Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
633001
  Запускалов А.М. "Культурный консерватизм" Р. Скратона: возврат к традициям // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 154-156
633002
  Наривская В. "Культурный трансфер": возможности и смыслы термина (по материалам зарубежных исследований с попыткой украинских дополнений и комментариев) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 41-59. – ISBN 978-966-171-889-9
633003
  Агафонов В.П. "Культурный" империализм без грима / В.П. Агафонов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 97 с.
633004
  Пашков К.В. "Культурологія єзуїтів": католицькі місіонери в просторі неєвропейських культур // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 60-68
633005
  Быстров М.В. "Культурометрия" или "квантитативная культурология"? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 11-14. – ISSN 2073-9702


  Предлагается количественный подход к истолкованию "ценностного смысла культуры". Новая - "онтическая" - аксиология базируется на знаменитой "золотой пропорции" (ЗП), в равной степени присутствующей в природе и шедеврах искусства
633006
  Воронцов В.Б. "Кумиры" без прикрас / В.Б. Воронцов. – Москва, 1968. – 216с.
633007
  Воробьева Мария "Кунтскамеры габсбургов: магия природы и механизм вселенной" : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 80 : Іл.
633008
  Карпенко Г. [Кунволія]. Ланыши Киевской Украйны в 13 кн. : Кн.2-3, 1851
633009
   [Кундієв Юрій Ілліч] // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (77/78). – С. 159-160. – ISSN 1609-0446


  "...Присвячено пам"яті - Кундієву Юрію Іллічу, Академіку НАМН України."
633010
  Мерщій Т.В. Культур-філософський аналіз феномену тероризму в інформаційному суспільстві. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 124-127. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
633011
  Кротова О. Культурні адаптації верхньопалеолітичних мисливців Азово-Чорноморських степів // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 48-49. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
633012
  Северинова М.Ю. Культурні архетипи "софійність" та "Слово" як основа музично-драматичного потенціалу (на прикладі творчості Г. Гаврилець) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 75-84
633013
  Калетнік А.А. Культурні асоціації в неокласичному тексті Максима Рильського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 34-41
633014
  Іваненко Оксана Анатоліївна Культурні взаємини Франції та України наприкінці 18 - у першій половині 19 століття : Автореф. дис. ... канд.істор. наук: 07.00.02 / Іваненко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
633015
  Іваненко Оксана Анатоліївна Культурні взаємини Франції та України наприкінці 18 - упершій половині 19 століття : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Іваненко О.А.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. – Бібліогр.: л. 174-198
633016
  Сащук Г.М. Культурні виміри інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 366-376
633017
  Михалюк О.І. Культурні відносини Кримського ханства першої половини XIII - XVIII ст. у контексті дипломатії та етикету // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 67-74
633018
  Павлишин О. Культурні втрати Галичини // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 7 (227). – С. 68-73. – ISSN 0131-2685
633019
  Лютий І.О. Культурні діалоги у контексті Євро 2012 / І.О. Лютий, О.О. Мотузенко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  На базі КНУТШ працюють два спеціалізовані освітньо-культурні центри - Центр італійської мови при Інституту філології та Центр географічних та культурних досліджень Італії при географічному факультеті
633020
  Дояр Л.В. Культурні заклади Кривого Рогу: історичний огляд // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С.131-140. – ISBN 966-551-159-9
633021
  Попова І.В. Культурні засади і правове забезпечення екобезпечного розвитку трансформаційного суспільств // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 123-136
633022
  Атаманенко І.Б. Культурні засади стратегічного управління бізнес-організацією // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 136-142. – ISSN 2077-1800
633023
  Сащук Г.М. Культурні засади формування інформаційного суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 58-66


  Розглядаючи явище культури інформаційного суспільства, автор звернувся до аналізу тих загальнокультурних основ, тих соціальних меж, в яких відбувається процес становлення ""нового культурного ландшафту", який адекватно відбиває "новоцивілізаційний ...
633024
  Коливанова К.В. Культурні зв"язки України з Сербією і Чорногорією у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 52-57. – (Історичні науки ; Вип. 30)
633025
  Кротюк С.Ф. Культурні зв"язки України і Веймарської Німеччини (1921-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.03 / Кротюк С.Ф.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
633026
  Кротюк Світлана Федорівна Культурні зв"язки України і Веймарської Німеччини (1921-1932 рр.) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.03 / Кротюк Світлана Федорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 187л. – Бібліогр.:л.174-186
633027
  Пішванова Т. Культурні зв"язки України і регіону Донбасу з Китаєм кінця 40-х - початку 50-х років ХХ сторіччя // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 80-84. – ISSN 1728-9343
633028
  Кураєв Олексій Олексійович Культурні зв"язки України і Франції у другій половині XIX - на поч. ХХ ст. (1851-1917 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Кураєв Олексій Олексійович; Ін-т історії України АН України. – К., 1992. – 18л.
633029
  Керецман Надія Павлівна Культурні зв"язки українського, чеського та словацького народів в останній третині XIX - на початку XX ст. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Керецман Надія Павлівна; Ужгородський Держ. ун-т. – Ужгород, 1992. – 21л.
633030
  Іванова К.А. Культурні зміни в контексті глобалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 26-31
633031
  Ситнік І. Культурні і дикі форми Brassica - джерело нового вихідного матеріалу в селекції Brassica napus L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Вивчені біологічні особливості та господарсько-цінні ознаки деяких видів роду Brassica з метою їх використання для створення нового вихідного матеріалу в селекції ріпаку на стійкість до біотичних і абіотичних факторів навколишнього середовища. The ...
633032
  Хорунжа Г. Культурні ідентичності Східної Галичини ранньомодерного часу та їх візуалізація у семантиці орнаментики архітектури м. Бережан // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 135-141. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
633033
  Костенко Н. Культурні ідентичності: перетворення і визнання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.69-88. – ISSN 1563-3713
633034
  Олійник О.С. Культурні індустрії: соціальна сутність, стан та перспективи розвитку в Україні : автореф. дис. ... канд. культурології : спец.: 26.00.01. - теор. та іст. культури / Олійник О.С. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтво. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
633035
  Тащенко А.Ю. Культурні коди : монографія / А.Ю. Тащенко ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Вид-во ІПК Держ. служби зайнятості України. – ISBN 978-617-649-025-8
Ч. 2 : Продукування та використання кодів соціальної дійсності. – 2014. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-164 та в підрядк. прим.
633036
  Кочерга С. Культурні коди драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки у світлі гнозису // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 6-14. – ISSN 1728-9572


  У статті розглядаються парадигма поганства та християнства у тексті драми-феєрії "Лісова пісня"
633037
  Шербачук Л. Культурні коди через призму негації у фразеологічній системі української мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 476-481


  В статті характеризуются особливості репрезентації культурних кодів через призму фразеологічної негації (заперечення). В статье характеризуются особенности репрезентации культурних кодов через призму фразеологической негации (возражения).
633038
  Тащенко А.Ю. Культурні коди як засіб соціальної ідентифікації у повсякденних практиках : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Тащенко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 394 арк. – Додатки: арк. 234-394. – Бібліогр.: арк. 217-233
633039
  Тащенко А.Ю. Культурні коди як засіб соціальної ідентифікації у повсякденних практиках : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Тащенко Анна Юріївна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
633040
  Сушик Л. Культурні ландшафти на теренах природних національних парків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 225--231. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
633041
  Бєлокуров Д. Культурні олімпіади - соціокультурний феномен олімпійського руху сучасності // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 99-103. – ISSN 1992-7908
633042
  Єршов В. Культурні осередки України: Бердичів // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 5 (430), травень. – С. 33-37
633043
  Сміт Е.Д. Культурні основи націй : ієрархія, заповіт і республіка / Ентоні Д. Сміт ; [пер.: Петро Таращук ; ред.: Ірина Давидко, Лесь Белей]. – Київ : Темпора ; ECEM Медіа Україна, 2010. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 242-300. – ISBN 978-966-8201-77-6


  Праця Ентоні Сміта, визначного британського політолога, присвячена вивченню особливостей формування різних типів націй у культурологічному розрізі. Автор розглядає три типи націй: ієрархічні, побудовані на заповіті та республіканські. особливістю ...
633044
  Кулаковська І.М. Культурні пам"ятки Житомирщини як атракції етнокультурного туризму : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кулаковська Ірина Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
633045
  Любченко О.М. Культурні парадигми паркового відпочинку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 159-165
633046
  Яцків П.М. Культурні перетворення на Станіславщині за роки Радянської Влади (1939-1949 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Яцків П.М.; Ін-т підвищення кваліф. викладачів основ марксизму-ленінізму при КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1950. – 216л.
633047
  Лесів М. Культурні перехрестя : українська писанка в Канаді в контексті західної естетики // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 0130-6936
633048
  Дьяченко А.С. Культурні підстави тематизації ляльки у жанрі хоррор // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 91-93
633049
  Сухомлинов О.М. Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему : монографія / Олексій Сухомлинов ; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу, Спілка польських вчених Бердянська. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 211, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 182-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-297-7
633050
  Філіпенко Д.О. Культурні права і свободи: міжнародний і європейський контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 221-225.
633051
  Строган А.Ю. Культурні права особи в національних та міжнародних нормативно-правових актах : порівняльний аналіз = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 95-97
633052
  Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні: ціннісно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 208-214. – ISSN 0132-1331
633053
  Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина: поняття та сутність // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 16-18
633054
  Ведмедєв М.М. Культурні ресурси продуктивності мислення: філософсько-методологічний аналіз : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Ведмедєв Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 391 л. – Бібліогр.: л. 356-391
633055
  Ведмедєв М.М. Культурні ресурси продуктивності мислення: філософсько-методологічний аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Ведмедєв Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 33 с. – Бібліогр.: 27 назв
633056
  Фоменко О.С. Культурні символи в пісні Біллі Джоела "We didn"t start the fire" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 370-377


  У статті аналізуються культурні символи, що згадуються у пісні Біллі Джоела "We didn"t start the fire", визначаються лексико-тематичні групи символів, описуються ономастичні характеристики символів, представлених власними назвами. В статье ...
633057
  Фоменко О.С. Культурні символи як спосіб мовної об"єктивації концепту ENGLISHNESS // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – C. 451-463. – Bibliogr.: Літ.: с. 463; 19 назв


  Культурні символи Англії. Культурные символи Англии. The cultural symbols of England.
633058
  Лантінова Г.С. Культурні смисли економічної освіти: методологічні перспективи феноменологічного аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 117-124. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  В статті розглядаються методологічні можливості сучасної феноменології у дослідженні культурних смислів економічної освіти. Феноменологічні експлорації у проблемному полі економічної освіти дозволяють розкрити смислові зв’язки між різними сегментами ...
633059
  Сагуйченко В.В. Культурні смисли і людинотворчий потенціал безперервної освіти
633060
  Сагуйченко В.В. Культурні смисли і людинотворчий потенціал безперервної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 295-299. – ISSN 2076-1554
633061
  Рудакевич О. Культурні та ідеологічні засади національної моделі конституціоналізму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 12-15
633062
  Шевель Анжеліка Культурні та природоохоронні традиції Глухівщини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 160-162


  Розглянуто культурні та природоохоронні традиції Глухівщини, проаналізовано пам’ятки історії, культури, природи. Акцентовано увагу на тому, що в народному мистецтві Глухівщини є чимало своєрідних рис, що свідчать про взаємозв’язок з різними ...
633063
  Копієвська О.Р. Культурні традиції у формуванні національної ідентичності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 194-201. – ISSN 2225-7586
633064
  Слуквін М. Культурні трансформації. Спроба соціологічного розрізнення трансформацій // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 64-66. – ISBN 978-966-171-811-0
633065
  Жулєньова О. Культурні універсалії, інваріантість та еквівалентність: їхня роль у реалізації крос-національніх досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С.139-150. – ISSN 1563-3713
633066
  Орлов Ю.В. Культурні фактори оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 20-31. – ISSN 2304-4556


  Проаналізована сутність культурних факторів оцінки політичних злочинів у міжнародному вимірі. Встановлено, що геополітичні конфронтації є одним із проявів конфлікту культур та цивілізацій. Тому в контексті міжнародного виміру культурний фактор проявляє ...
633067
  Дуденко Т.В. Культурні цінності в цивільному обороті України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 33-38. – ISSN 0201-7245
633068
   Культурні цінності Європи : [збірник] / за ред. Ганса Йоаса і Клауса Вігандта ; [пер. з нім.: К. Дмитренко, В. Швед ; наук. ред.: О. Вєдров, В. Приходько]. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 551, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Європейського Форуму). – ISBN 978-966-378-351-2
633069
  Данько-Сліпцова Культурні цінності політичної комунікації у ЗМІ // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 175-177
633070
  Гавеля О.М. Культурні цінності студентів вишів України в аспекті їх полікультурної компетентності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 2226-0285
633071
   Культурні цінності України: втрати. Шляхи повернення : Державна програма. – Київ, 1999. – 14с.
633072
  Фурман Я. Культурні цінності як предмет контрабанди // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 100-102. – ISSN 0132-1331
633073
  Клекот Е. Культурні цінності. Співпраця і проблема претензій у польсько-українських відносинах / Ева Клекот, Пйотр Косєвський ; переклад М. Боянівської. – Варшава : Фонд ім. Стефана Баторія, 2006. – 24 с. – ISBN 83-89406-68-3
633074
  Юрковська М.М. Культурні явища у гуморі сучасних англомовних анімаційних фільмів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 550-558. – Бібліогр.: Літ.: с. 558; 11 назв
633075
  Котов Павел Культурній код: Тибетская танка. Пробуждение в красках // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 20-22 : рис.
633076
  Донець П.М. Культурно-, лингво-, и дискурсивно-специфические смыслы в межкультурной коммуникации // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 107-109. – ISBN 966-7890-03-1
633077
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход в психологии и методологии междисциплинарных исследований // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.17-27. – ISSN 0042-8841
633078
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к феноменам креативности, неадаптивности и гениальности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируются междисциплинарные исследования креативности и гениальности рубежа XIX - XX вв. Обсуждаются проблемы методологии исследования феноменов творчества, традиции сопоставления гениальности и помешательства, возможности психологической типологии ...
633079
  Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к феномену информационной социализации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 26-34
633080
  Есакова М.Н. Культурно-антропологическая парадигма науки о переводе (на примере романа М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" и его переводов на французский и греческий языки) / М.Н. Есакова, Э.К. Харацидис // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 114-126. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
633081
  Зельцер В.Дж. Культурно-антропологический подход к семейной психотерапии: мифы и магия / В.Дж. Зельцер, М.Р. Зельцер // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.93-103. – ISSN 0042-8841
633082
  Лубська М.В. Культурно-антропологічне обґрунтування природи права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз ролі і місця правових ідей у функціонуванні права і обґрунтуване їх значення для еволюції права, правосвідомості й правового менталітету. The author is analysing the role and place of legal ideas in the functioning of law and ...
633083
  Шелякіна А. Культурно-антропологічний портрет сучасного американця: мовні засоби репрезентації // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 212-221. – ISBN 966-7773-70-1
633084
  Діденко В.П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX- на початку XXI століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко В.П.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 175-200
633085
  Діденко В.П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX- на початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
633086
  Семин В.М. Культурно-бытовая среда как предмет социологического изучения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Семин В.М.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 20л.
633087
   Культурно-бытовые процессы на юге Украины: сб. ст.. – М., 1979. – 191с.
633088
  Токмаков В.М. Культурно-бытовые различия между городом и деревней и их преодоление в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Токмаков В.М. ; МВ и ССО , Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1975. – 21 с.
633089
   Культурно-бытовые традиции бурят и монголов: сб. ст.. – Улан-Удэ, 1988. – 160с.
633090
  Алєксєєнко А. Культурно-видовищні споруди 1920 - 1930-х / А. Алєксєєнко, О. Дождьова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 58-65. – ISSN 0131-2685


  Історія клубного будівництва.
633091
   Культурно-воспитательная деятельность как фактор ускорения развития социалистического общества: сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 175с.
633092
  Михалева Н.А. Культурно-воспитательная деятельность сельского Совета / Н.А. Михалева. – М, 1964. – 35с.
633093
  Мельник П.И. Культурно-воспитательная деятельность Советского государства в период постепенного перехода от социализма к коммунизму : Дис... канд.филос.наук: / Мельник П.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 263л. – Бібліогр.:л.1-8
633094
  Мельник П.И. Культурно-воспитательная деятельность Советского государства в период постепенного перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мельник П.И. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 17с.
633095
  Лиходедов М Ф. Культурно-воспитательная деятельность советского государства. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лиходедов Ф.М,; Акад.наук СССР. – Москва, 1951. – 16 л.
633096
  Керимов И.А. Культурно-воспитательная деятельность Советского социалистического государства во второй главной фазе его развития. (По материалам Азербайдж. ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Керимов И.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Баку, 1954. – 20л.
633097
   Культурно-воспитательная работа профкома. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 239с.
633098
   Культурно-воспитательная работа профсоюзов: уч. пособие. – М., 1989. – 256с.
633099
  Исмаилов М.С. Культурно-воспитательная роль Советского государства в период строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Исмаилов М.С.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 18л.
633100
  Лашин А.Г. Культурно-вспитательная деятельность Советского государства / А.Г. Лашин. – М, 1955. – 192с.
633101
  Саєнко С.Г. Культурно-генетична спільність реалій і кордони // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 98-100. – Бібліогр.: с. 100. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто культурологічні складові мовних реалій, як елемент створення і подолання існуючих кордонів.
633102
  Фокіна В.І. Культурно-глобалізаційний вимір самоідентифікації української молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 365-375
633103
  Савчук І.І. Культурно-громадська праця родини Грушевських у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (в контексті діяльності Марії Сильвестрівни Грушевської та Марка Федоровича Грушевського) / І.І. Савчук, С.А. Журавльов // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 36-41. – ISSN 2076-1554


  Згадуються М.Драгоманов, М. Костомаров, М. Грушевський.
633104
  Моісеєва Т. Культурно-громадські здобутки українців Австралії (за матеріалами вітчизняної преси) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 59-63


  Аналізуються публікації української преси про українську спільноту в Австралії, звертається увага на особливості інформаційно-духовного відображення життя діаспори на п"ятому континенті. The article analizes the publications of the Ukrainian media on ...
633105
  Циватий В.Г. Культурно-гуманитарная и институциональная модель дипломатии Китайской Народной Республики (КНР): историко-политические традиции и современность // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 164-167. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
633106
   Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень : Монографія / Ю.М. Ключко, В.Д. Ковтун, Л.О. Троєльнікова, Н.М. Цимбалюк; МКМУ; Український центр культурних досліджень. НПБУ. – Київ, 2004. – 180с. – ISBN 966-7547-31-0
633107
  Домаренко Е.В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки : Научно-практическое пособие / Е.В. Домаренко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 80с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 44). – ISBN 5-85129-175-3
633108
   Культурно-досуговая деятельность. Перспективы развития и проблемы регулирования: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1991. – 108с.
633109
  Логвин М.М. Культурно-духовна спадщина Полтавської області як туристичний ресурс / М.М. Логвин, Т.О. Гусаковська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 129-134. – Бібліогр.: 7 назв.
633110
  Кочура Наталія Культурно-естетична генонема українського національного світогляду // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 252-257. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор ставить за мету дослідити особливості формування культурно-естетичної генонеми українського національного світогляду під впливом факторів природного середовища та їх похідних.
633111
  Кочура Н.М. Культурно-естетичний вимір гуманітарної безпеки України // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 197-206
633112
  Шумська О. Культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ у теорії емергенці Вольфганга Ізера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 191-195. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
633113
  Чорний О.О. Культурно-естетичні мотиви в історії філософсько-освітніх ідей України // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 2226-3209
633114
  Зінченко В.М. Культурно-етичні вимоги до поведінки працівників органів внутрішніх справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 56-59
633115
  Халілова Л.С. Культурно-етнографічні відмінності весільних обрядодій етнічних груп кримських татар // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 162-167. – ISSN 2226-2180


  "Проаналізовано специфіку весільної обрядовості різних етнічних груп кримських татар. Дослідження показали, що три тюркомовні групи (яли бойці – південнобережні татари, тати – татари гірського Криму, ногайці – степові мешканці Криму) відрізняються одна ...
633116
  Сухова Т.В. Культурно-жанрова мотивація лексики староукраїнських купчих другої половини XVII-XVIII стю // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 80-87


  Стаття присвячена дослідженню функціонального аспекту використання лексики в текстах староукраїнських купчих другої половини XVII - XVIII ст. This article is devoted to research of functional aspect of vocabulary use in old ukrainian purchase ...
633117
  Лосев В.С. Культурно-идеологические коды становления экологического сознания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 133-139. – ISSN 0235-1188
633118
  Тихонова Е. Культурно-историческая память населения Ирака как механизм конструирования современной реальности // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 81-84
633119
  Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология и "вызовы" постмодернизма // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.119-131. – ISSN 0042-8841
633120
  Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего / М. Коул. – Москва : Когито-Центр, 1997. – 432 с. – ISBN 5-89353-007-1
633121
  Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология: от классической - к постклассической картине мира // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.99-116. – ISSN 0042-8841
633122
  Лукьяненко А.М. Культурно-историческая роль Болгарии в судьбах славянства вообще, России - в частности / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – [2], 27 с. – Отд. оттиск Труды Киевской дух. Академии, 1913, март, с. 355-381
633123
  Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления / А.В. Брушлинский. – Москва : Высшая школа, 1968. – 128 с.
633124
  Крупчанов Л.М. Культурно-историческая школа в русском литературоведении : Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит." / Л.М. Крупчанов. – Москва, 1983. – 223 с.
633125
  Тарасов Н. Культурно-исторические картины из жизни Западной Европы IV-XVII веков. / Н. Тарасов, С. Моравский. – М. – 147с.
633126
  Сподарец Н.В. Культурно-исторические эпохи в литературе : учеб.-метод. пособие / Н.В. Сподарец ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одесск. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филолог. ф-т. – Одесса : Одесский национальный университет, 2012. – 149, [3] с. – Библиогр.: с. 120-130
633127
  Балуян С.Р. Культурно-исторический детерминизм развития языковой тестологии в США // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 19-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются культурно-исторические детерминанты развития языковой тестологии США. Анализируются причинно-следственные связи между культурно-историческими условиями и состоянием языковой тестологии в США.
633128
  Хохлич Н.П. Культурно-исторический очерек Чехии : Все деньги от продажи этой брошюры поступают в пользу лазарета Киевского Учебного Округа для раненых воинов / Н.П. Хохлич. – Киев, 1916. – 36 с.
633129
  Глозман Ж.М. Культурно-исторический подход как основа нейропсихологии ХХІ века // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.62-68. – ISSN 0042-8841
633130
  Кизима В.В. Культурно-исторический процесс и проблема рациональности / В.В. Кизима. – Київ, 1985. – 214 с.
633131
  Потапчук Т. Культурно-ідентифікаційна функція освіти // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 46-50
633132
  Косуха П.І. Культурно-ідеологічні функції атеїзму в розвинутому соцаілістичному суспільстві / П.І. Косуха. – Київ, 1979. – 47 с.
633133
  Мостяєв О. Культурно-інтелектуальні перспективи українства в епоху постмодернізації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У контексті європейського цивілізаційного процесу визначаються основні перспективи постмодернізації - завершення постмо дерного світоглядного перевороту, інформатизація, зростання ролі традицій та релігії, вироблення універсальних загальнолюдських ...
633134
  Вєдєнєєв Д.В. Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації
633135
  Вєдєнєєв Д.В. Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3 : Історія. – С. 3-10. – ISSN 2226-3209
633136
  Вельдбрехт О.О. Культурно-історична еволюція уявлення про творчу особистість // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.67-71
633137
  Гарасим Я.І. Культурно-історична концепція фольклору в працях Михайла Драгоманова // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 135-171. – ISBN 978-966-346-596-8
633138
  Кіктенко В.О. Культурно-історична модель китайської науки Бенджаміна А. Ельмана // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 1608-0599
633139
  Бортнікова Н.Ю. Культурно-історична поліфонія західних аксіологічних концепцій (морально-етичний аспект) : 09.00.07 ; Дис. ... канд. філос. наук / Бортнікова Н.Ю. ; Київ. лінгв. ун-т. – Київ, 1998. – 191л. – Бібліогр. : л. 180-191
633140
  Бортнікова Наталія Юрієвна Культурно-історична поліфонія західних аксіологічних концепцій (морально-етичний аспект) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Бортнікова Наталія Юрієвна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
633141
  Сосенко Ксенофонт Культурно-історична постать старо-українських свят Різдва і Щедрого Вечора / Сосенко Ксенофонт. – Львів, 1928. – 350с.
633142
  Гурбанська А.І. Культурно-історична та персональна тематика як літературна реальність та її вияв у творчості Гр.Тютюнника // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 5-11
633143
  Павленко С.Г. Культурно-історична тематика етюдів Анатолія Дімарова // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 114-120


  Статтю присвячено аналізові поетики етюдів А. Дімарова на матеріалі збірки «Самосуд». Досліджуються особливості тематики, стилю, нарації творів та схеми побудови сюжетів. Звернено увагу на специфіку національних образів, особливості гумору, ...
633144
  Михед О. Культурно-історична трансформація концепту "прозорості": від антиутопії до реаліті-роману // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 350-357. – (Бібліотека інституту філології)
633145
  Турган О.Д. Культурно-історична універсалія ярмарку в творчості Ю. Липи // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 217-221. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
633146
  Гарасим Ярослав Іванович Культурно-історична школа в історії української фольклористики : Дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Гарасим Ярослав Іванович; Львівський держ. ун-тет ім. І.Я.Франка. – Львів, 1997. – 196л. – Бібліогр.:л.174-196
633147
  Гарасим Ярослав Іванович Культурно-історична школа в історії української фольклористики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Ярослав Іванович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 22 с.
633148
  Гарасим Я.І. Культурно-історична школа в українській фольклористиці / Ярослав Гарасим ; [вступ. сл. В. Івашків ; відп. ред. І. Денисюк ; ред. Я. Прихода]. – Львів : Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999. – 142, [2] с. – Імен. покажч.: с. 141-142. – Бібліогр.: с. 128-140 та в підрядк. прим. – ISBN 966-613-011-4
633149
  Пролеєв С. Культурно-історичне покликання університету // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 31-38. – ISBN 966-01-0371-9
633150
  Скиба О.Л. Культурно-історичний вимір стилю наукового мислення // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 172-175. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
633151
  Найрулін А. Культурно-історичний компонент в епістолярії М. Коцюбинського (теоретичні зауваження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 91-99. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  У статті розглянуто вираження культурно-історичного компонента в епістолярії М. М. Коцюбинського. Наголошено, що культурно-історичний компонент в епістолярному тексті виявляє себе у двох аспектах - лінгвістичному й культурологічному - і містить ...
633152
  Гусельцева М. Культурно-історичний підхід В.А. Роменця: ідея культури та ідеї в культурі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 92-105. – ISSN 1810-2131
633153
  Гарасим Я.І. Культурно-історичний підхід при вивченні дум у фольклористичних дослідженнях Філарета Колесси // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 260-269. – ISBN 978-966-346-596-8
633154
  Бойченко І.В. Культурно-історичний тип / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 221-222. – ISBN 966-642-073-2
633155
  Хамідова Н. Культурно-історичний характер професійно-технічної освіти в контексті ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 423-426. – ISSN 2076-1554
633156
  Мазоха Г.С. Культурно-історичні аспекти публіцистики Олени Теліги // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 47-54. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
633157
  Гунчик І.О. Культурно-історичні аспекти розвитку французької графіки і орфографії з V до XVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 109-121. – ISBN 966-581-481-8
633158
  Даренська В. Культурно-історичні етапи самоусвідомлення української національної ідентичности // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 24-27
633159
  Гайдулін О.О. Культурно-історичні і методологічні основи філософської парадигми права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.86-89. – ISBN 966-568-656-9
633160
  Стоян С.П. Культурно-історичні метаморфози символізму в європейському образотворчому мистецтві : монографія / С.П. Стоян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Міленіум, 2014. – 358, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8364-14
633161
  Кохан Вікторія Культурно-історичні пам"ятки Опішні : (присвячується Міжнародному дню пам"яток і визначних місць) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 139-141. – ISSN 0869-3595
633162
  Гоцька Є.М. Культурно-історичні передумови виникнення Ханафітського мазгабу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 11-14


  Розкрито особливості мусульманського права, а саме аспекти, що вплинули на формування та діяльність Ханафітського мазгабу. Аналіз наукової літератури засвідчив, що класифікація правових шкіл та галузей мусульманського права тісно пов"язана з питаннями ...
633163
  Брижнік В.М. Культурно-історичні підстави сучасної цивілізаційної кризи // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 91-103


  Стаття присвячена виявленню залежності соціальних реалій сьогодення від динамізму символічних змістів у культурних просторах людства. The article is devoted the exposure of dependence of present social realities on dynamism of symbolic senses in ...
633164
  Залізняк Л.Л. Культурно-історичні провінції території України у первісну добу // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 0235-3490
633165
  Скакун І. Культурно-історичні процеси в Україні на початку ХХІ століття // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 60-63. – ISSN 2311-9896
633166
  Наливайко Д.С. Культурно-історичні спільноти й міжнаціональний літературний процес (на матеріалі літератур средньовіччя) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 10-26. – ISBN 966-8474-40-6
633167
  Гриненко М.А. Культурно-історичні та теоретичні джерела формування філософських поглядів М. Шлемкевича // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 56-64


  Виявлено і проаналізовано основні філософські погляди М. Шлемкевича, проаналізовано історичні та культурні умови їх формування, здійснено короткий огляд основних робіт мислителя. Выявлены и проанализированы основные философские взгляды М. Шлемкевича, ...
633168
  Русинко-Бомбик Культурно-історичні умови розвитку української літературної мови в Чехословаччині міжвоєнної доби // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 181-188. – ISSN 2413-0923


  "Стаття присвячена аналізу екстралінгвальних чинників, які впливали на функціонування та розвиток різних стилів української літературної мови на теренах Чехословаччини міжвоєнної доби. Йдеться, зокрема, про те, що українська діаспора, яка тут ...
633169
  Іванова О.Ю. Культурно-лінгвіністична свідомість білінгвів як передумова нормалізації міноритарних мов (на прикладі іспанського суспільства) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 146-151. – ISBN 978-966-171-013-8
633170
  Іванова О.Ю. Культурно-лінгвістична свідомість білінгів як передумова нормалізації мінори тарних мов (на прикладі іспанського суспільства) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 25-36
633171
  Мінгазутдінов А. Культурно-масова робота серед воїнів-визволителів України (1943-44 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-24. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  На основі опублікованих та архівних матеріалів узагальнено досвід культурно-масової роботи серед воїнів Українських фронтів під час визволення України від німецько-фашистських загарбників. The experience of cultural work among the soldier masses of ...
633172
  Кузнецов А.М. Культурно-массовая деятельность военных музеев в 1918-1991 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С.70-73. – ISSN 0321-0626
633173
  Даринский А.В. Культурно-массовая работа в здравницах и на турбазах / А.В. Даринский. – Москва, 1980. – 112 с.
633174
   Культурно-массовая работа профсоюзов:. – М., 1971. – 240с.
633175
   Культурно-массовая работа профсоюзов: сб. офиц. материалов. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 334с.
633176
   Культурно-массовая работа профсоюзов: сб. руковод. материалов.. – М., 1965. – 192с.
633177
  Юхновец П.П. Культурно-массовая работа среди сельской молодежи. / П.П. Юхновец, 1948. – 71с.
633178
  Богданець А. Культурно-мистецька діяльність Ф. Ернста у Києві (1920-30-ті рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 320-324. – ISBN 978-966-95419-8-7
633179
  Мірошниченко Ю.П. Культурно-мистецька проблематика провідних газет України та світу : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Мірошниченко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16, [1] с. – Бібліогр.: 9 назв
633180
  Мірошниченко Ю.П. Культурно-мистецька проблематика провідних якісних газет України та світу : дис. ... канд. з соц. комунікацій : 27.00.01 / Мірошниченко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 157 арк. – Бібліогр.: арк. 138-157
633181
  Даценко Петро Харитонович Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя 19 - першої третини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Даценко П.Х.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
633182
  Підгурний І.С. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (др. пол. XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Підгурний І.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
633183
  Буравченко Д.А. Культурно-мистецьке відродження в часи Української революції: місце і роль громадської ініціативи ( 1917-1920 рр. ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Буравченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 11 назв.
633184
  Буравченко Д.А. Культурно-мистецьке відродження в часи Української революції: місце і роль громадської ініціативи (1917-1920 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Буравченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 234 л. – Бібліогр. : л. 188-234
633185
  Борейко Г.Д. Культурно-мистецьке життя Рівненщини 50–60-х років ХХ століття: питання історіографії / Г.Д. Борейко, В.Ю. Петрів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 123-127. – ISSN 2226-0285
633186
  Виткалов С.В. Культурно-мистецьке життя Рівненщини періоду державної незалежності України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Виткалов С.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
633187
  Борейко Г.Д. Культурно-мистецьке життя Рівненщини у 50-60-ті роки ХХ століття : монографія / Г.Д. Борейко ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука, 2013. – 204 с. : табл. – Бібліогр.: с. 173-203. – ISBN 978-966-7359-69-0
633188
  Спіркіна О. Культурно-мистецьке життя Черкаського регіону (1991-2001 рр.): загальна характеристика // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 78-83. – ISSN 1998-4634
633189
  Шульц А Н. Культурно-мистецьке середовище Кам"янеччини та його роль у становленні художника Дмитра Жудіна / А Н. Шульц, // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 316-325. – ISSN 2077-9542
633190
  Туріна О.А. Культурно-мистецьке середовище як чинник творчої соціалізації особи : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Туріна О.А. ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
633191
  Кюнцлі Р.В. Культурно-мистецький простір українського села за сучасних умов : кореляція унікального й універсального : монографія / Р.В. Кюнцлі ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасних умов мистецтва. – 2017 : ННВК "АТБ", 2017. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 376-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2042-24-5
633192
  Мішалов В.Ю. Культурно-мистецькі аспекти генези і розвитку виконавства на харківській бандурі : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Мішалов В.Ю. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
633193
  Скрипка Х.В. Культурно-мистецькі аспекти діяльності української діаспори Великобританії (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Скрипка Христина Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
633194
  Гавдида Н. Культурно-мистецькі взаємини Богдана Лепкого у краківський період // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 168-176
633195
  Новоженець-Гаврилів Культурно-мистецькі процеси в середовищі української діаспори кінця 1940 - 1970-х років: поліваріантність художнього досвіду : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Новоженець-Гаврилів Галина Павлівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
633196
  Ущапівська О.М. Культурно-мистецькі процеси Донеччини в умовах соцреалізму : 40-60-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 81-85
633197
  Пономарів О. Культурно-мовний аспект засобів масової інформації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 6
633198
  Зербіно А.Д. Культурно-мовні особливості мовленнєвих актів згоди/незгоди в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 23-26. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
633199
  Головата Л. Культурно-наукове видавництво при Українському національному об"єднанні в протектораті Чехії й Моравії, 1941-1944: від створення до ліквідації // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1043-1053. – ISSN 1028-5091
633200
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасних студій культурної пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу культурно-національної ідентичності в контексті сучасних студій культурної пам"яті. На матеріалах есеїстики Юрія Андруховича та поезії Сергія Жадана здійснюється аналіз процесу віднайдення істановлення культурно-національної ...
633201
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасної української літератури : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Ніколаєнко Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 212 арк. – Бібліогр.: арк. 188-212
633202
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасної української літератури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Ніколаєнко Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
633203
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність в контексті феміністичного дискурсу (на матеріалі романістики О. Забужко) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 51-57


  У статті розглядається культурно-національна ідентичність в контексті феміністичного дискурсу. На матеріалах романістики О. Забужко демонструється, що, порушуючи традиційний патріархальний порядок, жінка вивільнюється з-під влади репресивної ...
633204
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність і сучасна меморіальна епоха // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 162-164
633205
  Ніколаєнко О.О. Культурно-національна ідентичність у контесті травматичного досвіду (на матеріалі збірки С. Жадана "Вогнепальні та ножові" // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 449-451
633206
  Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці / М.С. Грушевський. – Вид. 2-е. – Київ, 1912. – с.
633207
  Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці. – Вид. друге. Дніпропетровського Союзу Впоживчих Союзів України. – Київ, 1919. – 248 с.
633208
  Вишневский М.И. Культурно-образовательиый философский синтез как предпосылка формирования интеллектуальной элиты // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 2078-7782
633209
  Бондарь Т.И. Культурно-образовательная среда инновационного учебного заведения как условие развития креативного кадрового потенциала // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 70-75
633210
  Чибисова Н.Г. Культурно-образовательная среда как главный фактор воспитания [ХГУ "НУА"] // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 159-185. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
633211
  Клюхина А.И. Культурно-образовательные компетенции личности в эпоху глобализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 57-63. – ISSN 2073-9702
633212
  Кизченко В.И. Культурно-образовательный уровень рабочего класса Украины в конце XIX--начале ХХ в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кизченко В.И. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1968. – 20 с.
633213
  Кочерга Н.К. Культурно-образовательный уровень сельских тружеников как фактор совершенствования социалистического образа жизни : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Кочерга Н.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
633214
  Кочерга Надежда Константиновна Культурно-образовательный уровень сельских тружеников как фактор совершенствования социалистического образа жизни (на материалах УССР в 70- е годы) : Дис... канд.ист.наук: 09.00.02 / Кочерга Надежда Константиновна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.178-211
633215
  Хижняк З. Культурно-освітнє життя в Україні XVI - XVIII століть // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 32-41
633216
  Попп Р. Культурно-освітнє життя Дрогобича у повоєнні роки (1944-1953) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 442-449. – ISBN 978-966-02-5080-2
633217
  Андрухів І. Культурно-освітнє життя на Станіславщині в умовах нацистського окупаційного режиму / І. Андрухів, В. Ковалик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – .С. 78-83. – ISSN 1728-9343
633218
  Терегуз І.О. Культурно-освітні ідеї М. Драгоманова в контексті формування української нації // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 167-176. – ISBN 978-966-660-735-8
633219
  Панфілова Т.О. Культурно-освітні та молодіжно-спортивні товариства й організації Західної України (20-30-і роки XX століття") // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 26-34. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
633220
  Кізченко В.І. Культурно-освітній рівень робітничого класу України напередодні революції 1905-1907 років / В.І. Кізченко. – Київ, 1972. – 162 с.
633221
  Дейнега І.І. Культурно-освітній рух та Національне відродження Наддніпрянської України / стаття друга, перша у № 1, 2011 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 73-86


  "...Під впливом розвитку ідеологічних віянь на українських землях виникло питання про освіту. Після відкриття Московського університету постало питання, переважно серед української шляхти, про заснування університету в Україні; зрозумілим було те, що ...
633222
  Масюк С.О. Культурно-освітня діяльність "Просвіти" (березень 1917 - 1920 рік) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 87-95. – (Історія ; Вип. 34)


  Висвітлюється історія Київського культурно-просвітницького товариства "Просвіта".
633223
  Стахієва Н.В. Культурно-освітня діяльність В.М. Перетца // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 230-235
633224
  Колосова О. Культурно-освітня діяльність Гетьманату П. Скоропадського: характеристика на основі джерельної бази та історіографія проблеми // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 33-36
633225
  Молоткіна Валентина Костянтинівна Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах непу (1921-1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Молоткіна В.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 225л. + Додатки: л. 216 - 225. – Бібліогр.: л. 181 - 216
633226
  Молоткіна Валентина Костянтинівна Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах НЕПу (1921-1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Молоткіна В.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. + Додатки: л. 216 - 225. – Бібліогр.: 7 назв
633227
  Гуз Анатолій Михайлович Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні (1864-1914 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гуз Анатолій Михайлович; КГУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 205л. – Бібліогр.:л.204-205
633228
  Гуз Анатолій Михайлович Культурно-освітня діяльність земських утстанов в Україні ()1968-1914 рр. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гуз Анатолій Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
633229
  Ухач Василь Зіновійович Культурно-освітня діяльність організації українських націоналістів (1929-1944 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Ухач Василь Зіновійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 15 с.
633230
  Ухач Васиь Зіновійович Культурно-освітня діяльність організації українських націоналістів (1929-1944 рр.) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Ухач Васиь Зіновійович; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1998. – 216л. – Бібліогр.:л.185-209
633231
  Білан М.Я. Культурно-освітня діяльність сільських Рад у 60-70-х роках (На матеріалах Української РСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 20-24. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Розкриваються основні форми і методи культурно-освітньої діяльності сільских Рад Української РСР у 60-70-х років. Дається аналіз недоліків у роботі сільрад республіки в досліджуваний період, причин їх виникнення.
633232
  Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1939 рр. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Гуменюк О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 193 л. – Бібліогр.: л. 161-193
633233
  Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1939 рр. : автореф.дис. ... канд. історичних наук :07.00.01 / Гуменюк О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
633234
  Гуменюк О. Культурно-освітня діяльність української студентської еміграції в країнах Центрально-Східної Європи в 1920-1930-ті рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 90-95
633235
  Пижик Андрій Миколайович Культурно-освітня політика в добу директорії УНР (1918-1920 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Пижик Андрій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
633236
  Пижик Андрій Миколайович Культурно-освітня політика в добу Директорії УНР (1918-1920 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Пижик Андрій Миколайович ; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 196 л. – Бібліогр.:л.181-196
633237
  Турков В. Культурно-освітня політика радянської держави щодо болгарського населення України у 20-30-их рр. ХХ ст. (джерелознавчий аспект) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 98-102. – ISSN 1998-4634
633238
  Давлюк О.Ф. Культурно-освітня політика Української держави (травень - грудень 1918 р.) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 51-52


  У статті висвітлено основні напрямки культурно-освітньої політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. У статті розглядається період заснування Української академії наук у Києві. Першими дійсними членами призначено Д. Багалія, М. Петрова, ...
633239
  Шарошкіна Н.Г. Культурно-освітня робота бібліотеки як соціального інституту // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 85-91
633240
  Рогожа М.М. Культурно-освітня робота в українському повоєнному селі. Історіографічні проблеми. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 58-67. – (Історія ; Вип. 22)


  На основі принципів об"єктивності та історизму аналізуються документи і література що висвітлюють культурно-освітню роботу в українському повоєнному селі. Обгрунтовується необхідність утвердження нових підходів до наукової розробки актуальних проблем ...
633241
  Добротвор В.Д. Культурно-освітня робота на селі / В.Д. Добротвор. – Київ, 1967. – 148 с.
633242
   Культурно-освітня робота народних музеїв. Консп. лекції. – Харків, 1965. – 27 с.
633243
   Культурно-освітня робота серед жінок.. – Х., 1954. – 39с.
633244
  Таранов А.П. Культурно-освітня робота сільських Рад. / А.П. Таранов. – К., 1955. – 44с.
633245
  Рябчикова Ф. Культурно-освітня та популяризаторська діяльність етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (1920-1931 рр) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 208-215. – ISSN 2222-5250
633246
  Товстоляк Н. Культурно-побутове середовище садиби Качанівка наприкінці XIX - на початку XX ст. // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 83-90. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
633247
  Долгова В.Н. Культурно-политический диалог России и Великобритании на рубеже XIX - XX веков // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 6-13. – ISSN 1728-3671
633248
  Крылова З.В. Культурно-политическое просвещение трудящихся РСФСР на современном этапе. : Автореф... канд. ист.наук: / Крылова З.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории совет. о-ва. – М., 1965. – 16л.
633249
  Вілков В.Ю. Культурно-політична бінарність сенсів-значень поняття "нація": тенденції формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз етимології культурно-політичної бінарності сучасного поняття "нація". В статье предложен анализ этимологии культурно-политической бинарности современного понятия "нация". The article presents analysis of the etymology of ...
633250
  Стонене В. Культурно-просветилеьная деятельность комиссариата по литовским делам и Советского правительства Литвы в1917-1919 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стонене В.; Вильнюс гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
633251
  Иорданский Н.Н. Культурно-просветительная деятельность кооперативных союзов и объединений / Н.Н. Иорданский. – Москва, 1919. – 143 с.
633252
  Хохлов В.Ф. Культурно-просветительная деятельность местных Советов депутатов трудящихся РСФСР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Хохлов В.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1969. – 14л.
633253
  Шилов М.В. Культурно-просветительная деятельность местных Советов Казахстана на современном этапе. (По материалам сел. местности 1957-1965 гг.) : Автореф... кандидата юрид.наук: / Шилов М.В.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юрид. фак. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
633254
  Красильников Ю.Д. Культурно-просветительная деятельность развитого социалистического общества / Ю.Д. Красильников. – Москва, 1983. – 79 с.
633255
  Косых Е.Н. Культурно-просветительная деятельность среди трудящихся Сибири в 1914-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Косых Е. Н.; Том.ГУ. – Томск, 1980. – 18л.
633256
  Щербаков Д.Н. Культурно-просветительная работа - важнейшее средство коммунистического воспитания масс / Д.Н. Щербаков, Г.В. Ангелов. – Одесса, 1970. – 56 с.
633257
  Зеленецкий Н М. Культурно-просветительная работа / Н М. Зеленецкий, . – Ленинград, 1960. – 207 с.
633258
  Ремизова Т.А. Культурно-просветительная работа в 1917-1925 гг. / Т.А. Ремизова. – Москва, 1968. – 102 с.
633259
   Культурно-просветительная работа в армии и на флоте: уч. пособие. – М., 1977. – 319с.
633260
  Татищева Марианна Дмитриевна Культурно-просветительная работа в Белоруссии в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Татищева Марианна Дмитриевна; МВ и ССО РСФСР. Московск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1979. – 23л.
633261
   Культурно-просветительная работа в Вооруженных Силах СССР : уч. для высш. воен.-полит. уч-щ. – М., 1984. – 335с.
633262
  Митяева О.И. Культурно-просветительная работа в деревне в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) / О.И. Митяева. – М., 1964. – 56с.
633263
  Рукосуева В.В. Культурно-просветительная работа в Красноярском крае в годы довоенных пятилеток (1928-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Рукосуева В.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 17л.
633264
  Моциэнок В.Э. Культурно-просветительная работа в период второй пятилетки (по материалам областей Центрального Черноземья) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Моциэнок В.Э. ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 23 с.
633265
  Гусев Д.И. Культурно-просветительная работа в период наступления социализма по всему фронту и завершения социалистической реконструкции народного хозяйства / Д.И. Гусев. – Москва, 1967. – 100 с.
633266
  Фрид Л.С. Культурно-просветительная работа в России в годы революции 1905-1907 годов / Л.С. Фрид. – М., 1956. – 48с.
633267
  Фрид Л.С. Культурно-просветительная работа в России до Великой Октябрьской социалистической революции и ее роль в формировании революционного мировоззрения трудящихся масс / Л.С. Фрид. – М., 1967. – 63с.
633268
  Ремизова Т.А. Культурно-просветительная работа в РСФСР /1921-1925 гг./ / Т.А. Ремизова. – Москва, 1962. – 256 с.
633269
  Куземо С.М. Культурно-просветительная работа в сельской местности Западной Сибири в годы семилетки : Автореф... канд. ист. наук: 07.571 / Куземо С.М.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1970. – 27л.
633270
  Караджаева Л.К. Культурно-просветительная работа в Советском Туркменистане / Л.К. Караджаева. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 130 с.
633271
   Культурно-просветительная работа в социалистических странах. Науч. реф. сб.. – М., 1976. – 50с.
633272
  Слива А.И. Культурно-просветительная работа в Среднем Поволжье и на Южном Урале в годы семилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Слива А.И.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1973. – 24л.
633273
   Культурно-просветительная работа в СССР. Уч. пособие. – М., 1974. – 272с.
633274
  Генкин Д.М. Культурно-просветительная работа в странах социалистического содружества / Д.М. Генкин. – Ленинград, 1984. – 74 с.
633275
  Гарипова З.Г. Культурно-просветительная работа в Татарии в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) / З.Г. Гарипова. – Казань, 1985. – 159 с.
633276
  Савченко А.М. Культурно-просветительная работа в условиях совершенствования социализма (1971-1980 гг.) / А.М. Савченко. – М., 1986. – 29с.
633277
   Культурно-просветительная работа в целинных районах. – М., 1961. – 56с.
633278
   Культурно-просветительная работа и социально-творческая активность масс в условиях развитого социализма: межвуз. сб.. – Челябинск, 1983. – 176с.
633279
   Культурно-просветительная работа на путине. – М., 1951. – 32с.
633280
   Культурно-просветительная работа на селе. – Казань, 1958. – 60с.
633281
  Гомжин Василий Федорович Культурно-просветительная работа на селе Среднего Поволжья в годы Первой пятилетки (1928-1932) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гомжин Василий Федорович; Куйб. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1975. – 27л.
633282
  Марголина С.М. Культурно-просветительная работа на селе. / С.М. Марголина. – М., 1948. – 39с.
633283
   Культурно-просветительная работа на селе. Сб. мат.. – М., 1950. – 432с.
633284
  Байшуаков А. Культурно-просветительная работа сельских и аульных Советов / А. Байшуаков. – Алма-Ата, 1959. – 31 с.
633285
  Медведев А. Культурно-просветительная работа сельских Советов / А. Медведев, Ф. Хлыстов. – М, 1953. – 88с.
633286
  Таранов А.П. Культурно-просветительная работа сельских Советов. / А.П. Таранов. – М., 1957. – 44с.
633287
   Культурно-просветительная работа среди молодежи. – Свердловск, 1954. – 48с.
633288
   Культурно-просветительная работа. Уч. пособие. – М., 1969. – 495с.
633289
   Культурно-просветительные учреждения - помощники партии в коммунистическом воспитании трудящихся, 1971. – 32с.
633290
  Гонцова С.К. Культурно-просветительные учреждения БССР / С.К. Гонцова. – Минск, 1985. – 160 с.
633291
   Культурно-просветительные учреждения Казахстана.. – Алма-Ата, 1961. – 12с.
633292
   Культурно-просветительные учреждения профсоюзов: справоч. пособ.. – М., 1989. – 352с.
633293
  Харватова В. Культурно-просветительные учреждения РСФСР в борьбе за воспитание строителей социализма в первой пялитетке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Харватова В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 14л.
633294
   Культурно-просветительные учреждения.. – М., 1970. – 16с.
633295
  Галин С.А. Культурно-просветительные центры столицы / С.А. Галин. – Москва, 1978. – 36 с.
633296
   Культурно-просветительская деятельность декабристов в Сибири. Метод. рекоменд.. – Иркутск, 1973. – 28с.
633297
  Яцина О.А. Культурно-просвітний рух на Харківщині у висвітленні української преси (1907-1914 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 82-84
633298
  Бережна Н. Культурно-просвітницька діяльність А. Ніковського // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 13-16
633299
  Сидоренко Т.В. Культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.): історіографія дослідження // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 4-13. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Подано історіографічній огляд літератури з проблем культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.). Аналізуються джерела та виокремлюються етапи дослідження проблеми. Розглянуто питання, ...
633300
   Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах : тези наук. конф. – Київ, 1994. – 183 с.
633301
  Фощан Я. Культурно-просвітницька діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Українознавство ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Георгія Кониського як носія українських традицій у соціокультурній сфері Білорусі. The article reveals the activity of Heorhiy Konysky, a man of the Ukrainian traditions in the socio-cultural aspect of Belarus.
633302
  Димченко М.В. Культурно-просвітницька діяльність закладів та організацій культури Придністровського регіону Республіки Молдова у пострадянський період (1991-2006 рр.) : Автореф. дис. ... канд. культурології : спец.: 26.00.06 - прикладна культурологія, культурні практики / Димченко М.В. ;Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 28 названий
633303
  Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1880-ті рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 90-95. – ISSN 1728-9343
633304
  Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1950-х - на початку 1860-х рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 94-99. – ISSN 1728-9343
633305
  Кагамлик Світлана Романівна Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври в другій половині 17-18 ст. : Авторевф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Кагамлик С.Р.; Ін-тут історії України. НАНУ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
633306
  Нікітін Ю.О. Культурно-просвітницька діяльність на Лівобережжі та Слобожанщині у другій половині XIX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 25/26 (449/450), вересень 2016 р. – С. 7-12
633307
  Сидоренко В Т. Культурно-просвітницька діяльність наукових бібліотек півдня України (кінець XX-XXI ст.) : ХДАК, 2016. – С. 46-55. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49)


  Розглянуто розвиток культурно-просвітницької діяльності наукових бібліотек Півдня України (кінець XX - XXI ст.); визначено форми роботи. Досліджено мультимедійні форми експонування документів науковими бібліотеками у XXI ст. Обґрунтовано, що ...
633308
  Захарова Н.Б. Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-2008) : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Захарова Н.Б. ; НАН України , Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
633309
  Зенкова Л. Культурно-просвітницька діяльність полтавських кооператорів у період української національної революції // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 61-64
633310
  Катренко А.М. Культурно-просвітницька діяльність Полтавської та Чернігівської громад (початок 60-х pp. XIX ст.) / А.М. Катренко, С.О. Рубашова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 40)


  Проаналізовано різні вияви культурно-просвітницької діяльності українських громад початку 60-х рр. XIX ст., зроблено висновки про значення, указано на загальне політичне спрямування цієї діяльності.
633311
  Ямкова О. Культурно-просвітницька діяльність та національно-патріотичне виховання в таборах інтернованих українців у Чехословаччині в 1919-1924 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На основі джерелознавчого аналізу архівних документів, науково-історичних праць і мемуарів українських громадсько-політичних діячів розглянуто основні напрямки і зміст культурно-просвітницької діяльності та національно-патріотичного виховання в таборах ...
633312
  Лазарович М. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни / Микола Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 114с. – (Б-ка щорічника "Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє" ; Вип. №7 ; Історія). – ISBN 966-99230-0-1
633313
  Кагамлик С. Культурно-просвітницька діяльність українців-ієрархів Російської Православної Церкви // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 151-174. – ISBN 978-617-640-241-1
633314
  Малиновська В. Культурно-просвітницька діяльність Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 39-42. – ISSN 1029-7200
633315
  Коваленко С.М. Культурно-просвітницька діяльність Чеського товариства ім. Яна Амоса Коменського у м. Києві (вересень 1907 - червень 1914 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 64-73. – ISSN 2222-4203
633316
  Сажок О. Культурно-просвітницька діяльність Шепетівського Архангело-Михайлівського братства в 1890-х рр. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – Число 12. – С. 41-46. – ISSN 2305-9389
633317
  Лихачова Тетяна Культурно-просвітницька робота серед біженців-поляків з Царства Польського в роки Першої світовоъї війни // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С. 86-94
633318
  Захарова Н. Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення : (з досвіду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 49-54. – ISSN 1029-7200
633319
  Кагамлик С. Культурно-просвітницькі осередки українських православних ієрархів ранньомодерного часу як консолідаційний чинник українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті досліджуються культурно-просвітницькі осередки в Києві, Чернігові, Харкові та Переяславі, які творилися під патронатом українських православних ієрархів ранньомодерного часу. Визначено, що українські архієреї, які стояли на чолі Київської ...
633320
  Парасунько Б.П. Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Парасунько Богдан Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Бібліогр.: л. 179-215
633321
  Парасунько Б.П. Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Парасунько Богдан Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
633322
  Парасунько Б. Культурно-просвітницькі товариства в становленні громадянського суспільства Росії початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається діяльність культурно-просвітницьких товариств в Російській імперії на початку ХХ століття. Розкрита їхня структура, форми роботи та взаємодія з державою. This article is devoted to the problem of cultural-educations societies in ...
633323
  Шмонина Т. Культурно-психологические особенности поведения студентов из арабских стран / Т. Шмонина, Л. Атраментова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 40-42. – ISSN 1562-529Х
633324
  Тульвисте Пеэтер Культурно-психологическое развитие вербального мышления. / Тульвисте Пеэтер. – Таллин, 1988. – 341с.
633325
  Музиченко Г. Культурно-релігійні детермінанти політичних процесів в Україні: історія та сучасність // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 192-203
633326
  Сергеев Д.В. Культурно-семантические стратегии преодоления культурного кризиса в общественном сознании // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 28-36. – ISSN 0042-8744
633327
  Саенко Н.Р. Культурно-символическая политика в отношении городской скульптуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 80-84. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается взаимообусловленность символического текста городской скульптуры и государ. символической политики. Показаны различия между тоталитарной и современной рос. культурно-символической политикой в отношении установки/демонтажа скульптурных ...
633328
   Культурно-спортивные комплексы: теория и практика организации и управления: уч. пособие. – Л., 1988. – 131с.
633329
   Культурно-спортивный комплекс. – М., 1985. – 109с.
633330
  Дударев Культурно-спортивный комплекс / Дударев. – Киев, 1989. – 104 с.
633331
  Селицкий В.И. Культурно-технический подъем ленинградских рабочих в годы второй пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Селицкий В.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 16 с.
633332
  Мякинин Б.А. Культурно-технический подъем рабочего класса СССР в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мякинин Б.А.; М-во высш.образования СССР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1956. – 21л.
633333
  Иовчук М.Т. Культурно-технический подъем трудящихся и его перспективы в период перерастания социализма в коммунизм / М.Т. Иовчук. – Москва, 1960. – 28 с.
633334
  Коршунова Л.С. Культурно-технический рост рабочего класса в период перехода к коммунизму (По матер. Приднепров. экон. р-на) : Автореф... канд. экон.наук: / Коршунова Л. С.; КИНХ. – К., 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
633335
  Кулатов О. Культурно-технический рост рабочего класса Киргизии в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кулатов О.; МГУ , Ист. фак. , Каф. истории СССР советского периода. – Москва, 1968. – 17 с.
633336
  Рагимов К.А. Культурно-технический рост рабочихд и инженерно-технических работников тяжелой промышленности Азербайдажана ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Рагимов К.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1965. – 21л.
633337
   Культурно-технический уровень колхозного крестьянства и пути его повышения.. – Саратов, 1972. – 161с.
633338
  Олейник Е.М. Культурно-технический уровень трудящихся, важнейшие условия и социально-экономичческие последствия его роста на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд .экон.наук: / Олейник Е. М.; Хар.ГУ, Каф. поли. экон. – Х., 1967. – 25л.
633339
  Заваженко Тетяна Михайлівна Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Заваженко Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
633340
  Заваженко Тетяна Михайлівна Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект : Дис. ... канд. філос. : 09.00.05 / Заваженко Т. М. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 166 л. – Бібліогр.: л. 151-166
633341
  Корольков Д.М. Культурно-хозяйственные мероприятия, как средство зациты сада от вредителей / Д.М. Корольков. – Москва, 1922. – 44 с.
633342
   Культурно-цивилизационный диалог и пути гармонизации межэтничных и межконфессиональных отношений в Крыму : сборник научных работ / Крымское отд. Ин-та востоковед. им. А.Е. Крымского НАН Украины ; Всеукр. ассоциация обшественных орг. "Альраид" ; [ редкол. : Айбабин А.И. (гл. ред.), Сидоренко В.И., Коноплев В.В. и др. ]. – Симферополь : [ Б. и. ], 2008. – 280 с.
633343
  Арзуманов Игорь Ашотович Культурно-цивилизационный дуализм Запад – Восток в контексте тантралогии XX–XXI вв. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-38. – ISSN 2073-9702
633344
  Глотов Б.Б. Культурно-цивілізаційний вибір українського народу : монографія / Б.Б. Глотов, Д.В. Вітер ; Академія мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ, 2009. – 318 с. – ISBN 978-966-452-016-1
633345
   Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна : особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / [Білий О.В. та ін.] ; кер. авт. кол. і наук. ред. А.І. Кудряченко ; НАН України, Ін-т європ. дослідж. – Київ : Ін-т європ. дослідж., 2010. – 404, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 403-404. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-388-331-1
633346
  Кудряченко А. Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: спільне й особливе // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 20 (281). – С. 2-4
633347
  Мазуренко А. Культурно-цивілізаційний чинник у зовнішній політиці (на прикладі США та ФРН) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 92-95
633348
  Бойко А. Культурно-цивілізаційний чинник у формуванні євроінтеграційної політики уряду Р. Ердогана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 10-13. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  Питання вступу Турецької Республіки до Європейського Союзу є однією з центральних проблем історії міжнародних відносин. Витоки цього питання варто шукати ще у процесах, які сформували сучасну турецьку державність, тобто у часи правління першого ...
633349
  Рогова О.В. Культурно-цивілізаційні аспекти тероризму в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 311-319. – ISBN 966-628-134-1
633350
  Василеску Г.Я. Культурно-эстетическое развитие советского человека / Г.Я. Василеску. – Кишинев, 1985. – 108 с.
633351
  Козлова Т.О. Культурно-языковые контакты и эволюция английского лексикона на терриории Австралии // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 65-68. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
633352
  Пуйда Р.Б. Культурно–просвітницька та благодійна діяльність Митрополита Андрея Шептицького в патріотичному вихованні української молоді // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 68-71. – ISSN 2076-1554
633353
  Парамонов Н. Культурно - технический рост трудящихся СССР / Н. Парамонов. – Москва : Московский рабочий, 1956. – 135 с.
633354
  Брушлинский В А. Культурно историческая теория мышления / В А. Брушлинский, . – Москва, 1968. – 104 с.
633355
  Гордиенко А.В. Культурное взаимодействие Сургутского Приобья с южными территориями в эпоху раннего средневековья // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 170-175. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
633356
  Булмистре Я.Э. Культурное влияние Англии на Санкт-Петербург и российское общество в первой половине XVIII века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 58-62. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена исследованию влияния Англии на российское общество и развитие культуры Санкт-Петербурга в эпоху Просвещения. Указывается на значительность англ. влияния в первой пол. XVIII в. Используется системный подход, который позволяет наиболее ...
633357
  Старовойтенко Е.Б. Культурное время личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 62-74. – ISSN 2073-8528
633358
   Культурное достояние палестинского народа: сб.. – М., 1985. – 246с.
633359
  Мелехин Б.И. Культурное и научное общение народов / Б.И. Мелехин. – Воронеж, 1968. – 230с.
633360
   Культурное наследие Африки: науч.-аналит. обзор. – М., 1987. – 47с.
633361
   Культурное наследие Востока: пробл., поиски, суждения.. – Л., 1985. – 383с.
633362
   Культурное наследие Древней Руси : Истоки, становление, традиции: Сборник статей. – Москва : Наука, 1976. – 460с.
633363
  Хайруллаев М.М. Культурное наследие и история философской мысли / М.М. Хайруллаев. – Ташкент, 1985. – 262с.
633364
  Асеков И.Х. Культурное наследие и советская поэзия кумыков / И.Х. Асеков. – Махачкала, 1972. – 174 с.
633365
  Кошман Л.В. Культурное наследие как фактор исторической памяти // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-15. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
633366
   Культурное наследие народов Востока и современная идеологическая борьба. – Москва : Наука, 1987. – 271 с.
633367
  Окольникова С.А. Культурное наследие Хакасии как объект региональных программ и проектов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 53-58. – ISSN 2073-9702
633368
   Культурное наследие: библиотеки, архивы, музеи в сети Интернет // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (Дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2009. – Вип. 3 (43) : Виртуальная реальность и культура єпохи интернета. – С. 76-92
633369
  Кучмаева И.К. Культурное наследие: современные проблемы / И.К. Кучмаева; отв.ред. А.И. Арнольдов. – Москва : Наука, 1987. – 173, [2] с.
633370
  Эрн В. Культурное непонимание : ответ С.Л. Франку // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
633371
  Стрельцов Ю.А. Культурное общение в клубе. / Ю.А. Стрельцов. – М,, 1977. – 42с.
633372
  Смелов С.П. Культурное преобразование естественных кормовых угодий в СССР / С.П. Смелов. – Москва, 1953. – 46с.
633373
  Савельева Культурное развитие Башкирии за годы первых сталинских пятилеток (1926-1940 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Савельева (Садыкова) А. Ш.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1951. – 15л.
633374
  Марченко Ю.Г. Культурное развитие рабочего класса Сибири (1921-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Марченко Ю.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 26л.
633375
  Фролов Юрий Михайлович Культурное развитие сибирского крестьянства (1920-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Фролов Юрий Михайлович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 26л.
633376
  Клименков И.Ф. Культурное развитие Советских рабочих в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клименков И.Ф.;. – Минск, 1978. – л.
633377
   Культурное развитие советской сибирской деревни: сб. ст.. – Новосибирск, 1980. – 384с.
633378
  Попов К. Культурное развитие современной Болгарии / К. Попов. – София : Пресс, 1982. – 110 с.
633379
  Дремова Л.И. Культурное развитие современной сибирской деревни / Л.И. Дремова. – Новосибирск, 1986. – 100 с.
633380
  Виноградова С.М. Культурное разнообразие в современном мире // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 4. – С. 44-47
633381
  Щекин Г. Культурное разнообразие мира: пути и препятствия / Г. Щекин; МАУП; Георгий Щёкин. – Київ : МАУП, 2003. – 44с. – ISBN 966-608-270-5
633382
  Демир Гекхан Культурное разнообразие современного мира и культурная идентичность // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 27-30
633383
  Мурасова А.Р. Культурное самоопределение студентов в процессе обучения иностранному языку: результаты диагностики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 85-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
633384
  Воробей Н.С. Культурное сотрудничество Белорусской ССР и Европейских социалистических стран 1956-1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Воробей Н.С. ; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1966. – 23 с.
633385
  Мирзаев Асат Культурное сотрудничество республик Средней Азии с Народной Республикой Болгарией. / Мирзаев Асат. – Ташкент, 1989. – 67с.
633386
  Тендерс Л.П. Культурное строительво на Украине в период борьбы партии за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тендерс Л. П.; МВО СССР, ИПКП макрс. лен. при КГУ. – К., 1951. – 25л.
633387
  Фомин А.И. Культурное строительствао в первые годы Советской власти / А.И. Фомин. – Харьков, 1987. – 151с.
633388
  Альтерович О.Н. Культурное строительство - дело миллионов / О.Н. Альтерович. – Москва, 1969. – 196 с.
633389
   Культурное строительство Армянской ССР. Статист. сб.. – Ереван, 1962. – 123с.
633390
  Мансимов А.А. Культурное строительство в азербайджанской деревне (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мансимов А.А.; АН АзССР. Ин-т ист. – Баку, 1966. – 24л.
633391
  Керимов Сабир Мулкум оглы Культурное строительство в азербайджанской деревне в 1928-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Керимов Сабир Мулкум оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 26л.
633392
  Мамедов Самед Алекпер оглы Культурное строительство в Азербайджанской деревне в 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Самед Алекпер оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 24л.
633393
  Мамедов Чингиз Гасан оглы Культурное строительство в Азербайджанском селе в восьмой пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Чингиз Гасан оглы; Азерб.ССР. Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1980. – 25л.
633394
  Умаралиев А.М. Культурное строительство в Андижанской области в период довоенных пятилеток (1928-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 751 / Умаралиев А.М.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1968. – 23л.
633395
  Кузыев Р.У. Культурное строительство в Башкирской АССР в годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузыев Р.У.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Уфа, 1958. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
633396
  Сафонова О.В. Культурное строительство в белорусской деревне (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сафонова О. В.; АН БССР, Отд. общест. наук. – Минск, 1975. – 21л.
633397
  Пейсахович А.Я. Культурное строительство в Белорусской ССР в 1943-1945 гг. / А.Я. Пейсахович. – Минск, 1961. – 68с.
633398
  Поустовский П.Г. Культурное строительство в Буковине за годы Советской власти (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Поустовский П.Г.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1954. – 16л.
633399
   Культурное строительство в Вологодской области, сб. ст.. – Вологда, 1958. – 159с.
633400
   Культурное строительство в Воронежской губернии. 1918-1928 гг. Сб. док.. – Воронеж, 1965. – 372с.
633401
  Майсурадзе Д.Г. Культурное строительство в Грузинской ССР в послевоенный период (1945-1962 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Майсурадзе Д. Г.; Ин-т ист. ареол. и этногр. АН ГССР. – Тбилиси, 1965. – 79л.
633402
  Тикадзе И.Н. Культурное строительство в Грузинской ССР и его финансирвоание (в послевоенный период 1946-1960 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Тикадзе И. Н.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 25л.
633403
  Мартиросян М.Г. Культурное строительство в деревне Армянской ССР (1920-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мартиросян М.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
633404
  Морозов А.И. Культурное строительство в деревне во втоной пятилекте (193-1937 гг. На материалах Ленингр. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Морозов А.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 18л.
633405
  Ушаков Николай Михайлович Культурное строительство в деревне Южного Урала в годы первой пятилетки (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ушаков Николай Михайлович; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 24л.
633406
  Торба А.В. Культурное строительство в Донбассе в условиях развитого социалистического общества 1959-1970 гг. (На матер. Ворошиловгр. и Донецкой обл.). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Торба А.В.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1973. – 38л.
633407
  Кошарный И.Я. Культурное строительство в Дрогобычсой области за годы Советской власти (1939-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кошарный И.Я.; Дрогобычский гос. пед. ин-т. Каф-ра истории. – Киев, 1952. – 22 с.
633408
   Культурное строительство в европейских странах социализма. Сб. ст.. – К., 1975. – 288с.
633409
  Кошарный И.Я. Культурное строительство в западных областях Украинской ССР (1939-1958 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Кошарный И.Я.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1972. – 74л.
633410
  Пономаренко Ю.Ф. Культурное строительство в западных областях Украинской ССР (1950-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пономаренко Ю.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории сов. общества. – М., 1961. – 19л.
633411
  Канапин А.К. Культурное строительство в Казахстане / А.К. Канапин. – Алма-Ата, 1964. – 367 с.
633412
   Культурное строительство в Казахстане (1918-1932 гг.) Сб. докум. и мат.. – Алма-Ата
1. – 1965. – 567с.
633413
  Сулейменов Р.Б. Культурное строительство в Казахстане в годы второй и третьей пятилеток (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сулейменов Р.Б.; МВ и ССО Каз. ССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 19л.
633414
  Хабиев Х. Культурное строительство в Казахстане в период социалистической реконструкции народного хозяйства и создания экономического фундамента социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хабиев Х.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1957. – 19л.
633415
   Культурное строительство в Киргизии. 1918-1929 гг. Сб. докум. и мат.. – Фрунзе
1. – 1957. – 410с.
633416
  Новак Г.М. Культурное строительство в Китайской Народной Республике. / Г.М. Новак. – М., 1959. – 48с.
633417
  Попов А.А. Культурное строительство в коми деревне на этапе развитого социализма / А.А. Попов. – Сыктывкар, 1982. – 39с.
633418
  Наякшин К.Я. Культурное строительство в Куйбышевской области за 30 лет. / К.Я. Наякшин. – Куйбышев, 1947. – 27 с.
633419
  Иванова З.М. Культурное строительство в левобережной Молдавии в первые годы Советской власти / З.М. Иванова. – Кишинев, 1984. – 207с.
633420
  Михайлов Г.И. Культурное строительство в МНР / Г.И. Михайлов. – М, 1957. – 223с.
633421
   Культурное строительство в Московской области за годы Сов. власти. Библиогр. указ. лит-ры за 1917-1970 гг.. – М., 1973. – 255с.
633422
  Добрускин М.Е. Культурное строительство в народной Болгарии / М.Е. Добрускин. – Москва, 1957. – 132 с.
633423
   Культурное строительство в Нижегородской губернии, 1917-1927: докум. и мат.. – Горький, 1988. – 294с.
633424
  Макейкина Р.П. Культурное строительство в Новгородской губерни в 1921-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Макейкина Р. П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 20л.
633425
  Ильина Г.И. Культурное строительство в Петрограде, окт. 1917-1920 годов / Г.И. Ильина. – Ленинград, 1982. – 240 с.
633426
  Манаенков А.И. Культурное строительство в послевоенной деревне (1946-1950) / А.И. Манаенков. – М, 1991. – 63с.
633427
  Кольцов А.В. Культурное строительство в РСФСР в годы первой пятилетки (1928-1932) / А.В. Кольцов. – Москва-Ленинград, 1960. – 208 с.
633428
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
1; ч.2. – 1984. – 398с.
633429
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
2, ч. 1. – 1985. – 398с.
633430
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
2. – 1986. – 382с.
633431
   Культурное строительство в РСФСР: докм. и мат.. – М.
3. – 1989. – 373с.
633432
   Культурное строительство в Северной Осетии : сб. докум. и мат. : в 2-х т. – Орджоникидзе : Ир
Т. 2 : 1941–1977. – 1983. – 350с.
633433
  Текиев Василий Дотдиевич Культурное строительство в Северной Осетии в 1946-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Текиев Василий Дотдиевич; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1973. – 25л.
633434
  Клочко В.Ф. Культурное строительство в советской деревне в годы второй пятилетки (1933-1937) / В.Ф. Клочко. – Москва, 1956. – 144 с.
633435
  Номинханов Д Д.Ц. Культурное строительство в Советской Калмыкии (1917-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Номинханов Д.Ц.Д.; АОН при ЦК КПСС. Каф истории сов. общества. – М., 1967. – 15л.
633436
  Партизпанян Я.Н. Культурное строительство в Советской Латвии в 1940 и 1941 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Партизпанян Я.Н. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1965. – 21 с.
633437
   Культурное строительство в Советской Молдавии. Сб. ст.. – Кишинев, 1974. – 282с.
633438
  Джамбулатова З.К. Культурное строительство в Советской Чечено-Ингушетии (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джамбулатова З. К.; Ин-т ист., археол. и эктногр. АН ГССР. – Тбилиси, 1965. – 25л.
633439
  Сергеев Т.С. Культурное строительство в Советской Чувашии в годы предвоенных пятилеток / Т.С. Сергеев. – Чебоксары, 1976. – 191с.
633440
  Данияров С.С. Культурное строительство в Советском Киргизстане (1918-1930) / С.С. Данияров. – Фрунзе, 1963. – 184 с.
633441
  Ильин Г.В. Культурное строительство в СССР в годы борьбы за упрочнение и развитие социалистического общества (1937-1941) : Учебное пособие по курсу культурно-просвеительная работа / Г.В. Ильин. – Москва, 1965. – 110 с.
633442
   Культурное строительство в СССР, 1917-1927: разраб. единой гос. политики в обл. культуры: докум. и мет.. – М., 1989. – 381с.
633443
  Шаповалова О.Ф. Культурное строительство в Центрально-Черноземной области в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шаповалова О.Ф.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1954. – 17л.
633444
   Культурное строительство в Черкасской области, 1917-1980 гг.: Сб. докум. и мат.. – Днепропетровск, 1989. – 270с.
633445
  Лаказова П.К. Культурное строительство в Черкесии в годы довоенных сталинских пятилеток (1928-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лаказова П.К.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. ист. ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
633446
   Культурное строительство в Чувашской АССР на этапе развития социализма : Сб. ст. – Чебоксары, 1985. – 164с.
633447
   Культурное строительство в Чувашской АССР. Сб. докум.. – Чебоксары
кн.1. – 1965. – 400с.
633448
  Маамяги В.А. Культурное строительство в Эстонской ССР / В.А. Маамяги. – Таллин, 1954. – 12с.
633449
   Культурное строительство Горьковской области. 1917-1957. Сб. ст.. – Горький, 1957. – 328с.
633450
   Культурное строительство и народное здравоохранение Туркменской ССР (1924-1957 гг.). – Ашхабад, 1957. – 43с.
633451
  Сергеев Т.С. Культурное строительство и формирование социалистического быта в чувашской деревне в годы предвоенных пятилеток. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сергеев Т.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 20л.
633452
  Тарасюнь А.В. Культурное строительство на Камчатке (1917-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Тарасюнь А.В.; АН СССР. Дальневост. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. – Владивосток, 1971. – 21л.
633453
  Куценко И.Я. Культурное строительство на Кубани (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куценко И.Я.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 25л.
633454
  Иваненко Л.А. Культурное строительство на селе в западных областях УССР в IV пятилетке (1946-1950) : Автореф... канд. ист.наук: / Иваненко Л.А.; АН УССР. Совет отд. обществ. наук. – Львов, 1955. – 16л.
633455
  Холевчук В.Н. Культурное строительство на советской Буковине в 1940-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Холевчук В.Н. ; Киевский гос. ун-т. – Киев, 1968. – 24 с.
633456
  Биргер Л.И. Культурное строительство на Средней Волге в годы первой пятелетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Биргер Л.И.; Куйбышевский гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1966. – 24л.
633457
  Гутянский С.К. Культурное строительство на Украине в годы гражданской войны. : Автореф... Доктора ист.наук: / Гутянский С.К.; АН УССР. – К, 1961. – 20л.
633458
  Тендерес Л. Культурное строительство на Украине в период борьбы партии за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Тендерес Л.; МВО СССР. Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 284л. – Бібліогр.:л.I-XII
633459
   Культурное строительство на Херсонщине, 1921-1987: сб. докум. и материалов. – Симферополь, 1988. – 271с.
633460
   Культурное строительство РСФСР. Ст. сб.. – М., 1958. – 459с.
633461
  Каниметов А. Культурное строительство Советской Киргизии в четвертой (первой послевоенной) пятилетке. (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каниметов А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1954. – 16л.
633462
   Культурное строительство современной советской деревни. Библиография.. – М., 1973. – 129с.
633463
   Культурное строительство СССР. – М, 1956
633464
   Культурное строительство СССР. Статист. сб.. – М.-Л., 1940. – 268с.
633465
   Культурное строительство Туркменской ССР. стат. сб.. – Ашхабад, 1960. – 131с.
633466
  Пастушенко Л.К. Культурное строительство у малых народов Дальнего Востока в годы первых пятилеток : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Пастушенко Л.К.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
633467
   Культурное творчество народных масс.. – М., 1970. – 135с.
633468
  Шаблій О.А. Культурноспецифічне у мові права та лінгвістичних роботах з права // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 306-310. – ISBN 966-594-420-7
633469
  Соляник А.А. Культурноцентрическая модель модернизации высшего библиотечно-информационного образования // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 31-41


  На основе анализа современных тенденций развития высшего библиотечно-информационного образования в Европе предложена концептуальная модель его модернизации в Украине. На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку вищої бібліотечно-інформаційної освіти ...
633470
  Луначарский А.В. Культурные задачи рабочего класса / А.В. Луначарский. – Птгр, 1919. – 24с.
633471
  Бергер А. Культурные задачи реформации : Введение в биографию Лютера ; Пер. с нем. / Арнольд Бергер ; Под ред. проф. Г.В. Форстена. – Санкт-Петербург : Тип. А. Пороховщикова, 1901. – [4], II, 432, VI, [2], V с. – На шмуцтит. авт. и загл. также на нем. яз.: Die Kulturaufgaben der Reformation, von Arnold C. [!] Berger, Privatdozent an der Universitat Bonn
633472
  Мадиевский С.А. Культурные и научные связи и сотрудничество МССР с зарубежными социалистическими странами : Автореф... канд. ист.наук: / Мадиевский С. А.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1969. – 16л.
633473
   Культурные и научные связи между СССР и МНР: сб. ст.. – М., 1981. – 279с.
633474
  Колыбанова Камилла Владимировна Культурные и общественные связи Украины с Сербией в XVIII веке : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.03 / Колыбанова Камилла Владимировна; Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1989. – 25л.
633475
   Культурные и общественные связи Украины со странами Европы: сб. науч. тр.. – К., 1990. – 220с.
633476
   Культурные и хозяйственные традиции народов Западной Сибири: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 139с.
633477
   Культурные интересы и запросы сельского населения, пути их удовлетворения и развития средствами культурно-просветительной работы: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1981. – 167с.
633478
  Ушакова Ю. Культурные коды вестиментарной моды // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 272-281. – ISSN 2410-2601
633479
  Ройфе А.Б. Культурные коды неологизмов в фантастической литературе // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 118-122. – Бібліогр.: с. 118-121
633480
  Алексеева М.В. Культурные луки / М.В. Алексеева. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 303 с.
633481
  Олихова Е.О. Культурные особенности в употреблении терминов родства (на примере китайских кровнородственных понятий) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 11-15. – ISSN 2073-9702


  В статье, в соответствии с гипотезой о лингвистической относительности, проводится анализ терминов "мама" и "мать" в китайском языке, демонстрируется возможность выявления аксиологических доминант этнической культуры и особенностей национальной картины ...
633482
   Культурные памятники Кореи. – Пхеньян, 1957. – 217с.
633483
  Ванюшкина Л.М. Культурные практики как инструмент модернизации общенаучной подготовки студентов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 11. – С. 56-63. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются проблемы формирования новой образовательной парадигмы, обусловленной изменениями социокультурной ситуации и современной культурной ориентацией общества. Обосновывается необходимость отказа от ориентации на узкую ...
633484
  Кабанов П.И. Культурные преобразования в Курской области / П.И. Кабанов. – Воронеж, 1968. – 232 с.
633485
  Дрейер О.К. Культурные преобразования в развивающихся странах / О.К. Дрейер. – Москва, 1972. – 270 с.
633486
  Кадыров А. Культурные преобразования в северных районах Таджикистана (1917-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Кадыров А.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
633487
  Афанасьева А.И. Культурные преобразования в Советской Карелии / А.И. Афанасьева. – Петрозаводск, 1989. – 277 с.
633488
  Ворончанина Н.И. Культурные преобразования в современном Тунисе / Н.И. Ворончанина. – Москва, 1978. – 140 с.
633489
  Яцков П.М. Культурные преобразования в Станиславской области в годы Советской власти (1939-1949 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Яцков П.М.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевском гос. университете им. Т.Г.Ше. – К., 1951. – 15л.
633490
  Яремченко Борис Петрович Культурные преобразования на селе - 1970-1980 гг. (На материалах Украинской ССР) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Яремченко Борис Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 48л.
633491
  Яременко Борис Петрович Культурные преобразования на селе 1970-1980-е годы (На материалах Украинской ССР) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Яременко Борис Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 48л.
633492
  Яремченко Борис Петрович Культурные преообразования на селе -- 70-80-е гг. : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Яремченко Борис Петрович; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1989. – 444л. – Бібліогр.:л.397-444
633493
  Штайн О. Культурные различия и коалиционная война. Немецкий взгляд на болгар во время Первой мировой войны 1915-1918 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 50-52. – ISSN 2070-9773
633494
  Соловьева А.Н. Культурные различия как основа этнической идентичности в контексте глобализации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.23-33
633495
  Коростелина К.В. Культурные размерности и кросскультурная адаптация // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.114-133
633496
  Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи / П.М. Жуковский. – Москва : Советская наука, 1950. – 596с.
633497
  Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи / П.М. Жуковский. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Ленинград, 1971. – 752с.
633498
  Янушевич З.В. Культурные растения Северного Причерноморья : палеоэтноботанические исследования / З.В. Янушевич; Отв. ред. Негру А.Г. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 91с.
633499
  Вехов В.Н. Культурные растения СССР / В.Н. Вехов; Работнов Т.А. – Москва : Мысль, 1978. – 326с. : 40 л. ил.
633500
  Янушевич З.В. Культурные растения Юго-Запада СССР по палеоботаническим исследованиям : монография / З.В. Янушевич. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 214с.
633501
   Культурные растения: Принципы устройства экспозиций. – М., 1981. – 237с.
633502
  Козырев А.В. Культурные реформы Петра Первого / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 18с.
633503
  Аггеева И.А. Культурные связи в советско-канадских отношениях в 1950-е - начале 1960-х годов. По новым архивным материалам // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 65-79. – ISSN 0130-3864
633504
   Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. Проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения.. – Москва : Наука, 1976. – 360с.
633505
   Культурные связи народов Средней Азии и Кавзказа: Древность и средневековье: сб. ст.. – М., 1990. – 191с.
633506
  Лимонов Ю.А. Культурные связи России с европейскими странами в 15-17 вв. / Ю.А. Лимонов. – Л., 1978. – 272с.
633507
  Худавердян К.С. Культурные связи Советской Армении: крат. ист. очерк. / К.С. Худавердян. – Ереван, 1977. – 161с.
633508
  Кашлев Ю.Б. Культурные связи СССР с капиталистическими странами / Ю.Б. Кашлев. – Москва, 1978. – 64 с.
633509
  Кашлев Ю.Б. Культурные связи: важный фактор разрядки / Ю.Б. Кашлев. – Москва : Знание, 1976. – 80 с.
633510
  Берлинскене А.А. Культурные свялзи Литовской ССР с зарубежными странами. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Берлинскене А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 30л.
633511
  Колодиева С. Культурные сокровища ливийской Сахары // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 124-133


  Архитектурные памятники прошлого и рисунки наскальной живописи. Какие только ассоциации не рождают у современного человека эти рисунки, созданные 12 тысяч лет назад.
633512
  Жерносенко И.А. Культурные стратегии модернизации образования: принципы саморазвития // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 19-24. – ISSN 1811-0916
633513
   Культурные традиции и современность: сб. обзоров. – М., 1989. – 200с.
633514
   Культурные традиции народов Сибири: сб. ст.. – Л., 1986. – 260с.
633515
  Шабаев Ю.П. Культурный апокалипсис или гражданская консолидация? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (335). – С. 28-37. – ISSN 0132-1625
633516
  Трубицын Д.В. Культурный детерминизм в концепции модернизации : философско-методологический анализ // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.39-55. – ISSN 0042-8744
633517
  Кряжев А.Я. Культурный досуг трудящихся при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Кряжев А.Я.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 20л.
633518
  Фудель И. Культурный идеал К.Н. Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 160-180. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891) - російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
633519
  Никишина Е.Н. Культурный капитал как фактор неопределенности и трансакционных издержек // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-21. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
633520
  Назаркин П.А. Культурный капитал: понятие, социальная значимость, возможности накопления // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 167-173. – ISBN 1993-5560
633521
  Котов Павел Культурный код. Граффити. Забористый текст / Котов Павел, Ткач Валентин // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 20-21 : фото
633522
  Котов Павел Культурный код: "Аллегория живописи" Вермера. Муза великой Голландии // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 30 : фото
633523
  Синичкин Павел Культурный код: "Весна" Сандро Боттичелли. Высшая добродетель Венеры // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 30-31 : фото
633524
  Котов Павел Культурный код: "Завтрак на траве" Эдуарда Мане.Тело как оскорбление // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 38 : фото, рис.
633525
  Котов Павел Культурный код: "Лютнист" Караваджо. Зашифрованный Христос // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 24-25 : рис.
633526
  Воробьев Павел Культурный код: "Менины" Веласкеса. Страница книги отражений // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 32-33 : фото
633527
  Котов Павел Культурный код: "Явление Христа народу" Александра Иванова. Писатель в народе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 34-35 : фото
633528
  Шифрин Михаил Культурный код:"Бурлаки на Волге" Ильи Репина. Один за всех, и все за одного // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 32-33 : рис.
633529
  Альмяшова Л.В. Культурный концепт "хлебный суп" как фрагмент языковой картины мира (на материале русского и немецкого языков) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 22-27. – ISSN 2073-9702


  Работа посвящена описанию отдельных фрагментов языковой картины мира, опосредованных языковыми составляющими. Представлен концептуальный анализ одного из элементов понятийной сферы человеческой деятельности - пищи. Предложена интерпретация языковых ...
633530
  Садыкова Л.В. Культурный кризис в книге эссе Д. Быкова "Блуд труда" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 199-213. – ISBN 978-966-171-280-4
633531
  Лавренова О.А. Культурный ландшафт как метафора // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 92-101. – ISSN 0235-1188
633532
  Давыдова Л.В. Культурный менеджмент библиотек Финляндии // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 12. – С. 55-64. – ISSN 0130-9765
633533
  Стрелкова-Зыль Культурный менеджмент как проект // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 28-32. – ISSN 2072-3849


  Статья о о расвитии проектной деятельности (проектного менеджмента) в библиотечной сфере.
633534
  Кизченко В.И. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма / В.И. Кизченко. – Киев : Наукова думка, 1990. – 226 с. – ISBN 5-12-001179-9
633535
   Культурный обмен Болгарии.. – София, 1962. – 24с.
633536
   Культурный обмен: 10 лет после Хельсинки : сборник. – М., 1985. – 183 с.
633537
  Власова Н. Культурный отдых украинского студенчества в 1953-1964 гг. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 133-135


  Цель данной публикации - проследить развитие культурного досуга студентов Украины в 1953-1964 гг. на примере Харьковского государственного университета им. М. Горького, Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко и др.
633538
  Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII- V вв. до н.э. / А.И. Зайцев. – Ленинград, 1985. – 208 с.
633539
  Херсковиц М. Культурный подход к социологии / М. Херсковиц, М. Уиллей // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 36-44. – ISSN 1606-951Х
633540
  Ребкало В.А. Культурный потенциал перестройки / В.А. Ребкало. – К., 1989. – 47с.
633541
  Арнольдов А.И. Культурный прогресс в развитом социалистическом обществе. / А.И. Арнольдов. – Москва, 1977. – 62с.
633542
   Культурный прогресс: философские проблемы / Арнольдов А.И. – М., 1984. – 326с.
633543
  Козловский В.П. Культурный смысл: генезис и функции / В.П. Козловский. – Киев, 1990. – 126 с.
633544
  Федорова И.Л. Культурный туризм как вид туристической десятельности // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 18. – С. 136-142. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
633545
   Культурный фронт в годы Великой Отечественной войны / А Манаенков, И, , . – М, 1988. – 62с.
633546
  Жукова Марина Культурный шок от туризма : Практика / Жукова Марина, Кнышова Елена // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 45 : Фото
633547
  Діденко Л.В. Культуро–чинник сучасного трансформування країнової економіки: філософсько–економічна візія / Л.В. Діденко, Кондрашова–Діденко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 203-208. – ISSN 2076-1554
633548
  Селинов В.И. Культуроведение в краеведческой работе : (История, археология, музейное дело) / В.И. Селинов. – Ленинград : Брокгауз-Ефрон, 1928. – 136с. – (В помощь краеведу)
633549
  Станковская Е.Б. Культурогенез отношения женщины к своему телу // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 141-152
633550
  Фарзад Шарифьян Культурологическая лингвистика и межкультурная коммуникация // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 80-97. – ISSN 2310-4287
633551
  Гольберг М.Ф. Культурологическая составляющая преподавания математики в женских гимназиях России конца XIX - начала XX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 100-106. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
633552
  Журавлева О.И. Культурологические аспекты коммуникационной стратегии современной рекламы // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 41-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье рассматриваются этапы различия рекламы как формы современной коммуникации с точки зрения ее значимости в процессе культурной и духовной идентификации современной личности и общества.
633553
  Русяева Е.Ю. Культурологические аспекты прогнозирования и рефлексии в информационном управлении организационными системами // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 68-72. – ISSN 2073-9702
633554
  Кочеткова М.А. Культурологические аспекты сленга: сленг американских студентов (College Slang) / М.А. Кочеткова; Федеральное агентство по образованию; Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования; Нижегородский гос. лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Нижний Новгород : Нижегородский государственный лингвистический ун-т им. Н.А. Добролюбова, 2008. – 139с. – ISBN 978-5-85839-150-0
633555
   Культурологические аспекты теории и истории русской литературы. – М., 1978. – 79с.
633556
  Даренский В.Ю. Культурологические идеи В.И. Вернадского // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 46-55. – ISSN 2074-4447
633557
  Долгая О.И. Культурологические основы непрерывного образования в Чешской республике // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 7. – С. 116-123. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрываются культурологические основы современного образования в Чешской Республике. Показана его гуманистическая направленность, нашедшая отражение в целях образования и его содержании. Подробно рассмотрена предшкольная ступень непрерывного ...
633558
  Лебедев О.Е. Культурологические основы образовательных стандартов современной школы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 0869-561Х
633559
  Кириллова О.А. . Культурологические основы творчества Д.С. Мережковского // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 23-28
633560
  Бондаренко С.В. Культурологические особенности художественного перевода литературных произведение (на метериале произведения А.С. Пушкина "Капитанская дочка") / С.В. Бондаренко, М.В. Межова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 121-127. – ISSN 1684-2618
633561
  Арутюнян С.М. Культурологические пресуппозиции жанрового деления в кино // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 150-153.
633562
  Шкаруба Л.М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : Хроника первая: исторический очерк дошекспировской Англии // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 10. – С. 57-64
633563
  Шкаруба Л.М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 58-64
633564
  Ян Фан Культурологический аспект в обучении китайских студентов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 278-281. – ISSN 1811-0916


  Усовершенствование методической системы в русле принципа овладения иностранным языком в неразрывном единстве с освоением иноязычной культуры приобретает статус стратегической задачи. Поскольку культуру в целом изучает наука культурология, то для ...
633565
  Szafernakier-Swirko Культурологический компонент на уроке русского языка (на примере жизни и творчества Марка Шагала) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 129-134. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
633566
  Сапанжа Ольга Сергеевна Культурологический подход в современном музееведении // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 44-48. – ISSN 2073-9702
633567
  Николина В.В. Культурологический подход в школьном географическом образовании : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 37-38, 46. – ISSN 0016-7207
633568
  Корнев И.Н. Культурологическое обучение географии: национально-региональный компонент : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 38-45. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
633569
  Гусельцева М.С. Культурология - наука о культуре или методология междисциплинарных исследований? : [рецензія] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 161-164. – ISSN 0042-8841
633570
  Гуревич П.С. Культурология : Учебное пособие / П.С. Гуревич. – Москва : Знание, 1996. – 288с. – ISBN 5-07-002738-7
633571
   Культурология : Основы теории истории культурыУчебное пособие. – Санкт-Петербург : Специальная литература, 1996. – 592с. – ISBN 5-7571-0035-4
633572
   Культурология : Учебное пособие для высших учебных заведений. – Москва : Центр, 1997. – 304с. – (alma mater). – ISBN 5-88860-011-3
633573
   Культурология : Учебное пособие. – Москва : Центр, 1998. – 304с. – (Alma mater). – ISBN 5-88860-046-6
633574
   Культурология : Учебное пособие для студ. вузов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 576с. – ISBN 5-222-00173-3
633575
  Левяш И.Я. Культурология : Курс лекций / И.Я. Левяш. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 544с. – ISBN 985-6317-29-0
633576
  Сапронов П.А. Культурология : Курс лекций по теории и истории культуры / П.А. Сапронов. – Санкт-Петербург : Союз, 1998. – 560c. – ISBN 5-87852-065-6
633577
   Культурология : рекомендательный библиографический указатель. – Харьков : ХГАК. – ISBN 966-7352-06-4
Вып. 1. – 1998. – 192 с.
633578
   Культурология : Учебное пособие. – Москва : Центр, 1999. – 304с. – (Alma mater). – ISBN 5-88860-046-6
633579
   Культурология : Учебное пособие для студ. вузов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 576с. – ISBN 5-222-00173-3
633580
  Розин В.М. Культурология : Учебник для вузов / В.М. Розин; , В.Е.Крутских. – Москва : Инфра-М, Форум, 1999. – 344с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-848-5
633581
   Культурология : Учебник для студентов технических вузов. – Москва : Высшая школа, 1999. – 511с. – Бібліогр.: с.495-498. – ISBN 5-06-003475-5
633582
  Бобахо В.А. Культурология : Программа базового курса, хрестоматия, словарь терминов / В.А. Бобахо, С.И. Левикова. – Москва : Фаир-пресс, 2000. – 400с. – ISBN 5-8183-0067-6
633583
  Кравченко А.И. Культурология : Учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – Москва : Академический Проект, 2001. – 640с. – Шифр дубл. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0114-9
633584
  Гуревич П.С. Культурология : Учеб. для студ. вузов / П.С. Гуревич. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Гардарики, 2003. – 280с. – ISBN 5-8297-0048-4
633585
  Гуревич П.С. Культурология : Элементарный курс: Учеб. пособ. / П.С. Гуревич. – Москва : Гардарики, 2003. – 336с. – ISBN 5-8297-0071-9
633586
  Кармин А.С. Культурология : Учебник для студ. высш. учеб. зав. / А.С. Кармин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург; М.; Краснодар : Лань, 2003. – 928с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0471-9
633587
  Подольская Е.А. Культурология : кредитно-модульный курс: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.А. Подольская, В.Д. Лихвар, Д.Е. Погорелый. – 6-е изд., испр. и доп. – Киев : Центр навчальної літератури, 2007. – 332с. : ил. – Шифр дубл.1 Подо. – ISBN 978-966-364-521-1
633588
  Кравченко А.И. Культурология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.И. Кравченко ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 8-е изд. – Москва : Трикста ; Академический Проект, 2008. – 496с. – (Gaudeamus). – ISBN 978-5-8291-0953-0
633589
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 1 (56). – 2011. – резюме рос., англ. мовами. – (Теория и история культуры)
633590
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 2 (57). – 2011. – (Теория и история культуры)
633591
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 3 (58). – 2011. – (Теория и история культуры)
633592
   Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
№ 4 (59). – 2011. – (Теория и история культуры)
633593
   Культурология в вопросах и ответах : Учебное пособие. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 480c. – ISBN 5-222-00089-3
633594
  Флиер А.Я. Культурология для культурологов : Учебное издание для высшей школы / А.Я. Флиер. – Москва. Екатеринбург : Академический Проект. Деловая книга, 2002. – 492с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0126-Х; 5-88687-113-6
633595
  Флиер А.Я. Культурология для культурологови : Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологи / А.Я. Флиер. – Учебные издания для высшей школы. – Москва : Академический Проект, 2000. – 496 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0083-5
633596
  Запесоцкий А.С. Культурология и педагогика: проблемы взаимосвязи // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 0869-561Х


  Культурология рассматривается как самостоятельная научная дисциплина, синтезирующая результаты других отраслей научного знания в целях создания обобщающих моделей культуры. Обосновывается важность интеграции культурологии и педагогики для развития ...
633597
  Кефели И.Ф. Культурология как наука о жизнеутверждающей роли культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С. 4-9. – ISSN 2073-9702


  Рецензия на издание: Круглова Л.К. Культурология. Учебное пособие / Рекомендовано Учебно-метод. объединением вузов Российской Федерации по образованию в области историко-архивоведения в качестве учебного пособия для студентов вузов
633598
   Культурология как наука: за и против / Запесоцкий Александр Сергеевич, Межуев Вадим Михайлович, Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, Подорога Валерий Александрович, Доброхотов Александр Львович, Шор Юрий Матвеевич, Марков Александр Петрович, Степин Вячеслав Семенович // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 3-31. – ISSN 0042-8744


  Интерес к проблематике культуры велик и продолжает расти. К анализу культуры сегодня обращаются многие науки. Возникла и специальная дисциплина, именуемая культурологией. Тем не менее споры о научном статусе этой дисциплины, о ее отношении, с одной ...
633599
   Культурология как наука: за и против / Запесоцкий Александр Сергеевич, Межуев Вадим Михайлович, Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, Подорога Валерий Александрович, Доброхотов Александр Львович, Шор Юрий Матвеевич, Марков Александр Петрович, Степин Вячеслав Семенович // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 3-31. – ISSN 0042-8744


  Интерес к проблематике культуры велик и продолжает расти. К анализу культуры сегодня обращаются многие науки. Возникла и специальная дисциплина, именуемая культурологией. Тем не менее споры о научном статусе этой дисциплины, о ее отношении, с одной ...
633600
  Запесоцкий А.С. Культурология как отрасль научного знания // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1064-1068. – ISSN 0869-5873


  Сложилась ли культурология как самостоятельная отрасль научного знания, и если да, то каковы её место и значение в системе наук? Автор полагает становление данной отрасли российским научным приоритетом и придаёт культурологии большое практическое ...
633601
   Культурология ХХ век: Антология. – М., 1995. – 703с.
633602
  Медянкина Мария Культурология. И за борт ее бросает. 11 мифов о Степане Разине. // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 110-115 : фото
633603
   Культурология. История мировой культуры : Учебник. – 2-е изд., перераб. и допол. – Москва : ЮНИТИ; Культура и спорт, 1998. – 600с. – ISBN 5-85178-043-6
633604
   Культурология. История мировой культуры : Учебник для студ.высших учеб.заведений. – 2-е изд., перераб. и допол. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 600 с. – ISBN 5-85178-043-6
633605
   Культурология. Классические труды [Електронний ресурс]. – Москва : Нексмедиа, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC и выше, 16 MB RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.-Загл. с этикетки диска. – (Университетская бибилиотека). – ISBN 978-5-94865-172-9
633606
   Культурология. ХХ век : Антология. – Москва : Юрист, 1995. – 703 с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0044-8
633607
   Культурология. ХХ век : Словарь. – Санкт-Петербург : Университетская книга, 1997. – 640с. – (Культурология.ХХ век.). – ISBN 5-7914-0022-5; 5-7914-0018-7
633608
   Культурология. ХХ век : Энциклопедия. – Санкт-Петербург : Университетская книга; Алетейя. – ISBN 5-7914-0028-4
т.1 : А-Л. – 1998. – 447с.
633609
   Культурология. ХХ век : Энциклопедия. – Санкт-Петербург : Университетская книга; Алетейя. – ISBN 5-7914-0029-2
т.2 : М-Я. – 1998. – 447с.
633610
  Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь / К.М. Хоруженко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 640с. – ISBN 5-222-00121-8
633611
  Хренов Н.А. Культурология. Энциклопедия. В двух томах. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. - Т. 1, 1392 с.; Т. 2, 1184 с. : [рецензія] / Н.А. Хренов, М.В. Гришин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 186-190. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISSN 0042-8744
633612
   Культурологічна думка = The culturology ideas : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009-
№ 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
633613
  Панченко В.І. Культурологічна експертиза в соціокультурному проектуванні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 172-174
633614
  Кравченко О.В. Культурологічна експлікація культурної політики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 160-169
633615
  Гірник А. Культурологічна конфліктологія // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 371-389. – ISBN 978-966-2241-22-8
633616
  Башкирова О.М. Культурологічна концепція ліро-епосу Ліни Костенко (полеміка з російськими класиками) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 35-42


  Стаття присвячена особливостям трактування феномену культури в поемах Ліни Костенко, що можуть бути розглянуті як приклади полеміки з творами класиків російської літератури - О. Пушкін та О. Блока
633617
  Вілков В.Ю. Культурологічна концепція націогенезу і нації М.І. Кареєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 387-398
633618
  Борисова–Желєзнова Культурологічна концепція особистості в психологічній антропології Френсіса Хсю // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 182-186. – ISSN 2076-1554


  Американський антрополог.
633619
  Кирилова О.О. Культурологічна модель декадентського твору // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 28-31. – ISSN 1996-5931
633620
  Карабльова О. Культурологічна мотивація самотності у романі "Землетрус" Софії Майданської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 150-160. – ISSN 1728-9572
633621
  Шевнюк О. Культурологічна освіта // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.68-72. – ISSN 1682-2366
633622
  Виткалов В. Культурологічна освіта у системі гуманітарних знань / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 88-95. – ISSN 1682-2366
633623
  Зюзіна Т.О. Культурологічна підготовка студентів у вищих навчальних закладах: теоретико-методологічні засади змісту освіти : монографія / Т.О. Зюзіна ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-617-197-2
633624
  Якубовська М. Культурологічна підготовка як один із засобів формування творчої індивідуальності майбутнього фахівця // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук Укаїни ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13). – С. 67-70. – ISSN 2310-1598
633625
  Петасюк О.І. Культурологічна проблематика в українській національній традиції / О.І. Петасюк, О.О. Сморжевська // Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / О.І. Петасюк, О.О. Сморжевська. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – С. 19-35
633626
  Садовенко С.М. Культурологічна рефлексія хронотопу в українській традиційній народній культурі: часопросторові координати народної казки // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 57-62
633627
  Стахієва Н.В. Культурологічна складова філологічних досліджень В.М. Перетца // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 129-135. – ISSN 2226-3209


  У статті висвітлюється діяльність і творча спадщина доктора російської словесності, академіка, професора Університету Св. Володимира Володимира Миколайовича Перетца.
633628
  Соколова Б.Ю. Культурологічна сутність феномену героїзму : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Соколова Б.Ю. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
633629
  Вілков В.Ю. Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" ( частина перша) / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів першої культурологічної концептуалізації процесів утворення національної спільноти. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических предписаний ...
633630
  Вілков В.Ю. Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина друга) / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-18. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів першої культурологічної концептуалізації процесів утворення національної спільноти. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических предписаний ...
633631
  Вілков В.Ю. Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша) / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-10. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів першої культурологічної концептуалізації процесів утворення національної спільноти. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических предписаний ...
633632
  Горбаченко Т.Г. Культурологічна функція університетської бібліотеки в умовах сучасного інформаційного простору // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 150-152. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті розглядається культурологічна функція університетської бібліотеки в умовах сучасного інформаційного простору.
633633
  Каранда М.В. Культурологічне біблієзнавство : навчально-методичний посібник / М.В. Каранда ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філол. фак., Каф. філософії та культурології. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: с. 63-64 та в кінці тем. – ISBN 978-611-507-004-6
633634
  Доброєр Н.В. Культурологічний аналіз істини як концепта в західноєвропейському інтелектуальному дискурсі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Доброєр Н.В. ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
633635
  Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С.49-51. – ISSN 2076-9326
633636
  Гавеля О. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищіх навчальних закладів України / Оксана Гавеля // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті наведено результати соціологічного аналізу читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України. Автором поглиблено досліджуються художні та наукові потреби сучасної студентської молоді. На конкретних прикладах здійснено ...
633637
  Ціпов"яз Лариса Культурологічний аспект вивчення зарубіжної літератури в контексті діалогічного навчання // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст.
633638
  Горбач О.Н. Культурологічний аспект зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 33-36
633639
  Смолінська О. Культурологічний аспект інформаційного поля вищих навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 62-69. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1682-2366
633640
  Степанов В.Ю. Культурологічний аспект інформаційного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 49-58
633641
  Пінчук Т. Культурологічний аспект мемуаристики Б.Д. Грінченка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 236-244. – ISSN 1728-9572
633642
  Пентелейчук Л.І. Культурологічний аспект мовленнєвого акту "вибачення" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 145-148
633643
  Частакова Н. Культурологічний аспект наукових праць Івана Дзюби // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 263-270. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
633644
  Руденко О. Культурологічний аспект освітньої діяльності Савини Сидорович // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 117-121. – ISSN 2520-6419
633645
  Кривда Н.Ю. Культурологічний аспект проблеми "чужий / інший" у філософському дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3
633646
  Бачук Т. Культурологічний аспект формування творчої особистості в процесі вивчення світової літератури // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 2 (374). – С. 6-9
633647
  Букет Є. Культурологічний бренд Гната Хоткевича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 48). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  Видавниче товариство під назвою "Культура і життя" було засноване у Харкові Гнатом Хоткевичем, опісля його повернення до міста 1912 року. Він же з січня 1913 став редактором тижневика "Вісник культури і життя", що видавався в Києві.
633648
  Афанасьєв Ю.Л. Культурологічний вектор методології професійної мистецької освіти // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 195-205
633649
  Козаченко О. Культурологічний вимір парадигми сучасного кримінального права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 121-126. – ISSN 0132-1331
633650
   Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Просвіта, 1994-
Вип. 32. – 2014
633651
   Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Просвіта, 1994-
Вип. 33. – 2014
633652
  Ткаченко А. Культурологічний вплив РФ та США на національну безпеку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 237-239.
633653
  Більченко Є.В. Культурологічний дискурс філософії діалогу: Чужий. Інший. Ближній. Третій : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Більченко Євгенія Віталіївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 28 с. – Бібліогр. : 60 назв
633654
  Слободянюк Олена Культурологічний компонент у вивченні зарубіжної літератури з досвіду реалізації // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 47-49
633655
  Борисович О.В. Культурологічний компонент у мас-медійному літературно-критичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 57-61. – ISBN 966-581-481-8
633656
  Ліва Н.В. Культурологічний контекст рецепції сакрального в музичному мистецтві Європи другої половини XX - початку XXI століть // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 160-166. – ISSN 2312-4679
633657
  Білополий В.В. Культурологічний підхід : допоміж. матеріали до вивч. курсів та спецкурсів "Вітчизняна та світова культура", "Екологічна культура", "Історія культури", "Прикл. культурологія", "Теорія культури", "Укр. культура", "Філософія культури" / В.В. Білополий, К.А. Прокоф"єва, М.Г. Складановська ; за заг. ред. К.А. Прокоф"євої ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – 322, [2] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 264-294 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-323-097-9
633658
  Бастун М. Культурологічний підхід в освіті як засіб соціалізації особистості майбутнього педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються шляхи соціалізації особистості майбутнього педагога з позицій діалогових та культурологічних підходів до освіти. The article deals with the ways of personality socialization of future teachers from the standpoint of dialogue and ...
633659
  Ільчишин Н.М. Культурологічний підхід до вивчення іноземної мови // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 20-24. – ISSN 0321-0499
633660
  Островська Г.О. Культурологічний підхід до вивчення літератури в школі як методична проблема // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-4.
633661
  Островська Г.О. Культурологічний підхід до вивчення літератури в школі як методична проблема // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-4. – Бібліогр. в кінці ст.
633662
  Матюшкіна Т. Культурологічний підхід до вивчення роману Корнелії Функе "Чорнильне серце" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2. – С. 14-17
633663
  Кісєль О.В. Культурологічний підхід до проблеми споживання в контексті освітніх завдань // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 58-63. – ISSN 2077-1800
633664
  Тверезовська Н. Культурологічний підхід до сутності поняття "культурна ідентичність" при підготовці студентів / Н. Тверезовська, Т. Мельничук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 242-256. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розкрито сутність і зміст поняття “культурна ідентичність”. З культурологічної точки зору охарактеризовано художньо-творчу діяльність студентів як складову культурної ідентичності особистості. На прикладі Національного університету біоресурсів ...
633665
  Машкіна С. Культурологічний підхід як методологічна основа інноваційної діяльності вищого навчального закладу. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 167-171. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Метою статті є аналіз культурологічногопідходу як одного з ключових у розмаїтті методологічних засад і відповідних їм предметних полів у вибудовуванні інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, беручи до уваги особливості розвитку сучасної ...
633666
  Сагуйченко В.В. Культурологічний поворот у дослідженні освітніх інституцій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 317-320. – ISSN 2076-1554
633667
  Дьомін М. Культурологічний погляд на творчість Миколи Писанка // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 12-15
633668
  Іванова Т.В. Культурологічний потенціал сучасного українського студентства (Соціологічний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-80. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Наводяться й аналізуються соціологічні дані щодо духовних та моральних цінностей сучасної молоді у порівнянні зі старшим поколінням.
633669
  Смікал В. Культурологічний розвиток магістранта - майбутнього викладача // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 54-61. – ISSN 2075-1478


  Обгрунтовано сутність світоглядної культури викладача як інтегральної характеристики ставлення особистості до світу і свого місця в ньому, яка проявляється в різних аспектах професійних відносин, що надає особливої вагомості культурологічним аспектам ...
633670
  Гіптерс З.В. Культурологічний словник-довідник / Гіптерс З.В.; Нац. банк України, Львівський банк. інститут. – Київ : Професіонал, 2006. – 328с. – ISBN 966-370-010-6
633671
   Культурологічний словник : до 100-річчя Національної музичної акад. України ім. П.І. Чайковського / [Антонюк О.В. та ін.] ; за ред В.І. Рожка, О.В. Антонюка ; М-во культури України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ : НМАУ, 2011. – 464 с. – ISBN 978-966-7357-59-7
633672
  Ашиток Н. Культурологічний та аксіологічний підходи до формування майбутнього педагога // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 19-23. – ISSN 2308-4634
633673
  Ситар І.М. Культурологічний феномен у критично-правових дослідженнях (акультураційний аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 27-30. – ISSN 2219-5521
633674
  Сагіна Ю.В. Культурологічні аспекти взаємовідносин сучасного театру та глядача: на матеріалі одеських театрів : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Сагіна Ю. В.;Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
633675
  Шман С.Ю. Культурологічні аспекти державної експертизи культурних цінностей в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Шман Світлана Юріївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
633676
  Шумлянська Н.В. Культурологічні аспекти досліджень міжнародного туризму // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 123-130
633677
  Овчаренко Т.С. Культурологічні аспекти еволюції єврейського театру в Україні : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Овчаренко Т.С. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
633678
  Будний В. Культурологічні аспекти літературної інтерпретації (зі спостережень над історичною еволюцією та методологічною диференціацією української критики доби раннього модерна) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 94-111. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
633679
  Кулакова О.М. Культурологічні аспекти мовно-комунікативних проблем маніпуляції свідомістю // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 61-68
633680
  Карась Г.В. Культурологічні аспекти музикознавчої та музично-публіцистичної діяльності Романа Савицького-молодшого // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 246-253
633681
  Рудавіна І.Г. Культурологічні аспекти організації притеатральних музеїв Наддніпрянщини (70-ті рр. XX ст.) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 222-223. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
633682
  Шишко В. Культурологічні аспекти правотворчості : Монографія / В.Шишко. – Львів, 2006. – 188с.
633683
  Шейко В.М. Культурологічні аспекти трансформації методологічних основ компаративістики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 15-28
633684
  Кузьо О.З. Культурологічні виміри державної культурної політики України кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кузьо Ольга Зіновіївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
633685
  Савченко А.А. Культурологічні виміри енергоінформаційної складової еволюціонізму : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Савченко Анжеліка Анатоліївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
633686
  Щолухо Н.Є. Культурологічні виміри формування тілесності в концепціях оселі Гастона Башляра й Еманюеля Левінаса // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 74-81. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
633687
  Гейко Т.М. Культурологічні запозичення у світлі глобалізації (на матеріалі лексем французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 248-255


  У статті розглянуто лексеми французької мови іншомовного походження, які відображають реалії культури та мистецтва, проаналізовано їх кількісний та якісний склад, інтеграцію на семантичному і фонографічному рівнях, визначено їхню роль у мовній картині ...
633688
  Мелько Людмила Федорівна Культурологічні засади геграфічної освіти старшокласників : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.02 / Мелько Л.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 249с. + Додатки: л. 201 - 249. – Бібліогр.: л. 176 - 201
633689
  Мелько Людмила Федорівна Культурологічні засади геграфічної освіти старшокласників : Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.02 / Мелько Л.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
633690
  Опанасюк О.П. Культурологічні особливості сучасної музичної культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 37-41
633691
  Слоньовська О. Культурологічні паралелі в сюжетних віршах Ліни Костенко тематичного пласту "з чужого поля" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 6-12
633692
  Супрун О.В. Культурологічні параметри джазової мови // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 120-129. – ISSN 2077-9542
633693
  Пасемко І. Культурологічні події в Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 265-267


  5 листопада 2010 р. у Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка відбулася культурологічна подія. Представники пед. еліти зібралися, щоб привітати чернігівських освітян із присвоєнням високого статусу "національний"
633694
  Науменко Н. Культурологічні складники творчості Євгена Гуцала // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (145). – С. 8-12
633695
   Культурологічні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 1996
633696
   Культурологічні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 2. – 1999
633697
  Семенко С. Культурологічні студії Юрія Косача // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 144-154


  У статті проналізовано культурологічні розвідки Ю. Косача, в яких панівною є ідея проєвропейського спрямування національної культури. Визначено, що у своїх виступах відомий публіцист критикує явище масовізації культури, політичну заангажованість ...
633698
  Шаблій О.А. Культурологічні та герменевтичні засади теорії юридичного перекладу // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 19-36. – ISBN 978-617-640-052-3
633699
  Талько Т. Культурологічні та етноантропологічні ідеї М. Грушевського у контексті вітчизняної філософії // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 250-257. – ISBN 966-7060-35-7
633700
  Смолінська О.Є. Культурологічні та методичні проблеми здійснення педагогічних вимірювань та оцінки їх результативності у практиці роботи вищого навчального закладу // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 35-38
633701
  Шолухо Н.Є. Культурологічні та соціально-філософські виміри комукації: інтернет-блог як сучасний варіант особистого щоденника в масовій культурі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 49-57
633702
  Петрова І.В. Культурологічні чинники розвитку дозвілля в Україні після соціалістичної революції // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26
633703
  Шейко В. Культурологічно-глобалізаційні процеси в сучасному інформаційному полі України / Василь Шейко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 44-47


  Аналізуються процеси формування в сучасному інформаційному полі культурології як науки в умовах глобалізаційно-цивілізаційної еволюції. Висвітлюється вплив зазначених процесів на формування в Україні інформаційного суспільства та налагодження ...
633704
  Захарчук І.В. Культурологічно-естетичні функції малої прози Григора Тютюнника : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Захарчук І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 16л.
633705
  Захарчук Ірина Василівна Культурологічно-естетичні функції малої прози Григора Тютюнника (Семантика та динаміка проекцій) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Захарчук Ірина Василівна; Рівненський держ. педагог. ін-тут. – Рівне, 1998. – 153л. – Бібліогр.:л.131-153
633706
  Шейко В.М. Культурологічно-компаративістські принципи фрмування глобалізаційного культурного простору // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 16-30
633707
  Бойко М.П. Культурологічно–філософська дилема формування громадянського суспільства в Україні в ідеях Кирило-Мефодіївського товариства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 241-244. – ISSN 2076-1554
633708
  Бокань В.А. Культурологія : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів] / Володимир Бокань ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 134, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISBN 966-608-041-9
633709
  Антофійчук В.І. Культурологія : Короткий термінологічний словник / В.І. Антофійчук; МОНУ. Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2002. – 152с. – ISBN 966-568-487-6
633710
  Подольська Є.А. Культурологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Є.А. Подольська, В.Д. Лихвар, К.А. Іванова; МОіНУ. Мін-во охорони здоров"я України. Нац. фармац. ун-тет. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с. – ISBN 966-8253-46-8
633711
  Кормич Л.І. Культурологія : (історія і теорія світової культури 20 століття). Навч. посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький; МОіНУ. Одеська нац. юрид. академія. – 2-ге вид. – Харків : Одіссей, 2003. – 304с. – ISBN 966-633-208-6
633712
   Культурологія : Навчальний посібник. – Київ : КМ Академія, 2003. – 316с. – ISBN 966-518-228-5
633713
   Культурологія : Навч. посібник. – Львів : Магнолія плюс, 2003. – 340c. – ISBN 966-8340-06-X
633714
   Культурологія : Навчально-методичний посібник для слухачів фак-ту заочного та дистанційного навчання / О.Г. Педиско, М.Ф. Максимов, О.Б. Левченкова, О.М. Литвинов; МВС України; Луганська академія внутр. справ; Відп. ред.: О.М.Литвинов. – Луганск : РВВ ЛАВС, 2004. – 117с. – ISBN 966-8129-33-4
633715
  Гончарук Т.В. Культурологія : Навч. посібник / Т.В. Гончарук; МОНУ; Тернопільська акад. народного господарства. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 213с. – ISBN 966-7952-19-3
633716
   Культурологія : Курс лекцій: Навчальн. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 208с. – ISBN 966-8556-31-3
633717
  Шевнюк О.Л. Культурологія : Навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 353 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-000-7
633718
  Чорненький Я.Я. Культурологія : Теорія. Практика. Самостійна робота : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький ; МОНУ ; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління при Дон ДДУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с. – ISBN 966-8365-63-1
633719
  Бокань В.А. Культурологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Володимир Бокань ; МАУП. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : МАУП, 2004. – 136 с. – ISBN 966-608-481-3
633720
  Подольська Є.А. Культурологія : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є.А. Подольська, В.Д. Лихвар, К.А. Іванова; Мін-во освіти і науки України; Нац. фармацевтичний ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 392с. – ISBN 966-364-001-4
633721
  Абрамович С.Д. Культурологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Семен Абрамович, Марія Тілло, Марія Чікарькова; Київський нац. торговельно-економічний ун-т; Чернівецький торговельно-економічний ін-т. – Київ : Кондор, 2005. – 352с. – ISBN 966-57982-74-2
633722
   Культурологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Баканурський, А.Б. Александров, Т.Ю. Дашкова, С.Б. Добров, О.В. та ін. Королькова; МОНУ; Одеськ. нац. політехн. ун-т; Баканурський А.Г., Александров А.Б., Дашкова Т.Ю., Добров С.Б., Королькова О.В. та ін.; Під заг. ред. А.Г. Баканурського, Г.С. Краснокутського, Л.Л. Сауленка. – 2-ге вид. – Київ : Професіонал, 2005. – 208 с. – ISBN 966-8556-31-3
633723
   Культурологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Парахонський, О.І. Погорілий, О.М. Йосипенко, М.А. Собуцький, М.Ю. Савельєва, О. Левцун; Парахонський Г.О. [ та ін. ] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ упорядники О.І. Погорілий, М.А. Собуцький ]. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 320 с. – ISBN 966-518-320-6
633724
  Матвєєва Л.Л. Культурологія : Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Л. Матвєєва. – Київ : Либідь, 2005. – 512с. – ISBN 966-06-0395-9


  Викладено основні теми курсу культурології. Розкрито специфіку культури як людської форми життєдіяльності, висвітлено історію становлення культурологічної думки.
633725
  Шевнюк О.Л. Культурологія : Навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – 2-е вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2005. – 353 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-038-4
633726
  Герчанівська П.Е. Культурологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.Е. Герчанівська; Відкритий міжнарод. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 298с. – ISBN 966-7979-65-2
633727
  Кравець М.С. Культурологія : Підручник / М.С. Кравець. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 320с. – ISBN 966-418-015-7
633728
  Герчанівська П.Е. Культурологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / П.Е. Герчанівська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 322, [1] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 247-260. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-059-7
633729
  Власенко О.І. Культурологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Власенко О.І., Зайончковский Ю.В. – Харків : Парус, 2007. – 456 с. – ISBN 966-8482-33-6
633730
  Шевнюк О.Л. Культурологія : навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 353 с. – Карточки всем каб. отпечатаны. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-053-8
633731
  Антофійчук В.І. Культурологія : Термінологічний словник / Володимир Антофійчук; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – 2-е вид., випр. і доп. – Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 160с. – ISBN 966-8653-75-0
633732
   Культурологія : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Ю А. Сироватський Кондратюк, Т.Ф. та ін. Мельничук; Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю., Сироватський С.А. та ін.; МОНУ, Національний аграрний ун-т; за ред. Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 392 с., 32с. іл. – ISBN 978-966-364-466-0
633733
   Культурологія : навч. посібник / Б.Г. Мачульський, В.І. Абрамов, Т.С. Пітякова, Р.М. Вечірко, Т.В. та ін. Глєбова; Мачульський Б.Г., Абрамов В.І., Пітякова Т.С. та ін. ; МОНУ ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана ". – Київ : КНЕУ, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-483-010-9
633734
  Абрамович С.Д. Культурологія : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Семен Абрамович, Марія Тілло, Марія Чікарькова; Київський нац. торговельно-економічний ун-т; Чернівецький торговельно-економічний ін-т. – Київ : Кондор, 2007. – 350с. – ISBN 966-57982-74-2
633735
   Культурологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко, Л.А. Пинда, Є.А. Подольська, М.С. Кравець, Н.М. та ін. Мадей; Петрушенко В.Л., Пинда Л.А., Подольська Є.А., Кравець М.С., Мадей Н.М. та ін.; за заг. ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 360c. – ISBN 966-8340-44-2
633736
   Культурологія : навчальний посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є., Михайличенко Д.Ю., Потоцька Ю.І. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 284 с. – ISBN 978-966-676-277-4
633737
  Павленко О.П. Культурологія : посіб. для підгот. до іспитів / О.П. Павленко. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 176 с. – Бібліогр.: с. 174-175. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-044-5
633738
   Культурологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Гриценко Т.Б. [ та ін. ] ; за ред. Т.Б. Гриценко ; МОН України ; Національний аграрний ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-364-810-1
633739
   Культурологія : українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.М. Закович [та ін.] ; за ред. М.М. Заковича. – 5-тє вид., стереотип. – Київ : Знання, 2010. – 592 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-634-7
633740
  Безвершук Ж.О. Культурологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Ж.О. Безвершук, О.В. Щербакова. – Київ : Знання, 2010. – 326 с. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-786-3
633741
  Кравець М.С. Культурологія : [науковий статус і предмет, типологія культури, сучасні проблеми розвитку] : підручник / М.С. Кравець. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 318, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316-318. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-015-7
633742
   Культурологія : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / [Гриценко Т.Б. та ін.] ; за ред. Гриценко Т.Б. – 3-є вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 388 с., [16] арк. іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-810-1


  Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до ...
633743
  Безвершук Ж.О. Культурологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Ж.О. Безвершук, О.В. Щербакова. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 324-326. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-617-07-0047-6
633744
   Культурологія : навч. посібник / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас. – Київ : Знання, 2012. – 494, [2] с. – Бібліогр.: с. 473-494 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-346-986-7
633745
   Культурологія : [базовий] підруч. для студ. ВНЗ / [А.Є. Конверський та ін.]. – Харків : Фоліо, 2013. – 862, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-6168-3
633746
  Герчанівська Е П. Культурологія : термінол. слов. / П.Е. Герчанівська. – Київ : НАКККіМ, 2015. – 438, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 436-438. – ISBN 978-966-452-200-4
633747
  Стеценко В. Культурологія (навчальна програма і головний зміст нормативного курсу) : Навчальний посібник / Валерій Стеценко, Людмила Пітусь; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка, Філософськ. фак-т. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 284с.
633748
   Культурологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / МОНУ ; Нац. аграр. ун-т ; за ред. Т. Б. Гриценко. – 2-е вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.


  Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до ...
633749
  Сінченко О.Д. Культурологія Володимира Юринця в освітленні сучасної гуманітаристики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 215-221
633750
  Пагутяк Г. Культурологія епохи глобального потепління // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 73-75. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
633751
  Маланчук-Рибак Культурологія і мистецтвознавство: наукові статуси та взаємовпливи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 58-70. – ISSN 0236-4832
633752
   Культурологія освіти : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліф. рівень "магістр" / М-во освіти і науки молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Сисоєва С.О., Галицька М.М.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
633753
  Юдкін-Ріпун Культурологія Просвітництва : Навч. посібник / Юдкін-Ріпун; НАНУ. Ін-т мистецтвознавство, фолькльористики та етнології ім. М.Т.Рильского. – Київ, 1999. – 200с. – ISBN 966-02-1234-8
633754
  Кравченко О.В. Культурологія як ідентифікаційна матриця наукової культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 112-119. – ISSN 2225-7586
633755
  Панченко В.І. Культурологія як наукова та навчальна дисципліна / В.І. Панченко, В.С. Гриценко, В.В. Єфіменко // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 151-162. – ISBN 966-594-988-8
633756
  Горенко Л.І. Культурологія як феномен українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 137-150
633757
   Культурологія. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, О.Л. Шевнюк, Ж.О. Безвершук та ін.; за ред. М.М. Заковича. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 592 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-619-4
633758
   Культурологія: енциклопедичний словник / [Альчук М.П. та ін. ; редкол.: В.М. Денисенко та ін.] ; за ред. В. Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 506, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 488-506. – ISBN 078-617-10-0026-1
633759
  Багацький В.В. Культурологія: історія і теорія світової культури 20 століття : Навчальні посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Багацький, Л.І. Кормич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2004. – 304с. – ISBN 966-7982-49-1
633760
  Багацький В.В. Культурологія: історія і теорія світової культури 20 століття : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В.Багацький, Л.І.Кормич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2007. – 304с. – ISBN 966-7982-49-1
633761
  Петрова Г.М. Культурологія: конститутивні проблеми : навчальний посібник / Г.М. Петрова, Т.А. Кумеда, О.В. Шумейко ; [за заг. ред. Г.М. Петрової]. – Київ : Атіка, 2009. – 356 с. – Бібліогр.: с. 349-353. – ISBN 978-966-326-365-6


  Розкрито визначальні проблеми та поняття культурологічного знання, що набули надзвичайної популярності в останні роки, а саме: картина світу, культурний архетип, ментальність, культурна ідентичність; субкультура, контркультура, життєвий світ та ін.
633762
  Чорненький Я.Я. Культурологія: теоретико-практичний курс : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Чорненький Я.Я. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2007. – 410, [2] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 405-410 та в кінці розд. – ISBN 966-370-049-1
633763
   Культурологія: теорія та історія культури : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченкова, П.А. Рудик, С.І. Береговий, Є.Е. та ін. Кобилянський; І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченкова, П.А. Рудик, С.І. Береговий, Є.Е. Кобилянський та ін.; За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула; Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 368с. – ISBN 966-8568-52-3
633764
   Культурологія: теорія та історія культури : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченкова, П.А. Рудик, С.І. Береговий, Є.Е. та ін. Кобилянський; МОНУ; Нац. ун-т харчових технологій; За ред. І.І. Тюрменко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 368с. – ISBN 966-364-064-8
633765
   Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тюрменко І.І. [та ін.] ; за ред. І.І. Тюрменко. – 3-те вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 370 с. – ISBN 978-611-01-0000-7
633766
   Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2004. – 567 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-09-6
633767
   Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навч. посібник. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 567с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-053-9
633768
   Культурологія: українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, Ж.О. Безвершук, А.Є. та ін. Дорога; М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, Ж.О. Безвершук, А.Є. Дорога; за ред. М.М. Заковича. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2007. – 567с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-269-8
633769
  Карабльова О. Культуролоогічна мотивація самотності у романі "Землетрус" Софії Майданської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 196-203. – ISBN 966-7804-53-4
633770
  Пермінова А.О. Культуромовне буття художнього твору як перекладознавча проблема : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Пермінова А.О.; Харківський гуманітарний ун-т "Народна українська академія". – Харків, 2007. – 227л. – Бібліогр.: л.196-227
633771
  Пермінова А.О. Культуромовне буття художнього твору як перекладознавча проблема : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 10.02.16 перекладознавство / Пермінова А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
633772
  Боса А.В. Культуроніми в художньому тексті: принципи класифікації (на матеріалі англомовного художнього роману Надіма Аслама "Мапи загублених закоханих") // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 23-30
633773
  Соина О. Культурообразующее значение этики Сократа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – 11-15. – ISSN 2073-9702
633774
  Клюев Ю.В. Культурообразующий маркетинг // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 55-56. – ISSN 2073-9702
633775
  Лавриненко С.Т. Культуроправова інформативність фольклорних текстів: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Лавриненко Світлана Томівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
633776
  Лавриненко С.Т. Культуроправова інформативність фольклорних текстів: лінгвокультурологічний аспект : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Лавриненко Світлана Томівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 450 л. – Бібліогр.: л. 392-450
633777
  Запесоцкий А.С. Культурософия Д.С. Лихачева и вызовы эпохи . (К 100летию со дня рождения). // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 1. – С. 5-15. – ISSN 0236-2007
633778
  Горенко Л.І. Культурософська модель малоросійства у творчості М.В. Гоголя : До 200-річчя від дня народження письменника // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 50-56
633779
  Сошніков А.О. Культурософський аналіз України як геополітичного перехрестя (CROSS-ROADS) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
633780
  Звєрєва Г. Культуротворення ворога // Критика. – Київ, 2003. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 27-35


  Війна у Чечні і російське суспільство.
633781
  Стахієва Н.В. Культуротворча діяльність В.М. Перетца в контексті української національної ідеї: кінець ХІХ – початок ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 203-207. – ISSN 2226-0285


  Розглянута постать видатного вченого, академіка, колекціонера літературних пам"яток В. М. Перетца. Досліджена його культурологічна діяльність на тлі культурноісторичного поступу й виборювання української національної ідеї кінця XIX - початку XX століття.
633782
  Надєїн І.О. Культуротворча діяльність політичної еліти України: історична традиція та сучасний стан : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Надєїн І.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2010. – 228 л. – Бібліогр. : л. 201-228
633783
  Надєїн І.О. Культуротворча діяльність політичної еліти України: історична традиція та сучасний стан : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Надєїн І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
633784
  Чернець М.О. Культуротворча місія ініціативи ЄС "Європейська культурна столиця" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 104-111. – ISSN 2225-7586
633785
  Чернець М.О. Культуротворча місія міжкультурного діалогу у контексті ініціативи "Європейська столиця культури" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 104-107. – ISSN 2312-4679


  Стаття присвячена аналізу феномену міжкультурного діалогу. Автор розглядає культуротворчу місію міжкультурного діалогу у контексті ініціативи ЄС "Європейська столиця культури". Міжкультурний діалог розглядається через призму ідей культурного ...
633786
  Герасимович Г. Культуротворча сутність людини як соціальної істоти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 149-155. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)


  Роль культури в житті особи
633787
  Федь В. Культуротворче буття: функції та загальні принципи розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 170-173. – ISSN 1728-9343
633788
  Вишневский М.И. Культуротворческая миссия современного социально-гуманитарного образования // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 3-8. – ISSN 2078-7782
633789
  Атаманчук-Ангел Культуротворческая рефлексия неосознанных составляющих общественного договора // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 75-76
633790
  Леонтьева В.Н. Культуротворческий процесс: основания и начала / В.Н. Леонтьева; Мин-во образования и науки Украины. Харьков. нац. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков : Консум, 2003. – 216с. – ISBN 966-7920-35-6


  Монография посвящена исследованию культуротворчеству как процессу воплощения фундаментальной способности,что задает онтологию "специфически-человеческого",-способности осуществлять усилие осмысления мира и утверждения себя как носителя смысла в этом
633791
  Воропаєва Т.С. Культуротворчий внесок Михайла Вербицького та Андрея Шептицького у цивілізаційний поступ українства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 238-241
633792
  Аверкіна Н.А. Культуротворчий потенціал гри (Гейзінга-Ортега-і-Гассет-Гессе) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
633793
  Дроздова О.В. Культуротворчий потенціал духовенства Полтавщини щодо населення німецьких колоній (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 46-49. – (Гуманітарні науки)
633794
  Огев"юк В.О. Культуротворчий потенціал історії та виховання молоді : Автореф. дис. ... канд .филос. наук : 09.00.03 / Огев"юк В.О. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
633795
  Огнев"юк Віктор Олександрович Культуротворчий потенціал історії та виховання молоді : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.03 / Огнев"юк Віктор Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.148-157
633796
  Поліщук Я. Культуротворчий потенціал Києва // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 9 (13). – С. 51-57


  В XIX ст. постали києвознавчі студії, головно завдяки старанням місцевих патріотів М. Берлинського, М. Закревського, М. Максимовича, М. Костомарова, В. Антоновича та ін. Ректор Університету Св. Володимира М. Максимович долучився до києвознавства ...
633797
  Кудряшова О.Є. Культуротворчий потенціал людини як духовно-діяльний феномен // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 192-197


  У статті визначені складові, що впливають на формування творчої атмосфери у хореографічному колективі. Розглядається роль керівника, як творчої особистості та носія знань і вмінь хореографічного спрямування, учасників, які навчаються мистецтву ...
633798
  Миленька Г.Д. Культуротворчий потенціал національної театральної традиції: від Г.Е. Лессінга до П. Слотердайка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 301-311. – ISSN 2226-2180
633799
  Матвійчук Б.С. Культуротворчий потенціал реклами: естетичні виміри : автореф. дис... канд. культурології : 26.00.01 / Матвійчук Богдана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
633800
  Головей В.Ю. Культуротворчий потенціал сакрального досвіду: теоретико-методологічний аналіз // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 22-26


  Метою статті є аналіз культуротворчого потенціалу сакрального досвіду та висвітлення основних методологічних підходів до його дослідження. Сакральний досвід експлікується як досвід співвіднесення із абсолютним виміром буття, його переживання й ...
633801
  Швець Н.О. Культуротворчий синтез як стилеутворювальний фактор у музичному мистецтві на рубежі 19-20 ст.(на прикладі творчості С.Танєєва та М.Метнера) : Автореферат дис. ... канд.мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Швець Н.О.; Нац.муз.академія ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:3 назви
633802
  Бровко М.М. Культуротворчі виміри художнього образу // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 12-18


  Дослідження культуротворчих вимірів художнього образу є актуальною проблемою естетичної науки внаслідок того значення, якого набувають мистецькі образи в сучасній культурі, а також нових культуротворчих підходів до сфери мистецтва, котрі зумовлені ...
633803
  Бровко М.М. Культуротворчі особливості трансформації художнього образу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 97-99
633804
  Тузов В.О. Культуротворчі процеси в контексті регіонального підходу : досвід української культури кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 52-56
633805
  Тузов В.О. Культуротворчі процеси в Україні (кінець XIX - початок XX століття) як підгрунтя сучасних теоретичних інновацій : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Тузов Владислав Олександрович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
633806
  Кривда Н.Ю. Культуротворчі процеси у фрагментованих осередках культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі еволюції відокремлених культурних систем, механізмам адекватного самоздійснення фрагментованих гілок національної культури. The article covers the problem of separated cultural systems evolution, adequate realization ...
633807
  Попович О. Культуротворчість в системах нотації та агіографії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 370-373. – ISSN 2076-1554
633808
  Сугробова Ю.Ю. Культуротворчість як фактор консолідації поліетнічного суспільства Криму в сучасних умовах України : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Сугробова Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
633809
  Круглова Л.К. Культурофилософская концепция евразийства в контексте современности: Н.С. Трубецкой. Часть 1 // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 11. – С. 42-48. – ISSN 2073-9702
633810
  Пітякова Т. Культуроформуючий потенціал традиції та українська освіта // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 169-173
633811
  Мазепа В.І. Культуроцентризм світогляду Івана Франка / В.І. Мазепа; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Парапан, 2004. – 231 с. – ISBN 966-8210-17-4
633812
   Культуру - массам.. – Орел, 1961. – 80с.
633813
  Диментман А.М. Культуру в массы. Из опыта работы первых университетов культуры / А.М. Диментман. – Москва, 1960. – 48 с.
633814
  Круглова Л.К. Культурфилософская концепция евразийства в контексте современности: Н.С. Трубецкой. Часть 2 // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 12. – С. 52-58. – ISSN 2073-9702
633815
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософія В. Юринця як об"єкт офіційних критики і засудження в УСРР у 30-х рр. ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 10-12
633816
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософська спадщина філософів УРСР 20-х - 30-х рр. XX ст. у оцінках дослідників // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 32-43
633817
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософська спадщина філософів УСРР епохи "Розстріляного Відродження" : монографія / Г.В. Вдовиченко ; [наук. ред. І.В. Огородник] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 509, [1] с. – Бібліогр.: с. 476-507. – ISBN 978-966-439-834-0
633818
  Кириленко К.М. Культурфілософське коріння кальвінізму в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 3-11. – ISSN 2225-7586
633819
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософський пошук українських радянських філософів як об"єкт критики та засудження в УСРР у 30-х рр. XX ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 59-70
633820
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософський пошук українських радянських філософів як об"єкт критики та засудження в УСРР у 30-х рр. XX ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 32-43
633821
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х - 30-х рр. XX ст. у галузі дослідження історії зарубіжних філософії і суспільно-політичної думки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 92-102
633822
  Вдовиченко Г.В. Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х - 30-х рр. XX ст. у галузі дослідження марксизму-ленінізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 36-46
633823
   Культуры Восточной Европы 1 тысячеления: межвуз. сб. ст.. – Куйбышев, 1986. – 172с.
633824
  Шаповалов П.Т. Культуры зеленого конвейера в зонах свеклосеяния : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Шаповалов П.Т. ; М-во высш. образования СССР. Укр. ордена Труд. Красн. Знам. с-х. акад. – Киев, 1955. – 20 с.
633825
  Васильевский Р.С. и др. Культуры каменного века Северной Японии / Р.С. и др. Васильевский. – Новосибирск, 1982. – 201с.
633826
  Сергеев В.А. Культуры клеток в ветеринарии и биотехнологии / В.А. Сергеев, Ю.А. Собко. – Киев, 1990. – 151с.
633827
  Никонов И.Е. Культуры скифов, сарматов и ранних славян. / И.Е. Никонов. – М, 1977. – 84с.
633828
  Стопкань В.В. Культуры сосны на старопахотях Полесья УССР. : Автореф... канд.с-х.наук: / Стопкань В.В.; М-во сел.хозяйств.УССР.Укр.с-х.акад. – К, 1962. – 19л.
633829
  Румянцев А.В. Культуры тканей вне организма и их значение в биологии / А.В. Румянцев. – М., 1932. – 324с.
633830
  Нестеренко Г.А. Культуры хурмы / Г.А. Нестеренко. – Москва, 1950. – 80 с.
633831
   Культуры эпохи бронзы на территории Украины. – К., 1986. – 165с.
633832
  Урантугс С. Культуры эпохи палеометалла Западной Монголии и Саяно-Алтая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 218-225. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
633833
  Труфанов Александр Яковлевич Культуры эпохи поздней бронзы и переходного времени к железному веку лесостепного Прииртышья : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.06 / Труфанов Александр Яковлевич; МВ и ССО РСФСР. Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1990. – 15л.
633834
  Никонов И.Е. Культуры эпохи раннего железа. / И.Е. Никонов. – М, 1977. – 57с.
633835
  Стоколос В.С. Культуры эпохи раннего металла Северного Приуралья / В.С. Стоколос. – М, 1988. – 254с.
633836
  Литвинский Б.А. Культы и ритуалы Кушанской Бактрии : погреб. обряд / Б.А. Литвинский, А.В. Седов. – М., 1984. – 239с.
633837
  Митрохина Ксения Культы Карго : Соломенный самолет рейсом из Рая. Религия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 146-154 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
633838
  Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае / Л.С. Васильев; АН СССР ; Ин-тут востоковедения. – Москва : Наука, 1970. – 484 с.
633839
  Бахревский В.А. Культяпые олени / В.А. Бахревский. – Москва, 1978. – 111 с.
633840
  Филипчак І. Кульчицький - герой Відня / І. Филипчак. – Львів, 1991. – 240с.
633841
  Чернецький Є. Кульчицькі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Кульчицькі належать до найбільш розгалужених шляхетських родів, чиї родові гнізда лежать на мальовничих пагорбах українського Прикарпаття. Від кількох власників села Кульчиці неподалік Самбора, які зафіксовані в джерелах початку XV століття, походить ...
633842
  Шнырева Е.С. Кульчоро Керимбеков / Е.С. Шнырева. – Фрунзе, 1976. – 17с.
633843
  Шнырева Е.С. Кульчоро Керимбеков / Е.С. Шнырева. – Фрунзе, 1982. – 40с.
633844
  Дмитренко Д. Кум-мірошник, або Сатана в бочці : проза: українська шутка-водевіль в одній дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 12. – С. 20-34. – ISSN 0130-321Х
633845
  Ткаченко Д.О. Кум-хан. Прыгода у повидь. Петро Мирошныченко / написав Данило Гордієнко [псевд.]. – У Чернигови (Чернигов) : Друк. "Губернского правления", 1895. – 25 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
633846
  Горки Максим Кум из Нвецам / Горки Максим; Горький М. – Тиришполь : Едитура статники а Молдовий, 1931. – 30 с. – (Библиотека Ефтины)
633847
  Хазанова К.Л. Кум і кума ва у сходнеславянскіх гаворках // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 128-134. – ISSN 2075-437X


  У cmammi aнaлiзyюmьcя cxiднocлoв"янcькi мoвнi паралелі назв xреcнuй, xреcнa, кум, кума, вuявляюmьcя ix вaрiaнmнicmь, noxoдження, вuзнaчaюmьcя загальні рucu ma cnецuфiчнi ocoблuвocmi лекcем і noняmь y бiлoрyciв, рociян ma українців. В cmamье ...
633848
  Петров И.Ф. Кум королю / И.Ф. Петров. – Омск, 1962. – 110с.
633849
  Стельмах М.П. Кум королю / М.П. Стельмах. – Київ, 1968. – 70с.
633850
  Дмитренко Д. Кум Міpошник або сатана у бочці : Укpаїнський жаpт-водевіль в одній дії Дмитpенка. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського, 1917. – 16 с. – (Театpальна бібліотека ; № 1)
633851
  Шатковський А.Ф. Кума Марта / А.Ф. Шатковський. – 2-ге вид. – Львів-Тернопіль, 1926. – 63с.
633852
  Пилипчук Я.В. Кумани та кипчаки на кордонах Угорщини // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 102-109. – ISSN 1608-0599
633853
  Пилипчук Я. Куманські міграції в Центрально-Східну Європу під час Великого Західного походу монгольських військ (за даними писемних джерел) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 163-165
633854
  Пилипчук Я.В. Кумансько-кипчацькі міграції в Центрально-Східну Європу (30-40-х рр. XIII ст.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 92-114. – ISSN 1682-671Х
633855
  Корбетт Джим Кумаонские людоеды / Корбетт Джим. – Москва, 1957. – 206с.
633856
  Корбетт Джим Кумаонские людоеды / Корбетт Джим. – Москва, 1959. – 176с.
633857
  Три Изабелла Кумари- живые богини Непала / Три Изабелла, Синклер Стефани // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 58-73 : фото
633858
  Жуков Г.А. Кумарины некоторых растений рода ферула (выделение, химическое исследование, синтез) : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Жуков Г. А.; Хар. гос. фармац. ин-т. – Х, 1971. – 21л.
633859
  Хоменко Н.К. Кумачеве слово : поезії / Н.К. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 86 с.
633860
  Астафьева Г Н. Кумачовый платок / Г Н. Астафьева. – Москва, 1965. – 105с.
633861
  Кононенко Т.П. Кумберленд Річард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 349. – ISBN 966-316-069-1
633862
  Гор С Г. Кумби / С Г. Гор. – Москва, 1963. – 272с.
633863
  Гор С Г. Кумби / С Г. Гор. – Л., 1968. – 317с.
633864
  Винниченко В.К. Кумедія з Костем / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
633865
  Винниченко В.К. Кумедія з Костем : Оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
633866
  Винниченко В.К. Кумедія з Костем : Оповідання / В.К. Винниченко. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 24с.
633867
  Казандзакіс Н. Кумедні й лихі пригоди Алексіса Зорбаса : роман / Н. Казандзакіс; Пер. з новогрецької А. Чердаклі. – Київ : Дніпро, 1989. – 357с.
633868
  Базырова Б.А. Кумертау / Б.А. Базырова, Н.И. Лавров, А.Г. Низамов. – Уфа, 1967. – 70с.
633869
   Куми та кумки : анекдоти давні і сучасні / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож. В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 254, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. арк. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : у 7 кн. ; [кн. 6]). – ISBN 978-966-2434-14-9
633870
  Сомер Стив Кумир / Сомер Стив. – М, 1992. – 509с.
633871
  Савченко Б.А. Кумиры забытой эстрады / Б.А. Савченко. – М., 1992. – 206с.
633872
  Ломакина Н.Б. Кумовые раки морей СССР / Н.Б. Ломакина. – Москва-Ленинград, 1958. – 303с.
633873
  Тарвердиев Таир Рамазан оглы Кумовые ракообразные (orustacea, cumacea) западной части Среднего и Южного Каспия : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Тарвердиев Таир Рамазан оглы; АН Азер. респуб. Ин-т зоологии. – Баку, 1993. – 18л.
633874
  Валах С.І. Кумранізм як джерело первіснохристиянського світогляду. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Валах С.І.; Ін-т філософ. – К, 1997. – 23л.
633875
  Амусин И.Д. Кумранская община / И.Д. Амусин. – Москва, 1983. – 328с.
633876
  Амусин И.Д. Кумранская община / И.Д. Амусин. – Москва : Наука, 1983. – 328с.
633877
  Лившиц Г.М. Кумранские рукописи и их историческое значение / Г.М. Лившиц. – Минск, 1959. – 83с.
633878
  Иванов Сергей Кумранское искушение : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 68-75 : Фото
633879
   Кумулены. – Баку, 1987. – 111с.
633880
  Гусак Д.В. Кумулянтне зображення кореня Лундберга для напівнеперервних процесів // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 21-29. – ISSN 0868-6904
633881
  Макарець М.В. Кумулянтне представлення розподілів імплантованих іонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-26. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Одержано формальне інтегральне представлення функції просторового розподілу імплантованих іонів через кумулянти. Розглянуто вирази для різних умов імплантації та проведено аналіз впливу вищих кумулянтів на форму розподілу. Показано, що їх можна ...
633882
  Ільїна В.В. Кумулянтний підхід до знаходження параметрів просторового розподілу імплантованих іонів / В.В. Ільїна, М.В. Макарець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-28. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий підхід до опису просторового розподілу імплантованих іонів, який ґрунтується на представленні функції розподілу через її кумулянти. Побудовано алгоритм виводу рівнянь для кумулянтів довільного порядку. Проаналізовано можливість ...
633883
  Блажієвська І.П. Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій однорідних лінійних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Блажієвська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
633884
  Блажієвська І.П. Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій однорідних лінійних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Блажієвська Ірина Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 203 арк. – Додатки: арк. 192-203. – Бібліогр.: арк. 174-191
633885
  Малахов А.Н. Кумулянтный анализ случайных негауссовых процессов и их преобразований / А.Н. Малахов. – Москва, 1978. – 376 с.
633886
  Романюк М.В. Кумулятивність оподаткування та його вплив на макроекономічні процеси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-24. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Розглядається комулятивность податкової системи України, яка полягає в багаторазовому оподаткуванні одних і тих же витрат, в тому числі - податкових. Цей ефект спричиняє гіпертрофований розвиток фіскальної функції податків, що негативно впливає на ...
633887
  Майер В.В. Кумулятивный эффект в простых опытах / В.В. Майер. – М, 1989. – 189с.
633888
  Туманова З.А. Кумуш-Тау - алые снега. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1964. – 238с.
633889
  Гаджиева С.Ш. Кумыки, историко-этнографическое исследование / С.Ш. Гаджиева. – М., 1961. – 388с.
633890
  Аджиев А.М. Кумыкская народная поэзия : (Вопрсы типологии и связей в историческом освещении) / А.М. Аджиев. – Махачкала : Дагестан. кн. изд., 1983. – 117 с.
633891
  Магомедов А.Г. Кумыкско-русский словарь / А.Г. Магомедов. – М., 1969. – 408с.
633892
  Мархвица Г. Кумяки / Г. Мархвица. – Ленинград, 1938. – 460 с.
633893
  Морозова Г.В. Кун-фу и каратэ: Элементы сценич. боя без оружия / Г.В. Морозова, П.Е. Рощупкин. – М., 1991. – 47с.
633894
   Кун (Kuhn) Томас Семюел // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 781-782. – ISBN 966-316-069-1
633895
  Багандов Г.Б. Кунак / Г.Б. Багандов. – Москва, 1976. – 79 с.
633896
  Багандов Г.Б. Кунак / Г.Б. Багандов. – Москва, 1981. – 208 с.
633897
  Причард К.С. Кунарду, или Колодец в тени / К.С. Причард. – М., 1959. – 271с.
633898
  Арбузов Дмитрий Кунаширский дивертисмент : отрыв // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 62-73 : Фото
633899
  Юхма М. Кунгош - птица бессмертия : повесть о Муллануре Вахитове / М. Юхма; пер. с чуваш. Б.Сарнова. – Москва : Политиздат, 1984. – 355 с.
633900
  Коротаев Ф.И. Кунгур в годы революции / Ф.И. Коротаев. – Пермь, 1965. – 80с.
633901
  Воронихин А. Кунгурская ледяная пещера : В помощь экскурсанту / А. Воронихин. – Молотов : Молотовское областное гос. книжное изд-во, 1950. – 21с.
633902
  Воронин А. Кунгурская ледяная пещера : в помощь экскурсоводу / А. Воронин. – Молотов : Госиздат, 1951. – 24с.
633903
  Дорофеев Е.П. Кунгурская ледяная пещера : путеводитель, атлас / Е.П. Дорофеев, В.С. Лукин. – Пермь, 1970. – 91 с.
633904
  Лукин В.С. Кунгурская ледяная пещера. / В.С. Лукин. – Пермь, 1968. – 73с.
633905
   Кунгурский заповедник "Предуралье". – Молотов, 1950. – 64с.
633906
  Мельничук А. Кундера, Памук та шлях белетристики // Критика. – Київ, 2012. – Березень, (число 3). – С. 26-29
633907
  Короткий В.А. Кундт Август Адольф Едуард Ебергард / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 253. – ISBN 966-06-0393-2
633908
  Латиш Ю.В. Кундюба Іван Дмитрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 229. – ISBN 96966-8060-04-0
633909
  Кучарська Л.В. Кунжут - скарбниця здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 8-9 : рис.
633910
  Коварская А. Кунжут / А. Коварская. – Х, 1930. – 63с.
633911
  Гильтебрандт В. Кунжут / В. Гильтебрандт. – М.-Л., 1931. – 80с.
633912
  Лаптева Л.П. Куник Арист Аристович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 206-208
633913
  Лебле Б.Б. Куница. / Б.Б. Лебле. – М., 1951. – 56с.
633914
  Абелєнцев В.І. Куницеві / В.І. Абелєнцев. – Київ
1. – 1968. – 280с.
633915
  Мальджбнайте С.А. Куницеобразные хищники Литовской ССР, их биология, численность и хозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мальджбнайте С.А. ; Вильнюсск. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
633916
  Короткий В.А. Кунік Аріст Арістович (Ернст Едуард) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 140. – ISBN 966-06-0393-2
633917
  Куприна К.А. Кунрин-мой отец / К.А. Куприна. – М, 1979. – 287с.
633918
  Итс Р.Ф. Кунсткамера / Р.Ф. Итс. – Л., 1974. – 118с.
633919
  Бойко С.П. Кунсткамера / С.П. Бойко. – Ставрополь, 1991. – 271с.
633920
   Кунсткамера // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
633921
  Станюкович Т.В. Кунсткамера Петербургской академии наук / Т.В. Станюкович. – М.-Л., 1953. – 240с.
633922
  Пилявский В.И. Куня-Ургенч / В.И. Пилявский. – 2-е изд. – Ленинград, 1974. – 72 с.
633923
  Данилов П.И. Куньи Северо-Запада СССР / П.И. Данилов. – Л, 1976. – 256с.
633924
   Куньлунь и Тарим. – М., 1961. – 212с.
633925
   КУП НАН України провів VI Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених "Європейська юридична освіта і наука" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 343-344
633926
   КУП НАН України провів міжнародну конференцію у Дебрецені (Угорщина) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 343
633927
  Ксензенко М.І. Куп"янський район. Куп"янськ / М.І. Ксензенко. – К., 1967. – [25] с.
633928
  Мерзликин Л.С. Купава. -- (Георгиевский кавалер. Поэмы и стихи). / Л.С. Мерзликин. – М., 1963. – 94с.
633929
  Землянский А.Ф. Купавий Дол : Рассказы / А.Ф. Землянский. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 143с.
633930
  Флеров Н.Г. Купавна / Н.Г. Флеров. – М, 1973. – 208с.
633931
  Городиский Н.А. Купавна / Н.А. Городиский. – М., 1986. – 272с.
633932
  Лазарев Л. Купавна учится. / Л. Лазарев. – М., 1959. – 120с.
633933
  Сушкова Л.В. Купавы / Л.В. Сушкова. – М., 1982. – 95с.
633934
   Купала на Ивана...Сочинение Стецька Ш.. – Издал К. Матусевич, 1840
633935
  Лось Е.Я. Купалка : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1963. – 126 с.
633936
  Сомов О.М. Купалов вечер / О.М. Сомов. – Киев : Дніпро, 1991. – 558с.
633937
  Зейда В. Купальний сезон на водоймах розпочався // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 39 : фото
633938
  Вдовиченко Г. Купальниця : роман / Галина Вдовиченко ; [передм. Г. Гудзьо]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 237, [3] с. – На обкл. також зазнач.: Від володарки Гран-прі конкурсу "Коронація слова". – ISBN 978-966-14-4230-5
633939
  Климец Ю.Д. Купальская обрядность на Украине (историкоэтнографич. исслед.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Климец Ю.Д.; АН Укр. и Бел. Ин-тут искусствовед. этнограф. и фольклора. – Минск, 1993. – 27л.
633940
  Луцковская И. Купальские огни // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С. 13-24
633941
  Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні / Ю.Д. Климець. – К., 1990. – 141с.
633942
  Мушник С.М. Купальський вогонь : повість / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1972. – 126 с.
633943
  Кудрявцева З. Купальський фольклор: дохристиянські вірування і сучасний контекст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 258-265
633944
  Кудрявцева З. Купальський фольклор: специфіка змісту і форми календарної жертви // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 203-209


  У статті йдеться про специфіку змісту і форми купальської жертви, її еволюцію в системі купальських обрядодій.
633945
  Карпенко М. Купальські вогні : Лірика 1991 - 1993 / Микола Карпенко. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2005. – 212 с. – ISBN 966-8387-04-Х
633946
  Карпенко М. Купальські вогні : лірика 1991-1993 / Микола Карпенко ; [ред. П. Засенко ; худож. О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 211, [1] с. : іл. – ISBN 966-8387-04-Х
633947
  Кудрявцева З. Купальські вогні: семантика та генеза // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 293-302


  На основі з"ясування походження ритуальних вогнищ у Європі та Африці автор виводить генезу купальських вогнів.
633948
   Купальські пісні / [худож. О.А. Івахненко]. – Київ : Музична Україна, 1970. – 206 с. : іл. – Міниатюрне видання. – (Із джерел української пісні)
633949
  Глушко М. Купальські пісні Східної Волині з села Дубрівки Баранівського району Житомирської області // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009. – № 1 (2) : січень-березень. – С. 75-84


  Серед різних видів укр.календарної обрядової поезії важливе місце посідають купальські пісні. Найбільше досягнення укр. фольклористів - це два збірники купальської лірики формату "захалявної" книжечки.
633950
  Янковська Ж. Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала на Славутчині // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 79-84. – ISBN 978-96602-6551-6


  Публікації купальських пісень, порівняно з колядками, щедрівками, веснянками та іншими жанрами календарно-обрядового фольклору, представлені чисельно чи не найменше. Тому доповнення до цих джерел буде доречним. До того ж на зазначеній території, ...
633951
  Упит А.М. Купальщица Сусанна : комедия в 4-х д. / А.М. Упит; пер. с латыш. Л.Блюмфельд. – Москва : Искусство, 1956. – 108 с.
633952
  Снегирев Л.А. Купание в штормовую погоду / Л.А. Снегирев. – К., 1984. – 288с.
633953
   Купач Тетяна Геннадіївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 118-119 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
633954
  Кафанов А.В. Купель. / А.В. Кафанов. – М., 1972. – 104с.
633955
  Шафранюк С.Е. Куперовское спаривание электронов во внешних переменных полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Шафранюк С.Е.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Москва, 1985. – 20 с.
633956
  Шафранюк Сергей Евгеньевич Куперовское спаривание электронов во внешних переменных полях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шафранюк Сергей Евгеньевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 120л.
633957
  Голомолзин Евгений Купец первой гильдии /Гамбург : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 8-19 : Фото
633958
  Щербак М.Г. Купецтво / М. Щербак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 222-223. – ISBN 966-642-073-2
633959
  Гуржій І. Купецтво Києва та Київщини XVII-XIX ст. / Іванна Гуржій, Олександр Гуржій ; [відп. ред.: В.А. Смолій] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т України НАН України, 2013. – 283, [1] с. – Термінол. словник: с. 225-227. – Бібліогр. в прим.: с. 228-283. – ISBN 978-966-02-6841-8
633960
  Бондаренко О. Купецтво Російської імперії дореформеної доби (1775-1870 рр.) у сучасній історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 97-102. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується сучасний стан наукових досліджень з історії купецтва Російської імперії дореформеної доби. Визначено основні здобутки у вивченні проблеми та питання, що не знайшли свого висвітлення. В статье анализируется современное состояние ...
633961
  Гордуновський О.М. Купецтво як основний суб"єкт торгівлі хлібом на Півдні України в XIX ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 157-161. – ISBN 966-7686-12-8
633962
  Беликов Ю. Купеческая династия Жевержеевых: портрет двух поколений предпринимателей пореформенного Харькова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1134. – С. 18-39. – (Серія "Історія" ; вип. 49, спец. вип.). – ISSN 2220-7929
633963
   Купеческий бытовой портрет. – Л, 1925. – 47с.
633964
  Яковцевский В.Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России : Автореф... кандид. экономич.наук: / Яковцевский В.Н.; Академия наук СССР. Институт экономики. – М., 1951. – 20л.
633965
  Бочаров В. Купеческое слово : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 113-121
633966
  Вартанов Г.Л. Купечество городов Московской губернии во второй половине XVIII века. : Автореф... канд. ист.наук: / Вартанов Г.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафердра истории СССР. – Л., 1967. – 15л.
633967
  Бахман К. Купи себе министра / К. Бахман, Э. Карлебах. – М, 1988. – 158с.
633968
  Дударь Тарас Купили посудомоечную машину! Что дальше? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 60-64 : фото
633969
  Кузнецов А.А. Купина / А.А. Кузнецов. – М., 1986. – 288с.
633970
  Добрянский П. Купите - не пожалеете / П. Добрянский. – М, 1986. – 278с.
633971
  Ласт И. Купите Голландию / И. Ласт. – М, 1933. – 77с.
633972
   Купите связь с миром : Туристам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 24 : Іл.
633973
  Годенко Купите трембиту! / Годенко, ММ. – М, 1972. – 48с.
633974
  Цзю Юлия Купить. В моде - мини : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 56-60 : Фото
633975
  Бондарчук Н.В. Купівельна спроможність населення як фактор формування попиту / Н.В. Бондарчук, Л.М. Васільєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.34-37. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
633976
  Рибалко С. Купівля-продаж землі сільськогосподарського призначення - основне гальмо розвитку сільського господарства України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 440-443. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто міфічні позитиви та реальні наслідки від купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення в Україні. Запропоновані першочергові заходи щодо врегулювання земельних відносин у сільському господарстві.
633977
  Струць М. Купівля земельної ділянки // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  Практичні поради.
633978
  Оуен Л. Купівля і продаж авторських праць та літературні твори / Л. Оуен. – Київ, 1996. – 127с.
633979
  Рахно К. Купівля молочного посуду як вияв жіночої господарчої магії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 84-88


  Стаття присвячена обрядодії, яку здійснювали українські жінки, купуючи глечики для молока. Вона була притаманна переважно для Середнього Полісся, Поділля, Буковини та Лемківщини. Семантико-палеонтологічний аналіз показав, що йдеться про вияв архаїчної ...
633980
  Камінський А.Б. Купівля простроченої заборгованості як інвестиційний проект / А.Б. Камінський, К.К. Писанець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.82-87. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
633981
   Купідон для пана Читайла // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  "У день закоханих креативний простір Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича накрила проблема: у самісінькому центрі матеріалізувалися двоє одиноких зачитаних до глибини душі істот, між якими відчувалася космічна піонерська відстань. Природна ...
633982
  Коралли В.Ф. Куплетист из Одессы / В.Ф. Коралли. – Москва, 1991. – 46 с.
633983
  Головинский Г.Л. Куплетная, вариационная форма и форма рондо / Г.Л. Головинский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 58 с.
633984
  Нейман, Ц.Г. Куплетные формы народной южно-русской песни / [Сост. Ц.Г. Нейман]. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1883. – 46 с., 1 л. табл. + 1 л. табл. – Авт. указ. в конце текста. - Тексты песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Экз № 69450 дефектный, без обл. и тит. стр., описан по РГБ. - Отд. оттиск из: Киевская старина. 1883
633985
  Шанин В.Я. Куплю дом в деревне... / В.Я. Шанин. – М., 1988. – 234с.
633986
  Винавер А.М. Купля-продажа и мена. / А.М. Винавер. – Москва, 1924. – 87с.
633987
  Винниченко В.К. Купля : Оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Сяйво, 1929. – 46с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
633988
  Винниченко В.К. Купля и другие рассказы / В.К. Винниченко. – Москва : Польза. – 80с.
633989
  Квітка-Основ"яненко Купований розум : Оповідання / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург, 1862. – 13с. – Перепл. з кн. Марко Вовчок. Викуп
633990
  Гуревич Г.И. Купол на Кельме / Г.И. Гуревич, П.Е. Оффман. – М., 1959. – 268с.
633991
  Казанцев А.П. Купол Надежды / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 431 с.
633992
  Шаповалов В.И. Купол неба / В.И. Шаповалов. – Фрунзе, 1976. – 68с.
633993
  Куприн А.И. Купол святого Исаакия Далматского / А.И. Куприн. – М., 1992. – 94с.
633994
  Боцу П.П. Купола : стихи и поэмы / П.П. Боцу; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1977. – 127 с.
633995
  Парфентьев В.И. Купола. / В.И. Парфентьев. – М., 1969. – 96с.
633996
  Жиллес Д. Купон 44 / Д. Жиллес. – М, 1960. – 310с.
633997
  Самойлов Юрій Купон у допомогу! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1998-8044
633998
  Смаханулы Шона Купорос. / Смаханулы Шона. – М., 1968. – 96с.
633999
  Полевой В.М. Куприн / В.М. Полевой. – М, 1962. – 47с.
634000
  Куприн А.В. Куприн / А.В. Куприн. – Москва, 1977. – 4с.
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,