Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
676001
  Александров Вадим "Конструктор уроків" в інтегрованому навчально-атестаційному комплексі "Основи економіки" / Александров Вадим, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-14 : Іл. – Бібліогр. 12 назв
676002
  Гирич І. "Конструктор" модерної нації. До 150-річчя Михайла Грушевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 42). – С. 3


  29-30 вересня у Києві відбулася наукова конференція, присвячена вивченню творчості спадщини М. Грушевського. Було близько трьох десятків доповідачів. Пленарне засідання відбувалося в приміщенні колишньої Центральної Ради.
676003
  Дроздовський Д. "Консульська служба України...": проект фундаментальної історичної реконструкції // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 312-314. – ISSN 0320-8370
676004
  Диас-Кальехас "Контадора": вызов брошен: латин. Америка против импер. амбиций США / Диас-Кальехас. – М., 1988. – 254с.
676005
  Гінда В. "Конторою глибокого бурєнія" називали КГБ працівники"Перця" : (Про єдиний гумористичний журнал у Радянській Україні згадує 72-річний поет-сатирик Владислав Бойко.Він чверть століття пропрацював у цьому виданні) // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 12 (65). – С. 53-57
676006
  Аллахвердієва І. "Контракт століття": азербайджанський вимір (до 75-річчя Угоди) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 97-102


  Розглянуто передумови підписанні "Контракту століття" у 1994 р., його геополітичне значення та наслідки для економічного і зовнішньополітичного розвитку Азербайджанської Республіки.
676007
  Малишенко Л.О. Конструкти електронної демократії як вирішальні чинники формування "порядку денного" суспільно-політичного життя / Л.О. Малишенко, О.П. Михайловська // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 67-71. – ISSN 2519-2949
676008
  Оніщенко Н. Конструктив в праві: проблеми аналітичного дослідження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 24-30. – ISSN 2306-9082
676009
  Ган А. Конструктивизм / А. Ган. – Тверь, 1922. – 70с.
676010
  Пєтухов А.П. Конструктивізація як симптом міждисциплінарності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 43-44
676011
  Леврінц М.І. Конструктивізм як філософсько-епістемологічне підгрунтя підготовки вчителів у США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 120-124. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
676012
  Пєтухов А.П. Конструктивізм: самодостатність поза ідеологією // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 213-214
676013
  Комар О. Конструктивістська парадигма освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 36-45
676014
  Пєтухов А.П. Конструктивістське виправдання дисциплінарності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 62-67


  У статті, виходячи із настанов радикального конструктивізму, ми досліджуємо співвідношення типу наукової раціональності зі способом філософського осмислення засад науки у їх стосунку щодо стратегій дисциплінарної демаркації наукового знання. Питання ...
676015
  Шищенко П.Г. Конструктивна географія: діяльнісний вимір, науковий і освітній зміст / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч // Педагогічна і психологічна науки в Україні / Академія педагогічних наук України ; [ред. рада. : Кремень В.Г., Мадзігон В.М., Савченко О.Я. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – С. 244-255. – ISBN 978-966-644-059-7
676016
  Калько А.Д. Конструктивна класифікація ділянок надр за глибиною земної кори. Стан і перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 197-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
676017
  Олійник Я.Б. Конструктивна регіональна політика: суспульно-географічний аспект / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, Г.В. Балабанов // Український географічний журнал. – №1
676018
  Стріха М.В. Конструктивна співпраця МОН України і НАН України як запорука ефективності реформування наукової сфери // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 32-34. – ISSN 1027-3239
676019
  Сабощук А.П. Конструктивная активность и образность мышления / А.П. Сабощук. – Кишинев, 1978. – 68с.
676020
  Богорад Д.И. Конструктивная география района = Основы районной планировки / Д.И. Богорад. – Маріуполь : Мысль, 1965. – 408с.
676021
  Новиков П.С. Конструктивная математическая логика с точки зрения классической / П.С. Новиков. – Москва, 1977. – 328 с.
676022
  Курбатов Конструктивная теория аппроксимации в гамильтоновом формализме статистической механики : Автореф... д-ра физ-матюнаук: 01.04.02 / Курбатов А. М; Матем.ин-т им. В, А. Стеклова АН СССР. – М., 1979. – л.
676023
  Фан Динь Зиеу. Конструктивная теория локально выпуклых линейных топологических пространств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фан Динь Зиеу.; МГУ. – М., 1965. – 4л.
676024
  Натансон И.П. Конструктивная теория функций / И.П. Натансон. – Москва ; Ленинград, 1949. – 688 с.
676025
  Скворцов П.Г. Конструктивная теория функций / П.Г. Скворцов, М.Г. Скворцова. – Нальчик, 1983. – 69 с.
676026
  Адаменко О. Конструктивная экология / Олег Адаменко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 122, [2] c. : ил., табл., карты. – Библиогр.: с. 117-122. – ISBN 978-3-659-57908-0


  У пр.№1695139 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора. Олег підпис 24.10.2017
676027
  Павленко Л. Конструктивне удосконалення бандури як головний чинник формування концертного репертуару // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 304-319


  "...Розглянуто конструктивне удосконалення бандури як чинника формування концертного репертуару і становлення академічного бандурного виконавства. Висвітлено роль кобзарів-концертантів, які, відійшовши від кобзарської традиції, виконували нові музичні ...
676028
  Мельник Ю.П. Конструктивний інваріант гіпотаксису у когнітивно-функціональній площині // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 220-228. – ISBN 978-966-2668-24-7
676029
  Сулятицький М. Конструктивний націоналізм як світоглядна основа Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 грудня (№ 26). – С. 4-5
676030
  Хоружий Г. Конструктивний підхід у навчанні: з досвіду діяльності центрів компетентностей у європейських університетах / Г. Хоружий, Л. Хоружа // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 57-67. – ISSN 1682-2366
676031
  Топалова С.О. Конструктивний політичний міф як ключовий засіб протидії симуляції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 106-113. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
676032
  Корзаченко М.М. Конструктивні особливості малоповерхневої забудови українського Полісся : монографія / М.М. Корзаченко, В.В. Павленко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-303. – ISBN 978-617-7932-00-9
676033
   Конструктивні особливості сучасних бронемашин із колісною формулою 4х4 / О. Шаповалов, Д. Колесник, О. Журахов, Г. Болотов // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів, 2016. – № 3 (5). – С. 85-95. – ISSN 2411-5363
676034
   Конструктивні особливості сучасних фільтрувальних протиaерозольних півмасок / С.І. Чеберячко, Є.В. Столбченко, Ю.І. Чеберячко, В.О. Гуща // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 211-219. – ISSN 1607-4556
676035
  Вілкова Олена Юріївна Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Вілкова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232л. – Бібліогр.: л.220-232
676036
  Вілкова Олена Юріївна Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Вілкова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
676037
  Колотило В.В. Конструктивність функцій ідеології у процесі суспільних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості конструктивної дії функцій ідеології в процесі суспільних перетворень. Висвітлено домінування технологічного аспекту в сучасному ідеологічному процесі. The article studies the features of the constructive action of the ...
676038
  Зейко В.О. Конструктивно-географічна оптимізація розвитку молодіжного і дитячого туризму у Волинській області : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Зейко Віталій Олегович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
676039
  Полянський С. Конструктивно-географічна оцінка стану гідроморфних меліорованих грунтів Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 192-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
676040
  Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) : Дис. ... канд. географ. наук. Спец.: 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Уліганець С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. + Додатки: л. 166-202. – Бібліогр.: л. 150-165
676041
  Гарбар В. Конструктивно-географічні аспекти використання антропогенних водних об"єктів НПП "Подільські Товтри" в рекреаційній діяльності / В. Гарбар, І. Любинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 208-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
676042
  Сивий М.Я. Конструктивно-географічні засади дослідження мінерально-сировинних ресурсів регіону // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 38-46 : Мал. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 1561-4980
676043
  Бричук М.С. Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бричук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
676044
  Бричук М.С. Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бричук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 212 л. – Додатки: л. 200-212. – Бібліогр.: л. 186-199
676045
  Дем"янчук І.П. Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"янчук Ілона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 258 арк. – Додатки: арк. 218-258. – Бібліогр.: арк. 184-217
676046
  Худоба В. Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіонального ландшафтного парку "Зарваницький" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 241-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
676047
  Удовиченко В.В. Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 ; 106 / Удовиченко Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 563 арк. – Додатки: арк. 514-563. – Бібліогр.: арк. 9-17, 462-513 та в додатках: арк. 552-557
676048
  Шуліка Б.О. Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 137-141. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2075-1893
676049
  Гілета Л.А. Конструктивно-географічні основи територіального планування: стан і проблеми // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 34-37. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто необхідність здійснення територіального планування на конструктивно-географічних основах. Проаналізовано вимоги до організації територіального планування на основі праць сучасних вчених географів у даній сфері. Визначено поле майбутнього ...
676050
  Калько А.Д. Конструктивно-географічні особливості поняття "національна безпека" // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 267-273


  Стаття є логічним продовженням низки публікацій, присвячених алізу видів національної безпеки з точки зору географічної науки. Наведені і обгрунтовані категорійні визначення поняття "національна безпека держави", складовою якої є мінерально-сировинна ...
676051
  Гілета Л.А. Конструктивно-географічні підходи до організації міського середовища // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 41-44. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто міське середовище, яке характеризується поєднанням геосистем різного походження (антропогенних, антропогенно-модифікованих і природних). Проаналізовано генеральний план міста, який створюють органи місцевого самоврядування для організації ...
676052
   Конструктивно-географічні та комплексні ландшафтознавчі здобутки О.М.Маринича / В.Т. Гриневецький, В.М. Пащенко, Л.Ю. Сорокіна, Л.М. Шевченко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-14. – Бібліогр. 35 назв. – ISSN 1561-4980
676053
  Іщенко О.М. Конструктивно-деструктивний вимір соціального конфлікту // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 52-55


  З"ясовано, що, оскільки природа соціальних суперечностей цивілізаційно означена, то вони здатні виявлятися у непередбачуваних формах існування, серед яких особливе місце посідає соціальний конфлікт. Останній як закономірне і логічне явище будь-якої ...
676054
  Мамедов Гилал Алиф оглы Конструктивное описание постранств следов дифференцируемых функций мнгих переменных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Мамедов Гилал Алиф оглы; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1986. – 19 с.
676055
  Бойчук А.А. Конструктивные методы анализа краевых задач / А.А. Бойчук. – Киев : Наукова думка, 1990. – 96 с.
676056
  Гребеников Е.А. Конструктивные методы анализа нелинейных систем / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – Москва, 1979. – 431с.
676057
  Флейшман Б.С. Конструктивные методы оптимального кодирования для каналов с шумами / Б.С. Флейшман. – М, 1963. – 224с.
676058
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 1. – 1984. – 214 с.
676059
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 2. – 1984. – 207 с.
676060
  Габасов Р.Ф. Конструктивные методы оптимизации / Р.Ф. Габасов. – Минск
Ч. 3. – 1986. – 223 с.
676061
  Мостовский А.А. Конструктивные множетсва и их приложения / А.А. Мостовский. – М, 1973. – 256с.
676062
  Гиндин Э.Л. Конструктивные узлы осветительных установок / Э.Л. Гиндин, В.М. Кузнецов. – Ленинград, 1979. – 136 с.
676063
  Титов В.К. Конструктивныен описания некоторых классов графов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Титов В.К. ; МИЭМ. – Москва, 1975. – 17 с. – Бібліогр.: с. 16-17
676064
  Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения. (На матер. англ. яз.) : Автореф... доктор филолог.наук: 660 / Почепцов Г.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 40л.
676065
  Маркина Л.С. Конструктивный анализ четырехчленного диалогического единства. (На материале соврем. англ. яз.) : лекция / Л.С. Маркина. – Л., 1973. – 39с.
676066
  Нікітіна Т.Є. Конструктна валідність як унітарний концепт // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 66-72. – ISBN 978-966-651-760-2


  Валідність - одна з ключових характеристик якості соціологічного вимірювання. У найзагальнішому виді валідність - це міра того, наскільки ми вимірюємо те, що заплановано виміряти, Існує багато робіт, присвячених поняттю валідність, але різні дослідники ...
676067
  Губарев В.С. Конструктор / В.С. Губарев. – М, 1977. – 112с.
676068
  Козлов П.Я. Конструктор / П.Я. Козлов. – М, 1989. – 188с.
676069
  Леонов Сергей Конструктор Lego // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 36 : фото
676070
  Пістоленко І. Конструктор авіаційної, ракетної та космічної техніки академік В.М. Челомей і Україна // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 52-58. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена українському періоду в житті та діяльності В.М. Челомея. Володимир Челомей - конструктор і керівник розробок авіаційної, ракетної та космічної техніки. Його праці присвячені проблемам конструкції і динаміки машин, теорії коливань, ...
676071
   Конструктор боевых машин. – Л., 1988. – 382с.
676072
  Бахарев В.В. Конструктор В. А. Дегтярев : за строками биографии / В.В. Бахарев, И.И. Кириллов; Бахирев В.В., Кириллов И.И. – Минск : Воениздат, 1979. – 192 с., [15] л. ил. – Библиогр.: с. 190-191
676073
  Тищенко Марат Конструктор винтокрылых машин // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 50-59. – ISSN 0869-7078


  Про генерального конструктора, док. тех. н. Михайла Леонтьєвича Міля (1909-1970), рад. конструктора вертолітів
676074
  Перелигіна Л.С. Конструктор гвинтокрила І.І. Сікорський: витоки покликання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 66-75
676075
  Мартынчук Н.Н. Конструктор Грабин. / Н.Н. Мартынчук. – Краснодар, 1985. – 223с.
676076
  Прохоров А.Ф. Конструктор и ЭВМ / А.Ф. Прохоров. – Москва, 1987. – 272с.
676077
  Барташев Л.В. Конструктор и экономика / Л.В. Барташев. – Москва : Экономика, 1977. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 217-222 (142 назв.)
676078
  Ільченко М.Ю. Конструктор і організатор приладобудування Віктор Бузанов // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 275-283. – ISBN 978-966-622-690-0
676079
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1969. – 160с.
676080
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1971. – 160с.
676081
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1972. – 159с.
676082
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 146с.
676083
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – 4-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1976. – 190 с.
676084
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1981. – 255с.
676085
  Романов А.П. Конструктор космических кораблей / А.П. Романов. – М., 1981. – 190с.
676086
  Романов А.П. Конструктор космичних кораблів / А.П. Романов. – Київ : Політвидав, 1972. – 146с.
676087
  Асташенков П.Т. Конструктор легендарных ИЛов : [о С.В. Ильюшине] / Асташенков П.Т. – Москва : Политиздат, 1972. – 120 с., [4] л. ил. – (Герои Сов. Родины)
676088
  Колодиева С.В. Конструктор мечты : Юбилей С.П.Королева // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 1 (23). – С. 244-249
676089
  Листровой В.Д. Конструктор Морозов / В.Д. Листровой, К.М. Слободин. – Москва, 1983. – 80 с.
676090
  Листровой В.Д. Конструктор Морозов / В.Д. Листровой, К.М. Слободин. – К, 1986. – 103с.
676091
  Запорожець М. Конструктор перших зорельотів // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 252-254
676092
  Абрамовская К. Конструктор Победы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 30 ( 620). – С. 45-49. – ISSN 2305-3364


  Об изобретателе танка Т-34 харьковчанине Михаиле Кошкине.
676093
  Нагаев Г.Д. Конструктор Токарев / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1953. – 208 с.
676094
   Конструктори зручностей і надійності // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 7


  Факультет технологій, сервісу та моди є одним з провідних в Київському національному університеті технологій та дизайну.
676095
  Хорафас Д. Конструкторские базы данных / Д. Хорафас, С. Легг. – Москва : Машиностроение, 1990. – 224с. – ISBN 5-217-00976-4;0-408-02280-9
676096
   Конструкторско-технологические основы проектирования полосковых микросхем. – Москва, 1987. – 270 с.
676097
  Завальская Р.М. Конструкторско-технологические особенности печатных узлов ЭВМ на интегральных схемах. / Р.М. Завальская. – К., 1975. – 19с.
676098
  Медведев В.А. Конструкторско-технологические проблемы радиоэелктроники / В.А. Медведев. – Москва, 1976. – 64 с.
676099
  Сокотов Ю.В. Конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сокотов Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
676100
  Денисенко М.І. Конструкторсько-технологічні методи підвищення надійності кормоприготувальних машин : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.03 / Денисенко М. І.; Мін. с. г. і прод. України, Укр. держ. агр. ун-т. – К., 1994. – 20л.
676101
  Эльштейн П. Конструктору моделей ракет / П. Эльштейн. – М, 1978. – 320с.
676102
  Павлов Н.В. Конструкторы / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1958. – 315с.
676103
  Арлазоров М.С. Конструкторы / М.С. Арлазоров. – Москва : Советская Россия, 1975. – 280 с.
676104
  Павлов Н.В. Конструкторы / Н.В. Павлов. – Барнаул, 1978. – 416с.
676105
  Романов А.П. Конструкторы : С.П. Королев, М.К. Янгель, В.П. Глушко / А.П. Романов. – Москва : Политиздат, 1989. – 365 с. – ISBN 5-250-00431-8
676106
  Вишняков В.А. Конструкторы / В.А. Вишняков. – Москва, 1989. – 255с.
676107
  Баев А.А. Конструкторы живого / А.А. Баев, О.М. Кузнецов. – Москва : Советская Россия, 1982. – 72 с. – (Наука-народу. Биология)
676108
  Стволинский Ю.М. Конструкторы подводных кораблей. / Ю.М. Стволинский. – Л., 1984. – 254с.
676109
  Маулер Ф.И. Конструкции shall/will + инфинитив в современном английском языке. (Нефутуральные значения) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Маулер Ф.И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 18л.
676110
   Конструкции в алгебре и логике. – Тверь, 1990. – 132с.
676111
  Лейканд М.С. Конструкции вакуумных электропечей сопротивления и их узлов / М.С. Лейканд. – Москва-Ленинград, 1961. – 113 с.
676112
  Афанасьев В.В. Конструкции выключающих аппаратов высокого напряжения / В.В. Афанасьев. – Ленинград ; Москва : Госэнергоиздат, 1959. – 574 с. : ил. – Библиогр.: с. 567-574
676113
  Афанасьев В.В. Конструкции выключающих аппаратов высокого напряжения / В.В. Афанасьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергия, 1969. – 640 с. : ил. – Библиогр.: с. 629-637
676114
   Конструкции газотурбинных установок. – Ленинград, 1962. – 100с.
676115
  Андреевский М.Н. Конструкции генераторов дециметровых и метровых волн / Андреевский М.Н. ; М-во высш. образования СССР, Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва : Оборонгиз, 1956. – 132 с. – Библиогр.: Бибилогр.: с. 131 (21 назв.)
676116
   Конструкции и архитектурная форма в русском зодчестве 19 начала 20 вв.. – Москва, 1977. – 175 с.
676117
   Конструкции и методы расчёта водо-водяных энергетических реакторов. – М., 1987. – 230с.
676118
   Конструкции и методы расчёта крупнопанельных зданий. – Москва, 1967. – 119 с.
676119
  Хорнби А.С. Конструкции и обороты современного английского языка / А.С. Хорнби. – М, 1958. – 335с.
676120
  Хорнби А.С. Конструкции и обороты современного английского языка / А.С. Хорнби. – изд. 2-е. – М, 1960. – 335с.
676121
   Конструкции и принципы работы фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии / Н.Н. Чернышов, А.Ю. Панченко, В.М. Писаренко, М.А. Алкхавалдех, К.Т. Умяров // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 82-88. – ISSN 1028-821Х


  "В работе проводится анализ структур современных фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии. Решение экологических проблем при возрастающем энергопотреблении и ограниченности традиционных земных ресурсов делает актуальными задачи ...
676122
  Крюков К.П. Конструкции и расчет металлических и железобетоных опор линий электропередачи / К.П. Крюков, А.И. Курносов, Б.П. Новгородцев. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 583с.
676123
  Матсон Э.А. Конструкции и расчет микросхем и микроэлементов ЭВА / Э.А. Матсон, Д.В. Крыжановский, В.И. Петкевич. – Минск, 1979. – 192 с.
676124
   Конструкции и расчёты осушительно-увлажнительных систем. – Минск, 1980. – 220 с.
676125
  Уманцев Р.Б. Конструкции и ремонт короткозамкнутых обмоток роторов крупных двигателей. / Р.Б. Уманцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 78с.
676126
  Матсон Э.А. Конструкции и технология микросхем / Матсон Э.А. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 207 с.
676127
  Ермолаев Ю.П. Конструкции и технология микросхем (ГИС и БГИС) : [учебник для вузов по спец. "Конструирование и пр-во радиоаппаратуры" и "Конструирование и пр-во электрон.-вычисл. аппаратуры"] / Ю.П. Ермолаев, М.Ф. Пономарев, Ю.Г. Крюков ; под ред. Ю.П. Ермолаева. – Москва : Советское радио, 1980. – 256 с. – Библиогр.: с. 247-248
676128
   Конструкции и форма в советской архитектуре. – Москва, 1980. – 263 с.
676129
  Воронина В.Л. Конструкции и художественный образ в архитектуре Востока / В.Л. Воронина. – Москва, 1977. – 160 с.
676130
  Лейканд М.С. Конструкции индукционных вакуумных электропечей и их узлов / М.С. Лейканд. – Москва-Ленинград, 1960. – 96 с.
676131
   Конструкции корпусов и тепловые свойства полупроводниковых приборов. – Москва, 1972. – 120 с.
676132
  Павел Е.В. Конструкции косвенно-вопросительного характера во французском и молдавском языках / Е.В. Павел. – Кишинев, 1982. – 128с.
676133
  Свешникова Г.Л. Конструкции кривых второго порядка с вырождающимися фокальными поверхностями : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свешникова Г. Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
676134
  Голубев И.С. Конструкции летательрных аппаратов / И.С. Голубев. – М., 1964. – 219с.
676135
  Нечаев И.А. Конструкции на логических элементах цифровых микросхем / И.А. Нечаев. – Москва, 1992. – 120 с.
676136
  Фромберг Э.М. Конструкции на элементах цифровой техники / Э.М. Фромберг. – Москва : Радио и связь, 1991. – 159 с.
676137
  Рачевский Станислав Григорьевич Конструкции неполноты в языке произведений народного писателя БССР Янки Брыля : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Рачевский Станислав Григорьевич; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 23л.
676138
   Конструкции опор и проводов линий электропередачи переменного тока сверхвысокого напряжения 1961-1963. – М., 1964. – 71с.
676139
  Штофель М.А. Конструкции полезащитных лесных полос в районах, подвергающихся пыльным бурям (на прим. колхозов Запорож. обл.) : Автореф... канд. с.-х.наук: / Штофель М.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1972. – 16л.
676140
  Гинзбург Е.С. Конструкции полисемии в русском языке / Е.С. Гинзбург. – Москва, 1985. – 223с.
676141
  Фигнер А.И. Конструкции приемно-усилительных и выпрямительных электронных ламп / А.И. Фигнер. – М., 1964. – 24с.
676142
  Дамбуева П.П. Конструкции реципрока в монгольских языках // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 36-42. – Библиогр.: Лит.: с. 41-42; 23 п. – ISSN 1562-1391
676143
  Бартенев И.А. Конструкции русской архитектуры XVIII - XIX вв. : учеб. пособ. / И.А. Бартенев. – Ленинград : Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры, 1982. – 78 с. : ил.
676144
  Рябенко В.В. Конструкции с lassen в немецком, let в английском и их русские и белорусские аналоги : Автореф... канд. филол.наук: / Рябенко В. В.; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1972. – 30л.
676145
  Сайкиев Х.М. Конструкции с винительным падежом в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сайкиев Х.М. – Москва, 1950. – 16 с.
676146
  Алишев Б.А. Конструкции с глаголом Наbe в акте коммуникации : Автореф. ... канд. филос. наук: 10.02.04 / Алишев Б.А. ; МЛГУ. – Москва, 1991. – 22 с.
676147
  Никитина Е.Н. Конструкции с именительным и творительным предикативным в русском языке (к проблеме взаимодействия грамматических категорий) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 6 ноябрь - декабрь. – С. 3 -28. – Библиогр.: Лит.: С. 26-28. – ISSN 0373-658Х
676148
  Карамзина Т.И. Конструкции с компрессированном предложным определением в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карамзина Т. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 21л.
676149
  Милых М.К. Конструкции с косвенной речью в современном русском языке / М.К. Милых. – Ростов -на-Дону, 1975. – 212с.
676150
  Кавецкая Р.К. Конструкции с нестрадательным (действительным) причастием в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кавецкая Р.К. – Москва, 1952. – 15 с.
676151
  Дмитриев А.Н. Конструкции с обратным порядком слов в современном английском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриев А.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1964. – 21л.
676152
  Собинникова В.И. Конструкции с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1969. – 104с.
676153
  Собинникова В.И. Конструкции с однородными членами, лексическим тождеством и параллелизмом в народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1969. – 104с.
676154
  Абдулрагимов Э.Г. Конструкции с переходными глаголами в разносистемных языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Абдулрагимов Э.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
676155
  Абдулрагимов Э.Г. Конструкции с переходными глаголами в разносистемых языках. : дис... канд. филол. наук: 10.02.19 / Абдулрагимов Эльмар Гаджиага оглы ; Азерб. пед. ин-т иностр. языков. – Баку, 1981. – 197л.
676156
  Чеснокова Л.Д. Конструкции с предикативным определлением и структура предложения в современном русском литературном языке / Л.Д. Чеснокова. – Ч.1. – Ростов на Дону, 1972. – 136с.
676157
  Астафьева Н.И. Конструкции с предлогом "ДО" в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Астафьева Н.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1968. – 23 с.
676158
  Наумович А.Н. Конструкции с предлогом по в восточнославянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Наумович А.Н. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 16 с.
676159
  Климонов В.Д. Конструкции с причастиями на -ny, -ty в современном польском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Климонов В.Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1962. – 15 с.
676160
  Аветисян С.Ю. Конструкции с союзом "чтобы" и соотносительные с ними бессоюзные конструкции в современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аветисян С.Ю. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1966. – 24 с.
676161
  Шестопалова В.И. Конструкции с удвоение в современной русской разговорной речи / В.И. Шестопалова. – Владивосток, 1991. – 117с.
676162
  Шульженко М.Н. Конструкции самолетов / М.Н. Шульженко. – 2-е, доп и испр. – М., 1953. – 548с.
676163
   Конструкции СВЧ устройств и экранов / А.М. Чернушенко, Н.Е. Меланченко, Л.Г. Малорацкий, Б.В. Петров; Чернушенко А.М. – Москва : Радио и связь, 1983. – 400 с.
676164
  Ринберг В.Л. Конструкции связного текста в современном русском языке / В.Л. Ринберг. – Львов, 1987. – 164с.
676165
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 1. – 1978. – 383 с.
676166
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 1. – 1979. – 383 с.
676167
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 2. – 1981. – 192 с.
676168
   Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. – Москва
Кн. 3. – 1987. – 144 с.
676169
   Конструкции советских и чехословацких родиолюбителей : Сб. статей. – Москва : Радио и связь. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып.1169)
Кн. 4. – 1991. – 208с. с ил.
676170
  Мезенин С.М. Конструкции современного английского языка, имеющие значение сравнения : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Мезенин С.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 19л.
676171
   Конструкции топологических колец и модулей. – Кишинёв, 1988. – 172с.
676172
  Алексеев А.Е. Конструкции электрических машин : учеб. пособие для энергет. и электротехн. вузов и фак.] / А.Е. Алексеев. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. – 427 с. : ил.
676173
  Пономарев Л.Д. Конструкции юных радиолюбителей / Л.Д. Пономарев, А.Н. Евсеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 80 с.
676174
  Пономарев Л.Д. Конструкции юных радиолюбителей / Л.Д. Пономарев, А.Н. Евсеев. – 2-е изд, перераб. доп. – Москва : Радио и связь, 1989. – 126 с.
676175
  Гордон Д.Э. Конструкции, или Почему не ломаются вещи / Д.Э. Гордон. – М., 1980. – 390 с.
676176
  Васильева И.Г. Конструкции, содрежащие в качестве предикативной основы сочетания инфинитива с именами существительными и глаголами : Автореф... канд. филол.наук: / Васильева И.Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1967. – 13л.
676177
  Семченко Г.Д. Конструкционная керамика и огнеупоры / Г.Д. Семченко. – Харьков : Штрих, 2000. – 304с. – ISBN 966-593-119-9
676178
  Кишкин Б.П. Конструкционная прочность материалов / Б.П. Кишкин. – М., 1976. – 184 с.
676179
   Конструкционная прочность чугуна с шаровидным графитом. – М., 1957. – 160с.
676180
   Конструкционные и жаропрочные материалы для новой техники. – К., 1978. – 340с.
676181
  Бабаскин Ю.З. Конструкционные и специальные стали с нитридной фазой / Ю.З.Бабаскин, С.Я.Щипицын, И.Ф.Кирчу; НАН Украині, Физ.-технол. институт металлов и сплавов. – Київ : Наукова думка, 2005. – 372с. – ISBN 966-00-0422-7
676182
   Конструкционные материалы. – М.
1. – 1963. – 416с.
676183
   Конструкционные материалы. – М.
2. – 1964. – 408с.
676184
   Конструкционные материалы. – М.
3. – 1965. – 528с.
676185
   Конструкционные материалы АЭС. – М., 1984. – 280с.
676186
   Конструкционные материалы АЭС на диссоцирующем теплоносителе N2O4. – Минск, 1976. – 136с.
676187
  Баландин Ю.Ф. Конструкционные материалы для основного оборудования АЭС с натриевым теплоносителем / Ю.Ф. Баландин. – М, 1974. – 96с.
676188
   Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. – М., 1983. – 214с.
676189
   Конструкционные материалы для реакторов термоядерного синтеза. – М., 1988. – 231с.
676190
  Бескоровайный Н.М. Конструкционные материалы и жидкометаллические теплоносители / Н.М. Бескоровайный, А.Г. Иолтуховский. – Москва, 1983. – 163с.
676191
  Тонкачеев Г.С. Конструкционные материалы и их обработка / Г.С. Тонкачеев, А.И. Дмитриев. – Горький
4. – 1973. – 114с.
676192
  Савровский Д.С. Конструкционные материалы и их обработка / Д.С. Савровский, В.Г. Головня. – Москва : Высшая школа, 1976. – 326 с.
676193
   Конструкционные материалы натриевых контуров. – М., 1974. – 173с.
676194
   Конструкционные материалы ядерных реакторов. – Москва
1. – 1972. – 239 с.
676195
   Конструкционные материалы ядерных реакторов. – Москва
2. – 1977. – 256 с.
676196
   Конструкционные полимеры. – М.
1,2. – 1972. – 322, 306с.
676197
   Конструкционные полимеры. – М.
2. – 1972. – 306с.
676198
  Начинков А.Д. Конструкционные приборостроительные сплавы и сплавы со специальными свойствами / А.Д. Начинков. – Л., 1966. – 68с.
676199
   Конструкционные свойства пластмасс. – М., 1967. – 464с.
676200
  Романов Ф.И. Конструкционные системы микро- и персональных ЭВМ / Ф.И. Романов, В.А. Шахнов. – М., 1991. – 271с.
676201
  Романов Ф.И. Конструкционные системы микро-ЭВМ / Ф.И. Романов, В.А. Шахнов. – М., 1983. – 120с.
676202
  Приданцев М.В. Конструкционные стали / М.В. Приданцев. – М, 1980. – 288с.
676203
  Солнцев Ю.П. Конструкционные стали и сплавы для низких температур / Ю.П. Солнцев, Г.А. Степанов. – М., 1985. – 271с.
676204
  Гольдштейн Я.Е. Конструкционные стали повышенной обрабатываемости / Я.Е. Гольдштейн, А.Я. Заславский. – Москва, 1977. – 248с.
676205
   Конструкционные углеграфитовые материалы. – М., 1964. – 352с.
676206
  Бородыня А.С. Конструкция / А.С. Бородыня. – М., 1990. – 235с.
676207
  Астахова Л.И. Конструкция "Галгол + прилагательное причастие в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Астахова Л.И.; КГУ. – К, 1989. – 23л.
676208
  Смирнова Клара Евгеньевна Конструкция S1 with S2 в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Смирнова Клара Евгеньевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
676209
  Ноженко П.Н. Конструкция sein с причастием II от переходных глаголов в грамматической системе немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ноженко П.Н.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1964. – 17л.
676210
  Борисовская Лариса Ивановна Конструкция used + to infinitive в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Борисовская Лариса Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 33 с.
676211
  Кузьмин Г.А. Конструкция авиацонных двигателей / Г.А. Кузьмин. – М, 1962. – 443с.
676212
  Рахилина Е.В. Конструкция анекдота с точки зрения грамматики конструкций / Е.В. Рахилина, В.А. Плунгян // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 47-54. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
676213
  Воронина Маргарита Михайловна Конструкция асаbar de + инфинитив в языке испанских литературных памятников XII-XX веков. (К вопросу о нефлективной морфологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Воронина Маргарита Михайловна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1973. – 20л.
676214
  Амаева Л.Ю. Конструкция винительного с инфинитивом во французском и других языках : Автореф... канд. филологич.наук: / Амаева Л.Ю.;. – Одесса, 1951. – 12 л.
676215
  Шерлыгин Н.А. Конструкция ГТД / Н.А. Шерлыгин. – Л, 1963. – 44с.
676216
   Конструкция и отработка РДТТ. – Москва, 1980. – 231 с.
676217
   Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. – М, 1989. – 424с.
676218
   Конструкция и проектирование космических летательных аппаратов. – М, 1986. – 344с.
676219
  Чулков В.С. Конструкция и прочность самолетов / В.С. Чулков, В.С. Медведев, 1955. – 280с.
676220
  Протопопов А.Б. Конструкция и работа частей самолета / Протопопов А.Б., Жулев В.И. – Москва : Воениздат, 1958. – 307 с. – Библиогр. в конце книги
676221
  Алферов В.В. Конструкция и расчет автоматического оружия / В.В. Алферов. – Москва, 1977. – 248с.
676222
  Алферов В.В. Конструкция и расчет автоматического оружия : учеб. пособие для втузов / В.В. Алферов. – Москва : Машиностроение, 1977. – 248с.
676223
  Жирицкий Г.С. Конструкция и рачет на прочность деталей паровых турбин / Г.С. Жирицкий, . – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1960. – 312с.
676224
  Винокуров П.С. Конструкция и ремонт бухгалтерской машины СР-22 / П.С. Винокуров. – Изд. 2-е, испр. и перераб. – Москва, 1958. – 144с.
676225
  Кокоткин В.И. Конструкция и ремонт суммирующей десятиклавишной машины / В.И. Кокоткин. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 191с.
676226
   Конструкция и ремонт счётно-перфорационных машин. – М.
1. – 1963. – 168с.
676227
  Зельдич Э.А. Конструкция и техническое обслуживание машин "Ромайор" / Э.А. Зельдич. – Москва, 1976. – 144 с.
676228
  Архипов П.Н. Конструкция и техническое обслуживание машины "Электроника -ДД" : учеб. пособ. для обучения механиков / П.Н. Архипов. – Москва : Статистика, 1975. – 135 с. : ил. – ((МСБ))
676229
  Архипов П.Н. Конструкция и техническое обслуживание машины "ЭЛКА-22" / П.Н. Архипов, М.А. Левин, В.В. Морозов ; Гл. упр. подгот. и повышения квалификации работников учета ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1972. – 176 с. : ил.
676230
  Кокоткин В.И. Конструкция и техническое обслуживание суммирующих десятиклавишных машин моделей СДВ-107 и СДК-133 / В.И. Кокоткин. – 4-е изд. – М, 1972. – 136с.
676231
  Кокоткин В.И. Конструкция и техническое обслуживание суммирующих машин "аскота" классов 312 и 117 / В.И. Кокоткин, А.И. Подсыпанин. – 2-е изд. – М, 1975. – 136с.
676232
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин : модели ФМЕ/3 и 6 / А.Г. Новиков ; ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1964. – 343 с.
676233
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин моделей ВА-345М, ФМР-111. / А.Г. Новиков, Г.Г. Петров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 251с.
676234
  Новиков А.Г. Конструкция и техническое обслуживание фактурных машин моделей ВА-345М, ФМР-111. / А.Г. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 304с.
676235
  Сенченков А.Ф. Конструкция и технология изготовления разрезных ленточных сердечников для трансформаторов. / А.Ф. Сенченков, П.В. Степанов. – М., 1958. – 36с.
676236
  Амброзяк А. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов / А. Амброзяк. – Москва : Советское радио, 1970. – 392с.
676237
  Аброзяк А. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов / А. Аброзяк. – Москва, 1970. – 392с.
676238
   Конструкция и технология сооружения комбинированных систем крепи капитальных выработок / А.В. Солодянкин, С.Н. Гапеев, М.А. Выгодин, С.А. Воронин, В.Г. Снигур, С.В. Мкртчян // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 4 (724). – С. 26-30. – ISSN 0041-5804
676239
  Томашевич Д.Л. Конструкция и экономика самолета. / Д.Л. Томашевич. – М., 1960. – 201с.
676240
  Бойко И.А. Конструкция косы, сенокошение и этнокультурная адаптация украинцев Карпат (кон. XIX - нач. XXI в.) // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 177-185. – ISSN 0869-5415
676241
   Конструкция летательных аппаратов. – Изд. 2-е. – М., 1963. – 710с.
676242
  Бельский В.Л. Конструкция летательных аппаратов / В.Л. Бельский. – М., 1963. – с.
676243
  Эшби У.Р. Конструкция мозга / У.Р. Эшби. – М., 1962. – 398с.
676244
  Эшби Росс Конструкция мозга / Эшби Росс. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 398с.
676245
  Эшби У.Р. Конструкция мозга / У.Р. Эшби. – М., 1964. – 411с.
676246
  Оленев С.Н. Конструкция мозга / С.Н. Оленев. – Л., 1987. – 208с.
676247
  Ракитина С.И. Конструкция с абсолютным винительным в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ракитина С.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 21л.
676248
  Леоненко М.А. Конструкция с вторичными предлогами сопоставительно выделеного значения в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Леоненко М.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 25л.
676249
  Звягинцева В.П. Конструкция с субъектным инфинитивом и ее синтаксический синоним в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Звягинцева В.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 23л.
676250
  Черемных П.А. Конструкция стелларатора С-I и его экспериментальные характеристики. : Автореф... канд. техн.наук: / Черемных П.А.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 11л.
676251
  Мороховская Э.Я. Конструкция типа it is/was he who а английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мороховская Э.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 27л.
676252
   Конструкция управляемых баллистических ракет. – М., 1969. – 444с.
676253
  Мымрин М.П. Конструкция, применение, программирование и ремонт ПЭВМ / М.П. Мымрин. – Москва, 1990. – 297с.
676254
  Смоленский А.Н. Конструкция, прочность и металлы элементов паровых турбин / А.Н. Смоленский. – К., 1979. – 352с.
676255
  Путятин А.В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт бухгалтерской машины "Аскота" класса 1330: Учеб. пособие по подгот. и повышению квалификации механиков по техн. обслуж. и ремонту ЭКВМ. : [учеб. пособие для подгот. и повышения квалификации механиков по техн. обслуж. и ремонту ЭКВМ]. / Путятин А.В., Токарев А.И. – Москва : Статистика, 1979. – 184 с.
676256
  Воробьев К.А. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт бухгалтерской машины "Аскота" класса 170 / К.А. Воробьев. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 176с.
676257
  Воробьев К.А. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт машины "Аскота" класса 170 / К.А. Воробьев. – Москва, 1969. – 184с.
676258
  Бобров А.Г. Конструкция, техническое обслуживание и эксплуатация ЭКВМ "ЗОЕМТРОН-220" / А.Г. Бобров, И.И. Биглер. – Москва : Статистика, 1972. – 215 с.
676259
  Халабуденко О.А. Конструкції деліктної відповідальності виключно за економічну шкоду // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 298-303
676260
  Панасевич В.А. Конструкції з безоособовими дієсловами в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 312-320


  У статті здійснено огляд речень новогрецької мови з безособовими дієсловами на формально-синтаксичному та семантико-синтаксичному рівні. Виявлено певні розбіжності у класифікації дієслів новогрецької мови, проведено аналіз речень із безособовими ...
676261
  Оліщук Р.Л. Конструкції з повторами у мові роману Лонга "Дафніс і Хлоя" / Р.Л. Оліщук, І.С. Макар // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-56
676262
  Колодяжний А.С. Конструкції з прийменником на в сучасній українській ліературній мові / А.С. Колодяжний. – Х, 1957. – 69с.
676263
  Дарчук Н. Конструкції з сурядністю / однорідністю в поетичних текстах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. 10-29. – ISSN 0320-3077
676264
  Забуранна О. Конструкції зі значенням спонукальності у японській мові (з наголосом на реквестивах і прескриптивах) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 143-156. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
676265
  Москальов Д.П. Конструкції модальності в сучасній японській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 82-91. – ISSN 1682-671Х
676266
  Небеснюк Оксана Юріївна Конструкції та технологія електронних логічних пристроїв на основі НВЧ-мікроелементів з контурним гістерезисом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Небеснюк О.Ю.; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
676267
  Феоктістова А.О. Конструкції типу [текст німецькою мовою] в підручниках німецької мови для рівнів В2-С1 (ЗЄР) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 340-346


  Стаття присвячена проблемі імплементації результатів теоретичних досліджень на прикладі колокацій із функціональним дієсловом тип [текст німецькою мовою]. Метою статті було висвітлити основні результати досліджень колокацій із функціональним дієсловом ...
676268
  Шило Б.В. Конструкції установок для перетворення енергії вітрових хвиль у електричну енергію // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
676269
  Алексюк М.М. Конструкційна міцність жаростійких металів при високих температурах : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Алексюк М. М.; АН України Ін-т проблем міцності. – К., 1994. – 26л.
676270
  Саввова О.В. Конструкційні матеріали як метод ефективного захисту живих організмів від електромагнітного випромінювання / О.В. Саввова, Н.С. Цапко // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 229-239. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-1388
676271
   Конструкційні та функціональні матеріали : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. : у 2-х ч. / В.П. Бабак, Д.Ф. Байса, В.М. Різак, С.Ф. Філоненко; Бабак В.П. [та ін.]. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-076-3
Ч. 1 : Основи фізики твердого тіла. Конструкційні матеріали. – 2003. – 341, [3] с. : іл.
676272
   Конструкційні та функціональні матеріали : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. : у 2-х ч. / В.П. Бабак, Д.Ф. Байса, В.М. Різак, С.Ф. Філоненко; Бабак В.П. [та ін.]. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-096-8
Ч. 2 : Функціональні матеріали. Фізичні аспекти кінетики виникнення руйнувань. Технічна діагностика матеріалів і виробів. – 2004. – 368 с. : іл.
676273
  Опєкунов В.В. Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активованих сировинних компонентів / В.В. Опєкунов. – Київ : Академперіодика, 2001. – 216с. – (Біб-ка державного фонду фундам. досліджень). – ISBN 966-8002-02-4
676274
  Росінська О. Конструкція "Світ-буття - в-світі-буття" у смисловираженні числа "чотири" як онтологічного числообразу в поезії Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 220-232. – ISSN 1728-9572
676275
  Оніщик Ю.В. Конструкція "фінансова діяльність": співвідношення публічного та приватного інтересу при її здійсненні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 419-424. – ISSN 1563-3349
676276
  Бровченко І. Конструкція договору на користь третьої особи: проблеми застосування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 56-64.
676277
  Бондар Е.А. Конструкція договору підряду в капітальному будівництві у сучасному цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 125-131.
676278
  Метка Л. Конструкція з глиняних виробів як один із способів приготування ліків у народній медицині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 112-117


  Про використання глини та застосування глиняних виробів у народній медицині в середині ХІХ - ХХ столітті в Україні. Акцентовано увагу на застосуванні конструкції з глиняних виробів для приготування ліків. Подано варіанти конструкцій. Об использовании ...
676279
  Христова Г. Конструкція зобов"язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 25-36. – ISSN 1993-0909
676280
  Курінна Г.В. Конструкція кінодраматургії як засіб маніпуляції сприйняттям глядача (на прикладі праці У. Індика "Психологія для сценаристів") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 123-130. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
676281
  Антонов В.М. Конструкція книги / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 164-176
676282
  Пфейфер Ю.В. Конструкція операторів лінійного однорідного рівняння з частковими похідними першого порядку = La construction des operateurs d"une equation lineaire, homogene aux derivees partielles du premier ordre : математичний цикл 2.4.1931 р. до друку ухвалив / [доп.] акад. Ю.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [35] с.
676283
  Лопата А. Конструкція поховальних споруд скіфського часу в Посуллі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 576-579. – ISBN 978-966-171-783-0
676284
  Ватенмахер А.А. Конструкція спортивного інвентаря та будування гімнастичної зали / А.А. Ватенмахер. – Харків, 1932. – 68 с.
676285
  Тарасов В.О. Конструкція та функціонування аеростатичної напрямної лінійного переміщення робочого інструмента верстата / В.О. Тарасов, Т.М. Назаренко, Л.О. Злочевська // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 59-70 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.


  Метою статті є дослідження джерел і механізмів фінансування науково-дослідницької діяльності вищих навчальних закладів.
676286
  Боровські М. Конструкція формальних принципів у "праві комбінації" Роберта Алексі // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 131-147. – ISSN 2227-7153
676287
  Бойко Ю. Конструкція як основа для побудови ментальної схеми речення // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 39-43. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
676288
  Каганов Ю.О. Конструювання "радянської людини" (1953-1991): українська версія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Каганов Юрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 40 назв. – Бібліогр.: 23 назви
676289
  Рябченко О.Л. Конструювання "Я-образу" студентів вищих навчальних закладів України в листах "до влади": складові та особливості (1920–1930-ті роки) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 344-353. – ISSN 2218-0567
676290
  Шегедин М.В. Конструювання 2,5-заміщених 3-гідрокситіофенів на основі продуктів аніонарилювання функціоналізованих олефінів / М.В. Шегедин, О.В. Барабаш, Ю.В. Остап"юк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 130
676291
  Кочубейник О.М. Конструювання автентичності особистості : своєрідність життєвих ситуацій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 6 (135). – С. 9-13
676292
  Журавльова О.В. Конструювання афективно-мотиваційного виміру моделі особистості прокрастинатора // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 22-26. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
676293
  Пилипака О.А. Конструювання відсіків гвинтових і поверхонь обертання із заданими межами зміни середньої кривини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Пилипака Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
676294
  Бурейчак Т.С. Конструювання гендерних ідентичностей в дискурсах реклами : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Бурейчак Т.С.; НАНУ; Ін-т соціології. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
676295
  Мартинюк А.П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі / А.П. Мартинюк; МОНУ; Харківський націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Константа, 2004. – 292с. – ISBN 966-342-026-X
676296
  Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 200 арк. – Додатки: арк. 156-182. – Бібліогр.: арк. 183-200
676297
  Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
676298
  Дрозденко О.І. Конструювання електроакустичних перетворювачів з урахуванням кавітаційних, електричних та теплових навантажень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Дрозденко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
676299
  Безносюк Н.С. Конструювання змісту курсу "Хімія (за професійним спрямуванням)" на засадах міжпредметної інтеграції навчальних дисциплін / Н.С. Безносюк, О.А. Блажко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 5-14. – ISSN 2519-2361
676300
  Сорокіна Н.В. Конструювання змісту мультимедійних навчальних презентацій з англійської мови для майбутніх вчителів-філологів / Н.В. Сорокіна, Л.Г. Смовженко // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 31-36. – ISBN 978-617-7507-84-9


  "Цього року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка було відкрито нові спеціальності напряму "Освіта". Результати проведених моніторингів навчальних досягнень майбутніх учителів-філологів засвідчили наявність ...
676301
  Цифра Ю. Конструювання зовнішньополітичної ідентичності в контексті інтеграції та дезінтеграції соціумів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 23-26. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу сутності процесів інтеграції та дезінтеграції сучасних соціумів досліджено специфіку вибудовування зовнішньополітичної ідентичності держави. Виявлено особливості зовнішньополітичної ідентичності ЄС та формат співвідношення з нею ...
676302
  Цифра Ю.А. Конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави в ареалі культурних відмінностей // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 377-387. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
676303
   Конструювання і змістове наповнення електронних підручників навчально-пізнавальною і операційно-діяльнісною інформацією / В.П. Волинський, О.С. Красовський, О.В. Чорноус, Т.В. Якушина // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 60-75
676304
  Волкова І.В. Конструювання імуноферментних тест-систем для діагностики Х-вірусу картоплі з використанням нових імунореагентів / І.В. Волкова, М.М. Зарицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-48. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Вивчено можливість використання нетрадиційного джерела вірусоспецифічних антитіл молозива корови при конструюванні імуноферментних тест-систем для фітовірусологічних досліджень. Запропоновано технологію одержання компонентів тест-системи та ...
676305
   Конструювання імуноферментної тест-системи для виявлення МВК у рослинному матеріалі / О. Кучерявенко, О. Пиріг, Т. Бова, О. Тимошенко, І. Будзанівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 56-60. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Отримано специфічні компоненти, що дозволяють сконструювати вітчизняну імуноферментну тест-систему для виявлення МВК, яка є невід"ємною складовою ефективного контролю насіннєвого матеріалу картоплі на всіх етапах вирощування. Получены специфические ...
676306
  Невінський Андрій Андрійович Конструювання керувань та оцінок стану у динамічних системах на основі асимптотичного аналізу поведінки оптимальних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.03 / Невінський А.А.; Севастопольський нац. технічний ун-т. – Севастополь, 2005. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
676307
  Половкович С.В. Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Половкович Святослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
676308
  Борисюк І. Конструювання культурного простору в поезії Петра Мідянки


  Статтю присвячено аналізу структуротворчих принципів і особливостей моделювання культурного простору в поезії П.Мідянки. Особливу увагу приділено феномену карпатського міфу та ритуальній структурі поетичного тексту. The article analyses the ...
676309
  Ніколаєнко Н.В. Конструювання людської тілесності в контексті проблеми свободи // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 133-140
676310
  Стороха Б. Конструювання матеріальності: письмо та об"єкт у практиці конкретної поезії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 331-338. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
676311
  Іваненко В. Конструювання можливих світів як спосіб підліткового самоутвердження в романі Єна Бенкса "Осина Фабрика" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 224-228
676312
  Зеленська Л.І. Конструювання навчального процесу при підготовці спеціалістів у пізнавальному туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 36-42
676313
  Сисин Ф. Конструювання національних реконструкцій // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 26-29


  "Реконструювання націй" Тімоті Снайдера.
676314
  Грицак Я. Конструювання національного міста // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 13-17
676315
  Воронік Д.С. Конструювання образу героя в українському кіно періоду незалежності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 71-78. – ISSN 2226-2180
676316
  Сипко Б.В. Конструювання образу мусульманської спільноти Республіки Франція на сторінках французької преси (1995-2007 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 106-112. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
676317
  Санакоєва Н.Д. Конструювання образу соціокультурної дійсності засобами політичних промов (на прикладі новорічних промов президента України 2014-2017 рр.) / Н.Д. Санакоєва, М.П. Закарлюка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 109-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741


  "У статті розглянуто особливості конструювання образу соціокультурної дійсності засобами ритуальних політичних промов. Визначено та проаналізовано провідні теми новорічних промов Президента України 2014–2017 рр. Наукова розвідка підтверджує гіпотезу ...
676318
  Буряк Л.І. Конструювання образу Тарас Шевченка як складової національної пам"яті (1920-ті роки) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 164-174


  Образ Тараса Шевченка розглядається як неодмінна складова національної пам"яті, що формувалась у 1920-х роках.
676319
  Долгочуб В.А. Конструювання образу української традиційної культури в етнографічному дискурсі ХІХ ст. / В.А. Долгочуб, Н.О. Петрова // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 52-66. – ISSN 2312-6825
676320
  Татьяніна Ю. Конструювання образу унійних єпископів у панегірнічній літературі XVIII століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 36-38. – ISBN 978-966-171-783-9
676321
  Фісун Е.Г. Конструювання олімпіадних задач та встановлення критеріїв їх оцінювання // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 33 (457), листопад 2016 р. – С. 16-21
676322
  Захарова Т.М. Конструювання плоских і просторових кривих у функції натурального параметра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Захарова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
676323
  Давиденко І.П. Конструювання поверхонь просторових форм методом рухомого симплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Давиденко Іван Петрович ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Таврійський держ. аграр.-технол. ун-т. – Мелітополь, 2012. – 23, [1] с. – Бібліогр.: 24 назви
676324
  Муквич М.М. Конструювання поверхонь технічних форм у системі супровідного тригранника напрямної кривої : автореф. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Муквич М.М.; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
676325
  Цимбал-Слатвінська Конструювання поетапного використання форм, методів, технологій професійної підготовки майбутніх логопедів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 10 (177), жовтень. – С. 79-86. – ISSN 2308-4634
676326
  Шайгородський Ю. Конструювання політичних міфів: українська практика // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 165-170
676327
  Олещук П.М. Конструювання політичних проблем як комунікативна технологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Вивчено процес конструювання політичних проблем як комунікативна технологія. Політична проблема досліджується як конструкт у межах політичного дискурсу. Проаналізовано сутність конструювання політичних проблем як форму політичного контролю. Изучен ...
676328
  Вашуленко М.С. Конструювання початкового курсу української мови на комунікативних засадах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 235-241
676329
  Яцина О.Ф. Конструювання практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства: механізми, предиктори, самореференція ідентичностей // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 87-93
676330
  Зазимко О.В. Конструювання просторово-часових відношень на етапах самопроектування особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 53-72. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 11). – ISSN 2072-4772
676331
  Губа Л.В. Конструювання простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 345-351


  У статті розглядається мовна репрезентація простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе, а саме когнітивне конструювання просторового оточення у свідомості читача під час процесу декодування мовних знаків художнього тексту .
676332
  Чернявський О.А. Конструювання протиерозійних агроландшафтів : монографія / О.А. Чернявський, В.К. Сівак ; Держ. упр. екології та природ. ресурсів у Чернівец. обл. ; Буковин. ін-т агропром. вир-ва УААН. – Чернівці : Рута, 2005. – 291, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-258. – ISBN 966-568-755-7
676333
  Зверковський В. Конструювання рекультиваційного шару на порушених землях Західного Донбасу / В. Зверковський, В.Д. Калько // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-8331
676334
  Воробець С. Конструювання системи навчальних завдань з професійно орієнтованого близькоспорідненого перекладу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 4-12. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
676335
  Карпіловська Є.А. Конструювання скданих словотворчих одиниць / Є.А. Карпіловська. – К., 1990. – 155с.
676336
  Ротар Н.Ю. Конструювання смислів громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 242-271
676337
  Ліщук-Торчинська Конструювання смислу в тексті історії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті обґрунтовано залежність способів смислоутворення від моделі тексту історії, визначено множинність смислів та їх сув"язь як істотну рису тексту історії. Показано відмінність підходів до конструювання смислу тексту історії залежно від вирішення ...
676338
  Поляруш Б. Конструювання соціальної реальності: український вимір // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.29-34. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
676339
  Давидюк Н.О. Конструювання соціальної та медійної ідентичності у твіттері // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 134-137
676340
  Чайка Я.М. Конструювання суб"єкта сучасної науки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 63-65


  [Всесвітня декларація про вищу освіту для XXI ст.: підходи та практичні заходи та Рамки пріоритетних дій спрямованих на реформу та розвиток вищої освіти, схвалені Всесвітньою конференцією з вищої освіти в Парижі 9 жовтня 1998 року // Образование в XXI ...
676341
  Іванух Р.А. Конструювання територіально-виробничих комплексів України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 81-88. – ISBN 0201-8683
676342
  Андрощук О. Конструювання територіального устрою України : від проектів до спроб реалізації (кінець XX - початок XXI ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 187-202. – ISBN 978-966-02-4344-6
676343
  Кендюхова А.А. Конструювання тестових завдань для оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти / А.А. Кендюхова, Л.І. Яременко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 110-116. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
676344
  Брехуненко В.А. Конструювання українського історичного міфу в часи Гетьманщини / В.А. Брехуненко, Н.В. Семергей // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – C. 9-18. – ISSN 2075-1451
676345
  Кривда Н.Ю. Конструювання української ідентичності: виклики комеморації // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 15-20. – Бібліогр.: 25 назв.
676346
  Щербак І. Конструювання української національної ідентичності засобами прихованого навчального плану // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 68-75. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
676347
  Поліщук Л.Д. Конструювання цілісної структури телевізійного інформаційного тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 61-66


  У статті аналізуються форми структурної організації інформаційного мовлення на Українському телебаченні. Розглядаються моделі розгортання повідомлення про головний факт супровідними. Аналізуються головні та другорядні композиційні типи. У структурі ...
676348
  Магочій П.Р. Конструювання чи деконструкція: як повинна виглядати "майбутня історія України"? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 4-7. – ISSN 0130-5247


  Відгук на статтю Г.В. Касьянова й О.П. Толочка "Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України", надруковану в № 6 "УІЖ" за 2012 р.
676349
  Марційчук Ю.І. Конструюючи образ і зображення: соціокультурна специфіка візуалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 59-66
676350
  Нил Д.М. Констуирование аппаратуры на ионных приборах с холодным катодом. / Д.М. Нил. – М, 1968. – 424с.
676351
  Козеняшев Є.А. Констянтин Горський - виконавець і композитор, видатний громадський діяч музичної культури Харкова на початку ХХ століття // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 232-240. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
676352
  Батушанський В.М. Констянтин Томащук - перший ректор Чернівецького університету // Нариси з історії освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХІ ст.) / В.М. Ботушанський. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 108-115. – ISBN 978-617-7096-96-1
676353
  Санд Ж. Консуело : роман / Жорж Санд ; переклад В.С. Бойка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 768 с. – (Серія "Бiбліотека свiтової лiтератури"). – ISBN 978-966-03-4908-7
676354
  Воскресенская З.И. Консул / З.И. Воскресенская. – Москва, 1981. – 303с.
676355
  Воскресенська З.І. Консул / З.І. Воскресенська. – Київ, 1985. – 183с.
676356
  Матяш І. Консул Грузії в Україні Костянтин Цагарелі: місія і доля // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 43-47. – (Історичні науки)
676357
  Вовчук Л. Консули Одеси в економічному житті Південної України (ХIХ – початок ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 121-126
676358
  Машев Димитър Консулско право / Машев Димитър. – София, 1993. – 240с.
676359
  Александренко В. Консульская Академия в Вене / В. Александренко. – [18] с. – Отд.отт. из : "Журнала министерства юстиции", июнь, 1907 г.
676360
  Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право : Учебник для вузов / О.В. Плотникова. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 208с. – ISBN 5-89123-286-3, 5-86225-902-3
676361
  Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право : Учебник для вузов / О.В. Плотникова. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 208с. – ISBN 5-89123-286-3, 5-86225-902-3
676362
  Павловский В.А. Консульский работник - дипломат, юрист, психолог // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 2-4
676363
  Гусєва А.С. Консульство в Мюнхені - "остання барикада" консульської служби Української Народної Республіки // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 167-168
676364
  Тьер Консульство и империя / Тьер. – с.
676365
  Савченко В.В. Консульська вежа / В.В. Савченко. – Днепропетровск, 1984. – 254с.
676366
  Мороз В.Ю. Консульська легалізація (апостилювання): актуальні проблеми // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 15-19


  В статті досліджено основні положення консульської легалізації (апостилювання), визна- чення актуальних проблем та шляхи їх удосконалення. Також проаналізовано судову прак- тику, яка склалася з приводу консульської легалізації (апостилювання) ...
676367
  Гріненко О. Консульська служба України та нотаріальні провадження: нові критерії класифікації // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 54-57


  У статті аналізуються теорєтичн практичні аспекти здійснення нотаріальних дій консульськими співробітниками України, пропонуються нові критерії класифікації таких дій та заходи з вдосконалення національного законодавства з метою сприяння громадянам у ...
676368
  Бабенко О.Г. Консульська служба України: підсумки першого десятиріччя // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 55-60. – ISBN 966-7196-06-2
676369
  Бериславська О.М. Консульська служба України: проблеми захисту українських громадян за кордоном // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 41-48
676370
   Консульське право // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 135-143
676371
  Святун О. Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах / Олена Святун, Олексій Святун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються теоретичні та практичні аспекти консульського захисту громадян ЄС в третіх країнах. Спеціальна увага приділена визначенню напрямків діяльності Європейського Союзу щодо підвищення ефективності захисту своїх громадян закордоном, а ...
676372
  Святун О. Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах / О. Святун, О. Святун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 111-115. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються теоретичні та практичні аспекти консульського захисту громадян ЄС в третіх країнах. Спеціальна увага приділена визначенню напрямків діяльності Європейського Союзу щодо підвищення ефективності захисту своїх громадян закордоном, а ...
676373
  Святун О.В. Консульський захист осіб, які звинувачуються у діяльності пов"язаній зі шпигунством та загрозі національній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 180-182
676374
  Святун О. Консульський захист осіб, які звинувачуються у діяльності, пов"язаній зі шпигунством та загрозі національній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 120-123


  The article focuses on main approaches toward the problem of providing consular assistance to nationals under the charges of espionage and illegal activity against national security. In this context the main objectives of the aforesaid piece are to ...
676375
  Саракун І.Б. Консульські установи Польщі як органи держави у міжнародних відносинах: поняття, функції, види та ознаки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 113-121. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
676376
  Долинська М. Консульські установи як учасники українського нотаріального процесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 41-45. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
676377
   Консультант-организатор политического самообразования. – Свердловск, 1950. – 32 с.
676378
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 3. – 1999
676379
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 8. – 1999
676380
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 16. – 1999
676381
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 22. – 1999
676382
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 14. – 2000
676383
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 18. – 2000
676384
   Консультант бухгалтера. – Харьков
№ 21. – 2000
676385
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
с.в. 12.12.01 : Бланки звітності. Грудень 4 квартал 2001 рік. – 2001
676386
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
с.в.19 лис : Бланки звітності. Листопад 2001 року. – 2001
676387
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
с.в.23жовт. – 2001
676388
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
Спецвипуск 23 серпня : Бланки звітності за серпень 2001 року. – 2001
676389
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
спец.вип.24.07. 01. – 2001
676390
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 28 : Раскрытие информации относительно связанных сторон. – 2001
676391
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 29 : Заключение трудового договора между работником и физическим лицом. – 2001
676392
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 30 : Учет финансовых инвестиций. – 2001
676393
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 31 : Порядок направления органами ГНА налоговых требований плательщикам налогов. – 2001
676394
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 32/33 : П(С)БУ "Прибыль на акцию". – 2001
676395
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 34 : Обложение юридических лиц единым налогом. – 2001
676396
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 35 : Бухгалтерский учет в строительных организациях. – 2001
676397
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 36 : Предпринимателю об уголовной ответственности. С 1 .09. вступил в силу новый Уголовный кодекс Украины. – 2001
676398
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 37 : Обмен товаров в посреднических операциях. – 2001
676399
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 38 : Наличное обращение. Очередные изменения. – 2001
676400
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 39 : Правила использования наличной инвалюты. – 2001
676401
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 40 : Бухгалтерский учет операций по ремонту арендованного здания. – 2001
676402
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 41 : Курсовые разницы по валютным кредитам. – 2001
676403
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 42 : Порядок применения налогового долга. – 2001
676404
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 43 : Когда платить налоги. – 2001
676405
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 44 : Стандарт 17 - не безнадежно. – 2001
676406
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 45 : Новые изменения в закон об РРО. – 2001
676407
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 46 : Обучение персонала. – 2001
676408
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 47 : Долгосрочные контракты. Особенности налогообложения. – 2001
676409
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 48 : Использование векселя в фиктивных операциях. – 2001
676410
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 49 : Подарки,рекламные мероприятия и подоходный налог. – 2001
676411
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 50 : Расчетные палаты для предъявления векселя к платежу. – 2001
676412
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков
№ 52. – 2001
676413
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (лютий) : Бланки звітності за лютий 2002 року. – 2002
676414
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (травень) : Бланки звітності затравень 2002р. – 2002
676415
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал: спец. вип. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (квітень) : Бланки звітності за квітень 2002. – 2002
676416
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (грудень) : Бланки звітності. – 2002
676417
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (жовтень) : Бланки звітності. – 2002
676418
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал: спец. вип. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (листопад) : Бланки звітності. – 2002
676419
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (липень) : Бланки звітності. – 2002
676420
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ спец. вип. (серпень) : Бланки звітності. – 2002
676421
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал: спец. вип. – Харьков, 1999-
№ спец .вип., (вересень) : Бланки звітності за вересень, 3 кв. 2002 року. – 2002
676422
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 1/2 : Как составить отчет о движении денежных средств. – 2002
676423
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 3 : Перерасчет подоходного налога. – 2002
676424
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 4. – 2002
676425
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 5 : Как считать налог на прибыль. – 2002
676426
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 6 : Подоходный налог.Актуальные вопросы. – 2002
676427
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 7 : Товарные операции предприятий оптовой торговли. – 2002
676428
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 8 : Комиссионная торговля. – 2002
676429
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 9 : Основные средства .Актуальные вопросы. – 2002
676430
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 10 : Налоговые льготы для предприятий общественных организаций инвалидов. – 2002
676431
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 11 : Учет основных средств 2 и 3 группы. – 2002
676432
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 12 : Налогообложение операций с нерезидентами. – 2002
676433
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 13 : Налогообложение при строительстве. – 2002
676434
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 14 : Оформляем командировки. – 2002
676435
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 15 : Налоговые накладные. – 2002
676436
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 16 : Курсовые валютные разницы. – 2002
676437
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 17 : Транспортно-экспедиционные услуги и НДС. – 2002
676438
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 18-19 : Торговля импортными товарами. – 2002
676439
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 20 : Торговля ценными бумагами. – 2002
676440
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 21 : Векселями не торгуют. – 2002
676441
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 22 : Налогообложение и бухучет при строительстве. – 2002
676442
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 23 : Дебри законодательства и трясина мнений. – 2002
676443
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 24 : Внешне-экономический бартер. – 2002
676444
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 26 : Авторське право. – 2002
676445
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 27 : Авторське право. – 2002
676446
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 28. – 2002
676447
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 29. – 2002
676448
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 30. – 2002
676449
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 31. – 2002
676450
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 32. – 2002
676451
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 33-34. – 2002
676452
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 35. – 2002
676453
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 36. – 2002
676454
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 37. – 2002
676455
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 38. – 2002
676456
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 39. – 2002
676457
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 40. – 2002
676458
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 41. – 2002
676459
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 42. – 2002
676460
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 44. – 2002
676461
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 45. – 2002
676462
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 46. – 2002
676463
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 47. – 2002
676464
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 48. – 2002
676465
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 49. – 2002
676466
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 50. – 2002
676467
   Консультант бухгалтера : народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 51. – 2002
676468
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 52. – 2002
676469
   Консультант бухгалтера : Народный бухгалтерский журнал. – Харьков, 1999-
№ 21. – 2003
676470
  Семенчик В. Консультант по любым вопросам = Повесть из жизни офисного планктона : проза: повесть / окончание. Начало в № 1, 2, 3 за 2012 г. // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 4 (675). – С. 63-86. – ISSN 0132-2036
676471
  Сукиасян Э.Р. Консультант, эксперт при индексировании // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 27-32. – ISSN 0130-9765
676472
  Тюптя О.В. Консультативна взаємодія в соціальній роботі : навч. посібник / О.В. Тюптя ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 317, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-903-3
676473
  Слива Л.В. Консультативна діяльність адвоката як особливий вид адвокатської діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 80-82
676474
  Слива Л. Консультативна діяльність адвоката як особливий вид адвокатської діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 359-360
676475
  Плакасова А.В. Консультативна діяльність адвоката: деонтологічний вимір // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 250-251. – ISBN 978-617-673-442-0
676476
  Кульчицька А.В. Консультативна діяльність психолога-практика у структурі підготовки фахівця // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 157-164


  Статтю присвячено чинникам та механізмам ефективної реалізації кон-сультативної діяльності психологів. Проаналізовано концептуальні підходи до професійної підготовки психологів-практиків, обґрунтовано потребу ширшого застосування особистісного підходу ...
676477
  Козаченко С.В. Консультативна діяльність: сутність, перспективи розвитку // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 71-74. – ISSN 1729-7206
676478
   Консультативна зустріч "Україна - Росія: шлях до нової якості партнерства" // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-61.


  Учасники зустрічі - парламентарі, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, бізнес-структур, керівники провідних державних і неурядових дослідницькихорганізацій обох країн - аналізували проблемні аспекти двосторонніх відносин
676479
  Аліменко О. Консультативна робота адвоката у справах щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 179-182
676480
  Слива Л. Консультативна робота адвоката у справах, що виникають з адміністративних правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 231-232
676481
  Слива Л.В. Консультативна робота адвоката у справах, що виникають з адміністративних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Слива Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
676482
  Слива Л.В. Консультативна робота адвоката у справах, що виникають з адміністративних правовідносин : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Слива Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 196 арк. – Додатки: арк. 184-196. – Бібліогр.: арк. 164-183
676483
  Савченко С.С. Консультативна робота адвоката: поняття, стадії та законодавче закріплення "консультації" // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 78-81


  У роботі розглянуто питання здійснення адвокатом такого виду діяльності, як надання професійних консультацій. Розкрито основні особливості та характеристики понять «консультація», «правова допомога» та «юридичні послуги». Досліджено проблематику ...
676484
  Васьківська С.В. Консультативний аналіз транформації любовних стосунків // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 43-49
676485
  Ахтирська Н.М. Консультативний висновок ЄСПЛ як засіб формування єдності судової практики // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 77-84. – ISSN 2413-1342
676486
   Консультативний висновок Міжнародного Суду ООН відносно правових наслідків будівництва стіни на окупованій палестинській території : документ ООН A/ES 10/273, 13 july 2004, Russian // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 82-123. – ISSN 1814-3385
676487
  Рудовська С.І. Консультативно-дорадча участь громадськості у виробленні публічної політики : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Рудовська Світлана Іванівна ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
676488
  Абашидзе А.Х. Консультативное заключение международного трибунала по морскому праву об ответственности государств за деятельность на морском дне за пределами национальной юрисдикции / А.Х. Абашидзе, А.М. Солицев, М.Д. Сюняева // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 7. – С. 72-81. – ISSN 0132-0769
676489
  Юхно А.С. Консультативный Комитет Совета ООН по правам человека // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 47-48. – ISSN 1812-3910


  В статье дается характеристика Консультативного комитета Совета ООН по правам человека как аналитического центра, функции которого заключаются в предоставлении экспертных знаний Совету при уделении основного внимания исследованиям и основанным на ...
676490
  Маклаков В.В. Консультативный контроль в буржуазных и развивающихся странах / В.В. Маклаков. – М., 1988. – 55с.
676491
   Консультативный совет европейских академий по науке // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 21-22. – ISBN 978-966-136-423-2
676492
   Консультации "Труда". – М., 1952. – 137с.
676493
  Чумаков А.С. Консультации для начинающего филателиста. / А.С. Чумаков. – М., 1948. – 43с.
676494
  Шарова М.С. Консультации и кружки в помощь читателям, самостоятельно изучающим иностранные языки / М.С. Шарова. – М., 1962. – 52с.
676495
   Консультации и ответы на вопросы. – Москва : Известия, 1970. – 334 с
676496
   Консультации и ответы на вопросы. – Москва : Известия, 1972. – 384 с
676497
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
3. – 1975. – 479с.
676498
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
4. – 1977. – 398с.
676499
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
5. – 1979. – 399с.
676500
   Консультации и ответы на вопросы. – М.
6. – 1984. – 430с.
676501
   Консультации по вопросам оплаты труда раотников геологических организаций. – М., 1964. – 31с.
676502
   Консультации по вопросам оплаты труда раотников геологических организаций. – М., 1966. – 32с.
676503
   Консультации по материалам центральной печати (К 9-й и 10-й главам) : В помощь изучающим историю Всес. КП(б). – Саранск, 1941. – 12 с.
676504
   Консультации по пенсионному обеспечению. – Москва, 1960. – 247 с.
676505
   Консультации по пенсионному обеспечению. – Москва
2. – 1962. – 245 с.
676506
  Инютин Г.К. Консультации по пенсионному обеспечению. / Г.К. Инютин, А.С. Назаров. – Москва
2. – 1966. – 139с.
676507
   Консультации по пищевой промышленности. – Х., 1951. – 88с.
676508
  Максимов К.М. Консультации по трудовому законодательству. / К.М. Максимов. – М., 1987. – 110с.
676509
   Консультации по хозрасчёту. – Л., 1933. – 192с.
676510
  Гузеев В.В. Консультации: компьютерная поддержка образовательного процесса / В.В. Гузеев, А.В. Дворецкая, А.В. Рафаева // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 68-77.
676511
   Консультации: управление образовательным процессом и его ресурсное обеспечение / Г.Г. Левитас, Н.В. Новожилова, А.В. Рафаэва, Г.Г. Скоробогатова // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 54-67.
676512
  Лузин А.Е. Консультационные фирмы капиталистических стран по управлению / А.Е. Лузин, В.Ю. Озира. – М., 1975. – 127с.
676513
  Гожанский Д.Г. Консультация по грамматике для 2 и 3 курсов. / Д.Г. Гожанский. – М, 1965. – 60с.
676514
  Барнгольц С. Консультация по курсу Анализ хозяйственной деятельности предприятий / С. Барнгольц ; Всесоюз. заочный фин.-экономич. ин-т. – Москва : [Б. и.], 1960. – 55 с.
676515
   Консультації для старшокласників // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Сумському національному аграрному університеті проводитимуть безкоштовні консультації із психологом щодо вибору професії.
676516
   Консультації з партнерами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Питання 7-ї статті нового Закону України "Про освіту" обговорювалося під час кількох двосторонніх зустрічей з участю міністра освіти і науки Лілії Гриневич та іноземних партнерів. 7-ма стаття регулює мову навчання.
676517
  Худаш Л.С. Консультації, як форма навчальної роботи у вищій школі / Л.С. Худаш, Г.С. Шевело. – Львів, 1972. – 38с.
676518
  Лутак Н.Г. Консультаційні пункти - осередок пропаганди знань з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 39-40
676519
  Волков Е.Н. Консультирование как обучение, или о недоученности консультантов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 69-75
676520
  Вайтхед М. Консультування людини у стані горя: модель допомоги // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 54-59
676521
  Вінтюк Ю.В. Консультування у професійній підготовці майбутніх психологів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 132-137. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Розглянуті особливості процесу консультування у професійній підготовці майбутніх фахових психологів у сучасних умовах. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження; вивчено праці що стосуються особливостей процесу професійного ...
676522
  Торяник В.М. Консумеризация електоральної поведінки як складова загального процесу маркетизації політичної сфери // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 156-163
676523
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : Гослитиздат
Т. 2. – 1955. – 467с.
676524
  Санд Жорж Консуэло : роман в 2 т. / Санд Жорж; Жорж Санл. – Минск : Государственное издательство БССР
Т. 1. – 1956. – 364 с.
676525
  Санд Жорж Консуэло : роман в 2 т. / Санд Жорж; Жорж Санл. – Минск : Государственное издательство БССР
Т. 2. – 1956. – 386, [2] с.
676526
  Санд Жорж Консуэло : Роман. В 2-х т. / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна
Т. 1. – 1981. – 439с.
676527
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна
Т. 2. – 1981. – 453с.
676528
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники. Зарубежная литература). – ISBN 5-280-00042-6; 5-280-00043-4 (т.1)
Кн. 1 : Гл. 1-60. – 1988. – 350с.
676529
  Санд Жорж Консуэло / Санд Жорж. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00042-6; 5-280-00044-2 (т.2)
Кн. 2 : Гл. 61 - 105. – 1988. – 348с.
676530
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Баку : Маариф. – ISBN 5-556-00257-6
Кн. 1 : Гл. 1 - 60. – 1989. – 351с.
676531
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна. – ISBN 5-88510-128-0; 5-88510-116-7 (т.1)
Т. 1. – 1990. – 397с.
676532
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Киев : Музична Україна. – ISBN 5-88510-128-0; 5-88510-117-5 (т.2)
Т. 2. – 1990. – 410с.
676533
  Санд Жорж Консуэло : Роман / Санд Жорж. – Киев : Український центр духовної культури, 1995. – 832с. – ISBN 5-77-07-6281-0
676534
  Бутакова Е. Консуэло Вандербильт: золото и позолота // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 1 (101). – С. 50-65. – ISSN 1819-6268
676535
  Карпчук Н. Консцієнтальна війна Російської Федерації в Україні й світі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 41-47. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
676536
  Обжелянська Н.В. Консьюмеризм як прояв духовної кризи сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 98-100
676537
  Северин-Мрачковська Консьюмеризм як складова економічного буття людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 91-93
676538
  Косьмій О.М. Консьюмеризм як складова політичної дійсності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 79-81
676539
  Решетник М.Д. Конт (Comte) Огюст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 608-610. – ISBN 966-316-069-1
676540
  Кириченко В.П. Контадора и Белый Дом / В.П. Кириченко, В.М. Матвиенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 24-31. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
676541
   Контакт-91. – Ставрополь, 1991. – 192с.
676542
  Охрименко В. Контакт / В. Охрименко. – К, 1930. – 84с.
676543
  Копылова Р.Д. Контакт / Р.Д. Копылова. – М., 1974. – 135с.
676544
  Анар Контакт : повести / Анар ; авториз. пер. с азерб. ; [худож. В.В. Красновский]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 424 с. : ил.
676545
  Акимов М. Контакт // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 230-236. – ISSN 1728-8568
676546
   Контакт 89. – Ставрополь, 1989. – 254с.
676547
  Покальчук О.В. Контакт IV рівня / Олег Покальчук // Жадані пороги землі / О.М. Дурєєв. – Київ : Молодь, 1991. – С. 157-252
676548
  Улітко А.Ф. Контакт жорсткого диску з тонкою пружною смугою при згині / А.Ф. Улітко, М.О. Моргунов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 164-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано точний розв"язок задачі про контактну взаємодію жорсткого диску з тонкою пружною смугою при згині та досліджено розподіл напружень в зоні контакту. Користуючись гіпотезою Герца-Тимошенка, одержано відповідний наближений розв"язок. ...
676549
  Кіпніс О.Л. Контакт з відривом на півнескінченному проміжку пружної смуги та жорсткої основи / О.Л. Кіпніс, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі із застосуванням методу Вінера -Ґопфа побудовано точний розв"язок плоскої задачі теорії пружності про контакт з відривом пружної смуги та жорсткої основи при дії на смугу розподіленого на півнескінченному проміжку навантаження сталої ...
676550
  Острик В.І. Контакт з відривом штампа і пружного клина / В.І. Острик, А.Ф. Улітко, О.М. Щокотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглянуто плоску задачу теорії пружності про гладкий контакт пружного клина та жорсткого штампа з прямолінійною основою. Одну з граней клина жорстко закріплено, а на частині іншої грані, прилеглої до вершини клина, вдавлюється штамп. З"ясовано, що при ...
676551
  Стріха В.І. Контакт метал-напівпровідник в приладах радіоелектроніки / В.І. Стріха, Є.В. Бузаньова, І.О. Радзієвський. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
676552
  Раєвська І.В. Контакт між діалектами та італійською літературною мовою на сучасному етапі розвитку мовної системи Італії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 140-148. – ISSN 2413-5593
676553
  Улітко А.Ф. Контакт пружного і жорсткого клинів з урахуванням сил тертя / А.Ф. Улітко, В.І. Острик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 129-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто задачу про контакт пружного і жорсткого клинів. Припускається, що до навантаження клини дотикаються своїми вершинами. Після навантаження береги клинів входять у контакт поблизу їх загальної вершини. В області контакту враховуються сили ...
676554
  Улітко А.Ф. Контакт пружного і жорсткого конусів за наявністю тертя / А.Ф. Улітко, В.І. Острик // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 146-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про контакт пружного і жорсткого конусів. Припускається, що до навантаження конуси дотикаються своїми вершинами. Після навантаження береги конусів входять у контакт поблизу їх загальної вершини. В області контакту враховуються сили ...
676555
  Шаповал Ю. Контакт, або точка дотику // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 181-186. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  У Москві відбулося чергове засідання Спільної російсько-української комісії істориків.
676556
  Домнич О.В. Контакти англійської мови з автохтонними мовами на території Австралії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 229-234. – ISBN 966-594-420-7
676557
  Шегда Лідія Контакти для дітей Лесі Дичко : основні стилістичні особливості // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 63-67. – ISSN 1728-6875
676558
  Васильєв М. Контакти населення Лівобережжя з козаками Олешківської Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 98-100. – ISBN 966-95758-1-8
676559
  Любичев Михайло Васильович Контакти осілого населення дніпро-донецького лісостепу з сарматами в середині І - середині III ст. // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено розгляду контактів осілого населення дніпро-донецького лісостепу ступенів В2-Сlа - носіїв пізньозарубинецько-ранньокиївських пам"яток, та сарматів Подніпров"я і Подоння.
676560
  Білодід І.К. Контакти української мови з іншими слов"янськими і уніфікація її усної літературної форми / І.К. Білодід. – Київ, 1968. – 34с.
676561
  Блягоз У З. Контактирование русского и родного языка в условиях двуязычия : учеб. пособ. / Блягоз З.У. ; М-во просвещения РСФСР, Ростов. н/Д. гос. пед. ун-т. – Ростов н/Д., 1976. – 76с.
676562
  Кундрат М.М. Контактна взаємодія півплощини з навантаженою по верхній границі пружною накладкою / М.М. Кундрат, Ю.В. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 166-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Подано розв"язок двовимірної модельної задачі для півбезмежної пластини з пружною гнучкою накладкою, навантаженою по всій довжині зсувними напруженнями. Задача зведена до сингулярного інтегрального рівняння, яке в класі функцій, необмежених на кінцях ...
676563
   Контактна взаємодія прорізаних оболонок з деформівними тілами / В.М. Шопа [та ін.] ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; М-во освіти і науки України, Івано-Фрнків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-207. – ISBN 978-966-694-254-1
676564
  Гузь О.М. Контактна взаємодія пружних тіл з початковими напруженнями : Навчальний посібник / О.М. Гузь, С.Ю. Бабич, В.Б. Рудницький. – Київ : Вища школа, 1995. – 304с. – ISBN 5-11-004303-5
676565
  Клімчук Т.В. Контактна взаємодія пружної смуги з півнескінченними штампами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Клімчук Тарас Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
676566
  Клімчук Т.В. Контактна взаємодія пружної смуги з півнескінченними штампами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.004 / Клімчук Тарас Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 138 арк. – Додатки: арк. 136-138. – Бібліогр.: арк. 9-10, 119-135 та в додатках: арк. 136-138
676567
  Дацишин О.П. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження / О.П. Дацишин, В.В. Панасюк ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2018. – 286, [2] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 268-285. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1621-7
676568
  Острик В.І. Контактна механіка : підручник [для студентів ун-тів спец. "Механіка", аспірантів та наук. співробітників, які працюють у галузі механіки твердого тіла] / В.І. Острик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 559, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажчик: с. 554-556. – Бібліогр.: с. 538-544. – ISBN 978-966-439-777-0
676569
  Бурмака М.В. Контактна телевізійна програма-дискусія як жанр // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 59-62
676570
  Коднир Д.С. Контактная гидродинамика деталей машин / Д.С. Коднир. – Куйбышев, 1970. – 116с.
676571
  Панасюк В.В. Контактная задача для кругового отверстия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панасюк В.В.; АН УССР. Ин-т машиностроения и автоматики АН УССР. – Львов, 1954. – 8л.
676572
  Ефимов А.Б. Контактная задача для линейно вязко-упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов А.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1966. – 8л.
676573
  Ефимов А.Б. Контактная задача для линейно вязкоупругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов А.Б.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1965. – 8л.
676574
  Качаловская Наталья Евгеньевна Контактная задача для неосесимметричного штампа, сцепленного с основанием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Качаловская Наталья Евгеньевна; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
676575
  Потележко В.П. Контактная задача для плиты, лежащей на упругом основании. : Автореф... канд.т ехн.наук: / Потележко В.П.; Харьков. политехн. ин-т. – Х., 1967. – 13л.
676576
  Толкачева Н.М. Контактная задача для упорного тела с тонким покрытием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Толкачева Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат.ф -тет. – М., 1969. – 8л.
676577
  Штаерман И.Я. Контактная задача теории упругости / И.Я. Штаерман. – Москва-Ленинград, 1949. – 272 с.
676578
  Грилихес М.С. Контактная кондуктоматрия. / М.С. Грилихес, Б.К. Филановский. – Л., 1980. – 175с.
676579
  Барский И.Я. Контактная микроскопия / И.Я. Барский, Н.И. Поляков, А.В. Якубенас ; под ред. А.М. Чернуха, Л.А. Федина. – Москва : Медицина, 1976. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 151-157
676580
   Контактная прочность пространственных конструкций. – Киев : Наукова думка, 1976. – 200 с.
676581
  Царев Б.М. Контактная разность потенциалов и ее влияние на работу электровакуумных приборов / Б.М. Царев. – Москва - Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 172с.
676582
  Царев Б.М. Контактная разность потенциалов и ее влияние на работу электровакуумных приборов. / Б.М. Царев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 280с.
676583
  Дыхно С.Л. Контактная сварка сталей с покрытиями / С.Л. Дыхно, В.Н. Корж. – К, 1988. – 37с.
676584
  Гох Ф Ф. Контактная стыковая сварка оплавлением алюминия медью / Ф Ф. Гох, . – М, 1965. – 16с.
676585
  Жупанська О.І. Контактний стиск двох сфер зосередженими силами, прикладеними в їх центрах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  На основі точного розв"язку осесиметричних задач теорії пружності для сфери отримано інтегральне рівняння гладкого контакту пружних сфер без використання спрощень теорії Герца щодо відносних розмірів зони контакту. Знайдено чисельний розв"язок цього ...
676586
  Назарова І.О. Контактний тепломасообмін при конденсації пари з парогазової суміші на плівці рідини в умовах висхідної супутної течії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.14.06 / Ірина Олександрівна Назарова; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.:8 назв
676587
  Алієва З. Контактно-генетичні підходи у дослідженні азербайджансько-українських літературно-культурних взаємин // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 7-12. – (Б-ка Ін-ту філології)
676588
  Коднир Д.С. Контактно-гидродинамическая теория смазки / Д.С. Коднир. – Куйбышев, 1963. – 184с.
676589
   Контактно-гидродинамическая теория смазки и её практическое применение в технике. – Куйбышев
1. – 1973. – 200с.
676590
  Мальцев М.Г. Контактно-искровой перенос вещества и применение его при спектральном анализе металлов и сплавов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 044 / Мальцев М.Г. ; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1968. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
676591
  Челинцев В.В. Контактно-каталитические процессы в области органических соединений и их приложение в технике : (Достижения и успехи за последние 25 лет) / Проф. В.В. Челинцев. – Ленинград : Науч. химико-технич. изд-во. Науч.-технич. упр-ние ВСНХ, 1927. – 244 с. : портр.
676592
  Циховська Е. Контактно-типологічні сходження: міф про Варшаву у творчості Євгена Маланюка // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 142-162
676593
  Юринец Владимир Евстафьевич Контактное взаимодействие однородных и неоднородных пластин с несимметрично подкрепляющим упругим элементом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юринец Владимир Евстафьевич; Львовский филиал мат. функции ин-та математики. – Львов, 1977. – 15л.
676594
  Полонская И.П. Контактное и дистантное замещение прагматического содержания высказывания // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 138-141


  В статье рассматриваются лингвистические и экстралингвистические факторы, вызывающие замещение прагматического содержания высказывания. Анализируется замещение, при котором адресант замещаемого высказывания является адресантом высказывания, в состав ...
676595
  Штанько В.М. Контактное осаждение меди на сплавы железа, титана и циркония под холодную деформацию металлов. : Автореф... канд. технол.наук: 342 / Штанько В.М.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1970. – 26л.
676596
  Хайрулаев М.Р. Контактное плавание в бинарных системах с химическим взаимодействием компонентов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Хайрулаев М.Р.; МВ и ССО РСФСР.Кабардино-Балкарский гос.ун-т. – Нальчик, 1975. – 14л.
676597
  Жданов В.В. Контактное плавление легированных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Жданов В. В.; Том. ГУ. – Томск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
676598
  Шидов Х.Т. Контактное плавление между органическими и неорганическими веществами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Шидов Х.Т.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
676599
  Аверичева В.Е. Контактное плавление щелочно-галоидных соединений : автореф. ... канд. физ.-мат. наук / Аверичева Валентина Ефимовна ; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1960. – 11л. – Библиогр.: 10 назв.
676600
  Кузьминых И.Н. Контактное производство серной кислоты / И.Н. Кузьминых. – М.-Л, 1931. – 135с.
676601
  Козлов Г.В. Контактные взаимодействия в электропроводящих полимерных наполненных композициях. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.16 / Козлов Г.В.; Ан УССР. – К, 1989. – 35л.
676602
  Мартынович Т.Л. Контактные взаимодействия пластин с упругими элементами. / Т.Л. Мартынович, В.Е. Юринец. – Львов, 1984. – 160с.
676603
  Моссаковский В.И. Контактные взаимодействия элементов оболочечных конструкций / В.И. Моссаковский, В.С. Гудрамович, Е.М. Макеев ; АН УССР; Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288 с. – ISBN 5-12-009305-1
676604
  Моссаковский В.И. Контактные взаимодействия элементов оболочечных конструкций / В.И. Моссаковский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 287 с.
676605
  Галин Л.А. Контактные задачи / Л.А. Галин. – Москва, 1980. – 302с.
676606
  Попов Г.Я. Контактные задачи для линейно-деформируемого основания. / Г.Я. Попов. – Киев; Одесса, 1982. – 167с.
676607
  Максименков Ю.К. Контактные задачи для нулевой упругой полуплоскости и плоскости с отверстием : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Максименков Ю. К.; БГУ. – Минск, 1977. – 19л.
676608
  Теплый М.И. Контактные задачи для областей с круговыми границами / М.И. Теплый. – Львов, 1983. – 176с.
676609
  Пурель А.А. Контактные задачи для подкрепленных оболочек вращения и кругового основания (ложемента) : Автореф... канд. техн.наук: 05.212 / Пурель А.А.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – 11л.
676610
  Пелех Б.Л. Контактные задачи для слоистых элементов конституций и тел с покрытиями. / Б.Л. Пелех. – Киев : Наукова думка, 1988. – 278 с.
676611
  Александров В.М. Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками / В.М. Александров, С.М. Мхитарян ; под ред. Н.Х. Арутюняна. – Москва : Наука, 1983. – 487 с.
676612
  Сухорольский М.А. Контактные задачи для трансверсальноизотропных цилиндрических оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сухорольский М.А.; АН УССР. Львов. филиал. мат.-физ. Ин-т математики. – Львов, 1977. – 16л.
676613
  Максимчук А.В. Контактные задачи для упругих слоистых пластин и тел с покрытиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Максимчук А.В.; АН УССР, Ин-т прикл. проблем механ. и матем. – Львов, 1982. – 18л.
676614
  Колчин А.Д. Контактные задачи для упруго-твердеющей среды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 028 / Колчин А.Д.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 18л.
676615
  Моссаковский В.И. Контактные задачи математической теории упругости / В.И. Моссаковский. – Киев : Наукова думка, 1985. – 175 с.
676616
  Арутюнян Н.Х. Контактные задачи механики растущих тел / Н.Х. Арутюнян, А.В. Манжиров, В.Э. Наумов ; отв. ред. И.И. Ворович ; АН СССР, Ин-т пробл. механики. – Москва : Наука, 1991. – 174, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 168-171 (95 назв.)
676617
  Бежанян Виолета Арташесовна Контактные задачи плоской теории электроупругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бежанян Виолета Арташесовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
676618
  Бежанян В.А. Контактные задачи плоскости теории электроупругости : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.04 / Бежанян В. А.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1988. – 153л. – Бібліогр.:л.146-153
676619
  Григорович Виталий Михайлович Контактные задачи статики сферических оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Григорович Виталий Михайлович; АН УССР, Ин-т механики. – К., 1973. – 16л.
676620
  Моссаковский В.И. Контактные задачи теории оболочек и стержней / В.И. Моссаковский, В.С. Гудрамович, Е.М. Макеев. – Москва : Машиностроение, 1978. – 247с.
676621
  Массаковский В.И. Контактные задачи теории оболочек и стержней / В.И. Массаковский. – М, 1978. – 248с.
676622
  Григолюк Э.И. Контактные задачи теории пластин и оболочек / Э.И. Григолюк, В.М. Толкачев. – Москва : Машиностроение, 1980. – 416 с.
676623
  Пелех Б.Л. Контактные задачи теории упругих анизотропных оболочек. / Б.Л. Пелех, М.А. Сухорольский. – К, 1980. – 214с.
676624
  Синекоп Н.С. Контактные задачи теории упругости для конечных размеров / Н.С. Синекоп. – Х., 1977. – 23с.
676625
  Рвачев В.Л. Контактные задачи теории упругости для неклассических областей / В.Л. Рвачев, В.С. Проценко. – К., 1977. – 235 с.
676626
  Енигибарян Алеша Александрович Контактные задачи теории упругости для однородынх и составных прямоугольников и круговых колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Енигибарян Алеша Александрович; РГУ. – Ростов н/Д, 1980. – 11л.
676627
  Рабинович А.С. Контактные задачи теории упругости для шероховатых тел : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.04 / Рабинович А.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1975. – 17 с.
676628
  Рабинович А.С. Контактные задачи теории упругости для шероховатых тел : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук: 01.02.04 / Рабинович А.С. ; МГУ. – Москва, 1975. – 17 с.
676629
  Галин Л.А. Контактные задачи теории упругости и вязкоупругости / Л.А. Галин. – Москва, 1989. – 303 с.
676630
  Мокрик Р.И. Контактные задачи теории упругости и термоупругости для слоя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Мокрик Р.И.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 16л.
676631
  Травкин Ю.И. Контактные задачи теории упругости, решаемые в парных тригонометрических рядах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Травкин Ю.И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
676632
  Моссаковский В.И. Контактные и смешанные задачи теории упругости / В.И. Моссаковский, Н.Е. Качаловская. – Днепропетровск, 1983. – 64 с.
676633
  Баблоян Арамаис Арутюнович Контактные и смешанные задачи теории упругости для однородных и составных тел : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.04 / Баблоян Арамаис Арутюнович ; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 31 с.
676634
  Смилга А. Контактные и электрические свойства высокоомного селенистого кадмия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Смилга А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
676635
   Контактные реакции фурановых соединений. – Рига, 1985. – 301с.
676636
   Контактные реакции фурановых соединений. – Рига, 1985. – 301с.
676637
   Контактные свойства расплавов. – Киев, 1982. – 164 с.
676638
  Кузаконь В.М. Контактные симметрии дифференциальных инвариантов семейства кривых: ф:R2 [стремится к] R // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Изучается субмерсия [фи]:R[в квадрате] [стремится к] R евклидовых пространств, которая относительно псевдогруппы евклидовых движений R[в квадрате] и перепараметризаций R имеет два дифференциальных инварианта I[нижний индекс 1] кривизну кривой семейства ...
676639
   Контактные теплообменники. – Москва, 1988. – 256 с.
676640
   Контактные углы смачивания и водоустойчивость почвенной структуры / В.А. Холодов, Н.В. Ярославцева, М.А. Яшин, А.С. Фрид, В.И. Лазарев, З.Н. Тюгай, Е.Ю. Милановский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 693-701 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
676641
  Шабанов А.А. Контактные устройства для контроля изделий микроэлектроники / А.А. Шабанов, Р.Р. Хамидуллин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 126 с.
676642
  Найдич Ю.В. Контактные явления в металлических расплавах / Ю.В. Найдич. – К., 1972. – 196с.
676643
  Стриха В.И. Контактные явления в полупроводниках / В.И. Стриха. – Киев : Вища школа, 1982. – 223 с.
676644
  Каминская О.В. Контактный крекинг пропана до ацетилена : Автореф... канд. техн.наук: / Каминская О.В.; Акад. наук СССР. Ин-т нефти. – М., 1958. – 10л.
676645
  Масальский Александр Константинович Контактный обмен в системе ионы меди (II) - железо и электроосаждения меди из сернокислых электролитов : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.05 / Масальский Александр Константинович; Днепропетр. химико-технологический ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1985. – 15л.
676646
  Яхимович Ю.П. Контактный растровый процесс. Разработка способа изготовления контактных растров и исследование фоторепродукционного процесса с их применением : Автореф... канд. тех.наук: / Яхимович Ю.П.; Моск. полиграфич. ин-т. – М., 1964. – 20л.
676647
  Шлыков Ю.П. Контактный теплообмен / Ю.П. Шлыков, Е.А. Ганин. – М-Л, 1963. – 144с.
676648
  Миллер В.С. Контактный теплообмен в элементах высокотемпературных машин. / В.С. Миллер. – К., 1966. – 163с.
676649
  Варшавский И.И. Контактов не будет / И.И. Варшавский. – Москва, 1992. – 461с.
676650
  Горстка В.Н. Контактовая зона Хибинского щелочного мавсива : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горстка В. Н.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1967. – 28л.
676651
  Білан О.В. Контактові взаємовідношення порід Коростенського комплексу на прикладі Малинського масиву Рапаківі / О.В. Білан, О.В. Митрохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Вивчено контактові взаємовідношення базитової та гранітної складових коростенського комплексу. Зроблено спробу ув`язати геологічні спостереження з даними ізотопної геохронології. Показано, що рапаківіподібні граніти головної фази вкорінення молодші за ...
676652
  Родіонов С.П. Контактові процеси Криворізького протерозою / С.П. Родіонов
т.9, в.1-2. – 1948
676653
  Баклаев Я.П. Контактово-метасоматические месторождения железа и меди на Урале : (закономерности их размещения и локализации) / Я.П. Баклаев ; АН СССР, Уральск. науч. центр, Ин-т геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого. – Москва : Недра, 1973. – 231 с. + черт и карт., 2 л. схем
676654
  Безбородько Н.И. Контактовые взаимоотношения гранитов и гнейсов в связи с изучением этихпород вдоль побережья Днепра (Новогеоргиевск-Никополь) / Н.И. Безбородько. – Лубны : Типография Б.З.Дубинского, 1918. – 263с. : Ил.
676655
   Контактовые процессы и оруденение в габбро-перидотитовых интрузиях. – Москва : Наука, 1979. – 138 с.
676656
  Даминова А.М. Контактовый и региональных метаморфизм / А.М. Даминова. – М, 1977. – 75с.
676657
  Феоктистов Г.Д. Контактовый метаморфизм песчано-глинистых пород вблизи трапповых силлов в южной части Сибирской платформы / Г.Д. Феоктистов. – М, 1972. – 100с.
676658
  Бекташи С.А. Контактовый метасоматизм вмещающих пород юго-западной части Мегри-Ордубадского батолита : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Бекташи С.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1961. – 19л.
676659
  Эсман С.А. Контакторное управление электродвигателями / С.А. Эсман. – Ленинград-Москва : Объединенное научно-техническое издательство НКТП СССР, 1936. – 228 с.
676660
  Драздаускене Контактоустанавливающая функция речи (на материале английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Драздаускене М.-Л.А.; МГУ. – М., 1970. – 10л.
676661
  Чистякова Е.В. Контакты и связи России с народами Африки. / Е.В. Чистякова. – М., 1987. – 35с.
676662
   Контакты латышского языка. – Рига, 1977. – 270с.
676663
  Славчев В. Контакты между культурами северо-востока Балканского полуострова в среднеэнеолитическую эпоху (по археологическим данным) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 131-133
676664
  Мамедов Р.К. Контакты металл - полупроводник с электрическим полем пятен / Р.К. Мамедов. – Баку : Бакгосуниверситет, 2003. – 231с.
676665
  Родерик Э.Х. Контакты металл - полупроводник. : пер. с англ. / Э.Х. Родерик. – Москва : Радио и связь, 1982. – 208с.
676666
  Захаров М.А. Контакты на разных уровнях / М.А. Захаров. – Москва : Искусство, 1988. – 267 с.
676667
   Контакты русского языка с языками народовПрибалтики. – Рига, 1984. – 188с.
676668
  Зубок В.М. Контакты с Джерри Брауном - видным деятелем демократической партии / В.М. Зубок, С.М. Самуйлов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 125-131
676669
  Белодед И.К. Контакты украинского языка с другими славянскими и унификация его устной литературной формы / И.К. Белодед. – К., 1968. – 35с.
676670
  Левин А.П. Контакты электрических соединителей радиоэлектронной аппаратуры : Расчет и конструирование / А.П. Левин. – Москва, 1972. – 216 с.
676671
  Толстов Ю.Г. Контактые преобразователи / Ю.Г. Толстов. – Москва, 1953. – 132с.
676672
  Сидоренко Е.Н. Контаминанты в русском языке // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 21-30. – ISBN 966-594-623-4
676673
  Попов С.Л. Контаминация как причина существования ассиметричной нерегулярной грамматической вариантности: на примере управления прилагательного полный и однокоренных адъективов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 174-181. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
676674
  Половніков В.Г. Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Половніков Віктор Геннадієвич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 206 л. – Бібліогр.: л. 184-206
676675
  Половніков В.Г. Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епістемології класичного емпіризму : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Половніков Віктор Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
676676
  Осадца К. Контамінація жанрів житія та рицарського роману у середньовічній сербській літературі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 115-123. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
676677
  Ніколаєв Б.І. Контамінація топіки героїзму і танатичного комплексу в романах О. Памука "Сніг" і О. Забужко "Музей покинутих секретів" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 117-123


  Об"єктом аналітичного розгляду в статті є типологічно споріднені долі двох персонажів метароманів Орхана Памука "Сніг" й Оксани Забужко "Музей покинутих секретів": Ладжіверта у турецького автора й Адріяна Ортинського в українського. У цих образах ...
676678
  Косович О.В. Контамінація у дзеркалі неономінації. Лінгвокреативні можливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 96-104


  У статті розглядається контамінація (блендинг) як самостійний спосіб словотворення, виявляються універсальні і лінгвокреативні особливості контамінацій (блендів), які функціонують в сучасній французькій мові, що дозволяє розглядати контамінацію ...
676679
  Косович О.В. Контамінація у розрізі інноваційних процесів. Нова тенденція, новий спосіб? // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – С. 121-123. – ISBN 978-966-2705-80-5


  В сучасному мовознавсті використовуються різін терміни для опису феномена контамінації, наслідків процесу створення контамінованих одиниць у французькій мові. Аналіз теоретичного матеріалу продемонстрував, що жоден з класів слів, що існують у мові, не ...
676680
  Векуа О.В. Контамінація філософування й художнього відображення у філософських поемах Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 24-32. – ISSN 2520-6346
676681
  Тиха О.В. Контамінація: теоретичний рух від позитивізму до неопозитивізму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 51-56


  Досліджуються особливості розвитку поняття "контамінація" в умовах європейської некласичної естетики, зокрема у теоретичних рухах позитивізму та неопозитивізму. Проаналізовано розширення меж естетичної проблематики.
676682
  Степанянц А.У. Контатнты дальнего взаимоедйствия протонов и конфигурации мостиковых бициклических соединений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 040 / Степанянц А.У.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
676683
  Грибов Ю.Т. Контеевские вечера / Ю.Т. Грибов. – М., 1982. – 304с.
676684
  Тутенко Надія Контейнерне озеленення: нові підходи до озеленення вулиць та площ // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 68-69 : фото
676685
  Астановский Г.Б. Контейнерные перевозки на железнодорожном транспорте / Астановский Г.Б., Смирнов В.Т. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 152 с.
676686
  Моримура С. Контейнеры смерти: Роман. / С. Моримура. – Москва, 1984. – 327с.
676687
  Гобова Є.В. Контексні зміни тонімів у китайській мові // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 3-11. – ISSN 1682-671Х
676688
  Банникова И.А. Контексные характеристики семантически осложненных слов в современном английском языке : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Банникова Инесса Александровна ; Ленинград. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1974. – 31 с.
676689
   Контекст - 1981 : Литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука, 1982. – 303с.
676690
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1983. – 1984
676691
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1984. – 1986
676692
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1985. – 1986
676693
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1986. – 1987
676694
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1987. – 1988
676695
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1988. – 1989
676696
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1989. – 1989
676697
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1990. – 1990
676698
   Контекст : литературно-теоретические исследования. – Москва : Наука
1991. – 1991
676699
   Контекст. – Київ
№ 6. – 2001
676700
   Контекст. – Київ
№ 7. – 2001
676701
   Контекст. – Київ
№ 8. – 2001
676702
   Контекст. – Київ
№ 9. – 2001
676703
   Контекст. – Київ
№ 10. – 2001
676704
   Контекст. – Київ
№ 11. – 2001
676705
   Контекст. – Київ
№ 12. – 2001
676706
   Контекст. – Київ
№ 1. – 2002
676707
   Контекст. – Київ
№ 2. – 2002
676708
   Контекст. – Київ
№ 3. – 2002
676709
  Мозгова Т.А. Контекст "логіки небуття" в японській культурно-філософській традиції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 112-116. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
676710
  Моїсєєв О.М. Контекст висновку експерта // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 132-139. – ISBN 966-8467-20-5
676711
  Ткачук Ю. Контекст для культурної катастрофи: роман "Надзвичайно голосно та неймовірно близько" Дж.С.Фоера як пошук історії-зцілення
676712
  Безруков В.И. Контекст и прямое значение слова / В.И. Безруков. – Тюмень, 1962. – 20с.
676713
  Сухомлин В.В. Контекст і комунікативна компетенція як невід"ємні компоненти дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 391-399. – Бібліогр.: Літ.: с. 398-399; 14 п.


  Характеристика комунікативної компетенції і контексту як складових публіцистичного дискурсу, що обумовлено подальшим семантико-синтаксичним аналізом текстів засобів масової інформації. Характеристика коммуникативной компетенции и контекста как ...
676714
  Гергун А. Контекст і судження: справедливість поза межами традиції // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 211-221. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Стаття присвячена розгляду низки теоретичних проблем, що постають унаслідок спроб редукувати поняття справедливості до соціального контексту спільноти та історичної традиції. Реконструюючи лінію аргументації прихильників партикуляристського розуміння ...
676715
  Вербицкий А.А. Контекст как психологическая категория / А.А. Вербицкий, В.Г. Калашников // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0042-8841
676716
  Мейзерська Т. Контекст ліберально-демократичного українського панства у формуванні світоглядних позицій Тараса Шевченка: коло Рєпніних // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 368-375


  Визначаючи світоглядне і творче зростання Тараса Шевченка, автор зосереджується на основних його складових, які простежуються у двох площинах: ментальній та історико-культурній. До першої віднесено поняття геніальності Шевченка як природного дару. ...
676717
  Рева Л. Контекст неореалізму у літературознавстві і філософії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 60-72. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті аналізується розмаїття концепцій неореалізму у світовій філософії і україно-російському літературознавстві через парадигму рецепції і взаємовпливу. Окрему увагу надано категорії наративу, шлях якої до літературознавства йшов від ...
676718
  Касьян А.А. Контекст образования: Наука и мировоззрение / А.А. Касьян. – Нижний Новгород, 1996. – 184с.
676719
  Ревенко О.В. Контекст та інтертекст у політичному газетному тексті // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 46-48.
676720
  Булатецька Л. Контекст у контексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 60-73. – ISBN 966-581-388-9
676721
  Бабій Н. Контексти Василя Красьохи // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 102-105. – ISSN 0130-1799
676722
  Городенко Л.М. Контексти виникнення мережевої комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 16-25. – ISSN 2312-5160


  З"ясовуються науково-теоретичні передумови ви никнення явища "мережева комунікація", а також встановлю-ються контекстуальні зв"язки мережевої комунікації в різних галузях науки. Це дослідження показує, як інформаційні та комунікаційні технології - ...
676723
  Данилова Т.В. Контексти культури Е. Холла / Т.В. Данилова, Я. Стихальська // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 24-25
676724
  Мірошниченко Л.Я. Контексти літературного скептицизму // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 7-29. – ISBN 978-966-11-0683-2


  Бібліографія по темі "літературний скептицизм" - С. 363-383.
676725
  Кравченко Е. Контексти розпізнавання конотоніма // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 71-75. – ISSN 1815-3070
676726
  Яремчук В.П. Контексти української історії у неканонічних інтерпретаціях істориків УРСР (середина 50-х - початок 70-х рр.) // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 107-123
676727
  Вельможко Я.Ю. Контексти щоденникової спадщини Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 51-56
676728
  Кубаєвський Микола Контекстна буттєвість етносу в глобалізованому просторі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 59-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
676729
  Шипнівська О.О. Контекстна детермінація міжчастинномовних морфологічних омонів сучасної української мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 120-122. – Бібліогр.: С. 122. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються принципи формування правил автоматичного усунення міжчастиномовної морфологічної омонімії на основі діагностувальних контекстів. Визначаються головні параметри необхідного й достатнього текстового оточення та його діагностувальна ...
676730
  Мамонова О.І. Контекстна модель професійно спрямованої мовної підготовки майбутніх правоохоронців : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мамонова Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Старобільськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
676731
  Носенко Ю.М. Контекстна реклама - ефективний інструмент цифрового маркетингу / Ю.М. Носенко, Л.В. Лук"янчук, Л.М. Сінельник // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черчель В.Ю., Гирка А.Д., Адамчик Й. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 4, № 2. – С. 410-418. – ISSN 2523-4544
676732
  Губайловский Владимир Контекстная атака : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 156-159 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
676733
  Щепин А.Г. Контекстная омонимия в русском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Щепин А.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1963. – 23л.
676734
  Образ Оксана Григорьевна Контекстная реализация условных высказываний в современном французском языке : Дис... канд. филологическихнаук: 10.02.05 / Образ Оксана Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 170л. – Бібліогр.:л.151-170
676735
  Образ Оксана Григорьевна Контекстная реализация условных высказываний в современном французском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Образ Оксана Григорьевна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 25 с.
676736
  Зернова Л.Г. Контекстная реализация фразеологических единиц испанского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Зернова Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
676737
  Зернова Любовь Георгиевна Контекстная реализация фразеологических единиц испанского языка (на материале произведений Бенито Переса Гальдеса) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Зернова Любовь Георгиевна; Мин. просвещ. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1984. – 220л.
676738
   Контекстная реклама - работа на результат : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 38-40 : Фото
676739
  Колшанский Г.В. Контекстная семантика / Г.В. Колшанский; АН СССР, Институт языкознания. – Москва : Наука, 1980. – 150с.
676740
  Желанова В.В. Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія : монографія / В.В. Желанова ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 484 с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 354-419, 477-478. – ISBN 978-966-617-340-2
676741
  Возна З. Контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів суспільних дисциплін // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 237-241. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
676742
  Попова О.В. Контекстний підхід як детермінанта професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – C. 156-165. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглянуті проблеми реалізації контекстного підходу в межах процесу професійно-мовленневої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти.
676743
  Добровольський Є.В. Контекстні методи моделювання навантаження у пакетних мережах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.12.02 / Євген Валерійович Добровольський; Одес. нац. акад. зв"язку. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
676744
  Долженков О.О. Контекстні особливості становлення політичних систем пострадянських країн // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 52-56. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
676745
  Косухіна О.С. Контекстні технології при розробці методики дистанційної освіти на прикладі деяких розділів математики / О.С. Косухіна, Т.О. Гранкіна // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 79-87. – ISSN 2519-2884
676746
  Бохан Ю.В. Контекстні хімічні завдання як засіб реалізації інтегрованої підготовки майбутніх учителів природознавчих дисциплін / Ю.В. Бохан, Т.О. Форостовська // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 82-87. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
676747
  Мосійчук Т. Контекстність вищої освіти як чинник безпеки соціально-професійних відносин / Т. Мосійчук, І. Крапіва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 2, квітень - червень. – С.133-140. – ISSN 1563-3713
676748
  Мостова А. Контекстність культури й ефективність професійного спілкування страхового агента // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
676749
  Дем"яненко Н. Контекстність освітнього простору вищої школи: рівень магістратури // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 50-56. – ISSN 2078-1016


  Обгрунтовано співвідношення компетентнісного підходу і контекстного навчання у вищій школі як методології і практики, доведено переваги освітнього середовища контекстного типу на рівні педагогічної магістратури. Розкрито роль квазіпрофесійної ...
676750
  Савчинський Б.Д. Контекстно-вільні граматичні конструкції для розпізнавання зоброжень текстових та графічних документів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Савчинський Б.Д.; НАНУ; МОіНУ; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
676751
  Кисельова А.Г. Контекстно-залежна система керування напівпровідниковими перетворювачами електроенергії в мікрогрід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кисельова Анна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
676752
  Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 32-37. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждаются возможности плодотворного синтеза принципов контекстного обучения и компетентностного подхода для обеспечения процессов модернизации отечественного образования. Potentialities of productive synthesis of context education theory ...
676753
  Бруєва В.А. Контекстно-концентричний підхід до професійної підготовки магістрів з управління інтелектуальною власністю // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 55-64. – ISSN 2074-8922
676754
  Вербицкий А.А. Контекстное образование: теория и технологии, адоптированные к обучению в ситуации пандемии // COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики : пособие / В.В. Байдык, А.А. Вербицкий, А.В. Вознюк, Гапанович-Кайдалова, Т.Б. и др. Гнедая. – Киев ; Днепр ; Кременчуг : Щербатых А.В., 2020. – С. 345-354. – ISBN 978-617-639-276-4
676755
  Вербицкий А. Контекстное обучение в компетентностном подходе. / А. Вербицкий. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С.39-46. – ISSN 0869-3617
676756
  Макаренко Н.Н. Контекстное обучение как процесс динамического движения к практической деятельности студентов // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 160-169. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Рассмотрена одна из основных проблем высшей школы на этапе реформирования - минимальная практическая направленность образования. Представлен авторский вариант решения проблемы на неспециализированных факультетах – внедрение системы контекстного ...
676757
  Далингер В.А. Контекстные задачи по математике как средство диагностики уровня сформированности предметной компетенции у студентов инженерных специальностей / В.А. Далингер, О.В. Янущик // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 65-67. – ISSN 1726-667Х
676758
  Яныгина Ольга Иннокентьевна Контекстный анализ сочетаемости синонимического ряда английских прилагательных с общим значением "острый" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яныгина Ольга Иннокентьевна; Московск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
676759
  Богатырева М.А. Контекстный подход к обучению языку специальности в корпорации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 66-69. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается ключевая составляющая кросскультурного тренинга для сотрудников фирм - развития стратегий учения и коммуникации на иностранном языке.
676760
  Портнов А. Контекстуалізація Степана Бандери // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 14
676761
  Андреєва Т.М. Контекстуальна адаптація власне українських і запозичених фразем у мові Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 5-11. – ISBN 978-966-171-251-4
676762
  Завірюхіна І.Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Завірюхіна І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
676763
  Завірюхіна І.Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття : [дис. ... канд. філолог. наук] / Завірюхіна І.Г. ; КНУТШ, Ін-т філології, К-ра історії укр. літератури і шевченкознавства. – Київ, 2011. – 212 л. – Бібліогр.: л. 194-212
676764
  Темченко А. Контекстуальна семантика числа три в українських замовляннях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 38-41
676765
  Басок В.А. Контекстуальна синонімія та її місце в загальній теорії синонімії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 21-25. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-638-08406
676766
  Левина Ц.А. Контекстуальная актуализация сематико-социалистических потенций причастий в функции определения и обстоятельства : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Левина Ц. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 24л.
676767
  Агамджанова В.И. Контекстуальная избыточность лексического значения слова / В.И. Агамджанова. – Рига, 1977. – 123с.
676768
  Донская Ирина Васильевна Контекстуальная обусловленность структуры французского глагольного сказуемого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Донская Ирина Васильевна; МВ и ССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1987. – 23 с.
676769
  Панков Ф.И. Контекстуальная парадигма наречий (фрагмент лингводидактической модели русской грамматики) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-29. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
676770
  Сухова Л.В. Контекстуальная связь предложений / Л.В. Сухова. – К, 1982. – 159с.
676771
   Контекстуальная семантика. – Рига, 1982. – 123с.
676772
  Панасенко Н.В. Контекстуальная синонимия в лексике современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Панасенко Н.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
676773
  Теремко В.І. Контекстуальний вплив соціальних трансформацій в Україні на розвиток вітчизняної видавничої сфери // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 2 (39). – С. 3-21. – ISSN 1998-6912
676774
  Лісневська А.О. Контекстуальний інформаційний вплив // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 31-40. – ISBN 978-966-8063-99-45
676775
  Марчук С.Ю. Контекстуальний підхід в ревалоризації архітектурно-історичного середовища малого міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 147-152. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
676776
  Кирчів Р. Контекстуальний фон у сприйнятті, фіксації, публікації і дослідженні політичних анекдотів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 119-124. – (Серія філологічна ; Вип. 47)
676777
  Міщенко Д.С. Контекстуальні варіації іспанських сюжетів у творчості українських поетів ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 88-102


  У статті йдеться про проблеми літературних ремінісценцій, функціонування традиційного сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ століття, контекстуальні інтерпретації іспанських сюжетів у творчості українських поетів ХХ століття. В ...
676778
  Мозгова Т. Контекстуальні особливості концепту "буття" в японській культурній традиції // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 15-23. – ISSN 2075-1443
676779
  Майданік І.П. Контекстуальні параметри зворотної трудової міграції в Україну // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 81-95. – ISSN 2072-9480
676780
  Горбик О.О. Контекстуальність історичної архітектури Києва щодо світового стилетворчого процесу: периферійні інтерпритації середньовічних та новочасових стилів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 404-408. – ISSN 2077-3455
676781
  Левицька О.С. Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" : монографія / Оксана Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2014. – 230, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 222-231. – Бібліогр.: с. 193-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-322-399-5
676782
  Петрущенков С.П. Контекстуальність як метод реконструкції науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Стаття присвячена питанням виокремлення "контекстуальності" як методу реконструкції науки і застосування його для аналізу сучасних концепцій філософії науки. Процес включення нових об"єктів у контекст реконструкції розглядаються з позиції історичного ...
676783
  Окраса Эдвард Контекстуально-речевая синонимизация в индивидуально-авторском стиле С.Есенина : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Окраса Эдвард; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 180л. – Бібліогр.:л.157-180
676784
  Окраса Э Контекстуально-речевая синонимизация в индивидуально-авторсокм стиле С. Есенина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Окраса Э; КГУ. – Киев, 1988. – 24л.
676785
  Николаева О.М. Контекстуально-речевые лексические синонимы (на матер. сов. рус. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Николаева О. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 22л.
676786
  Ляшенко М.В. Контекстуально-синонімічні засоби увиразнення в новелі В.Винниченка "Момент" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 108-109. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
676787
   Контекстуально обусловленная вариативность единиц языка. – Рига, 1989. – 207с.
676788
  Кербс Александр Готфридович Контекстуальное взаимодейстиве средств лексического и грамматического уровнений в создании отрицательного образа. (На материале именных определит. и глагольно-именных словосочетаний в прозе Г.Гейне) : Автореф... канд. фило.наук: 02.04 / Кербс Александр Готфридович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 27л.
676789
  Осетрова Е.О. Контекстуальные изменения группы существительного в немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Осетрова Е.О.; ЛГУ. – Л, 1971. – 28л.
676790
  Гильченок Н.Л. Контекстуальные сложные существительные немецкого языка и их перевод на русский язык. : Автореф... Кад.филол.наук: / Гильченок Н.Л.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1965. – 22л.
676791
  Абдуллина А.Р. Контекстуальные трансформации фразеологических единиц в английском и русском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / Абдуллина А.Р.; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 2007. – 21с. – Библиогр.: 7 назв.
676792
  Цыпышева М.Е. Контекстуальный анализ английских омонимов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Цыпышева М.Е. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 16 с.
676793
  Титовец А. Контексты фольклорной традиции // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 124-128
676794
  Толчеєва Т.С. Контенсивна типологія сигніфікативних артефактів у різносистемних мовах : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Толчеєва Т.С. ; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2009. – 416 л. – Бібліогр.: л. 368-416
676795
  Толчеєва Т.С. Контенсивна типологія сигніфікативних артефактів у різносистемних мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Толчеєва Т.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
676796
  Шутова М.О. Контенсивно-формальна типологічна таксономія етнокультурних стереотипів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 205-214. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
676797
  Марков В.А. Контент-анализ в комплексном исследовании функционирования прессы : Автореф.дис... канд. филол. наук: 10.01.10 / Марков В.А.; МГУ. – Москва, 1974. – 28л.
676798
  Смагулов К.Е. Контент-анализ посланий Президента Республики Казахстан // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 54-61. – ISSN 0132-1625
676799
  Федотова Л.Н. Контент-аналитические исследования средств массовой информации и пропаганды : учеб.-метод. пособие / Л.Н. Федотова. – Москва, 1988. – 77с.
676800
  Саламатов В. Контент-аналіз відображення сенсу національних інтересів у стратегічних нормативно-правових документах / В. Саламатов, Г. Колісник // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 8 (388). – С. 22-28. – ISSN 2313-559X
676801
  Белова І.М. Контент-аналіз дефініцій облікової політики інституційних одиниць та підходів до її формування / І.М. Белова, Н.В. Семенишена // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 198-211. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2410-1125
676802
  Бережняк О.В. Контент-аналіз місцевих періодичних видань як джерел краєзнавчої інформації (на прикладі Рівненщини) / О.В. Бережняк, М.С. Костенко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 86-91. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
676803
  Бойко С. Контент-аналіз освітнього проекту "Міжнародний конкурс з українознавства" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 106-110
676804
  Хрустапьова М.С. Контент-аналіз періодичних видань у вивченні іміджу та деяких аспектів маркетингової стратепї ВНЗ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 236-241. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
676805
  Дріга Т.Г. Контент-аналіз поняття "асертивність" // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 158-165. – ISSN 2219-2654
676806
  Овсіюк О. Контент-аналіз публікацій в "Українському історичному журналі": сучасний стан дослідження історії України у Другій світовій війні // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 119-128. – ISSN 2413-7065
676807
  Краснодемська І.Й. Контент-аналіз публікацій західних мас-медіа (2014 - 2015 рр.) про російсько-українську війну на сході України // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 255-287. – ISBN 978-617-7638-08-6
676808
  Степаненко Г.О. Контент-аналіз тижневика "Weekly.ua" за 2011 рік // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 545-546


  Стаття присвячена особливостям контент-аналізу тижневика "Weekly.ua", визначенню жанрової специфіки журналу, а також характеру висвітлення основних інформаційних подій на шпальтах видання.
676809
  Сметана К.М. Контент-аналіз тижневика "Фокус" за 2011 рік // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 541-543


  Журнал "Фокус" - суспільно-політичний, загальнонаціональний тижненвик, який виходить у 40 містах України. Його мета - розповісти читачам, про те, що сталося важливого у світі, на чому треба сфокусувати свою увагу. За графічними зображеннями, ...
676810
  Суматохіна І.М. Контент-аналіз у дослідженнях природно-туристичних атракцій / І.М. Суматохіна, Н.М. Дук, О.Ю. Данилюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 67-76. – ISSN 2308-135X
676811
  Хилько М.М. Контент-аналіз у журналістикознавстві: принципи, умови ,вимоги, етапи методу // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 32-39
676812
  Герасимчук Н. Контент-аналіз у системі сучасних методів дослідження публіцистичних текстів // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 156-163


  У статті йдеться про особливості контент-аналізу, його складники та можливість застосування для аналізу публіцистичних текстів. The features of content analysis, its constituents and possibility of application for analysis of publicistic texts are ...
676813
  Фесенко Тетяна Григорівна Контент-аналіз управління проектами гендерного бюджетування / Фесенко Тетяна Григорівна, Фесенко Галина Григорівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 84-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2219-5300
676814
  Федоренко О.Д. Контент-аналіз як метод дослідження впливу демінутивних форматів на емоційно-оцінне забарвлення газетних текстів (на матеріалі молодіжної преси) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 90-96


  У статті розглядається питання впливу демінутивних формантів на емоційно-оцінне забарвлення газетних текстів. Зважаючи на дані контент-аналізу, констатуємо, що суфікси пестливості використовуються у медіа-текстах з метою передачі емоційно-негативних ...
676815
   Контент-аналіз як метод дослідження ЗМК. – Київ, 1998. – 13с.
676816
  Топка Р.В. Контент-аналіз як метод моніторінгу висвітлення українсько-польських відносин засобами масової інформації. // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 71-76.
676817
  Семотюк О.Л. Контент-аналіз як метод семантичної експертизи в судовій лінгвістиці / О.Л. Семотюк, Х.М. Гайдис // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 198-202. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
676818
  Неліпа Д. Контент-аналіз як технологія збору первинних даних при здійсненні системного аналізу політичних явищ та процесів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 332-336
676819
  Чекмишев О.В. Контент-аналіз, анкетування та фокус-групові дослідження як апробація новітньої методології соціальних комунікацій у Сумському регіоні (2009-2010) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 139-143


  У статті розглянуто досвід проведення новітніх досліджень соціальних комунікацій у Сумській області, що поєднують методи медіамоніторингу, анкетування журналістів, топ-менеджерів та медіаекспертів, а також фокус-групове дослідження аудиторії ЗМІ. In ...
676820
  Юськів Б.М. Контент-аналіз. Історія розвитку і світовий досвід / Б.М. Юськів. – Рівне : Перспектива, 2006. – 203с. – ISBN 966-7643-77-8
676821
  Іванов В.Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження ЗМК : Навч. посібник для студ.спец."Журналістика" / В.Ф. Іванов; МОУ; Ін-т сист. дослід. освіти; КУ ім. Т. Шевченка; Наук.ред.А.З.Москаленко. – Київ : ІСДО, 1994. – 112с. – ISBN 5-7763-2361-4
676822
  Супрун Л. Контент-аналітична репрезентація концептуальних детермінантів "Літературно-Наукового Вістника" (1898-1939 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 415-421. – ISSN 1561-6224


  Досліджено специфіку мовної ментальності провідних публіцистів "Літературно-Наукового Вістника" ("Вістника") (1898-1939) з використанням методу контент-аналізу. Мовну ментальність І. Франка визнано націєцентричною, М. Грушевського - україноцентричною, ...
676823
  Шилінгер В. Контент-аналітичне дослідження юридичної преси (на прикладі видання "Судебно-юридическая газета") // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 150-156
676824
  Коваленко Ю.О. Контент-маркетинг як складова інноваційної діяльності підприємств на зовнішніх ринках // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 21-23. – ISBN 978-9934-571-43-5
676825
  Гайсина А. Контент-менеджер - проводник в виртуальном мире // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 27 - 28. – ISSN 0869-4915
676826
  Грек-Тарасевич Контент-менеджмент сайта: опыт Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 8-11. – ISSN 1029-7200


  В статье представлен опыт отдела маркетинговых исследований ЦНБ НАН Беларуси по управлению сайтом организации. Раскрываются задачи, функциональное предназначение контент-менеджера сайта библиотеки, методы оптимизации веб-ресурса под конкретные цели, ...
676827
  Мар"їна О.Ю. Контент-менеджмент як інструмент реалізації медіа-стратегії бібліотеки // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 24-28
676828
  Лебідь Н.М. Контент-план при SMM просуванні персонального бренда в соціальній мережі Instagram // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 81-86. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
676829
  Мар"їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  Розкриваються зміст, особливості формування контент-стратегії бібліотеки у цифровому середовищі, яка грунтується на технологіях створення, транслювання та моделювання інформаційних активів.
676830
  Коваль О. Контент авторських статей часопису "Образ" (2007-2010) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 175-181


  У статті здійснено контент-аналіз щорічного наукового збірника "Образ" за 2007 - 2010 рр., використовуючи типові одиниці комунікативного процесу. Виявлено особливості редакторської позиції часопису. В статье проведен контент-анализ ежегодного научного ...
676831
  Звелідовська Л.І. Контент авторських шпальт сучасних іспанських письменників Хав"єра Маріяса, Рози Монтеро та Артуро Переса-Реверте : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Звелідовська Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 208 л. – Додатки: л. 166-208. – Бібліогр.: л. 149-165
676832
  Звелідовська Л.І. Контент авторських шпальт сучасних іспанських письменників Хав"єра Маріяса, Рози Монтеро та Артуро Переса-Реверте : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Звелідовська Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
676833
  Сащук Т.І. Контент аналітичного видання: тенденції впливу на соціум (на прикладі журналу "Український тиждень") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 169-172


  У статті досліджено контент аналітичного видання з позиції його впливу на емоційно-дійову здатність реципієнтів зокрема і на соціум загалом, запропоновано типологію викликаних комунікативних ефектів, що ґрунтується на аналізі зафіксованих реакцій ...
676834
   Контент в интернете: эра мобильного потребления / беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 26-31. – ISSN 1726-6726


  Книги, видео, товары и услуги следом за пользователем пришли в Сеть. Согласно исследованиям, сегодня появляется новый тип потребителя - люди, активно применяющие мобильные устройства для приобретения и использования информации, товаров и услуг. ...
676835
   Контент в сети: правовой ликбез // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 42-46. – ISSN 1726-6726


  Мы столько раз обсуждали вопросы авторского права в сегменте книгоиздания в Интернете и проблемы взаимодействия участников информационного рынка, что порой кажется, что озвучены почти все наболевшие проблемы. Осталось только приступить к их ...
676836
  Сищук О.А. Контент веб-сайтів органів виконавчої влади України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 487-489
676837
  Колісник О.В. Контент гри у соціальних практиках сьогодення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 69-72
676838
  Загороднюк В. Контент дитячого телевізійного каналу "Піксель": функціональне спрямування // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 214-225. – ISSN 2078-1911


  У статті подано опис контенту першого українського спеціалізованого дитячого каналу "Піксель", а також результати типологічного аналізу ефірного наповнення каналу за функціональним спрямуванням.
676839
  Загороднюк В.Є. Контент дитячого телевізійного каналу "Плюсплюс": функціональне спрямування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 82-90. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено контент спеціалізованого дитячого каналу "ПЛЮСПЛЮС", а також результати типологічного аналізу ефірного наповнення каналу за функціональним спрямуванням. Запропоновано поділ контенту за такими типами: розважально-виховний, ...
676840
  Андарачна М.М. Контент жіночності (на матеріалі текстів Оксани Забужко "Сестро, сестро", "Я, Мілена" та повісті "Дівчатка") / М.М. Андарачна, Ю.М. Єгорова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 3-10. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Постать Оксани Забужко належить до когорти імен, які на сьо годні стали відомими в Україні. Її полігранна творчість розвивається як в Україні, так і поза межами Батьківщини.
676841
  Горбик Р.О. Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х - поч. 30-х рр. XX ст. в системах соціальних комунікацій України та Німеччини : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Горбик Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 218 арк. – Додатки: арк. 200-218. – Бібліогр.: арк. 179-199
676842
  Горбик Р.О. Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х - поч. 30-х рр. XX ст. в системах соціальних комунікацій України та Німеччини : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Горбик Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
676843
  Арутюнян Р.Г. Контент інтернет-каналу "Студент-TV" . // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 167-169


  У статті розглянуто контент нового телевізійного інтернет-каналу, орієнтованого в основному на студентську аудиторію. Визначено особливості функціонування телевізійного каналу "Студент-TV" в мережі інтернет. The content of new internet television ...
676844
  Пилипенко А. Контент літературного журналу: принципи моделювання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326
676845
  Школьна О. Контент наукових здобутків (збірники "Журналістика" та "Образ") / О. Школьна, К. Покляцька // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 103-112
676846
  Подобна Є.В. Контент періодичних видань Полтавської губернії (1838-1917 р.р.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Подобна Євгенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
676847
  Подобна Є.В. Контент періодичних видань Полтавської губернії (1838-1917 рр.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Подобна Євгенія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. історії журналістики. – Київ, 2017. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 161-181
676848
  Кохан О.В. Контент порталу RISU для молодіжної аудиторії // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 200-204
676849
  Щегельська Ю.П. Контент рекламної та PR-активності Харькова як міста-господаря Євро-2012 // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті подано результати аналізу контенту рекламної та PR-активності міста Харкова напередодні, підчас та після проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.
676850
  Білоус Р. Контент телевізійного інтерв"ю Наталії Влащенко (ZIK) і Яніни Соколової (5 канал): порівняльний аспект // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 218-224. – ISSN 2078-1911
676851
  Мілянович О. Контент української Вікіпедії: національна специфіка світового тренду // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 213-217
676852
  Коробко В.І. Контент української телевізійної журналістики як "нова хвиля" в документалістиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 45-49. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (34)). – ISSN 2219-8741
676853
  Шварцман М.Е. Контент, интероперабельность и другие критерии оценки электронно-библиотечных систем // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0869-608Х
676854
  Платонова А.В. Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет : дис. ... канд. наук соц. комунікацій : 27.00.06 / Платонова Айше Вадимівна ; Укр. католицький ун-т. – Львів, 2012. – 257 л. – Бібліогр.: л. 205-257
676855
  Платонова А.В. Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Платонова Айше Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
676856
  Іванов В.Ф. Контентний аналіз: можливості та вимоги // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 141-152. – (Журналістика ; [Вип. 1])
676857
  Костюк К.Н. Контентные ресурсы для вузов и библиотек // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 36-38. – ISSN 1726-6726


  Библиотечная отрасль богата конференциями – интересными, насыщенными, иной раз проходящими в самых живописных уголках планеты. Так было и на этот раз. «1-я конференция НЭИКОН о российских и иностранных электронных ресурсах, публикациях и жур на лах», – ...
676858
  Русас Д.Д. Контигуальность вероятностных мер. Применения к статистике. / Д.Д. Русас. – М., 1975. – 254с.
676859
  Жиляєв І.Б. Контингент студентів / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 41-45. – ISBN 978-966-7909-71-0
676860
  Гуртов В. Контингент студентов и государственные гарантии / В. Гуртов, С. Сигова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 22-25. – ISSN 0869-3617
676861
   Контингент учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – С. 96-99
676862
  Раянгу В. Контингенты подготовки, использование и потребность в кадрах по видам образования / В. Раянгу. – Таллин, 1983. – 143с.
676863
  Штерн Г. Континент будущего / Г. Штерн, Э. Кель. – Новосибирск, 1966. – 128с.
676864
  Польшиков П.И. Континент в движении: Актуальные проблемы экон. развития Африки / П.И. Польшиков. – М., 1976. – 216с.
676865
  Шир Луна Континент вне времени : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.30 : Фото
676866
  Русин Н.П. Континент за облаками / Н.П. Русин. – Москва, 1959. – 175с.
676867
  Тармас Олаф Континент избранных : Неизвестная Австралия. Иммиграция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 96-98 : Іл. – ISSN 1029-5828
676868
  Ланге П.В. Континент коротких теней : История географических открытий / П.В. Ланге. – Москва : Прогресс, 1990. – 285с.
676869
  Волоско І. Континентальна модель суду присяжних (на прикладі Франції) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 198-200
676870
  Злотников М.Ф. Континентальная блокада и Россия / М.Ф. Злотников. – Москва-Ленинград, 1966. – 360с.
676871
  Семененко Н.П. Континентальная кора / Н.П. Семененко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 198с.
676872
  Крук Н.Н. Континентальная кора Горного Алтая: этапы формирования и эволюции, индикаторная роль гранитоидов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 8. – С. 1403-1423 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1419-1423. – ISSN 0016-7886
676873
  Тейлор С.Р. Континентальная кора: ее состав и эволюция : Рассмотрение геохимической летописи, запечатленной в осадочных породах / С.Р. Тейлор, Мак-Леннан; Под ред. Л.С. Бородина. – Москва : Мир, 1988. – 379с.
676874
  Вахштайн В. Континентальная модель образовательных систем. Система высшего образования в Нидерландов. // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 24-38
676875
  Писарев А.А. Континентальная онтология события: настройка оптики // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 42-44
676876
  Куликов Н.В. Континентальная радиоэкология : (почвенные и пресноводные экосистемы) / Н.В. Куликов, И.В. Молчанова. – Москва : Наука, 1975. – 184 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 159-182
676877
  Гончар Б.М. Континентальний конгрес // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 665-666. – ISBN 966-316-039-X
676878
   Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – 64 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
676879
  Білявський Г.О. Континентальний шельф // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 354-355. – ISBN 978-966-02-7304-7
676880
  Зубчик Олег Анатолійович Континентальні витоки аналітичної філософії: історико-філософське дослідження : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Зубчик О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 178 л. – Бібліогр.: л.155-178
676881
  Зубчик Олег Анатолійович Континентальні витоки аналітичної філософії: історикр-філософське дослідження : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Зубчик О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
676882
  Зубчик О.А. Континентальні джерела аналітичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
676883
  Колісник П.І. Континентальність клімату та методи її визначення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 74-82 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 6)
676884
  Колісник П.І. Континентальність клімату України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 36-41 : Карта. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 22)
676885
  Свиренко Е.А. Континентальные верхнемиоценовые-плиоценовые отложения Северной Украины // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 107-126. – Библиогр.: 77 назв. – ISSN 2415-7848
676886
  Кепежинскас В.В. Континентальные вулканические ассоциации / В.В. Кепежинскас, И.В. Лучицкий. – М, 1974. – 72с.
676887
   Континентальные и островные шельфы. – Москва, 1981. – 271с.
676888
  Парфенов Л.М. Континентальные окраины и островные дуги мезозоид северо-востока Азии / Л.М. Парфенов. – Новосибирск, 1984. – 191с.
676889
  Аношко Я.И. Континентальные палеоген-неогеновые отложения юго-востока Белоруссии : минер. состав и условия формирования / Я.И. Аношко ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Навука і Тэхніка, 1990. – 155, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 142-156 (329 назв.). – ISBN 5-343-00586-1
676890
   Континентальные перерывы и коры выветривания в докембрии Восточно-Европейской и Сибирской платформы. – Москва : Наука, 1985. – 152с. + Карта
676891
   Континентальные рифты. – Москва : Мир, 1981. – 483с.
676892
   Континентальные третичные толщи Северо-Востока Азии : (Стратиграфия, корреляция, палеоклиматы). – Новосибирск, 1979. – 231с.
676893
  Самарин Марат Александрович Континентальные угленосные отложения мезозойского и кайнозойского осадочного чехла центральной и северо-западной частей Украинского щита : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Самарин Марат Александрович; АН УССР. Ин-т геолог. наук. – К., 1978. – 23л.
676894
   Континентальный верхний палеозой и мезозой Сибири и Центрального Казахстана : биостратиграфия и палеонтология; сборник статей; монография. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 184 с.
676895
   Континентальный и океанский рифтогенез. – Москва : Наука, 1985. – 221с. + Схема
676896
   Континентальный и прибрежно-морской литогенез. – Новосибирск, 1977. – 123с.
676897
   Континентальный литогенез. – Новосибирск, 1976. – 165с.
676898
  Шумилов Ю.В. Континентальный литогенез и россыпеобразование в криолитозоне / Ю.В. Шумилов. – Новосибирск, 1986. – 171с.
676899
   Континентальный лифтогенез. – М., 1977. – 107с.
676900
  Борн А. Континентальный охват / А. Борн, П. Матье // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 34-37. – ISSN 1020-8151


  Африканские банковские группы расширяют свое присутствие в регионе, ставя перед традиционными участниками рынка и органами надзора новые задачи.
676901
  Лавров В.В. Континентальный палеоген и неоген Арало-Сибирских равнин / В.В. Лавров. – Алма-Ата, 1959. – 232с.
676902
  Комия Ц. Континентальный рециклинг или истинный континентальный рост // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1927-1944 : рис. – Библиогр.: с. 1940-1944. – ISSN 0016-7886
676903
  Разваляев А.В. Континентальный рифтогенез и его предыстория / А.В. Разваляев. – Москва : Недра, 1988. – 188с.
676904
  Кнорре Е.С. Континенты встречаются в космосе / Е.С. Кнорре, Э.А. Васкевич. – М., 1980. – 160с.
676905
  Гулям Х. Континенты не спят : балллады / Х. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1961. – 120 с.
676906
  Полькен К. Континенты с птичьего полета / К. Полькен. – Москва, 1966. – 279с.
676907
  Пергаменщик Віктор Михайлович Континуальна теорія просторого обмеженого нематичного рідинного кристалу : Автореф... доктора фіз.-мат.наук: 01.04.15 / Пергаменщик Віктор Михайлович; НАНУ. Ін-тут фізики. – К., 2000. – 33л.
676908
  Лихачев В.А. Континуальная теория дефектов (Структурно-аналитическая механика материалов) / В.А. Лихачев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 227 с.
676909
  Вит Р де Континуальная теория дисклинаций / Р де Вит. – Москва, 1977. – 208с.
676910
  Эшелби Дж. Континуальная теория дислокаций : пер. с англ. / Дж. Эшелби. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 247с.
676911
  Качанов Марк Лазаревич Континуальная теория упругой среды с трещинами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Качанов Марк Лазаревич; Ин-т проблем механики АН СССР. – М., 1972. – 14л.
676912
  Симонов И.Н. Континуальная электродинамика / И.Н. Симонов. – Киев : УкрИНТЭИ, 2001. – 256с. – ISBN 966-7505-20-0
676913
  Протас М. Континуальне мистецтвознавство і візуальні практики // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 51-69. – ISBN 966-7021-87-4
676914
  Щербак В.І. Континуальність і дискретність водоростевих угрупувань антропогенно порушеної затоки Канівського водосховища / В.І. Щербак, Н.В. Майстрова, Н.Є. Семенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 158-168. – Бібліогр.: 7 назв
676915
  Бурак А.Й. Континуально-термодинамічні моделі механіки твердих розчинів / Я.Й. Бурак, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха; НАН України; Центр мат. моделювання ін-ту прикладних проблем механіки і мат. ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2006. – 272с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0478-8
676916
  Мазманишвили А.С. Континуальное интегрирование как метод решения физических задач / А.С. Мазманишвили. – Киев : Наукова думка, 1987. – 222 с.
676917
  Раскин Л.Г. Континуальное линейное программирование : Монография / Л.Г. Раскин, И.О. Кириченко; МВДУ; Военный ин-т внутренних войск МВД Украины. – Харьков, 2005. – 176 с. – ISBN 966-8726-07-3
676918
  Валеева Е.В. Континуальность как методологический принцип исследования современного образовательного пространства // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 3. – С. 58-61. – ISSN 2073-9702


  Образовательний континуум, обладающий рядом специфических черт, - это форма конструирования целостности образовательного пространства на основе единства пространства и времени.
676919
  Смолянов О.Г. Континуальные интегралы / О.Г. Смолянов, Шавгулидзе. – Москва : Из-во Московского университета, 1990. – 150с. – ISBN 5-211-00944-4
676920
  Попов В.Н. Континуальные интегралы в квантовой теории поля и статистической физике / В.Н. Попов. – Москва : Атомиздат, 1976. – 256с.
676921
  Полищук Е.М. Континуальные средние и вопросы анализа в функциональных пространствах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Полищук Е.М. ; МГУ. – Москва, 1969. – 43 с.
676922
  Рудь М.О. Континуїтет / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 210. – ISBN 966-642-073-2
676923
  Панченко А.И. Континуум и физика. Филос. аспекты. / А.И. Панченко. – Москва, 1975. – 119с.
676924
  Георгіева С.Л. Континуум метрополії як база формування болгарських переселенських говірок // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 27-43. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено типологічний аналіз болгарського діалектного континууму метрополії та його проекція на болгврські переселенські говірки діаспори. Наведено перелік важливіших диференційних ознак діалектних типів, що може служити матрицею під час ...
676925
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень достовірності мікрополя вірогідності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 308-313. – ISBN 978-966-581-958-5
676926
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень достовірності мікрополя істинності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 130-139.
676927
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень можливості в італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 171-177
676928
  Охріменко В.І. Континуум модальних значень необхідності в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 231-236. – ISBN 978-966-171-013-8
676929
  Дроб О.М. Континуум поглядів на стратегічне мислення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 8-18 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
676930
  Охріменко В.І. Континуум сингулярних термів просторової модальності (логічний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 387-394. – ISBN 978-966-171-092-3
676931
  Ивашов П.В. Контнентальные юрские отложения северо-востока Русской платформы / П.В. Ивашов. – М, 1981. – 176с.
676932
  Ландкоф С.Н. Контокорент і кредитова реформа / С.Н. Ландкоф. – Х., 1931. – 168с.
676933
  Боровик Г.А. Контора на улице Мостора / Г.А. Боровик. – М, 1978. – 96с.
676934
  Новосельский А.С. Контора пишет!.. / А.С. Новосельский. – Свердловск, 1962. – 63с.
676935
   Конторович Владимир Алексеевич : (к 50-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 158 : фото. – ISSN 0016-7886
676936
  Мірошниченко О.А. Конторські метаморфози : веселі та сумні історії / О.А. Мірошниченко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 222 с.
676937
   Контр-адмирал Владимир Иванович Истомин : [Крат. биогр. очерк]. – Санкт-Петербург : тип. Деп. уделов, 1872. – 7 с.
676938
  Зеленский Ю.И. Контрабанда - язва империализма / Ю.И. Зеленский. – М., 1985. – 207с.
676939
  Шевчук В.М. Контрабанда автомобілей іноземного виробництва: особливості криміналістичної характеристики і виявлення ознак злочину // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.52-60
676940
  Кириченко І. Контрабанда алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні: кримінологічний аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
676941
  Омельчук Л.В. Контрабанда в кримінальному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 35-36
676942
  Борейко В.Е. Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине : аналит. обзор по материалам независимого расследования / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 41-43. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 65). – ISBN 978-966-171-539-3
676943
  Омельчук О.М. Контрабанда за кримінальним правом України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Омельчук О.М.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
676944
  Омельчук Олег Миколайович Контрабанда за кримінальним правом України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Омельчук Олег Миколайович; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – 239 л. + Додатки: л.: 234 - 239. – Бібліогр.: л.: 208 - 234
676945
  Османова Д. Контрабанда и ее влияние на развитие национальной экономики / Д. Османова, Ф. Жаксыбекова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 426-431. – Библиогр: 21 назв. – ISSN 1993-6788
676946
  Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность / Ю.И. Сучков. – Калининград, 1975. – 40с.
676947
  Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. / Ю.И. Сучков. – Изд. 2-е, доп. – Калининград, 1976. – 63с.
676948
  Крушельницька Т. Контрабанда і фальсифікація на алкогольно - тютюновому ринку України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 7/9. – С. 107-117
676949
  Букрєєв О.І. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як загроза національній безпеці України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 580-582. – ISBN 978-966-458-403-3
676950
  Лук"яненко О. Контрабанда не пройде. Кримінально-правові методи боротьби з контрабандою тютюнових виробів та алкогольних напоїв // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 14
676951
  Картленд Б. Контрабанда, шпионаж...и любовь / Б. Картленд; пер. с англ. М.В. Кузина. – Москва : Вече, АСТ, 1997. – 368 с. – ISBN 5-7838-0140-2
676952
  Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві : монографія / М.І. Костін. – Київ : ДІЯ, 2003. – 185, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-185. – ISBN 966-7665-52-6
676953
   Контрабанда: засоби попередження та протидії : Навчальний посібник. – Київ : МІВВЦ, 2001. – 118с. – ISBN 966-95763-7-7
676954
  Процюк О.В. Контрабанда: кримінально - правовий аналіз предмета злочину // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 4. – С.43-48
676955
  Стрельцов Є.Л. Контрабанда: склад злочину : науково-практичний коментар / Є.Л. Стрельцов, А.М. Притула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : Фенікс, 2012. – 48, [2] с. – Додатки: с. 38-40. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Коментар до законодавства"). – ISBN 978-966-438-520-3
676956
  Сіленко В.В. Контрабанда: уточнення предмету злочину // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 79. – С. 19-23.
676957
  Крыничук А.И. Контрабандисты отравленного оружия / А.И. Крыничук. – Харьков, 1984. – 110с.
676958
  Сытин А.П. Контрабандисты Тянь-Шаня. / А.П. Сытин. – Тбилиси, 1964. – 191с.
676959
  Лемак В. Контрабанді - надійні бар"єри // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.21-24
676960
  Михайлов В.М. Контрабандная единица / В.М. Михайлов. – Ярославль, 1974. – 32с.
676961
  Залесская О.В. Контрабандная торговля с Китаем на советском Дальнем Востоке. 1920-1930-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 146-150. – ISSN 0042-8779
676962
  Скулиш Є.Д. Контрабандний транзит наркотиків через територію України: стан, загрози та напрями протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 80-92. – ISSN 1609-0462
676963
  Ловцов Н. Контрабандный трест / Н. Ловцов. – Москва. – 165 с.
676964
  Зюскінд П. Контрабас / Патрік Зюскінд; Пер. нім.І.С.Фрідріх. – Харків : Фоліо, 2005. – 127с. – (Література). – ISBN 966-03-2804-4
676965
  Зюскинд П. Контрабас : [пьеса, повесть, рассказы] / Патрик Зюскинд ; [пер. с нем.: Н. Литвинец, Э. Венгеровой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 217, [3] с. – Пер. изд.: Der Kontrabass / P. Suskind, 1984. - В содерж. также: Голубка : повесть ; Три истории... ; ...И одно наблюдение. – ISBN 5-91181-087-5
676966
  Печиборщ В.Ю. Контраверсійні теми в історії Швейцарської Конфедерації періоду Другої світової війни. (Історіографічний аналіз праць Незалежної комісії Швейцарії - "Друга світова війна") // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 126-134
676967
  Кравченко О.В. Контраверсійність наукової репрезентації ідеї культурології // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 15-25


  Досліджуються особливості дисциплінарного статусу культурології у вітчизняній науковій практиці. Аналізуються концептуальні основи структурування культурологічного знання. З"ясовується взаємозалежність між функціональними, інституціональними, ...
676968
  Ковінько М.В. Контраверсійність тлумачення сучасної казки-притчі (на матеріалі твору Емми Андієвської "Говорюща риба") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 389-395


  Стаття присвячена розгляду проблеми неоднозначності інтерпретації сучасної казки-притчі. Проаналізовано твір Емми Андієвської "Говорюща риба" як яскравий приклад смислової гри між автором і читачем. Статья посвящена рассмотрению проблемы ...
676969
  Сударушкин Б.М. Контрагенты. / Б.М. Сударушкин. – Ярославль, 1977. – 224с.
676970
  Никитский В.А. Контрагированый разряд с холодным катодом для плазменных источников электронов : Автореф... канд. техн.наук: / Никитский В. А.; Том. политехн. ин-т. – Томск, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
676971
  Лимаренко О.А. Контрадикторність як лінгвоконітивна іпостась протиріччя // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 238-245. – Бібліогр.: Літ.: с. 244-245; 16 назв
676972
  Биць І. Контракт - особлива форма трудового договору // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 36. – С. 3


  Роз"яснює головний спеціаліст Юридичного департаменту Міністерства соціальної політики України Ігор Биць.
676973
  Гаврилюк Оксана Владимировна Контракт в трудовом праве Украины : Дис... канд. юридическихнаук: 12.00.05 / Гаврилюк Оксана Владимировна; Харьков. госуд. педагог. ун-тет им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1998. – 146л. – Бібліогр.:л.136-146
676974
  Гаврилюк Оксана Володимирівна Контракт в трудовому праві України : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Гаврилюк Оксана Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17с.
676975
  Баграмян И.С. Контракт века : (о газопроводе Зап. Сибирь - Зап. Европа) / И.С. Баграмян, А.Ф. Шакай. – Москва : Политиздат, 1984. – 94 с.
676976
  Багдашкіна С. Контракт зі спортсменом # трудовий договір? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
676977
  Скопенко В.В. Контракт і вуз : На запитання редакції відповідає ректор КУ В.В.Скопенко // Київський університет, 1993. – №14
676978
  Баранюк Ю.В. Контракт как вид трудового договора : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Баранюк Ю.В. ; НАН Украины, Ин-т гос. и права им. В.М. Корецкого. – Киев, 1999. – 158 л. – Бібліогр.:л.149-158
676979
  Смолин Я.В. Контракт міжнародного факторингу, як підстава виникнення факторингових правовідносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 267-274
676980
  Шевченко Л. Контракт про найом працівника: теоретико-інституціональний аналіз // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 8-13
676981
  Худякова О.В. Контракт про проходження служби в Національній поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 176-183. – ISSN 1999-5717
676982
  Хорошковский В. Контракт с властью / Интервью взяла Карпенко К. // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 37 (525). – С. 20-23


  Первый вице-премьер Валерий Хорошковский - о вреде дела Юлии Тимошенко, журналистике на телеканале Интер и тройке своих могучих друзей
676983
  Дерюгин Ю.И. Контракт со смертью / Ю.И. Дерюгин. – М, 1987. – 205с.
676984
  Назарова И.Б. Контракт университета с преподавателем: права и обязанности // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 3. – С. 69-77


  Обязательства и достижения вузов. Кадровая политика. Структура заработной платы педагогических работников, занимающихся наукой. Стимулирующие выплаты. Типы контрактов с преподавателями.
676985
  Баранюк Ю.В. Контракт як вид трудового договору : Автореф. дис...канд. юрид. наук:12..00.05 / Баранюк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 16с. – Бібліогр.:с.14
676986
  Баранюк Юлія Валеріївна Контракт як вид трудового договору. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Баранюк Юлія Валеріївна; КУ іи. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
676987
  Дмитренко Ю.П. Контракт як особливий вид договору про працю (соціально-правовий аспект) / Ю.П. Дмитренко, Д.О. Ківа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 131-135. – ISSN 2219-5521


  Дмитренко Ю. П., Ківа Д. О. Контракт як особливий вид договору про працю (соціально-правовий аспект). У статті досліджено контракт як особливий вид договору про працю, його соціально-правовий аспект та відмінність від трудового договору, здійснено їх ...
676988
  Кириллов И. Контрактация и ее значение в сельском хозяйстве. / И. Кириллов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.Л., 1930. – 192с.
676989
  Гайдуцкий П.И. Контрактация сельскохозяйственной продукции / П.И. Гайдуцкий. – Киев, 1989. – 173с.
676990
  Чукаєва І.К. Контракти життєвого циклу: можливості та ризики використання в рамках державно-приватного партнерства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (215). – С. 24-31
676991
  Аксьонова О. Контракти та трансакційні витрати: інституційний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 278-283. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
676992
  Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навчальний посібник / В.В. Луць. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 560 с. – ISBN 966-7302-71-7
676993
  Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навч. посібник / В.В. Луць; Прикарпатський ун-т ім.В.С.Стефаника. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 560с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7784-67-3
676994
  Мортіков В. Контракти: економіко-правові аспекти // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 43-46. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
676995
  Веймарн фон П.П. Контрактивные векториальные энергии объема и поверхности и тепловое состояние веществ / П.П. Фон-Веймарн. – Санкт-Петербург : Экономическая типо-лит., 1913. – 8 с. – Отд. оттиск: Записки Горного института. 1913, т. 4


  На обл. печать: От автора
676996
  Веймарн П.П. Контрактивные и экспансивные энергии объема и поверхности, физико-химические свойства и тепловое состояние веществ : (Частота колебаний атомов в элементах и их соединениях и период. закон Менделеева) : Докл. Рус. хим. о-ву 4 дек. 1914 г. / Проф. П.П. фон-Веймарн, зав. Лаб. физ. химии Горн. ин-та имп. Екатерины II. – Петроград : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1915. – [8], 58 с., 1 л. табл.
676997
  Маначинський Олександр Контрактна армія - "за" і "проти" / Маначинський Олександр, Рудницький Борис // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 50-53
676998
  Лисенко О.В. Контрактна армія США : історія становлення, соціально-економічні та політичні проблеми функціонування : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лисенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 247 л. – Бібліогр.: л. 182-247
676999
  Шапошнікова І. Контрактна група // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 17


  Законодавство прямо допускає можливість звільнення вагітної жінки або працівниці з дітьми після закінчення строку контракту в разі виконання окремих умов роботодавцем.
677000
  Волков А.П. Контрактная задача теории упругости для штампов полигональной формы в плане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Волков А.П.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 8л.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,