччины. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Панютич К.М.; АН Белорус.ССР.Ин-т языкознания. – Минск, 1971. – 24л.
760148
  Джафаров С.А. Лексика современного азербайджанского языка : Автореф... докт. филол.наук: / Джафаров С. А.; МВО СССР, АзГУ. – Баку, 1959. – 56л.
760149
   Лексика современного русского литературного языка : учебное пособие. – Москва : Наука, 1968. – 161 с.
760150
  Байрамова Л.К. Лексика современного русского языка : [для студентов русско-татарской и татарской филологии очного и заочного обучения] / Луиза Байрамова ; Казан. гос. ун-т, Каф. рус. яз. и общего языкознания. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1969. – 96 с.
760151
  Фомина М.И. Лексика современного русского языка : учебное пособие / М.И. Фомина. – Москва : Высшая школа, 1973. – 152 с.
760152
  Бертагаев Т.А. Лексика современных монгольских литературных языков : (на материале монг. и бурят. яз.) / Т.А. Бертагаев. – Москва : Наука, 1974. – 383 с. – Библиогр.: с. 377-380
760153
  Оссовецкий И.А. Лексика современных русских народных говоров / И.А. Оссовецкий. – М., 1982. – 198с.
760154
  Жулис В. Лексика сочетаний Ионаса Резы : Автореф... канд .филол.наук: / Жулис В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 14л.
760155
  Чикадзе Р.В. Лексика сочинений Георгия Леонидзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Чикадзе Р.В. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 30 с.
760156
  Шамелашвили Р.Р. Лексика сочинений Иосифа Гришашвили. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Шамелашвили Р.Р.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1981. – л.
760157
  Кабелка Йонас Винцо Лексика сочинений Кристионаса Донелайтиса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кабелка Йонас Винцо; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 19 с.
760158
  Круопас И.Р. Лексика сочинений М.Петкевичуса. : Автореф... канд. филолог.наук: / Круопас И.Р.; Вильнюс. гос. ун-тет. Ист.-филолог. ф-тет. – Вильнюс, 1950. – 19 с.
760159
  Іншакова І.Є. Лексика сприйняття запаху в поезії І. Франка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 21-24. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
760160
  Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира XII-XIII вв. / А.К. Боровков ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 368 с.
760161
  Цейтлин Р.М. Лексика старославянского языка / Р.М. Цейтлин. – Москва, 1977. – 336с.
760162
  Метельская Е.С. Лексика Супрасльской летописи : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Метельская Е.С. ; МВО СССР. – Минск, 1958. – 15 с.
760163
  Глушкова Т.В. Лексика сучасних українських видань: ідіостилістичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 57-61
760164
  Дащенко Н. Лексика сфери освіти: погляд на нові запозичення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 30-37. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (31)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  Мета статті - розглянути ряд новозапозичених слів освітнього середовища з погляду можливостей їх заміни українськими відповідниками.
760165
  Галаш Г. Лексика сфери рибальства в староукраїнській мові ХІV-XV століть: лексикографічна фіксація // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 209 : Випуск на пошану академіка НАН України Володимира Аналійовича Широкова. – С. 6-10
760166
  Сергеев Ф.П. Лексика сферы международных отношений / Ф.П. Сергеев. – Киев, 1984. – 128с.
760167
  Серажим К.С. Лексика та фразеологія політичного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.70-72
760168
  Загиров В.М. Лексика табасаранского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Загиров В.М.;. – Махачкала, 1977. – 19л.
760169
  Амичба С.А. Лексика тапантского диалекта по сравнению с лексикой абжуйского и бзыбского диалектов абхазского языка : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Амичба С.А.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1969. – 18л.
760170
   Лексика терминология стиля. – Горький
Вып. 4. – 1975
760171
  Ніколаєнко І .О. Лексика традиційного ткацтва в українських східнослобожанських говірках : Монографія / І.О. Ніколаєнко; МОНУ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 148 с. – ISBN 966-617-206-2
760172
  Мамалыгина А.И. Лексика труда и профессий в языке М.Горького : Дис... канд.филол.наукнаук: / Мамалыгина А.И.; КГУ. – К., 1968. – 318л. – Бібліогр.:л.260-390
760173
  Мамалыга А.И. Лексика труда и профссий в языке М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Мамалыга А.И.; КГУ. – К., 1969. – 17л.
760174
   Лексика тунгусо-маньчжурских языков Сибири. – Новосибирск, 1985. – 132с.
760175
  Мусаев К.М. Лексика тюркских языков в сравнитльном освещении (западнокыпчакская группа) / К.М. Мусаев. – М., 1975. – 358с.
760176
  Заворотная Т.П. Лексика украинских придунайных говоров : Автореф... канд. филол.наук: / Заворотная Т.П.;. – М, 1968. – 14л.
760177
  Худаш М.Л. Лексика українських ділових документів кінця XVI - початку XVII ст. / М.Л. Худаш. – Київ, 1961. – 164 с.
760178
  Корнієнко Н.П. Лексика українських перекладів перших соціал-демократичних публікацій у "Житті і слові" // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 97-100
760179
  Матвєєва В.Я. Лексика українського художнього промислу (вишивання. Ткацтва, килимарства) Полтавської області : Дис... канд.філолог.наук: / Матвєєва В.Я.;. – Полтава, 1957. – 292л. – Бібліогр.:л.273-292
760180
  Москаленко А.А. Лексика української літературної мови другої половини XIX - початку ХХ ст. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1970. – 56с.
760181
  Подранецька Наталія. Лексика української мови : 6 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-30. – ISSN 0130-5263
760182
   Лексика української мови в її зв"язках з сусідніми слов"янськими і неслов"янськими мовами. – Ужгород, 1982. – 241с.
760183
  Кисельов Роман Євгенович Лексика української мови в почаївських виданнях 18 - першої третини 19 ст. : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.01 / Кисельов Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 227л. – Бібліогр.: л.241-227
760184
  Кисельов Роман Євгенович Лексика української мови в почаївських виданнях 18 - першої третини 19 ст. : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук:10.02.01 / Кисельов Роман Євгенович; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
760185
  Жовтий О. Лексика української мови у світлі гіпотези імпліцитної міфонімії // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 105-116. – ISBN 978-2-919320-35-6
760186
  Ракин А.Н. Лексика флоры коми языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.07 / Ракин А.Н. ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 19 с.
760187
  Кузьменко Ю.І. Лексика фотосправи в українській літературній мові: історія становлення і розвитку // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 102-108


  У статті стисло розглянуто історію розвитку лексики фотосправи в Україні. Показано важливість цієї тематичної групи лексики для вивчення явищ української літературної мови середини ХІХ – початку ХХІ ст. й історії української мови. Звернено увагу на ...
760188
  Мальцева Тамара Аркадьевна Лексика французского происхождения в белорусском языке. (Формально-семантическое освоение) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Мальцева Тамара Аркадьевна; БГУ. – Минск, 1983. – 23л.
760189
  Бабенко И.И. Лексика художественных произведений Анны Зегерс : Автореф... канд. филол. наук: / Бабенко И.И.; МГУ. – Москва, 1954. – 16с.
760190
  Грипас Н.Я. Лексика художественных произведений Павла Арсеньевича Грабовского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Грипас Н.Я. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1966. – 20 с.
760191
  Джавадова М.И. Лексика Щак Исмаила Хатаи (по матер. поэмы "Дехнаме" : Автореф... канд. филол.наук: / Джавадова М. И.; АН АзССР, Ин-т языковед. – Баку, 1972. – 52л.
760192
  Доспанов У. Лексика южного диалекта каракалпакского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Доспанов У.; АН КазССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1965. – 20л.
760193
  Брагина А.А. Лексика языка и культура страны / А.А. Брагина. – Москва : Русский язык
Изучение лексики в лингвострановедческом аспекте. – 1981. – 176 с. – Библиогр. в конце глав
760194
  Брагина А.А. Лексика языка и культура страны / А.А. Брагина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык. – (Библиотека преподавателя русского языка как иностранного)
Изучение лексики в лингвострановедческом аспекте. – 1986. – 152 с. – Библиогр.: с. 145-147
760195
  Гальченко И.Е. Лексика языков народов Северного Кавказа в русском языке / И.Е. Гальченко. – Орджоникидзе, 1976. – 100с.
760196
  Керкадзе И.К. Лексика, обозначающая животных в древнегрузинском литературном языке. (С учетом данных других картвельских яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Керкадзе И.К.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1971. – 20л.
760197
  Любомира М. Лексика, пов"язана з биттям рогами корови та вола в говорах українців-русинів Східної Словаччини // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 214-217
760198
  Ур Л. Лексика, пов"язана з консервуванням їжі в угорських говірках Ужгородщини та Мукачівщини Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 32-34. – (Філологія ; Вип. 19)
760199
  Геленидзе Л.Ш. Лексика, связанная с анатомией и физиологией человека в древнегрузинском с учетом данных других картвельских языков. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Геленидзе Л.Ш.; АН ГССР,. – Тбилиси, 1971. – 33л.
760200
  Карпенко Г. Лексика, що позначає соціально-побутові реалії у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 225-232. – ISBN 966-581-481-8
760201
  Москаленко А.А. Лексика. Лексикологія. Лексикографія : (Бібліографічний покажчик, матеріали на допомогу науковій та навчальній роботі) / А.А Москаленко, В.М. Терлецька; Ред. М.В. Павлюк; МВССО УРСР. Одеськ. університет. Наук. б-ка. – Одеса, 1973. – 62с. – Уклад. вказ. на зв. тит аркуш.
760202
  Коваленко Л.Ф. Лексикализированные адъективно-субстантивные словосочетания в русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Коваленко Л.Ф.; Днепропетр. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1979. – 21л.
760203
  Троненко Наталия Георгиевна Лексикализованные синтаксические структуры в синхронии и диахронии : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук : 10.02.04 / Троненко Наталия Георгиевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 19 с.
760204
  Троненко Наталия Георгиевна Лексикализованные синтаксические структуры в синхронии и диахронии (на мат. англ. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Троненко Наталия Георгиевна; КГУ. – К,, 1991. – 238л. – Бібліогр.:л.200-238
760205
  Цюпа М.А. Лексикалізація абревіатур французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 135-141
760206
  Кочерган М.П. Лексики понятий времени в украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кочерган М.П.; АН УССР. Отд. лит-ры, языка и искусствоведения. – К., 1967. – 16л.
760207
  Хом"як О.І. Лексико- семантична парадигма земної моделі світу в художньому тексті шістдесятників // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 95-101.


  Стаття присвячена лексико-семантичним особливостям відтворення рослинної символіки у мовотворчості шістдесятників. The article is dedicated to lexical-semantic of reflection of floral symbols in linguisticactivity of Ukrainianwriters of 1960s.
760208
  Мелничук И.Р. Лексико-грамаатические средства выражения суперлатива в молдавском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Мелничук И.Р.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1975. – 26л.
760209
  Чемерис Т.М. Лексико-граматична інтерференція під час перекладу з української мови на англійську // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 329-332. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
760210
  Лежай Т. Лексико-граматична специфіка лекційного дискурсу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 88-90
760211
  Амеліна С.М. Лексико-граматичне поле засобів вираження логічної модальності в німецькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 7-13. – (Серія "Філологічні науки")
760212
  Круківська О.В. Лексико-граматичний і комунікативно-прагматичний аспекти дефініцій у франкомовному законодавчому дискурсі : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Круківська О.В. ; КНУТШ, Ін-т філолог. – Київ, 2010. – 264 л. + Додаток : л. 240-264. – Бібліогр. : л. 200-239
760213
  Круківська О.В. Лексико-граматичний і комунікативно-прагматичний аспекти дефініцій у франкомовному законодавчому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Круківська О.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
760214
  Сковронська І.Ю. Лексико-граматичні варіації правової концептосфери / І.Ю. Сковронська, Б.М. Юськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 326-331. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
760215
  Іщенко Н.Г. Лексико-граматичні домінанти наукового тексту / Н.Г. Іщенко, Ліпінс, ька // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 32-41. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
760216
  Волосожар С. Лексико-граматичні засоби аргументації в рекламних текстах // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 125-131


  Розглядаються лексичні та граматичні засоби аргументації на матеріалі українсь комовних рекламних текстів. З"ясо вується їх функція при аргументації. It is studied the lexical and grammatical means of argumentation on the materials of Ukrainian ...
760217
  Філоненко Н.Г. Лексико-граматичні засоби вираження авторської ідеї у творах А. Камю "La Peste" і "La Chute" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 231-235. – ISBN 966-581-373-0
760218
  Лісова Ілонна Георгіївна Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу у сучасній французькій мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю) : Дис....канд.філолог.наук.:10.02.05 / Лісова Ілонна Георгіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 192л. – Бібліогр.:л.:170-192
760219
  Лісова І.Г. Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу у сучасній французькій мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю) : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.05 / Лісова І.Г.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
760220
  Палиця Г.С. Лексико-граматичні засоби вираження значення множинності в сучасній німецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 196-201. – ISBN 966-581-550-4
760221
  Нетреба М.М. Лексико-граматичні засоби вираження кваліфікативних модусних категорій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті цікавим видається особливість вираження модальних модусних категорій; проаналізовано ираження авторизаційних категорій; з"ясовано сутність оцінності та визначено особливості її вираження. The article deals with the special feature of ...
760222
  Ванівская О.І. Лексико-граматичні засоби вираження модальності в різних жанрах англомовного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 91-100


  У статті викладені результати спостережень щодо використання модальних дієслів як засобів вираження категорії модальності в сучасній англійській мові на основі даних великого корпусу автентичного мовлення в різних мовних жанрах
760223
  Звонська Л.Л. Лексико-граматичні засоби вираження часових відношень у давньогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 163-170. – ISBN 966-581-481-8
760224
  Мірошниченко І. Лексико-граматичні засоби створення стислого тексту (на матеріалі українських мас-медіа) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 251-255. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
760225
  Довганчина Р.Г. Лексико-граматичні засоби утворення підтексту в оповіданнях Хемінгуея як перекладацька проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 127-131
760226
   Лексико-граматичні інновації в сучасних слов"янських мовах = Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : матеріали IX Міжнар. наук. конф. : (12-13 квіт. 2019 р., Україна, Дніпро) / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара [та ін. ; уклад. О.К. Куварова]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 231, [1] с. : табл. – На тит. арк. назва та відомості до назви парал. укр., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-981-175-2
760227
  Ліпкевич І.Г. Лексико-граматичні інновації в сучасній польській мові // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 82-85
760228
  Кондратенко Н.В. Лексико-граматичні інновації в українському політичному мовленні початку XXI ст.: загальні тенденції // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 64-67
760229
  Круковський В.І. Лексико-граматичні й комунікативно-прагматичні особливості категорії об"єктивності у спеціалізованому дискурсі (на матеріалі французької мови) / В.І. Круковський, О.В. Круківська // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 11-17. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 33). – ISSN 2411-5991
760230
  Ревенко О. Лексико-граматичні компоненти концептуальної діалогічності в політичному тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-21. – (Журналістика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено комунікативну природу діалогічності та властивості семантико-граматичних засобів як її прояву в газетних політичних текстах. Description of the communicational character of the dialogue and properties of semantic and grammatical way of ...
760231
  Львова Л. Лексико-граматичні критерії суб"єктивної модальності у французькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 207-215. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
760232
  Шевченко М. Лексико-граматичні особливості в поетичних текстах англійських авторських і традиційних балад / М. Шевченко, К. Пархоменко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 138-144. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
760233
  Корольова Н. Лексико-граматичні особливості інтерпретації байок Езопа у творчості українських письменників-перекладачів (на матеріалі перекладів Юрія Мушака) / Н. Корольова, Б. Коробова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 14-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
760234
  Павлюк А. Лексико-граматичні особливості перекладу В. Корнієнком твору Льюїса Керролла "Аліса в Задзеркаллі" / А. Павлюк, О. Рогач, О. Сава // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 202-205. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
760235
  Левчин І. Лексико-граматичні особливості поезії Ахавана Салеса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 334-344


  Розглянуто лексико-граматичні особливості поезії видатного іранського поета другої половини ХХ ст. представника "ше"ре ноу" ("нової поезії") Мехді Ахавана Салеса.
760236
  Жовтобрюх В.Ф. Лексико-граматичні особливості речень із семантикою буття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 130-133
760237
  Приймачок О.І. Лексико-граматичні особливості російського перекладу поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 259-264. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Статтю присвячено детальному описові українських безеквівалентних компонентів художнього перекладу, які репрезентують тісний інтертекстуальнй зв"язок з оригіналом. Матеріалом для аналізу стала поема Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" та її переклад рос. мовою. ...
760238
  Метельська Ю. Лексико-граматичні особливості текстів дипломатичного листування в індонезійській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 147-156. – ISSN 2522-493Х
760239
  Потелло М. Лексико-граматичні особливості текстів юридичного дискурсу (на матеріалі англомовних законодавчих документів Європейського Союзу) / М. Потелло, О. Снеліванова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 243-247. – ISBN 978-617-7241-66-8
760240
  Дядя В.Н. Лексико-граматичні особливості утворення неологізмів (на матеріалі іспанської мови) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 18-24. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (1)). – ISSN 2312-2919
760241
  Котєньова І.Ю. Лексико-граматичні проблеми відтворення дитячого мовлення у перекладі (на матеріалі роману Гарпер Лі "Вбити пересмішника") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 307-318. – ISSN 2520-6397


  Присвячено аналізу способів перекладу дитячого мовлення ухудожньому дискурсі на матеріалі роману американської письменниці Гарпер Лі "Вбити пересмішника" та його двох перекладів українською мовою, виконаних Харен- ком М. Ф. і Некряч Т. Є. Окреслено ...
760242
  Маймескул О.А. Лексико-граматичні процеси феменізації у французькій мові європейського ареалу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 192-201.
760243
  Зорівчак Роксолана Лексико-граматичні своєрідності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-46. – ISSN 0130-5263
760244
  Зорівчак Роксолана Лексико-граматичні своєрідності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
760245
  Дробязко Ю.І. Лексико-граматичні трансформації при перекладі англійської термінології у сфері ядерної енергетики / Ю.І. Дробязко, М.О. Лєбєдєва // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 364-369
760246
  Орлова І.С. Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Орлова І.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
760247
  Орлова І.С. Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Орлова І.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197с. – Бібліогр.: л. 170-197
760248
  Аврасин В.М. Лексико-граммаические средства выражения динамизма в языке современной немецкой художественной литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аврасин В.М. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 23л.
760249
   Лексико-грамматическая сочетаемость в английском языке. – Челябинск, 1987. – 88с.
760250
   Лексико-грамматическая сочетаемость в германских языказ. – Челябинск
Вып. 2. – 1977
760251
   Лексико-грамматическая сочетаемость в германских языках. – Челябинск
1. – 1976. – 116с.
760252
  Ячинская Д.А. Лексико-грамматическая сочетаемость глаголов и соотносительных с ними существительных. (На материале соврем. рус. лит. языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Ячинская Д.А. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 16 с.
760253
  Ковачева Н Лексико-грамматическая сочетаемость глаголов положения в русском и болгарском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ковачева Н,П.;. – М, 1976. – л.
760254
  Бахтина В.П. Лексико-грамматическая сочетаемость глаголов речи в русском литературном языке и половины XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бахтина В.П. ; Воронежский гос. ун-т. Филол. фак. – Воронеж, 1965. – 24 с.
760255
  Фан Нгок Куи. Лексико-грамматическая сочетаемость наречий степени в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Фан Нгок Куи.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1971. – 20л.
760256
  Томашевч З.М. Лексико-грамматическая структура номинативных рядов с семантикой цели в белорусском и русском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Томашевч З.М.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1989. – 24л.
760257
  Ключникова З.Е. Лексико-грамматическая характеристика глаголов состояния в русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ключникова З.Е.; Каз. гос. пед. ин-тут им. Абая. – Алма-Ата, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
760258
  Шарбатов Г.Ш. Лексико-грамматическая характеристика египетского диалекта : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шарбатов Г.Ш. ; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1955. – 22 с.
760259
  Рейдель А.И. Лексико-грамматическая характеристика каузативных глаголов в предложной конструкции : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Рейдель А.И. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1971. – 23 с.
760260
  Кайдалова А.И. Лексико-грамматическая характеристика сложных прилагательных. (На материале некоторых групп сложных качеств. образований соврем. рус. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Кайдалова А.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра стилистики рус. яз. – М., 1970. – 17л.
760261
  Ласка И.В. Лексико-грамматическая характеристика союзных наречий современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Ласка И.В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 26л.
760262
  Умаров Э.А. Лексико-грамматическая характеристика фразеологизмов дивана Хазойин-ул-маоний Алишера Навои : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Умаров Э.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1968. – 19л.
760263
   Лексико-грамматические вопросы теории перевода в вузе : межвузовский сборник научных трудов. – Ленинград : ЛГПИ им.А.И. Герцена, 1984. – 141 с. – Библиогр.: с. 130-139
760264
   Лексико-грамматические записки. – М., 1976. – 93с.
760265
  Мыльникова И.А. Лексико-грамматические значения немецких предлогов, употребляемых с дательным падежом. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мыльникова И.А.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1954. – 16л.
760266
  Толстая Н.И. Лексико-грамматические значения образующих глаголов в панджабском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Толстая Н.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1956. – 17 с.
760267
  Борш А.П. Лексико-грамматические и стилистические аспекты междометий молдавского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Борш А.П.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 20л.
760268
   Лексико-грамматические и стилистические особенности научного текста. – Л., 1978. – 112с.
760269
   Лексико-грамматические и стилистические проблемы изучения иностранных языков. – М., 1981. – 104с.
760270
  Масоки С. Лексико-грамматические и функционально-стилистические особенности деепричастий в повести А. Куприна "Гранатовый браслет" // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 570. – ISBN 978-617-7241-66-8
760271
  Голованова Е.И. Лексико-грамматические инновации в системе наименований лиц по профессии русского языка // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 21-24
760272
   Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VI Междунар. науч. конф. 22-23 апр. 2013 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара, Каф. общего и рус. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2013. – 355, [1] с. : ил. – Текст укр., рус., болг. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7068-08-1
760273
   Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – 207, [1] с. : ил. – Ст. укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст.
760274
   Лексико-грамматические исследования. – Новосибирск, 1981. – 97с.
760275
   Лексико-грамматические исследования. – Калинин, 1984. – 132с.
760276
   Лексико-грамматические исследования по русскому языку. – Калинин, 1977. – 134с.
760277
   Лексико-грамматические исследования языков народов Севера СССР. – Л., 1980. – 141с.
760278
  Антонюк Л.А. Лексико-грамматические категории совместного и взаимного действия в современном беларусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Антонюк Л.А. – Минск, 1974. – 36 с.
760279
  Киреева С.В. Лексико-грамматические особенности глаголов, транзитивируемых приставками : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Киреева С.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 19л.
760280
  Мегедь Елена Юрьевна Лексико-грамматические особенности текстов советских дипломатических документов : Дис... канд.филол.наук: / Мегедь Елена Юрьевна; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 228л. – Бібліогр.:л.197-228
760281
  Мегедь Елена Юрьевна Лексико-грамматические особенности текстов советских дипломатических документов (на материале договоров, коммюнике и вербальных нот 1917-1982 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Мегедь Елена Юрьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
760282
  Чередниченко Александр Иванович Лексико-грамматические особенности французского языка в Алжире : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Чередниченко Александр Иванович; КГУ. – К., 1975. – 179л. – Бібліогр.:л.170-179
760283
  Чередниченко А.И. Лексико-грамматические особенности французского языка в Алжире : 10.02.05: Автореф. дисс. ... канд филол. наук / Чередниченко А.И.; КГУ. – Киев, 1975. – 31 с.
760284
   Лексико-грамматические особенности языка английской газетно-журнальной публицистики. – М., 1959. – 102с.
760285
  Красюкова Г.Г. Лексико-грамматические особенности языка прозы И.А.Крылова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Красюкова Г.Г.; Саратов. гос. пед. ин-тут. – Саратов, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.21
760286
  Федорова М.В. Лексико-грамматические очерки по истории русских местоимений. / М.В. Федорова. – Воронеж, 1965. – 203с.
760287
   Лексико-грамматические проблемы русского глагола. – Новосибирск, 1969. – 123с.
760288
  Исаева А.А. Лексико-грамматические противопоставления как элемент структуры сложного предложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 01.02.01 / Исаева А.А.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1978. – л.
760289
  Демьяненко Н.К. Лексико-грамматические разряды имен существительных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Демьяненко Н. К.; ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – 14л.
760290
  Уманцева Л.В. Лексико-грамматические свойства глагольных словосочетаний, вводящих прямую речь. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Уманцева Л.В.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 31л.
760291
   Лексико-грамматические связи в структуре языка. – Воронеж, 1976. – 146с.
760292
  Самойлова Ирина Валентиновна Лексико-грамматические сигналы коммуникативной расчлененности английского предложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Самойлова Ирина Валентиновна; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 17л.
760293
   Лексико-грамматические сопоставительные исследования в развитых и младописьменных языках (бамана, малагасийский) : сборник научных трудов. – Москва : Изд-во Университета дружбы народов, 1985. – 74с.
760294
  Квитковская Людмила Ивановна Лексико-грамматические средства выражения занчений некоторых русских глагольных приставок в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.02.01 / Квитковская Людмила Ивановна; Киевск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – К., 1980. – 18л.
760295
  Шосквин Василий Павлович Лексико-грамматические средства выражения инструментальности в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шосквин Василий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 203л. – Бібліогр.:л.200-203
760296
  Кравченко М.К. Лексико-грамматические средства выражения модельности в немецком и белорусском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кравченко М.К.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Колоса. – Минск, 1973. – 18л.
760297
  Фетворасак Сивиенгфет Лексико-грамматические средства выражения ритуально-знакового и поведенческого действия в русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Фетворасак Сивиенгфет; Киевский гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1993. – 158л. – Бібліогр.:л.142-158
760298
  Козлова О.Е. Лексико-грамматические средства обозначения подобия предметов в современном русском языке // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 61-64
760299
  Фетворасак С. Лексико-грамматические средства ритуально-знакового и поведенческого действия в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Фетворасак С.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 17 с.
760300
  Деева И.М. Лексико-грамматические трудности английского языка / И.М. Деева. – Л, 1976. – 240с.
760301
  Адаменко П.А. Лексико-грамматические упражнения по переводу специальной литературы с английского языка : метод. указания / П.А. Адаменко, А.К. Чистякова, Г.П. Полякова ; Ленингр. с.-х. ин-т, Каф. иностр. яз. – Пушкин : [б. и.], 1974. – 75 с. : ил.
760302
   Лексико-грамматические упражнения по развитию речи / М.Н. Дукуль, Ю.М. Паршуте, Г.И. Румянцева, И.Я. Злоберг. – Рига
1. – 1976. – 51с.
760303
   Лексико-грамматические упражнения по развитию речи. – Рига, 1987. – 49с.
760304
  Дикуль М.Н. и др. Лексико-грамматические упражнения по развитию речи: Упражнения по курсу практического русского языка / М.Н. и др. Дикуль. – Рига
2. – 1987. – 74с.
760305
  Иванова А.Н. Лексико-грамматические упражнения по русскому языку / А.Н. Иванова. – К, 1988. – 158с.
760306
  Якимова Е.В. Лексико-грамматические упражнения по теме "Глагол" / Е.В. Якимова. – Калинин, 1970. – 92с.
760307
   Лексико-грамматические этюды по русскому языку. – Кишинев, 1981. – 139с.
760308
  Матвеева Г.Г. Лексико-грамматический анализ некоторых глаголов неполной предикации (на материале современного немецкого языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Матвеева Г.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 27с.
760309
  Шаматов А.Н. Лексико-грамматический очерк дакхини 17 века ( по языку памятника "Саб рас" М.Ваджазим) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шаматов А.Н. ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва, 1966. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
760310
   Лексико-грамматический сборник. – Ленинград, 1970. – 104с.
760311
  Гусейнов Р.И. Лексико-грамматическое поле английских существительных в диахроническом освещении / Р.И. Гусейнов. – Ростов -на-Дону, 1984. – 168с.
760312
  Тоноян А.М. Лексико-грамматическое поле прилагательного в немецком языке (на матер. языков классич. нем. лит.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.20.04 / Тоноян А.М. ; МГУ им. М.В. Ломоносова , Филолог. ф-т. – Москва, 1976. – 24 с.
760313
  Черепанова О.А. Лексико-грамматческие средства выражения модальности в русском языке XI-XVII веков : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черепанова О.А. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 18 с.
760314
  Царьова І.В. Лексико-дериваційна структура сучасного українського юридичного тексту : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Царьова Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 50 назв
760315
  Бурмистренко О.И. Лексико-изобразительные средства в романе М.Горького "Мать" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бурмистренко О.И. ; КГУ, Каф. русск. яз. – Киев, 1955. – 18 с.
760316
  Бурмистренко О.И. Лексико-изобразительные средства романа А. М. Горького "Мать" : Дис... канд. филол.наук: / Бурмистренко О. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1954. – 240л. – Бібліогр.:л.231-240
760317
  Береговская Ф.М. Лексико-изобразительные средства романа А.С. Новикова-Прибоя "Цусима" : Дис. ... канд. филол. .наук / Береговская Ф.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Черкассы, 1962. – 250 л. – Библиогр.: л. I-XVIII
760318
  Ижакевич Г.П. Лексико-изобразительные средства романа А.Фадеева "Молодая гвардия". : Дис... канд. филологич.наук: / Ижакевич Г.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1947. – 278л. – Бібліогр.:л.271-277
760319
   Лексико-морфологические структуры тюркских языков. – Баку, 1981. – 130с.
760320
  Головченко Наталия Юрьевна Лексико-реляционное отрицание в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Головченко Наталия Юрьевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 224л. – Бібліогр.:л.193-222
760321
  Головченко Наталья Юрьевна Лексико-реляционное отрицание в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Головченко Наталья Юрьевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
760322
  Мирошниченко Валерий Васильевич Лексико-семантическая актуализация компонентов содержания в переводе художественного текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мирошниченко Валерий Васильевич; КГУ. – К., 1982. – 25л.
760323
  Мирошниченко Валерий Васильевич Лексико-семантическая актуализация компонентов содержания в переводе художественного текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мирошниченко Валерий Васильевич; КГУ. – К., 1982. – 24л.
760324
  Мирошниченко Валерий Васильевич Лексико-семантическая актуализация компонентов содержания в переводе художественного текста : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мирошниченко Валерий Васильевич; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1982. – 196л. – Бібліогр.:л.174-196
760325
  Матринек В.Ю. Лексико-семантическая ассимиляция английских заимствований в русском литературном языке советской эпохи : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Матринек В.Ю.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 25л.
760326
  Комарова Екатерина Александровна Лексико-семантическая ассимиляция и интеграция французских глаголов в значении "достигать, получать" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Комарова Екатерина Александровна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1975. – 27л.
760327
  Андреева Клавдия Семеновна Лексико-семантическая вариантность именных и глагольных лексем румынского языка (в сравнении с латинским языком) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреева Клавдия Семеновна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 29л.
760328
  Андреева Клавдия Семеновна Лексико-семантическая вариантность именных и глагольных лексем румынского языка (в сравнении с латинским языком) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андреева Клавдия Семеновна ; КГУ. – Киев, 1978. – 29 с.
760329
  Андреева К.С. Лексико-семантическая вариантность именных и глагольных лексем румынского языка. (В сравнении с латинским языком) : 10.02.05 ; Дис. ... канд. филол. наук / Андреева К.С. ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1976. – 183 л. – Бібліогр. : л. 182-183
760330
  Зайченко Неонилла Федоровна Лексико-семантическая группа "Наименование животных" и ее фразообразовательные возможности в современном русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Зайченко Неонилла Федоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 217л. – Бібліогр.:л.173-192
760331
  Климкина О.И. Лексико-семантическая группа "обмен мнениями" в практике дискуссионного общения // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 93-96. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 29)
760332
  Зарубенко Т. Лексико-семантическая группа "посуда" в русских и украинских переводах "Одиссеи" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 42-48. – ISSN 2522-493Х
760333
  Зиброва Г.Е. Лексико-семантическая группа глаголов знания в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зиброва Г.Е.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 23л.
760334
  Степанова Г.В. Лексико-семантическая группа глаголов речи в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.660 / Степанова Г.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 19 с.
760335
  Саттарова З.М. Лексико-семантическая группа глаголов со значением чувств крымскотатарского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 191-195. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматривается лексико-семантическая группа глаголов со значением чувств в крымскотатарском языке. Классификация даётся по семантическому, стилистическому и структурному признаку. Описываются семантико-парадигматические отношения ...
760336
  Гудавичюс А. Лексико-семантическая группа зрительного восприятия в русском и литовском языках. (Опыт семантич. типологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.674, 10.660 / Гудавичюс А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 22л.
760337
  Михайлова Е.А. Лексико-семантическая группа имен прилагательных со значением цвета в современном французском языке. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Михайлова Е.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1975. – 25 с.
760338
  Коваль-Костинская Лексико-семантическая группа названий цветов болгарского языка : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.03 / Коваль-Костинская О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 26л.
760339
  Адаменко П.А. Лексико-семантическая группа слов, обозначающих сельскохозяйственных животных (на материале анг. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Адаменко П.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1971. – 26 с. – Библиогр.: с. 26
760340
  Зубова Надежда Сергеевна Лексико-семантическая группа слов, объединенных понятием "договор" (на материале новофранцузского языка и современного) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Зубова Надежда Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 163л. – Бібліогр.:л.144-163
760341
  Зубова Н.С. Лексико-семантическая группа слов, объединенных понятием "договор" (На материале новофранцузского языка и современного) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Зубова Н.С.; Киев. гос. пед. ин-тут. ин. яз. – Киев, 1989. – 23 с.
760342
  Лисицына Наталья Алексеевна Лексико-семантическая группа социально-оценочных прилагательных в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Лисицына Наталья Алексеевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
760343
  Лисицына Наталья Алексеевна Лексико-семантическая группа социально-оценочных прилагательных в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Лисицына Наталья Алексеевна ; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
760344
  Лисицына Н.А. Лексико-семантическая группа социально-оценочных прилагательных в современном русском языке. : Дис... Канд. филол. наук: 10.02.01 / Лисицына Н.А.; МВ и ССО УССР. Львовский ун-т им. И.Франко. – Львов, 1984. – 217л. – Бібліогр.:л.186-217
760345
  Акулова Е.А. Лексико-семантическая группа существительных со значением "Искусство" в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Акулова Е.А.; Нац. пед. ин-т им. Н.П.Драгоманова. – Киев, 1998. – 180л.
760346
  Гинка Б.И. Лексико-семантическая группа существительных со значением "труд, работа" в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гинка Б.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1983. – 16л.
760347
  Санджарова В.П. Лексико-семантическая и структурная характеристика наречий в южнорусских говорах (на материале говоров Воронежской области) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Санджарова В.П.; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1972. – 28л.
760348
  Аббакумова Г.А. Лексико-семантическая и функциональная характеристика терминов со значением лица в современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Аббакумова Г.А. ; АН УССР. Ин-т языковедения. – Киев, 1982. – 23 с.
760349
  Гасек Б. Лексико-семантическая интерференция в процессе устного перевода: значение потенциальных положительных интерферентов : на материале польского и русского языков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 144-150. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
760350
  Донская Елена Леонидовна Лексико-семантическая межабзацная связь в художественной речи (на материале рассказов современных английских и американских писателей) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Донская Елена Леонидовна ; Одесский гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1979. – 24 с.
760351
  Голобородько Лев Семенович Лексико-семантическая подсистема имен прилагательных объемно-пространственного значения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Голобородько Лев Семенович; Ташкентский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1980. – 20л.
760352
  Туркина Р.В. Лексико-семантическая система говоров Калининской области / Р.В. Туркина, В.П. Строгова. – Калинин, 1989. – 84с.
760353
  Галас Б.К. Лексико-семантическая система украинского языка первой половины XIX в. (На материалах русск. словарей) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Галас Б.К. – Ужгород, 1978. – с.
760354
  Таукеев Серик Умаралиевич Лексико-семантическая система художественных текстов А.Алимжанова : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Таукеев Серик Умаралиевич ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 17 с.
760355
  Таукеев Серик Умаралиевич Лексико-семантическая система художественных текстов А.Алимжанова : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Таукеев Серик Умаралиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 167л. – Бібліогр.:л.145-166
760356
  Латышев Л.К. Лексико-семантическая сочетаемость глаголов "обладания" с именами существительным (На матер. совр. нем. яз.0 : Автореф... канд .филол.наук: 10.02.04 / Латышев Л. К.; МГИМО, Каф. нем. яз. и яз. скандинав. стран. – М., 1974. – 29л.
760357
  Пустовит Л.Е. Лексико-семантическая структура метафоры : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Пустовит Л.Е. ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1979. – 27 с.
760358
  Фролова Инна Евгеньевн Лексико-семантическая структура микрожанра (на примере английской кинокритики) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Фролова Инна Евгеньевн ; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1988. – 24 с.
760359
  Яворская Г.М. Лексико-семантическая типология в синхронии и дахронии. / Г.М. Яворская. – К., 1992. – 110с.
760360
  Журавлева В.Н. Лексико-семантическая характеристика бессоюзных сравнений и их роль в учебной медицинской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Журавлева В.Н. ; МВ и ССО РСФСР , Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 21 с.
760361
  Херольянц Р.В. Лексико-семантическая характеристика говора сел Каширского, Коломенского, Московского, Новоусманского района Воронежской области : Автореф... канд. филол.наук: / Херольянц Р.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 22л.
760362
  Шаргаева Людмила Николаевна Лексико-семантическая характеристика французских народных анемонимов : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Шаргаева Людмила Николаевна; АН СССР. Ленинград. отд-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1988. – 136л. – Бібліогр.:л.127-136
760363
  Шаргаева Л.Н. Лексико-семантическая характеристика французских народных анемонимов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Шаргаева Л.Н. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 17 с.
760364
  Струкова М.П. Лексико-семантические группы глаголов / М.П. Струкова, Мешковская-Светлова. – М, 1963. – 64с.
760365
  Банина Н.В. Лексико-семантические группы глаголов *увеличения* и *уменьшения* в современном английском языке. : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Банина Наталья Васильевна ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 24 с.
760366
  Биченкова Т.А. Лексико-семантические группы глаголов в русском языке 15 века : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.01 / Биченкова Т.А.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1985. – 22л.
760367
   Лексико-семантические группы русских глаголов. – Свердловск, 1988. – 152с.
760368
   Лексико-семантические группы русских глаголов. – Иркутск, 1989. – 176с.
760369
   Лексико-семантические группы современного русского языка. – Новосибирск, 1985. – 123с.
760370
  Шевкун Э.В. Лексико-семантические и ономасиологические характеристики словосочетаний на базе абстрактного имени в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Шевкун Э. В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 22 с.
760371
  Шевкун Элеонора Владимировна Лексико-семантические и ономасиологические характеристики словосочетаний на базе абстрактного имени в современном испанском языке: на материале подъязыка электронной техники. : Дис... канд. филолог.наук: / Шевкун Элеонора Владимировна;. – К., 1991. – 205л. – Бібліогр.:л.180-191
760372
  Чередниченко А.И. Лексико-семантические и прагматические вопросы перевода с французского языка / А.И. Чередниченко. – Киев, 1978. – 52 с.
760373
  Скорнякова М.Ф. Лексико-семантические и стилистические особенности моделей названий лица с суффиксами эмоциональной оценки в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скорнякова М.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 17 с.
760374
  Ретинская Т.И. Лексико-семантические категории французских профессиональных арго // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 46-56. – ISSN 0130-9730
760375
  Кулюкин Александр Михайлович Лексико-семантические особенности глаголов с приставкой за- в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кулюкин Александр Михайлович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1974. – 24л.
760376
  Подкидышева Л.Г. Лексико-семантические особенности народно-разговорного типа речи в романе Ф.И.Панферова "Бруски" : Автореф... кандидата филол.наук: / Подкидышева Л.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 24л.
760377
  Гончаренко Галина Егоровна Лексико-семантические особенности окказиональных слов. (На материале произведений сов. публицистики) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Гончаренко Галина Егоровна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 24л.
760378
  Волянская Ирина Владимировна Лексико-семантические особенности существительных, обозначающих единицы измерения времени в английском и русском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волянская Ирина Владимировна; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра англ. яз. №1. – М., 1973. – 24л.
760379
  Жалай В.Я. Лексико-семантические особенности французского языка в Магрибе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Жалай В.Я.; КГУ. – Киев, 1987. – 25л.
760380
  Жалай Василий Яковлевич Лексико-семантические особенности французского языка в Магрибе : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Жалай Василий Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 263л. – Бібліогр.:л.189-205
760381
  Жалай В.Я. Лексико-семантические особенности французского языка в Магрибе. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Жалай В.Я.; КГУ. – К., 1987. – 25л.
760382
  Пеньковский В.Г. Лексико-семантические особенности языка буржуазной пропаганды США по проблеме "контроля над вооружениями" : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04 , 10.02.19 / Пеньковский В.Г. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1985. – 245 л. – Библиогр.: л. 225-246
760383
  Тропина Нина Павловна Лексико-семантические связи групп глагольной лексики (на материале глаголов интеллектуальной деятельности) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Тропина Нина Павловна ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А. Потебни. – Киев, 1984. – 24 с.
760384
   Лексико-семантические связи слов в русском языке. – Л., 1983. – 150с.
760385
  Лабащук М.С. Лексико-семантические средства выражения художественно-экспресивного значения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Лабащук М.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
760386
  Лабащук М.С. Лексико-семантические средства выражения художественно-экспресивного значения. (На материалах произведений А. Платонова и В. Распутина) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лабащук М. С.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 187л. – Бібліогр.:л.171-187
760387
  Златева П.К. Лексико-семантические средства организации цельности текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Златева П.К.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 23л.
760388
  Кожин А.Н. Лексико-семантические средства составных наименований. : Автореф... Доктора филол.наук: / Кожин А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 28л.
760389
  Павлова Е.В. Лексико-семантические трансформации в текстах объявлений о вакансии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 291-297
760390
  Павлова Е. Лексико-семантические трансформации в текстах объявлений о вакансии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 228-235
760391
  Мюллер Ю.Э. Лексико-семантические трансформации в художественном переводе // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 156-161. – ISSN 2307-4558
760392
  Яворская Тамара Андреевна Лексико-семантические характеристики микрополя апеллятивных омонимов английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Яворская Тамара Андреевна ; КГУ. – Киев, 1980. – 25 с.
760393
  Яворская Тамара Андреевна Лексико-семантические характеристики микрополя апеллятивных оронимов английского языка : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Яворская Тамара Андреевна ; КГУ. – Киев, 1980. – 25 с.
760394
  Яворская Тамара Андреевна Лексико-семантические характеристики микрополя апеллятивных оронимов английского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яворская Тамара Андреевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 195л.
760395
  Пружина К.Ф. Лексико-семантические характеристики подъязыка электро- и радиотехники в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Пружина К.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
760396
  Пружинина К.Ф. Лексико-семантические характеристики подъязыка электро- и радиотехники в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Пружинина К.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 22л.
760397
  Садовая О.А. Лексико-семантический анализ английских имен father и mother на материале древних текстов // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 166-176. – ISSN 2075-2970
760398
  Быркэ М.Г. Лексико-семантический анализ глаголов говорения в молдавском языке. : Автореф... канд.флол.наук: 10.02.02 / Быркэ М.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1974. – 33л.
760399
  Алекперова П.А. Лексико-семантический анализ группы слов и словосочетаний, выражающих понятие "работа", "труд" и их функционизирование в современном азербайджанском и английском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.665 / Алекперова П.А.; АН Аз.ССР. Ин-т языкознаний. – Баку, 1971. – 28л.
760400
  Спивак Л.Н. Лексико-семантический анализ предлогов современного немецкого языка с абстрактивным (каузальным) значением : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Спивак Л.Н. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – Москва, 1979. – 24 с.
760401
  Штыкова Н.В. Лексико-семантический аспект темпоральной целостности текста (на матер. текста "Календ. истории") : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Штыкова Н.В. ; Москов. гос. пед. ин-т им. языков. им. М.Тореза. – Москва, 1987. – 22 с.
760402
  Абрамов П.В. Лексико-семантический строй цикла И.В. Гете "Рейн и Майн" // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 78-89. – ISSN 1562-1391
760403
  Тимофеев В.П. Лексико-семантическое и морфологическое соотношение кратких и полных форм имен прилагательных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеев В. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 14с.
760404
  Косничану М.А. Лексико-семантическое и структурно-грамматическое исследование личных имен в молдавском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Косничану М.А.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
760405
  Шафранюк А.Г. Лексико-семантическое поле "социальная малая группа" в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шафранюк А.Г. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 25 с.
760406
  Шафранюк Анна Георгиевна Лексико-семантическое поле "социальная малая группа" в современном английском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шафранюк Анна Георгиевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 163л. – Бібліогр.:л.137-163
760407
  Тищенко Сергей Владимирович Лексико-семантическое поле глаголов говорения во французском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тищенко Сергей Владимирович; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – Киев, 1990. – 180л. – Бібліогр.:л.159-180
760408
  Тищенко С.В. Лексико-семантическое поле глаголов говорения во французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Тищенко С.В. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
760409
  Гайсина Р.М. Лексико-семантическое поле глаголов отношения в современном русском языке / Р.М. Гайсина. – Саратов, 1981. – 195с.
760410
  Хлебцова Ольга Александровна Лексико-семантическое поле каузативных глаголов в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Хлебцова Ольга Александровна; Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 22л.
760411
  Багиров Г.К. Лексико-семантическое развитие глагола в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Багиров Г.К. ; Азерб. пед. ин-т языков. – Баку, 1966. – 136 с.
760412
  Бабич В.Н. Лексико-семантическое развитие группы слов с общим значением "вера, доверие" в английском литературном языке XVI-XVIII вв. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бабич В.Н.; МВ и ССО. ДНепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1977. – 170л. – Бібліогр.:л.160-170
760413
  Баранник Л. Лексико-семантическое своеобразие русских островных говоров Одесщины, функционирующих в полиязычной среде // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 32-42
760414
  Потапчук І.М. Лексико-семантична група "болото" в західноподільських говірках // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 221-228
760415
  Денисенко І.В. Лексико-семантична група "людина" в синоптичній схемі тезауруса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 114-117
760416
  Шевчук О.О. Лексико-семантична група "населений пункт" у східнослов"янських мовах: зіставний метод // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 216-220
760417
  Дашкова К. Лексико-семантична група Nuclear Disaster як складова лексико-семантичного поля Disaster у сучасній англійській мові // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 74-79. – ISBN 978-617-639-379-5
760418
  Агапій Анжела Петрівна Лексико-семантична група дієслів мовлення в сучасній німецькій мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Агапій Анжела Петрівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.
760419
  Агапій А.П. Лексико-семантична група дієслів мовлення в сучасній німецькій мові. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Агапій А.П.; Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 193л. – Бібліогр.:л.146-168
760420
  Шулінова Л.В. Лексико-семантична група зі значенням червоного кольору в мовотворчості Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 162-170. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Зроблена спроба лінгвістичного аналізу лексичного матеріалу творів Лесі Українки, зокрема детально розглянута лексико-семантична група колоративної лексики зі значенням червоного кольору. Розроблена класифікація елементів даного синонімічного ряду на ...
760421
  Акулова Олена Олександрівна Лексико-семантична група іменників зі значенням "мистецтво" в сучасній російській мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Акулова Олена Олександрівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
760422
  Коваль-Костинська Лексико-семантична група назв кольорів болгарської мови : Дис... канд. філолог.наук: / Коваль-Костинська О.В.; МВ і ССО УРСР КДУ. – К, 1975. – 194л. – Бібліогр.:л.187-194
760423
  Барташева Г.І. Лексико-семантична група номінацій невербального комунікативного компоненту "погляд" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 33-40


  Статтю присвячено аналізу особливостей застосування спеціальних та неспеціальних одиниць англійської мови, що утворюють лексико-семантичну группу номінацій невербального комунікативного компоненту "погляд", у відповідності до його динамічних та ...
760424
  Воробець П. Лексико-семантична група ольфактивних прикметників сучасної німецької мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 217-222
760425
  Макарець Ю.С. Лексико-семантична група прикметників, які характеризують очі людини, у новелах Григора Тютюнника // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 87-100
760426
  Мудрик-Іванець Лексико-семантична група слів на позначення червоного кольору в "Любовних елегіях" Публія Овідія Назона // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 115-121
760427
  Гапченко О.А. Лексико-семантична деривація в сучасній російській мові другої половини 80-х років XX ст. (на матеріалі газетно-публіцистичних текстів) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 116-123. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Досліджуються лексико-семантичні процеси у мові засобів масової інформації другої половини 80-х років ХХ ст. Простежуються шляхи й характер утворення лексико-семантичних дериватів у текстах газет, журналів, програм радіо й телебачення, відзначаються ...
760428
  Кійко С.В. Лексико-семантична деривація дієслів передачі та отримання в сучасній німецькій мові // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 241-248. – (Філологія)
760429
  Гусак А. Лексико-семантична динаміка корпоративних мов (на матеріалі англійської мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 45-53. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
760430
  Козирєва З.Г. Лексико-семантична дистрибуція концепту прийнятності в українській культурі (опозиція: свій - чужий) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 132-139


  Аналіз репертуару образно-метафоричних переносів в індивідуальному сприйманні елементів української мовної картини світу засвідчує чільне місце емотивних назв спорідненості та свояцтва, вага яких зростає залежно від ступеня градації людських ...
760431
  Коренькова О.А. Лексико-семантична класифікація дієслів гносичного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 123-133. – ISSN 2411-1562


  У статті розглянуто поняття та лексико-семантичну класифікацію дієслів гностичного психічного стану на матеріалі сучасної української, німецької та англійської мов. Особлива увага приділяється виявленню наявності спільних та відмінних рис у семантиці ...
760432
  Гурова О.М. Лексико-семантична підгрупа "підлітки" в українській мові / О.М. Гурова, М.І. Філон // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 5-12. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
760433
  Христич Н. Лексико-семантична презентація образу герцогині Кетрін Міддлтон // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 295-304. – ISBN 978-966-8906-60-2
760434
  Іваницька Н.Б. Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "дія-мовлення" в українській та англійській мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 55-69. – ISSN 0027-2833
760435
  Курганова О. Лексико-семантична репрезентація образу Ісуса Христа в українській бароковій поезії середини XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
760436
  Степаненко М. Лексико-семантична система української мови в новітньому динамічному представленні // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (17). – С. 117-131. – ISSN 2415-8828
760437
  Солонар О.В. Лексико-семантична специфіка авторського стилю Ш. Гайма // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 261-264
760438
  Покровська І.Л. Лексико-семантична специфіка оповідань Османа Чевіксоя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-16. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена вивченню лексичних та семантичних особливостей мови оповідань сучасного турецького письменника Османа Чевіксоя. Розглядаються полісемічні, синонімічні, омонімічні явища та парні слова сучасної турецької мови в оповіданнях Османа ...
760439
  Дайнеко В.В. Лексико-семантична сполучуваність компонентів прикметникових словосполучень у текстах поттеріани / В.В. Дайнеко, І.З. Саляк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 8-18.
760440
  Кравчук А. Лексико-семантична сполучуваність слів у викладанні польської мови українцям // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті торкаємося теоретичних та практичних питань, пов"язаних із різними видами сполучуваності слів у польській мові, зосереджуючи основну увагу на типах лексико-семантичної сполучуваності. Проблему розглядаємо в лінгводидактичному аспекті, ...
760441
  Ковальчук М.С. Лексико-семантична структура метафори в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 186-192
760442
  Байоль О.В. Лексико-семантична та мовленнєво-жанрова репрезентація концепту самотність у драматургічному дискурсі Теннессі Вільямса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 10-18


  Аналіз провідного компоненту САМОТНІСТЬ у художній картині світу американського драматурга Теннессі Вільямса проведений на двох рівнях - лексико- семантичному та мовленнєво-жанровому. Исследование концепта ОДИНОЧЕСТВО в драматургическом дискурсе ...
760443
  Ліпська Є.Л. Лексико-семантична та прагматична характеристика перформативних висловлень у сучасній німецькій мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 126-129
760444
  Шевченко О. Лексико-семантична та функціональна класифікації фразеологічних одиниць сучасного ділового китайського мовлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-42. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються фразеологічні одиниці сучасного ділового китайського мовлення, а саме їхня лексико-граматична та функціональна класифікації. Подаються погляди різних авторів щодо поняття фразеологічної одиниці офіційно-ділового мовлення та ...
760445
  Фурса В. Лексико-семантична типологія дієслівного керування в українській літературній мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 120-131. – ISSN 1682-3540
760446
  Засєдко О. Лексико-семантична типологія релігійної лексики в романі Вільяма Пола Янга "Хатина" та його українському перекладі // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 160-162. – ISBN 978-617-7926-22-0
760447
  Кобиринка Г. Лексико-семантична функція українського наголосу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
760448
  Котеленець Ірина Василівна Лексико-семантична характеристика німецької терміносистеми тваринництва : Дис.. кандидата філологічних наук:10.02.04 / Котеленець Ірина Василівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 229 л. + Додатки:л.196-229. – Бібліогр.:л.169-195
760449
  Котеленець Ірина Василівна Лексико-семантична характеристика німецької терміносистеми тваринництва : Автореф. дис. канд. філологічних наук: 10.02.04. / Котеленець І.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв.
760450
  Лисиченко Т.Ю. Лексико-семантична характеристика образу ДОРОГА в макротексті поезій М.Т. Рильського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 131-137. – ISSN 2312-0665
760451
  Дмитрук А. Лексико-семантичне значення терміна ренмен // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 13-15. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  Стаття містить спробу лексико-семантичного аналізу терміна японської каліграфії ренмен. Розглянуто особливості його історичного формування. Виокремлено основні ви-падки ренмену сучасної японської мови.
760452
  Царук О.О. Лексико-семантичне мікрополе "зима" в мові української поезії другої половини ХХ ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 98-107


  У статті розглянуті особливості лексико-семантичного мікрополя "зима" як компонента макрополя "час", проаналізовані основні механізми процесів метафоризації їх складників. The lexical and semantic microfield "winter" as the component of the ...
760453
  Антіпов О.С. Лексико-семантичне мікрополе "патріот як такий" у сучасній українській есеїстиці (на матеріалі творчості І. Андрусяка, А. Бондара, Р. Гладиша, А. Дністрового, Ю. Іздрика, В. Неборака та С. Процюка) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 192-202. – ISSN 2309-1797


  Художня публіцистика, творена письменниками, характеризується прямим втручанням у явища життя суспільства. Вона формує громадську думку, має потужний вплив на національно-зорієнтованих особистостей. У статті представлено потрактування поняття ...
760454
  Ястремська Т.О. Лексико-семантичне моделювання українського діалектного простору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Ястремська Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 54 назви
760455
  Данилюк Н.О. Лексико-семантичне поле "Дівчина" в українській народній пісні та сучасній поезії // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 111-117
760456
  Ніжегородцева-Кириченко Лексико-семантичне поле "Інтелектуальна діяльність": досвід концептуального аналізу (на матеріалі іменників сучасної англійської мови) : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ніжегородцева-Кириченко Л.О.; КДЛУ. – Київ, 2000. – 22с. – Бібліогр.:с.17
760457
  Філатова О.О. Лексико-семантичне поле "комфорт" // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 209-214
760458
  Антіпов О. Лексико-семантичне поле "патріот" у листах Б. Грінченка з України Наддніпрянської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 11-22. – ISSN 2304-9383
760459
  Антіпов О. Лексико-семантичне поле "патріот" у художній публіцистиці Оксани Забужко / Олег Антіпов // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 3-10. – ISSN 0320-3077
760460
  Михайлець В.О. Лексико-семантичне поле "страх" в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 103-107
760461
  Коць Т. Лексико-семантичне поле "тиша" у творчості Панаса Мирного // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 56-58. – ISBN 966-7576-12-4
760462
  Левко О.В. Лексико-семантичне поле [текст грецькою мовою] у дискурсі ранньохристиянських грекомовних письменників // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 15-20


  У статті досліджується лексико-семантичне поле [текст грецькою мовою] у християнському дискурсі IV ст. на матеріалі епідейктичних промов Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста. Автор простежує зв"язок між семантикою ключових слів, ...
760463
  Підкамінна Л. Лексико-семантичне поле епітетних конструкцій на означення характеру ліричних персонажів у поетичній мовотворчості Т. Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
760464
  Широких О.В. Лексико-семантичне поле комп"ютерного сленгу (на матеріалі російськомовних сайтов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 201-205
760465
  Лутава С.М. Лексико-семантичне поле локусів сучасної української літературної мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лутава Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
760466
  Попова М. Лексико-семантичне поле прикметників негативної оцінки середньоверхньонімецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 59-72. – (Германська філологія ; Вип. 407)
760467
  Гешко Н. Лексико-семантичне поле як системно структурне утворення та методи його дослідження // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 2 (2). – С. 73-78. – ISSN 2311-9896
760468
  Левко О.В. Лексико-семантичне поле"природні явища" в давньогрецькій мові / О.В. Левко, К.М. Докучаєва // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 199-203


  У статті досліджується лексико-семантичне поле "Природні явища" у давньогрецькій мові, визначається склад і структура досліджуваного поля, виділяються лексико-семантичні групи, наявні у полі. Також аналізується ядерна та периферійна лексика, ...
760469
  Синєгуб Я.В. Лексико-семантичне словотворення українських соціологічних термінів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 489-496
760470
  Лутава С.М. Лексико-семантичне структурування локусів на позначення державних утворень у сучасній українській мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 142-149


  У даній статті проаналізовано лексико-семантичну структуру локусів на позначення державних утворень у сучасній українській мові та з’ясовано її специфіку. In this article is analysed the lexical semantic structure of locusisnominations of the states ...
760471
  Валюх З. Лексико-семантичне та словотвірне наповнення найменувань осіб як засіб відображення етносвіту в поемі І.П. Котляревського "Енеїда" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 65-71. – ISBN 978-966-2248-90-6
760472
  Панченко В. Лексико-семантичний аналіз засобів вербалізації концепту "вік" у сучасній англійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 33-39. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
760473
  Фельцман І.М. Лексико-семантичний аналіз іменників на позначення позитивних емоцій у сучасній англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 429-436
760474
  Михайлець В. Лексико-семантичний аналіз мовних одиниць зооморфного коду культури в поемі Овідія "Метаморфози" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 205-212. – (Бібліотека інституту філології)


  Статтю присвячено дослідженню мовних одиниць зооморфного коду культури, відображеного в латинській мові класичного періоду. Розглянуто лексеми на позначення тварин та проаналізовано специфіку їх вживання.
760475
  Михайлець В. Лексико-семантичний аналіз мовних одиниць зооморфного коду культури в поемі Овідія "Метаморфози" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – C. 3-9


  Статтю присвячено дослідженню мовних одиниць зооморфного коду культури, відображеного в латинській мові класичного періоду. Розглянуто лексеми на позначення тварин та проаналізовано специфіку їх вживання.
760476
  Корольова Н.О. Лексико-семантичний аналіз поняття HAUS / ДІМ у романах Томаса Манна "Будденброки" та "Чарівна гора" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 178-189. – ISSN 2311-2697
760477
  Підвойний В.М. Лексико-семантичний аналіз турецької лінгвістичної терміносистеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-60. – (Східні мови та літератури ; № 3)


  У статті досліджуються питання лексикології та лексикографії турецької лінгвістичної термінології, лінгвістичні терміни турецької мови характеризуються з лексико-семантичного погляду. Розглянуто проблему лексикографічного закріплення, уніфікації та ...
760478
  Ніколенко А.Г. Лексико-семантичний аспект багатокомпонентних термінів та їх переклад // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 350-360. – Бібліогр.: Літ.: с. 36; 5 назв
760479
  Корольова Н.О. Лексико-семантичний аспект відображення поняття Оrdnung (порядок) у творах Томаса Манна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 185-199. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено особливостям лексико- семантичного відображення поняття Ordnung (порядок) у творах Томаса Манна. Визначено конкретні аспекти сприйняття названого поняття персонажами творів; встановлено мовні складники ядра та периферії його ...
760480
  Єрьоміна А. Лексико-семантичний варіант слова як джерело образної номінащі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 57-58
760481
  Микитюк О.Р. Лексико-семантичний зріз мовної картини світу Дмитра Донцова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 152-162. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
760482
  Торба С.А. Лексико-семантичний поділ назв емоцій і почуттів у пам"ятках ХІ-ХІІІ століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 85-94. – Бібліогр.: Літ.: с. 94; 13 назв.


  Розглянуто поділ назв емоцій та почуттів у пам"ятках XI-XIII за лексико- семантичним критерієм. Простежено розрізнення окремих назв емоцій на божественні та земні, вплив християнського віровчення на свідомість людини середньовіччя, що ...
760483
  Шайнер І.І. Лексико-семантичний простір британських художніх прозових текстів на військову тематику : прагмастилістичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шайнер Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
760484
  Рєзнікова Н.В. Лексико-семантичні аспекти відтворення засобів поетичного увиразнення (на матеріалі перекладів поезій Тараса Шевченка японською мовою) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 28-43


  У статті вперше цілісно аналізується на матеріалі перекладів поезій Тараса Шевченка японською мовою специфіка відтворення українських засобів поетичного увиразнення. Особлива увага надається процесу перекладу, спрямованого на відтворення асоціативної ...
760485
  Сизонов Д.Ю. Лексико-семантичні аспекти вторинної номінації в медійному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 110-117


  У статті аналізується лексико-семантичний аспект вторинної номінації медичної термінології, розглядається її функціонально-стилістичний та прагматичний потенціал у медійному дискурсі. В статье анализируется лексико-семантический аспект вторичной ...
760486
  Прима В.В. Лексико-семантичні відношення в англомовній туристичній термінології // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 120-123
760487
  Фролова М.Є. Лексико-семантичні групи гомогенних міжмовних омонімів у словацькій, укоаїнській та російській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 352-329
760488
  Маковецька Ю.А. Лексико-семантичні групи порівнянь у художньому тексті (на базі творів В. Стуса та Д. Павличка) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 259-263
760489
  Охріменко М. Лексико-семантичні групи фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини в сучасних перській і українській мовах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 110-114. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
760490
  Лазер Т.В. Лексико-семантичні засоби вербалізації комічного у великій прозі Луїджі Піранделло // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 50-64
760491
  Дробязко А.М. Лексико-семантичні засоби вербалізації концепту ВІЙНА в іспанському публіцистичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; голов. ред. Корбозерова Н.М. : редкол.: Акінсі М.А., Буає Генрі, Волкова С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 41. – С. 77-86. – ISSN 2413-5593
760492
  Дягілєва Ж.А. Лексико-семантичні засоби вербалізації поняття "anomalie" в німецькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2020. – С. 40-46. – (Серія : Філологія ; т. 23, № 2). – ISSN 2311-0821
760493
  Стародубцева Олена Анатоліївна Лексико-семантичні засоби кінетичної характеристики персонажа : Дис....канд.філолог.наук / Стародубцева Олена Анатоліївна; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – + Словники та довід.л-ра-185; Список ілюстр.матеріалу-186. – Бібліогр.: л.171-185
760494
  Стародубцева О.А. Лексико-семантичні засоби кінетичної характеристики персонажа ( на матеріалі французького роману 20 століття) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Стародубцева О.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
760495
  Проскуріна Ю.І. Лексико-семантичні і граматичні особливості перекладу німецькомовної публіцистики Івана Франка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 166-170. – Бібліогр.: Літ.: С. 170; 10 поз.
760496
  Тарасова В. Лексико-семантичні й прагматичні особливості хімічних епонімічних термінів у сучасній англійській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 115-119. – (Серія: Філологічні науки ; № 10 (394) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
760497
  Заінчковська О.В. Лексико-семантичні моделі творення мікротопонімів Південно-Східного Поділля // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 350-357. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
760498
  Ммінчак Г.Б. Лексико-семантичні неологізми в сучасній українській жіночій прозі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 52-61. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
760499
  Осецький Й. Лексико-семантичні ознаки індоєвропейської етимології архаїчних хоронімів української мови у світлі наукових концепцій Івана Огієнка та філософії мови // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 97-107. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
760500
  Дегтярьова І. Лексико-семантичні ознаки карнавальності в постмодерністському тексті // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 68-73. – ISSN 0201-419
760501
  Плєвняк А.-М. Лексико-семантичні опозиції у романі Р. Іваничука "Вогненні стовпи" / А.-М. Плєвняк, В.В. Зайцева // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 234-237. – ISBN 978-617-7109-99-9
760502
  Літинська Н.В. Лексико-семантичні особливості вербалізації концепту MAFIA в італійській лінгвокультурі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 148-155


  У статті проводиться лінгвокультурологічний аналіз концепту MAFIA, з"ясовуються засоби його мовної об"єктивації на матеріалі італійської мови, досліджуються лексеми, що вербалізують понятійні ознаки концепту MAFIA та метафоричні моделі, що ...
760503
  Бець Н.О. Лексико-семантичні особливості відтворення художніх образів у поетичних перекладах Михайла Москаленка (на матеріалі перекладу вірша "Квіти" Стефана Малларме ) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 82-87


  Стаття присвячена українському перекладу вірша "Квіти" Стефана Малларме, здійсненому Михайлом Москаленком, а також перекладацьким засобам, вжитим перекладачем задля досягнення адекватного відтворення художніх образів. Статья посвящена украинскому ...
760504
  Солодка Л.І. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Солодка Л.І.; Черкаський національн. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – 243л. – Бібліогр.: л.187-243
760505
  Солодка Л.І. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Солодка Людмила Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
760506
  Зуброва О. Лексико-семантичні особливості дисфемізмів у сучасній англомовній жіночій прозі // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 25-29. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто лексико-семантичні особливості дисфемізмів у сучасній англомовній жіночій прозі (на матеріалі роману Хелен Філдінг «Щоденник Бріджит Джонс»). Дисфемізми систематизовано за лексичним принципом на ті, що представлено обсценною лексикою, ...
760507
  Євчук М. Лексико-семантичні особливості запозичення слів англійського походження до слов"янських мов (на прикладі української та польської) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 105-109. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
760508
  Миронівська Т. Лексико-семантичні особливості латинськомовного дипломатичного листування (на матеріалі листів Богдана Хмельницького) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 522-529


  Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних особливостей тексту латинськомовних дипломатичних листів Богдана Хмельницького. Шляхом суцільного аналізу текстового матеріалу описано особливості мови латинськомовного дипломатичного листування в ...
760509
  Русецька О.Б. Лексико-семантичні особливості мови періодики XXI ст. (на матеріалі житомирської преси) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 66-68


  Розглядаються особливості мови друкованих засобів масової інформації на прикладах регіональної періодики, проаналізовано лексичні дифузії. The features of language of the printed mass medias are examined, on the examples of regional periodicals ...
760510
  Легка І.В. Лексико-семантичні особливості молодіжної говірки Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-13. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  У статті робиться спроба дослідити основні лексико-семантичні особливості молодіжної говірки передмість у Франції. Ця тема набуває все більшої актуальності й широко дебатується французькими лінгвістами та соціологами. Досліджуються деякі особливості ...
760511
  Стасюк О. Лексико-семантичні особливості парламентських реплік з місця (на матеріалі парламентської комунікації ФРН) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 2 (170). – С. 157-162
760512
  Гончаренко К.М. Лексико-семантичні особливості перекладу заголовків текстів мас-медіа (на матеріалі іспано-англійських та іспано-українських періодичних видань) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 33-37


  У статті розглядаються деякі особливості перекладу іспанських заголовків англійською та українською мовами у виданнях періодичної преси. Особлива увага приділяється особливостям іспаномовних заголовків, а саме герундіальним зворотам, заголовкам – ...
760513
  Піньковська О.С. Лексико-семантичні особливості похідних слів у швейцарському варіанті французької мови // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 76-79
760514
  Колпакчі О.М. Лексико-семантичні особливості роману Маріанни Малиної "Випалений шлях" / О.М. Колпакчі, Я.І. Рибалка // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 139-143. – ISBN 978-617-7109-99-9
760515
  Лазаренко Л.О. Лексико-семантичні особливості румунської розмовної мови в Україні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 106-111. – ISBN 966-581-373-0
760516
  Соломарська О.О. Лексико-семантичні особливості сучасного наукового дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 261-265
760517
  Оліщук Р.Л. Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників мікрополя "гостроти" (на матеріалі поетичних творів письменників епохи принципату Августа) / Р.Л. Оліщук, С.А. Антонюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 49-55


  У статті розглянуто особливості семантики тактильних прикметників мікрополя “гостроти” у латинській мові на матеріалі текстів Вергілія, Овідія та Горація. Виявлено закріплені за кожним тактильним прикметником мікрополя “гостроти” лексико-семантичні ...
760518
  Маліневська Н.П. Лексико-семантичні особливості української літературної пісенності XVII ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 112-117


  Розглядаються явища лексико-семантичного варіювання, їх формальнограматичне вираження та специфіка організації синонімічних рядів в українському пісенному фольклорі та літературних піснях XVII ст.; звертається увага на засоби розширення лексичного ...
760519
  Іщенко Т.В. Лексико-семантичні особливості фахової мови спорту // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару : 4-5 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; [упоряд. А.І. Анісімова ; редкол.: І.С. Попова та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – С. 57-58. – ISBN 978-966-8676-40-6
760520
  Пахомова О. Лексико-семантичні особливості фразових дієслів у англійському молодіжному дискурсі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 87-90. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
760521
  Онац О.М. Лексико-семантичні особливості французької мови Канади в аспекті перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 135-139


  У статті розглянуто явище варіативності французької мови Канади, зумовлене впливом англійської мови, наявністю запозичень та архаїзмів, виявлено основні лексико-семантичні особливості канадських регіонально маркованих одиниць, що потребують урахування ...
760522
  Кедич В Т. . Лексико-семантичні перетворення фразеологічних одиниць (на матеріалі української історичної прози другої половини ХХ ст.) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 11-22. – ISSN 2313-4593
760523
  Білозуб А.І. Лексико-семантичні прийоми мовної гри в українському постмодерному тексті // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 124-132


  Проаналізовано особливості функціонування лексико-семантичних прийомів мовної гри, засоби та механізми їх творення у прозових творах представників станіславського феномену. Проанализованы особенности функционирования лексико-семантических приёмов, ...
760524
  Білан М.Б. Лексико-семантичні проблеми військового перекладу / М.Б. Білан. – Київ : Логос, 2010. – 244 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-244. – ISBN 978-966-171-286-6
760525
  Касяненко Д. Лексико-семантичні процеси в термінології правового євролекту та їхнє відтворення у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 159-165


  У статті досліджено лексико-семантичні особливості творення термінів правового євролекту та специфіку їх перекладу різними цільовими мовами. Статья посвящена исследованию лексико-семантических особенностей образования терминов правового евролекта, а ...
760526
  Богуш О. Лексико-семантичні процеси в українській астрономічній термінології кінця XIX - першої третини XX століття та в сучасній національній астрономічній терміносистемі: порівняльний аналіз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 9-14. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
760527
  Нікіфорова О.М. Лексико-семантичні та жанрово-стильові особливості воєнно-політичного перекладу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нікіфорова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 260 арк. – Додатки: 253-260 арк. – Бібліогр.: 227-252 арк.
760528
  Нікіфорова О.М. Лексико-семантичні та жанрово-стильові особливості воєнно-політичного перекладу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нікіфорова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
760529
  Власенко М.С. Лексико-семантичні та морфоло-синтаксичні особливості побудови текстів іспанських законів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 137-142. – ISSN 2413-5593
760530
  Нікітюк Т.В. Лексико-семантичні та прагматичні особливості вираження конфронтативного мовленнєвого жанру прокльону у турецькому художньому дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 141-149


  У статті на матеріалі художнього турецького дискурсу розглядаються лексико-граматичні та прагматичні особливості реалізації мовленнєвого жанру прокльону та пропонується авторська класифікація висловлювань-прокльонів. В данной статье на материале ...
760531
  Кучеренко О.Ф. Лексико-семантичні та словотвірні процеси в сучасній українській термінології архітектури (на прикладі запозичених інновацій "графіті" і "мурал") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 66-71. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  Мета дослідження – проаналізувати особливості застосування в сучасному українському архітектурному лексиконі запозичених термінологічних одиниць «графіті», «мурал» та їхніх похідних в аспекті їх нормативного вживання в науковому спілкуванні, системного ...
760532
  Ніколенко А.Г. Лексико-семантичні та функціональні особливості взаємодії компонентів фразових дієслів сучасної англійської мови : Автореф...канд.філологічних наук:10.02.04 / Ніколенко А.Г.;Київськ. держ.лінгв.ун-т. – Київ, 1999. – 20 с. – Бібліогр.С.16-17.
760533
  Білан М. Лексико-семантичні трансформації при перекладі військових стратегічних доктрин збройних сил Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-42. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто лексико-семантичні трансформації при перекладі текстів військових стратегічних доктрин Збройних сил Франції. До найпоширеніших лексико-семантичних трансформацій таких текстів відносимо генералізацію, конкретизацію та модуляцію. The article ...
760534
  Білан М.Б. Лексико-семантичні трансформації у військовому перекладі (на матеріалі статутних документів сухопутних військ збройних сил Франції) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Білан М.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 241л. + Додаток : л.210-241. – Бібліогр. : л.173-209
760535
  Білан М.Б. Лексико-семантичні трансформації у військовому перекладі (на матеріалі статутних документів сухопутних військ збройних сил Франції) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16. / Білан М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
760536
  Кобзарьова Т.С. Лексико-семантичні трансформації у перекладі французьких науково-популярних текстів українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 113-118


  У статті розглядаються найпоширеніші лексико-семантичні трансформації у перекладі французьких науково-популярних текстів українською мовою на матеріалах телевізійного каналу новин Euronews.
760537
  Нагорна С.С. Лексико-семантичні характеристики дієслів у науковому стилі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 160-166
760538
  Зайченко Н.Ф. Лексико-сематическая группа (Наименования животных) и ее фразообразовательные возможности в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Зайченко Н.Ф.; В надзаг.: МВ и ССО УССР. Киевский гос. ун-т. – Киев, 1983. – 23л.
760539
  Голубовська І.О. Лексико-синонімічне поле як засіб існування багатозначного дієслова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 100-105. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються питання, пов"язані з формалізованим вивченням лексичної мовної семантики. Автор викладає своє бачення парадигматичних відношень, що виникають у семантичній структурі багатозначного полілексу. Обгрунтовується теоретична можливість ...
760540
  Сирота Р.И. Лексико-синтаксическая сочетаемость глаголов движения и глаголов перемещения предмета в простанстве в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Сирота Р.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 19 с.
760541
  Станкевич Н.И. Лексико-синтаксическая структура текста публицистической графики : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Станкевич Н.И. ; ЛГУ им. И.Франко. – Львов, 1991. – 18 с.
760542
  Ковязин В.Б. Лексико-синтаксические валентности глагольного управления инфинитивом в современном шведском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ковязин В.Б.; АН СССР. – Л, 1977. – 24л.
760543
  Тевзадзе Майя Чолаевна Лексико-синтаксические и коммуникативно-прагматические особенности во французском языке (на материале газеты "Юманите") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Тевзадзе Майя Чолаевна ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1986. – 24 с.
760544
  Бедринец Л.Г. Лексико-синтаксические связи групы существительных современного английского языка (на материале общественно-политической лексики) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Бедринец Л.Г. ; МП УССР, Киевск. пед. ин-т. – Киев, 1973. – 21с.
760545
  Лазарева Л.К. Лексико-синтаксические связи между компонентами терминосочетаний (на материале русской терминологии горного дела) : Дис... канд. ист.наук: 10.02.01 / Лазарева Л. К.; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 313л. – Бібліогр.:л.181-200
760546
  Куанбаева Б.Ж. Лексико-синтаксические средства выражения категории количества в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Куанбаева Б.Ж.; МВ и ССО СССР. Москов. гос. ин-тут ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1988. – 22л.
760547
  Гурмузова Р.А. Лексико-синтаксические средства связи сложного предложения в языке И.А.Крылова. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Гурмузова Р.А.; ЛГУ. – Л, 1968. – 15л.
760548
  Кусько Е.Я. Лексико-синтаксические средства языковой характеристики персонажей в романах Адама Шаррера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Кусько Е.Я. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 17 с.
760549
  Малявина Альвина Михайловна Лексико-синтаксический анализ глагольный комментабельности современного немецкого языка : Автореф... канд. пед.наук: 10.02.04 / Малявина Альвина Михайловна; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1987. – 20л.
760550
  Рогов П.И. Лексико-синтаксический анализ субстантивных словосочетаний с зависимым падежом без предлога и с предлогом К. и ПО : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рогов П.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 16 с.
760551
  Борисов О.О. Лексико-синтаксичне представлення загрози у текстах англомовної художньої прози XIX-XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 51-54
760552
  Корнєва Н.А. Лексико-синтаксичні особливості інформативних актів у тексті наукової рецензії (на матеріалі української, російської, англійської, німецької мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 158-164. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
760553
  Калініна Н.В. Лексико-синтаксичні та синтаксичні засоби виразу негативної оцінки в сучасній англійській мові // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 73-78. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються окремі моделі синтаксичних та лексико-синтаксичних одиниць оцінного значення, які являють собою засоби непрямої номінації та спрямовані на вираз спонукання, заборони, наказу, вибачення, імпліцитного заперечення доцільності ...
760554
  Коломієць М.О. Лексико-синтаксичні трансформації при перекладі іспанських речень з аналітичними структурами // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
760555
  Коломієць М.О. Лексико-синтаксичні трансформації при перекладі іспанських речень з аналітичними структурами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 202-206. – ISBN 966-581-231-9
760556
  Лазарева Л.К. Лексико-синтакчические связи между компонентами терминосочетаний : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Лазарева Л.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
760557
  Алефиренко Л.Б. Лексико-словообразовательная синонимия и вариантность слов в современном английском языке (на материале имен прилагательных) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : / Алефиренко Л. Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
760558
  Алефиренко Л.Б. Лексико-словообразовательная синонимов и вариантность слов в современном английском языке. (на мат. имен прилаг.) : 10.02.04 ; Дис. ... канд. филол. наук / Алефиренко Л.Б. ; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 259 л. – Бібліогр. : л. 194-215
760559
  Казановский М.Г. Лексико-словообразовательная структура официальных названий химико-фармацевтических препаратов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Казановский М.Г. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1966. – 16 с.
760560
  Куранда В. Лексико-словотвірне гніздо з вершиною "orzo - ячмінь" у біблійних текстах та його дериваційна семантика // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 25-28. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))


  В даній статті розглядається дериваційна семантика лексико-словотвірного гнізда з вершиною “orzo – ячмінь”, досліджується зв’язок іменника “orzo – ячмінь” з духовним життям італійського народу, розкривається значення даного іменника в біблійних ...
760561
  Харьківська О. Лексико-словотвірний аналіз здрібніло-пестливих іменників в українських говорах Закарпаття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 89-94
760562
  Олексенко О.А. Лексико-словотвірні ігреми як ознака стилю сучасного постмодерну // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 111-116
760563
  Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2014) : словник / Анатолій Нелюба, Євген Редько ; [заг. ред. А. Нелюби] ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2015. – 219, [1] с. – ISBN 978-966-1630-27-6
760564
  Акастьолова О.Г. Лексико-словотвірні інновації українських інтернет-видань // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 63-71. – ISSN 2313-4593
760565
  Клименко Н.Ф. Лексико-словотвірні категорії складних прикметників у зіставному аспекті ( на матеріалі української та новогрецької мов ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 3-16


  У статті в зіставному плані розглянуто семантичну структуру лексико-словотвірної категорії композитних темпоральних прикметників, її моделі та засоби вираження, окреслено словотвірний паралелізм похідних з семантикою темпоральності, продуктивність ...
760566
  Смєнова Л.В. Лексико-словотвірні процеси в системі дієслів-термінів сфери комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Смєнова Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
760567
  Білоусенко П.І. Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних дериватів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 3-14. – ISSN 0027-2803
760568
  Білоусенко П.І. Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних іменників в українській мові XI-XIII ст. (деривати чоловічого роду) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75). – С. 3-17. – ISSN 1682-3540


  Розкрито походження праслов’янських дериватів, утворених за допомогою тематичних суфіксів (голосних *а,*o,*і,*u), первинне значення яких було втрачене. З’ясовано, що ці матеріально виражені суфікси в праслов’янській мові поєднували в собі дві функції: ...
760569
  Лукьяненков К.Ф. Лексико-статистическое описание английского научно-технического текста с помощью электронно-вычислительной машины. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Лукьяненков К.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 32л.
760570
  Мирошникова Н.Н. Лексико-стилистические изменения русского языка (XIX-XX век). Причины, влияющие на изменения нормы. Тенденция развития языка в XXI веке (лексико-стилистический аспект) // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 15-43. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
760571
  Марданов Вагиф али Гусейн Лексико-стилистические особенности азербайджанской советской детской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: 100206 / Марданов Вагиф али Гусейн оглы; МВСССО АзССР. Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 24л.
760572
  Кулиев Тельман Зиятхан оглы Лексико-стилистические особенности произведений Исмаила Шихлы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кулиев Тельман Зиятхан оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М,Кирова. – Баку, 1989. – 22л.
760573
  Кулиев Тельман Зиятхан оглы Лексико-стилистические особенности произведений Исмаила Шихлы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кулиев Тельман Зиятхан оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1989. – 22л.
760574
  Кулиев Тельман Зиятхан оглы Лексико-стилистические особенности произведений Исмаила Шихлы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кулиев Тельман Зиятхан оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1989. – 22л.
760575
  Харитонова С.В. Лексико-стилистические особенности тестов периодических изданий для подростков // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2011. – С. 78-80. – (Філалогія. Журналістыка. Педагогіка ; № 1). – ISSN 0372-5375


  Посвящена изучению лексико-стилистической и идейной сущности литературных и публицистических произведений газет и журналов для читателей среднего и старшего школьного возраста. Оценивается качество их содержания и языка, а также предпологается краткий ...
760576
  Кожин А.Н. Лексико-стилистические процессы в русском языке периода Великой Отечественной войны / А.Н. Кожин. – М., 1985. – 328с.
760577
  Авраменко С.Р. Лексико-стилистические средства выражения темы отчуждения в современном американском социально-психологическом романе : Автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Авраменко С.Р. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1986. – 24 с.
760578
  Потоцкая Н.П. Лексико-стилистический анализ на уроках французского языка в страших классах ср. шк. / Н.П. Потоцкая. – М., 1955. – 152с.
760579
   Лексико-стилистический анализ текста. – М., 1983. – 71с.
760580
  Яковлева Марина Альбертовна Лексико-стилистический аспект социально-идеологической дифференциации современного немецкого языка в ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Яковлева Марина Альбертовна; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. Герцена. – Ленинград, 1986. – 16 с.
760581
  Яцюк Я. Лексико-стилистическое функционирование вульгаризмов в романе Грейс Макклин "The Land of Decoration" и их перевод на русский язык // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 187-193. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
760582
  Шильцова Н.В. Лексико-стилістичний аналіз перекладу поеми Т.Г. Шевченка "Думи мої, думи мої" японською мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-80. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються процес функціонування стилістично забарвленої лексики в японських перекладах поетичних творів Т.Г. Шевченка.
760583
  Костюк М.М. Лексико-стилістичні засоби актуалізації біблійного символу Діва Марія в поезії французьких символістів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 34-36. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
760584
  Черноватий Л. Лексико-стилістичні ознаки конфесійної сфери в англійській та українській мовах: зіставний аспект (Частина 2) // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 134. – С. 92-105. – ISSN 0320-2372


  Грунтуючись на результатах порівняльного стилістичного аналізу англо- й українськомовного текстів перекладу першого розділу книги “Буття” Біблії, ми встановили їхні спільні й відмінні лексикостилістичні характеристики, які можуть враховуватися у змісті ...
760585
  Смущинська І.В. Лексико-стилістичні особливості висвітлення подій у зоні АТО на сході України в міжнародній пресі / І.В. Смущинська, С.В. Голубець // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 342-349
760586
  Большакова К. Лексико-стилістичні особливості готичного роману на прикладі твору Горація Волпола "Замок Отранто" // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 10-13. – ISSN 2410-2202


  Відмінні риси готичного романа як літературного жанру. Злочини і покарання, протистояння людини і його долі як одна з центральних тим твору Горация Уолпола "Замок Отранто". Художні кошти створення образів в романові.
760587
  Ходос І. Лексико-стилістичні особливості ідіодискурсу С. Фіцджеральда // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 182-187. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
760588
  Кісьміна К.О. Лексико-стилістичні особливості комічного у скетчах Раймона Девоса : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Кісьміна Ксенія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 210 л. – Бібліогр.: л. 181-210
760589
  Кісьміна К.О. Лексико-стилістичні особливості комічного у скетчах Раймона Девоса : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Кісьміна Ксенія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
760590
  Шум О.В. Лексико-стилістичні особливості перекладу роману О. Гончара "Собор" німецькою мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 539-544


  Стаття розглядає особливості перекладу українських фразеологізмів німецькою мовою на прикладі роману О. Гончара «Собор». Дослідження присвячене аналізу способів збереження та особливостей передачі німецькою мовою фразеологічних одиниць. The ...
760591
  Дорохова М.М. Лексико-стилістичні особливості поезії французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 235-240
760592
  Бережна О.В. Лексико-стилістичні особливості прози Р. Кено // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 18-26. – ISBN 966-581-231-9
760593
  Бережна О.В. Лексико-стилістичні особливості прози Р.Кено // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
760594
  Сушко К. Лексико-стилістичні особливості трактату Діогена Лаертського "Про життя, вчення та висловлювання знаменитих філософів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 400-406


  У статті визначаються і аналізуються лексико-стилістичні особливості трактату Діогена Лаертського «Про життя, вчення та висловлювання знаменитих філософів». Визначено характерні лексичні та стилістичні засоби (тропи та фігури), якими послуговувався ...
760595
  Мацько Л. Лексико-стилістичні параметри тексту роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 50-56.
760596
  Мацько Л.І. Лексико-стилістичні параметри тексту роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 391- 404. – ISBN 978-966-660-472-2
760597
  Дзісь Б.А. Лексико-стилістичні та граматичні особливості перекладу штабних документів бундесверу українською мовою : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дзісь Богдан Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 275 л. – Додатки: л. 210-275. – Бібліогр.: л. 185-206
760598
  Дзісь Б.А. Лексико-стилістичні та граматичні особливості перекладу штабних документів бундесверу українською мовою : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дзісь Богдан Андрійович : М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
760599
  Медведів А. Лексико-стилістичні та термінологічні особливості роману "451 градус за Форенгейтом" Рея Бредбері // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 88-93. – ISBN 978-617-607-958-3


  "У статті розглянуто прикмети термінологічної лексики в романі Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». Закцентовано увагу на перетворюванні загальновживаних лексичних одиниць у термінологізовані, яке відбувається за допомогою різних визначень, чи ...
760600
  Горган О.В. Лексико-стилістичні труднощі перекладу неологізмів у науково-фантастичних творах (на матеріалі О. Гакслі "Прекрасний новий світ") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 131-140. – ISSN 2520-6397


  Розглянуто основні труднощі перекладу неологізмів як засобу відо- браження квазіреалій у творах жанру наукової фантастики. Охарактери- зовано поняття "авторський неологізм" і "оказіоналізм". Проаналізовано залежність методу перекладу авторського ...
760601
  Кожушний О.В. Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність візантійської гімнографії 3-8 століть : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол.. наук : спец. 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Кожушний О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
760602
  Кожушний О.В. Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність Візантійської гімнографії 3-8 століть : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Кожушний О.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 261л. + Додатки: л.185-261. – Бібліогр.: л.170-184
760603
  Чейлитко Н. Лексико-тематична модель дискурсу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 93-99. – Бібліогр.: Літ.: с. 93-99; 5 п. – ISSN 0320-3077
760604
  Малиновська А.В. Лексико-тематична парадигма "жінка" в мовному світі А. Малишка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 24-29
760605
  Шуляк С. Лексико-тематична парадигма дендролексем у поетичній мові Євгена Гуцала // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 345-348
760606
  Шуляк С. Лексико-тематична парадигма простору в поезії Євгена Гуцала // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 10-13. – ISSN 0320-3077
760607
  Капніна Г.І. Лексико-тематична парадигма чорного кольору в ідіостилі Е.М. Ремарка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 77-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 87). – ISSN 2227-1864
760608
  Шуляк С.А. Лексико-тематична підпарадигма космонів у художньому ідіолекті Євгена Гуцала // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 37-43
760609
  Тиха Л.Ю. Лексико-тематичні групи в дієслівній метафорі Івана Драча // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 150-153
760610
  Шуляк Світлана Андріївна Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідеолекті Євгена Гуцала : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Шуляк С.А.; Уманськ. держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2005. – 175 л. – Бібліогр.: л.158-175
760611
  Шуляк Світлана Андріївна Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Шуляк С.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
760612
  Лещук Т. Лексико-термінологічні номінації іншомовного та власномовного походження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 65-72. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
760613
  Яцишин Н.П. Лексико-термінологічні основи комунікативної діяльності правознавців: нормативно-порівняльний аспект // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 163-165. – ISBN 978-966-171-322-1
760614
  Тихонова М.Ю. Лексико-фразеологическая микросистема "много" в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Тихонова М. Ю.; Самарканд. ГУ. – Самарканд, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
760615
  Серый Н.П. Лексико-фразеологическая синонимика как средство сатиры и юмора в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Серый Н.П. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 20 с.
760616
  Коломиец Николай Филиппович Лексико-фразеологическая синонимика украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Коломиец Николай Филиппович ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1977. – 26 с. – Бібліогр. : с. 26
760617
  Гусейнов Б.Г. Лексико-фразеологические вопросы перевода с английского на азербайджанский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнов Б.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 16л.
760618
   Лексико-фразеологические единицы и контекст. – Алма-Ата, 1990. – 95с.
760619
   Лексико-фразеологические исследования русского языка. – Фрунзе, 1981. – 112с.
760620
   Лексико-фразеологические связи в литературном русском языке и народных говорах. – Курск, 1984. – 217с.
760621
  Медянский С.М. Лексико-фразеологические элементы народнопоэтического происхождения в стихотворном языке А.В.Кольцова и поэтов пушкинской поры : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Медянский С.М.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 27л.
760622
  Жуков А.В. Лексико-фразеологический словарь русского языка : около 1500 фразеологических единиц / А.В. Жуков. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 608с. – ISBN 978-5-17-047857-6
760623
  Хвыля Л.К. Лексико-фразеологический состав поэтического языка А.Твардовского. : Автореф... канд.филол.наук: / Хвыля Л.К.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1955. – 16л.
760624
  Антадзе Н.А. Лексико-фразеологический состав судебников 1497 и 1550 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Антадзе Н.А.; Гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1965. – 28л.
760625
  Павлюк Е.О. Лексико-фразеологическое представление vieillesse (старости) как составляющнй концепта age (возраст) во французской языковой картине мира // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 52-55
760626
  Ковальчук О. Лексико-фразеологічна сфера художньої мови коломийок: тропи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 145-154


  Лаконічність коломийок вимагає віртуозного способу викладення змісту у двох рядках. Виконувати таке завдання допомагає інакомовний слововжиток (порівняння, епітети, метафори, метонімії, перифрази, евфемізми, катахрези, гіперболи, мейозиси та ...
760627
  Метлицька О. Лексико-фразеологічне віддзеркалення картини світу в корейській мові // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; ред. вип. В.Ф. Вакуленко ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 200, 2011/2012 : Випуск на пошану Президента АН вищої освіти України доктора філологічних наук, професора Ельзи Петрівни Стоянової і доктора філологічних наук, професора Моколи Івановича Дубини. – С. 148-161. – (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень ; т. 9). – ISBN 978-617-525-081-5
760628
  Журавльова Н.М. Лексико-фразеологічне мікрополе прощання епістолярної ввічливості XIX - початку XX cn/ // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 74-85. – (Філологічні науки ; № 1)


  На матеріалі листів українських письменників, громадських і культурних діячів розглядається прощання як лексико-фразеологічна польова структура, яка об"єднує в одній системі різнорівневі мовні одиниці, що мають семантичну і функціональну спільність. ...
760629
  Журавльова Н.М. Лексико-фразеологічне мікрополе прощання епістолярної ввічливості XIX - початку XX ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 74-85. – Bibliogr.: С. 84-85 ; 50 назв. – (Філологічні науки ; № 1)
760630
  Рогач О. Лексико-фразеологічні засоби вербалізації стереотипних уявлень про характер людини // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 250-256. – ISSN 2311-5165


  Стаття присвячена виявленню структурно-семантичних особливостей фразеологічних одиниць англійської мови, які використовуються на позначення найтиповіших рис характеру британців, що формуються під впливом різноманітних екстралінгвальних факторів, серед ...
760631
  Гоца Е.Д. Лексико-фразеологічні засоби експресивності поетичної збірки І. Світличного "У мене - тільки слово" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 121-128


  Досліджено лексико-фразеологічні засоби експресивності поетичної збірки І. Світличного "У мене - тільки слово": авторські неологізми, емоційно-оцінну лексику, жаргонізми та фразеологізми.
760632
  Молодичук Ольга Андріївна Лексико-фразеологічні засоби образності в українській народній баладі : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.01. / Молодичук О.А.; Уманськ. держ. пед.ун-тет ім. П.Тичини. – Умань, 2004. – 202л. – Бібліогр.: л. 179-202
760633
  Молодичук Ольга Андріївна Лексико-фразеологічні засоби образності в українській народній баладі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Молодичук О.А.; КНУТШ; Ін-т філології. – Умань, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
760634
  Поворознюк С.І. Лексико-фразеологічні засоби переконання в академічному дискурсі Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 174-180. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті охарактеризовано особливості академічного дискурсу; визначено найбільш продуктивні лексико-фразеологічні засоби, що виступають у ролі експлікантів переконання в в академічному дискурсі Івана Огієнка, зокрема, це тематична лексика, лексичні та ...
760635
  Зацний Ю.А. Лексико-фразеологічні інновації англійської мови сфери економики та бізнесу (соціолінгвальні параметри) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 29-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 34; 9 п. – ISSN 1729-360Х


  Аналізуються лексико-фразеологічні інновації англійської мови сфери економіки та бізнесу останнього десятиліття. Особлива увага приділяється їх соціолінгвістичним параматрам, кореляції з відповідними соціоекономічними феноменами. Analysed are ...
760636
  Грицук Лексико-фразеологічні можливості української мови / Грицук, Н..А // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – Вип. 18
760637
  Ніколаєнко О.І. Лексико-фразеологічні особливості епіграм Марціала // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 117-122


  Стаття присвячена опису лексико-фразеологічних особливостей епіграм Марціала. У статті описані назви дерев, рослин, комах, тварин, одягу і т.п. Крім того, у статті розглядаються фразеологізми епіграм Марціала, які є характерною особливістю цього жанру.
760638
  Борбенчук І.М. Лексико-фразеологічні особливості поезій Катулла // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 49-53. – ISSN 2522-493X
760639
  Онищенко О. Лексико-фразеологічні ресурси української мови як орієнтир вибору комунікативних стратегій переговорів та інтерв"ю у військовому дискурсі // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 79-83
760640
  Науменко Н.В. Лексико-фразеологічні та морфологічні особливості англійської поетичної мови у творах Стінга // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 124-130. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
760641
  Колесников Павел Иванович Лексико-функциональное поле замещения существительного и его группы в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Колесников Павел Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
760642
  Колесников П.И. Лексико-функциональное поле замещения существительного и его группы в современном немецком языке : Дис... канд. филол.наук: / Колесников П.И.; МВ и ССО СССР. Харьковский ордена Трудового Красного Знамени ун-и мени А.М.Горького. – Киев, 1974. – 241л. – Бібліогр.:л.222-241
760643
  Козьяков І. Лексико-юридичний аналіз поняття "безпека" // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 93-96
760644
  Гомон Н.М. Лексикографическая деятельность Д.И. Фонвизина // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 13-14
760645
  Гомон Н.М. Лексикографическая деятельность Фонвизина : Автореф. ... канд. филолог.наук: / Гомон Н.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1949. – 13 с.
760646
  Гомон Н.М. Лексикографическая деятельность Фонвизина : Дис... канд. филолог.наук: / Гомон Н.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1949. – 226л. – Бібліогр.:л.215-225
760647
  Бушуй А.М. Лексикографическая и библиографическая репрезентация фразеологии. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.19 / Бушуй А.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1983. – 32л.
760648
  Кульпина В.Г. Лексикографическая история терминов цвета как шаг к переводным словарям цветолексем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 74-84. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье обосновывается необходимость создания исторических словарей терминов цвета польского и русского языков как аспект сопоставительного анализа, важный для теории и практики перевода. In this article, the author argues that it is opportune to ...
760649
  Багатурова Е.Г. Лексикографическая проблематика русской фразеологии : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Багатурова Е.Г.; Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 21л.
760650
  Шукоров Г Т. Лексикографическая разработка глаголов непродуктивных классов русского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шукоров Т.Г.оглы; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
760651
  Бабкин А.М. Лексикографическая разработка русской фразеологии / А.М. Бабкин ; АН СССР, Ин-т русского языка. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 76 с. – Библиогр.: с. 66-76
760652
  Назарова И.С. Лексикографическая разработка украинского глагола. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Назарова И.С.; АН УССР.Отдел.литератур.яз.и искусствовед. – К, 1969. – 23л.
760653
  Саидова Лексикографическая разработка фразеологии в двуязычных болгаро-русских словарях : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Саидова Беги-Ханум Муса кызы; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1979. – 28л.
760654
  Крупнов В.Н. Лексикографические аспекты перевода / В.Н. Крупнов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 190с.
760655
  Амалян Г.М. Лексикографические памятники средневековой Армении (V - XV вв.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Амалян Г.М. ; АН Арм. ССР. Ин-т языка им. Р. Ачаряна. – Ереван, 1965. – 24 с.
760656
  Черенков А.П. Лексикографические переменные в задачах распределения ресурсов. / А.П. Черенков. – М., 1991. – 52с.
760657
  Мальцева Д.Г. Лексикографические проблемы фразеологии современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мальцева Д.Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1970. – 27л.
760658
  Гончаренко Вера Васильевна Лексикографические, лингвостатистические и инженерно-лингвистические вопросы построения автоматического словаря (англо-русский автоматический словарь по полупроводникам) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Гончаренко Вера Васильевна; Ленингр. гос. пед. ин-т имени А.И.Герцена. – Кишинев, 1972. – 28л.
760659
  Ступин Л.П. Лексикографический анализ Большого толкового словаря Уэбстера 1961 г. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ступин Л.П. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 16 с.
760660
  Тараненко В.В. Лексикографический опыт сопоставления межъязыковых формально-семантических соответствий церковнославянского и русского языков // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 22-27. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
760661
  Маноли И.З. Лексикографическое описание терминов стилистики и поэтики французского языка / И.З. Маноли. – Кишинев, 1983. – 142с.
760662
  Бушуй А.М. Лексикографическое описание фразеологии / А.М. Бушуй. – Самарканд, 1982. – 114с.
760663
  Гусева А.Е. Лексикографическое описание фразеологически связанных значений глаголов современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гусева А.Е.; Моск.ин-т.иностр.яз. – М, 1988. – 23л.
760664
  Гринь Г.С. Лексикографическое пособие по истории США / Г.С. Гринь. – М., 1988. – 143с.
760665
   Лексикографическое пособие. Частотный словарь сочетаемости современного английского языка. – М.
ч. 2, в.1. – 1972. – 216с.
760666
   Лексикографическое пособие. Частотный словарь сочетаемости современного английского языка. – Донецк
Вып. 4. – 1974. – 100с.
760667
  Ступин Л.П. Лексикография английского языка: уч. пособие / Л.П. Ступин. – М., 1985. – 168с.
760668
  Ковтун Л.С. Лексикография в Московской Руси 16-начала 17 в. / Л.С. Ковтун. – Л., 1975. – 352с.
760669
  Ермакова О.П. Лексикография и грамматика (некоторые размышления при чтении словарей) // Известия Российской академии наук / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 12-15. – (Серия литературы и языка ; т. 72, № 4). – ISSN 0321-1711
760670
  Маноли З И. Лексикография и стилистика потенциального слова / З И. Маноли, . – Кишинев, 1988. – 166с.
760671
  Рубинчик Ю.А. Лексикография персидского языка / Ю.А. Рубинчик. – Москва, 1991. – 221с.
760672
  Турута И.И. Лексикография русских произведений Т.Г. Шевченка // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 2 (56). – С. 11-14. – ISSN 2305-7319
760673
  Леденева В.В. Лексикография современного русского языка : практикум : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. Леденева. – Москва : Высшая школа, 2008. – 648с. – ISBN 978-5-06-004943-5
760674
  Бігдай М.О. Лексикографічна база даних на основі лексико-семантичних груп дієслів української мови // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 285-295. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
760675
  Загнітко А.П. Лексикографічна граматика службовості: функційний простір // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 239-250


  Схарактеризовано особливості категорійних класів слів службовості, встановлено основні кваліфікаційні ознаки і параметри лексикографічної граматики службовості з розмежуванням широкого та вузького розуміння; схарактеризовано різновиди одиниць ...
760676
  Ладиняк Н. Лексикографічна діяльність Івана Огієнка в контексті сучасних мовознавчих студій // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 46-52. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  Проаналізовано "Український стилістичний словник", "Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови" та "Етимологічно-семантичний словник української мови" Івана Огієнка з погляду їхньої наукової цінності для сучасного мовознавства. М.С. Тимошик, ...
760677
  Осіпова Т. Лексикографічна діяльність Івана Франка: новаторство в описі невербаліки (на матеріалі "Галицько-руських народних приповідок") // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 537-543
760678
  Брус М.П. Лексикографічна інтепретація фемінітивів у сучасній українській літературній мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 12-24. – ISSN 2312-0665


  У статті проаналізовано здобутки з лінгвоукраїністики, що втілили особливості словникового впорядкування фемінітивної лексики, відзначено спробу укладання спеціального історичного словника найменувань жінок. Увагу спрямовано на те, щоб зняти ...
760679
  Карпенко М. Лексикографічна інтерпретація тексту як невід"ємна складова лінгвістичного шевченкознавства в його сучасному спрямуванні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 218-229


  У статті розглянуто питання, суттєві для історії, теорії, сучасного статусу й перспектив української поетичної лексикографії - про її витоки й традиції з огляду на її провідну роль у становленні й розвитку лінгвістичного шевченкознавства як ...
760680
  Ніколаєнко Л.І. Лексикографічна інтерпритація назв емоцій групи "співчуття" у слов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 304-311
760681
  Дем"янюкЛ Лексикографічна колекція бібліотеки Ісламської Республіки Іран у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 26-30. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджується лексикографічна колекція бібліотеки Ісламської Республіки Іран в НБУВ на прикладі енциклопедичного словника перської мови "Логат-наме" Алі Акбара Дегходи. Визначено місце і роль "Логат-наме" у розвитку іранського словникарства, у ...
760682
  Семеног О. Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 41-44. – Бібліогр. в кінці ст.
760683
  Тарасова В.В. Лексикографічна концепція двомовного термінологічного тезауруса фахової мови психології // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 23-30. – (Серія "Філологічні науки")
760684
  Чупов Сергій Вікторович Лексикографічна оптимізація в цілочисловому програмуванні (пошук в області лексикографічних мажорант, локальне керування алгоритмами) : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Чупов Сергій Вікторович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 152л. – Бібліогр.:л.127-132
760685
  Чупов Сергій Вікторович Лексикографічна оптимізація в цілочисловому програмуванні (пошук в області лексикографічних мажорантлокаьлне керування алгоритмами) : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Чупов Сергій Вікторович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
760686
  Васильчук Л.Ф. Лексикографічна презентація розширення компонентного складу фразеологізмів-дереватів у німецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 54-60. – Бібліогр.: Літ.: с. 60; 11 назв
760687
  Галас Б. Лексикографічна проблематика у листах І. Сердюкова до П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 177-184. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
760688
  Рись Л. Лексикографічна репрезентація концепту frieden в сучасній німецькій мові / Л. Рись, М. Якимчук // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 180-186. – ISSN 2410-0927
760689
  Сердега Р.Л. Лексикографічна репрезентація українського народного вбрання (на матеріалі текстів соціально-побутової казки) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 58. – С. 126-137. – ISSN 2312-0665
760690
  Кровицька О.В. Лексикографічна спадщина Є. Тимченка // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 41-47
760691
  Кровицька О. Лексикографічна спадщина Є. Тимченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 74-81. – ISSN 1682-3540
760692
  Манако А.Ф. Лексикографічна теорія побудови МАНОК-систем та її застосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.06 / Манако А.Ф.; НАНУ; МОНУ; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. – Київ, 2008. – 31с. – Бібліогр.: 34 назв.
760693
  Семашко Т. Лексикографічна фіксація механізмів творення етнокультурних стереотипів із сенсорним компонентом / Тетяна Семашко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 78-91. – ISSN 0320-3077


  Визнання сучасними мовознавчими студіями сенсорно-перцептивного досвіду актом, який задає первинні параметри сприйняття та осмислення дійсності, продукує зацікавленість стереотипами сенсорного сприйняття різних модусів перцепції, зокрема стереотипами ...
760694
  Рустемов О.Д. Лексикографічна фіксація системи кримськотатарської мови (до питання про типологію словників) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-40. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглядається сучасна лексикографічна ситуація в кримськотатарській мові. The typological analysis of a lexicographic situation in modem Crimean Tatar linguistics is considered.
760695
  Козирєва З. Лексикографічне відтворення опозиційності в сакрально-політичному наративі Є. Сверстюка // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2019. – С. 58-68. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 38). – ISSN 2411-5991
760696
  Шкурко В.В. Лексикографічний агент екстракції колокацій у природномовному тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено питанням пошуку та ідентифікації колокацій в природномовних текстах. Запропоновано концепцію лексикографічного агента екстракції колокацій. Визначено програмну архітектуру для розподіленого застосування, компонентний склад, функції ...
760697
  Савчук С. Лексикографічний аналіз концепту "вина" // Ерліхівський журнал : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1. – С. 67-73. – ISSN 2522-4883
760698
  Задорожний В. Лексикографічний аспект деяких акцентологічних проблем // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 44-56. – ISSN 1682-3540
760699
   Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1951-. – ISBN 978-966-489-285-5
Вип. 22. – 2013. – 134 с. – Відновлений у 2004 р. випуском 10
760700
   Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, В.В. Німчук, К.Г. Городенська [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1951-. – ISBN 978-966-489-433-0
Вип. 24. – 2015. – 156, [2] с. – Відновлений у 2004 р. випуском 10
760701
   Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, В.В. Німчук, К.Г. Городенська [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1951-. – ISBN 978-966-489-434-7
Вип. 25. – 2016. – 86, [2] с. – Відновлений у 2004 р. випуском 10
760702
  Мукан А. Лексикографічний детектив / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 6


  "Розвідки у галузі сучасної лексикографії стали предметом уваги учасників традиційного засідання лінгвістичного клубу "ЗМовники" Інституту філології. Із огляду на продовження в Україні карантинних обмежень долучитися до участі в цікавій події можна ...
760703
  Тищенко О. Лексикографічний контекст четвертого тому російсько-українського словника за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова: умовне відтворення реєстру // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 89-100. – ISSN 1682-3540
760704
  Пожидаєва О.А. Лексикографічний опис емоційно-оцінних одиниць іспанської мови // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 39-42. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто мовні формули вибачення як реалізацію особливостей англійської ввічливості. Основну увагу приділено диференціації семантики та прагматики формул.
760705
  Лучик А.А. Лексикографічний опис сталих словосполучень: проблеми і перспективи // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 47-50
760706
  Ясакова Н. Лексикографічний опис функційного багатства особових займенникових слів (на прикладі опозиції ти – ви) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 33-38. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
760707
  Ціхоцький І. Лексикографічний практикум : навч.-метод. посібник для студ. I курсу філол. ф-ту / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Львів : [б. в.], 2013. – 113, [1] с. – Бібліогр.: 109-113
760708
  Тур О. Лексикографічні витоки сучасних концепцій тезаурусного моделювання термінолексики / Оксана Тур // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 14-16. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано лексикографічний репертуар, що став підґрунтям сучасних концепцій тезаурусного моделювання термінолексики; виявлено різновиди словників тезаурусного типу.
760709
  Огуй О.Д. Лексикографічні дефініції полісемічних слів: основні типи технік (на матеріалі DUDEN-Universalworterbuch) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 57-71
760710
  Самойлик Є.О. Лексикографічні методи захисту мовної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Самойлик Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
760711
  Сус І. Лексикографічні пам"ятки української мови у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 486-501. – ISSN 2524-0315
760712
  Махінов В.М. Лексикографічні переорієнтації у словниковому складі засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 87-89
760713
  Любченко Т.П. Лексикографічні системи граматичного типу та їх застосування в засобах автоматизованого опрацювання мови : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 10.02.21 / Любченко Т.П. ; НАН України, НбУВ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв.
760714
  Загнітко А.П. Лексикографічні технології тлумачення граматичної семантики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0027-2833
760715
  Дев"ятко Ю. Лексикографічно-термінографічна діяльність медичного перекладача: принципи та інструменти // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 8-12. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Розглянуто принципи перекладацької стратегії в розрізі медичного дискурсу, схарактеризовано особливості медичного тексту й термінології, які детермінують тактику роботи медичного перекладача, у загальних рисах описано сучасний програмний і ...
760716
   Лексикографія сучасної української мови : методичні матеріали, навчальні словники, для студентів інституту журналістики. – Київ : Київський університет, 1994. – 117 с.
760717
  Васильчук Л.Ф. Лексикографія як наука // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 20-28
760718
  Рудіна М. Лексикографія як ресурс професійної діяльності майбутнього перекладача // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 104-114. – ISSN 2413-3094
760719
  Вергалюк М.М. Лексикографування біблійних фразеологізмів в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 36-42


  У статті розглянуто особливості функціонування біблійних фразеологізмів (БФ) в українській мові на матеріалі фразеологічних словників. Відзначено, що біблійні фразеологічні одиниці (БФО) можуть змінювати свою форму, не змінюючи при цьому семантику. ...
760720
  Васильчук Л.Ф. Лексикографування німецьких фразеологізмів-дериватів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 28-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 34; 5 п.
760721
   Лексикологические и грамматические исследования. – Кишинев, 1978. – 159с.
760722
   Лексикологические основы стилистики. – Л., 1973. – 184с.
760723
  Афифи С.М. Лексикологический анализ глаголов идти-ходить и их производных в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Афифи С.М. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1964. – 20 с.
760724
  Белецкий А.А. Лексикология - ее содеpжание, задачи, основные теpмины и методы исследования / А.А. Белецкий; МВО СССР; КГУ им.Т.Г. Шевченко. Филологический фак., Кафедра общего языкознания. – Киев : Київський університет, 1955. – 6с. – Отд. оттиск
760725
   Лексикология английского языка. – Л., 1955. – 170с.
760726
  Арбекова Т.И. Лексикология английского языка / Т.И. Арбекова. – Москва, 1977. – 240с.
760727
  Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. – Москва : Высшая школа, 1985. – 223 с. – Библиогр.: с. 219-221
760728
  Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка = English Lexicology : Учебное пособие для студентов / Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Дрофа, 2001. – 288с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-4955-9
760729
  Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка = English Lexicology : учебное пособие для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям / Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2004. – 288с. – (Высшее образование ; Учебник для педагогических вузов). – ISBN 5-7107-8053-7
760730
  Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. / А.И. Смирницкий. – М., 1956. – 260с.
760731
  Алексеева Е.А. Лексикология бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – Москва, 1991. – 135с.
760732
   Лексикология и грамматика восточных языков. – М., 1975. – 188с.
760733
   Лексикология и лексикография. – М., 1972. – 200с.
760734
  Виноградов В.В. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. – Москва, 1977. – 312с.
760735
  Минаева Л.В. Лексикология и лексикография английского языка : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 620100 "Ленгвистика и межкультурная коммуникация" и 520500 " Лингвистика" / Л.В. Минаева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 222с. – ISBN 5-17-037829-7
760736
  Хричиков Б.В. Лексикология и семасиология / Б.В. Хричиков. – 2-е изд. – Львов, 1966. – 70с.
760737
   Лексикология и словообразование африканских языков. – М., 1988. – 124с.
760738
   Лексикология и словообразование древнерусского языка. – М., 1966. – 312с.
760739
   Лексикология и стилистика английского языка. – Пятигорск, 1974. – 108с.
760740
  Протченко И.Ф. Лексикология и стилистика в преподавании русского языка как иностранного. / И.Ф. Протченко, Н.В. Черемсина. – М., 1986. – 182с.
760741
  Белецкий А.А. Лексикология и теоpия языкознания : Ономастика / А.А. Белецкий. – Киев : Киевский университет, 1972. – 211 с.


  Книга показывает читателю как исследуется и как можно исследовать pазнообpазный в своей массе лексический матеpиал, состоящий из собственных имен, названий и наименований, а также из наpицательных слов и словосочетаний, котоpые свойственны словаpному ...
760742
   Лексикология и фразеология: новый взгляд. – М., 1990. – 177с.
760743
   Лексикология и фразеология: новый взгляд. – М., 1990. – 91с.
760744
  Иваницкая А.А. Лексикология испанского языка / А.А. Иваницкая. – Київ : Вища школа, 1981. – 159с.
760745
  Горелов В.И. Лексикология китайского языка / В.И. Горелов. – Москва, 1984. – 216 с.
760746
  Левковская К.А. Лексикология немецкого языка / К.А. Левковская. – М, 1956. – 247с.
760747
  Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка / Э.В. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 152с.
760748
  Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка / Э.В. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 215с.
760749
  Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка : [учеб. пособие для пед. ин-тов и фак. иностр. яз.] / Арнольд И.В. – Москва : Издательство литературы на иностранном языке, 1959. – 351 с. – Библиогр.: с. 346-347 (38 назв.)
760750
  Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка = The Englich word : пособие для студентов англ. отд-ний пед. ин-тов / Арнольд И.В. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1966. – 346 с. – Библиогр.: с. 339-341
760751
  Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка : учеб. для студ. ин-тов и ф-тов иностранных языков / И. В. Арнольд. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1973. – 304 с. – На обкл.: The English word. – Бібліогр.:с.295-298
760752
  Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка : учебниик для студ. ин-тов и фак. ин. яз. / Арнольд И.В. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 293 с.
760753
  Минаева Л.В. Лексикология современного английского языка. / Л.В. Минаева, В.К. Тыналиева. – Фрунзе, 1989. – 156с.
760754
  Семенас А.Л. Лексикология современного китайского языка / А.Л. Семенас. – М., 1992. – 278с.
760755
  Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка / М.Д. Степанова, И.И. Чернышева. – Москва : Высшая школа, 1962. – 310с.
760756
  Городникова М.Д. Лексикология современного немецкого языка / М.Д. Городникова, Е.В. Розен. – М., 1967. – 167с.
760757
  Левковская К.А. Лексикология современного немецкого языка : Учебник для студ-ов инст-ов и ф-тов иностр. языков / К.А. Левковская. – Москва : Высшая школа, 1968. – 319с.
760758
  Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка = Lexikologie der deutschen gegenwartssprache : Учеб. пособие для студ. лингв. и пед. фак. высш. учеб. заведений / М.Д. Степанова, И.И. Чернышева. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия ИЦ, 2005. – 256с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2310-7
760759
  Пейсиков Л.С. Лексикология современного персидского языка / Л.С. Пейсиков. – Москва, 1975. – 206с.
760760
  Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка / Н.М. Шанский. – Москва, 1964. – 316с.
760761
  Саркисова Л.Н. Лексикология современного русского языка / Л.Н. Саркисова. – Донецк, 1970. – 61с.
760762
  Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка : учебное пособие / Н.М. Шанский. – 2-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1972. – 327 с.
760763
  Листрова Ю.Т. Лексикология современного русского языка / Ю.Т. Листрова. – Воронеж, 1976. – 148с.
760764
  Фомина Н.Д. Лексикология современного русского языка / Н.Д. Фомина. – М., 1978. – 616с.
760765
  Тимескова И.Н. Лексикология современного французского языка / И.Н. Тимескова, В.А. Тархова. – Л. : Просвещение, 1967. – 190 с.
760766
  Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского языка : [учебник] : для ин-тов и фак. иностр. яз. / Лопатникова Н.Н., Мовшович Н.А. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1971. – 232 с.
760767
  Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского языка / Н.Н. Лопатникова, Н.А. Мовшович. – Москва : Высшая школа, 1982. – 256с.
760768
  Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского языка : Учеб. для студ. высш. учеб. завед. / Н.Н. Лопатникова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2006. – 335с. – ISBN 5-06-005431-4
760769
  Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков / К.М. Мусаев. – М., 1984. – 230с.
760770
  Левит З.Н. Лексикология французского языка / З.Н. Левит. – М, 1979. – 160с.
760771
  Маслова-Лашанская Сарра Семеновна Лексикология шведского языка. / Маслова-Лашанская Сарра Семеновна. – Л., 1973. – 208 с.
760772
  Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи : учебное пособие / С.И. Ожегов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 352с.
760773
  Костюшко В. Лексикологічна компетентність у системі навчання іноземних студентів української мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 52-62. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  Мета статті - схарактеризувати зміст та структуру лексикологічної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови.
760774
  Раєвська Н.М. Лексикологія англійської мови / Н.М. Раєвська. – Вид. 4-е, випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 301с.
760775
  Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови : Підручник для ін-тів і фак. інозем. мов / М.І. Мостовий. – Харків : Основа, 1993. – 256 с. – ISBN 5-11-001115-Х
760776
   Лексикологія англійської мови : практикум для студентів напряму підготовки 6.020303 "Філологія" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад. О.В. Ковтун]. – Київ : НАУ, 2015. – 54, [2] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 55 та наприкінці ст.
760777
  Сівков І.В. Лексикологія арабської мови : навч. посібник / І.В. Сівков. – Київ : ВТС ПРИНТ. – ISBN 978-617-7114-18-4
Ч. 1. – 2014. – 254, [2] с. : табл. – Покажч.: с. 245-252. – Бібліогр.: с. 237-244 та в підрядк. прим.
760778
  Кравчук А.М. Лексикологія і культура польської мови = Leksykologia i kultura jezyka polskiego : підручник для вищих навч. закладів : [у 2-х т.] / Алла Кравчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Фірма "ІНКОС". – ISBN 978-617-598-050-7
Т. 1 : Лексикологія, фразеологія, лексикографія. – 2011. – 327, [1] с. : іл. – Паралел. тит. арк. на польській мові. Кн. польською мовою. – Бібліогр.: с. 302-323
760779
  Кравчук А.М. Лексикологія і культура польської мови = Leksykologia i kultura jezyka polskiego : підручник для вищих навч. закладів : [у 2-х т.] / Алла Кравчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Фірма "ІНКОС". – ISBN 978-617-598-051-4
Т. 2 : Культура мови. – 2011. – 519, [1] с. – Паралел. тит. арк. на польській мові. Кн. польською мовою. – Бібліогр.: с. 490-511
760780
  Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Огуй; МОіНУ. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 416 с. – ISBN 966-7890-49-Х
760781
  Гінка Б.І. Лексикологія німецької мови = Lexikologie des Deutschen : лекції та семінари : навч. посібник для студентів ВНЗ / Б.І. Гінка. – Вид. 4-те, перероб. і допов. – Київ : Навчальна книга-Богдан, 2015. – 419, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Lexikologie des Deutschen: Vorlesungen und Seminare. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-10-0602-6


  У пр. № 1740312 напис: Подарунок від автора-упорядника читальному залу ІФ бібліотеки Максимовича. Богдан Гінка
760782
  Гурко О.В. Лексикологія основної іноземної та української мов : плани практ. занять і завдань для самостійної роботи / О.В. Гурко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. пер. та лінгвіст. підгот. іноземців. – Дніпро : Ліра, 2019. – 63, [1] с. – Бібліогр.: с. 61-62. – ISBN 978-966-981-148-6
760783
  Гороть Є.І. Лексикологія сучасної англійської мови / Є.І. Гороть. – Київ : Либідь, 1996. – 128с.
760784
  Мотріченко О.М. Лексикологія сучасної літературної мови гінді : навчальний посібник / О.М. Мотріченко ; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2007. – 126 с.
760785
  Ціхоцький І. Лексикологія сучасної української літературної мови : практикум : навч.-метод. посібник для студ. 1 курсу філол. ф-ту / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 256, [1] с. – Бібліогр. в кінці модулів
760786
  Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова / Л.А. Лисиченко. – Харків : Вища школа ; Вид-во при Харк. ун-ті, 1977. – 113с.
760787
   Лексикологія та лексикографія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 2. – 1966. – (Питання мовознавства)
760788
  Мариненко І.О. Лексикологія української мови : практикум : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / Ірина Мариненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2014. – 147, [1] с. – Бібліогр.: с. 146-147. – ISBN 978-966-2570-93-9
760789
  Мариненко І.О. Лексикологія української мови : практикум / Ірина Мариненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158 та в тексті
760790
  Мариненко І.О. Лексикологія української мови : практикум / Ірина Мариненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – (2-ге вид., випр. й допов.). – Кропивницький : КОД, 2018. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-617-653-036-7
760791
   Лексикологія. Іншомовні та запозичені слова. Застарілі слова та неологізми. Професійна лексика. Діалектизми // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Серпень (№ 8) : Українська мова. Дидактика+гра. 6 клас. – С. 26-47


  Лексикологія (учення) - розділ мовознавства, що вивчає лексику (словниковий склад мови), лексеми як визначальні структурно-семантичні одиниці мови, їх функціональні можливості, висвітлює процес формування словникового складу в соціально-історичному, ...
760792
  Двигубский И.А. Лексикон городского и сельского хозяйства, содержащий: собрание по азбучному порядку общих и частных сведений, открытий и улучшений во всех отраслях хозяйства, как-то: в земледелии, огородничестве, садоводстве, лесоводстве, скотоводстве, ... [в анот] : системы земледелия и северообороты : в 12 т. / сост. Иваном Двигубским, действительным статским советником и кавалером. – 1836-1840. – Москва : В тип. С. Селивановского
Т. 3 : К. – 1836. – [4], 399 с. : ил. – Экз. без обл.


  ... пчеловодстве, шелководстве, звериной, птичей и рыбной ловле; в поваренном, дестиллаторском и кондитерском искусствах; в виноделии, винокурнии, медоварении, пивоварении, уксусоделании, сахароварении, мыловарении; в лечении обыкновеннейших болезней ...
760793
  Киселевская Б. Лексикон домашнего хозяйстве / Б. Киселевская, Г. Сарновская. – Warszawa, 1963. – 384с.
760794
  Андрухович Ю. Лексикон інтимних міст : [довільний посібник з геопоетики та космополітики] / Юрій Андрухович. – Вид. 2-ге. – Кам"янець-Подільський : Meridian Czernowitz ; Рута, 2012. – 423, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2771-06-0
760795
  Андрухович Ю.І. Лексикон інтимних міст. Довільний посібник з геопоетики та космополітики // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 43-48
760796
  Галамага О.В. Лексикон латинських tabullae defixiones у прагматико- сугестивному висвітленні // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 205-221. – ISSN 2311-2697


  У статті здійснено лексичний аналіз tabullae defixiones на основі особливих моделей побудови, з урахуванням прагматико-сугестивного впливу. Виявлено ключові лексеми, характерні для певного виду та мотиву tabullae defixiones. Розглянуто основні типи ...
760797
  Татищев Василий Никитич Лексикон российский исторический, географический, политический и гражданский : Соч. господином тайным советником и астраханским губернатором Василием Никитичем Татищевым. – Москва : Типография Горного Училища
Ч. 1 : А - В. – 1793. – 312 с.
760798
  Беринда Памво Лексикон славенороський = Лексіконъ славеноросскій, Именъ толъкованіе, всечестным отцемъ кір Памвою Берындою протосиггелом фрон(у) Іер(у)с(а)лимского, згромаженый. : Всечестным отцем кир Памвой Берындой, протосингелом фрон[у] Иер[у]салимского згромаженый / И за позволенем старшых, первей въ Кіиов. Ст. Вел. Лавры Печерскїа Кіевскїа, а теперъ зъ Тіпографіи Общежителнаго Монастыра КУТЕИНСКАГО, тщанїемъ тояжде Обители іноков, тіпомъ издася, в літо от Ржства Хва, 1653, мсца септев. 12 дня. – [2-е изд.]. – Кутеїн (Куейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1653. – [4], 324 с. – Рік видання вказано кириличними літерами


  Формат 4°. Нумерація. Перші 2 арк. (4 с.) непронумеровані. Далі - пагінація, в верхньому зовнішньому кутку сторінок, в межах лінійних рамок. Колонтитули. У верхній частині аркушів, по два над колонками набору, по центру сторінки над дзеркалом ...
760799
  Беринда Памво Лексикон славенороський = Лексіконъ славеноросскій, Именъ толъкованіе, всечестным отцемъ кір Памвою Берындою протосиггелом фрон(у) Іер(у)с(а)лимского, згромаженый. / И за позволенем старшых, первей въ Кіиов. Ст. Вел. Лавры Печерскїа Кіевскїа, а теперъ зъ Тіпографіи Общежителнаго Монастыра КУТЕИНСКАГО, тщанїемъ тояжде Обители іноков, тіпомъ издася, в літо от Ржства Хва, 1653, мсца септев. 12 дня. – [2-е изд.]. – Кутеїн (Куейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1653. – [4], 324 с. – Рік видання вказано кириличними літерами


  Формат 4°. Нумерація. Перші 2 арк. (4 с.) непронумеровані. Далі - пагінація, в верхньому зовнішньому кутку сторінок, в межах лінійних рамок. Колонтитули. У верхній частині аркушів, по два над колонками набору, по центру сторінки над дзеркалом ...
760800
  Памва Б. Лексикон словенороський Памви Беринди / Б. Памва. – К, 1961. – 272 с.
760801
  Емірсуінова Гульшат Ібраімівна Лексикон сучасного фемінізму (на матеріалі англійської мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Емірсуінова Гульшат Ібраімівна; Запорізький державний ун-тет. – Запоріжжя, 2003. – 211 л. + Додаток: л. 205 - 211. – Бібліогр.: л. 185 - 205
760802
  Емірсуінова Г.І. Лексикон сучасного фемінізму (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Емірсуінова Г.І. ; КНУТШ. – Запоріжжя, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
760803
  Прохасько Т. Лексикон таємних знань : Новели / Т. Прохасько. – Львів : Кальварія, 2004. – 200с. – ISBN 966-663-139-3
760804
  Прохасько Т.Б. Лексикон таємних знань : [новели] / Прохасько. – Харків : Фоліо, 2011. – 185, [3] с. – В книзі також : Спалене літо ; Essai de deconstruction (спроба деконструкції) ; Навколо озера ; Від чуття при сутності ; Увібрати місто .- Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5649-8
760805
  Ренчка І. Лексикон тоталітаризму / Інна Ренчка ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Кліо, 2018. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-230. – ISBN 978-617-7023-75-2
760806
  Поликарпов-Орлов Ф.П. Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище. – Москва : Синодальная тип., 1704. – 1-8, 1-206, 1-189 = 403 л.
760807
  Поликарпов-Орлов Ф. Лексикон треязычный, сиречь речений славянских, еллиногреческих и латинских сокровище, из различных древних и новых книг собранное, и по славенскому алфавиту в чин расположенное = Dictionarium trilingue. – [Москва] : [В царской типографии], 1704. – 1-8, 1-206, 1-189 = 403 л. – Тит. л. парал. на рус., лат. и греч. яз. - Год изд. указ. кирилич. символами


  Набір : 28 строк (в 2 стлб.).- Шрифт : 10 строк = 47 мм Сторінки в рамках з набірних прикрас Орнамент : заставки, концівки На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета ...
760808
  Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) = Lexicon of Ukrainian ornamentation (iconography, nomination, styles, typology) : навч. посібник для студентів ВНЗ мистецтва / Михайло Селівачов ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. музей укр. нар. декоратив. мистецтва. – 3-тє вид. допов. та випр. – Київ : Редакція вісника "АНТ" ; Фенікс, 2013. – 415, [3] с., [8] арк. кольор. іл. – Парал. тит. арк. та резюме англ. – Бібліогр.: с. 347-366. – (Праці Наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 19). – ISBN 978-966-136-089-0
760809
  Акуленко А. Лексикон школяра як лексико-семантичний компонент мовної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – C. 3-7
760810
  Галас Б. Лексиконологія і рукописналексикографія: з актуальних питань теорії // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 113-124
760811
  Журавлев А.Ф. Лексикостатистическое моделирование системы славянского языкового родства / А.Ф. Журавлев; РАН. Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва : Индрик, 1994. – 254с. – ISBN 5-85759-006-Х
760812
  Синишин Р. Лексикостатистичний підхід до вивчення проблеми корейської мови // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 75-90. – ISBN 978-2-919320-44-8
760813
   Лексич[еский романтизм и словообразования]. – Куйбышев
Т. 237. – 1980
760814
  Самохотская И.С. Лексичеcкий минимум французского языка / И.С. Самохотская. – Москва, 1973. – 99 с.
760815
  Падучева Е.В. Лексическая аспектуальность и классификация предикатов по Маслову-Вендлеру // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-20. – Список лит.: с.18-20. – ISSN 0373-658Х
760816
  Секирин В.П. Лексическая ассимиляция французских слов в английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Секирин В.П. ; М-во высш. образования УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 14 с.
760817
   Лексическая и грамматическая семантика. – Новосибирск, 1985. – 128с.
760818
   Лексическая и грамматическая семантика. – Смоленск, 1986. – 123с.
760819
   Лексическая и грамматическая семантика романских и германских языков. – Кишинев, 1989. – 159с.
760820
   Лексическая и грамматическая семантика романских языков. – Калинин, 1983. – 158с.
760821
  Озерова Н.Г. Лексическая и грамматическая семантика существительного / Н.Г. Озерова. – Киев, 1990. – 188с.
760822
   Лексическая и грамматическая синонимия в русском языке. – Баку, 1987. – 66с.
760823
   Лексическая и морфологическая интерференция в русской речи казахов. – Алма-Ата, 1987. – 116с.
760824
  Маньмэй Ш. Лексическая и семантическая специфика наименований родства в китайском и русском языках // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 77-80. – ISSN 1811-1629
760825
  Малеева М.С. Лексическая и синтаксическая объективация знания в словообразовательном контексте / М.С. Малеева. – Воронеж, 1983. – 127с.
760826
   Лексическая и синтаксическая семантика. – Барнаул, 1980. – 256с.
760827
   Лексическая и синтаксическая семантика. – Саранск, 1989. – 168 с.
760828
  Панкратова С.М. Лексическая и синтаксическая сочетаемость имен существительных одной тематической группы с глаголами. (На матер. нем. языка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Панкратова С.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1970. – 17л.
760829
   Лексическая и словообразовательная семантика в русском языке. – Ставрополь, 1986. – 186с.
760830
  Ким Ире Лексическая и терминологическая вариативность в корейском языке // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 139-148. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
760831
  Жадлун М.И. Лексическая интерпретация звукового восприятия воды в поэзии М. Цветаевой // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 45-50. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
760832
  Кузнецова И.Н. Лексическая интнерференция как проявление асимметрии языкового знака // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 60-69. – ISSN 0130-9730
760833
  Павел Василий Константинович Лексическая номинация в ареальном аспекте : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.19 / Павел Василий Константинович; АН Молд.ССР, Ин-т языка и литературы. – Кишинев, 1984. – 420л. – Бібліогр.:л.381-420
760834
  Павел В.К. Лексическая номинация в ареальном аспекте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Павел В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 33 с.
760835
  Бекбалаев А.А. Лексическая номинация в современном немецком языке : на материале неологизмов - наименований лиц и человеческих коллективов ; материалы к курсу лексикологии для студентов 3-4-ых курсов фак. иностр. яз. / А.А. Бекбалаев ; МВ и ССО КиргизССР, Киргиз. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Фрунзе : [б. и.], 1979. – 51 с.
760836
  Бондарчук Галина Григорьевна Лексическая номинация в сфере обиходно-бытовой лексики английского языка (к проблеме интенсивности лексического развития) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 10.02.04 / Бондарчук Галина Григорьевна ; Моск. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1988. – 24 с.
760837
  Бекбалаев Амангельды Абдыжапаров Лексическая номинация лиц и коллективов в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Бекбалаев Амангельды Абдыжапаров ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 23 с.
760838
  Гладкий И П. Лексическая омонимия имен существительных в современом немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гладкий П.И. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 21 с.
760839
  Хаматова А.А. Лексическая омония в современном китайском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 22.10.02 / Хаматова А.А.; АН СССР.Ин-т востоковедения. – Москва, 1977. – 20л.
760840
  Федосов В.А. Лексическая основа предложения в русском языке / В.А. Федосов. – М, 1984. – 100с.
760841
   Лексическая основа русского языка : комплексный учебный словарь. – Москва : Русский язык, 1984. – 1167 с.
760842
  Ольшанский И.Г. Лексическая полисемия в системе языка и тексте / И.Г. Ольшанский, В.П. Скиба. – Кишинев, 1987. – 127с.
760843
  Ольшанский И.Г. Лексическая полисемия в современном немецком языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04 / Ольшанский И. Г.; Моск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 51 с.
760844
  Злобин Л.И. Лексическая полисемия и омонимия существительных в белорусском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Злобин Л.И.; АН БССР Ин-т языкознания. – Минск, 1984. – 25л.
760845
  Кадырбекова Памира Кадырбекова Лексическая полисемия имен прилагательных как фактор системности лексикона (на материале непроизводных прилагательных немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кадырбекова Памира Кадырбекова; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 25л.
760846
  Пышкина В.С. Лексическая работа при изучении обособленных второстепенных членов предложения в школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Пышкина В.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1970. – 20л.
760847
  Апресян Ю.Д. Лексическая семантика : синоним. средства языка / Ю.Д. Апресян ; Акад. наук СССР, Науч. совет по комплексной проблеме "Кибернетика". – Москва : Наука, 1974. – 367 с. – Библиогр.: с. 346-364
760848
   Лексическая семантика. – Свердловск, 1991. – 115с.
760849
  Сентенберг И.В. Лексическая семантика английского глагола / И.В. Сентенберг. – М., 1984. – 96с.
760850
   Лексическая семантика и синтагматика. – М., 1987. – 135с.
760851
   Лексическая семантика и фразеология. – Л., 1987. – 164с.
760852
   Лексическая семантика и части речи. – Л., 1986. – 127с.
760853
  Алекперов Айдын Кулам оглы Лексическая семантика простых глаголов в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.06 / Алекперов Айдын Кулам оглы ; Ин-т языкознания АН АзССР. – Баку, 1978. – 38 с.
760854
  Алекперов Айдын Кулам оглы Лексическая семантика простых глаголов в современном азербайджансом языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.06 / Алекперов Айдын Кулам оглы ; Ин-т языкознания им. Насими АН Азербайджанской ССР. – Баку, 1978. – 38 с.
760855
  Ощипко И.И. Лексическая синонимика в бориславских повестях и рассказах Ивана Франко : Автореф... Канд.филол.наук: / Ощипко И.И.; М-во высш.образования.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 15л.
760856
  Паламарчук Л.С. Лексическая синонимика в произведениях М.Коцюбинского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Паламарчук Л.С. ; АН УССР, Ин-т языкознания им. А.А. Потебни. – Киев, 1953. – 16 с.
760857
  Сиротина В.А. Лексическая синонимика в русском языке / В.А. Сиротина. – Львов, 1960. – 48с.
760858
  Тимошенко Ж.И. Лексическая синонимика и фразеология драматических произведений Леси Украинки в английских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Тимошенко Ж. И. ; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – Киев, 1978. – 12 с.
760859
   Лексическая синонимия. – Москва : Наука, 1967. – 179 с.
760860
  Лыжова Л.К. Лексическая синонимия в диалекте. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Лыжова Л.К.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1973. – 21л.
760861
  Коротких Г.И. Лексическая синонимия в современной английской рабочей прессе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коротких Г. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 26л.
760862
  Качинская С.Р. Лексическая синонимия в южных говорах Горьковской области (на материале говоров Гагинского района) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Качинская С.Р.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
760863
  Бевзенко А.Т. Лексическая синонимия романов Михаила Стельмаха : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Бевзенко А.Т. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 21 с.
760864
  Попова З.Д. Лексическая система языка : внутр. организация., категориал. аппарат и приемы изучения : учеб. пособие / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1984. – 148 с.
760865
  Афанасьева В О. Лексическая сочетаемость английских прилагательных, обозначающих большой размер : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Афанасьева О.В. ; Московский государственный педагогический институт им.В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 13 с.
760866
  Карпов В.А. Лексическая сочетаемость в болгарском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Карпов В. А.; БГУ. – Минск, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
760867
  Кочерган М.П. Лексическая сочетаемость и значение слова : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Кочерган М.П. ; Ин-т языковед-ния АН УССР. – Киев, 1983. – 47 с.
760868
  Кочергин М.П. Лексическая сочетаемость и значение слова (на материале украинского и других восточнославянских языков) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Кочергин М.П. ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1983. – 47 с.
760869
  Чунь Ван Лексическая специфика языка "Жэньминь Жибао" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 92-95. – ISSN 1684-2618
760870
  Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика / Ю.А. Бельчиков. – Москва : Русский язык, 1977. – 120 с. – Библиогр.: с. 117-120 (88 назв.)
760871
  Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика : проблемы изучения и обучения / Ю.А. Бельчиков. – Москва : Русский язык, 1988. – 157, [2] с. – Библиогр.: с. 152-158. – ISBN 5-200-00052-1
760872
  Абдуллаева Л. Лексическая стилистика узбекской художественной литературы / Л. Абдуллаева : Самарк. гос. пед. ин-т им. С. Айни. – Ташкент : Фан, 1979. – 150 с. – Библиогр.: с. 143-149
760873
  Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика: проблемы изучения и обучения / Ю.А. Бельчиков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : КомКнига, 2005. – 176 с. – Для продвинутых и высших этапов обучения. – ISBN 5-484-00080-7
760874
  Кожинова А.А. Лексическая структура текста : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.19 / Кожинова А.А.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1989. – 19л.
760875
  Тоценко Галина Витальевна Лексическая структура, синтаксические свойства и основные функции обращения (на мат. испанского яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тоценко Галина Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 152л. – Бібліогр.:л.148-152
760876
  Тоценко Г.В. Лексическая структура, синтаксические свойства и основные функции обращения (На матер. испанского яз.). : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Тоценко Г.В. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
760877
  Левицкая Е.В. Лексическая тетрадь / Е.В. Левицкая. – М., 1975. – 294с.
760878
  Якушкина И Е. Лексическая типология глаголов понимания в славянских литературных языках // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 21-29. – Библиогр.: Лит.: с.28-29; 33 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 3). – ISSN 0321-1711
760879
  Соколовская А.С. Лексическая типология говоров Припятского Полесья. (На материале названий одежды и обуви) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколовская А.С. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 15 с.
760880
  Супрун А.Е. Лексическая типология славянских языков / А.Е. Супрун. – Минск, 1983. – 47с.
760881
   Лексическая, категориальная и функциональная семантика. – Л., 1990. – 126с.
760882
   Лексическая, словообразовательная и синтаксическая семантика. – М., 1990. – 165с.
760883
  Нужденова Валентина Дмитриевна Лексически ограниченные синтаксические конструкции с аккузативом и генитивом в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нужденова Валентина Дмитриевна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 31л.
760884
  Павлова Е.К. Лексические аспекты дисгармонии политического дискурса // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 85-93. – ISSN 0130-9730
760885
  Лаучюте Ю.А. Лексические балтизмы в славянских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Лаучюте Ю. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 16л.
760886
  Булыко А.Н. Лексические взаимствования в белорусском языке XIV-XVII вв. : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Булыко А. Н. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1980. – 44 с.
760887
   Лексические единицы и организация структуры литературного текста. – Калинин, 1983. – 182с.
760888
  Коротких Ю.Г. Лексические заимствования в современном немецком языке. / Ю.Г. Коротких. – Воронеж, 1980. – 109с.
760889
  Рогаль М.С. Лексические заимствования в украинских летописях конца XVII -- половины XVIII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Рогаль М. С.; АН УССР, От-ни лит. , яз. и искусств. – Киев, 1969. – 16л.
760890
   Лексические заимствования в языках зарубежного Востока. – М., 1991. – 175с.
760891
  Лобанова Л.П. Лексические заимствования в языковой картине мира // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 68-77. – ISSN 0130-9730
760892
  Семчинский С.В. Лексические заимствования из русского и украинского языков в румынском языке : Автореф. дис. ... Канд. филол. наук : / Семчинский С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1958. – 20л.
760893
  Филиппова Т.М. Лексические заимствования из тюркских языков в селькупских диалектах / Т.М. Филиппова, 1994. – С. 41-70. – Отд. оттиск: Journal de la Societe finno-ougrienne / Societe. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1994. - № 85. - С. 41-70.
760894
  Филиппова Т.М. Лексические заимствования из тюркских языков в селькупских диалектах / Т.М. Филиппова // Journal de la Societe finno-ougrienne / Societe finno-ougrienne. – Helsinki, 1994. – 85. – С. 41-70. – ISSN 0355-0215
760895
  Пумпянский А.Б. Лексические закономерности научной и технической литературы : англ.-рус. эквиваленты : учеб. пособие [для студентов ун-та и слушателей ФПК] / Пумпянский А.Б. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Калин. гос. ун-т. – Калинин : Калин. гос. ун-т, 1980. – 83 с. – Библиогр.: с. 78-81
760896
  Ермакова О.П. Лексические значения производных слов в русском языке / О.П. Ермакова. – М., 1984. – 151с.
760897
   Лексические и грамматические инновации. – Рига, 1982. – 166с.
760898
   Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака. – Воронеж, 1983. – 156с.
760899
  Гавриленко М.А. Лексические и грамматические особенности прямой речи крестьян в произведениях А.М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Гавриленко М.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1956. – 24л.
760900
  Редько Ю.К. Лексические и грамматические особенности языка Павла Арсеньевича Грабовского : Автореф... канд. филол.наук: / Редько Ю.К.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1953. – 16л.
760901
  Церпенто Э.В. Лексические и синтаксические глаголы конструкции в современном английском языке. / Э.В. Церпенто. – Л, 1973. – 43с.
760902
  Церпенто Э.В. Лексические и синтаксические глагольные конструкции с предлогом with в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Церпенто Э.В. ; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1973. – 24 с.
760903
  Чувелева Майя Сергеевна Лексические и словообразовательные особенности наиболее употребительных имен существительных немецкого подъязыка экономики промышленности : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Чувелева Майя Сергеевна ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 24 с.
760904
  Шевель А.В. Лексические и структурно-композиционные особенности текста английского романа начала XVIII века (на матер. произвед. Д. Дефо) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевель А. В.; Льв.ГУ. – Львов. – 16л.
760905
  Шевель А.В. Лексические и структурно-композиционные особенности текста английского романа начала XVIII века (на матер. произвед. Д. Дефо) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Шевель А. В.; Львов. ГУ. – Львов, 1987. – 16 с.
760906
  Ермакова О.П. Лексические и текстовые иронизмы в языке современной прессы и массовой художественной литературы // Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 2008. – N 125 : Wspolczesna komunikacja jezykowa najnowsze zmiany w leksyce i slowotworstwie jezykow slowianskich. – С. 39-53


  Автор рассматривает самые частотные иронизмы в текстах. Подчеркивается, что в языке прессы нет постоянных иронических номинаций лиц, характерных для жаргона и арго. В языке прессы и массовой художественной литературы наблюдается активный процесс ...
760907
   Лексические и фразеологические предлоги в современном русском языке : учеб. пособие / А.М. Чепасова, Т.Г. Голощапова, Н.А. Павлова, Т.Е. Помыкалова, А.Д. и др. Соловьева; А.М. Чепасова [ и др ] ; [ науч. ред.В.М. Мокиенко ]. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0034-1
760908
  Румянцева Е.И. Лексические индикаторы неформального речевого стиля в гиперлинковых заголовках современных электронных авторитетных испанских // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 166-171. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
760909
  Сергеева Л.И. Лексические инновации в немецкой терминологической лексике по космическим исследованиям : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Сергеева Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
760910
  Сергеева Л.И. Лексические инновации в немецкой терминологической лексике по космическим исследованиям : Автореф. дис. ... канд.филол. наук : 10.02.04 / Сергеева Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
760911
  Сергеева Лидия Ивановна Лексические инновации в немецкой терминологической лексике по космическим исследованиям : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сергеева Лидия Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 238л. – Бібліогр.:л.180-193
760912
  Козловская Тамара Петровна Лексические испанизмы в английском языке США : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04.10.02.05 / Козловская Тамара Петровна; КГУ. – Киев, 1984. – 272л. – Бібліогр.:л.200-230
760913
  Козловская Т.П. Лексические испанизмы в английском языке США. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловская Т.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 24л.
760914
   Лексические категории. – Калинин, 1984. – 159с.
760915
  Муравьев В.Л. Лексические лакуны / В.Л. Муравьев. – Владимир, 1975. – 96с.
760916
  Морошану Л.И. Лексические материалы к словарю говора села Липовень-Соколинцы сучавского округа Румынии (VI) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 33-35. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
760917
  Морошану Лексические материалы к словарю говора села Липовень-Соколинцы Сучавского округа Румынии (VII) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 35-37. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
760918
  Морошану Лексические материалы к словарю говора села Липовень (Соколинцы) Сучавского округа (Румыния) (II) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 19-31. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
760919
  Морошану Лексические материалы к словарю говора села Липовень (Соколинцы) Сучавского округа (Румыния) (III) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – C 41-54. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
760920
  Филиппова Т.М. Лексические материалы по верхнеобскому говору селькупского языка (поселок Тайзаково) // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2012. – Т. 11, вып. 2 : Филология. – С. 84-91. – (История, филология). – ISSN 1818-7919


  Автор статьи - сотрудник библиотеки им. М. Максимовича Т.М. Филиппова. Материалы собраны во время экспидиции к селькупам в 1982 г.
760921
   Лексические минимумы русского языка. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1972. – 166с.
760922
  Мальцева И.М. Лексические новообразования в русском языке XVIII века. / И.М. Мальцева. – Л., 1975. – 371с.
760923
  Шалвашвили Л.К. Лексические новообразования в современном грузинском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02. / Шалвашвили Л.К.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1974. – 33л.
760924
  Кузьмич Л.П. Лексические особенности белорусского фольклора. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Кузьмич Л.П.; Белоруск.гос.ун-т. – Минск, 1993. – 20л.
760925
  Мокань К.А. Лексические особенности венгерских языковых островков Закарпатской области (восточная часть). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.07 / Мокань К.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 23л.
760926
  Пикалова А.Н. Лексические особенности конструкций именительного темы в устной научной речи // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 121-124
760927
  Черный И.П. Лексические особенности молдавских говоров Рыбницкого и Каменского районов МССР и Котовского района Одесской области УССР. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черный И.П.; Бельцкий гос. пед. ин-т им. А.Руссо. – Бельцы, 1960. – 14л.
760928
  Дунаевская Д.Э. Лексические особенности произведений в жанре дистопии // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7178-39-1
760929
  Юсупов Х. Лексические особенности языка произведений Садриддина Айни : Автореф... канд. филологич.наук: 10.667 / Юсупов Х.; Азербайджанский гос. ун-т. – Душанбе, 1971. – 35л.
760930
  Дубичинский В.В. Лексические параллели / В.В. Дубичинский ; Харьковск. лексикограф. общ-во. – Харьков, 1993. – 155 с.
760931
  Гончаренко А.В. Лексические разночтения в редакциях Киево-Печерского патерика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 25-34. – ISSN 2075-437X


  У статті на прикладі різночасових редакцій Києво-Печерського патерика аналізуються лексичні різночитання, що свідчать про формування явища лексичної синомії в давньоруській мові. В статье на примере разновременных редакций Киево-Печерского патерика ...
760932
  Дадашев М.П. Лексические связи германских языков с иранскими : Автореф... канд. филол.наук: / Дадашев М.П.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1965. – 19л.
760933
  Чэнь Тин Лексические связи коррелятивных имен существительных в английском и китайском языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Чэнь Тин ; Учреждение образования "Минск. гос. лингвист. ун-т". – Минск, 2021. – 25, [1] с. – Библиогр.: 18 назв
760934
  Омельченко Л.И. Лексические синонимы в ангароленских говорах Иркутской области : Автореф... канд. филол.наук: / Омельченко Л. И.; НовосибГУ. – Новосибирск, 1971. – 20л.
760935
  Абдуллаев Т Б. . Лексические синонимы современного азербайджанского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаев Б.Т. ; Инт-т. литературы и языка. – Баку, 1965. – 17 с.
760936
  Подрезова К.Н. Лексические сокращения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Подрезова К.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 28л.
760937
  Борисова Т.В. Лексические способы выражения модальности в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Борисова Т.В. – Москва, 1951. – 18 с.
760938
  Акуленко Виктория Валерьевна Лексические средства выражения интенсивности качественного признака в современном русском языке (на материале имен прилагательных). : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Акуленко Виктория Валерьевна; КГУ. – Киев, 1987. – 25 с.
760939
  Печенихина Е.А. Лексические средства выражения иронии у Эсы де Кейроша // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 140-147. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
760940
  Абламская Е.В. Лексические средства выражения концепта время в поэзии Леонида Вышеславского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 83-88
760941
  Окропиридзе Н.Г. Лексические средства выражения модальности в грузинском языке и их эквиваленты в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Окропиридзе Н. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1964. – 25л.
760942
  Багдасарян В.Р. Лексические средства выражения на определенной количественности в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Багдасарян В.Р. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин.яз. – Москва, 1987. – 19 с.
760943
  Еременко Татьяна Юрьевна Лексические средства выражения одушевленности в системе французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Еременко Татьяна Юрьевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 22л.
760944
  Перетятько Т.П. Лексические средства обозначения неопределенно большого количества предметов : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Перетятько Т.П.; МВ и ССО Каз.ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
760945
  Чанышева З.З. Лексические средства обозначения паралингвистических компонентов речи в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чанышева З.З. ; Москов. Гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1979. – 24 с.
760946
  Ким Л.Л. Лексические средства послеоктябрьской сатиры Маяковского (к вопросу об оценочной функции слова) : Автореф... канд. филологич.наук: / Ким Л.Л.; Среднеазиатский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1956. – 15л.
760947
  Селина Р.В. Лексические средства создания контраста в публицистике военных лет 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Селина Р.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1977. – 14 с.
760948
  Лагай И. Лексические средства создания портрета персонажа в рассказах А.П. Чехова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 187-191. – ISBN 978-617-7241-66-8
760949
  Буравихина А.В. Лексические средства экспрессии в пролетарской поэзии "Звезды" и "Правды" (1910-1914 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буравихина А. В. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 20 с.
760950
  Чохонелидзе Н.С. Лексические средства эмоциональной оценки в русской поэзии периода великой Отечественной войны : Автореф... канд.наук: 660 / Чохонелидзе Н.С.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 22л.
760951
  Борисова Л.Ф. Лексические средства языка военной газеты и особенности их стилистического функционирования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Борисова Л.Ф. ; МГУ. Фак-т журналистики. Кафедра стилистики русского языка. – Москва, 1973. – 20 с.
760952
  Швиденко В.В. Лексические трансформации в украинском переводе повести Н.В. Гоголя "Ночь перед рождеством" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 411-414. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
760953
  Гальперин Г.А. Лексические трудности немецкой речи / Г.А. Гальперин. – М, 1966. – 55с.
760954
  Добровольский Б.Д. Лексические трудности перевода на материале романа "Медея" Кристы Вольф // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 157-165. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
760955
  Николаева М.А. Лексические трудности французского языка / М.А. Николаева. – 2-е испр. и доп. – Ленинград, 1976. – 246с.
760956
  Рассудова О.П. Лексические упражения. / О.П. Рассудова. – М., 1963. – 46с.
760957
  Рассудова О.П. Лексические упражения. / О.П. Рассудова. – М., 1964. – 48с.
760958
  Рассудова О.П. Лексические упражения. / О.П. Рассудова. – М., 1965. – 31с.
760959
  Рассудова О.П. Лексические упражения. / О.П. Рассудова. – М., 1967. – 31с.
760960
  Грачева Л.А. Лексические упражнения для самостоятельной работы по немецкому языку / Л.А. Грачева. – М., 1980. – 94с.
760961
  Пономарева Х. Лексические упражнения к роману Германа Канта "Выходные данные" / Х. Пономарева. – М., 1980. – 54с.
760962
  Пономарева Х. Лексические упражнения к роману Дитера Нолля "Приключения Вернера Хольта часть 2" / Х. Пономарева. – М., 1976. – 32с.
760963
  Васюченко Г.А. Лексические характеристики английского научно-популярного повествования : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васюченко Г. А.; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 175л. – Бібліогр.:л.157-172
760964
  Васюченко Г.А. Лексические характеристики английского научно-популярного повестовования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васюченко Г.А.; КГУ. – Киев, 1981. – 22л.
760965
  Васюченко Г.А. Лексические характеристики английского научно-популярного повестовования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васюченко Г.А.; КГУ. – Киев, 1981. – 22л.
760966
  Семенова О.Н. Лексические экспрессивные средства романа А.Н.Толстого "Петр Первый" и способы их перевода на эстонский язык : Автореф. дис. ... анд. филол. наук / Семенова О.Н. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 22 с.
760967
  Гургенидзе Н.А. Лексические элементы восточного происхождения в аджарском и гурийском диалектах грузинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 665 / Гургенидзе Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
760968
  Половникова В.И. Лексический аспект в преподавании русского языка как иностранного на продвинутом этапе / В.И. Половникова. – Москва : Русский язык, 1988. – 155 с.
760969
  Маликова Л.Т. Лексический аспект речи в процессе преподавания неродного языка: новое в содержании и формах адаптивной системы обучения // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Посвящена аналізу современных подходов к отбору, описанию и презентации лексического материала в иностранной аудитории студентов-филологов. Предлагается адаптивная система обучения неродному языку, которая могла бы быстро и адекватно реагировать на ...
760970
  Попов И.А. Лексический атлас русских народных говоров / И.А. Попов. – Л, 1974. – 48с.
760971
  Киямов Р.Э. Лексический и синтаксический анализ конструкций с предлогами After и before в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киямов Р.Э.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 16л.
760972
  Милтенов Я. Лексический критерий как способ атрибуции преславских текстов : На материале славянского перевода Диалогов Псевдо-Кесария // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 5. – С. 41- 49. – ISSN 0132-1366
760973
   Лексический минимум немецкого языка : для студентов заочников (IV-VI курсов) ин-тов и фак. иностр. яз / Косман, , , Молодцова, ; Л.С. Косман, Е.П. Молодцова. – Вып. 2. – Москва : Высшая школа, 1964. – 70, [2] с. – Библиогр. в конце книги
760974
  Фалькович М.М. Лексический минимум по английскому языку / М.М. Фалькович. – М, 1964. – 340с.
760975
  Хидекель С.С. Лексический минимум по английскому языку / С.С. Хидекель, Е.Я. Гроссман, А.Н. Шарапова. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1965. – 91, [1] с.
760976
  Хидекель С.С. Лексический минимум по английскому языку / С.С. Хидекель, Е.Я. Гроссман, А.Н. Шарапова. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1965. – 63, [1] с.
760977
  Фалькович М.М. Лексический минимум по английскому языку / М.М. Фалькович. – М, 1972. – 325с.
760978
  Бурова З.И. Лексический минимум по английскому языку для гуманитарных вузов / З.И. Бурова. – М., 1982. – 80с.
760979
  Салькова И.М. Лексический минимум по английскому языку для студентов-физиков : учеб. пособие / И.М. Салькова. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 164 с.
760980
  Морозенко В.В. Лексический минимум по английскому языку для технических вузов / В.В. Морозенко, И.Ф. Турук. – М., 1975. – 151с.
760981
  Морозенко В.В. Лексический минимум по английскому языку для технических вузов / В.В. Морозенко, И.Ф. Турук. – 2-е изд. испр. – М., 1985. – 144с.
760982
  Никонов И.Е. Лексический минимум по археологии. / И.Е. Никонов. – М, 1978. – 62с.
760983
  Никонов И.Е. Лексический минимум по истории древнего Рима. / И.Е. Никонов. – М, 1982. – 123с.
760984
  Ежевская С.В. Лексический минимум по немецкому языку / С.В. Ежевская, П.А. Шифрина. – Москва, 1967. – 120 с.
760985
  Архангельская К.В. Лексический минимум по немецкому языку : для 3-го курса ин-тов и фак. иностр. яз. / Архангельская К.В., Глазунова Н.Ю. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Высшая школа, 1977. – 128 с.
760986
  Ежевская С.В. Лексический минимум по немецкому языку для 2 курса институтов и факультетов иностранных изыков. / С.В. Ежевская, П.А. Шифрина. – 2-е изд. – М, 1976. – 116с.
760987
  Архангельская К.В. Лексический минимум по немецкому языку для 3 курса языковых вузов : [учеб. пособие для ин-тов и факультето иностр. яз.] / Архангельская К.В., Глазунова Н.Ю. – Москва : Высшая школа, 1966. – 135 с.
760988
  Архипов Г.Б. Лексический минимум по немецкому языку для технических вузов химико-технологического профиля : учеб. пособ. для химико-технологич. спец. высш. учеб. заведений / Г.Б. Архипов. – Москва : Высшая школа, 1983. – 64 с.
760989
  Бормотова А.А. Лексический минимум по немецкому языку для юридических вузов и факультетов : [учеб. пособ.] / А.А. Бормотова, М.В. Левченко, И.А. Федин. – Москва : Высшая школа, 1983. – 64 с. – Библиогр.: с. 3
760990
   Лексический минимум по общественной политической тематике на русском и французском языках. – М., 1980. – 80с.
760991
   Лексический минимум по русскому языку как иностранному : элементарный уровень : общее владение. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : ЦМО МГУ - Златоуст, 2006. – 80 с. – ISBN 5-86547-283-6
760992
   Лексический минимум по русскому языку как иностранному : базовый уровень : общее владение. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : ЦМО МГУ - Златоуст, 2006. – 116 с. – ISBN 5-86547-282-8
760993
  Андреев Р.А. Лексический минимум по французскому языку : для технических вузов горно-геологического профиля / Андреев Р.А. – Москва : Высшая школа, 1979. – 84 с.
760994
  Полозов Н.М. Лексический минимум по французскому языку для неязыковых вузов. / Н.М. Полозов. – М., 1967. – 48с.
760995
  Пекова А.К. Лексический минимум русских глаголов / А.К. Пекова. – Москва, 1980. – 13с.
760996
   Лексический минимум французского языка. – М., 1972. – 182с.
760997
  Шиловский А.Н. Лексический состав "Послания" Даниила Заточника : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Шиловский А.Н. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 13 с.
760998
  Маркушевская Л.П. Лексический состав новелл Э.По : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Маркушевская Л.П.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 24л.
760999
  Фалькович М.М. Лексический справочник по английскому языку / М.М. Фалькович. – М, 1961. – 340с.
761000
   Лексический справочник по немецкому языку. – М., 1985. – 224с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,