Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
759001
  Ланков А.В. "Методика" В.А. Латышева // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 44-47
759002
  Іващенко О.В. Методика педагогічного контролю рівня рухової підготовленості дівчат 16-17 років // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1818-9172
759003
  Кочеткова І.В. Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 337-340. – Бібліогр.: 3 назв.
759004
  Кучерина Л.А. Методика підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 87-89. – Бібліогр.: 2 назв.
759005
  Вітько О.В. Методика підготовки Diploma Supplement у ВНЗ України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 45-48. – ISSN 2078-1016


  У статті обгрунтовано необхідність та переваги використання такого Diploma Supplement.
759006
  Тимошик М.С. Методика підготовки до друку текстів для наукових, науково-популярних, довідкових та навчальних видань // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 23-34


  Розглянуто типологічні особливості різних видів текстів, які умовно об"єднані у блоці наукових і навчальних видань, а також специфіку їх підготовки авторами до друку.
759007
  Шик Л.В. Методика підготовки і читання лекції / Л.В. Шик. – К., 1947. – 36с.
759008
  Сірак І.П. Методика підготовки майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 227-235. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
759009
  Пузіков Д.О. Методика підготовки суб’єктів освітньої діяльності до застосування теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 75-82. – ISSN 2411-1317
759010
  Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді : навч. посіб. / І.І. Когутич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 382, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-953-8
759011
  Сирчин О.Л. Методика планування показників кредитної діяльності банку // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 127-134. – ISSN 2313-4569
759012
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – М., 1945. – 43с.
759013
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – Смоленск, 1946. – 40с.
759014
  Бекетов В.А. Методика Подготовки юных спортсменов. / В.А. Бекетов. – Киев, 1988. – 52с.
759015
  Хом"як І.М. Методика подолання інтерференційних впливів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 70-79


  Аналізуються інтерференційні впливи на мовлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Характеризується методика навчання правопису з урахуванням мовленнєвого середовища, в якому перебувають школярі. The article deals with the analysis of the ...
759016
  Усачев И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования / И.В. Усачев, И.И. Ильясов. – М., 1980. – 37с.
759017
  Хатьянов Ф.И. Методика поисков газонефтеносных структур в Башкирско-Оренбургском Приуралье / Ф.И. Хатьянов, С.С. Насыров. – Уфа, 1960. – 43с.
759018
  Соколов Б.А. Методика поисков месторождений нефти и газа в акваториях: уч. пособие. / Б.А. Соколов, А.Г. Гайнанов. – М., 1985. – 160с.
759019
  Шляхтин Г.В. Методика полевых исследований экологии амфибий и рептилий / Г.В. Шляхтин, В.Л. Голикова. – Саратов, 1986. – 76с.
759020
  Широков Б.А. Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. / МВиССО РСФСР ; Калининский гос. ун-т ; Б.А. Широков ; [науч. ред. А.М. Гусев]. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1977. – 60 с.
759021
  Ханикіна Н.В. Методика поліситуаційно-ономасіологічного аналізу мотивації дієслівної семантики фізичного і психічного станів суб"єкта // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 195-202. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто нові методики аналізу дієслів, з-поміж яких найбільш продуктивними визнано поліситуаційний аналіз, розроблений Н. Лебедєвою та її учнями, а також когнітивно-ономасіологічний аналіз, запропонований О. Селівановою й широко ...
759022
  Стецюк Є.І. Методика попередження надзвичайних ситуацій, пов"язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 ; 21 / Стецюк Євген Ігорович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цив. захисту України. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
759023
  Масло С.В. Методика построения аналитической полной диаграммы деформирования горных пород для формирования исходных данных численных задач геомеханики / С.В. Масло, С.Н. Гапеев // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 97-105. – ISSN 1999-981Х
759024
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – М., 1936. – 128с.
759025
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 3-е изд, перераб. – М.-Л., 1947. – 166с.
759026
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 256с.
759027
  Соколов Б.А. Методика практикума по металлообработке: пособие для уч. труда. / Б.А. Соколов. – М., 1976. – 159с.
759028
  Тарасов В.М. Методика практикума по плодоводству. / В.М. Тарасов. – М., 1975. – 159с.
759029
  Чичигин В.Г. Методика преподавания арифметики для учит. ин-тов / В.Г. Чичигин. – 2-е изд. – Москва, 1952. – 312 с.
759030
  Широких П Д. Методика преподавания биологии / П Д. Широких, Г.С. Нога. – Москва, 1980. – 176с.
759031
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии / Д.П. Широких, Г.С. Нога. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1983. – 49с.
759032
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии и химии : Методические указания / Д.П. Широких. – Москва, 1978. – 71с.
759033
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания / Н.Н. Студенцов. – Москва, 1965. – 46с.
759034
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студентов-географов IV курса / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва : Московский университет, 1977. – 76с.
759035
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
759036
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – Изд.2-е. – М, 1952. – 287с.
759037
  Трофимов А.К. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / А.К. Трофимов. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
759038
  Стражев А.И. Методика преподавания истории. / А.И. Стражев. – М., 1964. – 287с.
759039
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы / Н.К. Петрова. – Минск, 1959. – 51 с.
759040
  Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе / В.А. Никольский. – Москва : Просвещение, 1971. – 256 с.
759041
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы в школе / Н.К. Петрова. – М., 1985. – 45 с.
759042
   Методика преподавания математики в средней школе. – М, 1977. – 480с.
759043
   Методика преподавания научного коммунизма. – Москва, 1973
759044
   Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе. – Москва, 1983. – 224с.
759045
   Методика преподавания общественных наук. – К, 1975. – 132с.
759046
  Мельников М.И. Методика преподавания основ дарвинизма / М.И. Мельников. – М., 1953. – 292с.
759047
  Никитский Б.Н. Методика преподавания плавания / Б.Н. Никитский. – М, 1969. – 125с.
759048
   Методика преподавания предмета "Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях". – М, 1983. – 199с.
759049
   Методика преподавания предмета "Экономика , организация и планирование сельскохозяйственного производства". – М, 1982. – 288с.
759050
  Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. / З.М. Панибратцева. – М., 1971. – 152с.
759051
   Методика преподавания русского языка : Библиогр. указ. за 1950-1984 гг. – Москва, 1985. – 8с. – (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний)
759052
   Методика преподавания русского языка / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Н.А. Ипполитова, П.Ф. Ивченков; Баранов М.Т. – Москва : Просвещение, 1990. – 365с.
759053
   Методика преподавания русского языка в национальной школе. – М, 1990. – 414с.
759054
   Методика преподавания русского языка за рубежем. – М, 1981. – 173с.
759055
   Методика преподавания русского языка иностранцам. – М, 1967. – 302с.
759056
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1977. – 161с.
759057
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – Москва : Русский язык, 1990. – 267с.
759058
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1990. – 231с.
759059
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – Москва : Русский язык, 1983. – 165с.
759060
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 2-е изд. – М, 1986. – 239с.
759061
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 3-е изд. – М, 1989. – 247с.
759062
   Методика преподавания русской литературы в национальной школе. – Л : Просвещение, 1984. – 311 с.
759063
  Чичигин В.Г. Методика преподавания тригонометрии / В.Г. Чичигин. – Москва, 1954. – 339 с.
759064
   Методика преподавания факультативных курсов по биологии. – М, 1981. – 174с.
759065
   Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 319 с.
759066
   Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. – 4-е изд. – М
2. – 1980. – 351с.
759067
  ЧАщина Методика преподавания физики в вузе. / ЧАщина. – Чернигов, 1975. – 24с.
759068
  Соколов И.И. Методика преподавания физики в средней школе / И.И. Соколов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1951. – 591 с.
759069
   Методика преподавания физики в средней школе. Молекулярная физика. Основы электродинамики : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1975. – 256 с.
759070
   Методика преподавания физики в средней школе: Молекулярная физика. Электродинамика : пособие для учителя. – 2-е изд., перараб. – Москва : Просвещение, 1987. – 255 с.
759071
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 5-7 классах / В.С. Цетлин. – Москва, 1950. – 264с.
759072
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 8-10 классах. / В.С. Цетлин. – М, 1955. – 400с.
759073
  Зеленська М.О. Методика прийняття рішень щодо розвитку поліграфічного підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 81-85. – ISSN 2309-1533
759074
  Кулик О.Г. Методика прикладного прогнозування злочинності в Україні: основні положення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 150-160. – ISSN 2072-8670
759075
   Методика применения экономико-математических методов и ЭВМ в автоматизированной системем непрерывного оперативного планирования и управления производством. – М, 1967. – 120с.
759076
   Методика проблемного изложения лекций. – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
759077
   Методика проблемного обучения в высшей и среднеобразовательной школе : Библиогр. указ. лит. – Киев, 1979. – 24с.
759078
   Методика проблемного обучения в комсомольском вузе. – М, 1979. – 123с.
759079
   Методика проведения занятий по политической экономии в автоматизированном классе АК-28М : Учебно-методическая разработка. – Киев : КГУ, 1979. – 24 с.
759080
  Добында К. Методика проведения практики со студентами, специализирующимисяпо направлению "региональная политика и территориальное проектирование" // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 30-33 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
759081
  Черняев Ю.А. Методика проведения практических занятий по курсу "Основы советского гражданского и трудового права" / Ю.А. Черняев. – М, 1976. – 94с.
759082
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике / Е.М. Новодворская. – Москва, 1965. – 204 с.
759083
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1970. – 336 с.
759084
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская, Э.М. Дмитриев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 319 с.
759085
  Коблянська Г. Методика проведення аудиторської перевірки експортно-імпортних операцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 39-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
759086
  Шрамко О.В. Методика проведення внутрішнього аудиту у війскових частинах Збройних Сил України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 123-128. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
759087
  Шкуліпа П.А. Методика проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 106-111


  Розробляється методика проведення діагностування аналогових пристроїв, що працюють як система автоматичного управління динамічним методом. Це дозволяє застосувати динамічний метод діагностування до широкого класу аналогових ...
759088
  Шумейко В.О. Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 123-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
759089
   Методика проведення занять з фантомним моделюванням на базовому етапі вивчення гінекології / Л.М. Маланчук, Л.І. Романчук, І.М. Маланчин, В.М. Мартинюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 21-23. – ISSN 1681-2751
759090
  Рудківський О.П. Методика проведення зіставного аудитивного аналізу фонологічних систем германських та слов"янських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 334-345
759091
  Балан Р.Р. Методика проведення ігрових занять при підготовці спеціалістів-аграріїв. // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С111-117
759092
  Березенська С.М. Методика проведення лабораторної роботи з електротехніки з використанням дистанційних технологій // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 2 (14). – С. 25-34. – ISSN 2307-9770
759093
  Діброва І.О. Методика проведення семінарів з дисципліни "Геоекологія України" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 311-316


  Викладено теми лекцій і семінарів спецкурсу «Геоекологія України». Висвітлено вимоги до змісту семінарських занять і проведення модульних контрольних робіт. Даються загальні рекомендації по розробці змісту спецкурсу «Геоекологія України» і оцінюванню ...
759094
  Маслова Т.В. Методика прогнозування максимальних весняних витрат води за коефіцієнтами регресії для певних імовірностей перевищення / Т.В. Маслова, О.А. Липкань // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 27-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
759095
  Федоренко Р.М. Методика прогнозування ризиків забруднення довкілля витоками нафтопродуктів із вертикальних сталевих резервуарів внаслідок їх корозії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Федоренко Роман Миколайович ; М-во екол. та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
759096
  Лазарук Я.Г. Методика прогнозування теригенних порід-колекторів (на прикладі відкладів серпуховського ярусу Дніпровсько-Донецької западини) / Я.Г. Лазарук, І.І. Дем"яненко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 39-44. – ISSN 1682-721Х
759097
  Христюк Б.Ф. Методика прогнозування характерних декадних рівнів води судохідної частини Дунаю // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
759098
  Осликовская Е.С. Методика пропаганды научных достижений и передового опыта. / Е.С. Осликовская. – М., 1954. – 216с.
759099
  Страхов И.В. Методика психологического анализа характеров в художественном произведении / И.В. Страхов. – Саратов, 1977. – 84с.
759100
   Методика работы в самодеятельном хоровом коллективе. – Ленинград, 1963. – 44 с.
759101
  Гинзбург И.В. Методика работы искусствоведа : учеб. пособие / И.В. Гинзбург. – Ленинград : [б. и.], 1985. – 78 с.
759102
  Болдырев Н.И. Методика работы классного руководителя. / Н.И. Болдырев. – М, 1984. – 143с.
759103
   Методика работы молодежной дискотеки. – Ленинград, 1990. – 103 с.
759104
  Луговая А.Л. Методика работы на начальном этапе занятий по технической тематике в неязыковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Луговая А.Л.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
759105
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими истониками. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 92с.
759106
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими источниками / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1969. – 84 с.
759107
  Пронштейн А.П. Методика работы над историческими источниками. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – М., 1964. – 66с.
759108
  Фаенова М.О. Методика работы над культурой речи на иностранном языке. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Фаенова М.О.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 12л.
759109
  Павлова И.П. Методика работы над лексикой английского языка с применением программированных пособий. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Павлова И.П.; Москов. гос. пед. ин-т.. – М., 1970. – 29л.
759110
  Ховрина Людмила Николаевна Методика работы над лексикой для чтения в неязыковом вузе с использованием лингафонно-машинного комплекса (ЛМК-1) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ховрина Людмила Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
759111
  Мельник С.И. Методика работы над лексикой иностранного языка в интенсивном курсе устной речи : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Мельник С.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1970. – 28л.
759112
  Папкович Н.Л. Методика работы над лексикой при обучении монологической устной речи в языковом вузе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Папкович Н.Л.; Моск.гос.пед.ин-т ин.яз. – М, 1980. – 24л.
759113
   Методика работы над лексикой русского языка. – М, 1990. – 154с.
759114
  Ястребова Ольга Ивановна Методика работы над лексикой, обозначающей советские реалии, в процессе чтения общественно-политической литературы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ястребова Ольга Ивановна; Московский ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 23л.
759115
  Пучков А.С. Методика работы над натюрмортом : учеб. пособие / А.С.Пучков, А.В. Триселев. – Москва : Просвещение, 1982. – 160 с.
759116
  Ярмухамедова Светлана Мухтамидовна Методика работы над научно-популярной литературой в старших классах школы с углубленным изучением английского языка : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ярмухамедова Светлана Мухтамидовна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
759117
  Сайгушева Нелли Александровна Методика работы над пассивным словарем в неязыковом вузе. (немецкий яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сайгушева Нелли Александровна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 24л.
759118
   Методика работы над практическим курсом английского языка. – Москва : Высшая школа, 1984. – 264с.
759119
  Лидман-Орлова Гомма Кузьминична Методика работы над предикативными отношениями, выражаемыми с помощью глагола. (В связи с задачами совершенствования письм. речи учащихся IV кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лидман-Орлова Гомма Кузьминична; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 26л.
759120
  Корзина Светлана Андреевна Методика работы над речевыми клише при обучении диалогической речи в языковом вузе. (франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Корзина Светлана Андреевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 19л.
759121
  Сулейменов Д. Методика работы над русским произношением в 5 классе казахской школы в связи с применением технических средств. : Автореф... канд. пед.наук: / Сулейменов Д.; Казах. гос. пед.ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
759122
  Пискунова Евгения Ивановна Методика работы над словообразованием для чтения литературы по специальности (неязыковой вуз, немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пискунова Евгения Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 23л.
759123
  Семенова Н.К. Методика работы над сочинениям в старших классах средней школы : Автореф... Канд.пед.наук: / Семенова Н.К.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1953. – 19 с.
759124
  Хомизурашвили Циала Николаевна Методика работы над специальными медицинскими текстами (на материале обучения английскому языку в Тбилисском медицинском ин-те) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Хомизурашвили Циала Николаевна; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
759125
   Методика работы над спецтекстом в неязыковом вузе. – Москва, 1977. – 60 с.
759126
  Арсеньева М.З. Методика работы над творческим дипломным сочинением : учеб.-метод. пособие для студ. ф-т и отд. журналистики гос. ун-тов / Арсеньева М.З. ; Гос. ком-т СССР по нар. образованию, Науч.-метод. каб. по заоч. и вечернему обуч. – Москва : МГУ, 1989. – 40 с.
759127
  Гетманский М.И. Методика работы над устной русской речью в школе. / М.И. Гетманский. – Минск, 1973. – 256с.
759128
  Керн Наталья Мечеславовна Методика работы над формальными средствами межфразовой связи в обучении чтению оригинальной литературы по специальности (английский язык, неязыковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: .. / Керн Наталья Мечеславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М. – л.
759129
  Нуфена Цветка Нгасса Бертин Методика работы над частицами немецкого языка при обучении диалогической речи в лицеях Камеруна : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.02 / Нуфена Цветка Нгасса Бертин; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 23л.
759130
  Ипполитова Н.А. Методика работы по грамматической стилистике в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ипполитова Н.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 26л.
759131
  Иваненко В.К. Методика работы по орфографии в процессе изучения синтаксиса. : Автореф... канд. пед.наук: / Иваненко В.К.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 18л.
759132
  Михайловская Н.А. Методика работы по переводу в высшей технической школе (в связи с проблемой преемственности между средней и высшей школой). : Автореф... канд. пед.наук: / Михайловская Н.А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Ленинград, 1952. – 16 с.
759133
  Носова И.М. Методика работы по практике устной и письменной речи на общественно-политическую тематику в языковом вузе. (На материале нем. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Носова И.М.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 23л.
759134
  Моц Т.А. Методика работы по фонетическому членению французской речи на факультетах иностранных языков : Автореф... канд. пед.наук: / Моц Т.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1956. – 20л.
759135
  Бурлаченко О.Ю. Методика работы по формированию навыков самостоятельного анализа образа-персонажа в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бурлаченко О. Ю.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1959. – 15л.
759136
  Кушнир Е.М. Методика работы с картой в начальной школе / Е.М. Кушнир. – М., 1943. – 104с.
759137
  Березин С.И. Методика работы с книгой / С.И. Березин. – Л, 1968. – 16с.
759138
  Баймурзин С. Методика работы с отстающими учащимися в 5-7 классах по матаматике. : Автореф... канд. педнаук: / Баймурзин С.; Алма-Атинский гос. пед ин-т им. Алабая. – Караганда, 1954. – 21л.
759139
  Липаев А.А. Методика работы с учебной книгой по русской литературе / А.А. Липаев. – Москва, 1953. – 144 с.
759140
   Методика работы с художественной литературой. – М, 1975. – 28с.
759141
  Беляков Л.В. Методика работы с читателями / Л.В. Беляков. – М., 1975. – 69с.
759142
  Бровченко Г.Н. Методика работы телевизионного журналиста / Г.Н. Бровченко. – М., 1982. – 61с.
759143
  Мухтаров Г.М. Методика разведения русской речи учащихся старших классов Азербайджанских вечерних (сменных) школ в связи с изучением типов простых предложений с оним гавным членом. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мухтаров Г.М.; МВ и ССО Азерб.ССР.Азер.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 23л.
759144
   Методика разведки и оценки месторождений формовочных материалов. – М, 1963. – 196с.
759145
   Методика разведки месторождений твердых полезных ископаемых. – М, 1974. – 132с.
759146
   Методика разведки месторождений твердых полезных ископаемых. – М, 1974. – 132с.
759147
  Мелик-Пашаев Методика разведки нефтяных местораждений / Мелик-Пашаев. – М, 1968. – 184с.
759148
  Огарков В.С. Методика разведки угольных месторождений платформенного типа = Принципы геолого-экономического обоснования / В.С. Огарков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 100с.
759149
  Савич Т.З. Методика развития знаний учащихся об обратимости химических реакций и химическом равновесии. / Т.З. Савич. – М., 1961. – 87с.
759150
  Мамедов Вашиф Исрафил оглы Методика развития письменной речи учащихся восьмилетней школы на уроках русского языка (4-8 классов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мамедов Вашиф Исрафил оглы; Каз. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1975. – 25л.
759151
  Мишина Н.В. Методика развития понятия об обмене веществ в курсе анатомии, физиологии и гигиены человека в вечерней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Мишина Н.В.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 16л.
759152
  Сайдалиев Саидумар Методика развития речевого слуха студентов при обучении произношению иноязычной речи в языковом вузе. (Немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сайдалиев Саидумар; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
759153
   Методика развития речи на уроках русского языка. – М, 1980. – 240с.
759154
   Методика развития речи на уроках русского языка. – М, 1991. – 240с.
759155
  Мамедова С.Б. Методика развития речи студентов в связи с изучением морфологической структуры слова и словообразвоания в русском языке в азербайджанском вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Мамедова С.Б.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 21л.
759156
  Гудоните А. Методика развития самостоятельности взрослых учащихся в процессе изучения синтаксиса (простого предложения) родного (литовского) языка : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гудоните А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 18л.
759157
  Султанова А.А. Методика развития связной русской речи учащихся V-VIII классов азербайджанской школы в связи с изучением синтаксиса простого предложения. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Султанова А.А.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 20л.
759158
   Методика разработки единых норм выработки. – М, 1962. – 53с.
759159
   Методика разработки единых норм выработки. – М, 1963. – 53с.
759160
  Липсиц В.Б. Методика разработки заданий по себестоимости продукции промышленности. / В.Б. Липсиц. – М., 1958. – 80с.
759161
   Методика разработки и внедрения планов НОТ на промышленных предприятиях. – М, 1966. – 48с.
759162
   Методика разработки и использования демонстрационных опытов по физике полупроводников. – Ташкент, 1983. – 55с.
759163
  Воробьев Е.М. Методика разработки интерактивных учебных пособий по математическим дисциплинам для системы ВебМатематика / Е.М. Воробьев, В.А. Никишкин // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 3 (80). – С. 25-32. – ISSN 1818-4243


  Изложена методика создания JSP-файлов интерактивных электронных учебных пособий системы ВебМатематика. В качестве примера выбрано учебное пособие по аналитической геометрии.
759164
  Мирвис М.С. Методика разработки калькуляций нормативной себестоимости и использования их для внутризаводского планирования и анализа себестоимости. / М.С. Мирвис. – Л., 1960. – 22с.
759165
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1961. – 70с.
759166
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1962. – 70с.
759167
   Методика разработки нормативов по труду. – М, 1963. – 70с.
759168
  Голиков А.А. Методика разработки обучающих и контролирующих программ для технических средств обучения и контроля / А.А. Голиков, Е.В. Коровин. – Москва, 1980. – 48с.
759169
   Методика разработки обучающих программ по иностранным языкам для вузов. – М
2. – 1973. – 88с.
759170
   Методика разработки обучающих программ по иностранным языкам для вузов. – М
3. – 1973. – 76с.
759171
   Методика разработки поисковых прогнозов изменения геологической среды. – Москва, 1988. – 250 с.
759172
   Методика разработки целевой комплексной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Ленинграда и Ленинградской области на период 1986-2000 г. : проект. – Ленинград, 1980. – 110 с.
759173
   Методика ранжирування "гарячи точок" Чорного моря: загальний огляд та результати для України / К.Б. Уткіна, В.С. Кресін, В.В. Брук, Н.Г. Яковлєва // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 43-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2073-5057
759174
   Методика раннего определения стельности. – М, 1960. – 12с.
759175
   Методика раннего определения стельности. – М, 1960. – 12с.
759176
  Павлов Р.А. Методика ранньої діагностики банкрутства банківських установ України з використанням карт Кохонена : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 152-162 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
759177
  Кургинян Е.А. Методика раскрытия узловых вопросов в школьном курсе новейшей истории (1945-1977гг.). / Е.А. Кургинян. – М., 1979. – 208с.
759178
  Яблоков Н.П. Методика раследования автотранспортных происшествий. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1959. – 71с.
759179
  Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных преступлений : (Некоторые теоретические проблемы и практика); Учебное пособие / В.Н. Герасимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 110 с.
759180
   Методика расследования отдельных видов преступлений. – Москва, 1962. – 255 с.
759181
   Методика расследования отдельных видов преступлений. – Москва, 1985. – 90 с.
759182
  Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. / С.П. Митричев. – М., 1973. – 38с.
759183
  Митричев С.П. Методика расследования поджогов и преступный нарушений правил пожарной безопасности. / С.П. Митричев. – М., 1959. – 48с.
759184
  Громов Вл. Методика расследования преступлений / Вл. Громов. – 2-е доп. изд. – М, 1930. – 136с.
759185
  Салтевский М.В. Методика расследования преступлений. / М.В. Салтевский. – К., 1974. – 125с.
759186
  Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. Учеб. пособие. / И.Ф. Пантелеев. – М., 1975. – 47с.
759187
  Митрохина З.И. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации городского электрического транспорта : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Митрохина З.И.; МВ и ССО УССР. Харьк. юридический ин-т. – Х., 1970. – 22л.
759188
  Митричев С.П. Методика расследования спекуляции. / С.П. Митричев. – М., 1960. – 36с.
759189
  Яблоков Н.П. Методика расследования уголовных дел о нарушении правил техники безопасности. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1958. – 60с.
759190
  Князев В.А. Методика расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.717 / Князев В.А.; Харьков. юрид. ин-тут. – Х., 1972. – 24л.
759191
  Сидоров М.И. Методика расследования хищения лесоматериалов и денежных средств в системе лесозаготовительных, сплавных, деревообрабатывающих и сбытовых организаций. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Сидоров М.И.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 21л.
759192
  Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей : Научно-практическое пособие / В.П. Корж; Национальный ун-тет внутренних дел. – Харьков : Лицей, 2002. – 280с. – ISBN 966-689-034-8
759193
   Методика расчета внутригодового распределения атмосферніх осадков на территории Урала. – Свердловск, 1974. – 135с.
759194
  Вуглинский В.С. Методика расчета водного баланса горных водосборов (на примере бассейна р.Витим) : Автореф... кан. техн.наук: 276 / Вуглинский В.С.; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР. Гос. гидрогеологич. ин-т. – Л., 1972. – 20л.
759195
  Голованова И.В. Методика расчета глубинных температур с учетом исправленных на влияние палеоклимата значений теплового потока / И.В. Голованова, Р.Ю. Сальманова, Ч.Д. Тагирова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1426-1435 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1434-1435. – ISSN 0016-7886
759196
  Цеков Г.Д. Методика расчета многослойных кривых вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) для случая, когда подстилающая среда представлена породами очень высокого или очень низкого сопротивления : Автореф... канд. техн.наук: / Цеков Г. Д.; Акад. нефт. пром. НИИ геофиз. метод. развед. – М., 1954. – 9л.
759197
  Цеков Г.Д. Методика расчета многослойных кривых электрического зондирования / Г.Д. Цеков. – М., 1957. – 82с.
759198
  Кордукова Нина Владимировна Методика расчета некоторых элементов водного баланса неосушенных болот : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Кордукова Нина Владимировна; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
759199
  Андреева В.Д. Методика расчета оптических систем с переменными характеристиками, содержащих компоненты значительной толщины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 044 / Андреева В.Д.; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1969. – 14 с.
759200
  Асанбаев В.Н. Методика расчета параметров и характеристик электрических машин с массивным зубчатым ротором / В.Н. Асанбаев, В.А. Саратов. – Київ, 1982. – 56 с.
759201
  Белов В.В. Методика расчета распределения эрозионного смыва грунтов, транспорта и отложений наносов на водосборах : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 364-370 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2914
759202
  Чокин Ш.Ч. Методика расчета регулирования стока. / Ш.Ч. Чокин. – Алма-Ата, 1977. – 300с.
759203
  Пранис-Праневич Методика расчета светосильных систем, концетрирующих поток на заданную площадку. : Автореф... канд. техн.наук: 044 / Пранис-Праневич Л.И.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
759204
   Методика расчета систем проветривания тупиковых подземных разведочных работ. – Москва, 1975. – 42 с.
759205
  Гапишко В.Г. Методика расчета снегозапасов и водного бланса среднегорных бассейнах : ( на примере Западного Тянь-Шаня) / В.Г. Гапишко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 103с.
759206
  Ильин Б.М. Методика расчета таблиц в издательстве. / Б.М. Ильин. – М., 1973. – 80с.
759207
  Щербань А.Н. Методика расчета температуры промывочной житкости и горных пород в бурящихся скважинах : ( Реферативная информация ) / А.Н. Щербань, В.П. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 42с.
759208
  Зенова Е.Ф. Методика расчета тероидальных оболочек и некоторые случаи ее практического применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зенова Е.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 6 с.
759209
   Методика расчета экономической эффективности. – М, 1976. – 48с.
759210
   Методика расчета экономической эффективности мероприятий по научной организации труда и производства. – Куйбышев : Центральное бюро технической информации, 1968. – 106 с.
759211
  Михайлов Л.А. Методика расчета электрических параметров соляных ванн / [Л.А. Михайлов, В.Г. Кауфман, В.М. Пылаев]. – Москва : ВНИИЭМ, Отд-ние науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике, 1966. – 40 с. – На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 37-38 (36 назв.)
759212
  Тигранян Х.К. Методика расчетоа внутригодового распределения стока неизученых рек Армянской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Тигранян Х. К.; Ерев. политехн. ин-т. – Ереван, 1968. – 26л.
759213
   Методика расчетов и экономические показатели для распределения перевозок между видами транспорта. – Москва : Транспорт, 1966. – 524 с.
759214
  Орищенко И.В. Методика расчетов изсменений упругих характеристик горных пород при высоких давлениях и температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Орищенко И.В.; Ин-т геофизики АН Груз.ССР. – К, 1983. – 20л.
759215
  Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій : дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 157 л. – Додатки: л. 120-157. – Бібліогр.: л. 108-119
759216
  Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
759217
  Магиденко А.С. Методика рачета экономических показателей производства изделий по их электрической схеме : Автореф... канд. экон.наук: / Магиденко А. С.; АН ЛатССР, От-ние общ. наук. – Раги, 1951. – 24л.
759218
  Далиннгер В.А. Методика реализации внутрипредметных связей при обучении математике / В.А. Далиннгер. – М., 1991. – 80 с.
759219
  Королев А.А. Методика реализации принципов сочетания различных кадастровых систем учета географических объектов в едином информационном пространстве // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 44-48. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
759220
  Козаченко І.О. Методика реалізації взаємозв"язку змістового та процесуального компонентів навчання географії в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Козаченко Ігор Олександрович ; Ін-т педагогіки нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
759221
  Бузенко І.Л. Методика реалізації педагогічних умов формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 84-91. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
759222
  Гром"як Р.Т. Методика реалізації рецептивного підходу до літературних явищ у компаративних студіях // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 64-85. – ISBN 966-8474-34-1
759223
  Палічук Ю. Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров"язбереження економіста // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 29-32. – ISSN 2220-7481


  У статті розглянуто методику реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження в освітньому просторі економічного вищого навчального закладу. Організаційно-педагогічне забезпечення реалізації здоров’язберігальних технологій в освітньому ...
759224
   Методика региональных геофизических исследований. – Москва, 1973. – 53 с.
759225
  Балуховский Н.Ф. Методика региональных исследований нефтегазоносных провинций. / Н.Ф. Балуховский. – Киев : Наукова думка, 1967. – 156с.
759226
  Федорова О.В. Методика регистрации движений глаз "визуальный мир": шанс для сближения психолингвистических традиций // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 98-120. – ISSN 0373-658Х
759227
  Кір"янова Катерина Вікторівна Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу : Автореф. дис. ... кнд. географ. наук: 11.00.11 / Кір"янова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
759228
  Кір"янова Катерина Вікторівна Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу : Дис... канд. географічних наук: 11.00.11. / Кір"янова Катерина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 152 л. + Додатки: л.146-152. – Бібліогр.: л.134-145
759229
  Сляднєв В.О. Методика регіональної оцінки підземних вод з використанням критеріїв їх уразливості // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 108-113. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
759230
  Ляпичев П.А. Методика регулирования речного стока / П.А. Ляпичев. – Москва, 1955. – 390с.
759231
  Гордієнко Л. Методика регулювання доходів населення по регіонах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 43-49
759232
  Тимошик М.С. Методика редагування: змістовий, структурний, цілісний та вибірковий аспекти / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 33 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 3)
759233
  Алексеева М.И. Методика редактирования / М.И. Алексеева. – Москва, 1975. – 88 с.
759234
  Алексеева М.И. Методика редактирования / М.И. Алексеева. – Москва, 1976. – 104с.
759235
   Методика редактирования. – Москва, 1984. – 82 с.
759236
  Гаранина Н.С. Методика редактирования (Виды текстов) / Н.С. Гаранина, К.М. Накорякова. – М., 1982. – 108с.
759237
  Юдин Н.Е. Методика редактирования производственно-технической литературы. / Н.Е. Юдин. – М, 1968. – 40с.
759238
  Мильчин А.Э. Методика редактирования текста / А.Э. Мильчин. – 2-е изд. – Москва : Книга, 1980. – 320с.
759239
  Мильчин А.Э. Методика редактирования текста : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по направлению "Издательское дело" / Мильчин А.Э. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Логос, 2005. – 524с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 5-98704-033-7
759240
  Накорякова М К. Методика редакторской оценки текста / М К. Накорякова. – М., 1970. – 28с.
759241
  Женченко М. Методика редакційного опрацювання нормативно-правових актів Верховної Ради України (на матеріалах "Парламентського видавництва") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається специфіка, операції та правила редакційного опрацювання нормативно-правових актів, особливості внесення змін та складності роботи редактора над текстами офіційно оприлюднених нормативно-правових актів. The specificity, operations and ...
759242
  Костюкевич Р. Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-42. – ISSN 1682-2366
759243
  Костюкевич Руслан Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-42. – ISSN 1682-2366


  Пропонується методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету в цілому, а також різні види заохочень для стимулювання роботи кращих за рейтингами викладачів, кафедр і факультетів.
759244
  Демьянченко А.Г. Методика рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности государственных морских портов Украины // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 6-10 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв
759245
  Кузьменко Є.С. Методика рейтинговой оценки надежности банков : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 164-175 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
759246
   Методика реконструкции городов. – Москва, 1976. – 140 с.
759247
  Герасименко Н.П. Методика реконструкції внутрішньорегіональної ландшафтної структури для палеогеографічних етапів четвертинного періоду (на прикладі території м. Київ та прилеглих районів) / Н.П. Герасименко, Н.В. Хруль // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 14-20. – ISSN 0868-6939


  Розроблено методику реконструкції палеоландшафтів внутрішньорегіонального рівня для палеогеографічних етапів плейстоцену (частково пліоцену) на прикладі території м. Київ та прилеглих районів. В основу методики покладено комплексне і взаємопов"язане ...
759248
  Радіонов Т.В. Методика реконструкції типової забудови міст Донбасу : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Радіонов Тимур Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
759249
  Яценко А.Д. Методика рекреаційних досліджень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 70-73. – Бібліогр.: 5 назв.
759250
   Методика реставрации памятников архетектуры. – Москва, 1961. – 215 с.
759251
   Методика реставрации памятников архетектуры. – Москва, 1977. – 164 с.
759252
  Бойко К.В. Методика ретроспективного аналізу хеджування ризиків шляхом укладання угод на строковому ринку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 261-265. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
759253
  Ивлев А.К. Методика рецензирования лекций на правовые темы / А.К. Ивлев. – М., 1983. – 32с.
759254
  Гараев Султан Шаймухаметович Методика реченаправленной работы над грамматикой немецкого языка на начальном этапе обучения в киргизской школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гараев Султан Шаймухаметович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
759255
  Гуслистий П.Г. Методика решения арифметической задачи, в связи с развитием словесной речи глухонемых учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гуслистий П.Г.; Научн-исслед.ин-т. – Киев, 1950. – 19 с.
759256
  Абкин Г.Л. Методика решения вычислительных задач по химии : пособие для учителей средней школы / Г.Л. Абкин. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 158 с. – (Пособие для учителей средней школы)
759257
   Методика решения задач механики. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 160с.
759258
  Ильичева Е.Н. Методика решения задач оптики / Е.Н. Ильичева, Ю.А. Кудеяров, А.Н. Матвеев. – Москва : Московский университет, 1981. – 232 с.
759259
  Меркушева С.А. Методика решения задач по аналитической химии / С.А. Меркушева. – Минск, 1985. – 224с.
759260
  Черных И.С. Методика решения задач по генетике и селекции. / И.С. Черных. – Тула, 1978. – 51с.
759261
  Буховцев Б.Б. Методика решения задач по механике / Б.Б. Буховцев, С.С. Чесноков. – Москва, 1989. – 110 с.
759262
  Кассандрова О.Н. Методика решения задач по молекулярной физике / О.Н. Кассандрова, А.Н. Матвеев, В.В. Попов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 191 с.
759263
   Методика решения задач по общей электронике. – Москва, 1953. – 165 с.
759264
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике / М.А. Мисюрев. – Москва : Высшая школа, 1962. – 307 с.
759265
  Мисюрев М.А. Методика решения задач по теоретической механике / М.А. Мисюрев. – Москва : Высшая школа, 1963. – 307 с.
759266
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Ч. 1 : Механика. – 1968. – 168 с.
759267
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 248 с.
759268
  Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике / В.К. Кобушкин. – 2-е изд. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 247с.
759269
  Глебашев Г.Я. Методика решения задач по физике (Оптика) / Г.Я. Глебашев. – Казань, 1974. – 79с.
759270
  Александров Д.А. Методика решения задач по физике в средней школе : пособие для учителей / Александров Д.А., Швайченко И.М. – Ленинград : Учпедгиз, 1949. – 240 с.
759271
  Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – Москва, 1971. – 447 с.
759272
  Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе : книга для учителя / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 335с.
759273
  Чуцков Василий Михайлович Методика решения задач по физике в средней школе с применением алгоритмических предписаний : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Чуцков Василий Михайлович; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
759274
  Абкин Г.Л. Методика решения задач по химии : пособ. для учителей / Г.Л. Абкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 200 с. – (Пособие для учителей)
759275
  Ерыгин Д.П. Методика решения задач по химии / Д.П. Ерыгин, Е.А. Шишкин. – Москва, 1989. – 173с.
759276
  Антонов Л.И. Методика решения задач по электричеству / Л.И. Антонов, Л.Г. Деденко, А.Н. Матвеев ; под общ. ред. А.Н. Матвеева. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 168 с.
759277
  Старостенко В.И. Методика решения прямых задач гравиметрии и магнитометрии на шарообразных планетах / В.И. Старостенко. – К, 1986. – 111с.
759278
  Протасов П.Н. Методика решения расчетных задач по химии. / П.Н. Протасов, И.К. Цитович. – 3-е изд., испр. – М., 1978. – 127с.
759279
  Цитович И.К. Методика решения расчетных задач по химии. / И.К. Цитович, П.Н. Протасов. – 4-е изд., перераб. – М., 1983. – 127с.
759280
  Лигнау А.Г. Методика решения тактических задач на планах / А.Г. Лигнау. – М.
1. – 1926. – 78с.
759281
  Гершгорн А.С. Методика решения типовых задач по теории вероятностей и математической статистике / Гершгорн А.С., Пузик В.В. – Львов, 1967. – 100 с.
759282
  Лабунская Г.В. Методика рисования и лепки / Г.В. Лабунская. – М., 1935. – 72с.
759283
  Чернышев Н.И. Методика ритмотекстурного анализа осадочных толщ / Н.И. Чернышев. – Пермь, 1978. – 86с.
759284
  Гарбуз Т. Методика рідної мови в школі 1-го концентру / Т. Гарбуз. – Х, 1930. – 198с.
759285
   Методика різнорівневого рейтингового контролю якості знань (в умовах блокової, модульної організації навчального процесу). – Чернівці : ЧДУ, 1996. – 17 с.
759286
  Бердичевский А.Л. Методика РКИ в 21 веке, или Как что-либо изменить, ничего не меняя // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 227-232. – ISSN 2307-4558


  Статтю присвячено проблемам сучасної методики російської мови як іноземної. Аналізуючи стан викладання РМІ на сучасному етапі, автор приходить до висновку, що чисто комунікативна методика не задовольняє сучасним вимогам Європейської освіти. Як мету у ...
759287
  Вікович Р.І. Методика роботи з англомовними теленовинами на заняттях з англійської мови у вищому навчальному закладі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (74). – С. 24-29. – ISSN 1817-8510


  У статті описані стадії навчання майбутніх перекладачів аудіювання англомовних теленовин, визначено їх мету і зміст. Представлено етапи роботи з відеосюжетом новин та наведено приклад заняття середньої стадії навчання аудіювання англомовних теленовин.
759288
  Лебедев П.М. Методика роботи з географічними картинами у восьмирічній школі. / П.М. Лебедев. – Київ, 1964. – 92с.
759289
  Откаленко М.П. Методика роботи з картою / М.П. Откаленко. – Київ : Радянська школа, 1966. – 140с.
759290
  Олійник І.С. Методика роботи з розвитку мови в V-VIII класах / І.С. Олійник. – К., 1964. – 180с.
759291
  Штепа М.М. Методика роботи з цифровим матеріалом на уроках географії / М.М. Штепа. – Київ, 1968. – 119с.
759292
  Абакумова В. Методика роботи зі структурно-логічними схемами у процесі вивчення історичних дисциплін в умовах педагогічного закладу вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 23-26. – ISSN 2075-1478
759293
   Методика роботи над книгою. – К, 1951. – 9с.
759294
  Кондратюк Світлана Методика роботи над продуктивним сприйманням епічних творів учнями 5-6 класів


  На основі власного науково-педагогічного досвіду автор розглядає проблему формування умінь сприймати епічні твори учнями 5-6 класів на уроках української літератури. Особлива увага приділена проблемі добору методичних засобів, які допоможуть ...
759295
  Гнатенко І К. Методика роботи над характеристикою образу-персонажа в курсі літературного читання в початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гнатенко Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
759296
  Пащук Ю.М. Методика роботи оперативних груп вивчення досвіду застосування Сухопутних військ України в Антитерористичній операції / Ю.М. Пащук, Ю.П. Сальник, Н.В. Пащук // Військово-технічний збірник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 127-133. – ISSN 2312-4458
759297
  Трембовецький О.Г. Методика роботи штабу прикордонного загону щодо пошуку і ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника / О.Г. Трембовецький, Д.Ю. Гулеватий // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 133-142. – ISSN 1997-9568
759298
  Цуркан К. Методика Розалії Шалленфельд. Її виникнення та застосування в навчальному процесі у жіночих фахових школах Галичини кін. ХІХ — поч. ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1404-1412. – ISSN 1028-5091
759299
  Крокос В.І. Методика розв"язання деяких питань четвертинної геології України / В.І. Крокос. – Київ, 1931. – 29-35 с.
759300
  Васильєва Л.В. Методика розв"язання задачі групування багатомірних об"єктів за допомогою кластерного аналізу // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 31-34. – ISSN 2413-1571
759301
  Нарольський М. Методика розв"язання нелінійних крайових задач магнітопружності кільцевих пластин змінної жорсткості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 121-123
759302
  Власенко О.І. Методика розв"язування арифметичних задач / О.І. Власенко. – Київ, 1963. – 184с.
759303
  Гуслистий П.Г. Методика розв"язування арифметичної задачі в зв"язку з розвитком словесної мови глухонімих учнів : Дис... канд. пед.наук: / Гуслистий П.Г.;. – 214л. – Бібліогр.:л.207-214
759304
  Яворський А.М. Методика розв"язування задач без обчислень з фізики / А.М. Яворський. – Київ, 1951. – 127 с.
759305
  Путята Т.В. Методика розв"язування задач з теоретичної механіки / Т.В. Путята,Б.Н. Фрадлін. – Київ, 1952. – 367 с.
759306
  Путята Т.В. Методика розв"язування задач з теоретичної механіки. / Т.В. Путята, Б.Н. Фрадлін. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1955. – 391 с.
759307
  Івах І.В. Методика розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / І.В. Івах. – Київ : Радянська школа, 1966. – 276 с.
759308
  Івах І.В. Методика розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / І.В. Івах. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1969. – 367 с.
759309
  Коршак Є.В. Методика розв"язування задач з фізики : практикум: навч. посібник / Коршак Є.В., Гончаренко С.У., Коршак Н.М. – Київ : Вища школа, 1976. – 239 с.
759310
  Шаповалов А.І. Методика розв"язування задач з хімії / А.І. Шаповалов. – К., 1989. – 83с.
759311
  Горват А.А. Методика розв"язування задач. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.А. Горват, Ю.М. Височанський; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2006. – 160с. – ISBN 966-7231-75-5
759312
  Бевз Г.П. Методика розв"язування стереометричних задач / Г.П. Бевз. – К, 1988. – 190с.
759313
  Желіба О. Методика розв"язування тестових завдань з історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 11 (99). – С. 23-29
759314
  Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки : Навчальний посібник / Р.Ф. Пустовійт. – 2-ге видання. – Київ : Кондор, 2005. – 102с. – ISBN 966-8251-60-1
759315
  Мороз Петро Методика розвитку в школярів уміння бачити проблеми : (на матеріалі історії стародавнього світу) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 15-20. – Бібліогр. в кінці ст.
759316
  Терно С.О. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / С.О. Терно. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. : табл. – Бібліогр.: с. 91-93. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (101)). – ISBN 978-617-00-1316-3
759317
  Феоктістов О.П. Методика розвитку мови в У, У1 і УП класах / О.П. Феоктістов. – Київ-Харків, 1939. – 159с.
759318
  Чупріна О.В. Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мультимедійних засобів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чупріна Олена Вадимівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
759319
  Жукович І Методика розповсюдження результатів вибіркового обстеження інноваційної діяльності підприємств на генеральну сукупність / І Жукович, , Г.І. Терещенко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 6-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
759320
  Смирний М. Методика розрахування ставок науково-педагогічних працівників кафедр // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 83-89. – ISSN 1682-2366


  Відповідно до чинних нормативів.
759321
  Пармакли Д. Методика розрахунків прямого і супутнього ефекту зростання обсягів реалізації продукції в агропромислових підприємствах / Д. Пармакли, Т. Деркач, Л. Бахчиванжи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 87-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1818-5754
759322
  Костюк В.О. Методика розрахунку впливу виробничого устаткування і ефективності його використання на прибуток підприємства / В.О. Костюк, С.Ю. Юр"єва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 66-70. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
759323
  Костюк В.О. Методика розрахунку впливу матеріальних ресурсів і ефективності їх використання на прибуток підприємства // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 43-46. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
759324
  Новоселецький О.М. Методика розрахунку економічної стійкості підприємства з урахуванням ризику // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 77-82.
759325
   Методика розрахунку електромагнітного поля вихідного ланцюга логічного елемента інтегральної схеми типових елементів заміни Електромагнітним способом / М. Жердєв, В. Вишнівський, Г. Жиров, С. Глухов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вирішення проблеми розробки методики розрахунку електромагнітного поля вихідного ланцюга логічного елемента інтегральної схеми при контролі технічного стану цифрових типових елементів заміни електромагнітним способом. Considered is ...
759326
  Плющай І.В. Методика розрахунку електронної структури ГЦК кристалів / І.В. Плющай, М.І. Захаренко, В.А. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 395-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорюються особливості розрахунку густини електронних станів ГЦК кристалів методом сильно зв"язаних електронів. Наведена методика розрахунку спектрів 3d-електронів, яка дозволяє отримати напівширину 3d-смуги, близьку до експериментально ...
759327
  Потапенко В.Г. Методика розрахунку збитків природоохоронних та рекреаційних об"єктів від надзвичайних ситуацій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 189-194. – Бібліогр.: 11 назв
759328
  Доля В.К. Методика розрахунку імовірності відмови пасажиру в посадці у мережній постановці / В.К. Доля, Д.П. Понкратов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 81-85. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
759329
  Кузьминчук Н.В. Методика розрахунку інтегрального індексу рівня життя населення регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 170-175
759330
   Методика розрахунку інфільтраційного живлення грунтів на основі аналізу коливань рівня грунтових вод / В.Ю. Саприкін, Д.О. Бугай, О.С. Скальський, Ю.О. Кубко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-98 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
759331
   Методика розрахунку кривих інтенсивності рентгенівських променів, розсіяних потрійними розплавами / О.С. Муратов, В.О. Півницька, В.П. Казіміров, О.С. Роїк, Н.В. Головата, В.Е. Сокольський, О.М. Мірошников // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 43-49. – ISSN 0041-6045
759332
   Методика розрахунку максимального стоку весняного водопілля в районі басейну Дніпра з урахуванням впливу змін клімату / В.А. Овчарук, Є.Д. Гопченко, М.В. Гопцій, О.І. Тодорова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 69-71. – ISSN 2306-5680
759333
  Гопцій М.В. Методика розрахунку максимального стоку дощових паводків на річках Прикарпаття / М.В. Гопцій, Є.Д. Гопченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 45-50
759334
  Семенченко Н.В. Методика розрахунку надійності збутових мереж : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-31. – Бібліогр.: 9 назв
759335
  Можаровский В.В. Методика розрахунку напружено-деформованого стану шаруватих труб з урахуванням явищ повзучості і релаксації / В.В. Можаровский, Д.С. Кузьменков, О.А. Голубева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі розглядається реалізація пружної i в"язкопружної задач для тришарових циліндричних труб з ізотропних i функціально-градієнтних матеріалів (ФГМ), розв"язок яких зводиться до системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Для розв"язання розглянутих ...
759336
  Джулій А.В. Методика розрахунку нестаціонарної інтенсивності потоку нелегальних користувачів на входу систми захисту / А.В. Джулій, А.Г. Зінчик, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 91-96


  У статті представлено дослідження моделі неоднорідного за часом марківського процесу, що визначається диференціальною лінійною системою шуканих ймовірностей станів b змінними коефіцієнтами. Для спеціального випадку інтенсивностей розроблено пряний ...
759337
  Зайченко В.В. Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника у ПТНЗ / В.В. Зайченко, А.В. Лаптєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 39-42. – Бібліогр.: 5 назв
759338
  Кацман М.Д. Методика розрахунку параметрів небезпечних факторів аварій // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 17-20 : фото
759339
  Лєнков С.В. Методика розрахунку параметрів пружної мембрани багатофункціонального прожектора / С.В. Лєнков, О.І. Ликов, Д.В. Лісовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-30. – Бібліогр.: С.30 (11 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику розрахунку та математичну модель, які дозволяють провести розрахунки параметрів пру-жної мембрани багатофункціонального прожектора. Показано, що мембрана, у якої товщина у радіальному напрямі змінюється відповідно до розробленої ...
759340
  Липчанська О.В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 194-200. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
759341
  Чайка В. Методика розрахунку ризику, що виникає при здійсненні аудиту підприємства торгівлі із використанням комп"ютерних систем : облік та аудит // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 58-59 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
759342
   Методика розрахунку середнього розміру частинок багатокомпонентної порошкової суміші / О.Ф. Бойцов, С.В. Васньов, В.С. Копань, В.Я. Петровський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 350-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі запропоновано методику розрахунку середнього розміру частинок в полікомпонентній суміші порошків. Показано, що розрахункові та експериментальні дані знаходяться у добрій відповідності.
759343
  Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливої вартості векселів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 184-193. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
759344
  Кульнева Г.М. Методика розрахунку стану національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 9-14. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
759345
  Жукович І.А. Методика розрахунку сумарного індексу інновацій для аналізу даних інноваційного обстеження підприємств // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 50-59. – ISSN 0374-3896
759346
  Орловський М.М. Методика розрахунку та досліджень нелінійних нестаціонарних аеродинамічних характеристик тілесних профілів во взаємодії з турбулентними струминами. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.05 / Орловський М.М.; Дер.аерокосм.ун-т. – Харків, 1999. – 16л.
759347
  Вдовиченко А.М. Методика розрахунку та оцінка неорганізованих валютних заощаджень населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51
759348
  Кічук Н.С. Методика розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків на території Півдня України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 24-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
759349
  Бондар О.В. Методика розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-160.
759350
  Бондар О.В. Методика розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-160. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена аналізу методик розрахунку ціни на консалтингові послуги в Україні. Розглянуто та враховано фактори, які впливають на структуру ціни консалтингових бізнес-послуг, що дає змогу кінцевому споживачеві консалтингових послуг обрати для себе ...
759351
  Оксіюк О.Г. Методика розрахунку часу затримки інформації управління в інформаційно-комунікаційних мережах // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 133-140. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
759352
  Дерець Є.В. Методика розробки адаптивних навчальних тестів з вищої та прикладної математики // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2018. – Вип. 2 (33). – С. 127-132. – ISSN 2519-2884
759353
  Мацаєнко А.М. Методика розробки антенно-фідерних пристроїв на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мацаєнко Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
759354
  Гордюк І.В. Методика розробки архітектурних макетів в будівельній сфері на прикладі макету адміністративних будівель Софії, Болгарія / І.В. Гордюк, В.О. Нещадим // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 346-353. – ISSN 2077-3455
759355
   Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій / С.В. Лєнков, М.К. Жердєв, І.В. Толок, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (52). – С. 46-51. – ISSN 1997-9568
759356
  Попович Н. Методика розробки серії карт для стратегії соціально-економічного розвитку локального рівня (на прикладі селища Пісочин) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 45-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
759357
  Любіцева О.О. Методика розробки турів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів з фахової підготовки менеджерів туризму / О.О. Любіцева; Київський нац. ун-тет культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 104с. – ISBN 966-542-174-3
759358
  Любіцева О.О. Методика розробки турів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. з фахової підготовки менеджерів туризму / Любіцева О.О. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 300 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-380-0
759359
  Алексахіна Т.О. Методика розроблення ідеографічної класифікації фразеологізмів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – C. 6-10
759360
  Войтович Є.М. Методика розслідування вбивств минулих років : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Войтович Є.М. ; Гуманітар. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципал. управ..". – Запоріжжя, 2003. – 199л. – Додатки: л.194-199. – Бібліогр.: л. 185-193
759361
  Бояров В Методика розслідування вбивств на замовлення / В Бояров, Л. Лебедюк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.88-93
759362
  Довгань А.І. Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Довгань Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
759363
  Сабадаш Віктор Петрович Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сабадаш Віктор Петрович; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 237л. + Додаток: л. 222 - 237. – Бібліогр.: л. 205 - 222
759364
  Сабадаш Віктор Петрович Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сабадаш В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
759365
  Коновалова В. Методика розслідування злочинів: оптимальні системи слідчих дій // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 155-160
759366
  Озар В.Г. Методика розслідування катувань (ст. 127 КК України) : монографія / В.Г. Озар ; [за заг. ред. Р.Л. Степанюка]. – Харків : Панов, 2016. – 219 с. – Бібліогр.: с. 197-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-57-5
759367
  Жеребко О.І. Методика розслідування крадіжок // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 62. – С. 153-160. – ISSN 0130-2655
759368
  Скригонюк М. Методика розслідування масових заворушень - елемент структури плебсології - якісно нового філософсько-правового вчення // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 187-190
759369
  Лилик В.А. Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лилик Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
759370
  Смаль І.В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Смаль І.В.; Донецький юрид. ін-т Луганського державного ун-ту внутрішніх справ. – Донецьк, 2007. – 267л. + Додатки: л.207-267. – Бібліогр.: л.191-206
759371
  Смаль І.В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Смаль І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
759372
  Оперук В.І. Методика розслідування розбійних нападів на банківські установи : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оперук В.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ України. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв.
759373
  Карпенко М.І. Методика розслідування серійних убивств і шляхи її вдосконалення в Україні / М.І. Карпенко, М.І. Садівник // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 104-109. – ISSN 2222-5374
759374
  Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
759375
  Галкін О.А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Галкін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 147 л. – Додатки: л. 143-147. – Бібліогр.: л. 133-142
759376
  Драгомирецький О.В. Методика розшифрування процесів формування докембрійських золоторудних систем Українського щита / О.В. Драгомирецький, В.М. Кадурін // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 147-158 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
759377
   Методика рудной сейсморазведки. – Новосибирск : Наука, 1968. – 130с.
759378
  Кейлина З.А. Методика руководства педагогической практикой : Автореф... канд. пед.наук: / Кейлина З.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
759379
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагогических и учительских ин-тов и семинарий, для педагогических классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Санкт-Петербург : Издание Я. Башмакова и Ко, 1912. – 304 с.
759380
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагогических и учительских ин-тов и семинарий, для педагогических классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Изд. 2-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1913. – 276 с.
759381
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагог. и учительских ин-тов и семинарий, для педагогич. классов и для учителей низшей и сред. школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / проф. Н. Кульман. – Изд. 4-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1914. – 288 с.
759382
  Кульман Н. Методика русского языка : для педагог. и учительских ин-тов и семинарий, для педагог. классов и для учителей низшей и средней школы : с приложением 6-ти отдельных таблиц рисунков и 1 цветн. таблицы в тексте / Н. Кульман. – Изд. 6-е. – Петроград : Издание Я. Башмакова и Ко, 1916. – 276 с.
759383
  Данилов В.В. Методика русского языка : применительно к преподаванию в высш. нач. училищах, 2-х кл. двухклассных училищ , а также в мл. классах сред. учеб. завед. / В.В. Данилов. – 2-е перераб. изд. – Петроград ; Киев : Сотрудник, 1917. – [IV], 204 с. : ил. – На тит. л.: С рисунками в тексте
759384
  Афанасьев П.О. Методика русского языка / П.О. Афанасьев. – Изд. 12-е, испр. – Москва, 1937. – 288с.
759385
   Методика русского языка. – Л, 1947. – 29с.
759386
   Методика русского языка. – Москва, 1973. – 413 с.
759387
  Баринова Е.А. Методика русского языка / Е.А. Баринова. – Москва, 1974. – 368с.
759388
   Методика русского языка. – Москва, 1982. – 389 с.
759389
  Гнездилов М.Ф. Методика русского языка в вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов. – М, 1939. – 176с.
759390
  Гнездилов М.Ф. Методика русского языка в вспомогательной школе / М.Ф. Гнездилов. – М, 1965. – 272с.
759391
  Палей И.Р. Методика русского языка в занятиях со взрослыми / И.Р. Палей. – Москва, 1941. – 272с.
759392
  Костин Н.А. Методика русского языка в начальной школе / Н.А. Костин. – М.-Л., 1949. – 360с.
759393
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – 2-е изд., испр. – М.-Л., 1935. – 331с.
759394
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – Харьков, 1935. – с.
759395
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 4-е изд.,испр.и доп. – Л.-М., 1950. – 518с.
759396
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – 2-е изд. – М., 1935. – 264с.
759397
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – изд. 3-е. – М., 1937. – 307с.
759398
  Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – 2-е изд., перераб. – М., 1970. – 606с.
759399
  Лапатухин М.С. Методика русского языка в средней школе : Пособие для заочников / М.С. Лапатухин. – Калинин, 1974. – 324с.
759400
  Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе : учебник / А.В. Текучев. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1980. – 414 с.
759401
  Мурина Л.А. Методика русского языка в школах Белоруссии / Л.А. Мурина. – Минск : Университетское, 1990. – 319 с. – ISBN 5-7855-0225-9
759402
  Грузинский А.Е. Методика русского языка и литературы : курс, читанный на Московских высш. женск. курсах в 1916-1917 учебн. г. / А.Е. Грузинский. – [Москва] : Издательское общество при историко-философском факультете Московских высших женских курсов, 1917. – 122 с. – Издан по запискам слушательниц без просмотра автором
759403
  Поздняков Н.С. Методика русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1948. – 208с.
759404
  Пономаренко В.С. Методика самооцінки привабливості освітнього профілю ВНЗ / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, О.І. Бровко // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 226-252. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Проаналізовано привабливість вищої освіти за 2010/2011 - 2015/2016 рр; кількість абітурієнтів за освітнім рівнем "бакалавр"; кількість студентів за освітнім рівнем "спеціаліст"; кількість студентів за освітнім рівнем "магістр"; кількість прийнятих осіб ...
759405
  Кличникова З.І. Методика самостійної роботи з книгою / З.І. Кличникова. – Київ, 1962. – 39с.
759406
   Методика самостійної роботи над книгою. – Львів, 1956. – 54 с.
759407
  Флякс С.С. Методика самостійної роботи студента-заочника / С.С. Флякс. – Одеса, 1962. – 40с.
759408
  Пащенко Т.М. Методика самостійної роботи студентів як наукова проблема : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 103-110.
759409
  Штернштейн Я. Методика самостоятельного изучения трудов классиков марксизма-ленинизма / Я. Штернштейн, В. Кляц. – Одесса, 1968. – 39с.
759410
  Литвин С.А. Методика самостоятельной работы по изучению истории КПСС / С.А. Литвин, А.С. Смирнов. – М., 1961. – 48с.
759411
  Роговицкий В.И. Методика самостоятельной работы с политической литературой. / В.И. Роговицкий. – Волгоград, 1967. – 24с.
759412
  Ерастов Н.П. Методика самостоятельной работы: уч. пособие / Н.П. Ерастов. – М., 1985. – 79с.
759413
  Кирюшкин Д.М. Методика самостоятельных работ на уроках химии в 7 классе / Д.М. Кирюшкин. – Москва, 1971. – 101с.
759414
  Гусев А.В. Методика сбора и обработки материалов по моногенеям, паразитирующим у рыб / А.В. Гусев. – Ленинград, 1983. – 47 с.
759415
  Крымгольц Г.Я. Методика сбора и обработки палеонтолого-стратиграфического материала : В помощь геологу-стратиграфу / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 44с.
759416
  Ковальская Н.Я. Методика сбора полевых материалов для курсовых и дипломных работ по экономической географии СССР : учебно-методическое пособие / МВО СССР ; Научно-методический кабинет по заочному обучению при МГУ им. М.В. Ломоносова ; Н.Я. Ковальская ; [отв. ред. Ю.Г. Саушкин]. – Москва : Московский университет, 1956. – 136 с.
759417
  Малышев В. Методика сбора фитометрической информации для создания базы данных спектрометрических и предметно-специфических характеристик геосистем / В. Малышев, И. Жемерова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 34-37 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
759418
  Сасим П.С. Методика сбора шлихов / П.С. Сасим. – Иркутск, 1960. – 16с.
759419
   Методика сейсмических исследований. – Киев, 1967. – 119 с.
759420
  Меркулов В.И. Методика сейсмических исследований меловых отложений равнинного Крыма и Керченского полуострова с помощью отраженных волн. : Автореф... Канд.техн.наук: 131 / Меркулов В.И.; Днептропетр.горный ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
759421
  Турчаненко Н.Т. Методика сейсмической разведки палеозойских отложений Днепровско-Донецкой впадины (в связи с нефтегазоносностью) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Турчаненко Н.Т.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 26л.
759422
   Методика сейсморазведки. – Москва : Наука, 1965. – 243с.
759423
   Методика сейсморазведки. – М, 1965. – 243с.
759424
  Павленкин А.Д. Методика сейсморазведки при изучении межгорных впадин Северной Киргизии. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 01.051 / Павленкин А.Д.; АН СССР. Сиб. отд. АН СССР. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 32с.
759425
  Телегин А.Н. Методика сейсморазведочных работ МОВ и обработка материалов / А.Н. Телегин. – Ленинград : Недра, 1991. – 237с.
759426
  Бєляков Р.О. Методика селективного управління параметрами активної фазованої антенної решітки / Р.О. Бєляков, А.В. Шишацький, Є.В. Лебідь // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 6-13
759427
  Дузь-Крятченко Методика селекции овса / Дузь-Крятченко. – К., 1927. – 36с.
759428
  Берри Д. Методика сельскохозяйственного уклона в американских школах. / Д. Берри. – Москва, 1926. – 195с.
759429
  Шульгин А.М. Методика сельскохозяйственной оценки климата / А.М. Шульгин. – М., 1966. – 99с.
759430
  Ступак І.В. Методика семантико-синтаксичного аналізу похідних каузативних дієслів у німецькій і українській мовах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 193-197. – ISSN 2307-4558
759431
   Методика семинара по философии. – М, 1975. – 256с.
759432
  Хиврич Л.Н. Методика симфонических произведений украинских советских композиторов. (Нар.-песенные истоки) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Хиврич Л.Н.; Киевская гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1968. – 30л.
759433
  Мельников Методика синтеза структур данных специальных систем программирования / Мельников, и.А. – Таллин, 1957. – 52с.
759434
  Пекуровський Г.В. Методика синтезу адаптивної автоматичної системи компенсації вібраційного навантаження на елементах авіаційних панелей з використанням активних інтелектуальних методів зниження шуму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Пекуровський Гліб Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
759435
  Сєлюков О.В. Методика синтезу механічних систем при конструюванні автоматичної стрілецької зброї : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 20.02.14 - озброєння і військова техніка / Сєлюков О.В.; Науково-виробнича корпорація "КІА". – Київ, 2006. – 203л. + Додатки: л. 184-203. – Бібліогр.: л. 168-183
759436
  Сєлюков О.В. Методика синтезу механічних систем при конструюванні автоматичної стрілецької зброї : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец. 20.02.14 / Сєлюков О.В.; КНУТШ; Військовий ін-т. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
759437
  Березко Н. Методика системного аналізу даних медико-екологічних досліджень // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 50-51
759438
   Методика системного проектирования подземных блоков на Хибинских апатитовых рудниках. – Новосибрск, 1988. – 46 с.
759439
  Миронов В.В. Методика системных расстановок // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 5-12. – ISSN 2226-7549
759440
  Овдій Ю. Методика складання бюджету банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 25-30 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
759441
  Нагаєв В. Методика складання модульних програм в системі кредитно-модульної технології / В. Нагаєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С.50-56. – ISSN 1562-529Х
759442
  Гойко А.Ф. Методика складання нормативів кошторисної вартості із застосуванням кореляційно-регресійного методу по укрупнених видах робіт об"єктів реконструкції житла / А.Ф. Гойко, Ю.О. Гриценко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
759443
  Осауленко Л.Є. Методика складання серії кореляційних медико-географічних карт / Л.Є. Осауленко, В.Ф. Рудиченко, І.Ю. Мелика // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 57-62 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 28)
759444
  Чабанюк О.М. Методика складання та основні вимоги до фінансової звітності суб"єкта малого підприємництва / О.М. Чабанюк, Е.В. Фурман // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 276-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
759445
   Методика слияния языковых систематических каталогов. – М, 1971. – 34с.
759446
   Методика слияния языковых систематических каталогов. – М, 1971. – 34с.
759447
  Никанорова Е.И. Методика словарной работы в курсе истории древнего мира / Е.И. Никанорова. – Л, 1956. – 39с.
759448
  Корнєєв В.М. Методика смислово-експресивного картування в роботі редактора // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 90-106


  Запропоновано використання методики смислово-експресивного картування для аналізу публіцистичного тексту. Такий аналіз дає змогу виявити наявні в тексті смислові нашарування, декодувати потенційний додатковий смисл, оцінити ефективність впливу ...
759449
  Морохин В.Н. Методика собирания фольклора / В.Н. Морохин. – М., 1990. – 83с.
759450
  Морохин В.Н. Методика собирания фольклорных произведений / В.Н. Морохин. – Горький, 1968. – 36с.
759451
  Вальтин А.И. Методика совершенствования в технике бросков мяча в игре баскетбол. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Вальтин А.И.; Киев.гос.ин-т физ-ры. – К, 1984. – 24л.
759452
  Мазулевский О.Є. Методика совершенствования контроля защищенности компьютерной сети автоматизированной системы управления военного назначения : Дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 20.02.12 - военная кибернетка, системы управления и связь / Олег Евгеньевич Мазулевский; Полтавский военный ин-т. – Полтава, 2006. – 152,[3]л. – Библиогр.: л. 142-149
759453
  Пашков И.Н. Методика совершенствования координационных способностей юных тхеквондистов на этапе предварительной базовой подготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 27-31 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
759454
  Глуздов И.М. Методика совершенствования программированного контроля усвоения знаний с применением технических средств обучения / И. М. Глуздов ; Политехн. музей, НИИ пробл. высш. шк. // Психолого-педагогические особенности контекстного обучения : (в помощь слушателям фак. новых методов и средств обучения) / А.А. Вербицкий. – Москва : Знание, 1987. – С. 108
759455
  Гейдаров Октай Ахмед Оглы Методика совершенствования русской речи студентов азербайджанского вуза с применением языковых трансформаций : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Гейдаров Октай Ахмед Оглы; МВ и ССО Грузинской ССР. Тбилисский гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 16л.
759456
  СорокинА.М Методика совершенствования универсальной десятичной классификации / СорокинА.М. – М., 1968. – 72с.
759457
   Методика создания и использования средств обучения русскому языку. – Л, 1988. – 269с.
759458
   Методика создания и современное состояние цифровой карты рельефа Республики Мордовия / С.А. Тесленок, К.С. Тесленок, Д.Н. Ютяева, Е.А. Васильковская // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 251-258 : рис. – Библиогр.: 10 назв.
759459
  Широкова Т.А. Методика создания трехмерных реалистичных сцен городских территорий по данным воздушного лазерного сканирования / Т.А. Широкова, А.В. Антипов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
759460
  Матвеев Николай Николаевич Методика создания фотографического каталога южных звезд в зоне от -16 до -30 по склонению на Гиссарской астрономической обсерватории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Матвеев Николай Николаевич; АН СССР, Гл. астроном. обс. – Л., 1985. – 10л.
759461
   Методика сопряжения морфоструктурного анализа и ее применение в нефтегазопоисковіх целях. – Киев, 1982. – 39с.
759462
   Методика сортоиспытания главнейших с.-х. культур. – Ленинград-Москва
Вып. 6 : Методы анализа и организации труда в химичеких лабораториях массовых анализов растительных веществ/М.И. Княгиничев. – 1936. – 70с.
759463
   Методика составления "семафорной карти" с целью исследования устойчивости ландшафтов (на примере Западной Грузии) / Т.П. Гердезиани, Р.Д. Маисурадзе, З.Д. Лаошвили, М.Д. Шарашенидзе // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 32-38. – ISSN 0868-6939
759464
   Методика составления алфавитно-предметного указателя к универсальной десятичной классификации. – М, 1976. – 32с.
759465
   Методика составления алфавитно-предметного указателя к универсальной десятичной классификации. – М, 1992. – 38с.
759466
  Шамурин Е.И. Методика составления аннотаций / Е.И. Шамурин. – Москва, 1959. – 230 с.
759467
  Мансуров А.А. Методика составления археологической карты. / А.А. Мансуров. – М., 1939. – 64с.
759468
  Мавлянов Г.А. и Ганиев К.Г. Методика составления водного баланса межгорных впадин / Г.А. и Ганиев К.Г. Мавлянов. – Ташкент : Фан, 1973. – 116с.
759469
  Вайшнорас А.К. Методика составления и анализ перспетивного водохозяйственного баланса Литовской ССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Вайшнорас А.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 29л.
759470
   Методика составления и использования крупномасштабных почвенных карт : Учебн. пособ. для вузов. – Москва : Колос, 1976. – 224с.
759471
  Фромберг А.Э. Методика составления и проведения тестов по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 47-53 : Табл., схеми, карти. – Бібліогр.: 25 назв
759472
   Методика составления инженерно-геологических карт. – Москва, 1950. – 43с.
759473
  Ахмедсафин У.М. Методика составления карт прогнозов и обзор артезианских бассейнов Казахстана / У.М. Ахмедсафин; АН КазССР. Ин-т геологич. наук. Мин-во геологии и охраны недр КазССР. – Алма-Ата, 1961. – 106с.
759474
  Михайлова Н.А. Методика составления крупномасштабных литолого-фациальных и палеогеографических карт / Н.А. Михайлова. – Москва : Наука, 1973. – 54с.
759475
  Долгова Л.С. Методика составления мелкомасштабных почвенных карт / Л.С. Долгова; ред.: И.И. Щехура, Л.М. Батыгина. – Москва : Московский университет, 1980. – 80 с.
759476
  Гордезиани К.Ш. Методика составления методических указаний и контрольных работ по общему курсу физики (На основе программир. обуч.) : Автореф... канд. пед.наук: / Гордезиани К. Ш.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
759477
  Талызина Н.Ф. Методика составления обучающих программ / Н.Ф. Талызина. – М, 1980. – 47с.
759478
   Методика составления почвенных карт. – М, 1962. – 116с.
759479
  Храбров Ю.Б. Методика составления прогнозов погоды на 3-7 дней. / Ю.Б. Храбров. – М., 1959. – 184с.
759480
  Салькова А.Д. Методика составления производствено-финансового плана совхоза / А.Д. Салькова, И.А. Смирнов. – М, 1968. – 174с.
759481
  Бондаренко Я.И. Методика составления раздела "Экономико-географическая характеристика" в плане социально-экономического развития административного района / Я.И. Бондаренко, Н.И. Усачев, Г.А. Черниченко; Институт экономики промышленности. – Донецк, 1976. – 31 c.
759482
  Неверов Г.С. Методика составления семестровых расписаний занятий в вузе с помощью ЭЦВ "Минск-22" / Г.С. Неверов, М.В. Медведский, 1970. – 184с.
759483
  Агеев В.С. Методика составления социально-психологической характеристики для аттестации кадров : спецпрактикум по социальной психологии / В.С. Агеев, Т.Ю. Базаров, В.В. Скворцов ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. психологии. – Москва : Издательство МГУ, 1986. – 123 с.
759484
  Чернин К.Е. Методика составления таблиц вспомогательных коэффициентов для решения основных граничных задач теории гармонических функций.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернин К.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 7 с.
759485
   Методика составления техпромплана. – М, 1961. – 240с.
759486
   Методика составления техпромфинплана. – Москва, 1961. – 240 с.
759487
  Годлевский М.Н. Методика составления физико-химических диаграмм / М.Н. Годлевский. – Москва : Недра, 1965. – 89с.
759488
  Сафрай Г.Е. Методика составления финансового плана / Г.Е. Сафрай. – Москва : Финансы, 1969. – 160 с.
759489
  Филиппова И.А. Методика социально-педагогического исследования / И.А. Филиппова. – М, 1989. – 78с.
759490
  Бунятян Е.П. Методика социальных реконструкций в археологии / Е.П. Бунятян. – Киев, 1985. – 228с.
759491
   Методика социологических исследований : (Курс лекций). – Ленинград, 1975. – 128 с.
759492
  Сагалаков Б.Ф. Методика соціологічного дослідження передвиборної кампанії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 62-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
759493
  Атаян А.М. Методика сочетания различных видов самостоятельных работ по алгебре и началам анализа на уроках и на внеклассных занятиях в средней школе. : Автореф... наук: 13.00.02 / Атаян А.М.; МВ и ССО АзССР. Аз.гос. пед. инст. – Баку, 1980. – 21л.
759494
  Атаян А.А. Методика сочетания различных видов самостоятельных работ по алгебре и началам анализа на уроках и на внеклассных занятиях в средней школе. : Автореф... наук: 13.00.02 / Атаян А.А.; Аз. гос.пед. инс. им.В.И.Ленина. – Баку, 1981. – 21л.
759495
  Кочарян Г.Е. Методика сочинения. (5-8 классы) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кочарян Г.Е. ; Ком. Совета Министров Арм. ССР по высш. и сред. спец. образованию. Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1962. – 17 с.
759496
  Веклич А.М. Методика спектроскопічної діагностики плазми електричної дуги / А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-14. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розроблено швидкісний спектрометр із ПЗЗ-лінійкою як реєструючим пристроєм, на базі якого реалізовано діагностику плазми електричної дуги. Як приклад, показано радіальні розподіли температури та інтенсивностей випромінювання спектральних ліній дугового ...
759497
   Методика специальной подготовки и тактико-специальных учений с невоенизированными формированиями гражданской обороны. – Москва : Военное издательство, 1985. – 272 с.
759498
  Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням avo-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Кузьменко П. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
759499
  Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням AVO-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Кузьменко П.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 134л. – Бібліогр. : л.123-134
759500
  Вальц И.Э. Методика спорового анализа для целей синхронизации угольных пластов / И.Э. Вальц. – Москва-Ленинград, 1941. – 48с.
759501
  Шебанова В.І. Методика спрямованого ретроспективного аналізу на тему "мої відносини з їжею" (МТРА-їжа) // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 439-447. – ISSN 2219-2654
759502
  Соболев Н.А. Методика сравнительного анализа художественных произведений в страших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Соболев Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 19л.
759503
   Методика сравнительной оценки эффективности применения электролюминесцентных индикаторов / С.В. Ленков, А.В. Селюков, Ю.А. Гунченко, В.В. Жеревчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-16. – Бібліогр.: С. 16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Электролюминесцентные индикаторы являются одним из наиболее применяемых приборов современных средств оптоэлектроники. Существует большое разнообразие таких приборов, затрудняющее выбор их оптималь-ных вариантов при проектировании систем отображения ...
759504
  Донецкая С.С. Методика статистического анализа банков тестовых заданий для компьютерного тестирования / С.С. Донецкая, Н.С. Железняк // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 5. – С. 118-130. – ISSN 1609-4646


  Российские вузы все чаще используют компьютерное тестирование для оценки качества знаний студентов. Однако существующие методики статистического анализа тестовых заданий разработаны для бланкового тестирования и не могут быть использованы в практике ...
759505
  Забрянский Г.Й. Методика статистического изучения преступности. / Г.Й. Забрянский. – Краснодар, 1976. – 82с.
759506
  Жуков М.Н. Методика статистичного аналізу даних геохімічного випробування / М.Н. Жуков, В.О. Дядюра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 67-74. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
759507
  Захаров П.О. Методика статистичного моделювання ресурсів і дохідності підприємств малого та середнього бізнесу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / П.О. Захаров, І.П. Милько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 203-211 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
759508
  Джеджула О.М. Методика створення електричних схем у графічних редакторах / О.М. Джеджула, А.О. Кубай // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 41-48. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
759509
   Методика створення електронних підручників : програми і підручники / Волинський Володимир, Красовський Олексій, Чорноус Оксана, Якушина Тетяна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назви
759510
  Солодка О.О. Методика створення іміджу комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.94-101 : Табл., рис.
759511
  Кравчук О.В. Методика створення карти спільних дій (Joint Operations Graphics) з картографічних продуктів вітчизняного виробництва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 204-206


  В результаті порівняльного аналізу карти спільних дій (JOG) масштабу 1:250000 (серії 1501 сухопутний варіант) та вітчизняної топографічної карти масштабу 1:200000 розроблена методика створення карти масштабу 1:250000 в стандартах НАТО. В результате ...
759512
  Фриз В.П. Методика створення корегуючого впливу на основі бінаурального ефекту // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 51-58. – ISSN 2076-1546
759513
  Барабанова Н. Методика створення тестів знань студентів з дисциплін комунікативно-інформаційного циклу / Н. Барабанова, С. Аверіна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326
759514
   Методика стереометрії. – Київ, 1949. – 193 с.
759515
  Будих И.В. Методика стимулирования устной речи (говорения) при обучении иностранному языку (2-й курс) : Автореф... канд. пед.наук: / Будих И. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 16л.
759516
   Методика страноведческого исследования : (Экономическая и социальная география): Учеб. пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 152с. : Ил. – Библиогр.: с.150
759517
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
759518
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
759519
   Методика строевой выучки. – К, 1973. – 204с.
759520
   Методика строевой подготовки. – Москва, 1978. – 176 с.
759521
  Полканова Валентина Борисовна Методика структурно-геоморфологических исследований "закрытых" территорий на примере центральной части Западно-Сибирской низменности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Полканова Валентина Борисовна ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 19-21
759522
  Троцюк В.Я. Методика структурно-геоморфологических исследований аккумулятивных равнин при нефтегазопоисковых работах. / В.Я. Троцюк. – Москва : Наука, 1967. – 152с.
759523
  Розанов Л.Л. Методика структурно-геоморфологического изучения речных долин : (на примере северо-востока Русской равнины) / Л.Л. Розанов. – Москва : Наука, 1977. – 136с.
759524
  Сніжко А.С. Методика структурного аналізу політичного плакату (на прикладі матеріалів німецької пропаганди 1941-1944 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 275-284


  У статті автор аналізує структурні та технологічні особливості політичного плакату та виявляє ефективні/неефективні механізми реалізації візуально-графічної пропаганди. В статье автор анализирует структурные и технологические особенности политического ...
759525
  Пальчук М. Методика суспільно-географічного дослідження взаємодії користувачів із публічними просторами міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 157-160. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  "Суспільно-географічні дослідження даної проблематики в Україні розпочалися із 2010 р. і проводилися на кафедрі економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Запропоновано методику ...
759526
  Заваріка Г. Методика суспільно-географічного дослідження впливу конфліктів на розвиток туризму // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 79. – C. 31-41. – ISSN 2413-7154


  The paper focuses on the methodological issues of socio-geographical research of conflicts in reference to their influence on the tourism development. The relevance of the investigated question is obvious given great reduction of tourism development ...
759527
  Задворний С. Методика суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 91-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
759528
  Мирош М.В. Методика суспільно-географічного дослідження політичної активності населення регіону // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 188-197 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
759529
  Войновський А. Методика та досвід використання геохімічної інформації для розчленування і кореляції докембрійських комплексів західної частини Українського щита / А. Войновський, М. Гейченко, В. Жужома // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-29. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Викладено методику та досвід використання геохімічної інформації для визначення генетичного споріднення, розчленування та кореляції утворень раннього докембрію західної частини Українського щита. Показано, що системний аналіз розподілу макро- та ...
759530
  Красножон М.Д. Методика та комп"ютеризована технологія комплексної інтерпретації електрокаротажу нафтогазових свердловин / М.Д. Красножон. – Київ : УкрДГРІ, 2001. – 84с. – ISBN 966-7896-02-X
759531
  Пастух І.М. Методика та критерії аналізу кадрового забезпечення вищої школи / І.М. Пастух, Т.А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 212-217. – (Технічні науки ; № 6 (219)). – ISSN 2307-5732


  Наведені передумови аналізу кадрового забезпечення професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів і на його основі запропонована система аналітичних показників, комплекс яких характеризує не тільки якісну сторону, але і перспективність ...
759532
  Липчанський О.В. Методика та організація аналізу фінансових інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 10-15. – Бібліогр.: на 4 пункта
759533
  Данилюк І.В. Методика та організація дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи як чинника становлення сучасної психологічної науки / І.В. Данилюк, Д.І. Ларін // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 19-28
759534
  Ларін Д.І. Методика та організація дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи, як чинника становлення сучасної психологічної науки // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 176-185. – ISBN 978-613-8-33760-7
759535
  Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності ) / Онищенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 318л. + Додатки: л.213-318. – Бібліогр.: л.189-212
759536
  Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: спец. 08.00.09 / Онищенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 19 назв
759537
  Озеран В. Методика та організація обліку витрат на підприємствах лісового господарства / В. Озеран, М. Чік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 31-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
759538
  Крічка Н.М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 73-75 : Рис. – Бібліогр. : 5 назв
759539
  Шкляр С. Методика та основні чинники, що впливають на порядок визначення розміру штрафів за порушення антимонопольного законодавства: зарубіжний досвід // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
759540
  Лященко А. Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання, врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок / А. Лященко, Ю. Кравченко, Д. Горковчук // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 28-33
759541
  Терещук О.І. Методика та результати дослідження кінематичних визначень координат пунктів різними GNSS-приймачами // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 48-61 : рис., табл. – Бібліогр.: с.55-57. – ISSN 0130-1039
759542
  Барабаш Ю.Л. Методика та результати математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 5-10


  Представлена методика математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат за модуляційними ознаками при вузькосмуговому зондуванні. Більш докладно описані математичні моделі обертального руху артилерійського снаряду з урахуванням ...
759543
  Барабаш Ю.Л. Методика та результати математичного моделювання радіолокаційного розпізнавання нарізних гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
759544
  Разуваев А.П. Методика тактической подготовки артиллерий2ских подразделений / А.П. Разуваев. – М, 1972. – 174с.
759545
   Методика тактической подготовки бойца. – М, 1944. – 61с.
759546
  Дунаев К.Т. Методика тактической подготовки курсантов пехотных училищ / К.Т. Дунаев. – М., 1946. – 183с.
759547
  Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа / П.Н. Николаев. – Москва : Недра, 1992. – 300с.
759548
  Кузнецов Г.В. Методика телевизионной журналистики / Г.В. Кузнецов. – М., 1979. – 47с.
759549
  Минаев А.Н. Методика теплового расчета рекуператоров. / А.Н. Минаев, А.В. Рачинский. – М, 1968. – 50с.
759550
  Соседов И.С. Методика территориальных водно-балансовых обобщений в горах / И.С. Соседов. – Алма-Ата, 1976. – 151 с.
759551
   Методика тестових випробувань стійкості програмного забезпечення інформаційної системи / О.В. Бойченко, С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков, П.А. Шкуліпа // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 13-15
759552
  Красюк Н.И. Методика тестового контроля навыков лексико-грамматического оформления устного иноязычного высказывания (на матер. обучения англ. яз. на 1 курсе языкового вуза) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Красюк Н.И.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 15л.
759553
  Микитюк В. Методика тестування знань та умінь з української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0252-4
759554
  Акопов В.С. Методика технико-экономического анализа применения радиоизотопных средств контроля в технике / В.С. Акопов, Ю.Н. Мымрын, В.И. Постников. – Москва : Атомиздат, 1974. – 199 с.
759555
  Каракоз И.И. Методика технико-экономического обоснования эффективнсти индустриального строительства : Автореф... канд. экон.наук: / Каракоз И. И.; АН УССР, Ин-т экон. – Киев, 1952. – 18 с.
759556
  Тихомиров М.И. Методика технического нормирования в МТС и колхозах / М.И. Тихомиров. – Москва : Сельхлзгиз, 1956. – 96с.
759557
  Сенів Б. Методика техніко-економічного обгрунтування проектів реконструкції і технічного переозброєння та її вдосконалення : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 52-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
759558
   Методика типизации региональных структур и магматических формаций, разработанная применительно к металлогеническому анализу и прогнозированию в складчатых областях. – Москва, 1975. – 80 с.
759559
  Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий : на прим. спец. журн. / Акопов А.И. ; отв. ред. М.Т. Мезенцев. – Иркутск : Издательство Иркутского ун-та, 1985. – 95 с.
759560
  Куприн А Методика топографической подготовки / А Куприн. – М, 1975. – 176с.
759561
  Укран М.Л. Методика тренировки гимнастов /мужчин/. / М.Л. Укран. – М., 1971. – 280с.
759562
   Методика тренировки гимнасток. – М, 1976. – 174с.
759563
  Нгуен Ань Тай Методика трехмерного моделирования земной поверхности / Нгуен Ань Тай, Дао Хыу Ши // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 38-41 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
759564
  Репьев В.В. Методика тригонометрии / В.В. Репьев. – Москва, 1937. – 152 с.
759565
  Реп"єв В.В. Методика тригонометрії / В.В. Реп"єв. – К.-Х., 1938. – 152с.
759566
   Методика трудового навчання. – К, 1972. – 347с.
759567
  Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К., 1973. – 350с.
759568
   Методика трудового навчання. – К, 1974. – 167с.
759569
   Методика трудового навчання у восьмирічній школі. – Київ, 1967. – 259 с.
759570
   Методика трудового обучения. – Москва, 1977. – 288 с.
759571
   Методика трудового обучения. – М, 1981. – 271с.
759572
  Мельникова Л.В. Методика трудового обучения / Л.В. Мельникова. – М., 1985. – 224с.
759573
  Поляков В.А. Методика трудового обучения и воспитания учащихся в межшкольных учебно-производственных комбинатах: для препод. / В.А. Поляков. – М., 1979. – 207с.
759574
   Методика трудового обучения и общетехнических дисциплин. – Москва, 1982. – 288 с.
759575
   Методика трудового обучения с практикумом. – Москва, 1987. – 446 с.
759576
   Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. – Москва : Просвещение
в.3. – 1980. – 86 с.
759577
  Конышева Н.М. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. / Н.М. Конышева. – М., 1979. – 24с.
759578
  Лында А.С. Методика трудового обучения. / А.С. Лында. – М., 1977. – 231с.
759579
  Дітковська С.О. Методика туристського вивчення країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 19-23. – Бібліогр.: 4 назви
759580
  Миротворская Н.К. Методика увлечения пространственной информации о продолжительности солнечного сияния : метрологія / Н.К. Миротворская, О.П. Гордейчук, А.А. Врублевская // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 119-125 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0130-2914
759581
  Цись Д.І. Методика удосконалення фізичної підготовленості студентів у процесі навчання волейболу : автореф. дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.02 / Цись Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
759582
  Свинцицька Тетяна Методика узагальнення знань про океани, 7 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 8-12 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
759583
  Крауфорд К. Методика умственной работы / К. Крауфорд. – М., 1929. – 196с.
759584
  Петрова І. Методика упорядкування військово-топографічних описів України та їх джерельна база (30 - 60-ті рр. XIX ст.) / І. Петрова, О. Петров // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 563-576
759585
   Методика упорядкування водоохоронних зон річок України / А.В. Яцик, А.І. Томільцева, Р.П. Філімоненко, М.Г. Томільцев; Наук.керівник А.В.Яцик; Мин-во охорони навкол. природ. середовища України; Держ. ком-т України по водному гос-ву. – Київ : Оріяни, 2004. – 128 с.
759586
  Лукомский Д.В. Методика управления параметрами твердотельных фотоэлектрических преобразователей для энергообеспечения необслуживаемых радиоэлектронных средств вооружений : Дисс. ... канд. технических наук. Спец. 20.02.14 - вооружение и военная техника / Лукомский Д.В.; КНУТШ. – Киев, 2006. – 173л. – Библиогр.: л. 159-173
759587
  Бачурин А.П. [и др.] Методика управления рыночной ставкой роялти за предоставление права пользования нематериальными активами // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 1 (57). – С. 15-21. – ISSN 1680-2721
759588
  Одегова В.В. Методика управления учебной деятельности студентов на практическом занятии в автоматизированном классе (на матер. обуч. англ. лексике в неязык. вузе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Одегова В. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 23л.
759589
  Прєснаков В.Ф. Методика управління змістом відновлення автомобільних транспортних засобів частин і з"єднань Збройних Сил України / В.Ф. Прєснаков, А.Г. Зінчик, В.М. Марищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розроблено методику графоаналітичної інтерпретації взаємозв’язку між ремонтними стратегіями і ефективністю відновлення автомобільних транспортних засобів. Разработано методику графоаналитической интерпретации взаимосвязи между ремонтными стратегиями ...
759590
  Лавінський Г. Методика управління кредитними операціями банків: проблеми регулювання відсоткових ставок та оптимізація рівня кредитного ризику / Г. Лавінський, Г. Спяк, С. Устенко // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 89-94. – ISBN 966-654-157-2
759591
  Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-23
759592
  Бубнова Е.А. Методика управляемого формирования техногенной залежи в шламонакопителе // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 19-27 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
759593
  Эрдниев П.М. Методика упражнений по математике / П.М. Эрдниев. – 2-е изд. – М, 1970. – 319с.
759594
  Приступа Г.Н. Методика урока русского языка. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1971. – 180с.
759595
  Лупандина Н.А. Методика урока физической культуры в 1-4 классах / Н.А. Лупандина, В.Г. Якубовская. – Москва, 1954. – 108 с.
759596
  Лупандина Н.А. Методика урока физической культуры в 5-8 классах / Н.А. Лупандина, В.Г. Якубовская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1960. – 111 с.
759597
  Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших классах: пособие для учителя. / В.Ф. Новосельский. – К., 1989. – 127с.
759598
  Чуйков Б.Т. Методика усвоения лексики для обучения устной речи на оснвое позиционной классификации слов. (На материале англ. яз. в восьмилет. школе) : Автореф... канд. пед.наук: / Чуйков Б.Т.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1964. – 19л.
759599
  Зыкин М.Я. Методика ускоренной разведки газовых месторождений / М.Я. Зыкин. – М., 1984. – 184с.
759600
  Школьник Л.М. Методика усталостных испытаний / Л.М. Школьник. – М, 1978. – 303с.
759601
  Кардашенко З.М. Методика устной пропаганды / З.М. Кардашенко. – М, 1974. – 180с.
759602
  Чекмарев Я.Ф. Методика устных вычислений / Я.Ф. Чекмарев. – М, 1970. – 238с.
759603
  Винниченко І.А. Методика утворення у учнів окремих наукових уявлень і понять у процесі навчання : Дис... канд. пед.наук: / Винниченко І. А.; Український наук.-дослідний ін-т педагогіки. – Київ, 1950. – 300л. – Бібліогр.:л.284-298
759604
  Назаревич Л.Є. Методика уточнення магнітуд за об"ємними хвилями землетрусів Карпатського регіону / Л.Є. Назаревич, О.В. Кендзера, А.В. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз частотного складу сейсмічних коливань (об"ємних хвиль) залежно від магнітуди землетрусу. На цій основі встановлено формули для врахування усереднених частотних поправок для магнітуд землетрусів Карпатського регіону України. За ...
759605
   Методика учебно-творческой и воспитательной работы в самодеятельных колективах художественного слова. – Ленинград, 1962. – 48 с.
759606
  Марон А.Е. Методика учебных занятий по физике в вечерней школе : пособие для учителя / А.Е. Марон. – Москва : Просвещение, 1990. – 174 с.
759607
  Разумов А.С. Методика учета бактерий в почве по физиологическим группам / А.С. Разумов. – М, 1925. – 20с.
759608
   Методика учета выдачи литературы и документации в научно-технических библиотеках.. – М, 1979. – 28 с.
759609
  Паклин А.Г. Методика учета выдачи удаленному пользователю : опыт Государственной публичной исторической библиотеки России / Алексей Паклин // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 13 (199). – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  О методике учета выдачи документов удаленному пользователю в Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ) России. В статье приводится Инструкция учета услуги по выдаче документов из фонда удаленным пользователям ГПИБ.
759610
  Кушербаев Н.И. Методика учета гравитационного влияния рыхлых образований в Казахстане / Н.И. Кушербаев. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 45с.
759611
   Методика учета и анализа себестоимости продукции. – Москва, 1987. – 207 с.
759612
  Дмитриев М.В. Методика учета и анализа себестоимости промышленной продукции / М.В. Дмитриев. – М., 1961. – 358с.
759613
  Калачев Н.С. Методика учета потенциальных водноэнергетических ресурсов речных бассейнов (применительно к рекам горных обл.) / Н.С. Калачев. – Алма-Ата, 1950. – 58с.
759614
  Ковалева Г.И. Методика учета ресурсов ЭВМ / Г.И. Ковалева. – М, 1989. – 23с.
759615
  Солдак А.Г. Методика учета совместного влияния напряженного состояния, температуры, давления и минерализации подземных вод на фильтрационные свойства горных пород и прогноз их изменения с глубиной / А.Г. Солдак, А.И. Фиалко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 5)
759616
  Кривцов А. Методика учета трансакционных издержек // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 371-377 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
759617
   Методика факторного анализа себестоимости геологоразведочных работ. – Москва : Недра, 1981. – 57 с.
759618
  Захожай К.В. Методика факторного аналізу динаміки коефіцієнта дефіцитності Державного бюджету України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 56-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
759619
  Жученко А.М. Методика факторного аналізу сталого регіонального розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 65-70. – ISSN 2222-4459
759620
  Качурин М.Г. Методика факультатива по литературе в 8 классе / М.Г. Качурин, Д.К. Мотольская. – Москва : Просвещение, 1980. – 127 с.
759621
   Методика факультативных занятий в 9-10 классах. – М, 1983. – 176с.
759622
  Клокова Г.В. Методика факультативных занятий по истории: пособие для учителя / Г.В. Клокова. – Москва, 1985. – 128 с.
759623
   Методика факультативных занятий по физике : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1980. – 191 с.
759624
   Методика факультативных занятий по физике : пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1988. – 238 с.
759625
  Дьякович С.В. Методика факультативных занятий по химии / С.В. Дьякович. – М, 1985. – 175с.
759626
   Методика факультативных занятий по черчению в школе. – М, 1979. – 176с.
759627
  Палий В.Ф. Методика фенологичесих фаунистических исследований насекомых / В.Ф. Палий. – Фрунзе, 1966. – 180с.
759628
  Бейдеман И.Н. Методика фенологических наблюдений при геобанических исследованиях / И.Н. Бейдеман. – Москва-Ленинград, 1954. – 131с.
759629
  Пшеничний Н.І. Методика фенологічних спостережень у школі. / Н.І. Пшеничний. – Київ, 1968. – 175с.
759630
  Пшеничний Н.І. Методика фенологічних спостережень у школі. / Н.І. Пшеничний. – 2-е вид., перероб. – К., 1972. – 144с.
759631
  Соколов И.И. Методика физики : учебник / И.И. Соколов. – Москва : ГУПИ, 1934. – 240 с.
759632
  Лермантов В.В. Методика физики и содержание приборов в неисправности / В.В. Лермантов. – Изд. 2-е. – М., 1922. – 179с.
759633
   Методика физическй географии. – Свердловск, 1945. – 47с.
759634
  Качашкин В.М. Методика физического воспитания / В.М. Качашкин. – 3-е изд., испр., доп. – М., 1968. – 303с.
759635
   Методика физического воспитания. – Калинин, 1972. – 32с.
759636
  Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях : [учеб. для пед. уч-щ по спец. 2010 "Воспитание в дошк. учреждениях" и 2002 "Дошк. воспитание"] / Д.В. Хухлаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1984. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 205
759637
   Методика физического воспитания в средней и высшей школе. – Москва
2. – 1938. – 228 с.
759638
  Матвеев А.П. Методика физического воспитания с основами теории / Матвеев А.П., Мельников С.Б. – Москва : Просвещение, 1991. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 190. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
759639
   Методика физического воспитания школьников. – М, 1989. – 141с.
759640
  Половинкин А.А. Методика физической географии / А.А. Половинкин. – Москва, 1938. – 320с.
759641
   Методика физической географии. – Свердловск, 1945. – 47с.
759642
  Чуйко В.М. Методика фильтрационного расчета открытого водоотлива в сочетнии с водопонижением вертикальными скважинами при разработке карьеров и котлованов способом гидромеханизации : Автореф... канд. техн.наук: / Чуйко В.М.; "ВОДГЕО". – М., 1967. – 28л.
759643
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – Москва : Инфра-М, 1995. – 172с. – ISBN 5-86225-131-6
759644
  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа : Учебно-практическое пособие / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 208с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000251-0
759645
  Левінська М.Г. Методика фізики : програмований посібник / М.Г. Левінська. – Київ : Вища школа, 1985. – 73 с.
759646
  Половінкін А.А. Методика фізичної географії / А.А. Половінкін. – Київ, 1939. – 304с.
759647
  Драгнєв Ю.В. Методика фізичної підготовки учнівської молоді : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Ю.В. Драгнєв ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-252-8
Ч. 1 : "Армспорт". – 2010. – 424 с. : іл., табл. + Додаток: с. 325-423. – Бібліогр.: с. 317-324
759648
  Широков О.С. Методика фонологического описания в диахронии. / О.С. Широков. – Минск, 1967. – 223с.
759649
  Лещенко Л.С. Методика фонологического описания в исторической диалектологии / Л.С. Лещенко. – Москва, 1969. – 114с.
759650
   Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності / В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 39-44. – ISSN 1681-7710
759651
  Сафонова И.И. Методика формирвоания устной переводческой компетенции в сфере профессионального общения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сафонова И. И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1991. – 16л.
759652
  Полина В.С. Методика формирования гражданско-патриотической идентичности на занятиях по английскому языку // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 211-220. – ISSN 1993-5560


  Стаття присвячена проблемі пошуків українським студентством своєї національної ідентичності. Результати дослідження, проведеного фахівцями в галузі суспільних наук, дають підстави для висновків про те, що українським студентам бракує чіткого уявлення ...
759653
  Мелкумянд Э.Н. Методика формирования грамматически правильной разговорной речи в языковом вузе. : Автореф... канд.пед.наук: 13.731 / Мелкумянд Э.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 24л.
759654
  Логинова Н Г. Методика формирования грамматических навыков чтения с помощью ТСО. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Логинова Г.Н,; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1987. – 24л.
759655
  Кунанбаева С.С. Методика формирования грамматической стороны иноязычной речи / С.С. Кунанбаева. – Алма-Ата, 1988. – 104с.
759656
  Чередниченко Т.В. Методика формирования идейных мотивов учебной деятельсноти школьников. / Т.В. Чередниченко. – К., 1988. – 75с.
759657
  Шевченко Р.Ю. Методика формирования картографических навыков и пространственной компетентности при подготовке специалистов в области туризма // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 57-63 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
759658
   Методика формирования клубного обьединения. – Л, 1985. – 110с.
759659
  Котоваева Г.Н. Методика формирования основных умений чтения в неязыковом вузе (нем. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Котоваева Г.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 20л.
759660
   Методика формирования политехнических знаний в курсе биологии : пособие для учителя. – Москва, 1979. – 123 с.
759661
  Демченко Л.А. Методика формирования понятий "классы", "классовая борьба" при изучении курса истории высокого класса : Автореф... канд. пед.наук: / Демченко Л. А.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
759662
  Бруновт Е.П. Методика формирования понятий в курсе анатомии и физиологии человека / Е.П. Бруновт, Г.Я. Маалхова. – М, 1956. – 44с.
759663
  Касаткина Ф.Н. Методика формирования понятий при изучении истории рабочего и социалистического движения в школьном курсе новой истории второго периода / Ф.Н. Касаткина. – Пермь, 1984. – 79с.
759664
  Федотьев В.В. Методика формирования понятия "мануфактура" при изучении стории средних веков в 7 классе. : Автореф... канд. пед.наук: / Федотьев В.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
759665
  Дурасевич Ю.Е. Методика формирования представлений о корпускулярно-волновой природе света в курсе физики средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Дурасевич Ю.Е. ; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1962. – 20 с.
759666
  Харламова Н.С. Методика формирования прогностических умений при обучении аудированию : Автореф.... дис. канд. педагог. наук : 13.00.02 / Харламова Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1982. – 23 с.
759667
  Ильязова М.Д. Методика формирования профессиональной компетентности будущих специалистов как актуальная теоретическая и прикладная задача современных исследований // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-31. – ISSN 1726-667Х
759668
  Ильязова Марьям Даниловна Методика формирования профессиональной компетентности будущих специалистов как актуальная теоретическая и прикладная задача современных исследований // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
759669
  Лында А.С. Методика формирования самоконтроля у учащихся в процессе учебных занятий. / А.С. Лында. – М., 1973. – 137с.
759670
   Методика формирования трудовых умений и навыков у учащихся 5-7 классов. – К, 1989. – 143с.
759671
  Чертков И.Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии / И.Н. Чертков. – М., 1979. – 208с.
759672
  Чертков И.Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии / И.Н. Чертков. – М., 1991. – 190с.
759673
   Методика формирования умений и навыков в легкоатлетических двигательных действиях с применением межпредметных связей и информационных технологий у школьников старших классов / Ж.Л. Козина, Аль-Равашдех Абдел-Басет, С.И. Крамской, А.С. Ильницкая // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 17-24 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1818-9172
759674
  Акимова Л.В. Методика формирования эколого-ориентированного прогностического умения у школьников : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 36-38 : Схема. – ISSN 0016-7207
759675
  Яворська Г.Х. Методика формування базових компетентностей майбутніх правознавців // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 84-89. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
759676
  Дем"янчук О.О. Методика формування гностичних умінь молодих педагогів засобами дистанційного навчання у період підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти / О.О. Дем"янчук, І.В. Адамович // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Статтю присвячено актуальній проблемі педагогічного становлення молодих педагогів. Вдосконалення процесу професійного становлення молодого вчителя вимагає не лише нових ефективних шляхів організації навчально-виховного процесу вищого педагогічного ...
759677
  Пузіков Д. Методика формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 29-33
759678
  Русіна Н.Г. Методика формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Русіна Наталія Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назв
759679
  Борецька Г.Е. Методика формування іншомовної компетентності у читанні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 3 (71). – С. 18-27. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються питання, що стосуються загальної характеристики іншомовної компетентності у читанні, цілей її формування в учнів початкової, основної і старшої школи.
759680
  Смоліа С.В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-23. – ISSN 1817-8510
759681
  Бориско Н.Ф. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 3-14. – ISSN 1817-8510


  У статі розглядається питання, що стосуються загальної характеристики іншомовної фонетичної компетенції, цілей її формування в учнів початкової, основної і старшої школи та фонетичного мінімуму, обгрунтовано етапи формування фонетичної компетенції, ...
759682
  Савченко А.С. Методика формування компетентності в китайському писемному мовленні у майбутніх філологів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Савченко Алла Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 232, [4] арк. – Додатки: арк. 230-232, [5]. – Бібліогр.: арк. 9-10, 201-229 та в додатках: арк. 230-231
759683
  Савченко А.С. Методика формування компетентності в китайському писемному мовленні у майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Савченко Алла Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
759684
  Покась Лілія Методика формування комунікативної компетентності у старшокласників на уроках географії : реформа шкільної освіти / Покась Лілія, Мотовиляк Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 2-6 : Схема. – Бібліогр.: 12 назв
759685
  Асадчих О.В. Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія та практика : (на матеріалі східних мов) : посібник для студентів ВНЗ / [Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. кит., кор. та яп. філологі. – Київ : Видавничий дім Дмитро Бураго, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7349-12-8
759686
  Зінченко В.М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
759687
  Груба Т.Л. Методика формування мовної особистості старшокласника на уроках української мови (профільний рівень) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Груба Таміла Леонідівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: с. 45 назв
759688
  Шуклін Г.В. Методика формування моделі державного регулювання кібернетичної безпеки фондового ринку на основі теорії диференціальних рівнянь із запізненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Шуклін Герман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
759689
  Дюндін Валерій Методика формування моделі оптимізації розвитку інтелектуального потенціалу регіону : (на прикладі Миколаївської області) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 67-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Розглянуто проблеми взаємозв"язку і взаємообумовленості процесів розвитку вищої освіти, а також кількісно та якісно збалансованого забезпечення кадрами підприємств області. Проведено аналіз комплексу моделей, який може бути використаний для ...
759690
  Покась Л.А. Методика формування навчальних компетенцій на уроках географії у 8 класі / Л.А. Покась, Я.В. Галон // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 18-20 : табл., схеми. – Бібліогр.: 6 назв
759691
  Ференчук-Піонтковська Методика формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ференчук-Піонтковська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
759692
  Самохвалов Ю.Я. Методика формування плану відновлення функціонування інформаційно-телекомунікаційних мереж / Ю.Я. Самохвалов, С.С. Штаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 160-166
759693
  Постоюк Н. Методика формування політехнічних знань, умінь і навичок у науково-педагогічних поглядах Д.Л. Сергієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-63. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз науково-педагогічних поглядів Д.Л. Сергієнка на методику формування політехнічних знань, умінь і навичок у середньому загальноосвітньому навчальному закладі. Розглянуто систему політехнічного навчання (вимоги до нього, ...
759694
  Сіпій В.В. Методика формування політехнічного складника предметної компетентності учнів основної школи з фізики // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 83-88. – ISSN 2411-1317
759695
  Кривенко Т.Ю. Методика формування правової культури студентської молоді в процесі вивчення правознавства // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 306-309
759696
  Топузов О. Методика формування проблемності на уроках географіі // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.35-36. – ISSN 0131-6788
759697
  Погребняк Ю.В. Методика формування професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами в умовах післядипломної освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 114-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
759698
  Сидорук Г.І. Методика формування професіоналізму під час підготовки усних перекладачів у вишах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 140-144. – (Серія "Філологічні науки")
759699
  Пустовий С.А. Методика формування психосемантичного змісту професійної свідомості майбутніх філологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 152-160. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 24). – ISSN 2072-4772
759700
  Лавлинська І.О. Методика формування садово-паркових об"єктів (на прикладі об"єктів Південного берега Криму) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лавлинська І.О. ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
759701
  Касіянц С.Е. Методика формування самоосвітньої компетентності студентів економічного профілю в процесі професійної підготовки в університеті // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 39-45. – ISSN 2312-0657


  Виділені основні методи поетапної реалізації процесу формування самоосвітніх вмінь студентів економічного напряму підготовки, а саме: тренінги, кейс-стаді, дискусії, круглі столи, ділові ігри, проектна діяльність.
759702
  Коробчинський О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 41-45. – ISSN 1993-6788
759703
  Колесникова С.В. Методика формування спеціальних понять із теми "Визначення проблеми торгівлі людьми" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
759704
  Строкаченко О.І. Методика формування статистичної бази щодо діяльності виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 137-140
759705
  Козачишина Т.О. Методика формування та інструментарій реалізації бюджетно-податкової політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 131-136. – ISSN 2306-6814
759706
  Мрачковська Н.К. Методика формування та оцінки ефективності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 115-122. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Удосконалено методику формування та оцінки ефективності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, яка визначає послідовність аналітичного дослідження, забезпечуючи при цьому діагностичну та пошукову функції аналізу, що дає ...
759707
  Орлова О. Методика формування та розвитку художного сприйняття літератури // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 96-110
759708
  Самосюк М П. Методика формування технічних понять у студентів вищих навчальних закладив // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 204-205. – (Педагогічні науки)


  Роль лабораторних занять у формуванні технічних понять у студентів.
759709
  Черниш В.В. Методика формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні : монографія / В.В. Черниш. – Київ : Ленвіт, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 330-395. – ISBN 978-966-8995-87-3
759710
  Зубалій М.Д. Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни в різних типах закладів освіти : метод. посібник / [М.Д. Зубалій, О.І. Остапенко, М.В. Тимчик] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Кропивницький : Імекс-ЛДТ, 2019. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 157-167 та в тексті. – ISBN 978-966-189-489-0
759711
   Методика формування у студентів знань про стан сучасної фізики та нанотехнологій / О. Завражна, Л. Однодворець, О. Пасько, А. Салтикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 196-208. – ISSN 2312-5993
759712
  Шовковий В.М. Методика формування умінь синтетичного читання текстів давньогрецькою мовою // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2008. – Вип. 12. – С. 264-272.
759713
  Ясінська А.І. Методика формування управлінської звітності підприємства / А.І. Ясінська, Н.І. Демків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 305-312. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
759714
  Грушева А.А. Методика формування управлінської компетентності майбутніх економістів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 44. – С. 98-112. – ISSN 2074-8922
759715
  Кононенко С. Методика формування уявлень про цифрове телебачення у студентів спеціальності "Технологічна освіта" / Сергій Кононенко, Леся Кононенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 42-44. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті запропонована методика вивчення студентами спеціальності "Технологічна освіта" основних понять при вивченні цифрового телебачення. Вона дає можливість глибше зрозуміти методи сучасного наукового дослідження та допомагає студентам розвивати ...
759716
  Прокопишак В.Б. Методика формування фінансового потенціалу аграрних підприємств // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 162-167. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
759717
  Чухно О.А. Методика формування фонетичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чухно Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 22 назви. – Бібліогр.: 18 назв
759718
  Каліщук С.М. Методика Фреда Е. Фідлера та вірогідність зміни установки особистості щодо інших // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 112-122. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
759719
  Бардус І. Методика фундаменталізованого навчання об"єктно-орієнтованому програмуванню майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 64-70. – ISSN 2308-4634
759720
  Бруевич С.В. Методика химической океанографии / С.В. Бруевич. – Москва, 1933. – 144с.
759721
  Коган А.Б. Методика хронического вживления электродов для отведения потенциалов и раздражения мозга / А.Б. Коган. – М., 1952. – 48с.
759722
  Самарцев Евгений Методика ценообразования в гостиничном и ресторанном бизнесе - мировая практика // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 26-39 : фото
759723
  Навашин М.С. Методика цитологического исследования для селекционных целей. / М.С. Навашин. – М.Л., 1934. – 48с.
759724
  Иванов А.П. Методика частотных электромагнитных зондирований / А.П. Иванов, О.А. Скугаревская. – Москва : Наука, 1978. – 138с.
759725
  Боголюбов Н.Н. Методика чистописания / Н.Н. Боголюбов. – Изд.4-е, перераб. – Л., 1963. – 200с.
759726
  Абдурагимов Ф.А. Методика чистописания в 1 классах азербайджанских начальников школ : Автореф... Канд.пед.наук: / Абдурагимов Ф.А.; Азебр.гос. ун-т. – Баку, 1966. – 35л.
759727
  Брайнін Я.М. Методика читання лекцій із правових дисциплин // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 28. – С. 93-99
759728
  Щепетова Н.Н. Методика чтения в начальной школе / Н.Н. Щепетова. – Москва, 1947. – 207с.
759729
  Адамов Е.А. Методика чтения лекций по литературе и искусству : [в помощь лектору] / Е.А. Адамов ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде литературы и искусства. – Москва, 1964. – 39 с.
759730
  Джахая Л.Г. Методика чтения лекций по марксистско-ленинской философии. / Л.Г. Джахая, Г.В. Платонов. – М., 1980. – 40с.
759731
   Методика чтения новых курсов на факультете иностранных языков. – Тула, 1975. – 64с.
759732
  Шакірзанова Ж.Р. Методика щорічного прогнозування наповнення озер українського Придунав"я в період весняного водопілля / Ж.Р. Шакірзанова, Ю.С. Медведєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
759733
  Соболев Л.Н. Методика эколого-типологического исследования земель, применительно к горным районам Средней Азии и Казахстана / Л.Н. Соболев. – Фрунзе, 1978. – 112с.
759734
  Чеканова И.В. Методика эколого-экономической оценки состояния отдельных компонент аграрного сектора военной экономики / И.В. Чеканова, А.И. Лысенко, Е.Г. Моложанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 76-79 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
759735
  Ковальская Н.Я. Методика экономико-географических исследований : учеб. пособ. для геогр. ф-ов у-ов / Н.Я. Ковальская ; под ред. Ю.Г. Саушкина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 234 с.
759736
  Манак Б.А. Методика экономико-географических исследований : учеб. пособ. для студ. геогр. спец-тей ун-ов / Б.А. Манак. – Минск : Университетское, 1985. – 157 с.
759737
  Шарыгин М.Д. Методика экономико-географического исследования промышленных и транспортных узлов : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин, В.С. Григорьев. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1981. – 88 с.
759738
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – М., 1968. – 231с.
759739
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 280с.
759740
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – 3-е изд., перераб. – М., 1977. – 224с.
759741
  Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве / И.В. Попович. – М., 1982. – 217с.
759742
   Методика экономического анализа деятельности производственного объединения. – М, 1978. – 224с.
759743
   Методика экономического анализа деятельности производственного предприятия (объединения). – 2-е изд. – М, 1988. – 294с.
759744
  Розов В.К. Методика экономического воспитания школьников / В.К. Розов. – Москва, 1985. – 159 с.
759745
   Методика экономической оценки народнохозяйственного ущерба от дефицита воды в орошаемом земледелии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 98 с.
759746
   Методика экономической оценки сельско-хозяйственной техники. – М, 1979. – 399с.
759747
  Власов Н.С. Методика экономической ощенки сельскохозяйственной техники / Н.С. Власов. – Москва, 1968. – 223с.
759748
  Буданов В.И. Методика экспедиционных исследований береговой зоны моря. / В.И. Буданов. – Москва, 1964. – 224с.
759749
  Тетюрев В.А. Методика эксперимента по физиологии растений / В.А. Тетюрев. – Изд. 2-е. – М, 1949. – 168с.
759750
  Тетюрев В.А. Методика эксперимента по физиологии растений / В.А. Тетюрев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М, 1955. – 184с.
759751
  Киршин И.К. Методика эксперимента: Вегетационный метод: Лекции по спецкурсу. / И.К. Киршин. – Свердловск, 1989. – 56с.
759752
  Киршин И.К. Методика эксперимента: лекции по спецкурсу : Введение, общие вопросы развития и организации науки, планирование эксперимента / И.К. Киршин. – Свердловск, 1985. – 51 с.
759753
  Захария И.А. Методика экспериментального исследования погрешностей выпрямительных приборов по форме кривой : Автореф... канд. технич.наук: / Захария И.А.; МВО СССР. Львовский политех. ин-т. – Львов, 1950. – 21 с.
759754
  Шевелёва А.М. Методика экспериментальных исследований плоской модели газового эжектора с дополнительным подводом массы / А.М. Шевелёва, С.В. Тынына // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 194-201 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
759755
  Зайцев М.С. Методика экспериментальных исследований поведения армопородных оболочек на моделях из эквивалентных материалов / М.С. Зайцев, А.Н. Коломиец, Л.Д. Шматовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 55-68 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
759756
  Гузик Збигнев Методика экспериментов и системы сбора данных в опытах по упругому рассеянию и накаливанию частиц на ускорителях ОИЯИ, ИФВЭ и ФНАЛ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Гузик Збигнев; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 27л.
759757
   Методика электромоделирования потенциальных геофизических полей при оперативной интерпретации данных скважинной геофизики. – Л, 1976. – 62с.
759758
   Методика электронной микроскопии в ботанических исследованиях : Библиографич.указ. (1967-1970 гг.). – Кишинев : Штиинца, 1978. – 67с.
759759
  Шиммель Г. Методика электронной микроскопии. : Пер. с нем. / Г. Шиммель. – Москва : Мир, 1972. – 300с.
759760
  Робачевский А.С. Методика элементарного курса теории вероятности : Автореф... канд. пед.наук: / Робачевский А. С.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
759761
  Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций / Г.Г. Громов. – М., 1966. – 120с.
759762
  Валиуллина Н.Р. Методика эффективного отбора персонала ЦБС при формировании контингента библиотечных специалистов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 90-92
759763
  Забелин А .А. Методика юстировки больших зеркальных интерферометров : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Забелин А .А. ; Оптич. ин-т. – Москва, 1957. – 21 с.
759764
  Михайленко А.В. Методика як теорія і практика навчання іноземних мов // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 171-174. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
759765
  Нусінов В.Я. Методика якісно-кількісної оцінки ефективності діяльності наглядової ради з використанням нормативно-часового підходу / В.Я. Нусінов, В.П. Голівер // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 49-57. – ISSN 2306-6814
759766
  Потапчук О. Методика застосування сучасних мультимедійних технологій у  процесі формування  професійних компетентностей майбутніх педагогів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 47-51. – ISSN 2308-4634
759767
  Мудрак Н.В. Методика, алгоритми шифрування і розшифрування текстів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 305-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено нову методику застосування циклічних решіток до шифрування текстових повідомлень. Наведено алгоритм прямої заміни кожного символу текстового повідомлення координатами точки решітки (дробовими числами) з подальшим накладанням на них ...
759768
   Методика, апаратне забезпечення та валідація супутникових досліджень атмосферного аерозолю: перші результати підготовки до космічного експерименту "Аерозоль-UA" / І.І. Синявський, Г.П. Міліневський, Ю.С. Іванов, М.Г. Сосонкін, В.О. Данилевський, В.К. Розенбуш, А.П. Бовчалюк, А.А. Лукенюк, А.П. Шимків, М.І. Міщенко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3 (94). – С. 9-17. – ISSN 1561-8889


  Проведено підготовку до створення комплексу наукової апаратури експерименту "Аерозоль-UA", зокрема поляриметра "СканПол", для вивчення з борту космічного апарата глобального розподілу фізичних властивостей аерозольних частинок та хмарних утворень в ...
759769
   Методика, техника геофизической разведки. – М, 1967. – 596с.
759770
   Методика, техника геофизической разведки. – Ереван, 1986. – 267с.
759771
  Гайдуков Ю.И. Методика, техника и технология кернового опробования угольных месторождений / Ю.И. Гайдуков. – М., 1975. – 169с.
759772
   Методика, технологического исследования рыбы и беспозвоночных. – М, 1967. – 75с.
759773
   Методика.. – М., 1982. – 112с.
759774
   Методика: Обеспечение наджености на этапе проектирования.. – М., 1975. – 44с.
759775
  Галеева М.М. Методикаобучения русскому произношению. / М.М. Галеева, И.В. Соколова. – М., 1974. – 90с.
759776
  Федоров Е.Е. Методики анализа и синтеза языковых конструкций / Е.Е. Федоров ; Донецкий ин-т автомобил. транспорта. – Донецк : Вебер, 2009. – 211, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 208-209. – ISBN 978-966-335-281-7
759777
   Методики анализа морских вод. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 106с.
759778
   Методики биологических исследований по водной токсикологии. – Москва : Наука, 1971. – 300с.
759779
  Пар’єва О.О. Методики бюджетування інноваційної діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжній досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 266-270. – ISSN 2222-4459
759780
  Мазулевський О.Є. Методики вдосконалення контролю захищенності комп"ютерної мережі автоматизованої системи управління військового призначення : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 20.02.12 / Олег Євгенович Мазулевський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
759781
   Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв"язання кризових життєвих ситуацій : для працівників шк. психол. служби, держ. соц. служб у справах сім"ї, дітей та молоді / О.Я. Кляпець, Б.П. Лазоренко, Л.А. Лєпіхова, В.В. Савінов ; АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 115-119 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-87-16
759782
   Методики генетико-селекционнго и генетического экспериментов. – Минск, 1973. – 182с.
759783
   Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу / [Гребінь В.В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Вінниц. нац. техн. ун-т, Держ. агентство вод. ресурсів України. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 56 с. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-501-094-4
759784
  Карамушка Л.М. Методики для вивчення психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, О.С. Толков // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 41-46. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
759785
  Баранюк Н.І. Методики для дослідження організаційної культури персоналу правоохоронних органів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 3-7. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті розкрито сутність організаційної культури. Представлено комплекс методик, які спрямовані на вивчення організаційної культури персоналу правоохоронних органів. Перша група методик дає можливість діагностувати типи та параметри організаційної ...
759786
  Гончаренко Я.В. Методики для дослідження орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 30-36. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
759787
  Заіка І.В. Методики для дослідження психологічних особливостей організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів в умовах соціальної напруженості // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 29-35. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2411-3190
759788
  Лоленко К.М. Методики для дослідження психологічних чинників споживчої поведінки молоді // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 2/3 (17). – С. 90-97. – ISSN 2411-3190
759789
  Паршак О.І. Методики для дослідження ставлення персоналу комерційних організацій до грошей // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 93-99. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2411-3190
759790
  Романова Е.В. Методики для исследования феномена приверженности организации у персонала медицинских учреждений // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 99-106. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 2411-3190
759791
   Методики для работ по генетической инженерии. – Новосибирск, 1986. – 60 с.
759792
  Харченко Є. Методики дослідження бюджету часу: загальна характеристика та адаптація на прикладі студентів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 63-64
759793
  Климчук В.О. Методики дослідження внутрішньої мотивації / В.О. Климчук, В.В. Горбунова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 11-16
759794
  Музика О.Л. Методики дослідження самооцінки творчих здібностей в учбовій діяльності / О.Л. Музика, І.С. Загурська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.38-47
759795
  Недозим І.В. Методики дослідження соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 105-115. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
759796
   Методики екологічної оцінки та нормування якості поверхневих вод України / О.П. Оксіюк, В.М. Жукинський, В.І. Лаврик, А.П. Чернявська // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 18-28 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
759797
  Гайша О.О. Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Гайша О.О.; МОНУ; Націон. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 168л. + Додаток: л.157-168. – Бібліогр.: л.145-156
759798
  Гайша О.О. Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Гайша О. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військовий ін-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
759799
  Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения : Под ред. А.С. Батуева / Я. Буреш, О. Бурешова, Д. Хьюстон. – Москва : Высшая школа, 1991. – 398с. – ISBN 5-06-001729-X
759800
  Гальперин С.И. Методики исследования высшей нервной деятельноти человека и животных / С.И. Гальперин, Н.Э. Татарский. – Москва, 1967. – 367с.
759801
  Гальперин С.И. Методики исследования высшей нервной деятельноти человека и животных / С.И. Гальперин, А.Э. Татарский. – Изд. 2-е, доп. – М, 1973. – 444с.
759802
   Методики исследования гематолимфатического обмена. – Алма-Ата, 1991. – 134с.
759803
  Гарькавец С.А. Методики исследования обиды : науч.-метод. пособие по "Психодиагностике" / С.А. Гарькавец, С.И. Яковенко. – Северодонецк : Петит, 2017. – 68 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 46-52. – ISBN 978-617-11-0115-9
759804
   Методики исследования условнорефлекторной деятельности у животных. – М, 1974. – 228с.
759805
   Методики інтеграції програмної архітектури віртуальної лабораторії MolDynGrid з локальними системами керування завданнями HTCondor та PBS / В.В. Орда, О.Ф. Борецький, сальніков, О.І. Корнелюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 38-47. – ISSN 1028-9763
759806
   Методики клинических лабораторных исследований : справочное пособие / под ред. В.В. Меньшикова. – Москва : Лабора. – ISBN 978-5-903284-04-7
Т. 3 : Клиническая микробиология : бактериологические исследования, микологические исслед., паразитологические исслед., инфекционная иммунодиагностика, молекулярные исследования в диагностике инфекционных заболеваний. – 2009. – 880с.
759807
  Красноруцький О.О. Методики навчання менеджерів у міжнародних корпораціях: переваги та проблеми застосування / О.О. Красноруцький, Н.М. Колпаченко, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 3-8. – (Економічні науки)
759808
   Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : науковий збірник. – Київ : Аграрна наука, 2005. – 246с.
759809
  Михайлин І.Л. Методики наукової праці в галузі історії журналістики // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 138-145. – ISBN 978-966-680-459-7
759810
  Макаров П.О. Методики нейродинамических исследований и практикум по физиологии анализаторов человека / П.О. Макаров. – Москва, 1959. – 271с.
759811
   Методики определения потребности в кадрах специалистов с высшим образованием. – Москва, 1979. – 41с.
759812
   Методики определения экономической эффективности капитальных вложений в социалистических странах. – М, 1981. – 101с.
759813
   Методики органических синтезов. – Рига
5. – 1974. – 71с.
759814
  Юревич М.А. Методики оценки педагогических кадров в высшей школе в Европе, США и Австралии // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 2. – С. 104-115
759815
   Методики оценки свойств высшей нервной деятельности. – Ленинград : Наука, 1971. – 170 с.
759816
   Методики оцінювання ефективності інноваційної політики вищого навчального закладу / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 298-301. – ISBN 978-966-2748-97-0
759817
  Ковальов Б.Л. Методики оцінювання туристичної конкурентоспроможності: український і міжнародний досвід / Б.Л. Ковальов, Л.Г. Мельник, Г.С. Пономарьова // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2016. – № 4 (74). – С. 117-126. – ISSN 1726-8699
759818
  Круш П.В. Методики оцінювання фінансових ризиків / П.В. Круш, Ю.В. Орлюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 89-94. – ISSN 2310-5534
759819
   Методики палеонтологических и литологических исследований : сборник. – Киев : Наукова думка, 1989. – 116с. – ISBN 5-12-000596-9
759820
  Куйвашев Дмитро Васильович Методики перенацілюваної генерації коду для мікропроцесорних архітектур з нерегулярним довгим командним словом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Куйвашев Д.В.; Націон. технічний ун-тет України "Київський політехн. ін-тут". – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
759821
  Клімова О.І. Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58.
759822
  Павлов І.М. Методики проектної оцінки надійності та живучості комплексної системи захисту інформації мобільних систем зв"язку і автоматизації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.21 / Павлов І.М.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
759823
   Методики психодиагностики в спорте. – М, 1984. – 191с.
759824
   Методики психодиагностики в спорте. – 2-е изд. – М, 1990. – 256с.
759825
  Шевченко Е.Е. Методики психологического диагностирования личности через призму социального аспекта (эмпирисекие исследования) / Е.Е. Шевченко, Л. Иванова // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 328-346. – ISBN 978-617-689-193-2
759826
  Некос В.Е. Методики радиогеографии / В.Е. Некос. – Х., 1989. – 88с.
759827
  Шухмина Л.В. Методики расчета точностных характеристик линейных транзисторных усилителей аппаратуры радиосвязи : Автореф... канд. техн.наук: 301 / Шухмина Л.В.; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1969. – 21л.
759828
  Зедгенидзе Г.А. Методики рентгенологического и радолоического исследования позвоночника и крупных суставов. / Г.А. Зедгенидзе, П.Л. Жарков. – Ташкент, 1979. – 207с.
759829
   Методики рентгенофлуоресцентного анализа а полевых и лабораторных условиях. – М, 1990. – 71с.
759830
  Ошис В.П. Методики синтезов гетероциклических соединеий / В.П. Ошис. – Рига, 1969. – 105с.
759831
   Методики социально-психологической диагностики личности и группы. – М, 1990. – 217с.
759832
  Бердутин Э.В. Методики соционического ассесмента для юридических лиц: опыт применения инноваций // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 5-11. – ISSN 2226-7514
759833
  Ганаба С.О. Методики та принципи групової психокорекційної роботи в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників / С.О. Ганаба, Г.Ю. Топольницька // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 75-79. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
759834
  Коваліско Н.В. Методики та результати багатовимірного аналізу соціальної нерівності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 105-112. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
759835
  Павлов И.П. Методики физиологических исследований акад. И.П.Павлова и его школы / И.П. Павлов. – Москва
Вып. 1. – 1952. – 224с.
759836
  Лазарєв М.І. Методики формування складових професійної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем / М.І. Лазарєв, Н.В. Рудевіч // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 104-111. – ISSN 2074-8922
759837
  Мамешина О.С. Методики экопсихологического исследования : Научно-методическое пособие / Мамешина О.С.; Южнославянский ин-т Киевского славистического ун-та. – Николаев : Южнославянский ин-т КСУ, 2006. – 110с.
759838
  Назаревич А. Методико-апаратурні проблеми моніторингових геофізичних досліджень та шляхи їх розв"язання (на прикладі геофізичного сейсмопрогностичного моніторингу в Закарпатті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У роботі на прикладі геофізичних сейсмопрогностичних моніторингових досліджень у Закарпатті розглянуто способи розв"язання ряду проблем методико-апаратурного забезпечення таких досліджень. In the article on example of geophysical seismoprognostic ...
759839
  Бедный М.С. Методико-демографическое изучение народонаселения / М.С. Бедный. – Москва, 1979. – 224 с.
759840
  Муравьева К.А. Методико-климатические ресурсы субтропиков Заваказья : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Муравьева К.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 16л.
759841
   Методико-математический сборник. – Свердловск, 1948. – 136с.
759842
  Бугра А.В. Методико-праксіологічні підходи до організації самоосвітньої діяльності суб"єктів навчання в системі вищої та післядипломної освіти / А.В. Бугра, О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 257-268. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
759843
  Бондар Веста Валеріївна Методико-психологічні основи терапевтичного ефекту плацебо : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Бондар Веста Валеріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
759844
  Степанова С.М. Методико-социальные характеристики здоровья семьи и диспансеризация / С.М. Степанова. – Москва, 1990. – 25с.
759845
  Дем"яненко Ю.О. Методико-теоретичний аналіз психосоматичних теорій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 95-99. – (Серія : Психологічні науки)
759846
  Єчина Ю.С. Методико-теоретичні засади ефективного управління економічним потенціалом // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 32-35
759847
  Гнєдкова О. Методико-технологические основы и коммуникационные средства общения в процессе дистанционного обучения / О. Гнєдкова, В. Лякутін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 109-113. – ISSN 1998-6939


  В даной статье проанализированы методические и технологические основы процесса общения в дистанционном обучении, которые являются важными составляющими эффективного дистанционного курса. Рассматриваются коммуникационные средства для проведения ...
759848
  Хабибуллаева С.А. Методименные глаголы в функции связки и в функции косвенно-переходного глагола. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Хабибуллаева С.А.; 1-й Моск.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1969. – 16л.
759849
  Тлеукеева Р. Методист-универсал – уникальный специалист / Роза Тлеукеева // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 6. – С. 54-57. – ISSN 0869-4915
759850
  Яковець Н. Методист - не проосто професія, а покликання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 17-19 : фото
759851
  Авраева Ю.Б. Методист библиотеки: формула успеха : научно-метод. пособие / Ю.Б. Авраева, Є.С. Очирова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 176 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 100). – ISBN 5-85129-175-3
759852
  Демкович Василь Методист географії Леся Сушик : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8 : Фото
759853
  Пастушенко Р. Методист з виховної роботи: професійні якості та посадові обов"язки / Р. Пастушенко, О. Онанко // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 56-61
759854
  Козаченко Г. Методист: професія чи покликання? : (за результатами соціологічного дослідження) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 33-37


  У чому сутність роботи методиста? Якими якостями має володіти методист? На ці питання відповідають самі методисти (результати опитування методистів бібліотек Житомирської області, що проводилося методичною службою Житомирської ОУНБ ім. О. Ольжича у ...
759855
  Литвин Т. Методисти з восьми областей України завітали до опорних з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладів освіти м. Полтави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 18-19 : фото
759856
  Кот Н. Методисти навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області рекомендують // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 28-29
759857
  Авраева Ю.Б. Методисты библиотеки: умения и возможности // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 53-57. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается вопрос эффективной работы методистов библиотек. Обоснованы наиболее перспективные умения, навыки и возможности методистов с учетом последних изменений в библиотечно-информационной сфере.
759858
   Методисты советской начальной школы. – М, 1958. – 128с.
759859
  Попов И. Методите в училищното физическо възпитание. / И. Попов. – София, 1982. – 90с.
759860
  Калачева С.В. Методич. указания по курсу "История русской литературы" (ХVIII в.) для студ.-заоч. 2 курса фил. фак-тов / С.В. Калачева. – Москва, 1957. – 36 с.
759861
  Щепетова Н.Н. Методичекие указания к книге для чтения в Ш классе "Родная речь". / Н.Н. Щепетова. – Рига, 1947. – 56с.
759862
  Теряев Г.В. Методическая разработка лекции о философских и общественно-политических взглядах А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова / Г.В. Теряев. – М, 1956. – 54с.
759863
  Якимова Е.В. Методическая разработка по развитию навыков устной речи на 1 курсе / Е.В. Якимова. – Калинин, 1973. – 134 с.
759864
  Смирнова К.Е. Методическая разработка по разговорной практике английского языка для слушателей курсов гидов-переводчиков Олимпиады-80 / К.Е. Смирнова, В.В. Дайнеко. – Киев, 1980. – 30 с.
759865
  Слуцкий Г.В. Методические вопросы научной организации труда на предприятии / Г.В. Слуцкий. – М., 1969. – 151с.
759866
  Пельцвергер Б.В. Методические и учебные разработки института по применению ЭВМ в учебном процессе : Аннотир. указ. / Б.В. Пельцвергер, Т.И. Парубоча. – Челябинск, 1981. – 92 с.
759867
  Попов И.В. Методические основы исследований руслового процесса. / И.В. Попов. – Л, 1961. – 206с.
759868
  Олейник Я.Б. Методические основы экономико-географического исследования территориальной организации животноводческо-промышленного комплекса // Экономическая георафия, 1980. – Вып.28
759869
  Смольников Б.М. Методические особенности геоэлектрических исследований приповерхностных и глубинных неоднородностей / Б.М. Смольников, В.Д. Кукуруза. – Киев : Наукова думка, 1978. – 110с.
759870
  Цветков Э.И. Методические погрешности статистических измерений / Э.И. Цветков. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1984. – 144 с.
759871
  Олейник Я.Б. Методические подходы к картографированию агропромышленного природопользования в региональных АПК // Картография и НТП
759872
  Олейник Я.Б. Методические подходы к определению интенсификации производства в пригородных животноводческо-промышленных комплексах УССР // Картография и НТП
759873
  Фролов И.Т. Методические принципы теоретической биологии / И.Т. Фролов. – Москва, 1973. – 61с.
759874
  Хисберт М. Методические разработки и пособие для изучения испанского языка / М. Хисберт. – К., 1963. – 123с.
759875
  Щепетова Н.Н. Методические разработки к картинам по развитию речи "Лето" и "Осень" / Н.Н. Щепетова. – Ленинград, 1938. – 28с.
759876
  Чухонцев В.М. Методические разработки к лабораторным работам по курсу "Аналоговые вычислительные машины" / В.М. Чухонцев. – Куйбышев
1. – 1970. – 52с.
759877
  Павлова В.П. Методические разработки по выполнению лабораторных работ для студентов II курса заочного отделения географического факультета Киевского госуниверситета : КГУ им. Т. Г. Шевченко. Кафедра геодезии и картографии / В.П. Павлова. – Київ, 1977. – 78с.
759878
  Чиндяскина Л.А. Методические разработки по грамматике и специальной лексике по немецкому языку / Л.А. Чиндяскина. – Саранск, 1972. – 119с.
759879
  Сорокин В.В. Методические разработки по курсу общей химии / В.В. Сорокин. – М., 1982. – 46с.
759880
  Яворская Н.А. Методические разработки по немецкому языку для студентов II-III естественных факультетов. / Н.А. Яворская, О.П. Петренок. – К., 1976. – 57 с.
759881
  Фирчук П.Я. Методические разработки по спецкурсу основ астрофизики для педагогических институтов / П.Я. Фирчук. – Москва : МПИ, 1974. – 65 с.
759882
  Шкляева А.С. Методические разработки текстов учебника немецкого языка / А.С. Шкляева. – Казань, 1959. – 146 с.
759883
  Фадеев П.И. Методические рекомендации по изучению и использованию гранулометрии песчаных пород в инженено-геологических целях / П.И. Фадеев. – М, 1974. – 112с.
759884
  Чеботарева Э Методические рекомендации по использованию книг Л.И.Брежнева "Малая земля" , "Возрождение", "Целина" при изучении курсов "Основы философских знаний" и "Марксистко-ленинская этика" / Э Чеботарева. – Иваново, 1979. – 22с.
759885
  Цытович Н.А. и др. Методические рекомендации по исследованию осадок оттаивающих грунтов / Н.А. и др. Цытович. – М., 1961. – 51с.
759886
  Румянцева Н.Г. Методические рекомендации по нормированию основных информационных и библиотечных процессов / Н.Г. Румянцева. – Москва, 1976. – 20с.
759887
  Пинский А.А. Методические рекомендации по преподаванию физики в средних профтехучилищах при подготовке рабочих-металлистов / А.А. Пинский. – Москва : Высшая школа, 1980. – 184 с.
759888
  Ниякий В.В. Методические советы (в помощь пропагандистам по изучению начального курса научного коммунизма в школах основ марк.-лен.) / В.В. Ниякий. – Горький
1. – 1971. – 30с.
759889
  Скворцов М.П. Методические советы изучающим марксистко-ленинскую философию. Для слушателей школ марксизма-ленинизма. / М.П. Скворцов. – Рига, 1970. – 58с.
759890
  Никольская Т.К. Методические советы по изучению диалектического и исторического материализма. / Т.К. Никольская, Ф.Ф. Ливанов. – Саратов, 1971. – 31с.
759891
  Савинов В.А. Методические советы по изучению темы Распределение по труду. / В.А. Савинов. – Саратов, 1967. – 24с.
759892
  Рашитов Ф.А. Методические советы по теме "Что изучает курс научного коммунизма" / Ф.А. Рашитов. – Саратов, 1971. – 20с.
759893
  Покомарев Н.С. Методические советы слушателю ЗВПШ при ЦК КПСС / Н.С. Покомарев. – М., 1963. – 20с.
759894
  Шалаев В.Ф. Методические указания / В.Ф. Шалаев. – Воронеж, 1934. – 135с.
759895
  Эльсгольц Л.Э. Методические указания / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1959. – 59 с.
759896
  Эльсгольц Л.Э. Методические указания / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1962. – 8 с.
759897
  Юрьев В.И. Методические указания и задачи по физико-химическим вычислениям. / В.И. Юрьев. – Л., 1957. – 119с.
759898
  Носова И.А. Методические указания и контрольные задания по математике для слушателей заочных куров по подготовке в институт / И.А. Носова. – М, 1976. – 132с.
759899
  Суркова М.И. Методические указания и контрольные задания по немецкому языку. / М.И. Суркова. – М, 1973. – 46с.
759900
   Методические указания и контрольные задания по подготовке к вступительным экзаменам по химии. – Свердловск, 1969. – 24с.
759901
   Методические указания и контрольные задания по русской литературе.. – Одесса, 1969. – 60с.
759902
   Методические указания и контрольные задания по русскому языку (для студ. 1 курса). – М., 1966. – 44с.
759903
   Методические указания и контрольные задания по русскому языку для нерусских студ.-заоч.. – М., 1966. – 92с.
759904
   Методические указания и контрольные задания по русскому языку для слушателей подготов. курсов. – Х., 1989. – 42с.
759905
   Методические указания и контрольные задания по теме: "учет основных средств курса "Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства". – Л., 1989. – 32с.
759906
   Методические указания и контрольные задания по химии. Для заоч. подготовит. курсов. – Минск, 1965. – 131с.
759907
   Методические указания и контрольные работы для учащихся заочных подготовительных курсов. – Таганрог, 1966. – 234с.
759908
   Методические указания и контрольные работы к курсу "Вычислительные машины, мини и микро-компьютеры, программирование и практикум" для студ. 1 курса. – Одесса, 1985. – 47с.
759909
  Швец А.В. Методические указания и контрольные работы по курсу "Практическая стилистика современного русского литературного языка" / А.В. Швец. – Киев, 1966. – 42с.
759910
  Озеран Л.Г. Методические указания и контрольные работы по курсу "Статистика" / Л.Г. Озеран. – М., 1974. – 95с.
759911
  Озеран Л.Г. Методические указания и контрольные работы по курсу "Статистика" / Л.Г. Озеран. – М., 1980. – 69с.
759912
  Шепурев Л.А. Методические указания и контрольные работы по русскому языку / Л.А. Шепурев. – Москва, 1985. – 96 с.
759913
  Ширкевич М.Г. Методические указания и контрольные работы по термодинамике / М.Г. Ширкевич. – Москва, 1957. – 40 с.
759914
  Павленко Ю.Г. Методические указания и контрольные работы по физике для учащихся первого года обуч. 9 кл. / Ю.Г. Павленко, Б.Н. Крайнов. – М., 1971. – 15с.
759915
  Робинсон М.Ф. Методические указания к альбому картинок по развитию русской речи во 2 классе начальных нерусских школ РСФСР. / М.Ф. Робинсон. – М,, 1940. – 40с.
759916
  Янковская А.В. и Головин Н.М. Методические указания к букварям / А.В. и Головин Н.М. Янковская. – 3-е. – М., 1939. – 40с.
759917
  Шапиро Е.И. Методические указания к выполнению контрольных работ по русскому языку и литературе / Е.И. Шапиро, В.М. Спектор. – Раги, 1979. – 24с.
759918
  Филимонов Б.Н. Методические указания к заданиям по проекционному черчению / Б.Н. Филимонов, К.Ф. Соков. – Владимир, 1976. – 36с.
759919
  Поварова Е.В. Методические указания к изучению курса "История педагогики". / Е.В. Поварова. – М., 1979. – 64с.
759920
  Фролова О.А. Методические указания к изучению курса дошкольной педагогики. / О.А. Фролова, З.В. Мануйленко. – 2-е изд. – М., 1962. – 55с.
759921
  Тутыхин Б.А. Методические указания к изучению курса экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1971. – 44с.
759922
  Янко М.Д. Методические указания к курсу "Методика преподавания литературы" для студ. зачн. 4 курса ф-та русского яз. и лит. пед. ин-тов / М.Д. Янко. – М., 1968. – 84с.
759923
  Тахо-Годи Методические указания к курсу античная литература / Тахо-Годи. – М., 1957. – 63с.
759924
  Старикова Е.Н. Методические указания к курсу теоретической грамматики английского языка. Семантическая структура предложений с обстоятельственными детерминантами. / Е.Н. Старикова. – Киев, 1976. – 26 с.
759925
  Тутыхин Б.А. Методические указания к курсу экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1966. – 54с.
759926
  Щукина А.И. Методические указания к практическим занятиям по физиологии растений / А.И. Щукина. – Куйбышев, 1956. – 72с.
759927
  Спасская К.П. Методические указания к преподаанию литературы в Х классе / К.П. Спасская. – М, 1952. – 191с.
759928
  Спасская Методические указания к преподаванию литературы в Х классе / Спасская, С.Г. Шпет. – М, 1955. – 304с.
759929
  Спасская Методические указания к преподаванию литературы в Х классе / Спасская, С.Г. Шпет. – М, 1958. – 347с.
759930
  Сидорин В.С. Методические указания к программе "Русская литература ХХ века" / В.С. Сидорин. – Москва, 1955. – 22с.
759931
  Орлова А.Ф. Методические указания к программе и контрольные работы по курсу зоологии позвоночных / А.Ф. Орлова. – М., 1956. – 64с.
759932
  Тутыхин Б.А. Методические указания к программе и тематика контрольных работ по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1957. – 60с.
759933
  Яковлев Г.Н. Методические указания к программе курса "география животных" для студетнов -заочников Ш курса географ. фак. пед. ин-тов. / Г.Н. Яковлев. – М, 1963. – 44с.
759934
  Строчкова А.В. Методические указания к программе курса "Физиология растений с основами микробиологии" / А.В. Строчкова. – М, 1955. – 40с.
759935
  Федотова Н.Н. Методические указания к работе по учебнику францзуского языка для 3-4 классов. / Н.Н. Федотова, С.А. Макркова. – М., 1943. – 23с.
759936
  Цыганков Е.М. Методические указания к решению задач по аналитической химии. / Е.М. Цыганков. – Ростов-на-Дону, 1974. – 44с.
759937
  Цветкова З.М. Методические указания к учебнику английского языка для 5-го класса / З.М. Цветкова, Ц.Г. Шпигель. – М., 1956. – 112с.
759938
  Цветкова З.М. Методические указания к учебнику английского языка для 5-го класса / З.М. Цветкова, Ц.Г. Шпигель. – 2-е изд. – М., 1959. – 112с.
759939
  Цветкова Методические указания к учебнику английского языка для 5-го класса / Цветкова, Ц.Г. Шпигель. – М., 1961. – 128с.
759940
  Нелидова И.А. Методические указания к Учебнику английского языка для 6- го класса / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – М, 1956. – 99с.
759941
  Нелидова И.А. Методические указания к Учебнику английского языка для 6- го класса / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 2-е изд. – М, 1958. – 99с.
759942
  Введенская Л.А. Методические указания к факультативному курсу "Лексика и фразеология русского языка" / Л.А. Введенская. – Москва : Просвещение, 1987. – 143с.
759943
  Нурумов Г.Е. Методические указания по геоморфологической практике на примере Алакольской впадины. Учеб. пособие. / Г.Е. Нурумов, А.С. Жунусов. – Алма-Ата, 1976. – 91с.
759944
  Нелюбин Л.П. Методические указания по гидрогеологическим работам при разведке металлических руд и требования к отчетам при утверждеии запасов в ВКЗ / Л.П. Нелюбин. – Москва-Ленинград, 1944. – 36с.
759945
  Прохоров С.П. Методические указания по гидрогеологическим работам при разведке угольных и сланцевых месторождений / С.П. Прохоров. – М.-Л., 1945. – 79с.
759946
  Овчаренко Ф.И. и др. Методические указания по изучению курса колитисеской экономии для студинтов стационара / Ф.И. и др. Овчаренко. – Кировоград, 1966. – 63с.
759947
  Яблоков Н.П. Методические указания по изучению методики расследования преступлений для студентов вечернего и очного обучения. / Н.П. Яблоков. – М., 1960. – 33с.
759948
  Пономарев К.Ф. Методические указания по изучению научного коммунизма / К.Ф. Пономарев, В.М. Чикин. – Кировоград, 1966. – 72с.
759949
  Окунев Л.Я. Методические указания по курсу "Высшая алгебра" / Л.Я. Окунев. – Ленинград
Ч. 2. – 1958. – 38 с.
759950
  Окунев Л.Я. Методические указания по курсу "Высшая алгебра" : Для студентов-заочников 1 курса мех.-мат. фак-тов МГУ / Л.Я. Окунев. – Москва, 1959. – 52 с.
759951
  Частухин С.А. Методические указания по курсу "Геодезия" : для студентов-заочников 1 курса географич. ф-ов гос. ун-ов / Мин-во высшего образования СССР ; Научно-методический кабинет по заочному обучению при Московском государственном ун-те им. М.В. Ломоносова ; С.А. Частухин. – Москва : Московский университет, 1959. – 56 с.
759952
  Слонимский М.М. Методические указания по курсу "История древнего мира" / М.М. Слонимский. – Москва, 1967. – 88 с.
759953
  Шведов Ю.Ф. Методические указания по курсу "История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение" для студентов-заочников фак-тов фурналистики и филол фак-тов гос. ун-тов. / Ю.Ф. Шведов. – М., 1958. – 28с.
759954
  Эпштейн И.М. Методические указания по курсу "Марсистско-ленинская философия" / И.М. Эпштейн. – М
1. – 1967. – 56с.
759955
  Октябрьский П.Я. Методические указания по курсу "Экономическая статистика" / П.Я. Октябрьский. – Л., 1968. – 55с.
759956
  Таманцев Н.А. Методические указания по курсу Зарубежная литература XVIII века / Н.А. Таманцев. – 2-е изд. – Л, 1957. – 24с.
759957
  Таманцев Н.А. Методические указания по курсу Зарубежная литература XVIII века / Н.А. Таманцев. – Л, 1961. – 24с.
759958
  Тутыхин Б.А. Методические указания по курсу экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1947. – 31с.
759959
  Носова Е.М. Методические указания по немецкому языку / Е.М. Носова. – Минск, 1963. – 32с.
759960
  Панкратова В.Г. Методические указания по практикуму "Измерения на местности" : для студентов-заочников 5 курса физ.-мат. фак-тов пед. инст-тов / В.Г. Панкратова ; [ред. З.А. Родионова]. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 60 с.
759961
  Федорчук В.П. Методические указания по разведке и оценке ртутных месторождений / В.П. Федорчук. – М, 1975. – 98с.
759962
  Рудакова Т.А. Методические указания по расчету диаграмм растворимости труднорастворимых соединений. / Т.А. Рудакова. – М., 1986. – 124с.
759963
  Шеменев Г.И. Методические указания по теме: Определение техники и общих особенностей ее развития. / Г.И. Шеменев. – М., 1966. – 22с.
759964
  Шеменев Г.И. Методические указания по теме: Социальные проблемы научно-технической революции. / Г.И. Шеменев. – М., 1968. – 40с.
759965
  Попов А.Ф. Методические указания преподавателям о работе мелом на классной доске. / А.Ф. Попов. – М, 1967. – 31с.
759966
  Хомченко Г.П. Методические указания, задания и программа по общей химии. / Г.П. Хомченко. – М., 1954. – 40с.
759967
  Насонова М.А. Методические указания: "Воспитание в процессе обучения" / М.А. Насонова. – Москва, 1967. – 130 с.
759968
  Селезнев А.П. Методические... / А.П. Селезнев. – с.
759969
  Санд Жорж Методическое письмо / Жорж Санд. – Москва, 1954. – 8 с. – (В помощь библиотекам)
759970
  Нерадова М.В. Методическое письмо по английскому языку. Для студ.-заоч. ІІ курса пед. ин-тов. иностр. яз. / М.В. Нерадова. – М., 1956. – 22с.
759971
  Степанов П.Н. Методическое письмо по курсу "Основы индустриального производства" / П.Н. Степанов. – М., 1957. – 16с.
759972
  Ракитников А.Н. Методическое письмо по курсу "Основы сельскохозяйственного производства". / А.Н. Ракитников. – М, 1958. – 10с.
759973
  Якушкина Т.И. Методическое письмо. / Т.И. Якушкина. – М., 1954. – 48с.
759974
  Потемкина Н.Н. Методическое пособие для поступающих на факультет иностранных языков. (Англ. яз.) / Н.Н. Потемкина, В.А. Рачкова. – Казань, 1971. – 260с.
759975
  Петруничева Н.С. Методическое пособие для студентов, изучающих немецкий язык. / Н.С. Петруничева. – М., 1971. – 84с.
759976
  Спиридонова Е.В. Методическое пособие для школ основ марксизма-ленинизма по политической экономии / Е.В. Спиридонова. – Казань, 1968. – 30с.
759977
  Щукарев С.А. Методическое пособие к введению в общий курс лекций по химии / С.А. Щукарев. – вып. 1. – Ленинград, 1965. – 120с.
759978
  Платонов Ф.П. Методическое пособие к практическим занятиям по неорганической химии / Ф.П. Платонов. – М., 1959. – 110с.
759979
  Яхонтов А.А. Методическое пособие к серии школьных картин "Мир животных" / А.А. Яхонтов. – М., 1938. – 20с.
759980
  Петров В.С. Методическое пособие к спецсеминару по общей теории государства и права / В.С. Петров, Ф.Ф. Третьяков. – Л., 1958. – 44с.
759981
  Яхонтов А.А. Методическое пособие ко второй части серии картин "Мир животных". / А.А. Яхонтов. – М., 1936. – 32с.
759982
  Пак В.П. Методическое пособие по автомагнитной съемке с магнитометрической самоходной станцией / В.П. Пак, В.П. Трипольский. – Алма-Ата, 1973. – 87с.
759983
  Шаншиева С.А. Методическое пособие по английскому языку для математиков / С.А. Шаншиева. – Москва
Ч.3. – 1972. – 140с.
759984
  Бондаренко О.Б. Методическое пособие по изучению ископаемых беспозвоночных : (палеонтология в задачах и упражнениях) / О.Б. Бондаренко, И.А. Михайлова. – Москва : Недра, 1986. – 197с.
759985
  Сонин И.С. Методическое пособие по изучению курса советской судебной статистики для студентов юридического фак-та КГУ / И.С. Сонин. – Кишинев, 1963. – 46с.
759986
  Пикус Н.Н. Методическое пособие по истории древнего мира для студентов-заочников ист. фак-тов гос. унив-тов. / Н.Н. Пикус. – Москва : Московский университет, 1958. – 72 с.
759987
  Чурлина Л.Б. Методическое пособие по литературе для слушателей заочных подготовительных курсов / Л.Б. Чурлина. – М, 1965. – 100с.
759988
  Романов М.Ф. Методическое пособие по математике / М.Ф. Романов, В.В. Шаповалов. – 2-е, доп. – Л., 1964. – 131 с.
759989
  Спиридонова Л.Ф. Методическое пособие по немецкому языку / Л.Ф. Спиридонова. – М., 1968. – 100с.
759990
  Аверьянов А.П. Методическое пособие по новой истории, 1871-1917 : пособ. для учителя / А.П. Аверьянов, В.С. Грибов, С.И. Козленко. – Москва : Просвещение, 1989. – 288 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-09-001220-2
759991
  Фельдман Г.М. Методическое пособие по прогнозу температурного режима вечномерзлых грунтов / Г.М. Фельдман. – Якутск, 1983. – 41с.
759992
  Ушакова М.В. Методическое пособие по теме "Ленинский план построения социализма в СССР" / М.В. Ушакова. – Горький, 1965. – 28с.
759993
  Прусакова Г.А. Методическое пособие по химической спецлитературе на немецком языке / Г.А. Прусакова, Г.Х. Книга. – М., 1967. – 47с.
759994
  Строев К.Ф. Методическое пособие по экономической географии СССР / К.Ф. Строев. – Москва : Просвещение, 1978. – 224 с. – (Библиотека учителя географии)
759995
  Хороших А.В. Методическое пособие студентам на тему: "Листовки социал-демократических организаций Украины (1895 - 1904), как исторический источник" / А.В. Хороших. – К, 1971. – 70с.
759996
  Фрактман Б.Д. Методическое руководство для начинающих легкоатлетов / Б.Д. Фрактман. – Одесса, 1965. – 68с.
759997
  Шилов И.А. Методическое руководство к летней практике по зоологии позвоночных. / И.А. Шилов. – М., 1983. – 44с.
759998
  Шемшурин В.А. Методическое руководство по радиоволновому зондированию /РВЗ/ при разведке подземных вод в аридной зоне. / В.А. Шемшурин. – М., 1962. – 48с.
759999
  Федоренко Л.П. Методическое руководство по русскому языку для преподавателей / Л.П. Федоренко. – М., 1983. – 96с.
760000
  Поляков А.С. Методическое руководство по электропрофилированию. / А.С. Поляков. – Л., 1969. – 200с.
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,