Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>
715001
  В"ятрович В. "Місцева влада зрозуміла: декомунізація - це серйозно" / розмову вела Наталія Лебідь // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 12 квітня (№ 45). – С. 4-5


  Голова Українського інституту національної пам"яті розповів "УМ" про першочергові завдання його установи, а також завдання, що стоять нині перед владою і соціумом.
715002
  Афанасьєва В. "Місячна стежка на спині..."; "Я можу сама осідлати землю..."; "Як побачиш в очах бажання..."; "А сонце встало з-за криниці..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 105-107
715003
  Василюк А.В. "Міське товариство", "Уранія" та діяльність інших спілок у Празі в період з 1845 до 1939 року // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
715004
  Павленко О.Е. "Міф про Сизифа" А. Камю в контексті концепції "Homo ludens" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі філософські питання сучасної культури. This article is about some philosophical problem of contemporary culture.
715005
  Немилівська Н. "Міфи нелегко розвінчувати" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Що дала Україні підписана 15 років тому Хартія про особливе партнерство України і НАТО. Згадується Центр інформації та документації (ЦІДН), який розміщується в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка ...
715006
   "Міфологіки" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 826-827. – ISBN 966-316-069-1
715007
  Голубець О. "Міфологічний простір" тоталітаризму, або Про рудименти і стереотипи, які дісталися від мистецтва XX століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 6
715008
  Сорока Р.С. Місце непрямих податків у формуванні доходів Державного бюджету України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 107-122. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
715009
  Соломін Є.О. Місце новин у телевізійному регіональному контенті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на прикладі наявного в регіоні інформаційного контенту розглянуто діяльність обласних телеканалів Луганщини ("ЛОТ", "ЛКТ", "ІРТА"), проаналізовано переваги та недоліки масово-інформацій ної діяльності регіональних ТРК та запропоновано механізм ...
715010
  Лецик О.П. Місце норм митного права в системі соціально-правових регуляторівяття рішень // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-65.
715011
  Мохонько А.В. Місце норм права у системі соціальних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 44-50. – ISSN 1563-3349
715012
  Додін Є. Місце норм про адміністративну відповідальність при порушенні митних правил у системі законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
715013
  Мазур Т.В. Місце норм, що регулюють відносини з приводу гарантування вкладів, у системі права України // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 28-32.
715014
  Бондарєва М. Місце нотаріату в механізмі боротьби з процесами "тінізації" економіки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 0132-1331
715015
  Мічурін Є. Місце обмежень майнових прав фізичних осіб у системі цивільного права України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 114-117. – ISSN 0132-1331
715016
  Таш"ян Р.І. Місце односторонніх правочинів у системі юридичних фактів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 60-65. – ISSN 0201-7245
715017
  Городня Н.Д. Місце ООН в китайській концепції нового світового порядку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 168-174


  В статті вивчається місце ООН в концепції нового світового порядку, яку обстоює КНР; аналізується її суть, підходи КНР до шляхів створення нового світового порядку та реформування ООН. The paper studies the role of the United Nations Organization in ...
715018
  Банах С.В. Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України / С.В. Банах, А.М. Сарахман // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 158-161
715019
  Онишко О.В. Місце оперативно-розшукової діяльності у податковому розслідуванні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 23-26
715020
  Корбут П.Г. Місце ораторського стилю серед інших функціональних стилів в арабській літературі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-68. – (Східні мови та літератури ; Вип. 1)


  Ідеться про відокремлення ораторського стилю в арабській літературі як окремого функціонального утворення, яке являє собою галузь у вітчизняній семітології.
715021
  Лимар А. Місце органів місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 247-254.
715022
  Юсубов В. Місце органів прокуратури у системі кримінально-процесуальних гарантій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 159-163
715023
  Кубієвич С.П. Місце організації з безпеки і співробітництва в Європі у системі європейського міжінституційного співробітництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 596-600. – ISSN 1563-3349
715024
  Тітар І.О. Місце організацій громадянського суспільства в економіці та на ринку праці: світовий досвід та Україна / І.О. Тітар, О.В. Карнаухова // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 105-123. – ISSN 1681-116Х
715025
  Сапянова Л.Ю. Місце ордену єзуїтів в історії реформації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 61-62
715026
  Євсюков Т.О. Місце особливо цінних земель у земельно-ресурсному потенціалі сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 239-244. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
715027
  Черноус С.М. Місце оціночних понять у понятійному апараті трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-28. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам оціночних понять у понятійному апараті трудового права України та аналізу їхнього змісту. This article is devoted to the problems of evaluation concepts place definition in concept apparatus of Ukrainian labor law and analyses of ...
715028
   Місце Павла Тичини в українській поезії (Історія кількох літературних непорозумінь) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 281-285. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
715029
  Яременк В. Місце пам"яті Аушвіц // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 15


  "27 січня в багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день пам"яті жертв Голокосту. Генеральна асамблея ООН 1 листопада 2005 р. ухвалила Резолюцію №60/7, де зазначено, що "Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної ...
715030
  Шатіло В.А. Місце парламенту в механізмі державної влади зарубіжних країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 2220-1394
715031
  Казимір Д. Місце пенсійних фондів в структурі інституціональних інвесторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-90. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано місце та механізм функціонування пенсійних фондів в структурі фінансових інвесторів. The place and the mechanism of functioning of pension funds in structure of financial investors is analysed.
715032
  Корнєєва Т.О. Місце перформансу в сучасній візуальній культурі України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 154-155
715033
  Тішин О. Місце південно-східних областей України у системі німецьких планів "Drang nach Osten" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 27-37. – ISSN 1998-4634
715034
  Камінський Е.І. Місце під фікусом / Е.І. Камінський. – Ужгород, 1980. – 80с.
715035
  Мілаш В.С. Місце підприємницького комерційного договору в механізмі правового регулювання ринкових відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 21-31. – ISSN 0201-7245
715036
  Бернацька Я. Місце підприємницького права в системі права України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 121-125
715037
  Хрустальова М.С. Місце підприємницької діяльності в постіндустріальному суспільстві / М.С. Хрустальова, Г.О. Кремендюк // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 208-213. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
715038
  Кобаль В.І. Місце пізнавального інтересу в навчальному процесі при вивченні історії в загальноосвітній школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 151-155. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Стаття присвячена розкриттю природи пізнавального процесу, його суті та структури, взаємозв"язку з окремими компонентами навчального процесу на уроках історії в загальноосвітній школі.
715039
  Ковальова Ю.О. Місце податково-правового компромісу серед альтернативних способів вирішення податкових спорів та практика його застосування в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 51-57. – ISSN 2220-1394
715040
  Пришва Н.Ю. Місце податкового права в системі права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-35
715041
  Сулим В. Місце податкової дисципліни у системі фінансової дисципліни та її співвідношення з законністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.29-34
715042
  Коваль В.Ф. Місце податкової міліції в системі органів державної влади / В.Ф. Коваль, В.І. Теремецький // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 7-15. – ISSN 2222-5374
715043
  Ганах Н.І. Місце податкової системи в економічній безпеці України / Н.І. Ганах, В.С. Прокопенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 91-93
715044
  Сардарян К.Г. Місце поезії Григория Меотиса в літературі Донецького Приазов"я // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 329-335. – Бібліогр.: с. 334-335; 15 назв
715045
  Соломарська О.О. Місце поезії провансальських трубадурів у культурі середньовічної Європи // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 443-447. – ISBN 966-7890-03-1
715046
  Соломарська О.О. Місце поезії провансальських трубадурів у культурі Середньовічної Європи // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
715047
  Токмань Г. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційного вивчення української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263
715048
  Токмань Г. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційного вивчення української літератури / закінчення. Початок у № 1, 2015 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 29-34. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено актуальній проблемі залучення поетичної Сковородіани у контекст вивчення української літератури в середній школі. Автор пропонує теоретичні засади і практичні рекомендації для ефективного осмислення та екзистенційного прийняття учнями ...
715049
  Дергачов О. Місце політичних партій у здійсненні влади в Україні // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-23
715050
  Габелюк Л.В. Місце політичної культури в інформаційному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті автор аналізує взаємозв"язок між процесами розгортання інформаційної революції і проблемами підвищення рівня політичної культури в українському суспільстві. Підкреслюється важлива роль і функція мас-медіа впливати на формування політичної ...
715051
  Авраменко Л.В. Місце поняття "наступність" у категорійному апараті теорії права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
715052
  Скакун Ю. Місце попереднього договору в системі цивільно-правових договорів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
715053
  Мармаш В.Я. Місце попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції в системі кримінального процесу України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 250-257. – (Право. Економіка. Управління)
715054
  Башкір О.І. Місце портфоліо в системі контролю знань студентів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 54-61. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті на основі аналізу педагогічної літератури з"ясовано, що за умови збільшення обсягу навчального матеріалу, що виноситься студентам на самостійне опрацювання, необхідне впровадження нових способів навчально-пізнавальної діяльності, одним з яких ...
715055
  Гришко О. Місце порушення договірного зобов"язання у системі юридичних фактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 9 (213). – С. 88-90
715056
  Ковальова О. Місце посвідчення угод про відчуження або заставу нерухомого майна за участі фізичних осіб // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 23-26
715057
  Самохвал Н.П. Місце поточних зобов"язань в системі бухгалтерського обліку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 53-57
715058
  Ричка В.М. Місце поховання І. Мазепи: пошуки та наукові гіпотези // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 48-50. – ISBN 5-7702-0775-2


  Питання про місце знаходження та долі праху гетьмана України Івана Мазепи досліджував професор Київського університету В.Б. Антонович.
715059
  Кірєєва О.В. Місце почуттів любові та кохання у виборі між родинним і класовим у п"єсах Є. Кротевича "Вовченя (Лю)" та "Син сови" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 296-304. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
715060
  Львова О.М. Місце прав людини в мусульманському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-32.
715061
  Потоцький М. Місце прав на результати інтелектуальної діяльності у системі абсолютних прав // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 82-87.
715062
  Бичук І.О. Місце права в соціологічній концепції Богдана Кістяківського // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 9-16
715063
  Поплавська М.В. Місце права на інформацію про продукцію в системі прав споживачів за законодавством України та ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 92-97. – ISSN 2220-1394
715064
  Пазюк А.В. Місце права на приватність інформації персонального характеру у системі прав і свобод людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-13. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто питання захисту прав людини щодо поводження з інформацією персонального характеру. Зокрема, розглянуто питання розвитку концепції інформаційної приватності у міжнародному праві з прав людини, зарубіжному і вітчизняному конституційному праві. ...
715065
  Кісель В.Й. Місце права оперативного управління державним майном в системі речових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 101-105
715066
  Яшарова М.М. Місце права промислової власності в правовій системі України та вплив правових систем світу на її розвиток // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 201-203. – ISSN 2219-5521
715067
  Оніщенко Н.М. Місце права у сучасній державі // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 22-25. – ISBN 978-966-7166-35-9
715068
  Крупка Ю. Місце правових норм щодо відшкодування ядерної шкоди в системі права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 72-76
715069
  Сергієнко Н. Місце правових норм, що регулюють виконання рішень господарських судів, у системі права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 77-80


  У статті досліджується питання місця правових норм що регулюють виконання рішень господарських судів, у системі права.
715070
  Буша Н. Місце правового звичаю серед форм (джерел) права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 23-27
715071
  Ротар Д. Місце правового інституту бюджетної установи в системі права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 110-113.
715072
  Туліна Е.Є. Місце правового інституту права використання рослинного світу в системі екологічного права // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 356-359. – ISBN 978-966-7957-18-6
715073
  Якимчук Місце правового інституту розпорядників бюджетних коштів у системі фінансового права / Якимчук, НЛ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 78-84. – (Правознавство ; Вип.306)
715074
  Пришва Н.Ю. Місце правового регулювання державних доходів у системі фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.75-81. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
715075
  Коссе Д.Д. Місце правового режиму в правовій системі (теоретичній підхід) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 12. – ISSN 1563-3349
715076
  Коссе Д.Д. Місце правового режиму оподаткування офшорної території в сфері регулювання економічних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-89.
715077
  Бичук І. Місце правової держави у соціологічній концепції Богдана Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-60. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Визначено підходи до аналізу права, створені Богданом Кістяківським - фундатором вітчизняної соціології. Розглянуто принципи розбудови правової держави в його соціологічній концепції. The ways of the low analysis made by the founded of the Ukrainian ...
715078
  Маслій О. Місце правової категорії "справедливість" у системі конституційних цінностей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 37-45
715079
  Пленюк М. Місце правовстановлюючого юридичного факту в механізмі цивільно-правового регулювання зобов"язальних відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 38-43
715080
  Костовська К.М. Місце правозастосовної техніки в юридичній техніці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 37-39. – Бібліогр. в кінці ст.
715081
  Осауленко О.І. Місце правозастосовчих актів у системі правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 16-21. – ISSN 1563-3349
715082
  Легенчук С. Місце практики в бухгалтерському обліку: нове бачення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 8-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
715083
  Васильєв С.В. Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 70-82. – ISSN 2224-9281
715084
  Панок В.Г. Місце практчної психології в сисетмі психологічного знання // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 5-8. – ISSN 2307-5880
715085
  Калюга Є.В. Місце предмета і об"єктів контролю у системі господарської діяльності підприємств // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.93-96. – (Економічні науки ; № 2)
715086
  Волощук О.Т. Місце Прездента умеханізмі державної влади з позиції концепції розподілу влад // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 23-33
715087
  Тищенко Ю.В. Місце Президента України в інституційно-правовій системі захисту прав споживачів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 2220-1394
715088
  Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.24-26. – ISSN 0132-1331
715089
  Ковальова С.С. Місце прецеденту в сучасному кримінальному праві України / С.С. Ковальова, І.І. Плаксій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 286-290. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
715090
  Теуш С.К. Місце приватноправових конвенцій Ради Європи серед угод інших правових організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-60. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  На функціональній основі досліджено питання про місце приватноправових конвенцій Ради Європи у двох аспектах: універсальному - щодо угод, розроблених і прийнятих у рамках системи ООН, Гаазької конференції з міжнародного приватного права, проектів ...
715091
  Черська Ж. Місце прикметників у мовних картинах світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 518-522. – ISBN 966-581-388-9
715092
  Костин О.Ю. Місце прикордонного контролю в системі державного контролю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 275-280. – ISSN 1563-3349
715093
  Андрійчук О. Місце принципу взаємності в системі європейського права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 95-97.
715094
  Васильченко О.П. Місце принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в системі принципів конституційного права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (172). – С. 35-40


  Здійснено комплексний аналіз сутності та особливостей конституційно-правового закріплення і практики реалізації принципу рівності прав та свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено процес трансформації ідеї рівності у принцип правової рівності ...
715095
  Софінська І.Д. Місце принципу субсидіарності у соціальній доктрині Католицької Церкви // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 99-105. – ISSN 1563-3349
715096
  Сорока Л. Місце провадження по справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 7-10.
715097
  Мінченко С. Місце прокуратури в системі органів державної влади та зміст прокурорського нагляду за забезпеченням прав людини в оперативно-розшуковій діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 170-173
715098
  Сухонос В. Місце прокуратури серед гілок влади в Україні і за кордоном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 71-79.
715099
  Фаріон І. Місце простої руської мови у мовній концепції Івана Вишенського // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 57-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 66-67; 15 назв. – ISSN 1682-3540
715100
  Хамрай О. Місце прототипів граматичного значення в арабській граматиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 123-133. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
715101
  Олійник О.Б. Місце професійної риторики прокурора у системі юридичних наук // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 2-8.
715102
  Токарєва М.В. Місце профспілок у захисті прав працівників // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 327-329. – ISBN 978-966-458-401-9
715103
  Ткач О.В. Місце процесуальних гарантій у забезпеченні недоторканності приватного життя особи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 463-468. – ISSN 2078-3566


  Визначено поняття та місце процесуальних гарантій кримінального процесу в си- стемі правових гарантій. Розглянуто роль процесуальних гарантій в забезпеченні недоторканності приватного життя особи, а також проблемні питання їх реалізації з огляду на ...
715104
  Пришва Н.Ю. Місце процесуальних норм у регулюванні фінансових правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-12. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено визначенню ролі й місця фінансово-правових процесуальних норм. Розглянуто класифікацію процесуальних норм у податковому праві. Виведено поняття "податкового провадження" та "податкового процесу". The article is devoted to defining the role ...
715105
  Уварова С.Г. Місце психологічної допомоги у кризовому сьогоденні // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 233-239. – ISSN 2310-4368
715106
  Коваль А.П. Місце публіцистичного стилю серед інших стилів української літературної мовикінця ХІХ - початку ХХ ст. // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 11-14
715107
  Туцький Ю. Місце публічного суб"єкта в структурі правовідношення викупу земельних ділянок для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-102. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено місце публічного суб"єкта в структурі правовідношення викупу земельних ділянок для суспільних потреб. В статье определено место публичного субъекта в структуре правоотношения выкупа земельных участков для общественных нужд. In the ...
715108
  Мостяєв О.І. Місце революції гідності в українському революційному процесі (проблема типології) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 30-32
715109
  Свірський Б.М. Місце регламенту Верховної Ради України в системі нормативно-правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 188-194. – ISSN 1563-3349
715110
  Рогожина В.В. Місце реклами в системі соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 31-35


  Статтю присвячено аналізові реклами як складника системи соціальних комунікацій. Автор досліджує концепції поняття. Рекламу проаналізовано з позицій ролі учасників процесу комунікації, що визначає потужність комунікативного простору. Зроблено висновок ...
715111
  Нелуп Н.М. Місце релігієзнавчої освіти у формуванні духовності молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
715112
  Фронощук М.В. Місце релігійної літератури в системі релігійних комунікацій України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 475-475
715113
  Дзедзик І.Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 109-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Враховуючи інтенсивний розвиток глобалізаційних та інноваційних процесів у банківській системі, стверджується, що жоден банк не може існувати без ефективної системи управління ризиками. Акцентується увага на виконанні банківськими установами функції ...
715114
  Задоя А.О. Місце ринку акцій в економічній стратегії держави / А.О. Задоя, Ю.Є. Петруня // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 488-492
715115
  Садлівська О.І. Місце ритмічної будови у структурі тональності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 164-172. – Бібліогр.: Літ.: с. 171-172; 27 назв
715116
  Білоус Н.В. Місце різних видів складних іменників у німецьких юридичних текстах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-30. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглянуто деякі види складних іменників у німецьких юридичних текстах.
715117
  Краснова М.В. Місце рішень органів судової влади у системі правового регулювання здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 69-71. – ISBN 978-617-566-151-2
715118
  Брич В.Я. Місце робітничих кадрів у структурі людських ресурсів / В.Я. Брич, Л.Й. Білоус // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 11-17. – ISSN 2308-1988
715119
  Головін А. Місце розсуду в механізмі адміністративно-правового регулювання діяльності міліції // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-35.
715120
  Мельник М. Місце Романа Купчинського-журналіста в дискурсі української преси Галичини 10-х - 30-х років та в еміграції // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 136-142. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
715121
  Перепелиця Г.М. Місце російсько-українських відносин у зовнішній політиці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 91-96.
715122
  Орєхов В.Ю. Місце санкції у структурі правової норми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.102-108. – ISSN 1563-3349
715123
  Травін І.С. Місце селекції української червоної конюшини / І.С. Травін. – Київ, 1929. – 85с. – (Видання Носівської сільсько-господар. дослідної станції ; Вип. 95)
715124
  Щириця П. Місце Сили : книга віршів / Павло Щириця ; [ред. рада: В. Баранов та ін. ; післямова: І. Андрусяк]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 169, [7] с. : іл. – (Серія "Сучасна поезія"). – ISBN 978-617-605-004-9
715125
  Кулинич М.Б. Місце системи обліку і контролю собівартості продукції в управлінні витратами підприємства / М.Б. Кулинич, С.І. Бегун // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С.20-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів
715126
  Попова В Місце системного підходу в логістичних дослідженнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
715127
  Кожевникова В. Місце сімейного права у системі приватного права України / В. Кожевникова, А. Козловський // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 129-135. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснюється порівняльно-правовий аналіз галузей цивільного і сімейного права. На основі чинного законодавства та доктринальних підходів до визначення місця сімейного права в системі приватного автор вказує на приналежність галузі сімейного ...
715128
  Петрушевська В.В. Місце складових фінансової політики в системі регулюючих заходів державного впливу на економіку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 94-99 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
715129
  Грабовий П. Місце сленгу в суспільстві / П. Грабовий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 111 : Випуск пам"яті почесного професора Киівського національного університету імені тараса Шевченка Станіслава Володимировича Семчинського. – С. 24-30
715130
  Гетьман З.О. Місце словосполучення при сегментуванні іспанського діалогічного тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 17-23. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Приділяється увага номінаційним процесам, які мають місце при введенні словосполучення в діалогічний текст. Йдеться про номінативи-словосполучення і пропозиції-словосполучення, визначається місце останніх у граматиці діалогічного тексту.
715131
  Шипнівська О.О. Місце словотворення в розвитку сучасного українського лексикону // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-63. – Бібліогр.: Літ.: приміт. 18 поз. – ISSN 0027-2833
715132
  Романченко Н. Місце сміхових елементів та магії продуктивності у весільному ритуалі (зміст та поетика вербальної складової еротичних весільних ігор) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 240-251. – ISBN 966-7773-70-1
715133
  Волошин О.А. Місце СНД в стратегії зовнішньої політики Росії на пострадянському просторі на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, ч. 1. – С. 102-106


  У статті розглядаються підходи до участі Росії в роботі СНД у кінці 2000-х - на початку 2010-х рр.
715134
  Волошин О. Місце СНД серед пріоритетів російської зовнішньої політики у 1992-1994 роках // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 176-185. – ISSN 0869-3595
715135
  Суровцев О. Місце соціальних медіа в системі міжнародного бізнесу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 118-121
715136
  Завязкіна Н.В. Місце соціально-психологічних досліджень у клініці епілепсії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-135. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто актуальні питання соціально-психологічних досліджень, терапії та реабілітаційних заходів у клініці епілепсії, впливу нових анти епілептичних препаратів на пізнавальні, соціально-адаптивні функції хворих на епілепсію; на їхню "якість життя".
715137
  Анпілогова Ж.Д. Місце соціально-трудових відносин в теорії економіки праці : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 90-92. – Бібліогр.: 3 назви
715138
  Курусь М.В. Місце соціальної детермінованості в структурі вчення про афекти Д. Юма // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 89-91
715139
  Маслов С.А. Місце соціальної емпатії в контексті розвитку жіночого волонтерського руху // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 42-44
715140
  Яцино К. Місце соціології права в системі інших гуманітарних дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-81. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена науці соціології права, її предмету та визначенню місця серед інших гуманітарних наук. Автор намагається простежити і дати комплексну грунтовну відповідь на зв"язок соціології права з юридичною та соціологічною науками. Аналіз різних ...
715141
  Бордюгов А Місце спортивного права в національній правовій системі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 0132-1331
715142
  Бадер А. Місце спорту у повсякденному житті студентської молоді Донбасу у середині 1950-х - середині 1980-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 32-33
715143
  Крисенко Д.С. Місце СРСР у доктрині національної безпеки першої адміністрації Р.Рейгана (1981-1984) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 1 (65). – С. 129-134
715144
  Оксамитний Ю.А. Місце СРСР у процесі врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту в Палестині (1949-1950 рр.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 164-182. – ISSN 1682-671Х
715145
  Бриль К.Г. Місце стратегічних пріоритетів розвитку у підвищенні інвестиційної привабливості туристичної галузі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 14-18. – ISSN 2306-6814
715146
  Лихолат С.М. Місце стратегічного управління в діяльності підприємств / С.М. Лихолат, Н.М. Майданська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 295-297. – ISBN 5-7763-2435-1
715147
  Бабич О.М. Місце страхової діяльності в системі національних рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-102. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Зважаючи на посилення ролі страхування в економіці України виникла практична проблема виділення послуг страхової діяльності зі складу послуг усього фінансового сектору та аналізу внескіу страховиків до обсягу випуску як в цілому по економіці так і до ...
715148
  Пікус Р.В. Місце страхування життя у процесі трансформації індивідуальних заощаджень в інвестиції / Р.В. Пікус, К.О. Бражко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 4. – С. 111-116. – ISSN 2306-6806
715149
  Шамшина І.І. Місце суб"єкта в структурі правовідносин у трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 347-354. – ISSN 1563-3349
715150
  Степанова Т.В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.183-186. – ISBN 966-7784-65-7
715151
  Сушко Л.П. Місце судового контролю в правовій державі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 121-128.
715152
  Богачова Л.Л. Місце судового прецеденту в романо-германській правовій сім"ї та проблема його визнання джерелом права в Україні / Л.Л. Богачова, Ю.В. Климко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 5-7. – ISBN 978-617-7272-11-2
715153
  Собкова В. Місце судового прецеденту серед інших джерел права у англосаксонській правовій системі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 155-159. – ISSN 0132-1331
715154
  Залізко О.М. Місце судової та арбітражної практики в регулюванні міжнародних приватних спортивних відносин // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 422-424. – ISBN 978-966-927-142-6
715155
  Крикун В.Ю. Місце суперечки в суспільній діяльності людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні підходи до розуміння сутності суперечки, її ролі та місця у спілкуванні людей в концепціях мислителів різних епох: від Античності до наших днів. Мета статті – обґрунтувати важливість свідомого ставлення до еристичної ...
715156
  Васечко Л.О. Місце сучасного медичного права у системі права України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 60-65. – ISSN 2306-9082
715157
  Авраменко М.Ю. Місце США в інтеграційних об"єднаннях Північної Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 339-347
715158
  Макеєнко Н. Місце та вплив іноземного капіталу на банківську систему України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 53-57. – бібліогр. в кінці ст.


  В сучасних умовах глобалізації іноземні банки та банки з участю іноземного капіталу займають суттєве місце в банківській та загалом фінансовій сфері України.
715159
  Язвінська Н.В. Місце та загальні тенденції розвитку українських компаній - розробників програмного забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-65. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати розвиток ринку програмного забезпечення в Україні, розглянути динаміку розвитку української галузі розробки програмного забезпечення, виділити її найуспішніші напрями та з"ясувати можливості компаній, що працюють у цій ...
715160
  Демченко І.Л. Місце та значення знаково-символічного простору Євромайдану в сучасній семіосфері українського суспільства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 94-99. – ISSN 2409-9805
715161
  Тютьков І.В. Місце та значення інтегрування Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України у системі адміністративно-правових відносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 125-131. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
715162
  Сало А. Місце та значення Корсунь-Шевченківської битви серед операцій Великої Вітчизняної війни ( до 60-річчя визволення України" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 141-146
715163
  Євтушенко Т.П. Місце та значення медичного страхування в моделях організації та фінансування охорони здоров"я // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 151-158.
715164
  Марчак В. Місце та значення обмеженої осудності в кримінальному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 90-92. – ISSN 0132-1331
715165
  Маршалок М.С. Місце та значення обслуговуючої сфери АПК у вирішенні енергетичних проблем // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 230-234
715166
  Гарковенко Є.Є. Місце та значення паливно-енергетичного комплексу України на світовому енергетичному ринку / Є.Є. Гарковенко, К.В. Аверьянова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 66-74. – ISSN 1729-7206
715167
  Звірід Н.В. Місце та значення прогнозування міграцій населення в демографічному прогнозуванні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 171-175
715168
  Дудка Н.О. Місце та значення регіонального телебачення в системі телемовлення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 252-255. – Бібліогр.: 3 назви
715169
  Чорноус Ю. Місце та значення слідчих дій у процесі доказування по кримінальній справі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.117-122
715170
  Поліщук Г.Б. Місце та значення юридичної техніки в процесі модифікації законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 70-73
715171
  Батрименко О Місце та історичні умови формування бюрократії в системі суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 127-140
715172
  Погорецький М.А. Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 35-41. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються проблеми реалізації принципу інстанційності розгляду матеріалів судового провадження та повноважень Верховного Суду України.
715173
  Шаповал В. Місце та призначення міліції охорони: доцільність її функціонування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.82-85. – ISSN 0132-1331
715174
  Лимар О.В. Місце та простір у досвіді "Я". Феноменологічний нарис проблеми // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 63-66. – ISBN 966-7943-03-8
715175
  Апшай Н.І. Місце та роль бібліотеки в інформаційному просторі ВНЗ / Н.І. Апшай // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 131-136. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються основні аспекти процесу інтеграції бібліотек до єдиного інформаційного простору вищих навчальних закладів
715176
  Гіржева О.М. Місце та роль бухгалтерського обліку в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Гіржева, Н.О. Бірченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 145-154. – (Економічні науки)
715177
  Фірер Д.О. Місце та роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 77-84. – ISSN 2307-9878
715178
  Боднарук М.І. Місце та роль в ринковій економіці соціального страхуваання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.54-57. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
715179
  Халюк С.О. Місце та роль вищої ради юстиції у формуванні високопрофесійного суддівського корпусу в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-116
715180
  Білий В.Я. Місце та роль Воєнно-медичної доктрини України у формуванні системи медичного забезпечення військ і цивільного населення у воєнний час / В.Я. Білий, В.О. Жаховський, В.Г. Лівінський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 9-14
715181
  Аніловська Г.Я. Місце та роль державного підприємництва у ринковій трансформації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 173-179. – ISBN 5-7763-2435-1
715182
  Гулак О.В. Місце та роль державної лісової охорони в сучасній організаційно-правовій моделі державних органів України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 178-182. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
715183
  Капелюшок С.В. Місце та роль джазу в музичному мистецтві // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 195-201
715184
  Крутова А.С. Місце та роль електронної торгівлі у системі економічних відносин // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 181-187. – ISSN 1562-0905
715185
  Омельченко А.В. Місце та роль законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність в системі законодавства України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 169-174. – ISSN 0132-1331
715186
  Тимченко Г.В. Місце та роль закону в житті держави і суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 102-108. – ISSN 1563-3349
715187
  Слободянюк С.О. Місце та роль інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовій системі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 281-286. – ISSN 1563-3349


  Визначено місце та роль інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовій системі. З"ясовано сутність поняття "державна реєстрація", здійснено спробу встановлення галузевої природи норм і правовідносин з приводу державної ...
715188
  Кравчук В.М. Місце та роль Інституту судової влади в системі конституційного права України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 40-45. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
715189
  Чабаненко М.В. Місце та роль інтернет-подій у новинах інтернет-видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Розглянуто особливості висвітлення інтернет-виданнями подій, які виникають безпосередньо в інформа ційному середовищі інтернету; здійснено спробу визначити місце та роль таких повідомлень у загальному потоці інтернет-новин під кутом зору новітніх ...
715190
  Вергун В.А. Місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 1. – С. 5-8.
715191
  Глібова С. Місце та роль італійської мови у зовнішній політиці Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 118-124. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджуються особливості політики м’якої сили в зовнішній діяльності Італії. Головна роль при цьому приділяється вивченню місця та ролі італійської мови як інструмента зовнішньої політики держави. This article examines the peculiarities of ...
715192
  Бут Я.В. Місце та роль католицьких університетів у сучасній європейській вищій освіті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 59-65. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
715193
  Волікова М.М. Місце та роль керівника в органах державної влади та місцевого самоврядування // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 7-12. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
715194
  Шпаковськи Л.В. Місце та роль контролюючих органів у сфері оподаткування у складі контрольних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 160-165


  У статті аналізується проблема місця та ролі контролюючих органів у сфері оподаткування.
715195
  Загайко О. Місце та роль користувачів послуг у підготовці соціальних працівників у ВНЗ Великої Британії // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – № 3. – С. 111-114. – ISSN 1817-3764
715196
  Кавтиш О.П. Місце та роль корпоративного сектора у структурі інноваційної системи національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 33-37
715197
  Журба І. Місце та роль країн Союзу Арабського Магрибу в сучасній системі міжнародних економічних відносин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 118-125. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
715198
  Монаєнко А.О. Місце та роль КРУ в системі державного контролю за використанням коштів бюджету // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 108-113. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
715199
  Год Б.В. Місце та роль магістра в середньовічних і ранньомодерних західноєвропейських університетах / Б.В. Год, Н.В. Год // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 84-96. – ISSN 2075-1451
715200
  Сорока К.О. Місце та роль маркетингових досліджень на підприємствах малого бізнесу / К.О. Сорока, А.А. Макаренко, Я.С. Стовба // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-11.
715201
  Черкаський І.Б. Місце та роль маркетингу в розвитку страхової справи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 98-102.
715202
  Бондаренко К. Місце та роль міграції в національній політиці України // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 114-123. – ISBN 978-966-349-110-3
715203
  Набок І.І. Місце та роль міжнародної виставкової діяльності в Україні // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 170-173. – ISSN 1729-7036
715204
  Іваненко В.О. Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 32-34. – Бібліогр.: 2 назви
715205
  Мельнічук Н. Місце та роль місцевих поліційних формувань Райхскомісаріату "Україна" в Голокості: сучасна вітчизняна історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 203-209
715206
  Піотровська Д.С. Місце та роль національної системи ЗМІ в громадсько-політичному житті суспільства Польщі у період переходу від тоталітаризму до до демократії (кін. XX - поч. XXI ст.) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 154-162


  У статті досліджується роль польських ЗМІ у період переходу від тоталітарної до демократичної суспільно-політичної системи в Польщі.
715207
  Андрійчук В.Г. Місце та роль нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі у формуванні глобального торговельного середовища на сучасному етапі розвитку світового господарства / В.Г. Андрійчук, Є.І. Іванов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 92-101. – ISSN 2308-6912


  Досліджено причини зменшення ролі тарифного інструментарію в регу- люванні міжнародної торгівлі. Проаналізовано структуру та масштаби поширення нетарифних заходів, їх вплив на формування торговельних відносин між країнами з різним рівнем економічного ...
715208
  Корнієвський О.А. Місце та роль неурядових організацій у вираженні та обстоюванні суспільних інтересів: концептуальні підходи та основні перешкоди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 136-146
715209
  Крижановська О.В. Місце та роль нормативно-правових відносин у сфері безпеки України в паливно-енергетичній галузі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 48-52. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено питанням забезпечення економічної безпеки України в паливно-енергетичній галузі та розгляду механізму реалізації нормативно-правових відносин у цій сфері. Наводиться правова характеристика розвитку української економіки та механізму ...
715210
  Кравець В. Місце та роль НСМЕП на картковому ринку України : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-17 : Рис.
715211
  Наконечна Н.В. Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 109-119. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
715212
  Вдовиченко Г.В. Місце та роль П. Демчука в історії філософської думки УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 14-22


  Ця стаття подає перший комплексний аналіз місця та ролі в історії філософської думки УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. П. Демчука як одного з її провідних представників. Основну увагу присвячено аналізу бібліографії наукових праць П. Демчука і специфіки його ...
715213
  Креховецька Л. Місце та роль пенсійного забезпечення у структурі соціального захисту України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 42-45. – ISSN 1818-2682
715214
  Сизоненко В.О. Місце та роль підприємництва у формуванні інноваційної моделі розвитку національної економіки / В.О. Сизоненко, О.Л. Куровський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 90-93. – ISBN 966-614-021-7
715215
  Яцко В.В. Місце та роль підприємницької діяльності в трансформації цільової моделі ринкової економічної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 109-112.
715216
  Якименко А.М. Місце та роль політичної комунікації в формуванні масової свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 284-292
715217
  Воронін Я.Г. Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 395-401. – ISSN 1563-3349
715218
  Стрілець О.М. Місце та роль правових звичаїв у сфері приватноправового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 51-57. – ISSN 1563-3349
715219
  Руденко В.Ю. Місце та роль прокуратури в системі державних інститутів, що захищають права і свободи людини і громадина // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 195-198. – ISSN 1563-3349
715220
  Руденко М. Місце та роль прокуратури у бюджетній сфері // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.24-32
715221
  Зороглян А. Місце та роль прокуратури у системі органів державної влади України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7069-28-6
715222
  Наумов О. Місце та роль промислового розвитку в історико-економічних дослідженнях М.І. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Досліджується внесок М. Зібера у визначення економічної ролі технічного переозброєння виробництва, як визначального фактору зростання економіки. Підкреслюється необхідність інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості. Обґрунтовано пропозиції щодо ...
715223
  Сусловець А.О. Місце та роль публічної служби в органах державної податкової служби України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 64-68
715224
  Шальман Т.М. Місце та роль регіональних ЗМІ в сучасному медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – C. 167-171


  У статті розглядаються актуальні питання діяльності регіональних засобів масової інформації, їх місце та роль в умовах сучасного українського суспільства. Проаналізовано основні характеристики регіональних ЗМІ як соціального інституту і суб"єкта ...
715225
  Любченко О. Місце та роль регіонального маркетингу в узгодженні інтересів суб"єктів економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 16-18. – ISSN 1728-9343
715226
  Івахненко І.С. Місце та роль ринку цінних паперів у системі ринків фінансових ресурсів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 2. – С. 21-24
715227
  Красота О.В. Місце та роль середнього класу у соціальній структурі сучасного суспільства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 251-254. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
715228
  Парфьонова Л.Г. Місце та роль системи вищої освіти у сучасному суспільстві // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 3 (63). – С. 91-96. – ISSN 1683-1942


  Описано сучасний етап еволюції світової цивілізації та українського суспіль- ства зокрема. Обґрунтовано надзвичайне значення освіти і науки для інфор- маційного суспільства та його вищої стадії розвитку – суспільства знань. Визначе- но місце системи ...
715229
  Федорова А. Місце та роль соціальної політики в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 93-101. – ISSN 1026-9932


  Віднесення питань соціальної політики до цілей Європейського Союзу та постійне зростання їх ролі і значення відображаються і в угоді про асоціацію з Україною. Особлива увага приділяється аналізу змісту розширених соціальних положень в угодах про ...
715230
  Алексєєва О.А. Місце та роль соціологічної практики у навчальному процесі в контексті адаптації до європейського освітнього простору / О.А. Алексєєва, Г.І. Кишенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Акцентується увага на ролі та місці соціологічної практики у процесі фахової підготовки студентів-соціологів. В умовах входження України до європейського освітнього простору соціологічна практика набуває нового, відповідного до вимог часу, ...
715231
  Башняк Л.І. Місце та роль творчості Українських Січових Стрільців у розвитку національної культури України першої половини 20 ст. : автореф. ... канд.мистецтвознав. : 26.00.01 / Башняк Л.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв.
715232
  Уханова І.О. Місце та роль технопарку у регіональній інноваційній системі // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 286-295
715233
  Кухарський Віталій Миронович Місце та роль тирозинових протеїнкіназ родин SRC i SYK в передачі внутрішньоклітинних сигналів за участю мікротрубочок в процесі нейрональної диференціації : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Кухарський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146л. – Бібліогр.: л.116-146
715234
  Кухарський Віталій Миронович Місце та роль тирозинових протеїнкіназ родин SRC I SYK в передачі внутрішньоклітинних сигналів за участю мікротрубочок в процесі нейрональної диференціації : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Кухарський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146с. – Бібліогр.: 7 назв.
715235
  Козлов М.М. Місце та роль тотемів-годувальників в язичницькій свідомості східних слов’ян язичницької доби // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-37
715236
  Кушнарьова О.В. Місце та роль уніфікації нормативної правової термінології у юридичній техніці // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 20-28
715237
  Ігнатуха Ю.С. Місце та роль утопічних проектів в сучасному філософському дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 66-67
715238
  Васільєва Л.М. Місце та роль фермерських господарств у сучасній економічній системі й аграрній сфері // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 30-33. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
715239
  Коваль О.П. Місце та роль фінансових посередників у накопичувальній системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 231-235
715240
  Касьяненко Л.М. Місце та роль фінансово-правової відповідальності у механізми правового забезпечення фінансової безпеки України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 39-42
715241
  Білецька І. Місце та роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки туристичного підприємства / І. Білецька, В. Орлова // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 29-33. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто управління фінансовою безпекою у взаємозв"язку з іншими видами управління.
715242
  Бисага К.В. Місце та роль фінансової розвідки у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 223-229. – (0). – ISSN 2078-9165
715243
  Козюк В. Місце та роль центральних банків у формуванні глобалізаційних процесів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-32 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
715244
  Жуйкова М.В. Місце та функції параметричних прикметників у дефініціях англомовних словників / М.В. Жуйкова, А.І. Чупрун // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 119-124
715245
  Пастушенко О.В. Місце та функції реклами в соціально-комунікаційному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 141-145. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
715246
  Кубарська О.М. Місце та функції соціального педагога в організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-65. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз функціонального призначення соціального працівника та соціального педагога в Україні та зарубіжних країнах. Показано доцільність застосування праці соціального педагога в організаціях різних типів, зокрема, в ...
715247
  Лажнік В.Й. Місце Таджикистану в геополітичних інтересах США / В.Й. Лажнік, Л.С. Мельник // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 69-75. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
715248
  Герасименко Д.Г. Місце талмудичної парадигми мислення в діалогізмі Е. Левінаса // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 146-148
715249
  Дига Н. Місце творів Т. Шевченка в сучасній програмі та особливості їх прочитання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 2-4
715250
  Колесник А.М. Місце твору "Князь Єремія Вишневецький" в історичній прозі другої половини ХІХ століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 56-60. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Визначається місце роману "Князь Єремія Вишневецький" І. Нечуя-Левицького в історичній прозі другої половини ХІХ ст.; зроблена спроба ввести цей твір у контекст історичної романістики української літератури.
715251
  Конік Г.В. Місце театральних практик серед методик викладання французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 234-240


  У роботі схарактеризовано особливості освітніх можливостей театральних практик та проаналізовано переваги та недоліки їх використання у практиці викладання та вивчення іноземної мови у шкільному віці. Визначено види навчальної діяльності та форми ...
715252
  Аболіна Т.Г. Місце теоретичної етики в плюралістичному культурному світі // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – С. 3-4
715253
  Осадча Я.Д. Місце теорії гібридної війни серед інших концепцій сучасного збройного конфлікту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 138-143. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
715254
  Куценко О. Місце теорії доказів і доказового права у системі наукових знань // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 49-52.
715255
  Гаджиєв В.В. Місце теорії ігор в концепції соціального контракту Д. Готьє // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 82-84
715256
  Навроцький В. Місце теорії кримінально - правової кваліфікації в системі науки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.461-465. – Бібліогр.: 1 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
715257
  Бойченко М.І. Місце теорії соціальних Інститутів у сучасній соціальній філософії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 7-21
715258
  Ней Н.С. Місце теорії управління в правознавстві : Монографія / Н.С. Ней; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 244с. – ISBN 966-568-870-7
715259
  Галицький І.В. Місце толерантності в правовому менталітеті та політико-правовій думці українського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 44-48
715260
  Левківський О. Місце транснаціональних корпорацій у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 93-95
715261
  Шедяков В. Місце трудових відносин у відтворенні відчуження як форми економічної соціалізації особистості // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 46-56. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 1811-3141
715262
  Кривошей В. Місце трудового капіталу у визначенні добробуту ресторанного господарства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 290-294. – ISSN 1993-0259
715263
  Козуб І. Місце трудового права в системі права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 57-61
715264
  Телешун К.О. Місце турецької фахової мови торгівлі в системі загальнонаціональної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 266-273
715265
  Матвієнко Н.М. Місце туризму в господарському комплексі Мальти // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 204-210


  Проаналізовано місце туризму в господарському комплексі Мальти. Розглянуто позицію Мальти за індексом конкурентоспроможності туризму (на основі даних Всесвітнього економічного форуму). Проанализировано место туризма в хозяйственном комплексе Мальты. ...
715266
  Гостєва Н.П. Місце туристичної індустрії України у світі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 45-50. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
715267
  Чернійчук В.М. Місце Угод про партнерство і співробітництво в зовнішніх зносинах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 304-314. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Досліджено особливості Угод про партнерство і співробітництво як новий різновид договорів ЄС та їх значення для правової природи Європейського Союзу.
715268
  Сіваракша І. Місце узуфрукту в системі речових прав (аналіз римського і французького законодавства) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 125-133. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
715269
  Панченко І.С. Місце укладення договору відчуження нерухомого майна: проблеми термінологічної невизначеності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 14-17
715270
  Кишкан В.В. Місце України в глобальному інноваційному просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 2. – С. 231-235


  В статті узагальненні сутність поняття інновація та інноваційний простір, розглянуті стратегічні пріоритетні напрямки високотехнологічної діяльності на майбутні роки а також негативні фактори, що стоять на заваді побудови ефективної національної ...
715271
  Демчишак Р. Місце України в польських зовнішньополітичних концепціях у контексті колоніальної політики польського окупаційного режиму в Західній Україні (1920 - 1930 -і рр.) // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 91-99. – ISBN 978-966-1594-12-7
715272
  Яворська О.М. Місце України в процесі глобального забруднення атмосферного повітря // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 93-99. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
715273
  Семененко Андрій Місце України в процесі остаточного розвалу СРСР (вересень-грудень 1991 р.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 143-147. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті на основі архівних джерел та опублікованих матеріалів розкривається роль України в процесі остаточної ліквідації СРСР (вересень - грудень 1991р.).
715274
  Семененко Андрій Місце України в процесі остаточного розвалу СРСР (вересень - грудень 1991 р.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті на основі архівних джерел та опублікованих матеріалів розкривається роль України в процесі остаточної ліквідації СРСР (вересень-грудень 1991 р.).
715275
  Литвиненко О.В. Місце України в світовому інформаційному просторі та інформаційні операції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглянуто характеристики сучасного світового інформаційного простору, проаналізовано різні типи національної інформаційної політики, визначне місце України і цьому просторі. Окрему увагу приділено проблемі інформаційних операцій як аспекту "м"якої ...
715276
  Захарчук О.І. Місце України в системі сучасного рабства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 90-92
715277
  Саварін М.М. Місце України в сучасних інтеграційних європейських процесах в галузі освіти // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 172-174. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  В статье дано определение Болонского процеса.
715278
  Чернецький Ю.О. Місце України в сучасній типології національних економік // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-17. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1811-3141
715279
  Вознюк Ю.С. Місце України в сучасному геополітичному просторі / Ю.С. Вознюк, О.В. Кабиш // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 482-491
715280
  Пестушко Валерій Місце України в транспортних системах Євразії : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 41
715281
  Тульчинська С.О. Місце України за міжнародними рейтингами конкурентоспроможності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 30-34.
715282
  Ковальчук С. Місце України на міжнародному ринку послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 47-48
715283
  Мілаш А.А. Місце України на міжнародному ринку сонячної енергетики: стан та перспективи розвитку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 304-307. – ISBN 978-617-7069-02-6
715284
  Малицький Б. Місце України на науковій карті світу // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 107-111


  Про необхідність використання чисельних показників - індексу цитування та імпакт-фактора для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.
715285
  Середа В.І. Місце України на світовому ринку зернових // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 119-128
715286
  Марена Т.В. Місце України на світовому фондовому ринку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 136-142. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
715287
  Кондратюк О.І. Місце України у світовому господарстві в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 64-68.
715288
  Михайловська О.В. Місце України у світовому процесі розбудови інформаційного суспільства : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 36-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
715289
  Гоєр О.Д. Місце України у світовому співтоваристві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.171-178
715290
  Конча С. Місце України у світовому цивілізаційному процесі: підходи до побудови наукової парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 5-10. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується і конкретизується зміст понять "цивілізація", "цивілізаційний процес", "світовий цивілізаційний процес". Уточнюються аспекти цивілізаційного поділу світу та принципи виділення локальних цивілізацій. Окреслюється місце України в світовому ...
715291
  Тімкін І.Ф. Місце України у сучасній світовій політиці та міжнародних відносинах // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 200-202
715292
  Корома Н. Місце України у формуванні Балто-Чорноморського регіону: від ідеї до реального співробітництва : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію розвитку ідеї формування Балто-Чорнонорського регіону та роль України. The history of development the idea of formation The Baltic-Black Sea Region and the role of Ukraine are researched.
715293
  Біляєва С.О. Місце українських земель у стадіальному розвитку Чорноморсько-Егейського ареалу XIII-XVIII ст. (деякі аспекти міжкультурних контактів) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1608-0599
715294
  Лубкович І.М. Місце українських медій в інформаційній війні 2013–2014 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 182-187


  Розмежувавши ЗМІ та мас-медіа як принципово різні явища, автор вважає, що посилення ролі українських мас-медій в сучасній інформаційній війні вкрай необхідне. Для цього вони повинні чіткіше позиціонувати себе як власне медії, не допускати свого ...
715295
  Ярошко О.З. Місце української діаспори в зовнішній політиці держави походження: теорія і практика / Олеся Ярошко. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 15 с.
715296
  Левченко В.О. Місце уповноваженого з прав дитини в адміністративно-ювенальній системі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 95-103


  Розглянуто питання захисту прав і свободи дитей, обгрунтовано необхідність введення в адміністративно-ювенальну систему України посади Уповноваженого з прав дитини.
715297
  Аніщук В.В. Місце уявної оборони у системі кримінального права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 280-283
715298
  Токунова А. Місце факторингу в системі права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 114-117
715299
  Білокінь С. Місце Федора Ернста в історії культури XX ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 4-19 : Є фото: Інтер"єр музею мистецтв КУ. – ISSN 0131-2685


  Вихованець Глухівської гімназії, де навчалися також Георгій Нарбут, В. Романівський, Микола Ернст та інші, 1909 р. Федір Ернст вступив на історичний відділ фак-ту Берлінського ун-ту. В 1910 повернувся до Києва, де став учнем проф. Г Павлуцького (КУ). ...
715300
  Ліхоносова Г.С. Місце феномену соціального відторгнення в сучасних соціально-економічних трансформаціях // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 48-53. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
715301
  Літостанський В.В. Місце феномену традицій в сучасному гуманітарному знанні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 239-243. – ISSN 2076-1554
715302
  Тимчук С. Місце фермерських господарств у сільськогосподарському виробництві в умовах євроінтеграційних процесів // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 199-202. – ISSN 1818-2682
715303
   Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу / [Завгородній Ю.Ю. та ін. ; відп. ред. О.А. Ярош] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2013. – 245, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1309-4
715304
  Мозгова Н.Г. Місце філософії в системі освіти: вітчизняний досвід XIX ст. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 18-22. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606


  Метою статті виступила хронологічна та логічна реконструкція дискусії, яка розгорнулась між професорами світських і духовних навчальних закладів Києва щодо місця філософії в системі освіти. Головними учасниками широкої дискусії кінця XIX - початку XX ...
715305
  Козюбра М.І. Місце філософії права в системі суспільствознавства (до питання про дисциплінарний статус філософії права) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.37-41. – ISBN 966-568-656-9
715306
  Селівестова Л.С. Місце фінансів корпорацій у фінансовій системі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 84-90. – ISSN 1993-6788


  У статті показано, шо фінансова система України характеризується специфічними формами та методами фінансових відносин, які мають відповідне законодавче й організаційне забезпечення. Запропоновано вдосконалену структуру фінансової системи України, що ...
715307
  Краєвський В. Місце фінансових інститутів у системі національних рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті, з теоретичної точки зору, розглядається місце фінансових інститутів у системі національних рахунків. Розглянуті основні джерела інформації для розрахунку випуску та проміжного споживання по сектору фінансових корпорацій. В статье с ...
715308
  Сиротюк Ю.В. Місце фінансових посередників у системі алокації фінансових ресурсів в економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 338-345. – ISSN 2222-4459
715309
  Ігнатюк А.О. Місце фінансових посередників у сучасній теорії економічного зростання // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 173-178
715310
  Ігнатюк А.О. Місце фінансових посередників у сучасній теорії економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 3-5
715311
  Дмитренко Е.С. Місце фінансових санкцій у системі заходів державного примусу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 75-82
715312
  Монаєнко А. Місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 228-237. – ISSN 0132-1331
715313
  Іванський А.Й. Місце фінансово-правової відповідальності у системі юридичної відповідальності: концептуальний погляд // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-54.
715314
  Зимовець В. Місце фінансового сектора в сучасних концепціях інституціональної організації економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 15-26 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
715315
  Рубан О.О. Місце фінансової безпеки страхового ринку у системі фінансової безпеки держави / О.О. Рубан, О.М. Деркач // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 397-405
715316
  Петров В.П. Місце фольклору в краєзнавстві / В.П. Петров. – Київ : Друкарня Української Академії Наук, 1926. – 10 с.
715317
  Бєлікова О.В. Місце фондового ринку в системі фінансово-правових відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 83-90. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
715318
  Осецький В. Місце футурології у структурі наукових досліджень феномену освіти / В. Осецький, І. Татомир // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 27-44. – ISSN 1682-2366


  Наведені футуристичні прогнози щодо майбутніх змін розвитку системи освіти.
715319
  Ванієв Е. Місце ханських ярликів та султанських фірманів серед джерел права кримського ханства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 33-39. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
715320
  Сторожук С.В. Місце харківського етнографічного гуртка в процесі українського національного відродження ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 44-46
715321
  Міма І.В. Місце християнсько-правових традицій у трансформаційних процесах права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
715322
  Корж Ю. Місце ЦАР в стратегії енергетичної безпеки КНР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 56-58
715323
  Корж Ю. Місце ЦАР в стратегії енергетичної безпеки РФ // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 48-49
715324
  Грушко В.С. Місце Центрально-Східної Європи у нових геополітичних реаліях, що формуються // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 93-98. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
715325
  Скоморович І.Г. Місце церкви в еволюції банківництва : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 109-113. – Бібліогр.: 3 назви
715326
  Панасенко О.В. Місце церкви в інституційній структурі суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 53-71
715327
  Федоренко Т.М. Місце церковного права у правовій системі Давньої Русі X - першої третини ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто питання про співвідношення таких понять як "правова система", "система права", "система законодавства", "канонічне право" з поняттям "церковне право" на підгрунті давньоруського історико-правового матеріалу. The question about correlations ...
715328
  Шевченко Я. Місце цивільного права в системі права України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 125-138. – ISSN 0132-1331
715329
  Чангулі О.Г. Місце ч. 2 ст. 39 Конституції СРСР (1977 р.) в системі радянського права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 67-70. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматривается место конституционного запрета использования прав и свобод советских граждан в ущерб интересам общества, государства, права других граждан в системе советского права. Делается попытка выделить наиболее важные формы ...
715330
  Левченко Г. Місце Шевченка в історії української літературної мови / Г. Левченко. – [Київ], 1939. – с
715331
  Гарник А.І. Місце штрафу в системі покарань // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 228-231. – ISBN 978-966-7178-01-8
715332
  Пількевич В. Місце ЮНЕСКО в системі міжнародних відносин // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 46-49. – (Історичні науки)
715333
  Занфіров М.В. Місце юридичних санкцій в системі фінансово-правового примусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 367-372. – ISSN 1563-3349


  Досліджено правову природу місцевих фінансів. Визначено їх місце та роль у фінансовій системі України, а також у забезпеченні реалізації покладених на органи місцевого самоврядування завдань та функцій. Исследовано правовую природу местных финансов. ...
715334
  Бровченко Н.В. Місце юридичних фактів у структурі механізму конституційно-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-78.
715335
  Анохін Ю. Місце юридичної антропології у системі суспільствознавства (наукознавчі аспекти) // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 94-98. – ISSN 1561-4999
715336
  Гуржій Т. Місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 29-32. – ISSN 0132-1331
715337
  Олійник О. Місце юридичної риторики у колі гуманітарних наук, їх взаємозв"язок та взаємодія // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 245-251. – ISSN 0132-1331
715338
  Зайцева В.І. Місце юридичної соціології в системі правових наук // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.9-13. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
715339
  Савлук О.М. Місце явища граматикалізації та метафоричних і метонімічних процесів в граматичній системі іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 231-236


  У статті висвітлюється явище граматикалізації, метафоричні та метонімічні процеси в граматичнй системі іспанської мови. Досліджується розмежування понять метафори та метонімії, зв"язок між даними поняттями на основі конструкції "venir a+infinitive".
715340
  Пащенко О. Місце як ознака об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 274 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-121
715341
  Дзівіш М. Місце японізмів у системі української мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 97-101. – ISSN 2075-1486
715342
  Вікняннський П. Місце, де змінють майбутнє / беседу вела С. Галата // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  "Студентська республіка" прагне побудувати суспільство, де навчаються все життя. Інтерв"ю с лідером громадської організації "Студентська республіка" Павлом Вікнянським.
715343
  Яковленко К. Місце, де твориться історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 листопада (№ 204/205). – С. 22


  Пам"ятки всесвітньої спадщини у Потсдамі займають близько 500 гектарів паркової площі та об"єднують 150 споруд.
715344
  Фесенко Є.В. Місце, час, обстановка та їх значення для кваліфікації злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 22-27. – (Серія права ; № 16)


  В статье исследуются вопросы места, времени и обстановки - признаков объективной стороны состава преступления, которые имеют существенные особенности, выполняют важные функции при квалификации преступного деяния. Делается также попытка рассмотреть ...
715345
  Макрець М.В. Місце, яке гордо називають фізфак / М.В. Макрець, В.С. Копань // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Фізичний факультет.
715346
  Ковальова С.Г. Місцева адміністрація Руських земель Великого князівства Литовського в обласних привілеях (XV - початок XVI ст.) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 117-121. – ISBN 978-617-7293-17-9
715347
  Малкіна Г.М. Місцева влада в Києві: шляхи оптимізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
715348
  Онупрієнко А. Місцева влада в системі вертикального поділу влади: загальнотеоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 27-31
715349
  Купрій В. Місцева влада і громадські організації: від політики панування до соціального партнерства // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.183-188. – ISBN 966-7800-08-3
715350
  Купрій В. Місцева влада і громадські організації: пошук шляхів взаємодії // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.23-28
715351
  Варналій З. Місцева влада та малий бізнес: фінансові аспекти взаємодії : теорія і практика / З. Варналій, Н. Кожевіна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 39-43 : Табл., рис.
715352
  Власенко О. Місцева демократія: практичні кроки чи імітація руху? // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-22.
715353
  Селіванов А.О. Місцева державна виконавча влада і самоврядування: необхідність реформ // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Проведення реформ виконавчої влади і самоврядування в Україні, яка обрала шлях національно-державної незалежності, обумовлено створенням власної системи державного устрою та побудовою демократичних Рад самоврядування населення. мета реформування ...
715354
  Монаєнко А.О. Місцева нормотворчість у сфері видатків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 372-378. – ISSN 1563-3349
715355
  Гончаренко Олексій Миколайович Місцева поліція рейхскомісаріату "Україна": проблеми кадрового забезпечення в системі нацистського окупаційного режиму(1941 -1944 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-54
715356
  Хітрова Т. Місцева преса як фактор формування української "історичної пам"яті" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 75-78
715357
   Місцева промисловість Дніпропетровщини в першому півріччі 1935 року. – видання Д.О.У.М.П. липень 1935 рік. – Дніпропетровськ : видання Д.О.У.М.П., 1935. – 44 с.
715358
  Горбенко Є.М. Місцева промисловість Української РСР та питання її спеціалізації (на прикладі підприємств Бориспільського району Київської області) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 57-62. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье кратко освещается роль местной промышленности в производстве предметов народного потребления, указывается место и дается краткая характеристика местной промышленности Украинской ССР, освещаются перспективы ее развития в двадцатилетии 1961-1980 ...
715359
   Місцева промисловість УСРР у вересні та за 9 місяців 1936 р.. – К. – 32с.
715360
   Місцева протиповітряна оборона. – К., 1956. – 144с.
715361
  Калиновський Б.В. Місцева публічна влада в Україні: теоретичні основи та конституційно-правова регламентація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 2219-5521
715362
  Нескоромний О. Місцева символіка єднає Україну // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 27-28. – ISSN 2313-559X
715363
  Герчаківський С.Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.44-49
715364
  Назаркевич І. Місцеве оподаткування і механізми його вдосконалення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 290-295. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
715365
  Кузькін Є.Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 34-47 : рис. – Бібліогр.:26 назв. – ISSN 2305-7645
715366
  Савіцка К. Місцеве податкове законодавство // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 318-338. – ISSN 2082-4939
715367
  Батанов О.В. Місцеве самоврядування - інститут політичної системи України: теоретико - методологічні проблеми дослвжження // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.18-29
715368
  Лотюк О. Місцеве самоврядування - основа формування громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються проблеми розуміння місцевого самоврядування як основи формування громадянського суспільства в Україні. Аналізуються особливості місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах. В ...
715369
  Ткачук А. Місцеве самоврядування / А. Ткачук. – К, 1997. – 187с.
715370
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 1. – 1998
715371
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 2. – 1998
715372
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 3. – 1998
715373
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 4. – 1998
715374
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 5. – 1998
715375
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 6. – 1998
715376
   Місцеве самоврядування. – Київ
№ 7. – 1998
715377
   Місцеве самоврядування : 10 років здобутків. – Київ : Україна, 2002. – 368с. – ISBN 966-8074-08-4
715378
  Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування : історія та сучасність // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 12-15
715379
  Бевзенко В. Місцеве самоврядування в адміністративному судочинстві України: питання теорії та практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 14-18
715380
  Качмарський Є.І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Качмарський Є.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215 л. – Бібліогр. : л. 186-215
715381
  Качмарський Є.І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні : автореф. ... дис. канд. політ. наук : 23.00.02. / Качмарський Є.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
715382
  Попко В.В. Місцеве самоврядування в Королівстві Данія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 372-378. – ISSN 2219-5521
715383
  Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно - правовий аспект // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.12-18. – ISSN 0132-1331
715384
  Слиш В. Місцеве самоврядування в небезпеці! // Людина і влада : загальнонаціональний теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.6-7


  Проблеми місцевого самоврядування в регіонах
715385
  Батанов О.М. Місцеве самоврядування в політичній системі України: історія, проблеми, перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.34-43
715386
  Тацій В.Я. Місцеве самоврядування в системі місцевої влади України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 444-453. – ISBN 978-966-458-148-3
715387
  Павко Анатолій Місцеве самоврядування в структурі політичних систем: вітчизняний і зарубіжний досвід // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з провідних тенденцій суспільного розвитку України, як і загалом європейських країн, є трансформаційні зміни у змісті та складових їхніх політичних систем, модернізаційні процеси, які відбуваються в інститутах політичної влади. Зазначмо, що до ...
715388
  Андресюк Борис Павлович Місцеве самоврядування в сучасній Україні (політологічний аналіз) : Автореф. дис. ... док. політич. наук : 23.00.02 / Андресюк Борис Павлович ; НАН України. Ін-т політичн. і етнонац. досліджень. – Київ, 1998. – 30 с.
715389
  Рибалка С.В. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: політичні детермінанти реформування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
715390
  Ліпич І.І. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: пошук ефективної моделі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 216-222
715391
  Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні / В.М. Кампо; НАНУ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ : ІнЮре, 1997. – 36с. – (Бібліотечка "Нова Конституція України"). – ISBN 966-7183-16-5
715392
  Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні : Муніципальне право: Навч. посібник для вищих навч. закладів / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний; Європ. ун-т управління, безпеки та інформаційно-правових технологій та ін. – Київ : Атіка, 2001. – 304с. – ISBN 966-7714-06-03
715393
  Овчаренко В.А. Місцеве самоврядування в Україні : історичні витоки, становлення та перспективи : монографія / В.А. Овчаренко. – Київ : Логос, 2014. – 911, [1] с. : іл., табл. – Політ., громад., військ. діячі та відомі науковці, посилання на яких мають місце у кн.: с. 801-854. – Бібліогр.: с. 855-911. – ISBN 978-966-171-813-4
715394
  Батанов О.В. Місцеве самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 38-46.
715395
  Гринишин М. Місцеве самоврядування в Україні та Польщі на шляху до спільного європейського дому / М. Гринишин, С. Трохимчук; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет міжнар. відносин. Кафедра країнознавства та міжнар. туризму. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 96с. – (Країнознавство: 5.05)
715396
  Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право : Навч. посібник для вищих навч. закладів / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний; Європ. ун-т управління, безпеки та інформаційно-правових технологій та ін. – Київ : Атіка, 2000. – 304с. – ISBN 966-7714-06-03
715397
  Любченко П. Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні підходи реформування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 55-60. – ISSN 0132-1331
715398
  Оніщенко А.В. Місцеве самоврядування в Україні: основні проблеми та можливості розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 187-189
715399
  Саєнко Ю.І. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози / Ю.І. Саєнко. – К., 1997. – 147с.
715400
  Мальцев С. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми реалізації повноважень на основі принципу субсидіарності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 268-271.
715401
  Тужик В. Місцеве самоврядування в Україні: теоретико-правові аспекти // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 66-71
715402
  Мороз О. Місцеве самоврядування в умовах авторитаризму: земський досвід Російської імперії // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 254-261.
715403
  Чапала Г. Місцеве самоврядування і громавдянське суспільство: проблеми співвідношення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.127-133. – ISSN 0132-1331
715404
  Любченко П.М. Місцеве самоврядування і громадські організації: правове регулювання взаємовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 19-27. – ISSN 0201-7245
715405
  Сенчук В. Місцеве самоврядування і демократична держава: діалектика взаємозв"язку і взаємної детермінації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 17-23.
715406
  Андрєєв В.І. Місцеве самоврядування і мале та середнє підприємництво: концептуальні проблеми становлення і взаємодії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 173-178. – ISSN 1563-3349
715407
  Бондарук Т.Г. Місцеве самоврядування і місцеві фінанси вумовах адміністративного реформування : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 162-169 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
715408
  Гробова В.П. Місцеве самоврядування Іспанії: особливості та засади функціонування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 71-77. – (Серія "Право" ; вип. 2)
715409
  Торончук І. Місцеве самоврядування на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 126-130
715410
  Черемісін О. МІсцеве самоврядування Південної України кінця XVIII — першої половини XIX століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 222-227
715411
  Байрак С. Місцеве самоврядування Республіки Польща: особливості становлення та засади функціонування // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 255-262
715412
  Жовнірчик Я. Місцеве самоврядування та адміністративно-територіальний устрій України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 256-274.
715413
  Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління : конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії / В.І. Борденюк. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 576с. – ISBN 978-966-611-577-8
715414
  Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація : практ. посібник / Анатолій Ткачук ; Швейц.-укр. проект "Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO". – Київ : Софія, 2012. – 118, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Децентралізація та врядування). – ISBN 978-966-8684-94-4
715415
  Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування та конституційний лад України: питання теорії і практики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
715416
  Батанов О. Місцеве самоврядування та права людини в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 72-77. – ISSN 1819-7329
715417
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
Пілотний вип., грудень. – 2012
715418
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 1, січень - березень. – 2013
715419
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 2, квітень - червень. – 2013
715420
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2012-
№ 3, липень - вересень. – 2013
715421
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 4, жовтень - грудень. – 2013
715422
   Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні : науково-практичний журнал / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. – Київ, 2012-
№ 1 (5), січень - березень. – 2014
715423
   Місцеве самоврядування територіальних громад : науково-виробниче видання / Приватне п-во "Ін-т економіки, технологій і підприємства". – Тернопіль : ПП "ІЕТП"
№ 1. – 2016. – 158 с.
715424
   Місцеве самоврядування у громаді : практичний посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ, 2004. – 304с. – ISBN 966-8312-05-8
715425
  Матвієнко А.С. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах досвід для України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 190-194. – ISSN 1563-3349
715426
  Пахолюк В.М. Місцеве самоврядування у регіональных державах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 620-626. – ISSN 1563-3349
715427
  Сидорчук Л.А. Місцеве самоврядування у сфері забезпечення правопорядку : (національний та міжнародний досвід) : монографія / Л.А. Сидорчук ; [ за заг. ред. О.М. Бандурки ]. – Київ : КиМУ, 2009. – 220с. – ISBN 978-966-8299-55-1
715428
  Фелонюк Т.А. Місцеве самоврядування у Французькій Республіці:еволюція становлення та розвитку // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 155-166. – ISSN 1993-0941
715429
  Пaxoлoк B.M. Місцеве самоврядування у централізованій унітарній державі (на прикладі Франції) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 716-721. – ISSN 1563-3349
715430
  Коструба В.В. Місцеве самоврядування у Швеції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 109-113. – ISSN 1563-3349
715431
  Гуркова А.В. Місцеве самоврядування України та його нормотворчість: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 93-99. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
715432
  Могілевський В.С. Місцеве самоврядування як елемент глобального конституціоналізму // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 197-212. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
715433
  Скрипнюк О. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 38-43
715434
  Кубай Т.Є. Місцеве самоврядування як інститут демократичного суспільства: управлінсько-правовий аспект // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 266-273
715435
  Байрак С.О. Місцеве самоврядування як інститут демократичної держави // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 83-87. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
715436
  Матвієнко Анатолій Місцеве самоврядування як ключовий суб"єкт децентралізації влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історично самоврядування, здійснюючись безпосередньо через самокероване суспільство, притаманне спільнотам людей насамперед через природність такого управління [3, с. 13]. Маючи громадську природу, воно є саморегулятивним механізмом суспільної ...
715437
  Матвієнко Анатолій Місцеве самоврядування як ключовий суб"єкт децентралізації влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історично самоврядування, здійснюючись безпосередньо через самокероване суспільство, притаманне спільнотам людей насамперед через природність такого управління [3, с. 13]. Маючи громадську природу, воно є саморегулятивним механізмом суспільної ...
715438
  Любченко П.М. Місцеве самоврядування як конституційний засіб обмеження державної влади // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 42-51. – ISSN 0201-7245
715439
  Хмельников А.О. Місцеве самоврядування як ланка політичного управління регіоном: компоненти структури і рівень компетенції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 270-278
715440
  Руденко В.В. Місцеве самоврядування як об"єкт фінансування: теоретико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 187-192.
715441
  Боярський О.О. Місцеве самоврядування як природний простір та пріоритетна сфера людської життєдіяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 84-101. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
715442
  Місюра В. Місцеве самоврядування як складовий елемент громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 252-258
715443
  Татаренко Т.М. Місцеве самоврядування як соціальний інститут і його методологічні аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 83-94. – ISBN 966-628-197-5
715444
  Маслов Ю.К. Місцеве самоврядування як структурний елемент системи влади сучасних країн Європи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 101-105. – ISSN 2077-1800
715445
  Баймуратов М. Місцеве самоврядування як суб"єкт компетенції: до визначення парадигми повноважень // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 119-125.
715446
  Баймуратов М. Місцеве самоврядування як суб"єкт парагеополітики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 166-175. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
715447
  Козлова Л.В. Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 231-237 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
715448
  Калінкін А.С. Місцеве самоврядування як форма втілення конституційної децентралізації: проблеми визначення та інтерпретації
715449
  Калінкін А.С. Місцеве самоврядування як форма втілення конституційної децентралізації: проблеми визначення та інтерпретації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 315-325. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
715450
  Бориславська О. Місцеве самоврядування як форма децентралізації та гарантія демократичного політичного режиму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 127-133. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
715451
  Присяжнюк Володимир Місцеве самоврядування: вектори реформування в умовах демократизації українського громадянського суспільства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  Місцеве самоврядування є однією з найважливіших передумов демократичного розвитку українського громадянського суспільства, чинником ефективності самоідентифікації та самоусвідомлення спільності інтересів і потреб вільних територіальних громад. Серед ...
715452
  Заяць І. Місцеве самоврядування: генеза законодавства та політики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 126-133. – ISSN 0132-1331
715453
  Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування: історія та сучасність // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 32-34
715454
  Ткачук А. Місцеве самоврядування: на часі кардинальні зміни // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-32.
715455
  Гройсман В. Місцеве самоврядування: проблеми розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 276-289
715456
  Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навчальний посібник / Н.В. Камінська ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-373-601-3
715457
  Руденко А.Ф. Місцеве самоврядування: як подолати кризу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 57-59
715458
   Місцеве та регуональне самоврядування України. – К., 1992. – 75с.
715459
  Майор О. Місцеве управління та самоврядування в структурі німецького федералізму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 98-103. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
715460
  Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення : Навчальний посібник; Словник-довідник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор. – Київ : Дакор, 2004. – 336с. – ISBN 966-8379-00-4
715461
   Місцевий бюдждет Української Соціалістичної Радянської Республіки на 1928-1929 рр.. – Х., 1929. – 90с.
715462
  Федорук А.П. Місцевий бюджет - головний важіль, соціально-економічного та культурного розвитку (на прикладі бюджету м. Буча на 2012 рік) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 127-129. – Бібліогр.: 3 назв.
715463
   Місцевий бюджет Київщни на 1924-25 рр.. – Київ, 1925. – 197 с.
715464
  Квачан О.С. Місцевий бюджет як джерело відтворення основного капіталу / О.С. Квачан, Т.М. Лівацька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 109-115. – ISSN 0321-0499
715465
  Калениченко М.М. Місцевий відмінок як крайня периферія морфологічного вираження суб"єкта у безособових реченнях чеської мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 53-59. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові. Основну увагу приділено способам та засобам морфологічного вираження суб"єкта, семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные предложения в ...
715466
  Сунцова О.О. Місцевий економічний розвиток: фінансовий аспект.. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
715467
   Місцевий імунітет травного тракту : Навчальний посібник / А.А. Стасенко, В.Ф. Саєнко, Ю.А. Діброва, О.І. Дронов, О.М. Литвиненко, В.В. Кучерук; Академія мед. наук України; Ін-т хірургії та трансплантології; За ред. А.А. Стасенко. – Київ : Три крапки, 2005. – 216с. – ISBN 966-95634-6-1
715468
  Буряченко А. Місцевий маркетинг у прийнятті управлінських рішень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 32-36. – ISSN 1606-3732
715469
  Горєлов М.Є. Місцевий патріотизм в державницькій теорії В. Липинського // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2001. – Схід і Захід України: проблеми єднання. – С. 58-62. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13). – ISBN 966-02-1745-5
715470
  Малахов І.М. Місцевий план дій з охорони довкілля (МПДОД) : посібник для тренерів та громад / І.М. Малахов, П.Г. Павличенко, П.М. Грицишин; [ред.: Таращук С.В.]. – Київ : ДІА, 2003. – 48с. : іл. – ISBN 966-8311-02-7
715471
  Ставнійчук А.П. Місцевий референдум - пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 92-97. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
715472
  Ставнійчук А. Місцевий референдум - пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 24-28
715473
  Кірєєв Д.Б. Місцевий референдум як інструмент децентралізації влади // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 32-34
715474
  Любченко П.М. Місцевий референдум як пріоритетна форма волевиявлення громадян у сфері місцевого самоврядування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 40-47. – ISSN 0201-7245
715475
  Скрипнюк О. Місцевий референдум як форма забезпечення реального народовладдя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 37-44. – ISSN 1993-0909
715476
   Місцевий та регіональний розвиток в Україні : Досвід Полтавщини. – Київ : Міленіум, 2001. – 286с. – ISBN 966-95982-4-9
715477
  Авксентьєв Ю. Місцеві боргові зобов"язання у фінансуванні соціально-економічних програм // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 67-76. – ISSN 1605-2005
715478
  Ганущак Ю.І. Місцеві бюджети / Юрій Ганущак ; Ін-т громадянського суспільства. – Київ : Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-57-1
715479
  Кириленко Ольга Павлівна Місцеві бюджети в економічній системі держави : Дис.... доктора економ. наук: 08.04.01 / Кириленко Ольга Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 461л. + Додатки: л. 413-461. – Бібліогр.: 374-413
715480
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети в економічній системі держави : Автореф. дис... доктора економічних наук: 08.04.01. / Кириленко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с. 28-30
715481
  Горник А.В. Місцеві бюджети в системі розвитку місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 46-51. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
715482
  Юревич Л.М. Місцеві бюджети в складі бюджетної системи України / Л.М. Юревич, І.О. Ковтун // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 22 (219). – С. 181-186. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
715483
  Воротіна Н.В. Місцеві бюджети в Україні: деякі проблеми правового регулювання в умовах реформи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 117-121
715484
  Чеберяко О. Місцеві бюджети в умовах сучасної децетралізації: Україна і зарубіжний досвід / О. Чеберяко, О. Рябоконь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-28. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено визначенню основних тенденцій та проблем розвитку системи місцевих бюджетів в Україні. Проведено дослідження сутності фінансово-бюджетної децентралізації як однієї із складових процесу управління, спрямованого на зменшення залежності ...
715485
  Чугунов О.І. Місцеві бюджети в умовах трансформації економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 110-119. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
715486
  Юрійчук С.М. Місцеві бюджети в управлінні національним господарством: їх сутність та визначення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 77-78
715487
  Шульга М. Місцеві бюджети і земля // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 51-55.
715488
  Осадчук Н.В. Місцеві бюджети і їх роль у регіональному розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 219-223. – Бібліогр.: на 4 пункти
715489
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети і місцеве господарство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто фіскальну роль доходів від місцевого господарства у формуванні місцевих бюджетів України.
715490
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети і фінансова безпека держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 106-112
715491
  Субботович Ю.Л. Місцеві бюджети та вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Визначаються основні кількісні та якісні показники, що характеризують розвиток місцевих бюджетів в Україні, рівень централізації бюджетних ресурсів, розмежування доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи. Basic quantitative activities ...
715492
  Гвазава Н.Г. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 108-113. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
715493
  Яфінович О. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 92-100. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню механізмів ефективної організації відносин у середині бюджетної системи України та Європи, а саме через вибудову оптимального балансу між бюджетом центрального уряду і бюджетами органів місцевого самоврядування. Розглянуто ...
715494
  Легкоступ І.І. Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання: теоретичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 131-137


  Досліджено механізм реалізації міжбюджетних відносин у системі бюджетного регулювання, визначено його складові.
715495
  Третяк Д.Д. Місцеві бюджети у фінансовому зебезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 210 л. – Додатки: л. 198-210. – Бібліогр.: л. 180-197
715496
  Третяк Д.Д. Місцеві бюджети у фінансовому зебезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
715497
  Письменний В. Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 123-128. – ISSN 1818-2682
715498
  Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О.П. Кириленко; КНУТШ. – Київ : НІОС, 2000. – 384с. – ISBN 966-95321-7-5
715499
  Глущенко Ю.А. Місцеві бюджети України в процесі реалізації фінансової децентралізації // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 106-112. – ISSN 2220-1394
715500
  Булавинець В. Місцеві бюджети як джерело фінансування людського розвитку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 166-174. – ISSN 1818-5754
715501
   Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, проблеми). – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 232 с. – ISBN 966-611-069-5
715502
  Козарезенко Л.В. Місцеві бюджети: можливості регулювання розвитку людського потенціалу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 65-83. – ISSN 2305-7645
715503
  Кузьменко О.А. Місцеві бюджети: правові засади самостійності та фінансової самодостатності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 60-67
715504
  Толуб"як В. Місцеві бюджети: шляхи збільшення доходів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.408-412
715505
  Нагорний С. Місцеві вибори-2010 в Україні: удосконалення організації виборчого процесу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 112-117
715506
   Місцеві вибори - 2006. Вибори Київського міського голови : Інформаційно-довідкове видання. – Київ, 2006. – 260с.
715507
   Місцеві вибори - 2010 : пульс країни : [результати експерт. моніторингу] / [П. Білак та ін.; відп. ред. А. Когут, К. Сідаш] ; Мережа підтримки реформ, Громад. асамблея України. – Київ : Лаб. законодав. ініціатив, 2011. – 186, 39 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Кн.-"переверт". - До кн. приплетено вид. англ. м. : Local ekection 2010. - Паг. окр. – ISBN 978-966-1594-12-7
715508
  Смокович М. Місцеві вибори в Україні: застосування нового законодавства // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-10
715509
   Місцеві вибори в Україні: проблеми правового регулювання. – Київ, 2006. – 136с. – ISBN 966-7625-92-3
715510
  Маркова С. Місцеві вибори в УСРР та національних республіках СРСР у 1927, 1929 роках: порівняльний аналіз // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 44-48
715511
  Чернецька О. Місцеві вибори як форма прямого народовладдя: порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-75.
715512
   Місцеві вибори: порядок змінено, проблеми залишаються // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 4
715513
  Онупріенко А. Місцеві державні адміністрації в системі виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-16.
715514
  Сушинський О.І. Місцеві державні адміністрації: статус та організація діяльності : Навчальний посібник / О.І Сушинський; Львівський регіональний ін-т держ. управління при Президентові України; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління. – Львів, 2004. – 122с. – ISBN 966-8687-01-9
715515
  Аледінова С. Місцеві друковані ЗМІ (на прикладі Криму) // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.21-22
715516
  Слащук Андрій Миколайович Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону ( на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Слащук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
715517
  Слащук Андрій Миколайович Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону (на прикладі Волинської обл.) : Дис. ...канд.географічних наук:11.00.02 / Слащук Андрій Миколайович; Мін-во освіти і науки України. Волинський держ.ун-тет ім.Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 212л. + Додатки:л.184-212. – Бібліогр.:л.170-184
715518
  Духовна О.В. Місцеві запозичення як джерело фінансування житлово-комугального господарства: особливості правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 127-131
715519
  Брязкало А.Є. Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 98-101. – ISSN 2306-6806
715520
  Заєвська Ж.А. Місцеві запозичення як інструмент фінансового менеджменту в Автономній Республіці Крим // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
715521
  Губені Ю. Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій / Ю. Губені, П. Оліщук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
715522
  Мельник Ю.З. Місцеві органи виконавчої влади в системі державних органів // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-19.
715523
  Коваль Л.В. Місцеві органи влади і господарська реформа / Л.В. Коваль. – Київ, 1970. – 48с.
715524
  Горян Е. Місцеві органи влади на українських землях (з часів Київської Русі до 1861 р.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.101-104
715525
  Бершеда Р.В. Місцеві органи державної влади в СРСР / Р.В. Бершеда. – Київ, 1954. – 40с.
715526
  Бабій Б.М. Місцеві органи державної влади Української РСР в 1917-1920 рр. / Б.М. Бабій ; Акад. наук Укр. РСР ; Сектор держави і права. – Київ : Вид-во академії наук УРСР, 1956. – 268 с.
715527
  Бурда В. Місцеві органи радянської влади в Україні в 1919 - 1921 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 23-26. – ISBN 978-966-171-783-0
715528
  Савченко І.В. Місцеві органи управління Новоросійської та Азовської губернії // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.244-243. – ISBN 966-7089-17-7
715529
  Шевченко Я.О. Місцеві паливні ресурси УРСР і шляхи використання / Я.О. Шевченко. – К., 1953. – 28с.
715530
  Гостєва О.Ю. Місцеві податки в зарубіжних країнах: досвід та напрями застосування в Україні // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 134-139. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
715531
  Блажевич В. Місцеві податки і збори та їх особливості. Світовий та український досвід встановлення і справляння місцевих податків // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.95-100
715532
  Піхоцька О.М. Місцеві податки і збори у забезпеченні фінансової самостійності органів місцевого самоврядування : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 46-49 : Табл.
715533
  Піхоцький В. Місцеві податки і збори у проекті Податкового кодексу // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 3. – С.29-34
715534
  Вишневський В.П. Місцеві податки і збори у ринковій економіці / В.П. Вишневський, В.В. Рибак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 1. – С.11-20
715535
  Заклекта О. Місцеві податки і збори як джерело наповнення бюджету міста / О. Заклекта, В. Ільків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 152-160. – ISSN 1818-5754
715536
  Бикадорова Н.О. Місцеві податки і збори як чинник ефективної діяльності місцевого самоврядування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 33-39. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
715537
  Кирієнко О Місцеві податки і збори: механізм справляння та порядок сплати // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.55-58
715538
  Біленчук П.Д. Місцеві податки і збори: правове регулювання : Навчальний посібник / За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 120c. – ISBN 966-95627-5-9
715539
  Вікторчук М.В. Місцеві податки та збори в Україні: об’єкт чи предмет податкових правовідносин? // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 178-182. – ISSN 1727-1584
715540
  Джабраїлов Р. Місцеві податки та збори як складова частина об"єктів комунальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.77-81
715541
  Фадеєва О. Місцеві податки як фінансова основа забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.179-184.
715542
   Місцеві податки, збори і неподаткові платежі / Ю.В. Лапшин, В.А. Онищенко, О.О. Петриченко, Р.М. Попова, Н.В. Чорноус; Під ред. М.Я. Азарова. – Київ : Експерт-Про. – ISBN 966-95765-1-2
Ч.1. – 2000. – 672с.
715543
   Місцеві податки, збори і неподаткові платежі / Ю.В. Лапшин, В.А. Онищенко, О.О. Петриченко, Р.М. Попова, Н.В. Чорноус; Під ред. М.Я. Азарова. – Київ : Експерт-Про. – ISBN 966-95765-1-2
Ч.2. – 2000. – 776с.
715544
   Місцеві позики в країнах з перехідною економікою: досвід, правове регулювання, уроки для України. – Київ : К.І.С., 2001. – 72с. – ISBN 966-7048-35-7
715545
  Пастернак М.М. Місцеві позики як інструмент фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядування : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.04.11 / М.М.Пастернак; Акад. держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
715546
  Пісна Т.М. Місцеві позики: становлення і проблеми : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 67-70 : Табл.
715547
  Єрмолаєв В.М. Місцеві представницькі органи влади Великого Князівства Литовського й Речі Посполитої // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 32-43. – ISSN 2224-9281
715548
  Чушенко В.І. Місцеві представницькі органи державної влади Народної Республіки Болгарії / В.І. Чушенко. – Львів, 1975. – 78с.
715549
  Шолкова Т. Місцеві публічні фонди грошових коштів: теоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-118
715550
  Федонюк К.Є. Місцеві Ради -- органи народовладдя / К.Є. Федонюк, О.І. Лимаренко. – Львів, 1968. – 72с.
715551
  Гарагонич І.Г. Місцеві Ради в боротьбі за семирічку / І.Г. Гарагонич. – Ужгород, 1961. – 88с.
715552
  Павловський Р.С. Місцеві Ради в системі органів радянської загальнонародної держави // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 56-64
715553
  Коваль Л.В. Місцеві Ради і вдосконалення організації торгівлі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 18. – С. 101-106
715554
  Лопушинський І. Місцеві ради і державна мовна політика в Україні: наміри та практичні кроки (хроніка протистояння 2006 року) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 238-251.
715555
  Бутко І.П. Місцеві Ради і забезпечення законності / І.П. Бутко, Ю.С. Шемшученко. – К., 1973. – 232с.
715556
  Костицький В.В. Місцеві Ради і раціональне природокористування / В.В. Костицький. – К., 1989. – 48с.
715557
  Карлов О.О. Місцеві Ради і розвиток соціалістичної демократії на сучасному етапі / О.О. Карлов. – К, 1978. – 208с.
715558
  Туркевич І.К. Місцеві Ради народних депутатів як суб"єкти діяльності по забезпеченню соціалістичної законності, охорони правопорядку та попередженню правопорушень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 50-54. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье рассматривается деятельность местных Советов народных депутатов в сфере обеспечения социалистической законности, охраны правопорядка и предупреждения правонарушений. В этом аспекте анализируются взгляды специалистов по вопросам функций и ...
715559
  Москаленко Василь Григорович Місцеві Ради УРСР в системі тоталітарної влади (30-і роки) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Москаленко Василь Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
715560
  Бурда В.Ю. Місцеві ради УСРР в утвердженні більшовицької монополії на державну владу (1920-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бурда Владислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 245 арк. – Бібліогр.: арк. 213-245 та в підрядк. прим.
715561
  Бурда В.Ю. Місцеві ради УСРР в утвердженні монополії більшовиків на державну владу (1920-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бурда Владислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
715562
   Місцеві Ради: Проблеми місцевого самоврядування і місцевого господарства. – Львів, 1990. – 108с.
715563
  Аскерова Л. Місцеві ресторани та трактири Чернігова XIX - початку XX ст. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 163-167. – (Історичні науки ; № 8)
715564
  Онишко О.Б. Місцеві референдуми в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 57-66. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
715565
  Петленко Ю.В. Місцеві фінанси : Опорний конспект лекцій для студ. спеціальн. 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) / Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко. – Київ : Кондор, 2004. – 282с. – ISBN 966-7982-17-3
715566
  Бечко П.К. Місцеві фінанси : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.К. Бечко, О.В. Ролінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 192с. – ISBN 978-966-364-518-6
715567
  Петленко Ю.В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій для студ. спеціальн. 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) / Ю.В. Петленко, О.Д.Рожко. – Київ : Кондор, 2009. – 282 с. – ISBN 966-7982-17-3
715568
  Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Сунцова. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – ISBN 978-966-364-864-4


  У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами ...
715569
  Волохова І.С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / Волохова Ірина Семенівна ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-444. – ISBN 978-966-2361-91-9
715570
  Клапків Л. Місцеві фінанси та система територіальної організації влади: діалектика взаємного розвитку / Л. Клапків, А. Лучка // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 91-96. – ISSN 1818-2682
715571
   Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / Гапонюк М.А. [та ін.] ; за заг. ред. В.М.Фєдосова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 600, [8] с. : іл., табл. – Додатки: с. 202-599. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-446-6
715572
  Кравченко Василь Іванович Місцеві фінанси України : Дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Кравченко Василь Іванович; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 403л. – Бібліогр.: л. 348-391
715573
  Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / Кравченко В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. Наук.- дослідн. ин-ту при Мін-ві фінанс. України. – Київ, 1997. – 34 с.
715574
  Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : Навч. посіб. / В.І. Кравченко. – 2-ге видання. – Київ : Вища школа, Знання, 1999. – 487с. – (Вища освіта ХХІ століття;). – ISBN 966-7293-74-2
715575
  Сунцова О.О. Місцеві фінанси України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Сунцова; МОНУ; Нац. ун-т "Києво-могилянська акад.". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 560с. – ISBN 966-364-119-3
715576
  Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та європейських країн / В.В. Зайчикова; Мін-во фінансів України; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : НДФІ, 2007. – 299с. – ISBN 978-966-7675-36-3
715577
  Наркізова Т.М. Місцеві фінанси України та розвиток їх форм в умовах ринкових перетворень // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 132-136


  Визначено особливості формування місцевих фінансів в Україні в умовах самостійності та розвитку ринкових відносин. Проаналізовано джерела формування місцевих бюджетів як основної форми місцевих фінансів.
715578
  Виговська Н.Г. Місцеві фінанси як об"єкт державного фінансовго контролю // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 80-85. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 1)
715579
  Швець В. Місцеві фінанси: завдання подальшої трансформації // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 156-162. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1562-0905
715580
  Кобильник Д. Місцеві фінансові ресурси // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 85-90.
715581
  Серьогін С. Місцеві чиновники у формуванні іміджу влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-97
715582
  Косташук О.М. Місцевокліматичні властивості урбанізованих ландшафтів: історія і теоретичні засади досліджень // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 140-150. – Бібліогр.: 29 назв
715583
  Антонюк О.О. Місцевості оборонних ландшафтних комплексів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 96-100. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
715584
  Розуменко С.В. Місцезнаходження викопної макрофауни в Українських Карпатах : довідник / С.В. Розуменко. – Київ : Наукова думка, 1971. – 282с.
715585
  Розумейко С.В. Місцезнаходження викопної макрофауни в Українських Карпатах : Довідник / С.В. Розумейко; АН УРСР. Ін-т геології і геохімії горючих копалин; Відп. ред. Темнюк Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1971. – 280с.
715586
  Присажнюк В.А. Місцезнаходження і комплекси наземних молюсків неогену південно-західної частини Східно-Європейської платформи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 63-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
715587
  Присяжнюк В.А. Місцезнаходження і комплекси наземних молюсків середнього сармату східної частини Волино-Поділля // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 75-82 : рис. – Бібліогр.: с. 82. – ISSN 0367-4290
715588
  Оборотов Ю. Місцерозвиток в основі апологізації українського права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 142-151. – ISSN 0132-1331
715589
  Копцюх Б.Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Копцюх Б.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222 л. + Додаток: л. 213-222. – Бібліогр.: л. 183-212
715590
  Копцюх Б.Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Копцюх Б.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
715591
  Каронін Місця немає. Вибрані оповідання. / Каронін, Е М. (Петропавловський. – К., 1936. – 209с.
715592
   Місця пам"яті М.Могилянського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 58-59. – ISSN 0131-2685


  "Місця пам"яті" Михайла Могилянського встановили: Тамара Демченко, Тетяна Журавльова, Світлана Іваницька, Світлана Ляшко, Микола Чабан.
715593
  Пролеєв С. Місця пам"яті та безпам"ятство в культурі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 10-13. – ISSN 0235-7941
715594
  Горбачов В. Місця ув"язнення як об"єкт прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ у Російській імперії в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 18-25. – ISSN 2311-6676
715595
  Котляров П. Місцями Данте і Петрарки // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 5


  Магістри кафедри історії мистецтв історичного факультету побували у сонячній Італії задля знайомства із шедеврами світового мистецтва. Кафедрі історії мистецтв ще немає двох років (її створено за наказом ректора у 2015 р.). Колись така кафедра ...
715596
  Пінчук А.П. Місцями життя і діяльність Я.Галана у Львові. Екскурсія по місту / А.П. Пінчук. – Львів, 1976. – 23с.
715597
  Славутич Я. Місцями запорозькими : Нариси та спогади / Я. Славутич. – Львів, 1991. – 64с.
715598
  Видашенко М.Б. Місцями Івана Федорова на Україні / М.Б. Видашенко. – Львів, 1982. – 124 с.
715599
   Місцями ожеледь : роман / Грюн, , Макс, фон дер; Макс фон дер Грюн ; [з нім. пер. Євген Попович]. – Київ : Дніпро, 1980. – 224 с.
715600
  Скуратівський В.Т. Місяцелик / В.Т. Скуратівський. – К., 1993. – 208с.
715601
  Христенко І.М. Місяцю-князю / І.М. Христенко. – К, 1991. – 132с.
715602
  Вакуленко О. Місяць-лебідь : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 23-25. – ISSN 0868-4790
715603
  Околітенко Н.І. Місяць активного сонця : оповідання / Н.І. Околітенко. – Київ : Молодь, 1979. – 144 с.
715604
  Бейтс Герберт Ернест Місяць біля озера : новела / пер. з англ. О. Поманська // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-108. – ISSN 0320-8370
715605
  Бейтс Г.Е. Місяць біля озера : новела // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-108. – ISSN 0320-8370
715606
  М"ястківський А.П. Місяць вересень / А.П. М"ястківський. – Київ, 1965. – 265 с.
715607
  Борисенко С.М. Місяць здивувань / С.М. Борисенко. – К., 1982. – 59с.
715608
  Моем Сомерсет Місяць і мідяки. На жалі бритви : Романи / Моем Сомерсет. – Київ : Дніпро, 1989. – 573с.
715609
  Савчук О.І. Місяць лютий : повість / О.І. Савчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 136 с.
715610
  Кислюк В.С. Місяць на небі... / В.С. Кислюк ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія. – Київ : Академперіодика, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-360-126-7
715611
  Харчук Б.М. Місяць над майданом : роман / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 280 с.
715612
  Щербань Н. Місяць над селом / Н. Щербань. – Одеса, 1958. – 60с.
715613
   Місяць над Фудзі. – К., 1971. – 113с.
715614
  Патриляк І. Місяць надій // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 5. – ISSN 0042-9422
715615
  Чемерис В. Місяць сюрчання коників : Повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 26-47. – ISSN 0130-321Х
715616
  Горпенюк Максим Місяць у Норвегії за 300 доларів : Експедиція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 102-111 : Фото
715617
  Воробйов М.П. Місяць шипшин / М.П. Воробйов. – Київ, 1986. – 79с.
715618
  Світличний І.М. Місячна борозна : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1986. – 70 с.
715619
  Лондон Д. Місячна долина / Д. Лондон. – К, 1927. – 610с.
715620
  Цулеїскірі Н.О. Місячна ніч. / Н.О. Цулеїскірі. – К., 1977. – 199с.
715621
   Місячна одіссея : [збірник науково-популярних праць] / К.Д. Покровський, Ю.Г. Шкуратов, В.С. Кислюк, Л.М. Литвиненко, Я.С. та ін. Яцків; [Покровський К.Д., Шкуратов Ю.Г., Кислюк В.С., Литвиненко Л.М. та ін.; під ред. Я.С. Яцківа]. – Київ : Академперіодика, 2007. – 244с. : іл. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-082-6
715622
  Нижник І.Й. Місячне коло : вірші / І.Й. Нижник. – Київ : Молодь, 1971. – 48 с.
715623
  Волошин І.І. Місячне срібло : повісті, оповідання / І.І. Волошин. – Київ, 1961. – 364 с.
715624
  Кушнір Ю.Б. Місячний бюджет студента Ужгородського університету (9 лютого - 9 березня 2016 року) / Ю.Б. Кушнір, О.С. Молнар, Р.О. Мадяр // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 367-370. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  "У статті досліджуються основні статті доходів (кишенькові, стипендія, зарплата) і витрат (продукти харчування та харчування поза домом, одяг взуття, транспортні витрати, подарунки, оренда житла, комунальні платежі, аптека (лікування)) однієї з ...
715625
  Коллінз У. Місячний камінь / У. Коллінз. – К., 1957. – 504с.
715626
  Коллінз У. Місячний камінь : роман / Уїлкі Коллінз ; З англ. пер. Волдимир Коробко та Леонід Суярко. – Київ : Дніпро, 1993. – 240 с. : іл.
715627
  Крикуненко В. Місячний провулок / В. Крикуненко. – К., 1985. – 56с.
715628
  Тагор Раб ін-Дранат Місячний серп. : Кpитичний етюд / Тагор Раб ін-Дранат. – Київ : Вид-во "Грунт", 1918. – 63с. : портрет автора. – (Унівеpсальна бібліотека ; №5)
715629
  Василик Л.Є. Місячник "Самостійна думка" та тижневик "Самостійність" - речники українського життя на Буковині у міжвоенний період / Л.Є. Василик, Ю.О. Попович // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 46-51. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Місячник "Самостійна думка" та тижневик "Самостійність" - речники українського життя на Буковині і міжвоєнний період. Висвітлено суспільно-політичні умови, в яких розвивалася національна журналістика Буковини під верховенством румунської окупації ...
715630
  Лєцкін М. Місячник Івана Огієнка "Рідна мова" в українському літературному gроцесі 30-х років XX ст. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 109-116


  У статті розглянуто факти співпраці в щомісячному журналі «Рідна мова», який видавався протягом 30-х років ХХ ст. у Варшаві українським професором Іваном Огієнком, видатних літераторів-белетристів (С. Черкасенка, Б.-І. Антонича, А. Чайковського) та ...
715631
  Москалець В.К. Місячні моря : повісті / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 163 с.
715632
  Панченко В. Міська герадьдика Східного Покуття // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 26-27
715633
  Панченко В. Міська геральдика "соляного краю" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 22-24
715634
  Панченко В. Міська геральдика Бучацької землі // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-21


  Геральдика міст Бучач, Бариш, Золотий Потік, Монастирська, Усть-Зелене, Язловець Тернопільської області
715635
  Панченко В. Міська геральдика Дубнівщини // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-23
715636
  Панченко Володимир Міська геральдика Зіньківщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 22-23 : фото
715637
  Панченко Володимир Міська геральдика Кременеччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 24-25 : Фото
715638
  Ящук А.В. Міська геральдика радянської України у проектах Управління у справах архітектури 1946-1947 рр. (за матеріалами ЦДАВО України) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 104-107. – ISSN 2076-1554


  На основі архівних документів Управління з питань архітектури при Раді Міністрів УРСР, розглянуто геральдичні проекти 1946-1947 рр. Виявлено, що пробудження інтересу до міської геральдики припадає на перші післявоєнні роки. Цей інтерес базувався не на ...
715639
  Панченко В. Міська геральдика Рівненщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 22-23
715640
  Панченко Володимир Міська геральдика Рогатинщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 14-16 : Рис.
715641
  Панченко В. Міська геральдика Слобожанщини середини XVIII століття // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 90-101
715642
  Панченко В. Міська геральдика Сторожинеччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-27
715643
  Солуха Б.В. Міська екологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Б.В. Солуха, Г.Б. Фукс; МОіНУ; Київський нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 338с. – ISBN 966-627-095-1
715644
  Кривошеїн В.В. Міська ідентичність у Центрально-східній Україні: соціологічний аспект // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 4-8. – ISBN 978-617-7351-11-4
715645
  Верменич Я. Міська історія України: проблеми початкового датування / Ярослава Верменич, Володимир Дмитрук, Світлана Архипова ; НАНУ, Ін-т історії України, Сектор теоретико-методолог. проблем істор. регіоналістики. – Київ, 2010. – 140 с. – ISBN 978-966-02-5542-5
715646
  Смирнов І.Г. Міська логістика та ГІС: площини взаємодії // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 95-100. – ISBN 966-7650-87-1
715647
  Мельник Альона Міська олімпіада з основ безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 15 : фото
715648
  Стеченко Д.М. Міська політика забезпечення якості життя населення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 218-223


  Поставлені питання щодо становлення в ринкових умовах міської пполітики забезпечення якості життя населення. Аргументується необхідність визначення суті міської політики та її місця у вирішенні проблем життєдіяльності. Розкриті основні риси міської ...
715649
  Мельничук О.С. Міська правова система: теоретичні та нормативні засади : монографія / О.С. Мельничук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 404, [4] с. – Бібліогр.: с. 357-404 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-024-9
715650
  Омельчук І. Міська реформа 1870 р. та її наслідки для міст Волинської губернії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 57-63. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В статті розглядаються політичні та правові наслідки міської реформи 1870 року для міст Волинської губернії.
715651
  Панченко В. Міська символіка Лохвиччини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 21-23
715652
  Панченко Володимир Міська символіка Острожчини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 17-18 : Фото
715653
  Панченко Володимир Міська символіка Роменщини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 11-12 : Фото
715654
  Панченко В.О. Міська та містечкова геральдика лівобережної України доби гетьманщини : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.06 / Панченко В.О.; НАН Укр.Ін-т укр.археогр.та джерелознавства. – Київ, 1999. – 16л.
715655
  Кулинич А.П. Міська територіальна громада - новий суб"єкт земельних відносин в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 141-144. – ISBN 978-966-7957-18-6
715656
  Корж Віталій Міська школа, в якій не забувають традицій села // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-37


  Це дуже цікаве явище: творчі особистості чи не завжди з"являються несподівано й заявляють про себе яскраво, оригінально та переконливо. Причому, як часом буває, ще задовго перед тим, як усе дерево осяє навколишній світ буянням життєствердного весняного ...
715657
  Корж Віталій Міська школа, в якій не забувають традицій села // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-37


  Це дуже цікаве явище: творчі особистості чи не завжди з"являються несподівано й заявляють про себе яскраво, оригінально та переконливо. Причому, як часом буває, ще задовго перед тим, як усе дерево осяє навколишній світ буянням життєствердного весняного ...
715658
  Тиганій К.А. Міське виборче право за міським положенням для Одеси від 30 квітня 1863 р. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 1561-4999
715659
  Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району : суспільно-географічне дослідження : автореф. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
715660
  Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 277с. + Додатки: л. 166-260. – Бібліогр.: л. 261-277
715661
  Білявська О.С. Міське самоврядування Києва в системі органів централізованого адміністративного управління Російської імперії // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С.42-53
715662
  Кіселичник В.П. Міське самоврядування Львава: Правові основи, організаційна структура і діяльність органів : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кіселичник В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
715663
  Кіселичник В.П. Міське самоврядування Львова : правові основи, організаційна структура і діяльність органів : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кіселичник В.П.; ЛЬвівсткий дкрж. ун-т ім. І Франка. – ЛЬвів, 1994. – 212л. – Бібліогр.:л.197-212
715664
  Черемісін О. Міське самоврядування Миколаєва та виселення євреїв на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 44-45
715665
  Шара Л. Міське самоврядування на Чернігівщині: десяь років діяльності (1871-1880 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.31-38
715666
  Черемісін О. Міське самоврядування Херсона на рубежі XIX - XX століть // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 262-271
715667
  Портнова Т. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини XIX-початку XX ст. / Тетяна Портнова. – Дніпропетровськ : Інновація, 2008. – 104 с. – Бібліогр.: с. 73-82 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8676-23-9
715668
   Міський бюджет м. Львова на 2007 рік. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 840с.
715669
  Глизь Ю. Міський голова Києва М.К. Реннекампф: спроба соціологічного портрету // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 191-196. – ISSN 2222-5250


  Йдеться про діяльність київського голови М.К. Ренненкампфа. Розглянуто його внесок у благоустрій міста. З"ясовано, чому кияни віддали перевагу професору-правнику університету Св. Володимира та його мотивацію до обіймання цієї посади.
715670
  Колотуха І.О. Міський громадський транспорт як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 179-188. – ISSN 2308-135X
715671
  Шкільнюк Н.М. Міський простір Волинської губернії у ХІХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 18-22. – ISSN 2076-1554
715672
  Корома Н.С. Міський простір навколо великого міста: результати польових досліджень // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 156-173
715673
  Гогуля М. Міський простір у прозі Данила Кіша // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 138-144. – ISSN 2307-2261
715674
  Тимошенко Т.С. Міський соціум як чинник активізації екзистенційних пошуків людини в інтелектуальній прозі В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 185-195. – ISBN 978-966-551-315-5
715675
  Левицький В. Міський текст у літературі для дітей: особливості репрезентації Києва // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 49-52. – ISSN 2307-2261
715676
  Михайлова Ю.С. Міський текст як семіотична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 287-291
715677
  Борисенко М. Міський транспорт у контексті життя городян України 20-30-х років ХХ ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 224-232. – ISSN 0869-3595
715678
  Борисенко Мирослав Міський транспорт у контексті життя городян України 20 - 30-х років XX ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 224-232. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
715679
  Ліптуга Іван Міський туризм як шлях до глобального розвитку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
715680
  Сізова К. Міські глянцеві проекти: між рекламним каталогом і журналом / К. Сізова, Н. Алексеєнко // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 183-187


  У статті розглянуто міський глянцевий журнал як нове явище у регіональній періодиці; досліджено особливості кременчуцьких видань цього типу; вивчено концепцію видань, тематичну спрямованість, джерела фінансування і способи розповсюдження журналу. ...
715681
  Хільчевська І.Г. Міські городи як форма організації суспільного простору задля стійкого розвитку міста // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 163-165. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Століття глобалізації принесло із собою цілий ряд явищ і процесів, які прийнято називати глобальними, тобто всеохоплюючими, як-то глобальна торгівля, глобальна мережа інтернет, глобальні проблеми і т.д. Серед цих глобальних проблем особливо слід ...
715682
  Назимко С.П. Міські думи та управи після маніфесту 17 жовтня 1905 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-70. – (Історія ; Вип. 33)


  Розглядається діяльність міських дум та управ під час масових виступів населення з приводу дарованих свобод та хвилі міських погромів (18-24 жовтня).
715683
  Байдіков І.А. Міські екомережі: структурно-функціональні особливості та проблеми обгрунтування (на прикладі найбільших міст Запорізької області) : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 53-58 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
715684
  Сопов Д.С. Міські землі у структурі землекористування (на прикладі Луганської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 230-239 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
715685
  Лук"янченко О.О. Міські інформаційні системи: досвід і перспективи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 11-13
715686
  Каракай С.В. Міські мостові переходи України і безпека руху / С.В. Каракай; МОНУ. КНУБА. Під ред. Є.О. Рейцена. – Київ, 2004. – 159с. – ISBN 966-627-057-9
715687
  Тарнавський В.В. Міські мотиви / В.В. Тарнавський. – К., 1983. – 456с.
715688
  Мохначук С.С. Міські населені пункти : географія населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
715689
  Яструбова О. Міські настрої // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 79-82. – ISSN 0130-1608
715690
  Коваленко Г.М. Міські поселення : географія населення. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 27-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
715691
  Андрощук О.В. Міські поселення в системі територіального устрою УРСР 40-60-х років XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 134-140
715692
  Міськов І.О. Міські поселення північно-східної Угорщини 11 - першої чверті 16 ст. : Авторед. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Іван Олексійович Міськов; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 20с. – бібліогр.:7 назв
715693
  Ковтонюк М.О. Міські поселення Ровенської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 53-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
715694
  Лугова О.А. Міські поселення як центри активізації транскордонного співробітництва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 16-21. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано фактори розвитку центрів активізації транскордонного співробітництва: залучення іноземних інвестицій, рівень розвитку виробничої сфери, наявність трудових ресурсів, забезпечення фінансовими інституціями, рівень розвитку прикордонної ...
715695
   Міські селища УСРР. – Х., 1929. – 184с.
715696
  Малишев О.О. Міські сирітські суди в Україні: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Малишев Олександр Олегович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
715697
  Малишев О.О. Міські сирітські суди в Україні: історико-правове дослідження / О.О. Малишев ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 318-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-04-0
715698
  Гладкий О. Міські системи розселення: становлення та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-22. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості формування системи міського розселення населення. Висвітлено особливості її територіальної структури в різних регіонах. Розкрито особливості формування опорного каркасу системи міського розселення населення. Проаналізовано ...
715699
  Панченко В.О. Міські та містечкові герби України / Володимир Панченко. – Київ : Просвіта, 2000. – 186с. : іл. – ISBN 966-7551-21-0


  Видання є своєрідною енциклопедією минулого українських міст і містечок у символах. Воно містить зображення, описи, відомості з історії старовинних гербів 465 міських поселень усіх регіонів України. Зацікавить тих, хто небойдужий до минулого нашого н
715700
  Бітківська Г.В. Міські тексти в літературно-художніх виданнях географічної локалізації: компаративний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 47-53


  У статті розглядаються структурно-семіотичні складові міських текстів у часописах "Київ", "Нева" й визначаються основні напрями теоретичного осмислення топосів міст у моделях літературно-художніх видань. В статье рассматриваются ...
715701
  Жлуктенко Н.Ю. Міт-історія Іляса Венезиса ("Еолійська земля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 375-380


  На основі місткого концепту поетичного циклу Й. Сефериса "Міт-історема" у статті зроблено спробу інтерпретації онтологічних та історичних міфологем у романі "Еолійська земля" провідного грецького прозаїка "покоління 30-х" Іліяса Венезиса. ...
715702
  Руснак І. Міт "української Америки" : (на матеріалі книжкии Уласа Самчука "Слідами піонерії" // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 41-52. – ISSN 0042-9422
715703
  Сверстюк Є. Міт Лесі Українки : [лекція] / Євген Сверстюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2008. – 33, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-600-352-5
715704
  Савенко А.О. Міт у поетичній парадигмі збірки Й. Сеферіса // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 444-448. – ISBN 978-966-171-092-3
715705
  Лубчак В. Мітинг он-лайн / В. Лубчак, А. Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 грудня (№ 221). – С. 11


  Експерт: "Здебільшого, українські канали добре склали іспит на об"єктивне висвітлення Майдану".
715706
   Мітинги проти видобутку сланцевого газу в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 32 : фото
715707
  Митропольський О.Ю. Мітін Лев Іванович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 109-110 : фото. – ISSN 0367-4290
715708
  Клековкін О.Ю. Мітіюкі // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 409-424. – ISBN 978-966-136-114-9


  Жанри театрознавчих досліджень.
715709
  Мойсєєва М.Н. Мітогенетичне проміння. / М.Н. Мойсєєва, 1936. – 87-99с.
715710
  Нікольський Н.М. Мітолегія і абрадавасьць валачобных песень. / Н.М. Нікольський. – Менск, 1931. – 207-364с.
715711
  Шевчук Т. Мітологійне у слов"янському фольклорі: ворожба і затемнення світил / Т. Шевчук, П. Сосенко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 628-634


  Досліджується мітологійний мотив викрадення зірок/місяця та символіка смерті. Аналізується зв"язок між ворожбою (чарами), крадіжками нечистою силою і затемненнями астральних світил.
715712
  Кавун Л. Мітологічна й філософська топіка у творчості Б.- І. Антонича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 20-28. – Бібліогр.: С. 28
715713
  Сосенко П. Мітологічний мотив затемнення астрального неба / П. Сосенко, Т. Шевчук // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 31-46


  Розглянуто і продовжено дослідження мітологічного мотиву викрадення небесних світил, що виокремив у слов"янській народній поезії відомий російський учений М. Толстой. Досліджуючи нові фольклорні тексти та матеріали, автори виявили багатовимірний мотив ...
715714
  Жук О. Мітотична активність клітин в період ембріогенезу пшениці за умов посухи та дії синтетичних регуляторів росту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Показано, що 6-бензиламінопурин (БАП) та 2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота зменшують втрату води рослинами та негативний вплив посухи на проліферативні процеси в період ембріогенезу пшениці і сприяють наростанню маси зернівок It was shown that the ...
715715
  Кургалюк Н.М. Мітохондріальне дихання, окисне фосфорилювання, стан системи антиоксидантного захисту та ПОЛ при іонізуючому опроміненні тварин і введенні альфа-кетоглутарату натрію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У хронічному експерименті на білих щурах досліджували процеси мітохондріального дихання і окисного фосфорилювання (ОФ) у тканині печінки після щоденного рентгенівського опромінення в дозі 1 Р до досягнення сумарних доз опромінення 10, 20 і 30 Р і ...
715716
   Міттенвальд 1946-1951 : З нагоди 50-ліття таборів українських біженців в Міттенвальді, Німеччина. – Воррен, 2001. – ХІV,753с. – Текст парал.укр. та англ. мовами. – ISBN 0-9711883-0-0
715717
  Матішов Г. Міус-фронт і його значення в історії Великої Вітчизняної війни / Г. Матішов, Є. Кринко // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 108-113
715718
  Мандебура Т.О. Міф / Т. Мандебура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 247-248. – ISBN 966-642-073-2
715719
  Демська О. Міф "кінця світу" у західноєвропейській культурі // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.51-54
715720
  Жмундуляк Д. Міф "університетського міста" як чинник культурного іміджу Чернівців // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 125-131. – ISSN 1728-9343
715721
  Сніжко В. Міф в українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 110-117
715722
  Андрійчук Т.В. Міф Європи. "N-простір" нашого вибору // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.16-21. – (Філософські науки)
715723
  Бестюк І. Міф і антиміф російсько-народної гармошки в українській літературі 1920-1930-х років ("Гармонія" (1933) Григорія Косинки) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 24-28
715724
  Хазанов О.Т. Міф і дійсність : (Наука і релігія про довголіття людини) / О.Т. Хазанов, І.І. Яременко. – Київ : Знання, 1971. – 45с.
715725
  Ставицький А.В. Міф і дослідник: проблема суб"єктивної рефлексіїміф і дослідник: проблема суб"єктивної рефлексії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 26-33
715726
  Бондарева О. Міф і драма: амплуа сучасної взаємодії // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 32-41
715727
  Бондарева О. Міф і драма: амплуа сучасної взаємодії // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 32-40
715728
  Волос В.Є. Міф і конституювання смислу // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 106-107
715729
  Чумаченко Олександр Анатолійович Міф і мистецька гра в естетиці неоромантизму : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознвства:17.00.01 / Чумаченко О.А.; Київ. нац. ун-тет культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
715730
  Ісаєнко С.В. Міф і основні структуроутворюючі постмодерністських текстів // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.52-56. – ISBN 966-568-658-5
715731
  Артюх А. Міф і пізнання (маніфест когнітивної відносності) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 48-58. – ISSN 0130-6936
715732
  Пономарьов Л.С. Міф і правда про "велике суспільство" / Л.С. Пономарьов. – К., 1968. – 89с.
715733
  Коваленко В. Міф і реальність у "Думі про Зінька Самгородського " Тодося Осьмачки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 106-111. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
715734
  Нємцова В. Міф і реальність у творчості Олександра Жолудя // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.65-67. – ISSN 0130-1799
715735
  Темченко А. Міф і сновидіння в традиційній культурі українців (за матеріалами замовлянь) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 141-151. – ISSN 2313-8505
715736
  Білик О.М. Міф і філософія : монографія / Олексій Білик. – Харків : Едена, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-8230-40-0
715737
  Наєнко М. Міф і фольклор як своєрідні форми художньої свідомості // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 93-97. – ISSN 2075-1222
715738
  Наєнко М. Міф і фольклор: позиція й опозиція // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 371-378


  Йдеться про спільне й відмінне в міфах та фольклорних творах. Автор вважає, що міфи (єдність науки і мистецтва) є не народною (нім. die Folklore) творчістю; вони народилися, коли існував не народ, а колективна, стадна форма співжиття людей.
715739
  Наєнко М. Міф і фольклор: позиція й опозиція // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 388-397. – ISBN 978-966-439-809-8
715740
  Польова Ю. Міф Праги у чеській постмодерній прозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 223-230. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
715741
  Білоус П. Міф про "древнерусскую" літературу: термінологія та ідеологія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 35-40. – ISSN 0236-1477
715742
  Охріменко Ю.М. Міф про "душу" в світілі сучасної науки / Ю.М. Охріменко. – К, 1977. – 32с.
715743
  Грабовський С. Міф про "золоту добу" Брежнєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 жовтня (№ 189/190). – С. 11


  До 50-річчя приходу до влади "дорогого Леоніда Ілліча".
715744
  Анастасова Катерина Міф про "літаючі" ікони / пер. О. Ковтун // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 35-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
715745
  Вайнберг М.Ц. Міф про "народний капіталізм" / М.Ц. Вайнберг. – Київ, 1958. – 44с.
715746
  Лисенко А.Є. Міф про "стовпотворіння" та людські мови / А.Є. Лисенко. – Київ, 1965. – 80с.
715747
  Панич О.І. Міф про баптистів у радянському суспільстві 1950-1980-х рр.: марновірство і пропаганда // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 123-142. – ISSN 0130-5247
715748
  Костюк О.В. Міф про героя в контексті біблійних текстів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 24-25
715749
  Віндерських С.О. Міф про Геру і Зевса та його інтерпретація у романі Джозефа Хеллера "Портрет митця в старості" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 106-110


  У статті проаналізовано міфологічний поступ Гери і Зевса в останньому романі американського класика Джозефа Хеллера (1923 – 1999). В статье проанализирована мифологический план Геры и Зевса в последнем романе американского классика Джозефа Хеллера ...
715750
  Михед Т. Міф про Едем у просторі американської романтичної літератури // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С.69-78. – ISSN 0236-1477
715751
  Ашин Г.К. Міф про еліту / Г.К. Ашин. – Київ, 1964. – 48с.
715752
  Козовик І.Я. Міф про Єлену в античній літературі : Дис... канд. філолог.наук: / Козовик І.Я.; Івано-Франківськ. держ. ун-т. Кафедра іноземних мов. – Івано-Франківськ, 1967. – 278л. – Бібліогр.:л.262-278
715753
  Левицький В.А. Міф про колиску vs. ідея безсоння: культура Києва в концепції Миколи Анциферова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 28-30
715754
  Предко Д.Є. Міф про культурного героя: психоаналітичний та культурологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 19-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується феномен культурного міфу про героя, його витоки у психоаналітичному та культурологічному аспектах. Звернено увагу на процесс становлення концепції героічного міфу, його трансформаційний характер. In this article investigates the ...
715755
  Павленко С. Міф про Мазепу / С. Павленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1998. – 248с. – ISBN 966-502-044-7
715756
  Жиляєв Ю Б. Міф про небесний вогонь / Ю Б. Жиляєв, . – Київ, 1965. – 52с.
715757
  Грабовський С. Міф про непереможного Жукова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)


  "Великий полководець" російського державного телебачення.
715758
  Горовець Є. Міф про непідприємницький характер адвокатської діяльності: причини, аргументи і наслідки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-47.
715759
  Горовець Є. Міф про непідприємницький характер адвокатської діяльності: причини, аргумети і наслідки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-87
715760
  Кобзар О. Міф про нібелунгів: рецепція, трансформація, ідеологія // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – C. 14-19. – ISSN 2075-1486
715761
  Рубан А.А. Міф про Орфея та його втілення Р.М. Рільке і Л.М. Андреєва // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 257-262. – ISBN 978-966-8847-84-4
715762
  Борисенко В. Міф про поліетнічність України // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-7. – ISSN 0869-3595
715763
  Малахов В. Міф про правові цінності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 180-186. – ISSN 0132-1331
715764
  Крамар О. Міф про російськомовні регіони // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Надання російській мові статусу другої державної чи навіть офіційної на частині території посилить дискримінацію україномовної більшості та полегшить експансію Кремля.
715765
  Савчук І. Міф про Схід як спосіб відчуження від зовнішнього світу // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.49-54. – ISSN 1728-6875
715766
  Кралюк П. Міф про три "братерські східнослов"янські народи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 31). – С. 9
715767
  Кралюк П. Міф про три "братерські східнослов"янські народи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 8
715768
  Іскринський М.І. Міф про Христа, його походження і класова суть. / М.І. Іскринський. – М., 1938. – с.
715769
  Левченко Г.Д. Міф проти історії : семіосфера лірики Лесі Українки: монографія / Галина Левченко. – Київ : Академвидав, 2013. – 327, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 308-327. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-059-2
715770
  Моклиця М. Міф проти історії: семіосфера лірики Лесі Українки // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 8 (12). – С. 2-3
715771
  Хоменко В.В. Міф світу в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Пустеля" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-77. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглянуто міфологему світу в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Пустеля" та проаналізовано такі її компоненти як хронотоп, рух та матерію, складену з першоелементів (землі, води, вогню, повітря). Відзначається близькість авторської інтерпретації світу та його ...
715772
  Яструбецька Г. Міф Сізіфа, або епістемологічна відвертість : (романи "Книга забуття" й "Та сама курява дороги" В. Слапчука) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 61-68. – ISSN 0236-1477
715773
  Грабовський С. Міф Сталінграда і ресталінізація Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 червня (№ 104). – С. 5
715774
  Грабовський С. Міф Столипіна: химерний і небезпечний // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 37 (202). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561
715775
  Бондарева О.Є. Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця 20-початку 21 століття : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література; 10.01.06 - теорія літератури / Бондарева О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 529л. – Бібліогр.: л. 474-529
715776
  Бондарева Олена Євгенівна Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ-початку ХХІ століття : Автореф. дис. ... д-ра філологічних наук; 10. 01. 01; 10. 01. 06 / Бондарева О. Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібл.: 26 назв
715777
  Баняс В. Міф та оніризм у літературі романтизму / В. Баняс, Н. Баняс // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 12-16
715778
  Борисенко В. Міф та правда про 130 "народів" в Україні // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 22-27. – ISSN 0130-6936


  У статті розглядається важливе питання етнічної взаємодії українців та представників різних етнічних спільнот; на основі статистики спростовується пропагандистський міф про 130 "народів" України, порушується питання про інтеграцію етнічних груп в ...
715779
  Борисюк І. Міф творення в поезії Оксани Забужко // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 57-61
715780
  Зварич І. Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич; Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – 236 с. – ISBN 966-7577-96-1
715781
  Старкова Г.В. Міф у кіберпросторі: інтернет як простір утілення неоміфологем // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 155-163


  Розглянуто кіберпростір як простір утілення неоміфологем сучасної культури; виявлено діапазон сучасних міфів, репрезентованих у мережі Інтернет; визначено статус міфу в Інтернет-культурі постсучасності.
715782
  Старкова Г.В. Міф у кіберпросторі: лудологічні аспекти неоміфології в сучасній культурі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Старкова Ганна Володимирівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
715783
  Баняс В.В. Міф у контексті західноєвропейського романтизму та в творчості Жерара де Нерваля зокрема / В.В. Баняс, Н.Ю. Баняс // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 3-16. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Парадоксальним чином важлива проблема - інтерпретація культурою Західної Європи першої половини 19 ст. явища міфу - не знайшла різнобічного, об"ємного висвітлення в якості наукових робіт. Усе, що можна знайти, – фрагментарні роботи, де відсутня ...
715784
  Бурковський М.В. Міф у культурному просторі Європи в добу Нового часу (Ф. Бекон, Дж. Віко, Д. Юм, Б. де Фонтенель) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 119-127
715785
  Костюк І. Міф у науковому дискурсі 20 ст.: історіографічний огляд // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 310-320. – ISSN 0236-4832
715786
  Шуруй О.П. Міф у циклі "Киммерийские сумерки" Максиміліана Волошина // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 239-243. – ISBN 978-966-171-217-0
715787
  Бондарева О.Є. Міф України у драматургії української діаспори // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 75-82. – ISBN 966-8188-10-1
715788
  Райхель Ю. Міф Юрія Андропова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13-14 червня (№ 106/107). – С. 8


  До 100-річчя від дня народження. Ким він був? Реформатором чи консерватором? Відповідь шукають досі.
715789
  Зварич І. Міф як базовий фактор формування традицій / І. Зварич, Г. Кравченко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 1 (9). – С. 79-84. – ISSN 2311-9896
715790
  Мямліна А.В. Міф як етнокомунікативна домінанта образного простору тексту // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С.91-94. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
715791
  Зубрицька Л.Й. Міф як засіб політичного маніпулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядається міф як засіб політичного маніпулювання, а також роль засобів масової інформації у розповсюдженні політичних міфів.
715792
  Бобошко Н.М. Міф як інваріантна основа філософії історії Шеллінга // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 22-23. – ISBN 966-8365-12-7
715793
  Нетичук О.М. Міф як об"єкт наукового пізнання та сучасний літературознавчий міфоаналіз // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 77-82. – ISSN 1729-360Х
715794
  Дев"ятко Н.В. Міф як основа відродження національної свідомості через ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 258-263


  Досліджується можливість національного відродження через актуалізацію міфічної свідомості та національних архетипів, подолання впливу постмодерністського світобачення при переході до міфічно-національного світогляду. The article is devoted to the ...
715795
  Васьківська Г. Міф як першоджерело пізнання світу і людини // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 39-41
715796
  Васьківська Г. Міф як першоджерело пізнання світу і людини // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 39-41
715797
  Литвиненко Т. Міф як предмет порівняльного літературознавства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 214-219.
715798
  Калашнік О.В. Міф як синкретична форма віртуальної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 141-151. – ISSN 2072-1692
715799
  Косинська Н. Міф як спроба порятунку у повісті Марії Матіос "Москалиця" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 251-256. – ISSN 2307-2261
715800
  Полисаєв О.П. Міф як феномен життя і світогляду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 59-70
715801
  Даниленко Ю.В. Міф як феномен соціальної реальності: спроба філософського осмислення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 32-33
715802
  Зубрицька Людмила Йосипівна Міф як феномен сучасної політики : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Зубрицька Л.Й.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180л. – Бібліогр.: л. 166 - 180
715803
  Зубрицька Людмила Йосипівна Міф як феномен сучасної політики : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Зубрицька Л.Й.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
715804
  Скрипник І.І. Міф як форма втечі: Б.І. Антонич та Б. Шульц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 455-460. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
715805
  Жовта Н. Міф, казка і мова: основні напрямки лінгвістичного дослідження взаємозв"язків // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 92-104. – ISBN 978-2-919320-35-6
715806
  Дзюба О.В. Міф, магія та релігія в структурі сучасної суспільної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
715807
  Мишанич Мотря Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика : Історія інтерпритації і розмежування понять. Доповідь на V Міжнародному конгресі україністів (м. Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.) / Мишанич Мотря, Мишанич Степан; Мін-во освіти і науки України; ДонДУ. – Донецьк : Норд-Прес, 2002. – 60 с. – ISBN 966-8085-20-5
715808
  Стовбун Т.В. Міф, побачений зсередини: до тлумачення роману Дж. Гарднера "Грендель" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 573-579. – ISBN 966-581-481-8
715809
  Розова Т. Міф: від образу архаїчного мислення до сучасної міфологізації держави та права // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.158-165. – ISBN 966-7653-02-8
715810
  Гулак А.А. Міфалагічны кірунак у беларускай фалькларыстыцы другой палавіны XIX ст. : аутарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.09 / Гулак А.А. ; Дзяржауная навуковая установа "Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы Нацыянальнай акад. навук Беларусі". – Мінск, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв.
715811
  Ковалів Ю. Міфемні коди поетичного мовлення Б.-І. Антонича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 136-140


  У статті розглянута образна система лірики Б.-І. Антонича, основу якої, поряд з металогічною семантикою, складають міфами та міфологеми, що мають глибоке архетипне підґрунтя. The article is devoted to the imagery of poetry B.-I. Antonych, which is ...
715812
  Косолапов В.В. Міфи антикомунізму про новий етап НТР / В.В. Косолапов. – К., 1984. – 48с.
715813
  Ластовський В. Міфи в історичній літературі щодо Остафія Дашковича // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 244-247. – ISSN 2078-0850
715814
  Гловацька К.І. Міфи давньої Греції / К.І. Гловацька. – К, 1986. – 239с.
715815
  Гловацька К.І. Міфи давньої Греції : для серед. та старш. шкільного віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1991. – 262 с.
715816
   Міфи Давньої Греції : для серед. та старшого шк. віку : для дітей переказала Катерина Гловацька. – Київ : Веселка, 1977. – 183, [16]с. – (Бібліотечна серія)
715817
  Кун М.А. Міфи Давньої Греції / М.А. Кун. – Київ : Котигорошко, 1993. – 267с. – ISBN 5-7707-5082-0
715818
  Гловацька К.І. Міфи Давньої Греції / Переказала К. Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 5-е вид., зі змінами. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 295с. : іл. – ISBN 966-01-0324-7
715819
   Міфи Давньої Греції : Твори давньогрецьких авторів: Навч. посібник. У двох книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-34-0 (кн.2)
Кн.2. – 2005. – 520с.
715820
  Кун М.А. Міфи Давньої Греції / М.А. Кун. – Київ : Велес, 2006. – 280с. – ISBN 966-8263-19-7
715821
  Кун М.А. Міфи Давньої Греції / М.А. Кун ; [пер. з рос. О.М. Іванченко ; кер. проекту та ред. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2009. – 270, [2] с. : іл. – ISBN 966-8263-19-7
715822
   Міфи Давньої Греції: для серед. та старш. шк. віку. – К., 1977. – 183с.
715823
   Міфи Давньої Греції: для серед. шк. віку. – К., 1980. – 215с.
715824
   Міфи Давньої Індії: для старш. шк. віку. – Київ, 1992. – 200 с.
715825
  Хміль Ф. Міфи зарубіжної науки менеджменту і українські реалії : Наукові дискусії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 66-71. – ISSN 0131-775Х
715826
  Кулініч О.О. Міфи і PR-технології в сучасному суспільстві:специфіка співіснування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті зроблена спроба осмислити явища, які відбуваються в сучасному інформаційному суспільстві, яким чином вони впливають на міфи й технології у PR-галузі. Окрему увагу приділено технологізації суспільства, відповідно розглянуто співіснування ...
715827
  Степаненко В.І. Міфи і легенди Греції : для мол. та серед. шк. віку / Василь Степаненко ; худож. Микола Пшінка. – Київ : Веселка, 2015. – 517, [3] с. : іл. – Слов. міфол. імен та геогр. назв: с. 503-518. – ISBN 978-966-01-0454-9
715828
  Хаткіна М.О. Міфи і легенди народів світу : дітям 5-12 років / Хаткіна М.О., Зав"язкін О.В. – Донецьк : БАО, 2008. – 656 с. : іл. – ISBN 978-966-481-195-5
715829
  Шанін Ю.В. Міфи і люди Олімпії : нариси / Ю.В. Шанін. – Київ : Веселка, 1980. – 159с.
715830
  Магрицька І. Міфи і правда про Голодомор // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 1, 5
715831
  Олійник В. Міфи і правла про "мідного Богдана" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 20 липня - 10 серпня (№ 27). – С. 15


  Пам"тник Боглану Хмельницькому у Львові і в Київ. Із тексту: Два монументи, різні за стилем і художньою вартістю, об"єднує те, що їх встановили окупанти української землі.
715832
  Суярко Л.О. Міфи і реалії західного світу / Л.О. Суярко. – К., 1987. – 47с.
715833
  Мащенко І.Г. Міфи і реалії телерадіоефіру / І.Г. Мащенко. – Київ : Агентство ТРК, 2001. – 263с. – ISBN 966-95959-0-8
715834
  Корсак К.В. Міфи і реалії: вища освіта і університети в ХХІ столітті / К.В. Корсак, О.І. Косенко, Ж.П. Ольховська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 112. – С. 245-253.
715835
   Міфи і факти про насильство в родині // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 42-44.
715836
  Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні / О.П. Знойко. – К, 1989. – 305с.
715837
  Маляренко В.В. Міфи навколо // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 23-25
715838
  Баганець О. Міфи нового КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 1992-9277
715839
  Баганець О. Міфи нового КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 1992-9277
715840
  Яцунська О. Міфи президентської виборчої кампанії в Україні // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 71-86.
715841
  Котлярчук Андрій Міфи про командора Беринга : Машина часу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 60-64 : Фото, карта
715842
   Міфи про НАТО // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 7/8. – С. 26-29.
715843
  Кузьмук О. Міфи про походження українців у вітчизняній масовій культурі // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 43-60. – ISBN 966-7332-13-6
715844
  Крестовська Н. Міфи про ювенальну юстицію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 15 (276). – С. 45-49
715845
   Міфи скандінавів, північноамериканських індіанців. – Одеса : Маяк, РІНО. – (Шкільна програма). – ISBN 5-7760-0544-1
кн.4. – 1995. – 64с
715846
   Міфи стародавніх Єгипту, Індії, Китаю, Вавілона. – Одеса, 1995. – 55с.
715847
   Міфи стародавніх Єгипту, Індії, Китаю, Вавілона. – Одеса : Маяк, РІНО. – (Шкільна програма). – ISBN 5-7760-0536-1
кн.2. – 1995. – 56 с
715848
   Міфи стародавніх українців, греків, римлян. – Одеса, 1995. – 46с.
715849
   Міфи стародавніх українців, греків, римлян. – Одеса : Маяк, РІНО. – (Шкільна програма). – ISBN 5-7760-0535-03
кн.1. – 1995. – 48с
715850
  Петрик В. Міфи та вигадки з історії Десятинної церкви / В. Петрик, В. Цибулькін // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2312-9697
715851
  Плачинда С. Міфи та легенди давньої України / С. Плачинда. – Київ : Спалах, 1997. – 176с. – ISBN 966-512-030-1
715852
   Міфи та легенди українців / уклад. Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2015. – 218, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2010 р. – (Серія "Шкільна бібліотека української та світової літератури"). – ISBN 978-966-03-5461-6
715853
  Новикова М. Міфи та місія / Марина Новикова ; [ Національний університет "Києво-Могилянська Академія" ; Центр європейських гуманітарних досліджень ]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 432с. – ISBN 966-378-001-0
715854
  Чорний О.І. Міфи та правда про укуси змій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 37-38 : фото
715855
  Докашенко Г. Міфи та реалії українсько-болгарських освітянських зв"язків (60-80-ті роки XX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 99-104. – ISSN 1728-9343
715856
  Гаврилечко Ю. Міфи та реалії українського ринку праці // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-18.
715857
  Кулик Н. Міфи та реалії церковнопарафіяльної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 24 серпня (№ 34). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про нові принципи фінансування галузі, новації законопроекту "Про професійну освіту", вдосконалення мережі закладів і управління їхнім майном а також про зміни у нормативній базі "Освіти України" розповідає директор Департаменту професійно-технічної ...
715858
  Предко О.І. Міфи та стереотипи як конструкти ідеологем // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 191-192
715859
   Міфи України : за книгою Геогрія Булашева "Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях". – Київ : Довіра, 2003. – 383 с. – ISBN 966-507-147-5
715860
   Міфи України : за книгою Георгія Булашева "Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях". – Київ : Довіра, 2006. – 383 с. – ISBN 966-507-147-5
715861
  Міщенко Г. Міфи України Сергія Глущука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
715862
  Міщенко Григорій Міфи України Сергія Глущука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
715863
  Баровська А.В. Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС : аналітична доповідь / А.В. Баровська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 71, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародні відносини" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-197-4
715864
  Колдошук Н. Міфізація минулого й сучасності в художньому світі Василя Слапчука // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 159-168. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
715865
  Сергєєва М.С. Міфілогічний образ колісниці у графіці населення степів Східної Європи доби бронзи // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-18. – ISSN 0235-3490


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
715866
  Шоріна Т.Г. Міфіологізація масової свідомості: онтологічні та феноменологічні виміри // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 78-82. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
715867
  Колесник О.С. Міфічна істота в сучасних мовних картинах світу англійців і українців // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 81-85
715868
  Білик О.М. Міфічна символіка в філософській літературі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-1. – С. 21-24. – (Серія "Теорія культури і філософія науки"). – ISSN 0453-8048
715869
  Слоньовська О. Міфічна Україна давно минулого (арії - скіфи - готи - трипільці - етруски (палазги) в ліриці Олега Ольжича // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 156-164. – (Філологія ; Вип. 23/24)
715870
  Ярмоленко Н. Міфічні анахронізми жанру загадок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 11-20.
715871
  Панков Г.Д. Міфічні антропоморфізми в християнсько-теїстичній культурі // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 148-153. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
715872
  Коваленко А. Міфічні принади Митного союзу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 12 (280). – С. 14-16. – ISSN 1996-1561


  Митний союз породжує значні економічні проблеми не лише для його "міноритарних" членів - Казахстану та Білорусі, а й для головного "акціонера" - Росії.
715873
  Савчук Н.М. Міфічні та історичні реалії як засіб мотивації фразеологізмів української мови // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 154-159. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
715874
  Балабуха Н.В. Міфоаналіз літературної казки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 102- 109. – ISSN 1729-360Х
715875
  Балабуха Н.В. Міфоаналіз літературної казки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 102-109. – ISSN 1729-360Х
715876
  Буряк В.Д. Міфоархетипна свідомість як система образного відображення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 18-23. – Бібліогр.: С. 22
715877
  Богуцький В.М. Міфогенна топіка як джерело просторових номінацій: когнітивно-аксіологіческій аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 20-27. – Бібліогр.: Літ.: с. 27; 10 п.
715878
  Брацка М.В. Міфоісторичні, етнорегіональні та аксіологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середини XIX століття : дис. ...д-ра філол. наук : 10.01.03; 10.01.05 / Брацка Марія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 467 л. – Бібліогр.: л. 416-467
715879
  Брацка М.В. Міфоісторичні, етнорегіональні та аксіологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середини XIX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 ; 10.01.05 / Брацка Марія Валентинівна ; М-во освівти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
715880
  Крупеньова Т.І. Міфокосмоніми збірки оповідань "Зоряний вуйко" братів Капранових / Т.І. Крупеньова, А.О. Рогоза // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 414-418. – ISBN 978-966-927-169-3
715881
  Шадріна Т.В. Міфокритичний напрям у вітчизняному літературознавстві: провідні тенденції та основні здобутки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.10-17. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
715882
  Орлова Т.В. Міфологема "Берегині" в світлі критики українських суспільствознавців // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 205-213
715883
  Величко З. Міфологема "Галичина" в комунікативному дискурсі міжвоєнного періоду: між Сходом і Заходом // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
715884
  Гурдуз А.І. Міфологема "золотого віку" в романах О. Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна" та В. Винниченка "Сонячна машина" / А.І. Гурдуз, М.Л. Бояревич // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-7. – Бібліогр. в кінці ст.
715885
  Гурдуз А. Міфологема "золотого віку" в романах О.Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна" та В.Винниченко "Сонячна машина" / А. Гурдуз, М. Бояревич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С.21- 24
715886
  Мельник О.В. Міфологема "руїни" в Українській державі (2014 - 2015 рр.) за матеріалами інтернет-простору // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 123-133. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
715887
  Темченко А. Міфологема "три дівиці / три сестри / три пташки" в обрядових текстах українців (на матеріалі замовлянь) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 5-11. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто семантику потроєння, яке проявляється в образах дівиць / пташок / сестер. В процесі дослідження встановлено, що в лікувальних обрядових текстах ці образи перебувають в опозиційних відношеннях до інших міфологічних персонажів, які ...
715888
  Рижко О.М. Міфологема "Україна" в націєтворчому дискурсі періоду незалежності Української держави у віддзеркаленні видань УГКЦ (на прикладі часопису "Нова Зоря") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 72-78


  У статті на прикладі греко-католицького часопису "Нова Зоря" досліджується специфіка розгортання міфологеми "Україна" як одного з варіантів цілісного українського етнонаціонального міфу в контексті націєтворчого дискурсу. The peculiarity of the myth ...
715889
  Райбедюк Г. Міфологема вогню в індивідуально-поетичній моделі світу українських дисидентів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С.126-135. – ISBN 966-7773-70-1
715890
  Чухонцева Н.Д. Міфологема води в ліриці Дніпрової Чайки // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 68-71. – ISSN 2077-804X


  Досліджено специфіку художнього втілення міфологеми води в ліриці Дніпрової Чайки і доведено, що ця міфологема відіграє важливу роль у творенні дисонансів ліричної свідомості, надає внутрішнього драматизму образові ліричної героїні. Суб"єктивні ...
715891
  Неїло І. Міфологема долі в дослідженнях П.В. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-42. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Присвячено погляду народу на Долю людини в дослідженнях Петра Іванова.
715892
  Донченко Л. Міфологема дому як структуруючий чинник у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 274-280. – ISSN 0130-528Х
715893
  Біла І.В. Міфологема дороги в романах Олеся Гончара "Твоя зоря" та Галини Пагутяк "Писар західних воріт притулку" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 141-150
715894
  Полякова С.В. Міфологема дороги в романах Олеся Гончара ("Твоя зоря", "Прапороносці" та Бориса Харчука "Волинь", "Майдан", "Невловиме літо") // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 103-107. – ISBN 978-966-551-315-5


  На матеріалі творів Олеся Гончара "Твоя зоря", "Прапороносці" та Бориса Харчука "Волинь", "Майдан", "Невловиме літо" аналізується своєрідність художнього вираження образу-символу-дороги в різних площинах лексичного, філософського та психологічного ...
715895
  Троцан Д.Ю. Міфологема дороги в українській мовній картині світу (на прикладі окремих жанрів фольклору) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 614-615
715896
  Астаф"єв О. Міфологема Дунаю в українській літературі (на прикладі творів Володимира Каліки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 86-96. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто міфологему Дунаю в українських народних піснях, "Слові о полку Ігоревім", творах Т. Шевченка, М. Коцюбинського, І. Драча, Б. Олійника. Проаналізовано міфологемну основу поеми В. Каліки "Перепливу Дунай"
715897
  Бігун О. Міфологема Єрусалима в поезії Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 8-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про рецепцію та інтерпретацію міфологеми Єрусалиму у творах Тараса Шевченка. Розглядається символіко-алегоричний складник паралелі "Київ-Єрусалим". Аналізується типологія "єрусалимних" локусів у Шевченкових творах.
715898
  Казимирів Х. Міфологема землі в українській музиці у контексті весняної тематики: обрядовий і соціальний аспекти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 51-58. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
715899
  Буслаєва К.О. Міфологема золотого віку: Наталена Королева й Олег Ольжич // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 26-29. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
715900
  Наумовська О. Міфологема лісу у творчості Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 161-168
715901
  Ломакіна І. Міфологема митця у прозі Дона Деліло // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 252-257. – ISSN 2078-340X
715902
  Бахтіарова Т.В. Міфологема міста у поетичному доробку М. Вінграновського та Б.-І. Антоновича // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 21-27. – ISSN 2077-804X
715903
  Ломакіна І. Міфологема міста у романах Джеймса Джойса "Уліс" та Дона Деліло "Космополіс" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 233-237. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Зіставлено міфологеми міста як головного елементу створення сюжету в творах Джойса та Деліло, що дало можливість продемонструвати розвиток цієї міфологеми у художніх системах модернізму та постмодернізму.
715904
  Цепкало Т.О. Міфологема місяця в поезіях Богдана Лепкого й Олександра Олеся // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 240-245. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
715905
  Цепкало Т.О. Міфологема місяця в поезіях Яра Славутича // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 16-20. – ISSN 2077-804X


  У статті аналізується поезія укр. письменника з діаспори Яра Славутича за допомогою міфопоетичного методу. Детально вивчається архетипний образ місяця та специфіка його розвитку у поетичній спадщині митця, звертається увага на інтерпретацію цього ...
715906
  Пащенко Є. Міфологема на карті Хорватії: Дубровник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 77-82. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
715907
  Астаф"єв О. Міфологема Петербурга у творчості Тараса Шевченка й Адама Міцкевича // Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 217-231. – ISBN 978-966-193-015-4
715908
  Фрис І. Міфологема раю як саду у прозовій творчості Тадеуша Новака // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 341-348.
715909
  Файзулліна Г.С. Міфологема світового дерева у філософському романі Володимира Дрозда "Листя землі" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 121-124. – (Філософські науки)


  У статті з позицій філософії етнокультури інтерпретовано центральний міфопоетичний образ роману Володимира Дрозда "Листя землі" - міфологема Світового дерева, що в художньому осмисленні автора модифікується як Дерево Краю - Дерево життя - Дерево роду - ...
715910
  Литвин І. Міфологема смерті у повісті "Перехресні стежки" І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 181-183. – ISBN 966-594-298-0
715911
  Карпенко Н.Г. Міфологема смерті у релігійно-філософській ліриці Єремії де Деккера // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 232-237. – ISBN 966-581-481-8
715912
  Ткаченко О.А. Міфологема сну від античності до сьогодення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 382-386


  Стаття присвячена аналізу "оніричної" міфології. Дослідження проведено на базі лексикографічних джерел та джерелознавчої бази української, англійської та латинської мов. Розглядаються етимологічні особливості назв міфічних божеств на матеріалі трьох ...
715913
  Ковтун Л. Міфологема софійності в культурі Київської Русі // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 25-29. – ISBN 978-966-2213-81-2


  В статті аналізується пізнання софійності в київській традиції християнства.
715914
  Астаф"єв О. Міфологема степу і література степу // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 296-307. – ISBN 978-966-3888-379-3


  Вперше введено у наук. обіг маловідому доповідь Дмитра Донцова "Література степу", виголошену у Варшавському Пен-клубі 1931 р. З"ясовано співвідношення понять "міфологема степу" і "література степу", окреслено зміст і обсяг останної як чинник розвитку ...
715915
  Фрис І. Міфологема циклічності буття (життя-смерть-воскресіння) у польській та українській літературах 20 ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 122-128. – ISSN 0203-9494
715916
  Яковлева Н.М. Міфологема шляху та хронотоп зустрічі у романі Джозефа Конрада "Серце пітьми" // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 61-62
715917
  Бовсунівська Т. Міфологема як резистентний складник літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 49-52. – Бібліогр.: Літ.: с. 52; 10 п. – ISSN 0130-5263
715918
  Литвинчук М. Міфологеми "гріха" і "долі" у повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала..." : (на основі народнобаладного мотиву "Ой не ходи, Грицю...") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 107-119
715919
  Чухонцева Н. Міфологеми "першостихій" у ліриці Дніпрової Чайки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 216-220. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
715920
  Мельник О.В. Міфологеми в російсько-українському протистоянні 2014 року: мета, спосіб використання та значення для ідеологічно-пропагандистської кампанії у суспільстві (за матеріалами інтернет-простору) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 118-126. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  В роботі на матеріалах інтернет-видань досліджується проблема використання старих та нових міфологем під час російськоукра їнської війни 2014 року. Аналізуються нові та старі підходи до проведення інформаційної війни, а також різниця у позиціях та ...
715921
  Федотова Т.В. Міфологеми вогню та сонця в українській літературі інтерпретаційні моделі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01- українська література / Федотова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 206 л. + Додатки: л. 191-206. – Бібліогр.: л.171-191
715922
  Федотова Тетяна Володимирівна Міфологеми вогню та сонця в українській літературі: інтерпретаційні моделі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Федотова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
715923
  Олексенко Ю. Міфологеми дому та дороги у романі Валерія Шевчука "Дім на горі" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 61-64
715924
  Смольницька О. Міфологеми жінки-змії і водяного божества у творчості Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 105-112. – ISSN 0130-528Х
715925
  Перепльотчикова С.Є. Міфологеми концепту [текст грецькою мовою]\гнів у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 181-186


  У статті представлено спробу простежити зв’язок концептуальних метафор вогню та тимчасового божевілля, які використовуються для розуміння [текст грецькою мовою]/гнів у новогрецькій мові, з міфологемами помста та тимчасове божевілля, актуалізованими в ...
715926
  Шестопалова Т.П. Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації / Тетяна Шестопалова ; [наук. ред. Моренець В.П.]. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 196, (2) с. – Бібліогр.: с. 186-196. – ISBN 966-617-113-9
715927
  Дяченко А.С. Міфологеми постаті Тараса Шевченка: конфлікт інтерпретацій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 200-201
715928
  Береза І.Ю. Міфологеми про птаство в поезії Т.Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 131-136.
715929
  Олійник С.М. Міфологеми стихій в українському фентезі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 105-116
715930
  Пімонова Т.Г. Міфологеми субконцепта WEALTH // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 360-366


  У статті розглянуто міфологічне трактування феномена БАГАТСТВО і те, як воно відтворено у вербалізованому субконцепті WEALTH. В статье рассматривается мифологическая трактовка феномена БОГАТСТВО и то, как она отражена в вербализованном субконцепте ...
715931
  Ніколаєва Т.Д. Міфологеми у британському виборчому дискурсі (на матеріалі текстів ЗМІ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 242-248


  У статті проаналізовано особливості британських політичних міфологем концепту "вибори", визначено їхні основні характеристики та маніпуляційний потенціал. В статье рассматриваются особенности политических мифологем концепта "выборы", определяются ...
715932
  Бурда О.В. Міфологеми як вияв національної ментальності в контексті етнолінгвістики / О.В. Бурда, Т.Р. Кияк // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 112-118. – Бібліогр.: Літ.: С.117-118 ; 10 поз.
715933
  Кравець Л. Міфологемна мотивація метафор української поезії ХХ ст. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
715934
  Меньок В. Міфологізація дійсності як індивідуально-авторська нарація у творчості Бруно Шульца // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 187-198. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
715935
  Розпутенко І.В. Міфологізація економічних процесів в умовах невизначеності : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 50-52 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
715936
  Полисаєв О.П. Міфологізація інформаційного простору України в умовах трансформаційних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 261-270. – ISBN 966-628-197-5
715937
  Полякова Г.О. Міфологізація кризи на шпальтах економічних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 58-61


  У статті розглянуто проблему кризи, котру автори економічної преси часто висвітлюють у міфологічній формі. The article considers the problem of crisis covered by the authors of economic periodicals in mythological form. В статье рассмотрена проблема ...
715938
  Іваннікова Л. Міфологізація образу запорожця у фольклорі XVIII-XIX ст.: від злочинця до характерника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 67-75. – ISSN 0236-1477
715939
  Денисенко Ю.М. Міфологізація образу України у творчості діячів української діаспори // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C.33-39
715940
  Школа В. Міфологізація образу Шевченка у п"єсах українських драматургів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 142-144
715941
  Божко Я.В. Міфологізація політики як важливий фактор конструювання образу політичного лідера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 15-16
715942
  Давиденко І. Міфологізація постаті Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській прозі другої половини XX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 181-187. – ISSN 2307-2261
715943
  Хохель Д. Міфологізація простору епітетами (на матеріалі роману Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книги С. Кларк "Містер Норрелл") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 211-216. – ISSN 2307-2261
715944
  Конюхова Л. Міфологізація телереклами як засіб маніпулювання свідомістю мас / Л. Конюхова, С. Конюхов // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 320-324
715945
  Полисаєв О.П. Міфологізація трансформаційних процесів в Україні / О.П. Полисаєв, М.І. Хилько // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 57-58
715946
  Насмінчук Г.Й. Міфологізація українського часопростору в експериментальних романах Галини Тарасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 96-101. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
715947
  Калакура Я. Міфологізація української історії в добу хрущовської "відлиги" // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 36-41
715948
  Когут Оксана Міфологізація урбаністичного часопростору в сюжетах сучасної української драматургії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 64-73. – Бібліогр.: Літ.: с. 72-73; 17 назв. – ISSN 0236-1477
715949
  Марків Р. Міфологізм "Лісової пісні " : (Мавка: неоромантична концепція міфологічного персонажа) // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 314-343. – ISBN 978-966-02-4721-5
715950
  Мосюженко А.Г. Міфологізм повісті М. Гоголя "Страшна помста" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 60-67
715951
  Скиба О. Міфологізм поезії Тараса Шевченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 455-458. – ISSN 1728-9572
715952
  Тиховська О. Міфологізм роману Доріс Лессінґ "Ущелина" / О. Тиховська, І. Бура // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 136-140
715953
  Хоменко В.В. Міфологізм роману Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Протокол" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 86-92. – ISBN 966-581-148-7
715954
  Дронь К.І. Міфологізм у художній прозі Івана Франка (імагологічний аспект) / Катерина Дронь ; Нац. акад. наук України, Ін-т Івана Франка. – Київ : Наукова думка, 2013. – 240, [2] с. – Імен. покажч.: с. 231-237. - Покажч. творів І. Франка: с. 238-240. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1297-4
715955
  Янковська Ж. Міфологізм української прози першої половини ХІХ століття як один із проявів її фольклоризму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 335-345


  Фольклоризм української літературної прози першої половини ХІХ століття – явище незаперечне, цікаве та багатоаспектне, а тому має різні форми вияву. Одним із численних векторів, граней його прояву є міфологізм творів Маркіяна Шашкевича, Ганни Барвінок, ...
715956
  Левчук Ю.О. Міфологізм як метод інтерпретації античного сюжету у творчості Лесі Українки та Оксани Забужко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 77-82. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті здійснено спробу дослідити особливості рецепції та інтерпретації античних міфів у творчості письменниць Лесі Українки та Оксани Забужко. Встановлюються історико-генеалогічні зв"язки між творами поетес та первісними міфічними сюжетами, а також ...
715957
  Наумовьска Н. Міфологізм японської народної казкової прози легендарного типу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 98-107


  Статтю присвячено дослідженню трансформованих форм поетичного переосмислення давніх міфологічних уявлень в японській народній казковій прозі: міфологічного підґрунтя, образів, мотивів, символів. Проведено компаративний аналіз із вітчизняним казковим ...
715958
  Михайлова О. Міфологізми в сучасній біологічній номенклатурі // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 11-15.
715959
  Жаворонкова Д. Міфологічна алюзія у трагедії В. Шекспіра "Гамлет" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 48-51
715960
  Іванова О.В. Міфологічна генеза української весільної обрядовості в науковому баченні М.Сумцова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 48-54. – Бібліогр.: С. 54
715961
  Борисюк І.В. Міфологічна матриця роману В. Підмогильного "Місто" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
715962
  Пастух Т. Міфологічна онтологія текстів Віктора Кордуна // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 185-196. – ISBN 978-966-02-6024-5
715963
  Кобзар О. Міфологічна парадигма трагедії Фрідріха Геббеля "Гіг і його обручка" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 137-145. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
715964
  Федь В. Міфологічна парадигма у витоках української культури // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 146-149. – ISSN 1728-9343
715965
  Пастух Т. Міфологічна поезія Михайла Григоріва // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 94-106. – ISSN 0130-528Х
715966
  Лисюк Н. Міфологічна природа постійного епітета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Присвячена дослідженню генетичних коренів і міфологічних функцій постійного епітета, особливо двох його архаїчних типів - умовно-нереалістичного і тавтологічного. Автор вважає, що вихідною функцією цього тропа є маркування предмета (явища) як ...
715967
  Левітас С.Ф. Міфологічна рецепція в готичній новелі "Соломея" А. Едвардс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 232-238. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена особливостям міфологічного простору в новелі "Саломея" А. Едвардс та наявності в ньому західних (європейських) та орієнтальних (ближньосхідних) мотивів. Із залученням методу міфокритики та теорії орхаїчних культур здійснюється аналіз ...
715968
  Мандебура Т.О. Міфологічна свідомість / Т. Мандебура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 248-249. – ISBN 966-642-073-2
715969
  Михайлова О.Г. Міфологічна семантика "arbor vitae" в латинськомовній анатомічній термінології // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 49-54


  Стаття присвячена дослідженню способів мовної репрезентації універсального міфологічного символу arbor vitae в латинськомовній анатомічній термінології, пошукам асоціативних зв"язків, покладених в основу метафоричної номінації. Аналізуються тотемічна ...
715970
  Хіросі Катаока Міфологічна семантика води в контексті культу предків українців та японців // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 312-315. – ISBN 966-7825-78-7
715971
  Лавриненко С.І. Міфологічна система східних слов"ян та її історична трансформація // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 14-18. – ISSN 2076-8982
715972
  Литвиненко Т. Міфологічне поле масової літератури // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 743-753. – ISBN 978-966-2763-27-0
715973
  Майорова О.І. Міфологічне прочитання образів тотемних істот у романах Р. Федоріва ("Отчий світильник", "Чудо святого Георгія о Зміє") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 195-203. – ISBN 966-7825-78-7
715974
  Кравченко Алла Міфологічне та релігійне світовідчуття в осмисленні права // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С. 186-195. – ISSN 2075-1443
715975
  Ткачева А. Міфологічний аспект роману Е. Єлінек "Піаністка" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 606-612. – ISBN 966-581-481-8
715976
  Челпан В.М. Міфологічний вимір концепту "ZQO" в грецькому біоморфному коді культури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 52-58. – Bibliogr.: Літ.: с. 57-58; 23 поз.
715977
  Дякун Оксана Михайлівна Міфологічний дискурс прози Мігеля Анхеля Астуріаса : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Дякун О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
715978
  Суржик І.О. Міфологічний світогляд в контексті наукових досліджень // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 126-132


  В статті розглянуто основні принципи становлення розвитку та функціонування міфологічного світогляду на рівні окремого індивіда та суспільства в цілому.Наведено приклади дослідження міфологічного світогляду в сучасних наукових студіях.
715979
  Чернобай Г.С. Міфологічний суб"єкт безособового речення в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чернобай Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2014. – 304 л. – Додатки: л. 224-304. – Бібліогр.: л. 174-223
715980
  Вишницька Ю.В. Міфологічний сценарій "Втраченого Раю": сучасний духовно-сакральний контекст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 58-63. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Статтю присвячено одній із ключових міфологем: міфологемі "Втраченого Раю". На матеріалі духовно-сакральної літератури досліджено сучасний етносценарій "втрати та знаходження раю". Сценарій реконструйовано через призму універсальної міфологеми шляху з ...
715981
  Нахлік Є. Міфологічний топос долі і житейські роздуми автора в "Енеїді" Івана Котляревського // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 561-574. – ISBN 978-966-2763-27-0
715982
  Гогінанашвілі Н.П. Міфологічні витоки естетизації природи в культурі Київської Русі // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 22-29
715983
  Куєвда В.Т. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект : монографія / Володимир Куєвда ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка, Укр. культурол. центр (м. Донецьк). – Донецьк : Український культурологічний центр, 2007. – 236, [3] с., [12] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 214-236. – ISBN 978-966-2018-01-1
715984
  Суржик І.О. Міфологічні засади української етнічної культури : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Суржик Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 163-175
715985
  Суржик І.О. Міфологічні засади української етнічної культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Суржик Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
715986
  Фрис І. Міфологічні концепції XX ст.: огляд проблеми // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 70-76. – ISSN 2225-5095
715987
  Якубовська Н.О. Міфологічні моделі образу Цирцеї в літературі ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 310-315
715988
  Романченко Н.В. Міфологічні мотиви весільної драми українців Правобережного Полісся : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Романченко Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 239 л. – Додатки: л. 238-239. – Бібліогр.: л. 190-237
715989
  Романченко Н.В. Міфологічні мотиви весільної драми українців Правобережного Полісся : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Романченко Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
715990
  Ярмоленко Н. Міфологічні мотиви колисанок // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 142-148. – (Філологічні науки)
715991
  Косянчук О.О. Міфологічні образи-персонажі як інтертекстуальні елементи давньоукраїнської ренесеансної та барокової поетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 326-333
715992
  Марченко Н.В. Міфологічні образи в творчості М.В. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 175-180
715993
  Рудакова Н. Міфологічні образи та мотиви - підґрунтя фольклорної моделі козаччини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 235-239


  Розглянуто стійкі семантичні структури, що є компонентами системи козацької культурної спільноти. Проаналізовано основні мотивно-сюжетні тенденції та поетичні деталі, що складають художній образ козака в народній свідомості. The article is considered ...
715994
  Райбедюк Г. Міфологічні основи художнього мислення Тараса Мельничука // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 278-286. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
715995
  Колесник О. Міфологічні сценарії у вимірі лінгвосеміотики та фреймової семантики // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 50-60. – Бібліогр.: Літ.: 59-60; 28 поз. – (Германська філологія ; Вип. 551/552)


  Міжфреймова взаємодія розглядається під кутом зору інтертекстуальністі та гіпертекстуальності.
715996
  Вишницька Ю. Міфологічні сценарії: до проблеми методології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 185-192


  У статті окреслено теоретичний аспект дослідження: методика фреймового аналізу як одного із способів «прочитання» міфологічних сценаріїв, що проходять тривалий час адаптації у соціумі. Описано методику фреймів у текстах символічної та симуляційної ...
715997
  Ковтун Л. Міфологічні та колористичні виміри образів світу в моделюваанні М. Гоголя // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 120-124. – ISBN 978-966-439-147-1
715998
  Брус М. Міфологічність гуцульського фемінікону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С.41-46. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
715999
  Дурманенко О.О. Міфологічність соціальної пам"яті як запорука цілісного "я" індивіда // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 80-83. – ISSN 2077-1800
716000
  Чорний І.П. Міфологічно-релігійні витоки знання і світоглядний статус науки // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 26-31. – (Філософія ; Вип. 148/149)
<< На початок(–10)711712713714715716717718719720(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,