Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
681001
  Гребнев Л. "Концепция-2020": среднесрочная тактика для долгосрочной стратегии? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 131-139. – Бібліогр.: с. 131, 134-137. – ISSN 0042-8736
681002
  Лошманова О.В. "Концепція вільного звуку" Рудольфа Штайнера як основа педагогічної теорії та виконавського мистецтва Гертруди Троянової // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 333-340. – ISSN 2225-7586
681003
  Сірук М. "Концепція Кіссінджера - це вже далеке минуле" / М. Сірук, В. Огризко, Ю. Щербак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 лютого (№ 21). – С. 3


  Експерти - про пропозицію екс-держсекретаря США сприймати Росію як елемент світової рівноваги.
681004
  Мудраков В.В. "Концепція релігійності" Ф. Ніцше: методологічно-ціннісний // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 86-88
681005
  Яблонський В. "Концепція щодо подолання наслідків Волинської трагедії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 20)
681006
  Ехало В.А. Концепция-личность в американской интеракционистской социологии / В.А. Ехало; МАУП. – Киев : МАУП, 2007. – 262с. – ISBN 966-608-643-3


  Более 3500 статей, раскрывающих содержание важнейших понятий всех областей философии
681007
  Сафранчук И. Концепция "Новый шелковый путь" и политика США в "Большой Центральной Азии" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 7. – С. 43-53. – ISSN 0130-9625
681008
  Сущин М.А. Концепция "ситуативного познания" в когнитивной науке: критический обзор // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 50-58. – ISSN 0042-8744
681009
  Газизова А.А. Концепция антигероя в рассказе М. Горького "Карамора" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 237-241. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
681010
  Суслова И.М. Концепция библиотечной статистики в условиях формирования новой парадигмы управления библиотечной деятельностью // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 67-83
681011
  Туров И.В. Концепция власти цадиков в учении хасидов о богоугодном веселье // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 27-45. – ISSN 1608-0599
681012
  Туров И.В. Концепция власти цадиков в учении хасидов о силе разума // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – C. 92-110. – ISSN 1608-0599
681013
  Макаров А. Концепция двойственной природі права Алекси Р. // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 71-73
681014
  Марковський А.І. Концепция дифференциации архитектурных школ и уникальный опыт архитектора В.В. Городецкого // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 35. – С. 191-199. – ISSN 2077-3455
681015
  Тимофеев А.В. Концепция духовного пути в воззрениях Августина Блаженного и Бернарда Клервоского: компаративистский анализ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
681016
  Кузнецова Н. Концепция журнала "Частное право" / Н. Кузнецова, Е. Кохановская // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 20-22
681017
  Борейко В.Е. Концепция заповедности. Краткое изложение // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 18, вып. 4 (59). – С. 1-6. – ISSN 1727-2661
681018
  Чупрунов Е.В. Концепция и опыт разработки стратегии развития инновационного университета / Е.В. Чупрунов, Р.Г. Стронгин, А.О. Грудзинский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8/9. – С. 11-18. – ISSN 0869-3617


  Представлена концепция стратегии развития инновационного университета на примере Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Анализируется опыт коллективного обсуждения и принятия стратегии в условиях крупного много профильного классического ...
681019
  Козина Ж.Л. Концепция индивидуального подхода в спорте / Ж.Л. Козина, К. Прусик, Е. Прусик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 28-39. – ISSN 1818-9172
681020
  Зеленцова В. Концепция искусства в малой прозе Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 176-182


  В центре нашего исследования концепция искусства и образ художника в произведениях Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро. Компаративный аспект общей темы соотношения искусство-жизнь является неизученной страницей современного литературоведения. Наша ...
681021
  Малашевская М.Н. Концепция истории японской дипломатии 1945–2003 годов в работах Того Кадзухико // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 137-147. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
681022
  Грудзинский А.О. Концепция конкурентоспособного университета: модель тетраэдра / А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 29-36. – ISSN 0869-3617


  Предложена новая интерпретация функциональной модели современного университета в виде тетраэдра, в вершине которого располагается главный университетский «продукт» – инноватор. Модель тетраэдра наглядно демонстрирует уникальное конкурентное ...
681023
  Фишман Л.Г. Концепция ложного сознания как "половина" идеологии // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 70-79. – ISSN 2078-5089
681024
  Грушевская Е.Г. Концепция маски в русском и итальянском театре начала XX в. // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 72-80. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
681025
  Колюшин Е.И. Концепция модернизации избирательного и связанного с ним законодательства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-78. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
681026
  Мальцев Л.С. Концепция национальной безопасности - стратегия мира, созидания и согласия // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" [и др.]. – Минск, 2019. – № 2 (12) / 2018. – С. 139-163. – ISSN 2306-255Х
681027
  Еременко А.М. Концепция ноосферы в контексте христианского эволюционизма Пьера Тейяра де Шардена // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 80-86. – ISSN 2074-4447
681028
  Егоров П.В. Концепция организационно-экономического регулирования инновационной деятельности субъектов реального сектора национальной экономики / П.В. Егоров, А.А. Устименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 88-98 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
681029
  Иванов Н.Н. Концепция построения информационно-маркетинговых систем // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 124-131. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
681030
  Холина В.Н. Концепция преподавания социально-экономической географии на профильном уровне : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 21-25. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
681031
  Негри А.А. Концепция проекта агрегирующей аналитической информационной системы для работы с наукометрическими базами данных / А.А. Негри, Е.В. Колесникова, Ю.С. Барчанова // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 52-57. – ISSN 2307-4752


  Рассмотрены основные принципы построения автоматизированной информационной системы анализа текстовой информации, содержащейся в наукометрических базах данных.
681032
  Мащенко С.О. Концепция равновесия по Нэшу и ее развитие // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 40-66. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  . Работа посвящена обзору литературы, в которой отражена концепция равновесия по Нэшу и ее развитие. Рассматривается равновесие по Нэшу в классических играх, в играх с векторними функциями выигрыша игроков (так называемых многокритериальных играх), в ...
681033
  Колосов В.Г. Концепция развития автоматизации / В.Г. Колосов. – Ленинград : Политехника, 1991. – 27с. : ил.
681034
  Соколов А.В. Концепция реализации библиотечно-информационной магистратуры в России / А.В. Соколов, Ю.Н. Столяров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 11. – С. 5-28. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены достоинства и недостатки федеральных образовательных стандартов по обучению библиотечно-информационных магистров. Обоснована структура примерной основной образовательной программы подготовки магистров по направлению ...
681035
  Колычев П.М. Концепция релятивной онтологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 25-27
681036
  Нелунова Е.Д. Концепция саморазвития обучающихся в мультимедийной образовательной среде / Е.Д. Нелунова, Т.Н. Николаева // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 90-99.
681037
  Козачек А.В. Концепция содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 52-57. – ISSN 1026-955X


  Выделена и проработана проблема несоответствия существующих концепций содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе современным реалиям глобализованного образовательного пространства. Предложена авторская версия модернизация концепции ...
681038
  Горян К. Концепция соматических прав человека: культурологических аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-15-6
681039
  Панасюк Ю.В. Концепция справедливости как беспристрастности Брайана Берри // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 315-322. – ISSN 2076-1554
681040
  Львова Н.А. Концепция сравнительной оценки финансовых систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 308-316. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто концептуальні основи міжнародних фінансових порівнянь. Показано, що комплексний підхід до оцінювання фінансових систем, орієнтований на якісну характеристику інституційного клімату, допускає досить вільне маніпулювання результатами. ...
681041
  Матвеев С.Р. Концепция суверенитета в политической философии Франсуа Гизо // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 6 (114 ). – С. 689-699. – ISSN 1812-8696
681042
  Беляева Т.Н. Концепция университетского курса практического перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 96-102. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
681043
  Андреева Л.Ю. Концепция управлення знаннями и развитие университета инновационного типа // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 43-45
681044
  Акаева Т.Ш. Концепция формирования механизма управления хозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 162-167. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
681045
  Белозерова А.В. Концепция чуда в "диалектике мифа" А.Ф. Лосева // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 96-103. – ISSN 0236-2007
681046
  Головатый С.П. Концепция экономической зоны и проблема внешней границы континентального шельфа // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 82-86. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
681047
  Линников А. Концепция эффективного регулирования международной деятельсностью финансовых организаций // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-38. – ISSN 2074-6040
681048
  Бабенко Л.Г. Концепция, структура и основные лексикографические параметры словаря // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 61-69
681049
  Кузнецова Т.И. Концепция, структура и содержание блока карт природной среды в електронном атласе развития Байкальского региона / Т.И. Кузнецова, А.Р. Батуев, А.В. Бардаш // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 12-20 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
681050
  Павленко Ю.В. Концепция: народ как "коллективная личность" (С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 240-259. – ISBN 978-966-136-032-6
681051
  Троян С.С. Концепції "Міттельєвропи" (кінця ХІХ - початку ХХ ст.) / С.С. Троян. – Чернівці, 1996. – 18с.
681052
  Скриньковський Р.М. Концепції PS-менеджменту та PS-маркетингу: компедіум // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 42. – Бібліогр.: 2 назв.
681053
  Камінська Т.Г. Концепції амортизаційної політики в бухгалтерському обліку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 51-57. – ISSN 2221-1055
681054
  Крушинський Вадим Концепції багаторівневої європейської інтеграції як фактор реалізації "особливої" позиції Великої Британі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 127-138
681055
  Миколаєнко І.М. Концепції богопізнання у середньовічній філософії та філософії нового часу (Ансельм Кентерберійський, Фома Аквінський, Еммануїл Кант) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається одвічна проблема добра і зла в людині. На прикладі вчень середньовічних філософів - Ансельма Кентерберійського та Фоми Аквінського, а також філософської системи Еммануїла Канта доводиться, що проблема існування Бога завжди була ...
681056
  Піонтковська Т.В. Концепції викладання логіки в Харківському імператорському університеті (XIX - поч. XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 143-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються концепції викладання логіки в структурі університетської освіти України в ХIХ - поч. XХ ст. (на прикладі Харківського імператорського університету). The conceptions of the logic delivering are considered in the structure of the ...
681057
  Лисак О.І. Концепції відтворення трудового потенціалу / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 150-157. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
681058
  Смагач О.І. Концепції вільної торгівлі та їх сучасна інтерпретація // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 273-280. – Бібліогр.: на 9 пунктів
681059
  Десятов Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 107-120. – ISSN 1682-2366
681060
  Шепєлєв М.А. Концепції гегемонії у сучасній геополітичній науці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 71-77. – ISSN 2077-1800
681061
  Татаренко Н.О. Концепції глобалізації: альтернативи чи безальтернативність? // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 104-113. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
681062
  Диба В. Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-34
681063
  Потульницький Володимир Арнольдович Концепції державності в Українськиї зарубіжнії історико-політичнії науці : Дис... докт. іст.наук: 07.00.02. / Потульницький Володимир Арнольдович; КУ. – Київ, 1992. – 480л. – Бібліогр.:л.444-480
681064
  Потульницький В.А. Концепції державності в українській зарубжній історико-політичній науці (1918-1939) : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.02, 07.00.03 / Потульницький В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 36л.
681065
  Куташев І.В. Концепції державності у політичній думці другої половини XVII - початку XVIII ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 611-618. – ISSN 1563-3349
681066
  Петришина Н. Концепції економічної ролі держави на різних етапах розвитку суспільства : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-94. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
681067
  Король О.М. Концепції економічної теорії енергозбереження // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 77-83
681068
  Крюков О. Концепції еліт у суспільно-політичній думці XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 74-82.
681069
  Сова Ю.О. Концепції елітарної демократії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 66-67
681070
  Вілков В.Ю. Концепції етнічності: ідейно-теоретичні передумови, сутність і типологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 145-148. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз ідейно-теоретичних передумов, сутності та типології концепцій етнічності.
681071
  Кириченко Ю.Т. Концепції етногенезу українського народу в історичних інтерпретаціях // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 252-255. – ISSN 2076-1554


  Концепція етногенезу українського народу - раньосередньовічна. Прихильниками даної концепції були М. Максимович, М. Костомаров, М. Грушевський та інш. С.126
681072
  Воловик В.М. Концепції етнокультурного ландшафту як регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 269-275. – Бібліогр.: 25 назв.
681073
  Рафальський О. Концепції етнополітичного розвитку України // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 97-140. – ISBN 978-966-02-8820-1
681074
  Врадій Олексій Концепції євроінтеграції й політичні трансформації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 4-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сучасному етапі розвитку Європейського Союзу, який уже став однорідним господарським простором із сформованою економічною системою та єдиною валютою, увиразнюється якісно нова особливість інтеграційних процесів - ЄС перетворюється на політичну силу. ...
681075
  Єлова Т. Концепції зовнішньої політики Польщі щодо України на шпальтах паризької "Культури" // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 189-195. – ISSN 2519-4518
681076
  Яремко І.Й. Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як система наукових основ теорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 246-252. – ISSN 0321-0499
681077
  Давидюк В. Концепції і рецепції / Віктор Давидюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 285, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8770-87-6


  У пр. № 1727061 напис: Дорогому Григорію Фоковичу Семенюку з повагою і вдячністю. Підпис. 27.09.07.
681078
  Самойленко В.М. Концепції ідентифікації міри антропізації ландшафтів: ретроспектива та перспективи / В.М. Самойленко, В.В. Пласкальний // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 19-38. – ISSN 0868-6939


  Проведено систематизований ретроспективний аналітичний огляд вирізнених чотирьох європейських і вітчизняних концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів, а саме концепцій архіретроспективного (природності), созологічно-ідеалізованого ...
681079
  Оліфер О.Є. Концепції ідентичності особистості в сучасній аналітичній філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 160-162
681080
  Поліщук М.Б. Концепції інтелектуалізації процесів навчання та прийняття рішень на управління навчальним процесом / М.Б. Поліщук, О.В. Тимченко // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 81. – С. 166-171. – ISSN 2309-7647
681081
  Дияконенко О.В. Концепції інтерпретації процедур вимірювання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 43-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
681082
  Мельниченко А. Концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності у теоріях медіакомунікацій // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 117-121
681083
  Загурський О.Б. Концепції кримінально-процесуальної політики України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 497-502. – ISSN 1563-3349
681084
  Пентєгов В. Концепції кримінальної відповідальності, її позитивний та ретроспективний аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 63-67.
681085
  Ожеван Микола Андрійович Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноентризму та людинокосмізму) : Дис... докт. філософ.наук: 09.00.08 / Ожеван Микола Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 294л. – Бібліогр.:л.257-294
681086
  Ожеван М.А. Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноцентризму та людинокосмізму) : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.08 / Ожеван М. А.; КУ. – К., 1993. – 38л.
681087
  Ожеван М.А. Концепції людини в природничонауковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноцентризму та людинокосмізму) : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.08 / Ожеван М. А.; КУ. – К., 1993. – 37л.
681088
  Лащук Н. Концепції масонства у російському інтелектуальному просторі другої половини XIX - початку XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 89-94. – ISSN 1998-4634


  "Стаття присвячена висвітленню проблеми масонства Російської імперії в англомовних історіографічних студіях кінця ХІХ – початку ХХІ ст., втілено спробу виділити основні етапи вивчення російського масонства англомовним конклавом зарубіжних дослідників. ...
681089
  Морозов С.М. Концепції механізму плацебо-ефекту у сучасній медичній психології / С.М. Морозов, В.В. Бондар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 128-133. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
681090
  Яремко С.А. Концепції на базі інформаційно- телекомунікаційних технологій // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 53-54
681091
  Вілков В.Ю. Концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 161-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В статті зроблено аналіз теоретико-методологічних засад, сутності та особливостей концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера. In the article was made analysis of the theoretical and methodological base, essence and peculiars Ernest Gellner"s ...
681092
  Прокопишин Т.Д. Концепції націх у працях українських вчених поч. ХХ ст.: спроба компаративного аналізу // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 51-61. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто концепції нації українських вчених поч. ХХ ст. – О.-І. Бочковського, М. Грушевського, В. Липинського, В. Старосольського та М. Шаповала. Проведено огляд основних позицій та виявлено особливості репрезентації концепту нації у ...
681093
  Левченко В. Концепції німецької педагогічної теорії та системи освіти часів Веймарської республіки в історіографічній практиці 1920-х рр. професора А.Г. Готалова-Готліба // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 314-328. – ISBN 978-617-7062-24-9
681094
  Семенова Г.Ю. Концепції новоєвропейського емпіризму в трактовці Е. Гуссерля // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 154-160
681095
  Круковська О.В. Концепції оподаткування малого підприємництва на селі та обліку розрахунків з бюджетом // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 85-88. – ISSN 1997-4167
681096
  Коппель О. Концепції організації міжнародних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження організації міжнародних систем. Особливу увагу приділено дослідженню парадигми світового порядку. Визначено рівні і форми залежності історично відомих видів міжнародних порядків ...
681097
  Срібняк В.В. Концепції організації суспільства та шляхи подолання проблеми в умовах розбудови правової держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 41-43. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
681098
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав в Україні: матеріальний та процесуальний аспекти = Conceptions of housing rights protection in Ukraine: material and procedural aspects : монографія / Олександра Кармаза. – Миронівка : Миронівська друкарня, 2013. – 399, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 344-399. – ISBN 978-966-2428-39-1
681099
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 477, [12] л. – Бібліогр.: л. 399-477
681100
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00. 03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
681101
  Остап"як В.І. Концепції партнерства та загроз у просторі центрально-східного регіону Європи // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 172-179. – (Думка). – ISSN 2304-7410
681102
  Сургай О. Концепції підготовки кваліфікованих робітників у розвинутих країнах Європи (ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 123-126. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені деякі проблеми дослідження історії професійної освіти Європи ХХ ст. Аналіз статей, дисертацій та монографій показав, що джерельна база для вивчення історії підготовки робітничих кадрів у вищезгаданий період є досить ...
681103
  Шакурова О.В. Концепції пізньосередньовічного походження українського етносу у працях сучасних українських дослідників // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 104-109. – ISSN 2076-1554
681104
  Блажевич Ю. Концепції поділу відповідальності держав: міжнародно - правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.105-109
681105
  Щедрін А. Концепції позаземного розуму в культурному універсумі сьогодення: філософсько-освітні виміри // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 51-58. – ISSN 2078-1016
681106
  Щедрін А. Концепції позаземного розуму в культурному універсумі: філософсько-релігієзнавчі виміри // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 171-182
681107
  Соснюк Є. Концепції політичної ідентичності в соціальних науках // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 118-135. – ISSN 1563-3713
681108
  Остахов В.В. Концепції портфельного управління IT проектами з використанням системии метрик / В.В. Остахов, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 116-117
681109
  Красовський К. Концепції природних прав людини у період Нового часу та їх відображення у перших юридичних документах // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 206-213. – ISSN 2306-9082
681110
  Тимчук О Концепції причинного зв"язку в західній кримінально-правовій науці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С122-124
681111
  Дудченко В.В. Концепції причинності у праві // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 14-18. – ISSN 1727-1584
681112
  Левицький В. Концепції просвітництва та постпросвітництва в понятійних вимірах сучасного літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 218-224
681113
  Трегуб М.В. Концепції раціонального землекористування / М.В. Трегуб, Ю.Є. Трегуб // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 118-123 : рис. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISSN 2414-9993
681114
  Барановский М.О. Концепції регіональної депресивності: історія, еволюція, сучасні імперативи : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-36 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
681115
  Дерев"янко А.Г. Концепції ризику в економічній діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 239-255. – Бібліогр.: 90 назв.
681116
  Євтушевська О.В. Концепції розвитку корпоративних відносин М.Х. Бунге // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 332-336


  Досліджуються погляди вченого на становлення та розвиток корпоративних відносин. Розкриваються особливості взаємодії акціонерних товариств з банківськими установами.
681117
  Кутуєв П. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм / Павло Кутуєв. – Київ, 2005. – 500с. – ISBN 966-7589-36-6
681118
  Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм : Дис.... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.01- теорія та історія соціології / Кутуєв П.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 427л. – Бібліогр.:л.361-426
681119
  Кутуєв Павло Володимирович Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм : Автореф. дис.... доктора соціологічних наук: 22.00.01 / Кутуєв П. В; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 21 назв.
681120
  Кагамлик С. Концепції світобачення українських ієрархів та настоятелів ранньомодерного часу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 38-41. – ISBN 978-966-439-147-1
681121
  Сиротюк О. Концепції світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 87-92. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
681122
  Комова М.В. Концепції системної трансформації медіа // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 15-19


  У статті досліджується еволюція наукових теорій системної трансформації медіа в інформацій ному суспільстві. The article deals with the evolution of scientific theories of systemic transformation of media in the information society. В статье ...
681123
  Кротов Костянтин Вікторович Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кротов К.В.; МОіНУ. КНУТШ. – Київ, 2003. – 191с. – Бібліогр.: л.174-191
681124
  Кротов Костянтин Вікторович Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Кротов К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 3 назв.
681125
  Холод О. Концепції соціальних комунікацій // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 522-531. – ISBN 978-966-493-306-0
681126
  Смущинський В.І. Концепції соціальної справедливості в теоретичній діяльності політичних партій : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Смущинський В.І.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 201л. – Бібліогр.:л.186-201
681127
  Смущинський Валерій Іванович Концепції соціальної справедливості в теоретичній і практичній діяльності політичних партій : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Смущинський Валерій Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 17л.
681128
  Гаращук М. Концепції справедливого покарання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 64-76
681129
  Каральова К.А. Концепції сталого розвитку в системі управління землями природно-заповідного фонду // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 26-28
681130
  Тополь О.В. Концепції старості в античній філософії: онтологічний вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 170-172. – ISSN 2076-1554
681131
   Концепції створення електронних підручників для вищих навчальних закладів / Ю. Бобало, Б. Мандзій, П. Стахів, Н. Шаховська // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 65-70. – ISSN 2078-1016


  У роботі подано концепцію, принципи розроблення електронного підручника. Визначено елементи електронного підручника та фактори комплексності оцінювання знань студента. Описано процедуру перевірки та оцінювання знань.
681132
  Куравський В. Концепції створення Повітряних Сил Збройних Сил України (1991-2005 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 115-116. – ISSN 2076-1554
681133
  Петлін В.М. Концепції сучасного ландшафтознавства / Валерій Петлін ; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 351 с.
681134
  Бобильов Ю.П. Концепції сучасного природознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.П. Бобильов; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 244с. – ISBN 966-8253-44-2
681135
   Концепції сучасного природознавства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Я.С. Карпов, В.В. Кисельник, В.Г. Кремень, В.С. Кривцов, О.В. Науменко, З.Т. Нікольченко, В.Г. Падалка, А.О. Таран; МОНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського; "Харківський авіаційний інститут"; Карпов Я.С., Кисельник В.В., Кремень В.Г., Кривцов В.С., Науменко О.В. – Київ : Професіонал, 2004. – 496с. – ISBN 966-8556-58-5


  Містяться матеріали з методологічних основ сучасного природознавства, історії розвитку природничих наук із часів стародавнього світу до XX століття
681136
  Гавриленко І. Концепції та моделі здійснення культурної дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу систематизації концептуальних підходів до теоретичного обґрунтування культурної дипломатії, а також виділення моделей здійснення культурної дипломатії окремих країн світу, з огляду на особливості їх інституційного та організаційного ...
681137
  Яцишин М. Концепції та основні ідейні принципи соціального контролю / М. Яцишин, Н. Яцишин // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 3-7. – ISSN 2409-4544
681138
  Ніконенко У.М. Концепції та теорії розвитку міжнародної конкурентоспроможності країн у світовому економічному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 71-74


  У статті розглянуто концепції та теорії розвитку глобальної конкурентної позиції країн у світовому економічному середовищі. Виділено три основні наукові центри, що в данний час інтенсивно працюють над вирішенням проблем конкуренції в міжнародному ...
681139
  Рачинська М.П. Концепції теоретичної ідентифікації лобізму в сучасній західноєвропейській науці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 42-50. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
681140
  Гавріна Н.І. Концепції трансформацій етнічної ідентичності в сучасному суспільстві // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 31-36
681141
  Кагамлик С. Концепції України–Русі в творах київських церковних діячів ранньомодерного часу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 216-219. – ISBN 978-966-439-357-4
681142
  Сивачук Н. Концепції українознавства в контексті українізації 20-х років ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 96-99
681143
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ - початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кириченко Юлія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
681144
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кириченко Юлія Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 280 арк. – Бібліогр.: арк. 200-280
681145
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу у зарубіжній україністиці XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 119-124


  Стаття присвячена становленню наукових знань, щодо етногенезу українського народу у працях авторів української діаспори. Проаналізовано науковий доробок основних напрямків та історіографічних шкіл діаспори. Показано вагомий вплив етнологічної школи ...
681146
  Мацькевич М. Концепції української автономії у складі Австро-Угорської імперії, Польщі та Росії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 4-7.
681147
  Салтовський І О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки ( від витоків до початку 20 сторіччя ) / І О. Салтовський; КНУТШ. – Київ : Парапан, 2002. – 396 с. – ISBN 966-8210-00-X
681148
  Слободянюк О. Концепції універсалізму та культурного релятивізму прав людини у сучасному міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 161-164
681149
  Левицький В.В. Концепції фашизму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 23-27. – ISSN 1996-5931
681150
  Кривенко Д.Т. Концепції фізичного поняття сили і повсякденна мова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
681151
  Ставерська Т.О. Концепції фінансового планування: макро- та мікрорівні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 35-39
681152
  Симоненко О. Концепції формування органів державної влади у політичній думці ОУН(м) 1940-1950-х років // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 143-156.
681153
  Вергунова Н.С. Концепції цифрового морфогенезу в архітектурі та дизайні // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 206-208. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
681154
  Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини 20 століття : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Домащенко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 204л. – Бібліогр. : л.188-204
681155
  Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини 20 століття : Автореферат дис. ... канд.політичних наук : спец.23.00.01-Теорія та історія політичної думки / Домащенко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:9 назв
681156
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності і транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107.
681157
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107.
681158
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з актуальних проблем сучасного міжнародного прана є доцільність постановки питання про ТНК як суб"єктів сучасного міжнародного права. Від відповіді на питання, чи є ТНК суб"єктами міжнародного права, залежить можливість регулювання їхньої ...
681159
  Гріценко О.О. Концепції щодо суверенітету над природними ресурсами в рамках міжнародного права / О.О. Гріценко, С.Д. Білоцький // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 120-123. – ISBN 978-966-7166-35-9
681160
  Лейба Є.В. Концепції юридичної природи відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 62-69. – (Юридичні науки ; № 3)
681161
  Євсєєв Ф. Концепціїї культурної антропології та їх освоєння у вищих навчальних закладах // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-16
681162
  Гусарчук Т. Концепційні аспекти духовних концертів Артемія Веделя у контексті української історії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 44-51. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто шість духовних концертів Артемія Веделя з метою виявлення в їхніх художніх концепціях підтекстів, які резонують із актуальними у різні часи для українського суспільства проблемами та ідеями. У доборі композитором текстів із псалмів та їх ...
681163
  Хоменко О. Концепційні засади дослідження художньої словесності в парадигмі Національного науково-дослідного інституту українознавтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 144-149
681164
  Зеленчук І. Концепційні основи експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 252-258
681165
  Зеленчук І. Концепційні основи експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 58-62
681166
  Кононенко Петро Концепційні основи програми національно-державницького виховання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 137-157. – Бібліогр. в кінці ст.
681167
  Бочар І.В. Концепція "human security" у Північній Америці // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 26-31. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (12))
681168
  Анісімова А.І. Концепція "Lifelong Learning" в навчанні іноземних мов // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 67-70


  Розглянуто основні тенденції та методи навчання, які сприяють розвитку навичок і технологій самоосвіти та самовдосконалення в рамках концепції Lifelong Learning. Показано досвід університету, який використовує концепцію Lifelong Learning на практиці.
681169
  Андрущенко К.А. Концепція "margin of appreciation" та принцип ефективного захисту в практиці Європейського Суду з прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 114-120. – ISSN 2308-6912


  На основі опрацювання відповідних науково-теоретичних джерел та рі- шень Європейського суду з прав людини, досліджується застосування принципу ефективного захисту прав людини та її основних свобод. Аналізується взаємозв’язок зазначеного принципу із ...
681170
  Андрущенко К.А. Концепція "margin of appreciation" та реформування Європейського суду з прав людини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 343-346. – ISSN 2076-1554


  На основі опрацювання відповідної наукової літератури, автор досліджує новели за Протоколом № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Аналізуються позитивні тенденції, які спостерігаються з втіленням положень Протоколу № ...
681171
  Гончаренко І.В. Концепція "Smart City" у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень / І.В. Гончаренко, А.В. Богославська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 98-104. – ISSN 1562-0905
681172
  Лєвіна В.Г. Концепція "азіатського ренесансу" М. Хвильового як філософія культури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 132-135. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
681173
  Тимків Я. Концепція "безпеки людини" як один з аспектів гуманітарної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 54-60


  The article is dedicated to analysis of the " human security" concept through possible treats and aspects of security.
681174
  Мушак Н.Б. Концепція "безпечної третьої країни" у праві Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 134. – С. 90-98. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена дослідженню концепції "безпечної третьої країни" у праві Європейського Союзу. Проаналізовано низку міжнародно-правових документів, які визначають зміст концепції "безпечної третьої країни". Надано визначення "безпечної третьої ...
681175
  Матвєєва О. Концепція "визволення праці" у романі Володимира Винниченка "Хочу!" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 42-49. – ISSN 2307-2261
681176
  Кобута С.С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа Орвелла : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кобута Світлана Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
681177
  Кобута С.С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа Орвелла : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кобута Світлана Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 193-225
681178
  Матвєєва О. Концепція "Всебічного визволення" в романі "Сонячна машина" (1925) В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 207-212. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
681179
  Ганаба С. Концепція "глибинного спілкування" Г. Батищева та її дидактично-освітні імплікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 113-119. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
681180
  Чалабієва М.Р. Концепція "Держава у смартфоні" як форма реалізації новітньої тенденції діджиталізації державних послуг // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 40. – С. 58-70. – ISSN 1993-0941
681181
  Стріжкова А.В. Концепція "Держава у смартфоні": напрям державної політики чи засіб модернізації економічного та суспільного розвитку України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 14-19. – ISSN 2311-4894
681182
  Журавльов А.В. Концепція "електронної академії" - комплексного рішення для розбудови гібридної інфраструктури Національної академії державного управління при Президентові України з використанням хмарних технологій // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 243-268
681183
  Гнатовський М. Концепція "європейського правового простору" в контексті проблем європейської інтеграції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.133-135. – ISSN 0132-1331
681184
  Лавриненко Г.А. Концепція "залученості в процес ретрадиціоналізації" як альтернатива подальшого розвитку політики України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 28-32. – ISSN 2077-1800


  У контексті дослідження трансформації політичної системи автором була розроблена концепція «залученості в процес ретрадиціоналізаціі», в рамках якої розглядались особливості діяльності президентів України під час їх каденції. За результатами аналізу ...
681185
  Гончарук Т.В. Концепція "зеленої економіки" у забезпеченні сталого розвитку суспільства // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 157-166. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
681186
  Павко Я. Концепція "інтернаціоналізації" Арктики як альтернатива секторальному підходу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 177-181
681187
  Суська Я.П. Концепція "іншого" в масовій культурі на прикладі еволюції образів вампіра і зомбі в кіно і на телебаченні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 223-226
681188
  Сенченко М. Концепція "керованого хаосу" - нова форма колонізації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
681189
  Москалюк А.Б. Концепція "кокуса" Мойсея Острогорського: від партійного лідерства до олігархізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст концепції "кокусу" в контексті критичної теорії політичних партій М. Острогорського та її методологічне значення для аналізу процесів бюрократизації та олігархізації. Тhe concept of "Caucus" in the context of М. Ostrogorsky ...
681190
  Рихліцька О.Д. Концепція "культуросфери" Д. Ліхачова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 176-177
681191
  Огнев"юк Г.З. Концепція "легітимних очікувань" та її зв"язок з принципом правової визначеності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 30-34. – ISSN 2312-1831
681192
  Коротков Д.С. Концепція "м"якої сили" в контектесті зовнішньополітичної стратегії України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 13-17. – ISSN 2077-1800
681193
  Пономаренко Ангеліна Концепція "Мова як українознавство": етапи становлення // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 205-209. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено спробу простежити динаміку становлення концепції "Мова як українознавство" від початку 90-х років XX ст. до кінця першого десятиліття XXI ст.
681194
  Пономаренко А. Концепція "Мова як українознавство": етапи становлення // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 124-126
681195
  Ірдинєнко Катерина Олександрівна Концепція "Нової естетики" в теоретичній спадщині Етьєна Суріо : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Ірдинєнко Катерина Олександрівна; Луганськ. держ. педагог. ун-тет ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2003. – 172 л. – Бібліогр.: л. 164-172
681196
  Ірдинєнко Катерина Олександрівна Концепція "Нової естетики" в теоретичній спадщині Етьєна Суріо : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ірдинєнко К.О.; КНУТШ. – Луганськ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
681197
  Харченко О.С. Концепція "нової політики" соціальної держави П. Пірсона // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 55-57


  Розглядається концепція так званої "нової політики" Пола Пірсона - одного з засновників "нової школи". Дана концепція мала на меті пояснити динаміку розвитку соціальної держави, а саме - чому спроби "демонтажу" соціфльної держави у 80-х роках ХХ ...
681198
  Сулацкова О.Ф. Концепція "ноосфери" В.І. Вернадського як новий етап осмислення проблематики культури та цивілізації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 63-66. – ISSN 1729-360Х
681199
  Сабадуха В.О. Концепція "опертя на власні сили" Степана Бандери та її використання в державно-політичному будівництві на сучасному етапі // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 378-389. – ISBN 978-966-428-305-9
681200
  Цао Шию Концепція "органічної музики" Тан Дуна на прикладі фортепіанної сюїти "спогади про вісім акварельних картин" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 166-179. – ISSN 2310-0583
681201
  Нечитайло І. Концепція "панвірізму" (триноксизму) у патології: інформаційно-кібернетичний аспект // Проблеми сучасного управління : економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами XII Всеукр. наук.-практ. конф., 24-26 листоп. 2016 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [редкол.: Чернецька-Білецька Н.Б. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2016. – С. 138-146. – ISBN 978-966-2710-81-6
681202
  Стрєлкова Ю.О. Концепція "парадоксальної ідентичності" людини у контексті проекту деміфологізації Нового Заповіту Р. Бультмана // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розглядається концепція "парадоксальної ідентичності" людини в межах екзистенційної теології Р. Бультмана, його проекту деміфологізації Нового Заповіту. Спеціальну увагу приділено кореляції між скерованістю теолога на актуалізацію сенсу ...
681203
  Бочаров Д.О. Концепція "перспективізму" Х. Ортеги-і-Гасета та її відлуння в юридичній науці // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 24-33. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
681204
  Рудик А.О. Концепція "плавильного котла" в політичних поглядах Дмитра Донцова // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 146-147
681205
  Руденко С.В. Концепція "побудови світів" Н. Гудмена у структурі методологічного апарату історії української філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 204-209


  У статті обґрунтовуються умови можливості застосування концепції "ство- рення світів" Н. Гудмена до розробки сучасних теоретичних та методологічних проблем історії української філософії. In this article conditions of possibility of applying ...
681206
  Усенко О.О. Концепція "поглибленої інтеграції" в процесі модифікації форм міжнародної інтеграційної взаємодії // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 128-136. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розвиток глобальної торговельної системи СОТ та міжнародного економічного регіоналізму зумовлює розширення та поглиблення змісту сучасних інтеграційних торговельних угод. Автор зосереджує увагу на понятті "поглиблена інтеграція" як центральної ...
681207
  Романовська О.О. Концепція "Потрійної спіралі" Г. Іцковіца та вплив інноваційного академічного (університетського) підприємництва на прискорений розвиток суспільства знань / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 152-173. – ISBN 978-966-931-165-8
681208
  Кононенко Т. Концепція "Програми з історії філософії": задум - концепція - концепційна розробка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-34. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить теоретичне викладення досвіду оновлення програм з історії філософії. З"ясовується логічний зв"язок між ланками наукового дослідження. Визначається фундаментальний і прикладний складники у досягненні освітньо-наукової мети: від ...
681209
  Вдовиченко Г.В. Концепція "пролетарського конструктивного динамізму-спіралізму" В. Поліщука і її критика в українській літературній дискусії 1920-х років // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Важливим завданням дослідження історії української філософської думки пер. трет. ХХ ст. залишається комплексний міждисциплінарний аналіз маловідомих проектів вітчизняного та світового культуротворення, зокрема вивчення раннього етапу становлення ...
681210
  Вдовиченко Г.В. Концепція "пролетарського футуризму-панфутуризму" М. Семенка: філософські засновки "теорії культів" і "теорії об"єктивних аналогій" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
681211
  Мандрікова К. Концепція "розумних очікувань" у захисті права на недоторканність приватного життя у практиці ЄСПЛ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 33-35. – ISBN 978-617-7069-14-9
681212
  Жученко О. Концепція "розумної системи" електронного кримінального провадження // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук. – Київ, 2019. – № 2. – C. 37-44
681213
  Самчук Р. Концепція "самоактуалізації" А. Маслоу як шлях досягнення особистісної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 134-139. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Досліджуються погляди А. Маслоу щодо самоактуалізації та самореалізації особистості. На основі цього проводиться аналіз проблеми творчої адаптації індивіда до викликів сьогодення".
681214
  Щербина В.Л. Концепція "світового суперорганізму" Ф. Гейлігена : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01- теорія та історія соціології / Щербина В.Л.; КНУШТ. – Київ, 2005. – 203л. – Бібліогр.:л.191-203
681215
  Щербина Вікторія Леонардівна Концепція "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігена : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Щербина Вікторія Леонардівна; Бевзенко Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
681216
  Щербина В.Л. Концепція "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігена як прояв неоорганіцизму в соціології кінця XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні концептуальні засади теорії "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігана. З погляду історико-соціологічного аналізу зроблено висновок: на відміну від організацістичних концептуальних побудов ХІХ - початку ХХ ст. теоретична розвідка ...
681217
  Загребельний І. Концепція "світу як вічної школи" Г. Костельника в оптиці богословської проблеми теодицеї // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 154-161. – ISSN 2075-1443
681218
  Борейко Ю. Концепція "Симфонії влад" у системі державно-церковних відносин Київської Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 143-148. – ISBN 966-7379-70-1
681219
  Марущак О. Концепція "спільної спадщини людства" // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 104-107
681220
  Романенко С. Концепція "спорідненої" праці - відображення глибинного зв"язку творчості Григорія Сковороди з Україною // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 228-231. – ISBN 978-617-7009-24-4
681221
  Мудрик Алла Михайлівна Концепція "сродної" праці Г.Сковороди:соціально-філософський аналіз : Дис...канд.філософ.наук:09.00.03 / Мудрик Алла Михайлівна; Волинськ.держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Київ, 2001. – 169л. – Бібліогр.:л.159-169
681222
  Мудрик Алла Михайлівна Концепція "Сродної" праці Г.Сковороди:соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філос. наук:09.00.03 / Мудрик А.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
681223
  Конча Сергій Концепція "степових інвазій" М. Гімбутас: спроба критичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-68. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Розглядається широко відома теорія походження носіїв індоєвропейських мов американської дослідниці Марії Гімбутас. Побудована на археологічному матеріалі, ця теорія обгрунтовує зародження первинної індоєвропейської спільноти у волго-уральських степах і ...
681224
  Адигьозалов Т. Концепція "стратегічного партнерства" у політичній літературі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 473-483


  Йдеться про висвітлення міждержавного стратегічного партнерства в сучасних міжнародно-політичних дослідженнях. Ключові слова: держава, критерії, міжнародний договір, національні інтереси, співробітництво. Речи идет об освещении межгосударственного ...
681225
  Шевчук С. Концепція "суддівського активізму" у контексті судової правотворчості // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 100-105.
681226
  Шевчук С. Концепція "суддівського активізму" у контексті судової правотворчості // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60.
681227
  Демчук Д.В. Концепція "суспільства ризику" як фундаментальний підхід до аналізу політичного ризику // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 59-65
681228
  Маслійчук В. Концепція "Східно-Центральної Європи" Вернера Конце в контексті "європеїзації" сучасної української історичної науки // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 208-214. – ISBN 966-95788-6-8
681229
   Концепція "третьої хвилі" демократизації і пострадянський простір // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 18-32. – ISBN 978-966-02-8276-6
681230
  Протосавіцька Л.С. Концепція "трудової монархії" В. Липинського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 7-14. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
681231
  Теміров Ю. Концепція "фінляндизації" України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 25-31. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
681232
  Войнаровська Л.І. Концепція "цілераціональності" як форма економічної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 91-92
681233
  Сорока М. Концепція "чесності з собою" в драмі Володимира Винниченка "Гріх" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 244-247. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
681234
  Столярова М.О. Концепція "читача-співавтора"в межах комп"ютерного тексту (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 579-588. – ISBN 966-581-481-8
681235
   Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 30 серпня - 6 вересня (№ 38). – С. 3-6
681236
  Ковальов А.І. Концепція EVA та оцінка ефективності реструктуризації підприємств / А.І. Ковальов, О.І. Винокурова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 94-103


  У статті висвітлено сутність показника "економічна додана вартість", його значення і необхідність застосування при проведенні оцінки ефективності реструктуризаційних заходів компаній. Розглянуто переваги та недоліки даного методу, наведено математичний ...
681237
  Дульська І.В. Концепція Smart City як стратегія побудови інфраструктури неоіндустріального технологічного укладу (на прикладі м. Києва) // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 17-24. – ISSN 2310-5534
681238
  Стурмак К.К. Концепція А. Давутоглу "нуль проблем із сусідами"у зовнішній політиці Туреччини (реалізація, проблеми та перспективи) // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 106-111. – ISSN 2664-1933
681239
  Чорна А.М. Концепція А.Тойнбі як основний етап у розвитку теорії локальних цивілізацій // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 75-79. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
681240
  Астаф"єв О.Г. Концепція абсолюту у творах Юрія Липи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті на принципі маловідомої рецензії Юрія Липи на книгу польського теолога Мар"яна Токаржевського "Сторож світанку" обґрунтовано концепцію абсолюту у творах українського письменника. На його переконання, Бог не присутній у світі, як стверджує ...
681241
  Ковальова Т. Концепція автора в українському журнальному подорожньому нарисі 1920-1930-х років (на матеріалі журналів "Червоний шлях" і "Всесвіт") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті зроблена спроба з"ясувати місце, функції та форми вираження автора в журнальному подорожньому нарисі 20-30-х рр. ХХ ст. Зосереджується увага на дослідженнях різних аспектів цієї проблеми журналістикознавцями. Розглядається категорія ...
681242
  Данильченко К.І. Концепція авторитарної особистості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 21-22
681243
   Концепція адаптивного мовлення та системи автоматичної підготовки контенту / О.В. Галкін, О.І. Провотар, Л.О. Катеринич, М.М. Верес, А.А. Заміховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 111-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано реалізацію концепції адаптивного мовлення за допомогою сервера потокового медіа для вирішення проблеми "Останньої милі" - забезпечення достатньої швидкості передачі даних користувачу при використанні сервісів он-лайн трансляції медіа. We ...
681244
  Писаренко Н.Б. Концепція адміністративного процесу у дослідженнях сучасних вітчизняних науковців // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 400-405. – ISBN 978-617-7293-17-9
681245
  Дем"янчук Ю.В. Концепція адміністративної процесуальної правосуб"єктності // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 96-101
681246
  Сажко Г.І. Концепція адресної підготовки операторів комп"ютерного набору до безпомилкової діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 109-118. – (Педагогіка ; № 3)
681247
  Гуляс І. Концепція аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (82). – С. 70-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 1810-2131
681248
  Гончар Б.М. Концепція американського світового лідерства в зовнішній політиці Б.Обами / Б.М. Гончар, Ю.Б. Гончар // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 213-225. – ISBN 978-966-2123-41-8
681249
  Чередніченко С.В. Концепція антикризового управління металургійною галуззю України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 50-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
681250
  Скакун І. Концепція антропоцентризму в некласичній філософії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 45-50. – ISSN 2311-9896
681251
  Бойко І.О. Концепція апелятива в комунікативній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 43-52


  У статті розглядається концепція апелятива крізь призму комунікативної лінгвістики. Автор здійснює спробу тлумачення ключових понять, а також аналізу основних та супровідних функцій апелятивів. Аналіз здійснюється на базі розмовного дискурсу, ...
681252
  Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки державі в міжнародному праві : монографія / С.С. Андрейченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 570, [8] с. – Бібліогр.: с. 512-566 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-912-6


  У пр. №1705072 напис: Вельмишановному Валерію Володимировичу з глибокою повагою від автора. Підпис.
681253
  Федоренко В.Л. Концепція багатоаспектної системи і структури конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 75-83
681254
  Сокіл О.Г. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 44-49. – ISSN 2306-6806
681255
  Сокіл О. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 52-61. – ISSN 2410-0706
681256
  Ткаченко Т.П. Концепція безвідходного виробництва як фактор підвищення прибутковості підприємства / Т.П. Ткаченко, С.О. Кириченко, Ф.Н. Аларікі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 60-63. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
681257
  Мушинский Б.М. Концепція безперервності ведення бізнесу: теоретичні та прикладні аспекти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 185-190. – ISSN 2222-4459
681258
  Дуда Т. Концепція бенефіціарного власника доходу в нещодавній судовій практиці // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 31
681259
  Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe Гете-Інституту в Україні // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 33-35
681260
  Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту ONLEIHE Гете-Інституту в Україні // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 23-25


  Автор статті акцентує увагу користувача на те, якою він бачить бібліотеку вже завтра або в найближчому майбутньому? Наскільки вона може бути корисною для сучасної людини? Якою бібліотеці бути - традиційною чи електронною? Як зробити цей перехід? Такі ...
681261
  Скорохватова А.В. Концепція бібліотечно-культурологічного зведеного інтегрованого краєзнавчого електронного мультиресурсу "Історія міст і сіл України" / А.В. Скорохватова, О.О. Ісаєнко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 118-122. – ISBN 978-966-02-7706-9
681262
  Кравчук А.А. Концепція біосфери та методолого-теоретичні орієнтири її пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
681263
  Городенко Л.М. Концепція блогу як технології нових медіа // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 50-61. – ISSN 2312-5160


  У статті уточнюється термін "блог"; коментуються контексти тлумачення блогу як медіа та як засобу соціальних комунікацій. Крізь призму наукових і практичних підходів та тлумачень блог розглядається не як журналіст ський ресурс, а саме як феномен ...
681264
  Гура Н.О. Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 97-108 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
681265
  Сокіл О.Г. Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 85-92. – ISSN 2307-9878
681266
  Щербань А.Л. Концепція В. Щербаківського щодо коренів і функцій орнаментики в українській народній культурі (на прикладі гончарства) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 2226-3209
681267
  Керанчук Т.Л. Концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством та можливості її адаптації в Україні : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 104-113 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
681268
  Баганець О.В. Концепція вдосконалення діяльності правоохоронних органів України / О.В. Баганець. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 257, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-257. – ISBN 978-617-566-558-9
681269
   Концепція вдосконалення робіт зі стандартизації / О.Ф. Шипко, Г.В. Матус, С.М. Ільїна, Є.Ю. Фесенко // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (106). – C. 72-82. – ISSN 2307-4949
681270
  Ремінська Ю.Ю. Концепція верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 77-83. – ISSN 2413-743X
681271
  Луцан І.В. Концепція взаємин світської та церковної влад на Буковині в добу "перебудови" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 43-45
681272
  Сукіясов Є. Концепція визнання у міжнародному праві // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 72. – С. 13-15.
681273
  Степанова О.В. Концепція визначення оцінки потенціалу підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 151-156. – ISSN 2222-0712
681274
   Концепція викладання астрономії в середній школі України / Я.С. Яцків, В.Г. Каретніков, Ю.В. Александров, В.М. Івченко, І.П. Крячко // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 54. – ISBN 5-77-63-2310-X
681275
  Олійник Я.Б. Концепція викладання курсу "Основи суспільної географії" у вищих навчальних закладах / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, А.В. Степаненко // Географічна освіта в Україні. Тези доп. на наук.-практ. конф
681276
  Городенко Л.М. Концепція викладання фахових дисциплін "Електронні видання" та "Інтернет-журналістика" // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 14-19


  Статтю присвячено визначенню можливості втілення та тематичного наповнення нових фаховоорієнтованих дисциплін напрямів "Інтернет-журналістика" та "Електронні видання". The article is devoted to the study of possibilities of improving and thematic ...
681277
  Динис Г.Г. Концепція викладання, вивчення міжнародного права та європейські стандарти // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 21-34. – ISBN 978-617-7363-09-4
681278
  Приймак Б.І. Концепція викликів елітам // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 354-358. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Події, що відбуваються в Україні останнім часом, привернули до себе увагу не лише значної частини вітчизняного суспільства, але й світової спільноти, котра із занепокоєнням стежить за ситуацією, що виникла у результаті боротьби нашої нації за своє ...
681279
   Концепція використання солей-кристалогідратів в сонячних колекторах сушильних камер / І.М. Озарків, М.І. Данчук, О.І. Дерех, М.С. Кобринович // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 231-236 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1991-606X
681280
  Амельченко О.Є. Концепція виховання доби Відродження у роботах Мішеля Монтеня та Франсуа Рабле як протиставлення середньовічній // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 3-5
681281
  Плахотнюк О. Концепція виховання характеру в сучасній системі шкільної освіти США // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 75-79. – ISSN 0131-6788
681282
  Шулікін Д. Концепція відбору підручників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про чергове засідання колегії МОН України, - основні засади відбору підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. У колегії взяв участь ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський.
681283
  Трегубов Е.Л. Концепція відмови в правосудді в практиці міжнародних інвестиційних арбітражів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 119
681284
  Шевченко В.Е. Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шевченко Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 354 л. – Додатки: л. 1-390. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 316-354
681285
  Шевченко В.Е. Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шевченко Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 30 с. – Бібліогр.: 40 назв
681286
  Мостовий Г.І. Концепція вільної торгівлі між Україною та ЄС / Г.І. Мостовий, І.Г. Савченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 27-31
681287
  Тершовчин Р.Т. Концепція віри в оповіданні Ши Тєшена "Життя як натянута струна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 406-414


  Статтю присвячено аналізу поняття «віра» в оповіданні Ши Тєшена «Життя як натягнута струна». Висвітлюється розуміння віри з точки зору самого письменника. Основна увага зосереджена на тому, яку роль відіграє віра у житті героїв. Статья посвящена ...
681288
  Вербовський В.В. Концепція вічного круговороту в домарксівському матеріалізмі / В.В. Вербовський. – Донецк, 1970. – 59с.
681289
  Левицька С.О. Концепція внутрішнього контролю під час проведення аудиту одержувачів бюджетних коштів // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 165-173. – ISSN 1729-360Х
681290
  Сердюк П.П. Концепція впливу медійного та ігрового насильства на агресивну поведінку молоді в США // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 93-104. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
681291
  Мурашко О. Концепція впровадження контролінгу в систему управління страховою організацією // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 43-45. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
681292
  Бесєдіна Г.О. Концепція габітусу в соціальній теорії П"єра Бурдьє // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 19-21
681293
  Миронюк Д. Концепція газетного видання в умовах світової економічної кризи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 242-245


  Як вижити виданню у непростих економічних умовах, як зміцнити його фінансову базу, як запобігти банкрутству газети, журналу, яким має бути менеджмент видання? Ноw tо survive printed media in the difficult economic conditions, how to strengthen its ...
681294
  Портнов А. Концепція геноциду та етнічних чисток: західні наукові дискусії та місце в них українських сюжетів // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 82-114. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)
681295
  Задорожний І. Концепція географічного детермінізму Ш.Л. Монтеск"є // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 3-9. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 3)
681296
   Концепція географічної освіти в профільній школі / О.М. Топузов, Т.Г. Назаренко, О.П. Кравчук, В.П. Корнєєв, Л.І. Круглик // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 15-17
681297
  Дмитрук О.Ю. Концепція геомаркетингу урбокомпенсаційного екологічного туризму // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 38-49. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-95774-3-8
681298
  Стеценко Є.І. Концепція геосфер і земних оболонок у науковій спадщині академіка В.І.Вернадського / Є.І. Стеценко, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 3-9 : фото, схеми. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
681299
  Ярмоленко Н. Концепція героїчного епосу в фольклористичних розвідках І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 337-341
681300
  Віннічук А.П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини 20 століття ( М.Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Віннічук А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
681301
  Козубенко Л.М. Концепція героя в поетичному доробку Лесі Українки та Ліни Костенко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 32-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
681302
  Клейменова Т.В. Концепція героя та специфіка моделювання дійсності у повісті "Весняний гамір" Івана Садового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 204-209


  Проаналізовано повість "Весняний гамір" маловідомого українського письменника І. Садового. Визначено концепцію героя - народного вчителя початку XX століття. З"ясовано особливості відображення дійсності у творі митця
681303
  Рубан Я. Концепція героя як носія авторської свідомості у поезії Б.-І. Антонича // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 42-47. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
681304
  Гостюк О. Концепція гідної праці як елемент правової політики держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 90-93
681305
  Сахарук І.С. Концепція гідної праці як складова соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 27-31. – ISBN 978-617-7069-63-7
681306
  Камінська Л.Ф. Концепція глобалізації як інструмент аналізу соціальних процесів сучасності // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 62-65. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
681307
  Макарчук М. Концепція громадянства Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 94-95. – ISBN 978-617-7069-14-9
681308
  Софінська І.Д. Концепція громадянства: проблеми застосування та перспективи вдосконалення // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 498-503. – ISSN 0869-2491
681309
   Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 9 серпня (№ 32). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
681310
  Цвих В.Ф. Концепція громадянського суспільства: історія і сучасний стан // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 58-59
681311
  Жадан І. Концепція громадянської освіти в Україні / І. Жадан, Т. Клинченко, Л. Мицик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 листопада (№ 46). – С. 12. – ISSN 2219-5793
681312
  Сухомлинська О Концепція громадянської освіти в школах України // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-31
681313
  Смирнова С. Концепція грунтової біогеосистеми / С. Смирнова, В. Смирнов, Р. Бабушкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Досліджено концептуальні засади функціональної здатності грунтової біогеосистеми (ГБ). Сучасний новий підхід до розуміння складності процесів, що реалізуються у грунтовому покриві, повинен базуватися на принципі поліфункціональності. Грунтовий покрив ...
681314
  Горностай П.П. Концепція групової ідентичності в малих групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 81-93
681315
  Вотінов М.А. Концепція гуманізації архітектурно-містобудівної інфраструктури найзначніших міст в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 238-249 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
681316
   Концепція гуманітарної освіти України.. – К., 1997. – 13с.
681317
  Кот Р.Ю. Концепція Дар аль-іслам та Дар аль-куфр в контексті боротьби з ісламським екстремізмом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 152-153
681318
  Тригуб О. Концепція декоративності болгарських сорочок на Півдні України (XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 269-276. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті досліджено особливості болгарських народних сорочок на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст., розглянуто їхню концепцію декоративності та художні особливості, на основі детального вивчення предметів з фондів краєзнавчих і етнографічних ...
681319
  Ковальов А.В. Концепція деліберативної демократії Джеймса Фішкіна: теоретичний та практичний аспекти : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Ковальов Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 203 арк. – Додатки: арк. 202-203. – Бібліогр.: арк. 79-85, 131-135, 189-195
681320
  Ковальов А.В. Концепція деліберативної демократії Джеймса Фішкіна: теоретичний та практичний аспекти : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Ковальов Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
681321
  Мамчак С. Концепція деліберативної демократії Ю. Габермаса у кнонтексті полеміки між лібералами та комуністами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 98-105. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
681322
  Ярмола О.В. Концепція деміургічної влади і критика соціально-політичного вчення Платона в радянській історико-філософській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 115-118. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті автор розглядає особливості дослідження соціально-політичного вчення Платона в радянській історико-філософській традиції. Звертається увага на неможливість адекватного розуміння поглядів Платона на організацію суспільства, виходячи лише із ...
681323
   Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 роки // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 1. – С. 5-22.
681324
  Майданюк В. Концепція демократії В. Липинського: ідеологічні аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 229-239. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
681325
  Іванишин П. Концепція держави в українському націоналізмі: постколоніальна актуалізація // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 339-347. – ISBN 978-617-7235-56-8
681326
  Бондаревська К.В. Концепція державного регулювання АПК: історичний екскурс // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 146-152. – ISSN 2222-4459
681327
  Васильєв В.О. Концепція державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 79-84. – ISSN 2306-6814
681328
  Ворона Д.М. Концепція державної міграційної політики України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 147-154
681329
  Гречко О.Ю. Концепція державної міграційної політики України: критичний аналіз // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 40-41
681330
   Концепція державної мовної політики в Україні // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-22
681331
   Концепція державної мовної політики в Україні (ухвалена на 8-му пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 11 липня 2006 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 94-104. – ISSN 1026-9932
681332
  Вітман К. Концепція державної національної політики Республіки Молдова // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 161-170.
681333
   Концепція державної програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2030 року / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Ю.Л. Скляр, Н.О. Капінос, Н.А. Третяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 24-31. – ISSN 2306-6792
681334
   Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки / Розпорядження Кабінету Міністрів України // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-119. – ISSN 1682-2366


  від 12 липня 2006 р. №396-р
681335
  Гуляк Т. Концепція детективного жанру в українській і російській літературі XX століття // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 35-39. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
681336
  Бовсунівська Т. Концепція динамічних патернів Ніколя Бабуца


  У статті проаналізовано становлення та розвиток концепції динамічних патернів художнього тексту в дослідженнях яскравого представника західного когнітивного літературознавства - Ніколя Бабуца
681337
  Даренська В.М. Концепція діалектики людського буття В. І. Шинкарука у контексті "основного міфу культури" / В.М. Даренська, В.Ю. Даренський // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.211-218
681338
  Табінська І. Концепція діалогу "автор-автор" у сучасних засобах масової інформації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 187-193. – ISSN 2078-1911
681339
  Дорофтей О. Концепція діалогу в студіях Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 11-19. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)


  Аналізуються німецькомовні академічні статті Івана Франка 1890-1900-х років. Під кутом зору актуалізації національно культурної специфіки України. Вивчається питання внеску І.Франка у розвиток міжнародної славістики
681340
  Дубровіна О.В. Концепція діалогу культур В.С. Біблера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 22-23
681341
  Тормахова А.М. Концепція дігімодернізму Алана Кірбі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 181-187


  В статті розкриваються основні ідеї концепції дігімодернізму сучасного англійського автора Алана Кірбі. Зазначається, що на зміну постмодернізму прийшла нова парадигма, яка безпосередньо пов"язана з розвитком інформаційних технологій. Змінюється ...
681342
   Концепція діяльності центрів освіти третього віку в Україні : [метод. посібник] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Укр. ін-т розвитку фонд. ринку ; [авт.-уклад.: А.Ю. Горбовий та ін ; під заг. ред. Д. Спулбер, А.Ю. Горбового, А.А. Халецької]. – Київ : УІРФР, 2017. – 115, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8925-19-1
681343
  Школик А. Концепція доброго адміністрування та її вплив на адміністративно-процедурне законодавство // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 138-146. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
681344
   Концепція довкілля - сучасний напрям інтеграції природничо- та суспільно-географічних досліджень / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, В.В. Яворська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С. 64-70 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
681345
  Кебуладзе В.І. Концепція досвіду в трансцендентальній феноменології : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
681346
  Кебуладзе В.І. Концепція досвіду в траснцендентальній феноменології : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.01 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 350 л. – Бібліогр.: л. 324-350
681347
  Маляр Д. Концепція драматургії Ґао Сінцзяня // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті проаналізовано авторську концепцію драматургії та театру Ґао Сінцзяня, зокрема його погляд на поєднання традиції і новаторства, удосконалення акторської гри, роль слів та дії у драмі, залучення cуміжних мистецтв для посилення театрального ...
681348
  Миронюк Д.І. Концепція друкованого видання, або Коли "помре" остання газета на землі? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 41-44


  У статті розглянуто такі питання: як вижити виданню в непростих економічних умовах, як зміцни ти його фінансову базу, як запобігти банкрутству газети, журналу, яким має бути менеджмент видання. The article describes such issues as how print media ...
681349
  Іщук-Пазуняк Концепція духовних витоків української літератури М. Грушевського // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 140-151. – ISBN 978-966-355-044-2
681350
  Стоцько Р.З. Концепція духовно-гуманітарного простору в архітектурі будівель Папського Лютеранського Університету в Римі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 209-214 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
681351
  Андрієнко О.В. Концепція духовного розвитку особистості у релігійно-філософській системі Нагарджуни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 211-213. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
681352
  Кошетар У.П. Концепція духовності в філософській спадщині С. Кримського // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 42-45. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
681353
  Ромас Л. Концепція душі в романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 242-244
681354
  Бричук М.С. Концепція екологізації управління ландшафтно-архітектурними системами міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-10. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Наведено концептуальну схему екологічного управління ЛАС. Визначено основні функції, фактори та складові екологічного управління ЛАС міста з урахуванням функціонального зонування території міста. Розкрито основні завдання екологічної інформаційної ...
681355
  Гетьман А.П. Концепція екологічних прав у контексті конституційної реформи України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 233-236. – ISBN 978-966-7957-18-6
681356
  Лебедевич С. Концепція екологічного менеджменту підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 519-524. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
681357
  Грищенко А.І. Концепція економічного капіталу банку: практичні аспекти застосування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 258-262 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
681358
  Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємствах / І. Швець, С. Поторочин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 31-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
681359
  Петрушенко М. Концепція економічної оцінки та механізму управління екологічними конфліктами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1810-3944
681360
  Зеленчук І. Концепція експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 228-234
681361
  Ткач А. Концепція електронного акредитиву як нової форми безготівкових розрахунків : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 66-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
681362
  Столітній А. Концепція електронного кримінального провадження в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 4 (56) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 24-34. – ISSN 2311-6676
681363
  Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 2 (151). – С. 28-30


  У зв"язку з виникненням величезної кількості оперативної і довідкової інформації погіршується якість управління електронними документами. Виходячи з цих умов, для своєчасного прийняття непередбачених та нестандартних рішень і прискорення доступу до ...
681364
  Лур"є В.К. Концепція електронної демократії // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 210-216. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
681365
  Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
681366
  Мовчан У.В. Концепція електронної політики: її місце у сучасному політичному процесі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 241-244
681367
  Консунський С.А. Концепція еліти у філософії Д.Донцова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 90-92
681368
  Малюх Ю.Ю. Концепція емпіріомонізму О.О. Богданова як єдиний світ фізичного та психічного досвіду // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 148-149
681369
  Приз В. Концепція енергетичної наддержави Російської Федерації за президенства В. Путіна (2000 - 2008 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 29-30
681370
  Федорів І.О. Концепція етногенезу українсьеого народу Мирона Кордуби в контексті історіографічного дискурсу 1930-х рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 330-337
681371
  Лєбєдєва Ольга Концепція етногенезу українців у монографії В.Д. Барана і Я.В. Барана "Походження українського народу" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 262-264
681372
  Білик Ю. Концепція етнографізму М. Максимовича та М. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 50-54. – ISBN 966-8188-10-1
681373
  Казакевич О. Концепція етномовного розвитку українського народу Костянтина Михальчука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-20. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено видатному українському громадському діячеві та філологу Костянтинові Михальчуку (1840-1914). Розглядаються його уявлення про етномовний розвиток українців у контексті українського національного руху ХІХ ст. К. Михальчук, який ...
681374
   Концепція етнополітичних досліджень в Україні. – Київ, 1992. – 18с.
681375
  Сердюк О.С. Концепція ефективного зниження емісії СО2 в енергетичному секторі України // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (691), червень. – С. 3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
681376
  Лєвіна В.Г. Концепція єврейського національного будівництва В. Жаботинського в контексті українського відродження наприкінці ХІХ — поч. ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 238-249. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
681377
  Рудік О. Концепція європеїзації: нові підходи у світлі подальшого розширення ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 39-45. – ISSN 2414-4436
681378
  Ганцян Р. Концепція єдності світової історії у висвітленні британських істориків ліберально-ідеалістичного спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-13. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  Вперше у вітчизняній історіографії приділено увагу історіософським засадам ліберального ідеалізму, як окремого напрямку в британській соціогуманітаристиці загалом, та історичній науці зокрема. З"ясовано специфіку та наслідки глобалізації та ...
681379
  Яхонтова Т.В. Концепція жанру в сучасній риториці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 555-561. – ISBN 966-581-388-9
681380
  Яхонтова Т.В. Концепція жанру у сучасних крос-культурних дослідженнях наукової комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 259-264. – ISBN 966-581-295-5
681381
  Задорожна О. Концепція жіночих образів у новелі Ольги Кобилянської "Valse melancoliqe" та романі Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 78-80
681382
  Мамалигіна Я.В. Концепція журналів світоглядного спрямування та їх комунікативна структура // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 152-158


  У статті зроблено спробу дослідити концепцію світоглядних журналів, зокрема, взаємодію і вплив змісту на оформлення, а також формування комунікативної структури. In the article autor had docon the attempt to research conception of world outlook ...
681383
   Концепція журналу "Безпека життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 2-5 : рис.
681384
  Кузнєцова Н. Концепція журналу "Приватне право" / Н. Кузнєцова, О. Кохановська // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-22
681385
  Токмакова І.В. Концепція забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6792
681386
  Магрламова К. Концепція забезпечення населення закладами охорони здоров"я та медичними спеціалістами як основна передумова реалізації пріоритетного розвитку медичної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
681387
  Школик А. Концепція загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 119-137. – ISSN 1026-9932
681388
  Гнатовський М. Концепція загальноєвропейського правового простору: поняття, сучасна структура та перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 37-44
681389
  Дашкуєв М.А. Концепція загальнонаціональних логістичних витрат та управління глобальними ланцюгами вартості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 181-190. – ISSN 2308-6912


  У статті аналізується ефективність управління організаційними системами глобальних ланцюгів вартості (ГЛВ) у сучасній логістиці. Переваги, які виникають з поширенням ГЛВ, базуються на синхронному вдосконаленні сучасних логістичних сервісів, інноваціях ...
681390
  Червінська Н.В. Концепція законопроекту та ії значення для підвищення якості законів // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 55-61
681391
  Гринько С.В. Концепція Закону України "Про реєстрацію прав на землю" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 142-145. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено проблемі необхідності прийняття Закону України "Про реєстрацію прав на землю". Пропонується його структура та зміст. The article deals with the issue of necessity for the adoption of the Law of Ukraine "On Registration of Rights to Land". ...
681392
  Андрейцев В.І. Концепція закону України про екологічну безпеку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 11-20. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Дається аналіз законодавства в галузі забезпечення екологічної безпеки, обґрунтовуються пропозиції щодо структури та змісту проекту Закону України про екологічну (природно-техногенну) безпеку.
681393
  Андрейцев В.І. Концепція закону України про екологічну експертизу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 69-75. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Обґрунтовується доцільність розробки та прийняття законодавчого акта про екологічну експертизу, аналізуються підходи до його правової форми. Розглядаються структура та зміст правових норм Закону УРСР про екологічну експертизу.
681394
  Грушко М. Концепція захисту військовополонених у філософсько-правових думках та в доктрині міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
681395
   Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впровадження в Україні : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 литопада 2013 р., Київ - Вишгород) / Нац ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов ; за заг. ред. Ю.М. Скалецького]. – Київ : НІСД, 2014. – 147, [1] с. : іл., табл. – Ст., укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 5). – ISBN 978-966-554-222-3
681396
  Млінцова О.С. Концепція збереження капіталу через призму кредиторської заборгованості // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 275-283. – (Економічні науки)
681397
  Мироненко В.П. Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища / В.П. Мироненко, В.В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 116-121 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
681398
  Мироненко В.П. Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища / В.П. Мироненко, В.В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 305-309 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
681399
  Мальчикова Д.С. Концепція зеленої інфраструктури у сучасній зарубіжній практиці просторового планування // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7069-75-8
681400
  Другак В. Концепція земельної політики щодо еколого-економічного розвитку землекористування в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 8. – С. 25-36
681401
  Бродська О. Концепція Зігмунда Фройда у літературній творчості Артура Шніцлера // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 239-148. – ISBN 978-966-2763-27-0
681402
   Концепція змісту географічної освіти: мета, завдання, структура; місце географії в навчальних планах 12-річної школи / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук, Г.Є. Уварова, Н.В. Муніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-14 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Формулюється концепція змісту географічної освіти. Обгрунтовується місце географії в базовому навчальному плані основної та старшої (профільної) 12-річної школи.
681403
  Редько В. Концепція змісту навчання іноземної мови у старшій школі // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 50-53. – ISSN 0131-6788
681404
  Короєд С.О. Концепція змісту права на судовий захист цивільних прав в Україні: цивільно-правовий та процесуальний аспекти / С.О. Короєд, А.І. Криштоф // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (41). – С. 21-32. – ISSN 2413-1342
681405
  Бражко О.В. Концепція змішаного регулювання зайнятості населення в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 95-102. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
681406
  Годована М.П. Концепція значення слова у вченні О.О. Потебні та її розвиток у сучасному термінознавстві // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 95-100
681407
   Концепція зонування земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-23.
681408
   Концепція і модель економічного розвитку для України : Матеріали наукової дискусії провідних українських вчених, організованної Фондом інтелектуальної співпраці "Україна - ХХІ століття". – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 32с. – ISBN 966-7015-12-2
681409
  Стецюк В. Концепція і принципи еколого-геоморфологічного районування (на прикладі центральної частини Придніпровської височини) / В. Стецюк, Т. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 87-99. – ISSN 0868-6939
681410
  Тепла Ю. Концепція ідейно-етичного естетизму Миколи Гнатишака: синтез чи еклектика? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 100-108. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
681411
  Олефір В. Концепція інвестиційного ризику та правові засоби його мінімізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 30-33
681412
  Яремчук О.В. Концепція індивідуальної міфології особистості як теоретична основа дослідження особистісного самоздійснення / О.В. Яремчук, Клюйкова-Цобенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 117-125. – ISBN 978-966-8063-99-49
681413
  Дідух С.М. Концепція інклюзивного розвитку: причини та передумови виникнення // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 14-19. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2312-847X
681414
  Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 52. – С. 9-20. – ISSN 2075-4892
681415
  Мартиненков В. Концепція інноваційного розвитку економіки України (на прикладі сільських територій) // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 2. – С. 26-31. – ISSN 2078-5860
681416
   Концепція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Г.Д. Щекатунова, А.д. Цимбалару, О.І. Красота, Д.О. Пузіков // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 28-38. – ISSN 0131-6788
681417
  Тульчинська С.О. Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних переваг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 138-142. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
681418
  Москаленко О. Концепція інституційного балансу в контексті проблематики поділу влади в Європейському Союзі: теоретичні проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 138-147. – ISSN 1026-9932
681419
  Бульдович П.В. Концепція інституціональних змін Дугласа Норта // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 304-308. – ISSN 2076-1554
681420
  Карпенко О.А. Концепція інтендантства у сучасних соціально-економічних умовах розвитку України / О.А. Карпенко, С.О. Ковальчук, Н.М. Лажевська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 132-141. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
681421
  Колісник О.В. Концепція інтенціональності Дж. Сьорля в якості способу розуміння самоідентифікації особи // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 31-37


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту концепції інтенціональності в аналітичній філософії сучасного американського філософа Дж. Сьорля. Статья посвящена определению концепции интенциональности в аналитической философии современного американского ...
681422
  Кареліна О. Концепція інтердіяльнісного навчання // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – С. 12-16. – ISSN 2078-1687
681423
  Зайцева Т.В. Концепція інформатизації освіти та методика викладання інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 4 (37). – С. 51-63. – ISSN 1998-6939
681424
  Кавун С.В. Концепція інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 99-110. – ISSN 2222-8810
681425
  Шевченко Є. Концепція інформаційного забезпечення прокурорської діяльності / Є. Шевченко, О. Червякова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.119-123
681426
  Ткач І. Концепція інформаційного капіталу в контексті розвитку теорії інформаційної економіки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 207-214. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
681427
  Невольніченко А.І. Концепція інформаційної боротьби в ідеологічній сфері / А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, Марченко-Бабіч // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 124-130
681428
  Тонконог О.В. Концепція істини Мартіна Хайдеггера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 179-180
681429
  Шевченко В. Концепція історизму, жанрової особливості ранніх історичних поем Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 117-122. – ISBN 966-7759-23-7
681430
  Шкрабалюк А.О. Концепція історичних відрухів: Максимович, Шевченко (гайдамацтво) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 422-426. – ISBN 966-8188-10-1
681431
  Янкова Н. Концепція історичного минулого в прозі І. Франка та Д. Яворницького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 350-354. – ISBN 966-594-298-0
681432
  Стежко С.О. Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920-1930-х років (С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М. Ірчан) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Стежко Світлана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 169 арк. – Бібліогр.: арк. 154-169
681433
  Стежко С.О. Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920-1930-х років (С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М. Ірчан) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Стежко Світлана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
681434
  Зернецька О.В. Концепція історичної пам"яті у Великій Британії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 122-133
681435
  Мельник Світлана Євгенівна Концепція історії літератури в науковій спадщині неокласиків : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.06 / Мельник Світлана Євгенівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 155л. – Бібліогр.:л.145-155
681436
  Рябець О.П. Концепція історії релігії у філософському викладенні В.В. Розанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
681437
  Осадчий В. Концепція історії України на сторінках "Польсько-українського бюлетеня" / В. Осадчий, О. Польова // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Польсько-український бюлетень" на своїх сторінках публікував багато статей з історії України, польсько-української боротьби за незалежність, протидії імперським силам. Історіософський профіль часопису був направлений на створення образу безперервної та ...
681438
  Ніка О.І. Концепція історії української літературної мови В.М. Русанівського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 18-28
681439
  Ніка О. Концепція історії української літературної мови В.М. Русанівського // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 75-84. – ISBN 978-617-7480-37-1
681440
  Петленко І.В. Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Петленко Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
681441
  Петленко І.В. Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Петленко Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 212 арк. – Додатки: арк. 210-212. – Бібліогр.: арк. 192-209
681442
  Пащенко О. Концепція історіософії Олега Ольжича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 302-309


  У статті на прикладі аналізу лірики О. Ольжича розкрито основні характеристики концептуалізації історіософії поета, його вміння бачити сучасність міжвоєнного двадцятиліття крізь призму героїки минулого. In the article by the analyzing of Oleg Olzhych ...
681443
  Савченко В.М. Концепція капіталу та його відображення в обліку / В.М. Савченко, В.Г. Крячко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 150-156. – (Економічні науки ; вип. 28)
681444
  Топчієв О.Г. Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень / О.Г. Топчієв, В.А. Сич, А.М. Шашеро // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 41-48 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
681445
  Агапова О. Концепція картографічного забезпечення альтернативної енергетики // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
681446
  Рябінін Є. Концепція керованого хаоса в контексті побудови сучасного світового порядку // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 32-37. – (Політичні науки)
681447
  Стрельбіцький М.А. Концепція кібербезпеки в інформаційних системах держприкордонслужби на стадії модернізації // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 3-10. – ISSN 2707-1758
681448
  Хорошко В.О. Концепція кібербезпеки та моделювання процесів оптимального управління системою кіберзахисту держави / В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова, І.В. Кібальчич // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. А.А. Кобозєва ; редкол.: І.І. Бобок, Д. Джухар, А.А. Кобозєва [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 10, № 3/4. – С. 230-242. – ISSN 2223-5744
681449
  Банчук О. Концепція Кодексу України про адміністративні проступки стала предметом обговорення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 142-145. – ISSN 0132-1331
681450
  Довгерт А. Концепція кодифікації приватного (цивільного) права / А. Довгерт, О.А. Підопригора // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 17-23


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
681451
  Шумило М.М. Концепція комплексних пенсійних правовідносин чи концепція комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні: проблема теорії чи вимого часу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 240-249. – ISSN 0869-2491
681452
  Сінельник В.В. Концепція комплексної системи ризик-менеджменту страхових компаній у забезпеченні їх довгострокової фінансової стійкості // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 2409-1944
681453
  Карабан В.І. Концепція комплексу вправ, орієнтованих на перекладацьку підготовку, у підручниках з іноземної мови для студентів старших курсів інститутів та факультетів іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 140-143. – ISBN 966-7890-03-1
681454
  Асєєв Г. Концепція компонента уведення електронних документів у повнотекстову базу даних // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 11 (208). – С. 20-23. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-9326


  Розглядається один з компонентів створення нетранзакційних електронних сховищ будь-яких повнотекстових або графічних даних - масового уведення паперових документів. Наводяться характеристики відсканованих документів різних класів, вимоги до їхньої ...
681455
  Костецька Л.О. Концепція конкордизму в романі В. Винниченка "Лепрозорій" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 101-105. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
681456
  Левчук М.В. Концепція конституційної держави Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 224-227. – ISBN 978-617-7133-95-6
681457
  Павко А. Концепція конституціоналізму Б. Кістяківського в контексті модернізації сучасної конституційно-правової системи в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 16 (396). – С. 13-16. – ISSN 2313-559X
681458
  Горчакова О.М. Концепція конструктивної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
681459
  Співак А.О. Концепція контролінгу в комплексі маркетингу // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 201-205
681460
  Лиходєдова О. Концепція контролінгу персоналу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 282-287. – ISSN 1993-0259
681461
  Кохан С.О. Концепція контролю у державному управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 261-267. – (Право. Економіка. Управління)
681462
  Донченко В.С. Концепція кортежності для лінійних операторів та її реалізація для матричних кортежів / В.С. Донченко, Т.П. Зінько, Ф.О. Скотаренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 127-140. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Concept of cortege linear operators is proposed and implemented for the variant when a cortege is a sequence of matrices with fixed dimensions. The proposed concept lets you transfer means of description the basic linear and nonlinear structures of ...
681463
  Савченко А.А. Концепція космічної еволюції людини в культурному просторі: від міфів до реальності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 54-61
681464
  Ісаєва Н. Концепція кохання у китайській жіночій прозі кінця 70-х років ХХ століття (на матеріалі оповідання Чжан Цзє "Кохання неможливо забути") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 176-181
681465
  Фрис І. Концепція кохання у міфологічній драмі: "Лісова пісня" Лесі Українки та "Малашка" Габріелі Запольської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 342-346. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статі проаналізовано драми "Лісова пісня" Лесі Українки та "Малашка" Габріелі Запольської в міфологічному аспекті. Це твори, побудовані на фольклорній основі. Здійснено порівняння головних героїнь - Малашки, пристрасної до тілесних та матеріальних ...
681466
  Акімова А. Концепція кохання у смисловому просторі юанської драми / А. Акімова, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 3-10


  У статті висвітлена концепція кохання у драмі Ван Шифу «Західний флігель», визначені особливості розуміння автором традиційного конфлікту «кохання-обов’язок», а також новаторство драматурга у зображенні почуттів та емоцій закоханих героїв. В статье ...
681467
  Тертишник В. Концепція КПК України та актуальні проблеми правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.39-45.
681468
  Павлова А. Концепція краси і духовний універсум людини в українській нвродній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-182


  У статті йдеться йдеться про модус осмислення краси і духовного універсуму особистості, особливості естетичного переживання, з’ясовується специфіка естетичного ідеалу в українській народній казці як жанрі української народної культури. The article is ...
681469
  Фещенко О.О. Концепція краху культури в сучасному соціокультурному просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 138-139
681470
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Важна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 243 л. – Додатки: л. 236-243. – Бібліогр.: л. 209-235
681471
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Важна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
681472
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави у доктрині міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 483-490. – ISSN 1563-3349
681473
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві : монографія / К.А. Важна. – Київ : Ліра-К, 2017. – 289, [3] с. – Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 248-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-58-0
681474
  Карпенко М.І. Концепція кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні / М.І. Карпенко, Л. Бойко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 2222-5374
681475
  Курівський Ігор Концепція критичних факторів успіху в сучасній парадигмі стратегічного менеджменту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розглядається концепція критичних факторів успіху на сучасному етапі розвитку науки стратегічного менеджменту. Існує значний електизм у розумінні сутності, місцезнаходження та співвідношення критичних факторів успіху та загальної стратегії ...
681476
  Авраменко А. Концепція Кубанського історико-культурного атласу як складової частини вивчення культурної спадщини місцевого населення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 21-34. – ISSN 1728-9572
681477
  Пилипів В. Концепція культурної ідентичності в контексті історії культури постмодерного світ // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 172-180. – ISSN 0130-5247
681478
  Тараненко О.В. Концепція курсу "Комунікативні стратегії ЗМІ": ефективність медіаосвіти у поєднанні комунікативної логіки з журналістською етикою // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 53-56


  Статтю присвячено проблемам вдосконалення журналістської освіти. Йдеться про методику викладання фахових журналістських дисциплін в Донецькому національному університеті з урахуванням необхідності засвоєння студентами професійних стандартів. Research ...
681479
  Соколовська А.М. Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 12-31 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2305-7645
681480
  Ференц Н. Концепція ліричного героя в поезії Христини Керити // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 141-14
681481
  Дроздовський Д. Концепція літературної освіти: стратегія прихованної загрози // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 4-8
681482
  Дроздовський Д. Концепція літературної освіти: теоретичні перспективи і стратегічні загрози // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 2-6. – ISSN 0130-5263
681483
  Захаренко О.М. Концепція любові у романі Т. Манна "Йосиф та його брати" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – C. 109-113
681484
  Шепель Л.В. Концепція людини-вченого в романах Юрія Мушкетика "Крапля крові" та "Біла тінь" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 171-176. – ISBN 978-966-171-249-1
681485
  Бродюк Ю. Концепція людини в малій прозі Катерини Мотрич // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 4-13. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
681486
  Криса Б. Концепція людини в поезії українського бароко // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 352-359. – ISBN 978-966-02-4721-5
681487
  Жулинський М.Г. Концепція людини в радянській літературі / М.Г. Жулинський. – Київ, 1976. – 48с.
681488
  Стрюк Л. Концепція людини і дійсності у збірці "Кроваве поле" Осипа Маковея / Л. Стрюк, Г. Шалацька // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 187-204


  Розглянуто концепцію людини й дійсності у збірці антивоєнних творів "Кроваве поле" Осипа Маковея. Звернено увагу на трагіко-драматичне сприйняття автора і персонажів навколишньої дійсності, що за часів Першої світової війни була сповнена руїнами, ...
681489
  Колядич Ю. Концепція людини і світі в малій прозі Романа Іваничука / Ю. Колядич, Н. Поляруш // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 162-171. – ISSN 2411-4146
681490
  Калініченко О.В. Концепція людини і світу в малій прозі Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 120-127. – ISBN 978-966-551-315-5
681491
  Мацько В.П. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі XX століття : автореф. дис. ...д-ра філол. наук :10.01.01. / Мацько В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 31 назва
681492
  Яценко А.М. Концепція людини революції в новелах "Гайдамака" В. Підмогильного та "Кіт у чоботях" М. Хвильового / А.М. Яценко, Н.С. Дашко // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 224-232. – ISBN 978-966-551-315-5
681493
  Литовка О.П. Концепція людини у вченні Фрідріха Ніцше // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 160. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
681494
  Жигун С. Концепція людини у неореалістичній прозі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 95-100. – ISSN 2307-2261
681495
  Гринечко О.І. Концепція людини у філософській спадщині Миколи Шлемкевича // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 73-77. – ISSN 2077-1800
681496
  Мельник Р. Концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 157-165. – ISSN 1026-9932


  У статті зроблена спроба проаналізувати сучасний стан наукового опрацювання концепції людиноцентризму у вітчизняній науці адміністративного права, а також висловити рекомендації щодо напрямів її подальшого використання для розвитку ...
681497
  Сагалович З.М. Концепція людського капіталу в сучасній економічній теорії // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – С. 121-130. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
681498
  Крушніцька Г.Б. Концепція людського капіталу і концепція людського розвитку: cпіввідношення понять // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 40-43. – ISSN 2308-6912


  Концепція людського розвитку в глобальному масштабі була сформуль- ована в останнє десятиріччя ХХ ст. на базі теорії людського капіталу. Розвиток теорії людського капіталу сприяв виникнення більш широкої концепції людського розвитку, яка виходить із ...
681499
  Воронкова В.Г. Концепція людського капіталу та економіки знань у контексті соціологічного аналізу // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 76-83.
681500
  Синьоок Т.М. Концепція людської особистості в оповіданнях Клима Поліщука на воєнну тематику: психоаналітичне прочитання // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 507-512


  Мета статті - простежити особливості психології людини на матеріалі воєнних оповідань Клима Поліщука. Головним завданням є розкриття психологічної грані таланту письменника, завдяки якій людська особистість представлена правдиво, неупереджено і ...
681501
  Підмогильна Д. Концепція людської особистості у творчості Лу Сіня


  Стаття присвячена дослідженню концепції людської особистості в публіцистичних та художніх творах Лу Сіня різних часів. Виведено формулу лусінівської концепції особистості (самопізнання людини – становлення особистості – "держава людей") як шлях до ...
681502
  Гарасимів Т. Концепція людської особистості у філософсько-правових школах / Т. Гарасимів, А. Вологіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 168-172. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
681503
  Верстюк В.В. Концепція М. Костомарова Переяславської ради 1654 р. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 12-13
681504
  Третько В.В. Концепція магістерської освіти в Великій Британії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 116-125. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто основні засади та концептуальні положення перспективного бачення розвитку магістерської освіти у Великій Британії.
681505
  Сюндюков І. Концепція майбутнього меморіалу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 жовтня (№ 176). – С. 5


  У Києві представили альбом-каталог, присвячений трагедії Бабиного Яру.
681506
  Рафальський О. Концепція майбутнього українськкої нації // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 343-384. – ISBN 978-966-02-8820-1
681507
  Поспєлов А.С. Концепція малого ракетного катера та протикорабельної ракети обмеженої дальності для Військово-Морських Сил України / А.С. Поспєлов, А.П. Хапов // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 94-105. – ISSN 1997-9568
681508
  Білінський П.І. Концепція малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу діафізарних переломів кісток гомілки / П.І. Білінський, В.П. Чаплинський, В.А. Андрейчин // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 88-91. – ISSN 0030-5987
681509
  Артімонова І.В. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 94-101 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
681510
  Чукурна О.П. Концепція маркетингового ціноутворення в глобальній економіці : монографія / О.П. Чукурна. – Одеса : Астропринт, 2016. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 289-300. – ISBN 978-966-927-166-2
681511
  Корінєв В.Л. Концепція маркетингової капіталізації підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
681512
  Хоменко І.А. Концепція масового мистецтва у працях Тараса Шевченка і Вальтера Беньяміна: спільність дискурсів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 85-89


  Дослідження присвячене зіставленню поглядів поета Тараса Шевченка та філософа Вальтера Беньяміна на технічне репродукування мистецтва. This research is devoted to comparison of the opinions of the poet Taras Shevchenko and the philosopher Walter ...
681513
  Шевченко К. Концепція менеджменту щастя у підготовці бакалаврів освіти в університетах КНР // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 190-191. – ISBN 978-966-644-365-9
681514
  Міхно О. Концепція метаболізму міського середовища / О. Міхно, І. Патракеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-37. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розглянута в статті концепція метаболізму міського середовища допоможе в проведенні досліджень за такими напрямками як зменшення навантаження на стан довкілля, послаблення екологічних проблем та зменшення залежності від копальних природних ресурсів. ...
681515
  Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидактичний аспект // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-14
681516
  Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидактичний аспект // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
681517
  Зеленчук Іван Концепція механізму творчості Віктора Клименка та можливості її використання для вдосконалення державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 166-169. – Бібліогр. в кінці ст.
681518
  Деревінський В. Концепція Миколи Міхновського щодо формування Української держави // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 86-88
681519
  Крючкова О. Концепція мистецтва в романі Г. Нормінтона "Портрет привида" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 186-192
681520
  Антоновська М.А. Концепція митця в повістях Т. Шевченка "Музикант" і "Художник" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 24-30


  У статті розглядаються образи творчих особистостей у повістях Т. Шевченка "Музикант" і "Художник" з погляду теорії цінностей. Дослідження доводить, що в цих образах втілене осмислення спмим автором своїх сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій
681521
  Ткаченко Т. Концепція митця і мистецтва у поглядах Олександра Довженка і Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 242-247.
681522
  Бурковський М.В. Концепція міфу у філософській творчості Ф.В.Й. Шеллінга : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бурковський Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
681523
  Сидяченко Н.Г. Концепція мовної картини світу Єжи Бартмінського // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С.251-258
681524
  Ушакова Н. Концепція мовної підготовки іноземних здобувачів вищої медичної освіти (модель 1 - англомовна форма навчання) / Н. Ушакова, Т. Алексєєнко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 219-235. – ISSN 2073-4379
681525
  Устенко С.В. Концепція моделювання коливних процесів в економічних системах / С.В. Устенко, М.А. Лапшина // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 28-32
681526
  Сисоєв В.В. Концепція моделювання логістичного управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 342-351. – ISSN 2222-0712
681527
  Вітряк Т.Б. Концепція моделювання процесу прогнозування тенденцій розвитку регіональних ринків праці // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 10-14. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
681528
  Марковський О.В. Концепція моделювання системи ризик-менеджменту комерційного банку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 123-126. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
681529
  Козак О. Концепція моделювання фінансового планування у комерційному банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 11-13 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
681530
  Стаценко-Сургучова Концепція модернізації інформаційно-аналітичної служби податкових органів України шляхом інформатизації операційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-23.
681531
  Мельникович В.М. Концепція модернізації проходження служби працівниками ОВС: інформаційно-правові і антикорупційні аспекти / В.М. Мельникович, Х.З. Босак, О.О. Живко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 239-245. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
681532
  Астапова Г.В. Концепція модернізації регіональних корпоративних університетів в Україні / Г.В. Астапова, А.Ю. Литвин // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 8-20. – ISSN 2218-5348


  Проблеми надання освітніх послуг приватними навчальними закладами в Україні
681533
   Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.89-107. – ISSN 1682-2366
681534
  Хорошавіна О.А. Концепція модусів творчої особистості у сучасних музикознавчих дослідженнях // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.І. Самойленко, С.В. Осадча, О.В. Сокол [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27, кн. 1. – С. 139-150. – ISSN 2524-0447
681535
  Буткевич О. Концепція мондіалізму як історична основа теорії права міжнародної спільноти: перший науковий аналіз майбутньої проблеми // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 51-60. – ISSN 1814-3385
681536
  Возіянова Н.Ю. Концепція монетизації в розвитку торговельних транзакцій з покупцями товарів і послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 14 назв. – ISSN 1993-6788
681537
  Олійник Т.І. Концепція моніторингу організаційно-економічного механізму управління підприємством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
681538
  Москвіна О. Концепція мономіфу Джозефа Кемпбелла // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 83-85. – ISBN 978-966-285-572-2
681539
  Бідзюра І.П. Концепція мотивації професійної діяльності: парадигмальний контекст управлінської компетентності працівників ВНЗ // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 8-12
681540
  Васюта О. Концепція музичної культури Чернігівщини XX століття як проблема музичної україністики // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 19-24. – ISSN 2413-4767
681541
  Вячевський М.В. Концепція навчально-виховного комплексу "школа майбутнього" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 211-218. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
681542
  Огірок С.С. Концепція навчального курсу й посібника "Комунікативні стратегії німецької як іноземної мови" // Матеріали науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 30 берез. - 1 квіт. 2011 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", наук.-практ. конф. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 314-317
681543
  Протосавіцька Л.С. Концепція надкласової конституційної держави Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 233-236. – ISBN 978-617-7133-95-6
681544
  Радишевська О.Р. Концепція належного врядування: практика ЄСПЛ та Верховного Суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 56-58. – ISSN 2308-9636
681545
   Концепція народної медицини та стратегія її розвитку в Україні / Т.П. Гарник, Л.В. Андріюк, В.В. Євтушенко, К.В. Гарник, С.І. Соколовський // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 23-29
681546
  Цвікі В. Концепція насильницьких зникнень в міжнародному праві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – C. 172-179
681547
  Марчук О.Т. Концепція насолоди в антропології здоров"я східної патристики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 35-37
681548
  Фур"єр І.А. Концепція науки і техніки М.Гайдеггера й постнекласичний науковий дискурс // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 83-85
681549
  Бойко А. Концепція науково-дослідного інституту педагогічної україністики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 157-167. – ISSN 2075-1478
681550
  Кохановська О.В. Концепція науково-дослідної роботи на юридичному факультеті: вірність традиціям і відповідь на світові тенденції розвитку інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-20. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
681551
  Вараксіна Н.В. Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського / Н.В. Вараксіна ; [наук. ред. П.І. Рогова ] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 23, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 18-20
681552
   Концепція наукового забезпечення установами УААН розвитку галузей агропромислового комплексу України в 2011-2015 роках // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 3-14
681553
  Вілков В.Ю. Концепція нації та націоналізму Ернеста Гелнера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 73-81. – ISBN 966-628-134-1
681554
  Козачок Ярослав Вікторович Концепція нації як духовної спільноти в художній та публіцистичній творчості Миколи Костомарова : Автореф. дис. ... доктора філолог.наук: 10.01.01 / Козачок Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 29 назв.
681555
  Вілков В.Ю. Концепція націогенезу і національної державності Й. Гейдера / В.Ю. Вілков, О.О. Суховій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 102-112


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів концептуалізації процесів націогенезу та національно-державного облаштування Й. Гердера. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических ...
681556
  Суховій О.О. Концепція націогенезу Освальда Шпенглера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – C. 417-433
681557
  Коршук Р.М. Концепція національно-визвольної революції в творчій спадщині Степана Бандери // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-17. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
681558
   Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 8, серпень. – С. 87-95
681559
  Мудрак І. Концепція національного кримінально-процесуального судочинства в контексті судово-правової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 18-20
681560
  Вавринюк А. Концепція національної безпеки в польському правознавстві до 1918 р. / А. Вавринюк, А. Гіль, Р. Коцан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 93-99. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
681561
  Коломієць О.В. Концепція національної безпеки Індії як модель "ядерного стримування" // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 166-180. – ISSN 2221-5719
681562
  Артьомова Т.І. Концепція національної безпеки та перспективи її втілення в економіці України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
681563
  Бруз В.С. Концепція національної безпеки України і визначення ролі міжнародних організацій в її зміцненні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.3-11
681564
  Ліпкан В. Концепція національної безпеки України. Підходи до формування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.85-92
681565
  Вовк О.Й. Концепція національної безпеки України: теоретичний аспект / О. Вовк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується система поглядів на стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. В статье анализируется система взглядов уровень защищенности жизненно важных интересов индивидуума, ...
681566
  Ганус С.О. Концепція національної держави в німецькій ліберальній історіографії середини XIX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 81-93
681567
  Машаровська С.Ю. Концепція національної еліти в інтерпретації Д. Донцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
681568
  Дзюба Т.А. Концепція національної ідентичності в публіцистиці М. Драгоманова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 121-126


  Досліджуються параметри концепції національної ідентичності у публіцистиці М. Драгоманова на тлі його світоглядної еволюції. Аналізується концепція національної ідентичності як цілісність. Робиться спроба внести корективи до усталених уявлень щодо ...
681569
  Бродюк Ю. Концепція національної ідентичності в публіцистиці Оксани Пахльовської (на матеріалі книги "Аve, Europa!") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 13-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
681570
  Раєвська Ю. Концепція національної культури та театральні роздуми Івана Огієнка // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 209-215. – ISBN 978-966-8911-9
681571
  Віннічук А. Концепція національної минувшини та способи її художньої реалізації в історичній прозі М. Сиротюка, В. Кулаковського, М. Глухенького // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 104-111
681572
  Почапська О.І. Концепція національної освіти Івана Огієнка (за матеріалами науково-літературного місячника "Наша культура") // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 301-305. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
681573
  Кононенко Петро Концепція національної системи освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 131-136
681574
  Комариця М. Концепція націоцентризму Костянтина Чеховича як явище культурного пограниччя // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 579-611. – ISSN 1561-6224


  Проаналізовано концепцію християнського націоналізму Костянтина Чеховича в контексті його літературознавчого, мовознавчого й філософського доробку, роль психолінгвістичної теорії Олександра Потебні у формуванні цієї концепції, діяльність К.Чеховича як ...
681575
  Басенко Н. Концепція неокласицизму в літературознавчій спадщині Володимира Державина // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 591-598. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
681576
  Басенко Н.В. Концепція неокласицизму в літературознавчій спадщині Володимира Державина // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 354-360. – (Слово). – ISSN 2304-7402
681577
  Заїка Т.П. Концепція неоромантизму в творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 158-167


  Стаття присвячена аналізу концепції неоромантизму та особливостям трактування неоромантичного образу людини в творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської. Статья посвящена анализу концепции неоромантизма и особенностям трактовки неоромантического ...
681578
  Бевзюк Є.В. Концепція неповної соціальної структури словацького соціуму (кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.): сучасне уточнення проблеми // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 60-78. – ISSN 0130-5247
681579
  Дикалюк М.С. Концепція непротивлення злу у вченнях П. Хельчицького і Л. Толстого // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 114-116
681580
  Пушкін О. Концепція нового Цивільного кодексу України / О. Пушкін, О. Скакун // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 63-65


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
681581
  Комова М.В. Концепція нової політичної думки Єжи Гедройця: документальний реконструкт // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-22. – ISSN 2409-9805
681582
  Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 13-15. – ISSN 2076-9326
681583
  Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 67-69
681584
  Тесленко О.В. Концепція нової української школи в системі філологічної освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 81-83. – (Серія "Філологія" ; вип. 80). – ISSN 2227-1864
681585
  Акімова А.О. Концепція нової форми драми театру Хуацзюй // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 81-90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
681586
  Курмишев Г. Концепція ноосфери освіти / Г. Курмишев, В. Тур // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 9-12. – ISSN 1562-529Х


  "Актуальність інноваційного процесу ноосферної освіти є важливим етичним, економічним, стратегічним завданням на шляху подолання кризових явищ у світі. Концепція ноосферної освіти сприяє формуванню цілісного екологічного мислення учнів і студентів, ...
681587
  Шелухін В. Концепція норм Дж. С. Колмена: мікро-макро теоретичні рамки та їх критичне прочитання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-27. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття пропонує реконструкцію концептуальних положень підходу Д.С. Колмена в дослідженні ґенези соціальних норм та мікро-макро підстави цієї ґенези. Автор аналізує Колменові твердження у зв"язку з їх критичним прочитанням у теоретиків, які спираються ...
681588
  Олійничук О.І. Концепція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 1993-6788
681589
  Мельниченко О.В. Концепція обліку електронних грошей у банках // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 296-301 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
681590
  Олійник Ю. Концепція обороноздатного українського суспільства та держави в умовах війни з Росією // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 193-199. – ISBN 978-966-428-398-1
681591
  Виноградова О. Концепція образу головного героя в епопеї Богдана Лепкого "Мазепа" // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 157-165. – ISBN 966-587-044-0
681592
  Асєєв Г. Концепція оперативного аналітичного обробляння даних (OLAP) документообігу комунікативних структур // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
681593
  Абрамян О.В. Концепція організації громадянського суспільства Ж.-Ж. Руссо // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 33-43. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
681594
  Осмятченко Л. Концепція організації обліку виконаних будівельно-монтажних робіт / Л. Осмятченко, В. Осмятченко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 37-41 : рис.
681595
  Любий Олександр Концепція організації системи компенсації праці персоналу підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
681596
  Дмитренко Т.О. Концепція організації та управління самостійною роботою студентів / Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 183-187.
681597
  Ганущак-Єфіменко Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 103-110. – ISSN 1993-6788
681598
  Пістун М.Д. Концепція організації управління науковою діяльністю в Україні за ринкових умов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-16. – (Географія ; Вип. 47)


  Запропоновано нові концептуальні основи організації управління науковою діяльністю в Україні.
681599
  Марчук Л.Л. Концепція організаційно-інформаційного забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва в Україні: регіональний аспект // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 91-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
681600
  Тімченко О.П. Концепція організованого суспільства як теоретична основа ідеології реформаторського розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 110-122


  Розроблена В.П. Андрущенком модель організованого суспільства, яка базується на взаємозв"язку й обумовленості пріоритетів сталого людського розвитку, дозволила автору синтетично розглянути ці засади, звести їх до єдиного соціального кореня - до ...
681601
  Мелещук А.А. Концепція органічної єдності суспільства та її репрезентація в історіософії В. Соловйова і ранніх слов"янофілів // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 83-87. – ISSN 2077-1800
681602
  Науменко А.М. Концепція оригіналу і переклад // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
681603
  Науменко А.М. Концепція оригіналу і переклад // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 314-318. – ISBN 966-7890-03-1
681604
  Волкова Н.П. Концепція освітньо-наукової програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі зі спеціальності 015 "Професійна освіта" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 177-183. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Статтю присвячено обгрунтуванню концепції освітньо-наукової програми підготовки фахівців за освітньо-науковим рівнем - доктор філософії (PhD) (спеціальність 015 "Професійна освіта").
681605
   Концепція освітньої діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період до 2019 року : Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка / уклад.: Л. Губерський, О. Закусило, В. Бугров та ін // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 148-164. – ISBN 978-966-439-998-9


  Концепція схвалена Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 2 від 06 жовтня 2014 р. Укладачі концепції освітньої діяльності : ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерський; перший проректор О. Закусило; ...
681606
  Гарасимів Т. Концепція особистісного становлення індивіда у філософських-правових поглядах нового часу / Т. Гарасимів, Н. Мартинюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 177-181. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
681607
  Мусіяка Н.І. Концепція особистісної детермінації навчання С.Д. Максименка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 84-89. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
681608
  Марценішко В.О. Концепція особистості в історичних творах Михайла Старицького й Генріка Сенкевича: компаративний аналіз // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – С. 54-62. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1, кн. 1). – ISSN 2076-5770
681609
  Палкуш В. Концепція особистості в повісті Івана Чендея "Іван" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 85-89. – (Філологія ; Вип. 13)
681610
  Гуляк А. Концепція особистості в творчості Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 62-68
681611
  Філоненко С. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років 20 століття : Монографія / С.Філоненко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2006. – 158с. – ISBN 966-340-191-5
681612
  Гуляк А.Б. Концепція особистості у творчості Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 42-51. – ISBN 978-966-171-251-4
681613
  Мацько В. Концепція осяяння людини і світу: теорія платонізму в художніх творах П. Крата, Х. Якимчука, О. Копач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджується концепція осяяння людини і світу - теорія платонізму, що знайшла своє вираження в художніх творах П. Крата, Х. Якимчука, О. Копач. The concept of enlightenment of a man and the world-theory of platonism, which is mirrored in the works of ...
681614
  Котченко Т.Е. Концепція осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Котченко Т.Е.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 3 назви
681615
  Котченко Т.Е. Концепція осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект) : Дис.... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03- соціальна філософія та філософія історії / Котченко Т.Е.; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 171л. – Бібліогр.:л.155-171
681616
   Концепція охорони грунтів від ерозії в Україні / Українська академія аграрних наук ; Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" ; [ розробка : В.П. Ситник, М.Д. Безуглий, А.С. Заришняк та ін. ]. – Харків, 2008. – 60 с. – ISBN 978-966-8726-99-6
681617
   Концепція оцінки якості та охорони земель в Україні / С.Ю. Булигін, С.В. Витвицький, Л.І. Кучер, О.І. Витвицька // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 2. – С. 30-38. – ISSN 2706-7688
681618
  Чабан Я.І. Концепція оцінювання впливу структури податкових надходжень на соціально-економічний розвиток регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 69-72. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
681619
  Дзюба П. Концепція оцінювання дохідностей: витоки та місце в сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 64-76. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено гносеологічну ідентифікацію концепції оцінювання дохідностей, визначено її місце в сучасній теорії міжнародного портфельного інвестування. Обгрунтовано, що портфельна парадигма міжнародного інвестування, хоча і є епістемологічно цілісною, ...
681620
  Косінова О.М. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Косінова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 191-207
681621
  Косінова О.М. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Косінова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
681622
  Горностай П.П. Концепція паралельних процесів у навчально-терапевтичних групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 131-144. – ISSN 2309-8287
681623
   Концепція педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН пропонує до громадського обговорення проект Концепції розвитку педагогічної освіти.
681624
  Гаращенко І. Концепція педагогічної підтримкм обдарованої молоді в університетах Сполученого Королевства Великобританії та Північної Ірландії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 80-82
681625
  Клименко О.С. Концепція перекладу твору і критика художнього перекладу (на матеріалі російськомовних перекладів роману А. Камю "Сторонній") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 76-83


  Стаття присвячена врахуванню ідейно-філософського змісту літературного твору в загальній концепції перекладу, що зводиться критикою художнього перекладу в одну з ознак адекватності перекладного тексту. В статье проводится мысль об установлении при ...
681626
  Дробноход М.І. Концепція переходу України до стійкого екологічно безпечного розвитку / М.І. Дробноход; Ін-т відкритої політики; Акад.наук вищої школи України. – Київ, 2002. – 17с. – ISBN 966-608-032-Х
681627
  Чорний С.П. Концепція підвищення продуктивності праці персоналу / С.П. Чорний, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 110-113. – ISBN 978-617-645-228-7
681628
  Калініченко О.О. Концепція підводного мореплавства В.П. Кремінського // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 46-52. – ISSN 2077-9496
681629
  Кучерявий О. Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 19-26. – ISSN 0131-6788
681630
   Концепція підготовки педагога в умовах університету та її методичне забезпечення. – Ужгород, 1991. – 132с.
681631
  Рядно Концепція підготовки фахівців-фінансистів для митної служби : підготовка кадрів / Рядно, О.І. Губа, І.В. Дем"яненко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 130-134
681632
  Шегда А.В. Концепція підготовки фахівців з економіки підприємства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 40)


  Викладено основні концептуальні положення підготовки фахівців з економіки підприємств з урахуванням параметрів виробничої функції відповідних галузей національної економіки.
681633
   Концепція підготовки фахівців у галузі міського будівництва за кордоном / О.В. Завальний, К.І. Вяткін, Т.О. Черноносова, Р.С. В"яткін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 264-268. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
681634
  Заслужена А. Концепція підготовки фахівця з англійської філології в університетах Швейцарської Конфедерації // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 129-136. – ISSN 2308-4081
681635
  Порев С.М. Концепція підприємницьких екосистем і реалії українських університетів // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 45-52. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 48). – ISSN 2306-4420


  Статтю присвячено проблемі формування підприємницьких екосистем як середовищ зростання малих фірм та участі університетів у підтримці підприємництва.
681636
  Дєєва Н.М. Концепція підходу до об"єктивного встановлення міри соціалізації зведеного бюджету країни : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 199-205 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
681637
  Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії / В.І. Шевченко. – Київ, 1993. – 188 с.
681638
  Левітас С.Ф. Концепція пізньовікторіанської "нової жінки" у міфодискурсі готичної новели "З мармуру, у натуральну величину" Е. Несбіт // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 434-439


  Стаття присвячена особливостям міфологічного простору в готичній новелі "З мармуру, у натуральну величину" Е. Несбіт. Із залученням методу міфокритики та теорії готичного жанру здійснюється аналіз жіночих персонажів новели – Лаури та Місіс Дорман, доля ...
681639
  Єгорченкова Наталія Юріївна Концепція планування інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства / Єгорченкова Наталія Юріївна, Оберемок Наталія Василівна, Хлевна Юлія Леонидівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 63-68 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
681640
  Соловій І.П. Концепція плати за послуги екосистем: світовий досвід і перспективи її впровадження у лісовому секторі // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 252-258 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1991-606X
681641
  Міхневич Л. Концепція побудови вищої юридичної освіти ранньої радянської доби: уроки історії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 7-16. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  "Розкрито особливості радянської освітньої реформи 1920-х рр., зокрема процес становлення радянської вищої юридичної школи на прикладі діяльності юридичних факультетів інститутів народного господарства в Києві, Одесі та Харкові".
681642
  Антонов В.М. Концепція побудови електронного архіву / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 109-121
681643
  Кравчук Н. Концепція побудови ефективної бізнес-моделі франчайзингу / Н. Кравчук, О. Білоус, Н. Синькевич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 5 (60). – С. 40-46. – ISSN 2409-8892


  Досліджено значення франчайзингу на світовому і вітчизняному ринках. Відображено найпопулярніші сегменти франчайзингового ринку в світі та Україні. Розкрито необхідність побудови ефективної бізнес-моделі франчайзингу. Досліджено нормативно-правове ...
681644
  Гармаш О. Концепція побудови єдиного інформаційного простору в логістичній компанії // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 166-174. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
681645
   Концепція побудови комплексу програмного забезпечення для дослідження завадостійких кодів / Ю.О. Гунченко, П.С. Ємельянов, В.Є. Малахов, Т.О. Щербакова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 126-136. – ISSN 2524-0056
681646
  Лабунська С.В. Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 282-289 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
681647
  Деркач А. Концепція побудови соціальної ринкової економіки : проблеми макроекономіки / А. Деркач, Б. Панасюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 11-18 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
681648
  Мосскаковський В. Концепція побудови управління витратами у сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 32-42. – Бібліогр.: 12 назв
681649
  Кабаченко М.О. Концепція подальшого реформування оплати праці: новий вимір // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 318-332. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
681650
  Соколовська А.М. Концепція податкових витрат та шляхи її застосування в Україні / А.М. Соколовська, Я.В. Петраков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 23-44 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
681651
  Носовець А.Я. Концепція поділу влади Монтеск"є в теорії та практиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 67-68
681652
  Шаповал В.М. Концепція поділу права на приватне та публічне в сучасній британській науці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 166-169. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розкривається зміст концепції поділу права на приватне і публічне, яка набула певного поширення у середовищі британських юристів-теоретиків, хоча і залишається в цілому абстракцією для більшості з них. Вказані причини відповідних змін у розвитку ...
681653
  Шевчук С. Концепція позитивних обов"язків держави у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 55-64. – ISSN 0132-1331
681654
  Косенко Д.В. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Косенко Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
681655
  Косенко Д.В. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Косенко Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Бібліогр.: л. 169-188
681656
  Ткаченко Г. Концепція політичної еліти В. Липинського як чинник національно-державної ідентичності України // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 179-182. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розбудова власної держави, на нашу думку, має відбуватися паралельно з відродженням національної ідентифікації українського народу, тобто разом із відродженням національних традицій, мови, духовної спадщини та культури. Синхронізація цих двох ...
681657
  Шульга М.А. Концепція політичної науки Карла Мангейма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Стаття містить стислий виклад основних положень концепції політичної науки Карла Мангейма. Розкривається конкретно-історична обумовленість та практична цінність цих положень. Аналізується їх світоглядний зміст та теоретико-методологічний потенціал.
681658
  Вонсович Г.Б. Концепція політичної нації В"ячеслава Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 10-11
681659
  Ткачук Т.В. Концепція політичної пропаганди Гарольда Лассуелла // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 59-61
681660
  Камінська І.В. Концепція поняття "гарантії незалежності суду": до питань класифікації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 17-22. – ISSN 2310-9769
681661
  Ліллемяе О. Концепція поняття "державна допомога" // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 46-59. – ISSN 1026-9932
681662
  Цюра В Концепція поняття "майно" (possessions) і його тлумачення (кваліфікація) у світлі практики Європейського суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 54-60. – ISSN 2663-5313
681663
  Малиняк Х.В. Концепція поняття посадової особи органів внутрішніх справ у сучасній правовій науці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 16-18
681664
  Суховій О.О. Концепція посібника для практичних занять з української діалектології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 135-143


  Стаття репрезентує концепцію нового посібника для практичних занять з української діалектології для студентів Інституту філології. Описано структуру посібника, подано приклади завдань, схарактеризовано принципи добору текстів і вправ. Статья ...
681665
  Кудря І.Г. Концепція посткапіталістичного суспільства П. Дракера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
681666
  Сидоренко С.А. Концепція постнекласичного габітусу як підгрунтя пошуку засад про-екологічних практик // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 98--102. – ISBN 966-7943-03-8


  У.статті розглядається концепт постнекласичного габітусу . В контексті постнекласичної методології визначаються особливості постнекласичного габітусу та його роль в формуванні про-екологічних практик.
681667
  Соболевська Марина Олександрівна Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Соболевська М.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
681668
  Панов Д.І. Концепція походження Русько-литовської держави за творами В.Б. Антоновича // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 80-86. – ISSN 1563-3349


  Висвітлюється концепція походження Русько-Литовської держави В.Б. Антоновича. Звертається увага на причини, механізм утворення, форму та особливості внутрішнього устрою, а також на етніічні особливості Великого князівства Литовського.
681669
  Кириченко І.В. Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання / І.В. Кириченко, І.Ю. Шубін // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (153). – С. 100-107. – ISSN 1681-7710
681670
  Матушкіна І. Концепція прaвoвoї держaви тa її реaлiзaцiя в зaкoнoтвoрчoму прoцесi Української Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 211-212
681671
  Музика І.В. Концепція прав людини в політико-правовій доктрині Української партії соціалістів-революціонерів 1917-1921 рр. // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 162-168. – ISSN 2524-017X
681672
  Рабінович С. Концепція прав людини у суасному католцизмі: загальнотеоретична характеристика // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.13-23
681673
  Чепульченко Т.О. Концепція прав людини: доктринальні підходи // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 258-264. – ISSN 2524-017X
681674
  Кодинець А. Концепція прав на безтілесні речі: історичний аспект та сучасне розуміння // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 34-41


  Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення правової природи категорії "безтілесні речі" як з позиції класичної римської юриспруденції, так і з огляду на сучасне праворозуміння, аналіз концепції методології юридичної регламентації ...
681675
  Лабінський Р. Концепція прав та свобод людини у світлі Священного Писання // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 48-56. – ISSN 0203-5863
681676
  Єрмоленко В.М. Концепція прав тварин крізь призму критичного аналізу // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 4. – С. 305-320. – ISSN 1993-0909
681677
  Штанько А. Концепція права на захист як самостійного суб"єктивного цивільного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 24-36. – ISSN 2311-6676
681678
  Ашурков О.О. Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму / О.О. Ашурков, О.Ю. Ілларіонов ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 34 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-806-1
681679
  Чернега Р.Т. Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Чернега Роман Тарасович ; М-во освіти і науки України, НДІ публ. права, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 387 арк. – Додатки: арк. 383-387. – Бібліогр.: арк. 336-382
681680
  Чернега Р.Т. Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Чернега Роман Тарасович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
681681
  Чернега Р.Т. Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України: теорія і практика : монографія / Р.Т. Чернега. – Харків : Панов, 2019. – 390, [1] с. – Бібліогр.: с. 360-390 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7771-85-1


  У пр. № 1735502 напис: Шановному Леоніду Васильовичу! З пошаною і вдячністю від автора! Підпис.
681682
  Єфремова Н.В. Концепція правової держави в українських землях на початку ХХ ст. та її реалізація в конституційних актах УНР // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.87-89. – ISSN 1563-3349
681683
  Соломін О.А. Концепція правової держави: сучвсний контекст // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
681684
  Минькович-Слободяник Концепція правової і політичної культури в контексті трансформації українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 61-71. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
681685
  Марюхіна К. Концепція правової регламентації фінансування виборчих кампаній в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 122-124
681686
  Москаленко О.М. Концепція правової системи - теоретичні та порівняльні аспекти // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 18-36. – ISSN 2224-9281
681687
  Москаленко О.М. Концепція правової системи в теорії та філософії права: від утилітаризму до позитивізму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 8-25. – ISSN 2224-9281
681688
  Адам"як Б. Концепція правомочності рішень адміністративних судів // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 285-305. – ISSN 2082-4939
681689
  Озимко М. Концепція працевлаштування в західній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 39-42. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються змістовні характеристики концепції працевлаштування в сучасні західній науці. На основі робіт Р. Дірінг, Л.Дакре Поол, Л.Зельс, М. Йорк, Р. Маккуейд, Р. Найт, Е.Поллард, А. Форріер, Дж. Хілладж, Л. Харві та інших обґрунтовується ...
681690
  Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються критерії співвідношення відносин представництва у цивільному та цивільному процесуальному праві. Обґрунтовується положення про те, що на сьогоднішній день немає підстав для виокремлення "інституту" процесуального представництва як ...
681691
   Концепція Президентського університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 червня (№ 23)
681692
  Бойко О. Концепція приватних грошей Фрідріха Хаєка в умовах експансії електронних технологій в систему міжнародних розрахунків // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 57-74 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
681693
  Купрієнко Д.А. Концепція прикордонної безпеки в контексті теорії міжнародних відносин // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 99-105. – ISSN 2304-2699
681694
  Свистак-Яроцька Концепція природи в релігійній та філософсько-етичній думці Японії як основа особливого ставлення японців до природи // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 160-167. – ISSN 2309-9127
681695
  Анісімова Г.В. Концепція природного екологічного права в Загальній декларації прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 108-117. – ISSN 0201-7245
681696
  Культенко В.П. Концепція природного права в контексті сучасного становища України / В.П. Культенко, А.Г. Кравченко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 133-135
681697
  Хвойницька Х.М. Концепція природного права мислителів нового часу (Т. Голббс, Б. Спіноза) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – СМ. 48-52
681698
  Смоляр Н.О. Концепція природозаповідання у Полтавському регіоні на сучасному етапі / Н.О. Смоляр, О.В. Смоляр // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 77-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
681699
  Дунаева Л.М. Концепція причинності в контексті методології дослідження системних трансформацій влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 609-613. – ISSN 1563-3349
681700
  Мезенцев К.В. Концепція прогнозування соціально-економічного розвитку сільського адміністративного району // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 7-14. – ISBN 0201-8683
681701
  Бахрушин В.Є. Концепція програми реформування житлово-комунального господарства регіону / В.Є. Бахрушин, О.М. Горбань // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 7-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
681702
  Халіна В.Ю. Концепція програми фінансування рееміграційного соціального підприємництва в Україні / В.Ю. Халіна, В.В. Смачило, О.М. Колмакова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 147-158
681703
  Вітвіцький В.В. Концепція продуктивності як інтегрованого показника ефективності : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 53-60. – Бібліогр.: 11 назв
681704
  Оборський Г.О. Концепція проектів інформаційного забезпечення освітніх систем для дистанційного навчання / Г.О. Оборський, О.Є. Колесніков // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 9-18. – ISSN 2307-4752


  Проведений аналіз існуюсих інформаційних сервісів, які становлять основу автоматизації процесів навчання і впровадження дистанційної освіти.
681705
  Орлюк О. Концепція проекту Закону про національну систему інтелектуальної власності України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 75-85. – ISSN 1026-9932
681706
  Андрейцев В.І. Концепція проекту Кодексу законів України про землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-12. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Розглядаються юридичні передумови підготовки єдиного кодифікованого закону у формі Кодексу законів про землю, обгрунтовується його форма та зміст розділів та моделей статей. Legal prerequisites for the elaboration of the uniform codified law in the ...
681707
  Шамсутдінов О. Концепція проекту нормативно-правового акта: поняття та сутність / О. Шамсутдінов, М. Стрипко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 56-65. – ISSN 1993-0909
681708
  Тимчук Л. Концепція проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 134-144. – ISSN 2312-5993


  У статті обгрунтовано концепцію проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти, що поєднує мету, генезу провідних ідей дослідження, базовий понятійно-категоріальний апарат, ядро концепції, програму, установлення характеру ...
681709
  Березовська І.А. Концепція прозорості в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню положень щодо прозорості в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Встановлено, що у праві ЄС концепція прозорості набула значного поширення. При цьому її зміст відрізняється залежно від сфери ...
681710
  Тоїчкіна О. Концепція просвіти в працях Д.І. Чижевського про Достоєвського // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 185-197


  "Тема Просвіти посідає особливе місце в історіософських дослідженнях Д.І. Чижевського. В його відомій праці «Гегель у Росії», що вийшта німецькою (1934) та російською (1939) мовами, російським просвітникам, безпосереднім ідейним спадкоємцям епохи ...
681711
  Сваричевська Л. Концепція просопографічного представлення історії лінгвістичної науки / Л. Сваричевська, О. Ясіновська // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 290-292. – ISBN 978-966-553-924-7
681712
  Санько Сергій Концепція просторового перерозподілу у предметній області суспільної географії // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 7-11. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2076-1333
681713
  Єгоров Ю.І. Концепція просторового центризму та критерії туристичного бізнесу // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 300-305. – ISSN 2077-3455
681714
  Шекера Я. Концепція простору в давній китайській поезії // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2012. – [Вип. 7]. – С. 308-393. – ISBN 978-966-171-560-0
681715
  Матвієнко О.В. Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : метод. посібник / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 101, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-88. – ISBN 978-611-01-1098-3
681716
  Єресько О.В. Концепція профільного навчання у старшій школі. Наказ Міністерства освіти і науки України // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 3-12
681717
  Бондар В. Концепція процесуально-методологічної взаємодії аналогії та моделювання в системі науково-професійної підготовки сучасного освітянина // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 55-62. – ISSN 2078-1016
681718
  Куфтирєв П. Концепція прямої електронної демократії як доцільний напрям розвитку України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 225-240. – ISSN 1026-9932
681719
  Кушнерюк Ю.Р. Концепція радянської ментальності в українській молодіжній прозі початку XXI століття // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 138-142. – (Філологічні науки ; № 2)
681720
  Дрьоміна-Волок Концепція расової дискримінації у міжнародному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2015. – 531 арк. – Бібліогр.: арк. 452-531
681721
  Дрьоміна-Волок Концепція расової дискримінації у міжнародному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 71 назва
681722
  Сич О.М. Концепція раціонального націоналізму та проблеми його становлення // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 286-299
681723
  Кравченко Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 76-86. – ISSN 1682-2366


  Викладено зміст освітньої складової програми з підготовки доктора філософії на основі Національної рамки кваліфікації.
681724
  Алейнікова О.В. Концепція раціональної поведінки споживача та мотиви ірраціональності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 27-30. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
681725
  Косенко Д.В. Концепція раціональності як платформа для суспільно-політичних інновацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-35. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему концептуалізації раціональності як платформи для суспільно-політичних інновацій, визначені поняття "раціоналізм", "концепція раціональності". Проаналізовано підходи до розуміння раціональності М. Вебером, Т. Адорно, М. Горкгаймером, ...
681726
  Федотов О.П. Концепція реалізації державної політики у сфері державної митної справи підрозділами та органами митного спрямування Державної фіскальної служби України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 52-63. – ISSN 2222-5374
681727
   Концепція реалізації державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2020 року // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 93-102. – ISSN 1682-2366


  МОН України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2030 року та плану заходів з її ...
681728
  Негода Ю.В. Концепція реалізації програмно-цільового управління при системній трансформації аграрного сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 17-24 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
681729
  Литовченко К.Г. Концепція революційного насильства за Жоржем Сорелем // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 42-44
681730
  Савельєв Є. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS / Є. Савельєв, М. Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 92-120. – ISSN 1684-906Х
681731
  Божко С.О. Концепція регіонального будівництва як метод конструювання нового політичного простору в регіоні Балтійського моря // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 190-195. – ISBN 966-7196-06-2
681732
  Наумов О. Концепція регіональної інвестиційної програми Херсонської області / О. Наумов, І. Бігун // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 28-33. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
681733
  Піляєв І.С. Концепція регіону Центрально-Східної Європи: актуальний погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 34-48. – ISSN 2308-6912


  У статті на основі критичного аналізу широкого масиву зарубіжної та вітчизняної наукової літератури висунуто та обґрунтовано кооперативну, інклюзивну концепцію регіону Центрально-Східної Європи, як поля двох величезних суспільно-політичних ...
681734
  Тоцький Б. Концепція регулятивних повноважень як механізм забезпечення балансу інтересів у земельній сфері США // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 452-455. – ISBN 978-966-7067-18-2
681735
  Руденко С. Концепція реконструюючої рефлексії Г. Патнема у структурі методологічного апарату історії української філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-19. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовуються умови та можливості застосування концепції реконструюючої рефлексії Г. Патнема до розробки сучасних теоретичних та методологічних проблем історії української філософії. In this article conditions of possibility of applying ...
681736
  Колодний А.М. Концепція релігійної безпеки: методологічні підходи академічного релігієзнавства / А.М. Колодний, Л.О. Филипович // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 19-23. – ISSN 2521-6570
681737
  Гуцол Г. Концепція реформ у галузі створення та використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 31-37. – ISSN 2076-9326
681738
   Концепція реформи управління закладами вищої освіти України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 92-94. – ISSN 2221-8440


  Міністерством освіти і науки України визначені Концептуальні засади реформування публічного фінансування та управління закладами вищої освіти
681739
   Концепція реформи фінансування системи охорони здоров"я України, підготовлена робочою групою з питань реформи фінансування охорони здоров"я при МОЗ України. Лютий 2016 // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 1 (561). – С. 24-27
681740
  Ковбатюк М.В. Концепція реформування вищої освіти України в умовах інтеграції до єдиного світового освітнього простору / М.В. Ковбатюк, В.О. Шевчук, Г.О. Ковбатюк // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 31-43. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 46). – ISSN 2664-2964
681741
  Сурмін Ю.П. Концепція реформування Національної академії державного управління при Президентові України / Ю.П. Сурмін, Т.П. Крушельницька // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 13-23
681742
  Чижмарь К.І. Концепція реформування органів нотаріату в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 46-53
681743
  Короєд С.О. Концепція реформування судової влади України / С.О. Короєд, І.О. Кресіна, С.В. Прилуцький // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 6-34. – ISSN 2413-1342
681744
  Жаховський В.О. Концепція реформування та розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України: погляди на формування та реалізацію / В.О. Жаховський, В.Г. Лівінський // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 13-27. – ISSN 2310-4910
681745
  Коваленко К.І. Концепція ризиків в іхтіоекосистемах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 60-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
681746
  Голіцин А.М. Концепція ринкової орієнтації компаній / А.М. Голіцин, В.П. Штуль // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 114-124


  У статті визначено сутність концепції ринкової орієнтації компаній, принципову її відміну від традиційної маркетингової, наведено анкету для дослідження рівня ринкової орієнтації компаній, узагальнено дані опитувань фахівців різних підприємств.
681747
  Унковська Т. Концепція рівноваги економічної системи: методологічні парадокси // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 81-93. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
681748
  Бочарова О.А. Концепція рівності освітніх шансів в японській системі освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 133-140. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
681749
  Чорний Г.М. Концепція рішень в теорії аграрного менеджменту / Г.М. Чорний, М.П. Ястреб, Д.О. Кирилюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 113-117. – ISSN 2221-1055
681750
  Манько А.О. Концепція розбудови шкільної бібліотеки в контексті інформатизації суспільства : Автореф... канд. пед.наук: 05.23.03 / Манько А.О.; Кіївск. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 19л.
681751
   Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційному суспільстві : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Киів, 23-25 травня 2006 року. – Київ : Київський університет, 2006. – 151 с.
681752
   Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарськох продукції.. – К., 1997. – 15с.
681753
  Гондюл В.П. Концепція розвитку вищої освіти в Україні // Тези Всеукраїн. наук.практич. конференції
681754
   Концепція розвитку вищої юридичної освіти в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 128-133


  23 жовтня 2009 р. в Президент готелі відбулась Національна конференція "Реформування вищої юридичної освіти в Україні" на якій було презентовано Концепцію розвитку вищої юридичної освіти в Україні
681755
   Концепція розвитку військово-гуманітарної освіти в Україні (проєкт) / А.М. Сиротенко, А.О. Вітченко, В.І. Осьодло, В.І. Алещенко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 53-57. – ISSN 2618-1614


  Системному втіленню ідей і рішень, сформульованих в опублікованій у цьому номері журналу статті «Розвиток військово-гуманітарної вищої освіти в Україні: від усвідомлення пріоритетності до концептуалізації», сприятиме розроблений проєкт Концепції ...
681756
  Пашенко О.В. Концепція розвитку вітчизняної моделі брендингу на регіональних ринках продовольчих товарів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-101. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретико-методологічні і практичні аспекти розвитку вітчизняної моделі брендингу на прикладі регіональних ринків продовольчих товарів.
681757
  Бондаренко Н.В. Концепція розвитку державного сектора економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 40-45. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
681758
  Новак У.П. Концепція розвитку екологічного аудиту в системі інвестиційного забезпечення галузі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 71-77. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
681759
  Гетьман А.П. Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 107-114. – ISSN 2312-6566
681760
  Курняк Л.М. Концепція розвитку екологічної освіти в Україні // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 22-26
681761
  Черваньов М Д. Концепція розвитку економічного факультету / М Д. Черваньов, В.І. Грушко, М.М. Садовий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8-14. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються основні напрями навчальної, виховної та науково-дослідної роботи на економічному факультеті у світі сучасних вимог до освіти ХХІ.
681762
   Концепція розвитку законодавства України : Матеріали науково-практичної конференції. Травень 1996 року, Київ. – Київ, 1996. – 510c. – ISBN 966-7024-01-6
681763
   Концепція розвитку законодавства України на 1997 - 2005 роки. – Київ, 1997. – 124 c. – ISBN 966-7024-16-4
681764
  Чербан О.О. Концепція розвитку засобів масової інформації в Україні та моделі їх функціонування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 159-169. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
681765
  Остапенко І.М. Концепція розвитку інноваційних технологій у маркетингу: застави збереження стійкої конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 145-153. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
681766
   Концепція розвитку Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006-2010 рр.). – Київ : [б. в.], 2006. – 68 с. – На тит. зазнач. також: "Затверджено" на засіданні Вченої ради Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 25 січ. 2006 року
681767
  Трифонова О. Концепція розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп"ютерних технологій // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 45-52. – ISSN 2411-1317
681768
   Концепція розвитку кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2016-2021 навчальні роки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 60-64. – ISBN 978-617-673-442-0
681769
  Батанов О.В. Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 82-86. – ISSN 2219-5521
681770
  Колотуха С. Концепція розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 45-57 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
681771
  Сергєєва Л.Н. Концепція розвитку кредитування сфери послуг / Л.Н. Сергєєва, О.А. Миронов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 243-246. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
681772
  Содома Р.І. Концепція розвитку кредитування як фінансове джерело інноваційного розвитку сільського господарства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 209-214. – ISSN 2308-1988
681773
  Кушнір Т.Б. Концепція розвитку локальних споживчих ринків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 126-133. – ISSN 2222-4459
681774
  Козубцов І.М. Концепція розвитку методологічної культури ад"юнктів // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 83-94


  Метою статті є обгрунтування концепції розвитку методологічної культури ад’юнктів. Визначено множину проблем, яка розв’язана в концепції, а також проаналізовано причини їх виникнення, обґрунтовано необхідності їх розв’язання концептуальним підходом. ...
681775
  Щербина Л. Концепція розвитку мислення психотерапевта: метатеоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується феномен метатеоретичності як основи мислення психотерапевта. This article analyzes the phenomenon of meta-theoreticalizm as a basis for therapist"s thinking.
681776
   Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 11-51. – ISSN 0372-6436
681777
   Концепція розвитку наукових досліджень у галузі охорони громадського здоров"я ДУ "Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзаєва НАМН України" / А.М. Сердюк, Н.С. Полька, Р.В. Савіна, І.О. Черниченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 74-77 : фото. – ISSN 2077-7477
681778
   Концепція розвитку національної інноваційної системи : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 15-17. – ISSN 1810-3944
681779
  Вільна Я.В. Концепція розвитку національної літератури в доробку Г. Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 435-438. – ISBN 966-8188-10-1
681780
  Клименко О. Концепція розвитку нотаріату України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 62-80. – ISSN 1026-9932
681781
   Концепція розвитку педагогічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 91-111. – ISSN 1682-2366
681782
  Воронкова В.Г. Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до Smart-суспільствa. / В.Г. Воронкова, Т.П. Романенко, Р. Андрюкайтене // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – С. 13-27. – ISSN 2072-1692
681783
  Шандрук Сергій Концепція розвитку професійних творчих здібностей майбутніх психологів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 35-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1810-2131
681784
  Барна М.Ю. Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 63-70. – ISSN 2306-6814
681785
  Полешко А. Концепція розвитку системи правосуддя в Україні: з науково-практичного семінару // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.156-157. – ISSN 0132-1331
681786
  Навроцький С. Концепція розвитку сільськогосподарського страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Трансформація страхової справи в Україні супроводжується трансформацією аграрного сектора до нових умов. Ці трансформаційні процеси йдуть паралельно. Традиції страхування сільськогосподарських ризиків накладаються на нову систему попиту на страхові ...
681787
  Купріянчик І.П. Концепція розвитку сімейних фермерських господарств в Україні з досвіду зарубіжних країн // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
681788
  Хрущ Ніла Концепція розвитку стратегії компанії в сучасному динамічному середовищі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті систематизовано та проаналізовано основні підходи економістів до трактування поняття "стратегія" та запропоновано власне її визначення. Досліджено процес формування, вибору й впровадження стратегій компаній, а також обгрунтовано і ...
681789
  Смоляр Н.О. Концепція розвитку територіальної структури регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Україна) / Н.О. Смоляр, О.Р. Ханнанова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 2, № 1. – C. 38-45. – ISSN 2414-9810
681790
  Кравченко С.І. Концепція розвитку української літератури в польськомовній публіцистиці Євгена Маланюка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 171-175


  У статті розглядаються публікації Є. Маланюка в польській пресі, присвячені розвитку української літератури та аналізу творчих процесів на батьківщині
681791
  Вільна Я.В. Концепція розвитку української літератури І. Нечуя-Левицького: теоретичний і художній аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 187-196


  У статті йде мова про особливості стратегії розвитку літератури на національній основі, що реалізована І.Нечуєм-Левицьким теоретично та у власних творах. В статье рассматриваются принципы формирования литературы на национальной основе, реализованные в ...
681792
  Шевченко Л. Концепція розвитку української літературної мови у дослідженнях І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 385-392. – ISBN 966-594-298-0
681793
  Тацій В.Я. Концепція розвитку юридичної науки і освіти в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 20-28. – ISBN 978-966-458-148-3
681794
  Дахно І. Концепція розвитку юридичної освіти в Україні - це божевілля // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 46-50
681795
  Максимович С. Концепція розподілу влад Володимира Старосольського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.157-162. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
681796
  Ясінська М.І. Концепція розподілу владних повноважень в оцінці С. Шелухіна і сучасність // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 10-16
681797
  Смущинська І.В. Концепція розумово-мовленнєвої діяльності серед лінгвістичних парадигм XX століття


  Розглядаються основні лінгвістичні наукові парадигми кінця ХХ ст. Основну увагу приділено антропоцентричному принципу та концентрації розумово-мовленнєвої діяльності.
681798
  Бовсунівська Т.В. Концепція романтизму Дмитра Чижевського і канони радянського літературознавства // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 70-78. – ISSN 2520-2103
681799
  Єрахторіна О.М. Концепція самоводосконалення особистості Л.М. Толстого // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 58-63. – (Філософія ; вип. 42)
681800
  Шевчук С. Концепція самообмеження суду: доктрина "політичного питання", "політичної доцільності" та "поля розсуду держави" // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 20-32.
681801
  Харченко Л. Концепція самопізнання у філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 232-238. – ISBN 978-617-7009-24-4
681802
  Мокряк В. Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 17-28. – ISSN 0131-775Х
681803
  Федун П.М. Концепція Самостійної України / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк ; редкол.: С. Богунов та ін.] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Галуз. держ. арх. Служби безпеки України. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-4910-3
Т. 1 : Твори. – 2008. – 718, [2] с., [8] арк. фот. : іл. – Покажчики: с. 683-716. – Бібліогр. в прим.: с. 597-652
681804
  Федун П.М. Концепція Самостійної України / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Центр незалеж. іст. студій. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-6910-1
Т. 2 : Документи і матеріали. – 2013. – 891, [2] с. : фот. – Покажчики: с. 837-882. – Бібліогр. в підрядк. прим.
681805
  Бринзанська О. Концепція свавілля у практиці Європейського суду з прав людини в контексті захисту права на свободу // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 38-49
681806
  Заверталюк Н.І. Концепція світу в поезії Василя Симоненка // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 99-109. – ISSN 2313-1802
681807
  Мозговий Л. Концепція свободи в антропомістичному дискурсі буддизму // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 133-136. – ISSN 1728-9343
681808
  Матат А. Концепція свободи панорами в авторському праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 337-338
681809
  Рудь Б.Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози – витоки і сутність // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
681810
  Ільченко Г.О. Концепція семантичної гри: Я. Хінтікка та П. Лоренцен // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 121-124. – ISSN 2076-1554
681811
  Печенюк Д.О. Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Печенюк Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 176-188
681812
  Печенюк Д.О. Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Печенюк Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
681813
  Водолазька С. Концепція симулятивної реальності : (на матеріалі романів В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" та Е. Андієвської "Роман про людське призначення") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 45-51. – ISBN 966-594-246-8
681814
  Кузнецова С.А. Концепція синергетичного розвитку фінансового менеджменту в умовах становлення "економіки знань" // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 51-56. – ISSN 2074-5354
681815
  Шабульдо Ф. Концепція Синьоводської битви В.Б. Антоновича і вітчизняна історіографія // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 132-145. – ISBN 5-7702-0821-X
681816
   Концепція системи підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів соціально-гуманітарних дисциплін вищих закладів освіти України.. – К., 1997. – 8с.
681817
  Бугера С. Концепція системи правового регулювання якості сільськогосподарської продукції в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 183-188. – ISSN 0132-1331
681818
  Ярун Г.М. Концепція словесного знака в праціях О.О. Потебні // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 86-91
681819
  Тополь О.В. Концепція СМЕРТІ у контексті соціальної роботи з літніми людьми та їхніми близькими // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 227-235
681820
  Івах М.О. Концепція солідаризму та її значення для сучасності // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 11-14. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття в європейській політико- правовій думці сформувалась якісно нова концепція розуміння права, яка згодом отримала назву "теорія солідаризму". Основу даної концепції складають погляди Огюста Конта, який вважав ...
681821
  Гречихіна Н.В. Концепція соціалізації особистості та самовизначення як її складова // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С.194-199. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
681822
  Черняк Д.С. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретико-методологічний потенціал : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Дарина Сергіївна Черняк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
681823
  Черняк Д.С. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретико-методологічний потенціал : Дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Черняк Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181с. + Додатки: л. 179-181. – Бібліогр.: л. 153-178
681824
  Черняк Д. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретичні витоки, структурні елементи, значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію соціальних змін відомого сучасного соціолога, президента Міжнародної соціологічної асоціації Петра Штомпки, теоретичні засади, на яких базуються висновки вченого, евристичний потенціал даного теоретичного конструкта та основні ...
681825
  Нємець К. Концепція соціально-географчної системи як методологічний конструкт суспільної географії. / К. Нємець, Л. Нємець // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 24-32. – ISSN 2076-1333
681826
  Афенченко Г.В. Концепція соціально-етичного маркетингу: недоліки впровадження та перспективи розвитку в туризмі / Г.В. Афенченко, Н.В. Шумляньска // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 134-137. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
681827
  Бородіна Д.Л. Концепція соціального конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукмана як інтерпретаційна схема дослідження іміджу міста // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 80-84. – ISSN 2077-1800
681828
  Кондов К.В. Концепція соціального контролю в соціології Едварда Росса // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2011. – № 2 (37). – С. 61-68. – ISSN 1681-116Х
681829
  Пальченкова В.М. Концепція соціального контролю в сучасній теоретико-правовій науці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
681830
  Кондов К.В. Концепція соціального контролю в теорії соціальних систем Толкотта Парсонса // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 3 (62). – C. 9-19. – ISSN 1681-116Х
681831
  Ніколаєнко В.Л. Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Мангейма : Автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Ніколаєнко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
681832
  Полякова О.М. Концепція соціального підприємництва в українському контексті // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2016. – Вип. 56. – С. 176-182. – ISSN 2075-4892
681833
  Скалацька О.В. Концепція соціального простору Анрі Лефевра: евристичний потенціал щодо дослідження феномену моди // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 158-162. – ISSN 2076-1554
681834
  Демченко Д. Концепція соціальної держави у Конституції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 159-163. – ISSN 2663-5313
681835
  Волинець У.А. Концепція соціальної держави як одині з напрямків боротьби з бідністю в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 1 (111). – С. 82-85. – ISSN 2071-4653
681836
  Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
681837
  Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
681838
  Тімченко О.П. Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної антропології М. Бердяєва : автореф дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Тімченко Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 33 с. – Бібліогр. : 29 назв
681839
  Чернега Г.О. Концепція соціальної фігурації в соціології Н. Еліаса: історико-теоретична реконструкція : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Чернега Галина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 183 л. – Бібліогр.: л. 168-183
681840
  Чернега Г.О. Концепція соціальної фігурації в соціології Н. Еліаса: історико-теоретична реконструкція : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Чернега Галина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
681841
  Загороднюк Т. Концепція соцієтальної трансформації російського суспільства Т.І. Заславської: історія, розвиток, прогностичний потенціал // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1, січень - березень. – С. 62-84. – ISSN 1563-3713
681842
  Таранова К. Концепція соціокультурних середовищ у соціології // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 310-312
681843
  Шаталович І.В. Концепція спорідненості Г. Сковороди в контексті проблем сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 64-65
681844
  Апаров А.М. Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 6-19. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
681845
  Гоголь Т. Концепція справедливої вартості в бухгалтерському обліку: наслідки для підприємтсв малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 32-39. – Бібліогр.: 10 назв
681846
  Шмат Р. Концепція справедливості в стародавньому Китаї // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 186-197. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті проведено паралель між філософськими школами Стародавнього Китаю та проаналізовано розуміння справедливості в цих школах. Виявлено, що до проблеми справедливості кожна з Китайських шкіл має свій підхід, а, відповідно, і розуміння ...
681847
  Тищенко М.П. Концепція сталого економічного розвитку як шлях до збалансованого розвитку цивілізації // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 133-142
681848
  Воронкова В.Г. Концепція сталого економічного та політичного розвитку: соціально-філософський аналіз / В.Г. Воронкова, М.А. Ажажа // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 14-30.
681849
  Самофатова В.А. Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
681850
  Самофатова В.А. Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6792
681851
  Чижевська Л.В. Концепція сталого розвитку в діяльності аудиторської фірми / Л.В. Чижевська, О.Р. Антонюк // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 436-438. – ISBN 978-966-930-102-4
681852
  Лопатинський Ю. Концепція сталого розвитку в економічній освіті та науці // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки : матеріали наук.-практ. конф., 9-10 листоп. 2017 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 5-8
681853
  Омаров Ш.А. Концепція сталого розвитку в законодавстві України та країн світу і практика її впровадження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 85-95. – ISSN 2222-4459
681854
  Тютюнник О.С. Концепція сталого розвитку в умовах функціонування системи "зеленого університету" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 115-121. – (Серія "Екологія" ; вип. 4). – ISSN 2519-8955
681855
  Борщук Є. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації еколого-економічних систем / Є. Борщук, В. Загорський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 113-119. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1562-0905
681856
  Хілько Л.В. Концепція сталого розвитку людських поселень в розрізі міст України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 299-306


  Досліджуються основні шляхи та закономірності переходу міст України на шлях сталого розвитку. Приводиться пояснення механізму створення концепцій, якими можуть скористатися органи місцевого самоврядування в Україні для всесторонньої екологізації, а ...
681857
  Сивак Р. Концепція сталого розвитку світового господарства та трансформація системи цінностей з позицій наукових розвідок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 95-103. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
681858
  Заячковська Г. Концепція сталого розвитку сфери туризму як засіб післякризового відновлення галузі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 345-350. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Показано доцільність державного регулювання розвитку туристичної індустрії.
681859
  Литвинов А.І. Концепція сталого розвитку як основа формування ефективного фінансово-економічного механізму сільськогосподарського підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 93-98. – ISSN 2309-1533
681860
  Хаустова В.Є. Концепція сталого розвитку як парадигма розвитку суспільства / В.Є. Хаустова, Ш.А. Омаров // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 265-273. – ISSN 2222-0712
681861
  Безверхий К.В. Концепція сталого розвитку як підгрунтя для виникнення інтегрованої звітності підприємства // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 75-88. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
681862
  Фролов О.І. Концепція сталого розвитку: екологічний і моральний імперативи / О.І. Фролов, Н.М. Каменева, М.В. Косич // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 63. – С. 248-257. – ISSN 2075-4892
681863
  Семененко І.М. Концепція сталого розвитку: соціально-економічний аспект // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 57-59. – ISSN 2409-1944
681864
  Шищенко П.Г. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук. – Київ : Тандем, 2000. – 588с. – ISBN 966-7145-34-8
681865
  Дзюбак Н.М. Концепція становлення літературної мови у слов"ян в науковому доробку І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 67-71. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У науковій розвідці розглянуто питання походження літературної мови у слов"ян, що в мовознавстві є першочерговим.
681866
  Храмова-Баранова Концепція становлення науки і мистецтвознавства у творчості Леонардо да Вінчі / Храмова-Баранова, Т.С. Цьомра // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 98-103. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
681867
  Беззубов Д.О. Концепція становлення порівняльно-правового методу у класичній науці адміністративного права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 14-16. – ISBN 978-966-919-107-6
681868
   Концепція становлення та розвитку галузі науки "Соціальне управління" в Україні / В.І. Луговий, О.Б. Гаєвська, Ю.П. Сурмін, В.П. Трощинський // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 213-218
681869
  Болтівець Ярослав Сергійович Концепція створення "Арки свободи і процвітання" у новому зовнішньополітичному курсі Японії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 241-247
681870
  Козак П. Концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів / П. Козак, О. Мозгова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Пропонується концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів в оптичному та суміжних діапазонах. Спостережний комплекс має бути оснащений панорамними відео камерами оптичного та інфрачервоного ...
681871
  Козак П.М. Концепція створення багатофункціонального мобільного телевізійного комплексу для спостережень метеорів / П.М. Козак, О.О. Рожило, А.М. Мозгова // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 80-83
681872
  Лемко О.Л. Концепція створення безпілотного літального апарата "літаюче крило" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 70-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову концепцію аеродинамічного компонування літального апарата, виконаного за схемою "літаюче крило". Показано, що використовуючи складне в плані крило, малий запас поздовжньої статичної стійкості і раціональне аеродинамічне й геометричне ...
681873
  Красовська А. та інш. Концепція створення біржі прав інтелектуальної власності (проект) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.67-75. – ISSN 1608-6422
681874
  Ковальчук І.П. Концепція створення геоекологічних атласів на басейнові системи / І.П. Ковальчук, А.І. Ковальчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 181-185. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
681875
  Буянова Н.А. Концепція створення ефективного механізму захисту конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 45-48
681876
  Подопригора Н. Концепція створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Наталія Подопригора // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 207-218. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
681877
  Шірінян А. Концепція створення і розвитку наноіндустрії в Україні / А. Шірінян, В. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-63. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються проблемні питання нанотехнологій та суспільства і розроблено Концепція створення і розвитку наноіндустрії в Україні. Пропонується багаторівнева структура національної нанотехнологічної мережі, де управління і координація дій здійснюється ...
681878
   Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського / [П.І. Рогова та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Вінниця : Налін-ЛТД, 2013. – 19, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
681879
  Барабаш М.С. Концепція створення інформаційної моделі будівельного об"єкту / М.С. Барабаш, К.І. Київська // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
681880
  Шпагін В.Ф. Концепція створення історичного парку у парковій частині Ботанічного саду Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 231-240. – ISSN 2077-3455
681881
  Полив"янчук А.П. Концепція створення на базі міні- та мікротунелів універсальних систем екологічної сертифікації транспортних дизелів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
681882
  Вовк Н. Концепція створення онлайн-платформи для обміну міжнародним досвідом зі збереження бібліотечних та архівних фондів / Н. Вовк, А. Пелещишин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 38-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена огляду необхідності розроблення навчального веб-ресурсу для спільного доступу фахівців архівної та бібліотечної галузей. Авторами створено концепцію створення он-лайн платформи з метою обміну міжнародним досвідом в галузі збереження ...
681883
  Коломієць С.С. Концепція створення освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD) / С.С. Коломієць, О.С. Синекоп // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – С. 5-10. – ISSN 1609-8595


  Розглядається проблема створення концепції освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем - доктор філософії (PhD); визначено необхідні чинники створення освітньо-наукової програми; окреслено мету і низку цілей; деталізовано принципи ...
681884
  Пащенко І. Концепція створення прокуратури УСРР в 1922 - 1933 рр. та дискусії щодо її функцій в системі державного управління // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 45-52
681885
  Щеглов О.В. Концепція створення схеми-путівника історичними пам"ятками м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 247-254. – Бібліогр.: 11 назв.
681886
  Бойчук Т.М. Концепція створення університетської лікарні (клініки) / Т.М. Бойчук, О.М. Юзько // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – C. 169-171. – ISSN 1684-7903


  "...Перші університетські клініки в Україні створені наприкінці XIX століття: у 1846 р. при медичному факультеті університету Св. Володимира в Києві."
681887
  Борщук Є.М. Концепція стійкого розвитку і проблеми переходу на еколого-економічну модель господарювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 160-164. – ISBN 5-7763-2435-1
681888
  Зелль А. Концепція стратегічного планування підприємства за Крайкебаумом // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 237-254. – ISSN 1684-906Х
681889
  Погорська І.І. Концепція стратегічної культури в США: особливості становлення та розвитку // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 258-268. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
681890
  Прилуцький С.В. Концепція судового права та перспективи її впровадження у правову систему України : наукова доповідь / С.В. Прилуцький ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 28 с. – ISBN 978-966-02-6185-3
681891
  Лобойко Л. Концепція судового права у контексті судового захисту прав і свобод / Л. Лобойко, О. Шило // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 60-70. – ISSN 1026-9932
681892
  Чухно А.А. Концепція сучасних грошей: природа і розвиток // Економіка і управління, 1999. – №2(3)
681893
  Асєєв Г. Концепція сфери інфокомунікацій у документних структурах суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 33-37. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано й розглянуто архітектуру сфери інфокомунікації для предметної галузі "документні структури суспільства". Зважаючи на систематизацію документів, наявних в Інтернеті, класифіковано електронні бібліотеки різних напрямів. На основі ...
681894
  Іванькова Н. Концепція та етапи технології розробки on line курсів у вищому медичному навчальному закладі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Т. Костянтинос [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 74. – ISSN 2524-2474
681895
  Білявець С. Концепція та педагогічні резерви навчання майбутніх офіцерів-прикордонників військово-спеціальних дисциплін щодо формування професійної компетентності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 54-60. – ISSN 2308-4634


  У статті окреслено основні положення концепції та педагогічні резерви освітнього процесу щодо формування у майбутніх офіцерів-прикордонників професійної компетентності у процесі навчання військовоспеціальних дисциплін. Охарактеризовано методичну ...
681896
  Корнієнко О.В. Концепція та перспективи викладання інтегративного курсу "Безпека життєдіяльності" на факультеті соціології та психології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглянуто можливості та майбутні напрямки дослідження та навчання: питання здоров"я, психосоматичного стану (проміжного стану) та хвороби людей різних вікових категорій: дітей, підлітків, молоді, людей середнього віку, літніх людей.
681897
  Бойко А. Концепція та положення науково-дослідного інституту педагогічної україністики // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 17-24 вересня (№ 38). – С. 5-8


  Проаналізовано сучасний стан розвитку педагогічної науки, її європейський вектор. Вмотивовано потребу подальшого розвитку в цих умовах національної традиційної культури, формування національної самосвідомості молоді. Обгрунтовано концепцію та ...
681898
  Титова О. Концепція та програма модернізації господарського законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
681899
  Волинець Ю.В. Концепція творення героя доби бароко: варіант Б. Хмельницького (за козацькими літописами) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 146-148. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
681900
  Кушнарьова М.Б. Концепція творчої особистості в естетиці італійського ренесансу : Дис... канд.филос.наук: 09.00.08 / Кушнарьова М. Б.; Кушнартьова М. Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 158л. – Бібліогр.:л.145-158
681901
  Кушнарьова М.Б. Концепція творчої особистості в естетиці італійського Ренесансу : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Кушнарьова М.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 20л.
681902
  Ткаченко Т. Концепція творчої особистості у прозі Докії Гуменної // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 100-110. – ISBN 966-95452-3-8
681903
  Гребенюк Т. Концепція творчості особистості в повістях "Музикант" Т. Шевченка та "Історія кілка в плоті" Ю.-І. Крашевського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 76-78. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
681904
  Швець Г. Концепція творчості як божого покликання в есеїстиці Василя Барки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 418-422. – ISBN 966-8188-10-1
681905
  Жадько В. Концепція творчості як складової історичної пам"яті у філософсько-історичній спадщині науковця та публіциста Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 74-85
681906
  Тєлєжкіна О.О. Концепція тезауруса поетичної мови Дмитра Павличка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 51-58. – ISSN 2312-0665
681907
   Концепція тензегріті та методи пошуку ключових дисфункцій у мануальній терапії / А.І. Парахін, В.В. Самбір, Р.В. Артюхов, В.А. Новохатній // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 109-110
681908
  Виходець О.М. Концепція теорії несправедливості в журналістиці // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 45-46


  Сформульовано концепцію теорії несправедливості в журналістиці як чинник додаткової мотивації на підставі правила прагнення. Conception of the theory of unfairness in journalism as a factor of additional motivation is formulated on the base of desire ...
681909
  Буднікевич І.М. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості регіонів / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 76-85. – ISSN 1562-0905
681910
  Асєєв Г. Концепція технології масового уведення документів в електронні архіви // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
681911
  Липчук В.В. Концепція тойотизму: актуальність та особливості організації виробничого процесу / В.В. Липчук, Л.Й. Войнича // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 16-27 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2522-9303
681912
  Ляпіна Л.А. Концепція толерантного мультикультуралізму Майкла Уолцера // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 71-78. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
681913
  Огороднік О.В. Концепція тоталітаризму Ханни Арендт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 94-96
681914
  Рожило М. Концепція трактування моралі крізь призму літературно-мистецьких творів (на матеріалі волинської православної преси періоду міжвоєння) // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 92-95. – ISSN 2226-8669
681915
  Буцикіна Є.О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 172-195
681916
  Буцикіна Є.О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
681917
  Коваленко С. Концепція транскордонних кластерних систем в контексті розвитку технологічного укладу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 100-112. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто особливості, переваги та обмеження концептуальних основ формування транскордонних кластерних систем крізь призму розвитку нового технологічного укладу. Досліджено проблему транскордонної кластеризації в світлі можливостей зростання ...
681918
  Пермінов В.О. Концепція транснаціональної держави: формування транстериторіальності та транснаціональної ідентичності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 536-542
681919
  Лебедевич С.І. Концепція трансформації обліку та аудиту витрат при екологізації економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 184-187. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
681920
  Проскурніна Н.В. Концепція трансформування функцій маркетингу на засадах інноваційної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 308-316. – ISSN 2222-4459
681921
  Шахно Ю. Концепція триангулярності діаспорального буття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Сегментація діаспорального буття створює умови для більш детального дослідження екзистенційних, онтологічних проблем, що постають перед іммігрантом після відриву від континентального середовища. Тому розгляд цього явища за допомогою принципу "зміни ...
681922
   Концепція трудового виховання І.Г. Ткаченка // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 157-187. – ISBN 978-617-7364-13-8
681923
  Даниленко Ю. Концепція угоди з темними силами та ідея розплати в слов"янській фантастиці другої половини ХХ ст. / Ю. Даниленко, О. Стужук // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 108-116. – (Бібліотека інституту філології)
681924
   Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні / [Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко (керівник), Н.М. Пархоменко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 115, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7754-0
681925
  Бутирський А. Концепція удосконалення законодавства про неспроможність // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 86-97. – ISSN 1026-9932
681926
  Бабак А.В. Концепція удосконалення інвестиційної та цінової політики в житлово-комунальній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 158-167
681927
  Мулякова-Бочі Концепція удосконалення платіжного балансу в умовах економічного розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 80-85. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
681928
  Бринцев В.Д. Концепція удосконалення системи інноваційного права // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 38-45. – ISSN 2311-4894
681929
  Штогун С. Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 10-15. – ISSN 0132-1331
681930
  Музика І.В. Концепція українського національного державотворення у науковому доробку професора Сергія Павловича Шелухіна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 14-20. – ISSN 2219-5521
681931
  Рибак А.І. Концепція української держави в ідеології ОУН (1939-й - 1950-ті роки) : автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Рибак А.І. ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
681932
  Олійник Н. Концепція української держави в творчості Тараса Шевченка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 30-33
681933
  Ващенко А. Концепція Української держави за проектом Конституції М. Сціборського: історико-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7069-14-9
681934
  Максимович С.М. Концепція Української національної держави Володимира Старосольського // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 26-36. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
681935
  Храмова С.І. Концепція української національної культури у творчій спадщині М.О. Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 397-404. – ISBN 966-8188-10-1
681936
  Корольов Г. Концепція Української революції 1917-1921 років у текстах польських істориків: ставлення, традиція та історіографічний канон // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 43-60. – ISSN 2307-3047
681937
  Олещук П.М. Концепція української самостійної держави Миколи Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
681938
  Музика І.В. Концепція універсального права у творчій спадщині вітчизняних соціологів права // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 208-211. – ISSN 2524-017X
681939
  Куцик П.О. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні : монографія / П.О. Куцик ; Львів. торговельно-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-215-2
681940
  Бланк І. Концепція управління грошовими потоками підприємства : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
681941
  Комазов П.В. Концепція управління економічною безпекою підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 144-147. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розроблено концепцію управління економічною безпекою підприємства, застосування якої дає можливість апарату управління вчасно реагувати на дестабілізаційні впливи внутрішніх та зовнішніх загроз та приймати ефективні управлінські рішення.
681942
  Шуміло О.С. Концепція управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 219-224. – ISSN 2222-4459
681943
  Гринько П.Л. Концепція управління інноваційним розвитком організації в умовах цифрової економіки в ракурсі інноваційної культури // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 73-80. – ISSN 2222-4459
681944
  Бех Ю.В. Концепція управління інтелектуальним капіталом організації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 172-177. – ISSN 2076-1554
681945
  Рогоза М.Є. Концепція управління кадровим потенціалом підприємств / М.Є. Рогоза, Е.К. Оніщенко // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 51-58. – ISSN 1813-1271
681946
  Воронкова А. Концепція управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 14-17. – ISSN 1810-3944
681947
  Чорна І.О. Концепція управління соціальими ризиками // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 283-288. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
681948
  Козловський С.В. Концепція управління стійкістю сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку / С.В. Козловський, О.В. Рудковський, А.В. Козловський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 4-8. – ISSN 2306-6806
681949
  Донченко О.І. Концепція управління школи легістів Стародавнього Китаю: переваги та недоліки // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 26-28. – ISBN 978-966-927-199-0
681950
  Лучко М. Концепція управлінського обліку для підприємств швейної промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему побудови концепції управлінського обліку для підприємств швейної промисловості з урахуванням факторів зниження виробництва у сучасних умовах. Досліджено окремі складові концепції, які залежать від особливостей швейного ...
681951
  Петренко А.С. Концепція успішного правителя за Н. Макіавеллі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 13-15
681952
  Калінін В.Ю. Концепція утопістики у світ-системному підході // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується концепція утопістики у світ-системному аналізі через розгляд основних її прикладів. Також пропонується порівняння утопістики із футурологією заради визначення евристичного потенціалу першої. Анализируется концепция утопистики в ...
681953
  Бойко С А. Концепція факту Дж. Серля / С А. Бойко, // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 53-62. – ISSN 2076-7382
681954
  Одинець А.В. Концепція фантазма у філософії постмодернізму (Ж. Лакан) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 153-155
681955
  Саган О.В. Концепція фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів до викладання інформатики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 44-52. – ISSN 1998-6939
681956
  Сегін С.Ф. Концепція федералізму М. Драгоманова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 128-130
681957
  Згурська В.Л. Концепція федеративної держави В.Старосольського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 599-610. – ISSN 1563-3349
681958
  Зінченко В В. Концепція фізичної соціальної економіки і парадигми глобального розвитку: зарубіжні моделі та український аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 23-30. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
681959
  Григор"єва Я.В. Концепція фінансового забезпечення туризму // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 191-195. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
681960
  Толуб"як В. Концепція фінансового механізму в системі пенсійного забезпечення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 117-125
681961
   Концепція фінансової безпеки Українни // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. Спецвип. / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 6/7 : Другий Міжнародний фінансовий форум. м. Одеса 25-27 червня 20004 р. – С. 40-78
681962
  Давидов О.І. Концепція фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 89-101. – ISSN 2313-4569


  "У статті розглянуто питання розробки концепції фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств з позицій визначення фінансового результату їх діяльності. Проаналізовано концептуальні підходи до визначення величини ...
681963
  Малинка О.Я. Концепція формування бренду туристичного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 40-47 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
681964
  Горбаль Н.І. Концепція формування бренду України у міжнародному середовищі / Н.І. Горбаль, В.М. Мисик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 345-351. – ISSN 0321-0499
681965
  Майорова Т.В. Концепція формування державної фінансово-кредитної політики в інвестиційній сфері // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 70-73. – ISSN 1728-6220
681966
  Папушина В. Концепція формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 2411-1317
681967
  Ларіна Р.Р. Концепція формування корпоративної системи логістичного управління / Р.Р. Ларіна, С.О. Корецька // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 378-381. – ISSN 2075-4892
681968
  Любіцева О.О. Концепція формування опорного туристичного каркасу як основа впровадження стратегії сталого розвитку туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 3-8 : рис., табл.
681969
  Юдін О.К. Концепція формування професійних компетентностей фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки / О.К. Юдін, Матвійчук-Юдіна // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (43). – С. 330-342. – ISSN 2075-0781
681970
  Омельяненко В.В. Концепція формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 155-161. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
681971
  Гораль Л.Т. Концепція формування регіонального газового кластера // Нафтогазова галузь України : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2014. – № 4 (10), липень - серпень. – С. 26-29
681972
   Концепція формування сегмента видавничої продукції Національної академії наук України в електронному середовищі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 143-151. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр., схваленій на засіданні Президії НАН України (постанова від 25.12.2013 № 187), зазначено, що ефективність наукових досліджень поряд з їхнім кадровим, матеріально-технічним, ...
681973
  Закревська Л.М. Концепція формування системи управління майновим потенціалом підприємства / Л.М. Закревська, К.В. Дячук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 69-74
681974
  Сердюк А.М. Концепція формування стратегії запобігання дефектам надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров"я / А.М. Сердюк, Ю.М. Скалецький, М.М. Ріган // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 4-11. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
681975
  Комар Н. Концепція формування та державної підтримки інноваційних кластер них структур в Європі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 53-64. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
681976
   Концепція формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї : Схвалено Указом Президента України від 25 січня 2012 року №31/2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 174-181. – ISSN 1026-9932
681977
  Гаврилов А.С. Концепція формування фізичної культури в класичних університетах / А.С. Гаврилов, М.В. Воробйова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 100-106. – ISSN 2227-2844
681978
   Концепція формування фінансової грамотності у початковій, основній та старшій школі. // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 2-4
681979
  Кузь С.В. Концепція функціональності в теорії природного права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 84-87. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
681980
  Кудрявцев М.Г. Концепція характеру і конфлікту в українській драматургії 1950-1960-х років : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М. Г.; АН УССР, Ін-т літер. ім. Т. Шевченка. – К., 1991. – 193л. – Бібліогр.:л.179-193
681981
  Турчинська Ю.Ю. Концепція харизматичного лідерства Макса Вебера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 116-118
681982
  Скрипник Ю.С. Концепція хвороби та її формальне вираження у творі Авла Корнелія Целься "De medicina" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 233-238


  В статті розглядається розвиток уявлень про концепцію хвороби на матеріалі латиномовного твору А. К. Цельса .De medicina.. Розглянуто основні підходи до трактування цього поняття, на основі чого надана класифікація етапів розвитку міфологічного ...
681983
  Бурак О.С. Концепція холістичної освіти у процесі формуванні цілісної особистості постмодерну // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 52-56. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595


  Розглядається епоха постмодерну, яка ставить перед людством нові виклики, значним чином зумовлені глобалізацією реальності.
681984
   Концепція християнської моральності Вол. Соловйова : Методич. розроб. для спец. семін. за темою: Вол. Соловйов. Праця "Виправдання добра" для студ. філос. – Київ, 2000. – 32с.
681985
  Луцак С. Концепція художнього стилю Ігоря Костецького на тлі літературно-критичного дискурсу середини XX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 77-83. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
681986
  Кондратюк І.О. Концепція центрів відповідальності в управлінському обліку бюджетних установ / І.О. Кондратюк, О.О. Лондаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 79-84. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
681987
  Бакумець А.Ю. Концепція циклічності у хорових творах з назвою "Пори року" (на матеріалі музики українських композиторів другої половини XX століття) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 292-301. – ISSN 2226-2180
681988
  Рижко О.М. Концепція ціннісних орієнтирів сучасної людини (на матеріалі медійних виступів Блаженнішого Любомира Гузара) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 103-106


  У статті проаналізовані медійні виступи Блаженнішого Любомира Гузара з метою виділити й узагальнити погляди духовного лідера українців щодо формування ціннісної парадигми (оскільки саме цінності визначають процес прийняття рішень людиною зокрема та ...
681989
  Краснокутська Н.С. Концепція ціннісно-орієнтованого управління потенціалом підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
681990
  Дронь С.П. Концепція часу Августина: гносеологічні та етичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції часу Августина. Окреслено практичне значення темпоральності для узгодження мислення і дії. Визначено роль пам"яті у пізнанні. Статья посвящена анализу концепции времени Августина. Определено практическое значение ...
681991
  Акулов М.І. Концепція часу в акторно-мережевій території: особливості побудови та концептуальні суперечності : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Акулов Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 155 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 141-153 арк.
681992
  Ніколаєнко О.О. Концепція четвериці у філософії М. Гайдегера // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 38-39


  "... Пізній період творчості Мартіна Гайдегера (з 50-х рр. ХХ ст.) засвідчив оновлене розуміння проблематики життєвого простору, який визначає місце людини. Зокрема, у доповіді "Bauen. Wohnen. Denken" філософ визначив три фундаментальні модуси ...
681993
  Ярмоленко Н. Концепція чужого як непізнаного в українському фольклорі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 191-203. – (Філологічні науки)
681994
  Жилінкова І. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.122-131
681995
  Палієнко С. Концепція Шпенглера - Тойнбі та виділення археологічних культур в радянському палеолітознавстві // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 192-194
681996
  Матвєєва О. Концепція щастя в романі Володимира Винниченка "Лепрозорій" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 124-129. – ISSN 2307-2261
681997
  Іванюк С. Концепція юного героя в українській літературі для дітей // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 77-83
681998
  Сидорук А.В. Концепція юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в умовах глобалізації // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 179-181. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
681999
  Кобзар А.В. Концепція юридичної особи в англійському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 114-117.
682000
   Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 50-51
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,