Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
700001
  Решетуха С. "Марко Проклятий" — роман-експеримент (міфологічний аспект)
700002
  Смирнов И.И. "Марковская республика" / И.И. Смирнов. – М., 1975. – 87с.
700003
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
700004
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
700005
  Копитко В.І. Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту / В.І. Копитко, Ю.О. Саксон // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 13. – C. 69-75. – ISSN 2309-821X
700006
  Ковтун Т.В. Маркетингова активність вищого навчального закладу: актуальні проблеми, перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 195-197


  Статтю присвячено актуальним проблемам діяльності вищого навчального закладу, запропоновано шляхи вдосконалення маркетингової активності вишу, підвищення її ефективності, обґрунтовано необхідність системної діяльності в цьому напрямі. The article is ...
700007
  Костинець Ю.В. Маркетингова взаємодія на ринку посередницьких послуг : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 26-31 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
700008
  Дорошенко В.І. Маркетингова географія : тексти лекцій / В.І. Дорошенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 56с.
700009
  Черномаз Павло Олексійович Маркетингова географія: теоретико-методологічні основи : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Черномаз Павло Олексійович; Харківський національний ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2000. – 172л. – Бібліогр.:л.147-164
700010
  Черномаз П.О. Маркетингова географія: теоретико-методологічні основи. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Черномаз П.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
700011
  Герасименко І.М. Маркетингова діяльність авіакомпанії спецпризначення на ринку агроавіаційних послуг : монографія / І.М. Герасименко, О.О. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2016. – 169, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-161. – ISBN 978-966-598-985-1
700012
  Олійник Я.Б. Маркетингова діяльність в переробній ланці продовольчого комплексу України / Я.Б. Олійник, О.Д. Краєвий // Маркетинг: теорія і практика: Матер.Ш Міжнар. наук.- практ. конф
700013
  Лівшиц В.Я. Маркетингова діяльність девелопера на ринку комерційної нерухомості України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 37-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
700014
  Примак Т.О. Маркетингова компонента в оцінюванні іміджу спеціалізованих ЗМІ // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 85-92. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Ринок спеціалізованих ЗМІ значно відрізняється від ринку ЗМІ, орієнтованих на широку аудиторію. Нечисленні цільові аудиторії з фахівців вузького профілю, малі наклади, обмежені можливості подання інформації, невеликі обсяги рекламних коштів, жорстка ...
700015
  Панченко Ж.О. Маркетингова концепція бренду Естонії: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 15-27. – ISSN 2308-6912


  У сучасному глобалізованому світі, пронизаному інформаційними технологіями, конкурують не тільки компанії, але й держави. Брендинг та маркетинг були традиційно притаманні сфері економіки, а не міжнародних відносин. Але сьогодні державний брендинг та ...
700016
  Семак Б.Б. Маркетингова концепція виводу на вітчизняний ринок нового товару - нанотекстилю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 229-236. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
700017
  Ліфанова Я.В. Маркетингова концепція прогнозування контингенту ВНЗ застосуванням системи управління та лопстичної моделі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.207-210. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
700018
  Ромат Є. Маркетингова концепція та її використання у сфері державного управління (методологічний аспект) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.140-147. – ISBN 966-73-53-51-Х
700019
  Васильчак С.В. Маркетингова концепція управління - важлива складова організаційно-економічних напрямів удосконалення збутової діяльності мінеральних вод / С.В. Васильчак, А.Я. Петриняк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 42-48. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
700020
  Бакушевич І. Маркетингова концепція формування транскордонного кластера здорового життя / І. Бакушевич, Н. Блажевич, Д. Бакушевич // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 49-55. – ISSN 1606-3732
700021
  Примаченко Н.М. Маркетингова культура при діловому спілкуванні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-63. – Бібліогр.: на 10 пунктів
700022
  Дубовик Т.В. Маркетингова кумунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 161-168. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
700023
  Германчук А. Маркетингова логістика як джерело конкурентних переваг підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 65-67. – ISSN 1993-0259
700024
  Смирнов І. Маркетингова логістика: світовий досвід і значення для українських фірм // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С.176-178. – ISBN 966-654-072-Х
700025
  Шинкаренко О. Маркетингова модель електоральної поведінки: сутність та основні харктеристики // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1/2 (вип. 9/10). – С. 87-91. – ISSN 2077-5105
700026
  Ткаченко М.О. Маркетингова орієнтація як засіб досягнення конкурентоспроможності підприємства / М.О. Ткаченко, О.П. Кондратенко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.299-302. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
700027
  Торяник В.М. Маркетингова орієнтація як системотвірний чинник сучасного політичного процесу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С.121-125. – ISSN 2077-1800
700028
  Іваницька Л.Л. Маркетингова оцінка логістичних послуг у каналах розподілу товарів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 197-199
700029
  Ковінько О. Маркетингова оцінка стану ринку аграрної продукції України: передумови активізації мііжнародної бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – С. 32-47. – ISSN 1606-3732
700030
  Лук"янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : Навч. посібник / Т.І. Лук"янець; Мін-во освіти і науки України.Київ.нац.економ.чний ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 380 с. – ISBN 966-574-009-1
700031
  Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій : Курс лекцій / Н.І. Норіцина. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – ISBN 966-608-286-1


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
700032
  Лук"янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : Навчальний посібник / Т.І. Лук"янець; МОНУ; КНЕУ. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2003. – 524с. – До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-521-2


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
700033
  Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій : навчальний посібник / Т.О. Примак ; МОНУ. – Київ : Атіка ; Ельга-Н, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-326-326-7
700034
  Король І.В. Маркетингова політика комунікацій у банку / І.В. Король, С.М. Подзігун // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 2522-9273
700035
   Маркетингова політика розподілу : курс лекцій для студ. спеціальності 7.050108 "Маркетинг" Ін-ту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання спеціальності 7.050108 "Маркетинг" заочної форми навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. О.А. Біловодська ]. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 192 с.
700036
  Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу : навчальні посібники / О.А. Біловодська. – Київ : Знання, 2011. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 492-495. – ISBN 978-966-346-665-1
700037
   Маркетингова політика управління продажем туристичних послуг / Л. Попова, О. Прядко, М. Мітяєва, О. Данніков // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 23-32 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
700038
  Павленко А.Ф. Маркетингова політика ціноутворення : Монографія / МОНУ; КНЕУ; А.Ф. Павленко, В.Л. Корінєв. – Київ : КНЕУ, 2004. – 332с. – ISBN 966-574-684-7
700039
  Драганов В.Є. Маркетингова програма як складова частина бізнес-планів компаній // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 12-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
700040
  Щукін О.І. Маркетингова реструктуризація як антикризовий інструмент управління промисловим підприємством // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 108-112. – ISSN 2306-546X
700041
  Ісаєнко О. Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 384-399. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних фахівців щодо маркетингової діяльності бібліотек, ефективного використання маркетингового інструментарію для успішного управління бібліотечною установою. Наведено аргументи на користь пріоритетного ...
700042
  Євтушенко Г.В. Маркетингова складова інтелектуальних активів ноціонального господарства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 107-115. – ISSN 2226-8820
700043
  Шталь Т.В. Маркетингова складова механізму забезпечення конкурентоспроможності регіону в умовах глобалізаційних процесів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 41-52. – ISBN 978-966-8177-75-0
700044
  Смолянюк О.В. Маркетингова складова соціальних мереж: світ та Україна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 112-117 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
700045
  Молчанов К.А. Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (2). – С. 56-61


  Розглядається поняття політичного іміджу. Визначаються принципи та джерела маркетингових засад формування іміджу політичного лідера. Досліджується сучасний етап розвитку маркетингово підходу до політики.
700046
  Дмитрієв В. Маркетингова стратегія ВНЗ // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 57-62. – ISSN 2078-1016


  У статті пропонується комплекс маркетингових заходів, які допоможуть підвищити стійкість і конкурентоспроможність ВНЗ на ринку освітніх послуг і продуктів; визначено головну мету, зміст і спрямованість маркетингової стратегії ВНЗ.
700047
  Брітченко І.Г. Маркетингова стратегія впровадження та використання інтегрованих банківських послуг для пенітенціарної системи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 31-36. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
700048
  Благун І.С. Маркетингова стратегія інтернаціоналізації та чинники її формування / І.С. Благун, П.Г. Ільчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 152-160 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
700049
  Гутиря І.І. Маркетингова стратегія незалежного періодичного видання / І.І. Гутиря, С.І. Гутиря // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 28-35


  У статті аналізується роль маркетингу в зміцненні фінансової бази Сільських вістей" -гвзети захисту інтересів селян України. In the article it is analyzed the role of marketing in strengthening of financial base of "Silski visti" - the newspaper of ...
700050
  Чукурна Олена Павлівна Маркетингова стратегія підприємств споживчої кооперації в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Чукурна О.П.; МОіНУ; Одеський держ. економ. ун-тет. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
700051
  Гавриленко Т.В. Маркетингова стратегія підприємства в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості міжнародної маркетингової стратегії українських підприємств порівняно з американськими. Охарактеризовано сучасний стан глобалізації економіки, визначено місце міжнародної маркетингової стратегії в загальному процесі ...
700052
  Левченко К.А. Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 113-117. – ISSN 2306-6806
700053
  Варцаба В.І. Маркетингова стратегія розвитку банку: елементи та етапи розробки / В.І. Варцаба, Є.В. Дюлай // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 106-110. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
700054
  Кулєшова Н.В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання : монографія / Кулєшова Н.В., Полякова О.Ю. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 161-178. – ISBN 978-966-676-571-3
700055
  Бєляєв В. Маркетингова стратегія чи недобросовісна конкуренція // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 54-58
700056
  Бондаренко В.М. Маркетингова стратегія як складова стратегії розвитку регіону // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 1 (1). – С. 51-59
700057
  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник / В.Я. Кардаш; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1997. – 156с. – 2784. – ISBN 966-574-105-5
700058
  Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / Н.Б. Ткаченко; МОНУ. Київ.держ.торг.-економ.ун-тет. – Київ, 2000. – 149с. – ISBN 966-7376-74-5
700059
  Шканова О.М. Маркетингова товарна політика : Навчальний посібник / О.М. Шканова; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2003. – 160с. – ISBN 966-608-308-6
700060
  Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / С.М.Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 234с. – ISBN 966-680-228-7
700061
  Кучеренко В.Д. Маркетингова товарна політика : підручник / В.Д. Кучеренко, Н.Б. Ткаченко; КНТЕУ. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 185 с. – ISBN 966-629-201-7
700062
  Холодний Г.О. Маркетингова товарна політика : Навчальний посібник / Холодний Г.О.; Ред. Сєдова Л.М.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 324с. – ISBN 966-676-163-7


  Содержание: Товари та послуги в маркетинговій діяльності ; Ціна в системі ринкових характеристик товару ; Якість продукції та методи її оцінювання ; Конкурентоспроможність товару та її показники ; Ринок товарів і послуг ; Формування попиту на ринку ...
700063
   Маркетингова товарна політика : підручник / Н.О. Криковцева [та ін.] ; за ред. Н.О. Криковцевої. – Київ : Знання, 2012. – 183 с. : іл., табл. – Донецькому нац. університету економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського 90 років. – Бібліогр. : с. 180-183. – ISBN 978-966-346-758-0
700064
  Зоріна О.І. Маркетингова товарна політика : навч. посібник / О.І. Зоріна, О.В. Сиволовська ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2015. – 190, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: О.І. Зоріна, А.О. Дергоусова, О.В, Сиволовська. - Глосарій: с. 181-190. – Бібліогр.: с. 177-180. – (Бібліотека економіста). – ISBN 978-617-654-025-0
700065
  Окландер М.А. Маркетингова товарна політика : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.А. Окландер, М.В. Кірносова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-207. – ISBN 978-611-01-1026-6
700066
  Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства : управління стратегіями диверсифікації : монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько. – Суми : Університетська книга, 2014. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-254. – ISBN 978-966-680-498-6
700067
  Сабірова А. Маркетингова характеристика страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-88. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан страхового ринку України у посткризовий період, здійснено порівняння з докризовим. Розглянуті основні тенденції розвитку страхового ринку. Досліджено показники страхових премій, страхових виплат та рівня страхових виплат серед ...
700068
  Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : Навчальний посібник / Дугіна С.І.; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 393с. – ISBN 966-574-681-2
700069
  Лошенюк І.Р. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник / І.Р. Лошенюк, А.М. Гуменюк, Ю.Б. Чаплінський ; МОН України. – Київ : КНТ, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8379-44-4, 978-966-373-404-0
700070
  Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник / Я.В. Литвиненко. – Київ : Знання, 2010. – 294с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-488-6
700071
  Окландер М.А. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. : табл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 978-611-01-0316-9
700072
  Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.О. Длігач; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2006. – 304с. – ISBN 966-370-006-8
700073
  Леонгардт В.А. Маркетинговая деятельность отраслевого ВУЗа на рынке университетского (классического) и дополнительного бизнес-образования // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 634-651. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  У статті представлено результати дослідження необхідності проектування процесу управління маркетинговою діяльністю ВНЗ на ринку вищої і додаткової професійної освіти, його структуру та зміст для галузевого (педагогічного) ВНЗ.
700074
  Алачева Т.И. Маркетинговая информация в управленческой деятельности предприятий / Т.И. Алачева ; МОУ. Дон. гос. коммерческий ин-т, Каф. маркерингового менеджмента. – Донецьк : Донбасс, 1998. – 35 c. – ISBN 966-7545-05-9
700075
  Клюев В. Маркетинговая парадигма современных публичных библиотек / Владимир Клюев // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (237). – С. 14-19. – ISSN 1727-4893


  О модернизации традиционных форм библиотечного обслуживания и появлении новых на основе маркетингового подхода.
700076
  Бевзенко В.Ф. и др. Маркетинговая поддержка глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.75-87. – ISBN 966-7695-78-6
700077
   Маркетинговая революция = Marketing revolution : радикально новый подход к преобразованию бизнеса, торговой марки и получению практических результатов / Гембл Поль, А. Тапп, Э. Марселла, М. Стоун; Поль Р. Гембл [и др.] ; пер. с англ. А. А. Шамрай ; под науч. ред. канд. экон. наук. И.В. Тараненко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XX, 419, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 417-419. – Библиогр.: с. 411-415. – ISBN 978-966-415-010-8
700078
  Сергеева М.Г. Маркетинговая служба как инструмент рынка труда и рынка образовательных услуг // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 60-67. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены цели, задачи и основные направления деятельности маркетинговой службы в учреждениях профессионального образования в регионе. Маркетинговая служба представлена как эффективный инструмент взаимодействия рынков труда и образовательных ...
700079
   Маркетинговая среда предприятий по производству сухих завтраков в Украине / М.Р. Мардар, А. Макарь, Е.А. Голубенкова, А.И. Яновская // Харчова наука і технологія : щоквартальний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2014. – № 4 (29), грудень. – C. 14-18. – ISSN 2073-8684
700080
  Гаєвська Ю.В. Маркетингове визначення якості послуг на основі європейської моделі управління якістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-75. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто особливість послуг як об"єкту маркетингу. Запропоновано використання Європейської моделі досконалості як основи визначення якості послуг з погляду маркетингу.
700081
  Левицька Оксана Романівна Маркетингове дослідження лікарських засобів для оториноларингологічної практики : Автореф. дис... канд. фармац. наук : 08.06.02 / Левицька Оксана Романівна ; МОЗ України ; Львів. держ. мед. ун-т. – Львів, 1998. – 16л.
700082
  Шевченко О.М. Маркетингове дослідження ринку молока і молокопродукції : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 32-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
700083
  Глинський Н. Маркетингове дослідження рівня інтеграції українського студентства у міжнародний освітній простір / Н. Глинський, А. Ясевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 29-38. – ISSN 0321-0499
700084
  Фірсова С. Маркетингове забезпечення виведення власних торгових марок у ритейлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 54-57. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнено практичний досвід виведення власної торгової марки (ВТМ) вітчизняним підприємством на продовольчий ринок України, досліджено маркетингову стратегію з виведення ВТМ та оцінено її результати для даного підприємства, сформовано та ...
700085
  Халковська А.М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Халковська А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
700086
  Халковська А.М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприємств України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Халковська А.М. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 232 л. + Додаток: л. 228-232. – Бібліогр.: л. 204-227
700087
   Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств : монографія / [Є.В. Гнітецький, Н.С. Кубишина, С.О. Лебеденко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 165, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 137-156. – ISBN 978-966-622-839-3
700088
  Решетнікова І. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 4 (164). – С. 67-70.
700089
  Кузьмін О. Маркетингове забезпечення процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства / О. Кузьмін, М. Бирка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 15-19 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
700090
  Баланюк І.Ф. Маркетингове забезпечення товарної політики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 143-149. – ISSN 2309-1533
700091
  Погоріла Т.В. Маркетингове забезпечення управління інноваційним процесом // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 388-390. – ISBN 978-617-7069-02-6
700092
  Пилипчук В. Маркетингове забезпечення якості освітніх послуг / В. Пилипчук, О. Данніков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 22-28. – ISSN 1606-3732
700093
  Кравчук О.С. Маркетингове моделювання: основні методи розробки системі їх застосування в економічній стратегії діяльності підприємств // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 379-383. – (Право. Економіка. Управління)
700094
  Андрощук М.С. Маркетингове оцінювання бренду України / М.С. Андрощук, І.О. Дейнега, Л.О. Шелюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 21-26. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Конкретизовано зміст понять "бренд" та "користувачі інформаційного поля бренду". Розкрито макроекономічний зміст понять "імідж" та "репутація", визначено їх взаємозв"язок та вплив на бренд держави. Виокремлено сильні та слабкі сторони України, які ...
700095
  Пелішенко В.П. Маркетингове планування в плановій системі підприємництва / В.П. Пелішенко, Н.В. Бутенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-48. – (Економіка ; Вип. 47)


  Розглядаються питання маркетингового планування: його сутність, необхідність, наведено етапи процесу маркетингового планування, визначено місце маркетингового планування в корпоративній структурі.
700096
  Мельникова І.М. Маркетингове планування в установах комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються теоретичні засадипланування діяльності комерційного банку.
700097
  Єпіхіна Н.О. Маркетингове планування як фактор сприяння ефективній діяльності підприємства (на прикладі корпорації Roshen) // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 48-54
700098
  Ліпич Л.Г. Маркетингове прогнозування товарного ринку : Монографія / Л.Г. Ліпич; МОНУ. Луцький держ. техн. ун-тет. – Луцьк : ЛДТУ, 2002. – 376с. – ISBN 966-7667-17-0
700099
   Маркетингове просування енергозберігаючих технологій використання альтернативних джерел енергії в Україні / Смирнов С.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2015. – 145, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-383-655-3
700100
  Іщук Галина Петрівна Маркетингове регулювання виробництва товару : Дис... канд. економіч.наук: 08.00.01 / Іщук Галина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 165л. – Бібліогр.:л.142-159
700101
  Іщук Г.П. Маркетингове регулювання виробництва товару . : Автореф... канд. економ..наук: 08.00.01 / Іщук Г.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К.., 1993. – 23л.
700102
  Бутенко Н.В. Маркетингове стратегічне планування діяльності підприємств корпоративного типу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-36. – ISBN 966-614-021-7
700103
  Лендєл О.Д. Маркетингове стратегічне планування розвитку туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні / О.Д. Лендєл, Ж.Ф. Магурська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 129-137. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
700104
  Нижник І.В. Маркетингове стратегічне управління підвищенням конкурентоспроможності підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 112-115. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
700105
  Юрків Н.Я. Маркетингове стратегічне управління підприємством в умовах глобалізації / Н.Я. Юрків, С.В. Васильчак, Н.М. Стручок // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 150-153. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
700106
  Мілевська Т.С. Маркетингове управління в вищих навчальних закладах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 124-127. – ISBN 978-966-8177-71-2
700107
  Жук І. Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб"єктів господарювання на ринку туристичних послуг України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 219-230. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
700108
  Ломакін В.О. Маркетингове ціноутворення на ринку зброї і військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 193-201


  Розглянуті особливості маркетингового ціноутворення на військовому ринку. Обґрунтовані теоретичні положення стратегії і тактики цінової політики. Рассмотрены особенности маркетингового ценообразования на военном рынке.Обоснованы ...
700109
   Маркетинговий аналіз : навчальний посібник / Липчук В.В. [ та ін. ] ; за ред. В.В. Липчука. – Київ : Академвидав, 2008. – 216с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-68-7
700110
  Литвин Є.І. Маркетинговий аналіз // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 64-66. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
700111
  Писаренко Наталія Леонідівна Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємств : Дис... канд. економ.наук: 08.06.02 / Писаренко Наталія Леонідівна; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 189л. – Бібліогр.:л.189-198
700112
  Писаренко Наталія Леонідівна Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємства України : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.02 / Писаренко Наталія Леонідівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
700113
  Трапаідзе С.М. Маркетинговий аналіз конкурентного середовища агропромислового ринку регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 42-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
700114
  Дідок І.О. Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності юридичних факультетів вищих навчальних закладів: результати спостереження // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.15-20. – ISSN 1606-3732
700115
  Мішустина Т.С. Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні / Т.С. Мішустина, Т.І. Гончар // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 133-143. – ISSN 2074-5354
700116
  Воронецька І.С. Маркетинговий аналіз ринку органічної продукції: світовий досвід // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 40-46. – ISSN 2310-4678
700117
  Дерев"янченко Т.Є. Маркетинговий аудит можливостей підприємства // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 131-139


  У статті досліджено теоретичні аспекти змісту маркетингового аудиту можливостей підприємства. Застосування маркетингового аудиту уможливлює найоптімальніше використання сучасних підходів у плануванні, організації, контролі та підвищені ефективності ...
700118
  Лабурцева О. Маркетинговий інструментарій зниження репутаційного ризику продуктових рітейлерів // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад-грудень. – С. 14-15. – ISSN 1606-3732
700119
  Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : Навч.- метод. посіб. для самос. вивч.дисц. / А.В. Войчак; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 100с. – ISBN 966-574-168-3
700120
  Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник / В.М. Куценко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 184с. – ISBN 966-608-246-2


  Викладено теоретичні основи сучасного маркетингового менеджменту, методи і прийоми його застосування у практичній ринковій діяльності підприємств (фірм)
700121
  Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Пелішенко; Мін-во освіти і науки України; КЕІМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 200с. – ISBN 966-8253-29-9
700122
   Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Бєлявцев, В.М. Воробйов, Г В. Кузнецов, В.Є. Ніколайчук, Г.Д. Леонова, С.І. Гриценко; Мін-во фінансів України; Донецький нац. ун-т; Під заг. ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 407с. – ISBN 966-364-218-1
700123
   Маркетинговий менеджмент = Marketing management : [ підручник для студентів вищих навч. закладів ] / Котлер Ф. Келлер К.Л., Павленко А.Ф., Войчак А.В., Старостіна А.О. та ін.; [ пер. з англ.: П.Т. Махрінський, Н.В. Сакаль ]. – Перше українське адаптоване видання. – Київ : Хімджест, 2008. – 720с. : іл. – ISBN 978-966-8537-56-1
700124
   Маркетинговий менеджмент : курс лекцій для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.050108 "Маркетинг" Ін-ту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ укладач О.А. Біловодська ]. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 124 с.
700125
  Лепейко Т.І. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / Лепейко Т.І., Котлик А.В., Кінас І.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 104 с. : табл. – Бібліогр.: с. 98-101. – ISBN 978-966-676-518-8
700126
   Маркетинговий менеджмент у діяльності підприємств / О.В. Ткач, І.Ф. Баланюк, Ю.С. Копчак, С.І. Баланюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 291-296. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
700127
  Матвійчук-Соскіна Маркетинговий менеджмент як регулятор торгівлі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 71-72. – ISSN 1728-6220
700128
  Єрьоменко В.В. Маркетинговий підхід в управління підприємством // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 48-52. – ISSN 1729-7206
700129
  Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 64-69. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
700130
  Черевко О. Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів / О. Черевко, І. Мігус, Ю. Радзіховська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 96-103. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Клієнтоорієнтований підхід до формування сайту вищого навчального закладу набуває все більшої ваги, що змушує вищі навчальні заклади вдосконалювати існуючі та шукати нові механізми взаємодії з цільовими аудиторіями. Визначено, на яких принципах повинно ...
700131
  Довгань С. Маркетинговий підхід до стратегії формування регіонів-переможців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-24. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано застосування маркетингового підходу при формуванні стратегій розвитку регіональних економічних систем, а також визначені завдання органів влади, реалізація яких сприяє завоюванню регіоном лідируючих позицій у соціально-економічному ...
700132
  Мещеряков А.А. Маркетинговий підхід та сучасні концепції управління комерційним банком // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 29-32.
700133
  Кудлай В.Г. Маркетинговий підхід у ціноутворенні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-7
700134
  Петрович Й.М. Маркетинговий потенціал в системі менеджменту вітчизняних підприємств / Й.М. Петрович, А.В. Дубодєлова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.188-192. – ISSN 0321-0499
700135
  Лазоренко Ю. Маркетинговий складник діяльності наукових бібліотек аграрних вишів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 17-24. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається досвід використання вітчизняними науковими бібліотеками аграрних вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації маркетингових підходів у бібліотечно-інформаційній, інформаційно-бібліографічній, культурно-просвітницькій діяльності. Ключові ...
700136
  Мастерук Д.А. Маркетинговий характер політичної пропаганди в сучасному науковому дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
700137
  Пономаренко Р.О. Маркетингові активи в системі управління результативністю міжнародних компаній // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 207-220
700138
  Пономаренко Р. Маркетингові активи у міжнародній діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 75-92. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
700139
  Мельникова І. Маркетингові аспекти формування депозитної бази комерційного банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 40-41 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
700140
  Старостіна А.О. Маркетингові дослідження : Практичний аспект / А.О. Старостіна. – Київ, Москва, Санкт-Петербург : Вильямс, 1998. – 264с. – ISBN 9667416321
700141
  Полторак В.А. Маркетингові дослідження : Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Полторак; Дніпропетровський унів-т екон.і права. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 387с. – ISBN 966-8253-64-7
700142
  Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження : Навчальний посібник для студ.вищ. навч. закл. / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова; Міністерство освіти і науки України; Сумський держ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. – ISBN 966-364-282-3
700143
  Войчак А.В. Маркетингові дослідження : підручник / А.В. Войчак, А.В. Федорченко ; за наук. ред. А.В. Войчака ; ИМОН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-483-017-8
700144
  Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Тєлєтов. – Київ : Знання України, 2010. – 300 с. – ISBN 978-966-316-267-6
700145
  Коваль Т. Маркетингові дослідження в бібліотечному середовищі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 2-7. – ISSN 1811-377X
700146
  Петрина В.Т. Маркетингові дослідження в картографічному виробництві: суть, основні завдання і напрямки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-77. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Розкривається суть маркетингових досліджень; наводяться основні завдання, які необхідно вирішити в ході маркетингових досліджень, що проводяться на картографічному підприємстві.
700147
  Длігач А. Маркетингові дослідження в системно-рефлексивному маркетингу // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (98), вересень - жовтень. – С. 42-51. – ISSN 1606-3732
700148
  Аксьонов І.М. Маркетингові дослідження в торговельній мережі / І.М. Аксьонов, Л.М. Коваль, С.В. Фертюк. – Хмельницкий : ХНУ, 2013. – 263, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-261. – ISBN 978-966-330-195-2
700149
  Устименко В.А. Маркетингові дослідження впливу цінової політики та якості виробів на конкурентоспроможність продукції / В.А. Устименко, Г.О. Данилова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 198-205. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
700150
  Сотніков Ю.М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посібник / Сотніков Ю.М. ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2016. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-617-7253-53-1
700151
   Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики : монографія / [Окландер М.А. та ін.] ; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2017. – 280, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-260. – ISBN 978-966-927-292-8
700152
  Яшкіна О.І. Маркетингові дослідження інноваційних технологій // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 259-268


  У статті наведено напрями та методи маркетингових досліджень інноваційних технологій в залежності від етапу інноваційного циклу. Запропоновано параметри, за якими технології слід порівнювати з аналогами для оцінки конкурентоспроможності, та методику ...
700153
  Яшкіна О. Маркетингові дослідження інноваційного товару в машинобудівній галузі // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – С. 18-25. – ISSN 1606-3732
700154
  Замлинська О.В. Маркетингові дослідження кон"юнктури ринку ліфтового обладнання України, Росії та Білорусії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
700155
  Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків : підручник / Старостіна А.О. – Київ : Лазарит-Поліграф, 2012. – 480 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 469-474. – ISBN 978-966-1543-33-0
700156
  Окландер М. Маркетингові дослідження перспектив науково-технологічного розвитку України / М. Окландер, О. Яшкіна // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 47-56. – Бібліогр.: с. 47-49. – ISSN 0131-775Х


  Розроблено науково-методичне забезпечення стратегічних маркетингових досліджень в Інтернет-середовищі, щоб виявити перспективи впливу наукових розробок на інноваційний розвиток національної економіки.
700157
  Лементовська В.А. Маркетингові дослідження пріоритетів розвитку вищих навчальних закладів в сфері освітніх послуг / В.А. Лементовська, Т.І. Бортник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 31-35
700158
  Мельник О.Г. Маркетингові дослідження ринку праці України / О.Г. Мельник, Н.І. Горбаль, А.В. Гривнак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 789 : Логістика. – С. 92-99. – ISSN 0321-0499
700159
  Красовська О. Маркетингові дослідження світового ринку вищої освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 41-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
700160
  Гречаник Н.Ю. Маркетингові дослідження стану здоров"я населення як фактор формування попиту на ринку платних медичних послуг / Н.Ю. Гречаник, Т.М. Сарабин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 151-170. – ISSN 2313-8246
700161
  Федорченко А. Маркетингові дослідження та прийняття управлінських рішень у складних економічних системах // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 24-29. – ISSN 1606-3732
700162
  Сардак О. Маркетингові дослідження у процесі управління персоналом підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 131-138. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
700163
  Туровська Л. Маркетингові дослідження у сфері бібліотечного сервісу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 18-29
700164
  Василькова Н.В. Маркетингові дослідження у сфері вищої освіти // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 192-198


  У статті розглянуто основні питання щодо сутності, значення, напрямів і практичного використання маркетингових досліджень у діяльності вищих навчальних закладів в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг.
700165
  Богомаз Наталія Валеріївна Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування : Автореф. ... дис. канд. економічних наук: 08.06.01. / Богомаз Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
700166
  Богомаз Наталія Валеріївна Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.06.01 / Богомаз Н.В.; Нац. техн. ун-тет України; "КПІ". – Київ, 2003. – 344с. + Додатки: л. 198-344. – Бібліогр.: л. 187-198
700167
  Туболець К.Г. Маркетингові дослідження як важливий елемент оцінки системи управління маркетинговими послугами підприємств з виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 53-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
700168
  Сабірова А.Е. Маркетингові дослідження як елемент маркетингової стратегії страхової компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 97-101. – ISSN 2306-6814


  Уданій статті досліджено теоретичні основи проведення маркетингових досліджень страховими компаніями України, їхню роль у реалізації маркетингової стратегії. Приділено увагу сутності маркетингових досліджень, сферам застосування результатів, отриманих ...
700169
  Гейдарова О.В. Маркетингові дослідження як інструмент на ринку праці України / О.В. Гейдарова, І.О. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 16-17. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
700170
  Старостіна А. Маркетингові дослідження: визначення мети та практика розробки анкети (на прикладі ризиків споживачів на ринку вина) / А. Старостіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 6-12. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретичний підхід до визначення мети маркетингового дослідження, який дозволяє формалізувати в табличній формі аналіз факторів макро- та мікромаркетингового середовища, виявити та оцінити за його результатами основні маркетингові ...
700171
  Федоришин О. Маркетингові дослідження: ми в руслі світових тенденцій // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-9. – ISSN 1606-3732
700172
  Арестенко В.В. Маркетингові дослідження: сутність, стан та перспективи розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 290-296. – ISSN 2308-1988
700173
  Пащук Л. Маркетингові засади підвищення ефективності діяльності бізнес-асоціацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 80-84. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні проблеми та перспективи діяльності українських бізнес-асоціацій, розроблено визначення поняття бізнес-асоціації, виділено групи ключових стейкхолдерів бізнес-асоціації, виявлено елементи комплексу маркетингу неприбуткової ...
700174
  Чучка І.М. Маркетингові засади підготовки фахівців на ринку праці / І.М. Чучка, О.В. Гаврилець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 296-304. – ISSN 1993-6788
700175
  Шишигіна Л.С. Маркетингові засоби просування туристичних послуг на ринку України / Л.С. Шишигіна, Я.М. Зима // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 418-425


  Розглянуто проблеми просування та розвитку туристичних послуг на ринку України. Висвітлено заходи стимулювання збуту туристичних послуг.
700176
  Рябчик А.В. Маркетингові заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76. – Бібліогр.: на 7 пунктів
700177
  Дадико Г.Д. Маркетингові інновації як актуальний напрям розвитку страхового ринку України в сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 59-63. – ISSN 2306-6814
700178
  Тарнавська Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств / Н. Тарнавська, О. Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 79-92. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
700179
  Шаповал О.В. Маркетингові інструменти виходу підприємства на нові зарубіжні ринки / О.В. Шаповал, Л.О. Коннова, Т.С. Кириченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 341-346. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено механізм розширення каналів та ринків збуту продукції підприємства в процесі виходу на нові зарубіжні ринки країн Європи. Исследован механизм расширения каналов и рынков сбыта продукции предприятия в процессе его выхода на новые зарубежные ...
700180
  Фещур Р. Маркетингові інструменти управління розвитком промислових підприємств / Р. Фещур, В. Самуляк, С. Шишковський // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 51-56 : табл, рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
700181
  Федорченко А.В. Маркетингові інформаційні потоки та напрямки оптимізації прийняття управлінських рішень / А.В. Федорченко, А.Л. Лапшин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 14-17
700182
  Майовець Є.Й. Маркетингові комунікації / Є.Й. Майовець, О.В. Кузик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-187
700183
  Ковтун Т.В. Маркетингові комунікації в аспекті взаємодії // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 46-50


  Аналізуються деякі аспекти сучасних маркетингових комунікацій. Об"єктом аналізу є найбільш успішні промо-кампанії останніх років, що дають уявлення про тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій, та комплексний підхід до вирішення маркетингових ...
700184
  Віняр Г.М. Маркетингові комунікації в бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 250-259. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті описано форми маркетингової взаємодії бібліотечної установи і користувачів та громадськості. Основну увагу приділено роботі університетської бібліотеки над створенням позитивного сучасного іміджу, використанню сайту бібліотеки з рекламною ...
700185
  Радченко О.М. Маркетингові комунікації в екологічному туризмі Черкаської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 96-102. – Бібліогр.: 25 назв.
700186
  Боровик О.Б. Маркетингові комунікації в практичній діяльності бібліотеки ВДНЗУ "УМСА" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 242-249. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Розглядаються теоретичні питання маркетингово-комунікаційної діяльності бібліотек (цілі, інструменти), та використання інтегрованих маркетингових комунікацій в практичній діяльності бібліотеки ВДНЗУ "УМСА". Аналізується рекламна діяльність бібліотеки ...
700187
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : Монографія / Т.О. Примак. – Київ : Експерт, 2001. – 383с. – ISBN 966-543-072-6
700188
  Ситник О.Г. Маркетингові комунікації в театральній діяльності: застосування та впровадження PR-технологій // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 174-181
700189
  Колотова Н. Маркетингові комунікації інноваційних проектів в умовах інформатизації суспільства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 3 (245). – C. 68-81. – ISSN 2409-9260
700190
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.О. Примак; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 200с. – ISBN 966-608-297-7


  Викладено метадологічні засади маркетингових комунікацій на сучасному ринку, детально охарактеризовано їх інструментарій
700191
  Черемних І. Маркетингові комунікації на ТБ: прорблеми термінів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 5. – С. 23-25
700192
  Окландер М.А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : [монографія] / М.А. Окландер, І.Л. Литовченко, М.І. Ботушан. – Одеса : Астропринт, 2011. – 232 с. + Додатки: с.173-213. – Бібліогр.: с. 214-230. – ISBN 978-966-190-269-4
700193
  Забуранна Л.В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л.В. Забуранна, К.В. Сіренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ПВНЗ "Європейський ун-т". – Київ : Ліра-К, 2012. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151. – ISBN 978-966-2609-18-9
700194
  Ткачук О. Маркетингові комунікації у логістичних системах // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 3 (61). – С. 32-38. – ISSN 1606-3732
700195
  Костюченко А.М. Маркетингові комунікації у формуванні іміджу вищих навчальних закладів // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 108-111. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто сутність іміджу вузів та його характерних рис.
700196
  Райко Д.В. Маркетингові комунікації як інструмент інформаційної взаємодії між підприємством, партнерами, споживачами // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2017. – Т. 1, № 2. – С. 102-122. – ISSN 2522-9087
700197
  Кочкіна Наталія Юріївна Маркетингові комунікації як інструмент узгодження економічних інтересів виробника та споживача : Дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01. / Кочкіна Н.Ю.; Націон. технічний ун-тет України "Київськ. політ. ін-тут". – Київ, 2003. – 224л. – Бібліогр.: л. 176-186; Дод.: л. 187-224
700198
  Кочкіна Наталія Юріївна Маркетингові комунікації як інструмент узгодження економічних інтересів виробника та споживача : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Кочкіна Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
700199
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації як механізм регулювання відносин на споживчому ринку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С104-109
700200
  Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2005. – 408 с. – ISBN 966-574-801-7
700201
  Борисова Т.М. Маркетингові комунікаційні практики громадських організацій із запобігання торгівлі людьми // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – С. 75-85. – ISSN 2218-4511
700202
  Ортинська В.В. Маркетингові конкурентні переваги сучасних підприємств торгівлі / В.В. Ортинська, О.М. Мельникович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 98-103
700203
  Стоянов Г. Маркетингові методи щодо розширення клієнтської бази кредитних спілок // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 54-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
700204
  Янченко Н.В. Маркетингові новації на ринку освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід / Н.В. Янченко, В.В. Польова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 151-127. – ISSN 2075-4892


  В статті проаналізовано досвід освітніх установ Великобританії, Польщі, Німеччини та США при побудові ефективної системи залучення абітурієнтів та формування бренду навчального закладу із застосуванням сучасного маркетингового інструментарію, ...
700205
  Щербань В.М. Маркетингові організаційні інновації у сфері державного управління : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
700206
  Огаренко В.М. Маркетингові підходи в системі державного управління вищою осітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 164-167. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
700207
  Лялюк А.М. Маркетингові підходи до вдосконалення фінансування вищої школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 52-56
700208
  Лялюк А. Маркетингові підходи до підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на регіональному ринку праці // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 2. – С. 50-55. – ISSN 2411-4014


  Досліджено чинники, які впливають на конкурентоспроможність випускників ВНЗ на регіональному ринку праці; обґрунтовано необхідність перегляду маркетингової концепції освітніх закладів, виходячи із нинішніх вимог на регіональному ринку праці; ...
700209
  Магійович Р. Маркетингові підходи до розширення ринку продукції виноградарства та виноробства Закарпатської області / Р. Магійович, О. Василина // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 52-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
700210
  Ковальчук С. Маркетингові підходи до сегментування класичного страхового ринку / С. Ковальчук, Є. Забурмеха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-91. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми охоплення класичного страхового ринку. Запропоновано можливу сегментацію клієнтів страхової компанії та підходи роботи на запропонованих сегментах. Наведено доцільність маркетингових заходів для збільшення власної частки страхового ...
700211
  Забурмеха Є.М. Маркетингові підходи до формування категорійного апарату страхового ринку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 181-189. – ISSN 2308-1988
700212
  Крижненко К.О. Маркетингові підходи оцінки вартості торговельної марки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 130-136.
700213
  Девітан О. Маркетингові послуги: як підтвердити валові витрати // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 8. – С. 44-59
700214
  Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми : Навч. посібник / Ю.А. Дайновський. – Київ : А.С.К., 1998. – 112с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-095-3
700215
  Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми / Ю.А. Дайновський. – Київ : А.С.К., 1998. – 110с. – ISBN 966-539-095-3
700216
  Хамініч С.Ю. Маркетингові пріоритети позиціонування товарів при зміні фінансових потоків підприємств / С.Ю. Хамініч, С.Я. Касян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено маркетингові та фінансові чинники позиціонування товарів і послуг на ринках. Розроблено методику, яка сприяє підвищенню величини фінансового потоку на підприємстві з урахуванням рівня конкуренції на ринку. На основі ринкових ...
700217
  Хамініч Світлана Юріївна Маркетингові пріоритети позиціонування товарів при зміні фінансових потоків підприємств / Хамініч Світлана Юріївна, Касян Сергій Якович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено маркетингові та фінансові чинники позиціонування товарів і послуг на ринках. Розроблено методику, яка сприяє підвищенню величини фінансового потоку на підприємстві з урахуванням рівня конкуренції на ринку. На основі ринкових ...
700218
  Хамініч Світлана Юріївна Маркетингові пріоритети позиціонування товарів при зміні фінансових потоків підприємств / Хамініч Світлана Юріївна, Касян Сергій Якович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено маркетингові та фінансові чинники позиціонування товарів і послуг на ринках. Розроблено методику, яка сприяє підвищенню величини фінансового потоку на підприємстві з урахуванням рівня конкуренції на ринку. На основі ринкових ...
700219
  Долгополова О.В. Маркетингові програми виводу нової торгової марки на український ринок : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 36-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
700220
  Пасенченко О.Ю. Маркетингові ризики проникнення підприємств на міжнародні ринки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-40. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маркетингові ризики проникнення підприємств на міжнародні ринки, які зумовлені високим ступенем невизначеності та динаміки середовища міжнародного бізнесу. Показано політичну, економічну та соціокультурну структурні складові маркетингових ...
700221
  Калашнікова Х.І. Маркетингові складові в управлінні розвитком територій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 44-52. – ISSN 2411-4413
700222
  Лікарчук Н.В. Маркетингові способи організацій політичного дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 210-223
700223
  Жалдак Г.П. Маркетингові стандарти підприємств і ВНЗ: Україна та ЄС / Г.П. Жалдак, Л.М. Шульгіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 28-34. – ISSN 2222-0712
700224
  Дудяк Р. Маркетингові стратегії в діяльності підприємств / Р. Дудяк, Ю. Голембійовська // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 295-300. – (Економіка АПК ; № 21(1))
700225
  Ларіна Я.С. Маркетингові стратегії в міжнародному бізнесі: роль, умови та методи вибору // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 183-189. – ISSN 2524-003X
700226
  Кудирко Л.П. Маркетингові стратегії європейських роздрібних торговельних мереж в Україні / Л.П. Кудирко, І.М. Севрук // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 43-47. – ISSN 1728-6220
700227
  Окландер М. Маркетингові стратегії зростання: класичний та новітній підходи / М. Окландер, О. Замлинська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
700228
  Баранкевич М. Маркетингові стратегії інтернет магазину / М. Баранкевич, А. Панчишин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 500-506. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
700229
  Каніщенко О.Л. Маркетингові стратегії міжнародної діяльності українських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-42. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування обґрунтованих маркетингових програм на основі систематизованих професійних досліджень зарубіжних ринків та застосування певної логіки і методики оцінки маркетингового середовища міжнародного бізнесу в процесі інтенсифікації ...
700230
  Демків Я.В. Маркетингові стратегії на високотехнологічних ринках // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 171-180. – ISSN 0321-0499
700231
  Чукурна Е. Маркетингові стратегії на глобальному ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 326-338


  В статті проаналізовано фактори, які впливають на розвиток глобалізації, до яких віднесено формування глобальних виробничих систем, які координуються транснаціональними корпораціями. Зроблено висновок, розвиток транснаціональних корпорацій на ...
700232
  Богомаз Н. Маркетингові стратегії на українському страховому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 69-71. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості маркетингової стратегії на страховому ринку України. Peculiarities of marketing strategies at Ukrainian insurance market are considered.
700233
  Мамрош Т.В. Маркетингові стратегії регіону поняття, їх види та місце в розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 178-181
700234
  Оксентюк Б.А. Маркетингові стратегії розвитку міжнародних корпорацій // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 170-176


  Проаналізовано маркетингові стратегії корпоративного розвитку в міжнар. середовищі. Висвітлено поняття міжнародного маркетингу та його необхідність, показано сутність міжнародної корпорації та основні маркетингові стратегії розвитку міжнародних ...
700235
  Мудра І.М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
700236
  Мудра І.М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – 214, [50] л. – Додатки: [50] л. – Бібліогр.: л.192-214
700237
  Бужбецька А. Маркетингові стратегії та українське книговидання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С 18 - 19. – ISSN 2076-9326
700238
  Бурдонос Л. Маркетингові стратегії у діяльності ВНЗ на ринку освітніх послуг // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 1 (221). – С. 15-26


  Стаття присвячена актуальності питання адаптації вищого навчального закладу до ринкових умов господарювання, підвищення його конкурентоспроможності та якості освітніх послуг як гарантію його затребуваності і життєздатності. Досліджено сучасні способи ...
700239
  Каніщенко О.Л. Маркетингові технології в умовах геополітичних конфронтацій // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 254-255. – ISBN 978-966-8018-78-7
700240
   Маркетингові технології економічного зростання : [монографія] / М.А. Окландер [та ін.] ; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2012. – 375, [1] с. : іл. – Додатки: с. 361-375. – Бібліогр.: с. 355-360. – ISBN 978-966-190-531-2
700241
  Андрєєва Н. Маркетингові технології стратегічного екологічного управління сучасним підприємством: методи та інструментарій впровадження / Н. Андрєєва, О. Мартинюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 22-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
700242
  Бакушевич І. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон"юктури транскордонних ринків / І. Бакушевич, І. Мартиняк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 24-33 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1606-3732
700243
  Бакушевич І. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон"юнктури транскордонних ринків / І. Бакушевич, І. Мартиняк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 18-27. – ISSN 1606-3732
700244
  Циганкова Т. Маркетингові технології формування конкурентоспроможності експорту компаній / Т. Циганкова, А. Іщенко // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 7-27. – ISSN 1811-9824
700245
  Святненко В. Маркетингові технології як засіб ефективного розвитку вітчизняних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-49. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню сутності та особливостей маркетингових технологій, необхідності їх використання вітчизняними підприємствами в умовах конкуренції. Розглянуто питання, які стосуються тлумачення поняття "маркетингові технології", їх видів і ...
700246
  Романенко К.М. Маркетингові технології як механізм реформування державного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 121-123
700247
  Риндіна А.В. Маркетингові фактори конкурентоспроможності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-93. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто, за яких обставин формується оцінка факторів виробництва, фактори, які забезпечують рівень конкурентоспроможності, взаємозв"язок між цими факторами та визначено типи факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємства.
700248
  Кубишина О.В. Маркетингові чинники зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 48)


  Проаналізовано середовище на макрорівні, що впливає на реалізацію маркетингової стратегії фірми.
700249
  Правих Ю.М. Маркетингові шляхи активізації залучення фінансування у наукові проекти та розробки в Україні / Ю.М. Правих, І.В. Жудова // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 1 (145). – С. 12-17
700250
  Примак Т. Маркетингові шляхи реформування медицини в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
700251
  Пархаєва Н.В. Маркетингово-логістичний комплекс товаропровідної системи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 122-133. – ISSN 0131-775Х
700252
  Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Информация, анализ, прогноз. : Учебное пособие / И.К. Беляевский. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 320с. – ISBN 5-279-02220-9
700253
  Завгородняя А.В. Маркетинговое планирование : Анализ моделей управления : Конкурентная политика : Контроль над качеством / А.А. Завгородняя, Д.О. Ямпольская. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 352 с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-318-00767-8
700254
  Овечкина Елена Андреевна Маркетинговое планирование : Конспект лекций / Овечкина Елена Андреевна; Межрегиональная академия упрвления персоналом. – Київ : МАУП, 2002. – 264с. – ISBN 966-608-221-7
700255
   Маркетинговое планирование в гостинице. Прямые методы прогнозирования продаж // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 18-20 : фото
700256
  Сидаш М.В. Маркетинговое регулирование рынка труда: регионально-отраслевой аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 21-42. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
700257
  Корчагова Л.А. Маркетинговые инструменты в управлении вузами : формирование товарной политики / Л.А.Корчагова // Высшее образование сегодня. – Москва, 2003. – № 9. – С.18-19. – ISSN 1726-667Х
700258
  Новошинская Л. Маркетинговые инструменты противодействия финансовому кризису в деятельности институционального инвестора // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 20-25. – ISSN 1810-3944
700259
  Парсяк В.Н. Маркетинговые исследования / В.Н. Парсяк, Г.К. Рогов. – К., 1995. – 145с.
700260
  Черчилль Гилберт Маркетинговые исследования = Basic.Marketing Research / Черчилль Гилберт. – Санкт-Петербург, М., Х., Минск : Питер, 2001. – 752с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-8048-0191-1
700261
   Маркетинговые исследования : Сборник статей по теории и практике маркетинговых исследований. – Харків : Студцентр, 2001. – 352с. – (Библиотека журнала "Маркетинг и реклама"). – ISBN 966-7530-17-5
700262
  Старостина А.А. Маркетинговые исследования / А.А. Старостина. – Москва : Вильямс, 2001. – 320с. – ISBN 5-8459-0186-3
700263
  Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования : Практическое руководство / Н.К. Малхотра; Технол. ин-тут штата Джорджия; Пер. с англ. А.Р. Ганиевой. – 3-е изд. – Киев : Вильямс, 2002. – 960c. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0357-2


  Данная книга используется в качестве базового учебника по маркетинговым исследованиям более чем в 100 университетах США
700264
  Зозулев А.В. Маркетинговые исследования : теория, методология, статистика: учеб. пос. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – Москва - Киев : Рыбари - Знання, 2008. – 648с. – Шифр. дубл. 33 Зозу. (доп. карт. м/в.). – (Высшее образование 21 века). – ISBN 978-5-93763-007-0; 978-966-346-311-7
700265
  Бойко И.И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперемент) : Учебное пособие / И.И. Бойко; Украинский гуманитарный институт. – Киев : Кондор, 2005. – 280с. – ISBN 966-8251-45-8
700266
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2003
700267
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2004
700268
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2004
700269
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2004
700270
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2004
700271
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2004
700272
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2004
700273
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2005
700274
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2005
700275
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2005
700276
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2005
700277
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2005
700278
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно--практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2005
700279
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2006
700280
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2006
700281
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2006
700282
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2006
700283
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2006
700284
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2006
700285
  Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных = Basic marketing research / Н.К. Малхотра. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : ДиаСофт, 2002. – 768 с. – ISBN 966-7992-19-1


  Данная книга используется в качестве базового учебника по маркетинговым исследованиям более чем в 100 университетах США
700286
  Златова И. Маркетинговые исследования рекламы в Одессе на предмет наличия гендерной дискриминации (результаты мониторинга рекламы в одесском регионе) // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 31-38 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
700287
  Ефремова О.А. Маркетинговые исследования рынка образования как элемент системы эволюции, императивы профилирования и управления / О.А. Ефремова, Л.А. Барахтенова, А.Т. Пименов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 179-186. – ISSN 1811-0916


  Показано, что маркетинг в сфере образования является важным элементом системы эволюции, позволяя изучить не только условия реализации, но и состояние ресурсов предоставляемых образовательных услуг.
700288
  Хаг П. Маркетинговые исследования: руководство по планированию, методологии и оценке = Market research : a guide to planning, methodology & evaluation / Пол Хаг ; пер. с 3-го англ. изд. [М.Ю. Зарицкой]. – Киев : Знання-Прес, 2005. – 418, [6] с. : ил., табл. – Указ.: с. 390-418. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 373-389. – (Серия "Европейский маркетинг"). – ISBN 966-311-033-3
700289
  Штерн Л.В. Маркетинговые каналы / Луис В. Штерн, Адель И. Эль-Ансари, Энн Т. Кофлан; Пер. с англ. – 5-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 624с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0293-2
700290
  Габинская О.С. Маркетинговые коммуникации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Маркетинг" / О.С. Габинская, Н.В. Дмитриева. – Москва : Академия, 2010. – 239, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – (Высшее профессиональное образование ; Экономика и управление). – ISBN 978-5-7695-6453-6
700291
  Ворошилов В.В. Маркетинговые коммуникации в журналистике : Конспект лекций / В.В. Ворошилов. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2000. – 64с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0102-3
700292
  Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход = Introduction to marketing communication / Дж. Бернет, С. Мориарти. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 864с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-272-00232-6
700293
  Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход = marketing communications an integrated approach / П.Р. Смит; Пер. с англ.: М.Ю.Зарицкой. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 796с. – (Европейский маркетинг). – ISBN 966-7767-64-7


  В первой части - общие введения в теорию маркетинга, во второй - описаны специфические инструменты маркетинговых коммуникаций
700294
  Ковалев П. Маркетинговые риски инвестиционного проекта // Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2017. – № 6. – С. 5-13
700295
  Лебедев К.А. Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 186-190. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
700296
  Ковалев А.И. Маркетинговый анализ / А.И. Ковалев, В.В. Войленко. – изд.2-е,перераб. и дополн. – Москва : Центр экономики и маркетинга, 2000. – 256с. – (Биб-ка хозяйственного руководителя.Книга 3 (35)). – ISBN 5-85873-044-2
700297
  Мамедова С.М. Маркетинговый анализ и перспективы развития сегмента оливковой продукции рынка продуктов питания // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С. 218-221
700298
  Неизвестная Е.В. Маркетинговый аспект банковской конкуренции // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 208-215. – ISSN 2222-0712
700299
  Березовик К. Маркетинговый аудит: основные понятия // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 4 (187). – С. 34-39
700300
  Гольдина О.Ю. Маркетинговый подход к деятельности библиотеки, службы информации // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 46-60. – ISSN 0130-9765
700301
  Новаторов Э.В. Маркетинговый подход к изучению качества платных услуг культурно-досуговых организаций // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2013. – № 4 (54). – С. 208-214. – ISSN 1997-0803


  В статье обсуждается мобильный маркетинговый подход к изучению, измерению и совершенствованию качества платных услуг культуры. Представлены взгляды скандинавских и североамериканских специалистов на проблему измерения качества услуг. На основе ...
700302
  Поклонский Ф.Е. Маркетиновый подход к организации управления предприятиями // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 45-48. – ISSN 1681-6277
700303
  Решетніченко А.В. Маркетологічні основи державного управління: методологічні аспекти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 75-78. – ISSN 2077-1800
700304
  Семенова Т. Маркетри и петербургские краснодеревщики Х. Мейер и Н. Васильев // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 85. – С. 148-159. – ISSN 0234-1395
700305
  Чехов И.В. Марки - друзья природы / И.В. Чехов, Л Сладков. – М, 1981. – 96с.
700306
  Бухаров О.Н. Марки - свидетели истории / О.Н. Бухаров. – М, 1982. – 78с.
700307
  Лурье Ю. Марки Афганистана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 80. – ISSN 0321-5075
700308
  Шницлер А. Марки и чудеса / А. Шницлер. – Москва ; петроград, 1923. – 123 с.
700309
  Бухаров О.Н. Марки из старого альбома / О.Н. Бухаров. – Москва : Радио и связь, 1981. – 136 с.
700310
  Зборовський А. Марки і конверти нашої героїчної історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 16
700311
  Артур Р. Марки страны Эль Дорадо / Р. Артур. – Москва, 1989. – 15с.
700312
  Лурье Ю. Марки Танзании // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 80-81. – ISSN 0321-5075
700313
  Шалата М.И. Маркиан Шашкевич жизнь, творчество, общественно-культутурная деятельность. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шалата М.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 29л.
700314
  Санд Жорж Маркиз де Вильмер. Повести и рассказы / Санд Жорж. – Минск : Вышейшая школа, 1989. – 464с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
700315
  Клинге М. Маркиз де Кюстин и его книга о России // Россия и Запад : ист. опыт ХІХ-ХХ веков / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории РАН ; [отв. ред. А.О. Чубарьян ; сост. М.А. Липкин ; редкол.: М.А. Липкин, А.С. Намазова, А.В. Толстиков и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2008. – С. 40-47. – ISBN 978-5-94067-261-6
700316
  Альмера Маркиз де Сад / Альмера. – Москва : Молодеж.центр АПН, 1991. – 157с. – ISBN 5-86196-001-1
700317
   Маркиз де Сад и ХХ век. – Москва : Культура, 1992. – 256с. – ISBN 5-8334-0006-6
700318
  Эйденбург А. Маркиз де Сад: психол. исслед. / А. Эйденбург. – К., 1991. – 78с.
700319
  Жеребин А.И. Маркиз Поза и "русские мальчики" (К 250-летию со дня рождения Фридриха Шиллера) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-7. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
700320
  Капуана Л. Маркиз Роккавердина / Л. Капуана. – Л., 1987. – 407с.
700321
  Иощенко А. Маркиза де Ментенон "некоронованная королева" Франции // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 66-81. – ISSN 1812-867Х


  Франсуаза д’обінье (маркіза Ментенон) - фаворитка Людовика XIV
700322
  Эртель Д. Маркиза де Помпадур: революция в стиле рококо // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 6 (46). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
700323
  Игумнова Т.С. Маркизетовый поход / Т.С. Игумнова. – М.-Л., 1927. – 128с.
700324
  Проймин К.Д. Маркизовский ключ. / К.Д. Проймин. – Краснодар, 1970. – 232с.
700325
  Петриковский Е.Л. Маркирование изделий в радио- и электронной промышленности / Е.Л. Петриковский, В.Ф. Красников. – Москва : Энергия, 1974. – 184 с.
700326
   Маркированные конверты СССР, 1926-1982 гг. : каталог-справочник. – М., 1986. – 92с.
700327
   Маркированные почтовые карточки СССР 1923-1979 гг. Каталог; Стандартные, рекламно-агитационные, иллюстрированные (односторонние) выпуски.. – М., 1982. – 111с.
700328
  Николко М. Маркируя другого: национальная идентичность украинцев в период независимости / М. Николко, Е. Грицай // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 48-56. – ISSN 1822-5136
700329
  Аль-Азаві Разі Джабур Шгіт Марківські моделі процесів ліквідації аварій в людино-машинних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Разі Джабур Шгіт Аль-Азаві ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
700330
  Місіма Іокіо Маркіза де Сад : П"єса в 3-х д.: За мотивами "Життєпису маркіза де Сада" Тацухіко Сібусава // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.4-34
700331
  Шевченко Л.В. Маркіна Валентина Олексіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 244. – ISBN 96966-8060-04-0
700332
  Кава В.І. Маркіян : повісті / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1973. – 320 с.
700333
  Рябчук М. Маркіян Шашкевич - заспівувач національного культурного відродження Західної України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-105. – ISSN 0130-6936
700334
  Шалата М. Маркіян Шашкевич - ідейний натхненник Олеся Бабія // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 802-814. – ISSN 2223-1196
700335
  Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні : (Музейний комплекс Марукіяна Шашкевича) Поч. к ч. 2 2013, (далі буде) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 5


  Меморіал у Нестаничах, цікавий і оригінальний, став окрасою села, серцевиною заповідної території.
700336
  Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні : (Поч. у ч. 2,3 за 2013 р.. Далі буде) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 6
700337
  Лепкий Б. Маркіян Шашкевич : З ілюстрациями / Написав Богдан Лепкий. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; [Друк. Кисїлевського і Ски], 1912. – VIII, 108 с. : іл., портр. – На обкл. назва сер.: Лїтературні характеристики укр. письменників. - В кн. портр. М.С. Шашкевича, Р. Авдиковського, С. Слимаковського, Я.Ф. Головацького, І.М. Вагилевича ; Рік вид. встан. за кн.: Енциклопедія Українознавства. Т.10. Париж, Нью-Йорк,. – (Загальна бібліотека ; № 106/107 ; Характеристики українських письменників [Т.] 2)
700338
  Шалата М.Й. Маркіян Шашкевич / М.Й. Шалата. – К, 1969. – 255с.
700339
  Ткачук М.П. Маркіян Шашкевич / Микола Ткачук, Олександр Ткачук ; [ред. С. Журба]. – Тернопіль : Медобори, 2009. – 247 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-45-3


  Вельмишановному проф. Григорію Семенюку щастя та Божої ласки ! Автори - Підпис. 26.03.2009
700340
   Маркіян Шашкевич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 38-39


  У листопаді цього року виповнюється 200 років з дня народження Маркіяна Шашкевича - українського письменника, поета, зачинателя нової української літератури в Галичині, культурно-громадського діяча, речника духовного відродження західноукраїнських ...
700341
   Маркіян Шашкевич і Йосипівка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 02-8 серпня (№ 31)


  мова про уродженця Підлисся Маркіана Шашкевича - священника, літератора, громадського діяча.
700342
   Маркіян Шашкевич на Заході = Markian Shashkevych in the West. – Вінніпег : Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича, 2007. – 383 с. – ISBN 978-0-9698671-4-1
700343
  Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка


  У статті проаналізовано образ Маркіяна Шашкевича в поетичних творах Івана Франка, зокрема у фрагментах поеми "Нове життя", які не ввійшли до основного варіанта цього незавершеного твору. Виявлено подібність характеристики одного з персонажів "Нового ...
700344
  Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 3-9. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано образ Маркіяна Шашкевича в поетичних творах Івана Франка, зокрема у фрагментах поеми "Нове життя", які не увійшли до основного варіанту цього незавершеного твору
700345
  Пахолко С. Маркіян Шашкевич у фалеристичних пам"ятках першої половини XX століття / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 12-13. – ISSN 1811-542X
700346
  Дмитрук В.Т. Маркіян Шашкевич. / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1961. – 52с.
700347
  Чорновол І. Маркіян Шашкевич: механізм культу // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 30-31
700348
  Головецькй В.М. Маркіянові яблука / В.М. Головецькй. – К., 1987. – 229с.
700349
  Гущак Іван Марко Боєслав-сурмач УПА / Гущак Іван. – Львів : Світ, 2002. – 88с. – (Подвижники національної ідеї). – ISBN 966-603-166-3
700350
  Степула Н. Марко Боєслав // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 272-273. – ISBN 966-7379-16-7
700351
  Зелінська Г. Марко Боєслав у літературній критиці // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 48-54. – ISSN 0130-528Х
700352
  Пробийголова М. Марко Брага / М. Пробийголова. – К., 1959. – 48с.
700353
  Лисенко О. Марко Бублій : оповидання пpо давне / Олекса Лысенко. – Серкассы (Черкаси) : Дpук. Х.Д. Раздольскаго, 1902. – 8 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа окp. аpк. епігpаф з твоpу авт. - У пеpедм. біогp. відомості пpо авт.
700354
  Кочерга І. Марко в пеклі / І. Кочерга. – Х, 1930. – 96с.
700355
   Марко Веніамінович Цвік : (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності). – Харків : Право, 1999. – 26с.
700356
  Гросси Т. Марко Висконти / Т. Гросси. – М., 1972. – 304с.
700357
  Сорокіна Л. Марко Вовчок - "кроткий пророк"
700358
  Федунь Н.О. Марко Вовчок - ясна зоря нашого письменства. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 34. – С. 19-25
700359
  Бойко В.С. Марко Вовчок : : Істоpико-літеpатуpний начеpк : (З біогpафією письменниці і покажчиком літеpатуpи) / В. Бойко. – Київ : Дpукаpь. Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 240 с. – Бібліогр. покажч.: с. 229-239


  Hа тит. аpк. епігpаф з віpша "Маpку Вовчку" Т.Г. Шевченка. - В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка, М. Вовчка, І.П. Котляpевського, укp. наp. пісень Марко Вовчок (Марія Вілінська-Маркович, 1834 — 1907) Український вчений, літературознавець, ...
700360
  Бойко В.С. Марко Вовчок / В. Бойко. – Київ ; Ляйпціг : [Вид[авн.] Т-[во] "Дpукаpь"]. Ляйпціг : Укp. Hакладня, 1923. – 240 с. – Бібліогp. покажч.: С. 229-239. – (Загальна бібліотекака ; № 185-187 ; Літературні хаpактеpистики укp. письмеників [№] 5)


  Український вчений, літературознавець, громадсько-політичний діяч, член Української Центральної Ради, член Малої Ради, дійсний член Комісії УАН, редактор «Книгоспілки», викладач харківських вузів, професор Уральського педагогічного інституту ...
700361
  Тамарченко Д. Марко Вовчок / Д. Тамарченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1946. – 44 с.
700362
  Засенко О.Є. Марко Вовчок : життя, творчість, місце в історії літератури / О.Є. Засенко. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1949. – 28 с.
700363
  Филоненко В.И. Марко Вовчок / В.И. Филоненко. – Нальчик, 1955. – 42с.
700364
  Засенко О.Є. Марко Вовчок / О.Є. Засенко. – К., 1957. – 64с.
700365
  Гимельфарб А.М. Марко Вовчок / А.М. Гимельфарб. – М., 1957. – 36с.
700366
  Засенко А.Е. Марко Вовчок / А.Е. Засенко. – М., 1958. – 39с.
700367
  Тараненко М.А. Марко Вовчок : Літературний портрет / М.А. Тараненко. – Київ, 1958. – 135 с.
700368
  Мартынов А.Ф. Марко Вовчок / А.Ф. Мартынов. – Липецк, 1960. – 28с.
700369
  Засенко О.Є. Марко Вовчок / О.Є. Засенко. – Київ, 1964. – 655с.
700370
  Засенко О. Марко Вовчок : Життя, творчість, місце в історії літератури / О. Засенко. – Київ : Видавництво Академія наук УРСР, 1964. – 655с.
700371
  Брандис Е.П. Марко Вовчок / Е.П. Брандис. – М., 1968. – 335с.
700372
  Брандіс Е.П. Марко Вовчок / Е.П. Брандіс. – Київ, 1975. – 368 с.
700373
  Недзвідський А.В. Марко Вовчок : Семінарій / А.В. Недзвідський. – Київ, 1981. – 168с.
700374
  Омельянов М.Я. Марко Вовчок / М.Я. Омельянов. – К, 1987. – 14с.
700375
  Зеров М. Марко Вовчок // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 221-226. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
700376
  Панасенко Т. Марко Вовчок / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5051-9
700377
   Марко Вовчок (1834-1907). – Вінниця, 1959. – 8с.
700378
   Марко Вовчок в критиці : Збірник статей, рецензій, висловлювань. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1955. – 338с.
700379
  Засенко О.Є. Марко Вовчок і зарубіжні літератури / О.Є. Засенко. – Київ, 1959. – 180с.
700380
  Дудко В. Марко Вовчок і її літературне оточення у 1859-1861 роках: невідоме, забуте, дискусійне // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 133-142. – ISBN 978-966-2449-92-1
700381
  Маркович Б.А. Марко Вовчок на Кавказе / Б.А. Маркович. – Ставрополь : Тип. Губернского правл., 1913. – 79 с. – Отд. оттиск: Труді СТавропольской ученой архивной комиссии
700382
  Лобач-Жученко Марко Вовчок на Кавказе. / Лобач-Жученко. – Нальчик, 1976. – 183с.
700383
  Ільницька Луіза Іванівна Марко Вовчок у колі сучасників : Бібліогр. покажч.: До 150-річчя з дня народження / Ільницька Луіза Іванівна, Лобач-Жученко Борис Борисович. – Львов, 1983. – 143с.
700384
  Бернштейн М.Д. Марко Вовчок. / М.Д. Бернштейн. – Київ : Радянська школа, 1952. – 74с.
700385
  Засенко Алексей Елисеевич Марко Вовчок. (Жизнь, творчество, место в истории лит-ры) : Автореф... д-ра филол.наук: / Засенко Алексей Елисеевич; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
700386
  Баб"як П.Г. Марко Вовчок. 1833-1907 / П.Г. Баб"як. – Львів, 1969. – 51с.
700387
   Марко Вовчок. Бібліографічні та методичні матеріали. – Х., 1957. – 54с.
700388
   Марко Вовчок. Статті і дослідження. – К., 1957. – 360с.
700389
  Гаєвська Н. Марко Вовчок. Творчий доробок письменниці (до 180-річчя від дня народження)


  У статті йдеться про творчий шлях класика української літератури Марка Вовчка (Марію Олександрівну Вілінську).
700390
  Грицай М.С. Марко Вовчок. Творчий шлях / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа при КДУ, 1983. – 198с.
700391
  Зеров М. Марко Вовчок. Творчість // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 226-229. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
700392
  Игнатова А. Марко Вовчок: лики свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 27-43. – ISSN 1819-6268
700393
  Ткачук М. Марко Вовчок: творчий портрет // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С. 92-95.
700394
  Ткачук М. Марко Вовчок: творчий портрет // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 22/23. – С. 6- 11.
700395
  Димніч-Могила Марко Горбатий / Димніч-Могила. – Харків, 1929. – 57с.
700396
  Горбачук М.Л. Марко Григорович Крейн (до 100-річчя з дня народження) // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 27-29.
700397
  Голбковский Анатолий Марко из Монтерея : Музеи мира / Голбковский Анатолий, Сорин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 32-43 : Іл., Карта
700398
   Марко Ігорович Бажанов - один із фундаторів харківської школи кримінального права та процесу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 343-346. – ISSN 0132-1331
700399
  Дробот Н. Марко Кропивницький - батько українського театру // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Червень (№ 11/12). – С. 46-60


  Інтегрований дослідницько-пошуковий проект.
700400
  Новиков А. Марко Кропивницький - фундатор нового українського театру


  У статті йдеться про заснування М. Кропивницьким уславленого театру корифеїв (у сучасному розумінні першрго національного класичного театру), з початком діяльності якого розпочинається за великим рахунком історія українського професійного театру на ...
700401
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – Симферополь, 1961. – 72с.
700402
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – Київ, 1968. – 144с.
700403
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – К., 1985. – 150с.
700404
   Марко Кропивницький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 174-177. – ISBN 978-966-8137-97-6
700405
  Гіптерс З. Марко Кропивницький і західноукраїнська інтелігенція у справі економічної освіти дітей і дорослих другої половини XIX - початку XX ст.


  Попри відсутність держави, авторитарність системми освіти, прогресивні культурно-освітні діячі другої половини XIX -початку XX століть започаткували й підносили національне відродження Галичини на засадах торговельно-кооперативного шкільництва, ...
700406
  Смоленчук М.К. Марко Кропивницький і його рідний край / М.К. Смоленчук. – Київ, 1971. – 76 с.
700407
  Пилипчук Р. Марко Кропивницький і питання про початок українського професійного театру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 174-198. – ISSN 1997-4264


  У статті розглядається тривале дискусійне питання в українському театрознавстві про початок українського професіонального театру і ставлення М. Кропивницького до цього питання. Сьогодні побутують різні дати появи професіонального театру на українській ...
700408
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини 19 - початку 20 ст. : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Новиков А.О. ; Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – 436 л. – Бібліогр.: л. 392-436
700409
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. д-ра філол. наук: 10.01.01 / Новиков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
700410
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і Харківщина : розвідки, гіпотези, документи / А.О. Новиков. – Харків : Майдан, 2000. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 176-181. – ISBN 966-7077-90-X
700411
  Вітер В. Марко Кропивницький на українському телеекрані / В. Вітер, Г. Криворчук // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 272-277. – ISSN 1997-4264
700412
  Новиков А.О. Марко Кропивницький: з останньої сторінки життя і творчості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 35. – С. 11-
700413
  Лягущенко А. Марко Лукич Кропивницький - видатний організатор театральної справи // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 218-225. – ISSN 1997-4264
700414
  Литвинська С. Марко Лукич Кропивницький - засновник театру світової слави : (до 170-річчя від дня народження ) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 181-186. – ISBN 966-8126-27-0
700415
  Кирилюк Є.П. Марко Лукич Кропивницький / Є. Кирилюк. – Москва : Укрвидав ЦККП(б)У, 1943. – 12 с.
700416
  Йосипенко М.К. Марко Лукич Кропивницький / М.К. Йосипенко. – К., 1958. – 324с.
700417
  Генов К. Марко Марчевски. / К. Генов. – София, 1961. – 108с.
700418
  Шкловский В.Б. Марко Поло / В.Б. Шкловский. – М., 1936. – 352с.
700419
  Дубровська Динара Марко Поло: презумпция невиновности : Великие путешественники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 106-122 : Фото, карта
700420
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Істоpична легенда / Олекса Стороженко ; [Ілюстрації акад. маляра Е. Ліпецького]. – Львів : Накладом Укр. Книгарні й Антикварні ; Друк. Ганіцький, Чернівці. – 132 с.
700421
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Українська лєгенда з 1648 р. / Олекса Стороженко. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1903. – 131, [4] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки. ; Сер. 1; Ч. 50)
700422
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : Істоpична легенда. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця", 1918. – 110 с.


  Hа с. 3 епігpаф з укp. пpиказки
700423
  Стороженко О.П. Марко Проклятий / Олекса Стороженко. – Київ : Дніпро, 1989. – 622 с.
700424
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : вибр. твори / Олекса Стороженко. – Київ : Знання, 2014. – 207, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Скарби" ; № 6). – ISBN 978-617-07-0143-5
700425
  Мірчук П. Марко Проклятий та інші твори / Петро Мірчук. – Львів, 2003. – 64с.


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
700426
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма [у прозі] на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий Запоpожской Стаpины А.П. Стоpоженка: (С поpтpетом автоpа) / [Предисл. В. Бєлого]. – Одесса : Тип. Л. Hитче, 1879. – [2], VII, 170 с. : портр. – Авт. пред.. устан. по кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 3 / Уклад.: М. Пивоваpов та ін. - К., 1963. - Hа окp. аpк. поpтр. авт.- От. тит. стр. и пред. изд на руск., поэма - Изд. на укр. яз. в транслитерации симв. рус. яз. старой орф.
700427
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий запоpожской стаpины: (С поpтpетом автоpа) / А.П. Стоpоженко. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Сувоpина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1894. – 144 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии. – (Дешевая библиотека ; № 314)
700428
  Преловська І. Марко Федорович Грушевський, єпископ УАПЦ (1865-1938) (до 150-ої річниці з дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 339-349
700429
  Кучинський М.В. Марко Черемшина - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 6-10
700430
  Музичка А. Марко Черемшина / А. Музичка. – Х, 1928. – 280с.
700431
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – К., 1951. – 144с.
700432
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – К., 1974. – 253с.
700433
  Засенко О. Марко Черемшина : життя і творчість / Олекса Засенко. – Київ : Дніпро, 1974. – 256 с.
700434
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина / О.Д. Гнідан. – К., 1985. – 167с.
700435
  Гнидан Е.Д. Марко Черемшина и народное творчество : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 642 / Гнидан Е.Д. ; КГУ. – Киев, 1971. – 117 с.
700436
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина і народна творчість : Дис... канд. філол.наук: / Гнідан О.Д.; КДУ. – К., 1971. – 236л. – Бібліогр.:л.228-236
700437
  Зеров М. Марко Черемшина й галицька проза // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 398-431. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
700438
  Пеленський Є.Ю. Марко Черемшина. / Є.Ю. Пеленський. – Львів, 1938. – 47с.
700439
   Марко Черемшина.. – Львів, 1955. – 22с.
700440
   Марко Черемшина.. – К., 1962. – 63с.
700441
   Марко Черемшина.. – Ужгород, 1964. – 40с.
700442
   Марко Якимович Варшавчик (1918-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 194-195 : Фото. – ISSN 0320-9466
700443
  Томазов В. Марковичі та Скоропадські зреклися Мазепи // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 31 (234). – С. 54-57
700444
   Марковников Владимир Васильевич / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 199-222. – ISBN 966-594-386-3
700445
   Марковніков Володимир Васильович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 106-123. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
700446
  Короткий В.А. Марковніков Володимир Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 275. – ISBN 966-06-0393-2
700447
  Нескромный В.Н. Марковская динамика многочастичных систем, взаимодействующих с бозонным термостатом : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Нескромный В.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 10л.
700448
  Анисимов В.В. Марковские и полумарковские процессы / В.В. Анисимов. – Київ, 1986. – 88с.
700449
  Сильвестрова Э.М. Марковские конечные автоматы линейного типа и адаптивные системы обслуживания / Э.М. Сильвестрова. – Киев, 1974. – 56с.
700450
  Дынкин Е.Б. Марковские процессы / Е.Б. Дынкин. – М, 1963. – 860с.
700451
  Тихонов В.И. Марковские процессы / В.И. Тихонов. – Москва : Советское радио, 1977. – 488с.
700452
  Шпак В.Д. Марковские процессы восстановления с внешними переходами, образующими полумарковский процесс / В.Д. Шпак. – Киев, 1973. – 56с.
700453
  Хант Джон Марковские процессы и потенциалы. / Хант Джон. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 278 с.
700454
  Майн Х. Марковские процессы принятия решений / Х. Майн. – М, 1977. – 175с.
700455
  Лиггетт Т.М. Марковские процессы с локальным взаимодействием / Т.М. Лиггетт. – Москва : Мир, 1989. – 550 с.
700456
  Клименко А.В. Марковские разбиения для псевдоаносовских диффеоморфизмов поверхностей : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Клименко А.В. ; РАН; Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2009. – 14 с. – Бібліогр.: 3 назви
700457
  Розанов Ю.А. Марковские случайные поля / Ю.А. Розанов. – М, 1981. – 256с.
700458
   Марковские случайные процессы и их применение. – Москва, 1985. – 91 с.
700459
   Марковские случайные процессы и их применения. – Саратов, 1980. – 124с.
700460
   Марковские случайные процессы и их применения в теории управления. – М, 1983. – 138с.
700461
  Турчин В.Н. Марковские цепи : основные понятия, примеры, задачи : учеб. пособие для студентов вузов / В.Н. Турчин, Е.В. Турчин. – Дніпропетровськ : ЛизуновПресс, 2016. – 190, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190. – ISBN 978-966-2575-61-3


  У пр. №1708108 напис: Библиотеке мех.-мат. факультета КНУ имени Тараса Шевченка от авторов 13.05.2016
700462
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
700463
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 132 л. – Додатки: л. 117-132. – Бібліогр.: л. 110-116
700464
  Лебєдєв Є.О. Марковська модель вузла транкінгової мережі / Є.О. Лебєдєв, М.К. Шаріпова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 124-125
700465
  Глибовець М.М. Марковська модель оцінки вартості проекту з ризиком / М.М. Глибовець, М.О. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 101-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі було приведено модель, що дозволяє оптимізувати вартість проекту за наявності ризиків. Вона залежить від числа робіт, кількості і типу ресурсів, що необхідні для виконання певної роботи, в тому числі й затраченого часу при умові відсутності ...
700466
   Маркс - историк. – М., 1968. – 712с.
700467
   Маркс (Marx) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
700468
  Левиова С.З. Маркс в германской революции 1848-1849 годов / С.З. Левиова. – Москва, 1970. – 376с.
700469
  Энгельс Ф. Маркс и "Новая Рейнская Газета". / Ф. Энгельс. – М., 1933. – 14с.
700470
  Янчук И.И. Маркс и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-26. – ISSN 044-748Х
700471
  Сафаров Г. Маркс и национально-колониальном вопросе / Г. Сафаров. – М., 1934. – 220с.
700472
   Маркс и некоторые вопросы международного рабочего движения XIX века. – Москва, 1970. – 481 с.
700473
   Маркс и революционное движение XIX века. – Л., 1934. – 260с.
700474
   Маркс и современная политическая теория. – Москва, 1986. – 125 с.
700475
  Гальчинский А.С. Маркс и современный мир: гуманистическая доминанта / Анатолий Гальчинский ; [гл. ред. Светлана Головко]. – Киев : Лыбидь, 2015. – 326, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0692-0
700476
  Осборн П. Маркс и философия времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 15-32. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
700477
   Маркс и Энгельс - журналисты. – Ленинград, 1965. – 31 с.
700478
  Кандель Е.П. Маркс и Энгельс - организаторы Союза коммунистов / Е.П. Кандель. – Москва, 1953. – 302 с.
700479
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – М, 1966. – 880с.
700480
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 751с.
700481
   Маркс и Энгельс и первые пролетарские революционеры. – М., 1961. – 531с.
700482
  Танхилевич О. Маркс и Энгельс о крестьянстве / О. Танхилевич. – М - Л, 1928. – 152с.
700483
  Ломова М.И. Маркс и Энгельс о сломе буржуазного государства и замене его диктатурой пролетариата. : Автореф... наук: / Ломова М.И.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 31 с.
700484
  Крапп Г. Маркс и Энгельс о соединении обучения с производительным трудом и политехническим образованием / Г. Крапп. – Москва, 1964. – 259с.
700485
  Мороз И.А. Маркс и Энгельс об общественно-политической и философской мысли России во второй поливине XIX века : Автореф... канд. филос.наук: / Мороз И.А.; КГУ. – Днепропетровск, 1953. – 16л.
700486
  Букановский В.М. Маркс и Энегельс о принципах классификации наук и их применении в естествознании : Автореф... канд.наук: / Букановский В. М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф. истор. философии. – Москва, 1950. – 33 л.
700487
  Енгельс Ф. Маркс і "Нова райнська газета". / Ф. Енгельс, 1933. – 15с.
700488
  Попов П.М. Маркс і Енгельс про "Слово о полку Ігореві" / П.М. Попов, 1938
700489
  Крісенко М. Маркс і Енгельс про витоки російської політики: аналіз і застереження // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С.147-149. – ISSN 0320 - 8370
700490
  Кандель Е.П. Маркс і Енгельс про реакційне прусацтво. / Е.П. Кандель, І.І. Прейс. – Київ; Харків, 1944. – 63с.
700491
  Серебрякова Г.И. Маркс і Енгельс. / Г.И. Серебрякова. – К, 1986. – 667с.
700492
   Маркс К. и Энгельс Ф. о вопросах социальной диалектики. – Фрунзе, 1983. – 163с.
700493
   Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В.І. : Бібліографічний покажчик творів, випущених Політвидавом України в 1923-1984 рр. – Київ, 1985. – 120с.
700494
  Кулаев Максим Маркс как критик Вестфальского миропорядка. О работе "К еврейскому вопросу" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С.83-96. – ISSN 0869-44435


  Статья М. Кулаева посвящена работе К. Маркса " К еврейскому вопросу ", написанной в 1843 году и представляет интерес в контексте современной политической теории, а также теории международных отношений.
700495
  Савельев М. Маркс о пролетарской революции и диктатуре пролетариата / М. Савельев, 1933. – 111с.
700496
  Лаптін П.Ф. Маркс про деякі питання історії середньовіччя і ранні буржуазні революці : Лекція для сдутентів-заочників / П.Ф. Лаптін. – К., 1949. – 24с.
700497
  Итон Дж. Маркс против Кейнса. Ответ на "Социализм" Герберта Моррисона / Дж. Итон. – М., 1958. – 125с.
700498
  Длугач Т.Б. Маркс сегодня // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 7. – С. 57-72. – ISSN 0235-1188
700499
  Смірнов І. Маркс та Енгельс про дитячу і юнацьку працю / І. Смірнов. – Х.-Одеса, 1933. – 72с.
700500
  Штепа К. Маркс, Енгельс і проблема античного способу продукції / К. Штепа. – К, 1934. – 109с.
700501
  Звіглянич О. Маркс, Енгельс, Ленін - творці наукового комунізму / О. Звіглянич. – Київ, 1963. – 60с.
700502
   Маркс, Енгельс, Ленін, КПРС про управління економікою. – Київ, 1981. – 326с.
700503
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – 2-е вид., 1933. – 223с.
700504
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – 2-е вид., 1933. – 224с.
700505
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1941. – 449с.
700506
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 472с.
700507
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1976. – 518с.
700508
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и польское освободительное движение / В.А. Дьяков. – Москва, 1968. – 192с.
700509
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и Польша / В.А. Дьяков, 1989. – 220с.
700510
  Колесников А.К. Маркс, Энгельс, Ленин о коммунистической партии / А.К. Колесников. – Москва, 1967. – 64с.
700511
  Шофман А.С. Маркс, Энгельс, Ленин об античном обществе : учебное пособие / А.С. Шофман. – Казань, 1971. – 270с.
700512
  Овсянников М.Ф. МАркс, Энгельс, Ленин об искусстве / М.Ф. Овсянников. – М, 1965. – 42с.
700513
   Маркс, Энгельс, Ленин, КПСС об управлении экономикой.. – М., 1979. – 344с.
700514
   Маркс. - Ленин. - ВКП(б). Тезисы. – Л., 1934. – 103с.
700515
  Энгельс Ф. Маркс. / Ф. Энгельс. – М., 1933. – 20с.
700516
   Маркс. Философия. Современность. – Москва, 1988. – 414 с.
700517
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Л., 1932. – 220с.
700518
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е. – М., 1934. – 352с.
700519
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Х., 1934. – 224с.
700520
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е. – М., 1935. – 352с.
700521
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 344с.
700522
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – М., 1938. – 143с.
700523
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 5-е. – Москва, 1940. – 456с.
700524
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 6-е. – Ленинград, 1946. – 496с.
700525
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 190с.
700526
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – М., 1988. – 200с.
700527
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 14-22. – ISSN 0042-8744
700528
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня. Часть II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 23-31. – ISSN 0042-8744
700529
   Маркс: за и против. – М., 1991. – 79с.
700530
  Харчев А.Г. Марксизим-ленинизм о браке и семье / А.Г. Харчев. – М, 1959. – 39с.
700531
  Теряев Г.В. Марксизм-коммунизм о базисе и настройке / Г.В. Теряев. – М, 1954. – 40с.
700532
  Ломова М.И. Марксизм-ленинизм -- единственно научная идеология международного рабочего класса / М.И. Ломова. – Л., 1967. – 24с.
700533
   Марксизм-ленинизм - вечно живое, революционное учение, преобразующее мир. – М., 1984. – 112с.
700534
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
1, 2. – 1968. – 459, 256с.
700535
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
3. – 1968. – 352с.
700536
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
4. – 1968. – 447с.
700537
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
5. – 1968. – 447с.
700538
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
6. – 1969. – 383с.
700539
  Загладин В.В. Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение коммунистов всех стран / В.В. Загладин. – М., 1980. – 64с.
700540
   Марксизм-ленинизм - методологическая основа коммунистического воспитания молодежи. – М., 1983. – 174с.
700541
  Гольдман Г.Р. Марксизм-ленинизм - научная основа политики КПСС / Г.Р. Гольдман. – Л., 1969. – 16с.
700542
  Шабалина Е.Н. Марксизм-ленинизм - подлинно научная идеология, выражение коренных интересов трудящихся. / Е.Н. Шабалина. – Днепропетровск, 1969. – 44с.
700543
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа научного мировоззрения. – Днепропетровск, 1971. – 192с.
700544
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа строительства коммунизма. – М., 1965. – 160с.
700545
  Киров С.М. Марксизм-ленинизм - это единственная наука, которая учит трудящихся побеждать своих врагов / С.М. Киров. – Л., 1934. – 32с.
700546
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм / С.М. Ковалев. – Москва, 1969. – 32с.
700547
  Константинов Ф.В. Марксизм-ленинизм в высшей школе / Ф.В. Константинов. – Москва, 1957. – 87с.
700548
  Климушев В.Я. Марксизм-ленинизм в действии / В.Я. Климушев. – Москва, 1961. – 32с.
700549
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности. – М.
1. – 1983. – 281с.
700550
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности (в свете решений XXVI съезда КПСС). – М.
2. – 1983. – 344с.
700551
  Фаталиев Х.М. Марксизм-ленинизм и естествознание. / Х.М. Фаталиев. – М, 1962. – 352с.
700552
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – М.
1. – 1989. – 240с.
700553
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – М.
2. – 1989. – 303с.
700554
  Гончарук Л.А. Марксизм-ленинизм и мелкобуржуазный псевдосоциализм / Л.А. Гончарук. – Л., 1985. – 119с.
700555
  Воробьев В.Ф. Марксизм-ленинизм и наука о литературе / В.Ф. Воробьев. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1971. – 202с.


  В первом разделе рассматривается эстетическая концепция основоположников марксизма и освещаются некоторые актуальные вопросы теории литературы. В последующих разделах автор говорит о вкладе В.И.Ленина в марксистскую науку о литературе, о развитии им ...
700556
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага, 1973. – 136с.
700557
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1. – 1974. – 104с.
700558
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2. – 1974. – 160с.
700559
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
3. – 1974. – 120с.
700560
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1(4). – 1975. – 144с.
700561
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2 (5). – 1975. – 160с.
700562
   Марксизм-ленинизм и переход к социализму народов Азии и Африки. – Москва, 1984. – 235 с.
700563
  Бабаева Н.П. Марксизм-ленинизм и питерские рабочие / Н.П. Бабаева, А.Я. Великанова, Г.С. Жуйков. – Л., 1977. – 368с.
700564
   Марксизм-ленинизм и проблемы мирового революционного движения. – М.
2. – 1970. – 184с.
700565
  Богомазов Г.Г. Марксизм-ленинизм и проблемы товарно-денежных отношений в период строительства социализма в СССР / Г.Г. Богомазов. – Л., 1974. – 144с.
700566
   Марксизм-ленинизм и реалии конца ХХ столетия. – М., 1988. – 397с.
700567
  Мелюхин С.Т. Марксизм-ленинизм и современная естественнонаучная картина мира / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1968. – 47с.
700568
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М., 1979. – 95с.
700569
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – 2-е изд., доп. – М., 1980. – 198с.
700570
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М.
Т. 1. – 1982. – 319с.
700571
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – Москва
Т. 2. – 1982. – 448 с.
700572
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М.
Т. 3. – 1982. – 384с.
700573
  Несмелов О.В. Марксизм-ленинизм и стратегия мира / О.В. Несмелов. – Казань, 1970. – 344с.
700574
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм и формирование нового человека / С.М. Ковалев. – М, 1973. – 136с.
700575
  Лукачевский А.Т. Марксизм-ленинизм как воинствующий атеизм / А.Т. Лукачевский. – М., 1933. – 104с.
700576
  Кикнадзе Г.А. Марксизм-ленинизм о базисе и надстройке : Автореф... канд. философ.наук: / Кикнадзе Г.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 15л.
700577
  Шенгелия Х.Д. Марксизм-ленинизм о возможности и действительности : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шенгелия Х.Д. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1960. – 26 с.
700578
  Розанов Н.К. Марксизм-ленинизм о возможности перехода народв слаборазвитых стран к социализму, минуя капиталистическую стадию : Автореф... канд. ист.наук: / Розанов Н. К.; МГУ, Спициал. уч. сов. по ист. КПСС. – М., 1968. – 18л.
700579
  Мокров И.Ф. Марксизм-ленинизм о возникновении, развитии и преодолении противоречий между городом и деревней. : Автореф... канд. филос.наук: / Мокров И.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 15л.
700580
  Киладзе Д.К. Марксизм-ленинизм о возрастающей роли трудящихся масс в истории : Автореф... канд. фимлософ.наук: / Киладзе Д.К.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1960. – 19л.
700581
  Миронов Н.М. Марксизм-ленинизм о войне и армии / Н.М. Миронов. – Москва, 1954. – 47с.
700582
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1956. – 288с.
700583
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1957. – 287с.
700584
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1961. – 394с.
700585
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 3-е переработ. и доп. изд. – М., 1962. – 375с.
700586
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 4-е переработ. и доп. изд. – М., 1965. – 383с.
700587
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 5-е переработ. и доп. изд. – Москва : Военное издательство, 1968. – 391с.
700588
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – Москва, 1974. – 486с.
700589
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1983. – 288с.
700590
  Прокопьев С.С. Марксизм-ленинизм о войне и армии. / С.С. Прокопьев. – Новосибирск, 1963. – 33с.
700591
  Смирнов П.С. Марксизм-ленинизм о войне и мире / П.С. Смирнов. – М., 1968. – 143с.
700592
   Марксизм-ленинизм о войне, армии и военной науке. – М., 1955. – 220с.
700593
  Горелов Д.П. Марксизм-ленинизм о всемирно-исторической роли пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: / Горелов Д. П.; АН УССР, Отд-ние обществ. наук. – К., 1954. – 18л.
700594
  Тарасов К.Е. Марксизм-ленинизм о всестороннем развитии человека как высшей цели коммунизма. / К.Е. Тарасов. – Москва, 1981. – 38с.
700595
  Сванидзе С.А. Марксизм-ленинизм о двух фазах коммунистического общества : Автореф... канд. ист.наук: / Сванидзе С. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 37л.
700596
  Рахимбаев С.М. Марксизм-ленинизм о демократии : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рахимбаев С.М.; МГУ. Философский факультет. – М., 1972. – 19л.
700597
   Марксизм-ленинизм о диалектике революции и контрреволюции. – М., 1984. – 382с.
700598
  Студеникин П.Я. Марксизм-ленинизм о единстве теории и практики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Студеникин П.Я. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 18 с.
700599
  Архангельский Л.М. Марксизм-ленинизм о единстве языка и мышления. : Автореф... наук: / Архангельский Л.М.; Уральск. гос. унив. им.А.М.горького. Каф. диалектич. и историч. материализма. – Свердловск, 1953. – 16 с.
700600
  Керимов Д.А. Марксизм-ленинизм о закономерности развития государства и права при социализме / Д.А. Керимов. – Москва, 1981. – 80с.
700601
  Голубенко В.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях перехода от старого качества к новому качеству в общественном развитии : Автореф... канд. философ.наук: / Голубенко В.П.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1953. – 16л.
700602
  Купченко И.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях развития народной революции в Китае : Автореф... канд. филос.наук: / Купченко И.П.; Ленингир. гос. ун-т. – Л., 1953. – 20л.
700603
  Колобков В.В. Марксизм-ленинизм о закономерностях строительства социализма и коммунизма / В.В. Колобков. – Киев, 1964. – 36с.


  На обл. дарственная надпись от автора библиотеке КГУ
700604
  Джахая Л.Г. Марксизм-ленинизм о знании, истине и практике. / Л.Г. Джахая. – Сухуми, 1961. – 83с.
700605
  Шарашенидзе И.В. Марксизм-ленинизм о конкретно-историческом подходе к общественным явлениям. : Автореф... Канд.филос.наук: / Шарашенидзе И.В.;. – Тбилиси, 1950. – 18 с.
700606
  Хакбердыев М.Х. Марксизм-ленинизм о культуре и культурной революции : Автореф... канд.филос.наук: / Хакбердыев М.Х.; Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1955. – 18л.
700607
  Зеленецкий М.Н. Марксизм-ленинизм о культуре. / М.Н. Зеленецкий. – Л, 1957. – 82с.
700608
  Карпов В.А. Марксизм-ленинизм о культуре. Учеб. пособие в помощь изучающим первый раздел курса "Культурно-просветительная работа". / В.А. Карпов. – М., 1965. – 64с.
700609
  Нестерианова Е.П. Марксизм-ленинизм о материально-технической базе социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Нестерианова Е.П.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – К., 1953. – 20л.
700610
  Чугреев А.П. Марксизм-ленинизм о мирном сосуществовании социалистической и капиталистической общественных систем : Автореф... канд. филос.наук: / Чугреев А.П.; Ин-т философии и права Акад. наук БССР. – Минск, 1957. – 24л.
700611
  Кулиев А.А. Марксизм-ленинизм о морали : Автореф... канд. филос.наук: / Кулиев А.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1956. – 24л.
700612
  Трифоненков П.И. Марксизм-ленинизм о моральном факторе в современных войнах. : Автореф... канд. филос.наук: / Трифоненков П.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 24 с.
700613
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленинизм о научном предвидении : лекции, чит. на Всесоюзном совещании лекторов при ЦК ВКП(б) 1 сентября 1939 г. / Александров Г. – Москва : Политгиз, 1939. – 44 с. – (Лекции в помощь изучающим марксизм-ленинизм)
700614
  Леонов М.А. Марксизм-ленинизм о научном предвидении / М.А. Леонов. – М, 1945. – 24с.
700615
  Леонов М.А. Марксизм-ленинизм о научном предвидении / М.А. Леонов. – М, 1948. – 64с.
700616
  Куценко В.И. Марксизм-ленинизм о научном предвидении общественных явлений : Автореф... канд. филос.наук: / Куценко В.И.; АОН при ЦК КПС. Каф-ра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
700617
  Копреева Т.Н. Марксизм-ленинизм о национально-колониальном вопросе. / Т.Н. Копреева. – Л, 1953. – 48с.
700618
  Митин М.Б. Марксизм-ленинизм о национальном вопросе. / М.Б. Митин. – М., 1951. – 60с.
700619
  Гигашвили А.М. Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития и критика идеологии неоколониализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гигашвили А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
700620
  Тумур-Очир Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития отсталых стран к социализму. (На примере Монгольской Народной Республики) : Автореф... канд. филос.наук: / Тумур-Очир Д.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
700621
  Свирский В.А. Марксизм-ленинизм о необходимости и свободе и своеобразии их проявления в условиях советского общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: / Свирский В. А.; МВО СССР, ИПКП марск. лен. – Киев, 1956. – 20 с.
700622
  Веселов В.М. Марксизм-ленинизм о необходимости сочетания марксисткой партией легальных и нелегальных форм борьбы. : Автореф... канд. ист.наук: / Веселов В.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1954. – 15л.
700623
  Скрыпник В.Д. Марксизм-ленинизм о неразрывной связи языка и мышления. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скрыпник В.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
700624
  Притыцкая Т.И. Марксизм-ленинизм о партии нового типа. : Автореф... канд. ист.наук: / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. – Минск, 1954. – 22л.
700625
  Синельников В.И. Марксизм-ленинизм о проблемах некапиталистического развития молодых национальных государств / В.И. Синельников. – Грозный, 1967. – 24с.
700626
   Марксизм-ленинизм о происхождении и классовой сущности религии. – М., 1959. – 38с.
700627
  Гурев Г.А. Марксизм-ленинизм о происхождении религии / Г.А. Гурев. – Москва, 1953. – 32с.
700628
  Сахаров С.И. Марксизм-ленинизм о происхождении христианской рилигии и ее классовой сущности : Автореф... канд. филос.наук: / Сахаров С. И.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1950. – 44 л.
700629
  Стрельников С.И. Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме / С.И. Стрельников. – Москва, 1966. – 35с.
700630
   Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме. – Москва, 1969. – 624с.
700631
  Даниелян М.С. Марксизм-ленинизм о противоположности между умственным и физическим трудом / М.С. Даниелян. – Ереван, 1957. – 211 с.
700632
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резевах пролетариата в социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гостев И. А.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1952. – 18л.
700633
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резервах пролетариата в социалистической революции : Дис... канд. ист.наук: / Гостев И.А.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 270л. – Бібліогр.:л.I-XII
700634
  Лунев Г.К. Марксизм-ленинизм о путях преодоления религиозно-идеалистических пережитков в сознании людей. : Автореф... канд. филос.наук: / Лунев Г.К.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
700635
  Рекунов Ф.Н. Марксизм-ленинизм о путях преодоления существенного различия между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Рекунов Ф.Н. ; М-во культуры СССР, Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1953. – 16 с.
700636
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развити социалистической государственности в коммунистическое самоуправление : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ткаченко Л.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 14 с.
700637
   Марксизм-ленинизм о развитии общества. – М., 1964. – 64с.
700638
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развитии социалистической государственности в коммунистическом самоуправлении. : Дис... канд. философ.наук: / Ткаченко Л.П.; Измаильский гос. пед. ин-т. Каф. маркс.-лен. – Измаил, 1964. – 200л. – Бібліогр.:л.197-200
700639
  Занин В.А. Марксизм-ленинизм о революционной демократической диктатуре пролетариата и крестьянства : Автореф... канд. ист.наук: / Занин В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
700640
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм о религии и ее преодолении / П.Н. Федосеев. – М, 1941. – 43с.
700641
  Куликов И.Н. Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления / И.Н. Куликов. – Харьков, 1955. – 76с.
700642
  Будилова Е.А. Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления. / Е.А. Будилова. – Москва, 1955. – 68 с.
700643
  Каммари М.Д. Марксизм-ленинизм о роли личности в истории / М.Д. Каммари. – М., 1953. – 408с.
700644
  Пуховский Н.В. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в истории. / Н.В. Пуховский. – М., 1955. – 40с.
700645
  Акимов А.Б. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в современных войнах : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов А.Б.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 19л.
700646
  Кузин В.А. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в социальных революциях / В.А. Кузин. – М., 1963. – 63с.
700647
  Гак Г.М. Марксизм-ленинизм о роли народных масс и личности в истории / Г.М. Гак. – М., 1954. – 28с.
700648
  Ельмеев В.Я. Марксизм-Ленинизм о роли науки в развитии производит. сил социалистич. общества / В.Я. Ельмеев. – Л., 1959. – 31с.
700649
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1955. – 15л.
700650
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; М-во просвшения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1956. – 16л.
700651
  Мхитарян Г.Е. Марксизм-ленинизм о свободе и необходимости : Автореф... канд. филос.наук: / Мхитарян Г.Е. – Ереван, 1953. – 23 с.
700652
  Мхитарянд Г.Е. Марксизм-ленинизм о свободе и необходимости. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мхитарянд Г.Е.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1953. – 24л.
700653
  Кухаренко Е.С. Марксизм-ленинизм о связи естествознания и техники при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Кухаренко Е.С.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1953. – 24 с.
700654
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм о сломе експлуататорской государственной машины / В.И. Разин. – Москва, 1964. – 52с.
700655
  Гринберг Г.М. Марксизм-ленинизм о социальном прогрессе как объективной закономерности : Автореф... канд. философ.наук: / Гринберг Г.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1967. – 22л.
700656
  Эвальдович И.Л. Марксизм-ленинизм о сущности и исторических формах брака и семьи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Эвальдович И.Л. ; МВ и ССО УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 20 с.
700657
  Хасан А.И. Марксизм-ленинизм о теории мирного сосуществования / Абед Идан Хасан // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 59-64. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
700658
  Паркосадзе В. Марксизм-ленинизм о федерации / В. Паркосадзе. – Тбилиси, 1967. – 264с.
700659
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – М., 1956. – 47с.
700660
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – М., 1958. – 163с.
700661
  Алиев М.Г. Марксизм-ленинизм о характере скачков при переходе от старого качества к новому : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев М. Г.; МВО СССР, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1955. – 19л.
700662
  Старовойтов В.И. Марксизм-ленинизм о языке и мышлении : Автореф... канд. филос.наук: / Старовойтов В.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. диалект. и ист. материализма. – Минск, 1955. – 15 л.
700663
  Изох В.Г. Марксизм-ленинизм об интернациональном долге : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Изох В.Г.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 23л.
700664
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм об истоках и характере войны / П.Н. Федосеев. – Сталинград, 1946. – 43с.
700665
  Титов С.Н. Марксизм-ленинизм об исторической преемственности и новаторстве в советком искусстве : Автореф... канд. филос.наук: / Титов С. Н.; МВО Ворон. ГУ. – Воронеж, 1954. – 17л.
700666
  Казаков Дмитрий Фролович Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Казаков Дмитрий Фролович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 67 с. – Бібліогр.:с.63-67
700667
  Казаков Д.Ф. Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны. : Дис... доктор филолог.наук: / Казаков Д.Ф.; Военно-инженерная ордена Ленина краснознаменная академия им. В.В.Куйбышева. – Москва, 1974. – 316л. – Бібліогр.:л.1-29
700668
  Дубина К.К. Марксизм-ленинизм об общих закономерностях и своеобразии социалистической революции в различных странах / К.К. Дубина. – Київ, 1958. – 35с.
700669
  Трошин Д.М. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов науки. / Д.М. Трошин. – М., 1953. – 48с.
700670
  Паюсов С.П. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов развития общества : Автореф... канд.филос.наук: / Паюсов С.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 14л.
700671
  Дзюба Я.С. Марксизм-ленинизм об отечестве и его защите : Автореф... Доктора филос.наук: / Дзюба Я.С.; Военно-политич.Акад. – Москва, 1965. – 64л.
700672
  Журавлев В.В. Марксизм-ленинизм об относительной самостоятельности общественного сознания / В.В. Журавлев. – М., 1961. – 158с.
700673
  Холногорова М.Г. Марксизм-ленинизм об отношении коммунистов к непролетарским демократическим партиям в период строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Холногорова М.Г.;. – М., 1971. – 24л.
700674
  Маслин А.Н. Марксизм-ленинизм об уничтожении противоположности и существенного различия между умственным и физическим трудом. / А.Н. Маслин. – М., 1954. – 24с.
700675
  Ткачук В.Е. Марксизм-ленинизм об экономике, как главной базе развития коммунистического общества / В.Е. Ткачук. – К, 1969. – 40с.
700676
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм учение о государстве / В.И. Разин. – М, 1966. – 47с.
700677
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм учение об общественно-экономических формациях и современность / В.И. Разин. – М, 1979. – 64с.
700678
  Чунаева А.А. Марксизм-ленинизма о необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: / Чунаева А.А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
700679
  Фомина В.А. и Делограмматак М.Н. Марксизм-ленининзм о развитии личности и крах одной реакционной догмы антикоммунизма / В.А. и Делограмматак М.Н. Фомина. – М., 1963. – 48с.
700680
  Куценко В.І. Марксизм-ленінізм - володар дум передового людства / В.І. Куценко. – К., 1962. – 44с.
700681
   Марксизм-ленінізм - інтернаціональне вчення комуністів усіх країн. – К., 1964. – 28с.
700682
   Марксизм-ленінізм - прапор мільйонів у боротьбі за комунізм. – Київ, 1968. – 39с.
700683
   Марксизм-ленінізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
700684
  Гомоляко Г.М. Марксизм-ленінізм і релігія про особу / Г.М. Гомоляко. – К., 1974. – 46с.
700685
  Черненко К.У. Марксизм-ленінізм наукова основа політики КПРС / К.У. Черненко. – Київ, 1955
700686
  Александренко Г.В. Марксизм-ленінізм про державну федерацію / Г.В. Александренко; АН УРСР. Сектор держави і права. – Київ : АН УРСР, 1960. – 132с.
700687
  Безпальчий В.Ф. Марксизм-ленінізм про джерела та соціальний зміст релігії / В.Ф. Безпальчий. – К, 1961. – 42с.
700688
  Грабовський В.К. Марксизм-ленінізм про економічний базис і надбудову / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетник. – Київ, 1959. – 56с.
700689
  Грабовський В.К. Марксизм-ленінізм про економічний базис і надбудову / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетнік; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1959. – 54с.
700690
  Юдін П.Ф. Марксизм-ленінізм про культуру і культурну революцію. / П.Ф. Юдін, 1934. – 63с.
700691
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про лквідацію істотної відмінності між розумовою і фізичною працею : Філософський збірник №1 / В.К. Танчер; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1954. – 35-58с. – Окремий відбиток
700692
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення : лекція, чит. на Всесоюзній нараді лекторів при ЦК ВКП(б) 1 вересня 1939 р. / Александров Г. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 43 с. – (Лекції на допомогу вивчаючим марксизм-ленінізм)
700693
  Леонов М.А. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення / М.А. Леонов. – Київ-Харків, 1944. – 20с.
700694
  Гігашвілі А.М. Марксизм-ленінізм про некапіталістичний шлях розвитку / А.М. Гігашвілі. – Львів, 1968. – 43с.
700695
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – К., 1955. – 48с.
700696
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – Київ, 1956. – 47с.
700697
  Острянин Д.Х. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / Д.Х. Острянин. – Київ. – 27-38с.
700698
  Передерій В.Ф. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.Ф. Передерій, А.І. Клевцов. – Київ, 1954. – 35с.
700699
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.К. Танчер. – Київ, 1956. – 45с.
700700
  Тихонова Є.А. Марксизм-ленінізм про соціалістичну федерацію як централізовану демократичну державу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-14. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются важнейшие положения марксизма-ленинизма, раскрывающие сущность и назначение социалистической федерации как средства теснейшего сплочения народов в борьбе за социализм и коммунизм. Основное внимание уделено неразрывной связи ...
700701
  Мартиненко П.Ф. Марксизм-ленінізм про суть конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 11-18. – (Серія права ; № 9)


  Выясняя определение сущности конституции в работах классиков марксизма-ленинизма, автор различает два аспекта в этом вопросе: сущность конституции государства с антагонистическими классами и без них. В первом случае государственно-правовые институты ...
700702
  Бичко І.В. Марксизм - це гуманізм // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
700703
  Пантин И.К. Марксизм : историческое самопознание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.12-24. – ISSN 0042-8744
700704
  Петряев К.Д. Марксизм в борьбе против буржуазных концепций ХІХ в. об историческом процессе / К.Д. Петряев. – К.-Одесса, 1975. – 148с.
700705
  Гноевых А.В. Марксизм в освещении журнала "Русское богатство" в 1904-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 134-141. – ISSN 0042-8779


  О периоде редакторства В. Г. Короленко в журнале "Русское богатство" и его взглядах на марксизм.
700706
  Оропай А.Ф. Марксизм в прогностическом и профетическом аспектах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 78-83. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
700707
  Покровский М.Н. Марксизм в программах трудовой школы / М.Н. Покровский. – М., 1924. – 24с.
700708
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке / П.Н. Федосеев. – М, 1972. – 582с.
700709
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке : Маркс, Энгельс, Ленин и современность / П.Н. Федосеев. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1977. – 638с.
700710
  Покровский М.Н. Марксизм в школе / М.Н. Покровский. – М., 1925. – 31с.
700711
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм / Г.И. Патент. – Курган, 1971. – 92с.
700712
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Патент Г.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 23л.
700713
  Кун Б. Марксизм и борьба с социал-фашизмом / Б. Кун. – М., 1933. – 96с.
700714
  Бурмистров С.Л. Марксизм и веданта в современной Индии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 64-74. – ISSN 0869-1908
700715
  Федосеев П.Н. Марксизм и волюнтаризм / П.Н. Федосеев. – М, 1968. – 63с.
700716
  Ленин В.И. Марксизм и восстание : Советы постороннего / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 16с.
700717
  Ленин В.И. Марксизм и восстание : Письмо центральному комитету РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 16с.
700718
  Ленин В.И. Марксизм и восстание / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 14с.
700719
  Сухи И. Марксизм и гуманизм. Критика соврем. буржуазного псевдогуманизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сухи И.; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1962. – 16 с.
700720
  Ярославский Е. Марксизм и дарвинизм / Е. Ярославский. – М, 1940. – 35с.
700721
  Платонов Г.В. Марксизм и дарвинизм / Г.В. Платонов. – Москва, 1958. – 40с.
700722
  Александер Дж. Марксизм и дух социализма: культурные истокиантикапитализма (1982) // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 3 (56). – С. 24-49. – ISSN 1029-8053
700723
  Раинко С. Марксизм и его критики / С. Раинко. – М, 1978. – 336с.
700724
   Марксизм и естествознание. – М., 1933. – 212с.
700725
  Бузгалин А.В. и др. Марксизм и институционализм: сравнительное исследование // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-18. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
700726
  Мучаидзе Г.О. Марксизм и концепция партии / Г.О. Мучаидзе. – Тбилиси, 1977. – 271с.
700727
  Ковалев А.М. Марксизм и коренные общественные преобразования в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.80-90. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
700728
  Корнфорт М. Марксизм и лингвистическая философия / М. Корнфорт. – Москва, 1968. – 456 с.
700729
  Селзам Г. Марксизм и мораль / Г. Селзам. – М, 1962. – 286с.
700730
   Марксизм и национальный вопрос. – М., 1923. – 192с.
700731
  Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 82 с.
700732
  Биола Ги Марксизм и окружающая среда / Биола Ги. – Москва, 1975. – 152с.
700733
  Покровский М.Н. Марксизм и особенности исторического / М.Н. Покровский, 1925. – с.
700734
  Ревуненков В.Г. Марксизм и проблема якобинской диктатуры / В.Г. Ревуненков. – Л., 1966. – 176с.
700735
   Марксизм и проблемы социально-экономической борьбы организованного пролетариата. – М., 1985. – 350с.
700736
   Марксизм и проблемы социального прогресса. – М., 1986. – 243с.
700737
   Марксизм и рабочее движение XIX века. Некоторые актуальные проблемы теории и истории. – Москва, 1988. – 566 с.
700738
   Марксизм и развитие советской педагогики. – М., 1986. – 256с.
700739
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1963. – 19 с.
700740
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1972. – 16 с.
700741
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1973. – 16с.
700742
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 16с.
700743
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 16 с.
700744
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1976. – 16с.
700745
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1982. – 16с.
700746
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1983. – 16 с.
700747
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1984. – 16с.
700748
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1988. – 15с.
700749
  Луначарский А.В. Марксизм и религия / А.В. Луначарский. – Москва : Знание, 1971. – 63 с. – (Новое в жизни науке и технике ; 11 : Естествознание и религия)
700750
  Слободянюк С.С. Марксизм и религия о ценности личности. / С.С. Слободянюк. – М., 1971. – 32с.
700751
  Момджян Х.Н. Марксизм и ренегат Гароди. / Х.Н. Момджян. – М., 1973. – 192с.
700752
  Батудаев И.А. Марксизм и реформизм о революции и реформе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Батудаев И.А. ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва, 1960. – 17с.
700753
   Марксизм и Россия. – М., 1990. – 284с.
700754
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1. – 2004
700755
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 2. – 2004
700756
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2004
700757
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2005
700758
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1/2. – 2006
700759
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3. – 2006
700760
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 4. – 2006
700761
   Марксизм и современные проблемы литературоведения. – М., 1984. – 231с.
700762
   Марксизм и страны Востока. – М., 1970. – 184с.
700763
  Хофман Д. Марксизм и теория "праксиса". / Д. Хофман. – М., 1978. – 334с.
700764
  Сэв Л. Марксизм и теория личности. / Л. Сэв. – М., 1972. – 582с.
700765
  Брюхов В.С. Марксизм и теория равновесия / В.С. Брюхов. – Москва, 1965. – 32с.
700766
  Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. / В.Н. Волошинов. – Ленинград, 1929. – 188с.
700767
  Патент Г.И. Марксизм и экзистенциализм / Г.И. Патент. – Челябинск, 1973. – 251с.
700768
  Кох Г. Марксизм и эстетика / Г. Кох. – Москва, 1964. – 752с.
700769
  Скригунюк М.І. Марксизм і плебсологія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 47-55. – ISSN 1563-3349
700770
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 12с.
700771
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1964. – 15 с.
700772
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 18с.
700773
  Мандат Р. Марксизм і політична економія М. Туган-Барановського // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 66-69
700774
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 12с.
700775
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 12с.
700776
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1973. – 28с.
700777
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 16с.
700778
  Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи : історія комуніст. утопії / Анджей Валіцький ; пер. з пол. Дмитро Андрухів. – Київ : Всесвіт, 1999. – 509, [2] с. – Імен. покажч.: с. 503-509. – Бібліогр. в прим. в кінці підрозд. – ISBN 966-95607-3-X
700779
  Шульц Э.Э. Марксизм как религия революции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 5 (113)
700780
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – Л, 1931. – 93с.
700781
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – Л, 1931. – 94с.
700782
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – Л, 1933. – 104с.
700783
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – М., 1934. – 94с.
700784
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – М., 1958. – 172с.
700785
  Гусейнов А.А. Марксизм о личности / А.А. Гусейнов. – М, 1967. – 31с.
700786
  Кэри Э. Марксизм о смысле человеческой жизни : Автореф... канд.философ.наук: / Кэри Э.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
700787
  Пищик Ю.Б. Марксизм об исторической природе религии / Ю.Б. Пищик. – К, 1983. – 104с.
700788
  Ленін В.І. Марксизм про державу / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 100с.
700789
  Жмудський О.З. Марксизм про перетворення науки в безпосередню продуктивну силу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
700790
  Кухарчук Д.В. Марксизм против мелкобуржуазного социализма : из истории идейн. борьбы в рабочем движении середины XIX в. / Д.В. Кухарчук. – М., 1985. – 126с.
700791
  Дмитрук А.А. Марксизм против оппортунизма. / А.А. Дмитрук. – Минск, 1971. – 160с.
700792
  Фритцханд М. Марксизм, гуманизм, мораль : избранные работы / М. Фритцханд. – Москва : Прогресс, 1976. – 316 с.
700793
  Мартиненко Т.К. Марксизм, дарвінізм і сучасна біологія / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1971. – 48с.
700794
   Марксизм, история философии, современность. – Тарту, 1985. – 237с.
700795
  Серени Э. Марксизм, наука, культура / Э. Серени. – Москва, 1952. – 155 с.
700796
  Штайгервальд Р. Марксизм, религия, современность / Р. Штайгервальд. – М., 1976. – 192с.
700797
   Марксизм: pro и contra. – М., 1992. – 333с.
700798
  Процько М.А. Марксисиско-ленинская теория государства, революции и диктатуры пролетариата / М.А. Процько. – М, 1958. – 128с.
700799
  Филонов А.П. Марксиско-ленинское учение об обоществлении производства и его развитие в решениях XXII съезда КПСС : Автореф... канд. экон.наук: / Филонов А.П.; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1963. – 22л.
700800
  Рожков В.П. Марксиство-ленинская партия и демократический характер социалистического управления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рожков В. П.; БашкГУ. – Уфа, 1980. – 28л.
700801
  Деришев С.И. Марксисткая философия в Белоруссии в период социалистической индустриализации (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Деришев С. И.; БГУ, Каф ист., филос. и логики. – Минск, 1966. – 23л.
700802
  Цхакая Н.М. Марксисткие газеты "Брдзола" и "Пролетарис Брздола" и их роль в пропаганде лениского-искровских идей : Автореф... канд. ист.наук: / Цхакая Н. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 18л.
700803
  Руслякова В.Г. Марксистко-ленинская историография Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Руслякова В.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1955. – 16л.
700804
  Андреев А.Л. Марксистко-ленинская концепция искусства и принцип отражения / А.Л. Андреев. – Москва, 1988. – 206с.
700805
  Узбекова Г.Х. Марксистко-ленинская постановака вопросам об объективной необходимости революционного использования компромисов и соглашений в классовой борьбе пролетариата / Г.Х. Узбекова. – Казань, 1961. – 48с.
700806
  Коваль П.Д. Марксистко-ленинская теория классов и классовой борьбы как основа политики Болгарской коммунистической партии в строительстве социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Коваль П.Д.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
700807
  Горовский Ф.Я. Марксистко-ленинская теория нации и социалистическая практика / Ф.Я. Горовский, Ю.И. Римаренко. – К, 1985. – 363с.
700808
  Петрухин А.А. Марксистко-ленинская теория социалистической революции и дальнейшее ее развитие ХХ съездом КПСС / А.А. Петрухин. – Москва, 1958. – 56с.
700809
  Французова Н.П. Марксистко-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Н.П. Французова. – М, 1969. – 96с.
700810
  Агамиров М. Марксистко-ленинская философская мысль в Азербайджане в годы реакции / М. Агамиров. – Баку, 1980. – 141с.
700811
  Венгрис А.О. Марксистко-ленинская экономическая мысль в Литве в 1918-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Венгрис А.О.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1958. – 32л.
700812
  Дубко Е.Л. Марксистко-ленинская эктика / Е.Л. Дубко. – М, 1983. – 110с.
700813
  Каган М.С. Марксистко-ленинская эстетика о роли мировоззрения в художественном творчестве / М.С. Каган. – Л, 1955. – 48с.
700814
  Маслов Н.Н. Марксистко-ленинские методы историко-партийного исследования. / Н.Н. Маслов. – М., 1983. – 157с.
700815
  Соломахо С.Л. Марксистко-ленинское воспитание советской интеллигенции в послевоенные годы (1946-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соломахо С.Л.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1952. – 17 с.
700816
  Степков В.И. Марксистко-ленинское образование коммунистов и беспартийных. / В.И. Степков. – М., 1962. – 63с.
700817
  Демчук П.А. Марксистко-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.01 / Демчук П. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
700818
  Винцер Р. Марксистко-ленинское понимание счастья и некоторые вопросы воспитания молодежи в ГДР. : Автореф... канд. филос.наук: / Винцер Р.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1966. – 19л.
700819
  Мальцев В.И. Марксистко-ленинское учение о государстве. / В.И. Мальцев, С.П. Лебедев. – М., 1958. – 72с.
700820
  Касавина Г.З. Марксистко-ленинское учение о классах и классовой борьбе. Лекция... / Г.З. Касавина. – М., 1963. – 48с.
700821
  Брегеда А.Е. Марксистко-ленинское учение о революционной ситуации и современность. : Дис... канд. филос.наук: / Брегеда А.Е.; КГУ. – К., 1970. – 254л. – Бібліогр.:л.1-23
700822
  Манов Г.Н. Марксистко-ленинское учение о сломе буржуазной госудатсвенной машины : Автореф... канд. юриди.наук: / Манов Г.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридич. фак. – Москва, 1951. – 16 с.
700823
  Рожин В.П. Марксисто-Ленинская диалектика как философская наука : Автореф... докт. филос.наук: / Рожин В. П.; ЛГУ. – Л., 1954. – 29л.
700824
  Козловский В.Е. Марксистская диалектика и ее современные противники / В. Е. Козловский ; Акад общ. наукпри ЦК КПСС, кафедра маркс.-лен. филос. – Москва : Мысль, 1978. – 256 с.
700825
  Вислобоков А.Д. Марксистская диалектика и современный механицизм / А.Д. Вислобоков. – Москва, 1962. – 240с.
700826
  Савич М.Б. Марксистская диалектика и философский ревизионизм. / М.Б. Савич. – Москва, 1981. – 177с.
700827
  Гумницкий Г.Н. Марксистская диалектика как система / Г.Н. Гумницкий. – М., 1987. – 62с.
700828
  Тугаринов В.П. Марксистская диалектика как теория познания и логика. / В.П. Тугаринов. – Л., 1952. – 32с.
700829
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1964. – 480с.
700830
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1986. – 141с.
700831
   Марксистская и революционно-демократическая печать периода первой русской революции 1905-1907 гг.. – Саратов, 1989. – 108с.
700832
  Галактионов Ю.В. Марксистская историография германского фашизма / Ю.В. Галактионов. – Кемерово, 1988. – 83 с.
700833
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1978. – 663с.
700834
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1985. – 808с.
700835
  Егидес П.М. Марксистская концепция смысла жизни / П.М. Егидес. – Москва, 1966. – 48с.
700836
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.16-31. – ISSN 0042-8744
700837
  Билецкий Е.Е. Марксистская концепция человека и критика буржуазных антропологических теорий / Е.Е. Билецкий, Г.З. Касавина. – М., 1985. – 68с.
700838
   Марксистская концепция человека и образ жизни. – Владимир, 1985. – 126с.
700839
  Курочкина Г.П. Марксистская критика 1906-1912 гг. в борьбе за реализм : Автореф... канд. филол.наук: / Курочкина Г.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 22л.
700840
   Марксистская критика буржуазной философии. – М., 1982. – 159с.
700841
  Габараев О.Ш. Марксистская критика материализма Фейербаха : Автореф... канд. философ.наук: / Габараев О.Ш.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 28 с.
700842
  Клеман К.Б. Марксистская критика психоанализа. / К.Б. Клеман. – М, 1976. – 283с.
700843
  Аникин Г.В. Марксистская литературная критика США на современном этапе / Г.В. Аникин. – Москва, 1976. – 40с.
700844
  Габриэльян Т.Г. Марксистская логика как диалектика и теория познания / Т.Г. Габриэльян. – Ереван, 1963. – 436с.
700845
  Гуланян Х.Г. Марксистская мысль в Армении. (В конце XIX -- начале XX века.) / Х.Г. Гуланян. – Ереван, 1967. – 262с.
700846
  Михальченко Н.И. Марксистская политическая идеология. / Н.И. Михальченко. – К., 1991. – 277с.
700847
  Вишняков Ю.Ф. Марксистская социально-философская мысль в Индии / Ю.Ф. Вишняков. – Москва, 1989. – 84с.
700848
  Петренко Елена Леонидовна Марксистская социально-философская традиция во втором Интернационале : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.02 / Петренко Елена Леонидовна; Ин-т теории и истории социализма ЦК КПСС. – М., 1991. – 59л.
700849
  Брожик В. Марксистская теория оценки / В. Брожик. – М, 1982. – 261с.
700850
  Подвойский И. Марксистская теория права / И. Подвойский. – М, 1925. – 182с.
700851
  Ковалгин В.М. Марксистская философия / В.М. Ковалгин. – Минск, 1961. – 134с.
700852
   Марксистская философия в XIX веке. – М.
1. – 1979
700853
   Марксистская философия в XIX веке. – М.
2. – 1979. – 398с.
700854
   Марксистская философия в международном рабочем движении в конце XIX - начале XX века. – М., 1984. – 447с.
700855
  Грецкий М.Н. Марксистская философия в современной Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1984. – 183с.
700856
   Марксистская философия за рубежом: проблемы и тенденции развития. – М., 1989. – 104с.
700857
  Герц Г. Марксистская философия и естествознание / Г. Герц. – Москва, 1982. – 447 с.
700858
  Агеев Д.П. Марксистская философия мира-философия исторического оптимизма / Д.П. Агеев. – Ленинград : Знание, 1975. – 39 с.
700859
  Васильев Г.Н. Марксистская философия о материи и формах ее существания / Г.Н. Васильев. – Москва, 1958. – 31с.
700860
  Кувакин В.А. Марксистская философская мысль в США. / В.А. Кувакин. – М., 1980. – 168с.
700861
  Грецкий М.Н. Марксистская философская мысль во Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1977. – 172с.
700862
  Вайман С.Т. Марксистская эстетика и проблемы реализма / С.Т. Вайман. – Москва, 1964. – 317с.
700863
   Марксистская этика. – Москва : Политиздат, 1976. – 336 с.
700864
   Марксистская этика. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 352 с.
700865
  Архангельский Л.М. Марксистская этика / Л.М. Архангельский. – Москва, 1985. – 239с.
700866
   Марксистская этика. – 3-е изд., дораб. и доп. – М., 1986. – 365с.
700867
  Лойко К.Н. Марксистская этика и задачи нравственного воспитания трудящихся / К.Н. Лойко. – Х., 1962. – 25с.
700868
  Ангелов Стефан Марксистская этика как наука / Ангелов Стефан. – Москва, 1973. – 264с.
700869
  Наскинов Х.Т. Марксистская этика о смысле жизни : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Наскинов Х.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 28л.
700870
  Сковрцов В.К. Марксистские кружки в Казани в конце 80-х годов 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Сковрцов В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 16л.
700871
  Грибанова Е.А. Марксистские кружки Самары в 90-х годах XIX века : Автореф... канд .ист.наук: / Грибанова Е. А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
700872
  Панцхава И.Д. Марксистский атеизм -- высшая форма атеизма. / И.Д. Панцхава. – М., 1960. – 57с.
700873
  Воронцов Г.В. Марксистский атеизм и его современные фальсификаторы / Г.В. Воронцов. – Москва, 1972. – 32с.
700874
  Гароди Р. Марксистский гуманизм : пять полемических очерков : пер. с фр. / Роже Гароди ; Пер. с фр. С.А. Эфирова, Г.Б. Агабекова ; Предисл. с. 5-32 и общ. ред. чл.-кор. АН СССР М.Т. Иовчука. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
700875
   Марксистский гуманизм и природа человека. – Владимир, 1984. – 105с.
700876
   Марксистский гуманизм и социальная ценность человека. – Иркутск, 1973. – 32с.
700877
  Перепелица Маргарита Ачауовна Марксистский идеал всесторонне развитой личности и его роль в коммунистическом воспитании молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Перепелица Маргарита Ачауовна; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 23л.
700878
  Сикорский В.М. Марксистский философский материализм / В.М. Сикорский. – Минск, 1956. – 31с.
700879
  Даник Борис Васильевич Марксистско--ленинская философия - мировоззренческая основа формирования социалситического социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Даник Борис Васильевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1979. – 19л.
700880
   Марксистско-ленинская диалектика и медицина / Н.М. Васюков, П.В. Григорьева, С.Г. Иванов, И.Ф. Малышев. – Ленинград
Вып. 3 : Философские вопросы медицины. – 1964. – 56 с.
700881
   Марксистско-ленинская диалектика как теория и метод. – М., 1980. – 254с.
700882
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1955. – 40с.
700883
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1957. – 247с.
700884
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектическая логика / В.П. Рожин. – Л, 1956. – 44с.
700885
  Губерский Леонид Васильевич Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Губерский Леонид Васильевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Филос. фак. – Киев, 1975. – 26 с.
700886
   Марксистско-ленинская концепция глобальных проблем современности. – М., 1985. – 446с.
700887
   Марксистско-ленинская концепция социальной справедливости и современная идеологическая борьба. – М., 1987. – 191с.
700888
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методич. аспект.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – л.
700889
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 175л. – Бібліогр.:л.150-175
700890
  Дащенко Ирина Генадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значения для формирования разумных потребностей (методич. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Генадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
700891
  Котикова Д.Д. Марксистско-ленинская критика государственно-правовых концепций анархизма : Автореф... канд. юрид.наук: / Котикова Д.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 19л.
700892
   Марксистско-ленинская критика и литературный процесс. – Фрунзе, 1982. – 215с.
700893
  Нескромная Т.П. Марксистско-ленинская критика мальтузианства в Росси конца XIX -- начала ХХ века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нескромная Т. П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1975. – 23л.
700894
  Карапетян А.А. Марксистско-ленинская критика философии Канта : Автореф... докт.филос.наук: / Карапетян А.А.; МГУ. – Ереван, 1952. – 48 с.
700895
  Киртока А. Марксистско-ленинская литература в библиотеках Молдавии в дооктябрьский период (1843-1917 гг.) / А. Киртока. – Кишинев, 1963. – 103с.
700896
  Завьялов Ф.Н. Марксистско-ленинская методология в дореволюционной статистике России / Ф.Н. Завьялов. – Саратов, 1990. – 194с.
700897
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – М., 1973. – 294с.
700898
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 375с.
700899
   Марксистско-ленинская методология и вопросы методики конкретных социальных исследований. – М., 1977. – 200с.
700900
   Марксистско-ленинская мысль в СССР: исторический путь и проблемы исследования. – К., 1978. – 448с.
700901
  Титаренко Степан Лазаревич Марксистско-ленинская наука - руководство к действию / Титаренко Степан Лазаревич. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 : История и политика КПСС)
700902
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – Москва
1. – 1974. – 192с.
700903
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – М., 1975. – 173с.
700904
  Мочалов Л.В. Марксистско-ленинская оценка / Л.В. Мочалов. – М, 1976. – 88с.
700905
  Анспак Я.И. Марксистско-ленинская педагогическая мысль в Латвии, 1893-1917 / Я.И. Анспак. – Рига, 1981. – 239с.
700906
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская социология как наука / В.П. Рожин. – Л, 1967. – 28с.
700907
  Александров В.С. Марксистско-ленинская стратегия и тактика КПСС : учебное пособие по спецкурсу / В.С. Александров. – Москва : Высшая школа, 1970. – 239 с.
700908
  Абдуллаев М.А. Марксистско-ленинская теория государства : (лекция, прочитанная для заочников) / М.А. Абдуллаев ; Дагест. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 18 с.
700909
  Катунский А.Е. Марксистско-ленинская теория диктатуры пролетариата. / А.Е. Катунский. – Омск, 1969. – 30с.
700910
  Скавронская Л.С. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / Л.С. Скавронская. – Москва, 1979. – 17с.
700911
  Худяк В.Ю. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / В.Ю. Худяк. – Москва, 1980. – 15 с.
700912
  Косяченко Г. Марксистско-ленинская теория капиталистического воспроизводства. / Г. Косяченко. – М., 1939. – 95с.
700913
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1955. – 39 с.
700914
  Амвросов А.А. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы : Лекции / А.А. Амвросов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. диалектич. и ист. материализма. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1959. – 100 с. – ([Диалектический и исторический материализм])
700915
  Ковалев С.М. Марксистско-ленинская теория коммунистического воспитания / С.М. Ковалев. – М, 1981. – 56с.
700916
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – Л., 1939. – 127с.
700917
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – М., 1948. – 28с.
700918
  Калтахчян С.Т. Марксистско-ленинская теория нации и современность / С.Т. Калтахчян. – М., 1983. – 367с.
700919
  Зыков П.Г. Марксистско-ленинская теория национального вопроса / П.Г. Зыков. – М., 1958. – 32с.
700920
  Киселинчев А. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности / А. Киселинчев. – М., 1956. – 320с.
700921
  Малютин П.К. Марксистско-ленинская теория познания - основа обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Малютин П.К.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
700922
  Востриков А.В. Марксистско-ленинская теория познания / А.В. Востриков. – Москва, 1955. – 32с.
700923
  Андреев И.Д. Марксистско-ленинская теория познания и современная наука / И.Д. Андреев. – Москва, 1967. – 63с.
700924
  Горпинюк Марксистско-ленинская теория социалистической революции / Горпинюк, ИД. – Днепропетровск, 1972. – 40с.
700925
  Козиков И.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность / И.А. Козиков. – М., 1972. – 80с.
700926
  Лавров С.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность в курсе научного коммунизма. / С.А. Лавров. – Иваново, 1974. – 36с.
700927
  Коноплев А.В. Марксистско-ленинская теория трудового воспитания и ее развитие КПСС на современном этапе : Автореф... канд. философ.наук: / Коноплев А.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 23л.
700928
  Конык Г.К. Марксистско-ленинская философия-методология естественных и общественных наук. / Г.К. Конык. – Киев, 1967. – 40с.
700929
  Вдовиченко Г.Г. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1971. – 36с.
700930
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.В. Платонов. – Москва, 1971. – 39с.
700931
  Крапивин В.В. Марксистско-ленинская философия / В.В. Крапивин. – М., 1979. – 270с.
700932
  Коршунова Л.С. Марксистско-ленинская философия / Л.С. Коршунова, И.В. Костикова. – М., 1979. – 88с.
700933
  Ганусевич Г.А. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Ганусевич Г.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии и логики. – Минск, 1967. – 19л.
700934
  Адуло Т.И. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии во второй половине 30-х годов : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Адуло Тадеуш Иванович.; МВ и ССО БССР, Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 24 л.
700935
  Валескалн П.И. Марксистско-ленинская философия в Латвии / П.И. Валескалн. – Рига, 1984. – 147с.
700936
  Алексеев П.В. Марксистско-ленинская философия и медицина в СССР / П.В. Алексеев. – Москва : Медицина, 1970. – 263 с.
700937
  Бабенко В.В. Марксистско-ленинская философия и мировоззренческие убеждения человека / В.В. Бабенко. – К.- Одесса, 1979. – 143с.
700938
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – Москва, 1974. – 64с.
700939
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – М., 1982. – 479с.
700940
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия и частные науки / Г.В. Платонов. – Москва, 1982. – 191с.
700941
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
1. – 1972. – 101с.
700942
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
2. – 1972. – 70с.
700943
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская философиякак наука / В.П. Рожин. – М, 1968. – 87с.
700944
  Штейнберг В.А. Марксистско-ленинская философская мысль в Латвии в начале ХХ века. (П.Стучка, Ф.Розинь, Я.Янсон, П.Дауге, Я.Берзинь). 1900-1917. : Автореф... доктор филос.наук: / Штейнберг В.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1961. – 45л.
700945
  Петров А.И. Марксистско-ленинская эстетика / А.И. Петров, Г.В. Ратников. – Минск, 1975. – 559с.
700946
  Товмасян С.С. Марксистско-ленинская эстетика о критерии идейно-художественной оценки произведений искусства. : Автореф... канд. филос.наук: / Товмасян С.С.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1952. – 18 л.
700947
  Джохадзе Н.И. Марксистско-ленинская эстетика о художественном времени в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Джохадзе Н.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
700948
  Анисимов Ф С. Марксистско-ленинская этика / Ф С. Анисимов. – Москва
1. – 1972. – 66с.
700949
  Анисимов С.Ф. Марксистско-ленинская этика / С.Ф. Анисимов. – Москва
2. – 1973. – 130с.
700950
  Уткин С.С. Марксистско-ленинская этика как наука : Дис... доктор филос.наук: / Уткин С.С.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1964. – 676, ХХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
700951
  Лифанов И М. Марксистско-ленинская этика как наука: Стенограмма публич. лекции. / И М. Лифанов, . – Л., 1952. – 32с.
700952
  Волченко Л.Б. Марксистско-ленинская этика. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1978. – 71с.
700953
  Иголкин М.В. Марксистско-ленинские методологические основы критики современного антикоммунизма / М.В. Иголкин. – Москва, 1982. – 174с.
700954
  Бахшиев Д.Ю. Марксистско-ленинские основы строительства и деятельноти КПСС / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1968. – 240с.
700955
  Константинов Н.Н. Марксистско-ленинские партии об общем и особенном при переходе общества от капитализма к социализму : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Константинов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
700956
  Манасов М.А. Марксистско-ленинские пратии Латинской Америки / М.А. Манасов. – М, 1963. – 45с.
700957
  Степанян С.С. Марксистско-ленинские принципы интернационализма в деятельности КПСС. : Автореф... канд.ист.наук: / Степанян С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
700958
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1971. – 203 с.
700959
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут; Науч. ред. Соломенцев Е.С. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство
Кн. 2. – 1973. – 158 с.
700960
  Кабанов А.Т. Марксистско-ленинский принцип связи пропаганды с жизнью в действии / А.Т. Кабанов. – Москва, 1970. – 176с.
700961
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе : Автореф... Кад.ист.наук: / Логвинов Н.В.; М-во культуры СССР. – Киев, 1954. – 20л.
700962
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе. : Дис... Канд. ист. наук: / Логвинов Н.В.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при КУ им. Т.Шевченка. – К, 1954. – 255л. – Бібліогр.:л.1-12
700963
  Агафоненков Е.Ф. Марксистско-ленинское воспитание руководящих партийных и советских кадров в послевоенный период. (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Агафоненков Е.Ф.; Акадеия общественных наук при ЦК ВКП(б) Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
700964
  Мачадо Альфонсо Херадо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херадо; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1985. – 197л. – Бібліогр.:л.177-197
700965
  Гоникман С. Марксистско-ленинское мировоззрение и материалистическая диалектика / С. Гоникман. – Л., 1930. – 56с.
700966
  Бартак Ю.Б. Марксистско-ленинское понимание интернационального долга : Автореф... канд. философ.наук: / Бартак Ю.Б.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1965. – 14л.
700967
  Ойзерман Т.И. Марксистско-ленинское понимание свободы / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1967. – 64с.
700968
  Нажмудинов Г.М. Марксистско-ленинское понимание свободы и его значение для критики американского экзистенциализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Нажмудинов Г.М.; М-во просвещения РСФСР. Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1973. – 26л.
700969
  Гаибов Наим Марксистско-ленинское понятие прекрасного и его воплощение вузбекской советской поэзии : Автореф... канд. филос.наук: / Гаибов Наим; АН УзССР. ин-т философии и права. Сектор этики и эстетики. – Ташкент, 1965. – 21л.
700970
  Джамгерчинов Б.Д. Марксистско-ленинское решение национального вопроса. / Б.Д. Джамгерчинов. – Фрунзе, 1969. – 163с.
700971
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинское учение о базисе и надстройке / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1952. – 32с.
700972
  Касим-заде Ф.Ф. Марксистско-ленинское учение о войнах в эпоху империализма : Автореф... канд. филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; Азерб гос. ун-т. – Баку, 1955. – 24л.
700973
  Чувиков П.А. Марксистско-ленинское учение о войне и армии / П.А. Чувиков. – М, 1946. – 103с.
700974
  Мальцев И В. Марксистско-ленинское учение о государстве. / И В. Мальцев, С.П. Лебедев. – М., 1958. – 72с.
700975
  Злобин И.Д. Марксистско-ленинское учение о деньгах / И.Д. Злобин. – М., 1982. – 64с.
700976
  Гугушвили Д.В. Марксистско-ленинское учение о единстве и борьбе противоположностей : Автореф... канд. филос.наук: / Гугушвили Д.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
700977
  Бугреев А.Н. Марксистско-ленинское учение о классах и государстве. / А.Н. Бугреев. – Волгоград, 1969. – 60с.
700978
  Вишняков А.С. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / А.С. Вишняков. – Москва, 1962. – 72с.
700979
  Кебурия Д.М. Марксистско-ленинское учение о конкретности понятия : Автореф... канд. филос.наук: / Кебурия Д.М.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 26л.
700980
  Агафонов В.П. Марксистско-ленинское учение о некапиталистическом пути развития / В.П. Агафонов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 304 с.
700981
  Клочко В.Ф. Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в программах КПСС / В.Ф. Клочко. – М., 1966. – 76с.
700982
  Меликов Н.Ю. Марксистско-ленинское учение о пространстве и времени. : Автореф... Канд.филос.наук: / Меликов Н.Ю.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1953. – 19 с.
700983
  Алексеев Г.П. .Щеглов Марксистско-Ленинское учение о профсоюзах / Г.П. .Щеглов Алексеев. – Москва, 1981. – 183с.
700984
  Тимофеев В.Д. Марксистско-ленинское учение о свободе совести / В.Д. Тимофеев. – М. : Знание, 1983. – 64 с.
700985
  Басалай Алексей Афанасьевич Марксистско-ленинское учение о становлении развития новго типа взаимоотношенй между народами : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Басалай Алексей Афанасьевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1980. – 26л.
700986
  Вышинский А.Я. Марксистско-ленинское учение о суде и советская судебная система : очерк второй / А.Я. Вышинский ;. – Москва : Госиздат "Советское законодательство", 1934. – 51 с. – (Очерки по судоустройству в СССР)
700987
  Семенов П.Г. Марксистско-ленинское учение о форме социалистического государства. / П.Г. Семенов. – М., 1955. – 76с.
700988
  Биккенин Н.Б. Марксистско-ленинское учение об идеологии. / Н.Б. Биккенин. – Москва, 1976. – 64с.
700989
  Лебедев С.П. Марксистско-ленинское учение об истине / С.П. Лебедев. – Москва, 1965. – 40с.
700990
  Напреев М.Л. Марксистско-ленинское учение об общественно-экономических формациях и историческое исследование : Автореф... канд. филос.наук: / Напреев М.Л.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 19л.
700991
  Яворски В. Марксистско-ленинското образование в БКП. / В. Яворски. – София, 1980. – 241с.
700992
  Ганов В.А. Марксистско-ленінська філософія-методологія природничих і суспільних наук / В.А. Ганов. – Київ, 1969. – 48с.
700993
  Фохт У.Р. Марксистское литературоведение / У.Р. Фохт. – Л.-М., 1930. – 64с.
700994
  Мартынов Н.Д. Марксистское направление в западногерманской историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1984. – 80с.
700995
  Асатрян Г.Е. Марксистское понимание гуманизма. : Автореф... наук: 620 / Асатрян Г.Е.; Ерев. гос. унив. – Ереван, 1969. – 21л.
700996
  Шимина А.Н. Марксистское понимание конкретности истинного знания и его методологическое значение для дидактики : Автореф... кандидата философ.наук: / Шимина А.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 21л.
700997
  Нарский И.С. Марксистское понимание предмета философии и позитивизм / И.С. Нарский. – М, 1959. – 64с.
700998
  Дрюкова Алла Митрофановна Марксистское понимание смысла жизни и его роль в формировании научного мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Дрюкова Алла Митрофановна ; Ростов-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 21 с.
700999
  Пане Даль Марксистское учение о государстве. / Пане Даль. – 2-е изд. – М., 1930. – 103с.
701000
  Квасов Р.А. Марксистское учение о собственности. / Р.А. Квасов. – Воронеж, 1980. – 211с.
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,