Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
740001
  Зизаній Л. "Лексис" ЛАврентій Зизанія / Л. Зизаній. – К, 1964. – 203с.
740002
  Гримм Д.Д. [Лекции по догме римского права проф. Д.Д. Гримма]. [Вып. 2] // Лекции по догме римского права проф. Д.Д. Гримма : пособие для слушателей / Д.Д. Гримм. – Amsterdam : Типография М.М. Стасюлевича, 1907. – [Вып. 1]. – 147 с.
740003
  Марданов Вагиф али Гусейн Лексико-стилистические особенности азербайджанской советской детской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: 100206 / Марданов Вагиф али Гусейн оглы; МВСССО АзССР. Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 24л.
740004
  Кулиев Тельман Зиятхан оглы Лексико-стилистические особенности произведений Исмаила Шихлы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кулиев Тельман Зиятхан оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М,Кирова. – Баку, 1989. – 22л.
740005
  Кулиев Тельман Зиятхан оглы Лексико-стилистические особенности произведений Исмаила Шихлы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кулиев Тельман Зиятхан оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1989. – 22л.
740006
  Кулиев Тельман Зиятхан оглы Лексико-стилистические особенности произведений Исмаила Шихлы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кулиев Тельман Зиятхан оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1989. – 22л.
740007
  Авраменко С.Р. Лексико-стилистические средства выражения темы отчуждения в современном американском социально-психологическом романе : Автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Авраменко С.Р. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1986. – 24 с.
740008
  Кожушний О.В. Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність Візантійської гімнографії 3-8 століть : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Кожушний О.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 261л. + Додатки: л.185-261. – Бібліогр.: л.170-184
740009
  Чейлитко Н. Лексико-тематична модель дискурсу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 93-99. – Бібліогр.: Літ.: с. 93-99; 5 п. – ISSN 0320-3077
740010
  Малиновська А.В. Лексико-тематична парадигма "жінка" в мовному світі А. Малишка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 24-29
740011
  Шуляк С. Лексико-тематична парадигма дендролексем у поетичній мові Євгена Гуцала // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 345-348
740012
  Шуляк С. Лексико-тематична парадигма простору в поезії Євгена Гуцала // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 10-13. – ISSN 0320-3077
740013
  Капніна Г.І. Лексико-тематична парадигма чорного кольору в ідіостилі Е.М. Ремарка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 77-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 87). – ISSN 2227-1864
740014
  Шуляк С.А. Лексико-тематична підпарадигма космонів у художньому ідіолекті Євгена Гуцала // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 37-43
740015
  Тиха Л.Ю. Лексико-тематичні групи в дієслівній метафорі Івана Драча // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 150-153
740016
  Шуляк Світлана Андріївна Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідеолекті Євгена Гуцала : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Шуляк С.А.; Уманськ. держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2005. – 175 л. – Бібліогр.: л.158-175
740017
  Шуляк Світлана Андріївна Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Шуляк С.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
740018
  Лещук Т. Лексико-термінологічні номінації іншомовного та власномовного походження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 65-72. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
740019
  Яцишин Н.П. Лексико-термінологічні основи комунікативної діяльності правознавців: нормативно-порівняльний аспект // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 163-165. – ISBN 978-966-171-322-1
740020
  Тихонова М.Ю. Лексико-фразеологическая микросистема "много" в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Тихонова М. Ю.; Самарканд. ГУ. – Самарканд, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
740021
  Серый Н.П. Лексико-фразеологическая синонимика как средство сатиры и юмора в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Серый Н.П. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 20 с.
740022
  Коломиец Николай Филиппович Лексико-фразеологическая синонимика украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Коломиец Николай Филиппович ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1977. – 26 с. – Бібліогр. : с. 26
740023
  Гусейнов Б.Г. Лексико-фразеологические вопросы перевода с английского на азербайджанский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнов Б.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 16л.
740024
   Лексико-фразеологические единицы и контекст. – Алма-Ата, 1990. – 95с.
740025
   Лексико-фразеологические исследования русского языка. – Фрунзе, 1981. – 112с.
740026
   Лексико-фразеологические связи в литературном русском языке и народных говорах. – Курск, 1984. – 217с.
740027
  Медянский С.М. Лексико-фразеологические элементы народнопоэтического происхождения в стихотворном языке А.В.Кольцова и поэтов пушкинской поры : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Медянский С.М.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 27л.
740028
  Жуков А.В. Лексико-фразеологический словарь русского языка : около 1500 фразеологических единиц / А.В. Жуков. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 608с. – ISBN 978-5-17-047857-6
740029
  Хвыля Л.К. Лексико-фразеологический состав поэтического языка А.Твардовского. : Автореф... канд.филол.наук: / Хвыля Л.К.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1955. – 16л.
740030
  Антадзе Н.А. Лексико-фразеологический состав судебников 1497 и 1550 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Антадзе Н.А.; Гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1965. – 28л.
740031
  Павлюк Е.О. Лексико-фразеологическое представление vieillesse (старости) как составляющнй концепта age (возраст) во французской языковой картине мира // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 52-55
740032
  Ковальчук О. Лексико-фразеологічна сфера художньої мови коломийок: тропи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 145-154


  Лаконічність коломийок вимагає віртуозного способу викладення змісту у двох рядках. Виконувати таке завдання допомагає інакомовний слововжиток (порівняння, епітети, метафори, метонімії, перифрази, евфемізми, катахрези, гіперболи, мейозиси та ...
740033
  Журавльова Н.М. Лексико-фразеологічне мікрополе прощання епістолярної ввічливості XIX - початку XX cn/ // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 74-85. – (Філологічні науки ; № 1)


  На матеріалі листів українських письменників, громадських і культурних діячів розглядається прощання як лексико-фразеологічна польова структура, яка об"єднує в одній системі різнорівневі мовні одиниці, що мають семантичну і функціональну спільність. ...
740034
  Журавльова Н.М. Лексико-фразеологічне мікрополе прощання епістолярної ввічливості XIX - початку XX ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 74-85. – Bibliogr.: С. 84-85 ; 50 назв. – (Філологічні науки ; № 1)
740035
  Рогач О. Лексико-фразеологічні засоби вербалізації стереотипних уявлень про характер людини // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 250-256. – ISSN 2311-5165


  Стаття присвячена виявленню структурно-семантичних особливостей фразеологічних одиниць англійської мови, які використовуються на позначення найтиповіших рис характеру британців, що формуються під впливом різноманітних екстралінгвальних факторів, серед ...
740036
  Гоца Е.Д. Лексико-фразеологічні засоби експресивності поетичної збірки І. Світличного "У мене - тільки слово" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 121-128


  Досліджено лексико-фразеологічні засоби експресивності поетичної збірки І. Світличного "У мене - тільки слово": авторські неологізми, емоційно-оцінну лексику, жаргонізми та фразеологізми.
740037
  Молодичук Ольга Андріївна Лексико-фразеологічні засоби образності в українській народній баладі : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.01. / Молодичук О.А.; Уманськ. держ. пед.ун-тет ім. П.Тичини. – Умань, 2004. – 202л. – Бібліогр.: л. 179-202
740038
  Молодичук Ольга Андріївна Лексико-фразеологічні засоби образності в українській народній баладі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Молодичук О.А.; КНУТШ; Ін-т філології. – Умань, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
740039
  Поворознюк С.І. Лексико-фразеологічні засоби переконання в академічному дискурсі Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 174-180. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті охарактеризовано особливості академічного дискурсу; визначено найбільш продуктивні лексико-фразеологічні засоби, що виступають у ролі експлікантів переконання в в академічному дискурсі Івана Огієнка, зокрема, це тематична лексика, лексичні та ...
740040
  Зацний Ю.А. Лексико-фразеологічні інновації англійської мови сфери економики та бізнесу (соціолінгвальні параметри) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 29-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 34; 9 п. – ISSN 1729-360Х


  Аналізуються лексико-фразеологічні інновації англійської мови сфери економіки та бізнесу останнього десятиліття. Особлива увага приділяється їх соціолінгвістичним параматрам, кореляції з відповідними соціоекономічними феноменами. Analysed are ...
740041
  Грицук Лексико-фразеологічні можливості української мови / Грицук, Н..А // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – Вип. 18
740042
  Ніколаєнко О.І. Лексико-фразеологічні особливості епіграм Марціала // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 117-122


  Стаття присвячена опису лексико-фразеологічних особливостей епіграм Марціала. У статті описані назви дерев, рослин, комах, тварин, одягу і т.п. Крім того, у статті розглядаються фразеологізми епіграм Марціала, які є характерною особливістю цього жанру.
740043
  Борбенчук І.М. Лексико-фразеологічні особливості поезій Катулла // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 49-53. – ISSN 2522-493X
740044
  Онищенко О. Лексико-фразеологічні ресурси української мови як орієнтир вибору комунікативних стратегій переговорів та інтерв"ю у військовому дискурсі // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 79-83
740045
  Науменко Н.В. Лексико-фразеологічні та морфологічні особливості англійської поетичної мови у творах Стінга // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 124-130. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
740046
  Колесников П.И. Лексико-функциональное поле замещения существительного и его группы в современном немецком языке : Дис... канд. филол.наук: / Колесников П.И.; МВ и ССО СССР. Харьковский ордена Трудового Красного Знамени ун-и мени А.М.Горького. – Киев, 1974. – 241л. – Бібліогр.:л.222-241
740047
  Колесников Павел Иванович Лексико-функциональное поле замещения существительного и его группы в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Колесников Павел Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
740048
  Козьяков І. Лексико-юридичний аналіз поняття "безпека" // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 93-96
740049
  Журавлев А.Ф. Лексикостатистическое моделирование системы славянского языкового родства / А.Ф. Журавлев; РАН. Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва : Индрик, 1994. – 254с. – ISBN 5-85759-006-Х
740050
  Синишин Р. Лексикостатистичний підхід до вивчення проблеми корейської мови // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 75-90. – ISBN 978-2-919320-44-8
740051
   Лексич[еский романтизм и словообразования]. – Куйбышев
Т. 237. – 1980
740052
  Самохотская И.С. Лексичеcкий минимум французского языка / И.С. Самохотская. – Москва, 1973. – 99 с.
740053
  Падучева Е.В. Лексическая аспектуальность и классификация предикатов по Маслову-Вендлеру // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-20. – Список лит.: с.18-20. – ISSN 0373-658Х
740054
  Секирин В.П. Лексическая ассимиляция французских слов в английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Секирин В.П. ; М-во высш. образования УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 14 с.
740055
   Лексическая и грамматическая семантика. – Новосибирск, 1985. – 128с.
740056
   Лексическая и грамматическая семантика. – Смоленск, 1986. – 123с.
740057
   Лексическая и грамматическая семантика романских и германских языков. – Кишинев, 1989. – 159с.
740058
   Лексическая и грамматическая семантика романских языков. – Калинин, 1983. – 158с.
740059
  Озерова Н.Г. Лексическая и грамматическая семантика существительного / Н.Г. Озерова. – Киев, 1990. – 188с.
740060
   Лексическая и грамматическая синонимия в русском языке. – Баку, 1987. – 66с.
740061
   Лексическая и морфологическая интерференция в русской речи казахов. – Алма-Ата, 1987. – 116с.
740062
  Маньмэй Ш. Лексическая и семантическая специфика наименований родства в китайском и русском языках // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 77-80. – ISSN 1811-1629
740063
  Малеева М.С. Лексическая и синтаксическая объективация знания в словообразовательном контексте / М.С. Малеева. – Воронеж, 1983. – 127с.
740064
   Лексическая и синтаксическая семантика. – Барнаул, 1980. – 256с.
740065
   Лексическая и синтаксическая семантика. – Саранск, 1989. – 168 с.
740066
  Панкратова С.М. Лексическая и синтаксическая сочетаемость имен существительных одной тематической группы с глаголами. (На матер. нем. языка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Панкратова С.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1970. – 17л.
740067
   Лексическая и словообразовательная семантика в русском языке. – Ставрополь, 1986. – 186с.
740068
  Ким Ире Лексическая и терминологическая вариативность в корейском языке // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 139-148. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
740069
  Жадлун М.И. Лексическая интерпретация звукового восприятия воды в поэзии М. Цветаевой // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 45-50. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
740070
  Кузнецова И.Н. Лексическая интнерференция как проявление асимметрии языкового знака // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 60-69. – ISSN 0130-9730
740071
  Павел В.К. Лексическая номинация в ареальном аспекте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Павел В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 33 с.
740072
  Павел Василий Константинович Лексическая номинация в ареальном аспекте : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.19 / Павел Василий Константинович; АН Молд.ССР, Ин-т языка и литературы. – Кишинев, 1984. – 420л. – Бібліогр.:л.381-420
740073
  Бекбалаев А.А. Лексическая номинация в современном немецком языке : на материале неологизмов - наименований лиц и человеческих коллективов ; материалы к курсу лексикологии для студентов 3-4-ых курсов фак. иностр. яз. / А.А. Бекбалаев ; МВ и ССО КиргизССР, Киргиз. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Фрунзе : [б. и.], 1979. – 51 с.
740074
  Бондарчук Галина Григорьевна Лексическая номинация в сфере обиходно-бытовой лексики английского языка (к проблеме интенсивности лексического развития) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 10.02.04 / Бондарчук Галина Григорьевна ; Моск. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1988. – 24 с.
740075
  Бекбалаев Амангельды Абдыжапаров Лексическая номинация лиц и коллективов в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Бекбалаев Амангельды Абдыжапаров ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 23 с.
740076
  Гладкий И П. Лексическая омонимия имен существительных в современом немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гладкий П.И. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 21 с.
740077
  Хаматова А.А. Лексическая омония в современном китайском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 22.10.02 / Хаматова А.А.; АН СССР.Ин-т востоковедения. – Москва, 1977. – 20л.
740078
  Федосов В.А. Лексическая основа предложения в русском языке / В.А. Федосов. – М, 1984. – 100с.
740079
   Лексическая основа русского языка. – Москва, 1984. – 1167с.
740080
  Ольшанский И.Г. Лексическая полисемия в системе языка и тексте / И.Г. Ольшанский, В.П. Скиба. – Кишинев, 1987. – 127с.
740081
  Ольшанский И.Г. Лексическая полисемия в современном немецком языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04 / Ольшанский И. Г.; Моск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 51 с.
740082
  Злобин Л.И. Лексическая полисемия и омонимия существительных в белорусском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Злобин Л.И.; АН БССР Ин-т языкознания. – Минск, 1984. – 25л.
740083
  Кадырбекова Памира Кадырбекова Лексическая полисемия имен прилагательных как фактор системности лексикона (на материале непроизводных прилагательных немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кадырбекова Памира Кадырбекова; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 25л.
740084
  Пышкина В.С. Лексическая работа при изучении обособленных второстепенных членов предложения в школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Пышкина В.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1970. – 20л.
740085
  Апресян Ю.Д. Лексическая семантика : синоним. средства языка / Ю.Д. Апресян ; Акад. наук СССР, Науч. совет по комплексной проблеме "Кибернетика". – Москва : Наука, 1974. – 367 с. – Библиогр.: с. 346-364
740086
   Лексическая семантика. – Свердловск, 1991. – 115с.
740087
  Сентенберг И.В. Лексическая семантика английского глагола / И.В. Сентенберг. – М., 1984. – 96с.
740088
   Лексическая семантика и синтагматика. – М., 1987. – 135с.
740089
   Лексическая семантика и фразеология. – Л., 1987. – 164с.
740090
   Лексическая семантика и части речи. – Л., 1986. – 127с.
740091
  Алекперов Айдын Кулам оглы Лексическая семантика простых глаголов в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.06 / Алекперов Айдын Кулам оглы ; Ин-т языкознания АН АзССР. – Баку, 1978. – 38 с.
740092
  Алекперов Айдын Кулам оглы Лексическая семантика простых глаголов в современном азербайджансом языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.06 / Алекперов Айдын Кулам оглы ; Ин-т языкознания им. Насими АН Азербайджанской ССР. – Баку, 1978. – 38 с.
740093
  Ощипко И.И. Лексическая синонимика в бориславских повестях и рассказах Ивана Франко : Автореф... Канд.филол.наук: / Ощипко И.И.; М-во высш.образования.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 15л.
740094
  Паламарчук Л.С. Лексическая синонимика в произведениях М.Коцюбинского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Паламарчук Л.С. ; АН УССР, Ин-т языкознания им. А.А. Потебни. – Киев, 1953. – 16 с.
740095
  Сиротина В.А. Лексическая синонимика в русском языке / В.А. Сиротина. – Львов, 1960. – 48с.
740096
  Тимошенко Ж.И. Лексическая синонимика и фразеология драматических произведений Леси Украинки в английских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Тимошенко Ж. И. ; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – Киев, 1978. – 12 с.
740097
   Лексическая синонимия. – Москва : Наука, 1967. – 179 с.
740098
  Лыжова Л.К. Лексическая синонимия в диалекте. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Лыжова Л.К.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1973. – 21л.
740099
  Коротких Г.И. Лексическая синонимия в современной английской рабочей прессе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коротких Г. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 26л.
740100
  Качинская С.Р. Лексическая синонимия в южных говорах Горьковской области (на материале говоров Гагинского района) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Качинская С.Р.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
740101
  Бевзенко А.Т. Лексическая синонимия романов Михаила Стельмаха : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Бевзенко А.Т. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 21 с.
740102
  Попова З.Д. Лексическая система языка : внутр. организация., категориал. аппарат и приемы изучения : учеб. пособие / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1984. – 148 с.
740103
  Афанасьева В О. Лексическая сочетаемость английских прилагательных, обозначающих большой размер : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Афанасьева О.В. ; Московский государственный педагогический институт им.В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 13 с.
740104
  Карпов В.А. Лексическая сочетаемость в болгарском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Карпов В. А.; БГУ. – Минск, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
740105
  Кочерган М.П. Лексическая сочетаемость и значение слова : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Кочерган М.П. ; Ин-т языковед-ния АН УССР. – Киев, 1983. – 47 с.
740106
  Кочергин М.П. Лексическая сочетаемость и значение слова (на материале украинского и других восточнославянских языков) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Кочергин М.П. ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1983. – 47 с.
740107
  Чунь Ван Лексическая специфика языка "Жэньминь Жибао" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 92-95. – ISSN 1684-2618
740108
  Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика / Ю.А. Бельчиков. – Москва : Русский язык, 1977. – 120 с. – Библиогр.: с. 117-120 (88 назв.)
740109
  Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика : проблемы изучения и обучения / Ю.А. Бельчиков. – Москва : Русский язык, 1988. – 157, [2] с. – Библиогр.: с. 152-158. – ISBN 5-200-00052-1
740110
  Абдуллаева Л. Лексическая стилистика узбекской художественной литературы / Л. Абдуллаева : Самарк. гос. пед. ин-т им. С. Айни. – Ташкент : Фан, 1979. – 150 с. – Библиогр.: с. 143-149
740111
  Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика: проблемы изучения и обучения / Ю.А. Бельчиков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : КомКнига, 2005. – 176 с. – Для продвинутых и высших этапов обучения. – ISBN 5-484-00080-7
740112
  Кожинова А.А. Лексическая структура текста : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.19 / Кожинова А.А.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1989. – 19л.
740113
  Тоценко Галина Витальевна Лексическая структура, синтаксические свойства и основные функции обращения (на мат. испанского яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тоценко Галина Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 152л. – Бібліогр.:л.148-152
740114
  Тоценко Г.В. Лексическая структура, синтаксические свойства и основные функции обращения (На матер. испанского яз.). : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Тоценко Г.В. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
740115
  Левицкая Е.В. Лексическая тетрадь / Е.В. Левицкая. – М., 1975. – 294с.
740116
  Якушкина И Е. Лексическая типология глаголов понимания в славянских литературных языках // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 21-29. – Библиогр.: Лит.: с.28-29; 33 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 3). – ISSN 0321-1711
740117
  Соколовская А.С. Лексическая типология говоров Припятского Полесья. (На материале названий одежды и обуви) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколовская А.С. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 15 с.
740118
  Супрун А.Е. Лексическая типология славянских языков / А.Е. Супрун. – Минск, 1983. – 47с.
740119
   Лексическая, категориальная и функциональная семантика. – Л., 1990. – 126с.
740120
   Лексическая, словообразовательная и синтаксическая семантика. – М., 1990. – 165с.
740121
  Нужденова Валентина Дмитриевна Лексически ограниченные синтаксические конструкции с аккузативом и генитивом в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нужденова Валентина Дмитриевна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 31л.
740122
   Лексические аспекты в системе профессионально-ориентированного обучения. – Пермь, 1988. – 188с.
740123
  Павлова Е.К. Лексические аспекты дисгармонии политического дискурса // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 85-93. – ISSN 0130-9730
740124
  Лаучюте Ю.А. Лексические балтизмы в славянских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Лаучюте Ю. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 16л.
740125
  Булыко А.Н. Лексические взаимствования в белорусском языке XIV-XVII вв. : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Булыко А. Н. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1980. – 44 с.
740126
   Лексические единицы в различных функциях. – Саранск, 1992. – 129с.
740127
   Лексические единицы в синтаксических структурах. – Краснодар, 1990. – 124с.
740128
   Лексические единицы и их взаимодействие в говорах Сибири. – Красноярск, 1988. – 182с.
740129
   Лексические единицы и организация структуры литературного текста. – Калинин, 1983. – 182с.
740130
  Коротких Ю.Г. Лексические заимствования в современном немецком языке. / Ю.Г. Коротких. – Воронеж, 1980. – 109с.
740131
  Рогаль М.С. Лексические заимствования в украинских летописях конца XVII -- половины XVIII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Рогаль М. С.; АН УССР, От-ни лит. , яз. и искусств. – Киев, 1969. – 16л.
740132
   Лексические заимствования в языках зарубежного Востока. – М., 1991. – 175с.
740133
  Лобанова Л.П. Лексические заимствования в языковой картине мира // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 68-77. – ISSN 0130-9730
740134
  Семчинский С.В. Лексические заимствования из русского и украинского языков в румынском языке : Автореф. дис. ... Канд. филол. наук : / Семчинский С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1958. – 20л.
740135
  Филиппова Т.М. Лексические заимствования из тюркских языков в селькупских диалектах / Т.М. Филиппова, 1994. – С. 41-70. – Отд. оттиск: Journal de la Societe finno-ougrienne / Societe. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1994. - № 85. - С. 41-70.
740136
  Филиппова Т.М. Лексические заимствования из тюркских языков в селькупских диалектах / Т.М. Филиппова // Journal de la Societe finno-ougrienne / Societe finno-ougrienne. – Helsinki, 1994. – 85. – С. 41-70. – ISSN 0355-0215
740137
  Пумпянский А.Б. Лексические закономерности научной и технической литературы : англ.-рус. эквиваленты : учеб. пособие [для студентов ун-та и слушателей ФПК] / Пумпянский А.Б. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Калин. гос. ун-т. – Калинин : Калин. гос. ун-т, 1980. – 83 с. – Библиогр.: с. 78-81
740138
  Ермакова О.П. Лексические значения производных слов в русском языке / О.П. Ермакова. – М., 1984. – 151с.
740139
   Лексические и грамматические инновации. – Рига, 1982. – 166с.
740140
   Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака. – Воронеж, 1983. – 156с.
740141
  Гавриленко М.А. Лексические и грамматические особенности прямой речи крестьян в произведениях А.М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Гавриленко М.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1956. – 24л.
740142
  Редько Ю.К. Лексические и грамматические особенности языка Павла Арсеньевича Грабовского : Автореф... канд. филол.наук: / Редько Ю.К.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1953. – 16л.
740143
  Церпенто Э.В. Лексические и синтаксические глаголы конструкции в современном английском языке. / Э.В. Церпенто. – Л, 1973. – 43с.
740144
  Церпенто Э.В. Лексические и синтаксические глагольные конструкции с предлогом with в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Церпенто Э.В. ; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1973. – 24 с.
740145
  Чувелева Майя Сергеевна Лексические и словообразовательные особенности наиболее употребительных имен существительных немецкого подъязыка экономики промышленности : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Чувелева Майя Сергеевна ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 24 с.
740146
  Шевель А.В. Лексические и структурно-композиционные особенности текста английского романа начала XVIII века (на матер. произвед. Д. Дефо) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевель А. В.; Льв.ГУ. – Львов. – 16л.
740147
  Шевель А.В. Лексические и структурно-композиционные особенности текста английского романа начала XVIII века (на матер. произвед. Д. Дефо) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Шевель А. В.; Львов. ГУ. – Львов, 1987. – 16 с.
740148
  Ермакова О.П. Лексические и текстовые иронизмы в языке современной прессы и массовой художественной литературы // Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 2008. – N 125 : Wspolczesna komunikacja jezykowa najnowsze zmiany w leksyce i slowotworstwie jezykow slowianskich. – С. 39-53


  Автор рассматривает самые частотные иронизмы в текстах. Подчеркивается, что в языке прессы нет постоянных иронических номинаций лиц, характерных для жаргона и арго. В языке прессы и массовой художественной литературы наблюдается активный процесс ...
740149
   Лексические и фразеологические предлоги в современном русском языке : учеб. пособие / А.М. Чепасова, Т.Г. Голощапова, Н.А. Павлова, Т.Е. Помыкалова, А.Д. и др. Соловьева; А.М. Чепасова [ и др ] ; [ науч. ред.В.М. Мокиенко ]. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0034-1
740150
  Румянцева Е.И. Лексические индикаторы неформального речевого стиля в гиперлинковых заголовках современных электронных авторитетных испанских // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 166-171. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
740151
  Сергеева Л.И. Лексические инновации в немецкой терминологической лексике по космическим исследованиям : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Сергеева Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
740152
  Сергеева Л.И. Лексические инновации в немецкой терминологической лексике по космическим исследованиям : Автореф. дис. ... канд.филол. наук : 10.02.04 / Сергеева Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
740153
  Сергеева Лидия Ивановна Лексические инновации в немецкой терминологической лексике по космическим исследованиям : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сергеева Лидия Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 238л. – Бібліогр.:л.180-193
740154
  Козловская Тамара Петровна Лексические испанизмы в английском языке США : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04.10.02.05 / Козловская Тамара Петровна; КГУ. – Киев, 1984. – 272л. – Бібліогр.:л.200-230
740155
  Козловская Т.П. Лексические испанизмы в английском языке США. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловская Т.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 24л.
740156
   Лексические категории. – Калинин, 1984. – 159с.
740157
  Муравьев В.Л. Лексические лакуны / В.Л. Муравьев. – Владимир, 1975. – 96с.
740158
  Морошану Л.И. Лексические материалы к словарю говора села Липовень-Соколинцы сучавского округа Румынии (VI) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 33-35. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
740159
  Морошану Лексические материалы к словарю говора села Липовень-Соколинцы Сучавского округа Румынии (VII) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 35-37. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
740160
  Морошану Лексические материалы к словарю говора села Липовень (Соколинцы) Сучавского округа (Румыния) (II) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 19-31. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
740161
  Морошану Лексические материалы к словарю говора села Липовень (Соколинцы) Сучавского округа (Румыния) (III) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – C 41-54. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
740162
  Филиппова Т.М. Лексические материалы по верхнеобскому говору селькупского языка (поселок Тайзаково) // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2012. – Т. 11, вып. 2 : Филология. – С. 84-91. – (История, филология). – ISSN 1818-7919


  Автор статьи - сотрудник библиотеки им. М. Максимовича Т.М. Филиппова. Материалы собраны во время экспидиции к селькупам в 1982 г.
740163
   Лексические минимумы русского языка. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1972. – 166с.
740164
   Лексические минимумы современного руссого языка. – Москва, 1985. – 608 с.
740165
  Мальцева И.М. Лексические новообразования в русском языке XVIII века. / И.М. Мальцева. – Л., 1975. – 371с.
740166
  Шалвашвили Л.К. Лексические новообразования в современном грузинском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02. / Шалвашвили Л.К.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1974. – 33л.
740167
  Быховец Н.Н. Лексические особенности английского языка / Н.Н. Быховец. – К, 1988. – 152с.
740168
  Кузьмич Л.П. Лексические особенности белорусского фольклора. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Кузьмич Л.П.; Белоруск.гос.ун-т. – Минск, 1993. – 20л.
740169
  Мокань К.А. Лексические особенности венгерских языковых островков Закарпатской области (восточная часть). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.07 / Мокань К.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 23л.
740170
  Пикалова А.Н. Лексические особенности конструкций именительного темы в устной научной речи // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 121-124
740171
  Черный И.П. Лексические особенности молдавских говоров Рыбницкого и Каменского районов МССР и Котовского района Одесской области УССР. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черный И.П.; Бельцкий гос. пед. ин-т им. А.Руссо. – Бельцы, 1960. – 14л.
740172
  Эвангелопулос Ю.В. Лексические особенности новогреческого языка в Западной Македонии / Ю.В. Эвангелопулос. – Ташкент, 1974. – 280с.
740173
  Дунаевская Д.Э. Лексические особенности произведений в жанре дистопии // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7178-39-1
740174
  Юсупов Х. Лексические особенности языка произведений Садриддина Айни : Автореф... канд. филологич.наук: 10.667 / Юсупов Х.; Азербайджанский гос. ун-т. – Душанбе, 1971. – 35л.
740175
   Лексические ошибки в русской речи учащихся национальных школ РСФСР. – М., 1984. – 144с.
740176
  Дубичинский В.В. Лексические параллели / В.В. Дубичинский ; Харьковск. лексикограф. общ-во. – Харьков, 1993. – 155 с.
740177
   Лексические проблемы преподавания иностранных языков в средней школе и неязыковом вузе. – Свердловск, 1984. – 102с.
740178
  Шелепова Л.И. Лексические разночтения в прологе / Л.И. Шелепова. – Барнаул, 1992. – 106с.
740179
  Гончаренко А.В. Лексические разночтения в редакциях Киево-Печерского патерика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 25-34. – ISSN 2075-437X


  У статті на прикладі різночасових редакцій Києво-Печерського патерика аналізуються лексичні різночитання, що свідчать про формування явища лексичної синомії в давньоруській мові. В статье на примере разновременных редакций Киево-Печерского патерика ...
740180
   Лексические ряды трудных для иностранцев слов. – М., 1971. – 120с.
740181
  Дадашев М.П. Лексические связи германских языков с иранскими : Автореф... канд. филол.наук: / Дадашев М.П.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1965. – 19л.
740182
  Омельченко Л.И. Лексические синонимы в ангароленских говорах Иркутской области : Автореф... канд. филол.наук: / Омельченко Л. И.; НовосибГУ. – Новосибирск, 1971. – 20л.
740183
  Черняк В.Д. Лексические синонимы в русском языке / В.Д. Черняк. – Л, 1973. – 23с.
740184
  Дугаров Н.Б. Лексические синонимы в современном бурятском литературном языке / Н.Б. Дугаров. – М, 1978. – 71с.
740185
  Абдуллаев Т Б. . Лексические синонимы современного азербайджанского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаев Б.Т. ; Инт-т. литературы и языка. – Баку, 1965. – 17 с.
740186
  Подрезова К.Н. Лексические сокращения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Подрезова К.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 28л.
740187
  Борисова Т.В. Лексические способы выражения модальности в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Борисова Т.В. – Москва, 1951. – 18 с.
740188
  Акуленко В.В. Лексические средства выражения интенсивности качественного признака в современном русском языке (на материале имен прилагательных) : 10.02.01 ; Дис. ... канд. филолог. наук / Акуленко В.В. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 211л. – Бібліогр.:л.176-197
740189
  Акуленко Виктория Валерьевна Лексические средства выражения интенсивности качественного признака в современном русском языке (на материале имен прилагательных). : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Акуленко Виктория Валерьевна; КГУ. – Киев, 1987. – 25 с.
740190
  Печенихина Е.А. Лексические средства выражения иронии у Эсы де Кейроша // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 140-147. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
740191
  Абламская Е.В. Лексические средства выражения концепта время в поэзии Леонида Вышеславского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 83-88
740192
  Окропиридзе Н.Г. Лексические средства выражения модальности в грузинском языке и их эквиваленты в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Окропиридзе Н. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1964. – 25л.
740193
  Багдасарян В.Р. Лексические средства выражения на определенной количественности в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Багдасарян В.Р. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин.яз. – Москва, 1987. – 19 с.
740194
  Еременко Татьяна Юрьевна Лексические средства выражения одушевленности в системе французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Еременко Татьяна Юрьевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 22л.
740195
  Перетятько Т.П. Лексические средства обозначения неопределенно большого количества предметов : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Перетятько Т.П.; МВ и ССО Каз.ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
740196
  Чанышева З.З. Лексические средства обозначения паралингвистических компонентов речи в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чанышева З.З. ; Москов. Гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1979. – 24 с.
740197
  Ким Л.Л. Лексические средства послеоктябрьской сатиры Маяковского (к вопросу об оценочной функции слова) : Автореф... канд. филологич.наук: / Ким Л.Л.; Среднеазиатский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1956. – 15л.
740198
  Селина Р.В. Лексические средства создания контраста в публицистике военных лет 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Селина Р.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1977. – 14 с.
740199
  Буравихина А.В. Лексические средства экспрессии в пролетарской поэзии "Звезды" и "Правды" (1910-1914 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буравихина А. В. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 20 с.
740200
  Чохонелидзе Н.С. Лексические средства эмоциональной оценки в русской поэзии периода великой Отечественной войны : Автореф... канд.наук: 660 / Чохонелидзе Н.С.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 22л.
740201
  Борисова Л.Ф. Лексические средства языка военной газеты и особенности их стилистического функционирования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Борисова Л.Ф. ; МГУ. Фак-т журналистики. Кафедра стилистики русского языка. – Москва, 1973. – 20 с.
740202
  Швиденко В.В. Лексические трансформации в украинском переводе повести Н.В. Гоголя "Ночь перед рождеством" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 411-414. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
740203
  Гальперин Г.А. Лексические трудности немецкой речи / Г.А. Гальперин. – М, 1966. – 55с.
740204
  Добровольский Б.Д. Лексические трудности перевода на материале романа "Медея" Кристы Вольф // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 157-165. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
740205
   Лексические трудности перевода научно-технической литературы с английсого языка на русский. – 2-е изд. перераб. доп. – М.
1. – 1985. – 87с.
740206
  Николаева М.А. Лексические трудности французского языка / М.А. Николаева. – 2-е испр. и доп. – Ленинград, 1976. – 246с.
740207
  Рассудова О.П. Лексические упражения. / О.П. Рассудова. – М., 1963. – 46с.
740208
  Рассудова О.П. Лексические упражения. / О.П. Рассудова. – М., 1964. – 48с.
740209
  Рассудова О.П. Лексические упражения. / О.П. Рассудова. – М., 1965. – 31с.
740210
  Рассудова О.П. Лексические упражения. / О.П. Рассудова. – М., 1967. – 31с.
740211
   Лексические упражнения. – М., 1967. – 52с.
740212
   Лексические упражнения. – М., 1970. – 52с.
740213
   Лексические упражнения. – М., 1971. – 48с.
740214
  Грачева Л.А. Лексические упражнения для самостоятельной работы по немецкому языку / Л.А. Грачева. – М., 1980. – 94с.
740215
  Пономарева Х. Лексические упражнения к роману Германа Канта "Выходные данные" / Х. Пономарева. – М., 1980. – 54с.
740216
  Пономарева Х. Лексические упражнения к роману Дитера Нолля "Приключения Вернера Хольта часть 2" / Х. Пономарева. – М., 1976. – 32с.
740217
   Лексические упражнения с использованием технических средств. – М., 1989. – 70с.
740218
  Ильина М.А. Лексические формы слова и методы их изучения / М.А. Ильина. – М., 1971. – 64с.
740219
  Васюченко Г.А. Лексические характеристики английского научно-популярного повествования : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васюченко Г. А.; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 175л. – Бібліогр.:л.157-172
740220
  Васюченко Г.А. Лексические характеристики английского научно-популярного повестовования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васюченко Г.А.; КГУ. – Киев, 1981. – 22л.
740221
  Васюченко Г.А. Лексические характеристики английского научно-популярного повестовования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васюченко Г.А.; КГУ. – Киев, 1981. – 22л.
740222
  Семенова О.Н. Лексические экспрессивные средства романа А.Н.Толстого "Петр Первый" и способы их перевода на эстонский язык : Автореф. дис. ... анд. филол. наук / Семенова О.Н. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 22 с.
740223
  Гургенидзе Н.А. Лексические элементы восточного происхождения в аджарском и гурийском диалектах грузинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 665 / Гургенидзе Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
740224
  Половникова В.И. Лексический аспект в преподавании русского языка как иностранного на продвинутом этапе / В.И. Половникова. – Москва : Русский язык, 1988. – 155 с.
740225
  Маликова Л.Т. Лексический аспект речи в процессе преподавания неродного языка: новое в содержании и формах адаптивной системы обучения // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Посвящена аналізу современных подходов к отбору, описанию и презентации лексического материала в иностранной аудитории студентов-филологов. Предлагается адаптивная система обучения неродному языку, которая могла бы быстро и адекватно реагировать на ...
740226
  Попов И.А. Лексический атлас русских народных говоров / И.А. Попов. – Л, 1974. – 48с.
740227
  Киямов Р.Э. Лексический и синтаксический анализ конструкций с предлогами After и before в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киямов Р.Э.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 16л.
740228
  Милтенов Я. Лексический критерий как способ атрибуции преславских текстов : На материале славянского перевода Диалогов Псевдо-Кесария // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 5. – С. 41- 49. – ISSN 0132-1366
740229
   Лексический минимум английского языка для студентов 3 курса заочного отделения. – М., 1978. – 40с.
740230
   Лексический минимум английского языка для юридических вузов. – М., 1975. – 134с.
740231
   Лексический минимум немецкого языка : для студентов заочников (IV-VI курсов) ин-тов и фак. иностр. яз / Косман, , , Молодцова, ; Л.С. Косман, Е.П. Молодцова. – Вып. 2. – Москва : Высшая школа, 1964. – 70, [2] с. – Библиогр. в конце книги
740232
   Лексический минимум немецкого языка. – М.
2. – 1964. – 72с.
740233
  Фалькович М.М. Лексический минимум по английскому языку / М.М. Фалькович. – М, 1964. – 340с.
740234
  Хидекель С.С. Лексический минимум по английскому языку / С.С. Хидекель, Е.Я. Гроссман, А.Н. Шарапова. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1965. – 91, [1] с.
740235
  Хидекель С.С. Лексический минимум по английскому языку / С.С. Хидекель, Е.Я. Гроссман, А.Н. Шарапова. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1965. – 63, [1] с.
740236
  Фалькович М.М. Лексический минимум по английскому языку / М.М. Фалькович. – М, 1972. – 325с.
740237
   Лексический минимум по английскому языку. – Москва : Высшая школа, 1972. – 159 с.
740238
   Лексический минимум по английскому языку. – 2-е изд. испр. – Москва : Высшая школа, 1981. – 136 с.
740239
  Бурова З.И. Лексический минимум по английскому языку для гуманитарных вузов / З.И. Бурова. – М., 1982. – 80с.
740240
  Маслова А.М. Лексический минимум по английскому языку для медицинских вузов. / А.М. Маслова, З.И. Вайнштейн. – 3-е изд., испр. – М., 1983. – 55с.
740241
  Салькова И.М. Лексический минимум по английскому языку для студентов-физиков : учеб. пособие / И.М. Салькова. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 164 с.
740242
  Морозенко В.В. Лексический минимум по английскому языку для технических вузов / В.В. Морозенко, И.Ф. Турук. – М., 1975. – 151с.
740243
  Морозенко В.В. Лексический минимум по английскому языку для технических вузов / В.В. Морозенко, И.Ф. Турук. – 2-е изд. испр. – М., 1985. – 144с.
740244
   Лексический минимум по английскому языку как второй специальности с учетом соответсвий в немецком и французском языках. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 222 с.
740245
  Никонов И.Е. Лексический минимум по археологии. / И.Е. Никонов. – М, 1978. – 62с.
740246
  Никонов И.Е. Лексический минимум по истории древнего Рима. / И.Е. Никонов. – М, 1982. – 123с.
740247
   Лексический минимум по механике. – Москва, 1979. – 135с.
740248
  Бондарь С.Н. Лексический минимум по немецкому языку / С.Н. Бондарь. – Москва : Высшая школа, 1965. – 119 с.
740249
  Ежевская С.В. Лексический минимум по немецкому языку / С.В. Ежевская, П.А. Шифрина. – Москва, 1967. – 120 с.
740250
   Лексический минимум по немецкому языку. – М., 1968. – 108с.
740251
   Лексический минимум по немецкому языку. – М., 1973. – 126с.
740252
  Минина Н.М. Лексический минимум по немецкому языку / Н.М. Минина. – 2-е изд., доп. – Москва, 1976. – 102с.
740253
  Бондарь С Лексический минимум по немецкому языку / С Бондарь. – М, 1977. – 119с.
740254
  Архангельская К.В. Лексический минимум по немецкому языку : для 3-го курса ин-тов и фак. иностр. яз. / Архангельская К.В., Глазунова Н.Ю. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Высшая школа, 1977. – 128 с.
740255
  Ежевская С.В. Лексический минимум по немецкому языку для 2 курса институтов и факультетов иностранных изыков. / С.В. Ежевская, П.А. Шифрина. – 2-е изд. – М, 1976. – 116с.
740256
  Архангельская К.В. Лексический минимум по немецкому языку для 3 курса языковых вузов : [учеб. пособие для ин-тов и факультето иностр. яз.] / Архангельская К.В., Глазунова Н.Ю. – Москва : Высшая школа, 1966. – 135 с.
740257
  Архипов Г.Б. Лексический минимум по немецкому языку для технических вузов химико-технологического профиля : учеб. пособ. для химико-технологич. спец. высш. учеб. заведений / Г.Б. Архипов. – Москва : Высшая школа, 1983. – 64 с.
740258
  Бормотова А.А. Лексический минимум по немецкому языку для юридических вузов и факультетов / А.А. Бормотова. – Москва, 1983. – 64с.
740259
  Минина Н.М. Лексический минимум по немецкому языку. / Н.М. Минина, В.А. Гандельман. – М., 1965. – 103с.
740260
  Серикова А.С. Лексический минимум по общественно-политической тематике / А.С. Серикова. – М., 1977. – 27с.
740261
   Лексический минимум по общественной политической тематике на русском и французском языках. – М., 1980. – 80с.
740262
   Лексический минимум по русскому языку как иностранному : элементарный уровень : общее владение. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : ЦМО МГУ - Златоуст, 2006. – 80 с. – ISBN 5-86547-283-6
740263
   Лексический минимум по русскому языку как иностранному : базовый уровень : общее владение. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : ЦМО МГУ - Златоуст, 2006. – 116 с. – ISBN 5-86547-282-8
740264
  Андреев Р.А. Лексический минимум по французскому языку : для технических вузов горно-геологического профиля / Андреев Р.А. – Москва : Высшая школа, 1979. – 84 с.
740265
  Полозов Н.М. Лексический минимум по французскому языку для неязыковых вузов. / Н.М. Полозов. – М., 1967. – 48с.
740266
  Андреева В.Н. Лексический минимум по французскому языку для технических вузов / В.Н. Андреева. – Москва, 1979
740267
  Галкина Г.Д. Лексический минимум по французскому языку для химико-технологических вузов / Г.Д. Галкина, Г.Б. Архипов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 55 с.
740268
  Пекова А.К. Лексический минимум русских глаголов / А.К. Пекова. – Москва, 1980. – 13с.
740269
   Лексический минимум французского языка. – М., 1972. – 182с.
740270
  Мамичева В.Т. Лексический минимум французского языка / В.Т. Мамичева, Н.П. Савкина. – М., 1972. – 39с.
740271
  Мамичева В.Т. Лексический минимум французского языка / В.Т. Мамичева, Н.П. Савкина. – 2-е изд., перераб.. и доп. – М., 1983. – 39с.
740272
  Творогов О.в. Лексический состав "Повести временных лет" / О.в. Творогов. – Киев, 1984. – 218с.
740273
  Шиловский А.Н. Лексический состав "Послания" Даниила Заточника : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Шиловский А.Н. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 13 с.
740274
  Маркушевская Л.П. Лексический состав новелл Э.По : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Маркушевская Л.П.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 24л.
740275
  Черникова И.А. Лексический справочник для чтения общественно-политической литературы на немецком языке / И.А. Черникова. – Новосибирск, 1970. – 252с.
740276
  Фалькович М.М. Лексический справочник по английскому языку / М.М. Фалькович. – М, 1961. – 340с.
740277
   Лексический справочник по немецкому языку. – М., 1985. – 224с.
740278
  Силин В.Л. Лексический эллипс в германских языках / В.Л. Силин. – Киев, 1974. – 184с.
740279
  Павлюк Е.Я. Лексическое взаимодействие украинского и молдавского языков на Буковине : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Павлюк Е.Я. ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1970. – 22 с.
740280
  Кубатов Б А. Лексическое взаимоотношение азербайджанского и легзинского языков. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Кубатов А.Б.оглы; АН АзССР. Ин-тут языкознания. – Баку, 1973. – 27л.
740281
  Уфимцева А.А. Лексическое значение / А.А. Уфимцева. – Москва, 1986. – 239с.
740282
   Лексическое значение в системе языа и в тексте. – Волгоград, 1985. – 148с.
740283
  Мучник Т.И. Лексическое значение глагола и его субъектно-объектная характеристика : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мучник Т.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 18 с.
740284
  Косян В.А. Лексическое значение индоевропейских корней в армянском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Косян В. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1953. – 38 с.
740285
  Никитин М.В. Лексическое значение слова / М.В. Никитин. – М, 1983. – 127с.
740286
  Парамонов Д.А. Лексическое и грамматическое выражение модального значения "достаточность" как проявление оппозиции "нейтральное vs экспрессивное" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 50-55. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 3). – ISSN 0321-1711
740287
  Трухина Светлана Александровна Лексическое и грамматическое значение в семантике лексико-грамматических фразеологизмов (на мат. русского, немецкого и английского яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Трухина Светлана Александровна; ВГУ им. Ленин. комсомола. – Воронеж, 1981. – 168л. – Бібліогр.:л.167-168
740288
  Трухина Светлана Александровна Лексическое и грамматическое значение в семантике лексико-грамматических фразеологизмов (на материале русского, немецкого и английского языков) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук: / Трухина Светлана Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 17 с.
740289
  Корсаков А.А. Лексическое и грамматическое содержание и употребление глагола в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Корсаков А.А.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 24л.
740290
  Кайки М.Ю. Лексическое оформление количественной оценки в детской литературе XX века: факторы динамики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 69-75
740291
  Кисилев А.Е. Лексическое повторение как грамматическое средство русского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кисилев А.Е.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
740292
  Кравченко Л.О. Лексична база прізвищ українців Полтавщини // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 251-259. – ISBN 978-966-171-092-3
740293
  Зарінова М.В. Лексична варіантність в українській літературній мові кінця XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Зарінова Марія Валентинівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
740294
  Шведова М.О. Лексична варіантність в українській пресі 1920-1940-х років і формування нової лексичної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 16-35. – ISSN 0027-2803


  У статті представлено порівняльне корпусне дослідження лексики українських газет міжвоєнного періоду і перших повоєнних років, яке має показати формування нової публіцистичної норми в 1940-ві роки. Розглянуто цю нову норму з урахуван- ням впливу на неї ...
740295
  Головко О.Б. Лексична вербалізація концепту рух // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 75-80. – Бібліогр.: 28 назв.
740296
  Карпік М.І. Лексична дивергенція та конвергенція у мові преси Австрії: етнокультурний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Карпік Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
740297
  Іщук Р.О. Лексична еквівалентність твору Д. Френсіса "Dead Cert" та його українського перекладу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 173-175. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
740298
  Попович А. Лексична заміна компонентів фразеологізму в мовотворчості Віталія Нечитайла // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 116-119. – ISSN 2411-4146


  У статті розглядається питання структурно-семантичних трансформацій фразеологічних одиниць на матеріалі творів Віталія Нечитайла. Увага акцентується на естетичних функціях таких видозмін фразеологізмів, як заміна складників. The article deals with the ...
740299
  Степаненко М.І. Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові : монографія / Микола Степаненко, Наталія Лукащ ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 317, [1] с. – Бібліогр.: с. 219-317. – ISBN 978-617-633-213-8
740300
  Тома Н.М. Лексична ідентифікація семантичної групи "мораль" у мовному просторі Петра Могили // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 72-79
740301
  Тома Н.М. Лексична ідентифікація семантичної групи "Риси характеру людини" в мові творів Петра Могили // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 82-88. – ISSN 1996-9872
740302
  Гливінська Леся Костянтинівна Лексична ідіосистема в поезіях М. Вінграновського : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Гливінська Л.К.; КНУТШ; Ін-тут філології; Каф. сучасної укр. мови. – Київ, 2004. – 240л. + Додатки: л. 228 - 240. – Бібліогр.: л. 201 - 228
740303
  Гливінська Леся Костянтинівна Лексична ідіосистема в поезіях М.Вінграновського : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Гливінська Л.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
740304
  Мітчук О. Лексична інтерференція в мові газет Рівненщини // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 120-127
740305
  Лазаренко Л.О. Лексична інтерференція в усному румунському мовленні в Україні : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05, 10.05.15 / Лазаренко Л.О.; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1997. – 22л.
740306
  Лазаренко Любов Лексична інтерференція в усному румунському мовленні в Україні (лінгвистичний та соціолінгвістичний аспекти) / Лазаренко Любов; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 130с. – шифр дубл. – ISBN 966-7854-19-1
740307
  Лазаренко Л.О. Лексична інтерференція в усному румунському мовленні в Україні (лінгвістичний та соціологічний аспекти) : Дис... канд. філол.наук: 10.02.05, 10.02.15 / Лазаренко Л. О.; НАН Укр. Ін-т мовознавства ім. О. Потебні. – Київ, 1997. – 220л. – Бібліогр.:л.190-220
740308
  Лисиченко Л.А. Лексична конотація і її роль у структурі синонімічної групи / Л.А. Лисиченко, Л.С. Загребельна // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 25-32. – ISSN 0320-3077
740309
  Турчина А.А. Лексична міжмовна омонімія у слов"янських мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 121-126. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються загальні питання теорії омонімії в сучасній лінгвістиці, аналізуються різні точки зору на міжмовні відповідники омонімічного характеру, досліджується проблема існування омонімів у близькоспоріднених слов"янських мовах. В статье ...
740310
  Тарасова В.В. Лексична мікросистема на позначення засобів пересування в англійській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 390-395. – Бібліогр.: Літ.: с. 394-395; 16 назв. – ISSN 1729-360Х


  The article investigades pecularities of the lexics denoting vehicle in English and Ukrainian.
740311
  Гарбузова Г.О. Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гарбузова Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
740312
  Гарбузова Г.О. Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Гарбузова Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 197л. + Додатки : л.195-197. – Бібліогр. : л.174-194
740313
  Гарбузова Г.О. Лексична модуляція як спосіб відтворення мовної картини світу (на матеріалі англо-українських перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 157-167. – Бібліогр.: Літ.: С. 166-167; 28 +10 поз.
740314
  Купріянов Є.В. Лексична неоднозначність іспанських мовних одиниць як об"єкт теорії семантичних станів / Є.В. Купріянов, В.А. Широков // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 48-56. – ISSN 0027-2833
740315
  Сімонок В.П. Лексична омонімія у вимірі іномовних запозичень // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 18-23
740316
  Вакуленко В.Ф. Лексична парадигматика слів-номенів грецького і латинського походження в текстах українських героїко-фантастичних казок // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 178-186


  У статті проаналізовано регулярні семантичні відношення слів-номенів іншомовного походження КРИНИЦЯ, КРМИН, МЛИН, ПАЛАЦ, ПАЛАТИ, КАРЕТА, пов"язані з макроконцептом МІСЦЕ. Установлено складники їх конотації. Виявлено, як вони сполучаються з іншими ...
740317
  Погрібний Б. Лексична периферія латинського походження в чеській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Досліджуються лексичні елементи лапшинського походження в чеській мові, що перебувають на периферії словникового складу: цитатні вислови, сентенції, латинські спеціальні терміни; проводиться відмежування їх від, з одного боку, запозичених слів і, з ...
740318
  Верховод О. Лексична реалізація опозиції "самець":"самиця":"маля птахів" у лексико-семантичній групі "птахи"(на матеріалі українських східнослобожанських говірок) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 80-85. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
740319
  Прохорова П.В. Лексична репрезентація німецькомовної діалектної картини світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Прохорова Поліна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
740320
  Науменко Л.О. Лексична своєрідність термінів залізничного транспорту: аналітичний аспект // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 127-130. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Подано лексико-семантичний аналіз термінів залізничного транспорту на основі наукових праць Алли Йосипівни Багмут.
740321
  Мальонкіна О.М. Лексична своєрідність шкільних драм та інтермедій XVIII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 64-69


  У статті аналізується лексична своєрідність шкільних драм та інтермедій XVIII ст. із погляду барокового протиставлення книжної та народнорозмовної лексики. В статье анализируется лексическое своеобразие школьных драм и интермедий XVIII в. с точки ...
740322
   Лексична семантика в системі "людина машина". – К., 1986. – 281с.
740323
  Бєлова А.Д. Лексична семантика і міжкультурні стереотипи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 43-54. – ISBN 966-581-388-9
740324
  Усатенко Т.П. Лексична семантика і розвиток мовлення учнів / Т.П. Усатенко. – К., 1984. – 128с.
740325
  Остратюк Н.М. Лексична семантика й предикатні функції дієслів відчуття в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Остратюк Наталя Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
740326
  Приходько А.М. Лексична семантика сполучників сурядності як складних предикатів другого рангу // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 90-96. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0


  Сполучники як лексико-семантичне угрупування слів являють собою функціональні релятиви, що слугують для генерування складного речення. Звичайно, сполучник може бути розглянутим в різних аспектах - структурному, стилістичному, соціолінгвістичному, а ...
740327
  Паламарчук Л.С. Лексична синоніміка художніх творів М.М. Коцюбинського / Л.С. Паламарчук. – Київ, 1957. – 91с.
740328
  Бевзенко А.Т. Лексична синоніміка художнього твору. / А.Т. Бевзенко. – Одеса, 1972. – 63с.
740329
  Пашковська Н.Ф. Лексична синонімія у сучасних лінгвістичних дослідженнях // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 28-33. – Бібліогр.: c 32-33; 16 назв


  У статті розглядаються важливі теоретичні питання лексичної синонімії як системного мовного явища. In the article the important teoretical questions of lrxical synonymy within the system lingvistic phenomenon are examined.
740330
  Денисова С.П. Лексична синтагматика: основні поняття та терміни // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 87-96
740331
  Голубовська І.О. Лексична система мови як підсистема семантичної системи мови. Проблема визначення слова // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 399-444. – ISBN 978-966-439-983-5


  Функції слова як центральної мовної одиниці. Класифікація лексем. Теорії лексичного значення як концептуальні уявлення про його природу й сутність. Формальне та симантичне варіювання лексеми. Лексема, семема, сема. Виділення лексико-семантичних ...
740332
  Монастирський Р.Я. Лексична система різних жанрів творів Чарльза Дарвіна // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 53-55
740333
  Бєлова С.В. Лексична сполучуваність англійських іменників-антонімів із детермінативами // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 152-156. – ISSN 1729-360Х
740334
  Кійко Ю. Лексична сполучуваність дієслів переміщення із займенниками в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 44-55. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
740335
  Черська Ж. Лексична сполучуваність прикметників зі значенням "альтруїстичний" у німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 3-14. – (Германська філологія ; Вип. 430)
740336
  Московченко О. Лексична спорідненість слов"янських мов, у тому числі української, з мовами різних сімей / Ольга Московчснко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 191-198. – ISSN 0320-3077
740337
  Попович А. Лексична стилістика української мови в рецепції Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 107-113. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
740338
  Белецька А.В. Лексична сугестія публіцистики друкованих ЗМІ України дискурсу політичного протистояння 2004-2006 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Белецька А.В.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 245л. + Додатки: л.187-245. – Бібліогр.: л.173-186
740339
  Белецька А.В. Лексична сугестія публіцистики друкованих ЗМІ України дискурсу політичного протистояння 2004-2006 рр. : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : спец.: 27.00.01 - теорія та іст. соціал. комун. / Белецька А.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
740340
  Сінько О.М. Лексична та граматична омонімія у системі іменників і дієслів давньогрецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 253-257. – ISBN 966-581-727-2
740341
  Корольова Н.О. Лексичне вираження ментальності німецького народу у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману "Будденброки") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 220-230


  У статті досліджено специфіку лексичної репрезентації етнічної ментальності німецького народу у творчості Т. Манна. Автор використовує лексико-стилістичні засоби для вираження таких рис характеру, як прагнення до впорядкування зовнішнього та ...
740342
  Іщенко Н.Г. Лексичне значення словотвірних синонімів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 213-218. – Бібліогр.: Літ.: с. 218; 6 п.
740343
  Баранник Д.Х. Лексичне і стилістичне збагачення української мови в радянський період // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 3-15
740344
  Гудзь А. Лексичне навантаження професійної мови футбольних коментарів // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 24-27. – (Бібліотека Інституту філології)
740345
  Ліщук Т.Д. Лексичне наповнення складників концепту "зовнішність людини" у творчості Ю. Андруховича // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 124-133. – ISSN 2077-1932
740346
  Свєтлічна А.А. Лексичне наповнення текстів англомовних митних документів // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 54-58. – ISSN 2313-500Х
740347
  Жмаєва Н.С. Лексичне просторіччя як проблема перекладу художнього твору / Н.С. Жмаєва, О.О. Блідар // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 18-28. – (Лінгвістичні науки ; № 28). – ISSN 2616-5317
740348
  Усков Д.Ю. Лексичне тло слова як пограничне явище між мовою і культурою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 322-326
740349
  Герцовська Н.О. Лексичний аналіз явища паронімії в англійській мові / Н.О. Герцовська, Н.В. Стільник // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 141-145. – ISSN 2311-8164
740350
  Гільченко Р.О. Лексичний аспект перекладу авіакосмічних термінів з англійської на українську мову // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 86-89. – ISBN 966-8188-07-1
740351
  Никончук М.В. Лексичний атлас Правобережного Полісся / М.В. Никончук. – Київ, 1994. – 465с.
740352
  Никончук М.В. Лексичний атлас Правобержного Полісся / М.В. Никончук. – Київ, 1994. – 21с. + карти
740353
  Гриценко Світлана Павлівна Лексичний вплив як чинник динаміки структури мови -реципієнта (на матеріалі латинських запозичень українських пам`яток кінця XVI-XVII ст.) : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.15 / Гриценко Світлана Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
740354
  Гриценко Світлана Павлівна Лексичний вплив як чинник дінаміким структури мови-реципієнта (на матеріалі латинських запозичень українських пам"яток кінця XVI-XVII : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.15 / Гриценко Світлана Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 290л. – Бібліогр.:л.156-180
740355
  Крило А.В. Лексичний повтор як засіб зв"язності тексту (на прикладі поезії Ліни Костенко) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 115-117. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
740356
  Павленко М.О. Лексичний повтор як засіб реалізації категорії евфуїзму на лексико-семантичному рівні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 64-72. – ISSN 2520-6397
740357
  Барабаш О. Лексичний склад мови як відображення картини світу народу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 116-120. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
740358
  Шульгач В.П. Лексичні архаїзми буковинських говірок. 2 // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 259-269. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
740359
  Ткачук В.М. Лексичні виразники суб"єктивної модальності у творах Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 77-82
740360
  Бойко Ю. Лексичні відповідності між корєйською мовою королівства Когурьо та давньо-японською мовою в контексті корейсько-японських мовних контактів V-X ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 41-45
740361
  Косович О.В. Лексичні гібриди у розрізі інноваційних процесів. Диференціація концепту // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 190-196. – ISBN 978-617-7132-02-07


  "У данiй науковiй розвiдцi ми вживаємо термiни деривацiя i деривацiйний у щирокому значеннi слова, щоб позначити, загалом, процес творення нових лексем. З точки зору деривації, виникає запитання: яке мiсце в утвореннi гібридів займають, з одного боку, ...
740362
  Барань Є. Лексичні гунгаризми у творах українських письменників Закарпаття. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 56-69. – ISSN 1682-3540
740363
  Федурко М. Лексичні домінанти збірки Петра Карманського "Ой люлі, смутку" // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 156-165. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
740364
  Ангерчік Є.Д. Лексичні елементи розмовно-побутового стилю у прозових творах В. Винниченка "Студент" та "Кумедія з Костем" і В. Ґабора "Швонц" та "Полювання у втраченому просторі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядаються основні лексичні елементи розмовно-побутового стилю на матеріалі прозових творів В. Винниченка "Студент" та "Кумедія з Костем" і В. Ґабора "Швонц" та "Полювання у втраченому просторі" та вплив часового і територіального простору ...
740365
  Косович О. Лексичні заміни як основний спосіб перекладу гри слів у французькій мові // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 203-207. – ISBN 978-617-646-477-8
740366
  Підкуймуха Л.М. Лексичні запозичення в батярському жаргоні міжвоєнного Львова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 139-149. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено дослідженню лексичних запозичень у батярському жаргоні міжвоєнного Львова. Здійснено аналіз семантичного складу та функціональних особливостей запозичених лексем. Описано представлення цієї лексики в західноукраїнських словникових ...
740367
  Кирилюк Н. Лексичні запозичення в малайзійському варіанті англійської // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 94-99. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
740368
  Семчинський С.В. Лексичні запозичення з російської та української мов у румунській мові / С.В. Семчинський. – вип. 1. – Київ, 1958. – 119с.
740369
  Совтис Н. Лексичні запозичення з української мови у збірці Льва Венглінського "Полова і зерно" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 516-520. – ISBN 978-966-3888-379-3
740370
  Сингаївська А.В. Лексичні запозичення у сфері ЗМІ (на матеріалі іспанської мові) / А.В. Сингаївська, Ю.І. Патєха // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 168-172


  У статті проаналізовано різні підходи щодо тлумачення запозиченої лексики, висвітленні сучасні проблеми її адаптації в іспанській мові у сфері ЗМІ та проблеми її функціонування. В статье проанализированы различные подходы к толкованию заимствованной ...
740371
  Попова Н.М. Лексичні засоби актуалізації подій з погляду когнітивного підходу (на матеріалі іспанських періодичних видань) / Н.М. Попова, К.В. Новодворська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 382-388


  Статтю присвячено дослідженню лексичних засобів актуалізації подій з позицій когнітивного підходу, серед яких найуживанішими є неологізми, запозичення, фразеологізми, а також прислівники та деякі інші частини мови. Статья посвящена исследованию ...
740372
  Лазер-Паньків Лексичні засоби архаїзації мови грецькими істориками II-III ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 259-262. – Bibliogr.: Літ.: С. 262; 6 назв;. – ISBN 966-7825-79-5
740373
  Почепецька Т. Лексичні засоби вираження ввічливості в англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 123-128. – ISBN 978-617-7132-80-5
740374
  Покровська І.Л. Лексичні засоби вираження ввічливості та поваги у текстах епістолярного стилю сучасної турецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 375-381


  У статті розглянуто етикетні форми вираження ввічливого та шанобливого ставлення у листах офіційно-ділового стилю та приватного характеру. Зокрема, подано турецькомовні варіанти звертань, зачинів та заключних частин текстів епістолярного стилю, ...
740375
  Андрійченко Ю.В. Лексичні засоби вираження емотивності в художніх текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 11-17. – Бібліогр.: с. 17; Літ.: 9 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
740376
  Чернова А.А. Лексичні засоби вираження емоційних концептів у сучасному іспанському художньому дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 241-251
740377
  Залюбовська Л. Лексичні засоби вираження ідеї життєздатності українства в нарисі Уласа Самчука "Слідами піонерів" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 65-68


  Досліджено функції і стилістичну роль англомовних слів у нарисі Уласа Самчука "Слідами піонерів. Епос української Америки". Встановлено, що вони є органічною складовою тексту нарису, уяскравлюють задум автора, розкривають тогочасний суспільний і ...
740378
  Штельмах А.Л. Лексичні засоби вираження полісемії в публіцистичному різновиді жанру інтерв"ю // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 92-100.


  Розглядаються лексичні механізми вияву полісемії тф створення емоційно-експрессивної образності в текстах публіцистичного різновиду інтерв". The lexical means of expressing polisemity and creatind emotinal sense in the sociopolitical texts of ...
740379
  Корнієнко В.В. Лексичні засоби вираження почуття кохання в елегіях Тібулла // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 174-178
740380
  Корнієнко В.В. Лексичні засоби вираження почуття кохання в елегіях Тібулла // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 174-178
740381
  Губа Л.В. Лексичні засоби вираження просторових відношень в оповіданнях Германа Гессе // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 340-348


  Стаття присвячена дослідженню просторової організації оповідань видатного німецького письменника Германа Гессе та лексичних засобів її вираження .В данной статье исследуется пространственная организация рассказов известного немецкого писателя Германа ...
740382
  Степанюк Г. Лексичні засоби вираження темпоральних значень в англомовних текстах про моду // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 303-307
740383
  Редковська Т.О. Лексичні засоби вираження художніх концептів у тексті роману Е. Фрейре "Ірланда" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 153-163. – ISSN 2413-5593
740384
  Столярська Т.О. Лексичні засоби вираження часового аспекту концепту "пунктуальність" у сучасній німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 239-243
740385
  Швець Т. Лексичні засоби вираження часу і простору в художньому тексті на матеріалі роману Ж. Верна "Cinq semaines en ballon" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 458-466


  У статті викладені результати дослідження, присвяченого виявленню лексичних засобів вираження часу і простору у художньому тексті. Матеріалом для дослідження обрано пригодницький роман французького письменника Жуля Верна "Cinq semaines en ballon". ...
740386
  Цвіркун Т.В. Лексичні засоби впливу в політичному тексті: жанр промова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 67 (1). – С. 116-125. – ISSN 2520-6397


  У статті досліджено функціонування лексичних засобів впливу в політичному тексті, а саме в перших промовах президентів України Петра Порошенка (за 2015 р.) та Володимира Зеленського (за 2019 р.) на Генеральній Асамблеї ООН. Дослідження дало змогу ...
740387
  Гаврилова Я.Л. Лексичні засоби впливу у текстах газетних видань // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 38-41


  У статті розглянуто основні лексичні засоби (метафори, перифрази, сленгові елементи) увиразнення газетних текстів, а також розкрито їх роль у впливі на читачів. Фактичним матеріалом слугували періодичні видання Херсонщини. The main lexical stylistic ...
740388
  Швець Н. Лексичні засоби змалювання природи в романі Д.Дефо "Robinson Crusoe" / Н. Швець, О. Швець // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 484-496
740389
  Терсіна І.З. Лексичні засоби інтенсифікації в романі жанру фентезі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 79-86
740390
  Щербань М.Т. Лексичні засоби ітенсифікації висловлювання // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 253-257. – ISBN 966-581-295-5
740391
  Майборода Н.Г. Лексичні засоби мовної експресії в романі Андрія Кокотюхи "Таємне джерело" // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 159-168. – ISSN 2313-4437
740392
  Привалова Світлана Лексичні засоби поетичної мови // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-24. – Бібліогр. в кінці ст.
740393
  Настенко С.В. Лексичні засоби репрезентації концептів в іспанській поезії XII-XX століть // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 166-172


  Статтю присвячено дослідженню лексичних засобів втілення універсальних і національно-маркованих концептів в іспанькій поезії XII-XX століть. Аналізується динамика розгортання концептів в образному просторі поетів шляхом лексичних запозичень у межах ...
740394
  Плахотна М. Лексичні засоби створення образу чоловіка та жінки в романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 114-118. – ISBN 978-617-689-129-1
740395
  Буда В. Лексичні засоби творення емоційності у мові романів В. Шкляра "Чорний Ворон" і "Троща" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 4-6. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  "У статті проаналізовані лексичні засоби творення емоційності в романах В. Шкляра. Зауважено, що цю функцію найчастіше виконують вигуки, лексичні експресеми, росіянізми, емоційні та контекстуальні синоніми, вульгаризми, засоби словотвору. У романі ...
740396
  Федоренко О.В. Лексичні засоби творення іронії в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 28-30. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
740397
  Голоюх Л. Лексичні засоби формування авторської модальності в текстах роздумів П. Загребельного // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 47-55. – ISSN 2311-5165


  У статті висвітлено поняття про авторську модальність як категорію лінгвістики тексту. Розкрито механізми формування авторської модальності в роздумах романів П. Загребельного через активізацію лексичного рівня тексту, виявлено ідіостилістичне ...
740398
  Малиновська І.В. Лексичні ідеологеми та культуреми як домінанти розвитку образу Великобританії в українській молодіжній культурі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 6 (142). – С. 129-135
740399
  Косович О.В. Лексичні інновації 2000-2012 рр. у мовній картині світу // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 6-11. – ISSN BIB-ID 83558
740400
  Циганкова З.М. Лексичні інновації в англомовному просторі постфеміністичних романів початку XXI ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Циганкова Зоя Миколаївна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Київ, 2015. – 223, [2] арк. – Додатки: [2] арк. – Бібліогр.: арк. 194-223
740401
  Циганкова З.М. Лексичні інновації в англомовному просторі постфеміністичних романів початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Циганкова Зоя Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
740402
  Балаховська Л.В. Лексичні інновації в романах "Люди зі страху" і "Додому нема вороття" Романа Андріяшика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 12-20. – ISSN 2075-437X


  Проаналізовано лексичні інновації в романах "Люди зі страху" і "Додому нема вороття" Р. Андріяшика. Розглянуто найпродуктивніші способи творення лексичних інновацій. Проанализированы лексические инновации в романах "Люди из страха" и "Домой нет ...
740403
  Борис Д.П. Лексичні інновації в сучасній мовознавчій терміносистемі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 14-18
740404
  Б"ялик В.Д. Лексичні інновації оригіналу в авторизованому перекладі (на матеріалі роману "Лоліта" В. Набокова) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 17-21. – (Філологічні науки ; № 1)
740405
  Пальчун Т.О. Лексичні інновації у медіадискурсі / Т.О. Пальчун, О.М. Медвідь // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 118-123. – ISSN 2077-804X
740406
  Блинова Н.М. Лексичні інновації у мові інтернет-ЗМІ (на прикладі сфери бізнесу та економіки) // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 3-10. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
740407
  Турчин В.В. Лексичні інновації у сучасному німецькому медіадискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 370-381
740408
  Кіщенко А.М. Лексичні інновації як вираження категорії адресантності в сучасному художньому дискурсі (на матеріалі постмодерністської прози) // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 57-59
740409
  Капась М. Лексичні історизми та архаїзми в романі "Чорна рада" Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 95-99
740410
  Колесник О.Ю. Лексичні й фразеологічні засоби творення комізму в малій прозі Остапа Вишні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 43-45. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
740411
  Навальна М.І. Лексичні конотації як експресивний засіб мовлення // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 127-135. – ISSN 2309-1797
740412
  Дев"ятко С Ю. Лексичні лакуни як культуроспецифічний феномен: особливості добирання перекладних відповідників у медичній термінології (на матеріалі стоматологічних текстів) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 44-50. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
740413
  Дель Лексичні латинізми у старослов"янській мові / Дель, Ґаудіо Сальваторе // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 80-88. – ISSN 2311-2697


  У статті на основі даних лексикографічних джерел проаналізовано загальну кількість лексичних латинізмів, зафіксованих у старослов"янській мові. Таке дослідження сприятиме подальшому тлумаченню латинського елемента в історії розвитку окремих ...
740414
  Каліщук Д. Лексичні маркери концептуальних стилів Б. Обами та Дж. Буша // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 77-82. – ISSN 2410-0927
740415
  Хавченко Т. Лексичні маркери реклами як інформаційного тексту в аспекті перекладу // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 221-226


  У статті розглянуто особливості перекладу лексичних маркерів реклами; здійснено аналіз прагматичного використання лексики в рекламних текстах; окреслено комунікативні задачі реклами при перекладі. The article deals with peculiarities of lexical ...
740416
  Столярова А.А. Лексичні маркери суб"єктивної модальності в текстах грецького кримінального законодавства // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 355-359


  У статті досліджуються особливості лексичних засобів вираження категорії суб"єктивної модальності в новогрецьких законодавчих текстах та розглядаються прагматичні аспекти її функціонування. Аналіз проведено на матеріалі текстів чинних кримінального, ...
740417
  Самусенко О.М. Лексичні мінімуми з української мови як іноземної: основні підходи до укладання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 144-150


  Стаття присвячена методиці викладання української мови як іноземної. У праці розглянуто питання укладання лексичних мінімумів з української мови як іноземної. У розвідці наведено європейські рекомендації щодо володіння лексикою іноземної мови на різних ...
740418
  Мариненко Павло Ігорович Лексичні новотвори в сучасній іспанській мові: структурний та семантичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Мариненко П. І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр. : 12 назв
740419
  Мариненко П.І. Лексичні новотвори в сучасній іспанській мові: структурний та семантичний аспекти : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - романські мови / Павло Ігорович Мариненко; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2006. – 277л. – Додатки: л.220-277. – Бібліогр.: л.184-214
740420
  Швидка В. Лексичні новотвори як відбиття українсько-російської збройної конфронтації // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 88-97. – ISSN 2411-6548


  Статтю присвячено аналізу прагматичного потенціалу лексичних новотворів, що оприявлюють українсько-російську збройну конфронтацію. У науковій розвідці заналізовано неологізми, які перебувають на стадії символізації; виявлено аксіологічну систему ...
740421
  Ільєнко О.Л. Лексичні новоутворення із колоративним компонентом у сучасних англомовних наукових і публіцистичних текстах / О.Л. Ільєнко, О.В. Первашова // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 66-70
740422
  Трегубова Г. Лексичні норми сучасної української літературної мови в офіційно-діловому стилі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.47-55. – ISBN 966-7773-28-0
740423
  Шевчук О.О. Лексичні одиниці на позначення "населений пункт" в західно-германських та східнослов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 451-455


  Стаття присвячена зіставному аналізу лексико-семантичної групи "населений пункт" в західно-германських та східнослов"янських мовах; виділяються аломорфні та ізоморфні риси зазначеного ЛСГ; аналізується семна структура конституентів. Статья посвящена ...
740424
  Бєлуха В.А. Лексичні одиниці на позначення квітів в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 36-40
740425
  Тур О. Лексичні одиниці на позначення назв поземельних мір, що вживалися в Україні в XI - XVI ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 149-153. – ISSN 0869-3595
740426
  Ковальчук І.В. Лексичні одиниці на позначення предметів у маркувальних текстах на товарних упаковках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 228-236


  У статті розглядаються особливості лексичних одиниць, характерні для текстів на упаковці. Особлива увага приділена способам словотвору, які зустрічаються в назвах фірм-виробників та брендів. Пропонується аналіз лексики на семантичному рівні з метою ...
740427
  Бадзюнь О.Є. Лексичні одиниці на позначення станів та явищ погоди в англійському дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 73-80


  У статті розглянуто лексичні одиниці на позначення станів та явищ погоди, які представлені ієрархічно організованим системним комплексом - лексико-семантичним полем "Погода". Досліджено особливості функціонування лексем в англійському дискурсі ...
740428
  Тімкова Т.М. Лексичні одиниці, що позначають атмосферні явища у давньотюркській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 428-436


  У статті йдеться про особливості турецьких лексичних одиниць що позначають атмосферні явища, а саме такі лексичні одиниці як дощ, сніг, хмара, вітер, грім, блискавка, хуртовина, веселка, смерч у давньотюркській мові. В статье идет речь об ...
740429
  Бобух Н.М. Лексичні опозиції в поетичному ідіолекті Євгена Маланюка // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 162-167. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
740430
  Бобух Н.М. Лексичні опозиції в поетичному словнику Ганни Чубач // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 95-103. – ISSN 2313-4437


  Стаття присвячена актуальній і цікавій проблемі сучасної лінгвостилістики – дослідженню семантично протиставлюваних лексем. У пропонованій розвідці проаналізовано антонімічні пари, антонімічно-синонімічні парадигми й оксиморонні синтагми, зафіксовані ...
740431
  Чорна О.Ю. Лексичні опозиції в поетичному словнику Сергія Жадана // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 77-88. – ISSN 2313-4437
740432
  Бобух Н.М. Лексичні опозиції як засіб створення контрасту в повісті Івана Нечуя-Левицького "Хмари" // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 3-11. – ISSN 2313-4437
740433
  Коцюба О.П. Лексичні особливості австрійського варіанту німецької мови у прозі Йозефа Рота // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 392-396


  У статті проаналізовано лексичну специфіку австрійського мовного варіанту у художній прозі Й. Рота. В статье проанализирована лексическая специфика австрийского языкового варианта в художественной прозе Й. Рота. In the article the lexical ...
740434
  Матола В. Лексичні особливості вираження суб"єктивної оцінки // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – C. 153-162


  Йдеться про мовні засоби, що використовуються в суб"єктивних висловлюваннях авторів у газетних текстах. Оцінці як характерній рисі журналістського тексту притаманне вживання авторами емоційно-оцінних демінутивів, фразеологічних та синтаксичних ...
740435
  Осіпчук Ю.В. Лексичні особливості давньоукраїнських пам"яток // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 222-230. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
740436
  Баранова С.В. Лексичні особливості економічних статей (на матеріалі англомовних газетних видань) / С.В. Баранова, Н.В. Хаба, В.К. Тур // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 4. – C. 9-15. – ISSN 2077-804X
740437
  Лукашенко Н.Г. Лексичні особливості іспаномовних інтернет-форумів з проблематики родинних стосунків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – C. 3-6
740438
  Котенко В.Л. Лексичні особливості іспанської мови у Країні Басків та Наваррі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 154-158. – (Бібліотека Інституту філології)
740439
  Богдан Л. Лексичні особливості мови українських дитячих казок в японському перекладі (на матеріалі казок "Сірко", "Солом"яний бичок", "Кривенька качечка") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В статті досліджено лексичні особливості мови перекладу (японської мови) українських дитячих казок. Висвітлено питання оформлення японськими лексичними засобами експресивності та образності української лексики та способи передачі її ...
740440
  Менделюк Т. Лексичні особливості мовлення. Творча спадщина письменниці Лесі Українки // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 3/4) : Підготовка до ЗНО. – С. 108-111
740441
  Тараненко Л.І. Лексичні особливості науково-технічного перекладу (на матеріалі текстів сфери ядерної енергетики) / Л.І. Тараненко, М.А. Куценко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 357-362
740442
  Лях О. Лексичні особливості наукової статті / О. Лях, А. Непран // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 9, ч. 1. – С. 111-117. – ISSN 2411-6548
740443
  Круть І. Лексичні особливості передвиборчої агітації як об"єкт політичної лінгвістики // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 96-105. – ISSN 2413-3094
740444
  Черкес Г. Лексичні особливості перекладу оглядів футбольних матчів з французької мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 258-266


  У статті розглядаються особливості перекладу футбольних оглядів із французької мови на українську. Особлива увага приділяється проблемам, що можуть виникнути при перекладі футбольних оглядів та шляхи їх вирішення.
740445
  Каптюрова В.В. Лексичні особливості повідомлень в Twitter // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 228-232


  У статті розглядаються лексичні особливості повідомлень в соціальній мережі Twitter. Також досліджуються новостворені лексичні одиниці, а також способи їхнього словотворення. В статье рассматриваются лексические особенности сообщений в социальной сети ...
740446
  Непоп Лідія Василівна Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей : Автореф. дис. ... кандид. фылолог. наук: 10.02.03 / Непоп Л.В.; НАНУ. Ін-тут української мови. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
740447
  Непоп Л.В. Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей / Л.В. Непоп; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 212с. – ISBN 966-594-449-5
740448
  Діденко Т.О. Лексичні особливості публіцистичних текстів Пілар Бонет // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 273-277


  У статті розглянуто лексичні особливості статей, репортажів, інтерв’ю та некрологів відомої іспанської журналістки, кореспондента газети "Ель Паіс" Пілар Бонет та засоби їхнього відтворення українською мовою. В статье рассмотрены лексические ...
740449
  Гірняк С. Лексичні особливості спогадів Константини Малицької // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 5-12. – ISBN 978-617-7235-55-8
740450
  Онищенко М.Ю. Лексичні особливості творів Володимира Даниленка / М.Ю. Онищенко, Г.А. Онищенко // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 22-25


  Даниленко Володимир Григорович - український письменник-прозаїк, критик, літературознавець. Був викладачем кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2002-2003).
740451
  Кондратенко Н.В. Лексичні особливості текстів мовленнєвого жанру "політична програма" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 85-90. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
740452
  Баран Е.О. Лексичні особливості текстів спортивної тематики в інтернет-виданнях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17
740453
  Сидоренко О. Лексичні особливості українського мовлення студентів, що навчаються в Австрії та Німеччині // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 145-150.
740454
  Маймескул О.А. Лексичні особливості французької мови Швейцарії: відображення традицій швейцарської демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 91-95. – (Іноземна філологія)


  Аналізується традиційно специфічна лексика суспільно-політичної сфери франкомовної Швейцарії в її історичному формуванні та сучасному функціонуванні.
740455
  Івахненко Т.П. Лексичні параметри туристського жаргону // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 67-73. – (Серія "Філологічні науки")
740456
  Сірук О. Лексичні перекладні еквіваленти в болгарських і українських паралельних текстах / О. Сірук, І. Держанський // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 75-86. – ISSN 0320-3077


  Мова йде про укладання Корпусу болгарських і українських паралельних текстів та його застосування для дослідження лексичної семантики українських і болгарських перекладних еквівалентів. Речь идет о создании корпуса болгарских и украинских параллельных ...
740457
  Кобелянська О. Лексичні повтори та ономатопи-редуплікати в мові японської класичної поезії VIII-XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – C. 27-37


  Основною метою дослідження є встановлення кількісних показників, а також визначення головних художньо-стилістичних функцій лексичних повторів і ономатопів-редуплікатів у мові японської класичної поезії VIII- XX ст.Насамперед у дослідженні чітко ...
740458
  Тома Н.М. Лексичні польські запозичення в мовотворчості Петра Могили // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 58-71
740459
  Сухенко К.М. Лексичні проблеми перекладу / К.М. Сухенко. – Київ, 1972. – 23с.
740460
  Ткачук О. Лексичні процеси в мові хорватських та українських мас-медіа в контексті суспільно-політичних змін кінця XX - поч. XXI століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 14-21. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
740461
  Помирча С.В. Лексичні риси химерної прози в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." / С.В. Помирча, М.О. Яценко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 22-26
740462
  Помирча С.В. Лексичні риси химерної прози в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 255-259
740463
  Колпаков М.О. Лексичні рівні й тематичні групи в українській термінології художньої обробки металів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 165-171. – ISSN 2522-493X


  У статті за допомогою логіко-поняттєвого аналізу виявлено основні лексичні рівні, тематичні групи та підгрупи української термінології художньої обробки металу. Показано, що терміни художньої обробки металу становлять термінологічну систему, де кожна ...
740464
  Їжакевич Г.П. Лексичні та граматичні засоби у функціональній стилістиці слов"янських мов / Г.П. Їжакевич, М.М. Пилинський. – Київ, 1973. – 32с.
740465
  Христенок В. Лексичні та граматичні риси мови грамот XIV-XV століть // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 322-330. – ISSN 2304-9383
740466
  Нічаєнко І. Лексичні та лексико-фразеологічні складники семантичного поля краси в іспанській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 3-6. – Бібліогр.: Літ.: с. 6
740467
  Кожушний О.В. Лексичні та метричні особливості поетичного мовлення Григорія Богослова // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 52-57


  У статті наведено результати аналізу лексичних та метричних особливостей поетичного мовлення Григорія Богослова. Зазначається, що, заперечуючи свою приналежність до язичницької літературної традиції і викриваючи її занепад, автор водночас насичує свої ...
740468
  Гаманюк В. Лексичні та синтаксичні засоби вираження фазових значень в оповіданнях П. Хаммесфар // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 24-27
740469
  Дем"янюк М.П. Лексичні та фонетико-граматичні особливості анонімного латинсько-слов"янського словника XVIII ст. // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 469-478. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
740470
  Калініна-Шамрай Лексичні та фонетико-графічні особливості французької мови Бельгії : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 292 л. – Додатки: л. 250-292. – Бібліогр.: л. 216-249
740471
  Калініна-Шамрай Лексичні та фонетико-графічні особливості французької мови Бельгії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
740472
  Прокопова Л.І. Лексичні та фонетичні особливості німецької мови в єдиному стилістичному полі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 44-47. – ISSN 0027-2833
740473
  Мазепова О.В. Лексичні тра фразеологічні засоби вираження концепту душа в перській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 1608-0599
740474
  Паніна О.В. Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі (на матеріалі загальнотехнічної і галузевої термінології) // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 58. – С. 392-397. – ISSN 2076-815X
740475
  Кононенко В. Лексичні трансформації в перекладі суспільно-політичних текстів арабської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 144-148. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
740476
  Лук"янченко М.П. Лексичні трансформації при перекладі українською мовою "Першої людини" Альбера Камю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 233-241


  Статтю присвячено вивченню лексичних трансформацій при перекладі українською мовою роману "Перша людина" А. Камю. Адекватне відтворення лексичних та стилістичних засобів оригіналу є одним з пріоритетних завдань художнього перекладу. Статья посвящена ...
740477
  Гнатюк Н.Г. Лексичні трансформації при синхронному перекладі доповідей англійською мовою на екологічну тематику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 53-55. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Розглянуто найуживаніші лексичні трансформації, які застосовуються при синхронному перекладі текстів доповідей із проблем екології. Особлива увага приділяється аналізу лексичних трансформацій, які містять спеціальну термінологію.
740478
  Тимощук Н.О. Лексичні трансформації у перекладах поезії Тараса Шевченка іспанською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 261-268


  У статті досліджено найважливіші лексичні трансформації, які застосовуються при перекладі поезії Тараса Шевченка іспанською мовою. Розглянуто загальні відомості про лексичні трансформації, їхні різновиди та особливості використання при перекладі ...
740479
  Ангерчік Є.Д. Лексичні труднощі відтворення розмовно-побутового стилю в англійському перекладі твору О. Гончара "Собор" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 31-36


  Розглядаються основні лексичні елементи розмовно-побутового стилю у творі "Собор" Олеся Гончара та труднощі їх відтворення в англійському перекладі: через культурні розбіжності між українською та англійською мовами перекладачу достатньо складно дібрати ...
740480
  Курдіш О.К. Лексичні труднощі перекладу сучасної англійської наукової прози / О.К. Курдіш, О.О. Чешко // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 64-65
740481
  Бернар Г. Лексичні характеристики діалогу у п’єсах С. Беккета, Г. Пінтера і Т. Стоппарда // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 118-123. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
740482
  Дьяконова І.Л. Лексичні характеристики електронного листування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 150-154. – ISBN 966-581-388-9
740483
  Мітіна Т. Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу творів Тараса Шевченка, які містяться у фондовій колекції Шевченківського національного заповідника // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 231-236. – ISBN 978-617-646-453-2


  The article explores the problem of correspondence between Taras Shevchenko"s original texts and their translations from the point of view of translation and literature theory, in view of their historical, linguistic and social significance. У статті ...
740484
  Малафей М. Лексичніі новотвори як репрезентанти новіітнііх поліітичних подіій (на матерііаліі мовлення Євромайдану) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 202-210


  У статті розглядаються неологізми як основа для збагачення мови, утворення новотворів на тлі соціальних вибухів. Подаються визначення головних неологізмів 2013 р., утворених внаслідок подій Євромайдану, розглядаються перспективи використання цих слів в ...
740485
  Будзько І. Лексіка ранніх перакладаў апокрыфаў і яе роля ва ўзбагачэнні слоўнікавага складу старабеларускай мовы // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 39-59. – ISSN 0076-0390
740486
  Малащук К.О. Лексічні засоби етико-християнського виховання особистості у мові Г.С. Сковороди // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 46-53. – Бібліогр.: c. 52-53; 8 поз.


  У статті фналізується лексико-семантичне поле слів із значенням християнської етики та виховання особистості на матеріалі творів Г. Сковороди. The article is devoted the problem of lexical-semantic field of the words with the meaning of Christian ...
740487
  Судавичене Л.В. Лексческие особенности московского перевода - редакции Литовского Статуса 1588 г. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Судавичене Л.В. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
740488
   Лектини в дослідженні морфології та функції серця / Б.О. Надрага, Є.А. Согомонян, А.М. Ященко, О.Д. Луцик // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 140-145. – ISSN 2079-8334
740489
  Антонюк В.О. Лектини та їх сировинні джерела / Антонюк В.О. – Львів : Кварт, 2005. – 554 с. : іл., табл., портр. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 460-540. – ISBN 966-8792-12-2
740490
   Лектинова активність клітинних стінок і клітинних органел проростків озимої пшениці (Triticum aestivum) за біотичного стресу / Ю.М. Письменна, О.О. Панюта, В.Н. Белава, Н.Ю. Таран // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1129. – С. 65-72. – (Серія "Біологія" ; вип. 23). – ISSN 2075-5457


  Досліджували зміни лектинової активності фракції клітинних стінок і сумарної фракції клітинних органел проростків озимої пшениці (Triticum aestivum L.) різних за стійкістю до патогена сортів за інфікування збудником очкової плямистості ...
740491
  Письменна Ю.М. Лектинова активність різних клітинних фракцій органів проростків озимої пшениці (Triticum aestivum) за патогенезу / Ю.М. Письменна, О.О. Панюта // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 71-71
740492
  Погоріла Н.Ф. Лектинологія - перспективна галузь наукових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-89. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку ретроспективу досліджень в галузі лектинології, зокрема рослинних аглютинінів. Окреслено пріоритетні напрямки вивчення фітоаглютинінів науковцями України. Here was presented a short retrospective review in the field of lectinology, ...
740493
  Луцик М.Д. и др. Лектины / М.Д. и др. Луцик. – Львов, 1981. – 155с.
740494
  Луцик А.Д. и др. Лектины в гистохимии / А.Д. и др. Луцик. – Львов, 1989. – 140с.
740495
  Чурилов Юрий Семенович Лектины некоторых черноморских водорослей: Содержащие, выделение в среду, влияние на эколого-физиологические показатели окружающих видов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Чурилов Юрий Семенович; Ин-т биолохии Южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1989. – 23л.
740496
  Шатилов И.М. Лектор-наставник и его школа / И.М. Шатилов. – Москва, 1983. – 176с.
740497
  Мельников Н.Л. Лектор-организатор производства / Н.Л. Мельников, А.И. Валентик. – М., 1966. – 24с.
740498
  Мовсисянц А.П. Лектор - сельскому хозяйству / А.П. Мовсисянц. – Москва, 1988. – 47 с.
740499
  Серова И.И. Лектор в студенческой аудитории / И.И. Серова. – Минск, 1988. – 70 с.
740500
  Гриценко Л. Лектор Вищої школи адвокатури, адвокат Людмила Гриценко: "Мій рецепт від вигорання - техніка С. Кові, баланс професійної діяльності та ліміт на кількість справ" / Розмову вів В. Якуша // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 15-21 травня (№ 19/20). – С. 1, 14
740501
  Куницын А.Н. Лектор вошел в аудиторию / А.Н. Куницын. – Л, 1973. – 16с.
740502
  Левин А.М. Лектор и аудитория. / А.М. Левин. – изд. перераб. и доп. – М., 1964. – 119с.
740503
  Левин А.М. Лектор и аудитория. Заметки лектора. / А.М. Левин. – М., 1960. – 86с.
740504
  Межиковский С.М. Лектор и популяризация науки / С.М. Межиковский. – М, 1988. – 34с.
740505
  Мехонцев Н.И. Лектор и слушатель / Н.И. Мехонцев. – М, 1975. – 160с.
740506
   Лектори з Німеччини // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  З курсом лекцій до Житомирського державного університету імені Івана Франка прибули двоє науковців з Німеччини: доктор, професор, керівник Брехтівського науково-дослідного центру (м. Берлін), Юрген Гіллесгайм та доктор Кароліна Шпренгер.
740507
   Лектории на дому. – Грозный, 1968. – 22с.
740508
  Хиля О. Лекторій для юних хіміків / О. Хиля, Д. Мілохов, В. Москвіна // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 5


  "На хімічному факультеті стартував новий навчальний проект – «Лекторій для юних хіміків». Він є унікальною можливістю для учнівської молоді осягнути хімічний світ у всій його красі та логічній довершеності. У програмі Лекторію – тематичні лекції з ...
740509
  Хиля О. Лекторій для юних хіміків / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 6


  Хімічний факультет розпочав реєстрацію учасників на новий навчальний рік освітнього проєкту "Лекторій для юних хіміків".
740510
  Чихачев В.П. Лекторское красноречие русских ученых XIX века. / В.П. Чихачев. – М., 1987. – 93с.
740511
  Иванова С.Ф. Лекторское мастерство / С.Ф. Иванова. – М, 1983. – 111с.
740512
  Ножин Е.А. Лекторское мастерство на этапе перестройки / Е.А. Ножин. – М, 1988. – 63с.
740513
  Яцков П.М. Лекторское мастерство преподавателей истории КПСС / П.М. Яцков. – К., 1971. – 23с.
740514
   Лекторское наставничество. – М., 1988. – 62с.
740515
   Лектору-общественнику. – Воронеж, 1951. – 72с.
740516
  Ломизе Л.С. Лектору о путях перестройки высшей школы / Л.С. Ломизе. – Москва, 1989. – 60с.
740517
  Бельчиков Ю.А. Лектору о слове / Ю.А. Бельчиков, Н.Н. Кохтев. – Москва : Знание, 1973. – 103 с. – Библиогр.: с. 100-102. – (Методика лекторского мастерства и ораторского искусства)
740518
   Лектору о современном мире. – М., 1987. – 287с.
740519
  Иоч Э.В. Лектору о технических средствах пропаганды / Э.В. Иоч. – М, 1977. – 42с.
740520
  Бабанский Ю.К. Лектору о школьной реформе / Ю.К. Бабанский. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 63 (5 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Методика и орг. лекц. пропаганды ; № 8, 1986)
740521
  Білик Г. Лектура Івана Дзюби про Ліну Костенко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 260-261. – ISSN 2075-1222
740522
  Бурлака Г. Лектура Михайла Грушевського доуніверситетських часів // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 296-310. – (Нова серія ; вип. 18)
740523
  Росовецький С. Лектура Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 270-307


  Присвячено лектурі Шевченка, яку розглядаємо і як сукупність прочитаних ним словесних текстів, і як своєрідність поета-читача. Метою є пошук прийомів дослідження і методів узагальнення, у тому числі статистичного, отриманих результатів. Розглянуто такі ...
740524
  Слабошпицький М. Лектура, приречена на зацікавлення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 9


  Про книжку Надії Миронець "Володимир Винниченко: таємниці кохання. Хронологія інтимів: документальна розповідь" (2013)
740525
  Боголюбов М.М. Лекцiї з квантової статистики : Питання статистичної механіки квантових систем / М.М. Боголюбов. – Київ : Радянська школа, 1949. – 228 с.


  Ця моногpафiя пpисвячена викладовi pяду нових методiв статистичної фiзики та питанням їх застосування, зокpема застосуванням до теоpiї надплинностi та до теоpiї поляpної моделi металу. Моногpафiя pозpахована на студентiв стаpших куpсiв ...
740526
  Лащенко Р.М. Лекцiї по iстоpiї укpаїнського пpава / Р.М. Лащенко. – Київ : Укpаїна, 1998. – 254с. – ISBN 9665240528
740527
  Янг Л. Лекци по вариационному исчислению и теории оптимального управления / Л. Янг; под ред. В.М. Алексеева. – Москва : Мир, 1974. – 488 с.
740528
  Вольберг О.А. Лекци по начертательной геометрии / О.А. Вольберг. – Москва-Ленинград, 1947. – 348 с.
740529
  Остроградский М.В. Лекции алгебраического и трансцендентного анализа, чит. в Морском кадет. корпусе в 1836 году / М.В. Остроградский. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1940. – 464с.
740530
  Майорова-Щеглова Лекции в социологическом образовании: проблемы и новые технологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 12 (356). – С. 108-112. – ISSN 0132-1625
740531
  Хаббард Л.Р. Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1 - 22. – 2005. – [ 9 ], 314 с. + 14 CD-ROM. – Книга в одном футляре с: Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : главный указатель, лекции... / Л. Р. Хаббард и Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : лексты лекций, глоссарий...; лекц. 23 - 42 / Л. Р. Хаббард
740532
  Хаббард Л.Р. Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 23-42. – 2005. – [ 7 ] с., с. 315-599 + 14 CD-ROM. – Книга в одном футляре с: Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : главный указатель, лекции... / Л. Р. Хаббард и Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : лексты лекций, глоссарий...; лекц. 1 - 22 / Л. Р. Хаббард
740533
  Хаббард Л.Р. Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : главный указатель : лекции, материалы для справки, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2007. – [ 11], 89 с. – Книга в одном футляре с: Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : тексты лекций, глоссарий... ; лекц. 1 - 22 / Л. Р. Хаббард и Лекции в Финиксе. Освобождение человеческого духа : тексты лекций, глоссарий... ; лекц. 23 - 42 / Л. Р. Хаббард
740534
  Красновский Лекции высшей алгебры. – 74 с.
740535
  Бер Поль Лекции зоологии : с 402 рис. в тексте / [соч.] Поля Бера (Paul Bert) ; Пер. с фр. Л.Н. Симонова, д-ра. – 3-е русское изд., под ред. и с дополн. М.А. Мензвира, проф. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Билибина, 1897. – XVI, 475 с.,


  Пер.: Симонов, Леонид Николаевич (1860-) Ред., авт. предисл.: Мензбир, Михаил Александрович (1855-1935)
740536
  Кривогуз И.М. Лекции и борьба за единство рабочего движения / И.М. Кривогуз, Ю.Л. Молчанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1969. – 496с.
740537
  Хаббард Л.Р. Лекции и демонстрации по дианетике : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель : лекции 1 - 4 / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2005. – [9], 285 с. + 5 CD-ROM
740538
  Терентьева Л.Н. Лекции и задачи по логике для тех, кто любит философию : учеб.-метод. пособие / Л.Н. Терентьева ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филос. фак. – Одесса : ОНУ, 2017. – 255, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 249-252 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-689-209-0
740539
  Басова Л.А. Лекции и задачи по математике : (из опыта работы летней физ.-мат. школы в Карелии) : пособие для учителей / Л.А. Басова, М.А. Шубин, Л.А. Эпштейн. – Москва : Просвещение, 1981. – 96 с. : ил.
740540
   Лекции и задачи по метафизике : в 2 ч. / М-во образования и науки Украины ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-207-6; 978-966-190-208-3
Ч. 1 : Лекции по метафизике / А.И. Уемов. – 2009. – 162, [2] с.
740541
   Лекции и задачи по метафизике : в 2-х ч. / МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-207-6; 978-966-190-209-0
Ч. 2 : Вопросы, упражнения, тесты / Л.Н. Терентьева. – 2009. – 120 с.
740542
  Болтянский В.Г. Лекции и задачи по элементарной математике / В.Г. Болтянский. – Москва, 1972. – 592с.
740543
  Болтянский В.Г. Лекции и задачи по элементарной математике / В.Г. Болтянский. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 576 с.
740544
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права / [соч.] В. Сергеевича, засл. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1894. – VIII, 382 с. – В 1-м изд. послед. с. помечена ошибочно: 282. – Библиогр. в начале каждой главы
740545
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права / [соч.] В. Сергеевича, засл. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. – VI, 480 с. – В 1-м изд. послед. с. помечена ошибочно: 282. – Библиогр. в начале каждой главы
740546
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права / [Соч.] В. Сергеевича, засл. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. – VIII, 664 с. – Библиогр. в начале каждой главы
740547
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по истории русского права / [соч.] В. Сергеевича, орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Изд. вышло в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля, 1883. – [2], VIII, 997 с. – Библиогр. в начале каждой главы
740548
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по истории русского права / [соч.] В. Сергеевича, орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Изд. вышло в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля
[Ч. 1]. – 1883. – [2], VIII, 574 с. – Библиогр. в начале каждой главы
740549
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по истории русского права / [соч.] В. Сергеевича, орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Изд. вышло в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля
[Ч. 2]. – 1883. – С. 575-997. – Экз. без тит. л., и оригин. обл. – Библиогр. в начале каждой главы
740550
  Еремин И.П. Лекции и статьи по истории дрвней русской литературы / И.П. Еремин. – 2-е изд., доп. – Л., 1987. – 326 с.
740551
  Чупров А.И. Лекции истории политической экономии : Лекции засл. орд. проф. А.И. Чупрова. – Москва : Тип. О-ва распространения полез. кн., аренд. В.И. Вороновым, 1906. – 64 с. – Студенч. изд. на правах рукописи
740552
  Ефимов В.В. Лекции истории римского права приват-доцента С.-Петербургского университета В.В. Ефимова. – С.-Петербург : Тип. Я.И. Либермана
2 семестр : Внутренняя история. – 1887. – 180 c.


  На тит. стр. дарственная надпись: На память студентам юридического факультета Киевского госуд. унив-та. доц. Я. [подпись?] 23/III 51 Киев
740553
  Залеский В.Ф. Лекции истории философии права / В.Ф. Залеский, орд. проф. энцикл. и истории права в имп. Казан. ун-те. – Казань : Типо-лит. Имп. Ун-та, 1902. – 412, II с.
740554
  Ключевский В.О. Лекции Ключевского : в 3 ч. – [Москва]
[Т. 1]. – 383 с. – Без обл. и тит. л. - Напечатано на машинке. - Литография. - Конволют. - Переплетено: Лекции Ключевского. [Т. 1-3]
740555
  Ключевский В.О. Лекции Ключевского. [Т. 2] : в 3 ч. // Лекции Ключевского : в 3 ч. / В.О. Ключевский. – [Москва]. – [Т. 1]. – 3-258 с.
740556
  Ключевский В.О. Лекции Ключевского. [Т. 3] : в 3 ч. // Лекции Ключевского : в 3 ч. / В.О. Ключевский. – [Москва]. – [Т. 1]. – 3-305 с.
740557
  Куликова А.С. Лекции М.М. Лунина по истории реформаци : К 200-летию со дня рождения // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 762. – С. 228-238. – (Історія ; Вип. 39). – ISSN 0453-8048
740558
  Михайлов М.М. Лекции местных гражданских законов М.М. Михайлова : [читанные в Санкт-Петербургском университете], 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. С. Бекенева, 1860. – 116 с.
740559
  Кокшаров Н.И. Лекции минералогии, читанные Николаем Кокшаровым, горным инженером, экстраординарным академиком Императорской С.-Петербургской Академии наук .... – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1863. – [6], 226 с.
740560
  Чепмэн Т. Лекции о Q-многообразиях / Т. Чепмэн. – Москва : Мир, 1981. – 156 с. – (Новое в зарубежной науке ; 27 ; Математика)
740561
  Фишер А. Лекции о бактериях / D-r А. Фишер, проф. ботаники в Лейпциг. ун-те ; Пер. А.В. Генерозова, с предисл. и ст. "Дыхание и брожение" Н.Н. Худякова. – Москва : Тип. И.А. Баландина, 1902. – VI, XVI, 299, VI, 24 с. – Дыхание и брожение : статья / соч. Н.Н. Худякова. – Библиограф. в примеч. – (Библиотека для самообразования, издаваемая под ред. А.С. Белкина, П.Г. Виноградова, М.И. Коновалова, проф. и [др.] ; № 3)


  Авт. предисл.: Худяков, Николай Николаевич (1866-1927)
740562
  Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей / А.С. Макаренко. – 4-е изд. – Москва, 1952. – 96 с.
740563
  Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. / А.С. Макаренко. – 3-е изд. – М, 1950. – 104с.
740564
  Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. / А.С. Макаренко. – 5-е изд. – М, 1953. – 96с.
740565
  Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. / А.С. Макаренко. – Минск, 1978. – 96с.
740566
  Успенский В.А. Лекции о вычислимых функциях / В.А. Успенский. – Москва : Физматлит, 1960. – 492 с.
740567
  Стейнберг Роберт Лекции о группах Шевалле. / Стейнберг Роберт. – М., 1975. – 262с.
740568
  Вундт В. Лекции о душе человека и животных / В. Вундт. – Санкт-Петербург : Риккер К.Л., 1894. – 466с.
740569
  Сонин А.С. Лекции о жидких кристаллах / А.С. Сонин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1979. – 157с.
740570
  Сонин А.С. Лекции о жидких кристаллах / А.С. Сонин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1980. – 174с.
740571
  Клингенберг В. Лекции о замкнутых геодезических / В. Клингенберг. – Москва, 1982. – 414 с.
740572
  Мюллер П. Лекции о заражении и иммунитете : с 16 рис. в тексте / P. Th. Muller, прив.-доц. гигиены в Грацск. ун-те ; Пер. с нем. д-ра мед. М.Я. Брейтмана. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Практическая медицина" (В.С. Эттингер), 1906. – [6], 262 с. : ил. – Отд. оттиск из журн: Практическая медицина. 1905, № 2, 5, 8-9, 11-12. – Библиогр. в конце каждой главы
740573
  Чаклин А.В. Лекции о здоровье и долголетии / А.В. Чаклин. – М., 1986. – 60с.
740574
  Попов А.П. Лекции о Китае // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2005. – № 5. – С. 15-43. – ISSN 1812-8696
740575
  Попов А.П. Лекции о Китае // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 13-68. – ISSN 1812-8696
740576
  Мамфорд Д. Лекции о кривых на алгебраической поверхности / Д. Мамфорд. – Москва : Мир, 1968. – 236 с.
740577
  Кемтц Л.Ф. Лекции о метеорологии / Л.Ф. Кемтц
1. – 615с.
740578
  Кемтц Л.Ф. Лекции о метеорологии / Л.Ф. Кемтц. – М
2. – 1941. – 338с.
740579
  Веберн А. Лекции о музыке / А. Веберн. – Москва : Музыка, 1975. – 143 с.
740580
  Ферми Э. Лекции о пи - мезонах и нуклонах : Пер. с англ. / Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 109с.
740581
  Шайн Б.М. Лекции о полугруппах преобразований. / Б.М. Шайн. – Саратов, 1970. – 50с.
740582
  Крылов А.Н. Лекции о приближенных вычислениях / А.Н. Крылов. – 2-е изд., перераб. и значит. доп. – Ленинград, 1933. – 541с.
740583
  Крылов А.Н. Лекции о приближенных вычислениях / А.Н. Крылов. – 5-е изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 400 с.
740584
  Крылов А.Н. Лекции о приближенных вычислениях / А.Н. Крылов. – 6-е изд. – Москва, 1954. – 400 с.
740585
  Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга / И.П. Павлов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Государственное Издательство типография Печатный Двор, 1927. – 372 с.
740586
  Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга / И.П. Павлов; Академия медицинских наук СССР. – Москва : АМН СССР, 1952. – 285с.
740587
  Павлов И.П. Лекции о работе главных пищеварительных желез / И.П. Павлов. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (Высочайше утвержд. Т-ва И.Н. Кушнерев и К.), 1897. – II, 223 с.
740588
  Клейн Ф. Лекции о развитии математики в 19 столетии / Ф. Клейн. – Ленинград, 1937. – 432с.
740589
  Клейн Ф. Лекции о развитии математики в 19 столетии / Ф. Клейн. – Москва : Наука
Том 1. – 1989. – 453 с.
740590
  Шевырев С.П. Лекции о русской литературе,читанные в Париже в 1862 году С.П.Шевыревым. – Санкт-Петербург, 1884. – 280 с.
740591
  Тиндаль Д. Лекции о свете : с 57 рис. / Джон Тиндаль ; Пер. Л.А. Левенстерна под ред. М. Филиппова. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1902. – 134 с. : ил. – (Народный университет : Сборник оригинальных и переводных статей и лекций для самообразования, издаваемый редакцией журнала "Научное обозрение" ; № 1)


  Пер.: Левенстерн, Леонтий Арнольдович Ред.: Филиппов, Михаил Михайлович (1858-1903)
740592
  О"Мира Лекции о симплектрических группах / О"Мира. – М, 1979. – 166с.
740593
  Радыно Я.В. Лекции о спектральной теореме : Курс лекций / Я.В. Радыно. – Минск : БГУ, 2002. – 138 с. – ISBN 985-445-819-9
740594
  Мечников И.И. Лекции о сравнительной патологии воспаления / И.И. Мечников; под ред. Л.А. Тарасевича. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1917. – XVIII, 206, [5] с.
740595
  Мечников И.И. Лекции о сравнительной патологии воспаления / И.И. Мечников. – М, 1947. – 200с.
740596
  Мечников И.И. Лекции о сравнительной патологии воспаления, читанные в апреле и мае 1891 г. в Пастеровском Институте / И.И. Мечников. – С.-Петербург : Типо- литография Шредера, 1892. – VIII, 162, [5] с.
740597
  Шелест В.П. Лекции о структуре и свойствах адронов при высоких энергиях / В.П. Шелест. – Москва : Атомиздат, 1976. – 248с.
740598
  Стоилов С. Лекции о топологических принципах теории аналитических функций / С. Стоилов. – Москва : Наука, 1964. – 227 с.
740599
  Пэнлеве П. Лекции о трении / П. Пэнлеве. – Москва, 1954. – 316 с.
740600
  Мамфорд Д. Лекции о тэта-функциях / Д. Мамфорд. – Москва : Мир, 1988. – 446 с.
740601
  Тольятти П. Лекции о фашизме. / П. Тольятти. – М., 1974. – 200с.
740602
  Лузин Н.Н. Лекции об аналитических множествах и их приложения. / Н.Н. Лузин. – М., 1953. – 360с.
740603
  Сакрисон Д.Д. Лекции об аналоговой связи. / Д.Д. Сакрисон. – М., 1974. – 76с.
740604
  Клейн Ф. Лекции об икосаэдре и решении уравнений пятой степени. / Ф. Клейн. – Москва : Наука, 1989. – 335 с.
740605
  Бохнер С. Лекции об интегралах Фурье / С. Бохнер. – Москва : Физматлит, 1962. – 360 с.
740606
  Ахиезер Н.И. Лекции об интегральных преобразованиях / Ахиезер Н.И. – Харьков : Вища школа, 1984. – 120 с.
740607
  Тэн И. Лекции об искусстве / И. Тэн. – Москва. – 102 с.
740608
  Тэн И. Лекции об искусстве / И. Тэн. – 3-е изд. – М. – 128 с.
740609
  Тэн И Лекции об искусстве / И Тэн, . – М, 1919. – 96 с.
740610
  Гольдцигер И. Лекции об исламе : Прил. ст. Г. Вамбери: "Культурное движение среди русских татар" / И. Гольдцигер, проф. в Будапеште, чл.-кор. Петерб. акад. наук ; Пер. с нем. А.Н. Черновой. – Санкт-Петербург : Изд. "Брокгауз-Ефрон", 1912. – XII, 302 с. – (Современное человечество. Библиотека обществознания / Под общ. ред. И.М. Бикермана)
740611
  Вант-Гофф Лекции об образовании и разложении двойных солей / Вант-Гофф. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1937. – 120с.
740612
  Хадвигер Г. Лекции об объеме, площади, поверхности изопериметрии / Г. Хадвигер. – Москва, 1966. – 416с.
740613
  Никольский Н.К. Лекции об операторе сдвига / Н.К. Никольский. – М, 1980. – 383с.
740614
  Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными / И.Г. Петровский. – Москва ; Ленинград, 1950. – 304 с.
740615
  Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными / И.Г. Петровский. – 2-е , переработ. – Москва, 1953. – 360 с.
740616
  Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными / И.Г. Петровский. – Москва : Физматлит, 1961. – 400 с.
740617
  Олейник О.А. Лекции об уравнениях с частными производными / О.А. Олейник; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : БИНОМ; Лаборатория знаний, 2005. – 260с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-94774-208-X
740618
  Тиндаль Д. Лекции об электричестве Джона Тиндаля, профессора физики в Королевском институте в Лондоне и т. д. : Пер. с англ. / под ред. [и с предисл.] Н. Гезехуса. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд.] кн. ск. Н.Н. Цылова ; Тип. Б.Г. Янпольского, 1880. – [8], 96 с. : ил. – Экз. без обл.


  Авт. предисл., ред.: Гезехус, Николай Александрович (1845-1910)
740619
  Алексеев П. Лекции органической химии : Лекции читанные в Университете Св. Владимира: (Продолжение) // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 35с.
740620
  Алексеев П. Лекции органической химии : Лекции читанные в Университете Св. Владимира: (Окончание) // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 26с.
740621
  Алексеев П. Лекции органической химии : Лекции читанные в Университете Св. Владимира: (Продолжение) // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 23с.
740622
  Меншуткин Н.А. Лекции органической химии / Н. Меншуткина, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1884. – VIII, IV, 823 с. : ил.
740623
  Меншуткин Н.А. Лекции органической химии / Н. Меншуткина, проф. С.-Петерб. ун-та. – 2-е вновь написонное изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1891. – VIII, [2], 728, [2] с. : ил.
740624
  Меншуткин Н.А. Лекции органической химии / Н. Меншуткина, проф. С.-Петерб. ун-та. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1901. – X, 760 с. : ил.
740625
  Алексеев П. Лекции Органической химии Н. Меншуткина, проф. И. С.-Петербургского университета. Спб. 8 VIII + 823 стр. Ц. 5 / [П. Алексеев] // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – [10] с.
740626
  Станевичене Л.И. Лекции по LRK -анализу. / Л.И. Станевичене. – М., 1983. – 54с.
740627
  Капланов М.Р. Лекции по автоматической подстройке частоты / М.Р. Капланов. – Москва, 1962. – 50 с.
740628
  Егоров И.П. Лекции по аксиоматике Вейля и неевклидвым геометриям / И.П. Егоров. – Рязань, 1973. – 192 с.
740629
   Лекции по актуальным проблемам истории советского общества. – Барнаул, 1990. – 284с.
740630
  Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре : учеб. пособие для вузов / Д.К. Фаддеев. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 415, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце кн. – (Учебники для вузов ; Специальная литература). – ISBN 5-8114-0447-6
740631
  Потапов М.К. Лекции по алгебре и элементарным функциям / М.К. Потапов. – М., 1978. – 384с.
740632
  Таперова А.А. Лекции по амфотерности / А.А. Таперова, З.Г. Васильева. – изд. 2-е. – М, 1959. – 16с.
740633
  Веселов А.П. Лекции по аналитической геометрии : Учебное пособие / А.П. Веселов, Е.В. Троицкий. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 160с. – ((Учебники для вузов, специальная литература)). – ISBN 5-8114-0498-0
740634
  Оболенский А.Ю. Лекции по аналитической геометрии : Учебно-методическое пособие / А.Ю. Оболенский, И.А. Оболенский. – Москва - Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2004. – 216 с. – (Университетские учебники и учебные пособия). – ISBN 5-93972-283-0
740635
  Степанов Н.Ф. Лекции по аналитической механике / Н.Ф. Степанов, А.В. Немухин. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 162 с.
740636
  Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике : Учеб. пособ. для вузов / Ф.Р. Гантмахер; под ред.Е.С. Пятницкого. – 3-е изд. – Москва : Физматлит, 2001. – 264 с. – ISBN 5-9221-0067-Х
740637
  Голубев В.В. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений / В.В. Голубев. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград, 1950. – 436 с.
740638
  Каракулаков В.В. Лекции по античной литературе / В.В. Каракулаков. – Душанбе, 1962. – 20с.
740639
  Мамардашвили Мераб Лекции по античной философии / Мамардашвили Мераб; Под ред.Ю.П.Сенокосова. – Москва : Аграф, 1998. – 320с. – (Путь к очевидности). – ISBN 5-7784-0021-7
740640
  Харитонов В.М. Лекции по антропогенезу и археологии палеолита. / В.М. Харитонов. – М., 1987. – 138с.
740641
  Дуйчев И. Лекции по архивистика / И. Дуйчев. – София, 1993. – 355с.
740642
  Ферми Э. Лекции по атомной физике : Пер. с итал. / Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 124с.
740643
  Литвинов П.В. Лекции по бельгийской литературе (де Костер и Бельгия) / П.В. Литвинов. – Баку, 1973. – 100с.
740644
  Ильичев В.Д. Лекции по биоакустике / Ильичев В.Д. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1971. – 92 с. – Библиогр.: с. 87-89
740645
  Синицын Д.Ф. Лекции по биологии / Д.Ф. Синицын. – Москва
Ч. 1 : Законы жизни. – 136с.
740646
   Лекции по биофизике. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 478 с.
740647
  Кукушкин А.К. Лекции по биофизике фотосинтеза растений / А.К. Кукушкин, А.Н. Тихонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 320 с.
740648
  Блисс Г.А. Лекции по вариационному исчислению / Г.А. Блисс. – Москва, 1950. – 3487с.
740649
  Ахиезер Н.И. Лекции по вариационному исчислению : [учебник для гос. ун-тов] / Ахиезер Н.И. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 248 с. : черт.
740650
  Кнауэр Ф.И. Лекции по введению в языкознание / Сост. студ. С.Ц. // Конспект лекций по русской диалектологии / В.Н. Перетц. – 2-е изд., Студ. Ун-та Св. Владимира и слушат. Выс. Жен. Курсов. – Киев, 1914. – 268 с.
740651
  Поливанов Е.Д. Лекции по введению в языкознание и общей фонетике / Е.Д. Поливанов. – Берлин, 1923. – 96с.
740652
  Шилов Г.Е. Лекции по векторному анализу : учеб. пособие / Г.Е. Шилов. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 140 с.
740653
  Волобуев-Артемов Лекции по вопросам методологии экономической географии : (Курс "Введение в экономическую географию") / Волобуев-Артемов. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1954. – 183 с.
740654
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории / Проф. М.Н. Петров. – изданные под ред. проф. В.К. Нидлера. – Харьков : Изд. кн. маг. Д.Н. Полуехтова ; [Тип. Окружного штаба]
Т. 2 : История новых веков / в обраб. и дополн. проф. В.К. Надлером. – 1888. – [2], X, 296, X с.
740655
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории / Проф. М.Н. Петров. – изданные под ред. проф. В.К. Нидлера. – Харьков : Изд. кн. маг. Д.Н. Полуехтова ; [Тип. Окружного штаба]
Т. 3 : История новых веков (Реформационная эпоха) / в обработке В.П. Бузескула. – 1888. – XI, 216 с.
740656
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории / Проф. М.Н. Петров. – изданные под ред. проф. В.К. Нидлера. – Харьков : Изд. кн. маг. Д.Н. Полуехтова ; [Тип. Окружного штаба]
Т. 4 : История новых веков (От Вестфальского мира до Конвента) / в обработке В.П. Бузескула. – 1894. – VI, 222 с.
740657
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров. – Изд. 2-е, испр и дополн. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 3 : История новых веков (Реформационная эпоха) / в обработке В.П. Бузескула. – 1904. – XII , 226 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого


  На тит. стр.: Дар от А Брай....
740658
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 4 : История новых веков (От Вестфальского мира до Конвента) / в обработке В.П. Бузескула. – 1905. – X, 248 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого


  На тит. стр.: Дар от А Брай....
740659
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 2 : История средних веков ; Ч. 1. Период первый: Время происхождения новых государств Европы и Азии / обработано и дополн. проф. А. С. Вязигиным. – 1906. – VI, 162 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого. - Экз. № 321474 дефектный, без обл. и отсутв. с. 145-162
740660
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 2 : История средних веков ; Ч. 1. Период первый: Время происхождения новых государств Европы и Азии / обработано и дополн. проф. А. С. Вязигиным. – 1906. – VI, 162 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого. - Конволют. - Перепл.: Лекции по всемирной истории. Т. 2. История средних веков ; Ч. 2. Время от крестовых походов до исхода XV столетия / М.Н. Петров
740661
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории. Т. 2 : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров // Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / М.Н. Петров. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1906. – Т. 2 : История средних веков ; Ч. 1. Период первый: Время происхождения новых государств Европы и Азии / обработано и дополн. проф. А. С. Вязигиным. – VI, 150 с.
740662
  Петров М.Н. Лекции по всемирной истории : [в 5-ти т.] / Проф. М.Н. Петров. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 2 : История средних веков ; Ч. 2. Время от крестовых походов до исхода XV столетия / обработано и дополн. проф. А. С. Вязигиным. – 1908. – VI, 150 с. – Первое издание было удостоено Императорской Академией Наук большой премии Петра Великого


  На тит. стр.: Дар от А Брай....
740663
  Веселовский А.Н. Лекции по всеобщей литературе : Введение в Божественную комедию Данте. 1887-1888 г. / Пр. Веселовский ; Высш. жен. курсы. – Литогр. изд. – Санкт-Петербург : Лит. Гробовой, 1888. – 288 с. – Написано от руки. Литогр.
740664
  Поляков А.П. Лекции по высшей математике / А.П. Поляков. – 2-е изд. – Москва, 1923. – 138 с.
740665
  Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике / А.Д. Мышкис. – Москва, 1964. – 607 с.
740666
  Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике / А.Д. Мышкис. – 2-е изд. перераб. – Москва : Наука, 1967. – 640 с.
740667
  Гильдерман Ю.И. Лекции по высшей математике для биологов / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск : Наука, 1974. – 410 с.
740668
  Суходольский Г.В. Лекции по высшей математике для гуманитариев : [учебное пособие] / Г.В. Суходольский. – Харьков : Гуманит. Центр, 2001. – 247, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 248. – ISBN 966-95859-0-2
740669
  Волков А.А. Лекции по высшей математике, чит. в Моск. высш. техн. училище и Моск. ин-те инж. путей сообщения / А.А. Волков, А.П. Поляков. – Изд. 2-е. – Москва, 1919. – 121с.
740670
  Ботина М.А. Лекции по вычислительной математике для студентов старших курсов / М.А. Ботина. – Москва, 1971. – 114 с.
740671
  Поспелов Д.А. Лекции по вычислительным системам / Д.А. Поспелов. – М, 1972. – 124с.
740672
  Тумашев Г.Г. Лекции по газовой динамике / Г.Г. Тумашев. – Казань : Из-во университета, 1987. – 100с.
740673
  Кондратьев Е.А. Лекции по гидролизу / Е.А. Кондратьев. – М, 1959. – 17с.
740674
  Магазинер Я. М. Лекции по государственному праву / Я. М. Магазинер. – Петроград (Санкт-Петербург), 1919. – 234 с.
740675
   Лекции по гражданской обороне. – Москва, 1969. – 154с.
740676
   Лекции по гражданскому праву / Юридический фак. Семейный университет, гражданское право. – 96 с.
740677
  Курдиани С.З. Лекции по дендрологии / С.З. Курдиани. – Харьков, 1916. – 397с.
740678
  Пухначев В.В. Лекции по динамике вязкой несжимаемой жидкости / В.В. Пухначев. – Новосибирск
Ч.1. – 1969. – 199 с.
740679
  Харламов П.В. Лекции по динамике твердого тела / П.В. Харламов. – Новосибирск
1. – 1965. – 222 с.
740680
  Лютин А.В. Лекции по дифференциальному исчислению / А.В. Лютин. – Б.м., 1925. – 45с.
740681
  Богданов Ю.С. Лекции по дифференциальным уравнениям : учеб. пособие / Ю.С. Богданов. – Минск : Высшая школа, 1977. – 240 с.
740682
  Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права проф. Д.Д. Гримма : пособие для слушателей. – Amsterdam : Типография М.М. Стасюлевича
[Вып. 1]. – 1907. – XIII, 232 с. – Конволют. Перепл. с: [Лекции по догме римского права] / Д.Д. Гримм, вып. 2 (147 с.)
740683
  Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века / М.К. Любавский, проф. – 3-е изд. – Москва : [Фотолитогр. т/д Г.А. Леман и П.С. Филиппов], 1918. – 306, VI с.
740684
  Еремин И.П. Лекции по древней русской литературе / И.П. Еремин. – Л., 1968. – 208 с.
740685
  Литвинов Н.И. Лекции по зоогеографии. / Н.И. Литвинов. – Иркутск, 1981. – 45с.
740686
  Браунер А. Лекции по зоологии. – 17 с. – Отд. оттиск
740687
  Хавинсон С.Я. Лекции по интегральному исчислению / С.Я. Хавинсон. – М., 1976. – 200с.
740688
  Голубев В.В. Лекции по интегрированию уравнений движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки / В.В. Голубев. – Москва, 1953. – 288 с.
740689
  Остапенко В.А. Лекции по информатике / В.А. Остапенко. – Днепропетровск, 1987. – 84с.
740690
  Исакова С.К. Лекции по искусству С.К. Исакова, прочитанные членам Союза "Вестник Знания" при обзоре музея Имп. Александра III : I, II. Введение в историю русской живописи. Древнерусское искусство и главнейшие течения русской религиозной живописи XIX столетия : С рис. в тексте и прозрачными картинами для волшебного фонаря // Русская литература в ее историческом развитии : в 2 ч. / А. Брюкнер. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника Знания" (В.В. Битнера), 1906. – Ч. 1 : с портр. и снимками с картин. – 40 с. : ил. – Библиогр. в предисл. (с. 2) и с. 39-40. – (Главнейшие течения мировой литературы)


  (Научный театр. Популярные лекции по естествознанию, истории и обществоведению/Под ред. В.В. Битнера)
740691
  Гладких Б.А. Лекции по исследованию операций / Б.А. Гладких. – Томск, 1979. – 119 с.
740692
  Бершадский С.А. Лекции по истори философии права / С.А. Бершадский. – набрано и литографировано в типо-литогр. С.В. Шепердсон. – [Санкт-Петербург] : Печатня А. Григорьева
[Ч.1] ; [Ч.2] / изд. Исаевич : История философии права. – 1884. – 8, 100, 25, 102 с. – Без тит. л. и обл. - Приплетено к изд.: Программа лекций по истори философии права / С.А. Вершадского
740693
  Толпыго А. Лекции по истории Великой французской революции 1789 / А.Толпыго. – Киев : Основные ценности, 2004. – 531с. – ISBN 966-7856-28-3
740694
  Кулаковский Ю.А. Лекции по истории Византии. – [Киев] : б. и., 1908. – XXI, 221 с. – Библиограф. С. XXI и 221 ([6] назв.)
740695
  Бузескул В.П. Лекции по истории Греции. – Изд. 3-е, перераб. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки греческой истории в XIX и в начале XX в. – 1915. – XV, 592 с. – Частное заглавие также на отд. тит. л. – Библиогр.: с. 1 и в примеч.


  На обороте 2-го тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Андриану Ивановичу Пиотровскому от От В. Бузескула 21 дек. 1916
740696
  Перетц В.Н. Лекции по истории древнерусской литературе / В.Н. Перетц. – Репрографія. – Б.м. : Б.и. – 324с. – Книга без тит. арк., приблизно початку 20в.
740697
  Орлов С.А. Лекции по истории зарубежной литературы новейшего времени / С.А. Орлов. – Горький, 1955. – 112с.
740698
  Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского союза / Ю.Д. Ильин. – Харків : Консум, 1998. – 156с. – ISBN 966-7124-41-Х
740699
   Лекции по истории Коммунистической партии Советского Союза (1937-1967 гг.). – Минск, 1969. – 368 с.
740700
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
1. – 1972. – 429с.
740701
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
1. – 1973. – 429с.
740702
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
2. – 1973. – 477с.
740703
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
2. – 1974. – 477с.
740704
   Лекции по истории КПСС. – 3-е изд. перераб. – Москва
1. – 1976. – 429с.
740705
   Лекции по истории КПСС. – 6-е изд. дораб. – Москва : Мысль
Вып. 1. – 1977. – 429 с.
740706
   Лекции по истории КПСС. – 7-е изд., дораб. – Москва : Мысль
Вып. 2. – 1977. – 477 с.
740707
   Лекции по истории КПСС. – 5-е изд. доп. дораб. – Москва : Мысль
Вып. 3. – 1978. – 572 с.
740708
  Боев Г.П. Лекции по истории математики / Г.П. Боев. – Саратов
1. – 1956. – 282 с.
740709
  Полюхов Н.М. Лекции по истории мировой и отечественной культуры : ( К курсу "Культорология" ). Учебн. пособ. с метод. рекомендациями / Н.М. Полюхов; Приднепровский гос. ун-тет им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь : РИО ПГУ, 1997. – 144с
740710
  Бобович И.М. Лекции по истории народного хозяйства СССР / И.М. Бобович. – Л, 1959. – 186с.
740711
  Бобович И.М. Лекции по истории народного хозяйства СССР / И.М. Бобович. – Ленинград, 1961. – 152 с.
740712
  Модестов В.И. Лекции по истории римской литературы, читанныя в университете Св. Владимира В.И. Моедестовым, ординарным профессором по кафедре римской словесности. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – С-Петербург : Тип. Майкова,в д. Министерства Финансов
Курс 1-й : От начала римской литературы до эпохи Августа. – 1876. – 458 с. + Алфавитный цуазатель С.445-458. – Кн. нап.: рос.мов.стар. вид
740713
  Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка / Б.А. Ларин. – Москва, 1975. – 327с.
740714
  Булаховский Л.А. Лекции по истории русского литературного языка первой половины Х1Х века : (введение в изучение лексики) / Л.А. Булаховский ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков : ХГУ, 1940. – 40 с. – Отдельный оттиск из "Ученых записок" ХГУ им. А.М. Горького № 20 за 1940 год
740715
  Сергеевич В.И. Лекции по истории русского права
2. – С. 577-997. – Отд. оттиск
740716
  Малиновский И.А. Лекции по истории русского права / И. Малиновский, проф. – 1914-1915. – Варшава : Тип. "Рус. о-ва"
Вып. 1 : Введение; Литература; Источники; История государственного права. – 1914. – 293 с.
740717
  Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка / [соч.] А.И. Соболевского, орд. проф. Имп. Ун-та св. Владимира. – Киев : Унив. тип., 1888. – [8], 216, [1] с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1888. - Конволют. - Пер.: Очерки из истории русского языка / А. Соболевский. – Библиогр.: "Источники" (с. 5-18); "Литература" в конце кажд. главы
740718
  Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка / [соч.] А.И. Соболевского, орд. проф. Имп. Ун-та св. Владимира. – Киев : Унив. тип., 1888. – [8], 216, [1] с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1888. – Библиогр.: "Источники" (с. 5-18); "Литература" в конце кажд. главы
740719
  Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка / [соч.] А.И. Соболевского, акад. Имп. Акад. наук, и проф. Имп. С.-Петерб. ун-та. – 3-е изд., с изм. и доп. – Москва : Университетская тип., 1903. – [4], 303 с. – Экз в разных тип. переплетах и на разной бумаге. – Библиогр.: "Источники", с. 5-18 ; "Из литературы предмета", с. 281-287
740720
  Будде Е.Ф. Лекции по истории русского языка : 1906/07 академический год / Будде Е.Ф. – Казань : Типо-литография Имп. Университета, 1907. – 253 с.
740721
  Будде Е.Ф. Лекции по истории русского языка / Будде Е.Ф. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Казань : Изд. книжного магазина М.А. Голубева, 1913. – 368 с.
740722
  Шляпкин И.А. Лекции по истории русской литературы. – Санкт-Петербург
ч.1,издание первое. – 1910. – 762 с.
740723
  Кулешов Ф.И. Лекции по истории русской литературы конца 19 - начала 20 в. / Ф.И. Кулешов. – Минск, 1976. – 367 с.
740724
  Кулешов Ф.И. Лекции по истории русской литературы конца 19 - начала 20 в. / Ф.И. Кулешов. – Минск
2. – 1980. – 383 с.
740725
  Веселовский А.А. Лекции по истории русской литературы, читанные проф. А.Н.Веселовским в 1882-1883 г. / А.А. Веселовский, 1883. – 263 с.


  На тит. л. подпись: Ю. Яворский
740726
  Сиповский В. Лекции по истории русской литературы.вып.1 / В. Сиповский. – Баку, 1921. – 134с.
740727
  Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки / Е.М. Орлова. – М., 1977. – 383с.
740728
  Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки / Е.М. Орлова. – 2-е изд. – М., 1979. – 383с.
740729
  Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки / Е.М. Орлова. – М., 1985. – 367с.
740730
   Лекции по истории русской советской литературы. – М. : Московского университета
1. – 1951. – 188 с.
740731
   Лекции по истории русской советской литературы. – М. : Московского университета
2. – 1951. – 160 с.
740732
   Лекции по истории русской советской литературы. – М. : Московского университета
3. – 1951. – 104 с.
740733
   Лекции по истории русской советской литературы. – М. : Московского университета
4. – 1951. – 128 с.
740734
   Лекции по истории русской советской литературы. – М., 1953
740735
  Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья : (авторский конспект и записи слушателей) / Т.Н. Грановский ; пред. и под. тек. А.С. Асиновская ; [отв. ред. С.Д. Сказкин] ; АН СССР ; Ин-т истории. – Москва : Академии наук СССР, 1987. – 432 с.
740736
  Виноградов Лекции по истории средних веков : читанные экстаординарным профессором Виноградовым в весеннем семестре 1886/7 г., 1887. – 467, 16 с. – Рукописное издание
740737
  Ясинский А.Н. Лекции по истории средних веков : раннее средневековье : (печатано по запискам студентов) / А.Н. Ясинский : Типография Эд. Бергмана, 1910. – 403 c.
740738
  Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 15-234. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
740739
  Какурин С.Н. Лекции по ІІ-й части курса "Теоретические основы радиотехники" / С.Н. Какурин. – Москва, 1960. – 68 с.
740740
  Атья М.Ф. Лекции по К-теории / М.Ф. Атья ; пер. с англ. В.М. Бухштабера [и др.] ; под ред. А.А. Кириллова. – Москва : Мир, 1967. – 261 с. – (Библиотека сборника "Математика")


  Топология алгебраическая
740741
  Мартынюк Д.И. Лекции по качественной теории разностных уравнений. / Д.И. Мартынюк ; Под ред. акад. Ю. А. Митропольского ; АН УССР, Ин-т математики ; М-во высш. и сред. спец. образования, Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Наук. думка,, 1972. – 246 с. : черт.
740742
  Дирак Поль Лекции по квантовой механике [Электронный ресурс] / П. Дирак. – Ижевск, 1998. – 148 с. – (Физика. Лекционные курсы ; Т. 6). – ISBN 5-89806-014-6
740743
  Ферми Энрико Лекции по квантовой механике [Электронный ресурс] / Э. Ферми ; пер. с англ. под ред. Н.В. Мицкевича. – Изд. 2-е. – Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2000. – 248 с.
740744
  Карлов Н.В. Лекции по квантовой электронике / Н.В. Карлов. – Москва : Наука, 1983. – 319 с.
740745
  Карлов Н.В. Лекции по квантовой электронике / Н.В. Карлов. – Москва : Наука, 1988
740746
  Старжинский В.М. Лекции по кинематике / В.М. Старжинский. – Москва, 1960. – 96 с.
740747
  Ромм М.И. Лекции по кинорежиссуре / М.И. Ромм. – М, 1973. – 254с.
740748
  Мандельштам Л.И. Лекции по колебаниям (1930-1932 гг.) / Л.И. Мандельштам. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 504 с.
740749
  Эренбург Б.Г. Лекции по кристаллохимии / Б.Г. Эренбург. – Новосибирск, 1969. – 347с.
740750
  Зеленская В.П. Лекции по курсу "АСУ финансов" / В.П. Зеленская. – Ленинград, 1976. – 48с.
740751
  Левитов А.М. Лекции по курсу "Истории экономических учений" / А.М. Левитов; Отв. ред. Гозулов А.И. – Ростов-на-Дону, 1957. – 179 с.
740752
  Долинин А.А. Лекции по курсу "Межрайонные экономические связи" : (учебное пособие) / А.А. Долинин. – Ленинград, 1975. – 42 с.
740753
  Мельников Н.А. Лекции по курсу "Проектирование и эксплуатация электрических сетей и систем" / Н.А. Мельников, М.Н. Розанов. – К., 1964. – 120с.
740754
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович, 1966. – 36с.
740755
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович
4. – 1966. – 21с.
740756
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович
8. – 1968. – 30с.
740757
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович
9. – 1968. – 44с.
740758
  Савровский Д.С. Лекции по курсу "Технология производства радиоаппаратуры", "Технологическая подготовка производства" / Д.С. Савровский. – Москва, 1960. – 32 с.
740759
  Сталь Г.Н. Лекции по курсу "Электроакустика" / Г.Н. Сталь. – Москва, 1961. – 173 с.
740760
  Порошенко Г.Г. Лекции по курсу генетики / Г.Г. Порошенко. – Москва : Просвещение, 1968. – 104с.
740761
  Алексеев В.А. Лекции по курсу дарвинизма / В.А. Алексеев. – Москва, 1951. – 68с.
740762
  Алексеев В.А. Лекции по курсу дарвинизма / В.А. Алексеев. – Москва, 1951. – 68с.
740763
  Мавлютов И.Ф. Лекции по курсу нечертательной геометрии для студентов строительных специальностей / И.Ф. Мавлютов. – Казань
ч.2. – 1969. – 80с.
740764
  Артоболевский С.И. Лекции по курсу теории механизмов и машин / Артоболевский С.И. ; Всес. заочный энергетич. ин-т. – Москва : [б. и.]
Вып. 4, роздел IV : Кулачковые механизмы. – 1961. – 72 с.
740765
  Артоболевский С.И. Лекции по курсу Теория механизмов и машин / С.И. Артоболевский. – Москва
3. – 1961. – 43с.
740766
  Артоболевский С.И. Лекции по курсу Теория механизмов и машин / Артоболевский С.И. ; Всес. заоч. энергетич. ин-т, Каф. теории механизмов и деталей машин. – Москва : [б. и.]
Вып. 5, раздел V : Стержневые механизмы. – 1962. – 60 с.
740767
  Кудрявцев В.В. Лекции по курсу Технология электроизоляции. / В.В. Кудрявцев, В.С. Стефанов. – М., 1965. – 60с.
740768
  Длужневский Г.И. Лекции по курсу физики / Г.И. Длужневский. – 3-е перераб. изд. – Москва
2. – 1957. – 72 с.
740769
  Руженцов А.С. Лекции по курсу: Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах / А.С. Руженцов, С.М. Смирнов. – М., 1971. – 133с.
740770
  Супрун А.Е. Лекции по лингвистике / А.Е. Супрун. – Минск, 1980. – 144с.
740771
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре / И.М. Гельфанд. – Москва-Ленинград, 1948. – 204 с.
740772
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре / И.М. Гельфанд. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1951. – 252 с.
740773
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре / И.М. Гельфанд. – Изд. 3-е, перераб. – Москва, 1966. – 280 с.
740774
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре / И.М. Гельфанд. – Изд. 4-е, доп. – Москва : Наука, 1971. – 271 с.
740775
  Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре / И.М. Гельфанд ; [ред. В.В. Ященко]. – 6-е изд., испр. – Москва : КДУ ; Добросвет, 2006. – 319, [1] с. – ISBN 5-98227-173-X
740776
  Финкельштейн Б.В. Лекции по линейному программированию / Б.В. Финкельштейн. – М
1. – 1960. – 124с.
740777
  Заботин Я.И. Лекции по линейному программированию / Я.И. Заботин. – Казань, 1985. – 97с.
740778
  Михлин С.Г. Лекции по линейным интегральным уравнениям : Учеб.пособие / С.Г. Михлин. – Москва : Физматлит, 1959. – 232 с.
740779
  Трев Ж. Лекции по линейным уравнениям в частных производных с постоянными коэффициентами / Ж. Трев. – М., 1965. – 296с.
740780
  Лимантов Ф.С. Лекции по логике вопросов / Ф.С. Лимантов. – Ленинград, 1975. – 112с.
740781
  Боровик Е.С. Лекции по магнетизму : учеб. пособие / Е.С. Боровик, А.С. Мильнер. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1972. – 248 с.
740782
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – Ленинград
1. – 1963. – 132с.
740783
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – Л
2. – 1964. – 231с.
740784
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – Л
3. – 1966. – 216с.
740785
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – 2-е расшир. и перераб. – Ленинград, 1971. – 766 с.
740786
  Зись А.Я. Лекции по марксистско-ленинской эстетике / А.Я. Зись. – М, 1960. – 200с.
740787
  Зись А.Я. Лекции по марксистско-ленинской эстетике / А.Я. Зись. – М, 1964. – 236с.
740788
  Еремеев А.Ф. Лекции по марксистско-ленинской эстетике / А.Ф. Еремеев. – Свердловск
ч. 1. – 1969. – 152с.
740789
  Еремеев А.Ф. Лекции по марксистско-ленинской эстетике / А.Ф. Еремеев. – Свердловск
ч. 2. – 1971. – 359с.
740790
  Еремеев Аркадий Федорович Лекции по марксистско-ленинской эстетике / Еремеев Аркадий Федорович; Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск : [ Уральский ун-т]
Ч.4 : Природа эстетических модификаций. – 1975. – 272с.
740791
  Гладкий А.В. Лекции по математической лингвистике для студентов НГУ / А.В. Гладкий. – Новосибирск, 1966. – 190с.
740792
  Цирулис Я.П. Лекции по математической логике и теории множеств. / Я.П. Цирулис. – Рига
1. – 1975. – 143с.
740793
  Цирулис Я.П. Лекции по математической логике и теории множеств. / Я.П. Цирулис. – Рига
2. – 1975. – 76с.
740794
  Линьков Ю.Н. Лекции по математической статистике : учеб. пособие для студентов и аспирантов : [в 2 ч.] / Ю.Н. Линьков ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Донецк : Истоки
Ч. 1. – 1999. – 250, [1] с. – Библиогр.: с. 247-249


  У пр. № 1741338 напис: Дорогой Юлии Степановне от автора с глубоким уважением. 08.06.99. Подпись.
740795
  Линьков Ю.Н. Лекции по математической статистике : учеб. пособие для студентов и аспирантов : [в 2 ч.] / Ю.Н. Линьков ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Донецк : Истоки
Ч. 2. – 2001. – 274, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 271-274


  У пр. № 1741337 напис: Мишуре Юлии Степановне от автора с наилучшими пожеланиями. 14.03.2001. Подпись
740796
  Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости : учебное пособие / Б.П. Демидович. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 480 с. : илл. – Библиогр.: с. 470-473. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0891-7
740797
  Гирсанов И.В. Лекции по математической теории экстремальных задач / И.В. Гирсанов. – Москва, 1970. – 119 с.
740798
  Свешников А.Г. Лекции по математической физике : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.Г. Свешников, А.Н. Боголюбов, В.В. Кравцов В.В.; МГУ им. М.В. Ломоносов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во МГУ; Наука, 2004. – 416с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04899-7
740799
  Савельев Л.Я. Лекции по математическому анализу / Л.Я. Савельев. – Новосибирск, 1969. – 293 с.
740800
  Савельев Л.Я. Лекции по математическому анализу / Л.Я. Савельев. – Новосибирск
1. – 1969. – 340 с.
740801
  Рождественский Б.Л. Лекции по математическому анализу : учеб.пособие / Б.Л. Рождественский. – Москва : Наука, 1972. – 544с.
740802
  Гудков Д.А. Лекции по математическому анализу / Д.А. Гудков. – Горький, 1973. – 107 с.
740803
  Савельев Л.Я. Лекции по математическому анализу / Л.Я. Савельев. – Новосибирск
2. – 1973. – 166с.
740804
  Богданов Ю.С. Лекции по математическому анализу : учеб. пособие / Ю.С. Богданов. – Минск : Издательство Белорусского университета
Ч. 1. – 1974. – 175с.
740805
  Савельев Л.Я. Лекции по математическому анализу / Л.Я. Савельев. – Новосибирск
Ч. 3. – 1974. – 285 с.
740806
  Савельев Л.Я. Лекции по математическому анализу / Л.Я. Савельев. – Новосибирск
4. – 1975. – 160 с.
740807
  Богданов Ю.С. Лекции по математическому анализу / Ю.С. Богданов. – Минск
2. – 1978. – 184 с.
740808
  Яковлев Геннадий Николаевич. Лекции по математическому анализу : Учебное пособие для студ. вузов по направлению "Прикладная математика и физика" / Геннадий Николаевич. Яковлев; Федеральная целевая прогр. "Гос. поддержка интегр. высш. образ. и фунд. науки на 1997-2000гг. – Москва : Физматлит. – (Лекции каф. высш. математики). – ISBN 5-94052-024-3
Ч.1. – 2001. – 400с.


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
740809
  Яковлев Геннадий Николаевич Лекции по математическому анализу : Учебное пособие для студ. вузов по направлению "Прикладные математика и физика" / Яковлев Геннадий Николаевич; Федеральная цел. программа "Гос. поддержка интеграции высш. образ. и фундамент.науки". – Москва : Физматлит. – (Лекции кафедры высшей математики МФТИ). – ISBN 5-94052-038-3
Ч.2. – 2001. – 480с.


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
740810
  Архипов Г.И. Лекции по математическому анализу : учебник для студ. высш. учеб. завед. / Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, В.Н. Чубариков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; под ред. В.А. Садовничего. – 5-е изд., испр. – Москва : Дрофа ; Изд-во Московского ун-та, 2004. – 640 с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7107-8900-3
740811
  Калюжная Г.П. Лекции по международному публичному праву та тему "Государственные органы внешних сношений" / Г.П. Калюжная. – М., 1954. – 42с.
740812
  Калюжная Г.П. Лекции по международному публичному праву та тему "Суверенное государство как субъект международного права" / Г.П. Калюжная. – М., 1952. – 43с.
740813
  Абчук В.А. Лекции по менеджменту : решение, предвидение, риск / В.А. Абчук. – Санкт-Петербург : Союз, 1999. – 336 с. – Библиогр.: с. 335. – ISBN 5-87852-094-Х
740814
  Мысовских И.П. Лекции по методам вычислений / И.П. Мысовских. – Москва, 1962. – 342с.
740815
  Митропольский Ю.А. Лекции по методу интегральных многообразий. / Ю.А. Митропольский, О.Б. Лыкова. – К., 1968. – 416с.
740816
  Митропольский Ю.А. Лекции по методу усреднения в нелинейной механике / Ю.А. Митропольский. – К., 1966. – 469с.
740817
  Наберухин Ю.И. Лекции по молекулярной спектроскопии : спецкурс / Ю.И. Наберухин. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1973. – 293 с.
740818
  Некрасов Н.П. Лекции по морфологии русского языка, читанные студентам Императорского С. Петербургского историко-филологического института профессором Н.П. Некрасовым / Н.П. Некрасов. – [Б. м.] : [б. и.], 1884. – 230 с.
740819
  Лобода А.М. Лекции по народной словесности / А.М. Лобода. – (на правах рукописи). – Киев : изд. слушательниц Киев. высш. жен. курсов ; Тип. хромо-литогр. и нотопеч. И.И. Чоколова, 1912. – 135 с.
740820
  Рыжов Н.Н. Лекции по начертательной геометрии / Н.Н. Рыжов. – Москва
2. – 1964. – 48с.
740821
  Михайлов В.П. Лекции по начертательной геометрии / В.П. Михайлов. – 2-е изд. – Новочеркасск, 1968. – 118с.
740822
  Глазунова И.М. Лекции по начертательной геометрии / И.М. Глазунова, О.В. Локтев. – М., 1972. – 218 с.
740823
  Зигель К.Л. Лекции по небесной механике / К.Л. Зигель; Пер. с нем. М.С. Яров-Ярового; Под ред. Г.Н.Дубошина. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 300 с.
740824
  Пуанкаре А. Лекции по небесной механике : пер. с фр. / А. Пуанкаре. – Москва : Наука, 1965. – 572 с.
740825
  Алексеев В.М. Лекции по небесной механике [Электронный ресурс] / В.М. Алексеев. – Ижевск : Ред. журнала "Регулярная и хаотическая динамика", 1999. – 160 с. – (Библиотека "Регулярная и хаотическая динамика" ; Т. 10)
740826
  Березовский А.А. Лекции по нелинейным краевым задачам математической физики / А.А. Березовский. – К, 1974. – 292 с.
740827
  Березовский А.А. Лекции по нелинейным краевым задачам математической физики / А.А. Березовский. – К
1. – 1974. – 456с.
740828
  Березовский А.А. Лекции по нелинейным краевым задачам математической физики / А.А. Березовский; АН УССР. Институт математики. – Изд. 2-е, исп. – Киев : Наукова думка
Ч.1 : Нелинейные дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – 1976. – 452с.
740829
  Березовский А.А. Лекции по нелинейным краевым задачам математической физики / А.А. Березовский; АН УССР. Институт математики. – Изд. 2-е, исп. – Киев : Наукова думка
Ч.2 : Точные методы интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений с частными производными. – 1976. – 292с.
740830
  Кузнецова З.Б. Лекции по неорганической химии / З.Б. Кузнецова. – Горький
1. – 1968. – 165с.
740831
  Удовенко В.В. Лекции по неорганической химии / В.В. Удовенко. – К., 1974. – 96с.
740832
  Савинов М. Лекции по новой русской литературе = (Особое приложение к отчету по учебной части Хорьковского коммерческого училища ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III за 1910-11 учебный год). – Харьков, 1912. – 159 с.
740833
  Сиповский В.В. Лекции по новой русской литературы. – [Санкт-Петербург]
Т. 3. – 1906. – 384 с. – Напеч. на пиш. маш. Литография. - Экз. дефектный, без обл. и тит л. описан по ген каталогу


  Студент: Фатов, Николай Николаевич ; Чл. изд. ком.: Игнатов, Сергей Сергеевич 1887-
740834
  Курош А.Г. Лекции по общей алгебре / А.Г. Курош. – Москва : Физматлит, 1962. – 396 с.
740835
  Курош А.Г. Лекции по общей алгебре / А.Г. Курош. – Москва : Наука, 1973. – 399 с.
740836
  Киселева З.С. Лекции по общей биологии / З.С. Киселева. – Новосибирск
1. – 1973. – 139с.
740837
  Пехов А.П. Лекции по общей генетике / А.П. Пехов. – Москва, 1976. – 192с.
740838
  Лурия А.Р. Лекции по общей психологии : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / А.Р. Лурия. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. – 319, [1] с. : табл. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-559-5
740839
  Лурия А.Р. Лекции по общей психологии : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.Р. Лурия. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 320с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-559-5
740840
  Лысяк К.И. Лекции по общей химии / К.И. Лысяк. – Л., 1959. – 123с.
740841
  Гузей Л.С. Лекции по общей химии / Л.С. Гузей. – Москва : Московский университет, 1984. – 76 с.
740842
  Гузей Л.С. Лекции по общей химии / Л.С. Гузей. – М, 1988. – 74с.
740843
  Хомяков К.Г. Лекции по общей химии. / К.Г. Хомяков. – М.
ч. 1. – 1957. – 203с.
740844
  Хомяков К.Г. Лекции по общей химии. : [Для хим. фак. ун-тов] / К.Г. Хомяков. – 2-е изд. – Москва : Изд-во Моск. ун-та
Ч. 1. – 1966. – 198 с. : ил.
740845
  Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву / Ф. Кокошкин. – 2-е изд. – Москва : Изд. Бр. Башмаковых, 1912. – V, [3], 306 с. – В 1-м изд. загл.: Русское государственное право в связи с основными началами общего государственного права
740846
  Щукарев С.А. Лекции по общему курсу химии / С.А. Щукарев. – Ленинград
1. – 1962. – 407с.
740847
  Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию : учебное пособие для студентов филологических спец. ун-тов / Ю.В. Рождественский. – Москва : Высшая школа, 1990. – 381 с. – ISBN 5-06-000442-2
740848
  Ньютон И. Лекции по оптике : перевод / И. Ньютон. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1946. – 295 с. – ("Классики науки")
740849
  Мандельштам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике / Л.И. Мандельштам. – Москва : Наука, 1972. – 438с.
740850
  Простаков Н.С. Лекции по органической химии. / Н.С. Простаков. – М., 1963. – 172с.
740851
  Простаков Н.С. Лекции по органической химии. / Н.С. Простаков. – 3-е изд. – М., 1971. – 196с.
740852
  Лебедева Л.А. Лекции по орнитологии / Л.А. Лебедева. – Саратов
Ч. 1. – 1986. – 124с.
740853
  Рузлева Н.П. Лекции по основам номографии / Н.П. Рузлева. – Москва, 1965. – 32с.
740854
  Грунский Н.К. Лекции по педагогике / Н.К. Грунский, проф. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1908. – 292 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Юрьевского университета. 1908 г., №№ 7-8; 1909 г., №№ 1-6
740855
  Питишкин-Лотанич Лекции по педагогике / Питишкин-Лотанич. – Симферополь, 1997. – 97с.
740856
  Ржецкий Н.Н. Лекции по педагогике : Фундаментальные основы / Н.Н. Ржецкий. – Киев. – ISBN 5-7763-1596-4
Ч.2. – 2002. – 40с.
740857
  Рейнгард И.А. Лекции по педагогике высшей школы / И.А. Рейнгард. – Днепропетровск, 1970. – 168с.
740858
  Фиалко М.Б. Лекции по планированию эксперимента / М.Б. Фиалко. – Томск, 1977. – 131 с.
740859
  Туган-Барановский Лекции по политической экономии. / Туган-Барановский. – 354с.
740860
  Вахгельт А.Ф. Лекции по прикладной газовой динамике / А.Ф. Вахгельт. – Томск, 1991. – 67с.
740861
  Митропольский Ю.А. Лекции по применению асимптотический методов к решению уравнений в частных производных / Митропольский Ю.А., Мосеенков Б.И. ; / АН УССР. Ин-т математики. М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 415 с. : черт. – Библиогр.: с. 402-410
740862
  Чаленко П.И. Лекции по програмиране / П.И. Чаленко. – Пловдив, 1974. – 323с.
740863
  Карр Д. Лекции по программированию / Д. Карр. – Москва, 1963. – 288 с.
740864
  Заваруева А.Н. Лекции по программированию / А.Н. Заваруева. – Москва
1. – 1975. – 65 с.
740865
  Заваруева А.Н. Лекции по программированию / А.Н. Заваруева. – Москва
2. – 1976. – 113с.
740866
  Гальперин П.Я. Лекции по психологии : Учебное пособие для студ. вузов / П.Я. Гальперин. – Москва : Университет; Высшая школа, 2002. – 400с. – ISBN 5-8013-0161-5: 5-06-004310-X
740867
  Нетушил И.В. Лекции по римской истории : в 3-х т. / И.В. Нетушил. – 3-е изд. ; литограф. – Харьков : Изд. фил. отдела О-ва взаимопомощи студент.-филолог. Харьк. унив. ; Типо-литогр. С. Иванченко
Т. 1 : До Гракхов. – 1909. – 274, [2] с. – Кн. написана от руки
740868
  Нетушил И.В. Лекции по римской истории : в 3-х т. / И.В. Нетушил. – 3-е изд. ; литограф. – Харьков : Изд. фил. отдела О-ва взаимопомощи студент.-филолог. Харьк. унив. ; Типо-литогр. С. Иванченко
Т. 2 : От Гракхов до Клавдия. – 1909. – 200 с. – Кн. написана от руки
740869
  Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву / З.М. Черниловский. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 207с.
740870
  Костомаров Н.И. Лекции по русской истории : Составлены по записям слушателей П. Г-вым / Проф. Н.И. Костомарова. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и комп.
Ч. 1 : Источники русской истории. – 1861. – [4], 100 с. – Предисл.: П. Гайдебуров
740871
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории / [соч.] С.Ф. Платонова, проф. – 8-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Ив. Блинова ; Сенатская тип., 1913. – [4], II, 748 с. – Экз. дефектный, отсутсв. с. 744-748


  Изд.: Блинов Иван Андреевич; Раупах Р. фон
740872
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории / [соч.] С.Ф. Платонова, проф. – 9-е изд., испр. – Петроград : Изд. Ив. Блинова ; Сенатская тип., 1915. – [4], II, 743 с.


  Изд.: Блинов Иван Андреевич; Раупах Р. фон
740873
  Пресняков А.Е. Лекции по русской истории : в 3 т. / А.Е. Пресняков. – Москва : Соцэкгиз ; (Образцовая тип.)
Т. 1 : Киевская Русь / предисл. "От редакции": Н. Рубинштейн. – 1938. – 279 с.
740874
  Пресняков А.Е. Лекции по русской истории / А.Е. Пресняков. – Москва
Т. 2. – 1939. – 247 с.
740875
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории / С.Ф. Платонов. – Москва : Летопись-М, 2000. – 742с. – ISBN 5-88730-066-3
740876
  Ключевский В.О. Лекции по Русской истории. Ч. 3 : Курс, читанный студентом Историко-филологическоо факультета в Московском университете : в 3 ч. / В.О. Ключевский // Лекции по Русской истории : Курс, читанный студентом Историко-филологическоо факультета в Московском университете : в 3 ч. / В.О. Ключевский. – [Москва]. – Ч. 1. – [4], 368, V с.
740877
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории профессора С.Ф. Платонова. – [Санкт-Петербург] : [Лит. В. Комарова]
Курс 2. – 1891. – 945 с. – В надз.: Высшие женские курсы. - Написано от руки. - Литография. - Конволют. - Переплетено: Программа лекций по Русской истории 1890-1891 гг.
740878
  Иконников В.С. Лекции по русской истории, читанная доцентом В. Иконниковым, 29 сентября 1869 года / В.С. Иконников. – [Киев], 1870. – 25 с. – Отд. оттиск: университетские известия, 1870 г.
740879
  Синайский В.И. Лекции по русскому гражданскому процессу / упорядник Ірина Ізарова // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 57-118. – ISBN 978-966-7067-18-2


  Читанные в Киевском коммерческом институте в 1915 - 1916 г.
740880
  Гордон М.В. Лекции по советскому гражданскому праву / М.В. Гордон. – Х, 1960. – 346с.
740881
  Зарецкий Ю.К. Лекции по современной механике грунтов / Ю.К. Зарецкий ; отв. ред. В.А. Ильичев. – Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1989. – 607 с. : ил. – Библиогр. в конце лекций
740882
  Нагумо М. Лекции по современной теории уравнений в частных производных / М. Нагумо. – Москва : Мир, 1967. – 132 с.
740883
  Стальмахов В.С. Лекции по спиновым волнам / Стальмахов В.С., Игнатьев А.А. ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1. – 1983. – 182 с.
740884
  Воронин Л.Г. Лекции по сравнительной физиологии высшей нервной деятельности / Л.Г. Воронин. – Москва : Издательство Московского университета, 1957. – 184с.
740885
  Скупский Б.И. Лекции по старославянскому языку / Б.И. Скупский. – Махачкала
4 : Морфология. – 1958. – 159 с.
740886
  Скупский Б.И. Лекции по старославянскому языку / Б.И. Скупский. – Махачкала
5. – 1960. – 137с.
740887
  Скупский Б.И. Лекции по старославянскому языку / Б.И. Скупский. – Махачкала
1. – 1962. – 171с.
740888
  Уленбек Дж. Лекции по статистической механике / Дж. Уленбек, Дж. Форд; Пер. с англ. под ред. И.А. Квасникова. – Москва : Мир, 1965. – 307с.
740889
  Березин Ф.А. Лекции по статистической физике / Ф.Б. Березин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 141 с.
740890
  Степухович А.Д. Лекции по статистической физике : учеб. пособие / А.Д. Степухович, В.А. Улицкий. – Москва : Высшая школа, 1978. – 149с.
740891
  Пинес Б.Я. Лекции по структурному анализу / Б.Я. Пинес. – Х, 1937. – 252с.
740892
  Пинес Б.Я. Лекции по структурному анализу / Б.Я. Пинес. – 2-е изд. – Х, 1957. – 455с.
740893
  Пинес Б.Я. Лекции по структурному анализу : Учеб.пособие / Б.Я. Пинес. – 3-е изд., перераб. – Харьков : Харьковский университет, 1967. – 476 с.
740894
  Бессонов И.И. Лекции по теоретической механике / И.И. Бессонов. – Киров : [б. и.], 1960. – 176 с.
740895
  Бессонов И.И. Лекции по теоретической механике / И.И. Бессонов ; под ред. А.М. Изергина ; Кировский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – 2-е изд. – Киров : [б. и.], 1975. – 192 с. : ил.
740896
  Павленко Ю.Г. Лекции по теоретической механике : учебник для студ. / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 336 с. – ISBN 5-211-00965-7
740897
  Хейнлоо М. Лекции по теоретической механике / М. Хейнлоо. – Тарту
1. – 1992. – 72с.
740898
  Путята Т.В. Лекции по теоретической механике для студентов заочного факультета / Т.В. Путята. – Киев, 1960. – 124 с.
740899
  Айзерман М.А. Лекции по теории автоматического регулирования / М.А. Айзерман. – Москва : ГТТИ, 1956. – 428 с. – Библиогр.: с. 401-422
740900
  Айзерман М.А. Лекции по теории автоматического регулирования / М.А. Айзерман. – Москва : Физматгиз, 1958. – 520 с. : черт. – Библиогр.: с. 495-516
740901
  Ахиезер Н.И. Лекции по теории аппроксимации / Ахиезер Н.И. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1947. – 323 с.
740902
  Ахиезер Н.И. Лекции по теории аппроксимации / Ахиезер Н.И. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Наука, 1965. – 407 с. : граф. – Библиогр. в примеч.: с. 397-403
740903
  Гайер Д. Лекции по теории аппроксимации в комплексной области / Д. Гайер. – Москва : Мир, 1986. – 216 с.
740904
  Ландау Л.Д. Лекции по теории атомного ядра / Л.Д. Ландау, Я.А. Смородинский. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 140 с.
740905
  Розанов Ю.А. Лекции по теории вероятностей / Ю.А. Розанов. – Москва, 1968. – 120с.
740906
  Черкасов И.Д. Лекции по теории вероятностей / И.Д. Черкасов. – Саратов
1. – 1985. – 171с.
740907
  Черкасов И.Д. Лекции по теории вероятностей / И.Д. Черкасов. – Саратов
2. – 1985. – 160с.
740908
  Розанов Ю.А. Лекции по теории вероятностей / Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1986. – 119 с.
740909
  Саульев В.К. Лекции по теории вероятностей и математической статистике / В.К. Саульев. – Москва, 1974. – 128 с.
740910
  Питербарг В.И. Лекции по теории гауссових процессов / В.И. Питербарг. – М, 1986. – 86с.
740911
  Полторак О.М. Лекции по теории гетерогенного катализа / О.М. Полторак. – Москва : Московский университет, 1968. – 155 с.
740912
  Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений / И.Г. Петровский. – Москва-Ленинград, 1948. – 120 с.
740913
  Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений / И.Г. Петровский. – 2-е изд., переработ. – Москва-Ленинград, 1951. – 128 с.
740914
  Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений / И.Г. Петровский. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1965. – 127 с.
740915
  Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений / И.Г. Петровский. – 4-е, испр. – Москва : МГУ, 1984. – 136 с.
740916
  Мандельштам Л.И. Лекции по теории колебаний / Л.И. Мандельштам. – Москва : Наука, 1972. – 470 с.
740917
  Митропольский Ю.А. Лекции по теории колебаний систем с запаздыванием / Ю.А. Митропольский, Д.И. Мартынюк. – Киев, 1969. – 309с.
740918
  Голубев В.В. Лекции по теории крыла / В.В. Голубев. – Москва ; Ленинград, 1949. – 480 с.
740919
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории масового обслуживания. Выпуск 1 и 2. / Б.В. Гнеденко. – К., 1960. – 208с.
740920
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко. – К.
1. – 1959. – 102 с.
740921
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко. – К, 1960. – 208с.
740922
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко. – К, 1960. – 208с.
740923
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко, Н И. Коваленко, . – Киев, 1963. – 316с.
740924
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания. / Б.В. Гнеденко. – Выпуск 1 и 2. – К., 1960. – 208с.
740925
  Копелиович И.М. Лекции по теории металлов / И.М. Копелиович. – Харьков : ХПИ, 1960. – 182 с.
740926
  Колосницын В.И. Лекции по теории научного атеизма / В.И. Колосницын. – Свердловск
1. – 1975. – 171с.
740927
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Г. Петровский. – 6-е изд., испр. – Москва-Ленинград, 1949. – 208 с.
740928
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Г. Петровский. – 5-е изд., доп. – Москва, 1964. – 272с.
740929
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Г. Петровский. – 6-е изд., испр. – М., 1970. – 279с.
740930
  Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Г. Петровский. – 7-е, испр. – Москва, 1984. – 295 с.
740931
  Ситенко А.Г. Лекции по теории рассеяния : Учеб.пособие / А.Г. Ситенко. – Киев : Вища школа, 1971. – 260с.
740932
  Морозов В.П. Лекции по теории симметрии молекул / В.П. Морозов, А.А. Дышлис. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1991. – 180 с.
740933
  Заренков Н.А. Лекции по теории систематики / Н.А. Заренков. – М, 1976. – 140с.
740934
  Заренков Н.А. Лекции по теории систематики / Н.А. Заренков. – М, 1976. – 140с.
740935
  Бусленко Н.П. Лекции по теории сложных систем / Н.П. Бусленко. – Москва : Советское радио, 1973. – 439 с.
740936
  Нгуен Ван Хьеу Лекции по теории унитарной симметрии элементарных частиц / Нгуен Ван Хьеу. – Москва : Атомиздат, 1967. – 344с.
740937
  Красовский Н.Н. Лекции по теории управления / Н.Н. Красовский. – Свердловск
1. – 1968. – 47с.
740938
  Крейн М.Г. Лекции по теории устойчивости решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве / М.Г. Крейн. – Киев, 1964. – 186 с.
740939
  Мартынюк Д.И. Лекции по теории устойчивости решений систем с последствием. / Д.И. Мартынюк. – К, 1970. – 179с.
740940
  Таймуразов Х.И. Лекции по теории функций действительного переменного / Х.И. Таймуразов. – Махачкала, 1958. – 95 с.
740941
  Сидоров Ю.В. Лекции по теории функций комплексного переменного / Ю.В. Сидоров, М.В. Федорюк, М.И. Шабунин. – Москва : Наука, 1976. – 408с.
740942
  Сидоров Ю.В. Лекции по теории функций комплексного переменного / Ю.В. Сидоров, М.В. Федорюк, М.И. Шабунин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1982. – 488с.
740943
  Мальгранж Б. Лекции по теории функций нескольких комплексных переменных / Б. Мальгранж. – М, 1969. – 120с.
740944
  Баев Н.А. Лекции по теории цепей с сосредоточенными элементами / Н.А. Баев, А.П. Удалоов. – Москва : Связьиздат, 1955. – 276 с. – Библиогр.: с. 272
740945
  Степухович А.Д. Лекции по теории цепных реакций / А.Д. Степухович. – Саратов
Ч.1. – 1983. – 106с.
740946
  Степухович А.Д. Лекции по теории цепных реакций / А.Д. Степухович. – Саратов
2. – 1983. – 98с.
740947
  Хассе Г. Лекции по теории чисел / Г. Хассе. – Москва, 1953. – 547 с.
740948
  Крылов Н.В. Лекции по теории эллиптических дифференциальных уравнений / Н.В. Крылов. – Москва, 1972. – 177 с.
740949
  Ситенко А.Г. Лекции по теории ядра : Учеб.пособие / А.Г. Ситенко, В.К. Тартаковский. – Москва : Атомиздат, 1972. – 351с.
740950
  Путилов К.А. Лекции по термодинамике : лекц. 1-3 / К.А. Путилов. – Вып.1. – Москва, 1939. – 92 с.
740951
  Путилов К.А. Лекции по термодинамике : лек. 8-10 / К.А. Путилов. – Вып.4. – Москва, 1939. – 80 с.
740952
  Еремин Е.Н. Лекции по термодинамике неравновесных процессов / Е.Н. Еремин. – М., 1975. – 64с.
740953
  Егоров Ю.Н. Лекции по технической кибернетике / Ю.Н. Егоров ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – [Ленинград] : [б. и.], 1970. – 148 с. : черт.
740954
  Фукс А.А. Лекции по технологии производства спирта / А.А. Фукс. – К, 1933. – 98с.
740955
  Исковский В.А. Лекции по трехмерным алгебраическим многообразиям : Многообразия Фано / В.А. Исковский. – Москва, 1988. – 163 с.
740956
  Трикоми Ф. Лекции по уравнениям в частных производных = Lezioni sulle equazioni a dweivate parziali / Ф. Трикоми ; пер. с ит. Д.А. Райкова ; с предисл. Б.М. Левитана. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1957. – 443, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 436-440. – Библиогр. в подстроч. примеч.
740957
  Крикунов Ю.М. Лекции по уравнениям математической физики и интегральны уравнениям / Ю.М. Крикунов. – Казань, 1970. – 209с.
740958
  Егоров Ю.В. Лекции по уравнениям с частными производными / Ю.В. Егоров. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 168 с.
740959
  Клюшников В.Д. Лекции по устойчивости деформируемых систем / В.Д. Клюшников. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 223 с.
740960
  Роше В.К. Лекции по физике : лекции, прочитанные на Киевских Высших Женских Курсах / В.К. Роше. – Киев : Издание слушательниц, 1912. – 18 с.
740961
  Юкава Х. Лекции по физике / Х. Юкава; Пер. с японск. И.И. Иванчика; Под ред. М.А. Маркова. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 127с.
740962
  Шредингер Э. Лекции по физике [Электронный ресурс] / Э. Шредингер. – Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001. – 160 с. – ISBN 5-93972-030-7
740963
  Биленький С.М. Лекции по физике нейтринных и лептон-нуклонных процессов / С.М. Биленький. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 213 с.
740964
  Франк-Каменецкий Лекции по физике плазмы : Учеб.пособие / Франк-Каменецкий. – Москва : Атомиздат, 1964. – 283 с.
740965
  Синельников К.Д. Лекции по физике плазмы : Учеб.пособие / К.Д. Синельников, Б.Н. Руткевич. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1964. – 242 с.
740966
  Франк-Каменецкий Лекции по физике плазмы : Учеб.пособие / Франк-Каменецкий. – Изд. 2-е. – Москва : Атомиздат, 1968. – 286с.
740967
  Жданов Г.С. Лекции по физике твёрдого тела: Принципы строения, реальная структура, фазовые превращения / Г.С. Жданов, А.Г. Хунджуа. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 231 с.
740968
  Макаров Ф.Н. Лекции по физиологии животных, читанные и составленные преподавателем С.-Петербургского III реального училища Ф.Н. Макаровым : (для учеников 7-го класса). – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Рапопорта, 1906. – 36 с., 8 л. ил. : ил. – Без ориг. обл.
740969
  Кекчеев К.Х. Лекции по физиологии труда : лекции / К.Х. Кекчеев. – Москва : Новая Москва, 1926. – 96с.
740970
  Сивухин Д.В. Лекции по физической оптике / Д.В. Сивухин. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 1. – 1968. – 355с.
740971
  Сивухин Д.В. Лекции по физической оптике / Д.В. Сивухин. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 2. – 1969. – 482с.
740972
  Хохлов А.Р. Лекции по физической химии полимеров / А.Р. Хохлов, С.И. Кучанов. – Москва : Мир, 2000. – 192с. – ISBN 5-03-003317-3
740973
  Болдырев Г.И. Лекции по финансовой науке / Г.И. Болдырев. – Москва, 1928. – 436 с.
740974
  Васильев Л.М. Лекции по фонетике современного русского языка / Л.М. Васильев. – Уфа, 1975. – 68 с.
740975
  Фортунатов Ф.Ф. Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка / Ф.Ф. Фортунатов. – Птгр., 1919. – 294с.
740976
  Распопов И.П. Лекции по фонологии и лексикологии. / И.П. Распопов. – Воронеж, 1986. – 119с.
740977
  Рисс Ф. Лекции по функциональному анализу : пер. с фр. / Ф. Рисс, Секефальви-Надь. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 500 с.
740978
  Рисс Ф. Лекции по функциональному анализу : Пер. с фр. / Ф. Рисс, Сёкефальви-Надь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1979. – 587 с.
740979
  Полторак О.М. Лекции по химической термодинамике. Общая и стат. термодинамика. / О.М. Полторак. – М., 1971. – 256с.
740980
  Вейсман А. Лекции по эволюционной теории, чит. в университете во Фрейбурге (в Брейсгау) / А. Вейсман. – Петроград, 1918. – 357 с.
740981
  Вольпе В.М. Лекции по экономической географии СССР / В.М. Вольпе, В.С. Клупт; Мин-во высш.образов.СССР;Ленингр.фин.-эконом. ин-т;Кафедра экономической географии. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ГУ
Ч.1 : Общая экономико - географическая характеристика страны. – 1957. – 259с.
740982
  Вольпе В.М. Лекции по экономической географии СССР : Общая экономико-географическая характеристика страны / В.М. Вольпе, В.С. Клупт. – 2-е изд., переработ. и доп. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Ч.1. – 1969. – 280 с.
740983
  Вольпе В.М. Лекции по экономической географии СССР / В.М. Вольпе, В.С. Клупт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Ч.3. – 1973. – 240с.
740984
  Барсов Н.Н. Лекции по экономической географии СССР : учеб. пособ. / МВиССО РСФСР ; Н.Н. Барсов, И.М. Богушевич, В.К. Бугаев, В.М. Вольпе, А.А. Долина, О.П. Литовка, Т.А. Русанова ; под ред. В.М. Вольпе. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 2. – 1979. – 224 с.
740985
  Семенов Г.В. Лекции по экономической кибернетике / Г.В. Семенов. – Казань, 1990. – 105с.
740986
  Бернар К. Лекции по экспериментальной патологии / Клод Бернар ; пер. Д.Е. Жуковского ; ред. вступ. ст. и примеч. Л.Н. Карлик. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1937. – 512 с. : ил. – (Классики биологии и медицины)
740987
  Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике / Проф. Эрнст Мейман ; Пер. с нем. под ред. прив.-доц. Н.Д. Виноградова. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1909. – XII, 302 с.
740988
  Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике / Проф. Эрнст Мейман ; Пер. с нем. под ред. [и с предисл.] прив.-доц. Н.Д. Виноградова. – Москва : Мир
Ч. 3 : Наглядное обучение, обучение чтению, письму, рисованию и арифметике. – 1910. – [2], II, 260, X с. : ил. – Библиогр.: с. I-V
740989
  Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике / Проф. Эрнст Мейман ; Пер. с нем. под ред. прив.-доц. Н.Д. Виноградова. – 1911-1913. – Москва : Мир
Ч. 1 : Умственное и физическое развитие детей. – 1911. – XII, 302 с.
740990
  Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике / Проф. Эрнст Мейман ; Пер. под ред. [и с предисл.] Н.Д. Виноградова с последнего перераб. и значительно расширенного нем. изд. – 3-е изд. – Москва : Мир
Ч. 2 : Индивидуальные особенности детей. – 1917. – X, 710 с., [1] табл. : ил.
740991
  Гинзберг А.С. Лекции по экспериментальной петрографии. / А.С. Гинзберг. – Л., 1938. – 167с.
740992
  Солимар Л. Лекции по электрическим свойствам материалов / Л. Солимар, Д. Уолш. – Москва : Мир, 1991. – 501 с.
740993
  Паркер Т. Лекции по элементарной биологии : с 88 рис. / Т. Паркер ; Пер. со 2-го анг. изд. с изменениями и доп. В.Н. Львова, прив.-доц. Моск. ун-та. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1898. – X, 396 с. : ил. – (Серия учебников по биологии)


  Пер.: Львов, Владимир Николаевич (1869-1939)
740994
  Паркер Т. Лекции по элементарной биологии : с 129 рис. / Т. Паркер ; Пер. с анг. изд. с изменениями и доп. В.Н. Львова. – 2-е изд., перераб. и доп. по послед. англ. изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1901. – X, 436 с. : ил. – (Серия учебников по биологии)


  Пер.: Львов, Владимир Николаевич (1869-1939)
740995
  Паркер Т. Лекции по элементарной биологии : с 129 рис. / Т. Паркер ; Пер. с анг. изд. с изменениями и доп. В.Н. Львова. – 3-е изд., перераб. и доп. Н.К. Кольцовым. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1910. – XII, 432 с. : ил. – (Серия учебников по биологии)


  Пер.: Львов, Владимир Николаевич (1869-1939) На тит. л. подпись: Белинг
740996
  Халмош П.Р. Лекции по эргодической теории / П.Р. Халмош. – М., 1959. – 147с.
740997
  Халмош П.Р. Лекции по эргодической теории [Электронный ресурс] / П.Р. Халмош ; пер. с анг. и доп.С.В. Фомина. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 136 с. – (Библиотека "Регулярная и хаотическая динамика" ; Т. 12). – ISBN 5-7029-0367-6
740998
  Кант Иммануил Лекции по этике / Кант Иммануил; Пер.с нем./Общ.ред.,сост.А.А.Гусейнова. – Москва : Республика, 2000. – 431с. – (Библиотека этической мысли). – ISBN 5-250-01790-8
740999
  Супрун А.Е. Лекции по языковедению / А.Е. Супрун. – Минск, 1978. – 143с.
741000
  Супрун А.Е. Лекции по языкознанию / А.Е. Супрун. – Минск, 1971. – 144 с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,