Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
715001
  Кульматова Н.С. Методика вдосконалення картографічного дизайну // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 40-45. – ISBN 966-7650-87-1
715002
  Бруханський Л. Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 18-28 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
715003
   Методика вертикальной планировки. – Вып. 1. – Киев : КВКФ
Общие сведения о применении способа наименьших квадратов к решению задач вертикальной планировки. – 1958. – 117 с.
715004
   Методика вертикальной планировки : Академия строительства и архитектуры УССР ; Ин-т градостроительства. – Вып. 2. – Киев : КВКФ
Графо-аналитический метод решения задач вертикальной планировки. – 1958. – 81 с.
715005
  Серова Т.С. Методика взаимосвязанного обучения устной речи и чтению на иностранном языке в техническом вузе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Серова Т.С.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1970. – 26л.
715006
  Жук О.Г. Методика вибору параметрів сигналу засобів радіозв"язку в умовах імітаційних завад // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 27-32
715007
  Берестов Д.С. Методика вибору проектних альтернатив системи захисту інформації в автоматизованій системі відомчого призначення на основі ієрархічних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Берестов Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
715008
  Холод Б.І. Методика вибору та обгрунтування стратегії розвитку вищого навчального закладу / Б.І. Холод, О.В. Дашевська // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 5-11. – ISSN 2074-5354


  У статті розглянуто проблеми стратегічного управління вузом. Автор пропонує методику стратегічного управління вузом, що базується на використанні концепції життєвого циклу організації. Ця методика включає практичний інструментарій формування, вибору та ...
715009
  Трохимець В.М. Методика вивчений розподілу і поведінки зоопланктону та молоді риб у прибережній зоні водойм / В.М. Трохимець, В.Р. Алексієнко, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-26. – (Біологія ; Вип. 34)


  Розроблено оригінальну конструкцію пасток і представлено нову методику лову зоопланктону та молоді риб, для вивчення їх видового складу, розподілу та поведінки у прибережних ділянках водойм.
715010
  Сторубльов О.І. Методика вивчення алгоритмів автоматичного захоплення та супроводу повітряних об"єктів у пристроях обробки радіолокаційної інформації / О.І. Сторубльов, І.А. Рєзніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Предметом данної статті є опис алгоритмів автозахоплення та автосупроводу об"єктів, на основі яких функціонують пристрої обробки радіолокаційної інформації. Алгоритми вивчаються з погляду розробки та створення комплексу програмних засобів для ...
715011
  Плющай О.І. Методика вивчення динаміки магнітного потоку за допомогою магнітного підвісу / О.І. Плющай, О.А. Кордюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 435-439. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано методику вивчення втрат енергії ротором, підвішеному за допомогою високотемпературних надпровідників (ВТНП). Розглянуті такі динамічні характеристики ротора як фаза обертання ротора, частота обертання ротора, втрачаєма енергія та ...
715012
   Методика вивчення ділового мовлення в середній та вищій школі : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Умань, 24-25 травня 2001 р. – Київ : Знання України, 2001. – 110с. – ISBN 966-95920-0-3
715013
  Строєв К.Ф. Методика вивчення економічної географії СРСР / К.Ф. Строєв. – Київ : Радянська школа, 1974. – 240с.
715014
  Степанець А.В. Методика вивчення лексики та фразеології в школі : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 19/21 (311/313). – С. 8-19


  Мета навчання лексикології полягає в поглибленні учнями кількісного й якісного складу української лексики, шляхів і джерел її збагачення, функціонуванні лексичних одиниць у різних стилях мовлення.
715015
  Бугайко Т.Ф. Методика вивчення ліричного твору в вередній школі. : Дис... наук: / Бугайко Т.Ф.; МО УРСР. Київський держ. пед. інст. ім.Горького. – К., 1946. – 204л. – Бібліогр.:л.191-202
715016
  Черниш Н. Методика вивчення ліричного твору у біографічному, ісмторичному та загальномистецькому контекстах (5-7 класи) // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 263-268. – ISSN 2077-1827
715017
  Романишина Н. Методика вивчення малої прози О.Довженка на основі теоретико-літературознавчої рефлексії


  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подолання упереджено-стереотипного погляду літературознавців і методистів на новелістику О.Довженка як щось "другорядне". Стаття є спробою науково-методичного забезпечення міні-модуля "Епічне осмислення ...
715018
  Кудирко Василь Методика вивчення математичної основи карт, як основи формування об"єктивного географічного образу території : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 33-36. – Бібліогр.: 12 назв
715019
  Єгоренков А.І. Методика вивчення молекулярної біофізики дезоксирибонуклеїнової кислоти в медичному вузі з використанням нових інформаційних технологій : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.02 / Єгоренков А.І.; Ін-т.пед.і просолог.профес.освіти акад.пед.наук Укр. – К, 1997. – 23л.
715020
  Астахов О.І. Методика вивчення на уроках хімії синтетичних полімерів. Демонстрація та прак. спроби / О.І. Астахов, Т.П. Севрук. – Київ, 1963. – 84с.
715021
  Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії / Н.Г. Шкуратяна. – К., 1985. – 130с.
715022
  Середенко Е.В. Методика вивчення сільськогосподарських тварин у курсі зоології / Е.В. Середенко. – К, 1965. – 142с.
715023
  Нестеренко Т.Я. Методика вивчення стереометричного матеріалу у восьмирічній школі / Т.Я. Нестеренко. – Київ, 1961. – 77с.
715024
  Коляда І. Методика вивчення теми "Модернізація суспільного життя Наддніпрянщини на початку XX ст." : Історія України .10 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (119/120). – С. 24-28
715025
  Коляда І. Методика вивчення теми "Створення українських політичніх партій у Наддніпрянській Україні" : Історія України, 10 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 18-26
715026
   Методика вивчення української мови в школі: Пос. для вчит.. – К., 1987. – 244с.
715027
  Дідовець Ю.С. Методика виділення річкових басейнів за допомогою ГІС-технологій на прикладі басейну р. Тетерів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 70-73
715028
  Головань В.Г. Методика визначення гідродинамічних сил та інерційних характеристик (ПМ) при вертикальних коливаннях / В.Г. Головань, О.М. Присяжнюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 38-48


  В даній статті автор розкриває методику розрахунку параметрів вертикальних коливань плаваючої машини (ПМ) на мілководді. В данной статье автор раскрывает методику расчета параметров вертикальных колебаний плавающей машины (ПМ) на мелководье. In the ...
715029
  Яценко А.Д. Методика визначення естетичних властивостей лісових насаджень територіальної рекреаційної лісокультурної системи Північно-Західного Приазов"я // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 81-83. – ISBN 978-966-285-259-2
715030
  Черевко Г.В. Методика визначення ефективності агротуристичної діяльності / Г.В. Черевко, І.В. Черевко, Г.І. Шішечко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.39-45. – ISSN 2221-1055
715031
  Дубневич Ю. Методика визначення ефективності вирощування ріпаку на енергетичні потреби / Ю. Дубневич, Д. Черевко // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 9-16 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-3627
715032
  Волик Н.Г. Методика визначення ефективності управління хеджевим портфелем банку / Н.Г. Волик, З.М. Саліхова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 203-206. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
715033
  Невзоров Андрій Володимирович Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:20.02.14 / Невзоров А.В.; КНУТШ Військовий Інститут. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
715034
  Яременко О. Методика визначення інтегрованого рейтингу вищих навчальних закладів / О. Яременко, О. Балакірєва // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.58-70. – ISSN 1682-2366
715035
  Герасименко В.Г. Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг / В.Г. Герасименко, В.Я. Павлоцький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 157-163. – ISSN 1562-0905
715036
  Ващук Б.Л. Методика визначення компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 269-281. – (Юридична ; Вип. 1)
715037
  Чмир В.М. Методика визначення мастильних матеріалів для проведення технічного обслуговування двигунів автомобільних транспортних засобів / В.М. Чмир, М.І. Лисий, А.Г. Зінчик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 103-107


  У статті представлено методику визначення переліку мастильних матеріалів для проведення технічного обслуговування двигунів автомобільних транспортних засобів яка дозволяє встановити основні етапи оцінки сумісності моторної оливи з трибосистемами ...
715038
  Гладкий О.В. Методика визначення меж моноцентричних господарських агломерацій // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 53-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-521-126-9
715039
   Методика визначення морозостійкості плодових дерев.. – К., 1966. – 22с.
715040
  Цільмак О.М. Методика визначення мотиву та мети злочинного діяння за допомогою методу "багатовимірних матриць" підчас досудового розслідування злочинів проти життя та здоров"я особи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 129-135. – ISSN 2306-9082
715041
  Зайцев С.І. Методика визначення оптимальної структури малого бізнесу в регіоні : маркетинг і бізнес / С.І. Зайцев, О.В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 95-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
715042
  Баженова О.В. Методика визначення оцінки економічної безпеки держави // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 4-9
715043
  Четверіков Б. Методика визначення перенесення меж Нового єврейського кладовища у Львові за допомогою геоінформаційних систем // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 98-101 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
715044
  Бодюк А.В. Методика визначення платежів за використання природно-промислових ресурсів : Монографія / А.В. Бодюк. – Київ, 2001. – 211с. – ISBN 966-646-042-4
715045
  Пустовєтов В.М. Методика визначення раціонального складу сил та засобів пункту технічного обслуговування і ремонту ремонтного підрозділу прикордонного загону в умовах перерозподілу функцій обслуговування автотранспортних засобів / В.М. Пустовєтов, С.О. Пашков, А.Г. Зінчик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 68-76


  "Методика визначення раціонального складу сил і засобів пункту технічного обслуговування і ремонту ремонтного підрозділу прикордонного загону в умовах перерозподілу функцій обслуговування автотранспортних засобів" Для раціоналізації складу сил і ...
715046
  Рогов П.Д. Методика визначення рівнів загроз інформаційній безпеці держави у воєнній сфері / П.Д. Рогов, М.А. Малахов, Л.В. Бухало // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 143-147


  Розглянуто можливість оцінки елементів інформаційної безпеки України у воєнній сфері в умовах інформаційної протидії. Аналізуються рівні виникнення ймовірних загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері на основі використання інформації про засоби ...
715047
  Сорока Л.М. Методика визначення рівня економічної безпеки підприємства / Л.М. Сорока, М. Іваненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 102-106. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
715048
  Катеринчук І.С. Методика визначення своєчасності маневру та вибору раціональних маневрених можливостей підрозділів органів охорони державного кордону в умовах перешкод / І.С. Катеринчук, Г.І. Андрійченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 137-142


  У статті наведено методику вибору раціональних умов реалізації маневрених можливостей прикордонних підрозділів. яка ґрунтується на використанні методу динамічного програмування. Методика, на відміну від існуючих, враховує очікуваний час маневру по ...
715049
  Богданов С.С. Методика визначення та врахування впливу вібрацій на точність вимірювань електронними геодезичними приладами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Богданов Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
715050
  Мейш А.В. Методика визначення та порядок формуання фінансових результатів торговельних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 40-43. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
715051
  Щербань М.І. Методика визначення темперетури повітря в елементах ландшафтів Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 22-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 19)
715052
  Міхно О.Г. Методика визначення технологічної складності процесу векторизації картографічних матеріалів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 13-22
715053
  Старовєров В.С. Методика визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкцій : геодезія / В.С. Старовєров, О.В. Адаменко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 7-12 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
715054
  Хоптар А. Методика визначення тропосферних параметрів із сумісних даних GNSS і SLR спостережень // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 51-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
715055
  Вишнівський В.В. Методика визначення умов прохідності місцевості для спеціальних мобільних підрозділів / В.В. Вишнівський, Ю.В. Каменчук, В.А. Рябов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 377-380


  Запропоновано методику визначення зон прохідності місцевості для спеціальних мобільних підрозділів з урахуванням тактичних властивостей місцевості, метеорологічних умов і характеристик ґрунтового покриву, які залежать від сезонно-метеорологічних ...
715056
  Лук"янчук І.Ю. Методика визначення функцій корпоративного центру багатопрофільного об"єднання підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 189-196. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
715057
  Слєпкань З.І. Методика викладання алгебри і початку аналізу. / З.І. Слєпкань. – К., 1978. – 224с.
715058
  Грузинська І.О. Методика викладання англійської мови в середній школі / І.О. Грузинська. – К., 1948. – 196с.
715059
   Методика викладання біології : Навчально-польовий практикум. – Полтава : АСМІ, 2003. – 188с. – ISBN 966-7653-06-8
715060
   Методика викладання біологічних наук : Республіканський науково-методичний збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 5. – 1970. – 147 с.
715061
  Шипович Є.Й. Методика викладання географії / Є.Й. Шипович. – Київ : Вища школа, 1981. – 175с.
715062
   Методика викладання географії в школі : Навчально-методич. посібник. – Київ : Стафед-2, 2000. – 320с. – ISBN 966-95729-1-6
715063
  Герасимчук В.М. Методика викладання географії Українскьої РСР : Посібник для вчителя / В.М. Герасимчук, В.П. Замковий. – Київ : Радянська школа, 1989. – 100с
715064
  Армашевська Т.В. Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі з використанням топонімічних матеріалів (на прикладі Чернігівської області) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 9-13. – ISSN 2075-1893


  Виявлений зв"язок методики викладання географічних дисциплін з топонімікою у вищій школі. Обгрунтована практична необхідність застосування елементів топонімики при викладанні географічних дисциплін у вищій школі.
715065
  Армашевська Т.В. Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі з використанням топонімічних матеріалів (на прикладі Чернігівської області) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
715066
  Ульянова Т.К. Методика викладання граматики і розвитку мовлення учнів допоміжної школи: навч. посіб. / Т.К. Ульянова. – К., 1990. – 94с.
715067
  Гоголь І. Методика викладання граматичної теми "Узгодження часів в англійській мові" // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 230-232
715068
  Балягіна І.А. Методика викладання економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / І.А. Балягіна, М.А .Богорад, Г.О. Ковальчук ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 340, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-310 та в кінці тем. – ISBN 966-574-539-5
715069
  Тхоржевський Д.О. Методика викладання загально-технічних дисциплін і трудого навчання / Д.О. Тхоржевський. – 2-е вид., перероб. та доп. – К., 1980. – 350с.
715070
  Бєляєв М.М. Методика викладання зоології / М.М. Бєляєв, Н.Г. Кременецький. – Пер. з 2-го випр. рос. вид. Вид. 2-е. – К., 1939. – 567с.
715071
  Риков М.О. Методика викладання зоології / М.О. Риков. – Київ, 1952. – 296с.
715072
  Яхонтов О.О. Методика викладання зоології. / О.О. Яхонтов, К.О. Фльорова. – К., 1958. – 484с.
715073
  Андрієвська Н.В. Методика викладання історіі в семірічній школі / Н.В. Андрієвська, В.М. Бернадський. – Київ, 1948. – 220с.
715074
  Прокопчук В.Є. Методика викладання історії : Робоча програма та метод. рекомендації / В.Є. Прокопчук; Волин. держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 44c.
715075
  Мельник Л.Г. Методика викладання історії в середній школі : навчальний посібник / Л.Г. Мельник. – Київ : Вища школа, 1974. – 222 с.
715076
  Наулко І.П. Методика викладання історії в школі / І.П. Наулко. – К, 1960. – 98с.
715077
  Кулаковський В.М. Методика викладання історії СРСР у 7-8 класах. / В.М. Кулаковський. – К., 1975. – 176с.
715078
  Самсонова А.В. Методика викладання кінематики : посібник для вчителів / А.В. Самсонова. – Київ : Радянська школа, 1987. – 80 с.
715079
   Методика викладання класичних мов. – Львів, 1965. – 75с.
715080
  Забронський В.В. Методика викладання креслення / В.В. Забронський. – К, 1961. – 231с.
715081
  Забронський В.В. Методика викладання креслення / В.В. Забронський. – К, 1967. – 192с.
715082
   Методика викладання креслення в школі: Пос. для вчит.. – К., 1989. – 127с.
715083
  Лушников О.М. Методика викладання курсу суспільствознавства в школі / О.М. Лушников. – Київ, 1974. – 196с.
715084
  Гуцол М.І. Методика викладання латинської та іноземних мов, в умовах кредитно-модульної системи у вищих медичних навчальних закладах України // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 190-194. – ISSN 2079-8334
715085
   Методика викладання математики. – Київ, 1956. – 468 с.
715086
   Методика викладання математики. – Київ
2. – 1959. – 616 с.
715087
  Бевз Г.П. Методика викладання математики / Г.П. Бевз. – Вид. 2-е перероб. і доп. – Київ, 1977. – 375с.
715088
  Бевз Г.П. Методика викладання математики : Навч. посібник / Г.П. Бевз. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Вища школа, 1989. – 366с. – ISBN 5-11-001323-3
715089
  Тесленко І.Ф. Методика викладання математики в 4 та 5 класах. Геометрія / І.Ф. Тесленко. – К, 1974. – 104с.
715090
   Методика викладання математики в середній школі. – Х., 1992. – 303с.
715091
  Брадіс В.М. Методика викладання математики в середній школі. / В.М. Брадіс. – К., 1951. – 472с.
715092
  Брадіс В.М. Методика викладання математики в середній школі. / В.М. Брадіс. – 2-е вид. – К., 1954. – 484с.
715093
  Александер В.М. Методика викладання німецької мови для викладачів середньої школи і студентів / В.М. Александер. – Київ-Харків, 1937. – 208с.
715094
  Боголюбов Л.Н. Методика викладання новітньої історії / Л.Н. Боголюбов. – Київ : Радянська школа, 1969. – 224с.
715095
  Джеджула К.О. Методика викладання нової історії у 8-9 класах середньої школи / К.О. Джеджула, С.Є. Крол. – Київ : Радянська школа, 1973. – 248 с. – (Бібліотека вчителя історії та суспільства)
715096
   Методика викладання плавання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2003. – 26с.
715097
  Купчак М.Я. Методика викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах ДСНС України / М.Я. Купчак, О.В. Повстин, З.Г. Гонтар // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 196-205. – ISSN 2078-4643
715098
  Гуз А.М. Методика викладання правознавства в школі : Навчально-методичний посібник / Анатолій Михайлович Гуз. – Київ : КНТ, 2006. – 180с. – ISBN 966-373-106-0
715099
  Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях / Г.В. Кашкарьов. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11(95)). – ISBN 978-617-00-1176-3
Ч. 2. – 2011. – 48 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 48
715100
  Картель Л.М. Методика викладання природознавства в IV класі / Л.М. Картель. – К., 1976. – 152с.
715101
  Скаткін М.М. Методика викладання природознавства в початковій школі. / М.М. Скаткін. – 2-е вид. – К., 1953. – 227с.
715102
  Нарочна Л.К. Методика викладання природознавтства / Л.К. Нарочна. – К, 1981. – 200с.
715103
  Нарочна Л.К. Методика викладання прородознавства / Л.К. Нарочна, Г.В. Ковальчук, К.Д. Гончарова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1990. – 301с.
715104
  Власова О.І. Методика викладання психології : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Власова О.І. – Київ : Геопринт, 2012. – 369, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7863-99-9
715105
  Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Ф. Мірошниченко. – Київ : Вища школа, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-642-346-X
715106
  Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Л.Ф. Мірошниченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-194-036-8
715107
   Методика викладання стереометрії. – Київ, 1956. – 280 с.
715108
  Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Нагаєв; МОНУ; Харк. нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 232с. – ISBN 966-364-368-4
715109
  Крикун О.О. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / О.О. Крикун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 235, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-231. – ISBN 978-966-623-891-0
715110
  Кошечко Н.В. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / Н.В. Кошечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013. – 116 с. : табл. – Бібліогр. на початку модулів. – ISBN 978-617-527-070-7


  Шановним читачам з побажаннями творчості, натхнення та успіху, від автора, 20.10.2014 р. Підпис
715111
  Цехмістрова Г.С. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник для студентів магістратури ВНЗ / Г.С. Цехмістрова, І.М. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КУТЕП, 2014. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-97301-3-8
715112
  Еш С. Методика викладання у вищому навчаьному закладі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 94-108. – ISSN 1682-2366
715113
  Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі / В.Я. Неділько. – Київ, 1978. – 248 с.
715114
  Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція / Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т ім. Г. Сковороди; Ганна Токмань. – Київ : Міленіум, 2002. – 320с. – ISBN 966-8063-26-13
715115
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови / С.Х. Чавдаров. – К, 1939. – 191с.
715116
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови / С.Х. Чавдаров. – 3=є вид. – Київ; Харків, 1946. – 213с.
715117
   Методика викладання української мови : Быблыогр. покажч., 1976-1985. – Одеса, 1988. – 72с.
715118
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початкових классах / Г.А. Чуйко. – 4-е вид. – М, 1975. – 384с.
715119
  Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови в початковій школі / С.Х. Чавдаров. – К, 1937. – 240с.
715120
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початковій школі / Г.А. Чуйко, І.А. Гавеля. – М, 1955. – 312с.
715121
  Чуйко Г.А. Методика викладання української мови в початковій школі / Г.А. Чуйко. – 2-е вид. – М, 1960. – 316с.
715122
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1954. – 348с.
715123
   Методика викладання української мови в середній школі.. – К., 1962. – 372с.
715124
   Методика викладання української мови в середній школі. : навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1979. – 311 с.
715125
   Методика викладання української мови в середній школі:. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 437с.
715126
   Методика викладання українсьокї мови. – К., 1991. – 282с.
715127
  Соколов І.І. Методика викладання фізики в середній школі. / І.І. Соколов. – Київ, 1952. – 528 с.
715128
  Половінкін О.О. Методика викладання фізичної георафії / О.О. Половінкін. – Київ, 1952. – 328с.
715129
  Половінкін О.О. Методика викладання фізичної георафії / О.О. Половінкін. – Київ : Радянська школа, 1956. – 320с.
715130
  Найдьонов І.М. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін : Навчальний посібник / І.М. Найдьонов, А.І. Ігнатюк. – Київ : Купріянова О.О., 2002. – 384с. – ISBN 966-96252-0-3
715131
  Любарська А.А. Методика викладання французської мови в середній школі / А.А. Любарська. – Вид. 2-е. – Київ, 1939. – 180 с.
715132
  Астахов О.І. Методика викладання хімії / О.І. Астахов. – Київ, 1953. – 252с.
715133
   Методика викладання хімії в неповній середній школі.. – К., 1941. – 179с.
715134
  Раскін С.Я. Методика викладання хімії в сьомому класі / С.Я. Раскін. – 2-е вид., доп. і випр. – К., 1953. – 167с.
715135
  Андрусишин Б.І. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства" : підручник / Б.І. Андрусишин, А.М. Гуз. – Київ : Знання, 2008. – 301с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-352-0
715136
   Методика викладання шкільного курсу хімії. – К., 1991. – 350с.
715137
  Корнієнко В. Методика використання в туризмі пам"яток етнічної історико-культурної спадщини України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 119-124
715138
  Литвиненко Н.І. Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття рішення на здійснення пересування частин та підрозділів сухопутних військ : дис. ... канд. техн. наук: 20.02.04 / Литвиненко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. + Додатки : л.132-193. – Бібліогр. : л.119-131
715139
  Манойлова С.В. Методика використання комп"ютерних технологій навчання на заняттях з теми "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома." : Навчальний посібник / С.В. Манойлова; МОНУ. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 96с.
715140
   Методика використання міжпредметних зв"язків з історії України та української літератури з теми: "Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г. Шевченка "Гайдамаки" / Коляда, , Ігор, , Микитчук, , Сергій // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
715141
  Буднік А. Методика використання мультимедійних засобів навчання під час вивчення кінодраматургії у старшій школі / А. Буднік, І. Хижняк
715142
  Гороль П.К. Методика використання технічних засобів навчання : навчальний посібник для студ. вищ. педагогічних навч. закладів / П.К. Гороль, Л.Л. Коношевський, М.Г. Вороліс. – Київ : Освіта України, 2007. – 256с. – ISBN 966-8847-46-6
715143
  Ляхоцький В.П. Методика використання хмарних обчислень для ефективної організації наукової роботи / В.П. Ляхоцький, Л.Л. Ляхоцька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 11-17. – ISSN 2409-9805


  На прикладі хмарних обчислень Google диск та Google сайт розкрита методика ефективної організації роботи творчих колективів науковців. Описано етапи роботи із сервісами та наведено приклади використання їх для збереження та поширення інформації про ...
715144
  Харченко Наталя Миколаївна Методика вимірювання та досвід аналізу бідності в сучасній Україні : Дис....канд.соціологічних наук:22.00.02 / Харченко Наталя Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 180л. – Бібліогр.:л.172-180
715145
  Бабій Л. Методика вимірювання та максимізації результатів кооперативної поведінки компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання адекватного оцінювання результатів кооперативної поведінки для окремої компанії у міжнародному бізнесі. Розглядаються наявні у сучасній економічній науці підходи до цієї проблеми та формується узагальнена методика її ...
715146
  Прокопець В.М. Методика вимірювань кінетики фотопровідності напівпровідникових гетероструктур / В.М. Прокопець, С.В. Кондратенко, І.О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 359-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Часові залежності релаксації фотопровідності напівпровідникових гетероструктур, як правило, мають складний характер та містять багато різних за швидкістю спаду ділянок, які відповідають механізмам рекомбінації через різні рекомбінаційні центри у ...
715147
  Лисенко Ф.О. Методика випробовування каолінів / Ф.О. Лисенко. – Київ, 1934. – 29 с.
715148
  Гахович С.В. Методика вирішення задачі забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів із засобами радіоелектронного придушення при виконанні завдань територіальної оборони / С.В. Гахович, А.В. Невзоров, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 29-32


  У статті запропоновано рішення задачі захисту від ненавмисного придушення Радіоелектронних засобів загальновійськових формувань засобами радіоелектронного іридушення для забезпечення найкращих умов спільного бойового застосування радіоелектронних ...
715149
  Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу / В.О. Сухомлинський. – К, 1971. – 208с.
715150
  Давидова О.П. Методика виховання лідерського стилю студентів в університетському освітньому середовищі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 42-48. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
715151
  Макаренко А.С. Методика виховної роботи / А.С. Макаренко. – К., 1990. – 366с.
715152
   Методика виховної роботи в школі-інтернаті... – К., 1963. – 224с.
715153
  Чернишук С.В. Методика виявлення кібернетичних загроз у природомовних текстах // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир, 2013. – Вип. 8. – С. 112-122. – ISSN 2076-1546
715154
  Кушнір М.А. Методика виявлення функції цінності інвесторів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 112-118. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянута методика оцінки функції цінності інвесторів, функцію цінності автор пропонує виявляти, шляхом вибору між ризиковим та безризиковим еквівалентом. Методика була застосована на групи респондентів різної статі,віку та рівня доходу. У ...
715155
  Аксьонова Н. Методика відбору інтернет-інформації: вплив сучасних інтернет-технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 385-396. – ISSN 2224-9516
715156
   Методика внутризаводского экономического анализа.. – Свердловск, 1964. – 99с.
715157
   Методика военно-научного исследования.. – М., 1959. – 267с.
715158
  Петренко В.М. Методика воєнно-ідеологічної підготовки : навч. посібник / В.М. Петренко, О.М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 479, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 472. – ISBN 978-966-657-658-6
715159
  Светловский Н.И. Методика воспитания детей и подростков в школе / Н.И. Светловский. – М., 1959. – 145с.
715160
  Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива / В.А. Сухомлинский. – М, 1981. – 192с.
715161
   Методика воспитательного процесса. Лекции по педагогике. – Москва : Просвещение, 1969. – 336 с.
715162
  Осипова М.П. Методика воспитательной работы / М.П. Осипова. – Минск, 1991. – 199с.
715163
  Стрельцов Ю.А. Методика воспитательной работы в клубе / Ю.А. Стрельцов. – М., 1979. – 224с.
715164
  Богданова О.С. Методика воспитательной работы в начальных классах / О.С. Богданова, В.И. Петрова. – 2-е изд., испр. – М, 1980. – 208с.
715165
   Методика воспитательной работы в школе-интернате.. – Одесса, 1969. – 10с.
715166
  Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе / Н.И. Болдырев. – М, 1974. – 223с.
715167
  Поляков Е.Н. Методика воспитательной работы классного руководителя / Е.Н. Поляков, В.И. Балаева. – Саратов, 1980. – 65с.
715168
   Методика воспитательной работы.. – М., 1990. – 173с.
715169
   Методика воспитательной работы: Уч. пособ. для студ. пед.инст.. – М., 1989. – 335с.
715170
  Руденко Т. Методика впровадження інтерактивних технологій навчання в сучасний освітній мовознавчий процес // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 252-261. – ISSN 2411-6548


  У статті подано основні рекомендації щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процес викладання української мови у ВНЗ 1–2 рівнів акредитації. Проаналізовано науково-методичні основи розвитку інтерактивних технологій і шляхи реалізації на ...
715171
  Олійник О.П. Методика впровадження основ збереження культурної спадщини в процесі підготовки студентів-дизайнерів НАУ // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 233-235
715172
  Харченко Т.Б. Методика впровадження системи управління якістю на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 152-156. – Бібліогр.: 11 назв
715173
   Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. – Київ, 2001. – 48 с. – ISBN 5-8238-0721-Х
715174
  Данович В.Д. Методика выбора оптимальных параметров рессорного подвешивания грузовых вагонов : Автореф... канд. техн.наук: 433 / Данович В.Д.; Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1968. – 19л.
715175
   Методика выполнения библиографических справок : реком. в помощь унив. науч. биб-кам. – М., 1984. – 43с.
715176
   Методика выполнения библиографических справок:. – М., 1985. – 43с.
715177
   Методика выполнения и тематика реферативных работ по курсу политической экономии. – Белая Церковь, 1984. – 58с.
715178
  Фасулати К.К. Методика выполнения и техника оформления дипломной работы по биологическим и смежным наукам / К.К. Фасулати. – Ужгород, 1963. – 63с.
715179
  Новакова Д.И. Методика выполнения курсовой работы по политической экономии. / Д.И. Новакова. – М., 1960. – 18с.
715180
   Методика выполнения курсовых и дипломных работ.. – 2-е изд., доп. – Рига : ЛатвГУ, 1980. – 40 с.
715181
   Методика выполнения курсовых проектов и работ. – Москва : Высшая школа, 1988. – 199с.
715182
   Методика выполнения курсовых работ по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности предприятий.. – Чебоксары, 1975. – 32с.
715183
  Пронштейн А.П. Методика выполнения письменных работ по истории СССР. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – М., 1968. – 19с.
715184
  Пронштейн А.П. Методика выполнения письменных работ по истории СССР. / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – М., 1980. – 23с.
715185
   Методика выразительного чтения.. – М. : Просвещение, 1977. – 176 с.
715186
   Методика выразительного чтения.. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.
715187
  Каленицкий Анатолий Иванович Методика высокоточной гравиразведки применительно к задачам поисков полиметаллических месторождений в Рудном Алтае : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Каленицкий Анатолий Иванович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
715188
   Методика выявления изобретений.. – Кемерово, 1978. – 144с.
715189
   Методика геоботанических исследований.. – Л.М., 1925. – 130с.
715190
  Аржанов С.П. Методика географии : лекции / С.П. Аржанов. – Петербург : Типография Тогблат, 1918. – 120 с.
715191
  Грузинская В.А. Методика географии в вспомогательной школе : пособие для студентов высших пед.вузов и учителей вспомогательных школ / В.А. Грузинская. – Москва : Учпедгиз, 1940. – 151 с.
715192
  Грузинская В.А. Методика географии для вспомогательной школы : пособие для студентов высших пед.вузов и учителей вспомогательных школ / В.А. Грузинская. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1944. – 142 с.
715193
  Половинкин А.А. Методика географии для учителей / А.А. Половинкин, В.А. Грузинская. – К., 1939. – 224с.
715194
  Аржанов С.П. Методика географии. / С.П. Аржанов. – Санкт-Петербург, 1918. – 120с.
715195
  Половінкін О.О. Методика географії для вчителів початкової школи / О.О. Половінкін. – Київ, 1939. – 184с.
715196
  Половінкін О.О. Методика географії для вчителів початкової школи / О.О. Половінкін. – Київ, 1940. – 184с.
715197
  Купач Т.Г. Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Купач Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 214л. + Додатки: л.193-214. – Бібліогр.: л.183-192
715198
  Купач Т.Г. Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Купач Т. Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
715199
  Пискунов М.Е. Методика геодезических наблюдений за деформациями сооружений / М.Е. Пискунов. – Москва : Недра, 1980. – 248 с.
715200
  Олішевська Юлія Анатоліївна Методика геоекологічного районування території україни : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Олішевська Юлія Анатоліївна; КНУТШ; Oлішевська Ю.А. – Київ, 2004. – 208 л. + Додатки: л.172-208. – Бібліогр.: л.157-171
715201
  Олішевська Ю.А. Методика геоекологічного районування території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-12. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Викладено алгоритм проведення геоекологічного районування території України на основі показника геоекологічного потенціалу. Запропоновано карту геоекологічного потенціалу території України, яка є базовою основою для розробки схеми геоекологічного ...
715202
  Олішевська Юлія Анатоліївна Методика геоекологічного районування території України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Олішевська Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
715203
  Корогода Наталія Петрівна Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Корогода Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 312 л. + Додатки: л.254-312. – Бібліогр.: л.241-253
715204
  Корогода Наталія Петрівна Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Корогода Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
715205
  Корогода Н.П. Методика геоінформаційного моделювання проектної регіональної екомережі / Н.П. Корогода, В.М. Самойленко // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
715206
  Донских В.В. Методика геологической съёмки древних вулканов : Методическое пособие по геологической съемке масшт. 1:50 000 / В.В. Донских, В.Н. Зелепугин, И.И. Кронидов. – Ленинград : Недра
Ч. 4. – 1980. – 278с.
715207
  Мельников Г.А. Методика геолого-экономической оценки комплексных месторождений цветных и редких металлов / Г.А. Мельников. – Чита, 1962. – 124с.
715208
   Методика геологоразведочных работ на нефть и газ и пути повышения ее эффективности.. – Львов, 1985. – 92с.
715209
   Методика геологосъемочных работ в акватории Азовского моря. – Киев : Наукова думка, 1974. – 170с.
715210
  Борисенко З.Г. Методика геометризации резервуаров и залежей нефти и газа / З.Г. Борисенко. – Москва : Наука, 1980. – 208с.
715211
  Трейтлейн П. Методика геометрии / П. Трейтлейн; Пер. с нем. Ф.Н. и В.А. Крогиус. – С.-Петербург
Ч. 2. – 1913. – 165с.
715212
  Трейтлейн П. Методика геометрии / П. Трейтлейн; Пер. с нем. под ред. Ф.В. Филипповича. – 2 изд. – Петроград
Ч. 1. – 1916. – 179с.
715213
  Извольский Н.А. Методика геометрии / Н.А. Извольский. – Пб., 1924. – 162 с.
715214
  Бескин Н.М. Методика геометрии / Н.М. Бескин. – Москва-Ленинград, 1947. – 276с.
715215
  Бескін Н.М. Методика геометрії / Н.М. Бескін. – Київ, 1949. – 256с.
715216
  Балаян Б.М. Методика геоморфологических исследований береговой зоны моря. : учебное пособие / Б.М. Балаян. – Калининград, 1985. – 66с.
715217
  Макарова Н.В. Методика геоморфологического картирования и описание геологических маршрутов Чашниковского полигона / Н.В. Макарова, А.В. Вихерт. – М., 1988. – 72с.
715218
   Методика геоморфологического картирования.. – Москва : Наука, 1965. – 175с.
715219
  Половінкін О.О. Методика георафії / О.О. Половінкін. – К., 1940. – 184с.
715220
   Методика геофизических исследований на Украине.. – К., 1975. – 159с.
715221
   Методика геофизических исследований областей развития соляной тектоники. – Москва : Недра, 1975. – 215с.
715222
   Методика геофизических исследований океанов.. – М., 1974. – 199с.
715223
  Шарапов Н.Н. Методика геофизических исследований при гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель / Н.Н. Шарапов. – М., 1974. – 174с.
715224
  Шарапанов Н.Н. Методика геофизических исследований при гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель / Н.Н. Шарапанов, Г.Я. Черняк, В.А. Барон. – Москва : Недра, 1974. – 173с.
715225
  Мелькановицкий И.М. Методика геофизических исследований при поисках и разведке месторождений пресных вод / И.М. Мелькановицкий. – М, 1982. – 239с.
715226
  Мелькановицкий И.М. Методика геофизических исследований при поисках и разведке минеральных вод / И.М. Мелькановицкий, Г.С. Вартанян, З.А. Водоватова. – Москва : Недра, 1978. – 173с.
715227
   Методика геофизических исследований скважин. – Киев : Наукова думка, 1971. – 156с.
715228
   Методика геофизических исследований скважин при работах на нефть и газ.. – М., 1979. – 128с.
715229
   Методика геофизических поисков и изучения глубокозалегающих рудных месторождений Сибири.. – Новосибирск, 1983. – 121с.
715230
  Поморцев Геннадий Павлович Методика геофизических поисков, разведки и прогнозирования месторождений самородной серы в Предкарпатье : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Поморцев Геннадий Павлович; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1982. – 18л.
715231
  Судов Б.А. Методика геохимических поисков полиметаллческих руд на территории Северной Эстонии в зависимости от ландшафтных условий. : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Судов Б.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 28 с.
715232
  Суеркулов Э.А. Методика геохимических поисков ртутных месторождений трещинного типа в условиях ландшафтов высоких предгорий Алай-Туркменского хребта (Южная Фергана). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 132 / Суеркулов Э.А.; МГУ. – М., 1970. – 31л.
715233
  Аристов В.В. Методика геохимических поисков твердых полезных ископаемых / В.В. Аристов. – Москва : Недра, 1984. – 200с.
715234
   Методика геохимического картирования при геологосъемочных и поисковых работах : сб. науч. тр. – М., 1989. – 132с.
715235
  Роговская Н.В. Методика гидрогеологических и инженерно-геологических исследований на массивах орошения / Н.В. Роговская. – Москва : госгеолтехиздат, 1956. – 136с.
715236
  Мазарович А.Н. Методика гидрогеологических исследований / А.Н. Мазарович. – М, 1926. – 71с.
715237
  Климентов П.П. Методика гидрогеологических исследований : Учебник / П.П. Климентов, В.М. Кононов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 447с.
715238
   Методика гидрогеологических исследований криолитозоны. – Новосибирск, 1983. – 112с.
715239
  Корцентштейн В.Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоновных районов / В.Н. Корцентштейн. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1976. – 309с.
715240
  Корцентштейн В.Н. Методика гидрогеологических исследований нефтегазоновных районов / В.Н. Корцентштейн. – 3-е изд. перераб. доп. – М., 1991. – 418с.
715241
   Методика гидрогеологических исследований при инженерно-геологических изысканиях.. – М., 1970. – 390с.
715242
  Роговская Н.В. Методика гидрогеологического районирования для обоснования мелиораций. / Н.В. Роговская. – М., 1959. – 176с.
715243
  Горев Л.Н. Методика гидрохимических исследований : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Вища школа Головное из-во, 1985. – 215с. : ил.39 + Табл.55. – Библ.:40 назв.
715244
  Глик Д. Методика гисто- и цитохимии / Д. Глик. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 516 с.
715245
  Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень : Навчальний посібник / С.В. Корнєєнко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 69 с.
715246
  Любимов Г.А. Методика гравимагнитных исследований с использованием ЭВМ / Г.А. Любимов, А.А. Любимов. – Москва : Недра, 1988. – 302с.
715247
   Методика грамматики и орфографии в начальных классах.. – 2-е изд. – М., 1979. – 239с.
715248
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – Москва
Ч. 1. – 1939. – 111 с.
715249
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – М., 1940. – 103с.
715250
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 2-е изд. – М., 1949. – 304с.
715251
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 4-е изд. – К., 1954. – 336с.
715252
  Текучев А.В. Методика грамматического разбора / А.В. Текучев. – 3-е изд. – Минск, 1954. – 344с.
715253
  Шарилова Е.Е. Методика графического анализа динамики возрастной структуры населения: ""четырехугольники старости (молодости)"" // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 33-39 : рис. – Библиогр.: 9 назв
715254
   Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення / Х. Бурштинська, Денис.Ю, Ю. Мадяр, Б. Поліщук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 148-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1819-1339
715255
  Пантилеев С.Р. Методика диагностики защитных механизмов личности / С.Р. Пантилеев, Е.Ю. Жилина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.67-80. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
715256
  Морозова С.В. Методика диагностики профессиональной мотивации изучения учебной дисциплины // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 61-67. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
715257
   Методика диагностики устойчивости растений.. – Л., 1970. – 75с.
715258
  Чернобровкин В.Н. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов :(Оценочные таблицы) / В.Н. Чернобровкин, В.А. Чернобровкина // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.17-25


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
715259
  Чмут А.В. Методика диагностирования автоматизированной системы управления воздушным движением на основе взаимной информационной согласованности : дисс. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чмут А.В. ; Нац. авиац. ун-т. – Киев, 2010. – 157 л. + Приложения: л. 151-157. – Библиогр.: л. 141-150
715260
   Методика диагностирования отказов в автоматизированной системе управления воздушным движением на основе взаимной информационной согласованности / О.В. Барабаш, В.А. Савченко, А.С. Слюняєв, А.В. Чмут // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 114-120
715261
  Барабаш О.В. Методика диагностирования отказов в распределенных автоматизированных системах управления воздушным движением / О.В. Барабаш, А.В. Чмут, А.С. Слюняєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута методика діагностування відмов в розподілених автоматизованих системах управління повітряним рухом. Запропонована методика діагностування розподілених АСУВД забезпечує діагностування несправностей при будь-якій формі їх прояви, які ...
715262
  Конон Н.И. Методика динамической калибровки навигационных космических спутников / Н.И. Конон, Н.Н. Конон, С.Н. Конон // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 24-27. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
715263
  Мирзабекова О.В. Методика дистанционного обучения физике будущих инженеров / О.В. Мирзабекова, А.А. Мирзабеков // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 153-161. – ISSN 1812-9463
715264
  Серебрякова Л.И. Методика дифференциального списания деформаций и повторные спутниковые определения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 47-50 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
715265
  Коваленко В.В. Методика діагностики ймовірності виникнення фінансової кризи на підприємстві (на прикладі виноробної промисловості) / В.В. Коваленко, В.І. Фучеджи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 136-143 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
715266
  Чмут О.В. Методика діагностування автоматизованої системи управління повітряним рухом на основі взаємної інформаційної узгодженості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06. / Чмут О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
715267
  Вишнівський В.В. Методика діагностування сучасних цифрових пристроїв на основі електромагнітного методу / В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, В.В. Шевченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 30-33
715268
  Шакірзанова Ж.Р. Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджебейського і Куяльницького лиманів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 17-24. – ISSN 2306-5680


  Здійснено оцінку ефективності методики довгострокового прогнозу надходження поверхневих вод весняного водопілля до замкнених лиманів Причорномор"я. Выполнена оценка эффективности методики долгосрочного прогноза поступления поверхностных вод весеннего ...
715269
   Методика дозиметрического и радиометрического обследования мест проведения работ с закрытыми источниками ионизирующих излучений и генераторами нейтронов.. – М., 1975. – 22с.
715270
  Марголин Л.М. Методика долгосрочного прогноза сроков вскрытия рек бссейна Оки : Автореф... канд. географ.наук: / Марголин Л.М.; Глав. упра. гидрометеорологич. службы при Совете Министров СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1959. – 32л.
715271
   Методика допроса несовершеннолетних.. – М., 1939. – 32с.
715272
  Корж В. Методика доследственной проверки криминалистически значимой информации об экономическом преступлении, совершаемом организованной группой, преступной организацией: сущность, понятие структура // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.61-66
715273
  Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 15-27 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-3190
715274
  Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 15-27. – ISSN 2411-3190
715275
  Макарчук С В. Методика дослідження державно-територіального статусу західноукраїнських земель періоду Другої світової війни (1939-1945рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 19-27. – (Юридична ; Вип. 2)
715276
  Прокурашко О. Методика дослідження кримськотатарського художнього шитва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 146-150


  Дослідження народного мистецтва та орнаментики
715277
  Аксьонова Н. Методика дослідження народних ігор // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 47-52
715278
  Олійник Я. Методика дослідження наукових шкіл в українській суспільній географії: ідентифікація та вивчення / Я. Олійник, С. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 5-8. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває методичні основи комплексного вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії. Матеріал дослідження визначає основні етапи вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії: виявлення комплексу джерельної бази, аналіз ...
715279
  Короваєв О.С. Методика дослідження онлайн інфотейнменту в репрезентації міжнародних новин // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 84-90. – ISSN 2519-2949
715280
   Методика дослідження оптичної неоднорідності, напівпровідникових матеріалів, які використовуються для створення інфрачервоних лазерів / С.В. Лєнков, В.В. Зубарєв, Д.В. Лукомський, В.В. Видолоб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-65. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Авторами статті розглянуті особливості методу одночасного визначення фазових і амплітудних розподілів у пучку когерентного випромінення, що пройшло через напівпровідниковий матеріал з метою контролю його оптичної неоднорідності. Запропонована ...
715281
  Головченко Р.О. Методика дослідження промисловості України на прикладі SWOT аналізу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 243-245
715282
  Оверченко А.І. Методика дослідження психологічних особливостей правосвідомості підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 21-30
715283
  Нежинська О.О. Методика дослідження психологічної готовності керівника освітньої організації до формування гендерної компетентності // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 44-49. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
715284
  Казанжи М.Й. Методика дослідження смислової мотивації допомоги // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 81-92
715285
  Нетребіна С.П. Методика дослідження соматикону емоційного реагування персонажа // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 144-149. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  Стаття присвячена методиці дослідження соматикону емоційного реагування персонажів на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу. Висвітлені основні напрями досліджень невербальних знаків у руслі номінативно-дискурсивного підходу української ...
715286
  Марченко А.М. Методика дослідження соціальної самоорганізації студентів в університетському середовищі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 110-115. – ISBN 978-966-171-498-3
715287
  Забуранна Л. Методика дослідження стану та проблем розвитку національного туристичного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 32-41. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Запропоновано методику розвитку туристичного ринку, що містить три основні блоки, які дають змогу визначити основні завдання, котрі постають перед представниками туристичного бізнесу та органами державного регулювання щодо питань розвитку сучасної ...
715288
  Бульбенюк С.С. Методика дослідження сутності правової культури у сучасних наукових підходах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.18-20. – ISBN 966-660-151-6
715289
  Сорокіна Л.Ю. Методика дослідження та картографування геохімічної структури антропогенно змінених ландшафтів (на прикладі Західного Поділля) : природничо-географічні дослідження / Л.Ю. Сорокіна, І.В. Рога // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 16-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
715290
  Хорошилов Євген Вікторович Методика дослідження та підвищення точності систем керування орієнтацією космічних апаратів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.13. 03 / Хорошилов Є. В.; НАН України; Національне космічне агенство України; Інститут космічних досліджень. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 19 назв
715291
  Павлов С.В. Методика дослідження територіальної організації релігійного процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-70. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Показано, що головним методологічним підходом при географічному дослідженні рілігійного процесу є геоситуаційний. Георелігійна ситуація досліджується за допомогою конкретних методів, що дають характеристику стану ГРС в цілому та окремих її компонентів ...
715292
  Сніжко С.І. Методика дослідження територіальної структури гідрохімічних систем // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 67-73. – Бібліогр.: 7 назв
715293
  Субота В.М. Методика дослідження термінологічної системи політичних телевізійних ток-шоу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 135-137


  У статті обговорюються результати пілотного дослідження когнітивної обмеженості термінологічної системи телепростору та пропонується оригінальна методика майбутнього дослідження термінологічної системи політичних телевізійних ток-шоу. In the article ...
715294
  ШульгінаЛ.М Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 375-383. – (Право. Економіка. Управління)
715295
  Погребняк П.С. Методика досліджень на комплексних географічних стаціонарах (КГС) / П.С. Погребняк, Ф.В. Вольвач // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 9-13 : Табл., схема. – Бібліогр.: 14 назв
715296
  Сніжко С.І. Методика досліджень факторів формування гідрохімічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Представлено методику дослідження гідрохімічних систем поверхневих вод суходолу, яка створена на базі методів мультиваріаційної статистики.
715297
  Скоп Х. Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 18-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
715298
  Богосвятська А.І. Методика ейдотехніки та її використання словесниками // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-36
715299
   Методика ейдотехніки та її використання словесниками // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 11 : Сучасні технологіїї навчання. Частина 1. – С. 26-30
715300
  Адаменко Я.О. Методика екологічної оцінки використання відновлюваних джерел енергії / Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова, Н.М. Москальчук // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 37-42. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
715301
   Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів / О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко, Л.В. Міщенко, О.М. Журавель, О.В. та ін. Пендерецький // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 22-33 : Карти. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
715302
  Маруняк Є.О. Методика економіко-географічного дослідження процесів глобалізації на прикладі України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 63-68 : Таблиці. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
715303
  Кащена Н.Б. Методика економічного аналізу: сутність та елементи / Н.Б. Кащена, О.В. Цуканова, Н.М. Гаркуша // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 40-51. – ISSN 2312-394X


  Подано результати аналізу наукових підходів до визначення поняття "методика економічного аналізу" та надано її дефініцію. Для підвищення ефективності управління підприємством запропоновано структурні елементи методики економічного аналізу і досліджено ...
715304
  Резнік Н П Методика економічної оцінки інвестиційної привабливості агропромислового комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 87-91
715305
  Касян С.Я. Методика економічної оцінки інвестування у сучасні енергозберігаючі технології підприємства / С.Я. Касян, Т.В. Гільорме // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 192-196. – ISSN 2309-1533
715306
  Шостак І.К. Методика експертної оцінки пріоритетів реконструкції зрошувальних систем : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-81 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику експертної оцінки, реалізованої в інформаційно-порадчій системі "Реконструкція", що є інструментом для здійснення обгрунтованого вибору пріоритетності реалізації заходів з реконструкції та модернізації зрошувальних систем на ...
715307
  Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова Анастасія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 л. – Додатки: л. 203-222. – Бібліогр.: л. 184-202
715308
  Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова А.М.; Кліменко Анастасія Михайлівна ; М-во освіти і навки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
715309
  Ульянинский В.Ю. Методика естествознания в трудовой школе. / В.Ю. Ульянинский. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.-Л., 1930. – 276с.
715310
  Харченко В.В. Методика ефективного застосування інформаційних технологій в аграрному підприємництві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 329-333. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено теоретико-методичні підходи щодо оцінки ефективності застосування інформаційних технологій в аграрне підприємництво. Наведено основні характеристики даних підходів. Исследованы теоретико-методические подходы к оценке эффективности внедрения ...
715311
  Солопенко Р.І. Методика забезпечення обгрунтування управлінських рішень у системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 88-94. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
715312
  Меліхова Т.О. Методика загального аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-138. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
715313
  Экк Я.Г. Методика заключительного (обобщающего) повторения грамматики иностранного языка в выпуклом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Экк Я.Г.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гор.пед.ин-т. – Омск, 1960. – 18л.
715314
   Методика занятий в школьных мастерских.. – М., 1966. – 376с.
715315
   Методика заочного экономического образования в вузе. – Москва
2. – 1974. – 164с.
715316
  Мартынова К.Е. Методика записей и зарисовок на уроках физики / К.Е. Мартынова. – Москва, 1961. – 120 с.
715317
  Правдюк О.А. Методика записування музичного фольклору. / О.А. Правдюк. – К., 1981. – 56с.
715318
  Жуков М.Н. Методика застосування інформаційної системи геологічних даних "Фільтр" для побудови кореляційних схем магматичних комплексів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-158. – (Геологія ; Вип. 14)


  Ідеться про методику застосування розробленої автором інформаційної системи для побудови кореляційних схем геологічних утворень на основі комплексної геологічної інформації. база даних інформаційної системи передбачає ознакові поля для реєстрації ...
715319
  Маслов Е.П. Методика застосування модульно-рейтингової системи контролю успішності студентів з дисципліни "Безпека життєдіяльності" на кафедрі "Забезпечення життєдіяльності" НТУУ(КПІ) / Е.П. Маслов, Ю.В. Міхєєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 35-37 : табл.
715320
  Астахов О.І. Методика застосування на уроках хімії просторових схем та моделей атомів і молекул / О.І. Астахов, Т.П. Севрук; МО УРСР. Науково-дослыдний ынститут педагогыки УРСР. – Київ : Радянска школа, 1960. – 32с.


  У брошурі описують найпростіші прострові схеми моделі та інші засоби унаочення природи поведінки атомів і молекул.
715321
   Методика застосування Плану рахунків : Метод. рек. з перенесення сальдо на рахунки нового Плану рахунків. Метод. рек. щодо визначення вступ.сальдо Балансу. – Київ : Компас, 2000. – 52с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
715322
  Піскова Ж. Методика здійснення податкових розрахунків податку на прибуток підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 11-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
715323
  Шигаль Д.А. Методика здійснення порівняльного історико-правового аналізу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 14-21. – ISSN 2224-9281
715324
  Клочко Я. Методика здійснення прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-48
715325
  Мурована Л.В. Методика здійснення публічних закупівель у вищих навчальних закладах України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 153-159. – ISSN 2309-1533
715326
  Соколова Ю.О. Методика зіставного дослідження етичних концептів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 538-544
715327
  Горнова І. Методика зображення політичної історії Візантійської імперії XI ст. у "Хронографії" Михаїла Пселла // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 306-326. – ISSN 2310-3310
715328
  Беляев М.М. Методика зоологии / М.М. Беляев, Н.Г. Кременецкий. – М., 1936. – 560с.
715329
  Ковалева А.Ф. Методика зоологии / А.Ф. Ковалева. – М, 1964. – 326с.
715330
  Бєляєв М.М. Методика зоології / М.М. Бєляєв, Н.Г. Кременецький. – Пер. з рос. вид. – К.-Х., 1937. – 567с.
715331
   Методика и автоматизировання система прогноза нефтегазоносности "Припять".. – Минск, 1981. – 172с.
715332
  Старостенко В.И. Методика и Алгол /Фортран/- программы устойчивого решения обратных линейных и нелинейных задач гравиметрии / В.И. Старостенко, А.Н. Заворотько. – Киев : Наукова думка, 1980. – 203с.
715333
   Методика и алгоритм расчета на ЭВМ потребности кормов для производства планового объема продукции животноводства.. – К., 1968. – 26с.
715334
  Бенашвили М.А. Методика и алгоритмы оптимизации суточных режимов энергосистем по активной мощности, основанные на методе групповой релаксации : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Бенашвили М.А.; Груз. политех. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1967. – 23л.
715335
   Методика и алгоритмы составления учебного расписания с помощью ЭЦВМ "Наири". – Москва, 1975. – 50с.
715336
  Петера Владимир Методика и аппаратура автоматического определения химического состава облачной воды применительно к проблемам электричества облаков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Петера Владимир; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 20л.
715337
   Методика и аппаратура для исследования психофизиологических характеристик человека-оператора.. – Москва, 1977. – 102с.
715338
  Кугаевский А.Ф. Методика и аппаратура для поддрежания единства измерений параметров магнитных материалов на высоких частотах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кугаевский А.Ф.; Гос.ком.стандартов, мер и измерит.приборов СССР. – Л, 1963. – 16л.
715339
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиогр. указ. отечеств. и иностр. лит. 1974-1977 гг. 3010 названий. – Ленинград, 1977. – 484с.
715340
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиографический указатель отечественной и иностранной литературы. – Ленинград
Вып. 6 : 1977-1980 гг. – 1982. – 694с.
715341
   Методика и аппаратура исследования вещественного состава минерального сырья : Библиографический указатель отечественной и иностранной литнратуры. – Москва
Вып. 7 : 1980-1984 гг. 4507 названий. – 1985. – 597с.
715342
   Методика и аппаратура психофизиологического эксперимента. – М., 1983. – 96с.
715343
  Лурье А.Г. Методика и геологические результаты сейсмозондирований МОВ в Среднем Приобье. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Лурье А.Г.; Новосиб. гос. ун-тет. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л.
715344
  Фисуненко Олег Петрович Методика и геологическое значение эколого-тафономических исследований (на примере среднего карбона Донбасса) : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: 04.00.09 / Фисуненко Олег Петрович; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1973. – 39л.
715345
   Методика и интерпретация геофизических исследований : Сб. науч. тр. – Киев, 1978. – 163с.
715346
   Методика и интерпретация геофизических наблюдений. – Казань
6. – 1974. – 131с.
715347
  Ляховицкий Ф.М. Методика и интерпретация данных сейсморазвелки / Ф.М. Ляховицкий. – М., 1970. – 67с.
715348
   Методика и интерпретация результатов минералогических и геохимических исследований. – Вильнюс, 1976. – 192с.
715349
  Маркочев В.М. Методика и исследование кинетики макроразрушения листовых материалов при однократном и повторном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: / Маркочев В.М.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т авиац. материалов. – М., 1966. – 22л.
715350
  Старостенко В.И. Методика и комплекс программ решения обратной линейной задачи гравиметрии на ЭВМ "Минск-22". / В.И. Старостенко, А.Н. Заворотько. – К, 1976. – 62с.
715351
   Методика и лингвистика : иностранный язык для научных работников. – Москва : Наука, 1981. – 248 с.
715352
  Попов В.П. Методика и материалы по изучению динамики почвенной влаги / В.П. Попов. – К., 1933. – 158с.
715353
   Методика и методология изучения языка. – М., 1988. – 159с.
715354
  Елистратова Т.А. Методика и некоторые вопросы организации математического практикума по приближенным методам анализа в высшей технической школе : Автореф... Канд.пед.наук: / Елистратова Т.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 8л.
715355
  Зынь В.И. Методика и некоторые результаты исследования полимеризации адсорбированных органических молекул медленными электронами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01046 / Зынь В.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л.
715356
  Ариель Н.З. Методика и некоторые результаты расчета структурных характеристик метеорологических элементов в пограничном слое атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ариель Н.З.; Глав. геофиз. обсераватория им. А.И.Войкова. – Л., 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
715357
  Бабаджанов П.Б. Методика и некоторые результаты фотографических исследований метеоров / П.Б. Бабаджанов, Е.Н. Крамер. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 144 с.
715358
  Акишин А.И. Методика и оборудование имитационных испытаний материалов космических аппаратов / Акишин А.И., Новиков Л.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ ядер. физики. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 89 с.
715359
  Оберт Б.О. Методика и опыт определения оптимального размера литейных цехов и заводов : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Оберт Б.О. ; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 33 с.
715360
  Строганов В.А. Методика и опыт применения геохимических нефтегазопоисковых исследований в структурных скважинах по опорным газометрическим горизонтам / В.А. Строганов. – М., 1974. – 63с.
715361
  Столяров Ю.Н. Методика и организация комплектования библиотечных фондов при централизованной системе библиотечного обслуживания. / Ю.Н. Столяров. – М., 1975. – 35(9) с.
715362
  Беклемишев А.В. Методика и организация лабораторных занятий по физике в высшей школе : учеб. пособие / А.В. Беклемишев. – Москва : Советская наука, 1952. – 317 с.
715363
   Методика и организация наблюдений за режимом подземных вод для прогноза землетрясений.. – М., 1983. – 72с.
715364
  Зубилевич С.Я. Методика и организация нормативного учета затрат на производство в строительстве (на прим. государственных общестроительных организаций Украгростроя) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.12 / Зубилевич С.Я.; МВ и ССО УССР, КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 21л.
715365
   Методика и организация преподавания политической экономии: : Межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск : Уральский гос. университет, 1978. – 70 с.
715366
   Методика и организация преподавания политической экономии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1982. – 103с.
715367
   Методика и организация учебногоо процесса при повышении квалификации рабочих в группах целевого назначения.. – М., 1969. – 26с.
715368
  Надеинский Б.П. Методика и организация учебных занятий в высшем заочном учебном заведении / Б.П. Надеинский. – Москва, 1975. – 78с.
715369
  Каналин В.Г. Методика и практика выделения эксплуатационных объектов на многопластовых нефтяных месторождениях. / В.Г. Каналин, Л.Ф. Дементьев. – М, 1982. – 224с.
715370
   Методика и практика выявления и оконтуривания несводных литологических ловушек на севере Западной Сибири: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 159с.
715371
   Методика и практика геофизических исследований.. – Львов, 1981. – 108с.
715372
  Коваль А.В. Методика и практика партийно-политической работы / А.В. Коваль. – Львов, 1987. – 390с.
715373
  Жданов М.А. и др. Методика и практика подсчета запасов нефти и газа / М.А. и др. Жданов. – Москва, 1967. – 404с.
715374
   Методика и практика преподавания в техническом вузе. – Ленинград, 1985. – 170с.
715375
  Гаймакова Б.Д. Методика и практика редактирования телевизионных передач / Б.Д. Гаймакова. – М., 1975. – 131с.
715376
   Методика и практика сохранения памятников архитектуры. – Москва, 1974. – 143 с.
715377
   Методика и практика стандартизации.. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1971. – 586с.
715378
  Плотников К.Н. Методика и практика ценообразования / К.Н. Плотников. – Москва, 1975. – 223с.
715379
  Воробьева С.В. Методика и программа преподавания логики в контексте когнитивного моделирования // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 14-15
715380
   Методика и программа расчета ресурсов в многоцелевых системах сетевого планирования для ЭВМ М-20.. – К., 1966. – 80с.
715381
  Бадмаев Б.Ц. Методика и психология / Б.Ц. Бадмаев, Ю.И. Садчиков. – М., 1974. – 71с.
715382
   Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества: Мужвуз. сб.науч. тр.. – Свердловск, 1986. – 108с.
715383
  Соколов В.А. Методика и результаты газовых геохимических нефтегазопоисковых работ. / В.А. Соколов, Г.Г. Григорьев. – М,, 1962. – 404с.
715384
   Методика и результаты геолого-геофизических нефтепоисковых исследований в Припятском прогибе.. – Минск, 1984. – 260с.
715385
   Методика и результаты геотермических исследований: Сб.науч. тр.. – Новосибирск, 1979. – 88с.
715386
   Методика и результаты геофизических исследований Воронежского кристаллического массива : Межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронеж. ун-т, 1985. – 126с.
715387
   Методика и результаты геофизических исследований Восточной Сибири.. – Иркутск, 1979. – 160с.
715388
   Методика и результаты геофизических исследований докембрийских пород восточной части Балтийского щита.. – Петрозаводск, 1987. – 163с.
715389
   Методика и результаты геофизических исследований северо-восточной части Балтийского щита. – Апатиты, 1980. – 141с. – Библиогр. к каждой ст.
715390
   Методика и результаты геофизических исследований.. – Алма-Ата, 1984. – 127с.
715391
   Методика и результаты геофизических исследований.. – Алма-Ата, 1984. – 126с.
715392
  Поспергелис М.М. Методика и результаты измерений полного вектора Стокса излучения, рассеянного природными объектами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поспергелис М.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1966. – 4л.
715393
  Никифорук Б.С. Методика и результаты изучения сейсмическим методом структуры домелового комплекса пород равинниного Крима : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Никифорук Б. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22л.
715394
   Методика и результаты изучения Сибирской платформы геофизическими методами: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1984. – 114с.
715395
  Суворов В.Д. Методика и результаты изучения скорости упругих волн при глубинных сейсмических исследованиях в Западной Сибири. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 01.04.12 / Суворов В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минералог. наукам. – Новосибирск, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
715396
   Методика и результаты интерпретации каротажа нефтяных скважин : Сб. науч. тр. – Минск, 1982. – 100с.
715397
   Методика и результаты исследований земной коры и верхней мантии.. – М., 1972. – 264с.
715398
   Методика и результаты исследований новыми геофизическими методами.. – Казань, 1978. – 118с.
715399
   Методика и результаты исследования подземных вод Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 177с.
715400
  Линдпере А.В. Методика и результаты исследования химического состава торфа верховых болот Эстонии : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Линдпере А.В.; АН ЭССР. – Таллин, 1970. – 24л.
715401
   Методика и результаты комплексных геофизических исследований земной коры Сибири.. – Новосибирск, 1976. – 180с.
715402
   Методика и результаты комплексных геофизических исследований земной коры Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1981. – 160с.
715403
  Черныш. Г.Ш. Методика и результаты корреляционного графо-аналитического прогнозирования нефтегазоносных структур центральной части Днепровско-Донецкой Впадины. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Черныш. Г.Ш.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1985. – 21л.
715404
   Методика и результаты морских сейсмических исследований.. – Владивосток, 1983. – 95с.
715405
   Методика и результаты оценки эффективности региональных систем сейсмических наблюдений.. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 172с.
715406
  Иванов Н.И. Методика и результаты палеоструктурно-геохимического изучения флюидопроводимости региональлных разрывов Днепровско-Донецкой впадины. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Иванов Н.И.; АН УССР. Ин-тут геол. наук. – К., 1980. – 26л.
715407
  Захаров Е.П. Методика и результаты поисков кобальтовых арсенидных месторождений по первичным и вторичным литохимическим ореолам рассеяния ртути : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1985. – С. 98-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
715408
  Попов В.М. Методика и результаты построения плотностных карт Приазовского геоблока / В.М. Попов, П.И. Пигулевский, Ю.Г. Тимофеенко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1991. – С. 136-143 : Рис. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрена методика построения плотностных карт Приазовского геоблока. Сущность ее заключается в приведении среднеарифметических значений плотности для фиксированных точек отбора образцов к сети геофизических наблюдений соответствующего масштаба. ...
715409
  Снеговский С.С. Методика и результаты региональных исследований МОВ на акваториях Южной части Охотского района : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.051 / Снеговский С.С.; МГУ. – М., 1972. – 19л.
715410
   Методика и результаты сейсмических исследований в Сибири.. – Новосибирск, 1976. – 191с.
715411
  Куц В.Г. Методика и результаты структурно-геохимического прогнозирования нефтегазоносных ловушке в Днепровско-Донецкой впадине : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Куц В.Г.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1987. – 18л.
715412
   Методика и результаты электроразведки, гравиразведки, магнито-разведки и морской геофизики.. – М., 1979. – 127с.
715413
   Методика и система работы по осуществлению взаимосвязи предметов общеобразовательного и профессионально-технического циклов в средних профтехучилищах.. – М., 1977. – 96с.
715414
  Райков Б.Е. Методика и техника ведения экскурсий / Б.Е. Райков. – Пб, 1922. – 128с.
715415
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / А.Т. Казаков. – Изд. 8-е перераб. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 328 с. : ил.
715416
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / А.Т. Казаков. – 2-е,перераб и доп. – Москва : Недра, 1968. – 283 с.
715417
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / А.Т. Казаков. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 319 с.
715418
  Казаков А.Т. Методика и техника взрывных работ при сейсморазведке / Казаков А.Т. – 5-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 295, [1] с. – Библиогр.: с. 294
715419
   Методика и техника воздушной стереофотосъемки : полевые и камеральные работы практическое пособие. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, Главная редакция геологоразведочной и геодезической литературы, 1936. – 112 с. – составлен коллективом работников воздушной стереофотосъемки
715420
  Померанц Л.И. Методика и техника газового каротажа / Л.И. Померанц. – М., 1973. – 48с.
715421
   Методика и техника геокриологических исследований: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 162с.
715422
  Заворотько Ю.М. Методика и техника геофизических исследований скважин : Учебное пособие для техникумов / Ю.М. Заворотько. – Москва : Недра, 1974. – 279с.
715423
   Методика и техника геохимических поисков рудных месторождений.. – М., 1977. – 58с.
715424
  Шульга М.С. Методика и техника демонстрационных опытов по молекулярной физике и теплоте в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Шульга М.С.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1959. – 19л.
715425
   Методика и техника дифракционного преобразования сейсмических записей и временных разрезов в изображения среды. – Киев : Наукова думка, 1972. – 228с.
715426
  Полонский М. Методика и техника киноработы в школе. Учеб. пособие для педагог. техникумов и высш. педаг. учебн. завед. / М. Полонский. – М., 1934. – 87с.
715427
   Методика и техника конктретно-социологических исследований.. – К., 1968. – 156с.
715428
   Методика и техника лекционных демонстраций по физике : (сборник трудов I межвузовской конференции по лекционным демонстрациям). – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1964. – 281 с., [2] л. ил. – Библиогр., сост. М.А. Маликова, с. 271-277, и в конце докл.
715429
  Смолдырев А.Е. Методика и техника морских геолого-разведочных работ / А.Е. Смолдырев. – Москва : Недра, 1978. – 303с.
715430
  Морозов Ю.Т. Методика и техника направленного бурения скважин на твердые полезные ископаемые / Ю.Т. Морозов. – Л., 1987. – 220с.
715431
  Маркевич А.П. Методика и техника паразитологического обследования рыб. / А.П. Маркевич. – К., 1950. – 24с.
715432
   Методика и техника петрофизических исследований.. – Апатиты, 1977. – 125с.
715433
  Иманов С.Ш. Методика и техника применения кинопроекции и других видов проекции на уроках физики в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Иманов С.Ш.; Азерб. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Баку, 1963. – 33л.
715434
   Методика и техника психофизиологических исследований операторской деятельности.. – М., 1984. – 101с.
715435
   Методика и техника психофизиологического эксперимента.. – Москва, 1987. – 104с.
715436
  Евгеньев М.Е. Методика и техника расследования преступлений / М.Е. Евгеньев. – Киев, 1940. – 307с.
715437
  Мильчин Э А. Методика и техника редактирования текста / Э А. Мильчин. – Москва, 1972. – 320с.
715438
  Чиботару Р.И. Методика и техника ретгенологического исследования поджелудочной железы / Р.И. Чиботару, КичерманА.П. – Кишинев, 1973. – 24с.
715439
   Методика и техника сейсмоакустических и вибросейсмических исследований на акваториях.. – Новосибирск, 1988. – 122с.
715440
   Методика и техника сейсморазведки.. – М., 1979. – 130с.
715441
  Ткаченко А.А. Методика и техника селекции озимых хлебов на Весело-подолянской сортоводной станции / А.А. Ткаченко. – К., 1927. – 65с.
715442
   Методика и техника следственной работы.. – К., 1934. – 226с.
715443
  Гражданников Е.Д. Методика и техника социологических исследований / Е.Д. Гражданников. – Новосибирск, 1975. – 75с.
715444
   Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации.. – М., 1968. – 328с.
715445
  Бронникова А М. Методика и техника судебномедицинской экспертизы вещественных доказательств / А М. Бронникова, С А. Гаркави, . – М, 1963. – 2478с.
715446
  Яковлев Н.М. Методика и техника урока в школе / Н.М. Яковлев. – М, 1959. – 126с.
715447
  Яковлев Методика и техника урока в школе / Яковлев, М А. Сохор. – М, 1985. – 208с.
715448
  Синенко В.Я. Методика и техника школьного физического эксперимента : учеб. пособие / В.Я. Синенко. – Новосибирск : Новосибирский педагогический институт, 1990. – 100с.
715449
  Райков Б.Е. Методика и техника экскурский / Б.Е. Райков. – М.-Л, 1927. – 148с.
715450
   Методика и техника эксперимента в области прикладной физиологии человека.. – М., 1978. – 96с.
715451
  Мамонтов В.В. Методика и техника электрорентгенографии / В.В. Мамонтов, С.Ф. Шибаев. – Л., 1981. – 205с.
715452
  Кишковский А.Н. Методика и техника электрорентгенографии / А.Н. Кишковский, Л.А. Тютин. – М, 1982. – 208с.
715453
   Методика и техника эффективного использования средств обучения в учебно-воспитательном процессе.. – М., 1984. – 176с.
715454
   Методика и технология консервации и реставрации памятников истории и культуры: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 118с.
715455
   Методика и технология направленного бурения скважин в сложных геологических условиях.. – Л., 1980. – 56с.
715456
  Шлейников Владимир Иванович Методика и технология построения мобильных систем символьной обработки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Шлейников Владимир Иванович; АН УССР. Ин-т кибернетки. – К., 1979. – 18л.
715457
  Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студ. педагогических училищ и колледжей, обучающихся по специальности "Социальная педагогика" / Н.И. Никитина, М.Ф. Глухова. – Москва : Владос, 2007. – 399с. – ISBN 978-5-691-01382-9


  Представлены методика и технологии работы нормативно-правовые основы деятельности социального педагога
715458
  Ершова Н.Ю. Методика и технология реализации модульного принципа в рамках модели открытого обучения физике / Н.Ю. Ершова, А.И. Назаров // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 4 (87). – С. 4-10. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрена реализация принципа модульного обучения в рамках модели системы открытого обучения физике. Предложена структура сетевой версии электронного учебно-методического комплекса и методика его использования. На примере модуля дисциплины "Основы ...
715459
   Методика и экономика морских геологоразведочных работ.. – Л., 1980. – 288с.
715460
  Гандур Арафат Абдул Рауф Методика и эффективность физкультминуток на уроках в 6-7 классах общеобразовательной школы : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.04 / Гандур Арафат Абдул Рауф; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1983. – 24л.
715461
   Методика изготовления и контроля жидкого биомицинового препарата.. – 2-е изд. – М., 1960. – 32с.
715462
  Иоффе С.Б. Методика изготовления монохроматических интерференционно-поляризационных светофильтров. : Автореф... канд. технич.наук: / Иоффе С.Б.;, 1951. – 14 л.
715463
  Зимин А.А. Методика издания древнерусских актов / А.А. Зимин. – Москва, 1959. – 64с.
715464
  Ефремова Е.В. Методика изложения на русском языке в 5-7 классах нерусских школ / Е.В. Ефремова. – К., 1960. – 64с.
715465
  Добронравов В.Е. Методика изложения темы "Всемирное тяготение" в курсе физики / В.Е. Добронравов. – Москва, 1964. – 72 с.
715466
  Федотов И.П. Методика излучения раздела магнетизма в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Федотов И.П.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 15л.
715467
   Методика измерений земных приливов и медленных деформаций земной поверхности. – Москва : Наука, 1970. – 184с.
715468
   Методика измерений паров ртути при поисках ртутных месторождений.. – М., 1975. – 72с.
715469
  Мебед Махмуд Мохаммед Методика измерений температуро-проводности и теплоемкости твердых тел в области температур 1300-2600 0К : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Мебед Махмуд Мохаммед; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1973. – 18л.
715470
  Фисенко Анатолий Владимирович Методика измерения радиоактивного аргона-39 в метеоритах и ее применение для решения некоторых задач метеоритики : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.02 / Фисенко Анатолий Владимирович; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
715471
  Романец А.С. Методика измерения расхода суспензий содовой промышленности : Автореф... канд. техн.наук: / Романец А. С.; МВО УССР, Хар. политехн. ин-т. – Х., 1959. – 16л.
715472
  Архиреева Т.В. Методика измерения родительских установок и реакций // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.144-153. – ISSN 0042-8841
715473
   Методика измерения светотехнических характеристик информации на дисплеях (видиомодулях), основанных на электронно лучевых трубках.. – Л., 1989. – 22с.
715474
  Гуляев Б.И. Методика измерения фотосинтетически активной радиации и об усвоении солнечной энергии некоторыми сельскохозяйтвенными культурами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуляев Б.И.; Всесоюзн.акад. с-х.наук. – Л, 1964. – 27л.
715475
  Тооминг Х.Г. Методика измерения фотосинтетически активной радиации. / Х.Г. Тооминг, Б.И. Гуляев. – Москва, 1967. – 144с.
715476
  Логачева Ю.П. Методика изучения аналитической химии в общеобрзовательной трудовой политехнической средней школе с производственным обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Логачева Ю.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 19л.
715477
   Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов.. – Москва : Наука, 1975. – 240 с. : табл.12, ил.32. – Библиогр.: в конце глав
715478
   Методика изучения бюджетов времени трудящихся.. – Новосибирск, 1966. – 300с.
715479
  Манеев Г.С. Методика изучения в средней школе молекулярных свойств твердых тел : Автореф... канд. пед.наук: / Манеев Г.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 10 с.
715480
  Петрова Русанка Георгиевна Методика изучения векторов и геометрических преобразований на факультативных занятиях в средней школе Народной Республики Болгарии : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Петрова Русанка Георгиевна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – Киев, 1982. – 18л.
715481
  Дедеев А В. Методика изучения внутренней структуры фундамента платформы / А В. Дедеев, . – Ленинград : Наука, 1972. – 159с.
715482
  Чугунов Методика изучения возраста и роста рыб / Чугунов, а. – М, 1952. – 116с.
715483
  Чугунова Н.И. Методика изучения возраста и роста рыб / Н.И. Чугунова. – Москва, 1952. – 116с.
715484
  Чугунова Н.И. Методика изучения возраста и роста рыб / Н.И. Чугунова. – М, 1959. – 164с.
715485
  Бельская Т.Н. Методика изучения возрастных изменений у растений по морфологическим признакам / Т.Н. Бельская. – М-Л., 1949. – 120с.
715486
  Эфендиев Я.С. Методика изучения вспомогательных частей речи на уроках азербайджанского языка. : Автореф... канд. пед.наук: / Эфендиев Я.С.; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1967. – 33л.
715487
   Методика изучения гидротермально-метасоматических образований. – Ленинград : Недра, 1981. – 264с.
715488
  Баев П.М. Методика изучения глагола в 5 классе средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Баев П.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1954. – 16л.
715489
  Муртазалиев М.М. Методика изучения глагола на уроках родного языка в аварской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Муртазалиев М.М.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1968. – 21л.
715490
  Джугарян Т.Г. Методика изучения глагола. : Автореф... Канд.пед.наук: / Джугарян Т.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 31л.
715491
  Дюдин В.И. Методика изучения глубокого подземного стока / В.И. Дюдин. – М, 1985. – 136с.
715492
  Ревинская О.Г. Методика изучения динамики реактивного движения в курсе общей физики с использованием компьютерных моделей / О.Г. Ревинская, Н.С. Кравченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 116-127. – ISSN 1609-4646


  Предложена методика изучения в курсе общей физики динамики реактивного движения тела в лабораторном практикуме с помощью компьютерной модели
715493
  Асланов М.С. Методика изучения драматических произведений в старших классах средней школы. : Автореф... наук: / Асланов М.С.; Ком. высш. и спец. обр. Совета Мин. АзССР. – Баку, 1962. – 24л.
715494
   Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. – М. : Наука, 1978. – 207с.
715495
  Дерябин В.М. Методика изучения единиц измерения физических величин в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Дерябин В. М.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 20л.
715496
  Аймагамбетова К. Методика изучения живой природы Казхстана в I - III классах казахских школ. : Автореф... канд. канд. пед.наук: 731 / Аймагамбетова К.; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
715497
  Бирюков Н.С. Методика изучения зоны аэрации и грунтовых вод при лесогидрологических исследованиях / Н.С. Бирюков. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 67с.
715498
  Семенова-Ерофеева Методика изучения и картирования источников формирования эксплуатационных ресурсов подземных вод / Семенова-Ерофеева. – Москва : Недра, 1987. – 89с.
715499
  Семенова-Ерофеева Методика изучения и картирования источников эксплуатационных ресурсов подземных вод. / Семенова-Ерофеева. – Москва, 1987. – 88 с.
715500
  Карташов В.Н. Методика изучения и обобщения юридической практики / В.Н. Карташов. – Ярославль, 1989. – 42с.
715501
   Методика изучения и преподавания истории русской журналистики на факультетах журналистики государственных университетов.. – М., 1987. – 111с.
715502
   Методика изучения и прогноза экзогенных геологических процессов. – М., 1988. – 215с.
715503
  Косоплечев Н.П. Методика изучения и разработки мер предупреждения преступности в городе и районе / Н.П. Косоплечев. – М., 1975. – 129с.
715504
  Чалышев В.И. Методика изучения ископаемых почв / В.И. Чалышев. – Москва : Наука, 1978. – 73с.
715505
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 2. – 1963. – 87с.
715506
   Методика изучения карста. – Пермь
4 : Палеокарст и карст. – 1963. – 82 с.
715507
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 5 : Геофизические методы. – 1963. – 99 с.
715508
   Методика изучения карста. – Пермь
6 : Гидрогеология карста. – 1963. – 163с.
715509
   Методика изучения карста. – Пермь
7 : Инженерная геология. – 1963. – 78с.
715510
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 8 : Гидрология карста. – 1963. – 84с.
715511
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 9 : Пещеры. – 1963. – 95с.
715512
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 10 : Изучение карста туристами и учащимися. – 1963. – 27с.
715513
   Методика изучения карста. – Пермь
Вып. 3 : Карстологическая съемка. – 1964. – 56с.
715514
  Поротов Г.С. и др. Методика изучения комплексных магнетитовых руд / Г.С. и др. Поротов. – Л., 1976. – 168с.
715515
  Красовский А.С. Методика изучения критических статей В.И.Ленина в 9-10 классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Красовский А.С.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 10л.
715516
   Методика изучения лекционного процесса в вузе.. – Кишинев, 1966. – 10с.
715517
  Гаджиев А.Д. Методика изучения лирических произведений в 5-8 классах азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Гаджиев А.Д.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 29л.
715518
  Рыбальская В.Я. Методика изучения личности потерпевшено по делам о преступлениях несовершеннолетних / В.Я. Рыбальская. – Иркутск, 1975. – 53с.
715519
  Карпова Г.В. Методика изучения личности учащихся ПТУ. / Карпова Г.В., Михайлычев Е.А. – Москва : Высш. школа, 1989. – 125, [1] с.
715520
   Методика изучения материалов XXVII съезда КПСС в курсе истории партии.. – Минск, 1986. – 84с.
715521
   Методика изучения материалов XXVII съезда КПСС в курсе марксистско-ленинской философии.. – Минск, 1986. – 126с.
715522
  Рогов И.В. Методика изучения материальной части танкового вооружения. / И.В. Рогов, Б.Н. Большев. – М., 1968. – 149с.
715523
   Методика изучения неотектоники и геоморфологии Днепровско-Донецкой впадины. – Киев : Наукова думка, 1982. – 56с.
715524
  Грудкин К.А. Методика изучения нефтегазоносных мезозойских отложений Западного Узбекистана по материалам исследований поисковых и разведочных скважин : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 136 / Грудкин К.А. ; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1970. – 25л.
715525
   Методика изучения новых вопросов курса математики средней школы.. – Л., 1975. – 153с.
715526
  Боковвнев О.А. Методика изучения основных тем программы по геометрии в средних ПТУ / О.А. Боковвнев, В.И. Колобов. – М., 1986. – 62с.
715527
  Савинова Л.Н. Методика изучения отношения школьников к атеизму и религии. Метод. мат. / Л.Н. Савинова. – М., 1975. – 39с.
715528
   Методика изучения партийных документов в курсе истории КПСС. – М., 1984. – 271с.
715529
  Сандалов Г.Н. Методика изучения передового производственного опыта в вечерней школе / Г.Н. Сандалов. – М., 1963. – 48с.
715530
   Методика изучения периодической печати: Сб. статей.. – М., 1977. – 109с.
715531
  Шорохова А.А. Методика изучения плодовитости человека / А.А. Шорохова. – Ташкент, 1935. – 100с.
715532
  Евсюков А.А. Методика изучения приципов осциллографироания и телевидения в курсе физики средней школы на специально разработанных комплектах приборов. : Автореф... Канд.пед.наук: / Евсюков А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 15л.
715533
  Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе / Г.И. Блинов. – 2-е изд. – М, 1990. – 208с.
715534
  Блинов Г.И. Методика изучения пунктуационных правил / Г.И. Блинов. – М, 1972. – 208с.
715535
  Станкевич Г.Л. Методика изучения районного обзора в курсе экономической географии СССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Станкевич Г.Л. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
715536
  Федорова Е.Н. Методика изучения растворов в средней школе. / Е.Н. Федорова. – М., 1957. – 23с.
715537
  Литвинович А.Н. Методика изучения редких рассеянных элементов в полиметаллических рудах / А.Н. Литвинович. – Алма-Ата, 1961. – 107с.
715538
  Линденбратен Л.Д. Методика изучения рентгеновских снимков / Л.Д. Линденбратен. – 2-е перераб. и расширен. изд. – Москва, 1971. – 352с.
715539
  Иванкин П.Ф. Методика изучения рудоносных структур в терригенных толщах / П.Ф. Иванкин, Н.И. Назарова. – М., 1988. – 253с.
715540
   Методика изучения русского языка: Пособ. для учителя.. – Киев, 1986. – 286с.
715541
   Методика изучения сапропелевых отложений. – Москва : АН СССР
Вып. 1. – 1953. – 220с.
715542
  Мышинская Р.П. Методика изучения сельского хозяйства в школьном курсе экономической географии / Р.П. Мышинская. – М., 1972. – 126с.
715543
   Методика изучения силы роста семян полевых культур.. – М., 1964. – 24с.
715544
  Мариничева В.Ф. Методика изучения сказуемого простого двусоставного предложения в связи с развитием мышления и речи учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мариничева В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 21л.
715545
  Абдуллаев М.А. Методика изучения словообразования в процессе преподавания азербайджанскоо языка 4-6 классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Абдуллаев М.А.; Азербайдж.гос.пед.ин-т. – Баку, 1980. – 26л.
715546
  Кондрусова Полина Петровна Методика изучения словосочетания во взаимосвязи с лексикой, морфологией, орфографией (2-е - 5-е классы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кондрусова Полина Петровна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 20л.
715547
  Калдымолдоева А. Методика изучения сложноподчиненного предложения родного языка в киргизской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Калдымолдоева А.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1968. – 23л.
715548
  Кязимова А.Б. Методика изучения сложноподчиненных предложений русского языка в связи с развитием речи учащихся в азаербайджанской 8-летней школе : Автореф... наук: / Кязимова А.Б.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 23л.
715549
  Малахова М.М. Методика изучения сложносочиненных предложений в средней школе : Автореф. дис. .... канд. пед. наук: / Малахова М.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1958. – 20 с.
715550
  Мусабаев Д. Методика изучения служебных слов в 6 классе киргизской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Мусабаев Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
715551
  Лавров Н.А. Методика изучения служебных частей речи в средней школе. / Н.А. Лавров. – М., 1959. – 54с.
715552
  Гонцова С.А. Методика изучения состава и словообразования русского языка в казахской средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Гонцова С.А. ; Тбилисский гос. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 20 с.
715553
  Гонцова С.А. Методика изучения состава слова и словообразования русского языка в казахской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гонцова С.А.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1970. – 16л.
715554
  Плюснин К.П. Методика изучения тектонических структур складчатых поясов. / К.П. Плюснин. – Пермь, 1971. – 217с.
715555
  Абгарян П.М. Методика изучения темы "Важнейшие классы неорганических веществ" в общеобразовательной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абгарян П.М. ; МП АССР. Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1974. – 41 с.
715556
  Макаровская И.А. Методика изучения темы "Волновые свойства света" : Автореф... канд. пед.наук: / Макаровская И. А.; КВ и ССО СМ АзССР, Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1953. – 19л.
715557
  Крейденко Т.Ф. Методика изучения темы "Муждународная интеграция в школьном курсе географии на профильном уровне : методика и опыт / Т.Ф. Крейденко, А.Н. Новик // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 20-24 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7207
715558
  Любимова Е.А. Методика изучения тепловых потоков через дно океанов / Е.А. Любимова. – М., 1973. – 176с.
715559
  Барбаш Н.Б. Методика изучения территориальной дифференциации городской среды / Н.Б. Барбаш; Ин-т географии АН СССР. – Москва, 1986. – 181с.
715560
  Малеваный Юрий Иванович Методика изучения тождественных преобразований в курсе алгебры восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Малеваный Юрий Иванович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
715561
  Кокурина И.Г. Методика изучения трудовой мотивации / И.Г. Кокурина. – М, 1990. – 55с.
715562
  Маркович Э.С. Методика изучения уравнений высших степеней в связи с задачами общего образования : Автореф... канд. пед.наук: / Маркович Э.С.; Моск. облю пед. ин-т. Каф-ра методики матем. – Москва, 1951. – 15 с.
715563
  Подкопаев Н.А. Методика изучения условных рефлексов / Н.А. Подкопаев; предисл. И.П. Павлова. – Москва-Ленинград : Государственное Издательство Печатный Двор, 1926. – 64 с.
715564
  Подкопаев Н.А. Методика изучения условных рефлексов / Н.А. Подкопаев. – Москва-Ленинград, 1952. – 108с.
715565
   Методика изучения условных рефлексов.. – Москва
2. – 1952. – 180с.
715566
  Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ / И.Н. Бейдеман. – Новосибирск : Наука, 1974. – 155с.
715567
   Методика изучения физико-механических свойств сельскохозяйственных растений.. – М., 1960. – 278с.
715568
  Поляков Е.А. Методика изучения физических свойств коллекторов нефти и газа / Е.А. Поляков. – Москва : Недра, 1981. – 182с. : Ил. – Библиогр.: с.178-181
715569
  Иванов П.П. Методика изучения фонетики в 5 классе / П.П. Иванов. – Москва, 1959. – 96 с.
715570
  Ханмамедов Б. Методика изучения фонетики родного языка в туркменской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Ханмамедов Б.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1970. – 24л.
715571
  Ковалев А.Г. Методика изучения характера школьника / А.Г. Ковалев. – Симферополь, 1947. – 32с.
715572
   Методика изучения хозяйственного использования земель для составления крупномасштабных карт : семинар по географии сельского хозяйства. – Москва : ЛИК МГУ, 1962. – 22 с.
715573
  Ахмедов А.М. Методика изучения членов предложения в восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Ахмедов А.М.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1964. – 37л.
715574
  Агабабян Г.М. Методика изучения членов предложения русского языка в 7-10 классах армянской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Агабабян Г.М.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 20л.
715575
  Строев К.Ф. Методика изучения экономической географии СССР : пособие для учителей / К.Ф. Строев, Ковалевская М.К., Ром В.Я. – Москва : Просвещение, 1973. – 255 с. – (Методическая библиотека школы)
715576
  Хазарадзе О.С. Методика изучения электрических свойств и применение твердого тела в курсе физики 10 класса средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Хазарадзе О.С.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 21л.
715577
  Таир-Заде Методика изучения элементов животноводства и некоторые вопросы преподавания зоологии в средних школах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. пед.наук: / Таир-Заде Т.Р.; Аз. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 40л.
715578
  Ахундов Л.Р. Методика изучения элементов раздела "переменный ток" в курсе физики средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Ахундов Л.Р.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 30л.
715579
   Методика изучения элементов территориальных социально-экономических систем : учеб. пособ. по спецкурсу. – Пермь, 1979. – 93 с.
715580
  Ранская Л.А. Методика изучения элементов физики твердого тела в среденей школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ранская Л.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1967. – 24л.
715581
   Методика изучения, обработки и интерпретации магнитных и гравиметрических полей при поисках кимберлитовых тел в трапах. – Новосибирск, 1977. – 100с.
715582
  Поспелов А.Г. Методика изучения, систематика и клссификация фитогенных образований и проблематики верхнего докембрия Алтае-Саянской складчатой области / А.Г. Поспелов, С.Л. Тарновский; Отв. ред. Гинцингер А.Б. – Новосибирск : СНИИГГиМС, 1978. – 69с.
715583
  Епифанов Г.Д. Методика иллюстрирования классических литературных произведений : конспект лекций / Г.Д. Епифанов. – Москва, 1961. – 20, [3] с.
715584
  Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований : Учебник для ВУЗов / Г.К. Бондарик. – Москва : Недра, 1986. – 332с.
715585
  Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологических исследований : Учебник / Г.С. Золотарев. – Москва : МГУ, 1990. – 383с.
715586
   Методика инженерно-геологических исследований высоких обвальных и оползневых склонов. / Золотарев Г.С. – М., 1980. – 184с.
715587
  Нестеров К.В. Методика инженерно-геологических исследований на месторождениях железных руд Керченского типа : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нестеров К.В. ; ОГУ. – Одесса, 1966. – 16 с.
715588
  Сергеев А.И. Методика инженерно-геологического изучения торфяных массивов / А. Сергеев ; [отв. ред.: Е.М. Сергеев] ; АН СССР, Отд-ние геологии, геофизики и геохимии. – Москва : Наука, 1974. – 135с. : табл., ил., карты. – Библиогр.: с. 126-134
715589
   Методика инженерно-геологического прогнозирования при разведке шахтных полей месторождений каменных углей. – М., 1973. – 81с.
715590
   Методика интегральной оценки знаний абитуриентов / М.В. Грязев, А.А. Хадарцев, А.Г. Хрупачев, С.П. Туляков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 28-32. – ISSN 0869-3617


  Методика интегральной оценки знаний абитуриентов и ее программное обеспечение позволяют составить более полную и объективную картину об образовательном уровне поступающих в вузы. Алгоритм программы «ЕГЭ - Абитуриент» построен с применением функции ...
715591
  Мотайленко Л.В. Методика интеграции образования и профессионального сообщества на базе информационных технологий / Л.В. Мотайленко, Д.И. Полетаев // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 51-54. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматривается методика интеграции образования и профессионального сообщества, полученная на базе внедрения в учебный процесс вуза информационной технологии построения компетентностных областей. Сформулированы основные принципы и возможности ...
715592
  Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. – М, 1982. – 141с.
715593
  Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. – Москва : Высшая школа, 1986. – 101, [3] с.
715594
   Методика интенсивного обучения иностранным языкам.. – Киев : Вища школа, 1988. – 342с.
715595
   Методика интенсивного обучения иностранным языкам: Уч.-метод. пособие. / Китайгородская Г.А. – М., 1988. – 168с.
715596
  Лизинский Марк Данилович Методика интерпретации данных сейсморазведки при изучении эффузивно-осадочных толщ докембрия. (На примере Печенг. никеленосной структуры) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Лизинский Марк Данилович; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
715597
  Аткин Е.Р. Методика интерпретации данных электрического каротажа. / Е.Р. Аткин. – Москва, 1961. – 27с.
715598
  Логинов В.Е. Методика интерпретации магнитных аномалий на ЭВМ методом подбора : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.131 / Логинов В.Е. ; КГУ. – Киев, 1970. – 20 с.
715599
  Логинов В.Е. Методика интерпретации магнитных аномалий на ЭВМ методом подбора. : Дис... Канд. геолого-минерал. наук: / Логинов В.Е.; КГУ. Геологич. фак-т. – Новокузнецк, 1970. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
715600
  Шестаков В.М. Методика интерпретации опытно-фильтрационных наблюдений / В.М. Шестаков. – Москва, 1982. – 52с.
715601
  Панасенко В.Н. Методика интерпретации подземных гравитационных аномалий в условиях Криворожского железорудного бассейна. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Панасенко В.Н.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Ивано-Франковск, 1965. – 20л.
715602
  Бахвалов А.Н. Методика интерпретации результатов векторной скважинной магнитометрии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Бахвалов А.Н.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т геофизики. – Свердловск, 1967. – 19л.
715603
  Саенко Г.В. Методика информационного обеспечения процесса устойчивого развития хозяйствующих систем в переходной экономике : інформаційні технології в економіці та управлінні / Г.В. Саенко, И.А. Демидова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 189-198 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
715604
   Методика информационного обеспечения расчетов экономической эффективности новой техники.. – К., 1976. – 107с.
715605
  Тагиев Гач ай Таги Методика использования алгебраических знаний учащихся при преподавании геометрии в VI-VIII классах : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.02 / Тагиев Гач ай Таги оглы ; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 18 с.
715606
  Щукин А.Н. Методика использования аудиовизуальных средств. При обуч. рус. яз. как иностр. в вузе. / А.Н. Щукин. – Москва : Русский язык, 1981. – 128 с.
715607
  Пепеляев Александр Кузьмич Методика использования грамматических правил при обучении чтению (английский язык, неязыковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пепеляев Александр Кузьмич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 24л.
715608
  Гулиева Д.Б. Методика использования живописи на уроках русского языка для развития речи учащихся 4-8 классов азербайджанской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Гулиева Д.Б.; МВ и ССО Азерб.ССР. – Баку, 1974. – 26л.
715609
  Кулешов В.У. Методика использования задач и деловых игр в преподавании политэкономии / В.У. Кулешов. – М., 1991. – 173с.
715610
  Червякова Л.Д. Методика использования лингафонной техники в процессе обучения иностранным языкам. / Л.Д. Червякова. – М., 1981. – 36с.
715611
  Новолодская Е.Г. Методика использования моделей природных явлений и процессов на уроках географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 45-47 : Рис. – ISSN 0016-7207
715612
  Базыкин В.В. Методика использования наглядных пособий по астрономии / В.В. Базыкин, И.Ф. Шевляков. – М., 1963. – 40с.
715613
  Гуменюк С.А. Методика использования нр ИФВЭ для обработки данных в экспериментах на камере "Мирабель" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Гуменюк С.А. ; Ин-т физики высших энергий. – Серпухов, 1979. – 20 с.
715614
  Роберт И.В. Методика использования операторнологических моделей мышления в обучении алгебре средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Роберт И. В.; АзГУ. – Баку, 1981. – 18л.
715615
  Роберт И.В. Методика использования операторнологических моделей мышления в обучении алгебре средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Роберт И. В.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 22л.
715616
  Герасимов В.А. и др. Методика использования отладочного пульта при решении задач на ЭВМ МИР / В.А. и др. Герасимов. – К., 1973. – 36с.
715617
  Салахов А. Методика использования представителей фауны Азербайджана на уроках зоологии в средней школе : Автореф... кандид. пед.наук: / Салахов А.; Министерство просвещения Азербайджанской ССР. Азербайджанский н.-иссл. ин-т педагогики. – Баку, 1952. – 26 с.
715618
  Шкиль А.С. Методика использования результатов тестирования в болонской системе оценивания // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 135-141. – ISBN 978-966-285-210-3
715619
  Боровикова Елена Алексеевна Методика использования системы игр для обучения неофициальному общению (французский яз., неязыковый вуз) : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.02 / Боровикова Елена Алексеевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 26л.
715620
  Полторак Д.И. Методика использования средств обучения в преподавании истории / Д.И. Полторак. – Москва, 1987. – 207 с.
715621
  Полат Е.С. Методика использования средств обучения иностранному языку в языковой лаборатории профтехучилища / Е.С. Полат. – М, 1988. – 158с.
715622
  Гормакова А.Н. Методика использования фактического и цифрового материала в пропагандистской работе / А.Н. Гормакова. – М, 1973. – 15с.
715623
   Методика использования физического эксперимента в учебном процессе : сб. науч. трудов. – Свердловск : СПИ, 1985. – 133 с.
715624
  Селецкий В.И. Методика использования художественной литературы в преподавании марксистко-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1979. – 20 с.
715625
  Барон Л.И. Методика испытаний горных пород на контактную прочность / Л.И. Барон, Л.Б. Глатман. – М., 1961. – 12с.
715626
  Эпштейн Р.М. Методика испытаний и накладки систем регулирования гидротурбин / Р.М. Эпштейн. – М.Л., 1957. – 80с.
715627
  Вершинский Е.В. Методика исследований в области физического воспитания / Е.В. Вершинский. – Москва, 1957. – 52с.
715628
   Методика исследований высшей нервной деятельности человека.. – М., 1963. – 92с.
715629
  Каплин Виталий Михайлович Методика исследований планктонных инфузорий озера Байкал : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Каплин Виталий Михайлович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
715630
  Шацилов В.И. Методика исследований при оценке сейсмической опасности территории. / В.И. Шацилов. – Алма-Ата, 1989. – 206с.
715631
  Сандон Г. Методика исследования Protozoa почв / Г. Сандон. – С. 253-278. – Отд. оттиск
715632
  Продайвода Г.Т. Методика исследования анизотропии обратимой магнитной восприимчивости горных пород на астатическом магнитометре / Г.Т. Продайвода, И.В. Орищенко, В.В. Назаришин // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 42-47 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геология ; № 8)
715633
  Петлин В.Н. Методика исследования взаимодействия сопряженных природных территориальных комплексов полустационарными и экспедиционными методами : некоторые аспекты исследования природы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 74-77 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
715634
   Методика исследования взаимодействия школы, семьи и общественности в воспитании учащихся.. – М., 1976. – 79с.
715635
   Методика исследования восприятия информации.. – Л., 1972. – 152с.
715636
  Кормушин В.А. Методика исследования газово-жидких включений в минералах. / В.А. Кормушин. – Алма-Ата, 1981. – 153с.
715637
   Методика исследования грамматики и стилистики китайского языка.. – Шанхай, 1991. – 334с.
715638
   Методика исследования делопроизводственных процессов в аппарате управления.. – М., 1972. – 73с.
715639
  Орлова Г.В. Методика исследования долины реки с учащимися 7 класса в преподавании географии. : Автореф... Канд.пед.наук: / Орлова Г.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 8л.
715640
  Романюта В.Г. Методика исследования зрительного обнаружения сигналов человеком : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Романюта В. Г.; МГУ, Фак. психол. – Москва, 1973. – 26л.
715641
  Лахе Л.А. Методика исследования и состав полициклических ароматических углеводородов сланцевых смол : Автореф... канд. хим.наук: / Лахе Л. А.; АН ЭССР, Сов. по хим. и геол. минер. наукам. – Таллин, 1972. – 32л.
715642
  Рауде Х.Э. Методика исследования и химический состав углеводородной части кипящей выше 200 о сланцевой смолы туннельных печей : Автореф... канд. хим.наук: / Рауде Х.Э.; АН Эст.ССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1966. – 29л.
715643
  Пересекин В.И. Методика исследования интегральных районов города // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 13-16. – ISBN 0201-8683
715644
  Тварионавичюс П. Методика исследования использования текстильного оборудования (на примере прядильных машин хлопчатобумажного производства Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Тварионавичюс П.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 16л.
715645
  Хусаинова Бэла Нуровна Методика исследования комплекса тепловых свойств твердых и жидких металлов и полупроводников в интервале температур 500-1400 оК : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Хусаинова Бэла Нуровна ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 18 с.
715646
  Яшина М.Г. Методика исследования культурно-маркированной лексики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 192-199. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
715647
  Шапошников В.М. Методика исследования морфоструктур в практике нефтепоисковых работ / В.М. Шапошников. – М., 1973. – 208с.
715648
  Озерецкий Н. Методика исследования моторики / Н. Озерецкий. – М.-Л., 1930. – 174с.
715649
  Хаимова-Малькова Методика исследования напряжений поляризационно-оптическим методом / Хаимова-Малькова. – М, 1970. – 116с.
715650
  Сафронов А.В. Методика исследования политической географии древних майя классического периода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 101-118. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
715651
  Оникиенко С.К. Методика исследования породообразующих минералов в прозрачных шлифах : Учебное пособие для вузов / С.К. Оникиенко. – Москва : Недра, 1971. – 127с.
715652
  Гринь Г.С. Методика исследования почв в природе / Г.С. Гринь. – Х., 1962. – 92с.
715653
  Федоров Ю.В. Методика исследования процессов деформирования, разрушения и формирования поверхностного слоя при резании труднообрабатываемых материалов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.171 / Федоров Ю.В.; МВ и ССО СССР. Москов. авиац. ин-т. – М., 1972. – 19л.
715654
  Бедринцев Кирилл Николаевич Методика исследования районныхъ комплексных экономических проблем. (На примере Ферганы и Ангрена). : Автореф... д-ра экон.наук: / Бедринцев Кирилл Николаевич; Акад. наук СССР. Ин-т экономики. – М., 1958. – 41л.
715655
  Корнилов К.Н. Методика исследования ребенка раннего возраста / К.Н. Корнилов. – 2-е, испр. и доп. – М., 1922. – 90с.
715656
  Каган М.С. Методика исследования рекомбинации горячих электронов при их нагреве высокочастотными электрическим полем / М.С. Каган, Е.Г. Ландсберг. – М, 1972. – 20с.
715657
  Беляева А.П. Методика исследования содержания образования в средних профтехучилищах / А.П. Беляева. – М., 1974. – 128с.
715658
  Лице Н.И. Методика исследования состояния фрустрации в межличностных отношениях / Н.И. Лице. – Рига, 1990. – 19с.
715659
  Алаев Т.И. Методика исследования спектров ЭПР при гидростатических давлениях до 10 кбар. (На примере рубина) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Алаев Т.И.; Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 11л.
715660
  Пожидаєва И.В. Методика исследования трансформации концепта в виртуальном манипулятивном дискурсе русскоязычной блогосферы (на примере концепта ПАТРИОТИЗМ) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 49-54. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
715661
   Методика исследования устной политической пропаганды и агитации в трудовом коллективе.. – М., 1978. – 204с.
715662
  Поляков Николай Филиппович Методика исследования характеристик потока в малотурбулентной аэродинамической трубе и явлений перехода в несжимаемом пограничном слое : Автореф... канд. техн.наук: 01.024 / Поляков Николай Филиппович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1973. – 32л.
715663
  Васильев Я.В. Методика исследования целевой направленности личности / Я.В. Васильев. – Николаев, 1993. – 12с.
715664
  Молчанова Т.К. Методика истользования средств обучения на уроках литературы в средних профтехучилищах / Т.К. Молчанова. – М. : Высшая школа, 1980. – 72 с.
715665
  Кругликов-Гречаный Л.П. Методика истории / Л.П. Кругликов-Гречаный. – 6-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. Л.П. Кругликова-Гречаного; [Тип. И.И. Чоколова], 1911. – IV 144 с. – иблиогр.: "Список книг для чтения по истории" (с. 100-120); "Книги по методике истории" (с. 139-141) и в тексте
715666
  Кругликов-Гречаный Л.П. Методика истории / Л.П. Кругликов-Гречаный. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : Изд. автора ; [Тип. И.И. Чоколова, 1913. – IV, 150 с. – На обр. стороне тит. л. год изд. в тип. 1912
715667
  Кругликов-Гречаный Л.П. Методика истории / Л.П. Кругликов-Гречаный. – 6-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. автора ; [Типо-лит. "Прогресс" З.М. Сахнина], 1918. – [6], 122 с.


  На тит. л. дарств. надпись автора: Бибилиотеке педагогического семинара при И.Н.О.. Киев
715668
  Игнатьев В.И. Методика историко-геологического анализа на примере северной части Волго-Уральской антеклизы / В.И. Игнатьев. – Казань : Казанский ун-т, 1985. – 176с.
715669
   Методика историко-краеведческой работы в школе. – М., 1982. – 224с.
715670
  Санцевич А.В. Методика исторического исследования / А.В. Санцевич. – Киев, 1984. – 190 с.
715671
  Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения : учеб. пособие / А.П. Пронштейн; Северо-Кавказский науч. центр высшей школы. – 2-е изд., доп. и испр. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-то, 1976. – 479 с. – Загл. 1-го изд.: Методика исторического исследования
715672
  Хаейн Т.М. Методика і засіб метрологічної атестації координатно-вимірювальних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Хаейн Тамара Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
715673
  Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 430с. – ISBN 978-966-364-569-8
715674
  Ярошенко Л.А. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ярошенко Л.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 271 л. + Додаток: л. 180-242. – Бібліогр.: л. 243-271
715675
  Ярошенко Л.А. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Ярошенко Л.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
715676
  Більська М.А. Методика і результати географічного аналізу лісистості Розточчя та суміжних територій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-39. – (Географія ; Вип. 45)


  Проведено аналіз лісистості Розточчя станом на 1980 - 1982 рр., яка свідчить про диференційовану за територією та часом її динаміку.
715677
  Шульга М.С. Методика і техніка демонстраційних дослідів з фізики у 6 і 7 кл. / М.С. Шульга. – К., 1977. – 192с.
715678
  Коршак Є.В. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту : практикум/ навч. посібник / Є.В. Коршак, Б.Ю. Миргородський. – Киев : Вища школа, 1981. – 279 с.
715679
  Кліменкова А.М. Методика ідентифікації культурних кодів комерційної реклами: розробка та валідизація // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (50). – С. 10-22. – ISSN 1681-116Х


  У статті описано процедуру розробки авторської методики ідентифікації культурних кодів комерційної реклами, побудованої на основі застосування семантичного диференціала.
715680
  Балан В. Методика ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України / В. Балан, Г. Кочедикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті зазначені проблеми енергетичної сфери та процесу енергозабезпечення України енергетичними ресурсами. Запропоновано економіко-математичну модель ідентифікації стану енергозабезпечення економіки України з використанням лінійної детермінантної ...
715681
  Левченко О. Методика імпортування тестових питань з однією та кількома правильними відповідями у ВНС Львівської політехніки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 122-129. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Запропоновано методику підготовки до масового імпортування у Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки тестових питань різних типів за допомогою простих операцій у Word і Excel.
715682
  Окландер Т. Методика ІМТ: підвищення ефективності маркетингових комунікацій / Т. Окландер, І. Окландер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 57-60 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
715683
  Петраков Я.В. Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки. / Я.В. Петраков, К.В. Гнедіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 148-155. – ISSN 2222-0712
715684
  Антоненко Л. Методика інтегральної рейтингової оцінки комплексного розвитку районних АПК / Л. Антоненко, М. Жерноклєєв // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.61-66. – ISSN 0131-775Х
715685
  Коновальчук С.А. Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Коновальчук Світлана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – 240, [3] арк. – Додатки: арк. 220-240, [3]. – Бібліогр.: арк. 196-219
715686
  Коновальчук С.А. Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Коновальчук Світлана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр..: 14 назв
715687
  Горошко Ю.В. Методика інформатики - історія і перспективи / Ю.В. Горошко, Г.Ю. Цибко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 61-64. – (Серія : Педагогічні науки)
715688
  Богдашина О.М. Методика історичних досліджень М.С. Грушевського // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 29-39
715689
  Шморгун П.М. Методика історичного дослідження / П. Шморгун // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 241-242. – ISBN 966-642-073-2
715690
  Карцов В.Г. Методика історії СРСР у початковій школі. (На допомогу вчителеві) / В.Г. Карцов. – К., 1948. – 228с.
715691
  Матейко С.В. Методика й організація обліку доходів та витрат на підприємствах малого бізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 156-162. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
715692
  Павловський В.Т. Методика й техніка розмови в трудовій школі / В.Т. Павловський. – Х, 1929. – 67с.
715693
  Кузло М.Т. Методика ймовірністної оцінки стійкості грунтових укосів з урахуванням режимів фільтрації при зниженні рівнів води / М.Т. Кузло, Д.В. Стефанишин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 27-29. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
715694
  Крепиш П.В. Методика календарного планирования производства на машиностроительном предприятии / П.В. Крепиш. – М., 1961. – 252с.
715695
   Методика картирования вулканических формаций. – Москва : Наука, 1969. – 152с.
715696
   Методика картирования метаморфических комплексов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 152с.
715697
  Конфектов М.Н. Методика картографирования плотности застройки пригородных районов по космическим снимкам высокого разрешения (на примере западного Подмосковья) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 16-24 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
715698
  Ковач Н.С. Методика картографирования сложных инженерных сооружений по данным лазерного сканирования // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 12. – С. 49-55 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
715699
  Гаврюшин О.В. Методика картографічного анімування змін адміністративно-територіального поділу та особливості її реалізації у ГІС MарInfo // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 40-45 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
715700
  Ермоленко Н.Н. Методика картографо-статистического исследования направленности современных эрозийных процессов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 78-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
715701
   Методика картографування ландшафтів та їх антропогенних змін для радіоекологічної ГІС Чорнобильської зони відчуження : природно-географічні дослідження / В.С. Давидчук, Л.Ю. Сорокіна, Р.Ф. Зарудна, М.Ф. Петров, Н.І. Назарчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 3-12 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
715702
  Сухарев Д.А. Методика квалификации преступлений против социалистической собственности / Д.А. Сухарев, А.Д. Гобуза. – Свердловск, 1983. – 78с.
715703
  Бордзиловский С.А. Методика кваризэнтропического сжатия конденсированного вещества при низких начальных температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Бордзиловский С.А.; Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1977. – л.
715704
  Лукомський Д.В. Методика керування параметрами твердотільних фотоелектричних перетворювачів для енергозабезпечення радіоелектронних засобів озброєння, що необслуговуються : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец. 20.02.14 / Лукомський Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
715705
  Лукомський Д.В. Методика керування параметрами фотоелектричних перетворювачів. Нанесення антивідбиваючих покриттів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 97-101


  Запропоновано нову методику керування параметрами фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) на підставі аналізу комплексного показника якості і надійності. Показано можливість застосування методики для керування режимами формування антивідбиваючих ...
715706
  Лукомський Д.В. Методика керування якістю контактів компонентів фотоелектричних систем енергозабезпечення РЕЗО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування методики керування параметрами кремнієвих фотоелектричних перетворювачів на підставі аналізу комплексного параметра якості і надійності для випадку вибору раціональних режимів формування контактної металізації мультикремнієвих ...
715707
  Парсяк К. Методика кількісного оцінювання якості освітніх послуг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 70-72. – ISSN 1810-3944
715708
   Методика кількісної обробки СТМ-зображень частково-впорядкованих систем / С.Ю. Булавенко, В.Н. Курашов, Ю.С. Мусатенко, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 243-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропонована методика обробки СТМ-зображень частково-впорядкованих інтерфейсів метал/впорядкована поверхня для вилучення кількісних характеристик впорядкованості. На прикладі СТМ-зображення інтерфейсу Bi/Si(111)7x7 з кількістю вісмуту 0,5 МШ ...
715709
  Позняк О. Методика кількісної оцінки впливу трудових міграцій на розвиток ринку праці // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 112-115. – Бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-654-173-4
715710
  Лажнік Володимир Йосипович Методика кількісної оцінки економіко-географічного положення географічних об"єктів на мікрорівні : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02. / Лажнік Володимир Йосипович; МО України, Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1995. – 264л. – Бібліогр.:л.206-234
715711
  Лажнік В.Й. Методика кількісної оцінки економіко-географічного положення географічних об"єктів на мікрорівні : Автореф... канд. герграф.наук: 11.00.02 / Лажнік В.Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 21л.
715712
  Сапіжинський А.В. Методика кількісної оцінки засобів розповсюдження реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-38. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто вибір ефективних засобів розповсюдження реклами. Запропоновано економіко-математичні оптимізаційні моделі, що описують процес вибору друкованих видань для розміщення у них рекламних звернень.
715713
  Віршило І.В. Методика кількісної оцінки мінералогічного складу континентальної земної кори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Наведено методичні аспекти оцінки мінералогічного складу сейсмомінералогічним методом. Розглядається використання автоматизованої системи інтерпретації даних сейсмоакустики. Наведено приклади практичного застосування методу при дослідженнях ...
715714
  Безродна І.М. Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Безродна І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
715715
  Безродна І.М. Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.22 - геофізика / Безродна І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л.165-178
715716
  Шамурина С.Е. Методика классификации литературы по языкознанию, литературоведению, художественной литературе и искусству / С.Е. Шамурина. – М., 1960. – 20с.
715717
  Амбарцумян З.Н. Методика классификации общественно-политической литературы в массовых библиотеках / З.Н. Амбарцумян. – Москва, 1961. – 36с.
715718
   Методика классификации сельскохозяйственной литературы по УДК.. – М., 1964. – 44с.
715719
   Методика классифицирования музыкальных произведений (нотных изданий) по таблицам библиотечно-библиографической классификации.. – М., 1977. – 126с.
715720
  Мориц В.Э. Методика классического тренажа. Рекоменд. в качестве учебн. пособия для хореографич. училищ / В.Э. Мориц. – Москва-Ленинград : Искусство, 1940. – 188 с.
715721
  Лермантов В.В. Методика классных опытов и содержание приборов в неисправности / В.В. Лермантов. – Изд. 3-е. – М. – 118с.
715722
  Сасыхов А.В. Методика клубной работы / А.В. Сасыхов, Стрельцов Ю.А. . – Улан-Уде
3. – 1970. – 92с.
715723
  Ходоровский М.С. Методика количественной оценки концентраций естественных радиоактивных элементов на ЭВМ : количественные методы анализа проб и обработки геологических данных / М.С. Ходоровский, Н.В. Ходоровская // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 121-126. – Бібліогр.: 5 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
715724
  Карлье Э. Методика количественной оценки месторождений урана / Э. Карлье. – Москва : Атомиздат, 1966. – 352с.
715725
  Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. / И.П. Иванов. – М., 1990. – 143с.
715726
  Сбітнєв А.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформаційній системі військового призначення / А.І. Сбітнєв, О.І. Литвиненко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 396
715727
  Литвиненко О.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформаційній системі військового призначення : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Литвиненко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 176 л. – Додатки: л. 155-176. – Бібліогр.: л. 144-154
715728
  Литвиненко О.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформацйній системі військового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Литвиненко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр. : 21 назва
715729
  Литвиненко Н.І. Методика комп"ютерної підтримки рішень при організації та здійсненні пересувань частин (підрозділів) сухопутних військ / Н.І. Литвиненко, О.І. Литвиненко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 50-52
715730
  Богосвятська А.І. Методика компетентнісного викладання на уроках літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 56-63
715731
  Красовский С.С. Методика комплексирования геофизических исследований при геологическом картировании : (На примере Приазовского кристаллического массива и зоны сочленения его с Донбассом) / С.С. Красовский. – Киев : Наукова думка, 1965. – 144с.
715732
  Божилина Е.А. Методика комплексного автоматизированного дешифрирования растительности на примере участка Северной Монголии / Е.А. Божилина, С.А. Мамыкина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 21-29 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
715733
  Божилина Е.А. Методика комплексного автоматизированного дешифрирования растительности на примере участка Северной Монголии / Е.А. Божилина, С.А. Мамыкина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 21-29 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
715734
  Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности : Краткий курс для высших учебных заведений / Г.В. Савицкая. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 288с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000775-Х
715735
  Шеремет А.Д. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности промышленного предприятия / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М, 1980. – 232с.
715736
   Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.. – М., 1982. – 64с.
715737
  Шаповал В.І. Методика комплексного вивчення фізичних властивостей гірських порід кристалічного фундаменту в районі Середнього Побужжя / В.І. Шаповал, Є.І. Антонюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 52-55. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 7)
715738
  Гончарук О. Методика комплексного дослідження англомовної байки у прагмастилістичному аспекті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 66-70. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
715739
  Прыткова М.Я. Методика комплексного изучения осадконакопления в малых водохранилищах / М.Я. Прыткова, И.В. Семенцов. – Ростов-на-Дону, 1989. – 88с.
715740
   Методика комплексного изучения политической экономии.. – М.
1. – 1981. – 245с.
715741
  Бакурко Виктор Евгеньевич Методика комплексного использования образной и условногафической наглядности при обучении истории древнего мира и средних веков. : Автореф... канд. ист.наук: 13.00.02 / Бакурко Виктор Евгеньевич; МП РСФСР. – М., 1974. – 28л.
715742
   Методика комплексного подхода к воспитанию учащихся средних профтехучилищ.. – М., 1978. – 112с.
715743
   Методика комплексного подхода к преподаванию общественных наук в условиях перестройки высшей школы. – К., 1987. – 124с.
715744
   Методика комплексного прогнозирования нефтегазоносных локальных структур: На прим.Днепров.-Донец. впадины.. – Киев, 1982. – 196с.
715745
  Шарыгин М.Д. Методика комплексного экономико-географического исследования территориальных социально-экономических систем : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин, А.М. Свисткова. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1978. – 96 с.
715746
  Овчаренко Т. Методика комплексної оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 82-85. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методична база інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств. Проведена оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства на основі рівнів виробництва (технічного, технологічного, організаційного). Запропоновано ...
715747
  Грішнова О.А. Методика комплексної оцінки конкурентоспроможності персоналу / О.А. Грішнова, О.В. Юрченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 79-85


  У статті досліджено взаємозв"язок конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності персоналу. Запропоновано методику, яка дозволяє чисельно визначити конкурентоспроможність персоналу. Оцінки, здійснені за ...
715748
  Антонов В.В. Методика комплексної оцінки соціально-економічного розвитку області та її адміністративно-територіальних одиниць : (на прикладі Дніпропетровської області) / В.В. Антонов, Л.М. Зайцева. – Дніпропетровськ, 2004. – 34с.
715749
  Полька Н.С. Методика комплексної оцінки ступеня ризику виникнення несприятливих зрушень з боку показників фізичного розвитку та морфофункціонального стану організму новонароджених дітей / Н.С. Полька, Д.П. Сергета // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 38-44 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
715750
  Юрчак Е.В. Методика комплексної оцінки ступеня успішності брендів закладів ресторанного господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 50-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
715751
  Ягибеков Владимир Ибрагимович Методика комплексной интерпретации геолого-промысловых и геофизических материалов нижнемеловых отложений равнинного Дагестана с целью их доразведки : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.17 / Ягибеков Владимир Ибрагимович; Ин-т геол. АН Аз.ССР. – Баку, 1981. – 20л.
715752
   Методика комплексной мерзлотно-гидрогеологической и инженерно-геологической съемки масштабов 1:200 000 и 1:500 000.. – Москва : Московский университет, 1970. – 356с.
715753
  Элланский М.М. Методика комплексной обработки промыслово-географических материалов и керна при изучении продуктивных коллекторов с помощью математических методов и ЭВМ / М.М. Элланский. – М., 1975. – 61с.
715754
   Методика комплексных полевых исследований озерных экосистем : учебное пособие. – Иркутск, 1989. – 144 с.
715755
   Методика комплексных региональных гидрогеологических и инженерно-геологических исследований глубоких горизонтов месторождений на примере Криворожского железнорудного бассейна. – М, 1974. – 88с.
715756
  Гаджиева Н.М. Методика комсомольской работы в школе / Н.М. Гаджиева, С.Г. Кутепова. – Москва, 1988. – 128с.
715757
  Фомичева И.Д. Методика конкретных социологических исследований и печать / И.Д. Фомичева. – Москва, 1980. – 105 с.
715758
  Бердар М. Методика контролю в управлінні фінансовими ресурсами підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито концептуальні засади створення ефективної контрольної системи в управлінні фінансовими ресурсами підприємства, обгрунтовано методичні прийоми та процедури зовнішнього та внутрішнього контролю. В статье раскрыты концептуальные ...
715759
  Князєва О.В. Методика контролю витрат за центрами відповідальності з використанням ваучерів (на прикладі підприємств рибного господарства України) : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 185-195 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
715760
   Методика контролю дії корсету для сидіння у пацієнтів з нервово-м"язовою деформацією хребта / О.В. Гадяцький, Л.К. Роман, І.М. Василенко, В.С. Качер, І.М. Чернишова // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 39-42. – ISSN 0030-5987
715761
  Тревого І.С. Методика контролю температурних деформацій надземних переходів магістральних газопроводів : геодезія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, Д.В. Кухтар // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 6-9 : Мал., табл. – Бібліогр.: 7 назв
715762
  Шваб В.К. Методика контролю технічного стану аналогових модулів радіоелектронних зособів озброєння на місці їх зберігання з використанням параімпульсного методу діагностування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Шваб В.К.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
715763
  Катін Павло Юрійович Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки : Автореферат дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Катін П.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
715764
  Жиров Г.Б. Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни в радіоелектронних засобах озброєння з використанням енергостатисного методу діагностування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Генадій Борисович Жиров; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
715765
  Жиров Генадій Борисович Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни в радіоелектронних засобах озброєння з використанням енергостатичного методу діагностування : Дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Жиров Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168л. + Додатки: л.153-168. – Бібліогр.: л.143-152
715766
  Савков Павло Анатолійович Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи з зворотними зв"язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 20.02.14 / Савков П.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
715767
   Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи зі зворотними зв"язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння / Б.П. Креденцер, П.А. Савков, І.В. Пампуха, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
715768
   Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи зі зворотними зв"язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння / Б.П. Креденцер, П.А. Савков, І.В. Пампуха, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 122-125


  Методика дозволяє автоматизувати процес контролю технічного стану цифрових ТЕЗ з використанням бази даних типових логічних елементів і функціональних вузлів. Це дає можливість суттєво скоротити час контролю підозрюваних у несправності цифрових ТЕЗ за ...
715769
  Біляк Ю.В. Методика контролю утилізації ГМО // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
715770
  Габитова В.Р. Методика контроля знаний в обучающих средах для формализованных предметных областей // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2002. – № 5. – С.18-25.
715771
  Шваб В.К. Методика контроля технического состояния аналоговых модулей радиоэлектронных средств вооружения на месте их хранения с использованием параимпульсного метода диагностирования : Дисс. ... канд. технических наук. Спец. 20.02.14 - вооружение и военная техника / Шваб В.К.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 128л. + Додатки: л.127-128. – Библиогр.: л.124-126
715772
  Катин Павел Юрьевич Методика контроля технического состояния аналоговых устройств радиоэлектронных средств вооружения с использованием обобщенной контрольной точки : Дис. ... канд. технических наук: 20.02.14 / Катин П.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 161л. + Додатки: л.147-161. – Библиогр.: л.139-146
715773
  Савков Павел Анатолиевич Методика контроля технического состояния цифровых типовых элементов замены, содержащих элементы с обратными связями, непосредственно на месте дислокации радиоэлектронных средств вооружения : Дис. ... канд. техническ. наук: 20.02.14 / КНУТШ; Военный ин-т; Савков П.А. – Київ, 2004. – 270л. + Додатки: л.156-270. – Библиогр.: л.150-155
715774
  Слободян М. Методика концептуального аналізу у сучасній когнітивній лінгвістиці // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 105-115. – Бібліогр.: Літ.: с.113-115; 14 назв. – ISBN 966-7773-70-1
715775
  Головко І.В. Методика коригування показників фінансової звітності підприємства в умовах інфляційної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 178-186
715776
  Кіптенко Є.М. Методика короткострокового прогнозу забруднення атмосферного повітря для міста Києва / Є.М. Кіптенко, Т.В. Козленко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 138-150 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
715777
  Лисогор С.М. Методика короткочасного прогнозу переформування берегів водосховищ (на прикладі Київського водосховища) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 150-155 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
715778
  Ильинский Н.В. Методика краеведческих исследований / Н.В. Ильинский. – Вологда
Ч.1 : Природные условия района. – 1927. – 120с.
715779
  Русаков М.Г. Методика краєзнавчого дослідження населеного пункту та його околиць / М.Г. Русаков. – Київ
ч. 1. – 1958. – 168с.
715780
  Русаков М.Г. Методика краєзнавчого дослідження населеного пункту та його околиць / М.Г. Русаков. – Київ
ч. 2. – 1959. – 108с.
715781
  Щукин А.Н. Методика краткосрочного обучения русскому языку как иностранного / А.Н. Щукин. – Москва : Русский язык, 1984
715782
  Вальдман Р.В. Методика краткосрочного прогнозирования - программирования классов электронной техники на основе информационных моделей / Р.В. Вальдман, З.А. Бозина. – Москва : ЦНИИ "Электроника", 1976. – 78 с. – (Информатика: наука, практика ; 1(39))
715783
  Самошина З.Г. Методика криминалистического исследования машинописного текста : Автореф... канд. юрид.наук: / Самошина З.Г.; Моск. орд. Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. факультет. – Москва, 1952. – 14 с.
715784
   Методика криминологического изучения личного несовершеннолетнего преступника.. – М., 1977. – 132с.
715785
  Данилов И.Д. Методика криолитологических исследований / И.Д. Данилов. – М, 1983. – 200с.
715786
   Методика критики современной буржуазной философии и социологии в преподавании диалектического и исторического материализма.. – М., 1980. – 280с.
715787
   Методика крупномасштабного глубинного геологического картирования: Метод. рекоменд.. – Л., 1980. – 43с.
715788
  Милкина Л.И. Методика крупномасштабного реконструктивного геоботанического картирования / Л.И. Милкина. – Киев, 1984. – 135 с.
715789
  Канивец И.И. Методика крупномасштабных съемок почв совхозов и ее научно-производственное значение / И.И. Канивец, 1937. – 20с. – Отд. оттиск из: "Почвоведение", 1937, №7
715790
  Амелина А.М. Методика курса "Машинопись и основы делопроизводства" / А.М. Амелина. – Москва, 1983. – 160с.
715791
  Козловский Ю.Г. Методика курса "Начертательная геометрия" / Ю.Г. Козловский. – Минск, 1971. – 256с.
715792
   Методика курса "Основы производства. Выбор профессии.". – М., 1987. – 95с.
715793
   Методика курса "Стенография": Пособ. для учит.. – М., 1981. – 94с.
715794
  Звягинцев Ю.Е. Методика курсового проектирования по оргнизации и планированию машиностоительной промышленности. / Ю.Е. Звягинцев. – К, 1959. – 20с.
715795
  Видро Є.Д. Методика лабораторних занять та демонстрацій з анатомії і фізіології людини / Є.Д. Видро. – 2-е вид. – Київ, 1962. – 208с.
715796
  Галкин Е.В. Методика лабораторно-практических занятий по тракторам и автомобилям. / Е.В. Галкин. – Москва : Высшая школа, 1983. – 296с.
715797
  Зубков В.В. Методика лабораторных петрографических работ / В.В. Зубков. – М, 1953. – 44с.
715798
   Методика ландшафтно-геофизических исследований и картографировании состояний природно-территориальных комплексов : материалы к полевой школе-семинару по изуч. сост. геосистем. – Тбилиси, 1983. – 199 с.
715799
  Малишева Л.Л. Методика ландшафтно-екологічної оцінки стану міського середовища / Л.Л. Малишева, Т.В. Сергєєва // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 29-37. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Подано розгорнутий аналіз існуючих методик оцінки екологічного стану міського середовища. викладена власна методика оцінки екологічного стану міських ландшафтів.
715800
  Дмитрук Олександр Юрійович Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі міста Києва) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.11. / Дмитрук Олександр Юрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 252л. – Бібліогр.:л.229-244
715801
  Дмитрук О.Ю. Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 22л.
715802
  Любич И.И. Методика ландшафтного демиофрирования почвенного покрова пахотных земель по материалам аэрофотосъемки. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Любич И.И.; АН УССР. Ин-т геофизики. – К., 1978. – 22л.
715803
  Шищенко П.Г. Методика ландшафтного обоснования проектов контурного земледелия : теория и практика экологических исследований в физической географии / П.Г. Шищенко, М.Д. Гродзинский // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 39-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
715804
   Методика ландшафтных исследований.. – Л., 1971. – 152с.
715805
  Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка / М.Т. Баранов. – М, 1988. – 190с.
715806
  Иванович К.А. Методика лекций и лабораторных занятий в сельско-хозяйственных ВУЗах / К.А. Иванович. – Москва, 1934. – 48 с.
715807
   Методика лекционного курса по философии.. – М., 1978. – 285 с.
715808
  Михневич А.Е. Методика лекционной пропаганды / А.Е. Михневич, Р.Н. Тартаковский. – Минск, 1986. – 232 с.
715809
  Бали Абдерразак бен Мохамед Методика лечебной гимнастики при хронической пневмонии и бронхиальной астме у детей. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Бали Абдерразак бен Мохамед; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1978. – 28л.
715810
  Кулибина Н.В. Методика лингвострановедческой работы над художественным текстом / Н.В. Кулибина. – Москва : Русский язык, 1987. – 142с.
715811
  Липаев А.А. Методика литературного чтения / А.А. Липаев. – Москва, 1950. – 264 с.
715812
  Смирнов С.А. Методика литературного чтения / С.А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. – М., 1950. – 180с.
715813
  Липаев А.А. Методика литературного чтения / А.А. Липаев. – 3-е изд. – Москва, 1954. – 268 с.
715814
  Счастный И.С. Методика литературного чтения на родном языке в белорусских школах. : Автореф... канд. пед.наук: / Счастный И.С.; Ин-т лит. и искусства АН БССР. – Минск, 1954. – 20л.
715815
   Методика литературного чтения.. – М.Л., 1947. – 144с.
715816
   Методика литературной экспозиции.. – М.
1. – 1957. – 188с.
715817
  Богданов А.Н. Методика литературоведческого анализа / А.Н. Богданов, Л.Г. Юдкевич. – Москва, 1969. – 190с.
715818
  Кобилев А.Г. Методика литолого-фациального прогноза / А.Г. Кобилев. – М., 1976. – 121с.
715819
  Галенко О.М. Методика ліквідації підприємства в системі цивільно-правових відносин / О.М. Галенко, Г.В. Булкот // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 60-69. – Бібліогр.: на 5 пунктів
715820
  Бохун Н.В. Методика лінгвістичного аналіза портретних описів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 21-30. – ISSN 2413-5593
715821
  Ковалик І.І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І.І. Ковалик. – К, 1984. – 117с.
715822
  Ситченко А.Л. Методика літератури : випуск 20: фрагмент словника (пояснення дає А.Л. Ситченко). // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-11
715823
  Ситченко А.Л. Методика літератури : продовження. Випуск 21 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-64
715824
  Ситченко А.Л. Методика літератури : продовження. Випуск 22 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-57
715825
  Ситченко А.Л. Методика літератури : (Фрагмент словника (пояснення дає А.Л.Ситченко) Продовження.Випуск 23-24 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 10-13.
715826
  Чередник Тетяна Методика літератури в поняттях і термінах : словник-довідник // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-17
715827
  Чередник Тетяна Методика літератури в поняттях і термінах : словник-довідник // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.
715828
  Волинський П.К. Методика літературного читання в 5-7 класах / Волинський П.К. – Київ : Радянська школа, 1940. – 176 с.
715829
   Методика літературного читання в 5-7 класах. / Волинський П.К. – К. : Радянська школа, 1947. – 187 с.
715830
  Бабюх В.А. Методика літочислення міст: світовий досвід / Віталій Бабюх ; НАН України, Ін-т історії України ; Центр теор.-метод. проблем іст. регіоналистики. – Київ : Інститут історії НАН України, 2009. – 82 с. – ISBN 978-966-02-5124-3
715831
  Меньшиков В.А. Методика локального прогноза слюдоносности по геофизическим данным на Мамско-Чуйских слюдяных месторождениях. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 131 / Меньшиков В.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.18
715832
   Методика магнитных измерений и интерпретации в геофизике.. – Свердловск, 1970. – 80с.
715833
  Ладанивский Б.Т. Методика магнитовариационного зондирования мантии Земли в диапазоне периодов / Б.Т. Ладанивский, В.Ю. Семенов, И.М. Логвинов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 50-59 : Рис. – Бібліогр.: с. 58-59. – ISSN 0203-3100
715834
  Бутенко Н.В. Методика маркетингового планування на промисловому підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-107. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання маркетингового планування: його сутність, необхідність та етапи, визначено його місце в корпоративній структурі.
715835
  Кальченко В.Н. Методика математического моделирования и исследования перспективных уровней потребления природного газа в основных отраслях промышленности / В.Н. Кальченко, М.И. Минц. – К., 1972. – 255с.
715836
  Константинов Г.Н. Методика математического моделирования магнитных полей железорудных месторождений для решения разведочных задач. (На примере Таштаголского железнорудного месторождения Горной Шории) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Константинов Г.Н.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
715837
  Зюбин Б.Н. Методика машинного анализа морфометрических показателей при идентификации нематод / Б.Н. Зюбин, В.Д. Матяшков. – Фрунзе, 1991. – 58с.
715838
   Методика машинных экономических экспериментов.. – Фрунзе, 1979. – 63с.
715839
  Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований : учеб. пособ. / И.М. Маергойз. – Москва : Московский университет, 1981. – 137 с.
715840
   Методика мерзлотной съемки.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1979. – 358с.
715841
   Методика метеорологических наблюдений.. – М.Л., 1946. – 138с.
715842
   Методика механизации обработки отчетных статистических форм по себестоимости и труду.. – Свердловск, 1968. – 53с.
715843
   Методика микроклиматических наблюдений в естественных и искуственных полостях, в закарстованых породах и во льдах : вопросы теории и методики карстолого-спелеологических исследований / В.М. Голод, В.Е. Дмитриев, В.Н. Дублянский, В.С. Лукин, Б.Р. Мавлюдов, Л.М. Соцкова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 22-26. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
715844
  Мещерский Р.М. Методика микроэлектродного исследования / Р.М. Мещерский. – Москва : Медгиз, 1960. – 192с.
715845
  Нусратов Т.С. Методика минимизации множества вариантов и выбора оптимального технологического маршрута изготовления деталей : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Нусратов Т.С.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по техн. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
715846
  Мешбей В.И. Методика многократных перекрытий в сейсморазведке / В.И. Мешбей. – Москва : Недра, 1985. – 264с.
715847
  Баженов М.М. Методика мови та літератури / М.М. Баженов; Н.К.О., Всеукр. ін-т підв. квал. педагогів (кол. ВЗВНО). – [Харьков] : б.в.
Лекція 3-4 : Культура усної мови. – 35, [2] с.
715848
  Кравченко Н.К. Методика моделирования жанровых семиосфер международно-правового дискурса // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 84-90. – ISBN 966-8906-05-5
715849
  Рудько Г.И. Методика моделирования природных катастроф с целью прогноза и инженерной защиты процесоопасных территорий / Г.И. Рудько, И.Н. Суматохина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 60-62. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
715850
   Методика моделирования работы многомашинного комплекса АСУ ФЭ ХФТИ.. – Харьков, 1983. – 41с.
715851
   Методика моделювання запорошених радіочастотних розрядів в аргоні / Ю.І. Чутов, О.Ю. Кравченко, Т.Є. Лиситченко, Г.І. Левада, Р.О. Романенко, М.М. Юрчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 299-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена методика числового моделювання радіочастотних розрядів низького тиску ( р < 1 тор) в аргоновій плазмі з пиловими частинками. Приведений аналіз моделі задачі на основі експериментальних даних для перетинів основних елементарних ...
715852
  Бакун П. Методика моделювання обсягу активів комерційного банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 50-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
715853
  Дуравкін Євген Володимирович Методика моделювання протоколів інформаційного обміну за допомогою апаратів Е-мереж та ймовірностно часових графів / Дуравкін Є.В.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
715854
  Дробноход М.І. Методика моделювання профільних геофільтраційних потоків стосовно до крутопадаючих пластів в умовах розробки вугільних шахт Донбасу / М.І. Дробноход, Б.М. Мандрик, О.І. Придатко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 116-126. – (Геологія ; Вип. 14)


  На прикладі вивчення еколого-гідрогеологічних умов району шахти "Олександр-Захід" розроблено методику побудови геофільтраційних профільних потоків. Побудовано модель, яка дає можливість вивчати характер руху підземних вод у межах шахтних полів, ...
715855
  Дмитрук О.Ю. Методика моделювання регіонального урбаністичного природокористування // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 158-165. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
715856
  Панчук Т.В. Методика моделювання трудомісткості у тваринництві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 171-175 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
715857
  Шевчук В.М. Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Шевчук В.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 25 с. – Бібліогр. : 9 назв.
715858
  Цвелих Т.І. Методика морального виховання дітей молодшого і середнього шкільного віку / Т.І. Цвелих. – К., 1974. – 144с.
715859
   Методика морской магнитной съемки.. – М., 1989. – 115с.
715860
   Методика морфофизиологических исследований в антропологии.. – М., 1981. – 104с.
715861
  Ковалів В.Я. Методика музичного виховання на релятивній основі / В.Я. Ковалів. – Київ : Музична Україна, 1973. – 152 с.
715862
   Методика музичної роботи в середній школі : збірка статтів. – Харків : Радянська школа, 1935. – 80 с.
715863
   Методика музыкального воспитания в детском саду.. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1989. – 269с.
715864
  Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе : [учеб. для пед. уч-щ по спец. 03.05.00 "Муз. воспитание", 03.07.00 "Преподавание в нач. классах общеобразоват. шк."] / Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. – Москва : Просвещение, 1989. – 206, [2] с. : ил., нот.
715865
   Методика на вооружении пропагандиста.. – М., 1969. – 136с.
715866
  Кабасанов С. Методика на обучението по български език в горния курс на средните училища. / С. Кабасанов. – София, 1956. – 260с.
715867
  Шопов Й.Н. Методика на обучението по история / Й.Н. Шопов, Г.И. Георгиев. – София : Наука и изкуство, 1978. – 410 с.
715868
   Методика наблюдений за развитием серой зерновой совки и сигнализация сроков проведения мероприятий по борьбе с ней.. – М., 1962. – 16с.
715869
  Шульга Л.І. Методика навчання англійській мові як другій іноземній / Л.І. Шульга, О.І. Гридасова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 325-331. – ISBN 978-966-285-302-5
715870
  Тарнопольський О.Б. Методика навчання Англійської мови на II курсі технічного вузу / О.Б. Тарнопольський. – К., 1993. – 162с.
715871
  Ітельсон Є.І. Методика навчання англійськой мови в середній школі / Є.І. Ітельсон. – Київ, 1969. – 211с.
715872
  Маслова С.Я. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Маслова Світлана Яківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
715873
  Маслова С.Я. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Маслова Світлана Яківна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 224, [5] арк. – Додатки: арк. 213-224, [5]. – Бібліогр.: арк. 193-212
715874
  Борисенко М.Ю. Методика навчання арифметичного матеріалу учнів початкової школи з використанням мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Борисенко Маргарита Юріївна ; М-во освіти і наук України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
715875
  Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 254, [5] л. – Додатки: л. 222-259. – Бібліогр.: л. 192-221
715876
  Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
715877
  Стадніченко С. Методика навчання біофізики у вищих медичних закладах // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 65-67
715878
   Методика навчання ботаніки.. – К., 1976. – 347с.
715879
   Методика навчання географії : навчальна програма дисципліни циклу проф. та практ. підготовки / МОНУ ; Ін-т педагогіки АПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; укладачі: Топузов О.М., Самойленко В.М., Булава Л.М., Вішнікіна Л.П. ; відп. за вип. І.М. Чорноморець. – Київ : ПТЗО, 2009. – 36с.
715880
  Самойленко В.М. Методика навчання географії : навч. посіб.-практикум / В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна, Т.С. Япринець ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 190, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 168-173 та в тексті практ. занять
715881
  Мягкова А.Н. Методика навчання загальної біології / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комісаров. – К., 1982. – 331с.
715882
  Мазепа І.І. Методика навчання зоології / І.І. Мазепа, Е.В. Середенко. – Київ, 1972. – 328с.
715883
  Грибоєдов С.В. Методика навчання індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців у процесі проходження ними військової служби : Навч.посібник / С.В. Грибоєдов, О.І. Почтарьов, І.Д. Шпотаковський; Київський університете імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 68с. – ISBN 966-594-017-1
715884
  Вишневський І О. Методика навчання іноземних мов : навчальний посібник / 2-е вид., перероб. і допов. – О.І. Вишневський. – Київ : Знання, 2011. – 206, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-598-2
715885
   Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / [Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова, С.І. Потапенко, Г.С. Чекаль ]. – Київ : Академія, 2010. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 320-327. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-315-7
715886
  Лабінська Б.І. Методика навчання іноземних мов у Західній Україні (1867-1890 рр.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 188-193. – (Серія : Педагогічні науки)
715887
   Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник для студентів вузів. – Київ : Ленвіт, 1999. – 320 с. – Бібліогр.: с. 306-316. – ISBN 9667043-11-8
715888
  Возниця В.М. Методика навчання іноземної мови / В.М. Возниця. – Львов, 1977. – 75с.
715889
  Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.Пометун, Г.Фрейман. – Київ : Генеза, 2006. – 328с. – ISBN 966-504-462-1
715890
  Ніколайчук Д. Методика навчання історії у вищій школі: педагогічні новації М. Драгоманова // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 6-10
715891
  Цепкало О.В. Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цепкало Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
715892
  Цепкало О.В. Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цепкало Олексій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 244, [3] арк. – Додатки: арк. 229-244, [3]. – Бібліогр.: арк. 198-228
715893
  Забронський В.В. Методика навчання креслення в школі / В.В. Забронський. – Київ, 1976. – 167с.
715894
  Крисак Л.В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крисак Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 226-288. – Бібліогр.: арк. 189-225
715895
  Крисак Л.В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крисак Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
715896
  Михайленко О.А. Методика навчання майбутніх філологів стратегій письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на англійську : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Михайленко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 258, [4] арк. – Додатки: арк. 230-258. – Бібліогр.: арк. 202-229
715897
  Михайленко О.А. Методика навчання майбутніх філологів стратегій письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на англійську : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Михайленко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
715898
  Слєпкань З.І. Методика навчання математики : Підручник / З.І. Слєпкань. – Київ : Зодіак- ЕКО, 2000. – 512с. – ISBN 966-7090-18-3
715899
  Слєпкань З.І. Методика навчання математики : Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навч. закладів / З.І. Слєпкань. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2006. – 584с. – Шифр дубл.51 Слєп.Доп.карт.киб,м.м. – ISBN 966-642-267-0


  Розглянуто підходи до вивчення навчального матеріалу основних змістовних ліній шкільного курсу: діяльнісний, системний, комплексний та особистісно-орієнтовний. Підручник для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.
715900
  Монігетті А.В. Методика навчання німецької мови в III-IV класах. / А.В. Монігетті. – 1-е вид. – Київ-Львів, 1951. – 116с.
715901
   Методика навчання основ здоров"я, валеології та безпеки життєдіяльності : Навч. програма для студ. пед. вищих навч. закладів, що навч. за спец. "валеологія", "дошкільна освіта" та "початкова освіта" (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 16с. – ISBN 966-8847-23-7
715902
  Смовженко Л.Г. Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.02 - Теорія та методика навчання: германські мови / Смовженко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 365л. – Бібліогр.: л.339-365
715903
  Смовженко Л.Г. Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Смовженко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
715904
  Откаленко М.П. Методика навчання початкового курсу фізичної географії / М.П. Откаленко; Мін-во освіти УРСР. Наук.-досл. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1963. – 170с.
715905
  Рябовол Л. Методика навчання правознавства як наука: методи досліджень, категоріально-понятійний апарат, розробленість наукової та навчальної літератури.. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 139-145. – ISSN 2309-9127
715906
  Федорова В.М. Методика навчання природознавства в 4 класі: посіб. для вчителів. / В.М. Федорова, С.З. Якупов. – К., 1986. – 142с.
715907
  Леценко О.М. Методика навчання рідної мови і грамоти / О.М. Леценко. – К., 1972. – 238с.
715908
  Шовковий В.М. Методика навчання розуміння давногрецьких оригінальних текстів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 342-348
715909
  Патієвич О.В. Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Патієвич Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 276, [11] арк. – Додатки: арк. 238-276. – Бібліогр.: арк. 209-237
715910
  Патієвич О.В. Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Патієвич Ольга Василівна ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
715911
  Тарнопольський О.Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / О.Б.Тарнопольський, С.П. Кожушко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-382-135-1
715912
  Асадчих О.В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.02 - Теорія та методика навчання: східні мови / Асадчих О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 250л. – Бібліогр.: л.220-250
715913
  Асадчих О.В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Асадчих О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв
715914
  Комісаров К. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі


  Рецензія на автореферат: Асадчих Оксана Василівна. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мо- влення на початковому етапі : Автореф. дис. … канд. філол. наук. – К. 2007.
715915
  Костриця Н.М. Методика навчання студентів спілкуванню в управлінській діяльності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Костриця, В.І. Свистун, В.В. Ягупов; . – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 272с. – ISBN 966-364-235-1
715916
  Литвиненко І.Ю. Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Литвиненко Ірина Юріївна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 255, [7] л. – Додатки: л. 232-255, [7] л. – Бібліогр.: л. 202-231
715917
  Литвиненко І.Ю. Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Литвиненко Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
715918
   Методика навчання у вищій школі : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад. Плахотнік О.В.]. – Київ : Інфодрук, 2012. – 103, [1] с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
715919
  Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах : [навч. посібник для студентів-філологів] / Анатолій Ситченко. – Київ : Ленвіт, 2011. – 291, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8995-60-6
715920
  Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Л. Токмань. – Київ : Академія, 2012. – 312 с. – Бібліогр.: с. 304-308. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-384-3
715921
  Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії : Навчальний посібник / С.О. Караман. – Київ : Ленвіт, 2000. – 272с. – ISBN 966-7043-30-4
715922
   Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс : навч.-метод. посібник для студентів філол. спец. вузів / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська, Л.Е. Довбня, Т.В. Чубань, ін. та; О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська [та ін.] ; за заг. ред. О.І. Потапенко. – Київ : Міленіум, 2006. – 332 с. – ISBN 966-8063-41-2
715923
   Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : підручник для студентів філол. ф-тів ун-тів / [М.І. Пентилюк та ін.] ; за ред. проф. М. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2009. – 399, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 397-399 та в підрядк. прим. – ISBN 966-70-43-91-6
715924
  Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі. Механіка : посібник для вчителів / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 208 с.
715925
  Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі: Молекулярна фізика : посібник для вчителя / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 169 с.
715926
   Методика навчання фізики у восьмирічній школі.. – К., 1969. – 268с.
715927
   Методика навчання фізики у старшій школі : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.Ф. Савченко та ін.] ; за ред. В.Ф. Савченка. – Київ : Академія, 2011. – 294, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 292-294. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-355-3
715928
  Кирюшкін Д.М. Методика навчання хімії / Д.М. Кирюшкін, В.С. Полосін. – Київ, 1974. – 415с.
715929
  Пріміна Н. Методика навчання читання англомовної професійної документації курсантів морських закладів вищої освіти: результати педагогічного експерименту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 168-175. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Розглянуто результати експеріментально-дослідної апробації методики навчання курсантів морських вишів читання англомовної професійної документації. Описано дидактичні і методичні принципи навчання читання англомовної морської документації, алгоритм ...
715930
   Методика написання дипломних робіт з політичної економії.. – Київ : КДУ, 1977. – 15 с.
715931
  Кухаренко Л.І. Методика написання дипломних робіт з політичної економії. Тематика дипломних робіт (для студ. економ. фак-ту) / Л.І. Кухаренко, І.С. Ступницький. – Київ, 1971. – 27с.
715932
  Кухаренко Л.І. Методика написання курсових і дипломних робіт з політичної економії. Тематика дипломних робіт (для студ. економ. фак-ту). / Л.І. Кухаренко, І.С. Ступницький. – К., 1969. – 29с.
715933
  Гадалюк Наталія Методика написання шкільних рефератів : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 16-19. – Бібліогр.: 9 назв
715934
  Іванченко А.В. Методика науково-атеїстичного виховання в школі / А.В. Іванченко. – Київ, 1973. – 144с.
715935
  Роменец В.А. Методика научно-обоснованного составления учебного плана / В.А. Роменец, И.Б. Моргунов. – Москва, 1976. – 80с.
715936
   Методика начального военного обучения.. – М., 1987. – 237с.
715937
  Аржанов С.П. Методика начального курса географии / С.П. Аржанов. – Изд. 2-е испр. – Петербург, 1918. – 224с.
715938
   Методика начального обучения иностранным языкам.. – М., 1957. – 532с.
715939
  Ельницкий К. Методика начального обучения отечественному языку : для учительских семинарий и институтов, педагогических классов при женских гимназиях и для начальних учителей и учительниц / К. Ельницкий. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Д. Полубояринова, 1897. – 200 с., [XII] c.
715940
  Баранов П. Методика начальной физики : Пособие к преподаванию физики в объеме курса высш. нач. уч-щ (применительно к учеб. того же авт. "Начальная физика") : С подроб. указаниями по пр-ву опытов и оборудования физ. каб. / П. Баранов, преп. Моск. учит. ин-та. – Москва : [Тип.- лит. т-ва Н. И. Кушнерев и К*]
Вып. 1. – 1913. – 172 с. : Рис.
715941
  Адфельдт Н.В. Методика начинается с содержания / Н.В. Адфельдт. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 80 с. – (Беседы о пропагандистском мастерстве)
715942
  Михеева Н.Д. Методика незаконченных ситуаций (МНС) для диагностики родительской компетентности // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 49-56
715943
  Грашин Ю.М. Методика некоторых экспериментов с мезонными пучками синхроциклотрона ОИЯИ : Автореф... канд. техн.наук: / Грашин Ю. М.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1965. – 8л.
715944
  Рождественський М. Методика неорганічного природознавства / М. Рождественський. – М., 1919. – с.
715945
  Коновалов А.И. Методика непрерывного оперативно-производственного планирования для мебельных предприятий / А.И. Коновалов, Т.М. Сердюк. – Воронеж, 1969. – 67с.
715946
  Вахрамеев Г.С. Методика нестационарных электромагнитных зондирований в рудной электроразведке / Г.С. Вахрамеев, Н.О. Кожевников. – Иркутск, 1988. – 220с.
715947
  Хромов В.Т. Методика нефтегазопоисковых работ в Прикаспийской впадине / В.Т. Хромов. – Москва, 1982. – 98с.
715948
  Борисова Н.П. Методика неэмпирических расчетов двухатомных молекул в эллипсоидальном базисе : учеб. пособие / Н.П. Борисова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 88 с.
715949
  Кривцун В.І. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з врахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 63-69


  Викладені основні положення методики обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності, структури та ...
715950
  Волох О.П. Методика обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 29-35


  Викладено методику обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації з урахуванням почасової надмірності, їх структури та особливостей функціонування. Изложено методику ...
715951
  Максименко Д.В. Методика обліку лісового господарства України / Д.В. Максименко, Н.І. Даниш // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 227-237. – ISSN 2311-8164
715952
  Мачулка О. методика обліку податкових різниць в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
715953
  Биленчук П.Д. Методика обнаружения и использования одорологической информации в процессе раскрытия преступлений. / П.Д. Биленчук. – К., 1993. – 47с.
715954
  Белых Г.В. Методика обработки гамма-спектров, полученных с помощью Ge(Li)-детекторов при изучении захвата медленных нейтронов / Г.В. Белых. – К., 1976. – 32 с.
715955
  Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах. / И.М. Берман. – Москва, 1970. – 230с.
715956
  Розов О.А. Методика обучения беспереводному чтению на иностранном языке в 5 - 8 классах средней школы / О.А. Розов. – Владимир, 1971. – 249 с.
715957
  Калинова Г.С. Методика обучения биологии 6-7 кл. : растения, бактерии, грибы, лишайники: пособие для учителя / Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1989. – 224 с. : ил. – ISBN 5-09-001430-2
715958
  Вырыпаев А.М. Методика обучения в школе профсоюзного актива / А.М. Вырыпаев. – Москва, 1977. – 96с.
715959
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1977. – 128 с.
715960
  Вагин А.А. Методика обучения истории в школе / А.А. Вагин. – Москва, 1972. – 351с.
715961
  Белова Н.М. Методика обучения предмету "Селекция и семеноводство" / Н.М. Белова, В.К. Катькина, Л.В. Степанова; Под ред. Беловой Н.М. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 125с.
715962
  Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей / К.В. Комаров. – М., 1988. – 222с.
715963
  Зарубина Н.Д. Методика обучения связной речи / Н.Д. Зарубина. – М, 1977. – 48с.
715964
  Морзабаева Р.Б. Методика обучения физике в школе и вузе : Методологические аспекты / Р.Б. Морзабаева; Евразийский университет им.Л.Н.Гумилева. – Акмола : Евразийского ун-та, 1997. – 123 с. – ISBN 5-8360-1095-9
715965
  Касярум Я.О. Методика ознайомлення майбутніх економістів з біометричними технологіями захисту інформації // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 36-41. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
715966
  Коровкін Ф.П. Методика опроса по истории в 8-10 классах средней школы / Ф.П. Коровкін. – М, 1953. – 80с.
715967
  Власов В.А. Методика оптимизации структуры и численности штатов пофессорского-преподавательского состава вуза / В.А. Власов. – Москва, 1976. – 68с.
715968
  Рудницкий А.О. Методика оптимизации уровня участия национальной экономики в системе мирового хозяйства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 50-51
715969
  Слободянюк Р.В. Методика оптимізації екскаваторно-автомобільного комплексу при використанні тимчасових відвалів / Р.В. Слободянюк, М.М. Пижик // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 159-167 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1607-4556
715970
  Іванець Г.В. Методика оптимізації територіальних структур силових відомств з урахуванням рівня техногенно-природних загроз на територіях адміністративно-територіальних одиниць України / Г.В. Іванець, С.А. Горєлишев, Д.С. Баулін // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 39-43. – ISSN 2409-7470
715971
  Алексич А.П. Методика организаци педагогического процесса на уроках русского языка в 5-7 классах / А.П. Алексич. – Москва, 1957. – 158с.
715972
  Ковриго П.А. Методика организации и проведения микроклиматических исследований природных и природно-антропогенных геосистем / П.А. Ковриго. – Минск, 1987. – 50с.
715973
  Лаврентьев Ю.Г. Методика организации спортивных соревнований в школе / Ю.Г. Лаврентьев, Р.М. Сомус. – Л., 1960. – 124с.
715974
  Почапська О.І. Методика організації і проведення виробничої практики в Коледжі журналістики і Масових комунікацій університету Флориди (США) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 28-29
715975
  Покась Л.А. Методика організації та проведення групової позакласної роботи з географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 21-29. – Бібліогр.: 14 назв
715976
  Кірічук Ю.П. Методика організації та проведення навчальних екскурсій з фізичної географії / Ю.П. Кірічук, Л.А. Покась // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
715977
  Коновалова Н.П. Методика організації та проведення самостійної роботи при вивченні інженерних дисциплін / Н.П. Коновалова, В.М. Коновалова // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 78-85


  Аналізуються форми та методи самостійної роботи студентів.
715978
  Бернацький М.І. Методика орфографії в середній школі. / М.І. Бернацький. – Киев
2. – 1941. – 164с.
715979
  Уйсімбаєва Н.В. Методика особистісного самовдосконалення майбутніх учителів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 113-117. – ISSN 2413-1571


  У статті акцентується увага на використанні потенціалу позааудиторної роботи щодо створення умов ефективного процесу особистісного самовдосконалення майбутніх учителів. Визначено та обґрунтовано основні складові методики особистісного ...
715980
  Кичак В.М. Методика оценивания параметров и характеристик битовых ошибок / В.М. Кичак, В.Д. Тромсюк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 87-99. – ISSN 0572-2691
715981
  Годунов А.А. Методика оценки деловых и морально-политических качеств руководителей и специалистов социалистического производства. / А.А. Годунов, П.С. Емшин. – 2-е изд. – Л, 1971. – 38с.
715982
  Ситников А.Б. Методика оценки испарения с поверхности рапы Восточного лечебного бассейна Сакского озера на основе баланса масс солей и объемов рассолов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 104-112. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
715983
  Касумов Ф. Методика оценки научных инноваций / Ф. Касумов, Н. Гасанова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 2 (340), лютий. – С. 47-50. – ISSN 1810-3944


  Создание современных и эффективных научно-инновационных систем является одной из первостепенных целей стратегии развития экономики Азербайджанской Республики. Авторы статьи проанализировали наиболее авторитетные глобальные рейтинги и разработали ...
715984
  Веллингтон П. Методика оценки проростков семян / П. Веллингтон; Под ред. Хорошайлова Н.Г. – Москва : Колос, 1973. – 175с.
715985
  Капочкина А.Б. Методика оценки расхода источника субмаринной разгрузки / А.Б. Капочкина, В.И. Михайлов // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 43-45
715986
  Кабанов А. Методика оценки эффективности управления денежными потоками в холдинговых компаниях // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 162-176. – ISSN 0207-3676
715987
  Шевченко О.Л. Методика оцінки бар"єрної стійкості водозаборів щодо забруднюючих речовин // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 1025-6415
715988
  Білоус І. Методика оцінки бідності в Україні та проблеми фінансового забезпеченння її подолання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 120-126. – ISSN 1818-5754
715989
  Світлична В.Л. Методика оцінки кадрового потенціалу підприємства в контексті економіки знань // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 361-367
715990
  Никифорова Т.Ю. Методика оцінки конкурентоспроможності країн // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 129-130. – (Серія "Економічні науки")
715991
  Бойко К. Методика оцінки ризику виникнення новітніх зсувів південно-західного берегу Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 76-80. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Інженерно-геологічне освоєння території південного берега Криму, що є геодинамічно активною геолого-тектонічною структурою, завжди ускладнювалось широким розповсюдженням екзогенних геологічних процесів (ЕГП). Особливо небезпечним явищем для регіону є ...
715992
   Методика оцінки рівня навченості кінцевих користувачів інформаційних систем збройних сил України / В.І. Галаган, А.М. Турейчук, С.В. Бондарчук, О.С. Прокопенко, С.В. Полішко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 85-90. – ISSN 2412-4338
715993
  Балицька М.В. Методика оцінки фінансової стійкості страхової компанії // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Л. Семака. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 32-35. – ISSN 2076-4561
715994
  Головач Н. Методика оцінювання відповідності професійно значущих якостей фахівців з управління персоналом та економіки праці вимогам ринку праці // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 56-60. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
715995
  Залізко В.Д. Методика оцінювання економічної безпеки сільських територій України / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.19-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
715996
  Смачило В. Методика оцінювання кадрового потенціалу на підприємстві // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С. 22-27 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912 01
715997
  Моргулець О.Б. Методика оцінювання рівня автономії ВНЗ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 11 (174). – C. 152-157
715998
  Кацалап В.О. Методика оцінювання рівня інформаційного впливу на особовий склад збройних сил України в ході проведення антитерористичної операції // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 38-42. – ISBN 978-966-2439-41-0
715999
  Величко О.П. Методика оцінювання розвитку логістики підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 45-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
716000
  Кулинич Р. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,