Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
668001
  Бокал Г.В. "Категорії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 123-124. – ISBN 966-316-069-1
668002
  Вестель Ю. "Категорії" 1-5: оригінал і три переклади / Ю. Вестель, І. Листопад, О. Панич // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 26-58. – ISSN 0235-7941


  Про науковий експеримент у галузі перекладу філософських текстів. Головною метою експерименту було виявити й активізувати лексичні ресурси української мови, придатні для відтворення різниці термінологічних устроїв античної філософської греки та латини.
668003
  Матасова Ю.Р. "Категорія "COMMON WOMAN" у творчій практиці Джуді Гран та Ані Діфранко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У розвідці розглядаються творчі перетини, демонстровані у доробку американської поетки Джуді Ґран та американської авторки-виконавиці Ані ДіФранко в межах категорії "комональності", що вперше постає у поетичній збірці Ґран The Common Woman та ...
668004
  Могилевський В. "Катериан": ілюстрація до поеми чи самостійний твір? / В. Могилевський, Н. Михайлова // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
668005
  Богданова А.В. "Катерина Измайлова" Д.Д. Шостаковича : путеводительпо операм и балетам / А.В. Богданова. – Москва : Музыка, 1968. – 86 с., 2 л. ил. : ил., нот. – Библиогр. в конце кн.
668006
  Жадько В. "Катерина" (- картина Т.Г.Шевченка) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 398. – ISBN 978-966-8567-14-8
668007
  Коваль О. "Катерина" Т. Шевченка: новий погляд на класику у занківчан // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 1/3 (35/37). – С. 134-137. – ISSN 2078-6263
668008
  Василенко С. "Катеринські милі" - геополітичні маркери XVIII століття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 6). – С. 1, 8
668009
  Наєнко Г.М. "Катехизис" 1600 року як навчальний текст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 63-75
668010
  Голобородько Я. "Катехізис любові" Оксани Забужко (контроверсійні рефлексії) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 115-123. – ISSN 0236-1477
668011
  Забілий Р. "Кати мають бути засуджені, хоча б заочно. В іншому випадку злочин може мати рецедив і повторення / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 17 травня (№ 20). – С. 20-21
668012
  Попов Н.В. Категории "внутреннее-внешнее" в научном познании / Н.В. Попов. – К., 1971. – 235с.
668013
   Категории "закон" и "хаос". – К, 1987. – 292с.
668014
  Золотых В.С. Категории "свобода" и "выбор" в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 110-111
668015
   Категории бытия и обладания в языке.. – М, 1977. – 259с.
668016
  Алпатов В.М. Категории вежливости в современном японском языке / В.М. Алпатов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1973. – 109 с. – Библиогр.: с. 102-107 и в примеч.
668017
  Валл М.Н. Категории глагола в кетском языке / М.Н. Валл, И.А. Канакин. – Новосибирск, 1988. – 68с.
668018
   Категории глагола и структура предложения.. – Л, 1983. – 248с.
668019
   Категории диалектики в естественнонаучном познании.. – Ульяновск, 1984. – 133с.
668020
   Категории диалектики и их методологическая и мировоззренческая функция.. – Чебоксары, 1983. – 148с.
668021
   Категории диалектики и методология современной науки.. – Воронеж, 1970. – 212 с.
668022
   Категории диалектики и научное познание. – Саратов, 1983. – 144с.
668023
   Категории диалектики и научное познание.. – Уфа, 1985. – 151с.
668024
   Категории диалектики как отражения закономерностей перехода к коммунизму.. – Л, 1965. – 92с.
668025
   Категории диалектики как ступени познания.. – М, 1971. – 252с.
668026
   Категории диалектики, их развитие и функции.. – К, 1980. – 363с.
668027
   Категории диалектики.. – Свердловск, 1973. – 81с.
668028
   Категории диалектики.. – Свердловск
В.3. – 1974. – 88с.
668029
   Категории диалектики.. – Свердловск, 1975. – 159с.
668030
  Рожин В.П. Категории диалектического материализма / В.П. Рожин. – Ленинград, 1956. – 66 с.
668031
  Свинцов В.И. Категории диалетики / В.И. Свинцов, Г.Д. Левин. – Москва, 1968. – 55с.
668032
  Барг М.А. Категории и методы исторической науки / М.А. Барг ; АН СССР, Ин-т всеобщ. истории. – Москва : Наука, 1984. – 342 с. : ил. – Библиогр.: с. 339-340
668033
   Категории исторических наук. – Л, 1988. – 170с.
668034
   Категории исторического материализма. – Москва : Мысль, 1980. – 350 с.
668035
   Категории исторического материализма в их взаимосвязи. – Свердловск, 1978. – 160с.
668036
   Категории исторического материализма и их методологическая функция. – К, 1986. – 325с.
668037
   Категории исторического материализма.. – Фрунзе, 1960. – 100с.
668038
   Категории исторического материализма: их роль в познании и преобразовании социальной действительности. – К, 1985. – 335с.
668039
  Момджян К.Х. Категории исторического материализма: системность, развитие. / К.Х. Момджян. – М., 1986. – 287с.
668040
  Голуб О. Категории космоса и хаоса в представлениях о смерти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
668041
  Архангельский Л.М. Категории марксистской этики / Архангельский Л.М. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 271 с.
668042
  Гергиев Ф.И. Категории материалистической диалектики / Ф.И. Гергиев. – М, 1960. – 102с.
668043
  Злотина М.Л. Категории материалистической диалектики / М.Л. Злотина. – Киев, 1973. – 32 с.
668044
   Категории материалистической диалектики в психологии.. – Москва, 1988. – 243 с.
668045
   Категории материалистической диалектики.. – М, 1956. – 390с.
668046
   Категории материалистической диалектики.. – М, 1957. – 390с.
668047
  Абишев К.А. Категории мышления и индивидуальное развитие. / [К. А. Абишев, А. А. Хамидов, Т. М. Туманова и др. ; отв. ред. К. А. Абишев] ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 215 с., [1]
668048
  Липеровский В.П. Категории наклонения в современном литературном хинди. / В.П. Липеровский. – М., 1964. – 168с.
668049
  Саух П.Ю. Категории научного атеизма: Филос.-методол. анализ / П.Ю. Саух. – Львов, 1988. – 214с.
668050
  Роговер Г.Б. Категории перспективных запасов рудных месторождений, практика и геологическая основа их оценки / Г.Б. Роговер. – Москва : Недра, 1969. – 121с.
668051
   Категории политической экономии социализма.. – Казань, 1972. – 59с.
668052
   Категории политической экономии социализма.. – М, 1986. – 144с.
668053
   Категории предложения и способы их реализации (на материале романских языков). – М., 1983. – 80с.
668054
  Котова Е.В. Категории причинности и взаимодействия в свете ленинской теории отражения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
668055
   Категории прогнозирования и поисков месторождений апатитовых и комплексных апатитсодержащих руд формации ультраосновных-щелочных пород и карбонатитов на Украинском щите / В.И. Скаржинский, А.А. Голосов, Г.Г. Павлов, С.Е. Шнюков // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 3-13. – Бібліогр.: 21 назва. – (Геология ; № 3)
668056
  Минасян А.М. Категории содержания и формы / А.М. Минасян. – Ростов -на-Дону, 1962. – 312с.
668057
  Демидов А.И. Категории стихийности и сознательности / А.И. Демидов. – Саратов, 1978. – 137с.
668058
   Категории философии и категории культуры.. – К, 1983. – 343с.
668059
   Категории философии и развитие научного познания.. – Саратов, 1983. – 160с.
668060
  Габриель П. Категории частных и теория гомотопий / П. Габриель, М. Цисман. – Москва : Мир, 1971. – 296 с.
668061
   Категории этики и эстетики.. – Л, 1973. – 159с.
668062
  Кожевников О.Б. Категорийные полугруппы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кожевников О.Б.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1975. – 12л.
668063
  Затейкин В. Категорийный менеджмент как направление развития бизнеса // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2002. – № 1. – С. 21-23
668064
  Свредиолас А.С. Категорическая философия культуры в буржуазной Литве : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Свредиолас А. С.; Ин-т филос. АН СССР. – М., 1979. – 18л.
668065
  Садовский Я.Г. Категорически противопоказано! / Я.Г. Садовский. – М., 1991. – 205с.
668066
  Ойзерман Т.И. Категорический императив и абсолютность запрета на ложь в этике Канта // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.172-178. – ISSN 0869-5377
668067
  Степанюк Б.В. Категорический императив И. Канта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 115-116
668068
  Скрипник А.П. Категорический императив Иммануила Канта / А.П. Скрипник. – Москва, 1978. – 189с.
668069
  Бадяк В. Категорично не сприймав православ"я московське. Преосвященного єпископа Йосафата Коциловського Папа Іван II вніс до лику Блаженних, а депутати міської ради Перемишля нещодавно скасували назву вулиці його імені // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 144). – С. 10-11


  "Здається, дісталися омріяного фінішу шовіністичні елементи нашого західного стратегічного партнера: завершили зачистку дражливих їм об"єктів української історичної присутності на правічних її землях, що з волі переможців Другої світової війни передано ...
668070
  Шишмарев Юрий Евгеньевич Категоричность теории унаров и квазимногообразий группоидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Шишмарев Юрий Евгеньевич; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 9л.
668071
  Зильбер Б.И. Категоричные теории групп и колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зильбер Б.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет. Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1974. – 11л.
668072
  Кирилюк А.С. Категория "активность": мировоззренческие и методологические функции. / А.С. Кирилюк. – К., 1985. – 126с.
668073
  Храбров Виктор Васильевич Категория "базис" в материалистическом обосновании истории : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Храбров Виктор Васильевич; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 18л.
668074
  Вильчинская С.В. Категория "возможность" и "действительность" как формы человеческой деятельности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вильчинская С. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 177л. – Бібліогр.:л.177-191
668075
  Сибирева М.Ю. Категория "детство" в истории социологии // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 1 (50). – С. 167-177. – ISSN 1029-8053
668076
  Павлов А.А. Категория "добросовестность" в гражданском процессуальном праве // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 104-113. – (Право. Економіка. Управління)
668077
  Ковалева Г.П. Категория "духовность" в космизме В.С. Соловьева: философско-культурологический анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – с. 49-53. – ISSN 2073-9702
668078
  Панибратов В.Н. Категория "Закон", ее становление и объективно-диалектическое содержание. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Панибратов В.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Филос. ф-тет. – Л., 1977. – 24л.
668079
  Линенко О.А. Категория "инженерная деятельность" и профессионально - психологический портрет личности инженера // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 10-16. – ISSN 1726-667Х


  Исследуется и анализируется высшая инженерная школа как субъект образовательного пространства России, выделяются основные черты, характеризующие данное явление. Приводится профессионально-психологический портрет личности инженера. The higher ...
668080
  Кузьмина А.В. Категория "интерес" в правовых воззрениях И.А. Ильина // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 9. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  В статье изучается проблематика рассмотрения И.А. Ильиным правового содержания категории "интерес". Проводится сравнение выявленных позиций с потребностями сегодняшнего правового регулирования.
668081
  Лисовина А.П. Категория "исторический факт" в максистской и буржуазной методологии истории / А.П. Лисовина. – Кишинев, 1981. – 70 с.
668082
  Злобина Е. Категория "личность" в системе понятий социологической теории // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.121-134
668083
  Лифинцева Т.П. Категория "мужество быть" в онтологии, антропологии и этике Пауля Тиллиха // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 4 (июль-август). – С.96-111. – ISSN 0236-2007
668084
  Смирнова Н.Ф. Категория "национальные отношения" : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Смирнова Н.Ф.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 17л.
668085
  Денисова-Шмидт Категория "необучаемых" студентов как социальный феномен университетов (на примере дальневосточных вузов) / Денисова-Шмидт, Э.О. Леонтьева // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 9 (377). – С. 86-93. – ISSN 0132-1625


  Рассматривается неблагоприятный отбор в российские университеты как институциональная ловушка. На примере дальневосточных вузов показывается, что современные российские университеты в большей степени заинтересованы в студентах, чем студенты в ...
668086
  Андреев Ю.П. Категория "общественные отношения" : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Андреев Ю.П.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 26л.
668087
  Цесарская С.П. Категория "основание" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Цесарская С. П.; МГУ, Спец. сов. по филос. наукам в МГУ, шифр.К053.05.67. – М., 1978. – 21л.
668088
  Томашов В.В. Категория "ответственность" в историческом материализме и ее значение для критики экзистенциализма США, : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Томашов В.В.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1977. – 25л.
668089
  Левин Г.Д. Категория "отношение" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Левин Г.Д. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1969. – 13 с.
668090
  Галажинский Э.В. Категория "отношение" в психологии в свете парадигмальной динамики науки / Э.В. Галажинский, Клочко, Е // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 14-30. – ISSN 2073-8528
668091
  Беляева Я.В. Категория "Отношение": социологическая интерпретация // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 179-181. – ISSN 1684-2618
668092
  Научитель М.В. Категория "полезность" в экономических теориях : Исторический очерк / М.В. Научитель, В.Т. Смирнов. – Минск : БГУ, 1979. – 94 с.
668093
  Демидов А.И. Категория "политическая жизнь" как инструмент человеческого измерения политики // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.156-162. – ISSN 0321-2017
668094
  Котковец С.П. Категория "правовая система" в современной теории права // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
668095
  Струк Е.Н. Категория "предел" в современной философии: постановка проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 88-99. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
668096
  Стригунова Д.П. Категория "применимое право" в международных коммерческих договорах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 29-32. – ISSN 1812-3910
668097
  Трубенко А.И. Категория "рефлексия" в философии нового времени : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 622 / Трубенко А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
668098
  Трубенко А.И. Категория "рефлексия" в философии нового времени : Дис... канд. филос.наук: / Трубенко А.И.; КГУ. – Киев, 1970. – 263л. – Бібліогр.:л.255-263
668099
  Кемкин В.И. Категория "састояние" в научном познании / В.И. Кемкин. – Москва, 1983. – 120 с.
668100
  Смирнова М.С. Категория "святости" в православном дискурсе // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 62-64
668101
  Аверьянов А.Н. Категория "система" в диалектическом материализме / А.Н. Аверьянов ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС, Каф. марксистско-ленинской философии. – Москва : Мысль, 1974. – 70 с.
668102
  Агошкова Е.Б. Категория "система" в современном мышлении // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.57-71. – ISSN 0042-8744
668103
  Демидов В.И. Категория "состояние" в истории и марксистской философии / В.И. Демидов. – Саранск, 1975. – 103с.
668104
  Кемкин Виктор Иванович Категория "состояние" в квантовой физике и ее гносеологическая функция : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Кемкин Виктор Иванович; АН СССР. Ин-т филосфии. Отд. филос. вопросов ествествознания. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
668105
  Тобота Ю.А. Категория "справедливость" в гражданском праве // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 212-219. – ISSN 0201-7245
668106
  Измайлова М.О. Категория "средняя величина"и её методологическое значение в научном исследовании / М.О. Измайлова, И.Ш. Рахманкулов. – Казань, 1982. – 143с.
668107
  Нюбина Л.М. Категория "стиль" в постмодернизме // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 35-48. – Библиогр.: Лит.: с. 47-48; 37 назв. – ISSN 0130-9730
668108
  Тяжков К.Н. Категория "сущность" и ее значение для познания общественных явлений : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Тяжков К.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 21л.
668109
  Марцева Категория "труд" в культурологическом дискурсе / Марцева, Л..Лукаш // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 11. – С. 23-27. – ISSN 2073-9702
668110
  Грейдин О. Категория "управления" в гражданском праве Украины // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-45.
668111
  Макаров М.Г. Категория "цель" в домарксистской философии / М.Г. Макаров. – Л., 1974. – 186с.
668112
  Макаров М.Г. Категория "цель" в марксистской философии и критика телеологии / М.Г. Макаров. – Л., 1977. – 188с.
668113
  Экимов А.И. Категория "цель" в советском праве : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.710 / Экимов А.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 16л.
668114
  Осыка С.Г. Категория "цель" в теории международного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Осыка С.Г.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 26 с.
668115
  Осыка Сергей Григорьевич Категория "цель" в теории международного права : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Осыка Сергей Григорьевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 245л. – Бібліогр.:л.200-245
668116
  Сабуров Е.А. Категория "Цель" и системно-кибернетических подход : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Сабуров Е. А.; Лен. пед. инзт. – Ленинград, 1980. – 19л.
668117
  Бим-Бад Категория амбивалентности в теории воспитания человека / Бим-Бад, Л.И. Егорова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
668118
  Бим-Бад Категория амбивалентности в теории воспитания человека. / Бим-Бад, Л.И. Егорова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-17. – ISSN 0869-561Х
668119
  Никитин М.В. Категория артикля в английском языке / М.В. Никитин. – Фрунзе, 1961. – 76с.
668120
  Габучян Г.М. Категория артикля в арабском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Габучян Г.М.; МГУ. Ин-т восточных языков. – М., 1967. – 24л.
668121
  Воеводская Вера Сергеевна Категория аспектуальности французского языка в трех измерениях семиотики : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Воеводская Вера Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
668122
  Воеводская В.С. Категория аспектуальности французского языка в трех измерениях симеотики : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Воеводская В. С.; КГУ им. Шевченко. – К., 1989. – 180л. – Бібліогр.:л.176-180
668123
  Мусаев А.М. Категория безличности. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Мусаев А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
668124
  Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии / А.Л. Доброхотов. – М, 1986. – 246с.
668125
  Харченко А.С. Категория вежливости в обращении в англоязычном дискурсе // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 537-541. – ISSN 1993-5560
668126
  Ван Мэняо Категория верности в китайской теории перевода // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – C. 5-13. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
668127
  Поддубко Ю.В. Категория вечности в поэтическом сознании А. Кушнера // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 63-68. – (Русская филология ; № 3 (52) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування категорії вічності в поетичному універсумі О. Кушнера. Показано, що вічність сприймається поетом як культурний оператор, організатор накопиченого часу. Вона має властивість співположення ...
668128
  Гогличидзе Ц.В. Категория вещественности в лексико-грамматической системе немецкого языка / Ц.В. Гогличидзе. – Тбилиси, 1974. – 350 с.
668129
  Ходжаева Мавжудахон Категория взаимности в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ходжаева Мавжудахон; Московский педагогический ин-т иностранных яз. им. М.Тореза. – М., 1985. – 23л.
668130
  Курбанов Рафиг Осман оглы Категория взаимодействия в философии и физике. / Курбанов Рафиг Осман оглы. – Баку, 1983. – 184с.
668131
  Луценко Н.А. Категория вида в русских причастиях (значение и употребление) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Луценко Н.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1982. – 23л.
668132
  Федотова Н.А. Категория вида в русском литературном языке. (Глагольные суффиксальные образования с-ыва-(-ива-) в языке памятников XVII-XVIII вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Федотова Н.А.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 16л.
668133
  Горелова Л.М. Категория вида в эвенкийском языке / Л.М. Горелова. – Новосибирск, 1979. – 117с.
668134
  Шелякин М.А. Категория вида и способы действия русского глагола. / М.А. Шелякин. – Таллин, 1983. – 216с.
668135
  Никоновайте Ф.И. Категория вида фразеологических единиц : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никоновайте Ф. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 18л.
668136
  Петрова Н.Е. Категория внутренней формы и "грамматическая" деривация в русском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 78-88. – ISSN 0130-9730
668137
  Кохановский В.П. Категория возникновения : Автореф... канд. филос.наук: / Кохановский В.П.; Ростов. гос. ун-т. Экономико-филос. фак-т. – Ростов-на-Дону, 1968. – 20л.
668138
  Коломойцев Алексей Федорович Категория возникновения в марксистской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Коломойцев Алексей Федорович; Пермский гос. ун-тет. – Пермь, 1984. – 17л.
668139
  Тураева З.Я. Категория времени : Время грамматическое и время художственное / З.Я. Тураева. – Москва : Высшая школа, 1979. – 218, [2] с.
668140
  Солдаткина Я.В. Категория времени в современной русской прозе (М. Шишкин, М. Петросян, Е. Водолазкин) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 271-280. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Рассматриваются особенности категории времени в романах нулевых=десятых годов, относящихся к неомодернистскому течению в современной русской литературе.
668141
  Коклякова А.А. Категория времени в современном узбекском языке / А.А. Коклякова. – М., 1963. – 124с.
668142
  Ахундов А.А. Категория времени глагола (на материалах азербайджанского языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Ахундов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 15л.
668143
  Любинская Л.Н. Категория времени и системный анализ / Л.Н. Любинская. – Москва, 1966. – 32с.
668144
  Криворучко П.М. Категория времени предикативного признака. : Автореф... канд. филолог.наук: / Криворучко П.М.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1950. – 16 с.
668145
  Совгира А.Г. Категория временной определенности. На материале глагольных систем нем. и рус. языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Совгира А.Г.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 23л.
668146
  Селиванова Е.А. Категория генерализации в свете функционализма и когнитивизма // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 81-85. – (Філологічні науки)
668147
  Яхонтов С.Е. Категория глагола в китайском языке / С.Е. Яхонтов. – Москва, 1956. – 319с.
668148
  Сулима В.Л. Категория глагола в языке йоруба : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сулима В.Л. ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – Ленинград, 1966. – 23 с.
668149
  Мальков И.Е. Категория гносеологического отношения и современная наука : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мальков И.Е.; МГУ. Филос. фак. – М., 1971. – 22л.
668150
  Абдусаламов А.А. Категория грамматических классов в даргинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдусаламов А.А.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1966. – 17л.
668151
  Абдуллаев И.Х. Категория грамматических классов в лакском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаев И.Х. ; Тбилис. гос. ун-т. – Махачкала, 1963. – 22л.
668152
  Махмудова Ш. Категория грамматического времени - один из способов выражения темпорального дейксиса в английском языке // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 39-43. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 33). – ISSN 2411-5991
668153
  Джидалаев Н.-И.С. Категория грамматического класса и лица в лакском глаголе : Автореф... канд. филол.наук: / Джидалаев Н.-И. С.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 23л.
668154
  Ибрагимова Н.Ф. Категория грамматического пространства (на основе древних тюркских письменных памятников и материалов азербайджанского языка) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 209-214. – ISSN 2522-493X


  Статья посвящена исследованию категории "грамматическое пространство", за- нимающей наиболее значительное место и выполняющей ведущую функцию среди лингвистических проявлений понятия пространства. Статья написана на основе древних тюркских письменных ...
668155
  Криворак А.Д. Категория денег в политической экономии / А.Д. Криворак, Л.Н. Сорока // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 70-74. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
668156
  Боровских А.В. Категория деятельности и деятельностные принципы в педагогике / А.В. Боровских, Н.Х. Розов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 90-102. – ISSN 0042-8744
668157
  Лабахуа М.А. Категория добра в марксистско-ленинской этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лабахуа М.А. ; Ин-т философии АН СССР, Сектор этики. – Москва, 1965. – 16 с.
668158
  Ребрин Вениамин Алексеевич Категория долга в марксистко-ленинской этике : Автореф... д-ра философ.наук: / Ребрин Вениамин Алексеевич; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1966. – 31л.
668159
  Ушакова В.А. Категория долга в марксистской и христианской этике : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Ушакова В.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1972. – 22л.
668160
  Размустов Б.А. Категория долга в этике. : Автореф... канд.филос.наук: / Размустов Б.А.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Воронеж, 1963. – 22л.
668161
  Колобкова Э.А. Категория достоинства в марксистско-ленинской этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Колобкова Э.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
668162
  Пятак Н.А. Категория достоинства в марксистско-ленинской этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.05 / Пятак Н.А.; Ан Азерб.ССР.Отд.обществ.наук Ин-т философии и права. – Баку, 1973. – 26л.
668163
  Богданова Н.Р. Категория драмы в классической европейской философии (от Аристотеля к Гегелю) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.44-56. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
668164
  Шахриари Маргочоиех Категория женской ментальности в ранней поэзии Марины Цветаевой и в поэтическом творчестве Фурут Фаррохзад // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 147-157. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
668165
  Урастаев Джулдгали Джумагалиевич Категория жестких коммутативных связок алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Урастаев Джулдгали Джумагалиевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 12л.
668166
  Басыров Ш.Р. Категория жизни и смерти в разноструктурных языках (на материале паремий и крылатых выражений) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 45-60
668167
   Категория жизни.. – М, 1986. – 445с.
668168
  Мейерович Алла Вениаминовна Категория завершенности текста в функционально-стилистическом аспекте (На материале английской художественной и научной литературы ХХ века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мейерович Алла Вениаминовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 22л.
668169
  Биккенин Н.Б. Категория закона в марксистско-ленинской философии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Биккенин Н.Б.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1961. – 15л.
668170
  Ахмедли Джамиль Теймур оглы Категория закона в материальистической диалектике : Автореф... д-ра философ.наук: / Ахмедли Джамиль Теймур оглы; АН АзССР. Сектор философии. – Баку, 1965. – 91л.
668171
   Категория залога : материалы конференции. – Ленинград : Нука, 1970. – 63 с.
668172
  Румянцева Г.И. Категория залога в русском языке / Г.И. Румянцева, З.А. Толмачева. – Рига, 1970. – 32с.
668173
  Азер А.А. Категория залога в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Азер А.А.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т языка и литературы им. Низами. – Баку, 1955. – 19л.
668174
  Мирзалиева Махаббат Мирзахан кызы Категория залога в современном азербайджанском языке и смежные явления : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Мирзалиева Махаббат Мирзахан кызы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Нисими. – Баку, 1976. – 33л.
668175
  Асатрян М.Е. Категория залога в современном армянском языке : Автореф. дис. ... наук / Асатрян М.Е. ; МВО СССР, Ереван. гос. ун-т им. В.М. Молотова. – Ереван, 1954. – 24 с.
668176
  Буланин Л.Л. Категория залога в современном русском языке. / Л.Л. Буланин. – Л., 1986. – 86,2с.
668177
  Чарыяров Б. Категория залога в современном туркменском языке. / Б. Чарыяров. – Ашхабад, 1957. – 169с.
668178
  Коркишко В.В. Категория залога герундия в современном английском языке. / В.В. Коркишко. – Таганрог, 1963. – 16с.
668179
  Шубик С.А. Категория залога и поле залоговости в немецком языке. / С.А. Шубик. – Л., 1989. – 121с.
668180
  Роббек В.А. Категория залоговости в эвенском языке / В.А. Роббек. – Л., 1984. – 187с.
668181
  Рассолова Наталья Георгиевна Категория и показатели конечных результатов производства в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Рассолова Наталья Георгиевна ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1980. – 20 с.
668182
  Айнабеков Куандык Салихович Категория издержек обращения в системе товарно-денежных отношений развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Айнабеков Куандык Салихович ; КГУ. – Киев, 1981. – 23 с.
668183
  Гурко Манана Зибиловна Категория интенсивности в современной немецкой фразеологии (на материале фразеологических единиц тематической группы "интеллектуальные способности человека") : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.04 / Гурко М.З.; Киевский нац. лингвистический ун-т. – Киев, 2006. – 197 л. – Библиогр.: л.169-197
668184
  Рсалдинов Кусаин Танысбаевич Категория интенсивности признака в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рсалдинов Кусаин Танысбаевич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1980. – 27л.
668185
  Здавомыслов А.Г. Категория интереса в марксистской социологии : Автореф... канд. философ.наук: / Здавомыслов А.Г.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. Каф-ра диалектич. и ист. материализма. – Л., 1959. – 19л.
668186
  Астафурова Т.Н. Категория итеративности в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Астафурова Т.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1981. – 28 с.
668187
  Панасенко Н.И. Категория как познавательная форма мишления человека и её отражение в фитон7имической лексике // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 2 (17). – С. 107-120. – Бібліогр.: Лит.: с. 117-120; 44 п. – ISSN 2075-4205
668188
  Шляхтенко С.. Категория качества и количества / С. Шляхтенко. – Л., 1968. – 144с.
668189
   Категория количества в науке. – К, 1991. – 242с.
668190
   Категория количества в современных европейских языках.. – К, 1990. – 279с.
668191
  Цырендоржиева Д.Ш. Категория количества и астрактыне математические структуры : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Цырендоржиева Д. Ш.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1979. – 20л.
668192
  Дымерская Л.В. Категория количества и ее методологическая функция : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Дымерская Л.В.; АН УССР. – Киев, 1968. – 18л.
668193
  Всеволодова М.В. Категория количественности в славянских языках: числительные и квантитативы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 16-62. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
668194
  Жумагулова Б.С. Категория контактивности между партнерами комауникации (грамматический аспект) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жумагулова Б. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1987. – 23л.
668195
  Болдырев Б.В. Категория косвенной принадлежности в Тунгусо-Маньчжурских языках / Б.В. Болдырев ; АН СССР, Ин-т истории, филологии и философии Сиб. отд-ния. – Москва : Наука, 1976. – 151 с. – Библиогр: с. 147-149 (75 назв.)
668196
  Мирченко Николай Васильевич Категория лица в семантико-синтаксической структуре предложения : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Мирченко Николай Васильевич ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1981. – 26 с.
668197
  Сушинов П.М. Категория лица глагола в современном немецком литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Сушинов П.М.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Благовещенск, 1968. – 23л.
668198
  Борщ Э.Г. Категория лица глагола в современном украинском литературном языке (по сравнению с русским и белорусским) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Борщ Э.Г. ; МП УССР; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 25 с.
668199
  Юдин А.А. Категория лица глагола в соременном русском языке. / А.А. Юдин. – Рязань, 1976. – 154с.
668200
  Архиповцев Ф.Т. Категория материи в диалектическом материализме. : Автореф... наук: / Архиповцев Ф.Т.; Акад. общест. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 27л.
668201
  Кузьмин В.П. Категория меры в марксистской диалектике / В.П. Кузьмин. – М, 1966. – 222с.
668202
  Кузьмин В.П. Категория меры в марксистской диалектике. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кузьмин В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
668203
  Куликов Е.А. Категория меры в правосознании // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 22. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
668204
  Самбуров Э.А. Категория меры и многомерность реальных объектов : Автореф... канд. философ.наук: / Самбуров Э.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Объедин. совет по присуждению учен. степеней по философ. наукам. – Иркутск, 1967. – 19л.
668205
  Павлюк Н.В. Категория местоимения в старопольском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлюк Н.В.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1951. – 11 с.
668206
  Чрелашвили К.Т. Категория множественности в нахских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Чрелашвили К.Т.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 14л.
668207
  Дешериева Т.И. Категория модальности в нахских и иноструктурных языках. / Т.И. Дешериева. – М., 1988. – 208с.
668208
  Джанаев Т.А. Категория модальности и способы ее выражения в лакском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джанаев Т. А.; Дагест.ГУ. – Махачкала, 1970. – 16л.
668209
  Шаов Ж.А. Категория наклонения в адыгейском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Шаов Ж.А.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Майкоп, 1966. – 16л.
668210
  Котинова Н.И. Категория наклонения в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Котинова Н.И.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. Каф-ра новогруз. яз. – Тбилиси, 1960. – 15л.
668211
  Агазаде Н.Г. Категория наклонения в современном азербайджанском литературном языке : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Агазаде Н.Г. ; АН АзССР. – Баку, 1965. – 75 с.
668212
  Якутик В.Н. Категория наклонения как грамматическое средство выражения модальности. (На материале соврем. белорус. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Якутик В.Н. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 25 с.
668213
  Хамидова З.Х. Категория наречия в чеченском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.668 / Хамидова З.Х.; АН Груз.ССР.Ин-т.языкознавства. – Грозный, 1971. – 21л.
668214
  Резникова Нинель Григорьевна Категория национального дохода в советской экономической литературе 20-30-х годов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Резникова Нинель Григорьевна ; АН СССР , Ин-т экономики. – Москва, 1977. – 19 с.
668215
  Кот А.А. Категория недействительности сделок и ее место в системе способов защиты гражданских прав // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 385-404. – ISBN 978-966-2578-62-1
668216
  Дзенс Н.И. Категория неопределенного субъекта в немецком языке средневерхненемецкого периода : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дзенс Н.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1980. – 20л.
668217
  Курбанов К.Г. Категория нравственного долга в марксистской этике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Курбанов К.Г. ; Азербайдж. гос. ун-т. им С.М. Кирова. – Баку, 1964. – 19 с.
668218
  Яценко В.Г. Категория нравственного идеала в марксистско-лениниской этике : Дис... канд. философ.наук: / Яценко В.Г.; КГУ. Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1966. – 280л. – Бібліогр.:л.265-280
668219
  Яценко В.Г. Категория нравственного идеала в марксистско-ленинской этике : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Яценко В.Г. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
668220
  Захарова Л.Н. Категория образа жизни и ее связь с другими категориями исторического материализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Захарова Л.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист., филол., философии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
668221
  Александров А.К. Категория общественно-экономической формации в историческом материале : Автореф... канд. филос.наук: / Александров А. К.; Ак. общ. наук пир ЦК КПСС, каф. диал. и ист. материал. – М., 1959. – 16л.
668222
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 8-9. – ISSN 1812-3805
668223
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
668224
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 1812-3805
668225
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805
668226
  Кузьменкова Т.В. Категория одушевленности -- неодушевленности в современном белорусском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Кузьменкова Т.В.; АН БССР. – Минск, 1980. – 24л.
668227
  Мурясов Категория одушевленности в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Мурясов р.З.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1969. – 24л.
668228
  Вакула Г.И. Категория одушевленности и категория неодушевленности в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вакула Г.И. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1965. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
668229
  Михалева Т.В. Категория определения в современном русском языке и работа над ней в шестом классе семилетней и средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Михалева Т.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
668230
  Станкевич Н.В. Категория определения во вьетнамском языке. (Определение к существительному). : Автореф... канд. филолог.наук: / Станкевич Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 21л.
668231
   Категория определенности - неопределенности в славянских и балканских языках. – М, 1979. – 364с.
668232
  Гадилия К.Т. Категория определенности и неопределенности в контексте предикатно-аргументной структуры предложения в некоторых западноиранских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 82-90. – ISSN 0373-658Х
668233
  Завистовская Галина Эдуардовна Категория определенности/неопределенности в современном русском языке в сопоставлении с украинским : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Завистовская Галина Эдуардовна; Украинский госуд. педаг. ун-т им. М.П.Драгоманова. – 175л. – Бібліогр.:л.157-175
668234
  Шкепу Мария Александровна Категория основание в материалистической диалектике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шкепу Мария Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 164л. – Бібліогр.:л.145-164
668235
  Шкепу Мария Алексеевна Категория основание в материалистической диалектике : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Шкепу Мария Алексеевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
668236
  Марцинковская Т.Д. Категория отношения в современной психологии // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 31-38. – ISSN 2073-8528
668237
  Комова Т.А. Категория отрицания в системе грамматических морфологических категорий английского глагола / Т.А. Комова. – М., 1985. – 90с.
668238
  Рустамов Т. Категория отрицания в современном узбекском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамов Т.; МГУ им. В.И.Ленина. Филолог. ф-тет. – М., 1956. – 25л.
668239
  Шуткина Л.Н. Категория отрицания во фразеологии современного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шуткина Л.Н.; Москов. гос. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1988. – 22л.
668240
  Гуджиков С. Категория отрицания и отсутствия в туркменском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гуджиков С.; АН Туркмен. ССР. Отд. обществен. наук. – Ашхабад, 1964. – 20л.
668241
  Сенкевич В.И. Категория оценки в белорусском и русском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Сенкевич В.И.; АН БССР.Ин-т языкознания. – Минск, 1987. – 23л.
668242
  Ильчева И. Категория оценки как важная текстообразующая категория рекламного текста // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 150-152
668243
  Таов Х.Т. Категория падежа в адыгских языках в сравнительном аспекте : Автореф... канд. филол.наук: / Таов Х.Т.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22л.
668244
  Ушаков С.Г. Категория падежа и французский язык в вопросах перевода // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 2. – С. 66-72. – ISSN 1997-0803
668245
  Тарланов З.К. Категория падежа: к проблеме её грамматического статуса и этноментальной соотнесенности // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-46. – Библиогр.: с. 46: 12 назв. – ISSN 0130-9730
668246
  Дубянский А. Категория параллельных денег в русской экономической литературе ХІХ-ХХ веков // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 7. – С. 111-123. – ISSN 0042-8736
668247
  Цокур Ольга Степановна Категория педагогического сознания в теории и практике профессиональной подготовки учителя. : Дис... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цокур Ольга Степановна; Южно-украинский пед.ун-тет им. К.Д.Ушинского. – Одесса, 1998. – 464л. – Бібліогр.:л.401-444
668248
  Полесовой М.П. Категория повторяемости в материалистической диалектике : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Полесовой М.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 29л.
668249
  Кнгайбаева Р.А. Категория подтекста и способы его выявления (на материале англо-американской художественноей прозы XX века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кнгайбаева Р.А.; Моск. гос. пед.ю ин-т ин. яз. – М., 1980. – 22л.
668250
  Шевцов И.С. Категория политической экономии социализма. / И.С. Шевцов. – Казань, 1982. – 64с.
668251
   Категория посессивности в славянских и балканских языках.. – М, 1989. – 261с.
668252
  Кудаев П.С. Категория послелога в мордовских языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 666 / Кудаев П.С.; Тартус.гос.ун-т. – 21л.
668253
  Домахина Наталья Николаевна Категория потребительной стоимости в политической экономии. (Вопросы генезиса и эволюции) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Домахина Наталья Николаевна; Московский ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1980. – 24л.
668254
  Белодед В.Д. Категория практики в советской философской науке / В.Д. Белодед ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев : Наукова думка, 1987. – 102, [2] с.
668255
  Афанасьева А.Л. Категория предшествования во французском языке : (лекция по проблемам ист. и теорет. граматики франц. яз.) / Афанасьева А.Л. ; Ленинград. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцева. – Ленинград : [б. и.], 1973. – 36 с. – Список лит. в примеч.: с. 35-36
668256
  Исаенко Г.Н. Категория преемственности в марксистско-ленинской философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Исаенко Г.Н.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1970. – 20л.
668257
  Мамедова Наталия Михайловна Категория прекрасного в свете единства симметрии и асимметрии природы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Мамедова Наталия Михайловна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1978. – 24л.
668258
  Павлович А.А. Категория прекрасного в современной советской эстетике. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Павлович А.А.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории филос. и логики. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
668259
  Столович Л.Н. Категория прекрасного и общественный идеал / Л.Н. Столович. – М, 1969. – 352с.
668260
  Крутоус В.П. Категория прекрасного и эстетический идеал / В.П. Крутоус. – М., 1985. – 168с.
668261
  Басилая Н.А. Категория признаковости в языке / Н.А. Басилая. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1988. – 303 с. – Библиогр.: с. 290-302. – ISBN 5-511-00272-0
668262
  Глебова И.И. Категория прилагательного в современном вьетнамском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 11.682 / Глебова И.И.; Моск.гос.ин-т.медунар.отнош. – М, 1970. – 21л.
668263
  Бейко Б.В. Категория прилагательных в современном японском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бейко Б.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1964. – 20л.
668264
  Атенов Ш. Категория приложения в современном казахском языке. : Автореф... наук: 665 / Атенов Ш.; Моск. гос. унив. им.М.В.ЛОмоносова. Инс. вост. яз. – М., 1971. – 23л.
668265
  Аслиддинов В. Категория принадлежности в современном узбекском литературном языке. : Автореф... наук: / Аслиддинов В.; Самаркд. гос.унив. им.Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 18л.
668266
  Свечников Г.А. Категория причинности в физике / Г.А. Свечников. – Москва : Издательство соц-экон. литературы, 1961. – 245 с.
668267
  Маковельский А.О. Категория причинности и законы природы и общества / А.О. Маковельский. – Москва, 1961. – 59с.
668268
  Павлов В.Т. Категория причинности и метод объяснения // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
668269
  Кузьмина А.А. Категория причинности и практика / А.А. Кузьмина. – М, 1964. – 96с.
668270
  Попов В.Г. Категория причинности как форма обобщения эмпирических знаний : Дис... канд. филос.наук: / Попов В.Г.; КГУ. – К, 1971. – 148л. – Бібліогр.:л.149-166
668271
  Попов В.Г. Категория причинности как форма обобщения эмпирических знаний. (На матер. медицины) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Попов В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
668272
  Цуй Ц.-до Категория производительных сил и источники их развития : Автореф... канд. филос.наук: / Цуй Ц.-до; МГУ, Каф. диалект. и ист. материал. – М., 1960. – 17л.
668273
  Андреева И.А. Категория пространства в аспекте междисциплинарного анализа // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 38-43. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
668274
  Мамедова А.И. Категория пространства в произведении "Слово о полку Игореве" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 106-108. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2


  "Категория пространства" - структурно-семантическая категория с семантической доминантой, компонент языковой и речевой семантики, в семантическую сьтруктуру которой входят семы "природа", "интерьер", "место действия". Даная статья рассмотрит ...
668275
  Вяккерев Ф.Ф. Категория противоречия в экономических произведениях К.Маркса 50-60-х гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Вяккерев Ф.Ф.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1961. – 15л.
668276
  Миклин А.М. Категория развития в марксистской диалектике / А.М. Миклин, В.А. Подольский. – Москва, 1980. – 166с.
668277
  Бабин Б.В. Категория развития и проблема программных актов в современном международном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 10-14. – ISSN 1812-3910


  Обеспечение развития, в частности, устойчивого развития, на международном уровне ставит перед международным правом задачу эволюции системы регуляторов. В рамках такого усовершенствования логичным становится использование в международном праве ...
668278
  Фарбштейн А.А. Категория реализма в современной марксистско-ленинской эстетике. (По матер. сов. и заруб. эстет. дискуссий 50-60-х гг.). : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Фарбштейн А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 17л.
668279
  Лебедева Л.Я. Категория результативности в английской фразеологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лебедева Л. Я.; Моск. гос. пед. инзт ин. яз. – Москва, 1984. – 24л.
668280
  Жаборюк Е.А. Категория результативности в современном английском языке и сопоставлении с немецким : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Жаборюк Е.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 25 с.
668281
  Федорова Л.Н. Категория ретроспекции в художественном тексте (на матер. англ. яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Федорова Л.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1982. – 21л.
668282
  Брускова Наталья Владимировна Категория ретроспекции и проспекции в художественном тексте (на материале немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Брускова Наталья Владимировна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1983. – 22л.
668283
  Щербаков В.С. Категория рода в русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Щербаков В.С. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 21 с.
668284
  Тимпко Л.А. Категория рода в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Тимпко Л. А.; МГУ, Каф. англ. яз., Филол. фак. – М., 1970. – 12л.
668285
  Жданова А.К. Категория рода имен существительных в современном русском языке / А.К. Жданова. – Ставрополь, 1959. – 18с.
668286
  Смольская Людмила Ивановна Категория рода существительных в белорусском и русском языках : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.02 / Смольская Людмила Ивановна; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 21л.
668287
  Шанидзе А.Г. Категория ряда в глаголе / А.Г. Шанидзе, 1941. – 209-229с.
668288
  Яковенко Е.А. Категория сакральной границы и особенности ее языкового представления в произведениях А.С. Пушкина // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 3-6. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
668289
  Корупятник И.В. Категория свободы в классической и неклассической философии: различие подходов // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 74-76
668290
  Агафонова К. Категория свободы в конституционном праве России // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 34-45. – ISSN 1812-7126
668291
  Налетов И.З. Категория связи в естественнонаучном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.627 / Налетов И.З. ; Кафедра философии естественных фак-тов. – Москва, 1971. – 26 с.
668292
  Гордукалова Г. Категория сложности запросов при проектировании аналитической технологии в библиотеке // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12 (150) спецвыпуск № 2 (08) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 27-33. – ISSN 1727-4893
668293
  Скиба Ю.Г. Категория служебных слов и развития языка как системы. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1974. – 42с.
668294
  Хохлов Анатолий Михайлович Категория случайности в диалектической концепции связи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хохлов Анатолий Михайлович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 22л.
668295
  Миронов Анатолий Васильевич Категория смысла жизни в коммунистической и христианской этике : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Миронов Анатолий Васильевич; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 27л.
668296
  Попова М.Л. Категория собирательности имен существительных в древнерусском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова М.Л.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1955. – 16л.
668297
  Петровская Ольга Петровна Категория собирательности имен существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Петровская Ольга Петровна; Ин-т языкознания. – Киев, 1973. – 26л.
668298
  Матюшин Г.Г. Категория совести в коммунистической и христианской этике : Автореф... кандидата философ.наук: / Матюшин Г.Г.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 19л.
668299
  Гринштейн Т.Д. Категория соположения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гринштейн Т.Д.; МГУ. Филолог. фак-т. Кафедра романской филологии. – М., 1973. – 26л.
668300
  Тихонов Александр Николаевич Категория состояния в современном русском языке / Тихонов Александр Николаевич. – Самарканд : Самаркандский унив., 1960. – 42с.
668301
  Каламова Н.А. Категория состояния в современном русском языке : учеб.-метод. пособие / Н.А. Каламова. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 78 с.
668302
  Панова Н.А. Категория состояния в современном русском языке. Лекция для студ. ист.-филолог. фак-та. / Н.А. Панова. – Ставрополь, 1959. – 10с.
668303
  Чельцова Т.Н. Категория состояния в структуре современного французского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Чельцова Т.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
668304
  Ли Анастасия Категория состояния и разноуровневые средства ее выражения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ли Анастасия; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 26л.
668305
  Гусев А.Н. Категория социальной дистанции в творчестве Г.Зиммеля // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.123-129. – ISSN 0132-1625
668306
  Гринкевич Р.Д. Категория социальной потребности в марксистской социологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Гринкевич Р.Д. ; Ленингр. гос. ун-т , Философ. фак-т. – Ленинград, 1968. – 20 с.
668307
  Двойных А.В. Категория справедливости в Европейском Суде по правам человека // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2011. – № 1/2 (45/46). – С. 247-250. – ISSN 1560-2893
668308
  Савченко А.Н. Категория среднего залога в индроевропейском языке : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Савченко А.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1960. – 28 с.
668309
  Гордон В.М. Категория становления (историко-философский очерк) : Автореф... канд. филос.наук: / Гордон В. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
668310
  Резникова М.К. Категория становления в свете ленинского философского наследия : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Резникова М.К.;. – Киев, 1981. – 135л. – Бібліогр.:л.122-135
668311
  Разинкова М.К. Категория становления в свете ленинского философского наследия : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Разинкова М.К.; КГУ. – Киев, 1981. – 20л.
668312
  Гурьев Д.В. Категория становления. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Гурьев Д.В.; МГУ. – М, 1973. – 44л.
668313
  Басова Р.В. Категория страдательного залога в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Басова Р.В.; Ленингр. гос. пде. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
668314
  Клишина С.А. Категория структуры и ее значение в химии. : Автореф... канд. филос.наук: / Клишина С.А.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 26л.
668315
  Алексеев И.С. Категория структуры и развитие представлений о строении атома : Автореф... канд. филос.наук: / Алексеев И. С.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1964. – 15л.
668316
  Маилов А.И. Категория субстанции как ступень познания : Автореф... канд. филос.наук: / Маилов А. И.; .АН СССР, Ин-т филос. Сект. диалект. материал. – М., 1966. – 28л.
668317
  Никитина Е.Н. Категория субъекта и неопределенно-личные предложения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-34. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена изучению неопределенно-личных предложений в системно-граммат. и текстовом аспектах. Обсуждаются средства граммат. семантики личности. Предлагается типология субъектов в неопределенно-личных предложениях. Категории числа и лица ...
668318
   Категория субъекта и объекта в языках различных типов.. – Л, 1982. – 189с.
668319
  Юнусова Мукаддасхан Категория субъекта и способы ее выражения в узбекском и французском языках (На примере способов выражения категорий определенности, неопределенности и обобщенности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.05 / Юнусова Мукаддасхан; АН УзССР. Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1983. – 25л.
668320
  Химик В.В. Категория субъективности и ее выражение в русском языке. / В.В. Химик. – Л., 1990. – 180с.
668321
  Гвоздева Анна Вячеславовна Категория субъектности в контексте интегративно-дифференцированного подхода к обучению // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 77-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
668322
  Майданский А.Д. Категория существования в "Этике" Спинозы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.143-160. – ISSN 0042-8744
668323
  Сорокин А.А. Категория сущности в диалектике К.Маркса (На матер. "Капитала"). : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сорокин А.А.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор диалект. материализма. – М., 1970. – 22л.
668324
  Айралетова Майя Прокофьевна Категория сходства в системе словообразования современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Айралетова Майя Прокофьевна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 22 с.
668325
  Череповский М.П. Категория сюжета в художественной концепции Горького. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.08 / Череповский М.П.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
668326
  Любимова Т.Б. Категория трагического в эстетике / Т.Б. Любимова. – Москва, 1979. – 64с.
668327
  Абрамович С.Д. Категория ужасного в эстетике Гоголя // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 1. – С.33-38.
668328
  Жукова А.Г. Категория условного накопления в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жукова А. Г.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-. – Москва, 1954. – 16л.
668329
  Мещерякова Н.А. Категория устойчивости в методиологии современного естествознания / Н.А. Мещерякова. – Воронеж, 1981. – 175 с.
668330
  Мещерякова Н.А. Категория устойчивости в методологии современного естествознания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Мещерякова Н.А.; МВ и ССО РСФСР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1973. – 24л.
668331
  Горбунова И.М. Категория фазовой полярности в атаяльском языке // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 34-54. – ISSN 0373-658Х
668332
  Титаренко Е.Я. Категория фазовости и вид русского глагола : монография / Е.А. Титаренко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : ДОЛЯ, 2011. – 367, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 348-365. – ISBN 978-966-366-534-4
668333
   Категория характера в эстетике и художественном творчестве.. – М, 1980. – 150с.
668334
  Турпетко А.С. Категория ценности в системе понятий чистой социологии Ф. Тенниса // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 60-65. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
668335
  Дегтярев В.И. Категория чисел в славянских языках / В.И. Дегтярев. – Ростов -на-Дону, 1982. – 320с.
668336
  Львова Э.Л. Категория чисел имен существительных в ситялх литературного языка XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Львова Э.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 27л.
668337
  Кошевая И.Г. Категория числа / И.Г. Кошевая. – Киев. – 32 с.
668338
  Павлов С.С. Категория числа в системе имен существительных во французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлов С.С.; Военный ин-т иностранных языков. – М., 1955. – 20л.
668339
  Косянкин А.М. Категория числа имен существительных с современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Косянкин А. М.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 16л.
668340
  Борошнев В.Л. Категория числа имени существительного в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Борошнев В.Л.; ЛГУ. – Л., 1972. – 14л.
668341
  Перельман М.М. Категория числа существительного в современном английском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Перельман М.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
668342
  Иванюк Н.И. Категория числа у производных отвлеченных существительных современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Иванюк Н.И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
668343
  Журавлев А.Ф. Категория числа у русского наречия // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 38-56. – ISSN 0373-658Х
668344
  Филимонова О.Е. Категория эмотивности в контексте современной когнитивной лингвистики / О.Е. Филимонова, Е.Г. Хомякова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 184-189. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
668345
  Станчева Р. Категорията времене на глагола в първите научни граматики на български език (с оглед на значенията на сегашно време) // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2015. – Год. 62, прил. – С. 75-110. – ISSN 0005-4283
668346
  Чаралозова К. Категорията определеност/неопределеност в научните граматики на болгарския езикб излезли в период 1936 - 1942 г. // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2015. – Год. 62, прил. – С. 30-74. – ISSN 0005-4283
668347
  Квачан О.С. Категоріальна визначеність місцевих бюджетів // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С. 44-48.
668348
  Гайдай Т.В. Категоріальна визначеність поняття інституції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-19. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено з"ясуванню теоретичного змісту категорії інституції на основі порівняльного аналізу її сучасних інтер-претацій представниками провідних течій інституційного напряму. The article is devoted to the explanation of the categorical theoretical ...
668349
  Кривошея Т.О. Категоріальна дихотомія "поетичне-прозаїчне": обгрунтування принципів "прозаїки" в некласичному естетичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
668350
  Іщенко Н.Г. Категоріальна семантика похідних синонімів (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 168-175. – ISBN 966-581-295-6
668351
  Федорів М.І. Категоріальна та словотвірна семантика похідних одиниць // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 91-92
668352
  Матюхіна К.О. Категоріальний аналіз регіону // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 387-389
668353
  Макарова А. Категоріальний апарат архетипного підходу: соціально-філософський аспект // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 32-41. – ISSN 2617-1929
668354
  Краснояружська К.Ш. Категоріальний апарат логістики: сутність та зміст // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 307-312. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
668355
  Миценко Д.В. Категоріальний апарат та основні етапи розвитку компетентнісно-орієнтованої освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 53-56
668356
  Харченко Ю. Категоріальний аспект розвитку інституціоналізму // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 80-87. – ISSN 2411-5215
668357
  Шапуров О.О. Категоріальний базис кризових явищ та процесів підприємств в латентних умовах розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: 28 назв
668358
  Терещенко В. Категоріальний вибір Гайдеггера (до питання про відношення понять трансцендентальний суб"єкт і буття у феноменологічній філософії) // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 155-163. – ISSN 2227-1503
668359
  Почепцов Ю. Категоріальний вимір ефективності права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 138-139
668360
  Ляшенко І.В. Категоріальний синтез історико-філософської концепції В. Дільтея // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
668361
  Антонюк А. Категоріальні аспекти вивчення послідовного перекладу / А. Антонюк, А. Травіна // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 6-9. – ISSN 2410-2202
668362
  Жванія Л. Категоріальні виміри людського буття в Україні: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки // "Орю свій переліг... та сію слово" : шевченкознавча монографія / Л.М. Задорожна, Дядищева-Росовецька, С.В. Задорожна, А.О. Гудима, А.О. та ін. Шаповалова. – Київ : Логос, 2012. – С. 365-442. – ISBN 978-966-171-538-6
668363
  Жванія Л.В. Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки : дис. ...канд. філол. наук : 10.01.01 / Жванія Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 191 л. – Бібліогр.: л. 174-191
668364
  Жванія Л.В. Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жванія Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
668365
  Лукаш Г.П. Категоріальні парадигми тексту документа // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 62-67. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – охарактеризувати текст документа через систему диспозицій парадигм категорій як когнітивної моделі у контексті документної лінгвістики. Висновки. Спостереження над змістовими і формальними категоріями та параметрами тексту документа ...
668366
  Губар Ю. Категоріальні положення інформативно-інноваційних форм процесу використання природних ресурсів / Ю. Губар, Ю. Хавар, О. Гулько // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 3/4. – С. 20-26. – ISSN 2313-3627
668367
  Стельмах М.Ю. Категоріальні ситуації суб"єктивної можливості в перській мові (на матеріалі "Шагнаме" Фердоусі) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 139-143. – ISSN 2522-493X


  У статті розглянуто засоби вираження категорії суб’єктивної можливості в кла- сичній перській мові. Проаналізовано особливості представлення різних семантичних типів і категоріальних ситуацій суб’єктивної можливості в тексті Фердоусі.
668368
  Ахметова Бахиткуль Надіровна Категоріально-граматична транспозиція дієслівних словоформ у російській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.01 / Ахметова Бахиткуль Надіровна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
668369
  Галецький С. Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 1. – С. 72-81. – ISSN 2307-4906
668370
  Пономарьов С.М. Категоріально-понятійний апарат механізму реалізації конституційного права громадян на об"єднання в громадські організації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 108-114
668371
  Соколов В.А. Категоріально-понятійний апарат проблематики аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 73-78. – ISSN 2306-6814
668372
  Дорошенко В.М. Категоріально-поняттєвий апарат енергозбереження: сучасні теоретичні підходи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (217). – С. 104-110. – ISSN 2522-1620
668373
  Кубіцький Ю.С. Категоріально-поняттєвий апарат проблеми дослідження соціально-економічного розвитку сільських територій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 90-94
668374
  Гаращук В. Категоріально-правова характеристика корупції. Правове визначення понять "корупційне правопорушення" та "корупційний злочин" / В. Гаращук, А. Мухатаєв // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 254-265. – ISSN 1993-0909
668375
   Категоріі матеріалістичної діалектики. – Київ, 1958. – 204 с.
668376
  Слюсаренко М.І. Категорії "автор" і "образ" автора в моделюванні публіцистичної реальності (на прикладі памфлетів М. Хвильового) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 193-204. – ISSN 2312-6809
668377
  Яскал І.В. Категорії "економічний простір" і "просторова економіка" в регіональних дослідженнях // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 48-54. – ISSN 2226-8820
668378
  Мельничук Н.Ю. Категорії "злочин" та "покарання" в контексті актуальних проблем практичної філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.105-110
668379
  Мельничук Н.Ю. Категорії "злочин" та "покарання" в контексті проблематики міждисциплінарних комунікацій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 12-15. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
668380
  Савелюк Н.М. Категорії "значення" і "смисл" як відображення континуальної опозиції суспільного та індивідуального // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 45-51
668381
  Ройко Тетяна Категорії "ідеал" і "належне" в соціологічній концепції Богдана Кістяківського // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Соціальні науки традиційно звертаються до ціннісної проблематики. Однак недостатньо дослідженим є механізм ціннісного пізнання в соціології. Одним із таких важливих, що потребують дослідницької уваги, понять є категорія "належне", пов"язана з вивченням ...
668382
  Носенко О.В. Категорії "інститут конституційного права" в сучасній конституційно-правовій науці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 198-205. – ISSN 1563-3349
668383
  Скакун О.Ф. Категорії "інтеграція", "гармонізація", "апроксимація", "уніфікація" в правовому середовищі: схожість і відмінність дії // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 51-60.
668384
  Скрипнюк О. Категорії "народний суверенітет", "народне волевиявлення", "безпосередня демократія", "форма безпосередньої демократії": теоретико-методологічні аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 281-290. – ISSN 1026-9932
668385
  Пацурківський П. Категорії "об"єкт науки фінансового права" та "предмет науки фінансового права" // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.18-28
668386
  Федоренко В.Л. Категорії "плагіат", "академічний плагіат" і "самоплагіат": спільне, відмінне і дискусійне / В.Л. Федоренко, М.В. Федоренко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 3 (87). – С. 329-341. – ISSN 2524-0323
668387
  Донченко О.І. Категорії "право" і "політика" на шляху становлення демократичної держави // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 10 : Правознавство. – С. 13-17.
668388
  Константий О.В. Категорії "публічно-правовий спір" та "адміністративний договір" в адміністративному судовому законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 58-67.
668389
  Гонда А. Категорії "свобода" та "відповідальність" у творчості Петра Чаадаева // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 323-330. – ISBN 978-966-306-020-4
668390
  Макушенко О.О. Категорії "своє-чуже" та "інше" в болгарській літературі періоду Відродження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 273-277. – ISBN 966-8188-07-1
668391
  Козак Є.П. Категорії "ставлення" як компонент ціннісного ставлення до фізичної культури // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 87-89. – Бібліогр.: 5 назв.
668392
  Курило М. Категорії "судова практика" та "судова правотворчість" у сучасній доктрині цивільного процесуального права України / М. Курило, Д. Ясинюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 142-157. – ISSN 1026-9932
668393
  Малишев Б. Категорії "ціль права" та "доцільність права" у праці Густава Радбруха "Філософія права" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-60. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу використання Г. Радбрухом телеологічного методу при розкритті змісту своєї концепції право розуміння. Статья посвящена анализу применения Г. Радбрухом телеологического метода при раскрытии содержания своей концепции ...
668394
  Мізіна Л.Б. Категорії "ціль" та "засіб" в контексті історико-мистецької проблематики // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 143-148. – ISBN 966-638-110-9
668395
  Зуєв Ю.Й. Категорії "частина", "ціле" та процедура розчленування / Ю.Й. Зуєв, В.Ф. Музиченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
668396
  Смокович М. Категорії виборчих спорів: динаміка їх виникнення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 9. – С. 14-23. – ISSN 2308-9636
668397
  Васильєв М.П. Категорії дійсності і можливості у квантовій фізиці / М.П. Васильєв. – Київ, 1972. – 48с.
668398
  Завгородня О.В. Категорії добра і зла в етико-психологічних працях Г.О. Балла // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – C. 11-17. – ISSN 2522-493X


  У статті висвітлено трактування Г.О. Баллом категорій добра і зла, окреслено провідні етико-психологічні здобутки вченого, а саме: аналіз труднощів ідентифікації добра і зла, виявів їх буттєвої пов’язанності, формулювання універсальної моральної ...
668399
  Семенюк Л.С. Категорії духовного й тілесного в поезії українського бароко: синтез і опозиція // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 204-209. – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано вірші українських поетів XVII-XVIII ст., у яких порушено проблему єдності й протистояння духовного й тілесного начал. Особливу увагу звернуто на суто бароковий мотив суперечки душі з тілом, підкреслено ...
668400
  Барановська О. Категорії емотивності та експресивності в системі англійського дієслова // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – C. 25-29. – ISSN 2078-340X
668401
  Єфімчук М.В. Категорії жінок Стародавнього Риму та їх вплив на формування державності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (12). – С. 106-109. – ISSN 2313-0431
668402
  Шевченко Л.І. Категорії історичного і психологічного часу: лінгвістична інтерпретація // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 356-359. – ISBN 966-638-08406
668403
  Бойченко І.В. Категорії історичної науки / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 186-187. – ISBN 966-642-073-2
668404
  Делія О.В. Категорії концепту "середовище": теоретичний аналіз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
668405
  Митрофанов І.І. Категорії кримінального права: вимисел чи реальність? // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 46-57. – ISSN 2304-4556
668406
   Категорії матеріалістичної діалектики. – К., 1958
668407
  Дядченко Л. Категорії міфопоетичного простору: локус, місце, місцевість, територія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 173-176. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
668408
  Арутюнов В.Х. Категорії можливості й дійсності і проблема об"єктивної реальності в квантовій механіці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
668409
  Тріщук О.В. Категорії науково-інформаційного дискурсу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 11-20


  Розглядаються текстово-дискурсивні категорії як об"єктивні істотні властивості, зумовлені функціонуванням тексту в комунікаційному процесі, як засіб узгодження діяльностей комунікаторів, пов"язаних через текст відношеннями взаємодії. The categories ...
668410
  Бочарніков В.П. Категорії національної безпеки: погляд на сутність і взаємозв"зки для розв"язання аналітичних задач підтримання прийняття рішень у сфері воєнної політики / В.П. Бочарніков, В.І. Павленко, С.В. Свєшніков // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 21-27
668411
  Іванов Г.Т. Категорії необхідності і випадковості. / Г.Т. Іванов. – Київ, 1959. – 48с.
668412
  Білик Г.О. Категорії онтологічної неповноти у філософському аналізі творчості // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 11-15. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
668413
  ЧулановаГ Категорії описів у романі Террі Пратчетта "Вільні малолюдці" / ЧулановаГ, Д. Лисенко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Жиленко І.Р., Таценко Н.В., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2022. – Т. 14, № 1. – С. 159-166. – ISSN 2077-804X
668414
  Серажим К.С. Категорії оцінки й аргументації у публіцистичній мові газети // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 104-107


  Розглянуто структуру та засоби вираження функціональних семантико-стилістичних категорій оцінки й аргументації та їхню комунікативно зумовлену взаємодію у газетно-публіцистичних текстах.
668415
  Селезньова О. Категорії прав і свобод людини в доктрині та законодавстві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (112). – C. 16-25. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
668416
  Мельник А. Категорії правонаступництва держав: проблеми визначення і класифікації // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 5-19


  У статті розглядається зміст і сутність фундаментального поняття "категорії правонаступництва держав". Автор також робить спробу провести чітке розмежування між подіями що тягнуть за собою наслідки правонаступництва та суміжними спорідненими ...
668417
  Бокал Г.В. Категорії пракриті та пуруша в філософській спадщині даршани санкх"я // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – Ч. 1. – С. 9-10
668418
  Вівчарик Н. Категорії релігійності та історизму в драматургії Григора Лужницького: особливості авторської ідейно-естетичної свідомості // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 81-86. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті аналізуються художні особливості драматургії представника Львівської групи письменників "Логос" Григора Лужницького. Основну увагу приділено дослідженню художніх текстів, п"єс драматурга крізь призму історизму, релігійності та патріотизму
668419
  Кияк Т.Р. Категорії семантики в дискурсополі // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 64-72. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
668420
  Луць Л. Категорії системного аналізу - методологічні основи дослідження правової системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.47-53. – Бібліогр.: 26 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
668421
  Воробей В.Г. Категорії соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) як спосіб визначення тематичного наповненя цього терміну в Україні / В.Г. Воробей, Ю.К. Бегма, О.Ю. Денищик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 137-143. – ISBN 966-614-021-7
668422
  Бойченко І.В. Категорії соціальної філософії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 187-189. – ISBN 966-642-073-2
668423
  Пилипенко Р.Є. Категорії стратегічного мислення мовної особистості німецького економіста в міжкультурній комунікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 127-132.
668424
  Плющ М.Я. Категорії суб"єкта і об"єкта в структурі простого речення: Навч. пос. для студ. спец.2102 Укр.мова і літ. / М.Я. Плющ. – К., 1986. – 175с.
668425
  Дученко М.В. Категорії суб"єкта і об"єкта в теорії пізнання діалектичного матеріалізму / М.В. Дученко. – Київ, 1964. – 143с.
668426
  Чередниченко О. Категорії сучасного перекладознавства: проблеми і дискусії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-9. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті окреслено проблематику тлумачення основних категорій сучасного перекладознавства. Особливу увагу приділено метамові досліджень з перекладознавства, питанням термінотворення і терміновживання у цій галузі. The article highlights the problems ...
668427
  Свєшнікова К. Категорії та види валютних ризиків комерційних банків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 147-154. – ISSN 1818-5754
668428
  Білик В.В. Категорії та поняття бюджетного права у системі категорій і понять фінансового права та їх модифікація // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 3 (13). – С. 22-24
668429
  Грень Л.М. Категорії та принципи системи професійної (професійно-технічної) освіти як детермінанти методології дослідження у галузі науки "Державне управління" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 115-122. – ISSN 2306-6814


  "У статті визначено й обгрунтовано методологічні засади державного управління системою професійної (професійно-технічної) освіти; розкрито зміст таких основних детермінант методології дослідження у галузі науки "Державне управління", як категорій та ...
668430
  Петрова К.С. Категорії фразеологічних одиниць за наявності у їх складі реалій з огляду на їх лінгвокультурний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 186-196


  У статті розглядається фразеологічний пласт іспанської мови з точки зору лінгвокультурних досліджень. На фразеологічному рівні досліджується зв"язок культури і історії народу з його мовою. На основі аналізу мовного матеріалу досліджуються одиниці і ...
668431
  Єщенко Т.А. Категорії художнього тексту: комунікативність, семантика, прагматика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Єщенко Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 80 назв
668432
  Яворська О. Категорії часу і простору в художніх текстах Анджея Хцюка про Дрогобич // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 404-407. – ISBN 978-966-3888-379-3
668433
  Кулінська Я. Категорії часу і простору у постмодерній прозі Ю. Андруховича, О. Ірванця та В. Неборака // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 206-212. – ISSN 2307-2261
668434
  Бєлобородова Д.О. Категорії часу й простору: погляди Миколи Костомарова і Миколи Сумцова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 24-28. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770


  Статтю присвячено проблемі дослідження категорій часу й простору такими представниками української фольклористики XIX ст., як М. Костомаров і М. Сумцов.
668435
  Голосова Т. Категорійна макроситуація в системі художнього прозового тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 168-180
668436
  Фурман А. Категорійна матриця взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / А. Фурман, Т. Ковальова // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 72-81. – ISSN 1810-2131
668437
  Фурман А.В. Категорійна матриця теоретичної психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 2 (80). – С. 13-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 91 назв. – ISSN 1810-2131
668438
  Шавелашвілі Є. Категорійна семантика прикметника сучасної турецької мови // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 2 (110), березень - квітень. – С. 60-64


  У сатті розглянуто категорійну семантику турецького прикметника, який визначається як семантико-граматичний клас слів.
668439
  Грабова М. Категорійна структура та способи і форми вираження головних членів речення (на матеріалі творів Олеся Гончара) // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 101-103. – ISBN 978-966-600-646-5
668440
  Бугерко Ярослава Категорійний аналіз рефлексії як явища, процесу, стану, властивості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 93-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
668441
  Загнітко А.П. Категорійний і парадигмальний простір сучасної лінгвоперсонології // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 150-159


  Визначено особливості становлення лінгвоперсонології як науки, її зв"язок із сучасними філософськими вченнями, схарактеризовано первинний зв"язок лінгвоперсонології з філософією персоналізму, виявлено основні ознаки особистої лінгвоіндивідуації та ...
668442
  Черноіванова Г.С. Категорійний інструментарій забезпечення інноваційної праці в сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 97-111. – ISSN 2313-8246
668443
  Приходько А. Категорійний статус німецького субстантивованого партиципа // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 52-58. – ISSN 1815-3070
668444
  Кобченко Н. Категорійний статус прономінативів з наголошеним префіксом ні // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 102-116. – ISSN 1682-3540
668445
  Костусяк Н. Категорійні ознаки віддієслівних іменників // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 39-47. – ISSN 1815-3070
668446
  Загнітко А.П. Категорійно-кваліфікаційні виміри валентності: теоретико-контрастивні студії // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 135-156. – ISBN 978-966-489-126-1
668447
  Долінченко О.М. Категорійно-понятійний апарат державного регулювання демографічних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 140-145. – ISSN 2306-6814
668448
  Ляховченко Л.А. Категорійно-понятійний апарат державного регулювання фінансування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 136-139
668449
  Фурман Анатолій Категоріогенез як напрям професійного методологування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 53-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
668450
  Николюк Д.А. Категорія " джерело права " : наступність і новизна наукової концепції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 58-63. – ISSN 1563-3349
668451
  Гриценко І.С. Категорія "адміністративний примус" у працях перших учених-адміністративістів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 74-78. – (Правознавство ; Вип.306)
668452
  Чмихало І. Категорія "бачення" в родинній обрядності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 176-182
668453
  Оніщук М Категорія "безпосередня демократія"в конституційному праві України (теоретико-методологічні аспекти) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-10. – ISSN 0132-1331
668454
  Трунова Г.А. Категорія "бідність" у праві соціального забезпечення та шляхи її подолання в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (222). – С. 51-58. – ISSN 2308-9636
668455
  Бойченко Н.М. Категорія "буття" у Сігера Брабантського та Боеція Дакійського // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 23. – ISBN 966-8365-12-7
668456
  Бігун О. Категорія "буття" у творчості Тараса Шевченка: християнсько-антропологічний контекст // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 12-18


  У статті зроблено спробу христологічної інтерпретації поетичної спадщини Т. Шевченка. Методологічною базою розвідки є концепції томізму. Аналізуєтьсяпоняття "буття" у творчості поета під кутом зору християнсько-антропологічних студій
668457
  Вакарюк Л.В. Категорія "бюджетний устрій" за законодавством України та Російської Федерації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 355-357. – ISBN 978-966-171-322-1
668458
  Іванишин П.В. Категорія "великий письменник" як герменевтична проблема // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті автор зосереджується на витлумаченні теоретико-літературної категорії "великий письменник". Ця категорія розглядається у різних методологічних, передусім герменевтичних, ракурсах. Дослідник вказує на пріоритетність поняття "націотворчість" для ...
668459
  Федоренко В.Л. Категорія "виборчий процес" у конституційному праві: теоретико-методологічні та законодавчі аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 30-40
668460
  Солдатенко О. Категорія "видатки" за законодавством України та країн Центральної Європи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 45-47.
668461
  Стефанчук М. Категорія "виключні випадки" в контексті реалізації прокуратурою України функції представництва // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 36-42. – ISSN 2311-6676
668462
  Сущенко В. Категорія "відповідальність" у гуманітарних науках та юриспруденції: мультидисциплінарний підхід // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 166-184. – ISSN 2227-7153
668463
  Капінус О. Категорія "військове майно" як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 91-94. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
668464
  Дойчик М. Категорія "гідність" у філософії Іммануїла Канта // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 87-92. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 14)
668465
  Гребеньков Г.В. Категорія "господарство" у контексті господарського права // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2001. – № 1. – С. 103-106.
668466
  Білик Я. Категорія "гра" у філософії Х. Ортега-і-Гассета // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 106-108. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  "а думку Хосе Ортеги-і-Гассета, історія завжди є тільки у формі наративу для “наративного” розуму людини. Таким чином, пояснена історія також є необхідним підгрунтям для розуміння людської сутності. Адже саме тим, чим природа є для речей, історія є для ...
668467
  Федорук Н. Категорія "державне управління" як відображення етатистської природи адміністративного права України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 68-75. – ISSN 2306-9082
668468
  Тарнашинська Л. Категорія "діаспора": проблема розфокусованої свідомості // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 312-325
668469
  Ярешко О. Категорія "ділова репутація" в цивільному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.310-316. – (Серія юридична ; Вип. 38)
668470
  Тобота Ю.А. Категорія "добросовісність" у цивільному праві України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 23-28. – ISSN 0201-7245
668471
  Шишка Р.Б. Категорія "засади" у приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 144-147. – ISSN 2219-5521
668472
  Мельник Р.С. Категорія "зібрання" та її належне тлумачення як одна з передумов реалізації права на участь у мирному зібранні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 140-147. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу категорії «зібрання». Автором доводиться, що правильне розуміння категорії «зібрання» є важливою передумовою реалізації громадянами права на участь у мирному зібранні. У статті розглядаються такі характеристики зібрання, як ...
668473
  Микласевич Оксана Категорія "зловживання правом": поняття та форми // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 30-33
668474
  Кирилюк Д. Категорія "зловживання цивільним правом" в Україні та за кордоном: питання теорії і практики // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 96-101
668475
  Плясун О.М. Категорія "імідж" в сучасній гуманітаристиці: проблема та її наукові дискурси // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 70-87. – ISSN 2311-2697


  У статті виділено та проаналізовано основні напрямки іміджевих досліджень у гуманітарних та суспільствознавчих дисциплінах. Розглянуто особливості інтерпретації категорії "імідж" у різних галузях модерної науки. Дослідницьку увагу звернено на ...
668476
  Андрушко І.П. Категорія "інтерес" у конституційному праві: поняття та зміст // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 122-130
668477
  Андрушко П.П. Категорія "інтерес" у кримінальному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 79-90. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
668478
  Ворсуль В. Категорія "інтерес" у римському сімейному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 521-528. – ISSN 1026-9932
668479
  Запара С.І. Категорія "інтересу" в цивільних та трудових правовідносинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 136-140. – ISSN 2219-5521
668480
  Бондар Вал С. Категорія "іронія" у контексті історії філософських учень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
668481
  Головко В.В. Категорія "історіографія" в українській історичній науці в діаспорі // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 44-47
668482
  Баймуратов М.О. Категорія "конституційний лад": до проблеми визначення у сучасному конституційному (державному) праві / М.О. Баймуратов, І.Д. Сліденко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 112-121. – ISSN 1563-3349
668483
  Вірченко Т. Категорія "конфлікту" в літературознавстві : до постановки проблеми // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 191-199. – Бібліогр.: Літ.: с. 197-199; 29 п. – ISBN 966-7773-70-1
668484
  Лу Цзе Категорія "концепту" в парадигмі європейської та китайської музичної культури // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 305-316
668485
  Топіха А.М. Категорія "культура" в філософсько-освітньому дискурсі: гносеологічний аналіз // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 323-328. – ISSN 2076-1554
668486
  Печеранский Ігор Категорія "культури" в історико - філософському українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С.110-112
668487
  Луцишин О. Категорія "літературний розвиток" у науковому трактуванні Івана Франка / О. Луцишин; Олена Лучишин ; Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка, НАН України. – Львів, 1998. – 139 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 1). – ISBN 966-02-0652-6
668488
  Скрипніченко О.П. Категорія "людина" у творах економістів-класиків // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 174-185. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
668489
  Скрипніченко О.П. Категорія "людина" у творах маржиналістів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 27-33. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
668490
  Ушенко Н.В. Категорія "людський капітал" у концепції людського розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 138-142.
668491
  Фесик О. Категорія "м"яка сила" у дослідженнях міжнародних відносин // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 196-209. – ISSN 2409-9260
668492
  Малишев Б. Категорія "мета" у системному та діяльнісному методах дослідження права // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 334-343. – ISBN 978-966-349-240-7
668493
  Лазаренко М Д. Категорія "метатекст" у термінологічній парадигмі сучасного літературознавства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 21-26. – Бібліогр.: Літ.: с. 25-26; 7 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
668494
  П"ятницька-Позднякова Категорія "музичне мовлення" у контексті диз"юнкції // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 19-42


  "...Акцентовано увагу на процесі музичного мовлення, що є універсальною формою мислення людини, яке в умовах сучасної культури перетворюється на семіозисне. Розглянуто різні погляди на проблематику порівняння музичного та вербального мовлення".
668495
  Лановик М.Б. Категорія "національної пам"яті" як форманта художнього перекладу // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.101-106. – ISBN 966-568-658-5
668496
  Ходико Ю.Є. Категорія "нерухома річ" в цивільному праві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 97-104
668497
  Царітеллі О.М. Категорія "особисті права людини": визначення та класифікація // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 41-47. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
668498
  Дереза Л. Категорія "пам"яті жанру" і літературна казка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 21-25. – (Філологічні науки)
668499
  Єрмоленко С.С. Категорія "позиція спостерігача" у функціональному та семіотичному висвітленні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-12. – Бібліогр.: с. 11-12, Літ.: 19 п. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі семіотичної та функціональної характеристики певних типів дискурсу, визначальною для яких є наявність риси "позиція спостерігача". Проблему розглянуто у межах більш загального питання про взаємозв"язок між конкретним епістемічним ...
668500
  Поліщук О. Категорія "політичні технології" у вітчизняному дискурсі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 135-139. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
668501
  Веренкіотова О. Категорія "поняття" у теорії та філософії права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 75-78.
668502
  Котюк І.І. Категорія "право" - традиційні уявлення і фактичний зміст / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 15-19. – ISBN 978-617-7638-01-7
668503
  Тернавська В. Категорія "правова політика" (теоретико-правовий аналіз) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 18-22. – ISSN 2524-0129
668504
  Спаський А. Категорія "правовий режим": ознаки та поняття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
668505
  Спаський А. Категорія "правовий режим": ознаки та поняття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
668506
  Спаський А. Категорія "правовий режим": підходи до інтерпретації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
668507
  Спаський А. Категорія "правовий режим": підходи до інтерпретації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 0132-1331
668508
  Гурджі Ю. Категорія "правові засоби" в кримінально-процесуальному механізмі захисту прав особи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 83-88.
668509
  Білоусов Ю.В. Категорія "примус" у законодавстві України провиконавче провадження // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 86-94. – ISBN 978-966-8823-76-3
668510
  Гульбс О.А. Категорія "професійна свідомість" викладача вищої школи в психології професіоналізму педагогічної праці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 19-26
668511
  Черникова А.О. Категорія "процесуальна форма" в адміністративному судочинстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 71-78. – ISSN 2220-1394
668512
  Мельник Р.С. Категорія "публічне управління" у новій інтерпретації // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 8-14. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена аналізу сутності та змісту категорії «публічне управління». Зазначене завдання вирішується крізь призму принципу розподілу влади. Визначається система суб"єктів публічного управління. Окрема увага приділяється розмежуванню публічного ...
668513
  Тодика О. Категорія "публічний інтерес" у конституційному праві та проблеми здійснення народовладдя // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 67-75
668514
  Музика О.А. Категорія "публічність" у фінансовому праві // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 25-30.
668515
  Дронь Ю.П. Категорія "регіон": сутність і напрями досліджень // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 52-58. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
668516
  Левицький В.А. Категорія "редагування" у поняттєвому апараті державного управління // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 94-96
668517
  Гвоздь М.Я. Категорія "реінжиніринг" та її визначення у фаховій літературі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 106-110. – ISSN 0321-0499
668518
  Оніщук М. Категорія "референдна демократія" в конституційному праві України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0132-1331
668519
  Рябченко Т.О. Категорія "референдна правотворчість" у теорії права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 66-75
668520
  Кушнєрьов В. Категорія "розумний строк" у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 269-273. – ISSN 2663-5313
668521
  Печеранський І. Категорія "розуму" у творчості Петра Лодія та київській академічній філософії (до питання про два типи просвітницької філософії в Україні в I пол. XIX // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 123-127. – ISSN 1728-9343
668522
  Печеранський І. Категорія "розуму" у творчості Петра Лодія та київській академічній філософії (до питання про два типи просвітницької філософії в Україні в I пол. XIX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 137-141. – ISSN 1728-9343
668523
  Бойко Д.В. Категорія "роялті" в податковому праві: до проблеми визначення // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 53-57
668524
  Демчук Р. Категорія "святості" та моделювання протонаціональної ідентичності на Русі // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 128-136. – (Несторівські студії)
668525
  Рощин Д.Г. Категорія "смисл життя особистості" в системі суміжних понять гуманітарних наук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 94-98. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  В статті викладені результати теоретичного аналізу категорії "смисл життя особистості" в системі суміжних понять. Зроблено висновок про те, що поняття" ціль життя", "смисложиттєві цілі", "цінність життя", "смисложиттєві цінності (ідеали)" безпосередньо ...
668526
  Дмитрук Н.А. Категорія "соціальна стабільність" в соціології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 49-57. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Робиться спроба розкрити соціологічний зміст категорії "соціальна стабільність", виділити поняття, з якими вона пов"язана: соціальна усталеність, порядок, інтеграція, інституціоналізація, рівновага, злагода, згуртованість, солідарність.
668527
  Блоха Я.Є. Категорія "справедливість" у політичній філософії Марка Тулія Цицерона // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 24-30. – ISSN 2075-1443
668528
  Оніщенко Н.М. Категорія "сприйняття права" у контексті утвердження принципу законності, забезпечення правопорядку та соціальної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 3-11. – ISSN 1563-3349
668529
  Бондар Т.В. Категорія "стиль життя" та його інтерпретації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.46-50. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
668530
  Заморська Л.І. Категорія "структура норми права" як основа його нормативності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 17-24. – ISSN 1563-3349


  Досліджується специфіка інтерпретації природного права у роботах Л. Цвєтаєва у контексті становлення юридичної науки Російської імперії на початку XIXстоліття. Висвітлюються основні елементи науки природного права та їх взаємозв"язок. Исследуется ...
668531
  Барабаш Т.М. Категорія "суб"єкт" у кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 88-92. – ISSN 2220-1394
668532
  Джугастрянська Ю. Категорія "сугестія" та її супідрядні поняття // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 160-170
668533
  Вільгушинський М. Категорія "судова влада" у новій інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблена спроба проаналізувати сутність та зміст категорії "судова влада" через призму останніх досягнень, зроблених у галузі вітчизняної правової науки. Автором стисло аналізується процес введення у правовий обіг ка- тегорії судова влада. ...
668534
  Пархета Я. Категорія "творча особистість" в мегатексті Григора Тютюнника // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 85-89. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
668535
  Процак Л.М. Категорія "точка зору" в художньому тексті // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 143-151. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5
668536
  Федорова Ю.Г. Категорія "трансформанти" в американському газетному дискурсі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 208-211. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
668537
  Неліна Н.В. Категорія "український народ" у конституційному праві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 162-164. – ISBN 978-966-301-169-1
668538
  Сорокін С.В. Категорія "умовності" у сучасній турецькій мові (на прикладі мови роману Орхана Памука "Біла фортеця") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-66. – (Східні мови та літератури ; № 3)


  У статті на основі граматичних особливостей роману "Біла фортеця" Орхана Памука досліджується типологія граматичних форм, які служать для вираження категорії "умовності" у сучасній турецькій мові. Розглядається питання складнопідрядного речення з ...
668539
  Гукалова І.В. Категорія "урбанізація" у понятійній площині соціальної географії та інших наук / І.В. Гукалова, Н.В. Омельченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 96-108 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
668540
  Галів М. Категорія "факт" в історико-педагогічному наративі Степана Голубєва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 94-99. – ISSN 2308-4634
668541
  Гетманцев Д.О. Категорія "фінансово-правове зобов"язання" в науці фінансового права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 85-90. – ISSN 2220-1394


  У статті аналізуються теоретичні підходи до формування юридичних понять, розкривається співвідношення юридичних понять та дефініцій, юридичних конструкцій тощо. Акцентується увага на необхідності якісного наукового забезпечення процесу законотворення, ...
668542
  Єрмоленко В. Категорія "форма права власності": торетико-методологічні засади обгрунтування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 3-5.
668543
  Нижний А.В. Категорія "форма цивільно-правового договору" у цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 145-150. – (Право. Економіка. Управління)
668544
  Куракін О.М. Категорія "функція держави" в сучасній вітчизняній юридичній науці // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 15-20. – ISSN 2524-0064
668545
  Куций І.П. Категорія "цивілізаційна ідентичність" як об’єкт історіографічного дослідження: сучасні інтерпретації // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 113-122. – ISSN 0130-5247
668546
  Гончаренко В.В. Категорія "ціле" та її роль у процесі пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
668547
  Білоскурська О.В. Категорія "цінності" в конституційному праві // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 35-39. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
668548
  Харитонова Д.Д. Категорія "чужий" у політичних промовах чинного Президента України Петра Порошенка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 320-328. – ISSN 2520-6397


  Розглянуто категорію "чужий" у сучасних політичних промовах Президе- нта України Петра Порошенка. Визначено способи представлення на лексич- ному рівні категорії "чужий". Проаналізовано особливості трансформацій, метафоризаціЇ словосполучень, ...
668549
  Яковець І.С. Категорія "якість кримінально-виконавчого законодавства": філософський та практичний аспекти // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 127-139
668550
  Кубаєвський М.К. Категорія "якість" у світлі системно-структурного підходу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
668551
  Набитович І. Категорія sacrum і художня література // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 27-39. – ISSN 0236-1477
668552
  Смольнікова О. Категорія автономного навчання у предметному полі педагогіки вищої школи // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 108-114. – ISSN 2075-1478


  Здійснено категоріальний аналіз автономного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Представлено змістове наповнення поняття "автономне навчання". Досліджено співвідношення цього феномену з тотожними поняттями, зокрема: "самостійність", ...
668553
  Ожоган В.М. Категорія авторизації в складних реченнях із пояснювальними відношеннями: семантичні та формальні особливості / В.М. Ожоган, О.П. Кадочнікова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
668554
  Башун А.В. Категорія альтернативних джерел енергії в міжнародному праві XXI століття // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 93-100
668555
  Білоус Н.В. Категорія аргументативності у перекладених текстах популярно-теологічного та теоретико-теологічного дискурсів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 60-66


  У статті розглядається відтворення категорії аргументативності в україномовних перекладах німецькомовних сучасних текстів популярно-теологічного та теоретико-теологічного дискурсів. Зроблено висновок про необхідність не лише суто мовної, але й ...
668556
  Калько Т.І. Категорія аспекту крізь призму поля візуального сприйняття Р. Арнгейма (на матеріалі української мови) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 0027-2833
668557
  Белих О.М. Категорія аспектуальності в науковому дискурсі: семантичні та дискурсні аспекти (на матеріалі німецькомовних джерел) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 136-141. – Бібліогр.: Літ.: с. 140-141; 11 п. – ISSN 1729-360Х
668558
  Сизонов Д.Ю. Категорія багатозначності у О. Потебні та сучасні дослідження з термінознавства // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 213-217
668559
  Верба Г. Категорія безособовості в іспанській та українській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-26. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено безособові речення в іспанській та українській мовах. Виявлено певні паралелі, що підтверджують, що безособовість властива обом мовам, проте за цим терміном часто тлумачать різні явища. Зроблено спробу вияви-ти загальні і специфічні для ...
668560
  Бойченко Н.М. Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського середньовіччя : Дис. ... канд. філософських наук : Спец. 09.00.11- релігієзнавства / Н.М. Бойченко , КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2005. – 200 л. – Бібліогр.: л. 177-200
668561
  Бойченко Наталія Михайлівна Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського середньовіччя : Автореф. дис.... канд. філос. наук : 09.00.11 / Бойченко Наталія Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
668562
  Шевченко М.В. Категорія виду дієслова в практичному курсі української мови як іноземної // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 86-91
668563
  Шевченко М.В. Категорія виду дієслова в практичному курсі української мови як іноземної // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 154-160
668564
  Лабетова В. Категорія визначеності / невизначеності у світлі функціонального підходу до вивчення мови // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 32. – С. 13-17. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
668565
  Безклубий І. Категорія вини у працях професора Г. Матвєєва: сутність підходу вченого та його сучасне значення / І. Безклубий, Ю. Різник // Відповідальність у приватному праві / І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик, В. Бажанов, Т. та ін. Боднар. – Київ : Грамота, 2014. – С. 40-47. – (серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-467-8
668566
  Вихованець І.Р. Категорія відмінка в проекції на семантико-синтаксичну структуру речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 61-67
668567
  Кучеренко І.К. Категорія відмінка в сучасній українськії мові / І.К. Кучеренко. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1961. – 52 с.
668568
  Спасибо-Фатєєва Категорія відмови в цивільному праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 94-105. – ISSN 1993-0909
668569
  Рубашова Л.М. Категорія відношення: логіко-філософські та лінгвістичні аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 89-95. – ISBN 966-581-102-9
668570
  Житнухіна К. Категорія відповідального ставлення до майбутньої професії студентів педагогічних університетів: теоретико-методологічний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 72-77. – ISSN 2308-4634
668571
  Турчин М.Б. Категорія відповідальності у соціально-екологічному вимірі постіндустріальної епохи // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 176-183
668572
  Тягунова М.М. Категорія вставності в синтаксисі сучасної української та російської мов // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 89-96


  Пропонується аналіз синтаксичної категорії вставності як універсалії, що виявляє семантичну й прагматичну подібність в українській і російській мовах; встановлено різні способи презентації мовленневої свідомості, що коригує атрибути, здатні насичувати ...
668573
  Комісаров К.Ю. Категорія граматичного часу у контексті вивчення японської мовної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 218-226
668574
  Білик Я.М. Категорія гри в суасній філософії історії: історичний діалог та "археопсихологія" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.27-30. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
668575
  Чонка Т. Категорія гри як філософський і естетичний чинник творчості Германа Гессе / Т. Чонка, А. Барань // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2022. – Вип. 1 (19). – С. 146-155. – ISSN 2415-8828
668576
  Хархун В. Категорія гри: герой і маска: (ОбразМихайлюка в романі Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля"№ // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С.176-186. – ISBN 966-8547-61-6
668577
  Коць Т. Категорія двоїни і становлення морфологічної норми української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 68-74. – ISSN 1682-3540
668578
  Гуменюк Н.Г. Категорія дейксису в англійській мові: універсальний дейксис // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 24-26. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
668579
  Лесько Х.С. Категорія демінутативності в іспанській мові: концептуальна та семантична природа // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 250-256


  У статті проаналізовано концептуально-семантична природу демінутивних одиниць та місце і роль демінутивного компонента в структурі слів. Демінутиви як засоби вираження кількості виступають не самостійними складниками семантичних структур. Семи ...
668580
  Руда Н.В. Категорія демінутивності - гносеологічно-мовна універсалія // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 207
668581
  Руда Н.В. Категорія демінутивності в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 122-126
668582
  Руда Н.В. Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 105-109


  У статті досліджуться способи та засоби вираження категорії демінутивності в латинській мові, аналізується формальна структура та особливості та особливості семантики ії виразників.
668583
  Руда Н. Категорія демінутивності в українській мові (формально-семантичний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 41-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються способи та засоби вираження категорії демінутивності в українській мові, аналізується формальна структура та особливості семантики ії виразників.
668584
  Руда Н.В. Категорія демінутивності в українській мові: етнопсихолінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 14-20


  У статті обгрунтовуються екстралінгвальні причини семантико-функціональних особливостей вираження категорії демінутивності в українській мові. Категорія демінутивності розглядається як універсальна гносеологічно-мовна категорія, а демінутивні ...
668585
  Руда Н.В. Категорія демінутивності: аспекти та перспективи досліджень // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 384-388


  У статті окреслюються можливі напрямки та перспективи дослідження універсальної гносеологічно-мовної категорії демінутивності, багатоаспектність формальної та семантико-функціональної природи якої, незважаючи на численні студії на матеріалі різних мов, ...
668586
  Драгомирецька Н. Категорія діяльності в аспекті комунікацій державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 111-118
668587
  Лебідь Є. Категорія добра в етиологічній моделі персонажів роману Є.П. Гребінки "Доктор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 122-126
668588
  Рутковський Б.О. Категорія довір"я в марксистській етиці / Б.О. Рутковський. – Київ, 1970. – 116с.
668589
  Протопопова Т.В. Категорія достоинства Короля в Конституции Дании / Т.В. Протопопова, С.В. Орлова, Д.С. Дробышевский // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 284-289. – ISSN 1563-3349
668590
  Грозян Н.Ф. Категорія другорядних членів речення на тлі формально-синтаксичної та семантико-синтаксичної структур речення : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Грозян Ніна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 25 назв
668591
  Ворожбіт В.В. Категорія духовно-морального виховання учнівської молоді в історії вітчизняної педагогічної думки // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 107-118. – ISSN 2078-7782


  Метою статті є виклад результатів дослідження історичного аспекту теорії духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів для якісного оновлення методологічної і теоретичної бази організації виховного процесу, конкретизації ...
668592
  Мініч А.П. Категорія економічної раціональності у сучасній економічній теорії та межі її застосування // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 88-92. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена розгляду категорії економічної раціональності в економічній теорії. The article is devoted to consideration of category of economic rationality in an economic theory.
668593
  Марчук В.П. Категорія етикету в соціально-філософському пізнанні (понятійно-категоріальна структура) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 103-121. – ISBN 966-628-197-5
668594
  Линчак І. Категорія жанру прикмети у фольклористиці: поняття термінології // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 165-168.
668595
  Андрейчук Н.І. Категорія життєвого світу людини у філософській та лінгвофілософській антропології // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 91-96
668596
  Демкова М. Категорія заперечення в текстах української закордонної публіцистики 60-70-их років XIX століття // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7196-23-4
668597
  Ковтун Я.П. Категорія збірності та суміжні з нею категорії (на матеріалі німецької мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 316-322
668598
  Буднікова Леся Категорія збірності у словацькій мові: зіставний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – с. 11-13
668599
  Гончаренко Н.В. Категорія здоров"я як предмет психологічного дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 125-128. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
668600
  Бортун К. Категорія імперативності в офіційно-діловому стилі: статус, функції // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельська, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 38. – С. 30-34. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
668601
  Бедрич Я.В. Категорія інклюзивності у мові науки: функціонально-когнітивні та дискурсивні характеристики (на матеріалі англо-американських статей у галузі інформаційно-комунікаційних технологій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бедрич Ярослава Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
668602
  Бедрич Я.В. Категорія інклюзивності у мові науки: функціонально-когнітивні тв дискурсивні характеристики (на матеріалі англо-американських статей у галузі інформаційно-комунікаційних технологій) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бедрич Ярослава Вадимівна ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викл. інозем. мов. – Київ, 2017. – 226 арк. – Додатки: арк. 222-226. – Бібліогр.: арк. 186-221
668603
  Рейзенкінд Т. Категорія інтеграції у професійній підготовці вчителя музики // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.29-31. – ISSN 0131-6788
668604
  Гурко М.З. Категорія інтенсивності в сучасній німецькій фразеології (на матеріалі фразеол. одиниць тематичної групи "інтелектуальні здібності людини") : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.04 / Манана Зібіловна Гурко; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
668605
  Костенко В.Г. Категорія інтердискурсивності в науковому медичному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 153-160. – ISBN 978-966-2668-24-7
668606
  Ходак С.М. Категорія інтересу в сімейному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ходак Світлана Михайлівна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
668607
  Піндосова Т.С. Категорія інтертекстуальності в художніх текстах Д. Брауна: прагмастилістичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Піндосова Тамара Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
668608
  Скиба Н. Категорія інтертекстуальності й фразеологія // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 56-60.
668609
  Макарова А.В. Категорія інтертекстуальності у працях сучасних німецьких германістів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 216-220
668610
  Лефтерова О.М. Категорія інформативності в творах Корнелія Непота // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 310-315
668611
  Бочарнікова А. Категорія інформативності в тексті авестійського гімну Y 46 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 14-17. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано різні типи логічного розподілу видів інформації в тексті з огляду на потреби дослідників текстів віддалених історичних епох. Проаналізовано змістово-фактуальну та змістово-концептуальну інформацію тексту авестійського гімну Y 46. ...
668612
  Захаренко К.В. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 72 : Філософія. – С. 44-52. – ISSN 2072-1692
668613
  Захаренко К. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 48-54. – ISSN 2078-1016
668614
  Леміш Н.Є. Категорія каузальності та специфічність ії лінгвістичної реалізації // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 87-93


  У статті аналізується категорія каузальності та визначається специфічність ії лінгвістичної реалізації. Окремо акцентується той факт, що казуальність виступає одним із компонентів людського мислення незалежно від ситації, а також підкреслюється ...
668615
  Ківшик Н. Категорія кількості у філософському та лінгвістичному витлумаченні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 93-97. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
668616
  Шабат-Савка Категорія комунікативної інтенції: типологічні вияви та синтаксична реалізація в сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 104-114. – ISSN 1682-3540


  У статті витлумачено статус комунікативної інтенції як лінгвістичної синтаксично зорієнтованої категорії. Запропоновано типологію комунікативних інтенцій залежно від потреб адресанта в стереотипних та контекстуально зумовлених ситуаціях мовлення.
668617
  Довгань Н.О. Категорія контексту життєдіяльності поколінь: соціокультурний аспект // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 64-79. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
668618
  Сайтарли І.А. Категорія матери у філософській спадщині Олексія Лосєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-89. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
668619
  Матвєєва О. Категорія матеріальні цінності в контексті художньої моделі індивідуального буття (на матеріалі "Щоденника" (1911-1931) В. Винниченка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 38-46. – ISSN 0236-1477
668620
  Колісник Олександра Володимирівна Категорія ментальності та її прояви в українській культурі : культурологічний аспект : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.04 / Колісник Олександра Володимирівна; КУ ім Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 186л. – Бібліогр.:л.169-185
668621
  Колісник Олександра Володимирівна Категорія ментальності та її прояви в українській культурі: культурологічний аспект : Автореф... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Колісник Олександра Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18с.
668622
  Сухомлин О.Ю. Категорія ментальності як складова рекламного образу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 146-151


  У статті досліджено функціонування категорії ментальності в рекламі, відтворення основних національних мотивів і символів у рекламних матеріалах, основні закономірності створення рекламних образів з урахуванням категорії ментальності, запропоновано ...
668623
  Шевченко Л.І. Категорія ментальності. Лінгвістична інтерпретація // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 65-68. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Досліджується ментальність як операціональна загальнонаукова категорія. Визначаються дефінітивні ознаки лінгвістичного змісту терміну, а також виділяються цивілізаційні рівні, співвідносні з історичною структурою українського менталітету.
668624
  Бігун Р. Категорія милосердя: історико-етичний аналіз // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 55-59. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
668625
  Шестопалова Т.П. Категорія мімезису та основоположні критерії літературно-критичного розмислу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 63-70. – ISBN 978-966-171-217-0
668626
  Вещикова О.С. Категорія містичного: науковий дискурс і репрезентація в сучасній прозі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 129-133. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
668627
  Климентова О. Категорія модальності оцінки як параметр літературного аналізу поетичного тексту : на матеріалі Псалмів царя Давида та Шевченкових переспівів старозаповітних творів // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 113-120
668628
  Самарський А.Ю. Категорія моральності: матеріалістичний аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 201-203
668629
  Смолінська О.Є. Категорія мотиваційної культури в університетській педагогічній освіті: проблема означення та етичної дієвості // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 9-16. – ISSN 2078-7782
668630
  Самойленко О.І. Категорія музичного мислення у понятійному контексті психології мистецтва: про єдність філософсько-естетичного та мистецтвознавчого методів пізнання // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 26. – С. 7-17. – ISSN 2524-0447
668631
  Маланій Н.І. Категорія наднаціонального в компаративістиці: екзистенціалістська проекція // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 66-70. – ISSN 1729-360Х
668632
  Ройко Тетяна Категорія належного та її застосування в соціальних науках Богданом Кістяківським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Актуальність освоєння творчої спадщини Богдана Олександровича Кістяківського (1868-1920) у соціологічній думці зумовлена колом осмислених ним проблем, зокрема істинності соціального пізнання, а саме методології соціальних наук, застосування ...
668633
  Ройко Тетяна Категорія належного та її застосування в соціальних науках Богданом Кістяківським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Актуальність освоєння творчої спадщини Богдана Олександровича Кістяківського (1868-1920) у соціологічній думці зумовлена колом осмислених ним проблем, зокрема істинності соціального пізнання, а саме методології соціальних наук, застосування ...
668634
  Ройко Т. Категорія належного та її застосування в соціальних науках Богданом Кістяківським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 30-32.
668635
  Колеснікова Т. Категорія наслідків злочину в кримінальному праві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 82-90
668636
  Медвідь К.М. Категорія негації як фундаментальний лінгвістичний феномен / К.М. Медвідь, С.О. Швачко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 109-113. – ISSN 2077-804X
668637
  Гудима А. Категорія німоти, її сенсовий зміст у творчості Тараса Шевченка і Амвросія Метлинського // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 18-25
668638
  Козуб С. Категорія нового в лексико-семантичній системі японської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головні інноваційні процеси в лексико-семантичній системі японської мови. Головним завданням автора було дослідити і класифікувати лексичні неологізми залежно від способу творення. Матеріали для дослідження, використані в цій статті, взяті ...
668639
  Сорокін С.В. Категорія об"єктності та об"єктні словосполучення в турецькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-42. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються внутрішні зв"язки, специфіка та особливості інтеграції турецьких об"єктних словосполучень. Аналізується роль явища еліпсиса в складі об"єктних словосполучень.
668640
  Олешко Ю. Категорія оптативності у проповідях І.Галятовького // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 259-266


  У статті проаналізовано мовленнєвий вияв категорії оптативності на матеріалі казань староукраїнською мовою І. Галятовського, представника проповідницької школи другої половини ХVII століття. В статье проанализировано речевое выражение категории ...
668641
  Дарчук Н. Категорія особи в поетичних творах Лесі Українки // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, Ю. Голоцукова, І. Данилюк [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 1. – С. 19-35. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
668642
  Пилипенко Р.Є. Категорія оцінки в німецьких економічних текстах багатомовних інституцій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 122-126. – ISBN 966-581-622-5
668643
  Пастушенко О.С. Категорія оцінки в новогрецькій мові (сучасний стан дослідження) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 141-144
668644
  Булах М.Б. Категорія оцінки в семантиці медійних перифразів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 51-59
668645
  Грабовенко І.С. Категорія оцінки в системі піар-впливу в сучасному українському мас-медійному політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 228-232


  У статті основну увагу приділено дослідженню особливостей функціонування категорії оцінки як одного з засобів піар-впливу у мас-медійному політичному дискурсі. В статье основное внимание уделено исследованию особенностей функционирования категории ...
668646
  Космеда Т. Категорія оцінки в українському мовознавстві // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 138-146. – ISBN 966-603-098-5
668647
  Халіман О.В. Категорія оцінки у проекції на іменники спільного роду // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 169-176
668648
  Горюнова Я.В. Категорія оцінки як засіб мовної маніпуляції на інтернет-сторінках "The Theiegraph" (Велика Британія) та українських ЗМІ при висвітленні конфлікту навколо фільму "Невинність мусульман" у контексті нових медіа // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – C. 478-479
668649
  Федорова Л.М. Категорія оцінки: до проблеми становлення та вираження в слові : (на матеріалі метафор газетно-журнальної періодики // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 115-121. – ISSN 1682-3540


  У статті зроблено опис становлення оцінки як лінгвістичної категорії, визначено головні ознаки, типи й структуру оцінки, основні способи її вираження, проаналізовано особливості функціонування оцінного компонента в метафорі.
668650
  Денискіна Г.О. Категорія парадоксальності у мовомисленні М.П. Драгоманова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 98-102. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
668651
  Цукор О.С. Категорія педагогічної свідомості в теоріі та практиці професійної підготовки вчителя : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цукор О. С.; КУ. – К., 1998. – 32л.
668652
  Корольова Т.М. Категорія переконання в юридичному дискурсі / Т.М. Корольова, В.Є. Швецова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 85-89. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
668653
  Любченко Т. Категорія переходності дієслова у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 286-290. – Бібліогр.: Літ.: С. 286-290;13 назв. – ISBN 966-7825-79-5
668654
  Ясакова Н.Ю. Категорія персональності в українській літературній мові : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 035 / Ясакова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 457 арк. – Додатки: арк. 453-457. – Бібліогр.: арк. 382-452
668655
  Ясакова Н.Ю. Категорія персональності в українській літературній мові : автореф. дис.... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Ясакова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
668656
  Ясакова Н.Ю. Категорія персональності: основи вивчення у вимірах функційної граматики // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 21-30


  У статті подано теоретичне підґрунтя потрактування категорії персональності. Встановлено, що персональність може бути представлена як система мікрополів, де різнорівневі мовні засоби згруповані навколо еталонного репрезентанта інваріантного значення.
668657
  Ясакова Н.Ю. Категорія персональності: природа, структура та репрезентація в українській літературній мові / Наталія Ясакова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 286-323. – ISBN 978-966-2410-76-1
668658
  Скидан О. Категорія підтексту в сучасному літературознавстві // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 244-250
668659
  Пахолок З.О. Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Пахолок Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 485 арк. – Бібліогр.: арк. 422-485
668660
  Пахолок З.О. Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Пахолок Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
668661
  Гребенюк Тетяна Категорія події в рецептивно-комунікативній парадигмі аналізу літературного твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 50-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджується категорія події в контексті комунікативного та рецептивного підходів до аналізу літературного твору. Комунікативна подія розглядається як хронологічно тягле цілеспрямоване "о-чуження" тексту автором та поступове "о-своєння" ...
668662
  Гребенюк Т. Категорія події в рецептивно-комунікативній парадигмі аналізу літературного твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 50-56. – ISSN 0236-1477
668663
  Кононенко В.І. Категорія порівняння в лінгвокогнітивному вимірі: постмодерністський художній дискурс // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 17-28. – ISSN 1682-3540


  "У статті розглянуто лінгвокогнітивні засади категорії порівняння як вияву пізнавальної діяльності, вираження поняттєвої сутності предметів і явищ на грунті образного мовомислення. На матеріалі сучасного постмодерністського художнього мововжитку ...
668664
  Шаля О.І. Категорія порівняння у мові науки: функціональні, когнітивно-дискурсивні та лінгвокультурні параметри (на матеріалі англо-американськиих статей у галузі електроніки) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Шаля О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 283 л. + Додаток: л. 254-283. – Бібліогр.: л. 216-253
668665
  Шаля О.І. Категорія порівняння у мові науки: функціональні, когнітивно-дискурсивні та лінгвокультурні параметри (на матеріалі англо-американських статей у галузі електроніки) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шаля Ольга Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
668666
  Сорокін С.В. Категорія посесивності та посесивні словосполучення в турецькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 37-48. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  Розглядається проблема категорії посесивності як категорії семантики висловлювання, її місце в турецькій мові та прояв на рівні мікросинтаксису у вигляді словосполучень з посесивною семантикою. Пропонується новий підхід до класифікації посесивних ...
668667
  Вітрук М.В. Категорія правосуб"ектності: поняття і структура // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
668668
  Болдирєва К.В. Категорія прибутку в системі відносин малого підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 144-153 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
668669
  Жванія Л. Категорія простору в творчості Т. Шевченка й Лесі Українки // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 179-193


  У статті досліджується простір як онтологічна категорія структури художніх світів Т. Шевченка й Лесі Українки. Простежуються особливості співвідношення внутрішнього світу героя і простору, в якому він діє
668670
  Гончарук Є.Л. Категорія простору у бароковій поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 84-91. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена дослідженню просторових понять у поезії українського Бароко. Зроблено спролбу осмислити поняття простору принагідно до поетичного тексту. Досліджено характерні елементи концепту простору у бароковій поезії, проаналізовано семантичну ...
668671
  Кравченко І. Категорія простору у розгортанні концепту істина (на матеріалі творів Ф. Жакоте та І. Бонфуа) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 113-117. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
668672
  Лук"янець Д. Категорія протиправності в доктрині адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – С. 27-39. – ISSN 1026-9932
668673
  Шамне А. Категорія психосоціального розвитку у сучасній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 158-161. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті окреслено значення, зміст і особливості використання поняття психосоціального розвитку у вітчизняній та західній психології. Показано, що воно втілює збалансоване поєднання процесів соціалізації і індивідуалізації: розвитку особистості як ...
668674
  Халіков Р.Х. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.177-184. – ISSN 1728-3671
668675
  Голоцукова Ю. Категорія результативу в українській мові // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 61-71. – ISSN 1728-9572
668676
  Кройтор В. Категорія рівності у здійсненні правосуддя у філософії та праві: встановлення нових дороговказів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 41-49. – ISSN 2663-5313
668677
  Дзюба І.В. Категорія рівня життя населення: сучасний підхід // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 68-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
668678
  Сорокін С.В. Категорія родів дії в українській мові та способи її відтворення турецькою мовою: зіставно-типологічне дослідження // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 79-91. – ISSN 0027-2833
668679
  Калустова О.М. Категорія роду іменників: можливі перешкоди перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 82-86. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  На матеріалі різних пар мов розглянуто й узагальнено можливі проблеми перекладу, що зумовлені семантикою та функціонуванням категорії роду іменників.
668680
  Рожавін М. Категорія роду російської мови (функціональний та характерологічний аспекти) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 312-316. – ISBN 966-581-231-9
668681
  Рожавін М. Категорія роду російської мови:(Функціональний та характерологічний аспекти) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
668682
  Шпак С.О. Категорія розвитку в економіці підприємств. Критичні замітки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 233-241. – ISSN 2222-0712
668683
  Погорєлов Ю.С. Категорія розвитку та її експлейнарний базис // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 30-34


  Розкрито зміст розвитку як загальнонаукової категорії з трьох взаємозв"язаних сторін: як закон, як принцип і як явище. Введено поняття "експлейнарного базису розвитку", показано його призначення, зміст, структура елементів.
668684
  Білас А.А. Категорія розмовної мови у дескриптивно-лінгвістичній концепції К. Бланш-Бенвеніст // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 109-115
668685
  Цуркан М.В. Категорія розмовності в динамічній структурі лінгвістичного знання // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 74-77. – ISSN 2308-5258


  "У статті розглянуто категорію розмовності крізь призму історії літературної мови, описано процес входження народнорозмовних одиниць у художню оповідь, окреслено функціонально-стилістичні параметри розмовності".
668686
  Луцан Л. Категорія розширених дієслівних основ в арабській мові та передача каузативної та ітеративної семантики засобами української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 42-49. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
668687
  Луцан Л.В. Категорія розширення дієслівних основ в арабській мові та передача значення зворотності й пасиву засобами української та англійської мов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 47-50. – ISSN 1608-0599
668688
  Артюх В. Категорія світогляду в історико-філософських студіях Дмитра Чижевського // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 5-13
668689
  Бутмирчук І.В. Категорія свободи в "алфавіті духовному" Ісаї Копинського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 69-74


  У статті розглянуто проблему свободи волі крізь призму барокового мислення, яке відзначається неабиякою складністю. У центрі роздумів барокового автора стає людина, її внутрішній світ іможливість орієнтації на нижче або вище духовне начало. Для свободи ...
668690
  Партико Т. Категорія свободи у контексті сучасних психологічних течій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.410-419. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
668691
  Гаврилко І.В. Категорія симулякру в романі Дж. Барнса "Англія, Англія" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 564-568
668692
  Костусяк Н. Категорія синтаксичної модальності та її грамемна реалізація // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 99-103. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
668693
  Шатіліна Г.Ю. Категорія слабкої інтенсивності ознаки у сучасній англійській мові // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 104-106. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Характеризується мікрополе слабкої інтенсивності, її експліційні та імпліційні засоби вираження, а також співвідношення з категоріями кількості, якості та градуальності.
668694
  Єрмоленко С.С. Категорія слов"янізмів в аспекті художнього перекладу з англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 149-157
668695
  Чорна В.В. Категорія сором"язливості як педагогічна проблема, структурні компоненти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Проведено соціально-психологічний аналіз категорії сором"язливість, наголошено на залежності успіхів у навчанні від прояву цієї якості.
668696
  Кошляк М.А. Категорія соціальна зрілість особистості у науково-педагогічних дослідженнях (30-ті роки ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кошляк Михайло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
668697
  Ватаманюк М.Б. Категорія споживання у сучасній аналітичній економії // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.100-104. – ISBN 5-7763-2435-1
668698
  Скрастінш І. Категорія способу в античній граматиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 251-254
668699
  Васильчук В.О. Категорія справедливості: філософське, етичне та юридичне розуміння // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 20-25. – (Правознавство ; Вип.333)
668700
  Загнітко А.П. Категорія стану в системі граматичних категорій дієслова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 77-84


  Дається характеристика категорії стану як необхідної в актуалізації вислову, визначаються її структурні морфолого-синтаксичні компоненти, зв"язок категорії стану з видоутворенням, показується залежність умов функціонування категоріальних" форм від ...
668701
  Гурко О.В. Категорія ствердження та її вираження в українській літературній мові : монографія / О.В. Гурко ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 314, [2] с. – Бібліогр.: с. 3-4, 259-311. – ISBN 978-966-383-862-5
668702
  Гурко О.В. Категорія ствердження у логіко-філософському та лінгвістичному витлумаченні // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 3-10
668703
  Качура О.В. Категорія ступенів порівняння прикметників в українській русистиці // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 77-81
668704
  Костусяк Н.М. Категорія ступенів порівняння прикметників і прислівників / Н.М. Костусяк. – Луцьк : Вежа, 2002. – 219 с. – ISBN 966-600-087-3
668705
  Ткачук В. Категорія суб"єктивної модальності : Монографія / Ткачук Вадим; Тернопільський державний університет ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 240с. – ISBN 966-562-973-5
668706
  Сафонова Н. Категорія суб"єктивної модальності в історії лінгвістичної науки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 212-220. – Бібліогр.: с. 220, Літ.: 15 назв. – ISSN 1728-9572
668707
  Смущинська І.В. Категорія суб"єктивної модальності як показник індивідуально-оцінної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 76-81. – ISBN 966-581-148-7
668708
  Кравцова О.О. Категорія суперлативності англійського прикметника : функціональний та дискурсивний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кравцова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 273 л. + Додатки: л. 259-273. – Бібліогр.: л. 199-258
668709
  Кравцова О.О. Категорія суперлативності англійського прикметника: функціональний та дискурсивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Кравцова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
668710
  Сорокін С.В. Категорія таксису в різносистемних мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 101-106. – Бібліогр.: 16 назв
668711
  Мельниченко Г.В. Категорія темпоральності в поезії Емілі Бронте / Г.В. Мельниченко, О.В. Кашу // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 80-83
668712
  Попов В.Ю. Категорія тотожності у метафізиці Арістотеля // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.163-167. – ISSN 1728-3671
668713
  Шпильова А.С. Категорія факту у філософії ХХ-ХХІ ст. // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 62-64
668714
  Гнатюк З. Категорія фемінного у польській та українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 72-75. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена розгляду особливостей категорії фемінного у польській та українській літературі. Особлива увага в процесі дослідження приділяється аналізу соціокультурного та історичного тла розвитку феміністичних студій
668715
  Вахніна Л. Категорія фольклорного пограниччя в слов"янських контекстах / Л. Вахніна, Л. Мушкетик // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 68-91. – ISBN 978-966-02-4860-1
668716
  Бібік В.Б. Категорія хронотопу як об"єкт літературної критики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 80-83. – ISBN 978-966-171-217-0
668717
  Швиданенко Г.О. Категорія цінності в корпоративному управлінні / Г.О. Швиданенко, Є.К. Куценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 325-329. – ISSN 2222-4459
668718
  Дибовська О. Категорія часопростору як жанрова ознака казок Зірки Мензатюк (на матеріалі збірок "Зварю тобі борщику" та "Український квітник") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 51-58. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
668719
  Зеленцова В. Категорія часу в новелах про митця Р. Акутагава та Г. Джеймса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  Статтю присвячено проблемі реалізації категорії часу в новелах про митця Р. Акутагава та Г. Джеймса. Компаративний аналіз художнього часу як способу організації естетичної дійсності твору дає можливість розкрити зміст новел і філософію творчості ...
668720
  Клименко Ю.О. Категорія часу в психологічній науці // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 64-72. – ISSN 2226-4078
668721
  Бабенко М. Категорія часу в сучасній філософській ліриці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 55-60. – ISSN 0236-1477
668722
  Звонська Л.Л. Категорія часу і категорія темпоральності в давньогрецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 195-201. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
668723
  Єщенко Т. Категорія часу і простору в народних оповіданнях про Голодомор // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 81-86. – ISBN 978-617-7196-23-4
668724
  Фунтова Ю.С. Категорія часу у когнітивній лінгвістиці // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 55-59. – (Серія "Філологічні науки")
668725
  Карпенко О.О. Категорія часу у музичному мистецтві ХХ століття // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 76-78
668726
  Гончарук Є.Л. Категорія часу у поезії Лазаря Барановича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 109-113. – (Б-ка Ін-ту філології)
668727
  Руденко С.В. Категорія часу у філософсько-історичній концепції Віктора Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
668728
  Петреська Весна Категорія чесність/нечесність у весільному обрядовому комплексі ( на прикладах македонської весільної обрядовості ) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 41-45. – ISSN 0130-6936
668729
  Драпак Г. Категорія читача в літературознавчих роботах В. Гібсона та Дж. Принса // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 148-150. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
668730
  Гусак Н.І. Категорія щастя у моральній системі В. Винниченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядаються основні ідеї етичної теорії "конкордизму" В. Винниченка. Аналізується значущість його моральної концепції для сучасної етики.
668731
  Церна Г. Категорія щастя як основна домінанта повісті І. Чендея "Іван" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 254-263. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
668732
  Явор О. Категорія юридичних фактів у сімейному праві: теоретичне і практичнезначення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 229-235. – ISSN 1026-9932
668733
  Шостак И.В. Категорная модель языка стандартов для автоматизации процесса формирования нормативного профиля при сертификации программного обеспечения / И.В. Шостак, Ю.И. Бутенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 63-68


  Описана структура категорной модели языка стандартов для автоматизации процесса формирования нормативного профиля. Выявлена формальная структура текстов стандартов, выделены основные средства структурной формализации текста. Предложено деление текста ...
668734
  Овсієнко С.А. Категорні методи в теорії зображень : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.05 / Сергій Адамович Овсієнко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 37 назв
668735
  Овсієнко С.А. Категорні методи в теорії зображень : Дис. ...д-ра. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Сергій Адамович Овсієнко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 348л. – Бібліогр.: л. 321-348
668736
  Бабич В.М. Категорні методи у теорії бімодульних задач і теорії кілець : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06- алгебра і теорія чисел / Бабич В.М., КНУТШ. – Київ, 2005. – 155л. – Бібліогр.:л.151-155
668737
  Бабич В"ячеслав Михайлович Категорні методи у теорії бімодульних задач і теорії кілець : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бабич В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
668738
  Фултон У. Категорный подход к изучению пространств с особенностями / У. Фултон, Мак-Ферсон; Пер. с англ. А.В. и В.В. Шокуровых под ред. В.М. Бухштабера. – Москва : Мир, 1983. – 216 с. – (Новое в зарубежной науке ; Математика)
668739
  Магомедов А Категоря грамматических классов и категория лица в глаголе нахских языков : Автореф... канд. филол.наук: / Магомедов А Г.; АН ГССР, Ин-т языковед. – 25л.
668740
  Повстенко О. Катедра Св. Софії у Києві й доля архітектурних пам"яток великокняжої доби України // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 563-585. – ISSN 2310-3310
668741
  Костяновский Р.Г. Катенаны и клатраты / Р.Г. Костяновский. – Москва : Знание, 1966. – 32 с.
668742
  Шилл Г. Катенаны, ротаксаны и узлы / Г. Шилл. – Москва : Мир, 1973. – 211 с.
668743
  Орланов Г.Б. Катеогрия причинности и структура научной теории / Г.Б. Орланов. – Воронеж, 1982. – 105с.
668744
  Жунгиету М.С. Катеория рода имени существительного в современном молдавском и французском языках : Автореф. дис. ... канд .филол. наук : 10.02.05 / Жунгиету М. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
668745
  Седых Нина Иосифовна Катепсин Д головного мозга в норме и после рентгеновского облучения : Дис... канд. биологическихнаук: 03.00.04 / Седых Нина Иосифовна; Днепропетровский государственный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – К., 1983. – 192л. – Бібліогр.:л.161-192
668746
  Седых Н.И. Катепсин Д головного мозга в норме и после рентгеновского облучения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Седых Н.И. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
668747
  Шестериков В.Г. Катер на Ишиме / В.Г. Шестериков. – Алма-Ата, 1979. – 71с.
668748
  Евтушенко Е.А. Катер связи / Е.А. Евтушенко. – М, 1966. – 263с.
668749
  Иванов Л.Н. Катер. / Л.Н. Иванов. – М., 1974. – 252с.
668750
  Галатенко А.Ф. Катера идут к Мысхако. / А.Ф. Галатенко. – Краснодар, 1979. – 109с.
668751
  Никитин Б.В. Катера пересекают океан / Б.В. Никитин. – М, 1980. – 223с.
668752
  Никитин С.И. Катера уходят в море / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1956. – 95с.
668753
  Корольков Ю.М. Катерами через океани / Ю.М. Корольков. – Одеса, 1939. – 152с.
668754
  Логинов Д. Катерина - матка // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 1. – С. 42-62


  Дочь неведомых лифляндских крестьян (то ли латышка, то ли эстонка, то ли литовка), крещеная Мартой, была воспитаницей-служанкой в доме протестанского пастора в Мариенбурге, полонянкой, любовницей сначала фельдмаршала, потом - князя, а в последствии, ...
668755
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1918. – 32с.
668756
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко, 1927. – 39с.
668757
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ : Сяйво, 1927. – 32с. – (Дешева бібліотека красного письменства)
668758
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т. Шевченко ; Ін-т Тараса Шевченка. – вид. 3-є. – Харків : Держвидав Укрїни, 1930. – 47 с.
668759
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1936. – 31с. – (Бібліотека малописьменного)
668760
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Ін-т укр. літ. – Київ, 1939. – 32с.
668761
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дитвидав, 1940. – 36с.
668762
  Осин Д.Д. Катерина / Д.Д. Осин. – М, 1941. – 81с.
668763
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Москва : Укрвидав, 1943. – 26с.
668764
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко ; Н. Охундий таржимаси. – Тошкент : Кизил Узбекистон ва Правда Востока, 1948. – 35 с. – На обкл. також: Китобдан-китобга
668765
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1951. – 27с.
668766
  Растрепин Н.М. Катерина / Н.М. Растрепин. – Тамбов, 1961. – 28с.
668767
  Морозов К.Т. Катерина / К.Т. Морозов. – М., 1968. – 48с.
668768
  Шевченко Т.Г. Катерина : Поема / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1972. – 54с.
668769
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1973. – 63с.
668770
  Малыгина Н.П. Катерина : Роман. / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1987. – 366с.
668771
  Сюндюков І. Катерина II і підкорення Криму // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 303-311. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
668772
  Дробінська К. Катерина II: просонографічний портрет // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 12-13
668773
  Козачук О.С. Катерина Алоїзівна Зайцева: сторінки творчої біографії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 200-210. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
668774
  Охримович М. Катерина Антонович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 83, грудень : грудень. – С. 24-25


  Катерина Михайлівна Антонович (Серебрякова) — українська громадська діячка, малярка, графік, педагогиня, професорка історії мистецтва. Дружина Дмитра Антоновича.
668775
  Буряк Л.І. Катерина Антонович про себе, родину та оточення (спогади й архівні документи в реконструкції біографічного світу) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 7-24. – ISSN 2222-4203
668776
   Катерина Бабкина // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 43
668777
   Катерина Белокур (1900-1961). – Москва : Советский художник, 1965. – 10 с. : ил.
668778
  Игнатова А. Катерина Билокур: цветы на полотне судьбы // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 50-67. – ISSN 1819-6268
668779
  Игнатова А. Катерина Билокур: цветы на полотне судьбы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 106-125. – ISSN 1819-6268
668780
  Романюк А. Катерина Білокур - видатна народна майстриня України // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 208-210
668781
   Катерина Білокур = Kateryna Bilokur : Фотокнига. – Київ : Спалах, 2001. – 127с. – ISBN 966-512-066-2
668782
  Білокур К.В. Катерина Білокур = Kateryna Bilokur : [альбом] / [текст (вступ. ст.), текстівки укр. мовою, упорядкув. ілюстратив. матеріалу Н. Розсошинської ; спогади, листи та ін. біогр. матеріал зібрав та упорядкув. М. Кагарлицький ; пер. тексту англ. мовою К. Калиновської]. – Київ : Мистецтво, 2015. – 151 с. – Текст парал. укр., англ. - До 115-ї річниці від дня народж. К. Білокур. – Бібліогр.: репрод., портр. – ISBN 978-966-577-213-2
668783
  Войтюк Людмила Катерина Білокур очима Володимира Яворівського : урок - літературно-мистецьке дослідження з елементами інсценізації // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27
668784
  Войтюк Л. Катерина Білокур очима Володимира Яворівського // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-22.
668785
   Катерина Білокур очима сучасників : спогади, есеї, розвідки з архіву художниці. – Київ : Томіріс, 2000. – 432 с. – ISBN 966-7873-01-3
668786
  Авраменко О. Катерина Білокур творила поезію в своїх роботах / розмову вела Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 16-17


  До 120-річчя знаної художниці мистецтвознавець Олеся Авраменко підготувала монографію, яка стане основною креативною виставки, де "Оживуть" майже два десятки картин.
668787
   Катерина Білокур. Екатерина Белокур. Katerina Bilokur : альбом. (На украинском, русском и английском языках). – Київ : Мистецтво, 1972. – 23 с.
668788
  Марченко М. Катерина Білокур: "Нове дослідження і картини, що "ожили" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  До 120-річчя Катерини Білокур вийшла книга "БІЛОКУР. BILOKUR", присвячена життю і творчості геніальної українки. Її авторка - мистецтвознавиця і арткритикиня Олеся Авраменко.
668789
  Kavun Gala Катерина Білокур: історія однієї боротьби за себе // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 18 грудня (№ 25/26). – С. 1, 9
668790
   Катерина Валеріївна Николина // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 160-161. – ISBN 978-966-924-219-8
668791
  Рибаков А.Н. Катерина Вороніна / А.Н. Рибаков. – Київ, 1961. – 123 с.
668792
  Матяш І.Б. Катерина Грушевська / І.Б. Матяш. – К., 1997. – 223с.
668793
  Церковняк-Городецька Катерина Грушевська : культуролог, соціолог, етнограф, фольклорист, перекладач // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 36-54


  Грушевська Катерина Михайлівна (1900-1943) — етносоціолог, фольклорист, етнограф, культуролог, перекладач з європейських мов, секретар Укр. соціологічного інституту у Відні (1919-24), керівник Кабінету примітивної культури ВУАН (1925-30), редактор ...
668794
  Радиш Я. Катерина Десницька - волинська принцеса Сіаму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 83-84. – ISSN 2306-6814
668795
   Катерина Измайлова. – Москва, 1934. – 40с.
668796
  Сокур О. Катерина Ієронімівна (Єронімівна) Скокан - бібліограф українського письменства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 50-52. – ISSN 1029-7200
668797
  Коцарев О. Катерина Калитко: вдумливість і пластичність смутку // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 353-362
668798
   Катерина Квитницкая в жизни и творчестве / под общ. ред. Татьяны Квитницкой-Рыжовой. – Київ : Простір, 2008. – 191, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-2068-06-1
668799
  Шиян А.І. Катерина Кожушана / А.І. Шиян. – Київ, 1938. – 28 с.
668800
  Чабан М.П. Катерина Конопля-Стасюкова - одна з перших жінок - земських лікарів на Катеринославщині / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, убська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 53, № 1. – С. 80-89. – ISSN 2308-2097
668801
  Приходько О. Катерина Ливрінц // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 24 : Катерина Ливрінц. – С. 3-31.
668802
  Ющенко Ю. Катерина Логвинівна Ющенко - винахідниця Pointers // Світ. – Київ, 2021. – Лютий (№ 5/6)
668803
  Гвоздевич С. Катерина Матейко - дослідниця української народної кераміки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 591-597. – ISSN 1028-5091
668804
  Курінна М. Катерина Мегедин. Авторські гуцульські співанки // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 249-260. – ISSN 2522-9834
668805
  Сергієнко А. Катерина Медичі та її вплив на події в ніч Святого Варфоломея // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 356-358. – ISBN 978-966-171-793-9
668806
  Пиріг Р.Я. Катерина Михайлівна Грушевська // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 155-172. – ISBN 966-02-2441-9
668807
  Костюк С.П. Катерина Рубчакова (1881-1918). До 100- річчя від дня народження / С.П. Костюк, П.К. Медведик. – Львів, 1981. – 28с.
668808
  Беньяш Р.М. Катерина Семенова : [посвящается 200-летию со дня рождения первой рус. трагич. актрисы] / Р.М. Беньяш. – Ленинград : Искусство, 1987. – 229, [1] с., [65] л. ил.
668809
  Михайлин І. Катерина Серажим і наука про журналістику // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 173-183
668810
  Лисинюк О. Катерина Серажим: "Я працюю для України!" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 237-239
668811
  Михайлин І.Л. Катерина Серажим: журналістика як дискурс // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 147-152. – ISBN 978-966-680-459-7
668812
  Данильченко А. Катерина Скаржинська - фундатор першого приватного музею Лівобережної України історико-краєзнавчого профілю // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 240-242. – ISBN 978-966-171-893-6
668813
  Малиновська Н.М. Катерина Соколовська - перша українська поетеса // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 99-100
668814
  Виштак Ю Катерина Степанівна Серажим: погляд з аудиторії / Ю Виштак, Ю. Вустілка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С.227-229
668815
   Катерина Федорівна Чернушенко : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 463-464. – ISSN 2413-7944


  "18 липня 2016 року на 90 році пішла з життя член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат премії НАН України ім. І І. Мечникова, доктор медичних наук, професор Катерина Федорівна Чернушенко".
668816
  Покормяко Н.И. Катерина Юнге - майстер пейзажу, учениця Тараса Шевченка // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .307-314
668817
  Прохорова А. Катерина Ющенко презентувала "Поетичну версію Червоної книги України" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Міжнародний благодійний фонд ""Україна 3000" підготував "Поетичну версію Червоної книги України. Голова наглядової ради фонду Катерина Ющенко презентувала цю книжку в Зоологічному музеї КНУТШ. У презентації взяли участь ректор університету Л.В. ...
668818
  Шевченко Т.Г. Катерина. Тополя / Т. Шевченко. – Київ : [Всеукp. Учит. Видавн. Т-во "ВСЕУВИТО"] ; Дpук. Київ. Союзу Уст[анов] Дpіб. Кpед[иту], 1918. – 39 с. : портр. – Hа обкл.: Дpук. (!)"Союзбанку"
668819
  Дорош Е.Я. Катериновские девчата / Е.Я. Дорош. – М, 1953. – 48с.
668820
   Катеринопільщина: край хліба, квітів і добра : [презентац. збірник / уклад.: В.В. Болгов, І.В. Болгов]. – Київ : Український видавничий консорціум, 2008. – 87, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-8189-67-8
668821
   Катеринослав на Кільчені: історія зниклого міста : [альманах] / [упоряд.]: Максим Кавун, Олександр Харлан, Олександр Старік ; [редкол.: В.В. Боняк (голова) та ін.]. – Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2020. – 32, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-348-446-4
668822
  Світленко С.І. Катеринослав у демократичній революції 1905-1907 років: 2. Революційний апогей // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 26-46. – ISBN 966-551-159-9
668823
  Світленко С.І. Катеринослав у демократичній революції 1905-1907 років:1. Початки революційної заграви // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С. 19-36. – ISBN 966-551-159-9
668824
  Архірейський Д.В. Катеринославська (Дніпропетровська) партійна школа (1920-1933) в контексті становлення радянської ідеології / Д.В. Архірейський, К.О. Дубінська // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 36-43. – ISBN 978-966-981-185-1
668825
  Іваннікова Л. Катеринославська губернська вчена архівна комісія як науковий осередок вивчення фольклору Південної України // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 3-27. – ISSN 2522-9834
668826
  Киструська Н. Катеринославська губернська вченка архівна комісія // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 89-90
668827
  Перельман М. Катеринославська пролетарська і шкільна молодь 1905 р. / М. Перельман. – Х., 1931. – 79с.
668828
  Каплун С.И. Катеринославська Рада робытничих депутатів у революції 1905 року / С.И. Каплун. – Х.-Дніпропетровськ, 1931. – 183с.
668829
  Чисніков В.М. Катеринославська сискна поліція: особовий склад та новації в карно-розшуковій справі (1905-1916 рр.) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 277-286. – ISSN 2072-8670
668830
  Іваннікова Л.В. Катеринославське наукове товариство в історії фольклористичних досліджень Південної України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 156-163. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
668831
  Сміянова О.А. Катеринославське повсякдення Д.І. Яворницького в 1905-1917 рр. // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 120-122
668832
  Балухтіна О. Катеринославське та Сімферопольське благодійні товариства: компаративний аналіз діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-9. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено найбільші благодійні товариства міст Катеринослава та Сімферополя як приклад суспільної опіки на українських землях у дорадянський період. Висвітлено основні напрями їхньої діяльності, визначено спільні риси та особливості. Установлено ...
668833
  Іванов-Потьомкін Катеринославський "Союз боротьби за визволення робітничого класу". / Іванов-Потьомкін. – К, 1949. – 96с.
668834
  Кочергін І.О. Катеринославський дворянський рід Алексєєвих // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 88-96. – ISSN 2409-4137
668835
  Писаренко Ю.Г. Катеринославський земський лікар Василій Тимофійович Скрильников (1837-1898) / Ю.Г. Писаренко. – Дніпро : Середняк Т.К., 2018. – 189, [3] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 126-131 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7599-98-1


  У пр. № 1722487 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. 1.10.2018. Підпис
668836
  Редькіна О. Катеринославський лікар Іван Лешко-Попель: життя великого подвижника // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 739-744. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
668837
  Каковкіна О.М. Катеринославський період життя В.І. Пічети // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 68-77. – ISBN 966-551-159-9
668838
  Грищенко К.С. Катеринославський родич генерала Брусилова // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 302-315. – ISSN 2313-1993
668839
  Швидько Г.К. Катеринославський слід академіка Андрія Лободи // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 183-193. – ISBN 978-966-551-327-8


  А. М. Лобода з 1915 р. був головним редактором "Университетских известий". Цікавий факт: сім публікацій вченого 1918 р. присвячені українській проблематиці, хоча він завідував кафедрою російської літератури в Київському університеті.
668840
  Посунько О. Катеринославський совісний суд (1784-1855 рр.): етапи та особливості діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 57-68. – ISSN 0130-5247


  Мета статті - реконструювати та проаналізувати основні етапи й особливості діяльності Катеринославського совісного суду (1784-1855 рр.). Методологія дослідження грунтується на принципах історизму, науковості, об"єктивності. Використано ...
668841
   Катеринославський трикутник: Дмитро Яворницький, Михайло Грушевський...(Пошуки третього невідомого) // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 99-106. – ISBN 978-966-8978-46-3
668842
  Поляков И.В. Катеринославські більшовики в боях за Жовтень. / И.В. Поляков. – Дніпропетровськ, 1933. – 32с.
668843
  Кочергін І. Катеринославські дворяни в культурно-просвітницькому процесі у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 210-216


  Про внесок дворян Катеринославської губернії в розвиток культури і освіти у другій половині ХІХ - ХХ ст.
668844
  Чабан М.П. Катеринославські лікарі німецького походження / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 51, № 3. – C. 73-79. – ISSN 2308-2097
668845
  Сулима Тетяна Катеринославські публіцистки : жива етнографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-61. – ISSN 0130-5263
668846
  Коник О.О. Катеринославські селяни на кафедрі Державної думи Російської імперії (1906 р.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 21-24. – ISSN 2076-1554
668847
  Чернявський Д. Катеринославщина / Д. Чернявський. – Катеринослав
Вип. 1. – 1919. – 50 с.
668848
  Гуманенко Л.В. Катерник (Л.Гуманенко. Анкеты пишутся кратко...) / Л.В. Гуманенко. – М., 1989. – 224с.
668849
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З 15 малюнкамы H.H. Каpазина. – У Чернигови (Чернігів) : Дpук. Губеpн. Пpавления, 1898. – 28 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. - Примірник № 36330 дефектний, бракує с. 27-28. – (Видання Б.Д. Гринченка ; № 10)
668850
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 28 с. – Конволют. - Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Селянська бібліотека ; № 26)


  Зміт конволюту: 1. Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина]:Поэма Тараса Шевченка; 2. Левицький М. За Колиивщыны [Коліївщини] : Оповиданнє: (За [Т.] Падалкою); 3. Гpінченко H. Буpя на моpи : Оповидання / [Пеpеказала H. Гpінченко]; 4. Мирний П. Лыхый ...
668851
  Боець Хома Катерына [Катерина] : поема в 3 ч. Хомы Бойця (В.Г.Т.). – Изд. Т.А. Губанова. – Киев : Тип. Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 108 с. – Псевдонім автора не розкритий. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
668852
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З 15 малюнкамы H.H. Каpазина. – С.-Петербург : Тип. Уч-ща глухонемых, 1905. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Благотворит. об-во изд. общеполезных и дешевых книг ; № 29)
668853
  Садова-Чуба Катетер-асоційовані інфекції сечовидільних шляхів у дітей: діагностика, профілактика, лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Садова-Чуба Зоряна Тарасівна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
668854
   Катехизис = Сия книга, глаголемая Катихисис, типом издана в типографии его королевскаго величества Гроденской в лета от созданиямира 7291 с переводу печатанной в великой России в царьствующем граде Москве в лето 7135. – Гродно (Гродна) : [Друкарня А. Тізенгауза], 1783. – [4], 1-167,118-264, "265 і 266", 267-346, [1] арк.


  Нумерація. Фоліація в нижньому правому кутку аркушів. Шрифти. Дзеркало набору 188х118 мм, друк в дві фарби, в одну колонку. Рядків- 22. 10 рядків - 88 мм. Сигнатури. Двох типів: літерні типу "а", "а2" на лицьовому боці перших двох аркушів ...
668855
  Никольский А.И. Катехизис Арсения Мацеевич // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 297-312
668856
   Катехизис зороастризма : древняя религия магов : [сборник]. – Москва : Сфера, 2002. – 437, [8] с. – Содерж.: Зороастризм / Д.В. Уотерхауз. Катехизис зороастризма / С.Х. Джабвала. Маздеизм / Ю. Терапиано. – ISBN 5-93975-084-2
668857
  Джабвала С.Х. Катехизис зороастризма / С.Х. Джабвала // Катехизис зороастризма : древняя религия магов : [сборник] / [Фонд духовной культуры мира ; пер. с англ. С.П. Евтушенко ; ред. Н.В. Коноплева]. – Москва : Сфера, 2002. – С. 130-437. – ISBN 5-93975-084-2
668858
   Катехизис Петра Могили : Оригінал 1645 року. – Київ-Париж : Воскресіння, 1996. – 288с. – Бібліогр.:с. 282-285. – ISBN 966-7017-00-1
668859
  Риман Г. Катехизис фортепианной игры / Г. Риман. – Москва : Музыкальный сектор, 1929. – 96 с.
668860
  Дзедзик П. Катехизм для II. кл. вселюдних шкіл : (В начерках) / П. Дзедзик. – Львів, 1937. – 92 с. – (Відбитка зі "Сівача")
668861
  Кузьмина Л.В. Катехол -- и индоламины в нейронах, некоторых кишечнополостных, сколецид и ианнелид. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Кузьмина Л.В.; Ан СССР. ин-т.цитологии. – Л, 1975. – 21л.
668862
  Кандерал О.М. Катехолазна активність тетраядерних [мю3]-(N,О,О)-оксиматних комплексів міді(ІІ) / О.М. Кандерал, І.О. Фрицький, О.В. Присяжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-63. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність тетраядерних [мю3]-(N,О,О)-оксиматних комплексів міді(ІІ) з N,N"-біс(2-оксимінопропіоніл)-1,3-діамінопропаном (РАР) у реакції окислення 3,5-ди-трет-бутілпірокатехіну (3,5-DTBC) киснем повітря в метанолі. З ...
668863
   Катехоламинергические нейроны.. – Москва : Наука, 1979. – 295с.
668864
   Катехоламіни в механізмі регуляції гіпоталамо-гонадного комплексу птахів / В.М. Гордієнко, М.Е. Джержинський, С.М. Гарматіна, Н.О. Бузинська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 105-111. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У роботі, яка виконана на 60-денних півниках, показана участь катехоламінергічних систем мозку в механізмі активації функції сім"яників. Курчата протягом 7 днів отримували фармакологічні препарати, які стимулювали нейромедіаторні системи мозку. Про ...
668865
  Дроздовський Д. Кати й жертви "війни" Ларса Нурена // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 159-162. – ISSN 0320-8370
668866
  Блок А.А. Катилина / Александр Блок. – Пб : Алконост, 1919. – 72 с.
668867
  Ракша И.Е. Катилось колечко. / И.Е. Ракша. – М, 1971. – 176с.
668868
  Корнев А.Д. Катина ошибка. / А.Д. Корнев. – М., 1959. – 28с.
668869
  Омельченко Г. Катинський злочин без покарання. Масові розстріли поляків сталінським режимом Росія досі не визнала воєнним злочином і злочином проти людяності. Жертв трагедії так і не реабілітовано // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 6 квітня (№ 43). – С. 8-9


  Щорічно 10 квітня поляки, українці та люди доброї волі запалюють свічку пам’яті, щоб вшанувати безвинно убієнних сталінським комуністично-тоталітарним режимом польських полонених 76 років тому (1940) та схилити голови у хвилині скорботного мовчання до ...
668870
  Грінченко І. Катинський злочин: масові розстріли військовополонених Війська Польського у квітні - травні 1940 року // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 169-171
668871
  Сорокин М.П. Катины будни / М.П. Сорокин. – Воронеж, 1963. – 96с.
668872
  Тригуб В. Катинь-2 не Биківня! А Козельщина, Путивль, Старобільськ // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 5
668873
  Розгон В. Катинь і не тільки: цифри та документи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 9 (270). – С. 37
668874
  Соколов Б. Катинь та Харків: трагедія весни 1940 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 42-43). – С. 29


  Жоден з організаторів та виконавців розстрілів поляків, що проводилися на виконання рішення Політбюро, так і не був покараний.
668875
  Філонова С. Катинь: злочини... без покарання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 12). – С. 1, 15


  75 років тому, 3 квіт. 1940 р., з Козельського табору в Катинський ліс було відправлено на розстріл перших 74 чоловік... Після того, як 13 квіт. 1990 р. Горбачов дістав шило з мішка й офіційно визнав відповідальність НКВС за катинський злочин, було ...
668876
  Абакумов Г.А. Катион-радикалы диариламиния : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абакумов Г.А. ; Ан СССР. Уральский филиал. – Свердловск, 1966. – 15 с.
668877
   Катионная полимеризация. – Москва : Мир, 1966. – 584 с.
668878
  Прут Э.В. Катионная полимеризация в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Прут Э.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 16л.
668879
  Пахомова Л.К. Катионная полимеризация и сополимеризация -- Припиолактона : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Пахомова Л.К.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Москва, 1974. – 23л.
668880
  Черканов С.П. Катионная полимеризация и сополимеризация эпоксибутанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Черканов С.П.; Охтинское науч.-производ. объед. "Пластполимер". – Л., 1977. – 15л.
668881
  Кеннеди Д. Катионная полимеризация олефинов / Д. Кеннеди. – М, 1978. – 430с.
668882
  Чернышев В.О. Катионная теломеризация замещенных этена с / Чернышев В.О. – Таллинн, 1980. – 28 c.
668883
   Катионное упорядочение в структурах минералов. – Новосибирск, 1979. – 157с.
668884
  Майстне А.А. Катионные возбуждения щелочногалоидных кристаллов в области ультрамягкого рентгеновского излучения : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук: 01.04.07 / Майстне А. А. ; Ин-т физ. АН ЭССР,. – Тарту, 1981. – 16 с.
668885
  Эймс Л.Л. Катионные замещения в процессе образования фосфорита из кальцита. / Л.Л. Эймс. – М., 1960. – 17с.
668886
  Бектуров Е.А. Катионные полимеры / Е.А. Бектуров. С. Кудайбергенов, Р.Э. Хамзамулина ; АН КазССР, Ин- хим. наук. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 157, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
668887
  Новицкая Л.В. Катионный обмен в бинарных водно-ацетоновых средах. : Автореф... канд. хим.наук: / Новицкая Л.В.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1967. – 25л.
668888
  Капуцкий Ф.Н. Катионный олигомер пиперилена / Ф.Н. Капуцкий, В.П. Мардыкин. – Минск, 1997. – 142с.
668889
  Шелудяков В.Д. Катионовые комплексы бора : Автореф... канд. хим.наук: / Шелудяков В. Д.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.18
668890
  Кример М.З. Катионоидное инициирование реакци и циклизации изопреноидов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кример М.З.; АН СССР. Ин-тут неорганич. химии. – М., 1967. – 21л.
668891
  Савенко О.Д. Катионообменные мембраны на основе полимерных пленок : Автореф... канд. хим.наук: / Савенко О. Д.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
668892
  Березницкий Г.К. Катионосодержащие полимеризационноспособные олигоуретаны и полимеры на их основе : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Березницкий Георгий Константинович ; Акад наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1988. – 17 c. – Библиогр.: 12 назв.
668893
  Осипов А.А. Катихзис без прикрас / А.А. Осипов. – М, 1963. – 328с.
668894
  Никольский А. Катихизис Арсения Мацевича. – [16] с. – Отд.отт. : с.297-312
668895
  Никольский А. Катихизис Арсения Мацевича. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1907. – 16 с. – Отд.отт. из : "Известия Отд. русск.яз. и словесности Императорской Академии Наук", Т.12, кн. 3, 1907, с.297-312
668896
  Осипов А.А. Катихизис без прикрас / А.А. Осипов. – М, 1981. – 271с.
668897
   Катихисис малый или сокращенное православное исповедание Греческаго закона Соборной и Апостолской церкви восточной. – Черновцы : В типографии Петра Экарда, 1804. – Видання кир. др., молдав. та німец. мовами


  Код - Укр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, папір, корінець зі шкіри
668898
  Кутка Іоанн Катихисїсъ малый или наука православно-хрстїанская сокращенная во благочестное воспитанїе юношества дїецесїи Мункачовскїя составленная в ОунгварЪ : [Факсимільне відтворення] / Кутка Іоанн; Уклад.: Udvari Istvan; Bessenyei Gyorgy Tanarkepzo Foiskola, Ukran es Ruszin Filologiai Tanszek. – Nyiregyhaza, 1997. – 203с. – Вих.дан. ориг.: Будин град,1801. – ISBN 963-9130-00-1
668899
  Богдань Ф. Каті, Петер та інші / Ф. Богдань, Ф. Югас. – Київ : Дитвидав, 1960. – 168 с.
668900
  Калитко К. Катівня. Виноградник. Дім : [вірші] / Катерина Калитко ; [іл. Т. Зозуленко ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-679-077-8
668901
  Шпол Ю. Катіна любов або будівельна пропаганда / Ю. Шпол, 1928. – 108с.
668902
  Дзязько О.Г. Катіоний розподіл заліза у твердих розчинах Y3-хCaхGa5-x57FexO12-[Дельта](0.1 / О.Г. Дзязько, С.А. Неділько, О.С. Храмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-66. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом сумісного осадження компонентів (СОК) з подальшим прожарюванням одержаної шихти синтезовано тверді розчини складу Y3-xCaxGa5-xFe[верхній індекс 57, нижній індекс х]О12-[дельта] (0.1 [< або =] х [< або =] 1.0). Знайдено параметри кристалічної ...
668903
   Катіонні координаційні сполуки [хімічна формула] на основі [хімічна формула] (дипіперидин фосфорил) ацетаміду / О. Ліціс, Ю Т. Слива, С.В. Шишкіна, В.М. Амірханова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (58). – С. 29-37. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
668904
  Міхневич Л.В. Катков Михайло Мефодійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 464. – ISBN 978-966-02-6472-4
668905
   Катков Михайло Мефодійович (1861-1941) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 190. – ISBN 978-966-439-754-1
668906
  Короткий В.А. Катков Михайло Никифорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 104-105. – ISBN 966-06-0393-2
668907
  Бишофф Юрген Катна. Загадка забытой державы : тема номера / Бишофф Юрген, Штейнмец Марк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 68-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
668908
   Като антична трагедия : съдбата на Екатерина Каравелова и нейното семейство в писма, дневници, фотографии. – София : Наука и изкуство, 1984. – 523 с.
668909
  Грінченко Б.Д. Катоpжна. Палії : Оповідання / написав Б. Грінченко. – 5-те і 3-тє вид. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1913. – 80 с. : Hа обкл. поpтp. авт.
668910
  Панибратов В.Н. Катогория "закон". / В.Н. Панибратов. – Л., 1980. – 128с.
668911
  Чепкасов П.П. Катографический и графический методы в социально-экономических исследованиях : Учебное пособие по спецкурсу / П.П. Чепкасов; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1985. – 84с.
668912
   Катодная защита от коррозии.. – М-Л, 1962. – 254с.
668913
  Трифель М.С. Катодная и проекторная защита морских трубопроводов и свай оснований нефтепромысловых сооружений. : Автореф... канд. техн.наук: / Трифель М.С.; Азерб. Индустриальный ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1954. – 23л.
668914
  Хлебников Н.С. Катодная лампа и ее применение / Н.С. Хлебников. – Москва-Ленинград : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1932. – 87 с.
668915
  Молоткова Е.Н. Катодная поляризация при образовании железо-кобальтового сплава. : Автореф... канд. хим.наук: / Молоткова Е.Н.; МВ и ССО РСФСР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1961. – 12л.
668916
  Стефаняк М.В. Катодні процеси в системі електрод-псевдозрідений шар неелектропровідних часток. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.18 / Стефаняк М.В.; НАН Укр.Ін-т загальної та неорганіч.хімії. – К, 1996. – 23л.
668917
  Фомичев Анатолий Матвеевич Катодное внедрение свинца в платину из расплавленных солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.074 / Фомичев Анатолий Матвеевич; АН УССР. Ин-т общей и неорганической химии. – К., 1974. – 28л.
668918
  Ермолаев Н.И. Катодное восстановление касситерита : Автореф... канд. хим.наук: / Ермолаев Н.И.; МВО. Иркутский гос. отвенный ун-т им. А.А.Жданова, 1951. – 7л.
668919
  Вдовико Е.А. Катодное восстановление труднорастворимых соединений некоторых металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Вдовико Е.А.; КГУ. – К, 1968. – 20л.
668920
  Вдовико Е.А. Катодное восстановление труднорастворимых соединений некоторых металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Вдовико Е.А.; КГУ. – Киев, 1968. – 20л.
668921
  Мурашкина И.Н. Катодное восстановление труднорастворимых соединений свинца и серебра : Автореф... канд. хим.наук: / Мурашкина И.Н.; Акад. наук УзССР. Объд. учен. совет по химии отд-ния геол.-хим. наук. – Ташкент, 1961. – 18л.
668922
  Лазоренко-Маневич Катодное выделение водорода на германии и влияние на него освещения : Автореф... канд. хим.наук: / Лазоренко-Маневич Р.М.; Гос. ком. по химии при Госплане СССР. Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. им. Л.Я.Карпова. – М., 1963. – 11л.
668923
  Громик Л.И. Катодное выделение кадмия из растворов с комплексонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Громик Л.И. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 13 с.
668924
  Васина С.Я. Катодное инфицирование полимеризации пиридина : Автореф... канд. хим.наук: / Васина С.Я.; МГУ. – М, 1967. – 16л.
668925
  Маслаковец Ю.П. Катодное распыление / Ю.П. Маслаковец. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 58 с.
668926
  Плешивцев Н.В. Катодное распыление / Н.В. Плешивцев. – Москва : Атомиздат, 1968. – 344с.
668927
  Сиротенко И.Г. Катодное распыление полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сиротенко И.Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 7л.
668928
  Зарубицкий О.Г. Катодное рафинирование тяжелых цветных металлов из ионных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: / Зарубицкий О.Г.; АН УССР. Ин-т общей и неорганич. химии. – К., 1965. – 19л.
668929
  Коноплева Алевтина Александровна Катодное электроосаждение сополимеров 2-метил-5-винилпиридина из растворов полиэлектролитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Коноплева Алевтина Александровна; Казанский хим.-технологич. ин-т. – Казань, 1973. – 19л.
668930
  Баркгаузен Г. Катодные лампы : электронные трубки / Г. Баркгаузен ; перевод с нем. с поясн. инж. О.Р. Гильберта и А.А. Савельева ; под ред. А.А. Савельева. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1926. – VIII, 164 с. – (Пособия для высшей школы)
668931
  Баркгаузен Г. Катодные лампы / Г. Баркгаузен ; перевод с нем. А.Л. Плинатус ; под ред. Б.А. Введенского. – Москва : Изд. Моск. высш. технич. училища. – (Библиотека профтехнического образования Народного Комиссариата почт и телеграфов)
Т. 2 : Передатчики. – 1928. – 142 с. : ил., 2 табл. ил.
668932
  Асеев Б.П. Катодные лампы / Асеев Б.П. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Изд. Моск. высш. техн. училища. – (Библиотека профтехнического образования Нар. Комиссариата почт и телеграфов)
Ч. 2 : Ламповые генераторы и передатчики. – 1928. – 191 с.
668933
  Граков В.Е. Катодные падения потенциала вакуумных дух на чистых металлах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Граков В. Е.; БГУ. – Минск, 1968. – 20л.
668934
  Кесаев И.Г. Катодные процессы электрической дуги / И.Г. Кесаев. – Москва : Наука, 1968. – 244 с.
668935
  Томилов А.П. Катодные синтезы органических препаратов. / А.П. Томилов, И.В. Кирилюс. – Алма-Ата, 1982. – 144с.
668936
  Дезидерьев Г.П. Катодный водород и металл-водородные электоы : Автореф... д-ра хим.наук: / Дезидерьев Г.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
668937
  Стекольников И.С. Катодный осциллограф / И.С. Стекольников. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1934. – 246 с.
668938
  Каминир Л.Б. Катодный повторитель / Л.Б. Каминир. – Москва-Ленинград, 1955. – 56 с.
668939
   Катодолюминесцентная микроскопия известково-силикатных пород сверхвысоких давлений Кокчетавского массива: что мы можем узнать нового о силикатах, углеродосодержащих минералах и алмазах? / Г.-П. Шертл, Р.Д. Нойзер, А.М. Логвинова, Р. Вирт, Н.В. Соболев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 133-148 : рис., табл. – Библиогр.: с. 147-148. – ISSN 0016-7886
668940
  Москвин А.В. Катодолюминесценция / А.В. Москвин. – Москва ; Ленинград, 1948. – 348 с.
668941
  Москвин А.В. Катодолюминесценция / А.В. Москвин. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ
Ч. 2 : Катодолюминофоры и экраны. – 1949. – 700 с.
668942
  Эль-Гизири А С.Б. Катодолюминесценция широкозонных полупроводников А В. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Эль-Гизири С.Б.А.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.электротехн.ин-т. – Л, 1974. – 14л.
668943
  Евстигнеев С.И. Катоды и подогреватели электровакуумных приборов / С.И. Евстигнеев, А.А. Ткаченко. – Москва, 1975. – 195 с.
668944
  Ширвите Регина Пятро Катоидное поведение 2-пропин-1-ола и 3-бутин-2-ола в электролите никелирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Ширвите Регина Пятро; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 18л.
668945
  Адамова Л.М. Катойконимия английского языка : Автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.04 / Адамова Людмила Михайловна ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1978. – 23 с.
668946
  Гончаренко Д.О. Катойконіми в соціоономастичному вимірі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (67). – С. 18-28. – ISSN 2520-6397


  У статті проаналізовано необхідність нормування та стандартизації новоутворених катойконімів у лексикографічному аспекті. Визначено особливості типової словотвірної парадигми катойконімів, що з"явилися в українському ономастиконі після 2015 року. ...
668947
  Горпинич В.О. Катойконімія французької мови : монографія / В.О. Горпинич, С.Ю. Прийменко ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; НД Лабораторія фольклору, говорів і літератури. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 216 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип. 32)
668948
  Бачинська О.В. Католики і їх храми у Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 9-19. – ISSN 2077-3455
668949
  Мазалова В.П. Католицизм - четверть века спустя после 2 Ватиканского собора / В.П. Мазалова. – М, 1989. – 63с.
668950
  Мчедлов М.П. Католицизм / М.П. Мчедлов. – Москва, 1970. – 271с.
668951
  Мчелдов М.П. Католицизм / М.П. Мчелдов. – 2-е изд. – М., 1974. – 278с.
668952
   Католицизм в Белоруссии: традиционализм и приспособление.. – Минск, 1987. – 238с.
668953
  Шейнман М.М. Католицизм в меняющемся мире / М.М. Шейнман. – М, 1975. – 161с.
668954
  Коваль Т.Б. Католицизм в современной Испании: "количество" и "качество" веры // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 82-93. – ISSN 044-748Х
668955
  Ястребов И.Б. Католицизм в современной Франции / И.Б. Ястребов. – М., 1973. – 190с.
668956
  Великович Л.Н. Католицизм в современном мире / Л.Н. Великович. – Москва, 1981. – 64с.
668957
  Артуров О.А. Католицизм и "христианский социализм" на службе международной реакции : стенограмма публичной лекции... / Артуров О.А. – Москва : Знание, 1953. – 32 с. – (Серия 1 / Всес. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 68)
668958
  Ковальский Католицизм и дипломатия / Ковальский. – Москва, 1969. – 224с.
668959
  Антонова О.А. Католицизм и искусство XX в. / О.А. Антонова. – Москва : Мысль, 1985. – 175 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 168-174
668960
  Ковальский Н.А. Католицизм и международные отношения / Н.А. Ковальский, И.М. Иванова. – М, 1989. – 268с.
668961
  Ковальский Н.А. Католицизм и мировое социальное развитие / Н.А. Ковальский. – Москва : Наука, 1974. – 184 с.
668962
  Минкявичюс Я.В. Католицизм и нация : Автореф... д-ра философ.наук: / Минкявичюс Я.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1970. – 42л. – Бібліогр.:с.42
668963
  Минкявичюс Я.В. Католицизм и нация. / Я.В. Минкявичюс. – М., 1971. – 287с.
668964
  Андреев М.В. Католицизм и основные проблемы современности / М.В. Андреев. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Научный атеизм" ; 9)
668965
  Андреев М.В. Католицизм и проблемы современного рабочего и национально-освободитльного движения / Андреев М.В. – Москва : Мысль, 1968. – 344 с. – Библиогр.: с. 327-341
668966
  Ходорковский Л.Д. Католицизм и рабочий класс Германии, 1871-1933 / Л.Д. Ходорковский. – Москва, 1978. – 334с.
668967
   Католицизм и свободомыслие в Латинской Америке в 16-20 вв.. – М, 1980. – 296с.
668968
  Великович Лазарь наумович Католицизм и социально-политические проблемы современности. : Автореф... д-ра филос.наук: / Великович Лазарь наумович; Акад. наук при ЦК КПСС. – М., 1967. – 31л.
668969
  Коровин Е.А. Католицизм как фактор современной мировой политики / Е.А. Коровин. – М.-Л., 1931. – 214с.
668970
  Пивовар С.Ф. Католицизм, католицтво / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 189-190. – ISBN 966-642-073-2
668971
   Католицизм.. – М, 1977. – 256с.
668972
   Католицизм.. – М, 1991. – 319с.
668973
   Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – 353, [1] с. – Текст укр., рос., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-380-439-2
668974
  Єгрешій О. Католицька Акція: світське апостольство у Галичині початку 1930-х рр. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 474-477. – ISBN 966-7379-92-11
668975
  Тейлор Ч. Католицька модерність? // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 80-104


  "Я міг би назвати мою лекцію": „модерний Католицизм”. Але в нашій культурі прикметник ,^одерний” має таке навантаження, що читач може зрозуміти об’єкт мого дослідження як новий, кращий, вищий Католицизм, який начебто замінив старомодні варіанти, які ...
668976
  Остащук І.Б. Католицька народна культура: пасійна паралітургія // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 120-126
668977
  Тарасюта К.С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тарасюта Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 198 л. – Додатки: л. 190-198. – Бібліогр.: л. 156-189
668978
  Тарасюта К.С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тарасюта Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
668979
  Джуджар Юрій Католицька церква візантійсько-слов"янського обряду в Югославії : Історично-юридична праця / Джуджар Юрій. – Вид.2-ге. – Рим, 1986. – 200с. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.44 ; Секція 1 : Праці)
668980
  Мережко О.О. Католицька церква і міжнародний правопорядок // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 325-328. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
668981
  Тарасюта К. Католицька церква у роботі Байоннської хунти // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 47-48
668982
  Мельник В.М. Католицька церква як фактор геополітичного становлення середньовічної Хорватської держави в історіософському осмисленні Івана Смірнова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Вивчення ролі Римо-Католицької Церкви в психологічному, політич- ному та юридичному аспектах історії Хорватської держави має колоса- льне значення для осмислення традиційних умов міжнародного діалогу на Балканах сьогодні. Фази активації і затухання ...
668983
  Паламарчук К.М. Католицьке церковне мистецтво Австрії XVIII-IX століть: стильові тенденції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 328-335. – ISSN 2226-2180
668984
  Бичко Богдан Ігорович Католицький філософський антропологізм. Історико-філософський аналіз : Автореф. дис. доктора філософських наук: 09.00.05. / Бичко Б.І.; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв.
668985
  Палінчак М.М. Католицький фундаменталізм в сучасній Польщі: політичний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 48-53. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
668986
  Яртим Н.В. Католицькі доктрини походження держави і права // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 151-155. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
668987
  Козиряцька С.А. Католицькі мережеві видання України як складова конфесійного сегмента в Інтернеті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 68-75. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто католицькі мережеві видання як складову конфесійного сегмента в Інтернеті.
668988
  Степанова О.А. Католицькі санктуарії в Україні: перспективи використання в туризмі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 3-10. – ISSN 2226-2180
668989
  Климчук Католицькі храми Рівного / Климчук, Андрій-Аскольд // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 16-21. – ISSN 0131-2685
668990
  Малацай І.В. Католицько-клерикальна течія в словацькій національній політиці (кінець ХІХ - початок ХХ століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність католицько-клерикальної течії словацького національно-політичного руху. The article deals with activities of catholically-clerical trend of the Slovak national political movement.
668991
  Лучицкий И.В. Католическая лига и кальвинисты во Франции : Опыт истории демократического движения во Франции во второй половине 16 века : (По неизданным источникам) / И. В. Лучицкий. – Киев : В университ. тип.
Т. 1. – 1877. – 560, 60 с. – Библиограф. в прим.


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
668992
  Ойзерман Т.И. Католическая философия империалистической реакции / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1954. – 32с.
668993
  Овчинников В.Г. Католическая церков в Западной Африке / В.Г. Овчинников. – М., 1982. – 191с.
668994
  Щеголев С.И. Католическая церковь и национально-освободительное движение в Польше 1860-1864 гг.: положение польской католической церкви накануне периода манифестаций // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 71-76. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
668995
  Михайлова Л.В. Католическая церковь и рабочий класс ФРГ / Л.В. Михайлова. – Москва, 1980. – 159с.
668996
  Каутский К. Католическая церковь и социалдемократия / К. Каутский : Новый мир, 1906. – 48 с.
668997
  Филатов С.Б. Католический пацифизм в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 31-42
668998
  Безсонов П.А. Католический священник серб (хорват) Юрий Крижанич, Неблюшский, Явканица, ревнитель воссоединения церквей и всего славянства в XVII веке : (по вновь открытым сведениям об нем) / П.А. Безсонов. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К), 1870. – 86 с. – Из журнала Православное Обозрение 1870 года
668999
  Канделоро Д. Католическое движение в Италии. / Д. Канделоро. – М, 1955. – 588с.
669000
   Католическое духовенство в Латвии 1920-1940 гг.. – Рига, 1961. – 208 с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,