Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
707001
  Кремень В. " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах" з доповіді Президента НАПН України на Загальних зборах академії 8 листопада 2012 р. // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 листопада (№ 48/49)
707002
  Гребнев Л. "Концепция-2020": среднесрочная тактика для долгосрочной стратегии? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 131-139. – Бібліогр.: с. 131, 134-137. – ISSN 0042-8736
707003
  Лошманова О.В. "Концепція вільного звуку" Рудольфа Штайнера як основа педагогічної теорії та виконавського мистецтва Гертруди Троянової // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 333-340. – ISSN 2225-7586
707004
  Виноградов А. Концептуализация директивных значений венгерских глагольных префиксов: русские аналитические соответствия // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 20-24. – Бібліогр.: С. 24; 15 поз
707005
   Концептуализация и смысл.. – Новосибирск, 1990. – 237с.
707006
  Клопов Концептуализация модели мониторинга качества профессиональной подготовки офицеров / Клопов, В // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 197-204. – ISSN 2073-8536
707007
  Луков Луков Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и подходы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (333). – С. 5-16. – ISSN 0132-1625
707008
  Луков В.А. Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и подходы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 21-30. – ISSN 0132-1625
707009
  Шибаева Е.А. Концептуализация основных тенденций развития информационного общества : Информационная грамотность в центре внимания экспертов ЮНЕСКО // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 89-94. – ISSN 0869-608Х
707010
  Ковальчук А. Концептуализация понятий "СНГ" и "Постсоветское пространство" в польской и российской науке о международных отношениях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 102-105
707011
  Прокофьев Андрей Вячеславович Концептуализация понятия "общественная мораль": некоторые проблемы и трудности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 51-61. – Бібліогр.: с. 51-53, 56-60. – ISSN 0042-8744
707012
  Д"яконова О.В. Концептуалізація горя в німецькій та українській романтичній ліриці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 42-47
707013
  Степаненко І.В. Концептуалізація духовності у контексті постметафізичних імплікацій у філософії свідомості / духу // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 103-108
707014
  Котик І. Концептуалізація душі у творчості Юрія Тарнавського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 19-27. – ISSN 0236-1477
707015
  Носова Б.М. Концептуалізація зарубіжного публіцистичного дискурсу в комунікативній практиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 82-85. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті йдеться про роль зарубіжної публіцистики як інтелектуальної комунікації та обгрунтовується необхідність вивчення її сучасних зразків.
707016
  Кочетова І.Ю. Концептуалізація змісту трансформаційних перетворень на рівні первинної господарської ланки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 133-137


  Запропоноване авторське трактування категорії "трансформація", проведена систематизація класифікаційних ознак змін в організації.
707017
  Швець Д.Є. Концептуалізація моделі управління вищою освітою в США // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 114-117. – ISSN 2077-1800
707018
  Чмир О. Концептуалізація права у старослов"янській та давньоруській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 38-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто способи концептуалізації уявлень про порушення порядку у старослов"янській та давньоруській мовах. The article deals with ways of conceptualization of the names of violations in Old Slavic and Old Russian.
707019
  Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Стефурак О.В. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – 228 л. + Додаток: л. 184-192. – Бібліогр.: л. 193-222
707020
  Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Стефурак Олена Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
707021
  Ющенко М.П. Концептуалізація простору у французькій мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Ющенко М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
707022
  Крамчанінова О.В. Концептуалізація світу дійсності в семантиці мікротексту агресії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 262-266. – Бібліогр.: Літ.: с. 266; 10 п. – ISSN 1729-360Х
707023
  Толстова О.Л. Концептуалізація соматизмів "Alma" та "Corazon" у фразеосистемі іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 154-158. – ISBN 966-581-622-5
707024
  Горин В.П. Концептуалізація соціальних гарантій в теорії державних фінансів // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 13-19
707025
  Сердюк О.В. Концептуалізація соціальності права в сучасних інтегративних парадигмах : П.Бурд"є, Ю.Габермас, Е.Гідденс // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.107-112. – ISSN 1818-992Х
707026
  Сердюк О.В. Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 104-111. – ISSN 1563-3349
707027
  Ісаєва Н.С. Концептуалізація страху в малфй прозі Цань Сює // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 180-185


  Розглянуто особливості відтворення категорії "страх" у китайській літературі 80-х років XX століття. Її концептуалізація в різних літературних напрямах пов"язана з осмисленням трагічних наслідків "культурної революції". Особлива увага приділена аналізу ...
707028
  Дьяков С.І. Концептуалізація суб"єктом основних цінностей культури суспільства у конструюванні відношення до праці // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – с. 32-39
707029
  Богач Ю.А. Концептуалізація функціонального розподілу регулювання державного сектору між макро- та мезорівнями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 28-34
707030
  Кантаєва О.В. Концептуальнi проблеми розвитку системи бухгалтерського облiку в управлiннi iнновацiйними процесами // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 96-109
707031
  Єрченко О.В. Концептуальна диференціація статей з англомовних наукових спеціалізованих (професійних) журналів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 5-14
707032
  Верещагіна Т.О. Концептуальна картина світу в контексті міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 137-141. – Бібліогр.: Літ.: С. 137; 9 поз.
707033
  Далевська Н.М. Концептуальна мережа категорійно-поняттєвих утворень міжнародної політичної економії // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 3-5. – ISSN 1728-6220
707034
  Траченко О.М. Концептуальна метафора в британському газетному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 169--171. – ISSN 1729-360Х
707035
  Андрощук Б.Є. Концептуальна метафора та її маніпулятивна роль у політичному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 70-73. – Бібліогр.: Літ.: с. 73; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
707036
  Хорошун О.О. Концептуальна метафора: актуальні засади дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 222-225. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
707037
  Манжола В.А. Концептуальна модель відносин між Україною та Францією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 1. – С.3-13
707038
  Манжола В.А. Концептуальна модель відносин між Україною та Францією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.3-13
707039
  Міхно О.Г. Концептуальна модель географічної інформаційної системи військового призначення // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
707040
  Гулич О.І. Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми: шляхи інтеграції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 122-130. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
707041
  Мірошниченко П.І. Концептуальна модель інвестиційного потенціалу регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 20-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
707042
  Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 87-100 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
707043
   Концептуальна модель квалиметрического мониторинга в сфере образования / О.А. Ефремова, барахтенова, А.Т. Пименов, А.А. Киринюк // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 59-71. – ISSN 1811-0916
707044
  Ляшенко О.М. Концептуальна модель комерціалізації трансферу технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 24-26
707045
   Концептуальна модель моніторингу якості освіти ВНЗ за принципом комбінованого управління / В.Б. Толубко, С.В. Лєнков, І.В. Пампуха, А.В. Малюга // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 6-19


  У статті розроблені моделі моніторингу якості освіти ВНЗ, які побудовані відповідно до державних вимог та стандартів щодо якості освіти та можуть існувати в навчально-виховному процесі ВНЗ.
707046
  Половенко Л.П. Концептуальна модель оволодіння знаннями у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики / Л.П. Половенко, Л.І. Бурдейна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 62-69. – (Педагогіка ; № 4)


  Подано функціонально-структурну модель оволодіння знаннями в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах переходу від індустріального суспільства до суспільства знань. Визначено роль економічної кібернетики як консолідуючої спеціальності ...
707047
  Шевченко А.М. Концептуальна модель організації даних у системі інформаційного забезпечення точного землеробства на масивах зрошення // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2004. – Вип. 91. – С. 142-153. – ISSN 0507-2166
707048
  Любімов В.І. Концептуальна модель організаційно-економічного механізму регулювання розвитку промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 61-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
707049
  Ткачук М Н. Концептуальна модель підготовки вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 63-67. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто теоретичні підходи до розробки концептуальної моделі підготовки педагогів до роботи в профільній школі; обумовлено важливість підготовки вчителів природничих дисциплін як передумови формування життєвих компетенцій учнів профільної ...
707050
  Загуменна В. Концептуальна модель підготовки сучасного бібліотечно-інформаційного фахівця // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 2. – С.20-21


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
707051
  Мухамед"яров Н. Концептуальна модель системи бібліотечно-інформаційного забеспечення здорового способу життя // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
707052
   Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад. О.М. Яценко ; наук. ред. П.І. Рогова]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010. – 28 с. : табл. – Бібліогр.: с. 25-27
707053
  Бэлозерцев В. Концептуальна модель формування кредитної політики підприємств молокопереробної галузі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 79-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
707054
  Жулінська М.О. Концептуальна парадигма інформаційних неологізмів (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Жулінська М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
707055
  Ковалевська Т. Концептуальна парадигма феномену сугестії: кваліфікаційні ознаки // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 16-23
707056
  Резніченко Н.А. Концептуальна своєрідність прози для дітей ІІ половини ХХ століття (на матеріалі творчості Гр. Тютюнника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 348-352


  У статті запропоновано аналіз творчості Григорія Тютюнника, одного з оригінальних і самобутніх письменників, діяльність якого представлена прозовими творами для дітей
707057
  Кремінь Т. Концептуальна своєрідність сучасної української дитячої літератури (на матеріалі творчості Валерія Бойченка) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 146-151
707058
  Голоюх Л.В. Концептуальна семантика назв осіб у романі В. Шевчука "Тіні зникомі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 31-35. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
707059
  Руденко М. Концептуальна сутність прокурорського нагляду / М. Руденко, С. Стось // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.51-59
707060
  Моторин Р.М. Концептуальна схема аналізу розвитку інституційних секторів економіки України / Р.М. Моторин, К.Р. Приходько // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 34-40. – Бібліогр.: на 5 пунктів
707061
  Жовнірчик Я. Концептуальна схема і принципи регіонального розвитку / Я. Жовнірчик, М Павлов // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.214-219. – ISBN 966-73-53-51-Х
707062
  Запорожець Т.В. Концептуальна схема та засадничі принципи функціонування державних механізмів запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 116-119. – Бібліогр.: 9 назв
707063
  Лузан А.А. Концептуальная власть в информационном обществе / А.А. Лузан, В.В. Дементьева // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 22-29. – ISSN 2072-1692
707064
  Братанчик Б.В. Концептуальная и методологическая несостоятельность современных буржуазных интерпретаций роли научно-технического прогресса в развитии общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
707065
  Васюхин М.И. Концептуальная модель построения динамической сцены оперативного управления на экранах систем отображения текущей обстановки / М.И. Васюхин, В.Д. Гулевець, С.М. Креденцар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 234-240. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
707066
  Федорова М.А. Концептуальная модель формирования самостоятельной учебной деятельности студентов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 146-154.
707067
  Мусихин Г.И. Концептуальная неоднозначность понятия "суверенитет" // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 64-74. – ISSN 0869-0499


  сравнительный анализ взглядов Карла Шмитта и Ганса Кельзена
707068
  Лелюшкина К.С. Концептуальная основа как компонент модели обучения личностно ориентированному общению // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 216-221. – ISSN 1811-0916
707069
  Корейко В. Концептуальне бачення перспектив соціально-економічного розвитку України у найближчі десятиліття // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 7-17. – (Економічні науки ; Вип. 6)
707070
   Концептуальне забезпечення діяльності Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Української Академії державного управління при Президентові України / В. Луговий, В. Князєв, В. Бакуменко, Ю. Сурмін // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-25. – ISBN 966-73-53-51-Х
707071
  Юрченко С.В. Концептуальне забезпечення політики США у Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 66-71


  Стаття присвячена дослідженню еволюції концептуального забезпечення зовнішньої політики США в Чорноморському регіоні в 1990-2000-і роки на основі аналізу підходів З. Бжезинського, Р. Асмуса, Б. Джексона. Зміна міжнародної ситуації в 2008-2011 роках ...
707072
  Жадан І. Концептуальне забезпечення управління державними корпоративними правами // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.47-51. – ISSN 0131-775Х
707073
  Голубець Ю. Концептуальне інтерв"ю журналу "Кур"єр ЮНЕСКО" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 140-146. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
707074
  Васильєва М.О. Концептуальне позиціонування політичної думки в питаннях зарубіжної допомоги // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.119-123. – Бібліогр. в кінці ст.
707075
  Чорний Є. Концептуальне та емпіричне підґрунтя психологічного моделювання полікультурної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 101-109. – ISSN 1810-2131
707076
  Бутирська Т.О. Концептуальний аналіз принципів державотворення // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 64-73
707077
  Злочевська М.В. Концептуальний вимір філософії діалогізму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
707078
  Пивоваров М.Г. Концептуальний підхід до встановлення кількісних та якісних ознак малих підприємств країни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 257-263. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Досліджено результати вітчизняної та зарубіжної теорії і практики критеріїв оцінювання суб"єктів малого підприємництва та розроблено концептуальну модель кількісного оцінювання розвитку системи малого підприємництва в Україні.
707079
  Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 3-13
707080
  Іванова Н.Ю. Концептуальний підхід до проведення антикризового моніторингу підприємства / Н.Ю. Іванова, Н.М. Соколова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
707081
  Рассадникова С.І. Концептуальний підхід до систематизації об"єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 117-123. – ISSN 1993-6788
707082
  Григор"єв Г.С. Концептуальний підхід до формування транспортно-географічних кластерів України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-64. – Бібліогр.: на 10 пунктів
707083
  Бердар М.М. Концептуальний підхід фінансової рівноваги у плануванні фінансових ресурсів промислового підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 169-179


  У статті розкрито сутність фінансового планування діяльності підприємств у контексті запровадження концептуального підходу фінансової рівноваги формування і використання фінансових ресурсів. Виявлено напрямки узгодження складових фінансової політики у ...
707084
  Єсипенко Н. Концептуальний потенціал іменників і прикметників (на матеріалі англомовної прози 20 століття) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 11-21. – (Германська філологія ; Вип. 407)
707085
  Замаруєва І.В. Концептуальний проект побудови систем автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, О.С. Садовник // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
707086
  Гончарук Є.Л. Концептуальний простір поезії українського бароко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 110-114


  У статті розглядається специфіка поняття концептуального простору з позиції літературознавства, аналізуються особливості елементів концептуального простору для вивчення барокової поезії
707087
  Афанасьєва О.М. Концептуальний простір сучасної французької політології: лексико-семантичний аналіз // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 15-20. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
707088
  Гетьман-П"ятковська Концептуальний рівень дослідження джерел виникнення права і моралі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 35-38. – ISBN 966-660-151-6
707089
  Саблук П.Т. Концептуальні аспекти модернізації аграрного виробництва та розвитку сільських територій в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 3-9
707090
  Сігайов А.О. Концептуальні аспекти парадигми сталого розвитку аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 106-109. – ISSN 2221-1055
707091
  Осетинський А.Й. Концептуальні аспекти подальшої судової реформи. Деякі питання вдосконалення організації системи судів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 106-117. – ISBN 966-7784-65-7
707092
  Дяченко Я.Я. Концептуальні аспекти раціоналізації державного споживання : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 9-16 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
707093
  Муза О. Концептуальні аспекти української моделі інституту адміністративної юстиції в контексті зарубіжного досвіду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 23-29.
707094
  Філей С.М. Концептуальні аспекти фінансових ризиків та методи управління ними // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 187-190. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
707095
  Прохоренко О.М. Концептуальні витоки американського іміджування "СРСР - Росії" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 209-213
707096
  Запорожець О.Ф. Концептуальні домінанти митно-податкового адміністрування а Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 73-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
707097
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади аналізу світової торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 226-231.
707098
  Олешко А.А. Концептуальні засади антикризового регулювання національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 4-7 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
707099
   Концептуальні засади безпекової політики держави у сфері ідентичності та міжетнічних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 5-7
707100
  Радіонова Л. Концептуальні засади вивчення історії економіки та економічної думки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 87-93. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-2366
707101
  Хилько М.І. Концептуальні засади визначення екологічної політики // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 6-13. – ISBN 966-7943-03-8


  Проаналізовано концептуальні засади зумовленості політизації екології й екологізації політики.
707102
  Дибач І.Л. Концептуальні засади визначення ефективності економічної інтеграції невеликих підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 112-119 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
707103
  Соляник А. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу / А. Соляник, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-27
707104
  Виговський О. Концептуальні засади вирішення колізій у сфері міжнародного речового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 40-43


  Устатті досліджується механізм колізійно-правового регулювання речових правовідносин, ускладнених іноземним елементом, висвітлюються основні шляхи вирішення колізійної проблеми в міжнародному речовому праві.
707105
  Кофанова О.В. Концептуальні засади відбору змісту хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у технічних університетах України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (74). – С. 48-56
707106
  Паливода К. Концептуальні засади встановлення обмінного курсу національної валюти в Україні / Костянтин Паливода // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 119-127 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-2005
707107
  Тараненко І. Концептуальні засади глобалізаційно-інноваційної моделі економічного розвитку суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 33-42. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
707108
  Пустовіт С.В. Концептуальні засади глобальної біоетики / С.В. Пустовіт, В.Л. Кулініченко, Л.А. Палєй // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 131-138
707109
  ТерещенкО Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 97-105
707110
  Кабанов В.Г. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку України / В.Г. Кабанов, О.М. Шкільнюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 51-55
707111
  Гурський Д.С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.19 / Гурський Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 26с. – Бібліогр.: 84 назв.
707112
  Полонська Т.К. Концептуальні засади допрофільної підготовки з іноземної мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 8-12. – ISSN 1817-8510


  Концептуальні засади допрофільної підготовки з іноземної мови (ІМ) учнів основної школи розглядаються з урахуванням мети, завдань, основних дидактичних і методичних принципів навчання ІМ. Автор статті аналізує мотиви вибору учнями профілю навчання ...
707113
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади дослідження торговельних обмежень у міжнародній торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 158-165
707114
  Довгань Ж. Концептуальні засади дослідження фінансової стійкості банківської системи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 373-376. – ISSN 1993-0259
707115
  Кучкова Н.В. Концептуальні засади екологічного менеджменту в системі сталого розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 37-40. – (Економічні науки)
707116
  Федулова Л. Концептуальні засади економіки знань // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-59 : табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1811-3141
707117
  Катеринчук І.С. Концептуальні засади експертизи телекомунікаційних систем / І.С. Катеринчук, Д.А. Мул, В.М. Періг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 76-78
707118
  Понеділко О.В. Концептуальні засади ефективного розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 37-39
707119
  Миколюк А.В. Концептуальні засади євроінтеграційної політики України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Миколюк А.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 183-215
707120
  Миколюк А.В. Концептуальні засади євроінтеграційної політики України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Миколюк Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
707121
  Бондар К. Концептуальні засади забезпечення формування в Україні моделі економічного зростання інноваційного типу // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
707122
  Загуменна Ю.О. Концептуальні засади захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 248-253. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
707123
  Балабін В.В. Концептуальні засади захисту системи інформаційно-аналітичного забезпечення завдань інформаційної боротьби як складової воєнної безпеки / В.В. Балабін, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу факторів інформаційного впливу були висунуті вимоги до системи захисту інформаційно-аналітичного забезпечення. А саме: випереджувальне володіння ситуацією на основі аналізу всієї доступної інформації у порівнянні з існуючими ...
707124
  Кушнірчук-Ставнича Концептуальні засади зміцнення еколого-енергетичної безпеки України у контексті парадигми сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 82-88. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
707125
  Макогон В.Д. Концептуальні засади зміцнення місцевих фінансів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 36-39.
707126
   Концептуальні засади зростання заробітної плати в Україні в контексті досягнення європейських стандартів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-10. – ISBN 966-614-021-7
707127
  Вахович І.М. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону / І.М. Вахович, Г.Л. Денисюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 138-144. – ISSN 1993-6788
707128
  Фрасенюк А.М. Концептуальні засади інноваційної стратегії банку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 232-236
707129
  Дмитренко Т.О. Концептуальні засади інтегративно-диференційованого підходу в дослідженні соціально-педагогічних об"єктів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 1817-3764
707130
  Іваненко І. Концептуальні засади інтеграції України до ринку єврооблігацій в умовах глобальноїфінансової нестабільності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 200-204. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
707131
  Ситник Й.С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 198-208 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
707132
  Литвин Ю.О. Концептуальні засади комплексного розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 86-89. – Бібліогр.: 8 назв
707133
  Унинець-Ходаківська Концептуальні засади корпоративного податкового планування у сфері фінансових послуг : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 260-265 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
707134
  Ілляшенко С.М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 68-74. – ISSN 0321-0499
707135
  Михальчишин Н.Л. Концептуальні засади менедженту антимонопольної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 445-450. – ISSN 0321-0499
707136
  Михайлюк Р. Концептуальні засади механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 21-32. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
707137
  Баюра Д.О. Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Д.О. Баюра, О.А. Буян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 151-157. – ISSN 1993-6788


  Наведено теоретико-методологічні основи формування механізму корпоративної соціальної відповідальності.
707138
  Мокій А. Концептуальні засади моделювання соціально-економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики / А. Мокій, М. Флейчук, А. Гуменюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми теоретичного моделювання розвитку соціально-економічної системи, з урахуванням процесу автопоезісу, окреслено інституційні загрози та ризики для економічної безпеки перехідних економік, доведено необхідність застосування ...
707139
  Колодійчук І.А. Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 148-155. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
707140
   Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : Програма та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харьків : Народна українська академія, 2002. – ХVIIIс, 206с.
707141
  Давиденко В. Концептуальні засади нової редакції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 65-69
707142
  Бикова В. Концептуальні засади організації діяльності економічних інноваційних структур мережевого типу / В. Бикова, Л. Котлова, Ю. Ряснянський // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 10-15. – ISSN 1993-0259
707143
  Чепульченко Т.О. Концептуальні засади основних прав і свобод людини та громадянина // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 157-169. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
707144
  Петкова Л. Концептуальні засади оцінки та прогнозу нової якості економічного зростання України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 48-58. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
707145
  Карпінський Ю.О. Концептуальні засади оцінювання та забезпечення якості геопросторових даних / Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, М.В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 33-42 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв
707146
  Зорочкына Т. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 55-62. – ISSN 0131-6788
707147
  Микитюк І. Концептуальні засади побудови єдиної системи державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 40-47. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
707148
  Рожнова В. Концептуальні засади побудови системи запобіжних заходів / В. Рожнова, В. Ліпкан // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-26. – ISSN 0132-1331
707149
  Дальський В.Б. Концептуальні засади політики ЄС щодо сусідніх держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 191-195
707150
  Рябушка Л.Б. Концептуальні засади політики міжбюджетних відносин в соціально - економічному розвитку держави // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 106-117. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215
707151
  Лагутін А. Концептуальні засади політичного реформування в Україні // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.42-52
707152
  Сивий Р. Концептуальні засади приватного права як теоретико-методологічна основа цивільного кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 114-117
707153
  Підопригора О.А. Концептуальні засади проекту нового Цинільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 61-62


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
707154
  Гусак П.М. Концептуальні засади процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених у виховних колоніях Державної пенітенціарної служби України / П.М. Гусак, А.В. Скінь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 76-81. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто основні положення процесу ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, подано огляд законодавчого та нормативного забезпечення з певного напряму роботи, проаналізовано практику роботи адміністрацій виховних колоній ...
707155
  Шульга М.В. Концептуальні засади регламентації сучасних земельних відносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 112-116. – ISSN 0201-7245
707156
  Бойченко Е.Б. Концептуальні засади реформування адміністративно-териториріального устрою та місцевого самоврядування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 98-106. – ISSN 1562-0905
707157
  Кравців В.С. Концептуальні засади реформування адміністративно-териториріального устрою та місцевого самоврядування в Україні / В.С. Кравців, П.В. Жук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 7-16. – ISSN 1562-0905
707158
  Яцишин М.М. Концептуальні засади реформування кримінально-виконавчої системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 39-45.
707159
  Бондарук Т. Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 168-177. – ISSN 1818-5754
707160
  Вітлінський В.В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-9
707161
  Віленчук О.М. Концептуальні засади розвитку екологічного страхування в лісовому господарстві // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 105-113.
707162
  Вовкун В.В. Концептуальні засади розвитку культури та маскультури в Україні початку XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-46
707163
  Новосад С. Концептуальні засади розвитку особистості: українознавча стратегія // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 63-68
707164
  Чугунов І.Я. Концептуальні засади розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю України / І.Я. Чугунов, Ю.М. Футоранська // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 15-23


  Розкрито концептуальні підходи до державного внутрішнього фінансового контролю у ретроспективі та виявлено напрями його розвитку. Визначено його сутність та функції, розроблено методологічні засади з урахуванням положень концепції фінансової рівноваги, ...
707165
  Кропивко М.Ф. Концептуальні засади розвитку системи міжгосподарського самоврядування в агропродовольчій сфері України / М.Ф. Кропивко, О.В. Ковальова // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 122-127. – ISSN 2078-9912
707166
  Ломоносов А.В. Концептуальні засади розвитку системи управління оплатою праці у вищій освіті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 106-114. – ISSN 1993-6788
707167
  Павлов О.І. Концептуальні засади розвитку соціальної сфери села в умовах його реформування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 77-80. – Бібліогр.: 12 назв
707168
  Кравців В.С. Концептуальні засади розробки та реалізації державної програми сталого розвитку українських Карпат / В.С. Кравців, П.В. Жук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 4-11 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
707169
  Луговий В. Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфікацій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 15-24. – ISSN 1682-2366
707170
  Богушова І.В. Концептуальні засади розуміння сутності форми держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 31-36
707171
  Гриневич Л.М. Концептуальні засади системи індикаторів національного моніторингу якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – С. 11-16
707172
  Третяк О.С. Концептуальні засади спеціальної фізичної підготовки пенітенціарного персоналу // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 271-274. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
707173
  Ключковська І. Концептуальні засади співпраці з українською діаспорою // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 79-88
707174
  Потай І. Концептуальні засади сталого розвитку Південного Регіону в контексті формування Екологічної Конституції Землі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 28-30 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
707175
  Панасенко І.В. Концептуальні засади статистичного забезпечення управління підприємствами житлово-комунального комплексу : статистика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
707176
  Карпінський Ю.О. Концептуальні засади створення системи державного топографічного моніторингу місцевості : геоінформатика та кадастр / Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Т.М. Квартич // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-31 : Табл., мал. – Бібліогр.: 12 назв
707177
  Клапків Ю. Концептуальні засади стратегії розвитку консолідованої банківсько-страхової архітектоніки в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 108-113. – ISSN 1818-2682
707178
  Труш В. Концептуальні засади стратегічного планування аудиторської перевірки / В. Труш, Т. Чебан, В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 50-58
707179
  Вербицький І.С. Концептуальні засади стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 157-165. – ISSN 1993-6788
707180
  Хавтур О.В. Концептуальні засади страхування : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 139-147. – Бібліогр.: 23 назви
707181
  Пацурія Н.Б. Концептуальні засади страхування: функції та принципи (правовий аналіз) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 89-98.
707182
  Крикун В. Концептуальні засади сутності нематеріальних активів як системи та об"єкту управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 75-80
707183
  Шкінь О.М. Концептуальні засади сучасної парадигми стратегічного управління інноваційною діяльністю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 85-86. – Бібліогр.: 2 назв.
707184
  Ботезат С.П. Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 145-148
707185
  Німченко Андрій Володимирович Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Німченко А.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
707186
  Палієнко В.П. Концептуальні засади та принципи діагностики, паспортизації та ранжування неотектонічно активних розломів / В.П. Палієнко, Р.О. Спиця // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
707187
  Лютий І.О. Концептуальні засади та суперечності реалізації фінансової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суперечності процесу реалізації фінансової політики держави в умовах соціально-економічного відтворення. Contradictions of implementation of state financial policy in social and economic reproduction is considered in the article.
707188
  Дюкарєва Х. Концептуальні засади транфертного ціноутворення на підприємствах з децентралізованою системою управління // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 21-26. – ISSN 1818-2682
707189
  Стефанюк І.Б. Концептуальні засади удосконалення правового забезпечення діяльності державної контрольно-ревізійної служби України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 18-29
707190
  Чубенко А. Концептуальні засади удосконалення системи фінансування цивільного захисту // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-48. – ISSN 0132-1331
707191
  Желюк Т. Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (4). – С. 371-382. – ISSN 1684-906Х
707192
  Попова О.Ю. Концептуальні засади управління екологічною спрямованістю розвитку підприємств : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 182-187 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
707193
  Дацій О. Концептуальні засади управління земельними ресурсами як основи просторового соціально-економічного розвитку країни : економіка землекористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 42-45 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
707194
  Вахненко Т. Концептуальні засади управління зовнішнім національним боргом України : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-24 : Табл. – Бібл.11назв. – ISSN 0131-775Х
707195
  Кузьмін О.Є. Концептуальні засади управління інтелектуальним капіталом підприємства / О.Є. Кузьмін, О.А. Ліпич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 137-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
707196
  Чечетов М. Концептуальні засади управління обє"ктами державної власності / М. Чечетов, І. Жадан // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 20-31 : Табл. 4. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
707197
  Чередніченко В. Концептуальні засади участі України в міжнародних передачах продукції військового призначення: актуальність законодавчого оформлення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.149-154
707198
  Воронкова В.Г. Концептуальні засади філософії геополітики як нового соціально-філософського напряму XXI століття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 18-29. – ISSN 2072-1692
707199
  Куклін О. Концептуальні засади фінансово-економічного управління системою вищої освіти // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
707200
  Гусєв В. Концептуальні засади формування державної інноваційної політики // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.84-92
707201
  Швець С.М. Концептуальні засади формування енергетичного балансу України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 125-130
707202
  Дейнеко Л. Концептуальні засади формування інтеграційної політики міста Києва / Л. Дейнеко, А. Коваленко, Е. Шелудько // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 25-32. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
707203
  Воронов М.П. Концептуальні засади формування моделі об"єднаної територіальної громади // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 94-97. – Бібліогр.: 4 назв.
707204
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади формування національних політик лібералізації торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 125-134
707205
  Осипов В. Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні / В. Осипов, А. Панков, О. Ворожейкін // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 57-59 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
707206
  Корень Н.В. Концептуальні засади формування системи державного фінансового контролю в умовах економічних реформ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 21-25
707207
  Кириченко А.А. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки в умовах глобалізації : економічна теорія та історія економічної думки / А.А. Кириченко, В.Г. Алькема // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 6-18 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
707208
  Максимець В.Є. Концептуальні засади формування системи інформаційної безпеки Словацької Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 92-96


  У даній статті проаналізовано основні проблеми формування системи інформаційної безпеки Словацької Республіки та роль держави в цьому процесі, а також шляхи подолання цих проблем.
707209
  Іщук С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 48-56. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
707210
  Доскаленко К.С. Концептуальні засади формування та розвитку соціального капіталу на рівні взаємодії органів публічної влади і громадськості : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управлінння : 25.00.01 / Доскаленко Катерина Сергіївна ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України ; Одес. регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
707211
  Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства : монографія / Яновська О.Г. ; [відп. за вип., ред. Л.Л. Лазебний] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2011. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-303. – ISBN 978-966-520-154-0
707212
  Стрілецька Н. Концептуальні засади шкільної математичної освіти в Наддніпрянській Україні (кінець XIX - початок XX ст. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 64-70. – ISSN 0131-6788


  У статті аналізується система шкільної математичної освіти у Наддніпрянській Україні наприкінці XIX - початок XX ст., розкриваються філософські положення, що лежали в основі обгрунтування принципів, змісту, методів, прийомів, форм навчання, розвитку та ...
707213
  Мельничук О. Концептуальні ідеї права на освіту у політико-правовій думці Стародавньої Греції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 3-6
707214
  Бейкун Д.А. Концептуальні ідеї та тенденції трансформації державної політики у галузі розвитку екологічного законодавства // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-119.
707215
  Морозов Дмитро Концептуальні ідеї теорії історико-демократичного федералізму Миколи Костомарова // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 34-42
707216
  Камінський Є.Є. Концептуальні ідеї щодо нормалізації відносин між Україною і Росією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 18-24
707217
  Кургут Л.П. Концептуальні методологічні основи навчання іноземним мовам / Л.П. Кургут, В.Г. Пасинок // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
707218
  Мельник В.М. Концептуальні напрямки оптимізації cтруктури капіталу / В.М. Мельник, І.В. Котькалова // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 121-130
707219
  Швиданенко О.А. Концептуальні орієнтири розвитку конкуренції у макроінтегрованому просторі // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 23-31. – Бібліогр.: на 20 пунктів
707220
  Алієв В.К. Концептуальні основи басейнового принципу управління водними ресурсами річки Західний Буг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 49-54. – Бібліогр.: 4 назви
707221
  Кулик В.А. Концептуальні основи взаємодії інноваційної сфери бізнес-авіації з венчурним бізнесом / В.А. Кулик, І.Є. Максютенко, Хлопіна-Квіч // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 83-91. – Бібліогр.: на 16 пунктів
707222
  Зеленецький В.С. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом : Науково-практичний посібник / В.С. Зеленецький, В.П. Ємельянов; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2006. – 80с. – ISBN 966-8759-22-2
707223
  Пономаренко В.С. Концептуальні основи економічної безпеки : монографія / Пономаренко В.С., Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-676-288-0
707224
  Онищенко В. Концептуальні основи застосування методу участі в капіталі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
707225
  Івахів Ю.О. Концептуальні основи і методичні положення оцінювання елементів фінансової звітності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 278-285 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
707226
  Сафонова Т.В. Концептуальні основи ілюстрування книги // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 126-130
707227
  Рудь Н. Концептуальні основи кадрового забезпечення інноваційних процесів у регіонах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 44-51


  Досліджена роль вищої школи в регіональній інноваційній системі. В статті обгрунтована трьохрівнева система інноваційної освіти. Розроблені концептуальні основи нової ролі вищої школи в підготовці спеціалістів для інноваційної економіки. Запропонований ...
707228
  Луцишин О. Концептуальні основи кредитної кооперації та пасивні операції кредитних спілок на ринку фінансових послуг України // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 143-157. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
707229
  Бакальчук Владислава Олегівна Концептуальні основи культурної політики Ради Європи та ЮНЕСКО // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 64-69
707230
  Адаманова З.О. Концептуальні основи національної економічної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 393-397. – (Право. Економіка. Управління)
707231
  Нашкерська Г. Концептуальні основи оцінки активів і зобов"язань підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 136-141. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
707232
  Воронкова А.Е. Концептуальні основи побудови моделі менеджменту якості надання освітніх послуг / А.Е. Воронкова, Н.Є. Гриньова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 39-47. – ISSN 1993-6788
707233
  Свідер К. Концептуальні основи польської політики по відношенню до України. Історико-політологічний огляд // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 193-199. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
707234
  Бургман М.К. Концептуальні основи реформування механізму фінансування розвитку людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 153-159. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161


  Акцентовано увагу на організаційно-економічному механізмі фінансування вищої освіти як бази формування людського потенціалу; запропоновано до застосування соціальний контракт як елемент нового механізму фінансування людського капіталу у сфері освіти.
707235
  Третяк А.М. Концептуальні основи розвитку землеустрою в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 104. – С. 156-160
707236
  Кунєв Ю.Д. Концептуальні основи розвитку митної служби України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 8-13
707237
  Брохун Н.С. Концептуальні основи системи контролінгу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 15-20. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
707238
  Івашко О.А. Концептуальні основи соціально-економічної безпеки регіону // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 22 (219). – С. 48-52. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
707239
  Мурашко М.І. Концептуальні основи соціальної відповідальності бізнесу в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 114-122. – ISSN 2072-9480
707240
  Борденюк В.І. Концептуальні основи співвідношення функцій державного управління з функціями управління, щоздійснюються у процесі місцевого самоврчдування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.189-196. – ISBN 966-7784-65-7
707241
   Концептуальні основи статистичного моніторингу. – Київ : ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 343 с. – ISBN 966-7773-56-6
707242
  Грицай Т.Л. Концептуальні основи та методика проведення аудиту інвестиційних проектів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 90-92
707243
  Головачова Ю.В. Концептуальні основи та проблематика розвитку управлінського обліку в сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 167-171. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
707244
  Десятнюк О.М. Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 107-115
707245
  Кузьминчук Н.В. Концептуальні основи удосконалення фінансово-бюджетного регулювання розвитку регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 169-173
707246
  Гнат В.М. Концептуальні основи управління активами та пасивами комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-13. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються організаційна структура управління активами та джерелами коштів комерційного банку, методи та підходи до управління ризиками в межах управління активами та пасивами банку.
707247
  Корінько М.Д. Концептуальні основи управління витратами суб"єктів господарювання в умовах удосконалення ринкових відносин / М.Д. Корінько, Г.Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 126-132. – ISSN 1993-6788
707248
  Андрєєв О.В. Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.10-13. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
707249
  Верескун М. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю великих корпоративних структур // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 7-11. – ISSN 1728-9343
707250
  Масляєва О.О. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 101-103 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
707251
  Верхуша Н.П. Концептуальні основи управління кредитним ризиком банку на основі системного і процесного підходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 246-252. – ISSN 1993-6788
707252
  Мілашовська О. Концептуальні основи управління розвитком прикордонного регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 140-150. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISSN 1562-0905
707253
  Кравченко М. Концептуальні основи управління фінансовою стійкістю підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 39-43. – ISSN 1728-9343
707254
  Мартинюк К.М. Концептуальні основи філософії культури О.Е. Мандельштама // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 128-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
707255
  Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою : Навчальний посібник / М.І. Дробноход, Ф.В. Вольвач, С.Г. Іващенко; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 104с. – ISBN 966-608-032-Х
707256
  Колесніков Г. Концептуальні основи формування організаційної культури українського менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.23-26. – ISBN 966-654-085-1
707257
  Зіньковський С.В. Концептуальні основи формування стратегії міжнародної торгівлі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 195-200
707258
  Сердюк А.В. Концептуальні основи функціонування ринку іпотечного кредитування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 97-101. – Бібліогр.: на 5 пунктів
707259
  Войтенко В.В. Концептуальні особливості комп"ютерної екологічної системи КЕІС // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  У статті розглядаються питання розробки та використання комп"ютерної екологічної інформаційної системи КЕІС 1.0. Акцентується увага на аспектах системи: загальні риси проекту, особливості концептуальної схеми, проблеми практичної реалізації та ...
707260
  Мельник П.В. Концептуальні передумови формування професіоналізму працівників міліції : Спецкурс з кримінології (монограф. дослідження) / П.В. Мельник, Л.В. Терещенко. – Ірнінь, 1998. – 144с. – ISBN 966-7257-09-6
707261
  Головінов О. Концептуальні питання інноваційної діяльності та її державного регулювання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 17-21. – ISSN 1728-9343


  Розкрито зміст інновацій та інноваційної діяльності, визначена роль інноваційної системи як цілеспрямованого процесу перетворення знань на передові промислові технології й високотехнологічні товари.
707262
   Концептуальні питання реформування моделі управління об"єктами державної власності в україні / О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк, Н.Ю. Романовська, І.Л. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 7-10
707263
  Черваньов Д.М. Концептуальні питання розвитку вузівського сектора науки в умовах переходу до ринкової економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 31-37. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються проблеми вузівської науки, сформульовані принципи організації наукових досліджень і розробок у вузах в вумовах переходу до ринкової економіки.
707264
  Печенік В.Л. Концептуальні підвалини фінансової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджуються теоретичні аспекти побудови фінансової системи держави.
707265
  Сухарніков Ю. Концептуальні підстави розробки і впровадження національної рамки (академічних) кваліфікацій України / Юрій Сухарніков // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 16-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1682-2366
707266
  Папп В.В. Концептуальні підходи активізації інвестиційної діяльності в регіонах України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 112-116. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
707267
  Нездоймінов С.Г. Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
707268
  Бут Ю.С. Концептуальні підходи до вивчення навколишнього середовища як фактору міжнародної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 98-105


  В даній статті розглядається еволюція наукових підходів до вивчення взаємодії між навколишнім середовищем та світовою економічною системою. Найбільша увага приділяється концепції сталого соціально-економічного розвитку. На прикладі провідних ...
707269
  Мушкевич М. Концептуальні підходи до вивчення феномену якості життя та його оцінки / М. Мушкевич, К. Корпач // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 128-131
707270
  Сазонов В. Концептуальні підходи до визначення адміністративно-правового статусу суб"єктів забезпечення державної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 119-122
707271
  Бакалінська О.О. Концептуальні підходи до визначення змісту поняття добросовісність в західній правовій доктрині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 150-154
707272
  Бегма В.М. Концептуальні підходи до визначення категоріально-понятійного апарату інформаційної безпеки України / В.М. Бегма, В.П. Малінко, К.В. Рубель // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 81-86.
707273
  Бобров Є.А. Концептуальні підходи до визначення поняття "енергетична безпека" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 70-75
707274
  Мірошниченко Ю. Концептуальні підходи до визначення суб"єктів безпосереднього народовладдя в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 18-22
707275
  Бережний С. Концептуальні підходи до визначення сутності ділової репутації підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 6-11. – ISSN 1728-9343


  У статті розглянуто концептуальний підхід до визначення сутності ділової репутації підприємства. Визначено основні складові ділової репутації, показано взаємозв"язок понять "репутація", "імідж", "бренд" та "гудвіл" та розроблена їх порівняльна ...
707276
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення та аналізу нвціональної безпеки в Російській Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 80-84
707277
  Костюченко В.М. Концептуальні підходи до визначення фінансової безпеки в умовах глобалізації світової економіки (обліковий вимір ) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 360-363. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
707278
  Шалімова Н.С. Концептуальні підходи до визначення якості аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 237-248. – ISSN 1993-6788
707279
  Камінський А.Б. Концептуальні підходи до вимірюванняфінансових ризиків // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 78-85
707280
  Боков О.В. Концептуальні підходи до впровадження державного медичного соціального страхування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 184-188. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
707281
  Балашова Р.І. Концептуальні підходи до економічного розвитку туристичних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 110-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
707282
  Удовенко Ю. Концептуальні підходи до індивідуального планування роботи з дитиною та сім"ю, які опинилися в складних життєвих обставинах, в процесі соціально-психологічної реабілітації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 70-72. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена специфіці соціально-психологічної реабілітації дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на базі установ соціального захисту: притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Автором запропоновані ...
707283
  Дудко О.С. Концептуальні підходи до короткострокових ефектів зони вільної торгівлі в контексті глокалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 128-130
707284
  Молодожен Ю.В. Концептуальні підходи до методики визначення самодостатності територіальних громад // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 83-87. – Бібліогр.: 6 назв
707285
  Ганущак-Єфіменко Концептуальні підходи до обгрунтування інтеграційних процесів суб"єктів господарювання / Ганущак-Єфіменко, М.О. Скоморохов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 111-117. – ISSN 1993-6788


  Представлено результати досліджень розвитку інтеграційних процесів, проаналізовано основні обставини, якими визначається тенденція до об"єднання на сучасному етапі розвитку економіки.
707286
  Пікало В.Ф. Концептуальні підходи до оцінки фінансового результату в системі статистики підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-33 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
707287
  Асєєв Георгій Концептуальні підходи до проблем управління документацією // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються концептуальні питання управління документацією в умовах трансформаційної економіки України та їхнє місце в сучасному менеджменті. З огляду на підвищення значення економічного фактора та юридичної чинності документів в управлінській ...
707288
  Сова О.Ю. Концептуальні підходи до проблеми збалансованості бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються концепції збалансованості бюджету. Expounded in the article are conceptions of the balanced budget are defined.
707289
  Бойко Є.І. Концептуальні підходи до прогнозування розвитку сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
707290
  Нижник Н. Концептуальні підходи до регіональної кадрової політики України / Н. Нижник, С Дубенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 25-31
707291
  Пентєгов В. Концептуальні підходи до реформування діяльності Державної митної служби України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 58-61.
707292
  Єфіменко Т.І. Концептуальні підходи до реформування податкової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 19-28. – Бібліогр.: на 4 пункти
707293
  Чорна О.М. Концептуальні підходи до розвитку фінансів домашніх господарств в економіці Україні / О.М. Чорна, К.В. Баранова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 33-39
707294
   Концептуальні підходи до розробки моделі економічного зростання України / А.І. Мокій, М.І. Флейчук, Дідич, О.-Г.О // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 3-11.
707295
  Мельник П. Концептуальні підходи до розробки Податкового кодексу України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С. 5-9
707296
  Маркіна І.А. Концептуальні підходи до сутності економічних ризиків та їх класифікації // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 74-78. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економічні науки)
707297
  Попова І.А. Концептуальні підходи до сутності стимулювання інноваційної активності працівників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв
707298
  Міненко В.Л. Концептуальні підходи до формування задач удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці та зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 81-84. – Бібліогр.: 4 назв
707299
  Захарчин Г.М. Концептуальні підходи до формування мотиваційної політики персоналу в сучасних умовах / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 163-168. – ISSN 0321-0499
707300
  Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-28
707301
  Скопенко Н. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку компаній з урахуванням стадії консолідації галузі та інтеграційних процесів / Н. Скопенко, Ю. Сагайдак // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 451-463. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто основні стадії консолідації галузі та теоретичні підходи до формування стратегій розвитку суб"єктів господарювання залежно від стадії розвитку галузі, визначено особливості розвитку інтеграційних відносин у галузі.
707302
  Бартошук О.В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 38-41. – ISSN 1728-6220
707303
  Козак Л.В. Концептуальні підходи до формування стратегій сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 110-116. – ISSN 2221-1055
707304
  Папп В.В. Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 225-232. – ISSN 1562-0905
707305
  Балян А.В. Концептуальні підходи здійснення єврорегіональної політики // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-33
707306
  Сунцова О.О. Концептуальні підходи і стратегії макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
707307
  Гаркавенко Н.О. Концептуальні підходи регулювання професійної зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку в економіці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 118-127.
707308
  Толочко Д.В. Концептуальні підходи та здобутки української історіографії у реконструкції трипільської культури, що сформувалася наприкінці XX - на початку XXI ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-99. – ISBN 966-614-021-7
707309
  Малиновська О.Ю. Концептуальні підходи та принципи політико-географічного дослідження державних кордонів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 121-130. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-95774-3-8
707310
  Пухтинський М.О. Концептуальні підходи щодо внесення змін та доповнень до Конституції України в частині територіальної організації влади // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 68-76.
707311
  Кисельова О.М. Концептуальні підходи щодо оподаткування страхової діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 107-113.
707312
  Стефанюк Б. Концептуальні підходи щодо створення ефективної системи внутрішнього контролю в банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-61.
707313
  Плескач В.Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіону // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 41-55
707314
  Галіахметов І. Концептуальні положення про підприємство в умовах розвитку цивільного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.32-37
707315
  Ужва А. Концептуальні положення реалізації системи контролінгу на сільськогосподарських підприємствах / А. Ужва, А. Костирко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 65-66 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
707316
  Олексенко В.М. Концептуальні положення студактивної педагогічної технології // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 38-43
707317
  Третяк А.М. Концептуальні положення сучасного землеустрою в Україні / А.М. Третяк, В.М. Другак // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-23
707318
  Гончарова Н.П. Концептуальні положення щодо державного супроводження процесу формування промислової політики інноваційної орієнтації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 22-25
707319
  Самчук З. Концептуальні пріоритети науково-освітньої сфери як елемент системи суспільної модернізації // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 7-30
707320
  Рижков М.М. Концептуальні пріоритети Ради зовнішніх відносин США і журналу "Форін афферс" стосовно СРСР/Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.21-31. – Бібліогр. в кінці ст.
707321
  Величко Л.А. Концептуальні пріоритети соціальної політики з обліком загальносвітових тенденцій в сфері пенсійного забезпечення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 108-111. – Бібліогр.: 6 назв
707322
   Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти : ( матеріали міжнародної наукової конфедерації 13-14 листопада 1998 ). – Донецьк : ДДУ, 1998. – 154с. – ISBN 966-7277-14-3
707323
  Хорєв І.О. Концептуальні проблеми педагогіки вищої школи / І. О. Хорєв // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 136-145. – ISBN 966-597-072-0
707324
  Саченко С.І. Концептуальні проблеми розвитку системи внутрішнього контролю за витратами виробництва в умовах ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.317-320. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
707325
  Лавріненко О.В. Концептуальні пропозиції щодо вдосконалення спеціального трудового законодавства України про порядок та умови проходження служби в органах внутрішніх справ // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-36.
707326
  Смульський І.В. Концептуальні розробки вчених Українського державного університету м. Москви щодо дослідження історії Української держави IX - XIV ст. // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 85-89
707327
  Денисова Т.А. Концептуальні стандарти якості вищої юридичної освіти: проблеми та напрямки подолання (нанотехнології у сфері професіонального розуму та мислення юристів) / Т.А. Денисова, В.О. Коваленко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 115-122. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
707328
  Вітер А.В. Концептуальні схеми розподілу енергії та масоперенесення на суходолі й у водоймах для оптиміації використання відновних природних ресурсів / А.В. Вітер, Л.Т. Міщенко, Л.В. Войтенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-39. – ISSN 1726-5428
707329
  Мальський Маркіян Концептуальні та інституційні засади підготовки дипломатичних кадрів в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 5-10. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
707330
  Чернишова Ю.О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних італійських релігійних текстів : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Чернишова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
707331
  Ткаченко В.А. Концептуально-аналітична система компетенцій формування інновацій росту інтелектуального потенціалу // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 175-191. – ISSN 1729-7206
707332
  Бондаренко Ю. Концептуально-жанровий аналіз літературного твору в школі (на матеріалі комедії М. Куліша "Мина Мазайло") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С.13-16
707333
  Полохова Н. Концептуально-змістові особливості психологізму прози Є. Гуцала 70-х років ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 131-. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
707334
  Хміль Г.А. Концептуально-методичний апарат аналізу й оцінки техногенного та природного ризиків // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-55 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
707335
  Берегова Г.Д. Концептуально-методичний підхід до формування світогляду молоді // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 61-65
707336
  Іванова Інна Миколаївна Концептуально-методичні засади підвищення екологічної безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон, плівок : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 21.06.01 / Іванова І.М.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2006. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
707337
  Шевченко К.В. Концептуально-методологічний плюралізм проблеми обґрунтування математики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
707338
  Бондаренко Д.О. Концептуально-методологічні засади управління інвестиційним розвитком регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 25-34. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
707339
  Зязюн Лариса Концептуально-методологічні підходи до процесу виховання в освітній системі України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С.65-74
707340
  Бондаренко Ю. Концептуально-образний аналіз літературного твору в школі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 11-14


  У статті розкриті теоретичні основи концептуально-образного аналізу літературного твору, вироблено алгоритм його проведення і систему необхідних компетентностей, здійснено опис застосування на матеріалі конкретних творів, продемонстровано відповідне ...
707341
  Литвин Н. Концептуально-правові засади складання фінансової звітності банками України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 48-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
707342
  Король В. Концептуально-правові засади стратегії модернізації України в умовах глобалізації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 95-99
707343
  Підіпригора Ю.Г. Концептуально-семантичні характеристики дієслів - службових елементів інхоативних дієслівних перифраз іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 125-135. – Бібліогр.: Літ.: с.134-135; 22 назв.
707344
  Онищенко В. Концептуально-стратегічні підходи маркетингової діяльності інноваційного університету // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 60-69. – ISSN 1606-3732
707345
  Желіховська Н.С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років 20 століття (на матеріалах журналів "Київ" і "Вітчизна") : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Желіховська Н.С.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 194 л. – Бібліогр.: л. 179-194
707346
  Желіховська Н.С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років 20 століття (на матеріалах журналів "Київ" і "Вітчизна") : автореф дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Желіховська Н.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
707347
  Коппель О.А. Концептуально-теоретичні засади дослідження політичних проблем глобального розвитку / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 3-21
707348
  Євтух О.Т. Концептуально про вартість // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-16. – Бібліогр.: 20 п.
707349
  Голян В.А. Концептуально про вартість // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 150-158. – Бібліогр.: на 10 пунктів
707350
  Богданова Т. Концептуально про головне: Члени Академії педагогічних наук обговорили основні аспекти підвищення якості всіх рівнів освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Проблеми якості в освіті та ії економічного забезпечення. Збори Академії педагогічних наук України на тему " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах"
707351
  Сафронова Е.В. Концептуальное видение консульского института в науке международного права // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.70-80. – ISSN 0132-0769
707352
  Левицкий В.В. Концептуальное поле размера в немецком языке и методы его исследования / В.В. Левицкий, О.С. Лех // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 40-47
707353
   Концептуальное проектирование банков данных. – М., 1986. – 155с.
707354
  Лелюк В.А. Концептуальное проектирование систем с базами знаний / В.А. Лелюк. – Харьков : Основа, 1990. – 144 с. – ISBN 5-11-000762-4
707355
  Фоменко Е.Г. Концептуальность "Дублинцев" Джеймса Джойса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 191-196. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
707356
  Биберган Е.С. Концептуальность и философия в рассказе Владимира Сорокина "Настя" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 19-27. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
707357
  Емельянов В.П. Концептуальные аспекты исследования объекта преступления // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.61-73
707358
  Пак Ю.Н. Концептуальные аспекты обеспечения качества ВПО в контексте Болонских реформ. Пример республики Казахстан : Пример республики Казахстан / Ю.Н. Пак, Д.Ю. Пак // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 42-48. – ISSN 1026-955X


  В статье рассмотрены концептуальные аспекты обеспечения качества высшего образования и многообразие академических подходов к этой проблеме. Анализируются вопросы модернизации высшей школы в контексте Болонских реформ.
707359
  Стрижельчик Г.Г. Концептуальные вопросы борьбы с подтоплением городских территорий // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 24-27. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
707360
   Концептуальные вопросы развития высшего образования. – Москва, 1991. – 198, 8с.
707361
  Гаджиєва Телли Халаф кызы Концептуальные вопросы формирования бизнес-инкубаторов в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 66-67
707362
  Савченкова Нина Михайловна Концептуальные контрапункты феноменологии и психоанализа: аналитика воображаемого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 167-177. – ISSN 0042-8744
707363
  Исаев Илья Федорович Концептуальные основания профессионально-педагогической самореализации личности преподавателя вуза / Исаев Илья Федорович, Ситникова Мария Ивановна // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
707364
  Горшков С.П. Концептуальные основы геоэкологии : Учебное пособие / С.П. Горшков. – Москва : Жилдориздат, 2001. – 592с. – ISBN 5-94069-019-Х
707365
  Тикунова И.П. Концептуальные основы государственной регистрации книжных памятников // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2011. – № 1 (21). – С. 75-82
707366
  Гнатышина Е.А. Концептуальные основы инновационного развития учреждения профессионально-педагогического образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
707367
  Сулейманов И Д. Концептуальные основы использования информации при раскрытии престулений. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.09 / Сулейманов Д.И.оглы; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 45л.
707368
  Игнатьева Е. Концептуальные основы менеджмента знаний в высшей школе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 131-137. – ISSN 0869-3617


  Менеджмент знаний в образовательном процессе - это целенаправленная организация образовательного процесса на основе принципов всеобщего менеджмента качества по созданию условий для формирования профессиональной компетентности выпускников, гарантирующих ...
707369
  Йокисало Й. Концептуальные основы немецкого "Экоправого" радикализма // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.160-169. – ISSN 0321-2017
707370
  Калякин А.С. Концептуальные основы построения программ подготовки переводчиков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-84. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме построения основной образовательной программы подготовки специалистов в области перевода и переводоведения на основе ФГОС ВПО и разработанной в МГГУ им. М.А. Шолохова компетентностной модели выпускника. The article is devoted ...
707371
  Караваева Е.В. Концептуальные основы проектирования инновационной системы классификации и стандартизации образовательных программ высшего профессионального образования / Е.В. Караваева, В.А. Богословский, Н.И. Максимов // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 6 : Концепт. основы проектир. инновац. системы классифик. и стандарт. обр. программ высшего проф. образования. – 72 с. – (Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – ISSN 0132-2338
707372
  Нуркенова Макпал Концептуальные основы региональной социально-экономической политики государства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 428-433. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
707373
  Николаенко Д.В. Концептуальные основы социального проектирования образовательных комплексов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 1561-2465


  Социальное проектирование образовательных комплексов непрерывного профессионального образования (КНПО) детерминируется не только на региональном уровне, но и на федеральном, а также определяется процессами, происходящими в мировом сообществе, ...
707374
  Балакай О.Б. Концептуальные основы устойчивого общественного развития // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.140-143. – ISSN 1728-3671
707375
  Каплина С.Е. Концептуальные основы формирования профессиональной мобильности будущих специалистов в процессе изучения гуманитарных дисциплин // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
707376
  Мишенин Е. Концептуальные основы формирования экологически ориентированного механизма управления природохозяйствованием // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 59-64. – ISSN 1810-3944
707377
  Бехруз Х. Концептуальные подходы в структуре методологии сравнительноправовых исследований // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 12-17. – ISSN 1563-3349
707378
  Селина Т.М. Концептуальные подходы к вопросу качества образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 108-115. – ISSN 1811-0916
707379
  Шанин С. Концептуальные подходы к геоэкономическому контексту мирового экономического развития // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 8. – С. 26-32. – ISSN 0235-2443
707380
  Шапкина Л.Н. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности России // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 33-35. – ISSN 1684-2618
707381
  Лизикова И.И. Концептуальные подходы к определению права в юридической науке // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805


  В статье отмечаются имеющие место в юридической науке различные подходы к определению права, результатом которых является многообразие дефиниций понятия права, что обусловлено факторами как объективного, так и субъективного характера.
707382
  Мордовская А.В. Концептуальные подходы к организации профориентационной работы в федеральном вузе / А.В. Мордовская, С.В. Панина // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 57-64. – ISSN 2073-9613


  В статье раскрыты концептуальные подходы к организации про- фориентационной работы в вузе. Определены принципы профориентационной деятельности, рассмотрены эффективные формы и методы профориентационно- го сопровождения профессионального становления ...
707383
  Черная О. Концептуальные подходы к развитию механизма реализации монетарной политики в Украине / О. Черная, А. Клименко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 425-429. – ISSN 1993-0259
707384
  Блакберн А.А. Концептуальные подходы к формированию региональной экологической сети (на примере Донецкой области) / А.А. Блакберн, Р.Г. Синельщиков // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2006. – Т. 12, вип. 1. – С. 3-10. – ISSN 1729-7184
707385
  Годлевский Ю.Г. Концептуальные положения теории развития человеческих ресурсов : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-59. – Бібліогр.: 22 назви
707386
  Пископпель А.А. Концептуальные предпосылки организационно-деятельностной модели социального конфликта // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.55-73. – ISSN 0042-8841
707387
  Ратувухери Рантели Хариманга Концептуальные проблемы политики развития стран третьего мира : Автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.01 / Ратувухери Рантели Хариманга; Мин-во образования Украины. КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 18 с.
707388
  Ратувухери Т.Х. Концептуальные проблемы политики развития стран третьего мира : Дис... канд. полит.наук: 23.00.01 / Ратувухери Т.Х.; КУ. – Киев, 1993. – 140л.
707389
  Селютин А. Концептуальный анализ изменений Закона Украины "Об акционерных обществах" и возможность внедрения зарубежного опыта // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "... Практическое применение норм права".
707390
   Концептуальный подход к оценке стоимости предприятия с учетом его конкурентной позиции / Гребеникова, , , И.А. Заиченко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-28
707391
  Самоделкин Е.Ю. Концептуальный подход к разработке и применению моделей педагогических ситуаций профессиональной мобильности студентов в образовательном процессе технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 9. – С.60-62. – ISSN 1726-667Х


  Профессиональная мобильность студентов в техническом вузе, качества и свойства личности, которые должны быть присущи профессионально мобильному студенту.
707392
  Романовский А.Г. Концептуальный психолого-педагогический подход к развитию психологии личности студента в учебно-воспитательном процессе технического университета // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 2078-7782
707393
  Доброскок І. Концептувальні засади реалізації Smart-освіти у системі відносин університет - школа // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 42-44. – ISSN 1562-529Х
707394
  Петрович Й.М. Концептувальні засади удосконалення відносин у сфері житлово-комунального обслуговування населення / Й.М. Петрович, К.В. Процак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
707395
  Сарай А.І. Концептульна характеристика права на справедливий суд: правові позиції ЄСПЛ // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 172-176. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
707396
  Костянко Ю.О. Концепты-топонимы Петербург и Москва в творчестве А.С. Пушкина // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 78-87
707397
  Логинов В.К. Концепты "регион" и "территория" в структуре территориальной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 114-122. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
707398
  Варыпаев А.М. Концепты "странничество" и "интеллигенция" как ментальные изоглоссы в пространстве русской и украинской культур // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.88-93. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
707399
  Джиоева А.А. Концепты глобального языка: stiff upper lip // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 23-32. – (Глобалистика и геополитика ; № 3/4). – ISSN 0201-7385
707400
  Чернейко Л.О. Концепты жизнь и смерть как фрагменты русской языковой картины мира / Л.О. Чернейко, Хо Сон Тэ // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 5. – С.50-59. – ISSN 0130-9730
707401
  Виноградов В.А. Концепты и языковые заимствования // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 3 (36). – С. 95-99. – Библиогр.: Лит.: С. 99; 26 назв. – ISSN 1562-1391
707402
  Церцвадзе М.Г. Концепты интеллектуальной сферы в русском и украинском языках (на материале пословиц и поговорок) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 6 (74). – С. 44-47. – ISSN 1680-2721
707403
  Аршинник Татьяна Концепты Парижа = Дизайнотели. Murano : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 22-23 : Іл.
707404
  Коч Н. Концепты правды и лжи в системе культурных координат эпохи Киевской Руси // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 59-65. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "На матеріалі пам’яток східнослов’янської писемності аналізуються причини семантичних трансформацій концептуальної дихотомії «правда – неправда» в часі. Доводиться, що викривлення вихідного інформаційного поля відповідних концептів відбувається при ...
707405
  Тульцева Л.А. Концепты света и новые поколения детей в календарной обрядности русских. Рождество - Новый год // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 141-157. – ISSN 0869-5415
707406
  Ушаков П.В. Концепты человека в системе образования (холистический и парциальный подходы) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 273-282. – ISSN 1811-0916
707407
  Демиденко Г.Г. Концепции "возрожденного естественного права" П. Новгородцева и Б. Кистяковского, Е. Трубецкого // История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. ун-те "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" / Г.Г. Демиденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2012. – С. 372-375. – ISBN 978-966-458-038-7
707408
  Стрельцов Н.Н. Концепции "массового общества" в современной американской социологии. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Стрельцов Н.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 19л.
707409
  Филаточев И.В. Концепции "открытой экономики" / И.В. Филаточев. – М, 1991. – 132с.
707410
  Павлова Е.Б. Концепции "хорошей жизни" в Боливии и Эквадоре: расцвет и упадок нормативной силы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 22-31. – ISSN 0044-748Х
707411
   Концепции американского глобализма : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1984. – 187, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Внешнеполитические проблемы США")
707412
  Дедурин Г.Г. Концепции белорусской государственности в программах политических партий и организаций Западной Беларуси (1921-1939 гг.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 112-118. – (Історія ; Вип. 27)
707413
   Концепции буржуазной пропаганды и их критика.. – М., 1980. – 322с.
707414
  Бартов В.Ф. Концепции взаимодействия экономики и природы / В.Ф. Бартов, В.В. Седов. – Москва : Мысль, 1984. – 159 с. – (Современная буржуазная экономическая теория: критический анализ)
707415
  Воронкова В.Г. Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 170-182. – ISSN 2307-3705
707416
   Концепции вида и симпатрическое видообразование. – Москва : Московский университет, 1983. – 193 с.
707417
  Мочерний С.В. Концепции государственно-монополисического капитализма : (теория огосударствления капиталистической экономики) / С.В. Мочерний. – Москва : Мысль, 1982. – 189 с.
707418
  Гусева Л. Концепции деятельности библиотек. Анализ взглядов библиотековедов-теоретиков и библиотекарей-практиков // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 1727-4893
707419
   Концепции деятельности социологических служб промышленных предприятий.. – М., 1986. – 171с.
707420
  Янушкявичене О.Л. Концепции духовного воспитания Запада и Востока в исторической ретроспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 113-118. – (Педагогическое образование ; № 4)
707421
   Концепции зарубежной этнологии.. – М., 1976. – 215с.
707422
  Гуревич В.С. Концепции и методы антикоммунистической радиопропаганды БИ-БИ-СИ на Советский Союз. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Гуревич В.С.; МГУ. – М, 1980. – 23л.
707423
  Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи : Альфред Адлер, Карен Хорни, Карл Густав Юнг, Роберто Ассаджиоли : учеб. пособие / А.Н. Елизаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Ось-89, 2007. – 160 с. – ISBN 5-98534-474-6
707424
  Бабицкий А.Ф. Концепции и модели зкономического роста индустриальной и постиндустриальных стадий производства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 1993-6788
707425
  Ключников Б.Ф. Концепции и прогнозы нового международного экономического порядка / Б.Ф. Ключников. – Москва, 1982. – 333с.
707426
  Картунов А.В. Концепции идеологических диверсий и агрессии / А.В. Картунов. – Киев, 1986. – 189с.
707427
   Концепции интеллектуальных систем. – М., 1988. – 56с.
707428
  Бехманн Г. Концепции информационного общества и социальная роль информации // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 2 : Демократия в условиях информационного общества. – С. 10-29.


  Дискуссионные проблемы глобального информационного общества.
707429
   Концепции историко-культурной самобытности Латинской Америки.. – М., 1978. – 190с.
707430
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Дис... канд.ист.наук: 07.00.05 / Майданник А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 195л. – Бібліогр.:л.169-195
707431
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Майданник А. И. ; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
707432
  Обминский Э.Е. Концепции международного экономического порядка / Э.Е. Обминский. – Москва, 1977. – 206с.
707433
  Михалева К.Ю. Концепции моды в классической социологической теории: часть вторая (Т. Веблен, В. Зомбарт) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 191-207. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
707434
   Концепции моды в классической социологической теории: часть первая (Г. Спенсер, Г. Зиммель, Ж.-Г. Тард). // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 67-85. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
707435
   Концепции науки в буржуазной философии и социологии. – Москва, 1973. – 352 с.
707436
  Гуторов В.А. Концепции национальной безопасности в политическом дискурсе современной России: проблемы теории и методологии анализа / В.А. Гуторов, И.В. Радиков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 130-139. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
707437
   Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII - XIX веков.. – М., 1985. – 280с.
707438
  Клюев В.К. Концепции новых учебников для бакалавриата: обсудили и приняли // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 123-126. – ISSN 0869-608Х
707439
  Зарин Викор Аркадьевич Концепции общественного развития институционально-социального направления в буржуазной политэкономии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Зарин Викор Аркадьевич; Ун-т дружбы народов МВ и ССО СССР. – Москва, 1981. – 22л.
707440
  Мицкевич Н.В. Концепции одиночного наблюдателя и антинаблюдателя при определении энергии в общей теории относительности. (Препринт). / Н.В. Мицкевич, Д.А. Гарсиа. – К., 1971. – 14с.
707441
  Василенкова Н.В. Концепции основных факторов управления затратами промышленности / Н.В. Василенкова, Е.А. Терентьева // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 62-64. – ISSN 1728-8878
707442
  Адамьянц Т Концепции понимания в коммуникации:.в поисках платформы для взаимопонимания // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 121-131. – ISSN 0869-0499
707443
  Ахромеева Т.С. Концепции постнеклассики и развитие научного знания в XXI веке / Т.С. Ахромеева, Г.Г. Малинецкий, С.А. Посашков // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 30-46. – ISSN 0235-1188
707444
   Концепции президентской власти и американская демократия : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1980. – 238, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Социальные и политические проблемы США")
707445
  Соколов С.В. Концепции происхождения "варяжской руси" в отечественной историографии XVIII-XIX вв. в контексте европейских идей раннего нового времени / С.В. Соколов ; Урал. федеральный ун-т, Ин-т гуманитарных наук и искусств, Лаб. эдиционной археографии. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2015. – 313, [3] с. – Библиогр.: с. 285-311 и в подстроч. примеч. – (Из истории России). – ISBN 978-5-9906258-5-3
707446
  Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы / Ахундов М.Д. – Москва : Наука, 1982. – 222 с.
707447
   Концепции профессионально-техенического и среднего специального образования.. – Л., 1989. – 144с.
707448
   Концепции профессионального проектирования приборов и систем : учебник : [в 2 кн.] / Ларин В.Ю. [и др.]. – Киев : Кафедра. – ISBN 978-617-7301-07-2
Кн. 1 : / Ларин В.Ю., Ларина Е.Ю, Савицкая Я.А. [и др.]. – 2016. – 465, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 451-458
707449
  Миронов А.А. Концепции развития транснациональных корпораций / А.А. Миронов. – М., 1981. – 160с.
707450
  Азарх А.Э. Концепции революции в развивающихся странах : крит. очерки / А.Э. Азарх, Д.Б. Малышева, А.В. Шестопал ; АН СССР, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1979. – 111 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 103-109
707451
  Чемоданов М.П. Концепции роста науки и фактор интенсификации / М.П. Чемоданов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 180 с.
707452
  Балацкий Е. Концепции сложности и экономическая теория демократии // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 5-24. – ISSN 0207-3676
707453
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Центр, 1998. – 208с. – ISBN 5-88860-043-1
707454
  Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания : Учеб. пос. / Е.Ф. Солопов. – Москва : Владос, 1998. – 232с. – ISBN 5-691-00185-Х
707455
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 1999. – 512с. – ISBN 5-691-00122-1
707456
  Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания : Учебник / Г.И. Рузавин. – Москва : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. – 288с. – ISBN 5-85178-044-4
707457
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. спец. / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 2000. – 511, [1] с. – Библиогр.: с. 506 и в конце гл. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 5-691-00122-1
707458
  Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания : Учебник / Т.Я. Дубнищева. – 3-е изд. – Москва, Новосибирск : Маркетинг; ЮКЭА, 2001. – 832с. – ISBN 5-94462-040-4
707459
  Лозовский В.Н. Концепции современного естествознания : Учебное пособие / В.Н. Лозовский, С.В. Лозовский. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 224с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0532-4
707460
  Гоков А.М. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для иностр. студ. / Гоков А. М., Жидко Е. А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2013. – 259, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-256. – ISBN 978-966-676-573-7
707461
  Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники : Учеб. пособие / В.Г. Горохов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 608с. – (Высшее образование, ISSN 5-86225-918-Х). – ISBN 5-86225-918-Х
707462
  Стюарт Ян Концепции современной математики / Стюарт Ян. – Минск, 1980. – 382с.
707463
  Барабаш М.Ю. Концепции сознания и познания в работах Мераба Константиновича Мамардашвили // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 3-5
707464
  Воронцова И.В. Концепции соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 56-58. – ISSN 1812-3910
707465
  Глотов М.Б. Концепции социальной стратификации в отечественной социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 53-60. – ISSN 0132-1625
707466
  Минзов А.С. Концепции структурных преобразований системы высшего профессионального образования: взгляд изнутри // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 2 (91). – С. 70-79. – ISSN 1818-4243


  Дан анализ развития федеральных и национальных исследовательских университетов России.
707467
  Харламов А.П. Концепции технологическогод детерминизма в социальной философии США. : Автореф... Канд.филос.наук: / Харламов А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
707468
  Корюкин В.И. Концепции уровней в современном научном познании / В.И. Корюкин. – Свердловск, 1991. – 230с.
707469
  Готтфрид К. Концепции физики элементарных частиц : пер. с англ. / К. Готтфрид, В. Вайскопф. – Москва : Мир, 1988. – 239 с.
707470
  Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американской социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 106-116. – ISSN 0132-1625
707471
   Концепции человека в русской литературе. – Воронеж, 1982. – 116 с.
707472
   Концепции человека в традиционной китайской культуре. – М.
Вып. 2. – 1991. – 25с.
707473
  Клюкина Л.А. Концепции человека С. Кьеркегора и М. Мамардашвили в контексте феноменологического подхода М. Шелера // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена исследованию проблемы идентификации человека в условиях современной культуры. С целью обнаружения идей, альтернативных идее "смерти человека", в работе сопоставляются концепции человека датского философа С. Кьеркегора и отечественного ...
707474
  Шелегеда Б.Г. и др. Концепции экономического развития: теория, международный опыт, перспективы // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.147-158. – ISBN 966-7695-78-6
707475
  Степанов Н.И. Концепции элементарности в научном познании / Н.И. Степанов. – Москва, 1976. – 175с.
707476
  Евтух В.Б. Концепции этносоциального развития США и Канады : Типология, традиции, эволюция / В.Б. Евтух; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем заруб. стран. – Київ : Наукова думка, 1991. – 180с. – ISBN 5-12-002117-4
707477
  Ехало В.А. Концепция-личность в американской интеракционистской социологии / В.А. Ехало; МАУП. – Киев : МАУП, 2007. – 262с. – ISBN 966-608-643-3


  Более 3500 статей, раскрывающих содержание важнейших понятий всех областей философии
707478
  Печуров С.Л. Концепция "англосаксонской исключительности" в американской идеологии и развитие // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 61-80. – ISSN 0321-2068
707479
  Иванова И.М. Концепция "Атлантического сообщества" во внешней политике США / И.М. Иванова. – М, 1973. – 279с.
707480
  Мамедова Людмила Концепция "британства" Гордона Брауна // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С. 49-62. – ISSN 0869-44435
707481
  Харири М. Концепция "вакуума" в политике США на Ближнем Востоке / Мухаммед Харири // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 23-27. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
707482
  Мартыненко П.Ф. Концепция "внешней власти" в конституционном праве ФРГ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 49-54. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
707483
  Федянина В.А. Концепция "гневных духов" в исторической теории монаха Дзиэн // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 118-126. – ISSN 0042-8744
707484
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
1. – 1988. – 218с.
707485
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
2. – 1988. – 127с.
707486
  Матвеева Вера Николаевна Концепция "гуманистического" образования и проблемы подготовки учителя в современной буржуазной педагогике США. (Критический анализ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Матвеева Вера Николаевна; АПН СССР. – М., 1976. – 28л.
707487
  Пастухов В.Б. Концепция "идеального университета" как разновидность русской социальной утопии // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 0869-0499
707488
  Гаджиев А.А. Концепция "идеальной поэзии" в эстетике В.Г.Белинского : Автореф... канд. филол.наук: / Гаджиев А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 18л.
707489
  Кораблев Л.В. Концепция "идеальных типов" "социального действия" Макса Вебера и ее теоретическая несостоятельность : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Кораблев Л.В. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1969. – 24 с.
707490
  Филимонова А.Л. Концепция "исламизации" в политике формирования пакистанской нации (1970-1980-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 71-89. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
707491
  Шарипова Р.М. Концепция "национального просвещения" в мусульманских странах / Р.М. Шарипова. – М., 1991. – 138с.
707492
  Романова И.И. Концепция "некоммуникации" во французской социологии медиа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 154-159. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
707493
  Медведева К.А. Концепция "нового человека" и идея "артистизма" в творчестве А. Блока / К.А. Медведева. – Владивосток, 1984. – 183с.
707494
  Сафранчук И. Концепция "Новый шелковый путь" и политика США в "Большой Центральной Азии" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 7. – С. 43-53. – ISSN 0130-9625
707495
  Кембаев Ж.М. Концепция "Пан-Европы" Р. Куденхове-Калерги как одна из важнейших стадий в становлении идеи Европейского единства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  Данная статья рассматривает концепцию «Пан-Европы», выдвинутую австрийским мыслителем Рихардом Куденхове-Калерги после окончания Первой мировой войны. Автор приходит к выводу, что основной целью идеи Куденхове-Калерги было прекращение войн и ...
707496
  Сидненко Т.И. Концепция "правового государства" в идейно-теоретическом наследии либеральных историков рубежа XIX - XX вв. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 26-33
707497
  Мазаев А.И. Концепция "производственного искусства" 20-х годов / А.И. Мазаев. – Москва : Наука, 1975. – 270 с.
707498
  Сущин М.А. Концепция "ситуативного познания" в когнитивной науке: критический обзор // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 50-58. – ISSN 0042-8744
707499
  Харьковщенко Ю.Є. Концепция "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Ю.Є. Харьковщенко ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
707500
  Галущенко С.В. Концепция Wildernes (дикой природы) и строгая заповедность // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 20, вып. 2 (65). – С. 1-20. – ISSN 1727-2661
707501
  Озадовская Л.В. Концепция А. Энштейна о гносеологической природе понятий современной физики : Автореф... канд .филос.наук: 09.00.08 / Озадовская Л. В.; АН УССР, Объед. сов. ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
707502
  Газизова А.А. Концепция антигероя в рассказе М. Горького "Карамора" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 237-241. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
707503
  Сдобнова С.В. Концепция антроподицеи в сказке Г. Гессе "Поэт" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 226-233


  В статье рассматривается концепция антроподицеи в творчестве Г. Гессе и ее выражение в мотивной структуре произведения «Поэт». Взаимодействие нескольких мотивов, таких как мотив вечного возвращения, мотив пути, мотив сна приводит к обогащению ...
707504
  Костелов В.С. Концепция атомизма в современной физике (Филос. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: / Костелов В.С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1968. – 20л.
707505
  Суслова И.М. Концепция библиотечной статистики в условиях формирования новой парадигмы управления библиотечной деятельностью // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 67-83
707506
  Трубникова Нина Вадимовна Концепция будущего общества К. Маркса и ее технологические основания (по материалам вариантов "Капитала") : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Трубникова Нина Вадимовна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1991. – 20 с.
707507
  Абабина Н. Концепция быта и бытия в произведениях И.А. Бунина (к вопросу об особенностях "рубежного"сознания) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 10-15
707508
  Ляшенко Т.Т. Концепция В.Н. Хохфелда как основа понимания прав и свобод человека в современной Великобритании // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 39-40. – ISSN 1812-3805
707509
  Чораян О.Г. Концепция вероятности и размытости в работе мозга / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1987. – 155с.
707510
  Красненко О.А. Концепция власти М. Вебера в исследовании политической культуры Великобритании и России // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.180-189. – ISSN 1029-8053
707511
  Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и новое время / И.Л. Фадеева ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Изд. 2-е. – Москва : Восточная литература, 2001. – 281, [7] с. : ил. – Указ. имен и династий: с. 275-282 . - Рез. англ. – Библиогр.: с. 264-274 и в примеч.: с. 251-261. – ISBN 5-02-018275-3
707512
  Туров И.В. Концепция власти цадиков в учении хасидов о богоугодном веселье // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 27-45. – ISSN 1608-0599
707513
  Туров И.В. Концепция власти цадиков в учении хасидов о силе разума // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – C. 92-110. – ISSN 1608-0599
707514
   Концепция внешней политики Российской Федерации // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 211-239. – ISSN 0130-9625
707515
  Ступницкая Н.Н. Концепция времени в творчестве А.И. Солженицына // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 137-141. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
707516
  Кузнецова Е.К. Концепция героического в творчестве А.Н. Радищева // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 123-130. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
707517
  Левандовская Т.Д. Концепция героического в украинско-советской драматургии 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Левандовская Т. Д.; Киев. гос. пед. инзт. – К., 1980. – 25л.
707518
  Положий Виктор Иванович Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Положий Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1980. – 24л.
707519
  Положий В.И. Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева / В.И. Положий. – К., 1983. – 191с.
707520
  Николаевнко Н.И. Концепция героя в творчестве Галины Николаевой : Автореф... канд. филол.наук: / Николаевнко Н. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 27л.
707521
  Лукин А.Е. Концепция главных фаз нефте- и газообразования в свете современных представлений о зональности нафтидонакопления // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-30 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
707522
  Медведев С. Концепция глобальных общественных благ: возможности и ограничения / С. Медведев, И. Томашов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 38-47. – ISSN 0131-2227
707523
  Магеррамова М.Ю. Концепция гуманитарного вмешательства в целях обеспечения международной безопасности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 148-152. – ISSN 1684-2618
707524
  Макаров А. Концепция двойственной природі права Алекси Р. // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 71-73
707525
  Кривошапова С.А. Концепция демократического героя в творчестве М.Ю.Лермонтова / С.А. Кривошапова. – К. : Наукова думка, 1987. – 93 с.
707526
  Грязнова Т.Е. Концепция демократического конституционного типа государства в российской либеральной юридической науке конца XIX - начала XX вв. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 72-80. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
707527
  Шуман В.В. Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 101-118. – Список літ.: с. 116-118. – ISSN 0203-3100
707528
  Райхерт Т.Н. Концепция динамического обучения прикладной информатике в вузе / Т.Н. Райхерт, В.Н. Сыромятников // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 6 (235). – С. 50-57. – ISSN 0234-0453


  Статья посвящена процессу создания, развития и использования динамической образовательной среды вуза, которую необходимо рассматривать с учетом сложившейся информационной культуры, а также возможных перспектив информационных технологий. Необходимо ...
707529
  Марковський А.І. Концепция дифференциации архитектурных школ и уникальный опыт архитектора В.В. Городецкого // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 35. – С. 191-199. – ISSN 2077-3455
707530
  Негруб Т.С. Концепция добра и зла у истоков христианства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 33-35
707531
  Писаревский Е.Л. Концепция доктрины обеспечения безопасности туризма Росийской Федерации // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1. – С. 17-32. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1813-1212
707532
  Алексеев И.С. Концепция дополнительности : ист.-методол.анализ / И.С. Алексеев. – Москва, 1978. – 276с.
707533
  Хютт В.П. Концепция дополнительности и проблема объективности физического знания / В.П. Хютт. – Таллин, 1977. – 180с.
707534
  Давац В.Ю. Концепция дополнительности как методологическая основа синтеза современных физических теорий / В.Ю. Давац, Колесинська-Запарт // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
707535
  Тимофеев А.В. Концепция духовного пути в воззрениях Августина Блаженного и Бернарда Клервоского: компаративистский анализ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
707536
  Карпенко М.В. Концепция духовной реальности П.А. Флоренского : Дис. ... канд. философских наук. Спец. 09.00.05 - история философии / Карпенко М.В.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 181л. – Библиогр.: л.162-181
707537
  Бида Д.А. Концепция европейского строительства Ш. Де Голля: политико-правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 16. – С. 10-13. – ISSN 1812-3805
707538
  Романович Н.А. Концепция единовластия в общественном сознании ( традиции, социокультурные основания ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 10 (318). – С. 141-147. – ISSN 0132-1625
707539
   Концепция единого, закономерного мирового процесса и современность.. – Пермь, 1989. – 144с.
707540
  Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже за и против / Л.Ф. Обухова. – Москва : Московский университет, 1981. – 192с.
707541
  Дубинина Е.В. Концепция жизни и человека в книге Т. Капоте "Музыка для хамелеонов" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 277-282. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
707542
  Кузнецова Н. Концепция журнала "Частное право" / Н. Кузнецова, Е. Кохановская // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 20-22
707543
  Метелева Е.А. Концепция З. Бжезинского об американской мировой гегемонии // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 357-360. – ISSN 2076-1554
707544
  Рахманов А.Б. Концепция зависимоти А.Г. Франка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С.52-68. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
707545
  Борейко В.Е. Концепция заповедности. Краткое изложение // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 18, вып. 4 (59). – С. 1-6. – ISSN 1727-2661
707546
  Котикова Н. Концепция защиты экономической свободы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.174-185. – ISSN 1560-7828


  Когнституционно-правовые и политические механизмы формирования нового экономического законодательства РФ
707547
  Синельщиков Р.Г. Концепция зеленых насаждений в экосистеме современного города (на примере г.Донецка) : теория и практика экологических исследований в физической географии / Р.Г. Синельщиков, О.В. Шведченко // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 122-130. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
707548
  Андрющенко М В. Концепция и архитектура машинного фонда русского языка / В.М. Андрющенко ; отв. ред. А.П. Ершов ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1989. – 196 с. – Библиогр.: с. 192-197
707549
  Павиленене Концепция и образ человека в творчестве Уильяма Фолкнера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Павиленене М.-А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
707550
  Горб К.Н. Концепция и общие методические принципы создания охраняемых природных территорий в зависимости от эстетической ценности природных ландшафтов / К.Н. Горб; Под ред. В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 56с. – (Охрана дикой природы ; Вип.18)
707551
  Чупрунов Е.В. Концепция и опыт разработки стратегии развития инновационного университета / Е.В. Чупрунов, Р.Г. Стронгин, А.О. Грудзинский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8/9. – С. 11-18. – ISSN 0869-3617


  Представлена концепция стратегии развития инновационного университета на примере Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Анализируется опыт коллективного обсуждения и принятия стратегии в условиях крупного много профильного классического ...
707552
  Котляков В.М. Концепция и содержание атласа и глобуса русских географических исследований и открытий Земли : картография / В.М. Котляков, Н.Н. Комедчиков // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 26-31 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
707553
  Савицкая Т.Е. Концепция идеологии в современном французском структурализме // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 159-181. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
707554
  Козина Ж.Л. Концепция индивидуального подхода в спорте / Ж.Л. Козина, Прусик Кристоф, Прусик Екатерина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 28-37 : рис., табл. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 1818-9172
707555
  Козина Ж.Л. Концепция индивидуального подхода в спорте / Ж.Л. Козина, К. Прусик, Е. Прусик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 28-39. – ISSN 1818-9172
707556
  Мазяр О.В. Концепция индивидуальности в работах И.А. Сикорского // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 0042-8841
707557
  Батаева Е.В. Концепция инструментального и коммуникативного действия Ю. Хабермаса в философии и социологии образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 63-71. – ISSN 1993-5560


  "Проанализированы проблемы и перспективы рецепции теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса в современной теории образования, выявлено сходство и различия в трактовках понятий инструментальности и коммуникативности в теориях Ю. Хабермаса, М. ...
707558
  Червинская К.Р. Концепция инструментального опосредования деятельности в прикладных когнитивных исследованиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 44-50. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
707559
   Концепция информации и биологические системы.. – М., 1966. – 349с.
707560
  Зеленцова В. Концепция искусства в малой прозе Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 176-182


  В центре нашего исследования концепция искусства и образ художника в произведениях Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро. Компаративный аспект общей темы соотношения искусство-жизнь является неизученной страницей современного литературоведения. Наша ...
707561
  Малашевская М.Н. Концепция истории японской дипломатии 1945–2003 годов в работах Того Кадзухико // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 137-147. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
707562
  Савин Алексей Эдуардович Концепция историчности жизненного мира в трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 127-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
707563
  Сейфуллаев Р.С. Концепция каузальности и ее значение в современной физике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Сейфуллаев Р.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 14 с.
707564
  Дусаев Р.Н. Концепция классической школы уголовного права во Франции и Германии / Р.Н. Дусаев. – Петрозаводск, 1992. – 40с.
707565
  Колесникова М.И. Концепция классовой солидарности трудящихся в работах основоположников марксизма / М.И. Колесникова. – Москва, 1979. – 219 с.
707566
  Алюшин А.Л. Концепция когнитивных кадров // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 104-115. – ISSN 0235-1188
707567
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
707568
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
707569
   Концепция комплексного социально-экономического развития г.Москвы.. – М., 1988. – 128с.
707570
  Грудзинский А.О. Концепция конкурентоспособного университета: модель тетраэдра / А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 29-36. – ISSN 0869-3617


  Предложена новая интерпретация функциональной модели современного университета в виде тетраэдра, в вершине которого располагается главный университетский «продукт» – инноватор. Модель тетраэдра наглядно демонстрирует уникальное конкурентное ...
707571
  Жамойда А.А. Концепция конкурентоспособности товара // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 41-45. – ISSN 1729-7206
707572
  Пичковская-Шевченко Концепция корпоративной социальной ответственности и система согласования интересов в современной корпорации // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 278-281


  Исследованы теоретические аспвкты фориирования корпоративной социальной ответственности как необходимого условия развития системи корпоративного управлений и повышения ее зффективности. Theoretical aspects of formation of the corporate social ...
707573
  Донченко В.С. Концепция кортежности и ее реализация для матричных кортежей / В.С. Донченко, Т.П. Зинько // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 4, июль - август. – С. 87-99. – ISSN 0572-2691
707574
  Спирин Вячеслав Анатольевич Концепция культуриндустрии в работах Т.В. Адорно // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.16-19. – ISSN 2073-9702
707575
  Режабек Е.Я. Концепция культуры в школе Л.С. Выготского // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С.183-195. – ISSN 1606-951Х
707576
  Додельцев Р.Ф. Концепция культуры З. Фрейда / Р.Ф. Додельцев. – М., 1989. – 60с.
707577
  Якунин А.В. Концепция курса математики с виртуальной составляющей для слушателей-иностранцев // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 19-20. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Представлен подход к реализации в среде Moodle вспомогательного выравнивающего дистанционного курса элементарной математики с ориентацией на иноязычных слушателей, позволяющего обогатить все стороны традиционного процесса обучения".
707578
  Дононбаев Алим Концепция личности в древнекитайской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Дононбаев Алим; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1981. – 25л.
707579
   Концепция личности в литературе развитого социализма.. – М., 1980. – 371с.
707580
  Зайцева Т.И. Концепция личности в размышлениях русских либералов (социально-философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 94-99. – ISSN 1811-0916
707581
  Потолков Ю.В. Концепция личности в романах В.Кочетова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Потолков Ю.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 18л.
707582
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX-XX вв. / Л.А. Колобаева. – Москва : МГУ, 1990. – 333 с.
707583
  Диарова А.А. Концепция личности в русской народной литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Диарова А.А. ; М-во просвещ. Армянской ССР. – Ереван, 1975. – 25 с.
707584
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской реалистической литературе рубежа XIX-XX веков / Л.А. Колобаева. – М., 1987. – 174с.
707585
  Казанчиев Дмитрий Евгеньевич Концепция личности в советской повести 60-х годов (Б.Липатов, В.Чивилихин, В.Астафьев, В.Белов, В.Лихоносов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Казанчиев Дмитрий Евгеньевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 20л.
707586
  Курносов Д.М. Концепция личности в современной советской прозе. / Д.М. Курносов. – Гродно, 1981. – 108с.
707587
  Щедрина Н.М. Концепция личности в современном историко-революционном романе / Н.М. Щедрина. – Уфа, 1988. – 70с.
707588
  Рагуля А.В. Концепция личности в творчестве Кузьмы Черного. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Рагуля А.В.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 20л.
707589
  Колобаева Л.А. Концепция личности в творчестве М.Горького / Л.А. Колобаева. – М., 1986. – 54 с.
707590
  Людецкая Е. Концепция личности в творчестве Э. Хемингуэя // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 85-87
707591
  Оганян К.К. Концепция личности в трудах С.Н.Южакова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 198-204. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
707592
  Масарский М.В. Концепция личности в философии Ж.-П. Сартра : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Масарский М.В.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 29л.
707593
  Киракосян Л.М. Концепция личности и герой литературы. / Л.М. Киракосян. – Ереван, 1982. – 303с.
707594
  Киракосян Л.М. Концепция личности и герой современной армянской прозы : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Киракосян Л.М.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1981. – 38л.
707595
  Абрамович С.Д. Концепция личности у Чехова-повествователя в контексте идейно-эстетических исканий русского реализма : [учеб. пособие для спец. "Рус. яз. и лит."] / С.Д. Абрамович ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Черновиц. гос. ун-т им. Ю.А. Федьковича. – Київ : УМК ВО при Минвузе УССР, 1990. – 86 с. – Библиогр.: с. 80-86
707596
  Русинова С.А. Концепция личностного становления студентов на основе диагностики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 311-316. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
707597
  Фишман Л.Г. Концепция ложного сознания как "половина" идеологии // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 70-79. – ISSN 2078-5089
707598
   Концепция локальных вычислительных сетей.. – Рига, 1984. – 62с.
707599
  Грушевская Е.Г. Концепция маски в русском и итальянском театре начала XX в. // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 72-80. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
707600
  Панищев А.Л. Концепция массовой развлекательной культуры как средства растления нации : политический класс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2073-9702


  Данная статья посвящена проблеме соотношения массовой культуры и индустрии развлечений. В работе отмечается то, что развлекательная культура не должна быть массовой – она полезна лишь в качестве фрагментарной, но становится губительной в том случае, ...
707601
  Петров А.А. Концепция математического обеспечения оценки последствий крупных экономических проектов / А.А. Петров. – М, 1990. – 43с.
707602
  Беспалый И.Т. Концепция местных советов народных депутатов по обеспечению социалистической законности : учеб. пособие к спецкурсу / И.Т. Беспалый ; отв. ред. В.В. Полянский ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Куйбыш. гос. ун-т, Каф. теории и права и совет. строительства. – Куйбышев : [б. и.], 1986. – 79 с.
707603
  Нехайчик В.К. Концепция механизма административно-правового воздействия // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.114-122. – ISSN 1608-8794
707604
  Романов К.С. Концепция мира в канадской культуре: история и освременность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 139-148. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
707605
  Самарин Р.М. Концепция мировой литературы Горького / Р.М. Самарин. – М. : Высшая школа, 1965. – 59 с.
707606
  Свенцицкая Э.М. Концепция мифа в творчестве младших символистов (на материале творчества Вячеслава Иванова) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 58-62. – ISBN 966-594-936-5
707607
  Дочкин С.А. Концепция модернизации дополнительного профессионального образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 6-12.


  В статье рассматривается содержание концепции модернизации дополнительного профессионального образования профессионально-педагогических кадров. В основе предложенной концепции - интеграция различных подходов при формировании обновленной модели ...
707608
  Колюшин Е.И. Концепция модернизации избирательного и связанного с ним законодательства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-78. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
707609
   Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 3. – С.4-34. – ISSN 1609-4646
707610
  Розанов Л.Л. Концепция модернизации школьных учебников по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
707611
  Вергеенко С. Концепция мотива как сюжетообразующей единицы в фольклористических исследованиях // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – C. 19-23. – ISBN 978-96602-6551-6


  В статье рассматривается вопрос теоретического осмысления понятия "мотив" как сюжетообразующей единицы в фольклористике. На основе теоретических концепций российских ученых автор предлагает определения мотива в заговорном жанре.
707612
  Умарова М.С. Концепция Н. А. Умова о живой материи, её происхождение и современные представления // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.76-87
707613
  Бида Д.А. Концепция наднациональной верховной власти: формирование и правовое оформление в процессе европейской интеграции в 50-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 16. – С. 42-47. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируются предпосылки формирования концепции наднациональной верховной власти, ее основные идеи и положения. Исследуется процесс правового оформления данной концепции в ходе развития европейской интеграции в 50-е годы XX в. Особое внимание ...
707614
  Кузнецов В.В. Концепция напряжений вблизи эллиптического отверстия упруго-пластического тела : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.023 / Кузнецов В.В,; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
707615
  Ищенко А Концепция науки И.Т. Фролова в ноосферном мышлении: контекстуальная релевантность // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 154-163. – ISSN 2074-4447
707616
  Мальцев Л.С. Концепция национальной безопасности - стратегия мира, созидания и согласия // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" [и др.]. – Минск, 2019. – № 2 (12) / 2018. – С. 139-163. – ISSN 2306-255Х
707617
  Ваврынюк А. Концепция национальной безопасности в польском законодательстве 1918 г. / А. Ваврынюк, А. Гиль // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 249-257. – ISSN 2227-796X


  В 1918 году, после 123 лет неволи, Польша обрела независимость. Регентский совет, осуществляющий власть в Королевстве Польском, передал ее Юзефу Пилсудскому. В первый год существования польского государства было издано много правовых актов, которые в ...
707618
  Верстин И.С. Концепция нежестких понятий и проблем формализации в гуманитарных науках. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Верстин И.С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1978. – 34л.
707619
  Бекбоев А.А. Концепция необходимости и случайности в учении античных и восточных мыслителей / А.А. Бекбоев ; АН КиргССР, Ин-т философии и права. – Фрунзе : Илим, 1989. – 129, [2] с. – Библиогр.: с. 115-130 (280 назв.)
707620
  Левин С.Ф. Концепция неопределенности и теория погрешностей: философия и математика // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – С. 16-29. – ISSN 2306-7039
707621
  Худяков Г.И. Концепция неосферных структур. / Г.И. Худяков. – Саратов, 1993. – 111с.
707622
  Сабирова Д. Концепция непрерывного педагогического образования: Великобритания, вторая половина ХХ в // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 119-124. – ISSN 0869-3617
707623
  Матюшенко З.Г. Концепция неявного знания в современной эпистемологии / З.Г. Матюшенко, Н.Г. Самсонова // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 292-297. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
707624
  Бояджиева К.И. Концепция нового героя и проблема многообразия литературы социалистического реализма. (На материале болг. романа 50-х - 60-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Бояджиева К.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 24л.
707625
  Еременко А.М. Концепция ноосферы в контексте христианского эволюционизма Пьера Тейяра де Шардена // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 80-86. – ISSN 2074-4447
707626
  Рагозин Н.П. Концепция ноосферы В.И. Вернадского и проблемы духовного производства // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 30-39. – ISSN 2074-4447
707627
  Тимошина Е.В. Концепция нормативности Л.И. Петражицкого и проблема действительности права в юридическом позитивизме XX в. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 46-71. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
707628
  Ефременко Д.В. Концепция общества знания как теория социальных трансформаций : достижения и проблемы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.49-61. – ISSN 0042-8744
707629
  Маунг Тан Наинг Концепция общественного прогресса в марксистской и буржуазной социологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Маунг Тан Наинг ; Моск. гос. ун-т , Философ. фак-т , Кафедра ист. материализма. – Москва, 1969. – 16 с.
707630
   Концепция общественного развития ГДР в 70-80-е годы.. – М., 1988. – 43с.
707631
  Игнатов О.Д. Концепция онтологической редукции и проблема редукции химии к физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.46-65. – ISSN 1560-7488
707632
  Ткаченко В.А. Концепция оперативного управления / В.А. Ткаченко, Н.Е. Рогоза // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 178-196. – ISSN 1729-7206
707633
  Урсул А. Концепция опережающего образования / А. Урсул // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 0321-0383
707634
  Егоров П.В. Концепция организационно-экономического регулирования инновационной деятельности субъектов реального сектора национальной экономики / П.В. Егоров, А.А. Устименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 88-98 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
707635
  Лепа Р. Концепция оценки влияния налоговых реформ на экономику страны / Р. Лепа, Р. Прокопенко, В. Чудненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 50-55. – ISSN 1818-5754
707636
   Концепция перестройки юридического образования в Сибири и на Дальнем Востоке.. – Томск, 1990. – 66с.
707637
  Кельник В.В. Концепция печати народного фронта в легальной прогрессивной журналистике Польши (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кельник В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – М., 1967. – 16л.
707638
  Авксентьев М.Ю. Концепция планирования государственного заказа на специалистов с высшим образованием // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 85-89. – ISSN 2218-1199
707639
  Горшкова О О. Концепция подготовки студентов инженерного вуза к исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х
707640
  Максимов И.В. Концепция позитивной административной ответственности в теории и праве // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
707641
  Червяков В.А. Концепция поля в современной картографии / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; В.А. Червяков ; отв. ред. Ю.П. Михайлов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 149 с.
707642
  Димова Алла Львовна Концепция построения индивидуальной траектории обучения студентов физической культуре в вузах с дистанционным обучением // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 98-100. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
707643
  Иванов Н.Н. Концепция построения информационно-маркетинговых систем // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 124-131. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
707644
  Черкезова М.В. Концепция построения учебников по русской литературе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 29-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
707645
  Аксенова О.В. Концепция права в римской юриспруденции // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
707646
  Агбомену Марселин Мофолорншо Концепция права развития в доктрине международного права : Дис... канд. юриднаук: 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолорншо; МВиССО. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 202л. – Бібліогр.:л.191-202
707647
  Агбомену Марселин Мофолоруншо Концепция права развития в доктрине международного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолоруншо ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
707648
  Агбомену Марселин Мофолоруншо Концепция права развития в доктрине международного права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолоруншо; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
707649
  Денильханов А.Х. Концепция правового государства П. И. Новгородцева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.101-108. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
707650
  Фомичева М.В. Концепция правового обоснования в "интегративной юриспруденции" Гарольда БерманаС.52- // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.52-56. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
707651
  Суханов В.И. Концепция предметного противоречия / В.И. Суханов. – Саратов, 1983. – 127с.
707652
  Жилин Концепция предметного содержания образования на основе многопрофильности / Жилин, в.И. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 2. – С. 67-71. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается разработанная автором концепция построения учебного процесса на основе многопрофильного представления предметного содержания образования. Показано, что оно позволяет старшеклассникам не только удовлетворять свои профильные приоритеты в ...
707653
  Ярхо Т. Концепция преемственности классической математической подготовки бакалавров, магистров и аспирантов в техническом вузе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 51-53. – ISSN 1562-529Х
707654
  Щурат О. Концепция преобразования мира в мировоззрении Ивана Франко и Максима Горького // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 188-194. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
707655
  Холина В.Н. Концепция преподавания социально-экономической географии на профильном уровне : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 21-25. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
707656
  Крашенинников В.В. Концепция применения высоких технологий в образовательном процессе / В.В. Крашенинников, С.Ю. Мазов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 1811-0916
707657
  Газман В.Д. Концепция применения лизинга в проектном финансировании // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 104-127 : табл., рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1813-8691
707658
  Османов К.М. Концепция применения теории лизинговых отношений в сельском хозяйстве Украины // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 29-33
707659
  Швебс Г.И. Концепция природно-хозяйственных территориальных систем как новой основы организации сельськохозяйственного природопользования : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 14-18. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
707660
  Сейфуллаев Р.С. Концепция причинности и ее функции в физике / Р.С. Сейфуллаев. – Новосибирск : Наука, 1973. – 134с.
707661
  Лопаткина И.В. Концепция про- и контрцикличного регулирования как результат глобального кризиса экономики // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 23-27
707662
  Крохмаль И. Концепция прогноза успешности интродукции травянистых многолетников в степную зону Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Предложена концепция прогноза успешности интродукции травянистых многолетников в степную зону Украины и новые подходы к их интродукции, что является основой повышения интродукционной и природоохранной емкости региона. Концепция служит теоретической ...
707663
  Литвинова Р.Н. Концепция программно-целевого подхода к стратегическому управлению предприятиями : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 123-128. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
707664
  Негри А.А. Концепция проекта агрегирующей аналитической информационной системы для работы с наукометрическими базами данных / А.А. Негри, Е.В. Колесникова, Ю.С. Барчанова // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 52-57. – ISSN 2307-4752


  Рассмотрены основные принципы построения автоматизированной информационной системы анализа текстовой информации, содержащейся в наукометрических базах данных.
707665
  Шапоренкова Г.А. Концепция проектирования многоуровневой системы управления качеством образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С. 25- 29. – ISSN 1726-667Х
707666
  Суслопарова Ю.В. Концепция происхождения государственности и права Уильяма Блэкстоуна (по работе "Комментарии к законам Англии") // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
707667
  Лобанов С.В. Концепция происхождения индийской науки Фрица Сталя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 108-117. – ISSN 0042-8744
707668
  Швец Л.Г. Концепция профильно ориентированного обучения английскому языку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-97. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
707669
   Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 65-75 : Табл. – ISSN 0016-7207
707670
  Мащенко С.О. Концепция равновесия по Нэшу и ее развитие // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 40-66. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  . Работа посвящена обзору литературы, в которой отражена концепция равновесия по Нэшу и ее развитие. Рассматривается равновесие по Нэшу в классических играх, в играх с векторними функциями выигрыша игроков (так называемых многокритериальных играх), в ...
707671
   Концепция равной безопасности в советской международно-правовой литературе.. – М., 1988. – 44с.
707672
  Колосов В.Г. Концепция развития автоматизации / В.Г. Колосов. – Ленинград : Политехника, 1991. – 27с. : ил.
707673
  Морев Д. Концепция развития Амартии Сена // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 8/9. – С. 237-247. – ISSN 0207-3676
707674
  Колосов В.Г. Концепция развития в России распеределенной инфраструктуры комплексной автоматизации / В.Г. Колосов. – Л., 1991. – 17с.
707675
   Концепция развития инженерно-экономического образования в свете перестройки высшей школы. – Ленинград, 1988. – 160 с.
707676
  Ревинская О.Г. Концепция развития лабораторного практикума по общей физике на основе дидактической модели научных экспериментальных исследований / О.Г. Ревинская, Н.С. Кравченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 93-106. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается технология рационального совершенствования курса физики для технических направлений подготовки, основу которой составляют экспертные методы и процедуры. Определено понятие физической компетентности будущего выпускника, ...
707677
  Спивак Евгений Концепция развития молочного бизнеса в формате создания корпоративной стратегии // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 34-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
707678
  Кирюшина О.Н. Концепция развития научного потенциала системы образования: методологическое обеспечение // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 1726-667Х
707679
  Хребина С.В. Концепция развития организационной психологии в образовании // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 306-310. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
707680
  Кульчикова Ж.Т. Концепция развития рынка зерна в Северном Казахстане // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 162-177. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
707681
  Гондюл В.П. Концепция развития САПР конструкций РЭС на основе интеллектуализации системы / В.П. Гондюл, И.О. Тихомирова // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн, 1993. – Вып.30
707682
  Кириченко Н.Г. Концепция развитого социализма: Теорет.-методол. анализ. / Н.Г. Кириченко. – К., 1985. – 199с.
707683
  Борзенко М.А. Концепция разделения властей в работах русских и украинских государствоведов начала ХХ века // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.181-187
707684
  Якобсен Й. Концепция разработки Web-сайтов. Как успешно разработать Web-сайт с применением мультимедиа-технологий = Website-Konzeption / Йенс Якобсен; [пер. с немецкого И.А. Марков]. – Москва : NT Press, 2006. – 520с. : илл. – (Школа Web-мастерства). – ISBN 5-477-00130-5
707685
  Симагин Ю.С. Концепция рационализации религии у Макса Вебера и Клиффорда Гирца // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 85-86
707686
  Соколов А.В. Концепция реализации библиотечно-информационной магистратуры в России / А.В. Соколов, Ю.Н. Столяров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 11. – С. 5-28. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены достоинства и недостатки федеральных образовательных стандартов по обучению библиотечно-информационных магистров. Обоснована структура примерной основной образовательной программы подготовки магистров по направлению ...
707687
  Стебун И.И. Концепция реализма в эстетике Ивана Франко / Илья Стебун ; пер. с укр. автора. – Москва : Советский писатель, 1981. – 223 с.
707688
  Симаков К.В. Концепция реального времени-деяния В. И. Вернадского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.88-101. – ISSN 0042-8744
707689
   Концепция регионального хозрасчета административно-территориальных единиц Российской федерации.. – Л., 1989. – 44с.
707690
  Горохов В.М. Концепция рекламы и паблик рилейшнз в теории массовых коммуникаций / В.М. Горохов, Т.Э. Гринберг // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.58-64. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
707691
  Колычев П.М. Концепция релятивной онтологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 25-27
707692
  Андриенко О.В. Концепция решения задач : монография / О.В. Андриенко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 307, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 307. – ISBN 978-966-927-420-5
707693
  Аль-Тикрити Джамиль Концепция романтизма в критике В.Г.Белинского : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аль-Тикрити Джамиль ; МГУ. Фил. фак-т. Кафедра истории русской лит-ры. – Москва, 1967. – 24 с.
707694
  Нелунова Е.Д. Концепция саморазвития обучающихся в мультимедийной образовательной среде / Е.Д. Нелунова, Т.Н. Николаева // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 90-99.
707695
  Дмитренко Т.В. Концепция самоубийства в рассказе Л. Андреева "Молчание" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 213-219
707696
  Величко Е.Б. Концепция сердца как самости в философских исканиях Б.П. Вышеславцева // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2004. – № 1. – С. 75-79
707697
  Припотень Владимир Концепция синтеза эффективной организационной структуры предприятия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
707698
  Сепп У. Концепция синтетических компонентов экономического роста. / У. Сепп. – Таллинн, 1988. – 228с.
707699
  Дежкин В.В. Концепция системы особо охраняемых природных территорий России : авторская версия / Дежкин В.В., Пузаченко Ю.Г. ; Всемирный фонд дикой природы. – Москва : [б. и.], 1999. – 67 с.
707700
  Костиков А.Н. Концепция системы профессиональной подготовки преподавателя вуза к организации дистанционного обучения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 185-192. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
707701
  Жарких В.Ю. Концепция смеха в философии прагматизма // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – C. 35-41. – ISSN 2073-803X
707702
  Ситников А.Б. Концепция современных гидрогеологических исследований // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 97-100. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
707703
  Ситников А.Б. Концепция современных наблюдений и экспериментов на гидрогеологической станции "Феофания" // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 94-100 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
707704
  Козачек А.В. Концепция содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 52-57. – ISSN 1026-955X


  Выделена и проработана проблема несоответствия существующих концепций содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе современным реалиям глобализованного образовательного пространства. Предложена авторская версия модернизация концепции ...
707705
  Байбуз О.Г. Концепция создания музея истории компьютерной техники и информационных технологий Днипровского национального университета / О.Г. Байбуз, В.Н. Ефимов // Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Вип. 17. – С. 3-15. – ISSN 2074-5893
707706
   Концепция создания фондовой биржи в Ленинграде. – Л., 1990. – 98с.
707707
  Туриянская М.М. Концепция создания целевого финансового инструмента государства со сбережениями и накоплениями населения // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 102-109. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
707708
  Горян К. Концепция соматических прав человека: культурологических аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-15-6
707709
  Горян К. Концепция соматических прав человека: культурологических аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-15-6
707710
  Гонтарь И.Я. Концепция состава преступления в российском уголовном праве сложившееся понимание и перспектива дальнейшего развития // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 41-51. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
707711
  Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.109-115. – ISSN 0132-1625
707712
  Лебедєва С.В. Концепция социального действия М. Вебера и ее отражение в немецкой коммуникативной философии // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 75-87. – ISSN 2076-7382
707713
  Михалева К.Ю. Концепция социального института в социологической теории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 117-132. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
707714
  Донцов А.И. Концепция социальных представлений в современной французской психологии / А.И. Донцов, Т.П. Емельянова. – М., 1987. – 128с.
707715
  Панасюк Ю.В. Концепция справедливости как беспристрастности Брайана Берри // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 315-322. – ISSN 2076-1554
707716
  Львова Н.А. Концепция сравнительной оценки финансовых систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 308-316. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто концептуальні основи міжнародних фінансових порівнянь. Показано, що комплексний підхід до оцінювання фінансових систем, орієнтований на якісну характеристику інституційного клімату, допускає досить вільне маніпулювання результатами. ...
707717
  Леонтьев Б. Концепция стратегии интеллектуальной собственности Таможенного союза // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 3. – С. 41-48. – ISSN 0201-7067
707718
  Егоршин А. Концепция стратегического управления вузом. / А. Егоршин, Е. Горбунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 31-39. – ISSN 0869-3617


  Нижегородский ин-т менеджмента и бизнеса
707719
  Порошенко О.Ю. Концепция субъективности в суфизме и западном персонализме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-85. – ISSN 2073-9702
707720
  Матвеев С.Р. Концепция суверенитета в политической философии Франсуа Гизо // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 6 (114 ). – С. 689-699. – ISSN 1812-8696
707721
   Концепция судебной реформы в Российской Федерации.. – М., 1992. – 110с.
707722
  Байтерякова Н.Ю. Концепция термина в современном терминоведении // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 70-76. – ISBN 978-966-188-008-4
707723
  Ивановский А.А. Концепция типового сайта научной библиотеки, входящей в структуру БЕН РАН // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С.85-86. – ISSN 1815-3186


  Типовой сайт научной библиотеки, входящей в структуру Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН), ориентирован на удовлетворение информационных потребностей определенного научного коллектива - сотрудников научного учреждения, ...
707724
  Рахманов А.Б. Концепция транснационального капиталистического класса в западной социальной мысли конца XX и начала XXI века (подходы Л.Скляра, У.Робинсона и Дж.Харриса) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 98-114. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Автор анализирует концепцию транснационального капиталистического класса, которая была выдвинута рядом британских и американских ученых в конце XX и начале XXI в. Эта концепция помогает более глубоко понять многие аспекты становления глобального ...
707725
  Беляева Т.Н. Концепция университетского курса практического перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 96-102. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
707726
  Фасоля А.А. Концепция управления инновационным компонентом качества высшего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 57-61. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены обоснование и обобщенная формулировка концепции управления инновационным компонентом качества образования, а также ее основные компоненты (краткое описание): концептуальные положения, структурно/функциональное представление подсистем, ...
707727
  Новикова М.Н. Концепция управления трудовым потенциалом предприятия // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 39-41
707728
  Кричевский С.В. Концепция управления эволюцией техносферы // Philosophy and cosmology : the academic journal / International Society of Philosophy and Cosmology ; Ukrainian philosophical foundation ; ed.-in-chief O. Bazaluk ; ed. board: G. Aliaiev, A. brodsky, J. Cjllado-Ruano [et. al.]. – Kyiv, 2017. – 2017, (vol. 18). – С. 153-164. – ISSN 2307-3705
707729
  Андреева Л.Ю. Концепция управлення знаннями и развитие университета инновационного типа // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 43-45
707730
  Гаврилюк Виталий Анонович Концепция уровней материальных систем и интеграция научного знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаврилюк Виталий Анонович; Львовский гос. ун-т. – Львов. – 22л.
707731
  Сороко Э.М. Концепция уровней, отношение, структура / Э.М. Сороко. – Минск, 1978. – 158с.
707732
   Концепция ускорения социально-экономического развития страны в курсе политической экономии. – Рига, 1987. – 96с.
707733
  Янчук Н.Д. Концепция устойчивого развития: сравнительный анализ на примере Австралии, США, Голландии и Японии // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 141-143.
707734
  Кулиев Гатам Гидаят оглы Концепция устойчивости в механике хрупкого разрушения деформируемых твердых тел с трещинами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.04 / кулиев Гатам Гидаят оглы ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1979. – 45 с.
707735
  Кебуладзе В.И. Концепция феноменологической редукции в философии Э. Гуссерля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 28-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)
707736
  Бабушкин В.У. Концепция философского мышления Карла Ясперса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Бабушкин В.У. ; Моск. ин-т нар. хоз-ва. – Москва, 1969. – 19 с.
707737
  Гриб А. Концепция философского пессимизма в работах Уильяма Джеральда Голдинга // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 38-40
707738
  Белопольская В. Концепция финансовой безопасносты Украины: стратегия ее реализации в условиях интеграции Украины в международное пространство / В. Белопольская, В. Волкова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 24-35. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
707739
  Рыжих В.И. Концепция флективной позиции арабского предложения // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 142-150. – ISSN 1608-0599
707740
  Акаева Т.Ш. Концепция формирования механизма управления хозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 162-167. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
707741
  Матеев Матей Драгомиров Концепция фундаментальной длины и процессы при сверхвысоких энергиях : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Матеев Матей Драгомиров; Объедин. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1980. – 11л.
707742
  Кудрявцев М.Г. Концепция характера и конфликта в украинской драматургии 1950-1960 годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М.Г.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 20с.
707743
  Ворона В.М. Концепция хозяйствования : (Полит.-экон. аспект) / В.М. Ворона, Л.А. Канищенко, Ю.Н. Пахомов ; под общ. ред. Ю.А. Пахомова. – Киев, 1989. – 361 с.
707744
   Концепция целостности. – Харьков, 1987. – 222с.
707745
  Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш.Шварца // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.81-96. – ISSN 0042-8841
707746
  Екентайте Л.П. Концепция человека в американском неодфрейдизме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Екентайте Л.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
707747
  Турган Ольга Дмитриевна Концепция человека в новеллистике С.Васильченко : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Турган Ольга Дмитриевна; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-тет им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1984. – 199л. – Бібліогр.:л.182-199
707748
  Турган Ольга Дмитриевна Концепция человека в новеллистике С.Васильченко. Особенности жанрово-стилевых форм выражения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Турган Ольга Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
707749
  Стебаков Н.К. Концепция человека в поэзии В.В.Маяковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Стебаков Н.К. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 22 с.
707750
  Федюкова Н.Ф. Концепция человека в русской литературе начала ХХ в / Н.Ф. Федюкова. – Минск, 1982. – 239с.
707751
  Абзианидзе З.Г. Концепция человека в современной грузинской лирике. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абзианидзе З.Г.; АН ГССР. – Тбилиси, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
707752
  Левина Л.И. Концепция человека в творчестве А. И.Куприна (дорев. период) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Л. И.; ТГУ. – Ташкент, 1969. – 23л.
707753
  Эбзеев М.Х. Концепция человека в творчестве Артема Веселого. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Эбзеев М.Х.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 24л.
707754
  Кисилев Г.К. Концепция человека в творчестве Б.Горбатова : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Кисилев Г.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
707755
  Антипьев Н.П. Концепция человека в творчестве Константина Паустовского. (Стиль и характер) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Антипьев Н.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 31л.
707756
  Коломиец Т.А. Концепция человека во французском материализме XVIII века / Т.А. Коломиец. – Киев, 1978. – 138с.
707757
  Габитова Р. Концепция человека и общества в немецком экзистенциализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Габитова Р. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1966. – 24 с.
707758
  Исаакян А.В. Концепция человека и свободы в прозе Аветика Исаакяна. : Автореф... канд. филолог.наук: 103 / Исаакян А.В.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1972. – 22л.
707759
  Мелик- Саркисова Концепция человека и творческий метод / Мелик- Саркисова. – Махачкала, 1975. – 350с.
707760
  Белозерова А.В. Концепция чуда в "диалектике мифа" А.Ф. Лосева // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 96-103. – ISSN 0236-2007
707761
  Сергеева Т.П. Концепция эволюции в Живой Этике и трудах ученых-космистов:мировоззренческие параллели // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 46-55
707762
  Сухорада А.В. Концепция эволюционной петрофизики и ее роль при комплексной петрофизической оценке гранитоидов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 3-7. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геология ; № 9)
707763
  Титаренко М.Л. Концепция экономического пояса шелкового пути и интересы России / М.Л. Титаренко, А.Г. Ларин, В.А. Матвеев // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-43. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  China’s is gradually transforming into the second most important center of power in world politics, and the Chinese leaders have started promoting new, ambitious economic and political projects, aimed not merely at securing national interests but also ...
707764
  Головатый С.П. Концепция экономической зоны и проблема внешней границы континентального шельфа // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 82-86. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
707765
  Захарова А.Л. Концепция эстетического в романе Ю. Мисимы "Золотой храм" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 620-623
707766
  Линников А. Концепция эффективного регулирования международной деятельсностью финансовых организаций // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-38. – ISSN 2074-6040
707767
  Митина Валентина Сергеевна Концепция эффективности школьного образования в современной буржуазной педагогике США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Митина Валентина Сергеевна; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 37л.
707768
  Бабенко Л.Г. Концепция, структура и основные лексикографические параметры словаря // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 61-69
707769
  Кузнецова Т.И. Концепция, структура и содержание блока карт природной среды в електронном атласе развития Байкальского региона / Т.И. Кузнецова, А.Р. Батуев, А.В. Бардаш // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 12-20 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
707770
  Павленко Ю.В. Концепция: народ как "коллективная личность" (С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 240-259. – ISBN 978-966-136-032-6
707771
  Троян С.С. Концепції "Міттельєвропи" (кінця ХІХ - початку ХХ ст.) / С.С. Троян. – Чернівці, 1996. – 18с.
707772
  Скриньковський Р.М. Концепції PS-менеджменту та PS-маркетингу: компедіум // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 42. – Бібліогр.: 2 назв.
707773
  Камінська Т.Г. Концепції амортизаційної політики в бухгалтерському обліку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 51-57. – ISSN 2221-1055
707774
  Крушинський Вадим Концепції багаторівневої європейської інтеграції як фактор реалізації "особливої" позиції Великої Британі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 127-138
707775
  Миколаєнко І.М. Концепції богопізнання у середньовічній філософії та філософії нового часу (Ансельм Кентерберійський, Фома Аквінський, Еммануїл Кант) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається одвічна проблема добра і зла в людині. На прикладі вчень середньовічних філософів - Ансельма Кентерберійського та Фоми Аквінського, а також філософської системи Еммануїла Канта доводиться, що проблема існування Бога завжди була ...
707776
  Піонтковська Т.В. Концепції викладання логіки в Харківському імператорському університеті (XIX - поч. XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 143-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються концепції викладання логіки в структурі університетської освіти України в ХIХ - поч. XХ ст. (на прикладі Харківського імператорського університету). The conceptions of the logic delivering are considered in the structure of the ...
707777
  Лисак О.І. Концепції відтворення трудового потенціалу / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 150-157. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
707778
  Смагач О.І. Концепції вільної торгівлі та їх сучасна інтерпретація // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 273-280. – Бібліогр.: на 9 пунктів
707779
  Десятов Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 107-120. – ISSN 1682-2366
707780
  Шепєлєв М.А. Концепції гегемонії у сучасній геополітичній науці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 71-77. – ISSN 2077-1800
707781
  Татаренко Н.О. Концепції глобалізації: альтернативи чи безальтернативність? // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 104-113. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
707782
  Диба В. Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-34
707783
  Потульницький Володимир Арнольдович Концепції державності в Українськиї зарубіжнії історико-політичнії науці : Дис... докт. іст.наук: 07.00.02. / Потульницький Володимир Арнольдович; КУ. – Київ, 1992. – 480л. – Бібліогр.:л.444-480
707784
  Потульницький В.А. Концепції державності в українській зарубжній історико-політичній науці (1918-1939) : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.02, 07.00.03 / Потульницький В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 36л.
707785
  Куташев І.В. Концепції державності у політичній думці другої половини XVII - початку XVIII ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 611-618. – ISSN 1563-3349
707786
  Єрмолаєв В.М. Концепції державотворення доби національно-визвольних змагань (1917-1920 роки) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 154. – С. 37-50. – ISSN 2224-9281
707787
  Петришина Н. Концепції економічної ролі держави на різних етапах розвитку суспільства : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-94. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
707788
  Король О.М. Концепції економічної теорії енергозбереження // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 77-83
707789
  Крюков О. Концепції еліт у суспільно-політичній думці XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 74-82.
707790
  Сова Ю.О. Концепції елітарної демократії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 66-67
707791
  Вілков В.Ю. Концепції етнічності: ідейно-теоретичні передумови, сутність і типологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 145-148. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз ідейно-теоретичних передумов, сутності та типології концепцій етнічності.
707792
  Кириченко Ю.Т. Концепції етногенезу українського народу в історичних інтерпретаціях // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 252-255. – ISSN 2076-1554


  Концепція етногенезу українського народу - раньосередньовічна. Прихильниками даної концепції були М. Максимович, М. Костомаров, М. Грушевський та інш. С.126
707793
  Воловик В.М. Концепції етнокультурного ландшафту як регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 269-275. – Бібліогр.: 25 назв.
707794
  Рафальський О. Концепції етнополітичного розвитку України // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 97-140. – ISBN 978-966-02-8820-1
707795
  Врадій Олексій Концепції євроінтеграції й політичні трансформації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 4-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сучасному етапі розвитку Європейського Союзу, який уже став однорідним господарським простором із сформованою економічною системою та єдиною валютою, увиразнюється якісно нова особливість інтеграційних процесів - ЄС перетворюється на політичну силу. ...
707796
  Єлова Т. Концепції зовнішньої політики Польщі щодо України на шпальтах паризької "Культури" // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 189-195. – ISSN 2519-4518
707797
  Яремко І.Й. Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як система наукових основ теорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 246-252. – ISSN 0321-0499
707798
  Давидюк В. Концепції і рецепції / Віктор Давидюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 285, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8770-87-6


  У пр. № 1727061 напис: Дорогому Григорію Фоковичу Семенюку з повагою і вдячністю. Підпис. 27.09.07.
707799
  Самойленко В.М. Концепції ідентифікації міри антропізації ландшафтів: ретроспектива та перспективи / В.М. Самойленко, В.В. Пласкальний // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 19-38. – ISSN 0868-6939


  Проведено систематизований ретроспективний аналітичний огляд вирізнених чотирьох європейських і вітчизняних концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів, а саме концепцій архіретроспективного (природності), созологічно-ідеалізованого ...
707800
  Оліфер О.Є. Концепції ідентичності особистості в сучасній аналітичній філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 160-162
707801
  Поліщук М.Б. Концепції інтелектуалізації процесів навчання та прийняття рішень на управління навчальним процесом / М.Б. Поліщук, О.В. Тимченко // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 81. – С. 166-171. – ISSN 2309-7647
707802
  Дияконенко О.В. Концепції інтерпретації процедур вимірювання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 43-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
707803
  Мельниченко А. Концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності у теоріях медіакомунікацій // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 117-121
707804
  Загурський О.Б. Концепції кримінально-процесуальної політики України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 497-502. – ISSN 1563-3349
707805
  Пентєгов В. Концепції кримінальної відповідальності, її позитивний та ретроспективний аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 63-67.
707806
  Ожеван Микола Андрійович Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноентризму та людинокосмізму) : Дис... докт. філософ.наук: 09.00.08 / Ожеван Микола Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 294л. – Бібліогр.:л.257-294
707807
  Ожеван М.А. Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноцентризму та людинокосмізму) : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.08 / Ожеван М. А.; КУ. – К., 1993. – 38л.
707808
  Ожеван М.А. Концепції людини в природничонауковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноцентризму та людинокосмізму) : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.08 / Ожеван М. А.; КУ. – К., 1993. – 37л.
707809
  Лащук Н. Концепції масонства у російському інтелектуальному просторі другої половини XIX - початку XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 89-94. – ISSN 1998-4634


  "Стаття присвячена висвітленню проблеми масонства Російської імперії в англомовних історіографічних студіях кінця ХІХ – початку ХХІ ст., втілено спробу виділити основні етапи вивчення російського масонства англомовним конклавом зарубіжних дослідників. ...
707810
  Морозов С.М. Концепції механізму плацебо-ефекту у сучасній медичній психології / С.М. Морозов, В.В. Бондар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 128-133. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
707811
  Яремко С.А. Концепції на базі інформаційно- телекомунікаційних технологій // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 53-54
707812
  Кайло І.Ю. Концепції нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
707813
  Вілков В.Ю. Концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 161-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В статті зроблено аналіз теоретико-методологічних засад, сутності та особливостей концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера. In the article was made analysis of the theoretical and methodological base, essence and peculiars Ernest Gellner"s ...
707814
  Прокопишин Т.Д. Концепції націх у працях українських вчених поч. ХХ ст.: спроба компаративного аналізу // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 51-61. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто концепції нації українських вчених поч. ХХ ст. – О.-І. Бочковського, М. Грушевського, В. Липинського, В. Старосольського та М. Шаповала. Проведено огляд основних позицій та виявлено особливості репрезентації концепту нації у ...
707815
  Левченко В. Концепції німецької педагогічної теорії та системи освіти часів Веймарської республіки в історіографічній практиці 1920-х рр. професора А.Г. Готалова-Готліба // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 314-328. – ISBN 978-617-7062-24-9
707816
  Сніжко Н.В. Концепції новітніх тлумачних словників української мови та проблеми металексикографії // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (83). – С. 3-24. – ISSN 1682-3540
707817
  Семенова Г.Ю. Концепції новоєвропейського емпіризму в трактовці Е. Гуссерля // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 154-160
707818
  Круковська О.В. Концепції оподаткування малого підприємництва на селі та обліку розрахунків з бюджетом // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 85-88. – ISSN 1997-4167
707819
  Коппель О. Концепції організації міжнародних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження організації міжнародних систем. Особливу увагу приділено дослідженню парадигми світового порядку. Визначено рівні і форми залежності історично відомих видів міжнародних порядків ...
707820
  Срібняк В.В. Концепції організації суспільства та шляхи подолання проблеми в умовах розбудови правової держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 41-43. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
707821
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав в Україні: матеріальний та процесуальний аспекти = Conceptions of housing rights protection in Ukraine: material and procedural aspects : монографія / Олександра Кармаза. – Миронівка : Миронівська друкарня, 2013. – 399, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 344-399. – ISBN 978-966-2428-39-1
707822
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 477, [12] л. – Бібліогр.: л. 399-477
707823
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00. 03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
707824
  Остап"як В.І. Концепції партнерства та загроз у просторі центрально-східного регіону Європи // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 172-179. – (Думка). – ISSN 2304-7410
707825
  Сургай О. Концепції підготовки кваліфікованих робітників у розвинутих країнах Європи (ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 123-126. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені деякі проблеми дослідження історії професійної освіти Європи ХХ ст. Аналіз статей, дисертацій та монографій показав, що джерельна база для вивчення історії підготовки робітничих кадрів у вищезгаданий період є досить ...
707826
  Шакурова О.В. Концепції пізньосередньовічного походження українського етносу у працях сучасних українських дослідників // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 104-109. – ISSN 2076-1554
707827
  Блажевич Ю. Концепції поділу відповідальності держав: міжнародно - правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.105-109
707828
  Щедрін А. Концепції позаземного розуму в культурному універсумі сьогодення: філософсько-освітні виміри // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 51-58. – ISSN 2078-1016
707829
  Щедрін А. Концепції позаземного розуму в культурному універсумі: філософсько-релігієзнавчі виміри // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 171-182
707830
  Соснюк Є. Концепції політичної ідентичності в соціальних науках // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 118-135. – ISSN 1563-3713
707831
  Остахов В.В. Концепції портфельного управління IT проектами з використанням системии метрик / В.В. Остахов, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 116-117
707832
  Красовський К. Концепції природних прав людини у період Нового часу та їх відображення у перших юридичних документах // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 206-213. – ISSN 2306-9082
707833
  Тимчук О Концепції причинного зв"язку в західній кримінально-правовій науці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С122-124
707834
  Дудченко В.В. Концепції причинності у праві // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 14-18. – ISSN 1727-1584
707835
  Левицький В. Концепції просвітництва та постпросвітництва в понятійних вимірах сучасного літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 218-224
707836
  Трегуб М.В. Концепції раціонального землекористування / М.В. Трегуб, Ю.Є. Трегуб // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 118-123 : рис. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISSN 2414-9993
707837
  Барановский М.О. Концепції регіональної депресивності: історія, еволюція, сучасні імперативи : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-36 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
707838
  Дерев"янко А.Г. Концепції ризику в економічній діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 239-255. – Бібліогр.: 90 назв.
707839
  Євтушевська О.В. Концепції розвитку корпоративних відносин М.Х. Бунге // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 332-336


  Досліджуються погляди вченого на становлення та розвиток корпоративних відносин. Розкриваються особливості взаємодії акціонерних товариств з банківськими установами.
707840
  Кутуєв П. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм / Павло Кутуєв. – Київ, 2005. – 500с. – ISBN 966-7589-36-6
707841
  Кутуєв Павло Володимирович Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм : Автореф. дис.... доктора соціологічних наук: 22.00.01 / Кутуєв П. В; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 21 назв.
707842
  Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм : Дис.... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.01- теорія та історія соціології / Кутуєв П.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 427л. – Бібліогр.:л.361-426
707843
  Кагамлик С. Концепції світобачення українських ієрархів та настоятелів ранньомодерного часу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 38-41. – ISBN 978-966-439-147-1
707844
  Сиротюк О. Концепції світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 87-92. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
707845
  Комова М.В. Концепції системної трансформації медіа // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 15-19


  У статті досліджується еволюція наукових теорій системної трансформації медіа в інформацій ному суспільстві. The article deals with the evolution of scientific theories of systemic transformation of media in the information society. В статье ...
707846
  Кротов Костянтин Вікторович Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кротов К.В.; МОіНУ. КНУТШ. – Київ, 2003. – 191с. – Бібліогр.: л.174-191
707847
  Кротов Костянтин Вікторович Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Кротов К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 3 назв.
707848
  Холод О. Концепції соціальних комунікацій // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 522-531. – ISBN 978-966-493-306-0
707849
  Смущинський В.І. Концепції соціальної справедливості в теоретичній діяльності політичних партій : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Смущинський В.І.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 201л. – Бібліогр.:л.186-201
707850
  Смущинський Валерій Іванович Концепції соціальної справедливості в теоретичній і практичній діяльності політичних партій : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Смущинський Валерій Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 17л.
707851
  Гаращук М. Концепції справедливого покарання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 64-76
707852
  Каральова К.А. Концепції сталого розвитку в системі управління землями природно-заповідного фонду // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 26-28
707853
  Тополь О.В. Концепції старості в античній філософії: онтологічний вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 170-172. – ISSN 2076-1554
707854
   Концепції створення електронних підручників для вищих навчальних закладів / Ю. Бобало, Б. Мандзій, П. Стахів, Н. Шаховська // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 65-70. – ISSN 2078-1016


  У роботі подано концепцію, принципи розроблення електронного підручника. Визначено елементи електронного підручника та фактори комплексності оцінювання знань студента. Описано процедуру перевірки та оцінювання знань.
707855
  Куравський В. Концепції створення Повітряних Сил Збройних Сил України (1991-2005 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 115-116. – ISSN 2076-1554
707856
  Петлін В.М. Концепції сучасного ландшафтознавства / Валерій Петлін ; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 351 с.
707857
  Бобильов Ю.П. Концепції сучасного природознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.П. Бобильов; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 244с. – ISBN 966-8253-44-2
707858
   Концепції сучасного природознавства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Я.С. Карпов, В.В. Кисельник, В.Г. Кремень, В.С. Кривцов, О.В. Науменко, З.Т. Нікольченко, В.Г. Падалка, А.О. Таран; МОНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського; "Харківський авіаційний інститут"; Карпов Я.С., Кисельник В.В., Кремень В.Г., Кривцов В.С., Науменко О.В. – Київ : Професіонал, 2004. – 496с. – ISBN 966-8556-58-5


  Містяться матеріали з методологічних основ сучасного природознавства, історії розвитку природничих наук із часів стародавнього світу до XX століття
707859
  Гавриленко І. Концепції та моделі здійснення культурної дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу систематизації концептуальних підходів до теоретичного обґрунтування культурної дипломатії, а також виділення моделей здійснення культурної дипломатії окремих країн світу, з огляду на особливості їх інституційного та організаційного ...
707860
  Яцишин М. Концепції та основні ідейні принципи соціального контролю / М. Яцишин, Н. Яцишин // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 3-7. – ISSN 2409-4544
707861
  Зінченко В. Концепції та тенденції глобальних інституційних трансформацій у контексті освітньо-наукової інтернаціоналізації // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 183-196. – ISBN 978-617-7328-82-6
707862
  Ніконенко У.М. Концепції та теорії розвитку міжнародної конкурентоспроможності країн у світовому економічному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 71-74


  У статті розглянуто концепції та теорії розвитку глобальної конкурентної позиції країн у світовому економічному середовищі. Виділено три основні наукові центри, що в данний час інтенсивно працюють над вирішенням проблем конкуренції в міжнародному ...
707863
  Рачинська М.П. Концепції теоретичної ідентифікації лобізму в сучасній західноєвропейській науці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 42-50. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
707864
  Гавріна Н.І. Концепції трансформацій етнічної ідентичності в сучасному суспільстві // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 31-36
707865
  Кагамлик С. Концепції України–Русі в творах київських церковних діячів ранньомодерного часу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 216-219. – ISBN 978-966-439-357-4
707866
  Сивачук Н. Концепції українознавства в контексті українізації 20-х років ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 96-99
707867
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ - початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кириченко Юлія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
707868
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кириченко Юлія Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 280 арк. – Бібліогр.: арк. 200-280
707869
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу у зарубіжній україністиці XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 119-124


  Стаття присвячена становленню наукових знань, щодо етногенезу українського народу у працях авторів української діаспори. Проаналізовано науковий доробок основних напрямків та історіографічних шкіл діаспори. Показано вагомий вплив етнологічної школи ...
707870
  Мацькевич М. Концепції української автономії у складі Австро-Угорської імперії, Польщі та Росії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 4-7.
707871
  Салтовський І О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки ( від витоків до початку 20 сторіччя ) / І О. Салтовський; КНУТШ. – Київ : Парапан, 2002. – 396 с. – ISBN 966-8210-00-X
707872
  Слободянюк О. Концепції універсалізму та культурного релятивізму прав людини у сучасному міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 161-164
707873
  Левицький В.В. Концепції фашизму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 23-27. – ISSN 1996-5931
707874
  Кривенко Д.Т. Концепції фізичного поняття сили і повсякденна мова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
707875
  Ставерська Т.О. Концепції фінансового планування: макро- та мікрорівні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 35-39
707876
  Симоненко О. Концепції формування органів державної влади у політичній думці ОУН(м) 1940-1950-х років // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 143-156.
707877
  Вергунова Н.С. Концепції цифрового морфогенезу в архітектурі та дизайні // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 206-208. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
707878
  Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини 20 століття : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Домащенко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 204л. – Бібліогр. : л.188-204
707879
  Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини 20 століття : Автореферат дис. ... канд.політичних наук : спец.23.00.01-Теорія та історія політичної думки / Домащенко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:9 назв
707880
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності і транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107.
707881
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107.
707882
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з актуальних проблем сучасного міжнародного прана є доцільність постановки питання про ТНК як суб"єктів сучасного міжнародного права. Від відповіді на питання, чи є ТНК суб"єктами міжнародного права, залежить можливість регулювання їхньої ...
707883
  Гріценко О.О. Концепції щодо суверенітету над природними ресурсами в рамках міжнародного права / О.О. Гріценко, С.Д. Білоцький // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 120-123. – ISBN 978-966-7166-35-9
707884
  Лейба Є.В. Концепції юридичної природи відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 62-69. – (Юридичні науки ; № 3)
707885
  Євсєєв Ф. Концепціїї культурної антропології та їх освоєння у вищих навчальних закладах // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-16
707886
  Гусарчук Т. Концепційні аспекти духовних концертів Артемія Веделя у контексті української історії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 44-51. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто шість духовних концертів Артемія Веделя з метою виявлення в їхніх художніх концепціях підтекстів, які резонують із актуальними у різні часи для українського суспільства проблемами та ідеями. У доборі композитором текстів із псалмів та їх ...
707887
  Хоменко О. Концепційні засади дослідження художньої словесності в парадигмі Національного науково-дослідного інституту українознавтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 144-149
707888
  Зеленчук І. Концепційні основи експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 252-258
707889
  Зеленчук І. Концепційні основи експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 58-62
707890
  Кононенко Петро Концепційні основи програми національно-державницького виховання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 137-157. – Бібліогр. в кінці ст.
707891
   Концепційні положення державної політики забезпечення економічної безпеки України в умовах сучасних загроз та цифровізаціі / О.І. Гарафонова, Л.О. Поліщук, Л.П. Дихнич, І.В. Ященко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 280-286. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
707892
  Бочар І.В. Концепція "human security" у Північній Америці // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 26-31. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (12))
707893
  Огнев"юк Г.З. Концепція "легітимних очікувань" та її зв"язок з принципом правової визначеності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 30-34. – ISSN 2312-1831
707894
  Романовська О.О. Концепція "Потрійної спіралі" Г. Іцковіца та вплив інноваційного академічного (університетського) підприємництва на прискорений розвиток суспільства знань / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 152-173. – ISBN 978-966-931-165-8
707895
  Жученко О. Концепція "розумної системи" електронного кримінального провадження // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук. – Київ, 2019. – № 2. – C. 37-44
707896
  Самчук Р. Концепція "самоактуалізації" А. Маслоу як шлях досягнення особистісної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 134-139. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Досліджуються погляди А. Маслоу щодо самоактуалізації та самореалізації особистості. На основі цього проводиться аналіз проблеми творчої адаптації індивіда до викликів сьогодення".
707897
  Жив"юк А. Концепція "синтези" Уласа Самчука як спроба втілення української державницької ідеї // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
707898
  Протосавіцька Л.С. Концепція "трудової монархії" В. Липинського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 7-14. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
707899
  Сокіл О.Г. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 44-49. – ISSN 2306-6806
707900
  Ткаченко Т.П. Концепція безвідходного виробництва як фактор підвищення прибутковості підприємства / Т.П. Ткаченко, С.О. Кириченко, Ф.Н. Аларікі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 60-63. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
707901
  Дуда Т. Концепція бенефіціарного власника доходу в нещодавній судовій практиці // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 31
707902
   Концепція вдосконалення робіт зі стандартизації / О.Ф. Шипко, Г.В. Матус, С.М. Ільїна, Є.Ю. Фесенко // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (106). – C. 72-82. – ISSN 2307-4949
707903
  Степанова О.В. Концепція визначення оцінки потенціалу підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 151-156. – ISSN 2222-0712
707904
  Приймак Б.І. Концепція викликів елітам // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 354-358. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Події, що відбуваються в Україні останнім часом, привернули до себе увагу не лише значної частини вітчизняного суспільства, але й світової спільноти, котра із занепокоєнням стежить за ситуацією, що виникла у результаті боротьби нашої нації за своє ...
707905
  Стеценко Є.І. Концепція геосфер і земних оболонок у науковій спадщині академіка В.І.Вернадського / Є.І. Стеценко, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 3-9 : фото, схеми. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
707906
  Ковальов А.В. Концепція деліберативної демократії Джеймса Фішкіна: теоретичний та практичний аспекти : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Ковальов Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 203 арк. – Додатки: арк. 202-203. – Бібліогр.: арк. 79-85, 131-135, 189-195
707907
  Ковальов А.В. Концепція деліберативної демократії Джеймса Фішкіна: теоретичний та практичний аспекти : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Ковальов Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
707908
   Концепція діяльності центрів освіти третього віку в Україні : [метод. посібник] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Укр. ін-т розвитку фонд. ринку ; [авт.-уклад.: А.Ю. Горбовий та ін ; під заг. ред. Д. Спулбер, А.Ю. Горбового, А.А. Халецької]. – Київ : УІРФР, 2017. – 115, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8925-19-1
707909
   Концепція довкілля - сучасний напрям інтеграції природничо- та суспільно-географічних досліджень / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, В.В. Яворська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С. 64-70 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
707910
  Іщук-Пазуняк Концепція духовних витоків української літератури М. Грушевського // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 140-151. – ISBN 978-966-355-044-2
707911
  Стоцько Р.З. Концепція духовно-гуманітарного простору в архітектурі будівель Папського Лютеранського Університету в Римі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 209-214 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
707912
  Столітній А. Концепція електронного кримінального провадження в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 4 (56) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 24-34. – ISSN 2311-6676
707913
  Сердюк О.С. Концепція ефективного зниження емісії СО2 в енергетичному секторі України // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (691), червень. – С. 3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
707914
  Рудік О. Концепція європеїзації: нові підходи у світлі подальшого розширення ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 39-45. – ISSN 2414-4436
707915
  Школик А. Концепція загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 119-137. – ISSN 1026-9932
707916
  Червінська Н.В. Концепція законопроекту та ії значення для підвищення якості законів // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 55-61
707917
  Мироненко В.П. Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища / В.П. Мироненко, В.В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 116-121 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
707918
  Мальчикова Д.С. Концепція зеленої інфраструктури у сучасній зарубіжній практиці просторового планування // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7069-75-8
707919
  Зайцева Т.В. Концепція інформатизації освіти та методика викладання інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 4 (37). – С. 51-63. – ISSN 1998-6939
707920
  Казимирова І.А. Концепція історичного словника лінгвістичних термінів // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 90-101. – ISSN 1682-3540
707921
  Петленко І.В. Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Петленко Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 212 арк. – Додатки: арк. 210-212. – Бібліогр.: арк. 192-209
707922
  Ісаєва Н. Концепція кохання у китайській жіночій прозі кінця 70-х років ХХ століття (на матеріалі оповідання Чжан Цзє "Кохання неможливо забути") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 176-181
707923
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві : монографія / К.А. Важна. – Київ : Ліра-К, 2017. – 289, [3] с. – Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 248-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-58-0
707924
  Авраменко А. Концепція Кубанського історико-культурного атласу як складової частини вивчення культурної спадщини місцевого населення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 21-34. – ISSN 1728-9572
707925
  Стрюк Л. Концепція людини і дійсності у збірці "Кроваве поле" Осипа Маковея / Л. Стрюк, Г. Шалацька // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 187-204


  Розглянуто концепцію людини й дійсності у збірці антивоєнних творів "Кроваве поле" Осипа Маковея. Звернено увагу на трагіко-драматичне сприйняття автора і персонажів навколишньої дійсності, що за часів Першої світової війни була сповнена руїнами, ...
707926
  Алексеенко В.Ф. Концепція людської натури в романі С. Річардсона "Памела або винагороджена доброчесність" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 6 (174). – С. 108-113
707927
  Гарасимів Т. Концепція людської особистості у філософсько-правових школах / Т. Гарасимів, А. Вологіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 168-172. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
707928
  Корінєв В.Л. Концепція маркетингової капіталізації підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
707929
  Шевченко К. Концепція менеджменту щастя у підготовці бакалаврів освіти в університетах КНР // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 190-191. – ISBN 978-966-644-365-9
707930
  Крючкова О. Концепція мистецтва в романі Г. Нормінтона "Портрет привида" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 186-192
707931
  Ушакова Н. Концепція мовної підготовки іноземних здобувачів вищої медичної освіти (модель 1 - англомовна форма навчання) / Н. Ушакова, Т. Алексєєнко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 219-235. – ISSN 2073-4379
707932
  Вітряк Т.Б. Концепція моделювання процесу прогнозування тенденцій розвитку регіональних ринків праці // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 10-14. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
707933
  Буткевич О. Концепція мондіалізму як історична основа теорії права міжнародної спільноти: перший науковий аналіз майбутньої проблеми // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 51-60. – ISSN 1814-3385
707934
  Олійник Т.І. Концепція моніторингу організаційно-економічного механізму управління підприємством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
707935
  Москвіна О. Концепція мономіфу Джозефа Кемпбелла // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 83-85. – ISBN 978-966-285-572-2
707936
  Васюта О. Концепція музичної культури Чернігівщини XX століття як проблема музичної україністики // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 19-24. – ISSN 2413-4767
707937
   Концепція народної медицини та стратегія її розвитку в Україні / Т.П. Гарник, Л.В. Андріюк, В.В. Євтушенко, К.В. Гарник, С.І. Соколовський // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 23-29
707938
  Гвоздецький А. Концепція неоелітаризму як доктрина ефективного державно-правового будівництва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 22-23
707939
  Бевзюк Є.В. Концепція неповної соціальної структури словацького соціуму (кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.): сучасне уточнення проблеми // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 60-78. – ISSN 0130-5247
707940
  Акімова А.О. Концепція нової форми драми театру Хуацзюй // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 81-90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
707941
  Мельниченко О.В. Концепція обліку електронних грошей у банках // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 296-301 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
707942
  Марчук Л.Л. Концепція організаційно-інформаційного забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва в Україні: регіональний аспект // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 91-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
707943
   Концепція освітньої діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період до 2019 року : Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка / уклад.: Л. Губерський, О. Закусило, В. Бугров та ін // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 148-164. – ISBN 978-966-439-998-9


  Концепція схвалена Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 2 від 06 жовтня 2014 р. Укладачі концепції освітньої діяльності : ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерський; перший проректор О. Закусило; ...
707944
  Гарасимів Т. Концепція особистісного становлення індивіда у філософських-правових поглядах нового часу / Т. Гарасимів, Н. Мартинюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 177-181. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
707945
   Концепція оцінки якості та охорони земель в Україні / С.Ю. Булигін, С.В. Витвицький, Л.І. Кучер, О.І. Витвицька // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 2. – С. 30-38. – ISSN 2706-7688
707946
  Горностай П.П. Концепція паралельних процесів у навчально-терапевтичних групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 131-144. – ISSN 2309-8287
707947
   Концепція педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН пропонує до громадського обговорення проект Концепції розвитку педагогічної освіти.
707948
  Порев С.М. Концепція підприємницьких екосистем і реалії українських університетів // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 45-52. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 48). – ISSN 2306-4420


  Статтю присвячено проблемі формування підприємницьких екосистем як середовищ зростання малих фірм та участі університетів у підтримці підприємництва.
707949
  Соловій І.П. Концепція плати за послуги екосистем: світовий досвід і перспективи її впровадження у лісовому секторі // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 252-258 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1991-606X
707950
  Міхневич Л. Концепція побудови вищої юридичної освіти ранньої радянської доби: уроки історії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 7-16. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  "Розкрито особливості радянської освітньої реформи 1920-х рр., зокрема процес становлення радянської вищої юридичної школи на прикладі діяльності юридичних факультетів інститутів народного господарства в Києві, Одесі та Харкові".
707951
  Лабунська С.В. Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 282-289 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
707952
  Вонсович Г.Б. Концепція політичної нації В"ячеслава Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 10-11
707953
  Ліллемяе О. Концепція поняття "державна допомога" // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 46-59. – ISSN 1026-9932
707954
  Кириченко І.В. Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання / І.В. Кириченко, І.Ю. Шубін // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (153). – С. 100-107. – ISSN 1681-7710
707955
  Матушкіна І. Концепція прaвoвoї держaви тa її реaлiзaцiя в зaкoнoтвoрчoму прoцесi Української Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 211-212
707956
  Смоляр Н.О. Концепція природозаповідання у Полтавському регіоні на сучасному етапі / Н.О. Смоляр, О.В. Смоляр // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 77-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
707957
  Ільченко Н.Б. Концепція проєктування зворотних потоків у ланцюгах постачання / Н.Б. Ільченко, Д.В. Кочубей // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 144-151. – ISSN 2222-4459
707958
  Санько Сергій Концепція просторового перерозподілу у предметній області суспільної географії // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 7-11. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2076-1333
707959
  Шекера Я. Концепція простору в давній китайській поезії // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2012. – [Вип. 7]. – С. 308-393. – ISBN 978-966-171-560-0
707960
  Матвієнко О.В. Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : метод. посібник / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 101, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-88. – ISBN 978-611-01-1098-3
707961
  Сич О.М. Концепція раціонального націоналізму та проблеми його становлення // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 286-299
707962
  Алейнікова О.В. Концепція раціональної поведінки споживача та мотиви ірраціональності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 27-30. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
707963
  Воєводін Б. Концепція рекламного продукту як об"єкт цивільно-правової охорони // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 133-134
707964
  Бочарова О.А. Концепція рівності освітніх шансів в японській системі освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 133-140. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
707965
  Курняк Л.М. Концепція розвитку екологічної освіти в Україні // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 22-26
707966
   Концепція розвитку наукових досліджень у галузі охорони громадського здоров"я ДУ "Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзаєва НАМН України" / А.М. Сердюк, Н.С. Полька, Р.В. Савіна, І.О. Черниченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 74-77 : фото. – ISSN 2077-7477
707967
  Бовсунівська Т.В. Концепція романтизму Дмитра Чижевського і канони радянського літературознавства // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 70-78. – ISSN 2520-2103
707968
  Коваленко О. Концепція С. Русової та концепція нової української школи: ретроспективний аналіз // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 33-42. – ISBN 978-617-7932-12-2
707969
  Кондов К.В. Концепція соціального контролю в теорії соціальних систем Толкотта Парсонса // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 3 (62). – C. 9-19. – ISSN 1681-116Х
707970
  Чижевська Л.В. Концепція сталого розвитку в діяльності аудиторської фірми / Л.В. Чижевська, О.Р. Антонюк // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 436-438. – ISBN 978-966-930-102-4
707971
  Лопатинський Ю. Концепція сталого розвитку в економічній освіті та науці // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки : матеріали наук.-практ. конф., 9-10 листоп. 2017 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 5-8
707972
  Хаустова В.Є. Концепція сталого розвитку як парадигма розвитку суспільства / В.Є. Хаустова, Ш.А. Омаров // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 265-273. – ISSN 2222-0712
707973
  Фролов О.І. Концепція сталого розвитку: екологічний і моральний імперативи / О.І. Фролов, Н.М. Каменева, М.В. Косич // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 63. – С. 248-257. – ISSN 2075-4892
707974
   Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського / [П.І. Рогова та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Вінниця : Налін-ЛТД, 2013. – 19, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
707975
  Барабаш М.С. Концепція створення інформаційної моделі будівельного об"єкту / М.С. Барабаш, К.І. Київська // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
707976
  Полив"янчук А.П. Концепція створення на базі міні- та мікротунелів універсальних систем екологічної сертифікації транспортних дизелів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
707977
  Пащенко І. Концепція створення прокуратури УСРР в 1922 - 1933 рр. та дискусії щодо її функцій в системі державного управління // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 45-52
707978
  Андрющенко І.Є. Концепція стратегічної моделі управління витратами машинобудівних підприємств / І.Є. Андрющенко, А.О. Семенова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 17-23. – ISSN 2306-6814
707979
  Асєєв Г. Концепція сфери інфокомунікацій у документних структурах суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 33-37. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано й розглянуто архітектуру сфери інфокомунікації для предметної галузі "документні структури суспільства". Зважаючи на систематизацію документів, наявних в Інтернеті, класифіковано електронні бібліотеки різних напрямів. На основі ...
707980
  Білявець С. Концепція та педагогічні резерви навчання майбутніх офіцерів-прикордонників військово-спеціальних дисциплін щодо формування професійної компетентності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 54-60. – ISSN 2308-4634


  У статті окреслено основні положення концепції та педагогічні резерви освітнього процесу щодо формування у майбутніх офіцерів-прикордонників професійної компетентності у процесі навчання військовоспеціальних дисциплін. Охарактеризовано методичну ...
707981
  Волинець Ю.В. Концепція творення героя доби бароко: варіант Б. Хмельницького (за козацькими літописами) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 146-148. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
707982
  Жадько В. Концепція творчості як складової історичної пам"яті у філософсько-історичній спадщині науковця та публіциста Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 74-85
707983
   Концепція тензегріті та методи пошуку ключових дисфункцій у мануальній терапії / А.І. Парахін, В.В. Самбір, Р.В. Артюхов, В.А. Новохатній // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 109-110
707984
   Концепція трудового виховання І.Г. Ткаченка // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 157-187. – ISBN 978-617-7364-13-8
707985
  Бутирський А. Концепція удосконалення законодавства про неспроможність // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 86-97. – ISSN 1026-9932
707986
  Корольов Г. Концепція Української революції 1917-1921 років у текстах польських істориків: ставлення, традиція та історіографічний канон // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 43-60. – ISSN 2307-3047
707987
  Куцик П.О. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні : монографія / П.О. Куцик ; Львів. торговельно-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-215-2
707988
  Бех Ю.В. Концепція управління інтелектуальним капіталом організації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 172-177. – ISSN 2076-1554
707989
  Далека В.Х. Концепція управління технічним станом основних засобів ліфтового господарства в містах України / В.Х. Далека, Є.М. Кайлюк, І.О. Пилипенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 7, вип. 160. – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
707990
  Донченко О.І. Концепція управління школи легістів Стародавнього Китаю: переваги та недоліки // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 26-28. – ISBN 978-966-927-199-0
707991
  Саган О.В. Концепція фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів до викладання інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 44-52. – ISSN 1998-6939
707992
  Давидов О.І. Концепція фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 89-101. – ISSN 2313-4569


  "У статті розглянуто питання розробки концепції фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств з позицій визначення фінансового результату їх діяльності. Проаналізовано концептуальні підходи до визначення величини ...
707993
  Малинка О.Я. Концепція формування бренду туристичного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 40-47 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
707994
  Омельяненко В.В. Концепція формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 155-161. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
707995
  Гриценко А.П. Концепція формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 68-78. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
707996
  Закревська Л.М. Концепція формування системи управління майновим потенціалом підприємства / Л.М. Закревська, К.В. Дячук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 69-74
707997
  Гаврилов А.С. Концепція формування фізичної культури в класичних університетах / А.С. Гаврилов, М.В. Воробйова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 100-106. – ISSN 2227-2844
707998
  Кузь С.В. Концепція функціональності в теорії природного права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 84-87. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
707999
  Бакумець А.Ю. Концепція циклічності у хорових творах з назвою "Пори року" (на матеріалі музики українських композиторів другої половини XX століття) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 292-301. – ISSN 2226-2180
708000
  Сидорук А.В. Концепція юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в умовах глобалізації // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 179-181. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,