Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
676001
  Танчер В.В. "Масова культура" проти мас / В.В. Танчер. – Киев, 1972. – 110 с.
676002
  Якубіна В.Л. "Масова людина" - кожен з нас? Розмисли над працею Майкла Оукшотта "маси в представницькій демократії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-143. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
676003
  Григорова О.В. "Масова" література в контексті літературного процесу / О.В. Григорова, Т.І. Шепель, Т.М. Левченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 40-46
676004
  Безугла Р.І. "Масова" та "елітарна" культури: стратегії сприйняття в сучасній культурології // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 68-75
676005
  Білокінь С. "Масовий терор в СРСР був спрямований і проти людності, і проти культури" / інтерв"ю взяла Надія Кир"ян // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 8


  Інтерв"ю з Сергієм Білоконем - істориком, джерелознавцем про його книжку "Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917-1941. Том 1"
676006
  Забара В.В. "Масові переселення" етнічних груп у Боснії і Герцоговині після завершення бойових дій у 1996 р. // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 35-40. – ISSN 2077-5709
676007
  Емельяненко В. "Масскульт и СМИ не убивают, а ограничивают литературную норму" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 18-21
676008
   "Массовая культура" - иллюзии и действительность.. – М., 1975. – 256с.
676009
  Карцева Е.Н. "Массовая культура" в США и проблема личности / Е.Н. Карцева. – М., 1974. – 192с.
676010
  Кужелева Г.И. "Массовая культура" и государственно-монополистический капитализм / Г.И. Кужелева. – Ростов -на-Дону, 1977. – 38с.
676011
  Гершкович З.И. "Массовая культура" и фильсификация мирового худоственного наследия / З.И. Гершкович. – Москва, 1986. – 62с.
676012
  Сосонкин И.Л. "Массовая культура" как форма современной буржуазной идеологии / И.Л. Сосонкин. – Ашхабад, 1976. – 88с.
676013
  Кужелева Г.И. "Массовая культура" как явление государственно-монополистического капитализма / Г.И. Кужелева. – Ростов -на-Дону, 1981. – 127с.
676014
  Можнягун С.Е. "Массовое искусство" -- против масс / С.Е. Можнягун. – Москва, 1969. – 40с.
676015
  Позняков В.В. "Массовое искусство" - искусство против масс / В.В. Позняков. – М, 1987. – 61с.
676016
  Масако О. "Мастер и Маргарита" М.А.Булгакова и "Краткая повесть об антихристе" В.С.Соловьева (к вопросу об образе Воланда и апокалипсисе) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 209-215. – ISBN 966-72-77-79-8
676017
  Бегичева В. "Мастер и Маргарита": смотрим и читаем. Про себя / В. Бегичева, В. Лобачев // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 0130-7045
676018
   "Мастер класс", Нижний Новгород : Мальтийский жезл языкознания. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 39 : Фото
676019
  Мартинхеймо А. "Мастерский выстрел" и другие рассказы / А. Мартинхеймо. – М, 1989. – 126с.
676020
  Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2014. – 119 л. – Бібліогр.: л. 95-119
676021
  Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
676022
   Мас-спектрометричне дослідження термолізу аміноцукрів, адсорбованих на поверхні модифікованих білком пірогенних оксидів / Н.Ю. Клименко, Н.П. Галаган, Б.Г. Місчанчук, В.О. Покровський // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 212-217. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість чутливого вольтамперометричного визначення іонів Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності азобарвників. Розглянуто умови одночасного визначення цих іонів завдяки різній вольтамперометричній поведінці.
676023
  Пилипенко Вікторія Вячеславівна Мас-спектрометричні дослідження стероїдних глікозидів та їх комплексоутворення з компонетами біополімерів : Автореф. ... дис. фіз.-мат. наук: 03.00.02. / Пилипенко В.В.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
676024
  Іщенко О.В. Мас-спектрометрія : Навчальний посібник для магістрів хімічного фа-ту / О.В. Іщенко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 44с. – ISBN 966-594-091-0
676025
  Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 430 л. – Бібліогр.: л. 382-430
676026
  Ніколаєнко Л.Г. Масова комунікація: сучасні особливості та функції / Л.Г. Ніколаєнко, А.В. Ломачук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає ідею "масової комунікації" і наводить її визначення. Автори зосереджують увагу на різних підходах до проблеми визначення засобів масової комунікації. Також аналізуються функції, що виконуються зазначеними засобами. Розглядається ...
676027
  Колісник В. Масова конституційна свідомість і суперечливі уявлення про Голодомор в умовах поширення постправди // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 79-85. – ISSN 2310-6158
676028
  Пітякова Тетяна Масова культура : втрата чи переосмислення традиції? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 132-137. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена аспектам, які є спільними для масової культури та фольклору в сучасну добу. Автор намагається показати, як саме продовжує жити традиція в масовому мистецтві, обстоює тезу про те, що сьогодні йдеться не про втрату традиції, а про нове ...
676029
  Данилюк Алла Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.08 / Данилюк Алла Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.165-179
676030
  Данилюк Алаа Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Данилюк Алаа Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
676031
  Денисюк Ж.З. Масова культура в контексті постмодерної парадигми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 42-48. – ISSN 2225-7586
676032
  Наумкіна О.С. Масова культура в сучасній Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 123-127. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядається стан масової культури в Україні на сучасному етапі та її вплив на формування і виховання естетичних ідеалів та смаків української молоді, а також на становлення та розвиток сучасної української культури.
676033
  Ткаченко Н. Масова культура в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 187-190
676034
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 202, [2] л. – Додатки: л. 203-204. – Бібліогр.: л. 189-202
676035
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
676036
  Русаков С.С. Масова культура в умовах нової соціокультурної ситуації в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 215-217
676037
  Новиченко Ю.М. Масова культура другої половини XX століття в контексті глобалізаційних процесів : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Новиченко Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
676038
  Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Жанна Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-223. – ISBN 978-966-452-239-4
676039
  Степанов В.Ю. Масова культура сучасного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 30-38
676040
  Вовкун В.В. Масова культура та проблеми формування особистості: історико-культурологічний контекст // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-81
676041
  Драбчук Ю.П. Масова культура та свідомість дюдей: вплив та наслідки // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
676042
  Савицька С.В. Масова культура як елемент сучасного виховного простору // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (18))
676043
  Застольська В.В. Масова культура як засіб маніпулювання в українському суспільстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
676044
  Лященко І.С. Масова культура як соціальний феномен ХХ століття // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 340-349. – ISBN 978-966-177-064-4
676045
  Лященко І. Масова культура як соціокультурна домінанта сучасності // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 617-632. – ISBN 978-966-423-392-4
676046
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 161-180
676047
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
676048
  Павлишин М. Масова література в Україні: стан і перспективи // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2013. – № 284/285/286. – С. 353-376
676049
  Демська-Будзуляк Масова література та канон в українських літературних історіографіях 20-х років ХХ століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 68-75. – ISSN 0236-1477


  Після остаточного утвердження радянської влади на території Наддніпрянської України нова країна вимагала розбудови в кількох напрямках. Один із пріоритетних - гуманіатрний напрям, за допомогою якого мала сформуватися ідентичність "нової радянської ...
676050
  Пеха М. Масова література як продукт літературного дискурсу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 64-68. – ISBN 978-966-171-392-4


  У доповіді розглядається зв"язок жанрів масової літератури і "високої" літератури, передумови виникнення й функціонування масової літератури в літературному дискурсі, аналізується роль читача як реципієнта й замовника в створенні й появі текстів ...
676051
  Філоненко С. Масова література: влада жанрів і жанрових канонів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 81-93. – Бібліогр.: Літ.: с. 92-93; 40 назв. – ISSN 0236-1477
676052
   Масова література: каталог видань ДВУ.. – Харьків : Держвидав України, 1930. – 163с.
676053
  Кононенко Є. Масова література: правила гри // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 30-36. – ISSN 0868-9644


  Мова йде про те, чим відрізняється масова література від елітарної і що, власне діється зараз з красним і не дуже красним письменством в Україні
676054
  Бойко А.О. Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 74-84. – ISSN 2072-1692
676055
  Кваскова А.О. Масова музика в контексті історії музичної культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-188. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
676056
  Устименко-Косоріч Масова музика як атрибут молодіжної культури середини 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. : спец.: 26.00.11- теорія та історія культури / Устименко-Косоріч О.А. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
676057
  Кошель А. Масова оцінка як багатофункціональна система визначення вартості земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 28-31
676058
  Сергієнко П.П. Масова політична свідомість і перебудова / П.П. Сергієнко. – К., 1989. – 46с.
676059
  Корсунська Б.Л. Масова революційна поезія Жовтня / Б.Л. Корсунська. – К., 1960. – 212с.
676060
  Черкасов М. Масова робота з фізкультури влітку / М. Черкасов. – Х-К, 1931. – 43с.
676061
  Артинов М.М. Масова робота редакції газети / М.М. Артинов. – Київ, 1959. – 59с.
676062
  Фомічова В.М. Масова свідомість чи свідомість мас: особливості співвідношення феноменів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 93-96. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Робиться спроба диференціації феноменів масової свідомості та свідомості мас. Аналізується їх роль у регуляції індивідуальної поведінки. Визначається їх місце у сфері суспільної свідомості. There is an attempt to differentiate the phenomena of mass ...
676063
  Дзюба М.Т. Масова свідомість як об"єкт впливу в ході проведення інформаційно-комунікативних заходів у збройних конфліктах та локальних війн другої половини ХХ початку ХХІ ст. / М.Т. Дзюба, С.В. Павловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – Бібліогр. : 33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається механізм інформаційно-психологічного впливу на масову свідомість у локальніх війнах та збройних конфліктах на зламі тисячоліть. In the article the mechanism of information psychological influence on mass consciousness in ...
676064
  Полисаєв О.П. Масова свідомість як чинник суспільних практик: до постановки питання про соціальну міфотворчість у філософських дослідженнях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 8-16
676065
  Головатий М. Масова стихійна поведінка: анатомія явища // Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2014. – № 1 (165). – С. 5-13. – ISSN 0868-8893


  У статті аналізується феномен масової стихійності дій великих груп людей на прикладі двох українських Майданів - 2004 і 2013 років.
676066
  Калініченко М. Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському , російському та північноамериканському літературзнавстві) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 44-48. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
676067
  Садовська Ю.В. Масова та індивідуальна свідомість у "Творах про революцію" (М. Асуела, О. Серафимович) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 239-250. – ISSN 2312-6809


  У статі поставлене питання про взаємодію масової та індивідуальної свідомості в романах, що відтворюють революційну дійсність. Об’єкт дослідження - романи М. Асуели «Ті, хто знизу» і О. Серафимовича «Залізний потік». Доводиться, що народна маса ...
676068
  Безугла Р.І. Масова та популярна культура: до проблеми співвідношення понять // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 86-91


  Культура, яка серед широких верств населення в даному суспільстві, переважно комерційно успішна та елементи якої знаходяться повсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобах масової інформації, в розвагах (наприклад, в спорті і літературі) - ...
676069
  Колодко А. Масове кіно України періоду незалежності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
676070
  Жихарєва Є.М. Масове музичне мистецтво як феномен індустрії в умовах глобалізації культури XXI століття // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 368-375
676071
  Чернишевич Н.І. Масове народне свято як культурно-мистецьке дійство в Україні (друга пол. XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Чернишевич Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
676072
  Коен Роберта Масове переміщення людей внаслідок конфліктів і одностороннього насильства : національна та міжнародна реакція / Коен Роберта, Френсіс, Денг // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 13-35. – ISBN 978-966-7272-95-1
676073
   Масове переселення московитів в Україну після Голодомору // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 12
676074
   Масове суспільство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817. – ISBN 966-316-069-1
676075
  Марценюк С.П. Масовий атеізм / С.П. Марценюк, С.Т. Мащенко. – Київ, 1976. – 48с.
676076
  Коваленко М.М. Масовий атеїзм - велике завоювання Жовтня / М.М. Коваленко, О.Г. Білоус. – Київ, 1967. – 79с.
676077
  Панченко Л.Ф. Масовий відкритий онлайн-курс як альтернативна форма підвищення кваліфікації викладача вищої школи // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 19-28. – ISSN 2227-2747


  У статті розглянуто можливості феномену масового відкритого онлайн-курсу (MOOC) як альтернативної форми підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів.
676078
  Безносов О.І. Масовий еміграційний рух серед менонітів та німців Півдня України наприкінці 20-х рр. XX ст. // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 227-235. – ISBN 978-966-8856-58-7
676079
  Романюк Я. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 9-12. – ISSN 1026-9932
676080
  Романюк Я.М. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні / Я.М. Романюк, Л.О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 3 (175). – С. 35-47
676081
  Зент Й. Масовий психотерапевтичний процес: психологічні особливості його учасників та ефекту впливу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Зент Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
676082
  Миронюк В.І. Масовий розвиток деяких водоростей у Канівському заповіднику та на його околицях / В.І. Миронюк, Л.С. Гук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-45. – (Біологія ; Вип. 28)


  Проведено моніторинг кількісних та якісних показників домінантних таксонів водоростей. Виявлено, що здатність до утворення значної кількості біомаси (масовий розвиток чи "цвітіння води") має обмежена кількість видів (15), в основному синьозелених (8) ...
676083
  Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР ( 1917-1941рр. ) : Джерелознавче дослідження / С. Білокінь; НАНУ. – Київ, 1999. – 448 с. – (Україна у ХХ ст. ; Т.1). – ISBN 966-02-1230-5
676084
  Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / Сергій Білокінь ; [передм. Дзюба І.М.]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 690, [4] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 657-690. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7407-00-2


  У книзі вперше в історичній науці розкривається механізм винищення населення в тоталітарній державі.
676085
  Дряглін В. Масовий шахтарський рух в незалежній Україні в період 1990 рр. - початку XXI ст. // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – C. 50-53
676086
  Дряглін В. Масовий шахтарський страйк в Україні в липні 1989 року (причини, характер, основні риси і наслідки) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 146-148
676087
  Хоменко І. Масові афекти і масова комунікація: погляд радіодраматурга // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 78-82. – ISBN 978-966-01-0468-6
676088
  Кухаренко В. Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 18-25


  У сучасному світі набули поширення, особливо в Канаді та США, масові відкриті дистанційні курси. Вони базуються на коннективістському підході, запропонованому Дж. Сіменсом у 2005 р. Основними особливостями масових відкритих дистанційних курсів є ...
676089
  Бацуровська І.В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 31-34. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто сутність масових відкритих дистанційних курсів як інноваційної тенденції в освіті. охарактеризовано основні вимоги й тенденції, на які слід орієнтувіати освітні інновації.
676090
  Яровий В.І. Масові демократичні рухи Західної Європи в кампанії проти нейтронної зброї (1977-1978 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-10. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Висвітлюється одна з найбільш масових антивоєнних кампаній в країнах Західної Європи, спрямована проти американських планів виробництва та розміщення на європейському континенті нейтронної зброї. Розкриваються форми і методи боротьби демократичних ...
676091
  Устьянцев В.В. Масові досвіди /колективні/. / В.В. Устьянцев, М.В. Тунік. – К., 1927. – 72с.
676092
  Дячкін М.О. Масові заворушення та кримінальна відповідальність за їх вчинення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 288-291. – ISSN 2219-5521
676093
  Шиянь О. Масові заворушення: історичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 110-113
676094
  Квіт С.М. Масові комунікації : підручник для студентів вищих навч. закладів / Сергій Квіт ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 208с. – Бібліогр.: с. 197-206. – ISBN 978-966-518-451-5
676095
   Масові легкоатлетичні кроси.. – К., 1941. – 32с.
676096
  Мозгова О.М. Масові пісенні жанри та естрада: проблема взаємодії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 224-227
676097
  Русін Р.М. Масові політичні репресії в Україні міжвоєнного періоду: сучасна історіографія (1991-1999) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 103-105. – ISSN 2076-1554
676098
  Скальський В. Масові похорони у Києві (1917 - 1919 рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 215-219. – ISBN 978-966-95419-8-7
676099
  Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки 20 століття / Микола Шитюк; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Тетра, 2000. – 534с. – ISBN 966-7149-24-2
676100
  Мєшкова В.Л. Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області : монографія / В.Л. Мєшкова, М.С. Колєнкіна ; М-во освіти і науки України, Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України [та ін.]. – Харків : Планета-Прінт, 2016. – 180, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-158. – ISBN 978-617-7229-29-1
676101
  Іванов С.П. Масові розмноження тварин і теоріі градаціі. / С.П. Іванов. – К, 1938. – 252с.
676102
  Юдова-Романова Масові свята в умовах первісного суспільства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 152-157. – ISSN 2226-3209
676103
  Бурцева М.Є. Масові танки / М.Є. Бурцева. – Харків : На варті, 1931. – 64 с.
676104
  Набоков Р.Г. Масові форми театрального мистецтва у святково-сміховій культурі України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Набоков Роман Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
676105
  Оксамитна С. Масовість вищої освіти та освітня нерівність в Україні / С. Оксамитна, С. Стукало // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 2014. – Вип. 6 (17). – С. 207-220. – ISSN 2078-6948


  У статті йдеться про окремі тенденції відтворення освітньої нерівності в Україні на тлі перетворення вищої освіти у масову.
676106
  Мусієнко Н.Б. Масовість мистецтва у вимірі західноєвропейського середньовіччя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 203-211
676107
  Трепак В. Масовість як характерна ознака корупції в Україні // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 99-109. – ISSN 2082-4939
676108
  Хилько М. Масово- та соціально-комунікаційні технології в реалізації цілей зовнішньої політики Російської Федерації у XXI ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 84-93. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано використання Росією масовокомунікаційних і соціально-комунікаційних технологій для реалізації своїх зовнішньополітичних цілей. Зазначено, що особливу увагу використанню сучасних можливостей таких технологій Росія почала приділяти з кінця ...
676109
  Приступа Х. Масово-агітаційна робота МОПРу. / Х. Приступа. – Х., 1930. – 36с.
676110
  Чубучний В. Масово-політична робота в районі / В. Чубучний, О. Калиновська. – К, 1952. – 64с.
676111
  Сухоребра І.В. Масово-політична робота КП(б)У на промислових підприємствах в умовах воєнно-комуністичного штурму (1929-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухоребра І.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 23 с.
676112
   Масово-політична робота на селі.. – К., 1958. – 192с.
676113
  Гаєвський А.М. Масово-політична робота партійних організацій серед трудящих / А.М. Гаєвський. – Київ, 1966. – 86с.
676114
  Шуман О.М. Масово-політична робота партійних організацій України на селі (1961-1965 рр.) : Дис... канд. істор.наук: / Шуман О.М.; ІПК викладачів суспільних наук при КДУ. Каф. історії КПРС. – Київ, 1968. – 265, XVIл. – Бібліогр.:л.І-XVI
676115
  Клімчук Т.П. Масово-просвітницька робота в читальному залі природничого факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 242-244. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
676116
  Менделе-Мойхер Сфорим Масоєс В.А. / Менделе-Мойхер Сфорим. – 118 с.
676117
  Губерський Л.В. Масол Віталій Андрійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 27. – ISBN 966-316-045-4
676118
   Масол Людмила Михайлівна = До 50-річчя від дня народження. Каталог виставки. – Київ, 2003. – 34с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 12)
676119
  Волкова О.Ю. Масонская ложа "Любовь к истине" в исследовании современных историков // Известия Иркутского государственного университета / Иркутский государственный университет. – Иркутск, 2015. – С. 88-93. – (Серия "История" ; т. 12). – ISSN 2222-9124
676120
  Добрянский С.Ф. Масонские ложи / М. Довнар-Запольский. – Вильна : Изд. Сев.-зап. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва, 1911. – [2], 32 с. ил. – Отд. оттиск: Записки Северо-западного отделения Императорского Русского географического общества, кн. 2. – Библиогр. в примеч.


  РГБ имеет электронный ресурс
676121
   Масонство : [Сборник]. – Репринт. воспроизведение изд. 1914 г. – Москва : ИКПА
[Т. 1]. – 1991. – 255 с. – Вых. дан. ориг.: [Москва] : Изд. "Задруги" и К. Ф. Некрасова, [1914]
676122
   Масонство : [Сборник]. – Репринт. воспроизведение изд. 1914 г. – Москва : ИКПА
[Т. 2]. – 1991. – VIII, 265, [8] с. – Вых. дан. ориг.: [Москва] : Изд. "Задруги" и К.Ф. Некрасова, [1915]
676123
  Соловьев О.Ф. Масонство : Словарь-справочник / О.Ф. Соловьев. – Москва : Аграф, 2001. – 432 с. – ISBN 5-7784-0117-5
676124
   Масонство в его прошлом и настоящем. – Москва : Задруга ; К.Ф. Некрасов
[Т. 1]. – 1914. – XII, 255 c. : [25] л. ил., цв. ил., портр.
676125
  Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем / Миккеле Морамарко ; пер. с итал. В.П. Гайдука ; вступ. ст. [с. 5-21] и общ. ред. В.И. Уколовой. – Москва : Прогресс, 1990. – 289 с.
676126
  Ніковський А. Масонство в Росії перед революцією і на початку війни / публікація, передмова та примітки Ігоря Гирича та Лариси Портнової // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 149-160
676127
  Ходоровський М. Масонство і політика на галицькому грунті // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 232-257. – ISSN 0869-3595


  Масонський рух на Галичині
676128
  Волкова О. Масонство і релігія I чверті XIX століття у Російській імперії: сучасна історіографія // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 126-128. – ISBN 978-966-171-893-6
676129
  Прилуцька О. Масонство на українських землях у XVIII ст.: погляд XXI-го // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 252-255. – ISBN 966-7865-75-4
676130
  Ліщук Г. Масонський фактор у декабристському русі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-793-9
676131
  Аврех А.Я. Масоны и революция / А.Я. Аврех. – Москва : Издательство политической литературы, 1990. – 350 с. – ISBN 5-250-00806-2
676132
  Левицька М.Б. Масообмін при адсорбціх з розчинів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Левицька М. Б.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 16л.
676133
  Мартиняк Масообмін при екстрагуванні фероцена в умовах екранування його реакційною масою : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Мартиняк О.-Р.В.; Держ. уні-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 16л.
676134
  Волікова Наталя Миколаївна Масообмін при хімічному розкладі фосфатної сировини у виробництві екстракційної фосфорної кислоти : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.13 / Волікова Наталя Миколаївна; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 17л.
676135
  Смирнова О.В. Масообмінні процеси в анодно-мембранному блоці паливного елемента : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Смирнова О.В. ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
676136
  Оглобля В.І. Масоперенос Cr, Ni у сталі 1Х18Н10Т-ВД при селективній корозії в рідкому літії / В.І. Оглобля, В.І. Лозовий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За даними рентгенівського мікроаналізу визначено швидкості селективної корозії Ni, Cr й ефективні коефіцієнти масопереносу D[нижній індекс Ni], D[нижній індекс Cr] у зразках 1Х18Н10Т-ВД, що піддавались корозійним динамічним випробуванням у рідкому Li ...
676137
  Нагурський О.А. Масоперенос речовин через полімерні оболонки з метою прогнозування функціональних властивостей капсульованих продуктів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.01.13 / Нагурський О.А.; Держ.ун-т."Львівська політехн.". – Львов, 1998. – 18л.
676138
  Гэрбэлэу Н.В. Масс- спектрометрия координационных соединений / Н.В. Гэрбэлэу, К.М. Индричан. – Кишинев, 1984. – 339с.
676139
   Масс-медиа и гражданское общество : монография / Международный исслед. центр "Челове: язык, культура, познание"; [ под ред. А.М. Холода, А. Бартошек, А. Лобанова, С. Михальчик и др. ]. – Кривой Рог, 2008. – 227с. – ISBN 966-594-167-X
676140
  Абдакимова Д.А. Масс-медиа как инструмент управления инновационного общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 63-68. – ISSN 1811-0916
676141
  Капарини М. Масс-медиа, сектор безопасности и власть : Роль новостных средств массовой информации в контроле и подотчетности сектора безопасности. Научное пособие / Авт. кол. М. Капарини , Д. Рельик и др.; Под ред. М.Капарини; КНУТШ; Ін-т журналістики; Женевский центр демократичного контроля над вооруженными силами. – Киев, 2005. – 280с. – ISBN 92-9222-030-6
676142
  Тузиков А.Р. Масс-медиа: идеология видимая и невидимая // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.123-134. – ISSN 0321-2017
676143
  Червонный А.Д. Масс-спектральное исследование термодинамических свойств хлоридов редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Червонный А.Д.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 20л.
676144
  Сидоров Л.Н. др Масс-спектральные термодинамические исследования / Л.Н. др Сидоров. – Москва, 1985. – 208с.
676145
  Сидоров Л.Н. Масс-спектральные термодинамические исследования двухкомпонентных систем со сложным молекулярным составом пара : Автореф... доктор хим.наук: / Сидоров Л.Н.; МГУ. – М., 1970. – 30л.
676146
   Масс-спектральный анализ смесей с применением ионно-молекулярных реакций.. – М., 1989. – 240с.
676147
  Борискин Александр Иванович Масс-спектрометр высокого разрешения с лазерно-плазменным источнико ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Борискин Александр Иванович; Московский инженерно-физич. ин-т. – Москва, 1984. – 23л.
676148
  Будников А.Т. Масс-спектрометрические исследования кинетики накопления и обработного выделения ионно-внедренных газов в процессе блистерина металлов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Будников А. Т. ; Харьк. полит. ин-т. – Харьков, 1987. – 22 с.
676149
  Будников А.Т. Масс-спектрометрические исследования кинетики накопления и обработного выделения ионно-внедренных газов в процессе блистерина металлов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Будников А. Т. ; Харьк. полит. ин-т. – Харьков, 1987. – 23 с.
676150
  Рафальсон А.С. Масс-спектрометрические приборы / А.С. Рафальсон. – Москва : Атомиздат, 1968. – 236с.
676151
  Агафонов И.Л. Масс-спектрометрический анализ газов и паров особой чистоты / И.Л. Агафонов, Г.Г. Девятых ; АН СССР, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1980. – 334 с., ил.
676152
   Масс-спектрометрический анализ ионого состава оиносферы Земли на высотах 120-170 кмм : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Жлудько А. Д,; Жлудько А. Д,; Ин-т эесперимент. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
676153
  Ларин Н.В. Масс-спектрометрический анализ моносилана и моногермана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ларин Н. В. ; Горьк. ГУ. – Горький, 1967. – 33 с. – Бібліогр. : с. 32-33
676154
  Есиков А.Д. Масс-спектрометрический анализ природных вод / А.Д. Есиков. – Москва : Наука, 1980. – 203с.
676155
  Стасевич Б.М. Масс-спектрометрический метод изотопного анализа окиси дейтсрия и газообразных соединений дейтерия и водорода. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стасевич Б.М.;, 1955. – 8л.
676156
  Крижановский Л.М. Масс-спектрометрическое изучение выхода осколков деления плутония-239 реакторными нейтронами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крижановский Л.М.; АН СССР. Радиевый ин-тут им. В.Г.Хлопина. – Л., 1958. – 8л.
676157
  Бочкарев В.Н. Масс-спектрометрическое изучение некоторых депсипептидных систем : Автореф... кандидата хим.наук: / Бочкарев В.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 20л.
676158
  Буриков В.М. Масс-спектрометрическое изучение некоторых циклопептидов и циклодепсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Буриков В. М.; АН СССР Ин-т хим. природ. соед. – М., 1969. – 22л.
676159
  Овчинникова Н.С. Масс-спектрометрическое изучение производных, изомеров и продуктов превращения пенициллинов : Автореф... канд. хим.наук: / Овчинникова Н. С.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1970. – 23л.
676160
  Разаков Р. Масс-спектрометрическое исследование алкалоидов Amaryllidacae. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Разаков Р.; АН СССР.Ин-т химии природных соединений. – М, 1968. – 20л.
676161
  Иващенко Ю.Н. Масс-спектрометрическое исследование вторичной ионной эмисии, возникающей при бомбардировке металлов и сплавов ионным пучком : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Иващенко Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т металлофизики. – Киев, 1971. – 16 с.
676162
  Горохов Л.Н. Масс-спектрометрическое исследование галогенидов лития и цезия с использованием двойной эффузионной камеры : Автореф... канд. хим.наук: / Горохов Л. Н.; ГК СМ СССР по хим. Науч.-иссл. физ.-хим ин-т. – М., 1962. – 9л.
676163
  Клюев Н.А. Масс-спектрометрическое исследование и анализ основных азотсодержащих гетероциклических соединений нефти. : Автореф... канд. хим.наук: / Клюев Н.А.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
676164
  Жигулев К.К. Масс-спектрометрическое исследование изоксазольных систем : Автореф... канд. химнаук: / Жигулев К. К.; Моск. с. х. акад. – М., 1972. – 24л.
676165
  Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – 156 л. – Библиогр.: л. 146-156
676166
  Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 14 с. – Библиогр.: 9 назв
676167
  Высоцкий В.И. Масс-спектрометрическое исследование индольных систем : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Высоцкий В.И.; Моск. с.=х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1970. – 24л.
676168
  Егоров Н.П. Масс-спектрометрическое исследование ионного и нейтрального состава тлеющего разряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Егоров Н.П.; Моск.инж-физ-ин-т. – М, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
676169
  Адылов А.А. Масс-спектрометрическое исследование ионных продуктов катодного распыления вольфрама и молибдена под действием удара ионов щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.043 / Адылов А.А.; Ташкентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 11л.
676170
  Семенов Г.А. Масс-спектрометрическое исследование испарения двуокисей титана, циркония, гафния и тория. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенов Г.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1967. – 16л.
676171
  Семенов Г.А. Масс-спектрометрическое исследование испарения оксидных систем / Г.А. Семенов, В.Л. Столярова. – Л., 1990. – 299с.
676172
  Суходуб Л.Ф. Масс-спектрометрическое исследование межмолекулярных взаимодействий азотистых оснований нуклеиновых кислот в вакууме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Суходуб Л.Ф.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 20л.
676173
  Талвари Андрес Андресович Масс-спектрометрическое исследование монозамещенных циклопентеновых и циклогексеновых углеводородов С6-С15 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Талвари Андрес Андресович; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1976. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
676174
  Долгих Алла Федоровна Масс-спектрометрическое исследование некоторых биогенных индольных структур : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Долгих Алла Федоровна; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1975. – 14л.
676175
  Хоц М.С. Масс-спектрометрическое исследование некоторых классов органических соединений с применением ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.056 / Хоц М.С.; АН СССР. Филиал Ордена Ленина ин-та химической физики. – М., 1972. – 24л.
676176
  Головкина Л.С. Масс-спектрометрическое исследование некоторых производных многоатомных спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Головкина Л.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 31л.
676177
  Никитин О.Т. Масс-спектрометрическое исследование некоторых термодинамических свойст элементарного бора, окиси бора и метабората натрия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Никитин О.Т.; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1963. – 10 с.
676178
  Денисов Ю.В. Масс-спектрометрическое исследование некоторых циклических пептидов и дипсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Денисов Ю. В.; АН СССР, Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 23л.
676179
  Пикус Г.Я. Масс-спектрометрическое исследование оксидных катодов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Пикус Г.Я. ; КГУ. – Киев, 1956. – 11с.
676180
  Абдуллаева М.К. Масс-спектрометрическое исследование отрицательно-ионного распыления твердых тел при бомбардировке положительными ионами щелочных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Абдуллаева М.К.; АН УзССР. – Ташкент, 1973. – 24л.
676181
  Мартынкевич Г.М. Масс-спектрометрическое исследование паров некоторых чистых металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынкевич Г.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Центр. аэрол. обсерватория ГУГМС при СМ СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – М., 1961. – 10л.
676182
  Сергеев Ю.Л. Масс-спектрометрическое исследование первичных и вторичных процессов фотоионизации бензола и его моногалоидпроизводных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 054 / Сергеев Ю.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 12л.
676183
  Сорокин В.В. Масс-спектрометрическое исследование первичных и вторичных процессов фотоионизации кислородосодержащих соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сорокин В.В.; НИИ физ.-хим. – М., 1972. – 18л.
676184
  Краснощек А.П. Масс-спектрометрическое исследование пиразольных систем : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Краснощек А.П.; МГУ. Хим. фак. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
676185
  Романова Г.Ф. Масс-спектрометрическое исследование поверхности германия и кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романова Г.Ф. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12
676186
  Ермаков А.И. Масс-спектрометрическое исследование производных хинуклидина : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Ермаков А.И.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1972. – 24л.
676187
  Зубков В.И. Масс-спектрометрическое исследование промежуточных продуктов неполного хлорирования кремня в реакции прямого синтеза хлорсиланов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Зубков В.И.; М-во хим. пром. – Москва, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
676188
  Вербовская Г.В. Масс-спектрометрическое исследование процессов ионизации молекул возбужденными атомами . : Автореф... канд. хим.наук: 02-073 / Вербовская Г.В.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 22л.
676189
  Балуев А.В. Масс-спектрометрическое исследование процессов ионизации хлоридов и метаборатов щелочных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Балуев А.В.; Хим. фак-т. – М., 1970. – 16л.
676190
  Ратьковский И.А. Масс-спектрометрическое исследование процессов испарения окислов галлия, индия и таллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Ратьковский И.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 22л.
676191
  Ивакин Ю.Д. Масс-спектрометрическое исследование процессов на поверхности бинарных полупроводников ZnO и CdSb. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ивакин Ю.Д.; МГУ. хим. ф-тет. – М., 1980. – л.
676192
  Щередин В.П. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств бинарных систем NaF-MeF3 (Me=Sc, Y, La) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Щередин В.П. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с.
676193
  Рыков А.Н. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств двухкомпонентных систем. MeF-BeF2 (Me-Li,R,Rb) : Автореф... канд. хим.наук: / Рыков А.Н.; МГУ. – Москва, 1974. – 14л.
676194
  Сидоров Л.Н. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств системы Na-F-ZrF4 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сидоров Л.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. – Москва, 1963. – 12 с.
676195
  Шольц В.Б. МАСС-спектрометрическое исследование термодинамических свойств системы. : Автореф... канд. хим.наук: / Шольц В.Б.; МГУ. – М., 1969. – 17л.
676196
  Елькин Ю.Н. Масс-спектрометрическое исследование тетрациклических тритерпенов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Елькин Ю.Н.; АН СССР. Ин-т биол. активных веществ. – Владивосток, 1970. – 23л.
676197
  Филиппов В.П. Масс-спектрометрическое исследование углеводородов нефтей Нижнего Поволжья : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Филиппов В.П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 30л.
676198
  Зякун А.М. Масс-спектрометрическое исследование фенил- и металтиогидантоинов аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Зякун А.М.; АН СССР. Ин-тут химии природных соединений. – М., 1966. – 22л.
676199
  Акопян М.Е. Масс-спектрометрическое исследование фотоионизации паров органических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акопян М.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 8л.
676200
  Неволин Владимир Николаевич Масс-спектрометрическое исследование характеристик ионов лазерной плазмы при плотностях потока излучения 10 8 - 10 11 вт/см2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Неволин Владимир Николаевич; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
676201
  Паперная И.Б. Масс-спектрометрическое определение положений двойной связи в полициклических системах : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Паперная И.Б.; Ан СССР.Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1969. – 32л.
676202
  Золотарева Г.М. Масс-спектрометрическое определение строения некоторых оксиаминотетрагидропиранов и аминодезоксисахаров. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Золотарева Г.М.; Моск. ин-тут тонкой хим. технологии. – М., 1971. – 23л.
676203
  Гусаров А.В. Масс-спектрометрическое определение энергий диссоциации молекул и гидроокисей калия и цезия. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Гусаров А.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 12л.
676204
  Мартынкевич Г.М. Масс-спектрометрическое сследование паров некоторых чистых металлов : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Мартынкевич Г.М.; МГУ. – М., 1961. – 128л. – Бібліогр.:л.116-128
676205
  Горохов Л.Н. Масс-спектрометрия в неорганической химии / Л.Н. Горохов. – М., 1984. – 64с.
676206
  Терентьев П.Б. Масс-спектрометрия в органической химии / П.Б. Терентьев. – М., 1979. – 223с.
676207
  Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специализации 011004 - Органическая химия / А.Т. Лебедев. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 496 с. – (Методы в химии). – ISBN 5-94774-052-4
676208
  Полякова А.А. Масс-спектрометрия в органической химии. / А.А. Полякова, Р.А. Хмельницкий. – Л., 1972. – 368с.
676209
  Муинов Т.М. Масс-спектрометрия деструкции полимеров с дефектыми макромолекулами / Т.М. Муинов. – Душанбе, 1986. – 248с.
676210
  Муинов Т.М. Масс-спектрометрия деструкции полимеров с дефектыми макромолекулами / Т.М. Муинов. – Душанбе, 1986. – 245с.
676211
  Исаев Р.Н. Масс-спектрометрия и ее применение / Р.Н. Исаев. – Банраул, 1990. – 75с.
676212
  Бейнон Д. Масс-спектрометрия и ее применение в органической химии / Д. Бейнон. – М, 1964. – 701с.
676213
   Масс-спектрометрия и изотопная геология.. – М., 1983. – 164с.
676214
   Масс-спектрометрия и химическая кинетика.. – М., 1985. – 344с.
676215
  Вомпе Георгий Александович Масс-спектрометрия кинетики термического распада аммиака и метана в ударных волнах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Вомпе Георгий Александович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
676216
  Заикин В.Г. Масс-спектрометрия малых циклов (C, Si, Ge) / В.Г. Заикин. – М., 1983. – 159с.
676217
  Хафизов Х. Масс-спектрометрия некоторых классов органических соединений трехвалентного азота. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хафизов Х.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
676218
  Вульфсон Н.С. и др. Масс-спектрометрия органических соединений / Н.С. и др. Вульфсон. – Москва, 1986. – 312с.
676219
  Хвостенко В.И. Масс-спектрометрия отрицательных ионов в органической химии / В.И. Хвостенко. – М, 1981. – 159с.
676220
   Масс-спектрометрия резонансного захвата электронов и фотоэлектронная спектрометрия / Хвостенко В.И. – Уфа, 1983. – 112 с.
676221
   Масс-спектрометрия резонансного захвата электронов: метод и ретроспективный обзор. – Уфа : БФАН СССР, 1987. – 219 с.
676222
  Лейпунский Илья Овсеевич Масс-спектрометрия свободных радикалов. Идентификация парамагнитных продуктов химических и фотохимических реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Лейпунский Илья Овсеевич; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка (Моск. обл.), 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21
676223
  Ефремов Ю.Я. Масс-спектрометрия теренов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ефремов Ю.Я.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 27л.
676224
  Джейрам Р. Масс-спектрометрия: Теория и приложения : пер. с англ. / Р. Джейрам. – Москва : Мир, 1969. – 252 с.
676225
  Любитов Ю.Н. Масс-спектроскопические исследования процесса испарения с учетом взаимодействия пара со стенками эффузионного сосуда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любитов Ю.Н.; МВ и ССО РСФСР. Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.20-21
676226
  Рик Г.Р. Масс-спектроскопия / Г.Р. Рик. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 296 с.
676227
  Хмельницкий Масс-спектроскопия загрязнений окружающей среды / Хмельницкий, Е.С. Бродский. – Москва : Химия, 1990. – 184с.
676228
  Розынов Б.В. Масс-спектрохимическое исследование некоторых природных и синтетических депсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Розынов Б. В.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1966. – 19л.
676229
  Астон Ф.В. Масс-спектры и изотопы / Ф.В. Астон. – Москва, 1948. – 298с.
676230
  Холбаев А. Масс-спектры многозарядных ионов плазмы, образованные двухканальным лазерным излучением : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Холбаев Авазбай ; АН УССР, Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1990. – 19 с. – Библиогр. : 10 назв.
676231
  Петров А.А. Масс-спектры нефтяных углеводородов / А.А. Петров. – М, 1986. – 309с.
676232
  Люц А.Е. Масс-спектры стереоизомеров некоторых производных декагидрохинолина. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Люц А.Е.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
676233
  Малышева Нелли Николаевна Масс-спктрометрическое исследование производсных олигосахаридов : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.03 / Малышева Нелли Николаевна; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М,, 1973. – 20л.
676234
   Масс - спектрометрия верхней атмосферы Земли : Сборник статей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 306с.
676235
  Гайворонский П.Е. Масс.-спектрометрическое исследование бисареновых П-комплексов хрома и молибдена : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Гайворонский П.Е.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 26л.
676236
  Логунов А.А. Масса гравитона и развитие фридмановской Вселенной / А.А. Логунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 22 с.
676237
  Завельский Ф.С. Масса и ее измерение / Ф.С. Завельский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1974. – 238с.
676238
  Скобелев В.П. Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов. / В.П. Скобелев. – Воронеж, 1975. – 341с.
676239
  Владимирова Екатерина Масса удовольствия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 126-130 : рис., фото
676240
  Бирюков А.А. Массаж-спутник здоровья / А.А. Бирюков. – М., 1992. – 109с.
676241
  Дубровский В.И. Массаж / В.И. Дубровский. – М, 1985. – 208с.
676242
  Дубровский В.И. Массаж / В.И. Дубровский. – М, 1988. – 237с.
676243
  Бирюков А.А. Массаж / А.А. Бирюков. – М., 1988. – 252с.
676244
  Бирюков А.А. Массаж в борьбе с недугами / А.А. Бирюков. – М. : Советский спорт, 1991. – 77с.
676245
  Штеренгерц А.Е. Массаж для взрослых и детей / А.Е. Штеренгерц, Н.А. Белая. – К, 1992. – 384с.
676246
  Дубровский В.И. Массаж при травмах и заболеваниях у спортсемнов / В.И. Дубровский. – М, 1979. – 128с.
676247
  Аленькин Б.Ф. Массаж, баня и здоровье / Б.Ф. Аленькин. – Свердловск, 1988. – 60с.
676248
   Массаж.. – М., 1983. – 165с.
676249
   Массандра.. – Симферополь, 1976. – 56с.
676250
  Гуров Е.П. Массив Алешковские пески как возможная импактная структура / Е.П. Гуров, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-11 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
676251
  Тимошевская Ю. Массив Арабика: властный зов бездны // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.38-44. – ISSN 0321-0669


  Горный массив Арабика в Абхазии на Западном Кавказе. Путевые заметки.
676252
   Массив Гремяха - Вырмес на Кольском полуострове.. – М.Л., 1967. – 236с.
676253
  Литвинова Л.А. Массив украинских диссертаций по книговедению,библиотековедению и библиографоведению как фактор выявления основных направлений и тенденций развития научной дисциплины (1998-2007) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 43-53
676254
  Померанцева Галина Валентиновна Массивные поля в окрестности черной дыры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Померанцева Галина Валентиновна; Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – 10л.
676255
  Озолс Р.Я. Массо- и теплоперенос в магнитном поле : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.14 / Озолс Р. Я.; АН Латв.ССР, Объед. сов. От-ния физ. и техн. наук. – Рига, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.22-23
676256
  Цалко Э.А. Массо- и теплоперенос при неизотермическом турбулентном обтекании поверхности аэро-дисперсным потоком : Автореф... канд. техн.наук: 024 / Цалко Э. А.; АН СССР, Ин-т теорет. и прикладн. мех. – Новосибирск, 1970. – 21л.
676257
  Поляков Петр Васильевич Массо- и теплоперенос при электролизе расплавных солей : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.05 / Поляков Петр Васильевич; Уральский науч. центр. ин. электрохимии. – Свердловск, 1977. – л.
676258
  Алиханян А.С. Массо-спектрометрическое исследование темподинамических свойств двукомпонентных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Алиханян А. С.; МГУ. – Москва, 1971. – 18л.
676259
  Осман Э А. Массобмен при физическом и химическом растворении твердых тел в условиях вакуума. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.08 / Осман А.Э.-Х.; МО Укр.Гос.ун-т."Львов.политика". – Львов, 1995. – 16л.
676260
  Саенкова Л.П. Массова культура : Эволюция зрелищных форм / Л.П. Саенкова. – Минск : БГУ, 2003. – 123 с. – ISBN 985-445-873-3
676261
  Гафт Л.Г. Массовая "Рабочая газета" (1922-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гафт Л.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 23л.
676262
  Шишков Ю.В. Массовая безработица на Западе и и ее социально -экономические последствия / Ю.В. Шишков. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : Науч. коммунизм ; 9/1987)
676263
  Инькова Л.М. Массовая библиотека сегодня / Л.М. Инькова. – Москва, 1976. – 48с.
676264
  Комский Д.М. Массовая внеклассная работа по физике и технике : пособие для учителей / Д.М. Комский. – Свердловск : СПИ, 1988. – 85 с.
676265
  Кожиков И.П. Массовая геологическая работа / И.П. Кожиков. – М.-Л.-Новосибирск, 1934. – 72с.
676266
  Агапов Ю.В. Массовая и немассовая культура в образовании // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 58-63. – ISSN 2073-9702


  Анализируются соотношения массовой культуры и культуры образовательной деятельности. Обосновывается вывод о необходимости разграничения явлений масскульта, проникающих в сферу образования, и феномена образовательной культуры.
676267
   Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт компл. социал.исслед.. – М., 1980. – 446с.
676268
   Массовая информация и коммуникация в современном мире: Сб. обзоров.. – М.
1. – 1989. – 183с.
676269
  Колосов Ю.М. Массовая информация и международное право / Ю.М. Колосов. – М., 1974. – 168с.
676270
  Кашлев Ю.Б. Массовая информация и международные отношения / Ю.Б. Кашлев. – М., 1981. – 256с.
676271
   Массовая информация и общественное мнение молодежи.. – К., 1990. – 283с.
676272
  Дудаков Б.Г. Массовая информация через космос / Б.Г. Дудаков. – М, 1975. – 56с.
676273
  Поклад Б А. Массовая информация: международное общество или подрывная пропаганда? / Б А. Поклад, Н.И. Юдина. – М, 1987. – 91с.
676274
  Иванов В.Ф. Массовая коммуникация / В.Ф. Иванов. – Киев : Академия Украинской Прессы, Центр Свободной прессы, 2013. – 899, [3] с. : ил., табл. – Указ.: с. 900-901. – Библиогр. : с. 850-899. – ISBN 978-966-2123-40-1
676275
  Тавокин Е.П. Массовая коммуникация в современном мире // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 11. – С. 986-993. – ISSN 0869-5873


  Коммуникация возникла вместе с появлением человеческих общностей как потребность людей делиться друг с другом сведениями, необходимыми для совместных действий. Без коммуникации невозможно существование и функционирование социума любого уровня. Она ...
676276
   Массовая коммуникация в социалистическом обществе.. – Л., 1979. – 243с.
676277
   Массовая коммуникация в условиях научно-технической революции.. – Л., 1981. – 166с.
676278
  Петров Л.В. Массовая коммуникация и искусство / Л.В. Петров. – Л., 1971. – 20с.
676279
  Петров Л.В. Массовая коммуникация и искусство / Л.В. Петров. – Л., 1976. – 160с.
676280
  Богомолова Н.Н. Массовая коммуникация и общение / Н.Н. Богомолова. – М, 1988. – 78с.
676281
   Массовая коммуникация и охрана среды: ОПыт социол. исслед.. – Таллин, 1987. – 255с.
676282
   Массовая коммуникация и развитие социалистического образа жизни : матер. конфер., Тарту. – Тарту, 1986. – 333 с.
676283
  Иванов В.Ф. Массовая коммуникация как общественное явление // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 120-135
676284
  Макеева М.А. Массовая коммуникция и ее роль в формировании общественного мнения : Автореф... канд. филос.наук: / Макеева М. А.; МГУ. – М., 1972. – 22л.
676285
  Катасонова Е. Массовая культура - японское прочтение // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 57-66. – ISSN 0321-5075
676286
  Райнов Б. Массовая культура / Б. Райнов. – М, 1979. – 487с.
676287
  Смольская Е.П. Массовая культура / Е.П. Смольская. – М., 1986. – 142с.
676288
  Шапинская Е.Н. Массовая культура и массовое искусство: "за" и "против" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 139-142. – ISSN 0235-1188
676289
  Кохановский Е.В. Массовая культура и российский профессиональный спорт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 130-136. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Массовая культура призвана транслировать социально значимую информацию широким слоям населения на языке обыденного понимания массового потребителя. Продукция массовой культуры формируется рынком, а необходимым условием такой продукции является ...
676290
  Ильин А.Н. Массовая культура и субкультура : общее и особенное // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С. 69-75. – ISSN 0132-1625
676291
  Стародумов А.А. Массовая культура как аспект общества потребления // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 68-73. – ISSN 2073-9702


  В статье выявляются понятия массовой культуры и потребления, а также выявляется их глубокая взаимосвязь. Тотальное потребление продуктов производства переносится и на продукты культуры, подчиняя последние "моде" и "потребностям" аудитории. ...
676292
  Чумаков А.Н. Массовая культура как порождение и спутник глобализации // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 130-131. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385
676293
  Стадлер Т.М. Массовая культура как продукт двойного социального конструирования // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 249-253. – ISSN 1606-951Х
676294
  Катасонова Е. Массовая культура. Японское прочтение // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 93-100. – ISSN 0321-5075
676295
  Бройтман Леонид Аврамович Массовая культурно-просветительная работа в Бурятии в восстановительный период (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Бройтман Леонид Аврамович; МВ ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Улан-Удэ, 1973. – 20л.
676296
  Черняк М.А. Массовая литература 20 века : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению 540300 (050300) - филологическое образование / М.А. Черняк. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 432с. – ISBN 978-5-9765-0052-5
676297
   Массовая литература в странах Азии и Африки. – Москва, 1985. – 276 с.
676298
   Массовая литература и кризис буржуазной культуры Запада.. – М., 1974. – 224с.
676299
  Сидорова Г.П. Массовая литература и читательские предпочтения 1960-х - начала 1980-х гг. // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 128-136. – ISSN 0132-1625
676300
  Мохов И.А. Массовая литература по обработке металлов резанием в годы построения социализма в СССР : Автореф... канд. пед.наук: / Мохов И.А.; Ленингр. гос. библиотечный ин-т им. Н.К.Крупской. – Ленинград, 1951. – 14 с.
676301
  Молчанов В.В. Массовая мистификация / В.В. Молчанов. – Л., 1987. – 108с.
676302
  Яницкий О.Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
676303
  Макеев Н. Массовая музыкальная работа на новых путях / Н. Макеев. – Москва : Музгиз, 1931. – 24 с.
676304
   Массовая оборонная литература. – М., 1941. – 38с.
676305
  Фет А.И. Массовая обработка информации в специализированных однородных процессорах. / А.И. Фет. – Новосибирск, 1976. – 200с.
676306
  Тарасов В.Т. Массовая партизанская поэзия Белоруссии периода Великой Отечественной войны : Автореф... кандид. филологич.наук: / Тарасов В.Т.; Академия наук Белорусской ССР. Институт языка, литературы и искусства. – Минск, 1951. – 16л.
676307
  Еникеев Джевад Касымович Массовая политико-воспитатеьлная работа Компартии Туркменистана в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Еникеев Джевад Касымович; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1977. – 23л.
676308
  Парасунько О.А. Массовая политическая забастовка в Киеве в 1903 г. / О.А. Парасунько. – Киев, 1953. – 132с.
676309
  Кружков В.С. Массовая политическая работа на селе и задачи печати / В.С. Кружков. – М, 1954. – 32с.
676310
  Николюкин А.Н. Массовая поэзия в Англии конца 18-- начала 19 веков. / А.Н. Николюкин. – М, 1961. – 276с.
676311
  Юдин Н.Е. Массовая производственно-техническая литература и особенности ее редактирования : Автореф... канд. филол.наук: / Юдин Н.Е.; Моск. полиграфич. ин-т. – М., 1965. – 15л.
676312
  Барабаш М.А. Массовая протикоревая иммунизация и эпидемиологический процесс кори. : Автореф... канд. мед.наук: 780 / Барабаш М.А.; Куйбышевский мед. ин-т. – Кишинев, 1970. – 20л.
676313
   Массовая профилактика сердечно-сосудистых болезней и борьба с ними.. – Женева, 1988. – 63с.
676314
  Олзоева Г.К. Массовая работа библиотек : Учебно-методическое пособие / Г.К. Олзоева; Ред. О.Р. Бородин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 120 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 43). – ISBN 5-85129-175-3
676315
  Шеменев В.П. Массовая работа в книжном магазине. / В.П. Шеменев. – М., 1968. – 32с.
676316
   Массовая работа в организациях ДОСААФ.. – М., 1953. – 76с.
676317
  Супоницкая Ю. Массовая работа во дворце культуры / Ю. Супоницкая. – М., 1958. – 48с.
676318
  Степанова В.Г. Массовая работа нашей библиотеки / В.Г. Степанова. – Алма-Ата, 1953. – 48с.
676319
  Кернес И.В. Массовая работа областной библиотеки / И.В. Кернес. – Л., 1964. – 150с.
676320
   Массовая работа отделов литературы на иностранных языках библиотек системы МК СССР.. – М., 1981. – 39с.
676321
   Массовая работа профсоюзных библиотек.. – М., 1949. – 108с.
676322
  Старостин В.М. Массовая работа районной газеты. / В.М. Старостин. – М., 1960. – 64с.
676323
   Массовая работа с читателями в ЦБС: Метод. реком.. – М., 1988. – 72с.
676324
  Грибанов М. Массовая работа советов / М. Грибанов, А. Смахтин. – М.-Л., 1932. – 92с.
676325
  Печеная А.В. Массовая работа современных университетских библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2013. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0130-9765


  Формы и методы массовой работы Сумского областного методического объединения библиотек вузов.
676326
   Массовая работа технических библиотек.. – М., 1964. – 44с.
676327
  Сизоненко Г.С. Массовая революционная организация трудящихся Западной Украины "Сельроб" (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Сизоненко Г.С. ; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - филиал ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Киев, 1968. – 16 с.
676328
   Массовая спортивная работа с учащимися средних специальных учебных заведений.. – М.
6. – 1968. – 72с.
676329
   Массовая спортивная работа с учащимися средних специальных учебных заведений.. – М.
7. – 1970. – 68с.
676330
   Массовая спортивная работа с учащимися школ.. – М., 1968. – 48с.
676331
   Массовая физическая культура в вузе. – Москва : Высшая школа, 1991. – 239с.
676332
   Массовая физическая культура и спорт - важнейшие средства формирования активной жизненной позиции советских людей.. – М., 1979. – 221с.
676333
   Массовая физическая культура, здоровье и труд.. – Алма-Ата, 1989. – 130с.
676334
   Массовику затейнику.. – Алма-Ата, 1961. – 199с.
676335
  Быков Б.Б. Массово-политическая деятельность Коммунистической партии в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Быков Б.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1974. – 17л.
676336
  Бабичев Александр Иванович Массово-политическая деятельность Коммунистической партии среди трудящегося крестьянства Украины на завершающем этапе гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бабичев Александр Иванович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 22л.
676337
  Бабичев А.И. Массово-политическая деятельность коммунистической партии среди трудящегося крестьянства Украины на завершающем этапе гражданской войны. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бабичев А.И.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1990. – 266л. – Бібліогр.:л.199-229
676338
  Осипова Т.В. Массово-политическая работа в деревне в первый год социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осипова Т.В.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1964. – 22л.
676339
  Федосеев Н.Е. Массово-политическая работа в колхозе / Н.Е. Федосеев. – Ульяновск, 1956. – 44с.
676340
  Петров П. Массово-политическая работа в сельском районе / П. Петров. – Одесса, 1949. – 24с.
676341
  Михеев В.И. Массово-политическая работа Вологодской областной партийной организации на промышленных предприятиях в годы 8 пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михеев В.И.; ЛГУ. – Л., 1974. – 18л.
676342
  Лешуков Т.Н. Массово-политическая работа и культура быта / Т.Н. Лешуков. – М., 1968. – 63с.
676343
  Сасыхов А.В. Массово-политическая работа клуба / А.В. Сасыхов, Ю.А. Стрельцов. – Улан-Удэ
2. – 1969. – 70с.
676344
  Заруцкая Е.В. Массово-политическая работа Коммунистической партии в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Заруцкая Е.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
676345
  Усманов А. Массово-политическая работа Коммунистической партии Узбекистана среди тружеников села (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Усманов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 25л.
676346
  Захарова Л.М. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Захарова Л.М.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
676347
  Билык В.Ф. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности Донбаса 1943-1950 годы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Билык В.Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К, 1954. – 16л.
676348
  Билык В.Ф. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности Донбасса 1943-1950 гг. (По материалам Сталинской и Ворошиловоградской обл.) : Дис... канд. ист.наук: / Билык В. Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1954. – 296л. – Бібліогр.:л.280-295
676349
  Мачуленко А.И. Массово-политическая работа Компартии Белоруссии в послевоенный период (1946-1950 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Мачуленко А.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 23л.
676350
  Емельянова Е.Е. Массово-политическая работа компартии Белоруссии на промышленных предприятиях республики (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Емельянова Е.Е.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. – Минск, 1966. – 25л.
676351
  Бершимбаев С. Массово-политическая работа Компартии Казахстана между 20 и 23 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бершимбаев С.; ЛГУ. – Л, 1968. – 36л.
676352
  Сухоребрая Ирина Васильевна Массово-политическая работа КП(б)У на промышленных предприятиях в условиях военно-коммунистического штурма (1929-1933 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сухоребрая Ирина Васильевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 171л. – Бібліогр.:л.162-171
676353
   Массово-политическая работа КПСС в период строительства социализма.. – Иваново, 1985. – 156с.
676354
  Шеменев В.П. Массово-политическая работа КПСС в современных условиях, 1959-1974. / В.П. Шеменев. – Ростов -на-Дону, 1975. – 222с.
676355
  Хромова Ю.И. Массово-политическая работа Ленинградской партийной организации среди населения города в годы блокады (1941-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хромова Ю.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 13л.
676356
  Жуков Г.И. Массово-политическая работа Ленинградской партийной организации среди партизанской молодежи в годы. ВОВ : Автореф... канд. истнаук: / Жуков Г. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 17л.
676357
  Абраменко А.С. Массово-политическая работа на весеннем севе / А.С. Абраменко. – [Москва] : Госполитиздат, 1949. – 76, [4] с.
676358
  Синцов Н.Д. Массово-политическая работа на избирательном участке / Н.Д. Синцов. – Ленинград, 1945. – 32 с.
676359
   Массово-политическая работа на лесозаготовках.. – Молотов, 1951. – 40с.
676360
  Сергеева А.К. Массово-политическая работа на предприятии / А.К. Сергеева. – Ташкент, 1954. – 48с.
676361
  Черненко К.У. Массово-политическая работа на селе / К.У. Черненко. – Кишинев, 1955. – 92с.
676362
   Массово-политическая работа на селе.. – М., 1954. – 132с.
676363
  Кобзева К.К. Массово-политическая работа партии в деревне в период между ХХ и ХХІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кобзева К.К.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
676364
  Пашаев И.А. Массово-политическая работа партийной организации Дагестана в период между 20 и 21 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашаев И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1966. – 19л.
676365
  Мусурманов З. Массово-политическая работа партийной организации Казахстана среди тружеников сельского хозяйства в 1953-1958 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусурманов З.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
676366
  Курохтин М.В. Массово-политическая работа партийных организаций в деревне 1953-1958 гг. (На материалах Воронежской, Тамб. и Липец. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Курохтин М.В.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 25л.
676367
  Чугаев В.П. Массово-политическая работа партийных организаций в деревне в годы пятой пятилетки (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чугаев В.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра ист. КПСС. – М., 1955. – 16л.
676368
  Челидзе К.С. Массово-политическая работа партийных организаций Грузии (период между ХХ и XXII съездами КПСС). : Автореф... канд. истор.наук: / Челидзе К.С.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1965. – 20л.
676369
  Шеменев В.П. Массово-политическая работа партийных организаций Дона. / В.П. Шеменев. – Ростов -на-Дону, 1967. – 148с.
676370
  Ткаченко А.С. Массово-политическая работа партийных организаций на шахтах Донбаса в годы пятой пятилетки 1951-1955 гг. (По матер. Донецкой обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ткаченко А.С.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. истории КПСС. – Харьков, 1966. – 26л.
676371
  Томэк В.И. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины (1943-1945 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Томэк В.И.; КГУ. Каф. истории КПСС гуманитар. ф-тов. – К., 1971. – 194, XXIIIл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
676372
  Томэк В.И. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины 1943-1945 гг.). : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Томэк В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
676373
  Баландин Николай Иванович Массово-политическая работа партийных организаций среди тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 00.01 / Баландин Николай Иванович ; Ленингр. гос. ин-т. – Ленинград, 1972. – 17с.
676374
  Шуман А.М. Массово-политическая работа партийных организаций Украины на селе (1961-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Шуман А.М. ; КГУ. – Киев, 1969. – 20 с.
676375
  Гончаренко Людмила Гавриловна Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки 1966-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Людмила Гавриловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
676376
  Гончаренко Л.Г. Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. 1966-1970 : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Л.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 208л.
676377
  Гончаренко Людмила Гавриловна Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. 1966-1970. (На материалах Донбасса) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Людмила Гавриловна; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
676378
  Морозов М.А. Массово-политическая работа партийных организаций. Для ун-тов марксизма-ленинизма. / М.А. Морозов. – М., 1967. – 46с.
676379
   Массово-политическая работа среди животноводов.. – Краснодар, 1957. – 56с.
676380
  Кузнецов А.с. Массово-политическая работа среди населения / А.с. Кузнецов. – Свердловск, 1954. – 70с.
676381
  Смирнов В.А. Массово-политическая работа среди трудящихся. / В.А. Смирнов. – М., 1972. – 64с.
676382
  Агаджанов Ю.Г. Массово-политическая работа Чечерно-Ингушской партийной организации. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Агаджанов Ю.Г.; Дагестан.гос. ун-т. – Махачкала, 1970. – 24л.
676383
   Массово-политическая работа: методика и результаты.. – М., 1976. – 168с.
676384
  Веревкин Л.П. Массовое высшее образование в условиях конкуренции и коммерциализации // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 10. – С. 921-929. – ISSN 0869-5873
676385
  Черняк Е.Б. Массовое движение в Англии и Ирландии в конце VVIII -- начале XIX вв. / Е.Б. Черняк. – М., 1962. – 720с.
676386
  Королева К.П. Массовое движение пятисотников - новое проявление петриотической инициативы железнодородников / К.П. Королева. – Москва, 1950. – 32с.
676387
   Массовое жилищное строительство в УССР. – Киев, 1966. – 172 с.
676388
  Ковылков А.П. Массовое изобретательство и рационализаторство - важное средство повышения экономической эффективности общественного труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ковылков А.П. ; Высш.школа профдвижения Всесоюз.центр совета профсоюзов. – Москва, 1968. – 28 с.
676389
  Золотько С.К. Массовое изобретательство на предприятиях транспортного и тяжелого машиностроения и пути увеличения его экономической эффективности. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотько С.К.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1954. – 16л.
676390
  Михайлова Т. Массовое искусство и культура постмодерна / Т. Михайлова, В. Руднев // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 16-21. – ISSN 0130-1640
676391
  Халилзаде А. Массовое истребление лезгинцев в Кубинском уезде Азербайджана в 1918 году (Масове винищення лезгинів в Кубинському повіті Азербайджану в 1918 році) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 205-208. – ISSN 2076-1554
676392
  Гуменюк П.П. Массовое колхозное движение на Украине в 1929-1931 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гуменюк П.П.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1952. – 16 с.
676393
  Кравчук Н.А. Массовое крестьянское движение в России накануне Октября / Н.А. Кравчук. – М., 1971. – 280с.
676394
   Массовое обслуживание в системах передачи информации.. – М., 1969. – 196с.
676395
  Кофман А. Массовое обслуживание.Теория и приложения / А. Кофман, Р. Крюон. – Москва : Мир, 1965. – 302 с.
676396
  Юферов Б.А. Массовое общение и духовные интересы личности : Автореф... канд. философк.наук: 09.620 / Юферов Б.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 26л.
676397
  Сергиенко П.А. Массовое политическое сознание / П.А. Сергиенко. – Киев, 1991. – 175с.
676398
  Куценко В.И. Массовое производственное творчество / В.И. Куценко. – Київ, 1968. – 73с.
676399
   Массовое просвещение в СССР (к итогам первой пятилетки). – Москва-Ленинград
2. – 1933. – 163 с.
676400
   Массовое просвещение в СССР к 15-летю октября.. – М.Л.
1. – 1932. – 123с.
676401
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) Массовое размножение полевок и мышей в Киевской губернии / Э.В. Шарлемань. – Харьков : Типо-литограф. М. Сергеева, 1914. – 3 с. – Отд. оттиск из: Бюллетень о вредителях сель. хоз-ва. 1914, № 6, изд.Харьк. Энтом. и фитопат бюро


  На тит. стр. дарственная подпис: Дорогому Дмитрию Михайловичу Белингу на добрую память от автора
676402
  Демьянов И Н. Массовое разучивание гимна Советского Союза / И Н. Демьянов, . – М.-Л., 1944. – 16с.
676403
   Массовое разучивание Гимна Советского Союза.. – М.Л., 1944. – 16с.
676404
  Атаманенко Н.С. Массовое распространение опыта новаторов производства и его влияние на производительность труда в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.эконом.наук: / Атаманенко Н.С.; Ленингр.ордена Ленина гос. ун-т. – Л, 1960. – 18л.
676405
   Массовое распространение передового стахановского опыта. – Одесса, 1953. – 64с.
676406
  Грушин Б.А. Массовое сознание / Б.А. Грушин. – М., 1987. – 367с.
676407
  Горшков М. Массовое сознание в России: к итогам двадцатилетия реформ // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 5-57. – ISSN 0207-3676
676408
  Судас Л.Г. Массовое сознание и некоторые проблемы управления его формированием в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Судас Л.Г.; МГУ. Спец. совет по теории науч. коммунизма в МГУ им. М.В.Ломоснова. Филос. ф-тет. – М., 1978. – 24л.
676409
   Массовое сознание и политические ориентации французов. – М., 1990. – 38с.
676410
  Вайнштейн Г.И. Массовое сознание и социальный процесс в условияхх современного капитализма / Г.И. Вайнштейн. – Москва, 1990. – 169с.
676411
  Гайтанджиев Г.С. Массовото музикално възпитание: принципи, идеи, проблеми / Г.С. Гайтанджиев. – София, 1980. – 232с.
676412
  Обросов Ю.П. Массовые библиотеки в городах. (Структура сети, помещения и здания). / Ю.П. Обросов, Ф.Н. Пащенко. – Москва, 1973. – 176с.
676413
   Массовые виды искусства и современная художественная культура.. – М., 1986. – 271с.
676414
  Мазохин-Поршняков Массовые вредители степного лесоразведения из отряда чешекрылых : Автореф... канд. биол.наук: / Мазохин-Поршняков Г. А.; МГУ,Биол. почв. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
676415
  Побережников И.В. Массовые выступления крестяьн Западной Сибири в XVIII в. / И.В. Побережников. – Новосибирск, 1989. – 176с.
676416
   Массовые движения в современном обществе.. – М., 1990. – 198с.
676417
  Овсянников В.И. Массовые движения народов Азии и оценка их К.Марксом и Ф.Энгельсом / В.И. Овсянников. – М, 1989. – 135с.
676418
   Массовые движения социального протеста в США.. – М., 1978. – 343с.
676419
  Гинцберг Л.И. Массовые демократические движения в ФРГ и партия "зеленых" / Л.И. Гинцберг. – М., 1988. – 253с.
676420
   Массовые демократические движения: истоки и политическая роль. – М., 1988. – 250с.
676421
  Файзуллин И.Г. Массовые и дальние проплывы / И.Г. Файзуллин. – М, 1954. – 160с.
676422
  Семенчук Г.Г. Массовые и энергетические распределения осколков деления ядер у-квантами высоких энергий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Семенчук Г.Г.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
676423
   Массовые игры в помощь клубному затейнику.. – Ижевск, 1969. – 75с.
676424
  Карпихин В.В. Массовые измерения в производстве радиоконденсаторов / В.В. Карпихин. – Москва-Ленинград, 1961. – 151 с.
676425
  Мурадалиева Эльмира Беюк Ага кызы Массовые источники по истории монополистического капитала в бакинской нефтяной промышленности : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Мурадалиева Эльмира Беюк Ага кызы ; МГУ. – Москва, 1981. – 24 с.
676426
   Массовые источники по истории советского рабочего класса периода развитого социализма.. – М., 1982. – 208с.
676427
   Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма. – Москва, 1979. – 415 с.
676428
   Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. – Москва, 1979. – 374 с.
676429
  Любцев А.В. Массовые кампании в партийно-советской печати как средство борьбы за повышение политической активности трудящихся. : Автореф... канд. ист.наук: / Любцев А.В.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журналистики и лит. – М., 1966. – 16л.
676430
  Матюшевич П.Н. Массовые коммуникации, их структура и социальные функции. (По материалам Ленинграда 1965-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Матюшевич П.Н. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 22 с.
676431
  Ниякий В.В. Массовые крестьянские восстания в Западной Болгарии и Восточной Сибири во второй четветри XIX века и революционное движение болгарских эмигрантов в 1841-1843 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Ниякий В. В.; АН СССР, ин-т славяновед. – Москва, 1962. – 23л.
676432
   Массовые международные пролетарские организации.. – Саратов, 1980. – 151с.
676433
   Массовые мероприятия библиотек в 1 квартале 1975 года. – Рига, 1975. – 88с.
676434
   Массовые мероприятия библиотек в 3 квартале 1971 года.. – Рига, 1971. – 60с.
676435
   Массовые мероприятия библиотек во 2 квартале 1971 года.. – Рига, 1971. – 75с.
676436
  Бычкова Е.Ф. Массовые мероприятия отдела экологической информации ГПНТБ России: из опыта работы / Е.Ф. Бычкова, А.В. Крюкова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 86-94. – ISSN 0130-9765
676437
  Долгая М.Д. Массовые мероприятия по биологии в Красногорской средней школе / М.Д. Долгая. – Брянск, 1964. – 12с.
676438
  Торопова В.И. Массовые миграции птиц в Северной Киргизии / В.И. Торопова, Э.Д. Шукуров. – Бишкек, 1991. – 197с.
676439
  Самойленко В.М. Массовые музыкальные представления / В.М. Самойленко. – М, 1989. – 143с.
676440
  Веселая Г.А. Массовые общественные выступления московского студенчества в конце XIX-начале XX века /1896-1904 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02. / Веселая Г.А.; Моск. гос. истор.-архив. ин-т. – М., 1974. – 17л.
676441
  Аха Диас Антонио Массовые общественные организации в системе диктатуры пролетариата в республике Куба : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Аха Диас Антонио; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
676442
  Антонио Аха Диас Массовые общественные организации в системе диктатуры пролетариата в республике Куба. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Антонио Аха Диас; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1986. – 184л. – Бібліогр.:л.165-184
676443
  Тарасов Н.Г. Массовые обществоведческие экскурсии и общественно-полезный труд. / Н.Г. Тарасов. – М., 1927. – 35с.
676444
  Ноэль Э. Массовые опросы / Э. Ноэль. – М, 1978. – 380с.
676445
   Массовые организации трудящихся в социалистической революции.. – Л., 1988. – 270с.
676446
  Богданова Д.А. Массовые открытые онлайновые курсы - мировая экспансия // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 10-18


  В статье рассматриваются новые для системы высшего образования США и мировой практики массовые открытые онлайновые курсы (МООК), анализируются их перспективы и возможное влияние на высшее образование в целом.
676447
  Колтер М. Массовые открытые онлайновые курсы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 8. – С. 49-54. – ISSN 0130-9765


  Доклад, представленный на совместном заседании секции «Управление знаниями» и Секции вузовских и научных библиотек в ходе Всемирного конгресса ИФЛА (17–23 авг. 2013 г., Сингапур). Кратко изложена история возникновения массовых открытых онлайновых ...
676448
   Массовые песни.. – Л., 1938. – 96с.
676449
  Черный Г.П. Массовые пионерские праздники как средство нравственного воспитания подростков. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Черный Г.П.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 16л.
676450
  Бурцева М.Е. Массовые пляски / М.Е. Бурцева. – Харьков, 1929. – 64 с.
676451
  Генкин Д.М. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – Москва, 1975. – 140с.
676452
   Массовые праздники и зрелища.. – М., 1961. – 327с.
676453
  Байрамов К.М. Массовые рабочие организации Азербайджана в борьбе за победу Советской власти 1918-1920гг. / К.М. Байрамов. – Баку, 1983. – 235с.
676454
   Массовые радиационные поражения и вопросы организации медицинской помощи. – М., 1987. – 80с.
676455
   Массовые радиоприемники. – Москва-Ленинград, 1949. – 65 с.
676456
  Табачник Дмитрий Владимирович Массовые репресии против интеллигенции Украины во второй половине 30-х начале 40-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Табачник Дмитрий Владимирович; Институт истории Украины АН Украины. – К., 1992. – 39л.
676457
  Антимонов Н.А. Массовые снегомерные съёмки / Н.А. Антимонов. – Ленинград, 1950. – 48с.
676458
  Асатрян Г.М. Массовые соотношения и симметрии адронов и лептонов. : Автореф... наук: 01.04.02 / Асатрян Г.М.; Ерев. физ.инст. – Ереван, 1980. – 14л.
676459
  Крюденер Массовые таблицы и таблицы сбега для березы в удельных лесах южной половины России (лесостепной области) : По данным работ 1904-1908 гг. / Крюденер. – С.-Петербург
Вып. 2, часть 2. – 1909. – 57с.
676460
   Массовые театрализованные представления и праздники.. – М., 1963. – 105с.
676461
   Массовые формы военно-патриотической пропаганды.. – М., 1974. – 86с.
676462
   Массовые формы информирования в системе научно-технической информации вуза. – Москва, 1979. – 17с.
676463
   Массовые формы культурного отдыха и развлечений.. – Пермь, 1970. – 72с.
676464
  Канбеков З.М. Массовые формы пропаганды в системе атеистического воспитания населения. / З.М. Канбеков, Р.З. Штейнгарт. – М, 1979. – 39с.
676465
   Массовые юнатские праздники.. – Куйбышев, 1960. – 44с.
676466
  Воронцов Г.В. Массовый атеизм / Г.В. Воронцов. – Ленинград, 1983. – 184с.
676467
  Воронцов Г.В. Массовый атеизм / Г.В. Воронцов. – Ленинград, 1983. – 183с.
676468
  Менделеев А.Г. Массовый еженедельник и специфика его агитационно-пропагандистского воздействия на читателя : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 678 / Менделеев А.Г. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Учен. Совет по журналистике. – Москва, 1969. – 18 с. – Библиогр.: 6 назв.
676469
  Зент Йохан Массовый психотерапевтический процесс: психологические особенности его участников и эффект воздействия : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Зент Йохан; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 162л. – Бібліогр.:л.136-162
676470
  Самойлов Юрий Массовый сегмент: да здравствуют визы? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
676471
  Хлебцевич Е.И. Массовый читетель и работа с книгой / Е.И. Хлебцевич. – М., 1936. – 209с.
676472
  Кренке А.Н. Массообмен в ледниковых системах на территории СССР / А.Н. Кренке. – Л..., 1982. – 288с.
676473
  Гумницкий Я.М. Массообмен в системе твердое тело -- жидкость в условиях газоподвода и газовыделения. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.17.08 / Гумницкий Я.М.; Моск.ин-т.тонкой техн.технологии. – М, 1985. – 36л.
676474
  Аксельруд Г.А. Массообмен в системе твердое тело - жидкость / Г.А. Аксельруд. – Львов : Издательство Львовского университета, 1970. – 188 с.
676475
   Массообмен в химической технологии: Сб. науч.тр.. – Рига, 1988. – 106с.
676476
  Лепезин Г.Г. Массообмен на контакте высокоглиноземистых метапелитов и жедритсодержащих гнейсов при высоких температурах и умеренных давлениях // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-63 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0016-7525
676477
  Исаева Л.А. Массообмен при свободной конвекции в электрохимии расплавленных солей и деффузионный слой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Исаева Л.А. ; Свердловск. ГУ. – Свердловск, 1975. – 17 с.
676478
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Казань, 1989. – 140с.
676479
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Казань, 1991. – 125с.
676480
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Казань, 1988. – 150с.
676481
  Врагов А.П. Массообменные процессы и оборудование химических и газонефтеперерабатывающих производств : учебное пособие / А.П. Врагов ; МОН Украины ; Сумский гос. ун-т. – Сумы : СумГУ, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-657-122-2
676482
  Шервуд Т. Массопередача / Т. Шервуд. – М, 1982. – 696с.
676483
  Саттерфилд Ч.Н. Массопередача в гетерогенном катализе / Ч.Н. Саттерфилд. – М., 1976. – 240с.
676484
   Массопередача в жидких металлах. – Москва, 1957. – 24 с.
676485
  Хоблер Т. Массопередача и обсорбция / Т. Хоблер. – Л, 1964. – 480с.
676486
  Астарита Дж. Массопередача с химической реакцией / Дж. Астарита; Серафимова Л.А. – Ленинград, 1971. – с.
676487
  Бояджиев Х. Массоперенос в движущихся пленках жидкости : пер. с англ. / Х. Бояджиев, В. Бешков. – Москва : Мир, 1988. – 136 с.
676488
   Массоперенос в подземных водах. – Ташкент, 1976. – с.
676489
  Абрамец А.М. Массоперенос в природных дисперсных системах / А.М. Абрамец, И.И. Лиштван, Н.В. Чураев ; АН Беларуси, Ин-т проблем использования природ. ресурсов и экологии. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 286, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-287
676490
  Макушок Е.М. Массоперенос в процессах трения / Е.М. Макушок. – Минск, 1978. – 272 с.
676491
  Колешко В.М. Массоперенос в тонких пленках / В.М. Колешко, В.Ф. Белицкий. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 294 с.
676492
   Массоперенос в условиях нестационарного электролиза. – Ростов -на-Дону, 1981. – 117с.
676493
  Могилатенко В.Г. Массоперенос водорода в алюминиевых сплавах, легированных медью, магнием, марганцем, цинком и кремнием : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Могилатенко В.Г. ; Киев. политехн. ин-т. – Киев, 1982. – 22 с.
676494
  Жиглинский А.Г. Массоперенос при взаимодействии плазмы с поверхностью / А.Г. Жиглинский, В.В. Кучинский. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 207 с.
676495
  Лукаш В.С. Массоперенос при жидкостной эпитаксии структур для диодов Ганна : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лукаш Виталий Сергеевич ; Ленинград. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1977. – 17 с. – Библиогр.: 11 назв.
676496
  Гладун К.К. Массопернос в условиях нестационарного электролиза / К.К. Гладунов, В.И. Гончаров, Ф.И. Кукоз. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1981. – 120 с.
676497
  Гупало Ю.П. Массотеплообмен реагирующих частиц с потоком / Ю.П. Гупало. – Москва : Наука, 1985. – 336 с.
676498
  Титов Н.Е. Масспектрометрическое определение постоянных и радиоактивного распада К 40 и некоторые вопросы практического применения радиоактивности калия к определению геологического возраста : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов Н. Е.; АН СССР, Радиевый ин-т. – Л., 1958. – 8л.
676499
  Горощенко Ю.Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных систем / Ю.Г. Горощенко. – К., 1982. – 263с.
676500
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер : Автореф... д-рф физ.-мат.наук: / Кравцов В.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1964. – 22л.
676501
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер / В.А. Кравцов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 376 с.
676502
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер / В.А. Кравцов. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1974. – 343с.
676503
  Райх В. Массы и государство / В. Райх. – Тверь, 1995. – 66с.
676504
  Демирханов Р.А. Массы и энергетические характеристики атомных ядер : Автореф... докт физ. мат.наук: / Демирханов Р. А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
676505
  Мусаханов М.М. Массы легких адронов и пион-адронные взаимодействия в кирально-инвариантной модели "мешков" / М.М. Мусаханов. – Киев, 1980. – 12 с.
676506
  Нгуен Нгок Зао Массы частиц (адронов) и константы связи в одной модели нелинейной теории материи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Нгуен Нгок Зао; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
676507
  Мейтус В.Ю. Массы, движения, революции = Masses, movements, revolutions / Владимир Мейтус, Виктор Мейтус. – Киев : Ника-Центр, 2008. – 503, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 498-503 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-521-473-1
676508
  Дробау Л.Н. Мастацтва Белоруская ССР / Л.Н. Дробау. – М., 1971. – 27с.
676509
  Гарчароу М.І. Мастацтва мужнасці і гераїзму / М.І. Гарчароу. – Минск, 1976. – 160с.
676510
   Мастацтва савецкай Беларусі.. – Мінск, 1968. – 85 с.
676511
  Коровченко Г.М. Мастер-взрывник / Г.М. Коровченко. – М, 1961. – 240с.
676512
  Барцева Татьяна Мастер-класс - это про нас. // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – 31-33. – ISSN 0869-4915
676513
  Прокопович Наталья Мастер-класс делового туризма : что от нас ждет клиент? // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 58-59
676514
  Стрельникова Т.Д. Мастер-класс как форма повышения квалификации и обобщения педагогического опыта : методика и опыт. Повышение квалификации // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 51-54 : . – ISSN 0016-7207
676515
   Мастер-класс от "звездных" поваров // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 72-74 : фото
676516
  Мишкевич Г.И. Мастер-невидимка. / Г.И. Мишкевич. – Изд., переработ. и расшир. – Л., 1966. – 252с.
676517
  Резник С.Д. Мастер-руководитель и организатор трудового коллектива строителей. / С.Д. Резник. – М., 1987. – 238с.
676518
  Емельянов С.И. Мастер - воспитатель и наставник молодежи / С.И. Емельянов. – М., 1971. – 56с.
676519
   Мастер - класс: искусство выставляться : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 6 : Іл.
676520
  Сидоренко Л Мастер - педагог О.И.Татарченко / Л Сидоренко. – Таганрог, 1962. – 24с.
676521
  Маршак С.Я. Мастер / С.Я. Маршак. – Ленинград, 1981. – 9с.
676522
  Токомбаев А. Мастер : Стихи / А. Токомбаев. – Москва : Художественная литература, 1982. – 160 с.
676523
  Аршинник Татьяна Мастер PRINT : Фотопринтеры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 22-23 : Іл.
676524
  Степанов А.В. Мастер Альбрехт / А.В. Степанов. – Л., 1991. – 181с.
676525
   Мастер Бинь // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 18-35.
676526
  Дрегало А.А. Мастер в жизни производственного коллектива. / А.А. Дрегало, О.В. Овчинников. – М., 1987. – 217с.
676527
  Зимин А.А. Мастер в системе управление предприятием / А.А. Зимин. – М, 1978. – 95с.
676528
  Бузуев В.М. Мастер в системе управления. / В.М. Бузуев. – Москва, 1976. – 64с.
676529
  Левин К.Я. Мастер ведет участок / К.Я. Левин. – М., 1943. – 24с.
676530
  Цветаева А.И. Мастер волшебного звона / А.И. Цветаева, Н.К. Сараджев. – Москва, 1988. – 103 с.
676531
  Никаноров Б.С. Мастер высоких урожаев льна / Б.С. Никаноров. – Смоленск, 1954. – 16с.
676532
  Омельченко Н.М. Мастер голубого огня / Н.М. Омельченко. – К, 1976. – 15с.
676533
  Садовская В. Мастер делового администрирования (МВА) : новый образовательный проект / Валентина Садовская // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-80. – ISSN 0869-4915
676534
  Хазин Е. Мастер доброй пропорции / Е. Хазин, 1946. – 203с.
676535
  Хазин Е. Мастер доброй пропорции / Е. Хазин. – Л, 1948. – 220с.
676536
  Никитин М. Мастер земли / М. Никитин. – Москва, 1935. – 48с.
676537
  Косничук Э. Мастер и его Маргариты // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2007. – № 6. – С. 112-128. – ISSN 1726-6084


  О. Довженко
676538
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Воронеж, 1987. – 542с.
676539
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Ижевск, 1987. – 558с.
676540
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Горький, 1987. – 446с.
676541
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Фрунзе, 1988. – 816с.
676542
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Иркутск, 1988. – 556с.
676543
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 399с. – (Биб-ка сов. романа)
676544
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Пермь, 1988. – 398с.
676545
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Баку, 1988. – 320с.
676546
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Киев, 1988. – 348с.
676547
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Магадан, 1988. – 397с.
676548
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Алма-Ата, 1988. – 510с.
676549
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Волгоград, 1989. – 508с.
676550
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Казань, 1989. – 367с.
676551
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1989. – 559с.
676552
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1989. – 302с.
676553
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Сыктывкар, 1989. – 462с.
676554
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 480с.
676555
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Томск, 1989. – 635с.
676556
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1990. – с.
676557
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Мурманск, 1990. – 364с.
676558
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Чебоксары, 1990. – 365с.
676559
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1991. – 702с.
676560
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Петрозаводск, 1991. – 310 с.
676561
  Булгаков М. Мастер и Маргарита / М. Булгаков. – Николаев, Симферополь : Академия, Таврия, 1994. – 414с. – ISBN 5-85654-017-4
676562
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман. Рассказы / М. Булгаков. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 672с. – (Русская классика. ХХ век). – ISBN 5-04-001952-1
676563
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман / М. Булгаков. – Москва : Профиздат, 2004. – 400с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01437-0
676564
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман / Михайло Булгаков ; Переклад з рос. М.Білоруса; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2006. – 415с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3336-6
676565
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / Михаил Булгаков. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 608c. – ISBN 5-352-00628-X
676566
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков ; [худож.-оформитель Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 432 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5454-8
676567
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков ; [послеслов. и примеч. Н.П. Евстафьевой]. – Харьков : Фолио, 2012. – 426, [4] с. – Примеч.: с. 416-424. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6017-4
676568
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита [Електронний ресурс] : аудиокнига / М. Булгаков ; читает В. Зозулин ; М. А. Булгаков ( наследники ) ; ООО "Аудиокнига". – Москва : М. А. Булгаков ( наследники ), 2006. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ, Pentium-233, Windows 9x-XP, CD-ROM, звуков. карта. -Время звучания 21 ч. 55 мин. - Заглавие с этикетки диска. – (Бестселлер)


  Роман "Мастер и Маргарита" только спустя четверть века пришла к читателю - поистине символическая судьба для русской литературы!
676569
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Белая гвардия : романы / М.А. Булгаков. – Хабаровск, 1989. – 608с. – ISBN 5-7663-0076-0
676570
  Биишева Зайнаб Абдулловна Мастер и Подмастерье : рассказы / Биишева Зайнаб Абдулловна; пер. с башк. Ю.Аминова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1979. – 56 с.
676571
  Шатохина Е.М. Мастер и слово / Е.М. Шатохина. – Кишинев, 1990. – 187с.
676572
  Цвирка П. Мастер и сыновья : роман / П. Цвирка; пер. с лит. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 208 с.
676573
  Беляев Е.В. Мастер игровой реальности в связи с представлением о божественном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
676574
  Эдоков В.И. Мастер из Аноса: о Г.И.Гуркине. / В.И. Эдоков. – Барнаул, 1984. – 72с.
676575
  Белов С.В. Мастер книги: Очерк жизни и деятельности С.М.Алянского. / С.В. Белов. – Л., 1979. – 112с.
676576
  Пиксанов Н.К. Мастер критического реализма И.А. Гончаров / Н.К. Пиксанов. – Ленинград, 1952. – 24 с.
676577
  Гофман А Э.Т. Мастер Мартин-Бочар и его подмастерья / А Э.Т. Гофман. – М.-Л., 1937. – 96с.
676578
  Джейкобс Шэрон Мастер на все руки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 26 : фото
676579
  Благовещенский Н.И. Мастер охотничьего промысла / Н.И. Благовещенский. – М., 1952. – 32с.
676580
  Виноградов Л.Н. Мастер по ремонту телевизоров / Л.Н. Виноградов. – Москва, 1968. – 286 с.
676581
  Виноградов Л.Н. Мастер по ремонту телевизоров / Л.Н. Виноградов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Связь, 1975. – 368 с.
676582
  Эткинд Е. Мастер поэтической композиции. Опыт творческого портрета Бенедикта Лившица // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 187-230
676583
  Проходцев С.П. Мастер производства -- мастер воспитания / С.П. Проходцев. – М., 1962. – 56с.
676584
  Филиппов В.С. Мастер производственного обучения / В.С. Филиппов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 64 с. – (Библиотечка мастера производственного обучения)
676585
  Гоноболин Ф.Н. Мастер производственного обучения как педагог / Ф.Н. Гоноболин. – М., 1965. – 100с.
676586
  Зархин В.Г. Мастер психологии о проблемах индивидуальных различий и психодиагностики : [рецензія] / В.Г. Зархин, А.К. Осницкий // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 168-169. – ISSN 0042-8841
676587
  Штейн А.Л. Мастер русской драмы. Этюды о творчестве Островского / А.Л. Штейн. – М. : Советский писатель, 1973. – 432 с.
676588
   Мастер Сергей Белавенец.. – М., 1963. – 160с.
676589
  Распопов Б.Д. Мастер скорости. / Б.Д. Распопов. – М., 1953. – 70с.
676590
  Белогорцева Е. Мастер словесной палитры // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 10. – С. 4-11


  О русском писателе Константине Паустовском.
676591
  Васина-Гроссман Мастер советского романса / Васина-Гроссман. – Москва, 1980. – 316с.
676592
  Гарин Ф. Мастер стального оружия / Ф. Гарин. – М, 1951. – 64с.
676593
  Перуц Л. Мастер страшного суда / Л. Перуц. – М., 1992. – 126с.
676594
  Петров-Дубровский Мастер торжествующего света / Петров-Дубровский. – М., 1959. – 94с.
676595
  Петров-Дубровский Мастер торжествующего света / Петров-Дубровский. – 2-е изд. – М., 1964. – 79с.
676596
  Коничев К. Мастер торпедного удара / К. Коничев. – Архангельск, 1947. – 58с.
676597
  Найман Эрик Мастер трейдинг: секретные материалы / Найман Эрик. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 320 с. – ISBN 5-94599-033-7
676598
  Холоднова О.М. Мастер учит передовым приемам труда / О.М. Холоднова. – М., 1966. – 11с.
676599
  Живов М.С. Мастер художественного репортажа // Годы и люди : избранные рассказы и очерки / Э. Киш. – Москва : Госиздат Худож. лит-ры, 1936. – С. 5-26
676600
   Мастер, мудрец, сказочник: Воспоминания о П.Бажове.. – М., 1978. – 590с.
676601
  Чайковская И. Мастер, ученик Мастера : Жизнь и творчество Генри Джеймса в контексте его русских связей // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2005. – Том 15. – С. 311-317. – Библиогр.: Лит.: с. 317. – ISSN 1609-5359
676602
  Садовников Г.М. Мастер. / Г.М. Садовников, Н.И. Леонов. – М., 1968. – 188с.
676603
  Михайлов Н.А. Мастер. Записки о творчестве С.Я. Маршака / Н.А. Михайлов. – М. : Знание, 1979. – 80 с.
676604
  Петров А.П. Мастер. Трудовые права и обязанности / А.П. Петров. – М., 1966. – 152с.
676605
  Карусель Вероника Мастер: жизнь вне компромиса : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 166-173 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
676606
  Карусель В. Мастер: жизнь вне компромисса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 166-173.
676607
   Мастера-универсалы : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
676608
  Горбатов Б.Л. Мастера / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1933. – 79с.
676609
  Никифоров Г. Мастера / Г. Никифоров. – М.
кн.1. – 1936. – 333с.
676610
  Никифоров Г. Мастера / Г. Никифоров. – М.
кн.2. – 1937. – 292с.
676611
  Мурзиди К.Г. Мастера / К.Г. Мурзиди. – Челябинск, 1944. – 24с.
676612
  Кондырев Л.Н. Мастера / Л.Н. Кондырев. – М, 1949. – 80с.
676613
  Ларин С.В. Мастера / С.В. Ларин. – Владимир, 1963. – 64с.
676614
  Михайловская К.Н. Мастера / К.Н. Михайловская. – М, 1972. – 93с.
676615
  Верхотин К.В. Мастера / К.В. Верхотин, В.Г. Пленков. – Киров, 1980. – 128с.
676616
  Долгополов И.В. Мастера : Новеллы о художниках / И.В. Долгополов. – Москва : Воениздат, 1981. – 591с.
676617
  Тендитник Н.С. Мастера / Н.С. Тендитник. – Иркутск, 1981. – 303с.
676618
  Красавин Ю.В. Мастера : Роман / Ю.В. Красавин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 400с.
676619
  Быховский И.А. Мастера "потаенных" судов / И.А. Быховский. – М, 1950. – 92с.
676620
   Мастера архитектуры об архитектуре. – Москва, 1972. – 590 с.
676621
  Львов-Анохин Мастера Большого балета / Львов-Анохин. – М., 1976. – 241с.
676622
   Мастера Большого театра. – Москва, 1976. – 693 с.
676623
  Марголин Л.Г. Мастера веселого ремесла : очерк о загорских резчиках Рыжовых. / Л.Г. Марголин. – Москва : Госместпромиздат, 1960. – 56 с.
676624
  Тимохин В.В. Мастера вокального искусства XX века : очерки о выдающихся певцах современности / В.В. Тимохин. – Москва : Музыка
Вып. 2. – 1983. – 175 с.
676625
  Тимохин В.В. Мастера вокального искусства ХХ века : очерки о выдающихся певцах современности / В.В. Тимохин. – Москва : Музыка
Вып. 1. – 1974. – 175 с.
676626
  Ваняшова М.Г. Мастера Волковской сцены. / М.Г. Ваняшова. – Ярославль, 1975. – 304с.
676627
   Мастера детектива. – М., 1989. – 636с.
676628
   Мастера детектива. – М., 1989. – 749с.
676629
   Мастера детектива. – М., 1991. – 752с.
676630
   Мастера детектива. – Самара, 1992. – 316с.
676631
  Брунов Н.И. Мастера древнерусского зодчества / Н.И. Брунов. – Москва, 1953. – 80 с.
676632
  Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры : рельефы Юрьева-Польского / Г.К. Вагнер. – Москва : Искусство, 1966. – 66, [89] с.
676633
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры / И.В. Долгополов. – М.
Т. 1. – 1986. – 717с.
676634
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры / И.В. Долгополов. – М.
Т. 2. – 1987. – 752с.
676635
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры / И.В. Долгополов. – Москва
Т. 3. – 1988. – 784 с.
676636
  Сарыкулова Г. Мастера изобразительного искусства Казахстана / Г. Сарыкулова. – Алма-Ата, 1972. – 143с.
676637
   Мастера изобразительного искусства Казахстана : Живопись. Скульптура. Графика. Прикл. искусство. / Сарыкулова Г. – Алма-Ата, 1984. – 169с.
676638
  Циммер Карл Мастера изящных убийств : цветы зла / Циммер Карл, Шмитц Хелен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 90-105 : Фото
676639
   Мастера индийского искусства в Советском Союзе. К концертным выступлениям индийских артистов.. – М., 1954. – 47с.
676640
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
2. – 1966. – 397с.
676641
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
3. – 1967. – 503 с.
676642
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
4. – 1967. – 624 с.
676643
   Мастера искусства об искусстве.. – М.
3. – 1934. – 824с.
676644
   Мастера искусства об искусстве.. – 2-е изд., доп. – М.
2. – 1936. – 431с.
676645
   Мастера искусства об искусстве.. – М.
1. – 1937. – 623с.
676646
   Мастера искусства об искусстве.. – Москва
1. – 1965. – 269 с.
676647
   Мастера искусства об искусстве.. – М.
6. – 1969. – 546с.
676648
   Мастера искусства об искусстве.. – М.
7. – 1970. – 654с.
676649
   Мастера искусства об искусстве.. – М.
5. – 1974. – 448с.
676650
   Мастера искусства об искусстве. Т.5, кн.2. – Москва
5. – 1969. – 541с.
676651
   Мастера искусства советуют.. – М., 1964. – 88с.
676652
  Балаж Мастера карикатуры социалистических стран / Балаж, -Пири, А. Месарош. – М, 1983. – 23с.
676653
   Мастера кинорежиссуры о социалистическом реализме.. – М., 1979. – 131с.
676654
   Мастера китайского цигуна. – Новосибирск, 1992. – 20с.
676655
   Мастера классического искусства Запада. – М., 1983. – 287с.
676656
   Мастера книгоиздания. На благо отечества [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4 : 3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории ; Фильм 9, Фильм 10)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
676657
   Мастера книжной иллюстрации. Каталог выставки.. – М., 1963. – 68с.
676658
  Чоговадзе В.И. Мастера коконов / В.И. Чоговадзе. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
676659
   Мастера колхозного животноводства.. – Сталино, 1957. – 56с.
676660
   Мастера красноречия. – М., 1991. – 144с.
676661
   Мастера крепостной России.. – М., 1938. – 197с.
676662
  Анисимов И.И. Мастера культуры / И.И. Анисимов. – Москва, 1968. – 302с.
676663
  Анисимов И.И. Мастера культуры / И.И. Анисимов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 288с.
676664
   Мастера ландшафтного искусства. – Москва, 1986. – 47 с.
676665
  Иодко В.В. Мастера меткого огня. / В.В. Иодко. – М, 1953. – 80с.
676666
   Мастера мировой живописи в музеях Советского Союза.. – Ленинград, 1970. – 24с.
676667
   Мастера мировой живописи. Рерих Николай Константинович. – Ленинград, 1976. – 16с.
676668
  Санд Жорж Мастера мозаики : Повесть / Санд Жорж. – Москва : Детгиз, 1961. – 127с.
676669
   Мастера на все лапы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 66-67 : Фото. – ISSN 1029-5828
676670
  Марголис Я. Мастера народных инструментов. / Я. Марголис. – М., 1952. – 40с.
676671
  Рапопорт В.Л. Мастера оптики. / В.Л. Рапопорт. – М, 1983. – 207с.
676672
  Лихачев К.П. Мастера острого слова / К.П. Лихачев. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1970. – 110с.
676673
  Казанцева Ася Мастера разведения. Как лечат пустотой и сахаром. Гомеопаты. Растворенная магия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 2 (2905). – С. 90-97 : фото
676674
  Эфрос А.М. Мастера разных эпох / А.М. Эфрос. – М, 1979. – 335с.
676675
  Шарафутдинов Д.Р. Мастера российской историографии: Индус Ризакович Тагиров // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 66-81. – ISSN 0869-6322
676676
  Болотина Н.Ю. Мастера российской историографии: Михаил Михайлович Щербатов (1733-1790) / Н.Ю. Болотина, А.А. Чернобаев // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 158-173. – ISSN 0869-6322
676677
   Мастера русского пейзажа : И.К.Айвазовский, А.И.Куинджи, И.И.Шишкин.. – Воронеж, 1965. – 10с.
676678
  Мальцева Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа. / Ф.С. Мальцева. – М.
1. – 1953. – 178с.
676679
  Мальцева Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа. / Ф.С. Мальцева. – М.
2. – 1959. – 301с.
676680
   Мастера Русского Севера. Вологодская земля. – М., 1987. – 319с.
676681
   Мастера русского стихотворного перевода.. – Л.
1. – 1968. – 526с.
676682
   Мастера русского стихотворного перевода.. – Л.
2. – 1968. – 468с.
676683
  Ивенский С.Г. Мастера русского экслибриса / С.Г. Ивенский. – Л., 1973. – 333с.
676684
  Сахарова Е.М. Мастера русской драмы ХІХ века. / Е.М. Сахарова. – М., 1975. – 176с.
676685
   Мастера русской и советской сцены. : Книга для чтения с комментарием на англ. яз. – Москва : Русский язык, 1990. – 334с.
676686
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии : Рудольф Германович Пихоя // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 1(100). – С. 102-117. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
676687
   Мастера русской историографии: Александр Александрович Фурсенко (1927-2008) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 163-178. – ISSN 0869-6322
676688
  Намазова А.С. Мастера русской историографии: Альберт Захарович Манфред (1906-1976) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2008. – № 6. – С. 60-75. – ISSN 0869-6322
676689
  Мельников А.В. Мастера русской историографии: Артемий Владимирович Арциховский (1902-1978) / А.В. Мельников, С.О. Шмидт // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2008. – № 6. – С. 34-49. – ISSN 0869-6322
676690
  Гайдуков П.Г. Мастера русской историографии: Валентин Лаврентьевич Янин // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 4. – С. 44-59. – ISSN 0869-6322


  Фотолітопис.
676691
  Антощенко А.В. Мастера русской историографии: Георгий Петрович Федотов (1886-1951) / А.В. Антощенко, С.С. Бычков, Г.С. Петрушина // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-119. – ISSN 0869-6322


  Фотолітопис.
676692
   Мастера русской историографии: Евгений Алексеевич Косминский // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 46-61. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
676693
   Мастера русской историографии: историки конца XIX - начала XX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 163-179. – ISSN 0869-6322
676694
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии: Историки првой половины XIX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 164-180. – ISSN 0869-6322


  "Фотолетопись".
676695
   Мастера русской историографии: Историки Россиии второй половины ХIX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 173-191. – ISSN 0869-6322


  Фото Антоновича В.Б., Лучицкого И.В., Иконникова В.С.
676696
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии: История XX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 2. – С. 70-90. – ISSN 0869-6322
676697
  Илизаров С.С. Мастера русской историографии: Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) / С.С. Илизаров, А.А. Чернобаев // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 2. – С. 195-210. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
676698
  Матханова Н.П. Мастера русской историографии: Николай Николаевич Покровский // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 35-50. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
676699
  Вандалковская М.Г. Мастера русской историографии: Павел Николаевич Милюков (1859-1943) / М.Г. Вандалковская, А.А. Чернобаев // Исторический архив : Научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2007. – № 4. – С. 146-161. – ISSN 0869-6322
676700
  Киселев М.Ю. Мастера русской историографии: Сергей Данилович Сказкин (1890-1973) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 6. – С. 62-77. – ISSN 0869-6322
676701
  Сухова Н.П. Мастера русской лирики / Н.П. Сухова. – М, 1982. – 112с.
676702
  Лебедев Д.Н. Мастера русской оперной сцены / Д.Н. Лебедев. – 2-е изд. доп. – Л., 1973. – 120с.
676703
  Аствацатурян Э.Г. Мастера серебряного дела Закавказья в XIX - начале XX в. : справочник / Э.Г. Аствацатурян ; Гос. ист. музей, АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1978. – 303, [2] с.
676704
  Аствацатурян Э.Г. Мастера серебряного дела Закавказья в XIX - начале XX в. : справочник / Э.Г. Аствацатурян ; Гос. ист. музей, АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1978. – 249 с.
676705
   Мастера советского балета.. – Москва, 1963. – 4с.
676706
   Мастера советского изобразительного искусства. – Москва, 1951. – 604 с.
676707
   Мастера советского изобразительного искусства. Десятая выставка произведений чл. Акад. художеств СССР.. – Москва, 1972. – 27с.
676708
   Мастера советского искусства в пейзаже.. – М., 1963. – 152с.
676709
  Раабен Л.Н. Мастера советского камерно-инструментального ансамбля / Л.Н. Раабен. – Ленинград, 1964. – 180с.
676710
  Дурылин С.Н. Мастера советского театра в пьесах А.Н.Островского / С.Н. Дурылин. – М., 1939. – 180с.
676711
   Мастера советской архитектуры об архитектуре. – Киев, 1953. – 176 с.
676712
   Мастера советской архитектуры об архитектуре. – Москва
1. – 1975. – 544 с.
676713
  Самойлов Л.С. Мастера советской карикатуры / Л.С. Самойлов. – Москва : Советский художник, 1981. – [43] с.
676714
  Самойлов Л. Мастера советской карикатуры / Л. Самойлов. – Москва : Советский художник, 1987. – [46] с.
676715
  Виндедзис Г. Мастера советской карикатуры : Гунарс Виндедзис / Г. Виндедзис. – Москва : Советский художник, 1983. – 32 с.
676716
  Чижиков В. Мастера Советской карикатуры. В. Чижиков / В. Чижиков. – Москва : Советский художник, 1975. – 40 с.
676717
   Мастера советской мультипликации.. – М., 1972. – 191с.
676718
   Мастера советской оперной сцены. – Л., 1990. – 172с.
676719
   Мастера советской песни. – М., 1977. – 150с.
676720
  Смирнова Н.И. Мастера советской песни / Н.И. Смирнова. – М., 1980. – 48с.
676721
   Мастера советской пианистической школы. – М., 1961. – 238с.
676722
  Нурок А.Ю. Мастера советской станковой графики / А.Ю. Нурок. – М., 1962. – 76с.
676723
   Мастера современной гравюры и графики.. – М.-Л., 1928. – 415с.
676724
   Мастера спорта делятся опытом.. – М., 1952. – 128с.
676725
   Мастера спорта делятся опытом.. – М., 1953. – 247с.
676726
   Мастера старой живописи. Из собраний Будапештского музея изобразит. искусств.. – Москва, 1960. – 23с.
676727
   Мастера старой живописи. Из собраний Будапештского музея изобразит. искусств.. – 2-е изд., доп. – Москва, 1962. – 23с.
676728
  Коуэн Г. Мастера строительного искусства / Г. Коуэн. – Москва, 1982. – 240 с.
676729
   Мастера сцены - Герои Социалистического Труда. – М., 1979. – 528с.
676730
   Мастера сцены - самодеятельности.. – М., 1964. – 110с.
676731
   Мастера сцены - театральной самодеятельности.. – М., 1963. – 111с.
676732
  Деген А.Б. Мастера танца / А.Б. Деген, И.В. Ступников. – Л, 1974. – 248с.
676733
   Мастера театра в образах Шекспира.. – М.-Л., 1939. – 187с.
676734
  Жданов Ю.Г. Мастера театра и кино о времени, жизни, творчестве / Ю.Г. Жданов. – К, 1988. – 148с.
676735
   Мастера театра об искусстве актера.. – М., 1949. – 192с.
676736
  Гумилевский Л.И. Мастера техники / Л.И. Гумилевский. – М.-Л., 1949. – 312с.
676737
  Абидов Т. Мастера узбекского цирка / Т. Абидов. – Ташкент : Издательство литературры и искусства, 1973. – 154 с. : ил.
676738
  Юлдашбаева Т.А. Мастера узбекской оперной сцены / Т.А. Юлдашбаева. – Ташкент, 1985. – 172с.
676739
  Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков : проблемы теории и практики художественного творчества / К.М. Муратова. – Москва : Искусство, 1988. – 349 с. : 48 л. ил.
676740
  Птица К.Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории / Птица К.Б. – Москва : Музыка, 1970. – 120 с.
676741
   Мастера хорошего настроения.. – М., 1966. – 130с.
676742
   Мастера художественного слова. – М., 1983. – 302с.
676743
   Мастера художественного слова. – Москва : Искусство, 1983. – 271 с.
676744
  Качибая И.Д. Мастера чая и цитрусов / И.Д. Качибая. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
676745
  Мельниченко В.А. Мастера шахматной композиции / В.А. Мельниченко. – К., 1984. – 150с.
676746
  Голосуев В.М. Мастера шашечных турниров / В.М. Голосуев. – Л., 1989. – 108с.
676747
   Мастера эстрады.. – М., 1964. – 179с.
676748
  Лебедев В.В. Мастера. / В.В. Лебедев. – М., 1937. – 250с.
676749
  Щеглов Д.А. Мастера. / Д.А. Щеглов. – М-Л, 1951. – 32с.
676750
  Шикула В. Мастера. Герань. Вильма / В. Шикула. – М., 1981. – 640с.
676751
  Меньшиков М.П. Мастера. Очерки о людях Советского Киргизстана. / М.П. Меньшиков. – Фрунзе, 1959. – 160с.
676752
  Рихвк Э.В. Мастерим из древесины / Э.В. Рихвк. – М, 1988. – 125с.
676753
  Чернышевский Н.Г. Мастерица варить кашу / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1953. – 63с.
676754
  Исбах А.А. Мастеровые / А.А. Исбах. – Москва, 1966. – 343с.
676755
  Семенова Л.Н. Мастеровые и работные люди Петербурга в первой половине 18 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова Л.Н.; Ленингр.отдел.ин-та истории АН СССР. – Л, 1967. – 17л.
676756
  Черкасова А.С. Мастеровые и работные люди Урала / А.С. Черкасова. – М, 1985. – 247с.
676757
  Полищук В.Р. Мастеровые науки / В.Р. Полищук. – М., 1989. – 285с.
676758
  Щербаков А.И. Мастерок / А.И. Щербаков. – Красноярск, 1987. – 165с.
676759
   Мастерок.. – М., 1981. – 32с.
676760
  Антокольский П.Г. Мастерская / П.Г. Антокольский. – Москва, 1958. – 110с.
676761
  Платонов А.П. Мастерская / А.П. Платонов. – М. : Советская Россия, 1977. – 142 с.
676762
  Крутилин С.А. Мастерская / С.А. Крутилин. – М., 1981. – 541с.
676763
  Торопыгин В.В. Мастерская / В.В. Торопыгин. – Л, 1986. – 215с.
676764
  Вегин П.В. Мастерская / П.В. Вегин. – Москва, 1989. – 122с.
676765
  Ксенофонтова Н. Мастерская африканского Гефеста // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.70-73. – ISSN 0321-5075


  [Культ племенных богов у африканских народов.]
676766
  Панасенко Л.Н. Мастерская для Сикейроса: Сб. науч.-фант. расск. и пов. / Л.Н. Панасенко. – М., 1986. – 269с.
676767
  Мотяшов И.П. Мастерская доброты / И.П. Мотяшов. – М, 1969. – 319с.
676768
  Мотяшов И.П. Мастерская доброты / И.П. Мотяшов. – М, 1974. – 334с.
676769
  Никифоров В.Н. Мастерская живого постоянства / В.Н. Никифоров. – М., 1985. – 80с.
676770
   Мастерская монументальной живописи при Академии архитектуры СССР, 1935 - 1948.. – М., 1978. – 215с.
676771
  Лаасер В. Мастерская программа по обучению с использованием информационных технологий как пример программ дистанционного обучения нового поколения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 6 (95). – С. 4-12. – ISSN 1818-4243


  В статье описываются самые последние разработки в области дистанционного обучения, выполненные в компании Worldwide Education, Австрия. Чтобы получить четкое представление о том, почему эти разработки важны для настоящего и будущего развития ...
676772
  Морозова В.А. Мастерская пряток / В.А. Морозова. – М., 1989. – 173с.
676773
  Варламов Р.Г. Мастерская радиолюбителя / Р.Г. Варламов. – Москва, 1983. – 65 с.
676774
  Ерлыкин Л.А. Мастерская рыболова / Л.А. Ерлыкин. – Москва, 1988. – 96с.
676775
  Подвиг В.П. Мастерская Сергея Бондарчука / В.П. Подвиг. – М, 1985. – 401с.
676776
  Смольников И.Ф. Мастерская солнца / И.Ф. Смольников. – Л., 1974. – 182с.
676777
  Смольников И.Ф. Мастерская солнца / И.Ф. Смольников. – Л., 1990. – 197с.
676778
  Жамкова Татьяна. Мастерская социального проектирования : "Бродячий щенок" из города Сланцы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
676779
  Галицких Е.О. Мастерская творческого письма "простой бумаги белый лист" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 19-24
676780
   Мастерская человека. – Пермь, 1991. – 412с.
676781
  Ушаков Н.Н. Мастерская: о поэзи и поэтах. / Н.Н. Ушаков. – М., 1983. – 423с.
676782
  Кривич М. Мастерские науки / М. Кривич, О. Ольгин. – М., 1988. – 192с.
676783
  Добиаш-Рождественская Мастерские письма на заре / Добиаш-Рождественская. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 33 с.
676784
  Чириков К.Ю. Мастерские холода / К.Ю. Чириков. – М., 1979. – 64с.
676785
  Слетов П.В. Мастерство / П.В. Слетов. – М., 1930. – 205с.
676786
  Голубков В.В. Мастерство А.П.Чехова. / В.В. Голубков. – М., 1958. – 198с.
676787
  Гаджиев Гаджимамед Гурбан оглы Мастерство азербайджанской советской лирики (1945-1965) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гаджиев Гаджимамед Гурбан оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 39л.
676788
  Львов Н. Мастерство актёра / Н. Львов, И. Максимов. – М., 1935. – 402с.
676789
  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б.Е. Захава. – Москва, 1964. – 287 с.
676790
  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : Учебное пособие / Б.Е. Захава. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 271с.
676791
   Мастерство актера театра кукол. Программа для отделений актеров театра кукол театральных институтов.. – М., 1969. – 47с.
676792
  Букетова Ж Мастерство Александра Копыленко (дилогия "Очень хорошо", "Десятикласники") : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Букетова Ж П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 192л. – Бібліогр.:л.181-191
676793
  Букетова Ж.П. Мастерство Александра Копыленко (Дилогия "Очень хорошо", "Десятикласники") : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Букетова Ж. П.; КГУ. – К., 1988. – 25л.
676794
  Апресян В.З. Мастерство бессмертно / В.З. Апресян. – Москва, 1959. – 264с.
676795
  Киселёва Л. Мастерство в "авторитете" / Людмила Киселёва // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 10. – С. 10-13. – ISSN 0869-4915
676796
  Мамедзаде Б.М. оглы Мастерство в комедиях Наджар-Бека Везирова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамедзаде Б.М. оглы;. – Бау, 1978. – л.
676797
   Мастерство в публицистике. – Ташкент, 1987. – 95с.
676798
  Зимин Е.В. Мастерство в твоих руках / Е.В. Зимин. – М, 1989. – 95с.
676799
   Мастерство в фильме. – К., 1982. – 247с.
676800
  Азаров Ю.П. Мастерство воспитателя / Ю.П. Азаров. – Москва, 1971. – 127с.
676801
   Мастерство воспитателя. / Азаров Ю.П. – М., 1970. – 288с.
676802
  Соколов Н.И. Мастерство Г.И.Успенского / Н.И. Соколов. – Л., 1958. – 256с.
676803
  Мудрик Г.И. Мастерство Г.Тютюнника-романиста : Автореф... канд. филол.наук: / Мудрик Г.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 20л.
676804
   Мастерство гимнастов.. – М., 1969. – 198с.
676805
  Белый А. Мастерство Гоголя / А. Белый. – Л., 1934. – 322с.
676806
  Разумовская Т.Ф. Мастерство Голсуорси-романиста (проблема традиций и новаторства в довоенном творчестве). : Автореф... канд.филол.наук: / Разумовская Т.Ф.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 20л.
676807
  Пруцков Н.И. Мастерство Гончарова - романиста / Н.И. Пруцков. – М-Л, 1962. – 230 с.
676808
  Чурина Л.В. Мастерство Д.И.Писарева - литературного критика : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Чурина Л.В.; Моск. обл. пед ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 28л.
676809
  Западов А.В. Мастерство Державина / А.В. Западов. – М : Советский писатель, 1958. – 259 с.
676810
   Мастерство живого слова. – М., 1988. – 62с.
676811
   Мастерство журналиста.. – Москва, 1977. – 263с.
676812
  Озеров Л.А. Мастерство и волшебство / Л.А. Озеров. – М. : Советский писатель, 1972. – 392 с.
676813
  Озеров Л.А. Мастерство и волшебство / Л.А. Озеров. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1976. – 503 с.
676814
  Ростков А.Ф. Мастерство и мужество. О М.Е. Катукове / А.Ф. Ростков. – Москва : Политиздат, 1983. – 112 с.
676815
  Иваненко Владимир Григорьевич Мастерство и новаторство Леси Украинки как литературного критика и публициста : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Иваненко Владимир Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 231л. – Бібліогр.:л.196-231
676816
  Иваненко В.Г. Мастерство и новаторство Леси Украинки как литературного критика и публициста : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.01.10 / Иваненко В.Г.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 23с.
676817
  Иваненко В.Г. Мастерство и новаторство Леси Украинки как литературного критика и публициста. : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.10 / Иваненко В.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
676818
  Сапаров К.С. Мастерство И. А. Бунина (Новелла и повесть 20-х год.) : Автореф... канд. филол.наук: / Сапаров К. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
676819
  Кошчанов М. Мастерство изображения характеров в романах Айбека / М. Кошчанов. – Ташкент, 1959. – 188с.
676820
  Мурадян Ишан Мастерство Иоаннеса Иоаннисяна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурадян Ишан А. ; АН АрмССР , Ин-т лит-ры. – Ереван, 1965. – 16 с.
676821
  Салиев Абдурахим Мастерство Камила Яшена в использовании фольклора : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Салиев Абдурахим; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1973. – 19л.
676822
  Белоусов Ю.А. Мастерство киноактера / Ю.А. Белоусов, А.И. Липков. – М, 1964. – 87с.
676823
  Вайсфельд И.В. Мастерство кинодраматурга / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1961. – 304с.
676824
  Вайсфельд И.В. Мастерство кинодраматурга : автореф. дис. ... док. искусств. наук / Вайсфельд И.В. ; Ин-т истории искусств. – Москва, 1964. – 28 с. – Бібліогр.:с.28
676825
  Головня А.Д. Мастерство кинооператора / А.Д. Головня. – М., 1965. – 239с.
676826
  Медынский С.Е. Мастерство кинооператора хроникально-документальных фильмов / С.Е. Медынский. – М, 1984. – 223с.
676827
  Власов М.П. Мастерство кинорежиссера / М.П. Власов. – Москва, 1964. – 80с.
676828
  Кириллова Л.И. Мастерство композиции: пространство, пластика, ансамбль / Л.И. Кириллова. – Москва, 1983. – 173 с.
676829
  Степанов Н.Л. Мастерство Крылов-баснописца / Н.Л. Степанов. – М., 1956. – 290с.
676830
  Плахотишина В.Т. Мастерство Л.Н.Толстого-романиста / В.Т. Плахотишина. – Днепропетровск, 1960. – 329 с.
676831
  Мышковская Л.М. Мастерство Л.Н.Толстого / Л.М. Мышковская. – М., 1958. – 435с.
676832
  Каштанова И.А. Мастерство Л.Н.Толстого как писателя для детей : Автореф... канд. филол.наук: / Каштанова И.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 21л.
676833
  Медведев М.В. Мастерство лектора-международника / М.В. Медведев. – Ленинград, 1965. – 48 с.
676834
  Филиппов П.П. Мастерство Леонида Леонова. (Искусство психол. анализа в ранней прозе) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Филиппов П.П.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26-27
676835
  Холопова В.Ф. Мастерство литературного портрета у М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: 10.000, 10.641 / Холопова В.Ф.; Петрзав-ий гос. ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 30л.
676836
  Мотяшов Игорь Павлович Мастерство М.М.Пришвина. (Творчество 40-50-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: / Мотяшов Игорь Павлович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1961. – 21 с.
676837
  Бритиков А.Ф. Мастерство Михаила Шолохова / А.Ф. Бритиков. – Москва-Ленинград, 1964. – 203с.
676838
  Лизунова Е. Мастерство Мухтара Ауэзова / Е. Лизунова. – Алма-Ата, 1968. – 288с.
676839
  Усейнова Сафура Усейн казы Мастерство Мушфика : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Усейнова Сафура Усейн казы; АН Аз.ССР. Ин-т лит-ры. – Баку, 1974. – 42л.
676840
  Боескоров Г.К. Мастерство Н.Е.Мординова / Г.К. Боескоров. – Якутск, 1973. – 238с.
676841
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – М, 1952. – 644с.
676842
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 2-е изд. – М : Художественная литература, 1955. – 688 с.
676843
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 3-е изд. – М : Советский писатель, 1959. – 726 с.
676844
  Чуковский Корней Мастерство Некрасова / Чуковский Корней. – Издание третье, исправленное. – Москва : Советский писатель, 1959
676845
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 4-е изд. – М : Художественная литература, 1962. – 728 с.
676846
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – М : Художественная литература, 1971. – 711 с.
676847
  Холодов Е.Г. Мастерство Островского / Е.Г. Холодов. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1967. – 543 с.
676848
   Мастерство очеркиста.. – Казань, 1970. – 120 с.
676849
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
за 1963 г. – 1964. – 523 с.
676850
   Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель
за 1964 г. – 1965. – 546 с.
676851
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
за 1966 г. – 1968. – 536 с.
676852
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 6 : 1969. – 1969. – 591 с.
676853
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 6 : 1969. – 1970. – 590 с.
676854
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 7 : 1970. – 1970. – 543 с.
676855
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 8 : 1971. – 1971. – 488 с.
676856
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 9. – 1973. – 527 с.
676857
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 10 : 1974. – 1975. – 502 с.
676858
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 11 : 1976. – 1977. – 558 с.
676859
   Мастерство перевода : сборник. – Москва : Советский писатель
№ 12 : 1979. – 1981. – 592 с.
676860
   Мастерство перевода.. – Москва : Советский писатель, 1959. – 510с.
676861
   Мастерство перевода.. – Москва : Советский писатель
за 1962 г. – 1963. – 624с.
676862
   Мастерство писателя. – Смоленск, 1975. – 86с.
676863
   Мастерство писателя и взаимодействие литератур. – Алма-Ата, 1982. – 151 с.
676864
   Мастерство писателя.. – М., 1961. – 244с.
676865
  Нечаева И.П. Мастерство Погодина-драматурга : Автореф... канд. филол.наук: / Нечаева И.П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 17л.
676866
  Машбиц-Веров Мастерство поэта. О В.В.Маяковском. / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1961. – 72 с.
676867
  Федоренко Я.А. Мастерство прозаика (принципы и приемы создания образов крестьян в романе Панаса Мирного "Гулящая" ("Повія") : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.642 / Федоренко Я.А. ; КГУ. – Киев, 1971. – 22 с.
676868
  ПриходькоМ.Н Мастерство пропагандиста, в чем оно? / ПриходькоМ.Н. – М., 1971. – 64с.
676869
  Карлова Т.С. Мастерство психологического анализа в ранних произведениях Л.Н.Толстого / Т.С. Карлова. – Казань, 1964. – 100с.
676870
  Исенов А.Х. Мастерство психологического анализа. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Исенов А.Х.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 30л.
676871
   Мастерство психологического консультирования / А.А. Бадхен, М.В. Бадхен, С.М. Зелинский, М.М. Певзнер, М.Я. и др. Соловейчик; [А.А. Бадхен, М.В. Бадхен, С.М. Зелинский, М.М. Певзнер, М.Я. Соловейчик и др.; под ред. А.А. Бадхена, А.М. Родиной]. – Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 240с. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0472-8
676872
  Маркичева Т.Б. Мастерство публичного выступления: Учеб. пособие. / Т.Б. Маркичева, Е.А. Ножин. – М., 1989. – 174с.
676873
  Цейтлин А. Мастерство Пушкина / А. Цейтлин. – Москва : Советский писатель, 1938. – 364 с.
676874
  Благой Д.Д. Мастерство Пушкина / Д.Д. Благой. – Москва, 1955. – 268с.
676875
  Слонимский А.Л. Мастерство Пушкина / А.Л. Слонимский. – М, 1959. – 527с.
676876
  Слонимский А.Л. Мастерство Пушкина / А.Л. Слонимский. – 2-е изд., испр. – М : Художественная литература, 1963. – 527 с.
676877
  Есаян Е.А. Мастерство раннего Горького (Произведения 90-х годов о крестянах) : Автореф... канд. филол.наук: / Есаян Е.А.; Акад. наук Арм.ССР. Ин-т лит-ры им. М.Х.Абегяна. – Ереван, 1960. – 19л.
676878
  Сирак И.И. Мастерство рассказов И.Франко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирак И.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Львов. ордена Ленина гос. ун-т. – Львов, 1962. – 20 с.
676879
  Поламишев А.М. Мастерство режиссера / А.М. Поламишев. – М, 1982. – 224с.
676880
   Мастерство режиссера.. – М., 1956. – 460с.
676881
  Геодаков А.И. Мастерство ретуши / А.И. Геодаков. – М., 1987. – 95с.
676882
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.в. Прянишников. – М., 1937. – 62с.
676883
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.В. Прянишников. – 2-е изд. – М.
1. – 1938. – 80с.
676884
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.В. Прянишников. – Москва
Вып. 1. – 1939. – 76 с.
676885
  Суренский В. Мастерство речи / В. Суренский. – М.
3. – 1941. – 176с.
676886
   Мастерство русских классиков : сб. статей. – Москва : Художественная литература, 1959. – 511с.
676887
   Мастерство русских классиков. – М. : Советский писатель, 1969. – 495 с.
676888
  Пирматов Кадыр Мастерство Саида Ахмада - новеллиста : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Пирматов Кадыр; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 19л.
676889
  Владимирова В Н. Мастерство Саида Ахмада / В Н. Владимирова. – Ташкент, 1973. – 88с.
676890
  Озмитель Е.К. Мастерство сатиры Мяковского-поэта : Автореф... канд. филол.наук: / Озмитель Е. К.; БГУ, Каф. русск. лит. – Минск, 1956. – 20л.
676891
  Кошечкин С.П. Мастерство Сергея Есенина. (Произведения 1924-1925 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кошечкин С.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит-ры и искусства. – М., 1959. – 16л.
676892
  Беляков В.Т. Мастерство советских гимнастов / В.Т. Беляков. – М., 1955. – 212с.
676893
  Мартыненко Ю.Я. Мастерство советских кинооператоров / Ю.Я. Мартыненко. – М, 1963. – 56с.
676894
   Мастерство современных бурятских сказителей. – Улан-Удэ, 1978. – 135с.
676895
  Жгутов О.М. Мастерство стрелка / О.М. Жгутов. – М., 1958. – 119с.
676896
  Цейтлин А. Мастерство Тургенева-романиста / А. Цейтлин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 433, [2] с.
676897
  Иванов В.Н. Мастерство управления автомобилем. / В.Н. Иванов, В.И. Ваганов. – М., 1982. – 222с.
676898
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – М, 1978. – 254с.
676899
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – Москва, 1982. – 255с.
676900
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – 3-е изд., перераб. – М, 1989. – 254с.
676901
  Чихачев В.П. Мастерство устного выступления и культура речи лектора. / В.П. Чихачев. – М., 1979. – 24с.
676902
  Кохтев Н.Н. Мастерство устного публичного выступления / Н.Н. Кохтев. – Москва, 1987. – 51 с.
676903
  Козаржевский А.Ч. Мастерство устной речи лектора : текст лекций / А.Ч. Козаржевский. – Москва, 1983. – 77 с.
676904
   Мастерство устной речи.. – М., 1965. – 200с.
676905
   Мастерство устной речи.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1967. – 200с.
676906
  Селезнев И.Н. Мастерство фотолюбителя. / И.Н. Селезнев. – 3-е изд. – М, 1978. – 109с.
676907
  Селезнев И.Н. Мастерство фотолябителя. / И.Н. Селезнев. – М, 1971. – 73с.
676908
  Курганский И.П. Мастерство Франко--публициста. : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Курганский И. П.; Львов. гос ун-т им. И. Франко. – Львов, 1970. – 23л.
676909
  Мясников Г.А. Мастерство художника кино. (Введение в курс). / Г.А. Мясников. – М., 1965. – 56с.
676910
  Бурсов Б.И. Мастерство Чернышевского-критика / Б.И. Бурсов. – Л., 1956. – 338с.
676911
  Бурсов Б.И. Мастерство Чернышевского-критика / Б.И. Бурсов. – Л., 1959. – 320с.
676912
  Сойфер М.И. Мастерство Шолохова / М.И. Сойфер. – Ташкент, 1961. – 416с.
676913
  Сойфер М.И. Мастерство Шолохова / М.И. Сойфер. – 2-е изд., испр. и доп. – Ташкент, 1976. – 461с.
676914
  Чудакова М.О. Мастерство Юрия Олеши / М.О. Чудакова. – М : Наука, 1972. – 100 с.
676915
  Протасова М.Е. Мастерство Я.А. Галана - памфлетиста (языковые средства сатиры) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Протасова М.Е. ; ХГУ. – Харьков, 1966. – 24 с.
676916
  Самуйленков Д.Ф. Мастерство, педагогический такт и авторитет учителя / Д.Ф. Самуйленков. – 2-е изд. испр. и доп. – Смоленск, 1961. – 214с.
676917
   Мастерство, творчество, поиск.. – М., 1977. – 96с.
676918
  Курманович И.С. Мастерство, фантазия, щедрость / И.С. Курманович. – Минск, 1984. – 143с.
676919
  Клюев А.А. Мастеру и начальнику цеха о трудовом законодательстве / А.А. Клюев, А.М. Прудинский. – М., 1990. – 205с.
676920
  Аль-Кураан Тарек Мухамед Мастильна властивість масел в критичних умовах тертя : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.02.04 / Аль-Кураан Тарек Мухамед ; Мін-во освіти України. Київ. міжнар. ун-тет цивільн. авіації. – Київ, 1999. – 18 с.
676921
  Жолдак О.І. Маститі мастаки : гумор та сатира / О.І. Жолдак. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 144 с.
676922
  Сидоренко Л.Н. Мастопатия / Л.Н. Сидоренко. – 2-е изд. – Ленинград, 1991. – 264с.
676923
  Верга Д. Мастро дон Джезуальдо / Д. Верга. – Ленинград, 1980. – 349 с.
676924
  Мир-Хайдаров Масть пиковая : Роман / Мир-Хайдаров, Рауль Мирсаидович. – Москва : Советский писатель, 1992. – 368с.
676925
  Камионко В.Ф. Масукоми / В.Ф. Камионко. – Хабаровск, 1991. – 158с.
676926
  Лосев Д.С. Масхуд Садыкович Джунусов / Д.С. Лосев. – Фрунзе, 1970. – 44с.
676927
  Синицын В.А. Масштаб и эффективность ДПО как индикаторы зрелости университета / В.А. Синицын, Л.В. Шевелева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 81-85. – ISSN 0869-3617


  Дополнительное профессиональное образование (ДПО).
676928
  Мостинская А.Ю. Масштаб личности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С.4-8. – ISSN 0042-8744


  Статья посвящена 75-летию со дня рождения академика Вячеслава Семеновича Степина
676929
   Масштаб премии растет, а путь к награде все тернистее : Жюри. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 11-12
676930
  Михайленко Н.А. Масштаб та його види, розв"язування задач. Інтегрований урок у 6 класі / Н.А. Михайленко, Н.В. Пашковська // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 26-28 : табл.
676931
  Цуканов Б.Й. Масштаб часу життя в історії Землі // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 124-131 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв
676932
  Левитський С.М. Масштаби всесвіту як вони вимірюються? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 7
676933
  Диба М.І. Масштаби діяльності суверенних фондів / М.І. Диба, І.В. Краснова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 59-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
676934
  Гайдуцький А.П. Масштаби доходів українських трудових мігрантів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 96-99.
676935
  Позняк О. Масштаби зовнішніх трудових міграцій населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.37-40
676936
  Гусєва С.В. Масштаби і результати приватизації в Росії: проблеми, досвід та можливості його адаптації в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст.
676937
  Махсма М. Масштаби і тенденції сільського безробіття в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 29-37 : табл.,рис. – Бібліогр.: 18 назв
676938
  Коломієць Л.В. Масштаби перекладацької діяльності українських літераторів 1920-1930-х років (на матеріалі перекладів з англійської) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 224-232


  У статті вперше описані окремі видання українських перекладів англомовних творів, здійснені у 1920-30-х роках, які складають вагому частку української перекладної літератури міжвоєнного двадцятиліття, Розглядається феномен розквіту перекладацької ...
676939
  Гайдуцький А. Масштаби потоків міграційного капіталу в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-15.
676940
  Гаврилко Т.О. Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій / Т.О. Гаврилко, Л.М. Побоченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 65-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
676941
  Морозов В.С. Масштаби та напрямки участі Європейського Союзу в інвестиційно-кластерному трикутнику "США - ЄС - Японія" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 140-152
676942
  Якуба К.І. Масштаби та основні напрями міграції сільського населення Української РСР : населення.Трудові ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 30-35 : Табл.
676943
  Гайдуцький А.П. Масштаби трудової міграції українців за кордон : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 82-86 : Рис. – Бібліогр.: 39 назв
676944
   Масштабна "Веселка країн" // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 8


  "У Міжнародний день толерантності в Інституті міжнародних відносин КНУ восьмий рік поспіль студенти долучаються до конкурсу під назвою «Веселка країн». У рамках заходу вони представляють культуру та кухню семи різних країн світу. Конкурс складається з ...
676945
  Бакуменко О. Масштабна Шевченкіана // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 6-7


  5 березня 2013 р. у Національній парламентській бібліотеці України (НПБУ) відбулася презентація перших двох томів масштабного науково-довідкового проекту Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, приуроченого до 200-річного ювілею Великого ...
676946
  Бакуменко О. Масштабна Шевченкіана // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 березня ( № 5). – С. 1, 2


  Презентація перших двох томів шеститомної "Шевченківської енциклопедії" відбулася в НБУВ
676947
  Булавин Л.А. Масштабная функция гравитационного эффекта в этане. / Л.А. Булавин, Ю.И. Шиманский // Известия вузов. Физика., 1982. – №4


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
676948
  Булавин Л.А. Масштабная функция гравитационного эффекта для парциальной плотности компонентов раствора / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Физика жиденького состояния, 1987. – №15


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
676949
  Альохін О.Д. Масштабне рівняння стану нерівноважного просторово неоднорідного розчину поблизу критичної температури розшарування / О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-7. – (Фізика ; Вип. 4)


  Рефрактометричним методом проведено експериментальні дослідження кінетики встановлення рівноважного гравітаційного ефекту в подвійному розчині метанол-гексан поблизу критичної температури розшарування. На основі отриманих експериментальних даних і ...
676950
  Альохін О.Д. Масштабне рівняння стану нерівноважного розчину в полі земного тяжіння в закритичній області температур / О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-10. – (Фізика ; Вип. 3)


  Досліджено висоту та частоту залежність нерівноважних значень градієнта показника замовлення неонорідного розчину метанол - гексан у гравітаційному полі поблизу критичної температури розшарування при прямуванні системи до стану рівноваги. На основі цих ...
676951
  Красюк Ю.М. Масштабне тестування студентів з використанням дистанційних технологій / Ю.М. Красюк, І.В. Шабаліна // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2008. – Вип. 1. – С. 72-77.
676952
  Цвєтков О. Масштабний міжнародний позитивний нетворкінг - шлях до успіху України // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 20-21. – (Історичні науки)


  До питання суспільного вибору забезпечення безпеки і територіальної цілосності України.
676953
  Архипов В.К. Масштабно-временное преобразование коротких сигналов при помощи электронно-лучевых трубок памяти / В.К. Архипов. – Москва, 1968. – 104 с.
676954
  Архипов В.К. Масштабно-временное преобразование сигналов на основе запоминающих ЭЛТ / В.К. Архипов, В.Н. Михайлов. – Москва, 1985. – 104с.
676955
  Архипов В.К. Масштабно-временные преобразователи коротких однократных сигналов / В.К. Архипов, Я А. Сапежко, . – Москва, 1979. – 84с.
676956
  Кузьмин Г.А. Масштабное подобие и гидродинамическое описание турбулентности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Кузьмин Г.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
676957
  Ребане Т.К. Масштабное преобразование в квантовой теории атомов и молекул / Т.К. Ребане, Н.Н. Пенкина. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 208с.
676958
  Кириллова Л.И. Масштабность в архитектуре / Л.И. Кириллова. – Москва, 1961. – 191 с.
676959
  Толстенков А.Н. Масштабные законы в процессах множественного рождения частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Толстенков А.Н.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 7л. – Бібліогр.:с.7
676960
  Савельев Владимир Масштабные планы туроператоров смыла волна : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 40-42 : Фото
676961
  Печерский Н.П. Масштабные ребята. / Н.П. Печерский. – М., 1964. – 176с.
676962
   Масштабы (расстояния) миграции нефти и газа : (Тезисы докл. науч. конф., Ташкент, сент. 1975 г.).. – Ташкент, 1975. – 98с.
676963
  Спенглер Д. Масштабы и влияние теории экономического роста (до XIX в.) / Д. Спенглер, В. Аллен. – М., 1970. – 26с.
676964
  Чихарев И.А. Масштабы и ритмы демократизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 3 (111). – С.54-64. – ISSN 0321-2017
676965
  Степаненко С.Н. Масштабы приземного и пограничного слоя атмосферы / С.Н. Степаненко, В.Г. Волошин, В.Ю. Курышина // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 23-34 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
676966
  Кузнецов А. Масштабы российских прямых инвестиций в странах Европы, Центральной и Восточной Азии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 1 : Внешнеэкономическое взаимодействие России и Швеции. – С. 4-9. – ISSN 2074-6040
676967
   Масютко Олександр Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 313 : фото
676968
  Шкловцева Л.О. Мат - не наш формат // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 1
676969
  Шаховский В.И. Мат в аспекте эмотивной лингвоэкологии // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 26-28
676970
  Меньшикова Мария Мата Хари. 8 мифов о королеве шпионажа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 12 (2927). – С. 98-102 : фото
676971
  Рагимов С. Матабан : повесть и легенды / С. Рагимов. – Баку : Гянджлик, 1970. – 368 с.
676972
  Давидсон А.Б. Матабеле и Машона в борьбе против английской колонизации / А.Б. Давидсон. – Москва : Издателство восточной литературы, 1958. – 183 с.
676973
  Цэмбэллорж М. Матавын Цэмбэллорж / М. Цэмбэллорж. – М., 1984. – 30с.
676974
  Шлюбскі А. Матар"ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны / А. Шлюбскі. – Минск
2. – 1928. – 259 с.
676975
   Матар"ялы до географіі і статыстыкі Беларусі = Beitrage zur Geographie und Statistik Weissrusslands. – Менск
Том 2. – 1929. – 175с.
676976
   Матар`ялы да геолёгічнага і глебазнаучага вывучэньня Беларусі. – Менск
Том другі. – 1930. – 193 с.
676977
   Матар`ялы на вывучэньню геолёгііі і карысных выкапняу Беларусі. – Менск
Том VI. – 1933. – 163 с.
676978
  Амутных В.В. Матарапуна / В.В. Амутных. – Москва, 1992. – 160с.
676979
  Жак В.К. Матвеев курган / В.К. Жак. – Ростов -на-Дону, 1948. – 96с.
676980
  Никольский В.А. Матвей Башкин и Артемий Троицкий / Издание библиотеки "Век" : Типо-Литография "Отто Унфуг". – 15 с.
676981
  Зак В.И. Матвей Блантер / В.И. Зак. – Москва : Советский композитор, 1971. – 176 с.
676982
  Карастоянов Х. Матвей Вълев / Х. Карастоянов. – София, 1982. – 176с.
676983
  Исаков С.К. Матвей Генрихович Манизер / С.К. Исаков. – М.-Л, 1945. – 19с.
676984
  Парамонов А.В. Матвей Генрихович Манизер / А.В. Парамонов. – Москва, 1950. – 36с.
676985
  Ермонская В.В. Матвей Генрихович Манизер / В.В. Ермонская. – М., 1951. – 80с.
676986
  Ермонская В.В. Матвей Генрихович Манизер / В.В. Ермонская. – Москва, 1961. – 219с.
676987
   Матвей Генрихович Манизер. – М., 1961. – 115с.
676988
  Матвей Горбатенко Матвей Горбатенко: Живопись: Каталог / Матвей Горбатенко. – Москва, 1988. – 24с.
676989
  Ганина М.А. Матвей и Шурка / М.А. Ганина. – М., 1962. – 109с.
676990
  Шкловский В.Б. Матвей Комаров - житель города Москвы / В.Б. Шкловский. – М-Л, 1929. – 296с.
676991
  Дроздова К.Ф. Матвей Константинович Муранов. / К.Ф. Дроздова. – Х., 1958. – 152с.
676992
  Пономарева В.П. Матвей Николаевич Ершов – российский юрист и педагог: жизнь и воззрения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6. – С. 41-43. – ISSN 1812-3805
676993
  Леонтьев Н.П. Матвей Переуда / Н.П. Леонтьев. – М, 1982. – 127с.
676994
  Горелик Г.Е. Матвей Петрович Бронштейн: 1906-1938 / Г.Е. Горелик, В.Я. Френкель. – Москва : Наука, 1990. – 272 с.
676995
  Черный-Диденко Матвей с "Капитальной". / Черный-Диденко. – К, 1973. – 280с.
676996
  Пайваринта П. Матвей с Голодной Горки / П. Пайваринта. – М.-Л., 1930. – 37с.
676997
  Лавриненко Б.С. Матвей Тарасов / Б.С. Лавриненко. – Саратов, 1964. – 128с.
676998
  Лавриненко Б.С. Матвей Тарасов / Б.С. Лавриненко. – Саратов, 1969. – 132с.
676999
  Ильин М.А. Матвей Федорович Казаков / М.А. Ильин. – Москва, 1944. – 55 с.
677000
  Юдин К.А. Матвей Федорович Шкирятов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 36-51. – ISSN 0042-8779


  Матвей Фёдорович Шкирятов - советский государственный и партийный деятель, член Президиума ЦК КПСС (1952—1953), председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС (1952—1954), один из организаторов сталинских репрессий.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,