Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
702001
  Поливанов П. " Кончился" : рассказ / П. Поливанов. – Ростовъ н/Д, 1906. – с.
702002
  Лошманова О.В. "Концепція вільного звуку" Рудольфа Штайнера як основа педагогічної теорії та виконавського мистецтва Гертруди Троянової // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 333-340. – ISSN 2225-7586
702003
  Яблонський В. "Концепція щодо подолання наслідків Волинської трагедії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 20)
702004
  Ільницький Микола "Концерт" Б.-І. Антонича: виміри музичної структури поетичного тексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 64-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Автор виокремлює три виміри поетичного тексту вірша Б.-І. Антонича "Концерт" - поетикальний, метафізичний та психологічний, в єдності яких процес творчості постає як аналог космічної світобудови.
702005
  Ільницький М. "Концерт" Богдана-Ігоря Антонича: виміри музичної структури поетичного тексту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 246-253. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
702006
  Григоров Олександр Миколайович "Концесійні угоди: правова природа та особливості правового регулювання" : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 172л. – Бібліогр.:л.163-172
702007
  Гуро И. "Конь мой бежит..." / И. Гуро, А. Андреев. – Москва, 1987. – 252с.
702008
  Бочар І.В. Концепція "human security" у Північній Америці // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 26-31. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (12))
702009
  Анісімова А.І. Концепція "Lifelong Learning" в навчанні іноземних мов // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 67-70


  Розглянуто основні тенденції та методи навчання, які сприяють розвитку навичок і технологій самоосвіти та самовдосконалення в рамках концепції Lifelong Learning. Показано досвід університету, який використовує концепцію Lifelong Learning на практиці.
702010
  Андрущенко К.А. Концепція "margin of appreciation" та принцип ефективного захисту в практиці Європейського Суду з прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 114-120. – ISSN 2308-6912


  На основі опрацювання відповідних науково-теоретичних джерел та рі- шень Європейського суду з прав людини, досліджується застосування принципу ефективного захисту прав людини та її основних свобод. Аналізується взаємозв’язок зазначеного принципу із ...
702011
  Гончаренко І.В. Концепція "Smart City" у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень / І.В. Гончаренко, А.В. Богославська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 98-104. – ISSN 1562-0905
702012
  Кобута С.С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа Орвелла : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кобута Світлана Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 193-225
702013
  Кобута С.С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа Орвелла : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кобута Світлана Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
702014
  Чалабієва М.Р. Концепція "Держава у смартфоні" як форма реалізації новітньої тенденції діджиталізації державних послуг // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 40. – С. 58-70. – ISSN 1993-0941
702015
  Стріжкова А.В. Концепція "Держава у смартфоні": напрям державної політики чи засіб модернізації економічного та суспільного розвитку України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 14-19. – ISSN 2311-4894
702016
  Семененко В. Концепція "Державної програми приватизації на 2003-2008 рр." як завершального етапу процесу приватизації в Україні (об"єктивні передумови, мотиви розробки та реалізації) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.253-258. – ISBN 966-73-53-51-Х
702017
  Журавльов А.В. Концепція "електронної академії" - комплексного рішення для розбудови гібридної інфраструктури Національної академії державного управління при Президентові України з використанням хмарних технологій // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 243-268
702018
  Гнатовський М. Концепція "європейського правового простору" в контексті проблем європейської інтеграції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.133-135. – ISSN 0132-1331
702019
  Лавриненко Г.А. Концепція "залученості в процес ретрадиціоналізації" як альтернатива подальшого розвитку політики України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 28-32. – ISSN 2077-1800


  У контексті дослідження трансформації політичної системи автором була розроблена концепція «залученості в процес ретрадиціоналізаціі», в рамках якої розглядались особливості діяльності президентів України під час їх каденції. За результатами аналізу ...
702020
  Гончарук Т.В. Концепція "зеленої економіки" у забезпеченні сталого розвитку суспільства // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 157-166. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
702021
  Павко Я. Концепція "інтернаціоналізації" Арктики як альтернатива секторальному підходу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 177-181
702022
  Суська Я.П. Концепція "іншого" в масовій культурі на прикладі еволюції образів вампіра і зомбі в кіно і на телебаченні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 223-226
702023
  Сенченко М. Концепція "керованого хаосу" - нова форма колонізації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
702024
  Москалюк А.Б. Концепція "кокуса" Мойсея Острогорського: від партійного лідерства до олігархізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст концепції "кокусу" в контексті критичної теорії політичних партій М. Острогорського та її методологічне значення для аналізу процесів бюрократизації та олігархізації. Тhe concept of "Caucus" in the context of М. Ostrogorsky ...
702025
  Смирнова К. Концепція "м"якого" права (soft law) в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 329-336. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячено аналізу доктрини й практики застосування концепції "м"якого" права в Європейському Союзі. Визначено, що під "м"яким" правом слід розуміти систему правил поведінки, які мають своє закріплення та вираз в актах необов"язкового характеру, ...
702026
  Коротков Д.С. Концепція "м"якої сили" в контектесті зовнішньополітичної стратегії України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 13-17. – ISSN 2077-1800
702027
  Сех Д.А. Концепція "Міжмор"я" як інструмент протидії гегемонії наддержав у процесі розбудови України // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 162-166. – ISBN 978-966-668-533-2
702028
  Пономаренко Ангеліна Концепція "Мова як українознавство": етапи становлення // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 205-209. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено спробу простежити динаміку становлення концепції "Мова як українознавство" від початку 90-х років XX ст. до кінця першого десятиліття XXI ст.
702029
  Пономаренко А. Концепція "Мова як українознавство": етапи становлення // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 124-126
702030
  Колодюк І. Концепція "народного довір"я" крізь призму критичних зауважень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 208-214
702031
  Ірдинєнко Катерина Олександрівна Концепція "Нової естетики" в теоретичній спадщині Етьєна Суріо : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Ірдинєнко Катерина Олександрівна; Луганськ. держ. педагог. ун-тет ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2003. – 172 л. – Бібліогр.: л. 164-172
702032
  Ірдинєнко Катерина Олександрівна Концепція "Нової естетики" в теоретичній спадщині Етьєна Суріо : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ірдинєнко К.О.; КНУТШ. – Луганськ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
702033
  Сулацкова О.Ф. Концепція "ноосфери" В.І. Вернадського як новий етап осмислення проблематики культури та цивілізації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 63-66. – ISSN 1729-360Х
702034
  Цао Шию Концепція "органічної музики" Тан Дуна на прикладі фортепіанної сюїти "спогади про вісім акварельних картин" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 166-179. – ISSN 2310-0583
702035
  Нечитайло І. Концепція "панвірізму" (триноксизму) у патології: інформаційно-кібернетичний аспект // Проблеми сучасного управління : економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами XII Всеукр. наук.-практ. конф., 24-26 листоп. 2016 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [редкол.: Чернецька-Білецька Н.Б. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2016. – С. 138-146. – ISBN 978-966-2710-81-6
702036
  Стрєлкова Ю.О. Концепція "парадоксальної ідентичності" людини у контексті проекту деміфологізації Нового Заповіту Р. Бультмана // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розглядається концепція "парадоксальної ідентичності" людини в межах екзистенційної теології Р. Бультмана, його проекту деміфологізації Нового Заповіту. Спеціальну увагу приділено кореляції між скерованістю теолога на актуалізацію сенсу ...
702037
  Романовська О.О. Концепція "Потрійної спіралі" Г. Іцковіца та вплив інноваційного академічного (університетського) підприємництва на прискорений розвиток суспільства знань / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 152-173. – ISBN 978-966-931-165-8
702038
  Кононенко Т. Концепція "Програми з історії філософії": задум - концепція - концепційна розробка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-34. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить теоретичне викладення досвіду оновлення програм з історії філософії. З"ясовується логічний зв"язок між ланками наукового дослідження. Визначається фундаментальний і прикладний складники у досягненні освітньо-наукової мети: від ...
702039
  Мандрікова К. Концепція "розумних очікувань" у захисті права на недоторканність приватного життя у практиці ЄСПЛ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 33-35. – ISBN 978-617-7069-14-9
702040
  Холодько А.Р. Концепція "розумного міста" як основа досягнення їх сталого розвитку // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 121-125. – ISBN 978-966-136-643-4
702041
  Жученко О. Концепція "розумної системи" електронного кримінального провадження // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук. – Київ, 2019. – № 2. – C. 37-44
702042
  Самчук Р. Концепція "самоактуалізації" А. Маслоу як шлях досягнення особистісної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 134-139. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Досліджуються погляди А. Маслоу щодо самоактуалізації та самореалізації особистості. На основі цього проводиться аналіз проблеми творчої адаптації індивіда до викликів сьогодення".
702043
  Щербина В.Л. Концепція "світового суперорганізму" Ф. Гейлігена : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01- теорія та історія соціології / Щербина В.Л.; КНУШТ. – Київ, 2005. – 203л. – Бібліогр.:л.191-203
702044
  Щербина Вікторія Леонардівна Концепція "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігена : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Щербина Вікторія Леонардівна; Бевзенко Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
702045
  Щербина В.Л. Концепція "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігена як прояв неоорганіцизму в соціології кінця XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні концептуальні засади теорії "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігана. З погляду історико-соціологічного аналізу зроблено висновок: на відміну від організацістичних концептуальних побудов ХІХ - початку ХХ ст. теоретична розвідка ...
702046
  Борейко Ю. Концепція "Симфонії влад" у системі державно-церковних відносин Київської Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 143-148. – ISBN 966-7379-70-1
702047
  Жив"юк А. Концепція "синтези" Уласа Самчука як спроба втілення української державницької ідеї // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
702048
  Мудрик Алла Михайлівна Концепція "сродної" праці Г.Сковороди:соціально-філософський аналіз : Дис...канд.філософ.наук:09.00.03 / Мудрик Алла Михайлівна; Волинськ.держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Київ, 2001. – 169л. – Бібліогр.:л.159-169
702049
  Мудрик Алла Михайлівна Концепція "Сродної" праці Г.Сковороди:соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філос. наук:09.00.03 / Мудрик А.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
702050
  Адигьозалов Т. Концепція "стратегічного партнерства" у політичній літературі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 473-483


  Йдеться про висвітлення міждержавного стратегічного партнерства в сучасних міжнародно-політичних дослідженнях. Ключові слова: держава, критерії, міжнародний договір, національні інтереси, співробітництво. Речи идет об освещении межгосударственного ...
702051
  Шевчук С. Концепція "суддівського активізму" у контексті судової правотворчості // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 100-105.
702052
  Демчук Д.В. Концепція "суспільства ризику" як фундаментальний підхід до аналізу політичного ризику // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 59-65
702053
  Волошин Ю.О. Концепція "трансформації" як засіб реалізації норм міжнародного права у національному правопорядку держав: змістовна та видова характеристика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 272-275
702054
   Концепція "третьої хвилі" демократизації і пострадянський простір // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 18-32. – ISBN 978-966-02-8276-6
702055
  Протосавіцька Л.С. Концепція "трудової монархії" В. Липинського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 7-14. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
702056
  Харьковщенко Ю.Є. Концепція "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Харьковщенко Ю.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр.: л.156-177
702057
  Войнаровська Л.І. Концепція "цілераціональності" як форма економічної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 91-92
702058
  Сорока М. Концепція "чесності з собою" в драмі Володимира Винниченка "Гріх" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 244-247. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
702059
  Дульська І.В. Концепція Smart City як стратегія побудови інфраструктури неоіндустріального технологічного укладу (на прикладі м. Києва) // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 17-24. – ISSN 2310-5534
702060
  Стурмак К.К. Концепція А. Давутоглу "нуль проблем із сусідами"у зовнішній політиці Туреччини (реалізація, проблеми та перспективи) // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 106-111. – ISSN 2664-1933
702061
  Чорна А.М. Концепція А.Тойнбі як основний етап у розвитку теорії локальних цивілізацій // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 75-79. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
702062
  Ковальова Т. Концепція автора в українському журнальному подорожньому нарисі 1920-1930-х років (на матеріалі журналів "Червоний шлях" і "Всесвіт") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті зроблена спроба з"ясувати місце, функції та форми вираження автора в журнальному подорожньому нарисі 20-30-х рр. ХХ ст. Зосереджується увага на дослідженнях різних аспектів цієї проблеми журналістикознавцями. Розглядається категорія ...
702063
   Концепція адаптивного мовлення та системи автоматичної підготовки контенту / О.В. Галкін, О.І. Провотар, Л.О. Катеринич, М.М. Верес, А.А. Заміховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 111-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано реалізацію концепції адаптивного мовлення за допомогою сервера потокового медіа для вирішення проблеми "Останньої милі" - забезпечення достатньої швидкості передачі даних користувачу при використанні сервісів он-лайн трансляції медіа. We ...
702064
  Кравців В. Концепція адміністративно-територіальної реформи в Україні : виклики часу / В. Кравців, П. Жук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 5-8. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
702065
  Дем"янчук Ю.В. Концепція адміністративної процесуальної правосуб"єктності // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 96-101
702066
   Концепція адміністрування та маршрутизації туристично-рекреаційних кластерів у хмарних середовищах / О.О. Маслиган, Гоблик-Маркович, Е.В. Тодьєрішко, Н.С. Кампов // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6806
702067
  Гуляс І. Концепція аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (82). – С. 70-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 1810-2131
702068
  Чернова В. Концепція активізації людського чинника в сучасному корпоративному процесі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 70-74. – ISSN 1728-9343
702069
  Чередніченко С.В. Концепція антикризового управління металургійною галуззю України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 50-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
702070
  Скакун І. Концепція антропоцентризму в некласичній філософії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 45-50. – ISSN 2311-9896
702071
  Бойко І.О. Концепція апелятива в комунікативній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 43-52


  У статті розглядається концепція апелятива крізь призму комунікативної лінгвістики. Автор здійснює спробу тлумачення ключових понять, а також аналізу основних та супровідних функцій апелятивів. Аналіз здійснюється на базі розмовного дискурсу, ...
702072
  Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки державі в міжнародному праві : монографія / С.С. Андрейченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 570, [8] с. – Бібліогр.: с. 512-566 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-912-6


  У пр. №1705072 напис: Вельмишановному Валерію Володимировичу з глибокою повагою від автора. Підпис.
702073
  Москаль Н.В. Концепція аудиту підприємства, що знаходиться в фінансовій кризі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 326-330. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
702074
  Федоренко В.Л. Концепція багатоаспектної системи і структури конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 75-83
702075
  Сокіл О.Г. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 44-49. – ISSN 2306-6806
702076
  Сокіл О. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 52-61. – ISSN 2410-0706
702077
  Ткаченко Т.П. Концепція безвідходного виробництва як фактор підвищення прибутковості підприємства / Т.П. Ткаченко, С.О. Кириченко, Ф.Н. Аларікі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 60-63. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
702078
  Мушинский Б.М. Концепція безперервності ведення бізнесу: теоретичні та прикладні аспекти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 185-190. – ISSN 2222-4459
702079
  Дуда Т. Концепція бенефіціарного власника доходу в нещодавній судовій практиці // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 31
702080
  Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe Гете-Інституту в Україні // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 33-35
702081
  Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту ONLEIHE Гете-Інституту в Україні // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 23-25


  Автор статті акцентує увагу користувача на те, якою він бачить бібліотеку вже завтра або в найближчому майбутньому? Наскільки вона може бути корисною для сучасної людини? Якою бібліотеці бути - традиційною чи електронною? Як зробити цей перехід? Такі ...
702082
  Скорохватова А.В. Концепція бібліотечно-культурологічного зведеного інтегрованого краєзнавчого електронного мультиресурсу "Історія міст і сіл України" / А.В. Скорохватова, О.О. Ісаєнко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 118-122. – ISBN 978-966-02-7706-9
702083
  Гулєвська Г. Концепція бізнесу та прав людини в контексті сучасних глобальних трендів / Г. Гулєвська, Л. Адашис // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. С. Максимов ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 48-63. – ISSN 2227-7153
702084
  Кравчук А.А. Концепція біосфери та методолого-теоретичні орієнтири її пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
702085
  Бойченко Н.М. Концепція буття у Пізньому Середньовіччі; Фома Аквінський та Дуне Скот (компаративний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
702086
  Сокіл О.Г. Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 85-92. – ISSN 2307-9878
702087
  Щербань А.Л. Концепція В. Щербаківського щодо коренів і функцій орнаментики в українській народній культурі (на прикладі гончарства) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 2226-3209
702088
  Баганець О.В. Концепція вдосконалення діяльності правоохоронних органів України / О.В. Баганець. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 257, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-257. – ISBN 978-617-566-558-9
702089
   Концепція вдосконалення робіт зі стандартизації / О.Ф. Шипко, Г.В. Матус, С.М. Ільїна, Є.Ю. Фесенко // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (106). – C. 72-82. – ISSN 2307-4949
702090
  Ремінська Ю.Ю. Концепція верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 77-83. – ISSN 2413-743X
702091
  Миронюк Д.І. Концепція видання - в умовах виживання // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 174-176. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)


  Як вижити газетам у складних економічних умовах, які фінансові джерела залишаються ще не використаними, як і на чому можна заробити для редакції кошти, як не стати банкрутом, що таке концепція і її складові. Дати відповіді на ці запитання - головне ...
702092
  Сукіясов Є. Концепція визнання у міжнародному праві // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 72. – С. 13-15.
702093
  Степанова О.В. Концепція визначення оцінки потенціалу підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 151-156. – ISSN 2222-0712
702094
   Концепція викладання астрономії в середній школі України / Я.С. Яцків, В.Г. Каретніков, Ю.В. Александров, В.М. Івченко, І.П. Крячко // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 54. – ISBN 5-77-63-2310-X
702095
  Олійник Я.Б. Концепція викладання курсу "Основи суспільної географії" у вищих навчальних закладах / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, А.В. Степаненко // Географічна освіта в Україні. Тези доп. на наук.-практ. конф
702096
  Приймак Б.І. Концепція викликів елітам // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 354-358. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Події, що відбуваються в Україні останнім часом, привернули до себе увагу не лише значної частини вітчизняного суспільства, але й світової спільноти, котра із занепокоєнням стежить за ситуацією, що виникла у результаті боротьби нашої нації за своє ...
702097
   Концепція використання солей-кристалогідратів в сонячних колекторах сушильних камер / І.М. Озарків, М.І. Данчук, О.І. Дерех, М.С. Кобринович // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 231-236 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1991-606X
702098
  Амельченко О.Є. Концепція виховання доби Відродження у роботах Мішеля Монтеня та Франсуа Рабле як протиставлення середньовічній // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 3-5
702099
  Плахотнюк О. Концепція виховання характеру в сучасній системі шкільної освіти США // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 75-79. – ISSN 0131-6788
702100
  Шулікін Д. Концепція відбору підручників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про чергове засідання колегії МОН України, - основні засади відбору підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. У колегії взяв участь ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський.
702101
  Шевченко В.Е. Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шевченко Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 30 с. – Бібліогр.: 40 назв
702102
  Мостовий Г.І. Концепція вільної торгівлі між Україною та ЄС / Г.І. Мостовий, І.Г. Савченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 27-31
702103
  Тершовчин Р.Т. Концепція віри в оповіданні Ши Тєшена "Життя як натянута струна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 406-414


  Статтю присвячено аналізу поняття «віра» в оповіданні Ши Тєшена «Життя як натягнута струна». Висвітлюється розуміння віри з точки зору самого письменника. Основна увага зосереджена на тому, яку роль відіграє віра у житті героїв. Статья посвящена ...
702104
  Вербовський В.В. Концепція вічного круговороту в домарксівському матеріалізмі / В.В. Вербовський. – Донецк, 1970. – 59с.
702105
  Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр. : 7 назв
702106
  Левицька С.О. Концепція внутрішнього контролю під час проведення аудиту одержувачів бюджетних коштів // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 165-173. – ISSN 1729-360Х
702107
  Сердюк П.П. Концепція впливу медійного та ігрового насильства на агресивну поведінку молоді в США // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 93-104. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
702108
  Мурашко О. Концепція впровадження контролінгу в систему управління страховою організацією // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 43-45. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
702109
  КравченкоВ Концепція вчительського апостолювання у романі Р. Федоріва "Єрусалим на горах" / КравченкоВ, Н. Башук // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 76-80
702110
  Бесєдіна Г.О. Концепція габітусу в соціальній теорії П"єра Бурдьє // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 19-21
702111
  Задорожний І. Концепція географічного детермінізму Ш.Л. Монтеск"є // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 3-9. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 3)
702112
  Гребенніков С.Є. Концепція геолого-математичного моделювання в середовищі ГІС / С.Є. Гребенніков, О.П. Лобасов, М.Н. Жуков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-72. – (Геологія ; Вип. 17)


  Йдеться про концепцію створюваної інтегрованої просторової системи з геології нафти й газу, що має охопити звернений цикл обробки геологічних даних, адаптування для інших видів корисних копалин.
702113
  Дмитрук О.Ю. Концепція геомаркетингу урбокомпенсаційного екологічного туризму // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 38-49. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-95774-3-8
702114
  Міхно О.Г. Концепція геопросторової розвідки / О.Г. Міхно, В.А. Рябов, С.В. Сівков // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 99-105. – ISSN 0868-6939
702115
  Стеценко Є.І. Концепція геосфер і земних оболонок у науковій спадщині академіка В.І.Вернадського / Є.І. Стеценко, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 3-9 : фото, схеми. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
702116
  Ярмоленко Н. Концепція героїчного епосу в фольклористичних розвідках І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 337-341
702117
  Віннічук А.П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини 20 століття ( М.Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Віннічук А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
702118
  Козубенко Л.М. Концепція героя в поетичному доробку Лесі Українки та Ліни Костенко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 32-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
702119
  Клейменова Т.В. Концепція героя та специфіка моделювання дійсності у повісті "Весняний гамір" Івана Садового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 204-209


  Проаналізовано повість "Весняний гамір" маловідомого українського письменника І. Садового. Визначено концепцію героя - народного вчителя початку XX століття. З"ясовано особливості відображення дійсності у творі митця
702120
  Рубан Я. Концепція героя як носія авторської свідомості у поезії Б.-І. Антонича // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 42-47. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
702121
  Гостюк О. Концепція гідної праці як елемент правової політики держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 90-93
702122
  Сахарук І.С. Концепція гідної праці як складова соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 27-31. – ISBN 978-617-7069-63-7
702123
  Камінська Л.Ф. Концепція глобалізації як інструмент аналізу соціальних процесів сучасності // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 62-65. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
702124
  Софінська І.Д. Концепція громадянства: проблеми застосування та перспективи вдосконалення // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 498-503. – ISSN 0869-2491
702125
  Сухомлинська О Концепція громадянської освіти в школах України // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-31
702126
  Смирнова С. Концепція грунтової біогеосистеми / С. Смирнова, В. Смирнов, Р. Бабушкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Досліджено концептуальні засади функціональної здатності грунтової біогеосистеми (ГБ). Сучасний новий підхід до розуміння складності процесів, що реалізуються у грунтовому покриві, повинен базуватися на принципі поліфункціональності. Грунтовий покрив ...
702127
  Вотінов М.А. Концепція гуманізації архітектурно-містобудівної інфраструктури найзначніших міст в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 238-249 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
702128
   Концепція гуманітарної освіти України.. – К., 1997. – 13с.
702129
  Кот Р.Ю. Концепція Дар аль-іслам та Дар аль-куфр в контексті боротьби з ісламським екстремізмом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 152-153
702130
  Шкаріна В. Концепція ДБА бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 198-209. – ISBN 978-966-02-4455-9
702131
  Тригуб О. Концепція декоративності болгарських сорочок на Півдні України (XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 269-276. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті досліджено особливості болгарських народних сорочок на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст., розглянуто їхню концепцію декоративності та художні особливості, на основі детального вивчення предметів з фондів краєзнавчих і етнографічних ...
702132
  Ковальов А.В. Концепція деліберативної демократії Джеймса Фішкіна: теоретичний та практичний аспекти : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Ковальов Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 203 арк. – Додатки: арк. 202-203. – Бібліогр.: арк. 79-85, 131-135, 189-195
702133
  Ковальов А.В. Концепція деліберативної демократії Джеймса Фішкіна: теоретичний та практичний аспекти : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Ковальов Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
702134
  Мамчак С. Концепція деліберативної демократії Ю. Габермаса у кнонтексті полеміки між лібералами та комуністами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 98-105. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
702135
   Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 роки // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 1. – С. 5-22.
702136
  Майданюк В. Концепція демократії В. Липинського: ідеологічні аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 229-239. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
702137
  Бондаревська К.В. Концепція державного регулювання АПК: історичний екскурс // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 146-152. – ISSN 2222-4459
702138
  Білоус А.О. Концепція державного управління Макса Вебера: сучасний погляд / А.О. Білоус, Ю.Б. Яровой, А.М. Гаврилюк // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 13-16. – Бібліогр.: на 7 пунктів
702139
  Ковальчук В.Б. Концепція державної влади та права в період Реформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 92-99. – ISSN 1563-3349
702140
   Концепція державної мовної політики в Україні // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-22
702141
  Вітман К. Концепція державної національної політики Республіки Молдова // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 161-170.
702142
   Концепція державної програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2030 року / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Ю.Л. Скляр, Н.О. Капінос, Н.А. Третяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 24-31. – ISSN 2306-6792
702143
   Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки / Розпорядження Кабінету Міністрів України // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-119. – ISSN 1682-2366


  від 12 липня 2006 р. №396-р
702144
   Концепція Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 18-27. – ISSN 0372-6436
702145
  Даренська В.М. Концепція діалектики людського буття В. І. Шинкарука у контексті "основного міфу культури" / В.М. Даренська, В.Ю. Даренський // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.211-218
702146
  Табінська І. Концепція діалогу "автор-автор" у сучасних засобах масової інформації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 187-193. – ISSN 2078-1911
702147
  Тормахова А.М. Концепція дігімодернізму Алана Кірбі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 181-187


  В статті розкриваються основні ідеї концепції дігімодернізму сучасного англійського автора Алана Кірбі. Зазначається, що на зміну постмодернізму прийшла нова парадигма, яка безпосередньо пов"язана з розвитком інформаційних технологій. Змінюється ...
702148
   Концепція діяльності центрів освіти третього віку в Україні : [метод. посібник] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Укр. ін-т розвитку фонд. ринку ; [авт.-уклад.: А.Ю. Горбовий та ін ; під заг. ред. Д. Спулбер, А.Ю. Горбового, А.А. Халецької]. – Київ : УІРФР, 2017. – 115, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8925-19-1
702149
  Школик А. Концепція доброго адміністрування та її вплив на адміністративно-процедурне законодавство // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 138-146. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
702150
  Пастушенко Л.І. Концепція доброчесного кохання в німецькому "галантному" романі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 339-345
702151
   Концепція довкілля - сучасний напрям інтеграції природничо- та суспільно-географічних досліджень / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, В.В. Яворська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С. 64-70 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
702152
  Миронюк Д.І. Концепція друкованого видання, або Коли "помре" остання газета на землі? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 41-44


  У статті розглянуто такі питання: як вижити виданню в непростих економічних умовах, як зміцни ти його фінансову базу, як запобігти банкрутству газети, журналу, яким має бути менеджмент видання. The article describes such issues as how print media ...
702153
  Іщук-Пазуняк Концепція духовних витоків української літератури М. Грушевського // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 140-151. – ISBN 978-966-355-044-2
702154
  Стоцько Р.З. Концепція духовно-гуманітарного простору в архітектурі будівель Папського Лютеранського Університету в Римі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 209-214 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
702155
  Карпенко М.В. Концепція духовної реальності П.О. Флоренського : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Карпенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
702156
  Карпенко М.В. Концепція духовної реальноті П.О. Флоренського : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Карпенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
702157
  Бричук М.С. Концепція екологізації управління ландшафтно-архітектурними системами міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-10. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Наведено концептуальну схему екологічного управління ЛАС. Визначено основні функції, фактори та складові екологічного управління ЛАС міста з урахуванням функціонального зонування території міста. Розкрито основні завдання екологічної інформаційної ...
702158
  Гетьман А.П. Концепція екологічних прав у контексті конституційної реформи України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 233-236. – ISBN 978-966-7957-18-6
702159
  Лебедевич С. Концепція екологічного менеджменту підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 519-524. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
702160
  Грищенко А.І. Концепція економічного капіталу банку: практичні аспекти застосування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 258-262 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
702161
  Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємствах / І. Швець, С. Поторочин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 31-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
702162
  Петрушенко М. Концепція економічної оцінки та механізму управління екологічними конфліктами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1810-3944
702163
  Старостенко Т.М. Концепція екофемінізму в архітектоніці роману Дж. Р.Р. Мартіна "Гра престолів" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 89-95. – ISSN 2522-493Х
702164
  Ткач А. Концепція електронного акредитиву як нової форми безготівкових розрахунків : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 66-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
702165
  Столітній А. Концепція електронного кримінального провадження в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 4 (56) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 24-34. – ISSN 2311-6676
702166
  Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 2 (151). – С. 28-30


  У зв"язку з виникненням величезної кількості оперативної і довідкової інформації погіршується якість управління електронними документами. Виходячи з цих умов, для своєчасного прийняття непередбачених та нестандартних рішень і прискорення доступу до ...
702167
  Лур"є В.К. Концепція електронної демократії // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 210-216. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
702168
  Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 197-215
702169
  Мовчан У.В. Концепція електронної політики: її місце у сучасному політичному процесі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 241-244
702170
  Слободян В. Концепція еліт В"ячеслава Липинського // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 45-46
702171
  Малюх Ю.Ю. Концепція емпіріомонізму О.О. Богданова як єдиний світ фізичного та психічного досвіду // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 148-149
702172
  Приз В. Концепція енергетичної наддержави Російської Федерації за президенства В. Путіна (2000 - 2008 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 29-30
702173
  Маламура Олена Олександрівна Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Маламура Олена Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 208л. – Бібліогр.: л. 195 - 208
702174
  Маламура Олена Олександрівна Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Маламура Олена Олександрівна; Малмура О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
702175
  Федорів І.О. Концепція етногенезу українсьеого народу Мирона Кордуби в контексті історіографічного дискурсу 1930-х рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 330-337
702176
  Білик Ю. Концепція етнографізму М. Максимовича та М. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 50-54. – ISBN 966-8188-10-1
702177
  Казакевич О. Концепція етномовного розвитку українського народу Костянтина Михальчука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-20. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено видатному українському громадському діячеві та філологу Костянтинові Михальчуку (1840-1914). Розглядаються його уявлення про етномовний розвиток українців у контексті українського національного руху ХІХ ст. К. Михальчук, який ...
702178
   Концепція етнополітичних досліджень в Україні. – Київ, 1992. – 18с.
702179
  Сердюк О.С. Концепція ефективного зниження емісії СО2 в енергетичному секторі України // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (691), червень. – С. 3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
702180
  Лєвіна В.Г. Концепція єврейського національного будівництва В. Жаботинського в контексті українського відродження наприкінці ХІХ — поч. ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 238-249. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
702181
  Рудік О. Концепція європеїзації: нові підходи у світлі подальшого розширення ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 39-45. – ISSN 2414-4436
702182
  Ганцян Р. Концепція єдності світової історії у висвітленні британських істориків ліберально-ідеалістичного спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-13. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  Вперше у вітчизняній історіографії приділено увагу історіософським засадам ліберального ідеалізму, як окремого напрямку в британській соціогуманітаристиці загалом, та історичній науці зокрема. З"ясовано специфіку та наслідки глобалізації та ...
702183
  Яхонтова Т.В. Концепція жанру у сучасних крос-культурних дослідженнях наукової комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 259-264. – ISBN 966-581-295-5
702184
  Токмакова І.В. Концепція забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6792
702185
  Магрламова К. Концепція забезпечення населення закладами охорони здоров"я та медичними спеціалістами як основна передумова реалізації пріоритетного розвитку медичної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
702186
  Школик А. Концепція загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 119-137. – ISSN 1026-9932
702187
  Дашкуєв М.А. Концепція загальнонаціональних логістичних витрат та управління глобальними ланцюгами вартості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 181-190. – ISSN 2308-6912


  У статті аналізується ефективність управління організаційними системами глобальних ланцюгів вартості (ГЛВ) у сучасній логістиці. Переваги, які виникають з поширенням ГЛВ, базуються на синхронному вдосконаленні сучасних логістичних сервісів, інноваціях ...
702188
  Бірюков О.М. Концепція законодавства про банкрутство в Україні: від радянських традицій в праві до світових стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 139-146.
702189
  Андрейцев В. Концепція законопроекту про наукові школи вчених. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 23-48. – ISSN 1682-2366
702190
  Червінська Н.В. Концепція законопроекту та ії значення для підвищення якості законів // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 55-61
702191
  Гринько С.В. Концепція Закону України "Про реєстрацію прав на землю" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 142-145. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено проблемі необхідності прийняття Закону України "Про реєстрацію прав на землю". Пропонується його структура та зміст. The article deals with the issue of necessity for the adoption of the Law of Ukraine "On Registration of Rights to Land". ...
702192
  Андрейцев В.І. Концепція закону України про екологічну безпеку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 11-20. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Дається аналіз законодавства в галузі забезпечення екологічної безпеки, обґрунтовуються пропозиції щодо структури та змісту проекту Закону України про екологічну (природно-техногенну) безпеку.
702193
  Андрейцев В.І. Концепція закону України про екологічну експертизу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 69-75. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Обґрунтовується доцільність розробки та прийняття законодавчого акта про екологічну експертизу, аналізуються підходи до його правової форми. Розглядаються структура та зміст правових норм Закону УРСР про екологічну експертизу.
702194
  Грушко М. Концепція захисту військовополонених у філософсько-правових думках та в доктрині міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
702195
   Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впровадження в Україні : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 литопада 2013 р., Київ - Вишгород) / Нац ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов ; за заг. ред. Ю.М. Скалецького]. – Київ : НІСД, 2014. – 147, [1] с. : іл., табл. – Ст., укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 5). – ISBN 978-966-554-222-3
702196
  Руденко Л.Г. Концепція збалансованості розвитку і якість життя населення / Л.Г. Руденко, І.В. Гукалова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 44-50 : Табл. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 1561-4980
702197
  Млінцова О.С. Концепція збереження капіталу через призму кредиторської заборгованості // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 275-283. – (Економічні науки)
702198
  Мироненко В.П. Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища / В.П. Мироненко, В.В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 116-121 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
702199
  Мироненко В.П. Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища / В.П. Мироненко, В.В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 305-309 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
702200
  Мальчикова Д.С. Концепція зеленої інфраструктури у сучасній зарубіжній практиці просторового планування // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7069-75-8
702201
  Другак В. Концепція земельної політики щодо еколого-економічного розвитку землекористування в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 8. – С. 25-36
702202
   Концепція змісту географічної освіти: мета, завдання, структура; місце географії в навчальних планах 12-річної школи / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.Ю. Дмитрук, Г.Є. Уварова, Н.В. Муніч // Географія. Київський університет, 2001. – Вип. 47
702203
  Серьогіна С.Г. Концепція змішаного правління в історії вітчизняної політико-правової думки та державного будівництва (ІХ-початокХХ ст.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 28-38. – ISSN 0201-7245
702204
  Бражко О.В. Концепція змішаного регулювання зайнятості населення в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 95-102. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
702205
  Гончар К.М. Концепція знаку Р. Якобсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Проблема знаку в контексті аналізу сосюрівської парадигми мови належить до актуальних тем досліджень "комунікативного циклу". Стаття присвячена безпосередньо ідеям відомого лінгвіста ХХ ст. - Р. Якобсона, творчість якого мала великий вплив на розвиток ...
702206
  Годована М.П. Концепція значення слова у вченні О.О. Потебні та її розвиток у сучасному термінознавстві // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 95-100
702207
   Концепція і модель економічного розвитку для України : Матеріали наукової дискусії провідних українських вчених, організованної Фондом інтелектуальної співпраці "Україна - ХХІ століття". – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 32с. – ISBN 966-7015-12-2
702208
  Стецюк В. Концепція і принципи еколого-геоморфологічного районування (на прикладі центральної частини Придніпровської височини) / В. Стецюк, Т. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 87-99. – ISSN 0868-6939
702209
  Яремко Р. Концепція імпліцитного автора та її теоретичні модифікації у західному літературознавстві другої половини 20 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 199-207. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
702210
   Концепція інвестиційної програми сталого розвитку районів, міст Черкаської області на 2001-2005 роки. – Черкаси, 2001. – 86с.
702211
  Дідух С.М. Концепція інклюзивного розвитку: причини та передумови виникнення // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 14-19. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2312-847X
702212
  Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 52. – С. 9-20. – ISSN 2075-4892
702213
  Мартиненков В. Концепція інноваційного розвитку економіки України (на прикладі сільських територій) // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 2. – С. 26-31. – ISSN 2078-5860
702214
   Концепція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Г.Д. Щекатунова, А.д. Цимбалару, О.І. Красота, Д.О. Пузіков // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 28-38. – ISSN 0131-6788
702215
  Тульчинська С.О. Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних переваг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 138-142. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
702216
  Бульдович П.В. Концепція інституціональних змін Дугласа Норта // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 304-308. – ISSN 2076-1554
702217
  Макеев С. Концепція інституціонально відтворюваних нерівностей / С. Макеев, С. Оксамитна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 32-49. – ISSN 1563-3713
702218
  Бабій С. Концепція інтелектуального забезпечення управління підприємством // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 20-24. – ISBN 966-654-152-1
702219
  Колісник О.В. Концепція інтенціональності Дж. Сьорля в якості способу розуміння самоідентифікації особи // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 31-37


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту концепції інтенціональності в аналітичній філософії сучасного американського філософа Дж. Сьорля. Статья посвящена определению концепции интенциональности в аналитической философии современного американского ...
702220
  Кареліна О. Концепція інтердіяльнісного навчання // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – С. 12-16. – ISSN 2078-1687
702221
  Зайцева Т.В. Концепція інформатизації освіти та методика викладання інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 4 (37). – С. 51-63. – ISSN 1998-6939
702222
  Шевченко Є. Концепція інформаційного забезпечення прокурорської діяльності / Є. Шевченко, О. Червякова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.119-123
702223
  Ткач І. Концепція інформаційного капіталу в контексті розвитку теорії інформаційної економіки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 207-214. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
702224
  Ларіна Р.Р. Концепція інформаційної логістики в практичній діяльності підприємств / Р.Р. Ларіна, А.В. Рязанов, А.В. Пілюшенко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.187-190. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
702225
  Тонконог О.В. Концепція істини Мартіна Хайдеггера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 179-180
702226
  Шевченко В. Концепція історизму, жанрової особливості ранніх історичних поем Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 117-122. – ISBN 966-7759-23-7
702227
  Янкова Н. Концепція історичного минулого в прозі І. Франка та Д. Яворницького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 350-354. – ISBN 966-594-298-0
702228
  Казимирова І.А. Концепція історичного словника лінгвістичних термінів // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 90-101. – ISSN 1682-3540
702229
  Зернецька О.В. Концепція історичної пам"яті у Великій Британії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 122-133
702230
  Мельник Світлана Євгенівна Концепція історії літератури в науковій спадщині неокласиків : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.06 / Мельник Світлана Євгенівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 155л. – Бібліогр.:л.145-155
702231
  Мельник С.Є. Концепція історії літератури в науковій спадщині неокласиків. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.06 / Мельник С.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
702232
  Рябець О.П. Концепція історії релігії у філософському викладенні В.В. Розанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
702233
  Осадчий В. Концепція історії України на сторінках "Польсько-українського бюлетеня" / В. Осадчий, О. Польова // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Польсько-український бюлетень" на своїх сторінках публікував багато статей з історії України, польсько-української боротьби за незалежність, протидії імперським силам. Історіософський профіль часопису був направлений на створення образу безперервної та ...
702234
  Ніка О.І. Концепція історії української літературної мови В.М. Русанівського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 18-28
702235
  Ніка О. Концепція історії української літературної мови В.М. Русанівського // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 75-84. – ISBN 978-617-7480-37-1
702236
  Петленко І.В. Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Петленко Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 212 арк. – Додатки: арк. 210-212. – Бібліогр.: арк. 192-209
702237
  Пащенко О. Концепція історіософії Олега Ольжича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 302-309


  У статті на прикладі аналізу лірики О. Ольжича розкрито основні характеристики концептуалізації історіософії поета, його вміння бачити сучасність міжвоєнного двадцятиліття крізь призму героїки минулого. In the article by the analyzing of Oleg Olzhych ...
702238
  Савченко В.М. Концепція капіталу та його відображення в обліку / В.М. Савченко, В.Г. Крячко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 150-156. – (Економічні науки ; вип. 28)
702239
  Топчієв О.Г. Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень / О.Г. Топчієв, В.А. Сич, А.М. Шашеро // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 41-48 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
702240
  Рябінін Є. Концепція керованого хаоса в контексті побудови сучасного світового порядку // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 32-37. – (Політичні науки)
702241
  Стрельбіцький М.А. Концепція кібербезпеки в інформаційних системах держприкордонслужби на стадії модернізації // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 3-10. – ISSN 2707-1758
702242
  Хорошко В.О. Концепція кібербезпеки та моделювання процесів оптимального управління системою кіберзахисту держави / В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова, І.В. Кібальчич // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. А.А. Кобозєва ; редкол.: І.І. Бобок, Д. Джухар, А.А. Кобозєва [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 10, № 3/4. – С. 230-242. – ISSN 2223-5744
702243
  Грищенко І.В. Концепція когнітивного метапатерну у контексті досліджень народної прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 115-119


  Статтю присвячено концепції когнітивного метапатерну у процесі дослідження народної прози, у якій фігурують представник інших етносів. Система фольклорних когнітивних метапатернів є невід"ємним складником осмислення людиною реальності з чітко ...
702244
  Банчук О. Концепція Кодексу України про адміністративні проступки стала предметом обговорення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 142-145. – ISSN 0132-1331
702245
  Шумило М.М. Концепція комплексних пенсійних правовідносин чи концепція комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні: проблема теорії чи вимого часу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 240-249. – ISSN 0869-2491
702246
  Сінельник В.В. Концепція комплексної системи ризик-менеджменту страхових компаній у забезпеченні їх довгострокової фінансової стійкості // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 2409-1944
702247
  Костецька Л.О. Концепція конкордизму в романі В. Винниченка "Лепрозорій" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 101-105. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
702248
  Левчук М.В. Концепція конституційної держави Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 224-227. – ISBN 978-617-7133-95-6
702249
  Павко А. Концепція конституціоналізму Б. Кістяківського в контексті модернізації сучасної конституційно-правової системи в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 16 (396). – С. 13-16. – ISSN 2313-559X
702250
  Співак А.О. Концепція контролінгу в комплексі маркетингу // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 201-205
702251
  Донченко В.С. Концепція кортежності для лінійних операторів та її реалізація для матричних кортежів / В.С. Донченко, Т.П. Зінько, Ф.О. Скотаренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 127-140. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Concept of cortege linear operators is proposed and implemented for the variant when a cortege is a sequence of matrices with fixed dimensions. The proposed concept lets you transfer means of description the basic linear and nonlinear structures of ...
702252
  Савченко А.А. Концепція космічної еволюції людини в культурному просторі: від міфів до реальності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 54-61
702253
  Ісаєва Н. Концепція кохання у китайській жіночій прозі кінця 70-х років ХХ століття (на матеріалі оповідання Чжан Цзє "Кохання неможливо забути") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 176-181
702254
  Фрис І. Концепція кохання у міфологічній драмі: "Лісова пісня" Лесі Українки та "Малашка" Габріелі Запольської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 342-346. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статі проаналізовано драми "Лісова пісня" Лесі Українки та "Малашка" Габріелі Запольської в міфологічному аспекті. Це твори, побудовані на фольклорній основі. Здійснено порівняння головних героїнь - Малашки, пристрасної до тілесних та матеріальних ...
702255
  Акімова А. Концепція кохання у смисловому просторі юанської драми / А. Акімова, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 3-10


  У статті висвітлена концепція кохання у драмі Ван Шифу «Західний флігель», визначені особливості розуміння автором традиційного конфлікту «кохання-обов’язок», а також новаторство драматурга у зображенні почуттів та емоцій закоханих героїв. В статье ...
702256
  Тертишник В. Концепція КПК України та актуальні проблеми правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.39-45.
702257
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави у доктрині міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 483-490. – ISSN 1563-3349
702258
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві : монографія / К.А. Важна. – Київ : Ліра-К, 2017. – 289, [3] с. – Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 248-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-58-0
702259
  Авраменко А. Концепція Кубанського історико-культурного атласу як складової частини вивчення культурної спадщини місцевого населення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 21-34. – ISSN 1728-9572
702260
  Пилипів В. Концепція культурної ідентичності в контексті історії культури постмодерного світ // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 172-180. – ISSN 0130-5247
702261
  Тараненко О.В. Концепція курсу "Комунікативні стратегії ЗМІ": ефективність медіаосвіти у поєднанні комунікативної логіки з журналістською етикою // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 53-56


  Статтю присвячено проблемам вдосконалення журналістської освіти. Йдеться про методику викладання фахових журналістських дисциплін в Донецькому національному університеті з урахуванням необхідності засвоєння студентами професійних стандартів. Research ...
702262
  Соколовська А.М. Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 12-31 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2305-7645
702263
  Ференц Н. Концепція ліричного героя в поезії Христини Керити // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 141-14
702264
  Дроздовський Д. Концепція літературної освіти: теоретичні перспективи і стратегічні загрози // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 2-6. – ISSN 0130-5263
702265
  Румянцев М.В. Концепція логістичних моделей теорії запасів / М.В. Румянцев, А.В. Пелашенко // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 20-24. – ISSN 2077-8031
702266
  Захаренко О.М. Концепція любові у романі Т. Манна "Йосиф та його брати" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – C. 109-113
702267
  Шепель Л.В. Концепція людини-вченого в романах Юрія Мушкетика "Крапля крові" та "Біла тінь" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 171-176. – ISBN 978-966-171-249-1
702268
  Криса Б. Концепція людини в поезії українського бароко // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 352-359. – ISBN 978-966-02-4721-5
702269
  Жулинський М.Г. Концепція людини в радянській літературі / М.Г. Жулинський. – Київ, 1976. – 48с.
702270
  Черненко О. Концепція людини в українській ренесансній та романтичній літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 184-189
702271
  Стрюк Л. Концепція людини і дійсності у збірці "Кроваве поле" Осипа Маковея / Л. Стрюк, Г. Шалацька // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 187-204


  Розглянуто концепцію людини й дійсності у збірці антивоєнних творів "Кроваве поле" Осипа Маковея. Звернено увагу на трагіко-драматичне сприйняття автора і персонажів навколишньої дійсності, що за часів Першої світової війни була сповнена руїнами, ...
702272
  Колядич Ю. Концепція людини і світі в малій прозі Романа Іваничука / Ю. Колядич, Н. Поляруш // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 162-171. – ISSN 2411-4146
702273
  Мацько В.П. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі XX століття : автореф. дис. ...д-ра філол. наук :10.01.01. / Мацько В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 31 назва
702274
  Захарова С.О. Концепція людиновимірної дизайнерської діяльності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 68-74. – ISSN 2072-1692


  Естетичне відображення дійсності, у центрі якої людина, гармонізація форм і змісту
702275
  Крушніцька Г.Б. Концепція людського капіталу і концепція людського розвитку: cпіввідношення понять // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 40-43. – ISSN 2308-6912


  Концепція людського розвитку в глобальному масштабі була сформуль- ована в останнє десятиріччя ХХ ст. на базі теорії людського капіталу. Розвиток теорії людського капіталу сприяв виникнення більш широкої концепції людського розвитку, яка виходить із ...
702276
  Алексеенко В.Ф. Концепція людської натури в романі С. Річардсона "Памела або винагороджена доброчесність" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 6 (174). – С. 108-113
702277
  Синьоок Т.М. Концепція людської особистості в оповіданнях Клима Поліщука на воєнну тематику: психоаналітичне прочитання // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 507-512


  Мета статті - простежити особливості психології людини на матеріалі воєнних оповідань Клима Поліщука. Головним завданням є розкриття психологічної грані таланту письменника, завдяки якій людська особистість представлена правдиво, неупереджено і ...
702278
  Гарасимів Т. Концепція людської особистості у філософсько-правових школах / Т. Гарасимів, А. Вологіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 168-172. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
702279
  Верстюк В.В. Концепція М. Костомарова Переяславської ради 1654 р. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 12-13
702280
  Козуб Л.В. Концепція М.П. Драгоманова про розвиток українського національного руху // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 111-113.
702281
  Третько В.В. Концепція магістерської освіти в Великій Британії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 116-125. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто основні засади та концептуальні положення перспективного бачення розвитку магістерської освіти у Великій Британії.
702282
  Сюндюков І. Концепція майбутнього меморіалу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 жовтня (№ 176). – С. 5


  У Києві представили альбом-каталог, присвячений трагедії Бабиного Яру.
702283
  Рафальський О. Концепція майбутнього українськкої нації // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 343-384. – ISBN 978-966-02-8820-1
702284
  Білінський П.І. Концепція малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу діафізарних переломів кісток гомілки / П.І. Білінський, В.П. Чаплинський, В.А. Андрейчин // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 88-91. – ISSN 0030-5987
702285
  Чукурна О.П. Концепція маркетингового ціноутворення в глобальній економіці : монографія / О.П. Чукурна. – Одеса : Астропринт, 2016. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 289-300. – ISBN 978-966-927-166-2
702286
  Корінєв В.Л. Концепція маркетингової капіталізації підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
702287
  Шевченко К. Концепція менеджменту щастя у підготовці бакалаврів освіти в університетах КНР // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 190-191. – ISBN 978-966-644-365-9
702288
  Міхно О. Концепція метаболізму міського середовища / О. Міхно, І. Патракеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-37. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розглянута в статті концепція метаболізму міського середовища допоможе в проведенні досліджень за такими напрямками як зменшення навантаження на стан довкілля, послаблення екологічних проблем та зменшення залежності від копальних природних ресурсів. ...
702289
  Трофімов Ю.Л. Концепція методичного забезпечення спецпрактикуму з інженерної психології та ергономіки / Ю.Л. Трофімов, Є.О. Семенюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджено інформаційне поле нормативних документів з ергономічного проектування та сучасної методології інженерно-психологічної експертизи характеристик людини-оператора в системі "людина-машина" (СЛМ). Розроблено основні принципи створення ...
702290
  Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидактичний аспект // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-14
702291
  Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидактичний аспект // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
702292
  Крючкова О. Концепція мистецтва в романі Г. Нормінтона "Портрет привида" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 186-192
702293
  Ткаченко Т. Концепція митця і мистецтва у поглядах Олександра Довженка і Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 242-247.
702294
  Чистяк О.Д. Концепція міфу в парадигмі французького постструктуралізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 464-472. – Бібліогр.: Літ.: с. 472; 25 поз.
702295
  Бурковський М.В. Концепція міфу у філософській творчості Ф.В.Й. Шеллінга : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бурковський Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
702296
  Сидяченко Н.Г. Концепція мовної картини світу Єжи Бартмінського // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С.251-258
702297
  Ушакова Н. Концепція мовної підготовки іноземних здобувачів вищої медичної освіти (модель 1 - англомовна форма навчання) / Н. Ушакова, Т. Алексєєнко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 219-235. – ISSN 2073-4379
702298
  Слотюк Т. Концепція моделі Solutions Journalism: конотація, функції, особливості функціонування // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 68-76. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
702299
  Сисоєв В.В. Концепція моделювання логістичного управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 342-351. – ISSN 2222-0712
702300
  Хорошун В. Концепція моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 228-231. – ISSN 0201-758Х
702301
  Вітряк Т.Б. Концепція моделювання процесу прогнозування тенденцій розвитку регіональних ринків праці // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 10-14. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
702302
  Бакурова В А. Концепція моделювання самоорганізації соціально-економічних систем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 21-28. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
702303
  Марковський О.В. Концепція моделювання системи ризик-менеджменту комерційного банку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 123-126. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
702304
  Миронова Л.Г. Концепція моделювання управління трудовим потенціалом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 31-33
702305
  Козак О. Концепція моделювання фінансового планування у комерційному банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 11-13 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
702306
  Стаценко-Сургучова Концепція модернізації інформаційно-аналітичної служби податкових органів України шляхом інформатизації операційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-23.
702307
  Костенко Концепція модернізації кримінології у світлі соціального натуралізму : (про основи "натуралістичної" кримінології) / Костенко, // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 31-38. – ISSN 0132-1331
702308
   Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.89-107. – ISSN 1682-2366
702309
  Хорошавіна О.А. Концепція модусів творчої особистості у сучасних музикознавчих дослідженнях // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.І. Самойленко, С.В. Осадча, О.В. Сокол [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27, кн. 1. – С. 139-150. – ISSN 2524-0447
702310
  Буткевич О. Концепція мондіалізму як історична основа теорії права міжнародної спільноти: перший науковий аналіз майбутньої проблеми // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 51-60. – ISSN 1814-3385
702311
  Олійник Т.І. Концепція моніторингу організаційно-економічного механізму управління підприємством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
702312
  Москвіна О. Концепція мономіфу Джозефа Кемпбелла // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 83-85. – ISBN 978-966-285-572-2
702313
  Бідзюра І.П. Концепція мотивації професійної діяльності: парадигмальний контекст управлінської компетентності працівників ВНЗ // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 8-12
702314
  Васюта О. Концепція музичної культури Чернігівщини XX століття як проблема музичної україністики // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 19-24. – ISSN 2413-4767
702315
  Огірок С.С. Концепція навчального курсу й посібника "Комунікативні стратегії німецької як іноземної мови" // Матеріали науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 30 берез. - 1 квіт. 2011 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", наук.-практ. конф. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 314-317
702316
  Протосавіцька Л.С. Концепція надкласової конституційної держави Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 233-236. – ISBN 978-617-7133-95-6
702317
  Радишевська О.Р. Концепція належного врядування: практика ЄСПЛ та Верховного Суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 56-58. – ISSN 2308-9636
702318
   Концепція народної медицини та стратегія її розвитку в Україні / Т.П. Гарник, Л.В. Андріюк, В.В. Євтушенко, К.В. Гарник, С.І. Соколовський // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 23-29
702319
  Фур"єр І.А. Концепція науки і техніки М.Гайдеггера й постнекласичний науковий дискурс // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 83-85
702320
  Бойко А. Концепція науково-дослідного інституту педагогічної україністики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 157-167. – ISSN 2075-1478
702321
  Вараксіна Н.В. Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського / Н.В. Вараксіна ; [наук. ред. П.І. Рогова ] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 23, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 18-20
702322
   Концепція наукового забезпечення установами УААН розвитку галузей агропромислового комплексу України в 2011-2015 роках // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 3-14
702323
  Вілков В.Ю. Концепція нації та націоналізму Ернеста Гелнера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 73-81. – ISBN 966-628-134-1
702324
  Козачок Ярослав Вікторович Концепція нації як духовної спільноти в художній та публіцистичній творчості Миколи Костомарова : Автореф. дис. ... доктора філолог.наук: 10.01.01 / Козачок Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 29 назв.
702325
  Козачок Ярослав Вікторович Концепція нації як духовної спільноти в художній та публіцистичній творчості Миколи Костомарова : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Козачок Я.В.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 448л. – Бібліогр.: л. 409 - 448
702326
  Суховій О.О. Концепція націогенезу Освальда Шпенглера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – C. 417-433
702327
  Коршук Р.М. Концепція національно-визвольної революції в творчій спадщині Степана Бандери // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-17. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
702328
  Плужник О.М. Концепція національного характеру у творчості Анатолія Дімарова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 431-435


  З"ясовано особливості художнього зображення національного характеру у прозових творах А. Дімарова. У роботі досліджено парадигму національного світобачення письменника, розкрито особливості моделювання національного характеру в образах його героїв
702329
  Вавринюк А. Концепція національної безпеки в польському правознавстві до 1918 р. / А. Вавринюк, А. Гіль, Р. Коцан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 93-99. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
702330
  Кондратьєв Я.Ю. Концепція національної безпеки України : теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду / Я.Ю. Кондратьєв, В.А. Ліпкан; МВС України. Нац. академія внутр. справ України. – Київ, 2003. – 20с.
702331
  Бруз В.С. Концепція національної безпеки України і визначення ролі міжнародних організацій в її зміцненні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.3-11
702332
  Ліпкан В. Концепція національної безпеки України. Підходи до формування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.85-92
702333
  Вовк О.Й. Концепція національної безпеки України: теоретичний аспект / О. Вовк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується система поглядів на стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. В статье анализируется система взглядов уровень защищенности жизненно важных интересов индивидуума, ...
702334
  Ганус С.О. Концепція національної держави в німецькій ліберальній історіографії середини XIX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 81-93
702335
  Штогрин Д. Концепція національної еліти в історіософії Дмитра Донцова // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.47-52. – ISSN 1609-5499
702336
  Дзюба Т.А. Концепція національної ідентичності в публіцистиці М. Драгоманова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 121-126


  Досліджуються параметри концепції національної ідентичності у публіцистиці М. Драгоманова на тлі його світоглядної еволюції. Аналізується концепція національної ідентичності як цілісність. Робиться спроба внести корективи до усталених уявлень щодо ...
702337
  Бродюк Ю. Концепція національної ідентичності в публіцистиці Оксани Пахльовської (на матеріалі книги "Аve, Europa!") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 13-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
702338
  Раєвська Ю. Концепція національної культури та театральні роздуми Івана Огієнка // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 209-215. – ISBN 978-966-8911-9
702339
  Почапська О.І. Концепція національної освіти Івана Огієнка (за матеріалами науково-літературного місячника "Наша культура") // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 301-305. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
702340
  Кононенко П. Концепція національної системи освіти. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 24-32.
702341
  Гвоздецький А. Концепція неоелітаризму як доктрина ефективного державно-правового будівництва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 22-23
702342
  Басенко Н. Концепція неокласицизму в літературознавчій спадщині Володимира Державина // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 591-598. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
702343
  Басенко Н.В. Концепція неокласицизму в літературознавчій спадщині Володимира Державина // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 354-360. – (Слово). – ISSN 2304-7402
702344
  Заїка Т.П. Концепція неоромантизму в творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 158-167


  Стаття присвячена аналізу концепції неоромантизму та особливостям трактування неоромантичного образу людини в творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської. Статья посвящена анализу концепции неоромантизма и особенностям трактовки неоромантического ...
702345
  Бевзюк Є.В. Концепція неповної соціальної структури словацького соціуму (кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.): сучасне уточнення проблеми // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 60-78. – ISSN 0130-5247
702346
  Дикалюк М.С. Концепція непротивлення злу у вченнях П. Хельчицького і Л. Толстого // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 114-116
702347
  Боярчук О. Концепція нової людини у потрактуванні Івана Франка та Аркадія Любченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISBN 966-594-298-0
702348
  Комова М.В. Концепція нової політичної думки Єжи Гедройця: документальний реконструкт // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-22. – ISSN 2409-9805
702349
  Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 13-15. – ISSN 2076-9326
702350
  Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 67-69
702351
  Тесленко О.В. Концепція нової української школи в системі філологічної освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 81-83. – (Серія "Філологія" ; вип. 80). – ISSN 2227-1864
702352
  Курмишев Г. Концепція ноосфери освіти / Г. Курмишев, В. Тур // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 9-12. – ISSN 1562-529Х


  "Актуальність інноваційного процесу ноосферної освіти є важливим етичним, економічним, стратегічним завданням на шляху подолання кризових явищ у світі. Концепція ноосферної освіти сприяє формуванню цілісного екологічного мислення учнів і студентів, ...
702353
  Ловінська Л.Г. Концепція облікової політики підприємств у сучасних умовах господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто процес формування облікової політики як сукупності принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.
702354
  Мельниченко О.В. Концепція обліку електронних грошей у банках // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 296-301 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
702355
  Олійник Ю. Концепція обороноздатного українського суспільства та держави в умовах війни з Росією // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 193-199. – ISBN 978-966-428-398-1
702356
  Виноградова О. Концепція образу головного героя в епопеї Богдана Лепкого "Мазепа" // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 157-165. – ISBN 966-587-044-0
702357
  Асєєв Г. Концепція оперативного аналітичного обробляння даних (OLAP) документообігу комунікативних структур // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
702358
  Осмятченко Л. Концепція організації обліку виконаних будівельно-монтажних робіт / Л. Осмятченко, В. Осмятченко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 37-41 : рис.
702359
  Дмитренко Т.О. Концепція організації та управління самостійною роботою студентів / Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 183-187.
702360
  Марчук Л.Л. Концепція організаційно-інформаційного забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва в Україні: регіональний аспект // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 91-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
702361
  Захарчин Г.М. Концепція організаційної культури і оцінювання факторів впливу на її формування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 20-25. – ISSN 0321-0499
702362
  Тімченко О.П. Концепція організованого суспільства як теоретична основа ідеології реформаторського розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 110-122


  Розроблена В.П. Андрущенком модель організованого суспільства, яка базується на взаємозв"язку й обумовленості пріоритетів сталого людського розвитку, дозволила автору синтетично розглянути ці засади, звести їх до єдиного соціального кореня - до ...
702363
  Мелещук А.А. Концепція органічної єдності суспільства та її репрезентація в історіософії В. Соловйова і ранніх слов"янофілів // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 83-87. – ISSN 2077-1800
702364
   Концепція освітньої діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період до 2019 року : Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка / уклад.: Л. Губерський, О. Закусило, В. Бугров та ін // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 148-164. – ISBN 978-966-439-998-9


  Концепція схвалена Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 2 від 06 жовтня 2014 р. Укладачі концепції освітньої діяльності : ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерський; перший проректор О. Закусило; ...
702365
  Білоус Л. Концепція оселищного різноманіття в біогеографічних дослідженнях // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7069-38-5
702366
  Гарасимів Т. Концепція особистісного становлення індивіда у філософських-правових поглядах нового часу / Т. Гарасимів, Н. Мартинюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 177-181. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
702367
  Мусіяка Н.І. Концепція особистісної детермінації навчання С.Д. Максименка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 84-89. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
702368
  Палкуш В. Концепція особистості в повісті Івана Чендея "Іван" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 85-89. – (Філологія ; Вип. 13)
702369
  Філоненко С. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років 20 століття : Монографія / С.Філоненко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2006. – 158с. – ISBN 966-340-191-5
702370
  Гуляк А.Б. Концепція особистості у творчості Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 42-51. – ISBN 978-966-171-251-4
702371
  Котченко Т.Е. Концепція осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект) : Дис.... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03- соціальна філософія та філософія історії / Котченко Т.Е.; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 171л. – Бібліогр.:л.155-171
702372
  Котченко Т.Е. Концепція осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Котченко Т.Е.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 3 назви
702373
  Василенко М. Концепція оцінки інвестиційної привабливості регіональних центрів України / М. Василенко, О. Горячук // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 114-117. – Бібліогр.: на 8 пунктів
702374
   Концепція оцінки якості та охорони земель в Україні / С.Ю. Булигін, С.В. Витвицький, Л.І. Кучер, О.І. Витвицька // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 2. – С. 30-38. – ISSN 2706-7688
702375
  Чабан Я.І. Концепція оцінювання впливу структури податкових надходжень на соціально-економічний розвиток регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 69-72. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
702376
  Дзюба П. Концепція оцінювання дохідностей: витоки та місце в сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 64-76. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено гносеологічну ідентифікацію концепції оцінювання дохідностей, визначено її місце в сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування. Обгрунтовано, що портфельна парадигма міжнародного інвестування, хоча і є епістемологічно цілісною, ...
702377
  Решетняк В.В. Концепція оцінювання ефективності гідрогармати та вибір раціональної конструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Решетняк В.В. ; НАНУ ; Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
702378
  Косінова О.М. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Косінова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 191-207
702379
  Косінова О.М. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Косінова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
702380
  Горностай П.П. Концепція паралельних процесів у навчально-терапевтичних групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 131-144. – ISSN 2309-8287
702381
   Концепція педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН пропонує до громадського обговорення проект Концепції розвитку педагогічної освіти.
702382
  Гаращенко І. Концепція педагогічної підтримкм обдарованої молоді в університетах Сполученого Королевства Великобританії та Північної Ірландії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 80-82
702383
  Дробноход М.І. Концепція переходу України до стійкого екологічно безпечного розвитку / М.І. Дробноход; Ін-т відкритої політики; Акад.наук вищої школи України. – Київ, 2002. – 17с. – ISBN 966-608-032-Х
702384
  Кирилова Оксана Вікторівна Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кирилова О.В.; МОіНУ. ДНУ. – Дніпропетровськ, 2004. – 225л. + Додатки: л. 205 - 225. – Бібліогр.: л. 187 - 205
702385
  Кирилова Оксана Вікторівна Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кирилова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
702386
  Чорний С.П. Концепція підвищення продуктивності праці персоналу / С.П. Чорний, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 110-113. – ISBN 978-617-645-228-7
702387
  Калініченко О.О. Концепція підводного мореплавства В.П. Кремінського // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 46-52. – ISSN 2077-9496
702388
  Франчук В. Концепція підготовки інженерів у віртуальних технологіях. / В. Франчук, О. Панченко, К. Заболотний // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 29-46. – ISSN 1682-2366
702389
  Кучерявий О. Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 19-26. – ISSN 0131-6788
702390
   Концепція підготовки педагога в умовах університету та її методичне забезпечення. – Ужгород, 1991. – 132с.
702391
  Шегда А.В. Концепція підготовки фахівців з економіки підприємства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 40)


  Викладено основні концептуальні положення підготовки фахівців з економіки підприємств з урахуванням параметрів виробничої функції відповідних галузей національної економіки.
702392
   Концепція підготовки фахівців у галузі міського будівництва за кордоном / О.В. Завальний, К.І. Вяткін, Т.О. Черноносова, Р.С. В"яткін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 264-268. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
702393
  Заслужена А. Концепція підготовки фахівця з англійської філології в університетах Швейцарської Конфедерації // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 129-136. – ISSN 2308-4081
702394
  Порев С.М. Концепція підприємницьких екосистем і реалії українських університетів // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 45-52. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 48). – ISSN 2306-4420


  Статтю присвячено проблемі формування підприємницьких екосистем як середовищ зростання малих фірм та участі університетів у підтримці підприємництва.
702395
  Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії / В.І. Шевченко. – Київ, 1993. – 188 с.
702396
  Забенько Ю.І. Концепція планування життєвого циклу електронних документів / Ю.І. Забенько, Ю.С. Ковтанюк // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 63-97. – ISSN 0320-9466
702397
  Забенько Ю.І. Концепція планування життєвого циклу електронних документів / Ю.І. Забенько, Ю.С. Ковтанюк // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 5-38. – ISSN 0320-9466
702398
  Єгорченкова Наталія Юріївна Концепція планування інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства / Єгорченкова Наталія Юріївна, Оберемок Наталія Василівна, Хлевна Юлія Леонидівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 63-68 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
702399
  Соловій І.П. Концепція плати за послуги екосистем: світовий досвід і перспективи її впровадження у лісовому секторі // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 252-258 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1991-606X
702400
  Моссаковський В. Концепція побудови бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 18-25.
702401
  Міхневич Л. Концепція побудови вищої юридичної освіти ранньої радянської доби: уроки історії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 7-16. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  "Розкрито особливості радянської освітньої реформи 1920-х рр., зокрема процес становлення радянської вищої юридичної школи на прикладі діяльності юридичних факультетів інститутів народного господарства в Києві, Одесі та Харкові".
702402
  Кравчук Н. Концепція побудови ефективної бізнес-моделі франчайзингу / Н. Кравчук, О. Білоус, Н. Синькевич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 5 (60). – С. 40-46. – ISSN 2409-8892


  Досліджено значення франчайзингу на світовому і вітчизняному ринках. Відображено найпопулярніші сегменти франчайзингового ринку в світі та Україні. Розкрито необхідність побудови ефективної бізнес-моделі франчайзингу. Досліджено нормативно-правове ...
702403
  Гармаш О. Концепція побудови єдиного інформаційного простору в логістичній компанії // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 166-174. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
702404
   Концепція побудови комплексу програмного забезпечення для дослідження завадостійких кодів / Ю.О. Гунченко, П.С. Ємельянов, В.Є. Малахов, Т.О. Щербакова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 126-136. – ISSN 2524-0056
702405
  Лабунська С.В. Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 282-289 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
702406
  Деркач А. Концепція побудови соціальної ринкової економіки : проблеми макроекономіки / А. Деркач, Б. Панасюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 11-18 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
702407
  Мосскаковський В. Концепція побудови управління витратами у сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 32-42. – Бібліогр.: 12 назв
702408
  Кравців О.Р. Концепція поділу влади та її обмеження в працях Станіслава Оріховського (1513-1566 рр.) // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
702409
  Єгорченко М.О. Концепція поета у творчості Василя Стуса // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Феномен поета, його роль у суспільстві, стосунки з владою, проблема українського поета та національна особливість феномену були основними пунктами концепції поета у працях Василя Стуса. У статті досліджуємо основні елементи його концепції
702410
  Єгорченко М.О. Концепція поетичної творчості Василя Стуса: контексти розуміння : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Єгорченко Маргарита Олегівна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
702411
  Сердюк П. Концепція позитивної кримінальної відповідальності як нормативний паронім загальних кримінально-правових відносин у доктрині кримінального права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 154-163. – ISSN 0132-1331
702412
  Дудченко В. Концепція позитивної філософії Огюста Конта: критичний дослід // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 88-93. – ISSN 1561-4999
702413
  Малютін О.К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 64-74. – Бібліогр.: с. 64-65, 70


  Висвітлено окремі питання формування інвестиційного клімату в Україні, розглянуто аспекти інвестиційної політики держави, які потребують кваліфікованого вирішення.
702414
  Косенко Д.В. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Косенко Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Бібліогр.: л. 169-188
702415
  Ткаченко Г. Концепція політичної еліти В. Липинського як чинник національно-державної ідентичності України // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 179-182. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розбудова власної держави, на нашу думку, має відбуватися паралельно з відродженням національної ідентифікації українського народу, тобто разом із відродженням національних традицій, мови, духовної спадщини та культури. Синхронізація цих двох ...
702416
  Шульга М.А. Концепція політичної науки Карла Мангейма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Стаття містить стислий виклад основних положень концепції політичної науки Карла Мангейма. Розкривається конкретно-історична обумовленість та практична цінність цих положень. Аналізується їх світоглядний зміст та теоретико-методологічний потенціал.
702417
  Ліллемяе О. Концепція поняття "державна допомога" // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 46-59. – ISSN 1026-9932
702418
  Цюра В Концепція поняття "майно" (possessions) і його тлумачення (кваліфікація) у світлі практики Європейського суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 54-60. – ISSN 2663-5313
702419
  Суховій О.О. Концепція посібника для практичних занять з української діалектології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 135-143


  Стаття репрезентує концепцію нового посібника для практичних занять з української діалектології для студентів Інституту філології. Описано структуру посібника, подано приклади завдань, схарактеризовано принципи добору текстів і вправ. Статья ...
702420
  Сидоренко С.А. Концепція постнекласичного габітусу як підгрунтя пошуку засад про-екологічних практик // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 98--102. – ISBN 966-7943-03-8


  У.статті розглядається концепт постнекласичного габітусу . В контексті постнекласичної методології визначаються особливості постнекласичного габітусу та його роль в формуванні про-екологічних практик.
702421
  Соболевська Марина Олександрівна Концепція постструктуралістського синтезу в соціології : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01. / Соболевська Марина Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: л. 164-177
702422
  Соболевська Марина Олександрівна Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Соболевська М.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
702423
  Панов Д.І. Концепція походження Русько-литовської держави за творами В.Б. Антоновича // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 80-86. – ISSN 1563-3349


  Висвітлюється концепція походження Русько-Литовської держави В.Б. Антоновича. Звертається увага на причини, механізм утворення, форму та особливості внутрішнього устрою, а також на етніічні особливості Великого князівства Литовського.
702424
  Кириченко І.В. Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання / І.В. Кириченко, І.Ю. Шубін // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (153). – С. 100-107. – ISSN 1681-7710
702425
  Матушкіна І. Концепція прaвoвoї держaви тa її реaлiзaцiя в зaкoнoтвoрчoму прoцесi Української Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 211-212
702426
  Музика І.В. Концепція прав людини в політико-правовій доктрині Української партії соціалістів-революціонерів 1917-1921 рр. // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 162-168. – ISSN 2524-017X
702427
  Рабінович С. Концепція прав людини у суасному католцизмі: загальнотеоретична характеристика // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.13-23
702428
  Чепульченко Т.О. Концепція прав людини: доктринальні підходи // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 258-264. – ISSN 2524-017X
702429
  Лабінський Р. Концепція прав та свобод людини у світлі Священного Писання // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 48-56. – ISSN 0203-5863
702430
  Єрмоленко В.М. Концепція прав тварин крізь призму критичного аналізу // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 4. – С. 305-320. – ISSN 1993-0909
702431
  Харт А Х.Л. Концепція права : Скорочений переклад / А Х.Л. Харт. – Київ : Сфера, 1998. – 232с. – ISBN 966726730
702432
  Корчевна Л.О. Концепція права: до постановки проблеми // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.13-17. – ISSN 1727-1584
702433
  Чернега Р.Т. Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Чернега Роман Тарасович ; М-во освіти і науки України, НДІ публ. права, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 387 арк. – Додатки: арк. 383-387. – Бібліогр.: арк. 336-382
702434
  Чернега Р.Т. Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Чернега Роман Тарасович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
702435
  Чернега Р.Т. Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України: теорія і практика : монографія / Р.Т. Чернега. – Харків : Панов, 2019. – 390, [1] с. – Бібліогр.: с. 360-390 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7771-85-1


  У пр. № 1735502 напис: Шановному Леоніду Васильовичу! З пошаною і вдячністю від автора! Підпис.
702436
  Єфремова Н.В. Концепція правової держави в українських землях на початку ХХ ст. та її реалізація в конституційних актах УНР // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.87-89. – ISSN 1563-3349
702437
  Соломін О.А. Концепція правової держави: сучвсний контекст // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
702438
  Минькович-Слободяник Концепція правової і політичної культури в контексті трансформації українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 61-71. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
702439
  Марюхіна К. Концепція правової регламентації фінансування виборчих кампаній в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 122-124
702440
  Москаленко О.М. Концепція правової системи - теоретичні та порівняльні аспекти // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 18-36. – ISSN 2224-9281
702441
  Москаленко О.М. Концепція правової системи в теорії та філософії права: від утилітаризму до позитивізму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 8-25. – ISSN 2224-9281
702442
  Адам"як Б. Концепція правомочності рішень адміністративних судів // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 285-305. – ISSN 2082-4939
702443
  Шум І. Концепція превентивної дипломатії ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 54-57.
702444
  Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються критерії співвідношення відносин представництва у цивільному та цивільному процесуальному праві. Обґрунтовується положення про те, що на сьогоднішній день немає підстав для виокремлення "інституту" процесуального представництва як ...
702445
   Концепція Президентського університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 червня (№ 23)
702446
  Бойко О. Концепція приватних грошей Фрідріха Хаєка в умовах експансії електронних технологій в систему міжнародних розрахунків // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 57-74 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
702447
  Рабінович С.П. Концепція природи людини у римській юриспруденції:античні витоки уніфікації європейського права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 27-33. – ISSN 1563-3349
702448
  Анісімова Г.В. Концепція природного екологічного права в Загальній декларації прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 108-117. – ISSN 0201-7245
702449
  Культенко В.П. Концепція природного права в контексті сучасного становища України / В.П. Культенко, А.Г. Кравченко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 133-135
702450
  Хвойницька Х. Концепція природного права голландських мислителів (Ю. Ліпсій, Г. Гроцій) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – ISSN 0321-0499
702451
  Подковенко Т. Концепція природного права Густава Радбруха // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (27). – С. 37-42. – ISSN 2524-0129
702452
  Хвойницька Х.М. Концепція природного права мислителів нового часу (Т. Голббс, Б. Спіноза) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – СМ. 48-52
702453
  Смоляр Н.О. Концепція природозаповідання у Полтавському регіоні на сучасному етапі / Н.О. Смоляр, О.В. Смоляр // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 77-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
702454
  Бахрушин В.Є. Концепція програми реформування житлово-комунального господарства регіону / В.Є. Бахрушин, О.М. Горбань // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 7-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
702455
  Халіна В.Ю. Концепція програми фінансування рееміграційного соціального підприємництва в Україні / В.Ю. Халіна, В.В. Смачило, О.М. Колмакова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 147-158
702456
  Кіптенко В.К. Концепція програми формування і просування туристичного іміджу на цільових сегментах / В.К. Кіптенко, О.Ю. Малиновська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 30-40 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
702457
  Орлюк О. Концепція проекту Закону про національну систему інтелектуальної власності України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 75-85. – ISSN 1026-9932
702458
  Андрейцев В.І. Концепція проекту Кодексу законів України про землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-12. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Розглядаються юридичні передумови підготовки єдиного кодифікованого закону у формі Кодексу законів про землю, обгрунтовується його форма та зміст розділів та моделей статей. Legal prerequisites for the elaboration of the uniform codified law in the ...
702459
  Тимчук Л. Концепція проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 134-144. – ISSN 2312-5993


  У статті обгрунтовано концепцію проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти, що поєднує мету, генезу провідних ідей дослідження, базовий понятійно-категоріальний апарат, ядро концепції, програму, установлення характеру ...
702460
  Ільченко Н.Б. Концепція проєктування зворотних потоків у ланцюгах постачання / Н.Б. Ільченко, Д.В. Кочубей // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 144-151. – ISSN 2222-4459
702461
  Тоїчкіна О. Концепція просвіти в працях Д.І. Чижевського про Достоєвського // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 185-197


  "Тема Просвіти посідає особливе місце в історіософських дослідженнях Д.І. Чижевського. В його відомій праці «Гегель у Росії», що вийшта німецькою (1934) та російською (1939) мовами, російським просвітникам, безпосереднім ідейним спадкоємцям епохи ...
702462
  Сваричевська Л. Концепція просопографічного представлення історії лінгвістичної науки / Л. Сваричевська, О. Ясіновська // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 290-292. – ISBN 978-966-553-924-7
702463
  Санько Сергій Концепція просторового перерозподілу у предметній області суспільної географії // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 7-11. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2076-1333
702464
  Шекера Я. Концепція простору в давній китайській поезії // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2012. – [Вип. 7]. – С. 308-393. – ISBN 978-966-171-560-0
702465
  Матвієнко О.В. Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : метод. посібник / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 101, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-88. – ISBN 978-611-01-1098-3
702466
  Бондар В. Концепція процесуально-методологічної взаємодії аналогії та моделювання в системі науково-професійної підготовки сучасного освітянина // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 55-62. – ISSN 2078-1016
702467
  Куфтирєв П. Концепція прямої електронної демократії як доцільний напрям розвитку України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 225-240. – ISSN 1026-9932
702468
  Кушнерюк Ю.Р. Концепція радянської ментальності в українській молодіжній прозі початку XXI століття // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 138-142. – (Філологічні науки ; № 2)
702469
  Дрьоміна-Волок Концепція расової дискримінації у міжнародному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2015. – 531 арк. – Бібліогр.: арк. 452-531
702470
  Сич О.М. Концепція раціонального націоналізму та проблеми його становлення // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 286-299
702471
  Кравченко Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 76-86. – ISSN 1682-2366


  Викладено зміст освітньої складової програми з підготовки доктора філософії на основі Національної рамки кваліфікації.
702472
  Алейнікова О.В. Концепція раціональної поведінки споживача та мотиви ірраціональності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 27-30. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
702473
  Кивлюк О.П. Концепція раціональності в процесі розвитку освіти і науки в контексті глобалізації та інформатизації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 164-172. – ISSN 2072-1692
702474
   Концепція реалізації державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2020 року // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 93-102. – ISSN 1682-2366


  МОН України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2030 року та плану заходів з її ...
702475
  Негода Ю.В. Концепція реалізації програмно-цільового управління при системній трансформації аграрного сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 17-24 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
702476
  Савельєв Є. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS / Є. Савельєв, М. Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 92-120. – ISSN 1684-906Х
702477
  Божко С.О. Концепція регіонального будівництва як метод конструювання нового політичного простору в регіоні Балтійського моря // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 190-195. – ISBN 966-7196-06-2
702478
  Наумов О. Концепція регіональної інвестиційної програми Херсонської області / О. Наумов, І. Бігун // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 28-33. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
702479
  Піляєв І.С. Концепція регіону Центрально-Східної Європи: актуальний погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 34-48. – ISSN 2308-6912


  У статті на основі критичного аналізу широкого масиву зарубіжної та вітчизняної наукової літератури висунуто та обґрунтовано кооперативну, інклюзивну концепцію регіону Центрально-Східної Європи, як поля двох величезних суспільно-політичних ...
702480
  Сердюк П.П. Концепція регулювання позитивних суспільних відносин кримінальним правом: критичний погляд // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 64-75. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
702481
  Тоцький Б. Концепція регулятивних повноважень як механізм забезпечення балансу інтересів у земельній сфері США // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 452-455. – ISBN 978-966-7067-18-2
702482
  Воєводін Б. Концепція рекламного продукту як об"єкт цивільно-правової охорони // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 133-134
702483
  Колодний А.М. Концепція релігійної безпеки: методологічні підходи академічного релігієзнавства / А.М. Колодний, Л.О. Филипович // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 19-23. – ISSN 2521-6570
702484
  Гуцол Г. Концепція реформ у галузі створення та використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 31-37. – ISSN 2076-9326
702485
   Концепція реформи органів кримінальної юстиції України : науковий проект / Шакун В.І. [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ ; за ред. В.В. Коваленка. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 128 с.
702486
   Концепція реформи управління закладами вищої освіти України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 92-94. – ISSN 2221-8440


  Міністерством освіти і науки України визначені Концептуальні засади реформування публічного фінансування та управління закладами вищої освіти
702487
   Концепція реформи фінансування системи охорони здоров"я України, підготовлена робочою групою з питань реформи фінансування охорони здоров"я при МОЗ України. Лютий 2016 // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 1 (561). – С. 24-27
702488
  Ковбатюк М.В. Концепція реформування вищої освіти України в умовах інтеграції до єдиного світового освітнього простору / М.В. Ковбатюк, В.О. Шевчук, Г.О. Ковбатюк // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 31-43. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 46). – ISSN 2664-2964
702489
  Андрієвський І.Д. Концепція реформування економічного механізму упровадження платежів за користування надрами : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 75-85 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
702490
  Сурмін Ю.П. Концепція реформування Національної академії державного управління при Президентові України / Ю.П. Сурмін, Т.П. Крушельницька // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 13-23
702491
  Лютий І. Концепція реформування податкової системи України та конкурентоспроможність національної економіки / І. Лютий, В. Тропіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
702492
   Концепція реформування політичної системи України : Проект. – Київ : Полюс, 2001. – 46с.
702493
  Коваленко К.І. Концепція ризиків в іхтіоекосистемах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 60-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
702494
  Голіцин А.М. Концепція ринкової орієнтації компаній / А.М. Голіцин, В.П. Штуль // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 114-124


  У статті визначено сутність концепції ринкової орієнтації компаній, принципову її відміну від традиційної маркетингової, наведено анкету для дослідження рівня ринкової орієнтації компаній, узагальнено дані опитувань фахівців різних підприємств.
702495
  Бочарова О.А. Концепція рівності освітніх шансів в японській системі освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 133-140. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
702496
  Марушкевич А.А. Концепція рідномовних обов"язків Івана Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджується концепція рідномовних обов"язків І. Огієнка, дається її історичний розвиток та шляхи реалізації в освіті, самонавчанні, культурі мовлення в сучасних умовах.
702497
  Чорний Г.М. Концепція рішень в теорії аграрного менеджменту / Г.М. Чорний, М.П. Ястреб, Д.О. Кирилюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 113-117. – ISSN 2221-1055
702498
  Мішин О. Концепція розбудови "Нового Судану" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 18-19.
702499
  Манько А.О. Концепція розбудови шкільної бібліотеки в контексті інформатизації суспільства : Автореф... канд. пед.наук: 05.23.03 / Манько А.О.; Кіївск. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 19л.
702500
  Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : монографія / В.П. Бондар ; МОНУ ; Житомирський державний технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-683-181-4
702501
   Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційному суспільстві : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Киів, 23-25 травня 2006 року. – Київ : Київський університет, 2006. – 151 с.
702502
   Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарськох продукції.. – К., 1997. – 15с.
702503
  Гондюл В.П. Концепція розвитку вищої освіти в Україні // Тези Всеукраїн. наук.практич. конференції
702504
  Букрєєва О.С. Концепція розвитку вищої освіти у галузі стандартизації в Україні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 78-86. – ISSN 2074-8922
702505
   Концепція розвитку військово-гуманітарної освіти в Україні (проєкт) / А.М. Сиротенко, А.О. Вітченко, В.І. Осьодло, В.І. Алещенко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 53-57. – ISSN 2618-1614


  Системному втіленню ідей і рішень, сформульованих в опублікованій у цьому номері журналу статті «Розвиток військово-гуманітарної вищої освіти в Україні: від усвідомлення пріоритетності до концептуалізації», сприятиме розроблений проєкт Концепції ...
702506
  Курняк Л.М. Концепція розвитку екологічної освіти в Україні // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 22-26
702507
  Черваньов М Д. Концепція розвитку економічного факультету / М Д. Черваньов, В.І. Грушко, М.М. Садовий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8-14. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються основні напрями навчальної, виховної та науково-дослідної роботи на економічному факультеті у світі сучасних вимог до освіти ХХІ.
702508
   Концепція розвитку законодавства України : Матеріали науково-практичної конференції. Травень 1996 року, Київ. – Київ, 1996. – 510c. – ISBN 966-7024-01-6
702509
   Концепція розвитку законодавства України на 1997 - 2005 роки. – Київ, 1997. – 124 c. – ISBN 966-7024-16-4
702510
  Чербан О.О. Концепція розвитку засобів масової інформації в Україні та моделі їх функціонування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 159-169. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
702511
   Концепція розвитку Інституту міжнародних відносин (2001-2005 рр.). – Київ, 2001. – 72 с.
702512
   Концепція розвитку Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006-2010 рр.). – Київ : [б. в.], 2006. – 68 с. – На тит. зазнач. також: "Затверджено" на засіданні Вченої ради Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 25 січ. 2006 року
702513
  Трифонова О. Концепція розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп"ютерних технологій // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 45-52. – ISSN 2411-1317
702514
  Кібенко О. Концепція розвитку корпоративного законодавства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 20-32
702515
  Колотуха С. Концепція розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 45-57 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
702516
  Сергєєва Л.Н. Концепція розвитку кредитування сфери послуг / Л.Н. Сергєєва, О.А. Миронов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 243-246. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
702517
  Содома Р.І. Концепція розвитку кредитування як фінансове джерело інноваційного розвитку сільського господарства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 209-214. – ISSN 2308-1988
702518
  Кушнір Т.Б. Концепція розвитку локальних споживчих ринків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 126-133. – ISSN 2222-4459
702519
  Козубцов І.М. Концепція розвитку методологічної культури ад"юнктів // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 83-94


  Метою статті є обгрунтування концепції розвитку методологічної культури ад’юнктів. Визначено множину проблем, яка розв’язана в концепції, а також проаналізовано причини їх виникнення, обґрунтовано необхідності їх розв’язання концептуальним підходом. ...
702520
  Щербина Л. Концепція розвитку мислення психотерапевта: метатеоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується феномен метатеоретичності як основи мислення психотерапевта. This article analyzes the phenomenon of meta-theoreticalizm as a basis for therapist"s thinking.
702521
   Концепція розвитку наукових досліджень у галузі охорони громадського здоров"я ДУ "Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзаєва НАМН України" / А.М. Сердюк, Н.С. Полька, Р.В. Савіна, І.О. Черниченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 74-77 : фото. – ISSN 2077-7477
702522
   Концепція розвитку національної інноваційної системи : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 15-17. – ISSN 1810-3944
702523
  Рябиця В. Концепція розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36. – ISSN 1608-6422
702524
  Клименко О. Концепція розвитку нотаріату України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 62-80. – ISSN 1026-9932
702525
   Концепція розвитку педагогічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 91-111. – ISSN 1682-2366
702526
  Воронкова В.Г. Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до Smart-суспільствa. / В.Г. Воронкова, Т.П. Романенко, Р. Андрюкайтене // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – С. 13-27. – ISSN 2072-1692
702527
  Шандрук Сергій Концепція розвитку професійних творчих здібностей майбутніх психологів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 35-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1810-2131
702528
   Концепція розвитку системи внутрішніх державних запозичень України на 2008-2011 роки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 66-71. – ISSN 1818-5754
702529
  Полешко А. Концепція розвитку системи правосуддя в Україні: з науково-практичного семінару // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.156-157. – ISSN 0132-1331
702530
  Навроцький С. Концепція розвитку сільськогосподарського страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Трансформація страхової справи в Україні супроводжується трансформацією аграрного сектора до нових умов. Ці трансформаційні процеси йдуть паралельно. Традиції страхування сільськогосподарських ризиків накладаються на нову систему попиту на страхові ...
702531
  Купріянчик І.П. Концепція розвитку сімейних фермерських господарств в Україні з досвіду зарубіжних країн // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
702532
  Філонюк О. Концепція розвитку страхового ринку України та Міжнародні стандарти нагляду за страховою діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні принципи страхування, містить практичні рекомендації щодо зміни законодавчої бази України в розрізі нагляду за страховою діяльністю. Що в подальшому сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національних страхових компаній та ...
702533
  Смоляр Н.О. Концепція розвитку територіальної структури регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Україна) / Н.О. Смоляр, О.Р. Ханнанова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 2, № 1. – C. 38-45. – ISSN 2414-9810
702534
  Кравченко С.І. Концепція розвитку української літератури в польськомовній публіцистиці Євгена Маланюка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 171-175


  У статті розглядаються публікації Є. Маланюка в польській пресі, присвячені розвитку української літератури та аналізу творчих процесів на батьківщині
702535
  Вільна Я.В. Концепція розвитку української літератури І. Нечуя-Левицького: теоретичний і художній аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 187-196


  У статті йде мова про особливості стратегії розвитку літератури на національній основі, що реалізована І.Нечуєм-Левицьким теоретично та у власних творах. В статье рассматриваются принципы формирования литературы на национальной основе, реализованные в ...
702536
  Шевченко Л. Концепція розвитку української літературної мови у дослідженнях І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 385-392. – ISBN 966-594-298-0
702537
   Концепція розвитку юридичного факультету на 2002-2007 навчальні роки. – Київ : КНУ, 2003. – 23 с.
702538
  Тацій В.Я. Концепція розвитку юридичної науки і освіти в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 20-28. – ISBN 978-966-458-148-3
702539
  Дахно І. Концепція розвитку юридичної освіти в Україні - це божевілля // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 46-50
702540
  Максимович С. Концепція розподілу влад Володимира Старосольського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.157-162. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
702541
  Семенченко А. Концепція розробки комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 37-56.
702542
  Смущинська І.В. Концепція розумово-мовленнєвої діяльності серед лінгвістичних парадигм XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 103-107. – (Іноземна філологія)


  Розглядаються основні лінгвістичні наукові парадигми кінця ХХ ст. Основну увагу приділено антропоцентричному принципу та концентрації розумово-мовленнєвої діяльності.
702543
  Бовсунівська Т.В. Концепція романтизму Дмитра Чижевського і канони радянського літературознавства // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 70-78. – ISSN 2520-2103
702544
  Коваленко О. Концепція С. Русової та концепція нової української школи: ретроспективний аналіз // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 33-42. – ISBN 978-617-7932-12-2
702545
  Шевчук С. Концепція самообмеження суду: доктрина "політичного питання", "політичної доцільності" та "поля розсуду держави" // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 20-32.
702546
  Федун П.М. Концепція Самостійної України / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк ; редкол.: С. Богунов та ін.] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Галуз. держ. арх. Служби безпеки України. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-4910-3
Т. 1 : Твори. – 2008. – 718, [2] с., [8] арк. фот. : іл. – Покажчики: с. 683-716. – Бібліогр. в прим.: с. 597-652
702547
  Федун П.М. Концепція Самостійної України / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Центр незалеж. іст. студій. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-6910-1
Т. 2 : Документи і матеріали. – 2013. – 891, [2] с. : фот. – Покажчики: с. 837-882. – Бібліогр. в підрядк. прим.
702548
  Бринзанська О. Концепція свавілля у практиці Європейського суду з прав людини в контексті захисту права на свободу // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 38-49
702549
  Мозговий Л. Концепція свободи в антропомістичному дискурсі буддизму // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 133-136. – ISSN 1728-9343
702550
  Матат А. Концепція свободи панорами в авторському праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 337-338
702551
  Рудь Б.Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози – витоки і сутність // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
702552
  Печенюк Д.О. Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Печенюк Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 176-188
702553
  Шабульдо Ф. Концепція Синьоводської битви В.Б. Антоновича і вітчизняна історіографія // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 132-145. – ISBN 5-7702-0821-X
702554
  Семенова Алла Концепція системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 52-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Конкретизована ієрархічність структури парадигм в освіті; подано визначення особистісно-професійної парадигми, освітнього простору в системі соціального простору, парадигмального моделювання; обґрунтована концепція системи парадигмального моделювання ...
702555
   Концепція системи підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів соціально-гуманітарних дисциплін вищих закладів освіти України.. – К., 1997. – 8с.
702556
  Бугера С. Концепція системи правового регулювання якості сільськогосподарської продукції в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 183-188. – ISSN 0132-1331
702557
  Сухорада А.В. Концепція системної геомагнітної інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 54-57. – (Геологія ; Вип. 17)


  Уперше вводиться поняття "системна геомагнітна інтерпретація", а також коротко викладено її загальні принципи.
702558
  Ярун Г.М. Концепція словесного знака в праціях О.О. Потебні // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 86-91
702559
  Тополь О.В. Концепція СМЕРТІ у контексті соціальної роботи з літніми людьми та їхніми близькими // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 227-235
702560
  Івах М.О. Концепція солідаризму та її значення для сучасності // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 11-14. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття в європейській політико- правовій думці сформувалась якісно нова концепція розуміння права, яка згодом отримала назву "теорія солідаризму". Основу даної концепції складають погляди Огюста Конта, який вважав ...
702561
  Скобельський Ю. Концепція солідарності Еміля Дюркгайма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.131-143. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
702562
  Гречихіна Н.В. Концепція соціалізації особистості та самовизначення як її складова // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С.194-199. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
702563
  Черняк Д.С. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретико-методологічний потенціал : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Дарина Сергіївна Черняк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
702564
  Черняк Д.С. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретико-методологічний потенціал : Дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Черняк Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181с. + Додатки: л. 179-181. – Бібліогр.: л. 153-178
702565
  Черняк Д. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретичні витоки, структурні елементи, значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію соціальних змін відомого сучасного соціолога, президента Міжнародної соціологічної асоціації Петра Штомпки, теоретичні засади, на яких базуються висновки вченого, евристичний потенціал даного теоретичного конструкта та основні ...
702566
  Нємець К. Концепція соціально-географчної системи як методологічний конструкт суспільної географії. / К. Нємець, Л. Нємець // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 24-32. – ISSN 2076-1333
702567
  Афенченко Г.В. Концепція соціально-етичного маркетингу: недоліки впровадження та перспективи розвитку в туризмі / Г.В. Афенченко, Н.В. Шумляньска // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 134-137. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
702568
  Бородіна Д.Л. Концепція соціального конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукмана як інтерпретаційна схема дослідження іміджу міста // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 80-84. – ISSN 2077-1800
702569
  Кондов К.В. Концепція соціального контролю в соціології Едварда Росса // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2011. – № 2 (37). – С. 61-68. – ISSN 1681-116Х
702570
  Кондов К.В. Концепція соціального контролю в теорії соціальних систем Толкотта Парсонса // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 3 (62). – C. 9-19. – ISSN 1681-116Х
702571
  Ніколаєнко Володимир Леонідович Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Мангейма : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Ніколаєнко В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 189л. – Бібліогр.: л.176-189
702572
  Ніколаєнко В.Л. Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Мангейма : Автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Ніколаєнко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
702573
  Демченко Д. Концепція соціальної держави у Конституції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 159-163. – ISSN 2663-5313
702574
  Волинець У.А. Концепція соціальної держави як одині з напрямків боротьби з бідністю в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 1 (111). – С. 82-85. – ISSN 2071-4653
702575
  Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
702576
  Тімченко О.П. Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної антропології М. Бердяєва : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Тімченко Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 372 л. – Бібліогр.: л. 351-372
702577
  Гамуляк В.-Р. Концепція соціальної правової держави Б. Кістяківського // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 55
702578
  Чернега Г.О. Концепція соціальної фігурації в соціології Н. Еліаса: історико-теоретична реконструкція : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Чернега Галина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 183 л. – Бібліогр.: л. 168-183
702579
  Чернега Г.О. Концепція соціальної фігурації в соціології Н. Еліаса: історико-теоретична реконструкція : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Чернега Галина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
702580
  Загороднюк Т. Концепція соцієтальної трансформації російського суспільства Т.І. Заславської: історія, розвиток, прогностичний потенціал // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1, січень - березень. – С. 62-84. – ISSN 1563-3713
702581
  Шаталович І.В. Концепція спорідненості Г. Сковороди в контексті проблем сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 64-65
702582
  Апаров А.М. Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 6-19. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
702583
  Глущенко Н.В. Концепція спортивного права: огляд ключових теоретичних аспектів / Н.В. Глущенко, А.В. Стеблянко, Д.В. Мурач // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 213-222. – ISSN 2524-0323
702584
  Шмат Р. Концепція справедливості в стародавньому Китаї // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 186-197. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті проведено паралель між філософськими школами Стародавнього Китаю та проаналізовано розуміння справедливості в цих школах. Виявлено, що до проблеми справедливості кожна з Китайських шкіл має свій підхід, а, відповідно, і розуміння ...
702585
  Руденко Л.Г. Концепція сталого (збалансованого) розвитку та її сприйняття в Україні / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-13 : ілюстрації. – Бібліогр. 31 назва. – ISSN 1561-4980
702586
  Тищенко М.П. Концепція сталого економічного розвитку як шлях до збалансованого розвитку цивілізації // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 133-142
702587
  Воронкова В.Г. Концепція сталого економічного та політичного розвитку: соціально-філософський аналіз / В.Г. Воронкова, М.А. Ажажа // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 14-30.
702588
  Самофатова В.А. Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
702589
  Чижевська Л.В. Концепція сталого розвитку в діяльності аудиторської фірми / Л.В. Чижевська, О.Р. Антонюк // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 436-438. – ISBN 978-966-930-102-4
702590
  Лопатинський Ю. Концепція сталого розвитку в економічній освіті та науці // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки : матеріали наук.-практ. конф., 9-10 листоп. 2017 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 5-8
702591
  Фомін С. Концепція сталого розвитку в контексті світової фінансово-економічної кризи // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 128-144
702592
  Тютюнник О.С. Концепція сталого розвитку в умовах функціонування системи "зеленого університету" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 115-121. – (Серія "Екологія" ; вип. 4). – ISSN 2519-8955
702593
  Борщук Є. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації еколого-економічних систем / Є. Борщук, В. Загорський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 113-119. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1562-0905
702594
  Хілько Л.В. Концепція сталого розвитку людських поселень в розрізі міст України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 299-306


  Досліджуються основні шляхи та закономірності переходу міст України на шлях сталого розвитку. Приводиться пояснення механізму створення концепцій, якими можуть скористатися органи місцевого самоврядування в Україні для всесторонньої екологізації, а ...
702595
  Сивак Р. Концепція сталого розвитку світового господарства та трансформація системи цінностей з позицій наукових розвідок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 95-103. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
702596
  Заячковська Г. Концепція сталого розвитку сфери туризму як засіб післякризового відновлення галузі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 345-350. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Показано доцільність державного регулювання розвитку туристичної індустрії.
702597
  Хаустова В.Є. Концепція сталого розвитку як парадигма розвитку суспільства / В.Є. Хаустова, Ш.А. Омаров // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 265-273. – ISSN 2222-0712
702598
  Безверхий К.В. Концепція сталого розвитку як підгрунтя для виникнення інтегрованої звітності підприємства // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 75-88. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
702599
  Фролов О.І. Концепція сталого розвитку: екологічний і моральний імперативи / О.І. Фролов, Н.М. Каменева, М.В. Косич // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 63. – С. 248-257. – ISSN 2075-4892
702600
  Семененко І.М. Концепція сталого розвитку: соціально-економічний аспект // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 57-59. – ISSN 2409-1944
702601
  Шищенко П.Г. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук. – Київ : Тандем, 2000. – 588с. – ISBN 966-7145-34-8
702602
  Храмова-Баранова Концепція становлення науки і мистецтвознавства у творчості Леонардо да Вінчі / Храмова-Баранова, Т.С. Цьомра // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 98-103. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
702603
  Беззубов Д.О. Концепція становлення порівняльно-правового методу у класичній науці адміністративного права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 14-16. – ISBN 978-966-919-107-6
702604
   Концепція становлення та розвитку галузі науки "Соціальне управління" в Україні / В.І. Луговий, О.Б. Гаєвська, Ю.П. Сурмін, В.П. Трощинський // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 213-218
702605
  Болтівець Ярослав Сергійович Концепція створення "Арки свободи і процвітання" у новому зовнішньополітичному курсі Японії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 241-247
702606
  Козак П. Концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів / П. Козак, О. Мозгова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Пропонується концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів в оптичному та суміжних діапазонах. Спостережний комплекс має бути оснащений панорамними відео камерами оптичного та інфрачервоного ...
702607
  Козак П.М. Концепція створення багатофункціонального мобільного телевізійного комплексу для спостережень метеорів / П.М. Козак, О.О. Рожило, А.М. Мозгова // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 80-83
702608
  Лемко О.Л. Концепція створення безпілотного літального апарата "літаюче крило" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 70-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову концепцію аеродинамічного компонування літального апарата, виконаного за схемою "літаюче крило". Показано, що використовуючи складне в плані крило, малий запас поздовжньої статичної стійкості і раціональне аеродинамічне й геометричне ...
702609
  Красовська А. та інш. Концепція створення біржі прав інтелектуальної власності (проект) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.67-75. – ISSN 1608-6422
702610
  Ковальчук І.П. Концепція створення геоекологічних атласів на басейнові системи / І.П. Ковальчук, А.І. Ковальчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 181-185. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
702611
   Концепція створення гнучких гомогенних архітектур кластерних систем / С.Д. Погорілий, Ю.В. Бойко, Д.Б. Грязнов, О.Д. Ломакін, В.А. Мар"яновський // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 84-90. – ISSN 1727-4907
702612
  Буянова Н.А. Концепція створення ефективного механізму захисту конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 45-48
702613
  Александров В. Концепція створення і впровадження мережі інтегрованих комплексів неперервної освіти / В. Александров, Ю. Бицюра // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 65-82
702614
  Подопригора Н. Концепція створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Наталія Подопригора // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 207-218. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
702615
   Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського / [П.І. Рогова та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Вінниця : Налін-ЛТД, 2013. – 19, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
702616
  Барабаш М.С. Концепція створення інформаційної моделі будівельного об"єкту / М.С. Барабаш, К.І. Київська // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
702617
  Шпагін В.Ф. Концепція створення історичного парку у парковій частині Ботанічного саду Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 231-240. – ISSN 2077-3455
702618
  Полив"янчук А.П. Концепція створення на базі міні- та мікротунелів універсальних систем екологічної сертифікації транспортних дизелів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
702619
  Довбня К.В. Концепція створення навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніх фахівців-сходознавців // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 513-516
702620
  Вовк Н. Концепція створення онлайн-платформи для обміну міжнародним досвідом зі збереження бібліотечних та архівних фондів / Н. Вовк, А. Пелещишин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 38-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена огляду необхідності розроблення навчального веб-ресурсу для спільного доступу фахівців архівної та бібліотечної галузей. Авторами створено концепцію створення он-лайн платформи з метою обміну міжнародним досвідом в галузі збереження ...
702621
  Пащенко І. Концепція створення прокуратури УСРР в 1922 - 1933 рр. та дискусії щодо її функцій в системі державного управління // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 45-52
702622
  Щеглов О.В. Концепція створення схеми-путівника історичними пам"ятками м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 247-254. – Бібліогр.: 11 назв.
702623
  Бойчук Т.М. Концепція створення університетської лікарні (клініки) / Т.М. Бойчук, О.М. Юзько // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – C. 169-171. – ISSN 1684-7903


  "...Перші університетські клініки в Україні створені наприкінці XIX століття: у 1846 р. при медичному факультеті університету Св. Володимира в Києві."
702624
  Борщук Є.М. Концепція стійкого розвитку і проблеми переходу на еколого-економічну модель господарювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 160-164. – ISBN 5-7763-2435-1
702625
  Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику : теорія і практика / В. Вітлінський, Я. Наконечний, О. Пернарівський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 13-16 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
702626
  Зелль А. Концепція стратегічного планування підприємства за Крайкебаумом // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 237-254. – ISSN 1684-906Х
702627
   Концепція стратегічного управління інноваційними проєктами в умовах розвитку знаннєвої економіки та децентралізації / М.М. Кулаєць, О.В. Фурсіна, Г.В. Джегур, І.А. Гнатенко, О.В. Валов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 23, грудень. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
702628
  Погорська І.І. Концепція стратегічної культури в США: особливості становлення та розвитку // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 258-268. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
702629
  Андрющенко І.Є. Концепція стратегічної моделі управління витратами машинобудівних підприємств / І.Є. Андрющенко, А.О. Семенова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 17-23. – ISSN 2306-6814
702630
  Пустовіт Ж.М. Концепція суверенітету народу в Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-20.
702631
  Лобойко Л. Концепція судового права у контексті судового захисту прав і свобод / Л. Лобойко, О. Шило // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 60-70. – ISSN 1026-9932
702632
  Маліновська О. Концепція суспільного прогресу Жака Марітена // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.153-160. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
702633
  Чухно А.А. Концепція сучасних грошей: природа і розвиток // Економіка і управління, 1999. – №2(3)
702634
  Асєєв Г. Концепція сфери інфокомунікацій у документних структурах суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 33-37. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано й розглянуто архітектуру сфери інфокомунікації для предметної галузі "документні структури суспільства". Зважаючи на систематизацію документів, наявних в Інтернеті, класифіковано електронні бібліотеки різних напрямів. На основі ...
702635
  Іванькова Н. Концепція та етапи технології розробки on line курсів у вищому медичному навчальному закладі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Т. Костянтинос [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 74. – ISSN 2524-2474
702636
  Зима О. Концепція та основні напрямки виховноі роботи в Харківському національному економічному університеті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 17-25. – ISSN 1682-2366
702637
  Білявець С. Концепція та педагогічні резерви навчання майбутніх офіцерів-прикордонників військово-спеціальних дисциплін щодо формування професійної компетентності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 54-60. – ISSN 2308-4634


  У статті окреслено основні положення концепції та педагогічні резерви освітнього процесу щодо формування у майбутніх офіцерів-прикордонників професійної компетентності у процесі навчання військовоспеціальних дисциплін. Охарактеризовано методичну ...
702638
  Бойко А. Концепція та положення науково-дослідного інституту педагогічної україністики // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 17-24 вересня (№ 38). – С. 5-8


  Проаналізовано сучасний стан розвитку педагогічної науки, її європейський вектор. Вмотивовано потребу подальшого розвитку в цих умовах національної традиційної культури, формування національної самосвідомості молоді. Обгрунтовано концепцію та ...
702639
  Мураховський А.Л. Концепція та практика забезпечення інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 3-7.
702640
  Яковенко Н. Концепція та принципи побудови ефективної моделі в"їздного туризму // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 101-110. – ISSN 1818-2682
702641
  Титова О. Концепція та програма модернізації господарського законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
702642
   Концепція та структура єдиного курсу історії в 12-річній середній школі: "Львівська ініціатива" : Пропедевтичний курс "Історія та основи знань про сіспільство" (5-6класи). Інформаційно-осмислювальний (елементарний) курс (7-9 класи). Тематичні навчальні цілі (проект програми) / О. Вінниченко, М. Мудрий, Р. Пастушенко, Р. Сирота; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – 212 с.
702643
  Волинець Ю.В. Концепція творення героя доби бароко: варіант Б. Хмельницького (за козацькими літописами) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 146-148. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
702644
  Шевчук К. Концепція твору мистецтва в естетиці Романа Інгардена // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 3-9. – (Серія "Філософія" ; вип. 22). – ISSN 2312-7112
702645
  Кушнарьова М.Б. Концепція творчої особистості в естетиці італійського ренесансу : Дис... канд.филос.наук: 09.00.08 / Кушнарьова М. Б.; Кушнартьова М. Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 158л. – Бібліогр.:л.145-158
702646
  Кушнарьова М.Б. Концепція творчої особистості в естетиці італійського Ренесансу : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Кушнарьова М.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 20л.
702647
  Гребенюк Т. Концепція творчості особистості в повістях "Музикант" Т. Шевченка та "Історія кілка в плоті" Ю.-І. Крашевського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 76-78. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
702648
  Жадько В. Концепція творчості як складової історичної пам"яті у філософсько-історичній спадщині науковця та публіциста Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 74-85
702649
   Концепція тензегріті та методи пошуку ключових дисфункцій у мануальній терапії / А.І. Парахін, В.В. Самбір, Р.В. Артюхов, В.А. Новохатній // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 109-110
702650
  Липчук В.В. Концепція тойотизму: актуальність та особливості організації виробничого процесу / В.В. Липчук, Л.Й. Войнича // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 16-27 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2522-9303
702651
  Ляпіна Л.А. Концепція толерантного мультикультуралізму Майкла Уолцера // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 71-78. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
702652
  Огороднік О.В. Концепція тоталітаризму Ханни Арендт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 94-96
702653
  Рожило М. Концепція трактування моралі крізь призму літературно-мистецьких творів (на матеріалі волинської православної преси періоду міжвоєння) // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 92-95. – ISSN 2226-8669
702654
  Буцикіна Є.О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 172-195
702655
  Буцикіна Є.О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
702656
  Коваленко С. Концепція транскордонних кластерних систем в контексті розвитку технологічного укладу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 100-112. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто особливості, переваги та обмеження концептуальних основ формування транскордонних кластерних систем крізь призму розвитку нового технологічного укладу. Досліджено проблему транскордонної кластеризації в світлі можливостей зростання ...
702657
  Пермінов В.О. Концепція транснаціональної держави: формування транстериторіальності та транснаціональної ідентичності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 536-542
702658
  Лебедевич С.І. Концепція трансформації обліку та аудиту витрат при екологізації економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 184-187. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
702659
  Моргуновський Д. Концепція трансформації продуктового ряду комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянута концепція трансформації банківських продуктів як процес, метою якого є збільшення економічних показників діяльності комерційного банку за допомогою досягнення позитивних змін у сфері якості обслуговування клієнтів, ринкового ...
702660
  Проскурніна Н.В. Концепція трансформування функцій маркетингу на засадах інноваційної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 308-316. – ISSN 2222-4459
702661
   Концепція трудового виховання І.Г. Ткаченка // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 157-187. – ISBN 978-617-7364-13-8
702662
  Бутирський А. Концепція удосконалення законодавства про неспроможність // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 86-97. – ISSN 1026-9932
702663
  Мулякова-Бочі Концепція удосконалення платіжного балансу в умовах економічного розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 80-85. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
702664
  Бринцев В.Д. Концепція удосконалення системи інноваційного права // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 38-45. – ISSN 2311-4894
702665
  Штогун С. Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 10-15. – ISSN 0132-1331
702666
  Музика І.В. Концепція українського національного державотворення у науковому доробку професора Сергія Павловича Шелухіна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 14-20. – ISSN 2219-5521
702667
  Рибак А.І. Концепція української держави в ідеології ОУН (1939-й - 1950-ті роки) : автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Рибак А.І. ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
702668
  Ващенко А. Концепція Української держави за проектом Конституції М. Сціборського: історико-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7069-14-9
702669
  Корогод Л .П. Концепція української національної самосвідомості в політичних поглядах М. Грушевського : Автореф... канд. політнаук: 23.00.01 / Корогод Л .П.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 24л.
702670
  Корольов Г. Концепція Української революції 1917-1921 років у текстах польських істориків: ставлення, традиція та історіографічний канон // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 43-60. – ISSN 2307-3047
702671
  Музика І.В. Концепція універсального права у творчій спадщині вітчизняних соціологів права // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 208-211. – ISSN 2524-017X
702672
  Куцик П.О. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні : монографія / П.О. Куцик ; Львів. торговельно-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-215-2
702673
  Бланк І. Концепція управління грошовими потоками підприємства : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
702674
  Комазов П.В. Концепція управління економічною безпекою підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 144-147. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розроблено концепцію управління економічною безпекою підприємства, застосування якої дає можливість апарату управління вчасно реагувати на дестабілізаційні впливи внутрішніх та зовнішніх загроз та приймати ефективні управлінські рішення.
702675
  Шуміло О.С. Концепція управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 219-224. – ISSN 2222-4459
702676
  Гринько П.Л. Концепція управління інноваційним розвитком організації в умовах цифрової економіки в ракурсі інноваційної культури // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 73-80. – ISSN 2222-4459
702677
  Бех Ю.В. Концепція управління інтелектуальним капіталом організації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 172-177. – ISSN 2076-1554
702678
  Воронкова А. Концепція управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 14-17. – ISSN 1810-3944
702679
  Драган І.О. Концепція управління освітою в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 73-76. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
702680
  Яренмко І. Концепція управління підприємством на основі вартості: зміст та основоположні засади // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.7-10. – ISSN 1728-9343
702681
  Строгонова Т.В. Концепція управління розвитком системи дистанційної освіти у вищому навчальному закладі медичного спрямування з позицій програмно-цільового підходу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 65-67
702682
  Чорна І.О. Концепція управління соціальими ризиками // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 283-288. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
702683
  Козловський С.В. Концепція управління стійкістю сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку / С.В. Козловський, О.В. Рудковський, А.В. Козловський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 4-8. – ISSN 2306-6806
702684
  Далека В.Х. Концепція управління технічним станом основних засобів ліфтового господарства в містах України / В.Х. Далека, Є.М. Кайлюк, І.О. Пилипенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 7, вип. 160. – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
702685
  Донченко О.І. Концепція управління школи легістів Стародавнього Китаю: переваги та недоліки // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 26-28. – ISBN 978-966-927-199-0
702686
  Лучко М. Концепція управлінського обліку для підприємств швейної промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему побудови концепції управлінського обліку для підприємств швейної промисловості з урахуванням факторів зниження виробництва у сучасних умовах. Досліджено окремі складові концепції, які залежать від особливостей швейного ...
702687
  Бойко С А. Концепція факту Дж. Серля / С А. Бойко, // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 53-62. – ISSN 2076-7382
702688
  Одинець А.В. Концепція фантазма у філософії постмодернізму (Ж. Лакан) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 153-155
702689
  Саган О.В. Концепція фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів до викладання інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 44-52. – ISSN 1998-6939
702690
  Згурська В.Л. Концепція федеративної держави В.Старосольського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 599-610. – ISSN 1563-3349
702691
  Григор"єва Я.В. Концепція фінансового забезпечення туризму // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 191-195. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
702692
  Ловінська Л.Г. Концепція фінансового результату у системі бухгалтерського обліку підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 58-65 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
702693
   Концепція фінансової безпеки Українни // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. Спецвип. / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 6/7 : Другий Міжнародний фінансовий форум. м. Одеса 25-27 червня 20004 р. – С. 40-78
702694
  Давидов О.І. Концепція фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 89-101. – ISSN 2313-4569


  "У статті розглянуто питання розробки концепції фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств з позицій визначення фінансового результату їх діяльності. Проаналізовано концептуальні підходи до визначення величини ...
702695
  Химинець М.В. Концепція формування амортизаційної політики в умовах ринкової економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 227-233. – (Економіа ; Вип. 24)
702696
  Малинка О.Я. Концепція формування бренду туристичного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 40-47 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
702697
  Папушина В. Концепція формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 2411-1317
702698
   Концепція формування законодавства України.. – Запорожье, 1997. – 164с.
702699
  Любіцева О.О. Концепція формування опорного туристичного каркасу як основа впровадження стратегії сталого розвитку туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 3-8 : рис., табл.
702700
   Концепція формування постурального патерну у хворих з посттравматичними діафізарними деформаціями довгих кісток нижніх кінцівок / К.К. Романенко, О.Д. Карпінська, Я.А. Долуда, Д.В. Прозоровський // Ортопедия, травматология и протезирование : щоквартальний науково-практ. журн. / Нац. акад. мед. наук Украини , ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН Украини" ; ВГО "Укр. Асоц. ортопедів-травматологів" ; голов. ред. Корж М.О. – Харьков, 2021. – № 3 (624), липень - вересень. – С. 10-17. – ISSN 0030-5987
702701
  Юдін О.К. Концепція формування професійних компетентностей фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки / О.К. Юдін, Матвійчук-Юдіна // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (43). – С. 330-342. – ISSN 2075-0781
702702
  Омельяненко В.В. Концепція формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 155-161. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
702703
  Гриценко А.П. Концепція формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 68-78. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
702704
  Гораль Л.Т. Концепція формування регіонального газового кластера // Нафтогазова галузь України : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2014. – № 4 (10), липень - серпень. – С. 26-29
702705
   Концепція формування сегмента видавничої продукції Національної академії наук України в електронному середовищі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 143-151. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр., схваленій на засіданні Президії НАН України (постанова від 25.12.2013 № 187), зазначено, що ефективність наукових досліджень поряд з їхнім кадровим, матеріально-технічним, ...
702706
  Закревська Л.М. Концепція формування системи управління майновим потенціалом підприємства / Л.М. Закревська, К.В. Дячук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 69-74
702707
  Сердюк А.М. Концепція формування стратегії запобігання дефектам надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров"я / А.М. Сердюк, Ю.М. Скалецький, М.М. Ріган // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 4-11. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
702708
  Комар Н. Концепція формування та державної підтримки інноваційних кластер них структур в Європі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 53-64. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
702709
   Концепція формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї : Схвалено Указом Президента України від 25 січня 2012 року №31/2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 174-181. – ISSN 1026-9932
702710
  Гаврилов А.С. Концепція формування фізичної культури в класичних університетах / А.С. Гаврилов, М.В. Воробйова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 100-106. – ISSN 2227-2844
702711
  Кузь С.В. Концепція функціональності в теорії природного права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 84-87. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
702712
  Андрійчук О. Концепція функціонування міжбанківського науково-дослідного інформаційно-фінансового центру : слово практикам / О. Андрійчук, С. Лисюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 1. – С. 26-30
702713
  Кудрявцев М.Г. Концепція характеру і конфлікту в українській драматургії 1950-1960-х років : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М. Г.; АН УССР, Ін-т літер. ім. Т. Шевченка. – К., 1991. – 193л. – Бібліогр.:л.179-193
702714
  Турчинська Ю.Ю. Концепція харизматичного лідерства Макса Вебера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 116-118
702715
  Тарасюк В. Концепція християнського націоналізму в публіцистичній спадщині Августина Волошина // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 80-84


  Характеризуючи публіцистичний доробок А. Волошина, автор визначає християнські та національні засади його творчості, виділяє поєднання християнського духу, політичних і національних переконань. Владимир Тарасюк. Концепция христианского национализма в ...
702716
   Концепція християнської моральності Вол. Соловйова : Методич. розроб. для спец. семін. за темою: Вол. Соловйов. Праця "Виправдання добра" для студ. філос. – Київ, 2000. – 32с.
702717
  Бакумець А.Ю. Концепція циклічності у хорових творах з назвою "Пори року" (на матеріалі музики українських композиторів другої половини XX століття) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 292-301. – ISSN 2226-2180
702718
  Заруба В. Концепція циклу відтворення соціально-економічного потенціалу суспільства / В. Заруба, Н. Кузьминчук // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 69-75. – ISSN 0201-758Х
702719
  Краснокутська Н.С. Концепція ціннісно-орієнтованого управління потенціалом підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
702720
  Дронь С.П. Концепція часу Августина: гносеологічні та етичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції часу Августина. Окреслено практичне значення темпоральності для узгодження мислення і дії. Визначено роль пам"яті у пізнанні. Статья посвящена анализу концепции времени Августина. Определено практическое значение ...
702721
  Акулов М.І. Концепція часу в акторно-мережевій території: особливості побудови та концептуальні суперечності : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Акулов Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 155 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 141-153 арк.
702722
  Акулов М.І. Концепція часу в акторно-мережевій території: особливості побудови та концептуальні суперечності : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Акулов Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
702723
  Ніколаєнко О.О. Концепція четвериці у філософії М. Гайдегера // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 38-39


  "... Пізній період творчості Мартіна Гайдегера (з 50-х рр. ХХ ст.) засвідчив оновлене розуміння проблематики життєвого простору, який визначає місце людини. Зокрема, у доповіді "Bauen. Wohnen. Denken" філософ визначив три фундаментальні модуси ...
702724
  Щербакова О. Концепція шевченкознавчого календаря 2011: історико-літературний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 349-364


  У статті викладено концептуальні засади шевченкознавчого календаря на 2011 рік. У них відображено історико-літературний аспект авторського книжкового видання "Малий шевченкознавчий календар 2011" (К., 2011) присвяченого понануванню пам"яті поета
702725
  Жилінкова І. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.122-131
702726
  Іванюк С. Концепція юного героя в українській літературі для дітей // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 77-83
702727
  Сидорук А.В. Концепція юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в умовах глобалізації // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 179-181. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
702728
  Кобзар А.В. Концепція юридичної особи в англійському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 114-117.
702729
  Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання / В.А. Рижко. – Київ, 1995. – 209 с.
702730
  Хромець О.Л. Концепція, ідеї, погляди М.К. Михайловського. Соціально-політичний зріз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
702731
  Жураківський Є.С. Концепція, інструментарій та механізми забезпечення економічної безпеки аграрної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
702732
  Король В. Концепція, методи і джерела розвитку інноваційно-конкурентноспроможної національної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 112-115. – ISSN 1993-0259
702733
  Теленик С.Ф. Концепція, моделі, алгоритми та засоби адаптивної технологіх створення інформаційно-керуючих систем : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.06 / Теленик С. Ф.; НТУУ "КПІ". – К., 2000. – 33л.
702734
  Момджян К.Х. Концепцуальная природа исторического материализма / К.Х. Момджян. – Москва, 1982. – 208 с.
702735
  Ваганов Б.С. Концерн "Монтекатини" в системе итальянского империализма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ваганов Б.С.; Всесоюзная акад.внешней торговли. – Москва, 1950. – 33 л.
702736
  Драч В.Д. Концерн "Рено" и его внешнеэкономические связи : Автореф... канд. эконом.наук: 603 / Драч В.Д.; Моск. гос. пед. ин-т междунар. отношений. – М., 1972. – 27л.
702737
  Савченков А.Ф. Концерн И .Г. Фарбениндутри в экономике и политеке Германии : Автореф... канд.наук: / Савченков А. Ф.; Ин-т жкон. АН СССР. – Москва, 1950. – 19 л.
702738
  Наконечна З. Концерн Івана Тиктора "Українська Преса" (1925-1939 рр.): джерельна база дослідження // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 569-579. – ISSN 1561-6224
702739
  Микульский К.И. Концерн Круппа. / К.И. Микульский. – Москва, 1959. – 125с.
702740
  Румянцев Ф.Я. Концерн смерти. / Ф.Я. Румянцев. – М., 1969. – 64с.
702741
  Луначарский А.В. Концерт / А.В. Луначарский. – М, 1926. – 52с.
702742
  Файко А.М. Концерт / А.М. Файко. – М, 1936. – 71с.
702743
  Соловцов А.А. Концерт / А.А. Соловцов. – Москва : Музгиз, 1956. – 44 с.
702744
  Лісецький С. Концерт № 5 для скрипки Є. Станковича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 29 червня (№ 26). – С. 6. – ISSN 2519-4429
702745
  Лісецький С. Концерт №2 для віолончелі з оркестром Мирослава Скорика // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/4). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  У 2016 році започатковано новий благодійний творчий проект "Три "С": М. Скорик, Є. Станкович, В. Сільвестров.
702746
   Концерт в клубе.. – М., 1959. – 160с.
702747
   Концерт в колхозе. – Брянск, 1955. – 48с.
702748
   Концерт Ганни Колесник у Нью-Йорку // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 290, березень : березень. – С. 19
702749
  Білогруд І. Концерт Григорія Китастого // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 208, травень : травень. – С. 24-25
702750
  Донцова Д. Концерт для колобка с оркестром / Д. Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05841-9
702751
  Лазо Сергей Концерт для одинокого голоса с неслаженным оркестром = Молодым людям 70-х годов : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 7. – С. 23-57. – ISSN 0131-8136
702752
  Лазо С. Концерт для одинокого голоса с неслаженным оркестром / Сергей Лазо. – Киев : Альтерпрес, 2010. – 286, [2] с. : ил. – Содерж.: Концерт для одинокого голоса с неслаженным оркестром; Сорок лет спустя; Мы так любили "Битлз". – (Euroformat). – ISBN 978-966-542-440-6
702753
  Великович Э. Концерт для оркестра / Э. Великович. – Ленинград, 1988. – 222с.
702754
  Кізлова О. Концерт для скрипки з оркестром // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 14


  "Симфонічний оркестр Північно-Німецького радіо (NDR) нещодавно отримав другий статус - оркестру гамбурзької Elbphilharmonie. У його супроводі грає й молодий, але вже уславлений український скрипаль. У супроводі оркестру грав 30-річний екс-харків"янин ...
702755
  Жиленко И. Концерт для скрипки, дождя и сверчка / И. Жиленко. – М, 1984. – 62с.
702756
  Жиленко І.В. Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна : поезії / І.В. Жиленко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 110 с.
702757
  Крижанівський А.С. Концерт для скріпки з реєстром / А.С. Крижанівський. – К., 1985. – 167с.
702758
   Концерт для четырех голосов.. – М., 1972. – 288с.
702759
  Герлига М. Концерт маестро Сильвіо Вайлера // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  В Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка відбувся концерт відомого швейцарського диригента і мультиінструменталіста Сильвіо Вайлера разом із Київським симфонічним оркестром.
702760
  Діброва Володимир Концерт незалежності : 14 червня на Майдані Незалежності виступив Пол МакКартні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48, 3 с. обкл. – ISSN 0868-9644
702761
  Діброва В. Концерт незалежності 14 червня на Майдані Незалежності виступив Пол МакКартні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48, 3 обкл. – ISSN 0868-9644
702762
  Сиротинська Н. Концерт Олександра Козаренка в Українському Вільному Університеті (до 125-ліття ювілею Бориса Лятошинського) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 110-111. – ISSN 2224-0926
702763
  Уварова Л.З. Концерт по заявкам / Л.З. Уварова. – Москва, 1987. – 251с.
702764
  Крец Ф.К. Концерт по заявкам. Верзняя Австрия. Звездные талеры : пьесы / Ф.К. Крец; Пер. с немецкого. – Москва : Прогресс, 1981. – 272 с.
702765
  Недзведський М. Концерт Руслани Антонович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 122, березень : березень. – C. 21


  Руслана Антонович — американська піаністка. Лауреатка міжнародних конкурсів піаністів у Женеві (1953, 1954, 1955, 1956) та Відні (1956). Нагороджена Шопенівською (1954) і Моцартівською (1956) медалями. Походить з родини українських емігрантів. ...
702766
   Концерт українських колядок : в виконанню українського національного хору, хору слухачок Вищих жіночіх курсів і хору студентів університету Св. Володимира під орудою О. Кошица. – Київ : Друк. А.И. Гросмана, 1917. – [10] с.
702767
  Волиняк П. Концерт української симфонічної музики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 112, травень : травень. – С. 16-17


  Концерт української симфонічної музики в Торонто. Найкращим твором, який найкраще сприйняла публіка, була Штогаренкова сюїта "Пам"яті Лесі Українки".
702768
  Каверин Ф.Н. Концерт художественной самодеятельности. / Ф.Н. Каверин. – Москва, 1956. – 77с.
702769
  Левко В.І. Концерт як форма репрезентації музики у соціокультурній системі Західної Європи: етапи становлення // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 216-224. – ISSN 2225-7586
702770
  Левко В.І. Концерт як чинник культурно-мистецького життя України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Левко Вероніка Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів кутури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
702771
   Концерти Дмитра Гнатюка і тріо сестер Байко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 220, травень : травень. – С. 24-25
702772
  Шевченко Л.М. Концерти Л. Бетховена як репертуарний стрижень програм піаністів Одеси // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 249-260. – ISSN 2226-2180
702773
  Бермес І. Концерти хорової музики у проектах міжнародного фестивалю "Київ-Музик-Фест": культуротворча сутність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 132-144. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
702774
  Кацалап О.В. Концертна діяльність Зої Гайдай у 1930-х роках: вокально-виконавський та соціокультурний аспекти // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 177-193. – ISSN 0130-5298
702775
  Оленюк Д.В. Концертна діяльність Модеста Менцинського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 94-98


  Модест Менцинський (1875-1935) - знаменитий тенор, якого Європа знала як чудового вагнерівського виконавця
702776
  Єрошенко О.В. Концертна обробка двох народних пісень І. Рупіна як зразок взаємодії італійської та російської складових у вокальній культурі Росії першої третини XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 260-268
702777
  Откидач В.М. Концертний виступ естрадного співака: психологія підготовки // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 247-254
702778
  Романенко А.Р. Концертний простір Петербурга та його вплив на творче самоздійснення В. В. Пухальського (на основі спогадів митця) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 199-209. – ISSN 2225-7586
702779
   Концертний сезон під знаком "Небесної" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 100. – ISSN 0130-5212
702780
  Гринчук І. Концертний та конкурсно-фестивальний напрямки у роботі з студентськими хоровими колективами / І. Гринчук, Іздепська-Новіцька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – С. 37-41. – ISSN 2308-4634
702781
  Аїсі Концертність як стильова парадигма фортепіанної творчості С. Прокоф"єва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Аїсі ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
702782
  Євгеньєва М. Концертно-виконавська діяльність бандуриста Мирослава Постолана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 92-100. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті висвітлено життєвий і творчий шлях відомого музиканта, педагога, культурно-громадського діяча, популяризатора бандурного мистецтва Мирослава Постолана. Здійснено огляд музичного інструментарію бандуриста та проаналізовано його репертуар. ...
702783
  Кавун В.М. Концертно-виконавська образність в оперній творчості М.В. Лисенка (до 130-річчя постановки опери "Майська ніч або Утоплена") // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 150-156. – ISSN 2312-4679
702784
  Кацалап О.В. Концертно-гастрольна поїздка Зої Гайдай до Канади та США в 1946 р. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 296-300. – ISSN 2312-4679


  "Дослідження пов’язане з визначенням взаємозв’язку мистецтва, ідеології та соціокультурної діяльності як сутнісної характеристики концертно-гастрольної поїздки З. Гайдай до Канади і США в 1946 р., здійсненої в початковий період розгортання «холодної ...
702785
  Крамер Александр Концертный зал. Месторождение музыки : входите! Открыто / Крамер Александр, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 38-41 : Фото
702786
  Васильченко З. Концертуальні основи визначення вартості банківської установи : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 25-35 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
702787
  Големба А.И. Концерты в клубе. / А.И. Големба. – Москва, 1952. – 36с.
702788
  Бэлза И.Ф. Концерты Глиэра / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музгиз, 1955. – 46 с.
702789
   Концерты смешанного хора "Раудам" Таллинского клуба железнодорожников ЭССР в дни празднования 1 мая 1958 г. в городе Ленинграде.. – Таллин, 1958. – 24с.
702790
  Богдан І. Концесії в Україні: форми та шляхи запровадження // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 35-45. – ISSN 0131-775Х
702791
  Петровська Т. Концесійна форма надрокористування як засіб залучення інвестицій у вугледобування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність концесійної форми використання природних ресурсів, у тому числі надр, що потенційно може стати стратегічною основою залучення приватного капіталу в Україну з метою освоєння нових родовищ корисних копалин та їх раціонального ...
702792
  Дмитришин М.В. Концесійні моделі публічно-приватного партнерства закладів вищої освіти та будівельних підприємств у контексті новоприйнятого закону України "Про концесії" // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 12. – С. 10-13 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2409-1944
702793
  Мельник О.Ю. Концесійні угоди: досвід правового регулювання в СРСР // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.219-225. – ISBN 966-7784-65-7
702794
  Григоров Олександр Миколайович Концесійні угоди: правова природа т особливості правового регулювання : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 26л.
702795
  Залєвська-Шишак Концесійні форми управління державною власністю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-63. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття концесії як однієї з форм управління державною власністю в Україні. Проаналізовано запровадження концесійного механізму в умовах трансформаційної економіки. The concession meaning as one of the forms of state property ...
702796
  Малацай І. Концесія - можливість збереження історико-культурного спадку України // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 250-256. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Важливе місце у вивченні, пропагуванні історії, особ- ливо в умовах сьогодення, посідає питання збереження історико-архітектурних пам"яток давнини. Ці будівлі є свід- ками подій, що характеризують українські землі не як периферійні землі Російської ...
702797
  Євенок О.І. Концесія в системі формування ринкових відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – (Економіка ; Вип. 62)


  Оптимальним варіантом подолання існуючої ситуації є застосування механізму концесії - ефективного економічного способу, який стимулює розвиток об"єктів державної інфраструктури. Концесійні відносини в сучасній практиці економічного життя України досі ...
702798
  Капеліст М. Концесія в Україні. Перспективи для транспортної сфери // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 16-17
702799
  Максимчук К. Концесія під мікроскопом: плюси та мінуси чинної моделі ДПП // Юридична газета. – Київ, 2020. – 21 січня (№ 1). – С. 41
702800
  Хлевний А.О. Концесія та реорганізація автомобільних доріг України / А.О. Хлевний, В.В. Гигиняк // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 155-156
702801
  Вікарчук О.І. Концесія у трансформаційній економіці : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Вікарчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 191л. + Додатки л.184 - 191. – Бібліогр.: л. 169 - 183
702802
  Вікарчук О.І. Концесія у трансформаційній економіці : Автореф. ... дис. канд. екон. наук: Спец. 08.01.01 / Вікарчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 18 назв
702803
  Пузіна Г.В. Концесія як альтернатива державного регулювання природних монополій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 119-130
702804
  Гевлич Г. Концесія як інструмент довгострокового розвитку природних монополій / Г. Гевлич, О. Русанов // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 37-40. – ISSN 1728-9343
702805
  Іголкін І.В. Концесія як інструмент розвитку інфраструктури національних економік // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 3 (52). – С. 115-123
702806
  Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 380-388. – ISSN 1563-3349
702807
  Гура О.Л. Концесія як форма залучення приватних інвестицій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 112-117
702808
  Столярчук Н.В. Концесія як форма інвестування діяльності регіональних аеропортів України // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 113-120. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
702809
  Шулюк Б.С. Концесія як форма реалізації проєктів державно-приватного партнерства в Україні та світі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 56-61. – ISSN 2222-4459
702810
  Куліков А.І. Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 117-119. – Бібліогр.: 5 назв
702811
  Менська О.А. Концесія як цивільно-правовий механізм збереження об"єктів культурної спадщини в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 113-118. – (0). – ISSN 2078-9165
702812
  Сай І.А. Концесія як шлях збереження власності держави та територіальної громади : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 43-46. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
702813
  Диба М.І. Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 10 (251). – С. 65-76. – ISSN 2305-7645
702814
  Сосна С.А. Концессии в России: между прошлым и будущим // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С. 73-91. – ISSN 1811-9018
702815
  Ефимова Е.Г. Концессии в транспортной инфраструктуре: зарубежный опыт и российская практика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 115-124. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
702816
  Цуканов С.С. Концессионная политика СССР на дальнем Востоке 1922-1926 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 13-17. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются ключевые моменты советской концессионной политики на Дальнем Востоке в 1922–1926 гг. Особое место уделяется противоречиям между США и Японией и политике Дальревкома в связи с этим.
702817
  Ландау Б Концессионное право Союза ССР / Б Ландау. – Москва, 1925. – 75с.
702818
  Джибладзе Д.Н. Концессионные предприятия в Закавказье. / Д.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1973. – 62с.
702819
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – Л, 1938. – 316с.
702820
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – 3-е изд. – Ленинград : Лениздат, 1949. – 484 с.
702821
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – 4-е изд. – Ленинград : Лениздат, 1950. – 488 с.
702822
  Махонин А. Концессия или сеттльмент? К вопросу о разграничении понятий на примере иностранных поселений в Китае (1843 - 1939-е гг.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 248-251. – ISBN 978-966-171-783-9
702823
  Завертнева-Ярошенко Концессия: международный опыт правового регулирования // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 295-300. – ISBN 978-966-927-257-7
702824
  Булавин Л.А. Концетрация He в сосуществующих фазах системы CO He вблизи критической точки парообразования / Л.А. Булавин, Ю.И. Шиманский, Ю.Б. Мельниченко // УФЖ, 1984. – №6


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
702825
  Шалдырван В.А. Концетрация напряжений в толстых многосвязных пластинках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Шалдырван В.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1970. – 12л.
702826
  Зимовец В.Н. Концетрация производства в колхозах и ее экономическая эффективность : Автореф... канд. эконом.наук: / Зимовец В.Н.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1962. – 22л.
702827
  Столяренко Г.С. Концетрирование слабой азотной кислоты с помощью солей. образующих кристаллогидраты с большим числом моллекул воды. : Автореф... канд.техн.наук: 05.340 / Столяренко Г.С.; Новочеркас.политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
702828
  Наджафова О.Ю. Концетрування та визначення мікрокількостей алюмінію і кобальту у питній та природних водах з використанням високомолекулярніх четвертинних амонійних солей : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Наджафова О.Ю.; МВО Укр.КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1992. – 16 с.
702829
  Остапенко І.В. Концетуальні засади емпіричного дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
702830
  Дядечко Н.Н. Концинеллиды Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дядечко Н.Н. ; Акад. наук УССР. – Киев, 1952. – 12 с.
702831
  Савойская Г Концинеллиды юго-восточного Казахстана : Автореф... канд. биолнаук: / Савойская Г И.; АН Кирг.СССР,. – Фрунзе, 1956. – 18л.
702832
  Порохня В. Концкпція оцінки людського капіталу / В. Порохня, А. Матказіна, Л. Головкова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 169-175. – ISSN 0201-758Х
702833
  Лисенко О. Концтабір Аушвіц-Біркенау: історія і пам"ять / О. Лисенко, Т. Пастушенко // Концтабір Аушвіц - український вимір : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей іст. України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; Ін-т істрії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л. Легасова, О. Білоус, М. Гон та ін. ; редкол.: В. Смолій та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 12-30. – ISBN 978-617-635-148-1
702834
   Концтабір Аушвіц - український вимір : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей іст. України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; Ін-т істрії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л. Легасова, О. Білоус, М. Гон та ін. ; редкол.: В. Смолій та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2019. – 323, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 314-322. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-635-148-1
702835
  Чистяков А.В. Концтабір у басейні з хлоркою // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 24-25 : фото
702836
  Корнарос Темос Концтабір Хайдарі: Повість. / Корнарос Темос. – К., 1981. – 200с.
702837
  Смірнова В. Концтабірне буття в Аушвіці: джерелознавчий зріз музейної колекції / В. Смірнова, О. Білоус // Концтабір Аушвіц - український вимір : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей іст. України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; Ін-т істрії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л. Легасова, О. Білоус, М. Гон та ін. ; редкол.: В. Смолій та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 31-56. – ISBN 978-617-635-148-1
702838
  Мягкий І.М. Концтабори військовополонених в Україні у 1941–1943 рр. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (297), травень - червень. – C. 101-114. – ISSN 0320-9466
702839
  Фарни Г. Концы игр в шахматах. / Г. Фарни. – М, 1926. – 64с.
702840
  Корнилов И.М. Кончается лето / И.М. Корнилов. – М., 1975. – 175с.
702841
  Юрьева Н.А. Кончается лето... / Н.А. Юрьева. – Москва, 1989. – 124с.
702842
   Кончаловский = Konchalovsky. – Ленинград : Аврора, 1973. – 56 с., 31 ил. – (Мастера мировой живописи)
702843
  Семенова Т.С. Кончаловский. / Т.С. Семенова. – Москва
. – 1964. – 54с.
702844
   Кончаловский.. – Москва, 1964. – 302с.
702845
  Малышева В.П. Кончанское-Суворовское / В.П. Малышева. – 4-е изд. – Л., 1990. – 46с.
702846
  ПапиниД Конченый человек / ПапиниД. – М-Пг., 1923. – 280с.
702847
  Думова Н.Г. Кончилось ваше время... / Н.Г. Думова. – М. : Политиздат, 1990. – 334с.
702848
  Лобанов Л.Г. Кончилось знойное лето. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1980. – 207с.
702849
  Тендряков В.Ф. Кончина / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1990. – 633с.
702850
   Кончина Марии Гавриловны Савиной : [сборник] : [1-2]. – Москва : Московская художественная печатня
Т.1 : Последние дни и кончина Марии Гавриловны Савиной ; [Чествование памяти ...и др. материалы]. – 1916. – [4], 411 с., 9 л. портр. : портр., ил. – Без тит. л., портр. отсутств. - На обл. Т. 2
702851
   Кончина Марии Гавриловны Савиной : [сборник] : [1-2]. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон
Т.2 : Отзывы русской повременной печати по поводу кончины Марии Гавриловны Савиной. – 1917. – [4], 400 с., 1 л. портр. : портр. – Без тит. л., портр. отсутств. - На обл. Т. 2
702852
  Сименон Ж. Кончина Огюста / Ж. Сименон. – Ленинград, 1991. – 111 с.
702853
  Кываск В.О. Конъюгаты (Conjgatophytina) Эстонской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Кываск В.О.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 32л.
702854
  Шилакадзе И.И. Конъюгационные категории современного армянского языка : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Шилакадзе И.И. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 41 с.
702855
   Конъюктив. – Киев
Вып. 1. – 1965. – 44 с.
702856
   Конъюктив. – Киев
Вып. 2. – 1965. – 45-82 с.
702857
  Сазыкин Н.С. Конъюктура, цены и издержки производства на минеральное сырье в капиталистических и развивающихся странах. / Н.С. Сазыкин. – М., 1968. – 118с.
702858
  Чуваева В.Г. Конъюнктив / В.Г. Чуваева. – М, 1964. – 64с.
702859
  Чобану А.И. Конъюнктив и его употребление в предикативных синтагмах в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чобану А.И.; МВ и ССО СССР. МП МолдавССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1960. – 18л.
702860
  Репке В. Конъюнктура / В. Репке. – М., 1927. – 174с.
702861
  Костюхин Д.И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства / Д.И. Костюхин. – Москва, 1973. – 312с.
702862
   Конъюнктура основных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1960 г.. – Москва, 1961. – 88с.
702863
   Конъюнктура основных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1961 г.. – Москва, 1963. – 80с.
702864
  Юдин П. Конъюнктура рынка // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 25-26. – ISSN 2074-6040


  Режимы налогообложения нефтегазовой отрасли по всему миру изменяются пока не в пользу инвесторов.
702865
  Крутиков Ф.А. Конъюнктура рынка при социализме / Ф.А. Крутиков. – Москва, 1968. – 128с.
702866
  Маликова О.И. Конъюнктура энергетических рынков и структурные изменения в экономике России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 45-57. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
702867
  Мустафаев А.А. Конъюнктурно-факторный анализ конкурентоспособности АПК Северного региона / А.А. Мустафаев, Н.В. Шляхтина // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 35-41. – ISSN 2221-8440
702868
   Конъюнктурный обзор Госпромышленности Северного Кавказа за 1-ый квартал 1924-25 опер. года (октябрь-Декабрь). – Ростов-на-Дону, 1925. – 46 с.
702869
  Панфилов В.С. Конъюнкты и предлоги в китайском языке // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 76-89. – ISSN 0373-658Х
702870
  Никитин С.П. Конъютура мировых товарных рынков / С.П. Никитин. – М, 1982. – 215с.
702871
  Пилипенко В.В. Конюхов Станіслав Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 410. – ISBN 978-966-02-7304-7
702872
  Свістула О.В. Конярство на Півдні України: історичний екскурс // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 207. – С. 63-73. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
702873
  Калінін В.І. Конярство. Учб. посібник / В.І. Калінін, А.А. Яковлев. – К.-Х., 1938. – 304с.
702874
  Чехов А.П. Коняче прізвище / А.П. Чехов. – Київ : Художня література, 1949. – 37 с.
702875
  Ропшин В. Конь бледный / В. Ропшин. – М, 1991. – 112с.
702876
  Нестеров С.П. Конь в культах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху средневековья / С.П. Нестеров. – Новосибирск, 1990. – 141с.
702877
  Нечаев Л.Е. Конь голуб / Л.Е. Нечаев. – М., 1983. – 191с.
702878
  Ковалевская В.Б. Конь и всадник : пути и судьбы / В.Б. Ковалевская. – Москва : Наука, 1977. – 152 с.
702879
  Льюис К.С. Конь и его мальчик / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 73с.
702880
  Трубицын К.В. Конь и конское снаряжение в текстах берестяных грамот Великого Новгорода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-49. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
702881
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – 2-е изд. – М., 1935. – 128с.
702882
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани, 1937. – 248с.
702883
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – М., 1966. – 447с.
702884
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – М., 1984. – 384с.
702885
  Быковский Егор Конь и трепетная лань // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 74-83 : фото
702886
  Блейман М.Ю. Конь Ивана Грозного / М.Ю. Блейман. – М., 1974. – 48с.
702887
  Черкасов А.Т. Конь рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – М, 1979. – 799с.
702888
  Черкасов А.Т. Конь рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – Красноярск, 1980. – 748с.
702889
  Черкасов А.Т. Конь рыжий : в 3-х томах / А.Т. Черкасов. – Красноярск : Книжное издательство
Т. 2 : Конь рыжий. – 1985. – 774 с.
702890
  Черкасов А.Т. Конь Рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – Красноярск, 1972. – 796с.
702891
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой : рассказы / Виктор Астафьев. – Москва, 1964. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 9)
702892
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой : рассказы / Виктор Астафьев ; ил.: Ю. Лихачев. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1965. – 184 с.
702893
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой : рассказы : для сред. и ст. школьного возраста / Виктор Астафьев ; ил.: С. Косенков. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1968. – 200 с.
702894
   Конь с розовой гривой.. – М., 1988. – 480с.
702895
   Конь, обгоняющий время. – М., 1988. – 240с.
702896
  Ипполитов П. Коньки / П. Ипполитов. – Москва, 1934. – 316с.
702897
   Коньки.. – 2-е изд., доп. и испр. – К., 1937. – 44с.
702898
   Конькобежный и велосипедный спорт.. – М., 1951. – 20с.
702899
  Ипполитов П. Конькобежный спорт / П. Ипполитов. – М.-Л, 1927. – 100с.
702900
  Мельников Я Конькобежный спорт / Я Мельников. – М., 1951. – 32с.
702901
   Конькобежный спорт. – Москва
Вып. 1. – 1980
702902
  Подарь Г.К. Конькобежный спорт в ЛЮСШ / Г.К. Подарь, Е.П. Степаненко. – М., 1971. – 256с.
702903
  Кучменко В.Н. Конькобежный спорт в СССР / В.Н. Кучменко. – М., 1952. – 32с.
702904
  Кучменко В.Н. Конькобежный спорт в СССР / В.Н. Кучменко. – М., 1953. – 32с.
702905
   Конькобежный спорт в СССР.. – М., 1952. – 96с.
702906
  Травкина Р.Н. Конькобежный спорт в школе / Р.Н. Травкина. – Москва : Просвещение, 1964. – 103 с.
702907
  Травкина Р.Н. Конькобежный спорт в школе / Р.Н. Травкина. – М, 1964. – 109с.
702908
   Конькобежный спорт.. – М., 1951. – 144с.
702909
   Конькобежный спорт.. – М., 1953. – 56с.
702910
   Конькобежный спорт.. – М., 1954. – 88с.
702911
   Конькобежный спорт.. – М., 1954. – 56с.
702912
  Петров Н.И. Конькобежный спорт. / Н.И. Петров. – Л., 1955. – 200с.
702913
  Степаненко Е.П. Конькобежный спорт. / Е.П. Степаненко. – М., 1956. – 155с.
702914
   Конькобежный спорт.. – М., 1957. – 83с.
702915
  Степаненко Е.П. Конькобежный спорт. / Е.П. Степаненко. – М., 1967. – 184с.
702916
   Конькобежный спорт.. – М., 1972. – 40с.
702917
   Конькобежный спорт.. – М., 1974. – 342с.
702918
  Стенин Б.А. Конькобежный спорт. / Б.А. Стенин, В.Г. Половцев. – М., 1990. – 175с.
702919
   Коньок-горбуньок. Балет на 4 дії.. – Київ, 1935. – 16с.
702920
  Троицкий Н.А. Коньюгация бактерий / Н.А. Троицкий. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 151с.
702921
  Евгеньев М.Б. Коньюгация политенных хромосом и кроссинговер в межвидовых гибридах : Автореф... канд. биол. наук: 103 / Евгеньев М.Б.; АН СССР. – М, 1970. – 31л.
702922
  Гаврош О. Коньяк з дощем : [ збірка поезій ] / Олександр Гаврош. – Київ : Факт, 2009. – 164 с. – (Зона Овідій). – ISBN 978-966-359-240-4
702923
  Горбонос Ф.В. Кооператив як форма прояву відносин // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2004. – № 9. – С. 26-32
702924
  Марьяновский В.А. Кооперативая собственность при социализме / В.А. Марьяновский. – Москва, 1989. – 126 с.
702925
  Галат Л.М. Кооперативи та гібридні форми економічної співпраці малих товаровиробників у плодоовочевій галузі України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 70-78 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
702926
  Артеменко І.А. Кооперативна власність та її місце у ринкових трансформаціях в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – (Економічні науки)
702927
  Радзивілюк В. Кооперативна ідентичність за законодавством України у світлі кооперативних принципів // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 43-56. – ISSN 1026-9932
702928
  Гладкий С. Кооперативна ідея і правова ідеологія в Радянській Україні: анатомія антогонізму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 75-78.
702929
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі ( на прикладі компаній-авіаперевізників : дис. ... канд.економічних наук. Спец.08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 233л. + Додатки: л. 185-212. – Бібліогр.: л. 214-233
702930
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевізників) : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
702931
  Дука А. Кооперативна природа діяльності кредитних спілок та їх роль у підвищенні рівня життя населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-99. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід розвитку ринку фінансових послуг кредитних спілок. Сформульовано напрями розвитку цього ринку в Україні. The experience of development of credit union"s financing services market is analyzed. The directions of development of this ...
702932
  Фрейман Г. Кооперативна технологія навчання як засіб формування громадської позиції старшокласників на уроках історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 30-32
702933
  Рымарук А.И. Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность : Вопросы и ответы / А.И. Рымарук. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 270 с. – ISBN 531900477Х
702934
  Нечаев Н. Кооперативная книготорговля на Украине / Н. Нечаев. – Х., 1929. – 41с.
702935
  Юрманова Е.А. Кооперативная модель хозяйствования в решении социально-экономичкских проблем депрессивных территорий (Западноевропейский опыт) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 29-33. – (Економічні науки)
702936
  Стародубровская В.Н. Кооперативная собственность в сельском хозяйстве социалистических стран. / В.Н. Стародубровская. – М, 1970. – 352с.
702937
  Кислица Т.В. Кооперативная собственность в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кислица Т.В.; Мин-во науки, высшей школы и технической политики РФ, Комитет по высшей школе, Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1992. – 24л.
702938
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
702939
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.158-177
702940
   Кооперативная собственность при социализме: возможности и перспективы развития.. – М, 1989. – 183с.
702941
  Барг Михаил Зиновтьевич Кооперативная сфера товарного обращения в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Барг Михаил Зиновтьевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л., 1977. – 23л.
702942
  Салова Нинель Федоровна Кооперативная торговля в системе производственных отношений развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Салова Нинель Федоровна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
702943
  Сафаров З. Кооперативная торговля в Узбекистане / З. Сафаров. – Ташкент, 1965. – 40с.
702944
  Калашник Анатолий Яковлевич Кооперативная торговля и ее роль в повышении уровня жизни сельского населения. (На материалах УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калашник Анатолий Яковлевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
702945
  Сидоров Н.П. Кооперативная торговля на новом этапе Стенограмма публичной лекции... / Н.П. Сидоров. – Москва, 1947. – 31с.
702946
  Осадько М.П. Кооперативная форма сельскохозяйственного производства при социализме / М.П. Осадько. – М, 1963. – 120с.
702947
  Шалов И.С. Кооперативная чайная / И.С. Шалов. – Москва, 1918. – 70с.
702948
  Захарченко П.П. Кооперативне законодавство УСРР 1920-х рр.: комплексне історико-правове дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 755-758. – ISSN 1563-3349
702949
  Гладкий С. Кооперативне законодавство як засіб модернізації суспільства в Радянській Україні періоду НЕП // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 90-94.
702950
  Козловська Б Г. Кооперативне навчання на заняттях з іноземної мови / Б Г. Козловська, // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 145-150. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
702951
   Кооперативне право : Підручник для студ.ВЗО. – Київ : Ін Юре, 1998. – 332с. – ISBN 966-7183-24-6
702952
  Семчик В.І. Кооперативне право. На захист кооперативів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 472-474. – ISBN 978-617-7021-00-0
702953
  Твердомед К. Кооперативне страхування в Україні в період непу (1921-1929) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.135-140. – ISSN 0132-1331
702954
  Михайлець В.А. Кооперативне та конфліктне спілкування: узагальнення теоретичної бази // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 329-336


  У статті узагальнено погляди на комунікативне і конфліктне спілкування та лінгвістичні й екстралінгвістичні чинники, що впливають на вдалий перебіг комунікації. У контексті типології взаємодії між людьми у світлі комунікативної лінгвістики визначені ...
702955
  Половець В.М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917рр.) / В.М. Половець. – Чернігів : Деснянська Правда, 1996. – 204с. – ISBN 966-502-001-3
702956
  Голець В. Кооперативний рух на Північному Лівобережжі в НЕПУ (1921-1927 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.93-98
702957
  Ленченко Ф.І. Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866-1921р.р.) : Навч. посібн. для студ. кооперативних навч. закладів / Ф.І. Ленченко. – Київ, 2000. – 144с.
702958
  Фареній І.А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині XIX - на початку ХХ століття / І.А. Фареній ; НАН України, Ін-т історії. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 432 с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-693-198-9
702959
  Юргелевич С. Кооперативні банки // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-36


  Зарубіжний досвід ролі держави в розвитку кредитної кооперації
702960
  Ільницька А. Кооперативні діячі Галичини кінця XIX - першої половини XX ст. (на матеріалах фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 549-570. – ISSN 2524-0315
702961
  Голець В. Кооперативні кадри Північного Лівобережжя в період НЕПУ (1921-1928) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.76-78
702962
  Худицький В. Кооперативні містечка. Як вирішити житлову проблему за допомогою житлово-будівельних кооперативів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 9


  "За твердженням фахівців, гостроту житлової проблеми в Україні найбільше визначає глибокий розрив між купівельною спроможністю громадян та ринковими цінами на житло. І цей розрив продовжує зростати. Але велосипед винаходити не потрібно, - він уже ...
702963
  Олесневич Л.О. Кооперативні міфи і капіталістична дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939) / Л.О. Олесневич. – К., 1974. – 168с.
702964
  Чепка В.В. Кооперативні об"єднання в сільському господарстві: функціонування та фінансування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 125-128


  Статтю присвячено дослідженню розвитку кооперативних об"єднань на основі малих та середніх аграрних підприємств та створенню дієвої моделі кредитної кооперації в сільському господарстві.
702965
  Гончаренко Владислав Васильович Кооперативні організації: економічна природа і проблеми відродження в Україні : Автореф... канд. ек.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
702966
  Семчик В.І. Кооперативні принципи і проблеми права колективної власності // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 470-472. – ISBN 978-617-7021-00-0
702967
  Дідківська Л.В. Кооперативні форми господарювання в Україні у період НЕПу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 135-153. – ISSN 0320-4421
702968
  Федоренко С.В. Кооперативно-інтерактивні методи навчання у формуванні міжкультурної компетентності студентів (з досвіду вищої освіти США) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 12-18. – ISSN 1817-8510


  "Висвітлено роль кооперативно-інтерактивних методів у формуванні міжкультурної компетентності студентів у вищій школі США. Окреслено погляди зарубіжних дослідників на сутність поняття «міжкультурна компетентність». Охарактеризовано основні риси ...
702969
  Боровиков Владимир Григорьевич Кооперативно-колхозная собственность и характер труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Боровиков Владимир Григорьевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 18л.
702970
  Ергазиев И. Кооперативно-колхозное движение в Казахстане в период борьбы за социалистическую индустриализацию СССР (1926-1929 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Ергазиев И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1954. – 16с.
702971
  Айтиев Т.А. Кооперативно-колхозное строительство в Казахстане в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Айтиев Т.А.; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1953. – 16 с.
702972
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР. – М, 1991. – 426с.
702973
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР, 1917-1922.. – М, 1990. – 396с.
702974
  Попов Г.В. Кооперативное движение в Бирме / Г.В. Попов. – М, 1980. – 133с.
702975
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 2-е изд. – Харьков, 1918. – 159с.
702976
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 3-е изд. – Харьков, 1919. – 127с.
702977
  Пудиков Д.С. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / Д.С. Пудиков. – 2-е изд. – М, 1989. – 176с.
702978
  Зевакин С.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство. / С.Г. Зевакин, С.А. Чернецов. – М., 1989. – 160с.
702979
  Мулен Э. Кооперативное принятие решений / Э. Мулен. – Москва, 1991. – 463 с.
702980
  Севликянц Г.С. Кооперативное производство и управление им на современном этапе (на матер. Тадж. ССР) : Автореф... докт. экон.наук: / Севликянц Г. С.; ЛГУ. – Душанбе, 1969. – 42л.
702981
  Кучина Э.В. Кооперативное строительство на юге Казахстана в первые годы Советской власти (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кучина Э.В.; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 1975. – 32л.
702982
  Петросян Л.А. Кооперативные дифференциальные игры и их приложения / Л.А. Петросян, Н.Н. Данилов. – Томск, 1985. – 278с.
702983
  Добротэ Н. Кооперативные иллюзии в экономической литературе буржуазно-помещичьей Румынии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Добротэ Н. ; МГУ. – Москва, 1964. – 18 с.
702984
  Гончаренко Владислав Васильевич Кооперативные организации: экономическая природа и проблемы возрождения в Украине : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 185л. – Бібліогр.:л.162-169
702985
  Конев С.В. Кооперативные переходы белков в клетке / С.В. Конев. – Минск, 1970. – 203с.
702986
  Яковлева В.Ф. Кооперативные поставки в промышленности СССР / В.Ф. Яковлева. – М., 1963. – 164с.
702987
  Кузина Л.А. Кооперативные эффекты в спектральныхд и энергетических свойствах водородных связей, образованных аминогруппой . : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Кузина Л.А.; С-Перербург.гос.ун-т. – С-Петербург, 1992. – 14л.
702988
  Андреев А.В. Кооперативные явления в оптике : сверхизлучение, бистабильность, фазовые переходы / А.В. Андреев, В.И. Емельянов, Ю.А. Ильинский. – Москва : Наука, 1988. – 286, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 281-287. – (Современные проблемы физики)
702989
  Клепко В.В. Кооперативные явления в растворах полимеров в гидрогелях. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Клепко В.В.; Ин-тут химии высокомолекулярных соед. АН УССР. – К., 1989. – 18л.
702990
  Лофман С.Е. Кооперативный библиотечно-информационный комплекс / С.Е. Лофман, М.с. Рудняева. – М., 1979. – 79 с.
702991
  Яковлев М.Н. Кооперативный накул крупного рогатого скота и овец / М.Н. Яковлев. – М, 1929. – 59с.
702992
  Крамаренко А.А. Кооперативный план В.И.Ленина и его осуществление в СССР / А.А. Крамаренко. – Л., 1960. – 28с.
702993
  Иванова Е.А. Кооперативный уклад в экономике / Е.А. Иванова, С.А. Шашнов. – М, 1991. – 173с.
702994
  Каплан Михаил Данилович Кооперативный эффект Яна-Теллера и его проявления в акустических, магнитных и диэлектрических свойствах кристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каплан Михаил Данилович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1985. – 32л.
702995
  Пепеляева Л.В. Кооперативы / Л.В. Пепеляева. – Новосибирск, 1990. – 80с.
702996
  Глинкина С.П. Кооперативы в экономике социалистических стран / С.П. Глинкина. – М, 1989. – 141с.
702997
  Ситников П.И. Кооперативы и аренда в производстве / П.И. Ситников. – М, 1989. – 46с.
702998
  Коняев Н.И. Кооперативы и индивидуальная трудовая деятельность / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1989. – 134с.
702999
  Скибицкий К.В. Кооперативы: прововые основы организации и деятельности / К.В. Скибицкий. – К, 1988. – 47с.
703000
  Рымарук А.И. Кооперативы: формы, организация работ, перспективы развития / А.И. Рымарук. – К., 1988. – 152с.
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,