Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
705001
  Панчук Л.В. . Методичні аспекти формування механізму санації транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 213-217
705002
  Примостка Л. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
705003
  Морозова О.О. Методичні аспекти аналізу жанру інтерв"ю в наукових дослідженнях // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 135-139


  У статті розглянуто методичні підходи українських дослідників до аналізування жанру інтерв"ю. Methodical approaches of the Ukrainian scientists to the analysis of the genre of interview are examined in the article. В статье рассматриваются ...
705004
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 53-57
705005
  Жилінська О.І. Методичні аспекти аналізу та оцінки функціонування технопарків / О.І. Жилінська, О.І. Габрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано світовий досвід та вітчизняну практику створення та функціонування технопарків як елементу інноваційної інфраструктури. Запропоновано методичні підходи до аналізу й оцінки їх діяльності.
705006
  Шинкаренко О.М. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній / О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 164-173. – (Економічні науки ; вип. 28)
705007
  Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 16-20.
705008
  Кулицький С. Методичні аспекти аналітичної діяльності наукової бібліотеки в інформаційному просторі української економіки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 111-121. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто роль наукової бібліотеки в забезпеченні функціонування інформаційного простору української економіки, акцентовано такі переваги наукової бібліотеки в організації аналітичної підтримки розвитку економіки як органічне поєднання її ...
705009
  Спяк Г. Методичні аспекти бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 79-89. – ISSN 1818-5754
705010
  Васюренко О. Методичні аспекти вдосконалення механізму фінансування інноваційної діяльності підприємств : аналізують науковці / О. Васюренко, І. Пасічник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 22-24 : Табл.
705011
  Запотоцька І. Методичні аспекти вивчення соціальної сфери області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-46. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалення методики дослідження територіальної організації соціальної сфери регіону. In job the improvement of a technique research of territorial organization of social sphere of region is offered.
705012
  Удовиченко В.В. Методичні аспекти визначення рекреаційних навантажень: проблематика та прикладні аспекти дослідження / В.В. Удовиченко, В.С. Скляренко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 16-25. – Бібліогр.: 8 назв.
705013
  Брюханова Г.В. Методичні аспекти викладання курсу "Технології поліграфії" з використанням засобів ЕНК // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 502-508


  "Стаття присвячена аналізу методичних аспектів викладання курсу «Технології поліграфії» з використанням таких засобів ЕНК, як: розробка навчальних модулів для забезпечення необхідного рівня засвоєння матеріалу, розробка змістовного наповнення і ...
705014
   Методичні аспекти використання електронних навчальних матеріалів / В.С. Гуць, О.П. Слободян, Л.П. Нещадим, О.О. Солдатенко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-37 : р
705015
  Дима Я. Методичні аспекти використання програм-емуляторів вимірювальних приладів у демонстраційному експерименті на уроках фізики / Я. Дима, О. Саенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 135-140. – (Педагогіка ; № 1)


  Обгрунтовано необхідність залучення комп"ютерних вимірювальних комплексів до процесу навчання фізики, зокрема, для проведення демонстраційного експерименту. Виокремлено модифікацію комплексу на базі ПК, основою якої є звукова карта та ...
705016
  Скасків Г. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 108-114. – (Педагогіка ; № 1)


  Визначено методичні особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення інформаційних технологій. Представлено результати дослідження з питань впровадження проектніх методик у навчальний процес на прикладі скреч-проектів. ...
705017
  Скасків Г. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 108-114. – (Педагогіка ; № 1)
705018
  Федорченко А.В. Методичні аспекти вимірюванні рівня задоволення споживачів у системі внутрішнього маркетингу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 163-173


  У статті представлене авторське бачення методичних аспектів і напрямків практичної реалізації дослідницької і аналітичної функцій маркетингу у системі внутрішнього маркетингу підприємства. Доведене значення вимірювання рівня задоволення потреб ...
705019
  Жилінська О. Методичні аспекти впрвадження асистенської практики у програмі підготовки магістрів (з досвіду роботи кафедри). // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С42-46. – ISSN 1682-2366


  З досвіду роботи кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності КНУ ім.Т.Шевченка.
705020
  Осьодло В.І. Методичні аспекти діагностики, формування й розвитку психологічної готовності професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 123-125. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються окремі питання, що розкривають методичні аспекти діагностики та формування психологічної готовності персоналу до діяльності в кризових ситуаціях. Наведено огляд основних діагностичних інструменти, які можуть бути використані для ...
705021
  Щербак В.І. Методичні аспекти дослідження акваторіальних ландшафтних комплексів (на прикладі національного природного парку "Нижньосульський") / В.І. Щербак, А.О. Сплодитель // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 7-15 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
705022
  Барановський М. Методичні аспекти дослідження депресивних аграрних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-18. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розроблено загальний алгоритм дослідження депресивних аграрних територій, визначені головні методи, критерії та показники ідентифікації, аналізу та прогнозування розвитку проблемних територій сільської місцевості. The general algorithm of the research ...
705023
  Берлізов А.М. Методичні аспекти експериментального дослідження ефекту двофотонного випромінювання в атомних ядрах в умовах жорсткої конкуренції з боку процесу парної конверсії (результати моделювання за методом Монте-Карло) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 269-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою методу Монте-Карло проведено розрахунки впливу на результати недавнього експерименту по вивченню двофотонного випромінювання у 0[верхній індекс +] [прямує до] 0[верхній індекс +] переході з енергією 1761 кеВ в [верхній індекс 90]Zr з боку ...
705024
  Крамарчук С.П. Методичні аспекти здійснення бенчмаркінгу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 77-82. – ISSN 1993-0259
705025
  Вуйців М.М. Методичні аспекти здійснення внутрішньогосподарського контролю позиції процесного обліку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 82-84 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
705026
  Абдулоєва О.С. Методичні аспекти картування оселищ в Національному природному парку "Пирятинський" (Полтавська область) / О.С. Абдулоєва, О.А. Коваленко // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 9-14. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
705027
  Шубала І.В. Методичні аспекти комплексної оцінки рівня ефективної зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 192-196
705028
  Німченко Н.С. Методичні аспекти концепції глобального міста // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 197-202. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
705029
  Захарчук-Дуке Методичні аспекти моделювання змісту та структури електронного навчального посібника з культури усного і писемного мовлення для студентів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 30-37
705030
  Охрамович О.Р. Методичні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 214-220 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
705031
  Братчук Л. Методичні аспекти обліку орендних операцій : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 12-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
705032
  Іваненко О. Методичні аспекти обліку продуктивних активів кредитної спілки : облік у кредитних спілках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 32-39 : Табл.
705033
  Воробйов Ю.М. Методичні аспекти оптимізації структури фінансового капіталу підприємницьких структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-49. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджуються теоретичні аспекти оптимізації структури фінансового капіталу.
705034
  Семенко С. Методичні аспекти організації захисту прав споживачів в адміністративно-територіальних утвореннях різних рівнів в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-113.
705035
  Новосельська Л.І. Методичні аспекти організації податкового обліку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
705036
  Шандова Н.А. Методичні аспекти організації управління витратами : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 53-57 : Табл.
705037
  Хільчевський В.К. Методичні аспекти оцінки впливу сільськогосподарського виробництва на хімічний склад річкових вод : географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-81. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
705038
  Демиденко О.А. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестеційних проектів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 271-276. – ISSN 0321-0499
705039
  Сисак Е. Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів: сучасний стан та перспективи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 330-333. – ISSN 1993-0259
705040
  Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки / В. Базилевич, І. Мазур // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 36-44 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
705041
  Гусак О.Ю. Методичні аспекти оцінки національних податкових систем // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 108-113. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано методичні аспекти оцінки національних податкових систем у структурі міжнародних економічних рейтингів із метою визначення перспектив їх використання для розробки методики оцінювання рівня розвитку національних систем оподаткування.
705042
  Рогожин О.Г. Методичні аспекти оцінки потенційної чисельності сільського населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 101-107
705043
  Стецюк П.А. Методичні аспекти оцінки та аналізу інноваційних проектів підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 236-243. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
705044
  Ізмайлов Я. Методичні аспекти оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства за даними фінансової звітності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 211-218. – ISSN 1818-2682
705045
  Каїра З.С. Методичні аспекти підвищення надійності прогнозування: приклад вугільної промисловості // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 135-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
705046
  Смірнова О. Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів історії до інноваційної педагогічної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 50-53. – ISSN 0131-6788
705047
  Матюха М.М. Методичні аспекти побудови аналітичного балансу як форми управлінської звітності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
705048
  Ніконова М.В. Методичні аспекти побудови інфраструктури вітчизняного вексельного обігу // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 61-65.
705049
  Павко С. Методичні аспекти позакласової навчальної роботи з предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 24-26
705050
  Швець Н.І. Методичні аспекти світлолокаційних вимірювань висоти нижньої межі хмар / Н.І. Швець, О.А. Павленко, І.А. Орнатський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
705051
  Шевченко А.М. Методичні аспекти системи прогнозування біржового товарного ринку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
705052
  Кулицький С. Методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин у науковій бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 70-86. – ISSN 2224-9516


  Обгрунтовано доцільність соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин, з урахуванням трансформаційного характеру українського суспільства, структурним підрозділом наукової бібліотеки. Як методичний прийом дослідження використано моделі ...
705053
  Мельничук Ю.І. Методичні аспекти створення бази даних щодо хімічного складу атмосферних опадів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-36 : Табл. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основні етапи, методику та технологію створення бази даних на прикладі хімічного складу атмосферних опадів.
705054
  Білик О.М. Методичні аспекти створення дистанційного курсу "Історія української культури" для іноземних студентів / О.М. Білик, Т.М. Брагіна // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 11-12. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Дистанційне навчання може розглядатися як засіб модернізації системи навчання навчальної дисципліни "Історія української культури" щодо зменшення терміну перебування іноземних студентів заочної форми навчання, оскільки впровадження дистанційної ...
705055
  Кулик Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії у школі / Кулик, В.І. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 181-187
705056
  Камбалова Яніна Методичні аспекти створення навчально-методичного комплекту з історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 24-28
705057
  Ребрик Ю.С. Методичні аспекти стрес-тестування ліквідності банку з урухуванням стандартів базеля III / Ю.С. Ребрик, М.А. Ребрик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 89-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
705058
  Соловйов І.В. Методичні аспекти структурно-палеовулканічного аналізу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 71-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 12)


  Детально вивчаються вулканіти Гірського Криму. Визначаються їх просторово-часові зв"язки. Запропонована нова методика структурно-палеовулканологічного аналізу.
705059
  Мезенцев К.В. Методичні аспекти суспільно-географічного прогнозування регіонального ринку праці / К.В. Мезенцев, В.С. Сайчук // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 33-40
705060
  Майданюк А.В. Методичні аспекти ТШХ аденілових нуклеотидів на силікагелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-97. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Досліджено системи розчинників, які дають змогу швидко і якісно визначати аденозин, АМР, АДР, АТР методом ТШХ на силуфолі UV- 254
705061
  Осипенко С.М. Методичні аспекти управління вартістю підприємства / С.М. Осипенко, О.А. Товма // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 114-124. – ISSN 2312-394X
705062
  Литвин Н. Методичні аспекти управлінського обліку витрат в банківських установах // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 105-111. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISSN 1818-5754
705063
  Вахнюк С.В. Методичні аспекти фінансового прогнозування перспектив розвитку нанотехнологій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 175-181. – ISSN 1993-6788
705064
  Галацин К. Методичні аспекти формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 32-36. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х
705065
  Алексич К.О. Методичні аспекти формування конкурентоспроможності продукції як основного важелю ефективного управління діяльністю суб"єктів господарювання // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 16-26. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
705066
  Подлевська Н. Методичні аспекти формування культури спілкування в учнів основної школи на уроках української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6 (92). – С. 14-18


  Стаття присвячена розгляду структурних елементів методики формування культури спілкування в учнів основної школи на уроках української мови.
705067
  Антонюк Я.М. Методичні аспекти формування моделі розрахунку ставки акцизного збору : податки / Я.М. Антонюк, Т.Г. Васильців // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 100-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
705068
  Кичко І.І. Методичні аспекти формування особистих потреб за умови сталого економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 25-30
705069
  Бойко М.Г. Методичні аспекти формування програми розвитку підприємств готельного господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 51-59. – ISBN 966-614-021-7
705070
  Ісмаілов В.Б. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 167-173.


  Стаття присвячена дослідженню ціни, як суттєвого елементу комплексу банківського маркетингу, ціновій політиці банку в цілому, яка відображає концепцію його діяльності, спрямованої на досягнення бажаного рівня доходу від різноманітних операцій, є ...
705071
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки / Б.М. Мазурмович. – Київ
705072
   Методичні вказівки " Сучасні технічні засоби в засобах масової інформації. Основи обчислювальної техніки" : Для студ.інституту журналістики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 28с.
705073
   Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр.. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-72-4
Ч. 3 : [Галузева складова]. – 2009. – 414 с.
705074
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів загальної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, В.І. Карпук, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-20
Ч. 1 : [Загальна складова]. – 2009. – 324 с.
705075
  Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр.. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-18
Ч. 2 : [Функціональна складова]. – 2009. – 280 с.
705076
   Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фізіології рослин для студентів агрономічного і єкономічного факультетів. – Львів, 1965. – 100 с.
705077
   Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із практикуму "Органічна хімія" : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : І.О. Савченко, Н.М. Юхименко, Л.О. Вретік]. – Київ : Київський університет, 2010. – 24 с.
705078
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1946. – 35с.
705079
   Методичні вказівки для заочників географічних факультетів педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ : Радянська школа, 1938. – 16 с.
705080
   Методичні вказівки для заочників педагогічних інститутів: Астрономія. – Київ; Львів : Радянська школа, 1948. – 36 с.
705081
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1938. – 4
705082
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для заочників природничих фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1946. – 47с.
705083
   Методичні вказівки для заочників та єкстернів до програм з ботанічних дисциплін. – Київ : Радянська школа, 1936. – 52 с.
705084
   Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерна інженерна графіка". – Київ, 1997. – 47с.
705085
  Сич А.В. Методичні вказівки для написання курсової роботи з політичної економії / А.В. Сич. – Львів, 1965. – 16с.
705086
   Методичні вказівки для першокурсників. – Київ, 1977. – 37 с.
705087
   Методичні вказівки для практичних занять студентів у школі і вивчення досвіду роботи учителів. – Київ, 1957. – 15 с.
705088
   Методичні вказівки для проведення практичних занять з математичного аналізу : для студ. другого курсу спеціальності "Механіка". – Київ : Київський університет, 2003. – 87 c.
705089
   Методичні вказівки для самостійної роботи над курсом із загальної хімії для студентов нехімічних спеціальностей : Для студ. юр. фак. – Київ : Київський університет, 1999. – 46с.
705090
  Констанкевич І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів над темою "Проза Миколи Хвильового: динаміка розвитку літературного характеру" з курсу "Історія української літератури ХХ століття" : Для студ. факультету україністики / І. Констанкевич; ВДУ ім. Лесі Українки; Каф. української літературир. – Луцьк : Вежа, 2000. – 32с.
705091
  Яблонська О.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів над темою "Творчість Т.Шевченка в літературній критиці 40-х років ХІХ ст." з курсу "Історія української літератури першої половини ХІХ століття" : для студентів факультету україністики / О.В. Яблонська; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 36c.
705092
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки для студентів заочників природничо-географічних фак-тів / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1948. – 28с.
705093
   Методичні вказівки до великого спецпрактикуму. Розділи: цитологія та цитохімія : Для біологічного фак. – Київ : Вид-во КДУ, 1997. – 34с.
705094
   Методичні вказівки до вивчення вибраних питань курсу математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24с.
705095
   Методичні вказівки до вивчення граматики англійської мови (Тема"Складносурядні речення з підрядними часу та умови") : Для студ.перших-третіх курсів гуманітарних факультетів університету. – Київ : Київський університет, 1998. – 53с.
705096
   Методичні вказівки до вивчення деяких практичних питань курсу математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 49с.
705097
   Методичні вказівки до вивчення деяких формул та узагальнених понять математичного аналізу для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1988. – 36с.
705098
   Методичні вказівки до вивчення іхтіології (розділ: "Морфометричний аналіз риб") : Для студ. біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 36с.
705099
   Методичні вказівки до вивчення курсу " Геологія та корисні копалини СРСР", 1960. – 55 с.
705100
  Вдовенко М.В. Методичні вказівки до вивчення курсу "Геологія та корисні копалини СРСР" : (для студентів-заочників географічних факультетів) / М.В. Вдовенко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1960. – 55с
705101
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Дифференціальні рівняння" для студентів геологічного факультету. – Київ : КДУ, 1988. – 24с.
705102
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Математика" : (тема "Основи алгебри"), для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 40с.
705103
   Методичні вказівки до вивчення курсу "Математика" (Тема: "Основи алгебри"). – Київ : Київський університет, 1997. – 39с.
705104
  Горбенко Є.М. Методичні вказівки до вивчення курсу "Організація і планування промислового підприємства" / Є.М. Горбенко. – Київ : КДУ, 1961. – 80 с.
705105
  Сирота Н.П. Методичні вказівки до вивчення курсу "Фізична географія УРСР" / Н.П. Сирота. – Львів, 1960. – 44с.
705106
  Литвиненко А.Р. Методичні вказівки до вивчення курсу Біохімія : для студентів-заочників 3 курсу біологічного фак-ту держ. ун-тів / А.Р. Литвиненко. – Київ : Київський університет, 1960. – 60 с.
705107
  Мокєєв В.В. Методичні вказівки до вивчення курсу історіі. / В.В. Мокєєв. – Львів, 1959. – 43с.
705108
  Лучканин С.М. Методичні вказівки до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей : (літинська юридична термінологія і фразелдлгія) / С.М. Лучканин ; КНУТШ ; Філог. фак-т, кафедра заг. мовознавства і клас. філол. – Київ : Тов. "Міжнародна фінансова агенція", 1998. – 47 с. – ISBN 966-7009-86-6
705109
   Методичні вказівки до вивчення нормативного курсу "Основи сучасного програмування " (тема "Delphi-середовище візуального програмування") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 64с.
705110
   Методичні вказівки до вивчення окремих питань теоретичного та практичного курсів математичного аналізу для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 28с.
705111
   Методичні вказівки до вивчення розділів "Водорості", "Гриби", "Лишайники" курсу "Нижчі рослини" для студентів біологічного ф-ту. – Київ : КДУ, 1980. – 24с.
705112
   Методичні вказівки до вивчення службових частин мови. – Донецьк, 1986. – 20с.
705113
   Методичні вказівки до вивчення спеціальних питань математичного аналізу : для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 20с. – карточки физикам есть
705114
   Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Проблеми імпліцитної і оціночної номінації" : для судентів ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1994. – 27с.
705115
  Мокєєв В.В. Методичні вказівки до вивчення студентами-заочниками педагогічних інститутів курсу діалектичного та історичного матеріалізму. / В.В. Мокєєв. – К, 1959. – 48с.
705116
   Методичні вказівки до вивчення теми: "Робітничий клас України в боротьбі за відбудову і розвиток промисловості (1946-1950 рр.)". – Київ, 1967. – 28 с.
705117
  Раєвська Н.М. та ін. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт з іноземних мов (англійської, німецької, французької) / Н.М. та ін. Раєвська. – Київ, 1961. – 12с.
705118
   Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Територіально-виробничі комплекси і економіко-географічне районування". – Київ : Київський університет, 1997. – 19 с.
705119
  Голенков М.Н. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з економічної географії / М.Н. Голенков. – Київ, 1961. – 35 с.
705120
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з аеродинаміки : [навчальне видання для підготовки студентів за спец. 6.0803 - "Механіка"] / О.М. Харитонов, Л.В. Харитонова, Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко; [Харитонов О.М. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2005. – 90, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 91
705121
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Дослідно-фільтраційні роботи на ПЕОМ за допомогою пакета електронних таблиць QUATTRO PRO" : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 16с.
705122
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Дослідження механічних властивостей грунтів" : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 41 с.
705123
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 25с.
705124
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Картографія з основами картографічного креслення" для студентів географічного факультету : для судентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1996. – 55с.
705125
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Лазерна спектроскопія". – Київ : Київський університет, 2001. – 42с.
705126
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи оптики". – Київ : Київський університет
Частина 2. – 1997. – 60с.
705127
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізика шаруватих систем" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Макара В.А. та ін.]. – Київ : Компринт, 2012. – 37, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
705128
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з оптичних методів аналізу : для студ. хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 49с.
705129
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ядерної фізики : Для студ.фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 70с.
705130
   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу "Воднобалансові дослідження і розрахунки" : для студ. географічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 39с.
705131
   Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення спектральної чутливості та роботи виходу фотокатода ФЕП" з курсу "Оптична локація" : для студ. р-фіз. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 21 с.
705132
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Основи географії рекреації та туризму" : для студ. геогр. ф-тів напряму "географія" спец. "географія рекреації та туризму" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад. О.Ю. Гринюк]. – Київ : ЛГТ, 2012. – 54 с. : іл., табл. – Додатки: с. 41-51. – Бібліогр.: с. 52
705133
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Річковий стік та гідрологічні розрахунки" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 37с.
705134
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Картографія" : для студентів 2 курсу геогр. ф-ту напрям підгот. 6.040105 гідрометеорологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [упоряд.] І.О. Підлісецька. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 35 с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 33
705135
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Фізична географія України". – Київ : Київський університет, 2001. – 16с. – географам карточки есть
705136
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Спеціальні інженерно-геологічні розрахунки" : для студентів геологічного факультету. – Київ, 2006. – 19с.
705137
   Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни "Математині методи в гідрометеорології" : для студ. геогр. ф-ту / КНУТШ ; [упоряд. О.І. Лук"янець]. – Київ : Київський університет, 2010. – 60 с.
705138
   Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з курсу " Математичні методи в інженерній геології" (роботи 8, 9)_ : для судентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
705139
   Методичні вказівки до виконання самостійної лабораторної роботи з елементами дослідження з аналітичної хімії. – Одеса : ОДПУ, 1995. – 25 с.
705140
   Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт : Для студ. біологічного фак. – Київ : Вид-во КДУ, 1981. – 40с.
705141
   Методичні вказівки до виховання лабораторних робіт з хімії : для студ .геор.. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 28 с.
705142
   Методичні вказівки до вступної лекції з нормативного курсу "Нижчі рослини" : Тема "Предмет і обсяг курсу. Основні групи нижчих рослин" ; для студентів біол.ф-ту. – Київ : КДУ, 1985. – 14 с.
705143
   Методичні вказівки до загального курсу мікробіології : Метод. вказівки підготовлено на кафедрі мікробіології біологічного фак. КДУ. – Київ : Вид-во КДУ, 1982. – 40с.
705144
  Станішевський О.В. Методичні вказівки до застосування наочності у викладанні граматики англійської мови. / О.В. Станішевський. – Київ-Львів, 1948. – 20с.
705145
  Пелих Г.Ф. Методичні вказівки до історичного синтаксису української мови. / Г.Ф. Пелих. – Одеса, 1961. – 30с.
705146
  Гержедович П.І. Методичні вказівки до курсу "Ботанічна географія з основами загальної ботаніки" / П.І. Гержедович. – Київ, 1959. – 48с.
705147
  Бурбело Б.І. Методичні вказівки до курсу "Вступ до романського мовознавства". / Б.І. Бурбело. – Київ, 1977. – 56с.
705148
   Методичні вказівки до курсу "Інформатика" : для студ. біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 67с. – бл. карточки есть
705149
   Методичні вказівки до курсу "Комп"ютерне моделювання в біології" для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 66с.
705150
   Методичні вказівки до курсу "Комп"ютерні віруси та методи боротьби з ними" : Для студ. факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 33с.
705151
   Методичні вказівки до курсу "Комп’ютерне моделювання в біології" [Електронний ресурс] : для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 65 с.
705152
   Методичні вказівки до курсу "Математичний аналіз" : (тема "Нескінченні добутки"), для студ.природничих факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
705153
   Методичні вказівки до курсу "Основи морської геології" : для студ. геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
705154
   Методичні вказівки до курсу "Сучасна українська літературна мова" для студентів філологічного факультету. – Київ : КДУ, 1977. – 54 с.
705155
   Методичні вказівки до курсу "Українська діалектологія" : для студентів-заочників філологічного факультету. – Київ : КДУ, 1982. – 28 с.
705156
   Методичні вказівки до курсу "Хімія природного середовища" (розділ "Хімія екотоксикантів") : Для студ. хім. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.
705157
  Буймола Г.Л. Методичні вказівки до курсу креслення с основами нарисної геометріі / Г.Л. Буймола. – Львов : ЛДУ, 1959. – 36с.
705158
   Методичні вказівки до курсу програмування : розділ "Norton Commander" для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с.
705159
   Методичні вказівки до курсу програмування (розділ" Norton Commander") : Для студ.фак. кіб. – Київ : Київський університет, 1997. – 36с.
705160
   Методичні вказівки до лабораторних занять з імерсійногоо методу і петрографії осадочніх порід. – Львів, 1967. – 71с.
705161
  Татаринов К.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Біологія лісових птахів, звірів та мисливствознавство" / К.А. Татаринов. – Львів, 1968. – 58с.
705162
   Методичні вказівки до лабораторних занять із колоїдної хімї : для студентів хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Л. Малишева ; ред. О. Грицаюк]. – Київ : Київський університет, 2014. – 54, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53
705163
   Методичні вказівки до лабораторних робіт : для студентів-магістрів хімічного факультету з дисципліни "Біоаналітика". – Київ : Київський університет, 2007. – 58 с.
705164
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії : для студентів другого курсу хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 50с.
705165
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 52с.
705166
  Гладишевський Є.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з кристалохімії / Є.І. Гладишевський, О.І. Бодак. – Львов, 1974. – 129с.
705167
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика". – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2002. – 59с.
705168
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика" / КНУТШ, Радіофізичний ф-т ; [упоряд. : В.І. Кисленко, В.М. Стецюк]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
Ч. 3. – 2010. – 44 с. : іл.
705169
   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Техніка і електроніка НВЧ". – Київ : Київський університет, 2001. – 92с.
705170
  Гойса С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики / С.М. Гойса, Л.В. Іщук, Н.В. Воробйова ; КНУТШ, Радіофізичний ф-т. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
Розділ 2, ч. 1 : Молекулярна фізика. – 2009. – 32 с. : іл.
705171
   Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу "Хроматографічні та екстракційні методи аналізу" : для студентів хімічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. О.М. Лисенко]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29
705172
  Баужа О.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Пакети прикладних програм" : дла студентів радіофізичного факультету / О.С. Баужа, С.П. Загороднюк ; КНУТШ. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету КНУТШ, 2011. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54
705173
   Методичні вказівки до лабораторного практикуму "Фізика напівпровідникових матеріалів". – Київ : Київський університет, 2005. – 69 с.
705174
   Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізичної і колоїдної хімії. – Київ : Київський університет, 2000. – 40с. – Шифр дубл.54 Мето.Доп.карт.хим.ч.з.
705175
   Методичні вказівки до лабораторного спецпрактикуму " Молекулярна організація хромосом" : Для студ. біолог. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 17с.
705176
  Колчинський І.Г. Методичні вказівки до лекції "Незвичайні небесні явища" / І.Г. Колчинський. – Київ : Центр. лекц. бюро, 1956. – 35 с.
705177
   Методичні вказівки до лекцій з курсу "Історіографія історії УРСР (радянський період)" : для студ. заочного відділення істор. ф-ту. – Харків : ХДУ, 1989. – 24 с.
705178
  Семеніхііна К.А. Методичні вказівки до навчально-польвої практики з анатомії та морфології рослин : І. Вегетативні органи / К.А. Семеніхііна; Ніжинський держ. пед. ун-тет ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2001. – 82с.
705179
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ : Київський університет, 2002. – 33с.
705180
   Методичні вказівки до навчальної польової практики з грунтознавства та географії грунтів. – Київ, 2002. – 33с.
705181
   Методичні вказівки до навчальної топографічної практики : для студ. географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с. – гр. карточки есть
705182
   Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з економіки (спеціальність "Фінанси і кредит"). – Київ, 1997. – 14с.
705183
   Методичні вказівки до написання дипломної роботи для студентів геологічного фак-ту спеціальності 0804 "Гідроекологія та інженерна геологія". – Київ : Київський університет, 1997. – 23 с.
705184
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "Структурна геологія та геологічне картування" : Для студентів спеціальності "Геологія". – Київ : Київський університет, 2006. – 28с.
705185
   Методичні вказівки до написання курсової роботи з марксистсько-ленінської теорії преси : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1986. – 24 с.
705186
   Методичні вказівки до написання практичних кваліфікаційних (бакалаврських) робіт із історії української журналістики для студентів Інституту журналістики / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. А.М. Волобуєва]. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – 32с.
705187
   Методичні вказівки до нормативного курсу "Автоматизовані системи управління" (тема "Системи підтримки прийняття рішень") : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 61с.
705188
  Близнюк О.І. Методичні вказівки до оглядових таблиць з граматики (морфології) англійської мови / О.І. Близнюк. – К, 1965. – 40с.
705189
  Нелідова І.А. Методичні вказівки до Підручника англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – К, 1958. – 103с.
705190
  Вейзе А.А. Методичні вказівки до підручника англійської мови для 10 класу середньої школи / А.А. Вейзе. – Київ : Радянська школа, 1962. – 140 с.
705191
  Бєлова О.В. Методичні вказівки до підручника англійської мови для 7 класу / О.В. Бєлова, Л.Р. Тодд. – К., 1959. – 151с.
705192
   Методичні вказівки до підручника англійської мови для 9 класу. – К, 1961. – 144с.
705193
  Цвєткова З.М. Методичні вказівки до підручника з англійської мови для 5-го класу / З.М. Цвєткова, Ц.Г. Шпігель. – К., 1957. – 112с.
705194
  Бахарєва М.О. Методичні вказівки до підручника з французької мови 5-го класу / М.О. Бахарєва, З.В. Калачов. – Київ : Радянська школа, 1957. – 87 с.
705195
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 10-го класу / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – К., 1962. – 114с.
705196
  Григор"єва В.М. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 5-го класу. / В.М. Григор"єва, Д.В. Іванов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 124 с.
705197
  Кудрявцева О.Е. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 6-го класу. / О.Е. Кудрявцева. – К, 1958. – 127с.
705198
  Кудрявцева О.Є. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1960. – 88с.
705199
  Гез Н.І. Методичні вказівки до підручника німецької мови для 9-го класу / Н.І. Гез. – К., 1961. – 99с.
705200
  Щоголева В.А. Методичні вказівки до підручника німецької мови. / В.А. Щоголева, Д.А. Шефер. – К., 1959. – 124с.
705201
  Андреєвська Методичні вказівки до Підручника французської мови для 10-го класу / Андреєвська, -Левенстерн, Н.В. Єлухіна. – Київ, 1962. – 123 с.
705202
  Ронська Л.Н. Методичні вказівки до Підручника французської мови для VII класу / Л.Н. Ронська. – К, 1959. – 131с.
705203
  Дауе К.Н. Методичні вказівки до підручника французької мови для 8-го класу. / К.Н. Дауе, О.Я. Лівшиць. – Київ : Радянська школа, 1960. – 95 с.
705204
  Ройзенбліт Є.Б. Методичні вказівки до підручника французької мови для 9 класу / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ : Радянська школа, 1961. – 154 с.
705205
   Методичні вказівки до практикуму "Основи радіоелектроніки" : Для студентів фізичного факультету. – Київ, 2007. – 121с.
705206
  Куценко Т.В. Методичні вказівки до практикуму "Фізіологія праці" : для студ. вищ. навч. закл. / Куценко Т.В., Макарчук М.Ю. ; КНУТШ, Біологічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 28 с.
705207
  Куценко Т.В. Методичні вказівки до практикуму "Фізіологія сенсорних ситем" : для студ. вищ. навч. закл. / Куценко Т.В., Макарчук М.Ю., Богданов В.Б. ; КНУТШ, Біологічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 43 с.
705208
  Максутов Д.Д. Методичні вказівки до практикуму з оптики для студентів фізичного факультету / Д.Д. Максутов; за ред. І.С. Горбаня; сост. Гуменюк А.Ф., Погорєлов В.Є., Слободянюк О.В., Шиманська О.Т., Губанов В.О., Кондиленко О.І., Безручко І.В. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1981. – 111 с.
705209
   Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин : Для студентів біологічного факультету. – Київ, 1984. – 57с.
705210
   Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 128с.
705211
   Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Рівняння математичної фізики" : для студентів мех.-мат. ф-ту, які навчаються за напрямом підготовки "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.В. Ловейкін, А.П. Креневич, Г.В. Верьовкіна]. – Київ : Київський університет, 2014. – 37, [1] с. : іл. – Бібліогр. у вступі: с. 3
705212
   Методичні вказівки до практичних занять з колоїдної хімії : для студ .хім. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 56с.
705213
   Методичні вказівки до практичних занять з колоїдної хімії : Для студентів хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 44с.
705214
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Графіка обчислювальних процесів". – Львів, 1986. – 31с.
705215
   Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Математичні методи у психології" для студентів факультету соціології та психології.. – Київ : Київський університет, 1999. – 17с.
705216
  Білоус Л.Ф. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Біогеографія" / Білоус Л.Ф. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2008. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
705217
   Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни "Безпека життєдіяльності" на тему "Біоритми та їх роль у життєдіяльності людини" / Н.А. Касьянов, І.Н. Арнаут, В.І. Сало, Н.А. Пительгузов, Д.В. Михайлов, О.Н. Сухарєвська, А.А. Андріанова // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-35 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
705218
   Методичні вказівки до проведення занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 1981. – 16 с.
705219
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Вимірювання". – Київ : Київський університет, 2003. – 29с.
705220
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерний експеримент". – Київ : Київський університет, 2005. – 16 с.
705221
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Механіка". – Київ : Київський університет, 2002. – 43с.
705222
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Основи фізики вакууму та вакуумної техніки". – Київ : Киевский университет, 2001. – 115с.
705223
   Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з спецкурсу "Інформаційно-вимірювальні системи" : для студ. географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1994. – 15 с.
705224
   Методичні вказівки до проведення першої навчальної геологічної практики : для студентів геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 43с.
705225
   Методичні вказівки до проведення практичних занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 1997. – 40с.
705226
   Методичні вказівки до проведення практичних занять з математичного аналізу. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2003. – 88с.
705227
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із квантової механіки : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 16с.
705228
   Методичні вказівки до проведення практичних занять із теорії функції комплексної змінної : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 14с.
705229
   Методичні вказівки до проведення практичних і самостійних занять із курсу "Лінійна алгебра" : Розділ "Визначники та матриці" для курсантів Військового інституту. – Київ : Київський університет, 2000. – 64 с.
705230
   Методичні вказівки до проведення практичних і самостійних занять із курсу "Лінійна алгебра" : Розділ "Векторні простори, системи лінійних рівнянь" для курсантів Військового інституту. – Київ : Київський університет, 2000. – 60 с.
705231
   Методичні вказівки до проведення самостійної роботи з векторного і матричного числення. – Київ : Київський університет, 1986. – 47с.
705232
   Методичні вказівки до програми та контрольні роботи з математичного аналізу для студентів-заочників. – Чернівці, 1983. – 22с.
705233
  Горбунцова Т.Ю. Методичні вказівки до роботи з "читанкою" для 2 класу видання 1952 та 1953 рр. / Т.Ю. Горбунцова. – К, 1953. – 71с.
705234
   Методичні вказівки до роз" язування задач з теорії функцій комплексної змінної для студентів, механіко-математичного факультету. – Львів : ЛДУ, 1992. – 64с.
705235
   Методичні вказівки до розв"язання задач з математичного аналізу. – Львів, 1986. – 48с.
705236
   Методичні вказівки до розв"язання задач із колоїдної хімії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 33с.
705237
   Методичні вказівки до розв"язування задач з аналітичної геометрії : для студ.фіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 50с.
705238
   Методичні вказівки до розв"язування задач із курсу "Асимптотичні методи теоретичної фізики" : Для студ.фізич.фак.спец."Теоретична фізика". – Київ : Київський університет, 1998. – 23с.
705239
   Методичні вказівки до розділу "Числові ряди" курсу "Вища математика". – Дніпропетровськ, 1996. – 39с.
705240
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( розділ " Магнетизм" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 64с.
705241
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( розділи " Оптика. Атомна фізика. Ядерна фізика" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 52с.
705242
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " ( тема " Вага тіла" ) : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 32 с.
705243
   Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Фізика " Ч.1. Механіка : для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 132с.
705244
   Методичні вказівки до самостійної роботи з лінійної алгебри евклідного простору. – Київ : Київський університет, 1989. – 23с.
705245
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу векторних і тензорних полів. – Київ : Київський університет, 1983. – 55с.
705246
   Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного аналізу випадкових величин. – Київ : Київський університет, 1985. – 51с.
705247
   Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Теорія еволюції" : Для студентів біологічного фак. – Київ, 1997. – 21с.
705248
   Методичні вказівки до спецкурсу "Основні принципи функціональної лінгвістики. Школи та напрямки" : для студ. філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
705249
   Методичні вказівки до спецкурсу "Технологія оптичного приладобудування" : для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 47 с.
705250
   Методичні вказівки до спецпрактикуму " Генетичний аналіз" : для студентів біологічного фак. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
705251
   Методичні вказівки до спецпрактикуму "Антибіотики" : Для студ. біологічного фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2000. – 32с.
705252
   Методичні вказівки до спецпрактикуму "Виділення чистих культур мікроорганізмів" : для студ. біологічного факультету. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2000. – 23с.
705253
   Методичні вказівки до спецпрактикуму з експериментальної хірургії та фізіології травлення : Для студентів біологічного ф-ту. – Київ : КДУ, 1985. – 40с.
705254
   Методичні вказівки до спецпрактикуму з фізико-хімічних методів дослідження поверхні для студентів хімічного факультету.. – Київ : Київський університет, 1999. – 57с.
705255
  Кравець Г.К. Методичні вказівки до таблиці "Еволюція.... / Г.К. Кравець. – Київ, 1976. – с.
705256
  Кулик Б.М. Методичні вказівки до таблиць з морфології української мови. / Б.М. Кулик. – 7-е вид. – К., 1966. – 44с.
705257
   Методичні вказівки з автоматизованої обробки і контролю даних гідрометеорологічних спостережень / Держ. служба України з надзвичайних ситуації, Центр. геофіз. обсерваторія. – Київ : [б. в.]
Вип. 3 : Метеорологічна інформація гідрометеорологічних станцій і постів, ч. 1 : Метеорологічна інформація станцій. – 2013. – 46 с. : табл. – Без тит. арк.
705258
  Ангелейко В.В. Методичні вказівки з вивчення курсу "Статистична фізика та термодинаміка" : для студ. 3 - 4 курсів фізико-математичних факультетів / В.В. Ангелейко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ч. 2 : Статистичний оператор. – 1990. – 20 с.
705259
   Методичні вказівки з вивчення курсу "Статистична фізика та термодинаміка" : для студ. геологічного ф-ту. – Харків
Статистичний оператор. Квантові гази. Частина 2. – 1999. – 20с.
705260
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 19с.
705261
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2002. – 18с.
705262
   Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи спеціаліста : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
705263
   Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи : для студентів геологічного факультету за фахом 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 16с.
705264
   Методичні вказівки з виробничої бакалаврської практики : для студентів геофізиків геологічного факультету спец-ть 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 14с.
705265
   Методичні вказівки з виробничої бакалаврської практики : для студенті геологічного факультету (спеціальність 0701- геологія). – Київ : Київський університет, 2004. – 14с.
705266
   Методичні вказівки з екологічного обгрунтування кондицій на мінеральну сировину (нафту та газ, тверді корисні копалини, підземні води). – Київ, 2007. – 48с.
705267
  Мазурмович Б.М. Методичні вказівки з зоології / Б.М. Мазурмович. – Київ
705268
  Дядищева-Росовецька Методичні вказівки з історії української літературної мови : для студ. 3 курсу спец. "Українська мова та література; іноземна мова" заоч. форми навчання / Юлія Дядищева-Росовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії та стилістики укр. мови. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 150-162 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-306-158-6
705269
  Могила А.П. Методичні вказівки з курсу "Українська діалектологія" / А.П. Могила. – К, 1957. – 14с.
705270
   Методичні вказівки з курсу цивільного й сімейного права України. – Луганськ, 2000. – 63с.
705271
   Методичні вказівки з лабораторних занять до курсу "Геологія родовищ корисних копалин" (мінераграфія) : Для студ.геол.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 34 с.
705272
   Методичні вказівки з математичної обробки робіт із спецпрактикуму " Хімічна кінетика" : Для студ.геол.фак. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 13с.
705273
   Методичні вказівки з мовно-стилістиних курсів : для студентів факультету журналістики. – Київ : Київський університет, 1985. – 79 с.
705274
   Методичні вказівки з переддипломної виробничої практики спеціаліста : для студентів геофізиків геологічного факультету спец-ть 0709. – Київ : Київський університет, 2003. – 16с.
705275
   Методичні вказівки з переддипломної виробничої практики спеціаліста : для студентів геологічного факультету (спеціальність 0701- геологія). – Київ : Київський університет, 2004. – 11с.
705276
  Литовченко В.І. Методичні вказівки з питань виховання у учнів радянського патріотизму та пролетарського інтернаціоналізму. / В.І. Литовченко. – Одеса, 1969. – 24 с.
705277
   Методичні вказівки з підготовки наукових робіт з навчальної дисципліни "Криміналістика". – Київ, 2004. – 18с.
705278
   Методичні вказівки з практичного використання текстових процесорів MS 6.0, MS Word 7.0 у середовищі Windows 95 для студентів факультету кібернетики. – Київ : Київський університет, 1999. – 93с.
705279
   Методичні вказівки і завдання до семінарських і практичних занять з радянського кримінального процесу. – Київ : КДУ, 1983. – 24 с.
705280
   Методичні вказівки і завдання з курсу логіки : Тема "Поняття", "Судження"; для студентів ф-ту журн. – Київ : КДУ, 1985. – 17 с.
705281
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Одеса, 1967. – 38 с.
705282
  Доброгорський М.І. Методичні вказівки і контрольні завдання з української літератури / М.І. Доброгорський. – Вид. 3-є, доп. – Одеса, 1970. – 48с.
705283
   Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять зі вступу до літературознавства для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 45с.
705284
   Методичні вказівки і матеріали для проведення семінарських і практичних занять зі вступу до літературознавства і теорії літератури. – Київ : Київський університет, 2002. – 28с.
705285
   Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Радянське колгоспне право" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1987. – 12 с.
705286
  Назаров І.І. Методичні вказівки і теми контрольних робіт до вивчення курсу "Економіка соціалістичної промисловості" / І.І. Назаров. – Київ, 1967. – 50с.
705287
  Стрельніков І.Ф. Методичні вказівки на побудову топографічної основи блокдіаграм по топографічних картах : для студ. 1 курсу географічного ф-ту у-ту / І.Ф. Стрельніков; МВССО УРСР ; Львівський ордена Леніна Державний ун-т ім. Ів. Франка. – Львів, 1965. – 8 с. – на правах рукопису
705288
   Методичні вказівки по вдосконаленню використання в навчальному процесі світоглядної та лінгвістичної проблематики праць класиків марксизму-ленінізму : для викладачів, аспірантів і студентів факультету романо-германської філології. – Київ : Київський університет, 1985. – 36 с. – Бібліогр.: 34-36 с.
705289
   Методичні вказівки по написанню курсових робіт з політичної економії : для студ. економ.ф-ту. – Київ : КДУ, 1970. – 8 с.
705290
  Калушин М.М. Методичні вказівки по організації та оформленню масової фотовиставки Т.Г. Шевченко "Життя та творчість" / М.М. Калушин, М.М. Савіцька. – Львів; Київ, 1939. – 30с.
705291
   Методичні вказівки по підготовці рейтингових завдань з хімії елементів для студентів нехімічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 1999. – 59с
705292
   Методичні вказівки слухачам заочних курсів підвищення кваліфікації суддів і нотаріусів Української РСР по вивченню дисуиплін курсів і.... – Київ : КДУ, 1966. – 58 с.
705293
  Литвинська В.А. Методичні вказівки студентам 1 та 2 курсу геологічного факультету для читання фахової літератури на англ. мові / В.А. Литвинська. – Київ, 1967. – 66с.
705294
  Дзюба О.А. Методичні вказівки студентам II - III курсу механіко-математичного факультету для читання фахової літератури на англійській мові / О.А. Дзюба, М.А. Гапоненко. – Київ, 1967. – 80 с.
705295
   Методичні вказівки та варіанти завдань до лабораторної роботи "Програмування задач чисельного аналізу" : для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 20с.
705296
  Миронець І.М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з колгоспного права / І.М. Миронець, В.З. Янчук. – Київ
1. – 1976. – 32с.
705297
   Методичні вказівки та завдання до виконання курсових робіт з теоретичної механіки : для студ. механіко-математичного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
705298
   Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з методики викладання української мови в середній школі : для студентів четвертого-п"ятого курсів заочної форми навчання філологічного факультету. – Київ : КДУ, 1984. – 36 с. – Бібліогр.: 34-36 с.
705299
  Кепич Т.Ю. Методичні вказівки та завдання до курсу "Опір матеріалів" : Навч. посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко; КНУТШ. – Київ : Наук. вид-во ТВіМС, 2001. – 67с.
705300
   Методичні вказівки та завдання з логіки : для студентів ф-ту журн. – Київ : КДУ, 1985. – 7 с.
705301
  Корольова М.Р. Методичні вказівки та завдання з перекладу і безперекладного читання для студенстів історичного і філософського факультетів / М.Р. Корольова. – К, 1977. – 54с.
705302
   Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2001. – 92с.
705303
   Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет
Ч.2. – 2002. – 69с.
705304
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування : розділ "Програмування в першому наближенні" для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
705305
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування (розділ " Основні парадигми програмування") : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
705306
   Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу програмування (розділ " Програмування на фоні задач чисельного аналізу") : для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 36с.
705307
  Саєнко В.П. Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови / В.П. Саєнко. – 2-е вид., випр. й доп. – Одеса, 1967. – 60с.
705308
  Саєнко В.П. Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови / В.П. Саєнко. – 3-е вид. – Одеса, 1970. – 59с.
705309
  Саєнко В.П. Методичні вказівки та контрольні завдання з української мови. / В.П. Саєнко. – Одеса, 1965. – 48с.
705310
   Методичні вказівки та навчальні завдання до курсу "Теорія груп" : для студ. хім. фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 48с.
705311
   Методичні вказівки та навчальні завдання з розмовної практики французької мови до аудіо-візуального курсу "Ca va?" (Амстердам, Hідерланди) : Для студ.1-2 курсів філол.відділення фак-ту іноземн.філологі. – Київ : Київський університет, 1998. – 50с.
705312
   Методичні вказівки та плани практичних занять до курсу "Історія української літератури 20 століття". – Київ, 2002. – 37с.
705313
   Методичні вказівки та плани практичних занять з курсу " Історія української журналістики ХІХ-початку ХХ ст. " для студентів Інституту журналістики. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
705314
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Головні особливості та специфіка розвитку містичних вчень" : (для студентів філософського факультету). – 2-е вид., доп. та перер. – Київ, 1999. – 27с.
705315
   Методичні вказівки та програма спецкурсу "Людська суб"єктивність в психотерапії" : для студентів факультету соціології та психології. – Київ, 1999. – 24с. – Бібліогр.:с.6-7
705316
  Колісник П.І. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Метеорологія і кліматологія" / П.І. Колісник. – Київ, 1958. – 39с.
705317
   Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу "Радянський кримінальний процес" : для студ. юр.ф-ту. – Київ : КДУ, 1982. – 8 с.
705318
   Методичні вказівки, плани семінарських і практичних занять, вправи та завдання до вивчення курсу "вступ до мовознавства" : для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 49 с. – Бібліогр.: 48-49 с.
705319
  Лящук Б.Ф. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з географії / Б.Ф. Лящук, В.В. Луговой. – Львів, 1967. – 47с.
705320
  Гудименко Ф.И. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з математики : Для слух. підгот. курсів / Ф.И. Гудименко, М.А. Савченко; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1963. – 76 с.
705321
   Методичні вказівки, програма та контрольні роботи з математики : Для слух. підгот. курсів. – Київ, 1962. – 32 с.
705322
  Сидоренео Г.К. Методичні вкахівки з курсу "Основи литературознавства" для студенктів - заочників філ. фак. ун-тів / Г.К. Сидоренео. – Київ, 1959. – 28с.
705323
   Методичні завдання з домашнього читання з англійської мови (як другої іноземної) для студентів ІІ курсу факультету іноземної філології. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 28 с.
705324
  Чепіга Я.Ф. Методичні замітки до навчання грамоти по згуковому методу / Під орудою С. Русової, Ю. Сірого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Черкасенка : Видавництво "Українська школа", 1917. – 39 с. – (Українська педагогічна бібліотека ; №11)
705325
  Грабчук О.М. Методичні засади аналізу невизначеності фінансових процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 291-299 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
705326
  Балашова Р. Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг / Р. Балашова, Л. Івченко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
705327
  Дивак В.І. Методичні засади архітектурно-планувального розширення художніх музеїв : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Дивак Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
705328
  Соломаха І.В. Методичні засади вивчення динаміки міської території за космічними знімками з високою роздільною здатністю // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
705329
  Глинська Н.В. Методичні засади визначення критеріїв для оцінки доброякісності кримінально-процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 181-193.
705330
  Попова В.В. Методичні засади визначення траєкторії розвитку національної макросистеми // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропонована методика дослідження, спрямована на доповнення кількісних параметрів розвитку національної економіки якісними характеристиками формування ВВП. Інтерпретація авторського підходу наводиться з використанням статистичних даних СРСР і сучасної ...
705331
  Белінська С.М. Методичні засади внутрішнього аудиту / С.М. Белінська, Л.В. Терещенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 44-50. – ISSN 2306-6792
705332
  Царук А.Ю. Методичні засади впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкілля // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 103-106. – ISSN 2306-6814
705333
  Ободовський О.Г. Методичні засади гідроморфологічної оцінки якості річок Українських Карпат / О.Г. Ободовський, О.Є. Ярошевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 37-44.
705334
  Крижицький С.Д. Методичні засади графічної реконструкції житлових будинків Ольвії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 4. – С. 103-116. – ISSN 0235-3490
705335
  Шипуліна Ю.С. Методичні засади діагностики стану інноваційної культури підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 269-279. – ISSN 1993-0259
705336
  Герасимович А.М. Методичні засади до організації обліку банківських інновацій / А.М. Герасимович, Морозова-Герасимович // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – Вип. 1 (16). – C. 34-40
705337
  Мочкош Я. Методичні засади дослідження ознак предмета посягання злочинів у сфері економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
705338
  Овчар О.В. Методичні засади дослідження соціально-психологічних особливостей стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 106-111. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
705339
  Бондарук Т.Г. Методичні засади економіко-статистичного аналізу соціально-економічного розвитку території // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 47-56
705340
  Хараджян Н. Методичні засади електронного навчання мультифрактального аналізу часових рядів у СКМ SAGE // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 121-128. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто методичну систему мультифрактального аналізу в процесі професійної підготовки фахівців у галузі економічної кібернетики. Показано перевагу застосування Web-СКМ Sage для роботи за спецкурсом "Моделювання складних економічних систем" за ...
705341
  Дюканова О.В. Методичні засади запровадження внутрішньої торгівлі дозволами на викиди парникових газів в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 110-122. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
705342
  Бабірад-Лазунін Методичні засади митної статистики правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено роль та місце митної статистики в системі статистичних наук. Виділено етапи розвитку митної статистики. Надано рекомендації стосовно виокремлення статистики контрабанди та митних правопорушень, як нової гілки в спеціалізованій митній ...
705343
   Методичні засади моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем / В.В. Шевчук, О.М. Іванік, М.В. Лавренюк, В.І. Лавренюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-73 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
705344
  Сторчова Т.В. Методичні засади навчання майбутніх філологів граматики латинської мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 145-146
705345
  Гарапко Н.І. Методичні засади організації бухгалтерського обліку в простому товаристві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 388-398 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
705346
  Воловик О.П. Методичні засади організації та проведення практикуму з розв"язування математичних задач у класичних університетах : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Воловик О.П. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
705347
  Шульга Н.П. Методичні засади оцінки вартості банку на основі дохідного підходу : банківська справа / Н.П. Шульга, О.А. Слободяник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 105-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
705348
  Іванік О.М. Методичні засади оцінки впливу потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ на інженерні споруди у різних ландшафтно-кліматичних зонах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Аргументується істотний вплив на функціонування природно-техногенних систем потоків в"язких та в"язкопластичних середовищ, визначаються їх головні параметри та характеристики у різних ландшафтно-кліматичних зонах. Запропоновано класифікаційну схему ...
705349
  Дубовик О.В. Методичні засади оцінки ефективності управління інтернет-рекламою торговельних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 106-111
705350
  Козоріз М.А. Методичні засади оцінки кредитного потенціалу регіону / М.А. Козоріз, І.С. Музика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 58-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
705351
  Поліванцев А.С. Методичні засади оцінки обсягів неофіційної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 237-243


  У даній статті розроблена економіко-математична модель впливу податків на зовнішню торгівлю та зокрема на товарні потоки, доходи суб"єктів господарювання та бюджету з урахуванням нелегального переміщення товарів, а також запропонована концептуальна ...
705352
  Валуйський І.А. Методичні засади оцінки спрямованості бюджетної політики // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 27-32. – ISSN 2413-9610
705353
  Коваль Т.О. Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства / Т.О. Коваль, В.П. Яхкінд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 112-118. – ISSN 2222-4459
705354
  Сахаров В.Є. Методичні засади оцінювання міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів світового рівня / В.Є. Сахаров, Д.О. Ільницький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 152-168 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
705355
  Кощій О.В. Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України / О.В. Кощій, І.О. Ворончак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 141-151. – Бібліогр.: Бібілогр: 19 назв. – ISSN 1993-6788
705356
  Шевченко І.Ю. Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 170-175. – ISSN 2222-4459
705357
  Олійник О. Методичні засади оцінювання соціальної відповідальності підприємства в соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 22 назв
705358
  Гросул В.А. Методичні засади оцінювання сприятливості зовнішнього середовища для адаптації підприємств роздрібної торгівлі / В.А. Гросул, О.А. Круглова, О.Д. Рачкован // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 62-74. – ISSN 1993-6788
705359
  Кучер С.Л. Методичні засади підвищення ефективності управління трудовою активністю персоналу підприємств легкої промисловості / С.Л. Кучер, Г.М. Квіта // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 164-169 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
705360
  Лютий Г.Г. Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита / Г.Г. Лютий, І.В. Саніна, Н.Г. Люта // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
705361
  Голубко В. Методичні засади підготовки історика-краєзнавця: досвід, перспективи / В. Голубко, А. Середяк // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 9-20. – ISBN 978-617-7235-56-8
705362
  Денисенко В.В. Методичні засади підготовки магістрантів до аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності у ВНЗ
705363
  Денисенко В.В. Методичні засади підготовки магістрантів до аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності у ВНЗ // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 201-218. – ISSN 2219-438X
705364
  Міхно П.Б. Методичні засади планування раціонального використання порушених земель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Міхно Павло Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
705365
  Бут Анатолій Методичні засади побудови експериментальної системи проблемних завдань з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 37-39. – Бібліогр. 20 назв
705366
  Чайківська Р.Т. Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни. - / Р.Т. Чайківська, Т.В. Чайківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 86-90. – ISSN 0321-0499


  Описано інноваційні технології та методи дистанційного навчання, запропоновані до системи навчання студентів і викладення матеріалу з метою покращання освітнього процесу. Описано способи використання активної частини електронної дисципліни для ...
705367
  Кірей К.О. Методичні засади проведення практичних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки IT-фахівців у контексті інтерактивного навчання // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 104-109. – ISSN 1998-7005
705368
  Соколовська В.В. Методичні засади прогнозування структури цін на індивідуальні побутові послуги // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-22.
705369
  Бозуленко О. Методичні засади прогнозуваня чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 37-46. – ISSN 1993-0259
705370
   Методичні засади професійного психологічного відбору курсантів для фахової підготовки в цивільному вищому навчальному закладі. – Київ : Київський університет, 2003. – 24с.
705371
  Загородня А. Методичні засади професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 99-101. – ISSN 2308-4634
705372
  Белінська С.М. Методичні засади процесу експлуатації основних засобів / С.М. Белінська, Н.М. Рябоконь // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 51-55. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
705373
  Армаш Т.С. Методичні засади реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання лінійної алгебри майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Армаш Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
705374
  Синчак В Методичні засади реєстрації платників ПДВ В Україні : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 54-61 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
705375
  Петрук В.В. Методичні засади розвитку стратегічного планування в системі управління промисловими підприємствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 351-357
705376
  Калюжна Ю.І. Методичні засади розвитку творчого потенціалу студентів у самостійній навчально-пізнавальній діяльності // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 202-212. – ISSN 2226-4078
705377
   Методичні засади розпізнавання образів із використанням багатошарового персептрона / С.А. Шворов, В.М. Штепа, І.М. Болбот, Н.А. Заєць, А.О. Дудник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 66-72


  Проаналізовано перспективність використання нейромережевих структур для розпізнавання образів, синтезовано та перевірено на адекватність відповідний багатошаровий персептрон. Обгрунтовано можливість його використання в системах спеціального призначення
705378
   Методичні засади розробки основ регіонального природокористування в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2007. – 228 с. : 51 табл., 35 рис. – Бібліогр.: с. 228 (132 джерела)


  Об"єкт досліджень: по розділу 1 - радіаційно забруднені ландшафти північних областей України; по розділу 2 - урбанізаційне природокористування в межах України; по розділу 3 - туристично-рекреаційні ресурси України; по розділу 4 - повітряне середовище ...
705379
  Горбатко О.С. Методичні засади ролі реклами у просуванні продукції на українському товарному ринку / О.С. Горбатко, І.О. Парфенчук // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 61-63. – ISBN 978-617-645-232-4
705380
  Ковтун Н.В. Методичні засади статистичного дослідження діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 43-46
705381
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 153-160


  Розглядаються методичні основи побудови та організації функціонування інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом. Рассматриваются методические основы построения и организации функционирования ...
705382
  Шворов С.А. Методичні засади створення інтелектуальних тренажерних систем диспетчерського персоналу управління повітряним рухом / С.А. Шворов, В.Б. Горшколепов, В.В. Чепуренко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
705383
  Ляхоцька Л. Методичні засади створення підручника з української мови (за матеріалами творчої спадщини І. Огієнка) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 61-69. – ISSN 1561-6223
705384
  Шворов С.А. Методичні засади структурного синтезу територіально розподілених систем передачі даних / С.А. Шворов, М.М. Михайлов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 46-50


  Розглядаються методичні засади вирішення задач оцінювання існуючих та синтез перспективних топологій систем передачі даних спеціального призначення. Рассматриваются методические основи решения задач оценивания существующих и синтез перспективных ...
705385
  Колотуха І. Методичні засади суспільно-географічного дослідження громадського транспорту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-61. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Розроблена схема методики суспільно-географічного дослідження територіальної організації громадського транспорту, яка включає чотири послідовних етапів: на підготовчому визначається соціальне замовлення на розвиток системи громадського транспорту, ...
705386
  Мозговий А. Методичні засади суспільно-географічного дослідження конфліктів міського розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 57-64. – ISSN 2413-7154


  У статті розкрито суперечності міського розвитку з позицій суспільної географії. Наведено систематику міського розвитку і схарактеризовано основні його типи. Окреслено коло суб"єктів конфліктної взаємодії в місті. Розкрито суспільно-географічний зміст ...
705387
  Чернякова Ж. Методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 155-172. – ISSN 2312-5993


  У статті висвітлено методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів.
705388
  Зенченко Т. Методичні засади управління ситемою якості освіти у вищій школі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 47-57. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
705389
  Тімченко В.М. Методичні засади управління станом екосистем та якістю води зарегульованих ділянок річок / В.М. Тімченко, О.П. Оксіюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 16. – ISBN 966-521-129-3
705390
  Ломоносов А. Методичні засади управління чисельністю науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : економіка освіти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 56-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
705391
  Михальська О. Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-45. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  Впровадження в практику українських олійно-жирових підприємств моделей управлінського обліку виробничих витрат за "центрами відповідальності", що є метою їх максимальної оптимізації в сьогоднішніх умовах конкурентного ринку. Виділенням виробничих ...
705392
  Касперський А.В. Методичні засади формування базових знань юриспруденції аспірантів технологічної освітньої галузі / А.В. Касперський, І.Т. Богданов, О.М. Кучменко // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 83-86. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
705393
  Тарасова А.С. Методичні засади формування рекреаційних систем : Географія міжгалузевих комплексів // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 115-118. – Бібліогр.: 3 назви
705394
  Клименко І.В. Методичні здобутки української мелоареалогії: з практичного досвіду картографування обрядових наспивів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 256-264
705395
  Булкот Г. Методичні і теоретичні основи аналізу підлриємств-банкрутів у контексті сучасних систем правового регулювання економіки // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 1728-9343
705396
  Лазарєв А. Методичні й практичні аспекти проведення Рахунковою палатою України аудиту фінансової звітності ОБСЄ та оформлення його результатів / А. Лазарєв, І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 34-42
705397
  Бочаров М.І. Методичні кабінети на громадьских засадах / М.І. Бочаров. – Київ, 1962. – 28с.
705398
  Тарасенкова Н. Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Н. Тарасенкова, І. Акуленко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 53-66. – ISSN 2078-1016
705399
  Рогальчук Л. Методичні матеріали до Дня Соборності України (з досвіду створення віртуальних книжкових виставок на сайтах бібліотек України) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 139. – ISSN 2306-3505
705400
   Методичні матеріали до курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки". : "Вступ до операційної стстеми MS DOS" для студ. фа-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 69с.
705401
  Кононенко І.В. Методичні матеріали з формування програм розвитку галузей місцевого господарства / І.В. Кононенко, І.М. Єфременко; Ін-тут машин і систем.Мін-во промисл.політики і Нац.академії наук України. – Харків : Ін-тут машин і систем, 2001. – 191с. – ISBN 966-02-2155-Х
705402
   Методичні матеріали комплексного забезпечення викладання та вивчення курсів економічних дисциплін : для студ. університету. – Київ : Київський університет, 1999. – 194с.
705403
   Методичні матеріали. Аналіз фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств. Методика складання бізнес-планів. Розробка планів реструктуризації державних підприємств, 1997. – 48с.
705404
  Коробов В.К. Методичні можливості використання комплексних індикаторів регіонального розвитку у викладанні курсу регіоналістики / В.К. Коробов, Д.С. Мальчикова // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 189-194 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
705405
  Покась Лілія Методичні можливості засвоєння нових знань з географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-13. – Бібліогр.: 8 назв
705406
  Яценко Т. Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5 (91). – С. 27-29


  У статті розглянуто актуальні проблеми методики викладання української літератури в сучасній школі, розглядаються традиційні і нові методи, прийоми і форми вивчення української літератури.
705407
  Момот В.Є. Методичні основи адаптації стратегії підприємства до етапів життєвого циклу / В.Є. Момот, П.М. Рибалка // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 56-62.
705408
  Безкоровайний Є.О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-23.
705409
  Безкоровайний Є.О. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-23
705410
  Шинкаренко О.М. Методичні основи аналізу економічних взаємовідносин в молоко продуктовому підкомплексі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-25
705411
  Шинкаренко О.М. Методичні основи аналізу економічних взаємовідносин в молокопродуктовому комплексі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст.
705412
  Лукомська І.О. Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів річок Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лукомська Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
705413
  Гуляєв А.В. Методичні основи вибору способу відновлення деталей озброєння та військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 16-18


  В статті викладено методичні основи вибору способу відновлення деталей при ремонті озброєння та військової техніки з врахуванням соціальних та економічних наслідків для визначеного ремонтного органу. Рішення задачі вибору ефективного способу ...
705414
  Савченко В.Ф. Методичні основи визначення економічної ефективності і природоохоронної діяльності : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 192-200 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
705415
  Котова Т.В. Методичні основи визначення рівня техногенної деформації водних екосистем для окремих природно-сільськогосподарських зон України / Т.В. Котова, О.С. Волошкіна, Є.О. Яковлев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
705416
  Назаренко Л. Методичні основи використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний аспекти // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 17-21
705417
  Генсецький Микола Петрович Методичні основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Генсецький М.П.; КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
705418
  Пархоменко О.Г. Методичні основи дослідження голоценових грунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 16-21. – ISSN 0868-6939


  Висвітлено методичні основи дослідження генетичних профілів голоценових грунтів. Виявлено синхронність та різноспрямованість (моно- і полі генетичну) ліній еволюційного розвитку голоценових грунтів. Встановлено тренди змін їх макробудови на території ...
705419
  Ткаченко Т.П. Методичні основи дослідження еколого-географічного комплексу адміністративної області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 184-189. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-95774-3-8
705420
  Матвієнко В.М. Методичні основи дослідження життєвого і творчого шляху вченого // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 50-56. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-7293-90-4
705421
  Дубина О.М. Методичні основи дослідження наукового потенціалу регіонів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 231-236. – Бібліогр.: 4 назви
705422
  Жарська І.О. Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 81-94. – ISSN 2218-4511


  У статті виділено основні етапи становлення та розвитку науки «Поведінка споживача». Запропоновано методику оцінки поведінки споживачів у сфері освітніх послуг на основі трирівневої моделі поведінкової реакції. Проведено маркетингове дослідження ...
705423
  Рожко І.М. Методичні основи дослідження рекреаційного потенціалу полонин Українських Карпат / І.М. Рожко, С.Ю. Зюзін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
705424
  Никитюк Т.О. Методичні основи дослідження управління капіталом підприємства в умовах ринкової нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 198-203


  Проаналізовано окремі методичні підходи до підвищення ефективності управління капіталом підприємства в умовах ринкової нестабільності.
705425
  Іщук С.І. Методичні основи економіко-географічного аналізу промислового комплексу низового адміністративного району / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-57. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 46)


  Розглянуто основні методічні підходи до економіко-географічного аналізу промислового комплексу низового адміністративного району.
705426
  Шовковий В"ячеслав Миколайович Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.02 / Шовковий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв.
705427
  Шовковий В"ячеслав Миколайович Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Шовковий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 249л. + Додатки: л.215-249. – Бібліогр. л.192-214
705428
  Рудько Г.І. Методичні основи інженерного захисту території від зсувів / Г.І. Рудько, О.М. Беспалова, В.О. Скакун // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 12-17. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
705429
  Колосок А.М. Методичні основи інформаційного забезпечення оцінювання розвитку соціально-трудового партнерства у Волинській області : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 123-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
705430
  Купрієнко Д. Методичні основи концептуального проектування системи підготовки кадрів у сфері інтегрованого управління кордонами / Д. Купрієнко, Я. Варга, В. Соляр // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 65-79. – ISSN 1682-2366
705431
  Мандрик Б.М. Методичні основи моделювання еколого-гідрогеологічних умов : гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Розглянуто питання постановки еколого-гідрогеологічних досліджень та прогнозів. Наведено структурну схему досліджень. Основою прогностичних розрахунків служать геофільтраційні та стохастичні моделі.
705432
  Феоктистів А. Методичні основи навчання української мови в У, УП, УП групах ФЗС і ШКМ / А. Феоктистів. – Харків, 1932. – 35с.
705433
  Стрельський В.І. Методичні основи науково-дослідної робота студентів гуманітарних факультетів Київського державного університету / В.І. Стрельський, А.М. Іваненко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 3-9. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  В статье раскрываются формы и методы воспитания у студентов навыков активного овладения знаниями, развития у них творческого мышления, умения изучать методические основы научно-исследовательской работы, обобщать и излагать результаты собственных ...
705434
  Горіна Ж. Методичні основи національно-текстової концептосфери майбутніх учителів-словесників // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 60-66. – ISSN 2075-1478
705435
  Ворожко В.П. Методичні основи нормування праці підрозділів захисту інформаційних ресурсів : економіка підприємства / В.П. Ворожко, О.І. Матяш // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
705436
  Олещенко А.В. Методичні основи оптимізації внутрішньої територіальної організації індивідуальних біосферних заповідників та їх реалізація на прикладі біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 180-195 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
705437
  Довгаль Наталія Сергіївна Методичні основи оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу є важливою науковою проблемою з огляду на вплив ресурсної складової на загальну ефективність діяльності підприємства. У статті розглянуті кількісні і якісні аспекти безперервного використання ...
705438
  Бурлаков О.С. Методичні основи оцінки ефективності впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні підприємствами / О.С. Бурлаков, І.М. Мушеник // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 212-217. – ISSN 2309-1533
705439
  Пташенко П.О. Методичні основи оцінки ефективності забезпечення корпоративних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 3-7.
705440
  Дем"янчук Б.О. Методичні основи оцінки ймовірності інвестування у безпечність країни в умовах невизначеностей / Б.О. Дем"янчук, В.М. Косарєв, П.С. Литвиновська // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 65-75. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
705441
  Ангелко І.В. Методичні основи оцінки обсягів тіньового сектору економіки // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 180-189. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
705442
  Сухін О.В. Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою / О.В. Сухін, Б.О. Дем"янчук, В.М. Косарєв // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 344-353. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Запропоновано методику визначення ймовірностей реалізації планових обсягів підготовки фахівців з базовою і повною вищою освітою гуманітарного і технічного профілей в умовах невизначеності випадкового типу і пересічення гіпотез про фактичні розподіли ...
705443
  Герасименко О. Методичні основи оцінки результатів праці у сфері прикладних досліджень та розробок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-75. – (Економіка ; Вип. 41)


  Обгрунтовано необхідність урахування специфіки трудової діяльності в науково-технічній сфері при формуванні досконалих методів та методик оцінки затрат і результатів праці. Сформульовано основні принципи визначення результатів праці в галузі прикладних ...
705444
  Заюкова М.С. Методичні основи оцінки рівня розвитку переробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 75-78 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
705445
  Римкіна М.С. Методичні основи оцінювання соціально-економічного розвитку підприєиства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814
705446
   Методичні основи проектування дистанційних навчальних курсів / С.А. Шворов, В.Є. Лукін, В.О. Осипа, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 300-304


  У статті надаються методичні засади проектування дистанційних навчальних курсів на основі використання мультимедійної моделі у вигляді Web-сайту з застосуванням мов програмування HTML і JavaScript В статье раскрываются методические основы ...
705447
  Чубань В.С. Методичні основи процесу формування цін продукції сільського господарства на товарній біржі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 29-34


  У статті проведений аналіз методик формування цін сільськогосподарської продукції, які склалися на товарних біржах України. На підставі комплексного дослідження сучасного стану біржового ринку розроблені і теоретично обґрунтовані напрями підвищення ...
705448
  Яковенко В.В. Методичні основи реалізації моделі інтегрованого навчання математиці з використанням дистанційних освітніх технологій на допрофесійному етапі підготовки іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 55-61. – ISBN 978-966-285-311-7
705449
  Дороніна М.С. Методичні основи розвитку функцій керівника : монографія / ороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-676-311-5
705450
  Харченко С.А. Методичні основи розрахунку лізингових платежів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 188-195 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
705451
  Зозульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : 08.06.02:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.економічних наук / Зозульов О.В.; Національний технічний університет України "КПІ". – Київ, 2000. – 200л. – Бібліогр.: С.169-180
705452
  Золульов Олександр Вікторович Методичні основи сегментації ринку : Дис... кандид. економ.наук: 08.06.02 / Золульов Олександр Вікторович; Нац. техн. ун-т України. – К., 2000. – 200л. – Бібліогр.:л.169-180
705453
  Зозульов О.В. Методичні основи сегментації ринку : Автореф... канд. економ.наук: 08.06.02 / Зозульов О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
705454
  Бган Т.С. Методичні основи створення й використання комп"ютерних ігрових засобів навчання математиці / Т.С. Бган, Н.І. Клочко // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 160-164
705455
  Коваленко О.Ю. Методичні основи створення національних природних парків // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
705456
  Роман В. Методичні основи та особливості навчання іншомовного письма у ВНЗ / В. Роман, К. Куренна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 117-126. – ISSN 2411-6548
705457
  Шеховцова В.А. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 57-60.
705458
  Литвин О.О. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 159-166. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
705459
  Дробязко С.І. Методичні основи управління витратами підприємства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 55-60. – ISSN 2074-5354
705460
  Нужнова Ю.А. Методичні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних кластерних утворень АПК // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 39-43. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
705461
  Олійник Д.І. Методичні основи фінансово-економічної ефективності радіочастотного ресурсу України : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-24. – Бібліогр.: 12 назв
705462
  Кічук Н.В. Методичні основи формування іміджу педагога в параметрах результативно-цільової домінанти компетентнісного підходу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 115-118. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
705463
  Котляревський Я.В. Методичні основи формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства / Я.В. Котляревський, О.В. Халіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 86-90
705464
  Сергієнко О.М. Методичні основи формування показників утворення доходів на макрорівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 193-197
705465
  Вишиванюк М.В. Методичні основи формування системи стратегічного державного управління розвитком регіонів України на засадах сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 112-114. – Бібліогр.: 5 назв
705466
  Денисов А.С. Методичні основи формування тарифів на атомну електричну енергію // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 118-124.
705467
  Глібчук П.В. Методичні особливості використання картографічних творів для встановлення етапів трансформації поселенської мережі України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 50-55. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
705468
  Бочар Ю.І. Методичні особливості використання програмного пакету corelDRAW при підготовці фахівців інженерно-педагогічного напрямку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 318-326. – (Педагогіка ; № 3)
705469
  Кравчук А.А. Методичні особливості об"єкта й предмета геології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 186-192. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
705470
  Дубовський С.В. Методичні особливості оптимізації cкладу регулюючих енергоблоків ТЕС з обмеженими динамічними властивостями з урахуванням їх взаємодії із системними споживачами-регуляторами / С.В. Дубовський, Р.В. Григор"єв, М.Є. Бабін // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (28). – С. 15-23. – ISSN 1562-8965
705471
  Возняк Г.В. Методичні особливості оцінки ефективності фінансування інноваційних проектів прибутком від основної діяльності : економіка та управління інноваціями / Г.В. Возняк, А.Я. Кузнєцова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-92. – Бібліогр.: 13 назв
705472
  Внукова М Н. Методичні особливості рейтингування страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-54. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання рейтингу страхових компаній.
705473
  Бондаренко В.В. Методичні особливості роботи з англомовною пресою // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
705474
  Бондаренко В.В. Методичні особливості роботи з англомовною пресою // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 43-46. – ISBN 966-7890-03-1
705475
  Дук Н.М. Методичні особливості створення серії карт історії митної справи в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 148-153. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-7650-87-1
705476
  Молікевич Р. Методичні особливості суб"єктивної оцінки здоров"я в контексті дослідження якості життя населення (на прикладі Херсонської області) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 34-44. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто методичні підходи до суб"єктивної оцінки суспільного здоров"я та якості життя населення. Наведено план-схему етапів проведення опитування респондентів в адміністративних утвореннях та розглянуто принципи його організації. ...
705477
  Коваленко Д.І. Методичні особливості управління процесом реструктуризації промислових підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 151-157 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
705478
  Правдюк Н.Л. Методичні особливості фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 105-109.
705479
  Нечай Світлана Методичні особливості формування професіоналізму майбутніх вихователів у питаннях музичного виховання дітей дошкільного віку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 66-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовуються підходи до розробки нового змісту дисципліни "Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку", становлення спеціальної професійної компетентності майбутнього педагога як готовності до вирішення системи професійних завданьз ...
705480
  Смовженко Л.Г. Методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 282-286


  Групове спілкування у вищих навчальних закладах виступає невід"ємною умовою будь-якої діяльності або специфічним видом комунікативної діяльності. В статті сформульовано основні методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних ...
705481
  Мазуренко В.П. Методичні передумови побудови індексних рядів та їх аналізу (індексний моніторинг) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розкрито передумови побудови індексних рядів, їх перебазування та зімкнення, переведення їх до зіставного виду за допомогою різних дефляторів, вивчення тенденцій, циклічних та сезонних коливань, використання їх в біржовому моніторингу і порівняльного ...
705482
  Соснова М. Методичні передумови удосконалення фахової комунікативної компетенції студентів-нефілологів на уроках української мови // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 153-164. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті досліджуються можливості використання фреймових структур, які постають основним засобом оперативного дидактичного забезпечення занять з української мови. У сучасній лінгвістиці фрейм розглядається, як одиниця знань, яка зберігається в пам’яті ...
705483
  Жук І.М. Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні / І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
705484
  Буличева Т.В. Методичні питання вивчення Київської регіональної системи розселення // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 62-64. – ISBN 966-7293-90-4
705485
  Іщук С.І. Методичні питання вивчення територіальних систем продуктивних сил : теорія. Історія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 3-9. – Бібліогр.: 7 назв
705486
  Пітюренко Ю.І. Методичні питання виділення територіальних систем міських поселень і визначення їх меж : населення, Трудові ресурси / Ю.І. Пітюренко, М.П. Якимова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 40-47
705487
  Паламарчук М.М. Методичні питання визначення рівнів господарського розвитку областей / М.М. Паламарчук, В.О. Білозерова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 3-11 : Табл.
705488
  Корецький Л.М. Методичні питання дослідження територіальної організації сільськогосподарських зон промислових вузлів : теорія. Історія / Л.М. Корецький, А.В. Степаненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 10-18
705489
  Тащук К.О. Методичні питання дослідженя територіальної структури промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 21-27. – Бібліогр.: 15 назв
705490
  Кичко І.І. Методичні питання забезпечення потреби в житлі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 92-100
705491
  Хотомлянський О. Методичні питання оцінювання результатів професійної діяльності професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу / О. Хотомлянський, Т. Дерев"янко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 144-151.
705492
  Сербов М.Г. Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області) / М.Г. Сербов, Т.В. Крижанівська // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 229-242 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
705493
  Журавель Ю. Методичні підходи державної підтримки інвестиційних проектів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 162-172. – ISSN 1818-5754
705494
  Підлісний В.В. Методичні підходи для покращення самостійної роботи студентів з дисципліни "Використання техніки в АПК" / В.В. Підлісний, О.М. Семенов, В.М. Сірант // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 131-138
705495
  Купалова Г.І. Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово-оборонному комплексі / Г.І. Купалова, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  З урахуванням вимог сталого розвитку, положень Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року розглянуті актуальні теоретичні та методичні питання, запропоновано систему показників для аналізу загального, ...
705496
  Моргулець О.Б. Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ / О.Б. Моргулець, О.О. Григоревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 323-333. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано комплексну методику економічного аналізу діяльності навчального закладу в частині оцінювання ефективності його управління на основі визначення індикативних показників та їх нормативних значень.
705497
  Болдуєва О. Методичні підходи до аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 62-65. – ISSN 1993-0259
705498
  Мальчикова Д. Методичні підходи до аналізу специфіки регіонального природокористування у геопланувальному аналізі території // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 33-40. – ISSN 2413-7154


  У статті розглянуто методичні особливості аналізу специфіки регіонального природокористування в процесі формування геопланувальної структури сільської місцевості; показано можливості застосування факторного аналізу у регіональному аналізі ...
705499
  Кочетков В.М. Методичні підходи до аналізу та управління ризиком ліквідності балансу комерційного банку // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 98-101. – Бібліогр.: 3 назв
705500
  Ярочевська А.В. Методичні підходи до аналізу та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 121-123. – ISBN 978-617-645-231-7
705501
  Козоріз Г.Г. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності і платоспроможності страхових компаній // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 76-82. – ISSN 1562-0905
705502
  Малинич Г.М. Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній:переваги та недоліки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 87-91. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано методичні підходи аналізу фінансової надійності страхових компаній в страховій справі та статистичній науці. Methodical approaches of analysis of financial reliability of insurance companies in the field of insurance and statistic"s ...
705503
  Дробязко О.М. Методичні підходи до вдосконалення існуючих механізмів прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-50. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
705504
  Колєшня Л. Методичні підходи до вдосконалення механізму стимулювання роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю : соціальна політика / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-8 : Табл., рис.
705505
  Гринько Т.В. Методичні підходи до вибору стратегічних альтернатив розвитку суб"єктів підприємництва / Т.В. Гринько, М.О. Шибецька // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 94-101. – ISSN 2413-9610
705506
  Іщук С.І. Методичні підходи до вивченнч промислово-агломераційних утворень / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 39-53
705507
  Монастирський В.Р. Методичні підходи до вивчення антропогенної деструкції ландшафтів : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 81-87 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0868-6939
705508
  Огородніков В.І. Методичні підходи до вивчення донних відкладів сучасних водойм й геоекологічного картографування акваторій // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 179-185. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-631-331-6
705509
  Перепелюк М.М. Методичні підходи до вивчення експресії інтерферону альфа в інтактній та регенеруючій печінці щурів / М.М. Перепелюк, А.М. Слончак, М.Ю. Оболенська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-86. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичні підходи щодо визначення експресії інтерферону ? в інтактній і регенеруючій печінці щурів. Експериментально обгрунтовано, що при виділенні РНК необхідно використовувати центрифугування в CsCl задля повного очищення препарату РНК ...
705510
  Максимюк М.М. Методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 158-161. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
705511
  Терюханова І. Методичні підходи до визначення економічної ефективності професійного навчання незайнятого населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 10-14


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
705512
  Левченко Ю.Г. Методичні підходи до визначення ефективності господарської діяльності підприємства / Ю.Г. Левченко, Н.А. Шекмар // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 130-136. – (Економіка ; Вип. 32)
705513
   Методичні підходи до визначення комплексного впливу основних складових системи землеробства на продуктивність агрофітоценозів і родючість грунту / П.І. Бойко, Д.В. Літвінов, Н.Г. Буслаєва, Н.П. Коваленко, О.В. Демиденко, І.С. Шаповал // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 10-21 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0372-8498
705514
  Ганжа Б.О. Методичні підходи до визначення масштабів неформального сектору економіки в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 63-68. – ISSN 2309-1533
705515
  Андрійчук В.Г. Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі / В.Г. Андрійчук, І.С. Сас // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 22-33. – ISSN 2221-1055
705516
  Прилипко Ю.І. Методичні підходи до визначення обсягів тіньової економіки в сільському господарстві / Ю.І. Прилипко, К.Ю. Рєпін // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
705517
  Черчик Л.М. Методичні підходи до визначення оптимальних режимів використання природних рекреаційних ресурсів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 107-117. – ISSN 1562-0905
705518
  Буряк В. Методичні підходи до визначення повних витрат за окремими кредитними проектами при оцінці їх ефективності : слово практикам / В. Буряк, В. Волохов // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 73-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1605-2005
705519
  Балан В.Г. Методичні підходи до визначення рейтингів корпоративного управління акціонерними товариствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 51-56. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
705520
  Коваленко В.В. Методичні підходи до визначення рівня капіталізації банківської системи : ринок фінансових послуг / В.В. Коваленко, К.Ф. Черкашина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 73-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
705521
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
705522
  Крючкова Ж.В. Методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 41-46. – ISSN 2306-6792
705523
  Коваленко В.В. Методичні підходи до визначення рівня фінансової стійкості банківської системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 232-240 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
705524
   Методичні підходи до визначення собівартості соціальних послуг у контексті запровадження соціальних стандартів та НП(С)БОДС 135 "Витрати" в Україні / Л.Г. Ловінська, О.І. Чуркіна, Л.В. Гапоненко, Н.І. Сушко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 101-115. – ISSN 2305-7645
705525
  Бородіна О.С. Методичні підходи до визначення сутності економічних ризиків та шляхів їх уникнення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 21-23
705526
  Журавка Ф.О. Методичні підходи до визначення сутності та змісту амортизації основних засобів / Ф.О. Журавка, О.А. Скорба // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 27-31
705527
  Шевчик Б.М. Методичні підходи до визначення та мінімізації інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності АПК // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 114-118
705528
  Сівашенко Т.В. Методичні підходи до використання лізингу як інструменту відтворення основних фондів авіакомпанії : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-45 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
705529
  Кльоба Лев Гнатович Методичні підходи до використання реінжинірингу і бенчмаркінгу в забезпеченні ефективного управління інвестиційною діяльністю банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 110-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи вкрай актуальним є питання використання новітніх технологій та інструментів, необхідних для вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю з метою забезпечення надійного та ...
705530
  Мазур М.В. Методичні підходи до вимірювання прихованої інфляції в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
705531
  Шевчик Б.М. Методичні підходи до вимірювання ризиків в АПК для прийняття економічно доцільних управлінських рішень // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 119-125. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретико-методичні підходи щодо вимірювання ризиків в АПК як важливої передумови для прийняття економічно доцільних управлінських рішень.
705532
  Скачек Н.Ю. Методичні підходи до відображення даних щодо органічної продукції у вітчизняній статистиці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 25-29. – Бібліогр.: 10 назв
705533
  Ющенко А.М. Методичні підходи до грошової оцінки землі // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 231-233.
705534
  Коваленко В.В. Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської сисеми : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 193-199 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
705535
  Димеденко І. Методичні підходи до діагностики фінансового стану в системі управління діяльністю підприємств туристичного бізнесу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 161-164. – ISSN 1993-0259
705536
  Вахович І.М. Методичні підходи до діагностики фінансової безпеки сталого розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 105-114.
705537
  Варченко Ольга Миронівна Методичні підходи до дослідження ринкової кон"юнктури регіональних продовольчих ринків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено методичний інструментарій дослідження кон"юнктури регіонального продовольчого ринку, основні чинники, які впливають на стан попиту і пропозиції на ринку, та показники, які дозволяють визначити розмір і силу дії деяких ...
705538
  Яковлєва Ю. Методичні підходи до дослідження соціального розвитку географічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-43. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Виявлено особливості соціогеосистеми як об"єкту дослідження. Розроблено програму дослідження соціального розвитку геосистеми. Охарактеризовано основні методичні підходи та визначено сферу їх застосування у соціогеографічних дослідженнях. The special ...
705539
  Бутко М.П. Методичні підходи до дослідження функціонування регіональних ринків праці / М.П. Бутко, Б.М. Ворвинець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 95-106. – ISSN 1562-0905
705540
  Цапліна К.М. Методичні підходи до екологічної індикації стану екосистеми за рослинними угрупованнями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 165-168. – Бібліогр.: 10 назв
705541
  Маруняк Є.О. Методичні підходи до економіко-географічного дослідження процесів глобалізації в контексті стратегії регіонального розвитку України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 28-33 : іл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
705542
  Скриньковський Р.М. Методичні підходи до економічного оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств для портфельних інвесторів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 177-186 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
705543
  Гашков С. Методичні підходи до здійснення контролю фінансового зебезпечення соціальної політики держави // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 28-33
705544
  Дяченко О.О. Методичні підходи до здійснення організаційно-економічних змін на авіатранспортних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 81-87. – Бібліогр.: Бібілогр..: 11 назв. – ISSN 1993-6788
705545
  Паливода О.М. Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
705546
  Янишівський В.М. Методичні підходи до інтегральної оцінки інтелектуального капіталу регіону // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 16-25. – ISSN 2072-9480
705547
  Ковальчук Т.А. Методичні підходи до класифікації витрат на підприємствах бурякоцукрового виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
705548
  Проскуріна Н. Методичні підходи до класифікації нематеріальних активів / Н. Проскуріна, Ю. Гороховець // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 115-127. – ISSN 2409-9260
705549
  Сафронська І.М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства : економічна наука / І.М. Сафронська, Г.С. Бєлай // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 104-105 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
705550
  Костюченко В. Методичні підходи до консолідації звіту про рух грошових коштів групи // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-56 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
705551
  Ведернікова С.В. Методичні підходи до маркетингово забезпечення взаємодії банківської сфери з підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 79-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
705552
  Ловінська Л.Г. Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі / Л.Г. Ловінська, Я.Я. Дьяченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 72-81. – ISSN 2305-7645
705553
  Мокій А.І. Методичні підходи до обгрунтування доцільності проектів зовнішньоекономічної інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто основні шляхи та методи регіональної економічної інтеграції України.
705554
  Русакова І. Методичні підходи до організації навчання першокурсників іноземної мови (англійської) // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 198-200
705555
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до оценки рівня збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою в зарубіжних країнах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 43 (4). – С. 143-152
705556
  Липкань О.В. Методичні підходи до оцінки виробничо-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 145-147
705557
  Самофалов П.П. Методичні підходи до оцінки витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методичні підходи до оцінки витрат. Дано рекомендації щодо розробки методичних вказівок оцінки витрат, які складаються із таких розділів, як загальні положення, класифікація витрат, віднесення витрат до об"єктів обліку, облік і калькулювання ...
705558
  Баліцька В.В. Методичні підходи до оцінки впливу чинників фінансової нестабільності на державні фінанси / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 5-16. – ISSN 2306-6814
705559
  Мармуль Л. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. Мармуль, О. Лугова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
705560
  Бесчастний А.В. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки в державі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
705561
  Гненний О.М. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – C. 7-14. – ISSN 2309-821X
705562
  Гладкий О. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності розміщення промислового виробництва території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-23. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні методичні підходи до визначення економічної ефективності розміщення промислового виробництва. Проаналізовано основні показники ефективності функціонування промислових підприємств. Запропоновано методику оцінки економічної ...
705563
  Терно І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності використання основних засобів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 22-28
705564
  Черевиков Є.Л. Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 60-68. – Бібліогр.: 9 назв
705565
  Хумаров О.А. Методичні підходи до оцінки ефективності зниження викидів в атмосферу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 124-128. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
705566
  Бутко М.П. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах / М.П. Бутко, О.Ю. Акименко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 39-47. – ISSN 1562-0905
705567
  Артімонова І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 46-51. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
705568
  Шаціло Н.І. Методичні підходи до оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва в контексті забезпечення його сталого розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 349-356. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
705569
  Балабанюк Ж.М. Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 42-45
705570
  Примостка О.О. Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
705571
  Онищенко В.О. Методичні підходи до оцінки інноваційного змісту інвестиційних проектів розвитку суб"єктів господарювання : фінансова політика й економічне регулювання / В.О. Онищенко, В.І. Пазинич // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
705572
  Козоріз М.А. Методичні підходи до оцінки капіталізації регіональних активів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / М.А. Козоріз, Л.В. Ключник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 174-181 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
705573
  Мостенець О. Методичні підходи до оцінки конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіону // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 66-77
705574
  Рудич О.О. Методичні підходи до оцінки конкурентноспроможності м"ясопереробних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 150-157 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
705575
  Назаров М.І. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 91-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
705576
  Радова О. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативних формувань // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 91-103
705577
  Туранова А. Методичні підходи до оцінки об"єктів нерухомості // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 59-63. – ISSN 1815-3232
705578
  Гвоздев Ю.В. Методичні підходи до оцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Гвоздев, І.О. Герасименко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 27-31. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
705579
  Пікус Р.В. Методичні підходи до оцінки платоспроможності страховика та джерел її забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 83-85. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемі платоспроможності страхових компаній у ринкових умовах. Розглянуто основні методичні підходи щодо її оцінки. Визначено специфіку формування джерел її забезпечення.
705580
  Лалакулич М.Ю. Методичні підходи до оцінки потенціалу вищої освіти: регіональний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 70-75. – (Економіа ; Вип. 24)
705581
  Мельник С.І. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 101-108. – (Серія економічна ; вип. 2)
705582
  Нусінова О.В. Методичні підходи до оцінки рівня соціально-економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 68-72
705583
  Лактіонова О.А. Методичні підходи до оцінки рівня фінансових обмежень корпорацій / О.А. Лактіонова, А.С. Лук"яненко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 41-47
705584
  Булович Т. Методичні підходи до оцінки санаційної спроможності підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
705585
  Ворсовський О.Л. Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 25-27 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
705586
  Внукова Н.М. Методичні підходи до оцінки фінансової надійності страховиків / Н.М. Внукова, Н.І. Притула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті та проаналізовані підходи до оцінки фінансової надійності страховиків. Запропонована методика кредитно-рейтингової оцінки надійності страхових організацій шляхом аналізу кількісних і якісних показників, розрахованих по публічній ...
705587
  Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 38-47 : Табл. 5. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
705588
  Шаціло Н.І. Методичні підходи до оцінки формування та використання прибутку в акціонерних товариствах / Н.І. Шаціло, В.В. Зубченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 71-76. – ISSN 2309-1533
705589
  Чуй І.Р. Методичні підходи до оцінювання боргової безпеки держави / І.Р. Чуй, О.В. Мицак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 225-231. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
705590
  Фролова Л.В. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства / Л.В. Фролова, О.В. Роженко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 199-209. – ISSN 1993-6788
705591
  Костенко М.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності професійного навчання безробітних : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 104-106 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
705592
  Даниленко О.А. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 89-94 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
705593
  Пенцак С.П. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 98-100. – Бібліогр.: 10 назв
705594
  Чмир Олена Сергіївнв Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості галузей (видів економічної діяльності) / Чмир Олена Сергіївнв, Кваша Тетяна Костянтинівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 60-70 : рис. – Бібліогр.: 47 назв.
705595
  Макаренко М.В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 259-264. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
705596
  Захарченко С.В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів: порівняльний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 100-109. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
705597
  Поливач К.А. Методичні підходи до оцінювання культурної спадщини : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 28-34 : Табл. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 1561-4980
705598
  Михайленко С. Методичні підходи до оцінювання обгрунтованості проектів бюджетів : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 54-62 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
705599
  Ляшенко В.І. Методичні підходи до оцінювання процесів модернізації промислово розвинутих територій України / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 32-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
705600
  Ігнатьєва І.А. Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг / І.А. Ігнатьєва, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 126-135 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
705601
  Марченко В.М. Методичні підходи до оцінювання синергетичного ефекту злиття та поглинання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 135-142 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
705602
  Лісовий А. Методичні підходи до оцінювання сільської соціальної інфраструктури в Україні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-78. : Табл. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
705603
  Бараник З.П. Методичні підходи до оцінювання функціонування регіонів країни за станом соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 56-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
705604
  Мацапура О.В. Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 142-147. – ISSN 0321-0499
705605
  Бікулова Д.У. Методичні підходи до оцінювання якості життя людини: зарубіжний та вітчизняний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 225-230. – ISSN 2222-4459
705606
  Коренєва Н.А. Методичні підходи до побудови комплексної інтегральної оцінки інвестиційної привабливості на регіональному рівні : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 106-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
705607
  Откидач М.В. Методичні підходи до побудови субіндексів регіонального людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 145-157. – ISSN 2072-9480
705608
  Гребінь В.В. Методичні підходи до проблеми ландшафтно-гідрологічного районування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 139-144. – ISBN 966-7650-87-1
705609
  Хомутенко В.П. Методичні підходи до проведення внутрішньогосподарського фінансового контролю у кредитних спілках України / В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 73-79
705610
  Ониишко С.В. Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / С.В. Ониишко, І.С. Веселов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – ISSN 1993-6788
705611
  Онишко Світлана Василівна Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / Онишко Світлана Василівна, Веселов Ігор Сергійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки, визначено проблемні питання та сформульовано вимоги, реалізація яких підвищить якість і ефективність податкового контролю.
705612
  Онишко Світлана Василівна Методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки / Онишко Світлана Василівна, Веселов Ігор Сергійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 223-234. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено методичні підходи до проведення податкового контролю в галузях економіки, визначено проблемні питання та сформульовано вимоги, реалізація яких підвищить якість і ефективність податкового контролю.
705613
  Валецька О.В. Методичні підходи до проведення семінарських занять з курсу "Трудове право" за темою "Правове регулювання заробітної плати" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 171-176. – ISBN 966-8009-46-0
705614
  Бурлай Т. Методичні підходи до прогнозно-аналітичної оцінки банківської ліквідності на макрорівні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 22-33 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
705615
  Проценко Н.Б. Методичні підходи до прогнозування діяльності підприємств в аспекті забезпечення їх стійкості функціонування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
705616
  Ільїч Л. Методичні підходи до прогнозування кваліфікованої робочої сили: досвід ЄС та України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912
705617
  Щербина Л.Ф. Методичні підходи до психологічної реабілітації осіб, залежних від наркотичних речовин // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-31
705618
  Осецький В. Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.114-118
705619
  Горна М.О. Методичні підходи до рейтингового оцінювання недержавних пенсійних фондів України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 14-20. – ISBN 978-617-571-134-7
705620
  Вакулич М.М. Методичні підходи до рейтингування інвестиційного клімату // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 17-28. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
705621
  Моторина Т.М. Методичні підходи до розрахунку валового регіонального продукту // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 59-60
705622
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи до розрахунку створених робочих місць в економіці: порівняльний аналіз / С.М. Кожем"якіна, С.А. Мазуров // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 173-177. – ISSN 2222-4459
705623
  Середа К.А. Методичні підходи до розробки комплексу природоохоронних заходів на зарегульованих малих річках басейну Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 26-34. – Бібліогр.: 6 назв
705624
  Коваль А.А. Методичні підходи до розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств України (на прикладі підприємств молочної галузі) : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 143-150 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
705625
  Трофименко О.О. Методичні підходи до розробки та реалізації стратегії підприємств відновлювальної енергетики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 78-80
705626
  Яровий М.М. Методичні підходи до розроблення структури бази даних гідромережі басейну Дніпра : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
705627
  Бутенко Н. Методичні підходи до систематизації конкурентних переваг підприємства / Н. Бутенко, М. Кривенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Детально проаналізовано механізм систематизації конкурентних переваг при побудові конкурентної карти ринку. Розглянуто сучасний стан конкуренції на кондитерському ринку України. Особливу увагу приділено побудові та аналізу конкурентної карти ...
705628
  Савченко А.С. Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 67-71. – ISSN 2306-6814
705629
  Васьків С.Ф. Методичні підходи до статистичної оцінки транскордонної торгівлі товарами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 43-48
705630
  Рудюк Т.Я. Методичні підходи до створення валідних тестових завдань з природничих наук // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 34-36.
705631
  Мисака Г. Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та інфляції / Г. Мисака, І. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-38. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено методи коригування статей фінансової звітності в умовах зміни цін та інфляції. Систематизовано методику розрахунку інфляційного прибутку (збитку) підприємства згідно чинного законодавства. Исследованы методы корректировки статей финансовой ...
705632
  Савченко В. Методичні підходи до управління відтворенням робочих місць підприємства / В. Савченко, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-9
705633
  Шишкін В.О. Методичні підходи до управління диверсифікацією виробництва шляхом формування конкурентної стратегії підприємства / В.О. Шишкін, С.М. Марченко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 282-287. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
705634
  Кузенко Т.Б. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства / Т.Б. Кузенко, Н.В. Сабліна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
705635
  Мулик Т.О. Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів / Т.О. Мулик, М.І. Гордієнко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 7-19. – ISSN 2411-4413
705636
  Саєнко С.Г. Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 192-197 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
705637
  Іванова Олександра Борисівна Методичні підходи до формування внутрішньої ціни підприємств / Іванова Олександра Борисівна, Кравець Анна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано обгрунтування методичних підходів до формування внутрішньої ціни підприємства з метою вдосконалення методів планування і регулювання його діяльності. Обгрунтовано методику визначення зв"язку, який існує між прямими витратами та ...
705638
  Іванова О.Б. Методичні підходи до формування внутрішньої ціни підприємств / О.Б. Іванова, А.В. Кравець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано обгрунтування методичних підходів до формування внутрішньої ціни підприємства з метою вдосконалення методів планування і регулювання його діяльності. Обгрунтовано методику визначення зв"язку, який існує між прямими витратами та ...
705639
  Ігнашкіна Т. Методичні підходи до формування додаткових джерел відтворення основних фондів підприємств : прикладна економіка / Т. Ігнашкіна, Н. Шура // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 62-65 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
705640
  Сагайдак М.П. Методичні підходи до формування і оцінки результативності цінової політики підприємства на нових ринках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 24-28


  У статті узагальнено теоретико-методичні та прикладні підходи до проблем ціноутворення на продукцію підприємства за сучасних ринкових умов. На основі комплексної оцінки зовнішнього маркетингового середовища і виявлення чинників впливу конкуренції на ...
705641
  Фурман В.М. Методичні підходи до формування інструментарію оцінки рівня економічної безпеки сучасних банків як домінуючого виду фінансових установ в Україні / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-20. – ISSN 2306-6806
705642
  Шумейко Я. Методичні підходи до формування ключових індикаторів операційних ризиків / Я. Шумейко, Ю. Заруба // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 101-103 : рис. – Бібліогр.: 3 назв
705643
  Вахович І.М. Методичні підходи до формування стратегії розвитку інформаційної економіки регіонів України / І.М. Вахович, С.О. Пиріг, Л.І. Ішук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 208-216. – ISSN 1993-6788


  Проведено типологію стратегій розвитку інформаційної економіки в регіонах України, яка базується на кластеризації регіонів за рівнем розвитку параметрів сфер інформаційної економіки.
705644
  Нечипорук С.В. Методичні підходи до формування стратегій маркетингового менеджменту підприємств готельного господарства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 124-128. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто методичні підходи до формування стратегій маркетингового менеджменту підприємств готельного господарства. Визначено місце розробки маркетингових стратегій у системі управління маркетингом підприємства. Висвітлено такі етапи розробки ...
705645
  Манько А.О. Методичні підходи до формування стратегічного менеджменту туристичних підприємств // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 94-99. – Бібліогр.: 12 назв.
705646
  Галайко Н.Р. Методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 132-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку, необхідність і ефективність застосування стратегічного планування та управління в умовах динамічного внутрішнього середовища перехідного ...
705647
  Білик М.Д. Методичні підходи до формування центрів фінансової відповідальності на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 151-156.
705648
   Методичні підходи до формулювання тем дипломних і магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій / М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, В.В. Лавриновик, К.К. Пішеніна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 129-131. – ISSN 2221-1055
705649
  Карбовська Л.О. Методичні підходи до цілей, завдань та інструментів державного регулювання освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 36-41
705650
  Белевят О. Методичні підходи до щцінки стану матеріально-технічної бази фермерських господарств / О. Белевят, Ю. Чебан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 44-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
705651
  Гомольська Л.П. Методичні підходи дослідження впливу бренд-комунікацій // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 30-31
705652
  Іванько А.В. Методичні підходи з організації агропромислового виробництва на кластерній основі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 26-31
705653
  Горун М.В. Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
705654
  Джаман В.О. Методичні підходи оцінювання впливу природного середовища на особливості регіонального розселення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 62-67. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-95774-3-8
705655
  Васьків С. Методичні підходи статистичної оцінки структури регіональної зовнішньої торгівлі // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 29-34. – ISSN 2078-5860
705656
  Савчук І.Г. Методичні підходи та принципи дослідження виробничого, інформаційного і фінансового потенціалів регіону України : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 33-40 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
705657
  Циганюк А.В. Методичні підходи щодо аналізу досягнення цілей стратегії розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 53-57
705658
  Петрович Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 62-65. – ISSN 0321-0499
705659
  Грозав А.М. Методичні підходи щодо зниження напруження адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі / А.М. Грозав, О.О. Перепелиця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 37-40. – ISSN 1681-2751
705660
  Володін С.А. Методичні підходи щодо інноваційного бізнес-проектування в аграрній сфері / С.А. Володін, Л.В. Шанда // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 11-17
705661
  Кошарна С. Методичні підходи щодо оцінки екологічних ризиків з врахуванням асиміляційного потенціалу територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-80. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз матеріалів, що описують методики обрахунку екологічних ризиків та оцінки асиміляційного потенціалу різних природних середовищ. Дослідження зосереджене на виявленні та обґрунтуванні взаємозв"язків між цими показниками стану територій, ...
705662
  Одосій О.В. Методичні підходи щодо оцінки економічних наслідків формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС для сільського господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.211-218. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
705663
  Ляхно М.І. Методичні підходи щодо оцінки ефективності впливу науково-технічного прогресу на рівень використання основних факторів виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 69-73
705664
  Бойко В.І. Методичні підходи щодо оцінки маркетингу культурної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 78-81. – ISSN 2306-6814
705665
  Єріс Л.М. Методичні підходи щодо оцінки результатів діяльності банківської установи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 42-46.
705666
   Методичні підходи щодо оцінки рівня інтелектуального капіталу установи (підприємства, організації) / О.В. Пархоменко, І.С. Катеринчук, В.М. Кулик, Н.В. Пархоменко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 9-14 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв


  Трансфер технологій є одним із основних механізмів інноваційного процесу, тому в умовах глобалізації ринкових відносин його роль у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік постійне зростає.
705667
  Мамрош Т.В. Методичні підходи щодо порядку визначення об"єктів що підлягають приватизації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 190-194
705668
  Кожем"якіна С.М. Методичні підходи щодо прогнозування продуктивності праці на макроекономічному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 23-29
705669
  Козак С. Методичні підходи щодо статистичного аналізу ринку житла в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті питання щодо методичних підходів для статистичного оцінювання основних складових ринку нерухомості в Україні. Рассмотрены вопросы относительно методических подходов для статистической оценки основных составляющих рынка недвижимости в ...
705670
  Котвицька Н.М. Методичні підходи щодо створення системи моніторингу стійкого розвитку економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 156-159. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
705671
  Свиноус І.В. Методичні підходи щодо удосконалення первинного обліку витрат виробництва зернових культур / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Н.В. Хомяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
705672
  Балан А. Методичні підходи щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи внутрішнього контролю енергокомпанії / А. Балан, С. Філиппова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
705673
  Сивченко Г. Методичні підходи щодо централізації системи депозитарної діяльності в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
705674
  Кушнірова Л. Методичні погляди і рекомендації В.І. Масальського щодо граматичного розбору в середній школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (122). – С. 28-32
705675
  Бриндзя О.З. Методичні положення еколого- економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – C. 5-9
705676
  Мельник О.Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 108-116 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
705677
  Матвіїшин В.Є. Методичні положення з кількісного аналізування ризиків енергоресурсів підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 80-87. – ISSN 0321-0499
705678
  Григорович А.В. Методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-комунального господарства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 363-370. – (Право. Економіка. Управління)
705679
  Ванькович Л.Я. Методичні положення щодо класифікацї управлінських інформаційних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 23-28. – ISSN 0321-0499
705680
  Кузьмін О.Є. Методичні положення щодо контролювання та регулювання витрат підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 134-144 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
705681
  Барсуков М.О. Методичні поради до вивчення біографії В.І. Леніна / М.О. Барсуков. – Пер. з 4-го дороб. рос. вид. 1969. – Київ, 1969. – 119с.
705682
  Рижов С.М. Методичні поради до вивчення курсу "Основи антропології" для студентів історичного факультету / С.М. Рижов; КНУТШ. Історичний фак-тет. – Київ : Стилос, 2002. – 98с. – ISBN 966-7321-48-7
705683
  Ціпов"яз Лариса Методичні поради до вивчення теми "Героїчні пісні й балади народів світу" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-41
705684
  Троян М.В. Методичні поради до написання дипломних робіт з історії. / М.В. Троян. – Ужгород, 1964. – 18с.
705685
  Харитонова Я І. Методичні поради до практикуму теоретичної граматики німецької мови. / Я І. Харитонова, . – К.
3. – 1976. – 29с.
705686
   Методичні поради кафедри по використанню технічних засобів у процесі навчання. – Київ : КДУ, 1977. – 12 с.
705687
   Методичні поради по написанню контрольних робіт з курсу політичної економії : для студентів ф-ту журналістики. – Київ : КДУ, 1973. – 9, [9] с.
705688
  Литовченко В.І. Методичні поради практикантам у проведенні ідейно-виховної роботи з учнями старших класів. / В.І. Литовченко. – Одеса, 1973. – 32 с.
705689
  Танчер В.К. Методичні поради про використання серії плакатів "Наука і релігія" / В.К. Танчер, д-р. філос. наук. – Київ : Мистецтво, 1963. – 50 с.
705690
   Методичні поради системи природного оздоровлення П.І.Іванова : для студентів університету. – Київ : КУ, 1997. – 14 с.
705691
  Марценюк С.П. Методичні поради студентам-заочникам педагогычних інститутыв до самостійного вивчення та підготовки до семінарських занять з праць В.І.Леніні "Матеріалізм і емпіріокритицизм" / С.П. Марценюк. – К., 1964. – 96с.
705692
   Методичні поради та витяги з основних нормативних вимог з питань планування, проведення та оформлення результатів науково-дослідних робіт. – Київ : Київський університет, 2000. – 50с.
705693
  Базась М.Ф. Методичні прийоми державного фінансового контролю // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 7-11.
705694
  Натарова О.В. Методичні прийоми контролю та шляхи їх удосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 6-8. – Бібліогр.: 11 назв
705695
  Лагун М.І. Методичні прийоми проведення аналізу фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 55-60. – Бібліогр.: на 5 пунктів
705696
  Рубинський О.Ю. Методичні принципи виховання актора харківської школи лялькарів // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 136-147
705697
  Бойко М.Г. Методичні принципи детермінації підприємств за форматами господарської діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 165-175


  В статті розвинуті теоретичні положення та запропоновані методичні підходи щодо детермінації підприємств за форматами господарської діяльності на основі сполучення коефіцієнтного та графоаналітичного методів.
705698
  Пилипенко О.П. Методичні принципи інтенсивного викладання іноземних мов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 274-283. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
705699
  Дуденко В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні ? // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 42-47. – ISSN 2078-1016


  У ВНЗ інколи забувають, що наука - галузь людської діяльності, спрямована на набування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства та різних галузей господарства. Як і всі інші види діяльності людей, наукова діяльність має попередньо ...
705700
  Молочко М.А. Методичні принципи розробки шкал для зображувальних засобів картографічного моделювання // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 32-48


  В статті розглядаються принципи методики розробки шкал та розрахунки характеризуючих елементів фігур чи інших засобів зображення явищ на тематичних картах в процесі картографічного моделювання. В статье рассматриваются принципы методики разработки ...
705701
  Кукса Б.В. Методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 343-348


  Стаття розкриває методичні принципи та вимоги до вправ при взаємопов"язаному навчанні професійно спрямованого монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови. Наводяться прикладжи реалізації ...
705702
  Швайка О.М. Методичні проблеми при застосуванні навчальних ігор у викладанні німецької мови дорослим // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 281-287. – ISBN 966-581-589-Х
705703
  П"ятецька О.В. Методичні проекти та пошук нових підходів до викладання української мови на неспеціальних факультетах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 153-155. – Бібліогр.: Літ.: с. 155.
705704
  Корнієнко Н.П. Методичні разробки з курсу історичної граматики української мови / Н.П. Корнієнко. – К, 1974. – 105с.
705705
   Методичні рекомендаці до написання та захисту дипломних робіт для студентів історичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – 16с
705706
  Бурковська В.В. Методичні рекомендації аналізу демографічного потенціалу УРСР за 1970-1985 рр. та на період до 2000 р. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 29-32
705707
  Ляшенко С.Д. Методичні рекомендації вчителям ЗОШ із формування антинаркогенного мислення школярів на уроках і в позаурочний час за методикою колективного та творчого виховання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-45
705708
  Чернишова Є.Р. Методичні рекомендації вчителям, класним керівникам, психологам щодо удосконалення змісту і форм роботи з батьками в позашкільній роботіі з основ безпеки життєдіяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-50


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
705709
   Методичні рекомендації для виконання техніко-економічного аналізу стану втробництва з пропозиціями шляхів подолання кризових фінансово-виробничих явищ (реструктуризації виробництв). – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 92с.
705710
   Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам"яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки. – Київ, 2007. – 135 с. – ISBN 978-966-02-4452-8
705711
  Бережна Т.І. Методичні рекомендації для заступників директорів із виховної роботи, класних керівників, психологів, соціальних педагогів щодо організації роботи з питань збереження репродуктивного здоров"я в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-11
705712
   Методичні рекомендації для побудови блок-діаграм для студентів географічних факультетів спеціальностей " Фізична географія" та " Геоекологія ". – Харків, 1997. – 16с.
705713
  Москаленко А.А. Методичні рекомендації для практичних занять з української діалектології / А.А. Москаленко. – Одеса, 1965. – 64с.
705714
  Москаленко А.А. Методичні рекомендації для практичних занять з української діалектології / А.А. Москаленко. – Одеса, 1966. – 83с.
705715
   Методичні рекомендації для проведення бесід, інструктажів, годин кураторів щодо запобігання травматизму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 27-33
705716
   Методичні рекомендації для проведення занять із баскетболу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : [навч.-метод. комплекс] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.М. Безмилов, М.М. Безмилов]. – Київ : Київський університет, 2014. – 77, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 76-77
705717
   Методичні рекомендації для студентів механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 34с.
705718
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до вивчення географії у 2007/08 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Л. Манусенко, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-6
705719
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до вивчення економіки у 2007/08 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Л. Манусенко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-10
705720
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації до вивчення економіки у 2008/09 навчальному році : До серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 8-11
705721
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема " Тригонометричні нерівності. Нестандартні тригонометричні рівняння та нерівності" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
705722
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема " Тригонометричні рівняння" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 76 с.
705723
   Методичні рекомендації до вивчення курсу " Математика " (тема "Система тригонометричних рівнянь" ) : для студентів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 32с.
705724
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Електоральна політологія". – Київ, 2001. – 16с.
705725
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія науки і техники" : для студ.в філос. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 27 с.
705726
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія УРСР" (епоха соціалізму)" : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 63 с.
705727
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Математика" для слухачів довузівської підготовки. – Київ : Київський університет, 1997. – 30с.
705728
  Крижанівський В. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Методологія історичної науки" / Віталій Крижанівський ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії, правознавства та методики навчання. – Глухів ; Кропивницький : [б. в.], 2017. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці тем
705729
  Бикова К. Методичні рекомендації до вивчення курсу "основи психології та педагогіки" в економічному ВНЗ ( заочне відділення) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 45-52. – ISSN 2078-1016
705730
   Методичні рекомендації до вивчення курсу "Теорія перекладу" : Для студ. ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1998. – 43с.
705731
   Методичні рекомендації до вивчення нормативного курсу " Основи сучасного програмування " (тема: Сучасні офісні пакети) : для студентів ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 42с.
705732
  Майко Наталія Валентинівна Методичні рекомендації до вивчення окремих тем курсу вищої математики : Вступ до аналізу:метод математичної індукції,комплексні числа / Майко Наталія Валентинівна, Рябічев В"ячеслав Львович; КНУТШ. – Київ : Інститут журналістики, 2002. – 40с.
705733
   Методичні рекомендації до вивчення розділу "Антична філософія". – Дніпропетровськ : ДДУ, 1995. – 38с.
705734
   Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "Розвиток української радянської культури - складової частини багатонаціональної соціалістичної культури народів СРСР" (період побудови і зміцнення соціалістичного суспільства, 30-50-ті рр.) : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 64 с.
705735
   Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу "Розвиток української радянської культури - складової частини багатонаціональної соціалістичної культури народів СРСР" (період удосконалення соціалістичного суспільства, 60-80-ті рр.) : для студентів істор. ф-ту. – Київ : КДУ, 1987. – 72 с.
705736
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Political and business english" для студентів 1-3 курсів факультету міжнародних відносин : для студентів історічного ф-ту. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 80с.
705737
   Методичні рекомендації до вивчення теми " Україна в період імперіалізму: соціально-економічний розвиток" з курсу історії України : для студентів історічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1993. – 27с.
705738
  Бурбан А.Ф. Методичні рекомендації до вивчення теми "Окисно-відновні реакції" / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.К. Забава ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т природничих наук, Кафедра хімії. – Київ : НаУКМА, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35
705739
  Себта Т.М. Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел 19 - початку 21 ст. / Тетяна Себта ; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ, 2008. – 76 с. – ISBN 978-966-02-4864-9
705740
  Веретенникова Г.Б. Методичні рекомендації до визначення якості функціонування робочої групи з питань контролінгу / Г.Б. Веретенникова, Л.О. Мажник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 251-257. – ISSN 2222-4459
705741
  Малієнко Юлія Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 4. Європейські держави в ХV - першій половині XVII ст. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 33-42. – Бібліогр. в кінці ст.
705742
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас : тема 1. Великі географічні відкриття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст.
705743
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу "Всесвітня історія". 8 клас. Тема 2. Людина у мінливому світі XVI - XVII ст. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-34. – Бібліогр. в кінці ст.
705744
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 4. Європейські держави в добу Середньовіччя: Священна Римська імперія. Країни басейну Середземномор"я // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-42. – Бібліогр. в кінці ст.
705745
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 5. "Культура середньовіччя: знання, освіта, література і мистецтво" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст.
705746
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їх сусіди. Утворення і розквіт держав Центральної та Східної Європи" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст.
705747
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їхні сусіди: Північно-Східна Русь у ХІІ - першій половині ХІV ст. Утворення та зміцнення Московської держави" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
705748
  Малієнко Юлія Борисівна Методичні рекомендації до викладання курсу історії середніх віків. Тема 6. "Слов"яни та їхні сусіди: Північно-Східна Русь у ХІІ - першій половині ХІV ст. Утворення та зміцнення Московської держави" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
705749
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації до викладання предмета "економіка" в 2009/10 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 13-14
705750
  Бєскова Н. Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-11 : Табл.
705751
   Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2011/12 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 6-7
705752
   Методичні рекомендації до викладання предмета "Економіка" в 2012/13 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 6-8
705753
  Ковальчук Л.Г. Методичні рекомендації до викладання теми "Запобігання торгівлі людьми" / Л.Г. Ковальчук, І.І. Огороднійчук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
705754
   Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з економіки (спеціальність "Облік і аудит"). – Київ : КІЕМБСС, 1998. – 14с.
705755
   Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів економічного факультету спеціальності " Інноваційний менеджмент". – Київ : Київський університет, 1995. – 17с.
705756
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : Для студ. біол. і гег. фак-тів. – Київ : Київський університет, 1998. – 167с.
705757
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії : для студентів біологічного та геологічного факультетів. – Київ : Київський університет, 2004. – 98с.
705758
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" : для студентів хімічного факультету (розділ "Методи виявлення і розділення катіонів у розчині"). – Київ : Київський університет, 2006. – 88с.
705759
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітичних хімія" : Навчальний посібник для студентів хімічного фа-ту (розділ "Методи виявлення і розділення катіонів у розчині"). – Київ : Київський університет, 2007. – 87с.
705760
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Гідрометрія" : для студентів спец. 6.040105 Гідрометеорологія геогр. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. : Чорноморець Ю.О., Коноваленко О.С.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 60 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 54-55
705761
  Куліченко С.А. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Застосування супрамолекулярних систем на основі поверхнево-активних речовин в аналізі" : для студентів хімічного факультету / С.А. Куліченко, В.О. Дорощук, Г.М. Шевченко; КНУТШ. – Глобине : Поліграфсервіс, 2008. – 96с. – ISBN 978-966-7344-60-3
705762
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія систем". – Київ : Київський університет, 1997. – 38с.
705763
   Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з методів оптимізації на персональних комп"ютерах. – Київ : Київський університет, 2000. – 68с.
705764
   Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Дослідження властивостей сигналів за допомогою неперервного хвильового перетворення" з циклу "Методи обробки сигналів" : для студ. радіофіз. фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 22с.
705765
   Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Оптична обробка інформації" з циклу "Методи обробки сигналів" : для студ. радіофіз. фак-ту. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 21с.
705766
   Методичні рекомендації до виконання практикуму з колориметрії. – Київ, 2005. – 38с.
705767
   Методичні рекомендації до виконання практикуму з оптики : для студ. фізичного факультету. – Київ : Киевский университет, 1997. – 108 с.
705768
   Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт з теорії прийняття рішень. – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
705769
   Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Гідрологія та гідрохімія світового океану" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 28с.
705770
   Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу "Гідрологічні прогнози" : для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 26с.
705771
   Методичні рекомендації до виконання практичних, лабораторних та самостійних робіт з методів оптимізації та математичного програмування на персональних комп"ютерах : Для студ. ф-ту кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 56с.
705772
  Ковальчук Л.Г. Методичні рекомендації до використання відеододатку "Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 19-20 : фото. – Бібліогр.: 1 назв.
705773
   Методичні рекомендації до використання системи комп"ютерної алгебри MathCAD у математичних курсах : для студентів природничих факультетів. – Київ : Київський університет, 2003. – 31с.
705774
   Методичні рекомендації до курсу "Загальна фізика" (додаткові глави курсу "Оптика","Оптичні сигнали") : Для студ.радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 21с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705775
   Методичні рекомендації до курсу "Історія української літератури другої половини ХІХ століття" : для студ.слов"янського відділу Інституту філології. – Київ : Київський університет, 2002. – 22с.
705776
   Методичні рекомендації до курсу "Соціологія масової комунікації". – К, 1998. – 21с.
705777
   Методичні рекомендації до курсу "Техніка оформлення газети". – К., 1995. – 22с.
705778
   Методичні рекомендації до курсу "Техніка оформлення газети". – Київ : Київський університет, 1998. – 20с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705779
   Методичні рекомендації до курсу практики перекладу : для магістрів та викладачів перекладацького відділення ф-ту іноземної філології. – Київ : Киевский университет, 2002. – 25с.
705780
   Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Загальна цитологія та гістологія" : Для студ. біолог. фак. – Київ : Київський університет, 1997. – 86с.
705781
  Панченко Т.В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Системне програмування та операційні системи" / Панченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 42 с.
705782
   Методичні рекомендації до лабораторних практикумів кафедри ядерної фізики : для студентів університету. – Київ : Київський університет, 1997. – 24 с.
705783
   Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу "Основи сучасного програмування" (тема:"Norton Programmes") : для студ.фак.кібернетики / Упор.В.М.Антонов,В.М.Панченко,Т.М.Бишовець,КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 86с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705784
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з нейтронної фізики для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 32с
705785
   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму зі спецкурсу "Фізика напівпровідників" : Для студ. кафедри оптики фізичного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2003. – 50с.
705786
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи " Растровий електронний мікроскоп " з курсу " Фізична мікроелектроніка" : для студентів радіофізичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 27с.
705787
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Визначення довжини екстинкції електронів за допомогою електронного мікроскопа" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : Для студ.четвертого курсу радіофіз. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 22с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705788
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Дослідження структури поверхні невпорядкованих тіл методом спектроскопії пружно відбитих електронів" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 20с.
705789
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Мікросмужкові твердотільні електрично керовані кріоелектронні елементи" з курсу "Кріогенна електроніка" : для студентів радіофізичного факультету / Г.А. Мелков, О.В. Прокопенко, В.Ю. Малишев, О.В. Романюк ; КНУТШ, Радіофізичний факультет, Каф-ра кріог. та мікроелектроніки. – Київ : Київський університет, 2009. – 56 с.
705790
   Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Рентгенівський мікроаналіз" з курсу "Фізична мікроелектроніка" : Для студ.радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 29с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705791
   Методичні рекомендації до модуля "Основи кримінального права та процесу". – Київ : Вид-во УАДУ, 1997. – 42с.
705792
   Методичні рекомендації до написання дипломних робіт курсантами-перекладачами п"ятого курсу. – Київ : Київський університет, 2001. – 16с.
705793
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт : для студ.історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
705794
   Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 16с.
705795
   Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт : для студентів спец. "Педагогіка вищ. школи" та "Управління навч. закладом" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 59 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-59
705796
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема: "Internet - всесвітня мережа") : Для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1997. – 29с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705797
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" (тема: "Концептуальні основи роботи мереж") : Для студ.фак.кібернетики. – Київ : Київський університет, 1998. – 29с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705798
   Методичні рекомендації до нормативного курсу "Основи сучасного програмування" для студентів факультету кібернетики. – Київ, 1997. – 40с.
705799
  Коляда Ігор Методичні рекомендації до організації та проведення уроку - історичного аукціону на тему: Розвиток науки і техніки (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / Коляда Ігор, Милько Володимир, Войцеховський Юрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 42-44
705800
  Борківська О.П. Методичні рекомендації до планування уроків зарубіжної літератури в 8-му класі за темою "Мігель де Сервантес Сааведра "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-13.
705801
  Борківська О.П. Методичні рекомендації до планування уроків зарубіжної літератури в 8-ому класі за темою "Мігель де Сервантес Сааведра "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-13
705802
  Чернінський А.О. Методичні рекомендації до практикуму "Електрофізіологія головного мозку людини" / Чернінський А.О., Крижановський С.А., Зима І.Г. ; КНУТШ, Біологічний ф-т. – Київ : Фітосоціоцентр, 2008. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с.35
705803
   Методичні рекомендації до практикуму з вірусології. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2001. – 23с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705804
   Методичні рекомендації до практикуму з курсу "Гідробіологія" : (розділ "Методи збирання та обробки зоопланктону"). – Київ : Київський університет, 2005. – 39с.
705805
   Методичні рекомендації до практикуму з лабораторних методів досдідження вірусів. – Київ : Київський університет, 2001. – 34с.
705806
  Панченко Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Теорія програмування" / Панченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40 с.
705807
   Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Чисельне моделювання в задачах фізики космосу" : Для студ.фізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705808
   Методичні рекомендації до проведення виробничої та науково-виробничої практики студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"... / [Гололобова О.О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 52 с. – Для спеціальності 7.040106 і 8.040106 "Екологія та охорона навколишнього сережовища". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Методична література)
705809
   Методичні рекомендації до проведення занять у формі рольової гри з розділу: "Журналістика як творчий процес" : Для студентів Інс-ту журналістики. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 1994. – 17 с.
705810
  Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни "Ландшафтознавство" / Савицька О.В. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25-27. – ISBN 978-966-171-423-5
705811
   Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу "Історія України" на тему: "Україна в 20-х - 30-х рр. 20 ст." : Для студентів Інституту філології. – Київ, 2006. – 94с. – ISBN 966-8998-03-0
705812
   Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу "Новітня історія країн Західної Європи та Півничної Америки "Проблеми історичного синтаксису української мови". – Київ : Київський университет, 2002. – 23с.
705813
   Методичні рекомендації до програмування на Фортрані-АСПО. – Київ : ВПЦ"Київський університет", 1993. – 60 с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705814
   Методичні рекомендації до самостійних і контрольних робіт із дисципліни "Історії української журналістики" : для студ. Ін-ту журналістики / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд.: А.М. Волобуєва]. – Київ : Інститут журналістики, 2009. – 36 с.
705815
   Методичні рекомендації до самостійної роботи з векторноїалгебри та вступу до аналтичної геометрії. – Київ : Київський університет, 1987. – 23с.
705816
   Методичні рекомендації до самостійної роботи зі спецкурсу «Рослинність України» [Електронний ресурс] : Для студентів 5 курсу. – Київ : КНУТШ, 2007. – 13с. : табл.
705817
   Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із спецкурсу «Цитоембріологія» [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 6с.
705818
   Методичні рекомендації до спецкурсу " Охорона генофонду рослин і тварин" : для студ.біологічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 51с.
705819
   Методичні рекомендації до спецпрактикумів "Віруси мікроорганізмів", "Віруси рослин" та "Молекулярна біологія вірусів" : Для студ. біолог. фак. – Київ, 1997. – 42с.
705820
   Методичні рекомендації до спецпрактикуму з хірургії для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
705821
  Ніка О.І. Методичні рекомендації до спецсемінару "Проблеми історичного синтаксису української мови" : для студ. філолог. факультету / О.І. Ніка; КНУТШ. – Київ : Київський университет, 2000. – 28с.
705822
  Пагіря О.М. Методичні рекомендації до теми "Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Карпатська Україна (1938-1939 рр.)" / Пагіря О.М. ; Всеукраїнська громадська організація "Не будь байдужим!". – Київ : К.І.С., 2011. – 24 с. + CD. – ISBN 978-966-2141-91-7
705823
  Яценко К.А. Методичні рекомендації до формування механізму забезпечення організаційної стійкості функціонування машинобудівних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 13-16. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
705824
   Методичні рекомендації з вивчення гідролого-гідрохімічних умов регіональних басейнових систем (на прикладі Дністра) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Хільчевський В.К., Гончар О.М., Винарчук О.О. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 70, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69-70
705825
  Крижанівський В.П. Методичні рекомендації з вивчення курсу "Історія української культури" / Крижанівський Віталій ; М-во освіти і науки України, Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. історії. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2014. – 34, [1] с. – Бібліогр. на початку тем
705826
  Литвин І.В. Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 229-237. – ISSN 0321-0499
705827
   Методичні рекомендації з впровадження норм Закону України "Про вищу освіту" щодо студентського самоврядування / Ін-т політики, Укр. асоціація студентського самоврядування ; [над вид. працювали : Томенко М., Суслов Є., Рехлицький М. та ін.]. – Київ : Геопринт, 2010. – 30с. – ISBN 978-966-7863-90-6
705828
   Методичні рекомендації з географії та економіки до 2016/17 навчального року // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 2-19
705829
   Методичні рекомендації з екологічно безпечної заготівлі (викошування) очерету. – Київ, 2007. – 56с. – (Сер.:Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі)
705830
   Методичні рекомендації з курсу " Математичні методи дослідження операцій" (Тема "Динамічне програмування") : для студ. економ. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 24с.
705831
   Методичні рекомендації з курсу " Системи обробки знакової та графічної інформації " : Для студ. ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет
Ч.2 : Обробка графічної інформації (підготовка ілюстративного матеріалу до включення його у друковане видання). – 1999. – 26с.
705832
   Методичні рекомендації з курсу " Українська література" : для студентів 2 і 3 курсу заочного відділення Ін-ту журналістики (спец. "журналістика") / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. О.Д. Школьна]. – Київ : [Навчально-видавнича група Інституту журналістики], 2011. – 28 с. – Бібліогр.: с. 22-25
705833
   Методичні рекомендації з курсу "Зарубіжна література (літератури Сходу)" : для студентів 1 і 2 курсу заочного відділення Ін-ту журналістики (спец. "журналістика") / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. О.Д. Школьна]. – Київ : [Навчально-видавнича група Інституту жірналістики], 2010. – 44 с. – Бібліогр.: c. 34-42
705834
   Методичні рекомендації з курсу "Хімія з основами геохімії" для студентів географічного факультету заочної форми навчання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорган. хімії ; [уклад.]: Слободяник М.С., Теребіленко К.В. – Київ : Підприємство УВОІ "Допомога", 2013. – 54 с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт.
705835
   Методичні рекомендації з навчально-виробничої краєзнавчої практики : (для студентів III курсу іст. ф-ту) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т імені В.Н. Каразіна ; [уклад.: С.М. Куделко, О.Г. Павлова ; наук. ред. С.І. Посохов]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 13-14. – (Методична література)
705836
   Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Теорія і практика перекладу" : (італійсько-український та українсько-італійський напрями) : 2016-2017 навчальний рік : [для V курсу] / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т філології, Каф. роман. філології та порівнял.-типологічого мовознавства ; [розробник С. Дель-Гаудіо]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 32 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.
705837
   Методичні рекомендації з організації та проходження дослідницької практики студентів магістратури : для студ. ф-ту соціології та психології. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 12с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705838
   Методичні рекомендації з організації та проходження дослідніцької практики студентів магістратури : ф-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1998. – 12с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705839
  Шпонтак І.М. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності дітей під час літніх канікул // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 26-30 : фото
705840
  Дубова Н.Й. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять з фізичної культури і проведення спортивно-масових заходів у дошкільних навчальних закладах / Н.Й. Дубова, Н.П. Лимаренко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 35-40
705841
  Гейдар Л.М. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для журналістів : методичний посібник / Гейдар Л.М., Мостяєв О.І., Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : [ЗАТ "Віпол"], 2012. – 88 с. : табл., іл. – Додатки: с. 83-88. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
705842
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для працівників сфери охорони здоров"я : методичний посібник / Л.М. Гейдар [та ін.] ; за ред. Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл. – Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр.: с. 79-80 та в підрядк. прим.
705843
   Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для соціальних працівників : методичний посібник / Банас О.В. [та ін.] ; за ред. Шеремета С.П. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Додаток: с. 80. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
705844
  Ляпіна О. Методичні рекомендації з підготовки курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт з історії Росії : Тематика курсових та дипломних робіт / О. В. Ляпіна; КНУТШ, Кафедра історії Росії; За ред. В.М. Мордвінцева. – Київ, 2007. – 38с.
705845
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Менеджмент міжнародних екологічних проектів" / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-23. – ISBN 978-966-171-330-6
705846
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Регіональні та локальні екомережі" / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISBN 978-966-171-329-0
705847
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-30. – ISBN 978-966-171-348-1
705848
  Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Геоекологія України" / В.М. Самойленко, О.П. Гавриленко, І.О. Діброва ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-31. – ISBN 978-966-171-349-8
705849
  Михайленко Н.М. Методичні рекомендації з проведення семінарських і практичних занять з дисципліни "Медична географія з основами курортології" / Михайленко Н.М. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 38 с. : табл. + Додатки: с. 34-36. – Бібліогр.: с. 37-38
705850
  Васютинський В.О. Методичні рекомендації з проведення тренінгу, спрямованого на посилення готовності студентської молоді до україномовного спілкування / В.О. Васютинський, Л.П. Захаріяш, Г.В. Циганенко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35. – ISBN 978-966-8063-87-11
705851
  Глухов С.І. Методичні рекомендації з розробки діагностичного забезпечення радіоелектронних засобів озброєння // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 10-15


  Розглядається питання розробки методики пошуку дефектних радіоелектронних компонентів зі складу цифрового типового елементу заміни на основі умовного алгоритму діагностування з використанням електромагнітного методу знімання діагностичної інформації, ...
705852
  Степаненко Т.О. Методичні рекомендації з управління матеріальними ресурсами промислового підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 114-119. – ISSN 2306-6806
705853
  Греськів Т.С. Методичні рекомендації зі складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 85-88. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
705854
   Методичні рекомендації командирам військових частин та військовим комісарам усіх рівнів Збройних Сил України щодо організації рекламування військової служби за контрактом. – Київ, 2004. – 48с.
705855
   Методичні рекомендації обробки результатів непрямих вимірювань у лабораторних роботах із загальної фізики : Для студ.перших-третіх курсів радіофізичн.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 64с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
705856
   Методичні рекомендації по впровадженню урочно-консультативної форми навчання в умовах демократизації навчально-виховного процесу у вищих учбових закладах І рівня акредитації. – 2-а редакція з доповненням. – Здолбунів, 1999. – 32 с.
705857
  Рудь М.О. Методичні рекомендації по написанню курсових, дипломних і магістерських робіт / Рудь Микола Олексійович ; [відп. ред. Ставнюк В.В.] ; КНУТШ, Історичний ф-т, Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр. в тексті
705858
  Миронюк І.С. Методичні рекомендації проведення оцінки чисельності груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ на регіональному рівні з використанням спеціальної інформаційної технології / [І.С. Миронюк, О.Ю. Мулеса, Г.О. Слабкий] ; ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України", ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ : Ліра, 2016. – 37 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 25-27
705859
  Коляда І. Методичні рекомендації проведення уроку-дискусії з теми: "Українська правова держава- міф чи реальність?" // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.46-48
705860
  Комаревич І. Методичні рекомендації Соломії Крушельницької в контексті вокальної педагогіки її сучасників // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 55-62. – ISSN 2224-0926
705861
   Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо підготовки прийомних батьків. – Київ, 1998. – 128с. – ISBN 966-7530-07-8
705862
   Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей. – Київ, 1999. – 103с. – ISBN 966957-1-5
705863
   Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження етнографічної практики / Борисенко М.В. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2012. – 75, [1] с. – Бібліогр.: с. 70-75
705864
  Пижик А.М. Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження педагогічної практики / А.М. Пижик, О.Г. Пилипчук, О.П.Машевський ; КНУТШ. – Київ : [Б.в.], 2006. – 55 с. – ISBN 966-7820-27-0
705865
   Методичні рекомендації та контрольні завдання з курсу "Загальна фізика" : для самостійної роботи студ. заоч. форми навчання природ. факультетів. – Київ : Київський університет, 1999. – 30с.
705866
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології з теми "Мислення". – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
705867
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології з теми "Сприймання" : для студентів відділення психології факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2004. – 21с.
705868
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної психології за темами "Увага" та "Пам"ять". – Київ : Київський університет, 2001. – 40с.
705869
   Методичні рекомендації та навчальні завдання до практикуму із загальної та експериментальної психології (тема "Відчуття") : для студентів відділення психології фак-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2006. – 32с.
705870
   Методичні рекомендації та навчальні завдання з органічної хімії : (розділ "Кисневмісні органічні сполуки" теми :" Спирти", " Ароматичні спирти та феноли", " Альдегіди та кетони") для вступ. до вузів. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
705871
   Методичні рекомендації та орієнтовні питання з юридичних дисциплін для підготовки кандидатів на посаду судді. що призначається вперше і перевірки їх професійних знань у вищій раді юстиції // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.76-86. – ISSN 0132-1331
705872
   Методичні рекомендації та плани семінарських занять з історії країн Сходу в новий час (друга пол. 19 століття - 1918 р.). – Київ : Київський університет, 2002. – 19с.
705873
  Єгоров І.Ю. Методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України / І.Ю. Єгоров, І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-79. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті викладено методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України за програмою INNO-Policy Trend Chart Європейської комісії. Розрахунки, проведені за представленими рекомендаціями, дадуть ...
705874
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2006/07 навчальному році / Бєскова Наталія, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 2-6
705875
  Бєскова Наталія Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2006/07 навчальному році / Бєскова Наталія, Гільберг Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 6-8
705876
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році / Таранік-Ткачук, С. Фоміна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (348). – С. 2-10
705877
   Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх начальних закладах у 2008-2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-8
705878
   Методичні рекомендації щодо вивчення курсу "Людина і світ". – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6(18)). – ISBN 966-333-188-7
705879
  Єресько Олег Методичні рекомендації щодо вивчення курсу "Природознавство" в 5 - 6 класах / Єресько Олег, Курсон Валентина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-7
705880
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році / Таранік-Ткачук, С. Фоміна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 2-12
705881
   Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008-2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-24
705882
   Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-12. – ISSN 0130-5263
705883
   Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-13. – ISSN 0130-5263
705884
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 на : (Лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т. Яценко, З. Шевченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 23-36.
705885
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Т.О. Яценко, З.О. Шевченко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 10-17
705886
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2008-2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-18
705887
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році / Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Лабораторія навчання укр. мови і л-ри Ін-ту педагогіки АПН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 0130-5263
705888
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 0130-5263
705889
  Таранік-Ткачук Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353) / Таранік-Ткачук, Г.Т. Шелехова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 2-10
705890
  Таранік-Ткачук к. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році. : (Лист МОН від 22.05.2009 р. №1/9-353) / к. Таранік-Ткачук, Г. Шелехова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 8-22.
705891
   Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2009/2010 н.р. та інші матеріали МОН України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 2-18. – ISSN 0130-5263
705892
   Методичні рекомендації щодо визначення класифікаційних індексів УДК неперіодичних видань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 20. – ISSN 2076-9326
705893
  Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародному конкурсі з українознавства / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ, 2011. – 52 с. + Додатки: с. 30-52
705894
   Методичні рекомендації щодо виконання реферативних, курсових і дипломних робіт для студентів факультету соціології та психології відділення "соціологія". – Київ : Київський університет, 2004. – 43 с.
705895
  Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту науково-дослідної учнівської роботи на Міжнародному конкурсі з українознавства / О.А. Чирков ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2009. – 25 с.
705896
  Бійчук Галина Методичні рекомендації щодо використання програмно-методичного комплексу "Українська література. 11 клас" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-20. – ISSN 0130-5263
705897
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технолгій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 0130-5263
705898
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 33
705899
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / Федоренко Валерій, Ковбасенко Юрій, Невінчана Наталя, Панченков Андрій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
705900
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-51. – Бібліогр.: с. 48-49
705901
   Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Федоренко, Ю. Ковбасенко, Н. Невінчана, А. Панченков // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-60. – Бібліогр.: с. 57
705902
   Методичні рекомендації щодо використання фітбол-м"ячів в оздоровчому тренуванні студентів : [для студентів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Г.В. Красовська, М.А. Вирлєєва, Т.М. Чернишова, Т.М. Трохимченко]. – Київ : Київський університет, 2013. – 61, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-60
705903
   Методичні рекомендації щодо втвчення української літератури в загальноосвітніх закладах у 2009-2010 навчальному році : лист МОН України від 22.05.2009 р. № 1/9-353 // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-9
705904
  Городнича Л.В. Методичні рекомендації щодо диференційованого навчання студентів іншомовного аудіювання з використанням комп"ютерних вправ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 76-79. – (Педагогічні науки)
705905
   Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів". – Київ, 2004. – 62с.
705906
  Яковець Н. Методичні рекомендації щодо заходів: "Скажемо наркотикам "Ні!" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-48 : рис.
705907
  Яковець Н. Методичні рекомендації щодо заходів: "Скажемо наркотикам "Ні!" Продовження. Початок у № 6 за 2007 рік. // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 46-48 : рис.
705908
  Гавриленко В.С. Методичні рекомендації щодо здійснення заходів зі збереження степового біорізноманіття на територіях об"єктів природно-заповідного фонду України / [Гавриленко В.С., Шаповал В.В., Поліщук І.К.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН. – Київ : Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України, 2015. – 42, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 41-42
705909
  Пилипко Ю. Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки обсягів тіньової економіки / Ю. Пилипко, Л. Мусіна, Т. Кваша // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 37-44 : Табл. 5. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
705910
  Дятленко С.М. Методичні рекомендації щодо надання учням необхідних знань з основних питань міжнародного гуманітарного права // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 45-47
705911
  Дятленко С.М. Методичні рекомендації щодо надання учням необхідних знань з основних питань Міжнародного гуманітарного права // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-43 : фото
705912
   Методичні рекомендації щодо нотаріального посвідчення заповітів // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 53-61
705913
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації і проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8 : фото, табл., рис.
705914
   Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів : лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-58. – ISSN 0130-8890
705915
  Булава Леонід Методичні рекомендації щодо організації олімпіад з географії : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-44 : Табл.
705916
  Булава Леонід Методичні рекомендації щодо організації олімпіад з географії. Закінчення : Турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-38 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
705917
   Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю / Терепищий С.О., Маслова Л.М., Киричук В.А., Єнотаєва Л.Є., Макаренко С.О.; За ред. С.О. Терепищого. – Київ : Союз обдарованної молоді, 2008. – 20с. – ISBN 978-966-7865-89-4
705918
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації системи управління охороною праці в навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 23-31 : табл., схема
705919
   Методичні рекомендації щодо підвищення соціальної активності місцевих спільнот. – Київ : Фоліант, 2006. – 59с. – ISBN 966-8474-37-6
705920
   Методичні рекомендації щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 51-66.
705921
   Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова]. – 4-те вид. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 64-67
705922
  Панченко В.В. Методичні рекомендації щодо попередження нещасних випадків під час перебування в місцях купання дітей, учнівської та студентської молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
705923
  Берзін П.С. Методичні рекомендації щодо порядку обчислення суми кількостей неоподаткованого мінімуму доходів громадян у період з 2003 по 2007 роки при кваліфікації злочинів // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С. 46-52
705924
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.08 № 1/9-138 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-17. – ISSN 0130-8890
705925
  Авраменко Олександр Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів / Авраменко Олександр, Федоренко Валерій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-118
705926
   Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2007/08 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 15.04.08 № 1/9-241 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-23. – ISSN 0130-8890
705927
  Коваленко О. Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атествції з іноземної мови у 9-х класах та підсумкових контрольних робіт із іноземних мов у 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навч.р. // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 44-56
705928
  Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо проведення Дня цивільного захисту в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах / Н.Й. Дуброва, С.І. Осипенко, А.В. Іванов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 13-24
705929
   Методичні рекомендації щодо проведення естетичної оцінки території з метою заповідання. – Київ, 2003. – 28с.
705930
  Панченко В.В. Методичні рекомендації щодо проведення інструктажів з БЖД з учнівською молоддю перед початком канікул // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 19-28. – Бібліогр.: 4 назв.
705931
   Методичні рекомендації щодо реалізації галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчаннями мовами національних меншин : витяги з листа МОН України від 08.10.08 № 1/9-647 // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 58-79
705932
  Ющенко Л.М. Методичні рекомендації щодо розрахунку мінімального рівня фінансового забезпечення функціонування загальноосвітніх навчальних закладів / Л.М. Ющенко, В.П. Кононенко, П.М. Куліков; МОіНУ; Департамент економіки та фінансування. Держ. центр економ. освіти і науки. – 2-ге вид., доп. – Київ : б.в., 2004. – 94с.
705933
   Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : у зв"язку із набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 / КНУТШ, Ін-тут журналістики ; [автор-укладач М. Женченко]. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Жнець, 2010. – 64 с. – Бібліогр.: с.55-63. – ISBN 978-966-2057-01-0
705934
   Методичні рекомендації щодо складання та подання заперечення до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності. – Київ, 2006. – 16с.
705935
   Методичні рекомендації щодо створення у загальноосвітніх закладах України кабінету українознавства. – Київ : Віпол, 1995. – 14, [2] с.
705936
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів : [офіц. вид.]. – Київ : Знання, 2005. – 7, [1] с. – ISBN 966-346-059-8
705937
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 105-109. – ISSN 1682-2366
705938
   Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 105-109. – ISSN 1682-2366
705939
   Методичні рекомендації щодо структури,змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.116-120. – ISSN 1682-2366
705940
   Методичні рекомендації щодо удосконалення утримання та виховання дітей у дитячих інтернатних закладах на принципах, що базуються на Конвенції ООН про права дитини. – Київ, 1998. – 192с. – ISBN 966-7530-09-4
705941
   Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/09 навчальному роц : лист Міністерства освіти і науки України від 17.09.08 р. № 1/9-599 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 60-81. – ISSN 0130-8890
705942
   Методичні рекомендації щодо формування освітньо-професійної програми підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (КМСОНП). – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 86с. – ISBN 966-553-372-Х
705943
  Волошин О.Ф. Методичні рекомендації, приклади та вправи з курсу "Математична економіка" : навч. посібник з напряму "Прикладна математика" для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; КНУТШ ; під. заг. ред. О.Ф. Волошина. – Київ : [Інвазор], 2010. – 192 с. – ISBN 966-642-048-1
705944
  Ситченко А.Л. Методичні родзинки // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 37
705945
  Пашніна І Методичні розробки для студентів заочного відділу історичного факультету. / І Пашніна. – К, 1973. – 72с.
705946
  Клюшнников М.М. Методичні розробки до вивчення курсу історичної геології з елементами палеонтології для студентів геологічного факультету / М.М. Клюшнников, О.М. Онищенко. – Київ, 1970. – 54с.
705947
  Клюшников М.М. Методичні розробки до вивчення курсу історичної геології з елементами палеонтології для студентів геологічного факультету / М.М. Клюшников, О.М. Онищенко. – Київ, 1971. – 48с.
705948
  Моренець В.В. Методичні розробки до курсу "Старослов"янська мова" / В.В. Моренець. – К., 1974. – 66с.
705949
   Методичні розробки до курсу й практикуму "Деструкція і стабілізація полімерів" : Для студ.хімічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 45с.
705950
   Методичні розробки до лабораторних занять з нормативного курсу "Ботаніка. Систематика вищих рослин" [Електронний ресурс] : для студ. біол. фак. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 71 с.
705951
   Методичні розробки до лабораторних робіт з електронної мікроскопії. : для студентів фізичного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет
Ч. 1. – 1998. – 54с.
705952
   Методичні розробки до розв"язування задач з біофізики та структура навчальних модулів до загального курсу "Біофізика". – Київ : ВПЦ"Київський університет", 2002. – 33с.
705953
   Методичні розробки до спецпрактикуму з фізіології вищої нервової діяльності : для студентів біол. фак. та фак. соціології та психології (спец."Фізіологія людини і тварин" та "Психологія"). – Київ, 1994. – 68с.
705954
  Медушевський А.П. Методичні розробки з грамматики української мови. / А.П. Медушевський. – К, 1954. – 164с.
705955
   Методичні розробки з курсу "Електронна мікроскопія матеріалів" : Для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет
Розділ 1. : Формування зображень в електронному мікроскопі. – 1999. – 34с.
705956
   Методичні розробки з фізіології вищої нервової діяльності : (Для студентів біологічного та філософського факультетів). – Київ, 1976. – 65с.
705957
   Методичні розробки за модульно-рейтинговим принципом організації навчального процесу зі спецкурсу "Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика" : для студентів біологічного факультету. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 52с.
705958
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Біофізика сенсорних систем" : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська, В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 47 с. : іл.
705959
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Фізика біосистем" та семінарських занять "Сучасні проблеми оптики" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Войтешенко І.С. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 60, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
705960
   Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни за блоком "Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика" : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська , В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 63 с. : іл.
705961
  Семенов М.О. Методичні розробки і короткий довідник для студентів філологічного факультету / М.О. Семенов, А.П. Могила. – Київ, 1972. – 72с.
705962
  Кравець Г.К. Методичні розробки і короткий довідник студента-вечірника біологічного факультету / Г.К. Кравець. – Київ, 1971. – 55 с.
705963
   Методичні розробки і короткий довідник студента-заочника біологічного факультету. – Київ, 1970. – 63с.
705964
  Лутак Н.Г. Методичні розробки конкурсів, вікторини - заходи, присвячені збереженню життя дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 6-10 : табл., рис.
705965
  Неміч З.Г. Методичні розробки лабораторних робіт з аеродинаміки / З.Г. Неміч. – Київ, 1976. – 125 с.
705966
  Смірнова К.Є. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики англійської мови (розділ "Словосполучення") / К.Є. Смірнова, О.Ф. Шевченко. – Київ, 1974. – 24 с.
705967
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови / І.Я. Харитонова. – Київ, 1970. – 60с.
705968
  Харитонова І.Я. Методичні розробки та практикум з теоретичної граматики німецької мови. / І.Я. Харитонова. – К.
2. – 1971. – 41с.
705969
  Гулєша О.М. Методичні системи навчання математики студентів технічних університетів з використанням сучасних інформвційно-комунікативних технологій // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 25-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 26 (359)). – ISSN 2076-586Х
705970
  Тацій Ю.О. Методичні та інформаційні основи визначення оптимального використання земельних ділянок під комерційну нерухомість у містах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Тацій Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
705971
  Михайлів Н.Д. Методичні та математичні аспекти проектування комп"ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об"єктів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 66-71. – (Технічні науки ; № 3 (237)). – ISSN 2307-5732
705972
  Коблянська О.І. Методичні та організаційні аспекти аудиту експортних операцій / О.І. Коблянська, Ю.В. Сліпченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 3-8.
705973
  Вербицький Ю.Т. Методичні та прикладні аспекти комплексного банку геофізичної інформації Карпатського регіону : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Вербицький Юрій Тарасович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
705974
  Шубалий О.М. Методичні та прикладні засади інтегрального оцінювання комплексності використання лісоресурсного потенціалу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 60-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
705975
   Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали VI Міжнар. наук.-метод. конф., 21 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та практики викладання іноземної мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці статей. – ISBN 978-966-285-017-8
705976
  Дерхо Віктор Методичні умови вивчення пам"яток мистецтва на уроках історії з учнями 7 класу та формування їх естетичних почуттів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
705977
  Киричук А.С. Методичні шляхи вдосконалення практичної підготовки студентів ВНЗ в контексті європейської кредитно-трансфертної системи навчання (на прикладі проектної технології ) / А.С. Киричук, Н.Б. Копняк // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 228-236. – ISSN 2218-5348
705978
  Ліснічук Н.В. Методичні шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів / Н.В. Ліснічук, О.В. Васюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Проаналізовано зміст поняття «професійна компетентність соціального педагога», означено шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Проанализировано содержание понятия «профессиональная компетентность социального ...
705979
   Методичній підхід до формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки / А.І. Семенченко, О.Й. Куляниця, В.В. Хомяков, О.О. Тарасенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 57-65.
705980
  Бєлозерцев О.В. Методичній підхід до формування стратегічних альтернатив розвитку вугледобувних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 75-81


  Розроблено методичний підхід до формування стратегічних альтернатив розвитку вугледобувних підприємств з урахуванням результативності їх роботи. The methodical approach to forming the strategical alternatives of development of coal-producing plants is ...
705981
  Якубовська С. Методично-виховні уміння майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів в контексті збереження психічного здоров"я // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 267-270


  В статті розглянуто проблему формування методично-виховних умінь майбутніх кураторів вищих технічних навчальних закладів як складову створення комфортного освітнього середовища для збереження психічного здоров"я майбутніх фахівців.
705982
  Живець А. Методично-інстументальне забезпечення стратегій розвитку вищих навчальних закладів // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 72-89. – ISSN 2409-9260


  У XXI столітті прискорилися терміни і посилилися вимоги до якості адаптаційної трансформації вітчизняних ВНЗ. Економіка знань потребує якісно нових ВНЗ. Головною невирішеною проблемою у розвитку ВНЗ України є невизначеність у їх спеціалізації щодо ...
705983
  Бродська І. Методично-організаційні аспекти формування облікової політики кредитною спілкою : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 79-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
705984
  Лук"янець О.І. Методично-технологічна схема оцінювання оптимальних параметрів басейнової прогностичної системи // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 40-49.
705985
   Методичны засади застосування нейромереж у задачах прогнозування та керування / С.В. Лэнков, В.М. Штепа, А.О. Дудник, А.С. Шворов // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 3. – С. 233-239. – ISSN 2223-5744
705986
  Авдонина Н.А. Методичское обеспечение справочно-библиографического обслуживания / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 65-67. – ISSN 0869-6020


  Авторы рассматривают различные направления методического обеспечения спарвочно-библиографического обслуживания в Российской государственой библиотеки(РГБ). В статье освещаются различные формы обслуживания пользователей, подчеркивется важность ...
705987
   Методичческие указания к лабораторным работам цикла "физика лазеров". – Киев : Київський університет, 1987. – 88с.
705988
  Бородін Віктор Анатолійович Методі і засоби представлення та аналізу динамічної обстановки для геоінформаційних комплексів реального часу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бородін В.А.; Нац. акад. наук України; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
705989
  Максимов М.О. Методічний посібник з фізичної географії: 5 клас. / М.О. Максимов. – 2-ге вид., випр й доп. – К., 1979. – 150с.
705990
  Чирвінський В.М. Методка розшуків,розвідок та випробування буровугільних родовищ УРСР / В.М. Чирвінський, В.Т. Себряй. – К., 1934. – 18с.
705991
  Денисюк Р.П. Методо решения обратной задачи гравитметрии в классе плотностных границ сложнопостроенных сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Денисюк Р. П.; АН УССР, Ин-т геофизики. – К., 1984. – 19л.
705992
  Чимшир В.І. Методогія проектно-орієтованого управління процесами соціотехнічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Чимшир Валентин Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2017. – 46 с. – Бібліогр.: 53 назви
705993
  Долгий О. Методолгічні аспекти оперативно - розшукової діяльності з забезпеченням національної безпеки / О. Долгий, М. Недюха, В. Гаркуша // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.80-84
705994
  Юлдашев О. Методолгічні проблеми створення конкурентного права в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.44-49. – ISSN 0132-1331
705995
  Безклубий І.А. Методолгія дослідження нотаріальної діяльності / І.А. Безклубий, Л.В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 48-59
705996
  Фурман А.В. Методолог - професія майбутнього // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 16-42. – ISSN 1810-2131


  Дослідження актуалізує проблематику професіонал ізації методологічної діяльності й різнобічно обґрунтову є постання в найближчому майбутньому професії методолога як однієї з найперспективніших за предметним полем інтелектуального практикування і ...
705997
  Гершунский Б.С. Методолог.зание и педагогика / Б.С. Гершунский, Н.Д. Никандров. – М., 1986. – 112с.
705998
  Савчин М.В. Методологеми психології : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академвидав, 2013. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 198-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-076-9
705999
  Степин В.С. Методологические идеи В.И. Вернадского и наука XXI столетия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 7-21. – ISSN 0235-1188
706000
  Шичкин П.В. Методологические основы организационно-экономического проектирования системы управления объединением (предприятием) / П.В. Шичкин. – Саратов : Саратовский университет, 1983. – 155 с.
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,