Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
679001
  Коробкова Н.К. "Кіт у чоботях" Миколи Хвильового: особливості алюзійного поля // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 57-61. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
679002
  Белімова Т. "Клавка" - роман про літературу, кохання і Київ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 116-122. – ISSN 0236-1477
679003
  Зозуляк П. "Кланяюся цьому святому дому" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.74-83. – ISSN 0868-4790
679004
  Береза Р. "Кларнет" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3/4 (929/930), березень-квітень. – С. 78-94. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Новела.
679005
  Ковалів Ю.І. "Кларнетизм" П. Тичини -нереалізована естетична концепція // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 48-52. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
679006
  Чорногуз О. "Класик захалявної літератури" (Микола Холодний) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 138-150. – ISSN 0130-1608
679007
  Марценішко В. "Класик роману для мас..." (Погляди Генріка Сенкевича на історичний роман) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 79-84. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Погляди польського письменника Генріка Сенкевича щодо особливостей історичного роману як літератрного жанру
679008
   К-края поглощения компонентов тройных сплавов на никель-кобальтовой основе / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр, С.М. Каральник, Е. Куценко. – Киев : КГУ, 1955. – [3] с. – Отд. оттиск
679009
  Мезенцев К.В. Кірибаті, Республіка Кірибаті // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 211-212. – ISBN 978-966-02-6814-2
679010
  Маланюк Василь Кірибаті. Де стартує Новий рік // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 44-49 : фото
679011
  Синельников С.С. Кіров / С.С. Синельников. – Київ, 1975. – 324с.
679012
   Кіровоград. – Київ, 1967. – 96с.
679013
   Кіровоград. – Київ, 1983. – 96с.
679014
  Неділько С. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету: досягнення та перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
679015
  Міщенко Г.П. Кіровоградська область / Г.П. Міщенко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 137с.
679016
   Кіровоградська область. – Кіровоград, 1966. – 159с.
679017
   Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - 95 років в історії та розвитку Центральної України : [тексти доп. регіональної наук. конф.] / [редкол.: Семенюк О.А. (голова) та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7406-88-2
679018
  Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2013. – 274 л. – Додатки: л. 187-274. – Бібліогр.: л. 166-186
679019
  Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
679020
  Крамаренко В.С. Кіровоградщина / В.С. Крамаренко, І.П. Оліфіренко. – Дніпропетровськ, 1967. – 127с.
679021
   Кіровоградщина. – Київ : Мистецтво, 1978. – 152с.
679022
   Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945. – Днепропетровск, 1965. – 307с.
679023
  Перепелиця Г.М. Кіровоградщина в українсько-югославських зв"язках 1991 - 2000 рр. / Г.М. Перепелиця, С.І. Шевченко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 149-158. – ISBN 966-628-014-0
679024
  Чорний О. Кіровоградщина козацька // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 18-22
679025
  Чорний О. Кіровоградщина у вимірі століть // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 4-6


  Стаття присвячена особливостям історичного розвитку Кіровоградщини від найдавніших часів до кінця XX ст.
679026
  Кузик Б.М. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України : [в 2 т.] / Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 966-348-020-3
Т. 1. – 2005. – 496с. : фотоіл.
679027
  Кузик Б.М. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України : [в 2 т.] / Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 966-348-021-1
Т. 2. – 2005. – 452 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 441-442
679028
  Короткий В.А. Кірхгофф Густав Роберт / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 202. – ISBN 966-06-0393-2
679029
  Сірук М. Кіска однозначно засуджує анексію Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 квітня (№ 58). – С. 7


  У Словаччині вперше обрано президентом не політика.
679030
   Кісмет Йорган. Тепла матриця поколінь = Kismet Jorgan. Silta likimo matrica : [каталог виставки укр. та лит. мовами / Міжнар. ін-т культурної дипломатії та ін. ; пер.: Беатріче Белявців, Аушряле Тараненко ; фот. А. Марченко та ін.]. – Київ : Вістка, 2021. – [14] с., [1] арк. іл. склад. водинадцятеро : іл. – Текст укр, лит. - Крізь віки :набута Батьківщина - 2021. В рамках Року литовських татар
679031
   Кіспептин-опосередкована регуляція морфофункціонального стану сім"яників щурів за дії наночастинок золота / В.Є. Калиновський, А.С. Пустовалов, Г.Я. Гродзюк, Н.С. Андрюшина, М.Е. Дзержинський // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 359-363. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  З"ясовано особливості впливу наночастинок золота на функціональну активність сім"яників щурів різного віку. За інтраперитонеального уведення наночастинок золота в дозі 0,1 мг/100 г маси тіла гістологічна структура сім"яника залишається в межах норми. ...
679032
  Грищенко Т.А. Кіссінджер Генрі-Альфред // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 245. – ISBN 978-966-02-6814-2
679033
  Терський С.В. Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 3-12. – ISSN 0321-0499
679034
   Кістерський Леонід Леонідович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 36-37


  Член Спеціалізованої вченої ради.
679035
   Кісти первинної кишки у дітей / В.К. Літовка, С.В. Веселий, К.В. Латишов, Г.О. Сопов, О.В. Черкун, П.О. Лепіхов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 33-37. – ISSN 2226-1230
679036
  Кондратик Л.Й. Кістяківський Богдан Олександрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 54-59. – ISBN 5776391970
679037
  Огородник І.В. Кістяківський Богдан Олександрович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 112-117. – ISBN 5-325-00792-0
679038
  Бойко А.А. Кістяківський Богдан Олександрович // Преса православної церкви в Україні кінця 1900-1917 рр. : Культура. Суспільство. Мораль / А.А. Бойко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2002. – С. 263-266. – ISBN 966-551-090-8
679039
  Максимов С.І. Кістяківський Богдан Олександрович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 258-262. – ISBN 966-8088-02-6
679040
  Курас І. Кістяківський Богдан Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 440-441. – ISBN 966-642-207-7
679041
   Кістяківський Богдан Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 434-435. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
679042
  Гриценко І.С. Кістяківський Богдан Олександрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 230. – ISBN 978-966-06-0557-2
679043
   Кістяківський Богдан Олександрович (1868-1920) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 197-198. – ISBN 978-966-439-754-1
679044
   Кістяківський Василь Федорович (1841-1901) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
679045
   Кістяківський Олександр Богданович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 29. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
679046
  Голда Д.М. Кістяківський Олександр Богданович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 249. – ISBN 978-966-02-6814-2
679047
   Кістяківський Олександр Богданович (1904-1983) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
679048
  Огородник І.В. Кістяківський Олександр Федорович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 117-118. – ISBN 5-325-00792-0
679049
  Хижняк В.П. Кістяківський Олександр Федорович // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 222. – ISBN 966-7419-44-4
679050
  Бутич І. Кістяківський Олександр Федорович / І. Бутич, А. Стельмашова // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 256-260. – ISBN 966-02-3529-1
679051
  Гриценко І.С. Кістяківський Олександр Федорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 112. – ISBN 978-966-06-0557-2
679052
   Кістяківський Олександр Федорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 281-282. – ISBN 978-617-573-038-6
679053
  Короткий В. Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 415-416. – ISBN 5-7707-1062-4
679054
   Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
679055
   Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 333. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
679056
  Хейман С. Кістяківський. Боротьба за національні та конституційні права в останні роки царату = Kistiakovsky: The struggle for national and constitutional rights in the last years of tsarism / Сьюзен Хейман ; пер.з англ. – Київ : Основні цінності, 2000. – 304 с. – (Спадщина ; Кн. 9). – ISBN 966-7856-04-6
679057
  Майко І. Кістяківського цвіту по всьому світу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 83). – С. 10-11


  Історія великого роду Кістяківських.
679058
  Грицик Ю.О. Кістяні платівки з кургану біля с. Попівка на Посуллі як елемент скіфського обладунку // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 71-76. – ISSN 1996-9872
679059
  Паустовський К.Г. Кіт-злодюга / К.Г. Паустовський. – Київ, 1981. – 24 с.
679060
  Грасс Г. Кіт і миша : повість / Гюнтер Грасс; {пер. з нім Н.В. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2008. – 187с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4139-5
679061
  Сагата Ю. Кіт у польській та українській фразеології // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 282-290. – ISSN 0203-9494
679062
  Хвильовий М. Кіт у чоботях / М. Хвильовий. – 2-е вид. – Харків, 1925. – 30с.
679063
  Тік Людвіг Кіт у чоботях : дитяча казка на три діїз інтермедіями, прологом і епілогом // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 118-154. – ISSN 0320 - 8370
679064
  Гэрмановіч Я. Кітай - Сібір - Масква : (успаміны) / Язэп Гэрмановіч. – Мюнхэн : Logos, 1962. – 292, [2] с. : портр.
679065
  Гундорова Т. Кітч і література : травестії / Тамара Гундорова. – Київ : Факт, 2008. – 280, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 267-281. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-292-3


  У пр. № 1746424 напис: Дорогому Михайлу Кузьмовичу з повагою до Вашої невтомності і провокативності, а також із побажанням усіляких ювілейних гараздів - від автора. 25.11.2008 р. Підпис.
679066
  Дубровний Т. Кітч у сучасній культурній та побутовій свідомості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 278-283. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Порушено питання появи і розвитку явища кітчу. Будучи складовою естетики постмодернізму, кітч вийшов за межі культури, зайнявши місце в суспільстві, побуті й зрештою, позначився на формуванні мислення і сприйняття людиною навколишнього світу та її ...
679067
  Дубровний Т.М. Кітч як рушійна сила еволюції жанру пісні в Україні XIX - першої половини XX століття // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 132-134. – ISBN 978-966-2241-65-5
679068
  Муха О. Кітч: смислові трансформації поняття у XX-XXI ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 250-561. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Досліджено виникнення поняття кітчу та його етимологічний аналіз. У межах авторської концепції переосмислено погляди К. Грінберга, У. Еко, Т. Адорно, Ж. Бодрійяра, А. Моля та низки вітчизняних та російських науковців. Простежується поступове ...
679069
   Кіфоренко Борис Микитович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198-199. – ISBN 978-966-439-754-1
679070
  Струцюк Й. Кіцик : проза: новела // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 60-65. – ISSN 0131-2561
679071
  Пашніна О. Кіша-прес-клуби як невід"ємна частина японської журналістики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 248-251. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
679072
  Шибалов Є. ККД вертикалі - 18,3 % // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)


  В 2007 року в Донецькій області було підписано Віктором Януковичем ( тоді він був прем"єром) Закон "Про стимулювання розвитку регіонов". Які зміни прийшли в цей край? Які перспективи?
679073
  Новікова-Вигран Ккиївська фортеця як об"єкт культурної спадщини / Новікова-Вигран, Л.О. Гріффен // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 15 квіт. 2022 р., м. Львів, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 119-120. – ISBN 978-617-8037-62-8
679074
  Щестюк О. Ккласифікація земельних прав громадян України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 192-200. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
679075
  Колісник Л. Кколекція декоративних форм Sambucus L. (Sambucaceae ) Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України / Л. Колісник, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 131-133. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Описано колекцію бузини (Sambucus L.) Національного ботанічного саду ім. M.M. Гришка НАН України, представлену 4 видами та 20 формами. Наведено дані про сезонний розвиток рослин та їх зимостійкість. The collection of elderberry (Sambucus L.) of ...
679076
  Мусатов А.И. Клава Назарова / А.И. Мусатов. – М., 1968. – 303с.
679077
  Мусатов А.И. Клава Назарова // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 7. – С. 5-296. – (Б-ка пионера)
679078
  Гуцало Е. Клава, мать пиратская / Е. Гуцало. – М., 1968. – 47с.
679079
  Бронштэн В.А. Клавдий Птолемей: ІІ век н. э. / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1988. – 240 с.
679080
  Морозова В.А. Клавдичка / В.А. Морозова. – Москва, 1966. – 190с.
679081
  Морозова В.А. Клавдичка / В.А. Морозова. – М., 1974. – 176с.
679082
  Чертова Н. Клавдия : повесть / Н. Чертова. – Москва : Советский писатель, 1944. – 161 с.
679083
  Гранин Д.А. Клавдия Вилор / Д.А. Гранин. – М, 1977. – 94с.
679084
  Гранин Д.А. Клавдия Вилор / Д.А. Гранин. – Л, 1980. – 175с.
679085
  Павлов Н.В. Клавдия и Тонечка / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1964. – 172с.
679086
  Бобернага С.Г. Клавдия Кобизева / С.Г. Бобернага. – Москва : Советский художник, 1988. – [87] с. : ил., цв. ил. – (Скульптура)
679087
  Хотимская В. Клавдия Николаевна Еланская / В. Хотимская. – М, 1950. – 72с.
679088
  Гашин И.А. Клавдия Петрова / И.А. Гашин. – Изд. 2-е. – Ярославль, 1966. – 88с.
679089
  Чезза Л. Клавдия Семеновна Кобизева. / Л. Чезза. – Кишинев, 1959. – 34с.
679090
  Скороходов Г.А. Клавдия Шульженко / Г.А. Скороходов. – Москва, 1974. – 135с.
679091
  Василинина И.А. Клавдия Шульженко / И.А. Василинина. – Ленинград, 1979. – 176с.
679092
  Кульова В. Клавдія Шульженко // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 174-180. – ISBN 978-966-2082-09-8
679093
  Алексеев А.Д. Клавирное искусство. Очерки и материалы по истории пианизма : учеб. пособие для консерваторий / А.Д. Алексеев. – МоскваЛ. : Музгиз. – (Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. Труды Кафедры истории пианизма и методики обучения игре на фортепиано)
Вып. 1. – 1952. – 252 с. – Библиогр.: с. 248-250
679094
  Коваль Э.З. Клавиципитальные грибы СССР / Э.З. Коваль. – Киев, 1984. – 287с.
679095
  Дьяченко В.Е. Клавиши / В.Е. Дьяченко. – Волгоград, 1968. – 27с.
679096
  Грудев И.Т. Клавиши / И.Т. Грудев. – М, 1972. – 191с.
679097
  Бобров А.Г. Клавишные вычислительные машины : конструкция и техн. обслуж. : [учеб. для техникумов ж.-д. трансп.] / А.Г. Бобров, В.Н. Думов, В.И. Кастерин. – Москва : Статистика, 1978. – 456 с. : ил. + 1 отд. л. схем
679098
  Левинсон А.З. Клавишные вычислительные машины и программирование / А.З. Левинсон. – М., 1984. – 366с.
679099
  Шуміліна О. Клавірні сонати синьйора Бера з Краківського рукопису і чеська музична культура другої половини XVIII століття // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: М. Новакович, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 3 (41). – С. 24-32. – ISSN 2224-0926
679100
  Русінова Т. Клавішні та автоматично запрограмовані музичні інструменти з фондової колекції національного музею народної архітектури та побуту України / [Тамара Русінова ; упоряд. Л. Плєшакова ; співупоряд., фот.: К. Астаулова] ; Нац. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2017. – 47, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. 2017 р. - Кн. у суперобкл. – Бібліогр.: с. 11. – (Золотий фонд України : каталог 1). – ISBN 978-617-7548-10-1


  У пр. №1727638 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
679101
  Ерошкина З.А. Клавка Уразова / З.А. Ерошкина. – Пермь, 1959. – 132с.
679102
  Чебаевский Н.Н. Клад-озеро. / Н.Н. Чебаевский. – Москва, 1958. – 104с.
679103
  Фефер И. Клад : стихи / Ицик Фефер ; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1939. – 134 с.
679104
  Бочкарев Б.И. Клад / Б.И. Бочкарев. – Кострома, 1963. – 68с.
679105
  Шенгелая Д. Клад : романы, повести, рассказы / Д. Шенгелая. – Москва : Художественная литература, 1966. – 335 с.
679106
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 240 с.
679107
  Байрамов Б. Клад : романы и повесть : пер. с азерб. / Байрам Байрамов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 448 с., [1] л. портр.
679108
  Пертту П. Клад : повести / Пекка Пертту; авториз. пер. с фин. О.Хавкина. – Москва : Современник, 1973. – 302 с.
679109
  Ищенко Н.Г. Клад : роман / Н.Г. Ищенко. – М., 1975. – 296с.
679110
  Ахунов Г. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва, 1976. – 463 с.
679111
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Советская Россия, 1978. – 302 с.
679112
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Современник, 1981. – 303 с.
679113
  Чепуров А.Н. Клад / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 127 с.
679114
  Сарсекеев М. Клад : роман / Медеу Сарсекеев ;. – Москва : Советский писатель, 1989. – 462 с.
679115
  Ахунов Г.А. Клад : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1989. – 285 с.
679116
  Бахревский В.А. Клад атамана : ист. повесть [о Кудеяре, для дерей] / Бахревский В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 223 с. : ил.
679117
  Красовский Л.С. Клад Баира / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1976. – 232с.
679118
  Абрамзон М.Г. Клад боспорских статеров 234-253 гг. н.э. из Керчи (1988) / М.Г. Абрамзон, Н.А. Фролова, Т.Н. Смекалова // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 60-109. – ISSN 0321-0391
679119
  Колотенко Ксения Клад времен Ивана Грозного. Паника времен Ивана Грозного // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 44 : фото
679120
  Таммсааре А.Х. Клад и другие рассказы / А.Х. Таммсааре; пер. с эстон. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 136 с.
679121
  Даркевич В.П. Клад из Старой Рязани. / В.П. Даркевич, А.Л. Монгайт. – М, 1978. – 39с.
679122
  Розанов С.К. Клад карбона / С.К. Розанов. – Саратов, 1955. – 244с.
679123
  Слободянюк Э.П. Клад копирайтера / Элина Слободянюк ; [худож.-оформ. В.Н. Карасик]. – Харьков : Фолио, 2017. – 218, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-7827-8
679124
  Волков О.В. Клад Кудеяра / О.В. Волков. – Москва, 1963. – 313с.
679125
  Шугаевский В.А. Клад медных русских монет ХVІІІ столетия / В.А. Шугаевский. – Чернигов, 1913. – 17 с.
679126
  Абрамзон М.Г. Клад монет IV - I вв. до н.э. Из Фанагории (2007 г.) / М.Г. Абрамзон, В.Д. Кузнецов // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 3 (286), июль, август, сентябрь. – С. 75-107. – ISSN 0321-0391
679127
  Чугунов В.М. Клад на Алчедате / В.М. Чугунов. – Алма Ата, 1959. – 150с.
679128
  Романов А.А. Клад на двоих / А.А. Романов. – М., 1981. – 159с.
679129
  Зарецкий И.Я. Клад найденный при селе Малая-Перещепина Константиноградского уезда Полтавской губернии / И.Я. Зарецкий. – Полтава : Электрич. типография Г.И. Маркевича, 1912. – 28 с. – Дефект.кн.: № 43415 - відс. ст. 17; Оттиск из выпуска 9-го Трудов Полтавской Ученой Архивной Комиссии
679130
  Цыбизов В.Д. Клад Наполеона. / В.Д. Цыбизов. – М., 1973. – 240с.
679131
  Орлик В. Клад ольвийских монет "борисфенов", найденный в Городищенском районе Черкасской области весной 2018 года / В. Орлик, В. Коцур, Л. Цыганенко // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2019. – Nr 65. – С. 39-50. – ISSN 0065-0986
679132
  Байдерин В.А. Клад под старой липой : [рассказы : для ст. школьного возраста] / В.А. Байдерин ; [ил.: Б.А. Чукомин]. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1975. – 79 с.


  Клад под старой липой ; Домик в Заречье ; Приглашение на свадьбу ; Брак по расчету ; Лоскут полотна Следственная работа
679133
  Кузьменко Олег Клад римских денариев // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 6-10. – ISSN 1811-542X
679134
  Кротков А.А. Клад серебряных джучидских монет с Водянского городища / А.А. Кротов. – Саратов : Типография Союза печатного дела, 1913. – 7, 15 с. : ил. – Часть текста (15 с.) написана от руки. Литогр.. - Оттиск из Трудов Саратовской ученой архмвной комиссии, вып. 30-й 1913 г.
679135
  Оленин А.С. Клад Солнца / А.С. Оленин, В.Д. Марков. – Москва : Мысль, 1983. – 111с.
679136
  Массон М.Е. Клад утвари мастерской фальшивомонетчика XIV века под Ташкентом. / М. Е. Массон. – Ташкент : Типо-лит. № 1, 1933. – 23 с. : ил. – (Материалы Узкомстариса / Узбек. ком. по охране памятников материальной культуры ; Вып. 4)
679137
  Шварц Е.Л. Клад. / Е.Л. Шварц. – Л., 1960. – 687с.
679138
  Шварц Е.Л. Клад. / Е.Л. Шварц. – Москва-Л., 1962. – 694с.
679139
  Славич И. Клад. Счастливая мельница / И. Славич. – Москва : Художественная литература, 1954. – 224 с.
679140
  Хургин А. Кладбище балалаек : Нелюбовный роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 4. – С. 11-48. – ISSN 0130-7673
679141
  Катаев В.П. Кладбище в Скулянах / В.П. Катаев. – Москва, 1976. – 240с.
679142
  Кинг С. Кладбище домашних животных : [роман : пер. с англ.] / Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 2000. – 459, [3] с. – Пер. изд.: Stephen King. Pet sematary. 1986. – ISBN 5-17-001587-9
679143
  Кинг С. Кладбище домашних животных : Роман / Пер. с англ. С.Кинг; Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 2002. – 379с. – ISBN 5-17-012946-7
679144
  Аникин Андрей Кладбище драконов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 66-71 : фото
679145
  Филиппова С.В. Кладбище как символическое пространство социальной стратификации // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.80-96. – ISSN 1029-8053
679146
  Фейеш Э. Кладбище ржавчины / Э. Фейеш. – М, 1981. – 256с.
679147
  Ткачев П.Н. Кладези мудрости российских философов / П.Н. Ткачев. – Москва : Правда, 1990. – 637с.
679148
  Шамсон А. Кладезь чудес / А. Шамсон. – Москва, 1947. – 374 с.
679149
  Кикин Д.Б. Кладень / Д.Б. Кикин. – М, 1973. – 136с.
679150
  Павлинов И.Я. Кладистический анализ / И.Я. Павлинов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 158с.
679151
   Кладистичний аналiз серин-треонiнової протеїнкiнази KIN10 та особливостi її експресiї в рiзних органах Arabidopsis thaliana / О.Є. Краснопьорова, С.В. Ісаєнков, П.А. Карпов, А.І. Ємець, Я.Б. Блюм // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 81-91. – ISSN 1025-6415
679152
  Крутов Г.В. Кладка / Г.В. Крутов. – М., 1967. – 64с.
679153
  Сушинський Б.І. Кладка : повість та новели / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1972. – 156 с.
679154
  Боднарчук І. Кладка : дитячі новели / І. Боднарчук. – Торонто : [Б. в.], 1982. – 41 с. – (Нашим дітям ОПДЛ)
679155
  Шепелев О.М. Кладка печей / О.М. Шепелев. – К, 1985. – 205с.
679156
  Нациашвили С.И. Кладки древне-грузинского строительства : Автореф... канд. техн. наук: / Нациашвили С.И. – Тбилиси, 1950. – 23 с.
679157
  Москвичев И.В. Кладовая / И.В. Москвичев. – М, 1990. – 159с.
679158
  Сотник В.Ф. Кладовая здоровья / В.Ф. Сотник. – М., 1985. – 64с.
679159
  Сотник В.Ф. Кладовая здоровья / В.Ф. Сотник. – 2-е изд., перераб. – М., 1990. – 64с.
679160
  Ризова Оксана Кладовая здоровья // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 46-48 : фото
679161
   Кладовая земного богатства. – Махачкала : Махачкала, 1986. – 96 с.
679162
  Уайт Мел Кладовая мирового океана. Пограничные миры / Уайт Мел, Лииттшвагер Дэвид // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 118-133 : фото
679163
  Тыликова Е. Кладовая народных традиций // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 4 (284). – С. 37-40. – ISSN 0869-8171


  Духовная культура - это средство самореализации личности на языке понятий, символов, образров
679164
  Гаврилов В.П. Кладовая океана / В.П. Гаврилов. – М., 1983. – 168с.
679165
  Кончаловская Н.П. Кладовая памяти / Н.П. Кончаловская. – Москва, 1980. – 304 с.
679166
  Кончаловская Н.П. Кладовая памяти. / Н.П. Кончаловская. – Москва, 1973. – 343 с.
679167
  Лукашев К.И. Кладовая планеты / К.И. Лукашев. – Москва : Знание, 1974. – 135с.
679168
  Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о рус. нар. искусстве и его творцах. / А.П. Рогов. – М., 1982. – 240с.
679169
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – М-Л, 1946. – 31с.
679170
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1946. – 227с.
679171
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1946. – 47с.
679172
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Петрозаводск, 1950. – 144с.
679173
   Кладовая солнца. – Воронеж, 1976. – 285с.
679174
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 567с.
679175
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Куйбышев, 1978. – 40с.
679176
  Пришвин М.М. Кладовая солнца / М.М. Пришвин. – Москва, 1983. – 118с.
679177
  Зверев М.Д. Кладовая чудес / М.Д. Зверев. – М., 1984. – 128с.
679178
  Стельмашенко М. Кладовища міста Київ / Стельмашенко М. – Київ : ВУАН, 1929. – 27 с. – Окр. відб.: Праці коміс.для виуч. фін справ. Вип.5, ч. І. Госп-во Києва: Зб. ст.- К., 1929, с.161-187
679179
  Павлова М.В. Кладовище кісток поретинних ссавців на лівому березі Волги між Сенгилеем та с. Новдівочим / М.В. Павлова. – Київ, 1926. – 12 с.
679180
  Вакуленко-К Володимир Кладовище сердець : роман у п"ятнадцяти частинах // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 22-108
679181
  Пшеничний Н.І. Кладові білка. / Н.І. Пшеничний. – К., 1963. – 40с.
679182
  Куницын А.В. Кладовуха / А.В. Куницын. – Челябинск, 1975. – 56с.
679183
  Старжина-Бисти Кладовые дна Мирового океана / Старжина-Бисти. – Москва : Международные отношения, 1980. – 102с.
679184
  Судо М.М. Кладовые Земли : Минеральное сырье и экономика / М.М. Судо. – Москва : Знание, 1987. – 148с.
679185
  Табеев Ф.А. Кладовые резервов / Ф.А. Табеев. – Москва, 1971. – 24 с.
679186
  Блок Г.Э. Кладовые северного сфинкса / Г.Э. Блок. – Москва : Знание, 1974. – 190 с. : ил.
679187
  Пешкин И.С. Кладовые семилетки. / И.С. Пешкин. – 2-е изд., доп. – М., 1965. – 223с.
679188
  Васильков И.А. Кладовые солнца / И.А. Васильков, М.З. Цейтлин. – Москва, 1952. – 64с.
679189
  Буравлев Е.С. Кладоискатели / Е.С. Буравлев. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1956. – 104 с.
679190
  Божаткин М.И. Кладоискатели : повести : для сред. и ст. шк. возраста / Михаил Божаткин ; [худож. А.А. Синишин]. – Одесса : Маяк, 1983. – 206 с. : ил.


  Содерж.: Секрет СЗМ; Кладоискатели.
679191
  Котляр Н.Ф. Кладоискательство и нумизматика / Н.Ф. Котляр. – К, 1974. – 128с.
679192
  Бенинг А.Л. Кладоцедра Кавказа / А.Л. Бенинг ; Высокогорная биологическая станция НКП Грузинской ССР. – Тбилиси : Грузмедгиз, 1941. – VII, 384 с.
679193
  Бенинг А.Л. Кладоцера Кавказа / А.Л. Бенинг. – Тбилиси, 1941. – 384с.
679194
  Фаликов И.З. Клады : книга лирики / И.З. Фаликов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 79 с.
679195
  Пахомов Е.А. Клады Азербайджана и других республик и краев Кавказа / Е.А. Пахомов. – Баку : Изд-во Азерб. филиала Акад. наук СССР. – (Труды Института истории, языка и литературы / Акад. наук СССР, Азерб. филиал ; Т. 2/41)
Вып. 2. – 1938. – 102 с., 1 л. карт. : карт.
679196
  Мокрынин В.П. Клады в Кыргызстане: мифы и реальность. / В.П. Мокрынин, В.М. Плоских. – Бишкек, 1992. – 174с.
679197
  Кропоткин В.В. Клады византийских монет на территории СССР / В.В. Кропоткин. – Москва, 1962. – 63с.
679198
  Давидович Е.А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана / Е.А. Давидович. – М., 1979. – 462с.
679199
  Лебедев А.Г. Клады заветные / А.Г. Лебедев. – Москва, 1963. – 206с.
679200
  Бублейников Ф.Д. Клады земли / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 168с.
679201
  Новиков Э.А. Клады земли / Э.А. Новиков. – Москва : Просвещение, 1971. – 104с.
679202
  Федоров-Давыдов Клады золотоордынских монет. (Основные этапы развития денежного обращения и денежно-весовых систем в Золотой Орде XIII-XV вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров-Давыдов Г.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1957. – 14л.
679203
  Гошкевич В.И. Клады и древности Херсонской губернии / В.И. Гошкевич. – Херсон : Типография Юга (В.И. Гошкевича), 1903. – III, 176, II, [37] с.
679204
  Успенский В.Д. Клады и загадки Таймыра. / В.Д. Успенский. – М, 1972. – 267с.
679205
  Астахова В.Г. Клады на болотах / В.Г. Астахова. – Москва : Лесная пром-сть, 1976. – 81 с. : ил.
679206
  Полозов И.М. Клады рассказывают (топография кладов, найденных на территории Брянской области в 1944-1962 годах). / И.М. Полозов. – Брянск, 1963. – 23с.
679207
  Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1961. – Г4-4 : Клады римских монет на территории СССР / В.В. Кропоткин. – С. 1-136
679208
  Метелкин Н.В. Клады Украины / Н.В.Метелкин. – Киев : Атика, 2005. – 112с. – ISBN 966-326-101-3
679209
  Власова С.К. Клады Хрусталь-горы / С.К. Власова. – Челябинск, 1970. – 192с.
679210
  Страшкевич К.Ф. Клады, рассмотренные в Минц-кабинете Университета Св. Владимира с 1858-1866 год / Издал зав. минц-каб. Е. Страшкевич ; [под ред. К. Страшкевича]. – Киев : В университетской тип., 1867. – [2], 108 с., 1 л. ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1866. - Конволют. - Пер.: Монетные клады Киевской губернии / Н. Беляшевский ; Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира / [В. Данилевич]


  На форзаце подпись: В. Шугаевский. г. Киев [1932]
679211
  Буткус В.А. Клайпеда / В.А. Буткус. – Вильнюс : МИНТИС, 1976. – 62с. : фото
679212
  Жюгжда Р.Ю. Клайпедский край в планах империалистических государств (1919-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жюгжда Р. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 24л.
679213
  Гладких М.І. Клан / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 193. – ISBN 966-642-073-2
679214
  Железова В.Ф. Клан 20-ти : Международные банки США / В.Ф. Железова. – М, 1981. – 254с.
679215
   Клан Кеннеди / Горовиц Дэвид, Кольер, , Питер. – М, 1988. – 494с.
679216
  Рубель В.А. Клан Муракамі-Гендзі в політичній системі Японії XI-XIV століть // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 174-179. – (Історія ; вип. 22)


  Стаття висвітлює історію типового японського середньовічного клану "другого ешелону" влади, його участь у політичних подіях XI-XIV ст. Увагу приділено також життя та творчості Кітабатаке Тікафуса - видатному політику та історику XIV ст.
679217
  Мезенхеллер Матис Клан победителей : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 140-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
679218
  Дашкевич Я. Клан Хмельницького: легенда чи дійсність // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 51-57
679219
  Баева А. Кланицата.Структурен анализ на романа "Хоро" от Антон Страшимиров / А. Баева. – София : Изд-ка къща Сребърен лъв, 1995. – 163 с. – ISBN 954-571-042-Х
679220
  Рущенко І.П. Кланова структура українського суспільства (соціологічний нарис) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 49-55. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
679221
  Магійович І. Кланово-олігархічне управління країною, його вплив на рівень життя населення та міжнародні міграційні процеси / І. Магійович, І. Більський // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 45-52. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-3627
679222
  Бородин Е. Клановый характер устройства Киргизской Республики // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 48-59. – ISSN 1998-1813
679223
  Софронів-Левицький Кланялися вам три України = Salute from three Ukraines : репортаж про туристичний маратон по українських поселеннях у Югославії, Чехословаччині і Польщі / Василь Софронів-Левицький. – Вінніпег ; Торонто : Новий шлях, 1970. – 175 с.
679224
  Дьяков Л.В. Кланяюсь Дону / Л.В. Дьяков. – М, 1983. – 64с.
679225
  Шепітько О. Клаптик зігрітої сонцем землі : повість // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 5-58. – ISSN 0130-1608
679226
  Чмельов С.П. Клаптик історії. / С.П. Чмельов. – К., 1961. – 72с.
679227
  Яценківський О.В. Клаптик України в "золотому трикутнику" Парижа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 червня (№ 106)


  Екскурсію для "Дня" провів радник - директор Культурно-інформаційного центру Олег Яценківський.
679228
   Клапченко Василь Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 267 : фото
679229
  Калакура Я.С. Клапчук Сергій Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 213. – ISBN 96966-8060-04-0
679230
  Коцур Г.Г. Клапчук Сергій Миколайович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 46 : фото
679231
  Коцур А.П. Клапчук Сергій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 268. – ISBN 978-966-02-6814-2
679232
   Клапчук Сергій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 199. – ISBN 978-966-439-754-1
679233
  Балаклицький М. Клара Гудзик як християнський публіцист: до проблеми світоглядної ідентифікації // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 137-149. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
679234
   Клара Ивановна Калинычева. Поэзия будней : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1976. – 30 c., [26] с. ил. : ил.
679235
  Кваснецкая М.Г. Клара Лучко / М.Г. Кваснецкая. – Москва, 1987. – с.
679236
   Клара Цеткин. – Москва, 1933. – 32 с.
679237
  Пик В. Клара Цеткин / В. Пик. – М, 1938. – 40с.
679238
  Ильберг Г. Клара Цеткин / Г. Ильберг. – Москва, 1958. – 206с.
679239
  Боярская З.С. Клара Цеткин / З.С. Боярская. – Москва, 1959. – 115с.
679240
  Кларин В.М. Клара Цеткин в борьбе за коммунистическое воспитание молодежи. / В.М. Кларин. – М, 1963. – 191с.
679241
  Кларин В.М. Клара Цеткин в борьбе за народное просвещение и воспитание молодежи. : Автореф... канд. пед.наук: / Кларин В.М.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 20л.
679242
  Пік В. Клара Цеткін / В. Пік. – К, 1939. – 32с.
679243
  Кведнау В. Клара Шуман. / В. Кведнау. – М., 1973. – 176с.
679244
  Холендро Д.М. Кларенс и Джульетта / Д.М. Холендро. – М., 1962. – 55с.
679245
  Касимов Н.С. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в экогеохимии / Н.С. Касимов, Д.В. Власов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 7-17 : рис., табл. – Библиогр.: с. 15-16. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
679246
  Фаст Г. Кларктон. / Г. Фаст. – М, 1950. – 152с.
679247
  Панченко В. Кларнет і дудка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 27 (192). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Історія генія, який відмовився від свободи - Павла Тичини
679248
  Борецький В. Кларнет у творчості І. Стравінського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 47-60. – ISSN 2310-0583
679249
  Метлушко В.О. Кларнет як сольно-ансамблевий інструмент в творчості композиторів XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Метлушко Володимир Олександрович ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
679250
  Червінський В.І. Клас / В. Червінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 193-195. – ISBN 966-642-073-2
679251
  Гайдей Віктор Олександрович Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та іх застосування : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Гайдей Віктор Олександрович; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. Кафедра математ. аналізу та теорії імовірностей. – Київ, 2002. – 152 л. + Додатки: л. 136 - 144. – Бібліогр.: л. 123 - 136
679252
  Гайдей Віктор Олександрович Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Гайдей В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
679253
  Андросенко М. Клас єдиності і локальні наближення розв"язків нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь / М. Андросенко, О. Кашпіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Для нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь описано клас єдиності розв"язку і спектр різницевого оператора. Побудовано локальні наближення розв"язків, які є аналогом локальних сплайнів мінімального дефекту. Class of solution uniqueness and ...
679254
   Клас і класика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 58-59 : фото
679255
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 22-23 : фото
679256
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 36-37 : фото
679257
   Клас і класика бальнеології // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 24 : фото
679258
  Кудря І.Г. Клас і соціальна стратифікація в добу глобалізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 9-14
679259
  Пекарська М.-К. Клас пані Чайки = Klasa pani Czajki : [для дітей ст. шк. віку] / Малгожата-Кароліна Пекарська ; пер. з пол. Божена Антоняк. – Харків : Школа, 2016. – 335, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-429-134-4
679260
  Толок Валентина Клас створює кінофільм "Тарас Бульба" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-13


  В №6 за нинішній рік ми вмістили добірку матеріалів, присвячених 200-річчю від дня народження Миколи Гоголя. В ній ішлося про стан вивчення творчості нашого славетного земляка в школі, про необхідність його поліпшення шляхом посилення українського ...
679261
  Шчарбакоу В.К. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі. / В.К. Шчарбакоу. – Менск, 1934. – 106с.
679262
  Симончук Е. Класи в політичній сфері суспільства: підтримка партій і довіра до них // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, квітень - червень. – С. 43-63. – ISSN 1563-3713
679263
  Смирнова Н.Ф. Класи і нації / Н.Ф. Смирнова. – Донецк, 1970. – 48с.
679264
  Гулевич В.Н. Класи і політичні партії ФРН / В.Н. Гулевич. – Київ, 1975. – 287 с.
679265
   Класи Конфуція // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Першого вересня на базі Запорізького національного університету відбудеться урочисте відкриття класів Інституту Конфуція з вивчення китайської мови, культури та традицій.
679266
  Россада Т.В. Класи номінативних даних зі швидким доступом до компонентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 199-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується проблема ефективного доступу до компонентів даного. Дослідження здійснюються в рамках композиційно-номінативного підходу до програмування, який надає достатньо розвинені можливості для формалізації необхідних понять. У статті ...
679267
  Карнаух Т.О. Класи пам"яті R-перетворювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 148-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається класифікація R-перетворювачів з точки зору операцій над пам"яттю та властивості замкненості класів перетворень, що задаються R-перетворювачами одного класу пам"яті, відносно суперпозиції з скінченним перетворенням. Показано, що при певних ...
679268
  Кеба О.М. Класи приголосних артикуляцій в контакті з вібрантами в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 177-183


  У статті розглянуто можливі в іспанській мові комбінації вібрантів з приголосними фонемами в межах однієї лексичної одиниці. Визначаються категорії артикуляцій звуків в контакті з вібрантами, які необхідно враховувати як змінні, що впливають на їх ...
679269
  Булавін Л.А. Класи проєктивних представлень у визначенні симетрії колективних спінорних збуджень та їхньої дисперсії в кристалах і періодичних наноструктурах / Л.А. Булавін, В.О. Губанов, А.П. Науменко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 38-50. – ISSN 1025-6415
679270
  Чечельницький Віктор Якович Класи сигналів на основі досконалих двійкових решіток : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Чечельницький В.Я.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
679271
  Лавренюк Я.В. Класи спряженості групи трикутних автоморфізмів афінного простору над простим скінченним полем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються класи спряженості факторгрупи групи Жонк"єра по ядру її дії на афінному просторі вимірюваності n над простим скінченним полем F[нижній індекс p]. Встановлено деякі оцінки потужностей цих класів спряженості. При їх вивченні природньо ...
679272
  Італмазов Х. Класи спряженості і транзитивні підгрупи силовських 2-підгруп симетричних груп степенів 2 . : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Італмазов Х.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 10л.
679273
  Астахов О. Класи та типові реакції неорганічних сполук / О. Астахов, О. Русько, Б. Неклеєвич ; за ред. О.І. Астахова. – Київ : Радянська школа, 1948. – 215 с., 1 л. табл.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
679274
  Астахов О.І. Класи та типові реакції неорганічних сполук / О.І. Астахов. – Київ, 1948. – 216с.
679275
  Чалий К.О. Класи універсальності для просторово-обмежених систем різної природи в контексті розвитку нанотехнологій та наномедицини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 486-492. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорені деякі аспекти теоретичних досліджень просторово-обмежених систем різної природи у зв"язку з пріоритетним розвитком нанотехнояогій та наномедицини. Запропонований перелік ознак, які характеризують певний клас універсальності для ...
679276
  Карнаух Т.О. Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.08- математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188л. + Додатки: л. 151-188. – Бібліогр.: л. 146-151
679277
  Карнаух Тетяна Олександрівна Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
679278
  Шкаравська Ольга Юріївна Класи функцій, визначених перетворювачами над надсловами : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Шкаравська Ольга Юріївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19л.
679279
  Шкаравська Ольга Юріївна Класи функцій, визначених перетворювачами над надсловами. : Дис... Канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Шкаравська Ольга Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 151л. – Бібліогр.:л.147-151
679280
  Бондарук Т.І. Класик історико-правової науки (до 180-річчя від дня народження Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 2219-5521


  У статті, присвяченій видатному правознавцю, історику права М.Ф. Владимирському-Буданову, подається короткий виклад його життєвого і творчого шляху, аналізуються основні творчі здобутки, підходи й методи, з"ясовується роль у розвитку української ...
679281
   Класик математичної науки // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 187-191. – ISBN 966-505-054-0
679282
  Кабаченко Володимир Класик одеської школи живопису Микола Андрійович Шелюто (1906-1984) // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 1 (69). – С. 38-40. – ISSN 0130-1799
679283
  Степусишин С.Б. Класик світового детективу : урок-пошук з вивчення біографії А. Конан Дойла. 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-17
679284
  Зорівчак Р.П. Класик українського перекладознавства: (До 75-річчя професора Віктора Вікторовича Коптілова ) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2006. – Том 3 № 1(7). – С. 167-171.
679285
  Нестеренко П. Класик українського письменства в екслібрисі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
679286
  Захарчук О. Класик української археології // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 9/10 (935/936), вересень-жовтень. – С. 209-212. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Ярослав Іванович Пастернак (1892-1969) - український археолог, доктор філософії, професор. Найважливіші розкопки провів на терені княжого Галича (1934-1941), де відкрив Успенський собор з саркофагом Ярослава Осмомисла. В 1935 р. габілітувався на ...
679287
  Захарчук О. Класик української археології. До 130-ліття Ярослава Пастернака // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Вересень (№ 9). – С. 6-7


  В українській археологічній науці постать Ярослава Пастернака займає одне з провідних місць. Його внесок у розвиток наукових знань про минуле України вимірюється роками плідної праці, десятками проведених теренових експедицій, великою кількістю ...
679288
  Костриця М. Класик української географії (до 170-річчя Павла Чубинського) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 7-12
679289
  Чугуй О.П. Класик української драматургії : (до 125-річчя І.К. Карпенко-Карого (Тобілевича) / О.П. Чугуй. – Київ : Тов-во "Знання" УССР, 1970. – 48 с. : іл.
679290
  Бурлака Г. Класик української текстології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 49-52. – ISSN 0236-1477


  Сиваченко Микола Єфремович - історик літератури, фольклорист, текстолог, член-кореспондент НАН України (1920-1988).
679291
  Славинський М. Класик, який твердо знав: "треба любити" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 58-60


  5 грудня видатному українському прозаїкові Григоров Тютюннику виповнилося б 80 років
679292
   Класика - балканистика - палеославистика = Classical, Balkan and Paleoslavic studies : материjали од научниот собир по повод одбележуваньето на 85-годишнината од раганьето и 60 години научна работа на академик Петар Хр. Илиевски. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 444 с. : портр. – Парал. тит. лист англ. мовою - Статті мак., нім. та англ. мовами. – Библиогр.: c. 409-438. – ISBN 9978-9989-101-75-5
679293
  Сас Олена Класика жанру? Сподіваймося! : децентралізація публічної влади та реформа місцевого самоврядування на порозі точки неповернення / Сас Олена, Ткачук Анатолій Федорович // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 26-28


  Скепсис ніби став гарним тоном, коли в будь-якому контексті вживають словосполучення "реформа місцевого самоврядування" або "адміністративно-територіальна реформа" (чи то відповідно до європейських стандартів "реформа публічної влади"). Справді, ці ...
679294
  Косюк О. Класика і масова культура: опозиція чи трансформація? (Міркування з приводу адаптації імені й творчості Лесі Українки в індустрії масової культури) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 147-158. – ISBN 978-966-600-359-4
679295
  Зоммер Тео Класика німецької журналістики: графиня Маріон Дьонгофф / розмову вела Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 17-18


  Про цінності видатної публіцистки повоєнної Німеччини - у розмові з її учнем та послідовником, редактором тижневика DIE ZEIT Тео Зоммером.
679296
  Бакіров В. Класика, що випереджає час // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 13-18. – ISSN 2078-1016


  Інтерв"ю академіка Віля Бакірова, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету.
679297
  Шалагінов Б.Б. Класики і романтики : штудії з історії нім. л-ри ХVIII - XIX cт. / Борис Шалагінов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 439, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 432-439. – Бібліогр.: с. 423-431. – ISBN 978-966-518-632-8
679298
  Трипільський А. Класики літератури в боротьбі за високу ідейність мистецтва / А. Трипільський. – К., 1949. – 63с.
679299
  Тарасун П.К. Класики марксизму-ленінізму про можливі непередбачені наслідки взаємодії людини з природою // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
679300
  Воробйова В.С. Класики марксизму-ленінізму про необхідність підготовки молоді до трудової діяльності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 3-6. – (Серія історії ; № 15)
679301
  Бондаренко М.П. Класики марксизму-ленінізму про роль колективу у вихованні особи // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-10. – (Серія історії ; № 16)
679302
  Погрібний А. Класики не зовсім за підручником / А. Погрібний; Анатолій Поргрібний. – Київ : Школяр, 2000. – 136 с. – ISBN 966-7625-06-0
679303
  Макеєв С. Класики німецької та світової соціології у Першій світовій війні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 162-171. – ISSN 1563-3713
679304
   Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера = Klassiker des politischen Denkens : Пер. з нім. – Київ : Тандем, 2002. – 584с. – Бібліогр.: с.514-569. – ISBN 966-7145-40-9
679305
  Рубін І.І. Класики політичної економії. / І.І. Рубін. – Х, 1929. – с.
679306
  Рубін І.І. Класики політичної економії. / І.І. Рубін. – Х, 1930. – 500с.
679307
  Руденко К.П. Класики російського природознавства про роль гіпотези в науці / К.П. Руденко. – Київ, 1955. – [16] с. – Окр. відб. з : Філософський збірник , № 2, 1955, [c.125-140]
679308
   Класики української літератури. – Київ, 1961. – 23 с.
679309
  Осляк І.Ф. Класики української літератури про релігію. / І.Ф. Осляк. – К., 1960. – 40с.
679310
   Класики української літератури. [Ізоматеріал] : [комплект листівок з текстовками на укр. м. : Гравюри на вініпласці Василя Чебаника]. – Київ : Мистецтво, 1966. – 29 л. : 29 листівок + 2 обкл.
679311
  Присухін С. Класики української філософії: Григорій Сковорода // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 липня (№ 29)
679312
  Погоріляк Й.М. Класиологія - наука про природний порядок цілісних систем: людину і природу / Й.М. Погоріляк. – Ужгород, 1995. – 40с.
679313
  Цікановська Н.А. Класифiкацiя недержавних пенсiйних фондiв у контекстi забезпечення їхньої фiнансовоi безпеки // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 64-70. – ISSN 2221-755X
679314
  Филиповски Г. Класификациjа на почвите на Република Македониjа = Soil classification of the Republic of Macedonia / Горги Филиповски ; уредн. Р. Лозановски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 341 с. – ISBN 9989-101-59-0
679315
  Соколов Л. Класификаціа на околиите во НР Македониіа спрема степенот на стопанскишт развиток / Л. Соколов. – Скопіе, 1960. – 109с.
679316
  Гритенко О.А. Класифіікація суспільно небезпечних наслідків: деякі теоретичні та законодавчі аспекти / О.А. Гритенко, Т.О. Ульянова // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2312-928X
679317
  Старовойтенко О.А. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) та Класифікатор основних фондів (КОФ) як основа визначення внутрішнього середовища туристської галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 93-95. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми визначення внутрішнього середовища туристської сфери на основі застосування Класифікатора видів економічної діяльності і Класифікатора основних фондів.
679318
  Носіков О. Класифікатор професій в Україні: чергові зміни у "живій" книзі / О. Носіков, М. Дрозач, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 12-17. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2411-6912 03
679319
   Класифікатор професій ДК 003 : 2005 (зміни та доповнення №3) : вид. офіційне / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; М-во праці та соц. політики України, Держ. установа НДІ соц.-трудових відносин М-ва праці та соц. політики України (м. Луганськ) ; [розробники: С. Мельник та ін.]. – Київ : Соцінформ, 2008. – 107, [1] с. : табл. – Текст укр., рос.
679320
   Класифікатор професій ДК 003: 2005 : Видання офіційне. – Київ : Соцінформ, 2005. – 616с. – (Національний класифікатор України)
679321
   Класифікатор професій ДК 003: 2005. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544с. – На обкл. Законодавство. – ISBN 966-667-236-7
679322
   Класифікатор професій ДК 003: 2010 / [ДУ НДІ соціально-трудових відносин ; Ін-т укр.мови НАНУ ; Державний комітет статистики України ; розробники : М. Гаврицька, В. Глоба, Т. Гречушкіна та ін.]. – Видання офіційне. – Київ : Соцінформ, 2010. – 746 с. + Додаток: с. 43-745. – (Національний класифікатор України)
679323
  Балашов Н.В. Класифікатор професій та методика його вдосконалення : аналіт. записка : № 1 / [Н.В. Балашов, Л.Й. Літвінчук ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 18 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
679324
  Орлова В.В. Класифікатори у соціальній мережі Instagram (на матеріалі повідомлень National geographic) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 41-51. – ISSN 2520-6397
679325
  Ілик О. Класифікації дискурсивних слів у сучасному мовознавстві // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 28. – С. 73-80. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
679326
  Архіпов В.В. Класифікації експертних завдань, які вирішуються в рамках судово-товарознавчої експертизи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 181-187.
679327
  Гриненко І.О. Класифікації злочинів та їх кримінально-правове значення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гриненко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
679328
  Сенич О.Я. Класифікації злочинів у сфері торговельної діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 216-221. – (Юридична ; Вип. 2)
679329
  Хлюпин О.А. Класифікації інтерактивних медіа-фасадів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 183-191 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
679330
  Овсієнко А.С. Класифікації метафори в сучасному мовознавстві // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 70-84. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 5). – ISSN 2518-7600
679331
  Шихненко К.І. Класифікації освітніх змін у педагогічних дослідженнях США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 223-233. – ISSN 2312-5993
679332
  Шибірник С.О. Класифікації та групування об"єктів ринку нерухомого майна // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 114-116
679333
  Сербін О. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 39-43


  У публікації представлено та комплексно проаналізовано ідеологічну фундаментальність дуалістичного вчення Арістотеля, подано класифікаційну систему мислителя, встановлено, що трилогічність загальної структури класифікації підпорядкована певній ...
679334
  Bernd Lorenz Класифікаційна система Регенсбург: історія та сучасний розвиток // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 21-29. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є висвітлення розвитку німецької бібліотечної системи класифікації, яку було впроваджено у 1964 році фахівцями університетської бібліотеки в Регенсбурзі. Методологія базується на використанні історичних та класифікаційних принципів і ...
679335
  Кузенков О.О. Класифікаційна система точок рівноваги лінійної системи диференціальних рівнянь третього порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі зроблена спроба систематизації простих та складних типів точок рівноваги лінійної системи трьох диференціальних рівнянь при різних характеристичних числах системи. Запропонована можлива класифікаційна система простих та складних станів ...
679336
  Маляренко О.С. Класифікаційна схема вихідних критеріїв ідентифікації можливих елементів регіональних екомереж // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 31-33
679337
  Заїка В.В. Класифікаційна характеристика державних нагород України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-85.
679338
  Бондар Л. Класифікаційна характеристика та функціональна роль Шевченкових присвят // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 194-205. – ISBN 978-966-02-4721-5
679339
  Курач Т.М. Класифікаційний аналіз геозображень / Т.М. Курач, Р.В. Олійник // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 97-99. – ISSN 2075-1893


  З появою нових видів геозображень із невизначеними власивостями постає проблема їх ідентифікації. У статті пропонується класифікаційний аналіз масиву геозображень за пріорітетом наближення їх до поняття географічної карти на основі встановлення ...
679340
  Горобець І.С. Класифікаційний вимір лексики народної медицини античних часів. Лексика народної античної медицини у класифікаційному вимірі (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плі = (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плінія Старшого) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 321-328


  У статті здійснено спробу дослідження лексико-семантичних особливостей давніх рецептів народної медицини в античних авторів, визначається їхня генеза та основні принципи структури, проводиться зіставний аналіз авторського стилю на основі текстів "De ...
679341
  Чаварга Я.М. Класифікаційний тип змістових зв"язків у семантиці прикметників англійської мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 82-86. – Бібліогр.: Літ.: с. 82-86; 9 назв. – ISSN 1729-360Х
679342
  Бекешко В.Я. Класифікаційні аспекти методів оцінювання ефективності маркетингових комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-7. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
679343
  Масна А.М. Класифікаційні аспекти послуг як об"єктів управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 100-106. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
679344
  Моклиця Ю.В. Класифікаційні аспекти туристичного потенціалу міста Луцька // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 85-91 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
679345
   Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп : Дис. ...доктора фізико-математ.наук:01.01.06 / Бондаренко Віталій Михайлович; Ін-тут математики НАНУ. – Київ, 2000. – 310л. – Бібліогр.:л.298-310
679346
  Бондаренко В.М. Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп : Автореф...доктора фіз.мат. наук:01.01.06 / Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2001. – 32с. – Бібліогр.:с.26-29
679347
  Сергейчук В.В. Класифікаційні задачі лінійної алгебри. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Сергейчук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 20л.
679348
  Сергійчук В.В. Класифікаційні задачі лінійної алгебри. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Сергійчук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 20л.
679349
  Мелкумова Т.В. Класифікаційні засади таксономій мовленнєвих актів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 168-171. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
679350
  Нестеренко Оксана Олексіївна Класифікаційні моделі та системні методи інформаційної підготовки та підтримки багатокритеріальних рішень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Нестеренко О.О.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
679351
  Рубцова М.Ю. Класифікаційні ознаки аутсорингу у виборі конкурентних форм взаємодії суб"єктів підприємництва // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-37.
679352
  Курач Т.М. Класифікаційні ознаки географічних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 10-16


  Класифікаційні ознаки – один з головних складених елементів класифікації. Виділення й дослідження ознак класифікації, заснованих на властивостях карт як моделей дійсності визначає сукупність майбутніх класифікаційних груп карт по різних ...
679353
  Прекрасна О.І. Класифікаційні ознаки державної казначейської служби України як суб"єкта адміністративного права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 120-127. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
679354
  Пурська І. Класифікаційні ознаки міжнародного туризму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 187-195. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
679355
  Пасічна І.О. Класифікаційні ознаки податкових правовідносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 55-59. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
679356
  Мєлєкєсцева Н.В. Класифікаційні ознаки предикатів наявності/відсутності у сучасній українській літературній мові // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 73-74
679357
  Комісаров К. Класифікаційні ознаки прислівника та приакцидентного означення в японській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У сучасному мовознавстві дедалі послідовніше розрізняють власне члени речення та синтаксеми, і ці два ряди компонентів виявляють різне спрямування: власне члени речення спрямовані у внутрішню структуру мови, а синтаксеми – у зовнішню. Синтаксема має ...
679358
  Лужанський А.В. Класифікаційні ознаки суб"єктів доступу до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 10 (146). – С. 38-42
679359
  Петрик О. Класифікаційні основи іменників опредметненої дії // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 114-119. – ISSN 2075-1486
679360
  Кудин О.О. Класифікаційні основи ісламського радикалізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 108-115
679361
  Бондарук О.С. Класифікаційні особливості бюджетних елементів економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 93-99. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
679362
  Гордєєв А.Ю. Класифікаційні особливості карт-портоланів : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 310-316. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
679363
  Дубініна О.М. Класифікаційні параметри акме-технології формування математичної культури майбутніх інженерів з програмного забеспеченя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 85-97. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
679364
  Чумак В.В. Класифікаційні параметри лінгвотекстових категорій у східнослов"янському мовознавстві / В.В. Чумак, С.М. Шевель // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 76-81. – Бібліогр.: Літ.: с. 81; 24 назв. – ISSN 1729-360Х
679365
  Арібжанова І. Класифікаційні параметри невласне граматичного узгодження // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 27-34. – ISSN 0252-3108


  "Розглянуто типологічні ознаки невласне граматичного узгодження, що має вияв у структурах зі специфічно вираженим опорним компонентом у функції означуваного предмета (незмінний субстантив, змінний субстантив недиференційованого роду, сполука слів, ...
679366
  Ковтун О.М. Класифікаційні підходи до зонування земель // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 29-36. – ISSN 2310-9769
679367
  Лобузіна К.В. Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Лобузіна К.В.; НАНУ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
679368
  Сербін О. Класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії Дідро та Д"Аламбера з позиції представлення змісту наукової думки / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 38-43. – ISSN 2076-9326


  У публікації охарактеризовано класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії. Проведено детальний аналіз структури та змісту класифікаційних схем, який дає підстави зробити висновок, що це видання розпочало відлік розвитку організації систем ...
679369
  Пономаренко С.С. Класифікаційні типи морфонологічних моделей в українській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 57-65. – ISSN 0027-2833
679370
  Поміркована Т.В. Класифікаційні характеристики прийменникових конструкцій англійської мови // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 22-28. – ISBN 978-966-8847-78-3
679371
  Маєвська О.М. Класифікація "мозкових центрів" світу: основні підходи // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – С. 125-129. – ISSN 2519-2949
679372
  Савочкіна Т.І. Класифікація 3-породжених р-груп, у яких нормалізатори підгруп нормальні та мають доповнення (Р>2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються р-групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є нормальною підгрупою і має доповнення. Ключові слова: нормаліатор, доповнення, комутант. P-groupx are investigated at which normalizer of each subgroup is a normal subgroup and has ...
679373
  Раренко Л.А. Класифікація 3D-реклами в Україні. Аналіз актуальних пропозицій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  В Україні активно виготовляють рекламу із застосуванням тривимірних технологій та тривимірної графіки. Мета дослідження - виявлення особливостей 3D-реклами, представленої на вітчизняному ринку, та створення її загальної класифікації на основі ...
679374
  Міщенко К.І. Класифікація m-функцій загального положення на некомпактних поверхнях скінченного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дано топологічну класифікацію т-функцій загального положення на некомпактных поверхнях скінченого типу. Ключові слова: некомпактні поверхні, граф Ріба, функції Морса. We give the topological classifications of m-functions on the noncompact surfaces ...
679375
  Заярний О.А. Класифікація адміністративних інформаційних правопорушень як метод наукового дослідження адміністративної деліктності та інструмент удосконалення адміністративно-деліктного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 80-100. – ISSN 2227-796X


  У статті з наукових і правозастосовчих позицій здійснено класифікацію адміністративних інформаційних правопорушень, запропоновано групи критеріїв для такої класифікації - за ознаками складів проступків, правових режимів інформації, що є предметом ...
679376
  Ворон Д.Л. Класифікація адміністративних послуг у сфері вищої освіти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 158-162. – ISBN 978-617-7404-86-5
679377
  Кучма К.С. Класифікація адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 107-110. – ISSN 2219-5521
679378
  Келемен М.І. Класифікація адміністративно-правових форм участі публічної адміністрації та громадськості у процесі прийняття екологічно значущих рішень // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 228-240. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
679379
  Омелян В. Класифікація адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 225-226
679380
  Донченко В.С. Класифікація акцій за критерієм інвестиційної привабливості з використанням теорії збурень псевдообернених матриць / В.С. Донченко, М.Ф. Кириченко, В.Н. Омардибірова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 180-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена опису технології багатовимірної класифікації акцій за критерієм інвестиційної привабливості. Технологія побудована з використанням теорії збурення псевдообернених матриць. The article is devoted to the description of multidimensional ...
679381
  Коломієць М.О. Класифікація аналітичних структур за семантичними та прагматичними ознаками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  У статті розглядаються аналітичні лексико-синтаксичні структури. Проводиться аналіз поняття аналітичних структур та перекладацького аспекту використання їх при перекладі речень з іспанської мови українською, підкреслюється здатність їх виступати ...
679382
  Петьков В.А. Класифікація аномального розвитку особистості як психологічна проблема // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 237-240
679383
  Денисик Г.І. Класифікація антропогенного карсту Правобережної України для потреб раціонального використання : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України / Г.І. Денисик, Б.Д. Панасенко // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 132-138. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
679384
  Мєр"ємова Ю. Класифікація антропонімів англійських, російських та українських літературних казок за походженням // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 504-507. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
679385
  Купцова М. Класифікація арбітражних угод // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 108-113.
679386
  Покотило М.О. Класифікація аргументативних схем О. Фрілі та проблема оцінки аргументації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 142-144
679387
  Цюпа М.С. Класифікація архітектурних об"єктів з геральдичним декором // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 215-224. – ISSN 2077-3455
679388
  Кікоть О. Класифікація аукціонів цінних паперів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 12 (350), грудень. – С. 30-35. – ISSN 1810-3944
679389
  Ковальов О.Л. Класифікація банківських ризиків.Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 63-70. – Бібліогр.: на 17 пунктів
679390
  Іванова О.К. Класифікація баричних полів і синоптико-статистичний метод деталізованого прогнозу погоди з місячною завчасністю для території України : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец.: 11.00.09 - метеорол, клімат.,агрометеорол. / Іванова О.К. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
679391
  Оніщук О.М. Класифікація батьківських прав // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (201). – C. 23-28. – ISSN 2308-9636
679392
  Білоус В.В. Класифікація безпілотних літальних апаратів та ії значення для криміналістичної практики // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 47-57. – ISSN 1993-0917
679393
  Самойленко В.М. Класифікація берегових ландшафтних ярусів і смуг / В.М. Самойленко, І.О. Діброва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 318-325.
679394
  Кузнецова М. Класифікація бібліотечних електронних ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування їхньої цілісної системи / Марина Кузнєцова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 24-28


  Досліджено та розроблено загальну схему і структуру видової класифікації складу ресурсів, продуктів та послуг з краєзнавства в електронному середовищі публічних бібліотек України.
679395
  Мельник Мар"яна Іванівна Класифікація бізнес-середовища: системний підхід // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 251-260. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розширено трактування сутності поняття "бізнес-середовище", виокремлено його характерні особливості; на основі запропонованої системи критеріїв оцінки розроблено класифікацію видів бізнес-середовища з метою комплексного врахування об"єктивного ...
679396
  Василенко С.В. Класифікація бойових психогенних втрат з урахуванням досвіду антитерористичної операції // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 37-42
679397
  Бриндак Д. Класифікація боргових цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 117-120.
679398
  Музика-Стефанчук Класифікація бюджетних правовідносин: питаннятеорії та практики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 67-72
679399
  Стрішенець Н. Класифікація в електронному середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-43. – ISSN 1029-7200
679400
  Криволапов Б.М. Класифікація валютних операцій в міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 344-350


  Стаття присвячена проблемам класифікації валютних операцій в міжнародному праві. Автор аналізує визначення та класифікацію валютних операцій різними міжнародними фінансовими організаціями та порівнює їх з українським законодавством.
679401
  Шигонін О.Б. Класифікація вбивств із сексуальних мотивів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 275-279
679402
  Кадубовський О.А. Класифікація векторних полів Морса-Смейла на двовимірних багатовидах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-88. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мінімальні векторні поля Морса-Смейла на двовимірних компактних замкнених орієнтовних багатовидах. Наведено необхідну й достатню умову топологічної еквівалентності цих полів у термінах хордових діаграм. Підраховано число ...
679403
  Чімишенко С.М. Класифікація видатків на утримання особового складу військових формувань України / С.М. Чімишенко, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-69. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються принципи формування та класифікації видатків на утримання особового складу військових формувань України та пропонуються шляхи подолання диспропорції у нормах та видах матеріального забезпечення військовослужбовців різних ...
679404
  Пеліпадченко Р.О. Класифікація видатків та витрат в системі обліку бюджетних установ та організацій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 182-186. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
679405
  Бихова О.М. Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 15-18. – ISSN 1683-1942
679406
  Богма О.С. Класифікація видів бюджетної безпеки країни // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 38-40. – ISSN 2409-1944
679407
  Ющик О.І. Класифікація видів виправданого ризику // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.111-115. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
679408
  Горох О.П. Класифікація видів звільнення від покарання за стадією кримінального провадження // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 34-38. – ISBN 978-617-616-069-4
679409
  Нестеренко О.С. Класифікація видів інновацій та ефектів від їх впровадження // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 112-117
679410
  Онопрієнко С. Класифікація видів інформаційної безпеки як правової категорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 60-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817
679411
  Пахомов В.В. Класифікація видів контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 101-107
679412
  Петрушевський Ю. Класифікація видів макроекономічного планування / Ю. Петрушевський, О. Попадюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 228-232. – ISSN 1993-0259
679413
  Григоренко Т.М. Класифікація видів мерчандайзингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 511-515. – ISSN 2222-4459
679414
  Угольков Є.О. Класифікація видів монетизації інтернет-ресурсів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 157-163. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
679415
  Жукович І.А. Класифікація видів наукової та науково-технічної діяльності / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 90-94 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
679416
  Романко О.П. Класифікація видів планування конкурентноспроможності машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 133-137. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
679417
  Вінтюк Ю. Класифікація видів поведінки: спроба аналізу та оптимізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-192. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
679418
  Павлова М. Класифікація видів преюдиції як інструмент визначення її суті // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 133-137
679419
  Дем"янова О.В. Класифікація видів проваджень у цивільному процесі України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена розгляду питань, пов"язаних з визначенням поняття провадження, його співвідношенням з іншими структурними елементами цивільного процесу. Обгрунтовується існування основних, спеціальних, функціональних та приватних проваджень. Окрема ...
679420
  Голік О.В. Класифікація видів реклами за критерієм етичності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 178-182. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
679421
  Карамушка Л.М. Класифікація видів соціальної напруженості в освітніх організаціях // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 44-56. – ISSN 2411-3190
679422
  Удалов Олег Класифікація видів стархування у сфері інвестиційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 44-47
679423
  Старовойтенко О.А. Класифікація видів туризму в контексті культури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 132-140
679424
  Гарбера О.Є. Класифікація видів туризму в системі міжнародної торгівлі послугами // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 59-62
679425
  Кохановський В. Класифікація видів туризму і туристичних подорожей та її цивільно-правове значення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 209-210. – ISBN 978-617-7069-28-6
679426
  Шем"яков О.П. Класифікація видів управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 221-228
679427
  Семенов А.Г. Класифікація видів фінансової стратегії підприємства / А.Г. Семенов, О.О. Єропутова, О.О. Плаксюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 163-170. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
679428
  Яремко О.П. Класифікація видів цільового використання земель, проблеми лісу і лісівництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 18-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
679429
  Шемелинець І.І. Класифікація видів юридичної відповідальності: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 14-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
679430
  Шемелинець І.І. Класифікація видів юрилдичної відповідальності: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 14-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
679431
  Ровний В.В. Класифікація видів, форм та методів здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності. Правовий аспект // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 238-243. – (Серія "Право" ; вип. 2)
679432
  Бурденко І. Класифікація випущених фінансових інструментів: фінансове зобов"язання чи інструмент капіталу : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 27-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
679433
  Михалевич С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку ( на прикладі швейних підприємств) : галузевий облік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 36-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
679434
  КУзнецова Класифікація витрат в управлінському обліку // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 104-109. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
679435
  Медвідь Л. Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю / Л. Медвідь, Г. Говда // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 15-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
679436
  Валінкевич Н.В. Класифікація витрат та їх загальний вплив на результативність діяльності сільськогосподарських підприємств / Н.В. Валінкевич, В.М. Кобилинський // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 50-57. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
679437
  Озеран В.О. Класифікація витрат як засіб управління ними / В.О. Озеран, Р.Я. Хіч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто методику класифікації витрат у сучасних умовах господарювання. Проводячи класифікацію витрат, підприємство має керуватися такими класифікаційними ознаками, що дозволять досягнути основні цілі управління, а саме: управління собівартістю, ...
679438
  Бадовська І. Класифікація вихідних параметрів системи соціальних пільг у вимірі суперечностей соціальної політики та бюджетних можливостей держави // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
679439
  Смілка В.А. Класифікація внутрішніх процесів містобудівного моніторингу // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 140-148 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
679440
  Дереко В.Н. Класифікація воєнно-політичних рішень України: нормативно-правові аспекти // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 630-636. – ISSN 1563-3349
679441
  Крисюк Б.В. Класифікація галузевих ризиків у лісовому господарстві України : економіка та управління національним господарством / Б.В. Крисюк, В.І. Крисюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 75-87. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
679442
  Твердохлєбов І.Т. Класифікація галузей районного територіально-виробничого комплексу за їх роллю в територіальному поділі праці / І.Т. Твердохлєбов, М.В. Багров // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 3-10 : Табл.
679443
  Чемодурова Н.О. Класифікація гарантій незалежності суддів адміністративних судів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 120-130
679444
  Жук А. Класифікація гарантій прав і свобод підозрюваного під час застосування запобіжного заходу "тримання під вартою" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 243-248. – ISSN 2663-5313
679445
  Самойленко Л.В. Класифікація геологічних пам"яток за інженерно-геологічними ознаками / Л.В. Самойленко, А.В. Дубицька // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
679446
  Кисленко Р.В. Класифікація гібридного типу політичного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 321-326. – ISSN 2076-1554
679447
  Гузій М.І. Класифікація гірських порід за параметрами анізотропії магнітної сприйнятливості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-72. – (Геологія ; Вип. 13)


  На основі вивчення магнітної сприйнятливості колекції зразків докембрійських гранітоїдів Українського щита та розгляду анізотропії феропарамагнітної моделі запропонована класифікація кристалічних гірських порід за її параметрами. Розглянуто питання ...
679448
  Роботинська В.О. Класифікація гласного цивільного процесу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10 (169). – С. 45-48
679449
  Кропивко М.М. Класифікація господарств населення як форми малого сільськогосподарського підприємництва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 135-142. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
679450
  Віхров О. Класифікація господарських правовідносин: загальнотеоретичний підхід // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 134-142. – ISSN 1993-0909
679451
  Тертишна Л.С. Класифікація господарсько-правових засобів реалізації державної регіональної політики // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 70-77. – ISSN 2224-9281
679452
  Слюсарчук Л.І. Класифікація готової продукції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 150-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  Класифікацію продукції обгрунтовано з погляду удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку, з метою нагромадження інформації формування вартості.
679453
  Тесліцький А.М. Класифікація громадських об"єднань в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 44-47. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
679454
  Гаєва Н.П. Класифікація громадських організацій: теоретичні підходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 83-87. – ISSN 2219-5521
679455
  Опадчий І.М. Класифікація грошових зобов"язань як інституту зобов"язального права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 130-137. – ISBN 966-7784-65-7
679456
  Кошельок Г.В. Класифікація грошових потоків підприємства у сучасних умовах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 32-40
679457
  Атамас П. Класифікація грощових потоків за видами діяльності як основа складання звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
679458
  Виноградова Г.В. Класифікація гуртожитків у законодавстві України: постановка проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 45-21. – ISSN 2222-5374
679459
  Коцар О.В. Класифікація даних обліку електричної енергії // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 79, вип. 2. – С. 42-52. – ISSN 0368-6418
679460
  Шубний В.О. Класифікація двовимірних безщільових напівпровідників / В.О. Шубний, О.Б. Кашуба // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
679461
  Сербін О. Класифікація двокрапкою та її автор - взаємозв"язок в еволюційності епохи / О. Сербін, І. Перенесієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 9 (216), вересень. – С. 13-16. – ISSN 2076-9326
679462
  Піддубна Д. Класифікація державних органів та їх повноважень у сфері податкового обліку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 0132-1331
679463
  Карнарук Н. Класифікація державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-44
679464
  Бондар А.В. Класифікація державного контролю за організацією та здійсненням господарської діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 100-103
679465
  Калакура Я.С. Класифікація джерел інтелектуальної історії України // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 106-113. – ISSN 2077-5709


  З"ясовуються сутність джерел з інтелектуальної історії України як носіїв відомостей про процес творчості, продукування ідей, теорій, концепцій, створення наукових праць, творів літератури, мистецтва, архітектури, формування суспільно-політичної і ...
679466
  Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 36-43.
679467
  Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 36-43.
679468
  Шевченко А.О. Класифікація джерел регулювання муніципально-правового статусу територіальної громади // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 42-47. – ISSN 2308-9636
679469
  Михайлова Л.В. Класифікація директивних мовленнєвих актів // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 451-456. – ISSN 1993-5560
679470
  Бойчук Класифікація дискреційних повноважень в діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-11. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
679471
  Курач Т. Класифікація дистанційних геозображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 56-61. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто властивості дистанційних геозображень. Виокремлено властивості дистанційних геозображень, розроблено систему класифікаційних ознак. Класифікаційні ознаки дистанційних геозображен ь розбито на дві групи: ознаки всього твору та ...
679472
  Цимбал-Слатвінська Класифікація дітей з особливими освітніми потребами в аспекті професійної діяльності логопеда // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 163-171 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2706-6258
679473
  Беседіна Т. Класифікація договорів (контрактів) поставки в зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 33-36
679474
  Попко Є.В. Класифікація договорів Ради Європи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 357-364. – ISSN 1563-3349
679475
  Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 139-148. – ISSN 0132-1331
679476
  Падучак Б.М. Класифікація договорів у сфері трансферу технологій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 189-192
679477
  Штим Т. Класифікація договорів, що опосередковують акціонерні відносини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 296-297. – ISBN 978-617-7069-17-0
679478
  Гопанчук В. Класифікація договору банківського вкладу (депозиту) / В. Гопанчук, М. Біда // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 110-116
679479
  Ніколенко Л.М. Класифікація доказів у господарському процесі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 219-223. – ISSN 1563-3349
679480
  Татарінцев Т. Класифікація доказів у справах про адміністративні корупційні правопорушення: окремі підходи до здійснення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 81-84
679481
  Яшний Д.В. Класифікація документальних листівок з видами Криму як джерела пам"яткознавчих досліджень (1895–1917) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 215-221. – ISSN 2078-0133
679482
  Апанасенко К. Класифікація документів дозвільного характеру і прав за ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-65. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Автором статті розроблено систему прав, які посвідчуються документами дозвільного характеру, шляхом їх класифікації за рядом критеріїв. Ці права згруповано за змістом суб"єктивного права, правовою природою, метою відповідної дозвільної процедури, ...
679483
  Апанасенко К. Класифікація документів дозвільного характеру і прав за ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено систему прав, які посвідчуються документами дозвільного характеру, шляхом їх класифікації за рядом критеріїв. Ці права згруповані за змістом суб"єктивного права, правовою природою, метою відповідної дозвільної процедури, терміном дії та ...
679484
  Ковальчук В. Класифікація документів мережі ОУН(б) і запілля УПА на Волині та Поліссі у роки Другої світової війни // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 73-82. – (Нова серія ; вип. 10/11)
679485
  Кудлай В.О. Класифікація документів у системі управління якістю підприємства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 17-23
679486
  Запотоцький А.П. Класифікація документів як джерела доказів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 199-207.
679487
  Климчук Л.В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 35-38


  У статті проведено історіографічний аналіз методики побудови класифікаційних схем документів, які застосовувались українськими та зарубіжними вченими.
679488
  Музика О. Класифікація доходів місцевих бюджетів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
679489
  Богдан І.В. Класифікація доходів сектору загальнодержавного управління України згідно з GFSM 2014 / І.В. Богдан, Д.В. Коноваленко, Т.Ю. Яра // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 33-57 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
679490
  Мельниченко О.А. Класифікація доходів селян та особливості механізму державного регулювання їх розподілу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 93-100. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
679491
  Кетько М.О. Класифікація ЕКГ на базі теореми Байеса / М.О. Кетько, Т.П. Короткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 268-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудова високоточного алгоритму класифікації ЕКГ на базі теореми Байеса та його практичне застосування.
679492
  Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 194-201 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
679493
  Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту: проблеми і напрями вирішення // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 92-96
679494
  Овандер Н.Л. Класифікація економіко-математичних моделей // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 187-196. – Бібліогр.: на 22 пункти. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
679495
  Дрозд І.К. Класифікація економічного контролю та шляхи її вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-108. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність класифікації економічного контролю, дано критичну оцінку існуючих класифікаційних ознак, ви-значено системний підхід до класифікації економічного контролю, запропоновано власну вдосконалену класифікацію еконо-мічного контролю на ...
679496
  Гандзюра В.П. Класифікація екосистем різного ступеня забруднення за продукційними показниками біосистем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129-131. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Запропоновано оригінальний метод класифікації угруповань, який дозволяє виокремлювати групи ценозів певного рівня токсичного забруднення середовища як за видовою структурою, так і за функціональними характеристиками організмів, популяцій і угруповань.
679497
  Рудишин С. Класифікація екосистем: проблеми й перспективи / С. Рудишин, В. Самілик // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (105). – С. 2-4
679498
  Жученко О.А. Класифікація електродної продукції та її застосування / О.А. Жученко, А.П. Корж // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 41-42. – ISBN 978-966-622-803-4
679499
  Фіголь Н.М. Класифікація електронних видань // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2014. – Вип. 2 (44). – С. 124-129. – ISSN 2077-7264


  У статті аналізується типологія електронних видань, запропонована в ДСТУ 7157:2010, наводяться пропозиції щодо її уточнення, поширення, пропонуються критерії, які варто додати.
679500
  Стовпова А.С. Класифікація електронних грошей для цілей бухгалтерського обліку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 60-64. – ISSN 2306-6814
679501
  Гунько С.О. Класифікація емпіричних ознак та їх вимірювання в соціально-педагогічних дослідженнях / С.О. Гунько, О.С. Семенов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 98-102. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито сутність та особливості класифікації емпіричних ознак та їх вимірювання в ході проведення соціально-педагогічних досліджень.
679502
  Ломака О. Класифікація етнічних процесів у вітчизняній етнології // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 48-55. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
679503
  Пухтецька А А. Класифікація європейських принципів адміністративного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-119.
679504
  Гайдаржи М. Класифікація життєвих форм сукулентних рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Багаторічні спостереження за ростом і розвитком сукулентних рослин колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна дозволили модифікувати класифікацію життєвих форм І. Серебрякова. Подано конспект класифікації з доповненнями, завдяки яким можна ...
679505
  Онищенко С.В. Класифікація загроз бюджетній безпеці держави в умовах фінансової глобалізації // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 108-113. – ISSN 2218-1199
679506
  Снігир Л.П. Класифікація загроз економічній безпеці вищого навчального закладу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 28-32. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянуто поняття класифікації загроз економічній безпеці вищого навчального закладу. Проведена систематизація загроз, що притаманна економічній безпеці освітніх установ. Визначено, що забезпечення економічної безпеки освітніх установ є ...
679507
  Кузнецова І.О. Класифікація загроз економічній безпеці підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 120-128. – ISSN 2313-4569
679508
  Зачосова Н.В. Класифікація загроз сталості економічної безпеки компаній з управління активами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7-12
679509
  Голованенко М.В. Класифікація задач визначення ефективності діяльності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 188-191


  Стаття присвячена проблемі розробки класифікації задач оцінки ефективності діяльності підприємства. Не дивлячись на наявність численних показників та методик оцінки ефективності, загальної класифікації задач, які постають в процесі оцінки ефективності, ...
679510
  Артемчук В.О. Класифікація задач оптимізації мереж моніторингу стану атмосферного повітря // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 67. – С. 10-15
679511
  Кравченко М. Класифікація закономірностей реалізації закону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-104. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації закономірностей, які властиві процесу реалізації закону. Статья посвящена классификации закономерностей, которые свойственны процессу реализации закона. The article is devoted classifications of conformities to law, ...
679512
   Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України та узгодження з класифікаційними системами PRMS та PKOOH-2009 / Г.І. Рудько, В.Г. Омельченко, В.Г. Григіль, В.І. Ловинюков, О.В. Нецький // [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)", міжнар. форум. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – С. 268-271. – ISBN 978-966-7896-74-4
679513
  Демкова В.О. Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі / В.О. Демкова, Ю.Л. Хомяковський // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 187-190. – ISSN 2413-1571
679514
  Лукач І. Класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-51. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  На основі норм корпоративного права та наукових досліджень запропонована власна класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав, а також аналізуються проблеми, що пов"язані з застосуванням цих засобів на практиці. На ...
679515
  Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно - паравового примусу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.105-111. – ISSN 0132-1331
679516
  Благодир А. Класифікація заходів кримінально-процесуального примусу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 178-181.
679517
  Щербатюк Н.В. Класифікація заходів нетарифного регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 111-116
679518
  Стрельченко Класифікація заходів стимулювання в системі публічного управління / Стрельченко, ОТ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 288-294. – ISSN 1563-3349
679519
  Бусуйок Д.В. Класифікація земельних адміністративних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 239-245
679520
  Губар О. Класифікація зловживання цивільними правами за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 93-100
679521
  Хавронюк М.І. Класифікація злочинів проти власності // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 12-17. – ISBN 978-617-7020-87-4
679522
  Палюх Л. Класифікація злочинів проти правосуддя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 176-181. – ISSN 2307-8049
679523
  Стародубов В.О. Класифікація злочинів у кримінальному праві: теоретичне та практичне значення // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 26-28. – ISBN 978-966-419-280-1
679524
  Дякін Ярослав Класифікація злочинів у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 148-151.
679525
   Класифікація зміни рейтингу фінансових показників страхових компаній / В.П. Зубченко, Є.О. Костюк, М.О. Лукащук, А.М. Ярошевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 31-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
679526
  Шепетяк О. Класифікація знаків у семіотиці Чарльза Пірса // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 129-136. – ISSN 2227-1503
679527
  Гінзбург М. Класифікація значень ся- дієслів в українських текстах // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 34-48


  Ґрунтуючись на працях О. Курило, С. Смеречинського, Ю. Шевельова та інших мовознавців, проаналізовано значення дієслів з афіксом -ся (ся-дієслів) і виокремлено їхні чотири основні значення (зворотне, безособове, пасивне й активне), а також дев"ять ...
679528
  Полякова Т.В. Класифікація зображень на основі ознакових просторових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Полякова Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
679529
  Горда О.В. Класифікація зображень об"єктів в області суміжності дефекту типу "тріщина" / О.В. Горда, О.О. Пузько // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 68-76 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-815X
679530
  Мазуренок О.Р. Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на діяльність вітчизняних підприємств в умовах трансформаційних змін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 470-476. – ISSN 2222-4459
679531
  Неділько С.А. Класифікація і взаємозв"язок ізоморфізму в структурному типі граната : хімія / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
679532
  Косович О. Класифікація і критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної аудитивної компетентності студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 234-243. – ISSN 2312-5993
679533
  Шумілова А. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. Шумілова, К. Сінельник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 4 (249). – С. 22-27. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто принципи класифікації та типи словників, визначено вплив типологічних особливостей на процес формування цих видань. Проаналізовано роль словників як важливого засобу поширення наукової інформації на історичних етапах розвитку ...
679534
  Шумілова А. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / А. Шумілова, К. Сінельник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто принципи класифікації та типи словників, визначено вплив типологічних особливостей на процес формування цих видань. Проаналізовано роль словників як важливого засобу поширення наукової інформації на історичних етапах розвитку ...
679535
  Поручинський В. Класифікація і типологія міських поселень України / В. Поручинський, Ф. Сосницька // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 98-101. – ISSN 2076-1333
679536
  Омельянчик С.В. Класифікація і типологія особи адміністративного правопорушника // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 300-304. – ISSN 1563-3349
679537
  Буравльов Є.П. Класифікація і управління техногенними ризиками / Є.П. Буравльов, І.П. Дрозд // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України. Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 17-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
679538
  Косилова О. Класифікація і характеристика господарських ризиків // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.140-143. – ISBN 966-654-085-1
679539
  Романюк Я. Класифікація імперативних цивільно-правових норм // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 4-14. – ISSN 2308-9636
679540
  Тягунська Т.Д. Класифікація інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 37-41
679541
  Караван Н.А. Класифікація інвестицій та обгрунтування вибору критеріїв їх ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 13-17. – ISSN 2306-6814
679542
  Поєдинок В. Класифікація інвестицій: критерії і методологічне значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-32. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються основні критерії класифікації інвестицій та з"ясовується їх значення для цілей господарсько-правового регулювання. В статье исследуются основные критерии классификации инвестиций и определяется их значение для целей ...
679543
  Соколовська В.В. Класифікація індивідуальних побутових послуг як об"єкт ціноутворення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 93-94 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
679544
  Рибачук В. Класифікація індивідуальних профілів вікової фазової динаміки наукової діяльності вчених / В. Рибачук, Г. Квіст // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 55-62. – ISSN 0374-3896
679545
   Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ). – Київ, 2007. – 75с.
679546
  Драбаніч А.В. Класифікація інновацій за інтересами суб"єктів інноваційного процесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 30-32
679547
  Фурсіна О.В. Класифікація інновацій та зміст інноваційної діяльності // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.11. – С. 249-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
679548
  Лукашова І.О. Класифікація інститутів спільного інвестування : необхідність і проблеми / І.О. Лукашова, О.С. Власова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-12
679549
  Лукашова І.О. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми : економіка та управління національним господарством / І.О. Лукашова, О.С. Власова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 71-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
679550
  Сухонос В. Класифікація інституту глави держави; критерії та види // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 17-20. – ISSN 0132-1331
679551
  Антонюк П.П. Класифікація інструментів безготівкових розрахунків в Україні згідно норм чинного законодавства / П.П. Антонюк, Ю.А. Марченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 8-11. – ISSN 2409-1944
679552
  Дацькова Д. Класифікація інструментів інтернет-маркетингу // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 1. – С. 127-132. – ISSN 2078-5860
679553
  Притуляк Н.М. Класифікація інтелектуального капіталу - методологічний аспект внутрішнофірмового управління // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 23-31. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
679554
  Бабецька І.Я. Класифікація інтересу як цивільно-правової категорії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 112-116. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
679555
  Богдан І.В. Класифікація інформації для аналізу даних про наукові дослідження і розробки: міжнародні стандарти та національна практика / І.В. Богдан, А.О. Свиридовська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 21-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
679556
  Ламонова П.П. Класифікація інформації з обмеженим доступом в системі інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 187-189
679557
  Ламонова П. Класифікація інформації з обмеженим доступом в системі інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 146-148
679558
  Долгий О. Класифікація інформації: зв"язок із забезпеченням безпеки працівників державної податкової служби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.75-79
679559
  Діордіца І. Класифікація інформаційних прав і свобод людини та громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 116-122
679560
  Юдкова К.В. Класифікація інформаційних систем / К.В. Юдкова, Г.Г. Чернишина // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 92-98
679561
  Воронкін О. Класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 95-102. – ISSN 2078-1016


  Запропоновано оригінальну класифікацію інформаційно-комунікаційних технологій навчання, в основу якої покладено технології організації навчально-виховного процесу (предметно орієнтована, особистісно орієнтована та партнерська технології) у поєднанні з ...
679562
  Гелич Ю.О. Класифікація інформаційно-правових гарантій таємниці особистого життя людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 156-160
679563
  Льовочкін М.О. Класифікація інфраструктури та місце в ній державної інфраструктури // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 68-74. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
679564
  Кручок Н.С. Класифікація іпотечних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-24
679565
  Калакура Я.С. Класифікація історичного знання / Я. Калакура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 195-197. – ISBN 966-642-073-2
679566
  Остроух В.І. Класифікація карт: що потрібно знати вчителю і учню // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 13-16 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
679567
  Шелепало Г.В. Класифікація квазігрупових функційних рівнянь і тотожностей мінімальної довжини : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Шелепало Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
679568
  Пуліна Т. Класифікація кластерних об"єднань підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 227-236. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
679569
  Хмара М.П. Класифікація кластерних утворень в системі глобального поділу праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 154-165


  Виникнення та розповсюдження кластерів (локальних, регіональних, національних, транскордонних і транс-континентальних систем) - це конвергенційні процеси (процеси зближення) розвитку сучасної економічної системи на базі територіально-виробничих ...
679570
  Вакуленко О.В. Класифікація коливальних мод у кристалах SnJ4 / О.В. Вакуленко, В.А. Терехов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 378-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі з метою вдосконалення методу позиційно-групового аналізу пропонується із всіх можливих структур, утворених атомами (молекулами) елементарної комірки, вибирати структури найвищої симетрії. На прикладі молекулярного кристалу SnJ4 показано, що ...
679571
  Бобкова Т.В. Класифікація колокацій українського юридичного дискурсу: попередні результати // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 7-16. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
679572
  Гінзбург О. Класифікація компартійних документів періоду перебудови фонду ЦК КПУ ЦДАГО України // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – C. 71-73. – ISBN 978-966-171-90295
679573
  Пілунський І. Класифікація комплексних програм територіального розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 292-297
679574
  Багацька К.В. Класифікація комунальних підприємств як основа вибору політики їх фінансування // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 74-79. – ISSN 2306-6806
679575
  Славгородська О.Ю. Класифікація конкурентних переваг персоналу підприємства / О.Ю. Славгородська, В.Г. Щербак // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 94-101. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
679576
  Кузьменко П. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина за Конституцією України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.95-98
679577
  Костицька І. Класифікація конституційно-правових моделей юридичної відповідальності депутатів: світовий досвід та українська практика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 288-294. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
679578
  Дашковська Н. Класифікація конституційно-правових норм // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 71. – С. 3-5.
679579
  Свиридюк Н.П. Класифікація конфліктів у професійній діяльності юриста // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 40-46. – ISSN 1563-3349
679580
  Давиденко О.В. Класифікація корейських прислів"їв і приказок за типами паремії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються структурні особливості фразеологізмів сучасної корейської мови. The structur"s features of Korean phraseologies of Modem Korean Language analyzed.
679581
  Лисенко Н.М. Класифікація корпоративних прав держави та проблеми управління ними // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-93. – Бібліогр.: на 5 пунктів
679582
  Король О.Д. Класифікація країн походження туристів за валовими та питомими показниками зарубіжного (виїзного) туризму // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 82-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
679583
  Тригуб І. Класифікація країн Східної Європи щодо подібності підготовки експертів у галузі освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
679584
  Хватов Ю.Ю. Класифікація країн, що розвиваються у світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 107-117. – ISSN 2308-6912
679585
  Лутчин В. Класифікація кримінальних правопорушень за кримінальним правом Республіки Польша в залежності від шкоди чи небезпеки яка завдається правовому благу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 134-136
679586
  Самороков В.О. Класифікація кримінальних правопорушень проти власності: проблеми і шляхи вирішення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 97-105. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
679587
  Макарчук Д.І. Класифікація кримінальних правопорушень у доктрині та законодавстві Франції про кримінальну відповідальність // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 292-304. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
679588
  Макарчук Д.І. Класифікація кримінальних правопорушень у доктрині та законодавстві Франції про кримінальну відповідальність // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 292-304. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
679589
  Ахтирська Н. Класифікація кримінально-правових ознак організованої злочинності за законодавством України, Російської Федерації та Республіки Білорусь // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 113-116
679590
  Лонська Л.І. Класифікація лексем на позначення осіб (на матеріалі "Зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка") // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 74-81. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
679591
  Кулиняк І.Я. Класифікація лізингу залежно від мети здійснення суб"єктами лізингової діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 50-54. – ISSN 0321-0499
679592
  Шаварська О.В. Класифікація лісових біологічних активів як об"єктів бухгалтерського обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
679593
  Гаджиєв В.В. Класифікація логічних підходів до теоретико-ігрової семантики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується класифікація головних логічних підходів до теоретико-ігрової семантики, які можуть бути застосовані для побудови теоретико-ігрової моделі. Розглядаються взаємозв"язки логіки та теоретико-ігрової семантики. Окреслюються головні ...
679594
  Осадча В.М. Класифікація локальних фольклорних традицій у сучасній культурології та етномузикології: міждисциплінарний підхід // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 226-235
679595
  Красовська О.Ю. Класифікація маркетингових активів підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 66-71. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
679596
  Гаркуша Н.М. Класифікація матеріальних оборотних активів у системі управління підприємством / Н.М. Гаркуша, І.В. Руденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 288-296. – ISSN 2222-4459
679597
  Туркевич К. Класифікація медичних періодичних інтернет-видань України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 254-259. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
679598
  Касперевич Л. Класифікація методичних підходів до оцінки об"єктів природно-заповідного фонду // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 64-73. – ISSN 2410-0919
679599
  Ковтун Н.В. Класифікація методів виявлення і прогнозування фінансових махінацій // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 12-14
679600
  Юдін О.К. Класифікація методів ідентифікації частоти основного тону / О.К. Юдін, Р.В. Зюбіна // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 13-21. – ISSN 2075-0781


  "Значна роль у формуванні голосових характеристик інформаційних сигналів відводиться акустичній системі представлення певної язикової групи, яка відповідає за основні голосові параметри, такі як частота основного тону сигналу, інформаційні фрейми та ...
679601
  Рижакова Г.М. Класифікація методів прогнозування економічних показників // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 24-29
679602
  Пономаренко В.С. Класифікація методів рейтингування закладів вищої освіти України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 24-36. – ISSN 2304-06294
679603
  Шульга О. Класифікація методів судово-мистецтвознавчої експертизи // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 176-179. – ISSN 2310-9769
679604
  Лобань О.В. Класифікація методів та моделей логістичних систем // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 92-95.
679605
  Тимечко І.Р. Класифікація механізмів взаємодії суб"єктів економічних відносин у транскордонному просторі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 144-149. – ISSN 1562-0905
679606
  Настюк В.І. Класифікація митних правовідносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 110-117. – ISSN 0201-7245
679607
  Лемеха Р. Класифікація митних режимів за національним і європейським законодавством: уніфікація підходів у контексті євроінтеграції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 118-124. – ISSN 2663-5313
679608
  Волошко Ю.А. Класифікація міжнародних організацій зі співробітництва держав у сфері супутникових телекомунікацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 620-625. – ISSN 1563-3349
679609
  Руденко Л.Г. Класифікація міжнародних функцій міст та їх прояв в Україні / Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
679610
  Коновченко О.В. Класифікація міжнародної контрактно-договірної документації: документознавчий аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 204-211


  Проаналізовано важливі для документознавства критерії класифікації міжнародної контрактно-договірної документації.
679611
  Разовський Ю.В. Класифікація мінерально-сировинного та екологічного капіталу / Ю.В. Разовський, О.М. Сухіна, К.Ю. Горенкова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 56-78 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
679612
  Яценко Ю. Класифікація міст України за рівнем забруднення атмосферного повітря / Ю. Яценко, О. Шевченко, С. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-30. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи є дослідження сучасного рівня забруднення атмосферного повітря міст України завислими речовинами, моноксидом вуглецю, двооксидом азоту та формальдегідом для виявлення найзабрудненіших міст, їх ранжування та здійснення класифікації міст за ...
679613
  Запорощенко Наталія Класифікація місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 118-121
679614
  Тришкіна Т.В. Класифікація модальності у французькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  На основі огляду основних концепцій модальності в сучасній лінгвістиці визначаються логічні та мовні принципи побудови класифікації модальності у французькій мові. Роль модальності досліджується залежно від граматичної будови та контексту.
679615
  Поляков С.А. Класифікація моделей даних / С.А. Поляков, Л.М. Сільвейструк, О.В. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Метою статті є класифікація та огляд моделей даних, спираючись на єдиний концептуальний базис - колекції та відношення на колекціях. Побудовані реляційні дерева, які є композицією бінарних зв"язків. The purpose of the article is classification and ...
679616
  Савченко Т.Г. Класифікація моделей економічної рівноваги / Т.Г. Савченко, О.С. Качаєв // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 22-30
679617
  Красильникова Г. Класифікація моделей моніторингу якості складових педагогічної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 11 (118), листопад. – С. 99-102. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуті існуючі види моделей моніторингу якості у вітчизняних ВНЗ. Автором запропонована класифікація моделей якості за різними ознаками: концептуальною основою; спрямованістю; статусом суб’єктів масштабом охоплення об’єктів моніторингу ...
679618
  Ємельянов В.О. Класифікація морських геолого-екологічних систем / В.О. Ємельянов, Л.А. Прохорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
679619
  Довгун І. Класифікація морфонем словозмінної парадигми сучасної англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 195-199. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
679620
  Рослий І.М. Класифікація морфоструктур Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 87-94 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
679621
  Куценко Ю. Класифікація навчальних закладів Полтавської губернії другої половини XIX - початку XX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 35-44
679622
  Сербін Олег Класифікація наук Демокріта в аналітичному представленні структури атомістичного вчення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.
679623
  Ярмоліцька Н.В. Класифікація наук за О. Контом в контексті філософських поглядів О.О. Козлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 112-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз поглядів О.О. Козлова на позитивізм О. Конта. The analysis of O.O. Kozlov"s veiws concerning O. Kont"s positivism is givenin the article.
679624
  Сербін О. Класифікація наук Платона (у парадигмі структурного цілого) / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 31-34
679625
  Окландер І. Класифікація наукових організацій Одеської області за економіко-статистичними методами : інноваційний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 38-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
679626
  Лукач І. Класифікація наукових поглядів щодо визначення поняття "корпорація" в українській і російській юридичній літературі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 106-109


  У статті аналізуються основні підходи до визначення поняття "корпорація", зокрема, доводиться, що це поняття не збігається з суміжними поняттями "господарське товариство", "підприємство" й "юридична особа".
679627
  Перебитюк М.В. Класифікація науково-технічних засобів, які використовуються при розслідуванні злочинів і в криміналістичній експертизі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються галузеві криміналістичні класифікації науково-технічних засобів та їх значення в практиці розслідування і криміналістичній експертизі. Branch criminalistic classifications of scientific and technical devices and their significance in the ...
679628
  Чернявська О.В. Класифікація національних моделей пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / О.В. Чернявська, О.А. Горбунова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
679629
  Гончаренко О. Класифікація небанківських фінансових установ як інструмент реалізації стратегії розвитку фінансового сектору економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 15-25. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 1). – ISSN 2306-4420
679630
  Сафранов Т.А. Класифікація небезпечної складової твердих побутових відходів - передумова формування системи поводження з ними в регіонах України / Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна, В.Ю. Приходько // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 130-135. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-4224
679631
  Сагалакова Н. Класифікація невизначеності ключових факторів ціноутворення у сфері туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-59. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено специфічні характеристики невиробничих процесів у сфері туризму. Проаналізовано особливості процесу ціноутворення на туристичному підприємстві. Ідентифіковано основні проблеми при впровадженні моделі формування оптимальної ціни на ...
679632
  Музиченко О.В. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 270-274. – ISBN 978-966-7178-01-8
679633
  Міщенко К.І. Класифікація некомпактних поверхонь зі скінченною кількістю компонент краю / К.І. Міщенко, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-91. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Наведено топологічну класифікацію некомпактних поверхонь зі скінченним числом компонент краю.
679634
  Криштопа І.І. Класифікація нематеріальних активів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 76-82. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
679635
  Сизоненко О.В. Класифікація нематеріальних активів з метою ефективного забезпечення виконання завдань бухгалтерського, управлінського обліку та аналізу // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 240-250
679636
  Булатов Є.В. Класифікація нематеріальних активів сукб"єктів господарювання / Є.В. Булатов, А.В. Гусь // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 43-47. – ISSN 1681-6277
679637
  Мигалюк Л. Класифікація непойменованих договорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 18-22
679638
  Бодров А.В. Класифікація неурядових організацій в сучасній науковій літературі // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 53-57
679639
  Бардадим О. Класифікація новаторів на основі аналізу їх компетенцій : інноваційний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 45-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
679640
  Городенко Л.М. Класифікація новітніх медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 69-75


  У статті зроблено спробу об"єднати і систематизувати погляди вчених на класифікацію новітніх медіа, виокремивши базові чинники поділу, а також запропоновано авторський поділ мережевих ЗМІ за типологічними, формотворчими, знаково-символьними та іншими ...
679641
  Сидор В.Д. Класифікація норм, що становлять конституційні основи земельного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 249-252
679642
  Латишева В.В. Класифікація нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства на селі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 205-210
679643
  Піддубна Д. Класифікація нормативно-правових актів у сфері податкового обліку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 84-88.
679644
  Рим О.М. Класифікація нормативно-правових актів, що регулюють запобігання конкуренції у сфері трудового права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 62-70. – (Юридична ; Вип. 1)
679645
  Конюшенко І.В. Класифікація нотних видань в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 56-59


  У статті розглянуто сучасний стан і розвиток нотних видань в Україні. Визначено основні проблеми в цій галузі та запропоновано шляхи їх подолання на видавничому ринку України. Наведено конкретні приклади нотних видань. The article considers the ...
679646
  Гуржій Г.О. Класифікація об"єктів адміністративних деліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-30.
679647
  Чернадчук В. Класифікація об"єктів бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 87-91.
679648
  Мікчовда В.П. Класифікація об"єктів природно-заповідного фонду регіону / В.П. Мікчовда, І.Б. Дяченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 44-49. – (Економіка ; Вип. 32)
679649
  Смілка Владислав Анатолійович Класифікація об"єктів, що будуються засобами нейронних мереж // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 193-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2219-5300
679650
  Маліновська І. Класифікація обєктів авторського права // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – С. 126-132. – ISSN 2311-4894
679651
  Дабіжа Д.В. Класифікація обліків та інформаційних систем // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 175-180. – ISSN 1992-4437
679652
  Будько О.В. Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 207-212. – ISSN 2309-1533
679653
  Валуєв Б.І. Класифікація облікової інформації (можливий підхід) / Б.І. Валуєв, Н.О. Лоханова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-12. – (Економіка ; Вип. 51)


  Запропоновано підхід до побудови системи класифікації облікової інформації за сукупністю ознак, які розкривають її з позиції потреб системи управління. Визначено класифікації облікової інформації за складом і змістом; центрами виникнення витрат; ...
679654
  Мічурін Є. Класифікація обмежень майнових прав фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 124-130. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
679655
  Мічурін Є. Класифікація обмежень майнових прав фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 124-131. – ISSN 0132-1331
679656
  Городенко Л.М. Класифікація ознак мережевої комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – C. 25-29


  У статті розглянуто головні структурні, когнітивні та семантичні ознаки мережевої комунікації, а також сформульовано авторську концептуальну класифікацію ознак мережевої комунікації та проаналізовано кожний окремий її складник. The article deals with ...
679657
  Степанюк Р.Л. Класифікація окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 156-160. – ISSN 1727-1584
679658
  Ямчук А.М. Класифікація операцій ООН із підтримання миру на Африканському континенті // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 587-593. – ISSN 1563-3349
679659
  Журавель Я. Класифікація органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 61-64.
679660
  Мішина Н.В. Класифікація органів самоорганізації населення // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 1561-4999
679661
  Гриценко В.Г. Класифікація органів судової влади України, сутність та особливості їх правоохоронної діяльності // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 44-50. – ISSN 2309-818X
679662
  Босак А.О. Класифікація організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та умови їх застосування / А.О. Босак, Р.З. Дарміць, В.А. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 26-35. – ISSN 0321-0499
679663
  Бєлашова І. Класифікація освітніх парадигм // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 164-167
679664
  Кузьмінська Ю.М. Класифікація освітніх проектів підвищення кваліфікації в структурі безперервної освіти // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 38-52. – ISSN 2222-8810
679665
  Ромашко А. Класифікація основних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності / А. Ромашко, І. Верба, Я. Лемберг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 30-37 : табл.,рис. – Бібліогр.: 10 назв
679666
  Косілова О.І. Класифікація основних прав і свобод людини і громадянина за функціями прав у правовій системі Німеччини // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 389-398. – ISSN 2072-8670
679667
  Ляпіна Л.А. Класифікація основних характеристик етнічних меншин сучасної України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
679668
  Мухамєдова Е. Класифікація особистих немаинових прав фізичних осіб у цивільному прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-64.
679669
  Гуменюк О.І. Класифікація особистих немайнових прав учасників цивільних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 119-123. – (Право. Економіка. Управління)
679670
  Городинський Ю. Класифікація паломницьких маршрутів у релігійно-туристичному дослідженні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
679671
  Гайдук Т.М. Класифікація пар лінійних відображень U -> V -> W загального положення з нулями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається сім"я пар m x p і q x m матриць, у яких деякі елементи - нулі, а інші довільні, відносно перетворення (А, В) [відображується в] (SAR, QBS[верхній індекс -1]), де S, Q і R - невироджені матриці. Доводиться, що майже усі пари перетворюються ...
679672
  Словська І.Є. Класифікація парламентів за повноваженнями // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 161-167. – ISSN 1563-3349
679673
  Андріів В.М. Класифікація пенсійних систем світу // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 60-66. – ISBN 978-617-7625-68-0
679674
  Єфименко В.А. Класифікація перекладацьких помилок її використання для оцінки якості перекладів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 169-173


  У статті аналізуються види перекладацьких помилок, проводиться розмежування між перекладацькими та механічними помилками. Запропоновано класифікацію перекладацьких помилок та способи її використання для оцінки якості перекладів. В статье анализируются ...
679675
  Тищук Т. Класифікація періодичних траєкторій неперервних відображень відрізка в себе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача про класифікацію циклів неперервних унімодальних опуклих вгору відображень відрізка в себе за взаємним розміщенням точок циклу. Запропоновано поняття опуклої вгору (опуклої вниз) циклічної перестановки, підозрілого на типовий ...
679676
  Гнатів Класифікація персональних даних / Гнатів, к. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 314-317
679677
  Стадницький Ю. Класифікація підприємств за фактрами розташування: теоретичні та практичні аспекти // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 108-116. – ISSN 1562-0905
679678
  Шилова Д.В. Класифікація підстав до закриття кримінальної справи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 152-159. – (0). – ISSN 2078-9165
679679
  Воробель У.Б. Класифікація підстав закінчення розгляду справи без ухвалення рішення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 76-77
679680
  Іванов А. Класифікація підстав набуття та припинення права власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 69-72.
679681
  Апопій І. Класифікація підстав недійсності шлюбу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 128-130
679682
  Горемикіна Ю.В. Класифікація підходів до оцінювання соціальних послуг // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 79-89. – ISSN 2072-9480
679683
  Балакіна Ю.С. Класифікація платіжних систем з точки зору їх оверсайта // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 286-291. – ISSN 2222-4459
679684
  Довга Т.М. Класифікація побутових відходів як передумова ефективності їх рециклінгу в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 50-53. – ISSN 1728-6220
679685
  Дараганова Н. Класифікація повноважень Державної служби України з питань праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 215-217
679686
  Вагілевич А.А. Класифікація податкових методів в системі державного регулювання національної економіки // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 69-73. – ISSN 0321-4095
679687
  Маріхін К.В. Класифікація податкових режимів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 25-32. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
679688
  Бучик А.Ю. Класифікація податкових спорів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 152-155
679689
  Криницький І. Класифікація податково-процесуальних правових норм // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 82-85
679690
  Лікарчук Д.С. Класифікація політичних конфліктів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 388-394. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
679691
  Погребенник О.І. Класифікація політичних партій у наукових дослідженнях М.Дюверже // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.31-33. – ISSN 0868-8117
679692
  Лях О. Класифікація помилок при вивченні іноземної мови // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 232-238. – ISSN 2411-6548
679693
  Шумейко І. Класифікація порушень корпоративних прав як об"єкту адміністративно-правової протидії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 250-251
679694
  Корж І. Класифікація посад Секретаріату комітету парламенту України: порівняльно-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
679695
  Здреник В.С. Класифікація похідних фінансових інструментів для потреб бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 54-60. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
679696
  Тимошенко К.Л. Класифікація походження вигуків у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 174-177. – ISBN 966-8188-08-X
679697
  Нагорна В.В. Класифікація прав дітей з особливими потребами в системі прав людини: загально-теоретичні аспекти // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 13-22. – ISSN 2078-9165
679698
  Кириченко Ю.В. Класифікація прав і свобод людини і громадянина за конституцією України: теоретичні та практичні аспекти // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 26-32. – (Право ; вип. 21). – ISSN 2312-1661
679699
  Гулевська Д.В. Класифікація прав людини: теорія чотирьох поколінь прав // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 179-182. – ISBN 978-966-7166-36-6
679700
  Гришина Ю.М. Класифікація прав профспілок в контексті необхідності зміни мети організації і функціонування профспілок в Україні // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7069-52-1
679701
  Сердюк І.А. Класифікація правових актів: аналіз існуючих та нові підходи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 87-93. – ISSN 2078-3566
679702
  Левада О.В. Класифікація правових обмежень як засобів регулювання суспільних відносин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 194-201. – ISSN 2224-9281
679703
  Кужелєв О.М. Класифікація правових послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 87-91. – ISSN 2219-5521
679704
  Гаргат-Українчук Класифікація правових презумпцій у кримінальному процесі України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 265-270. – (Право. Економіка. Управління)
679705
  Чистякова Ю. Класифікація правових систем // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 6-10. – ISSN 1561-4999
679706
  Окунєв І.С. Класифікація правових статусів суб"єкта права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 67-75. – ISSN 1563-3349
679707
  Кравцов І.В. Класифікація правових цінностей та її значення для правової теорії і практики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 51-55. – ISSN 1996-5931
679708
  Кокітко І.В. Класифікація правовідносин: аналіз підходів і критеріїв // Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (10 грудня 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : АртЕк, 2020. – С. 20-22. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-86-2
679709
  Ожоган А. Класифікація предикатів у сучасних лінгвістичних студіях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 234-239. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
679710
  Гавриш А.О. Класифікація прибутку як основа управління фінансовими результатами підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 169, ч. 2. – С. 84-91. – (Cерія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
679711
  Заярний О.А. Класифікація приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 360. – ISBN 978-966-667-624-8
679712
  Балендр А. Класифікація прикордонних відомств країн Європейського Союзу за типом підготовки персоналу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 28-42. – ISSN 2617-1775
679713
  Денега О.П. Класифікація принципів держави як суб"єкта права соціального забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 73-78. – ISSN 2617-5967


  В статті проаналізовано принципи держави як суб"єкта права соціального забезпечення. Розглянуто запропоновані у правовій доктрині класифікації принципів права соціального забезпечення. Сформульовано власну класифікацію принципів держави як суб"єкта ...
679714
  Бардаш С.В. Класифікація принципів контролю як складного поліморфного явища // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
679715
  Оксанюк Н.М. Класифікація принципів спадкування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 151-154. – ISSN 2219-5521
679716
  Коротун В. Класифікація принципів судової влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 98-101
679717
  Старчук О. Класифікація принципів трудового права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 82-86
679718
  Шостаковський М.Л. Класифікація принципів фінансової діяльності держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 180-183. – ISSN 2219-5521
679719
  Твердохлєбов І.Т. Класифікація природних ресурсів та природних умов за їх впливом на формування і розвиток районних територіально-виробничих комплексів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 45-48. – Бібліогр.: 2 назви
679720
  Патлачук О. Класифікація природоохороннох доктрин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 245-252. – ISSN 1026-9932
679721
  Івахненков С. Класифікація програмного забезпечення обліку і контролю // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 7. – С. 55-65
679722
  Комарницька Г.О. Класифікація проектів державно-приватного партнерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 50-55. – ISSN 2222-4459
679723
  Колоскова Г.В. Класифікація проектів публічних бібліотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 157-162
679724
  Іщук С.І. Класифікація промислових агломерацій країн світу / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 148-52
679725
   Класифікація простих м-функцій на орієнтованих поверхнях / О.О. Пришляк, К.О. Пришляк, К.І. Міщенко, Лукова-Чуйко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 97-108. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджуються топологiчнi властивостi простих m-функцiй на компактних орiїнтованих двовимiрних многовидах з краєм. Описано всi атоми таких функцiй. Показано, що граф Рiба, у якого ребра розфарбованi в два кольори, є їх повним топологiчним iнварiантом. ...
679726
   Класифікація простих м-функцій на орієнтованих поверхнях / О.О. Пришляк, К.О. Пришляк, К.І. Міщенко, Лукова-Чуйко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 97-108. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджуються топологiчнi властивостi простих m-функцiй на компактних орiєнтованих двовимiрних многовидах з краєм. Описано всi атоми таких функцiй. Показано, що граф Рiба, у якого ребра розфарбованi в два кольори, є їх повним топологiчним iнварiантом. ...
679727
  Колотуха І.О. Класифікація просторових траспортних утворень великого міста (на прикладі Києва) / І.О. Колотуха, О.В. Колотуха // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2022. – Т. 27, вип. 1 (40). – С. 100-113. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
679728
  Мамонов К.А. Класифікація просторових факторів, які впливають на вартість земель мегаполісу / К.А. Мамонов, Е.С. Штерндок // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 138-142. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
679729
  Бирка М.І. Класифікація прямих іноземних інвестицій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 24-31. – ISSN 0321-0499
679730
  Остапенко В.М. Класифікація публічно-приватного партнерства з урахуванням рівнів фінансового потенціалу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 1 (44), лютий. – С. 21-29. – ISSN 2218-1199
679731
  Запорозчук А. Класифікація радіоактивних відходів відповідно до рекомендацій МАГАТЕ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 22-27


  Стаття присвячена дослідженню розробки єдиного підходу до класифікації радіоактивних відходів в рамках Міжнародного агентства з атомної енергії. The article is devoted to the study of unification approach of classification of radioactive waste within ...
679732
  Бойко З. Класифікація районів Дніпропетровської області за індикаторами формування трудових ресурсів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
679733
  Ловінська Л.Г. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 99-115. – ISSN 2305-7645
679734
  Ковбасенко А.Ю. Класифікація реаліті-шоу: сучасний стан і перспективи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 110-113. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
679735
  Соколовська Н. Класифікація регіонів України за рівнем використання потенціалу енергетичної безпеки на регіональному та місцевому рівнях (за методом ієрархій) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 113-122. – ISSN 2664-3618
679736
  Бушинська В.В. Класифікація регіонів України за рівнем розвитку економіки знань // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 63-67. – ISSN 2222-4459
679737
  Ганжа Н.В. Класифікація регламентів органів державної влади в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 14-16. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
679738
  Плачинда В. Класифікація режимів валютного курсу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 31-35


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
679739
  Федоркіна М.С. Класифікація резервів підвищення ефективності діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 92-97. – ISSN 0321-0499
679740
  Булах Тетяна Класифікація реклами у книговиданні та книгорозповсюдженні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.
679741
  Божук Т.І. Класифікація релігійного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 81-86
679742
  Максим’як О. Класифікація репортажних медіа-ефектів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 215-222
679743
  Верхоглядова Н.І. Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням / Н.І. Верхоглядова, О.Б. Письменна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6814
679744
  Слобода Л.Я. Класифікація ризиків зростання іноземного капіталу у банківській системі країни / Л.Я. Слобода, Ю.В. Банах // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 97-104.
679745
   Класифікація ризиків перинатального періоду життя новонароджених / О.С. Коваленко, Г.С. Лепьохіна, О.В. Азархов, С.М. Злепко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 52-55 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-7477
679746
  Слобода Л.Я. Класифікація ризиків поглиблення фінансової кризи та характеристика їхнього прояву в Україні / Л.Я. Слобода, Ю.В. Банах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 156-164. – ISSN 1562-0905
679747
  Коць О.О. Класифікація ризиків промислового підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.96-103. – ISSN 0321-0499
679748
  Новак О.С. Класифікація ризиків сек"юритизації активів на основі інвестиційних фондів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 148-156. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (67)). – ISSN 1728-4236
679749
  Бездітко О.Є. Класифікація ризиків сільськогосподарських підприємств з метою вибору інструментів управління ними // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 3 (76). – С. 64-71. – ISSN 2663-2144
679750
  Петрович Й.М. Класифікація ризиків та оцінка ефективності менеджменту персоналу банку / Й.М. Петрович, Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 111-118. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення менеджменту персоналу банку.
679751
  Наумов Д.О. Класифікація ризиків у міжнародній практиці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 38-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
679752
  Оверчук А.В. Класифікація ризиків у процесі здійснення фінансового планування // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 99-103. – ISSN 1994-1749
679753
  Бражко О.В. Класифікація ризиків управління брендом в інноваційній економіці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 7-12
679754
  Чайкін І.Б. Класифікація ризиків, що виникають на ринках фінансових послуг, за суб"єктним складом // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 160-164. – ISSN 0201-7245
679755
  Дубина М. Класифікація ринків фінансових послуг // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 53-59. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 2). – ISSN 2306-4420
679756
  Вашека О.В. Класифікація ритмів сезонного розвитку папоротей регіонів із помірним кліматом / О.В. Вашека, О.В. Брайон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Стаття являє собою огляд найзначніших публікацій, присвячених ритмам сезонного розвитку папоротей, виділеним на основі довговічності життя листового апарату більш як за сторічний проміжок часу.
679757
  Похиленко І.С. Класифікація ритуальних послуг // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 125-128. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
679758
  Вакал Є.С. Класифікація рівнянь із частинними похідними з використанням системи MATLAB : навч. посібник / Є.С. Вакал, Ю.Є. Вакал ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2017. – 96, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISBN 978-966-699-898-2
679759
   Класифікація різних видів питного молока та молока-сировини з використанням ультразвукового аналізу та хемометричних інструментів / Н.П. Суходольська, В.М. Іщенко, Кочубей-Литвиненко, М.В. Іщенко, Т.К. Панчук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 1/2. – С. 19-23. – ISSN 2078-9912
679760
  Артюх-Пасюта Класифікація різновидів діагностики підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 28-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
679761
  Смірнова В. Класифікація рішень суду апеляційної інстанції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 124-127
679762
   Класифікація розвиваючих систем та теорії старіння : інструктивний матеріал. – Київ, 1997. – 29 с. – (Довідник підприємця)
679763
  Довгалюк О.А. Класифікація сипучих продуктів на сепаруючих конвейєрах у комьбікормовій промисловості. : Автореф... канд.техн.наук: 05.02.14 / Довгалюк О.А.; Укр.держ.ун-т.харчових технологій. – К, 1994. – 25л.
679764
  Кузьмін О.Є. Класифікація систем наукової та науково-технічної діяльності університетів / О.Є. Кузьмін, Л.В. Жук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 87-95. – ISSN 2222-4459
679765
  Гаца О.О. Класифікація систематичних утворень / О.О. Гаца, В.К. Міхно // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
679766
   Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д.С. Добряк, О.П. Канаш, Д.І. Бабміндра, І.А. Розумний. – 2-ге вид., допов. – Київ : Урожай, 2009. – 461, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 456-460. – ISBN 966-05-0094-7
679767
  Канаєва М. Класифікація складових та елементів інноваційної інфраструктури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто класифікацію складових та елементів інноваційної інфраструктури на основі виділення комплексу класифікаційних ознак. Досліджено сутність основних складових та елементів інноваційної інфраструктури. Проана-лізовано сутність поняття ...
679768
  Котюк О.І. Класифікація слідчих дій - нові підстави і старі проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 149-155
679769
  Щербакова Г.В. Класифікація слідчих ситуацій за критерієм етапності розслідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 208-213.
679770
  Козаченко І.М. Класифікація снарядів до пневматичної зброї // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 262-268. – ISSN 1993-0917
679771
  Димитров В.Г. Класифікація сортів сої за комплексом господарсько цінних ознак // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 128-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
679772
  Сич Т.В. Класифікація соціальних закладів / Т.В. Сич, Н.В. Циган // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 125-133
679773
  Курбан О.В. Класифікація соціальних мережевих технологій як PR-інструментів // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті пропонується загальна класифікація соціальних мережевих технологій у контексті застосування їх як PR-інструментів. Дається також загальний аналіз процесів їх розвитку в ретроспективному аспекті.
679774
  Андріїв В.М. Класифікація соціальних пільг // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 91-99. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті запропоновано теоретичний підхід щодо класифікації соціальних пільг. Розглядаються різні критерії поділу соціальних пільг. З урахуванням наукових напрацювань наголошується на використанні позитивних моментів та аналізу недоліків кожного з ...
679775
  Смадич І.П. Класифікація соціальних чинників: характеристики, показники та критерії оцінки їх впливу на архітектуру житлового середовища // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 62-67. – ISSN 2304-5809
679776
  Неліпа Д.В. Класифікація соціально-політичних систем у праці А. Ханкена "Кібернетика та суспільство: аналіз соціальних систем" // Панорама політологічних студій : науковий вісник РДГУ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Історико-соціологічний ф-т, Каф. полт. наук ; редкол.: Бортнікова В.І., Гон М.М., Канцелярук Б.І. [та ін.]. – Рівне, 2011. – Вип. 7. – С. 51-58
679777
  Музиченко О.В. Класифікація спеціальних податкових режимів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 103-108
679778
  Жаровська Г.П. Класифікація співучасників та її підстави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.109-113. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
679779
  Кудрявцев В. Класифікація способів забезпечення виконання кредитних зобов"язань // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 21-27. – ISSN 2308-9636
679780
  Даньшин М.В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці : навчальний посібник для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів / М.В. Даньшин; МОНУ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 116с. – ISBN 966-623-407-6
679781
  Зав"ялов С.М. Класифікація способів учинення злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 186-190
679782
  Усенко К.В. Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 415-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації побудована на підставі незвідних подань групи симетрії простору станів кубітів та властивостей спектру матриці густини. Показано, що причиною розплутування станів може бути ...
679783
  Усенко К.В. Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації. Частина 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 358-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Класифікація станів двочастинкових квантових каналів переносу інформації побудована на підставі незвідних подань групи симетрії простору станів кубітів та властивостей спектру матриці густини. Показано, що причиною розплутування станів може бути ...
679784
  Пилипенко А.І. Класифікація статистичних та математичних методів аналізу даних у процесі прийняття управлінських рішень // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 106-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-8810
679785
  Аммарі А.О. Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 150-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
679786
  Мала Н.Т. Класифікація стилів керівництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 87-91. – ISSN 0321-0499
679787
  Шевченко Л.І. Класифікація стилів української літературної мови як проблема сучасної теоретичної лінгвістики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 3-7.
679788
  Шерстюк Л. Класифікація стратегій вивчення мови у педагогічних дослідженнях // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 46-50. – ISSN 2308-4634
679789
  Пехник А. Класифікація стратегій входження ТНК на іноземні ринки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 196-203. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
679790
  Семенов А.Г. Класифікація стратегічних методів підвищення ефективності виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 277-281. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
679791
  Ніколайчук О.А. Класифікація стратегічного розвитку економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 130-136. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
679792
  Бутирський А. Класифікація строків у процедурі банкрутства // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 33-42. – ISSN 1026-9932
679793
  Пилипець О.В. Класифікація структурних характеристик іпотеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 52-57
679794
  Вітрук М.В. Класифікація суб"єктивних прав радянських громадян // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 10-16
679795
  Мацелик Т.О. Класифікація суб"єктів адміністративного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 248-253. – ISSN 1563-3349
679796
  Іванова А. Класифікація суб"єктів бюджетного права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 324-330. – ISSN 1993-0909
679797
  Ятченко Є.О. Класифікація суб"єктів виконавчих правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 234-240. – ISSN 1563-3349
679798
  Коритко Л.Я. Класифікація суб"єктів господарювання в австро-угорській період // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 186-190. – (Право. Економіка. Управління)
679799
  Рибалка О.В. Класифікація суб"єктів доказування в кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 34-38
679800
  Коваль О.П. Класифікація суб"єктів інституційної інфраструктури фінансової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 89-95
679801
  Портнов А. Класифікація суб"єктів конституційних процесуальних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 37-42.
679802
  Білоцерковець Н. Класифікація суб"єктів правовідносин у сфері електронної ідентифікації та надання електронних довірчих послуг // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 302-303
679803
  Косов В. Класифікація суб"єктів судово-контрольної діяльності на досудових стадіях кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 147-150
679804
  Слюсар А. Класифікація суб"єктів трудового права України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 195-205. – ISSN 1993-0909
679805
   Класифікація судових експертиз : монографія / [Е.Б. Сімакова-Єфремян, В.Г. Абросимова, Т.Є. Балинян та ін.] ; за заг. ред. Е.Б. Сімакової-Єфремян ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків : Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 2021. – 567, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8123-02-4
679806
  Гритенко О.А. Класифікація суспільно небезпечних наслідків: деякі теоретичні та законодавчі аспекти // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 23-26. – ISSN 2312-928X
679807
  Брянський А.Е. Класифікація сучасних бездротових систем передачі інформації та область їх застосування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 95-106. – ISSN 2524-0056
679808
  Голубнича Л.О. Класифікація сучасних джерел педагогічної історіографії / Л.О. Голубнича, О.В. Каданер // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 19-31. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
679809
  Дубич К.В. Класифікація сучасних механізмів державного управління в системі надання соціальних послуг населенню України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 133-148
679810
  Бостан С.К. Класифікація сучасних форм державного правління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 29-33. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
679811
  Скіцько В.І. Класифікація та аналіз задач е-логістики, методів і моделей їх вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 25-30. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
679812
  Коротун І.В. Класифікація та архітектурно-типологічні особливості об"єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та їх буферних зон // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ, 2016. – Вип. № 62, ч. 1. – С. 296-299. – ISSN 2076-815X
679813
  Коротун І.В. Класифікація та архітектурно-типологічні особливості об"єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та їх буферних зон // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 89-92. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
679814
  Турянський Ю.І. Класифікація та види податкових пільг / Ю.І. Турянський, Н.М. Коломійчук, П.П. Гаврилко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 272-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
679815
  Семеряга О. Класифікація та використання у туризмі белігеративних ландшафтів Дніпропетровської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 168-175 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
679816
  Титаренко П.В. Класифікація та ієрархія ділянок нестійкості та неприпустимості ударної адіабати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-22. – (Астрономія ; Вип. 34)


  У роботі розглядаються поняття нестійкості та неприпустимості ударних хвиль, що є підгрунтям класифікації відповідних ділянок ударної адіабати. Будується ієрархія всіх цих ділянок. Показано, що для однозначних ударних адіабат ділянки, де існує в"язкий ...
679817
  Пилипів В. Класифікація та інформаційні можливості джерел з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.212-222. – ISBN 966-625-033-0
679818
  Бекетова О.В. Класифікація та лексико-граматичні моделі фігур повтору як лінгвостилістичних засобів аргументації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 46-55. – Бібліогр.: с. 54-55; Літ.:21 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
679819
  Мосієвич О.О. Класифікація та методи врахування ризиків в моделях оцінки венчурних проектів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 142-148. – ISSN 2309-1533
679820
  Бейдик О.О. Класифікація та нові типи адаптивного туризму // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 8-13
679821
  Молявко В.Г. Класифікація та номенклатура магматичних порід : Навчальний посібник з курсу "Петрографія" / В.Г. Молявко, Ю.Л. Гасанов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 58с.
679822
  Моргарт Р.М. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук / Р.М. Моргарт. – Львів : Вища школа, 1977. – 180 с.
679823
  Обиночна З.В. Класифікація та особливості архітектурно-планувальної організації об"єктів іпотерапії Прикарпаття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 197-203 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
679824
  Богуславський О. Класифікація та особливості використання методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-15. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. У статті розглянуто різні підходи до виділення груп показників конкурентоспроможності фірм та проаналізовано можливості їх застосування в Україні. Статья посвящена ...
679825
  Онїщенко К.О. Класифікація та особливості політико-правового статусу територіальних автономій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 632-640. – ISSN 1563-3349
679826
  Цехан Д.М. Класифікація та особливості формування злочинних угруповань у місцях позбавлення волі // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 334-345. – ISSN 2524-0323
679827
  Семенченко А. Класифікація та оцінка загроз національній безпеці // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 33-45.
679828
  Ковтуненко Ю.В. Класифікація та оцінка товарно-матеріальних цінностей бюджетних установ / Ю.В. Ковтуненко, О.О. Матросова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 34-35. – ISSN 2409-1944
679829
  Шарапа О.М. Класифікація та оцінка фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку за міжнародними та національними стандартами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (191). – С. 26-30
679830
  Лоханова Н. Класифікація та оцінка фінансових інструментів - огляд змін у зв"зку з оновленням МСФЗ 9 (frs 9) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 7. – С. 16-22 : рис. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 11 назв
679831
  Бессонова С.І. Класифікація та оцінки об"єктів інтелектуальної власності // Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 59-68. – ISBN 978-966-999-094-5
679832
  Башова Н.П. Класифікація та підрахунок кількості топологій на скінченних множинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Башова Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
679833
  Тимошенко К.Л. Класифікація та походження вигуків у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 174-181. – Літ.: С. 180-181; Бібліогр.: 5 +5 (10) поз. – ISBN 966-8188-07-1
679834
  Андросова О.Ф. Класифікація та розподіл загальновиробничих витрат у міжнародних стандартах / О.Ф. Андросова, С.М. Дубиніна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 7-13. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
679835
  Орлик О.В. Класифікація та систематизація загроз фінансово-економічній безпеці підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 106-115. – ISSN 2313-4569
679836
  Турінін О.В. Класифікація та специфічні ознаки видів державної служби // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 313-319. – (Серія "Право" ; вип. 2)
679837
  Сохікян А.С. Класифікація та співвідношення закону з іншими джерелами кримінального права України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 88-96. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
679838
  Шніпко О.С. Класифікація та сутність загроз економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 11-16
679839
  Боровець П. Класифікація та типологія керамічних мисок черняхівського могильника Велика Бугаївка за методом С.П. Пачкової // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 15-22. – ISBN 978-966-171-90295
679840
  Осауленко О.І. Класифікація та характеристика окремих видів норм кримінально-виконавчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 28-36.
679841
  Кучерява М.В. Класифікація та характеристика факторів впливу на якість фінансової звітності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 47-51. – ISSN 2409-1944
679842
  Слобода Л. Класифікація та характеристика чинників кредитних ризиків банківських установ // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 185-193. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
679843
  Літвін Н.М. Класифікація та циклічність кризових явищ та ситуацій на підприємствах в умовах економіки перехідного періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 166-168
679844
  Семенюк О.Г. Класифікація таємної інформації // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 44-51


  Висвітлено різні наукові погляди на класифікацію таємної інформації та здійснено пошук критеріїв її поділу на види, розкрито зміст поняття "конфіденційна інформація".
679845
   Класифікація твердих муніципальних відходів - передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками / Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна, О.Р. Губанова, В.Ю. Приходько // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0899
679846
  Шпінарева І.М. Класифікація текстів на природній мові за допомогою нейронної мережі / І.М. Шпінарева, О.А. Геренко, К.Ю. Морозова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 171-177. – ISSN 2524-0056
679847
  Нікіфорова О.М. Класифікація текстів у військовому перекладі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 4. – C. 33-41. – ISSN 2077-804X
679848
  Нікіфорова О.М. Класифікація текстів у військовому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 294-304


  "...навчально-методична класифікація військового перекладу підкреслюється підручниками, навчально-методичними матеріалами та спецкурсами, що їх успішно апробовано на кафедрі військового перекладу та спеціальної мовної підготовки Військового інституту ...
679849
  Пешкова А. Класифікація телекомунікаційних послуг як об"єктів цивільних прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 58-62
679850
  Яценко В.О. Класифікація територіальних громад за системністю функціонльно- структурних елементів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 380-388. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
679851
  Петрова Ю.І. Класифікація територіальних ідіомів Єгипту // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 118-129. – ISSN 1682-671Х
679852
  Григолінська Н.М. Класифікація термінологічних мікросистем німецької військової лексики // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 131-133
679853
  Бронська А. Класифікація тестів з методики викладання української та російської мов як іноземних // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.53-56. – ISSN 0131-6788
679854
  Давидюк О. Класифікація технологій в інноваційному праві: сучасний стан та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-31.
679855
  Асланов С.А. Класифікація типів етнополітичної стабільності у політичній науці: динамічна, статична, абсолютна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 51-59. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
679856
  Молибога М.П. Класифікація тлумачення норм права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 76-83. – ISSN 1563-3349
679857
  Молибога М.П. Класифікація тлумачення норм права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 2220-1394
679858
  Виноградова О. Класифікація товарів при митному оформленні в положення нового Митного кодексу України // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2003. – № 1/2. – С.40-41
679859
  Руднєв В.А. Класифікація товарних бензинів та легких газоконденсатних фракцій родовищ східних областей України на основі діеле-ктрометричних та газохроматографічних даних / В.А. Руднєв, О.П. Бойченко, П.В. Карножицький // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 148-157. – ISSN 1991-0290
679860
  Солоненко В.І. Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві / В.І. Солоненко, О.В. Ватаманюк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 200-208 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
679861
  Самусь А. Класифікація торговельних марок у праві США та України: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 61-65. – ISSN 2307-8049
679862
  Долгополова О.В. Класифікація торгових марок і типи їхніх стратегій : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-79. – Бібліогр.: 10 назв
679863
  Коніщук В.В. Класифікація торфових боліт у розвитку і типології гелоландшафтів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 22-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
679864
  Костюченко Я.М. Класифікація третіх країн як учасників міжнародних правовідносин з Європейським Союзом // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 28-31
679865
  Кузьменко А.І. Класифікація третіх осіб в адміністративному процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 92-96. – ISSN 2220-1394
679866
  Бонтлаб В.В. Класифікація трудових спорів (конфліктів) // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 22-29. – ISSN 2617-5967
679867
  Дараганова Н.В. Класифікація трудових спорів як необхідна умова визначення порядку та механізму їх вирішення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 41-44
679868
  Гілецький Й.Р. Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів за геосферним підходом // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С.52-58 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
679869
  Колотуха І.О. Класифікація туристсько-спортивної діяльності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 100-103
679870
  Комадовська В. Класифікація у страхуванні життя // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 93-102. – ISSN 1818-2682
679871
  Цаль-Цалко Класифікація у сфері соціальних медіа: прикладна статистика та система обліку / Цаль-Цалко, Ю.Ю. Мороз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 256-264. – ISSN 2222-4459
679872
  Сніжко Н.В. Класифікація узагальнених просторів Гельдера функцій двох змінних // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 124-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В работе изучается структура обобщенных пространств Гельдера функций двух комплексных переменных. Устанавливаются условия, налагаемые на структурные характеристики пространств, при которых пространства совпадают либо вложены друг в друга.
679873
  Подорожна К.Ю. Класифікація українських історичних реалій та їх передача німецькою мовою (на матеріалі творів художньої прози) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 222-228


  Статтю присвячено дослідженню класифікації українських історичних реалій, на основі відібраних прикладів вживання реалій виокремлено основні семантичні групи історичних реалій. В статті розглядаються визначення понять "матеріальні архаїзми", ...
679874
  Ящук Д.В. Класифікація українських підприємств за станом платоспроможності за допомогою дерев рішень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 372-379


  Розглянуто основні моделі прогнозування банкрутства підприємств, які успішно використовуються у зарубіжній практиці. Базуючись на цих моделях, побудовано моделі за допомогою дерев рішень для класифікації українських підприємств по класах ...
679875
  Івахненко М. Класифікація українських та японських казок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-53. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему поділу літератури на роди, жанри та жанрові різновиди та визначення казки як жанру, визначено необхідність вивчення казки та чіткої її класифікації, проаналізовано поділ казки на жанрові різновиди, запропонований європейськими та ...
679876
  Потопахіна О.М. Класифікація умов трудового договору за проектом Трудового кодексу України // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 444-448. – ISBN 978-966-927-142-6
679877
  Левченко С. Класифікація управлінських рішень в органах внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 75-78
679878
  Ширшикова Р. Класифікація управлінських рішень центральних органів виконавчої влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 51-57.
679879
  Карпенко О.В. Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності / О.В. Карпенко, М.О. Любимов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 145-151. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
679880
  Слінько К.М. Класифікація учасників кримінального провадження // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 136-138. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
679881
  Тараненко О. Класифікація факторів впливу на вартість підприємств індустрії туризму // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 84-89. – ISSN 2409-8892
679882
  Грінченко А.В. Класифікація факторів впливу на витрати підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 392-398
679883
   Класифікація факторів впливу на збут продукції / О.С. Молнар, Н.В. Булеца, Н.Ш. Гіцій, Д.І. Осика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (232). – С. 113-118. – ISSN 2522-1620
679884
  Змерзла Т.І. Класифікація факторів впливу на організаційну культуру промислового підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-134. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
679885
  Секірож Я.В. Класифікація факторів впливу на рівень інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 249-256. – ISSN 2222-4459
679886
  Ємельянова І. Класифікація факторів конкурентоспроможності аграрних підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 20-23. – ISSN 1728-9343
679887
  Голованенко М.В. Класифікація факторів ризику в діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 316-323
679888
  Мазур О.Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 55-62. – ISSN 1562-0905
679889
  Лагун М.І. Класифікація факторів, що впливають на динаміку економічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 15-18.
679890
  Теловата М.Т. Класифікація факторів, що впливають на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 319-323. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
679891
  Осипова А.О. Класифікація факторів. що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 304-309 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-815X
679892
  Засадний Б Класифікація фінансових інвестицій в умовах стандартизації обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-78. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розкрито основні переваги та недоліки ПБО 12 "Фінансові інвестиції", подано класифікацію та визначено мету придбавання фінансових інвестицій підприємствами.
679893
  Гайдук І.О. Класифікація фінансових ресурсів підприємства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.204-208. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
679894
  Бурий К.П. Класифікація фінансових ризиків банківських установ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 49-56. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
679895
  Пікус Р.В. Класифікація фінансових ризиків страхових компаній - основа ефективного ризик-менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 118-123. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто методичні підходи щодо класифікації фінансових ризиків страхових компаній як основи її ефективного ризик-менеджменту, визначено зміст страхового ризику, а також критерії його страхувальності. In article were discussed methodical ...
679896
  Батіщева С. Класифікація фінансових стимулів соціально-економічного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 152-160
679897
  Ситник О.І. Класифікація форм влади // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 123-125
679898
  Процюк І.В. Класифікація форм державного правління // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 3-13. – ISSN 0201-7245
679899
  Біба О.А. Класифікація форм державного устрою в сучасній юридичній науці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 71-78. – ISSN 1563-3349
679900
  Крижановський А. Класифікація форм співучасті у злочині / А. Крижановський, К. Марисюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 253-258. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
679901
  Ткаченко В. Класифікація форм співучасті у злочині як кримінально-правова проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-103. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить короткий огляд найхарактерніших підходів до розв"язання проблеми класифікації форм співучасті. Досліджено поняття "класифікації" і "систематизації". The article contains the short review of the most characteristic approaches to the ...
679902
  Мартинюк Р. Класифікація форми правління: проблема вибору критеріїв // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 207-219. – ISSN 1026-9932
679903
  Солярчук Н.Ю. Класифікація фрілансерів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 108-114. – ISSN 0321-0499
679904
  Словська І. Класифікація функцій парламенту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 112-115
679905
  Тарасевич А.В. Класифікація функційних рівнянь і тотожностей на тернарних квазігрупах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тарасевич Алла Валеріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
679906
  Городинський Ю.Я. Класифікація християнського паломництва (для потреб суспільно-географічних досліджень) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 168-176 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
679907
  Ступак О.В. Класифікація цивільних справ, в яких реалізується принцип "найкращі інтереси дитини" // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (237). – С. 29-39. – ISSN 2308-9636
679908
  Бервено С.М. Класифікація цивільно-правових договорів у сучасному праві України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 91-100
679909
  Романюк Я. Класифікація цивільно-правових норм: доктринальні підходи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1026-9932
679910
  Кирнасовський О.Ю. Класифікація циклічних квазігруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття роду циклічної квазігрупи, тобто лінійного ізотопу циклічної групи, у вигляді трійки чисел. Доводиться, що групи автоморфізмів квазігруп однакового роду є ізоморфними. Знаходиться формула обчислення з точністю до ізоморфізму кількості ...
679911
  Орлов І.В. Класифікація цінних паперів // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.155-160. – (Технічні науки ; № 17)
679912
  Смулка О. Класифікація чинників впливу на інноваційну діяльність сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 111-118 : табл. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISSN 2313-3627
679913
  Смочко Н.М. Класифікація чинників впливу на формування монорозвитку територіальних систем // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 39-46. – ISSN 2308-135X
679914
  Дібрівна С.Б. Класифікація чинників формування іміджу держави // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 190-192. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
679915
  Штокало Я. Класифікація чинників формувння рівня життя населення у регіоні // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 97-99. – ISBN 978-966-07-0845-7
679916
  Ситницька О.А. Класифікація юридичних гарантій у трудовому праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 83-89. – (0). – ISSN 2078-9165
679917
  Борисова В.І. Класифікація юридичних осіб за цивільним правом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 87-91. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
679918
  Сливич І.І. Класифікація юридичних фактів у кримінально-процесуальному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 473-478. – ISSN 1563-3349
679919
  Ковальська Класифікація юридичних фактів у сімейному праві України / Ковальська, С // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 82-87. – (0). – ISSN 2078-9165
679920
  Шулешко Є.П. Класифікація, облік та реєстрація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру / Є.П. Шулешко, С.М. Рачков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 34-40 : схеми, табл.
679921
  Соколов В.А. Класифікація, функції та завдання аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 89-94. – ISSN 2306-6814
679922
   Класиффикация участников производства по делам об административных правонарушениях / А.В. Куракин, Д.В. Астахов, М.Г. Сальников, А.Н. Куракина // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 37-46. – ISSN 1812-8696
679923
  Лексіна Г. Класицизм : загальна характеристика стилю // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 112-117. – ISSN 0130-321Х
679924
  Лімборський І. Класицизм в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1 (646). – С. 43-51. – ISSN 0130-5263
679925
  Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В.А. Овсійчук; НАНУ. Ін-тут народознавства. – Київ : Дніпро, 2001. – 447с. – 7Овсі Шифр дубл. – ISBN 966-578-034-4 966-02-1984-9
679926
  Пономаренко Л. Класицизм і романтизм у живописі історичного жанру Шевченка-художника // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 6 (126). – С. 14-17


  Саме український романтизм у поезії, а згодом в образотворчому мистецтві проголошує через творчість Т. Шевченка національні цінності за найвищі в світі
679927
  Лімборський І.В. Класицизм. 8-й клас. Теоретична частина // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Елементи компаративістики. – С. 27-36
679928
  Михайлов Димитър Класически творби в българската литература : Анализи / Михайлов Димитър. – Велико Търново : СЛОВО, 1995. – 158с. – ISBN 954-439-405-2
679929
  Жаров В.С. Класична боротьба / В.С. Жаров. – К., 1968. – 94с.
679930
  Богдан І.Г. Класична боротьба : [посібник] / І.Г. Богдан. – Київ : Здоров"я, 1972. – 124 с. : іл. – (Бібліотечка сільського фізкультурника)
679931
  Грищенко Т. Класична геополітика і зовнішньополітична стратегія США кінця XX - початку XXI ст. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 163-167. – ISBN 978-966-171-651-2


  В тезах заторкується питання про можливий вплив класичної геополітики на міжнародну стратегію США.
679932
  Нікітіна М.Г. Класична геополітика і меркантилізм : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-58. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
679933
   Класична динаміка у ньютонівському та лагранжевому формалізмі : навч.-метод. посібник / [О.В. Єзерська, О.С. Ковальов, З.О. Майзеліс, Т.С. Чебанова] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 147, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 146-147. – ISBN 978-966-285-508-1
679934
  Бараніченко П. Класична драматургія в естрадному мистецтві // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 130-137. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
679935
  Базилевич В.Д. Класична економічна університетська освіта як фактор конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам конкурентоспроможності вищої освіти у вищих класичних університетах. На прикладі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка автором охарактеризовано нові сучасні дисципліни у ...
679936
  Несмашний Є.О. Класична електродинаміка : Навчальний посібник для студ. вищ.навч.закладів / Є.О. Несмашний; МОНУ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 183c. – ISBN 966-7103-78-1
679937
  Ларіонова В.К. Класична етика абсолюту М.О. Лосського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 64-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
679938
  Зуєв В.М. Класична і некласична методологія в реаліях сучасного філософського дискурсу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 24-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
679939
  Біскуб І.П. Класична категоризація vs категоризація за родовою схожістю (розпізнавання і номінація форм) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 50-57. – ISBN 978-617-7132-02-07
679940
  Усеінов Т.Б. Класична кримськотатарська писемна поезія кінця XVI - початку XVIII ст.: Архітектоніка. Семантика : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.01.10 / Усеінов Тімур Бекірович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
679941
  Яблонська О. Класична література крізь призму етно- та соціопсихології Олександра Кульчицького // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 281-299. – ISSN 2304-9383
679942
  Демірська І.О. Класична логіка: проблема взаємозв"язку логіки та філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 35-36
679943
  Іро Гаральд Класична механіка / Іро Гаральд; Пер. з нім. Гайда Р., Головач Ю.; За ред. І.Вакарчука. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1999. – 464с. – ISBN 966-613-013-0
679944
  Єжов С.М. Класична механіка : підручник / С.М. Єжов, М.В. Макарець, О.В. Романенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-439-029-0
679945
  Несмашний Є.О. Класична механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ.вищих навчальних закладів / Є.О. Несмашний; Мін-во освіти і науки України. Криворізький техн.ун-тет. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 212 c. – ISBN 5-7763-1955-2
679946
  Харазішвілі Ю.М. Класична модель функції сукупної пропозиції в контексті кейсіанської теорії // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-48
679947
  Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби : дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Прокопов Д.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 429 л. – Бібліогр.: л. 401 - 429
679948
  Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби : автореф. ... д-ра філософ. наук спец. 09.00.05 історія філософії / Прокопов Д. Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 34с. – Бібліогр. :40 назв.
679949
  Грицишина М.В. Класична новочасна філософія: нове розуміння людини в британському емпіризмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 16-24


  У статті розглядається специфіка модерного погляду на розуміння людини та її істотних проявів. Подається аналітичне порівняння розуміння сутнісних ознак людської природи британськими мислителями Дж. Локком та Д. Юмом. На підставі проаналізованих джерел ...
679950
  Грицишина М.В. Класична новочасна філософія: нове розуміння людини в британському емпіризмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 26-34


  У статті розглядається специфіка модерного погляду на розуміння людини та її істотних проявів. Подається аналітичне порівняння розуміння сутнісних ознак людської природи британськими мислителями Дж. Локком та Д. Юмом. На підставі проаналізованих ...
679951
   Класична освітня парадигма: суб"єкт-суб"єктні відносини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 35-42. – ISSN 2078-1016
679952
   Класична педагогіка і філологія в світі сучасних завдань шкільної і вузовської словесності.. – Одеса, 1993. – 130с.
679953
  Жовтобрюх М.М. Класична політекономія і ліберальна концепція мінімальної держави А. Сміта // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 13-18
679954
  Виноградов О.Г. Класична психометрика та теорія тестових завдань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Мета статті - ознайомлення вітчизняних спеціалістів з основами сучасної психометричної теорії - IRT. Коротко розглянуто обмеження класичної теорії тестів, моделі для дихотомічних завдань та їх переваги. Також введено деякі базові поняття IRT.
679955
  Ласка І.В. Класична риторика П.Фонтаньє і сучасна лінгвістика / І.В. Ласка, О.М. Пархоменко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 138-143
679956
  Мельник Анатолій Класична соціально-філософська думка про закономірності й цілі історії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 148-151
679957
   Класична спадщина і сучасне художнє мислення : Збірник наукових праць до 60-річчя М.І. Борецького. – Дрогобич; Черкаси : Коло, 2001. – 226с. – ISBN 966-7996-06-9
679958
  Соболевська М.О. Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 203-210. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто зв’язок сучасної соціологічної теорії із традицією класичного соціологічного теоретизування. Соціологічну класику розглянуто як стимул і джерело розвитку сучасних теоретичних розвідок у соціології. На прикладі формування принципових ...
679959
  Гаєвська Н.М. Класична традиція зображення жінки в українській літературі та специфіка її функціонування в творчості Андрія Малишка / Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 34-44


  У статті йдеться про класичну традицію зображення жінки в українській літературі загалом і особливість функціонування цієї традиції в поезії Андрія Малишка. В статье речь идет о классической традиции изображения женщины в украинской литературе и ...
679960
  Крисаченко В.С. Класична українська політична думка: набутки для сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 166-191
679961
  Крисаченко В. Класична українська політична думка: набутки для сучасності // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 177-197
679962
  Третяк О.В. Класична університетська освіта в Україні: стан тенденції, перспективи розвитку // Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку. Другі академічні читання
679963
  Клименко Н.Ф. Класична філологія / Н.Ф. Клименко, Ю.В. Шанін // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 271-272. – ISBN 978-966-02-6814-2
679964
  Павленко Л. Класична філологія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л. Павленко, Л. Звонська // Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII-XXI століття) : довідник / Л.В. Павленко, Л.Л. Звонська. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269-282
679965
  Лучканин С. Класична філологія в Україні: історична ретроспектива на тлі суверенності й самобутності української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 152--132


  У 1948 р. було відкрито відділення класичної філології у Київському університеті ім. Т. Шевченка. Згадуються викладачі : С. Семчинський, Ф. Нікітіна, Ю. Шанін, академік А. Білецький
679966
  Лучканин С. Класична філологія в Україні: історична ретроспектива на тлі суверенності й самобутності української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 166-171
679967
   Класична філологія у XXI ст.: здобутки та перспективи : матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження професора кафедри класичної філології В.П. Маслюка, (Львів, 28 травня 2010 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Фак. іноземних мов, Каф. класичної філології ; [редкол. : А.О. Содомора, Л.М. Глущенко. О.В. Сафроняк та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 139 с. – Бібліогр. в кінці виступу
679968
  Панафідіна О. Класична філософія під ціннісно-історичним кутом зору // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 : Насильство як явище сучасного світу. – С. 70-81. – ISSN 2522-9338
679969
  Кльоба В.Л. Класична школа політекономії про банківську діяльність / В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 117-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Про вплив на банківську систему ідей та поглядів А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса.
679970
  Скороход О. Класичне євразійство в сучасній українській науковій думці // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 274-277
679971
  Маньковська Ю.О. Класичне і некласичне розуміння наукового знання // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 77-83. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена розгляду поняття "наукового знання" в межах класичної та некласичної філософії.
679972
  Космеда Т.А. Класичне й модерне: актуалізація вчення Л. Щерби про мовний експеримент як мовну гру // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 4-13. – ISBN 978-617-7092-36-9
679973
  Проскуров М.В. Класичне право власності в традиційному ісламському законодавстві та розвиток традиційної системи регулювання інституту власності у сучасному суспільстві на прикладі цивільного права Єгипту // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 194-199. – (Серія: Право ; вип. 6). – ISSN 2226-3047


  У статті висвітлено розвиток права власності у ісламському законодавстві на прикладі законодавства Єгипту. Проаналізовані нормативно правові акти, що регламентують права власності: Закони Шаріату та деякі інші Закони Єгипту. Розкрито не традиційний ...
679974
  Захарчук О.І. Класичне та сучасне рабство: проблема співвідношення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 111-119


  Розглянуто співвідношення класичного та сучасного рабства. Виокремлено основні форми сучасного рабства такі як торгівля людьми, примусовий шлюб, віртуальне рабство. Зазначено, що між цими формами не існує чітких розмежувань, оскільки одна й таж сама ...
679975
  Барабаш О.В. Класичний аналог спіну в релятивістській теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 321-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджуються дві класичні теорії спіну: векторна та тензорна. Показано, що в усіх розглянутих випадках результати квантово-механічних обрахунків співпадають з теорією Баргмана-Мішеля-Телегді. Two classical spin theories: vector and tensor ...
679976
  Москаль Ю. Класичний вищий навчальний заклад у регіоні: реалії і перспективи розвитку в кризовий період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 163-170. – ISSN 1810-2131
679977
  Рябченко М.М. Класичний детектив в українській літературі (на матеріалі циклу "Проникливість лікаря Піддубного" Юрія Шовкопляса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 63-67. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Масова література є невід"ємною та важливою складовою літературного процесу. В українському просторі цей літературний сегмент тривалий час не мав можливості повноцінно розвиватися через складні соціально-історичні обставини. Відродження й активне ...
679978
  Бойніцька О.С. Класичний канон в англійському історіографічному романі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті вивчається своєрідність функціонування класичного літературного канону в англійському історіографічному романі кінця ХХ - початку ХХІ ст., яка виявляє себе у формі естетичної ностальгії. Розглядаються різноманітні способи встановлення зв"язку ...
679979
  Гуанюй Ц. Класичний китайський тушевий живопис періоду Сун (906-1279 рр.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 208-217. – ISSN 1682-671Х
679980
  Волянська Г. Класичний конституціоналізм vs. харизматичний пострадянський конституціоналізм / Г. Волянська, В. Ковтунець // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 33-37.
679981
  Кротова Т.Ф. Класичний костюм в європейській моді XIX - початку XXI століття: еволюція форм і художньо-стильові особливості : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.06 / Кротова Тетяна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 31 с. – Бібліогр.: 23 назви
679982
  Палінська О. Класичний львівський регіолект і його сучасні інтерпретації // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 174-180. – Бібліогр.: С. 179; 7 назв


  У статті розглянуто формування класичного львівського регіолекту. На основі проведеного пілотного дослідження шляхом анкетування респондентів із різних регіонів України з"ясовано уявлення мовців про зміст цього терміна, окреслено ідіому, маркери. з ...
679983
  Романюк Н. Класичний міжурядовий підхід у теоріях європейської інтеграції: основні положення та історичний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 87-95. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
679984
  Старко В.Ф. Класичний підхід до категоризації в мовно-когнітивних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 117-123


  У статті розглянуто класичну модель категоризації, розкрито принципи, які лежать в її основі, виявлено слабкі сторони й з"ясовано, що переважною ділянкою успішного застосування цієї моделі є фахова мова. В статье рассмотрено классическую модель ...
679985
  Забаранкін М.Ю. Класичний підхід до розв"язання рівняння Ламе в осесиметричному випадку для веретеноподібного тіла // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглянуто класичний підхід до розв"язання рівняння Ламе для зовнішньої області веретеноподібного тіла у випадку осесиметричних граничних умов. Розв"язок подано через контурне значення вихрової функції. Отримано інтегральне рівняння Фредгольма для ...
679986
  Пилипенко Я.С. Класичний та посткласичний етапи розвитку уявлень про глобальні конфлікти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 167-172. – ISSN 2077-1800
679987
  Поляков М.В. Класичний університет : еволюція, сучасний стан, перспективи / М.В. Поляков, В.С. Савчук. – Київ : Генеза, 2004. – 416c. – ISBN 966-504-253-X
679988
  Будак В.Д. Класичний університет як осередок формування професійної та особистісної успішності молоді // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 44-53. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
679989
  Гаврилюк С.В. Класичний університет як рушій інформаційно- інноваційного процесу в регіоні / С.В. Гаврилюк, О.Б. Герасимчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 64-65
679990
  Рябченко В.І. Класичний університет: проблема ідентичності та інституційного розвитку в контексті євроінтеграції та глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 311-317. – ISSN 2076-1554
679991
  Кремень В. Класичний університетський підручник з історії економічних учень // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1


  Рецензія на кн.:Історія економічних учень : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича - К.: Знання, 2004. - 1300 с.
679992
  Рибалкін В.С. Класичні арабські словники: принципи побудови, специфіка користування / В.С. Рибалкін; НАНУ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 1994. – 32с. – (Бібліотека журналу "Східний світ" ; Серія філологічна.ч.2/Відп.ред.О.Й.Пріцак)
679993
  Александрович В. Класичні аспекти у львівському малярстві першої половини XVI ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 21-33. – ISSN 2523-4234
679994
  Винницька М.Я. Класичні бізнес-цикли та цикли зростання в процесах економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 198-203
679995
  Федорів Л. Класичні виміри ідеї трансцендентного // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 58-63. – ISSN 0321-0499
679996
  Копець Л.В. Класичні експерименти в психології : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Людмила Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 283 с. – ISBN 978-966-518-513-0
679997
  Павко А. Класичні ідеали та сучасні реалії. Пошук оптимальної моделі університету // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 9/10). – С. 3
679998
  Скварок Н. Класичні й новітні мови у навчальному процесі першої української Львівської Академічної гімназії // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 88-93
679999
  Штевіна А. Класичні концепції "громадянського суспільства" післявоєнної Японії у японській політичній думці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 279-286
680000
  Голубовська І.О. Класичні мови і сучасна лінгвістика // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 222-233. – ISBN 978-966-439-842-5
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,