Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
739001
   "Михайло Кравчук - Гомер математики", математик від БОГА, педагог - від СЕРЦЯ (доля вченого на тлі трагічної історії України) // Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 1, № 1. – С. 4-14
739002
  Лебедєв Т.С. "Михайло Ломоносов" іде в океани / Т.С. Лебедєв. – Київ : Наукова думка, 1969. – 128с.
739003
  Жуков Борис "Мишка котолапый" : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 100-109 : Фото
739004
  Ільницький Д. "Між ідеєю і формою" чи "Між змістом і формою": діалог Михайла Рудницького і Богдана Ігоря Антонича // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 50-55. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглянуто теоретико-літературні категорії "ідея", "зміст" і "форма" крізь призму концепцій літературного критика Михайла Рудницького та письменника і літературознавця Богдана Ігоря Антонича. Зіставляючи погляд М. Рудницького (ідея і форма) з ...
739005
  Швець А.І. "Між нами антагонізм двох культур, а надто конкуренція…" (Наталія Кобринська та Михайло Павлик: діалектика особистого й творчого) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 196-203. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
739006
  Оліщук Я. "Між пригадуванням і передчуттям": репрезентація совєтського минулого в сучасній літературі
739007
  Колесник І.І. "Міждисциплінарність" як концепт // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 23-34. – ISBN 978-966-8558-75-7
739008
  Мозговий І. "Міжзоряні скитальці" на тлі небесної панорами середньовіччя // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 71-95
739009
  Салига Т. ...Між двох сил...(про війну між Іваном Багряним та Володимиром Державиним // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 березня (№ 5). – С. 16-17
739010
  Салига Т. ...Між хаосом і життям, між пеклом і небом... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 16-17


  До сторіччя написання твору Осипа Турянського "Поза межами болю".
739011
   [Михайло Максимович] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194. – ISSN 0869-3595
739012
   [Михайло Петрович Тиводар] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 111-112. – ISSN 0130-6936


  "...20 жовтня 2017 року вітчизняна народознавча наука зазнала непоправної втрати - на 82 році життя перестало битися серце видатного українського етнолога, доктора історичних наук, професора Ужгородського національного університету Михайло Петровича ...
739013
   [Михайло Слабченко] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 34. – ISBN 966-7060-92-6
739014
  Коляда І. Михайло Драгоманов - апостол правди і науки // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 7/8, липень - серпень. – С. 1-13


  До 150-річчя наукової діяльності М. Драгоманова та 180-річчя заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова) . Біографічний науково-популярний нарис.
739015
  Коляда І. Михайло Драгоманов - апостол правди і науки (до 150-річчя наукової діяльності М.Драгоманова та 180-річчя заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова). Біографічний науково-популярний нарис // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 3/4, березень - квітень. – С. 1-8
739016
  Андрущенко В.П. Михайло Драгоманов - відомий і невідомий / В.П. Андрущенко, В.Ф. Погребенник // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 1/2. – C. 194-212
739017
  Андрусяк Т.Г. Михайло Драгоманов - ключова постать української правової думки ХІХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 2219-5521


  Розглядається роль і значення громадської, наукової та політичної діяльності Михайла Драгоманова, його творчої спадщини в становленні та розвитку української правової думки ХІХ–ХХ ст.
739018
  Жадько В.О. Михайло Драгоманов - публіцист, редактор, видавець // Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – С. 193-204. – ISBN 978-617-07-0043-8
739019
  Наумовська О. Михайло Драгоманов - упорядник та дослідник народної прози // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 63-74. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  У статті з"ясовано малознані сторінки наукової біографії Михайла Драгоманова, проаналізовано особливості методології вченогшо, закцентовано на виокремленні М. Драгомановим психологічної складової народної творчості
739020
  Канцедал Л. Михайло Драгоманов -гімназист у родинних зв"язках : На матеріалі листів до батьків часу навчання в Полтавській гімназіі (1853-1859) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 258-261. – ISSN 2075-1222
739021
  Ємець Т. Михайло Драгоманов – очільник українського руху в еміграції // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Михайло Драгоманов - один із провідних діячів українського відродження ХІХ ст., значну частину свого життя прожив у еміграції. Перебуваючи поза межами контролю російського самодержавства, він зумів спрямувати український рух від культурництва до ...
739022
  Заславський Д. Михайло Драгоманов / Д. Заславський, І.С. Романченко. – Київ, 1964. – 199с.
739023
  Гончарова Н.С. Михайло Драгоманов і газета "Вольное слово" (1881-1883) в полеміці з російською соціалістичною журналістикою : монографія / Н.С. Гончарова. – Харків : ХІФТ, 2006. – 128 с. – Бібліогр.: с. 112-127. – ISBN 966-7713-04-0


  Дорогому Олександрові Федоровичу з глибокою повагою й побажаннями успіхів, щастя, творчої насолоди. 13.11.06 р. Підпис, автор передмови
739024
  Шорсткіна О.Ф. Михайло Драгоманов і західноукраїнська інтелектуальна еліта: до питання культурного співробітництва в історіографії (середина ХХ - початок ХХІ ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 385-398. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
739025
  Комишанченко М.П. Михайло Драгоманов і літературний рух у Галиччині 70-х років 19 ст. : Збірник славістичних праць філолог. ф-ту / М.П. Комишанченко. – Київ, 1958. – С. 5-23. – Окр. відб.
739026
  Козак С. Михайло Драгоманов і питання східнослов"янсько-польських взаємин // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 477-487. – ISBN 978-966-02-6612-4
739027
  Куца О. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у 2-й половині 19 століття / О. Куца. – Тернопіль, 1995. – 224с.
739028
   Михайло Драгоманов і українське національне відродження : Тези доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 150-річчю з дня народження Михайла Петровича Драгоманова. Київ, 22-23 травня 1991 р. – Київ, 1991. – 125 с.
739029
  Захарченко В. Михайло Драгоманов про життя і творчість Миколи Костомарова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 41-44. – ISSN 1998-4634


  Дослідники відносять М.П. Драгоманова до "школи Костомарова", бо він поглибив вивчення багатьох проблем, піднятих істориком у русі його концепції й є автором однієї із перших наукових біографій вченого.
739030
  Іванова Л.Г. Михайло Драгоманов про роль козацтва в історії України // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 73-94. – ISBN 978-966-660-735-8
739031
  Йосипенко С. Михайло Драгоманов та європейська ліберальна культура / Сергій Йосипенко // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 79-84


  На основі аналізу проблем рецепції та дослідження творчої спадщини Михайла Драгоманова розглянуто можливі шляхи реактуалізації його ідей. Обґрунтовано, що така реактуалізація можлива за умови переосмислення ретроспективних підходів до його спадщини, що ...
739032
  Литвин В.М. Михайло Драгоманов та Європейський світ (до 170-річчя з дня народження) // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 1/2. – C. 175-186
739033
  Волковський В. Михайло Драгоманов та Іван Франко: міркування про секулярність у перспективі історії української релігієзнавчої думки // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 530-541
739034
   Михайло Драгоманов у спогадах / уклали : І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; [голов. ред. С.В. Головко]. – Київ : Либідь, 2012. – 311, [1] с. : фотогр., карти. – Текст укр., рос. - В змісті авт. спогадів: О. Пчілка, В. Модестов, І. Антонович, Т. Михальчук, С. Ліндфос (Русова), Д. Овсянико-Куликовский, А. Баулер (Гольштейн), И. Гревс, М. Венюков, П. Аксельрод, Л. Дейч, В. Дебогорий-Мокриевич, С. Ерастов та ін. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0629-6
739035
  Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України : (2 пол. 19 ст.) / Р.П. Іванова; КНУ. – Київ : Киевский университет, 1971. – 223с.
739036
  Трушківська Л. Михайло Драгоманов як представник політико-правової думки України // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 152-163.


  У статті подаються основні етапи політичного життя М. Драгоманова як видатного мислителя ХІХ століття та його вплив на політико-правову думку українського народу. In the article the basic stages of political Dragomanov"s life are given, as a prominent ...
739037
   Михайло Драгоманов. Духовност и свобода : избрани статии, дневник и писма на учения. – София : Полис, 2005. – 157, [2] с. : ил. – ISBN 954-796-014-8
739038
  Сторчак А.І. Михайло Драгоманов: від автономної особи - до незалежної держави та "Вільної Спілки" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 125-131
739039
  Голобородько Я.Ю. Михайло Драгоманов: погляд на українську літературу // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 27 (283). – С. 35-39


  У вересні цього року виповнюється 170-річниця від дня народження Михайла Драгоманова - видатного українського громадського діяча, публіциста, історика, літературознавця, патріота. Стаття про погляди М.Драгоманова на тогочасний літературний процес та ...
739040
   Михайло Драй-Хмара // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 211-212
739041
   Михайло Дяк на світлинах, у спогадах, документах. – Львів : Сполом, 2004. – 128с. – ISBN 966-665-177-7
739042
  Щербань А.Л. Михайло Дяченко - невідомий пам"яткознавець 1920-х початку 1930-х років // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 68-71. – ISBN 978-966-8999-85-7
739043
  Стецюк Р.М. Михайло Жербін / Р.М. Стецюк. – Київ : Музична Україна, 1978. – 52 с.
739044
  Михайлов Ю Михайло Жук / Ю Михайлов; Березинський А. – Х. – 32с.
739045
   Михайло Жук. – Київ, 1987. – 120с.
739046
  Школьна О. Михайло Жук який дуже голосно мовчав // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 0130-1799
739047
  Добровольський Л.П. Михайло і Золоті ворота : (Істоpично-лїтеpатуpна спpавка): (Стаpі й нові записи, лїтеpатуpа до сього питання) / Подав Л. Добpовольський. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтілі, 1913. – 77 с. – Прим. дефектний: без обкл. та тит. стор.


  На тит. стор. прим. № 85992 дарчий надпис: Шановному В.В. Міяковському од автора (Підпис)
739048
  Качор А. Михайло І. Туган-Барановський на службі науки й свого народу (в 50-річчя смерті світової слави економіста і кооперативного діяча) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 315-335. – ISSN 0320-4421
739049
  Стефанович М.П. Михайло Іванович Донець / М.П. Стефанович. – К, 1965. – 40с.
739050
  Козирод І. Михайло Іванович Жук / І. Козирод, Г. Мироненко // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 100-103. – ISSN 0130-1799
739051
   Михайло Іванович Калінін. – К., 1941. – 124с.
739052
  Комишанченко М.П. Михайло Іванович Калінін і деякі питання літератури / М.П. Комишанченко. – К. – [13] с.
739053
   Михайло Іванович Калінін. 1875-1946. – К., 1946. – 54с.
739054
  Мінгазутдінов А.Ф. Михайло Іванович Сікорський / А.Ф. Мінгазутдінов, Ю.В. Латиш ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, Б.О. Цудзевич та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 83, [1] с. : фот., портр. – Бібліогр.: с. 83. – (Видатні вихованці та педагоги)
739055
  Старостенко В.І. Михайло Іванович Толстой (03.03.1928 - 15.06.2017) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 128-129 : фото. – ISSN 0203-3100
739056
  Кучин С.П. Михайло Іванович Туган-Барановський: деякі аспекти життя та творчості // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 318-327. – ISSN 0320-4421
739057
  Туган-Барановский Михайло Іванович Туган-Барановський: деякі аспекти життя та творчості // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 332-344. – ISSN 0320-4421
739058
   Михайло Іванович Туган-Барановський: особистість, творча спадщина і сучасність / О.О. Шубін, М.Г. Чумаченко, Туган-Барановський, Л.Д. Широкорад, Л.І. та ін. Дмитриченко; Шубін О.О., Чумаченко М.Г., Туган-Барановський Д.М., Широкорад Л.Д., Дмитриченко Л.І. та ін.; під заг. ред. Шубіна О.О., Садєкова А.А.; МОНУ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : Каштан, 2007. – 356с. – ISBN 966-427-028-8
739059
   Михайло Іларіонович Кутузов. До 200-річчя з дня народження. – К., 1945. – 23с.
739060
   Михайло Ілліч Щербань (23.02.1921 - 21.08.2000). – Київ, 2003. – 110с. – (Видатні географи України)
739061
  Степченко О.П. Михайло Ілліч Ясинський (1889-1967) як завідувач "Україніки" Всенародної бібліотеці України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 4. – С.58-64.
739062
   Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932-28.09.2004). Присвята Вчителю / В.С. Королюк, Ю.В. Козаченко, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, Л.М. Сахно // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – С. 5-8. – ISSN 0868-6904


  "Ядренко Михайло Йосипович - член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук. Понад 50 років його життя було пов"язано з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, починаючи з 1950 року, коли він став студентом ...
739063
   Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932 - 28.09.2004) / В.С. Королюк, О.К. Закусило, М.Ф. Городній, Г.С. Багро, О.Д. Борисенко, О.І. Василик, М.В. Карташов, Ю.В. Козаченко, О.О. Курченко, Т.М. Лапіда, Р.Є. Майборода, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, А.Я. Оленко, О.І. Пономаренко, Л.М. Сахно, Г.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-61. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Автори публікації: Королюк В.С., Закусило О.К., Городній М.Ф., Багро Г.С., Борисенко О.Д., Василик О.І., Карташов М.В., Козаченко Ю.В., Курченко О.О., Лапіда Т.М., Майборода Р.Є., Мішура Ю.С., Моклячук М.П., Оленко А.Я., Пономаренко О.І., Сахно Л.М., ...
739064
   Михайло Йосипович Ядренко 16.04.1932 - 28.09.2004 : бібліограф. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Моклячук М.П., Мішура Ю.С., Козаченко Ю.В.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 70, [1] с. : фотоіл.
739065
  Лагодинська Н. Михайло Кальницький - про податки, акцизи, дореволюційну медицину та її благодійників // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 15


  Мабуть, не знайти у світі такої людини, котра б у своєму житті не мала справи з податками. Майже щодня ми ходимо в магазини і сплачуємо податок на додану вартість, наприклад. А в часи Київської Русі, коли податкова система на наших землях тільки ...
739066
  Макаренко Є Д. Михайло Капітонович Шматько (До 130-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 125-126 : фото. – ISSN 0367-4290
739067
  Грицик Л.В. Михайло Кінцурашвілі - перекладач Т.Г. Шевченка // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 57-57
739068
  Швидько Г. Михайло Комаров і Катеринославщина : монографія / Ганна Швидько ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Нац. спілка краєзнавців України. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 227, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 219-227. – Бібліогр.: с. 209-218. – ISBN 978-966-350-308-0
739069
  Швидько Г. Михайло Комаров та Антін Синявський // Михайло Комаров і Катеринославщина : монографія / Г. Швидько. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – С. 153-160. – ISBN 978-966-350-308-0
739070
  Шитова Л.П. Михайло Консовський / Л.П. Шитова. – К, 1966. – 44с.
739071
  Грицюта М.С. Михайло Коцюбинский / М.С. Грицюта. – 2-е, доп. та перероб. вид. – К., 1961. – 143с.
739072
  Грицюта М.С. Михайло Коцюбинский у слов"яньких літературах / М.С. Грицюта. – Київ, 1964. – 119с.
739073
  Грицюта М.С. Михайло Коцюбинский. Літературний портрет / М.С. Грицюта. – К., 1958. – 119с.
739074
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : Радянський письменник, 1940. – 275с.
739075
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 222с. – (Шкільна б-ка)
739076
  Шаховський С. Михайло Коцюбинський / С. Шаховський. – Москва, 1943. – 16с.
739077
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 214с.
739078
  Пільгук І.І. Михайло Коцюбинський / І.І. Пільгук. – Київ, 1950. – 60с.
739079
  Коцюбинська-Єфіменко Михайло Коцюбинський / Коцюбинська-Єфіменко. – Київ, 1955. – 288с.
739080
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : ДЛВ, 1955. – 281с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
739081
  Калениченко Н.Л. Михайло Коцюбинський : життя і творчість / Н.Л. Калениченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 272 с.
739082
  Потупейко М.М. Михайло Коцюбинський / М.М. Потупейко. – К., 1964. – 183с.
739083
  Жук Н.Й. Михайло Коцюбинський / Н.Й. Жук. – Київ, 1966. – 208с.
739084
  Жук Н.Й. Михайло Коцюбинський : Семінарій / Н.Й. Жук. – Київ : Радянська школа, 1966. – 208с.
739085
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : Молодь, 1968. – 157с.
739086
  Калениченко Н.Л. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості / Н.Л. Калениченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 189 с.
739087
  Кирилюк С. Михайло Коцюбинський і Володимир Винниченко: біографіка творчих "ландшафтів" // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 194-206. – ISSN 2306-2908
739088
  Барабан Л. Михайло Коцюбинський і театр (маловідомі матеріали) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 90-102. – ISSN 1728-6875
739089
  Коцюбинський Ю. Михайло Коцюбинський і чернігівська "Просвіта" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 122-126. – ISBN 966-7551-00-8
739090
  Грибоєдова Н. Михайло Коцюбинський і чернігівська "Просвіта" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-18. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль М. Коцюбинського в організації та роботі товариства "Просвіта" на початку XX ст. M. Kotsjubynsky"s role in the organization and work of the company "Prosvita" in the beginning of XX century is investigated.
739091
  Черняков Б. Михайло Коцюбинський та Олекса Грищенко: грані творчого спілкування // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 285-298. – ISBN 966-7679-57-8
739092
  Абрамчук Т. Михайло Коцюбинський та Юрій Яновський (до питання традиції та новаторства) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 4-10
739093
  Кіраль С. Михайло Коцюбинський у наукових, епістолярних та мемуарних текстах Івана Денисюка (до 90-річчя від дня народження видатного українського літературознавця й фольклориста)


  На підставі опублікованих та архівних матеріалів (листування з Ніною Калениченко та Михайлиною Коцюбинською) у статті окреслено окремі аспекти рецепції творчої спадщини М. Коцюбинського, “першого українського письменника у краватці”, відомим укр. ...
739094
   Михайло Коцюбинський у фотографіях 1864-1913. [Ізоматеріал] : [комплект листівок-вкл. з текстами]. – Київ : Дніпро, 1978. – 21 л. : 2 листівка + 2 обкл..+ тект. вклад. – (Классики української літератури у фотографіях)
739095
  Нетреба Г. Михайло Коцюбинський. / Г. Нетреба. – Х., 1931. – 64с.
739096
  Стебун І.І. Михайло Коцюбинський. / І.І. Стебун. – К., 1938. – 168с.
739097
  Стебун І.І. Михайло Коцюбинський. / І.І. Стебун. – 2-е вид. – К., 1939. – 172с.
739098
  Стебун І.І. Михайло Коцюбинський. / І.І. Стебун. – К., 1941. – 32с.
739099
  Коцюбинський І. Михайло Коцюбинський: "Попросту не дають жити "Просвіті" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29-31 грудня (№ 52). – С. 6-7


  До 110-річчя від часу заснування Чернігівської "Просвіти".
739100
  Мельник О. Михайло Кочубей та Ганна Барвінок // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 238-242. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
739101
  Сорока М.О. Михайло Кравчук / М.О. Сорока. – К., 1985. – 192с.
739102
  Гайдей В. Михайло Кравчук і Київський політехнічний інститут // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 6-8


  До 120-річчя з дня народження академіка Михайла Кравчука
739103
   Михайло Кравчук: академік "магаданських наук" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 539-544. – ISBN 978-966-2530-59-9
739104
  Згуровський М.З. Михайло Кравчук: учитель видатних конструкторів // Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М.З. Згуровський. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – С. 357-376. – ISBN 978-966-622-784-6
739105
   Михайло Кріль = Mykhaylo Kril: Biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 112с., 6л. іл. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 20). – ISBN 966-613-429-2
739106
  Дегтярев О.В. Михайло Кузьмич Янгель (штрихи до портрету) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 15-19. – ISSN 0374-3896
739107
   Михайло Кузьмович Янгель (штрихи до портрета) : до 100-річчя від дня народження М.К. Янгеля // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 2-3. – ISSN 1819-7329
739108
  Платонов В. Михайло Кузьмович Янгель: "Я іншої такої країни не знаю..." // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 31-35. – ISSN 1819-7329
739109
  Горбулін В. Михайло Кузьмович Янгель: велика людина своєї країни : до 100-річчя від дня народження М.К. Янгеля // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 8-23. – ISSN 1819-7329
739110
  Тимофєєва К. Михайло Лермонтов та Пантелеймон Куліш крізь призму епістолярію // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 134-141. – ISSN 0869-3595
739111
  Афанасьєв Є.А. Михайло Лисенко (1906-1972). Нарис про життя і творчість / Є.А. Афанасьєв. – Київ, 1975. – 85с.
739112
   Михайло Лисенко. [Ізоматеріал] : [комплект листівок з тект. на укр. та рос. мові]. – Киев : Мистецтво, 1976. – 2 с., 15 л. : 15 листівок + 1 л. вклад. + 1 обкл.
739113
  Василенко Н.Е. Михайло Лободовський та Дмитро Яворницький: історія дружніх взаємин та наукової співпраці // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 32-43. – ISSN 2312-2587
739114
  Стецюк Н. Михайло Лозинський - визначний український вчений-правознавець, громадський та політичний діяч // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 47-50.
739115
  Сизова М.И. Михайло Ломоносов / М.И. Сизова, 1950. – 432с.
739116
  Сизова М.И. Михайло Ломоносов / М.И. Сизова. – М., 1951. – 432с.
739117
  Сизова М.И. Михайло Ломоносов / М.И. Сизова. – М., 1954. – 375с.
739118
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов : поєма / А.Я. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 80с.
739119
  Леонтьев Н.П. Михайло Ломоносов / Н.П. Леонтьев. – М, 1958. – 127с.
739120
  Леонтьев Н.П. Михайло Ломоносов / Н.П. Леонтьев. – Изд. 2-е. – М, 1961. – 138с.
739121
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов / А.Я. Марков. – М, 1961. – 79с.
739122
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов / А.Я. Марков. – М, 1973. – 77с.
739123
  Леонтьев Н.П. Михайло Ломоносов / Н.П. Леонтьев. – Изд. 3-е. – Архангельск, 1973. – 117с.
739124
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов / А.Я. Марков. – М, 1984. – 95с.
739125
  Сиповский В.В. Михайло Ломоносов, жизнь и творчество1711-1911 : статья проф. В.В. Сиповского : с портретом Ломоносова, с видами: памятника его, Холмогор, церкви и школ имени Ломоносова в Денисовке. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмакова ; Тип. СПб. Т-ва "Труд", 1911. – 47 с., 7 л. портр. (фронт.) и ил.


  Содержание: 1. Попов А. Наука и религия в миросозерцании Ломоносова; 2.Тукалевский Вл. Главные черты миросозерцания Ломоносова (Лейбниц и Ломоносов); 3. Дороватовская В.С. О заимствованиях Ломоносова из Библии 4. Покотилова О. Предшественники ...
739126
   Михайло Ломоносов: Жизнеописание. – М., 1989. – 493с.
739127
  Осипов Ю.М. Михайло Ломоносов: человек, феномен, миф // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 1(79). – С. 13-15. – ISSN 2073-6118
739128
  Осташ Р.І. Михайло Лукич Худаш (20.12.1925-11.05.2011) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – С. 104-106. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
739129
   Михайло Лучкай - фольклорист і літератор // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 81-100. – ISBN 978-966-671-338-7
739130
  Ходанич П. Михайло Лучкай і проблеми підручника рідної мови в шкільництві Закарпаття першої половини ХIХ ст. / П. Ходанич, Л. Ходанич // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 38-41
739131
  Швед Е.В. Михайло Лучкай, науковець та особистість (на матеріалі українського перекладу новолатинського тексту праці М. Лучкая "Historia Carpato-Ruthenorum"). До 220-ліття від дня народження Михайла Лучкая // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 585-592. – ISBN 978-966-8904-46-2
739132
  Гайдабура В. Михайло Лялька - корифей торонтської "Заграви" // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 167-172. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
739133
  Мельник С.М. Михайло Макарович Михеєнко // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 87-99. – ISBN 966-594-133-X
739134
  Зеров М. Михайло Макаровський // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 93-98. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
739135
  Бойко Н. Михайло Максимович- навіки з рідним краєм / Надія Бойко. – Черкаси : Брама, 2004. – 248с. + 1 брош. – Фотонарис/ Н. Бойко; О. Третяков (фото); Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-8021-97-5
739136
  Корпанюк М. Михайло Максимович - будитель // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 54-65


  Наукова розвідка присвячена внескові Михайла Максимовича в розвиток національного романтичного просвітницького будительства. У статті аналізується будительство як науковий, мистецький та освітянський рух, що ґрунтувався на романтичних засадах ...
739137
  Кудренко І. Михайло Максимович - видатний ботанік // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 379-387. – ISBN 966-8547-39-X
739138
  Нікітчина С. Михайло Максимович - видатний дослідник духовних скарбів українського народу // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 296-307. – ISBN 966-8547-39-X
739139
  Пилипчук О. Михайло Максимович - дослідник природи // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 388-408. – ISBN 966-8547-39-X
739140
  Федас В.В. Михайло Максимович - збирач і видавець українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 22-31.
739141
  Жадько В.О. Михайло Максимович - публіцист і фундатор розвитку книгодрукування // Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – С. 184-188. – ISBN 978-617-07-0043-8
739142
  Кононенко П. Михайло Максимович - світоч наукового українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 36-58
739143
  Хоменко О. Михайло Максимович - фундатор українознавчого вивчення феномену художньої словесності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 19-27


  У статті проаналізовано науковий доробок М. Максимовича - знаного в науковому світі Європи ботаніка, натурфілософа та гуманітарія, поета, організатора наукового і культурного життя в Україні І-ої пол. ХІХ ст. Ректор новозаснованого Київського ...
739144
  Яната О. Михайло Максимович : (З нагоди 100-річчя (Наукової діяльности) / О. Яната. – Харків, 1927. – 22с. – Окр. відбиток: Вісник природознавства, 1927 р., № 3-4, с.
739145
  Глухенький М.Г. Михайло Максимович : Видатний вчений - ботанік, історик і письменник. 1804-1873: Біографічна повість / М.Г. Глухенький. – Київ : Молодь, 1969. – 247с. – (Життя славетних. Серія біографічних творів ; Вип. 9)
739146
   Михайло Максимович : біобібліогр. покажчик : (до 200-річчя від дня народж.). – Черкаси : Черкаський національний університет, 2004. – 29, [1] с. – Алф. покажч. авт. і назв: с. 26-29. - Без тит. арк.
739147
   Михайло Максимович // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 140-143. – ISBN 978-966-8137-97-6
739148
   Михайло Максимович & КНУ // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  15 вересня 2015 року, у день народження першого ректора Київського університету Михайла Максимовича, у внутрішньому дворику Червоного корпусу його вдячні нащадки й послідовники урочисто відкрили пам’ятник. Бронзовий бюст Михайла Максимовича авторства ...
739149
  Андрусишин Б.І. Михайло Максимович в оцінках Михайла Драгоманова / Б.І. Андрусишин, В.А. Короткий // Другі міжнародні Драгоманівські читання : матеріали до 165-річчя з дня народження Михайла Драгоманова. – Київ, 2006. – Вип. 1
739150
  Шевченко Л. Михайло Максимович і Іван Огієнко: діалог філологів в історії української літературної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються лінгвістичні ідеї Михайла Максимовича й Івана Огієнка в контексті історії української літературної мови. In clause the linguistic ideas of M. Maksymovych and I. Ohyenko in a context of a history of the Ukrainian literary language are ...
739151
  Федас В.В. Михайло Максимович і Павло Чубинський у контексті української фольклористики XIX - XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 114-119
739152
  Федас В. Михайло Максимович і Павло Чубинський: до проблеми класифікації українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 136-140.
739153
  Обрусна Ю С. Михайло Максимович про Богдана Хмельницького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 101-104. – (Серія "Історичні науки")
739154
  Козоріз В. Михайло Максимович та його діяльність у золотоніському повітовому земстві // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 181-187 : фото


  Стаття присвячена дослідженню маловідомих фактів біографії видатного українського вченого М.О. Максимовича, які стосуються його діяльності у якості гласного Золотоніського повітового земства у 1865-1870 роках. Зокрема, автор доводить, що діяльність ...
739155
  Короткий В. Михайло Максимович та освітні практики на Правобережній Україні в першій половині ХІХ століття / Віктор Короткий, Сергій Біленький ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [переднє слово В.В. Скопенка]. – Київ : Київський університет, 1999. – 387 с. : іл. – Бібліогр.: с. 275-387. – (Видатні постаті Київського університету). – ISBN 966-594-119-4
739156
  Погрібна О. Михайло Максимович як видавець історіософського дослідження "Звідки йде руська земля" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 146-153
739157
  Малинка М. Михайло Максимович як дослідник жанру українського хронографа в давній національній літературі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 142-145
739158
  Зелінська Н. Михайло Максимович як творець та видавець української наукової літератури нового часу // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 61-71. – ISBN 966-8547-39-X
739159
  Печеранський І. Михайло Максимович як філософ
739160
  Калакура Я.С. Михайло Максимович як фундатор документалізму в українській історіографії // Історичні засади українознавства / Я.С. Калакура. – Київ, 2007. – С. 287-296
739161
  Терлецький В.В. Михайло Максимович. (Сіверянські сторінки його життєпису) / Віктор Терлецький. – Суми : Козацький вал, 2004. – 90 с. – ISBN 966-589-737-3
739162
  Мельниченко В. Михайло Максимович: "Марусенька на Вкраїні, а я собі на чужині" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7 жовтня (№ 39). – С. 10
739163
  Качмар В. Михайло Марченко - ректор Львівського державного українського університету в 1939/1940 рр. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 81-90. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розповідається про відомого українського історика 20 ст. Михайла Марченка. Висвітлено львівський період науково-педагогічної діяльності вченого на посаді ректора Львівського університету.
739164
  Сокальська О.В. Михайло Миколайович гернет: сторінки біографії та наукова спадщина в галузі пенітенціаристики // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2013. – № 2 (4). – С. 79-


  Висвітлено життєвий шлях відомого вченого в галузі кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Михайла Миколайовича Гернета (1874-1953). Наведено раніше невідомі факти генеалогії роду Гернетів-Філатових. Проаналізовано етап становлення ...
739165
  Пільчук І.І. Михайло Миколайович Петренко // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 292-294
739166
  Короткий В.А. Михайло Миколайович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 265. – ISBN 966-06-0393-2
739167
  Берзін П.С. Михайло Миколайович Ступін // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 412-415. – ISBN 978-617-7020-05-8
739168
   Михайло Миколайович Толстой (до 75-річчя від дня народження) // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 13. – ISSN 0041-5804
739169
  Берзін П.С. Михайло Михайлович Абрашкевич: дуель заради наукових принципів // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 736-742. – ISBN 978-617-7020-05-8
739170
  Шапошников Ф.І. Михайло Михайлович Божій / Ф.І. Шапошников. – К., 1963. – 48с.
739171
   Михайло Михайлович Веркалець [привітання з ювілеєм] / Випускники, студенти, колеги // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 грудня - 3 січня (№ 61/62). – С. 12
739172
  Гарбар Л.В. Михайло Михайлович Новицький (1892-1964): матеріали до біографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 332-343. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
739173
  Кривенко С. Михайло Могилянський - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 54-62


  У статті розглянуто літературно-критичний і публіцистичний доробок українського письменника, публіциста, критика, літературознавця, перекладача Михайла Могилянського, присвячений Тарасові Шевченкові, життєтворчість якого він досліджував й активно ...
739174
  Кривенко Сергій Михайло Могилянський про Тараса Шевченка


  У статті розглядаються шевченкознавчі студії Михайла Могилянського
739175
  Кривенко С. Михайло Могилянський про Тараса Шевченка
739176
  Зелік О. Михайло Могилянський про функції і завдання літературної критики // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 86-90. – ISSN 2075-1486
739177
  Іваницька С. Михайло Могилянський як співавтор Шевченківського комемораційного канону / С. Іваницька, С. Ляшко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 18-23. – ISSN 0131-2685
739178
  Демченко Т. Михайло Могилянський: Бібліографічний покажчик / Т. Демченко, С. Іваницька, С. Ляшко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 60-63. – ISSN 0131-2685
739179
  Іваницька С. Михайло Могилянський: життєвий та творчий шлях / С. Іваницька, Т. Демченко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 2-9. – ISSN 0131-2685


  М.М. Могилянський - український літературний критик і публіцист, літературознавець, науковий співробітник ВУАН.
739180
  Мороз М. Михайло Мороз (Впровідне слово на відкритті виставки Ікон) = Mychajlo Moroz (Einleitungswort zur Ikonenausstellung) : 15 квітня 1983 / есей володимира Янева // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 1985. – 28 : Михайло Мороз (Впровідне слово на відкритті виставки Ікон) : 15 квіт. 1983. – С. 1-16
739181
  Бець Н.О. Михайло Москаленко в історії українського перекладу французької поезії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 14-19. – Бібліогр.: Літ.: с. 19; 15 п.


  Стаття присвячена огляду перекладів французьких поетичних творів, здійснених Михайлом Москаленком, а також висвітленню його ролі в історії українського перекладу французької поезії. The article is devoted to the translation of French poetry by ...
739182
  Бець Н.О. Михайло Москаленко як критик поетичного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 12-17


  Стаття присвячена діяльності Михайла Москаленка як критика та історика поетичного перекладу. Окреслюються основні вимоги перекладача щодо критеріїв художнього перекладу, а також подається аналіз його критичних статей, що базуються на дослідженні ...
739183
  Корольов Б.І. Михайло Мусійович Майоров / Б.І. Корольов, В.С. Левін. – Київ, 1969. – 196с.
739184
  Наєнко М.К. Михайло Наєнко // Теорія і літ-творчість : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – С. 124. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5


  Про кафедру теорії літератури на філологічному факультеті, яку було відкрито в 1962 році в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
739185
  Карпінчук Г. Михайло Новицький - шевченкознавець (1920-1960-ті роки)


  У статті йдеться про вченого-шевченкознавця 1920–1960-х рр. М. Новицького і його внесок у популяризацію Слова Т. Шевченка. Відзначено роль М. Новицького у виданні творчої спадщини поета, розкрито його участь у написанні фахових коментарів і приміток, ...
739186
  Карпінчук Г. Михайло Новицький у шевченкознавстві 1920–1960-х років // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 3 (732), березень 2018 р. – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
739187
  Данильчук Г. Михайло Носаль - фундатор народного цілительства Волині // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 312-313
739188
  Білокінь І.П. Михайло Олександpович Максимович / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1954. – 5с. – Окр. відбиток
739189
  Білокінь І.П. Михайло Олександpович Максимович : ( До 150-річчя з дня народження) / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1954. – 46с. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтознавчого ф-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка, №11, 1954. Збірник біологічного ф-ту
739190
  Шевера М.В. Михайло Олександрович Максимович // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 4. – 3 с. обкл. – ISSN 0372-4123


  Коротка біографія вченого до 200-річчя від дня народження. "Ім"я вченого присвоєно науковим бібліотекам Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Засновано обласну ...
739191
  Тесленко Д.Л. Михайло Олександрович Міллер - людина й учений в епоху гуманітарних катастроф / Д.Л. Тесленко, Ю.Ю. Фанигін // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 70-102
739192
   Михайло Олександрович Міллер : Біо-бібліографічні матеріяли. – Нью-Йорк, Гетінген, 1949. – 25с. – На правах рукопису. – (Видання Науково-дослідчого інституту морської України ; 67)
739193
  Мельник С.М. Михайло Олександрович Чельцов // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 41-49. – ISBN 966-594-133-X
739194
  Шмигевський М.В. Михайло Олексійович Лаврентьєв (1900-1980) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)


  Багато років ім"я Михайла Олексійовича Лаврентьєва не сходило зі сторінок радянських і зарубіжних видань. Він викликав інтерес не лише як видатний учений -математик та механік, але й як видатний організатор науки, один із ініціаторів створення і ...
739195
  Шевченко Євген Михайло Онацько : ім"я // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 32-37


  Художник Онацько Михайло Олександрович - засл. майстер народної творчості України, Лауреат премій ім. Данила Щербаківського та Олени Пчілки
739196
  Степула Н. Михайло Орест // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 288-289. – ISBN 966-7379-16-7
739197
  Герман М.В. Михайло Орест як перекладач поезій Райнера Марії Рільке // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 73-77
739198
  Бросаліна О. Михайло Орест, слуга високостей // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 91-96. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
739199
  Ковалів Ю. Михайло Орест: варіант "неокласики" крізь призму ідіостилю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дискусійну проблему стильового канону та його варіантів на прикладі "неокласики" в авторській інтерпретації поета М. Ореста. Investigates the problem of style canon and it variants on example of "neoclassic" in author"s interpretation of M. ...
739200
  Чухно Михайло Осипович Судієнко - український історик, археограф і меценат середини XIX ст. / Чухно, в. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 175-185. – ISSN 0130-5247
739201
  Ящук П.Й. Михайло Павлик : літературно-критичний нарис / Павло Ящук. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 144 с.
739202
  Денисюк І.А. Михайло Павлик / Іван Денисюк. – Київ : Державне видавництво Художньої літератури, 1960. – 169 с.
739203
  Качкан В.А. Михайло Павлик : нарис життя і творчості / В.А. Качкан. – Київ : Дніпро, 1986. – 175 с.
739204
  Безродний Є.Ф. Михайло Павлик / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 254-261. – ISBN 978-966-667-690-3
739205
   Михайло Павлик (1853-1915) : бібліогр. покажч. – Львів, 1986. – 208 с.
739206
  Остропольська М.В. Михайло Павлик та інтелектуали Наддніпрянської України // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 303-311. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано ідейні зв"язки М. Павлика з інтелектуалами Наддніпрянської України останньої чверті ХІХ - початку ХХ ст. у контексті суспільно-політичних процесів, що відбувалися в зазначений період у країні
739207
  Головацький І. Михайло Павлик. До 150-річчя від дня народження // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 24-25. – ISSN 1563-3977


  Драгоманов М. (С. 25).
739208
   Михайло Павлович Козловський : біобібліографічний покажчик / [авт. вступ. ст. М.А. Кориневський ; упоряд. : Л.А. Дідух, Н.Я. Гривнак ; відп. ред. : І.М. Мриглод та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2012. – 45, [1] с. : іл. – (Бібліографія українських вчених)
739209
   Михайло Павлович Лисиця (до 90-річчя від дня народження) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 92-94. – ISSN 0372-400X


  Працював за сумісництвом на фізичному факультеті Київського університету ім. Т.Г. Шевченка на посаді професора.
739210
  Берзін П. Михайло Павлович Чубинський: "Держава має дотримуватися відомих меж у застосуванні своєї каральної влади" // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 170-179. – ISBN 978-966-306-020-4
739211
  Берзін П. Михайло Павлович Чубинський: "Держава має дотримуватися відомих меж у застосуванні своєї каральної влади" // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 50-51
739212
  Чорнопиский М. Михайло Пазяк // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 121-123


  Некролог. Михайло Пазяк - український фольклорист, етнограф і літературознавець.
739213
   Михайло Пазяк (Некролог)
739214
  Степовик Д. Михайло Паращук // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 191-194
739215
  Зімюк Н. Михайло Перевертун: доля обирає нас, чи ми обираємо долю // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9. – С. 14-15


  Інтерв"ю з головним редакторм всеукраїнського науково-виробничого журналу "Зерно і хліб" Михайлом Івановичем Перевертуна.
739216
   Михайло Петpович Дpагоманов. 1841-1895 : Єго юбилей, смеpть, автобіогpафія і спис твоpів : с поpтpетом небіжчика / Зладив [з пеpедм. та пpиміт.] і видав М. Павлик. – Коштом Укpаїнців. – Львів : З дpук. В. Манєцкого, під упpавою В. Годака, 1896. – [8], 442, XXXIV, [6] с.: поpтp. – Окp. матеpіали пол., фp., pос., іт., болгаp., нім. мовами. – Бібліогp.: Спис пpац М.П. Дpагоманова: с. I-XXXIV
739217
   Михайло Петpович Дpагоманов. 1841-1895 : Єго юбилей, смеpть, автобіогpафія і спис твоpів : с поpтpетом небіжчика / Зладив [з пеpедм. та пpиміт.] і видав М. Павлик. – Коштом Укpаїнців. – Львів : З дpук. В. Манєцкого, під упpавою В. Годака, 1896. – [8], 442, XXXIV, [6] с.: поpтp. – Окp. матеpіали пол., фp., pос., іт., болгаp., нім. мовами. - Конволют. Перепл. з: Пальмове гилля / А.Ю. Кримський. – Бібліогp.: Спис пpац М.П. Дpагоманова: с. I-XXXIV


  На тит. арк. надпис: З книгозбірні Христі Ричевської
739218
  Шкурка М. Михайло Петренко та його безсмертна пісня "Дивлюсь я на небо..." : 195-річчю з дня народження поета-романтика М.М. Петренка присвячується // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 231-235. – ISSN 2075-1222
739219
   Михайло Петренко. Життя і творчість : [худож. тексти, дослідж., документи] / [упоряд.: О.Є. Петренко, О.О. Редчук ; наук. ред. М. П. Бондар]. – Київ : Фенікс, 2013. – 216, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-899-9


  До книжки увійшло повне зібрання творів українського поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка (1817-1862) - митця, вірші якогос тали улюбленими народними піснями ("Дивлюсь я на небо", "Взяв би я бандуру"). поезію подано правописом оригіналу й ...
739220
  Бондар М. Михайло Петренко. Задивлений у небо України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (51). – С. 4-13. – ISSN 1819-7329
739221
  Матковський О. Михайло Петрович Габінет / О. Матковський, П. Білоніжка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 196-197. – ISSN 2078-6220
739222
  Білокінь І.Ф. Михайло Петрович Диченко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 117-122. – ISBN 966-594-644-7
739223
  Довбищенко Як.Є. Михайло Петрович Драгоманів / Як. Довбищенко. – Харків : Вид. газ. "Нова громада" ; Друк Губ. Комісаріату Української Народної Республіки, 1918. – 23 с.
739224
   Михайло Петрович Драгоманов // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 288. – ISBN 966-613-240-0
739225
  Хінкулов Л. Михайло Петрович Драгоманов (1841-1895) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 84
739226
  Горбачук Іван Михайло Петрович Драгоманов (1841 - 1895) : (до 165-річчя від дня народження) // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 4 (50) : серпень - жовтень. – С. 24-28
739227
  Третяченко Т. Михайло Петрович Драгоманов у листах до Олени Пчілки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 261-264. – ISSN 2075-1222
739228
  Архангельська А.М. Михайло Петрович Кочерган: "Людина в мові" і "мова у людині" // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 5-7. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821


  До 75-річчя від дня народження професора Кочергана М.П.
739229
   Михайло Петрович Лукичов (1950-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.196 : Фото. – ISSN 0320-9466
739230
  Павленко П.Ю. Михайло Поснов (1873-1931) - основоположник вітчизняного історико-критичного вивчення християнства, засновник релігієзнавчої думки в Київському університеті Св. Володимира // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 27-31


  Метою статті, з одного боку, було відновлення хоча б основних віх біографії М. Поснова, яка, незважаючи на його чималі наук. заслуги, з різних причин і понині ще залишається не до кінця дослідженою. З ін. боку, автор прагнув вказати на відмітні ...
739231
  Карпенко М. Михайло Потик, крутий богатир : билина-жарт / Вадим Карпенко. – Київ : Видавець Карпенко В.М., 2008. – 56 с. – ISBN 966-8387-92-9
739232
  Ільницька Л.І. Михайло Прокопович Гуменюк : Біблігр. покажч. / Л.І. Ільницька. – Львов, 1980. – 34с.
739233
  Колесниченко М. Михайло Проценко. / М. Колесниченко. – Харків, 1930. – 63с.
739234
  Злупко С.М. Михайло Птуха // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 557-558. – ISBN 966-346-208-6
739235
  Ільченко М. Михайло Решетньов - фундатор супутникових телекомунікацій // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 72-77. – ISSN 2079-2999


  В статті аналізується життєвий та творчий шлях конструктора ракетної техніки, організатора виробництва космічних телекомунікаційних систем М.Ф. Решетньова. Висвітлено зв"язки конструктора з Україною. Розглянуто етапи фахового становлення М.Ф. ...
739236
  Ільченко М.Ю. Михайло Решетньов - фундатор супутникових телекомунікацій // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 248-258. – ISBN 978-966-622-690-0
739237
   Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог. – Київ, 2000. – 210с. – (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела ; Вип.3). – ISBN 966-625-018-7
739238
  Сирота Л. Михайло Рудницький і літературний авангард Львова 1920-х років // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 524-540. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
739239
  Рум"янцев В. Михайло Сергійович Грушевський - видатний український державний діяч : (До 140-річчя від дня народження) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 78-86.
739240
  Рум"янцев В.О. Михайло Сергійович Грушевський - видатний український державний діяч (до 150-річчя з дня народження) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 19-28. – ISSN 1993-0909
739241
   Михайло Сергійович Грушевський // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 340. – ISBN 966-613-240-0
739242
  Журавльов Д.В. Михайло Сергійович Грушевський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 300-303. – ISBN 978-966-14-1182-0
739243
  Юрченко М. Михайло Сікорський - засновник Переяславської археологічної школи / М. Юрченко, О. Колибенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 118-122. – ISSN 2222-5250
739244
  Тетеря Д. Михайло Сікорський та Тамара Мовша - будівничі першого в Україні Музею трипільської культури / Д. Тетеря, В. Білоусько // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 123-128. – ISSN 2222-5250
739245
  Заруба В.М. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952) / Віктор Заруба. – Дніпропетровськ : Юридична академія МВС України; Ліра ЛТД, 2004. – 352с. – ISBN 966-7894-67-3
739246
  Верба І. Михайло Слабченко та Олександр Оглоблин (до взаємин внучатих учнів Володимира Антоновича в 1920-х роках) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 219-224. – ISBN 5-7702-0821-X
739247
  Набільський Д. Михайло Сперанський - почений доктор Університету св. Володимирі (до 175-річчя з часу заснування докторату Honoris causa в Київському університеті) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – C. 156-160. – ISBN 978-966-439-138-9


  Життєвий шлях того, кому Університет св. Володимира засвідчив "свою признательность за участие его в образовании Юридического Факультета".
739248
  Комишанченко М.П. Михайло Старицький / М.П. Комишанченко. – Київ : Дніпро, 1968. – 112 с. – Бібліогр.: с. 111 та в підряд. приміт. – (Літературний портрет)
739249
  Головань Т. Михайло Старицький "Облога Буші". Образи й символи твору. Функції картин природи
739250
  Марценішко В. Михайло Старицький і Генрік Сенкевич: особливості світоглядних засад митців. Стаття друга // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 68-73. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
739251
  Поліщук В. Михайло Старицький і його діяльність в оцінках Івана Франка (до характеристики суджень і деякої їх еволюції) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 47-65. – (Філологічні науки)
739252
  Поліщук В. Михайло Старицький і Михайло Драй-Хмара: точки дотикання біографій і творчості. До 175-річчя з дня народження М.П. Старицького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 45). – С. 8-9


  В статті згадуються часи навчання Михайла Старицького в Університеті Св. Володимира, та його коло однодумців: М. Максимовича, М. Костомарова та П. Куліша.
739253
  Немченко Г. Михайло Старицький і розвиток української звичаєописової драми // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – ISBN 978-966-2133-57-3
739254
  Клименко Михайло Старицький і Шолом-Алейхем: типологічні паралелі / Клименко, (Синьоок) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 35-50. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
739255
  Александрова Г. Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв"язки // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 80-98. – ISBN 978-966-920-067-9
739256
  Радчук А.І. Михайло Старицький та Михайло Драгоманов: до історії взаємин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 307-316. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано етапи становлення та розвитку взаємин між М. Старицьким та М. Драгомановим, з"ясовано спільність ідейних переконань та поглядів, розкрито деякі аспекти їхньої громадсько-політичної та національно-культурницької діяльності. Згадуються ...
739257
  Радчук А. Михайло Старицький та Пантелеймон Куліш: до історії взаємин // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 377-385. – ISBN 978-966-2410-25-9
739258
  Супрун Н.В. Михайло Старицький. Оповідання "Орися" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 33 (469), листопад. – С. 17-22
739259
  Бабишкін О.К. Михайло Стельмах : [творчій шлях] / О.К. Бабишкін. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 215 с.
739260
  Бурляй Ю.С. Михайло Стельмах / Ю.С. Бурляй. – К., 1962. – 124с.
739261
  Запорожець М. Михайло Стельмах // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 220-222
739262
  Домницький М.І. Михайло Стельмах : літературно-критичний нарис / Микола Домницький. – Київ : Дніпро, 1973. – 159 с.
739263
  Семенчук І.Р. Михайло Стельмах : Нарис творчості / І.Р. Семенчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 232c.
739264
  Кудіна Л.М. Михайло Стельмах "Гуси-лебеді летять" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 12 (268). – С. 12-17
739265
  Семенчук І.Р. Михайло Стельмах. / І.Р. Семенчук. – Київ, 1982. – 229с.
739266
  Барабан Л. Михайло Стельмах: п"єси, факти, сцена / Л. Барабан, В. Дятчук // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 107-119. – ISSN 1728-6875
739267
  Дюженко Ю.Ф. Михайло Степанович Ткаченко / Ю.Ф. Дюженко. – К, 1963. – 43с.
739268
  Мартин О. Михайло Стефанівський - виконавець Пам"ятного хреста вшанування Маркіяна Шашкевича // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 14-15. – ISSN 1811-542X
739269
  Кусий Л.М. Михайло Таранько- редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кусий Л.М.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
739270
  Кусий Л.М. Михайло Таранько - редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919-1939 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. : 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кусий Л.М. ; Львівська нац.наукова б-ка України ім. В.Стефаника. – Львів, 2009. – 272л. + Додаток : л.186-233. – Біблоіогр. : л.234-272
739271
   Михайло Теодорович Брик : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 54с. – (Вчені НаУКМА)
739272
  Микульонок І.О. Михайло Тимофійович Калашніков // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 4/5 (101). – С. 56.


  Конструктор автомата.
739273
  Смирнов Андрій Михайло Тишкевич - голова надзвичайної дипломатичної місії УНР при Апостольському Престолі // Україна і Ватикан : Серія збірників наукових праць / Мін. освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника; НАНУ Відділення релігієзнавства та інш. – Івано-Франківськ ;Київ, 2008. – Вип. 1 : Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 225-231. – ISBN 978-966-398-010-9
739274
  Злупко С.М. Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 399-400. – ISBN 966-346-208-6
739275
  Балабкінс Н. Михайло Туган-Барановський // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 138-149


  Стаття написана на основі доповіді Ніколаса Балабакінса, виголошеної на Другому Міжнародному конгресі Української Економічної Асоціації (Одеса, 23-27 травня 1994 р.)
739276
   Михайло Улянович Білий (1922-2001) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
739277
  Береговська Х. Михайло Фігель - крилоський маестро // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.124-125. – ISSN 0130-1799
739278
  Александров В.Є. Михайло Фрунзе / В.Є. Александров. – Київ, 1987. – 220с.
739279
  Палій А. Михайло Ханенко - Гетьман Правобережної України // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 158-162. – ISBN 966-7865-75-4
739280
  Давидюк В. Михайло Ханенко // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – С. 20. – ISSN 1814-5078
739281
  Журавльов Д.В. Михайло Ханенко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 191-194. – ISBN 978-966-14-1182-0
739282
  Цимбалюк Михайло Михайлович Михайло Цимбалюк: "Надзвичайно ціную розум і професіоналізм" : [інтерв"ю з начальником ГУ МВС України в Полтавській області генерал-майором міліції М.М. Цимбалюком] / Цимбалюк Михайло Михайлович, Курочка Ірина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 33-35
739283
   Михайло Цуркан: "Ми рухаємося в довгому і темному тунелі, але світло в кінці бачимо" / розмову вела А. Яблонська // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 47)


  Інтерв"ю з суддєю ВАСУ та доцентом кафедри адміністративного права КНУ імені Тараса Шевченка - Цурканом М.І.
739284
  Полторак В.М. Михайло Чайковський і Козак -Алай в Османській Армії (1853-1877 рр.) // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 195-209. – ISBN 978-617-689-047-8


  На матеріалах спогадів М. Чайковського та нещодавно віднайдених в Державному архіві Одеської області документів, реєстру офіцерів Корпусу козаків оттоманських та інших джерел визначена роль Садик-паші (М. Чайковського) в історії османського козацтва.
739285
  Цьолик Н. Михайло Чайковський: багатокультурність біографії та творчості // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 152-158


  У статті аналізується поняття "багатокультурності" та можливість його застосування щодо літературного доробку "української школи" в польському письменстві, зокрема творчості відомого козакофіла Михайла Чайковського. Його біографія і творчість.
739286
  Куліш П.О. Михайло Чарнишенко / П.О. Куліш. – Київ, 1928. – 288с.
739287
  Кулиш П. Михайло Чарнышенко или Малороссия 80 лет назад : Ч.1-3, 1843
739288
  Кулиш П. Михайло Чарнышенко или Малороссия 80 лет назад : Ч.1-3, 1843
739289
  Кулиш П.А. Михайло Чарнышенко или Малороссия восемьдесят лет назад. – Киев : Университетская типография
Ч.1. – 1843. – 208с. + Примечания и приложения.С181-206
739290
  Ржевська М. Михайло Чемберджі = До 60-річчя від дня народження // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 93-95. – ISBN 966-7170-47-0


  Михайло Іванович Чембержі (1944) - укр. композитор, педагог, учений, громадський діяч, ректор Київ. дит. академії мистецтв, засл. діяч мистецтв України (1993), нар. артист України (1997), проф. (1995), член-кор. Академії мистецтв України (1997), член ...
739291
  Куліш П.О. Михайло Чернышенко или Малороссия восьмьдесят лет назад / П.О. Куліш. – М.
1. – 1943. – 206с.
739292
  Кулеш П. Михайло Чернышенко или Малороссия восьмьдесят лет назад / П. Кулеш. – М.
2. – 1943. – 190с.
739293
   Михайло Чорний // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 21 : Михайло Чорний. – С.3-22
739294
  Кулінич А.В. Михайло Шолохов / А.В. Кулінич. – К., 1975. – 181с.
739295
  Мацай О.Й. Михайло Шолохов. / О.Й. Мацай. – К., 1975. – 48с.
739296
  Мочульський М. Михайло Щепкін і Тарас Шевченко / Мих. Мочульський. – [б. м.] : [б. в.], 1917. – [30] с. – Окр. відб. з: Літературно-науковий вістник. К., 1917. кн.2-3, с. 225—255
739297
  Мочульський М. Михайло Щепкін і Тарас Шевченко // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 3-27. – ISBN 978-966-493-266-7
739298
  Волошин І.О. Михайло Щепкін і Україна / І.О. Волошин. – Київ, 1963. – 44с.
739299
  Муштенко С. Михайло Щепкін: з Шевченком і Гоголем поруч // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 31 вересня - 6 вересня (№ 31). – С. 10


  Цього року виповнюється 150 р. від дня відходу в ін. світ видатного актора 19 ст., майстра укр. та рос. сцени Михайла Семеновича Щепкіна. Він грав у п"єсах І. Котляревського, товаришував з М. Гоголем і Т. Шевченком… Саме про ці дві постаті в його житті ...
739300
  Селівачов М. Михайло Юліанович Брайчевський в Українському товаристві охорони пам"яток історії та культури: спогади // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2012. – Вип. 8. – C. 475-482. – ISSN 1992-5557
739301
  Безгін І.Д. Михайло Юрійович Рєзникович. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 120-131. – ISBN 966-96714-2-6
739302
   Михайло Юрійович Яцків. – Львів, 1961. – 14с.
739303
  Жлуктенко Ю.О. Михайло Якович Калинович / Ю.О. Жлуктенко. – Киев, 1991. – 73с.
739304
  Калинович Л.Р. Михайло Якович Калинович: спроба наближення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 94. – ISSN 0027-2833
739305
  Берзін П.С. Михайло Якович Могилянський // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 415-417. – ISBN 978-617-7020-05-8
739306
   Михайло Якович Рудинський (1887 - 1958) : біобібліографічний покажчик. – Київ - Полтава : Археологія, 2001. – 32с. – ISBN 966-7628-10-8
739307
   Михайло Якубович - новий лауреат премії "Ars Translationis" імені Миколи Лукаша // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С.271. – ISSN 0320-8370


  "Михайло Якубович здійснив підготовку спеціального оманського числа «Всесвіту» (№ 7-8, 2017), переклавши українською мовою художні та публіцистичні твори спеціального номера. Перекладач (1986 р.н.) - кандидат історичних наук, знаний український ...
739308
  Платонов В. Михайло Янгель: Злітна смуга // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 24-30. – ISSN 1819-7329
739309
  Бабишкін О.К. Михайло Яцкiв : Спроба характеристики творчості 1900-1917 рр. / О.К. Бабишкін. – Київ, 1957. – С. 83-103. – Окр. відбиток з: Радянське літературознавство, 1957, №2
739310
   Михайло Яцків. – Львів, 1953. – 8с.
739311
   Михайло Яцків // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 170-171
739312
  Мотовиловець С. Михайло Яцків: мистецька еволюція (у контексті культурно-естетичних шукань в українській літературі поч. XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-69. – (Українознавство ; Вип. 4)


  Простежкється процес становлення української літератури на межі ХІХ - ХХ ст. крізь призму найпомітніших творчих індивідуальностей, зокрема Михайла Яцківа.
739313
  Журкин И.А. и др. Михайлов / И.А. и др. Журкин, 1961. – 55с.
739314
   Михайлов Васильович Фрунзе.. – К., 1938. – 40с.
739315
   Михайлов Володимир Альбертович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 59. – ISBN 966-8352-11-4
739316
  Волков О.В. Михайлова гора / О.В. Волков. – Львів, 1989. – 519с.
739317
  Кривольченко Н.Г. Михайлова Марія Георгіївна - ботанік-бібліограф // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 417-419. – ISBN 978-966-2303-13-1
739318
  Пасемко І. Михайлові Наєнку - 60! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Творчий портрет Михайла Наєнка - декана філологічного ф-ту, докт. філолог. наук, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка, члена Спілки письменників України.
739319
  Пасемко І. Михайлові Наєнку - 60. Маленький штрих до творчості ювіляра // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 496-497. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
739320
  Лазарев В.Н. Михайловские мозаики / В.Н. Лазарев. – Москва, 1966. – 272с.
739321
  Паустовский К.Г. Михайловские рощи / К.Г. Паустовский. – Ярославль, 1982. – 272 с.
739322
  Форш О. Михайловский замок / О. Форш. – Л., 1946. – 208с.
739323
  Форш О. Михайловский замок / О. Форш. – Л., 1946. – 322с.
739324
  Форш О.Д. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Л., 1947. – 256с.
739325
  Форш О.Д. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Л., 1953. – 300с.
739326
  Форш О.Д. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Л., 1957. – 403с.
739327
  Гейченко С.С. Михайловское / С.С. Гейченко. – Л, 1965. – 27с.
739328
   Михайловський Борис Ілліч // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 318 : фото
739329
   Михайловський Петро Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 81-82
739330
   Михайловський Петро Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 158-159 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
739331
   Михайловський Петро Іванович (1903-1963) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 90-91. – ISBN 966-95774-3-5
739332
   Михайлу Гордійовичу Демчишину - 70 // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 95. – ISSN 1726-5428
739333
   Михайлу Даниловичу Касьяненку виповнилося - 70 // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1997. – № 12. – С. 28-29. – ISBN 966-95274-0
739334
   Михайлу Дмитровичу Черемшинському - 60 // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 43 : фото
739335
   Михайлу Миколайовичу Рижію // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 117. – ISSN 1726-5428
739336
  Цимир Я. Михайлу Павловичу Павлову - 95 років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 123


  Генералу-майору юстиції у відставці, колишньому керівнику військової прокуратури Київського військового округу - 95 років.
739337
  Товпаш А. Михайлу Секелі - 75 // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 103-104. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
739338
   Михайлу Стельмаху - уклін земляцький, шана від подолян, вкраїни трударів" : До 100-річчя видатного українського письменника // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 19/21 (311/313). – С. 88-90
739339
  Скіць О. Михайлюта Валентина Петрівна : [спогади] / Олена Скіць // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 189. – ISBN 978-966-2726-03-9
739340
  Левицький В. Михайль Семенко і "старокиївська міфологія"


  У статті вирізняються найважливіші міфи, що породжують у поезії М. Семенка уявлення про Київ як місто з традиційною культурою
739341
  Сулима М. Михайль Семенко й Олександр Олесь
739342
  Калитенко Т. Михайль Семенко: лідер, урбаніст, деконструктор // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 18-19


  125 років від дня народження першого українського футуриста.
739343
  Пиріг Р. Михайор Грушевський: суспільне усвідомлення історичної постаті // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 88-96. – ISBN 978-966-611-826-7
739344
  Бэлза И.Ф. Михал Клеофас Огиньский / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музыка, 1965. – 133 с.
739345
  Богомолова З.А. Михал Коновалов / З.А. Богомолова. – Ижевск, 1971. – 124 с.
739346
   Михалевич Володимир Сергійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 232. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
739347
  Прус Болеслав Михалко : (з польського) / Болеслав Прус. – Київ : [Вид. Т-ва "Час" ; Дpук. В.П. Бондаpенка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 32 с. – (Видання товариства "Час" ; Сеp. 7 ; № 70 ; Сер. 7)
739348
  Короткий В.А. Михальчук Кость Петрович (1840-1914) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 464-465. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
739349
   Михась (Михайло) Михайлович Ткач : (бібліогр. покажчик) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [складачі: І.Я. Каганова, Л.В. Студьонова ; вступ. ст. В.І. Кузьменко]. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 43 с. – (Серія "Письменники - наші земляки")
739350
  Шлезингер К. Михаэль : Роман / К. Шлезингер. – Москва : Прогресс, 1975. – 188с.
739351
   Михеєнко Михайло Макарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 444. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
739352
  Фурса С.Я. Михеєнко Михайло Макарович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 14. – ISBN 978966-97130-0-1
739353
   Михеил Сабашвили (1900-1979). – Тбилиси, 1982. – 80с.
739354
  Бахметьев В.Л. Михей Кузьмич на курорте / В.Л. Бахметьев. – Изд. 6-е. – Москва, 1929. – 31 с.
739355
  Фазлаллах Р.И. Михман-наме-йи Бухара / Р.И. Фазлаллах. – М, 1976. – 34с.
739356
   Михо-реформатор // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 20 (457). – С. 14-15


  Михаил Саакашвили, президент Грузии, - о том, почему грузинские реформы увенчались успехом, об агрессии со стороны России и о том, как легко открыть собственное дело украинцу Тбилиси
739357
  Михоэлс С.М. Михоэлс / С.М. Михоэлс. – 3-е изд. доп. – Москва : Искусство, 1981. – 557 с.
739358
  Любомирский О. Михоэлс. / О. Любомирский. – М.-Л., 1938. – 116с.
739359
  Гринвальд Я.Б. Михоэлс. / Я.Б. Гринвальд. – Москва, 1948. – 96 с.
739360
  Голенпольский Т. Михоэлс. Обыкновенное убийство : Политическая трагедия / Т. Голенпольский, Ю. Глезарова // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 3. – С. 123-174
739361
   Мицелиальные актинобактерии засоленных почв аридных территорий Украины и России / В.Н. Гришко, О.В. Сыщикова, Г.М. Зенова, М.С. Кожевин, М.С. Дуброва, Д.А. Лубсанова, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 81-86 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
739362
  Георгиева М.Л. Мицелиальные грибы в засоленных почвах Западного Забайкалья / М.Л. Георгиева, М.П. Лебедева, Е.Н. Биланенко // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1310-1319 : табл., рис. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0032-180Х
739363
  Решетникова И.А. Мицелий грибов как источник кормового и пищевого белка. / И.А. Решетникова. – М., 1989. – 55с.
739364
  Русанов А.И. Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных веществ. / А.И. Русанов. – СПб., 1992. – 279с.
739365
   Мицеллообразование, солюбилизация и кироэмульсии. – Москва : Мир, 1980. – 597с.
739366
   Мицеллярно-экстракционное концентрирование катионных форм лекарственных веществ модифицированной фазой додецилсульфата натрия / В.С. Старова, М.Г. Щербина, Я.В. Базилюк, С.А. Куличенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 11/12. – С. 113-119. – ISSN 0041-6045


  Изучено влияние гидрофобности, строения и протолитических свойств лекарственных веществ - солей органических оснований на распределение в мицеллярио-экстракционной системе на основе додецилсульфата натрия. Установлено, что на эффективность извлечения ...
739367
  Федорчук О.И. Мицеллярно-экстракционное концентрирование ненаркотических анальгетиков модифицированными фазами Triton X-100 / О.И. Федорчук, С.А. Куличенко, Г.М. Кочетов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 202-210. – ISSN 1991-0290
739368
  Федорчук О.И. Мицеллярно, экстракционное концентрирование ненаркотических анальгетиков модифицированными фазами Triton X,100 / О.И. Федорчук, С.А. Куличенко, Г.М. Кочетов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 202-210. – ISSN 1991-0290


  Исследованы закономерности мицеллярной экстракции из нестероидных противовоспалительных препаратов различной гидрофобностью и природы в присутствии фенола и гептанола. Получены корреляционные зависимости, связывающие параметры межфазных ...
739369
  Сердюк А.И. Мицеллярные переходы в растворах поверхностно-активных веществ / А.И. Сердюк, Р.В. Кучер. – К., 1987. – 205с.
739370
   Мицеллярные растворы тритона Х-100. Данные малоуглового рассеяния света. / Л.А. Булавін, Т.В. Карамзина, В.М. Гарамус, С.П. Штанько // Коллоидный журнал., 1995
739371
  Осипов А.П. Мицеллярные эффекты в имидазольном катализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 / Осипов А.П. ; Кафедра хим. кинетики и межфак. лаб. биоорган. химии МГУ. – Москва, 1974. – 15 с.
739372
  Ланда С.С. Мицкевиц и филоматы 1819-1921 : Автореф... канд. филол.наук: / Ланда С.С.; Ин-т славяноведения АН СССР. – М., 1958. – 18л.
739373
  Беккер И. Мицкевич в Петербурге / И. Беккер. – Ленинград, 1955. – 168с.
739374
  Зайцева И.С. Мицкевич и декабристы. : Автореф... канд.филол.наук: / Зайцева И.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
739375
  Стахеев Б.Ф. Мицкевич и прогрессивная русская общественность / Б.Ф. Стахеев. – М, 1955. – 80с.
739376
  Яструн М. Мицкевич. / М. Яструн. – М., 1963. – 608с.
739377
  Рохлин Александр Мицубиси-джаз : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 166-167 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
739378
  Сутягина М.В. Мицубиси / М.В. Сутягина. – М., 1973. – 176с.
739379
  Григорьев С.Т. Мичман Суворов. / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1945. – 32с.
739380
  Марриет Ф. Мичман Тихоня / Ф. Марриет. – Ташкент, 1987. – 316с.
739381
  Марриет Ф. Мичман Тихоня / Ф. Марриет. – Калининград, 1990. – 383с.
739382
  Бахарев А.Н. Мичурин в жизни / А.Н. Бахарев. – Изд. 2-е. – Москва : Знание, 1974. – 224с.
739383
  Бахарев А.Н. Мичурин в жизни / А.Н. Бахарев. – Изд. 3-е. – Москва : Знание, 1980. – 224с.
739384
   Мичурин и дарвинизм.. – М., 1937. – 108с.
739385
   Мичурин Иван Владимирич (1885-1935). Опись документальных материалов личного фонда №6856.. – М., 1952. – 143с.
739386
   Мичуринск. Город на холме. -- Столица научного садоводства. -- Культура и народное просвещение.. – Воронеж, 1969. – 199с.
739387
  Глущенко И.Е. Мичуринская агробиологическая наука и ее основные принципы / И.Е. Глущенко. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 96 с.
739388
  Нестеров Е.И. Мичуринская биологическая наука и практика передовиков сельского хозяйства / Е.И. Нестеров. – Л., 1949. – 48с.
739389
  Каганов В.М. Мичуринская биология и ее роль в преодолении религиозных пережитков / В.М. Каганов. – Москва : Знание, 1952. – 32 с.
739390
  Макаров В.Н. Мичуринская биология и научно-исследовательская работа заповедников / В.Н. Макаров, 1948. – [7] с. – Отд. оттиск
739391
  Латвель А.И. Мичуринская биология как высший этап в развитии дарвинизма и ее значение для сельского хозяйства СССР, : Автореф... канд. филос.наук: / Латвель А. И.; МГУ, ИПКП марск. лен. – М., 1954. – 15л.
739392
  Кушнер Х.Ф. Мичуринская генетика и вопросы разведения сельско-хозяйственных животных / Х.Ф. Кушнер. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
739393
  Никулин И.С. Мичуринские были. / И.С. Никулин. – Воронеж, 1973. – 167с.
739394
  Слепушкина Г.П. Мичуринские методы преодоления нескрещиваниемости при отдаленной гибридизации картофеля. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Слепушкина Г.П.; М-во сельского-хоз.РСФСР.Науч-исслед.ин-т.картофел.хоз. – Москва, 1951. – 8 л.
739395
  Юдин В.М. Мичуринские методы работы советских зоотехников по созданию новых пород сельскохозяйственных животных. / В.М. Юдин. – М, 1949. – 32с.
739396
  Ушакова Е.И. Мичуринские основы создания новых форм овощных культур / Е.И. Ушакова. – Москва, 1949. – 32с.
739397
  Зеленский М.А. Мичуринские основы сортоведения плодовых культур : Автореф... д-ра биологич.наук: / Зеленский М.А.; М-во сельского хоз-ва УССР. Госкомиссия по сортоиспытанию и апробации плодово-ягодных культур и виноград. – Киев, 1950. – 23 с.
739398
  Гуров П.Я. Мичуринские плоды-в совхозы и колхозы Московской области / П.Я. Гуров, Н.Д. Шапиро; под ред. Келлера Б.А. – Москва : Московский рабочий, 1936. – 196 с.
739399
  Еникеев Х.К. Мичуринские принципы отдаленной гибридизации плодово-ягодных растений. / Х.К. Еникеев. – М., 1950. – 24с.
739400
  Кузнецов А.Я. Мичуринское биологическое учение и его роль в борьбе с религией и идеализмом / А.Я. Кузнецов. – Челябинск, 1962. – 48с.
739401
  Калиниченко Л.А. Мичуринское учение - соснова научной биологии / Л.А. Калиниченко. – М, 1949. – 64с.
739402
  Глущенко И.Е. Мичуринское учение в борьбе против идеализма в биологии / И.Е. Глущенко. – Москва, 1948. – 24с.
739403
   Мичуринское учение на службе народу. Сб. ст.. – Вып.1. – М., 1955. – 272с.
739404
   Мичуринское учение на службе народу. Сб. ст.. – Вып.2. – М., 1955. – 368с.
739405
  Давыдов С.Г. Мичуринское учение о выведении новых пород животных : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в 1949 году в Ленинграде / С.Г. Давыдов. – Ленинград, 1949. – 20с.
739406
  Фурман А.Е. Мичуринское учение о закономерностях развития органического мира. / А.Е. Фурман. – М., 1957. – 227с.
739407
  Студитский А.Н. Мичуринское учение о развитии организмов : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / А.Н. Студитский. – Москва : Правда, 1949. – 32с.
739408
  Лысенко Т.Д. Мичуринскую теорию - в основу семеноводства. / Т.Д. Лысенко. – М., 1949. – 24с.
739409
  Крылов Г.В. Мичуринцы -- сибиряки / Г.В. Крылов. – Новосибирск, 1949. – 87с.
739410
  Салтыков-Щедрин Миша и Ваня. / Салтыков-Щедрин. – М.Л., 1931. – 60с.
739411
  Хонинов М. Миша Черный - это я! : докум. повесть / Михаил Хонинов. – Москва : Правда, 1976. – 48 с.
739412
  Ахатов Г.Х. Мишарский диалект татарского языка / Г.Х. Ахатов. – Уфа, 1980. – 82с.
739413
  Панч П. Мишачі нори / П. Панч : ДВУ, 1926. – 242 с. – (Б-ка укр. письменників)
739414
  Панч П. Мишачі нори : Збірка оповідань / П. Панч. – 2-е вид. – Харків : ДВУ, 1928. – 192с.
739415
  Панч П. Мишачі нори : Збірка оповідань / П. Панч. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1929. – 155 с.
739416
  Панч П. Мишачі нори : Рассказы: Для мл. шк. возраста / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1929. – 63с. – (Дешева б-ка Красного письменства ; №236-237)
739417
  Васильева Лариса Мишель : повесть / Окончание. Нач. в №9, 2009 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 10. – С. 42-46. – ISSN 0130-7045
739418
  Зенкин С. Мишель Лейрис: Стихи и эссе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С.92 - 93. – ISSN 1130-6545


  Французский поэт, эссеист, этнограф. (1901 - 1990)
739419
  Сергеев-Ценский Мишель Лермонтов / Сергеев-Ценский. – М., 1933. – 350с.
739420
  Сосина Евгения Мишель Нострадамус. Великий Монстрадамус // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 24-25 : фото
739421
  Макарычев Андрей Станиславович Мишель Фуко как теоретик безопасности: критическое прочтение концептов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 81-90. – Бібліогр.: с. 81-89. – ISSN 0131-2227
739422
  Степаненко В.А. Мишени для получения нейтронов и бета-источники на основе трития : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 340 / Степаненко В.А. ; АН УССР , Ин-т проблем материаловедения. – Киев, 1969. – 15 с.
739423
  Карнаухов И.М. Мишень поляризованных протонов и исследование фоторождения -- мезонов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Карнаухов И.М.; МВиССО УССР Хар.ГУ. – Х., 1982. – 33л.
739424
  Мокрієв Ю.О. Миші в роялі / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Держлітвидав України, 1956. – 88 с.
739425
  Корнєєв О.П. Миші і нориці Київщини / О.П. Корнєєв. – Київ : КДУ, 1939. – С. 191-272
739426
  Зубавин Б.М. Мишка / Б.М. Зубавин. – М, 1963. – 237с.
739427
  Волосков В.В. Мишка Кайнозой / В.В. Волосков. – Свердловск, 1961. – 36с.
739428
  Зелеранский Н.Я. Мишка, Серега и я / Н.Я. Зелеранский, Б.А. Ларин. – Москва, 1961. – 287с.
739429
  Козлов К.И. Мишкина судьба. Стихи, баллады, поэмы, легенды. / К.И. Козлов. – Барнаул, 1963. – 91с.
739430
  Горбовцев М.М. Мишкино детство / М.М. Горбовцев. – М, 1971. – 288с.
739431
  Горбовцев М.М. Мишкино детство / М.М. Горбовцев. – Переизд. – Воронеж, 1979. – 192с.
739432
  Алексеев М.Н. Мишкино детство / М.Н. Алексеев. – Москва, 1979. – 79с.
739433
  Шолохов М.О. Мишко / М.О. Шолохов. – К, 1975. – 47с.
739434
  Босев А. Мишо-космонавт / А. Босев. – М., 1962. – 76с.
739435
  Василевская В.Л. Мишутка : отрывок из повести / В.Л. Василевская. – Москва ; Ленинград, 1946. – 16 с.
739436
  Сватиков С. Мищенко // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 288-293. – ISBN 5-7707-1061-6
739437
  Славинський М. Міг поїхати до Італії й стати... співаком // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 15/16 (371/372). – С. 64-65


  Тарас Григорович Шевченко мав м"який, теплий, приємний баритон. Знав багато чумацьких, козацьких, обрядових, рекрутських, кріпацьких та сирітських пісень. Особливо часто співав після того, як став вільним. Українськими народними піснями зачаровував ...
739438
  Снєгірьова В. Мігель де Сервантес. "Дон Кіхот". "Печальний образ" чи пародія? До проблеми інтерпретації образу Дон Кіхота // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 4 (396). – С. 20-22
739439
  Гайдуцький А. Міграноміка XXI століття. Як Україні подолати відплив людського капіталу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 1, 6


  "Відплив людського капіталу з нашої країни набуває дедалі загрозливіших масштабів: у пошуках кращого життя за кордон виїхали мільйони розумних або просто працьовитих українців зі світлими головами, заповзятливими мізками. Для економіки країни їх втрату ...
739440
  Гайдуцький А.П. Міграноміка як стратегія успішного розвитку країни у XXI столітті // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 28-38
739441
  Дяченко М. Мігрант / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. Я. Житіна]. – Харків : Фоліо, 2011. – 346, [2] с. – В кн. також : Електрик ; Самум. – (Єврокон-2005 : кращі письменники-фантасти Європи). – ISBN 978-966-03-5524-8
739442
  Малиновська О.А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями : Монографія / О.А. Малиновська; НАДУ при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2004. – 236с. – ISBN 966-619-149-0
739443
   Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – 397, [1] с. : фотоіл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-214-4
739444
  Стешенко Н.Л. Міграції в Південній Україні (XVI-XVIII) у науковій спадщині Володимира Антоновича // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 197-200. – (Історія та географія ; вип. 48)
739445
  Малиновська О.А. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 123-133. – ISSN 1562-0905
739446
  Малиновська О. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-40
739447
  Файфура В. Міграції населення в контексті екологічних викликів // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 44-48
739448
  Пугач С.О. Міграції населення Волинської області (суспільно-географічне дослідження) : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.02 / Пугач С.О. ; МОНУ ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 244 л. + Додаток: л. 200-244. – Бібліогр.: л. 182-199
739449
  Пугач С.О. Міграції населення Волинської області (суспільно-географічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. географічних наук:11.00.02 / Пугач С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
739450
  Ковтонюк М.О. Міграції населення та їх вплив на людність сільських населених пунктів Ровенської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 11-19 : Табл., рис.
739451
  Западнюк С.О. Міграції населення України: внутрішньорегіональний вимір // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
739452
  Западнюк С.О. Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку = Миграции населения Украины: предпосылки, динамика и последствия развития = Human migrations of Ukraine: pre-conditions, dynamics and consequences of development / Западнюк С.О. ; [наук. ред. Л.Г. Руденко] ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ : [Академперіодика], 2011. – 239, [1] с. : іл., табл. – Паралел. тит. арк. на укр., рос. та англ. мовах. – Бібліогр.: с. 201-220. – ISBN 978-966-02-6116-7
739453
  Заставецький Б.І. Міграції сільського населення та їх вплив на людність населених пунктів Тернопільської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 64-69 : Табл.
739454
  Ідріс Н.О. Міграції сільського населення як чинник активізації національно-культурного відродження міст УСРР в 20-х - на початку 30-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-27. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується вплив міграції сільського населення УСРР в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. на процес українізації та на активізацію національно-культурного відродження міст. Основна увага зосереджується на дії оказіональних факторів, що дає ...
739455
  Олефір В.І. Міграції як правовий чинник міждержавного феномену / В.І. Олефір, Б.М. Сіренко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 70-77. – ISSN 2227-796X


  У статті дається правова характеристика міграції, розкриваються її ознаки і властивості, розглядаються міграційні процеси в історичному аспекті як міждержавний соціальний феномен, розкриваються їх різновиди, компоненти та закономірності, наводяться ...
739456
  Ровенчак О.А. Міграційна ідентичність як не-базова у структурі інтегральної соціокультурної ідентичності українських емігрантів та практики, пов"язані з нею // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 78-83. – ISSN 2077-1800
739457
  Біленчук П.Д. Міграційна ідеологія України у контексті цивілізаційної трансформації світу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 120
739458
  Арістова А.В. Міграційна криза в Європі та проблеми міжрелігійних відносин // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 131-138. – ISSN 2413-0966
739459
  Гримьска М.І. Міграційна криза в ЄС 2014-16 рр. у контексті радикалізації електоральних преференцій (на прикладі крайніх правих політичних партій) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 6 (134), червень. – С. 26-32. – ISSN 2077-1800
739460
  Цилюрик Т.В. Міграційна криза в соціальній рекламі Великої Британії та Німеччини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 397-403
739461
  Тимошенко О.В. Міграційна криза в Україні: оцінка основних тенденцій та наслідків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 159-166. – ISSN 2222-4459
739462
  Тиндик Н.П. Міграційна політика-складова частина внутрішньої та зовнішньої політики держави // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 51-56.
739463
  Сарканич К. Міграційна політика Європейського Союзу: політико-правовий аналіз // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 322-327. – ISBN 978-966-2075-20-5
739464
  Краєвська О.А. Міграційна політика Європейського Союзу: політико-правовий аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С . 143-147. – ISSN 2077-1800
739465
  Пак Н.А. Міграційна політика Європейського Союзу: проблеми і перспективи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 54-57. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
739466
  Овчиннікова О.Р. Міграційна політика і протидія торгівлі людьми // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 1/2 (61). – С. 163-167. – ISSN 2309-1533
739467
  Волошин Г. Міграційна політика країн ЄС та фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 7-10. – ISSN 1728-9343
739468
  Щербата Н.З. Міграційна політика країн ЄС у сфері залучення висококваліфікованої робочої сили / Н.З. Щербата, А. Геч // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 3-4
739469
  Відякіна М.М. Міграційна політика на регіональних ринках робочої сили : монографія / Відякіна М.М., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-261. – ISBN 978-966-493-730-3
739470
  Стаканов Р.Д. Міграційна політика Російської Федерації в рамках економічної інтеграції ЄврАзЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 62-66. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу сучасних міграційних тенденцій та розвитку міграційної політики в Російській Федерації в контексті економічної інтеграції в рамках ЄврАзЕС. The article analyzes the current migration trends in Russia and the development of ...
739471
  МАлиновська Міграційна політика Російської Федерації: сучасні підходи й уроки для України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-60.
739472
  Бондаренко Ксенія Міграційна політика та засоби комунікації: аспекти формування взаємодії (досвід РФ) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-58. – Бібліогр. в кінці ст.
739473
  Бондаренко Ксенія Міграційна політика та засоби комунікації: аспекти формування взаємодії (досвід РФ) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-58. – Бібліогр. в кінці ст.
739474
  Максименко С.В. Міграційна політика України: онтологічні та гносеологічні підходи щодо визначення її поняття, предмета та функцій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 204-210. – ISSN 1563-3349
739475
   Міграційна політика України: практика реалізації, поблеми та перспективи : матеріали комітет. слухань, проведених 16 черв. 2011 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ; [вступ. сл. Швеця В.Д.]. – Київ : Укрпол, 2011. – 303, [1] с. : фотогр., табл. – ISBN 978-966-8955-38-9
739476
  Малиновська О.А. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку : аналітична доповідь / [О.А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 32 с. : іл. – ISBN 978-966-554-113-4
739477
  Бухарев С.В. Міграційна політика Франції за часів президентства Ніколя Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 544-552
739478
  Посєва В.С. Міграційна політика Швеції у 2015 – поч. 2016 рр. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 18-20
739479
  Баб"як Г. Міграційна політика як важливий інструмент розв"язання соціально-економічних проблем в регіонах України // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 52-56. – Бібліогр.: 10 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
739480
  Савін В.М. Міграційна політика як складова національної безпеки України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 52-59. – ISSN 1609-0462
739481
  Приймак В. Міграційна привабливість регіонів України / В. Приймак, О. Голубник, Н. Шинкар // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
739482
  Лакійчук П.В. Міграційна ситуація в країнах сходу і півночі Чорноморського регіону та співпраця України з Європейським Союзом у питанні імміграції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 45-51. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
739483
  Малиновська О.А. Міграційна ситуація та міграційна політика в Україні : Проза / О.А. Малиновська. – Київ : НІСД, 1997. – 69с. – (Соціальні стратегії). – ISBN 966-554-012-2
739484
  Гургула О. Міграційна ситуація у Закарпатській області в умовах соціально-економічної трансформації економіки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 33-38 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
739485
  Москаль Г.Г. Міграційне законодавство зарубіжних країн : в 3 ч. : [наук.-практ. довідник] / Москаль Г.Г., Шмідт В.Ю. ; [під ред. Ярмиша О.Н.]. – Київ : [б. в.]
Ч. 1. – 2005. – 391 с.
739486
  Русул О.В. Міграційне питання і політика мультикультуралізму в Західній Європі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 166-170. – ISSN 2076-1554
739487
  Наливайко Л.Р. Міграційне право : навч. посібник для студ. ВНЗ / Наливайко Л.Р., Грицько І.О., Степаненко К.В. ; М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2014. – 255, [1] с. – Глосарій: с. 208-223. – Бібліогр.: с. 240-255, наприкінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-910-014-6
739488
  Ворона Д. Міграційне право в системі права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 60-63
739489
  Цекалова Н.І. Міграційне право у системі адміністративного права України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Цекалова Наталія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 242 арк. – Бібліогр.: арк. 199-242
739490
  Цекалова Н.І. Міграційне право у системі адміністративного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Цекалова Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
739491
  Чехович С.Б. Міграційне право України : підручник / С.Б. Чехович ; М-во освіти і науки України, НДІ приватного права і підприємництва АПрН України. – Київ : Школа, 2003. – 366, [2] с. – Бібліогр.: с. 345-364. – (Юридична освіта). – ISBN 966-661-206-2
739492
  Голобородько Д. Міграційне право України: проблеми становлення як самостійної правової галузі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 219-224. – ISSN 2306-9082
739493
  Супруновський А.І. Міграційне право як нова галузь українського права: до постановки питання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 30-36. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
739494
  Малиновська О.А. Міграційний аспект гібридної війни Росії проти України / О.А. Малиновська, О.О. Коломієць // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 78-88. – ISSN 2072-9480
739495
  Гайдуцький А.П. Міграційний капітал в країнах, що розвиваються = Migration capital in the developing countries / Гайдуцький А.П. – Київ : УкрІНТЕІ, 2008. – 296с. – Парал. тит. арк. англійською мовою. – ISBN 978-966-479-000-7
739496
  Гайдуцький А.П. Міграційний капітал в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 24-37.
739497
  Гайдуцький А.П. Міграційний капітал в Україні / А.П. Гайдуцький. – Київ : Інфосистем, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-2249-06-4
739498
  Козак Л. Міграційний капітал в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 186-191. – ISSN 2078-5860
739499
  Чайка-Петегирич Міграційний капітал в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 385-389. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
739500
  Образцова Н. Міграційний капітал українських заробітчан у Португалії: проблеми встановлення шляхів надходження, реальних обсягів та визначення внеску в економіку України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 65-70


  У статті розглядається процес заробітку, передачі та інвестування капіталу українських трудових мігрантів з Португалії до України. В статье рассматривается процесс заработка, передачи и инвестирования капитала украинских трудовых мигрантов из ...
739501
  Гайдуцький А. Міграційний капітал як чинник людського розвитку : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-53 : Рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1605-2005
739502
  Кізима Т. Міграційний капітал: теоретико-концептуальний та прагматичний аспекти / Т. Кізима, В. Онищук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (53 ). – С. 77-88. – ISSN 1818-5754
739503
  Гайдуцький А.П. Міграційний капітал: теорія, методологія, практика = Migration capital : theory, methodology, practice / А.П. Гайдуцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Інфосистем, 2010. – 445, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 405-445. – ISBN 978-966-2249-14-9
739504
  Кіпень В.П. Міграційний потенціал України / В.П. Кіпень, М.В. Авксентьєв ; Донецький ін-т соціальних досліджень і політичного аналізу. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. – 128 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-317-111-3
739505
  Ушенко Н.В. Міграційний потенціал України: мотиваційно-потребовий аспект // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 1 (25). – С. 132-139. – ISSN 1997-4167
739506
  Ворона Д.М. Міграційний режим як вид адміністративно-правового режиму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 20-24. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
739507
  Татаринов І. Міграційний рух населення в Бессарабії під час Першої світової війни // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 348-359. – ISBN 978-617-689-214-4
739508
  Бабаєв З. Міграційний синдром // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 8 (134). – С. 38-39


  Міграційна ситуація в Азербайджані.
739509
  Руженський М.М. Міграційний фактор соціального захисту громадян України // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 13-27
739510
  Левицька О.О. Міграційний чинник асиметрії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 56-65. – ISSN 1562-0905
739511
  Сльота І. Міграційний чинник у контексті національної безпеки: боротьба з минулим чи сучасні реалії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 34-37. – (Історичні науки)


  Стаття є продовженням великого дослідження щодо проблем, пов"язаних з міграційними процесами сучасності. Проаналізовано вплив міграційної кризи на стабільність у контексті національної безпеки.
739512
  Малиновська О.А. Міграційні дослідження радянського періоду та їх вплив на сучасне міграцієзнавство в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 156-166. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
739513
  Вільчинська І.Ю. Міграційні ініціативи Польщі: останні тенденції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 40-52. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
739514
  Водотика Т.С. Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 124-142. – ISSN 0130-5247
739515
  Харламова Г. Міграційні мережі у процесі формування людського капіталу України / Г. Харламова, К. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз особливостей оцінки та моделювання взаємозв"язку міграційних процесів і рівня людського капіталу країни. При специфікації моделі запропоновано розглянути ланцюг "міграція - людський капітал", враховуючи прямі іноземні інвестиції у ...
739516
  Фесенко А.М. Міграційні наміри української молоді як чинник руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому соціально-економічному розвитку / А.М. Фесенко, В.О. Чорна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 27 : фото
739517
  Качурець Ч.І. Міграційні проблеми в зовнішній політиці України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Качурець Ч.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009. – 185 л. – Бібліогр.: л. 159-185
739518
  Качурець Ч.І. Міграційні проблеми в зовнішній політиці України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04. / Качурець Ч.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
739519
  Михайлиця К. Міграційні процеси в ЄС як імператив космополітизму в теорії Другого модерну Е. Гідденса // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 284-291. – ISSN 2519-4518
739520
  Горбаль І Н. Міграційні процеси в контексті асоціації України та Європейського Союзу / І Н. Горбаль, І.І. Бобиляк, І.Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 391-399. – ISSN 0321-0499
739521
  Стрельчук Н.В. Міграційні процеси в Македонії (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-21. – Бібліогр.: на 24 пункти. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  У даному дослідженні розкрито причини та соціально-політичні й економічні наслідки міграції у Македоні у другій половині ХХ - напочатку ХХІ ст., проаналізовано інтенсивність, спрямованість і склад міграційних потоків. Сучасні міграційні процеси в ...
739522
  Рой І. Міграційні процеси в системі державного регулювання демографічної безпеки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 231-238
739523
   Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри.Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика : Енциклопедія. – Київ : Довіра, 1998. – 912с. – ISBN 966-507-056-8
739524
   Міграційні процеси в Україні. – Умань, 2007. – 276с. – ISBN 978-966-96664-9-9
739525
  Захарова Л.М. Міграційні процеси в Україні (1944-1947 рр.) // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 3/4. – С. 90-96
739526
   Міграційні процеси в Україні в 1999 році. – Київ, 2000. – 416с.
739527
  Денисова Т.А. Міграційні процеси в україні: сучасний стан і проблеми незаконної міграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 72-76. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
739528
  Баб"як Г. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан та проблеми // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 88-93.
739529
  Томахів В.Я. Міграційні процеси глобалізації як фактор партійно-політичних трансформацій в європейських національних державах // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 280-289. – ISBN 978-966-668-405-2
739530
  Рижих В.М. Міграційні процеси на вітчизняному ринку праці в умовах соціально-економічних загроз / В.М. Рижих, Н.Г. Морозова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 128-134. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
739531
  Вахніна Л. Міграційні процеси на пограниччі: питання збереження фольклорних традицій // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 57-69. – ISBN 978-617-689-214-4
739532
  Криськов А. Міграційні процеси на Правобережній Україні у другій половині XIX ст.
739533
  Гіршфельд А. Міграційні процеси на Україні / А. Гіршфельд. – Х., 1930. – 88с.
739534
  Боков О.В. Міграційні процеси населення України в умовах її інтеграції до світового економічного простору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 200-206
739535
  Деркач С. Міграційні процеси сільського населення Київщини на початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 195-200. – ISSN 2309-9356


  Статтю присвячено комплексному дослідженню міграції сільського населення Київщини. Простежено, як вплинули міграційні процеси на сільське населення Київщини за останні десять років. Дослідження ґрунтується на даних опитування жителів Київської ...
739536
  Филипчук А.М. Міграційні процеси слов"ян V-VII ст. у Верхньому, Середньому Подністер"ї та Верхньому Попрутті (за матеріалами стаціонарних і розвідкових досліджень) // Вісник Інституту археології Львівського університету / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 61-83. – ISSN 2078-1857
739537
   Міграційні процеси та етнічні проблеми // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 2. – С. 78-116.
739538
  Ковач Л.Л. Міграційні процеси та їх вплив на етнополітичну ситуацію в донбаському регіоні // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 43-52. – ISBN 978-617-7107-30-8


  У статті проаналізовано тенденції міграційних процесів на території Донецької і Луганської областей та їх вплив на суспільно-політичну ситуацію в державі. The article analyzes thetrendsof migrationin the DonetskandLugansk regionsand their impacton ...
739539
  Машика Ю. Міграційні процеси та їх вплив на трудовий потенціал Закарпаття в умовах трансформації економіки / Ю. Машика, С. Роман // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 92-96. – ISSN 1728-9343
739540
  Радько А.А. Міграційні процеси та пріоритети державної міграційної політики // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 291-294. – (Економічні науки ; Вип. 3 (61)). – ISSN 1728-4236
739541
  Пархоменко Н.В. Міграційні процеси у предметному полі українознавства: теоретико-методологічні основи дослідження // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 39-42
739542
  Білошицький С.В. Міграційні процеси у провідних країнах ЄС: соціокультурні трансформації та політичні наслідки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 328-340
739543
  Афоніна О. Міграційні процеси у Харківській регіональній системі розселення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 55-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
739544
  Мірошниченко Т.Є. Міграційні процеси України з урахуванням модернізаційних тенденцій як особливість взаємодії соціуму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 23-25. – ISSN 2306-6814
739545
  Хижняк О.В. Міграційні процеси як фактор актуалізації соціальної толерантності // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 411-421.
739546
  Коріненко П. Міграційні процеси як чинник консолідації українців у ХХ столітті / П. Коріненко, І. Шумський // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2005. – С. 273-296. – Бібліогр.: на 37 пунктів. – (Політологія і етнологія ; Вип. 28). – ISBN 966-02-3667-0
739547
  Худіш П.М. Міграційні процеси, пов"язані з установленням чехословацько-радянського кордону (1945-1948 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 59-67. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
739548
  Пархоменко Н. Міграційні процеси: виклики сучасності для України та досвід Сполучених Штатів Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена аналізу міграційних процесів у США та Україні. Досліджено особливості функціонування міграційної системи США. Найбільшу увагу приділено аналізу провідних чинників міграції та досвіду США. This author analyzes the migration processes ...
739549
  Казьмирчук М.Г. Міграційні прцеси у Київській губернії, зумовлені матеріальними потребами (друга половина XIX - початок XX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 209-212. – ISBN 966-2980-20-2


  У статті проаналізовано матеріальні причини міграційних рухів, заробітчанства та етносоціальних конфліктів ум Київській губернії пореформеного періоду.
739550
  Бідак В. Міграційні ризики трудоресурсного забезпечення регіонального ринку інтелектуальної праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 35-40
739551
   Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади = Migration from Western Ukraine to Western Canada : [матеріали спільних конф.]. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 1-55195-156-8


  Надано матеріали конф.: Mіжнар. конф. "Еміграція населення західноукр. земель до Північної Америки на рубежі XIX – XX ст. Її роль в освоєнні канадського заходу" : до 100-річчя укр. еміграції, Чернівці - 1990 та Migration of ukrainians to ...
739552
  Нікітін Ю.В. Міграційні та демографічні фактори впливу на внутрішню безпеку українського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 264-269.
739553
  Лозовицька Т.М. Міграційні та екотоксикологічні властивості свинцю і кадмію в системі "грунт-рослина" в умовах західного Лісостепу України : Автореф. дис. ...канд. сільгосп. наук: Спец.03.00.16 / Тетяна Миколаївна Лозовицька; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
739554
  Рамазанов Ш.Ш. Міграційні та еміграційні процеси в Україні, їх вплив на розвиток суспільства // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 99-108.
739555
  Волошин В.В. Міграційні трансакції міжнародного бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Проаналізовано процеси міграційних трансакцій міжнародного бізнесу. Розглянуто історичну ретроспективу та сучасні тенденції регулювання цих процесів у різних країнах світу.
739556
  Блинова О.Є. Міграційні установки сучасної молоді України // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 7 (124). – С. 1-4
739557
  Васильчук В.М. Міграційні шляхи німецьких поселенців в Україні у кінці XVIII - на початку ХІХ ст. // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2000. – № 1/2. – С.161-169. – ISBN 966-7653-01-2
739558
  Резникова Н.В. Міграційно-візова політика у взаємовідносинах України - ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 45-48
739559
  Відякіна М.М. Міграційно-візова складова співробітництва України з ЄС в умовах економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 84-92. – ISSN 2308-6912


  Актуалізація міграційно-візових відносин між Україною та ЄС спричинена як останніми розширеннями Союзу, так і підписанням політичної частини Угоди про Асоціацію. У зв’язку з асиметрією візових режимів ЄС та України, її мета у сфері візової політики ...
739560
  Цуркан Т. Міграційно-правова політика західноєвропейських країн // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 119-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
739561
  Голобородько Д.В. Міграційно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 132-139. – ISSN 2078-3566
739562
  Єжов С.С. Міграційно - візова політика України - наближення до Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.31-38
739563
  Бортник Н.П. Міграціологія як наука про кількісно-якісні показники міграції населення / Н.П. Бортник, Н.С. Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 9-15. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
739564
   Міграція : Всеукраїнська інформаційно-аналітична щомісячна газета. – Одеса, 2012-
Березень (№ 3). – 2017. – 16 с.
739565
   Міграція : всеукраїнська інформаційно-аналітична щомісячна газета. – Одеса, 2012-
Серпень (№ 8). – 2017. – 16 с.
739566
  Боднарчук Ю. Міграція в межах УРСР українського населення після депортації з території Польщі // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 20)
739567
   Міграція в Україні. Факти і цифри : міграція для загального блага / [Міжнар. орг. з міграції, Представництво в Україні]. – Київ, 2011. – 10 с. : іл.
739568
  Мочульська М. Міграція громадян України в Республіку Польща: конституційно-правовий аспект // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 124-129
739569
  Лосицький М.Ю. Міграція енергії електронного збудження в ДНК / М.Ю. Лосицький, В.М. Ящук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-35. – (Фізика ; Вип. 2)


  Досліджено міграцію енергії електронного збудження по синглетних рівнях ДНК у нейтральному водному розчині при 300 К. Показано, що нуклеотидні основи, які складають ДНК, поглинають фотони в основному як окремі центри з власною системою електронних ...
739570
  Гунько Н.В. Міграція жителів України у зв"язку з Чорнобильською катастрофою: історичний аспект / Н.В. Гунько, Н.Ф. Дубова, М.І. Омельянець // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 19-23. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
739571
  Марков І. Міграція і етнічність: деіякі аспекти конструювання горизонтального простору співбуття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1339-1345. – ISSN 1028-5091
739572
  Анікєєв Д.О. Міграція і розселення печенігів за повідомленнями вчених Арабського халіфату IX-X століть // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 3-13. – ISSN 1682-671Х
739573
  Сіденко С.В. Міграція інтелектуальних ресурсів в умовах формування інформаційного суспільства / С.В. Сіденко, І.П. Ольшевська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-23.
739574
  Сіденко С.В. Міграція інтелектуальних ресурсів в умовах формування інформаційного суспільства / С.В. Сіденко, І.П. Ольшевська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено теоретичні та практичні аспекти трансформації структури міграційних потоків людських ресурсів та його українського компонента під впливом процесів глобалізації світової економіки.
739575
  Сливоцький А. Міграція капіталу: як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів = How to Think Several Moves Ahead of the Competition / Адріян Сливоцький; Пер. з англ.: Л.М.Петрушенко. – Київ : Пульсари, 2001. – 296с. – ISBN 966-7671-17-8
739576
  Перестюк О.В. Міграція магнітних полюсів Землі // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 23-25
739577
  Огієнко А.В. Міграція між країнами ЄС та Україною: поточна ситуація та прогноз / А.В. Огієнко, М.М. Огієнко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 83-87. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
739578
  Ігнатенко І.І. Міграція молібдену в системі "донні відклади - вода" за підвищеної мінералізації води / І.І. Ігнатенко, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 98-102. – Бібліогр.: 7 назв
739579
  Малиновська О.А. Міграція населення країн Центральної Європи та Балтії після розширення ЄС // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-68.
739580
   Міграція населення України у 2006 році. – Київ, 2007. – 105с.
739581
   Міграція населення України у 2007 році / Державний комітет статистики України; [ відп. за вип. Стельмах Л.М. ]. – Київ, 2008. – 99 с.
739582
  Стеценко В.Ю. Міграція населення як загроза національної безпеки України // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 172-174
739583
  Романюк М.Д. Міграція наукових кадрів та заходи ії зменшення з метою збереження інтелектуального потенціалу України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2017. – С. 134-141. – (Економічні науки ; вип. 31). – ISSN 2413-340X


  В статті розглядається інтелектуальна міграція, як різновид еміграції трудоресурсного потенціалу України. Проаналізовано характер еміграції науковців та основні напрями міграційних переміщень висококваліфікованих кадрів України за роки державної ...
739584
  Ананьєва Т.В. Міграція радіонуклідів у молоді плітки звичайної на акваторії Запорізького водосховища / Т.В. Ананьєва, О.В. Федоненко, З.В. Шаповаленко // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 110-121 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-2056
739585
  Капченко Р.Л. Міграція робітничих кадрів Криму // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 23-27
739586
  Рижков М.М. Міграція робочої сили в Україні та її наслідки для вітчизняної економіки / М.М. Рижков, О. Скалацька // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 23-29.
739587
  Безрукова Н.В. Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків / Н.В. Безрукова, В.А. Свічкарь // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 21-27. – ISSN 2222-4459
739588
  Гуменюк Ю.П. Міграція робочої сили й туризм з аспекту міжнародної компенсаторності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 123-127. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
739589
  Ковач Т.Ю. Міграція робочої сили та шляхи її регулювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 56-60. – (Економіа ; Вип. 24)
739590
  Панарін О.Є. Міграція російських старообрядців (друга половина XVII - початок XX століття) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Панарін Олександр Євгенійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 235 арк. – Додатки: арк. 213-235. – Бібліогр.: арк. 8-10, 171-212 та в додатках: арк. 213-214
739591
  Панарін О.Є. Міграція російських старообрядців (друга половина XVII - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Панарін Олександр Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
739592
  Іванов С. Міграція сільської людності до Харкова в повоєнні роки XX соліття в історіографії (1950-2008 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 222-234
739593
  Малиновська О.А. Міграція та міграційна політика : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.А. Малиновська ; МОНУ ; Київський ун-т права НАНУ ; Центр політологічних, гуманітар. та прикладних дослідж. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 304 с. : іл. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0111-0
739594
  Малиновська О.А. Міграція та міграційна політика в Греції приклад міграційного переходу // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 75-85. – ISSN 2072-9480
739595
  Максименко С.В. Міграція та право на громадянство України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 19-25. – ISSN 1561-4999
739596
  Турбаєвський В.В. Міграція тритію в підземних водах у районі розташування Запорізької АЕС : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Турбаєвський В.В.; Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
739597
  Пилинський Я.М. Міграція у сучасному світі: до з"ясування причин та наслідків // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2007. – Т. 69 : Політичні науки
739598
  Розовик Д. Міграція українського населення на Поволжя, Урал і Сибір у 1860-1917 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються причини міграції українського населення за межі своєї етнічної батьківщини на Поволжя, Урал і Сибір. This article uncovers the reason of migration of Ukrainian population by the border their ethnic homeland in Volga"s, Ural"s ...
739599
  Кожолянко О. Міграція українців у 1991-2010 роках // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 185-191. – ISBN 978-617-689-214-4
739600
   Міграція хімічних елементів у процесі утворення торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву , Український щит / І.І. Михальченко, О.В. Андреєв, В.В. Загородній, О.В. Заяць // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 86-99. – ISSN 2224-6487
739601
  Йилдиз Берат Міграція черкесів з Північного Кавказу: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 36-40


  Еміграція черкесів з Північного Кавказу до Туреччини у XIX столітті значно змінила структуру населення на османській території. Література стосовно процесу переселення має великий обсяг і продовжує поповнюватися новими розвідками. Эмиграция с Кавказа ...
739602
  Безуглий П.Г. Міграція як результат державної освітньої політики в Україні за часів незалежності // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 4-7. – ISSN 2519-2949
739603
  Саїв С.С. Міграція як складова еволюційного розвитку української держави // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 126-131
739604
  Харламова Г.О. Міграція як складова процесу формування людського капіталу України / Г.О. Харламова, М. Наумова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 32-36
739605
  Червінська Л.М. Міграція як складова сучасного політичного процесу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Червінська Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 162 л. – Бібліогр.: л. 145-162
739606
  Червінська Л.М. Міграція як складова сучасного політичного процесу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Червінська Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
739607
  Слюсаревський М. Міграція як соціально-психологічне явище: види, функції, чинники та закономірності / М. Слюсаревський, О. Блинова // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 5 (55). – С. 41-54. – ISSN 1819-7329
739608
  Скринченко В. Міграція, мігранти та Олександр Македонський
739609
  Скринченко В. Міграція, мігранти та Олександр Македонський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 254-257. – ISSN 0320-8370
739610
  Макуха С. Міграція: тенденція та засоби регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.70-72. – Бібліогр.: 8 н.
739611
   Мід (Mead) Джордж Герберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 825-826. – ISBN 966-316-069-1
739612
  Бергельсон Д. Мідас Гадін / Д. Бергельсон. – Киев, 1929. – 264 с.
739613
  Короткий В.А. Міддендорф Олександр Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 232. – ISBN 966-06-0393-2
739614
   Міденосні лавокластичні брекчії в неопротерозойських трапах Волині та механізм їх утворення / В.Г. Мельничук, В.Л. Приходько, Я.О. Косовський, В.В. Матеюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-92. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглядається будова та склад міденосних лавокластичних брекчій в неопротерозойських трапах Волині на прикладі базальтового покриву в кар"єрі "Іванчі". Запропоновано з актуалістичних позицій конвеєрний механізм їх формування в процесі ламінарного ...
739615
  Радченко В.М. Міднародна Соросівська олімпіада // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 87-89. – ISSN 1029-4171
739616
  Пушкін О.С. Мідний вершник / О.С. Пушкін. – Х, 1936. – 40с.
739617
  Пушкін О.С. Мідний вершник / О.С. Пушкін. – К, 1936. – 36с.
739618
  Пушкін О.С. Мідний вершник / О.С. Пушкін. – К, 1951. – 24с.
739619
  Пушкін О.С. Мідний вершник / О.С. Пушкін. – К, 1951. – 16с.
739620
  Красовська О. Мідний гетьман баталіста-романтика // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 3 (383). – С. 67. – ISSN 2313-559X


  180 років від дня народження Михайла Микешина - автора київського пам"ятника Богдану Хмельницькому.
739621
  Дяченко М. Мідний король : роман / Марина та Сергій Дяченки. – Харків : Фоліо, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-03-4131-9
739622
  Зима О.В. Мідний серпень / О.В. Зима. – Київ : Молодь, 1982. – 256 с.
739623
  Тендряков В.Ф. Мідний хрестик / В.Ф. Тендряков. – К., 1981. – 24с.
739624
  Цинковська І.І. Мідні гравійовані дошки Аверкія Козачковського з колекції Відділу образотворчих мистецтв НБУВ / І.І. Цинковська, Г.М. Юхимець // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 103-126. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
739625
  Фоменко Д.Д. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII-XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : [каталог] / Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Гліб Юхимець ; [відп. ред. Гліб Юхимець ; вступ. ст.: І. Цинковська, Г. Юхимець ; фот. О.І. Петренка, Г.М. Юхимця] ; [НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 356, [3] с., [105] арк. фот : іл. – Покажчики: с. 338-354. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 324-337 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-276-9
739626
  Німенко А.В. Мідні карби : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1971. – 94 с.
739627
  Сорока П. Мідні труби Івана Диби : новела // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 135-137
739628
  Шугаевский В. Мідяний змієвик Чернигівського музею повторення золотої "Чернігівської гривни". / В. Шугаевский. – К., 1928. – 224-234с.
739629
  Тимошенко Наталія Між "руськими" і "галицькими" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 10-13. – ISSN 0130-5212
739630
  Портнов А. Між "Центральною Європою" та "Русским миром" : сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій / Андрій Портнов ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 160 с. – ISBN 966-554-160-9
739631
  Рижков В. Між Азією та Європою. Про Туреччину - державу, побудовану на принципах кемалізму // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 691-704. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
739632
  Черняхівська О. Між академічною наукою та краєзнавством: науково-організаційна діяльність Олександра Касименка щодо підготовки багатотомної "Історії міст і сіл УРСР" // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 109-116. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012


  У статті йдеться про роль відомого вітчизняного історика, доктора історичних наук ,директора Інституту історії АН УРСР (1947-1964) Олександра Карповича Касименка (1905-1971) у реалізації безпрецедентного республіканського проекту - "Історії міст і сіл ...
739633
  Турелик Г.З. Між альфою й омегою / Г.З. Турелик. – К., 1989. – 159с.
739634
  Ясіновський А.Ю. Між Афоном та Венецією: інтелектуальний профіль ранньомодерного руського інтелектуала (приклад Кипріяна Острожанина) // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 298-303
739635
  Ладижець В.І. Між берегами : лірика / В.І. Ладижець. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 144 с.
739636
  Кулиняк Д.І. Між берегами / Д.І. Кулиняк. – Київ, 1987. – 164с.
739637
  Шалата М. Між берегами гніву і любові : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 8-15. – ISSN 0868-4790
739638
  Томенко М.Д. Між берегами днів : поезії / М.Д. Томенко. – Київ, 1972. – 80 с.
739639
  Кривонос Р. Між Бісмарком і Гітлером: особливості стратегії і тактики Володимира Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 березня (№ 55). – С. 8
739640
  К"юніц Стенлі Між Богами. Поезії : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 3-8. – ISSN 0320 - 8370
739641
  Первомайський Л.С. Між бурями / Л.С. Первомайський. – Київ, 1967. – 175 с.
739642
  Нечипоренко М. Між Варшавою та Москвою: формування зовнішньополітичного курсу гетьмана Івана Самойловича в перші роки гетьманства // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 6-13. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
739643
  Андрухович Ю. Між візуальністю та візійністю, або Світ по-бачений і світ передбачений: Про деякі особливості поетичної техніки Богдана -Ігоря Антонича // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 85-95. – ISSN 0363-5570
739644
  Крикун М. Між війною і радою : Козацтво Правобережної України в другій половіні 17-на початку 18 століття: Статті і матеріяли / Микола Крикун. – Київ : Критика, 2006. – 472с. – Парал. тит. арк. англ. мовою Between warfare and treaty. – ISBN 966-7679-92-6
739645
   Між вільними - вільна. – Київ, 1974. – с.
739646
  Ласка І.В. Між вірністю і буквалізмом у перекладі (П"єр-Данієль Юе: De Interpretatione, 1661) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 2 (26). – С. 116-126. – ISSN 2075-4205
739647
  Мороз О. Між вічними полюсами / О. Мороз. – Київ, 1999. – 112с. – ISBN 966-7288-93-5
739648
  Рудяков П. Між вічністю і часом: життя і творчість Іво Андрича : Навч. посіб. / П. Рудяков; КНУ ім Т. Шевченка. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 144с. – ISBN 966-7276-81-3
739649
  Гук Б. Між владою та поліціантом: у Перемишлі триває пикулицький процес // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 8 квітня (№ 14). – С. 6. – ISSN 0027-8254
739650
  Мазур Андрій Між водами і лижами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 46-50 : фото
739651
  Кальницький Я.І. Між ворогами / Я.І. Кальницький. – Одеса : Державне видавництво України, 1928. – 35 с.
739652
  Малко Р. Між ворожими сусідами // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Головний наслідок Першої світової війни для України - це шанс здобути незалежність і її намагання здійснити це впродовж 1918 - 1921 років.
739653
  Газін В.В. Між Гадячем та Переяславом: Москва та Варшава в боротьбі за Україну в 1658–1659 рр.. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 87-102
739654
  Вздульська В. Між горою Фавор і Болотяною Лукрозою. Євангельський текст у поезії Миколи Зерова


  У статті проаналізовано поетику М. Зерова в ракурсі взаємодії із сакральним християнським текстом - універсальним претекстом європейської культури. За вихідну точку дослідження правлять поняття ікони, іконічності та іконообразу, що описують властивий ...
739655
  Палинський В. Між грою і битвою : кілька думок і рефлексій з приводу книжки лірики Ігоря Павлюка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 170-173. – ISSN 0868-4790
739656
  Голембовська Т. Між двома берегами (тематична своєрідність лірики Олени Теліги) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 98-107. – ISSN 0130-528Х


  Розкрито тематичну своєрідність лірики Олени Теліги - української поетеси-революціонерки, яка, виконуючи завдання Організації Українських Націоналістів в окупованому гітлерівцями Києві, була знищена гестапо в Бабиному Яру у віці неповних 35 літ, ...
739657
  Бульвінський Андрій Між двома прірвами // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 191-200. – ISSN 0869-3595
739658
  Патриляк І.К. Між двома проваллями: Україна в роки Другої світової війни // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 169-182
739659
  Руденко Н.М. Між двома російсько-турецькими кампаніями: політичне життя і соціальні явища // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 85-88. – ISSN 1608-0599
739660
  Боднарук Іван Між двома світами : Вибрані статті про українських письменників / Боднарук Іван; Упоряд.В.Оліфіренко. – Донецьк : Український Культурологічний Центр, 1997. – 174с.
739661
  Андрощук К. Між двома світами : (проза, поезії) / Катерина Андрощук ; Вид. рада громад. фонду ім. Івана Фещенка-Чопівського "Джерело". – Львів ; Донецьк ; Дубно ; Луцьк : [б. в.], 2009. – 132 с., [10] арк. кольор. іл. – (Серіал "Комі-ГУЛАГіана" ; кн. 13)


  В пр. №1698070 надпис: Акція "Джерела" - "Спільно видато книжку українською мовою" липень 2009 р.
739662
  Москалець О. Між двома ювілеями // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9 серпня (№ 139)


  Ім"я Бориса Гмирі давно вже внесено до найпрестижніших енциклопедій та словників світу. Київське помешкання Бориса Гмирі на Хрещатику досі перебуває...під арештом.
739663
  Нестеров В. Між двох вогнів // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 15. – С.41-43 : Фото


  Про Адама Кіселя (1600-1653 рр.) - сенатора Речі Посполитої, захисника православ"я, мудроо політика, дипломата
739664
  Бініон М. Між двох вогнів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Велика Британія вважає військове вторгнення Росії до Криму безсумнівним порушенням суверенітету України та загрозою миру в світі. Але не настроєна на масштабну військову конфронтацію з Москвою.
739665
   Між двох вогнів. Друга пол. XVI-перша пол. XVII ст.. – Київ : Україна, 1996. – 416 с. – (Історія України в прозових творах та документах). – ISBN 5-319-01071-0
739666
  Сверстюк Євген Між двох культур = До 200-ліття від дня народження Миколи Гоголя // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 158-167. – ISSN 0130-1608
739667
  Ільків А.В. Між двох світів: поетика інтимного епістолярію Михайла Коцюбинського // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 93-96. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
739668
  Винниченко В. Між двох сил : Драма на чотири дії / В. Винниченко. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-7419-09-6
739669
  Салига Т. Між двох сил (про війну між Іваном Багряним та Володимиром Державиним) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 25 березня (№ 6). – С. 16-17
739670
  Будний В. Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 22-31. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
739671
  Єщенко М. Між дійсністю і міражем = молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 29-32. – ISSN 0868-4790
739672
  Парнікоза І.Ю. Між Дністром і Бугом // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 1 (83)
739673
  Франко І.Я. Між добрими людьми / І.Я. Франко. – Харків, 1930. – 92с.
739674
  Збанацький Ю.О. Між добрими людьми : Повість / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1955. – 208с.
739675
  Збанацький Ю.О. Між добрими людьми : Повість / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1966. – 223с.
739676
  Ясь О. Між достовірним та уявним. Микола Костомаров як історик-художник // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 232-250. – (Нова серія ; вип. 15)
739677
  Стріха М. Між Духом і Літерою // Критика. – Київ, 1999. – Березень, (число 3). – С. 14-15


  Журнал "Дух і літера", що почав виходити 1997 року під маркою Національного університету "Києво-Могилянська Академія" та Центру європейських гуманітарних досліджень.
739678
  Голик Р. Між емансипацією й народною традицією: жінка, стереотипи та повсякденне життя на сторінках львівської періодики 20—30 рр. ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 29-37. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
739679
  Левченко Г.Д. Між еросом і танатосом: наративні структури інтимної лірики Лесі Українки // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 19-30. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
739680
  Дуркалевич В.В. Між Еросом й Агапе: дискурс ініціації в оповіданні Івана Франка "У кузні" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 234-241. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
739681
  Речич Л.Л. Між етикою та метафізикою: жіноче у філософії Емануеля Левінаса // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 56-60. – ISSN 1996-9872
739682
  Чухліб Т. Між Європою та Московією: Ідейна війна гетьмана Мазепи проти тиранії Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27-28 червня (№ 116/117). – С. 11


  До 305-ї річниці Полтавської битви.
739683
  Рижков В.Л. Між життям і смертю / В.Л. Рижков. – Харків; Київ, 1930. – 48с.
739684
  Кідонь Й.М. Між жорнами часу / Йосип Кідонь. – Броди : Просвіта, 2013. – 96 с. : іл. – ISBN 966-7544-58-5


  Вцілілі записи-спомини Йосипа Микитовича Кідоня стосуються подій у Лемківському краї (тепер у межах республіки Польща) та охоплюють час від 1906 до 1947 р., коли, внаслідок операції "Вісла", українське населення було депортоване із своїх споконвічних ...
739685
  Окіншевич Л. Між Заходом і Сходом // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 198-206. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Як визначити історичне місце України.
739686
  Конвісар В.Т. Між Збручем і Тіссою / В.Т. Конвісар. – Львів : Каменяр, 1952. – 104 с.
739687
   Між Зірок. Людина року // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 130-131 : фото
739688
  Королько Юстина Між золотом і смертьою // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2005. – Чис. 1/2 (77/78). – 32с
739689
  Пастушенко А.О. Між ідеалізмом та позитивізмом: методологічний бунт Д.І. Каченовського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С.178-182. – ISSN 2076-1554
739690
  Голик Р. Між ідеологією й естетикою: слов"янські літератури у сприйнятті галицької інтелігенції XIX - XX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 69-77. – ISSN 0203-9494
739691
  Чечвянський В. Між іншим . Гуморески / В. Чечвянський. – Х, 1929. – 122с.
739692
  Кармазіна М.С. Між історією і політикою : [наук. розвідки, публіцист. ст.] / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 557, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7606-2
739693
  Палієнко М. Між історією та інформологією: проблеми вироблення нової парадигми архівної освіти // Архіви - наука - суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2015 р. : [збірник тез доп.] / Держ. архів. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України ; [редкол.: Г.І. Калінічева (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – C. 134-137. – ISBN 978-966-8225-55-0
739694
  Плохій С. Між історією та нацією: Павло Роберт Магочій і переосмислення української історії // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 27-30
739695
  Куля Ф.А. Між Карпатами і Альпами = Zwischen Karpaten und Alpen: volkslieder der Deutschen von Zakarpattja : Народні пісні німців Закарпаття / Ф.А. Куля, Я.П. Рак; МОНУ. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород : УжНУ, 2002. – 160с. – ISBN 966-7186-75-Х
739696
  Пахомов Ю. Між кейнсіанством і монетаризмом : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 81-83. – ISSN 0131-775Х
739697
  Мельник О. Між кольором та ідеєю, або Межа літературності літератури : На матеріалі художньої прози Михайла Яцкова
739698
  Пономарьов С. Між комп"ютером і томографом // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 6. – ISSN 0130-1632
739699
  Сітніков А. Між комсомолом і протестом. За якою траєкторією вже понад 25 років іде студентський рух у країнах колишнього СРСР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 29 (505), 21-27.07.2017 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561
739700
  Матющенко А. Між коном та каноном: нові інтермедіальні інтерпретації української драматургії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 52-56. – ISSN 0130-5263


  "Розглянуто кілька нових сценічних версій творів класиків української драматургії, які завдяки своїм видатним художньо-змістовим властивостям можна розглядати як оригінальні інтермедіальні проекції, що поглиблюють та актуалізують драматичні шедеври ...
739701
  Толстов Сергій Між конфліктом і компромісом: особливості американсько-російського діалогу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 14-17
739702
  Брюховецька О.В. Між конформізмом і емансипацією: політичні імплікації візуального повороту в культурі і культурології // Магістеріум : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 68 : Культурологія. – C. 5-13. – ISSN 1996-9872
739703
  Латигіна Н. Між Кораном і Конституцією. Демократія й демократизація у мусульманському світі // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 63-71. – ISSN 0868-8273
739704
  Кость Л. Між красою та обов"язком // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-59. – ISSN 0130-1799


  До 130-ї річниці від дня народження Олени Кульчицької
739705
  Гук Б. Між кресами і комунізмом // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 50. – С. 9. – ISSN 0027-8254
739706
  Лановенко П.К. Між крутими берегами / П.К. Лановенко. – Київ, 1982. – 192с.
739707
  Лановенко П.К. Між крутими берегами / П.К. Лановенко. – К., 1991. – 334с.
739708
  Дзюба І. Між культурою і політикою / І. Дзюба; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Сфера, 1998. – 374с. – ISBN 966-7267-17-2
739709
  Хоменко І. Між лінгвістикою та стратегією: методологічна специфіка виявлення мовних засобів інформаційної війни // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 15-29. – ISSN 2522-1442
739710
  Узлова О. Між літературною біографією та біографічним романом (на матеріалі романів Д. Лоджа "Автора, автора" та "Людина багатьох талантів") // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 162-169. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто романи Д. Лоджа “Автора, автора” і “Людина багатьох талантів” у контексті їхньої приналежності до субжанру “письменник як герой”, а також визначити механізми функціонування жанру біографічного роману в досліджуваних текстах через аналіз ...
739711
  Гнатюк О. Між літературою і політикою. Есеї та інтермедії / Оля Гнатюк ; [ред. Л. Лисенко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад."]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 365, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-267-6


  Центральна тема книжки – взаємодія між сферою літератури і політики в контексті української та польської історії ХХ століття. Мова йде про вплив політики на різні виміри культурного життя: від тотального контролю держави над усіма сферами творчості, ...
739712
  Кармазіна М. Між лукавством, месіанством і популізмом: у лабіринтах слів і дій політичних партій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 4


  "Вони нас нескінченно надихають ("справедливість є і за неї варто боротися") і пропонують бажане ("стабільність і добробут" чи "життя по-новому"), обіцяють і підкуповують. Добігає свого кінця чергове десятиліття, а ми знову і знову голосуємо не за ...
739713
  Михеїв К.Є. Між люди : повісті / К.Є. Михеїв. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 256 с.
739714
  Михеїв К. Між люди : повісті / К.Є. Михеїв. – Київ : Дніпро, 1983. – 344 с.
739715
   Між Львовом та Чернівцями буде швидкісний рух? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
739716
  Гуменюк Б.І. Між минулим і майбутниім. : Штрихи до портрета країн "третього світу" напередодні ХХІ ст. / Б.І. Гуменюк. – Київ : Освіта, 1991. – 172с. – ISBN 5-330-01870-6
739717
  Арендт Х. Між минулим і майбутнім = Between past and future / Ханна Арендт ; [ пер. з англ. Вілен Черняк ]. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 321 с. – ISBN 966-7888-10-X
739718
  Левицький В. Між містом розбійників і містом святих: текстуалізація Києва у творчості Тараса Шевченка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 210-216. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті з"ясовується відношення між сприйняттям Києва в доробку Т. Шевченка і побудовою міського тексту. В урбанізмі письменника вирізнено образні та міфопоетологічні домінанти. В статье устанавливается отношение между восприятием Киева в творчестве ...
739719
  Кабачинська С. Між молотом і ковадлом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 13


  "Встановлено дедлайн на підготовку до впровадження нової моделі фінансування і стандартів надання послуг для місцевої влади та медичних закладів".
739720
  Нікольська Лана Між морем і лиманом : У світі живого / Нікольська Лана, Горобець Світлана // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 94-97 : Іл.
739721
  Теліженко С. Між морем та горами. Стратегія господарської діяльності населення Гірського Криму в енеоліті / С. Теліженко, Є. Яніш // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 76-77. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
739722
  Гетьманчук М.П. Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.) / М.П. Гетьманчук; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-553-676-5
739723
  Крамар О. Між Мюнхеном-2 та поверненням до доктрини Трумена // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 30 (350). – С. 6-9. – ISSN 1996-1561


  Російська агресія проти України поставила світ перед вибором між двома стратегіями поведінки щодо агресора, кожна з яких уже продемонструвала свої результати в минулому столітті.
739724
  Сушко О. Між Мюнхеном і Мінськом: Україна вимінює простір на час // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 5


  Мюнхенська конференція з безпеки цього разу нікому не подарувала почуття переможця. Якщо минулого року президент України мав тут беззаперечну територію комфорту, то цього разу аплодисменти українському лідеру, незважаючи на якісний, ...
739725
  Громадський Гжегож Між надіями та можливостями: відносини ЄС-Україна за рік по Помаранчевій революції / Громадський Гжегож, Сушко Олександр. – Варшава, 2005. – 47с. – ISBN 83-89406-55-1
739726
  Полонський Р.Ф. Між нами Всесвіт. / Р.Ф. Полонський. – К., 1963. – 339с.
739727
  Чорногуз О.Ф. Між нами кажучи : гуморески й повісті / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Дніпро, 1972. – 295 с.
739728
  Вусик О.С. Між нами, хлопці, кажучи / О.С. Вусик. – Дніпропетровськ, 1972. – 126 с.
739729
  Барвінська П.І. Між наукою і політикою. Інтерпретації Східної Європи в академічному середовищі німецькомовного простору у кінці ХIХ - початку ХХI ст. : монографія / П.І. Барвінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2012. – 447, [3] с. – Бібліогр.: с. 384-447 та в прим.: с. 304-365. – ISBN 978-617-689-032-4
739730
  Яковлєв Ю.О. Між наукою та політикою: Михайло Грушевський і русько-українська радикальна партія (1894-1899) // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 186-210. – ISBN 978-966-353-435-0


  Згадуються М. Костомаров, В. Антонович М. Максимович, М. Драгоманов.
739731
  Талалай Р. Між ним і нескінченністю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 1


  Пам"яті українського поета Миколи Біденка.
739732
  Химко А.І. Між орлами і півмісяцем : Історичний роман / А.І. Химко. – Київ : Український письменник, 1992. – 398с.
739733
  Матат Д. Між освітою і ринком праці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 23 червня (№ 23). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Сьогоднішню ситуацію на ринку праці характеризують: голова Спілки ректорів ВНЗ України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, директор Департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності Федерації ...
739734
  Яремчук І. Між П. Кулішем, І. Франком та Д. Донцовим: ідейно-естетичні координати ліричної апострофи Мирослава Кушніра // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 199-208. – ISBN 978-966-2248-94-4
739735
  Балабко О. Між Пеклом і Раєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 23


  До 150-річчя Михайла Коцюбинського розмова з Олександром Балабком - автором книжки про італійський період творчості письменника.
739736
  Солдатська Т.І. Між питанням та відповіддю: аналіз феномена респонсивності у Р. Дж Колінгвуда // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 115-117


  "... Еволюція феномену відповіді, виходячи з оригінальніших альтернативних позицій. Такою можна вважати логіку запитання і відповіді (logic of question and answer) Колінгвуда, що розроблялась ним у якості методу достовірного пізнання. Як відомо, Р. ...
739737
  Солдатська Т.І. Між питанням та відповіддю: пошуки втраченої рівноваги (на досвіді Коллінгвуда та Вальденфельса) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 208-214
739738
  Дмитрик О. Між Піднесеним і моторошним: репрезентація науки в кіно : теорія кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 6 (92). – С. 30-32. – ISSN 1562-3238
739739
  Тімар Т.Б. Між плануванням і політикою: як штати домагаються досконалості в освіті / Т.Б. Тімар, Д.Л. Кірп // Як домогтися досконалості в освіті / Тімар Томас, Кірп Дейвід. – Львів : Літопис, 2004. – С. 139-159. – ISBN 966-7007-96-3
739740
  Захарчук В І. Між політикою і естетикою
739741
  Склокін В.В. Між політичнолю і соціальною історією: військові обивателі Слобідської України в історіографії ХІХ-ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 9. – С. 92-101.
739742
  Середа О.В. Між польським слов"янофільством та російським панславізмом = Between Polish slavophilism and Russian pan-slavism : сприйняття та розвиток слов"янських ідей серед українських (руських) громадських діячів підавстрійської Галичини у 60-х роках XIX століття / Остап Середа. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 2012. – 42, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українознавчі розвідки. Working papers in Ukrainan studies ; 1)
739743
  Баумейстер А.О. Між практичним універсалізмом і релятивізмом: Макінтайрове розуміння практичної раціональності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 9-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор дає відповідь на запитання: чи можна вважати філософський проект Аласдера Макінтайра версією практичного релятивізму? Якщо під релятивізмом розуміти філософську позицію, що заперечує будь-яку версію практичного універсалізму, то ...
739744
  Вуд Ендрю Між Путіним і...Макбетом / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 квітня (№ 72/73). – С. 6


  Колишній посол Великобританії в Росії Ендрю Вуд: Замість переоцінки минулого в Росії відбувається створення дуже отруйного міфу.
739745
  Баган О. Між раціоналізмом і християнізмом: до проблеми світоглядної еволюції Івана Франка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн .8. – С. 53-72. – ISSN 0042-9422
739746
  Петричук Н. Між реальністю та фантазією : До проблеми співіснування літератури вимислу талітератури факту


  У статті здійснено загальний огляд проблеми опозиції "література факту" - "література вимислу", розглянуто закономірності (філософію) співіснування цих двох напрямів у розвитку літератури від давнини до межі XIX-XX століть
739747
  Гунчик І. Між релігією та магією слова: народні молитви у сучасних славістичних дослідженнях польських учених


  У статті з"ясовано стан дослідження народних молитов у польській сучасній фольклористиці та суміжних до неї наукових галузях. Із цією метою проаналізовано найважливіші праці трьох відомих учених із Польщі: Анни Бжозовської-Крайки, Пьотра Ковальського і ...
739748
  Ричка В. Між Римом і Царгородом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 - 27 грудня (№ 237/238). – С. 3


  Київська Русь і християнська Європа.
739749
  Ричка В. Між Римом і Царгородом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 20


  Київська Русь і християнська Європа.
739750
  Чухно А.А. Між рівними рівна // Рад. Україна, 1978. – 15 квітня


  Рец. на шостй том Історії Української РСР
739751
  Голик Р. Між розвагою, наукою та ідеологією: мандрівництво й історичне краєзнавство в радянській та пострадянський Галичині // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 296-305. – ISSN 1028-5091
739752
  Тарнашинська Л. Між розрухою та людським болем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 11


  Володимир Вернадський - про трагедію Криму 1920 року.
739753
  Козак С. Між романтизмом і реалізмом // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 103-116. – ISBN 978-83-935845-4-3
739754
  Бевз Т.А. Між романтизмом і реалізмом (сторінки історії УПСР) / Т.А. Бевз; Інститут політ. і етнонац. досліджень НАНУ. – Київ, 1999. – 272 с. – ISBN 966-02-0798-0
739755
  Олійник В. Між Росією і Польщею // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2014. – № 03/04 (2013)/01 (2014). – С. 206-215


  Легенда і правда про 125-річного Богдана Хмельницького: пам"ятник гетьману в Києві.
739756
  Перепелиця Г. Між Росією та Європою: проблема зовнішньополітичного вибору України // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 9/10 (239/240). – С. 7-13
739757
  Івченко Вікторія Між світлом і пітьмою ідемо ... / Івченко Вікторія. – Київ : Педагогічна Думка, 2000. – 108с. – ISBN 966-95186-0-1
739758
  ЧонкаТ Між світом і темрявою


  Як дослідження семантики кольору допомагає у шкільному вивченні "важкої" літератури
739759
  Сюндюков І. Між свободою і "великою державою". Злети і падіння Олександра Солженіцина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 11
739760
  Щербак С.І. Між свободою та примусом: суперечності проекту модерну // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 147-149
739761
  Висоцький Р. Між святим і сатаною? / розмову вів Богдан Гук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 47. – С. 1, 6-7. – ISSN 0027-8254


  Розмова з істориком Романом Висоцьким, автором книжки "У колі інтегрального націоналізму. Чинний націоналізм Дмитра Донцова на тлі модерної думки Романа Дмовського"
739762
  Вешелені О. Між селепком і експедитором: два типи крутія в українській еміграційній літературі
739763
  Грицак Я. Між семітизмом й антисемітизмом: Іван Франко та єврейське питання // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 50-92. – ISBN 978-966-02-4721-5
739764
  Тимошенко Наталія Між сильними й розумними // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-13. – ISSN 0130-5212
739765
  Присташ Я. Між синдромами жертви і винуватця // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 вересня (№ 38). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Роздуми з приводу 70-ї річниці Акції "Вісла".
739766
  Москаленко Леся Між сіллю і гряззю // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 8-11 : фото
739767
  Любомирський Степан Між славою і смертю : Сенсаційний роман / Любомирський Степан. – Авгсбург : ПУ-ГУ, 1948. – 182с.
739768
  Музичко О. Між славою та знеславленням: образ Одеси в національних інтелектуальних традиіях XIX - перших десятиліть XX століття // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 103-112. – ISSN 0869-3595
739769
  Мешко О. Між смертю і жіттям / О. Мешко. – Київ : Ява, 1991. – 90 с.
739770
  Гетман І.І. Між смиренням і бунтом : образ Федора Достоєвського у творчості Льва Шестова // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.78-83
739771
  Монолатій І. Між співіснуванням та наступом: фактор етнополітичної мобілізації поляків Галичини (кінець XIX - початок XX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 113-120
739772
  Боровець І.І. Між співпрацею та конфронтацією: чехословацька влада та словацькі автономісти у 1920-х рр. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 105-114. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
739773
  Білий Д. Між станом та нацією: проблема національної самоідентифікації українців Кубані (1792-1933 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 43-50. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
739774
   Між сусідами : альманах Фундації святого Володимира Хрестителя Київської Руси. – Краків
Вип. 2. – 1992. – 100 с : іл.
739775
   Між сусідами = Miedzy sasiadami : Альманах Фундації Святого Володимира, Хрестителя Київської Руси. – Краків : Швайпольт Фіоль
том 3. – 1993. – 172с. : іл.
739776
  Жив"юк А.А. Між Сциллою політики і Харибдою творчості : Громадсько-політичний портрет Уласа Самчука / Андрій Жив"юк. – Рівне : Ліста-М, 2004. – 184с. – ISBN 966-8573-03-X
739777
  Палієнко М. Між Тарновом та Прагою: джерела до історії заснування українського архівного осередку в Чехословаччині // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 89-110
739778
  Бадрак В. Між теорією і практикою, або Про нову Стратегію національної безпеки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13 травня (№ 80). – С. 5
739779
  Яричевський С.Г. Між тернєм і цьвітом : (новелі) / Сильвестр Яричевський. – У Львові (Львів) : Hакладом Р.А. Гоpдиньского ; Дpук. В.А. Шийковського, 1905. – 185 с.
739780
  Зелінський В. Між титаном і вепрем // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 3. – С. 63-79. – ISSN 0235-7941


  Про життя і наукову творчість філософа Я.Е. Голосовкера. Спогади В. Зелінського про зустрічи з ним..
739781
  Ясь О. Між традиціями і модерном: методологічні проблеми української зарубіжної історіографії у світлі наукових дисткусій (кінець 50-х - початок 60-х років XX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 363-376. – ISBN 966-02-2067-7
739782
  Кліма І. Між трьома кордонами. / І. Кліма, 1964. – 218с.
739783
  Заглада Л. Між трьох проектів / Л. Заглада, Ю. Зущик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  У парламентському Комітеті з питань науки і освіти обговорювали майбутнє вищої школи.
739784
  Голобородько Я. Між українністю та українськістю: ніша Ігоря Павлюка
739785
  Корольов Г. Між Україною і Польщею: Галичина у федералістській концепції Михайла Грушевського // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 113-122
739786
  Корольов Г. Між Україною і Польщею: Галичина у федералістській концепції Михайла Грушевського // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 113-122
739787
   Між Україною і Туреччиною активізувалася співпраця в галузі літератури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 вересня (№ 166). – С. 11


  Досягнуто домовленості щодо підписання угоди про співпрацю в галузі популяризації національних літератур між НСПУ та Спілкою письменників і журналістів Туреччини.
739788
  Чопик Г. Між Україною та Еспанією (образ еспанського лицаря у творчості Наталени Королевої) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 229-235. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Порушено проблеми лицарського дискурсу крізь призму архетипного аналізу Карла Густова Юнга. Розглянуто образ лицаря Сіда Кампеадора та визначено, яке місце він займає у життєвому просторі та художніх творах укр. письм. іспан. походження Наталени ...
739789
  Ожеван М.А. Між утопією та реальністю: трансгуманістичні технології та їх вплив на майбутнє людини й людства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 88-92. – ISSN 2306-5664


  Стаття присвячена методологічному аналізу соціальних і гуманітарних наслідків впровадження трансгуманістичних технологій. Особлива увага приділяється реалізації нових можливостей створення "штучного інтелекту" на засадах кібернетичного моделювання ...
739790
  Тимченко В.П. Між учорашнім і завтрашнім : поезії / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2016. – 111, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-652-053-5
739791
  Медвідь І. Між Фейєрбахом і агностицизмом: до питання релігійності Івана Франка // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 293-295. – ISBN 978-966-171-893-6
739792
  Ріхтман-Аугуштін Дуня Між фольклором і політикою // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 67-69. – Бібліогр.: Літ.: 11 поз.;. – ISSN 0130-6936
739793
  Стора Б. Між Францією та Алжиром: як знайти вихід з війни пам"ятей // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 117-126. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
739794
  Салига Т. Між хаосом і життям, між пеклом і небом... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 6


  До сторіччя написання твору Осипа Турянського "Поза межами болю".
739795
  Бухбіндер Й.С. Між хвилями : повість / Й.С. Бухбіндер. – Київ, 1970. – 131 с.
739796
   Між хімією, поезією та філософією (про візит Нобелівського лауреата Роалда Гофмана в Україну) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11. – C. 81-85. – ISSN 1027-3239


  Наприкінці вересня цього року в Україну до Львова завітав лауреат Нобеллівської премії в галузі хімії, професор Корнельського університету Роалд Гофман. Уродженець України, видатний учений, поет, драматург і філософ.
739797
  Ременяк О. Між централізмом і федералізацією. Австрійська модель децентралізації публічної влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 361-366. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
739798
  Комзюк О.Л. Між цитатою і плагіатом // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 67-69. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
739799
   Між цікавим і непізнаним // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 7


  "Відколи Канівським природним заповідником став опікуватися Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ця локація стала відігравати важливу навчально-наукову роль у створенні конкурентного професійного середовища та формуванні ...
739800
  Шелест В. Між червоним і жовто-блакитним / розмову вів Тарас Шелест // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 172). – С. 5


  Про маловідомі відтінки у політичній кар"єрі Петра Шелеста.
739801
  Дроздовський Д. Між Шевченком і Шекспіром: світогладно-естетична платформа мистецького українського руху


  До питання про науково-методичне забезпечення під час вивчення діяльності літературно-мистецького об"єднання в середній школі
739802
  Паламарчук Галина Між шестернями годинника : поезії // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-16. – ISSN 0131-2561
739803
  Тихолоз Б. Між ювілеями // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С. 150-159. – ISSN 0868-4790
739804
  Іршад Улла Хан Між юністю і старістю : із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 28. – ISSN 0320-8370
739805
  Іршад Улла Хан Між юністю і старістю: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 28. – ISSN 0320-8370
739806
  Часто П.І. Між... = Between... / Петро Часто ; худож. Еріка Слуцька. – Ужгород ; Ню Йорк : Патент ; Видавнича Фундація "Українська Книжка", 1998. – 255, [2] с. – Парал. тит. арк. англ.
739807
  Кресін О. Міжамериканська академія міжнародного та порівняльного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 274-277. – ISSN 0132-1331
739808
   Міжамериканська система у контексті міжнародних відносин : навч. посібник для студ. ф-ту міжнар. відносин / В.Ф. Пахомов, О.О. Чувпило, В.О. Наливайченко, О.О. Юрченко; В.Ф. Пахомов [та ін.] ; під заг. ред. О.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Ін-т сходознавства і міжнар. відносин "Харківський колегіум". – Харків : ІСМВ, 2006. – 184 с. – Бібліогр.: с. 181-182
739809
  Резнікова Н.В. Міжарабська торгівля як чинник інтеграції країн регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – с. 112-117


  В статті аналізується специфічні риси міжарабської торгівлі та пер- спективи пожвавлення регіональної співпраці між країнами Перської затоки та Північної Африки. The paper analyzes the characteristics of inter-Arab trade and the prospects ...
739810
  Коппель О.А. Міжарабські інтеграційні процеси в 80-ті роки і проблеми арабської єдності / О.А. Коппель, Дахан Алі Абдулла // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 107-110. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються інтеграційні процеси, що відбуваються вврабському світі. Аналізуються об"єктивні і суб"єктивні причини їх активізації у 80-ті роки та перспективи досягнення арабської єдності.
739811
  Яремко Р.О. Міжатомні кореляції та магнітні фазові перетворення в сплавах перехідних металів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.07 / Яремко Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.:8 назв
739812
  Андросова О.Ф. Міжбанківське кредитування в системі формування ресурсів комерційного банку / О.Ф. Андросова, К.С. Дворецька // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 98-104. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
739813
  Скок Є. Міжбанківський кредитний ринок України: мікроаналіз з позиції перспектив забезпечення цінової стабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 63-72. – ISSN 1818-5754
739814
  Бікулов Д.Т. Міжбюджетне фінансування інвестиційних проектів у комунальній сфері // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 27-29. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
739815
  Горбайчук Л.В. Міжбюджетний трансфер як інструмент фінансово-господарського регулювання доходів місцевих бюджетів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 454-462. – ISSN 0869-2491
739816
  Полозенко Д.В. Міжбюджетні взаємовідносини і регіональні інтереси / Д.В. Полозенко, Ю.А. Глущенко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 3-7. – Бібліогр.: 5 назв
739817
  Луніна І. Міжбюджетні відносини в Україні :концептуальні підходи до реформування // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.10-16. – ISSN 0131-775Х
739818
  Андрущенко В.Л. Міжбюджетні відносини в Україні і міжнародний досвід // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії / Ірпіньська фінансово-юридична академія. – Ірпінь, 2013. – Вип. 2 : Економіка. Право. – С. 5-10
739819
  Парижак Н. Міжбюджетні відносини в Україні: оцінка і напрямки реформування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 60-68. – ISSN 1818-5754
739820
  Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Волохова Ірина Семенівна ; Одес. держ. економ. ун-т. – Одеса : Атлант, 2010. – 234 с. – ISBN 978-966-2361-10-0
739821
  Корень Н.В. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 48-52
739822
  Алієва В. Міжбюджетні відносини в Україні: тенденції та перспективи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 23-26. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
739823
  Корень Н.В. Міжбюджетні відносини в умовах бюджетної децентралізації в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (72). – C. 27-33
739824
  Васильчак С.В. Міжбюджетні відносини в умовах децентралізації / С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, М.П. Дубина // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2017. – С. 180-187. – (Економічні науки ; № 1/2 (30/34)). – ISSN 2519-884X
739825
  Чеберяко Оксана Вікторівна Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній системі України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чеберяко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв.
739826
  Чеберяко Оксана Вікторівна Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній системі України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чеберяко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 231л. + Дод.: л.231-268. – Бібліогр.: л.214-230
739827
  Гончаренко О.В. Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні : монографія / Олег Гончаренко. – Київ : Алерта, 2013. – 220, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-199. – ISBN 978-617-566-197-0


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в подарунок від автора книги. Підпис. 09.03.2014
739828
  Ісмаїлов А.Б. Міжбюджетні відносини та напрями їх удосконалення : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 27-32. – Бібліогр.: 4 назви
739829
  Бандида М.П. Міжбюджетні відносини та соціально-економічний розвиток місцевих громад // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 46-52.
739830
  Музика-Стефанчук Міжбюджетні відносини та сучасний федералізм // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 54-58
739831
  Кульчицький М. Міжбюджетні відносини у контексті фінансової децентралізації // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 308-314. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто стан міжбюджетних відносин в умовах проведення фінансової децентралізації, запровадження нових підходів у взаємовідносинах державного бюджету з місцевими бюджетами, формування нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів. ...
739832
  Сагайдак І.В. Міжбюджетні відносини у реалізації соціальної політики держави : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сагайдак Ілля Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 212, [6] л. – Додатки: 6 л. – Бібліогр.: л. 192-212
739833
  Сагайдак І.В. Міжбюджетні відносини у реалізації соціальної політики держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сагайдак Ілля Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
739834
  Бак Н.А. Міжбюджетні відносини як складова бюджетного регулювання // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.78-83
739835
  Салямон-Міхєєва Міжбюджетні відносини як фінансовий механізм держави // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 19-25
739836
  Парижак Н. Міжбюджетні відносини: оцінка і реформування // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 291-294. – ISSN 1993-0259
739837
  Кириленко О.П. Міжбюджетні відносини: стан і проблеми удосконалення : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 64-69 : Табл.
739838
  Кузьменко О.А. Міжбюджетні правовідносини в системі бюджетних правовідносин: особливості та види // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 217-220. – (Право. Економіка. Управління)
739839
  Балацький Є.О. Міжбюджетні трансфери і державна політика // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 234-237
739840
  Дзюб Р.М. Міжбюджетні трансфери як складова механізму розподілу бюджетних ресурсів між державним і місцевими бюджетами // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 35-42. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
739841
  Сагайдак І. Міжбюджетні трансферти - інструмент збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується роль міжбюджетних відносин у формуванні фінансових ресурсів місцевого самоврядування в Україні. Визначено шляхи подальшого реформування фінансових відносин між рівнями бюджетної системи. Проаналізовано міжбюджетні трансферти як ...
739842
  Слухай Сергій Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій : Монографія / Слухай Сергій. – Київ : АртЕк, 2002. – 288с. – ISBN 966-505-222-5
739843
  Рибак С.О. Міжбюджетні трансферти у стратегії соціалізації бюджетної політики держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 19-26. – ISSN 2414-3499
739844
  Мацук З. Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 303-307. – ISSN 1993-0259
739845
  Ігнатишин М.В. Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання бюджетів України / М.В. Ігнатишин, В.М. Василенко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 157-169. – ISSN 2311-8164
739846
  Цимбаленко Я.Ю. Міжбюджетні трансферти як інструмент збалансування місцевих бюджетів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 89-91. – Бібліогр.: 6 назв
739847
  Глухова В.І. Міжбюджетні трансферти як форма бюджетного регулювання / В.І. Глухова, Ю.М. Кравченко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 80-84. – ISSN 2218-1199
739848
  Русин В. Міжбюджетні трансферти: аналітичний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 132-136. – ISSN 1993-0259
739849
  Генералюк Л. Міжвидова взаємодія в літературній творчості Тараса Шевченка: гіпотипозис-жанр // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 91-100. – ISSN 2075-1222


  У статті висвітлюється проблема міжвидової взаємодії у творчості Т. Шевченка, зокрема взаємодія літератури й мистецтва. Авторка надає основну увагу аналізу переходу від слів до візуальних образів, якими оперує професійний художник.
739850
  Шевніков М.Я. Міжвидова конкуренція та забур"яненість посівів сої залежно від моделі агрофітоценозу / М.Я. Шевніков, О.Г. Міленко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 116-123 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
739851
  Маркова А.О. Міжвидова та внутрішньовидова агресія мухоловки білошиї (Ficedula albicollis) та мухоловки сірої (Muscicapa striata) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (39). – C. 97-108. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
739852
  Погребняк О. Міжвидова трансформація жанру балади в україніці В. Ванчури та І. Ольбрахта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 212-220


  У статті розглядаються особливості функціонування жанру балади у різних видах мистецтва: літературі та кіномистецтві, з"ясовується місце кінобалади "Марійка-невірниця" в історії чеської україніки 20-30х років ХХ століття. Досліджуються закономірності ...
739853
  Фещенко П.С. Міжвиробничі економічні зв"язки в сільскому господарстві та їх ефективність / П.С. Фещенко. – К., 1973. – 167с.
739854
  Бакай А.Є. Міжвідомча взаємодія як інструмент публічного управління галуззю охорони здоров’я в Україні. // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 10. – C. 29-38. – ISSN 2311-6420
739855
  Тименко Л. Міжвідомча рада з координації досліджень сприяє створенню єдиного вітчизняного наукового простору / Л. Тименко, В. Довбищенко // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Січень - лютий (№ 1). – С. 1,5
739856
  Баган О. Міжвоєнна доба в українській літературі ХХ ст.: період, стилі, ідейно-естетичні пріоритети // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 10-25. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
739857
  Купин Л. Міжвоєнна імміграція у Франції в громадській думці Західної України (За матеріалами газети "Діло") // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 58-66. – ISSN 2078-6077
739858
  Кульчицький С.В. Міжвоєнна та повоєнна історія радянської України на сторінках "Українського історичного журналу" (1957- 2017 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 123-139. – ISSN 0130-5247
739859
  Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне явище / В.П. Трощинський; НАН України, Ін-т соціології ; відповід. ред. В.Б. Євтух. – Київ : Інтел, 1994. – 260 с. – ISBN 5-12-003187-9
739860
  Михайлишин О.Л. Міжвоєнні храми цивільного інженера Ніколая Котовича // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 93-104. – ISSN 2077-3455
739861
   Міжвузівська наукова-методична конференція з історичного краезнавства, присвячена 800-річчю Полтави. – Полтава, 1974. – 58с.
739862
   Міжвузівська наукова конференція з питань східнослов"янського іменного словотвору. – Запоріжжя, 1974. – 164 с.
739863
   Міжвузівська наукова конференція з проблем синтаксису української мови. – Чернівці, 1965. – 195с.
739864
   Міжвузівська наукова конференція присвячена 125-річчю з дня народження Панаса Мирного. – Полтава, 1974. – 66с.
739865
  Клименко В.А. Міжвузівська наукова юридична конференція // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 93-97. – (Серія права ; № 13)
739866
  Селищев П.О. Міжвузловий механізм спінодального розпаду опромінюваного бінарного сплаву з помітно відмінними атомними масами його компонентів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 539-541. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується теоретична модель міжвузельного механізму спінодального розпаду опромінюваних бінарних сплавів (або сполук), компоненти яких мають помітно відмінні атомні маси. Визначені критична температура та період розпаду.
739867
  Корсак В.І. Міжгалузева інтеграція та регіональний підхід - єдиний шлях подалання демографічної кризи в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 50-53 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
739868
  Кузніченко С.О. Міжгалузева надвідомча система боротьби з тероризмом: адміністративно-правовий аспект // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 40-44
739869
  Голляк Ю.Б. Міжгалузеве комбінування на підприємствах авіабудівної та авіаремонтної галузей : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 41-45. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
739870
  Давиденко В. Міжгалузеве наукове забезпечення дослідження в Україні насильницької злочинності серед військовослужбовців // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 110-113. – ISSN 0132-1331
739871
  Тур О.В. Міжгалузеве стратегічне партнерство як інституціональна детермінанта зміцнення ринкової стійкості підприємств харчової промисловості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 40-44 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
739872
  Шабранська Н.І. Міжгалузевий аспект макроекономічного прогнозування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 26-30
739873
  Гайдуцький П.І. Міжгалузевий госпрозрахунок в агропромислових формуваннях / П.І. Гайдуцький. – Київ : Урожай, 1992. – 141с.
739874
  Побірченко Вікторія Вікторівна Міжгалузеві аспекти ринкової адаптації територіальних рекреаційних систем (на прикладі Євпаторійської територіальної рекреаційної системи Криму) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.02 / Побірченко В.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
739875
  Фурса С. Міжгалузеві зв"язки виконавчого провадження із господарським судочинством: проблеми науки, виконавчої та судової практики (у контексті необхідності виокремлення нової галузі правової науки - виконавчого процесу) / С. Фурса, О. Снідевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-23. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням міжгалузевих зв"язків виконавчого провадження із господарським судочинством. Розглядаються проблеми науки, виконавчої та судової практики у контексті необхідності виокремлення нової правової науки – виконавчого ...
739876
  Бурлаков С. Міжгалузеві зв"язки права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 5-14. – Бібліогр.: 3 назв.
739877
  Лебединський Ю.П. Міжгалузеві зв"язки харчової промисловості та їх удосконалення / Ін-т економіки АН УРСР ; [упоряд.: Ю.П. Лебединський та ін.]. – Київ : [б. в.], 1971. – 148 с.
739878
  Звонкова Г.Л. Міжгалузеві науково-технічні комплекси в Україні: історія створення, напрями і результати діяльності (1960-1980-ті рр.) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 138-148. – ISSN 0374-3896
739879
  Попова В.В. Міжгалузеві орієнтири розвитку в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв
739880
  Музика В. Міжгалузеві проблеми фінансового законодавства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.23-29
739881
  Білоусько Я.К. Міжгалузеві пропорції відтворення: агропромисловий комплекс // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 30-36. – ISSN 2221-1055
739882
  Пирожкова Ю.В. Міжгалузеві функції адміністративного права: природа та параметри реалізації. // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 34-41. – ISSN 2227-796X


  Багатогранність та специфіка галузі адміністративного права, множинність її властивостей обумовлюють багатоаспектність її функціонального призначення. З метою найбільш повного та глибокого розуміння функцій адміністративного права як правового явища ...
739883
  Оксамитна С. Міжгенераційна класова та освітня мобільність / Світлана Оксамитна ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2011. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-264. – ISBN 978-617-646-040-4
739884
  Оксамитна С. Міжгенераційна соціальна мобільність у фокусі академічних і соціально-політичних інтересів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 28-44. – ISSN 1563-3713
739885
  Кохан В.І. Міжгір""я / В.І. Кохан. – "Ужгород, 1979. – 49с.
739886
  Ле І. Міжгір"я / І. Ле; За ред. Ю. Горбенка; Обробка для школярів. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 224с.
739887
  Грайданс Юхим Михайлович Міжгосподарська кооперація і агропромислова інтеграція : Бібліогр. анот. покажч. / Грайданс Юхим Михайлович. – Львів : Каменяр, 1983. – 70с.
739888
  Лопушанська О. Міждержавна співпраця у сфері правового регулювання мовної політики // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 177-181
739889
  Яншина А. Міждержавна співпраця у сфері сталого розвитку в Азійському і Тихоокеанському регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-60. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено та систематизовано ключові наукові підходи до аналізу транскордонної співпраці з метою сталого розвитку країн в Азійському і Тихоокеанському регіоні. Запропоновано бачення сучасних напрямів й особливостей міждержавної взаємодії у ...
739890
  Лагунов Ю.Е. Міждержавне правове забезпечення національного розвитку української діаспори
739891
  Коритко Л. Міждержавне природоохоронне співробітництво в XIX ст. (на прикладі Австро-Угорщини та Італії) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 14-17
739892
  Кравченко О.В. Міждержавне стратегічне економічне партнерство: сутність, фактори, економічні інтереси // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 58-59. – ISBN 78-966-1555-47-09
739893
  Приходько М.М. Міждержавний альянс української держави гетьмана Скоропадського та Всевеликого війська донського отамана Краснова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 122-126. – ISSN 2076-1554
739894
  Вахненко Т. Міждержавний рух приватних капіталів: світові тенденції та закономірності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 47-51. – ISSN 1810-3944
739895
  Богданович І.І. Міждержавний союз Білорусь - Росія: здобутки, тенденції, перспективи // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 208-217. – ISBN 978-966-02-7653-6
739896
  Склярська Оксана Міждержавні взаємини України з Угорщиною та Румунією як чинник політико-географічних процесів в прикордонних районах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 105-110. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
739897
   Міждержавні відносини України та Республіки Польща : (зб. документів) / М-во закорд. справ України, Упр. держ. архіву ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т іст. і політології ; [ред. рада: К. Грищенко та ін. ; упоряд.: П. Сардачук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : САК Лтд, 2011. – 344 с. : табл. – ISBN 978-966-2002-04-1
739898
  Писаренко А.А. Міждержавні конфлікти у світі: регіональний розподіл та класифікація (за дослідженнями 2012 року) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 151-154
739899
  Стащук Ю.В. Міждержавні прикордонні суперечності як об"єкт вивчення країнознавства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 42-45. – Бібліогр.: 5 назв
739900
  Андрієнко Т.Л. Міждержавні природно-заповідні теориторії - важлива складова екологічної мережі // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 11-15. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
739901
  Карпець М.В. Міждисциплінарна інтеграція - основа професійної спрямованості навчання // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 4 (58). – С. 144-147. – ISSN 2079-8334
739902
  Попова Н.О. Міждисциплінарна інтеграція у викладанні української літератури як засіб розвитку компетентного фахівця // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2017. – № 1 (17). – С. 49-56
739903
   Міждисциплінарна інтеграція як фактор удосконалення викладання фармакології у медичному виші / Н.І. Волощук, О.С. Пашинська, А.О. Іваниця, І.В. Таран // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 8-11. – ISSN 1681-2751
739904
  Наберухін В.А. Міждисциплінарна концепція інтелектуальною власності у вирішенні проблем її обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (70). – C. 24-28. – ISSN 2307-9878
739905
  Патлах І. Міждисциплінарна модель дослідження дискурсів національного менталітету // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-66. – ISSN 1609-5499
739906
  Кот О.В. Міждисциплінарна роль соціально-економічних та гуманітарних наук у побудові інноваційного суспільства рівних можливостей:нові тенденції ЄС та перспективи для України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 48-57. – ISSN 0374-3896


  Проаналізовано нову роль суспільних та гуманітарних наук у контексті стимулю- вання міждисциплінарних досліджень та інноваційної діяльності через Програму ЄС “Горизонт 2020”. Визначено основні напрямки розвитку соціально-гуманітар- них наук України ...
739907
  Пригодій С.М. Міждисциплінарна характерологія: Яхве versus Ісус Христос // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.107-113
739908
  Казакевич Г. Міждисциплінарне дослідження історії церкви в Україні. [Рецензія на книгу.: В.В. Ластовський. Між суспільством і державою. Православна церква в Україні наприкінці XVII – у XVIII ст. в історії та історіографії.– К.: НКПІКЗ, 2008. – 496 с.] // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 128-129
739909
  Зеров К.О. Міждисциплінарний аспект авторсько-правових відносин в умовах функціонування мережі Інтернет // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 69-70
739910
  Мачинська Н. Міждисциплінарний дискурс підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 35-38. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
739911
  Коваль Т. Міждисциплінарний контекст педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 39-43. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
739912
  Потієнко М.В. Міждисциплінарний підхід до моделювання пам"яті як базової функції людського мозку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 156-159. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Одними з головних функцій мозку є функції пам"яті: запам"ятовування та розпізнавання різної інформації. У даній роботі представляється міждисциплінарний підхід до розв"язку задачі моделювання людської пам"яті. Такий підхід представляє собою синтез ...
739913
  Зеленська О.П. Міждисциплінарний підхід до навчання іноземної мови майбутніми магістрами-психологами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 63-69. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
739914
  Миленкова Р.В. Міждисциплінарний підхід до підготовки майбутніх юристів (на матеріалі викладання латинської мови) // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 12-16
739915
   Міждисциплінарний підхід до створення віртуальних лабораторних практикумів / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 775 : Інформатизація вищого навчального закладу. – С. 29-35. – ISSN 0321-0499
739916
  Волинська М. Міждисциплінарний підхід допомагає зробити крок за звичні обрії // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 9/10). – С. 2


  Про Академічні читання пам"яті визначного вченого-фізика, засновника першого президента АН вищої школи України Віталія Стріхи (1931-1999) . "Академік АН вищої школи України О.В.Жолос (КНУ імені Тараса Шевченка) розповів про вплив холоду на судини ...
739917
  Кравчук В.М. Міждисциплінарний підхід дослідження громадського контролю у публічно-правовій сфері // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 219-225. – ISSN 2306-9082
739918
  Тимцуник Ю.М. Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 104-105
739919
  Колот А. Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано важливість використання міждисциплінарного підходу в економічних дослідженнях. Доведено, що міждисциплінарність у найширшому її розумінні - це тренд, проблема і завдання глобального характеру, яку актуалізує комплекс обставин, ...
739920
  Миленька Г. Міждисциплінарний підхід як підґрунтя теоретичної спадщини Г. Е. Лессінга (на прикладі трактату "Лаокоон") // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 10-27. – ISBN 978-966-493-263-6. – ISSN 1997-4264


  Ґотгольд Ефраїм Лессінг (1729-1781) - німецький драматург, теоретик мистецтва і літературний критик-просвітитель. Основоположник німецької класичної літератури.
739921
   Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [Черваньов Д.М. та ін. ; за ред. : Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської]. – Київ : Нічлава, 2011. – 623, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8163-19-7
739922
  Печеранський І.П. Міждисциплінарний характер дослідження української консервативної ідеології // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 3-14. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
739923
  Фурист Н.П. Міждисциплінарний характер інтимізації як феномен комунікативної лінгвістики // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 255-262. – Бібліогр.: Літ. : с. 262; 29 назв


  Статтю присвячено вивченню міждисциплінарного характеру інтимізації як феномена комунікативної лінгвістики. досліджено зв"язок інтимізації з різними науковими сферами такими як культурологія, філософія, психологія, власне лінгвістика, комунікативна ...
739924
  Загвойська Л. Міждисциплінарні дослідження в контексті постнекласичної економіки // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 48-53. – ISSN 2076-2410
739925
  Дротянко Л.Г. Міждисциплінарні дослідження в контексті розвитку високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 5-8. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
739926
  Донська А.Г. Міждисциплінарні дослідження в політології // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 177-178
739927
   Міждисциплінарні дослідження складних систем = Interdisciplinary studies of complex systems : [збірник наукових праць] / НПУ ім.М.П. Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2012
739928
   Міждисциплінарні дослідження складних систем = Interdisciplinary studies of complex systems : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ. – ISSN 2307-4515
№ 2. – 2013
739929
   Міждисциплінарні дослідження складних систем = Interdisciplinary studies of complex systems : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ. – ISSN 2307-4515
№ 3. – 2013
739930
   Міждисциплінарні дослідження складних систем = Interdisciplinary studies of complex systems : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ. – ISSN 2307-4515
№ 4. – 2014
739931
   Міждисциплінарні дослідження складних систем = Interdisciplinary studies of complex systems : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редкол.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – ISSN 2307-4515
№ 9. – 2016. – 84 с.
739932
   Міждисциплінарні дослідження: діалог про співпрацю // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 2


  На зустрічі в університеті з лауреатом Нобелівської премії з хімії 2001 р. паном Рьоджі Нойорі (Японія) були присутні ректор університету Л. Губерський, проректор з наук. роботи С. Вижва, науковці хімічного факультету та інші. Розмова йшла про ...
739933
  Валько Н.В. Міждисциплінарні звязки та їх реалізація в процесі навчання історії // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 31-34


  Висвітлено вимоги до проведення міждисциплінарних занять, на основі яких викладачі історії реалізують міждисциплінарний підхід, який активізує пізнавальну діяльність студентів, розвиває здібності до самоосвіти та творчої діяльності.
739934
  Олгаржевський Д.О. Міждисциплінарні знання як основа світогляду журналіста-еколога (на прикладі філософії) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 57-59
739935
  Вагас А. Міждисциплінарні і трансдисциплінарні навчальні проекти з фізики у вищій школі / Алла Вагіс // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 52-56. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті досліджується проблема використання методу проектів у навчанні фізики вищої школи як сучасної інформації технології. Використання міждисциплінарних та трансдисциплінарних проектів з фізики є засобом компетентнісного підходу до навчання процесу ...
739936
  Сисоєва С. Міждисциплінарні педагогічні дослідження в контексті розвитку освітології // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 26-30. – ISSN 2226-3012
739937
  Головко О. Міждисциплінарні підходи до визначення дефініції "медіапростір" // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 87-95. – ISSN 2308-9636
739938
  Казміренко В.П. Міждисциплінарні проблеми дослідження цілепокладання / В.П. Казміренко, К.М. Федоров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Пропонується аналіз сучасного розуміння терміну "ціль" у різних науках. Розкриваються особливості психологічного розуміння терміну. Стаття також містить огляд принципових підходів до пояснення процесу цілепокладання.
739939
   Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. : Київ, 28 лют. - 1 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. роботи ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАНП України ; [редкол.: Л.Ф. Бурлачук та ін. ; за ред. Ю.М. Швалба]. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – 126, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
739940
  Анісімова Л. Міждисциплінарні термінологічні запозичення у літературознавстві: досвід теорії читацького відгуку // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 277-285. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджено історію та особливості міждисциплінарних термінологічних запозичень представниками американської теорії читацького відгуку (1960-х – перша половина 1980-х рр.) в контексті загальної тенденції до міждисціплінарності у світовій науці ...
739941
  Артем"єва О.О. Міждисциплінарність гендерних досліджень в контексті постнекласичної раціональності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі гендерні дослідження розглядаються як дисципліна, що складається з трьох взаємопов"язаних рівнів - емпіричного, теоретичного і методологічного. Міждисциплінарність гендерних досліджень пов"язується з домінуванням постнекласичного типу ...
739942
  Сидоренко С.А. Міждисциплінарність у сучасному менеджменті // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 52-57. – ISBN 966-7943-03-8
739943
  Лисенко Ю.Г. Міждисциплінарність у теоретичному дослідженні суспільного господарства / Ю.Г. Лисенко, І.О. Пінчук // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 22 (4). – С. 20-30. – ISSN 2306-0050
739944
   Міждобова мінливість атмосферного тиску на Україні / В.І. Ромушкевич, В.М. Пищолка, І.М. Щербань, Н.В. Онаць, Н.М. Калтан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 27)
739945
  Николаєв А.М. Міждобова мінливість температури повітря і смертність населення Чернівецької області від захворювань системи кровообігу // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 22-26. – (Географія ; вип. 785). – ISSN 2311-9276
739946
  Николаєв А.М. Міждобові перепади атмосферного тиску і смертність населення Чернівецької області від захворювань системи кровообігу / А.М. Николаєв, Ю.М. Перепічка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 45-48. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
739947
  Мохамед А.Х.Я. Міждународно-правові проблеми створення єдиного митного простору в Арабському регіоні : Автореф...канд. юридичних наук: 12.00.11 / Мохамед А. Х. Я.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21 с. – Бібліогр.:с.17
739948
  Кукуста Д.О. Міжелектронні кореляції, релятивістські й ангармонічні ефекти у сплавах перехідних металів / Д.О. Кукуста, І.М. Мельник, В.С. Харченко ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ : Наукова думка, 2015. – 301, [2] с. : іл., табл. – Зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 269-297. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1503-6
739949
  Цимбал Дарія Володимирівна Міжетнічна взаємодія в умовах великого міста : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Цимбал Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 187л. – Бібліогр.: л.171-187
739950
  Цимбал Д.В. Міжетнічна взаємодія в умовах великого міста : Автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04 / Цимбалюк Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
739951
  Чернова К Міжетнічна інтеграція як модель культурного діалогу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 73-78. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розглянуто явище міжетнічної інтеграції, зокрема, зазначається, що міжетнічна інтеграція - це процес, який покликаний забезпечити утворення в Україні сучасної нації як поліетнічної спільноти, об"єднаної інститутом громадянства.
739952
  Євтух В.Б. Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті : Навчальний посібник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, Л.О. Аза; КНУТШ; Фак. соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2003. – 58с.
739953
  Слющинський Б. Міжетнічна культурна комунікація в українському Приазов"ї в контексті побудови громадянського суспільства // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
739954
  Бакальчук В.О. Міжетнічна нетерпимість у молодіжному середовищі в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 117-123
739955
  Єльнікова М.М. Міжетнічна толерантність як визначальна засада консолідації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 444-452
739956
  Грищенко І.В. Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / Ірина Грищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : VADEX, 2015. – 269, [1] c. – Бібліогр.: с. 239-269 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-24-0
739957
  Ларченко М.Л. Міжетнічний конфлікт як соціально-політичне явище : теоретичний аналіз // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 52-58. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
739958
  Зан М. Міжетнічні відносини на Закарпатті : побудова етносоціонічної моделі // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 185-191
739959
  Погода Т.А. Міжетнічні відносини у студентському середовищі // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 94-103. – ISSN 2072-9480
739960
   Міжетнічні зв"язки в українській антропонімії 17 ст.. – К, 1989. – 148с.
739961
  Горовіц Д.Л. Міжетнічні конфлікти = Ethnic Goroups in Conflict : З новою передмовою / Д.Л. Горовіц; Пер. з англ. О.А.Ківшик. – Харків : Каравела, 2004. – 684с. – ISBN 966-586-122-0
739962
   Міжетнічні стосунки в Україні : Бібліографічний довідник. – Київ, 1994. – 51с.
739963
  Івановська О.П. Міжетнічні та міжрелігійні суб"єктні регулятиви у фольклорному тексті (на матеріалах наукових досліджень П. Чубинського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 38-46
739964
  Шестаковський О.П. Міжетнічні упередження в українському суспільстві : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.04 / Шестаковський О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 318 л. + Додаток: л. 254-318. – Бібліогр.: л. 240-253
739965
  Шестаковський О.П. Міжетнічні упередження в українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Шестаковський Олексій Петрович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
739966
  Петкова Светла Міжжанрові переходи і взаємодії : на матеріалі болгарських народних балад / пер. Н. Шумади // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 81-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
739967
  Черноус С. Міжзмінні перерви // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 239-244. – ISSN 2306-9082
739968
  Денисик Г.І. Міжзональний геоекотон "лісостеп-степ" Правобережної України / Г.І. Денисик, О.І. Ситник. – Вінниця ; Умань : Едельвейс і К, 2012. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-217. – ISBN 978-966-2462-56-2
739969
  Безлатня Л.О. Міжзональний геоекотон "лісостеп-степ" Правобережної України / Л.О. Безлатня, О.І. Ситник // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 64-72. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано сучасні дослідження геоекотонів як своєрідних феноменів ландшафтів Землі та окремих її регіонів. Обґрунтовано визначення геоекотонів як своєрідних і складних натуральних, натурально-антропогенних або антропогенних утворень, які ...
739970
  Ситник О.І. Міжзональний екотон Правобережного лісостепу й степу: особливості його заселення і господарського освоєння // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 227-230. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
739971
  Дучинський В.Д. Міжзонна спін-залежна рекомбінація у напівпровідниках / В.Д. Дучинський, В.А. Львов, О.В. Третяк // Український фізичний журнал, 1993. – №6
739972
  Лондон Д. Міжзоряний мандрівник / Д. Лондон. – К, 1957. – 255с.
739973
  Коломієць Л. Міжзоряні віланели Ділана Томаса: інтермедіальні злети // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (1059/1060). – С. 239-253. – ISSN 0320-8370
739974
  Ковтун І.В. Міжкадрове поліадичне кодування для скорочення часу обробки та передачі відеоінформації у системах мобільного радіозв"язку : Автореф. дисс. ... канд. технічних наук: спец. 05.12.02 / Ковтун І.В.; Мін-во транспорту та зв"язку України. Укпаїнська державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2008. – 18 с. – Бібл.: 12 назв
739975
  Кучеренко М.Є. Міжклітинна хімічна сигналізація на прикладі субстанції П / М.Є. Кучеренко, Т.В. Рибальченко, Б.Р. Могилевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-22. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Установлено, що субстанції П притаманна поверхнева активність, завдяки якій молекули пептиду утворюють власні моношарові структури, взаємодіють з ліпідними моношарами а моношарами, сформованими із саркоплазматичного ретикулуму, вбудовуючись у ліпідний ...
739976
  Доленко Г.О. Міжкоаліційне прийняття розв"язків із перетином множин критеріїв / Г.О. Доленко, С.М. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод пошуку узгоджених міжкоаліційних розв"язків лінійних задач на випадок існування перетину між множинами критеріїв відповідних коаліцій.
739977
  Птущенко В.О. Міжколгоспна і дежавно-колгоспна кооперація на Україні / В.О. Птущенко. – Львів, 1969. – 241с.
739978
  Дратвер Б.Л. Міжколгоспні виробниці зв"язки / Б.Л. Дратвер. – Київ, 1972. – 45с.
739979
  Логвиненко В.К. Міжколгоспні виробничі зв"язки / В.К. Логвиненко. – Київ, 1961. – 58с.
739980
  Яремчук О.С. Міжколгоспні виробничі об"єднання та їх вплив на економіку колгоспів : Дис... канд. економ.наук: / Яремчук О.С.; КДУ. Каф. іекономіки народного господарства. – Київ, 1968. – 225л. – Бібліогр.:л.XV
739981
  Данилець Ю. Міжконфесійне протистояння греко-католиків і православних на Підкарпатській Русі в першій половині 1920-х років // Персонал : журнал для всех, кто работает с людьми / МАУП. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 74-81. – ISSN 0868-8893
739982
  Калач Д.М. Міжконфесійний діалог у сучасній Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Калач Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
739983
  Калач Д.М. Міжконфесійний діалог у сучасній Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Калач Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 172-204
739984
  Калач Д.М. Міжконфесійний діалог як принцип єдності суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 60-63
739985
  Терлюк І. Міжконфесійні змагання як вияв права українського народу на власні національні ідентичність і державність (остання чверть XVI – перша половина XVIІ ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 44-50. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
739986
  Луцан І.В. Міжконфесійні конфлікти у Чернівецькій області кінця XX - початку XXI ст.: український контекст // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 157-159
739987
  Пшеничний Т. Міжконфесійні протиріччя і концепція екуменізму в діяльності уніатських митрополитів у другій половині XVII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-49. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Автор акцентує увагу на міжконфесійних конфліктах в українському суспільстві, які складися після національновизвольної війни 1648 – 1657 рр., а також на шляхах їхнього подолання. Насамперед йдеться про участь у веденні переговорів уніатського єпископа ...
739988
  Жуляєв В.В. Міжкордонна волонтерська праця молоді країн ЄС як особлива форма зайнятості / В.В. Жуляєв, О.В. Бондарук // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 2 (47). – С. 22-25
739989
  Пекут М. Міжкраїнні порівняння споживання домашніх господарств на початку XXI cт // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 130-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
739990
  Маліцький Б.А. Міжкраїнова мобільність вчених як наслідок просторового переміщення центрів науково-технологічної активності // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 51-67. – ISSN 0374-3896
739991
  Філонова В. Міжкультурна комунікація та вивчення іноземних мов


  У статті розглядається проблема міжкультурної комунікації в процесі вивчення іноземної мови. Увага приділяється формуванню у студентів цілісної системи уявлень про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається. В статье ...
739992
  Аксьонова В.І. Міжкультурна комунікація як атрибут соціокультурної життєдіяльності суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 128-140. – ISSN 2072-1692
739993
  М"язова І.Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд філософських наук: спец. 09.00.03 / М"язова І.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 10 назв
739994
  М"язова І.Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / М"язова І.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 184л. – Бібліогр.: л.172-184
739995
  Кавуненко Н.І. Міжкультурна філософія як основа формування глобального етосу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
739996
  Кучмій О.П. Міжкультурне співробітництво в контексті політичної глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 168-173.
739997
  Петрук А. Міжкультурний діалог Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 105-108
739998
  Мусієнко В.П. Міжкультурний діалог у перекладацьких коментарях С.Аверинцева до Святого Письма // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 296-302
739999
  Сукали Й.В. Міжкультурний менеджмент - теорія та метод (2) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 354-358. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
740000
  Бурлачук Леонід Міжкультурні відмінності вибірок стандартизації тесту мотиваційних орієнтацій / Бурлачук Леонід, Рахубовська Христина // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.186190. – ISSN 1810-2131
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,