Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
759001
  Наєнко М. "Культ Шевченка змалку панував у нашій родині" (Шевченківські мотиви у "Спогадах" і "Листах" Надії Суровцової) // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 227-237. – ISBN 978-966-920-140-9
759002
  Романченко В.І. "Культивування мови" в країнах ЄС (на прикладі Німеччини та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С.170-173. – Бібліогр.: Літ.: С.173; 8 поз. – (Бібліотека Інституту філології)
759003
  Довга Л. "Культура всеосяжна" - культура неосягнута // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 131-161. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)


  Рец. на кн.: Історія української та зарубіжної культури.: Навч. посіб. / Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К.: Вища школа, Т-во "Знання", 1999. - 326 с. Українська та зарубіжна культура: Навч. ...
759004
  Пидоненко Д.М. "Культура довіри" як соціально-психологічний феномен українського та польського суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 118-120
759005
   "Культура мови - культура нації" : Всеукраїнський семінар БФ "Журналістська ініціатива" // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5. – С. 51 : фото


  Про 2-денний наук.-практичний семінар "Культура мови - культура нації?", який відбувся 11-12 квітня 2013 року в місті музеїв Переяславі-Хмельницькому на Київщині та в столиці. Наступного дня в Києві учасники семінару мали змогу взяти участь у XІX ...
759006
  Пашук В. Культ Тараса Шевченка: початок творення // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 6 (848), червень. – С. 121-124. – ISSN 0868-4790
759007
  Лукашевич Д.С. Культ техніки як феномен модерного суспільства (за працею О.Шпенглера "Занепад Європи", II т.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
759008
  Ящуржинский Хр. Культ хлеба в малорусских колядках Ящуpжинского Хp.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. – 9 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина. 1893, т. 43, декабрь (№ 12), с. 408-416. - Кн. на pус. яз. стар. орф., в кн. укp. наp. колядки. изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. НадписьМилейшему коллегеВасилию Васильевичу Солу Х.П.на память от автора. Киев 1 ... ? 1895
759009
  Степина Ольга Геннадьевна Культ чтения : о важности создания привлекательного имиджа библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В прошлом году руководители общедоступных муниципальных библиотек Архангельской области побывали на стажировке в Финляндии.
759010
  Садиленко М. Культ Шевченка на Чорноморії / М. Садиленко. – Харків, 1930. – 48с.
759011
  Пилипович В. Культ Шевченка у Перемишлі // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 21-23
759012
  Андрушкевич А. Культ Шостаковича // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 39. – С.48-50. – ISSN 0131-0097
759013
  Дмитриев В. Культбригада / В. Дмитриев. – Пенза, 1946. – 70 с.
759014
  Сінкевич Н. Культи святих домініканської традиції в монастирях ордену на Волині (XVII - початок ХІХ ст.) // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 207-230. – ISBN 978-966-8846-19-9
759015
  Кривохатько Г.А. Культивари Thuja occidentalis L.: біологічні та екологічні особливості, перспективи використання в озелененні м. Києва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Кривохатько Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
759016
  Баумейстер А. Культивація слабкості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 вересня (№ 157)


  Кандидат філософських наук, викладач КНУТШ Андрій Баумейстер про те, що державні керманичі ведуть політику розподілу, а не створення потенціалу.
759017
  Уралов М. Культивирование IN VITRO возбудителя гименолепидоза мышевидных грызунов и человека - Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) Weinland, 1858 (Cestoda: Cyclophyllidea) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Уралов М. ; Самаркандск. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 24 с.
759018
   Культивирование водорослей и высших водных растений в Узбекистане. – Ташкент, 1971. – 147с.
759019
  Тоом Я.В. Культивирование водорослей на некоторых отходах пищевой промышленности. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Тоом Я.В.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.24
759020
   Культивирование коллекционных штаммов водорослей. – Ленинград, 1983. – 152с.
759021
  Ивченко В.М. Культивирование микобактерий туберкулеза в тканевых культурах, полученных из некоторых тканей взрослых кур : Автореф... канд. биол.наук: / Ивченко В.М.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 18л.
759022
   Культивирование микроорганизмов : (среды, режимы, способы, аппаратура). – Рига : Зинатне, 1969. – 183 с.
759023
  Позмогова И.Н. Культивирование микроорганизмов в переменных условиях / И.Н. Позмогова. – Москва : Наука, 1983. – 103с.
759024
  Чепурнов А.В. Культивирование рыб Черного моря в замкнутых установках / А.В. Чепурнов. – К, 1989. – 18с.
759025
   Культивирование тихоокеанских беспозвоночных и водорослей. – М., 1987. – 190с.
759026
  Цареградская И.В. Культивирование хлебопекарных дрожжей непрерывным методом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Цареградская И.В. ; Лен. хим. фарм. ин-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
759027
  Шибалова Татьяна Артемовна Культивирование, ультраструктура и цитохимия кокцидий кур : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Шибалова Татьяна Артемовна; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т по болезням птиц. – Л., 1974. – 46л. – Бібліогр.:с.43-45
759028
  Кашкаров Андрей Петрович Культивируем "вирус чтения" : из копилки семейного опыта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Как увлечь ребенка чтением? Что сделать, чтобы он тянулся к книге? Для того, чтобы пробудить в нем интерес к миру книг, иногда стоит пойти и на провокацию.
759029
  Кашкаров Андрей Петрович Культивируем "вирус чтения" : из копилки семейного опыта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Как увлечь ребенка чтением? Что сделать, чтобы он тянулся к книге? Для того, чтобы пробудить в нем интерес к миру книг, иногда стоит пойти и на провокацию.
759030
  Супрунович А.В. Культивируемые беспозвоночные / А.В. Супрунович, Ю.Н. Макаров. – К., 1990. – 261с.
759031
  Котуков Г.Н. Культивируемые и дикорастущие лекарственные растения / Г.Н. Котуков. – Киев : Наукова думка, 1974. – 175 с,
759032
  Котуков Г.Н. Культивовані і дикорослі лікарські рослини / Г.Н. Котуков. – Київ, 1971. – 168 с.
759033
  Ступницький В.О. Культивування банана карликового (Musa папа Lour.) в регульованих умовах / В.О. Ступницький, О.В. Сидоренко, В.В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Показано оптимальні параметри агротехнології вирощування банана карликового в регульованих тепличних умовах.
759034
  Белеля С.О. Культивування видів роду Larix L. у штучних насадженнях Західного Полісся України : монографія / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 443, [1] с. : іл., фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 312-342. – ISBN 978-617-7363-56-8
759035
  Федорова Є. Культивування громадськості студентів з особливими потребами як фундамент у прагненні України до Євроінтеграції // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 176-182. – ISSN 2308-4081
759036
  Бобрицька В. Культивування здоров"я в історико-соціальній ретроспективі: від епохи Відродження дотепер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-16. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історичний перебіг розвитку наукової думки щодо культивування здоров"я в різні часи - від епохи Відродження дотепер (період ХІV-ХХІ ст.); обґрунтовано, що звернення до проблеми культивування здоров"я сучасної людини, потребує перегляду ...
759037
  Белеля С.О. Культивування модрини у лісових насадженнях Західного Полісся : практ. рекомендації / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк ; М-во освіти і науки України, Держ. агентство ліс. ресурсів України, Держ. ВНЗ нац. лісотехн. ун-т України [та ін.]. – Львів : Камула, 2016. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-59. – ISBN 978-966-433-127-9
759038
  Мазур Т. Культивування реліктової рослини Euryale ferox Salisb. в умовах захищеного та відкритого ґрунту штучних біотопів / Т. Мазур, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано рідкісний, реліктовий та зникаючий рід Euryale Salisb. Наведено ареал сучасного поширення виду Euryale ferox Salisb. Досліджено періоди та стани онтоморфогенезу в умовах культури захищеного та відкритого ґрунтів помірної зони ...
759039
   Культивування ротавірусів на полімерних носіях при одержанні культуральної інактивованої протиротавірусної вакцини / К.М. Білоткач, О.П. Трохименко, І.В. Дзюблик, Л.М. Коршун, А.І. Салюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-10. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Оптимізовано режим культивування вакцинного штаму ротавірусу на насадці із стрічок поліетиленової плівки, що дозволяє одержувати вірусовмісну рідину із титром SA-11 не меншим за 7,5 Ig ТЦД50/мл. We have optimized a process ofrotavirus cultivation on ...
759040
  Алі С.Г. Культивування та кріоконсервування клітин та мультиклітинних сфероїдів зі спінальних гангліїв неонатальних поросят : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Алі Сабіна Гульзарівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2021. – 20 с. – Біблііогр.: 11 назв
759041
  Філіпов В.Ю. Культивування хлоріридовірусу комарів роду Aedes cinereus у личинках великої вощинної молі Galleria mellonella / В.Ю. Філіпов, О.В. Ногарев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано можливість культивування хлоріридовірусу комара Aedes cinereus, виділеного з природних водойм Київської області, у личинках великої вощинної молі Galleria mellonella. Удосконалено метод очистки хлоріридовірусу й проведено ...
759042
  Черняк Володимир Максимович Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення : Дис. ... докт. біолог. наук: 03.00.05 / Черняк Володимир Максимович; Тернопільський держ.педагог. ун-тет ім.Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 612 л. + Додатки: л. 2 - 50. – Бібліогр.: л. 552 - 612
759043
  Черняк Володимир Максимович Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.05 / Черняк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
759044
  Головкин Б.Н. Культигенный ареал растений / Б.Н. Головкин. – Москва : Наука, 1988. – 180с.
759045
  Айрапетян Г. Культова архітектура вірмен в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 43-45. – ISBN 978-966-171-893-6
759046
  Третяк К.О. Культова архітектура кримських татар (за матеріалами етнологічної експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 49-50. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється питання розвитку культової архітектури кримських татар. Розглядаються типи споруд, їх характерні риси, сучасний стан відродження сакрального зодчества.
759047
  Мокроусов А. Культовая картина. Алтарь и вотивная картина от Дуччо до Перуджино // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-23
759048
  Стельмашевська О. Культовий роман Любка Дереша екранізують // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Містична драма "Трохи пітьми або На краю світу" починає свою кіноісторію.
759049
  Казакевич Г.М. Культові предмети з малобіганського скарбу в контексті розвитку кельтської релігії (II-I століття до нашої ери) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-84. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено двом кельтським бронзовим статуеткам, знайденим поблизу с. Мала Бігань (Закарпатська обл., Україна). Проаналізовано дані предмети в широкому контексті кельтської релігії. Автор стверджує, що, незважаючи на деякі індивідуальні риси статуеток, ...
759050
  Рябець О.Є. Культові споруди Волинської області та їх використання в туризмі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 286-288
759051
  Бреяк О.В. Культові споруди Київського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 246-258. – ISSN 2227-4952
759052
  Стафійчук В. Культові споруди Коростенщини як туристичний ресурс / В. Стафійчук, В. Матвієнко, Н. Матвієнко // Сакральне та туризм : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 квіт. 2023 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2023. – С. 147-150. – ISBN 978-617-674-061-2
759053
  Голембіовська-Тобіаш Культово-жертовні конструкції у ранніх тюрків, кипчаків і половців // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 23-44. – ISSN 2078-6093
759054
  Шевченко В. Культово-обрядова сфера релігії: природа та закономірності постання // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 31-40. – ISSN 2306-3548
759055
  Винников А.З. Культовые комплексы Маяцкого селища : материалы раскопок / А.З. Винников, Г.Е. Афанасьев. – Воронеж : [Б. и.], 1991. – 190 с.
759056
  Вахонеев В. Культовый квартал VI-IV вв. до н.є. в центральной части Мирмекия // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 44-46


  Археологічне вивчення боспорського містечка Мірмекій
759057
   Культорганизатор. – М., 1966. – 272с.
759058
  Опачко М.В. Культорологічний підхід у формуванні управлінської компетентності педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 197-201 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
759059
  Сидоренко Віктор Дмитрович Культорологічні аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва України (20-початок 21 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Сидоренко В.Д.; Мін-во культури і мистецтв України; ХДА культури. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв.
759060
  Щедрін А.Т. Культорологічно-релігієзнавчі виміри "вторинної" міфотворчості : Автореф. дис. ... доктора культурології: 26.00.01 / Щедрін А.Т.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 24 назв.
759061
  Булат Т. Культорологія на сторінках "Українського Історика" // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 35–43. – ISSN 0041-6061
759062
  Кравчук Л.В. Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня 1939 – червня 1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 72-73. – ISSN 2076-1554
759063
   Культпоход как метод культурной революции. – М., 1930. – 123с.
759064
  Луначарский А.В. Культпоход комсомола / А.В. Луначарский. – М, 1929. – 31с.
759065
  Терентьева Л.А. Культпоход на Нижней Волге / Л.А. Терентьева. – Саратов, 1967. – 84с.
759066
  Алексеева Светлана Вениаминовна Культпросвет идет в поход : передвижные библиотеки и книгоноши в Карелии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Передвижные библиотеки и книгоноши позволяли приблизить книгу к населению и с меньшими затратами добиться наибольшего успеха в деле продвижения книги и знаний в массы.
759067
   Культработа профсоюзов : Материалы 1-й Киевской Окружной Культконференции Профсоюзов, 30 ноября - 2 декабря 1925 г. – К. : Издание К.О.С.П.С., 1926. – 210 с.
759068
  Малышева А.С. Культтовары (Товароведение). / А.С. Малышева. – М., 1976. – 280с.
759069
  Карасев Б.А. Культтурно-воспитательная работа советского социалистического государства : Автореф... канд. филос.наук: / Карасев Б. А.; МВО СССР, Ин-т нар. хоз., Каф. маркс. лен. – Москва, 1950. – 18 с.
759070
  Тронько П.Т. Культура - всенародне надбання / П.Т. Тронько. – К., 1977. – 155с.
759071
  Петряков Г.В. Культура - всенародное достояние / Г.В. Петряков. – Москва, 1974. – 192 с.
759072
  Лісовий В.С. Культура - ідеологія - політика / В.С. Лісовий. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 352 с. – ISBN 966-7018-14-8
759073
  Султанов Ф.В. Культура - общенародное достояние / Ф.В. Султанов. – М., 1985. – 159с.
759074
  Палмер Роберт Культура - один з найпотужнших економічних секторів Європи // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 3-8
759075
  Хексельшнаудер Э. Культура - связующее звено? / Э. Хексельшнаудер, Э. Йон. – М, 1988. – 155с.
759076
   Культура - суспільство - особистість : курс лекцій: [ навчальний посібник ] / А. Ручка, Н. Костенко, О. Злобіна, В. Танчер, С. та ін. Макеєв; Ручка А., Костенко Н., Злобіна О., Танчер В., Макеєв С. та ін.; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ; [ за ред. Л. Скокової ]. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2006. – 396с. – ISBN 966-02-3891-6
759077
  Монтекьярі А. Культура - туризм - еногастрономія: триєдність для розвитку італійського туризму / А. Монтекьярі, О. Мотузенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 45-47
759078
  Каган М.С. Культура - философия - искусство / М.С. Каган, Т.В. Холостова. – М, 1988. – 63с.
759079
   Культура - цивилизация - человек: мат. Регион. филос. чтений молодых ученых. Ферган, 6-7 сент. 1985 г.. – Ташкент, 1988. – 139с.
759080
  Іванцова І.В. Культура / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 219. – ISBN 966-642-073-2
759081
   Культура : Новая общность преображенного человечества
№ 1. – 2004
759082
  Попович М. Культура : ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Полпович. – Київ : Балтія-Друк, 2009. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-8137-61-7
759083
  Попович М.В. Культура : иллюстрир. энцикл. Украины / Мирослав Попович ; [фотохудож.: Ю. Бусленко, О. Иванов, В. Машков и др.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 182, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 182. – ISBN 978-966-8137-62-4
759084
  Стьопін В. Культура // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 16-25. – ISSN 1810-2131
759085
  Попович М.В. Культура // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 95-101. – ISBN 978-966-02-7998-8
759086
  Вейлэ К. Культура "безкультурных" народов / К. Вейлэ; под ред. Б.Ф. Адлера. – С.-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1913. – VII, 100 с.
759087
  Степанова О.А. Культура "мови тіла" у християнському ритуалі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 10-18. – ISSN 2225-7586
759088
  Вандишев В.М. Культура "чужого" як спроба узагальнення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 18-20
759089
  Кавун Л. Культура / цивілізація в художній інтерпретації українських модерністів 1920-х // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 160-168. – ISSN 2415-8828
759090
  Костюк І. Культура XXI століття у полоні міфологій: причини та перспективи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 37-46. – ISSN 0236-4832
759091
  Колесников А.И. Культура авокадо / А.П. Колесников, проф., д-р сельхоз. наук. – Москва : Сельхогиз, 1950. – 96 с., 2 л. ил. : ил.
759092
  Гаджибабаев Сафар Шихаба оглы Культура Азербайджана в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гаджибабаев Сафар Шихаба оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1980. – 23л.
759093
  Чередниченко А.П. Культура активного политического действия / А.П. Чередниченко. – М., 1986. – 221с.
759094
  Довгополова Г.Г. Культура американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років XX - початку XXI століття : монографія / Довгополова Ганна Геннадіївна ; [наук. ред. Сбруєва А.А.] ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 201, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-188. – ISBN 978-966-968-243-2
759095
  Медведев В.Е. Культура амурских чжурчжэней / В.Е. Медведев. – Новосибирск, 1977. – 224с.
759096
  Пучков А.А. Культура антикварных несходств : силуэты, профили, личины / А.А. Пучков ; Нац. акад. искусств Украины ; Ин-т проблем современного искусства. – Киев : Феникс, 2012. – 446, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 371-386 и в конце разделов. – ISBN 978-966-651-947-7
759097
   Культура античного мира : Сб. ст. к сорокалетию науч. деят. В.Д. Блаватского. – Москва, 1966. – 299 с.
759098
  Обельченко О.В. Культура античного Согла: По археол. данным, VII в. до н.э. -- VII в. н. э. / О.В. Обельченко. – Москва, 1992. – 253 с.
759099
  Балух В.О. Культура Античності / В.О. Балух, В.П. Коцур. – Вид. 2-ге, стер. – Чернівці : Наші книги, 2016. – 631, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 590-627. – Бібліогр.: с. 550-589. – ISBN 978-966-482-039-1
759100
   Культура Аргентины. – М. : Наука, 1977. – 368с.
759101
  Гладких М.І. Культура археологічна / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 219-220. – ISBN 966-642-073-2
759102
  Пичикян И.Р. Культура Бактрии / И.Р. Пичикян. – Москва, 1991. – 339 с.
759103
  Тютин М.Г. Культура батата / М.Г. Тютин. – М., 1955. – 46с.
759104
  Кузнецов В.Н. Культура безопасности = Culture of security. Sociolodical research : Социологическое исследование / В.Н. Кузнецов; Ин-тут стратегич. исслед. междунар. общ.фонда. – Москва : Наука, 2001. – 320 с. – (За нашу и Вашу безопасность). – ISBN 5-02-013271-3
759105
   Культура безопасности как проблема философии образования / Б.Н. Кагиров, Н.Н. Краснова, Е.В. Ушакова, С.А. Какмашев, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 14-25. – ISSN 1811-0916
759106
  Горлинський В.В. Культура безпеки і сталого розвитку суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.124-135
759107
  Асламова Л.І. Культура безпеки кожного - гарантія розвитку нації / Л.І. Асламова, В Є. Куліч // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 6-10. – ISBN 978-966-999-173-7
759108
  Скалецький Ю. Культура безпеки на АЕС / Ю. Скалецький, О. Насвіт, В. Бєляєв // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 119-132.
759109
   Культура безпеки на ядерних об"єктах України : Науково-методологічний посібник / [Скалецький Ю.М., Кондратов С.І., Насвіт О.І., Кравцов В.І., Грицак Н.І.; за заг. ред. В.П. Горбуліна]. – Київ : Євроатлантикінформ, 2007. – 112с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 978-966-8809-36-1
759110
  Гончаренко Є.В. Культура безпеки польотів державної авіації України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 36-39. – ISSN 2618-1614


  "У статті розглядаються проблемні питання зростання основних показників аварійності в авіації Збройних Сил України. Метою статті є покращення ефективності забезпечення безпеки польотів у державній авіації України шляхом упровадження поняття «культура ...
759111
  Прохорова В.В. Культура безпеки розвитку – культура комунікаціювання як основа інтелектуалізації управлінського процесу / В.В. Прохорова, С.А. Мушникова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 142-148. – ISSN 2222-0712
759112
  Гвоздій С.П. Культура безпечної життєдіяльності студентів: акмеологічний підхід // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 17-22. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
759113
  Махмет Б.М. Культура береки в Українській РСР / Б.М. Махмет. – К., 1965. – 90с.
759114
  Вейлэ К. Культура бескультурных народов / К. Вейлэ; под ред. Б.Ф. Адлера. – Изд. 2. – Москва-Петроград : Типография имени Н. Бухарина, 1924. – 142 с.
759115
  Брысякин С.К. Культура Бессарабии, 1918-1940 / С.К. Брысякин ; под ред. А.М. Лазарева ; АН МССР, Ин-т истории. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 252 с. – Библиогр.: с. 246-251. Библиогр. в примеч.: с. 212-239
759116
   Культура Биляра. Булгарские орудия труда и оружие Х-ХІІІ вв.. – Москва, 1985. – 216 с.
759117
  Юнак В.Г. Культура болгарської спільноти півдня України: тенденції розвитку // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 120-127
759118
   Культура Боливии. – Москва, 1986. – 246 с.
759119
   Культура боліт. – Львів, 1965. – 179 с.
759120
  Євсютин В. Культура болот / В. Євсютин. – Харьков, 1930. – 136 с.
759121
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Л, 1921. – 68с.
759122
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Москва;Ленинград : Гос. сельскохозяйственное изд-во РСФСР
Вып. 1 : Болотоведение. – 1931. – 68с. : Ил. – На обкл. назва: Болотоведение
759123
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Л
3. – 1931. – 68с.
759124
  Дханда Лейла Культура бонсай / Дханда Лейла. – Москва, 1990. – 126 с.
759125
   Культура Бразилии : сб. ст. – Москва, 1981. – 272 с.
759126
   Культура бронзового века Восточной Европы : Межвуз. сб. науч. тр. – Куйбышев, 1983. – 165 с.
759127
  Бабій Л.Т. Культура буржуазного суспільства і духовний світ людини / Л.Т. Бабій. – Київ : Знання, 1984. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46 (21 назв). – (Сер. 2 Теорія і практика наук. комунізму)
759128
   Культура Бурятии в условиях развитого социализма (в процессе взаимодействия с культурами других советских народов). – Москва, 1983. – 222 с.
759129
  Ураков Б. Культура Бухарского оазиса второй половины I тыс. до н.э. и первой половины I тыс. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Ураков Б.; МГУ. – Москва, 1982. – 22л.
759130
  Ахунов Б.К. Культура быта и ее значение в духовном развитии личности : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Ахунов Б.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 21л.
759131
   Культура в XXI столітті: дослідження, збереження, розвиток = The XXI century culture: research, memorization, development : зб. наук. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 груд. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [за заг. ред. О. Смоліної, І. Сілютіної]. – Київ : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2023. – 227, [1] с. : іл., табл. – Назва парал. укр., англ. - Ст. англ., укр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-11-0222-4
759132
  Лукин Ю.А. Культура в борьбе идей / Ю.А. Лукин. – Москва, 1985. – 279с.
759133
  Кантор В.И. Культура в быту / В.И. Кантор. – Москва, 1963. – 32с.
759134
  Левашова С.А. Культура в быту молодежи / С.А. Левашова, М.С. Харченко. – Москва, 1960. – 39с.
759135
   Культура в законі : Стан та проблеми правового регулювання культури в Україні. – Київ, 1998. – 100 с. – ISBN 966-95394-2-0
759136
  Луначарский А.В. Культура в капиталистическую эпоху : (Доклад, сделанный в Центральном Клубе Московского Пролеткульта имени Ф.И. Калинина) / А. Луначарский. – Москва : Всероссийский Пролекульт, 1923. – 56 с.
759137
  Куць О.А. Культура в контексті французького структуралістсько-постструктуралістського дискурсу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 268-275
759138
  Мухаметшин Ф. Культура в международном гуманитарном сотрудничестве // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 21-30. – ISSN 0130-9625
759139
   Культура в общественной жизни. – Москва : Мысль, 1976. – 244с.
759140
   Культура в общественной системе социализма: Теорет. и методол. пробл. Сб. ст.. – М., 1984. – 221с.
759141
  Герчанівська П.Е. Культура в парадигмах ХХ-ХХІ ст. : монографія / П.Е. Герчанівська. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 377, [1] с. – Імен. покажч.: с. 366-377. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-452-267-7
759142
   Культура в Польше. – Варшава. – 96 с.
759143
  Ратушний Д. Культура в психоаналітичній концепції Карен Горні // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – С. 94-96. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена аналізу поглядів американської психоаналітикині Карен Горні на зв"язок між культурою та психічним життям людини. Визначаються основні методологічні засади К. Горні: відмова від причинно-дієвого зв"язку між дитинством і ментальними ...
759144
  Черных А. Культура в пятилетке / А. Черных. – Москва : Госиздат, 1929. – 272 с. – (Библиотека журнала "Коммунистическая революция" / Орган Агитпропа ЦК ВКП(б))
759145
  Смаглюк Т.Г. Культура в роки війни. Освіта і наука. Література // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 49-53
759146
   Культура в Румынской Народной Республике - всенародное достояние. – Бухарест, 1952. – 69 с.
759147
   Культура в советском обществе. Проблемы и перспективы развития. – Москва, 1988. – 191 с.
759148
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1995
759149
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1995
759150
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1995
759151
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1995
759152
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1995
759153
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1995
759154
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1996
759155
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1996
759156
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1996
759157
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1996
759158
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1996
759159
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1996
759160
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1997
759161
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1997
759162
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1998
759163
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1998
759164
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1998
759165
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1998
759166
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1999
759167
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1999
759168
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1999
759169
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1999
759170
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1999
759171
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1999
759172
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 2000. – ISSN 0206-5231
759173
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2000
759174
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2000
759175
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2000
759176
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2000
759177
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2000
759178
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2000
759179
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2001
759180
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2001
759181
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2001
759182
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2001
759183
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2001
759184
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2001
759185
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2002
759186
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2002
759187
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2002
759188
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2002
759189
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2002
759190
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2002
759191
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2003
759192
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2003
759193
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2003
759194
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2003
759195
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2003
759196
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2003
759197
   Культура в странах Азии и Африки : Вопр. теории и практики : сб. ст. – Москва, 1989. – 229 с.
759198
  Стеценко В. Культура в термінах від "А" до "Я" : Навч. посібник / Валерій Стеценко; МОіНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 208с.
759199
  Яворська С.Ф. Культура в умовах нових соціальних змін початку XX ст. в теоретичному осмисленні класиків соціології: К. Маркса, М. Вебера, Г. Зіммеля // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 131-136. – ISSN 2077-1800
759200
  Коган Л.Н. Культура в услвоиях НТР / Л.Н. Коган, О.В. Ханова. – Саратов, 1987. – 151с.
759201
  Середюк И.И. Культура вашей квартиры / И.И. Середюк. – К, 1967. – 152с.
759202
   Культура Венесуэлы: сб. ст.. – М., 1984. – 248с.
759203
  Червінська Т. Культура вживання алкоголю козацькою старшиною XVIII століття (на матеріалах щоденників Я. Марковича та М. Ханенка) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 117-120
759204
  Микитюк О.Р. Культура вживання номена "Україна" в текстах Дмитра Донцова // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 171-180. – ISSN 2313-4437
759205
  Готовский Л.А. Культура взаимоотношений личности и общества // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 15-17
759206
  Крайнікова Т.С. Культура видання: дефініція, структура та чинники // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 134-138


  У статті наведено тлумачення культури видання як рівня досконалості видання; визначено головні складники культури видання (змістова культура, культура художньо-технічного оформлення та техноло гічного виконання видання, бібліографічна культура, ...
759207
   Культура Византии IV - первая половина VII в. – Москва : Наука, 1984. – 726с.
759208
   Культура Византии вторая половина VII- ХII в. – Москва : Наука, 1989. – 680с. – ISBN 5-02-008955-9
759209
   Культура Византии, IV - первая половина VII в.. – М., 1984. – 725с.
759210
   Культура Византии, XIII - первая половина XV в. : К XVIII Междунар. конгр. византистов (8-15 авг. 1991 г., Москва). – Москва, 1991. – 637 с.
759211
  Грабовська О.В. Культура використання силікатної цегли в архітектурі Вінниці початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 129-133. – ISBN 978-966-353-452-7
759212
  Горина Л. Культура вина в Китае: вдохновение и радость, пронесенные сквозь века // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 66-89. – ISSN 1812-867Х
759213
  Савчук С. Культура вини // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 442-451. – ISSN 2227-7153
759214
  Паницкий В.В. Культура винограда на песках юго-востока Европейской территории СССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Паницкий В.В.; Мин. культуры СССР. Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 19л.
759215
  Негруль А.М. Культура винограда. / А.М. Негруль. – 2-е изд. – М., 1958. – 247с.
759216
  Кондрашова-Діденко Культура виробництва: сутність, типи, використання / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 60-65
759217
  Поліщук І.П. Культура відносин в розвинутому соціалістичному суспільстві / І.П. Поліщук. – К., 1978. – 48с.
759218
  Єфименко В.В. Культура Відродження // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 273-303. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
759219
  Лілоян Г.Ц. Культура відродження Вірменії / Г.Ц. Лілоян. – Київ, 1981. – 223с.
759220
   Культура Візантії // Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / О.І. Петасюк, О.О. Сморжевська. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – С. 84-109
759221
  Лосев І.В. Культура Візантії // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 201-229. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
759222
  Титар О.В. Культура візуального сприйняття образу і філософія кольору // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 250-254. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
759223
  Піча В.М. Культура вільного часу / В.М. Піча. – Львів, 1990. – 149 с.
759224
  Гаюк І. Культура вірменської діаспори України: історичний дискурс / Ірина Гаюк. – Львів : Простір-М, 2019. – 487, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 447-487. – ISBN 978-617-7746-38-5
759225
   Культура военного мышления. – М., 1991. – 287с.
759226
  Дукельский Владимир Юрьевич Культура возвращается домой : открывая границы, преодолевая барьеры // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 6-9. – ISSN 1727-4893


  Культура сегодня безнадежно запуталась и потеряла ориентиры. Вариантов немного: или она станет непременным участником социально-экономического развития, или превратится в некоего отшельника, если не сказать беженца из современного мира.
759227
   Культура Возрождения и общество : сб. ст. – М., 1986. – 230с.
759228
  Назаров И.Т. Культура воли / И.Т. Назаров. – Л., 1928. – 79с.
759229
  Завадская Е.В. Культура Востока в современном западном мире. / Е.В. Завадская. – М., 1977. – 168с.
759230
   Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Сб. ст.. – Л., 1978. – 240с.
759231
  Шапошников И.И. Культура высадков сахарной свеклы / И.И. Шапошников; Наркомснаб СССР. – Харьков : Изд-во наркомснаба УССР, 1934. – 224 с.
759232
  Мертц А.А. Культура высших сортов табака. : Практическое руководство к выращиванию и обработке высшых сортов табака : с оригинальными чертежами : [Ч. 1-2] / сост. на основании полувекового опыта А.а. Мертц. – [Санкт-Петербург] : Изд. П.П. Сойкина. – (Сельско-хозяйственная библиотека)
[Ч. 1]. – 1913. – 128 c.
759233
  Коляда І. Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ - ХІІІ ст. / І. Коляда, Д. Татко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 22-29
759234
  Семыкина Л.И. Культура гвоздики ремонтантной. / Л.И. Семыкина. – Фрунзе, 1983. – 22с.
759235
  Дроздовський Д. Культура Гедройця: пошук діалогу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 14


  Наприкінці липня виповнилося 110 років від дня народження Єжи Гедройця - польського публіциста, політика, мемуариста, засновника й редактора журналу Kultura. Могилянське видавництво "Дух і Літера" підготувало видання, спрямоване на пошук відповідей на ...
759236
  Киященко Н.И. Культура гражданского общества // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-66. – ISSN 0042-8744
759237
  Копелькиевский Г.В. Культура гречихи / Г.В. Копелькиевский. – Москва, 1960. – 96 с.
759238
  Савицький К.А. Культура гречки на Україні. / К.А. Савицький. – К., 1963. – 204с.
759239
  Саракун Л.П. Культура громадянського суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 47-48
759240
  Ніколаєнко Я. Культура громадянськості як тема філософії Михайла Драгоманова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 80-83
759241
  Шарашенидзе Д.С. Культура груши Внутренней Кахитии (Шада-Кахети). : Автореф... Канд.с-х.наук: / Шарашенидзе Д.С.; Груз.ордена Труд.Красн.Знам.с-х.ин-т. – Тбилиси, 1957. – 28л.
759242
  Даренська В.М. Культура Давньої Русі : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Харків : Факт, 2012. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-262. – ISBN 978-966-637-715-2
759243
  Уткин В.Л. Культура движений / В.Л. Уткин. – М., 1984. – 64с.
759244
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
759245
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
759246
  Доронина М.С. Культура делового общения и партнерства : учебное пособие / Доронина М.С., Доронин А.В., Костин Д.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харків : ХНЭУ, 2011. – 224 с. : илл., табл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-676-480-8
759247
  Дармограй Н.М. Культура державно-владних відносин як запорука демократичних перетворень в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
759248
  Бутирська Т. Культура державного будівництва в Україні: стан наукової проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-15
759249
  Демченко Л.Д. Культура державного управління в контексті постбюрократичної парадигми Б. Армаджані та М. Барзелея // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – С. 130-136. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (91)). – ISSN 2310-2837
759250
  Гаєвський Борис Культура державного управління. Організаційний аспект : Монографія / Гаєвський Борис, Ребкало Валерій; Укр.Академ.держ.управ.при ПУ. – Київ : Вид-во УАДУ, 1998. – 143с. – ISBN 966-7353-34-6
759251
  Дармограй Н.М. Культура державотворення в Україні:гендерний аспект // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.29-33
759252
  Суходуб Т.Д. Культура диалога и диалог культур: современные реалии и проблемные ситуации // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 146-164. – ISSN 2077-8309
759253
  Горшкова В.В. Культура диалога как цель и ценность образования современного педагога // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 9. – С. 75-81. – ISSN 0869-561Х


  Диалог может рассматриваться как средство разрушения стереотипов и разрешения конфликтов, а технология его проведения - как педагогическая технология поиска согласия.
759254
  Крайникова Т.С. Культура дизайну видання: суть, чинники та критерії оцінювання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 44-48


  У статті наведене тлумачення культури дизайну видання; художньо-графічна концепція та якість технологічного виконання визнані чинниками культури дизайну видання; накреслені підходи до встановлення рівня дизайнерської культури видання. The article ...
759255
  Дзюбенко О.Г. Культура дискуссий / О.Г. Дзюбенко, Т.В. Присяжный. – Киев, 1990. – 157 с.
759256
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-182.
759257
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 184-188
759258
  Попович О.В. Культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 49-56. – ISSN 2225-7586
759259
   Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – 380, [4] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-9876-4
759260
  Кривда Н.Ю. Культура діаспори як екзистенційний проект: спроба вивчення // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 51. – С. 16-21. – (Серія "Філософія")
759261
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення = Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1974. – 223с.
759262
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення : Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1977. – 295с.
759263
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення : Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – 2-ге вид.. перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1977. – 296 с.
759264
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. – К, 1982. – 288с.
759265
   Культура ділового мовлення працівників ОВС (контрольні роботи) : Навчальний посібник. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 86с. – ISBN 966-8129-60-1
759266
   Культура ділового спілкування : Навч. посібник. – Київ : ЕксОб, 2000. – 200с. – ISBN 966-7769-00-3
759267
  Подоляка Н.С. Культура ділового спілкування автора і редактора у 20-ті рр. ХХ ст. на прикладі діяльності харківського кооперативного видавництва "Рух" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 157-166. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Охарактеризовано ситуації, які виникали в процесі ділового спілкування партнерів у видавничому бізнесі. Окреслено комунікативну роль, функ- ції, принципи роботи редактора у формуванні ефективного комунікатив- ного середовища редакційно-видавничого ...
759268
  Дороніна М.С. Культура ділового спілкування і партнерства : навчальний посібник / Дороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-676-229-3
759269
  Грищенко В.С. Культура доби Просвітництва // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 327-353. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
759270
  Бойко О.П. Культура дозвілля у суспільстві ризику : монографія / О.П. Бойко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-285. – ISBN 978-966-8958-68-7
759271
  Звєкова В. Культура дозвілля як фактор духовного розвитку особистості // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 82-86. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
759272
  Гернес М. Культура доисторического прошлого / М. Гернес, проф. Венс. ун-та ; Пер. с нем. под ред. В.Н. Дьякова. – Москва : Изд. "Фарос". – (Историко-культурная библиотека ; № 3)
Ч. 1 : Каменный век. – 1913. – [4], 139 с. : ил. – С 42 рис. в тексте
759273
  Гернес М. Культура доисторического прошлого / М. Гернес, проф. Венс. ун-та ; Пер. с нем. под ред. В.Н. Дьякова. – Москва : Изд. "Фарос". – (Историко-культурная библиотека ; № 5)
Ч. 3 : Железный век. – 1914. – [2], 100, [1] с. : ил. – С 35 рис. в тексте
759274
  Палеха Ю.І. Культура документування інформації як складова інформаційної культури організації // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 60-64. – ISBN 978-966-927-534-9
759275
  Дондурей Д.Б. Культура должна работать на развитие / Д.Б. Дондурей, К.С. Серебренников // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.86-93. – ISSN 0869-0499
759276
  Жумаева Л.А. Культура досуга / Л.А. Жумаева. – М., 1987. – 95с.
759277
   Культура досуга. – К., 1990. – 237с.
759278
   Культура досуга: сб.. – М., 1982. – 64с.
759279
   Культура древнебухарского оазиса III-VI вв. н.э.. – Ташкент, 1983. – 126с.
759280
   Культура Древнего Египта. – Москва : Наука, 1976. – 444 с.
759281
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 1. – 1985. – 431с.
759282
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 2. – 1985. – 397с.
759283
  Шифман И.Ш. Культура древнего Угарита (XIV-XIII вв. до н.э.) / И.Ш. Шифман. – Москва : Наука, 1987. – 234 с.
759284
  Тирацян Геворг Арташесович Культура древней Армении, 6 в. до н. э. - 3 в. н. э. / Тирацян Геворг Арташесович. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 202с.
759285
  Никольский Н.М. Культура древней Вавилонии. / Н.М. Никольский. – Минск, 1959. – 184с.
759286
   Культура древней Индии. – Москва : Наука, 1975. – 429с.
759287
  Рыбаков Б.А. Культура Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М, 1956. – 39с.
759288
  Смирнова Э.С. Культура Древней Руси / Э.С. Смирнова. – Л., 1967. – 303с.
759289
  Косцова А.С. Культура Древней Руси 6 - 15 веков / А.С. Косцова. – Ленинград, 1968. – 116 с.
759290
   Культура Древней Руси. Посвящ. 40-летию науч. деят. Н.Н. Воронина. Сб. ст.. – М., 1966. – 327с.
759291
  Иофан Н.А. Культура древней Японии / Н.А. Иофан. – М., 1974. – 261с.
759292
  Ташкенбаев Н.Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшана / Н.Х. Ташкенбаев, Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1980. – 102с.
759293
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364с.
759294
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364 с.
759295
  Смирнов А.П. Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / А.П. Смирнов, В.И. Мошинская, В.Н. Чернецов // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1957. – № 58 : Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / Смирнов А.П., Мошинская В.И., Чернецов В.Н. – С. 1-252, рис.
759296
  Максименко Г.А. Культура древних племен среднего Енисея в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Максименко Г. А.; ЛГУ. – Л., 1961. – 19л.
759297
   Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана.. – Алма-Ата, 1969. – 196с.
759298
  Кацавець Р. Культура думки і слова діяльності юриста // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 144-147. – ISSN 0132-1331
759299
   Культура духовных запросов личности: Формирование культ. запросов трудящ. при социализме. – К., 1986. – 205с.
759300
   Культура единого советского народа : по материалам всесоюз. науч.-практ. конф. "Развитие нац. отношений в условиях зрелого социализма. Опыт и пробл. патриот. и интерн. воспитания" (Рига. 28-30 июня 1982 г.). – Москва, 1982. – 208с.
759301
  Палеха Ю.І. Культура електронного видання / Ю.І. Палеха, В.С. Садовенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 98-105. – ISSN 2409-9805
759302
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин у загальній ідеології державотворення в незалежній Україні (1991—2012 рр.) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 130-136
759303
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин України: відродження й розвиток (1990 - 2000-ні рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.131-147. – ISSN 0130-5247
759304
  Левкович Н. Культура євреїв Львова в працях Маєра Самуеля Балабана // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 141-148. – ISSN 0236-4832
759305
  Ковров Б.Г. Культура железоокисляющих бактерий на электрической энергии / Б.Г. Ковров, Г.В. Денисов, С.М. Седельников; Отв. ред. д-р биол. наук Н.С. Печуркин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 79 с. : табл., ил.
759306
  Хрущов Г.К. Культура животной ткани вне организма / Г.К. Хрущов. – Москва, 1948. – 19с.
759307
   Культура животных клеток. Методы. – Москва : Мир, 1989. – 332с.
759308
   Культура жизнеобеспечения и этнос: Опыт этнокульторол. исслед. (На материалах арм. сел. культуры). – Ереван, 1983. – 319с.
759309
   Культура жизни личности: (Пробл. теории и методологии социал.-психол. исслед.). – К., 1988. – 189с.
759310
  Курбатов Ю.И. Культура жилого интерьера. / Ю.И. Курбатов. – Ленинград, 1975. – 40 с.
759311
   Культура жилого интерьера. Сб. ст.. – М., 1966. – 171с.
759312
  Чаховский А.А. Культура жимолости в Белоруссии / А.А. Чаховский, ИИ Е. Орленок. – Минск, 1989. – 67с.
759313
  Сохань Л.В. Культура життєустрою та нові вимоги до системи освіти в технологічну еру / Л.В. Сохань, Р.А. Ануфрієва // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
759314
  Дудик Ф.С. Культура жоржини / Ф.С. Дудик. – Київ, 1959. – 84 с.
759315
  Хорошилова О. Культура заимствования // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-37.
759316
  Постников А.Г. Культура занятий математикой / А.Г. Постников. – Минск, 1975. – 64 с.
759317
  Добиаш-Рождественская Культура западноевропейского Средневековья / Добиаш-Рождественская. – Москва : Наука, 1987. – 350,1 с.
759318
  Радькова О.Г. Культура Западной Европы и Америки 19 - 20 вв. : Пособие для студ. истор.фак-та специальности Д 21 03 01-01 04 "Новая и новейшая история зарубежных стран" / О.Г. Радькова; Белорусский гос. ун-тет;Исторический фак-тет. – Минск : БГУ, 2002. – 79 с. – ISBN 985-445-596-3
759319
  Щеглов Н.И. Культура зародышей in vitro как метод селекции плодовых растений : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Щеглов Н.И.; МВ и ССО РСФСР.Кубанский гос.ун-т. – Карснодар, 1973. – 2л.
759320
  Романчак С.А. Культура зарубіжних країн другої половини ХХ ст. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 15. – С.12-15.
759321
  Аванесова І.А. Культура захисту споживачів платіжних послуг при переході права власності на валютні цінності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 113-125 : рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 2305-7645
759322
  Кривошеєва Г. Культура здоров"я особистості як соціально-педагогічна проблема // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.35-37
759323
  Воробьев С.А. Культура земледелия - путь к высоким урожаям / С.А. Воробьев. – Москва : ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1960. – 68с.
759324
  Воробьев С.А. Культура земледелия в СССР / С.А. Воробьев, А.В. Петербургский. – Москва : Знание, 1967. – 62с.
759325
  Побединский В.Н. Культура и "почва" в учении евразийцев : геософия или геополитика ? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.23-27. – ISSN 2073-9702


  Выявляются геософские основы евразийства, ошибочно отождествляемые с природно-географическим детерминизмом, также оценивается значимость детерминистского аспекта в философии культуры и истории, прослеживается связь евразийства с европейским ...
759326
  Копешавидзе Г.Г. Культура и быт абхазов, проживающих в Аджарии. / Г.Г. Копешавидзе. – Тбилиси, 1985. – 128с.
759327
   Культура и быт башкир. – Уфа, 1978. – 104с.
759328
  Демиденко Л.А. Культура и быт болгарского населения в УССР / Л.А. Демиденко. – Киев, 1970. – 138с.
759329
   Культура и быт дореволюционного Урала: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 171с.
759330
   Культура и быт казахского колхозного аула.. – Алма-Ата, 1967. – 304с.
759331
   Культура и быт кетмень-тюбинских киргизов: (По материалам этногр. экспедиции 1973 г.). – Фрунзе, 1979. – 105с.
759332
  Анохина Л.А. Культура и быт колхозников Калининской области / Л.А. Анохина, М.Н. Шмелева ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Москва : Наука, 1964. – 355 с. : ил.
759333
   Культура и быт колхозного крестьянства Адыгейской автономной области.. – М.-Л., 1964. – 220с.
759334
  Антропова В.В. Культура и быт коряков / Антропова В.В. ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Ленинград : Наука, 1971. – 216 с. : ил.
759335
  Балашов В.А. Культура и быт мордовского колхозного села : ист.-этногр. очерк по материалам Зубово-Полян. р-на Мордов. АССР / В.А. Балашов; Науч.-исслед. ин-т яз., литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордов. АССР. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1975. – 168 с. : ил.
759336
   Культура и быт народов Америки : Сборник музея антропологии и этнографии. – Ленинград : Наука, 1967. – 308с.
759337
   Культура и быт народов зарубежной Европы. Этнограф. исслед.. – М., 1967. – 256с.
759338
   Культура и быт народов Северного Кавказа (1917-1967 гг.). – М., 1968. – 349с.
759339
   Культура и быт низовых чувашей: Материалы комплексной экспедиции ин-та в чувашские селения Татарской АССР, Ульяновской и Куйбышевской обл. в 1984 г.. – Чебоксары, 1986. – 104с.
759340
  Магометов А.Х. Культура и быт осетинского крестьянства / А.Х. Магометов. – Орджоникидзе, 1963. – 224с.
759341
  Магометов А.Х. Культура и быт осетинского народа / А.Х. Магометов. – Орджоникидзе, 1968. – 568с.
759342
  Крупянская В.Ю. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX -- начало XX в.) / В.Ю. Крупянская, Н.С. Полищук. – Москва, 1971. – 288 с.
759343
  Даниляускас А.А. Культура и быт рабочих государственной фабрики шерстяных тканей "Нямунас" в поселке Юодупе : Автореф... канд. ист.наук: / Даниляускас А.А.; АН Литов. ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 31л.
759344
   Культура и быт рабочих Сибири в период строительства социализма: Мат. к "Истории рабочего класса Сибири". – Новосибирск, 1980. – 254с.
759345
  Сабурова Л.М. Культура и быт русского населения Приангарья / Л.М. Сабурова. – Л., 1967. – 280с.
759346
  Бондаренко А.А. Культура и быт села / А.А. Бондаренко ; О-во "Знание" РСФСО, Ленинград. орг. – Ленинград : Знание, 1979. – 36 с.
759347
  Никольская Е.А. Культура и быт семьи. / Е.А. Никольская, М.О. Никольский. – М, 1967. – 80с.
759348
  Шинло Л.Т. Культура и быт советских дунган. / Л.Т. Шинло. – Фрунзе, 1965. – 92с.
759349
  Наулко В.И. Культура и быт украинского народа : Учебн. пособ. / В.И. Наулко, В.В. Миронов; МВ и ССО УССР. Киевский госуниврситет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 94 с.
759350
  Лотман Ю.М. Культура и взрыв / Ю.М. Лотман. – М., 1992. – 271с.
759351
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2002
759352
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2005
759353
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2005
759354
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2006
759355
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2006
759356
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3. – 2006
759357
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2006
759358
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1 (23). – 2007
759359
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2 (24). – 2007
759360
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3 (25). – 2007
759361
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4 (26). – 2007
759362
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (27). – 2008
759363
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2. – 2008
759364
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3. – 2008
759365
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (30). – 2008
759366
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (31). – 2009
759367
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (32). – 2009
759368
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (37). – 2010
759369
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (38). – 2010
759370
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (39). – 2011
759371
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (40). – 2011
759372
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (41). – 2011
759373
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (42). – 2011
759374
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (43). – 2012
759375
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (44). – 2012
759376
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (45). – 2012
759377
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (46). – 2012
759378
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (47). – 2013
759379
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (48). – 2013
759380
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (49). – 2013
759381
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (50). – 2013
759382
   Культура и всестороннее развитие социалистической личности: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 151с.
759383
  Бумке О. Культура и вырождение / О. Бумке ; пер. с нем. д-ра В.А. Белоусова ; под ред. П.Б. Ганнушкина ; предисл. В. Волкина, П. Ганнушкина. – Ленинград : Ивана Федорова, 1926. – 161 с.
759384
  Винокуров А.М. Культура и география Великобритании / А.М. Винокуров. – Калинин, 1984. – 84 с.
759385
  Ханова О.В. Культура и деятельность. / О.В. Ханова. – Саратов, 1978. – 75с.
759386
  Шмагин Е. Культура и дипломатия // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.61-73. – ISSN 0130-9625
759387
  Орлов В.Н. Культура и досуг / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 80с.
759388
  Уфимцева Н.В. Культура и ее отражение в языковом сознании славян // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 86-103. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
759389
  Бурлина Е.Я. Культура и жанр / Е.Я. Бурлина. – Саратов, 1987. – 168 с.
759390
   Культура и жизнь : ежемесячный иллюстрированный журнал Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). – Москва, 1957-. – ISSN 0130-2744
№ 2. – 1985. – 48 с. – Выходит на рус., англ., испан. и нем. языках
759391
  Екисинин П.П. Культура и закономерности ее развития при социализме / П.П. Екисинин, Ю.И. Курылев. – Москва, 1979. – 55с.
759392
   Культура и идеологическая борьба. – М., 1979. – 192с.
759393
  Гасанов А. Культура и идеология // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 399-407
759394
  Крутоус В.П. Культура и идеология (современная русская культура в ситуации гражданского раскола) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С. 44-59. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
759395
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы / Г.Г. Бандиленко. – Москва, 1984. – 225 с.
759396
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы : Очерк истории VIII - ХV вв / Г.Г. Бандиленко. – Москва : Наука, 1984. – 219 с.
759397
  Виситаев С.Б. Культура и иллюзии / С.Б. Виситаев. – Грозный, 1988. – 102с.
759398
  Алесина А. Культура и институты : Часть 1 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 82-111 : табл., рис. – Библиогр.: 137 назв. – ISSN 0042-8736
759399
  Алесина А. Культура и институты : Частина 2 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 24-56. – Библиогр.: 104 назв. – ISSN 0042-8736
759400
   Культура и искусство античного мира = Государственный Эрмитаж. Путеводители по выставкам. – Москва : Искусство, 1956. – 74, [27] с.
759401
   Культура и искусство античного мира = Путеводитель по залам Государственного Эрмитажа. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1963. – 200 с.
759402
   Культура и искусство античного мира : сборник статей. – Ленинград : Аврора, 1971. – 132 с.
759403
   Культура и искусство античного мира : путеводитель. – Ленинград : Аврора, 1971. – 208 с.
759404
   Культура и искусство античного мира : путеводитель. – Ленинград : Аврора, 1974. – 192 с.
759405
   Культура и искусство античного мира : материалы научной конференции (1979). – Москва : Советский художник, 1980. – 480 с.
759406
  Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира : очерк-путеводитель / О.Я. Неверов; ред.:А.А. Аль. – Ленинград : Искусство, 1981. – 187 с.
759407
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1971. – 132 с.
759408
  Шандровская В.С. Культура и искусство Ближнего и Среднего Востока IV тысячилетие до н.э. -- XVIII в. н.є. (и Византии IV-XV вв.) / В.С. Шандровская. – Л., 1960. – 200с.
759409
   Культура и искусство Вавилонии, Ассирии и соседний стран = Государственный Эрмитаж. Путеводители по выставкам. – Москва : Искусство, 1953. – 32, [16] с.
759410
   Культура и искусство Византии : краткие тезисы докладов научной конференции. 6 - 10 октября 1975 г. – Ленинград : Госстрой СССР, 1975. – 48 с.
759411
   Культура и искусство Византии IV-XV вв. Ближнего и Среднего Востока III-XVIII вв. = Государственный Эрмитаж. Путеводители по выставкам. – Москва : Искусство, 1957. – 68, [32] с.
759412
  Шандровская В.С. Культура и искусство Визинтии / В.С. Шандровская. – Л., 1963. – 84с.
759413
  Флиттнер Д Н. Культура и искусство Двуречья и соседних стран / Д Н. Флиттнер, . – Л.М,, 1958. – 299с.
759414
   Культура и искусство древнего населения европейской части СССР (VII в. до н.э. XII в. н.э.) Путеводитель по залам Эрмитажа. – Л., 1969. – 118с.
759415
   Культура и искусство древнего Хорезма: сб. ст.. – М., 1981. – 272с.
759416
  Горбунова К.С. Культура и искусство Древней Греции : для детей среднего возраста / К.С. Горбунова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1959. – 50 с.
759417
  Горбунова К.С. Культура и искусство Древней Греции : путеводитель по выставке / К.С. Горбунова. – 2-е доп. изд. – Ленинград : Советский художник, 1968. – 64 с.
759418
   Культура и искусство Древней Руси. – Москва, 1969. – 16с.
759419
   Культура и искусство Древней Руси. Сб. ст.. – Л., 1967. – 175с.
759420
   Культура и искусство западноевропейского средневековья : материалы научной конференции. (1980). – Москва : Советский художник, 1981. – 423 с.
759421
   Культура и искусство Индии XVII-XX вв. = Государственный Эрмитаж. Путеводители по выставкам. – Москва : Искусство, 1956. – 28, [24] с.
759422
   Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока : сборник статей. – Ленинград : Аврора, 1975. – 136 с.
759423
   Культура и искусство Китая = Государственный Эрмитаж. Путеводители по выставкам. – Москва : Искусство, 1952. – 40, [24] с.
759424
   Культура и искусство Китая = Государственный Эрмитаж. Путеводители по выставкам. – Москва : Искусство, 1956. – 44, [24] с.
759425
  Шапиро Ю.Г. Культура и искусство Китая / Ю.Г. Шапиро. – Л., 1959. – 48с.
759426
   Культура и искусство народов Советского Востока. Средняя Азия. Кавказ = Путеводитель по залам Государственного Эрмитажа. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1963. – 146 с.
759427
   Культура и искусство народов Средней Азии VI в. до н.э. - середина XIX в. = Государственный Эрмитаж. Путеводители по выставкам. – Москва : Искусство, 1952. – 42, [17] с.
759428
   Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье: сб. ст.. – Москва., 1979. – 191с.
759429
  Измайлова Т.А. Культура и искусство Переднего Востока : для детей старшего школьного возраста / Т.А. Измайлова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1960. – 72 с.
759430
  Афанасьева В.К. Культура и искусство Передней Азии в древности / Афанасьева В.К., Зеймель Е.В. – Ленинград : [б. и.], 1971. – 16 с. – (Гос. Эрмитаж)
759431
   Культура и искусство Петровского времени: Публ. и исслед.. – Л., 1977. – 200с.
759432
   Культура и искусство Причерноморья в античную эпоху: Выст. из собр. музеев Болгарии, Румынии и Сов. Союза. Кат. выст.. – Москва, 1983. – 163с.
759433
  Введенская Л.А. Культура и искусство речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлов. – Москва, 1984. – 64 с.
759434
   Культура и искусство России XIX века : новые материалы и исследования. Сборник статей. – Ленинград : Искусство, 1985. – 174 с.
759435
   Культура и искусство России XVIII века : новые материалы и исследования. Сборник статей. – Ленинград : Искусство, 1981. – 152 с.
759436
   Культура и искусство скифов и ранних кочевников Алтая. (Путевод. по выставке). – Л.-М., 1966. – 120с.
759437
   Культура и искусство средневекового города : сб. ст. – М., 1984. – 144с.
759438
  Якубовский А.Ю. Культура и искусство Средней Азии / А.Ю. Якубовский. – Л, 1940. – 58с.
759439
   Культура и искусство Средней Азии в Кушанскую эпоху. Кат. выст.. – Л., 1968. – 68с.
759440
  Казин В.Н. Культура и искусство феодального Китая : путеводитель по выставке / В.Н. Казин, М.Н. Кречетова; ред.: И.М. Лурье. – Ленинград : Типография Ленинградская Правда, 1939. – 42 с.
759441
  Кушнеревич А.Н. Культура и искусство Франции. Программа-проспект спецсеминара // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 58-76. – ISSN 2073-9702


  В программе представлены цель, содержание занятий и рекомендуемая литература спецкурса "Культура и искусство Франции", являющегося важнейшим компонентом лингво-культурологич. подготовки студентов в учреждении образования с углубленным изучением франц. ...
759442
   Культура и искусство Этрурии : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1972. – 94, [25] с.
759443
   Культура и искусство. (Справочник первокурсника). 1970-1971 уч. г.. – Москва : МГУ, 1970. – 72 с.
759444
  Межуев В.М. Культура и история / В.М. Межуев. – Москва, 1977. – 199 с.
759445
  Якунин А.В. Культура и катастрофа в историософии О.Э. Мандельштама: опыт мотивно-семантического анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 56-64. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
759446
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
759447
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
759448
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – Москва
3. – 1971. – 235с.
759449
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – Москва
3. – 1971. – 36с.
759450
  Соколов Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. – Л., 1969. – 56с.
759451
  Соколов Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. – Л., 1972. – 228с.
759452
   Культура и личность в капиталистическом обществе: Выступ. на конф. "27 съезд КПСС и актуал. пробл. борьбы двух мировоззрений" (Москва, 1986 г.). – М., 1986. – 170с.
759453
   Культура и личность в условиях перестройки: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1989. – 188с.
759454
  Борев В.Ю. Культура и массовая коммуникация / В.Ю. Борев, А.В. Коваленко ; отв. ред. А.И. Арнольдов ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1986. – 304 с.
759455
  Мид М. Культура и мир детства : Избр. произведения / М. Мид. – Москва : Наука, 1988. – 429с.
759456
   Культура и мироотношение: межвуз. сб.науч. ст.. – Петрозаводск, 1990. – 108с.
759457
  Баллер Э.А. Культура и мораль : в помощь лектору, пропагандисту, докладчику / Э.А. Баллер. – Москва, 1979. – 62 с. – Библиогр. в конце кн. – (Библиотечка "Вопросы нравственного воспитания молодежи" / ЦК ВЛКСМ, Лект. группа Отд. пропаганды и агитации)
759458
  Коул М. Культура и мышление : Психологический очерк / М. Коул, С. Скрибнер. – Москва : Прогресс, 1977. – 261 с.
759459
   Культура и наука в народноосвободительной войне и революции = Council of sciences and arts of SFRJ : Culture and science in the national liberation war and the revolution : papers from a symposium Struga, october 7th-9th, 1981 ; Editor: Mihailo Apostolski ; Skopje, 1984 : труды научного совещания Струга, 7-9 октября 1981 г. – Скопье, 1984. – 763 с.
759460
  Рачков П.А. Культура и наука: лекции по спецкурсу для студ. / П.А. Рачков. – М., 1981. – 32с.
759461
  Орлов В.Н. Культура и научно-технический прогресс / В.Н. Орлов. – Л., 1974. – 124с.
759462
   Культура и нравственное совершенствование личности. – Ташкент, 1984. – 166с.
759463
  Вериго Н. Культура и обработка сигарных табаков в СССР / Н. Вериго. – Москва; Ленинград, 1931. – 52 с. : С 26 рисунками
759464
  Штеренберг М.И. Культура и образование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 2073-9702


  Предлагается радикальная смена акцентов в воспитании детей раннего возраста, позволяющая нейтрализовать животные начала в человеческой природе и развить в ней лучшие ее потенции
759465
  Клюхина А.И. Культура и образование в эпоху глобализации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 1997-0803


  под воздействием процесса глобализации. Предложено рассматривать систему компетенций, включающую в себя два компонента: глобальный и национальный. Особое внимание уделяется виртуализации культуры, обуславливающей новые тенденции в области образования. ...
759466
   Культура и общественная мысль : Античность, Средние века, эпоха Возрождения: Сб. ст. – М., 1988. – 244с.
759467
   Культура и общественное развитие: сб. ст.. – Тбилиси, 1979. – 177с.
759468
  Сиснев В.А. Культура и общественность / В.А. Сиснев. – М, 1971. – 216с.
759469
  Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс / Н.С. Злобин. – М., 1980. – 303с.
759470
  Боголюбова Е.В. Культура и общество : вопр. истории и теории / Е.В. Боголюбова. – Москва : Издательство МГУ, 1978. – 232 с. – Библиогр.: с. 229-231
759471
  Шевелев В.Н. Культура и общество в независимом Алжире. / В.Н. Шевелев. – Ростов н/Д, 1989. – 159с.
759472
   Культура и общество в эпоху становления наций. Центр. и Юго-Вост. Европа в конце XVIII - 70-х годах XIX в. Сб. ст.. – М., 1974. – 211с.
759473
  Ручинская О.А. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н.э. - IV в. н.э.) = Culture and society of greek cities of the Northern Black Sea coast (VI BC - IV AD) / О.А. Ручинская, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Обществ. орг. Харьк. гор. о-во греков "Гелиос". – Харьков : Майдан, 2017. – 284, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-372-735-6
759474
  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников / А.Я. Гуревич. – Москва, 1989. – 366 с.
759475
   Культура и общество. Марксистская литературно-худ. критика США. – М., 1976. – 237с.
759476
   Культура и политика в странах Азии и Африки : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1986. – 336 с.
759477
  Щенникова Л.В. Культура и право / Л.В. Щенникова. – Москва, 1992. – 128с.
759478
   Культура и природа: сб.. – Москва : Знание, 1989. – 96 с. – (Человек и природа ; № 6)
759479
   Культура и проблемы совершенствования социалистического образа жизни: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 160с.
759480
  Лавренова О.А. Культура и пространство : гуманитарный дискурс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 2073-9702
759481
  Чурбанов В.Б. Культура и развитие личности в социалистическом обществе / В.Б. Чурбанов. – М, 1981. – 152с.
759482
  Ухмылина Е.В. Культура и развитие речи / Е.В. Ухмылина. – Горький, 1959. – 62с.
759483
   Культура и развитие речи учащихся. – Хабаровск, 1968. – 118с.
759484
   Культура и развитие человека: очерк филос.-методол. пробл.. – К., 1989. – 319с.
759485
  Сарингулян К.С. Культура и регуляция деятельности / К.С. Сарингулян. – Ереван, 1986. – 158с.
759486
  Тэнасе А Культура и религия / А Тэнасе, . – Москва, 1975. – 127с.
759487
   Культура и религия: сб. тр.. – Л., 1977. – 135с.
759488
  Аликин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аликин Владимир Семенович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 181 л. – Библиогр. : л. 155-181
759489
  Алкин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алкин В. С.; КГУ им. Шевченко. – К., 1989. – 16л.
759490
   Культура и свободное время работающей молодежи: сб. науч. тр.. – М., 1978. – 92с.
759491
   Культура и системы мышления: сравнение холистического и аналитического познания / Р. Нисбетт, К. Пенг, И. Чой, А. Норензаян // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 1. – С. 55-86. – ISSN 0205-9592
759492
  Керженцев В. Культура и советская власть / В. Керженцев. – М., 1919. – 36с.
759493
  Арнольдов А.И. Культура и современность. Диалектика процесса культурной консолидации социалистических стран / А.И. Арнольдов. – Москва, 1973. – 159 с.
759494
  Номеров Б.А. Культура и сорта роз Московской области / Б.А. Номеров. – Москва, 1962. – 193с.
759495
  Чурбанов В.Б. Культура и социально-экономический прогресс / В.Б. Чурбанов. – Москва : Знание, 1986. – 63 с.
759496
   Культура и средства массовой информации: социально-эконом. проблемы. – М., 1985. – 255с.
759497
  Иоффе И.И. Культура и стиль : система и принципы социологии искусств. Литература, Живопись, Музыка натурального товарно-денежного индустриального хозяйства / И.И. Иоффе. – Ленинград : Прибой, 1927. – 368 с.
759498
   Культура и творчество масс: Труды ин-та экономики. – Свердловск, 1976. – 179с.
759499
  Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества / Д.А. Керимов. – М., 1991. – 158с.
759500
  Ионесов В.И. Культура и трансформация: метаморфозы адаптации и развития // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702
759501
  Трушков Виктор Васильевич Культура и урбанизация : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Трушков Виктор Васильевич; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 38л.
759502
   Культура и ценности : Сб. науч. труд. – Тверь : ТГУ, 1992. – 149, [2] с.
759503
  Косамби Д. Культура и цивилизация древней Индии : Исторический очерк / Д. Косамби. – Москва : Прогресс, 1968. – 216 с.
759504
  Лависс Е., Рамбо А. Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху крестовых походов (1095-1270) / Е. Лависс. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – II, 333, [2] с.
759505
   Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху Крестовых походов (1095-1270) / под ред.: Е. Лависс, А. Рамбо ; пер. с франц. с предисл. Виктора Михайловского. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – 333, [2] c. – Библиогр.: с. 331-333
759506
  Малахов В.А. Культура и человеческая целостность / В.А. Малахов. – Київ : Наукова думка, 1984. – 119 с.
759507
  Дандамаев М.А. Культура и экономика Древнего Ирана / М.А. Дандамаев, В.Г. Луконин. – Москва : Наука, 1980. – 416 с.
759508
   Культура и эстетическое сознание : Межвуз. сб. – Петрозаводск, 1989. – 113с.
759509
  Швейцер А. Культура и этика / А. Швейцер. – Москва, 1973. – 343с.
759510
   Культура и языкознание. – М., 1991. – 465с.
759511
  Мильчин А.Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги / А.Э. Мильчин. – Москва : Логос, 2002. – 224с. – ISBN 5-94010-176-3
759512
  Юсуфов А.Г. Культура изолированных листьев / А.Г. Юсуфов. – Москва : Наука, 1988. – 101с.
759513
   Культура изолированных органов, тканей и клеток растений. Труды 1 Всесоюз. конф., 22-26 янв. 1968 г. Москва.. – Москва : Наука, 1970. – 342с.
759514
  Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений / Р.Г. Бутенко ; АН ССР, Ин-т физиологии растений. – Москва : Наука, 1964. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 237-266
759515
   Культура индейцев. Вклад коренного населения Америки в мировую культуру.. – М., 1963. – 328с.
759516
  Ольденбург С.Ф. Культура Индии / С.Ф. Ольденбург. – Москва : Наука, 1991. – 279с. – (Библиотека отечественного востоковедения). – ISBN 5-02-016732-0
759517
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиеведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 64-78. – ISSN 2073-9702
759518
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиоведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 78-87. – ISSN 2073-9702


  Стаття присвячена культурі ісламу. Матеріал призначений для студентів, які навчаються за гуманітарними спеціальностями, а також усім, хто цікавиться релігіями світу.
759519
  Силантьев Р.А. Культура исламо-христианского диалога в России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 85-90. – ISSN 2073-9702


  Затрагивается актуальная тема современного состояния исламо-христианского диалога в России. Автор дает краткий исторический экскурс в историю диалога и подробно освещает его важнейшие аспекты - теоретический и практический
759520
  Стеблин-Каменский Культура Исландии. / Стеблин-Каменский. – Л., 1967. – 183с.
759521
   Культура Испании // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 86-93.
759522
  Кургузов И.М. Культура Испании : между прошлым и будущим // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 94-96. – ISSN 044-748Х


  Институт Латинской Америки РАН подписал договор о осотрудничестве с Институтом Сервантеса. Это событие было приурочено к конференции, посвященной культуре Испании.
759523
   Культура Испании, сб.. – М., 1940. – 498с.
759524
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Мин. путей сообщ. (А. Бенке), 1876. – [2], II, [2], 463 с. – Экз. в разных перепл. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)


  На экз. кн. № 40767 автограф Полонская 1910
759525
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 1. – 1904. – [2], XXIII, 427 с.
759526
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 2. – 1906. – [2], XIV, 404 с.
759527
   Культура і влада : навч. посібник для студентів гуманіт. спец. закл. вищ. освіти / Оборський Г.О., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2020. – 148 с. : табл. – Бібліогр.: с. 146-147. – ISBN 978-966-2229-11-0
759528
  Кострюков С.В. Культура і влада: параметри взаємодії в тоталітарному суспільстві // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 213-219
759529
  Матт Г. Культура і гроші. Музей і підприємницька діяльність = Kultur und geld. Das museum - ein unternehmen : практичний посібник / Матт, Флатц, Льодерер ; пер. з нім. О. Кислюка ; [ред. О. Рута, худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2009. – 173, [3] с. : табл., схеми. – ISBN 978-966-8118-71-5


  Книжка "Культура і гроші" присвячена музейній справі. Музей зберігає не лише минулі світи, але й можливі світи майбутнього робить важливою частиною свого виставкового концепту, котрий осягається сам як культурний суб"єкт і зміни в нашій культурі й ...
759530
  Інглгарт Р. Культура і демократія // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Львів. нац. ун-т ім. Данили Галицького, Лікарська комісія НТШ ; голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 72-87
759531
  Осипова Г. Культура і діалог культур у контексті глобалізації / Г. Осипова, Н. Садовська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 105-107. – ISSN 1728-9343
759532
  Швейцер А. Культура і етика // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 316-317. – ISBN 978-966-668-480-9
759533
   Культура і життя. – Київ, 2000
759534
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 1. – 2001
759535
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 2. – 2001
759536
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 3. – 2001
759537
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 4. – 2001
759538
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 5. – 2001
759539
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
30 серпня (№ 35). – 2013. – 16 с.
759540
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
20 березня (№ 14/15). – 2015. – 12 с.
759541
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
25-30 грудня (№ 45/48). – 2015. – 16 с.
759542
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
22-28 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
759543
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
23 вересня (№ 39). – 2016. – 16 с.
759544
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
26 лютого - 3 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
759545
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
1 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
759546
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
1 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
759547
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
3 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
759548
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
759549
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
5 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
759550
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
759551
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
759552
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
759553
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
759554
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
759555
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
759556
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
759557
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
759558
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
759559
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
759560
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
759561
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
759562
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 грудня (№ 50). – 2017. – 16 с.
759563
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
759564
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
759565
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
759566
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
759567
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
759568
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
759569
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
759570
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
22 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
759571
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
759572
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
759573
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
759574
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
759575
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 жовтня (№ 43). – 2017. – 16 с.
759576
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 липня (№ 30). – 2017. – 16 с.
759577
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
759578
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 вересня (№ 39). – 2017. – 16 с.
759579
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 грудня (№ 52). – 2017. – 16 с.
759580
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 червня (№ 26). – 2017. – 16 с.
759581
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
759582
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 лютого (№ 5). – 2018. – 16 с.
759583
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
759584
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 листопада (№ 44). – 2018. – 16 с.
759585
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
3 серпня (№ 31). – 2018. – 16 с.
759586
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 травня (№ 18). – 2018. – 16 с.
759587
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
5 жовтня (№ 40). – 2018. – 16 с.
759588
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 липня (№ 27). – 2018. – 16 с.
759589
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
759590
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 вересня (№ 36). – 2018. – 16 с.
759591
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 грудня (№ 49). – 2018. – 16 с.
759592
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
759593
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 березня (№ 10). – 2018. – 16 с.
759594
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
759595
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
759596
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 серпня (№ 32). – 2018. – 16 с.
759597
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11червня (№ 22). – 2018. – 16 с.
759598
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11 травня (№ 19). – 2018. – 16 с.
759599
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
759600
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 жовтня (№ 41). – 2018. – 16 с.
759601
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 липня (№ 28). – 2018. – 16 с.
759602
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
759603
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
759604
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
759605
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 червня (№ 24). – 2018. – 16 с.
759606
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 листопада (№ 46). – 2018. – 16 с.
759607
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
759608
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 березня (№ 11). – 2018. – 16 с.
759609
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 серпня (№ 33). – 2018. – 16 с.
759610
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
18 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
759611
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 січня (№ 2/3). – 2018. – 32 с.
759612
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 жовтня (№ 42). – 2018. – 16 с.
759613
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 липня (№ 29). – 2018. – 16 с.
759614
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
759615
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 вересня (№ 38). – 2018. – 16 с.
759616
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 грудня (№ 51). – 2018. – 16 с.
759617
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
22 червня (№ 25). – 2018. – 16 с.
759618
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
759619
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 серпня (№ 34). – 2018. – 16 с.
759620
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
759621
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
759622
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
25 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
759623
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 січня (№ 4). – 2018. – 16 с.
759624
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 жовтня ( № 43 ). – 2018. – 16 с.
759625
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 липня (№ 30). – 2018. – 16 с.
759626
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 квітня (№ 17). – 2018. – 16 с.
759627
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 вересня (№ 39). – 2018. – 16 с.
759628
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 грудня (№ 52). – 2018. – 16 с.
759629
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 червня (№ 26). – 2018. – 16 с.
759630
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 листопада (№ 48). – 2018. – 16 с.
759631
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 березня (№ 13). – 2018. – 16 с.
759632
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 серпня (№ 35). – 2018. – 16 с.
759633
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Січень (№ 1/4). – 2019. – 24 с.
759634
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Лютий (№ 5/8). – 2019. – 24 с.
759635
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Березень (№ 9/13). – 2019. – 24 с.
759636
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 липня (№ 27/28). – 2019. – 16 с.
759637
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 червня (№ 23/24). – 2019. – 16 с.
759638
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Квітень (№ 14/17). – 2019. – 24 с.
759639
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 серпня (№ 31/33). – 2019. – 16 с.
759640
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 травня (№ 18/20). – 2019. – 16 с.
759641
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 липня (№ 29/30). – 2019. – 16 с.
759642
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 червня (№ 25/26). – 2019. – 16 с.
759643
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 серпня (№ 34/35). – 2019. – 16 с.
759644
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 травня (№ 21/22). – 2019. – 16 с.
759645
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Вересень (№ 36/39). – 2019. – 24 с.
759646
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Жовтень (№ 40/43). – 2019. – 24 с.
759647
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Листопад - грудень (№ 44/52). – 2019. – 32 с.
759648
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 грудня (№ 23). – 2020. – 16 с.
759649
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 квітня (№ 7). – 2020. – 16 с.
759650
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 липня (№ 13). – 2020. – 16 с.
759651
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11 вересня (№ 17). – 2020. – 16 с.
759652
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 червня (№ 11). – 2020. – 16 с.
759653
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 березня (№ 5). – 2020. – 16 с.
759654
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 листопада (№ 21). – 2020. – 16 с.
759655
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 лютого (№ 3). – 2020. – 16 с.
759656
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 серпня (№ 15). – 2020. – 16 с.
759657
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 травня (№ 9). – 2020. – 16 с.
759658
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 жовтня (№ 19). – 2020. – 16 с.
759659
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 січня (№ 1). – 2020. – 16 с.
759660
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
18 грудня (№ 24). – 2020. – 16 с.
759661
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 квітня (№ 8). – 2020. – 16 с.
759662
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
25 вересня (№ 18). – 2020. – 16 с.
759663
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 червня (№ 12). – 2020. – 16 с.
759664
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 березня (№ 6). – 2020. – 16 с.
759665
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 листопада (№ 22). – 2020. – 16 с.
759666
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 лютого (№ 4). – 2020. – 16 с.
759667
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 серпня (№ 16). – 2020. – 16 с.
759668
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 травня (№ 10). – 2020. – 16 с.
759669
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 жовтня (№ 20). – 2020. – 16 с.
759670
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 липня (№ 14). – 2020. – 16 с.
759671
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 січня (№ 2). – 2020. – 16 с.
759672
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11-25 червня (№ 11/12). – 2021. – 32 с.
759673
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12-26 лютого (№ 3/4). – 2021. – 16 с.
759674
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12-26 березня (№ 5/6). – 2021. – 16 с.
759675
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
№ 13/18, липень - вересень 2021. – 2021. – 32 с.
759676
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14-28 травня (№ 9/10). – 2021. – 24 с.
759677
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 квітня (№ 7). – 2021. – 16 с.
759678
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 січня (№ 1/2). – 2021. – 8 с.
759679
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
№ 19/24, жовтень - грудень 2021. – 2021. – 24 с.
759680
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 квітня (№ 8). – 2021. – 16 с.
759681
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 лютого (№ 1/2). – 2022. – 24 с.
759682
  Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу : монографія / Олександр Костенко. – Київ : Атіка, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-326-281-9
759683
  Салата Г.В. Культура і комунікація: як культура впливає на сприйняття інформації / Г.В. Салата, Н.А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 80-87. – ISSN 2409-9805


  Метою статті є дослідження ролі культури в процесі передачі та сприйняття інформації. Висновки. Міжособистісна та міжгрупова комунікація здійснюється в умовах значних культурних розходжень її учасників. Ці культурні відмінності істотно впливають на ...
759684
  Ступак Ф.Я. Культура і медицина Індії / Ф.Я. Ступак. – Київ, 2001. – 52с. – ISBN 5770702958
759685
  Міщенко Григорій Культура і мистецтво - вчора, сьогодні, завтра // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 62-63
759686
  Мельник Л. Культура і мистецтво доби Відродження. Творчість Франческо Петрарки // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 9. – С. 50-57
759687
   Культура і мистецтво України : Науково-допоміжний бібілографічний покажчик. – Київ : Книга
Ч. 2. – 1995. – 155 с.
759688
  Коваленко Є.Я. Культура і мистецтво управління як основа сучасної філософії менеджменту // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 3. – С. 56-61. – ISSN 2226-3209
759689
  Міщенко Г. Культура і мистецтво часів Козацької держави // Народне мистецтво : квартальник / Нац. спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2011. – № 1/4 (51/54). – С. 133-135
759690
   Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів : 7-8 груд. 2017 р. / М-во культури України, Нац, акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.Х. Литвин (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 272, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
759691
   Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – 163, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
759692
  Могильний А.П. Культура і особистість : Монографія / А.П. Могильний. – Київ : Вища школа, 2002. – 303с. – ISBN 966-642-083-Х
759693
  Борисова-Желєзнова Культура і особистість в психоаналітичній теорії (З. Фрейд, К-Г. Юнг) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 147-149
759694
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
ч. 1. – 1990. – 88с.
759695
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
Ч. 2. – 1990. – 87с.
759696
  Миронов В.В. Культура і побут гірників Радянської України / В.В. Миронов. – Київ, 1965. – 126с.
759697
   Культура і побут населення України : Навч. посібн. для вузів. – Київ : Либідь, 1991. – 232 с. – ISBN 5-11-001580-5
759698
   Культура і побут населення України : Навч. посібн. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1993. – 288с. – ISBN 5-325-00304-6
759699
   Культура і побут населення Українських Карпат : (Матеріали республіканської наукової конференції). – Ужгород, 1973. – 337 с.
759700
  Будько О. Культура і політика сімейних відносин, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві. Частина 2 / О. Будько, Акулов-Муратов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 54-58. – (Політичні науки)


  "У Норвегії дуже довговічні шлюби, а в багатьох сім"ях подружжя ще з дитинства знають один одного - їх батьки дружили або спілкувалися між собою ще до народження дітей. В країні укладення шлюбу відбувається двома способами: або державна реєстрація, або ...
759701
  Акулов-Муратов Культура і політика сімейних стосунків, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 52-57. – (Історичні науки)
759702
  Данилюк І. Культура і психологія: точки взаємозв"язку // Соціальна психологія : Український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-67.
759703
  Цвєтков О.П. Культура і релігія : навчальний посібник для [студ. вищих навч. закладів] / О.П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 187-189. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-030-1
759704
   Культура і спільнота у становленні педагога / К. Кларк, Т. Кошманова, І. Зязюн, Флоріо-Руйен, С. та ін. Черепанова; [К. Кларк та ін.] ; за ред. Крістофера Кларка (США) і Тетяни Кошманової (Україна) ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 407, [1] с. – Авт.зазнач, у змісті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-613-023-8
759705
  Шевчук Г.В. Культура і суб"єкти її творення: світоглядне осмислення та філософська концептуалізація // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 2226-3209
759706
   Культура і суспільство Європи в епоху наукової революції (1540-1660) : Навч. матеріали з курсу "Українська та зарубіжна культура" для студ.перш.курсів гуманіт.фак. – Київ, 2000. – 52с.
759707
  Нікітенко К. Культура і суспільство: конфлікт між тоталітарним і особистісним (на прикладі доби сталінізму) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 12-26. – ISSN 0236-4832
759708
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2001
759709
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
759710
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
759711
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
759712
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
759713
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
759714
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
759715
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
759716
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
759717
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
759718
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
759719
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-
№ 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
759720
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
759721
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
759722
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759723
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759724
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759725
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759726
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759727
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759728
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ХДАК, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759729
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759730
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759731
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759732
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2018. – 347, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759733
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2018. – 346, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759734
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2019. – 344, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759735
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2019. – 260, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759736
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2020. – 155, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759737
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2020. – 205, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
759738
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2021. – 250 с. – Резюме укр., англ. мовами
759739
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2021. – 209, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
759740
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2022. – 157, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
759741
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2022. – 165 с. – Резюме укр., англ. мовами
759742
  Гончаренко М.В. Культура і творча активність особи / М.В. Гончаренко. – Київ, 1983. – 47 с.
759743
  Позінкевич Р.О. Культура і творче формування особистості : Монографія / Р.О. Позінкевич; МОУ. Ін-тут системних досліджень. – Луцьк, 1993. – 116с. – ISBN 5-7763-2287-1
759744
  Єлісовенко Ю. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 168-175
759745
  Пхін Х. Культура і філософія Китаю / Х. Пхін. – Тайбей, 1982. – 522 с. – Видання китайською мовою
759746
  Ковальчук І.В. Культура і цивілізація // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.163-168
759747
  Мусієнко М.М. Культура ізольованих клітин, тканин і органів рослин : Методичні рекомендації до лабораторних занять з біотехнології рослин / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта; КНУТШ; Біологічний фак-т; Кафедра фізіології та екології рослин. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 48с.
759748
  Мельник В. Культура ізольованих коренів Gentiana lutea L.: особливості отримання та накопичення біомаси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості отримання та накопичення біомаси культурою ізольованих коренів Gentiana lutea шляхом двохетапного вирощування на гормональному, а потім безфітогормональному середовищі. Peculiarities of generation and biomass accumulation of ...
759749
  Шинкаренко О.В. Культура Індії як своєрідний досвід культурної ідентифікації // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 28-32. – ISSN 2616-9967
759750
  Зінченко О.А. Культура інноваційних кластерів як іміджева компонента регіонального розвитку // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 19-27. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
759751
  Тоцький П.М. Культура Іспанії періоду Ренесансу : хрестоматія [зі спец. курсу (для студентів іст. ф-ту)] / П.М. Тоцький ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2016. – 201, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-199. – ISBN 978-617-689-180-2
759752
   Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал та ін.] ; за заг. ред. Ю. Шаповала ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 598, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 585-596. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6839-5
759753
  Савченко А.А. Культура й епігенетика: концептуальний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 57-65. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
759754
  Мацькевич М. Культура й конституційні культурні права та свободи людини і громадянина: ключові аспекти взаємодії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 21-24
759755
   Культура й наука // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 23-24
759756
  Шафиев Н.А. Культура кабардинцев в период позднего Средневековья : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шафиев Н.А. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Нальчик, 1969. – 19 с.
759757
  Джанибеков У.Д. Культура казахского ремесла / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1982. – 144 с.
759758
  Степанянц М.Т. Культура как гарант российской безопвасности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
759759
  Байдаров Е.У. Культура как духовная субстанция бытия человека и социума в условиях глобализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 32-37. – ISSN 2073-9702


  Дается оригинальная интерпретация происхождения понятия "культура" в контексте ее человекотворческой функции как духовной субстанции бытия человека и социума. Благодаря духовности с ее ориентацией на вечные и абсолютные ценности происходит ...
759760
  Ивкин Анатолий Васильевич Культура как интегрирующий фактор социальной структуры советского общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ивкин Анатолий Васильевич; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 21л.
759761
  Драгунская Л.Д. Культура как морфология переживания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 55-69. – ISSN 0236-2007
759762
  Баллер Э.А. Культура как общественное явление / Э. А. Баллер, С. М. Косолапов. – Москва, 1980. – 44 с. – Библиогр. в конце книги. – (Знание - в массы. О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР)
759763
  Новиков А.М. Культура как основание содержания образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  С позиции культурологтческого подхода культура рассматривается как основа содержания современного образования. Основные формы общественного сознания раскрываются в ихвзаимосвязи с обучением и воспитанием. Предпринимается попытка осмыслить содержание ...
759764
  Форкош С.М. Культура как предмет исследования в "Философии символических форм" Э. Кассирера // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 187-197. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
759765
  Жилина Вера Анатольевна Культура как развертывание разумности человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.12-20. – ISSN 2073-9702
759766
  Роговский А.М. Культура как разрешение противоречий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 82-84. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
759767
  Седов Н.В. Культура как фактор детерминации личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Седов Н.В.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
759768
  Савин С.Д. Культура как фактор динамической стабильности российского общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 49-56. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
759769
  Самойлова Людмила Константиновна Культура как фактор формирования личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Самойлова Людмила Константиновна; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1976. – 21л.
759770
  Моренець Володимир Культура какби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3. – ISSN 0130-5263
759771
  Голубенко А.В. Культура калюсу представників роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Підібрано умови для ініціації та проліферації калюсів з різних експлантів 12-ти видів роду Gentiana L. Дослідження впливу світла на культуру калюсу тирличів показало, що для кращого його росту необхідна темрява. Conditions for callus initiation and ...
759772
  Исламов Уткур Исламович Культура каменного века Центральной Ферганы / Исламов Уткур Исламович, В.И. Тимофеев. – Ташкент, 1986. – 304с.
759773
  Ерухимович С.В. Культура канн в Нуйской долине / С.В. Ерухимович. – Фрунзе, 1983. – 48 с.
759774
  Вербовий К.О. Культура карликових плодових дерев на Україні / К.О. Вербовий. – Київ, 1957. – 104 с.
759775
  Давлианидзе Цира Онисимовна Культура Квемо Картли (Триалети) во второй половине 1 тыс. до. н. э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Давлианидзе Цира Онисимовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 25л.
759776
  Палеха Ю.І. Культура керування документацією як складник інформаційної культури організації / Ю.І. Палеха, М.В. Апшай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 49-56. – ISSN 2409-9805
759777
  Греков Б.Д. Культура Киевской Руси / Б.Д. Греков. – Москва-Л., 1944. – 76с.
759778
  Молдавчук Н.М. Культура Києва періоду німецької окупації 1941 - 1943 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 14/15. – С. 206-212. – ISSN 2227-183Х
759779
  Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 8
759780
  Айтмамбетов Д. Культура киргизского народа во второй половине ХІХ и начале ХХ в. / Д. Айтмамбетов ; АН КиргССР, Ин-т истории. – Фрунзе : ИЛИМ, 1967. – 310 с. – Библиогр.: с. 288-308
759781
  Айтмамбетов Дюйше Османович Культура киргизского народа и основные направления ее развития во второй половине XIX - начале XХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Айтмамбетов Дюйше Османович; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1969. – 55л. – Бібліогр.:с.54-55
759782
  Ткаченко Г.А. Культура Китая : Словарь-справочник / Г.А. Ткаченко. – Москва : Муравей, 1999. – 384 с. – ISBN 5-89737-049-4
759783
  Пол Д. Культура клеток и ткани = Cell and tissue culture / Пол Д. ; перевод с англ. С.М. Навашина ; под ред. проф. Л.М. Якобсон. – Москва : Медгиз, 1963. – 347 с., [2] л. ил. – Библиогр. в конце глав
759784
   Культура клеток растений. – Москва : Наука, 1981. – 167с.
759785
   Культура клеток растений и биотехнология. – Москва : Наука, 1986. – 285с.
759786
   Культура клеток растений: труды 2 Всесоюз. конф.. – Киев : Наукова думка, 1978. – 384с.
759787
  Мильчин А.Э. Культура книги / А.Э. Мильчин. – М, 1992. – 223с.
759788
  Абрамов О.О. Культура козлятнику східного і сильфії пронизанолисої у зв"язку з інтродукцією лісостепу України : Автореф... Доктора сільськогосп.наук: 06.01.09 / Абрамов О.О.; Ін-т землеробства УААН. – Киев, 1998. – 39л.
759789
  Лашкевич Г.И. Культура кок-сагыза на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1951. – 132 с.
759790
   Культура Колумбии. Сб. ст.. – М., 1974. – 335с.
759791
  Качалин В. Культура конкуренції // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 0131-2227
759792
  Запрудский Ю.Г. Культура конфликта (к особенностям российской конфликтности) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.74-87. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
759793
   Культура Кореи.. – Пхеньян, 1959. – 64с.
759794
  Рязанцева П.Л. Культура костюма в художньому фільмі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 174-178. – ISSN 2226-3209


  У статті зроблена спроба розкрити значення костюма в художньому кінофільмі та його вплив на сприйняття візуального образу екранного персонажу, що має суттєве значення для розвитку теорії кіномистецтва.
759795
  Забранская О.А. Культура крупноплодной алычи в степном Крыму : Автореф... канд. с.-х.наук: / Забранская О.А.;, 1966. – 23л.
759796
   Культура Кубы: сб. ст.. – М., 1979. – 335с.
759797
  Виноградов Б.И. Культура кукурузі в сочетании с бобовіми как предшественник хлопчатника на луговіх почвах Узбекской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Виноградов Б.И.; Ташк. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1963. – 27л.
759798
  Рихтер Г. Культура ландшафта в социалистическом обществе / Г. Рихтер. – Москва : Прогресс, 1983. – 160с.
759799
   Культура Латинской Америки: пробл. нац. и общерегион.: сб. ст.. – М., 1990. – 174с.
759800
  Арсеньева М.А. Культура лейкоцитов периферической крови человека в гематологии и радиобиологии / Арсеньева М.А., Порошенко Г.Г. ; АН СССР, Ин-т биологии развития. – Москва : Наука, 1974. – 149 с. : ил. – Список лит.: с. 133-147
759801
   Культура лекарственных растений. – М., 1952. – 348с.
759802
  Витухновский А.Л. Культура лекторского труда / А.Л. Витухновский. – Москва, 1980. – 64с.
759803
  Тульчинский Г.Л. Культура личности и смех // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 20-34. – ISSN 0236-2007
759804
  Масюкова Н.А. Культура личности субъекта научно-исследовательской деятельности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 48-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
759805
  Гулега Л. Культура Лофанту анісового в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 20-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Вивчені біологічні особливості лофанту анісового. Розроблені способи та прийоми вирощування даного виду в умовах Лівобережного Лісостепу України. The biological peculiarities are learned of the Lophanthus anisatus. Methods and ways of the growing ...
759806
  Рабинович В.М. Культура люцерни на корм і на насіння / В.М. Рабинович. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1936. – 51с. – (Техніка соціалістичного тваринництва / НКЗС УРСР;Українсьий науково-досл. ін-т тваринництва:Сектор кормодобування)
759807
  Ванюков Н. Культура люцерны в Западной Сибири / Н. Ванюков. – Новосибирск, 1951. – 96с.
759808
  Гогохія Н. Культура масових свят та українське суспільство в 1930-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 183-189


  Зміст і функції радянської культури масових свят доби тоталітаризму та їх вплив на укр. суспільство 1930-х років
759809
  Корбут М.П. Культура махорки на Україні. / М.П. Корбут. – Київ, 1959. – 168с.
759810
  Доброносова Ю. Культура медіарозмаїття як контекст самоактуалізації особистості в сучасному світі // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 74-76
759811
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 477 л. – Додатки: л. 410-477. – Бібліогр.: л. 357-409
759812
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 28 с. – Бібліогр.: 39 назв
759813
  Серова И.И. Культура межнационального общения. / И.И. Серова. – Минск, 1986. – 157с.
759814
  Скуратовский В.А. Культура межнационального общения: проблемы регулирования и саморегулирования / В.А. Скуратовский. – Киев, 1991. – 253с.
759815
   Культура Мексики: сб. ст.. – М., 1980. – 302с.
759816
   Культура менеджмента (социально-психологические аспекты) : монография / В.Н. Гончаров, С.И. Радомский, М.С. Радомская, О.В. Додонов, А.Г. Галигузов; Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В., Галигузов А.Г. ; под общей ред. Гончарова В.Н. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2007. – 210 с. – ISBN 966-2991-09-3
759817
  Коваленко Є.Я. Культура менеджменту раннього середньовіччя // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 18-28. – ISSN 2226-2180


  " Важливу адміністративно-регулюючу роль в системі управління Середньовіччя відігравала існуюча стратифікація суспільства. У європейських країнах були такі стани: церковні феодали-священнослужителі, світські феодали-лицарі, селяни та городяни-бюргери. ...
759818
  Коваленко Є.Я. Культура менеджменту Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 76-82. – ISSN 2226-3209
759819
  Ясній Я. Культура мешканців Карпат у творі Станіслава Вінценза "На високій полонині" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто питання ролі й значення народної культури гуцулів у творі Станіслава Вінценза "На високій полонині". Зокрема, розглядається світ матеріальної та духовної культури мешканців Карпат. Особлива увага приділяється мовному аспекту твору, ...
759820
  Болотина Т.В. Культура мира, права человека // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.39-67
759821
  Сакун А.В. Культура мислення в еволюції наукового пізнання: аналітичний дискурс // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 145-148. – ISSN 2076-1554
759822
  Пагутяк Галина Культура міжнародного гуманітарного права: становлення, розвиток, перспективи : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 1682-2366
759823
  Шинкаренко Т.І. Культура міжнародного спілкування і професійна етика : підручник / Т.І. Шинкаренко ; М-во освіти і науки України. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-291. – ISBN 978-966-2188-84-4
759824
  Левченюк Є.В. Культура міжнаціональних відносин у структурі гуманітарної освіти // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 20-23. – ISSN 2616-9967


  Доведено, що культура міжнаціональних відносин постає безпосереднім діалогом між представниками різних наці- ональностей, що уможливлює існування і розвиток національної культури в умовах сучасного суспільства (масового, віртуального, глобального, ...
759825
  Горовський Ф.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Ф.Я. Горовський, Л.Ф. Лаврова. – Київ, 1988. – 158 с.
759826
  Горбач Н.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Н.Я. Горбач. – Львів, 1990. – 94 с.
759827
  Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.А. Сайтарли. – Київ : Академвидав, 2007. – 240с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-52-6
759828
  Бойко-Гагарін Культура міст Наддніпрянської України 1785–1917 рр. в історіографії імперської доби // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 206-216. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
759829
  Савва Е.Н. Культура многоваликовой керамики днестровско-прутского междуречья / Е.Н. Савва. – Кишинев, 1992. – 224с.
759830
  Данилов С.И. Культура многолетних трав в Кузбассе / С.И. Данилов. – Кемерово : Кузбасс, 1951. – 107 с.
759831
  Журавлев П.Д. Культура многолетних травянистых растений на семена / П.Д. Журавлев; Под ред. В.Р.Вильямса. – М.-Л., 1931. – 152с.
759832
   Культура мови - культура нації // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 9-11


  II Всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників загальнонаціональних та регіональних ЗМІ "Культура мови - культура націїї" відбувся у залі Вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету імбТараса Шевченка під час ...
759833
  Харченко С.В. Культура мови - ортологія - нормативістика // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 25-32. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
759834
  Пономарів О.Д. Культура мови // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 105-107. – ISBN 978-966-02-7998-8
759835
  Тимофіїва К.М. Культура мови в закладах освіти // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 88-94. – ISSN 2313-4437
759836
  Масальський В.І. Культура мови в початковій школі. / В.І. Масальський. – Київ, 1949. – 148с.
759837
  Гей В. Культура мови в регіональних ЗМІ: (Огляд) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.23-24
759838
  Слюніна О.В. Культура мови в українській художній картині світу кінця ХХ століття // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 201-210
759839
  Мех Л. Культура мови і Кобзареве слово // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 1/4. – С. 40-42. – ISSN 0868-8117


  В Інституті журналістики КНУ ім. Т. Шевченка відкрилась XX Міжнародна наук.-практична конференція "Мова. Суспільство. Журналістика." Ювілейний захід присвячено 180-річчю Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. З вітальним словом звернулися ...
759840
  Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика : Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю / М.І. Пентилюк. – Київ : Вежа, 1994. – 240с. – ISBN 5-7707-6668-9
759841
  Дудик П.С. Культура мови лектора / П.С. Дудик, В.Н. Туркін. – Київ, 1963. – 56 с.
759842
  Гуцал К.А. Культура мови студентів: проблема правильності та логічності мовлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 96-105. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
759843
  Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів : навчальний посібник / Руслан Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2007. – 137 с. – ISBN 978-966-8533-65-5
759844
  Гаєва К. Культура мови юриста як невід"ємна складова його правової культури // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 118-119
759845
  Колеснікова І.А. Культура мови: корупція слова в рекламному бізнесі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 212-219. – ISSN 2313-4437


  У статті проаналізовано причини виникнення невдалих копірайтингових назв та переорієнтації їхніх функцій у процесі реальної рекламної практики.
759846
  Ткаченко Т. Культура мовлення // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С.98-100.
759847
  Олійник О.Б. Культура мовлення : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ : Кондор, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-351-199-3
759848
  Микитюк О.Р. Культура мовлення : особливості, завдання, цікавинки : [навч. посібник] / Оксана Микитюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 234, [2] с. : іл., табл. – Слов. наголосів: с. 221-225. – Бібліогр.: с. 215-220. – ISBN 978-617-607-633-9
759849
  Мартіна О. Культура мовлення молодших школярів як показник загальної культури особистості // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 177-181. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  На основі мовної спадщини Івана Огієнка.
759850
  Марку Е.О. Культура мовлення сучасного студента: антиетикет чи формування сленгу? // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 11-15. – ISBN 978-966-916-268-7
759851
  Ліштаба Т. Культура мовлення та її роль у системі викладання лінгвістичних дисциплін у вищому навчальному закладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 437-440. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
759852
  Скорофатова А. Культура мовлення як показник рівня професійної деформації особистості правоохоронця // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 36-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 42-43; 10 п. – ISBN 966-7773-70-1
759853
  Каленич В. Культура мовлення як чинник журналістської майстерності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 72-76


  У статті йдеться про культуру мовлення та її роль у журналістській діяльності. Розглянуто деякі випадки порушення літератуних норм у сучасних ЗМІ. Статья посвящена культуре речи и её роли в журналистской деятельности. Рассмотрены некоторые случаи ...
759854
  Ростомова Л. Культура мовлення, мислення і поведінки неповнолітніх делінквентів / Л. Ростомова, С. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливостей мовлення, мислення й поведінки соціально і педагогічно занедбаних підлітків, викладено результати. Доведена необхідність спеціальних заходів із розвитку мовлення та рефлексивного мислення девіантних підлітків. There are ...
759855
  Естрайх Г. Культура мовою їдиш. Україна, перша половина ХХ ст. / Геннадій Естрайх ; [пер. з англ. О. Панича]. – Київ : Дух і літера, 2016. – 314, [6] с., [4] арк. фот. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 291-314. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 978-966-378-488-5
759856
  Гончаренко К. Культура мовчання як інструмент "політики голосу" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (87). – С. 13-20. – ISSN 2078-1016
759857
   Культура мовы журналіста. – Мінськ, 1982. – 112 с.
759858
   Культура Молдавии за годы Советской власти: сб. докум. в 4-х т.. – Кишинев
2, ч. 1. – 1984. – 430с.
759859
  Вишняк А.И. Культура молодежного досуга / А.И. Вишняк, В.И. Тарасенко. – Киев, 1988. – 70 с.
759860
   Культура Монголии в средние века и новое время (XVI- нач. ХХ в.). – Улан-Удэ, 1986. – 160с.
759861
  Бартольд В.В. Культура мусульманства : [общий очерк] / В.В. Бартольд. – Петроград : Огни, 1918. – 112, [2] c. : ил., карты. – Библиогр.: с. 108-109. – (Круг знания : История)
759862
  Петров Ю.А. Культура мышления / Ю.А. Петров. – М., 1990. – 115с.
759863
  Левин В.И. Культура мышления и ее формирование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.32-35. – ISSN 2073-9702


  Затронута важная для соврем. образования и воспитания проблема : повышение уровня культуры мышления будущих специалистов. Автор анализирует роль логических дисциплин в этом процессе. Утверждается, что главной причиной трудностей на этом пути является ...
759864
  Ерастов Н.П. Культура мышления лектора / Н.П. Ерастов. – Москва, 1989. – 61 с.
759865
  Луначарский А.В. Культура на Западе и у нас / А.В. Луначарский. – Москва, 1928. – 55 с.
759866
  Панфилов В.Н. Культура на пороге третьего года / В.Н. Панфилов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 100 с.
759867
  Зубко Н. Культура навчальної книги (на прикладі підручників з хімії для середньої загальноосвітньої школи) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 272-285. – ISSN 1591-6223
759868
  Грицюк Л.К. Культура навчальної праці студентів як умова успішного навчання в сучасній вищій школі / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 44-48. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні та емпірічні аспекти основ наукової організації праці студентів в умовах здійснення навчального процесу в сучасній вищій школі.
759869
  Ханчич М.Г. Культура навчання / М.Г. Ханчич, О.А. Невмержицький // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 84-86
759870
  Кушнарева К.Х. Культура Нагорного Карабаха по археологическим источникам (конец 3 - середина 1 тыс. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кушнарева К.Х.; АН СССР. Ин-т ист. материальной культуры (Ленингр. отд.). – Москва-Ленинград, 1951. – 13 с.
759871
  Арнольдов А.И. и Новак Г.М. Культура народного Китая / А.И. и Новак Г.М. Арнольдов. – Москва, 1959. – 150 с.
759872
  Пугач З.Л. Культура народов верховьев Нила / З.Л. Пугач. – М., 1985. – 175с.
759873
   Культура народов Дальнего Востока СССР (XIX-XX вв.): Сб. ст.. – Владивосток, 1978. – 164с.
759874
   Культура народов Дальнего Востока: традиции и современность. – Владивосток, 1984. – 202с.
759875
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 10. – 1999. – 186 с.
759876
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 11. – 1999. – 239 с.
759877
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 48, т. 2. – 2004
759878
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 70. – 2005. – + CD
759879
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 208. – 2011
759880
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 209. – 2011
759881
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 210. – 2011
759882
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 211. – 2011
759883
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 212. – 2011
759884
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 213. – 2011
759885
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 214. – 2011
759886
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 215. – 2011
759887
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 216. – 2011
759888
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 217. – 2011
759889
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 218. – 2011
759890
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 219. – 2012
759891
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 220. – 2012
759892
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 221. – 2012
759893
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 222. – 2012
759894
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 223. – 2012
759895
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 224. – 2012
759896
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 225. – 2012
759897
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 226. – 2012
759898
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 227. – 2012
759899
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 228. – 2012
759900
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 229. – 2012
759901
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 230. – 2012
759902
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 231. – 2012
759903
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 232. – 2012
759904
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 233. – 2012
759905
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 234. – 2012
759906
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 235. – 2012
759907
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 236. – 2012
759908
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 237. – 2012
759909
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 238. – 2012
759910
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 239. – 2012
759911
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 240. – 2012
759912
   Культура народов Причерноморья. [Електронний ресурс] : Научный журнал. – Симферополь, 2005. – 1 CD. – ISSN 1562-0808
759913
  Троицкий Н.А. Культура народов России в эпоху второй революционной ситуации /1878-1882/ / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1989. – 84с.
759914
  Исакова Н.В. Культура народов Севера / Н.В. Исакова. – Новосибирск, 1989. – 206с.
759915
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII-XIX вв.: типология и взаимодействия. – Москва : Наука, 1990. – 285 с. – ISBN 5-02-009989-9
759916
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. – Москва, 1988. – 303с.
759917
  Стоколос В.С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья / В.С. Стоколос. – М, 1972. – 168с.
759918
  Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. / С.И. Руденко. – Москва-Л., 1953. – 404с.
759919
   Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. – К., 1987. – 197с.
759920
  Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая и скифское время. / С.И. Руденко. – Москва-Л., 1960. – 361с.
759921
  Семеног О.М. Культура наукового текстотворення // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 86-98. – ISBN 978-966-698-318-6
759922
  Ковтюх С.Л. Культура наукової мови : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Тріада С, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 966-96156-4-33
759923
  Коваленко Є.Я. Культура наукової організації праці та управління як основа індустріального життєустрою суспільства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 12-23. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні особливостей культури наукової організації праці та управління як базової в умовах індустріального суспільства. Європейська наука та породжена нею ньютонівська картина світу послужили основою ...
759924
  Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 213, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
759925
  Бісовецька Л. Культура наукової української мови як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2023. – С. 179-185. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
759926
  Афинская З.Н. Культура научной речи: термины и их синонимы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 101-111. – Библиогр.: Літ.: С. 111; 12 назв. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
759927
  Фесенко Г. Культура національних свят як чинник консолідації нації (на прикладі націєтворення Словенії та України) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 94-99


  "Проаналізовано історико-культурні особливості творення державних свят України і Словенії упродовж 1990-2016 рр. Увага зосереджується на тому, як здійснюється «культура святкування» в двох постсоціалістичних країнах. Рівень консолідації нації оцінено з ...
759928
  Корнілов М. Культура нашої мови / М. Корнілов, О. Білодід // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-55. – ISSN 1605-9875


  [Враження від перебування в Італії.]
759929
  Есипов Владимир Культура не для съемки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
759930
  Шейко В.М. Культура незалежної України й еміграція: стан та перспективи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 5-18
759931
  Грабовська І. Культура неподаної руки. Гендерна політика крізь призму цивілізаційного розвитку // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 88-100.
759932
  Алексєєва Н.Л. Культура нового села / Н.Л. Алексєєва. – Львів, 1974. – 144 с.
759933
  Бакштановский В.И. Культура нравственного сознания и поведения личности / В.И. Бакштановский. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Этика" ; № 7)
759934
  Власенко Н.М. Культура обслуговування користувачів як основоположний фактор іміджу бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 32-34. – ISBN 978-966-02-7706-9
759935
  Ильяева И.А. Культура общения / И.А. Ильяева. – Воронеж, 1989. – 167с.
759936
  Езова С.А. Культура общения библиотекарей : Учебно-методическое пособие / С.А. Езова. – Москва : Либерея, 2004. – 144с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 11). – ISBN 5-85129-175-3
759937
  Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников / Г.П. Лаврентьева. – Киев, 1988. – 125с.
759938
  Даниленко О.И. Культура общения и ее воспитание / Даниленко О.И. ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Ленинград : ЛГИК, 1989. – 98, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 97-99
759939
  Потылико Г.П. Культура общения и личность / Г.П. Потылико. – Киев, 1984. – 33 с.
759940
   Культура общения и повышение профессионального мастерства педагога-воспитателя. Метод. рекоменд.. – Ленинград, 1980. – 28 с.
759941
   Культура общения как средство гуманизации подготовки специалистов : Метод. рекоменд. – Киев, 1991. – 53с.
759942
  Бондаренко В.Д. Культура общения с природой / В.Д. Бондаренко. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 172, [2] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 171-173
759943
  Мейрманова Г.А. Культура общения у казахов : этикет приветствия и прощания // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 105-115. – ISSN 0869-5415
759944
  Езова С.А. Культура общения: индикаторы коммуникативных практик // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-45
759945
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и экономические отношения / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 152 с.
759946
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и эффективность хозяйствования / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Знание, 1990. – 16 с.
759947
  Карнеев И.Е. Культура оранжерейно-комнатных растений. / И.Е. Карнеев. – М., 1957. – 558с.
759948
   Культура орехоплодных. – Москва, 1957. – 416с.
759949
  Суховехов Ф.М. Культура орфы в прудах. / Ф.М. Суховехов. – М, 1948. – 60с.
759950
  Піменова О.О. Культура особистісної свободи як соціологічне поняття та соціальний феномен // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 83-89. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
759951
  Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии / Ю.Б. Симченко. – М., 1976. – 311с.
759952
   Культура пам"яті сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація : монографія / [О.М. Берегова та ін. ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2020. – 350, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2241-56-3
759953
  Левитан К.М. Культура педагогического общения / К.М. Левитан. – Иркутск, 1985. – 102с.
759954
  Грехнев В.С. Культура педагогического общения / В.С. Грехнев. – Москва, 1990. – 142 с.
759955
  Комогорцева И.Ф. Культура педагогического общения: Учеб. пособие по спецкурсу. / И.Ф. Комогорцева. – Калинин, 1982. – 73с.
759956
  Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.31-34
759957
  Кроткевич П.Г. Культура пекана / П.Г. Кроткевич. – Київ, 1952. – 60 с.
759958
   Культура первобытной эпохи Таджикистана (от мезолита до бронзы) : [сб. ст.]. – Душанбе : Дониш, 1982. – 112 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
759959
   Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект / Дроздова С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; [ за ред. В.Ф. Резаненка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 85 с. – Шифр. дубл. 8сх Куль (доп. карт. по фак.). – ISBN 978-966-2410-03-7
759960
  Логвиненко О. Культура перекладу художнього твору: психологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 117-122


  У статті проаналізовано складники психології творчості письменника-перекладача, які розкриваються в межах перекладацької справи, їх вплив на скорочення комунікативної відстані між автором та іншомовним читачем. Також на прикладі перекладу окремих ...
759961
  Колесников Н.П. Культура письменной речи. / Н.П. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1987. – 98с.
759962
   Культура питания : энциклопедический справочник. – Минск : Белорусская советская энциклопедия, 1991. – 541 с.
759963
  Берлин Джереми Культура питания : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30 : Фото
759964
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Джикия Н. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 25л.
759965
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев / Н.П. Джикия. – Тбилиси, 1988. – 135 с.
759966
  Михайлов В.С. Культура питания и здоровье семьи / В.С. Михайлов. – М, 1987. – 208с.
759967
  Кондрашова-Діденко Культура підприємництва: розвиток сучасної західної концепції / Кондрашова-Діденко, В.Ф. Діденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 133-142. – (Економіка ; Вип. 36)


  Комплексно аналізується культура підприємництва на прикладі сучасної західної концепції. Розглядається становлення поняття "культура підприємництва" в історії цивілізації, прослідковується процес розвитку самої ідеї, вичленовуються характерні ознаки ...
759968
  Синящик А. Культура плевка // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 19 (574), 11.05.2018. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Австрийский киновед Барбара Вурм о сексе, гигиене и "новом быте" в советских культурфильмах 1920 - 1930-х годов - малоизвестном жанре "образовательного" кино.
759969
  Никольская Т.Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – № 72 : Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. – С. 1-152, рис.
759970
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Марковин В.И.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1960. – 16л.
759971
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – № 93 : Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. – С. 1-152
759972
  Бетрозов Р.Ж. Культура племен Центрального Предкавказья в эпоху раннего металла. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.575 / Бетрозов Р.Ж.; АН Груз СССР. – Тбилиси, 1972. – 17л.
759973
  Агаронян А.С. Культура поведения / А.С. Агаронян. – Ташкент, 1979. – 166 с.
759974
   Культура поведения советского молодого человека. Краткий рекоменд. список лит.. – Л., 1955. – 14с.
759975
  Богданова О.С. Культура поведения школьника / О.С. Богданова, Р.Г. Гурова. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 128 с. : ил.
759976
  Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям философия, политология и религиоведение / Т.С. Георгиева. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 398с. – ISBN 978-5-7567-0476-1
759977
  Мараховська Е.В. Культура повсякденності інтелігенції пізньорадянської доби як репрезентація кризи системних цінностей // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 76-83. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
759978
  Орлова Т.В. Культура повсякденності населення Європи 18 століття / Т.В. Орлова; Рец.: Рябцев В.П. – Київ : Знання, 2000. – 58 с. – ISBN 966-618-112-6
759979
  Павелко К.О. Культура повсякденності та художнє життя Польщі у творчій біографії М.І. Глінки : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Павелко Катерина Олексіївна ; М-во культури, молоді та спорту України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
759980
  Нападиста В.Г. Культура повсякденності: до проблеми логіки структури та змісту навчальної дисципліни. Частина І // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 15-19. – ISSN 2616-9967
759981
  Семенова О. Культура повсякдення кустарів-шкірняків Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 78-85


  У статті автор описує життя і побут кустарів-шкіряників, зокрема соціально-економічні передумови, що спонукали селян займатися кустарництвом, розмір річного прибутку від шкіряного промислу та купівельну спроможність кустарів у кінці ХІХ - на початку ХХ ...
759982
  Гаусман Г. Культура поразки. Перша світова війна в українській пам"яті // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 22-29
759983
  Гришелева Л.Д. Культура послевоенной Японии / Л.Д. Гришелева, Н.И. Чегодарь. – Москва, 1981. – 215 с.
759984
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – Москва, 1984. – 96с.
759985
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 126с.
759986
  Палєха Ю.І. Культура пошуку та опрацювання інформації як складник інформаційної культури організації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 54-61. – ISSN 2409-9805


  Мета роботиВизначити сутність культури пошуку та опрацювання інформації, як складника інформаційної культури організації, розкрити та проаналізувати її основні елементи, намітити напрями її вдосконалення в аспекті формування корпоративної культури о ...
759987
  Черновський О. Культура правового мислення - складова частина професії юриста / О. Черновський, О. Семенюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 132-136. – ISSN 2307-8049
759988
  Бєлая Л.В. Культура правової діяльності та правова культура юридичність понять та співвідношення правових категорій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 77-80. – ISSN 1563-3349
759989
  Завальнюк В. Культура правосуддя та антропологія права // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1561-4999
759990
  Ликас А.Л. Культура правосудия / А.Л. Ликас. – М., 1990. – 174с.
759991
  Михалюк О.І. Культура проведення церемоніалів у світському суспільстві Речі Посполитої: середина ХVІ – середина ХVІІ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 187-191. – ISSN 2226-0285
759992
  Шелехов Ю. Культура производства - экономическое процветание предприятия : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 66-67. – ISSN 1810-3944
759993
  Антоненко В.В. Культура производства : рек. указ. литературы / В.В. Антоненко ; сост. В.В. Антоненко ; Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1979. – 32 с. – (Научно-технические знания - рабочим ; вып. 21)
759994
   Культура производства и безопасность труда: сб. ст.. – М., 1986. – 93с.
759995
  Лапин Ю.С. Культура производства и техническая эстетика. / Ю.С. Лапин. – М., 1967. – 30с.
759996
   Культура пропагандистского труда: опыт систем. изуч. проблемы. – Москва, 1989. – 270с.
759997
   Культура против варварства : сб. – К., 1988. – 406с.
759998
  Дубовик С. Культура професійного мовлення як складник педагогічної культури вчителя // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 5 (115). – С. 43-46
759999
  Улунова Г.Є. Культура професійного спілкування державних службовців: сутність, функціонально-структурні особливості, психодіагностика : монографія / Г.Є. Улунова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 413, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-413. – ISBN 978-966-657-778-1
760000
  Иванова И.Н. Культура профессиональных сообществ: исторический контекст профессиональной культуры / И.Н. Иванова, Л.Н. Максимова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,