Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
702001
  Можнягун С.Е. "Массовое искусство" -- против масс / С.Е. Можнягун. – Москва, 1969. – 40с.
702002
  Позняков В.В. "Массовое искусство" - искусство против масс / В.В. Позняков. – М, 1987. – 61с.
702003
  Богданова О.В. "Мастер и Маргарита" как претекст русского постмодерна (Булгаков и Пелевин) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 20-28


  В статье рассматриваются концептуальные связи романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" и романа современного русского прозаика-постмодерниста В.О. Пелевина "Чапаев и Пустота". На основе сопоставления композиционной структуры текстов, соизмеримости и ...
702004
  Масако О. "Мастер и Маргарита" М.А.Булгакова и "Краткая повесть об антихристе" В.С.Соловьева (к вопросу об образе Воланда и апокалипсисе) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 209-215. – ISBN 966-72-77-79-8
702005
  Бегичева В. "Мастер и Маргарита": смотрим и читаем. Про себя / В. Бегичева, В. Лобачев // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 0130-7045
702006
   "Мастер класс", Нижний Новгород : Мальтийский жезл языкознания. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 39 : Фото
702007
  Мартинхеймо А. "Мастерский выстрел" и другие рассказы / А. Мартинхеймо. – М, 1989. – 126с.
702008
  Кауфман И.С. "Математизация природы": натурфилософия и метафизика науки Декарта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 112-116. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
702009
   [Матвіяс Іван Григорович] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 111-112. – ISSN 0130-6936


  21 грудня 2017 року навіки спочив відомий український мовознавець, лауреат Державної премії України в галузі науки і техники, доктор філологічних наук, професор Іван Григорович Матвіяс.
702010
  Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2014. – 119 л. – Бібліогр.: л. 95-119
702011
  Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
702012
   Мас-спектрометричне дослідження термолізу аміноцукрів, адсорбованих на поверхні модифікованих білком пірогенних оксидів / Н.Ю. Клименко, Н.П. Галаган, Б.Г. Місчанчук, В.О. Покровський // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 212-217. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість чутливого вольтамперометричного визначення іонів Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності азобарвників. Розглянуто умови одночасного визначення цих іонів завдяки різній вольтамперометричній поведінці.
702013
  Пилипенко Вікторія Вячеславівна Мас-спектрометричні дослідження стероїдних глікозидів та їх комплексоутворення з компонетами біополімерів : Автореф. ... дис. фіз.-мат. наук: 03.00.02. / Пилипенко В.В.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
702014
   Мас-спектрометричні дослідження термостабілізаторів полістиролу на основі фенілмалеімідів та фенілсукцинімідів / А.О. Гусак, Ю.М. Карабець, Д.В. Биліна, О.Ю. Колендо, О.А. Бєда // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 135
702015
  Лукомська О.Р. Мас-спектрометричні характеристики еплеренона в умовах іонізації електророзпиленням / О.Р. Лукомська, Д.В. Биліна, О.О. Ткачук // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 142
702016
  Іщенко О.В. Мас-спектрометрія : Навчальний посібник для магістрів хімічного фа-ту / О.В. Іщенко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 44с. – ISBN 966-594-091-0
702017
  Червонный А.Д. Масс-спектральное исследование термодинамических свойств хлоридов редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Червонный А.Д.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 20л.
702018
  Сидоров Л.Н. др Масс-спектральные термодинамические исследования / Л.Н. др Сидоров. – Москва, 1985. – 208с.
702019
  Сидоров Л.Н. Масс-спектральные термодинамические исследования двухкомпонентных систем со сложным молекулярным составом пара : Автореф... доктор хим.наук: / Сидоров Л.Н.; МГУ. – М., 1970. – 30л.
702020
   Масс-спектральный анализ смесей с применением ионно-молекулярных реакций.. – М., 1989. – 240с.
702021
  Борискин Александр Иванович Масс-спектрометр высокого разрешения с лазерно-плазменным источнико ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Борискин Александр Иванович; Московский инженерно-физич. ин-т. – Москва, 1984. – 23л.
702022
  Будников А.Т. Масс-спектрометрические исследования кинетики накопления и обработного выделения ионно-внедренных газов в процессе блистерина металлов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Будников А. Т. ; Харьк. полит. ин-т. – Харьков, 1987. – 22 с.
702023
  Будников А.Т. Масс-спектрометрические исследования кинетики накопления и обработного выделения ионно-внедренных газов в процессе блистерина металлов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Будников А. Т. ; Харьк. полит. ин-т. – Харьков, 1987. – 23 с.
702024
  Рафальсон А.С. Масс-спектрометрические приборы / А.С. Рафальсон. – Москва : Атомиздат, 1968. – 236с.
702025
  Агафонов И.Л. Масс-спектрометрический анализ газов и паров особой чистоты / И.Л. Агафонов, Г.Г. Девятых ; АН СССР, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1980. – 334 с., ил.
702026
   Масс-спектрометрический анализ ионого состава оиносферы Земли на высотах 120-170 кмм : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Жлудько А. Д,; Жлудько А. Д,; Ин-т эесперимент. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
702027
  Ларин Н.В. Масс-спектрометрический анализ моносилана и моногермана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ларин Н. В. ; Горьк. ГУ. – Горький, 1967. – 33 с. – Бібліогр. : с. 32-33
702028
  Есиков А.Д. Масс-спектрометрический анализ природных вод / А.Д. Есиков. – Москва : Наука, 1980. – 203с.
702029
  Стасевич Б.М. Масс-спектрометрический метод изотопного анализа окиси дейтсрия и газообразных соединений дейтерия и водорода. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стасевич Б.М.;, 1955. – 8л.
702030
  Крижановский Л.М. Масс-спектрометрическое изучение выхода осколков деления плутония-239 реакторными нейтронами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крижановский Л.М.; АН СССР. Радиевый ин-тут им. В.Г.Хлопина. – Л., 1958. – 8л.
702031
  Бочкарев В.Н. Масс-спектрометрическое изучение некоторых депсипептидных систем : Автореф... кандидата хим.наук: / Бочкарев В.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 20л.
702032
  Буриков В.М. Масс-спектрометрическое изучение некоторых циклопептидов и циклодепсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Буриков В. М.; АН СССР Ин-т хим. природ. соед. – М., 1969. – 22л.
702033
  Овчинникова Н.С. Масс-спектрометрическое изучение производных, изомеров и продуктов превращения пенициллинов : Автореф... канд. хим.наук: / Овчинникова Н. С.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1970. – 23л.
702034
  Разаков Р. Масс-спектрометрическое исследование алкалоидов Amaryllidacae. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Разаков Р.; АН СССР.Ин-т химии природных соединений. – М, 1968. – 20л.
702035
  Иващенко Ю.Н. Масс-спектрометрическое исследование вторичной ионной эмисии, возникающей при бомбардировке металлов и сплавов ионным пучком : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Иващенко Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т металлофизики. – Киев, 1971. – 16 с.
702036
  Горохов Л.Н. Масс-спектрометрическое исследование галогенидов лития и цезия с использованием двойной эффузионной камеры : Автореф... канд. хим.наук: / Горохов Л. Н.; ГК СМ СССР по хим. Науч.-иссл. физ.-хим ин-т. – М., 1962. – 9л.
702037
  Клюев Н.А. Масс-спектрометрическое исследование и анализ основных азотсодержащих гетероциклических соединений нефти. : Автореф... канд. хим.наук: / Клюев Н.А.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
702038
  Жигулев К.К. Масс-спектрометрическое исследование изоксазольных систем : Автореф... канд. химнаук: / Жигулев К. К.; Моск. с. х. акад. – М., 1972. – 24л.
702039
  Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – 156 л. – Библиогр.: л. 146-156
702040
  Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 14 с. – Библиогр.: 9 назв
702041
  Высоцкий В.И. Масс-спектрометрическое исследование индольных систем : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Высоцкий В.И.; Моск. с.=х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1970. – 24л.
702042
  Егоров Н.П. Масс-спектрометрическое исследование ионного и нейтрального состава тлеющего разряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Егоров Н.П.; Моск.инж-физ-ин-т. – М, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
702043
  Адылов А.А. Масс-спектрометрическое исследование ионных продуктов катодного распыления вольфрама и молибдена под действием удара ионов щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.043 / Адылов А.А.; Ташкентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 11л.
702044
  Семенов Г.А. Масс-спектрометрическое исследование испарения двуокисей титана, циркония, гафния и тория. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенов Г.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1967. – 16л.
702045
  Семенов Г.А. Масс-спектрометрическое исследование испарения оксидных систем / Г.А. Семенов, В.Л. Столярова. – Л., 1990. – 299с.
702046
  Суходуб Л.Ф. Масс-спектрометрическое исследование межмолекулярных взаимодействий азотистых оснований нуклеиновых кислот в вакууме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Суходуб Л.Ф.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 20л.
702047
  Талвари Андрес Андресович Масс-спектрометрическое исследование монозамещенных циклопентеновых и циклогексеновых углеводородов С6-С15 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Талвари Андрес Андресович; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1976. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
702048
  Долгих Алла Федоровна Масс-спектрометрическое исследование некоторых биогенных индольных структур : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Долгих Алла Федоровна; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1975. – 14л.
702049
  Хоц М.С. Масс-спектрометрическое исследование некоторых классов органических соединений с применением ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.056 / Хоц М.С.; АН СССР. Филиал Ордена Ленина ин-та химической физики. – М., 1972. – 24л.
702050
  Головкина Л.С. Масс-спектрометрическое исследование некоторых производных многоатомных спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Головкина Л.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 31л.
702051
  Никитин О.Т. Масс-спектрометрическое исследование некоторых термодинамических свойст элементарного бора, окиси бора и метабората натрия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Никитин О.Т.; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1963. – 10 с.
702052
  Денисов Ю.В. Масс-спектрометрическое исследование некоторых циклических пептидов и дипсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Денисов Ю. В.; АН СССР, Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 23л.
702053
  Пикус Г.Я. Масс-спектрометрическое исследование оксидных катодов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Пикус Г.Я. ; КГУ. – Киев, 1956. – 11с.
702054
  Абдуллаева М.К. Масс-спектрометрическое исследование отрицательно-ионного распыления твердых тел при бомбардировке положительными ионами щелочных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Абдуллаева М.К.; АН УзССР. – Ташкент, 1973. – 24л.
702055
  Мартынкевич Г.М. Масс-спектрометрическое исследование паров некоторых чистых металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынкевич Г.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Центр. аэрол. обсерватория ГУГМС при СМ СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – М., 1961. – 10л.
702056
  Сергеев Ю.Л. Масс-спектрометрическое исследование первичных и вторичных процессов фотоионизации бензола и его моногалоидпроизводных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 054 / Сергеев Ю.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 12л.
702057
  Сорокин В.В. Масс-спектрометрическое исследование первичных и вторичных процессов фотоионизации кислородосодержащих соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сорокин В.В.; НИИ физ.-хим. – М., 1972. – 18л.
702058
  Краснощек А.П. Масс-спектрометрическое исследование пиразольных систем : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Краснощек А.П.; МГУ. Хим. фак. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
702059
  Романова Г.Ф. Масс-спектрометрическое исследование поверхности германия и кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романова Г.Ф. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12
702060
  Ермаков А.И. Масс-спектрометрическое исследование производных хинуклидина : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Ермаков А.И.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1972. – 24л.
702061
  Зубков В.И. Масс-спектрометрическое исследование промежуточных продуктов неполного хлорирования кремня в реакции прямого синтеза хлорсиланов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Зубков В.И.; М-во хим. пром. – Москва, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
702062
  Вербовская Г.В. Масс-спектрометрическое исследование процессов ионизации молекул возбужденными атомами . : Автореф... канд. хим.наук: 02-073 / Вербовская Г.В.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 22л.
702063
  Балуев А.В. Масс-спектрометрическое исследование процессов ионизации хлоридов и метаборатов щелочных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Балуев А.В.; Хим. фак-т. – М., 1970. – 16л.
702064
  Ратьковский И.А. Масс-спектрометрическое исследование процессов испарения окислов галлия, индия и таллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Ратьковский И.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 22л.
702065
  Ивакин Ю.Д. Масс-спектрометрическое исследование процессов на поверхности бинарных полупроводников ZnO и CdSb. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ивакин Ю.Д.; МГУ. хим. ф-тет. – М., 1980. – л.
702066
  Щередин В.П. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств бинарных систем NaF-MeF3 (Me=Sc, Y, La) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Щередин В.П. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с.
702067
  Рыков А.Н. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств двухкомпонентных систем. MeF-BeF2 (Me-Li,R,Rb) : Автореф... канд. хим.наук: / Рыков А.Н.; МГУ. – Москва, 1974. – 14л.
702068
  Сидоров Л.Н. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств системы Na-F-ZrF4 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сидоров Л.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. – Москва, 1963. – 12 с.
702069
  Шольц В.Б. МАСС-спектрометрическое исследование термодинамических свойств системы. : Автореф... канд. хим.наук: / Шольц В.Б.; МГУ. – М., 1969. – 17л.
702070
  Елькин Ю.Н. Масс-спектрометрическое исследование тетрациклических тритерпенов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Елькин Ю.Н.; АН СССР. Ин-т биол. активных веществ. – Владивосток, 1970. – 23л.
702071
  Филиппов В.П. Масс-спектрометрическое исследование углеводородов нефтей Нижнего Поволжья : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Филиппов В.П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 30л.
702072
  Зякун А.М. Масс-спектрометрическое исследование фенил- и металтиогидантоинов аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Зякун А.М.; АН СССР. Ин-тут химии природных соединений. – М., 1966. – 22л.
702073
  Акопян М.Е. Масс-спектрометрическое исследование фотоионизации паров органических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акопян М.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 8л.
702074
  Неволин Владимир Николаевич Масс-спектрометрическое исследование характеристик ионов лазерной плазмы при плотностях потока излучения 10 8 - 10 11 вт/см2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Неволин Владимир Николаевич; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
702075
  Паперная И.Б. Масс-спектрометрическое определение положений двойной связи в полициклических системах : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Паперная И.Б.; Ан СССР.Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1969. – 32л.
702076
  Золотарева Г.М. Масс-спектрометрическое определение строения некоторых оксиаминотетрагидропиранов и аминодезоксисахаров. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Золотарева Г.М.; Моск. ин-тут тонкой хим. технологии. – М., 1971. – 23л.
702077
  Гусаров А.В. Масс-спектрометрическое определение энергий диссоциации молекул и гидроокисей калия и цезия. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Гусаров А.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 12л.
702078
  Мартынкевич Г.М. Масс-спектрометрическое сследование паров некоторых чистых металлов : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Мартынкевич Г.М.; МГУ. – М., 1961. – 128л. – Бібліогр.:л.116-128
702079
  Горохов Л.Н. Масс-спектрометрия в неорганической химии / Л.Н. Горохов. – М., 1984. – 64с.
702080
  Терентьев П.Б. Масс-спектрометрия в органической химии / П.Б. Терентьев. – М., 1979. – 223с.
702081
  Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специализации 011004 - Органическая химия / А.Т. Лебедев. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 496 с. – (Методы в химии). – ISBN 5-94774-052-4
702082
  Полякова А.А. Масс-спектрометрия в органической химии. / А.А. Полякова, Р.А. Хмельницкий. – Л., 1972. – 368с.
702083
  Муинов Т.М. Масс-спектрометрия деструкции полимеров с дефектыми макромолекулами / Т.М. Муинов. – Душанбе, 1986. – 248с.
702084
  Исаев Р.Н. Масс-спектрометрия и ее применение / Р.Н. Исаев. – Банраул, 1990. – 75с.
702085
  Бейнон Д. Масс-спектрометрия и ее применение в органической химии / Д. Бейнон. – М, 1964. – 701с.
702086
   Масс-спектрометрия и изотопная геология.. – М., 1983. – 164с.
702087
   Масс-спектрометрия и химическая кинетика.. – М., 1985. – 344с.
702088
  Вомпе Георгий Александович Масс-спектрометрия кинетики термического распада аммиака и метана в ударных волнах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Вомпе Георгий Александович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
702089
  Заикин В.Г. Масс-спектрометрия малых циклов (C, Si, Ge) / В.Г. Заикин. – М., 1983. – 159с.
702090
  Хафизов Х. Масс-спектрометрия некоторых классов органических соединений трехвалентного азота. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хафизов Х.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
702091
  Вульфсон Н.С. и др. Масс-спектрометрия органических соединений / Н.С. и др. Вульфсон. – Москва, 1986. – 312с.
702092
  Хвостенко В.И. Масс-спектрометрия отрицательных ионов в органической химии / В.И. Хвостенко. – М, 1981. – 159с.
702093
   Масс-спектрометрия резонансного захвата электронов и фотоэлектронная спектрометрия / Хвостенко В.И. – Уфа, 1983. – 112 с.
702094
   Масс-спектрометрия резонансного захвата электронов: метод и ретроспективный обзор. – Уфа : БФАН СССР, 1987. – 219 с.
702095
  Лейпунский Илья Овсеевич Масс-спектрометрия свободных радикалов. Идентификация парамагнитных продуктов химических и фотохимических реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Лейпунский Илья Овсеевич; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка (Моск. обл.), 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21
702096
  Ефремов Ю.Я. Масс-спектрометрия теренов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ефремов Ю.Я.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 27л.
702097
  Джейрам Р. Масс-спектрометрия: Теория и приложения : пер. с англ. / Р. Джейрам. – Москва : Мир, 1969. – 252 с.
702098
  Любитов Ю.Н. Масс-спектроскопические исследования процесса испарения с учетом взаимодействия пара со стенками эффузионного сосуда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любитов Ю.Н.; МВ и ССО РСФСР. Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.20-21
702099
  Рик Г.Р. Масс-спектроскопия / Г.Р. Рик. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 296 с.
702100
  Хмельницкий Масс-спектроскопия загрязнений окружающей среды / Хмельницкий, Е.С. Бродский. – Москва : Химия, 1990. – 184с.
702101
  Розынов Б.В. Масс-спектрохимическое исследование некоторых природных и синтетических депсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Розынов Б. В.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1966. – 19л.
702102
  Астон Ф.В. Масс-спектры и изотопы / Ф.В. Астон. – Москва, 1948. – 298с.
702103
  Холбаев А. Масс-спектры многозарядных ионов плазмы, образованные двухканальным лазерным излучением : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Холбаев Авазбай ; АН УССР, Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1990. – 19 с. – Библиогр. : 10 назв.
702104
  Петров А.А. Масс-спектры нефтяных углеводородов / А.А. Петров. – М, 1986. – 309с.
702105
  Люц А.Е. Масс-спектры стереоизомеров некоторых производных декагидрохинолина. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Люц А.Е.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
702106
  Малышева Нелли Николаевна Масс-спктрометрическое исследование производсных олигосахаридов : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.03 / Малышева Нелли Николаевна; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М,, 1973. – 20л.
702107
  Алиханян А.С. Массо-спектрометрическое исследование темподинамических свойств двукомпонентных систем : Автореф. ... канд. хим. наук / Алиханян А.С. ; МГУ. – Москва, 1971. – 18 с.
702108
   Массовая спортивная работа с учащимися средних специальных учебных заведений.. – М.
6. – 1968. – 72с.
702109
   Массовая спортивная работа с учащимися средних специальных учебных заведений.. – М.
7. – 1970. – 68с.
702110
   Массовая спортивная работа с учащимися школ.. – М., 1968. – 48с.
702111
   Массовая физическая культура в вузе. – Москва : Высшая школа, 1991. – 239с.
702112
   Массовая физическая культура и спорт - важнейшие средства формирования активной жизненной позиции советских людей.. – М., 1979. – 221с.
702113
   Массовая физическая культура, здоровье и труд.. – Алма-Ата, 1989. – 130с.
702114
   Массовику затейнику.. – Алма-Ата, 1961. – 199с.
702115
  Быков Б.Б. Массово-политическая деятельность Коммунистической партии в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Быков Б.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1974. – 17л.
702116
  Бабичев Александр Иванович Массово-политическая деятельность Коммунистической партии среди трудящегося крестьянства Украины на завершающем этапе гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бабичев Александр Иванович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 22л.
702117
  Бабичев А.И. Массово-политическая деятельность коммунистической партии среди трудящегося крестьянства Украины на завершающем этапе гражданской войны. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бабичев А.И.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1990. – 266л. – Бібліогр.:л.199-229
702118
  Осипова Т.В. Массово-политическая работа в деревне в первый год социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осипова Т.В.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1964. – 22л.
702119
  Федосеев Н.Е. Массово-политическая работа в колхозе / Н.Е. Федосеев. – Ульяновск, 1956. – 44с.
702120
  Петров П. Массово-политическая работа в сельском районе / П. Петров. – Одесса, 1949. – 24с.
702121
  Михеев В.И. Массово-политическая работа Вологодской областной партийной организации на промышленных предприятиях в годы 8 пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михеев В.И.; ЛГУ. – Л., 1974. – 18л.
702122
  Лешуков Т.Н. Массово-политическая работа и культура быта / Т.Н. Лешуков. – М., 1968. – 63с.
702123
  Сасыхов А.В. Массово-политическая работа клуба / А.В. Сасыхов, Ю.А. Стрельцов. – Улан-Удэ
2. – 1969. – 70с.
702124
  Заруцкая Е.В. Массово-политическая работа Коммунистической партии в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Заруцкая Е.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
702125
  Усманов А. Массово-политическая работа Коммунистической партии Узбекистана среди тружеников села (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Усманов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 25л.
702126
  Захарова Л.М. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Захарова Л.М.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
702127
  Билык В.Ф. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности Донбаса 1943-1950 годы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Билык В.Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К, 1954. – 16л.
702128
  Билык В.Ф. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности Донбасса 1943-1950 гг. (По материалам Сталинской и Ворошиловоградской обл.) : Дис... канд. ист.наук: / Билык В. Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1954. – 296л. – Бібліогр.:л.280-295
702129
  Мачуленко А.И. Массово-политическая работа Компартии Белоруссии в послевоенный период (1946-1950 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Мачуленко А.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 23л.
702130
  Емельянова Е.Е. Массово-политическая работа компартии Белоруссии на промышленных предприятиях республики (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Емельянова Е.Е.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. – Минск, 1966. – 25л.
702131
  Бершимбаев С. Массово-политическая работа Компартии Казахстана между 20 и 23 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бершимбаев С.; ЛГУ. – Л, 1968. – 36л.
702132
  Сухоребрая Ирина Васильевна Массово-политическая работа КП(б)У на промышленных предприятиях в условиях военно-коммунистического штурма (1929-1933 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сухоребрая Ирина Васильевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 171л. – Бібліогр.:л.162-171
702133
   Массово-политическая работа КПСС в период строительства социализма.. – Иваново, 1985. – 156с.
702134
  Шеменев В.П. Массово-политическая работа КПСС в современных условиях, 1959-1974. / В.П. Шеменев. – Ростов -на-Дону, 1975. – 222с.
702135
  Хромова Ю.И. Массово-политическая работа Ленинградской партийной организации среди населения города в годы блокады (1941-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хромова Ю.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 13л.
702136
  Жуков Г.И. Массово-политическая работа Ленинградской партийной организации среди партизанской молодежи в годы. ВОВ : Автореф... канд. истнаук: / Жуков Г. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 17л.
702137
  Абраменко А.С. Массово-политическая работа на весеннем севе / А.С. Абраменко. – [Москва] : Госполитиздат, 1949. – 76, [4] с.
702138
  Синцов Н.Д. Массово-политическая работа на избирательном участке / Н.Д. Синцов. – Ленинград, 1945. – 32 с.
702139
   Массово-политическая работа на лесозаготовках.. – Молотов, 1951. – 40с.
702140
  Сергеева А.К. Массово-политическая работа на предприятии / А.К. Сергеева. – Ташкент, 1954. – 48с.
702141
  Черненко К.У. Массово-политическая работа на селе / К.У. Черненко. – Кишинев, 1955. – 92с.
702142
   Массово-политическая работа на селе.. – М., 1954. – 132с.
702143
  Кобзева К.К. Массово-политическая работа партии в деревне в период между ХХ и ХХІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кобзева К.К.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
702144
  Пашаев И.А. Массово-политическая работа партийной организации Дагестана в период между 20 и 21 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашаев И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1966. – 19л.
702145
  Мусурманов З. Массово-политическая работа партийной организации Казахстана среди тружеников сельского хозяйства в 1953-1958 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусурманов З.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
702146
  Курохтин М.В. Массово-политическая работа партийных организаций в деревне 1953-1958 гг. (На материалах Воронежской, Тамб. и Липец. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Курохтин М.В.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 25л.
702147
  Чугаев В.П. Массово-политическая работа партийных организаций в деревне в годы пятой пятилетки (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чугаев В.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра ист. КПСС. – М., 1955. – 16л.
702148
  Челидзе К.С. Массово-политическая работа партийных организаций Грузии (период между ХХ и XXII съездами КПСС). : Автореф... канд. истор.наук: / Челидзе К.С.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1965. – 20л.
702149
  Шеменев В.П. Массово-политическая работа партийных организаций Дона. / В.П. Шеменев. – Ростов -на-Дону, 1967. – 148с.
702150
  Ткаченко А.С. Массово-политическая работа партийных организаций на шахтах Донбаса в годы пятой пятилетки 1951-1955 гг. (По матер. Донецкой обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ткаченко А.С.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. истории КПСС. – Харьков, 1966. – 26л.
702151
  Томэк В.И. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины (1943-1945 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Томэк В.И.; КГУ. Каф. истории КПСС гуманитар. ф-тов. – К., 1971. – 194, XXIIIл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
702152
  Томэк В.И. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины 1943-1945 гг.). : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Томэк В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
702153
  Баландин Николай Иванович Массово-политическая работа партийных организаций среди тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 00.01 / Баландин Николай Иванович ; Ленингр. гос. ин-т. – Ленинград, 1972. – 17с.
702154
  Шуман А.М. Массово-политическая работа партийных организаций Украины на селе (1961-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Шуман А.М. ; КГУ. – Киев, 1969. – 20 с.
702155
  Гончаренко Людмила Гавриловна Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки 1966-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Людмила Гавриловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
702156
  Гончаренко Л.Г. Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. 1966-1970 : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Л.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 208л.
702157
  Гончаренко Людмила Гавриловна Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. 1966-1970. (На материалах Донбасса) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Людмила Гавриловна; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
702158
  Морозов М.А. Массово-политическая работа партийных организаций. Для ун-тов марксизма-ленинизма. / М.А. Морозов. – М., 1967. – 46с.
702159
   Массово-политическая работа среди животноводов.. – Краснодар, 1957. – 56с.
702160
  Кузнецов А.с. Массово-политическая работа среди населения / А.с. Кузнецов. – Свердловск, 1954. – 70с.
702161
  Смирнов В.А. Массово-политическая работа среди трудящихся. / В.А. Смирнов. – М., 1972. – 64с.
702162
  Агаджанов Ю.Г. Массово-политическая работа Чечерно-Ингушской партийной организации. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Агаджанов Ю.Г.; Дагестан.гос. ун-т. – Махачкала, 1970. – 24л.
702163
   Массово-политическая работа: методика и результаты.. – М., 1976. – 168с.
702164
  Веревкин Л.П. Массовое высшее образование в условиях конкуренции и коммерциализации // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 10. – С. 921-929. – ISSN 0869-5873
702165
  Черняк Е.Б. Массовое движение в Англии и Ирландии в конце VVIII -- начале XIX вв. / Е.Б. Черняк. – М., 1962. – 720с.
702166
  Королева К.П. Массовое движение пятисотников - новое проявление петриотической инициативы железнодородников / К.П. Королева. – Москва, 1950. – 32с.
702167
   Массовое жилищное строительство в УССР. – Киев, 1966. – 172 с.
702168
  Ковылков А.П. Массовое изобретательство и рационализаторство - важное средство повышения экономической эффективности общественного труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ковылков А.П. ; Высш.школа профдвижения Всесоюз.центр совета профсоюзов. – Москва, 1968. – 28 с.
702169
  Золотько С.К. Массовое изобретательство на предприятиях транспортного и тяжелого машиностроения и пути увеличения его экономической эффективности. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотько С.К.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1954. – 16л.
702170
  Михайлова Т. Массовое искусство и культура постмодерна / Т. Михайлова, В. Руднев // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 16-21. – ISSN 0130-1640
702171
  Халилзаде А. Массовое истребление лезгинцев в Кубинском уезде Азербайджана в 1918 году (Масове винищення лезгинів в Кубинському повіті Азербайджану в 1918 році) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 205-208. – ISSN 2076-1554
702172
  Гуменюк П.П. Массовое колхозное движение на Украине в 1929-1931 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гуменюк П.П.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1952. – 16 с.
702173
  Кравчук Н.А. Массовое крестьянское движение в России накануне Октября / Н.А. Кравчук. – М., 1971. – 280с.
702174
   Массовое обслуживание в системах передачи информации.. – М., 1969. – 196с.
702175
  Кофман А. Массовое обслуживание.Теория и приложения / А. Кофман, Р. Крюон. – Москва : Мир, 1965. – 302 с.
702176
  Юферов Б.А. Массовое общение и духовные интересы личности : Автореф... канд. философк.наук: 09.620 / Юферов Б.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 26л.
702177
  Сергиенко П.А. Массовое политическое сознание / П.А. Сергиенко. – Киев, 1991. – 175с.
702178
  Куценко В.И. Массовое производственное творчество / В.И. Куценко. – Київ, 1968. – 73с.
702179
   Массовое просвещение в СССР (к итогам первой пятилетки). – Москва-Ленинград
2. – 1933. – 163 с.
702180
   Массовое просвещение в СССР к 15-летю октября.. – М.Л.
1. – 1932. – 123с.
702181
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) Массовое размножение полевок и мышей в Киевской губернии / Э.В. Шарлемань. – Харьков : Типо-литограф. М. Сергеева, 1914. – 3 с. – Отд. оттиск из: Бюллетень о вредителях сель. хоз-ва. 1914, № 6, изд.Харьк. Энтом. и фитопат бюро


  На тит. стр. дарственная подпис: Дорогому Дмитрию Михайловичу Белингу на добрую память от автора
702182
  Демьянов И Н. Массовое разучивание гимна Советского Союза / И Н. Демьянов, . – М.-Л., 1944. – 16с.
702183
   Массовое разучивание Гимна Советского Союза.. – М.Л., 1944. – 16с.
702184
  Атаманенко Н.С. Массовое распространение опыта новаторов производства и его влияние на производительность труда в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.эконом.наук: / Атаманенко Н.С.; Ленингр.ордена Ленина гос. ун-т. – Л, 1960. – 18л.
702185
   Массовое распространение передового стахановского опыта. – Одесса, 1953. – 64с.
702186
  Грушин Б.А. Массовое сознание / Б.А. Грушин. – М., 1987. – 367с.
702187
  Горшков М. Массовое сознание в России: к итогам двадцатилетия реформ // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 5-57. – ISSN 0207-3676
702188
  Судас Л.Г. Массовое сознание и некоторые проблемы управления его формированием в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Судас Л.Г.; МГУ. Спец. совет по теории науч. коммунизма в МГУ им. М.В.Ломоснова. Филос. ф-тет. – М., 1978. – 24л.
702189
   Массовое сознание и политические ориентации французов. – М., 1990. – 38с.
702190
  Вайнштейн Г.И. Массовое сознание и социальный процесс в условияхх современного капитализма / Г.И. Вайнштейн. – Москва, 1990. – 169с.
702191
  Гайтанджиев Г.С. Массовото музикално възпитание: принципи, идеи, проблеми / Г.С. Гайтанджиев. – София, 1980. – 232с.
702192
  Обросов Ю.П. Массовые библиотеки в городах. (Структура сети, помещения и здания). / Ю.П. Обросов, Ф.Н. Пащенко. – Москва, 1973. – 176с.
702193
   Массовые виды искусства и современная художественная культура.. – М., 1986. – 271с.
702194
  Мазохин-Поршняков Массовые вредители степного лесоразведения из отряда чешекрылых : Автореф... канд. биол.наук: / Мазохин-Поршняков Г. А.; МГУ,Биол. почв. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
702195
  Побережников И.В. Массовые выступления крестяьн Западной Сибири в XVIII в. / И.В. Побережников. – Новосибирск, 1989. – 176с.
702196
   Массовые движения в современном обществе.. – М., 1990. – 198с.
702197
  Овсянников В.И. Массовые движения народов Азии и оценка их К.Марксом и Ф.Энгельсом / В.И. Овсянников. – М, 1989. – 135с.
702198
   Массовые движения социального протеста в США.. – М., 1978. – 343с.
702199
  Гинцберг Л.И. Массовые демократические движения в ФРГ и партия "зеленых" / Л.И. Гинцберг. – М., 1988. – 253с.
702200
   Массовые демократические движения: истоки и политическая роль. – М., 1988. – 250с.
702201
  Файзуллин И.Г. Массовые и дальние проплывы / И.Г. Файзуллин. – М, 1954. – 160с.
702202
  Семенчук Г.Г. Массовые и энергетические распределения осколков деления ядер у-квантами высоких энергий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Семенчук Г.Г.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
702203
   Массовые игры в помощь клубному затейнику.. – Ижевск, 1969. – 75с.
702204
  Карпихин В.В. Массовые измерения в производстве радиоконденсаторов / В.В. Карпихин. – Москва-Ленинград, 1961. – 151 с.
702205
  Мурадалиева Эльмира Беюк Ага кызы Массовые источники по истории монополистического капитала в бакинской нефтяной промышленности : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Мурадалиева Эльмира Беюк Ага кызы ; МГУ. – Москва, 1981. – 24 с.
702206
   Массовые источники по истории советского рабочего класса периода развитого социализма.. – М., 1982. – 208с.
702207
   Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма. – Москва, 1979. – 415 с.
702208
   Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. – Москва, 1979. – 374 с.
702209
  Любцев А.В. Массовые кампании в партийно-советской печати как средство борьбы за повышение политической активности трудящихся. : Автореф... канд. ист.наук: / Любцев А.В.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журналистики и лит. – М., 1966. – 16л.
702210
   Массовые коммуникации и общественное сознание. – Москва
Вып. 6. – 1988. – 224 с. – (Теория и практика пропаганды за рубежом)
702211
  Матюшевич П.Н. Массовые коммуникации, их структура и социальные функции. (По материалам Ленинграда 1965-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Матюшевич П.Н. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 22 с.
702212
  Ниякий В.В. Массовые крестьянские восстания в Западной Болгарии и Восточной Сибири во второй четветри XIX века и революционное движение болгарских эмигрантов в 1841-1843 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Ниякий В. В.; АН СССР, ин-т славяновед. – Москва, 1962. – 23л.
702213
   Массовые международные пролетарские организации.. – Саратов, 1980. – 151с.
702214
   Массовые мероприятия библиотек в 1 квартале 1975 года. – Рига, 1975. – 88с.
702215
   Массовые мероприятия библиотек в 3 квартале 1971 года.. – Рига, 1971. – 60с.
702216
   Массовые мероприятия библиотек во 2 квартале 1971 года.. – Рига, 1971. – 75с.
702217
  Бычкова Е.Ф. Массовые мероприятия отдела экологической информации ГПНТБ России: из опыта работы / Е.Ф. Бычкова, А.В. Крюкова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 86-94. – ISSN 0130-9765
702218
  Долгая М.Д. Массовые мероприятия по биологии в Красногорской средней школе / М.Д. Долгая. – Брянск, 1964. – 12с.
702219
  Торопова В.И. Массовые миграции птиц в Северной Киргизии / В.И. Торопова, Э.Д. Шукуров. – Бишкек, 1991. – 197с.
702220
  Самойленко В.М. Массовые музыкальные представления / В.М. Самойленко. – М, 1989. – 143с.
702221
  Веселая Г.А. Массовые общественные выступления московского студенчества в конце XIX-начале XX века /1896-1904 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02. / Веселая Г.А.; Моск. гос. истор.-архив. ин-т. – М., 1974. – 17л.
702222
  Аха Диас Антонио Массовые общественные организации в системе диктатуры пролетариата в республике Куба : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Аха Диас Антонио; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
702223
  Антонио Аха Диас Массовые общественные организации в системе диктатуры пролетариата в республике Куба. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Антонио Аха Диас; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1986. – 184л. – Бібліогр.:л.165-184
702224
  Тарасов Н.Г. Массовые обществоведческие экскурсии и общественно-полезный труд. / Н.Г. Тарасов. – М., 1927. – 35с.
702225
  Ноэль Э. Массовые опросы / Э. Ноэль. – М, 1978. – 380с.
702226
   Массовые организации трудящихся в социалистической революции.. – Л., 1988. – 270с.
702227
  Богданова Д.А. Массовые открытые онлайновые курсы - мировая экспансия // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 10-18


  В статье рассматриваются новые для системы высшего образования США и мировой практики массовые открытые онлайновые курсы (МООК), анализируются их перспективы и возможное влияние на высшее образование в целом.
702228
  Колтер М. Массовые открытые онлайновые курсы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 8. – С. 49-54. – ISSN 0130-9765


  Доклад, представленный на совместном заседании секции «Управление знаниями» и Секции вузовских и научных библиотек в ходе Всемирного конгресса ИФЛА (17–23 авг. 2013 г., Сингапур). Кратко изложена история возникновения массовых открытых онлайновых ...
702229
   Массовые песни.. – Л., 1938. – 96с.
702230
  Черный Г.П. Массовые пионерские праздники как средство нравственного воспитания подростков. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Черный Г.П.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 16л.
702231
  Бурцева М.Е. Массовые пляски / М.Е. Бурцева. – Харьков, 1929. – 64 с.
702232
  Генкин Д.М. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – Москва, 1975. – 140с.
702233
   Массовые праздники и зрелища.. – М., 1961. – 327с.
702234
  Байрамов К.М. Массовые рабочие организации Азербайджана в борьбе за победу Советской власти 1918-1920гг. / К.М. Байрамов. – Баку, 1983. – 235с.
702235
   Массовые радиационные поражения и вопросы организации медицинской помощи. – М., 1987. – 80с.
702236
   Массовые радиоприемники. – Москва-Ленинград, 1949. – 65 с.
702237
  Табачник Дмитрий Владимирович Массовые репресии против интеллигенции Украины во второй половине 30-х начале 40-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Табачник Дмитрий Владимирович; Институт истории Украины АН Украины. – К., 1992. – 39л.
702238
  Антимонов Н.А. Массовые снегомерные съёмки / Н.А. Антимонов. – Ленинград, 1950. – 48с.
702239
  Асатрян Г.М. Массовые соотношения и симметрии адронов и лептонов. : Автореф... наук: 01.04.02 / Асатрян Г.М.; Ерев. физ.инст. – Ереван, 1980. – 14л.
702240
  Крюденер Массовые таблицы и таблицы сбега для березы в удельных лесах южной половины России (лесостепной области) : По данным работ 1904-1908 гг. / Крюденер. – С.-Петербург
Вып. 2, часть 2. – 1909. – 57с.
702241
   Массовые театрализованные представления и праздники.. – М., 1963. – 105с.
702242
   Массовые формы военно-патриотической пропаганды.. – М., 1974. – 86с.
702243
   Массовые формы информирования в системе научно-технической информации вуза. – Москва, 1979. – 17с.
702244
   Массовые формы культурного отдыха и развлечений.. – Пермь, 1970. – 72с.
702245
  Канбеков З.М. Массовые формы пропаганды в системе атеистического воспитания населения. / З.М. Канбеков, Р.З. Штейнгарт. – М, 1979. – 39с.
702246
   Массовые юнатские праздники.. – Куйбышев, 1960. – 44с.
702247
  Воронцов Г.В. Массовый атеизм / Г.В. Воронцов. – Ленинград, 1983. – 184с.
702248
  Воронцов Г.В. Массовый атеизм / Г.В. Воронцов. – Ленинград, 1983. – 183с.
702249
  Менделеев А.Г. Массовый еженедельник и специфика его агитационно-пропагандистского воздействия на читателя : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 678 / Менделеев А.Г. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Учен. Совет по журналистике. – Москва, 1969. – 18 с. – Библиогр.: 6 назв.
702250
  Павлова Т.В. Массовый и линейный рост ремонтных телок с разной долей генотипа по голштинской породе // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 78-87 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
702251
  Зент Йохан Массовый психотерапевтический процесс: психологические особенности его участников и эффект воздействия : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Зент Йохан; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 162л. – Бібліогр.:л.136-162
702252
  Самойлов Юрий Массовый сегмент: да здравствуют визы? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
702253
  Хлебцевич Е.И. Массовый читетель и работа с книгой / Е.И. Хлебцевич. – М., 1936. – 209с.
702254
  Кренке А.Н. Массообмен в ледниковых системах на территории СССР / А.Н. Кренке. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 288с.
702255
  Гумницкий Я.М. Массообмен в системе твердое тело -- жидкость в условиях газоподвода и газовыделения. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.17.08 / Гумницкий Я.М.; Моск.ин-т.тонкой техн.технологии. – М, 1985. – 36л.
702256
  Аксельруд Г.А. Массообмен в системе твердое тело - жидкость / Аксельруд Г.А. – Львов : Издательство Львовского университета, 1970. – 188 с.
702257
   Массообмен в химической технологии: Сб. науч.тр.. – Рига, 1988. – 106с.
702258
  Лепезин Г.Г. Массообмен на контакте высокоглиноземистых метапелитов и жедритсодержащих гнейсов при высоких температурах и умеренных давлениях // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-63 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0016-7525
702259
  Исаева Л.А. Массообмен при свободной конвекции в электрохимии расплавленных солей и деффузионный слой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Исаева Л.А. ; Свердловск. ГУ. – Свердловск, 1975. – 17 с.
702260
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Казань, 1989. – 140с.
702261
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Казань, 1991. – 125с.
702262
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Казань, 1988. – 150с.
702263
  Врагов А.П. Массообменные процессы и оборудование химических и газонефтеперерабатывающих производств : учебное пособие / А.П. Врагов ; МОН Украины ; Сумский гос. ун-т. – Сумы : СумГУ, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-657-122-2
702264
  Шервуд Т. Массопередача / Т. Шервуд. – М, 1982. – 696с.
702265
  Саттерфилд Ч.Н. Массопередача в гетерогенном катализе / Ч.Н. Саттерфилд. – М., 1976. – 240с.
702266
   Массопередача в жидких металлах. – Москва, 1957. – 24 с.
702267
  Хоблер Т. Массопередача и обсорбция / Т. Хоблер. – Л, 1964. – 480с.
702268
  Астарита Дж. Массопередача с химической реакцией / Дж. Астарита; Серафимова Л.А. – Ленинград, 1971. – с.
702269
  Бояджиев Х. Массоперенос в движущихся пленках жидкости : пер. с англ. / Х. Бояджиев, В. Бешков. – Москва : Мир, 1988. – 136 с.
702270
   Массоперенос в подземных водах. – Ташкент, 1976. – с.
702271
  Абрамец А.М. Массоперенос в природных дисперсных системах / А.М. Абрамец, И.И. Лиштван, Н.В. Чураев ; АН Беларуси, Ин-т проблем использования природ. ресурсов и экологии. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 286, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-287
702272
  Макушок Е.М. Массоперенос в процессах трения / Е.М. Макушок. – Минск, 1978. – 272 с.
702273
  Колешко В.М. Массоперенос в тонких пленках / В.М. Колешко, В.Ф. Белицкий. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 294 с.
702274
  Могилатенко В.Г. Массоперенос водорода в алюминиевых сплавах, легированных медью, магнием, марганцем, цинком и кремнием : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Могилатенко В.Г. ; Киев. политехн. ин-т. – Киев, 1982. – 22 с.
702275
  Жиглинский А.Г. Массоперенос при взаимодействии плазмы с поверхностью / А.Г. Жиглинский, В.В. Кучинский. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 207 с.
702276
  Лукаш В.С. Массоперенос при жидкостной эпитаксии структур для диодов Ганна : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лукаш Виталий Сергеевич ; Ленинград. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1977. – 17 с. – Библиогр.: 11 назв.
702277
  Гладун К.К. Массопернос в условиях нестационарного электролиза / К.К. Гладунов, В.И. Гончаров, Ф.И. Кукоз. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1981. – 120 с.
702278
  Гупало Ю.П. Массотеплообмен реагирующих частиц с потоком / Ю.П. Гупало. – Москва : Наука, 1985. – 336 с.
702279
  Титов Н.Е. Масспектрометрическое определение постоянных и радиоактивного распада К 40 и некоторые вопросы практического применения радиоактивности калия к определению геологического возраста : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов Н. Е.; АН СССР, Радиевый ин-т. – Л., 1958. – 8л.
702280
  Горощенко Ю.Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных систем / Ю.Г. Горощенко. – К., 1982. – 263с.
702281
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер : Автореф... д-рф физ.-мат.наук: / Кравцов В.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1964. – 22л.
702282
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер / В.А. Кравцов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 376 с.
702283
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер / В.А. Кравцов. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1974. – 343с.
702284
  Райх В. Массы и государство / В. Райх. – Тверь, 1995. – 66с.
702285
  Демирханов Р.А. Массы и энергетические характеристики атомных ядер : Автореф... докт физ. мат.наук: / Демирханов Р. А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
702286
  Мусаханов М.М. Массы легких адронов и пион-адронные взаимодействия в кирально-инвариантной модели "мешков" / М.М. Мусаханов. – Киев, 1980. – 12 с.
702287
  Нгуен Нгок Зао Массы частиц (адронов) и константы связи в одной модели нелинейной теории материи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Нгуен Нгок Зао; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
702288
  Мейтус В.Ю. Массы, движения, революции = Masses, movements, revolutions / Владимир Мейтус, Виктор Мейтус. – Киев : Ника-Центр, 2008. – 503, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 498-503 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-521-473-1
702289
  Дробау Л.Н. Мастацтва Белоруская ССР / Л.Н. Дробау. – М., 1971. – 27с.
702290
  Гарчароу М.І. Мастацтва мужнасці і гераїзму / М.І. Гарчароу. – Минск, 1976. – 160с.
702291
   Мастацтва савецкай Беларусі.. – Мінск, 1968. – 85 с.
702292
  Коровченко Г.М. Мастер-взрывник / Г.М. Коровченко. – М, 1961. – 240с.
702293
  Барцева Татьяна Мастер-класс - это про нас. // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – 31-33. – ISSN 0869-4915
702294
  Прокопович Наталья Мастер-класс делового туризма : что от нас ждет клиент? // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 58-59
702295
  Стрельникова Т.Д. Мастер-класс как форма повышения квалификации и обобщения педагогического опыта : методика и опыт. Повышение квалификации // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 51-54 : . – ISSN 0016-7207
702296
   Мастер-класс от "звездных" поваров // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 72-74 : фото
702297
  Мишкевич Г.И. Мастер-невидимка. / Г.И. Мишкевич. – Изд., переработ. и расшир. – Л., 1966. – 252с.
702298
  Резник С.Д. Мастер-руководитель и организатор трудового коллектива строителей. / С.Д. Резник. – М., 1987. – 238с.
702299
  Емельянов С.И. Мастер - воспитатель и наставник молодежи / С.И. Емельянов. – М., 1971. – 56с.
702300
   Мастер - класс: искусство выставляться : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 6 : Іл.
702301
  Сидоренко Л Мастер - педагог О.И.Татарченко / Л Сидоренко. – Таганрог, 1962. – 24с.
702302
  Маршак С.Я. Мастер / С.Я. Маршак. – Ленинград, 1981. – 9с.
702303
  Токомбаев А. Мастер : Стихи / А. Токомбаев. – Москва : Художественная литература, 1982. – 160 с.
702304
  Аршинник Татьяна Мастер PRINT : Фотопринтеры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 22-23 : Іл.
702305
  Степанов А.В. Мастер Альбрехт / А.В. Степанов. – Л., 1991. – 181с.
702306
   Мастер Бинь // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 18-35.
702307
  Дрегало А.А. Мастер в жизни производственного коллектива. / А.А. Дрегало, О.В. Овчинников. – М., 1987. – 217с.
702308
  Зимин А.А. Мастер в системе управление предприятием / А.А. Зимин. – М, 1978. – 95с.
702309
  Бузуев В.М. Мастер в системе управления. / В.М. Бузуев. – Москва, 1976. – 64с.
702310
  Левин К.Я. Мастер ведет участок / К.Я. Левин. – М., 1943. – 24с.
702311
  Цветаева А.И. Мастер волшебного звона / А.И. Цветаева, Н.К. Сараджев. – Москва, 1988. – 103 с.
702312
  Никаноров Б.С. Мастер высоких урожаев льна / Б.С. Никаноров. – Смоленск, 1954. – 16с.
702313
  Омельченко Н.М. Мастер голубого огня / Н.М. Омельченко. – К, 1976. – 15с.
702314
  Садовская В. Мастер делового администрирования (МВА) : новый образовательный проект / Валентина Садовская // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-80. – ISSN 0869-4915
702315
  Хазин Е. Мастер доброй пропорции / Е. Хазин, 1946. – 203с.
702316
  Хазин Е. Мастер доброй пропорции / Е. Хазин. – Л, 1948. – 220с.
702317
  Никитин М. Мастер земли / М. Никитин. – Москва, 1935. – 48с.
702318
  Косничук Э. Мастер и его Маргариты // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2007. – № 6. – С. 112-128. – ISSN 1726-6084


  О. Довженко
702319
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Воронеж, 1987. – 542с.
702320
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Ижевск, 1987. – 558с.
702321
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Горький, 1987. – 446с.
702322
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Фрунзе, 1988. – 816с.
702323
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Иркутск, 1988. – 556с.
702324
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 399с. – (Биб-ка сов. романа)
702325
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Пермь, 1988. – 398с.
702326
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Баку, 1988. – 320с.
702327
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман / М.А. Булгаков. – Киев : Молодь, 1988. – 348с.
702328
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Магадан, 1988. – 397с.
702329
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Алма-Ата, 1988. – 510с.
702330
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 386с. – (Биб-ка сов. романа)
702331
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Волгоград, 1989. – 508с.
702332
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Казань, 1989. – 367с.
702333
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1989. – 559с.
702334
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1989. – 302с.
702335
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Сыктывкар, 1989. – 462с.
702336
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 480с.
702337
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Томск, 1989. – 635с.
702338
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1990. – с.
702339
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Мурманск, 1990. – 364с.
702340
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Чебоксары, 1990. – 365с.
702341
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1991. – 702с.
702342
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Петрозаводск, 1991. – 310 с.
702343
  Булгаков М. Мастер и Маргарита / М. Булгаков. – Николаев, Симферополь : Академия, Таврия, 1994. – 414с. – ISBN 5-85654-017-4
702344
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман. Рассказы / М. Булгаков. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 672с. – (Русская классика. ХХ век). – ISBN 5-04-001952-1
702345
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман / М. Булгаков. – Москва : Профиздат, 2004. – 400с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01437-0
702346
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман / Михайло Булгаков ; Переклад з рос. М.Білоруса; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2006. – 415с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3336-6
702347
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / Михаил Булгаков. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 608c. – ISBN 5-352-00628-X
702348
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков ; [худож.-оформитель Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 432 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5454-8
702349
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков ; [послеслов. и примеч. Н.П. Евстафьевой]. – Харьков : Фолио, 2012. – 426, [4] с. – Примеч.: с. 416-424. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6017-4
702350
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита [Електронний ресурс] : аудиокнига / М. Булгаков ; читает В. Зозулин ; М. А. Булгаков ( наследники ) ; ООО "Аудиокнига". – Москва : М. А. Булгаков ( наследники ), 2006. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ, Pentium-233, Windows 9x-XP, CD-ROM, звуков. карта. -Время звучания 21 ч. 55 мин. - Заглавие с этикетки диска. – (Бестселлер)


  Роман "Мастер и Маргарита" только спустя четверть века пришла к читателю - поистине символическая судьба для русской литературы!
702351
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Белая гвардия : романы / М.А. Булгаков. – Хабаровск, 1989. – 608с. – ISBN 5-7663-0076-0
702352
  Биишева Зайнаб Абдулловна Мастер и Подмастерье : рассказы / Биишева Зайнаб Абдулловна; пер. с башк. Ю.Аминова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1979. – 56 с.
702353
  Шатохина Е.М. Мастер и слово / Е.М. Шатохина. – Кишинев, 1990. – 187с.
702354
  Цвирка П. Мастер и сыновья : роман / П. Цвирка; пер. с лит. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 208 с.
702355
  Беляев Е.В. Мастер игровой реальности в связи с представлением о божественном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
702356
  Эдоков В.И. Мастер из Аноса: о Г.И.Гуркине. / В.И. Эдоков. – Барнаул, 1984. – 72с.
702357
  Белов С.В. Мастер книги: Очерк жизни и деятельности С.М.Алянского. / С.В. Белов. – Л., 1979. – 112с.
702358
  Пиксанов Н.К. Мастер критического реализма И.А. Гончаров / Н.К. Пиксанов. – Ленинград, 1952. – 24 с.
702359
  Гофман А Э.Т. Мастер Мартин-Бочар и его подмастерья / А Э.Т. Гофман. – М.-Л., 1937. – 96с.
702360
  Джейкобс Шэрон Мастер на все руки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 26 : фото
702361
  Благовещенский Н.И. Мастер охотничьего промысла / Н.И. Благовещенский. – М., 1952. – 32с.
702362
  Виноградов Л.Н. Мастер по ремонту телевизоров / Л.Н. Виноградов. – Москва, 1968. – 286 с.
702363
  Виноградов Л.Н. Мастер по ремонту телевизоров / Л.Н. Виноградов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Связь, 1975. – 368 с.
702364
  Эткинд Е. Мастер поэтической композиции. Опыт творческого портрета Бенедикта Лившица // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 187-230
702365
  Проходцев С.П. Мастер производства -- мастер воспитания / С.П. Проходцев. – М., 1962. – 56с.
702366
  Филиппов В.С. Мастер производственного обучения / В.С. Филиппов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 64 с. – (Библиотечка мастера производственного обучения)
702367
  Гоноболин Ф.Н. Мастер производственного обучения как педагог / Ф.Н. Гоноболин. – М., 1965. – 100с.
702368
  Зархин В.Г. Мастер психологии о проблемах индивидуальных различий и психодиагностики : [рецензія] / В.Г. Зархин, А.К. Осницкий // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 168-169. – ISSN 0042-8841
702369
  Штейн А.Л. Мастер русской драмы. Этюды о творчестве Островского / А.Л. Штейн. – М. : Советский писатель, 1973. – 432 с.
702370
   Мастер Сергей Белавенец.. – М., 1963. – 160с.
702371
  Распопов Б.Д. Мастер скорости. / Б.Д. Распопов. – М., 1953. – 70с.
702372
  Белогорцева Е. Мастер словесной палитры // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 10. – С. 4-11


  О русском писателе Константине Паустовском.
702373
  Васина-Гроссман Мастер советского романса / Васина-Гроссман. – Москва, 1980. – 316с.
702374
  Гарин Ф. Мастер стального оружия / Ф. Гарин. – М, 1951. – 64с.
702375
  Перуц Л. Мастер страшного суда / Л. Перуц. – М., 1992. – 126с.
702376
  Петров-Дубровский Мастер торжествующего света / Петров-Дубровский. – М., 1959. – 94с.
702377
  Петров-Дубровский Мастер торжествующего света / Петров-Дубровский. – 2-е изд. – М., 1964. – 79с.
702378
  Коничев К. Мастер торпедного удара / К. Коничев. – Архангельск, 1947. – 58с.
702379
  Найман Эрик Мастер трейдинг: секретные материалы / Найман Эрик. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 320 с. – ISBN 5-94599-033-7
702380
  Холоднова О.М. Мастер учит передовым приемам труда / О.М. Холоднова. – М., 1966. – 11с.
702381
  Живов М.С. Мастер художественного репортажа // Годы и люди : избранные рассказы и очерки / Э. Киш. – Москва : Госиздат Худож. лит-ры, 1936. – С. 5-26
702382
   Мастер, мудрец, сказочник: Воспоминания о П.Бажове.. – М., 1978. – 590с.
702383
  Чайковская И. Мастер, ученик Мастера : Жизнь и творчество Генри Джеймса в контексте его русских связей // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2005. – Том 15. – С. 311-317. – Библиогр.: Лит.: с. 317. – ISSN 1609-5359
702384
  Садовников Г.М. Мастер. / Г.М. Садовников, Н.И. Леонов. – М., 1968. – 188с.
702385
  Михайлов Н.А. Мастер. Записки о творчестве С.Я. Маршака / Н.А. Михайлов. – М. : Знание, 1979. – 80 с.
702386
  Петров А.П. Мастер. Трудовые права и обязанности / А.П. Петров. – М., 1966. – 152с.
702387
  Карусель Вероника Мастер: жизнь вне компромиса : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 166-173 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
702388
  Карусель В. Мастер: жизнь вне компромисса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 166-173.
702389
   Мастера-универсалы : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
702390
  Горбатов Б.Л. Мастера / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1933. – 79с.
702391
  Никифоров Г. Мастера / Г. Никифоров. – М.
кн.1. – 1936. – 333с.
702392
  Никифоров Г. Мастера / Г. Никифоров. – М.
кн.2. – 1937. – 292с.
702393
  Мурзиди К.Г. Мастера / К.Г. Мурзиди. – Челябинск, 1944. – 24с.
702394
  Кондырев Л.Н. Мастера / Л.Н. Кондырев. – М, 1949. – 80с.
702395
  Ларин С.В. Мастера / С.В. Ларин. – Владимир, 1963. – 64с.
702396
  Михайловская К.Н. Мастера / К.Н. Михайловская. – М, 1972. – 93с.
702397
  Верхотин К.В. Мастера / К.В. Верхотин, В.Г. Пленков. – Киров, 1980. – 128с.
702398
  Долгополов И.В. Мастера : Новеллы о художниках / И.В. Долгополов. – Москва : Воениздат, 1981. – 591с.
702399
  Тендитник Н.С. Мастера / Н.С. Тендитник. – Иркутск, 1981. – 303с.
702400
  Красавин Ю.В. Мастера : Роман / Ю.В. Красавин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 400с.
702401
  Быховский И.А. Мастера "потаенных" судов / И.А. Быховский. – М, 1950. – 92с.
702402
   Мастера архитектуры об архитектуре. – Москва, 1972. – 590 с.
702403
  Львов-Анохин Мастера Большого балета / Львов-Анохин. – Москва : Искусство, 1976. – 241 с.
702404
   Мастера Большого театра. – Москва : Советский композитор, 1976. – 693 с.
702405
  Марголин Л.Г. Мастера веселого ремесла : очерк о загорских резчиках Рыжовых. / Л.Г. Марголин. – Москва : Госместпромиздат, 1960. – 56 с.
702406
  Тимохин В.В. Мастера вокального искусства XX века : очерки о выдающихся певцах современности / В.В. Тимохин. – Москва : Музыка
Вып. 2. – 1983. – 175 с.
702407
  Тимохин В.В. Мастера вокального искусства ХХ века : очерки о выдающихся певцах современности / В.В. Тимохин. – Москва : Музыка
Вып. 1. – 1974. – 175 с.
702408
  Ваняшова М.Г. Мастера Волковской сцены. / М.Г. Ваняшова. – Ярославль, 1975. – 304с.
702409
   Мастера детектива. – М., 1989. – 636с.
702410
   Мастера детектива. – М., 1989. – 749с.
702411
   Мастера детектива. – М., 1991. – 752с.
702412
   Мастера детектива. – Самара, 1992. – 316с.
702413
  Брунов Н.И. Мастера древнерусского зодчества / Н.И. Брунов. – Москва, 1953. – 80 с.
702414
  Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры : рельефы Юрьева-Польского / Г.К. Вагнер. – Москва : Искусство, 1966. – 66, [89] с.
702415
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры / И.В. Долгополов. – М.
Т. 1. – 1986. – 717с.
702416
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры / И.В. Долгополов. – М.
Т. 2. – 1987. – 752с.
702417
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры / И.В. Долгополов. – Москва
Т. 3. – 1988. – 784 с.
702418
  Сарыкулова Г. Мастера изобразительного искусства Казахстана / Г. Сарыкулова. – Алма-Ата, 1972. – 143с.
702419
   Мастера изобразительного искусства Казахстана : Живопись. Скульптура. Графика. Прикл. искусство. / Сарыкулова Г. – Алма-Ата, 1984. – 169с.
702420
  Циммер Карл Мастера изящных убийств : цветы зла / Циммер Карл, Шмитц Хелен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 90-105 : Фото
702421
   Мастера индийского искусства в Советском Союзе. К концертным выступлениям индийских артистов.. – М., 1954. – 47с.
702422
   Мастера искусств депутаты Верховного Совета СССР : Искусство, 1938. – 183 с.
702423
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 3. – 1934. – 824 с.
702424
   Мастера искусства об искусстве. – 2-е изд., доп. – Москва
Т. 2. – 1936. – 431с.
702425
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 1. – 1937. – 623 с.
702426
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 1. – 1965. – 269 с.
702427
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 2. – 1966. – 397с.
702428
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 3. – 1967. – 503 с.
702429
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 4. – 1967. – 624 с.
702430
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 5, кн. 2. – 1969. – 541с.
702431
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 6. – 1969. – 546 с.
702432
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 7. – 1970. – 654 с.
702433
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 5. – 1974. – 448с.
702434
   Мастера искусства советуют. – Москва : Советская Россия, 1964. – 88 с.
702435
  Балаж Мастера карикатуры социалистических стран / Балаж, -Пири, А. Месарош. – М, 1983. – 23с.
702436
   Мастера кинорежиссуры о социалистическом реализме.. – М., 1979. – 131с.
702437
   Мастера китайского цигуна. – Новосибирск, 1992. – 20с.
702438
   Мастера классического искусства Запада. – М., 1983. – 287с.
702439
   Мастера книгоиздания. На благо отечества [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4 : 3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории ; Фильм 9, Фильм 10)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
702440
   Мастера книжной иллюстрации. Каталог выставки.. – М., 1963. – 68с.
702441
  Чоговадзе В.И. Мастера коконов / В.И. Чоговадзе. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
702442
   Мастера колхозного животноводства.. – Сталино, 1957. – 56с.
702443
   Мастера красноречия. – М., 1991. – 144с.
702444
   Мастера крепостной России.. – М., 1938. – 197с.
702445
  Анисимов И.И. Мастера культуры / И.И. Анисимов. – Москва, 1968. – 302с.
702446
  Анисимов И.И. Мастера культуры / И.И. Анисимов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 288с.
702447
   Мастера ландшафтного искусства. – Москва, 1986. – 47 с.
702448
  Иодко В.В. Мастера меткого огня. / В.В. Иодко. – М, 1953. – 80с.
702449
   Мастера мировой живописи в музеях Советского Союза.. – Ленинград, 1970. – 24с.
702450
   Мастера мировой живописи. Рерих Николай Константинович. – Ленинград, 1976. – 16с.
702451
  Санд Жорж Мастера мозаики : Повесть / Санд Жорж. – Москва : Детгиз, 1961. – 127с.
702452
   Мастера на все лапы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 66-67 : Фото. – ISSN 1029-5828
702453
  Марголис Я. Мастера народных инструментов. / Я. Марголис. – М., 1952. – 40с.
702454
  Рапопорт В.Л. Мастера оптики. / В.Л. Рапопорт. – М, 1983. – 207с.
702455
  Лихачев К.П. Мастера острого слова / К.П. Лихачев. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1970. – 110с.
702456
  Казанцева Ася Мастера разведения. Как лечат пустотой и сахаром. Гомеопаты. Растворенная магия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 2 (2905). – С. 90-97 : фото
702457
  Эфрос А.М. Мастера разных эпох / А.М. Эфрос. – М, 1979. – 335с.
702458
  Шарафутдинов Д.Р. Мастера российской историографии: Индус Ризакович Тагиров // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 66-81. – ISSN 0869-6322
702459
  Болотина Н.Ю. Мастера российской историографии: Михаил Михайлович Щербатов (1733-1790) / Н.Ю. Болотина, А.А. Чернобаев // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 158-173. – ISSN 0869-6322
702460
   Мастера русского пейзажа : И.К.Айвазовский, А.И.Куинджи, И.И.Шишкин.. – Воронеж, 1965. – 10с.
702461
  Мальцева Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа. / Ф.С. Мальцева. – М.
1. – 1953. – 178с.
702462
  Мальцева Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа. / Ф.С. Мальцева. – М.
2. – 1959. – 301с.
702463
   Мастера Русского Севера. Вологодская земля. – М., 1987. – 319с.
702464
   Мастера русского стихотворного перевода.. – Л.
1. – 1968. – 526с.
702465
   Мастера русского стихотворного перевода.. – Л.
2. – 1968. – 468с.
702466
  Ивенский С.Г. Мастера русского экслибриса / С.Г. Ивенский. – Л., 1973. – 333с.
702467
  Сахарова Е.М. Мастера русской драмы ХІХ века. / Е.М. Сахарова. – Москва : Книга, 1975. – 176 с.
702468
   Мастера русской и советской сцены. : Книга для чтения с комментарием на англ. яз. – Москва : Русский язык, 1990. – 334с.
702469
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии : Рудольф Германович Пихоя // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 1(100). – С. 102-117. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
702470
   Мастера русской историографии: Александр Александрович Фурсенко (1927-2008) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 163-178. – ISSN 0869-6322
702471
  Намазова А.С. Мастера русской историографии: Альберт Захарович Манфред (1906-1976) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2008. – № 6. – С. 60-75. – ISSN 0869-6322
702472
  Мельников А.В. Мастера русской историографии: Артемий Владимирович Арциховский (1902-1978) / А.В. Мельников, С.О. Шмидт // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2008. – № 6. – С. 34-49. – ISSN 0869-6322
702473
  Гайдуков П.Г. Мастера русской историографии: Валентин Лаврентьевич Янин // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 4. – С. 44-59. – ISSN 0869-6322


  Фотолітопис.
702474
  Антощенко А.В. Мастера русской историографии: Георгий Петрович Федотов (1886-1951) / А.В. Антощенко, С.С. Бычков, Г.С. Петрушина // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-119. – ISSN 0869-6322


  Фотолітопис.
702475
   Мастера русской историографии: Евгений Алексеевич Косминский // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 46-61. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
702476
   Мастера русской историографии: историки конца XIX - начала XX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 163-179. – ISSN 0869-6322
702477
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии: Историки првой половины XIX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 164-180. – ISSN 0869-6322


  "Фотолетопись".
702478
   Мастера русской историографии: Историки Россиии второй половины ХIX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 173-191. – ISSN 0869-6322


  Фото Антоновича В.Б., Лучицкого И.В., Иконникова В.С.
702479
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии: История XX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 2. – С. 70-90. – ISSN 0869-6322
702480
  Илизаров С.С. Мастера русской историографии: Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) / С.С. Илизаров, А.А. Чернобаев // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 2. – С. 195-210. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
702481
  Матханова Н.П. Мастера русской историографии: Николай Николаевич Покровский // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 35-50. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
702482
  Вандалковская М.Г. Мастера русской историографии: Павел Николаевич Милюков (1859-1943) / М.Г. Вандалковская, А.А. Чернобаев // Исторический архив : Научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2007. – № 4. – С. 146-161. – ISSN 0869-6322
702483
  Киселев М.Ю. Мастера русской историографии: Сергей Данилович Сказкин (1890-1973) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 6. – С. 62-77. – ISSN 0869-6322
702484
  Сухова Н.П. Мастера русской лирики / Н.П. Сухова. – М, 1982. – 112с.
702485
  Лебедев Д.Н. Мастера русской оперной сцены / Д.Н. Лебедев. – 2-е изд. доп. – Л. : Музыка, 1973. – 120 с.
702486
  Аствацатурян Э.Г. Мастера серебряного дела Закавказья в XIX - начале XX в. : справочник / Э.Г. Аствацатурян ; Гос. ист. музей, АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1978. – 303, [2] с.
702487
  Аствацатурян Э.Г. Мастера серебряного дела Закавказья в XIX - начале XX в. : справочник / Э.Г. Аствацатурян ; Гос. ист. музей, АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1978. – 249 с.
702488
   Мастера советского балета.. – Москва, 1963. – 4с.
702489
   Мастера советского изобразительного искусства. – Москва, 1951. – 604 с.
702490
   Мастера советского изобразительного искусства. Десятая выставка произведений чл. Акад. художеств СССР.. – Москва, 1972. – 27с.
702491
   Мастера советского искусства в пейзаже.. – М., 1963. – 152с.
702492
  Раабен Л.Н. Мастера советского камерно-инструментального ансамбля / Л.Н. Раабен. – Ленинград, 1964. – 180с.
702493
  Дурылин С.Н. Мастера советского театра в пьесах А.Н.Островского / С.Н. Дурылин. – М., 1939. – 180с.
702494
   Мастера советской архитектуры об архитектуре. – Киев, 1953. – 176 с.
702495
   Мастера советской архитектуры об архитектуре. – Москва
1. – 1975. – 544 с.
702496
  Самойлов Л.С. Мастера советской карикатуры / Л.С. Самойлов. – Москва : Советский художник, 1981. – [43] с.
702497
  Самойлов Л. Мастера советской карикатуры / Л. Самойлов. – Москва : Советский художник, 1987. – [46] с.
702498
  Виндедзис Г. Мастера советской карикатуры : Гунарс Виндедзис / Г. Виндедзис. – Москва : Советский художник, 1983. – 32 с.
702499
  Чижиков В. Мастера Советской карикатуры. В. Чижиков / В. Чижиков. – Москва : Советский художник, 1975. – 40 с.
702500
   Мастера советской мультипликации.. – Москва : Искусство, 1972. – 191 с.
702501
   Мастера советской оперной сцены. – Л. : Музыка, 1990. – 172 с.
702502
   Мастера советской песни. – М., 1977. – 150с.
702503
  Смирнова Н.И. Мастера советской песни / Н.И. Смирнова. – Москва : Знание, 1980. – 48 с.
702504
   Мастера советской пианистической школы. – М., 1961. – 238с.
702505
  Нурок А.Ю. Мастера советской станковой графики / А.Ю. Нурок. – М., 1962. – 76с.
702506
   Мастера современной гравюры и графики.. – М.-Л., 1928. – 415с.
702507
   Мастера спорта делятся опытом.. – М., 1952. – 128с.
702508
   Мастера спорта делятся опытом.. – М., 1953. – 247с.
702509
   Мастера старой живописи. Из собраний Будапештского музея изобразит. искусств.. – Москва, 1960. – 23с.
702510
   Мастера старой живописи. Из собраний Будапештского музея изобразит. искусств.. – 2-е изд., доп. – Москва, 1962. – 23с.
702511
  Коуэн Г. Мастера строительного искусства / Г. Коуэн. – Москва, 1982. – 240 с.
702512
   Мастера сцены - Герои Социалистического Труда. – Москва, 1979. – 528 с.
702513
   Мастера сцены - самодеятельности.. – М., 1964. – 110с.
702514
   Мастера сцены - театральной самодеятельности.. – М., 1963. – 111с.
702515
  Деген А.Б. Мастера танца / А.Б. Деген, И.В. Ступников. – Л, 1974. – 248с.
702516
   Мастера театра в образах Шекспира.. – Москва-Л., 1939. – 187 с.
702517
  Жданов Ю.Г. Мастера театра и кино о времени, жизни, творчестве / Ю.Г. Жданов. – К, 1988. – 148с.
702518
   Мастера театра об искусстве актера.. – Москва, 1949. – 192 с.
702519
  Гумилевский Л.И. Мастера техники / Л.И. Гумилевский. – М.-Л., 1949. – 312с.
702520
  Абидов Т. Мастера узбекского цирка / Т. Абидов. – Ташкент : Издательство литературры и искусства, 1973. – 154 с. : ил.
702521
  Юлдашбаева Т.А. Мастера узбекской оперной сцены / Т.А. Юлдашбаева. – Ташкент, 1985. – 172с.
702522
  Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков : проблемы теории и практики художественного творчества / К.М. Муратова. – Москва : Искусство, 1988. – 349 с. : 48 л. ил.
702523
  Птица К.Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории / Птица К.Б. – Москва : Музыка, 1970. – 120 с.
702524
   Мастера хорошего настроения.. – М., 1966. – 130с.
702525
   Мастера художественного слова. – Москва, 1983. – 302 с.
702526
   Мастера художественного слова. – Москва : Искусство, 1983. – 271 с.
702527
  Качибая И.Д. Мастера чая и цитрусов / И.Д. Качибая. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
702528
  Мельниченко В.А. Мастера шахматной композиции / В.А. Мельниченко. – К., 1984. – 150с.
702529
  Голосуев В.М. Мастера шашечных турниров / В.М. Голосуев. – Л., 1989. – 108с.
702530
   Мастера эстрады.. – Москва, 1964. – 179 с.
702531
  Лебедев В.В. Мастера. / В.В. Лебедев. – М., 1937. – 250с.
702532
  Щеглов Д.А. Мастера. / Д.А. Щеглов. – М-Л, 1951. – 32с.
702533
  Шикула В. Мастера. Герань. Вильма / В. Шикула. – М., 1981. – 640с.
702534
  Меньшиков М.П. Мастера. Очерки о людях Советского Киргизстана. / М.П. Меньшиков. – Фрунзе, 1959. – 160с.
702535
  Рихвк Э.В. Мастерим из древесины / Э.В. Рихвк. – М, 1988. – 125с.
702536
  Чернышевский Н.Г. Мастерица варить кашу / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1953. – 63с.
702537
  Исбах А.А. Мастеровые / А.А. Исбах. – Москва, 1966. – 343с.
702538
  Семенова Л.Н. Мастеровые и работные люди Петербурга в первой половине 18 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова Л.Н.; Ленингр.отдел.ин-та истории АН СССР. – Л, 1967. – 17л.
702539
  Черкасова А.С. Мастеровые и работные люди Урала / А.С. Черкасова. – М, 1985. – 247с.
702540
  Полищук В.Р. Мастеровые науки / В.Р. Полищук. – М., 1989. – 285с.
702541
  Щербаков А.И. Мастерок / А.И. Щербаков. – Красноярск, 1987. – 165с.
702542
  Антокольский П.Г. Мастерская / П.Г. Антокольский. – Москва, 1958. – 110с.
702543
  Платонов А.П. Мастерская / А.П. Платонов. – М. : Советская Россия, 1977. – 142 с.
702544
  Крутилин С.А. Мастерская / С.А. Крутилин. – М., 1981. – 541с.
702545
  Торопыгин В.В. Мастерская / В.В. Торопыгин. – Л, 1986. – 215с.
702546
  Вегин П.В. Мастерская / П.В. Вегин. – Москва, 1989. – 122с.
702547
  Ксенофонтова Н. Мастерская африканского Гефеста // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.70-73. – ISSN 0321-5075


  [Культ племенных богов у африканских народов.]
702548
  Панасенко Л.Н. Мастерская для Сикейроса: Сб. науч.-фант. расск. и пов. / Л.Н. Панасенко. – М., 1986. – 269с.
702549
  Мотяшов И.П. Мастерская доброты / И.П. Мотяшов. – М, 1969. – 319с.
702550
  Мотяшов И.П. Мастерская доброты / И.П. Мотяшов. – М, 1974. – 334с.
702551
  Никифоров В.Н. Мастерская живого постоянства / В.Н. Никифоров. – М., 1985. – 80с.
702552
   Мастерская монументальной живописи при Академии архитектуры СССР, 1935 - 1948.. – М., 1978. – 215с.
702553
  Лаасер В. Мастерская программа по обучению с использованием информационных технологий как пример программ дистанционного обучения нового поколения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 6 (95). – С. 4-12. – ISSN 1818-4243


  В статье описываются самые последние разработки в области дистанционного обучения, выполненные в компании Worldwide Education, Австрия. Чтобы получить четкое представление о том, почему эти разработки важны для настоящего и будущего развития ...
702554
  Морозова В.А. Мастерская пряток / В.А. Морозова. – М., 1989. – 173с.
702555
  Варламов Р.Г. Мастерская радиолюбителя / Р.Г. Варламов. – Москва, 1983. – 65 с.
702556
  Ерлыкин Л.А. Мастерская рыболова / Л.А. Ерлыкин. – Москва, 1988. – 96с.
702557
  Подвиг В.П. Мастерская Сергея Бондарчука / В.П. Подвиг. – М, 1985. – 401с.
702558
  Смольников И.Ф. Мастерская солнца / И.Ф. Смольников. – Л., 1974. – 182с.
702559
  Смольников И.Ф. Мастерская солнца / И.Ф. Смольников. – Л., 1990. – 197с.
702560
  Жамкова Татьяна. Мастерская социального проектирования : "Бродячий щенок" из города Сланцы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
702561
  Галицких Е.О. Мастерская творческого письма "простой бумаги белый лист" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 19-24
702562
   Мастерская человека. – Пермь, 1991. – 412с.
702563
  Ушаков Н.Н. Мастерская: о поэзи и поэтах. / Н.Н. Ушаков. – М., 1983. – 423с.
702564
  Кривич М. Мастерские науки / М. Кривич, О. Ольгин. – М., 1988. – 192с.
702565
  Добиаш-Рождественская Мастерские письма на заре / Добиаш-Рождественская. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 33 с.
702566
  Чириков К.Ю. Мастерские холода / К.Ю. Чириков. – М., 1979. – 64с.
702567
  Слетов П.В. Мастерство / П.В. Слетов. – М., 1930. – 205с.
702568
  Голубков В.В. Мастерство А.П.Чехова. / В.В. Голубков. – М., 1958. – 198с.
702569
  Гаджиев Гаджимамед Гурбан оглы Мастерство азербайджанской советской лирики (1945-1965) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гаджиев Гаджимамед Гурбан оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 39л.
702570
  Львов Н. Мастерство актёра / Н. Львов, И. Максимов. – Москва : Художественная литература, 1935. – 402 с.
702571
  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б.Е. Захава. – Москва, 1964. – 287 с.
702572
  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : Учебное пособие / Б.Е. Захава. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1973. – 320 с.
702573
  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : Учебное пособие / Б.Е. Захава. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 271с.
702574
   Мастерство актера театра кукол. Программа для отделений актеров театра кукол театральных институтов.. – Москва, 1969. – 47 с.
702575
  Букетова Ж Мастерство Александра Копыленко (дилогия "Очень хорошо", "Десятикласники") : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Букетова Ж П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 192л. – Бібліогр.:л.181-191
702576
  Букетова Ж.П. Мастерство Александра Копыленко (Дилогия "Очень хорошо", "Десятикласники") : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Букетова Ж. П.; КГУ. – К., 1988. – 25л.
702577
  Апресян В.З. Мастерство бессмертно / В.З. Апресян. – Москва, 1959. – 264с.
702578
  Киселёва Л. Мастерство в "авторитете" / Людмила Киселёва // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 10. – С. 10-13. – ISSN 0869-4915
702579
  Мамедзаде Б.М. оглы Мастерство в комедиях Наджар-Бека Везирова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамедзаде Б.М. оглы;. – Бау, 1978. – л.
702580
   Мастерство в публицистике. – Ташкент, 1987. – 95с.
702581
  Зимин Е.В. Мастерство в твоих руках / Е.В. Зимин. – М, 1989. – 95с.
702582
   Мастерство в фильме. – К., 1982. – 247 с.
702583
  Азаров Ю.П. Мастерство воспитателя / Ю.П. Азаров. – Москва : Просвещение, 1971. – 127 с.
702584
   Мастерство воспитателя. / Азаров Ю.П. – М., 1970. – 288с.
702585
  Соколов Н.И. Мастерство Г.И.Успенского / Н.И. Соколов. – Л., 1958. – 256с.
702586
  Мудрик Г.И. Мастерство Г.Тютюнника-романиста : Автореф... канд. филол.наук: / Мудрик Г.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 20л.
702587
   Мастерство гимнастов.. – М., 1969. – 198с.
702588
  Белый А. Мастерство Гоголя / А. Белый. – Л., 1934. – 322с.
702589
  Разумовская Т.Ф. Мастерство Голсуорси-романиста (проблема традиций и новаторства в довоенном творчестве). : Автореф... канд.филол.наук: / Разумовская Т.Ф.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 20л.
702590
  Пруцков Н.И. Мастерство Гончарова - романиста / Н.И. Пруцков. – М-Л, 1962. – 230 с.
702591
  Чурина Л.В. Мастерство Д.И.Писарева - литературного критика : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Чурина Л.В.; Моск. обл. пед ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 28л.
702592
  Западов А.В. Мастерство Державина / А.В. Западов. – М : Советский писатель, 1958. – 259 с.
702593
   Мастерство живого слова. – М., 1988. – 62с.
702594
   Мастерство журналиста.. – Москва, 1977. – 263с.
702595
  Озеров Л.А. Мастерство и волшебство / Л.А. Озеров. – М. : Советский писатель, 1972. – 392 с.
702596
  Озеров Л.А. Мастерство и волшебство / Л.А. Озеров. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1976. – 503 с.
702597
  Ростков А.Ф. Мастерство и мужество. О М.Е. Катукове / А.Ф. Ростков. – Москва : Политиздат, 1983. – 112 с.
702598
  Иваненко В.Г. Мастерство и новаторство Леси Украинки как литературного критика и публициста : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.01.10 / Иваненко В.Г.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 23с.
702599
  Иваненко Владимир Григорьевич Мастерство и новаторство Леси Украинки как литературного критика и публициста : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Иваненко Владимир Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 231л. – Бібліогр.:л.196-231
702600
  Иваненко В.Г. Мастерство и новаторство Леси Украинки как литературного критика и публициста. : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.10 / Иваненко В.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
702601
  Сапаров К.С. Мастерство И. А. Бунина (Новелла и повесть 20-х год.) : Автореф... канд. филол.наук: / Сапаров К. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
702602
  Кошчанов М. Мастерство изображения характеров в романах Айбека / М. Кошчанов. – Ташкент, 1959. – 188с.
702603
  Мурадян Ишан Мастерство Иоаннеса Иоаннисяна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурадян Ишан А. ; АН АрмССР , Ин-т лит-ры. – Ереван, 1965. – 16 с.
702604
  Салиев Абдурахим Мастерство Камила Яшена в использовании фольклора : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Салиев Абдурахим; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1973. – 19л.
702605
  Белоусов Ю.А. Мастерство киноактера / Ю.А. Белоусов, А.И. Липков. – М, 1964. – 87с.
702606
  Вайсфельд И.В. Мастерство кинодраматурга / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1961. – 304с.
702607
  Вайсфельд И.В. Мастерство кинодраматурга : автореф. дис. ... док. искусств. наук / Вайсфельд И.В. ; Ин-т истории искусств. – Москва, 1964. – 28 с. – Бібліогр.:с.28
702608
  Головня А.Д. Мастерство кинооператора / А.Д. Головня. – М., 1965. – 239с.
702609
  Медынский С.Е. Мастерство кинооператора хроникально-документальных фильмов / С.Е. Медынский. – М, 1984. – 223 с.
702610
  Власов М.П. Мастерство кинорежиссера / М.П. Власов. – Москва, 1964. – 80с.
702611
  Кириллова Л.И. Мастерство композиции: пространство, пластика, ансамбль / Л.И. Кириллова. – Москва, 1983. – 173 с.
702612
  Степанов Н.Л. Мастерство Крылов-баснописца / Н.Л. Степанов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 290 с.
702613
  Плахотишина В.Т. Мастерство Л.Н.Толстого-романиста / В.Т. Плахотишина. – Днепропетровск, 1960. – 329 с.
702614
  Мышковская Л.М. Мастерство Л.Н.Толстого / Л.М. Мышковская. – М., 1958. – 435с.
702615
  Каштанова И.А. Мастерство Л.Н.Толстого как писателя для детей : Автореф... канд. филол.наук: / Каштанова И.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 21л.
702616
  Медведев М.В. Мастерство лектора-международника / М.В. Медведев. – Ленинград, 1965. – 48 с.
702617
  Филиппов П.П. Мастерство Леонида Леонова. (Искусство психол. анализа в ранней прозе) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Филиппов П.П.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26-27
702618
  Холопова В.Ф. Мастерство литературного портрета у М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: 10.000, 10.641 / Холопова В.Ф.; Петрзав-ий гос. ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 30л.
702619
  Мотяшов Игорь Павлович Мастерство М.М.Пришвина. (Творчество 40-50-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: / Мотяшов Игорь Павлович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1961. – 21 с.
702620
  Бритиков А.Ф. Мастерство Михаила Шолохова / А.Ф. Бритиков. – Москва-Ленинград, 1964. – 203с.
702621
  Лизунова Е. Мастерство Мухтара Ауэзова / Е. Лизунова. – Алма-Ата, 1968. – 288с.
702622
  Усейнова Сафура Усейн казы Мастерство Мушфика : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Усейнова Сафура Усейн казы; АН Аз.ССР. Ин-т лит-ры. – Баку, 1974. – 42л.
702623
  Боескоров Г.К. Мастерство Н.Е.Мординова / Г.К. Боескоров. – Якутск, 1973. – 238с.
702624
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – М, 1952. – 644с.
702625
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 2-е изд. – М : Художественная литература, 1955. – 688 с.
702626
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 3-е изд. – М : Советский писатель, 1959. – 726 с.
702627
  Чуковский Корней Мастерство Некрасова / Чуковский Корней. – Издание третье, исправленное. – Москва : Советский писатель, 1959
702628
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 4-е изд. – М : Художественная литература, 1962. – 728 с.
702629
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – М : Художественная литература, 1971. – 711 с.
702630
  Холодов Е.Г. Мастерство Островского / Е.Г. Холодов. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1967. – 543 с.
702631
   Мастерство очеркиста.. – Казань, 1970. – 120 с.
702632
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
за 1963 г. – 1964. – 523 с.
702633
   Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель
за 1964 г. – 1965. – 546 с.
702634
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
за 1966 г. – 1968. – 536 с.
702635
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 6 : 1969. – 1969. – 591 с.
702636
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 6 : 1969. – 1970. – 590 с.
702637
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 7 : 1970. – 1970. – 543 с.
702638
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 8 : 1971. – 1971. – 488 с.
702639
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 9. – 1973. – 527 с.
702640
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 10 : 1974. – 1975. – 502 с.
702641
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 11 : 1976. – 1977. – 558 с.
702642
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 12 : 1979. – 1981. – 592 с.
702643
   Мастерство перевода.. – Москва : Советский писатель, 1959. – 510с.
702644
   Мастерство перевода.. – Москва : Советский писатель
за 1962 г. – 1963. – 624с.
702645
   Мастерство писателя. – Смоленск, 1975. – 86с.
702646
   Мастерство писателя и взаимодействие литератур. – Алма-Ата, 1982. – 151 с.
702647
   Мастерство писателя.. – М., 1961. – 244с.
702648
  Нечаева И.П. Мастерство Погодина-драматурга : Автореф... канд. филол.наук: / Нечаева И.П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 17л.
702649
  Машбиц-Веров Мастерство поэта. О В.В.Маяковском. / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1961. – 72 с.
702650
  Федоренко Я.А. Мастерство прозаика (принципы и приемы создания образов крестьян в романе Панаса Мирного "Гулящая" ("Повія") : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.642 / Федоренко Я.А. ; КГУ. – Киев, 1971. – 22 с.
702651
  ПриходькоМ.Н Мастерство пропагандиста, в чем оно? / ПриходькоМ.Н. – М., 1971. – 64с.
702652
  Карлова Т.С. Мастерство психологического анализа в ранних произведениях Л.Н.Толстого / Т.С. Карлова. – Казань, 1964. – 100с.
702653
  Исенов А.Х. Мастерство психологического анализа. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Исенов А.Х.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 30л.
702654
   Мастерство психологического консультирования / А.А. Бадхен, М.В. Бадхен, С.М. Зелинский, М.М. Певзнер, М.Я. и др. Соловейчик; [А.А. Бадхен, М.В. Бадхен, С.М. Зелинский, М.М. Певзнер, М.Я. Соловейчик и др.; под ред. А.А. Бадхена, А.М. Родиной]. – Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 240с. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0472-8
702655
  Маркичева Т.Б. Мастерство публичного выступления: Учеб. пособие. / Т.Б. Маркичева, Е.А. Ножин. – М., 1989. – 174с.
702656
  Цейтлин А. Мастерство Пушкина / А. Цейтлин. – Москва : Советский писатель, 1938. – 364 с.
702657
  Благой Д.Д. Мастерство Пушкина / Д.Д. Благой. – Москва, 1955. – 268с.
702658
  Слонимский А.Л. Мастерство Пушкина / А.Л. Слонимский. – М, 1959. – 527с.
702659
  Слонимский А.Л. Мастерство Пушкина / А.Л. Слонимский. – 2-е изд., испр. – М : Художественная литература, 1963. – 527 с.
702660
  Есаян Е.А. Мастерство раннего Горького (Произведения 90-х годов о крестянах) : Автореф... канд. филол.наук: / Есаян Е.А.; Акад. наук Арм.ССР. Ин-т лит-ры им. М.Х.Абегяна. – Ереван, 1960. – 19л.
702661
  Сирак И.И. Мастерство рассказов И.Франко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирак И.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Львов. ордена Ленина гос. ун-т. – Львов, 1962. – 20 с.
702662
  Поламишев А.М. Мастерство режиссера / А.М. Поламишев. – М, 1982. – 224с.
702663
   Мастерство режиссера.. – Москва, 1956. – 460 с.
702664
  Геодаков А.И. Мастерство ретуши / А.И. Геодаков. – М., 1987. – 95с.
702665
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.в. Прянишников. – М., 1937. – 62с.
702666
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.В. Прянишников. – 2-е изд. – М.
1. – 1938. – 80с.
702667
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.В. Прянишников. – Москва
Вып. 1. – 1939. – 76 с.
702668
  Суренский В. Мастерство речи / В. Суренский. – М.
3. – 1941. – 176с.
702669
   Мастерство русских классиков : сб. статей. – Москва : Художественная литература, 1959. – 511с.
702670
   Мастерство русских классиков. – М. : Советский писатель, 1969. – 495 с.
702671
  Пирматов Кадыр Мастерство Саида Ахмада - новеллиста : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Пирматов Кадыр; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 19л.
702672
  Владимирова В Н. Мастерство Саида Ахмада / В Н. Владимирова. – Ташкент, 1973. – 88с.
702673
  Озмитель Е.К. Мастерство сатиры Мяковского-поэта : Автореф... канд. филол.наук: / Озмитель Е. К.; БГУ, Каф. русск. лит. – Минск, 1956. – 20л.
702674
  Кошечкин С.П. Мастерство Сергея Есенина. (Произведения 1924-1925 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кошечкин С.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит-ры и искусства. – М., 1959. – 16л.
702675
  Беляков В.Т. Мастерство советских гимнастов / В.Т. Беляков. – М., 1955. – 212с.
702676
  Мартыненко Ю.Я. Мастерство советских кинооператоров / Ю.Я. Мартыненко. – М, 1963. – 56с.
702677
   Мастерство современных бурятских сказителей. – Улан-Удэ, 1978. – 135с.
702678
  Жгутов О.М. Мастерство стрелка / О.М. Жгутов. – М., 1958. – 119с.
702679
  Цейтлин А. Мастерство Тургенева-романиста / А. Цейтлин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 433, [2] с.
702680
  Иванов В.Н. Мастерство управления автомобилем. / В.Н. Иванов, В.И. Ваганов. – М., 1982. – 222с.
702681
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – М, 1978. – 254с.
702682
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – Москва, 1982. – 255с.
702683
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – 3-е изд., перераб. – М, 1989. – 254с.
702684
  Чихачев В.П. Мастерство устного выступления и культура речи лектора. / В.П. Чихачев. – М., 1979. – 24с.
702685
  Кохтев Н.Н. Мастерство устного публичного выступления / Н.Н. Кохтев. – Москва, 1987. – 51 с.
702686
  Козаржевский А.Ч. Мастерство устной речи лектора : текст лекций / А.Ч. Козаржевский. – Москва, 1983. – 77 с.
702687
   Мастерство устной речи.. – Москва, 1965. – 200с.
702688
   Мастерство устной речи.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1967. – 200с.
702689
  Селезнев И.Н. Мастерство фотолюбителя. / И.Н. Селезнев. – 3-е изд. – М, 1978. – 109с.
702690
  Селезнев И.Н. Мастерство фотолябителя. / И.Н. Селезнев. – М, 1971. – 73с.
702691
  Курганский И.П. Мастерство Франко--публициста. : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Курганский И. П.; Львов. гос ун-т им. И. Франко. – Львов, 1970. – 23л.
702692
  Мясников Г.А. Мастерство художника кино. (Введение в курс). / Г.А. Мясников. – М., 1965. – 56с.
702693
  Бурсов Б.И. Мастерство Чернышевского-критика / Б.И. Бурсов. – Л., 1956. – 338с.
702694
  Бурсов Б.И. Мастерство Чернышевского-критика / Б.И. Бурсов. – Л., 1959. – 320с.
702695
  Сойфер М.И. Мастерство Шолохова / М.И. Сойфер. – Ташкент, 1961. – 416с.
702696
  Сойфер М.И. Мастерство Шолохова / М.И. Сойфер. – 2-е изд., испр. и доп. – Ташкент, 1976. – 461с.
702697
  Чудакова М.О. Мастерство Юрия Олеши / М.О. Чудакова. – М : Наука, 1972. – 100 с.
702698
  Протасова М.Е. Мастерство Я.А. Галана - памфлетиста (языковые средства сатиры) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Протасова М.Е. ; ХГУ. – Харьков, 1966. – 24 с.
702699
  Самуйленков Д.Ф. Мастерство, педагогический такт и авторитет учителя / Д.Ф. Самуйленков. – 2-е изд. испр. и доп. – Смоленск, 1961. – 214с.
702700
   Мастерство, творчество, поиск.. – М., 1977. – 96с.
702701
  Курманович И.С. Мастерство, фантазия, щедрость / И.С. Курманович. – Минск, 1984. – 143с.
702702
  Клюев А.А. Мастеру и начальнику цеха о трудовом законодательстве / А.А. Клюев, А.М. Прудинский. – М., 1990. – 205с.
702703
  Аль-Кураан Тарек Мухамед Мастильна властивість масел в критичних умовах тертя : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.02.04 / Аль-Кураан Тарек Мухамед ; Мін-во освіти України. Київ. міжнар. ун-тет цивільн. авіації. – Київ, 1999. – 18 с.
702704
  Жолдак О.І. Маститі мастаки : гумор та сатира / О.І. Жолдак. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 144 с.
702705
  Сидоренко Л.Н. Мастопатия / Л.Н. Сидоренко. – 2-е изд. – Ленинград, 1991. – 264с.
702706
  Верга Д. Мастро дон Джезуальдо / Д. Верга. – Ленинград, 1980. – 349 с.
702707
  Мир-Хайдаров Масть пиковая : Роман / Мир-Хайдаров, Рауль Мирсаидович. – Москва : Советский писатель, 1992. – 368с.
702708
  Камионко В.Ф. Масукоми / В.Ф. Камионко. – Хабаровск, 1991. – 158с.
702709
  Лосев Д.С. Масхуд Садыкович Джунусов / Д.С. Лосев. – Фрунзе, 1970. – 44с.
702710
  Синицын В.А. Масштаб и эффективность ДПО как индикаторы зрелости университета / В.А. Синицын, Л.В. Шевелева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 81-85. – ISSN 0869-3617


  Дополнительное профессиональное образование (ДПО).
702711
  Мостинская А.Ю. Масштаб личности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С.4-8. – ISSN 0042-8744


  Статья посвящена 75-летию со дня рождения академика Вячеслава Семеновича Степина
702712
   Масштаб премии растет, а путь к награде все тернистее : Жюри. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 11-12
702713
  Михайленко Н.А. Масштаб та його види, розв"язування задач. Інтегрований урок у 6 класі / Н.А. Михайленко, Н.В. Пашковська // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 26-28 : табл.
702714
  Цуканов Б.Й. Масштаб часу життя в історії Землі // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 124-131 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв
702715
  Левитський С.М. Масштаби всесвіту як вони вимірюються? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 7
702716
  Диба М.І. Масштаби діяльності суверенних фондів / М.І. Диба, І.В. Краснова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 59-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
702717
  Гайдуцький А.П. Масштаби доходів українських трудових мігрантів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 96-99.
702718
  Позняк О. Масштаби зовнішніх трудових міграцій населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.37-40
702719
  Гусєва С.В. Масштаби і результати приватизації в Росії: проблеми, досвід та можливості його адаптації в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст.
702720
  Махсма М. Масштаби і тенденції сільського безробіття в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 29-37 : табл.,рис. – Бібліогр.: 18 назв
702721
  Коломієць Л.В. Масштаби перекладацької діяльності українських літераторів 1920-1930-х років (на матеріалі перекладів з англійської) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 224-232


  У статті вперше описані окремі видання українських перекладів англомовних творів, здійснені у 1920-30-х роках, які складають вагому частку української перекладної літератури міжвоєнного двадцятиліття, Розглядається феномен розквіту перекладацької ...
702722
  Гайдуцький А. Масштаби потоків міграційного капіталу в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-15.
702723
  Гаврилко Т.О. Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій / Т.О. Гаврилко, Л.М. Побоченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 65-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
702724
  Морозов В.С. Масштаби та напрямки участі Європейського Союзу в інвестиційно-кластерному трикутнику "США - ЄС - Японія" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 140-152
702725
  Якуба К.І. Масштаби та основні напрями міграції сільського населення Української РСР : населення.Трудові ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 30-35 : Табл.
702726
  Гайдуцький А.П. Масштаби трудової міграції українців за кордон : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 82-86 : Рис. – Бібліогр.: 39 назв
702727
   Масштабна "Веселка країн" // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 8


  "У Міжнародний день толерантності в Інституті міжнародних відносин КНУ восьмий рік поспіль студенти долучаються до конкурсу під назвою «Веселка країн». У рамках заходу вони представляють культуру та кухню семи різних країн світу. Конкурс складається з ...
702728
  Бакуменко О. Масштабна Шевченкіана // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 6-7


  5 березня 2013 р. у Національній парламентській бібліотеці України (НПБУ) відбулася презентація перших двох томів масштабного науково-довідкового проекту Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, приуроченого до 200-річного ювілею Великого ...
702729
  Бакуменко О. Масштабна Шевченкіана // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 березня ( № 5). – С. 1, 2


  Презентація перших двох томів шеститомної "Шевченківської енциклопедії" відбулася в НБУВ
702730
  Булавин Л.А. Масштабная функция гравитационного эффекта в этане. / Л.А. Булавин, Ю.И. Шиманский // Известия вузов. Физика., 1982. – №4


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
702731
  Булавин Л.А. Масштабная функция гравитационного эффекта для парциальной плотности компонентов раствора / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Физика жиденького состояния, 1987. – №15


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
702732
  Альохін О.Д. Масштабне рівняння стану нерівноважного просторово неоднорідного розчину поблизу критичної температури розшарування / О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-7. – (Фізика ; Вип. 4)


  Рефрактометричним методом проведено експериментальні дослідження кінетики встановлення рівноважного гравітаційного ефекту в подвійному розчині метанол-гексан поблизу критичної температури розшарування. На основі отриманих експериментальних даних і ...
702733
  Альохін О.Д. Масштабне рівняння стану нерівноважного розчину в полі земного тяжіння в закритичній області температур / О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-10. – (Фізика ; Вип. 3)


  Досліджено висоту та частоту залежність нерівноважних значень градієнта показника замовлення неонорідного розчину метанол - гексан у гравітаційному полі поблизу критичної температури розшарування при прямуванні системи до стану рівноваги. На основі цих ...
702734
  Красюк Ю.М. Масштабне тестування студентів з використанням дистанційних технологій / Ю.М. Красюк, І.В. Шабаліна // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2008. – Вип. 1. – С. 72-77.
702735
  Цвєтков О. Масштабний міжнародний позитивний нетворкінг - шлях до успіху України // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 20-21. – (Історичні науки)


  До питання суспільного вибору забезпечення безпеки і територіальної цілосності України.
702736
  Архипов В.К. Масштабно-временное преобразование коротких сигналов при помощи электронно-лучевых трубок памяти / В.К. Архипов. – Москва, 1968. – 104 с.
702737
  Архипов В.К. Масштабно-временное преобразование сигналов на основе запоминающих ЭЛТ / В.К. Архипов, В.Н. Михайлов. – Москва, 1985. – 104с.
702738
  Архипов В.К. Масштабно-временные преобразователи коротких однократных сигналов / В.К. Архипов, Я А. Сапежко, . – Москва, 1979. – 84с.
702739
  Кузьмин Г.А. Масштабное подобие и гидродинамическое описание турбулентности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Кузьмин Г.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
702740
  Ребане Т.К. Масштабное преобразование в квантовой теории атомов и молекул / Т.К. Ребане, Н.Н. Пенкина. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 208с.
702741
  Кириллова Л.И. Масштабность в архитектуре / Л.И. Кириллова. – Москва, 1961. – 191 с.
702742
  Толстенков А.Н. Масштабные законы в процессах множественного рождения частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Толстенков А.Н.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 7л. – Бібліогр.:с.7
702743
  Савельев Владимир Масштабные планы туроператоров смыла волна : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 40-42 : Фото
702744
  Печерский Н.П. Масштабные ребята. / Н.П. Печерский. – М., 1964. – 176с.
702745
   Масштабы (расстояния) миграции нефти и газа : (Тезисы докл. науч. конф., Ташкент, сент. 1975 г.).. – Ташкент, 1975. – 98с.
702746
  Спенглер Д. Масштабы и влияние теории экономического роста (до XIX в.) / Д. Спенглер, В. Аллен. – М., 1970. – 26с.
702747
  Чихарев И.А. Масштабы и ритмы демократизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 3 (111). – С.54-64. – ISSN 0321-2017
702748
  Степаненко С.Н. Масштабы приземного и пограничного слоя атмосферы / С.Н. Степаненко, В.Г. Волошин, В.Ю. Курышина // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 23-34 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
702749
  Кузнецов А. Масштабы российских прямых инвестиций в странах Европы, Центральной и Восточной Азии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 1 : Внешнеэкономическое взаимодействие России и Швеции. – С. 4-9. – ISSN 2074-6040
702750
   Масютко Олександр Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 313 : фото
702751
  Шкловцева Л.О. Мат - не наш формат // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 1
702752
  Шаховский В.И. Мат в аспекте эмотивной лингвоэкологии // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 26-28
702753
  Меньшикова Мария Мата Хари. 8 мифов о королеве шпионажа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 12 (2927). – С. 98-102 : фото
702754
  Рагимов С. Матабан : повесть и легенды / С. Рагимов. – Баку : Гянджлик, 1970. – 368 с.
702755
  Давидсон А.Б. Матабеле и Машона в борьбе против английской колонизации / А.Б. Давидсон. – Москва : Издателство восточной литературы, 1958. – 183 с.
702756
  Цэмбэллорж М. Матавын Цэмбэллорж / М. Цэмбэллорж. – М., 1984. – 30с.
702757
  Шлюбскі А. Матар"ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны / А. Шлюбскі. – Минск
2. – 1928. – 259 с.
702758
   Матар"ялы до географіі і статыстыкі Беларусі = Beitrage zur Geographie und Statistik Weissrusslands. – Менск
Том 2. – 1929. – 175с.
702759
   Матар"ялы Усебеларускай конфэрэнцы ш па навукова-дасьледчай рабоце у другой пяцігодцы (24-28 мая 1932 г.). – Менск, 1932. – 227 с.
702760
   Матар`ялы да геолёгічнага і глебазнаучага вывучэньня Беларусі. – Менск
Том другі. – 1930. – 193 с.
702761
   Матар`ялы на вывучэньню геолёгііі і карысных выкапняу Беларусі. – Менск
Том VI. – 1933. – 163 с.
702762
  Амутных В.В. Матарапуна / В.В. Амутных. – Москва, 1992. – 160с.
702763
  Жак В.К. Матвеев курган / В.К. Жак. – Ростов -на-Дону, 1948. – 96с.
702764
  Никольский В.А. Матвей Башкин и Артемий Троицкий / Издание библиотеки "Век" : Типо-Литография "Отто Унфуг". – 15 с.
702765
  Зак В.И. Матвей Блантер / В.И. Зак. – Москва : Советский композитор, 1971. – 176 с.
702766
  Карастоянов Х. Матвей Вълев / Х. Карастоянов. – София, 1982. – 176с.
702767
  Исаков С.К. Матвей Генрихович Манизер / С.К. Исаков. – М.-Л, 1945. – 19с.
702768
  Парамонов А.В. Матвей Генрихович Манизер / А.В. Парамонов. – Москва, 1950. – 36с.
702769
  Ермонская В.В. Матвей Генрихович Манизер / В.В. Ермонская. – М., 1951. – 80с.
702770
  Ермонская В.В. Матвей Генрихович Манизер / В.В. Ермонская. – Москва, 1961. – 219с.
702771
   Матвей Генрихович Манизер. – М., 1961. – 115с.
702772
  Сысоев П. Матвей Генрихович Манизер [Ізовидання] : (комплект - 32 открыток) / авт. вкл. П. Сысоев ; ред.В.Кузнецоваа. – [Москва] : Советский художник, 1967. – 32 л., 6 с. : 32 цв. открытки + 1 обл.+ 1 [6 с.] л. вкладыш


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
702773
  Матвей Горбатенко Матвей Горбатенко: Живопись: Каталог / Матвей Горбатенко. – Москва, 1988. – 24с.
702774
  Ганина М.А. Матвей и Шурка / М.А. Ганина. – М., 1962. – 109с.
702775
  Шкловский В.Б. Матвей Комаров - житель города Москвы / В.Б. Шкловский. – М-Л, 1929. – 296 с.
702776
  Дроздова К.Ф. Матвей Константинович Муранов. / К.Ф. Дроздова. – Х., 1958. – 152с.
702777
  Пономарева В.П. Матвей Николаевич Ершов – российский юрист и педагог: жизнь и воззрения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6. – С. 41-43. – ISSN 1812-3805
702778
  Леонтьев Н.П. Матвей Переуда / Н.П. Леонтьев. – М, 1982. – 127с.
702779
  Горелик Г.Е. Матвей Петрович Бронштейн: 1906-1938 / Г.Е. Горелик, В.Я. Френкель. – Москва : Наука, 1990. – 272 с.
702780
  Черный-Диденко Матвей с "Капитальной". / Черный-Диденко. – К, 1973. – 280с.
702781
  Пайваринта П. Матвей с Голодной Горки / П. Пайваринта. – М.-Л., 1930. – 37с.
702782
  Лавриненко Б.С. Матвей Тарасов / Б.С. Лавриненко. – Саратов, 1964. – 128с.
702783
  Лавриненко Б.С. Матвей Тарасов / Б.С. Лавриненко. – Саратов, 1969. – 132с.
702784
  Ильин М.А. Матвей Федорович Казаков / М.А. Ильин. – Москва, 1944. – 55 с.
702785
  Юдин К.А. Матвей Федорович Шкирятов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 36-51. – ISSN 0042-8779


  Матвей Фёдорович Шкирятов - советский государственный и партийный деятель, член Президиума ЦК КПСС (1952—1953), председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС (1952—1954), один из организаторов сталинских репрессий.
702786
  Ефремов И.В. Матвей Яковлевич Харламов / И.В. Ефремов. – Л, 1986. – 78с.
702787
   Матвєєв Віталій Терентійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 313-314 : фото
702788
   Матвєєв Олександр Павлович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 114-117. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
702789
   Матвєєв Юрій Геннадійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 277. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
702790
   Матвєєвські цивілістичні читання - 2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 461-462 : фото. – ISSN 1026-9932


  19 жовтня 2012 р. на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права", присвячена пам"яті видатних цивілістів Г. Матвєєва та ...
702791
   Матвєєвські цивілістичні читання : Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  На юридичному факультеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права", організована кафедрою цивільного права КНУТШ.
702792
  Чмир О.Р. Матвієнко Антоніна Михайлівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 221-222. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1963-1966 рр. - в.о. доцента кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка
702793
  Чмир О.Р. Матвієнко Антоніна Михайлівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 204. – ISSN 2075-437X
702794
   Матвієнко Володимир Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 73-74
702795
   Матвієнко Володимир Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 145 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
702796
   Матвієнко Володимир Миколайович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 81-82. – ISBN 966-95774-3-5
702797
  Дячук Л.В. Матвієнко Іван Андрійович. Герой Радянського Союзу // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 394-395. – ISBN 978-966-11-0226-1
702798
   Матвієнко Наталія Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 146 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
702799
   Матвієнко Наталія Миколаївна (1974) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 82. – ISBN 966-95774-3-5
702800
  Вирган І. Матвіївка над Сулою : поеми / І. Вирган. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1949. – 68 с.
702801
  Собко В.М. Матвіївська затока : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 381с.
702802
  Журавльов Д.В. Матвій Григор"єв // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 325-328. – ISBN 978-966-14-1182-0
702803
  Роєнко В.І. Матвій Іванович Яворський: життя та наукова діяльність // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 192-199. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
702804
  Пазяк Надія Матвій Номис і фольклористика України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 143-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
702805
  Пазяк Н. Матвій Номис і фольклористика України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 143-149. – ISSN 0869-3595
702806
  Піаніда Б.М. Матвій Олексійович Донцов. / Б.М. Піаніда. – К., 1962. – 22с.
702807
  Шостак П. Матвій Палій / П. Шостак. – К., 1925. – 54с.
702808
  Стецюк Н. Матвій Стахів (1895-1978) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 73-75.
702809
  Забіяка І. Матвій Шестопал - дзеркало шістдесятництва / І. Забіяка, М. Скорик // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 8 грудня (№ 234)


  В Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, де встановили барельєф на честь декана-патріота, нещодавно відкрили ще й пам"ятний знак на Алеї Матвія Шестопала. Також відбулася науково-практична конференція "Журналіст мусить бути бійцем, а не ...
702810
  Латиш Ю.В. Матвійчук Микола Макарович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 249. – ISBN 96966-8060-04-0
702811
  Коцур А.П. Матвійчук Микола Маркович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 59-60 : фото
702812
  Парахина Наталья МАТГР: 40 лет качественного обучения туристской науке : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 35 : Фото
702813
  Різниченко В.Ф. Матеpіяли до бібліогpафії Батуpина : Доповненнє / Вас. Різниченко. – Київ : "Дніпpо",, 1919. – 48с.


  Розд. кн.: Хpонологічний покажчик літеpатуpи пpо Батуpин; Систематичний покажчик літеpатуpи пpо Батуpин; Алфавітний покажчик часописів і пpизвищ, котpі зустpічаються в "Хpонологічному покажчику".
702814
  Кирьянов Г.И. Матеболизм РНК при дифференцировке ядерных эритроцитов птиц : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Кирьянов Г.И.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1969. – 25л.
702815
  Недосекин Д.Д. Матеиатическое обеспечение / Д.Д. Недосекин. – Л., 1976. – 52с.
702816
   Матеирал к XII главе "Краткого курса истории ВКП(б)". – Воронеж, 1940. – 182с.
702817
  Горев М.М. Матеіали до патогенезу порушень кровообігу при анафіктичному шоку / М.М. Горев. – К, 1937. – 144с.
702818
  Лепковский Э. Матейко Ян. Выставка. Каталог / Э. Лепковский. – Вильнюс, 1959. – с.
702819
  Мытарева К.В. Матейо / К.В. Мытарева. – Л., 1963. – 56с.
702820
  Шевченко О.О. Матемальтична модель оцінювання забезпечення регіональної продовольчої безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 244-248. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
702821
  Чень Ч. Математеческая логика и автоматическое доказательство теорем / Ч. Чень. – Москва : Наука, 1983. – 798 с.
702822
   Математеческое моделирование в геофизике. – Новосибирск, 1987. – 168с.
702823
   Математеческое моделирование в геофизических исследовниях на нефть и газ. – М., 1982. – 159с.
702824
  Гильдерман Ю.И. Математизации биологии / Ю.И. Гильдерман. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
702825
   Математизация естественнонаучного знания. – Казань, 1984. – 175с.
702826
   Математизация знаний и научно-технический прогресс. – К., 1975. – 255с.
702827
  Стасишин В.М. Математизация знаний и развитие науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
702828
  Абрамян А.О. Математизация знаний. Философский анализ / А.О. Абрамян. – Ростов-на Дону : Издательство Ростовского университета, 1972. – 160 с. – Библиогр.: с. 151-158
702829
   Математизация и автоматизация в геологических исследованиях. – Ленинград, 1972. – 235с.
702830
  Кикель П.В. Математизация как фактор развития научного знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кикель П.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 22л.
702831
  Кованцов Н.И. Математизация наук и методологические проблемы математики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
702832
   Математизация науки. – Алма-Ата, 1990. – 232с.
702833
  Цикин В.А. Математизация научного знания -- объективная закономерность научно-технической революции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Цикин В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 21 с.
702834
  Цикин Вениамин Александрович Математизация научного знания - объективная закономерность научно-технической революции : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Цикин Вениамин Александрович; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1979. – 179л.
702835
  Кедровский О.И. Математизация научного знания - объективная закономерность научно-технической революции / О.И. Кедровский, В.А. Цыкин. – К, 1981. – 48с.
702836
  Рузавин Г.И. Математизация научного знания / Г.И. Рузавин. – Москва, 1977. – 64с.
702837
  Рузавин Г.И. Математизация научного знания / Г.И. Рузавин. – Москва : 3нание, 1984. – 207 с. – (Философия и естествознание)
702838
  Кикель П.В. Математизация научного знания / П.В. Кикель. – Минск, 1989. – 87 с.
702839
   Математизация современной науки. – М., 1986. – 149с.
702840
  Пугач В.Я. Математизація Метафізики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 39-40
702841
  Кисільова-Біла Математизація освіти як умова реалізації наступності у навчанні студентів / Валентина Петрівна Кисільова-Біла, Наталя Дмитрівна Дика, Євгенія Вікторівна Денисенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 39-46. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті схарактеризовано значення математизації освіти в підготовці майбутнього вчителя початкових класів на основі реалізації наступності при вивченні дисциплін "Математика", "Методика навчання математики в початковій школі" та "Інноваційні підходи у ...
702842
  Пясковський Б.В. Математизація фізики і сучасний "фізичний" ідеалізм // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
702843
  Новіков Л. Математик Віталій Скоробогатько / Л. Новіков, П. Каленюк, В. Пелих // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 153-167. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
702844
   Математик Володимир Левицький // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 182-184
702845
  Моисеев Н.Н. Математик задает вопросы... / Н.Н. Моисеев. – М., 1974. – 191с.
702846
  Ципра Б. Математик проти Pentium // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 1-5. – ISSN 1029-4171
702847
   Математик світового рівня // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 274-277. – ISBN 966-505-054-0
702848
   Математик, механік, фізик // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 48-51. – ISBN 966-505-054-0
702849
  Кононенко В.О. Математик, механік, фізик. До 100-річчя від дня народження М. М. Боголюбова // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 3, 3 квартал. – С. 75-82. – ISSN 0130-2043
702850
   Математик, ректор, педагог Василь Павлович Яковець (1 січня 1953 р. - 26.вересня 2016 р.) / адміністрація та колектив Університету менеджменту освіти // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 10


  Пішов з життя відомий український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри університетської освіти і права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.
702851
  Смирнов А. Математика - любимое дело "механика" Хруслова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  7 января с. г. ученый-математик, действительный член Национальной академии наук Украины, акад., док. физико-математических наук Хруслов Евгений Яковлевич отметил 75-летний юбилей.
702852
   Математика. – К.
2. – 1993. – 30 с.
702853
  Пасічник Я.А. Математика : (лекції для студентів-економістів) : навчальний посібник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів / Пасічник Я.А. ; Нац. ун-т "Острозька академія". – 2-е вид., доп. і уточнене. – Острог : Острозька Академія, 2000. – 284 с. – ISBN 966-7631-08-7
702854
  Жалдак М.І. Математика (тригонометрія, геометрія, елементи стохастики) з комп"ютерною підтримкою : Навчальний посібник для вступ. до вищ. навч. закладів / М.І. Жалдак, А.В. Грохольська, О.Б. Жильцов; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 456с. – ISBN 966-608-492-9
702855
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо- предметным указателем/ : Реферативный журнал. – Москва
№ 2. – 1996
702856
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо- предметным указателем/ : Реферативный журнал. – Москва
№ 3. – 1996
702857
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо- предметным указателем/ : Реферативный журнал. – Москва
№ 4. – 1996
702858
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо- предметным указателем/ : Реферативный журнал. – Москва
№ 5. – 1996
702859
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо- предметным указателем/ : Реферативный журнал. – Москва
№ 6. – 1996
702860
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо-предметным указателями/ : сводный том, реферативный журнал. – Москва
№ 2. – 1996
702861
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо-предметным указателями/ : сводный том, реферативный журнал. – Москва
№ 3. – 1996
702862
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо-предметным указателями/ : сводный том, реферативный журнал. – Москва
№ 4. – 1996
702863
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо-предметным указателями/ : сводный том, реферативный журнал. – Москва
№ 5. – 1996
702864
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо-предметным указателями/ : сводный том, реферативный журнал. – Москва
№ 6. – 1996
702865
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо-предметным указателями/ : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 3. – 1998
702866
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо-предметным указателями/ : реферативный журнал. – Москва
№ 3. – 1998
702867
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо-предметным указателями/ : реферативный журнал. – Москва
№ 4. – 1998
702868
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо-предметным указателями/ : реферативный журнал; сводный том. – Москва
№ 4. – 1998
702869
   Математика /с авторско-библиографическим и систематическо-предметным указателями/ : реферативный журнал. – Москва
№ 5. – 1998
702870
  Сизоненко В.Л. Математика Библии : В 2-х частях / Сизоненко В.Л., Беленкова М.И. – Харьков : Штрих, 2002. – 568с. – ISBN 966-7757-29-3
702871
  Ключенко Т.И. Математика в библиотечной профессии : учебно-практическое пособие / Т.И. Ключенко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 160 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 117). – ISBN 978-5-8167-0023-8
702872
  Шмигевський М.В. Математика в давній Русі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 3


  Уже в першій половині ХІ ст. були відомі школи, засновані князем Володимиром в Києві та Володимиром Мудрим у Новгороді в 1030 році
702873
   Математика в палеонтологии : Материалы Всесоюзного коллоквиума.Ленинград, декабрь 1974г. – Москва : Наука, 1976. – 28с. – Памяти Павла Викторовича Терентьева посвящается
702874
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 1. – 2004
702875
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 2. – 2004
702876
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 3. – 2004
702877
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 4. – 2004
702878
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 5. – 2004
702879
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 6. – 2004
702880
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 7. – 2004
702881
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 8. – 2004
702882
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 9. – 2004
702883
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 10. – 2004
702884
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 11. – 2004
702885
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 12. – 2004
702886
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 13. – 2004
702887
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 14. – 2004
702888
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 15. – 2004
702889
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 16. – 2004
702890
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 17/18. – 2004
702891
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 19/21. – 2004
702892
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 22/23. – 2004
702893
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 24. – 2004
702894
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 25. – 2004
702895
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 26. – 2004
702896
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 27. – 2004
702897
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 28. – 2004
702898
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 1. – 2005
702899
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 2. – 2005
702900
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 3. – 2005
702901
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 4. – 2005
702902
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 5. – 2005
702903
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 6. – 2005
702904
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 7. – 2005
702905
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 8. – 2005
702906
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 9. – 2005
702907
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 10. – 2005
702908
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 11. – 2005
702909
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 12. – 2005
702910
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 13. – 2005
702911
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 14. – 2005
702912
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 15. – 2005
702913
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 16. – 2005
702914
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 17. – 2005
702915
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 18. – 2005
702916
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 19. – 2005
702917
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 20. – 2005
702918
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 21. – 2005
702919
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 22. – 2005
702920
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 23. – 2005
702921
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 24. – 2005
702922
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 25. – 2005
702923
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 26. – 2005
702924
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 27. – 2005
702925
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 28. – 2005
702926
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 29. – 2005
702927
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 30. – 2005
702928
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 31. – 2005
702929
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 32. – 2005
702930
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 33. – 2005
702931
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 34. – 2005
702932
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 35. – 2005
702933
   Математика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 36. – 2005
702934
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 16. – 2007
702935
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 17. – 2007
702936
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 18. – 2007
702937
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 19/21. – 2007
702938
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 22/24. – 2007
702939
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 25. – 2007
702940
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 26. – 2007
702941
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 27. – 2007
702942
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 28. – 2007
702943
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 29. – 2007
702944
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 30. – 2007
702945
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 31. – 2007
702946
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 32. – 2007
702947
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 33. – 2007
702948
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 34. – 2007
702949
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 35. – 2007
702950
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 36. – 2007
702951
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 1. – 2008
702952
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 2. – 2008
702953
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 3. – 2008
702954
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 4. – 2008
702955
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 5. – 2008
702956
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 6. – 2008
702957
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 11. – 2008
702958
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 12. – 2008
702959
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 14/15. – 2008
702960
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 16/18. – 2008
702961
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 22/23. – 2008
702962
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 25. – 2008
702963
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 26. – 2008
702964
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 28. – 2008
702965
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 27. – 2009
702966
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 28. – 2009
702967
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 29. – 2009
702968
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 30. – 2009
702969
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 31. – 2009
702970
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 32. – 2009
702971
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 31. – 2011
702972
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 32. – 2011
702973
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 27. – 2012
702974
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 28. – 2012
702975
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 29. – 2012
702976
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 30. – 2012
702977
   Математика в школах України : науково-методичний журнал. – Харків
№ 31. – 2012
702978
   Математика в школе. – Москва. – ISSN 0130-3358
№ 2. – 1996
702979
   Математика в школе. – Москва. – ISSN 0130-3358
№ 3. – 1996
702980
   Математика в школе. – Москва. – ISSN 0130-3358
№ 4. – 1996
702981
   Математика в школе. – Москва. – ISSN 0130-3358
№ 5. – 1996
702982
   Математика в школе. – Москва. – ISSN 0130-3358
№ 6. – 1996
702983
   Математика в школе. – Москва
№ 2. – 1997
702984
   Математика в школе. – Москва
№ 3. – 1997
702985
  Гуран І.Й. Математика для економістів-міжнародників : підручник / І.Й. Гуран, О.К. Гутік ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-346-322-3
702986
  Грисенко М.В. Математика для економістів : навчальний посібник [для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.В. Грисенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 585, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 579. – ISBN 966-594-861-X


  Математика для економістів. Методи, моделі, приклади і задачі. Посібник містить систематичне викладення основних базових математичних понять, тверджень, методів та моделей, які використовуються в економіці. Характерна особливість даного посібника ...
702987
  Малярець Л.М. Математика для економістів : практичний посібник / Малярець Л.М., Широкорад Л.Д. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-676-228-6
702988
  Малярець Л.М. Математика для економістів. Вища математика для економістів : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Малярець Л.М., Афанасьєва Л.М., Ігначкова А.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-436-5
Ч. 1. – 2011. – 396 с. – Бібліогр.: с. 394
702989
  Малярець Л.М. Математика для економістів. Вища математика для економістів : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Малярець Л.М., Афанасьєва Л.М., Ігначкова А.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-436-5; 978-966-676-445-7
Ч. 2. – 2011. – 368 с. – Бібліогр.: с. 364
702990
  Малярець Л.М. Математика для економістів. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Малярець Л.М., Лебедєва І.Л., Широкорад Л.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-436-5
Ч. 3. – 2011. – 567, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 557-563. – Бібліогр.: с. 556
702991
   Математика для економістів: теорія та застосування : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур; В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, В.С.Дронь, О.С. Кондур. – Київ : Кондор, 2007. – 596с. – ISBN 966-351-059-5


  Математика для економістів. Методи, моделі, приклади і задачі. Посібник містить систематичне викладення основних базових математичних понять, тверджень, методів та моделей, які використовуються в економіці. Характерна особливість даного посібника ...
702992
  Долгушин П.А. Математика для рабфаков, техникумов, отчасти трудовых школ : Симметрия. Графики. / П.А. Долгушин. – Киев : Типография полит. ин-та, 1928. – 136с.
702993
  Мышкис А.Д. Математика для технических вузов : Специальные курсы. Учебное пособие / А.Д. Мышкис. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 640с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0395-Х
702994
   Математика для экономистов : в 6-ти томах : учебное пособие для студ. высших учебных заведений. – Москва : ИНФРА-М. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000175-19 (т.1)
Т. 1 : Аналитическая геометрия. Линейная алгебра / А.В. Идельсон, И.А. Блюмкина ; под ред. Л.П. Гаштольда и др. – 2000. – 200 с.
702995
  Шершнева В.А. Математика и информатика в вузе : взгляд из будущего / В.А. Шершнева, О.А. Карнаухов, К.В. Сафонов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 10-12. – ISSN 1726-667Х
702996
  Шершнева Виктория Анатольевна Математика и информатика в вузе: взгляд из будущего / Шершнева Виктория Анатольевна, Карнаухова Ольга Александровна, Сафонов Константин Владимирович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 10-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
702997
  Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения / Д. Пойа; Пер. с англ. И.А. Вайнштейна под ред. С.А. Яновской. – Москва : Иностранная литература
Т. 1, 2. – 1957. – 535с. – Содерж. : Т.1. Индукция и аналогия в математике; Т.2. Схемы правдоподобных умозаключений
702998
  Романенко В.В. Математика і проблема методу сучасної науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
702999
  Целищев В.В. Математика как представление знания при расширительном понимании платонизма // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (50). – С. 16-36. – ISSN 1560-7488
703000
   Математика стихов // Наука и жизнь : Научно-популярное издание / ЧП "Детская литература". – Киев, 2007. – № 2
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,