Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
668001
  Карчевський М.В. "Класичні" та новітні пролеми кримінально-правового регулювання у сфері інформатизації // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 11-19. – ISBN 978-617-616-077-9
668002
  Марочко В. "Класовий ворог в радянській школі": наслідки політичних чисток / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 246-255. – ISBN 966-675-240-9
668003
   "Классик, современный классик, культовый автор, модный писатель..." : "круглый стол" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 236-261. – ISSN 1130-6545
668004
  Гнатюк Н. "Кластери зеленого туризму об"єднують людей та регіони" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-19. – ISSN 1810-3944
668005
  Ілик О. Класифікації дискурсивних слів у сучасному мовознавстві // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 28. – С. 73-80. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
668006
  Шихненко К.І. Класифікації освітніх змін у педагогічних дослідженнях США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 223-233. – ISSN 2312-5993
668007
  Маляренко О.С. Класифікаційна схема вихідних критеріїв ідентифікації можливих елементів регіональних екомереж // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 31-33
668008
  Горобець І.С. Класифікаційний вимір лексики народної медицини античних часів. Лексика народної античної медицини у класифікаційному вимірі (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плі = (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авра Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плінія Старшого) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 321-328


  У статті здійснено спробу дослідження лексико-семантичних особливостей давніх рецептів народної медицини в античних авторів, визначається їхня генеза та основні принципи структури, проводиться зіставний аналіз авторського стилю на основі текстів "De ...
668009
  Мєлєкєсцева Н.В. Класифікаційні ознаки предикатів наявності/відсутності у сучасній українській літературній мові // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 73-74
668010
  Сербін О. Класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії Дідро та Д"Аламбера з позиції представлення змісту наукової думки / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 38-43. – ISSN 2076-9326


  У публікації охарактеризовано класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії. Проведено детальний аналіз структури та змісту класифікаційних схем, який дає підстави зробити висновок, що це видання розпочало відлік розвитку організації систем ...
668011
  Заярний О.А. Класифікація адміністративних інформаційних правопорушень як метод наукового дослідження адміністративної деліктності та інструмент удосконалення адміністративно-деліктного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 80-100. – ISSN 2227-796X


  У статті з наукових і правозастосовчих позицій здійснено класифікацію адміністративних інформаційних правопорушень, запропоновано групи критеріїв для такої класифікації - за ознаками складів проступків, правових режимів інформації, що є предметом ...
668012
  Ворон Д.Л. Класифікація адміністративних послуг у сфері вищої освіти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 158-162. – ISBN 978-617-7404-86-5
668013
  Кучма К.С. Класифікація адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 107-110. – ISSN 2219-5521
668014
  Петьков В.А. Класифікація аномального розвитку особистості як психологічна проблема // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 237-240
668015
  Мєр"ємова Ю. Класифікація антропонімів англійських, російських та українських літературних казок за походженням // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 504-507. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
668016
  Покотило М.О. Класифікація аргументативних схем О. Фрілі та проблема оцінки аргументації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 142-144
668017
  Кікоть О. Класифікація аукціонів цінних паперів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 12 (350), грудень. – С. 30-35. – ISSN 1810-3944
668018
  Кузнецова М. Класифікація бібліотечних електронних ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування їхньої цілісної системи / Марина Кузнєцова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 24-28


  Досліджено та розроблено загальну схему і структуру видової класифікації складу ресурсів, продуктів та послуг з краєзнавства в електронному середовищі публічних бібліотек України.
668019
  Василенко С.В. Класифікація бойових психогенних втрат з урахуванням досвіду антитерористичної операції // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 37-42
668020
  Бихова О.М. Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 15-18. – ISSN 1683-1942
668021
  Шем"яков О.П. Класифікація видів управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 221-228
668022
  Ровний В.В. Класифікація видів, форм та методів здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності. Правовий аспект // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 238-243. – (Серія "Право" ; вип. 2)
668023
  Валінкевич Н.В. Класифікація витрат та їх загальний вплив на результативність діяльності сільськогосподарських підприємств / Н.В. Валінкевич, В.М. Кобилинський // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 50-57. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
668024
  Михайлова Л.В. Класифікація директивних мовленнєвих актів // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 451-456. – ISSN 1993-5560
668025
  Штим Т. Класифікація договорів, що опосередковують акціонерні відносини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 296-297. – ISBN 978-617-7069-17-0
668026
  Апанасенко К. Класифікація документів дозвільного характеру і прав за ними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-65. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Автором статті розроблено систему прав, які посвідчуються документами дозвільного характеру, шляхом їх класифікації за рядом критеріїв. Ці права згруповано за змістом суб"єктивного права, правовою природою, метою відповідної дозвільної процедури, ...
668027
  Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту: проблеми і напрями вирішення // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 92-96
668028
  Снігир Л.П. Класифікація загроз економічній безпеці вищого навчального закладу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 28-32. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянуто поняття класифікації загроз економічній безпеці вищого навчального закладу. Проведена систематизація загроз, що притаманна економічній безпеці освітніх установ. Визначено, що забезпечення економічної безпеки освітніх установ є ...
668029
  Артемчук В.О. Класифікація задач оптимізації мереж моніторингу стану атмосферного повітря // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 67. – С. 10-15
668030
  Поручинський В. Класифікація і типологія міських поселень України / В. Поручинський, Ф. Сосницька // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 98-101. – ISSN 2076-1333
668031
  Караван Н.А. Класифікація інвестицій та обгрунтування вибору критеріїв їх ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 13-17. – ISSN 2306-6814
668032
  Бабецька І.Я. Класифікація інтересу як цивільно-правової категорії // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 112-116. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
668033
  Остроух В.І. Класифікація карт: що потрібно знати вчителю і учню // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 13-16 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
668034
  Тригуб І. Класифікація країн Східної Європи щодо подібності підготовки експертів у галузі освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
668035
  Красовська О.Ю. Класифікація маркетингових активів підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 66-71. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
668036
  Руденко Л.Г. Класифікація міжнародних функцій міст та їх прояв в Україні / Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
668037
  Куценко Ю. Класифікація навчальних закладів Полтавської губернії другої половини XIX - початку XX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 35-44
668038
  Сагалакова Н. Класифікація невизначеності ключових факторів ціноутворення у сфері туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-59. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено специфічні характеристики невиробничих процесів у сфері туризму. Проаналізовано особливості процесу ціноутворення на туристичному підприємстві. Ідентифіковано основні проблеми при впровадженні моделі формування оптимальної ціни на ...
668039
  Конюшенко І.В. Класифікація нотних видань в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 56-59


  У статті розглянуто сучасний стан і розвиток нотних видань в Україні. Визначено основні проблеми в цій галузі та запропоновано шляхи їх подолання на видавничому ринку України. Наведено конкретні приклади нотних видань. The article considers the ...
668040
  Будько О.В. Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 207-212. – ISSN 2309-1533
668041
  Городенко Л.М. Класифікація ознак мережевої комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – C. 25-29


  У статті розглянуто головні структурні, когнітивні та семантичні ознаки мережевої комунікації, а також сформульовано авторську концептуальну класифікацію ознак мережевої комунікації та проаналізовано кожний окремий її складник. The article deals with ...
668042
  Ромашко А. Класифікація основних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності / А. Ромашко, І. Верба, Я. Лемберг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 30-37 : табл.,рис. – Бібліогр.: 10 назв
668043
  Тищук Т. Класифікація періодичних траєкторій неперервних відображень відрізка в себе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача про класифікацію циклів неперервних унімодальних опуклих вгору відображень відрізка в себе за взаємним розміщенням точок циклу. Запропоновано поняття опуклої вгору (опуклої вниз) циклічної перестановки, підозрілого на типовий ...
668044
  Горемикіна Ю.В. Класифікація підходів до оцінювання соціальних послуг // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 79-89. – ISSN 2072-9480
668045
  Маріхін К.В. Класифікація податкових режимів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 25-32. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
668046
  Нагорна В.В. Класифікація прав дітей з особливими потребами в системі прав людини: загально-теоретичні аспекти // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 13-22. – ISSN 2078-9165
668047
  Кириченко Ю.В. Класифікація прав і свобод людини і громадянина за конституцією України: теоретичні та практичні аспекти // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 26-32. – (Право ; вип. 21). – ISSN 2312-1661
668048
  Чистякова Ю. Класифікація правових систем // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 6-10. – ISSN 1561-4999
668049
  Заярний О.А. Класифікація приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 360. – ISBN 978-966-667-624-8
668050
  Мамонов К.А. Класифікація просторових факторів, які впливають на вартість земель мегаполісу / К.А. Мамонов, Е.С. Штерндок // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 138-142. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
668051
  Верхоглядова Н.І. Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням / Н.І. Верхоглядова, О.Б. Письменна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6814
668052
  Бражко О.В. Класифікація ризиків управління брендом в інноваційній економіці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 7-12
668053
  Похиленко І.С. Класифікація ритуальних послуг // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 125-128. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
668054
   Класифікація різних видів питного молока та молока-сировини з використанням ультразвукового аналізу та хемометричних інструментів / Н.П. Суходольська, В.М. Іщенко, Кочубей-Литвиненко, М.В. Іщенко, Т.К. Панчук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 1/2. – С. 19-23. – ISSN 2078-9912
668055
  Сич Т.В. Класифікація соціальних закладів / Т.В. Сич, Н.В. Циган // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 125-133
668056
  Дубич К.В. Класифікація сучасних механізмів державного управління в системі надання соціальних послуг населенню України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 133-148
668057
  Лоханова Н. Класифікація та оцінка фінансових інструментів - огляд змін у зв"зку з оновленням МСФЗ 9 (frs 9) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 7. – С. 16-22 : рис. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 11 назв
668058
  Башова Н.П. Класифікація та підрахунок кількості топологій на скінченних множинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Башова Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
668059
  Турінін О.В. Класифікація та специфічні ознаки видів державної служби // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 313-319. – (Серія "Право" ; вип. 2)
668060
  Григолінська Н.М. Класифікація термінологічних мікросистем німецької військової лексики // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 131-133
668061
  Руднєв В.А. Класифікація товарних бензинів та легких газоконденсатних фракцій родовищ східних областей України на основі діеле-ктрометричних та газохроматографічних даних / В.А. Руднєв, О.П. Бойченко, П.В. Карножицький // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 148-157. – ISSN 1991-0290
668062
  Коніщук В.В. Класифікація торфових боліт у розвитку і типології гелоландшафтів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 22-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
668063
  Кузьменко А.І. Класифікація третіх осіб в адміністративному процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 92-96. – ISSN 2220-1394
668064
  Колотуха І.О. Класифікація туристсько-спортивної діяльності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 100-103
668065
  Змерзла Т.І. Класифікація факторів впливу на організаційну культуру промислового підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-134. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
668066
  Соколов В.А. Класифікація, функції та завдання аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 89-94. – ISSN 2306-6814
668067
   Класиффикация участников производства по делам об административных правонарушениях / А.В. Куракин, Д.В. Астахов, М.Г. Сальников, А.Н. Куракина // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 37-46. – ISSN 1812-8696
668068
  Лексіна Г. Класицизм : загальна характеристика стилю // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 112-117. – ISSN 0130-321Х
668069
  Лімборський І. Класицизм в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1 (646). – С. 43-51. – ISSN 0130-5263
668070
  Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В.А. Овсійчук; НАНУ. Ін-тут народознавства. – Київ : Дніпро, 2001. – 447с. – 7Овсі Шифр дубл. – ISBN 966-578-034-4 966-02-1984-9
668071
  Пономаренко Л. Класицизм і романтизм у живописі історичного жанру Шевченка-художника // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 6 (126). – С. 14-17


  Саме український романтизм у поезії, а згодом в образотворчому мистецтві проголошує через творчість Т. Шевченка національні цінності за найвищі в світі
668072
  Михайлов Димитър Класически творби в българската литература : Анализи / Михайлов Димитър. – Велико Търново : СЛОВО, 1995. – 158с. – ISBN 954-439-405-2
668073
  Жаров В.С. Класична боротьба / В.С. Жаров. – К., 1968. – 94с.
668074
  Богдан І.Г. Класична боротьба / І.Г. Богдан. – К, 1972. – 124с.
668075
  Грищенко Т. Класична геополітика і зовнішньополітична стратегія США кінця XX - початку XXI ст. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 163-167. – ISBN 978-966-171-651-2


  В тезах заторкується питання про можливий вплив класичної геополітики на міжнародну стратегію США.
668076
  Нікітіна М.Г. Класична геополітика і меркантилізм : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-58. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
668077
   Класична динаміка у ньютонівському та лагранжевому формалізмі : навч.-метод. посібник / [О.В. Єзерська, О.С. Ковальов, З.О. Майзеліс, Т.С. Чебанова] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 147, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 146-147. – ISBN 978-966-285-508-1
668078
  Бараніченко П. Класична драматургія в естрадному мистецтві // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 130-137. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
668079
  Базилевич В.Д. Класична економічна університетська освіта як фактор конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам конкурентоспроможності вищої освіти у вищих класичних університетах. На прикладі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка автором охарактеризовано нові сучасні дисципліни у ...
668080
  Несмашний Є.О. Класична електродинаміка : Навчальний посібник для студ. вищ.навч.закладів / Є.О. Несмашний; МОНУ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 183c. – ISBN 966-7103-78-1
668081
  Ларіонова В.К. Класична етика абсолюту М.О. Лосського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 64-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
668082
  Зуєв В.М. Класична і некласична методологія в реаліях сучасного філософського дискурсу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 24-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
668083
  Біскуб І.П. Класична категоризація vs категоризація за родовою схожістю (розпізнавання і номінація форм) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 50-57. – ISBN 978-617-7132-02-07
668084
  Усеінов Т.Б. Класична кримськотатарська писемна поезія кінця XVI - початку XVIII ст.: Архітектоніка. Семантика : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.01.10 / Усеінов Тімур Бекірович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
668085
  Яблонська О. Класична література крізь призму етно- та соціопсихології Олександра Кульчицького // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 281-299. – ISSN 2304-9383
668086
  Демірська І.О. Класична логіка: проблема взаємозв"язку логіки та філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 35-36
668087
  Іро Гаральд Класична механіка / Іро Гаральд; Пер. з нім. Гайда Р., Головач Ю.; За ред. І.Вакарчука. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1999. – 464с. – ISBN 966-613-013-0
668088
  Єжов С.М. Класична механіка : підручник / С.М. Єжов, М.В. Макарець, О.В. Романенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-439-029-0
668089
  Несмашний Є.О. Класична механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ.вищих навчальних закладів / Є.О. Несмашний; Мін-во освіти і науки України. Криворізький техн.ун-тет. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 212 c. – ISBN 5-7763-1955-2
668090
  Харазішвілі Ю.М. Класична модель функції сукупної пропозиції в контексті кейсіанської теорії // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-48
668091
  Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби : автореф. ... д-ра філософ. наук спец. 09.00.05 історія філософії / Прокопов Д. Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 34с. – Бібліогр. :40 назв.
668092
  Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби : дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Прокопов Д.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 429 л. – Бібліогр.: л. 401 - 429
668093
  Грицишина М.В. Класична новочасна філософія: нове розуміння людини в британському емпіризмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 16-24


  У статті розглядається специфіка модерного погляду на розуміння людини та її істотних проявів. Подається аналітичне порівняння розуміння сутнісних ознак людської природи британськими мислителями Дж. Локком та Д. Юмом. На підставі проаналізованих джерел ...
668094
  Грицишина М.В. Класична новочасна філософія: нове розуміння людини в британському емпіризмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 26-34


  У статті розглядається специфіка модерного погляду на розуміння людини та її істотних проявів. Подається аналітичне порівняння розуміння сутнісних ознак людської природи британськими мислителями Дж. Локком та Д. Юмом. На підставі проаналізованих ...
668095
   Класична освітня парадигма: суб"єкт-суб"єктні відносини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 35-42. – ISSN 2078-1016
668096
   Класична педагогіка і філологія в світі сучасних завдань шкільної і вузовської словесності.. – Одеса, 1993. – 130с.
668097
  Жовтобрюх М.М. Класична політекономія і ліберальна концепція мінімальної держави А. Сміта // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 13-18
668098
  Виноградов О.Г. Класична психометрика та теорія тестових завдань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Мета статті - ознайомлення вітчизняних спеціалістів з основами сучасної психометричної теорії - IRT. Коротко розглянуто обмеження класичної теорії тестів, моделі для дихотомічних завдань та їх переваги. Також введено деякі базові поняття IRT.
668099
  Ласка І.В. Класична риторика П.Фонтаньє і сучасна лінгвістика / І.В. Ласка, О.М. Пархоменко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 138-143
668100
  Мельник Анатолій Класична соціально-філософська думка про закономірності й цілі історії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 148-151
668101
   Класична спадщина і сучасне художнє мислення : Збірник наукових праць до 60-річчя М.І. Борецького. – Дрогобич; Черкаси : Коло, 2001. – 226с. – ISBN 966-7996-06-9
668102
  Соболевська М.О. Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 203-210. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто зв’язок сучасної соціологічної теорії із традицією класичного соціологічного теоретизування. Соціологічну класику розглянуто як стимул і джерело розвитку сучасних теоретичних розвідок у соціології. На прикладі формування принципових ...
668103
  Гаєвська Н.М. Класична традиція зображення жінки в українській літературі та специфіка її функціонування в творчості Андрія Малишка / Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 34-44


  У статті йдеться про класичну традицію зображення жінки в українській літературі загалом і особливість функціонування цієї традиції в поезії Андрія Малишка. В статье речь идет о классической традиции изображения женщины в украинской литературе и ...
668104
  Крисаченко В.С. Класична українська політична думка: набутки для сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 166-191
668105
  Крисаченко В. Класична українська політична думка: набутки для сучасності // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 177-197
668106
  Третяк О.В. Класична університетська освіта в Україні: стан тенденції, перспективи розвитку // Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку. Другі академічні читання
668107
  Клименко Н.Ф. Класична філологія / Н.Ф. Клименко, Ю.В. Шанін // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 271-272. – ISBN 978-966-02-6814-2
668108
  Павленко Л. Класична філологія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л. Павленко, Л. Звонська // Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII-XXI століття) : довідник / Л.В. Павленко, Л.Л. Звонська. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269-282
668109
  Лучканин С. Класична філологія в Україні: історична ретроспектива на тлі суверенності й самобутності української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 152--132


  У 1948 р. було відкрито відділення класичної філології у Київському університеті ім. Т. Шевченка. Згадуються викладачі : С. Семчинський, Ф. Нікітіна, Ю. Шанін, академік А. Білецький
668110
  Лучканин С. Класична філологія в Україні: історична ретроспектива на тлі суверенності й самобутності української культури // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 166-171
668111
   Класична філологія у XXI ст.: здобутки та перспективи : матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження професора кафедри класичної філології В.П. Маслюка, (Львів, 28 травня 2010 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Фак. іноземних мов, Каф. класичної філології ; [редкол. : А.О. Содомора, Л.М. Глущенко. О.В. Сафроняк та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 139 с. – Бібліогр. в кінці виступу
668112
  Панафідіна О. Класична філософія під ціннісно-історичним кутом зору // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 : Насильство як явище сучасного світу. – С. 70-81. – ISSN 2522-9338
668113
  Кльоба В.Л. Класична школа політекономії про банківську діяльність / В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 117-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Про вплив на банківську систему ідей та поглядів А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса.
668114
  Скороход О. Класичне євразійство в сучасній українській науковій думці // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 274-277
668115
  Маньковська Ю.О. Класичне і некласичне розуміння наукового знання // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 77-83. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена розгляду поняття "наукового знання" в межах класичної та некласичної філософії.
668116
  Космеда Т.А. Класичне й модерне: актуалізація вчення Л. Щерби про мовний експеримент як мовну гру // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 4-13. – ISBN 978-617-7092-36-9
668117
  Проскуров М.В. Класичне право власності в традиційному ісламському законодавстві та розвиток традиційної системи регулювання інституту власності у сучасному суспільстві на прикладі цивільного права Єгипту // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 194-199. – (Серія: Право ; вип. 6). – ISSN 2226-3047


  У статті висвітлено розвиток права власності у ісламському законодавстві на прикладі законодавства Єгипту. Проаналізовані нормативно правові акти, що регламентують права власності: Закони Шаріату та деякі інші Закони Єгипту. Розкрито не традиційний ...
668118
  Захарчук О.І. Класичне та сучасне рабство: проблема співвідношення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 111-119


  Розглянуто співвідношення класичного та сучасного рабства. Виокремлено основні форми сучасного рабства такі як торгівля людьми, примусовий шлюб, віртуальне рабство. Зазначено, що між цими формами не існує чітких розмежувань, оскільки одна й таж сама ...
668119
  Барабаш О.В. Класичний аналог спіну в релятивістській теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 321-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджуються дві класичні теорії спіну: векторна та тензорна. Показано, що в усіх розглянутих випадках результати квантово-механічних обрахунків співпадають з теорією Баргмана-Мішеля-Телегді. Two classical spin theories: vector and tensor ...
668120
  Москаль Ю. Класичний вищий навчальний заклад у регіоні: реалії і перспективи розвитку в кризовий період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 163-170. – ISSN 1810-2131
668121
  Бойніцька О.С. Класичний канон в англійському історіографічному романі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті вивчається своєрідність функціонування класичного літературного канону в англійському історіографічному романі кінця ХХ - початку ХХІ ст., яка виявляє себе у формі естетичної ностальгії. Розглядаються різноманітні способи встановлення зв"язку ...
668122
  Гуанюй Ц. Класичний китайський тушевий живопис періоду Сун (906-1279 рр.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 208-217. – ISSN 1682-671Х
668123
  Волянська Г. Класичний конституціоналізм vs. харизматичний пострадянський конституціоналізм / Г. Волянська, В. Ковтунець // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 33-37.
668124
  Кротова Т.Ф. Класичний костюм в європейській моді XIX - початку XXI століття: еволюція форм і художньо-стильові особливості : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.06 / Кротова Тетяна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 31 с. – Бібліогр.: 23 назви
668125
  Палінська О. Класичний львівський регіолект і його сучасні інтерпретації // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 174-180. – Бібліогр.: С. 179; 7 назв


  У статті розглянуто формування класичного львівського регіолекту. На основі проведеного пілотного дослідження шляхом анкетування респондентів із різних регіонів України з"ясовано уявлення мовців про зміст цього терміна, окреслено ідіому, маркери. з ...
668126
  Романюк Н. Класичний міжурядовий підхід у теоріях європейської інтеграції: основні положення та історичний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 87-95. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
668127
  Старко В.Ф. Класичний підхід до категоризації в мовно-когнітивних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 117-123


  У статті розглянуто класичну модель категоризації, розкрито принципи, які лежать в її основі, виявлено слабкі сторони й з"ясовано, що переважною ділянкою успішного застосування цієї моделі є фахова мова. В статье рассмотрено классическую модель ...
668128
  Забаранкін М.Ю. Класичний підхід до розв"язання рівняння Ламе в осесиметричному випадку для веретеноподібного тіла // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглянуто класичний підхід до розв"язання рівняння Ламе для зовнішньої області веретеноподібного тіла у випадку осесиметричних граничних умов. Розв"язок подано через контурне значення вихрової функції. Отримано інтегральне рівняння Фредгольма для ...
668129
  Пилипенко Я.С. Класичний та посткласичний етапи розвитку уявлень про глобальні конфлікти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 167-172. – ISSN 2077-1800
668130
  Поляков М.В. Класичний університет : еволюція, сучасний стан, перспективи / М.В. Поляков, В.С. Савчук. – Київ : Генеза, 2004. – 416c. – ISBN 966-504-253-X
668131
  Будак В.Д. Класичний університет як осередок формування професійної та особистісної успішності молоді // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 44-53. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
668132
  Гаврилюк С.В. Класичний університет як рушій інформаційно- інноваційного процесу в регіоні / С.В. Гаврилюк, О.Б. Герасимчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 64-65
668133
  Рябченко В.І. Класичний університет: проблема ідентичності та інституційного розвитку в контексті євроінтеграції та глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 311-317. – ISSN 2076-1554
668134
  Кремень В. Класичний університетський підручник з історії економічних учень // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1


  Рецензія на кн.:Історія економічних учень : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича - К.: Знання, 2004. - 1300 с.
668135
  Рибалкін В.С. Класичні арабські словники: принципи побудови, специфіка користування / В.С. Рибалкін; НАНУ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 1994. – 32с. – (Бібліотека журналу "Східний світ" ; Серія філологічна.ч.2/Відп.ред.О.Й.Пріцак)
668136
  Александрович В. Класичні аспекти у львівському малярстві першої половини XVI ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 21-33. – ISSN 2523-4234
668137
  Винницька М.Я. Класичні бізнес-цикли та цикли зростання в процесах економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 198-203
668138
  Федорів Л. Класичні виміри ідеї трансцендентного // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 58-63. – ISSN 0321-0499
668139
  Копець Л.В. Класичні експерименти в психології : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Людмила Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 283 с. – ISBN 978-966-518-513-0
668140
  Павко А. Класичні ідеали та сучасні реалії. Пошук оптимальної моделі університету // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 9/10). – С. 3
668141
  Скварок Н. Класичні й новітні мови у навчальному процесі першої української Львівської Академічної гімназії // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 88-93
668142
  Штевіна А. Класичні концепції "громадянського суспільства" післявоєнної Японії у японській політичній думці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 279-286
668143
  Звонська Л.Л. Класичні мови в природничих науках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 347-351


  У статті розглядаються особливості мовного вираження наукового пізнання дійсності, втіленого в термінології природничих наук давньогрецького і латинського походження. Аналіз становлення природничої термінології виявляє як розвиток автентичних греко та ...
668144
  Голубовська І.О. Класичні мови і сучасна лінгвістика // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 222-233. – ISBN 978-966-439-842-5
668145
   Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – 399, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-842-5
668146
  Голубовська І.О. Класичні мови у контексті сучасного мовознавства: епістеми, метамова, інструментарій // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – C. 3-10


  У рамках даної статті розглядається розвиток української класичної філології за останні десять років у контексті зміни лінгвістичних парадигм, переходу від традиційної міждисциплінарної описовості до структурних підходів і, врешті-решт, до ...
668147
  Гультай М. Класичні моделі конституційної скарги на прикладі Австрії та Іспанії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 62-74. – ISSN 1993-0909
668148
  Карпишин Н. Класичні моделі фнансового забезпечення охорони здоров"я / Н. Карпишин, М. Комуніцька // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 110-117. – ISSN 1818-5754
668149
  Пилипів В.М. Класичні основи теорії чисел : [навч.-метод. посібник] / Пилипів В.М., Заторський Р.А., Ліщинський І.І. ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – 66, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 66
668150
  Ярмоліцька Н.В. Класичні підходи до визначення поняття "ідеологія" та її функції // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розкривається сутність ідеології, її місце та роль у процесі соціальних змін. Проаналізовано основні підходи щодо аналізу виникнення та особливостей становлення ідеології, розкриваються походження, специфіка та функції ідеології. Классические подходы ...
668151
  Батрин С.В. Класичні підходи до теоретичного пояснення корпорації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 33-38. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Пропонується комплексний аналіз теоретичних питань відносно дослідження корпорації. Ряд наукових і теоретичних позиції піддаються аналізу на предмет дослідження правової природи корпорації. Наводиться обгрунтування для того, щоб віддати перевагу ...
668152
  Попова Ю.В. Класичні принципи оподаткування - основа для формування принципів оподаткування малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 18-23
668153
  Малиш Л.О. Класичні принципи та правила досліджень соціальної стратифікації. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 196 : Соціологічні науки. – С. 3-12. – ISSN 1996-5931
668154
  Чайковський А.В. Класичні розв"язки лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з операторними коефіцієнтами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Чайковський Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв
668155
  Чайковський А.В. Класичні розв"язки лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з операторними коефіцієнтами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Чайковський Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 325 л. – Бібліогр.: л. 287-325
668156
  Леоненко П.М. Класичні ситуації Й.А. Шумпетера і місце в них української економічної думки // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 236-245. – ISSN 0320-4421
668157
  Олтаржевський Д.О. Класичні та нові корпоративні медіа: комунікативний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 31-35


  У статті досліджено комунікативні можливості корпоративних медіа традиційного паперового формату та їх новітніх інтернет-аналогів. This article investigates communication potential of traditional corporate media compared to modern Internet ased ...
668158
  Юдін П.Ф. Класичні твори марксистського філософського матеріалізму. / П.Ф. Юдін. – К, 1939. – 120с.
668159
  Ісаєва Н. Класичні теорії драми в Китаї та Європі: компаративний аспект / Н. Ісаєва, А. Акімова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-62. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам порівняння теоретичних систем європейської та китайської драми. Наукове підґрунтя такого порівняння формувалось досить довго, тому увага приділяється історії розвитку питання. У ХХ ст. було представлено декілька версій ...
668160
  Харченко Л.В. Класичні теорії еліт та їх інтерпретації у сучасному політичному контексті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 144-154
668161
  Кузьома О.Ю. Класичні теорії міжнародної торгівлі // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 74-85. – ISBN 978-617-696-407-0
668162
  Скідін Л.О. Класичні теорії соціальної дії в соціологічному дискурсі: можливості утилітаристського уточнення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С.59-64. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
668163
  Вакарюк Л. Класичні теорії юридичних інститутів і поняття "інститут фінансового права" // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 102-105.
668164
  Кормич Б.А. Класичні форми митної політики: зміст та історія формування // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – С. 76-86
668165
  Климчук Л.В. Класіфікація документів: досвід, історіографічний аналіз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 44-47. – Бібліогр.: 17 назв.


  У статті проведено історіографічний аналіз методики побудови класифікаційних схем документів, які застосовувались українськими й зарубіжними вченими.
668166
  Ялтанець Т. Класне керівництво в двох класах одночасно // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.46-47. – ISSN 0131-6788
668167
  Галузинский В.М. Класний керівник / В.М. Галузинский. – Київ, 1968. – 46с.
668168
   Класний керівник.. – К, 1955. – 336с.
668169
   Класному керівнику. Виховні години. 8-9 класи / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-578-5


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
668170
  Пивовар С.Ф. Класова боротьба / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 197-198. – ISBN 966-642-073-2
668171
   Класова боротьба в книгознавстві.. – К, 1932. – 86с.
668172
  Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму / М.Н. Лещенко. – Київ, 1970. – 304с.
668173
  Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі на початку ХХ століття / М.Н. Лещенко. – Київ, 1968. – 204с.
668174
  Лось Ф.Є. Класова боротьба в українському селі. 1907-1914 / Ф.Є. Лось, О.Г. Михайлюк. – Київ, 1976. – 283с.
668175
  Ленін В.І. Класова боротьба і завдання молоді / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 196с.
668176
   Класова боротьба селянства Східної Галичини. – К, 1974. – 596с.
668177
  Симончук О. Класова дія: тенденції формування соціальних класів в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 50-96. – ISSN 1563-3713
668178
  Мірошниченко Д. Класова ідентичність інтелектуала // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 69-76. – ISSN 0235-7941
668179
  Іваненко А.М. Класова політика Державної ради при обговоренні законопроекту "Про оплату робітників, які потерпіли від нещасних випадків" // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 49-55. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дается анализ документов и материалов, отражающих классовую политику Государственного совета Российской империи, вся деятельность которого была направлена на отстаивание интересов господствующих классов.
668180
  Підопригора О.А. Класова роль судових магістратів в охороні права власності в Стародавньому Римі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 99-110. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В советской романистической литературе отсутствуют специальные исследования, посвященные классовой роли судебных магистратов в древнем Риме. Между тем буржуазные романисты изображают судебную деятельность магистратов тенденциозно, не вскрывая ее ...
668181
  Симончук О. Класова свідомість: досвід порівняльного емпірічного вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 56-84. – ISSN 1563-3713
668182
  Макеєв С. Класова структура сучасного суспільства / С. Макеєв, О. Симончук // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 110-134. – ISBN 978-966-02-7294-1
668183
  Прокопенко Й.І. Класова суть капіталістичного "планування". / Й.І. Прокопенко. – К, 1970. – 48с.
668184
  Макеєв С.О. Класова та освітня мобільність в Україні / С.О. Макеєв, С.М. Оксамитна // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 3-17. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X
668185
  Кушерець Т.В. Класова теорія К.Маркса: досвід формування образу колективного суб"єкта історії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 94-98. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
668186
  Даниленко І.М. Класове та загальнолюдське в комуністичній моралі / І.М. Даниленко. – К, 1980. – 87с.
668187
   Класови основи на образованието в развитите капиталистичеси страни.. – София, 1980. – 85с.
668188
  Макеєв С. Класовий аналіз у сучасній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.5-23
668189
  Цимбрикевич Й.С. Класовий і загальнолюдський підходи до аналізу і оцінки суспільних явищ (до критики класової методології ленінізму) : [монографія] / Цимбрикевич Й.С.; МОНУ. – Наукове вид. – Івано-Франківськ : Супрун, 2007. – 268 с. – ISBN 978-966-8969-12-6
668190
  Косюта М.В. Класово - політичний ухил в діяльності органів прокуратури Одещини у 20-х роках - на початку 30-х років ХХ сторіччя // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.75-81
668191
  Мутагиров Д.З. Класс - созидатель : (Рабочий класс: состав, структура и границы) / Д.З. Мутагиров. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 285, [3] с.
668192
  Дятлов В.С. Класс "Репетиро МЭИ" / В.С. Дятлов, Ю.Н. Кушелев. – М., 1969. – 68с.
668193
  Берковский М Б. Класс автомодельных задач пограничного слоя на проницаемой поверхности с теплообменом в неньютоновских жидкостях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берковский Б.М,; АН БССР. – Минск, 1965. – 30л.
668194
  Мурашова Е. Класс коррекции : повесть : [ длс сред. и ст. шк. возраста] / Екатерина Мурашова. – [ 2-е изд. ]. – Москва : Самокат, 2007. – 192 с. – (Вечное движение). – ISBN 978-5-902326-35-9
668195
  Нестеров П.И. Класс круглых чревей Nematoda / П.И. Нестеров. – Кишинев, 1988. – 276с.
668196
  Рогалина Н.Л. Класс кулачества накануне массовой коллективизации (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рогалина Н. Л.; МГУ, Ист. фак. каф. ист. СССР советск. общества. – Москва, 1972. – 29л.
668197
  Коткин Г.Г. Класс методов последовательной безусловной минимизации / Г.Г. Коткин. – Москва, 1989. – 63 с.
668198
  Рациу Ю. Класс, в котором ничего не бывает. / Ю. Рациу. – М,, 1971. – 206с.
668199
  Навроцкий Витольд Класс, идеология, литература: Сб. ст. / Навроцкий Витольд. – М., 1986. – 318с.
668200
  Доленко А.Н. Классвая борьба в СССР / А.Н. Доленко. – М, 1996. – 260 с.
668201
  Столяров Ю.Н. Классик библиографоведения. Памяти Олега Павловича Коршунова // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3. – С. 82-86. – ISSN 0130-9765
668202
  Лордкипанидзе Д.О. Классик грузинской педагогики Яков Гогебашвили [1840-1912] / Д.О. Лордкипанидзе, проф. ; Научно-иследовательский ин-т пед. наук Министерства Просвещения Грузинской ССР. – Тбилиси : Издательство Института, 1952. – 132 с., 1 л. поортр. : ил., портр.
668203
  Погодин А.С. Классик датской литературы Ханс Кристиан Андерсен / А.С. Погодин. – Москва, 1955. – 40с.
668204
  Пасховер А. Классик и современник // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 25 (513). – С. 18-21


  Андрей Шевченко, самый титулованный футболист украинской современности, - о том, как он добился успеха в большом спорте и какие новые высоты мечтает покорить.
668205
  Гликман И.З. Классик мировой педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 64-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
668206
  Заварзина Л.Э. Классик российской педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 7. – С. 83-93. – ISSN 0869-561Х


  К 160-летию Петра Федоровича Каптерева - педагога, общественного деятеля.
668207
  Лордкипанидзе Д.О. Классик русской педагогички К.Д. Ушинский / Д.О. Лордкипанидзе. – Москва, 1954. – 32с.
668208
  Аннушкин В.И. Классик русской филологии, профессор Одесского Ришельевского лицея Константин Петрович Зеленецкий (1812-1858) и проблемы современного филологического знания // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 7-14. – ISSN 2307-4558
668209
  Туровская Л. Классик украинской драматурги. 29 сентября (1845) - 175 лет со дня рождения Ивана Карповича Карпенко-Карого, украинского писателя, актера, режиссера, театрального деятеля // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 2
668210
   Классик чувашской поэзии.. – Чебоксары, 1966. – 222с.
668211
  Феофилактова Ксения Классика + немного эклектики // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 52-55 : фото
668212
  Яковенко Андрей Валентинович Классика жанра : серия биобиблиографических указателей "Жизнь замечательных томичей" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 26-28. – ISSN 1727-4893


  Реализация долгосрочных комплексных краеведческих проектов и исследований в нашей библиотеке в последнее время счастливо совпала с важными для истории Томска, Сибири и всей России датами.
668213
  Новинская Елена Классика жанра : искусство для искусства // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 46 : Фото
668214
  Машинский С.И. Классика и литературная наука / С.И. Машинский. – Москва : Знание, 1970. – 64 с.
668215
  Тамамура Т. Классика и народные сказки в современной обработке / Т. Тамамура. – Токио, 1992. – 122 с. – ISBN 4-89358-181-3
668216
  Беленький Г.И. Классика и современность : пособие для учителя / Беленький Г.И. – Киев : Радянська школа, 1984. – 192 с. – (Б-ка учителя рус. яз. и лит.)
668217
   Классика и современность. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 254 с. – ISBN 5-211-01545-2
668218
  Шиповалова Л.В. Классика и современность: две установки европейской рациональности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 81-86. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
668219
  Надъярных Н. Классика как паралитература или путь к энтропии? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 16-24. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті йдеться про шляхи сучасних інтерпретацій літературної класики, традиції у розвитку наукових методологій та різні форми відхилень від наукового розуміння художніх текстів. Статья посвящена проблемам современной интерпретации литературной ...
668220
   Классика маркетинга = Marketing classics : сб. работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 746, [5] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Marketing classics : A Selection of Influential Articles / New Jersey, 1969. – Библиогр. в конце ст. и частей. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-272-00231-8
668221
  Шония Марина Классика нового времени // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 11. – С. 12-15


  В Москві продовжують будувати будинки-еталони. Архітектура Москви
668222
  Мозговой М.В. Классика программирования: алгоритмы, языки, автоматы, компиляторы. Практический подход / Мозговой М.В. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2006. – 320с. – (Секреты мастерства). – ISBN 5-94387-224-8
668223
  Шохин К.В. Классика сегодня / К.В. Шохин. – М., 1963. – 72с.
668224
  Личная Ирина Классика сегодня // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 16-17 : фото
668225
  Ефанова Т.С. Классика соцреализма в период его деканонизации ("Поднятая целина" М.А. Шолохова и "Кануні" В.И. Белова) // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 182-188. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
668226
  Кудрин Б.И. Классика технических ценозов / Б.И. Кудрин. – Томск : Центр системных исследований, 2006. – 220с. – На тит. листе: Общая и прикладная ценология. – (Ценологические исследования ; Вып.31). – ISBN 5-7511-575-0149-9
668227
  Остапенко А.А. Классика универсальности или ремеслуха специализации / А.А. Остапенко, Д.С. Ткач, Т.А. Хагуров // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 5-9


  Классических университетов во все времена и в большинстве стран никогда не было и не могло быть количественно много. Это было связано с тем, что, с одной стороны, классический университет всегда был местом опережающего развития высшего и ...
668228
  Кирпотин В.Я. Классики / В.Я. Кирпотин. – Москва : Советский писатель, 1938. – 431 с.
668229
  Асмус В.Ф. Классики античной эстетики : вводная статья / В.Ф. Асмус. – Москва, 1938. – С. III-XXVIII
668230
  Димке Д.В. Классики без класски: социальные и культурные истоки стиля советской социологии // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 97-107. – ISSN 0132-1625
668231
  Бегак Б.А. Классики в Стране Детства : очерки / Б.А. Бегак. – Москва : Детская литература, 1983. – 111 с.
668232
  Гуляев Н.А. Классики западноевропейской литературы в средней школе / Н.А. Гуляев. – Томск, 1951. – 124с.
668233
  Горбунов А.М. Классики зарубежной художественной литературы / Горбунов А.М. – Москва, 1961. – 230 с.
668234
  Савицкая А.И. Классики и ведущие мастера русской живописи / А.И. Савицкая. – Москва, 1947. – 48с.
668235
  Рыльский Классики и современники / Рыльский, Ф. – М., 1958. – 431с.
668236
   Классики кейнсианства. В 2-х томах. – Москва : Экономика. – (Экономическое наследие). – ISBN 5-282-01822-5
Т.1 : Р.Харрод, Э.Хансен (ч.1-2 ). – 1997. – 416с.
668237
   Классики кейнсианства. В 2-х томах. – Москва : Экономика. – (Экономическое наследие). – ISBN 5-282-01823-3
Т.2 : Э.Хансен (ч.3-4 ). – 1997. – 431с.
668238
  Борейко В.Е. Классики концепции абсолютной заповедности / Борейко В.Е. ; Киев. экол.-культур. центр. – Киев : Логос, 2013. – 47, [1] с. : ил. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 72). – ISBN 978-966-171-747-2
668239
  Борейко В.Е. Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза ; Киев. экол.-культур. центр. – 2-е, доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – 71, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
668240
  Кунина А.А. Классики литературы народов СССР / А.А. Кунина, З.П. Шалашова. – М, 1961. – 51с.
668241
   Классики литературы о П. Шмидте: Б. Пастернак, К. Паустовский, А. Куприн, В. Катаев. – Одесса : КП ОГТ, 2007. – 84, [1] с. : ил. – Содерж.: Лейтенант Шмидт / Б. Пастернак. Мужество, Маячный смотритель, Три страницы / К. Паустовский. События в Севастополе / А. Куприн. Лейтенант Шмидт / В. Катаев
668242
   Классики марксизма-ленинизма и военная история.. – Москва : Военное издательство, 1983. – 343с.
668243
  Курдова Л.К. Классики марксизма-ленинизма о государстве и праве : Библиография за 1970-1976 гг. / Л.К. Курдова. – Кишинев, 1977. – 53с.
668244
  Макаров В.Т. Классики марксизма-ленинизма о законах мышления : Автореф... канд. фиолл.наук: / Макаров В. Т.; АОН при ЦК ВКП(б), Каф. логики и психол. – Москва, 1950. – 33 л.
668245
  Григорьян Г.С. Классики марксизма-ленинизма о капиталистическом рынке : Автореф... канд. экон.наук: / Григорьян Г.С.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1952. – 23л.
668246
  Есин И.М. Классики марксизма-ленинизма о материалистической теории познания Фейербах : Автореф... канд. филос.наук: / Есин И.М.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра диалетичнского и исторического материализма. – М., 1953. – 29л.
668247
  Сушина А.И. Классики марксизма-ленинизма о научном определении понятий : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сушина А.И. ; МВО СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
668248
  Абросимова К.И. Классики марксизма-ленинизма о революционном использовании Коммунистической партией парламентаризма в классовой борьбе пролетариата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абросимова К.И.; Ленигр.ордена Ленина гос. ун-т. – Л, 1954. – 16л.
668249
  Судариков А.А. Классики марксизма-ленинизма о роли аналогии в научном познании. : Автореф... канд. филос.наук: / Судариков А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. логики. – Москва, 1953. – 10 с.
668250
  Степанов П.Г. Классики марксизма-ленинизма о теоретических основах научного предвидения общественных явлений : Автореф. дис. ... наук / Степанов П.Г. ; Ленингр. гос. оредена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 24 с.
668251
  Овсянников М.Ф. Классики марксизма-ленинизма об эстетике и современность / М.Ф. Овсянников. – М, 1985. – 112с.
668252
  Гостев Ф.П. Классики марксизма-лининизма о диалектической логике, как теория познания диалектического материализма : Автореф... канд. филос.наук: / Гостев Ф. П.; АН СССР, Ин-т филос., 1951. – 13 л.
668253
  Щекина Л.И. Классики марксизма-лининизма о материальном единстве мира и современная физика : Автореф... канд. филос.наук: / Щекина Л.И.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1951. – 19 л.
668254
  Флаксерман Ю Классики марксизма и партия об электрификации / Ю Флаксерман. – М, 1932. – 78с.
668255
  Кравчинская Р.С. Классики марсизма-ленинизма о роли стачки в классовой борьбе пролетариата : Автореф... канд. ист.наук: / Кравчинская Р.С.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
668256
   Классики мировой литературы.. – Ленинград, 1979. – 42с.
668257
  Киреева А.Б. Классики пишут сегодня: Разговор о поэзии с начинающ.поэтами. / А.Б. Киреева. – Москва : Советский писатель, 1989. – 334 с.
668258
   Классики русской агрономии в борьбе с засухой.. – Москва, 1951. – 484с.
668259
   Классики русской драмы.. – Л-М : Искусство, 1940. – 388 с.
668260
  Кубиков И.Н. Классики русской литературы / И.Н. Кубиков. – М, 1930. – 297с.
668261
  Луначарский А.В. Классики русской литературы : избранные статьи / А.В. Луначарский ; ред. Н.Ф.Бельчикова. – Москва : Художественная литература, 1937. – 504 с., 1 л. портр. (фронт.)
668262
   Классики русской литературы. – Москва-Ленинград : Детская литература, 1952. – 768 с.
668263
   Классики русской литературы. – Москва-Ленинград : Детская литература, 1953. – 562 с.
668264
  Журавин А.С. Классики русской литературы о религии / А.С. Журавин. – Ленинград, 1957. – 42с.
668265
  Фатов Н.Н. Классики русской литературы. / Н.Н. Фатов. – М-Алма-Ата, 1930. – 96с.
668266
  Крендель Р.Н. Классики русской литературы. Рекоменд. указатель. / Р.Н. Крендель. – М., 1961. – 64с.
668267
   Классики русской медицины о действии алкоголя и алкоголизме.. – М, 1988. – 301с.
668268
  Тимирязев К.А. Классики русской физики - Ломоносов, Столетов, Лебедев. Стенограмма публичной лекции / К.А. Тимирязев. – Москва : Правда, 1949. – 24 с.
668269
  Седова М.Г. Классики русской философии 19 века о природе суждения. : Автореф... Канд.филос.наук: / Седова М.Г.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – Москва, 1950. – 18 л.
668270
   Классики русской философии 19 века.. – Ставрополь, 1944. – 83с.
668271
  Пескина Б.А. Классики русской художественной литературі / Б.А. Пескина. – М., 1950. – 88с.
668272
  Петровская В.И. Классики русской художественной литературы / В.И. Петровская, Е.М. Сахарова. – Москва : Книга, 1964. – 283 с.
668273
  Пескина Б.А. Классики русской художественной литературы XVIII -- XIX вв. / Б.А. Пескина. – 3-е, испр. – М., 1955. – 88с.
668274
   Классики советской генетики 1920-1940. – Ленинград : Наука, 1968. – 540 с. : табл.
668275
   Классики туркменской поэзии.. – М, 1955. – 328с.
668276
  Голин Г.М. Классики физической науки : краткие творч. портреты / Г.М. Голин. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 190 с.
668277
  Голин Г.М. Классики физической науки (с древнейших времен до начала ХХ в.) : справ. пособие / Г.М. Голин, С.Р. Филонович. – Москва : Высшая школа, 1989. – 576 с.
668278
   Классики хореографии.. – Л-М, 1937. – 359с.
668279
   Классики художественной литературы народов СССР.. – Москва, 1965. – 290 с.
668280
  Рожков В.А. Классиология и классификация почв / В.А. Рожков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 259-269 : рис. – Библиогр.: с. 268-269. – ISSN 0032-180Х
668281
  Бондарева Т.И. Классификатор бизнес-моделей, ориентированный на бизнес-процессы // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 403-408. – ISSN 2222-4459
668282
   Классификатор топографической информации : единая система классификации и кодирования картографической информации. – Москва : ГУГК, 1986. – 89 с.
668283
  Мазаева Т.М. Классификаторы-определители красителей природных волокон / Т.М. Мазаева, В.А. Пучков // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз : сборник научных трудов / Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз. – Москва, 1976. – Вып. 25 : Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них. – С. 64-93
668284
  Сенина И.С. Классификаторы как разновидность строевой лексики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 126-138. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена обзору одного из разрядов строевых слов - классификаторов, т. е. знаменательных слов, выражающих таксономические отношения и выполняющих служебные функции в составе определенных синтаксических конструкций. Рассмотрены позиции для ...
668285
  Калин В.К. Классификации волевых качеств // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 363-367. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
668286
  Пиркова О.Д. Классификации и инварианты философской рациональности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 245-256
668287
  Пасечник Я.А. Классификации и их использование в школьном курсе математики. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Пасечник Я.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1975. – 34л.
668288
  Калюжная Л.Д. Классификации, нозология и терминология в современной дерматологии // Дерматологія та венерологія : фаховий журнал / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т дерматології та венерології НАМН" ; голов. ред. Я.Ф. Кутасевич. – Харків, 2016. – № 4 (74). – С. 5-10. – ISSN 2308-1066
668289
  Мигунова Е.С. Классификационная модель внутризонального разнообразия лесов // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 89-98 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1991-606X
668290
  Сукиасян Э. Классификационная практика в России на современном этапе // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 25-30. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1029-7200


  Рассматривается деятельность ведущих организаций России - РГБ, ВИНИТИ, ГПНТБ России - в сфере развития классификационных систем (Универсальной десятичной классификации, Библиотечно-библиографической классификации - Национальной классификационной ...
668291
  Сукиасян Э.Р. Классификационная практика в России. Новые задачи и старые проблемы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 0130-9765


  Освещены проблемы применения классификационных систем в библиотеках России.
668292
  Набоких А.И. Классификационная проблема в почвоведении / А.И. Набоких. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Ч. 1. – 1902. – 322 с., 1 л. табл. – Библиогр.: "Список западноевропейской, преимущественно германской, почвенной литературы" (с. 5-42)
668293
  Афанасьев Я.Н. Классификационная проблема в русском почвоведении / Афанасьев Я.Н. – Москва : Изд. бюро уполномоч. ппочвоведов СССР, 1927. – 60 с., [1] табл.
668294
  Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке / С.С. Розова ; Отв. ред. Л.С. Сычева ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии, Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск : Наука, 1986. – 223 с. – Библиогр.: с. 216-222
668295
   Классификационная программа по спортивной гимнастике для женщин на 1966-1969 гг.. – М, 1966. – 62с.
668296
   Классификационная программа по спортивной гимнастике для мужчин на 1966-1969 гг.. – М, 1966. – 56с.
668297
  Сукиасян Э.Р. Классификационная система архивного назначения. Общие черты и существенные отличия от библиотечных систем // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 70 - 77. – ISSN 0130-9765
668298
  Сукиасян Э.Р. Классификационная система как инструмент автоматизированного поиска // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2015. – № 3. – С. 20-29. – ISSN 0130-9765


  Проведено сравнение возможностей принципиально различных видов поиска - вербального и классификационного. Ключевые слова: автоматизированный поиск, вербальный поиск, классификационный поиск, тематический поиск, содержательный поиск.
668299
  Сукиасян Э.Р. Классификационная система как инструмент автоматизированного поиска // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-62. – ISSN 0130-9765


  Представлены разработанные в Российской государственной библиотеке (РГБ) в 1970-е гг. методика и технология поэлементного классификационного поиска.
668300
   Классификационная схема систематического каталога докуметальных материалов советского периода, хранящихся в Центральном музее революции СССР.. – М, 1975. – 122с.
668301
  Дубинина Л.Л. Классификационное описание аппарата и системы упражнений в обучении студентов-иностранцев языку специальности (уровни А2 - В1, В1+) / Л.Л. Дубинина, Т.Е. Манивская // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 41-55. – ISSN 2073-4379
668302
  Сергейчук Владимир Васильевич Классификационные задачи линейной алгебры : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сергейчук Владимир Васильевич; Ин-т математики АН Украины. – К., 1993. – 236л. – Бібліогр.:л.226-236
668303
   Классификационные критерии разделения лессовых пород.. – М, 1984. – 95с.
668304
  Сиэппи А.О. Классификационные методы оценки знаний учащихся / А.О. Сиэппи, В.А. Тарасов. – Л, 1975. – 204с.
668305
  Шапошников А.А. Классификационные модели в бухгалтерском учете / А.А. Шапошников. – М., 1982. – 144с.
668306
  Андреев В.Л. Классификационные построения в экологии и систематике / Андреев В.Л. ; АН СССР, Дальневост. науч. центр ; Тихоокеан. ин-т географии. – Москва : Наука, 1980. – 142 с. : ил. – Библиогр.: с. 136-138
668307
  Сукиасян Э.Р. Классификационные системы и рубрикаторы на образовательных сайтах и порталах Интернета // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 11. – С. 21-25. – ISSN 0130-9765
668308
  Сукиасян Э.Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов (статья вторая) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 38-46. – ISSN 0130-9765
668309
  Сукиасян Э.Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов (статья первая) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 47-54. – ISSN 0130-9765
668310
  Сукиасян Э.Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов (статья третья) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-57. – ISSN 0130-9765
668311
  Сукиасян Э.Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов (статья третья) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-57. – ISSN 0130-9765
668312
  Попова О.А. Классификационный анализ вынужденной внутренней миграции в Украине // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 65-71. – ISSN 2077-1800
668313
  Беляева С.В. Классификационный анализ теоретических школ государственного регулирования инвестиционно-строительной деятельности / С.В. Беляева, Е.П. Смородина // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 (56). – С. 32-34. – ISSN 1684-2618
668314
  Сукиасян Э.Р. Классификационный индекс, его структура и семантика // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 10-16. – ISSN 0130-9765


  Рассматривается структура индекса ББК (Библиотечно-библиографической классификации).
668315
   Классификационный перечень работ, выполняемых в государственных архивах.. – М, 1978. – 127с.
668316
  Тюрин А.Н. Классификация n-мерных векторных расслоений над произвольной алгебраической кривой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тюрин А.Н.; АН СССР. Математический институт. – М., 1965. – 6л.
668317
  Артеменко Л.В. Классификация административно-правових норм / Л.В. Артеменко, О.О. Ратушная // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 55-59. – (Правознавство ; вип. 4)
668318
  Мубаракзянов Г.М. Классификация алгебр Ли шестого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мубаракзянов Г.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
668319
  Корсунов В.И. Классификация американских вузов и вопросы их диверсификации. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 2. – С. 52-60. – ISSN 0321-0383
668320
  Иванова Е.К. Классификация барических полей и синоптико-статистический метод детализированного прогноза погоды с месячной заблаговременностью для территории Украины : Дисс. ... канд. географических наук. Спец. 11.00.09 - метеорология, климатология, агрометеорология / Иванова Е.К.; Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический ин-т. – Киев, 2008. – 204л. + Додатки: л.168-204. – Библиогр.: л.151-167
668321
  Акмоллаев Є.С. Классификация бессоюзных сложных предложений и особенность их соотношения с типами союзных предложений : (на материале бессоюзных сложных предложений открытой структуры) / Акмоллаев Э.С. ; Мин-во просвещения УзССР ; Ташкентский гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1986. – 56 с.
668322
   Классификация в современной науке.. – Новосибирск, 1989. – 167с.
668323
  Ткачев М.М. Классификация видов экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности / М.М. Ткачев, А.Е. Якушко, П.Г. Перерва // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 223-228. – ISBN 978-966-999-024-2
668324
  Кучеренко Н.И. Классификация вод Донбасса и методы умягчения для паросиловых установок : Автореф... канд. хим.наук: / Кучеренко Н.И.; М-во культуры СССР. Новочеркас. политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1954. – 10л.
668325
  Самедов А.А. Классификация выводов Каринского и Рутковского : Автореф... кандид. философ.наук: / Самедов А.А.; Министерство высшего образования СССР. Азербайджанский гос. университет имени С.М.Кирова. – Баку, 1950. – 16 с.
668326
   Классификация высших растений : Методические указания по ботанике для студентов 2-го курса дневного и 3-го курса заочного отделений спец-тей G 31 01 01 "Биология" и Н 33 01 02 "Биоэкология". – Минск : БГУ, 2002. – 34 с. – ISBN 985-445-774-5
668327
  Малышева Л.Л. Классификация геосистем и структура легенды среднемасштабной ландшафтной карты УССР : естественно-географические аспекты рационального природопользования / Л.Л. Малышева, С.П. Романчук // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 19-25 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
668328
  Николаев Ю.В. Классификация гидрометеоралогических процессов с помощью ЭВМ / Ю.В. Николаев. – Л., 1976. – 36с.
668329
  Карпенко В.Л. Классификация гиперкомплексов прямых в четырехмерном проективном пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко В.Л.; КГУ. – К., 1968. – 10л.
668330
  Карпенко В.Л. Классификация гиперкомплексов прямых в четырехмерном проективном пространстве Р4 : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Карпенко В.Л.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1967. – 108л. – Бібліогр.:л.107-108
668331
  Быстров И.С. Классификация глаголов во вьетнамском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Быстров И.С. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 18 с.
668332
  Куличихин Н.И. Классификация горных пород для технического нормирования горноразведочных работ / Н.И. Куличихин, В.С. Бондаренко. – Москва : Недра, 1970. – 144с.
668333
  Любимов Н.И. Классификация горных пород и рациональное применение буровой техники / Н.И. Любимов. – М., 1977. – 239с.
668334
  Бахчисарайцев А.Н. Классификация горных пород и технические нормы выработки на бурение шпуров / А.Н. Бахчисарайцев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 136 с.
668335
  Аласаниа Г.Г. Классификация грузинских письменніх исторических источников / Г.Г. Аласаниа ; Ан Гр.ССР, Ин-т истории, археологии и єтнографии. – Тбилиси, 1986. – 243 с.
668336
  Ранганатан Ш.Р. Классификация двоеточием. / Ш.Р. Ранганатан. – Москва : ГПНТБ СССР, 1970. – 424 с.
668337
   Классификация для исполнения союзного бюджета и республиканских бюджетов союзных республик в 1939 году.. – М, 1939. – 30с.
668338
  Кузнецова А.Ю. Классификация доверительной собственности в англосаксонском праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-31. – ISSN 1812-3805
668339
  Рудельсон К.И. Классификация документной информации государственного архива фонда Союза ССР (историография, соврем. проблемы). : Автореф... доктор ист.наук: / Рудельсон К.И.; Москов. гос. ист.-архив. ин-т. – М., 1969. – 38л.
668340
  Дагаев М.В. Классификация документов библиотечных фондов применительно к потребностям процесса оцифровки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-52. – ISSN 0869-608Х
668341
   Классификация доходов и расходов по бюджетам АССР и местным бюджетам на 1934 г.. – Л, 1933. – 20с.
668342
   Классификация доходов и расходов по республиканским бюджетам АССР и местным бюджетам на 1938 г.. – М, 1938. – 20с.
668343
  Семенов-Тян-Шанский Классификация жуков-могильщиков (Coleoptera, Silphidae i Tribus Necrophorini) и их географическое распространение. / Семенов-Тян-Шанский. – 149-160с.
668344
  Ефимов М.А. Классификация заключенных и система советских исправительно-трудовых учреждений // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1969. – № 14. – С. 18-25
668345
  Бабазаде Баба Курбал оглы Классификация залежей и местородений нефти и газа Азербайджана и рациональная методика их разведки : Автореф... канд. геолог-минер.наук: / Бабазаде Баба Курбал оглы; Акад Наук Азербайджан. ССР. Ин-т геологии им И.М.Губкина. – Баку, 1962. – 52л. – Бібліогр.:с.51-52
668346
  Бабазадзе Б.К. Классификация залежей и месторождений нефти и газа Азербайджана и рациональная методика их разведки / Б.К. Бабазадзе; Бабазаде Б.К. ; под ред. М.Ф. Мирчинка. – Москва : Недра, 1964. – 304 с. – Библиогр.: с. 297-303
668347
   Классификация запасов месторождений твердых полезных ископаемых.. – М, 1960. – 8с.
668348
  Поповенко Нина Самуиловна Классификация затрат как информационный источник формирования себестоимости промышленного предприятия / Поповенко Нина Самуиловна, Сухина Лариса Петровна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 168-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статті різні класифікації витрат проаналізовані і узагальнені за їх основними інформаційними напрямами. Орієнтуючись на цілі і завдання, поставлені керівництвом перед фінансово-економічною службою, індивідуальний підбір необхідного мінімуму ...
668349
  Свидерскине З. Классификация звезд в системе UPXYLVS : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свидерскине З.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1971. – 11л.
668350
  Видунас В. Классификация звуков в фонетических трактатах Древней Индии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 106-110. – ISSN 0042-8744
668351
  Калис Х.Э. Классификация и вывод уравнений математической физики / Х.Э. Калис. – Рига, 1986. – 71с.
668352
   Классификация и диагностика почв СССР.. – Москва : Колос, 1977. – 224с.
668353
  Горяинов А.Н. Классификация и идентификация образовательных систем как инструмент для решения проблем развития преподавательского корпуса // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 96-100. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)


  Указаны рейтинги университетов мира и Украины.
668354
  Рыжий В.И. Классификация и квалификация актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, совершаемых государствами // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 95-99. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
668355
   Классификация и кластер. – М., 1980. – 391с.
668356
   Классификация и кодирование промышленной и сельскохозяйственной продукции.. – М, 1989. – 183с.
668357
  Конарева Л.А. Классификация и кодирование технико-экономической информации / Л.А. Конарева. – М, 1972. – 176с.
668358
  Блохин Ю.И. Классификация и кодирование технико экономической информации / Ю.И. Блохин. – М, 1975. – 64с.
668359
  Блохин Ю.И. Классификация и кодирование технико экономической информации / Ю.И. Блохин. – М, 1976. – 192с.
668360
  Николаев В.А. Классификация и мелкомасштабное картографирование ландшафтов : Курс лекций / В.А. Николаев; Московский. гос. ун-т. – Москва, 1978. – 62с.
668361
   Классификация и номенклатура вулаканогенно-осадочных пород.. – Тбилиси, 1970. – 264с.
668362
   Классификация и номенклатура магматических горных пород. – Москва : Недра, 1981. – 160с.
668363
   Классификация и номенклатура плутонических гонрых пород. – М, 1975. – 24с.
668364
  Зубаков В.А. Классификация и номенклатура речных террас / В.А. Зубаков. – М, 1960. – 20с.
668365
   Классификация и номенклатура ферментов. : отчет Комисии по ферментам Международного биохимического союза 1961. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 199 с.
668366
   Классификация и оценка запасов нефти и газа в зарубежных старанах.. – М, 1964. – 107с.
668367
  Башова Н.П. Классификация и подсчет числа топологий на конечных множествах : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Башова Надежда Петровна ; Запорож. нац. ун-т. – Запорожье, 2016. – 128 л. – Библиогр.: л. 119-128
668368
  Аюпов Ш.А. Классификация и представление упорядоченных йордановых алгебр / Ш.А. Аюпов ; отв. ред. Т.А. Сарымсаков ; АН УзССР. – Ташкент : Фан, 1986. – 121 с. – Библиогр.: с. 115-122
668369
  Степанец А.И. Классификация и приближение периодических функций / А.И. Степанец. – Киев, 1987. – 267с.
668370
  Зализняк Андрей Анатольевич Классификация и синтез именных парадигм современого русского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Зализняк Андрей Анатольевич; АН СССР, Ин-т славяноведения. – Москва, 1965. – 22л.
668371
   Классификация и терминология льдов, встречающихся в море. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 24с.
668372
  Максаковский В.П. Классификация и топология стран мира : География. Мир сегодня // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 4-9 : Портрет, карта, табл. – ISSN 0016-7207
668373
  Ценина Е. Классификация и управление операционными рисками в маркетинге / Е. Ценина, С. Панасенко // Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2017. – № 6. – С. 14-17
668374
  Дядичева А.Е. Классификация изобретений / А.Е. Дядичева, П.В. Сысоев. – М., 1963. – 40с.
668375
  Литвиненко Е. Классификация иноязычных терминов как способ оптимизации преподавания иностранных языков / Е. Литвиненко, Н. Лалазарова, Ю. Сычев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 42-44. – ISSN 1562-529Х
668376
  Ковбасюк С. Классификация институтов государства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 1561-4999
668377
  Притуляк Н.Н. Классификация интелектуального капитала - методологический аспект внутрифирменного управления // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 10 (639). – С. 23-31. – ISSN 0131-7741
668378
  Буряк В.В. Классификация информационніх ресурсов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 21-29. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
668379
  Евтюхина Е.А. Классификация информационных потребностей в библиотеке // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 0869-6020
668380
  Варшавчик М.А. Классификация источников изучения истории КПСС : Материалы к лекции / М.А. Варшавчик; КГУ им.Т.Г.Шевченко ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Киев : КГУ, 1971. – 35с.
668381
  Варшавчик М.А. Классификация источников изучения истории КПСС / М.А. Варшавчик. – Киев, 1971. – 35с.
668382
  Понкин И.В. Классификация как метод научного исследования, в частности в юридической науке / И.В. Понкин, А.И. Редькина // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 249-259. – ISSN 1995-4190


  "В настоящей статье исследуются вопросы, связанные с определением роли и значения классификации как метода научного познания, вопросы, связанные с понятием, природой классификации, как в целом, так и как метода научного познания, с целями использования ...
668383
  Мордовцев А.Ю. Классификация как метод сравнительного правоведения // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 70-72. – ISBN 978-966-171-322-1
668384
   Классификация кимберлитов и внутреннее строение кимберлитовых трубок.. – М, 1981. – 136с.
668385
   Классификация книг и систематический каталог.. – М, 1946. – 13с.
668386
  Аблов Н.Н. Классификация книг, ее история и методы в связи с классификацией наук вообще. / Н.Н. Аблов. – Ивано-Вознесенск : Литературно-издательская секция при кн. складе Губ. отдела нар. образования, 1921. – VIII, 68, 31 c.
668387
  Безруков Н.Н. Классификация компьютерных вирусов MS-DOS и методы защиты от них / Н.Н. Безруков. – Москва : ІСЕ, 1990. – 48 с. – (Библиотека "МИР ПК")
668388
  Урунова Ш.А. Классификация коррупционных правонарушений в механизме административно-правовых методов противодействия коррупции в системе государственной службы республики Таджикистан // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 166-174. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу законодавства Республіки Таджикистан, що встановлює адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення, наводиться їх класифікація, пропонуються нові підходи як до класифікації, так і за змістом поняття корупційних ...
668389
  Якубов Г.З. Классификация красно-фиолетовых индикаторных антибитиков актиномицетного происхождения и изучение мицетина : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Якубов Г.З. ; АН СССР. Ин-т микробиологии. – Москва, 1966. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
668390
  Можаев Г.В. Классификация кривых и поверхностей второго порядка. / Г.В. Можаев. – Днепропетровск, 1986. – 88с.
668391
  Жадан В.И. Классификация ландшафтов Донецкого кряжа // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 64-70 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
668392
  Алиев М.С. Классификация линейно независимых систем непрерывных (суммируемых) функций : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алиев М. С.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 8л.
668393
   Классификация литературы в органах государственной библиографии.. – 5-е изд. – Москва : Книга, 1971. – 310 с.
668394
   Классификация литературы в органах государственной регистрационно-учетной библиографии.. – М, 1951. – 120с.
668395
   Классификация литературы в органах государственной регистрационно-учетной библиографии.. – 2-е изд. – М, 1955. – 140с.
668396
   Классификация литературы в органах государственной регистрационно-учетной библиографии.. – 3-е изд. – М, 1961. – 153с.
668397
   Классификация литературы в органах государственной регистрационно-учетной библиографии.. – 4-е изд. – М, 1965. – 192с.
668398
  Гасс Л.В. Классификация литературы по геологии. Вопросы методики. / Л.В. Гасс. – Л., 1966. – 127с.
668399
  Казлаускене Б. Классификация литовских народных свадебных песен : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Казлаускене Б.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 16л.
668400
  Мисявичене Классификация литовских народных трудовых песен : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мисявичене Ванда-Пранцишка Йоно; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
668401
  Лазурский А.Ф. Классификация личностей / А.Ф. Лазурский; Под ред. М.Я.Басова и В.Н. Мясищева. – 2-е изд. – Москва-Петроград, 1923. – 368с.
668402
   Классификация лунных магматических пород / О.А. Богатиков, В.И. Гоньшакова, Фрих- Хар, др. и. – Москва : Недра, 1985. – 72с.
668403
  Бондаренко Александр Адамович Классификация максимальных арифметических подгрупп в ортогональных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бондаренко Александр Адамович; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
668404
  Коломиец П.Е. и др. Классификация медицинской литературы / П.Е. и др. Коломиец. – К., 1968. – 46с.
668405
  Аль-Адван Мухамед Классификация международно-правовых норм как этап познания структуры современного международного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 109-114. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
668406
  Соколов Я.В. Классификация методологических направлений в экономической науке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 19-30. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
668407
  Кириченко А.А. Классификация микрообъектов и их значение при расследовании преступлений против личности : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кириченко А.А.; МО Украины, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 20 с.
668408
  Кириченко А.А. Классификация микрообъектов и их значение при расследовании преступлений против личности : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Кириченко А.А.; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 331л. – Бібліогр.:л.296-331
668409
  Разовский Ю.В. Классификация минерально-сырьевого и экологического капитала / Ю.В. Разовский, Е.Н. Сухина, Е.Ю. Горенкова // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 10 (651). – C. 56-78. – ISSN 0131-7741
668410
   Классификация минеральных вод Украины. – Киев, 2003. – 121с. – ISBN 966-8548-01-9
668411
  Сапанжа О.С. Классификация музейных форм: современное состояние и перспективы разработки новых форм классификационных схем // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 159-161. – ISSN 1680-2721
668412
  Павленко Т.В. Классификация наблюдений растущей размерности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Павленко Т.В. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
668413
  Павленко Татьяна Владимировна Классификация наблюдений растущей размерности : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Павленко Татьяна Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 104л. – Бібліогр.:л.96-104
668414
  Шурыгин А.С. Классификация наркотических средств для целей противодействия наркобизнесу. На примере Англии // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 29-30. – ISSN 1812-3805
668415
  Кедров Б.М. Классификация наук / Б.М. Кедров. – Москва
1 : Энгельс и его предшественники. – 1961. – 472 с.
668416
  Кедров Б.М. Классификация наук / Б.М. Кедров. – М, 1965. – 543с.
668417
  Леонов В.П. Классификация наук и карта науки // Философия физики и науки : избр. труды / В.П. Леонов. – Харьков : Городская типография, 2020. – С. 109-142. – ISBN 978-617-619-241-1
668418
  Джахая Л.Г. Классификация наук как философская и науковедческая проблема. / Л.Г. Джахая. – Сухуми, 1969. – 256с.
668419
  Ракитов А.И. Классификация наук как философская проблема / А.И. Ракитов, А.Э. Анисимова // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 30-40. – ISSN 0235-1188
668420
  Кедров Б.М. Классификация наук. Прогноз К. Маркса о науке будущего / Б.М. Кедров. – Москва : Мысль, 1985. – 544с.
668421
  Ракитов А.И. Классификация наук: внимание , есть проблема! // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 28-29. – ISSN 0235-1188
668422
  Сафиуллина Э.Н. Классификация нильпотентных алгебр Ли 70го порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сафиуллина Э. Н.; Казан.ГУ. – Казань, 1966. – 6л.
668423
  Деготь Б.А. Классификация норм советского социалистического права по их структуре / Б.А. Деготь. – Саратов, 1977. – 57с.
668424
  Демьяненко Г.Г. Классификация общих алгебр типа III : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Демьяненко Г. Г.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1987. – 16л.
668425
  Апраушева Н.Н. Классификация объектов материально-технического снабжения по статистическому алгоритму / Н.Н. Апраушева, Л.Б. Островская, А.Д. Хмельницкий ; [отв. ред. В.И. Цурков] ; АН СССР, Вычисл. центр. – Москва : Издательство АН СССР, 1985. – 16 с.
668426
  Жубр А.В. Классификация односвязных шестимерных спинорых многообразий : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Жубр А. В.; АН СССР, Математ. ин-т. – Л., 1974. – 8л.
668427
  Шехтер М.С. Классификация опознавательных эталонов и анализ эталона - прототипа (для класса зрительных объектов) // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.15-22. – ISSN 0042-8841
668428
  Воловельськая И.В. Классификация основных подходов изучения экономической психологии // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 49. – C. 248-250. – ISSN 2075-4892
668429
   Классификация отдельных видов произведенной печати.. – М, 1962. – 20с.
668430
  Шорохов С.М. Классификация открытых разработок россыпей / С.М. Шорохов. – М, 1951. – 124с.
668431
  Швырков Ю.М. Классификация отраслей в народнохозяйственном плане / Ю.М. Швырков. – Москва, 1965. – 148с.
668432
  Гурьев В.И. Классификация отраслей народного хозяйства СССР / В.И. Гурьев. – Москва, 1971. – 124с.
668433
   Классификация по республиканским бюджетам АССР и местным бюджетам.. – М, 1941. – 36с.
668434
  Комиссаров А.В. Классификация погрешностей в результатах лазерного сканирования // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 13-18 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
668435
  Гончаров В.Н. Классификация показателей производительности экономической системы / В.Н. Гончаров, Л.С. Першуков // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 80-83. – ISSN 1729-7206
668436
  Федоров А.В. Классификация показателей развития профессиональных знаний и умений, необходимых педагогам для медиаобразовательной деятельности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 38-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
668437
  Булатов Р.М. Классификация поливной керамики золотоординских городов Нижнего Поволжья и Северного Кавказа : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Булатов Р.М. ; МГУ. – Минск, 1969. – 14 с.
668438
  Яблонская Татьяна Викторовна Классификация портретного жанра в России XVIII века : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.04 / Яблонская Татьяна Викторовна; МГУ. – М., 1978. – 25л.
668439
  Карапейчик И.Н. Классификация потенциалов экономических субъектов: методологические аспекты и возможные решения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 20-31 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
668440
  Гулим Классификация потенциалов экономических субъектов: методологические аспекты и возможные решения
668441
  Иванова Е.Н. Классификация почв СССР / Е.Н. Иванова. – Москва : Наука, 1976. – 228 с.
668442
  Бороздина Я.А. Классификация прав и свобод человека // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 10-12. – ISSN 1812-3910
668443
  Луковская Д.И. Классификация прав и свобод человека и гражданина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С.2-4. – ISSN 1812-3805
668444
  Варламова Наталия Классификация прав человека: подходы к проблеме // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 152-166. – ISSN 1812-7126
668445
  Федоров Г. Классификация правовых норм // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 7 (212). – С. 9-12. – ISSN 1810-3081
668446
  Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений / Л.Н. Кривоченко. – Харьков, 1979. – 72с.
668447
  Сыс С. Классификация преступных деяний по уровню их общественной опасности в уголовном законодательстве, действовавшем на территории Западной Беларуси // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 55-57
668448
  Щербань М.И. Классификация природных ресурсов // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 7-13 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
668449
  Амбарцумян З.Н. Классификация произведений печати : систематический каталог : учеб.-метод. пособие / З.Н. Амбарцумян ; М-во культуры РСФСР, Моск. гос. ин-т культуры. – изд. 2-е, перераб. – Москва : [б. и.], 1965. – 21 с.
668450
  Амбарцумян З.Н. Классификация произведений печати / З.Н. Амбарцумян. – Москва, 1969. – 20с.
668451
   Классификация произведений печати в детских библиотеках.. – Х, 1965. – 28с.
668452
   Классификация произведений печати.. – М, 1962. – 20с.
668453
   Классификация произведений печати.. – 2-е изд. – Х, 1963. – 41с.
668454
  Барац И.С. Классификация производственных затрат : лекция для студентов-заочников экономических вузов / И.С. Барац ; Науч.-метод. каб. по заочн. образованию при КГУ. – Киев : [б. и.], 1960. – 24 с.
668455
  Сыркин-Шкловский Классификация производственных резервов (потерь) машиностроительного завода / Сыркин-Шкловский. – Ташкент, 1955. – 84с.
668456
  Холодных Г.В. Классификация псевдонимов // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 31-38. – ISSN 0869-6020
668457
  Штерн И.Б. Классификация Ранганатана и зарубежные информационно-поисковые системы / И.Б. Штерн. – Киев, 1963. – 32с.
668458
  Александрова В.Д. Классификация растительности : обзор принципов классификации и классификац. систем в разных геоботан. школах / В.Д. Александрова ; АН СССР, Науч. совет по проблеме "Биол. основы рацион. использования, преобразования и охраны растит. мира". – Ленинград : Наука, 1969. – 276 с., 1 л. табл. : табл. – Библиогр.: с. 237-274
668459
   Классификация растительности СССР с использованием флористических критериев.. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 200с.
668460
  Кузин П.С. Классификация рек и гидрологическое районирование СССР / П.С. Кузин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 456с.
668461
  Парето В. Классификация рецидуев. Рецидуи І класса // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.190-199. – ISSN 1606-951Х
668462
  Павлова Е.В. Классификация речевых жанров в сфере менеджмента персонала // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С 101-104. – ISSN 2307-4558
668463
  Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. / Л.Н. Пушкарев. – Москва, 1975. – 281с.
668464
  Ильин А.А. Классификация русских удельных монет. / А.А. Ильин. – Вып.1. – Ленинград
Вып.1. – 1940. – 44 с.
668465
  Лимаренко А.С. Классификация русского религиозного сектантства Российской империи в период изменения культурологических феноменов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Работа посвящена анализу деятельности русского религиозного сектантства Российской империи в период изменения культурологических феноменов. Автор приходит к выводу, что политико-правовые принципы благоприятствования и "заигрывания" с сектантами ...
668466
  Солоха М.О. Классификация сельскохозяйственных культур на основе аэрофотосъемки // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 60-68 : рис. – Бібліогр.: с. 68. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
668467
  Миленький А.В. Классификация сигналов в условиях неопределенности. Стат. методы самообучения в распозновании образов. / А.В. Миленький. – М., 1975. – 328с.
668468
  Гайда А.Ю. Классификация состояния проектов реконструкции муниципальных систем водоснабжения средствами искусственных нейронных сетей / А.Ю. Гайда, В.К. Кошкин // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 17-23 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2222-8810
668469
  Шаварин М. Классификация судебных систем североамериканских штатов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 6 (73). – С. 38-44. – ISSN 1812-7126


  Cтатья посвящена анализу конституций североамериканских штатов в части судоустройственных положений.
668470
  Белицкий А.А. Классификация тектонических разрывов и геометрические методы их изучения / А.А. Белицкий. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 68 с. : черт. – Библиогр.: с. 67-68
668471
  Берлявский Л.Г. Классификация теорий конституционной интерпретации в США // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 2 (319). – С. 64-87. – ISSN 0131-8039
668472
  Аркусова И.В. Классификация технологии профессионального развивающего обучения в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 10. – С. 66-76. – ISSN 0869-561Х
668473
  Дмитриев И.Д. Классификация товаров народного потребления / И.Д. Дмитриев. – М., 1976. – 176с.
668474
  Фрадлин Б.Н. Классификация траекторий материальной точки, находящейся под действием центральной силы, зависящей только от расстояний : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фрадлин Б.Н.;. – Киев, 1946. – 113л. – Бібліогр.:л.111-113
668475
  Семенов-Тян-Шанский Классификация трибы Omophronina (Coleoptera Carabidae) / Семенов-Тян-Шанский. – 36-45с.
668476
  Семенов-Тян-Шанский П А. Классификация трибы Omophronina (Coleoptera Carabidae) : Предварительный отчет / Андрея Семенов-Тян-Шанский (Петроград)
668477
  Погребнов Н.И. Классификация угольных бассейнов и месторождния / Н.И. Погребнов, В.Д. Андриевский. – М., 1975. – 35с.
668478
   Классификация факторов, воздействующих на формирование условий труда.. – М, 1977. – 76с.
668479
  Дмитриев Ю.А. Классификация форм государственного устройства: методологический аспект // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 0132-0769
668480
  Киселев Д.Л. Классификация фразеологизмов с адъективным значением // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 35-38.
668481
  Медведев Е.В. Классификация функций права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 6. – С. 6-9. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена одному из сложных вопросов теории права - классификации его функций. В ней анализируются критерии ее проведения, рассматриваются различные концепции и подходы к дифференциации функций права, в частности, на общесоциальные и собственно ...
668482
  Амбарцумян З.Н. Классификация художественной литературы / Амбарцумян З.Н. ; Моск. гос. библ. ин-т им. В.М. Молотова. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 24 с. – (Лекции для студентов-заочников по курсу "Библиотечные каталоги")
668483
  Амбарцумян З.Н. Классификация художественной литературы / З.Н. Амбарцумян ; Моск. гос. библ. ин-т им. В.М. Молотова. – Москва : Госкультпросветиздат, 1953. – 23 с. – (Лекции для студентов-заочников по курсу "Библиотечные каталоги")
668484
  Есимова Ш.А. Классификация целей государственного управлення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 275-280. – (Право. Економіка. Управління)
668485
  Сартбаев К.К. Классификация частей речи в киргизском языке / К.К. Сартбаев. – Фрунзе, 1975. – 50с.
668486
  Водяницкая А.А. Классификация эвалюативной семантики в переводческом аспекте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 26-37. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В настоящей статье рассматриваются проблемы передачи эвалюативной семантики с английского языка на русский. На материале двух переводов одного художественного произведения проводится анализ передачи положительных и отрицательных оценочных значений. ...
668487
  Трачук Л.Ф. Классификация электронной библиографической продукции / Л.Ф. Трачук, Швецова-Водка // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 33 - 46. – ISSN 0130-9765
668488
  Елисина Е.Ю. Классификация электронных документов // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 5. – С. 43-49. – ISSN 0869-608Х
668489
  Медведева О.А. Классификация этапов эксплуатации хвостохранилищ горно-обогатительных комбинатов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С 198-207 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
668490
  Шарадзенидзе Т.С. Классификация языков и их принципы / Т.С. Шарадзенидзе. – Тбилиси, 1958. – 544с.
668491
  Шарадзенидзе Т.С. Классификация языков и их принципы. : Автореф... Доктора филл.наук: / Шарадзенидзе Т.С.; Ан Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1955. – 52л.
668492
  Исаков Ю.А. Классификация, география и антропогенная трансформация экосистем / Ю.А. Исаков, Н.С. Казанская, Д.В. Панфилов; АН СССР, Институт географии. – Москва : Наука, 1980. – 226 с. : табл.,. – (Проблемы конструктивной географии)
668493
  Болдырев А.К. Классификация, номенклатура и символика 32 видов симметрии кристаллографии / А.К. Болдырев. – Ленинград-Москва, 1934. – С. 145-159. – Отд. оттиск
668494
   Классификция в археологии.. – М, 1990. – 156с.
668495
   Классифицирование произведений печати по таблицам Бибилотечно-библиографической классификации : Общая методика. – Москва : Книга, 1980. – 228с.
668496
   Классифицирование произведений печати по таблицам библиотечно-библиографической классификации.. – М, 1976. – 72с.
668497
   Классифицирование произведений печати по таблицам библиотечно-библиографической классификации.. – М, 1977. – 123с.
668498
   Классифицирование произведений печати по таблицам библиоттечно-библиографической классификации.. – М, 1976. – 105с.
668499
  Котов В.М. Классифицированние в биологии. Экспресс-метод Фламенко / В.М. Котов, Н.Г. Терентьева; АНУ. Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев : Наукова думка, 1993. – 67 с. – ISBN 5-12-003576-0
668500
  Мадсен И. Классифицирующие пространства для перестроек и кобордизмов многообразий / И. Мадсен, Р.Д. Милгрэм. – Москва : Мир, 1984. – 279 с.
668501
  Васильев Ю.М. Классицизм в архитектуре Риги / Ю.М. Васильев. – Рига, 1961. – 383 с.
668502
   Классицизм и модернизм : сб. статей. – Тарту : Tartu ulikooli kirjastus, 1994. – 218 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
668503
  Куделин А.Б. Классическая арабо-испанская поэзия. / А.Б. Куделин. – М, 1973. – 190с.
668504
  Абдульрахман Махмуд аль-Махмуд Классическая арабская литература : (учеб. пособие) / Абдульрахман Махмуд аль-Махмуд ; [перевод с араб.: Атик А.] ; Київ. ун-т "Східний світ" ; Центр дослідж. араб. та іслам. цивілізації ім. аль-Халіля ібн Ахмада аль-Фарагіді. – Киев ; Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 173, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-491-314-7
668505
   Классическая басня.. – М, 1981. – 382с.
668506
  Ленц А.Н. Классическая борьба / А.Н. Ленц. – М, 1960. – 415с.
668507
  Мазур А.Г. Классическая борьба / А.Г. Мазур. – М, 1972. – 192с.
668508
  Карпинский А.А. Классическая борьба / А.А. Карпинский. – К., 1975. – 166с.
668509
  Гончаров Г.В. Классическая борьба для юношей / Г.В. Гончаров. – М, 1957. – 181с.
668510
   Классическая борьба.. – М, 1968. – 176с.
668511
  Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм / В.С. Костюченко. – Москва : Мысль, 1983. – 272с.
668512
   Классическая восточная поэзия : Антология. – Москва : Высшая школа, 1991. – 799 с. – ISBN 5-06-001591-2
668513
  Петрова О.А. Классическая гимназия в творческой биографии А.П.Чехова : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Петрова О.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
668514
  Бюттен Классическая Греция / Анн-Мари Бюттен ; [пер. с фр. Н.М. Забилоцкого]. – Москва : Вече, 2006. – 365, [3] с., [8] л. цв. ил. : ил., табл. – На обл. указ. также: Афины ; Акрополь и Агора ; Граждане и рабы ; Армия и флот ; Праздники ; Частная жизнь. – (Гиды цивилизаций). – ISBN 5-9533-1522-8
668515
  Синг Дж.Л. Классическая динамика / Дж.Л. Синг; Пер. с англ. Л.С. Полака. – Москва : Физматлит, 1963. – 448с.
668516
  Барбашов Борис Михайлович и Черников Николай Александрович Классическая динамика релятивисткой струны / Барбашов Борис Михайлович и Черников Николай Александрович ; ОИЯИ. – Дубна, 1974. – 29 с.
668517
  Никольский В.В. Классическая динамика электричества / В.В. Никольский. – 72 с.
668518
  Шуликовский В.И. Классическая дифференциальная геометрия в тензорном изложении / В.И. Шуликовский. – Москва : Физматлит, 1963. – 540 с.
668519
   Классическая драма Востока. – Москва : Художественная литература, 1976. – 880 с.
668520
   Классическая драма древней Индии.. – Л, 1984. – 336с.
668521
   Классическая драматургия стран народной демократии. : Сборник пьес. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1955. – 587 с.
668522
   Классическая драматургия стран народной демократии.. – М
2. – 1955. – 700с.
668523
   Классическая живопись Китая : альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1981. – [12 л.] : 33 ил.
668524
   Классическая и вольная борьба.. – М, 1965. – 84с.
668525
  Петренко В.Ф. Классическая и квантовая физика на языке сознания и бессознательного - постнеклассическая рациональность / В.Ф. Петренко, А.П. Супрун // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 76-90. – ISSN 0042-8744
668526
  Кузнецов В.Г. Классическая и неклассическая герменевтика : преемственность и трансформации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 51-64. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
668527
  Дубов Л П. Классическая и обобщенная симметрия в морфологии реальных кристаллов / Л П. Дубов, . – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 79 с.
668528
  Анго М. Классическая Индия / Мишель Анго ; [пер. с фр. Н.И. Озерской]. – Москва : Вече, 2007. – 397, [3] с., [8] л. цв. ил. : ил. – На обл. также: Государство ; Армия и война ; Правосудие ; Религии ; Брак и семейная жизнь. – (Гиды цивилизаций). – ISBN 5-9533-1713-1
668529
   Классическая йога : ("Йога-сутры", Патанджали и "Вьяса бхашья"). – Москва : Наука, 1992. – 260с. – (Памятники письменности Востока ; СІХ). – ISBN 5-02-017601-Х
668530
  Резибуа Пьер Классическая кинетическая теория жидкостей и газов : Пер. с англ. / Резибуа Пьер, Де Ленер. – Москва : Мир, 1980. – 423 с.
668531
  Крикштопайтис И.Б. Классическая концепция вещества : (историко-методологический аспект) / И.Б. Крикштопайтис ; АН Литовской ССР, Ин-т философии, социол. и права. – Вильнюс : Минтис, 1984. – 138 с.
668532
  Усеинов Т.Б. Классическая крымскотатарская письменная поэзия конца XVI - начала XVIII вв.: Архитектоника. Семантика : дисс. ... д-ра филол. наук : 10.01.10 / Усеинов Тимур Бекирович ; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. – 539 л. – Приложение: л. 427-539. – Библиогр.: л. 372-426
668533
   Классическая литература в изданиях для школьников 5-10 классов.. – М, 1953. – 168с.
668534
   Классическая литература Востока. – М, 1972. – 235с.
668535
  Голдстейн Г. Классическая механика / Г. Голдстейн. – Москва, 1957. – 408 с.
668536
  Лич Дж Классическая механика / Лич Дж; Пер. с англ. Я.И. Секерж-Зеньковича; Под ред. Л.Н. Сретенского. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 173 с.
668537
  Айзерман М.А. Классическая механика / М.А. Айзерман. – Москва : Наука, 1974. – 367 с. : черт.
668538
  Голдстейн Г. Классическая механика / Г. Голдстейн; Пер. с англ. А.Н. Рубашова. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1975. – 415 с.
668539
  Жирнов Н.И. Классическая механика : учеб. пособие / Н.И. Жирнов. – Москва : Просвещение, 1980. – 303 с.
668540
  Айзерман М.А. Классическая механика : [учеб. пособие для вузов] / М.А. Айзерман. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1980. – 367 с. : ил.
668541
  Ишлинский А.Ю. Классическая механика и силы инерции / А.Ю. Ишлинский; АН СССР. Институт проблем механики. – Москва : Наука, 1987. – 320с.
668542
  Поляков Н.В. Классическая модель университета и ее обобщения на пороге XXI ст. / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 275-288. – ISBN 978-966-551-249-3
668543
  Николаев Е.В. Классическая Москва / Е.В. Николаев. – Москва, 1975. – 263 с.
668544
  Пог Д. Классическая музыка для "чайников" = Classical Music for dummies / Дэвид Пог, Скотт Спек. – Москва, Санкт-Петербург, Киев : Диалектика, 2004. – 256 с. : ил. – ISBN 5-8459-0651-2
668545
  Борисов В.Н. Классическая немецкая философия конца XVIII -начала ХІХ веков / В.Н. Борисов. – Новосибирск, 1969. – 56с.
668546
   Классическая немецкая философия.. – Кишинев, 1965. – 35с.
668547
  Нечепоренко Л.С. Классическая педагогика : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / Л.С. Нечепоренко, Я.В. Подоляк, В.Г. Пасынок. – Харьков : Основа, 1998. – 420с. – ISBN 5776805392
668548
  Федорова Мария Классическая политическая философия / Федорова Мария. – Москва : Весь мир, 2001. – 224с. – (Весь Мир Знаний). – ISBN 5-7777-7-0130-2


  В шести очерках этой книги рассматриваются основные этапы эволюции политической мысли от Античности до XIX века
668549
  Ахматова А.А. Классическая поэзия Востока : переводы / Ахматова А.А. ; вступит. ст. С. Липкина. – Москва : Художественная литература, 1969. – 207 с. – ([Мастера вост. перевода])
668550
   Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии : [переводы. – Москва : Художественная литература, 1977. – 926 с. : 16 л. цв. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 16 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
668551
  Ахиезер Н.И. Классическая проблема моментов и некоторые вопросы анализа связанные с нею / Ахиезер Н.И. – Москва : Физматгиз, 1961. – 310 с. – Библиогр.: с. 299-307
668552
   Классическая проза Дальнего Востока : [сборник : перевод. – Москва : Художественная литература, 1975. – 895 с. : 16 л. цв. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 18 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв)
668553
  Григорьев Н.А. Классическая русская педагогика эпохи 60-х гг. XIX. Гл.1, 2 и 3 : Дис... наук: / Григорьев Н.А.; Харьковский Гос. Педагогический институт им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1947. – 107л.
668554
  Григорьев Н.А. Классическая русская педагогика эпохи 60-х гг. XIX. Гл.4 : Дис... наук: / Григорьев Н.А.; Харьковский Гос. педагогический институт им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1947. – 108-345л.
668555
  Григорьев Н.А. Классическая русская педагогика эпохи 60-х гг. XIX. Гл.5 : Дис... наук: / Григорьев Н.А.; Харьковский Гос. Педагогический институт им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1947. – 346-461л.
668556
  Григорьев Н.А. Классическая русская педагогика эпохи 60-х гг. XIX. Гл.6 и 7 : Дис... наук: / Григорьев Н.А.; Харьковский Гос. Педагогический Институт им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1947. – 462-575л.
668557
  Франк-Каменецкий и др. Классическая симметрия : учеб.пособие / и др. Франк-Каменецкий. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1984. – 87с.
668558
  Абросимов Б.Г. Классическая статистическая физика : функции распределения : учеб. пособие / Абросимов Б.Г., Аринштейн Э.А. ; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень : ТГУ, 1983. – 87 с. : ил., схемы
668559
  Иваненко Д. Классическая теория поля (новые проблемы) / Д. Иваненко, А. Соколов. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 432с.
668560
  Иваненко Д. Классическая теория поля (новые проблемы) : Учеб.пособие / Д. Иваненко, А. Соколов. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 479 с.
668561
  Татевский В.М. Классическая теория строения молекул и квантовая механика / В.М. Татевский. – М., 1973. – 516с.
668562
  Снеддон И.Н. Классическая теория упругости / И.Н. Снеддон, Д.С. Берри. – Москва : Физматлит, 1961. – 219 с.
668563
   Классическая филология. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1959. – 140 с.
668564
  Дерюгин А.А. Классическая филология / А.А. Дерюгин, Н.И. Стапанов. – Саратов, 1961. – 110с.
668565
  Дмитров Л.Д. Классическая филология в Киевском университете // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 47-49
668566
   Классическая филология и индоевропейское языкознание = Studies in classical philology and indo-european languages. – Санкт-Петербург : Наука, 2002. – 639, [1] с. – Парал. тит. л. и содерж. англ. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Colloquia classica et indogermanica / Рос. акад. наук., Ин-т лингвист. исслед. РАН, Ин-т мировой культуры при Моск. гос. ун-те им. М.В. Ломоносова ; 3). – ISBN 5-02-027072-5


  Сборник содержит материалы Чтений памяти И.М. Тронского 2000-2002 гг. и конференций Института мировой культуры при МГУ им. М.В. Ломоносова
668567
   Классическая философия науки : хрестоматия. – Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2007. – 592 с. – (Учебный курс). – ISBN 5-241-00767-9
668568
  Макаров В.С. Классическая химия и ее творцы / В.С. Макаров, Д.Л. Шамшин. – Воронеж, 1989. – 190с.
668569
  Пановский В. Классическая электродинамика : Пер. с англ. / В. Пановский, М. Филипс. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 432с.
668570
  Джексон Д. Классическая электродинамика : . / Д. Джексон. – Москва : Мир, 1965. – 702 с.
668571
  Бредов М.М. Классическая электродинамика : Учебное пособие / М.М. Бредов, В.В. Румянцев, И.Н. Топтыгин; Под ред. Топтыгина М.Н. – Москва : Наука, 1985. – 399 с.
668572
  Бредов М.М. Классическая электродинамика : Учебное пособие / М.М. Бредов, В.В. Румянцев, И.Н. Топтыгин; Под ред.: И.Н.Топтыгина. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 400с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0511-1
668573
  Беллюстин С.В. Классическая электронная теория / С.В. Беллюстин. – Москва : Высшая школа, 1971. – 349 с.
668574
  Измайлов В С. Классическая, релятивистская и квантовая механика / В С. Измайлов, . – Ленинград : Общество по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, 1959. – 51 с.
668575
  Вейль Г. Классические группы, их инварианты и представления : Пер. с англ. / Г. Вейль. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 408с.
668576
  Синай Я.Г. Классические динамические системы со счетнократным лебеговским спектром. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Синай Я.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1964. – 5л.
668577
  Спринджук В.Г. Классические диофантовы уравнения от двух неизвестных / В.Г. Спринджук. – Москва, 1982. – 287 с.
668578
  Гашененко И.Н. Классические задачи динамики твердого тела / И.Н. Гашененко, Г.В. Горр, А.М. Ковалев ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 401, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 367-396. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол.: Ковалев А.М. (отв. ред.) и [др.] ; т. 7). – ISBN 978-966-00-1307-0
668579
  Горр Г.В. Классические задачи динамики твердого тела: / Г.В. Горр. – Киев : Наукова думка, 1978. – 294 с.
668580
  Мусин Ю.Р. Классические и квантовые проблемы движения протяженных пробных тел в общении теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Мусин Ю.Р.; Моск.ав.ин-т. – М, 1981. – 15л.
668581
  Николаева А.А. Классические и квантовые размерные эффекты у тонких цилиндрических монокристаллов висмута : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Николаева А. А.; АН МССР, Ин-т приклад. физ. – Кишинев, 1979. – 20л.
668582
   Классические и неклассические задачи для дифференциальных уравнений. – Куйбышев, 1989. – 152 с.
668583
  Рубаков В.А. Классические калибровочные поля : теории с фермионами. Некоммутативные теории : учеб. пособ. / В.А. Рубаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : URSS : КомКнига, 2005. – 236 с. – Предм. указ.: с. 235-236. – Библиогр.: с. 228-234 и в тексте. – ISBN 5-484-00140-4
668584
  Рубаков В.А. Классические калибровочные поля : бозонные теории : [учебное пособие для студентов] / В.А. Рубаков. – Изд. 4-е. – Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2017. – 294 с. : ил. – Предм. указ.: с. 292-29. – Библиогр.: с. 284-291. – ISBN 978-5-9710-4586-1
668585
  Рубаков В.А. Классические калибровочные поля / В.А. Рубаков. – Изд. 6-е, стер. – Москва : ЛЕНАНД. – (Классический учебник МГУ). – ISBN 978-5-9710-7240-9
Ч. 2 : Теории с фермионами. Некоммутативные теории. – 2020. – 236 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 235-236. – Библиогр.: с. 229-234
668586
   Классические космогонические гипотезы : сб. оригин. работ / Кант, , Лаплас, , Фай, , Дарвин, , Пуанкаре; перевод, Костицына В.А. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 171с.
668587
  Никандров В.В. Классические методы психофизики / В.В. Никандров. – СПб., 1991. – 108с.
668588
  Поляков Н.В. Классические модели "идеального" университета / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 150-181. – ISBN 978-966-551-249-3


  "Модель Х. Ортега-и-Гассета. Модель К. Ясперса. Модель Р. Хатчинса. Модель С.И. Гессена. Модель К.Керра. Краткий обзор других моделей университета".
668589
  Абдуллоев Х.О. Классические нелинейные модели в теории конденсированных сред / Х.О. Абдуллоев, А.В. Маханьков, Ф.Х. Хакимов ; отв. ред. Адхамов А.А. ; Тадж. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Душанбе : Дониш, 1989. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-179
668590
  Аладьев В.З. Классические однородные структуры: теория и приложения = Classical cellular automata: theory and applications : монография / В.З. Аладьев, В.К. Бойко, Е.А. Ровба; Мин-во образований Республики Беларусь; Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы"; Междунар. акад. ноосферы, Балт. отд. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2008. – 485с. – ISBN 978-985-551-020-7
668591
   Классические орбитальные тетрахотомии и вербализированные дихотомии социона / Ю.П. Минаев, И.П. Даценко, М.В. Пинда, А.С. Сафронюк // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 1/2 (148/149). – С. 26-36 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISBN 1680-4325
668592
  Суетин П.К. Классические ортогональные многочлены. / П.К. Суетин. – Москва : Наука, 1976. – 327 с.
668593
  Никифоров А.Ф. Классические ортогональные полиномы дискретной переменной / А.Ф. Никифоров. – М, 1985. – 215с.
668594
  Никифоров А.Ф. Классические ортогональные полиномы дискретной переменной / А.Ф. Никифоров. – Москва : Наука, 1985. – 215 с.
668595
  Никифоров А.Ф. Классические ортогональные полиномы и их приложения / А.Ф. Никифоров, В.Б. Уваров. – М, 1970. – 96с.
668596
   Классические памятники литератур Востка.. – М, 1985. – 241с.
668597
  Гальцов Д.В. Классические поля : Учеб.пособие / Д.В. Гальцов, Ю.В. Грац, В.Ч. Жуковский. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 148с. – ISBN 5-211-01587-8
668598
  Юдин П.Ф. Классические произведения марксистского философского материализма / П.Ф. Юдин. – Москва, 1939. – 128с.
668599
   Классические работы по физико-химии силикатов. – Ленинград : Химтеорет, 1937. – 185 с.
668600
  Балабанян Классические равновесные корреляционные и пуасоновские функции Грина в статистической механике. : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02. / Балабанян гурген Оганесович; Российск. АН. – М., 1991. – 22л.
668601
  Северянин И. Классические розы / И. Северянин. – М., 1991. – 221с.
668602
  Шефер К. Классические случаи стабилизации валюты и их значение для стабилизации / К. Шефер. – М.-Птгр., 1923. – 128с.
668603
  Щербина В.В. Классические теоретические модели организационного развития как ориентиры диагностики организаций // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 138-150. – ISSN 1606-951Х
668604
  Мартышин О. Классические типы правопонимания и "новые теории права" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 92-99. – ISSN 0132-1331
668605
   Классические традиции в русск.сов.литературе.. – Куйбышев, 1985. – 132с.
668606
  Шеметков Л.А. Классические факторизации групп и колец / Л.А. Шеметков. – Гомель, 1979. – 65с.
668607
  Кулаковский Ю.А. Классические языки в русских гимназиях : (статьи 1 и 2). – [Санкт-Петербург] : [Издатель редактор Я. Г. Гуревич], 1890. – С. 45-74, 63-74. – Отд. оттиск: Русская школа, 1890, № 4. - Автор указан в конце текста
668608
  Фролов Д.В. Классический арабский стих / Д.В. Фролов. – М, 1991. – 357с.
668609
  Тураев Б.А. Классический Восток : посмертный труд / Б.А.Тураев ; Под ред. В.В. Струве, Н.Д. Флиттнер. – Ленинград : Изд. Брокхауз-Ефрон
[Т.] 1 : Введение. Вавилон. – 1924. – 292, [4] с.
668610
  Шаматов А.Н. Классический дакхини / А.Н. Шаматов. – М., 1974. – 261с.
668611
  Шаматов А.Н. Классический дакхини. / А.Н. Шаматов. – М., 1974. – 261с.
668612
  Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности / М.К. Мамардашвили. – Тбилиси, 1984. – 82с.
668613
  Антонец М.А. Классический идеал квантования Вейля : Автореф. дис. .... канд . физ.-мат. наук : 01.01.01 / Антонец М.А. ; МГУ. – Москва, 1978. – 12 с.
668614
  Грюнебаум Классический ислам: Очерк истории (600-1258) / Грюнебаум, , Густав Эдмунд фон. – Москва : Наука, 1986. – 216с.
668615
   Классический ислам: традиционные науки и философия.. – М, 1988. – 131с.
668616
  Сапунов В.Т. Классический курс сопротивления материалов в решениях задач : учеб. пособ. / В.Т. Сапунов. – 3-е изд., испр. – Москва : КомКнига, 2006. – 160 с. – ISBN 5-484-00299-0
668617
  Тарасов Н.И. Классический танец / Н.И. Тарасов. – М., 1971. – 493с.
668618
  Тарасов Н.И. Классический танец : школа мужского исполнительства / Н.И. Тарасов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1981. – 479с.
668619
  Базарова Н.П. Классический танец : метод. 4-го и 5-го года обучения : учеб. для высш. и сред. спец. завед. искусств и культуры / Базарова Н.П. ; Ленингр. акад. хореогр. училище. – Ленинград : Искусство, 1984. – 199 с.
668620
  Ярмолович Л.И. Классический танец / Л.И. Ярмолович. – Ленинград, 1986. – 86с.
668621
   Классический танец.. – М, 1961. – 56с.
668622
   Классический танец.. – М, 1967. – 36с.
668623
  Блок Л.Д. Классический танец.История и современность / Л.Д. Блок. – М, 1987. – 556с.
668624
  Михайлова М.В. Классический текст в горизонте социальной метафизики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 38-42. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
668625
  Поляков Н.В. Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – 596 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-551-249-3
668626
  Шаповалов В. Классический университет в поликультурном обществе / В. Шаповалов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 15-20. – ISSN 0869-3617
668627
   Классический университет в условиях реформы вузовской системы. Интервью с ректором Оренбургского государственного университета В.П. Ковалевским. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 102-107. – ISSN 0869-3617
668628
  Поляков Н.В. Классический университет и новые тенденции в высшем образовании в XXI ст. / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 288-321. – ISBN 978-966-551-249-3
668629
  Поляков Н.В. Классический университет и регион / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 436-461. – ISBN 978-966-551-249-3
668630
  Бакиров В. Классический университет как культурный хаб / В. Бакиров, С. Посохов // Університети. Наука та просвіта : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харьк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (70). – С. 54-60. – ISSN 1811-2404
668631
  Афанасьев Д.В. Классический университет как региональный центр науки и инноваций / Д.В. Афанасьев, В.С. Грызлов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 65-70. – ISSN 0869-3617


  В статье на примере Кабардино-Балкарского государственного университета анализируются формы и механизмы научно-исследовательской деятельности регионального вуза, функционирующего в поликультурной среде. Показано, что большая часть проблем гуманитарной ...
668632
  Боронина И.А. Классический японский роман / И.А. Боронина. – М., 1981. – 294с.
668633
  Сыромятников Н.А. Классический японский язык / Н.А. Сыромятников. – М., 1983. – 150с.
668634
  Рыбалкин В.С. Классическое арабское языкознание / В.С. Рыбалкин ; [ред. Мазниченко Е.И.] ; Нац. акад. наук Украины ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского. – Киев : Стилос, 2003. – 405, [3] с. – Библиогр.: с. 356-402 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-8009-29-0
668635
  Айерлэнд К. Классическое введение в современную теорию чисел / К. Айерлэнд, М. Роузен ; пер. с англ. С.П. Демушкина ; под ред. А.Н. Паршина. – Москва : Мир, 1987. – 416 с.
668636
   Классическое естествознание и современная наука. – Новосибирск, 1991. – 150с.
668637
  Матросов В.Л. Классическое и педагогическое университетское образование : истоки и традиции взаимодействия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 52-55. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
668638
  Андреевский И.С. Классическое и реальное образование / Андреевский И.С. – Глухов : Печвтное наследие Шумицкого, 1900. – 53 с.
668639
   Классическое и современное искусство Запада.. – М, 1989. – 205с.
668640
  Денисов В.И. Классическое излучение гравитационно-электромагнитных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Денисов В. И.; Физ. факт. – М., 1978. – -16л.
668641
   Классическое искусство за рубежом.. – М, 1966. – 259с.
668642
   Классическое искусство Запада.. – М, 1973. – 273с.
668643
  Гайжутис А.Л. Классическое искусство и современность / А.Л. Гайжутис. – Москва, 1983. – 63с.
668644
   Классическое наследие и современность. – Ташкент, 1984. – 114с.
668645
  Пруцков Н.И. Классическое наследие и современность / Н.И. Пруцков. – Л. : Наука, 1988. – 330 с.
668646
   Классическое наследие и современность.. – Л, 1981. – 416с.
668647
   Классическое наследие и современность.. – Баку, 1981. – 144с.
668648
   Классическое наследие и современность.. – Куйбышев, 1986. – 208с.
668649
   Классическое наследие и современный кинематограф.. – Л, 1988. – 153с.
668650
  Анисимов И.И. Классическое наследство и современность / И.И. Анисимов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 328 с. – Библиогр.: с. 322-327
668651
  Кушаков Ю.В. Классическое натурфилософское наследие в свете ленинской теории отражения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
668652
  Храмова С.И. Классическое русское литературное наследие XIX века и проблемы национальной культуры на современном этапе // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 255-259
668653
   Классическое художественное наследие в современной идеологической борьбе и задачи отделов литературы на иностранных языках.. – М, 1981. – 55с.
668654
  Фридлендер Г.М. Классическое эстетическое наследие и марксизм / Г.М. Фридлендер. – М., 1985. – 336с.
668655
   Класски туркменской поэзии.. – Ашхабад, 1955. – 304с.
668656
  Шамаева С.Е. Классная и внеклассная работа по зарубежной литературе в 5-8-х классах. / С.Е. Шамаева. – М., 1989. – 126с.
668657
  Дулов А.И. Классное руководство в V-VII классах / А.И. Дулов. – М., 1955. – 152с.
668658
  Лутошкин А.Н. Классному руководителю о комсомольской работе в школе. / А.Н. Лутошкин. – М., 1975. – 192с.
668659
  Ходоровская З.А. Классному руководителю о работе с пионерами разного возраста / З.А. Ходоровская. – М., 1982. – 128с.
668660
   Классному руководителю о работе с пионерами старшего возраста / Ходоровская З.А. – М, 1986. – 190с.
668661
  Галебская Н.В. Классному руководителю об идейно-политическом воспитании старшеклассников. / Н.В. Галебская. – Воронеж, 1977. – 52с.
668662
  Ширяева Л.В. Классному руководителю сельской школы / Л.В. Ширяева, В.И. Ширяев. – Сыктывкар, 1982. – 96с.
668663
   Классные руководители о своей работе с пионерами и комсомольцами.. – М, 1955. – 160с.
668664
  Данилевич Р.С. Классные фронтальные лаборатоные наблюдения и опыты по физике учащихся 6-8 классов средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Данилевич Р.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 20л.
668665
  Дунаева Е.И. Классные этические беседы с учащимися V-VI классов / Е.И. Дунаева. – Смоленск, 1961. – 19 с.
668666
  Фам Выонг Дьен Классный коллектив как фактор воспитания младших школьников (на матер. начальной школы СССР и СРВ). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фам Выонг Дьен; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1980. – 22л.
668667
  Загоруйко Л.М. Классный руководитель и комсомольсская группа класса / Л.М. Загоруйко, В.М. Дмитриева. – Л., 1969. – 32с.
668668
  Гринкин П.Я. Классный руководитель и общественность / П.Я. Гринкин. – Минск, 1966. – 42с.
668669
  Скоморохов Н.Я. Классный руководитель и организация единых требований к учащимся. / Н.Я. Скоморохов. – Ростов-на-Дону., 1954. – 95с.
668670
  Ширвиндт Б.Е. Классный руководитель и пионерский отряд. / Б.Е. Ширвиндт. – Москва, 1980. – 175с.
668671
   Классный руководитель.. – М-Л, 1949. – 24с.
668672
   Классный руководитель.. – М, 1954. – 384с.
668673
  Болдырев Н.И. Классный руководитель. / Н.И. Болдырев. – 2-е изд. – М, 1978. – 271с.
668674
  Даниани Лионель Яковлевич Классова сущность идеологии и политики социал-сионизма : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Даниани Лионель Яковлевич; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1989. – 47л.
668675
  Вайсберг Н.Г. Классовая бороба помещичьих крестян Киевской губернии в период подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г. : Дис... канд. ист.наук: / Вайсберг Н. Г.; КГУ им. Т.Г. Шевчекно. – К., 1954. – 314л. – Бібліогр.:л.286-314
668676
  Мамедов Э.И. Классовая борьба в азербайджанской деревне в период строительства социализма (1920-1937 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Мамедов Э.И.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1967. – 62л.
668677
  Мамедов Э.И. Классовая борьба в азербайджанской деревне накануне сплошной коллективизации сельского хозяйства (1927-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов Э.И.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1959. – 20л.
668678
  Гудратов О.Г. Классовая борьба в Азребайджанской деревне в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гудратов О.Г.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1964. – 25л.
668679
  Липинский Л.П. Классовая борьба в белорусской деревне 1907-1914. / Л.П. Липинский. – Минск, 1981. – 176с.
668680
  Неделько В.А. Классовая борьба в белорусской деревне в 1926-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Неделько В.А.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1971. – 22л.
668681
  Сидоренко А.И. Классовая борьба в белорусской деревне в первы год восстановительного периода (1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сидоренко А.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории СССР. – Минск, 1950. – 16 с.
668682
  Мелешко В.И. Классовая борьба в белорусской деревне во второй половине XVII-XVIII в. / В.И. Мелешко. – Минск, 1982. – 254с.
668683
  Ойматов Х. Классовая борьба в болгарской деревне в годы экономического кризиса (1930-1934 гг.) / Х. Ойматов. – Душанбе, 1981. – 167с.
668684
   Классовая борьба в Германии в новейшее время (1918-1945 гг.). – Челябинск, 1983. – 113с.
668685
   Классовая борьба в Германии в период империализма, 1900-1945 г.. – Челябинск, 1988. – 128с.
668686
  Даниялов Г.Д. Классовая борьба в Дагестане во второй половине XIX - начале XX вв. / Г.Д. Даниялов. – Махачкала, 1970. – 294с.
668687
  Ивницкий Н.А. Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса. 1929-1932 гг. / Н.А. Ивницкий. – М., 1972. – 360с.
668688
  Верстюк В.Ф. Классовая борьба в деревне на Левобережной Украине в 1919 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Верстюк В.Ф.; АН УССР. – К., 1979. – 24л.
668689
  Фурсов В.Н. Классовая борьба в деревне центрально-черноземных губерний пореформенной России / В.Н. Фурсов. – Воронеж, 1991. – 198с.
668690
  Делюсин Лев Петрович Классовая борьба в деревнях Центрально-Южного Китая в период аграрных преобразований (1950-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Делюсин Лев Петрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 18л.
668691
  Сидоров В.А. Классовая борьба в доколхозной деревне 1921-29 гг. / В.А. Сидоров. – Москва, 1978. – 246с.
668692
  Малеваный А.М. Классовая борьба в Древнем мире / А.М. Малеваный. – Казань, 1987. – 112с.
668693
  Лившиц Г.М. Классовая борьба в Иудее и восстания против Рима / Г.М. Лившиц. – Минск, 1957. – 436с.
668694
  Кошкинбаева Т.А. Классовая борьба в Казахском ауле накануне и в период победы Великой Октябрьской социалистической революции (1907 -- первая половина 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кошкинбаева Т.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 36л.
668695
  Косшанов Классовая борьба в Казахстане в конце XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Косшанов к. Л.;. – Алма-Ата, 1977. – 28л.
668696
  Чокушов Бейманалы Классовая борьба в киргизских аилах в первые годы социалистических преобразований. / Чокушов Бейманалы. – Фрунзе, 1970. – 172с.
668697
  Чокушов Бейманалы Классовая борьба в киргизских аилах. / Чокушов Бейманалы. – Фрунзе, 1990. – 129с.
668698
  Лазарев В.И. Классовая борьба в КНР. / В.И. Лазарев. – М., 1981. – 318с.
668699
  Щетнев В.Е. Классовая борьба в кубанской станице : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Щетнев В.Е.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1968. – 18л.
668700
  Дирвеле Е.И. Классовая борьба в Литве в 1926 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дирвеле Е.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1961. – 21 с.
668701
  Кабытова Н.Н. Классовая борьба в поволжской деревне в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции. / Н.Н. Кабытова. – Куйбышев, 1984. – 68с.
668702
   Классовая борьба в Поволжье в 1905-1907 гг.. – Куйбышев, 1985. – 138с.
668703
   Классовая борьба в Поволжье в период подготовки и совершения Великой Октябрьской социалистической революции.. – Куйбышев, 1987. – 164с.
668704
  Найденов М. Классовая борьба в пореформленной деревне (1861-1863 гг.) / М. Найденов. – М., 1955. – 328с.
668705
   Классовая борьба в развитых капиталистических старанах.. – М, 1966. – 224с.
668706
  Тихомиров Михаил Николаевич Классовая борьба в России 17 в. / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва : Наука, 1969. – 448 с.
668707
  Глаголев В.П. Классовая борьба в России в конце 70-х -- начале 80-х гг.17 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Глаголев В.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 20л.
668708
   Классовая борьба в Сибири в переходный период.. – Тюмень, 1987. – 100с.
668709
   Классовая борьба в сибирской деревне. – Новосибирск, 1978. – 154с.
668710
  Гущин Н.Я. Классовая борьба в сибирской деревне, 1920-е - середина 1930-х гг. / Н.Я. Гущин, В.А. Ильиных. – Новосибирск, 1987. – 330с.
668711
  Смит М.Н. Классовая борьба в современной Англии. / М.Н. Смит. – М, 1922. – 120с.
668712
   Классовая борьба в современной индийской деревне. – Москва, 1969. – 224 с.
668713
  Мирошничеуrо П.Я. Классовая борьба в сознании народных масс периода кризиса крепостничества в России / П.Я. Мирошничеуrо. – Донецк, 1975. – 33 с.
668714
  Измозик Владлен Семенович Классовая борьба в социалистической промышленности в первые годы НЭПа. 1921-1925 (на материалах Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Измозик Владлен Семенович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 20л.
668715
  Лозинский С.Г. Классовая борьба в средневековом городе / С.Г. Лозинский. – Ленинград ; Москва : Книга, 1925. – 156, [2] с.
668716
  Фоломеев Г.И. Классовая борьба в СССР в период социалистическойиндустриализации страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фоломеев Г.И.; МГУ. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
668717
  Краснов И.М. Классовая борьба в США и движение против антисоветской интервенции / И.М. Краснов. – М., 1961. – 303с.
668718
  Мельникова И.Н. Классовая борьба в Чехословакии в 1924-1929 гг. / И.Н. Мельникова. – Москва, 1962. – 443с.
668719
  Ефанов И К. Классовая борьба в чечено-ингушском ауле в период социалистического строительства / И К. Ефанов, . – Грозный, 1979. – 118с.
668720
  Маркс К. Классовая борьба во Франции / К. Маркс. – Москва, 1940. – 135с.
668721
  Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г / К. Маркс. – Москва, 1950. – 152с.
668722
  Эйдинтас А.А. Классовая борьба и деятельность Коммунистической партии Литвы в период с августа 1919 г. по 1920 г. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Эйдинтас А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1981. – 19л.
668723
  Вебер А.Б. Классовая борьба и капитализм: рабочее и профсоюзное движение как фактор социально-экономического развития 19-20 в. / А.Б. Вебер. – Москва, 1986. – 303с.
668724
  Доморацкая Э.И. Классовая борьба и коллективные договоры во Франции : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Доморацкая Э.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1969. – 18л.
668725
  Пронин А.А. Классовая борьба и конституционные реформы британского империализма в Индии. / А.А. Пронин. – М., 1934. – 171с.
668726
  Забарко Б.М. Классовая борьба и международная рабочая помощь / Б.М. Забарко. – Киев, 1974. – 223с.
668727
  О"Риордан Классовая борьба и национальный вопрос / О"Риордан. – М, 1983. – 351с.
668728
   Классовая борьба и общевственная мысль в истории Европы и Америки. – Сыктывкар, 1988. – 178с.
668729
  Мавродин В.В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в XVIII веке / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1964. – 195с.
668730
  Мавродин В.В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в XVIII веке / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1975. – 214с.
668731
  Трофимов Ж.А. Классовая борьба и общественное движение в Симбирской губернии в 70-80 годах XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Трофимов Ж.А.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1967. – 20л.
668732
  Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в средневековой Западной Европе (XI - XV вв.) / Е.В. Гутнова. – М., 1984. – 352с.
668733
   Классовая борьба и проблемы развития культуры в Латвиййской ССР. – Рига, 1987. – 188с.
668734
  Леве Б.П. Классовая борьба или социальный конфликт?: О теориях "равновесия" и "конфликта" в буржуазной полти. социологии / Б.П. Леве. – Москва, 1976. – 151с.
668735
  Вайнберг Е.И. Классовая борьба крестьян против крепостничества на южной окраине Русского государства в первой половине 17 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайнберг Е.И.; Моск.гос.ист-архивный ин-т. – М, 1955. – 16л.
668736
  Хоруев Ю.В. Классовая борьба крестьян Терской области на рубеже XIX - XX веков / Ю.В. Хоруев. – Орджоникидзе, 1978. – 81с.
668737
   Классовая борьба на Западе и ее фальсификаторы.. – Минск, 1987. – 222с.
668738
  Волощенко А.К. Классовая борьба на Правобережной Украине в период второй революционной ситуации (1879-1881) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Волощенко А.К. ; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1966. – 27 с.
668739
   Классовая борьба на Урале в период империализма и утверждения диктатуры пролетариата.. – Пермь, 1989. – 93с.
668740
  Дариенко В.Н. Классовая борьба на Яике в 17- начале 18 вв. / В.Н. Дариенко. – М, 1966. – 88с.
668741
  Вайсберг Н.Г. Классовая борьба помещичьих крестьян Киевской губернии в период подготовки и проведения крестьянской реформы 1861года : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Вайсберг Н.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
668742
  Панкратов А.Я. Классовая борьба пролетариата в современных условиях: В пом. лект. / А.Я. Панкратов. – М., 1980. – 40с.
668743
  Шараев А.С. Классовая борьба пролетариата и современная молодежь / А.С. Шараев. – Л., 1980. – 20с.
668744
  Леонидов Ф.М. Классовая борьба: современные проблемы и особенности / Ф.М. Леонидов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва : Мысль, 1970. – 301 с.
668745
  Мстиславский С.Д. Классовая война в Германии / С.Д. Мстиславский. – Москва. – 220с.
668746
  Башлиев Д.И. Классовая и политическая борьба в Аргентине в период диктатуры Онганиа (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Башлиев Д.И.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1972. – 26л.
668747
   Классовая интернационалистическая сущность внешнеполитической деятельности КПСС.. – М, 1982. – 178с.
668748
  Аверин Д.Д. Классовая природа и основные институты гражданского процесса Франции / Д.Д. Аверин. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 47 с.
668749
  Панфилова М.Н. Классовая природа отчуждения личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.620 / Панфилова М.Н.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 22л.
668750
  Бурмистров Н.А. Классовая природа партийности исторической науки / Н.А. Бурмистров. – Казань, 1989. – 182с.
668751
  Волков Г.И. Классовая природа преступлений и советское уголовное право / Г.И. Волков ; под. ред. Н.В. Крыленко. – Москва : ОГИЗ, 1935. – 232 с.
668752
  Вебер А.Б. Классовая структура общества в Западной Германии / А.Б. Вебер. – Москва, 1961. – 276с.
668753
  Микульский К.И. Классовая структура общества в странах социализма / К.И. Микульский. – Москва, 1968. – 47с.
668754
  Микульский К.И. Классовая структура общества в странах социализма. / К.И. Микульский. – Москва, 1976. – 280с.
668755
  Тадевосян Э.В. Классовая структура социалистического общества и пути достижения социальной однородности. / Э.В. Тадевосян, И.Я. Копылов. – Москва, 1974. – 37с.
668756
  Пятенко В.Г. Классовая сущность демократии и основные особенности ее проявления в процессе развития социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Пятенко В.Г.; МВ и ССО УССР.Харьк.гсо.ун-т. – Х, 1980. – 24л.
668757
  Абабков Ю.Н. Классовая сущность западногерманского техницизма / Ю.Н. Абабков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 108 с.
668758
  Еремин Ю.Е. Классовая сущность и исторический характер демократии : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Еремин Ю.Е.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1977. – 39л.
668759
  Пак-Ир Классовая сущность народной демократии Кореи. : Автореф... канд. филлог.наук: / Пак-Ир П.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1954. – 20л.
668760
  Корнеев Л.А. Классовая сущность сионизма / Л.А. Корнеев. – Киев, 1982. – 264с.
668761
  Красковская М.П. Классовая сущность теории и практики "регулирования" социальных отношений в индустриализацию развитых капиталистических странах : Дис... канд. филос.наук: / Красковская М.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1977. – 207л.
668762
  Красковская М.П. Классовая сущность теории и практики "регулирования" социальных отношений в индустриально развитых каиталистических странах : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Красковская М.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
668763
  Калинин Ю.В. Классовая сущность уголовного законодательства современных капиталистических стран / Ю.В. Калинин. – Минск, 1981. – 190с.
668764
  Шульга Н.П. Классовая типология личности / Н.П. Шульга. – К., 1978. – 131с.
668765
  Капто А.С. Классовое воспитание : методология, теория, практика / А.С.Капто. – Москва : Политиздат, 1985. – 415, [1] с.
668766
  Стучка П.И. Классовое государство и гражданское право. / П.И. Стучка. – М., 1924. – 78с.
668767
  Степанян Э.Х. Классовое и национальное сознание / Э.Х. Степанян. – М., 1976. – 64с.
668768
  Владимиров Н.П. Классовое и общечеловеческое в искусстве / Н.П. Владимиров. – Москва, 1984. – 128с.
668769
  Владимиров Н.П. Классовое и общечеловеческое в искусстве. / Н.П. Владимиров. – Москва, 1979. – 63с.
668770
  Даниленко Иван Михайлович Классовое и общечеловеческое в морали : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.05 / даниленко Иван Михайлович; МГУ. – М., 1978. – 29л.
668771
  Прохорова Л.П. Классовое и общечеловеческое в морали. : Автореф... канд. филос.наук: / Прохорова Л.П.; Ростов. гос. ун-т. Экон-.филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 20л.
668772
  Блюменау Р. Классовое лицо евангелизма / Р. Блюменау. – Л, 1930. – 24с.
668773
  Клибанов И А. Классовое лицо современного сектантства / А.И Клибанов. – Ленинград : Прибой, 1928. – 104 с.
668774
  Геров А. Классовое общество / А. Геров. – София, 1965. – 119с.
668775
  Гаазе Классовое правосудие / Гаазе (Haase) ; Пер. с нем. Н. Жбанковой и Ал. Витина ; С предисл. и прим. Ал. Витина; Со вступ. и под ред. П.Н. Малянтовича. – Москва : Изд. С.Н. Гаврилова ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1907. – 91 с.


  С. 67-72: Резолюция, предложенная Гаазе и принятая подавляющим большинством голосов на Маннгеймском партейтаге германской социал-демократии
668776
  Худяков В.Н. Классовое разложение крестьянства Тобольской губернии в пореформенный период : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Худяков В.Н.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 26л.
668777
  Крицман Л. Классовое расслоение в советской деревне / Л. Крицман. – М, 1926. – 191с.
668778
  Чурина Л.П. Классовость и партийность искусства / Л.П. Чурина. – Свердловск, 1961. – 31с.
668779
  Титов В.Г. Классовость, народность, партийность художественной литературы : (Материалы к лекциям по введению в литературоведение для студентов-заочников) / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 30 с.
668780
  Лобанов В.И. Классовые битвы в странах капитала / В.И. Лобанов. – Москва, 1962. – 48с.
668781
  Лоран А. Классовые бои в Бельгии / А. Лоран. – Москва, 1961. – 64 с.
668782
  Комолова Н.П. Классовые бои в итальянской деревне. 1941-1950 гг. / Н.П. Комолова. – Москва, 1963. – 344с.
668783
  Тепер Е.М. Классовые бои в странах капитала / Е.М. Тепер. – М, 1973. – 31с.
668784
   Классовые бои в цитаделях империализма.. – М, 1981. – 336с.
668785
  Ежов В.Д. Классовые бои на Рейне. / В.Д. Ежов. – М, 1973. – 413с.
668786
  Куц Ю.А. Классовые и национальные аспекты развития социальной структуры села в условиях перестройки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куц Ю.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Харьков, 1989. – 24л.
668787
  Куц Ю.А. Классовые и национальные аспекты развития социальной структуры села в условиях перестройки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куц Ю.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
668788
  Куц Ю.А. Классовые и национальные аспекты развитя социальной структуры слеа в уловиях перестройки : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куц Ю. А.; МВиССО УССР, Харьк. ин-т радиоэлектроники им. М. Янглея. – Харьков, 1989. – 216л. – Бібліогр.:л.181-216
668789
  Хабиб М. Классовые и экономические основы некапиталистического развития молодых национальных государств. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Хабиб М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 22л.
668790
  Волоцкой М.В. Классовые интересы и современная евгеника / М.В. Волоцкой. – Москва, 1925. – 48с.
668791
  Слепков А. Классовые противоречия в 1-й Государственной Думе. / А. Слепков; Институт красной профессуры. – Петроград : Коммунистический Университет им.Г.Зиновьева, 1923. – 148с. – (Очерки истории России ХХ века / под ред. М .Н. Покровского)
668792
  Галактионов М. Классовый враг под сектантской личиной. / М. Галактионов. – М.-Л., 1930. – 48с.
668793
   Классовый и профессиональный состав городского населения ТССР в 1923 г.. – Ташкент, 1924. – 142с.
668794
  Булгакова Н. Классовый отбор. Обнародован первый рейтинг вузов стран СНГ / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 21


  Рейтинговое агентство “Эксперт РА” при поддержке Фонда Олега Дерипаски “Вольное Дело” впервые подготовило рейтинг высших учебных заведений Содружества Независимых Государств.Все попавшие в рейтинг вузы распределены по пяти рейтинговым классам от А до ...
668795
  Новиков А.И. Классовый подход и новое мышление / А.И. Новиков. – Л., 1988. – 173с.
668796
   Классовый подход к формированию и удовлетворению социальных потребностей.. – Минск, 1981. – 238с.
668797
   Классовый характер налогов в буржуазной Литве : Автореф... канд. экон.наук: / Жиленас А. Д,; Жиленас А. Д,; Вильн.ГУ, Экон. фак. – Вильнюс, 1952. – 40 с.
668798
  Жиленас А Классовый характер налогов в буржуазной Литве : Автореф... канд. экон.наук: / Жиленас А Д.; МВО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1954. – 16л.
668799
   Классообразование в южноазиатской деревне.. – М, 1990. – 342с.
668800
   Классообразование на современном Востоке.. – М, 1978. – 195с.
668801
  Москвичева Г.В. Класссицизм в русской литературе ХVIII века / Г.В. Москвичева. – Горький, 1961. – 43 с.
668802
  Белицкий А.А. Классфикация тектонических разрывов и геометрические методы их изучения. / А.А. Белицкий. – М., 1952. – 68с.
668803
  Рябогин А.К. Классы аналитических и гармонических функций в полуплоскости и полупространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Рябогин А. К.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
668804
  Локоть Т.В. Классы вращения для слоений коразмерности 1 с тривальными группами голономий и их применения : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Локоть Т.В.; МГУ. – Москва, 1973. – 9л.
668805
  Локоть Т.В. Классы вращения для слоений коразмерности 1 с тривальными группами голономий и их применения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Локоть Т.В.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
668806
   Классы глаголов в функциональном аспекте : сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1986. – 153 с.
668807
  Сова Л.З. Классы глаголов в языке зулу : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сова Л.З. ; Ин-т языкознания АН СССР. – Луганск, 1965. – 13 с.
668808
  Волков А.Г. Классы глаголов древнерусского языка старшей поры (XI-XIVвв.) в их отношении к словообразованию : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Волков А.Г. – Москва, 1952. – 14 с.
668809
  Баврин И.И. Классы голоморфных функций многих комплексных переменных и экстремальные вопросы для этих классов функций : учеб. пособ. / И.И. Баврин ; Мин. просвещения РСФСР, Московский обл. пед. ин-т. – Москва : [Б. и.], 1976. – 99 с.
668810
  Кудинцева И Классы единственности и корректной разрешимости краевых задач в бесконечном цилиндре и слое : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Кудинцева И.Г. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1979. – 16 с.
668811
  Кириченко Ю.В. Классы единственности и корректной разрешимости нелокальных краевых задач в бесконечном брусе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кириченко Ю.В.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1981. – 21л.
668812
  Максимовская Н.С. Классы единственности решения задачи Коши для систем линейных уравнений в частных производных с переменными коэффициентами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Максимовская Н. С.; Хар.ГУ. – Х., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
668813
  Чаус Н.Н. Классы единственности решения задачи Коши и представление положительно определенных ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чаус Н.Н.; АН УССР. Ин-т матем. – Киев, 1965. – 15 с. – Бібліогр.:с.12-15
668814
  Еремин Ю.Е. Классы и демократия / Ю.Е. Еремин. – М., 1974. – 206с.
668815
  Караваев С.П. Классы и классовая борьба / С.П. Караваев. – Л., 1958. – 56с.
668816
  Борткевич Н.А. Классы и классовая борьба / Н.А. Борткевич. – М., 1961. – 68с.
668817
  Арефьева Г.С. Классы и классовая борьба / Арефьева Г.С., Лысманкин Е.Н. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 46 с. – Библиогр.: с. 42-45. – (Методические советы по философии)
668818
  Сидехменов В.Я. Классы и классовая борьба в кривом зеркале / В.Я. Сидехменов. – Москва, 1969. – 131с.
668819
   Классы и классовая борьба в развивающихся странах : Изд. в 3-х томах. – Москва : Мысль
Т. 1 : Классовая структура / Варенцов К.М. и др. – 1967. – 407 с.
668820
   Классы и классовая борьба в развивающихся странах : Изд. в 3-х томах. – Москва : Мысль
Т. 2 : Проблема экономической независимости / Александровская Л.И. и др. – 1967. – 437 с.
668821
   Классы и классовая борьба в развивающихся странах : Изд. в 3-х томах. – Москва : Мысль
Т. 3 : Выбор пути / Акопян Г.С. и др. – 1968. – 431 с.
668822
  Семенов В.С. Классы и классовая борьба в современном буржуазном обществе / В.С. Семенов. – Москва, 1961. – 48с.
668823
  Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале нэпа /1921-1925 гг./ / И.Я. Трифонов. – ч.2. – Л, 1969. – 288с.
668824
  Розалиев Ю.Н. Классы и классовая борьба в Турции / Ю.Н. Розалиев. – М, 1966. – 168 с.
668825
   Классы и классовая борьба в ФРГ,. – М, 1978. – 295с.
668826
  Гузеватый Я.Н. Классы и классовая борьба в экономически слаборазвитых странах / Я.Н. Гузеватый. – Москва, 1963. – 127 с.
668827
  Судариков А.А. Классы и классовая борьба. Социальные революции. / А.А. Судариков. – М., 1966. – 64с.
668828
   Классы и классовая структура в КНР.. – М, 1982. – 344с.
668829
  Трубенко А.И. Классы и классовые отношения / А.И. Трубенко. – Киев : Вища школа, 1975. – 31 с.
668830
  Кондуша Войцех Станислав Классы и классовые отношения в период строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кондуша Войцех Станислав ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
668831
  Кондуша Войцех Станислав Классы и классовые отношения в период строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кондуша Войцех Станислав ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
668832
  Кондуша С В. Классы и классовые отношения в период строительства социализма (теоретико-социологический анализ на примере ПНР) : Дис... канд. филос.наук: / Кондуша В.С,; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1981. – 173л. – Бібліогр.:л.1-13
668833
   Классы и классовые отношения при социализме.. – Л, 1986. – 166с.
668834
  Сергиенко В.И. Классы и комплексы подгрупп конечных групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сергиенко В.И.; Ин-т матем. и вычислит. техники АН БССР. МВ и ССО РСФСР. Уральский гос.у н-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
668835
  Глезерман Г.Е. Классы и нации / Г.Е. Глезерман. – М., 1974. – 79с.
668836
  Глезерман Г.Е. Классы и нации / Г.Е. Глезерман. – Изд. 2-е., доп. – Москва, 1977. – 26с.
668837
  Русинов Н.В. Классы и партии в антикоммунистическом движении в Перу (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Русинов Н.В.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1972. – 21л.
668838
  Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России / Л.М. Спирин. – Москва, 1968. – 438с.
668839
  Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России. : Автореф... доктор ист.наук: / Спирин Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1965. – 48л.
668840
  Лан В.И. Классы и партии в США / В.И. Лан. – М., 1937. – 636с.
668841
   Классы и слои в развитом социалистическом обществе.. – Свердловск, 1975. – 171с.
668842
   Классы и сословия России в период абсолютизма.. – Куйбышев, 1989. – 196с.
668843
   Классы и сословия средневекового общества : [сб. ст.]. – Москва : Издательство МГУ, 1988. – 212 с.
668844
   Классы и сословя в докапиталистических обществах Азии. – М, 1986. – 243с.
668845
   Классы и социальные слои: исторические судьбы. – М, 1990. – 299с.
668846
  Махнев Александр Алексеевич Классы инволюций и самоцентрализующиеся подгруппы в конечных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Махнев Александр Алексеевич; Новосиб. гос. ун-т. Специализир. совет К.063.98.01. – Новосибирск, 1978. – 7л. – Бібліогр.:с.7
668847
  Крутов А.В. Классы как субъекты политики: теория и векторы развития / А.В. Крутов. – Москва : МАИ-ПРИНТ, 2010. – 163, [1] с. – Библиогр.: с. 154-162. – ISBN 978-5-7035-2220-2
668848
  Шостак А.П. Классы компактности и шейпы в них. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Шостак А.П.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. матем. анализа. – М., 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
668849
  Макаров А.А. Классы корректной разрешиомтси краевой задачи в бесконечном соле и полупространстве для систем линейных уравнений типа свертки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Макаров А. А.; Хар.ГУ. – Х., 1979. – 17л.
668850
  Ревин О.М. Классы матриц, распознаваемые на регулярных итеративных системах / О.М. Ревин. – К., 1973. – 35с.
668851
  Уланова М.С. Классы неорганических соединений. / М.С. Уланова. – Тюмень, 1981. – 91с.
668852
   Классы неорганических соединений.. – Рига, 1989. – 47с.
668853
  Шмигирев Э.Ф. Классы подгрупп конечных групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Шмигирев Э.Ф.;. – К., 1977. – 10л.
668854
  Гельфонд М.Г. Классы предложений классического анализа согаласованные с контруктивной интерпретацией. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Гельфонд М.Г.; АН СССР. – Л, 1975. – 7л.
668855
  Матросов Виктор Леонидович Классы рекурсивных функций по сложности вычислений аналитические характеристики сигнализирующих : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Матросов Виктор Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
668856
  Коноплянник Иван Антонович Классы систем дифференциальных уравнений третьего порядка специального вида без подвижных критических точек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Коноплянник Иван Антонович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 16л.
668857
   Классы слов в синтагматическом аспекте.. – Свердловск, 1988. – 180с.
668858
  Аксенова И.С. Классы слов в языках Африки / И.С. Аксенова, Т.Л. Ветошника, А.Н. Журинский. – Москва : Наука, 1984. – 166 с.
668859
  Италмазов Хемра Классы сопряженности и транзитивные подгруппы силовских 2-подгрупп симметрических групп степеней 2m. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Италмазов Хемра; МП Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 85л. – Бібліогр.:л.82-85
668860
  Обухов Валерий Владимирович Классы точных решений уравнения Эйнштейна : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Обухов Валерий Владимирович; МГУ. – М., 1979. – 12л.
668861
  Шпаков В.В. Классы Фиттинга и формации с заданными свойствами радикалов и корадикалов : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Шпаков В.В. ; Учреждение образования "Гомельский гос. ун-т им. Франциска Скорины". – Гомель, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
668862
  Бланк Н.М. Классы функций ограниченной вариации, определяемых поведением на полуоси. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Бланк Н.М.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1983. – 16л.
668863
  Гильмутдинов Р.З. Классы функций, порождаемые группами интегро-дифференциальных операторов, интегральные представления и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01. / Гильмутдинов Р.З.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1981. – 15л.
668864
   Классы химических неорганических соединений.. – Ашхабад, 1984. – 13с.
668865
   Классы, партии и политика в развивающихся странах Востока.. – М, 1988. – 391с.
668866
  Весоловский В. Классы, слои и власть / В. Весоловский. – Москва, 1981. – 231с.
668867
   Классы, социальные слои и группы в СССР. – Москва : Наука, 1968. – 230 с., 1 л. схем
668868
  Кулішов В.В. Кластер - основа інноваційного розвитку економіки // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 3-6
668869
  Горун М.В. Кластер - основна модель розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 167-174 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
668870
  Борисова Л.В. Кластер "неживая природа" в языковой картине мира (русско-чувашские параллели) / Л.В. Борисова, Э.В. Чуева // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 100-113. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  "В статье приведены результаты сопоставительного лингвокультурологического анализа языковых единиц, репрезентирующих кластер «неживая природа» в русской и в чувашской языковых картинах мира. Значительное место в исследовании занимает анализ устойчивых ...
668871
  Устименко М.В. Кластер в умовах міжнародного середовища: сутність, принципи і особливості функціонування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 9 (172). – С. 25-31
668872
  Волошина Л.О. Кластер гастроентерологічних коморбідних захворювань у хворих на остеоартроз: вікові аспекти формування та особливості фармакологічної корекції (результати трирічного проспективного спостереження) / Л.О. Волошина, О.І. Волошин, В.П. Присяжнюк // Сучасна гастроентерологія : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов.ред.: Г.Д. Фадієнко ; редкол.: О.Я. Бабак, О.М. Біловол, Т.П. Гарник [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (91). – С. 40-47. – ISSN 1727-5725
668873
  Клюяшкина И.Н. Кластер как одно из средств повышения эффективности в реализации функций региональных библиотек / Ирина Николаевна Клюяшкина // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 22-28. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты функционирования кластеров в России и за рубежом. Обосновывается необходимость использования кластерного подхода в деятельности областных библиотек в связи с их функциональным сближением, что ...
668874
  Клюяшкина И.Н. Кластер как одно из средств повышения эффективности в реализации функций региональных библиотек / Ирина Николаевна Клюяшкина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 31-36. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты функционирования кластеров в России и за рубежом. Обосновывается необходимость использования кластерного подхода в деятельности областных библиотек в связи с их функциональным сближением, что ...
668875
  Шепелява О.П. Кластер ний аналіз як метод маркетингової сегментації ринку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 164-172
668876
  Ковальова Ю. Кластер як новий інструмент модернізації економіки // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 9-13. – ISSN 1728-9343
668877
  Щелкунова О.В. Кластер як фактор розвитку потенціалу регіону / О.В. Щелкунова, Л.В. Бугір, І.І. Сокол // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 95-99. – (Економіа ; Вип. 26)
668878
  Будрик О.І. Кластер як форма територіальної організації економіки регіону / О.І. Будрик, Л.Д. Комач // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)
668879
  Федоренко В.Г. Кластери - системний інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки : економічна наука / В.Г. Федоренко, А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
668880
  Гришова І.Ю. Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку / І.Ю. Гришова, А.Ю. Присяжнюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 4 (198). – С. 142-146. – ISSN 2221-1055
668881
  Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / Станіслав Соколенко. – Київ : Логос, 2004. – 847, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 966-581-477-X
668882
  Каніщенко Н. Кластери в системі національної конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні підходи до формування кластерів, проаналізовано основні проблеми кластерної взаємодії на національному та міжнародному рівнях та визначено взаємозв"язок між кластеризацією та конкурентоспроможністю суб"єктів ...
668883
   Кластери води в обмеженому об"ємі: від низькотемпературних матриць до наноструктурованих матеріалів медичного призначення / І. Дорошенко, В. Погорелов, О. Дорошенко, Г. Піцевич, Є. Козловська // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД - БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б.Р. Кияк]. – Київ : Академперіодика, 2017. – С. 140-143. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-360-350-6
668884
  Романів П.В. Кластери Львівського регіону як форма організації туристично-рекреаційного господарства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 67-77. – ISSN 2308-135X
668885
  Ганущак-Єфіменко Кластери підприємств як продукт реалізації інтеграційних процесів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 42-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
668886
  Семенов Г.А. Кластери підприємств: зарубіжний досвід як приклад ефективності інноваційного розвитку / Г.А. Семенов, О.С. Богма // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.323-327. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
668887
  Кича А.С. Кластери Рівненської області як чинник конкурентноспроможності регіону // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 196-199
668888
  Чевганова В. та інш. Кластери та їх економічне значення // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.35-41. – ISSN 0131-775Х
668889
  Дейнека О.І. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій / О.І. Дейнека, В.В. Демченко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 276-279. – ISSN 1562-0905
668890
  Дейнека Олена Іванівна Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій / Дейнека Олена Іванівна, Демченко Володимир Васильович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 276-279. – ISSN 1562-0905
668891
  Куриляк В. Кластери та наукові парки як рухома сила процвітання в умовах глобальної економіки // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 71-74. – ISSN 1729-7206
668892
  Дунаєв І. Кластери та перші стратегії смарт-спеціалізації для українських регіонів: проектування трансформаційних змін // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 57-64. – ISSN 2414-4436
668893
  Тищенко О.М. Кластери як вектор розвитку економіки: організація, сутність і концепції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 74-80


  Розглядається два підходи до розуміння цілей і завдань кластерної форми організації промисловості як вектора розвитку економіки.
668894
  Павлова В.А. Кластери як елемент системи управління конкурентоспроможністю підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
668895
  Шестак М.А. Кластери як інституціональна передумова підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 62-67 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
668896
  Чужиков В. Кластери як об"єкт державного регулювання // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.160-16756-67. – ISBN 966-73-53-51-Х
668897
  Гуменюк О.І. Кластери як організаційна структура інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промисловості // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-19. – ISSN 1993-6788
668898
  Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 27-30. – ISSN 1810-3944
668899
  Войнаренко Михайло Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
668900
  Познякова О.І. Кластери як результат трансформації власності в системі інноваційних структур // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 135-142. – ISSN 0321-0499
668901
  Турченко О.Г. Кластери як форма транскордонного співробітництва // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 241-244. – ISBN 978-966-999-024-2
668902
  Куриляк Є. Кластери як форма функціонування локальних виробничих систем: теоретико-прикладні аспекти // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 29-35. – ISSN 1728-9343
668903
  Григор"єва Я.В. Кластери як чинник активізації туристичної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 73-79 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
668904
  Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 14-23. – ISSN 0131-775Х
668905
  Руднева М.Г. Кластери, як об"єкт вивчення країнознавства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 76-79
668906
  Сілін Радомир Кластери: погляд громадськості... // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
668907
  Хуснутдінов О. Кластери: спільна стратегія розвитку для транскордонних регіонів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 34-37
668908
  Горблюк Р.В. Кластери: теоретичне підгрунтя та перспективи розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 222-229. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
668909
   Кластеризация в микроэлектронных технологиях / В.А. Дроздов, В.В. Ковальчук, М.А. Дроздов, В.В. Дроздова, О.В. Афанасьева, А.А. Панченко, В.А. Рац // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-8. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу досліджень механізмів формування кластеризованих структур з метою розробки єдиного підходу до опису властивостей матеріалів. Підкреслюється, що у випадку формування кластерів виявляється задіяним значно більше число ступенів ...
668910
  Курченко О.А. Кластеризация данных многомерных критических параметров процесса производства для оценки факторного влияния на атрибуты критического качества продукта / О.А. Курченко, А.И. Терещенко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 46-59. – ISSN 2412-4338
668911
  Ульянова О.Ю. Кластеризация жилищной системы региона / О.Ю. Ульянова, Е.Г. Ткаченко // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 79. – ISSN 1728-8878
668912
  Московкин В.М. Кластеризация Крымской экономики как первый этап построения региональной стратегии инновационного развития: контекст европейской инновационной политики / В.М. Московкин, Е.В. Мыца // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 73-80. – Бібліогр.: на 10 пунктів
668913
  Ивохин Е.В. Кластеризация совокупности составных нечетких чисел на основе множеств скалярного и векторного уровнений / Е.В. Ивохин, Д.В. Апанасенко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: Т.А. Алиев, В.М. Белов, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 136-147. – ISSN 0572-2691
668914
  Куриляк Е. Кластеризация: европейский опыт и его реализация в Украине // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 3). – С. 293-316. – ISSN 1684-906Х
668915
  Єльнікова Ю.В. Кластеризації країн світу за рівнем їх привабливості для відповідальних інвестицій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 86-90. – ISSN 2306-6806
668916
  Оскольський В.В. Кластеризація - вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 11 (636). – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
668917
  Михайловська О.В. Кластеризація в глобальному поділі праці // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [9-10]
668918
  Різниченко Є. Кластеризація в Європейському Союзі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 11-14
668919
  Пузирьова П.В. Кластеризація в управлінні фінансовим потенціалом на підприємствах України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 70-76
668920
  Осідач А.О. Кластеризація веб-документів на основі алгоритму хешування // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 30-35 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
668921
  Путренко В.В. Кластеризація геопросторових даних земного покриву України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 169-178


  У роботі визначено методику обробки даних земного покриву на прикладі території України з використанням карт самоорганізації Кахонена. Здійснено аналіз придатності для використання в якості джерела даних продукту GlobeLand30, розроблено методику ...
668922
  Касьянюк В.С. Кластеризація даних з використанням теорії можливостей / В.С. Касьянюк, Л.М. Малютенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 43-47. – ISSN 1996-5931
668923
  Соколенко С.І. Кластеризація економіки - прогресивний напрям ресурсної підтримки підприємництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 18-22
668924
  Козар А. Кластеризація економіки: поняття, світовий досвід та перспективи розвитку в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 73-75. – бібліогр. в кінці ст.


  Світовий досвід доводить, що в умовах боротьби держав за підвищення своєї конкурентоспроможності ефективним є формування економіки держави на основі кластерів.
668925
  Степанова А. Кластеризація кооперативного сектора економіки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 78-81. – ISSN 1728-9343


  Досліджено основні теоретичниі аспекти застосування кластерної теорії в регіональному розвитку країни.
668926
  Кондрук Кластеризація критеріїв ефективності у задачах вибору / Кондрук, (Цицика), М.М. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 305-309. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуєтеся один із методів розбиття множини критеріїв на кластери, що дозволяє людині, яка приймає рішення, оцінити ситуацію по виборі ваг для знаходження оптимальних розв"язків різних економічних процесів. Ключові слова: критерії, поділ, кластер, ...
668927
  Галинська Ю.В. Кластеризація машинобудівних підприємств Сумської області як конвергенція бізнесу та науки / Ю.В. Галинська, Д.О. Живицький, Д.М. Галинський // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2019. – С. 73-80. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
668928
  Хмара М.П. Кластеризація освітнього процесу України // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 83-84
668929
  Шматковська Т.О. Кластеризація районів Волині в аспекті соціально-економічних умов функціонування особистих селянських господарств: методичні засади та оцінювання результатів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 290-298. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
668930
  Зернова С.П. Кластеризація регіональної економіки в умовах децентралізації / С.П. Зернова, Д.М. Унтилова, О.М. Бондаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 48-54. – ISSN 2222-4459
668931
  Білик М.Д. Кластеризація регіонів України за показниками енергоспоживання / М.Д. Білик, Н.В. Сенько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 125-130


  Сенько Н.В. - КНУТШ. Розглянуто технологію самоорганізованих карт Кохонена та зроблений кластерний аналіз даних для формування кластерів регіонів України відповідно до їхнього енергопостачання.
668932
  Мезенцева Н. Кластеризація регіонів України за рівнем добробуту населення / Н. Мезенцева, О. Кривець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-46. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Здійснено кластеризацію регіонів України за рівнем добробуту населення. Методом соціологічного опитування виявлено найважливіші передумови входження до середнього класу. Clustering of Ukrainian"s regions by well-being level is realized. The main ...
668933
   Кластеризація регіонів України за рівнем смертельного та групового травматизму / Ю.В. Буц, Барбанщин, О.В. Крайнюк, Ю.С. Осіпова, П.В. Павліченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 158-164 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
668934
  Нямещук Г. Кластеризація регіонів України на основі економічного потенціалу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 141-144. – ISSN 1993-0259
668935
  Стойкова В.В. Кластеризація та інформаційні технології у підвищенні кваліфікації керівників мережевих освітніх організацій // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 129-141. – ISSN 1998-6939
668936
  Зінько Т.П. Кластеризація та класифікація мовних сигналів // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 110-111
668937
  Порхун О.В. Кластеризація текстів за фонічними ознаками з використанням нейронної мережі Кохонена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 214-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Дана стаття присвячена дослідженню проблеми встановлення авторства текстів за фонічними ознаками. Кластеризація базується на застосуванні нейронної мережі Кохонена з алгоритмом навчання SOM та представленні текстів у вигляді векторів частот 3-грам як ...
668938
  Лебедєв І.В. Кластеризація туризму: досвід Європейського Союзу і завдання для України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 175-184. – ISSN 2313-4569
668939
  Ільчук В. Кластеризація у формуванні виробничого потенціалу підприємств реального сектору економіки / В. Ільчук, І. Хоменко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – C. 7-15. – ISSN 2411-5215
668940
  Капулло М. Кластеризація часових рядів показників банків // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 2 (228). – С. 44-47. – ISSN 2310-2624
668941
  Марченко О.А. Кластеризація як інноваційна перевага у функціонуванні та управлінні регіональною галуззю туризму // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 111-115. – ISSN 1997-4167
668942
  Савченко В.Ф. Кластеризація як інноваційна форма об"єднання виробничих структур: деякі теоретичні аспекти проблеми / В.Ф. Савченко, С.Д. Гривко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 88-98. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
668943
  Білик Р.С. Кластеризація як інструмент забезпечення конкурентних переваг національної економіки у європейському інноваційному просторі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – С. 65-75. – ISSN 1562-0905


  "Розглянуто теоретико-методологічні основи становлення та розвитку кластерів, які є новітнім та ефективним інструментом підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано світовий досвід формування та ефективного функціонування ...
668944
  Васільєва Л.М. Кластеризація як інструмент модернізації регіональної економіки // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 172-175. – ISSN 2310-0974


  Визначено, що удосконалення організаційно-економічного механізму відновлення та розвитку агропромислового виробництва має ґрунтуватися на кластерному (або комплексному) підході до проблеми розвитку галузі. Сформульовано ряд актуальних концептуальних ...
668945
  Саблук П.Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та с оціальної спрямованості аграрної економіки / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 3-12
668946
  Бойко О.М. Кластеризація як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємств виробничої сфери України в умовах глобальних викликів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 10 (311). – Бібліогр.: 4 назв.
668947
  Бігус М.М. Кластеризація як перспектива розвитку міжнародного туризму та активізатор економіки в Україні / М.М. Бігус, Є.Д. Голікова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (2). – С. 48-52. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
668948
  Башнянин Г.І. та ін. Кластеризація як фактор підвищення інноваційності та екологізації економіки регіону // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 136-147. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
668949
  Венгерська Н.С. Кластеризація як фактор розвитку агропромислового комплексу України / Н.С. Венгерська, Д.В. Мельникова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 95- 102 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
668950
  Каніщенко Н.Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Каніщенко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 192л. + Додатки л.167-174. – Бібліогр.: л. 174-192
668951
  Каніщенко Н.Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Каніщенко Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
668952
  Туров В.В. Кластеризованная вода и пути ее использования = The water clustering and ways of its application / В.В. Туров, В.М. Гунько ; НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко, Укр. науч.-технолог. центр. – Киев : Наукова думка, 2011. – 312, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: c. 285-311. – ISBN 978-966-00-1116-8
668953
  Філімонова Н. Кластерізація динаміки ЕКГ людини за нейронною мережею Кохонена та вейвлет-аналізом на основі функцій Кравчука / Н. Філімонова, М. Макарчук, Т. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод вейвлет-аналізу на основі функцій Кравчука, який дозволяє дослідити тонкі структури ЕКГ та з високою точністю представити локальні особливості сигналів у часі. Використання функцій Кравчука та методу гіперкомплексних систем забезпечує ...
668954
  Крисанов Д. Кластерізація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій / Д. Крисанов, Л. Удова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 69-75. – ISSN 0131-775Х
668955
  Марковський І.О. Кластерізація інноваційної активності країн - членів ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 16-19. – ISSN 1728-6220
668956
  Єременко Ю. Кластерізація освіти як засіб підвищення ефективностыі роботи з обдарованими учнями // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 14-17. – ISSN 1562-529Х
668957
  Стеченко Д.М. Кластерізація підприємств в умовах формування конкурентного середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 135-141


  Наведені приклади зарубіжного досвіду утворення кластерів як ефективного засобу піднесення економіки. This article describes economic substay of the clastersation duterprises.
668958
  Голікова Т.В. Кластерізація регіональної економіки як об"єкт державного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 36-40. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
668959
  Ортіна Г.В. Кластерізація як напрям реалізації антикризової стратегії розвитку реального сектора економіки // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 337-342. – ISSN 2312-7600


  Наведено унікальні історичні матеріали, що грунтуються на спогадах членів сім"ї Альфреда Нобеля, в яких висвітлюється його становлення як видатного підприємця, розповідається про життєві інтереси і пристрасті А.Нобеля. Згадується факт, що Сталін був ...
668960
   Кластерізація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами / СафрановТ.А, Т.П. Шаніна, В.Ю. Приходько, О.А. Філатова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 105-113 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
668961
  Голіков А.П. Кластерна ідеологія та конкуренція: порівняльний аналіз європейського і вітчизняного досвіду / А.П. Голіков, Н.А. Казакова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 1118-122.
668962
  Воротіна І Л. Кластерна модель антикризового управління підприємствами туристичної сфери / І Л. Воротіна, М.Г. Рега // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 35-40
668963
  Михайленко В.П. Кластерна модель в реалізації освіти для сталого розвитку / В.П. Михайленко, М.М. Близнюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 110-. – ISSN 0868-6939


  Досвід створення освітнього кластеру та перспектив Карпатської школи як прикладного інструменту наскрізної освіти для сталого розвитку.
668964
  Петкова Л.О. Кластерна модель галузево-територіальної організації виробництва як передумова його інноваційної активізації // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.97-102. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
668965
  Гусєв В. Кластерна модель інноваційної реструктуризації регіональної економічної системи / В. Гусєв, В. Горник // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 118-125. – Бібліогр.: на 11 пунктів
668966
  Гільберг Тетяна Кластерна модель організації господарських територіальних зв"язків та її роль у зростанні економіки регіону : Наука-учителеві // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 50-51. – Бібліогр.: 3 назви
668967
  Чернов С.В. Кластерна модель публічного управління сферою охорони здоров"я України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 102-108. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
668968
  Колесов С.В. Кластерна модель розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств на основі венчурного фінансування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 100-108. – ISSN 1993-6788
668969
  Долгова К. Кластерна модель територіального комплексу дитячого туризму та рекреації в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 47-52. – ISSN 2413-7154
668970
  Вільхова Т.В. Кластерна модель удосконалення землекористування в сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 53-58 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
668971
  Ковальчук Г.К. Кластерна модель управління трудовими ресурсами // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 356-360. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є розробка кластерної моделі оцінки трудових ресурсів, яка б дозволила проводити класифікацію регіонів України в залежності від параметрів стану та потенціалу розвитку їх трудових ресурсів. Для визначення функції приналежності ...
668972
  Перевозова І.В. Кластерна модель фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору Карпатського макрорегіону / І.В. Перевозова, Т.Й. Сус // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 25-31. – ISSN 2313-8246
668973
  Шолохова А.С. Кластерна модель як інструмент збереження якості ландшафту / А.С. Шолохова, В.М. Михайленко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 93-95. – ISBN 978-966-285-361-2
668974
  Басюк Дарія Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту міста Кам"янця-Подільського // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
668975
  Остапович О.Я. Кластерна організація німецького ідіоматичного тезаурусу поза межами ФРН // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 65-74
668976
  Бєсєдін М.О. Кластерна організація та управління агропромисловим виробництвом / М.О. Бєсєдін, Г.Є. Бєсєдіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 9-14. – ISSN 2221-1055
668977
  Колотуха О.В. Кластерна парадигма спортивного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 99-109 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
668978
  Чужиков В.І. Кластерна політика Європейського союзу / В.І. Чужиков, О.Д. Лук"яненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 81-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
668979
  Рибак Ю. Кластерна політика країн скандинавського регіону у формування та еіективному функціонуванні конкурентноспроможних кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 40-44 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
668980
  Щербак А. Кластерна політика Норвегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 9 (347), вересень. – C. 34-35. – ISSN 1810-3944
668981
  Толчанова З. Кластерна політика як механізм удосконалення функціонування лісопромислового комплексу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 49-55. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
668982
  Панікар Г.Ю. Кластерна політика як основа зростання конкурентоспроможності держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 109-111
668983
  Терсіна О. Кластерна революція в Україні. Кластер як форма об"єднання підприємств: особливості його створення та розвитку в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 18-19
668984
  Карпенко О.О. Кластерна соціальна відповідальність як основа розвитку кластерів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 47-52. – ISSN 2222-4459
668985
  Ільчук В.П. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону : монографія / В.П. Ільчук, І.О. Хоменко, І.В. Лисенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353-367. – ISBN 978-966-7496-51-7
668986
  Чернолевська Є.А. Кластерна структура одноатомних спиртів у конденсованому стані : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Чернолевська Єлизавета Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
668987
  Чернолевська Є.А. Кластерна структура одноатомних спиртів у конденсованому стані : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.14 / Чернолевська Єлизавета Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 152 арк. – Бібліогр.: арк. 141-152
668988
  Маломуж М.М. Кластерна структура та її прояв в особливостях фазової діаграми двовимірного кулонівського газу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 378-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується кластерна структура двовимірного кулонівського гену, який складасться з заряджених твердих дисків. Враховується, що різнойменно заряджені диски утворюютьзв"язані групи частинок різного розміру: дипольні пари, квадрупольні кластери, ...
668989
  Мягких І.М. Кластерна форма організації - дієвий засіб підвищення ефективності виробництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 104-107. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
668990
  Кравченко С.А. Кластерная адаптивность сельскохозяйственных предприятий // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-36.
668991
   Кластерная динамика и физические основы прочности. – Горький, 1983. – 114с.
668992
  Тарасенко В.В. Кластерная идентичность и социальный капитал // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 12. – С. 108-115. – ISSN 0235-1188
668993
  Гелетюк В.И. Кластерная организация ионных каналов / В.И. Гелетюк, В.Н. Казаченко. – Москва : Наука, 1990. – 224 с. – (Теоретическая и прикладная биофизика). – ISBN 5-02-003973
668994
  Броншпак Г.К. Кластерная организация производственной деятельности молочных комплексов : маркетинг і бізнес / Г.К. Броншпак, В.М. Московкин // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 75-82 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
668995
   Кластерная структура макроскопически однофазных поликристаллических сплавов Pd-Ni / П.В. Петренко, Гаврилюк-Буракова, Н.П. Кулиш, Н.А. Мельникова, Ю.Е. Грабовский // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 3. – C. 301-319. – ISSN 1024-1809
668996
   Кластерне модифікування матеріалів твердотільної електроніки / В.О. Дроздов, С.В. Лєнков, В.В. Ковальчук, В.В. Дроздова, В.О. Рац // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 16-21


  Стаття присвячена аналізу досліджень механізмів формування надмолекулярних кластерів різної природи з поцицій концепції кластеризованних гетероструктур з метою створення єдиного підходу до модифікування (надання бажаних властивостей) матеріалів ...
668997
  Захарченко В.І. Кластерний підхід до підвищення конкурентоспроможності регіонів України : суспільно-географічні дослідження / В.І. Захарченко, С.В. Захарченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 28-33 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
668998
   Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі = Cluster approach and cluster analysis in the forest sector / Кійко О.А. [та ін.] ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – 260 с : іл., табл. + Додатки: с. 190-259. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-966-2988-24-6
668999
  Стефанків В. Кластерний підхід як чинник інноваційного розвитку промисловості регіону // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 91-94. – ISSN 1818-2682


  Доведено ефективність застосування кластерного підходу в промисловій політиці України.
669000
  Глушаниця Р.В. Кластерний принцип формування міжнародних стратегічних альянсів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 38-43
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,