Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
752001
  Славинецький Є. "Лексикон латинський" Є.Славинецького / Є. Славинецький. – Київ, 1973. – 541с.
752002
  Наєнко Г. "Лексикон латинсько-слов"янський" Івана Максимовича і розвиток української наукової мови XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-44. – Бібліогр.: с. 44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються способи репрезентації наукової термінології в "Лексиконі латинсько-слов"янському" І. Максимовича (1718-1724).
752003
  Юрачківський А. "Лексикон чистої і прикладної математики" - перша російська математична екнциклопедія // Праці Інституту математики НАН України : збірник наукових праць / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2004. – Т. 53 : Буняковський В.Я. (до 200-річчя з дня народження). – С. 267-178. – (Математика та її застосування). – ISBN 966-02-3380-9
752004
  Татаринов А. "Лексикон" русско-японский / А. Татаринов. – Москва : Издательство восточной литературы, 1962. – 135 с.
752005
  Зизаній Л. "Лексис" ЛАврентій Зизанія / Л. Зизаній. – К, 1964. – 203с.
752006
  Джангиров М. Лексика и грамматические особенности поэзии Джафара Джабарлы : Автореф... канд. филол.наук: / Джангиров М.; АН Аз.ССР, Ин-т лит. и языка. – Баку, 1952. – 18 с.
752007
  Дьяченко И.А. Лексика и слог сатирической поэзии Маяковского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дьяченко И.А.; Акад.нау Укр.ССР. – К, 1962. – 23л.
752008
  Бескишкина М.Т. Лексика и фразеология коноплеводства, прядения и ткачества, украинских говоров северо-восточных районов Сумской области : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бескишкина М.Т. ; Харьков. гос. ун-т. – Полтава, 1965. – 20 С.
752009
  Вомперский В.П. Лексика и фразеология произведений Салтыкова-Щедрина 80-х годов. (О роли просторечия в языке сатиры) : Автореф... канд. филол.наук: / Вомперский В.П.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
752010
  Карпенко М.А. Лексика и фразеология романа А.М.Горького "Фома Гордеев". : Дис... канд. филолог.наук: / Карпенко М.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. русс. яз. – К,, 1953. – 271л.
752011
  Сазонова И.К. Лексика и фразеология современного русского литературного языка. / И.К. Сазонова. – М., 1963. – 136с.
752012
  Михалко И.С. Лексика и фразеология современных советских романов на индустриалную тему (1945-1951 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Михалко И.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филолог. ф-тет. – К., 1953. – 16л.
752013
  Смолина К.П. Лексика имущественной сферы в русском языке / К.П. Смолина. – М., 1990. – 204с.
752014
  Гируцкий А.А. Лексика интерференция при переводе как особом виде билингвизма. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01.,10.02.02 / Гируцкий А.А.; АН БССР. – Минск, 1981. – 22л.
752015
  Горобец В.И. Лексика историко-мемориальной прозы первой половины 18 в. ( На матер. укр. диариушей) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Горобец В. И.; АН УССР, Ин-т языковед. – К., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
752016
  Демська О.М. Лексика і лексикологія, або про лексикологію як університетську дисципліну // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 164 : Філологічні науки [Мовознавство]. – С. 28-32. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено загальній проблемі статусу лексикології як наукового напряму і навчальної дисципліни в сучасному вищому навчальному закладі України; зосереджено увагу на зв’язках лексикології з лексикографією та граматикою.
752017
  Роянова А. Лексика і фразеологія (Перевірка і корекція знань, умінь та навичок) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.10-12. – ISSN 0130-5263
752018
  Батурський А.Д. Лексика і фразеологія сатиричних і гумористичних творів українських радянських поетів.(НА матеріалі післявоєнних гумористичних і сатиричних творів С.Олійника, С.Воскрекасенка, Д.Білоуса і А.Малишка. : Дис... канд. філол.наук: / Батурський А.Д.; КДУ ім.Т.Шевченка, філол. фак-т. Відділ дисерт. по підгот. до захисту канд. дис. з мовознавчих дисциплі. – К., 1965. – 267л. – Бібліогр.:л.257-264
752019
   Лексика і фразеологія сучасної української літературної мови. – Київ : Радянська школа, 1949. – 32 с.
752020
  Передрій Г.Р. Лексика і фразеологія української мови / Г.Р. Передрій, Г.М. Смолянінова. – К, 1983. – 208с.
752021
  Рибалкіна Ю.О. Лексика індійської традиційної медицини як об"єкт лінгвістичного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 43-50


  У статті зосереджено увагу на лексиці індійської традиційної медицини як об"єкта лінгвістичного дослідження; визначено місце даного пласту лексики в системі медичних термінів мови гінді. Розкрито особливості понять "традиційна", "нетрадиційна", ...
752022
  Ілюхін О. Лексика індонезійської мови: історико-лінгвістичний погляд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 8-11. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  За допомогою проведеного дослідження вдалося проаналізувати основні відмінності між індонезійською та малайською мовами на орфографічному, лексичному та семантичному рівнях, а також вплив іноземних лексичних запозичень на формування лексики ...
752023
  Стасюк Т.В. Лексика інноваційних технологій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 67-75


  Здійснено мовний аналіз сфери інноваційних технологій; визначено лінгвістичний статус термінів; проаналізовано деякі термінологічні неологізми; розглянуто деякі найбільш продуктивні засоби творення інноваційних термінів в українській мові під впливом ...
752024
  Стрельчук Г.П. Лексика інтермедій до драми Митрофана Довгалевського "Комическоє действіє" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 90-97
752025
  Чорна О.О. Лексика іншомовного походження в мові дипломатії (на матеріалі української та чеської мов) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-214. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто лексику іншомовного походження та особливості її використання в мові дипломатії на прикладі української та чеської мов; проаналізовано іншомовні одиниці в українській та чеській мовах, які виступають певними лексичними стандартами ...
752026
  Горобець В.Й. Лексика істрико-мемуарної прози першої половини 18 ст. / В.Й. Горобець. – К, 1979. – 128с.
752027
  Саяхова Л.Г. Лексика как система и методика ее усвоения / Л.Г. Саяхова. – Уфа, 1979. – 88с.
752028
   Лексика картвельских языков. – Тбилиси, 1938. – 165с.
752029
  Семенас А.Л. Лексика китайского языка / А.Л. Семенас ; Ин-т востоковедения РАН. – Изд. 3-е, стереотипное. – Москва : АСТ; Восток-Запад, 2007. – 288с. – ISBN 5-17-039035-1
752030
  Козько Г.С. Лексика колоніального дискурсу в оповіданнях Сомерсета Моема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 159-168


  У статті розглянуто результати дослідження колоніального дискурсу, окреслено проблеми визначення поняття англійська література. Метою статті є загальний опис поведінкових та мовленнєвих моделей англійців на території острівних колоній, що дає ...
752031
  Князькова Г. Лексика комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль". : Автореф... канд. филолог.наук: / Князькова Г.; Лен. гос. пед. ин-тут им. М.Н.Покровского. – Ленинград. – 9 л.
752032
  Павлова Ірина Лексика конфесійного стилю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.18-24. – ISSN 0130-5263
752033
  Гайдаров Р.И. Лексика лезгинского языка / Р.И. Гайдаров. – Махачкала, 1966. – 264с.
752034
  Манивчук В.В. Лексика лесоразработок в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Манивчук В.В. ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1977. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
752035
  Сабадош И.В. Лексика лесосплава украинских говоров района Карпат : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Сабадош И. В. ; УжгГУ. – Ужгород, 1974. – 20 с.
752036
  Алавидзе М.Н. Лексика лечхумского диалекта грузинского языка : Автореф... канд. филологичнаук: / Алавидзе М.Н.; АН Грузинской ССР. Ин-т языкознания. – Кутаиси, 1955. – 20л.
752037
  Сташайтене В.П. Лексика литовской метрики (книг судных дел) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сташайтене В.П. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 16 с.
752038
  Михайлова Л.П. Лексика льнообработки, прядения и ткачества в новгородских говорах. : Автореф... канд. филолог.наук: 10-660 / Михайлова Л.П.; Лен. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 24л.
752039
  Богданов В.Н. Лексика мараловодства как составная часть лексической системы как основная часть лексической системы местного говора (На материале говора сел Талицкого сельсовета Усть-Канского района Горно-Алт : Автореф... канд. филол.наук: / Богданов В. Н.; Новосиб. ГУ. – Горно-Алтайск, 1965. – 22л.
752040
  Полякова Е.Н. Лексика местных деловых памятников XVII - начала XVIII века и принципы ее изучения: уч. пособие / Е.Н. Полякова. – Пермь, 1979. – 201с.
752041
  Селезньова Р.В. Лексика міжнародного туристичного бізнесу як дискурс / Р.В. Селезньова, К.В. Сапун // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 20-24. – ISSN 2522-493Х
752042
  Підкуймуха Л.М. Лексика міського побуту в мовленні міжфоєнного Львова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 164 : Філологічні науки [Мовознавство]. – С. 20-27. – ISSN 1996-5931
752043
  Гаврилова О.В. Лексика мобільних телефонів в українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 146-150. – ISSN 2522-493X
752044
  Шадура В.О. Лексика мови П.Г. Тичини / В.О. Шадура. – Дніпропетровськ
Ч. 1. – 1960. – 88с.
752045
  Садыхлы Наталья Евгеньевна Лексика московских челобитных XVII века. (Лексико-семантич. процессы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Садыхлы Наталья Евгеньевна; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
752046
  Бегжанов Т. Лексика муйнакского говора каракалпакского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Бегжанов Т.; АН АзССР. Ин-т литературы и языка им. Низами. – Баку. – 22л.
752047
  Розен Е.В. Лексика на немецком языке / Е.В. Розен. – Москва, 1985. – 128с.
752048
  Дзивак О.К. Лексика на обозначение цвета в современном украинском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Дзивак О.К.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1974. – 34л.
752049
  Ковалюк О.К. Лексика на позначення емоцій та емоційних станів людини в українській мові XIV - XVI століть : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Ковалюк Ольга Костянтинівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
752050
  Іовхімчук Н. Лексика на позначення небесного простору в українській народній пісні // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 120-127. – ISSN 2311-5165
752051
  Дорошенко О. Лексика на позначення особливостей помешкання німецького бюргера [(текст німецькою мовою)] у першій половині XIX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 461-468


  У статті встановлено лексику, що вживається для опису помешкання німецького бюргера у першій половине XIX ст., зазначено зв"язок між ментальними рисами його характеру та предметними реаліями його повсякденнго життя.
752052
  Ганєчко В.В. Лексика на позначення паравербальних дій у семантичному і функціональному авспектах : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.15 / Вероніка Володимирівна Ганєчко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
752053
  Ганєчко Вероніка Володимирівна Лексика на позначення паравербальних дій у семантичному і функціональному аспектах : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Ганєчко В. В.; НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – Київ, 2006. – 215 л. – Бібліогр.: л.194-215
752054
  Рибалкіна Ю. Лексика на позначення рослин та рослинних препаратів в індійській традиційній медицині // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 347-354


  У статті зосереджено увагу на питанні лексики на позначення назв рослин та рослинних препаратів в індійській традиційній медицині як продовження комплексного дослідження лексики традиційної медицини мовою гінді. Розкрито особливості семантики та ...
752055
  Кажан В. Лексика на позначення стану в поезії Івана Франка / В. Кажан, Р. Калініна // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 190-196
752056
  Рибалкіна Ю.О. Лексика на позначення філософських категорій в індійській традиційній медицині // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 297-299
752057
  Юревич М.В. Лексика на тему "випікання хліба" у польських говорах на території України (на прикладі польської острівної говірки с. Красилівська Слобідка Хмельницької області) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 300-303
752058
  Вакалюк Я.Ю. Лексика народной медицины украинских говоров Прикарпатья. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Вакалюк Я.Ю.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород., 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
752059
  Терехова В.С. Лексика народной медицины. (по матер. лечебн. 17-18 вв.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Терехова В.С. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1965. – 20 с.
752060
  Кузема В.Г. Лексика народной речи верховья реки Орели. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Кузема В.Г.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 22л.
752061
   Лексика научной речи : для студентов-иностранцев гуманитарного профиля. – Москва : Русский язык, 1985. – 157 с.
752062
  Борщевський С.В. Лексика нез"ясованого походження в контексті теорії до індоєвропейського субстрату (на матеріалі української та польської мов) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 188-192
752063
  Борщевський С.В. Лексика нез"ясованого походження української та польської мов / С.В. Борщевський, асп. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 91-95


  асп. НПУ ім. М.П. Драгоманова; Асп. НПУ ім. М.П. Драгоманова.
752064
  Чертко И.И. Лексика немецкого происхождения в старобелорусском языыке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Чертко И.И.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1967. – 24л.
752065
   Лексика немецкого языка. – Москва-Ленинград, 1966. – 295 с.
752066
  Розен Е.В. Лексика немецкого языка сегодня / Е.В. Розен. – Москва : Высшая школа, 1976. – 127, [1] с.
752067
  Ирисбекова А.А. Лексика неопределенно малой количественности в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ирисбекова А.А.; Москов. гослингвист. ун-тет. – М., 1991. – 20л.
752068
  Гнатюк А.Д. Лексика обмеженого функціонування в контрастивному аспекті дослідження французької і української мов // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С.22-28. – ISBN 966-581-498-2
752069
  Шубова Н.А. Лексика общенаучного языка. (Темат. группа глаголов "организации и систематизации материала как стадия науч. исслед.") : Автореф... канд. филолог.наук: / Шубова Н.А.; МГУ. Филолог. наук. – Москва, 1972. – 19 с.
752070
  Слободянюк Т.В. Лексика овощеводства в русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Слободянюк Т.В.; М-во провещения УССР.Киев.пед.ин-т. – К, 1975. – 28л.
752071
   Лексика п"єс та од І.П. Котляревського / А.А. Бурячок, А.Т. Залашко, А.О. Ротач, М.Д. Северин; Бурячок А.А. – Київ : Вища школа, 1974. – 54 с.
752072
  Федунович-Швед Лексика перекладів Миколи Лукаша в одинадцятитомному "Словнику української мови" // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 24-27
752073
  Зеленько А.С. Лексика переходных южночерниговских и смежных говоров (661-языки народов СССР) : Автореф... канд. филол.наук: / Зеленько А.С.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 12л.
752074
  Хатеми Н.З. Лексика персидского языка и пути ее обогащения : Автореф... Доктора филол.наук: / Хатеми Н.З.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1968. – 117л.
752075
  Шаркань В.В. Лексика першого видання букваря П. Куліша (1857) у зіставленні з нормами сучасної української літературної мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 109-115
752076
  Марченко Т. Лексика Першого українсько-японського словника А. Діброви та В. Одинця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-11. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проводиться огляд та аналіз лексики Першого українсько-японського словника, досліджується проблема переходу певноїїї частини з активного до пасивного стану на сучасному етапі мовлення, а також проблема повних та часткових семантичних ...
752077
   Лексика поетичних творів Івана Франка. – Львів, 1990. – 263с.
752078
  Никитенко Н.М. Лексика полеводства в русских "островных" говорах Подолья : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никитенко Н. М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.24-25
752079
   Лексика Полесья. – М., 1968. – 476с.
752080
  Кильчевский И.А. Лексика польского юридического памятника 1581 г. "Speculum Saxonum, albo prawo saske i majdeburski" Павла Щербича : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кильчевский И.А. ; М-во высш. образования СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 15 с.
752081
  Кильчевский И.А. Лексика польского юридического памятника 1581 года "Specilim Saxonmu , albo prawo Saskie i Majdeburskie" Павла Щербича (имена существительные) : Дис... канд. филолог.наук: / Кильчевский И.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко, кафедра славянской филологии, 1955. – 351л. – Бібліогр.:л.341-350
752082
  Алтайская В.Ф. Лексика поэзии Дениса Давыдова : Автореф... канд. филол.наук: / Алтайская В. Ф.; МВО СССР, Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1950. – 12 с.
752083
  Давыдова О.Г. Лексика поэзии М.Ф.Рыльского : Автореф... канд. филол.наук: / Давыдова О.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Днепропетровск, 1956. – 18л.
752084
  Макарова Г.И. Лексика поэм В.В. Маяковского : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Макарова Г.И. ; КГУ. – Киев, 1952. – 13 с.
752085
  Макарова Г.И. Лексика поэм В.В.Маяковского : Дис... наук: / Макарова Г.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 342л. – Бібліогр.:л.338-342
752086
  Чмир Олена Романівна Лексика права у старослов"янській та давньоруській мовах: семантична мотивованість, шляхи концептуалізації : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.03 / Чмир О.Р.; НАН України Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
752087
  Джемілов А.А. Лексика предметів побуту кримськотатарської мови (на матеріалі "Описи предметов государственного дворца-музея татарской культуры в г. Бахчисарае" палацу У. Боданінського) кінця 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 28-32. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  Розглядається предметно-побутова лексика кримських татар. Проводиться порівняльний та етимологічний аналіз.
752088
  Замкова В.В. Лексика притч А.П.Сумарокова : Автореф... канд. филол.наук: / Замкова В.В.; Ин-т языкознания АН СССР. – Л., 1953. – 16л.
752089
  Габескирия Ш.В. Лексика произведений Юнуса Эмре / Ш.В. Габескирия. – Тбилиси, 1983. – 230с.
752090
  Ванкович Л.А. Лексика произведений Янки Купалы 1905-1907 годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ванкович Л.А. ; АН БССР. – Минск, 1964. – 20 с.
752091
  Храмцова В.П. Лексика псковских рыбаков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Храмцова В.П. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1969. – 18 с.
752092
  Коць Т. Лексика публіцистичного стилю початку 20 ст. і формування літературного словника // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 65-72. – ISSN 1682-3540
752093
  Чебурко Т.А. Лексика разговорной речи в контексте поэтического произведения. (На матер. произвед. русских сов. поэтов Украины) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Чебурко Т.А. ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1979. – 24 с.
752094
  Велиев С.А. Лексика рассказов Джалила Мамедкулизадзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Велиев С.А. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1962. – 16 с.
752095
  Стеблівська А.В. Лексика родильної обрядовості в говірках Звенигородщини // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 31-33. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
752096
  Гончар Н. Лексика родильної обрядовості у болгарських діалектах Півдня України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 535-540. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
752097
  Битарова З.А. Лексика родства и родственных отношений в осетинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.08 / Битарова З.А.; Тбилисский гос.ун-т. – Тбилиси, 1974. – 22л.
752098
  Руднева Н.П. Лексика романа А.И.Герцена "Кто виноват?" : Автореф... канд. филолог.наук: / Руднева Н.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1957. – 15л.
752099
  Сидоренко М.М. Лексика романа В.Я. Шишкова "Угрюм-река" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сидоренко М.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Филолог. ф-тет. Отд. диссертантов по подготовке к защите канд. дисс. по языковед. – Киев, 1955. – 16 с.
752100
  Воробьева С.А. Лексика романа Л. Н. Толстого "Воскресенье" : Дис... канд. филол.наук: / Воробьева С. А.; КГУ, Каф-ра русск. яз. – К., 1955. – 343л.
752101
  Воробьева С.А. Лексика романа Л.Н.Толстого "Воскресение" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воробьева С.А. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Кафедра рус. яз. – Киев, 1955. – 16 с.
752102
  Миронюк Н.Ф. Лексика романа М.А. Стельмаха "Хлеб и соль" : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Миронюк Н.Ф. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 27 с.
752103
  Линник Г.Т. Лексика романа М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.660 / Линник Г.Т. ; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1970. – 14 с.
752104
  Потиха З.А. Лексика романа Н.Г.Чернышевского "Что делать" : Автореф... канд. филолог.наук: / Потиха З.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград. – 19л.
752105
  Пронина Н.Т. Лексика романа С.П.Злобина "Степан Разин" : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пронина Н.Т. ; АН УССР, Отд. обществ. наук. – Киев, 1960. – 19 с.
752106
  Шабанов Шабан Гасан оглы Лексика романа С.Рагимова "Шамо" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Шабанов Шабан Гасан оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 32л.
752107
  Нуцубидзе Мана Григорьевна Лексика Рудаки : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Нуцубидзе Мана Григорьевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
752108
  Манаенкова А.Ф. Лексика русских говоров Белоруссии / А.Ф. Манаенкова. – Минск, 1973. – 184с.
752109
  Баранник Л.Ф. Лексика русских говоров, функционирующих в разноязычном окружении : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Баранник Л.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
752110
  Баранник Л.Ф. Лексика русских говоров, функционирующих в разноязычном окружении : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Баранник Л.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
752111
   Лексика русских народных говоров. – Москва-Л., 1966. – 224с.
752112
  Херольянц Р.В. Лексика русских народных говоров. / Р.В. Херольянц. – Воронеж, 1970. – 24с.
752113
  Баранник Л.Ф. Лексика русских переселенческих говоров Одесской области, функционирующих в разноязычном окружении : учеб. пособие / Л.Ф. Баранник ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филол. фак. – Одесса : ОНУ, 2015. – 177, [1] с. – Библиогр.: с. 157-177 и в подстроч. прим. – ISBN 978-617-689-116-1
752114
  Волков С.С. Лексика русских челобитных XVII века / С.С. Волков. – Ленинград, 1974. – 164с.
752115
   Лексика русского литературного языка XIX - начала XX века. – М., 1981. – 359с.
752116
  Иссерлин Е.М. Лексика русского литературного языка XVII века. / Е.М. Иссерлин. – М., 1961. – 80с.
752117
  Иссерлин Е.М. Лексика русского литературного языка ІІ половины XVII в. : Автореф... доктор филолог.наук: / Иссерлин Е.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1961. – 39л.
752118
   Лексика русского языка. – Рязань, 1979. – 98с.
752119
  Рахманова Л.И. Лексика русского языка / Л.И. Рахманова. – Москва, 1979
752120
   Лексика русского языка и ее изучение. – Рязань, 1988. – 156с.
752121
  Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы её описания / П.Н. Денисов. – Москва, 1980. – 253с.
752122
  Вагнер В.Н. Лексика русского языка как иностранного и ее преподавание : учебное пособие / В.Н. Вагнер. – Москва : Флинта. Наука, 2006. – 104с. – Шифр. дубл. 4р Вагн. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-997-2
752123
  Калинин А.В. Лексика русского языка: уч. пособие для вузов по спец. "Журналист." / А.В. Калинин. – Москва, 1966. – 231с.
752124
  Калинин А.В. Лексика русского языка: уч. пособие для вузов по спец. "Журналист." / А.В. Калинин. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 231с.
752125
  Калинин А.В. Лексика русского языка: уч. пособие для вузов по спец. "Журналист." / А.В. Калинин. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 232с.
752126
  Меркулов Н.Ю. Лексика рыбаков озера Селигер. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Меркулов Н.Ю.; М-во просвещения РСФСР. Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1974. – 16л.
752127
  Берлизов А.А. Лексика рыболовства украинских говоров Нижнего Поднестровья : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Берлизов А.А. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1976. – 21с.
752128
  Николаева К.А. Лексика с общественно-политическим значением в произведениях М. Ю. Лермонтова : Автореф... канд .филол.наук: / Николаева К. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 16л.
752129
  Варик Людмила Онуфриевна Лексика саловодства в русском языке донационального периода : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Варик Людмила Онуфриевна; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 18л.
752130
  Титаренко Н.А. Лексика сборника "Народні оповідання" Марко Вовчок : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Титаренко Н.А.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1963. – 19 с.
752131
  Осташ Л. Лексика села Стриганці як об"єкт лексикографічного опрацювання. З. 5 (Замагaти - Запамнітaти) // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 63-69. – ISSN 2415-8828
752132
  Присяжнюк В.З. Лексика сельского строительства в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Присяжнюк В.З. ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1981. – 16 с.
752133
  Порохова О.Г. Лексика сибирских летописей XVII века / О.Г. Порохова. – Л., 1969. – 204с.
752134
  Борисова Е.Н. Лексика Смоленского края по памятникам письменности : учеб. пособие / Борисова Е.Н. ; М-во просвещения РСФСР ; Смоленский гос. пед. ин-т им. Карла Маркса. – Смоленск, 1974. – 161 с.
752135
  Тимошенко Наталия Леонидовна Лексика советских политических договоров 1917-1985 гг.: Функционально-стилистический анализ (на мат. именной лексики) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Тимошенко Наталия Леонидовна; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 194л. – Бібліогр.:л.172-194
752136
  Бруева Е.М. Лексика советской басни : Автореф... канд. филолог.наук: / Бруева Е.М.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1952. – 20 с.
752137
  Панютич К.М. Лексика совремденного народного говора Ушаччины. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Панютич К.М.; АН Белорус.ССР.Ин-т языкознания. – Минск, 1971. – 24л.
752138
  Джафаров С.А. Лексика современного азербайджанского языка : Автореф... докт. филол.наук: / Джафаров С. А.; МВО СССР, АзГУ. – Баку, 1959. – 56л.
752139
   Лексика современного русского литературного языка : учебное пособие. – Москва : Наука, 1968. – 161 с.
752140
  Байрамова Л.К. Лексика современного русского языка : [для студентов русско-татарской и татарской филологии очного и заочного обучения] / Луиза Байрамова ; Казан. гос. ун-т, Каф. рус. яз. и общего языкознания. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1969. – 96 с.
752141
  Фомина М.И. Лексика современного русского языка : учебное пособие / М.И. Фомина. – Москва : Высшая школа, 1973. – 152 с.
752142
  Бертагаев Т.А. Лексика современных монгольских литературных языков : (на материале монг. и бурят. яз.) / Т.А. Бертагаев. – Москва : Наука, 1974. – 383 с. – Библиогр.: с. 377-380
752143
  Оссовецкий И.А. Лексика современных русских народных говоров / И.А. Оссовецкий. – М., 1982. – 198с.
752144
  Жулис В. Лексика сочетаний Ионаса Резы : Автореф... канд .филол.наук: / Жулис В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 14л.
752145
  Чикадзе Р.В. Лексика сочинений Георгия Леонидзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Чикадзе Р.В. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 30 с.
752146
  Шамелашвили Р.Р. Лексика сочинений Иосифа Гришашвили. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Шамелашвили Р.Р.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1981. – л.
752147
  Кабелка Йонас Винцо Лексика сочинений Кристионаса Донелайтиса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кабелка Йонас Винцо; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 19 с.
752148
  Круопас И.Р. Лексика сочинений М.Петкевичуса. : Автореф... канд. филолог.наук: / Круопас И.Р.; Вильнюс. гос. ун-тет. Ист.-филолог. ф-тет. – Вильнюс, 1950. – 19 с.
752149
  Іншакова І.Є. Лексика сприйняття запаху в поезії І. Франка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 21-24. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
752150
  Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира XII-XIII вв. / А.К. Боровков. – М, 1963. – 368с.
752151
  Цейтлин Р.М. Лексика старославянского языка / Р.М. Цейтлин. – Москва, 1977. – 336с.
752152
  Метельская Е.С. Лексика Супрасльской летописи : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Метельская Е.С. ; МВО СССР. – Минск, 1958. – 15 с.
752153
  Глушкова Т.В. Лексика сучасних українських видань: ідіостилістичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 57-61
752154
  Дащенко Н. Лексика сфери освіти: погляд на нові запозичення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 30-37. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (31)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  Мета статті - розглянути ряд новозапозичених слів освітнього середовища з погляду можливостей їх заміни українськими відповідниками.
752155
  Сергеев Ф.П. Лексика сферы международных отношений / Ф.П. Сергеев. – Киев, 1984. – 128с.
752156
  Серажим К.С. Лексика та фразеологія політичного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.70-72
752157
  Загиров В.М. Лексика табасаранского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Загиров В.М.;. – Махачкала, 1977. – 19л.
752158
  Амичба С.А. Лексика тапантского диалекта по сравнению с лексикой абжуйского и бзыбского диалектов абхазского языка : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Амичба С.А.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1969. – 18л.
752159
  Ніколаєнко І .О. Лексика традиційного ткацтва в українських східнослобожанських говірках : Монографія / І.О. Ніколаєнко; МОНУ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 148 с. – ISBN 966-617-206-2
752160
  Мамалыгина А.И. Лексика труда и профессий в языке М.Горького : Дис... канд.филол.наукнаук: / Мамалыгина А.И.; КГУ. – К., 1968. – 318л. – Бібліогр.:л.260-390
752161
  Мамалыга А.И. Лексика труда и профссий в языке М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Мамалыга А.И.; КГУ. – К., 1969. – 17л.
752162
   Лексика тунгусо-маньчжурских языков Сибири. – Новосибирск, 1985. – 132с.
752163
  Мусаев К.М. Лексика тюркских языков в сравнитльном освещении (западнокыпчакская группа) / К.М. Мусаев. – М., 1975. – 358с.
752164
  Заворотная Т.П. Лексика украинских придунайных говоров : Автореф... канд. филол.наук: / Заворотная Т.П.;. – М, 1968. – 14л.
752165
  Худаш М.Л. Лексика українських ділових документів кінця XVI - початку XVII ст. / М.Л. Худаш. – Київ, 1961. – 164 с.
752166
  Корнієнко Н.П. Лексика українських перекладів перших соціал-демократичних публікацій у "Житті і слові" // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 97-100
752167
  Матвєєва В.Я. Лексика українського художнього промислу (вишивання. Ткацтва, килимарства) Полтавської області : Дис... канд.філолог.наук: / Матвєєва В.Я.;. – Полтава, 1957. – 292л. – Бібліогр.:л.273-292
752168
  Москаленко А.А. Лексика української літературної мови другої половини XIX - початку ХХ ст. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1970. – 56с.
752169
  Подранецька Наталія. Лексика української мови : 6 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-30. – ISSN 0130-5263
752170
   Лексика української мови в її зв"язках з сусідніми слов"янськими і неслов"янськими мовами. – Ужгород, 1982. – 241с.
752171
  Кисельов Роман Євгенович Лексика української мови в почаївських виданнях 18 - першої третини 19 ст. : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.01 / Кисельов Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 227л. – Бібліогр.: л.241-227
752172
  Кисельов Роман Євгенович Лексика української мови в почаївських виданнях 18 - першої третини 19 ст. : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук:10.02.01 / Кисельов Роман Євгенович; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
752173
  Жовтий О. Лексика української мови у світлі гіпотези імпліцитної міфонімії // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 105-116. – ISBN 978-2-919320-35-6
752174
  Ракин А.Н. Лексика флоры коми языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.07 / Ракин А.Н. ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 19 с.
752175
  Кузьменко Ю.І. Лексика фотосправи в українській літературній мові: історія становлення і розвитку // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 102-108


  У статті стисло розглянуто історію розвитку лексики фотосправи в Україні. Показано важливість цієї тематичної групи лексики для вивчення явищ української літературної мови середини ХІХ – початку ХХІ ст. й історії української мови. Звернено увагу на ...
752176
  Мальцева Тамара Аркадьевна Лексика французского происхождения в белорусском языке. (Формально-семантическое освоение) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Мальцева Тамара Аркадьевна; БГУ. – Минск, 1983. – 23л.
752177
  Бабенко И.И. Лексика художественных произведений Анны Зегерс : Автореф... канд. филол. наук: / Бабенко И.И.; МГУ. – Москва, 1954. – 16с.
752178
  Грипас Н.Я. Лексика художественных произведений Павла Арсеньевича Грабовского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Грипас Н.Я. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1966. – 20 с.
752179
  Джавадова М.И. Лексика Щак Исмаила Хатаи (по матер. поэмы "Дехнаме" : Автореф... канд. филол.наук: / Джавадова М. И.; АН АзССР, Ин-т языковед. – Баку, 1972. – 52л.
752180
  Доспанов У. Лексика южного диалекта каракалпакского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Доспанов У.; АН КазССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1965. – 20л.
752181
  Брагина А.А. Лексика языка и культура страны / А.А. Брагина. – Москва, 1981. – 176с.
752182
  Брагина А.А. Лексика языка и культура страны / А.А. Брагина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык. – (Библиотека преподавателя русского языка как иностранного)
Изучение лексики в лингвострановедческом аспекте. – 1986. – 152 с.
752183
  Гальченко И.Е. Лексика языков народов Северного Кавказа в русском языке / И.Е. Гальченко. – Орджоникидзе, 1976. – 100с.
752184
  Керкадзе И.К. Лексика, обозначающая животных в древнегрузинском литературном языке. (С учетом данных других картвельских яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Керкадзе И.К.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1971. – 20л.
752185
  Любомира М. Лексика, пов"язана з биттям рогами корови та вола в говорах українців-русинів Східної Словаччини // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 214-217
752186
  Ур Л. Лексика, пов"язана з консервуванням їжі в угорських говірках Ужгородщини та Мукачівщини Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 32-34. – (Філологія ; Вип. 19)
752187
  Геленидзе Л.Ш. Лексика, связанная с анатомией и физиологией человека в древнегрузинском с учетом данных других картвельских языков. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Геленидзе Л.Ш.; АН ГССР,. – Тбилиси, 1971. – 33л.
752188
  Карпенко Г. Лексика, що позначає соціально-побутові реалії у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 225-232. – ISBN 966-581-481-8
752189
  Москаленко А.А. Лексика. Лексикологія. Лексикографія : (Бібліографічний покажчик, матеріали на допомогу науковій та навчальній роботі) / А.А Москаленко, В.М. Терлецька; Ред. М.В. Павлюк; МВССО УРСР. Одеськ. університет. Наук. б-ка. – Одеса, 1973. – 62с. – Уклад. вказ. на зв. тит аркуш.
752190
  Коваленко Л.Ф. Лексикализированные адъективно-субстантивные словосочетания в русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Коваленко Л.Ф.; Днепропетр. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1979. – 21л.
752191
  Троненко Наталия Георгиевна Лексикализованные синтаксические структуры в синхронии и диахронии : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук : 10.02.04 / Троненко Наталия Георгиевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 19 с.
752192
  Троненко Наталия Георгиевна Лексикализованные синтаксические структуры в синхронии и диахронии (на мат. англ. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Троненко Наталия Георгиевна; КГУ. – К,, 1991. – 238л. – Бібліогр.:л.200-238
752193
  Цюпа М.А. Лексикалізація абревіатур французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 135-141
752194
  Кочерган М.П. Лексики понятий времени в украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кочерган М.П.; АН УССР. Отд. лит-ры, языка и искусствоведения. – К., 1967. – 16л.
752195
  Хом"як О.І. Лексико- семантична парадигма земної моделі світу в художньому тексті шістдесятників // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 95-101.


  Стаття присвячена лексико-семантичним особливостям відтворення рослинної символіки у мовотворчості шістдесятників. The article is dedicated to lexical-semantic of reflection of floral symbols in linguisticactivity of Ukrainianwriters of 1960s.
752196
  Мелничук И.Р. Лексико-грамаатические средства выражения суперлатива в молдавском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Мелничук И.Р.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1975. – 26л.
752197
  Чемерис Т.М. Лексико-граматична інтерференція під час перекладу з української мови на англійську // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 329-332. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
752198
  Лежай Т. Лексико-граматична специфіка лекційного дискурсу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 88-90
752199
  Амеліна С.М. Лексико-граматичне поле засобів вираження логічної модальності в німецькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 7-13. – (Серія "Філологічні науки")
752200
  Круківська О.В. Лексико-граматичний і комунікативно-прагматичний аспекти дефініцій у франкомовному законодавчому дискурсі : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Круківська О.В. ; КНУТШ, Ін-т філолог. – Київ, 2010. – 264 л. + Додаток : л. 240-264. – Бібліогр. : л. 200-239
752201
  Круківська О.В. Лексико-граматичний і комунікативно-прагматичний аспекти дефініцій у франкомовному законодавчому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Круківська О.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
752202
  Сковронська І.Ю. Лексико-граматичні варіації правової концептосфери / І.Ю. Сковронська, Б.М. Юськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 326-331. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
752203
  Іщенко Н.Г. Лексико-граматичні домінанти наукового тексту / Н.Г. Іщенко, Ліпінс, ька // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 32-41. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
752204
  Волосожар С. Лексико-граматичні засоби аргументації в рекламних текстах // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 125-131


  Розглядаються лексичні та граматичні засоби аргументації на матеріалі українсь комовних рекламних текстів. З"ясо вується їх функція при аргументації. It is studied the lexical and grammatical means of argumentation on the materials of Ukrainian ...
752205
  Філоненко Н.Г. Лексико-граматичні засоби вираження авторської ідеї у творах А. Камю "La Peste" і "La Chute" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 231-235. – ISBN 966-581-373-0
752206
  Лісова Ілонна Георгіївна Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу у сучасній французькій мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю) : Дис....канд.філолог.наук.:10.02.05 / Лісова Ілонна Георгіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 192л. – Бібліогр.:л.:170-192
752207
  Лісова І.Г. Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу у сучасній французькій мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю) : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.05 / Лісова І.Г.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
752208
  Палиця Г.С. Лексико-граматичні засоби вираження значення множинності в сучасній німецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 196-201. – ISBN 966-581-550-4
752209
  Нетреба М.М. Лексико-граматичні засоби вираження кваліфікативних модусних категорій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті цікавим видається особливість вираження модальних модусних категорій; проаналізовано ираження авторизаційних категорій; з"ясовано сутність оцінності та визначено особливості її вираження. The article deals with the special feature of ...
752210
  Ванівская О.І. Лексико-граматичні засоби вираження модальності в різних жанрах англомовного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 91-100


  У статті викладені результати спостережень щодо використання модальних дієслів як засобів вираження категорії модальності в сучасній англійській мові на основі даних великого корпусу автентичного мовлення в різних мовних жанрах
752211
  Звонська Л.Л. Лексико-граматичні засоби вираження часових відношень у давньогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 163-170. – ISBN 966-581-481-8
752212
  Мірошниченко І. Лексико-граматичні засоби створення стислого тексту (на матеріалі українських мас-медіа) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 251-255. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
752213
  Довганчина Р.Г. Лексико-граматичні засоби утворення підтексту в оповіданнях Хемінгуея як перекладацька проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 127-131
752214
   Лексико-граматичні інновації в сучасних слов"янських мовах = Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : матеріали IX Міжнар. наук. конф. : (12-13 квіт. 2019 р., Україна, Дніпро) / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара [та ін. ; уклад. О.К. Куварова]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 231, [1] с. : табл. – На тит. арк. назва та відомості до назви парал. укр., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-981-175-2
752215
  Ліпкевич І.Г. Лексико-граматичні інновації в сучасній польській мові // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 82-85
752216
  Кондратенко Н.В. Лексико-граматичні інновації в українському політичному мовленні початку XXI ст.: загальні тенденції // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 64-67
752217
  Круковський В.І. Лексико-граматичні й комунікативно-прагматичні особливості категорії об"єктивності у спеціалізованому дискурсі (на матеріалі французької мови) / В.І. Круковський, О.В. Круківська // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 11-17. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 33). – ISSN 2411-5991
752218
  Ревенко О. Лексико-граматичні компоненти концептуальної діалогічності в політичному тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-21. – (Журналістика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено комунікативну природу діалогічності та властивості семантико-граматичних засобів як її прояву в газетних політичних текстах. Description of the communicational character of the dialogue and properties of semantic and grammatical way of ...
752219
  Львова Л. Лексико-граматичні критерії суб"єктивної модальності у французькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 207-215. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
752220
  Шевченко М. Лексико-граматичні особливості в поетичних текстах англійських авторських і традиційних балад / М. Шевченко, К. Пархоменко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 138-144. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
752221
  Корольова Н. Лексико-граматичні особливості інтерпретації байок Езопа у творчості українських письменників-перекладачів (на матеріалі перекладів Юрія Мушака) / Н. Корольова, Б. Коробова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 14-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
752222
  Павлюк А. Лексико-граматичні особливості перекладу В. Корнієнком твору Льюїса Керролла "Аліса в Задзеркаллі" / А. Павлюк, О. Рогач, О. Сава // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 202-205. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
752223
  Левчин І. Лексико-граматичні особливості поезії Ахавана Салеса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 334-344


  Розглянуто лексико-граматичні особливості поезії видатного іранського поета другої половини ХХ ст. представника "ше"ре ноу" ("нової поезії") Мехді Ахавана Салеса.
752224
  Жовтобрюх В.Ф. Лексико-граматичні особливості речень із семантикою буття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 130-133
752225
  Приймачок О.І. Лексико-граматичні особливості російського перекладу поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 259-264. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Статтю присвячено детальному описові українських безеквівалентних компонентів художнього перекладу, які репрезентують тісний інтертекстуальнй зв"язок з оригіналом. Матеріалом для аналізу стала поема Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" та її переклад рос. мовою. ...
752226
  Метельська Ю. Лексико-граматичні особливості текстів дипломатичного листування в індонезійській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 147-156. – ISSN 2522-493Х
752227
  Потелло М. Лексико-граматичні особливості текстів юридичного дискурсу (на матеріалі англомовних законодавчих документів Європейського Союзу) / М. Потелло, О. Снеліванова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 243-247. – ISBN 978-617-7241-66-8
752228
  Дядя В.Н. Лексико-граматичні особливості утворення неологізмів (на матеріалі іспанської мови) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 18-24. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (1)). – ISSN 2312-2919
752229
  Котєньова І.Ю. Лексико-граматичні проблеми відтворення дитячого мовлення у перекладі (на матеріалі роману Гарпер Лі "Вбити пересмішника") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 307-318. – ISSN 2520-6397


  Присвячено аналізу способів перекладу дитячого мовлення ухудожньому дискурсі на матеріалі роману американської письменниці Гарпер Лі "Вбити пересмішника" та його двох перекладів українською мовою, виконаних Харен- ком М. Ф. і Некряч Т. Є. Окреслено ...
752230
  Маймескул О.А. Лексико-граматичні процеси феменізації у французькій мові європейського ареалу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 192-201.
752231
  Зорівчак Роксолана Лексико-граматичні своєрідності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-46. – ISSN 0130-5263
752232
  Зорівчак Роксолана Лексико-граматичні своєрідності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
752233
  Дробязко Ю.І. Лексико-граматичні трансформації при перекладі англійської термінології у сфері ядерної енергетики / Ю.І. Дробязко, М.О. Лєбєдєва // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 364-369
752234
  Орлова І.С. Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Орлова І.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
752235
  Орлова І.С. Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Орлова І.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197с. – Бібліогр.: л. 170-197
752236
  Аврасин В.М. Лексико-граммаические средства выражения динамизма в языке современной немецкой художественной литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аврасин В.М. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 23л.
752237
   Лексико-грамматическая сочетаемость в английском языке. – Челябинск, 1987. – 88с.
752238
   Лексико-грамматическая сочетаемость в германских языказ. – Челябинск
Вып. 2. – 1977
752239
   Лексико-грамматическая сочетаемость в германских языках. – Челябинск
1. – 1976. – 116с.
752240
  Ячинская Д.А. Лексико-грамматическая сочетаемость глаголов и соотносительных с ними существительных. (На материале соврем. рус. лит. языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Ячинская Д.А. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 16 с.
752241
  Ковачева Н Лексико-грамматическая сочетаемость глаголов положения в русском и болгарском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ковачева Н,П.;. – М, 1976. – л.
752242
  Бахтина В.П. Лексико-грамматическая сочетаемость глаголов речи в русском литературном языке и половины XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бахтина В.П. ; Воронежский гос. ун-т. Филол. фак. – Воронеж, 1965. – 24 с.
752243
  Фан Нгок Куи. Лексико-грамматическая сочетаемость наречий степени в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Фан Нгок Куи.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1971. – 20л.
752244
  Томашевч З.М. Лексико-грамматическая структура номинативных рядов с семантикой цели в белорусском и русском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Томашевч З.М.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1989. – 24л.
752245
  Ключникова З.Е. Лексико-грамматическая характеристика глаголов состояния в русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ключникова З.Е.; Каз. гос. пед. ин-тут им. Абая. – Алма-Ата, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
752246
  Шарбатов Г.Ш. Лексико-грамматическая характеристика египетского диалекта : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шарбатов Г.Ш. ; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1955. – 22 с.
752247
  Рейдель А.И. Лексико-грамматическая характеристика каузативных глаголов в предложной конструкции : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Рейдель А.И. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1971. – 23 с.
752248
  Кайдалова А.И. Лексико-грамматическая характеристика сложных прилагательных. (На материале некоторых групп сложных качеств. образований соврем. рус. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Кайдалова А.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра стилистики рус. яз. – М., 1970. – 17л.
752249
  Ласка И.В. Лексико-грамматическая характеристика союзных наречий современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Ласка И.В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 26л.
752250
  Умаров Э.А. Лексико-грамматическая характеристика фразеологизмов дивана Хазойин-ул-маоний Алишера Навои : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Умаров Э.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1968. – 19л.
752251
   Лексико-грамматические вопросы теории перевода в вузе : межвузовский сборник научных трудов. – Ленинград : ЛГПИ им.А.И. Герцена, 1984. – 141 с. – Библиогр.: с. 130-139
752252
   Лексико-грамматические записки. – М., 1976. – 93с.
752253
  Мыльникова И.А. Лексико-грамматические значения немецких предлогов, употребляемых с дательным падежом. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мыльникова И.А.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1954. – 16л.
752254
  Толстая Н.И. Лексико-грамматические значения образующих глаголов в панджабском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Толстая Н.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1956. – 17 с.
752255
  Борш А.П. Лексико-грамматические и стилистические аспекты междометий молдавского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Борш А.П.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 20л.
752256
   Лексико-грамматические и стилистические особенности научного текста. – Л., 1978. – 112с.
752257
   Лексико-грамматические и стилистические проблемы изучения иностранных языков. – М., 1981. – 104с.
752258
  Масоки С. Лексико-грамматические и функционально-стилистические особенности деепричастий в повести А. Куприна "Гранатовый браслет" // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 570. – ISBN 978-617-7241-66-8
752259
  Голованова Е.И. Лексико-грамматические инновации в системе наименований лиц по профессии русского языка // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 21-24
752260
   Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VI Междунар. науч. конф. 22-23 апр. 2013 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара, Каф. общего и рус. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2013. – 355, [1] с. : ил. – Текст укр., рус., болг. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7068-08-1
752261
   Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – 207, [1] с. : ил. – Ст. укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст.
752262
   Лексико-грамматические исследования. – Новосибирск, 1981. – 97с.
752263
   Лексико-грамматические исследования. – Калинин, 1984. – 132с.
752264
   Лексико-грамматические исследования по русскому языку. – Калинин, 1977. – 134с.
752265
   Лексико-грамматические исследования языков народов Севера СССР. – Л., 1980. – 141с.
752266
  Антонюк Л.А. Лексико-грамматические категории совместного и взаимного действия в современном беларусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Антонюк Л.А. – Минск, 1974. – 36 с.
752267
  Киреева С.В. Лексико-грамматические особенности глаголов, транзитивируемых приставками : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Киреева С.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 19л.
752268
  Мегедь Елена Юрьевна Лексико-грамматические особенности текстов советских дипломатических документов : Дис... канд.филол.наук: / Мегедь Елена Юрьевна; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 228л. – Бібліогр.:л.197-228
752269
  Мегедь Елена Юрьевна Лексико-грамматические особенности текстов советских дипломатических документов (на материале договоров, коммюнике и вербальных нот 1917-1982 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Мегедь Елена Юрьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
752270
  Чередниченко А.И. Лексико-грамматические особенности французского языка в Алжире : 10.02.05: Автореф. дисс. ... канд филол. наук / Чередниченко А.И.; КГУ. – Киев, 1975. – 31 с.
752271
  Чередниченко Александр Иванович Лексико-грамматические особенности французского языка в Алжире : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Чередниченко Александр Иванович; КГУ. – К., 1975. – 179л. – Бібліогр.:л.170-179
752272
   Лексико-грамматические особенности языка английской газетно-журнальной публицистики. – М., 1959. – 102с.
752273
  Красюкова Г.Г. Лексико-грамматические особенности языка прозы И.А.Крылова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Красюкова Г.Г.; Саратов. гос. пед. ин-тут. – Саратов, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.21
752274
  Федорова М.В. Лексико-грамматические очерки по истории русских местоимений. / М.В. Федорова. – Воронеж, 1965. – 203с.
752275
   Лексико-грамматические проблемы русского глагола. – Новосибирск, 1969. – 123с.
752276
  Исаева А.А. Лексико-грамматические противопоставления как элемент структуры сложного предложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 01.02.01 / Исаева А.А.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1978. – л.
752277
  Демьяненко Н.К. Лексико-грамматические разряды имен существительных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Демьяненко Н. К.; ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – 14л.
752278
  Уманцева Л.В. Лексико-грамматические свойства глагольных словосочетаний, вводящих прямую речь. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Уманцева Л.В.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 31л.
752279
   Лексико-грамматические связи в структуре языка. – Воронеж, 1976. – 146с.
752280
  Самойлова Ирина Валентиновна Лексико-грамматические сигналы коммуникативной расчлененности английского предложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Самойлова Ирина Валентиновна; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 17л.
752281
   Лексико-грамматические сопоставительные исследования в развитых и младописьменных языках (бамана, малагасийский) : сборник научных трудов. – Москва : Изд-во Университета дружбы народов, 1985. – 74с.
752282
  Квитковская Людмила Ивановна Лексико-грамматические средства выражения занчений некоторых русских глагольных приставок в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.02.01 / Квитковская Людмила Ивановна; Киевск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – К., 1980. – 18л.
752283
  Шосквин Василий Павлович Лексико-грамматические средства выражения инструментальности в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шосквин Василий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 203л. – Бібліогр.:л.200-203
752284
  Кравченко М.К. Лексико-грамматические средства выражения модельности в немецком и белорусском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кравченко М.К.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Колоса. – Минск, 1973. – 18л.
752285
  Фетворасак Сивиенгфет Лексико-грамматические средства выражения ритуально-знакового и поведенческого действия в русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Фетворасак Сивиенгфет; Киевский гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1993. – 158л. – Бібліогр.:л.142-158
752286
  Козлова О.Е. Лексико-грамматические средства обозначения подобия предметов в современном русском языке // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 61-64
752287
  Фетворасак С. Лексико-грамматические средства ритуально-знакового и поведенческого действия в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Фетворасак С.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 17 с.
752288
  Деева И.М. Лексико-грамматические трудности английского языка / И.М. Деева. – Л, 1976. – 240с.
752289
  Адаменко П.А. Лексико-грамматические упражнения по переводу специальной литературы с английского языка : метод. указания / П.А. Адаменко, А.К. Чистякова, Г.П. Полякова ; Ленингр. с.-х. ин-т, Каф. иностр. яз. – Пушкин : [б. и.], 1974. – 75 с. : ил.
752290
   Лексико-грамматические упражнения по развитию речи / М.Н. Дукуль, Ю.М. Паршуте, Г.И. Румянцева, И.Я. Злоберг. – Рига
1. – 1976. – 51с.
752291
   Лексико-грамматические упражнения по развитию речи. – Рига, 1987. – 49с.
752292
  Дикуль М.Н. и др. Лексико-грамматические упражнения по развитию речи: Упражнения по курсу практического русского языка / М.Н. и др. Дикуль. – Рига
2. – 1987. – 74с.
752293
  Иванова А.Н. Лексико-грамматические упражнения по русскому языку / А.Н. Иванова. – К, 1988. – 158с.
752294
  Якимова Е.В. Лексико-грамматические упражнения по теме "Глагол" / Е.В. Якимова. – Калинин, 1970. – 92с.
752295
   Лексико-грамматические этюды по русскому языку. – Кишинев, 1981. – 139с.
752296
  Матвеева Г.Г. Лексико-грамматический анализ некоторых глаголов неполной предикации (на материале современного немецкого языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Матвеева Г.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 27с.
752297
  Шаматов А.Н. Лексико-грамматический очерк дакхини 17 века ( по языку памятника "Саб рас" М.Ваджазим) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шаматов А.Н. ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва, 1966. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
752298
   Лексико-грамматический сборник. – Ленинград, 1970. – 104с.
752299
  Гусейнов Р.И. Лексико-грамматическое поле английских существительных в диахроническом освещении / Р.И. Гусейнов. – Ростов -на-Дону, 1984. – 168с.
752300
  Тоноян А.М. Лексико-грамматическое поле прилагательного в немецком языке (на матер. языков классич. нем. лит.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.20.04 / Тоноян А.М. ; МГУ им. М.В. Ломоносова , Филолог. ф-т. – Москва, 1976. – 24 с.
752301
  Черепанова О.А. Лексико-грамматческие средства выражения модальности в русском языке XI-XVII веков : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черепанова О.А. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 18 с.
752302
  Царьова І.В. Лексико-дериваційна структура сучасного українського юридичного тексту : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Царьова Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 50 назв
752303
  Бурмистренко О.И. Лексико-изобразительные средства в романе М.Горького "Мать" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бурмистренко О.И. ; КГУ, Каф. русск. яз. – Киев, 1955. – 18 с.
752304
  Бурмистренко О.И. Лексико-изобразительные средства романа А. М. Горького "Мать" : Дис... канд. филол.наук: / Бурмистренко О. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1954. – 240л. – Бібліогр.:л.231-240
752305
  Береговская Ф.М. Лексико-изобразительные средства романа А.С. Новикова-Прибоя "Цусима" : Дис. ... канд. филол. .наук / Береговская Ф.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Черкассы, 1962. – 250 л. – Библиогр.: л. I-XVIII
752306
  Ижакевич Г.П. Лексико-изобразительные средства романа А.Фадеева "Молодая гвардия". : Дис... канд. филологич.наук: / Ижакевич Г.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1947. – 278л. – Бібліогр.:л.271-277
752307
   Лексико-морфологические структуры тюркских языков. – Баку, 1981. – 130с.
752308
  Головченко Наталия Юрьевна Лексико-реляционное отрицание в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Головченко Наталия Юрьевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 224л. – Бібліогр.:л.193-222
752309
  Головченко Наталья Юрьевна Лексико-реляционное отрицание в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Головченко Наталья Юрьевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
752310
  Мирошниченко Валерий Васильевич Лексико-семантическая актуализация компонентов содержания в переводе художественного текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мирошниченко Валерий Васильевич; КГУ. – К., 1982. – 25л.
752311
  Мирошниченко Валерий Васильевич Лексико-семантическая актуализация компонентов содержания в переводе художественного текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мирошниченко Валерий Васильевич; КГУ. – К., 1982. – 24л.
752312
  Мирошниченко Валерий Васильевич Лексико-семантическая актуализация компонентов содержания в переводе художественного текста : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мирошниченко Валерий Васильевич; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1982. – 196л. – Бібліогр.:л.174-196
752313
  Матринек В.Ю. Лексико-семантическая ассимиляция английских заимствований в русском литературном языке советской эпохи : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Матринек В.Ю.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 25л.
752314
  Комарова Екатерина Александровна Лексико-семантическая ассимиляция и интеграция французских глаголов в значении "достигать, получать" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Комарова Екатерина Александровна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1975. – 27л.
752315
  Андреева Клавдия Семеновна Лексико-семантическая вариантность именных и глагольных лексем румынского языка (в сравнении с латинским языком) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреева Клавдия Семеновна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 29л.
752316
  Андреева Клавдия Семеновна Лексико-семантическая вариантность именных и глагольных лексем румынского языка (в сравнении с латинским языком) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андреева Клавдия Семеновна ; КГУ. – Киев, 1978. – 29 с.
752317
  Андреева К.С. Лексико-семантическая вариантность именных и глагольных лексем румынского языка. (В сравнении с латинским языком) : 10.02.05 ; Дис. ... канд. филол. наук / Андреева К.С. ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1976. – 183 л. – Бібліогр. : л. 182-183
752318
  Зайченко Неонилла Федоровна Лексико-семантическая группа "Наименование животных" и ее фразообразовательные возможности в современном русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Зайченко Неонилла Федоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 217л. – Бібліогр.:л.173-192
752319
  Климкина О.И. Лексико-семантическая группа "обмен мнениями" в практике дискуссионного общения // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 93-96. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 29)
752320
  Зарубенко Т. Лексико-семантическая группа "посуда" в русских и украинских переводах "Одиссеи" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 42-48. – ISSN 2522-493Х
752321
  Зиброва Г.Е. Лексико-семантическая группа глаголов знания в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зиброва Г.Е.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 23л.
752322
  Степанова Г.В. Лексико-семантическая группа глаголов речи в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.660 / Степанова Г.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 19 с.
752323
  Саттарова З.М. Лексико-семантическая группа глаголов со значением чувств крымскотатарского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 191-195. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматривается лексико-семантическая группа глаголов со значением чувств в крымскотатарском языке. Классификация даётся по семантическому, стилистическому и структурному признаку. Описываются семантико-парадигматические отношения ...
752324
  Гудавичюс А. Лексико-семантическая группа зрительного восприятия в русском и литовском языках. (Опыт семантич. типологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.674, 10.660 / Гудавичюс А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 22л.
752325
  Михайлова Е.А. Лексико-семантическая группа имен прилагательных со значением цвета в современном французском языке. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Михайлова Е.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1975. – 25 с.
752326
  Коваль-Костинская Лексико-семантическая группа названий цветов болгарского языка : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.03 / Коваль-Костинская О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 26л.
752327
  Адаменко П.А. Лексико-семантическая группа слов, обозначающих сельскохозяйственных животных (на материале анг. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Адаменко П.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1971. – 26 с. – Библиогр.: с. 26
752328
  Зубова Надежда Сергеевна Лексико-семантическая группа слов, объединенных понятием "договор" (на материале новофранцузского языка и современного) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Зубова Надежда Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 163л. – Бібліогр.:л.144-163
752329
  Зубова Н.С. Лексико-семантическая группа слов, объединенных понятием "договор" (На материале новофранцузского языка и современного) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Зубова Н.С.; Киев. гос. пед. ин-тут. ин. яз. – Киев, 1989. – 23 с.
752330
  Лисицына Наталья Алексеевна Лексико-семантическая группа социально-оценочных прилагательных в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Лисицына Наталья Алексеевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
752331
  Лисицына Наталья Алексеевна Лексико-семантическая группа социально-оценочных прилагательных в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Лисицына Наталья Алексеевна ; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
752332
  Лисицына Н.А. Лексико-семантическая группа социально-оценочных прилагательных в современном русском языке. : Дис... Канд. филол. наук: 10.02.01 / Лисицына Н.А.; МВ и ССО УССР. Львовский ун-т им. И.Франко. – Львов, 1984. – 217л. – Бібліогр.:л.186-217
752333
  Акулова Е.А. Лексико-семантическая группа существительных со значением "Искусство" в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Акулова Е.А.; Нац. пед. ин-т им. Н.П.Драгоманова. – Киев, 1998. – 180л.
752334
  Гинка Б.И. Лексико-семантическая группа существительных со значением "труд, работа" в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гинка Б.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1983. – 16л.
752335
  Санджарова В.П. Лексико-семантическая и структурная характеристика наречий в южнорусских говорах (на материале говоров Воронежской области) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Санджарова В.П.; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1972. – 28л.
752336
  Аббакумова Г.А. Лексико-семантическая и функциональная характеристика терминов со значением лица в современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Аббакумова Г.А. ; АН УССР. Ин-т языковедения. – Киев, 1982. – 23 с.
752337
  Гасек Б. Лексико-семантическая интерференция в процессе устного перевода: значение потенциальных положительных интерферентов : на материале польского и русского языков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 144-150. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
752338
  Донская Елена Леонидовна Лексико-семантическая межабзацная связь в художественной речи (на материале рассказов современных английских и американских писателей) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Донская Елена Леонидовна ; Одесский гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1979. – 24 с.
752339
  Голобородько Лев Семенович Лексико-семантическая подсистема имен прилагательных объемно-пространственного значения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Голобородько Лев Семенович; Ташкентский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1980. – 20л.
752340
  Туркина Р.В. Лексико-семантическая система говоров Калининской области / Р.В. Туркина, В.П. Строгова. – Калинин, 1989. – 84с.
752341
  Галас Б.К. Лексико-семантическая система украинского языка первой половины XIX в. (На материалах русск. словарей) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Галас Б.К. – Ужгород, 1978. – с.
752342
  Таукеев Серик Умаралиевич Лексико-семантическая система художественных текстов А.Алимжанова : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Таукеев Серик Умаралиевич ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 17 с.
752343
  Таукеев Серик Умаралиевич Лексико-семантическая система художественных текстов А.Алимжанова : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Таукеев Серик Умаралиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 167л. – Бібліогр.:л.145-166
752344
  Латышев Л.К. Лексико-семантическая сочетаемость глаголов "обладания" с именами существительным (На матер. совр. нем. яз.0 : Автореф... канд .филол.наук: 10.02.04 / Латышев Л. К.; МГИМО, Каф. нем. яз. и яз. скандинав. стран. – М., 1974. – 29л.
752345
  Пустовит Л.Е. Лексико-семантическая структура метафоры : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Пустовит Л.Е. ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1979. – 27 с.
752346
  Фролова Инна Евгеньевн Лексико-семантическая структура микрожанра (на примере английской кинокритики) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Фролова Инна Евгеньевн ; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1988. – 24 с.
752347
  Яворская Г.М. Лексико-семантическая типология в синхронии и дахронии. / Г.М. Яворская. – К., 1992. – 110с.
752348
  Журавлева В.Н. Лексико-семантическая характеристика бессоюзных сравнений и их роль в учебной медицинской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Журавлева В.Н. ; МВ и ССО РСФСР , Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 21 с.
752349
  Херольянц Р.В. Лексико-семантическая характеристика говора сел Каширского, Коломенского, Московского, Новоусманского района Воронежской области : Автореф... канд. филол.наук: / Херольянц Р.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 22л.
752350
  Шаргаева Людмила Николаевна Лексико-семантическая характеристика французских народных анемонимов : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Шаргаева Людмила Николаевна; АН СССР. Ленинград. отд-ние Ин-та языкознания. – Ленинград, 1988. – 136л. – Бібліогр.:л.127-136
752351
  Шаргаева Л.Н. Лексико-семантическая характеристика французских народных анемонимов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Шаргаева Л.Н. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 17 с.
752352
  Струкова М.П. Лексико-семантические группы глаголов / М.П. Струкова, Мешковская-Светлова. – М, 1963. – 64с.
752353
  Банина Н.В. Лексико-семантические группы глаголов *увеличения* и *уменьшения* в современном английском языке. : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Банина Наталья Васильевна ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 24 с.
752354
  Биченкова Т.А. Лексико-семантические группы глаголов в русском языке 15 века : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.01 / Биченкова Т.А.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1985. – 22л.
752355
   Лексико-семантические группы русских глаголов. – Свердловск, 1988. – 152с.
752356
   Лексико-семантические группы русских глаголов. – Иркутск, 1989. – 176с.
752357
   Лексико-семантические группы современного русского языка. – Новосибирск, 1985. – 123с.
752358
  Шевкун Э.В. Лексико-семантические и ономасиологические характеристики словосочетаний на базе абстрактного имени в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Шевкун Э. В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 22 с.
752359
  Шевкун Элеонора Владимировна Лексико-семантические и ономасиологические характеристики словосочетаний на базе абстрактного имени в современном испанском языке: на материале подъязыка электронной техники. : Дис... канд. филолог.наук: / Шевкун Элеонора Владимировна;. – К., 1991. – 205л. – Бібліогр.:л.180-191
752360
  Чередниченко А.И. Лексико-семантические и прагматические вопросы перевода с французского языка / А.И. Чередниченко. – Киев, 1978. – 52 с.
752361
  Скорнякова М.Ф. Лексико-семантические и стилистические особенности моделей названий лица с суффиксами эмоциональной оценки в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скорнякова М.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 17 с.
752362
  Ретинская Т.И. Лексико-семантические категории французских профессиональных арго // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 46-56. – ISSN 0130-9730
752363
  Кулюкин Александр Михайлович Лексико-семантические особенности глаголов с приставкой за- в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кулюкин Александр Михайлович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1974. – 24л.
752364
  Подкидышева Л.Г. Лексико-семантические особенности народно-разговорного типа речи в романе Ф.И.Панферова "Бруски" : Автореф... кандидата филол.наук: / Подкидышева Л.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 24л.
752365
  Гончаренко Галина Егоровна Лексико-семантические особенности окказиональных слов. (На материале произведений сов. публицистики) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Гончаренко Галина Егоровна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 24л.
752366
  Волянская Ирина Владимировна Лексико-семантические особенности существительных, обозначающих единицы измерения времени в английском и русском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волянская Ирина Владимировна; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра англ. яз. №1. – М., 1973. – 24л.
752367
  Жалай В.Я. Лексико-семантические особенности французского языка в Магрибе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Жалай В.Я.; КГУ. – Киев, 1987. – 25л.
752368
  Жалай Василий Яковлевич Лексико-семантические особенности французского языка в Магрибе : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Жалай Василий Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 263л. – Бібліогр.:л.189-205
752369
  Жалай В.Я. Лексико-семантические особенности французского языка в Магрибе. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Жалай В.Я.; КГУ. – К., 1987. – 25л.
752370
  Пеньковский В.Г. Лексико-семантические особенности языка буржуазной пропаганды США по проблеме "контроля над вооружениями" : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04 , 10.02.19 / Пеньковский В.Г. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1985. – 245 л. – Библиогр.: л. 225-246
752371
  Тропина Нина Павловна Лексико-семантические связи групп глагольной лексики (на материале глаголов интеллектуальной деятельности) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Тропина Нина Павловна ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А. Потебни. – Киев, 1984. – 24 с.
752372
   Лексико-семантические связи слов в русском языке. – Л., 1983. – 150с.
752373
  Лабащук М.С. Лексико-семантические средства выражения художественно-экспресивного значения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Лабащук М.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
752374
  Лабащук М.С. Лексико-семантические средства выражения художественно-экспресивного значения. (На материалах произведений А. Платонова и В. Распутина) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лабащук М. С.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 187л. – Бібліогр.:л.171-187
752375
  Златева П.К. Лексико-семантические средства организации цельности текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Златева П.К.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 23л.
752376
  Кожин А.Н. Лексико-семантические средства составных наименований. : Автореф... Доктора филол.наук: / Кожин А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 28л.
752377
  Павлова Е.В. Лексико-семантические трансформации в текстах объявлений о вакансии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 291-297
752378
  Павлова Е. Лексико-семантические трансформации в текстах объявлений о вакансии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 228-235
752379
  Мюллер Ю.Э. Лексико-семантические трансформации в художественном переводе // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 156-161. – ISSN 2307-4558
752380
  Яворская Тамара Андреевна Лексико-семантические характеристики микрополя апеллятивных омонимов английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Яворская Тамара Андреевна ; КГУ. – Киев, 1980. – 25 с.
752381
  Яворская Тамара Андреевна Лексико-семантические характеристики микрополя апеллятивных оронимов английского языка : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Яворская Тамара Андреевна ; КГУ. – Киев, 1980. – 25 с.
752382
  Яворская Тамара Андреевна Лексико-семантические характеристики микрополя апеллятивных оронимов английского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яворская Тамара Андреевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 195л.
752383
  Пружина К.Ф. Лексико-семантические характеристики подъязыка электро- и радиотехники в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Пружина К.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
752384
  Пружинина К.Ф. Лексико-семантические характеристики подъязыка электро- и радиотехники в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Пружинина К.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 22л.
752385
  Садовая О.А. Лексико-семантический анализ английских имен father и mother на материале древних текстов // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 166-176. – ISSN 2075-2970
752386
  Быркэ М.Г. Лексико-семантический анализ глаголов говорения в молдавском языке. : Автореф... канд.флол.наук: 10.02.02 / Быркэ М.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1974. – 33л.
752387
  Алекперова П.А. Лексико-семантический анализ группы слов и словосочетаний, выражающих понятие "работа", "труд" и их функционизирование в современном азербайджанском и английском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.665 / Алекперова П.А.; АН Аз.ССР. Ин-т языкознаний. – Баку, 1971. – 28л.
752388
  Спивак Л.Н. Лексико-семантический анализ предлогов современного немецкого языка с абстрактивным (каузальным) значением : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Спивак Л.Н. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – Москва, 1979. – 24 с.
752389
  Штыкова Н.В. Лексико-семантический аспект темпоральной целостности текста (на матер. текста "Календ. истории") : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Штыкова Н.В. ; Москов. гос. пед. ин-т им. языков. им. М.Тореза. – Москва, 1987. – 22 с.
752390
  Абрамов П.В. Лексико-семантический строй цикла И.В. Гете "Рейн и Майн" // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 78-89. – ISSN 1562-1391
752391
  Тимофеев В.П. Лексико-семантическое и морфологическое соотношение кратких и полных форм имен прилагательных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеев В. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 14с.
752392
  Косничану М.А. Лексико-семантическое и структурно-грамматическое исследование личных имен в молдавском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Косничану М.А.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
752393
  Шафранюк А.Г. Лексико-семантическое поле "социальная малая группа" в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шафранюк А.Г. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 25 с.
752394
  Шафранюк Анна Георгиевна Лексико-семантическое поле "социальная малая группа" в современном английском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шафранюк Анна Георгиевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 163л. – Бібліогр.:л.137-163
752395
  Тищенко Сергей Владимирович Лексико-семантическое поле глаголов говорения во французском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тищенко Сергей Владимирович; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – Киев, 1990. – 180л. – Бібліогр.:л.159-180
752396
  Тищенко С.В. Лексико-семантическое поле глаголов говорения во французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Тищенко С.В. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
752397
  Гайсина Р.М. Лексико-семантическое поле глаголов отношения в современном русском языке / Р.М. Гайсина. – Саратов, 1981. – 195с.
752398
  Хлебцова Ольга Александровна Лексико-семантическое поле каузативных глаголов в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Хлебцова Ольга Александровна; Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 22л.
752399
  Багиров Г.К. Лексико-семантическое развитие глагола в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Багиров Г.К. ; Азерб. пед. ин-т языков. – Баку, 1966. – 136 с.
752400
  Бабич В.Н. Лексико-семантическое развитие группы слов с общим значением "вера, доверие" в английском литературном языке XVI-XVIII вв. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бабич В.Н.; МВ и ССО. ДНепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1977. – 170л. – Бібліогр.:л.160-170
752401
  Баранник Л. Лексико-семантическое своеобразие русских островных говоров Одесщины, функционирующих в полиязычной среде // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 32-42
752402
  Потапчук І.М. Лексико-семантична група "болото" в західноподільських говірках // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 221-228
752403
  Денисенко І.В. Лексико-семантична група "людина" в синоптичній схемі тезауруса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 114-117
752404
  Шевчук О.О. Лексико-семантична група "населений пункт" у східнослов"янських мовах: зіставний метод // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 216-220
752405
  Агапій Анжела Петрівна Лексико-семантична група дієслів мовлення в сучасній німецькій мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Агапій Анжела Петрівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.
752406
  Агапій А.П. Лексико-семантична група дієслів мовлення в сучасній німецькій мові. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Агапій А.П.; Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 193л. – Бібліогр.:л.146-168
752407
  Шулінова Л.В. Лексико-семантична група зі значенням червоного кольору в мовотворчості Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 162-170. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Зроблена спроба лінгвістичного аналізу лексичного матеріалу творів Лесі Українки, зокрема детально розглянута лексико-семантична група колоративної лексики зі значенням червоного кольору. Розроблена класифікація елементів даного синонімічного ряду на ...
752408
  Акулова Олена Олександрівна Лексико-семантична група іменників зі значенням "мистецтво" в сучасній російській мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Акулова Олена Олександрівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
752409
  Коваль-Костинська Лексико-семантична група назв кольорів болгарської мови : Дис... канд. філолог.наук: / Коваль-Костинська О.В.; МВ і ССО УРСР КДУ. – К, 1975. – 194л. – Бібліогр.:л.187-194
752410
  Барташева Г.І. Лексико-семантична група номінацій невербального комунікативного компоненту "погляд" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 33-40


  Статтю присвячено аналізу особливостей застосування спеціальних та неспеціальних одиниць англійської мови, що утворюють лексико-семантичну группу номінацій невербального комунікативного компоненту "погляд", у відповідності до його динамічних та ...
752411
  Воробець П. Лексико-семантична група ольфактивних прикметників сучасної німецької мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 217-222
752412
  Макарець Ю.С. Лексико-семантична група прикметників, які характеризують очі людини, у новелах Григора Тютюнника // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 87-100
752413
  Мудрик-Іванець Лексико-семантична група слів на позначення червоного кольору в "Любовних елегіях" Публія Овідія Назона // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 115-121
752414
  Гапченко О.А. Лексико-семантична деривація в сучасній російській мові другої половини 80-х років XX ст. (на матеріалі газетно-публіцистичних текстів) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 116-123. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Досліджуються лексико-семантичні процеси у мові засобів масової інформації другої половини 80-х років ХХ ст. Простежуються шляхи й характер утворення лексико-семантичних дериватів у текстах газет, журналів, програм радіо й телебачення, відзначаються ...
752415
  Кійко С.В. Лексико-семантична деривація дієслів передачі та отримання в сучасній німецькій мові // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 241-248. – (Філологія)
752416
  Гусак А. Лексико-семантична динаміка корпоративних мов (на матеріалі англійської мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 45-53. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
752417
  Козирєва З.Г. Лексико-семантична дистрибуція концепту прийнятності в українській культурі (опозиція: свій - чужий) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 132-139


  Аналіз репертуару образно-метафоричних переносів в індивідуальному сприйманні елементів української мовної картини світу засвідчує чільне місце емотивних назв спорідненості та свояцтва, вага яких зростає залежно від ступеня градації людських ...
752418
  Коренькова О.А. Лексико-семантична класифікація дієслів гносичного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 123-133. – ISSN 2411-1562


  У статті розглянуто поняття та лексико-семантичну класифікацію дієслів гностичного психічного стану на матеріалі сучасної української, німецької та англійської мов. Особлива увага приділяється виявленню наявності спільних та відмінних рис у семантиці ...
752419
  Гурова О.М. Лексико-семантична підгрупа "підлітки" в українській мові / О.М. Гурова, М.І. Філон // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 5-12. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
752420
  Христич Н. Лексико-семантична презентація образу герцогині Кетрін Міддлтон // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 295-304. – ISBN 978-966-8906-60-2
752421
  Іваницька Н.Б. Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "дія-мовлення" в українській та англійській мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 55-69. – ISSN 0027-2833
752422
  Курганова О. Лексико-семантична репрезентація образу Ісуса Христа в українській бароковій поезії середини XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
752423
  Степаненко М. Лексико-семантична система української мови в новітньому динамічному представленні // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (17). – С. 117-131. – ISSN 2415-8828
752424
  Солонар О.В. Лексико-семантична специфіка авторського стилю Ш. Гайма // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 261-264
752425
  Покровська І.Л. Лексико-семантична специфіка оповідань Османа Чевіксоя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-16. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена вивченню лексичних та семантичних особливостей мови оповідань сучасного турецького письменника Османа Чевіксоя. Розглядаються полісемічні, синонімічні, омонімічні явища та парні слова сучасної турецької мови в оповіданнях Османа ...
752426
  Дайнеко В.В. Лексико-семантична сполучуваність компонентів прикметникових словосполучень у текстах поттеріани / В.В. Дайнеко, І.З. Саляк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 8-18.
752427
  Кравчук А. Лексико-семантична сполучуваність слів у викладанні польської мови українцям // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті торкаємося теоретичних та практичних питань, пов"язаних із різними видами сполучуваності слів у польській мові, зосереджуючи основну увагу на типах лексико-семантичної сполучуваності. Проблему розглядаємо в лінгводидактичному аспекті, ...
752428
  Ковальчук М.С. Лексико-семантична структура метафори в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 186-192
752429
  Байоль О.В. Лексико-семантична та мовленнєво-жанрова репрезентація концепту самотність у драматургічному дискурсі Теннессі Вільямса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 10-18


  Аналіз провідного компоненту САМОТНІСТЬ у художній картині світу американського драматурга Теннессі Вільямса проведений на двох рівнях - лексико- семантичному та мовленнєво-жанровому. Исследование концепта ОДИНОЧЕСТВО в драматургическом дискурсе ...
752430
  Ліпська Є.Л. Лексико-семантична та прагматична характеристика перформативних висловлень у сучасній німецькій мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 126-129
752431
  Шевченко О. Лексико-семантична та функціональна класифікації фразеологічних одиниць сучасного ділового китайського мовлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-42. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються фразеологічні одиниці сучасного ділового китайського мовлення, а саме їхня лексико-граматична та функціональна класифікації. Подаються погляди різних авторів щодо поняття фразеологічної одиниці офіційно-ділового мовлення та ...
752432
  Фурса В. Лексико-семантична типологія дієслівного керування в українській літературній мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 120-131. – ISSN 1682-3540
752433
  Засєдко О. Лексико-семантична типологія релігійної лексики в романі Вільяма Пола Янга "Хатина" та його українському перекладі // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 160-162. – ISBN 978-617-7926-22-0
752434
  Кобиринка Г. Лексико-семантична функція українського наголосу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
752435
  Котеленець Ірина Василівна Лексико-семантична характеристика німецької терміносистеми тваринництва : Дис.. кандидата філологічних наук:10.02.04 / Котеленець Ірина Василівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 229 л. + Додатки:л.196-229. – Бібліогр.:л.169-195
752436
  Котеленець Ірина Василівна Лексико-семантична характеристика німецької терміносистеми тваринництва : Автореф. дис. канд. філологічних наук: 10.02.04. / Котеленець І.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв.
752437
  Лисиченко Т.Ю. Лексико-семантична характеристика образу ДОРОГА в макротексті поезій М.Т. Рильського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 131-137. – ISSN 2312-0665
752438
  Дмитрук А. Лексико-семантичне значення терміна ренмен // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 13-15. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  Стаття містить спробу лексико-семантичного аналізу терміна японської каліграфії ренмен. Розглянуто особливості його історичного формування. Виокремлено основні ви-падки ренмену сучасної японської мови.
752439
  Царук О.О. Лексико-семантичне мікрополе "зима" в мові української поезії другої половини ХХ ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 98-107


  У статті розглянуті особливості лексико-семантичного мікрополя "зима" як компонента макрополя "час", проаналізовані основні механізми процесів метафоризації їх складників. The lexical and semantic microfield "winter" as the component of the ...
752440
  Антіпов О.С. Лексико-семантичне мікрополе "патріот як такий" у сучасній українській есеїстиці (на матеріалі творчості І. Андрусяка, А. Бондара, Р. Гладиша, А. Дністрового, Ю. Іздрика, В. Неборака та С. Процюка) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 192-202. – ISSN 2309-1797


  Художня публіцистика, творена письменниками, характеризується прямим втручанням у явища життя суспільства. Вона формує громадську думку, має потужний вплив на національно-зорієнтованих особистостей. У статті представлено потрактування поняття ...
752441
  Ястремська Т.О. Лексико-семантичне моделювання українського діалектного простору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Ястремська Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 54 назви
752442
  Данилюк Н.О. Лексико-семантичне поле "Дівчина" в українській народній пісні та сучасній поезії // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 111-117
752443
  Ніжегородцева-Кириченко Лексико-семантичне поле "Інтелектуальна діяльність": досвід концептуального аналізу (на матеріалі іменників сучасної англійської мови) : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ніжегородцева-Кириченко Л.О.; КДЛУ. – Київ, 2000. – 22с. – Бібліогр.:с.17
752444
  Філатова О.О. Лексико-семантичне поле "комфорт" // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 209-214
752445
  Антіпов О. Лексико-семантичне поле "патріот" у листах Б. Грінченка з України Наддніпрянської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 11-22. – ISSN 2304-9383
752446
  Антіпов О. Лексико-семантичне поле "патріот" у художній публіцистиці Оксани Забужко / Олег Антіпов // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 3-10. – ISSN 0320-3077
752447
  Михайлець В.О. Лексико-семантичне поле "страх" в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 103-107
752448
  Коць Т. Лексико-семантичне поле "тиша" у творчості Панаса Мирного // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 56-58. – ISBN 966-7576-12-4
752449
  Левко О.В. Лексико-семантичне поле [текст грецькою мовою] у дискурсі ранньохристиянських грекомовних письменників // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 15-20


  У статті досліджується лексико-семантичне поле [текст грецькою мовою] у християнському дискурсі IV ст. на матеріалі епідейктичних промов Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста. Автор простежує зв"язок між семантикою ключових слів, ...
752450
  Підкамінна Л. Лексико-семантичне поле епітетних конструкцій на означення характеру ліричних персонажів у поетичній мовотворчості Т. Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
752451
  Широких О.В. Лексико-семантичне поле комп"ютерного сленгу (на матеріалі російськомовних сайтов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 201-205
752452
  Лутава С.М. Лексико-семантичне поле локусів сучасної української літературної мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лутава Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
752453
  Попова М. Лексико-семантичне поле прикметників негативної оцінки середньоверхньонімецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 59-72. – (Германська філологія ; Вип. 407)
752454
  Гешко Н. Лексико-семантичне поле як системно структурне утворення та методи його дослідження // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 2 (2). – С. 73-78. – ISSN 2311-9896
752455
  Левко О.В. Лексико-семантичне поле"природні явища" в давньогрецькій мові / О.В. Левко, К.М. Докучаєва // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 199-203


  У статті досліджується лексико-семантичне поле "Природні явища" у давньогрецькій мові, визначається склад і структура досліджуваного поля, виділяються лексико-семантичні групи, наявні у полі. Також аналізується ядерна та периферійна лексика, ...
752456
  Лутава С.М. Лексико-семантичне структурування локусів на позначення державних утворень у сучасній українській мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 142-149


  У даній статті проаналізовано лексико-семантичну структуру локусів на позначення державних утворень у сучасній українській мові та з’ясовано її специфіку. In this article is analysed the lexical semantic structure of locusisnominations of the states ...
752457
  Валюх З. Лексико-семантичне та словотвірне наповнення найменувань осіб як засіб відображення етносвіту в поемі І.П. Котляревського "Енеїда" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 65-71. – ISBN 978-966-2248-90-6
752458
  Панченко В. Лексико-семантичний аналіз засобів вербалізації концепту "вік" у сучасній англійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 33-39. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
752459
  Фельцман І.М. Лексико-семантичний аналіз іменників на позначення позитивних емоцій у сучасній англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 429-436
752460
  Михайлець В. Лексико-семантичний аналіз мовних одиниць зооморфного коду культури в поемі Овідія "Метаморфози" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – C. 3-9


  Статтю присвячено дослідженню мовних одиниць зооморфного коду культури, відображеного в латинській мові класичного періоду. Розглянуто лексеми на позначення тварин та проаналізовано специфіку їх вживання.
752461
  Михайлець В. Лексико-семантичний аналіз мовних одиниць зооморфного коду культури в поемі Овідія "Метаморфози" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 205-212. – (Бібліотека інституту філології)


  Статтю присвячено дослідженню мовних одиниць зооморфного коду культури, відображеного в латинській мові класичного періоду. Розглянуто лексеми на позначення тварин та проаналізовано специфіку їх вживання.
752462
  Корольова Н.О. Лексико-семантичний аналіз поняття HAUS / ДІМ у романах Томаса Манна "Будденброки" та "Чарівна гора" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 178-189. – ISSN 2311-2697
752463
  Підвойний В.М. Лексико-семантичний аналіз турецької лінгвістичної терміносистеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-60. – (Східні мови та літератури ; № 3)


  У статті досліджуються питання лексикології та лексикографії турецької лінгвістичної термінології, лінгвістичні терміни турецької мови характеризуються з лексико-семантичного погляду. Розглянуто проблему лексикографічного закріплення, уніфікації та ...
752464
  Ніколенко А.Г. Лексико-семантичний аспект багатокомпонентних термінів та їх переклад // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 350-360. – Бібліогр.: Літ.: с. 36; 5 назв
752465
  Корольова Н.О. Лексико-семантичний аспект відображення поняття Оrdnung (порядок) у творах Томаса Манна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 185-199. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено особливостям лексико- семантичного відображення поняття Ordnung (порядок) у творах Томаса Манна. Визначено конкретні аспекти сприйняття названого поняття персонажами творів; встановлено мовні складники ядра та периферії його ...
752466
  Єрьоміна А. Лексико-семантичний варіант слова як джерело образної номінащі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 57-58
752467
  Микитюк О.Р. Лексико-семантичний зріз мовної картини світу Дмитра Донцова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 152-162. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
752468
  Торба С.А. Лексико-семантичний поділ назв емоцій і почуттів у пам"ятках ХІ-ХІІІ століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 85-94. – Бібліогр.: Літ.: с. 94; 13 назв.


  Розглянуто поділ назв емоцій та почуттів у пам"ятках XI-XIII за лексико- семантичним критерієм. Простежено розрізнення окремих назв емоцій на божественні та земні, вплив християнського віровчення на свідомість людини середньовіччя, що ...
752469
  Шайнер І.І. Лексико-семантичний простір британських художніх прозових текстів на військову тематику : прагмастилістичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шайнер Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
752470
  Рєзнікова Н.В. Лексико-семантичні аспекти відтворення засобів поетичного увиразнення (на матеріалі перекладів поезій Тараса Шевченка японською мовою) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 28-43


  У статті вперше цілісно аналізується на матеріалі перекладів поезій Тараса Шевченка японською мовою специфіка відтворення українських засобів поетичного увиразнення. Особлива увага надається процесу перекладу, спрямованого на відтворення асоціативної ...
752471
  Сизонов Д.Ю. Лексико-семантичні аспекти вторинної номінації в медійному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 110-117


  У статті аналізується лексико-семантичний аспект вторинної номінації медичної термінології, розглядається її функціонально-стилістичний та прагматичний потенціал у медійному дискурсі. В статье анализируется лексико-семантический аспект вторичной ...
752472
  Прима В.В. Лексико-семантичні відношення в англомовній туристичній термінології // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 120-123
752473
  Фролова М.Є. Лексико-семантичні групи гомогенних міжмовних омонімів у словацькій, укоаїнській та російській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 352-329
752474
  Маковецька Ю.А. Лексико-семантичні групи порівнянь у художньому тексті (на базі творів В. Стуса та Д. Павличка) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 259-263
752475
  Охріменко М. Лексико-семантичні групи фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини в сучасних перській і українській мовах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 110-114. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
752476
  Лазер Т.В. Лексико-семантичні засоби вербалізації комічного у великій прозі Луїджі Піранделло // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 50-64
752477
  Дягілєва Ж.А. Лексико-семантичні засоби вербалізації поняття "anomalie" в німецькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2020. – С. 40-46. – (Серія : Філологія ; т. 23, № 2). – ISSN 2311-0821
752478
  Стародубцева Олена Анатоліївна Лексико-семантичні засоби кінетичної характеристики персонажа : Дис....канд.філолог.наук / Стародубцева Олена Анатоліївна; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – + Словники та довід.л-ра-185; Список ілюстр.матеріалу-186. – Бібліогр.: л.171-185
752479
  Стародубцева О.А. Лексико-семантичні засоби кінетичної характеристики персонажа ( на матеріалі французького роману 20 століття) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Стародубцева О.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
752480
  Проскуріна Ю.І. Лексико-семантичні і граматичні особливості перекладу німецькомовної публіцистики Івана Франка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 166-170. – Бібліогр.: Літ.: С. 170; 10 поз.
752481
  Тарасова В. Лексико-семантичні й прагматичні особливості хімічних епонімічних термінів у сучасній англійській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 115-119. – (Серія: Філологічні науки ; № 10 (394) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
752482
  Заінчковська О.В. Лексико-семантичні моделі творення мікротопонімів Південно-Східного Поділля // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 350-357. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
752483
  Ммінчак Г.Б. Лексико-семантичні неологізми в сучасній українській жіночій прозі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 52-61. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
752484
  Осецький Й. Лексико-семантичні ознаки індоєвропейської етимології архаїчних хоронімів української мови у світлі наукових концепцій Івана Огієнка та філософії мови // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 97-107. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
752485
  Дегтярьова І. Лексико-семантичні ознаки карнавальності в постмодерністському тексті // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 68-73. – ISSN 0201-419
752486
  Плєвняк А.-М. Лексико-семантичні опозиції у романі Р. Іваничука "Вогненні стовпи" / А.-М. Плєвняк, В.В. Зайцева // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 234-237. – ISBN 978-617-7109-99-9
752487
  Літинська Н.В. Лексико-семантичні особливості вербалізації концепту MAFIA в італійській лінгвокультурі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 148-155


  У статті проводиться лінгвокультурологічний аналіз концепту MAFIA, з"ясовуються засоби його мовної об"єктивації на матеріалі італійської мови, досліджуються лексеми, що вербалізують понятійні ознаки концепту MAFIA та метафоричні моделі, що ...
752488
  Бець Н.О. Лексико-семантичні особливості відтворення художніх образів у поетичних перекладах Михайла Москаленка (на матеріалі перекладу вірша "Квіти" Стефана Малларме ) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 82-87


  Стаття присвячена українському перекладу вірша "Квіти" Стефана Малларме, здійсненому Михайлом Москаленком, а також перекладацьким засобам, вжитим перекладачем задля досягнення адекватного відтворення художніх образів. Статья посвящена украинскому ...
752489
  Солодка Л.І. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Солодка Л.І.; Черкаський національн. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – 243л. – Бібліогр.: л.187-243
752490
  Солодка Л.І. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Солодка Людмила Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
752491
  Зуброва О. Лексико-семантичні особливості дисфемізмів у сучасній англомовній жіночій прозі // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 25-29. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто лексико-семантичні особливості дисфемізмів у сучасній англомовній жіночій прозі (на матеріалі роману Хелен Філдінг «Щоденник Бріджит Джонс»). Дисфемізми систематизовано за лексичним принципом на ті, що представлено обсценною лексикою, ...
752492
  Євчук М. Лексико-семантичні особливості запозичення слів англійського походження до слов"янських мов (на прикладі української та польської) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 105-109. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
752493
  Миронівська Т. Лексико-семантичні особливості латинськомовного дипломатичного листування (на матеріалі листів Богдана Хмельницького) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 522-529


  Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних особливостей тексту латинськомовних дипломатичних листів Богдана Хмельницького. Шляхом суцільного аналізу текстового матеріалу описано особливості мови латинськомовного дипломатичного листування в ...
752494
  Русецька О.Б. Лексико-семантичні особливості мови періодики XXI ст. (на матеріалі житомирської преси) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 66-68


  Розглядаються особливості мови друкованих засобів масової інформації на прикладах регіональної періодики, проаналізовано лексичні дифузії. The features of language of the printed mass medias are examined, on the examples of regional periodicals ...
752495
  Легка І.В. Лексико-семантичні особливості молодіжної говірки Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-13. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  У статті робиться спроба дослідити основні лексико-семантичні особливості молодіжної говірки передмість у Франції. Ця тема набуває все більшої актуальності й широко дебатується французькими лінгвістами та соціологами. Досліджуються деякі особливості ...
752496
  Стасюк О. Лексико-семантичні особливості парламентських реплік з місця (на матеріалі парламентської комунікації ФРН) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 2 (170). – С. 157-162
752497
  Гончаренко К.М. Лексико-семантичні особливості перекладу заголовків текстів мас-медіа (на матеріалі іспано-англійських та іспано-українських періодичних видань) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 33-37


  У статті розглядаються деякі особливості перекладу іспанських заголовків англійською та українською мовами у виданнях періодичної преси. Особлива увага приділяється особливостям іспаномовних заголовків, а саме герундіальним зворотам, заголовкам – ...
752498
  Піньковська О.С. Лексико-семантичні особливості похідних слів у швейцарському варіанті французької мови // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 76-79
752499
  Колпакчі О.М. Лексико-семантичні особливості роману Маріанни Малиної "Випалений шлях" / О.М. Колпакчі, Я.І. Рибалка // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 139-143. – ISBN 978-617-7109-99-9
752500
  Лазаренко Л.О. Лексико-семантичні особливості румунської розмовної мови в Україні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 106-111. – ISBN 966-581-373-0
752501
  Соломарська О.О. Лексико-семантичні особливості сучасного наукового дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 261-265
752502
  Оліщук Р.Л. Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників мікрополя "гостроти" (на матеріалі поетичних творів письменників епохи принципату Августа) / Р.Л. Оліщук, С.А. Антонюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 49-55


  У статті розглянуто особливості семантики тактильних прикметників мікрополя “гостроти” у латинській мові на матеріалі текстів Вергілія, Овідія та Горація. Виявлено закріплені за кожним тактильним прикметником мікрополя “гостроти” лексико-семантичні ...
752503
  Маліневська Н.П. Лексико-семантичні особливості української літературної пісенності XVII ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 112-117


  Розглядаються явища лексико-семантичного варіювання, їх формальнограматичне вираження та специфіка організації синонімічних рядів в українському пісенному фольклорі та літературних піснях XVII ст.; звертається увага на засоби розширення лексичного ...
752504
  Іщенко Т.В. Лексико-семантичні особливості фахової мови спорту // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару : 4-5 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; [упоряд. А.І. Анісімова ; редкол.: І.С. Попова та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – С. 57-58. – ISBN 978-966-8676-40-6
752505
  Пахомова О. Лексико-семантичні особливості фразових дієслів у англійському молодіжному дискурсі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 87-90. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
752506
  Онац О.М. Лексико-семантичні особливості французької мови Канади в аспекті перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 135-139


  У статті розглянуто явище варіативності французької мови Канади, зумовлене впливом англійської мови, наявністю запозичень та архаїзмів, виявлено основні лексико-семантичні особливості канадських регіонально маркованих одиниць, що потребують урахування ...
752507
  Кедич В Т. . Лексико-семантичні перетворення фразеологічних одиниць (на матеріалі української історичної прози другої половини ХХ ст.) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 11-22. – ISSN 2313-4593
752508
  Білозуб А.І. Лексико-семантичні прийоми мовної гри в українському постмодерному тексті // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 124-132


  Проаналізовано особливості функціонування лексико-семантичних прийомів мовної гри, засоби та механізми їх творення у прозових творах представників станіславського феномену. Проанализованы особенности функционирования лексико-семантических приёмов, ...
752509
  Білан М.Б. Лексико-семантичні проблеми військового перекладу / М.Б. Білан. – Київ : Логос, 2010. – 244 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-244. – ISBN 978-966-171-286-6
752510
  Касяненко Д. Лексико-семантичні процеси в термінології правового євролекту та їхнє відтворення у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 159-165


  У статті досліджено лексико-семантичні особливості творення термінів правового євролекту та специфіку їх перекладу різними цільовими мовами. Статья посвящена исследованию лексико-семантических особенностей образования терминов правового евролекта, а ...
752511
  Богуш О. Лексико-семантичні процеси в українській астрономічній термінології кінця XIX - першої третини XX століття та в сучасній національній астрономічній терміносистемі: порівняльний аналіз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 9-14. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
752512
  Нікіфорова О.М. Лексико-семантичні та жанрово-стильові особливості воєнно-політичного перекладу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нікіфорова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 260 арк. – Додатки: 253-260 арк. – Бібліогр.: 227-252 арк.
752513
  Нікіфорова О.М. Лексико-семантичні та жанрово-стильові особливості воєнно-політичного перекладу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нікіфорова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
752514
  Власенко М.С. Лексико-семантичні та морфоло-синтаксичні особливості побудови текстів іспанських законів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 137-142. – ISSN 2413-5593
752515
  Нікітюк Т.В. Лексико-семантичні та прагматичні особливості вираження конфронтативного мовленнєвого жанру прокльону у турецькому художньому дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 141-149


  У статті на матеріалі художнього турецького дискурсу розглядаються лексико-граматичні та прагматичні особливості реалізації мовленнєвого жанру прокльону та пропонується авторська класифікація висловлювань-прокльонів. В данной статье на материале ...
752516
  Кучеренко О.Ф. Лексико-семантичні та словотвірні процеси в сучасній українській термінології архітектури (на прикладі запозичених інновацій "графіті" і "мурал") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 66-71. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  Мета дослідження – проаналізувати особливості застосування в сучасному українському архітектурному лексиконі запозичених термінологічних одиниць «графіті», «мурал» та їхніх похідних в аспекті їх нормативного вживання в науковому спілкуванні, системного ...
752517
  Ніколенко А.Г. Лексико-семантичні та функціональні особливості взаємодії компонентів фразових дієслів сучасної англійської мови : Автореф...канд.філологічних наук:10.02.04 / Ніколенко А.Г.;Київськ. держ.лінгв.ун-т. – Київ, 1999. – 20 с. – Бібліогр.С.16-17.
752518
  Білан М. Лексико-семантичні трансформації при перекладі військових стратегічних доктрин збройних сил Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-42. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто лексико-семантичні трансформації при перекладі текстів військових стратегічних доктрин Збройних сил Франції. До найпоширеніших лексико-семантичних трансформацій таких текстів відносимо генералізацію, конкретизацію та модуляцію. The article ...
752519
  Білан М.Б. Лексико-семантичні трансформації у військовому перекладі (на матеріалі статутних документів сухопутних військ збройних сил Франції) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Білан М.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 241л. + Додаток : л.210-241. – Бібліогр. : л.173-209
752520
  Білан М.Б. Лексико-семантичні трансформації у військовому перекладі (на матеріалі статутних документів сухопутних військ збройних сил Франції) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16. / Білан М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
752521
  Кобзарьова Т.С. Лексико-семантичні трансформації у перекладі французьких науково-популярних текстів українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 113-118


  У статті розглядаються найпоширеніші лексико-семантичні трансформації у перекладі французьких науково-популярних текстів українською мовою на матеріалах телевізійного каналу новин Euronews.
752522
  Нагорна С.С. Лексико-семантичні характеристики дієслів у науковому стилі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 160-166
752523
  Зайченко Н.Ф. Лексико-сематическая группа (Наименования животных) и ее фразообразовательные возможности в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Зайченко Н.Ф.; В надзаг.: МВ и ССО УССР. Киевский гос. ун-т. – Киев, 1983. – 23л.
752524
  Голубовська І.О. Лексико-синонімічне поле як засіб існування багатозначного дієслова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 100-105. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються питання, пов"язані з формалізованим вивченням лексичної мовної семантики. Автор викладає своє бачення парадигматичних відношень, що виникають у семантичній структурі багатозначного полілексу. Обгрунтовується теоретична можливість ...
752525
  Сирота Р.И. Лексико-синтаксическая сочетаемость глаголов движения и глаголов перемещения предмета в простанстве в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Сирота Р.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 19 с.
752526
  Станкевич Н.И. Лексико-синтаксическая структура текста публицистической графики : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Станкевич Н.И. ; ЛГУ им. И.Франко. – Львов, 1991. – 18 с.
752527
  Ковязин В.Б. Лексико-синтаксические валентности глагольного управления инфинитивом в современном шведском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ковязин В.Б.; АН СССР. – Л, 1977. – 24л.
752528
  Тевзадзе Майя Чолаевна Лексико-синтаксические и коммуникативно-прагматические особенности во французском языке (на материале газеты "Юманите") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Тевзадзе Майя Чолаевна ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1986. – 24 с.
752529
  Бедринец Л.Г. Лексико-синтаксические связи групы существительных современного английского языка (на материале общественно-политической лексики) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Бедринец Л.Г. ; МП УССР, Киевск. пед. ин-т. – Киев, 1973. – 21с.
752530
  Лазарева Л.К. Лексико-синтаксические связи между компонентами терминосочетаний (на материале русской терминологии горного дела) : Дис... канд. ист.наук: 10.02.01 / Лазарева Л. К.; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 313л. – Бібліогр.:л.181-200
752531
  Куанбаева Б.Ж. Лексико-синтаксические средства выражения категории количества в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Куанбаева Б.Ж.; МВ и ССО СССР. Москов. гос. ин-тут ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1988. – 22л.
752532
  Гурмузова Р.А. Лексико-синтаксические средства связи сложного предложения в языке И.А.Крылова. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Гурмузова Р.А.; ЛГУ. – Л, 1968. – 15л.
752533
  Кусько Е.Я. Лексико-синтаксические средства языковой характеристики персонажей в романах Адама Шаррера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Кусько Е.Я. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 17 с.
752534
  Малявина Альвина Михайловна Лексико-синтаксический анализ глагольный комментабельности современного немецкого языка : Автореф... канд. пед.наук: 10.02.04 / Малявина Альвина Михайловна; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1987. – 20л.
752535
  Рогов П.И. Лексико-синтаксический анализ субстантивных словосочетаний с зависимым падежом без предлога и с предлогом К. и ПО : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рогов П.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 16 с.
752536
  Борисов О.О. Лексико-синтаксичне представлення загрози у текстах англомовної художньої прози XIX-XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 51-54
752537
  Корнєва Н.А. Лексико-синтаксичні особливості інформативних актів у тексті наукової рецензії (на матеріалі української, російської, англійської, німецької мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 158-164. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
752538
  Калініна Н.В. Лексико-синтаксичні та синтаксичні засоби виразу негативної оцінки в сучасній англійській мові // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 73-78. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються окремі моделі синтаксичних та лексико-синтаксичних одиниць оцінного значення, які являють собою засоби непрямої номінації та спрямовані на вираз спонукання, заборони, наказу, вибачення, імпліцитного заперечення доцільності ...
752539
  Коломієць М.О. Лексико-синтаксичні трансформації при перекладі іспанських речень з аналітичними структурами // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
752540
  Коломієць М.О. Лексико-синтаксичні трансформації при перекладі іспанських речень з аналітичними структурами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 202-206. – ISBN 966-581-231-9
752541
  Лазарева Л.К. Лексико-синтакчические связи между компонентами терминосочетаний : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Лазарева Л.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
752542
  Алефиренко Л.Б. Лексико-словообразовательная синонимия и вариантность слов в современном английском языке (на материале имен прилагательных) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : / Алефиренко Л. Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
752543
  Алефиренко Л.Б. Лексико-словообразовательная синонимов и вариантность слов в современном английском языке. (на мат. имен прилаг.) : 10.02.04 ; Дис. ... канд. филол. наук / Алефиренко Л.Б. ; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 259 л. – Бібліогр. : л. 194-215
752544
  Казановский М.Г. Лексико-словообразовательная структура официальных названий химико-фармацевтических препаратов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Казановский М.Г. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1966. – 16 с.
752545
  Куранда В. Лексико-словотвірне гніздо з вершиною "orzo - ячмінь" у біблійних текстах та його дериваційна семантика // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 25-28. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))


  В даній статті розглядається дериваційна семантика лексико-словотвірного гнізда з вершиною “orzo – ячмінь”, досліджується зв’язок іменника “orzo – ячмінь” з духовним життям італійського народу, розкривається значення даного іменника в біблійних ...
752546
  Харьківська О. Лексико-словотвірний аналіз здрібніло-пестливих іменників в українських говорах Закарпаття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 89-94
752547
  Олексенко О.А. Лексико-словотвірні ігреми як ознака стилю сучасного постмодерну // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 111-116
752548
  Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2014) : словник / Анатолій Нелюба, Євген Редько ; [заг. ред. А. Нелюби] ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2015. – 219, [1] с. – ISBN 978-966-1630-27-6
752549
  Акастьолова О.Г. Лексико-словотвірні інновації українських інтернет-видань // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 63-71. – ISSN 2313-4593
752550
  Клименко Н.Ф. Лексико-словотвірні категорії складних прикметників у зіставному аспекті ( на матеріалі української та новогрецької мов ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 3-16


  У статті в зіставному плані розглянуто семантичну структуру лексико-словотвірної категорії композитних темпоральних прикметників, її моделі та засоби вираження, окреслено словотвірний паралелізм похідних з семантикою темпоральності, продуктивність ...
752551
  Смєнова Л.В. Лексико-словотвірні процеси в системі дієслів-термінів сфери комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Смєнова Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
752552
  Білоусенко П.І. Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних дериватів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 3-14. – ISSN 0027-2803
752553
  Білоусенко П.І. Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних іменників в українській мові XI-XIII ст. (деривати чоловічого роду) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75). – С. 3-17. – ISSN 1682-3540


  Розкрито походження праслов’янських дериватів, утворених за допомогою тематичних суфіксів (голосних *а,*o,*і,*u), первинне значення яких було втрачене. З’ясовано, що ці матеріально виражені суфікси в праслов’янській мові поєднували в собі дві функції: ...
752554
  Лукьяненков К.Ф. Лексико-статистическое описание английского научно-технического текста с помощью электронно-вычислительной машины. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Лукьяненков К.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 32л.
752555
  Мирошникова Н.Н. Лексико-стилистические изменения русского языка (XIX-XX век). Причины, влияющие на изменения нормы. Тенденция развития языка в XXI веке (лексико-стилистический аспект) // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 15-43. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
752556
  Марданов Вагиф али Гусейн Лексико-стилистические особенности азербайджанской советской детской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: 100206 / Марданов Вагиф али Гусейн оглы; МВСССО АзССР. Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 24л.
752557
  Кулиев Тельман Зиятхан оглы Лексико-стилистические особенности произведений Исмаила Шихлы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кулиев Тельман Зиятхан оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М,Кирова. – Баку, 1989. – 22л.
752558
  Кулиев Тельман Зиятхан оглы Лексико-стилистические особенности произведений Исмаила Шихлы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кулиев Тельман Зиятхан оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1989. – 22л.
752559
  Кулиев Тельман Зиятхан оглы Лексико-стилистические особенности произведений Исмаила Шихлы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кулиев Тельман Зиятхан оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1989. – 22л.
752560
  Харитонова С.В. Лексико-стилистические особенности тестов периодических изданий для подростков // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2011. – С. 78-80. – (Філалогія. Журналістыка. Педагогіка ; № 1). – ISSN 0372-5375


  Посвящена изучению лексико-стилистической и идейной сущности литературных и публицистических произведений газет и журналов для читателей среднего и старшего школьного возраста. Оценивается качество их содержания и языка, а также предпологается краткий ...
752561
  Кожин А.Н. Лексико-стилистические процессы в русском языке периода Великой Отечественной войны / А.Н. Кожин. – М., 1985. – 328с.
752562
  Авраменко С.Р. Лексико-стилистические средства выражения темы отчуждения в современном американском социально-психологическом романе : Автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Авраменко С.Р. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1986. – 24 с.
752563
  Потоцкая Н.П. Лексико-стилистический анализ на уроках французского языка в страших классах ср. шк. / Н.П. Потоцкая. – М., 1955. – 152с.
752564
   Лексико-стилистический анализ текста. – М., 1983. – 71с.
752565
  Яковлева Марина Альбертовна Лексико-стилистический аспект социально-идеологической дифференциации современного немецкого языка в ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Яковлева Марина Альбертовна; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. Герцена. – Ленинград, 1986. – 16 с.
752566
  Яцюк Я. Лексико-стилистическое функционирование вульгаризмов в романе Грейс Макклин "The Land of Decoration" и их перевод на русский язык // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 187-193. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
752567
  Шильцова Н.В. Лексико-стилістичний аналіз перекладу поеми Т.Г. Шевченка "Думи мої, думи мої" японською мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-80. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються процес функціонування стилістично забарвленої лексики в японських перекладах поетичних творів Т.Г. Шевченка.
752568
  Костюк М.М. Лексико-стилістичні засоби актуалізації біблійного символу Діва Марія в поезії французьких символістів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 34-36. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
752569
  Черноватий Л. Лексико-стилістичні ознаки конфесійної сфери в англійській та українській мовах: зіставний аспект (Частина 2) // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 134. – С. 92-105. – ISSN 0320-2372


  Грунтуючись на результатах порівняльного стилістичного аналізу англо- й українськомовного текстів перекладу першого розділу книги “Буття” Біблії, ми встановили їхні спільні й відмінні лексикостилістичні характеристики, які можуть враховуватися у змісті ...
752570
  Смущинська І.В. Лексико-стилістичні особливості висвітлення подій у зоні АТО на сході України в міжнародній пресі / І.В. Смущинська, С.В. Голубець // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 342-349
752571
  Большакова К. Лексико-стилістичні особливості готичного роману на прикладі твору Горація Волпола "Замок Отранто" // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 10-13. – ISSN 2410-2202


  Відмінні риси готичного романа як літературного жанру. Злочини і покарання, протистояння людини і його долі як одна з центральних тим твору Горация Уолпола "Замок Отранто". Художні кошти створення образів в романові.
752572
  Ходос І. Лексико-стилістичні особливості ідіодискурсу С. Фіцджеральда // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 182-187. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
752573
  Кісьміна К.О. Лексико-стилістичні особливості комічного у скетчах Раймона Девоса : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Кісьміна Ксенія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 210 л. – Бібліогр.: л. 181-210
752574
  Кісьміна К.О. Лексико-стилістичні особливості комічного у скетчах Раймона Девоса : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Кісьміна Ксенія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
752575
  Шум О.В. Лексико-стилістичні особливості перекладу роману О. Гончара "Собор" німецькою мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 539-544
752576
  Дорохова М.М. Лексико-стилістичні особливості поезії французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 235-240
752577
  Бережна О.В. Лексико-стилістичні особливості прози Р. Кено // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 18-26. – ISBN 966-581-231-9
752578
  Бережна О.В. Лексико-стилістичні особливості прози Р.Кено // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
752579
  Сушко К. Лексико-стилістичні особливості трактату Діогена Лаертського "Про життя, вчення та висловлювання знаменитих філософів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 400-406


  У статті визначаються і аналізуються лексико-стилістичні особливості трактату Діогена Лаертського «Про життя, вчення та висловлювання знаменитих філософів». Визначено характерні лексичні та стилістичні засоби (тропи та фігури), якими послуговувався ...
752580
  Мацько Л. Лексико-стилістичні параметри тексту роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 50-56.
752581
  Мацько Л.І. Лексико-стилістичні параметри тексту роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 391- 404. – ISBN 978-966-660-472-2
752582
  Дзісь Б.А. Лексико-стилістичні та граматичні особливості перекладу штабних документів бундесверу українською мовою : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дзісь Богдан Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 275 л. – Додатки: л. 210-275. – Бібліогр.: л. 185-206
752583
  Дзісь Б.А. Лексико-стилістичні та граматичні особливості перекладу штабних документів бундесверу українською мовою : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дзісь Богдан Андрійович : М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
752584
  Медведів А. Лексико-стилістичні та термінологічні особливості роману "451 градус за Форенгейтом" Рея Бредбері // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 88-93. – ISBN 978-617-607-958-3


  "У статті розглянуто прикмети термінологічної лексики в романі Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». Закцентовано увагу на перетворюванні загальновживаних лексичних одиниць у термінологізовані, яке відбувається за допомогою різних визначень, чи ...
752585
  Горган О.В. Лексико-стилістичні труднощі перекладу неологізмів у науково-фантастичних творах (на матеріалі О. Гакслі "Прекрасний новий світ") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 131-140. – ISSN 2520-6397


  Розглянуто основні труднощі перекладу неологізмів як засобу відо- браження квазіреалій у творах жанру наукової фантастики. Охарактери- зовано поняття "авторський неологізм" і "оказіоналізм". Проаналізовано залежність методу перекладу авторського ...
752586
  Кожушний О.В. Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність візантійської гімнографії 3-8 століть : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол.. наук : спец. 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Кожушний О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
752587
  Кожушний О.В. Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність Візантійської гімнографії 3-8 століть : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Кожушний О.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 261л. + Додатки: л.185-261. – Бібліогр.: л.170-184
752588
  Чейлитко Н. Лексико-тематична модель дискурсу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 93-99. – Бібліогр.: Літ.: с. 93-99; 5 п. – ISSN 0320-3077
752589
  Малиновська А.В. Лексико-тематична парадигма "жінка" в мовному світі А. Малишка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 24-29
752590
  Шуляк С. Лексико-тематична парадигма дендролексем у поетичній мові Євгена Гуцала // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 345-348
752591
  Шуляк С. Лексико-тематична парадигма простору в поезії Євгена Гуцала // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 10-13. – ISSN 0320-3077
752592
  Капніна Г.І. Лексико-тематична парадигма чорного кольору в ідіостилі Е.М. Ремарка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 77-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 87). – ISSN 2227-1864
752593
  Шуляк С.А. Лексико-тематична підпарадигма космонів у художньому ідіолекті Євгена Гуцала // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 37-43
752594
  Тиха Л.Ю. Лексико-тематичні групи в дієслівній метафорі Івана Драча // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 150-153
752595
  Шуляк Світлана Андріївна Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідеолекті Євгена Гуцала : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Шуляк С.А.; Уманськ. держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2005. – 175 л. – Бібліогр.: л.158-175
752596
  Шуляк Світлана Андріївна Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Шуляк С.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
752597
  Лещук Т. Лексико-термінологічні номінації іншомовного та власномовного походження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 65-72. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
752598
  Яцишин Н.П. Лексико-термінологічні основи комунікативної діяльності правознавців: нормативно-порівняльний аспект // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 163-165. – ISBN 978-966-171-322-1
752599
  Тихонова М.Ю. Лексико-фразеологическая микросистема "много" в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Тихонова М. Ю.; Самарканд. ГУ. – Самарканд, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
752600
  Серый Н.П. Лексико-фразеологическая синонимика как средство сатиры и юмора в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Серый Н.П. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 20 с.
752601
  Коломиец Николай Филиппович Лексико-фразеологическая синонимика украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Коломиец Николай Филиппович ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1977. – 26 с. – Бібліогр. : с. 26
752602
  Гусейнов Б.Г. Лексико-фразеологические вопросы перевода с английского на азербайджанский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнов Б.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 16л.
752603
   Лексико-фразеологические единицы и контекст. – Алма-Ата, 1990. – 95с.
752604
   Лексико-фразеологические исследования русского языка. – Фрунзе, 1981. – 112с.
752605
   Лексико-фразеологические связи в литературном русском языке и народных говорах. – Курск, 1984. – 217с.
752606
  Медянский С.М. Лексико-фразеологические элементы народнопоэтического происхождения в стихотворном языке А.В.Кольцова и поэтов пушкинской поры : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Медянский С.М.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 27л.
752607
  Жуков А.В. Лексико-фразеологический словарь русского языка : около 1500 фразеологических единиц / А.В. Жуков. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 608с. – ISBN 978-5-17-047857-6
752608
  Хвыля Л.К. Лексико-фразеологический состав поэтического языка А.Твардовского. : Автореф... канд.филол.наук: / Хвыля Л.К.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1955. – 16л.
752609
  Антадзе Н.А. Лексико-фразеологический состав судебников 1497 и 1550 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Антадзе Н.А.; Гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1965. – 28л.
752610
  Павлюк Е.О. Лексико-фразеологическое представление vieillesse (старости) как составляющнй концепта age (возраст) во французской языковой картине мира // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 52-55
752611
  Ковальчук О. Лексико-фразеологічна сфера художньої мови коломийок: тропи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 145-154


  Лаконічність коломийок вимагає віртуозного способу викладення змісту у двох рядках. Виконувати таке завдання допомагає інакомовний слововжиток (порівняння, епітети, метафори, метонімії, перифрази, евфемізми, катахрези, гіперболи, мейозиси та ...
752612
  Журавльова Н.М. Лексико-фразеологічне мікрополе прощання епістолярної ввічливості XIX - початку XX cn/ // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 74-85. – (Філологічні науки ; № 1)


  На матеріалі листів українських письменників, громадських і культурних діячів розглядається прощання як лексико-фразеологічна польова структура, яка об"єднує в одній системі різнорівневі мовні одиниці, що мають семантичну і функціональну спільність. ...
752613
  Журавльова Н.М. Лексико-фразеологічне мікрополе прощання епістолярної ввічливості XIX - початку XX ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 74-85. – Bibliogr.: С. 84-85 ; 50 назв. – (Філологічні науки ; № 1)
752614
  Рогач О. Лексико-фразеологічні засоби вербалізації стереотипних уявлень про характер людини // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 250-256. – ISSN 2311-5165


  Стаття присвячена виявленню структурно-семантичних особливостей фразеологічних одиниць англійської мови, які використовуються на позначення найтиповіших рис характеру британців, що формуються під впливом різноманітних екстралінгвальних факторів, серед ...
752615
  Гоца Е.Д. Лексико-фразеологічні засоби експресивності поетичної збірки І. Світличного "У мене - тільки слово" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 121-128


  Досліджено лексико-фразеологічні засоби експресивності поетичної збірки І. Світличного "У мене - тільки слово": авторські неологізми, емоційно-оцінну лексику, жаргонізми та фразеологізми.
752616
  Молодичук Ольга Андріївна Лексико-фразеологічні засоби образності в українській народній баладі : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.01. / Молодичук О.А.; Уманськ. держ. пед.ун-тет ім. П.Тичини. – Умань, 2004. – 202л. – Бібліогр.: л. 179-202
752617
  Молодичук Ольга Андріївна Лексико-фразеологічні засоби образності в українській народній баладі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Молодичук О.А.; КНУТШ; Ін-т філології. – Умань, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
752618
  Поворознюк С.І. Лексико-фразеологічні засоби переконання в академічному дискурсі Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 174-180. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті охарактеризовано особливості академічного дискурсу; визначено найбільш продуктивні лексико-фразеологічні засоби, що виступають у ролі експлікантів переконання в в академічному дискурсі Івана Огієнка, зокрема, це тематична лексика, лексичні та ...
752619
  Зацний Ю.А. Лексико-фразеологічні інновації англійської мови сфери економики та бізнесу (соціолінгвальні параметри) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 29-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 34; 9 п. – ISSN 1729-360Х


  Аналізуються лексико-фразеологічні інновації англійської мови сфери економіки та бізнесу останнього десятиліття. Особлива увага приділяється їх соціолінгвістичним параматрам, кореляції з відповідними соціоекономічними феноменами. Analysed are ...
752620
  Грицук Лексико-фразеологічні можливості української мови / Грицук, Н..А // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – Вип. 18
752621
  Ніколаєнко О.І. Лексико-фразеологічні особливості епіграм Марціала // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 117-122


  Стаття присвячена опису лексико-фразеологічних особливостей епіграм Марціала. У статті описані назви дерев, рослин, комах, тварин, одягу і т.п. Крім того, у статті розглядаються фразеологізми епіграм Марціала, які є характерною особливістю цього жанру.
752622
  Борбенчук І.М. Лексико-фразеологічні особливості поезій Катулла // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 49-53. – ISSN 2522-493X
752623
  Онищенко О. Лексико-фразеологічні ресурси української мови як орієнтир вибору комунікативних стратегій переговорів та інтерв"ю у військовому дискурсі // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 79-83
752624
  Науменко Н.В. Лексико-фразеологічні та морфологічні особливості англійської поетичної мови у творах Стінга // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 124-130. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
752625
  Колесников Павел Иванович Лексико-функциональное поле замещения существительного и его группы в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Колесников Павел Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
752626
  Колесников П.И. Лексико-функциональное поле замещения существительного и его группы в современном немецком языке : Дис... канд. филол.наук: / Колесников П.И.; МВ и ССО СССР. Харьковский ордена Трудового Красного Знамени ун-и мени А.М.Горького. – Киев, 1974. – 241л. – Бібліогр.:л.222-241
752627
  Козьяков І. Лексико-юридичний аналіз поняття "безпека" // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 93-96
752628
  Гомон Н.М. Лексикографическая деятельность Д.И. Фонвизина // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 13-14
752629
  Гомон Н.М. Лексикографическая деятельность Фонвизина : Автореф. ... канд. филолог.наук: / Гомон Н.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1949. – 13 с.
752630
  Гомон Н.М. Лексикографическая деятельность Фонвизина : Дис... канд. филолог.наук: / Гомон Н.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1949. – 226л. – Бібліогр.:л.215-225
752631
  Бушуй А.М. Лексикографическая и библиографическая репрезентация фразеологии. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.19 / Бушуй А.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1983. – 32л.
752632
  Кульпина В.Г. Лексикографическая история терминов цвета как шаг к переводным словарям цветолексем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 74-84. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье обосновывается необходимость создания исторических словарей терминов цвета польского и русского языков как аспект сопоставительного анализа, важный для теории и практики перевода. In this article, the author argues that it is opportune to ...
752633
  Багатурова Е.Г. Лексикографическая проблематика русской фразеологии : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Багатурова Е.Г.; Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 21л.
752634
  Шукоров Г Т. Лексикографическая разработка глаголов непродуктивных классов русского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шукоров Т.Г.оглы; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
752635
  Бабкин А.М. Лексикографическая разработка русской фразеологии / А.М. Бабкин ; АН СССР, Ин-т русского языка. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 76 с. – Библиогр.: с. 66-76
752636
  Назарова И.С. Лексикографическая разработка украинского глагола. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Назарова И.С.; АН УССР.Отдел.литератур.яз.и искусствовед. – К, 1969. – 23л.
752637
  Саидова Лексикографическая разработка фразеологии в двуязычных болгаро-русских словарях : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Саидова Беги-Ханум Муса кызы; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1979. – 28л.
752638
  Крупнов В.Н. Лексикографические аспекты перевода / В.Н. Крупнов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 190с.
752639
  Амалян Г.М. Лексикографические памятники средневековой Армении (V - XV вв.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Амалян Г.М. ; АН Арм. ССР. Ин-т языка им. Р. Ачаряна. – Ереван, 1965. – 24 с.
752640
  Черенков А.П. Лексикографические переменные в задачах распределения ресурсов. / А.П. Черенков. – М., 1991. – 52с.
752641
  Мальцева Д.Г. Лексикографические проблемы фразеологии современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мальцева Д.Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1970. – 27л.
752642
  Гончаренко Вера Васильевна Лексикографические, лингвостатистические и инженерно-лингвистические вопросы построения автоматического словаря (англо-русский автоматический словарь по полупроводникам) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Гончаренко Вера Васильевна; Ленингр. гос. пед. ин-т имени А.И.Герцена. – Кишинев, 1972. – 28л.
752643
  Ступин Л.П. Лексикографический анализ Большого толкового словаря Уэбстера 1961 г. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ступин Л.П. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 16 с.
752644
  Тараненко В.В. Лексикографический опыт сопоставления межъязыковых формально-семантических соответствий церковнославянского и русского языков // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 22-27. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
752645
  Маноли И.З. Лексикографическое описание терминов стилистики и поэтики французского языка / И.З. Маноли. – Кишинев, 1983. – 142с.
752646
  Бушуй А.М. Лексикографическое описание фразеологии / А.М. Бушуй. – Самарканд, 1982. – 114с.
752647
  Гусева А.Е. Лексикографическое описание фразеологически связанных значений глаголов современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гусева А.Е.; Моск.ин-т.иностр.яз. – М, 1988. – 23л.
752648
  Гринь Г.С. Лексикографическое пособие по истории США / Г.С. Гринь. – М., 1988. – 143с.
752649
   Лексикографическое пособие. Частотный словарь сочетаемости современного английского языка. – М.
ч. 2, в.1. – 1972. – 216с.
752650
   Лексикографическое пособие. Частотный словарь сочетаемости современного английского языка. – Донецк
Вып. 4. – 1974. – 100с.
752651
  Ступин Л.П. Лексикография английского языка: уч. пособие / Л.П. Ступин. – М., 1985. – 168с.
752652
  Ковтун Л.С. Лексикография в Московской Руси 16-начала 17 в. / Л.С. Ковтун. – Л., 1975. – 352с.
752653
  Ермакова О.П. Лексикография и грамматика (некоторые размышления при чтении словарей) // Известия Российской академии наук / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 12-15. – (Серия литературы и языка ; т. 72, № 4). – ISSN 0321-1711
752654
  Маноли З И. Лексикография и стилистика потенциального слова / З И. Маноли, . – Кишинев, 1988. – 166с.
752655
  Рубинчик Ю.А. Лексикография персидского языка / Ю.А. Рубинчик. – Москва, 1991. – 221с.
752656
  Турута И.И. Лексикография русских произведений Т.Г. Шевченка // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 2 (56). – С. 11-14. – ISSN 2305-7319
752657
  Леденева В.В. Лексикография современного русского языка : практикум : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. Леденева. – Москва : Высшая школа, 2008. – 648с. – ISBN 978-5-06-004943-5
752658
  Бігдай М.О. Лексикографічна база даних на основі лексико-семантичних груп дієслів української мови // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 285-295. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
752659
  Загнітко А.П. Лексикографічна граматика службовості: функційний простір // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 239-250


  Схарактеризовано особливості категорійних класів слів службовості, встановлено основні кваліфікаційні ознаки і параметри лексикографічної граматики службовості з розмежуванням широкого та вузького розуміння; схарактеризовано різновиди одиниць ...
752660
  Ладиняк Н. Лексикографічна діяльність Івана Огієнка в контексті сучасних мовознавчих студій // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 46-52. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  Проаналізовано "Український стилістичний словник", "Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови" та "Етимологічно-семантичний словник української мови" Івана Огієнка з погляду їхньої наукової цінності для сучасного мовознавства. М.С. Тимошик, ...
752661
  Осіпова Т. Лексикографічна діяльність Івана Франка: новаторство в описі невербаліки (на матеріалі "Галицько-руських народних приповідок") // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 537-543
752662
  Брус М.П. Лексикографічна інтепретація фемінітивів у сучасній українській літературній мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 12-24. – ISSN 2312-0665


  У статті проаналізовано здобутки з лінгвоукраїністики, що втілили особливості словникового впорядкування фемінітивної лексики, відзначено спробу укладання спеціального історичного словника найменувань жінок. Увагу спрямовано на те, щоб зняти ...
752663
  Карпенко М. Лексикографічна інтерпретація тексту як невід"ємна складова лінгвістичного шевченкознавства в його сучасному спрямуванні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 218-229


  У статті розглянуто питання, суттєві для історії, теорії, сучасного статусу й перспектив української поетичної лексикографії - про її витоки й традиції з огляду на її провідну роль у становленні й розвитку лінгвістичного шевченкознавства як ...
752664
  Ніколаєнко Л.І. Лексикографічна інтерпритація назв емоцій групи "співчуття" у слов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 304-311
752665
  Дем"янюкЛ Лексикографічна колекція бібліотеки Ісламської Республіки Іран у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 26-30. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджується лексикографічна колекція бібліотеки Ісламської Республіки Іран в НБУВ на прикладі енциклопедичного словника перської мови "Логат-наме" Алі Акбара Дегходи. Визначено місце і роль "Логат-наме" у розвитку іранського словникарства, у ...
752666
  Семеног О. Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 41-44. – Бібліогр. в кінці ст.
752667
  Тарасова В.В. Лексикографічна концепція двомовного термінологічного тезауруса фахової мови психології // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 23-30. – (Серія "Філологічні науки")
752668
  Чупов Сергій Вікторович Лексикографічна оптимізація в цілочисловому програмуванні (пошук в області лексикографічних мажорант, локальне керування алгоритмами) : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Чупов Сергій Вікторович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 152л. – Бібліогр.:л.127-132
752669
  Чупов Сергій Вікторович Лексикографічна оптимізація в цілочисловому програмуванні (пошук в області лексикографічних мажорантлокаьлне керування алгоритмами) : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Чупов Сергій Вікторович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
752670
  Васильчук Л.Ф. Лексикографічна презентація розширення компонентного складу фразеологізмів-дереватів у німецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 54-60. – Бібліогр.: Літ.: с. 60; 11 назв
752671
  Галас Б. Лексикографічна проблематика у листах І. Сердюкова до П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 177-184. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
752672
  Рись Л. Лексикографічна репрезентація концепту frieden в сучасній німецькій мові / Л. Рись, М. Якимчук // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 180-186. – ISSN 2410-0927
752673
  Кровицька О.В. Лексикографічна спадщина Є. Тимченка // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 41-47
752674
  Кровицька О. Лексикографічна спадщина Є. Тимченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 74-81. – ISSN 1682-3540
752675
  Манако А.Ф. Лексикографічна теорія побудови МАНОК-систем та її застосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.06 / Манако А.Ф.; НАНУ; МОНУ; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. – Київ, 2008. – 31с. – Бібліогр.: 34 назв.
752676
  Семашко Т. Лексикографічна фіксація механізмів творення етнокультурних стереотипів із сенсорним компонентом / Тетяна Семашко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 78-91. – ISSN 0320-3077


  Визнання сучасними мовознавчими студіями сенсорно-перцептивного досвіду актом, який задає первинні параметри сприйняття та осмислення дійсності, продукує зацікавленість стереотипами сенсорного сприйняття різних модусів перцепції, зокрема стереотипами ...
752677
  Рустемов О.Д. Лексикографічна фіксація системи кримськотатарської мови (до питання про типологію словників) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-40. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглядається сучасна лексикографічна ситуація в кримськотатарській мові. The typological analysis of a lexicographic situation in modem Crimean Tatar linguistics is considered.
752678
  Козирєва З. Лексикографічне відтворення опозиційності в сакрально-політичному наративі Є. Сверстюка // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2019. – С. 58-68. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 38). – ISSN 2411-5991
752679
  Шкурко В.В. Лексикографічний агент екстракції колокацій у природномовному тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено питанням пошуку та ідентифікації колокацій в природномовних текстах. Запропоновано концепцію лексикографічного агента екстракції колокацій. Визначено програмну архітектуру для розподіленого застосування, компонентний склад, функції ...
752680
  Савчук С. Лексикографічний аналіз концепту "вина" // Ерліхівський журнал : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1. – С. 67-73. – ISSN 2522-4883
752681
  Задорожний В. Лексикографічний аспект деяких акцентологічних проблем // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 44-56. – ISSN 1682-3540
752682
   Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1951-. – ISBN 978-966-489-285-5
Вип. 22. – 2013. – 134 с. – Відновлений у 2004 р. випуском 10
752683
   Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, В.В. Німчук, К.Г. Городенська [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1951-. – ISBN 978-966-489-433-0
Вип. 24. – 2015. – 156, [2] с. – Відновлений у 2004 р. випуском 10
752684
   Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, В.В. Німчук, К.Г. Городенська [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1951-. – ISBN 978-966-489-434-7
Вип. 25. – 2016. – 86, [2] с. – Відновлений у 2004 р. випуском 10
752685
  Мукан А. Лексикографічний детектив / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 6


  "Розвідки у галузі сучасної лексикографії стали предметом уваги учасників традиційного засідання лінгвістичного клубу "ЗМовники" Інституту філології. Із огляду на продовження в Україні карантинних обмежень долучитися до участі в цікавій події можна ...
752686
  Тищенко О. Лексикографічний контекст четвертого тому російсько-українського словника за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова: умовне відтворення реєстру // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 89-100. – ISSN 1682-3540
752687
  Пожидаєва О.А. Лексикографічний опис емоційно-оцінних одиниць іспанської мови // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 39-42. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто мовні формули вибачення як реалізацію особливостей англійської ввічливості. Основну увагу приділено диференціації семантики та прагматики формул.
752688
  Лучик А.А. Лексикографічний опис сталих словосполучень: проблеми і перспективи // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 47-50
752689
  Ясакова Н. Лексикографічний опис функційного багатства особових займенникових слів (на прикладі опозиції ти – ви) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 33-38. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
752690
  Ціхоцький І. Лексикографічний практикум : навч.-метод. посібник для студ. I курсу філол. ф-ту / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Львів : [б. в.], 2013. – 113, [1] с. – Бібліогр.: 109-113
752691
  Тур О. Лексикографічні витоки сучасних концепцій тезаурусного моделювання термінолексики / Оксана Тур // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 14-16. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано лексикографічний репертуар, що став підґрунтям сучасних концепцій тезаурусного моделювання термінолексики; виявлено різновиди словників тезаурусного типу.
752692
  Огуй О.Д. Лексикографічні дефініції полісемічних слів: основні типи технік (на матеріалі DUDEN-Universalworterbuch) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 57-71
752693
  Самойлик Є.О. Лексикографічні методи захисту мовної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Самойлик Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
752694
  Сус І. Лексикографічні пам"ятки української мови у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 486-501. – ISSN 2524-0315
752695
  Махінов В.М. Лексикографічні переорієнтації у словниковому складі засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 87-89
752696
  Любченко Т.П. Лексикографічні системи граматичного типу та їх застосування в засобах автоматизованого опрацювання мови : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 10.02.21 / Любченко Т.П. ; НАН України, НбУВ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв.
752697
  Загнітко А.П. Лексикографічні технології тлумачення граматичної семантики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0027-2833
752698
  Дев"ятко Ю. Лексикографічно-термінографічна діяльність медичного перекладача: принципи та інструменти // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 8-12. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Розглянуто принципи перекладацької стратегії в розрізі медичного дискурсу, схарактеризовано особливості медичного тексту й термінології, які детермінують тактику роботи медичного перекладача, у загальних рисах описано сучасний програмний і ...
752699
   Лексикографія сучасної української мови : методичні матеріали, навчальні словники, для студентів інституту журналістики. – Київ : Київський університет, 1994. – 117 с.
752700
  Васильчук Л.Ф. Лексикографія як наука // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 20-28
752701
  Рудіна М. Лексикографія як ресурс професійної діяльності майбутнього перекладача // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 104-114. – ISSN 2413-3094
752702
  Вергалюк М.М. Лексикографування біблійних фразеологізмів в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філологія ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (64). – С. 36-42


  У статті розглянуто особливості функціонування біблійних фразеологізмів (БФ) в українській мові на матеріалі фразеологічних словників. Відзначено, що біблійні фразеологічні одиниці (БФО) можуть змінювати свою форму, не змінюючи при цьому семантику. ...
752703
  Васильчук Л.Ф. Лексикографування німецьких фразеологізмів-дериватів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 28-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 34; 5 п.
752704
   Лексикологические и грамматические исследования. – Кишинев, 1978. – 159с.
752705
   Лексикологические основы стилистики. – Л., 1973. – 184с.
752706
  Афифи С.М. Лексикологический анализ глаголов идти-ходить и их производных в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Афифи С.М. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1964. – 20 с.
752707
  Белецкий А.А. Лексикология - ее содеpжание, задачи, основные теpмины и методы исследования / А.А. Белецкий; МВО СССР; КГУ им.Т.Г. Шевченко. Филологический фак., Кафедра общего языкознания. – Киев : Київський університет, 1955. – 6с. – Отд. оттиск
752708
   Лексикология английского языка. – Л., 1955. – 170с.
752709
  Арбекова Т.И. Лексикология английского языка / Т.И. Арбекова. – Москва, 1977. – 240с.
752710
  Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. – Москва : Высшая школа, 1985. – 223 с. – Библиогр.: с. 219-221
752711
  Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка = English Lexicology : Учебное пособие для студентов / Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Дрофа, 2001. – 288с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-4955-9
752712
  Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка = English Lexicology : учебное пособие для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям / Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2004. – 288с. – (Высшее образование ; Учебник для педагогических вузов). – ISBN 5-7107-8053-7
752713
  Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. / А.И. Смирницкий. – М., 1956. – 260с.
752714
  Алексеева Е.А. Лексикология бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – Москва, 1991. – 135с.
752715
   Лексикология и грамматика восточных языков. – М., 1975. – 188с.
752716
   Лексикология и лексикография. – М., 1972. – 200с.
752717
  Виноградов В.В. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. – Москва, 1977. – 312с.
752718
  Минаева Л.В. Лексикология и лексикография английского языка : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 620100 "Ленгвистика и межкультурная коммуникация" и 520500 " Лингвистика" / Л.В. Минаева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 222с. – ISBN 5-17-037829-7
752719
  Хричиков Б.В. Лексикология и семасиология / Б.В. Хричиков. – 2-е изд. – Львов, 1966. – 70с.
752720
   Лексикология и словообразование африканских языков. – М., 1988. – 124с.
752721
   Лексикология и словообразование древнерусского языка. – М., 1966. – 312с.
752722
   Лексикология и стилистика английского языка. – Пятигорск, 1974. – 108с.
752723
  Протченко И.Ф. Лексикология и стилистика в преподавании русского языка как иностранного. / И.Ф. Протченко, Н.В. Черемсина. – М., 1986. – 182с.
752724
  Белецкий А.А. Лексикология и теоpия языкознания : Ономастика / А.А. Белецкий. – Киев : Киевский университет, 1972. – 211 с.


  Книга показывает читателю как исследуется и как можно исследовать pазнообpазный в своей массе лексический матеpиал, состоящий из собственных имен, названий и наименований, а также из наpицательных слов и словосочетаний, котоpые свойственны словаpному ...
752725
   Лексикология и фразеология: новый взгляд. – М., 1990. – 177с.
752726
   Лексикология и фразеология: новый взгляд. – М., 1990. – 91с.
752727
  Иваницкая А.А. Лексикология испанского языка / А.А. Иваницкая. – Київ : Вища школа, 1981. – 159с.
752728
  Горелов В.И. Лексикология китайского языка / В.И. Горелов. – Москва, 1984. – 216 с.
752729
  Левковская К.А. Лексикология немецкого языка / К.А. Левковская. – М, 1956. – 247с.
752730
  Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка / Э.В. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 152с.
752731
  Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка / Э.В. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 215с.
752732
  Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка : [учеб. пособие для пед. ин-тов и фак. иностр. яз.] / Арнольд И.В. – Москва : Издательство литературы на иностранном языке, 1959. – 351 с. – Библиогр.: с. 346-347 (38 назв.)
752733
  Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка = The Englich word : пособие для студентов англ. отд-ний пед. ин-тов / Арнольд И.В. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1966. – 346 с. – Библиогр.: с. 339-341
752734
  Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка : учеб. для студ. ин-тов и ф-тов иностранных языков / И. В. Арнольд. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1973. – 304 с. – На обкл.: The English word. – Бібліогр.:с.295-298
752735
  Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка : учебниик для студ. ин-тов и фак. ин. яз. / Арнольд И.В. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 293 с.
752736
  Минаева Л.В. Лексикология современного английского языка. / Л.В. Минаева, В.К. Тыналиева. – Фрунзе, 1989. – 156с.
752737
  Семенас А.Л. Лексикология современного китайского языка / А.Л. Семенас. – М., 1992. – 278с.
752738
  Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка / М.Д. Степанова, И.И. Чернышева. – Москва : Высшая школа, 1962. – 310с.
752739
  Городникова М.Д. Лексикология современного немецкого языка / М.Д. Городникова, Е.В. Розен. – М., 1967. – 167с.
752740
  Левковская К.А. Лексикология современного немецкого языка : Учебник для студ-ов инст-ов и ф-тов иностр. языков / К.А. Левковская. – Москва : Высшая школа, 1968. – 319с.
752741
  Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка = Lexikologie der deutschen gegenwartssprache : Учеб. пособие для студ. лингв. и пед. фак. высш. учеб. заведений / М.Д. Степанова, И.И. Чернышева. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия ИЦ, 2005. – 256с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2310-7
752742
  Пейсиков Л.С. Лексикология современного персидского языка / Л.С. Пейсиков. – Москва, 1975. – 206с.
752743
  Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка / Н.М. Шанский. – Москва, 1964. – 316с.
752744
  Саркисова Л.Н. Лексикология современного русского языка / Л.Н. Саркисова. – Донецк, 1970. – 61с.
752745
  Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка : учебное пособие / Н.М. Шанский. – 2-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1972. – 327 с.
752746
  Листрова Ю.Т. Лексикология современного русского языка / Ю.Т. Листрова. – Воронеж, 1976. – 148с.
752747
  Фомина Н.Д. Лексикология современного русского языка / Н.Д. Фомина. – М., 1978. – 616с.
752748
  Тимескова И.Н. Лексикология современного французского языка / И.Н. Тимескова, В.А. Тархова. – Л. : Просвещение, 1967. – 190 с.
752749
  Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского языка : [учебник] : для ин-тов и фак. иностр. яз. / Лопатникова Н.Н., Мовшович Н.А. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1971. – 232 с.
752750
  Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского языка / Н.Н. Лопатникова, Н.А. Мовшович. – Москва : Высшая школа, 1982. – 256с.
752751
  Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского языка : Учеб. для студ. высш. учеб. завед. / Н.Н. Лопатникова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2006. – 335с. – ISBN 5-06-005431-4
752752
  Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков / К.М. Мусаев. – М., 1984. – 230с.
752753
  Левит З.Н. Лексикология французского языка / З.Н. Левит. – М, 1979. – 160с.
752754
  Маслова-Лашанская Сарра Семеновна Лексикология шведского языка. / Маслова-Лашанская Сарра Семеновна. – Л., 1973. – 208 с.
752755
  Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи : учебное пособие / С.И. Ожегов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 352с.
752756
  Костюшко В. Лексикологічна компетентність у системі навчання іноземних студентів української мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 52-62. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  Мета статті - схарактеризувати зміст та структуру лексикологічної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови.
752757
  Раєвська Н.М. Лексикологія англійської мови / Н.М. Раєвська. – Вид. 4-е, випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 301с.
752758
  Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови : Підручник для ін-тів і фак. інозем. мов / М.І. Мостовий. – Харків : Основа, 1993. – 256 с. – ISBN 5-11-001115-Х
752759
   Лексикологія англійської мови : практикум для студентів напряму підготовки 6.020303 "Філологія" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад. О.В. Ковтун]. – Київ : НАУ, 2015. – 54, [2] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 55 та наприкінці ст.
752760
  Сівков І.В. Лексикологія арабської мови : навч. посібник / І.В. Сівков. – Київ : ВТС ПРИНТ. – ISBN 978-617-7114-18-4
Ч. 1. – 2014. – 254, [2] с. : табл. – Покажч.: с. 245-252. – Бібліогр.: с. 237-244 та в підрядк. прим.
752761
  Кравчук А.М. Лексикологія і культура польської мови = Leksykologia i kultura jezyka polskiego : підручник для вищих навч. закладів : [у 2-х т.] / Алла Кравчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Фірма "ІНКОС". – ISBN 978-617-598-050-7
Т. 1 : Лексикологія, фразеологія, лексикографія. – 2011. – 327, [1] с. : іл. – Паралел. тит. арк. на польській мові. Кн. польською мовою. – Бібліогр.: с. 302-323
752762
  Кравчук А.М. Лексикологія і культура польської мови = Leksykologia i kultura jezyka polskiego : підручник для вищих навч. закладів : [у 2-х т.] / Алла Кравчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Фірма "ІНКОС". – ISBN 978-617-598-051-4
Т. 2 : Культура мови. – 2011. – 519, [1] с. – Паралел. тит. арк. на польській мові. Кн. польською мовою. – Бібліогр.: с. 490-511
752763
  Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Огуй; МОіНУ. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 416 с. – ISBN 966-7890-49-Х
752764
  Гінка Б.І. Лексикологія німецької мови = Lexikologie des Deutschen : лекції та семінари : навч. посібник для студентів ВНЗ / Б.І. Гінка. – Вид. 4-те, перероб. і допов. – Київ : Навчальна книга-Богдан, 2015. – 419, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Lexikologie des Deutschen: Vorlesungen und Seminare. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-10-0602-6


  У пр. № 1740312 напис: Подарунок від автора-упорядника читальному залу ІФ бібліотеки Максимовича. Богдан Гінка
752765
  Гурко О.В. Лексикологія основної іноземної та української мов : плани практ. занять і завдань для самостійної роботи / О.В. Гурко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. пер. та лінгвіст. підгот. іноземців. – Дніпро : Ліра, 2019. – 63, [1] с. – Бібліогр.: с. 61-62. – ISBN 978-966-981-148-6
752766
  Гороть Є.І. Лексикологія сучасної англійської мови / Є.І. Гороть. – Київ : Либідь, 1996. – 128с.
752767
  Мотріченко О.М. Лексикологія сучасної літературної мови гінді : навчальний посібник / О.М. Мотріченко ; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2007. – 126 с.
752768
  Ціхоцький І. Лексикологія сучасної української літературної мови : практикум : навч.-метод. посібник для студ. 1 курсу філол. ф-ту / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 256, [1] с. – Бібліогр. в кінці модулів
752769
  Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова / Л.А. Лисиченко. – Харків : Вища школа ; Вид-во при Харк. ун-ті, 1977. – 113с.
752770
   Лексикологія та лексикографія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 2. – 1966. – (Питання мовознавства)
752771
  Мариненко І.О. Лексикологія української мови : практикум : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / Ірина Мариненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2014. – 147, [1] с. – Бібліогр.: с. 146-147. – ISBN 978-966-2570-93-9
752772
  Мариненко І.О. Лексикологія української мови : практикум / Ірина Мариненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158 та в тексті
752773
  Мариненко І.О. Лексикологія української мови : практикум / Ірина Мариненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – (2-ге вид., випр. й допов.). – Кропивницький : КОД, 2018. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-617-653-036-7
752774
   Лексикологія. Іншомовні та запозичені слова. Застарілі слова та неологізми. Професійна лексика. Діалектизми // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Серпень (№ 8) : Українська мова. Дидактика+гра. 6 клас. – С. 26-47


  Лексикологія (учення) - розділ мовознавства, що вивчає лексику (словниковий склад мови), лексеми як визначальні структурно-семантичні одиниці мови, їх функціональні можливості, висвітлює процес формування словникового складу в соціально-історичному, ...
752775
  Двигубский И.А. Лексикон городского и сельского хозяйства, содержащий: собрание по азбучному порядку общих и частных сведений, открытий и улучшений во всех отраслях хозяйства, как-то: в земледелии, огородничестве, садоводстве, лесоводстве, скотоводстве, ... [в анот] : системы земледелия и северообороты : в 12 т. / сост. Иваном Двигубским, действительным статским советником и кавалером. – 1836-1840. – Москва : В тип. С. Селивановского
Т. 3 : К. – 1836. – [4], 399 с. : ил. – Экз. без обл.


  ... пчеловодстве, шелководстве, звериной, птичей и рыбной ловле; в поваренном, дестиллаторском и кондитерском искусствах; в виноделии, винокурнии, медоварении, пивоварении, уксусоделании, сахароварении, мыловарении; в лечении обыкновеннейших болезней ...
752776
  Киселевская Б. Лексикон домашнего хозяйстве / Б. Киселевская, Г. Сарновская. – Warszawa, 1963. – 384с.
752777
  Андрухович Ю. Лексикон інтимних міст : [довільний посібник з геопоетики та космополітики] / Юрій Андрухович. – Вид. 2-ге. – Кам"янець-Подільський : Meridian Czernowitz ; Рута, 2012. – 423, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2771-06-0
752778
  Андрухович Ю.І. Лексикон інтимних міст. Довільний посібник з геопоетики та космополітики // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 43-48
752779
  Галамага О.В. Лексикон латинських tabullae defixiones у прагматико- сугестивному висвітленні // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 205-221. – ISSN 2311-2697


  У статті здійснено лексичний аналіз tabullae defixiones на основі особливих моделей побудови, з урахуванням прагматико-сугестивного впливу. Виявлено ключові лексеми, характерні для певного виду та мотиву tabullae defixiones. Розглянуто основні типи ...
752780
  Татищев Василий Никитич Лексикон российский исторический, географический, политический и гражданский : Соч. господином тайным советником и астраханским губернатором Василием Никитичем Татищевым. – Москва : Типография Горного Училища
Ч. 1 : А - В. – 1793. – 312 с.
752781
  Беринда Памво Лексикон славенороський = Лексіконъ славеноросскій, Именъ толъкованіе, всечестным отцемъ кір Памвою Берындою протосиггелом фрон(у) Іер(у)с(а)лимского, згромаженый. : Всечестным отцем кир Памвой Берындой, протосингелом фрон[у] Иер[у]салимского згромаженый / И за позволенем старшых, первей въ Кіиов. Ст. Вел. Лавры Печерскїа Кіевскїа, а теперъ зъ Тіпографіи Общежителнаго Монастыра КУТЕИНСКАГО, тщанїемъ тояжде Обители іноков, тіпомъ издася, в літо от Ржства Хва, 1653, мсца септев. 12 дня. – [2-е изд.]. – Кутеїн (Куейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1653. – [4], 324 с. – Рік видання вказано кириличними літерами


  Формат 4°. Нумерація. Перші 2 арк. (4 с.) непронумеровані. Далі - пагінація, в верхньому зовнішньому кутку сторінок, в межах лінійних рамок. Колонтитули. У верхній частині аркушів, по два над колонками набору, по центру сторінки над дзеркалом ...
752782
  Беринда Памво Лексикон славенороський = Лексіконъ славеноросскій, Именъ толъкованіе, всечестным отцемъ кір Памвою Берындою протосиггелом фрон(у) Іер(у)с(а)лимского, згромаженый. / И за позволенем старшых, первей въ Кіиов. Ст. Вел. Лавры Печерскїа Кіевскїа, а теперъ зъ Тіпографіи Общежителнаго Монастыра КУТЕИНСКАГО, тщанїемъ тояжде Обители іноков, тіпомъ издася, в літо от Ржства Хва, 1653, мсца септев. 12 дня. – [2-е изд.]. – Кутеїн (Куейна) : Друкарня Богоявленського монастиря, 1653. – [4], 324 с. – Рік видання вказано кириличними літерами


  Формат 4°. Нумерація. Перші 2 арк. (4 с.) непронумеровані. Далі - пагінація, в верхньому зовнішньому кутку сторінок, в межах лінійних рамок. Колонтитули. У верхній частині аркушів, по два над колонками набору, по центру сторінки над дзеркалом ...
752783
  Памва Б. Лексикон словенороський Памви Беринди / Б. Памва. – К, 1961. – 272 с.
752784
  Емірсуінова Гульшат Ібраімівна Лексикон сучасного фемінізму (на матеріалі англійської мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Емірсуінова Гульшат Ібраімівна; Запорізький державний ун-тет. – Запоріжжя, 2003. – 211 л. + Додаток: л. 205 - 211. – Бібліогр.: л. 185 - 205
752785
  Емірсуінова Г.І. Лексикон сучасного фемінізму (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Емірсуінова Г.І. ; КНУТШ. – Запоріжжя, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
752786
  Прохасько Т. Лексикон таємних знань : Новели / Т. Прохасько. – Львів : Кальварія, 2004. – 200с. – ISBN 966-663-139-3
752787
  Прохасько Т.Б. Лексикон таємних знань : [новели] / Прохасько. – Харків : Фоліо, 2011. – 185, [3] с. – В книзі також : Спалене літо ; Essai de deconstruction (спроба деконструкції) ; Навколо озера ; Від чуття при сутності ; Увібрати місто .- Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5649-8
752788
  Ренчка І. Лексикон тоталітаризму / Інна Ренчка ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Кліо, 2018. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-230. – ISBN 978-617-7023-75-2
752789
  Поликарпов-Орлов Ф.П. Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище. – Москва : Синодальная тип., 1704. – 1-8, 1-206, 1-189 = 403 л.
752790
  Поликарпов-Орлов Ф. Лексикон треязычный, сиречь речений славянских, еллиногреческих и латинских сокровище, из различных древних и новых книг собранное, и по славенскому алфавиту в чин расположенное = Dictionarium trilingue. – [Москва] : [В царской типографии], 1704. – 1-8, 1-206, 1-189 = 403 л. – Тит. л. парал. на рус., лат. и греч. яз. - Год изд. указ. кирилич. символами


  Набір : 28 строк (в 2 стлб.).- Шрифт : 10 строк = 47 мм Сторінки в рамках з набірних прикрас Орнамент : заставки, концівки На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета ...
752791
  Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) = Lexicon of Ukrainian ornamentation (iconography, nomination, styles, typology) : навч. посібник для студентів ВНЗ мистецтва / Михайло Селівачов ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. музей укр. нар. декоратив. мистецтва. – 3-тє вид. допов. та випр. – Київ : Редакція вісника "АНТ" ; Фенікс, 2013. – 415, [3] с., [8] арк. кольор. іл. – Парал. тит. арк. та резюме англ. – Бібліогр.: с. 347-366. – (Праці Наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 19). – ISBN 978-966-136-089-0
752792
  Акуленко А. Лексикон школяра як лексико-семантичний компонент мовної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – C. 3-7
752793
  Галас Б. Лексиконологія і рукописналексикографія: з актуальних питань теорії // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 113-124
752794
  Журавлев А.Ф. Лексикостатистическое моделирование системы славянского языкового родства / А.Ф. Журавлев; РАН. Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва : Индрик, 1994. – 254с. – ISBN 5-85759-006-Х
752795
  Синишин Р. Лексикостатистичний підхід до вивчення проблеми корейської мови // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 75-90. – ISBN 978-2-919320-44-8
752796
   Лексич[еский романтизм и словообразования]. – Куйбышев
Т. 237. – 1980
752797
  Самохотская И.С. Лексичеcкий минимум французского языка / И.С. Самохотская. – Москва, 1973. – 99 с.
752798
  Падучева Е.В. Лексическая аспектуальность и классификация предикатов по Маслову-Вендлеру // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-20. – Список лит.: с.18-20. – ISSN 0373-658Х
752799
  Секирин В.П. Лексическая ассимиляция французских слов в английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Секирин В.П. ; М-во высш. образования УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 14 с.
752800
   Лексическая и грамматическая семантика. – Новосибирск, 1985. – 128с.
752801
   Лексическая и грамматическая семантика. – Смоленск, 1986. – 123с.
752802
   Лексическая и грамматическая семантика романских и германских языков. – Кишинев, 1989. – 159с.
752803
   Лексическая и грамматическая семантика романских языков. – Калинин, 1983. – 158с.
752804
  Озерова Н.Г. Лексическая и грамматическая семантика существительного / Н.Г. Озерова. – Киев, 1990. – 188с.
752805
   Лексическая и грамматическая синонимия в русском языке. – Баку, 1987. – 66с.
752806
   Лексическая и морфологическая интерференция в русской речи казахов. – Алма-Ата, 1987. – 116с.
752807
  Маньмэй Ш. Лексическая и семантическая специфика наименований родства в китайском и русском языках // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 77-80. – ISSN 1811-1629
752808
  Малеева М.С. Лексическая и синтаксическая объективация знания в словообразовательном контексте / М.С. Малеева. – Воронеж, 1983. – 127с.
752809
   Лексическая и синтаксическая семантика. – Барнаул, 1980. – 256с.
752810
   Лексическая и синтаксическая семантика. – Саранск, 1989. – 168 с.
752811
  Панкратова С.М. Лексическая и синтаксическая сочетаемость имен существительных одной тематической группы с глаголами. (На матер. нем. языка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Панкратова С.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1970. – 17л.
752812
   Лексическая и словообразовательная семантика в русском языке. – Ставрополь, 1986. – 186с.
752813
  Ким Ире Лексическая и терминологическая вариативность в корейском языке // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 139-148. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
752814
  Жадлун М.И. Лексическая интерпретация звукового восприятия воды в поэзии М. Цветаевой // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 45-50. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
752815
  Кузнецова И.Н. Лексическая интнерференция как проявление асимметрии языкового знака // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 60-69. – ISSN 0130-9730
752816
  Павел Василий Константинович Лексическая номинация в ареальном аспекте : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.19 / Павел Василий Константинович; АН Молд.ССР, Ин-т языка и литературы. – Кишинев, 1984. – 420л. – Бібліогр.:л.381-420
752817
  Павел В.К. Лексическая номинация в ареальном аспекте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Павел В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 33 с.
752818
  Бекбалаев А.А. Лексическая номинация в современном немецком языке : на материале неологизмов - наименований лиц и человеческих коллективов ; материалы к курсу лексикологии для студентов 3-4-ых курсов фак. иностр. яз. / А.А. Бекбалаев ; МВ и ССО КиргизССР, Киргиз. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Фрунзе : [б. и.], 1979. – 51 с.
752819
  Бондарчук Галина Григорьевна Лексическая номинация в сфере обиходно-бытовой лексики английского языка (к проблеме интенсивности лексического развития) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 10.02.04 / Бондарчук Галина Григорьевна ; Моск. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1988. – 24 с.
752820
  Бекбалаев Амангельды Абдыжапаров Лексическая номинация лиц и коллективов в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Бекбалаев Амангельды Абдыжапаров ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 23 с.
752821
  Гладкий И П. Лексическая омонимия имен существительных в современом немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гладкий П.И. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 21 с.
752822
  Хаматова А.А. Лексическая омония в современном китайском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 22.10.02 / Хаматова А.А.; АН СССР.Ин-т востоковедения. – Москва, 1977. – 20л.
752823
  Федосов В.А. Лексическая основа предложения в русском языке / В.А. Федосов. – М, 1984. – 100с.
752824
   Лексическая основа русского языка. – Москва, 1984. – 1167с.
752825
  Ольшанский И.Г. Лексическая полисемия в системе языка и тексте / И.Г. Ольшанский, В.П. Скиба. – Кишинев, 1987. – 127с.
752826
  Ольшанский И.Г. Лексическая полисемия в современном немецком языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04 / Ольшанский И. Г.; Моск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 51 с.
752827
  Злобин Л.И. Лексическая полисемия и омонимия существительных в белорусском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Злобин Л.И.; АН БССР Ин-т языкознания. – Минск, 1984. – 25л.
752828
  Кадырбекова Памира Кадырбекова Лексическая полисемия имен прилагательных как фактор системности лексикона (на материале непроизводных прилагательных немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кадырбекова Памира Кадырбекова; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 25л.
752829
  Пышкина В.С. Лексическая работа при изучении обособленных второстепенных членов предложения в школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Пышкина В.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1970. – 20л.
752830
  Апресян Ю.Д. Лексическая семантика : синоним. средства языка / Ю.Д. Апресян ; Акад. наук СССР, Науч. совет по комплексной проблеме "Кибернетика". – Москва : Наука, 1974. – 367 с. – Библиогр.: с. 346-364
752831
   Лексическая семантика. – Свердловск, 1991. – 115с.
752832
  Сентенберг И.В. Лексическая семантика английского глагола / И.В. Сентенберг. – М., 1984. – 96с.
752833
   Лексическая семантика и синтагматика. – М., 1987. – 135с.
752834
   Лексическая семантика и фразеология. – Л., 1987. – 164с.
752835
   Лексическая семантика и части речи. – Л., 1986. – 127с.
752836
  Алекперов Айдын Кулам оглы Лексическая семантика простых глаголов в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.06 / Алекперов Айдын Кулам оглы ; Ин-т языкознания АН АзССР. – Баку, 1978. – 38 с.
752837
  Алекперов Айдын Кулам оглы Лексическая семантика простых глаголов в современном азербайджансом языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.06 / Алекперов Айдын Кулам оглы ; Ин-т языкознания им. Насими АН Азербайджанской ССР. – Баку, 1978. – 38 с.
752838
  Ощипко И.И. Лексическая синонимика в бориславских повестях и рассказах Ивана Франко : Автореф... Канд.филол.наук: / Ощипко И.И.; М-во высш.образования.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 15л.
752839
  Паламарчук Л.С. Лексическая синонимика в произведениях М.Коцюбинского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Паламарчук Л.С. ; АН УССР, Ин-т языкознания им. А.А. Потебни. – Киев, 1953. – 16 с.
752840
  Сиротина В.А. Лексическая синонимика в русском языке / В.А. Сиротина. – Львов, 1960. – 48с.
752841
  Тимошенко Ж.И. Лексическая синонимика и фразеология драматических произведений Леси Украинки в английских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Тимошенко Ж. И. ; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – Киев, 1978. – 12 с.
752842
   Лексическая синонимия. – Москва : Наука, 1967. – 179 с.
752843
  Лыжова Л.К. Лексическая синонимия в диалекте. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Лыжова Л.К.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1973. – 21л.
752844
  Коротких Г.И. Лексическая синонимия в современной английской рабочей прессе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коротких Г. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 26л.
752845
  Качинская С.Р. Лексическая синонимия в южных говорах Горьковской области (на материале говоров Гагинского района) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Качинская С.Р.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
752846
  Бевзенко А.Т. Лексическая синонимия романов Михаила Стельмаха : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Бевзенко А.Т. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 21 с.
752847
  Попова З.Д. Лексическая система языка : внутр. организация., категориал. аппарат и приемы изучения : учеб. пособие / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1984. – 148 с.
752848
  Афанасьева В О. Лексическая сочетаемость английских прилагательных, обозначающих большой размер : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Афанасьева О.В. ; Московский государственный педагогический институт им.В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 13 с.
752849
  Карпов В.А. Лексическая сочетаемость в болгарском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Карпов В. А.; БГУ. – Минск, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
752850
  Кочерган М.П. Лексическая сочетаемость и значение слова : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Кочерган М.П. ; Ин-т языковед-ния АН УССР. – Киев, 1983. – 47 с.
752851
  Кочергин М.П. Лексическая сочетаемость и значение слова (на материале украинского и других восточнославянских языков) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Кочергин М.П. ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1983. – 47 с.
752852
  Чунь Ван Лексическая специфика языка "Жэньминь Жибао" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 92-95. – ISSN 1684-2618
752853
  Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика / Ю.А. Бельчиков. – Москва : Русский язык, 1977. – 120 с. – Библиогр.: с. 117-120 (88 назв.)
752854
  Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика : проблемы изучения и обучения / Ю.А. Бельчиков. – Москва : Русский язык, 1988. – 157, [2] с. – Библиогр.: с. 152-158. – ISBN 5-200-00052-1
752855
  Абдуллаева Л. Лексическая стилистика узбекской художественной литературы / Л. Абдуллаева : Самарк. гос. пед. ин-т им. С. Айни. – Ташкент : Фан, 1979. – 150 с. – Библиогр.: с. 143-149
752856
  Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика: проблемы изучения и обучения / Ю.А. Бельчиков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : КомКнига, 2005. – 176 с. – Для продвинутых и высших этапов обучения. – ISBN 5-484-00080-7
752857
  Кожинова А.А. Лексическая структура текста : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.19 / Кожинова А.А.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1989. – 19л.
752858
  Тоценко Галина Витальевна Лексическая структура, синтаксические свойства и основные функции обращения (на мат. испанского яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тоценко Галина Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 152л. – Бібліогр.:л.148-152
752859
  Тоценко Г.В. Лексическая структура, синтаксические свойства и основные функции обращения (На матер. испанского яз.). : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Тоценко Г.В. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
752860
  Левицкая Е.В. Лексическая тетрадь / Е.В. Левицкая. – М., 1975. – 294с.
752861
  Якушкина И Е. Лексическая типология глаголов понимания в славянских литературных языках // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 21-29. – Библиогр.: Лит.: с.28-29; 33 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 3). – ISSN 0321-1711
752862
  Соколовская А.С. Лексическая типология говоров Припятского Полесья. (На материале названий одежды и обуви) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколовская А.С. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 15 с.
752863
  Супрун А.Е. Лексическая типология славянских языков / А.Е. Супрун. – Минск, 1983. – 47с.
752864
   Лексическая, категориальная и функциональная семантика. – Л., 1990. – 126с.
752865
   Лексическая, словообразовательная и синтаксическая семантика. – М., 1990. – 165с.
752866
  Нужденова Валентина Дмитриевна Лексически ограниченные синтаксические конструкции с аккузативом и генитивом в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нужденова Валентина Дмитриевна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 31л.
752867
   Лексические аспекты в системе профессионально-ориентированного обучения. – Пермь, 1988. – 188с.
752868
  Павлова Е.К. Лексические аспекты дисгармонии политического дискурса // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 85-93. – ISSN 0130-9730
752869
  Лаучюте Ю.А. Лексические балтизмы в славянских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Лаучюте Ю. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 16л.
752870
  Булыко А.Н. Лексические взаимствования в белорусском языке XIV-XVII вв. : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Булыко А. Н. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1980. – 44 с.
752871
   Лексические единицы в различных функциях. – Саранск, 1992. – 129с.
752872
   Лексические единицы в синтаксических структурах. – Краснодар, 1990. – 124с.
752873
   Лексические единицы и их взаимодействие в говорах Сибири. – Красноярск, 1988. – 182с.
752874
   Лексические единицы и организация структуры литературного текста. – Калинин, 1983. – 182с.
752875
  Рогаль М.С. Лексические заимствования в украинских летописях конца XVII -- половины XVIII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Рогаль М. С.; АН УССР, От-ни лит. , яз. и искусств. – Киев, 1969. – 16л.
752876
   Лексические заимствования в языках зарубежного Востока. – М., 1991. – 175с.
752877
  Лобанова Л.П. Лексические заимствования в языковой картине мира // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 68-77. – ISSN 0130-9730
752878
  Семчинский С.В. Лексические заимствования из русского и украинского языков в румынском языке : Автореф. дис. ... Канд. филол. наук : / Семчинский С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1958. – 20л.
752879
  Филиппова Т.М. Лексические заимствования из тюркских языков в селькупских диалектах / Т.М. Филиппова, 1994. – С. 41-70. – Отд. оттиск: Journal de la Societe finno-ougrienne / Societe. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1994. - № 85. - С. 41-70.
752880
  Филиппова Т.М. Лексические заимствования из тюркских языков в селькупских диалектах / Т.М. Филиппова // Journal de la Societe finno-ougrienne / Societe finno-ougrienne. – Helsinki, 1994. – 85. – С. 41-70. – ISSN 0355-0215
752881
  Ермакова О.П. Лексические значения производных слов в русском языке / О.П. Ермакова. – М., 1984. – 151с.
752882
   Лексические и грамматические инновации. – Рига, 1982. – 166с.
752883
   Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака. – Воронеж, 1983. – 156с.
752884
  Гавриленко М.А. Лексические и грамматические особенности прямой речи крестьян в произведениях А.М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Гавриленко М.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1956. – 24л.
752885
  Редько Ю.К. Лексические и грамматические особенности языка Павла Арсеньевича Грабовского : Автореф... канд. филол.наук: / Редько Ю.К.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1953. – 16л.
752886
  Церпенто Э.В. Лексические и синтаксические глаголы конструкции в современном английском языке. / Э.В. Церпенто. – Л, 1973. – 43с.
752887
  Церпенто Э.В. Лексические и синтаксические глагольные конструкции с предлогом with в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Церпенто Э.В. ; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1973. – 24 с.
752888
  Чувелева Майя Сергеевна Лексические и словообразовательные особенности наиболее употребительных имен существительных немецкого подъязыка экономики промышленности : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Чувелева Майя Сергеевна ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 24 с.
752889
  Шевель А.В. Лексические и структурно-композиционные особенности текста английского романа начала XVIII века (на матер. произвед. Д. Дефо) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевель А. В.; Льв.ГУ. – Львов. – 16л.
752890
  Шевель А.В. Лексические и структурно-композиционные особенности текста английского романа начала XVIII века (на матер. произвед. Д. Дефо) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Шевель А. В.; Львов. ГУ. – Львов, 1987. – 16 с.
752891
  Ермакова О.П. Лексические и текстовые иронизмы в языке современной прессы и массовой художественной литературы // Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 2008. – N 125 : Wspolczesna komunikacja jezykowa najnowsze zmiany w leksyce i slowotworstwie jezykow slowianskich. – С. 39-53


  Автор рассматривает самые частотные иронизмы в текстах. Подчеркивается, что в языке прессы нет постоянных иронических номинаций лиц, характерных для жаргона и арго. В языке прессы и массовой художественной литературы наблюдается активный процесс ...
752892
   Лексические и фразеологические предлоги в современном русском языке : учеб. пособие / А.М. Чепасова, Т.Г. Голощапова, Н.А. Павлова, Т.Е. Помыкалова, А.Д. и др. Соловьева; А.М. Чепасова [ и др ] ; [ науч. ред.В.М. Мокиенко ]. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0034-1
752893
  Румянцева Е.И. Лексические индикаторы неформального речевого стиля в гиперлинковых заголовках современных электронных авторитетных испанских // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 166-171. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
752894
  Сергеева Л.И. Лексические инновации в немецкой терминологической лексике по космическим исследованиям : Автореф. дис. ... канд.филол. наук : 10.02.04 / Сергеева Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
752895
  Сергеева Л.И. Лексические инновации в немецкой терминологической лексике по космическим исследованиям : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Сергеева Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
752896
  Сергеева Лидия Ивановна Лексические инновации в немецкой терминологической лексике по космическим исследованиям : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сергеева Лидия Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 238л. – Бібліогр.:л.180-193
752897
  Козловская Тамара Петровна Лексические испанизмы в английском языке США : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04.10.02.05 / Козловская Тамара Петровна; КГУ. – Киев, 1984. – 272л. – Бібліогр.:л.200-230
752898
  Козловская Т.П. Лексические испанизмы в английском языке США. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловская Т.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 24л.
752899
   Лексические категории. – Калинин, 1984. – 159с.
752900
  Муравьев В.Л. Лексические лакуны / В.Л. Муравьев. – Владимир, 1975. – 96с.
752901
  Морошану Лексические материалы к словарю говора села Липовень (Соколинцы) Сучавского округа (Румыния) (II) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 19-31. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
752902
  Морошану Лексические материалы к словарю говора села Липовень (Соколинцы) Сучавского округа (Румыния) (III) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – C 41-54. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
752903
  Филиппова Т.М. Лексические материалы по верхнеобскому говору селькупского языка (поселок Тайзаково) // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2012. – Т. 11, вып. 2 : Филология. – С. 84-91. – (История, филология). – ISSN 1818-7919


  Автор статьи - сотрудник библиотеки им. М. Максимовича Т.М. Филиппова. Материалы собраны во время экспидиции к селькупам в 1982 г.
752904
   Лексические минимумы русского языка. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1972. – 166с.
752905
   Лексические минимумы современного руссого языка. – Москва, 1985. – 608 с.
752906
  Мальцева И.М. Лексические новообразования в русском языке XVIII века. / И.М. Мальцева. – Л., 1975. – 371с.
752907
  Шалвашвили Л.К. Лексические новообразования в современном грузинском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02. / Шалвашвили Л.К.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1974. – 33л.
752908
  Быховец Н.Н. Лексические особенности английского языка / Н.Н. Быховец. – К, 1988. – 152с.
752909
  Кузьмич Л.П. Лексические особенности белорусского фольклора. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Кузьмич Л.П.; Белоруск.гос.ун-т. – Минск, 1993. – 20л.
752910
  Мокань К.А. Лексические особенности венгерских языковых островков Закарпатской области (восточная часть). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.07 / Мокань К.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 23л.
752911
  Пикалова А.Н. Лексические особенности конструкций именительного темы в устной научной речи // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 121-124
752912
  Черный И.П. Лексические особенности молдавских говоров Рыбницкого и Каменского районов МССР и Котовского района Одесской области УССР. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черный И.П.; Бельцкий гос. пед. ин-т им. А.Руссо. – Бельцы, 1960. – 14л.
752913
  Эвангелопулос Ю.В. Лексические особенности новогреческого языка в Западной Македонии / Ю.В. Эвангелопулос. – Ташкент, 1974. – 280с.
752914
  Дунаевская Д.Э. Лексические особенности произведений в жанре дистопии // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7178-39-1
752915
  Юсупов Х. Лексические особенности языка произведений Садриддина Айни : Автореф... канд. филологич.наук: 10.667 / Юсупов Х.; Азербайджанский гос. ун-т. – Душанбе, 1971. – 35л.
752916
   Лексические ошибки в русской речи учащихся национальных школ РСФСР. – М., 1984. – 144с.
752917
  Дубичинский В.В. Лексические параллели / В.В. Дубичинский ; Харьковск. лексикограф. общ-во. – Харьков, 1993. – 155 с.
752918
   Лексические проблемы преподавания иностранных языков в средней школе и неязыковом вузе. – Свердловск, 1984. – 102с.
752919
  Шелепова Л.И. Лексические разночтения в прологе / Л.И. Шелепова. – Барнаул, 1992. – 106с.
752920
  Гончаренко А.В. Лексические разночтения в редакциях Киево-Печерского патерика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 25-34. – ISSN 2075-437X


  У статті на прикладі різночасових редакцій Києво-Печерського патерика аналізуються лексичні різночитання, що свідчать про формування явища лексичної синомії в давньоруській мові. В статье на примере разновременных редакций Киево-Печерского патерика ...
752921
   Лексические ряды трудных для иностранцев слов. – М., 1971. – 120с.
752922
  Дадашев М.П. Лексические связи германских языков с иранскими : Автореф... канд. филол.наук: / Дадашев М.П.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1965. – 19л.
752923
  Омельченко Л.И. Лексические синонимы в ангароленских говорах Иркутской области : Автореф... канд. филол.наук: / Омельченко Л. И.; НовосибГУ. – Новосибирск, 1971. – 20л.
752924
  Черняк В.Д. Лексические синонимы в русском языке / В.Д. Черняк. – Л, 1973. – 23с.
752925
  Дугаров Н.Б. Лексические синонимы в современном бурятском литературном языке / Н.Б. Дугаров. – М, 1978. – 71с.
752926
  Абдуллаев Т Б. . Лексические синонимы современного азербайджанского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаев Б.Т. ; Инт-т. литературы и языка. – Баку, 1965. – 17 с.
752927
  Подрезова К.Н. Лексические сокращения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Подрезова К.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 28л.
752928
  Борисова Т.В. Лексические способы выражения модальности в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Борисова Т.В. – Москва, 1951. – 18 с.
752929
  Акуленко В.В. Лексические средства выражения интенсивности качественного признака в современном русском языке (на материале имен прилагательных) : 10.02.01 ; Дис. ... канд. филолог. наук / Акуленко В.В. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 211л. – Бібліогр.:л.176-197
752930
  Акуленко Виктория Валерьевна Лексические средства выражения интенсивности качественного признака в современном русском языке (на материале имен прилагательных). : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Акуленко Виктория Валерьевна; КГУ. – Киев, 1987. – 25 с.
752931
  Печенихина Е.А. Лексические средства выражения иронии у Эсы де Кейроша // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 140-147. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
752932
  Абламская Е.В. Лексические средства выражения концепта время в поэзии Леонида Вышеславского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 83-88
752933
  Окропиридзе Н.Г. Лексические средства выражения модальности в грузинском языке и их эквиваленты в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Окропиридзе Н. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1964. – 25л.
752934
  Багдасарян В.Р. Лексические средства выражения на определенной количественности в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Багдасарян В.Р. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин.яз. – Москва, 1987. – 19 с.
752935
  Еременко Татьяна Юрьевна Лексические средства выражения одушевленности в системе французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Еременко Татьяна Юрьевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 22л.
752936
  Перетятько Т.П. Лексические средства обозначения неопределенно большого количества предметов : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Перетятько Т.П.; МВ и ССО Каз.ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
752937
  Чанышева З.З. Лексические средства обозначения паралингвистических компонентов речи в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чанышева З.З. ; Москов. Гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1979. – 24 с.
752938
  Ким Л.Л. Лексические средства послеоктябрьской сатиры Маяковского (к вопросу об оценочной функции слова) : Автореф... канд. филологич.наук: / Ким Л.Л.; Среднеазиатский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1956. – 15л.
752939
  Селина Р.В. Лексические средства создания контраста в публицистике военных лет 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Селина Р.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1977. – 14 с.
752940
  Буравихина А.В. Лексические средства экспрессии в пролетарской поэзии "Звезды" и "Правды" (1910-1914 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буравихина А. В. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 20 с.
752941
  Чохонелидзе Н.С. Лексические средства эмоциональной оценки в русской поэзии периода великой Отечественной войны : Автореф... канд.наук: 660 / Чохонелидзе Н.С.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 22л.
752942
  Борисова Л.Ф. Лексические средства языка военной газеты и особенности их стилистического функционирования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Борисова Л.Ф. ; МГУ. Фак-т журналистики. Кафедра стилистики русского языка. – Москва, 1973. – 20 с.
752943
  Швиденко В.В. Лексические трансформации в украинском переводе повести Н.В. Гоголя "Ночь перед рождеством" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 411-414. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
752944
  Добровольский Б.Д. Лексические трудности перевода на материале романа "Медея" Кристы Вольф // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 157-165. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
752945
   Лексические трудности перевода научно-технической литературы с английсого языка на русский. – 2-е изд. перераб. доп. – М.
1. – 1985. – 87с.
752946
   Лексические упражнения. – М., 1967. – 52с.
752947
   Лексические упражнения. – М., 1970. – 52с.
752948
   Лексические упражнения. – М., 1971. – 48с.
752949
  Грачева Л.А. Лексические упражнения для самостоятельной работы по немецкому языку / Л.А. Грачева. – М., 1980. – 94с.
752950
   Лексические упражнения с использованием технических средств. – М., 1989. – 70с.
752951
  Васюченко Г.А. Лексические характеристики английского научно-популярного повествования : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васюченко Г. А.; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 175л. – Бібліогр.:л.157-172
752952
  Васюченко Г.А. Лексические характеристики английского научно-популярного повестовования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васюченко Г.А.; КГУ. – Киев, 1981. – 22л.
752953
  Васюченко Г.А. Лексические характеристики английского научно-популярного повестовования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васюченко Г.А.; КГУ. – Киев, 1981. – 22л.
752954
  Семенова О.Н. Лексические экспрессивные средства романа А.Н.Толстого "Петр Первый" и способы их перевода на эстонский язык : Автореф. дис. ... анд. филол. наук / Семенова О.Н. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 22 с.
752955
  Гургенидзе Н.А. Лексические элементы восточного происхождения в аджарском и гурийском диалектах грузинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 665 / Гургенидзе Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
752956
  Половникова В.И. Лексический аспект в преподавании русского языка как иностранного на продвинутом этапе / В.И. Половникова. – Москва : Русский язык, 1988. – 155 с.
752957
  Маликова Л.Т. Лексический аспект речи в процессе преподавания неродного языка: новое в содержании и формах адаптивной системы обучения // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Посвящена аналізу современных подходов к отбору, описанию и презентации лексического материала в иностранной аудитории студентов-филологов. Предлагается адаптивная система обучения неродному языку, которая могла бы быстро и адекватно реагировать на ...
752958
  Киямов Р.Э. Лексический и синтаксический анализ конструкций с предлогами After и before в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киямов Р.Э.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 16л.
752959
  Милтенов Я. Лексический критерий как способ атрибуции преславских текстов : На материале славянского перевода Диалогов Псевдо-Кесария // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 5. – С. 41- 49. – ISSN 0132-1366
752960
   Лексический минимум английского языка для студентов 3 курса заочного отделения. – М., 1978. – 40с.
752961
   Лексический минимум немецкого языка : для студентов заочников (IV-VI курсов) ин-тов и фак. иностр. яз / Косман, , , Молодцова, ; Л.С. Косман, Е.П. Молодцова. – Вып. 2. – Москва : Высшая школа, 1964. – 70, [2] с. – Библиогр. в конце книги
752962
  Фалькович М.М. Лексический минимум по английскому языку / М.М. Фалькович. – М, 1964. – 340с.
752963
  Хидекель С.С. Лексический минимум по английскому языку / С.С. Хидекель, Е.Я. Гроссман, А.Н. Шарапова. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1965. – 91, [1] с.
752964
  Хидекель С.С. Лексический минимум по английскому языку / С.С. Хидекель, Е.Я. Гроссман, А.Н. Шарапова. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1965. – 63, [1] с.
752965
  Фалькович М.М. Лексический минимум по английскому языку / М.М. Фалькович. – М, 1972. – 325с.
752966
   Лексический минимум по английскому языку. – Москва : Высшая школа, 1972. – 159 с.
752967
   Лексический минимум по английскому языку. – 2-е изд. испр. – Москва : Высшая школа, 1981. – 136 с.
752968
  Бурова З.И. Лексический минимум по английскому языку для гуманитарных вузов / З.И. Бурова. – М., 1982. – 80с.
752969
  Маслова А.М. Лексический минимум по английскому языку для медицинских вузов. / А.М. Маслова, З.И. Вайнштейн. – 3-е изд., испр. – М., 1983. – 55с.
752970
  Морозенко В.В. Лексический минимум по английскому языку для технических вузов / В.В. Морозенко, И.Ф. Турук. – М., 1975. – 151с.
752971
  Морозенко В.В. Лексический минимум по английскому языку для технических вузов / В.В. Морозенко, И.Ф. Турук. – 2-е изд. испр. – М., 1985. – 144с.
752972
   Лексический минимум по английскому языку как второй специальности с учетом соответсвий в немецком и французском языках. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 222 с.
752973
   Лексический минимум по механике. – Москва, 1979. – 135с.
752974
  Бондарь С.Н. Лексический минимум по немецкому языку / С.Н. Бондарь. – Москва : Высшая школа, 1965. – 119 с.
752975
  Ежевская С.В. Лексический минимум по немецкому языку / С.В. Ежевская, П.А. Шифрина. – Москва, 1967. – 120 с.
752976
   Лексический минимум по немецкому языку. – М., 1968. – 108с.
752977
   Лексический минимум по немецкому языку. – М., 1973. – 126с.
752978
  Минина Н.М. Лексический минимум по немецкому языку / Н.М. Минина. – 2-е изд., доп. – Москва, 1976. – 102с.
752979
  Бондарь С Лексический минимум по немецкому языку / С Бондарь. – М, 1977. – 119с.
752980
  Ежевская С.В. Лексический минимум по немецкому языку для 2 курса институтов и факультетов иностранных изыков. / С.В. Ежевская, П.А. Шифрина. – 2-е изд. – М, 1976. – 116с.
752981
  Архипов Г.Б. Лексический минимум по немецкому языку для технических вузов химико-технологического профиля : учеб. пособ. для химико-технологич. спец. высш. учеб. заведений / Г.Б. Архипов. – Москва : Высшая школа, 1983. – 64 с.
752982
  Бормотова А.А. Лексический минимум по немецкому языку для юридических вузов и факультетов / А.А. Бормотова. – Москва, 1983. – 64 с.
752983
  Минина Н.М. Лексический минимум по немецкому языку. / Н.М. Минина, В.А. Гандельман. – М., 1965. – 103с.
752984
  Серикова А.С. Лексический минимум по общественно-политической тематике / А.С. Серикова. – М., 1977. – 27с.
752985
   Лексический минимум по общественной политической тематике на русском и французском языках. – М., 1980. – 80с.
752986
   Лексический минимум по русскому языку как иностранному : элементарный уровень : общее владение. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : ЦМО МГУ - Златоуст, 2006. – 80 с. – ISBN 5-86547-283-6
752987
   Лексический минимум по русскому языку как иностранному : базовый уровень : общее владение. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : ЦМО МГУ - Златоуст, 2006. – 116 с. – ISBN 5-86547-282-8
752988
  Андреев Р.А. Лексический минимум по французскому языку : для технических вузов горно-геологического профиля / Андреев Р.А. – Москва : Высшая школа, 1979. – 84 с.
752989
  Полозов Н.М. Лексический минимум по французскому языку для неязыковых вузов. / Н.М. Полозов. – М., 1967. – 48с.
752990
  Андреева В.Н. Лексический минимум по французскому языку для технических вузов / В.Н. Андреева. – Москва, 1979
752991
  Мамичева В.Т. Лексический минимум французского языка / В.Т. Мамичева, Н.П. Савкина. – М., 1972. – 39с.
752992
   Лексический минимум французского языка. – М., 1972. – 182с.
752993
  Мамичева В.Т. Лексический минимум французского языка / В.Т. Мамичева, Н.П. Савкина. – 2-е изд., перераб.. и доп. – М., 1983. – 39с.
752994
  Творогов О.в. Лексический состав "Повести временных лет" / О.в. Творогов. – Киев, 1984. – 218с.
752995
  Шиловский А.Н. Лексический состав "Послания" Даниила Заточника : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Шиловский А.Н. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 13 с.
752996
  Маркушевская Л.П. Лексический состав новелл Э.По : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Маркушевская Л.П.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 24л.
752997
  Черникова И.А. Лексический справочник для чтения общественно-политической литературы на немецком языке / И.А. Черникова. – Новосибирск, 1970. – 252с.
752998
  Фалькович М.М. Лексический справочник по английскому языку / М.М. Фалькович. – М, 1961. – 340с.
752999
   Лексический справочник по немецкому языку. – М., 1985. – 224с.
753000
  Силин В.Л. Лексический эллипс в германских языках / В.Л. Силин. – Киев, 1974. – 184с.
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,