Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
682001
  Поливанов П. " Кончился" : рассказ / П. Поливанов. – Ростовъ н/Д, 1906. – с.
682002
  Колодко С.А. "Концепція кольору" в уявленні китайців та історико-культурний зміст лексики кольорів у китайській мові / С.А. Колодко, Ген Ерлін


  Розглядаються історико-культурні аспекти "лексики кольорів" у китайській мові та вплив культурної традиції на формування складу китайської мови.
682003
  Ільницький Микола "Концерт" Б.-І. Антонича: виміри музичної структури поетичного тексту


  Автор виокремлює три виміри поетичного тексту вірша Б.-І. Антонича "Концерт" - поетикальний, метафізичний та психологічний, в єдності яких процес творчості постає як аналог космічної світобудови.
682004
  Ільницький М. "Концерт" Богдана-Ігоря Антонича: виміри музичної структури поетичного тексту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 246-253. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
682005
  Григоров Олександр Миколайович "Концесійні угоди: правова природа та особливості правового регулювання" : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 172л. – Бібліогр.:л.163-172
682006
  Гуро И. "Конь мой бежит..." / И. Гуро, А. Андреев. – Москва, 1987. – 252с.
682007
  Семененко В. Концепція "Державної програми приватизації на 2003-2008 рр." як завершального етапу процесу приватизації в Україні (об"єктивні передумови, мотиви розробки та реалізації) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.253-258. – ISBN 966-73-53-51-Х
682008
  Марчук В.П. Концепція "живого права" Є. Ерліха та її вплив на сучасну буржуазну юриспруденцію // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
682009
  Смирнова К. Концепція "м"якого" права (soft law) в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 329-336. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячено аналізу доктрини й практики застосування концепції "м"якого" права в Європейському Союзі. Визначено, що під "м"яким" правом слід розуміти систему правил поведінки, які мають своє закріплення та вираз в актах необов"язкового характеру, ...
682010
  Колодюк І. Концепція "народного довір"я" крізь призму критичних зауважень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 208-214
682011
  Волошин Ю.О. Концепція "трансформації" як засіб реалізації норм міжнародного права у національному правопорядку держав: змістовна та видова характеристика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 272-275
682012
  Харьковщенко Ю.Є. Концепція "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Харьковщенко Ю.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр.: л.156-177
682013
  Щербакава О.А. Концепція авторського проекту риторичної хрестоматії для студентів-журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 117-126


  До розгляду пропонується концепція авторського проекту, пов"язаного з проблемою підготовки і змістового наповнення нового спеціалізованого вітчизняного видання для студентів-журналістів "Риторична хрестоматія". Вона розглядається як нагальне видання та ...
682014
  Кравців В. Концепція адміністративно-територіальної реформи в Україні : виклики часу / В. Кравців, П. Жук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 5-8. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
682015
  Чернова В. Концепція активізації людського чинника в сучасному корпоративному процесі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 70-74. – ISSN 1728-9343
682016
  Копанєва Вікторія Концепція архівування "мережевої україніки" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено основні концептуальні положення формування архіву "мережева україніка": структура архіву, основні ресурсні складові, принципи технології його створення та організації довідково-пошукового апарату. Розглянуто питання авторського права при ...
682017
  Москаль Н.В. Концепція аудиту підприємства, що знаходиться в фінансовій кризі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 326-330. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
682018
  Федоренко В.Л. Концепція багатовимірної системи конституційного права України-теоретико-методологічна основа вдосконалення системи конституційного законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-42.
682019
  Захаренко О. Концепція Бога у романі Т. Манна "Йосиф та його брати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 171-175. – ISBN 966-8188-10-1
682020
  Бойченко Н.М. Концепція буття у Пізньому Середньовіччі; Фома Аквінський та Дуне Скот (компаративний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
682021
  Кухта П. Концепція вартості капіталу в оцінюванні перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 80-85. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Визначено найбільш прийнятні методичні підходи до оцінювання вартості капіталу в умовах ринкової економіки України. Запропоновано до використання комплексну аналітичну модель оцінювання вартості капіталу підприємств. The article outlines the most ...
682022
  Кориневич А.О. Концепція відмови держави від суверенітету над своїми природними ресурсами в англо-американській правовій доктрині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 75-76.
682023
  Хомин П.Я. Концепція відтворювального процесу академіка І.І. Лукінова як наукова основа подолання кризи в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-90.
682024
  Пилипенко О.І. Концепція військової превентивної педагогіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються актуальні проблеми соціалізації в армії, формування і розвитку військової превентивної педагогіки. Вона спрямована на зниження гостроти негативних явищ.
682025
  Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. – Бібліогр. : л.161-178
682026
  Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр. : 7 назв
682027
  Лось В.О. Концепція впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 125-130. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
682028
  Матвєєв В.О. Концепція втілення Ісуса Христа у офіційному богослов"ї та вченні Орігена // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 48-52. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048


  Ориген (бл.185-254) -грецький християнс. теолог, філософ, учений. Один зі східних Отців Церкви, засновник біблійної філології, автор терміну "боголюдина"
682029
  КравченкоВ Концепція вчительського апостолювання у романі Р. Федоріва "Єрусалим на горах" / КравченкоВ, Н. Башук // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 76-80
682030
  Деньга С.М. Концепція генетичної моделі мікроекономічної системи : економічна історія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 4-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
682031
  Гребенніков С.Є. Концепція геолого-математичного моделювання в середовищі ГІС / С.Є. Гребенніков, О.П. Лобасов, М.Н. Жуков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-72. – (Геологія ; Вип. 17)


  Йдеться про концепцію створюваної інтегрованої просторової системи з геології нафти й газу, що має охопити звернений цикл обробки геологічних даних, адаптування для інших видів корисних копалин.
682032
  Міхно О.Г. Концепція геопросторової розвідки / О.Г. Міхно, В.А. Рябов, С.В. Сівков // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 99-105. – ISSN 0868-6939
682033
  Віннічук А.П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини 20 століття (М. Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Віннічук А.П. ; МОНУ ; Маріупольський державний гуманітарний ун-т. – Маріуполь, 2009. – 196л. – Бібліогр. : л.176-196
682034
  Голинська Х.О. Концепція громадянства Айріс Маріон Янг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутність поняття "мультикультуралізм" та представлено короткий огляд історії його становлення. Охарактеризовано концепцію громадянства Айріс Маріон Янг як прихильниці мультикультуралізму. Розкрито сутність мультикультурального суспільства за ...
682035
  Шкаріна В. Концепція ДБА бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 198-209. – ISBN 978-966-02-4455-9
682036
  Білоус А.О. Концепція державного управління Макса Вебера: сучасний погляд / А.О. Білоус, Ю.Б. Яровой, А.М. Гаврилюк // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 13-16. – Бібліогр.: на 7 пунктів
682037
  Ковальчук В.Б. Концепція державної влади та права в період Реформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 92-99. – ISSN 1563-3349
682038
   Концепція Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 18-27. – ISSN 0372-6436
682039
  Карпенко М.В. Концепція духовної реальності П.О. Флоренського : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Карпенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
682040
  Карпенко М.В. Концепція духовної реальноті П.О. Флоренського : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Карпенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
682041
   Концепція електронного підручника з української мови на українознавчій основі / С. Чемеркін, С. Єрмоленко, А. Пономаренко, В. Шляхова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 168-176.
682042
  Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 197-215
682043
  Савченко А.А. Концепція енергоінформаційної парадигми культури людини // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 73-82
682044
  Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 289-301. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
682045
  Маламура Олена Олександрівна Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Маламура Олена Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 208л. – Бібліогр.: л. 195 - 208
682046
  Маламура Олена Олександрівна Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Маламура Олена Олександрівна; Малмура О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
682047
  Грищенко І. Концепція етнічного Інакшого в дослідженні міжетнічного полілогу в народній прозі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію етнічного Інакшого, яка дозволить застосувати нові підходи для дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі України. З"ясовано відмінності концептів Інший та Інакший в аспекті етнічної Інакшості. The article is devoted to ...
682048
  Миненко О.О. Концепція ефективного впровадження програм зовнішньої допомоги розвитку для реалізації пріоритетів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 11-16
682049
  Дашко Н. Концепція життя в романі Володимира Дрозда "Листя землі"
682050
  Бірюков О.М. Концепція законодавства про банкрутство в Україні: від радянських традицій в праві до світових стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 139-146.
682051
  Андрейцев В. Концепція законопроекту про наукові школи вчених. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 23-48. – ISSN 1682-2366
682052
  Руденко Л.Г. Концепція збалансованості розвитку і якість життя населення / Л.Г. Руденко, І.В. Гукалова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 44-50 : Табл. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 1561-4980
682053
   Концепція змісту географічної освіти: мета, завдання, структура; місце географії в навчальних планах 12-річної школи / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.Ю. Дмитрук, Г.Є. Уварова, Н.В. Муніч // Географія. Київський університет, 2001. – Вип. 47
682054
  Серьогіна С.Г. Концепція змішаного правління в історії вітчизняної політико-правової думки та державного будівництва (ІХ-початокХХ ст.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 28-38. – ISSN 0201-7245
682055
  Гончар К.М. Концепція знаку Р. Якобсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Проблема знаку в контексті аналізу сосюрівської парадигми мови належить до актуальних тем досліджень "комунікативного циклу". Стаття присвячена безпосередньо ідеям відомого лінгвіста ХХ ст. - Р. Якобсона, творчість якого мала великий вплив на розвиток ...
682056
  Драганов Б.Х. Концепція ієрархічного розвитку в процесі освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 181-182. – ISBN 966-8847-12-1
682057
  Мартиненко Л.Б. Концепція ікони як вершина художньо-естетичної спадщини П.О. Флоренського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується внесок П. Флоренського у філософське осягнення феномену ікони. Визначається роль іконопису в християнській культурі.
682058
  Яремко Р. Концепція імпліцитного автора та її теоретичні модифікації у західному літературознавстві другої половини 20 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 199-207. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
682059
   Концепція інвестиційної програми сталого розвитку районів, міст Черкаської області на 2001-2005 роки. – Черкаси, 2001. – 86с.
682060
  Макеев С. Концепція інституціонально відтворюваних нерівностей / С. Макеев, С. Оксамитна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 32-49. – ISSN 1563-3713
682061
  Бабій С. Концепція інтелектуального забезпечення управління підприємством // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 20-24. – ISBN 966-654-152-1
682062
  Жуков І. Концепція інтернет - порталу інформаційних ресурсів освіти і науки МОНМС УКраїни : інформаційні технології / І. Жуков, Г. Кременецький // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 52-61 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1682-2366
682063
  Голубнича Г.П. Концепція інформаційних обліково-аналітичних систем на базі американського досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та практичні засади формування, розвитку, стандартизації та відтворення обліково-аналітичних інформаційних систем. Впроваджується думка, що на початковому етапі становлення таких інформаційних систем їх класифікація має такий ...
682064
  Ларіна Р.Р. Концепція інформаційної логістики в практичній діяльності підприємств / Р.Р. Ларіна, А.В. Рязанов, А.В. Пілюшенко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.187-190. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
682065
  Лой А.М. Концепція історична / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 212-213. – ISBN 966-642-073-2
682066
  Ісаєва Н.С. Концепція історії китайської літератури у працях Чжена Чженьдо // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-87. – ISSN 1608-0599
682067
  Мельник С.Є. Концепція історії літератури в науковій спадщині неокласиків. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.06 / Мельник С.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
682068
  Бойніцька О.С. Концепція історії у романі П. Акройда "Гоксмор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 92-96
682069
  Салтовський О.І. Концепція класократичної держави В. Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 157-159. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються аспекти класократичної концепції української держави В. Липинського. The aspects of the classocratik conception of the Ukrainian State of V. Lypynskyj are analysed.
682070
   Концепція кластерної політики в Україні / В.Г. Федоренко, А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 5-15
682071
  Грищенко І.В. Концепція когнітивного метапатерну у контексті досліджень народної прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 115-119


  Статтю присвячено концепції когнітивного метапатерну у процесі дослідження народної прози, у якій фігурують представник інших етносів. Система фольклорних когнітивних метапатернів є невід"ємним складником осмислення людиною реальності з чітко ...
682072
  Карабан В.І. Концепція комплексу вправ, орієнтованих на прекладацьку підготовку, у підручниках з іноземної мови для студентів старших курсів інститутів та факультетів іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
682073
  Ходаківська Л.П. Концепція конкуруючих еліт Й. Шумпетера як різновид теорій демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядається концепція конкуруючих еліт Й. Шумпетера як компроміс між класичною теорією демократії та теорією еліт.
682074
  Хилько О.Л. Концепція кооперативної безпеки в сучасному європейському безпековому контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 162-169
682075
  Курівський І. Концепція критичних факторів успіху в сучасній парадигмі стратегічного менеджменту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
682076
  Завалій Л. Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 107-109
682077
  Васильєва Л. Концепція літературної мови Вука Караджича і сучасна лінгвальна ситуація в південнослов"янському регіоні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 185-200. – Бібліогр.: Літ.: с. 198-200; 33 назв. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
682078
   Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі / О. Ніколенко, Л. Мірошниченко, М. Суліма, Л. Кавун // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (359). – С. 2-7
682079
  Румянцев М.В. Концепція логістичних моделей теорії запасів / М.В. Румянцев, А.В. Пелашенко // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 20-24. – ISSN 2077-8031
682080
  Бобровський О.Є. Концепція любові як спроба подолати тотальність буття в діалогічній філософії Франца Розенцвейга // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 340-353
682081
  Черненко О. Концепція людини в українській ренесансній та романтичній літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 184-189
682082
  Мацько В.П. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі XX століття : : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01. / Мацько В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 411 л. – Бібліогр.: л.382-411
682083
  Масімова Л.Г. Концепція людини та світу в публіцистичній і художній творчості Умберто Еко : Дис. ... 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Масімова Л.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 222л. – Бібліогр.: л.196-222
682084
  Масімова Л.Г. Концепція людини та світу в публіцистичній і художній творчості Умберто Еко : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Масімова Л.Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
682085
  Захарова С.О. Концепція людиновимірної дизайнерської діяльності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 68-74. – ISSN 2072-1692


  Естетичне відображення дійсності, у центрі якої людина, гармонізація форм і змісту
682086
  Козуб Л.В. Концепція М.П. Драгоманова про розвиток українського національного руху // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 111-113.
682087
  Романова Л.В. Концепція маркетингу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства: необхідність зміни пріоритетів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76. – ISBN 966-614-021-7
682088
  Трофімов Ю.Л. Концепція методичного забезпечення спецпрактикуму з інженерної психології та ергономіки / Ю.Л. Трофімов, Є.О. Семенюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджено інформаційне поле нормативних документів з ергономічного проектування та сучасної методології інженерно-психологічної експертизи характеристик людини-оператора в системі "людина-машина" (СЛМ). Розроблено основні принципи створення ...
682089
  Трофімов Ю.Л. Концепція методичного забезпечення спецпрактикуму з інженерної психології та ергономіки: оцінка ергономічності системи "Людина-машина" (СЛМ) / Ю.Л. Трофімов, Є.О. Семанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються атрибутивний і нормативно-імперативний методичні підходи до кількісного оцінювання рівня ергономічності системи "людина-машина" (СЛМ) і вищі рівні можливих класифікацій складових показників, які систематизовані у базі ергономічних даних ...
682090
  Барчан В. Концепція митця в поемі Т.Осьмачки "Поет" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 16-26. – ISBN 966-8110-14-5
682091
  Чистяк О.Д. Концепція міфу в парадигмі французького постструктуралізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 464-472. – Бібліогр.: Літ.: с. 472; 25 поз.
682092
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 389 л. – Бібліогр.: л. 353-389
682093
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
682094
  Редько О. Концепція моделі регулювання аудиту в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 42-41 : табл.
682095
  Хорошун В. Концепція моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 228-231. – ISSN 0201-758Х
682096
  Дяченко Концепція моделювання ризику ліквідності комерційного банку / Дяченко, ОТ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-48. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
682097
  Бакурова В А. Концепція моделювання самоорганізації соціально-економічних систем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 21-28. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
682098
  Миронова Л.Г. Концепція моделювання управління трудовим потенціалом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 31-33
682099
  Костенко Концепція модернізації кримінології у світлі соціального натуралізму : (про основи "натуралістичної" кримінології) / Костенко, // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 31-38. – ISSN 0132-1331
682100
  Козачок Ярослав Вікторович Концепція нації як духовної спільноти в художній та публіцистичній творчості Миколи Костомарова : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Козачок Я.В.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 448л. – Бібліогр.: л. 409 - 448
682101
  Плужник О.М. Концепція національного характеру у творчості Анатолія Дімарова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 431-435


  З"ясовано особливості художнього зображення національного характеру у прозових творах А. Дімарова. У роботі досліджено парадигму національного світобачення письменника, розкрито особливості моделювання національного характеру в образах його героїв
682102
  Кондратьєв Я.Ю. Концепція національної безпеки України : теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду / Я.Ю. Кондратьєв, В.А. Ліпкан; МВС України. Нац. академія внутр. справ України. – Київ, 2003. – 20с.
682103
  Штогрин Д. Концепція національної еліти в історіософії Дмитра Донцова // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.47-52. – ISSN 1609-5499
682104
  Кононенко П. Концепція національної системи освіти. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 24-32.
682105
  Боярчук О. Концепція нової людини у потрактуванні Івана Франка та Аркадія Любченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISBN 966-594-298-0
682106
  Ловінська Л.Г. Концепція облікової політики підприємств у сучасних умовах господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто процес формування облікової політики як сукупності принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.
682107
  Лебідь Є. Концепція образу Б. Хмельницького у творчості М.О. Максимовича і Т.Г. Шевченка (на матеріалі вибраних творів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 250-253. – ISBN 966-8188-10-1
682108
  Ращенко А.С. Концепція образу Гаркуші у мистецькій тардиції української літератури першої половини XIX ст. (В.Т. Наріжний і Г. Квітка-Основ"яненко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – с 162-168
682109
  Любий О. Концепція організації системи компенсації праці персоналу підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 1810-3944
682110
  Бесчастний В.М. Концепція організації системи управління фінансовими коштами в галузі освіти і науки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 167-169
682111
  Захарчин Г.М. Концепція організаційної культури і оцінювання факторів впливу на її формування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 20-25. – ISSN 0321-0499
682112
  Кудрик Н.О. Концепція особистості у романах Д.Г. Лоуренса і традиції російської літератури другої половини 19 ст. : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Кудрик Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 180л. – Бібліогр.: л.148-180
682113
  Кудрик Н.О. Концепція особистості у романах Д.Г. Лоуренса і традиції російської літератури другої половини 19 ст. : Автореф.дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Кудрик Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
682114
  Ращенко А.С. Концепція осягання життя Трохима Халявського та Іллі Обломова (за однойменними романами Г. Квітки-Основ"яненка - "Пан Халявський" та І. Гончарова - "Обломов") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 128-133
682115
  Василенко М. Концепція оцінки інвестиційної привабливості регіональних центрів України / М. Василенко, О. Горячук // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 114-117. – Бібліогр.: на 8 пунктів
682116
  Решетняк В.В. Концепція оцінювання ефективності гідрогармати та вибір раціональної конструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Решетняк В.В. ; НАНУ ; Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
682117
  Нагорняк М.М. Концепція парламентської демократії Томаша Масарика // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 8-13
682118
  Орловський О.Я. Концепція пенсійного страхування в Україні: необхідність вдосконалення та зміни // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 78-83. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті досліджується сучасний стан пенсійного страхування в Україні, його структурні рівні, визначаються можливі шляхи вдосконалення та розвитку.
682119
  Кирилова Оксана Вікторівна Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кирилова О.В.; МОіНУ. ДНУ. – Дніпропетровськ, 2004. – 225л. + Додатки: л. 205 - 225. – Бібліогр.: л. 187 - 205
682120
  Кирилова Оксана Вікторівна Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кирилова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
682121
  Падерін І.Д. Концепція підвищення прибутковості малого підприємництва регіону в умовах сучасної ринкової економіки / І.Д. Падерін, А.О. Корнецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 24-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
682122
  Франчук В. Концепція підготовки інженерів у віртуальних технологіях. / В. Франчук, О. Панченко, К. Заболотний // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 29-46. – ISSN 1682-2366
682123
  Моссаковський В. Концепція побудови бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 18-25.
682124
  Сбітнєв А.І. Концепція побудови динамічної моделі гомеостазу навколишнього середовища в місцях дислокації військових технічних систем / А.І. Сбітнєв, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 185-191


  У статті розглядається ідентифікація військових об"єктів з точки зору їх впливу на екологічний стан навколишнього середовища як багатовимірних, нелінійних, динамічних з невідомою структурою моделі В статье рассматривается идентификация военных ...
682125
  Щудла А.М. Концепція податкової реформи в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 49-53
682126
  Кравців О.Р. Концепція поділу влади та її обмеження в працях Станіслава Оріховського (1513-1566 рр.) // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
682127
  Єгорченко М.О. Концепція поета у творчості Василя Стуса // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Феномен поета, його роль у суспільстві, стосунки з владою, проблема українського поета та національна особливість феномену були основними пунктами концепції поета у працях Василя Стуса. У статті досліджуємо основні елементи його концепції
682128
  Сердюк П. Концепція позитивної кримінальної відповідальності як нормативний паронім загальних кримінально-правових відносин у доктрині кримінального права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 154-163. – ISSN 0132-1331
682129
  Дудченко В. Концепція позитивної філософії Огюста Конта: критичний дослід // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 88-93. – ISSN 1561-4999
682130
  Малютін О.К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 64-74. – Бібліогр.: с. 64-65, 70


  Висвітлено окремі питання формування інвестиційного клімату в Україні, розглянуто аспекти інвестиційної політики держави, які потребують кваліфікованого вирішення.
682131
  Ілляшенко М. Концепція популярного журналу про класичне мистецтво (досвід французьських видань) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 73-80


  У статті йдеться про сучасні мистецтвознавчі видання Франції, зокрема популярний журнал про класичну музику "Le Monde de la Musique". Видання розглядається як успішний комерційний проект, досліджуються концепція видання, змістове наповнення стилістичні ...
682132
  Соболевська Марина Олександрівна Концепція постструктуралістського синтезу в соціології : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01. / Соболевська Марина Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: л. 164-177
682133
  Харт А Х.Л. Концепція права : Скорочений переклад / А Х.Л. Харт. – Київ : Сфера, 1998. – 232с. – ISBN 966726730
682134
  Корчевна Л.О. Концепція права: до постановки проблеми // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.13-17. – ISSN 1727-1584
682135
  Шум І. Концепція превентивної дипломатії ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 54-57.
682136
  Рабінович С.П. Концепція природи людини у римській юриспруденції:античні витоки уніфікації європейського права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 27-33. – ISSN 1563-3349
682137
  Хвойницька Х. Концепція природного права голландських мислителів (Ю. Ліпсій, Г. Гроцій) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – ISSN 0321-0499
682138
  Кіптенко В.К. Концепція програми формування і просування туристичного іміджу на цільових сегментах / В.К. Кіптенко, О.Ю. Малиновська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 30-40 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
682139
  Кивлюк О.П. Концепція раціональності в процесі розвитку освіти і науки в контексті глобалізації та інформатизації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 164-172. – ISSN 2072-1692
682140
  Гооловій Ф.М. Концепція реалізму у тлумаченні Ф.М. Достоєвського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 121-130. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1729-360Х
682141
  Сердюк П.П. Концепція регулювання позитивних суспільних відносин кримінальним правом: критичний погляд // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 64-75. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
682142
   Концепція реформи органів кримінальної юстиції України : науковий проект / Шакун В.І. [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ ; за ред. В.В. Коваленка. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 128 с.
682143
  Андрієвський І.Д. Концепція реформування економічного механізму упровадження платежів за користування надрами : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 75-85 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
682144
  Лютий І. Концепція реформування податкової системи України та конкурентоспроможність національної економіки / І. Лютий, В. Тропіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
682145
   Концепція реформування політичної системи України : Проект. – Київ : Полюс, 2001. – 46с.
682146
  Марушкевич А.А. Концепція рідномовних обов"язків Івана Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджується концепція рідномовних обов"язків І. Огієнка, дається її історичний розвиток та шляхи реалізації в освіті, самонавчанні, культурі мовлення в сучасних умовах.
682147
  Мішин О. Концепція розбудови "Нового Судану" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 18-19.
682148
  Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : монографія / В.П. Бондар ; МОНУ ; Житомирський державний технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-683-181-4
682149
  Корольова О.І. Концепція розвитку бухгалтерського обліку витрат в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13-17.
682150
  Карачина Н.П. Концепція розвитку вітчизняних підприємств в контексті безпеки їхньої економічної поведінки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 115-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
682151
   Концепція розвитку земельних відносин в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-66.


  Державна програма розвитку земельних відносин в Україні на 2008-2015 роки
682152
   Концепція розвитку Інституту міжнародних відносин (2001-2005 рр.). – Київ, 2001. – 72 с.
682153
  Кібенко О. Концепція розвитку корпоративного законодавства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 20-32
682154
  Кібенко О. Концепція розвитку корпоративного законодавства України, затвержена рішенням Ради Комітету корпоративного права Асоціації правників України від 3 жовтня 2007 р. // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 6-14.
682155
  Рябиця В. Концепція розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36. – ISSN 1608-6422
682156
   Концепція розвитку системи внутрішніх державних запозичень України на 2008-2011 роки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 66-71. – ISSN 1818-5754
682157
  Філонюк О. Концепція розвитку страхового ринку України та Міжнародні стандарти нагляду за страховою діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні принципи страхування, містить практичні рекомендації щодо зміни законодавчої бази України в розрізі нагляду за страховою діяльністю. Що в подальшому сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національних страхових компаній та ...
682158
   Концепція розвитку юридичного факультету на 2002-2007 навчальні роки. – Київ : КНУ, 2003. – 23 с.
682159
  Семенченко А. Концепція розробки комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 37-56.
682160
  Бандурка А.С. Концепція свободи Тамаса Гріна: уроки століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 56-60. – ISSN 2077-1800
682161
  Рудь Б.Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Рудь Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 181 л. – Бібліогр.: л. 167-181
682162
  Рудь Б.Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Рудь Б.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
682163
  Семенова Алла Концепція системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 52-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Конкретизована ієрархічність структури парадигм в освіті; подано визначення особистісно-професійної парадигми, освітнього простору в системі соціального простору, парадигмального моделювання; обґрунтована концепція системи парадигмального моделювання ...
682164
  Гончар О. Концепція системи управління якістю статистичної інформації в органах державної статистики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 34-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
682165
  Сухорада А.В. Концепція системної геомагнітної інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 54-57. – (Геологія ; Вип. 17)


  Уперше вводиться поняття "системна геомагнітна інтерпретація", а також коротко викладено її загальні принципи.
682166
  Скобельський Ю. Концепція солідарності Еміля Дюркгайма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.131-143. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
682167
  Ніколаєнко Володимир Леонідович Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Мангейма : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Ніколаєнко В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 189л. – Бібліогр.: л.176-189
682168
  Тімченко О.П. Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної антропології М. Бердяєва : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Тімченко Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 372 л. – Бібліогр.: л. 351-372
682169
  Михайленко Д. Концепція співвідношення давання та одержання хабара // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
682170
   Концепція споживчої освіти для загальноосвітніх навчальних закладів (у рамках проекту "Спільнота споживачів та громадські об"єднання") : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 2-6
682171
  Руденко Л.Г. Концепція сталого (збалансованого) розвитку та її сприйняття в Україні / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-13 : ілюстрації. – Бібліогр. 31 назва. – ISSN 1561-4980
682172
  Фомін С. Концепція сталого розвитку в контексті світової фінансово-економічної кризи // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 128-144
682173
  Згуровський М.З. Концепція сталого розвитку як новий підхід до подолання глобальних проблем людства // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 13-25.
682174
   Концепція створення гнучких гомогенних архітектур кластерних систем / С.Д. Погорілий, Ю.В. Бойко, Д.Б. Грязнов, О.Д. Ломакін, В.А. Мар"яновський // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 84-90. – ISSN 1727-4907
682175
   Концепція створення Державного банку реконструкції та розвитку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 3-4
682176
  Александров В. Концепція створення і впровадження мережі інтегрованих комплексів неперервної освіти / В. Александров, Ю. Бицюра // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 65-82
682177
  Мармуль Л.О. Концепція створення нових організаційно-виробничих структур у сільському господарстві України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 95-101 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 5-8238-D147-5
682178
  Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику : теорія і практика / В. Вітлінський, Я. Наконечний, О. Пернарівський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 13-16 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
682179
   Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року / В.Г. Федоренко, А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 7-10
682180
   Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року / В.Г. Федоренко, А Тугай, , А.Ф. Гойко, В.В. Джабейло // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-7.
682181
  Полунін О.В. Концепція суб"єктивного теперішнього Е.Пьоппеля: критичний погляд. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С.45-62. – ISBN 978-966-8063-80-2
682182
  Пустовіт Ж.М. Концепція суверенітету народу в Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-20.
682183
  Маліновська О. Концепція суспільного прогресу Жака Марітена // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.153-160. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
682184
  Зима О. Концепція та основні напрямки виховноі роботи в Харківському національному економічному університеті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 17-25. – ISSN 1682-2366
682185
  Мураховський А.Л. Концепція та практика забезпечення інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 3-7.
682186
  Яковенко Н. Концепція та принципи побудови ефективної моделі в"їздного туризму // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 101-110. – ISSN 1818-2682
682187
   Концепція та програми викладання історії України в школі (проект) : Матеріали 4 та 5 Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України / Укр. ін-т національної пам"яті ; МОНУ ; упоряд. та ред. : Н. Яковенко, Л. Ведмідь. – Київ : Стилос, 2009. – 128 с.
682188
   Концепція та структура єдиного курсу історії в 12-річній середній школі: "Львівська ініціатива" : Пропедевтичний курс "Історія та основи знань про сіспільство" (5-6класи). Інформаційно-осмислювальний (елементарний) курс (7-9 класи). Тематичні навчальні цілі (проект програми) / О. Вінниченко, М. Мудрий, Р. Пастушенко, Р. Сирота; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – 212 с.
682189
  Коржовська О. Концепція творчості у Святому Письмі // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 80-91
682190
   Концепція тесту для виявлення здібностей вступників до вищих навчальних закладів України, затверджена колегією МОН України / О.І. Ляшенко, С.І. Раков, І.Є. Булах, В.П. Горох // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 3/4. – С. 83-109


  Концепція підготовлена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 44 від 29.01.2009 р. робочою групою.
682191
  Моргуновський Д. Концепція трансформації продуктового ряду комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянута концепція трансформації банківських продуктів як процес, метою якого є збільшення економічних показників діяльності комерційного банку за допомогою досягнення позитивних змін у сфері якості обслуговування клієнтів, ринкового ...
682192
  Реутов В.Є. Концепція трансформації регніональної конкурентоспроможності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 17-24. – ISSN 1562-0905
682193
  Фатюшина Н.Ю. Концепція триєдності в давньослов"янському язичництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 130-131. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Аналізується один із важливих аспектів релігійного світосприйняття наших пращурів - праукраїнців.
682194
  Корогод Л .П. Концепція української національної самосвідомості в політичних поглядах М. Грушевського : Автореф... канд. політнаук: 23.00.01 / Корогод Л .П.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 24л.
682195
  Жарінова А.Г. Концепція управління комерціалізацією інтелектуального капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 17-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
682196
  Драган І.О. Концепція управління освітою в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 73-76. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
682197
  Граб М.Б. Концепція управління персоналом на засадах персоналізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 47-62. – ISSN 0321-0499
682198
  Яренмко І. Концепція управління підприємством на основі вартості: зміст та основоположні засади // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.7-10. – ISSN 1728-9343
682199
  Олійник Г.Ю. Концепція управління реструктуризацією залізничного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
682200
  Ганущак-Єфіменко Концепція управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 95-101 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
682201
  Строгонова Т.В. Концепція управління розвитком системи дистанційної освіти у вищому навчальному закладі медичного спрямування з позицій програмно-цільового підходу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 65-67
682202
  Ловінська Л.Г. Концепція фінансового результату у системі бухгалтерського обліку підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 58-65 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
682203
  Химинець М.В. Концепція формування амортизаційної політики в умовах ринкової економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 227-233. – (Економіа ; Вип. 24)
682204
   Концепція формування законодавства України.. – Запорожье, 1997. – 164с.
682205
  Мітрюхін О.В. Концепція фреймів у площині синхронного перекладу текстів з комп"ютерної тематики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 53-58. – ISBN 966-581-476-1
682206
  Андрійчук О. Концепція функціонування міжбанківського науково-дослідного інформаційно-фінансового центру : слово практикам / О. Андрійчук, С. Лисюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 1. – С. 26-30
682207
  Тарасюк В. Концепція християнського націоналізму в публіцистичній спадщині Августина Волошина // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 80-84


  Характеризуючи публіцистичний доробок А. Волошина, автор визначає християнські та національні засади його творчості, виділяє поєднання християнського духу, політичних і національних переконань. Владимир Тарасюк. Концепция христианского национализма в ...
682208
  Заруба В. Концепція циклу відтворення соціально-економічного потенціалу суспільства / В. Заруба, Н. Кузьминчук // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 69-75. – ISSN 0201-758Х
682209
   Концепція ціноутворення на сільськогосподарську продукцію // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-20.
682210
  Щербакова О. Концепція шевченкознавчого календаря 2011: історико-літературний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 349-364


  У статті викладено концептуальні засади шевченкознавчого календаря на 2011 рік. У них відображено історико-літературний аспект авторського книжкового видання "Малий шевченкознавчий календар 2011" (К., 2011) присвяченого понануванню пам"яті поета
682211
  Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання / В.А. Рижко. – Київ, 1995. – 209 с.
682212
  Хромець О.Л. Концепція, ідеї, погляди М.К. Михайловського. Соціально-політичний зріз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
682213
  Жураківський Є.С. Концепція, інструментарій та механізми забезпечення економічної безпеки аграрної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
682214
  Король В. Концепція, методи і джерела розвитку інноваційно-конкурентноспроможної національної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 112-115. – ISSN 1993-0259
682215
  Теленик С.Ф. Концепція, моделі, алгоритми та засоби адаптивної технологіх створення інформаційно-керуючих систем : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.06 / Теленик С. Ф.; НТУУ "КПІ". – К., 2000. – 33л.
682216
  Момджян К.Х. Концепцуальная природа исторического материализма / К.Х. Момджян. – Москва, 1982. – 208 с.
682217
  Ваганов Б.С. Концерн "Монтекатини" в системе итальянского империализма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ваганов Б.С.; Всесоюзная акад.внешней торговли. – Москва, 1950. – 33 л.
682218
  Драч В.Д. Концерн "Рено" и его внешнеэкономические связи : Автореф... канд. эконом.наук: 603 / Драч В.Д.; Моск. гос. пед. ин-т междунар. отношений. – М., 1972. – 27л.
682219
  Савченков А.Ф. Концерн И .Г. Фарбениндутри в экономике и политеке Германии : Автореф... канд.наук: / Савченков А. Ф.; Ин-т жкон. АН СССР. – Москва, 1950. – 19 л.
682220
  Наконечна З. Концерн Івана Тиктора "Українська Преса" (1925-1939 рр.): джерельна база дослідження // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 569-579. – ISSN 1561-6224
682221
  Микульский К.И. Концерн Круппа. / К.И. Микульский. – Москва, 1959. – 125с.
682222
  Румянцев Ф.Я. Концерн смерти. / Ф.Я. Румянцев. – М., 1969. – 64с.
682223
  Луначарский А.В. Концерт / А.В. Луначарский. – М, 1926. – 52с.
682224
  Файко А.М. Концерт / А.М. Файко. – М, 1936. – 71с.
682225
  Соловцов А.А. Концерт / А.А. Соловцов. – Москва : Музгиз, 1956. – 44 с.
682226
  Лісецький С. Концерт № 5 для скрипки Є. Станковича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 29 червня (№ 26). – С. 6. – ISSN 2519-4429
682227
  Лісецький С. Концерт №2 для віолончелі з оркестром Мирослава Скорика // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/4). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  У 2016 році започатковано новий благодійний творчий проект "Три "С": М. Скорик, Є. Станкович, В. Сільвестров.
682228
   Концерт в клубе.. – М., 1959. – 160с.
682229
   Концерт в колхозе. – Брянск, 1955. – 48с.
682230
   Концерт Ганни Колесник у Нью-Йорку // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 290, березень : березень. – С. 19
682231
  Білогруд І. Концерт Григорія Китастого // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 208, травень : травень. – С. 24-25
682232
  Донцова Д. Концерт для колобка с оркестром / Д. Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05841-9
682233
  Лазо Сергей Концерт для одинокого голоса с неслаженным оркестром = Молодым людям 70-х годов : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 7. – С. 23-57. – ISSN 0131-8136
682234
  Лазо С. Концерт для одинокого голоса с неслаженным оркестром / Сергей Лазо. – Киев : Альтерпрес, 2010. – 286, [2] с. : ил. – Содерж.: Концерт для одинокого голоса с неслаженным оркестром; Сорок лет спустя; Мы так любили "Битлз". – (Euroformat). – ISBN 978-966-542-440-6
682235
  Великович Э. Концерт для оркестра / Э. Великович. – Ленинград, 1988. – 222с.
682236
  Кізлова О. Концерт для скрипки з оркестром // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 14


  "Симфонічний оркестр Північно-Німецького радіо (NDR) нещодавно отримав другий статус - оркестру гамбурзької Elbphilharmonie. У його супроводі грає й молодий, але вже уславлений український скрипаль. У супроводі оркестру грав 30-річний екс-харків"янин ...
682237
  Жиленко И. Концерт для скрипки, дождя и сверчка / И. Жиленко. – М, 1984. – 62с.
682238
  Жиленко І.В. Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна : поезії / І.В. Жиленко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 110 с.
682239
  Крижанівський А.С. Концерт для скріпки з реєстром / А.С. Крижанівський. – К., 1985. – 167с.
682240
   Концерт для четырех голосов.. – М., 1972. – 288с.
682241
  Герлига М. Концерт маестро Сильвіо Вайлера // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  В Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка відбувся концерт відомого швейцарського диригента і мультиінструменталіста Сильвіо Вайлера разом із Київським симфонічним оркестром.
682242
  Діброва Володимир Концерт незалежності : 14 червня на Майдані Незалежності виступив Пол МакКартні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48, 3 с. обкл. – ISSN 0868-9644
682243
  Діброва В. Концерт незалежності 14 червня на Майдані Незалежності виступив Пол МакКартні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48, 3 обкл. – ISSN 0868-9644
682244
  Сиротинська Н. Концерт Олександра Козаренка в Українському Вільному Університеті (до 125-ліття ювілею Бориса Лятошинського) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 110-111. – ISSN 2224-0926
682245
  Уварова Л.З. Концерт по заявкам / Л.З. Уварова. – Москва, 1987. – 251с.
682246
  Крец Ф.К. Концерт по заявкам. Верзняя Австрия. Звездные талеры : пьесы / Ф.К. Крец; Пер. с немецкого. – Москва : Прогресс, 1981. – 272 с.
682247
  Недзведський М. Концерт Руслани Антонович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 122, березень : березень. – C. 21


  Руслана Антонович — американська піаністка. Лауреатка міжнародних конкурсів піаністів у Женеві (1953, 1954, 1955, 1956) та Відні (1956). Нагороджена Шопенівською (1954) і Моцартівською (1956) медалями. Походить з родини українських емігрантів. ...
682248
   Концерт українських колядок : в виконанню українського національного хору, хору слухачок Вищих жіночіх курсів і хору студентів університету Св. Володимира під орудою О. Кошица. – Київ : Друк. А.И. Гросмана, 1917. – [10] с.
682249
  Волиняк П. Концерт української симфонічної музики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 112, травень : травень. – С. 16-17


  Концерт української симфонічної музики в Торонто. Найкращим твором, який найкраще сприйняла публіка, була Штогаренкова сюїта "Пам"яті Лесі Українки".
682250
  Каверин Ф.Н. Концерт художественной самодеятельности. / Ф.Н. Каверин. – М., 1956. – 77с.
682251
  Левко В.І. Концерт як форма репрезентації музики у соціокультурній системі Західної Європи: етапи становлення // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 216-224. – ISSN 2225-7586
682252
  Левко В.І. Концерт як чинник культурно-мистецького життя України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Левко Вероніка Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів кутури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
682253
   Концерти Дмитра Гнатюка і тріо сестер Байко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 220, травень : травень. – С. 24-25
682254
  Шевченко Л.М. Концерти Л. Бетховена як репертуарний стрижень програм піаністів Одеси // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 249-260. – ISSN 2226-2180
682255
  Бермес І. Концерти хорової музики у проектах міжнародного фестивалю "Київ-Музик-Фест": культуротворча сутність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 132-144. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
682256
  Кацалап О.В. Концертна діяльність Зої Гайдай у 1930-х роках: вокально-виконавський та соціокультурний аспекти // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 177-193. – ISSN 0130-5298
682257
  Оленюк Д.В. Концертна діяльність Модеста Менцинського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 94-98


  Модест Менцинський (1875-1935) - знаменитий тенор, якого Європа знала як чудового вагнерівського виконавця
682258
  Єрошенко О.В. Концертна обробка двох народних пісень І. Рупіна як зразок взаємодії італійської та російської складових у вокальній культурі Росії першої третини XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 260-268
682259
  Откидач В.М. Концертний виступ естрадного співака: психологія підготовки // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 247-254
682260
  Романенко А.Р. Концертний простір Петербурга та його вплив на творче самоздійснення В. В. Пухальського (на основі спогадів митця) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 199-209. – ISSN 2225-7586
682261
   Концертний сезон під знаком "Небесної" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 100. – ISSN 0130-5212
682262
  Гринчук І. Концертний та конкурсно-фестивальний напрямки у роботі з студентськими хоровими колективами / І. Гринчук, Іздепська-Новіцька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – С. 37-41. – ISSN 2308-4634
682263
  Аїсі Концертність як стильова парадигма фортепіанної творчості С. Прокоф"єва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Аїсі ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
682264
  Євгеньєва М. Концертно-виконавська діяльність бандуриста Мирослава Постолана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 92-100. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті висвітлено життєвий і творчий шлях відомого музиканта, педагога, культурно-громадського діяча, популяризатора бандурного мистецтва Мирослава Постолана. Здійснено огляд музичного інструментарію бандуриста та проаналізовано його репертуар. ...
682265
  Кавун В.М. Концертно-виконавська образність в оперній творчості М.В. Лисенка (до 130-річчя постановки опери "Майська ніч або Утоплена") // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 150-156. – ISSN 2312-4679
682266
  Кацалап О.В. Концертно-гастрольна поїздка Зої Гайдай до Канади та США в 1946 р. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 296-300. – ISSN 2312-4679


  "Дослідження пов’язане з визначенням взаємозв’язку мистецтва, ідеології та соціокультурної діяльності як сутнісної характеристики концертно-гастрольної поїздки З. Гайдай до Канади і США в 1946 р., здійсненої в початковий період розгортання «холодної ...
682267
  Крамер Александр Концертный зал. Месторождение музыки : входите! Открыто / Крамер Александр, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 38-41 : Фото
682268
  Васильченко З. Концертуальні основи визначення вартості банківської установи : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 25-35 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
682269
  Големба А.И. Концерты в клубе. / А.И. Големба. – М., 1952. – 36с.
682270
  Бэлза И.Ф. Концерты Глиэра / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музгиз, 1955. – 46 с.
682271
   Концерты смешанного хора "Раудам" Таллинского клуба железнодорожников ЭССР в дни празднования 1 мая 1958 г. в городе Ленинграде.. – Таллин, 1958. – 24с.
682272
  Богдан І. Концесії в Україні: форми та шляхи запровадження // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 35-45. – ISSN 0131-775Х
682273
  Петровська Т. Концесійна форма надрокористування як засіб залучення інвестицій у вугледобування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність концесійної форми використання природних ресурсів, у тому числі надр, що потенційно може стати стратегічною основою залучення приватного капіталу в Україну з метою освоєння нових родовищ корисних копалин та їх раціонального ...
682274
  Дмитришин М.В. Концесійні моделі публічно-приватного партнерства закладів вищої освіти та будівельних підприємств у контексті новоприйнятого закону України "Про концесії" // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 12. – С. 10-13 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2409-1944
682275
  Мельник О.Ю. Концесійні угоди: досвід правового регулювання в СРСР // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.219-225. – ISBN 966-7784-65-7
682276
  Григоров Олександр Миколайович Концесійні угоди: правова природа т особливості правового регулювання : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 26л.
682277
  Залєвська-Шишак Концесійні форми управління державною власністю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-63. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття концесії як однієї з форм управління державною власністю в Україні. Проаналізовано запровадження концесійного механізму в умовах трансформаційної економіки. The concession meaning as one of the forms of state property ...
682278
  Малацай І. Концесія - можливість збереження історико-культурного спадку України // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 250-256. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Важливе місце у вивченні, пропагуванні історії, особ- ливо в умовах сьогодення, посідає питання збереження історико-архітектурних пам"яток давнини. Ці будівлі є свід- ками подій, що характеризують українські землі не як периферійні землі Російської ...
682279
  Євенок О.І. Концесія в системі формування ринкових відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – (Економіка ; Вип. 62)


  Оптимальним варіантом подолання існуючої ситуації є застосування механізму концесії - ефективного економічного способу, який стимулює розвиток об"єктів державної інфраструктури. Концесійні відносини в сучасній практиці економічного життя України досі ...
682280
  Капеліст М. Концесія в Україні. Перспективи для транспортної сфери // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 16-17
682281
  Максимчук К. Концесія під мікроскопом: плюси та мінуси чинної моделі ДПП // Юридична газета. – Київ, 2020. – 21 січня (№ 1). – С. 41
682282
  Хлевний А.О. Концесія та реорганізація автомобільних доріг України / А.О. Хлевний, В.В. Гигиняк // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 155-156
682283
  Вікарчук О.І. Концесія у трансформаційній економіці : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Вікарчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 191л. + Додатки л.184 - 191. – Бібліогр.: л. 169 - 183
682284
  Вікарчук О.І. Концесія у трансформаційній економіці : Автореф. ... дис. канд. екон. наук: Спец. 08.01.01 / Вікарчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 18 назв
682285
  Пузіна Г.В. Концесія як альтернатива державного регулювання природних монополій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 119-130
682286
  Гевлич Г. Концесія як інструмент довгострокового розвитку природних монополій / Г. Гевлич, О. Русанов // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 37-40. – ISSN 1728-9343
682287
  Іголкін І.В. Концесія як інструмент розвитку інфраструктури національних економік // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 3 (52). – С. 115-123
682288
  Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 380-388. – ISSN 1563-3349
682289
  Гура О.Л. Концесія як форма залучення приватних інвестицій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 112-117
682290
  Столярчук Н.В. Концесія як форма інвестування діяльності регіональних аеропортів України // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 113-120. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
682291
  Куліков А.І. Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 117-119. – Бібліогр.: 5 назв
682292
  Менська О.А. Концесія як цивільно-правовий механізм збереження об"єктів культурної спадщини в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 113-118. – (0). – ISSN 2078-9165
682293
  Сай І.А. Концесія як шлях збереження власності держави та територіальної громади : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 43-46. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
682294
  Диба М.І. Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 10 (251). – С. 65-76. – ISSN 2305-7645
682295
  Сосна С.А. Концессии в России: между прошлым и будущим // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С. 73-91. – ISSN 1811-9018
682296
  Ефимова Е.Г. Концессии в транспортной инфраструктуре: зарубежный опыт и российская практика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 115-124. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
682297
  Цуканов С.С. Концессионная политика СССР на дальнем Востоке 1922-1926 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 13-17. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются ключевые моменты советской концессионной политики на Дальнем Востоке в 1922–1926 гг. Особое место уделяется противоречиям между США и Японией и политике Дальревкома в связи с этим.
682298
  Ландау Б Концессионное право Союза ССР / Б Ландау. – Москва, 1925. – 75с.
682299
  Джибладзе Д.Н. Концессионные предприятия в Закавказье. / Д.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1973. – 62с.
682300
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – Л, 1938. – 316с.
682301
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – 3-е изд. – Ленинград : Лениздат, 1949. – 484 с.
682302
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – 4-е изд. – Ленинград : Лениздат, 1950. – 488 с.
682303
  Махонин А. Концессия или сеттльмент? К вопросу о разграничении понятий на примере иностранных поселений в Китае (1843 - 1939-е гг.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 248-251. – ISBN 978-966-171-783-9
682304
  Завертнева-Ярошенко Концессия: международный опыт правового регулирования // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 295-300. – ISBN 978-966-927-257-7
682305
  Булавин Л.А. Концетрация He в сосуществующих фазах системы CO He вблизи критической точки парообразования / Л.А. Булавин, Ю.И. Шиманский, Ю.Б. Мельниченко // УФЖ, 1984. – №6


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
682306
  Шалдырван В.А. Концетрация напряжений в толстых многосвязных пластинках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Шалдырван В.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1970. – 12л.
682307
  Зимовец В.Н. Концетрация производства в колхозах и ее экономическая эффективность : Автореф... канд. эконом.наук: / Зимовец В.Н.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1962. – 22л.
682308
  Золотов Ю.А. Концетрирование микроэлементов / Ю.А. Золотов, Н.М. Кузьмин. – Москва, 1982. – 284с.
682309
  Столяренко Г.С. Концетрирование слабой азотной кислоты с помощью солей. образующих кристаллогидраты с большим числом моллекул воды. : Автореф... канд.техн.наук: 05.340 / Столяренко Г.С.; Новочеркас.политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
682310
  Наджафова О.Ю. Концетрування та визначення мікрокількостей алюмінію і кобальту у питній та природних водах з використанням високомолекулярніх четвертинних амонійних солей : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Наджафова О.Ю.; МВО Укр.КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1992. – 16 с.
682311
  Остапенко І.В. Концетуальні засади емпіричного дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
682312
  Дядечко Н.Н. Концинеллиды Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дядечко Н.Н. ; Акад. наук УССР. – Киев, 1952. – 12 с.
682313
  Савойская Г Концинеллиды юго-восточного Казахстана : Автореф... канд. биолнаук: / Савойская Г И.; АН Кирг.СССР,. – Фрунзе, 1956. – 18л.
682314
  Порохня В. Концкпція оцінки людського капіталу / В. Порохня, А. Матказіна, Л. Головкова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 169-175. – ISSN 0201-758Х
682315
  Лисенко О. Концтабір Аушвіц-Біркенау: історія і пам"ять / О. Лисенко, Т. Пастушенко // Концтабір Аушвіц - український вимір : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей іст. України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; Ін-т істрії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л. Легасова, О. Білоус, М. Гон та ін. ; редкол.: В. Смолій та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 12-30. – ISBN 978-617-635-148-1
682316
   Концтабір Аушвіц - український вимір : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей іст. України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; Ін-т істрії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л. Легасова, О. Білоус, М. Гон та ін. ; редкол.: В. Смолій та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2019. – 323, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 314-322. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-635-148-1
682317
  Чистяков А.В. Концтабір у басейні з хлоркою // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 24-25 : фото
682318
  Корнарос Темос Концтабір Хайдарі: Повість. / Корнарос Темос. – К., 1981. – 200с.
682319
  Смірнова В. Концтабірне буття в Аушвіці: джерелознавчий зріз музейної колекції / В. Смірнова, О. Білоус // Концтабір Аушвіц - український вимір : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей іст. України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; Ін-т істрії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л. Легасова, О. Білоус, М. Гон та ін. ; редкол.: В. Смолій та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 31-56. – ISBN 978-617-635-148-1
682320
  Фарни Г. Концы игр в шахматах. / Г. Фарни. – М, 1926. – 64с.
682321
  Корнилов И.М. Кончается лето / И.М. Корнилов. – М., 1975. – 175с.
682322
  Юрьева Н.А. Кончается лето... / Н.А. Юрьева. – Москва, 1989. – 124с.
682323
   Кончаловский = Konchalovsky. – Ленинград : Аврора, 1973. – 56 с., 31 ил. – (Мастера мировой живописи)
682324
  Семенова Т.С. Кончаловский. / Т.С. Семенова. – М.
. – 1964. – 54с.
682325
   Кончаловский.. – Москва, 1964. – 302с.
682326
  Малышева В.П. Кончанское-Суворовское / В.П. Малышева. – 4-е изд. – Л., 1990. – 46с.
682327
  ПапиниД Конченый человек / ПапиниД. – М-Пг., 1923. – 280с.
682328
  Думова Н.Г. Кончилось ваше время... / Н.Г. Думова. – М. : Политиздат, 1990. – 334с.
682329
  Лобанов Л.Г. Кончилось знойное лето. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1980. – 207с.
682330
  Тендряков В.Ф. Кончина / В.Ф. Тендряков. – М., 1990. – 633с.
682331
  Сименон Ж. Кончина Огюста / Ж. Сименон. – Ленинград, 1991. – 111 с.
682332
  Кываск В.О. Конъюгаты (Conjgatophytina) Эстонской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Кываск В.О.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 32л.
682333
  Шилакадзе И.И. Конъюгационные категории современного армянского языка : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Шилакадзе И.И. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 41 с.
682334
   Конъюктив. – Киев
Вып. 1. – 1965. – 44 с.
682335
   Конъюктив. – Киев
Вып. 2. – 1965. – 45-82 с.
682336
  Сазыкин Н.С. Конъюктура, цены и издержки производства на минеральное сырье в капиталистических и развивающихся странах. / Н.С. Сазыкин. – М., 1968. – 118с.
682337
  Чуваева В.Г. Конъюнктив / В.Г. Чуваева. – М, 1964. – 64с.
682338
  Чобану А.И. Конъюнктив и его употребление в предикативных синтагмах в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чобану А.И.; МВ и ССО СССР. МП МолдавССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1960. – 18л.
682339
  Репке В. Конъюнктура / В. Репке. – М., 1927. – 174с.
682340
  Костюхин Д.И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства / Д.И. Костюхин. – Москва, 1973. – 312с.
682341
   Конъюнктура основных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1960 г.. – Москва, 1961. – 88с.
682342
   Конъюнктура основных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1961 г.. – Москва, 1963. – 80с.
682343
  Юдин П. Конъюнктура рынка // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 25-26. – ISSN 2074-6040


  Режимы налогообложения нефтегазовой отрасли по всему миру изменяются пока не в пользу инвесторов.
682344
  Крутиков Ф.А. Конъюнктура рынка при социализме / Ф.А. Крутиков. – Москва, 1968. – 128с.
682345
  Маликова О.И. Конъюнктура энергетических рынков и структурные изменения в экономике России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 45-57. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
682346
  Мустафаев А.А. Конъюнктурно-факторный анализ конкурентоспособности АПК Северного региона / А.А. Мустафаев, Н.В. Шляхтина // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 35-41. – ISSN 2221-8440
682347
   Конъюнктурный обзор Госпромышленности Северного Кавказа за 1-ый квартал 1924-25 опер. года (октябрь-Декабрь). – Ростов-на-Дону, 1925. – 46 с.
682348
  Панфилов В.С. Конъюнкты и предлоги в китайском языке // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 76-89. – ISSN 0373-658Х
682349
  Никитин С.П. Конъютура мировых товарных рынков / С.П. Никитин. – М, 1982. – 215с.
682350
  Пилипенко В.В. Конюхов Станіслав Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 410. – ISBN 978-966-02-7304-7
682351
  Свістула О.В. Конярство на Півдні України: історичний екскурс // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 207. – С. 63-73. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
682352
  Калінін В.І. Конярство. Учб. посібник / В.І. Калінін, А.А. Яковлев. – К.-Х., 1938. – 304с.
682353
  Чехов А.П. Коняче прізвище / А.П. Чехов. – К, 1949. – 65с.
682354
  Чехов А.П. Коняче прізвище / А.П. Чехов. – К, 1949. – 65с.
682355
  Ропшин В. Конь бледный / В. Ропшин. – М, 1991. – 112с.
682356
  Нестеров С.П. Конь в культах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху средневековья / С.П. Нестеров. – Новосибирск, 1990. – 141с.
682357
  Нечаев Л.Е. Конь голуб / Л.Е. Нечаев. – М., 1983. – 191с.
682358
  Ковалевская В.Б. Конь и всадник : пути и судьбы / В.Б. Ковалевская. – Москва : Наука, 1977. – 152 с.
682359
  Льюис К.С. Конь и его мальчик / К.С. Льюис. – Москва, 1992. – 73с.
682360
  Трубицын К.В. Конь и конское снаряжение в текстах берестяных грамот Великого Новгорода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-49. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
682361
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – 2-е изд. – М., 1935. – 128с.
682362
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани, 1937. – 248с.
682363
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – М., 1966. – 447с.
682364
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – М., 1984. – 384с.
682365
  Быковский Егор Конь и трепетная лань // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 74-83 : фото
682366
  Блейман М.Ю. Конь Ивана Грозного / М.Ю. Блейман. – М., 1974. – 48с.
682367
  Черкасов А.Т. Конь рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – М, 1979. – 799с.
682368
  Черкасов А.Т. Конь рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – Красноярск, 1980. – 748с.
682369
  Черкасов А.Т. Конь Рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – Красноярск, 1972. – 796с.
682370
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой : рассказы / Виктор Астафьев. – Москва, 1964. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 9)
682371
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой : рассказы / Виктор Астафьев ; ил.: Ю. Лихачев. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1965. – 184 с.
682372
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой : рассказы : для сред. и ст. школьного возраста / Виктор Астафьев ; ил.: С. Косенков. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1968. – 200 с.
682373
   Конь с розовой гривой.. – М., 1988. – 480с.
682374
   Конь, обгоняющий время. – М., 1988. – 240с.
682375
  Ипполитов П. Коньки / П. Ипполитов. – Москва, 1934. – 316с.
682376
   Коньки.. – 2-е изд., доп. и испр. – К., 1937. – 44с.
682377
   Конькобежный и велосипедный спорт.. – М., 1951. – 20с.
682378
  Ипполитов П. Конькобежный спорт / П. Ипполитов. – М.-Л, 1927. – 100с.
682379
  Мельников Я Конькобежный спорт / Я Мельников. – М., 1951. – 32с.
682380
  Подарь Г.К. Конькобежный спорт в ЛЮСШ / Г.К. Подарь, Е.П. Степаненко. – М., 1971. – 256с.
682381
  Кучменко В.Н. Конькобежный спорт в СССР / В.Н. Кучменко. – М., 1952. – 32с.
682382
  Кучменко В.Н. Конькобежный спорт в СССР / В.Н. Кучменко. – М., 1953. – 32с.
682383
   Конькобежный спорт в СССР.. – М., 1952. – 96с.
682384
  Травкина Р.Н. Конькобежный спорт в школе / Р.Н. Травкина. – Москва : Просвещение, 1964. – 103 с.
682385
  Травкина Р.Н. Конькобежный спорт в школе / Р.Н. Травкина. – М, 1964. – 109с.
682386
   Конькобежный спорт.. – М., 1951. – 144с.
682387
   Конькобежный спорт.. – М., 1953. – 56с.
682388
   Конькобежный спорт.. – М., 1954. – 88с.
682389
   Конькобежный спорт.. – М., 1954. – 56с.
682390
  Петров Н.И. Конькобежный спорт. / Н.И. Петров. – Л., 1955. – 200с.
682391
  Степаненко Е.П. Конькобежный спорт. / Е.П. Степаненко. – М., 1956. – 155с.
682392
   Конькобежный спорт.. – М., 1957. – 83с.
682393
  Степаненко Е.П. Конькобежный спорт. / Е.П. Степаненко. – М., 1967. – 184с.
682394
   Конькобежный спорт.. – М., 1972. – 40с.
682395
   Конькобежный спорт.. – М., 1974. – 342с.
682396
  Стенин Б.А. Конькобежный спорт. / Б.А. Стенин, В.Г. Половцев. – М., 1990. – 175с.
682397
   Коньок-горбуньок.. – К., 1935. – 16с.
682398
  Троицкий Н.А. Коньюгация бактерий / Н.А. Троицкий. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 151с.
682399
  Евгеньев М.Б. Коньюгация политенных хромосом и кроссинговер в межвидовых гибридах : Автореф... канд. биол. наук: 103 / Евгеньев М.Б.; АН СССР. – М, 1970. – 31л.
682400
  Гаврош О. Коньяк з дощем : [ збірка поезій ] / Олександр Гаврош. – Київ : Факт, 2009. – 164 с. – (Зона Овідій). – ISBN 978-966-359-240-4
682401
  Горбонос Ф.В. Кооператив як форма прояву відносин // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2004. – № 9. – С. 26-32
682402
   Кооператив: сегодня и завтра.. – Донецк, 1989. – 95с.
682403
  Марьяновский В.А. Кооперативая собственность при социализме / В.А. Марьяновский. – Москва, 1989. – 126 с.
682404
  Галат Л.М. Кооперативи та гібридні форми економічної співпраці малих товаровиробників у плодоовочевій галузі України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 70-78 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
682405
  Артеменко І.А. Кооперативна власність та її місце у ринкових трансформаціях в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – (Економічні науки)
682406
  Скакальська І.Б. Кооперативна діяльність української еліти Волинського воєводства (1921–1939 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 28-31. – ISSN 2076-1554
682407
  Радзивілюк В. Кооперативна ідентичність за законодавством України у світлі кооперативних принципів // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 43-56. – ISSN 1026-9932
682408
  Гладкий С. Кооперативна ідея і правова ідеологія в Радянській Україні: анатомія антогонізму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 75-78.
682409
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі ( на прикладі компаній-авіаперевізників : дис. ... канд.економічних наук. Спец.08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 233л. + Додатки: л. 185-212. – Бібліогр.: л. 214-233
682410
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевізників) : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
682411
  Дука А. Кооперативна природа діяльності кредитних спілок та їх роль у підвищенні рівня життя населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-99. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід розвитку ринку фінансових послуг кредитних спілок. Сформульовано напрями розвитку цього ринку в Україні. The experience of development of credit union"s financing services market is analyzed. The directions of development of this ...
682412
  Гриценко В. Кооперативна природа кредитних спілок та пріоритети їх розвитку в умовах конкуренції / В. Гриценко, В. Литвин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 198-207. – ISSN 1818-5754
682413
   Кооперативна та індивідуальна трудова діяльність.. – К, 1989. – 224с.
682414
  Фрейман Г. Кооперативна технологія навчання як засіб формування громадської позиції старшокласників на уроках історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 30-32
682415
  Рымарук А.И. Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность : Вопросы и ответы / А.И. Рымарук. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 270 с. – ISBN 531900477Х
682416
   Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность.. – К, 1989. – 237с.
682417
  Нечаев Н. Кооперативная книготорговля на Украине / Н. Нечаев. – Х., 1929. – 41с.
682418
  Юрманова Е.А. Кооперативная модель хозяйствования в решении социально-экономичкских проблем депрессивных территорий (Западноевропейский опыт) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 29-33. – (Економічні науки)
682419
  Стародубровская В.Н. Кооперативная собственность в сельском хозяйстве социалистических стран. / В.Н. Стародубровская. – М, 1970. – 352с.
682420
  Кислица Т.В. Кооперативная собственность в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кислица Т.В.; Мин-во науки, высшей школы и технической политики РФ, Комитет по высшей школе, Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1992. – 24л.
682421
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.158-177
682422
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
682423
   Кооперативная собственность при социализме: возможности и перспективы развития.. – М, 1989. – 183с.
682424
  Барг Михаил Зиновтьевич Кооперативная сфера товарного обращения в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Барг Михаил Зиновтьевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л., 1977. – 23л.
682425
  Салова Нинель Федоровна Кооперативная торговля в системе производственных отношений развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Салова Нинель Федоровна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
682426
  Сафаров З. Кооперативная торговля в Узбекистане / З. Сафаров. – Ташкент, 1965. – 40с.
682427
  Калашник Анатолий Яковлевич Кооперативная торговля и ее роль в повышении уровня жизни сельского населения. (На материалах УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калашник Анатолий Яковлевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
682428
  Сидоров Н.П. Кооперативная торговля на новом этапе Стенограмма публичной лекции... / Н.П. Сидоров. – Москва, 1947. – 31с.
682429
  Осадько М.П. Кооперативная форма сельскохозяйственного производства при социализме / М.П. Осадько. – М, 1963. – 120с.
682430
  Шалов И.С. Кооперативная чайная / И.С. Шалов. – Москва, 1918. – 70с.
682431
  Лісниченко Т.М. Кооперативне житлове будівництво / Т.М. Лісниченко. – 2-е, переробл. і доп. – Київ, 1969. – 158 с.
682432
  Захарченко П.П. Кооперативне законодавство УСРР 1920-х рр.: комплексне історико-правове дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 755-758. – ISSN 1563-3349
682433
  Гладкий С. Кооперативне законодавство як засіб модернізації суспільства в Радянській Україні періоду НЕП // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 90-94.
682434
  Козловська Б Г. Кооперативне навчання на заняттях з іноземної мови / Б Г. Козловська, // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 145-150. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
682435
  Толстов Р.Д. Кооперативне підприємництво в Україні та характер його фінансово-кредитної підтримки в період непу (1921-1928 рр.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 117-130. – ISSN 0320-4421
682436
   Кооперативне право : Підручник для студ.ВЗО. – Київ : Ін Юре, 1998. – 332с. – ISBN 966-7183-24-6
682437
  Семчик В.І. Кооперативне право. На захист кооперативів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 472-474. – ISBN 978-617-7021-00-0
682438
  Твердомед К. Кооперативне страхування в Україні в період непу (1921-1929) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.135-140. – ISSN 0132-1331
682439
  Михайлець В.А. Кооперативне та конфліктне спілкування: узагальнення теоретичної бази // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 329-336


  У статті узагальнено погляди на комунікативне і конфліктне спілкування та лінгвістичні й екстралінгвістичні чинники, що впливають на вдалий перебіг комунікації. У контексті типології взаємодії між людьми у світлі комунікативної лінгвістики визначені ...
682440
  Шемшученко Ю.С. Кооперативне, аграрне, земельне та енергетичне право // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 284-360. – ISBN 978-966-8602-87-0
682441
  Власенко В.М. Кооперативний досвід міжвоєнної української політичної еміграції в Румунії // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 203-206. – ISBN 966-7686-12-8
682442
  Половець В.М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917рр.) / В.М. Половець. – Чернігів : Деснянська Правда, 1996. – 204с. – ISBN 966-502-001-3
682443
  Кишакевич Л.Ю. Кооперативний рух на західноукраїнських землях в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 65-71. – (Серія економічна ; вип. 1)
682444
  Голець В. Кооперативний рух на Північному Лівобережжі в НЕПУ (1921-1927 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.93-98
682445
  Ленченко Ф.І. Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866-1921р.р.) : Навч. посібн. для студ. кооперативних навч. закладів / Ф.І. Ленченко. – Київ, 2000. – 144с.
682446
  Фареній І.А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині XIX - на початку ХХ століття / І.А. Фареній ; НАН України, Ін-т історії. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 432 с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-693-198-9
682447
   Кооперативний спіновий перехід в ціаногетерометалічних каркасах на основі азинових лігандів / В.М. Гіюк, О.А. 1 Голуб, С. Шова, А. Ротару, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 112
682448
  Юргелевич С. Кооперативні банки // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-36


  Зарубіжний досвід ролі держави в розвитку кредитної кооперації
682449
  Ходакевич С.І. Кооперативні банки як ефективний інструмент фінансування аграрного сектору: історія, зарубіжний досвід і можливості для України / С.І. Ходакевич, О.С. Коваленко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 157-171. – ISSN 2310-9734
682450
  Ільницька А. Кооперативні діячі Галичини кінця XIX - першої половини XX ст. (на матеріалах фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 549-570. – ISSN 2524-0315
682451
  Голець В. Кооперативні кадри Північного Лівобережжя в період НЕПУ (1921-1928) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.76-78
682452
  Слав"юк Р.А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного бізнесу : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 96-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
682453
  Худицький В. Кооперативні містечка. Як вирішити житлову проблему за допомогою житлово-будівельних кооперативів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 9


  "За твердженням фахівців, гостроту житлової проблеми в Україні найбільше визначає глибокий розрив між купівельною спроможністю громадян та ринковими цінами на житло. І цей розрив продовжує зростати. Але велосипед винаходити не потрібно, - він уже ...
682454
  Олесневич Л.О. Кооперативні міфи і капіталістична дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939) / Л.О. Олесневич. – К., 1974. – 168с.
682455
  Гладкий С. Кооперативні об"єднання в організаційному механізмі реалізації законодавства про кооперацію УСРР у 20-х роках ХХ ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 138-141
682456
  Чепка В.В. Кооперативні об"єднання в сільському господарстві: функціонування та фінансування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 125-128


  Статтю присвячено дослідженню розвитку кооперативних об"єднань на основі малих та середніх аграрних підприємств та створенню дієвої моделі кредитної кооперації в сільському господарстві.
682457
  Гончаренко Владислав Васильович Кооперативні організації: економічна природа і проблеми відродження в Україні : Автореф... канд. ек.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
682458
  Федорець М.С. Кооперативні принципи в організації бухгалтерського обліку кредитних спілок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 394-399. – ISSN 0321-0499
682459
  Семчик В.І. Кооперативні принципи і проблеми права колективної власності // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 470-472. – ISBN 978-617-7021-00-0
682460
  Башнянин Г.І. Кооперативні системи: проблеми трансформації за умов ринкової транзиції / Г.І. Башнянин, А.Г. Драбовський, В.В. Іжевський. – Львів : Львівська комерційна академія, 2009. – 414 с. – ISBN 978-966-1537-49-0
682461
  Буханівський Л. Кооперативні союзи України / Л. Буханівський. – К, 1928. – 122с.
682462
  Дідківська Л.В. Кооперативні форми господарювання в Україні у період НЕПу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 135-153. – ISSN 0320-4421
682463
  Федоренко С.В. Кооперативно-інтерактивні методи навчання у формуванні міжкультурної компетентності студентів (з досвіду вищої освіти США) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 12-18. – ISSN 1817-8510


  "Висвітлено роль кооперативно-інтерактивних методів у формуванні міжкультурної компетентності студентів у вищій школі США. Окреслено погляди зарубіжних дослідників на сутність поняття «міжкультурна компетентність». Охарактеризовано основні риси ...
682464
  Боровиков Владимир Григорьевич Кооперативно-колхозная собственность и характер труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Боровиков Владимир Григорьевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 18л.
682465
  Ергазиев И. Кооперативно-колхозное движение в Казахстане в период борьбы за социалистическую индустриализацию СССР (1926-1929 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Ергазиев И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1954. – 16с.
682466
   Кооперативно-колхозное строительство в Казахстане (1917-1927 гг.) : Документы и материалы. – Алма-Ата : Казахстан, 1988. – 256 с.
682467
  Айтиев Т.А. Кооперативно-колхозное строительство в Казахстане в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Айтиев Т.А.; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1953. – 16 с.
682468
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР. – М, 1991. – 426с.
682469
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР, 1917-1922.. – М, 1990. – 396с.
682470
  Попов Г.В. Кооперативное движение в Бирме / Г.В. Попов. – М, 1980. – 133с.
682471
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 2-е изд. – Харьков, 1918. – 159с.
682472
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 3-е изд. – Харьков, 1919. – 127с.
682473
  Жук П.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / П.Г. Жук. – Москва, 1967. – 79с.
682474
  Пудиков Д.С. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / Д.С. Пудиков. – 2-е изд. – М, 1989. – 176с.
682475
  Зевакин С.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство. / С.Г. Зевакин, С.А. Чернецов. – М., 1989. – 160с.
682476
   Кооперативное излучение и статистика фотонов : межвуз. сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛПИ, 1986. – 131 с.
682477
  Мулен Э. Кооперативное принятие решений / Э. Мулен. – Москва, 1991. – 463 с.
682478
  Севликянц Г.С. Кооперативное производство и управление им на современном этапе (на матер. Тадж. ССР) : Автореф... докт. экон.наук: / Севликянц Г. С.; ЛГУ. – Душанбе, 1969. – 42л.
682479
  Кучина Э.В. Кооперативное строительство на юге Казахстана в первые годы Советской власти (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кучина Э.В.; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 1975. – 32л.
682480
   Кооперативные деформационные процессы и локализация деформации.. – К, 1989. – 319с.
682481
  Петросян Л.А. Кооперативные дифференциальные игры и их приложения / Л.А. Петросян, Н.Н. Данилов. – Томск, 1985. – 278с.
682482
   Кооперативные и неравновесные процессы в системе экситонов большой плотности. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 206 с.
682483
  Добротэ Н. Кооперативные иллюзии в экономической литературе буржуазно-помещичьей Румынии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Добротэ Н. ; МГУ. – Москва, 1964. – 18 с.
682484
  Гончаренко Владислав Васильевич Кооперативные организации: экономическая природа и проблемы возрождения в Украине : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 185л. – Бібліогр.:л.162-169
682485
  Конев С.В. Кооперативные переходы белков в клетке / С.В. Конев. – Минск, 1970. – 203с.
682486
  Яковлева В.Ф. Кооперативные поставки в промышленности СССР / В.Ф. Яковлева. – М., 1963. – 164с.
682487
  Кузина Л.А. Кооперативные эффекты в спектральныхд и энергетических свойствах водородных связей, образованных аминогруппой . : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Кузина Л.А.; С-Перербург.гос.ун-т. – С-Петербург, 1992. – 14л.
682488
  Андреев А.В. Кооперативные явления в оптике : сверхизлучение, бистабильность, фазовые переходы / А.В. Андреев, В.И. Емельянов, Ю.А. Ильинский. – Москва : Наука, 1988. – 286, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 281-287. – (Современные проблемы физики)
682489
  Клепко В.В. Кооперативные явления в растворах полимеров в гидрогелях. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Клепко В.В.; Ин-тут химии высокомолекулярных соед. АН УССР. – К., 1989. – 18л.
682490
  Лофман С.Е. Кооперативный библиотечно-информационный комплекс / С.Е. Лофман, М.с. Рудняева. – М., 1979. – 79 с.
682491
   Кооперативный городской продовольственный магазин : Организация и техника торговли. – Москва, 1948. – 308 с.
682492
  Яковлев М.Н. Кооперативный накул крупного рогатого скота и овец / М.Н. Яковлев. – М, 1929. – 59с.
682493
  Крамаренко А.А. Кооперативный план В.И.Ленина и его осуществление в СССР / А.А. Крамаренко. – Л., 1960. – 28с.
682494
  Блохин А.А. Кооперативный сектор экономики / А.А. Блохин, Е.А. Иванова. – М, 1989. – 61с.
682495
  Иванова Е.А. Кооперативный уклад в экономике / Е.А. Иванова, С.А. Шашнов. – М, 1991. – 173с.
682496
  Каплан Михаил Данилович Кооперативный эффект Яна-Теллера и его проявления в акустических, магнитных и диэлектрических свойствах кристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каплан Михаил Данилович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1985. – 32л.
682497
  Пепеляева Л.В. Кооперативы / Л.В. Пепеляева. – Новосибирск, 1990. – 80с.
682498
  Годлевский П.Л. Кооперативы / П.Л. Годлевский, В.П. Орлова. – Волгоград, 1991. – 174с.
682499
   Кооперативы в Западной Европе. – М, 1989. – 190с.
682500
  Глинкина С.П. Кооперативы в экономике социалистических стран / С.П. Глинкина. – М, 1989. – 141с.
682501
  Ситников П.И. Кооперативы и аренда в производстве / П.И. Ситников. – М, 1989. – 46с.
682502
  Коняев Н.И. Кооперативы и индивидуальная трудовая деятельность / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1989. – 134с.
682503
   Кооперативы нового типа. – М, 1989. – 206с.
682504
   Кооперативы сегодня и в будущем. – М, 1989. – 302с.
682505
  Ватман Д.П. и др. Кооперативы: квартира, дача, гараж / Д.П. и др. Ватман. – Москва, 1982. – 288с.
682506
  Скибицкий К.В. Кооперативы: прововые основы организации и деятельности / К.В. Скибицкий. – К, 1988. – 47с.
682507
  Рымарук А.И. Кооперативы: формы, организация работ, перспективы развития / А.И. Рымарук. – К., 1988. – 152с.
682508
  Соколов В.я. Кооператору о бухгалтерском учете. / В.я. Соколов. – М., 1991. – 318с.
682509
  Племнек А. Кооперация - действенный способ оптимизации расходов / Александр Племнек // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 9 (154). – С. 18-21. – ISSN 1726-6726
682510
  Крылов В. Кооперация - основа стабильного развития сельских территорий // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 73-77. – ISSN 0235-2443
682511
  Семчик В.І. Кооперация - путь возрождения села // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 474-480. – ISBN 978-617-7021-00-0
682512
  Козьяков Н.И. Кооперация / Н.И. Козьяков. – М. -Л., 1930. – 48с.
682513
  Гребенюк В.П. Кооперация / В.П. Гребенюк. – М., 1982. – 79с.
682514
  Глушецкий А А. Кооперация : роль в современной экономике / А А. Глушецкий, . – М, 1991. – 159с.
682515
  Басамыгина И.Н. Кооперация библиотек : научно-методическое пособие / И.Н. Басамыгина, А.А. Трофименко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 96с. – (Серия "Библиотекарь и время. 21 век" / отв. ред О.Р. Бородин ; № 68). – ISBN 5-85129-175-3
682516
  Вигодзинский В. Кооперация в Германии / В. Вигодзинский. – Москва, 1918. – 320 с.
682517
   Кооперация в деле переработки животных продуктов.. – М, 1918. – 43с.
682518
  Мамедова М Н. Кооперация в Иране / М Н. Мамедова, . – М, 1973. – 144с.
682519
  Наумов В.К. Кооперация в Италии / В.К. Наумов. – М, 1989. – 182с.
682520
  Завьялов П.С. Кооперация в мире капитала: Международные аспекты промышленного кооперирования / П.С. Завьялов. – Москва, 1979. – 216с.
682521
  Козьяков Н.И. Кооперация в пятилетке / Н.И. Козьяков. – М. -Л., 1929. – 42с.
682522
  Борисов С.В. Кооперация в рыночных условиях хозяйствования: сущность, противоречия и проблемы развития : Дис... канд.эконом.наук: 08.01.01 / Борисов С.В.; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 184л. – Бібліогр.:л.162-184
682523
  Хейсин М.Л. Кооперация в сельском хозяйстве / М.Л. Хейсин. – Ленинград, 1926. – 115с.
682524
  Андреев А.А. Кооперация в социалистическом строительстве : приложение: Резолюция XIII съезда РКП(б) "О кооперации" / А.А. Андреев. – Москва : Гудок, 1924. – 71 с.
682525
   Кооперация в СССР.. – М, 1989. – 32с.
682526
  Масленников В.П. Кооперация в странах Азии и Африки / В.П. Масленников. – М., 1988. – 134с.
682527
   Кооперация в странах социализма.. – М, 1985. – 223с.
682528
  Шейко П.В. др. Кооперация в сфере социального обслуживания сельского населения / П.В. др. Шейко. – Киев, 1988. – 65с.
682529
  Семенов Е.В. Кооперация деятельности как проблема исторического материализма. / Е.В. Семенов. – Новосибирск, 1983. – 176с.
682530
   Кооперация и аренда.. – М
Кн. 1. – 1989. – 381с.
682531
   Кооперация и аренда.. – М
Кн. 2. – 1989. – 287с.
682532
  Целлариус В. Кооперация и борьба за социализм / В. Целлариус. – 3-е изд., переработ. – Х., 1926. – 208с.
682533
  Уэбб С. Кооперация и государство будущего / С. Уэбб. – М, 1918. – 15с.
682534
  Соколов Н.Н. Кооперация и демократия / Н.Н. Соколов. – Москва, 1918. – 15с.
682535
  Пажитнов К.А. Кооперация и ее отношение к профсоюзному движению, / К.А. Пажитнов. – 2-е. – Пг., 1918. – 64с.
682536
  Булатов И.Г. Кооперация и ее роль в подготовке сплошной коллективизации. / И.Г. Булатов. – Москва, 1960. – 200с.
682537
   Кооперация и искусство. – М, 1919. – 80с.
682538
  Арманд Л. Кооперация и народные дома : с рис. в тексте / Арманд Л. – 3-е изд. – Москва : Изд-во Всерос. Центр Союза потребит. обществ, 1918. – 15 с.
682539
  Герасимов Е.Н. Кооперация и перестройка / Е.Н. Герасимов. – К., 1989. – 31с.
682540
  Семчик В.И. Кооперация и право. / В.И. Семчик. – К., 1991. – 143с.
682541
  Флейснер Г. Кооперация и рабочее движение / Г. Флейснер, 1919. – 55с.
682542
  Печалова Л.В. Кооперация и решение социальных проблем на Северном Кавказе в ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 127-129. – ISSN 0042-8779
682543
  Мещеряков Н.Л. Кооперация и социализм / Н.Л. Мещеряков. – М, 1920. – 111с.
682544
  Бурков В.Л. Кооперация как специфический способ самоорганизации природы и общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
682545
  Покотилова Валентина Ивановна Кооперация как теория и практика хозяйственной организации : Дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Покотилова Валентина Ивановна; КГУ. – Київ, 1992. – 141л.
682546
   Кооперация производства в системе экономических отношений.. – Новосибирск, 1987. – 120с.
682547
  Белов В. Кооперация России и Германии в области транспортно-логистических услуг // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-44. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматриваются вопросы сотрудничества между Россией и Германией в области логистики и транспорта, которое становится одной из самых динамичных частей российско-германской хозяйственной кооперации в сфере услуг.
682548
  Тотомианц В.Ф. Кооперация среди детей и юношества / В.Ф. Тотомианц. – М, 1918. – 156с.
682549
  Ахмеев Г.Н. Кооперация труда / Ахмеев Г.Н. – Москва : Знание, 1964. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 3 серия. Экономика ; 21)
682550
  Лущук А.П. Кооперация труда в системе экономических отношений развитого социализма (потенциальные и реальные факторы движения) : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Лущук А. П.; М-во с.х. СССР, Одесск. с.х. ин-т. – Одесса, 1983. – 417л. – Бібліогр.:л.391-417
682551
  Лущук А.П. Кооперация труда в системе экономических отношний развитого социализма (потенциальные и реальные факторы движения) : Автореф дис. ... д-ра эконом. наук: / Лущук А.П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 45 с.
682552
  Хицков И.Ф. Кооперация, управление, организация в сельском хозяйстве / И.Ф. Хицков. – Воронеж, 1991. – 166с.
682553
   Кооперация.Указатель литературы.. – Х, 1918. – 136с.
682554
  Тихонов Владимир Александрович Кооперация: за и против / Тихонов Владимир Александрович. – Москва : ПИК, 1991. – 348с.
682555
  Микитюк О.П. Коопераційні відносини як основа формування середовища малого бізнесу (соціально-філософський аспект) // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 156-164. – ISBN 966-7317-92-7
682556
  Коваль Ф. Кооперація - економічно-соціальний і національно-культурний фундамент державотворення України / Федір Коваль; Львівське обласне тов-во "Український кооперативний рух". – Львів : ТУКР, 2006. – 80с. – (Кооперація матеріальна і духовна сила народу ; Ч.6)
682557
  Коваль Ф. Кооперація - феномен національно-духовного відродження України / Федір Коваль; Львівське обласне тов-во "Український кооперативний рух". – Львів : ТУКР, 2006. – 65с. – (Кооперація матеріальна і духовна сила народу ; Ч. 7)
682558
  Щербіна О.С. Кооперація бібліотек України в напрямі збереження національної документальної спадщини / О.С. Щербіна, О.С. Шевчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 32-38. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – визначити напрями кооперації бібліотек України в аспекті збереження національної документальної спадщини
682559
  Саковська О.М. Кооперація в аграрному виробництві: сучасні виклики та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 32-45
682560
  Борисов Сергій Васильович Кооперація в ринкових умовах господарювання: суть, протиріччя та проблеми розвитку : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Борисов Сергій Васильович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 23л.
682561
  Бебко С. Кооперація закладів вищої освіти в умовах глобальної конкуренції // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 3 (23). – С. 17-25. – ISSN 2411-5215
682562
  Саркісова О.Ю. Кооперація і взаємодія у світі сучасних тенденцій розвитку суспільства, освіти і професійної підготовки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 204-208. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
682563
  Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки 20 ст.) / В.В. Голець. – Чернігів : Просвіта, 2006. – 244с. – ISBN 966-7743-52-7
682564
  Чернявська Л. Кооперація інформаційних ресурсів бібліотечних закладів як фактор удосконалення інформатизації суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С.170-186. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
682565
  Коваленко І. Кооперація освітянських бібліотек в інформаційному забезпеченні національної науки й освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – C. 40-41. – ISSN 1029-7200


  10 квітня 2012 р. фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського на базі Науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва провели регіональний науково-практичний семінар щодо об"єднання зусиль у формуванні єдиного ...
682566
  Шарий Г. Кооперація селян - найважливіший традиційний суспільний інститут // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 23-25
682567
  Безус Р.М. Кооперація та інтеграція в аграрному бізнесі / Р.М. Безус, Л.С. Крючко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
682568
  Шиндирук І.П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб"єктів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 7 (261). – С. 54-59. – ISSN 2221-1055
682569
  Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
682570
  Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
682571
  Березівський П. Кооперація у розвитку сільських територій // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 33-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
682572
  Тимченко Ю.В. Кооперація як економічна організація // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 146-151.
682573
  Вілегжаніна Т. Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек в інформаційному середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 4-6. – Бібліогр.: 3 назв.
682574
  Круглікова В.В. Кооперація як необхідна форма розвитку промислового виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-50 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
682575
  Рибчак О.С. Кооперація як основний регуляторний механізм розвитку підприємницької діяльності аграрної сфери / О.С. Рибчак, Н.В. Бондаренко, О.М. Кобилянський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 20-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
682576
  Покотилова Валентина Іванівна Кооперація як теорія і практика господарської організації : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Покотилова Валентина Іванівна; МОУ; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1992. – 17с.
682577
  Коверзнев В.О. Кооперація як форма економічної співпраці: господарсько-правовий аспект // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 13-15. – ISBN 978-966-7496-99-9
682578
  Гладкий С. Кооперація, держава, право: теоретична модель історико правового аналізу взаємозв"язків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-21.
682579
  Туган-Барановський М. Кооперація, соціально-економічна природа її та мета / М. Туган-Барановський. – Київ : Друк. Дніпровського Союзу Споживчих Союзів. – 140 с.


  Известный классик экономической науки, первый министра финансов Украины, основатель Украинской Академии наук и первого академик-экономист, корифей украинского высшего экономического образования
682580
  Туган-Барановський Кооперація, соціяльно-економічна природа її та мета / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 436-443. – ISBN 966-346-208-6
682581
  Смоленцов В.П. Кооперирование и межхозяйсвенные отношения / В.П. Смоленцов, Г.Т. Гойгел. – М., 1978. – 271с.
682582
  Лавренюк М.К. и др. Кооперирование колхозов с промышленными предприятиями / М.К. и др. Лавренюк. – Киев, 1988. – 31с.
682583
  Васильева Е.Н. Кооперирование крестьянства в африканских странах социалистической ориентации / Е.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 107с.
682584
  Латыш А.А. Кооперирование личных хозяйств населения с общественным производством / А.А. Латыш. – К, 1988. – 75с.
682585
  Кузьмин О. Кооперирование на мировом туристическом рынке / О. Кузьмин, А. Гайдук // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.151-165. – ISSN 1684-906Х
682586
   Кооперирование предприятий по созданию производственных систем.. – К., 1988. – 80с.
682587
  Каминский А.Е. Кооперирование сельского хозяйства Китая / А.Е. Каминский. – М., 1959. – 167с.
682588
  Голиков В. Кооперирование сельского хозяйства СССР. / В. Голиков. – М, 1983. – с.
682589
  Йонас Б.Я. Кооперирование специализированных строительно-монтажных организаций. / Б.Я. Йонас, В.С. Михайлов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 96 с.
682590
  Грайворонский В.В. Кооперированное аратство МНР / В.В. Грайворонский. – Москва, 1982. – 215 с.
682591
  Микитюк О.П. Кооперування діяльності суб"єктів господарювання як засіб підвищення їх соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 214-220
682592
  Оніпко Т. Кооперування населення України в 20-ті роки XX ст.: досвід розширення соціальної бази // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 24-31
682593
  Крисальний О.В. Кооперування підприємств у створенні централізованіх фондів РАПО / О.В. Крисальний. – К, 1984. – 54с.
682594
  Микитюк О.П. Кооперування підприємств як засіб підтримки їх конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 151-155


  Розкривається значення такого засобу підвищення конкурентоспроможності підприємств як кооперування, визначаються його особливості для різних форм взаємодії суб"єктів господарювання.
682595
  Микитюк Оксана Петрівна Кооперування суб"єктів підприємництва в транзитивній економіці : Дис. ... доктор економ. наук: 08.01.01 / Микитюк О.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207 л. + Додатки: л.208-218. – Бібліогр.: л.188-207
682596
  Микитюк О.П. Кооперування суб`єктів підприємництва в транзитивній економиці : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.01.01 / Оксана Петрівна Микитюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
682597
  Скворцов А.М. Коопративные переходы в полимерных цепях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 076 / Скворцов А.М.; Ан СССР.Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л, 1970. – 12л.
682598
  Іваницький С.О. Кооптація в системі формування органів представницької демократії адвокатури: рго et сопtга // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 18-21
682599
   Коорданационные соединения переходных элементов.. – Кишинев, 1983. – 144с.
682600
  Саєнко О.І. Координати / О.І. Саєнко. – Харків, 1965. – 43 с.
682601
   Координати = Co-ordinates. – [Мюнхен] : Сучасність
Т. 1 : Антологія сучасної української поезії на заході / упоряд.: Б. Бойчук, Б.Т. Рубчак ; вступ. ст. І. Фізера ; обкл. роботи Л. Гуцалюка. – 1969. – XXXII, 363, [9] c. – Назва корінця: Координати - антологія поезії. – Бібліогр.: с. 347-363
682602
   Координати = Co-оrdinates. – [Мюнхен] : Сучасність
Т. 2 : Антологія сучасної української поезії на заході / упоряд.: Б. Бойчук, Б.Т. Рубчак ; обкл. роботи Л. Гуцалюка. – 1969. – 487 с. – Назва корінця: Координати- антологія поезії. – Бібліогр.: c. 451-475
682603
  Загірняк Д. Координати вищої школи України відносно моделей вищої освіти / Д. Загірняк, О. Кратт // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 1 (233). – С. 28-39. – ISSN 2409-9260
682604
  Тельнюк-Адамчук Координати навколополюсних зірок за гарвардськими спостереженнями 1897 року / Тельнюк-Адамчук, О.В. Данільцев, О.Я. Грегуль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Виконано нову редукцію двох гарвардських платівок, які отримані та виміряні століття тому. для редукції використані дані зірок із каталогу Tycho-2. Отримано екваторіальні координати 578 зірок, 13 - 17 зоряної величини в радіусі 0,5[градуса] навколо ...
682605
  Маланчій М. Координати особистісно-професійного розвитку особового складу Державної прикордонної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 110-117. – ISSN 2414-4436
682606
  Король А.К. Координати полюса Земли с 1915.8 до 1929.0 гг. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Король А. К.; АН УССР, Глав. астроном. обсерват. – Киев, 1949. – 7 с.
682607
  Александров О. Координати та підсилення критичних зображень в гравітаційно-лінзових системах: поправки другого порядку у околі симетричного каспу / О. Александров, В. Жданов, С. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-11. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Знайдені та проаналізовані поправки до аналітичних асимптотичних формул, що описують координати та підсилення критичних зображень точкового джерела у околі каспу каустики. Показано, що у випадку, коли лінзове відображення є симетричним відносно осі ...
682608
  Зарванська І. Координатне (посткоординатне) індексування в електронному просторі як ефективний засіб створення пошукового образу документа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 27-31. – ISSN 2076-9326
682609
  Кондратюк О.В. Координатне інтегрування різнорідних картографічних матеріалів у ГІС-Кордон : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 33-38 : Табл., мал. – Бібліогр.: 7 назв
682610
  Самороковский В.М. Координатно-графический метод исследования почерка. / В.М. Самороковский. – Воронеж, 1973. – 32с.
682611
  Скриганов М.М. Координатные и спектральные асимптотики в задаче рассеяния для уравнения Шредингера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Скриганов М.М.; АН СССР.Мат.ин-т. – Л, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
682612
  Пугачев Я.И. Координатные условия в общей теории относительности и их применение к расчету гравитационных и электромагнитных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пугачев Я.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1956. – 7л. – Бібліогр.:с.7
682613
  Кушнир И.А. Координатный и векторный методы решения задач / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 416с. – ISBN 5-7707-96-88-Х
682614
  Ринк И.А. Координаты / И.А. Ринк. – М., 1970. – 135с.
682615
  Келль Н. Координаты Гаусса-Крюгера и их применение : практическое руководство для геодезистов, землемеров, маркшейдеров, топографов и гидрографов / Н. Келль. – 2-е изд. доп. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП, 1932. – 156 с.
682616
  Христов В.К. Координаты Гаусса-Крюгера на эллипсоиде вращения : монография / В.К. Христов. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 263 с.
682617
   Координаты действия.. – М., 1976. – 223с.
682618
  Барабаш Леонид. Сергеевич Координаты детекторы для физики высоких энергий : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Барабаш Леонид. Сергеевич; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1991. – 24 с.
682619
  Абламонов П.Ф. Координаты дружбы / П.Ф. Абламонов. – Москва : ДОСААФ, 1974. – 104 с., [8] л. ил.
682620
  Федорченко Максим Координаты земельного рынка Украины // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 12-16 : Фото. – Бібліогр.: 22 назв.
682621
  Лактионов А. Координаты индивидуального опыта / А. Лактионов. – Харьков : Бизнес Информ, 1998. – 492с. – ISBN 966-7080-62-5
682622
  Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта / А.Н. Лактионов ; МОНУ ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 2-е изд. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 366 с. – ISBN 978-966-623-641-1
682623
  Полубинский В.И. Координаты мужества : ( о людях советской милиции) / В.И. Полубинский. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 112с.
682624
  Колесников Ю.А. Координаты не известны / Ю.А. Колесников. – Москва : ДОСААФ, 1980. – 222с.
682625
  Колесников Ю.А. Координаты неизвестны. / Ю.А. Колесников. – М., 1982. – 238с.
682626
   Координаты подвига.. – Челябинск, 1968. – 364с.
682627
  Лебединский А.Я. Координаты сердца. Стихи / А.Я. Лебединский. – Донецк, 1973. – 55с.
682628
  Буткевич О.В. Координаты творчества / О.В. Буткевич. – Л., 1976. – 184с.
682629
  Лившиц С.Е. Координаты тревоги / С.Е. Лившиц. – Магадан, 1967. – 80с.
682630
  Жданов В.И. Координаты Ферми и радиоинтерферометрические наблюдения / В.И. Жданов, А.Н. Александров // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 24-28. – (Астрономія ; Вип. 32)


  С использованием геоцентрических координат Ферми исследованы релятиистские поправки для радиоинтерферометрического времени задержки. Показано, что на уровне точности 10 -12 с необходимо учитывать, кроме ранее найденных, поправку, вызванную ...
682631
  Шекли Р. Координаты чудес / Р. Шекли. – М, 1993. – 510с.
682632
  Заячкивский Игорь Степанович Координаты чудес : Фантастика, увидевшая свет в книжных издательствах на русском языке (1945-1990 гг.): Опыт библиографического указателя / Заячкивский Игорь Степанович. – Львов : Каменяр, 1994. – 292с.
682633
  Зеленая Дарья Координаты чудес // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 150-155 : фото
682634
  Недогреева А.И. Координационная деятельность городского Совета народных депутатов / А.И. Недогреева. – Киев, 1982. – 132 с.
682635
  Мирошник И.М. Координационная парадигма развития и система психологической координации: пути эволюции способностей человека будущего // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 145-162. – ISSN 2073-8528
682636
  Хо Уилем Координационная полимеризация 4-метилпентена-1 и сополимеризация его с некоторыми другими мокомерами : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Хо Уилем; АН СССР. Ин-т нефтехимич. синтеза. – М., 1971. – 18л.
682637
  Казанник А.И. Координационная функция местных Советов депутатов трудящихся / А.И. Казанник. – Иркутск, 1974. – 69с.
682638
  Казанник А.И. Координационная функция местных советов депутатов трудящихся в современный период (на материалах Восточной Сибири) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Казанник А.И.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1970. – 22л.
682639
  Скопенко В.В. Координационная химия : Практикум; /Учеб. пособие для хим. фак. ун-тов/ / В.В. Скопенко, В.В. Григор"ева. – Київ, 1984. – 232с. : граф. – Библиогр.: с.228-230 (74 назв.)
682640
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 1. – 1995
682641
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 2. – 1995
682642
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 3. – 1995
682643
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 4. – 1995
682644
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 5. – 1995
682645
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 6. – 1995
682646
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 7. – 1995
682647
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 8. – 1995
682648
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 9. – 1995
682649
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 10/11. – 1995
682650
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 12. – 1995
682651
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 1. – 1996
682652
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 3. – 1996
682653
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 5. – 1996
682654
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 4. – 1996
682655
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 6. – 1996
682656
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 7/8. – 1996
682657
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 9. – 1996
682658
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 10. – 1996
682659
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 11. – 1996
682660
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 12. – 1996
682661
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 2. – 1996
682662
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 2. – 1997
682663
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 3. – 1997
682664
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 4. – 1997
682665
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 5. – 1997
682666
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 6. – 1997
682667
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 1. – 1997
682668
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 2. – 2002
682669
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 1. – 2002
682670
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 3. – 2002
682671
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 4. – 2002
682672
   Координационная химия. – Москва, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 5. – 2002
682673
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 6. – 2002
682674
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 7. – 2002
682675
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 10. – 2002
682676
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 11. – 2002
682677
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 8. – 2002
682678
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 9. – 2002
682679
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 12. – 2002
682680
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 1. – 2003
682681
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 2. – 2003
682682
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 3. – 2003
682683
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 4. – 2003
682684
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 5. – 2003
682685
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 6. – 2003
682686
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 7. – 2003
682687
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 10. – 2003
682688
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 11. – 2003
682689
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 12. – 2003
682690
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 8. – 2003
682691
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 9. – 2003
682692
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 8. – 2004
682693
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 9. – 2004
682694
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 4. – 2004
682695
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 30, № 10. – 2004
682696
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 11. – 2004
682697
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 12. – 2004
682698
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 30, № 5. – 2004
682699
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 6. – 2004
682700
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 7. – 2004
682701
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 1. – 2004
682702
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 2. – 2004
682703
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 3. – 2004
682704
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 4. – 2005
682705
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 5. – 2005
682706
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 6. – 2005
682707
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 7. – 2005
682708
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 10. – 2005
682709
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 11. – 2005
682710
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 12. – 2005
682711
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 3. – 2005
682712
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 2. – 2005
682713
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 1. – 2005
682714
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 8. – 2005
682715
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 9. – 2005
682716
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 2. – 2006
682717
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 3. – 2006
682718
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 4. – 2006
682719
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 6. – 2006
682720
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 5. – 2006
682721
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 1. – 2006
682722
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 11. – 2006
682723
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 12. – 2006
682724
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 7. – 2006
682725
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 8. – 2006
682726
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 9. – 2006
682727
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 10. – 2006
682728
   Координационная химия : Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 020101.65 - "Химия" / В.В. Скопенко, А.Ю. Цивадзе, Л.И. Савранский, А.Д. Гарновский. – Москва : Академкнига, 2007. – 487с. – ISBN 978-5-94628-287-1
682729
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 7. – 2007
682730
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 8. – 2007
682731
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 9. – 2007
682732
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 10. – 2007
682733
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 11. – 2007
682734
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 12. – 2007
682735
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 1. – 2007
682736
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 2. – 2007
682737
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 3. – 2007
682738
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 4. – 2007
682739
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 5. – 2007
682740
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 6. – 2007
682741
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 1. – 2008
682742
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 2. – 2008
682743
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 10. – 2008
682744
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 11. – 2008
682745
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 12. – 2008
682746
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 3. – 2008
682747
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 4. – 2008
682748
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 5. – 2008
682749
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 6. – 2008
682750
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 7. – 2008
682751
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 8. – 2008
682752
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 9. – 2008
682753
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 1. – 2009
682754
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 2. – 2009
682755
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 3. – 2009
682756
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 8. – 2009
682757
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 9. – 2009
682758
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 10. – 2009
682759
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 11. – 2009
682760
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 4. – 2009
682761
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 5. – 2009
682762
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 6. – 2009
682763
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 7. – 2009
682764
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 12. – 2009
682765
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 2. – 2010
682766
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 3. – 2010
682767
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 4. – 2010
682768
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 1. – 2010
682769
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 5. – 2010
682770
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 9. – 2010
682771
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 10. – 2010
682772
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 6. – 2010
682773
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 7. – 2010
682774
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 8. – 2010
682775
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 12. – 2010
682776
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 11. – 2010
682777
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 1. – 2011
682778
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 2. – 2011
682779
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 3. – 2011
682780
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 4. – 2011
682781
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 5. – 2011
682782
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 7. – 2011
682783
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 6. – 2011
682784
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 8. – 2011
682785
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 9. – 2011
682786
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 10. – 2011
682787
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 12. – 2011
682788
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 11. – 2011
682789
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 2. – 2011
682790
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 1. – 2012
682791
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 2. – 2012
682792
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 3. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
682793
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 4. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
682794
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 6. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
682795
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 7. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
682796
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 5. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
682797
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 8. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
682798
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 9. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
682799
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 11. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
682800
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 12. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
682801
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 10. – 2012. – мова резюме англ., рос. співпадає з мовою статті
682802
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 1, январь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682803
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 2, февраль. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682804
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 3, март. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682805
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 11, ноябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682806
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 12, декабрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682807
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 9, сентябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682808
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 10, октябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682809
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 4, апрель. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682810
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 6, июнь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682811
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 5, май. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682812
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 8, август. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682813
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 7, июль. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
682814
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 12, декабрь. – 2014. – С. 579-640. – Резюме на рус., англ. яз.
682815
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 6, июнь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
682816
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 5, май. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
682817
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 8, август. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
682818
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 9 сентябрь. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
682819
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 10, октябрь. – 2014. – С. 579-640. – Резюме на рус., англ. яз.
682820
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 11, ноябрь. – 2014. – С. 641-696. – Резюме на рус., англ. яз.
682821
   Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 1, январь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
682822
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 7, июль. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
682823
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 2, февраль. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
682824
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 3, март. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
682825
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 4, апрель. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
682826
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
682827
   Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
682828
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 3. – 2015. – С. 129-192. – Резюме на рус., англ. яз.
682829
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 6. – 2015. – С. 257-320. – Резюме на рус., англ. яз.
682830
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 4. – 2015. – С. 193-256. – Резюме на рус., англ. яз.
682831
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 7. – 2015. – С. 387-448. – Резюме на рус., англ. яз.
682832
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 8. – 2015. – С. 449-512. – Резюме на рус., англ. яз.
682833
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 5. – 2015. – С. 257-320. – Резюме на рус., англ. яз.
682834
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 9. – 2015. – С. 513-576. – Резюме на рус., англ. яз.
682835
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 10. – 2015. – С. 577-640. – Резюме на рус., англ. яз.
682836
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 11. – 2015. – С. 641-704. – Резюме на рус., англ. яз.
682837
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 12. – 2015. – С. 705-768. – Резюме на рус., англ. яз.
682838
  Барбанель Ю.А. Координационная химия F-элементов в расплавах / Ю.А. Барбанель. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-142 (72 назв.)
682839
  Абраменко В.Л. Координационная химия оксо- и диоксогалогенидов молибдена (6+) и вольфрама (6+) / В.Л. Абраменко ; [отв. ред.: С.Г. Кривоколыско] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. – Луганск : ВНУ им. В. Даля, 2012. – 202, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-199. – ISBN 978-966-590-963-7
682840
  Маширов Л.Г. Координационная химия перхлората уранила : Автореф... канд. хим.наук: 02.084 / Маширов Л.Г.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.19
682841
   Координационная химия редкоземельных элементов : методическое пособие. – Москва : Московский университет
Ч. 1. – 1974. – 170с.
682842
  Мачхошвили Реваз Иванович Координационная химия соединений металлов с гидразидами : Автореф... докт. химич.наук: 02.00.01 / Мачхошвили Реваз Иванович; АН СССР. Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова. – Москва, 1979. – 64л.
682843
  Волков С.В. Координационная химия солевых расплавов / С.В. Волков, В.Ф. Грищенко, Ю.К. Делимарский. – Киев : Наукова думка, 1977. – 331с.
682844
  Шмидт Ф.К. Координационно-химические основы металлокомплексного катализа / Ф.К. Шмидт. – Иркутск, 1981. – 75с.
682845
  Швец В.А. Координационное и валентное состояние некоторых ионов переходных металлов на поверхности окисных катализаторов и их роль в образовании поверхностных комплексов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 056 / Швец В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – 21л.
682846
   Координационное совещание по актуальным проблемам славяноведения.. – М., 1961. – 76с.
682847
   Координационное совещание по сравнительному и типологическому изучению романских языков.. – Л., 1964. – 99с.
682848
  Рудашевский В.Д. Координационное управление -- резерв перестройки / В.Д. Рудашевский. – Москва : Экономика, 1990. – 254 с.
682849
   Координационные и полимерные соединения.. – Кишинев, 1991. – 159с.
682850
  Панкова Л.Н. Координационные отношения в иннервации мышц-антагонистов. : Автореф... канд. биол.наук: / Панкова Л.Н.; Москов. гор. пед.ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. физиологии человека и животных. – Москва, 1953. – 11л.
682851
  Скопенко В.В. Координационные полимеры кобальта (ІІ), никеля (ІІ), меди (ІІ) и цинка (ІІ) с оксимами пирувиламинокислот / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, И.О. Фрицкий // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №1
682852
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианатные соединения некоторых лантаноидов / В.В. Скопенко, М.В. Копа // Укр. хим. журн., 1981. – №8
682853
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианаты лантаноидов, включающие гексаметилфосфорамид / В.В. Скопенко, В.Я. Зуб, А.С. Тряшин // Укр. хим. журн., 1977. – №11
682854
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианиды лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Л.А. Клунник // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1979. – №3
682855
  Питиримов Б.З. Координационные соедиения в системах хлорид щелочного металла - трихлорид хрома и их энергетическая устойчивость : Автореф... канд. хим.наук: / Питиримов Б.З.; ЛГУ. – Л., 1966. – 21л.
682856
  Бузаш В.М. Координационные соединеия 3d -- элементов с бициклическими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бузаш В. М.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. химии. – К., 1979. – 19л.
682857
  Братушко Ю.И. Координационные соединения 3d-переходных металлов с молекулярным кислородом. / Ю.И. Братушко. – К., 1987. – 167с.
682858
  Куйдина Р.А. Координационные соединения sb(3) с некоторыми азотсодержащими органическими лигандами : Автореф. дис.... канд. хим. наук : 02.00.01 / Куйдина Р.А. ; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 19 с.
682859
  Камысбаев Дуйсек Хайсагалиевич Координационные соединения Sb(III) и Sb(V) с некоторыми органическим веществами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Камысбаев Дуйсек Хайсагалиевич; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1978. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
682860
   Координационные соединения галогенидов и тиоцианатов некоторых редкоземельных элементов с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, КереселидзеЛ.Б, Т.М. Кублашвили // Укр. хим. журн., 1977. – №9
682861
  Сейфуллина И.И. Координационные соединения германия(IV) с анионами лимонной, винной и ксиларовой кислот / И.И. Сейфуллина, Е.Э. Марцинко ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2015. – 146, [1] с. : ил., табл. – Аннот. парал. рус., укр. – Библиогр.: с. 128-144. – ISBN 978-617-689-115-4
682862
  Орлова Л.В. Координационные соединения двухвалентных металлов и тетрахлоридов 4 группы СО -оксианилами ароматических альдегидов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Орлова Л.В.; Ростовский ордена Труд.Красного Знамени Гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 24л.
682863
  Герасимчук Николай Николаевич Координационные соединения железа (П) с ацидолигандами метанидного и амидного типов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Герасимчук Николай Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 189л. – Бібліогр.:л.176-189
682864
  Герасимчук Н.Н. Координационные соединения железа /2/ с ацидолигадами метанидного и амидного типов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Герасимчук Н.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 25л.
682865
  Узакбергенова З.Д. Координационные соединения кобальта (III) с 2-гидроксиминокарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Узакбергенова З. Д.; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1995. – 18л.
682866
  Скопенко В.В. Координационные соединения кобальта (ІІ), никеля (ІІ) и меди (ІІ), содержащие трифенилфосфиноксид и N(CN)2 и C(CN)3 - группы / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый // Укр. хим. журн., 1982. – №7
682867
  Узакбергенова Замира Досназаровна Координационные соединения кобальта (ІІІ) 2-гидроксиминокарбоновыми кислотами : Дис... канд. химич.наук: 02.00.01 / Узакбергенова Замира Досназаровна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
682868
  Скандеров Т.С. Координационные соединения кобальта, никеля и меди с оксимами пирувиламидов и пирувиламинокислот. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Скандеров Т.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 20л.
682869
  Искендеров Турганбай Сейлханович Координационные соединения кобальта, никеля и меди с оксимами пирувиламидов и пирувиламинокислот. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Искендеров Турганбай Сейлханович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.152-164
682870
  Гудима Андрей Олегович Координационные соединения лантаноидов с бисфосфориальными амидными лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гудима Андрей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 18л.
682871
  Гудима Андрей Олегович Координационные соединения лантаноидов с бисфосфорильными адмидными лигандами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гудима Андрей Олегович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 156л. – Бібліогр.:л.126-156
682872
  Сычев А.Я. Координационные соединения марганца в катализе. / А.Я. Сычев, В.Г. Исак. – Кишинев, 1990. – 321с.
682873
  Домашевская О.А. Координационные соединения меди (II) и никеля (II) с нитрозосодержащими ацидолигандами метанидного типа : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Домашевская О.А. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 26 с. – Библиогр.: 14 назв.
682874
   Координационные соединения меди (II), включающие этилендиамин / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, Л.И. Савранский, А.Е. Швелашвили // Коорд. химия, 1976. – №12
682875
  Домашевская О.А. Координационные соединения меди /11/ и никеля /11/ с нитрозосодержащими ацидолигандами метанидного типа : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Домашевская О.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 182 л. – Библиогр.: л. 168-182
682876
   Координационные соединения меди(II) на основе этилового эфира 5-(2-пиридил)-1,2,4-триазолилуксусной кислоты, их кристалохимические характеристики и возможный механизм образования / Д.Н. Хоменко, Р.А. Дорощук, О.А. Егоров, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 22-27. – ISSN 0041-6045


  Синтезированы три координационных соединения меди с этиловым эфиром 5-(2-пиридил)-1,2,4-триа-золилуксусной кислоты (HL).
682877
   Координационные соединения металлов в медицине.. – Киев, 1986. – 215с.
682878
  Векуа Н.Н. Координационные соединения металлов ІІ группы с дигразидами дикарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Векуа Н.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
682879
  Цивадзе А.Ю. Координационные соединения металлов с краун-лигандами / А.Ю. Цивадзе. – Москва : Наука, 1991. – 396 с. – ISBN 5-02-001444-3
682880
  Коган В.А. Координационные соединения металлов с основаниями шиффа и их аналогами. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.01.,02.00.04 / Коган В.А.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов н/Д, 1975. – 49л.
682881
  Метревели Д.П. Координационные соединения металлов с формулгидразином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Метревели Д.П.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 18л.
682882
  Кафтанат Валентина Никитична Координационные соединения некоторых 3d-элементов с полидентатными лигандами на основе диацетилмоноксима : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Кафтанат Валентина Никитична ; Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев, 1979. – 17 с.
682883
   Координационные соединения нитратов некоторых лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, Т.И. Кублашвили, Л.Б. Кереселидзе // Укр. хим. журн., 1980. – №6
682884
  Зубарев В.Н. Координационные соединения переходных металлов с некоторыми функциональными производными 1, 2, 3-трикетонов. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зубарев В.Н.; Кишинев. гос. ун-тет. – Кишинев, 1972. – 18л.
682885
  Олой Б.Т. Координационные соединения переходных металлов с оксимом, тиосемикарбазоном и селеносемикарбозоном 8-хинолинальдегида : Автореф... канд. хим.наук: / Олой Б. Т.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
682886
  Негряцэ Н.Я. Координационные соединения переходных металлов с селеносемикарбазонами диацетилмоноксима и пировиноградной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Негряцэ Н.Я.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 19л.
682887
  Абубакиров Р.Ш. Координационные соединения полиаминов, синтез, каталитические свойства : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Абубакиров Р.Ш.; АН СССР. – М, 1987. – 24л.
682888
  Березин Б.Д. Координационные соединения порфиринов и фталоцианина / Б.Д. Березин. – М, 1978. – 280с.
682889
  Скопенко В.В. Координационные соединения псевдогалогенидов кадмия с бензимидазолами / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, А.С. Тряшин // Укр. хим. журнал, 1974. – №9
682890
  Нагорная Л.К. Координационные соединения псевдогалогенидов металлов с ацетил- и бензоилгидразином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Нагорная Л.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1979. – 21л.
682891
   Координационные соединения СО NI и Си с фосфорилированным оксидом / В.В. Скопенко, Л.Н. Морозова, Р.Д. Лампека, А.А. Толмачев // Журн. неорган. химии, 1991. – №1
682892
   Координационные соединения таллия (І) и серебра (І) с бензоилцианоксимат-ионом / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, Ю.А. Симонов, К.В. Домасевич // Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1994. – Том 39, №8
682893
  Скопенко В.В. Координационные соединения тиоцианатов некоторых металлов (ІІ) с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, В.Я. Зуб // Укр. хим. журнал, 1974. – №7
682894
  Скопенко В.В. Координационные соединения тория (IV) , содержащие трис (диметиламино) -фосфиноксид / В.В. Скопенко, Л.А. Клунник // Укр. хим. журн., 1983. – №2
682895
   Координационные соединения уранила тетрацидотипа / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, С.Г. Андреева, Х. Келер // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №3
682896
  Скопенко В.В. Координационные соединения уранила, содержащие дицианамидные группы / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, Х. Келер // Укр. хим. журн., 1981. – №10
682897
  Лях В.И. Координационные способности школьников / В.И. Лях. – Минск, 1989. – 159с.
682898
  Скопенко В.В. Координационные тио- и селеноцианатные соединения цинка и кадмия с бензоксазолами / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, П.В. и др. Гиляновский // Укр. хим. журн., 1975. – №11
682899
   Координационные тио- и селеноцианаты лантаноидов с октаметилдифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, К.В. Ткаченко, С.В. Ключко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1981. – № 9
682900
  Скопенко В.В. Координационные тиоцианаты лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Л.А. Клунник // Укр. хим. журн., 1979. – №8
682901
  Сергеева А.Н. Координационные цианиды переходных металлов с однородными и смешанными лигандами / А.Н. Сергеева. – Львов, 1983. – 79с.
682902
   Координационный план важнейших научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам на 1963-1970 годы.. – Иркутск, 1963. – 59с.
682903
   Координационный план основных мероприятий универсальных и специализированных научно-методических центров по оказанию методической помощи библиотекам страны на 1975 г.. – М., 1975. – 34с.
682904
   Координационный Совет "Регионы России - Московское соглашение" пополнился тремя регионами : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-10 : Фото
682905
   Координационный совет в Пензе охватил уже более трех четвертей страны : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 8 : Фото
682906
  Парахина Наталья Координационный совет можно считать всероссийским : Тр-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 6 : Фото
682907
  Парахина Наталья Координационный совет прошел испытание временем : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 8
682908
  Казанник А.И. Координация в системе функций местных Советов / А.И. Казанник. – Томск, 1980. – 192с.
682909
  Козлов Ю.М. Координация в управлении народным хозяйством СССР / Ю.М. Козлов. – М, 1976. – 170с.
682910
  Богомолова И.Г. Координация внешней политики стран социалистического содружества / И.Г. Богомолова. – М, 1981. – 134с.
682911
   Координация двигательных и вегетативных функций при мышечной деятельности человека.. – Москва-Л., 1965. – 140с.
682912
  Калиниченко В.И. Координация деятельности и взаимодействие органов научно-технической информации Украинской ССР / В.И. Калиниченко, Т.В. Нестеровская. – Киев, 1978. – 28 с. – (Организация и совершенствование работы органов научно-технической информации, пропаганды и научно-технических библиотек ; 19)
682913
  Цыктор З. Координация и взаимодействие печати, радиовещания и телевидения кае средства повышения эффективности их деятельности (на прим. печати, радиовещ. и телвид. в ПНР с учетом опыта СССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цыктор З.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1981. – 27л.
682914
  Сокольский Координация и гидрирование на металлах. / Сокольский, Я.А. Дорфман. – Алма-Ата, 1975. – 216с.
682915
  Жубанов Б.А. Координация и катализ полимеризации олефинов / Б.А. Жубанов, Н.Д. Заворохин. – Алма-Ата, 1987. – 255с.
682916
  Хенрици-Оливэ Координация и катализ. / Хенрици-Оливэ, С. Оливэ. – М., 1980. – 421с.
682917
  Белович А. Координация инвестиционной деятельности стран СЭВ / А. Белович. – М, 1984. – 136с.
682918
  Васильченко Н. Координация как этап взаимодействия библиотек // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 3 (29). – С. 15-16. – ISSN 1811-377X
682919
  Арефьева Е.П. Координация комплектования библиотечных фондов : лекция по курсу "Библиотечные фонды" для студ. библиот. фак. / Е.П. Арефьева ; М-во культуры РСФСР, Моск. гос. ин-т культуры. – Москва, 1978. – 51 с.
682920
   Координация комплектования иностранной литературы.. – Л., 1963. – 96с.
682921
   Координация комплектования книжных фондов.. – М., 1983. – 198с.
682922
  Иконников И.С. Координация народнохозяйственных планов социалистических стран / И.С. Иконников. – М., 1964. – 132с.
682923
  Моторин И. Координация народнохозяйственных планов стран-членов СЭВ : опыт, проблемы, перспективы / И. Моторин, А. Барковский. – Москва : [Б. и.], 1987. – 55 с.
682924
  Иванова Л.П. Координация народнохозяйственных планов стран СЭВ / Л.П. Иванова. – М, 1963. – 32с.
682925
  Пучков А.Г. Координация научных исследований в условиях НТР. / А.Г. Пучков. – Минск, 1988. – 174с.
682926
  Скопенко В.В. Координация нитрозодицианметанида в гексаметилфосфортриамидных комплексах лантаноидов / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб // Укр. хим. журн., 1978. – №12
682927
  Чхаидзе Л.В. Координация произвольных движений человека в условиях космического полета / Л.В. Чхаидзе. – 2-е изд., испр.и доп. – М, 1968. – 136с.
682928
  Каретников А.Д. Координация работы различных видов транспорта / А.Д. Каретников. – М, 1964. – с.
682929
   Координация работы различных видов транспорта. / Каретников А.Д., Комаров А.В. – М., 1964. – 200с.
682930
  Гордон М.П. Координация сбыта перевозок промышленной продукции / М.П. Гордон. – М, 1978. – 62с.
682931
   Координация справочно-библиографической работы библиотек.. – М., 1965. – 116с.
682932
   Координация справочно-библиографической работы в области техники.. – М., 1967. – 39с.
682933
  Попович Ф О. Координаційна діяльність органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 40-46.
682934
  Малхазов О.Р. Координаційна структура та її роль в управлінні руховою діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-42. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психофізіологічний зміст координаційної структури, визначено її роль і місце в управлінні руховою діяльністю. Наводяться дані власних досліджень, що уточнюють і поглиблюють уявлення про психологічні механізми управління руховою діяльністю.
682935
  Магурчак А.М. Координаційна та культурно-просвітна робота Андрія Жука в лавах Союзу Визволення України: маловідомі сторінки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 83-87. – ISSN 2227-183Х
682936
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Практикум: Підручник для студ. хім. фак. ун-тів / В.В. Скопенко, В.Я. Зуб; Київський нац. університет імені Тараса Шевченка; Хімічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 332с. – ISBN 966-594-314-6
682937
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Підручник для студ. хімічних спеціальностей вищих навч. закл. / В.В. Скопенко, Л.І. Савранський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2004. – 424с. – ISBN 966-06-0319-3
682938
  Фрицький І.О. Координаційна хімія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 416-417. – ISBN 978-966-02-7304-7
682939
  Амірханов Володимир Михайлович Координаційна хімія карбациламідофосфатів : Автореф. дис. ... докт. хім. наук: 02.00.01 / Амірханов В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 34 с.
682940
  Амірханов В.М. Координаційна хімія карбациламідофосфатів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Володимир Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-тет, Каф. неорган. хімії. – Київ, 2002. – 330 арк. + Додатки: л. 252 - 330. – Бібліогр.: арк. 225 - 252
682941
  Довгань І.М. Координаційні полімери біфункціональних лігандів, що містять хіральну платформу спірогептану / І.М. Довгань, К.В. Домасевич // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 9
682942
  Говор Є.В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Говор Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 191,[9] л. – Додатки: [9] л. – Бібліогр.: л. 168-191
682943
  Говор Є.В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Говор Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
682944
  Нікітін С.О. Координаційні сполуки 3d- металів з 2-аміно-4(5Н)-кетопохідними піролу та тіофену : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 154 л. + Додатки : л. 148-154. – Бібліогр.: л. 131-147
682945
   Координаційні сполуки 3d-металів з 1-(3-толуіл)-2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролом / С.О. Нікіїін, А Т. Воловненко, Г.В. Паламарчук, О.В. Шишкін, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 7/8. – С. 75-79. – ISSN 0041-6045


  Синтезовано ліганд 1-(3-толуіл)-2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопірол (HL) та 3 нові координаційні сполуки з йонами ЗЛиеталів на його основі. На підставі ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопії запропоновано бідентатну координацію ліганду через атом азоту ...
682946
  Труш Єлізавета Анатоліївна Координаційні сполуки 3d-металів з карбациламідофосфатами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Єлізавета Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 220л. + Дадатки: л. 156 - 220. – Бібліогр.: л.136 - 156
682947
  Труш Єлизавета Анатоліївна Координаційні сполуки 3d-металів з карбациламідофосфатами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
682948
  Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 218 л. – Додатки: л. 194-218. – Бібліогр.: л. 166-193
682949
  Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв
682950
  Присяжна Олена Володимирівна Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.01. / Присяжна Олена Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 176 л. + Додаток: л. 170-176. – Бібліогр.: л. 153-169
682951
  Присяжна Олена Володимирівна Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Присяжна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
682952
  Плутенко М.О. Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Плутенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 196 арк. – Додатки: арк. 181-196. – Бібліогр.: арк. 179-180
682953
  Нікітін С.О. Координаційні сполуки 3d - металів з 2-аміно - 4(5Н) - кетопохідними піролу та тіофену : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
682954
   Координаційні сполуки Eu (III), Sm (III) та Tb (III) і металополімери на їх основі / О.О. Роговцов, Я.В. Федоров, О.С. Бережницька, І.О. Савченко // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – C. 33. – ISBN 978-966-981-038-0
682955
   Координаційні сполуки деяких 3d-металів з біс(3,5-диметил-1H-піразол-4-іл)селенідом / Д.В. Кисельов, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов, О.І. Піддубна, О.М. Пузій // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 43
682956
   Координаційні сполуки кобальту та купруму з N, N"- дибензил-N""- трихлорацетилфосфортриамідом / Ю.О. Шатрава, В.О. Зозуля, В.А. Овічінніков, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов, С.В. Шишкіна // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 72. – ISBN 978-966-981-038-0
682957
   Координаційні сполуки кобальту та купруму з КАФ лігандом N,N"-дибензил-N""-трихлорацетилфосфортриамідом / В. Зозуля, Ю. Шатрава, Т. Слива, В. Овчинніков, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  На основі ліганду карбациламідофосфорного типу (КАФ ліганду) N,N"-дибензил-N""-трихлорацетилфосфортриаміду (HL) синтезовано ди- та тетрамерні координаційні сполуки: кобальту(ІІ) Co2L4(СH3OH)2 та купруму(ІІ) Cu4L4(OCH3)4. Склад та будову синтезованих ...
682958
  Каряка Н.С. Координаційні сполуки лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу - сенсибілізаторами люмінесценції : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Каряка Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
682959
  Олишевець І.П. Координаційні сполуки лантаноїдів з моно- та біс-хелатуючими лігандами карбацил- та сульфоніламідофосфатного типу : дис. ... д-ра філософії : 102, 10 / Олишевець Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 190 арк. – Додатки: арк. 171-190. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 152-170
682960
  Голеня І.О. Координаційні сполуки міді (2) та заліа (3) з піридилгідроксамовими кислотами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Голеня І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
682961
  Голеня І.О. Координаційні сполуки міді (2) та заліа (3) з піридилгідроксамовими кислотами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Голеня І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 193л. + Додатки: л.188-193. – Бібліогр.: л.173-187
682962
   Координаційні сполуки міді з карбацилфосфортриамідними лігандами. Будова М4-оксигенвмісних тетрамерних комплексів міді / К.Є. Губіна, В.М. Амірханов, Є.А. Труш, В.А. Овчинніков, К.В. Домасевич, Святек-Козловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-57. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Взаємодією розчинів КАФ лігандів із солями міді(ІІ), синтезовано тетрамерні координаційні сполуки загального складу [Cu4(L1)4([мю4]-O)(OCH3)2](I) (де Н L1 = ди(піролідил)-N-трихлор-ацетилфосфортриамід) і [Cu4(NН(СН2СН2)2О)4([мю4]-O) ...
682963
  Дударенко М.М. Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді (ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Дударенко М.М.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
682964
  Дударенко Микола Михайлович Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді(ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дударенко Микола Михайлович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 140 л. – Бібліогр.: 127 - 140
682965
  Курандо Світлана Володимирівна Координаційні сполуки оксидів сірки (IV) і сірки (VI) з азотовмісними органічними основами : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.23 / Курандо Світлана Володимирівна; Фіз.-хім. ін-т захисту навколишнього середовища і людини при Одеському держ. уні-теті ім. – Одеса, 1995. – 22л.
682966
  Ковальська С Н. Координаційні сполуки перехідних металів з гетероциклічними енамінонітрилами / С Н. Ковальська, С Н. Каряка, О О. Кулешова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 31
682967
  Ващенко О.В. Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолу : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Ващенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
682968
  Середюк М.Л. Координаційні сполуки феруму (II) з п"яти і шестичленними N-гетероциклічними лігандами: будова, спінові і фазові переходи : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01, 02.00.04 / Середюк Максим Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 367 арк. – Додатки: арк. 330-367. – Бібліогр.: арк. 294-329
682969
  Штоквиш О.О. Координаційні сполуки цинку з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами / О.О. Штоквиш, Р.Д. Лампека // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 42
682970
  Дерець В.А. Координаційні управлінські відносини між органами виконавчої влади // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 447-449. – ISBN 966-660-151-6
682971
  Лампека Р.Д. Координаційно-хімічні властивості оксимної групи в структурних аналогах амінокарбонових кислот та дипептидів : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Лампека Р.Д.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 42 с.
682972
  Гаєвський І.М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб"єкта первинного фінансового моніторингу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 157-163. – ISSN 2306-9082
682973
  Мороз П. Координація бюджетної та грошово-кредитної політики України з метою стимулювання економічного зростання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 86-95. – ISSN 1605-2005
682974
  Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 138-239. – Бібліогр.: л. 124-137
682975
  Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
682976
  Сирота А.І. Координація взаємовідносин Уряду і Національного банку України: окремі напрями вдосконалення законодавства // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 31-34
682977
  Коваленко О.Є. Координація взаємодії програмних агентів у системах ситуаційного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 183-189 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
682978
  Мамутов В. Координація господарсько - правових досліджень // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.535-540
682979
  Продан Т.Я. Координація грошово-кредитної і бюджетної політики та їх вплив на ефективність макроекономічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Визначено вплив грошово-кредитної і бюджетної політики на економіку країни. Побудовано модель оцінки впливу грошово-кредитної та бюджетної політики на рівень економічного зростання. Influence of monetary and budgetary policy on the economy of country ...
682980
  Мороз П.А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мороз Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2014. – 203 л. – Додаток: л. 197-203. – Бібліогр.: л. 175-196
682981
  Мороз П.А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Мороз Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
682982
  Голомша М. Координація діяльності - протидія злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.123-128
682983
  Печенкін І. Координація діяльності з протидії злочинності та корупції як один із пріоритетних напрямівроботи прокурора // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 2 (382). – С. 24-27. – ISSN 2313-559X
682984
  Заворотний Я. Координація діяльності правоохоронних органів держав—членів Європейського Союзу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 125-128.
682985
  Кальман О. Координація діяльності правоохоронних органів із запобігання і протидії корупції: вимоги нового законодавства / О. Кальман, О. Гладун // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 85-90
682986
  Гардецький О. Координація діяльності правоохоронних органів як ефективний важіль боротьби зі злочинністю // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 50-57.
682987
  Новерсалюк А.А. Координація інвестиційної діяльності в регіоні / А.А. Новерсалюк, О.В. Ксенченко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 396-401. – (Право. Економіка. Управління)
682988
  Лопух К. Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 33-36 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
682989
  Корюкалов М.В. Координація політики із надання зовнішньої допомоги між державами-членами та інституціями ЄС // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 539-545. – ISSN 2076-1554
682990
  Толстов С. Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 16-21. – (Політичні науки)
682991
  Толстов С. Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 6-11. – (Історичні науки)
682992
  Годуєв О. Координація правоохоронної діяльності - дієвий механізм у зниженні рівня злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 57-62
682993
  Ступницький О.І. Координація рекламної стратегії зі стратегіями інших елементів комплексів комунікації та маркетингу (практика оптимізації формування рекламного бюджету) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 51-61


  У статті проаналізовано особливості формування міжнародних рекламних стратегій і основні методи розрахунків рекламного бюджету, здійснено їх групування, ранжування за ефективністю і витратами на застосування. Запропоновано методичні рвкомендації з ...
682994
  Супруненко Л.А. Координація транскордонного співробітництва на державному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 37-42
682995
  Богдан Т.П. Координація фіскальної політики та механізми обмеження державного боргу й дефіциту в ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 24-42 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
682996
  Головко М. Координація фіскальної та монетарної політик країн Європейського Союзу в умовах фінансової глобадізації // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 79-83. – ISSN 2078-5860
682997
  Козюк В. Координація фіскальної та монетарної політики в умовах глобалізації: інтеграція старих і нових ідей // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 59-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
682998
  Рудан В. Координація фіскальної та монетарної політики як умова розвитку економіки України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 69-84 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
682999
  Шкворець Ю.Ф. Координація фундаментальних досліджень в Україні у 70-80-х роках минулого сторіччя // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 0374-3896
683000
  Приходько А.М. Координація як основа формування паратаксису // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 83-89. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7


  У статті розглядається проблема паратаксису під кутом зхору синтактики, логіки, семантики і прагматики; ставиться питання про співвідношення координативних і субортинативних чинників конституювання паратаксису
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,