Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
656001
  Маргвелашвілі Г. "Контролювати систему освіти має громадянське суспільство" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 травня (81). – С. 9


  Міністр освіти Грузії Георгій Маргвелашвілі, а тепер і кандидат на посаду президента від "Грузинської мрії" - про те, скільки отримують вчителі й викладачі в Грузії, за чий рахунок роблять ремонт у школах і яким чином держава планує забезпечити всіх ...
656002
  Владимирова В. Контр-революция в 1917 г. : (Корниловщина) / Вера Владимирова [парт псевд.] ; ИСТПАРТ. Комиссия по истории Октябрьской революции и Р,К.П. (б-ков). – Москва : "Красная Новь". Главполитпросвет, 1924. – 244 с.
656003
  Петровский Д. Контр-революция и еврейские погромы / Д. Петровский. – М., 1920. – 14с.
656004
  Царев А.В. Контролируемая нормотермия у пациентов в критическом состоянии с травматическим повреждением головного мозга // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 66-72. – ISSN 2224-0586
656005
  Пекарь Г.С. Контролируемый рост монокристаллов и природа локальных цетров в сульфиде кадмия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.049 / Пекарь Г.С.; АН УССР.Ин-т полупроводников. – К, 1972. – 28л.
656006
  Поздняков О.А. Контролирует общественность. / О.А. Поздняков. – Л, 1965. – 40с.
656007
   Контролирующая группа по курсу ботаники. – К
1. – 1975. – 85с.
656008
   Контролирующая программа по курсу ботаники. – К
2. – 1976. – 153с.
656009
  Залюбовский Виктор Григорьевич Контролирующая функция сознания личности (методологический аспект исследования) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Залюбовский Виктор Григорьевич; КГУ. – К., 1984. – 175л. – Бібліогр.:л.144-175
656010
  Залюбовский Виктор Григорьевич Контролирующая функция сознания личности (методологический аспект исследования) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Залюбовский Виктор Григорьевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
656011
  Афонинский И.Н. Контролирующий прибор МИФИ А-3 / И.Н. Афонинский. – Москва, 1970. – 24с.
656012
  Рудницький В. Контролінг - нова галузь знань і практика управління діяльністю підприємств // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 52-57. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
656013
  Одноволик В.І. Контролінг - сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 127-130. – ISSN 1993-6788
656014
  Давидович І.Є. Контролінг : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Є. Давидович ; МОН України ; Терноп. нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 552с. – ISBN 978-966-364-759-3
656015
   Контролінг : навчальний посібник / Г.О. Швиданенко, В.В. Лаврененко, О.Г. Дерев"янко, Л.М. Приходько ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 264 с. – ISBN 966-574-958-7
656016
  Білорус Т. Контролінг в системі стратегічного управління кадровим потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Доведено необхідність застосування контролігну як одного з головних етапів стратегічного управління кадровим потенціалом. Розглянуто систему показників, які характеризують кадровий потенціал та здійснено їх класифікацію на первинні, вторинні та ...
656017
  Цигилик І.І. Контролінг в системі управління / І.І. Цигилик, О.І. Мозіль, Н.В. Кірдякіна // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 117-123. – Бібліогр.: на 14 пунктів
656018
  Самофалов П.П. Контролінг в системі управління діяльністю фінансових посередників // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 15-19. – Бібліогр.: на 6 пунктів
656019
  Косович Б. Контролінг в системі управління підприємством // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 60-63. – ISSN 2078-5860
656020
  Божанова О.В. Контролінг в системі управління промисловим підприємством: теоретико-методологічний аспект // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 144-146. – ISSN 2075-4892
656021
  Дзьоба В.Б. Контролінг в системі фінансового менеджменту банківських установ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дзьоба Володимир Богданович ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. фінансова акад. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
656022
  Антохова І.М. Контролінг в системі фінансового менеджменту підприємства / І.М. Антохова, С.М. Давидова // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 132-135
656023
  Скнарь А.О. Контролінг в соціально-культурній сфері = Controlling within the social and cultural field : монографія / Андрій Скнарь. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 428 с. – ISBN 978-966-452-036-9
656024
  Чиж В.І. Контролінг в управлінні виробничими затратами / В.І. Чиж, О.І. Тищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 108-112. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
656025
  Савчук Д.Г. Контролінг витрат в антикризовому фінансовому управлінні підприємством // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 140-145. – ISSN 2307-9878
656026
  Гриценко Л.Л. Контролінг грошових потоків підприємств : економіка та управління підприємствами / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, В.В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 148-154 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
656027
  Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Маркіна, О.М. Таран-Лала, М.В. Гунченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 277-279. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0483-8
656028
  Малярець Л.М. Контролінг зовнішньоекономічної діяльності підприємства: аналітичний підхід : монографія / Малярець Л.М., Проскурніна Н.В. – Харків : Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-203. – ISBN 978-966-676-518-8
656029
  Фарюн В. Контролінг інвестиційних проектів // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 215-217. – ISSN 1815-3232
656030
  Бойко В.В. Контролінг інвестиційної діяльності на автотранспортних підприємствах / В.В. Бойко, Л.Г. Рябоштан // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 20, ч. 2. – С. 5-12. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
656031
  Панас Я.В. Контролінг інноваційної діяльності як засіб довготривалої конкурентоздатності організації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 362-366. – ISSN 0321-0499
656032
  Мельник Л.Ю. Контролінг інформаційної системи управління нематеріальними активами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 34-37. – Бібліогр.: на 9 пунктів
656033
  Жигулін О. Контролінг методів управління підприємством в епоху клієнтської економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 22-26. – ISSN 1728-9343
656034
  Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Яковлєв; МОНУ; Херсонськ. економіко-правовий ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 318с. – ISBN 966-364-187-8
656035
  Килимнюк В. Контролінг на підприємстві / В. Килимнюк, П. Килимнюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
656036
  Верховод І. Контролінг персоналу: нові підходи відповідно до потреб підприємств сфери інтелектуального бізнесу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912 03
656037
  Лиходєдова О. Контролінг персоналу: сутність та особливості на сучасному етапі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 304-306. – ISSN 1993-0259
656038
  Терещенко О.О. Контролінг поведінки в концепції біхевіористичних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 104-116 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
656039
  Ільіна С.Б. Контролінг процесів господарської діяльності в харчовій промисловості : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Ільіна С.Б., Журба Т.С.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-370-086-1
656040
  Бабяк Н.Д. Контролінг ризиків проектів державно-приватного партнерства // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 6 (223). – С. 95-111. – ISSN 2305-7645
656041
  Островська Н. Контролінг ризиків у банку: теоретичний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 129-139 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
656042
  Островська Н.С. Контролінг ризиків у банку: теорія і практика : монографія / Островська Н.С. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Чернівці : Технодрук, 2019. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-305. – ISBN 978-617-7611-46-1
656043
  Будник В.А. Контролінг тарифів на перевалку вантажів у морських портах України / В.А. Будник, Є.Л. Шкурко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 100-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
656044
  Баюра Д.О. Контролінг у корпоративному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 6-8. – ISSN 2306-6814
656045
  Куцик П.О. Контролінг у системі економічної безпеки підприємства // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 161-163. – ISBN 978-617-571-130-9
656046
  Вергун В.А. Контролінг у системі міжнародного бізнесу : навч. посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Ювілейне вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-671-1
656047
  Ушакова М. Контролінг у системі управління підприємствами // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 119-126 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
656048
  Верхоглядова Н.І. Контролінг у системі управління підприємством / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 16-21. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
656049
  Шевчук К.В. Контролінг у системі управління підприємством // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 210-214. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
656050
  Криворотько І.О. Контролінг у системі управління підприємством і прийняття управлінських рішень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 117-121. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
656051
  Бєлоусов Я. Контролінг у системі управління промисловим підприємством // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 17-21. – ISSN 1728-9343
656052
  Литвин О.О. Контролінг у системі управління промисловими підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
656053
  Сова О.Ю. Контролінг як ефективний інструмент управління підприємством // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 119-123. – ISSN 2307-9878
656054
  Сопко В.В. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства / В.В. Сопко, О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 176-179. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
656055
  Семанюк В.З. Контролінг як інноваційний інструмент підвищення ефективності бізнесу // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 132-138. – ISSN 1998-6912
656056
  Тарасюк М.В. Контролінг як інструмент подолання негативних проявів глобалізації в торговельному бізнесі : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-17. – Бібліогр.: 7 назв
656057
  Олійничук В.М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою : економіка та управління підприємствами / В.М. Олійничук, А.В. Фаїзов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 120-127 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
656058
  Лала О.М. Контролінг як процес в управлінні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 88-91. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки)
656059
  Заглада Р. Контролінг як система ефективного управління підприємством / Р. Заглада, К. Дерев"янко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 12-15. – ISSN 1728-9343
656060
  Писарчук О.В. Контролінг як складова організації інвестиційного проекту на підприємстві / О.В. Писарчук, В.В. Слабунова // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 68-75. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
656061
  Бердар М.М. Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 39-43. – ISSN 2306-6806
656062
  Островська Г. Контролінг як сучасна концепція управління фінансовим станом підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.55-58. – ISBN 966-654-085-1
656063
  Гребець О.Б. Контролінг як сучасна система управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-72
656064
  Григораш І.О. Контролінг як сучасна система управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 96-107. – ISSN 1993-6788


  Controlling as contemporary system of enterprise management.
656065
  Семенов А.Г. Контролінг, як база обгрунтування й прийняття управлінських рішень / А.Г. Семенов, Н.В. Таран // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 154-159. – ISSN 1729-7206
656066
  Чумаченко М. Контролінг: основи трансформації повноважень головного бухгалтера : управлінський облік / М. Чумаченко, С. Петренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
656067
  Аксентюк М.М. Контролінгове забезпечення стратегії розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42.
656068
  Скнарь А. Контролінгові аспекти реінжинірингу бізнес-процесів підприємства // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 81-87. – ISSN 1605-2005
656069
  Желюк Т. Контролінгові важелі в системі внутріорганізаційного менеджменту державних установ // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 6-12. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
656070
  Сухарева Л.А. Контроллинг-основа управления бизнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – Київ : Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208с. – ISBN 966-521-152-8
656071
  Петренко С.Н. Контроллинг : Учебное пособие / С.Н. Петренко. – Киев : Ника-Центр. Эльга, 2004. – 328с. – ISBN 966-521-208-7
656072
   Контроллинг в бизнесе : Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 256с. – ISBN 5-279-02431-7
656073
  Абрамова Л.В. Контроллинг в системе информационно-библиотечного менеджмента // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 2. – С. 198-202. – ISSN 1997-0803
656074
  Додонова М.В. Контроллинг в системе управления организацией / М.В. Додонова, Н.А. Бунчук // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2009. – Вип. 121 : Економічні науки. – С. 114-121
656075
  Манн Р. Контроллинг для начинающих / Р. Манн, Э. Маейр. – Изд. 2-е, прераб. и доп. – М., 1995. – 304с.
656076
  Ивженко А.С. Контроллинг как инструмент профилактики кризиса на промышленном предприятии // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 51-57. – ISSN 1729-7206
656077
   Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина, О.В. и др. Дерипаска; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – Москва : ЮНИТИ, 2002. – 279с. – ISBN 5-85177-039-2
656078
  Набиева Ю Л. Контроллинг как новая экономическая категория науки управления : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-29. – Бібліогр.: 6 назв
656079
  Канатбекова А. Контроллинг как современная инновационная концепция управления промышленным предприятием // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 302-307 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
656080
  Катаев В.А. Контроллинг как эффективный инструмент управления организациями культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 133-136
656081
  Валуев Б. Контроллинг: некоторые спорные положения концепции / Б. Валуев, Ю. Валуев // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 56-60. – ISSN 1810-3944
656082
  Садченко О.В. Контроллінг : навч.-метод. посібник / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2013. – 171, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-171. – ISBN 978-617-689-042-3
656083
  Красностанова Н.Е. Контролювання розвитку інноваційно активних підприємств / Н.Е. Красностанова, Н.В. Привалова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 99-104
656084
  Білецька І. Контролювання якості послуг підприємствами туристсько-рекреаційного комплексу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 11-14. – ISSN 1818-2682
656085
  Цина А. Контролюючий компонент самостійної роботи студентів : А. Цина // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 197-205. – (Педагогічні науки)
656086
  Огняник М.С. Контролюючий моніторинг на територіях із забрудненням легкими нафтопродуктами / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 98-104 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
656087
  Кобзєва Т.А. Контролюючі органи в системі державних суб"єктів управління фінансовою системою України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 3 (62). – С. 51-55. – ISSN 1727-1584
656088
   Контроль-гарантия качества. – М., 1969. – 272с.
656089
  Любимова Н.О. Контроль багатокомпонентного забруднення навколишнього середовища відходами енергетичних та енергоємних підприємств : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Любимова Ніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
656090
  Литвин Ю.Н. Контроль банка за пусковыми расходами / Ю.Н. Литвин. – М., 1979. – 64с.
656091
  Попович В.І. Контроль болю і запалення у хворих на неперфоративний гострий середній отит // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 47-56. – ISSN 0044-4650
656092
  Чечуліна О.О. Контроль бюджетних повноважень при виконанні бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 64-68 : Табл.
656093
  Вальков В.М. Контроль в ГАП / В.М. Вальков. – Ленинград, 1986. – 230с.
656094
  Рогатин Б.Н. Контроль в комсомольской деятельности. / Б.Н. Рогатин. – Москва, 1982. – 143с.
656095
  Коросташова І.М. Контроль в митній службі України: критерії ефективності // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 39-44
656096
   Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе. – М., 1986. – 109с.
656097
  Абдуллаев А.А. Контроль в процессах транспорта и хранения нефтепродуктов / А.А. Абдуллаев, В.В. Бланк, В.А. Юфин. – Москва : Недра, 1990. – 262, [1] с. ил. : ил. – Библиогр.: с. 259-261
656098
   Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчёта. – М., 1987. – 238с.
656099
  Улупова Е.Д. Контроль в системе социалистического планового управления. / Е.Д. Улупова. – М., 1986. – 87с.
656100
  Климов В.А. Контроль в системе социалистического управления : некоторые вопросы теории и практики / В.А. Климов. – Саратов, 1987. – 111с.
656101
  Пісьмаченко Л.М. Контроль в системі державного управління економікою: стан, проблеми та напрями вирішення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 67-69 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
656102
  Гуцаленко Л.В. Контроль в системі управління // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – C. 5-10. – ISSN 2307-9878
656103
  Бєлік В.Д. Контроль в системі управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 15-23. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
656104
  Свиридов В.В. Контроль в сложных системах. / В.В. Свиридов. – М., 1978. – 63с.
656105
  Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке / В.А. Запорожанов. – Киев, 1988. – 144с.
656106
  Заєць Н.М. Контроль в сфері державних закупівель та вплив його результатів на ефективність здійснення процедур закупівель // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 216-223. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
656107
  Колешко В.М. Контроль в технологии микроэлектроники / В.М. Колешко, П.П. Гойденко, Л.Д. Буйко. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 312 с.
656108
  Зінченко О.В. Контроль в управлінні витратами виробництва продукції // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 26-38
656109
  Пшенишнюк І.О. Контроль в управлінні підприємством: маркетинговий аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 67-69
656110
  Новікова Н.М. Контроль в управлінській діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 179-182. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
656111
   Контроль в учебном процессе. – К, 1967. – 28с.
656112
  Майданник О.О. Контроль Верховної Ради України за виконанням прийнятих нею законів та інших актів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-24.
656113
  Элькинд Ю.М. Контроль вибрации мощных гидрогенераторов / Ю.М. Элькинд. – Москва : Энергия, 1979. – 166 с.
656114
   Контроль випадків зупинки серця в позалікарняних умовах - Реєстр випадків зупинки серця для збільшення частки виживання (CARES) у США за період 1 жовтня 2005 р. - 31 грудня 2010 р. / Б. Макналі, Р. Робб, М. Мехта, К. Веллано, А.Л. Валдеррама, П.В. Еон, К. Сассон, А. Крауч, А.Б. Перез, Р. Меррітт // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 1 (17). – С. 55-81. – ISSN 2312-7104
656115
  Сергієнко Н. Контроль відповідності національних законів положенням Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини 1950 року-нова функція органів конституційної юрисдикції європейських держав // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 92-111
656116
   Контроль вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней за використання методів серологічної діагностики / О.А. Іващенко, І.Г. Будзанівська, І.В. Іващенко, В.П. Поліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 2077-4893
656117
  Секанов Ю.П. Контроль влажности зерна в колхозах и совхозах / Ю.П. Секанов. – Москва : Знание, 1977. – 64с.
656118
  Кричевский Е.С. Контроль влажности твердых и сыпучих материалов / Е.С. Кричевский. – М, 1987. – 136с.
656119
  Бычков О.Д. Контроль внутренних поверхностей / О.Д. Бычков. – М, 1975. – 116с.
656120
  Богун Г.С. Контроль вторичных металлов на взрывобезопасность / Г.С. Богун, Н.Н. Никифоров. – М., 1961. – 109с.
656121
  Урдзік С.М. Контроль геодезичних вимірювань при проведенні навчальної геодезичної практики // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 188-190 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
656122
  Лазарев Л.П. Контроль геометрических и оптических параметров волокон / Л.П. Лазарев, С.Д. Мировицкая. – Москва, 1988. – 280 с.
656123
  Волошин А.И. Контроль герметичности шахтных трубопроводов сжатого воздуха по методу фиксированных объемов / А.И. Волошин, С.Н. Пономаренко, Д.И. Губенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 42-52 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
656124
  Піхоцький В.Ф. Контроль готівкових розрахунків : на допомогу контролеру-ревізору // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 144-150
656125
  Кагановська Т.Є. Контроль громадянського суспільства за органами державної влади України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 5-7. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
656126
   Контроль данных морской геологии и геофизики в международном формате. – Геленджик, 1985. – 58с.
656127
  Таукин Б.П. Контроль деятельности администрации / Б.П. Таукин, В.Д. Новиков. – Л., 1974. – 56с.
656128
  Потапов В.А. Контроль деятельности администрации в практике работы первичных партийных организаций на современном этапе. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Потапов В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. парт. строительства.. – М., 1975. – 25л.
656129
   Контроль деятельности преподавателей средних профтехучилищ. – Л., 1986. – 28с.
656130
  Дятлов В.А. Контроль динамических систем / В.А. Дятлов. – Л., 1978. – 88с.
656131
  Евланов Л.Г. Контроль динамических систем / Л.Г. Евланов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 431с.
656132
  Сидоренко-Мельник Контроль ділової активності підприємства за ключовими показниками ефективності / Сидоренко-Мельник, Ю.А. Козлова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 74-75 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
656133
  Андрущенко Г І. Контроль діяльності банків як важливий напрям боротьби зі злочинністю / Г І. Андрущенко, А.П. Гусєва // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 103-110.
656134
  Вітвіцький С.С. Контроль діяльності публічної адміністрації в Україні: теорія і практика : монографія / С.С. Вітвіцький ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2015. – 367, [1] с. : Бібліогр.: с. 303-367. – ISBN 978-966-383-686-7
656135
  Обиход К.О. Контроль діяльності установ державного сектора в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 221-227. – ISSN 2222-4459
656136
  Вініченко О.М. Контроль договорів сервітуту як фактора ризику діяльності підприємства // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 43-50. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
656137
   Контроль додаткового дозового навантаження на пацієнта під час терапії системою КіберНіж / Л.І. Асламов, Є.В. Куліч, С.М. Лучковський, Н.В. Меленевська, Л.П. Лук"янчук // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 2 (62). – С. 29-31. – ISSN 2073-6231


  Однією з найсучасніших та ефективних систем опромінення в клінічній радіотерапії на сьогоднішній день є система КіберНіж, яка дає змогу проводити локальне опромінення пухлин із збереженням сусідніх органів та тканин.
656138
  Литвинов В.А. Контроль достоверности и восстановление информации в человеко-машинных системах / В.А. Литвинов, В.В. Крамаренко. – Киев, 1986. – 199с.
656139
  Федотова Оксана Контроль друкованої продукції в Україні під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-120. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджується історія цензури друкованих видань в Україні за період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років. Висвітлюються основні тенденції формування цензурної політики по нагляду за бібліотечними фондами, книготоргівлею, збереженням ...
656140
  Чеснакова Л.С. Контроль економії ресурсів на вантажних перевезеннях в системі управлінського обліку / Л.С. Чеснакова, І.О. Карлова // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-9
656141
  Дрозд І.К. Контроль економічних систем / І.К. Дрозд. – Київ : Імекс ЛТД, 2004. – 312с. – На тит. арк.: До 170 -річчя Київськ. національного університету Т.Г.Шевченко. – ISBN 966-7822-74-5
656142
  Савенець М.В. Контроль екстремальних відхилень даних радіозондування атмосфери // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 150-152. – ISSN 2306-5680
656143
  Малісевич В.В. Контроль енергетичної цінності природного газу із застосуванням термоанемометричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малісевич Віталій Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
656144
   Контроль ефективності засвоєння практичних навичок випускниками Донецького національного медичного університету за спеціальністю "Медицина" / Ю.В. Думанський, П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова, О.В. Кєтінг // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 46-47. – ISSN 1681-2751
656145
  Нетребчук Л.О. Контроль ефективності створення банком холдингових груп // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 141-146. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
656146
  Анищенко П.М. Контроль з соблюдением правил торговли / П.М. Анищенко, А.И. Губенков. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 88с.
656147
  Чичирко Т. Контроль за банківськими установами // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 18. – С.24-25
656148
  Борисполець Ю. Контроль за безпекою посилюється // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.23-24


  Охорна праці в будівництві
656149
  Луценко Контроль за безпекою продукції: досвід ЄС для України / Луценко, дм. // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.40-48
656150
  Козодавлев О.А. Контроль за благонадежностью студентов и преподавателей Харьковского университета (1804-1825 гг.): к постановке проблемы // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.279-287.


  1804-1825
656151
  Гура Р. Контроль за виконанням покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.232-238
656152
  Носов К. Контроль за використанням землі. Можливі наслідки // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
656153
  Малюга Л. Контроль за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства України праву Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (282). – С. 51-57. – ISSN 2663-5313
656154
  Суворова Р.В. Контроль за вчиненням злочину як ефективний захід отримання доказів у кримінальному провадженні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 117-121
656155
   Контроль за ГМО // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 8
656156
  Терещук О.А. Контроль за делегованими повноваженнями органів місцевого самоврядування: польський досвід та українські перспективи // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 92-95. – ISBN 978-617-644-044-4
656157
  Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР / Е.В. Шорина. – М, 1981. – 301с.
656158
  Дацій О.І. Контроль за дієвістю податкової політики // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 37-42. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
656159
  Іванов В. Контроль за діяльністю засобів масової комунікації: ознака авторитаризму чи необхідність / Валерій Іванов, Тетяна Іванова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 56-67. – (Журналістика ; Вип. 3)
656160
  Яценко О.А. Контроль за діяльністю іноземних військових формувань з боку місцевих органів влади у Криму : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 102-105. – Бібліогр.: 32 назви
656161
  Лубенець І. Контроль за діяльністю інститутів спільного інвестування в Україні та за кордоном // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 82-85
656162
  Синчук В.Л. Контроль за діяльністю органів прокуратури України: адміністративно-правові засади : монографія / В.Л. Синчук ; [за заг. ред. С.М. Гусарова]. – Харків : НікаНова, 2014. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 380-421 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-95-0
656163
  Мельник І.С. Контроль за діяльністю приватніх виконавців: проблемні аспекти // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 90-93. – ISBN 978-966-8830-75-4
656164
  Теличко В.М. Контроль за дотриманням адміністративно-правової процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)


  The article is devoted to analysis of the control over observance of administrative legal procedure of state registration of material rights on the real estate and their burdens in Ukraine. The author emphasizes important issues of it`s classifi ...
656165
  Волохов О.С. Контроль за дотриманням міжнародно-правових актів у сфері праці: сучасний стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 203-207
656166
  Криштопа І.І. Контроль за ефективністю використання нематеріальних активів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 110-113. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
656167
  Султанов С.А. Контроль за заводением нефтяных пластов / С.А. Султанов. – М., 1974. – 223с.
656168
   Контроль за захистом населення від наслідків аварії на ЧАЕС : монографія / В.К. Колпаков [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 294-320. – ISBN 978-966-423-089-3
656169
  Янок Д. Контроль за здійсненням стягнень грошових коштів у сфері безготівкових розрахунків : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 71-74
656170
  Евдокимов В.А. Контроль за использование Государственного бюджета СССР / В.А. Евдокимов. – М., 1974. – 224с.
656171
  Филюк В.В. Контроль за концентрацією ринків в Україні: проблеми та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 15-22
656172
  Новікова О.С. Контроль за концентрацією як один із намрямків регулювання монопольного становища суб"єктів господарювання / О.С. Новікова, Н.О. Тимчур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 60-62. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
656173
  Савка С. Контроль за концентраціями як напрям гармонізації конкурентного законодавства України з правом ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С.100-104. – ISSN 2663-5313
656174
   Контроль за лютеовірусними інфекціями в різних агроценозах України / В.П. Поліщук, А.Л. Бойко, І.Г. Будзанівська, Т.П. Тивончук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-58. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено поширення вірусів групи Luteovirus (ВЖКЯ, ВСПБ, ВСЛК) у різних екологічних регіонах України за допомогою ELISA-тесту. Показано неоднакову частоту вияву цих вірусів у досліджених агроценозах та виявлено можливі резерванти вірусів в умовах ...
656175
  Чубенко А. Контроль за надходженням і використанням коштів в органах внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.62-64
656176
  Чижмарь К. Контроль за нотаріальною діяльністю: окремі аспекти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 16-17
656177
  Орлинский Б.М. Контроль за обводнением продуктивных пластов методами промысловой геофизики / Б.М. Орлинский, В.М. Арбузов. – Москва : Недра, 1971. – 153с.
656178
  Орлинский Б.М. Контроль за обводнением Ромашкинского нефтяного месторождения нейтронными методами радиометрии. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Орлинский Б.М.; Моск.ин-т нефтехим.и газовой промышленности. – М, 1966. – 27л.
656179
  Тимербаев Р.М. Контроль за ограничением вооружений и разоружением / Р.М. Тимербаев. – Москва : Междунар. отношен., 1983. – 215 с.
656180
  Данюк В Л. Контроль за організацією нотаріальної діяльності (проблемні питання) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 36-39. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
656181
  Вівчаренко О.А. Контроль за охороною земель в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 421-426. – ISSN 1563-3349
656182
  Федотов О.П. Контроль за переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.14-20
656183
  Тропіна О. Контроль за переміщенням об"єктів інтелектуальної власності через митний кордон України // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.101-104. – ISSN 1561-4999
656184
  Петрова Т. Контроль за переміщенням товарів на митному кордоні України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.32-35. – ISSN 1608-6422
656185
  Козодавлев О.А. Контроль за политической благонадежностью высших учебных заведений Харьковского учебного округа в годы революционного кризиса 1905-1907 гг. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 111-120. – ISSN 1993-5560
656186
  Голутвина М.М. Контроль за поступлением радиоактивных веществ в организм человека и их содержанием / М.М. Голутвина, Ю.В. Абрамов. – Москва, 1989. – 173с.
656187
   Контроль за преподаванием истории и обществоведения. – Новосибирск, 1970. – 15с.
656188
   Контроль за преподаванием учебных предметов. – К., 1988. – 143с.
656189
   Контроль за процесами створення, реорганізації суб"єктів господарювання,придбання, передачі в оренду майна // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.133-232
656190
  Махонько К.П. Контроль за радиоактивным загрязнением природной среды в окрестностях АЭС / К.П. Махонько, А.Н. Силантьев, И.Г. Шкуратова. – Ленинград, 1985. – 136 с.
656191
   Контроль за разработкой газовых и газокондентсатных местородений. – М., 1979. – 270с.
656192
  Орлинский Б.М. Контроль за разработкой залежей нефти геофизическими методами / Б.М. Орлинский. – Москва : Недра, 1977. – 239 с.
656193
  Шаповаленко О.Г. Контроль за расходами на управление / О.Г. Шаповаленко. – М., 1976. – 95 с.
656194
  Жиляков В.В. Контроль за расходованием средств на содержание аппарата управления / В.В. Жиляков, В.П. Безруков. – Москва, 1981. – 94 с.
656195
  Якушев Ю.В. Контроль за расходованием средств социального страхования / Ю.В. Якушев. – Москва, 1976. – 64 с.
656196
  Стеклова Альбина Николаевна Контроль за расходованием фондов заработной платы / Стеклова Альбина Николаевна. – Москва : Финансы, 1976. – 80с.
656197
  Дядин В.И. Контроль за расходованием фондов заработной платы в строительстве. / В.И. Дядин. – М., 1955. – 116с.
656198
  Стеклова А.Н. Контроль за расходованием фондов заработной платы. / А.Н. Стеклова. – М., 1976. – 80с.
656199
  Держалюк О.М. Контроль за реалізацією запитів народних депутатів України (на прикладі міністерств і відомств) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 210-215. – ISSN 1563-3349
656200
  Кульпінський С.В. Контроль за рухом іноземного капіталу в системі контролю за фінансовими ринками // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 92-97
656201
  Воронцов С.М. Контроль за соблюдением правил торговли / С.М. Воронцов. – Москва, 1980. – 55с.
656202
  Голутвина М.М. Контроль за содержанием радиоактивных веществ в организме человека. / М.М. Голутвина, Н.М. Садикова. – Москва, 1979. – 135с.
656203
   Контроль за сохранностью социалистического имущества на предприятиях. – М., 1983. – 118с.
656204
  Ващенко Ю.В. Контроль за справлянням акцизного збору за законодавством ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип.286)
656205
  Синекоп О.С. Контроль за створенням іншомовних колективних публікацій студентами технічних спеціальностей // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 5. – С.42-47. – ISSN 1815-2066


  Розглядається проблема контролю у навчанні студентів технічних спеціальностей написання іншомовних колективних публікацій; проаналізовано досвід учених щодо розробки критеріїв для оцінювання одноосібних письмових текстів та визначено критерії з ...
656206
  Лажеа Контроль за температурной бетона / Лажеа, Марэи и. – М., 1962. – 15с.
656207
  Ломейко Ю.А. Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: переваги та недоліки // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 127-135. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
656208
  Ткаченко М.Л. Контроль за тренировочными нагрузками различной направленности и адаптации к ним в годичном цикле подготовки квалифицированных легкоатлетов-спринтеров. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Ткаченко М.Л.; Киев. ин-т физ. культуры. – К., 1986. – 23л.
656209
  Шашков Е.В. Контроль за экспортом в социалистические страны - инструмент империалистического диктата. / Е.В. Шашков. – М., 1988. – 62с.
656210
  Маланчук Т.В. Контроль за якістю і безпечністю продукції як фундаментальна функція держави щодо гарантування захисту прав споживачів // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 62-67


  У статті досліджуються питання щодо закріпленого ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів" права споживача на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров"я, ...
656211
  Коваль Н. Контроль за якістю освіти в Україні // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 39
656212
  Волков Э.П. Контроль загазованности атмосферы выбросами ТЭС / Э.П. Волков. – Москва, 1986. – 255с.
656213
  Штраус В. Контроль загрязнения воздушного бассейна / В. Штраус, С.Д. Мэйнуорринг. – Москва : Стройиздат, 1989. – 139с.
656214
  Критенко О.О. Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 323-341
656215
  Кривуля Г. Контроль залишкових знань / Г. Кривуля, О. Шкіль, В. Каук // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 97-110. – ISSN 1682-2366
656216
  Горська С. Контроль заради ефективності // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Яким чином розвивати та покращувати вищу школу в Україні? Нарада-семінар з питань забезпечення якості вищої освіти, що відбулася в приміщенні конференц-зали Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного
656217
  Кривоклякина С.С. Контроль затрат по оказанию маркетингових услуг // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 38-41
656218
  Чуйко М.М. Контроль змочування рідинами твердих тіл імпедансним методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Чуйко Мирослава Михайлівна ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
656219
  Панфилов С.А. Контроль знаний на ЭВМ : Учеб. пособие / С.А. Панфилов. – Саранск, 1987. – 75с.
656220
  Мирошникова М.М. Контроль знаний по математике с применением ЭВМ / М.М. Мирошникова, В.Б. Ожегов, Л.А. Черкас; Под ред. М.М. Мирошниковой. – Москва : Высшая школа, 1990. – 191с.
656221
   Контроль знаний студентов по курсу теоретической механики. – Алма-Ата, 1990. – 30с.
656222
  Рысс В.Л. Контроль знаний учащихся / В.Л. Рысс. – М., 1982. – 81с.
656223
   Контроль знаний учащихся по физике. – Москва : Просвещение, 1982. – 208 с.
656224
  Панченко Г.В. Контроль знань студентів дистанційної форми навчання / Г.В. Панченко, Л.С. Устюгова // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 249-257. – (Серія "Управління" ; вип. 2)
656225
  Дроздова І. Контроль знань, умінь і навичок студентів спеціальності "дизайн" як необхідний компонент навчання української мови за професійним спрямуванням // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 43-47
656226
  Андерс В.Р. Контроль и автоматизация процессов переработки нефти и газа / В.Р. Андерс. – Москва, 1964. – 390с.
656227
  Добролюбов И А. Енин Контроль и диагностика дискретных схем управления / И А. Енин Добролюбов. – Минск, 1974. – 160с.
656228
   Контроль и диагностика радиоэлектронной аппаратуры и изделий электронной техники. – Пенза, 1990. – 152 с.
656229
   Контроль и диагностика систем управления : учеб. пособие для студентов направления бакалавр. подгот. 6.050201 "Системная инженерия" и спец. 151 "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии" (факультативно) / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. политехн. ун-т ; сост.: А.Г. Кисель, С.А. Положаенко. – Одесса : Экология, 2017. – 75, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 75. – ISBN 978-617-7046-38-6
656230
  Ярмолик В.Н. Контроль и диагностика цифровых узлов ЭВМ / В.Н. Ярмолик. – Минск : Наука и Техника, 1988. – 240с.
656231
  Сергеев Б.Г. Контроль и диагностика ЭВМ / Б.Г. Сергеев, Б.М. Басок. – М., 1986. – 63с.
656232
  Малинский В.Д. Контроль и испытания радиоаппаратуры / В.Д. Малинский. – Москва, 1970. – 336 с.
656233
  Рожков Л.И. Контроль и комутация оборудования в системах передачи данных / Л.И. Рожков. – М, 1979. – 240с.
656234
  Улиско А.Н. Контроль и надзор в капитальном строительстве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Улиско А.Н.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов, 1974. – 16л.
656235
  Беляев В.П. Контроль и надзор как средства реализации правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.40-52. – ISSN 1608-8794
656236
  Краснов С.К. Контроль и настройка цветных телевизионных приёмников / С.К. Краснов, В.Г. Иванов. – Москва, 1973. – 104 с.
656237
  Сухов А.Н. Контроль и обеспечение достоверности информации в АСУ. / А.Н. Сухов. – М, 1977. – 64с.
656238
  Апресян В.Ю. Контроль и отрицание: взаимодействие значений // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 3-26. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматривается семантическая структура разных типов предикатов и их взаимодействие с отрицанием.
656239
   Контроль и оценка качества материалов геологосъёмочных работ. – Л., 1986. – 62с.
656240
  Писарева И Л. Контроль и оценка качества образования в ФРГ / Л.И. Писарева // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 6. – С. 100-107. – ISSN 0869-561Х
656241
  Кузнецов П.И. Контроль и поиск неисправностей в сложных системах / П.И. Кузнецов. – М., 1969. – 240с.
656242
  Богомолов А.М. и др. Контроль и преобразования дискретных автоматов / А.М. и др. Богомолов. – Киев, 1975. – 174с.
656243
  Гончаренко Б.Т. Контроль и проверка исполнения - важное средство воспитания ответственности кадров / Б.Т. Гончаренко. – Москва, 1980. – 65с.
656244
  Шорина Е.В. Контроль и проверка исполнения - важные средства укрепления государственной дисциплины / Е.В. Шорина. – М, 1978. – 37с.
656245
  Веселов Н.А. Контроль и проверка исполнения в деятельности КПСС / Веселов Н.А. – Москва, 1984. – 172 с.
656246
  Шаибов Вайдулла Мхмудович Контроль и проверка исполнения как средство повышения активности и ответственности коммунистов в современных условиях : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шаибов Вайдулла Мхмудович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. стр-ва. – М., 1975. – 24л.
656247
  Пыркин Н.В. Контроль и проверка исполнения как средство повышения ответственности кадров : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.14 / Пыркин Н.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1978. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
656248
  Егорова С.К. Контроль и ревизия в бытовом обслуживании / С.К. Егорова. – М., 1990. – 207с.
656249
  Мурашко В.М. Контроль и ревизия в оптовой торговле / В.М. Мурашко. – Киев, 1982. – 152с.
656250
  Смирнов А.И. Контроль и ревизия в сберегательных кассах / А.И. Смирнов. – М., 1949. – 80с.
656251
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. / Н.Г. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 308с.
656252
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. / Н.Г. Белов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 319с.
656253
  Бутынец Ф Ф. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – К., 1979. – 271с.
656254
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях / Н.Г. Белов. – Москва, 1980. – 183 с.
656255
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях. / Н.Г. Белов. – М., 1976. – 360с.
656256
  Крамаровский Л.М. Контроль и ревизия в строительстве / Л.М. Крамаровский. – М., 1974. – 232с.
656257
   Контроль и ревизия в строительстве. – М., 1989. – 303с.
656258
  Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета / Р.И. Криницкий. – М., 1990. – 117с.
656259
  Скородумов В.А. Контроль и ревизия в условиях АСУ. / В.А. Скородумов. – Л, 1985. – 53с.
656260
  Гайдуцкий П.И. Контроль и ревизия деятельности межхозяйственных предприятий и организаций / П.И. Гайдуцкий. – Москва, 1986. – 142с.
656261
  Штейнман М.Я. Контроль и ревизия на сельскохозяйственных предприятиях / М.Я. Штейнман, Н.Ф. Евсеев. – М, 1985. – 288с.
656262
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия на сельскохозяйственных предприятиях. / Н.Г. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 256 с.
656263
  Савицкий А.М. Контроль и ревизия с применением средств вычислительной техники. / А.М. Савицкий. – М., 1985. – 104с.
656264
  Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности предприятий. / В.М. Митрофанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 280с.
656265
  Бобыр С.И. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий / С.И. Бобыр. – Москва : Вища школа, 1975. – 392 с
656266
  Новиченко П.П. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий / П.П. Новиченко. – Изд. 2-е, перераб. доп. – М, 1987. – 158с.
656267
  Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий. / В.М. Митрофанов. – М., 1965. – 259с.
656268
  Мурашко В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности торговых организаций / В.М. Мурашко. – Киев, 1974. – 271с.
656269
   Контроль и регулирование процесса алмазного бурения по диаграммам затрат мощности. – Л., 1976. – 41с.
656270
   Контроль и регуляция имунного ответа. – Л., 1981. – 311с.
656271
  Леонтьев О.П. Контроль и рекулирование режима колонкового бурения / О.П. Леонтьев, П.М. Бройтман. – М, 1972. – 20с.
656272
  Каренко Г.П. Контроль и руководство завучем школы учебно-воспитательным процессом на уроке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Каренко Г.П. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 19 с.
656273
   Контроль и стандартизация средств специфической профилактики и диагностики туберкулёза, бруцеллеза и вирусных болезней животных. – М., 1988. – 174с.
656274
  Шульгин В.А. Контроль и управление в больших системах / В.А. Шульгин. – Ленинград, 1981. – 170 с.
656275
  Арипов М.И. Контроль и управление в стеях передачи данных с коммутацией пакетов / М.И. Арипов, С.П. Присяжнюк, Р.А. Шарифов ; Ташк. электротехн. ин-т связи. – Ташкент, 1988. – 160 с. – Библиогр.: с. 155-158
656276
   Контроль и управление в технических системах. – Винница, 1992. – 253с.
656277
  Аристов О.В. Контроль и управление качеством в радиоэлектронике и элкетротехнике : учеб. пособие / Аристов О.В., Богданов В.М., Зекунов А.Г. – Москва : Издательство стандартов, 1977. – 212 с. – Библиогр.: с. 208-210
656278
   Контроль и управление работой электрических сетей. – Ташкент, 1990. – 124 с.
656279
  Стукова А.А. Контроль издержек производства в машиностроении и металлообработке. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Стукова А.А.; Моск.экон-ста.ин-т. – М, 1968. – 26л.
656280
  Левин В.С. Контроль издержек производства в условиях нормативного учета. / В.С. Левин. – М., 1990. – 158с.
656281
  Вовк И.В. Контроль излучения звука потоком в нерегулярном канале / И.В. Вовк, В.С. Малюга // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
656282
   Контроль интегральных микросхем на герметичность по большим и средним течам. – М., 1976. – 15с.
656283
  Кордеро Контроль инфляции на основе кривой Филлипса / Кордеро, Х.-М // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 33-43. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X
656284
  Иванищева Н.П. Контроль исполнения в деятельности местных Советов депутатов трудящихся / Н.П. Иванищева. – Саратов, 1967. – 108с.
656285
  Харитонов М.И. Контроль исполнения решений Совета / М.И. Харитонов. – Ленинград, 1971. – 52с.
656286
  Федорова Н.В. Контроль использования трафика в мультисервисной макросети / Н.В. Федорова, К.К. Елиссави // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 4 (48). – С. 43-48. – ISSN 2518-7678
656287
  Сушарник Я. Контроль і бюджетування при впливі на прийняття рішень // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 95-99. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
656288
  Роїк О.М. Контроль і діагностика радіоелектронної апаратури на етапах її виробництва : монографія / О.М. Роїк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2000. – 170 с. – ISBN 966-641-022-2
656289
  Лукінюк М.В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Хімічна технологія та інженерія" : [ у 2 кн.] / М.В. Лукінюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка. – ISBN 978-966-622-530-9
Кн. 1 : Методи та технічні засоби автоматичного контролю хіміко-технологічних процесів. – 2012. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-330
656290
  Лукінюк М.В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Хімічна технолія та інженерія" : [ у 2 кн.] / М.В. Лукінюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка. – ISBN 978-966-622-531-6
Кн. 2 : Керування хіміко-технологічними процесами. – 2012. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-330
656291
  Козинець О. Контроль і координація як елементи механізму управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 3-13. – ISSN 2312-5993
656292
  Єсаулов С.М. Контроль і моделювання параметрів для теплової діагностики порушень силового електрообладнання / С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева, М.М. Ковалик // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 19-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
656293
  Делікатний К.Г. Контроль і оцінка знань учнів : Навчальний посібник / К.Г. Делікатний; МВ і ССО УКраїни. Навч.-метод каб.з вищої освіти КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : НМК ВО, 1991. – 136с.
656294
  Повар О.О. Контроль і перевірка виконання партійних рішень - ленінський стиль в роботі. / О.О. Повар. – Львів, 1970. – 31с.
656295
  Вітвицька Н.С. Контроль і ревізія : Навч.-метод. посібник / Н.С. Вітвицька, О.Е. Кузьмінська; МОіНУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 166с. – ISBN 966-574-149-7
656296
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : Підручник для студ.вищ.навч.закладів / Б.Ф. Усач. – 4-тє вид., стереотип. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 253с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-46-9


  Розглядаються організація і методика контрольноревізійної роботи з урахуванням різних форм власності. Вперше в навчальній літературі описано прийоми і способи ревізії в умовах застосування національних стандартів бухгалтер-ського обліку. Визначено ...
656297
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : Підручник / Б.Ф. Усач. – 5-те вид., стереотип. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 253с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-019-8


  Розглянуто організацію і методику контрольно-ревізійної роботи з урахуванням різних форм власності. Висвітлено прийоми і способи ревізії в умовах застосування національних стандартів бухгалтерського обліку
656298
  Павлюк В.В. Контроль і ревізія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Павлюк, В.М. Сердюк, Ш.М. Акаєв; МОНУ; Макіївський економіко-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 196с. – ISBN 966-364-161-4
656299
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. – Київ : Знання, 2007. – 264с. – Шифр. дубл. 65 Усач. Доп.карт всем каб. – ISBN 978-966-346-419-0


  Викладено систему організації і методику контрольно-ревізійної роботи в умовах реформування обліку і фінансової звітності, застосування нового плану рахунків і національних стандартів бухгалтерського обліку.
656300
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навчальний посібник / Л.В. Дікань. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 327 с. – ISBN 966-346-345-7
656301
  Стрєльніков Р.М. Контроль і ревізія : практикум: навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.М. Стрєльніков, Т.В. Свірідова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-364-502-5
656302
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. – 7-ме вид., переробл. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-311-059-2
656303
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія фінансових операцій : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгіна Н.В. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; ред. Гуляєва К.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 155-231. – Бібліогр.: с. 146-154. – ISBN 978-966-676-494-5
656304
  Білуха М.Т. Контроль і ревізія. / М.Т. Білуха. – К., 1974. – 96с.
656305
  Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум : Навч. посібник / С.В. Бардаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко; МОі НУ. ЖІТІ;За ред.Ф.Ф.Бутинця. – Житомир : Рута, 2000. – 384с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7570-57-6
656306
  Найдьонов О.Г. Контроль і регулювання витрат на підприємстві / О.Г. Найдьонов, І.П. Мережко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 238-241. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
656307
  Циба Т.Є. Контроль і регулювання діяльності корпорації - необхідний етап забезпечення ефективності управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 102-107.
656308
   Контроль і управління в складних системах (КУСС - 2001) = Мeasurement and control in complex systems (MCCS-2001): Proceedings of VI International conference : Матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції м. Вінниця, 8-12 жовтня 2001 року. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. – ISBN 966-641-039-7
Том 2. – 2002. – 219с.
656309
   Контроль і управління в технічних системах (КУТС-97) : Книга за матеріалами четверто міжнародно науково-технічно конференці , м.Вінниця,21-23 жовтня 1997 р. – Вінниця : УHІВЕРСУМ. – ISBN 966-7199-09-6
Том 2. – 1997. – 208с.
656310
  Янчев А.В. Контроль інформаційної безпеки в системах електронного документообігу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 199-204. – ISSN 2222-4459
656311
  Горшенев В.М. Контроль как правовая форма деятельности / В.М. Горшенев, И.Б. Шахов. – М., 1987. – 175с.
656312
  Мажуолене З.К. Контроль как средство интенсификации обучения изчающему чтению научной литературы (англ. яз. неязыков. вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мажуолене З. К.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1988. – 24л.
656313
  Мецаев Б.К. Контроль как средство правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.15-19. – ISSN 1608-8794
656314
  Беляев В.П. Контроль как форма юридической деятельности и гарантия законности // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.9-20. – ISSN 1811-9018
656315
  Сулейманов А.Ф. Контроль как функция управления // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 109-113. – (0). – ISSN 2078-9165
656316
  Кот О.С. Контроль капіталу банків у площині міжнародної інтеграції // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 73-77
656317
  Федоров А.В. Контроль карбованцем / А.В. Федоров. – К., 1970. – 32с.
656318
  Хэнсен Б.Л. Контроль качества / Б.Л. Хэнсен. – М, 1968. – 520с.
656319
  Гульмира Тусибаева Контроль качества аудиторской работы / Гульмира Тусибаева, Мурат Алиев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 459-464 : табл., рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
656320
   Контроль качества биологических ветеринарных препаратов. – М., 1987. – 156с.
656321
  Гуревич М.С. Контроль качества бытовых электротоваров в торговле / М.С. Гуревич, В.А. Трепель. – М., 1978. – 94с.
656322
  Седых Н.В. Контроль качества в биотехнологии / Н.В. Седых, М.Ж. Кристапонс. – Рига, 1990. – 333с.
656323
   Контроль качества в мелиоративном строительстве. – К., 1990. – 190с.
656324
  Антонов Г.А. Контроль качества в системах управления качеством продукции : учеб. пособие / Г.А. Антонов, С.К. Розанова ; МВ и ССО РСФСР, Ленингр. финан.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1982. – 64 с.
656325
  Емцова М.К. Контроль качества галантерейных товаров в торговле / М.К. Емцова, В.С. Дианов. – Москва, 1981. – 64с.
656326
  Зыков А.К. Контроль качества и ремонта оборудования электростанций / А.К. Зыков. – М., 1982. – 112с.
656327
  Жукова И.В. Контроль качества игрушек в торговле. / И.В. Жукова. – М., 1979. – 64с.
656328
  Карипиди С.Д. Контроль качества кинопоказа / С.Д. Карипиди. – 2-е изд. – М, 1964. – 172с.
656329
  Румянцев С.В. Контроль качества металлов гамма-лучами / С.В. Румянцев, Ю.А. Григорович. – М., 1954. – 248с.
656330
  Панасенко В.А. Контроль качества обувных товаров. / В.А. Панасенко, Р.М. Магомедов. – К., 1985. – 88с.
656331
  Легкун Я.А. Контроль качества одежды в торговле / Я.А. Легкун. – М., 1977. – 80с.
656332
   Контроль качества поверхностных вод. – Л,, 1988. – 140с.
656333
  Басов Н.И. Контроль качества полимерных материалов / Н.И. Басов, В.А. Любартович, С.А. Любартович ; под ред. В.А. Брагинского. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Химия ; Ленингр. отд-ние, 1990. – 111, [2] с.
656334
  Клюев В.В. Контроль качества продукции / В.В. Клюев. – М., 1979. – 38с.
656335
  Фейгенбаум А.В. Контроль качества продукции / А.В. Фейгенбаум. – М, 1986. – 470с.
656336
  Бухтияров И.Д. и др. Контроль качества продукции / И.Д. и др. Бухтияров. – М., 1988. – 62с.
656337
  Иванов В.С. Контроль качества продукции в машиностроении. / В.С. Иванов, А.Н. Зуев. – М., 1990. – 96с.
656338
  Голодницкий А.Б. Контроль качества радиотоваров в торговле / А.Б. Голодницкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 71с.
656339
  Артемов М.Е. Контроль качества ремонта сельскохозяйственных машин : справочник / М.Е. Артемов, Г.Г. Ковалевский, Ю.П. Шатров. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 190 с.
656340
  Мишкинис Б.Я. Контроль качества рентгенодиагностического процесса / Б.Я. Мишкинис. – Москва, 1991. – 191с.
656341
   Контроль качества с помощью персональных компьютеров. – М., 1991. – 221с.
656342
  Яковлева З.Т. Контроль качества тканей в торговле / З.Т. Яковлева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Экономика, 1983. – 56 с.
656343
  Цветкова А.Ф. Контроль качества трикотажных товаров в тоговле / А.Ф. Цветкова. – 2-е изд., переработ. – М., 1983. – 3с.
656344
  Цветкова А.Ф. Контроль качества трикотажных товаров в торговле / А.Ф. Цветкова. – М., 1978. – 72с.
656345
   Контроль качества химиотерапевтических препаратов. – Москва, 1987. – 139с.
656346
  Вагин Л.М. Контроль качества хлебных изделий в торговле / Л.М. Вагин. – Москва, 1982. – 47с.
656347
  Томас Л.Ф. Контроль качества. / Л.Ф. Томас. – М., 1968. – 184с.
656348
  Глузман Л.Д. Контроль коксохимического производства / Л.Д. Глузман, И.И. Эдельман. – 3-е изд. испр. и доп. – М, 1946. – 455с.
656349
  Бойцов П.А. Контроль коллективный, действенный / П.А. Бойцов, И.Б. Западалов. – Л., 1964. – 56с.
656350
  Рабінович П. Контроль Конституційного Суду України за додержанням процедури внесення змін до Конституції України як засіб забезпечення її верховенства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-52
656351
  Малько А.О. Контроль концентрації поверхнево-активних речовин у рідинних середовищах за динамічним поверхневим натягом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малько Анастасія Олександрівна ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
656352
  Панченко Є. та інш. Контроль кредитного портфеля як складова частина банківського менеджменту // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.13-15. – ISSN 0131-775Х
656353
  Цыркин Э.З. Контроль лопаточного аппарата паровых турбин / Э.З. Цыркин. – М., 1978. – 96с.
656354
  Баянов Б.Я. Контроль масс в условиях развитого социализма / Б.Я. Баянов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1977. – 217 с.
656355
  Рыбкин В.А. Контроль материалов и работ в литейном производстве / В.А. Рыбкин. – М., 1980. – 128с.
656356
  Костів М.А. Контроль матеріальних витрат на підприємствах електротехнічної галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-64. – (Економіка ; Вип. 53)


  Проблема обліку і калькулювання витрат на виробництво набуває особливої актуальності у сучасних умовах, коли результати роботи кожного підприємства, конкурентоздатність його продукції знаходиться у все більшій залежності від рівня здійснених ним ...
656357
  Котик Ф.И. Контроль металлов и сплавов в машиностроении / Ф.И. Котик, С.Г. Ибрагимов. – Москва, 1983. – 248 с.
656358
  Авторгов А. Контроль Мін’юсту за приватними виконавцями: захист прав сторін чи засіб тиску? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 14-15
656359
   Контроль мінімальної заробітної плати в умовах децентралізації: реалії та перспективи / Л.П. Шевчук, А.В. Драбаніч, О.П. Казмір, А.А. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 181-184. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
656360
  Ведміцький Ю.Г. Контроль моменту інерції електротехнічних комплексів та систем на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ведміцький Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 31 назва
656361
  Скобелев Г.Н. Контроль на уроках математики / Г.Н. Скобелев. – Минск, 1986. – 104 с.
656362
  Кальнік О.П. Контроль навчальних досягнень студентів в класичних університетах ХІХ сторіччя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 313-321. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  "У статті узагальнюється досвід реалізації контролю навчальних досягнень в класичних університетах ХІХ століття, відслідковується процес утвердження основних форм і методів контролю навчальних досягнень, які використовуються у сучасних ВНЗ". "Згідно ...
656363
  Староста В.І. Контроль навчальних досягнень студентів: мотиваційний аспект / В.І. Староста, Г.В. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 39-42. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
656364
  Власов В. Контроль навчальних досягнень учнів на уроках історії // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-38.
656365
  Мартиненко О.В. Контроль навчальної діяльності студентів педагогічних університетів при вивченні фундаментальних математичних дисциплін / О.В. Мартиненко, Я.О. Чкана // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 252-255. – ISSN 2413-1571
656366
  Харт Дж. Контроль над біологічною зброєю і роззброєння / Харт Джон // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 383-385. – ISBN 978-966-2050-07-3
656367
  Ляховскі Ждіслав Контроль над звичайними озброєннями / Ляховскі Ждіслав, Свеня Пост // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 361-383. – ISBN 978-966-7272-95-1
656368
  Кучеренко А. Контроль над миграционными процессами в США: тенденции эволюции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
656369
  Казанський Д. Контроль над Північчю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 27 (503), 7-13.07.2017 р. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
656370
  Почепцов Г.Г. Контроль над розумом / Георгій Почепцов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 349, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-518-586-4


  "В книге на большом объеме материала рассматриваются информационные механизмы современного общества. Объектом анализа становятся такие исторические феномены, как перестройка и ГКЧП, оккультизм и масонство, Голливуд и гарвардский проект, мегацеркви и ...
656371
  Санжаровець В. Контроль над соціальними послугами громадянського суспільства / В. Санжаровець, М. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Громадянське суспільство має бути активним, контролювати здійснення соціальних послуг, тому що воно є замовником якісної соціальної роботи. Вибір фахової соціальної допомоги клієнтами соціальної роботи допоможе подолати негативні наслідки на місцевому ...
656372
  Шеннон Контроль над ядерною зброєю і нерозповсюдження / Шеннон, Кайл // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 335-360. – ISBN 978-966-7272-95-1
656373
  Кайл Контроль над ядерною зброєю і нерозповсюдження / Кайл, Шеннон // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 339-363. – ISBN 978-966-7272-99-9
656374
  Арбатов А.Г. Контроль над ядерным оружием: конец истории? // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 5. – С. 5-18. – ISSN 0131-2227


  Процесс переговоров по сокращению ядерного оружия (ЯО) и его нераспространению зашел в небывало глубокий тупик, а система договоров и институтов подвергается политической и военно-технической эрозии. Она может быть разрушена уже в ближайшее время. ...
656375
  Заренин Ю.Г. Контроль надежности элементов и систем / Ю.Г. Заренин. – Киев, 1968. – 24с.
656376
  Заренин Ю.Г. Контроль надежности элементов и систем / Ю.Г. Заренин. – К, 1968. – 24с.
656377
   Контроль надёжности элементов и систем автоматики. – Рига, 1976. – 129с.
656378
   Контроль народный, действенный. – Минск, 1979. – 231с.
656379
  Пришляк Г. Контроль народу за діяльністю органів місцевого самоврядування (теоретичний аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 96-99
656380
  Журавльова Г.С. Контроль органів державної податкової служби України: питання теорії іпрактики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 85-88. – ISSN 1563-3349
656381
  Барышев В.А. Контроль ориентации метеорологических спутников / В.А. Барышев, Г.Н. Крылов. – Л., 1968. – 207-210с.
656382
  Барышев В.А. Контроль ориентации спутников с помощью визирования земного горизонта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Барышев В.А.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1972. – 6л.
656383
   Контроль оценок прогнозных ресурсов рудоносных объектов : Методические рекомендации. – Ленинград, 1990. – 101с.
656384
  Батавин В.В. Контроль параметров полупроводниковых материалов и эпитаксиальных слоев / В.В. Батавин. – Москва, 1976. – 102 с.
656385
  Абу Хадид Салах Мустафа. Контроль параметров электропотребления промышленных объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.03 / Абу Хадид Салах Мустафа.; КПИ. – К, 1993. – 15л.
656386
  Крупка І.К. Контроль парійний, народний / І.К. Крупка. – Х, 1965. – 56с.
656387
  Кузьмінський Б.Ю. Контроль переоцінки конфіскованих активів суб"єктів міжнародної економічної діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 136-137. – ISBN 978-611-01-0721-1
656388
  Доценко Є. Контроль питомого електричного опору сталевих виробів плоскої форми чотиризондовим методом / Є. Доценко, М. Карпаш // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – № 3 (71). – С. 88-98. – ISSN 1727-7108
656389
  Гаврилов Николай Николаевич Контроль пленочных схем в процессе производства по тепловому излучению : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Гаврилов Николай Николаевич; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – М., 1973. – 16л.
656390
  Самойлов Юрий Контроль по-европейски. Что дальше? : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 40-41 : Фото. – ISSN 1998-8044
656391
  Москалев М.А. Контроль по-ленински / М.А. Москалев. – Москва
. – 1963. – 32с.
656392
  Дударчик А.И. Контроль полупроводниковых приборов жидкими кристаллами / А.И. Дударчик, В.А. Семин, Б.И. Горбунов. – Минск, 1983. – 119 с.
656393
   Контроль постоянный, действенный. – Калининград, 1981. – 88с.
656394
  Калюга Є. Контроль правомірності надання, розрахунку та відображення в обліку відпусток // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 42. – С.22-27
656395
  Кравчук І. Контроль правотворчого процесу з метою адаптації права України до права ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 75-77. – ISSN 0132-1331
656396
  Хома І.Б. Контроль прийняття рішень у точці біфуркації в процесі перебігу підприємницької діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 103-108. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
656397
  Байбаков Ф.Б. Контроль примесей в сжатых газах / Ф.Б. Байбаков, В.М. Шарапов. – Москва, 1989. – 157 с.
656398
  Попович А.Ф. Контроль производства азотной кислоты нитратов и аммиачных солей / А.Ф. Попович. – М.-Л., 1934. – 167с.
656399
  Майзель Ц.Г. Контроль производства аммиака, азотной кислоты и их солей / Ц.Г. Майзель, Р.И. Меламед. – Х.-К, 1934. – 149с.
656400
  Ицкович Э.Л. Контроль производства с помощью вычислительных машин / Э.Л. Ицкович. – М., 1975. – 417с.
656401
  Шрайбман С.С. Контроль производства хлора и каустика электролизом поваренной соли / С.С. Шрайбман. – М.-Л., 1934. – 193с.
656402
  Сошникова Контроль профкома за соблюдением законодательства о труде / Сошникова, Б.А. Шеломов. – М, 1987. – 157с.
656403
  Назаров А.Б. Контроль профсоюзов за соблюдением трудового законодательства на предприятии. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.05 / Назаров А.Б.; Высш.школа движинея ВЦСПС. – 24л.
656404
  Золотницкий Д.М. Контроль процессов обработки кинопленки / Д.М. Золотницкий. – Л, 1967. – 356с.
656405
  Гордон Г.М. Контроль пылеулавливающих утановок / Г.М. Гордон, И.Л. Пеисахов. – М, 1961. – 308с.
656406
  Зайченко А.И. и др. Контроль радиационной безопасности / А.И. и др. Зайченко. – М, 1989. – 192с.
656407
  Кравченко Т.В. Контроль рецептивних видів діяльності у ВНЗ на базі тестів // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7037-08-7


  "Студентів ВНЗ треба навчити різним стратегіям аудіювання та усного мовлення (аудіювання з загальним розумінням тексту, детальним розумінням та вибірковим здобуванням інформації, монолог, діалог та ін.). Незнання стратегій аудіювання або усного ...
656408
   Контроль речевых умений в обучении иностранным языкам. – М., 1970. – 120с.
656409
  Шубчинський В.Д. Контроль розвитку технологічної компетентності у вищій школі при викладанні спеціальних дисциплін / В.Д. Шубчинський, Ю.В. Мєнафова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 172-174. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
656410
   Контроль розрахункових операцій - основа фінансової стабільності місцевих бюджетів / Л.П. Шевчук, В.В. Рафальський, А.В. Шаварський, А.А. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 168-171. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті розглянуто розвиток контролю розрахункових операцій в умовах децентралізації. Передумовою розвитку економіки кожного регіону є достатня наявність фінансових ресурсів, які прямо пов’язані з новим баченням контролю розрахункових операцій ...
656411
  Сосновский А.В. Контроль рублем за оборотом и состоянием запасов товарно-материальных ценностей снабженческо-сбытовых и оптовых торговых организаций. : Автореф... канд. экон.наук: / Сосновский А.В.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1966. – 20л.
656412
  Гастер Л.М. Контроль рублем и вопросы совершенствования калькулирования себестоимости продукции домостроительных комбинатов : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Гастер Л.М.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 16л.
656413
  Авдеева А.А. Контроль сжигания газообразного топлива / А.А. Авдеева. – Москва : Энергия, 1971. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 246-254
656414
   Контроль состояний окружающей среды. – М., 1983. – 95с.
656415
  Шилин Б.В. Контроль состояния окружающей среды тепловой аэросъемкой / Б.В. Шилин, И.А. Молодчинин. – Москва : Недра, 1992. – 62с.
656416
  Приходько Н.Е. Контроль сохранности социалистической собственности на предприятии / Н.Е. Приходько. – Москва, 1987. – 95с.
656417
  Шилін С.І. Контроль спінового стану та явище спінового переходу в комплексах заліза(ІІ) з заміщеними піразинами / С.І. Шилін, І.О. Гуральский, І.О. Фрицький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 61
656418
  Афонин Д.А. Контроль стабильности пунктов плановой геодезической сети при геодезическом контроле деформаций инженерных сооружений // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 6-11 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
656419
  Коломієць Т.В. Контроль стану біогеометричного профілю постави дітей старшого дошкільного віку у процесі фізичної реабілітації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Коломієць Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
656420
  Татулич І.Ю. Контроль суду за виконанням судових рішень в цивільному судочинстві // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 101-103. – ISBN 978-966-8830-75-4
656421
  Пальченкова В.М. Контроль суспільства за виконанням покарань у допенітенціарний період (на прикладі Київської Русі) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
656422
  Гурак Р. Контроль сфери освіти: досвід країн ЄС // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Голова Державної інспекції навчальних закладів Руслан Гурак розповів про контрольно-моніторингові системи оцінювання якості освіти, які діють у країнах Європейського Союзу.
656423
  Сімоненко Л. Контроль сформованості методичної компетентності як наукове поняття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 156-166
656424
  Тарасюк М.В. Контроль та аналіз в системі контролінгу в управління торговельними мережами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 107-112. – ISSN 0321-0499
656425
  Гнилицька Л. Контроль та аналіз у бюджетуванні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-24
656426
  Пісьмаченко Л.М. Контроль та аудит іноземних інвестицій: необхідність і технологія здійснення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 150-154. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
656427
  Шарманська В.М. Контроль та бухгалтерський облік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 170-173. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядається проблема, пов"язана з висвітленням співвідношення місця і ролі бухгалтерського обліку та контролю діяльності робітників в управлінні виробництвом.
656428
  Космач О.П. Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних матеріалів методом акустичної емісії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Космач Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
656429
   Контроль та керування корпоративними комп"ютерними мережами: інструментальні засоби та технології : Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.М. Гуржій, С.Ф. Коряк, В.В. Самсонов, О.Я. Соляров. – Харків : Компанія СМІТ, 2004. – 544с. – ISBN 966-8530-18-7
656430
  Чорна В.О. Контроль та комплексний захист тягового електроприводу постійного струму рудничних контактних електровозів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Чорна Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
656431
  Ярмакі Х.П. Контроль та нагляд в діяльності митних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 32-36
656432
  Гнот Х.Я. Контроль та нагляд за виконанням судових рішень установами виконання покарань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 473-480. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
656433
  Гузир В. Контроль та нагляд за діяльністю спеціальних служб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 13-17.
656434
  Власенко Д.О. Контроль та нагляд за додержанням законодавства з надання адміністративних послуг суб"єктами публічної адміністрації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2219-5521
656435
  Швець В.Д. Контроль та нагляд щодо додержання законів в сфері землекористування // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 225-229. – ISSN 2306-9082
656436
  Чорна В.Г. Контроль та нагляд як адміністративно-правові засоби регулювання у сфері позашкільної освіти України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 92-98. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізується поняття засобів адміністративно-правового регулювання у сфері позашкільної освіти, контролю, нагляду, їх ознаки та особливості у сфері позашкільної освіти. This article analyzes the concept of "means of the administrative and ...
656437
  Комзюк М.А. Контроль та нагляд як засоби забезпечення законності застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 53-59
656438
  Панасюк О. Контроль та нагляд як функція трудового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 108-112. – ISSN 0132-1331
656439
  Стражнікова І. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 92-102
656440
  Шостачук А.М. Контроль та оцінювання загальноінженерної та математичної підготовки студентів-механіків перед вивченням дисципліни "Теорія механізмів та машин" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 243-246 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 245-246. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
656441
  Локшина О.І. Контроль та оцінювання навчальних досягнень шкільної молоді: сучасні підходи // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 23-34. – ISBN 966-96711-2-4
656442
  Курило Л.В. Контроль та оцінювання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (76). – С. 29-34. – ISSN 1817-8510
656443
  Кавицька Т.І. Контроль та оцінювання у навчанні граматики англійської мови студентів-філологів / Т.І. Кавицька, В.В. Осідак // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 45-55. – ISBN 978-617-7507-84-9
656444
   Контроль та перевірки в Україні. Нормативна база. – 3-є вид., випр. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 468с. – ISBN 966-373-042-0
656445
  Максимович В.О. Контроль та поліпшення теплового стану людини : монографія / В.О. Максимович, І.І. Солдак, О.С. Горецький; Під ред. І.І. Солдак. – Донецьк, 1997. – 158 с. : табл., іл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISBN 5-86938-094-4
656446
  Палійчук О.В. Контроль та прогнозування техногенно-екологічної безпеки в районі Калуського гірничопромислового комплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Палійчук О.В. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
656447
  Добровольська В. Контроль та ревізія у сфері господарювання: поняття та види // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 34-37
656448
  Калашнік І.І. Контроль та управління якістю продукції на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 53-58. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
656449
  Шохін Б.П. Контроль та управління якістю процесів на стадіїї виробництва продукції / Б.П. Шохін, Т.Б. Твердушка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається методологія управління якістю процесів. На основі елементів прикладної статистики пояснюються основні інструменти контролю та управління якістю на стадії виробництва продукції. Ключові слова: якість, прикладна статистика, In ...
656450
  Белосельский Б.С. Контроль твердого топлива на электростанциях / Б.С. Белосельский, В.С. Вдовченко. – М, 1987. – 176с.
656451
  Балабанов А.Н. Контроль технической документации / А.Н. Балабанов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Издательство стандартов, 1988. – 350, [1] с. – Библиогр.: с. 350 (18 назв.)
656452
  Готра З.Ю. Контроль технологии гибридных интегральных схем / З.Ю. Готра. – Львов, 1981. – 96 с.
656453
  Саградян А.Л. Контроль технологического процесса флотационных фабрик. / А.Л. Саградян. – М., 1954. – 496с.
656454
  Саградян А.Л. Контроль технологического процесса флотационных фабрик. / А.Л. Саградян. – М., 1954. – 496с.
656455
  Тищенко В.О. Контроль тренувальної діяльності як основа успішної реалізації підготовки гандбольних команд вищої кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 35-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
656456
   Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографія / [Л.В. Дікань та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук. проф. Л.В. Дікань. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 330, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 185-208. – ISBN 978-966-676-625-3
656457
  Барбаш Є.М. Контроль у вітчизняних підручниках з іноземних мов (60-80-ті роки XX століття) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
656458
  Деркач А.Л. Контроль у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки: призначення, основні риси, поняття // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 356-362. – ISSN 1563-3349
656459
  Бобровник С. Контроль у демократичному ракурсі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 271-273. – ISSN 1026-9932
656460
  Фріс П. Контроль у кримінально-правовій політиці // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 16-22
656461
  Філіпенко А.С. Контроль у системі адміністративно-правового регулювання // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 90-95
656462
  Франчук Т. Контроль у системі компетентнісної професійної освіти як умова забезпечення її неперервності // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 255-258


  Досліджуються проблеми модернізації системи контролю в умовах переходу на стандарти компетентнісної професійної освіти, що набуває тенденцію до саморозвитку впродовж життя.
656463
  Роман О.Т. Контроль у системі управління фінансовою діяльністю держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 131-139
656464
  Малков Д. Контроль у сфері боротьби із згубною податковою конкуренцією як новий вид міжнародного контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 112-115
656465
  Щукін О.М. Контроль у сфері державних закупівель // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7. – С. 29-38. – ISSN 2222-5374
656466
  Чечетов М. Контроль у сфері приватизації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 18-30 : Табл.1. – ISSN 0131-775Х
656467
  Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти / О.І. Сушинський ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Української Академії держ. управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с. – Бібліогр.: с. 444-467. – ISBN 966-619-041-9
656468
  Трейнор А. Контроль удельного сопротивления в вытянутых кристаллах кремния / А. Трейнор, П.Т. Харрис. – М., 1960. – 8с.
656469
  Харрис П.Т. Контроль удельного сопротивления в вытянутых кристаллах кремния / П.Т. Харрис, А. Трейнор. – М, 1960. – с.
656470
  Бабиков О.И. Контроль уровня с помощью ультразвука / О.И. Бабиков. – Л, 1971. – 79с.
656471
  Гура В.А. Контроль уровня языковой компетенции иностранных студентов подготовительного факультета // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 50-55. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті розглянуто питання контролю у процесі системного формування граматичної компетенції як необхідної складової комунікативно-мовленнєвої компетенції іноземних студентів підготовчого факультету. Мета статті – визначення змісту лексико-граматичної ...
656472
  Скакун В.А. Контроль уроков производственного обучения. / В.А. Скакун. – М., 1985. – 64с.
656473
  Тихонов Иван Иванович Контроль усвоения и его рациональная организация и эффективность в обучениии : Обзорная информация / Тихонов Иван Иванович; НИИ проблем высш. школы; Отд. науч. информации. – Москва : МВ и ССО УССР, 1976. – 82с. – Автор указ. на обор. тит. л. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних спец. учеб.заведениях)
656474
  Тихонов Иван Иванович Контроль усвоения, организация и эффективность при программированном обучении / Тихонов Иван Иванович. – Москва : Знание, 1967. – 37с.
656475
   Контроль усилий бесклеевыми тензорезисторными датчиками. – К., 1971. – 160с.
656476
  Шипицо Л.В. Контроль устной речи. : на начальном этапе обучения / Л.В. Шипицо. – Москва : Московский государственный университет, 1985. – 88 с.
656477
  Жердев Н.К. Контроль устройств на интегральных схемах / Н.К. Жердев, Б.П. Креденцер, Р.Н. Белоконь. – Киев, 1986. – 159 с.
656478
  Косицын Ю.Д. Контроль ФЗМК за соблюдение законодательства о заработной плате. Справочная книга. / Ю.Д. Косицын. – М., 1968. – 143с.
656479
  Цепин А.И. Контроль ФЗМК за соблюдением законодательства о труде. / А.И. Цепин. – М, 1975. – 175с.
656480
  Ярхо А.В. Контроль ФЗМК за соблюдением трудового законодательства / А.В. Ярхо. – М., 1965. – 110с.
656481
  Рябчиков М.П. Контроль финансово-хозяйственной деятельности на промышленных предприятиях / М.П. Рябчиков. – М., 1989. – 159 с.
656482
  Кужельний М.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання : Навчально методичний посібник для студ.економ.спец.і прац.обліково-аналіт.і контр.-ревізійних служб підприємств, орг.і установ / М.В. Кужельний, Є.В. Калюга, О.В. Калюга; Мін-во освіти і науки України. Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2001. – 240с. – ISBN 966-521-118-8


  Розглядаються питання, щодо проведення контролю за правільностю трансформації статей фінансової звітності, в тому числі для відкритих акціонерних товариств, підприємств
656483
  Івахненков С.В. Контроль фінансової інформації: сучасні технології : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 87-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв
656484
  Коломієць Л.П. Контроль фітопатогенних вірусів в агроекосистемах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-18. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено склад популяції вірусів картоплі в зоні Полісся України. Показано суттєву роль штаму вірусу в перебігу інфекції та необхідність вивчення штабового складу поширених у регіоні патогенів для об"єктивної оцінки розвитку вірусних інфекцій в ...
656485
  Фролов М.В. Контроль функционального состояния человека-оператора / М.В. Фролов. – Москва, 1987. – 195с.
656486
   Контроль функционирования больших систем. – М., 1977. – 356с.
656487
  Харт Дж. Контроль хімічної зброї і роззброєння / Джон Харт // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 376-382. – ISBN 978-966-2050-07-3
656488
  Петренко І.М. Контроль чисельності бур"янів у посівах буряків цукрових у Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 75-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
656489
  Гуляев В.А. Контроль ЭВМ / В.А. Гуляев. – К., 1977. – 168с.
656490
   Контроль эффективности нейроцитопротекторов с помощью биомаркеров ишемии головного мозга / К.Т. Алиев, Е.В. Бондаренко, Г.В. Пономарев, А.А. Скоромец, А.П. Скоромец, Д.Г. Смолко, М.В. Шумилина // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 29-33. – ISSN 2524-0412
656491
  Стрельченко О.Г. Контроль як засіб забезпечення законності у сфері охорони здоров"я // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 66-72. – ISSN 2227-796X


  У статті розкрито суть контролю як засобу забезпечення законності у сфері охорони здоров"я. Охарактеризовано три ключових об"єкти контролю та нагляду у сфері охорони здоров"я: контроль за наркотиками; контроль за лікарськими засобами; ...
656492
  Шморгун О.С. Контроль як спосіб забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 57-61.
656493
  Шовкопляс Г.М. Контроль як форма державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 126-137. – ISSN 2224-9281
656494
  Полторак С.Т. Контроль як функція державного управління освітньою діяльністю у ВНЗ Збройних Сил України // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 26-31. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
656495
  Остапенко Т. Контроль як функція менеджменту зовнішньоекономічної діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 29-37. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
656496
  Сахно В.П. Контроль якості - запорука високої ефективності застосування озброєння та військової техніки // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 54-59. – ISSN 2618-1614


  "У статті розглянуті питання необхідності перевірки якості засобів індивідуального і колективного захисту при поставці їх у війська, зазначені відповідні організації, що забезпечують необхідну перевірку, та вимоги до них, наведені можливості ...
656497
  Доннік М.С. Контроль якості знань студентів під час виконання індивідуального завдання як вимога системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 23-30. – ISSN 2227-2844
656498
  Щирська О.В. Контроль якості надання аудиторських послуг у контексті зовнішніх перевірок / О.В. Щирська, Є.О. Кушнір // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 101-106 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
656499
  Дорощук В.О. Контроль якості харчових продуктів : навчальний посібник / В.О. Дорощук, Г.М. Шевченко, С.А. Куліченко ; КНУТШ. – Київ : Науковий світ, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-675-603-2
656500
  Махмудов Кабулджон Гафурович Контроль, диагностика и прогнозирование обработки металлов резанием по переходным процессам : Автореф... доктора техн.наук: 05.03.01 / Махмудов Кабулджон Гафурович; КПИ. – К., 1994. – 37л.
656501
  Кузнєцова Н.В. Контроль, лібералізація та регулювання руху капіталів в сучасному світі : навчальний посібник / Н.В. Кузнєцова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 396, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 392-396. – ISBN 978-966-439-358-9
656502
  Шевков Б.В. Контроль, наладка и тестирование // Программное обеспечение микроЭВМ : в 11 кн. / под ред. В.Ф. Шаньгина. – Москва : Высшая школа, 1988. – Кн. 10 : Контроль, наладка и тестирование / Б.В. Шевкопляс. – С. 1-79
656503
   Контроль, оценка качества и испытания печатных плат. – Челябинск, 1975. – 97с.
656504
  Богоявленский М.С. Контроль, регулирование и управление технологическими процессами / М.С. Богоявленский. – М., 1960. – 104с.
656505
   Контроль, управление и передача информации. – Л., 1970. – 224с.
656506
   Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми : Університетська книга, 2014. – 431, [1] с. : Бібліогр.: с. 431. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-680-279-1
656507
  Бутинець Ф.Ф. Контроль: недоліки та наслідки // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 6-17. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
656508
  Петренко М.Є. Контрольна для вчителя : повісті / М.Є. Петренко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 347 с.
656509
  Воронкова Олена Миколаївна Контрольна і аналітична робота податкової служби України в податковому процесі : Дис...канд.економ.наук:08.04.01 / Воронкова Олена Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 206л. + Додатки:л.183-206. – Бібліогр.:л.170-182
656510
  Воронкова О.М. Контрольна і аналітична робота податкової служби України в податковому процесі : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.04.01. / Воронкова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: с.14
656511
  Берназюк Я. Контрольна нормотворчість Президента України як важливий механізм захисту і охорони Конституції України // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 35-39
656512
   Контрольна робота з курсу економічної статистики. – К., 1971. – 45с.
656513
  Козлов В.А. Контрольна смуга / В.А. Козлов. – Київ, 1977. – 311с.
656514
  Тимощук В.П. Контрольна функція держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 83-92. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено загальний огляд реалізації контрольної функції держави. Особлива увага приділяється проблематиці внутрішнього службового (антикорупційного) контролю в публічній адміністрації та проблематиці інспекційної діяльності. The article ...
656515
  Вівчаренко О.А. Контрольна функція охорони земель // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 103-110
656516
  Майданник О. Контрольна функція українського парламенту щодо виконання державного бюджету України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 62-65
656517
  Кузьмичева Г.А. Контрольная деятельность местных представительных органов. : Автореф... канд.юрид.наук: 711 / Кузьмичева Г.А.; Ин-т.гос-ва и права. – М, 1970. – 30л.
656518
  Черкес М.Е. Контрольная деятельность представительных органов государственной власти Польской Народной Республики. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Черкес М.Е.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 25л.
656519
  Слива А.Я. Контрольная деятельность Советов / А.Я. Слива. – М., 1987. – 303с.
656520
  Волошина С.В. Контрольная для взрослых. / С.В. Волошина, И.А. Шадхан. – Ленинград, 1981. – 109с.
656521
  Янченко С.Е. Контрольная и курсовая работа по политической экономии в учебном процессе / С.Е. Янченко, М.В. Сакович. – М., 1986. – 72с.
656522
  Шлыгин А. Контрольная полоса / А. Шлыгин. – Алма-Ата, 1974. – 47с.
656523
  Хорунжий Е.И. Контрольная полоса / Е.И. Хорунжий. – Киев : Молодь, 1984. – 104с.
656524
  Черный-Диденко Контрольная полоса. / Черный-Диденко. – К, 1962. – 198с.
656525
  Черный-Диденко Контрольная полоса. / Черный-Диденко. – К, 1968. – 430с.
656526
  Ивенская Д.С. Контрольная работа № 1 по методике преподавания английского языка. Для студ.-заоч. 2 курса пед. ин-тов. ин. яз. / Д.С. Ивенская, З.М. Цветкова. – М., 1957. – 72с.
656527
  Толстых Т.Н. Контрольная работа № 3 по грамматике английского языка. / Т.Н. Толстых, Т.Н. Осипова. – М., 1954. – 72с.
656528
  Толстых Т.Н. Контрольная работа № 4 по грамматике английского языка. / Т.Н. Толстых, Т.Н. Осипова. – М., 1955. – 78с.
656529
  Леганцева Н.И. Контрольная работа №1 / Н.И. Леганцева. – М., 1953. – 52с.
656530
  Измайлова Л.С. Контрольная работа №1 по истории русского языка / Л.С. Измайлова, Р.И. Лихтман. – Махачкала, 1966. – 44с.
656531
   Контрольная работа №2 по курсу "Современый русский язык". – Х., 1976. – 25с.
656532
  Шейнман З.А. др. Контрольная работа №3 по грамматике английского языка / З.А. др. Шейнман. – М, 1955. – 76с.
656533
  Вейф Э.Р. Контрольная работа №3 по лексике немецкого языка / Э.Р. Вейф, В.И. Родионова. – Москва, 1954. – 38с.
656534
  Леганцева Н.И. Контрольная работа №4 / Н.И. Леганцева, В.И. Родионова. – М., 1954. – 30с.
656535
  Симченко О.С. Контрольная работа №4 по грамматике английского языка / О.С. Симченко. – М., 1956. – 31с.
656536
  Приходько В.А. Контрольная работа по древнерусскому языку / В.А. Приходько. – Л., 1966. – 6с.
656537
   Контрольная работа по курсу "Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных предприятиях" для курсов повышения квалификации экономистов-плановиков. – Х., 1960. – 16с.
656538
   Контрольная работа по курсу "Детсая литература". – М., 1956. – 8с.
656539
   Контрольная работа по русской литературе 19 века. – Л., 1954. – 6с.
656540
  Гуревич Г.Ф. Контрольная работа по русскому языку для студентов-заочников 1 курса казахского отделения филологического факультета педагогических институтов и университетов / Г.Ф. Гуревич. – Алма-Ата, 1975. – 32с.
656541
  Станчик М.К. и др. Контрольная работа... по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1955. – 76с.
656542
  Жигжитжапов Б.Ж. Контрольная функция законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ее роль в системе "сдержок и противовесов" // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 26-37. – ISSN 1812-8696
656543
  Иванова Ружа Контрольная функция и функция содействия государственных судов: законодательство, теория и практика // Материалы первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 15 нояб. 2013 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2014. – С. 25-37
656544
  Селивон Н.Ф. Контрольная функция местных Советов народных депутатов / Н.Ф. Селивон. – К, 1980. – 147с.
656545
  Селиван Н.Ф. Контрольная функция местных Советов народных депутатов: сущность и эффективность осуществления : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Селиван Н.Ф. ; АН УССР , Ин-т гос-ва и права. – Киев, 1978. – 27 с.
656546
  Нуруллаєв І.С. Контрольний механізм Ради Європи у сфері запобігання корупціЇ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 204-208. – ISSN 0201-7245
656547
  Товтин В.Ю. Контрольний поцілунок : гумор і сатира / Володимир Товтин. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2011. – 302, [2] с. – На форзацах - дружній шарж О. Кохана. – ISBN 978-966-2921-76-2
656548
  Ліщук А.В. Контрольний список сирфід роду Cheilosia національного природного парку Подільські Товтри України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 116-131 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
656549
  Куца О. Контрольні диктанти з української мови. 5-7 класи / О. Куца. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-120-3
656550
   Контрольні завдання з курсу "Вища математика". – Київ, 1995. – 29 с.
656551
   Контрольні завдання з курсу "Вища математика". – Київ, 1997. – 20 с.
656552
  Палкін Ю.І. Контрольні завдання з курсу політичної економії / Ю.І. Палкін, Н.Л. Файнберг. – Київ, 1968. – 80с.
656553
   Контрольні завдання з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 2002. – 67с.
656554
   Контрольні завдання з якісного аналізу. – К., 1968. – 38с.
656555
   Контрольні завдання з якісного аналізу. – К., 1968. – 38с.
656556
   Контрольні запитання і завдання з якісного аналізу : навч. посібник для підгот. до практ. занять з нормат. курсу "Фундаментальні основи аналіт. хімії" для студ. хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Т.Є. Кеда]. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру
Ч. 1 : Аналіз катіонів. – 2014. – 34, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 33
656557
   Контрольні запитання та задачі до спецкурсу "Аналітична хімія природного середовища" : для студ.хімічного фак-ту спеціалізац. "Хімічний контроль навколишнього середовища". – Київ : Київський університет, 2001. – 19с.
656558
   Контрольні запитання та задачі до спецкурсу "Основи хроматографічного аналізу" : для студ.хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища". – Київ : Київський університет, 2001. – 18с.
656559
   Контрольні запитання та тести з нормативного курсу "Анатомія рослин". – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
656560
   Контрольні запитання та тести з нормативного курсу "Анатомія рослин". – Київ : Київський університет, 2003. – 35с.
656561
   Контрольні запитання та тести з нормативного курсу "Анатомія рослин" [Електронний ресурс] / О.В. Брайон, О.О. Панюта, Т.В. Паршикова, П.С. Славний; За ред. М.М. Мусієнка. – Київ : КНУТШ, 2003. – 24 с.
656562
   Контрольні запитання та тесті з курсу "Фізіологія рослин". – Київ : Київський університет, 2000. – 94с.
656563
  Стоян О. Контрольні засоби // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 2 (2) лютий. – С. 21-27. – ISSN 2306-0050


  Внутрішній контроль як фактор зниження аудиторських ризиків.
656564
  Власенко Л.О. Контрольні карти в статистичних методах аналізу та синтезу автоматичних систем регулювання / Л.О. Власенко, А.П. Ладанюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 61-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
656565
  Богуславський І.П. Контрольні письмові роботи з арифметики : Для 5-6-го кл. / І.П. Богуславський , О.Г. Черватюк. – Київ, 1964. – 206 с.
656566
  Бахуринська М.М. Контрольні питання до змістовного модуля I // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 364-366. – ISBN 978-617-566-151-2
656567
   Контрольні питання до змістовного модуля II // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 709-710. – ISBN 978-617-566-151-2
656568
   Контрольні питання та практичні завдання для співбесіди з української мови та літератури для вступ. на підготовче відділення. – Київ : КДУ, 1984. – 16 с.
656569
  Француз-Яковець Контрольні повноваження двопалатних парламентів сучасних демократичних держав // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 20-26
656570
  Лінецький С. Контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України: правове регулювання та проблеми реалізації // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-52
656571
  Доронін І. Контрольні повноваження Президента України у сфері національної безпеки: проблеми і перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 95-100. – ISSN 2663-5313
656572
  Шевчук О.М. Контрольні правовідносини у сфері обігу наркотичних засобів, їх зміст та особливості // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 167-174. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
656573
  Гаращук В. Контрольні провадження,їх види і тенденції розвитку та законодавчого вренгулювання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.86-94
656574
  Лагода О. Контрольні процедури в системі адміністративно-процедурної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
656575
  Левченко А. Контрольні процедури у сфері реклами: деякі колізії в законодавстві України // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 72-76. – ISBN 978-617-7020-43-0
656576
  Мирошніченко А.Л. Контрольні роботи для 2-11 класів з поглибленим вивченням англійської мови / А.Л. Мирошніченко, Г.П. Харківська, В.П. Клікман. – Харків : Основа, 2004. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.11(23)). – ISBN 966-333-107-0
656577
  Кобернік С.Г. Контрольні роботи для тематичного оцінювання навчальних досягнень школярів з географії у 8-9 класах / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 13-24. – Бібліогр.: 7 назв.
656578
   Контрольні роботи з англійської мови. – К., 1998. – 34с.
656579
  Корнієнко Н.П. Контрольні роботи з історії української літературної мови / Н.П. Корнієнко. – Київ, 1971. – 38с.
656580
  Богданович М.В. Контрольні роботи з математики для початкових класів загальноосвітньої школи / Богданович М.В., Шпакова В.С. – Київ : Техніка, 1997. – 64 с. – ISBN 966-575-061-5
656581
   Контрольні роботи з математики і фізики для студентів-заочників учит. ін-тів на 1952-53 навч. рік. – Київ, 1952. – 16 с.
656582
   Контрольні роботи з математики і фізики для студентів-заочників учит. ін-тів на 1952-53 навч. рік. – Київ, 1960
656583
   Контрольні роботи з математики і фізики для студентів-заочників фіз.-мат. фак-тів пед. ін-тів. – Київ, 1960. – 7 с.
656584
   Контрольні роботи з методики викладання української мови в середній школі. – Х., 1982. – 26с.
656585
   Контрольні роботи з сучасної української літературної мови. – К., 1960. – 44с.
656586
   Контрольні роботи з сучасної української літературної мови для студентів-заочників 5 курсу відділу української мови і літератури фа-тів мови і літ-ри пед. ін-тів. – К., 1960. – 56с.
656587
  Мисечко Е.М. Контрольні роботи з фізики для 8-10 класів : посібник для вчителів / Е.М. Мисечко, С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 174 с.
656588
   Контрольні роботи по курсу "Українська діалектологія" для студ. філолог. фак-ту. – Київ : КДУ, 1984. – 6 с.
656589
   Контрольні роботи та методичні вказівки з історичної граматики української мови для студентів заочників відділення українскьої мови та літератури філ. факультету. – Х., 1980. – 22с.
656590
  Тишковець М. Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ / М. Тишковець, І. Драч // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 6. – С. 175-181. – ISSN 2413-0923
656591
   Контрольні тести до курсу "Методика викладання української мови у середній школі". – К., 1998. – 23с.
656592
  Ігнатюк О. Контрольні функції слідчих та керівників слідчих підрозділів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 263-264
656593
  Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства : Монографія / А.Р. Туманянц; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Основа, 2000. – 108с. – ISBN 5-7768-0706-9
656594
   Контрольні цифри народного господарства УСРР на 1928-29 рік. – Харків : Держплан УСРР, 1928. – 80 с.
656595
   Контрольні цифри розвитку народного господарства СРСР на 1959-1965 роки. – К., 1959. – 126с.
656596
   Контрольні цифри розвитку народнього господарства УСРР на 1929-30 рік. – Харків : Видання держпляну УСРР, 1929. – 394 с. : табл. с. 1-64
656597
   Контрольні цифри української промисловості на 1928-29 рік. – Х. – 21с.
656598
   Контрольні числа промкооперації України на 1933 рік. – Х., 1932. – 86с.
656599
  Угинчус А.А. Контрольно-измерительная аппаратура гидротехнических сооружений / А.А. Угинчус, В.П. Бомбчинский. – М, 1954. – 260с.
656600
   Контрольно-измерительная аппаратура и оборудование, применяемые для настройки и ремонта радиотелевизионной аппаратуры. – Ленинград, 1970. – 43с.
656601
  Горбунов Б.И. Контрольно-измерительная техника / Горбунов Б.И. – Минск, 1977. – 367 с.
656602
  Щепкин С.И. Контрольно-измерительные и регулирующие приборы в химических производствах / С.И. Щепкин. – Москва, 1945. – 431с.
656603
   Контрольно-измерительные приборы, 1958. – 20с.
656604
  Кобзев В.В. Контрольно-измерительные приборы / В.В. Кобзев. – М., 1989. – 471с.
656605
  Исакович Р.Я. Контрольно-измерительные приборы в добыче нефти / Р.Я. Исакович. – М, 1954. – 358с.
656606
   Контрольно-измерительные приборы и регуляторы, разработанные в ГИПХ. – Л,, 1962. – 63с.
656607
  Вайнберг И.Б. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности / И.Б. Вайнберг, К.Л. Калитенко. – Москва, 1967. – 303с.
656608
   Контрольно-измерительные ультразвуковые приборы. – М., 1960. – 174с.
656609
  Панасюк О. Контрольно-наглядова діяльність державних органів у сфері праці // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 125-129. – ISSN 0132-1331
656610
  Бистрик Г.М. Контрольно-наглядова діяльність як форма правової діяльності органів державної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 115-123. – ISSN 1563-3349
656611
  Ігонін Р.В. Контрольно-наглядові повноваження вищої ради юстиції як критерій її позиціювання в системі поділу державної влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 121-125
656612
  Матвиенко Г.В. Контрольно-надзорные полномочия таможенных органов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 22-30. – ISSN 0132-0769
656613
  Білецький І. Контрольно-попереджувальний моніторинг виборчого процесу як засіб попередження злочинів проти виборчих прав // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 109-111.
656614
  Корсакова К.М. Контрольно-ревизионная работа в жилищно-коммунальном хозяйстве / К.М. Корсакова, Б.А. Касперович. – М., 1988. – 159с.
656615
  Бутынец Ф.Ф. Контрольно-ревизионная служба на селе / Ф.Ф. Бутынец. – М., 1986. – 156с.
656616
  Артемчук Д. Контрольно-судова влада: теоретико-правовий аналіз // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 305-309. – ISSN 1561-4999
656617
  Фомичева Л.И. Контрольно-тренировочные задачи по курсу зоология безпозвоночных / Л.И. Фомичева. – М., 1972. – 16с.
656618
  Ивченков П.Ф. Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка / П.Ф. Ивченков. – М., 1983. – 176с.
656619
  Ивченков П.Ф. Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка / П.Ф. Ивченков. – 2-е изд., испр. – М., 1987. – 191с.
656620
  Шоцкая Л.И. Контрольно-тренировочные упражнения по истории русского литературного языка / Л.И. Шоцкая. – М., 1969. – 96с.
656621
  Девекин В.Н. Контрольно-тренировочные упражнения по немецкому языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – М, 1963. – 92с.
656622
  Девекин В.Н. Контрольно-тренировочные упражнения по немецкому языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – 2-е изд. – М, 1968. – 88с.
656623
  Девекин В.Н. Контрольно-тренировочные упражнения по немецкому языку / В.Н. Девекин. – 2-е изд,. – М, 1968. – 92с.
656624
  Шанский Н.М. Контрольно-тренировочные упражнения по современному русскому языку (лексикология, фонетика, орфография) / Н.М. Шанский. – М., 1960. – 136с.
656625
   Контрольно-тренувальні вправи з історичної граматики української мови. – К., 1963. – 47с.
656626
   Контрольно-тренувальні вправи з історичної граматики української мови. – К., 1965. – 92с.
656627
  Ярхо В.Н. Контрольное задание №1 по латинскому языку / В.Н. Ярхо, Л.Л. Савельева. – М., 1956. – 104с.
656628
   Контрольные вопросы для проведения собеседования по математике с поступающими на подготовительное отделение. – Киев, 1983. – 63 с.
656629
   Контрольные вопросы и задания к практическим заданиям п курсу исторической фонетики русского языка. – К., 1982. – 50с.
656630
   Контрольные вопросы и задачи по химии для слушателей подготовительного отделения. – Ярославль
2. – 1989. – 17с.
656631
   Контрольные вопросы к курсу общей физики. – Донецк : Издательство Донецкого университета, 1984. – 54 с.
656632
   Контрольные вопросы к лабораторным работам по колебательному и молекулярному практикуму для студентов радиофизического факультета. – Киев : КГУ, 1986. – 8 с.
656633
   Контрольные вопросы по аналитической химии для студентов 2-го курса химического факультета. – К., 1982. – 39с.
656634
   Контрольные вопросы по математике для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1983. – 7с.
656635
   Контрольные вопросы по математике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1982. – 6с.
656636
   Контрольные вопросы по математике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1982. – 6с.
656637
   Контрольные вопросы по математике на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1982. – 8 с.
656638
   Контрольные вопросы по математике на афганском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1982. – 8 с.
656639
   Контрольные вопросы по математике на французском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1982. – 8с.
656640
   Контрольные вопросы по химии для предварительной оценки знаний студентов подготовительного факультета. – Киев : КГУ, 1984. – 11с.
656641
  Изаксон С.С. Контрольные вычисления при подсчете запасов полезных ископаемых и определение погрешности подсчета / С.С. Изаксон. – Москва : Углетехиздат, 1953. – 103 с.
656642
  Станчик М.К. и др. Контрольные задания № 1-4 по грамматике немецкого языка для III курса заочн. отд. пед. ин-тов иностр. яз. / М.К. и др. Станчик. – 2-е изд. – М., 1958. – 159с.
656643
  Станчик М.К. и др. Контрольные задания № 3-4 по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1958. – 40с.
656644
  Непомнящая Г.А. Контрольные задания № 3 и 4 по грамматике английского языка. Для студ.-заоч. 2 основного и 4 курса уч. групп / Г.А. Непомнящая. – М., 1958. – 52с.
656645
  Кузнецова О.Ф. Контрольные задания №3-4 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1955. – 76с.
656646
  Кузнецова О.Ф. Контрольные задания №3-4 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1958. – 80с.
656647
   Контрольные задания для учащихся-заочников сред. спец. учеб. заведений библиотечных , культурно-просветительных и педагогических специальностей по предмету "История". – М., 1967. – 88с.
656648
   Контрольные задания и методические указания для студентов-заочников в историко-юридического факультета. – Фрунзе, 1963. – 136с.
656649
   Контрольные задания и упражнения по географии. – Москва : Просвещение, 1982. – 191с.
656650
   Контрольные задания по биологии на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев, 1986. – 16с.
656651
   Контрольные задания по биологии на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев, 1986. – 16с.
656652
   Контрольные задания по биологии на испанском языке для определения начального общеобразвоательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1986. – 16 с.
656653
   Контрольные задания по биологии на французском языке для определения начального уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
656654
   Контрольные задания по курсу "Аналитическая химия. – Новочеркасск, 1963. – 32с.
656655
   Контрольные задания по курсу "Педагогика" для автоматизированной проверки знаний студентов ун-та. – Одесса, 1984. – 64с.
656656
   Контрольные задания по курсу "Педагогика" для автоматизированной проверки знаний студентов ун-та. – Одесса, 1984. – 63с.
656657
  Болдырева А.П. Контрольные задания по курсу "Русская литература 18-го века". / А.П. Болдырева. – М, 1969. – 32с.
656658
  Белова Н.И. Контрольные задания по курсу "Русская литература XVIII века " / Н.И. Белова. – М : Просвещение, 1972. – 40 с.
656659
  Трюта К.Н. Контрольные задания по латинскому языку с методическими указаниями для студентов-заочников 3-4 семестров. / К.Н. Трюта. – К., 1958. – 64с.
656660
   Контрольные задания по математике. – М., 1971. – 4с.
656661
   Контрольные задания по математике для учащихся первого года обучения на подготовительных курсах. – М., 1972. – 4с.
656662
   Контрольные задания по математике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1986. – 8с.
656663
   Контрольные задания по математике на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
656664
   Контрольные задания по математике на испанском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1985. – 10с.
656665
   Контрольные задания по математике на лаосском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1985. – 10с.
656666
   Контрольные задания по математике на французском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 10с.
656667
  Зимина М А. Контрольные задания по методике преподавания географии / М А. Зимина, . – М, 1964. – 24с.
656668
  Зимина М А. Контрольные задания по методике преподавания географии / М А. Зимина, . – М, 1969. – 26с.
656669
  Шептаев Л.С. Контрольные задания по народному поэтическому творчеству / Л.С. Шептаев. – М, 1967. – 52с.
656670
   Контрольные задания по народному поэтическому творчеству и древней русской литературе. – М., 1969. – 72с.
656671
  Позднеев А.В. Контрольные задания по народному поэтическому творчеству, древней русской литературе и русской литературе 18 в. / А.В. Позднеев, А.П. Болдырева. – М, 1962. – 52с.
656672
   Контрольные задания по общей теории статистики. – Рига, 1979. – 112с.
656673
   Контрольные задания по предмету "История" для учащ.-заочн. средн. спец. учеб. заведений библиотечных, культ.-просв. и пед. спец.. – М., 1968. – 88с.
656674
   Контрольные задания по русской литературе. – К., 1961. – 64с.
656675
   Контрольные задания по русскому языку и литературе. – Москва, 1962. – 14 с.
656676
  Бобер Э.Я. Контрольные задания по современному русскому языку / Э.Я. Бобер. – Черновцы, 1968. – 76 с.
656677
   Контрольные задания по темам "Лексическая стилистика", "Лексическая стилистика", "Изобразительно-выразительные средства языка" и методические указания к их выполнению для студентов 4 курса стационар. – Харків, 1976. – 30с.
656678
  Тихомирова М.М. Контрольные задания по топографии и картографии / Глав. упр. высш. и средн. пед. учебных заведений Мин-ва Просвещения РСФСР ; Московский гос. заочный пед. ин-т ; М.М. Тихомирова. – Москва : Просвещение, 1964. – 64 с.
656679
   Контрольные задания по устному народному творчеству древней русской литературе и русской литературе 18 века. – М., 1965. – 80с.
656680
   Контрольные задания по физике для студентов 4 концентра электро- и тепло-энергетического и механико-машиностроительного и химического факультетов и для специальностей "Горная электромеханика" горного факультета. – Москва : ВЗИИ, 1936. – 16 с.
656681
   Контрольные задания по физике для учащихся заочных курсов по подготовке в вуз. – М., 1968. – 12с.
656682
   Контрольные задания по физике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1986. – 12 с.
656683
   Контрольные задания по физике на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 11с.
656684
  Шарец Д.С. Контрольные задания по физической географии частей света / Д.С. Шарец. – Москва, 1961. – 40с.
656685
   Контрольные задания по физической химии. – М.
1. – 1978. – 52с.
656686
   Контрольные задания по физической химии. – М.
2. – 1978. – 92с.
656687
   Контрольные задания по химии. – Киев : КГУ, 1983. – 16 с.
656688
   Контрольные задания по химии на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 10 с.
656689
   Контрольные задания по химии на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – К., 1986. – 11с.
656690
   Контрольные задания по химии на корейском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – Киев : КГУ, 1986. – 8 с.
656691
   Контрольные задания по химии на лаосском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 10 с.
656692
   Контрольные задания по химии на французском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – К., 1986. – 8 с.
656693
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1960. – 44с.
656694
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1964. – 27с.
656695
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1967. – 24с.
656696
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1971. – 44с.
656697
   Контрольные задания по языку специальности для студентов-иностранцев математического факультета. – Харків, 1975. – 68с.
656698
   Контрольные задания по языку специальности для студентов-иностранцев математического факультета. – Харків, 1975. – 47с.
656699
   Контрольные задания по языку специальности для студентов-иностранцев физического факультета. – Харків, 1975. – 55с.
656700
  Гарматюк С.С. Контрольные задачи по курсу радиопередающие устройства / С.С. Гарматюк, Л.И. Телятников. – Таганрог, 1975. – 102 с.
656701
   Контрольные и курсовые работы для студентов филологических факультетов. – Калининград, 1977. – 92с.
656702
   Контрольные и самостоятельные работы по химии. – Х., 1988. – 52с.
656703
  Татур А.О. Контрольные измерительные материалы для единого госссударственного экзамена // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С.28-33.
656704
  Мердок Д. Контрольные карты. / Д. Мердок. – М., 1986. – 150с.
656705
  Кузьмина Г.П. Контрольные работы / Г.П. Кузьмина, В.И. Родионова. – М, 1953. – 56с.
656706
  Девекин В.Н. Контрольные работы 1-2 по немецкому языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – М, 1958. – 31с.
656707
  Девекин В.Н. Контрольные работы 1-2 по немецкомц языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – М, 1958. – 31с.
656708
  К Контрольные работы 1-го курса факультета литературы и языка / К. – Москва, 1953. – 39 с.
656709
  Мурашева Е.И. Контрольные работы N1-4 по фонетике немецкого языка / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 103с.
656710
  Мурашева Е.И. Контрольные работы N1-4 по фонетике немецкого языка / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 94с.
656711
  Выгодская А.Л. Контрольные работы № 1-2 по лексике немецкого языка / А.Л. Выгодская. – Москва, 1955. – 72 с.
656712
  Мурашева Е.И. Контрольные работы № 1-4 по фонетике немецкого языка / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 103с.
656713
  Мурашева Е.И. Контрольные работы № 1-4 по фонетике немецкого языка. Для II курса заоч. отд-ний пед. ин-тов иностр. яз. / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 94с.
656714
  Рачинская Н.Н. Контрольные работы № 1-4. Немецкий язык : тексты для переводов : для студентов-заочников 1 и 2 курсов пед. ин-тов / Н.Н. Рачинская ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1977. – 96 с.
656715
  Гроссман Е.Я. и др. Контрольные работы № 3-4 по лексике английского языка / Е.Я. и др. Гроссман. – М., 1958. – 80с.
656716
  Линднер Е.Б. Контрольные работы № 3-4 по лексике немецкого языка / Е.Б. Линднер, Е.С. Фрадкина. – М., 1955. – 72с.
656717
  Шифрина П.А. Контрольные работы № 3 и № 4 по лексике немецкого языка / П.А. Шифрина. – Москва, 1954. – 66 с.
656718
  Лазаревич Е.Ф. Контрольные работы №1-2 по английскому языку для студентов-заочников 5 курса фак-тов и пед.ин-тов ин. яз. / Е.Ф. Лазаревич, А.К. Томлянович. – М., 1965. – 32с.
656719
  Кузнецова О.Ф. Контрольные работы №1-2 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1955. – 108с.
656720
  Крупник В.А. Контрольные работы №1-4 по лексике английского языка / В.А. Крупник. – Москва, 1968. – 128 с.
656721
  Вейф Э.Р. Контрольные работы №1-4 по лексике немецкого языка / Э.Р. Вейф, 1956. – 156 с.
656722
   Контрольные работы №1 и №2 по английскому языку для студентов-заочников 1-го курса. – Горький, 1968. – 20с.
656723
   Контрольные работы №1 и №2 по английскому языку для студентов-заочников 2-го курса. – Горький, 1968. – 15с.
656724
   Контрольные работы №1 и №2 по английскому языку для студентов-заочников 3-го курса. – Горький, 1968. – 26с.
656725
  Кузнецова О.Ф. Контрольные работы №1 и №2 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова. – М., 1954. – 72с.
656726
   Контрольные работы №1 и №2 по немецкому языку для студентов-заочников 1 курса. – Горький, 1968. – 19с.
656727
   Контрольные работы №1 и №2 по немецкому языку для студентов-заочников 2 курса. – Горький, 1968. – 31с.
656728
  Ахшарумова Е.Е. Контрольные работы №5-6 по английскому языку для студентов-заочников 3 курса фак. русского языка и лит-ры пед. институтов / Е.Е. Ахшарумова, Э.Л. Левина. – Москва, 1958. – 32с.
656729
  Девекин В.Н. Контрольные работы №5-6 по немецкому языку / В.Н. Девекин. – М, 1956. – 72с.
656730
   Контрольные работы №№ 1,2 варинат 1 по курсу "Экономика, организация и планирование производства для учащихся-заочников специальностей. – Иваново, 1960. – 8 с.
656731
   Контрольные работы для студентов-заочников 1 курса факультета литературы и языка педагогических институтов. – М., 1953. – 128с.
656732
   Контрольные работы для студентов-заочников 1 курса физико-математических факультетов педагогических институтов. – М., 1952. – 56с.
656733
   Контрольные работы для студентов-заочников 1 курса физико-математических факультетов педагогических институтов. – М., 1952. – 72с.
656734
   Контрольные работы для студентов-заочников 2 курса физико-математических факультетов педогогических институтов. – Москва, 1952. – 48 с.
656735
   Контрольные работы для студентов-заочников 2 курса физико-математическоих факультетов учительских институтов. – Минск, 1952. – 64 с.
656736
  Медяник А.И. Контрольные работы и дифференцированные задания по геометрии : Методическое пособие / А.И. Медяник. – Київ : А.С.К. Гимназия, 1998. – 144с. – ISBN 966-7384-17-9
656737
   Контрольные работы и методические указания к курсу "дифференциальная геометрия" для студ. мех.-мат. фак.. – К., 1985. – 19с.
656738
   Контрольные работы и методические указания по старославянскому языку для студентов заоч. отделения филологич. факультета. – Киев, 1983. – 98 с.
656739
  Цареградская В.Ю. Контрольные работы и тесты к изучению истории немецкого языка / В.Ю. Цареградская. – М, 1965. – 32с.
656740
  Кирпичникова Н.В. Контрольные работы и упражнения по крусу "Современный русский язык. Синтаксис" / Н.В. Кирпичникова. – М., 1967. – 64с.
656741
  Шалауров Н.В. Контрольные работы к программе по курсу физики / Н.В. Шалауров. – Ч.1 Изд. 2-е. – Москва, 1940. – 7 с.
656742
  Моденов П.С. Контрольные работы по аналитической геометрии для студентов-заочников 1 курса физ.-мат.фак-тов.пед ин-тов. / П.С. Моденов. – М, 1954. – 96с.
656743
  Непомнящая Г.А. Контрольные работы по английскому языку для 1 и 2 курсов заоч. отд. / Г.А. Непомнящая. – М., 1953. – 88с.
656744
  Ахшарумова Е.Е. Контрольные работы по английскому языку для студентов заочных отделений педагогических вузов / Е.Е. Ахшарумова, Н.Н. Гарина. – Москва, 1963. – 104с.
656745
   Контрольные работы по английскому языку для студентов физического факультета. – Горький, 1970. – 12с.
656746
   Контрольные работы по античной литературе. – Петрозаводск, 1986. – 36с.
656747
  Попов П.И. Контрольные работы по астрономии : для студ.-заоч. / П.И. Попов. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 23 с.
656748
  Попов П.И. Контрольные работы по астрономии : для студ.-заоч. / П.И. Попов. – Москва : ГУПИ, 1954. – 16 с.
656749
  Богачев В.К. Контрольные работы по ботанике / В.К. Богачев, О.Д. Шаханина. – М, 1956. – 24с.
656750
  Стржемеская А.И. Контрольные работы по ботанике и зоологии / А.И. Стржемеская, Л.И. Фомичева. – М., 1966. – 32с.
656751
  Жуковский А.В. Контрольные работы по ботанике. Систематика низших растений и высших до типа цветковых (покрытосеменных) растений. / А.В. Жуковский. – М., 1954. – 16с.
656752
   Контрольные работы по введению в языкознание. – Горький, 1962. – 53с.
656753
  Бухштаб А.А. Контрольные работы по высшей алгебре / А.А. Бухштаб. – Москва, 1952. – 15 с.
656754
  Микешин Г.В. Контрольные работы по географии растений. Для студ.-заоч. пед. ин-тов. / Г.В. Микешин, 1950. – 31с.
656755
  Васильева Н.Е. Контрольные работы по гистологии с основами эмбриологии / Н.Е. Васильева. – Москва, 1964. – 8с.
656756
  Миссюра Н.А. Контрольные работы по грамматике для факультетов и отделений немецкого языка педвузов / Н.А. Миссюра, Н.в. Смирнова. – М.
1-2. – 1967. – 144с.
656757
  Смирнова Н.В. Контрольные работы по грамматике немецкого языка / Н.В. Смирнова. – Вып.7. – М., 1969. – 176с.
656758
  Цареградская В.Ю. Контрольные работы по грамматике немецкого языка / В.Ю. Цареградская. – М, 1969. – 88с.
656759
  Иоанисиани И.А. Контрольные работы по детской литературе. / И.А. Иоанисиани. – М, 1958. – 16с.
656760
   Контрольные работы по диалектическому и историческому материализму для студентов нефилософских фак-тов заочн. высш. учебн. заведен. и заочн. отд.. – М., 1953. – 52с.
656761
  Баранникова Л.И. Контрольные работы по диалектологии / Л.И. Баранникова. – М, 1955. – 56с.
656762
  Леонова Е.П. Контрольные работы по динамической геоолгии с элементами минералогии / Е.П. Леонова. – М, 1963. – 72с.
656763
  Гончаров В.Л. Контрольные работы по дифференциальным уравнениям для студентов-заочников III курса физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов / В.Л. Гончаров, 1953. – 16 с.
656764
  Соколова В.К. Контрольные работы по древней русской литературе / В.К. Соколова. – М., 1954. – 23с.
656765
  Болдырева А.П. Контрольные работы по древней русской литературе и литературе 18-го века. / А.П. Болдырева, А.В. Позднеев. – М, 1959. – 40с.
656766
  Ловцова О.В. Контрольные работы по зарубежной литературе 19 в. для студентов-заочников. / О.В. Ловцова, 1953. – 16 с.
656767
  Миримский И.В. Контрольные работы по зарубежной литературе XIX века. / И.В. Миримский. – М., 1961. – 44с.
656768
  Ловцова О.В. Контрольные работы по зарубежной литературе19 века для студентов-заочников 3-4 курсов фак-тов русского языка и литературы. / О.В. Ловцова. – М, 1958. – 36с.
656769
  Гофман А.Б. Контрольные работы по истории древнего мира / А.Б. Гофман. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 26 с.
656770
  Гофман А.Б. Контрольные работы по истории древнего мира / А.Б. Гофман. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 36 с.
656771
  Гофман А.Б. Контрольные работы по истории древнего мира / А.Б. Гофман. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 48 с.
656772
  Бокщанин А.Г. Контрольные работы по истории древнего мира / А.Г. Бокщанин. – Москва, 1953. – 52 с.
656773
  Крушов Ю.С. Контрольные работы по истории древнего мира / Ю.С. Крушов. – М., 1957. – 35с.
656774
  Свенцицкая И.С. Контрольные работы по истории древнего мира / И.С. Свенцицкая. – М, 1960. – 22с.
656775
   Контрольные работы по истории древнего мира. – Горький, 1962. – 48с.
656776
  Свенцицкая И.С. Контрольные работы по истории древнего мира / И.С. Свенцицкая, Ф.К. Полетаева. – М, 1968. – 40с.
656777
   Контрольные работы по истории древнего мира и средних веков. – Л., 1973. – 31с.
656778
  Бокщанин А.Г. Контрольные работы по истории древнего мира. / А.Г. Бокщанин. – М, 1955. – 36с.
656779
  Копылов И.И. Контрольные работы по истории древнего мира. / И.И. Копылов. – Алма-Ата, 1960. – 71с.
656780
  Сиводедов Г.Т. Контрольные работы по истории нового времени. Для студентов заоюников пед. институтов / Г.Т. Сиводедов. – М, 1950. – 23с.
656781
  Семенов В.Ф. Контрольные работы по истории средних веков / В.Ф. Семенов. – М., 1953. – 63с.
656782
  Абрамсон М.Л. Контрольные работы по истории средних веков : для студентов-заоч. 2-го курса ист. фак. пед. ин-тов / М.Л. Абрамсон ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1964. – 36 с.
656783
  Абрамсон М.Д. Контрольные работы по истории средних веков : для студентов заочников 2-го курса ист. фак. пед.ин-тов / М.Л. Абрамсон ; Гл. упр.высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Моск. заоч. пед. ин-т. – изд.2-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1967. – 40 с.
656784
  Корхов Ю.А. Контрольные работы по истории средних веков. / Ю.А. Корхов. – М., 1952. – 46с.
656785
  Колесницкий Н.Ф. Контрольные работы по истории средних веков. / Н.Ф. Колесницкий. – М., 1957. – 24с.
656786
  Фадеев И.Я. Контрольные работы по истории СССР / И.Я. Фадеев. – М, 1952. – 64с.
656787
  Фадеев И. Контрольные работы по истории СССР / И. Фадеев. – М, 1953. – 71с.
656788
  Фадеев И.Я. Контрольные работы по истории СССР / И.Я. Фадеев. – М, 1955. – 40с.
656789
  Фадеев И.Я. Контрольные работы по истории СССР / И.Я. Фадеев. – М, 1956. – 40с.
656790
   Контрольные работы по истории СССР. – М., 1972. – 39с.
656791
   Контрольные работы по истории СССР 19 века. – М., 1971. – 40с.
656792
  Захарова Л.Ф. Контрольные работы по истории СССР XIX в. / Л.Ф. Захарова. – М., 1978. – 32с.
656793
  Глаголев В.П. Контрольные работы по истории СССР XIX века. / В.П. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1964. – 34с.
656794
   Контрольные работы по истории СССР и истории средних веков. – М., 1949. – 43с.
656795
   Контрольные работы по истории СССР с древнейших времён до конца 18 века / Глаголев В.П. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1972. – 56с.
656796
  Глаголев В.П. Контрольные работы по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1964. – 43с.
656797
  Глаголев В.П. Контрольные работы по истории СССР ХІХ века. / В.П. Глаголев, 1958. – 30с.
656798
  Карлова Л.А. Контрольные работы по истории СССР.Период империализма / Л.А. Карлова. – М, 1958. – 24с.
656799
  Карлова Л.А. Контрольные работы по истории СССР.Период империализма / Л.А. Карлова. – 2-е изд. – М, 1964. – 31с.
656800
  Тихомирова М.М. Контрольные работы по картоведению и основам топографии / М.М. Тихомирова. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 656с.
656801
   Контрольные работы по курсам ботаники и зоологии. – М., 1949. – 72с.
656802
  Брадис Л.В. Контрольные работы по курску "Русская литература ХІХ века". / Л.В. Брадис. – М., 1964. – 87с.
656803
  Протопопов С.В. Контрольные работы по курсу "Введение в литературоведение". / С.В. Протопопов. – М., 1964. – 40с.
656804
  Соболевский Н.И. Контрольные работы по курсу "География животных" / Н.И. Соболевский. – М, 1956. – 7с.
656805
  Дойников Н.М. Контрольные работы по курсу "Машиноведение" / Н.М. Дойников. – М., 1957. – 23с.
656806
  Смирнов П.И. Контрольные работы по курсу "Методика преподавания естествознания" / П.И. Смирнов. – Москва, 1953. – 46с.
656807
  Унковский А.М. Контрольные работы по курсу "Основы сельского хозяйства" / А.М. Унковский. – М, 1955. – 48с.
656808
  Филько А.И. Контрольные работы по курсу "Основы физической и коллоидной химии" для студентов-заочников фак-тов естествознания пед.ин-тов / А.И. Филько, 1953. – 16с.
656809
  Баскевич И.З. Контрольные работы по курсу "Русская литература XX века и советская литература" для студентов-заочников фак-тов русского языка и литературы пед. ин-тов. / И.З. Баскевич. – М., 1962. – 28с.
656810
   Контрольные работы по курсу "Физическая география СССР". – Л., 1955. – с.
656811
  Павлова Н.Н. Контрольные работы по курсу "Физическая география СССР" / Н.Н. Павлова. – Ленинград, 1955. – 56с.
656812
  Филько А.И. Контрольные работы по курсу "Физическая и коллоидная химия" / А.И. Филько. – М, 1964. – 20с.
656813
   Контрольные работы по курсу "Экономика труда". – М., 1962. – 32с.
656814
  Алексеев В.А. Контрольные работы по курсу дарвинизма / В.А. Алексеев. – Москва, 1953. – 52с.
656815
  Алексеев В.А. Контрольные работы по курсу дарвинизма / В.А. Алексеев. – Москва, 1953. – 52с.
656816
  Алексеев А В. Контрольные работы по курсу дарвинизма / А В. Алексеев. – Москва, 1957. – 30с.
656817
  Андреев И.И. Контрольные работы по курсу зоологии беспозвоночных : для студентов-заочников фак-тов естествознания пед. ин-тов / Андреев И.И. ; Глав. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР ; Науч.-метод. каб. по заочному обучению учитилей. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 39 с.
656818
  Цареградская В.Ю. Контрольные работы по курсу истории немецкого языка. Фонетика / В.Ю. Цареградская. – Изд.2-е, испр. и доп. – М, 1967. – 40с.
656819
  Шабаева М.Ф. Контрольные работы по курсу истории педагогики для студентов-заочников пед. институтов / М.Ф. Шабаева. – М., 1953. – 40с.
656820
  Фельдт В.В. Контрольные работы по курсу методики преподавания химии для студентов-заочников пед. ин-тов / В.В. Фельдт, 1953. – 43с.
656821
  Агранат Б.А. Контрольные работы по курсу молекулярной физики для студентов-заочников педагогических и учительских институтов / Б.А. Агранат ; Глав. упр. высш. учебн. заведений Министерства просвещения РСФСР. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 24 с.
656822
  Чернов М.С. Контрольные работы по курсу неорганической химии / М.С. Чернов. – М., 1961. – 11с.
656823
  Басов Ю.В. Контрольные работы по курсу общей физики (оптика) / Ю.В. Басов. – Москва, 1953. – 21 с.
656824
   Контрольные работы по курсу органической и биологической химии для студентов-заочников пед. ин-тов, 1953. – 35с.
656825
  Конькова В.А. Контрольные работы по курсу органической и биологической химии. / В.А. Конькова. – М., 1958. – 22с.
656826
  Матисен В.А. Контрольные работы по курсу основы сельского хозяйства / В.А. Матисен. – М., 1956. – 40с.
656827
  Соколова В.К. Контрольные работы по курсу русской литературы ХУШ века / В.К. Соколова. – М., 1954. – 29с.
656828
  Маркосян А.А. Контрольные работы по курсу физиологии / А.А. Маркосян. – М, 1953. – 31с.
656829
  Строчкова А.В. Контрольные работы по курсу физиологии растений с основами микробиологии / А.В. Строчкова. – М, 1956. – 15с.
656830
  Строчкова А.В. Контрольные работы по курсу физиологии растений с основами микробиологии / А.В. Строчкова. – М, 1958. – 15с.
656831
  Александров И.С. Контрольные работы по курсу физиологии человека и животных : для студентов-заочников IV и V курсов факультета естествознания педагогических институтов / Александров И.С., Снопкова Р.А. ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. завед. ; Мин-ва просв. РСФСР ; Моск. гос. заочн. пед. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 22 с.
656832
  Васнецов А.И. Контрольные работы по латинскому языку и методика их выполнения / А.И. Васнецов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1954. – 48с.
656833
  Обновленский А.П. Контрольные работы по латинскому языку и методические указания к их выполнению. / А.П. Обновленский; Доватур А.И. – Л., 1961. – 32с.
656834
   Контрольные работы по латинскому языку и методические указания к ним. – Х., 1970. – 69с.
656835
  Корж Н.Г. Контрольные работы по латинскому языку и методические указания к ним. / Н.Г. Корж. – Х., 1970. – 69с.
656836
  Трусенев В.М. Контрольные работы по литературе XX века(дооктябрьский период) и русской советской литературе. – Москва, 1959. – 44 с.
656837
  Рау Е.Ф. Контрольные работы по логопедии / Е.Ф. Рау. – Москва, 1958. – 24 с.
656838
   Контрольные работы по математике. – Ленинград, 1965. – 11с.
656839
   Контрольные работы по математике. – Л., 1974. – 9с.
656840
  Пахомов В.Ф. Контрольные работы по математике и методические указания к ним : для поступающих на экон. фак., фак. психологии, отд-ние структур. и прикл. лингвистики филол. фак., отд-ние прикл. социологии филос. фак. / Пахомов В.Ф. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Подгот. курсы гуманит. фак. – Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 87, [1] с.
656841
   Контрольные работы по математике. Вариант №2. – Л., 1974. – 9с.
656842
  Бадягина М.И. Контрольные работы по методике естествознания. / М.И. Бадягина. – М., 1959. – 14с.
656843
  Бадягина М.И. Контрольные работы по методике естествознания. / М.И. Бадягина. – М., 1959. – 14с.
656844
  Березанская Е.С. Контрольные работы по методике математики / Е.С. Березанская. – М, 1952. – 30 с.
656845
  Прочухаев В.Г. Контрольные работы по методике математики / В.Г. Прочухаев. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1958. – 132 с.
656846
  Даринский А.В. Контрольные работы по методике преподавания географии. / А.В. Даринский. – М, 1957. – 31с.
656847
  Гора П.В. Контрольные работы по методике преподавания истории / П.В. Гора. – М., 1958. – 30с.
656848
  Зиновьев М.А. Контрольные работы по методике преподавания истории и Конституции СССР / М.А. Зиновьев. – М, 1952. – 16с.
656849
   Контрольные работы по методике преподавания литературы. – Москва, 1948. – 18 с.
656850
  Тиховодов А.А. Контрольные работы по методике преподавания литературы / А.А. Тиховодов. – М. : Учпедгиз, 1957. – 39с.
656851
  Чуватина Д.К. Контрольные работы по методике преподавания литературы / Д.К. Чуватина. – М, 1962. – 23с.
656852
  Рождественский Б.В. Контрольные работы по методике препродавания литературы / Б.В. Рождественский. – Москва, 1951. – 48 с.
656853
  Рождественский Б.В. Контрольные работы по методике препродавания литературы / Б.В. Рождественский. – Москва, 1953. – 56 с.
656854
  Шишов Г.П. Контрольные работы по методике физики / Г.П. Шишов. – Москва, 1967. – 134 с.
656855
  Серова М Л. Контрольные работы по методике. / М Л. Серова, . – М, 1968. – 18с.
656856
  Агранат Н.Н. Контрольные работы по молекулярной физике / Н.Н. Агранат. – Горький, 1951. – 23 с.
656857
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская. – М, 1952. – 56с.
656858
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская. – 3-е изд. – М, 1953. – 56с.
656859
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская. – М, 1956. – 56с.
656860
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская. – М, 1962. – 63с.
656861
  Калинина Н.В. Контрольные работы по немецкому языку в средних профессионально-технических училищах / Н.В. Калинина. – М, 1978. – 83с.
656862
  Горохова И.М. Контрольные работы по немецкому языку для поступающих на филологический факультет / И.М. Горохова, Н.А. Филиппова. – М., 1978. – 19с.
656863
  Новгородова Е.С. Контрольные работы по немецкому языку. / Е.С. Новгородова, Г.И. Солина. – Л., 1968. – 30с.
656864
  Бубман А.С. Контрольные работы по немецкому языку. / А.С. Бубман, А.Г. Махлина. – М., 1977. – 15с.
656865
   Контрольные работы по неорганической химии, ботанике и зоологии беспозвоночных. – М., 1952. – 76с.
656866
   Контрольные работы по неорганической химии, ботанике и зоологии беспозвоночных. – М., 1953. – 80с.
656867
   Контрольные работы по новой и новейшей истории. – Л., 1969. – 124с.
656868
  Сомин Н.И. Контрольные работы по новой истории стран Востока / Н.И. Сомин. – М, 1956. – 55с.
656869
  Сомин Н.И. Контрольные работы по новой истории стран Востока для студентов заочников пед. ин-тов. / Н.И. Сомин, 1953. – 64 с.
656870
  Авксентьев С.И. Контрольные работы по общей физике : оптика : для студентов-заоч. II курса учительских ин-тов / С.И. Авксентьев ; Гл. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 124 с. : ил.
656871
  Родичев В.И. Контрольные работы по общей физике для студентов-заочников II курса учительских институтов / В.И. Родичев. – Ленинград, 1954. – 14 с.
656872
  Шубаев Л.П. Контрольные работы по общей физической географии. / Л.П. Шубаев. – М., 1956. – 23с.
656873
  Моденов П.С. Контрольные работы по основам высшей математики для студентов-заочников 2 курса физ.-мат.фак-тов.пед ин-тов. / П.С. Моденов. – М, 1953. – 16с.
656874
  Бируля А.Л. Контрольные работы по основам топографии и картоведению / А.Л. Бируля; Ред. Иванов И.М. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 46с. – для студентов-заочников педагогических институтов
656875
  Зикеев Н.В. Контрольные работы по педагогике / Н.В. Зикеев. – М, 1956. – 40с.
656876
   Контрольные работы по педагогике. – М., 1963. – 36с.
656877
   Контрольные работы по педагогике. – М., 1965. – 32с.
656878
  Огородников И.Т. Контрольные работы по педагогике для студентов-заочников пед. ин-тов / И.Т. Огородников. – М., 1953. – 46с.
656879
  Корнева А.И. Контрольные работы по педагогике для студентов-заочников учительских институтов. / А.И. Корнева. – Москва, 1953. – 46 с.
656880
   Контрольные работы по педагогике и методические указания по организации и проведению педагогической практики студентов заочного отделения. – Омск, 1962. – 24с.
656881
  Игнатьева Т.Б. Контрольные работы по педагогике. Пособие для студ.-заоч. пед. ин-тов / Т.Б. Игнатьева, Л.А. Рувинская. – М., 1976. – 52с.
656882
  Монин С.А. Контрольные работы по почвоведению и географии почв. / С.А. Монин. – М., 1950. – 23с.
656883
  Гамезо М.В. Контрольные работы по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – М., 1975. – 80с.
656884
  Гамезо М.В. Контрольные работы по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 95с.
656885
   Контрольные работы по русской литературе 19 века для студентов-заочников 4 курса фил. фак-тов пед. ин-тов. – К., 1960. – 39 с.
656886
  Александров Б.И. Контрольные работы по русской литературе XIX века : для студентов-заочников III-IV урсов факультета русского языка и литературы педагогических институтов / Б.И. Александров ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учедных завед ; Мин-ва просв. РСФСР ; Моск. гос. пед. заочн. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 40 с.
656887
  Морозова Т.Г. Контрольные работы по русской литературе XIX века (вторая половина XIX в.) / Т.Г. Морозова. – М., 1953. – 24 с.
656888
  Морозова Т.Г. Контрольные работы по русской литературе XIX века (первая половина) / Т.Г. Морозова. – М., 1954. – 30 с.
656889
  Брадис Л.В. Контрольные работы по русской литературе XIX века для студентов-заочников III-IV курсов. / Л.В. Брадис. – М., 1961. – 59с.
656890
  Головенченко Ф.М. Контрольные работы по русской литературе XIX и начала XX века / Ф.М. Головенченко. – М., 1953. – 52 с.
656891
  Болдырева А.П. Контрольные работы по русской литературе. / А.П. Болдырева. – М, 1957. – 46с.
656892
   Контрольные работы по русскому языку. – Свердловск, 1946. – 37с.
656893
   Контрольные работы по русскому языку. – Киев, 1988. – 11с.
656894
   Контрольные работы по русскому языку для студентов первого курса факультета журналистики : заочное отделение. – Киев : КГУ, 1955. – 16 с.
656895
  Марфунина И.А. Контрольные работы по русскому языку и литературе. / И.А. Марфунина, Н.И. Герасимов. – М, 1969. – 8с.
656896
  Марфунина И.А. Контрольные работы по русскому языку и литературе. / И.А. Марфунина, Н.И. Герасимов. – М, 1970. – 8с.
656897
  Болдырева А.П. Контрольные работы по руссокой литературе. / А.П. Болдырева. – М, 1959. – 36с.
656898
  Любарева Е.П. Контрольные работы по советской литературе / Е.П. Любарева, А.Г. Соколов. – М., 1955. – 44с.
656899
  Любарева Е.П. Контрольные работы по советской литературе для студентов-заочников пед. институтов / Е.П. Любарева, А.Г. Соколов. – Москва, 1953. – 48 с.
656900
  Сидельникова Т.Н. Контрольные работы по советской литературе Для студентов-заочников Укурса фак-та русского языка и лит-ры пед. ин-тов / Т.Н. Сидельникова. – М, 1964. – 44с.
656901
  Киреева И.В. Контрольные работы по советской литературе. / И.В. Киреева. – Москва, 1957. – 22 с.
656902
  Демиденко Л.П. Контрольные работы по современному русскому языку / Л.П. Демиденко. – Минск, 1987. – 187с.
656903
   Контрольные работы по современному русскому языку №1-8 для студ. -заочн. фил. фак-тов. – Махачкала, 1967. – 83с.
656904
  Калинин И.А. Контрольные работы по современному русскому языку для студ.-заоч. фак-та русс. языыка и л-ры / И.А. Калинин. – 4-е изд.. – Горький, 1960. – 38с.
656905
   Контрольные работы по современному русскому языку для студентов-заочников 4 курса отд. русского языка и литературы пед. ин-тов. – К., 1960. – 63с.
656906
  Брадис В.М. Контрольные работы по специальному курсу элементарной математики. / В.М. Брадис, Е.К. Нечаев. – М., 1954. – 23с.
656907
  Самохвалова Е.И. Контрольные работы по старославянскому языку для студентов-заочников / Е.И. Самохвалова. – Киев, 1969. – 37с.
656908
  Комаров К.В. Контрольные работы по сурдопедагогике / К.В. Комаров. – М., 1972. – 32с.
656909
  Суетин Т.А. Контрольные работы по теоретической механике / Т.А. Суетин. – Москва, 1952. – 29 с.
656910
  Пояркова К.Д. Контрольные работы по теоретической механике / К.Д. Пояркова. – Москва, 1955. – 40 с.
656911
  Горшенин С.М. Контрольные работы по теории чисел / С.М. Горшенин, В.А. Александров. – Москва, 1957. – 16 с.
656912
  Пясецкий С.А. Контрольные работы по теории чисел и методичесие указания к ним. Метод. пособие / С.А. Пясецкий. – Саранск, 1958. – 44 с.
656913
  Тихомирова М.М. Контрольные работы по топографии и картографии : для студ.-заочников географ. ф-ов пед. ин-ов / Глав. упр. высш. и средн. пед. учебных заведений Мин-ва Просв. РСФСР ; Московский гос. заочный пед. ин-т ; М.М. Тихомирова. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 59 с.
656914
  Тихомирова М.М. Контрольные работы по топографии и картографии : учеб.-метод. пособ. для студ.-заочников географ. ф-ов пед. ин-ов / Глав. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведений Мин-ва Просвещения РСФСР ; Московский гос. заочный пед. ин-т ; М.М. Тихомирова. – Москва : Просвещение, 1968. – 64 с.
656915
  Горбунова В.Д. Контрольные работы по физике / В.Д. Горбунова. – М., 1971. – 19 с.
656916
   Контрольные работы по физике в 6-10 классах средней школы. – М., 1986. – 206с.
656917
   Контрольные работы по физике в 7-11 классах : дидакт. материал. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 207 с.
656918
  Горбунова В.Д. Контрольные работы по физике для поступающих на физических и мех.-мат. факультеты и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ / В.Д. Горбунова. – М., 1970. – 12 с.
656919
  Веденеев О.В. Контрольные работы по физике для поступающих на химический, геологический, географический факультеты и почвенное отделение биолого-почвенного факультета МГУ / О.В. Веденеев. – Москва : Издательство Михайлова В.А., 1970. – 15 с.
656920
  Чижевская З.А. Контрольные работы по физиологии растений с основами микробиологии для студентов-заочников 4 курса / З.А. Чижевская. – М., 1953. – 56с.
656921
   Контрольные работы по французскому языку для студ. 3-4 го курсов отделения "Русский язык как иностранный филол. фак.. – К., 1984. – 15с.
656922
  Иогансон С.Б. Контрольные работы по французскому языку. / С.Б. Иогансон. – М, 1965. – 56с.
656923
  Иогансон С.Б. Контрольные работы по французскому языку. / С.Б. Иогансон. – 2-е изд. – М, 1970. – 52с.
656924
   Контрольные работы по химии. – Москва, 1949. – 30с.
656925
  Тутыхин Б.А. Контрольные работы по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1955. – 40с.
656926
  Семевский Б.Н. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / Б.Н. Семевский. – М., 1955. – 55с.
656927
  Красюк И.Ф. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.Ф. Красюк. – М, 1957. – 22с.
656928
  Мамаев И.И. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.И. Мамаев. – М., 1958. – 24с.
656929
  Мамаев И.И. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.И. Мамаев. – М., 1960. – 36с.
656930
  Киссин В.Э. Контрольные работы по элементарной математике для студентов заочников учит.Инс-тов / В.Э. Киссин, С.В. Филичев. – М, 1952. – 32с.
656931
  Станчик М.К. и др. Контрольные работы... по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1955. – 94с.
656932
  Карипиди С.Д. Контрольные фильмы / С.Д. Карипиди. – М, 1956. – 93с.
656933
  Симорот З.К. Контрольные функции профсоюзов при установлении и прекращении трудовых правоотношений. : Автореф... канд. юрид.наук: / Симорот З.К.; АН УССР. Секция обществ. наук. – К., 1965. – 16л.
656934
   Контрольные цифры второго пятилетнего плана развития легкой промышленности РСФСР на 1929-30 год. – Москва; Ленинград, 1930. – 874с.
656935
   Контрольные цифры второго пятилетнего плана развития легкой промышленности УССР. – Харьков, 1933. – с.
656936
   Контрольные цифры народного хозяйства на 1926-1927 год. – М., 1926. – 395с.
656937
   Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1927-1928 год. – Москва, 1928. – 587 с.
656938
   Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1928-1929 год. – М., 1929. – 702с.
656939
   Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1929-1930 год. – М., 1929. – 31с.
656940
   Контрольные цифры народного хозяйства УССР на 1926-1927 год. – Х., 1926. – 77с.
656941
   Контрольные цифры народного хозяйства УССР на 1927-1928 хозяйственный год : доклад комиссии по контрольным цифрам, утвержденный президиумом госплана УССР 28-IX 1927 года. – Харьков : Издание Госплана УССР, 1927. – 65 с.
656942
   Контрольные цифры народного хозяйства УССР на 1928-1929 год. – Харків : Госплпн УССР, 1928. – 194 с. + сводные таблицы : с. 1-79
656943
   Контрольные цифры народного хозяйства Якутской АССР на 1929-1930 год. – Якутск, 1929. – 309с.
656944
   Контрольные цифры пищевой промышленности на 1932 год. – М.-Л., 1932. – 292с.
656945
   Контрольные цифры по труду на 1928/29 год. – М., 1929. – 84с.
656946
   Контрольные цифры промышленности на 1929/30 г.. – М., 1929. – 151с.
656947
   Контрольные цифры пятилетнего перспективного плана 1928/29-1932/33 по народному просвещению РСФСР. – М.-Л., 1929. – 398с.
656948
   Контрольные цифры пятилетнего перспективного плана развития промышленности1928/29-1932/33 гг.. – Х., 1929. – 369с.
656949
   Контрольные цифры пятилетнего плана народного хозяйства и социально-культурного строительства РСФСР 1928/29-1932/33 гг.. – М.
2. – 1929. – 385с.
656950
  Куйбышев В.В. Контрольные цифры пятилетнего плана промышленности на 1928/2, 1932/33 гг. / В.В. Куйбышев. – М, 1929. – 260с.
656951
   Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы. – Кишинёв, 1959. – 64с.
656952
   Контрольные цифры системы потребительской кооперации на 1926/27 хоз. год. – М., 1926. – 79с.
656953
  Ливадный А. Контрольный выброс : фантастический роман / Андрей Ливадный. – Москва : Эксмо, 2009. – 384 с. – (S.T.A.L.K.E.R). – ISBN 978-5-699-32344-9
656954
  Мартынов В.Б. Контрольный вызов / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1985. – 208с.
656955
  Донцова Дарья Контрольный поцелуй : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004720-7
656956
  Донцова Д. Контрольный поцелуй : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-007234-1
656957
  Палей М. Контрольный поцелуй в голову : в 3 кн. : любовная лирика 2011-2016 / Марина Палей. – Харьков : Эксклюзив, 2017. – 219, [1] с. – Содерж.: Кн. 1: Портрет ; Кн. 2: Замужество Марии Браун ; Кн. 3: Контрольный поцелуй в голову. – (Универсальный донор : автор. сер. Марины Палей). – ISBN 978-617-7204-41-0
656958
  Бесстремянная Юлия Контрольный экземпляр РГБ: взгляд комплектатора // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 15-17. – ISSN 0869-4915
656959
  Костін М. Контрольована поставка як перспективний різновид слідчих дій у кримінальному процесі України: проблемні питання і перспективи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 85-91.
656960
  Кокорский В.Ф. Контропропаганда в средствах массовой информации Украины. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кокорский В.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 20л.
656961
  Петрова Т.О. Контрприклад у неперервному інтерполяційному q-опуклому наближенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 118-121. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
656962
  Кужель О.В. Контрприклади в математиці : для серед. та ст. шк. віку / О.В. Кужель. – Київ : Радянська школа, 1988. – 93, [2] с. – (Коли зроблено уроки)
656963
  Гелбаум Б. Контрпримеры в анализе / Б. Гелбаум, Дж. Олмстед; Пер. с англ. Б.В. Голубкова под ред. П.Л. Ульяновой. – Москва : Мир, 1967. – 251с.
656964
  Хоменко І.А. Контрпродуктивний вплив ефірної драматургії на особистість:від "радіопанік" до "reality show" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 122-126
656965
   Контрпропаганда. – Киев, 1985. – 365 с.
656966
   Контрпропаганда в вузовских курсах общественных наук : Рекоменд. библиогр. указ. – Киев, 1985. – 61с.
656967
  Ножин Е.А. Контрпропаганда в лекционной деятельности / Е.А. Ножин. – М, 1983. – 48с.
656968
  Калина В.Ф. Контрпропаганда в правовоспитательной деятельности органов прокуратуры: понятие, сущность, задачи (в помощь работникам прокурат.) / В.Ф. Калина, Ю.П. Касаткин. – М., 1987. – 28с.
656969
  Ножин Е.А. Контрпропаганда в системе идеологической деятельности КПСС / Е.А. Ножин. – М, 1984. – 100с.
656970
  Кейзеров Н.М. Контрпропаганда: проблемы методологии и методики / Н.М. Кейзеров, Е.А. Ножин. – М, 1984. – 80с.
656971
   Контрпропаганда: Теория и практика. – Москва : Военное издательство, 1988. – 240 с.
656972
  Кокорсикй Валентин Францевич Контрпропаганде в средствах массовой информации Украины : опыт, проблемы, уроки (1976-1985 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Кокорсикй Валентин Францевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 205л. – Бібліогр.:л.178-206
656973
  Кокорский Валентин Францевич Контрпропаганде в средствах массовой информации Украины : опыт, проблемы, уроки (1976-1985 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Кокорский Валентин Францевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 205л. – Бібліогр.:л.178-206
656974
  Коняхин Геннадий Егорович Контрпропагандистская деятельность центральных газет в условиях обострения идеологической борьбы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коняхин Геннадий Егорович; АОН при ЦК КПСС. – М., 1985. – 25л.
656975
  Акопов М.А. Контрпропагандистская направленность лекционной деятельности : В помощь лектору / М.А. Акопов; Об-во "Знание" УССР. – Киев : Знание, 1985. – 16с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
656976
   Контрпропагандистская работа в специализированном вузе. – Киев, 1987. – 180 с.
656977
  Дерфи Л. Контрразведчик-2 или Конец операции "Кольчуга" : детективная повесть / Леовал Дерфи. – Киев : [ Б.и. ], 2010. – 242 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецлужб)
656978
  Дерфи Л. Контрразведчик или Конец операции "Тайфун" : детективная повесть / Леовал Дерфи. – Киев : [б. и.], 2012. – 208 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецлужб)
656979
  Дерфи Л. Контрразведчик или Операция "Кольчуга" : детективная повесть / Леовал Дерфи. – Киев : [б. и.], 2009. – 292 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецcлужб)
656980
  Дерфи Л. Контрразведчик или Операция "Тайфун" : детективная повесть / Леовал Дерфи. – Киев : [б. и.], 2011. – 221 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецcлужб)
656981
   Контрреволюционные силы в венгерских октябрьских событиях. – М., 1956. – 64с.
656982
   Контрреволюционные силы в венгерских октябрьских событиях. – М., 1957. – 156с.
656983
   Контрреволюционные силы в венгерских октябрьских событиях, 1957. – 135с.
656984
  Панкевич И. Контрреволюционный путч Каппа и Лютвица в Германии в марте 1920 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Панкевич И.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1964. – 31л.
656985
  Иванов Н.Я. Контрреволюция в России в 1917 году и ее разгром. / Н.Я. Иванов. – М, 1977. – 272с.
656986
  Чередниченко В.П. Контрреволюция на экспорт / В.П. Чередниченко. – К., 1985. – 168с.
656987
  Мурашкин А.И. Контрреволюция на экспорт / А.И. Мурашкин. – Минск, 1988. – 126с.
656988
  Гончар Б.М. Контрреволюція / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 210. – ISBN 966-642-073-2
656989
  Ісіченко І. Контрреволюція гідності. Її наслідки неважко спрогнозувати. Вища школа остаточно позбудеться креативних особистостей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 січня (№ 6). – С. 11


  Її наслідки неважко спрогнозувати. Вища школа остаточно позбудеться креативних особистостей.
656990
  Мотиль О. Контрреволюція Януковича // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 2-4
656991
  Череватенко Л. Контррельєфи // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 26-29. – ISSN 0130-321Х
656992
  Гуляшки А. Контррозвідка. / А. Гуляшки. – Київ, 1961. – 160с.
656993
  Юрченко О.М. Контррозвідувальне право-самостійна галузева юридична наука / О.М. Юрченко, І.В. Сервецький // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 156-164. – ISSN 2222-5374
656994
  Шишко О. Контррозвідувальні відділення у системі білого терору в Одесі (серпень 1919 р. - лютий 1920 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 85-92. – ISSN 1998-4634
656995
  Халіков Р.Х. Контрсекулярність: специфіка нової релігійності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 41-45
656996
  Коблан А. Контртерористичні аспекти політики США щодо режиму талібів (1996-2001) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 284-291
656997
  Дубинский И.В. Контрудар / И.В. Дубинский. – М, 1979. – 638с.
656998
  Малишевський І.Ю. Контрудар / І.Ю. Малишевський. – К., 1990. – 415с.
656999
  Зубрилин Ю.К. Контрудар по "Цеппелину" / Ю.К. Зубрилин. – Воронеж, 1967. – 54с.
657000
  Карасевич К. Контрудар южной группы по Колчаку / К. Карасевич. – Москва : Воениздат, 1938. – 36 с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,