Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
700001
   Методика обгрунтування вимог до якості розпізнавання артилерійських гармат в РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, В.О. Браун, А.А. Гончарук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 5-10.
700002
  Шипілова Л.М. Методика обгрунтування поняттєво-категорійного апарату теоретичних основ політики безпеки / Л.М. Шипілова; Рада Національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національн. безпеки. – Київ, 2005. – 218с.
700003
  Кривцун В.І. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з врахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 63-69


  Викладені основні положення методики обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо її безвідмовності, структури та ...
700004
  Кривцун В.І. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності : Автореф. дис. ... техн. наук: Спец. 20.02.14 / Володимир Іванович Кривцун; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
700005
  Кривцун В.І. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності : Дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Кривцун В.І.; Військовий інженерний ін-т подільського держ. аграрно-технічного університету. – Кам"янець-Подільський, 2006. – 155с. – Бібліогр.: л.147-155
700006
  Волох Олександр Петрович Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 14 / Волох О. П.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 7 назв
700007
  Волох О.П. Методика обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 29-35


  Викладено методику обґрунтування раціональних значень періодичності технічного обслуговування машин інженерного озброєння під час експлуатації з урахуванням почасової надмірності, їх структури та особливостей функціонування. Изложено методику ...
700008
  Старчук Я.В. Методика обгрунтування рівня енергозбереження при проектуванні та зведенні будинки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 61-63 : рис. – Бібліогр.: 3 назв
700009
  Шишанов М.О. Методика обгрунтування строків продовження придатності до використання за призначенням керованих авіаційних засобів ураження / М.О. Шишанов, О.В. Зубарєв, А.А. Любарець // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 112-116
700010
  Мазур Н.В. Методика обліку внутрішньогрупових операцій: пропозиції щодо вдосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 11-15. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
700011
  Сисюк С.В. Методика обліку та розподілу накладних витрат державних закладів освіти // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 107-112. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
700012
  Кірей О.С. Методика обліку формування необоротних активів // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-36
700013
  Биленчук П.Д. Методика обнаружения и использования одорологической информации в процессе раскрытия преступлений. / П.Д. Биленчук. – К., 1993. – 47с.
700014
   Методика обобщения судебной практики.. – М., 1976. – 112с.
700015
   Методика обоснования региональных гидрогеологических моделей многослойных систем.. – М., 1982. – 147с.
700016
  Белых Г.В. Методика обработки гамма-спектров, полученных с помощью Ge(Li)-детекторов при изучении захвата медленных нейтронов / Г.В. Белых. – К., 1976. – 32с.
700017
   Методика обработки материалов стереофотосъемки с борта судна : программа " Берег-1". – Москва : Недра, 1975. – 41 с.
700018
  Васильев Б.В. Методика обработки на ЦЭФМ результатов наблюдений при совместных измерениях : Автореф... канд. техн.наук: 05.251 / Васильев Б.В.; Всесоюз. НИИ метрологии. – Л, 1970. – 16л.
700019
  Чеснокова А.Д. Методика образования геометрических понятий у учащихся средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Чеснокова А.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1952. – 12л.
700020
  Винниченко И.А. Методика образования у учащихся некоторых научных представлений и понятий в процессе обучения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Винниченко И.А. ; Украинский науч. исслед. ин-т педагогики. – Киев, 1950. – 15 с.
700021
   Методика обследования состояния охраны труда и техники безопасности в геологических организациях.. – Л., 1973. – 36с.
700022
  Эйгельбернер Ф. Методика обследования. / Ф. Эйгельбернер. – М.-Л., 1931. – 136с.
700023
  Магалашвили Т.С. Методика обучению французскому условному наклонению в грузинской среденей школе : Автореф... канд. пед.наук: / Магалашвили Т. С.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 38л.
700024
   Методика обучения автоделу в средней школе. – М., 1977. – 255с.
700025
   Методика обучения автоделу в средней школе. – 2-е изд., перераб. – М., 1982. – 176с.
700026
  Черепов И.А. Методика обучения альпинистов. / И.А. Черепов. – М., 1973. – 120с.
700027
  Моргулис Владимир Михайлович Методика обучения анализу и переводу конструкций с неличными формами английского глагола : Автореф... канд. пед.наук: / Моргулис Владимир Михайлович; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1959. – 21л.
700028
   Методика обучения анатомии, физиологии и гигиены человека. – Изд. 2-е, испр. – М., 1978. – 203с.
700029
  Рагимов Р.А. Методика обучения английским наречиям в 5-8 классах азербайданской школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Рагимов Р.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 48л.
700030
  Гелашвили Э.И. Методика обучения английскому словесному ударению в грузинской высшей школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Гелашвили Э.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
700031
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку (на английском языке) : учеб. пособие / Г.В. Рогова. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 312 с. – На обкл. : G.V. Rogova / Methods of teaching English
700032
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку (на английском языке) : Учебное пособие для пед. ин-тов. / Г.В. Рогова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 351с.
700033
  Абросимова Л.М. Методика обучения английскому языку в неязыковом вузе на начальном этапе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абросимова Л.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1980. – 20 с.
700034
  Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах. / И.М. Берман. – Москва, 1970. – 230с.
700035
  Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку на 1 курсе технического вуза / О.Б. Тарнопольский. – Киев, 1989. – 158с.
700036
  Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе: пособие для учителя. / Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина. – М., 1988. – 222с.
700037
  Чекмарев Я.Ф. Методика обучения арифметики в пятых и шестых классах школ рабочей молодежи / Я.Ф. Чекмарев. – Москва, 1953. – 443 с.
700038
  Борозинец Ирина Юрьевна Методика обучения аудированию аутентичной спонтанной речи, отмеченной неполным типом произнесения (немецкий яз., языковый вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Борозинец Ирина Юрьевна; Мосгос. лингвичтическ. ун-т. – М., 1991. – 22л.
700039
  Балкевич Наталья Васильевна Методика обучения аудированию французской научной речи в условиях ускоренного курса. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Балкевич Наталья Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 22л.
700040
  Шилак Людмила Вениаминовна Методика обучения беседе по специальности в неязыковом вузе (англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шилак Людмила Вениаминовна; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 24л.
700041
  Розов О.А. Методика обучения беспереводному чтению на иностранном языке в 5 - 8 классах средней школы / О.А. Розов. – Владимир, 1971. – 249 с.
700042
  Калинова Г.С. Методика обучения биологии 6-7 кл. : растения, бактерии, грибы, лишайники: пособие для учителя / Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1989. – 224 с. : ил. – ISBN 5-09-001430-2
700043
  Петришина О.Л. Методика обучения биологии в школе / О.Л. Петришина. – М, 1968. – 59с.
700044
   Методика обучения ботанике. – 2-е изд., перераб. – М., 1977. – 287с.
700045
   Методика обучения ботанике. – 3-е изд., перераб. – М., 1982. – 351с.
700046
  Вырыпаев А.М. Методика обучения в школе профсоюзного актива / А.М. Вырыпаев. – Москва, 1977. – 96с.
700047
  Симоненко В.Д. Методика обучения вождению тракторов / В.Д. Симоненко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 112с.
700048
  Ожегова Н.С. Методика обучения восприятию русской речи / Н.С. Ожегова. – М., 1978. – 52с.
700049
  Тевдорадзе Н.М. Методика обучения временным формам французского глагола в грузинской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Тевдорадзе Н.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 38л.
700050
  Нгуен Тьен Хунг Методика обучения вьетнамских студентов грамматическому оформлению высказывания на английском языке с применением программирования (языковый вуз) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нгуен Тьен Хунг; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. М.Тореза. – Москва, 1986. – 21 с.
700051
   Методика обучения географии в средней школе. – Москва : Просвещение, 1968. – 392с.
700052
   Методика обучения географии в средней школе. – 2-е изд. – М., 1975. – 384с.
700053
   Методика обучения географии в средней школе. – Москва : Просвещение, 1983. – 320с.
700054
   Методика обучения географии в средней школе. – Москва : Просвещение, 1985. – 256с.
700055
  Бондаренко Ольга Ростиславовна Методика обучения говорению на курсах повышения квалификации гидов-переводчиков (Аспект межкультурного общения на англ. языке) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бондаренко Ольга Ростиславовна; Моск. ин-т иностранных яз. им. М. Тореза. – М., 1990. – 22л.
700056
  Кулиев Захид Исфандияр оглы Методика обучения говорению на немецком языке в 5-6 классах азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кулиев Захид Исфандияр оглы; Азерб. гос. ун-т. Фил. фак-т. – Баку, 1973. – 35л.
700057
  Цетлин В.С. Методика обучения грамматическим явлениям французского языка в средней школе / В.С. Цетлин. – Москва, 1961. – 268с.
700058
  Каноныкин Н.П. Методика обучения грамоте. / Н.П. Каноныкин. – 3-е изд., испр. – Л.-М., 1937. – 148 с.
700059
  Дианина Н.Н. Методика обучения дискуссии на общественно-политические темы в языковом вузе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дианина Н.Н.; Моск. гос. ун-т иностр. яз. – Москва, 1990. – 23 с.
700060
   Методика обучения зоологии. – Москва, 1972. – 336с.
700061
   Методика обучения зоологии. – 2-е изд., испр. – М., 1979. – 271с.
700062
  Клименко В.А. Методика обучения идиоматическим закономерностям построения иноязычного высказывания. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Клименко В.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1981. – 26л.
700063
   Методика обучения иностранным языкам в системе непрерывного образования. – Минск, 1991. – 145с.
700064
   Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1982. – 373с.
700065
  Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В. Рогова. – М., 1991. – 287с.
700066
  Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблема школьного учебника. / И.Л. Бим. – М., 1977. – 288с.
700067
   Методика обучения иностранным языкам на начальном этапе в школе и вузе. – СПб., 1991. – 155с.
700068
  Кузнецова Л.М. Методика обучения иностранных учащихся конспектированию печатных текстов / Л.М. Кузнецова. – Москва, 1983. – 88с.
700069
  Гольдин З.Д. Методика обучения иностранцев русскому склонению. (На материале беспредложного управления) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Гольдин З.Д.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 27л.
700070
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1976. – 96с.
700071
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1977. – 128 с.
700072
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1978. – 136с.
700073
   Методика обучения иноязычной устной речи. – Воронеж, 1979. – 101с.
700074
  Виниковецкая Т.А. Методика обучения интерпретации художественного текста : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Виниковецкая Т.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 22л.
700075
  Серебрякова Н.П. Методика обучения интерпретации художественного текста на IV курсе языкового вуза (на матер. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Серебрякова Н.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
700076
  Гайдучик С.М. Методика обучения интонации немецкого языка в институтах и на факультетах иностранных языков : Автореф... канд. пед.наук: / Гайдучик С.М.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Минск, 1965. – 20л.
700077
   Методика обучения истории в средней школе. – М.
1. – 1978. – 287с.
700078
   Методика обучения истории в средней школе. – М.
2. – 1978. – 240с.
700079
  Вагин А.А. Методика обучения истории в школе / А.А. Вагин. – Москва, 1972. – 351с.
700080
   Методика обучения истории древнего мира и средних веков в V-VI классах. – М., 1970. – 400с.
700081
  Гаврилов В.Г. Методика обучения конструкциям с препозитивными атрибутами. (Англ. язык) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Гаврилов В.Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М, 1972. – 20л.
700082
  Бурлаков М.А. Методика обучения лексике иностранного языка. / М.А. Бурлаков. – Киев, 1983. – 94с.
700083
  Мещерякова Т.М. Методика обучения лексике немецкого языка в 6-7 классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мещерякова Т.М.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 8 с.
700084
  Гачава Р.И. Методика обучения лексике французского языка и система лексических упражнений в IX-X классах грузинской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гачава Р.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 32л.
700085
  Кунанбаева Салима Сагиевна Методика обучения лексико-грамматическому оформлению высказывания в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кунанбаева Салима Сагиевна; Моск. гос. пед. ин. яз. – М., 1979. – 23л.
700086
  Артыкбаева А.К. Методика обучения монологической устной речи в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Артыкбаева А.К.;. – М, 1983. – 11л.
700087
  Богданова Э.Х. Методика обучения немецкой интонации в языковом вузе (на материале текстов для выразительного чтения) : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.03 / Богданова Э. Х.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 21л.
700088
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкой устной речи в восьмилетней школе / С.Ф. Шатилов. – М.-Л., 1964. – 229с.
700089
  Вербицкая Т.Д. Методика обучения немецкому произношению на 1 курсе в языковом вузе/1семестр/. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Вербицкая Т.Д.; Киев. гос. пед. ин-т. ин.яз. – Киев, 1975. – 22л.
700090
  Рахманов И.В. Методика обучения немецкому языку / И.В. Рахманов. – М, 1956. – 343с.
700091
  Монигетти А.В. Методика обучения немецкому языку в III-IV классах. / А.В. Монигетти. – М., 1950. – 112с.
700092
  Салистра И.Д. Методика обучения немецкому языку в средней школе / И.Д. Салистра. – Москва, 1958. – 324с.
700093
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – Л., 1977. – 295с.
700094
   Методика обучения немецкому языку в средней школе : Учебное пособие. – Киев : Вища школа, 1984. – 201с.
700095
  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – 2-е изд. – М., 1986. – 221с.
700096
  Ераткина В.В. Методика обучения непроверяемым написаниям в начальной школе: Уч. пособие для студ. / В.В. Ераткина. – Рязань, 1989. – 99с.
700097
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – М., 1973. – 400с.
700098
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – 2-е изд. перераб. – М., 1979. – 287с.
700099
  Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии / А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров. – 3-е изд. перераб. – М., 1985. – 287с.
700100
  Иоффе В.Ф. Методика обучения общественно-политической лексике учащихся старших классов средней школы (на мат. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Иоффе В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1981. – л.
700101
   Методика обучения обществоведению. – М., 1981. – 175с.
700102
  Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе : кн. для учителя / Разумовская М.М. – Москва : Просвещение, 1992. – 190, [2] с. – Библиогр.: с. 190-191
700103
  Мегрелишвили М.Д. Методика обучения отрицательным конструкциям английского языка на основе данных лингвистического анализа : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.02 / Мегрелишвили М. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 37л.
700104
  Еганян Н.Г. Методика обучения оформлению высказывания на втором иностранном языке : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.02 / Еганян Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1986. – 26 с.
700105
  Алексерова Б.Р. Методика обучения переводу будущего учителя английского языка в азербайджанской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Алексерова Б. Р.; Азер. ГУ им. Кирова. – Баку, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
700106
  Миньяр-Белоручев Методика обучения переводу на слух / Р.К. Миньяр-Белоручев ; Институт международных отношений. – Москва : ИМО, 1959. – 185 с.
700107
  Бассуэ Вебб Лурдес Каридад Методика обучения переводу с листа как профессиональной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бассуэ Вебб Лурдес Каридад; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
700108
  Гуменюк А.А. Методика обучения по предмету "Растениеводство" : индустриальная технология возделывания полевых и кормовых культур / А.А. Гуменюк. – Киев : Выша школа, 1985. – 264 с. : табл. 11, илл. 3
700109
  Смирнов В.В. Методика обучения по специальностям, связанным с электротехникой и кибернетикой, в учебных заведениях. / В.В. Смирнов. – Киев, 1973. – 20с.
700110
  Дорофеев Ю.П. Методика обучения подразделений защите от ядерного оружия / Ю.П. Дорофеев. – М., 1977. – 92с.
700111
  Моргулис В.М. Методика обучения поинманию и переводу иностранного специального текста в неязыковом вузе / В.М. Моргулис. – М., 1958. – 39с.
700112
  Рижия А.В. Методика обучения пониманию немецкой диалектической речи на слух в языковом вузе : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.02 / Рижия А. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1979. – 22л.
700113
  Колесников Евгений Иванович Методика обучения пониманию синтаксических структур при чтении литературы по специальности (немецкий язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Колесников Евгений Иванович; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
700114
  Бакаев Нажмидин Методика обучения пониманию форм прошедшего времени французского глагола при чтении литературы по специальности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Бакаев Нажмидин; Киевский гос пед ин-т ин. яз. – К., 1985. – 24л.
700115
  Гомза Светлана Хрисанфовна Методика обучения пониманию форм с суффиксом - ed при чтении английских текстов по специальности в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гомза Светлана Хрисанфовна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
700116
  Спицына Л.В. Методика обучения правописанию в курсе вторичного иностранного языка: (англ. яз. на ф-те немец. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Спицына Л.В.; Москов. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 24л.
700117
  Эбралидзе Л.Н. Методика обучения предлогам и предложным конструкциям английского языка в грузинской восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Эбралидзе Л.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 36л.
700118
  Белова Н.М. Методика обучения предмету "Селекция и семеноводство" / Н.М. Белова, В.К. Катькина, Л.В. Степанова; Под ред. Беловой Н.М. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 125с.
700119
  Петранева Г.А. Методика обучения предмету "Экономика сельского хозяйства" / Г.А. Петранева. – Москва, 1989. – 165 с.
700120
  Демидов В.П. Методика обучения решению задач на доказательство в курсе стереометрии среденей школы : Автореф... канд. пед.наук: / Демидов В. П.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1960. – 12л.
700121
  Семушкин А.Д. Методика обучения решению задач на построение по стереометрии / А.Д. Семушкин. – Москва, 1959. – 160 с.
700122
   Методика обучения рисованию в восьмилетней школе. – М., 1963. – 360с.
700123
  Джашитян Э.А. Методика обучения русской диалектической речи учащихся начальной школы азербайджанской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Джашитян Э. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 18л.
700124
  Бекмуратова В.Е. Методика обучения русской орфографии в 5-ом классе Туркменской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Бекмуратова В.Е.; Туркменский гос ун-т. – Ашхабад, 1971. – 19л.
700125
  Вартанян А.М. Методика обучения русской пунктуации в простом предложении в восмилетней Азербайджанской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Вартанян А.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
700126
  Михеев С.В. Методика обучения русскому языку / С.В. Михеев. – Саратов, 1972. – 60с.
700127
  Криштопа В.М. Методика обучения русскому языку в дагестанской школе / В.М. Криштопа. – Махачкала, 1967. – 136с.
700128
  Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах / М.Р. Львов. – М., 1987. – 414с.
700129
  Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей / К.В. Комаров. – М., 1988. – 222с.
700130
  Капитонова Т.И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 272с. – ISBN 5-86547-160-0
700131
  Великородова Л.Я. Методика обучения самостоятельному чтению иностранной литературі на1-2 курсах технического вуза. : Автореф... канд. пед.наук: / Великородова Л.Я.; Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – М., 1966. – 15л.
700132
  Зарубина Н.Д. Методика обучения связной речи / Н.Д. Зарубина. – М, 1977. – 48с.
700133
  Андреасян Инна Михайловна Методика обучения связной речи в VIII классе школы с преподаванием ряда предметов на английском языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.0 / Андреасян Инна Михайловна; Киевский пед. ин-т иностран. языков. – К., 1980. – 25л.
700134
  Гохидзе М.Г. Методика обучения систематическому курсу неравенств в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гохидзе М. Г.; МВиССО ГССР, Тибл. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 34л.
700135
  Холодков Евгений Иванович Методика обучения ситуационным клише на младшем этапе в языковом вузе (на материале французского языка) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Холодков Евгений Иванович ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1980. – 16 с.
700136
  Павлов И.П. Методика обучения сочинениям на литературные темы в старших классах средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Павлов И.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1967. – 16л.
700137
  Белоусова В.А. Методика обучения структурному оформлению речи студентов 1 курса языкового вуза на начальном этапе (на материале испанских глаголов "Ser" и "Estar") : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Белоусова В.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 25л.
700138
  Стрелкова Г.Г. Методика обучения студентов-иностранцев владению русской фразеологией при чтении. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Стрелкова Г.Г.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 22л.
700139
  Зобков Н.Н. Методика обучения студентов истории с применением художественно-исторических произведений // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 4. – С.105-109. – ISSN 1609-4646
700140
  Устинова З.И. Методика обучения студентов устной речи на начальном этапе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Устинова З.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 28л.
700141
  Попова Н.С. Методика обучения студентов языкового вуза оформлению существительных детерминативами (на матер. англ. яз.). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Попова Н.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 13л.
700142
  Михайлов Д.Д. Методика обучения ударению в начальных классах / Д.Д. Михайлов. – Ленинград, 1946. – 15 с.
700143
  Мишин И.Ф. Методика обучения узуальным формам речи студентов младших курсов языкового вуза. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мишин И.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
700144
  Оцупок А.П. Методика обучения упражениям спортивных видов гимнастики и прыжков на батуте с учетом феномена функциональной асимметрии : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Оцупок А.П.; Киев.гос.ун-т. – Киев, 1984. – 23л.
700145
  Остапенко А.И. Методика обучения устной английской речи на основе функционально-стилистической диффренциации высказывания. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Остапенко А.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
700146
   Методика обучения устной речи на иностранных языках. – М., 1962. – 128с.
700147
  Хамица Е.Н. Методика обучения учащихся техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных машин / Е.Н. Хамица, М.Н. Шумский. – Минск, 1978. – 104с.
700148
   Методика обучения физике в школах СССР и ГДР. – Москва; Берлин : Просвещение, 1978. – 223 с.
700149
  Морзабаева Р.Б. Методика обучения физике в школе и вузе (методологические аспекты) / Р.Б. Морзабаева; Евразийский университет им.Л.Н.Гумилева. – Акмола : Издат. Евразийского ун-та, 1997. – 123 с. – ISBN 5-8360-1095-9
700150
  Очкасова В.Н. Методика обучения французской диалогической речи на 2 курсе языкового вуза с помощью ситуативно направленных упражнений : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Очкасова В.Н.; Киев.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Киев, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
700151
  Миньяр-Белоручев Методика обучения французскому языку : учебное пособие / Миньяр-Белоручев. – Москва : Просвещение, 1990. – 223с.
700152
  Дризовская Т.М. Методика обучения химии в 9 классе / Т.М. Дризовская. – М., 1965. – 222с.
700153
  Шаповаленко С.Г. Методика обучения химии в восьмилетней и средней школе / С.Г. Шаповаленко. – Москва, 1963. – 668с.
700154
  Шелинский Г.И. и Смирнов А.Д. Методика обучения химии в восьмилетней школе / Г.И. и Смирнов А.Д. Шелинский. – М., 1965. – 295с.
700155
   Методика обучения химии в восьмилетней школе. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1966. – 331с.
700156
   Методика обучения химии в средней и высшей школе. – М., 1979. – 113с.
700157
  Сорокин В.В. Методика обучения химии на основе деятельностной теории учения / В.В. Сорокин. – Москва, 1992. – 223с.
700158
   Методика обучения черчению. – М., 1990. – 174с.
700159
  Толкачева И.П. Методика обучения чтению газет на английском языке (к проблеме скоростного чтения). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Толкачева И.П.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 24л.
700160
  Алл А.А. Методика обучения чтению литературы по специальности на немецком языке : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Алл А. А.; Моск. гос пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 20л.
700161
  Боцманова Н.Н. Методика обучения чтению оригинальной литературы. (Использование строевых средств англ. яз) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Боцманова Н.Н.; 1 Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1969. – 28л.
700162
  Бреслер Галина Романовна Методика обучения элементам доказательства в курсе математики IV и V классов : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.731 / Бреслер Галина Романовна ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1973. – 17 с.
700163
  Демидова Е.Л. Методика обучения эмоционально-окрашенному педагогическому воздействию : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Демидова Е. Л.; Ин-т иностр. языков. – Москва, 1988. – 24 с.
700164
  Реутов Николай Иванович Методика обучения языковому материалу немецкого языка как второго иностранного на базе английского на начальном этапе (В аспекте говорения) : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.02 / Реутов Николай Иванович; Киевский ин-т иностранных языков. – Киев, 1986. – 23л.
700165
   Методика обучения языку специальности. – М., 1986. – 124с.
700166
  Демиденко Г.Ф. Методика обученя письменной речи на начальном этапе в языковом вузе (На матер. франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Демиденко Г. Ф.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1973. – 23л.
700167
  Мазина Л.З. Методика обчения студентов-иностранцев интонации русского языка (начальн. этап конт. испанск. языка с русск.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мазина Л. З.; Моск. гос. пед. ин-т. – л.
700168
  Скрябіна Н.І. Методика обчислення критерію якості маркетингових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Подано методику обчислення критерію якості маркетингових досліджень, яка призначена для вирішення потреб зовнішньої та внутрішньої оцінки діяльності підприємств, що надають послуги з маркетингу. Запропоновано обчислення інтегрального показника - ...
700169
   Методика объяснительного и литературного чтения на русском языке в V-VIII классах национальной школы. – М. : Просвещение, 1964. – 531 с.
700170
  Султанова М Ш. Методика объяснительного чтения в начальных классах азербайджанской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Султанова Ш.М.кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 32л.
700171
  Тер-Григорян Методика объяснительного чтения в обработке армянской педагогической мысли : Автореф... канд. пед.наук: / Тер-Григорян А. Е.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1958. – 35л.
700172
   Методика огневой подготовки. – М., 1962. – 319с.
700173
  Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою : навч. посібник для пед. ін-тів з дисц. "Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою" / Н.Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1993. – 385 с. : іл.
700174
  Касярум Я.О. Методика ознайомлення майбутніх економістів з біометричними технологіями захисту інформації // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 36-41. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
700175
  Абдэль С. Методика ознакомления учащихся средней школы с элементами теории групп : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абдэль С. , Амаль Р. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 35 с.
700176
  Мельник А.В. Методика оперативного виправлення та оновлення геопросторової моделі місцевості в геоінформаційній системі військового призначення : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 20.02.04 - віськова географія / Андрій Васильович Мельник; МО України; Військовий ін-т КНУТШ. – Київ, 2006. – 143л. – Додатки л. 141-143. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 130-140
700177
   Методика описания произведений печати для каталогов, библиографических картотек и информационных изданий. – М., 1968. – 332с.
700178
  Коростельова В.І. Методика опорних конспектів М.С.Винокур у викладанні географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 12-14. – Бібліогр.: 5 назв.
700179
   Методика опрацювання експертних даних від групи незалежних експертів при плануванні інформаційної боротьби / А.О. Рось, І.В. Замаруєва, Д.О. Перегудов, І.В. Молдавчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зміст методики опрацювання експертних даних від групи незалежних експертів в інтересах вирішення комплексу задач аналізу стану структур інформаційної боротьби та планування її ведення. The method of expert data processing is examined ...
700180
  Войцехівська І.Н. Методика опрацювання історичних джерел у творчості В.С. Іконникова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-10. – (Історія ; Вип. 48)


  Проаналізовано теоретичні засади творчості вченого та методики кричного опрацювання джерел
700181
  Коновалов Г.С. Методика определения борат-иона при гидрохимическом анализе : Автореф... кандид. хим.наук: / Коновалов Г.С.; АН СССР. Гидрохимический ин-т. – Новочеркасск, 1952. – 7 с.
700182
  Булгаков А.Д. Методика определения влияния размера геологоразведочных экспедиций на технико-экономические показатели : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Булгаков А. Д.; Моск. геологоразвед. ин-т. – М., 1984. – 19л.
700183
  Житкова А.С. Методика определения вредных газов и паров в воздухе / А.С. Житкова. – М.-Л., 1939. – 188с.
700184
   Методика определения газоносности вмещающих пород угольных месторождений при геологоразведочных работах. – М., 1988. – 109с.
700185
  Набиль М З.И. Методика определения гидрогеологических параметров на орошаемых территориях. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Набиль З.И.М.; МГУ. – М, 1968. – 19л.
700186
  Круглова Е.К. Методика определения доступных форм микроэлементов в карбонатных почвах и растениях / Е.К. Круглова. – Ташкент, 1972. – 52с.
700187
  Щербань А.Н. Методика определения естественных тепловых полей в горном массиве по данным температурных измерений при бурении : ( Реферативная информация ) / А.Н. Щербань, В.П. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1973. – 15с.
700188
  Пахчанян Г.Г. Методика определения испарения в горных условиях и ее применение к расчету водного и теплового балансов Арагацского массива. : Автореф... канд.техн.наук: / Пахчанян Г.Г.; Гос.гидрол.ин-т. – Л, 1964. – 13л.
700189
   Методика определения коллекторских свойств горных пород по результатам анализа керна и гидродинамических данных. – М., 1975. – 89с.
700190
  Бурдэ А.И. Методика определения комплекса исследования при геологической съемке в поисках / А.И. Бурдэ. – Л., 1975. – 16с.
700191
  Миневский А.И. Методика определения комплексных затрат предприятия / А.И. Миневский. – М., 1971. – 148с.
700192
  Анисимова О.Н. Методика определения контрольных показателей зффективности социально-экономического развития промышленных предприятий // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 16-23. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
700193
  Барон Л.И. Методика определения коэффициентов трения горных пород / Л.И. Барон, Л.Б. Глатман. – М., 1961. – 12с.
700194
  Крымгольц Г.Я. Методика определения мезозойских головоногих : Аммониты и белемниты; В помощь геологу-стратиграфу / Г.Я. Крымгольц. – Ленинград : Ленинградский университет, 1960. – 90с.
700195
  Мечитов И.И. Методика определения мутности и фракционного состава наносов / И.И. Мечитов. – Тбилиси, 1951. – 19с.
700196
  Эпштейн Е.Ф. Методика определения наивыгоднейшего времени работы долота при бурении скважин / Е.Ф. Эпштейн. – М.Л., 1949. – 28с.
700197
   Методика определения нормативов удельных капитальных вложений. – М., 1962. – 72с.
700198
  Невзоров Андрей Владимирович Методика определения остаточного ресурса современных радиоэлектронных средств вооружения : Дисс. ... канд. технич. наук: 20.02.14 / Невзоров А. В.;КНУТШ. – Киев, 2005. – 135л. – Библиогр.: л.127-135
700199
  Боревский Б.В. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек / Б.В. Боревский, Б.Г. Самсонов, Л.С. Язвин. – Москва : Недра, 1973. – 303с.
700200
  Боревский Б.В. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек / Б.В. Боревский, Б.Г. Самсонов, Л.С. Язвин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 326 с.
700201
   Методика определения показателей механических свойств древесины. – М.-Л., 1949. – 56с.
700202
  Гафуров А.Р. Методика определения пороговых значений индикаторов энергетической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 23-34. – ISSN 1728-8878
700203
  Фахретдинов И.А. Методика определения производных от парциальных мольных величин бинарных растворов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 394-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Предложен графический метод определения производных от парциальных мольных величин бинарных растворов исходя из экспериментальной зависимости экстенсивных термодинамических величин от концентрации. Запропоновано графічний метод визначення похідних від ...
700204
   Методика определения располагаемой реактивной мощности турбогенераторов. – Москва, 1967. – 49с.
700205
  Сумец А.М. Методика определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 28-32 : фото. – Библиогр.: 3 назв.
700206
  Сумец А.М. Методика определения рациональной структуры системы региональных логистических кластеров / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 26-31 : фото. – Библиогр.: 3 назв.
700207
  Ефремова Т.Т. Методика определения содержания органического углерода в болотных и речных водах таежной зоны по оптической плотности вод / Т.Т. Ефремова, О.П. Секретенко, С.П. Ефремов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 941-952 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
700208
   Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями. – М., 1976. – 48с.
700209
   Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями. – Москва : Статистика, 1979. – 62 с.
700210
   Методика определения экономической эффективности внедрения новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов в промышленности. – М., 1962. – 48с.
700211
  Коршунов И.В. Методика определения экономической эффективности вторичных методов добычи нефти. / И.В. Коршунов. – Баку, 1954. – 80с.
700212
   Методика определения экономической эффективности от внедрения новых технологических процессов и средств механизации и автоматизации в промышленности. – М., 1961. – 75с.
700213
   Методика определения экономической эффективности повышения частоты переменного тока для отдельных элементов электроэнергетики, групп оборудования и отраслей народного хозяйства. – Кишинев, 1976. – 54 с.
700214
  Акопов В.С. Методика определения экономической эффективности радиационной дефектоскопии / В.С. Акопов. – Москва, 1986. – 121с.
700215
   Методика определения экономической эффективности размещения промышленности при планировании и проектировании нового строительства. – Москва : Экономика, 1966. – 45 с.
700216
   Методика определения экономической эффективности системы бездефектного изготовления продукции и сдачи ее с первого предъявления. – Саратов, 1964. – 28с.
700217
   Методика определения экономической эффективности формирования территориально-производственных комплексов. – М., 1983. – 39с.
700218
   Методика определения эффективности капитальных вложений. – 4-е изд. – М., 1990. – 22с.
700219
   Методика определения эффективности научной деятельности подразделений вуза. – М., 1976. – 27с.
700220
  Постников В.И. Методика определения эффективности применения радиоактивных изотопов. / В.И. Постников. – М., 1964. – 104с.
700221
   Методика опробования железорудных месторождений на германий и другие рассеянные элементы и подсчета их запасов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 60с.
700222
  Калик А.М. Методика опробования месторождений цветных металлов на германий, селен, теллур, таллий, кадмий, индий, галлий, рений и скандий и подсчета их запасов / А.М. Калик, Г.Г. Ключанский, И.А. Смирнов. – Москва : Недра, 1970. – 48 с.
700223
  Мягков В.Ф. Методика опробования хромитов Сарановского месторожения / В.Ф. Мягков, В.Л. Баталов. – Пермь, 1966. – 76с.
700224
  Коровкін Ф.П. Методика опроса по истории в 8-10 классах средней школы / Ф.П. Коровкін. – М, 1953. – 80с.
700225
  Портнов М.Л. Методика опроса учащихся на уроках литературы в старших классах средней школы / М.Л. Портнов. – М., 1958. – 120 с.
700226
  Горев Л.Н. Методика оптимизации природной среды обитания : Учебное пособие / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко, В.В. Кирпичный. – Київ : Либідь, 1992. – 528с. : ил.57 + Табл.57. – Библ.:102 назв. – ISBN 5-325-00146-9
700227
  Горев Л.М. Методика оптимизации природной среды обитания / Л.М. Горев. – К, 1992. – 520с.
700228
  Власов В.А. Методика оптимизации структуры и численности штатов пофессорского-преподавательского состава вуза / В.А. Власов. – Москва, 1976. – 68с.
700229
  Ткачев Ю.А. Методика оптимизации структуры опробования при геолого-геохимических исследованиях и разведке месторождений на примере залежей нефти / Ю.А. Ткачев, М.П. Кетрис. – Сыктывкар, 1978. – 52с.
700230
  Эльмет Х.А. Методика оптимизации структуры посевных площадей и размедения севооборотов / Х.А. Эльмет. – М., 1978. – 128с.
700231
  Рудницкий А.О. Методика оптимизации уровня участия национальной экономики в системе мирового хозяйства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 50-51
700232
  Слободянюк Р.В. Методика оптимізації екскаваторно-автомобільного комплексу при використанні тимчасових відвалів / Р.В. Слободянюк, М.М. Пижик // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 159-167 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1607-4556
700233
   Методика опытных работ на сенокосах и пастбищах. – М., 1961. – 288с.
700234
  Алексич А.П. Методика организаци педагогического процесса на уроках русского языка в 5-7 классах / А.П. Алексич. – Москва, 1957. – 158с.
700235
  Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. / А.С. Макаренко. – М, 1950. – 108с.
700236
  Зверева Т.И. Методика организации выполнения домашнего задания по дисциплине "Поиск и обработка экономической информации средствами Интернета и офисных приложений" // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 31-34. – ISSN 0234-0453
700237
   Методика организации выставок литературы на иностранных языках. – М., 1971. – 40с.
700238
  Сахарова О.Н. Методика организации деловых игр по математике // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 38-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
700239
  Белый Владимир Кириллович Методика организации и изучения факультативного спецкурса "Строение и свойства твердых тел" : Автореф... канд. пед.наук: / Белый Владимир Кириллович; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1974. – 18л.
700240
   Методика организации и проведения вечера классической немецкой поэзии. – М., 1971. – 71с.
700241
  Ковриго П.А. Методика организации и проведения микроклиматических исследований природных и природно-антропогенных геосистем / П.А. Ковриго. – Минск, 1987. – 50с.
700242
  Астахова Е.В. Методика организации и проведения семинарских занятий по предметам гуманитарного цикла : Для магистрантов, аспирантов, преподавателей высшей школы / Е.В. Астахова; Харьковский гуманитарный ин-тут "Народная укр. академия". – Харків, 2000. – 52с.
700243
  Бодрова Н.А. Методика организации и проведения уроков внеклассного чтения по литературе в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бодрова Н. А.; Куйбыш. пед. ин-т. – Куйбышев, 1967. – 22л.
700244
  Аллахвердиев Н.Н. Методика организации и проведения учебных экскурсий по географ. (По мат. 5-8 кл. общеобр. школ. АзССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Аллахвердиев Н. Н.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1964. – 23л.
700245
   Методика организации научной работы с молодёжью : Материалы международного семинара 26 октября 2001 года. – Київ : Європейський університет, 2001. – 220с. – ISBN 966-7942-04-Х
700246
  Абдуллаев А.А. Методика организации работы над языком художественных произведений на уроках чтения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Абдуллаев А.А.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1981. – л.
700247
  Лаврентьев Ю.Г. Методика организации спортивных соревнований в школе / Ю.Г. Лаврентьев, Р.М. Сомус. – Л., 1960. – 124с.
700248
  Ошкая В.П. Методика органических синтезов / В.П. Ошкая. – Рига, 1967. – 105с.
700249
  Макаренко А.С. Методика організації виховного процеса / А.С. Макаренко. – К., 1951. – 100с.
700250
  Данильченко І.Г. Методика організації діалогічної взаємодії в процесі навчання старшокласників української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Данильченко Ірина Григорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
700251
  Покась Л.А. Методика організації та проведення групової позакласної роботи з географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 21-29. – Бібліогр.: 14 назв
700252
  Коляда І. Методика організації та проведення театралізованого уроку на тему: "Найвизначніші пам"ятники правової культури України" при вивченні основ правознавства у 9 кл. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 39-41
700253
  Покась Лілія Методика організації та проведення уроку-конференції з географії : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 31-34. – Бібліогр.: 4 назви
700254
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суд історії на тему: "Микола Іванович Кибальчич - саможертовний мрійник-борець за утвердження справедливого суспільства чи фанатичний революціонер-терорист?" : (до 155-річчя з дня народження М.І. Кибальчича) / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 36-41
700255
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суду історії на тему: "Коліївщина 1768 р. - повстання за свободу українського народу чи кривава різанина сіромою шляхти та євреїв?" / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-40
700256
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку-суду історії на тему: "Південно-Західний Відділ Імператорського Географічного Товариства - культурно-освітницький осередок освіченого та лояльного владі україн / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-22
700257
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда Ігор, Погорєлов Олексій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-44
700258
   Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда, , Ігор, , Погорєлов, , Олексій // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
700259
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України" : (основи правознавства, 9 клас) / Коляда Ігор, Погорєлов Олексій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-44
700260
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - прес-конференції з теми: "Радянська модернізація в Українській Радянській Соціалістичній Республіці". (історія України, 10 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-24
700261
  Коляда Ігор Методика організації та проведення уроку - суду історії на тему: "Іван Гонта - відважний сотник, що боровся за свій народ, чи безжалісний месник за особисті кривди?" : (Історія України, 9 клас) / Коляда Ігор, Радчук Андрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-39
700262
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему: "Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України у складі Російської імперії на початку XX ст."(історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 22-31
700263
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему:"Культурне життя в україні у добу гетьманату" (історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 27-34
700264
  Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему:"Національно-культурне будівництво в добу УЦР" (історія України, 10 кл.) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-32
700265
  Покась Лілія Методика організації та проведення шкільних семінарів на уроках фізичної географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-19 : Схема. – Бібліогр.: 8 назв
700266
  Бернацький М.І. Методика орфографії в середній школі. / М.І. Бернацький. – Киев
2. – 1941. – 164с.
700267
  Варковецкая Г.Н. Методика осуществления межпредметных связей в профтеучилищах. / Г.Н. Варковецкая. – Москва, 1989. – 127с.
700268
  Брудный В. Методика отбора органов самоорганизации населения для делегирования им Одесским городским советом части собственных полномочий, финансов и имущества / Владимир Брудный, Андрей Крупник, Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу", Одес. общ. ин-т соц. технол. – Одесса : Хоббит, 2005. – 40 с.
700269
   Методика отримання, перевірки та реалізації інформації що до корупційних діянь / М.І. Камлік, П.Т. Гега, Л.М. Доля, В.Я. Діідик // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.72-85. – ISSN 1609-0462
700270
  Крят В.М. Методика оценки аодных преград / В.М. Крят. – М., 1978. – 159с.
700271
   Методика оценки вредоносности организмов в условиях полевых опытов по современным технологиям (унифицированный подход). – Л., 1984. – 38с.
700272
  Ткаченко Ю.Ф. Методика оценки геофизических параметров статистическими методами. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.12 / Ткаченко Ю.Ф.; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром. – М., 1977. – 20л.
700273
  Годунов А.А. Методика оценки деловых и морально-политических качеств руководителей и специалистов социалистического производства. / А.А. Годунов, П.С. Емшин. – 2-е изд. – Л, 1971. – 38с.
700274
  Ильина В.Г. Методика оценки загрязнения почв и растений в результате применения удобрений и химических средств защиты растений : агрометрологія / В.Г. Ильина, Т.Н. Карамышева // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 248-252 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
700275
  Смирнов В.А. Методика оценки интеграции вуза в региональные процессы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – C. 13-18. – ISSN 1026-955X


  Представлена методика, позволяющая осуществить первоначальную оценку интегрированности вуза в региональные процессы. Выделены три базовых процесса, в которые могут быть вовлечены региональные университеты. В основу методики положены четыре индикатора, ...
700276
  Макарец А.Б. Методика оценки качества маркетинговых коммуникаций вузовских веб-сайтов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 4 (75). – С. 46 - 57
700277
   Методика оценки комплексной вредоносности организмов на зерновых культурах. – Л., 1983. – 44с.
700278
  Татьяна Тарасова Методика оценки конкурентоспособности оказываемых услуг транспортными организациями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 454-459 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
700279
  Касумов Ф. Методика оценки научных инноваций / Ф. Касумов, Н. Гасанова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 2 (340), лютий. – С. 47-50. – ISSN 1810-3944


  Создание современных и эффективных научно-инновационных систем является одной из первостепенных целей стратегии развития экономики Азербайджанской Республики. Авторы статьи проанализировали наиболее авторитетные глобальные рейтинги и разработали ...
700280
   Методика оценки нефтегазоносности локальных ловушек. – Москва : Недра, 1988. – 194с.
700281
   Методика оценки последствий добычи янтаря по многоспектральным спутниковым снимкам / В.Н. Маслей, Д.К. Мозговой, К.Г. Белоусов, В.С. Хорошилов, А.С. Бушанская, Н.Г. Галич // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 6 (103). – С. 26-36. – ISSN 1561-8889
700282
  Веллингтон П. Методика оценки проростков семян / П. Веллингтон; Под ред. Хорошайлова Н.Г. – Москва : Колос, 1973. – 175с.
700283
   Методика оценки радиационной обстановки. – Гомель, 1980. – 28с.
700284
  Капочкина А.Б. Методика оценки расхода источника субмаринной разгрузки / А.Б. Капочкина, В.И. Михайлов // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 43-45
700285
  Зеленин И Методика оценки ресурсов подземных вод горных районов. / И Зеленин. – М, 1965. – 136с.
700286
  Цветкова Л.С. Методика оценки речи при афизии / Л.С. Цветкова. – Москва, 1981. – 67с.
700287
  Иночкин В.В. Методика оценки социально-психологического климата в коллективе библиотеки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 62 - 69. – ISSN 0130-9765
700288
  Обиденко В.И. Методика оценки точности определения метрических параметров территории Российской Федерации по цифровым топографическим картам // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 44-50 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
700289
  Карандеев Ю.Т. Методика оценки увлажненности ландшафтов и культурных фитоценозов в связи с мелиорацией земель на Украине : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 100-104 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0201-4122
700290
  Гродзинский М.Д. Методика оценки устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 32-38 : Табл., картосхема. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
700291
  Пахомычев А.И. Методика оценки физического развития подростков / А.И. Пахомычев. – М., 1957. – 108с.
700292
  Афанасьев С.А. Методика оценки экологических рисков, возникающих при воздействии источников загрязнения на водные объекты / С.А. Афанасьев, М.Д. Гродзинский. – Киев : АйБи, 2004. – 64 с. – На тит. листе "Программа экологического оздоровления бассейна Днепра". – ISBN 966-95538-5-7
700293
   Методика оценки экономической эффективности внедрения статистических методов контроля качества продукции. – М., 1976. – 24с.
700294
   Методика оценки экономической эффективности инженерно-геологической съемки (на примере выбора оптимальных трасс трубопроводов на севере Западной Сибири). – М., 1976. – 58с.
700295
   Методика оценки экономической эффективности отраслевых автоматизированных систем управления (ОАСУ) в промышленных министерствах, всесоюзных и республиканских промышленных объединениях. – М., 1976. – 54с.
700296
  Сагайдак-Никитюк Методика оценки эффективности логистической деятельности фармацевтического предприятия // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 32-39 : табл., рис., фото. – Библиогр.: 16 назв
700297
  Стебленко Э.А. Методика оценки языковой трудности учебных текстов на иностранном (английском) языке. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Стебленко Э.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1982. – 22л.
700298
  Шевченко О.Л. Методика оцінки бар"єрної стійкості водозаборів щодо забруднюючих речовин // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 1025-6415
700299
  Білоус І. Методика оцінки бідності в Україні та проблеми фінансового забезпеченння її подолання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 120-126. – ISSN 1818-5754
700300
  Сунь Лінь Методика оцінки вартості об"єктів нематеріальних активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 41)


  Визначено методику оцінки вартості нематеріальних активів згідно з міжнародними стандартами бухгалтерсьеого обліку у процесі реформування бухгалтерського обліку в Україні.
700301
  Турило А.М. Методика оцінки виробничої безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, С.В. Капітула // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 137-143 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
700302
  Скриньковський Р.М. Методика оцінки впливу груп факторів на інвестиційну привабливість машинобудівних підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
700303
  Твердохлібова Д. Методика оцінки впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 40-53. – ISSN 0131-775Х
700304
  Буга Н.Ю. Методика оцінки впливу науково-технологічних факторів на розвиток промисловості проблемних регіонів // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
700305
  Кубенко К.О. Методика оцінки геоекологічної складової якості життя людини в міському середовищі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 130-138. – ISSN 0868-6939
700306
  Козлова О.В. Методика оцінки дивідендного потенціалу акціонерних товариств та порівняння її з іншими методами аналізу діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 97-99. – Бібліогр.: на 6 пунктів
700307
  Литвин М.М. Методика оцінки ефективності виконання задач охорони державного кордону дільничними інспекторами прикордонної служби на ділянках відділів прикордонної служби органів охорони державного кордону / М.М. Литвин, В.Ф. Сторожук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 185-190
700308
  Коренюк П. Методика оцінки ефективності використання та відтворення продуктивних угідь сільськогосподарських підприємств / П. Коренюк, Н. Чмуленко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
700309
  Єрмакова О. Методика оцінки ефективності кластерів як каталізаторів експортного потенціалу регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 35-38. – ISSN 1810-3944
700310
  Ковтуненко О.П. Методика оцінки ефективності функціонування системи тривалого зберігання озброєння та військової техніки / О.П. Ковтуненко, О.В. Зубарев, О.А. Оністрат // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 83-86
700311
  Турило А.М. Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства / А.М. Турило, С.В. Капітула // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-143. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання оцінюаания інвестиційної безпеки підприємства. Наведено класифікацію інвестиційної безпеки як складової економічної безпеки підприємства. Розроблено методику якісної та кількісної оцінки інвестиційної безпеки підприємства.
700312
  Турило Анатолій Михайлович Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства / Турило Анатолій Михайлович, Капітула Сергій Васильович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 140-143. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання оцінюаания інвестиційної безпеки підприємства. Наведено класифікацію інвестиційної безпеки як складової економічної безпеки підприємства. Розроблено методику якісної та кількісної оцінки інвестиційної безпеки підприємства.
700313
  Назаренко Р. Методика оцінки комерційних пропозицій потенціальних постачальників // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 16-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
700314
  Гусак О.Ю. Методика оцінки конкурентоспроможності національної податкової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропонована методика оцінки конкурентоспроможності національної податкової системи як універсального інструментарію міжнародного порівняння систем оподаткування країн світу.
700315
  Чорна М. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств ритейлу в умовах циклічності розвитку національної економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 72-79. – ISSN 1728-9343
700316
  Чорна М. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі / М. Чорна, О. Цуркан, Л. Філіпішина // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.20-24. – ISSN 1728-9343
700317
  Мась Н. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу ЗСУ в особливий період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор пропонує методику оцінки морально-психологічного стану особового складу під час виконання завдань за призначенням в умовах особливого періоду. В статье автор предлагает методику оценки морально-психологического состояния личного состава ...
700318
  Бардакова С.М. Методика оцінки мотивації персоналу на підприємствах машинобудівної галузі / С.М. Бардакова, Л.М. Сакун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 47-50. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
700319
  Гринюк О.Ю. Методика оцінки природного потенціалу лікувальних мінеральних вод (на прикладі курорту Трускавець) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 47-53. – ISSN 0868-6939


  У роботі розглянуто методику оцінки природного потенціалу мінеральних вод. На основі даної методики досліджено та проаналізовано бальнеологічний потенціал курорту Трускавець. This article describes a methodology for evaluating the potential of natural ...
700320
  Оніщенко С. Методика оцінки регіональних ринків та її використання в банківській діяльності : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 35-39 : Табл., рис.
700321
  Камишникова Е.В. Методика оцінки рівня економічної безпеки металургійного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 77-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
700322
  Джулій А.В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Джулій Андрій Володимирович ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 166-180
700323
  Джулій А.В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Джулій Андрій Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
700324
  Колеснік В.І. Методика оцінки статистичного ресурсу управлінської діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 46-52. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
700325
  Оксіюк О.Г. Методика оцінки структурної складності семантичної мережі / О.Г. Оксіюк, Ю.В. Волосюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 132-135
700326
  Сусло С.Т. Методика оцінки ступеня ризику діяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 54-56. – Бібліогр.: 5 назв
700327
  Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового стану банківської системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-55. – ISSN 0131-775Х


  Подано методику оцінки фінансового стану банківської системи. Суть такої методики полягає в тому, що, оцінюючи поведінку його індикаторів за ознакою "кризовості" за шкалою балів (-1, 0, +1) і підсумовуючи отримані оцінки для всіх цих індикаторів, ...
700328
  Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового стану банківської системи України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-55. – ISSN 0131-775Х
700329
  Руликівський В. Методика оцінювання ефективності державного управління розвитком агропромислового комплексу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 98-104
700330
  Скриньковський Руслан Миколайович Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 228-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано підходи та запропоновано методику оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування в системі "інвестор - реципієнт".
700331
  Сікорський Д.О. Методика оцінювання інформаційних ризиків в CRM системах на підгрунті нечіткої логіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6814
700332
  Селіверстова Л.С. Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
700333
  Селіверстова Людмила Сергіївна Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
700334
  Селіверстова Людмила Сергіївна Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід, який дозволить отримувати більш об"єктивну оцінку конкурентоспроможності продукції легкої промисловості і суттєво підвищити ефективність управління конкурентоспроможністю.
700335
  Махнуша С.М. Методика оцінювання параметрів конкурентноспроможності торгової марки як елементу її потенціалу : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
700336
  Кравченко Н.О. Методика оцінювання потенціалу ефективного функціонування та територіальної організації рекреаційного господарства регіону : економіка та екологія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 172-178 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
700337
  Россоха В.В. Методика оцінювання потенціалу інновацій : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 68-75. – Бібліогр.: 11 назв
700338
  Фіалко О.Й. Методика оцінювання прогнозних експлуатаційних ресурсів термальних вод в умовах їх штучного поповнення (на прикладі гідротермальних родовищ Закарпатської області) : гідрогеологія / О.Й. Фіалко, А.А. Барило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-77 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 16)


  Наведено методику та результати оцінки штучно поповнюваних прогнозних експлуатаційних ресурсів темпоральних вод семи термоаномальних родовищ Закарпатської області. Ресурси розраховано методом узагальнених систем свердловини, складають 239,4 тис. ...
700339
  Мазур О.Є. Методика оцінювання регіонального рівня інституціонального розвитку роздрібної торгівлі // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 88-101. – ISSN 2413-9998
700340
  Худокормова М.І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 283-289 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
700341
  Протопопова Н.А. Методика оцінювання рівня економічної безпеки підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 190-193. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
700342
  Кулинич Р. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
700343
  Кібук Т.М. Методика оцінювання стратегічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 31-37
700344
  Попова В.В. Методика оцінювання структурних зрушень факторних комбінацій української економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 30-36
700345
  Козлова А.О. Методика оцінювання та картування біорізноманіття з використанням багатоспектральних даних дистанційного зондування землі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.12 / Козлова А.О.; НАНУ; Ін-т геологічних наук; Науковй центр аерокосмічних досліджень землі. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
700346
  Арістова А. Методика оцінювання фінансового результату банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 48-51. – ISSN 1605-2005
700347
  Богатирьов І.І. Методика оцінювання фінансової глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 16-19
700348
  Кошик Ю.О. Методика палеогеографічних реконструкцій плейстоцену Придніпров"я за малакофауністичними даними / Ю.О. Кошик, І.Л. Люрін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 11-18 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 16)
700349
  Нагірний В.М. Методика палеогеоморфологічних досліджень при вивченні буровугільних покладів Дніпровського басейну // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 48-51. – Бібліогр.: 6 назв
700350
   Методика палеомагнитного изучения красноцветов. – Казань, 1979. – 132с.
700351
   Методика палеонтологических исследований. – Москва : Мир, 1973. – 392с. – (Науки о земле ; Т. 51 ; Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
700352
   Методика палеопедологических исследований. – Киев : Наукова думка, 1979. – 272с.
700353
   Методика партийного образования. – М., 1969. – 320с.
700354
   Методика партийного образования. – Изд. 2-е. – М., 1970. – 304с.
700355
  Вишняков А.С. Методика партийной пропаганды / А.С. Вишняков, В.К. Архипенко, Н.Н. Генц. – Москва, 1966. – 303с.
700356
  Вишняков А.С. Методика партийной пропаганды / А.С. Вишняков, В.К. Архипенко, Н.Н. Генц. – Москва, 1967. – 303с.
700357
   Методика партийной учебы / Вишняков А.С. – М., 1978. – 384с.
700358
   Методика партийной учебы. – М., 1989. – 366с.
700359
   Методика педагогических исследований. – К., 1976. – 105с.
700360
  Ашмарин Б.А. Методика педагогических исследований в физическом воспитании / Б.А. Ашмарин. – Ленинград, 1973. – 152с.
700361
   Методика педагогического воздействия. – М, 1967. – 144с.
700362
  Ромакин М.И. Методика первоначального обучения линейному программированию в средних общеобразовательных и специализированных школах, развиваемого на транспортной задче : Автореф... канд. пед.наук: / Ромакин М. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1966. – 11л.
700363
  Васильев В.А. Методика первоначальной стадии обучения английскому языку : Автореф... канд. пед.наук: / Васильев В.А.; Военнйы ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 20л.
700364
  Стельмахович І.В. Методика перевірки первинної інформації при виявленні ознак злочину, пов"язанних з порушенням порядку проведення приватизації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-97.
700365
  Бутович О. і Методика перевірки первинної інформації про незаконну емісію та обіг акцій на ринку цінних паперів / О. і Бутович, С.І. Ніколаюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 124-132
700366
  Бондарь С.Н. Методика перевода с иностранного языка на родной в неязыковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: / Бондарь О.Н.; 1-й Ленинградский государственный педагогический институт иностранных языков. – Ленинград, 1951. – 14 с.
700367
  Андрушенко В.Я. Методика переказу в середній школі / В.Я. Андрушенко. – Київ, 1958. – 93с.
700368
  Кочеткова І.В. Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 337-340. – Бібліогр.: 3 назв.
700369
  Петкевич Г.И. Методика петрофизичского изучения коллекторов нефти и газа в условиях, моделирующих пластовые / Г.И. Петкевич, О.В. Шеремета, Г.И. Притупко; АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наук. думка, 1979. – 130с.
700370
  Косенко М.Ю. Методика підбору та використання літератури для курсових і дипломних робіт та проектів / М.Ю. Косенко, Є Є. Кравченко. – Львів, 1961. – 72с.
700371
  Кучерина Л.А. Методика підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 87-89. – Бібліогр.: 2 назв.
700372
  Коротков П.А. Методика підвищення чутливості кількісного рентгенофлуоресцентного аналізу біологічних проб, що базується на методі максимальної правдоподібності / П.А. Коротков, Є.К. Кириленко, С.М. Гальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 248-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Представлено результати практичного використання методики підвищення чутливості у кількісному рентгенофлуоресцентному аналізі. Методика базується на методі максимальної правдоподібності і може використовуватись у випадках сильного ...
700373
  Жебка В.В. Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Жебка Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
700374
  Вітько О.В. Методика підготовки Diploma Supplement у ВНЗ України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 45-48. – ISSN 2078-1016


  У статті обгрунтовано необхідність та переваги використання такого Diploma Supplement.
700375
  Тимошик М.С. Методика підготовки до друку текстів для наукових, науково-популярних, довідкових та навчальних видань // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 23-34


  Розглянуто типологічні особливості різних видів текстів, які умовно об"єднані у блоці наукових і навчальних видань, а також специфіку їх підготовки авторами до друку.
700376
  Шик Л.В. Методика підготовки і читання лекції / Л.В. Шик. – К., 1947. – 36с.
700377
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1964. – 32с.
700378
  Ружейников В.Т. Методика підготовки і читання лекцій на педагогічні теми / В.Т. Ружейников. – К., 1963. – 23с.
700379
  Мазурмович Б.М. Методика підготовки і читання масових лекцій на біологічні теми / Б.М. Мазурмович. – Х, 1954. – 36с.
700380
  Беніков Д.С. Методика підготовки лекції / Д.С. Беніков. – Київ, 1962. – 36с.
700381
  Єлісовенко Ю. Методика підготовки ораторської промови: від вибору теми до виступу // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 97-103
700382
  Гурвич С.С. Методика підготовки та читання лекцій на філософські теми / С.С. Гурвич, К.П. Руденко. – К., 1964. – 32с.
700383
  Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді : навч. посіб. / І.І. Когутич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 382, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-953-8
700384
  Назарова Г. Методика підтримки прийняття рішень на галузевому рівні : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету / Г. Назарова, І. Золотарьова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 25-27 : Табл., рис.
700385
   Методика планирования производительности труда в промышленности. – М., 1964. – 80с.
700386
  Зеленовский А.Ф. Методика планирования себестоимости промышленной продукции. / А.Ф. Зеленовский. – М., 1937. – 64с.
700387
   Методика планирования социального развития коллектива промышленного предприятия. – Л., 1970. – 264с.
700388
   Методика планирования социального развития коллектива промышленного предприятия. – К., 1972. – 136с.
700389
   Методика планирования труда на основе трудоемкости. – М., 1967. – 96с.
700390
   Методика планирования фанерного производства (формы и методы расчета техпромфинплана). – М., 1940. – 391с.
700391
  Горелик И.Г. Методика планирования черной металлургии / И.Г. Горелик. – М, 1937. – 124с.
700392
  Козленко М.В. Методика плотностного моделирования тектоносферы зон перехода океан - континент сдвигового типа на примере Гвинейского краевого плато / М.В. Козленко, Ю.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 75-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
700393
  Лисенко Н.Ф. Методика по гравиметрии и титриметрии / Н.Ф. Лисенко. – Саратов, 1981. – 38с.
700394
   Методика по построению нелинейных регрессионных моделей технологических процессов массового производства (байесовский подход). – М., 1977. – 39с.
700395
  Серебровський Олександр Миколайович Методика побудови автоматизованих систем контролю та аналізу ситуацій на потенційно небезпечних об"єктах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Серебровський О.М.; НАН України Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
700396
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 184 л. + Додаток: л. 178-184. – Бібліогр.: л. 160-177
700397
  Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
700398
  Дженжебір О.М. Методика побудови кластерної моделі медіа-середовища на прикладі медій міста Бориспіль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 70-75. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті здійснено детальний аналіз класичних і нових медіа міста Бориспіль. На основі аналізу комунікаційних мереж побудовано кластерну модель його медіа-середовища в контексті соціально-комунікаційного підходу. В статье осуществлен детальный анализ ...
700399
  Никольская И.И. Методика подготовки и использования наглядных пособий в преподавании политэкономии. / И.И. Никольская. – М, 1984. – 84с.
700400
  Попова А.А. Методика подготовки и проведения лекций на экономические темы. / А.А. Попова. – Пермь, 1973. – 35с.
700401
  Клычникова З.И. Методика подготовки и проведения публичного выступления. / З.И. Клычникова. – М., 1966. – 48с.
700402
  Селецкий В.И. Методика подготовки и проведения семинаров по марксистко-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1980. – 16с.
700403
  Селецкий В.И. Методика подготовки и проведения семинаров по марксистско-ленинской философии : Методическое пособие / В.И. Селецкий. – Киев : Вища школа, 1980. – 16 с.
700404
  Лютер А.И. Методика подготовки и проведения устных журналов : лекция по курсу "культ. просвет. работа" / А.И. Лютер; М-во культуры РСФСР, Моск. гос. библиотеч. ин-т. – Москва : [б. и.], 1961. – 40 с.
700405
  Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и экономическим специальностям : Учебное пособие / П.И. Вахрин; Информационно-внедренческий центр "Маркетинг". – Москва : Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. – 135с. – ISBN 5-7856-0102-8
700406
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – М., 1945. – 43с.
700407
  Шик Л.В. Методика подготовки и чтения лекции / Л.В. Шик. – Смоленск, 1946. – 40с.
700408
  Виноградов А.И. Методика подготовки и чтения лекций по атеизму / А.И. Виноградов. – Москва, 1974. – 48с.
700409
  Пономарева И.Д. Методика подготовки и чтения лекций по биологии / И.Д. Пономарева. – К., 1977. – 16с.
700410
  Анисимов С.Ф. Методика подготовки и чтения лекций по этике / С.Ф. Анисимов. – Москва, 1976. – 32с.
700411
   Методика подготовки к семинарским занятиям по политической экономии. – М., 1977. – 190с.
700412
  Ржецкий Н.Н. Методика подготовки лекции по научно-технической и экономической пропаганде. / Н.Н. Ржецкий. – К., 1973. – 27с.
700413
  Платонов Г.В. Методика подготовки научно-популярной лекции / Г.В. Платонов, Т.Г. Григорьян. – Москва, 1980. – 64с.
700414
   Методика подготовки обзоров по культуре и искусству. – М., 1976. – 26с.
700415
   Методика подготовки рукописи научной работы : Вопросы композиции, стиля и оформления: Указ. книг, статей, авторефератов и диссертаций на рус. и иностр. яз. за 1972-1981 гг. – Москва, 1982. – 22с.
700416
  Каримов И.И. Методика подготовки студентов гуманитарного профиля по информатике в классическом университете // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 3 (35). – С. 127-131.


  Определены цели и задачи развития информационной компетентности как составной части развития информационной культуры гуманитарных специальностей.
700417
  Якубова Р.М. Методика подготовки учащихся к олимпиадам по географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 48-51 : Табл. – ISSN 0016-7207
700418
  Чернобай Е.В. Методика подготовки учителей к проектированию учебного процесса в информационной образовательной среде // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0234-0453
700419
  Бекетов В.А. Методика Подготовки юных спортсменов. / В.А. Бекетов. – Киев, 1988. – 52с.
700420
  Мудрецова Е.А. Методика подземных гравиразведочных работ с гравиметрами на рудных месторождениях / Е.А. Мудрецова. – Москва, 1963. – 36с.
700421
  Иванова Р.А. Методика подкотовки и выполнения дипломной работы по истории партийно-советской печати / Р.А. Иванова. – М, 1969. – 20с.
700422
  Изаксон С.С. Методика подсчета запасов полезных ископаемых / С.С. Изаксон. – Москва, 1940. – 220с.
700423
  Жданов М.А. Методика подсчета запасов природных горючих (углеводородных) газов / М.А. Жданов. – Москва : АН СССР, 1940. – 59 с.
700424
  Куликова Е.М. Методика подсчета экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений на промышленных предприятиях / Е.М. Куликова. – М., 1962. – 60с.
700425
  Ралль Ю.М. Методика поевого изучения грызунов и борьбы с ними / Ю.М. Ралль. – Ростов-на-Дону, 1947. – 159с.
700426
  Соколовский И.Л. Методика поєтапного изучения неотектоники / И.Л. Соколовский, Н.Г. Волков. – К., 1965. – 134с.
700427
   Методика позакласної роботи з географії : Посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1974. – 192с.
700428
  Петренко В.С. Методика позакласної роботи з історії / В.С. Петренко. – К, 1973. – 144с.
700429
  Гаврилюк О.К. Методика позиціонування та стратифікації сільських територій за рівнем соціально-економічного розвитку // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 117-120
700430
  Усачев И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования / И.В. Усачев, И.И. Ильясов. – М., 1980. – 37с.
700431
  Рябченко В.М. Методика поиска оптимальных параметров тонкостенных систем : Автореф... канд. техн.наук: / Рябченко В. М.; ХАИ. – Х., 1965. – 19л.
700432
  Хатьянов Ф.И. Методика поисков газонефтеносных структур в Башкирско-Оренбургском Приуралье / Ф.И. Хатьянов, С.С. Насыров. – Уфа, 1960. – 43с.
700433
  Ним Ю.А. Методика поисков глубокозалегающих полиметаллических меторождений пластового типа зондированиями методом переходных процессов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Ним Ю.А. ; Иркутск. ГУ. – Иркутск, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
700434
  Рожков Г.Ф. Методика поисков зон выклинивания гранулярных коллекторов нефти и газа в отложения нижнего мела Таджикской депрессии : Автореф... канд. геол. мнер.наук: / Рожков Г. Ф.; Всес. нефт. науч.-исслед. геол. развед. ин-т. – Л., 1967. – 25л.
700435
  Габриэлянц Г.А. Методика поисков и разведки залежей нефти и газа / Г.А. Габриэлянц. – Москва : Недра, 1985. – 304 с.
700436
   Методика поисков и разведки залежей нефти и газа в подсолевых отложениях Прикаспийской нефтегазоносной провинции. – Саратов, 1985. – 140с.
700437
  Машкович К.А. Методика поисков и разведки нефти и газа в Саратовском Поволжье / К.А. Машкович. – М., 1961. – 246с.
700438
  Федорчук В.П. Методика поисков и разведки скрытого ртутно-сурьмяного оруднения / В.П. Федорчук. – М, 1964. – 288с.
700439
   Методика поисков и разведки угольных месторождений Печорского бассейна. – М., 1981. – 260с.
700440
  Фвег М.П. Методика поисков калийных солей / М.П. Фвег. – Новосибирск, 1967. – 40с.
700441
  Соколов Б.А. Методика поисков месторождений нефти и газа в акваториях: уч. пособие. / Б.А. Соколов, А.Г. Гайнанов. – М., 1985. – 160с.
700442
   Методика поисково-разведочных работ на нефть и газ. – Москва : Недра, 1964. – 858с.
700443
  Красильников П.К. Методика полевого изучения подземных частей растений / П.К. Красильников. – Л., 1983. – 207с.
700444
  Алехин В.В. Методика полевого изучения растительности и флоры / В.В. Алехин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наркомпрос, 1938. – 206 с.
700445
   Методика полевого исследования сырьевых растений. – М.-Л., 1948. – 251с.
700446
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М, 1965. – 423с.
700447
  Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / Б.А. Доспехов. – 4-е перераб. и доп. – М, 1979. – 416с.
700448
   Методика полевых археологических исследований. – М., 1983. – 78с.
700449
   Методика полевых археологических исследований. – Л., 1989. – 100с.
700450
   Методика полевых археологических исследований. – Чебоксары, 1992. – 28с.
700451
   Методика полевых геоботанических исследований. – М.-Л., 1938. – 215с.
700452
   Методика полевых и вегетационных опытов с удобрениями и гербицидами. – М., 1967. – 183с.
700453
  Шляхтин Г.В. Методика полевых исследований экологии амфибий и рептилий / Г.В. Шляхтин, В.Л. Голикова. – Саратов, 1986. – 76с.
700454
  Ларина Н.И. Методика полевых исследований экологии наземных позвоночных / Н.И. Ларина. – Саратов, 1968. – 54с.
700455
  Иванов В.Б. Методика полевых ландшафтных исследований / В.Б. Иванов. – Ленинград : ЛГУ, 1968. – 28с.
700456
  Константинов П.Н. Методика полевых опытов / П.Н. Константинов. – М., 1939. – 392с.
700457
   Методика полевых физико-географических исследований. – Минск : Высшая школа, 1972. – 303с.
700458
  Широков Б.А. Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. / МВиССО РСФСР ; Калининский гос. ун-т ; Б.А. Широков ; [науч. ред. А.М. Гусев]. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1977. – 60 с.
700459
   Методика полевых экономико-географических исследований : учеб. пособ. – Калининград : Калининградский ун-т, 1984. – 60 с.
700460
  Ханикіна Н.В. Методика поліситуаційно-ономасіологічного аналізу мотивації дієслівної семантики фізичного і психічного станів суб"єкта // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 195-202. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто нові методики аналізу дієслів, з-поміж яких найбільш продуктивними визнано поліситуаційний аналіз, розроблений Н. Лебедєвою та її учнями, а також когнітивно-ономасіологічний аналіз, запропонований О. Селівановою й широко ...
700461
  Пестряков А.К. Методика полустационарных ландшафтных исследований / А.К. Пестряков. – Саратов, 1978. – 32с.
700462
  Михеев В.И. Методика получения и обработки экспериментальных данных в психолого-педагогических исследованиях / В.И. Михеев. – М., 1986. – 83с.
700463
  Кіт В.І. Методика порівняльного аналізу продуктивності та інформаційної безпеки серверів Linux та Microsoft Windows NT в корпоративних мережах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 262-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано методику порівняльного тестування серверних операційних систем та апробовано в реальних умовах.
700464
  Шубалий О.М. Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методику порівняльної оцінки конкурентних переваг сукупності підприємств галузі за системою критеріїв на основі використання індексного методу. Розроблено правила віднесення підприємств до певної стратегічної групи залежно від ...
700465
  Шубалий Олександр Михайлович Методика порівняльної оцінки конкурентних переваг підприємств галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методику порівняльної оцінки конкурентних переваг сукупності підприємств галузі за системою критеріїв на основі використання індексного методу. Розроблено правила віднесення підприємств до певної стратегічної групи залежно від ...
700466
  Павлищева О.П. Методика постановки голоса : краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пения / О.П. Павлищева. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 124 с.
700467
  Василенко Ю.С. Методика постановки голоса / Ю.С. Василенко, О.С. Орлова. – Москва, 1980. – 16с.
700468
  Прокопова Л.І. Методика постановки німецької вимови в середній школі / Л.І. Прокопова. – Київ, 1969. – 144с.
700469
   Методика постановки опытов с плодовыми, ягодными и цветочно-декоративными растениями. – М., 1982. – 239с.
700470
  Масло С.В. Методика построения аналитической полной диаграммы деформирования горных пород для формирования исходных данных численных задач геомеханики / С.В. Масло, С.Н. Гапеев // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 97-105. – ISSN 1999-981Х
700471
  Егерев Методика построения графиков функций / Егерев, Радунский, Д.А. Тальский. – Москва : Высшая школа, 1967. – 131 с.
700472
  Матковская О.Г. Методика построения интегральных индикаторов состояния атмосферного воздуха // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 12-17 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
700473
  Гапон С. Методика построения карты геосистем Горного Крыма средствами ГИС // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 44-52


  Для территории Горного Крыма, имея в наличии цифровую модель рельефа (ЦМР) снимок SRTM и карты природных сред среднего и крупного масштабов, с использованием географических информационных систем (ГИС) синтезирована карта геосистем Горного Крыма. ...
700474
  Фыс Михаил Михайлович Методика построения модельных распределений плотности, потенциала и ускорения силы тяжести внутри общеземного эллипсоида : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.21 / Фыс Михаил Михайлович; НИИ геодезии, аэеросъемки и картографии. – М., 1986. – 23л.
700475
  Борисов С.Н. Методика построения номограмм с помощью БЭСМ-6 / С.Н. Борисов. – М., 1982. – 67с.
700476
  Азбель И.Я. Методика построения скоростного разреза верхней мантии по годографам первых вступлений и амплитудным кривым : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Азбель И.Я.; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – М., 1968. – 12л.
700477
  Грездов Г.Г. Методика построения теста на проникновение в автоматизированную систему, основанная на територии графов // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 1 (44). – С. 34-44. – ISSN 2411-3816
700478
  Якушина Л.З. Методика построения урока иностранного языка в средней школе. / Л.З. Якушина. – М., 1974. – 94с.
700479
  Закс А.Б. Методика построения экспозиции по истории СССР : С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Мин. культуры РСФСР ; НИИ Музееведения ; А.Б. Закс. – М : Гос. изд-во культурно-просветительной литературы, 1957. – 124 с. : ил.
700480
  Пикалов М. Методика почвенно-агрохимических расчетов / М. Пикалов. – Барнаул, 1956. – 8с.
700481
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 136-159. – Бібліогр.: л. 160-176
700482
  Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
700483
  Євтухова Т.І. Методика пошуку й здобуття інформації та знань про технології в базах даних // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 2-7


  Запропоновано методику, яка може застосовуватися під час роботи інтелектуальних інформаційно-пошукових систем для вирішення завдань інформаційного пошуку, що дозволить знаходити найбільш релевантні документи з точки зору їх інформативності і видавати ...
700484
  Слюняєв А.С. Методика пошуку рішення в інтелектуальній мультиагентній інформаційно-керуючій системі аеропорту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 110-113
700485
  Миронов М.М. Методика пояснювального читання / М.М. Миронов. – 2-е вид. переробл., доп. – К., 1959. – 224с.
700486
  Иванов П.П. Методика правописания безудараных галасных корня слова. / П.П. Иванов. – М, 1948. – 158с.
700487
  Иванов П.П. Методика правописания безударных гласных в начальной и средней школе. / П.П. Иванов. – 2-е изд. – М, 1955. – 240с.
700488
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – М., 1936. – 128с.
700489
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 3-е изд, перераб. – М.-Л., 1947. – 166с.
700490
  Ушаков М.В. Методика правописания. Пособие для учителей сред. шк. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 256с.
700491
  Асаров Х.К. Методика практикума по агрохимии : Пособие для учителей сельских школ / Х.К. Асаров, Г.А. Замяткин. – Москва : Просвещение, 1974. – 143с.
700492
  Соколов Б.А. Методика практикума по металлообработке: пособие для уч. труда. / Б.А. Соколов. – М., 1976. – 159с.
700493
  Егорова Р.И. Методика практикума по обработке тканей / Р.И. Егорова. – М., 1975. – 160с.
700494
  Тарасов В.М. Методика практикума по плодоводству. / В.М. Тарасов. – М., 1975. – 159с.
700495
   Методика практических работ по химии. – 81с.
700496
  Волгарь Л.Г. Методика предметизации биологической литературы / Л.Г. Волгарь. – Ленинград, 1962. – 128с.
700497
  Карпова С.Г. Методика предметизации технической литературы. / С.Г. Карпова. – Л., 1957. – 232с.
700498
   Методика предупреждения осложнений при бурении скважин. – 2-е изд., стер. – Саратов, 1983. – 45с.
700499
  Каноныкин Н.П. Методика преподавани русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 5-е изд., перераб. – Л., 1955. – 644с.
700500
  Рустамов Т.М. Методика преподавания "Основы генетики и селекции" в курсе общей биологии среденй школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Рустамов Т.М. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 32 с.
700501
  Кудреватов Г.А. Методика преподавания алгебраических уравнений в 7-9 классах общеобразованительной школы с политехническим обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Кудреватов Г.А.; М-вод просвещения РСФСР,. – М, 1962. – 19л.
700502
  Скугорева Е.И. Методика преподавания алгебраических уравнений в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скугорева Е.И.; Киев.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
700503
  Барыбин К.С. Методика преподавания алгебры / К.С. Барыбин. – Москва, 1965. – 343 с.
700504
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания алгебры и элементы функций. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1977. – 134с.
700505
  Бруновт Е.П. Методика преподавания анатомии и физиологии человека / Е.П. Бруновт. – Москва, 1954. – 480 с.
700506
  Димент М.И. Методика преподавания английского герундия в узбекской студенческой аудитории. : Автореф... Канд.пед.наук: / Димент М.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 21л.
700507
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в 5-7 классах. / В.Д. Аракин. – Москва, 1950. – 324с.
700508
  Аракин В.Д. Методика преподавания английского языка в 8-10 класах. / В.Д. Аракин. – Москва, 1958. – 372с.
700509
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 2-е. – Москва, 1935. – 96 с.
700510
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 3-е. – Москва, 1938. – 96 с.
700511
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 4-е. – Москва, 1939. – 192 с.
700512
  Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.А. Грузинская. – Изд. 5-е. – М., 1947. – 222с.
700513
  Аничков И.Е. Методика преподавания английского языка в средней школе / И.Е. Аничков, В.Н. Саакянц. – Москва-Ленинград, 1966. – 248с.
700514
  Корндорф Б.Ф. Методика преподавания английского языка в средней школе. / Б.Ф. Корндорф. – М., 1958. – 327с.
700515
  Кавун И.Н. Методика преподавания арифметики / И.Н. Кавун, Н.С. Попова. – Москва-Ленинград, 1934. – 416 с.
700516
  Чекмарев Я.Ф. Методика преподавания арифметики / Я.Ф. Чекмарев, В.Т. Снигирев. – Москва, 1965. – 352 с.
700517
  Пчелко А.С. Методика преподавания арифметики в начальной школе / А.С. Пчелко. – М, 1949. – 363с.
700518
  Чичигин В.Г. Методика преподавания арифметики для учит. ин-тов / В.Г. Чичигин. – 2-е изд. – Москва, 1952. – 312 с.
700519
  Набоков М.Е. Методика преподавания астрономии в средней школе / М.Е. Набоков. – 2-е изд. – Москва : ГУПИ, 1955. – 215с.
700520
  Левитан Е.П. Методика преподавания астрономии в средней школе / Е.П. Левитан. – Москва : Просвещение, 1965. – 227 с.
700521
   Методика преподавания астрономии в средней школе : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 254 с.
700522
  Набоков М.Е. Методика преподавания астрономии в средней школе. / М.Е. Набоков. – М., 1947. – 192с.
700523
  Марченко М.Т. Методика преподавания белорусского языка. Обучение грамоте. : Автореф... канд. пед.наук: / Марченко М.Т.; Минский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1967. – 23л.
700524
   Методика преподавания биологии. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1962. – 336с.
700525
  Петришина О.Л. Методика преподавания биологии в школе / О.Л. Петришина. – М, 1960. – 59с.
700526
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии и химии. / Д.П. Широких. – М., 1978. – 71с.
700527
  Широких П Д. Методика преподавания биологии. / П Д. Широких, Г.С. Нога. – М., 1980. – 176с.
700528
  Широких Д.П. Методика преподавания биологии. / Д.П. Широких, Г.С. Нога. – 2-е изд., испр. идоп. – М., 1983. – 49с.
700529
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Москва, 1936. – 215с.
700530
  Всесвятский Б.В. Методика преподавания ботаники в средней школе / Б.В. Всесвятский, В.Н. Вучетич. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва, 1941. – 351с.
700531
  Лисакович Петр Иосифович Методика преподавания в высшем общевойсковом командном училище : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лисакович Петр Иосифович; Тбилис. гос. ун-т. – Орджоникидзе, 1976. – 28л.
700532
   Методика преподавания в торговом вузе. – Киев, 1973. – 198с.
700533
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 415с
700534
  Бабков И.И. Методика преподавания географии / И.И. Бабков. – Ленинград, 1959. – 24с.
700535
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии : Учебное пособие / С.Ф. Каргалова. – Москва, 1959. – 287с. : карта
700536
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии / Н.Н. Студенцов. – М, 1965. – 46с.
700537
  Каргалова С.Ф. Методика преподавания географии / С.Ф. Каргалова. – 2-е, доп. и перераб. – Москва, 1966. – 319с.
700538
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 2-е исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1966. – 415с
700539
  Белевич И.В. Методика преподавания географии : Практические работы / И.В. Белевич, Р.В. Богуш, К.Ф. Строев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 128с.
700540
  Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие / А.В. Даринский. – 3-е, изд. перераб. и дополненное. – Москва : Просвещение, 1975. – 368 с
700541
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студентов-географов IV курса / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва : Московский университет, 1977. – 76с.
700542
  Студенцов Н.Н. Методика преподавания географии : Методические указания для студ.-заочн. географ. факультетов гос. ун-тов / Н.Н. Студенцов, Е.Ф. Легенькая, Э.Л. Файбусович; МВиССО СССР. Моск. гос. ун-т. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1983. – 54 с.
700543
  Кузнецов М.В. Методика преподавания географии / М.В. Кузнецов, И.Т. Твердохлебов. – М., 1989. – 79с.
700544
  Богданова Л.А. Методика преподавания географии в начальной школе : пособие для учителей начальной школы / Л.А. Богданова. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 169с.
700545
  Горощенко В.П. Методика преподавания географии в начальной школе / В.П. Горощенко. – М., 1953. – 159с.
700546
  Куразов Н.Ф. Методика преподавания географии. / Н.Ф. Куразов. – М., 1950. – 223с.
700547
   Методика преподавания геометрии в старших классах средней школы. – М., 1967. – 271с.
700548
  Шустеф Ф.М. Методика преподавания геометрии. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1979. – 112с.
700549
  Ошкаров А. Методика преподавания глагола в казахской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ошкаров А. ; Алма-Ат. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 33 с.
700550
  Ошкаров А. Методика преподавания глагола в казахской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ошкаров А.; Алма-Ат.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
700551
  Гукасова Т.М. Методика преподавания глагольных форм немецкого языка при обучении техническому персоналу : Дис... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; МВО СССР. Львовский политехнических ин-т. – Львов, 1950. – 328л.
700552
  Иевлева З.Н. Методика преподавания грамматики в практическом курсе русского языка для иностранцев / З.Н. Иевлева. – М, 1981. – 144с.
700553
   Методика преподавания грамматики русского языка иностранным учащимся. – Л., 1989. – 95с.
700554
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
700555
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1946. – 208с.
700556
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – Изд.2-е. – М, 1952. – 287с.
700557
  Шалаев В.Ф. Методика преподавания естествознания / В.Ф. Шалаев. – М, 1952. – 287с.
700558
   Методика преподавания естествознания. – Л., 1955. – 668с.
700559
  Горбунов Н.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе / Н.А. Горбунов. – М, 1947. – 263с.
700560
  Церковницкий А.А. Методика преподавания законов динамики Ньютона в школе нового типа : Автореф... канд. пед.наук: / Церковницкий А. А.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1962. – 19л.
700561
  Рыков Н.А. Методика преподавания зоологии / Н.А. Рыков. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Л., 1957. – 512с.
700562
  Яхонтов А.А. Методика преподавания зоологии. / А.А. Яхонтов, Е.А. Флерова. – М., 1955. – 528с.
700563
  Рубцов И.Е. Методика преподавания и изучения философии в высшей партийной школе / И.Е. Рубцов, Н.С. Пономарев. – М., 1986. – 72с.
700564
  Трофимов А.К. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / А.К. Трофимов. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
700565
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – М, 1974. – 246с.
700566
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1975. – 96с.
700567
  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд. – М, 1980. – 240с.
700568
  Рысбекова Б. Методика преподавания имени существительнгого в Киргизской начальной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Рысбекова Б.; МНО Кирг.ССР, Криг.ГУ. – Фрунзе, 1975. – 48л.
700569
  Бетлемидзе Н.Р. Методика преподавания имени существительного в 5 классе грузинских школ. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бетлемидзе Н.Р.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1954. – 20л.
700570
  Ганшина К.А. Методика преподавания иностранных языков / К.А. Ганшина. – М, 1930. – 62с.
700571
  Ганшина К.А. Методика преподавания иностранных языков / К.А. Ганшина. – М, 1930. – 64с.
700572
   Методика преподавания иностранных языков. – М., 1963. – 150с.
700573
   Методика преподавания иностранных языков. – М.
1. – 1963. – 150с.
700574
   Методика преподавания иностранных языков. – Ашхабад, 1975. – 40с.
700575
  Комков И.Ф. Методика преподавания иностранных языков / И.Ф. Комков. – Минск, 1979. – 352с.
700576
  Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков / М.В. Ляховицкий. – М., 1981. – 159с.
700577
   Методика преподавания иностранных языков в вузе. – М.
1. – 1972. – 204с.
700578
   Методика преподавания иностранных языков в вузе. – М.
1. – 1972. – 139с.
700579
   Методика преподавания иностранных языков в неязыковых вузах. – Алма-Ата, 1971. – 64с.
700580
   Методика преподавания иностранных языков за рубежом. – М., 1967. – 464с.
700581
   Методика преподавания иностранных языков за рубежом. – М.
2. – 1976. – 455с.
700582
   Методика преподавания иностранных языков и литератур в СССР : Аннот. библиогр. указ. – Киев, 1987. – 118с.
700583
   Методика преподавания иностранных языков на неспециальных факультетах. – М., 1972. – 152с.
700584
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1958-1961. – М.
1. – 1963. – 150с.
700585
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1962-1963. – М.
2. – 1966. – 176с.
700586
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1964-1965. – М.
3. – 1968. – 382с.
700587
   Методика преподавания иностранных языков. Систематич. указатель статей по методике преподавания английского, испанского, немецкого и французского языков. 1967. – М.
5. – 1972. – 288с.
700588
   Методика преподавания информатики по машинному варианту (10 класс). – М.
1. – 1990. – 149с.
700589
  Андреевская Н.В. Методика преподавания истории в 7-ми летней школе / Н.В. Андреевская, В.Н. Бернардский. – Москва, 1947. – 216с.
700590
   Методика преподавания истории в восьмилетней школе. Вопросы преемственности. – М., 1970. – 351с.
700591
  Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе / А.А. Вагин. – Москва, 1968. – 431с.
700592
   Методика преподавания истории в средней школе. – Москва, 1986. – 272с.
700593
   Методика преподавания истории КПСС в вузе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 336с.
700594
   Методика преподавания истории КПСС в высшей школе. – Киев, 1974. – 223с.
700595
   Методика преподавания истории КПСС в заочном вузе. – М., 1985. – 193с.
700596
   Методика преподавания истории средних веков по опыту Московского университета. – М, 1981. – 128с.
700597
  Волобуев О.В. Методика преподавания истории СССР / О.В. Волобуев, Г.В. Клокова. – Москва, 1979. – 384с.
700598
  Стражев А.И. Методика преподавания истории. / А.И. Стражев. – М., 1964. – 287с.
700599
  Тотибадзе С.С. Методика преподавания кинематики и динамики вращательного движения в курсе физики средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Тотибадзе С.С. ; Тбилис. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1961. – 26 с.
700600
  Гукасова Т.М. Методика преподавания клагольных форм немецкого языка при обучении техническому переводу : Автореф... канд. пед.наук: / Гукасова Т.М.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1951. – 21 с.
700601
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1974. – 144с.
700602
  Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М, 1977. – 112с.
700603
   Методика преподавания курса общей теории статистики. – М, 1958. – 148с.
700604
   Методика преподавания курса советского права в вузе. – Воронеж, 1988. – 192с.
700605
  Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка в институтах и на факультетах иностранных языков. / Н.Л. Кацман. – М, 1979. – 142с.
700606
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – Москва, 1938. – 288 с.
700607
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – 3-е изд. испр. доп. – Москва, 1945. – 340 с.
700608
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы / Н.К. Петрова. – Минск, 1959. – 51 с.
700609
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы / В.В. Голубков. – Москва : Гос.учеб.-пед.изд-во мин-ва просвещения РСФСР, 1962. – 494 с.
700610
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – М., 1964. – 60с.
700611
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 2-е, и доп. – М., 1968. – 72с.
700612
  Герасимов Н.И. Методика преподавания литературы / Н.И. Герасимов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1971. – 72с.
700613
   Методика преподавания литературы. – Москва : Просвещение, 1977. – 384 с.
700614
   Методика преподавания литературы : Учебник. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1985. – 368 с.
700615
  Роткевич Я.А. Методика преподавания литературы в советской школе / Я.А. Роткевич. – М., 1969. – 376с.
700616
  Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе / В.А. Никольский. – Москва : Просвещение, 1971. – 256 с.
700617
   Методика преподавания литературы в средних специальных заведениях. – М : Высшая школа, 1982. – 256 с.
700618
   Методика преподавания литературы в средних специальных заведениях. – 2-е изд. – М : Высшая школа, 1987. – 382 с.
700619
  Петрова Н.К. Методика преподавания литературы в школе / Н.К. Петрова. – М., 1985. – 45 с.
700620
  Мазурина В.А. Методика преподавания литературы в школе : [учеб. для студентов вузов] / Мазурина В.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Горлов. гос. пед. ин-т иностр. яз., Междунар. фонд "Рус. мир". – Горловка : ГДПІІМ,, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-221
700621
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1941. – 343 с.
700622
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – М., 1949. – 434 с.
700623
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Москва, 1952. – 464 с.
700624
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Минск, 1953. – 456 с.
700625
  Голубков В.В. Методика преподавания литературы. / В.В. Голубков. – Москва, 1955. – 460 с.
700626
   Методика преподавания марксистско-ленинской эстетики в высшей школе. – Москва : Высшая школа, 1984. – 127 с.
700627
   Методика преподавания математики. – Ленинград ; Москва, 1952. – 452 с.
700628
   Методика преподавания математики. – 2-е изд. – Ленинград, 1955. – 484 с.
700629
   Методика преподавания математики. – Ленинград
2. – 1956. – 654 с.
700630
  Потемкин Л.В. Методика преподавания математики : методические указания / Л.В. Потемкин, Ю.А. Палант. – М., 1984. – 68с.
700631
  Куваев М.Р. Методика преподавания математики в вузе. / М.Р. Куваев. – Томск, 1990. – 387с.
700632
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальних классах / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.А. Полевщикова. – Москва : Просвещение, 1973. – 304 с.
700633
  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. – 3-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1984. – 335 с.
700634
   Методика преподавания математики в средней школе. – М, 1977. – 480с.
700635
   Методика преподавания математики в средней школе. – 2-е изд. – М, 1980. – 367с.
700636
   Методика преподавания математики в средней школе. – Москва : Просвещение, 1985. – 336 с.
700637
   Методика преподавания математики в средней школе. – М, 1987. – 414с.
700638
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе. / В.М. Брадис. – М., 1949. – 472с.
700639
  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе. / В.М. Брадис. – 3-е изд. – М., 1954. – 504с.
700640
   Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика : учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1975. – 462 с.
700641
  Рогановский Н.М. Методика преподавания математики в средней школе: уч. пособие. / Н.М. Рогановский. – Минск, 1990. – 266с.
700642
  Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомагательной школе / М.Н. Перова. – 3-е, доп, перераб. – М., 1989. – 335с.
700643
  Алтухов Е.В. Методика преподавания математики, информатики и вычислительной техники / Е.В. Алтухов. – Москва, 1989. – 80с.
700644
  Дмитриевская Е.И. Методика преподавания машинописи / Е.И. Дмитриевская, Н.Н. Дмитриевский. – Москва : Учпедгиз
Ч. I : Теория машинописи и методика изучения техники письма (с курсом упражнений). – 1948. – 80 с.
700645
  Крамаренко В.И. Методика преподавания международных экономических отношений : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Крамаренко, З.О. Адаманова; МОНУ.Таврич. нац. ун-тет им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2002. – 196с. – ISBN 966-8025-12-1
700646
  Астрова Г.Г. Методика преподавания минералогии и геологии в средней школе / Г.Г. Астрова, В.В. Малинко. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 224с.
700647
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1968. – 64с.
700648
   Методика преподавания научного коммунизма. – Л, 1970. – 200с.
700649
   Методика преподавания научного коммунизма. – М., 1973
700650
  Бурмистрова Т.Ю. Методика преподавания научного коммунизма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1983. – 95с.
700651
  Герасимова Т.П. Методика преподавания начального курса физической географии в V классе / Т.П. Герасимова. – Москва, 1958. – 336с. – (Педагогическая библиотека учителя)
700652
  Бергман Н.А. Методика преподавания немецкого языка в 5-7 классах / Н.А. Бергман. – М, 1951. – 200с.
700653
   Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе. – Москва, 1983. – 224с.
700654
  Александер В.М. Методика преподавания немецкого языка для преподават. средней школы и студентов высш. пед. учебн. заведений / В.М. Александер. – М.-Л., 1934. – 195с.
700655
  Гуменюк А.А. Методика преподавания общего земледелия с почвоведением : пособие для преподавателей средних сельскохозяйственных учебных заведений и слушателей педагогических факультетов сельскохозяйственных вузов / А.А. Гуменюк. – Москва : Высшая школа, 1977. – 248 с.
700656
  Бушок Г.Ф. Методика преподавания общей физики в высшей школе / Г.Ф. Бушок, Е.Ф. Венгер ; НАН Украины, Ин-т физики полупроводников ; Винницкий гос. пед. ун-т. – Киев : [б. и.], 2000. – 416 с. – ISBN 966-02-1882-6
700657
   Методика преподавания общественных наук : Библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 1. – 1974. – 79 с.
700658
   Методика преподавания общественных наук. – К, 1975. – 132с.
700659
   Методика преподавания общественных наук : Библиографический указатель литературы. – Киев
Вып. 2. – 1975. – 100 с.
700660
   Методика преподавания общественных наук в военно учебных заведениях. – М, 1975. – 252с.
700661
   Методика преподавания общественных наук в высшей школе. – 2-е изд. – М, 1975. – 350с.
700662
  Дружкова А.В. Методика преподавания обществоведения в средней школе / А.В. Дружкова. – Москва, 1985. – 207с.
700663
  Дружков А.В. Методика преподавания обществоведения. / А.В. Дружков, М.П. Овчинникова. – Л, 1971. – 152с.
700664
  Мельников М.И. Методика преподавания основ дарвинизма / М.И. Мельников. – М., 1953. – 292с.
700665
   Методика преподавания основ Советского государства и права. – М, 1984. – 159с.
700666
  Неймарк А.М. Методика преподавания основ химического анализа / А.М. Неймарк. – М., 1973. – 126с.
700667
  Нодельман А.Я. Методика преподавания основных вопросов теории уравнений 1-й и 2-й степени в школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Нодельман А.Я.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград, 1952. – 18 л.
700668
  Савин Н.В. Методика преподавания педагогики: уч. пособие. / Н.В. Савин. – М., 1987. – 206с.
700669
  Захарова В.М. Методика преподавания педагогических дисциплин в дошкольном педучилище / В.М. Захарова. – М., 1968. – 72с.
700670
   Методика преподавания пения в школе. – М, 1952. – 348с.
700671
  Никитский Б.Н. Методика преподавания плавания / Б.Н. Никитский. – М, 1969. – 125с.
700672
  Тесленко И.Ф. Методика преподавания планиметрии / И.Ф. Тесленко. – К, 1986. – 169с.
700673
  Чайковский В.Д. Методика преподавания площадей поверхностей и объемов в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чайковский В.Д.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. Каф. методики матем. – К., 1955. – 14л.
700674
  Пашаев Т.А. Методика преподавания подготовительного курса геометрии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.12 / Пашаев Т.А.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 38л.
700675
  Драчев В.К. Методика преподавания политической экономии / В.К. Драчев. – Минск, 1971. – 219с.
700676
   Методика преподавания политической экономии. – М, 1988. – 141с.
700677
   Методика преподавания политической экономии. – М, 1989. – 414с.
700678
  Заостровцев П.Г. Методика преподавания политической экономии в вузах / П.Г. Заостровцев. – Л, 1973. – 191с.
700679
   Методика преподавания политической экономии в системе вечернего и заочного обучения. – М, 1991. – 108с.
700680
   Методика преподавания политической экономии в экономических вузах. – М, 1961. – 186с.
700681
   Методика преподавания предмета "Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях". – М, 1983. – 199с.
700682
  Черевко Л.Д. Методика преподавания предмета "Организация производства и управления на сельскохозяйственных предприятиях". / Л.Д. Черевко. – М., 1991. – 188с.
700683
  Андреев Н.Н. Методика преподавания предмета "Ремонт сельскохозяйственных машин" / Н.Н. Андреев. – Москва, 1975. – 208с.
700684
   Методика преподавания предмета "Экономика , организация и планирование сельскохозяйственного производства". – М, 1982. – 288с.
700685
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1984. – 82 с.
700686
  Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Москва, 1989. – 77с.
700687
  Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. / З.М. Панибратцева. – М., 1971. – 152с.
700688
  Кязимов Н.С. оглы Методика преподавания раздела "Арифметика неотрицательных целых чисел" в курсе математики факультета педагогики и методики начального обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кязимов Н.С. оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.31
700689
  Шутовский В.А. Методика преподавания раздела "Электрический ток в газах и вакууме" в Х классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Шутовский В.А.; Ком. высш. и ССО Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1963. – 18л.
700690
  Лебедева Ю.Г. Методика преподавания русского произношения болгарам / Ю.Г. Лебедева. – М., 1973. – 216с.
700691
  Самбикина М.А. Методика преподавания русского языка / М.А. Самбикина. – М, 1958. – 24с.
700692
  Лапатухин М.С. Методика преподавания русского языка / М.С. Лапатухин. – М, 1960. – 483с.
700693
  Чешко Л.А. Методика преподавания русского языка / Л.А. Чешко. – М., 1977. – 49с.
700694
   Методика преподавания русского языка : Библиогр. указ. за 1950-1984 гг. – Москва, 1985. – 8с. – (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний)
700695
   Методика преподавания русского языка. – Москва : Просвещение, 1990. – 365с.
700696
  Прик О.Я. Методика преподавания русского языка в дагестанской национальной школе / О.Я. Прик. – Махачкала, 1989. – 69 с.
700697
  Куруч Р.Д. Методика преподавания русского языка в молдавской школе / Р.Д. Куруч. – Черновцы, 1974. – 42с.
700698
  Саяхова Л.Г. Методика преподавания русского языка в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Уфа, 1985. – 1206707с.
700699
   Методика преподавания русского языка в национальной школе. – М, 1990. – 414с.
700700
  Буржунов Г.Г. Методика преподавания русского языка в начальной национальной школе / Г.Г. Буржунов. – Л., 1980. – 320с.
700701
  Текучев А.В. Методика преподавания русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – М., 1958. – 528с.
700702
  Кормилицына М.А. Методика преподавания русского языка в школе: контрольные работы для студентов-заочников. / М.А. Кормилицына. – Саратов, 1981. – 36с.
700703
   Методика преподавания русского языка за рубежем. – М, 1981. – 173с.
700704
  Василенко Е.И. Методика преподавания русского языка иностранным учащимся / Е.И. Василенко, В.В. Добровольская. – Москва, 1989. – 88с.
700705
   Методика преподавания русского языка иностранцам. – М, 1967. – 302с.
700706
  Рожкова Г.И. Методика преподавания русского языка как иностранного / Г.И. Рожкова. – Иркутск, 1973. – 156с.
700707
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1977. – 161с.
700708
  Волосатова Р.Б. Методика преподавания русского языка как иностранного / Р.Б. Волосатова, А.Н. Малехова. – Ленинград, 1988. – 53с.
700709
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – Москва : Русский язык, 1990. – 267с.
700710
   Методика преподавания русского языка как иностранного. – М, 1990. – 231с.
700711
  Чумак Л.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений по филол. спец. / Л.Н. Чумак. – Минск : БГУ, 2009. – 304 с. – ISBN 978-985-485-981-1
700712
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – Москва : Русский язык, 1983. – 165с.
700713
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 2-е изд. – М, 1986. – 239с.
700714
   Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. – 3-е изд. – М, 1989. – 247с.
700715
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1977. – 48с.
700716
  Протасова Т.Н. Методика преподавания русского языка на подготовительном факультете. / Т.Н. Протасова, Н.И. Соболева. – М., 1978. – 48с.
700717
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – М, 1952. – 320с.
700718
  Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. / Н.С. Поздняков. – 3-е изд. – М, 1955. – 304с.
700719
  Чешко Л.А. Методика преподавания русскогоо языка / Л.А. Чешко. – 3-е изд., доп. – М., 1972. – 60с.
700720
   Методика преподавания русской литературы в национальной школе. – Л : Просвещение, 1984. – 311 с.
700721
  Губченко А.А. Методика преподавания сельскохозяйственного труда : учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / А.А. Губченко, Ж.З. Перова. – Москва : Просвещение, 1985. – 320 с.
700722
  Горбачук В.Т. Методика преподавания синтаксиса простого предложения в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Горбачук В. Т.; МП УССР, НИИ педагогики. – К., 1959. – 16л.
700723
  Садецкая А.С. Методика преподавания склонения румынских имен существительных (на 1-м году обучения в ВУЗе) : Автореф... канд. пед.наук: / Садецкая А. С.; МГИМО, Каф. роман. яз. – М., 1958. – 19л.
700724
  Керимов К.С. Методика преподавания сложного предложения : Автореф... канд. пед.наук: / Керимов К.С.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 32л.
700725
  Егоров А.Л. Методика преподавания строения и свойств твердых тел в курсе физики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Егоров А.Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 13л.
700726
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в 5-ом классе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1951. – 15л.
700727
  Баринова Е.А. Методика преподавания существительного в V-классе средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Баринова Е.А.; Ленинград. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 10 с.
700728
  Ильевский И.Д. Методика преподавания сферической и практической астрономии в средней школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Ильевский И.Д.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1965. – 19л.
700729
  Васильева М.С. Методика преподавания темы "Великая Октябрьская социалистическая революция" в курсе истории СССР / М.С. Васильева. – Москва, 1954. – 120с.
700730
  Вашакидзе А.И. Методика преподавания темы "Иностранная интервенция и гражданская война" в 11 классе средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Вашакидзе А.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1955. – 19л.
700731
  Верзилин Н.М. Методика преподавания темы "Корень. Питание растений и почвы" / Н.М. Верзилин. – Москва, 1953. – 56с.
700732
  Иваненко А.Ф. Методика преподавания темы "Свойства газов и паров" в курсе физики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Иваненко А.Ф.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1966. – 21л.
700733
  Дадасян Беник Саруханович Методика преподавания темы "Электрический ток в различных средах" в 9 класс : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Дадасян Беник Саруханович; Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 39л.
700734
  Голубева К.Г. Методика преподавания темы: "Магнитное поле и магнитные свойства вещества" в 10-м классе средней школы : Автореф... канд. пед. (по методике физики)наук: / Голубева К.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 8 с.
700735
  Каплянский А.Е. Методика преподавания теоретических основ электротехники / А.Е. Каплянский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 143 с.
700736
  Товстик А.К. Методика преподавания теории литературы в V-VII классах средней общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Товстик А.К.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1950. – 14л.
700737
  Чичигин В.Г. Методика преподавания тригонометрии / В.Г. Чичигин. – Москва, 1954. – 339 с.
700738
  Джумабаев У.Д. Методика преподавания уравнений и функций средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Джумабаев У.Д.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
700739
  Дьяченко В.К. Методика преподавания учения о понятии в курсе логики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дьяченко В.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 26 с.
700740
  Киселева З.С. Методика преподавания факультативного курса по генетике : пособие для учителей / З.С. Киселева, А.Н. Мягкова. – Москва : Просвещение, 1979. – 190 с.
700741
   Методика преподавания факультативных курсов по биологии. – М, 1981. – 174с.
700742
  Кобахидзе В.С. Методика преподавания физики : Автореф... доктор пед.наук: 732 / Кобахидзе В.С.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси., 1968. – 52л.
700743
  Осадчук Л.А. Методика преподавания физики : Дидактические основы/Учеб.пособие / Л.А. Осадчук. – Киев : Вища школа, 1984. – 351с.
700744
   Методика преподавания физики в 6-7 классах средней школы. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 384с.
700745
   Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 319 с.
700746
   Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1980. – 320 с.
700747
   Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. – 4-е изд. – М
2. – 1980. – 351с.
700748
  ЧАщина Методика преподавания физики в вузе. / ЧАщина. – Чернигов, 1975. – 24с.
700749
  Кару Г. Методика преподавания физики в общеобразовательной школе / Г. Кару. – Таллин : Валгус
1 Дидактика школы. – 1986. – 157 с.
700750
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1950. – 660 с.
700751
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
3. – 1953. – 472 с.
700752
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семелетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
4. – 1955. – 264 с.
700753
  Горячкин Е.Н. Методика преподавания физики в семилетней школе / Е.Н. Горячкин. – Москва
1. – 1948. – 495 с.
700754
  Соколов И.И. Методика преподавания физики в средней школе / И.И. Соколов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1951. – 591 с.
700755
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 2-е изд. – Ленинград, 1954. – 552 с.
700756
  Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе / П.А. Знаменский. – 3-е изд. – Ленинград, 1955. – 552 с.
700757
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва : Издательство АПН РСФСР
Т. 1 : Механика. – 1958
700758
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе / Л.И. Резников. – Москва
Т. 2. – 1960. – 406 с.
700759
   Методика преподавания физики в средней школе. – Л, 1976. – 124с.
700760
  Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе : Учеб.пособие / А.И. Бугаев. – Москва : Просвещение, 1981. – 288 с.
700761
  Резников Л.И. Методика преподавания физики в средней школе. / Л.И. Резников. – М., 1974. – 238с.
700762
  Эвенчик Э.Е. Методика преподавания физики в средней школе. Механика : пособие для учителя / Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаш, В.А. Орлов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 240 с.
700763
   Методика преподавания физики в средней школе. Молекулярная физика. Основы электродинамики : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1975. – 256 с.
700764
   Методика преподавания физики в средней школе. Электродинамика нестационарных явлений. Квантовая физика. – М, 1989. – 269с.
700765
  Глазунов А.Т. Методика преподавания физики в средней школе. Электродинамика нестационарных явлений. Квантовая физика / А.Т. Глазунов, И.И. Нурминский, А.А. Пинский; Пинский А.А. – Москва : Просвещение, 1989. – 272с.
700766
   Методика преподавания физики в средней школе: Молекулярная физика. Электродинамика : пособие для учителя. – 2-е изд., перараб. – Москва : Просвещение, 1987. – 255 с.
700767
   Методика преподавания физики в средней школе: Частные вопросы : учеб. пособие для студентов. – Москва : Просвещение, 1987. – 335 с.
700768
   Методика преподавания физики в средних специальных учебных заведениях : учеб.-метод. пособие. – Москва : Высшая школа, 1986. – 199 с.
700769
  Половинкин А.А. Методика преподавания физической географии / А.А. Половинкин. – М., 1950. – 352с.
700770
  Половинкин А.А. Методика преподавания физической географии / А.А. Половинкин. – М., 1953. – 352с.
700771
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для студентов педвузов и учителей средней школы / В.П. Буданов. – Ленинград : Учпедгиз, 1939. – 208с.
700772
  Буданов В.П. Методика преподавания физической географии. : пособие для учителей средней школы / В.П. Буданов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 188с.
700773
  Давидович В.Е. Методика преподавания философии / В.Е. Давидович. – Ростов-на-Дону, 1971. – 108с.
700774
  Рожин В.П. Методика преподавания философии / В.П. Рожин. – М, 1975. – 176с.
700775
   Методика преподавания философии : проблемы перестройки. – М, 1991. – 399 с.
700776
  Разин В.И. Методика преподавания философии в вузах / В.И. Разин. – М, 1965. – 87с.
700777
   Методика преподавания философии в высших учебных заведениях. – М, 1974. – 31с.
700778
  Осмонкулов А. Методика преподавания фонетики киргизского языка в восьмилетней школе. : Автореф... канд.пед.наук: / Осмонкулов А.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.25
700779
   Методика преподавания французских временных глагольных форм. – Л, 1958. – 87с.
700780
  Ганшина К.А. Методика преподавания французского языка / К.А. Ганшина. – М.-Л., 1946. – 260с.
700781
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 5-7 классах / В.С. Цетлин. – Москва, 1950. – 264с.
700782
  Цетлин В.С. Методика преподавания французского языка в 8-10 классах. / В.С. Цетлин. – М, 1955. – 400с.
700783
  Любарська А.А. Методика преподавания французского языка в средней школе / А.А. Любарська. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1938. – 199с.
700784
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе / Андреевская-Левенстерн, О.Э. Михайлова. – Москва, 1958. – 424с.
700785
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе : для факультетов иностранных языков педагогических институтов / Андреевская-Левенстерн; Л.С. Андреевская -Левенстерн. – Москва : Высшая школа, 1973. – 270 с.
700786
  Андреевская-Левенстерн Методика преподавания французского языка в средней школе / Андреевская-Левенстерн. – Москва, 1983. – 222с.
700787
  Ерадиева Букеш Методика преподавания функциональных форм в киргизской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ерадиева Букеш; Киргизск. гос. ун-т. – Фрунзе, 1974. – 26л.
700788
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – М, 1979. – 131с.
700789
  Кадыгроб Н.А. Методика преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – М, 1983. – 37с.
700790
   Методика преподавания химии : Учебное пособие. – Москва, 1984. – 415с.
700791
  Глориозов П.А. Методика преподавания химии в восьмилетней школе / П.А. Глориозов, Е.П. Клещева. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 200 с.
700792
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1934. – 376с.
700793
  Верховский В.Н. Методика преподавания химии в средней школе / В.Н. Верховский. – Москва-Ленинград, 1936. – 372с.
700794
  Кирюшкин Д.М. Методика преподавания химии в средней школе / Д.М. Кирюшкин. – Изд. 2-е перераб. – М., 1958. – 611с.
700795
  Зуева М.В. Методика преподавания химии в средних специальных учебных заведениях / М.В. Зуева. – М., 1981. – 191с.
700796
  Кузьменко В.И. Методика преподавания черчения / В.И. Кузьменко, М.А. Косолапов. – М, 1981. – 272с.
700797
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в восьмилетней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – М., 1965. – 279с.
700798
  Вышнепольский И.С. Методика преподавания черчения в профессионально технических училищах / И.С. Вышнепольский, Л.И. Тржецяк. – 3-е изд доп . и перераб. – Москва, 1972. – 272с.
700799
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1968. – 319с.
700800
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 303с.
700801
  Дембинский С.И. Методика преподавания черчения в средней школе / С.И. Дембинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – 335с.
700802
  Эйдельс Л.М. Методика преподавания черчения. / Л.М. Эйдельс, А.С. Дерябин. – М., 1968. – 144с.
700803
   Методика преподавания экономических дисциплин : Учебное пособие для студ.эконом.спец. / В.И. Крамаренко, Н.П. Панова, Ю.Т. Туляков, Г.А. Гужва; МОУ.Киевск.нац.эконом.ун-т.Крымск.эконом.ин-т.Крымск.ин-т экономики и хоз.права. – Симферополь : Таврида, 1999. – 222с. – ISBN 5-7763-2626-5
700804
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии : Пособие для учителей / Н.Н. Баранский. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 452 с.
700805
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский. – М, 1960. – 451с.
700806
  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1990. – 303 с. – (Библиотека учителя географии)
700807
  Грандберг З Методика преподавания экономической теории : методологический, теоретический и гуманитарный аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 110-117. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
700808
  Хорошавин С.А. Методика преподавания элементов автоматики в политехнической средней школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Хорошавин С.А.; Мин-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 18л.
700809
  Мургузов Наджаф Исмаил оглы Методика преподавания элементов графической математики на факультативных занятиях в 7-8 классах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мургузов Наджаф Исмаил оглы ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1975. – 48 с.
700810
  Джапаридзе Г.Н. Методика преподавания элементов математического анализа в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джапаридзе Г. Н.; Тбил. гос. пед. инзт. – Тбилиси, 1964. – 20л.
700811
  Велиев Балали Вели оглы Методика преподавания элементов теории вероятностей в курсе математики средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Велиев Балали Вели оглы; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 32л.
700812
  Микаилов Ш.А. Методика преподавания элементов теории литературы в азербайджанской вомьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Микаилов Ш.А.; Ком.высш и сред.спец.образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 36л.
700813
  Самедов А.А. Методика преподавания эпических произведений (рассказов и басен) в V-VIII классах восьмилетних школ : Автореф... кандидата пед. (по методике преподавания литературы)наук: / Самедов А.А.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 30л.
700814
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Омарова Ш. Н. кызы; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 60л.
700815
  Омарова Ш.Н. кызы Методика преподавания эпических произведений в 9-10 классах азербайджанской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Омарова Ш. Н. кызы; МВССО АзССР, Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 44л.
700816
   Методика преподавания этики в высшей школе. – Москва, 1980. – 144с.
700817
   Методика преподавания юридических дисциплин. – М, 1986. – 194с.
700818
  Агибалова Е.В. Методика преподавання истории средних веков / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; Агібалова К.В., Донськой Г.М. – Москва : Просвещение, 1966. – 314с.
700819
  Коваль А.П. Методика преподаваня русского языка в школах с украинским языком обучения / А.П. Коваль. – К, 1989. – 310с.
700820
  Фетисов А.И. Методика преподования геометрии в старших классах средней школы. / А.И. Фетисов. – М, 1967. – 271с.
700821
  Совсун В.Г. Методика преподования русского языка иностранцам / В.Г. Совсун. – М., 1976. – 82с.
700822
   Методика претензионной работы на предприятиях и в организациях совнархоза. – Ростов, 1965. – 148с.
700823
  Березовська Н. Методика приготування та фотолюмінесцентна характеризація пористого GAAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-25. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методику приготування пористих шарів арсеніду галія за допомогою електрохімічного травлення. Досліджено особливості спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) пористого GaAs в залежності від технологічних параметрів анодного травлення. Спостерігався ...
700824
  Репецький А.А. Методика придбання експертної інформації для вирішення завдань керування радіолокаційною системою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – Бібліогр.: С. 33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є розробка методики обробки експертної інформації методами теорії нечітких множин. Ця мето-дика являє собою взаємозалежну сукупність математичних моделей, що забезпечують організацію експертизи та обробку її результатів для ...
700825
  Минеева Н.И. Методика приема зачетов, экзаменов и коллоквиумов по политической экономии / Н.И. Минеева. – М., 1981. – 55с.
700826
  Шевченко Г.В. Методика прийняття рішення інтернет-провайдером щодо стратегії медіапланування рекламної кампанії // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 4 (38). – С. 79-85
700827
  Зеленська М.О. Методика прийняття рішень щодо розвитку поліграфічного підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 81-85. – ISSN 2309-1533
700828
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання необхідності прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства, реалізація яких в операційній системі авіаційного підприємства сприятиме отриманню максимального прибутку.
700829
  Солопенко Ростислав Іванович Методика прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання необхідності прийняття управлінських рішень в системі операційного менеджменту авіаційного підприємства, реалізація яких в операційній системі авіаційного підприємства сприятиме отриманню максимального прибутку.
700830
  Солопенко Ростислав Іванович Методика прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства із застосуванням методів фінансового аналізу, контролю за реальним грошовим обігом та математичного моделювання.
700831
  Солопенко Р.І. Методика прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання прийняття управлінських рішень у системі фінансового менеджменту авіаційного підприємства із застосуванням методів фінансового аналізу, контролю за реальним грошовим обігом та математичного моделювання.
700832
  Писаренко В.И. Методика прикладного социологического исследования бюджета времени студентов / В.И. Писаренко, К.В. Шульга. – Минск, 1974. – 91с.
700833
  Чхенкели Л.В. Методика применение зрительно-слуховой наглядности на уроках русского языка в грузинской школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Чхенкели Л.В.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
700834
  Алешина Т.Н. Методика применения дидактических материалов по алгебре и началам анализа в средних профтехучилищах / Т.Н. Алешина, Л.О. Денищева. – Москва, 1983. – 112 с.
700835
  Буньков А.М. Методика применения корреляционного метода преломленных вольн для изучения структур восточного склона Урала и Зауралья в связи с поискам угольных и нефтяных месторождений : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Буньков А. М.; Урал. фил-ал АН СССР, Ин-т геофизики. – Свердловск, 1960. – 19л.
700836
   Методика применения общих типовых делений в ББК. – М, 1968. – 72с.
700837
  Гродзинский Д.М. Методика применения радиоактивных изотопов в биологии / Д.М. Гродзинский. – Киев, 1962. – 171 с.
700838
  Прессман Л.П. Методика применения технических средств обучения / Л.П. Прессман. – М, 1988. – 191с.
700839
   Методика применения типового сетевого графика подготовки промышленных предприятий к переводу на новую систему планирования и экономического стимулирования. – М, 1967. – 36с.
700840
   Методика применения универсального тензометрического комплекса в процессе производственного обучения учащихся профтехучилищ. – М, 1980. – 80с.
700841
   Методика применения экономико-математических методов и ЭВМ в автоматизированной системем непрерывного оперативного планирования и управления производством. – М, 1967. – 120с.
700842
  Комиссарова Татьяна Сергеевна Методика природного районирования переувлажненных территорий Северо-Запада Нечерноземной зоны СССР : Автореф... канд. геол.наук: 11.00.01 / Комиссарова Татьяна Сергеевна; Ленингр. гос. пед. ин. – Л., 1976. – 24л.
700843
  Тисаревський С. Методика природознавства : Для вчителів початкових шкіл, учит. семинарій та педагог. класів шкіл середніх / С. Тисаревський. – Лубни : Вид. Ф.С.Гавриша, 1918


  Книга має тільки перші 32 стор.
700844
  Тисаревський С. Методика природознавства : Для вчителів початкових шкіл. учит. семинарій та педагог. класів шкіл середніх / С. Тисаревський. – Лубни : Вид. Ф.С.Гавриша, 1918. – 112с.
700845
   Методика проблемного изложения лекций. – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
700846
   Методика проблемного обучения в высшей и среднеобразовательной школе : Библиогр. указ. лит. – Киев, 1979. – 24с.
700847
   Методика проблемного обучения в высшей и среднеобразовательной школе : Библиогр. указ. лит. – 2-е изд., доп. – Киев, 1980. – 34с.
700848
   Методика проблемного обучения в комсомольском вузе. – М, 1979. – 123с.
700849
  Иванов Д.В. Методика проведения аналитического чтения в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Иванов Д.В.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – Москва, 1959. – 18 с.
700850
   Методика проведения бесед по искусству. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 110с.
700851
  Жучкова И.А. Методика проведения вводного курса при обучении немецкому языку на базе французского (На фак-ах иностр. яз. педвуза) : Автореф... канд. пед.наук: / Жучкова И. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 30л.
700852
   Методика проведения занятий в начальном комсомольском политкружке. – М, 1951. – 216с.
700853
   Методика проведения занятий в политшколе. – М, 1950. – 190с.
700854
  Черненко В.А. Методика проведения занятий в специальных медицинских группах : учеб.-метод. пособие / В.А. Черненко , М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 51, [1] с. – Библиогр.: с. 51. – (Методическая литература)
700855
  Лесников В.А. Методика проведения занятий в учебных хозяйствах / В.А. Лесников. – М., 1970. – 104с.
700856
  Гиниатуллин И.А. Методика проведения занятий на материале домашнего чтения на 2 курсе языкового факультета. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Гиниатуллин И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 24л.
700857
  Линчевский Э.Э. Методика проведения занятий по курсу "профессиональная этика и психология в торговле" / Э.Э. Линчевский, И.А. Дуберштейн. – М., 1983. – 136с.
700858
  Гулейчик А.И. Методика проведения занятий по подготовке машинно-тракторных агрегатов к работе : [метод. пособие для сред. сел. проф.-техн. училищ] / А.И. Гулейчик, А.И. Калошин. – Москва : Высшая школа, 1977. – 182 с.
700859
   Методика проведения занятий по политической экономии в автоматизированном классе АК-28М : Учебно-методическая разработка. – Киев : КГУ, 1979. – 24 с.
700860
  Андреев Н.Н. Методика проведения занятий по предмету "Основы материаловедения и слесарно-ремонтное дело" / Н.Н. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1978. – 198с.
700861
  Границкая А.С. Методика проведения занятий при переходе к адаптивной системе обучения / А.С. Границкая. – Москва, 1979. – 48с.
700862
  Прохоров А.Н. Методика проведения комплексных геолосъемочных и поисковых работ в закрытых районах / А.Н. Прохоров. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
700863
  Алешин В.М. Методика проведения лабораторно-практических занятий по основам электротехники и электрооборудованию животноводческих ферм / В.М. Алешин. – Москва : Высшая школа, 1975. – 111 с.
700864
  Вайс Х. Методика проведения лабораторных работ по электричеству в курсе физики 10 класса средней школы в условиях осуществления политического обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Вайс Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1957. – 12л.
700865
  Алиев Ш.Г. оглы Методика проведения некоторых физических экспериментов с полупроводниковыми приборами в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Алиев Ш. Г. оглы; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
700866
  Анцыз С.М. Методика проведения оптимизационных расчетиов в ОАСУ : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.02 / Анцыз С.М. ;. – Москва, 1979. – 22 с.
700867
  Воронин Л.Г. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека / Л.Г. Воронин, Р.Д. Маш. – Москва, 1983. – 160 с.
700868
  Черняев Ю.А. Методика проведения практических занятий по курсу "Основы советского гражданского и трудового права" / Ю.А. Черняев. – М, 1976. – 94с.
700869
  Захарин А.Д. Методика проведения практических занятий по физике в высших учебных заведениях (нетехнических) : Автореф... канд. пед.наук: / Захарин А.Д.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемника. – Москва, 1953. – 16 с.
700870
   Методика проведения производственной практики в средних специальных учебных заведениях. – М, 1976. – 32с.
700871
  Авилиани Ш.И. Методика проведения самостоятельных работ учащихся в процессе обучения экономической географии : Автореф... канд. пед. наук: / Авилиани Ш.И.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 30л.
700872
   Методика проведения семинаров занятий на историческом факультете университетов. – М, 1979. – 240с.
700873
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
1. – 1963. – 238с.
700874
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М
2. – 1964. – 122с.
700875
   Методика проведения семинаров занятий по политической экономии. – М, 1970. – 368с.
700876
   Методика проведения семинаров по курсу научного коммунизма. – М, 1972. – 184с.
700877
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М., 1964. – 122с.
700878
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М
1. – 1971. – 288с.
700879
   Методика проведения семинарских занятий по политической экономии. – М, 1973. – 311с.
700880
   Методика проведения семинарских занятий по политэкономии. – М., 1965. – с.
700881
  Дооталиев Х. Методика проведения словарной работы на уроках объяснительного чтения в начальной киргизской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Дооталиев Х.; Киргизский гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 20л.
700882
  Редькина Н.С. Методика проведения технологического аудита в библиотеке // Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал. Спецвыпуск / Трудовой коллектив редакции "Молодые в библ. деле". – Москва, 2006. – № 9/10 : Сибирь. – С. 58-67.
700883
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике / Е.М. Новодворская. – Москва, 1965. – 204 с.
700884
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1970. – 336 с.
700885
  Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе : учеб. пособие / Е.М. Новодворская, Э.М. Дмитриев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 319 с.
700886
  Деркач Г. Методика проведения учебной дискуссии при обучении студентов-иностранцев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
700887
  Некос В.Е. Методика проведения учебных геологогеографических краеведческих экскурсий / В.Е. Некос. – Х., 1991. – 107с.
700888
  Винокурова М.М. и др. Методика проведения факультатива "Основы экономических знаний о социалистическом производстве" / М.М. и др. Винокурова. – Москва, 1980. – 128с.
700889
  Манке Г.Г. и др. Методика проведения факультативных занятий по биологии : пособие для учителей / Г.Г. и др. Манке. – Москва : Просвещение, 1977. – 275 с.
700890
  Мамаев К.А. Методика проведения экскурсий по овощеводству, плодоводству и защите растений / К.А. Мамаев. – Изд. 2-е, перераб и доп. – М., 1977. – 54с.
700891
  Коблянська Г. Методика проведення аудиторської перевірки експортно-імпортних операцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 39-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
700892
  Фоміна Т.В. Методика проведення аудиту операцій з необоротними активами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 76-83
700893
  Шрамко О.В. Методика проведення внутрішнього аудиту у війскових частинах Збройних Сил України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 123-128. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
700894
  Цимбалюк Наталія Методика проведення групової роботи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 10-11
700895
  Покась Лілія Методика проведення дискусії на уроці географії у 8 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-7. – Бібліогр.: 8 назв
700896
  Шкуліпа П.А. Методика проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 106-111


  Розробляється методика проведення діагностування аналогових пристроїв, що працюють як система автоматичного управління динамічним методом. Це дозволяє застосувати динамічний метод діагностування до широкого класу аналогових ...
700897
  Токар Л.О. Методика проведення дослідів з гібридизаціі рослин у школі / Л.О. Токар. – Київ : Радянська школа, 1965. – 152с.
700898
  Демиденко О.О. Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 102-108. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
700899
  Шумейко В.О. Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 123-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
700900
  Пелешенко Н.В. Методика проведення екскурсій в місті Києві // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 249-252. – Бібліогр.: 4 назви
700901
  Кришталь О.П. Методика проведення ентомологічних екскурсій у школі / О.П. Кришталь. – К, 1973. – 116с.
700902
  Руденко В.П. Методика проведення занять у шкільних майстернях. / В.П. Руденко. – К., 1964. – 142с.
700903
   Методика проведення занятьз атлетичної гімнастики з урахуванням стану здоров"я, віку та стажу занять : методичні рекомендації / КНУТШ ; упор. С.К. Ковальчук, М.П. Ковнатський, Л.М. Духнова. – Київ : КВІН, 2009. – 38с.
700904
  Рудківський О.П. Методика проведення зіставного аудитивного аналізу фонологічних систем германських та слов"янських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 334-345
700905
  Балан Р.Р. Методика проведення ігрових занять при підготовці спеціалістів-аграріїв. // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С111-117
700906
  Погорілий С.Д. Методика проведення лабораторного практикуму курсу "Сучасні операційні системи" / С.Д. Погорілий, Камардіна О.О. . // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто створення науково-методичного забезпечення та впровадження лабораторного практикуму в курсі "Су-часні операційні системи". Запропоновано структуру технічних засобів, програмне забезпечення та склад лабораторних робіт, послідовність їх ...
700907
  Березенська С.М. Методика проведення лабораторної роботи з електротехніки з використанням дистанційних технологій // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 2 (14). – С. 25-34. – ISSN 2307-9770
700908
  Коблянська Г.Ю. Методика проведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-91. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найбільш суттєві проблеми, що виникають на кожному підприємстві при проведенні обліку і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, розробляються конкретні пропозиції щодо покращення цього напрямку обліку та аудиту. In this ...
700909
  Пітко А. Методика проведення перевірки митних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 29-37
700910
  Цибульський В. Методика проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля в межах українського сектору Прикерченського шельфу Чорного моря / В. Цибульський, П. Кузьменко, А. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Відпрацьовано методику проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля на основі пружного та акустичного хвильових рівнянь за допомогою програмного продукту Tesseral 2D на ділянці Прикерченського шельфу. Зосереджено увагу на впливі особливостей ...
700911
  Андреєнкова В.Л. Методика проведення рольової гри "Юридичниий футбол" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-25
700912
  Діброва І.О. Методика проведення семінарів з дисципліни "Геоекологія України" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 311-316


  Викладено теми лекцій і семінарів спецкурсу «Геоекологія України». Висвітлено вимоги до змісту семінарських занять і проведення модульних контрольних робіт. Даються загальні рекомендації по розробці змісту спецкурсу «Геоекологія України» і оцінюванню ...
700913
  Бабенко К.П. Методика проведення семінару в групах магістрів на тему "Сучасні технології навчання у ВНЗ" // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-69.
700914
  Дятчик Д.І. Методика проведення технологічного аудиту технологій / Д.І. Дятчик, Т.В. Покшевницька // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 95-99
700915
  Попиков И.Г. Методика провеедния лабораторных работ по курсу общей электротехники в неэнергетических втузах. : Автореф... канд. пед.наук: / Попиков И.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1951. – 12л.
700916
   Методика проверки резографов МИ-92-76. – М., 1976. – 10с.
700917
  Полканов Валентин Петрович Методика прогноза локальных поднятий по геоморфологическим данным с помощью алгоритмов распознавания образов. (На примере центр. районов Зап.-Сиб. плиты) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.693 / Полканов Валентин Петрович; Высш. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
700918
  Андриенко Н.Н. Методика прогноза неэффективного оттока капитала в Украине // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (44). – С. 196-201. – ISSN 2076-2429
700919
  Ющенко Юрий Сергеевич Методика прогноза русловых процессов на антиреке (на примере Верхней Сухоны) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Ющенко Юрий Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гидрометеорологический институт. – Л., 1986. – 20с.
700920
  Мадатов А.Г. Методика прогнозирования водо-нефте-газовых контактов в залежах по данным сейсморазведки (на прим. Днепровско-Донецк. впадины) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Мадатов А. Г.; Ин-т геофищ. АН УССР. – К, 1985. – 17л.
700921
   Методика прогнозирования и поиска литологических стратиграфическихи комбинированных ловушек нефти и газа. – М, 1988. – 269с.
700922
   Методика прогнозирования комбинированных нефтегазоносных ловушек = (на примере Днепровско-Донецкой впадины). – Москва : Наукова думка, 1986. – 151с.
700923
   Методика прогнозирования литологических и стратиграфических залежей нефти и газа. – Л, 1981. – 114с.
700924
   Методика прогнозирования надежности и функциональных размеров сборочных единиц машин при проектировании. – Минск
Ч.3, вып.1. – 1989. – 46с.
700925
   Методика прогнозирования надежности и функциональных размеров сборочных единиц машин при проектировании. – Минск
Ч.3, вып.2. – 1989. – 40с.
700926
   Методика прогнозирования развития школы 2000-2005 гг. – М, 1982. – 86с.
700927
  Гдзелишвили Е.Я. Методика прогнозирования сильного ветра на 1-3 дня в условиях Грузии : Автореф... канд. географ.наук: / Гдзелишвили Е.Я.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 28л.
700928
   Методика прогнозирования численности специалистов с помощью метода экспонентного сглаживания. – Москва, 1977. – 36 с.
700929
  Гарагуля Л.С. Методика прогнозной оценки антропогенных изменений мерзлотных условий / Л.С. Гарагуля. – М., 1985. – 224с.
700930
  Чудновець І. Методика прогнозування імпортних надходжень м"яса птиці в Україні : економіка галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 44-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
700931
  Прохницька Г.Л. Методика прогнозування кон"юктури автомобільного ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
700932
  Петренко М.О. Методика прогнозування надходжень від зовнішньоекономічної діяльності до держбюджету : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 28-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
700933
  Панін В.Г. Методика прогнозування призначеного терміну служби систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння при технічній експлуатації за станом / В.Г. Панін, П.В. Опенько // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 89
700934
  Федоренко Р.М. Методика прогнозування ризиків забруднення довкілля витоками нафтопродуктів із вертикальних сталевих резервуарів внаслідок їх корозії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Федоренко Роман Миколайович ; М-во екол. та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
700935
   Методика проектирования машинных агрегатов с оптимальными характеристиками. – Минск, 1986. – 54 с.
700936
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.20.02.12 / Андрій Анатолійович Репецький; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:8 назв
700937
  Репецький А.А. Методика проектування інтелектуального тренажера для підготовки операторів радіолокаційних систем : Дис. ... канд. технічних наук. Спец.20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв"язок / Репецький А.А.; Військовий ін-т КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 144л. – Бібліогр.:л. 137 -144
700938
  Бородієнко О.В. Методика проектування моделі компетенцій керівників як основа формування системи розвитку їх професійної компетентності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 392-400. – ISSN 2312-5993
700939
  Сабиров М. Методика произведения лабораторных и практических занятий по физике в педагогических институтах с применением элементов программированного обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Сабиров М.; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
700940
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в целях установления личности по чертам внешности / А.А. Гусев. – М, 1960. – 31с.
700941
  Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в цлях установления личности по чертм внешности / А.А. Гусев. – М., 1960. – 31с.
700942
  Крылов Д.Г. Методика производственного обучения / Д.Г. Крылов. – Чебоксары, 1966. – 100с.
700943
  Титов Алексей Иванович Методика производственного обучения в профтехучилищах : для строительных профессий:Метод.пособие для СПТУ / Титов Алексей Иванович. – 3-е изд.,перераб.и доп. – Минск : Выш.шк., 1988. – 224с.
700944
  Осликовская Е.С. Методика пропаганды научных достижений и передового опыта. / Е.С. Осликовская. – М., 1954. – 216с.
700945
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономических знаний / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1982. – 64с.
700946
  Борисов Е.Ф. Методика пропаганды экономической теории и экономической политики КПСС / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1982. – 40с.
700947
  Куровец Игорь Михайлович Методика пространственного анализа данных скважинной сейсмоакустики для целей ПГР (на примере Бильче-Волицкой зоны Предкарпатского прогиба) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Куровец Игорь Михайлович; М-во геологии УССР, Укр. НИ геологоразвед. ин-т. – Львов, 1986. – 16л.
700948
  Васюк Оксана Методика професійного добору соціальних педагогів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст.
700949
  Зашляпін Л.О. Методика професійного захисту на попередньому слідстві: історико - логічний аналіз поняття // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.12-17
700950
   Методика профессионального отбора станочников и рабочих ведущих профессий. – К, 1979. – 67с.
700951
  Барабаш Т.М. Методика прочитання польських рукописів другої половини XVI - кінця XVIII ст.: теорія та практика (на прикладі матеріалів ЦДІА України, м. Львів) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 355-387. – ISSN 2222-4203
700952
  Рожин В.П. Методика прподавания марксистско-ленинской философии / В.П. Рожин. – Л, 1967. – 160с.
700953
  Ахалаия Амиран Васильевич Методика прподавания систематического курса десятичных дробей : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахалаия Амиран Васильевич; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 28л.
700954
  Страхов И.В. Методика психологического анализа характеров в художественном произведении / И.В. Страхов. – Саратов, 1977. – 84с.
700955
   Методика психофизиологических исследований при составлении планов НОТ. – Свердловск
1. – 1966. – 63с.
700956
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – Москва, 1947. – 116с.
700957
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 2-е издание. – Москва
2. – 1950. – 116с.
700958
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 3-е издание. – Москва
3. – 1951. – 119с.
700959
  Абакумов С.И. Методика пунктуации / С.И. Абакумов. – 4-е издание. – Москва
4. – 1954. – 119с.
700960
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – М., 1959. – 290с.
700961
  Ломизов А.Ф. Методика пунктуации в связи с изучением синтакиса / А.Ф. Ломизов. – 2-е, испр. и доп. – М., 1964. – 331с.
700962
  Дудников А.В. Методика пунктуации в связи с изучением синтаксиса простого предложения / А.В. Дудников. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 88 с.
700963
  Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе / Г.И. Блинов. – М, 1978. – 221с.
700964
  Гинзбург И.В. Методика работы искусствоведа : учеб. пособие / И.В. Гинзбург. – Ленинград : [б. и.], 1985. – 78 с.
700965
  Гетманский М.И. Методика работы над устной русской речью в школе. / М.И. Гетманский. – Минск, 1973. – 256с.
700966
  Кушнир Е.М. Методика работы с картой в начальной школе / Е.М. Кушнир. – М., 1943. – 104с.
700967
  Беляков Л.В. Методика работы с читателями / Л.В. Беляков. – М., 1975. – 69с.
700968
  Савич Т.З. Методика развития знаний учащихся об обратимости химических реакций и химическом равновесии. / Т.З. Савич. – М., 1961. – 87с.
700969
  Липсиц В.Б. Методика разработки заданий по себестоимости продукции промышленности. / В.Б. Липсиц. – М., 1958. – 80с.
700970
  Мирвис М.С. Методика разработки калькуляций нормативной себестоимости и использования их для внутризаводского планирования и анализа себестоимости. / М.С. Мирвис. – Л., 1960. – 22с.
700971
  Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных преступлений / В.Н. Герасимов. – М., 1988. – 110с.
700972
  Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. / С.П. Митричев. – М., 1973. – 38с.
700973
  Митричев С.П. Методика расследования поджогов и преступный нарушений правил пожарной безопасности. / С.П. Митричев. – М., 1959. – 48с.
700974
  Громов Вл. Методика расследования преступлений / Вл. Громов. – 2-е доп. изд. – М, 1930. – 136с.
700975
  Салтевский М.В. Методика расследования преступлений. / М.В. Салтевский. – К., 1974. – 125с.
700976
  Митричев С.П. Методика расследования спекуляции. / С.П. Митричев. – М., 1960. – 36с.
700977
  Асанбаев В.Н. Методика расчета параметров и характеристик электрических машин с массивным зубчатым ротором / В.Н. Асанбаев, В.А. Саратов. – Київ, 1982. – 56 с.
700978
  Гапишко В.Г. Методика расчета снегозапасов и водного бланса среднегорных бассейнах : ( на примере Западного Тянь-Шаня) / В.Г. Гапишко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 103с.
700979
  Ильин Б.М. Методика расчета таблиц в издательстве. / Б.М. Ильин. – М., 1973. – 80с.
700980
  Михайлов Л.А. Методика расчета электрических параметров соляных ванн / [Л.А. Михайлов, В.Г. Кауфман, В.М. Пылаев]. – Москва : ВНИИЭМ, Отд-ние науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике, 1966. – 40 с. – На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 37-38 (36 назв.)
700981
  Балуховский Н.Ф. Методика региональных исследований нефтегазоносных провинций. / Н.Ф. Балуховский. – Киев : Наукова думка, 1967. – 156с.
700982
  Алексеева М.И. Методика редактирования / М.И. Алексеева. – Москва, 1975. – 88 с.
700983
  Мильчин А.Э. Методика редактирования текста / А.Э. Мильчин. – 2-е изд. – Москва : Книга, 1980. – 320с.
700984
  Ивлев А.К. Методика рецензирования лекций на правовые темы / А.К. Ивлев. – М., 1983. – 32с.
700985
  Ильичева Е.Н. Методика решения задач оптики / Е.Н. Ильичева, Ю.А. Кудеяров, А.Н. Матвеев. – Москва : Московский университет, 1981. – 232 с.
700986
  Меркушева С.А. Методика решения задач по аналитической химии / С.А. Меркушева. – Минск, 1985. – 224с.
700987
  Александров Д.А. Методика решения задач по физике в средней школе / Д.А. Александров, И.М. Швайченко. – Ленинград, 1949. – 240 с.
700988
  Гарбуз Т. Методика рідної мови в школі 1-го концентру / Т. Гарбуз. – Х, 1930. – 198с.
700989
  Лебедев П.М. Методика роботи з географічними картинами у восьмирічній школі. / П.М. Лебедев. – К., 1964. – 92с.
700990
  Власенко О.І. Методика розв"язування арифметичних задач / О.І. Власенко. – Київ, 1963. – 184с.
700991
  Коршак Є.В. Методика розв"язування задач з фізики : практикум: навч. посібник / Коршак Є.В., Гончаренко С.У., Коршак Н.М. – Київ : Вища школа, 1976. – 239 с.
700992
  Баринова Е.А. Методика русского языка / Е.А. Баринова. – М., 1974. – 368с.
700993
  Палей И.Р. Методика русского языка в занятиях со взрослыми / И.Р. Палей. – Москва, 1941. – 272с.
700994
  Костин Н.А. Методика русского языка в начальной школе / Н.А. Костин. – М.-Л., 1949. – 360с.
700995
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – 2-е изд., испр. – М.-Л., 1935. – 331с.
700996
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин. – Харьков, 1935. – с.
700997
  Каноныкин Н.П. Методика русского языка в начальной школе. / Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова. – 4-е изд.,испр.и доп. – Л.-М., 1950. – 518с.
700998
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – 2-е изд. – М., 1935. – 264с.
700999
  Бархин К.Б. Методика русского языка в средней школе / К.Б. Бархин, Е.С. Истрина. – изд. 3-е. – М., 1937. – 307с.
701000
  Лапатухин М.С. Методика русского языка в средней школе : Пособие для заочников / М.С. Лапатухин. – Калинин, 1974. – 324с.
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,