Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
633001
  Анісімова Н.П. "... Історія - вмочення корогов у кров посполитих": художня трансформація історіософських мотивів у ліриці Тараса Шевченка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 9-17. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
633002
  Степанчук Ю.С. "Історіографічні студії" як нова форма сучасного наукового дискурсу // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 13-15. – ISBN 978-966-920-241-3
633003
  Герасимчук Т. "Історію слуха і час зупиняє". Музейниця Галина Лаврентіївна Рих віднайшла курган Розрита могила, про який писав Тарас Шевченко, та дістала для Березані на Київщині копію фільму, який знімали в 1928 році // Україна молода. – Київ, 2021. – 1 червня (№ 53). – С. 8-9


  95-річною Галина Лаврентіївна Рих потрапила до Національного реєстру рекордів України як найповажніша за віком директор музею. На сотому році життя у травні пішла у вічність людина-легенда, людина-епоха, заслужена працівниця культури України, почесна ...
633004
  Грицяк Є. "Історію творять мученики, а не мучителі" / розмову вела Леся Тугай // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 417-424. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
633005
  Непевний А. "Історія Бо" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 147-153. – ISSN 08-68-4790-1
633006
  Корпанюк М. "Історія давньої руської словесності" Михайла Максимовича та її місце в національній літературознавчій думці // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 72-88. – ISBN 966-8547-39-X
633007
  Ятроманолакіс Й. [Історія : роман / Йоргос Ятроманолакіс. – 5-е вид. – Афіни : Кедрос, 1987. – 171 с. – Видання новогрецькою мовою
633008
  Лескі Албін [Історія давньогрецької літератури / Лескі Албін; Перекл. А.Г.Цопанакіса. – 5е вид. – Салоніки : Брати Кіріакіді, 1990. – 1256 с. – Видання грецькою мовою
633009
  Ясь О.В. Історіографічна дискусія 1823 р.: рецензія О. Мартоса та лист Д. Бантиша-Каменського до видавця журналу "Сын Отечества" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 186-198. – ISSN 0130-5247
633010
  Калакура Я.С. Історіографічна ситуація [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С.55-57
633011
  Гоцуляк В.В. Історіографічна спадщина Д.І. Дорошенка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 12-16. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються М. Грушевський, В. Антонович, М. Драгоманов, М. Костомаров, О. Оглоблин .
633012
  Мирончук А. Історіографічна традиція Законодавчої комісії 1767 - 1768 рр. на сторінках українського часопису "Киевская старина" (1882 - 1906) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 129-136. – ISSN 2222-5250


  У статті проаналізовано внесок журналу "Киевская старина" у формування історіографічної традиції Законодавчої комісії 1767 - 1768 рр. Серед авторів та кореспондентів "Киевской старины" були науковці Університету Св. Володимира М.Г. Василенко, М.Ф. ...
633013
  Перетокін А.Г. Історіографічна традиція у висвітленні розвитку буржуазії в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 164-174. – ISSN 2664-9950
633014
  Павлюк Н. Історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності національною поліцією України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 312-319. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
633015
  Коваль І. Історіографічне осмислення історії Одеського університету: віхи, люди, тексти, підсумки / І. Коваль, В. Хмарський // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (90/91). – С. 89-98. – ISSN 2222-5250


  У статті висвітлюється історія дослідження наукового феномену Одеси–Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Розглядаються концепції і етапи формування історіографії університету, в контексті святкування 150-ї річниці з дня заснування ...
633016
  Циганенко Л. Історіографічний аналіз в історико-педагогічних розвідках (на матеріалах освітньої діяльності дворян бессарабських міст XIX ст.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 49. – С. 142-154. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
633017
  Топчій О.В. Історіографічний аналіз методів вивчення особистості майбутнього слідчого під час навчання у ВНЗ МВС України // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 295-301. – (Серія : Педагогічні науки)
633018
  Ганзицька Т.С. Історіографічний аналіз місця та ролі жінки в суспільстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-10. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
633019
  Ісаченко В.П. Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837-1911) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 294-298. – ISSN 2309-9127
633020
  Мацькова Л. Історіографічний аналіз проблеми політичних репресій проти українського православного духовенства в 1920-1930-хх. рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 510-513. – ISBN 978-966-171-783-0
633021
  Киричок А.П. Історіографічний аналіз російсько-української інформаційної війни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 23-27. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
633022
  Леонтьєв Є.О. Історіографічний аналіз становлення та розвитку системи підготовки офіцерських кадрів для Сухопутних військ Збройних Сил України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 35-39. – ISSN 2076-1554
633023
  Баскакова А.С. Історіографічний аспект кримськотатарської проблеми в українсько-російських відносинах (1991-2014 рр.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 108-113. – ISSN 2076-1554
633024
  Баскакова А.С. Історіографічний аспект кримськотатарської проблеми в українсько-російських відносинах (1991-2014) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 109-114. – ISSN 2076-1554
633025
  Ковальчук І. Історіографічний аспект поширення впливу ОУН на територію Житомирщини // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 84-87. – ISBN 978-966-485-045-9
633026
  Гордійчук М. Історіографічний огляд діяльності видатного фольклориста і громадського діяча Володимира Амвросійовича Менчиця (1837-1916) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 167-171. – ISBN 978-966-171-90295
633027
  Джагунова О. Історіографічний огляд законодавчої бази вищої педагогічної освіти в Україні (1930-2020) // Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В. ; редкол.: Борисенко В.Й., Епштейн Т., Киридон А.М. та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 7. – С. 122-132. – ISSN 2519-2035
633028
  Карпов В. Історіографічний огляд проблеми становлення та розвитку військової символіки України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 62-67
633029
  Безлюдна В.В. Історіографічний огляд професійної підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах України (1948-2016 рр.) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 18-26. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті здійснено історіографічний огляд розвитку та становлення професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.).
633030
  Коломієць Л.І. Історіографічні аспекти професійної підготовки вчителя початкових класів до забезпечення наступності навчання // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 109-114. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 20). – ISBN 966-7763-85-4
633031
  Акімкін О.М. Історіографічні аспекти розвитку приватних закладів освіти на Єлисаветградщині (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 196-199. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
633032
  Цигульський С. Історіографічні аспекти участі лівобережних козаків у війні 1812 р. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 139-148
633033
   Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1997-
Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – 2012. – 736 с. – Видається з 1997 як продовження щорічника "Історіографічні дослідження в Українській РСР"
633034
   Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1997-. – ISSN 2415-8003
Вип. 27. – 2017. – 473 с. – Засновано 1968 р. як "Історіографічні дослідження в Українській РСР"; поновлено 1997р.- Резюме укр., англ. мовами
633035
  Палієнко С.В. Історіографічні дослідження з проблеми історико-культурного поділу пізнього палеоліту Східної Європи в пострадянському палеолітознавстві // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 162-168
633036
  Трубіцин І. Історіографічні міфи російсько-японської війни 1904 - 1905 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 384-387. – ISBN 978-966-171-783-0
633037
  Орлова Т.В. Історіографічні оцінки висвітлення ролі жіноцтва у сучасному політичному житті України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 61-70. – ISSN 2076-1554
633038
  Орлова Т. Історіографічні оцінки стану висвітлення проблеми "жінка і релігія" у вітчизняній соціогуманістиці // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 481-485. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Стаття присвячена історіографічному аналізу проблем жіночої релігійної ідентичності в Україні від давнини до сучасності. The article is dedicated to historiographic analysis of the problems of women’s religious identity in Ukraine from olden times ...
633039
  Козерод О.В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії / О.В. Козерод. – Київ : Радуга, 2014. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 164-190. – ISBN 978-966-281-016-5
633040
  Вуйко Б. Історіографічні рефлексії щодо участі М.Г. Рєпніна (Волконського) в написанні "Истории малой Росии" Д.М. Бантиш-Каменським // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 218-225. – ISSN 2415-3567
633041
  Конта Р. Історіографічні та бібліографічні узагальнення наукової спадщини І. Франка в дослідженнях сучасних вітчизняних вчених: етнологічний аспект // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 53-59. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається питання вивчення сучасними вітчизняними вченими етнологічної наукової спадщини І. Франка шляхом аналізу історіографічних та бібліографічних праць, що торкаються поставленої проблеми. В статье рассматривается изучение ...
633042
   Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2409-0743
Об"єднаний вип. 2013-2014 рр. : Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
633043
  Стьопченко Е. Історіографічні, біографо-бібліографічні дослідження історії та культури німців Півдня України (кінець XVIII - початок XXI ст.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 622-631
633044
  Панасюк Р.П. Історіографія адміністрування діяльності суб"єктів господарських відносин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 146-151. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
633045
  Шевченко С.І. Історіографія археологічних досліджень Буго-Дніпровського межиріччя наприкінці XIX - на поч. XX ст. // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 414-421. – ISBN 978-617-7107-21-6
633046
  Ричков П. Історіографія архітектурної спадщини князів Острозьких: дослідницькі підсумки та актуальна проблематика // Остроzька Dавнина : науковий збірник / Нац. ун-т "Острозька академія" ; голов. ред. І. Пасічник ; редкол.: Л. Войтович, І. Ворончук, А. Заяць [та ін.]. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 227-242
633047
  Грицюта Н.М. Історіографія вивчення етики реклами у XX ст. // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 35-41


  У статті за хронологічно-типологічним принципом здійснено огляд наукового вивчення етики реклами протягом ХХ ст. Системний аналіз наукових студій виявив три основних дискурси: юридичний, філософський та маніпулятивний, що взаємодоповнюються і ...
633048
  Глушан О. Історіографія вивчення життя та наукової творчості С.В. Бородаєвського // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 32-33
633049
  Чувашова Д.Д. Історіографія вивчення жіночих міфологічних образів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 174-182


  Висвітлено питання історіографії дослідження жіночих міфологічних образів, культів, традицій. Визначено актуальні питання значення жіночого начала і зв"язок з релігійними цінностями. Описано методи історично-фемінологічного та гендерного аналізу ...
633050
  Проніна М. Історіографія вивчення Кирилівських печер // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 432-436. – ISBN 978-966-171-795-3
633051
  Онуфрічук К. Історіографія вивчення міської весільної обрядовості в Україні (50-80-ті роки XX століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 93-103. – ISSN 0130-6936
633052
  Білоус О.М. Історіографія вивчення ролі регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 200-205


  У статті здійснено огляд праць журналістикознавців, психологів, педагогів, які стосуються функціону-вання регіонального телебачення й формування української національної свідомості дітей, підлітків, юнацтва. Визначено концептуальні засади діяльності ...
633053
  Шпак В. Історіографія видавничої справи сучасної України // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 126-132. – ISSN 0869-3595


  Першим почав працювати у галузі українського книгознавства бібліотекар Університету Св. Володимира П. Ярковський (початок XIX ст.), незабаром книгознавчі теми з"явилися у працях українських учених-істориків та літературознавців : М. Максимовича, ...
633054
  Марценюк Р. Історіографія відродження українства на Закарпатті в 1918-1939 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 65-68
633055
  Дем"яненко Б. Історіографія вітчизняного владознавчого дискурсу: чверть століття пошуків, концептуалізації, узагальнень // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 111-125. – ISSN 2415-3567
633056
  Скиба М. Історіографія діяльності В"ячеслава Чорновола // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (223), травень - червень 2020. – С. 12-16
633057
  Уманець О.О. Історіографія діяльності дипломатичних делегацій та представництв України на Дону у 1917 - 1919 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 253
633058
  Кір"янова О. Історіографія діяльності науково-педагогічної і вчительської інтелігенції (1920-1930 рр. XX ст.): теоретико-методологічні аспекти та етапи розвитку // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 179-188
633059
  Олицька О. Історіографія дослідження життєвого та професійного шляху М.М. Дарманського // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 500-513. – ISSN 2312-5993
633060
  Радзієвська І. Історіографія дослідження засад розвитку медичної та фармацевтичної освіти молодших спеціалістів в Україні // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 121-135. – ISSN 2411-1317
633061
  Кузьменко Н.М. Історіографія дослідження заснування Чернігівського колегіуму (1700-1786) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 220-223. – (Серія : Педагогічні науки)
633062
  Андрійович М. Історіографія дослідження Лисогірського могильника // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 556-558. – ISBN 978-966-171-783-0
633063
  Савіцька В. Історіографія дослідження правових засад становлення та розвитку управлінської діяльності у сфері селекційних досягнень у рослинництві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 49-52
633064
  Теплова І. Історіографія дослідження роду Скадовських // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 112-116. – ISSN 1998-4634
633065
  Юхно Ю. Історіографія дослідження розвитку вищої технічної освіти України у другій половині XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 151-158. – ISSN 2312-5993


  1950-1990 рр.
633066
  Пирожкова Ю.В. Історіографія дослідження функцій в адміністративно-правовій науці // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 223-227. – ISBN 978-617-7293-17-9
633067
  Грищенко Т.Р. Історіографія досліджень життя та діяльності Мойсея Вольфа (1880-1933 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 19-21. – ISBN 966-2980-20-2
633068
  Шатрова М.Б. Історіографія досліджень наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини XIX – початку XX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 39-47


  Досліджено історіографію наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини XIX - початку XX ст. Акцентується на значенні наукової спадщини визначних науковців для української культури і сучасного книгознавства.
633069
  Лапшин С.А. Історіографія досліджень функціонування Правління Гетьманського уряду (1734-1750 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 12-14. – ISBN 978-966-493-676-4
633070
  Ластовська О.Л. Історіографія Золотих воріт у Києві: постановка питання // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 49-51. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
633071
  Бровко А.Г. Історіографія історії Нової Січі (1734-1775 рр.) / А.Г. Бровко, Г.Г. Коцур. – Київ : Книги-XXI, 2011. – 279, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 206-259 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-614-020-7
633072
  Кучменко Е.М. Історіографія критеріїв моделей світового порядку / Е.М. Кучменко, А Б. Кучменко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 57-63. – ISSN 1996-5931
633073
  Надтока Г.М. Історіографія національного аспекту діяльності правосланої церкви в Україні другої половини XIX ст. / Г.М. Надтока, І.В. Горпинченко // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 139-142. – ISSN 2076-1554
633074
  Голубнича Л.О. Історіографія організації самостійної роботи студентів у ВНЗ Східноукраїнського регіону (70-ті роки ХХ століття) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 39. – C. 22-29. – ISSN 2312-0657
633075
  Пригорницька О.Ю. Історіографія питання ролі Чернігівського інституту народної освіти в соціокультурному житті Північного Лівобережжя (1920–1930 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 263-266. – ISSN 2218-4805


  Згадуються вчені КУ ім. Т. Шевченка: В.Г. Ляскоронський, Г.А. Максимович.
633076
  Самойленко А. Історіографія питання шлюбності та розлучуваності для українських сімей // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 470-471. – ISBN 978-966-171-783-0
633077
  Мальшина К. Історіографія політичної історії Словенії I-ї половини ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 511-522. – ISSN 2078-6077
633078
  Віниченко А. Історіографія поховального обряду трипільської культури // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 564-566. – ISBN 978-966-171-783-0
633079
  Старицька О.О. Історіографія правового звичаю у системі джерел транспортного права // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 110-113
633080
  Пунько В. Історіографія приватизаційних процесів у Великій Британії за урядування М. Тетчер у 1979-1990 роках // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 328-337. – ISSN 2519-4518
633081
  Поповичук В.О. Історіографія притягнення до відповідальності за незаконе використання символіки Червоного Хреста, Червоного півмісяця та Червоного Кристала // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 468-469. – ISBN 978-617-7220-83-0
633082
  Ісакова Н.П. Історіографія проблеми Голодомору 1932-1933 рр. в українській та зарубіжній літературі // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 135-146
633083
  Мартинчук І.І. Історіографія проблеми європейської інтеграції Словацької Республіки (загальна характеристика) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 164-173. – ISSN 2077-1800
633084
  Акунін О.С. Історіографія проблеми работоргівлі та її скасування в англійських колоніях (друга половина XVIII - перша третина XIX ст.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 105-107. – ISSN 2076-1554
633085
  Корж-Усенко Історіографія проблеми розвитку вищої освіти на території України у кінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Корж-Усенко, О. Сидоренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 24-35. – ISSN 2312-5993
633086
  Міхневич Л.В. Історіографія проблеми та джерела дослідження // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 9-20. – ISBN 978-966-483-563-0
633087
  Панасюк Р.П. Історіографія розвитку адміністративного права України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 58-60. – ISBN 978-966-919-107-6
633088
  Хить Р. Історіографія розвитку підготовки вчителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах (II пол. XX – поч. XXI століття) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 156-165. – ISSN 2308-4634
633089
  Чепець О.С. Історіографія становлення і розвитку інституту нотаріату радянського періоду в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (69). – С. 128-137. – ISSN 2222-5374
633090
  Фалько С.А. Історіографія становлення розвідувальної служби російської армії у країнах Східної Азії (50-80-ті рр. XIX ст.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 166-171. – (Історія та географія ; вип. 48)
633091
  Бондарчук В. Історіографія судово-слідчого процесу "Спілки визволення України" // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 457-460. – ISBN 978-966-171-795-3
633092
  Нагрибельний Б.Я. Історіографія та джерела з оборони Херсону в серпні 1941 року // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 45-49. – ISBN 978-617-7090-41-9
633093
  Жувака С.О. Історіографія та джерельна база дослідження функцій прокуратури України // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 170-174. – ISSN 2312-928X
633094
  Деяк-Якобишин Історіографія теми авторської колонки в системі журналістської жанрології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 179-182


  Подано та вивчено історіографію теми авторської колонки в системі журналістських жанрів. The scientific article studies historiography of author column in the system of journalistic genres. Научная статья изучает историографию темы авторской колонки ...
633095
  Іващенко В.Л. Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 2 (1). – С. 5-20. – ISSN 2221-8807
633096
  Ковальчук І. Історіографія українського іконопису першої половини ХХ ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 89-108. – ISSN 0236-4832
633097
  Чепіль М. Історіографія проблеми підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в Галичині (1848-1918 рр.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено історіографію підготовки кваліфікованих кадрів для залізничного транспорту у Галичині упродовж другої половини ХІХ - на початку ХХ ст. Розкрито еволюцію підготовки кадрів у Львівській політехніці. На теренах Австро-Угорщини ...
633098
  Рубель В.А. Історіописання на Сході : навч. посібник для викладачів і студентів бакалаврату освіт. програми "сходознавство" спец. "історія та археологія" / Рубель В.А. – Біла Церква : Білоцерківдрук. – ISBN 978-617-7367-75-7
Кн. 1 : Стародавній Єгипет і Передня Азія. – 2019. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 412-415 та в підрядк. прим.
633099
  Крупач М. Історіософічне візіонерство Євгена Маланюка в контексті ранніх утаємничених публікацій. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 5. – С. 36-50. – ISSN 0042-9422
633100
  Васюта О.А. Історіософічні витоки аналізу соціально-екологічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 220-238. – ISBN 966-628-197-5
633101
  Петров В. Історіософічні етюди // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 177-201. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)
633102
  Мітіна І. Історіософічно-міфологічна проза Докії Гуменної // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 76-81. – ISBN 966-7653-03-5
633103
  Кислюк К.В. Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції : монографія / К.В. Кислюк; Мін-во культури і туризму України; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-404-648-7
633104
  Корпусова В.М. Історіософія В.П. Петрова як методологія етногенетичних студій / В.М. Корпусова, Н.С. Абашина // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 5-11. – ISSN 0235-3490
633105
  Бондар Світлана Володимирівна Історіософія І. Лисяка-Рудницького в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Бондар С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
633106
  Бондар С.В. Історіософія І. Лисяка-Рудницького в крнтексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05- історія філософії / Бондар С.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 194л. – Бібліогр.:л.178-194
633107
  Артюх В. Історіософія Миколи Костомарова // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 5-15


  У статті аналізуються історіософські погляди відомого історика Миколи Костомарова, їх розвиток у межах романтичної історіографічної парадигми. Робиться висновок про пряму залежність костомарівської ідеї месіанського призначення історії українського ...
633108
  Кралюк П. Історіософія Миколи Костомарова // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 429-433. – ISBN 978-966-2254-74-7
633109
  Кралюк П.М. Історіософія Миколи Костомарова // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 429-433. – ISBN 978-966-373-777-5
633110
  Мережко О. Історіософія міжнародного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 22-25.
633111
  Соболь В. Історіософія національної ідентичності (на прикладі праці Валерія Шевчука) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 39-46. – ISSN 1728-9572
633112
  Бондар С.В. Історіософія Пантелеймона Куліша в інтерпретації В. Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
633113
  Кралюк П. Історіософія Пантелеймона Куліша: від романтизму до позитивізму // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 433-437. – ISBN 978-966-2254-74-7
633114
  Кралюк П.М. Історіософія Пантелеймона Куліша: від романтизму до позитивізму // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 433-437. – ISBN 978-966-373-777-5
633115
  Куриляк В.В. Історіософія реалізації церквою Адвентистів сьомого дня ідеї здорового способу життя в Україні та Індії // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 239-247. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
633116
  Колодний А.М. Історіософія релігії : монографія / Анатолій Колодний ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. Асоц. релігієзнавців, Координац. рада з теорет. і практ. релігієзнавства країн СНД і Балтії. – Київ : УАР, 2013. – 387 с. – Бібліогр.: с. 383-385. – ISBN 978-966-02-7046-6
633117
  Колодный А.Н. Історіософія релігії: специфікація предметної сфери / А.Н. Колодный, Б.А. Лобовик // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 9-12


  Історіософія релігії розглядається як осібна, що вирізняється і від філософії релігії, і від історії релігії галузь академічного релігієзнавства, що зорієнтована на з"ясування сутності і сенсу реального процесу розвитку релігійного феномену, ...
633118
  Випасняк Г. Історіософія роману О. Забужко "Музей покинутих секретів" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 97-102. – ISSN 2307-2261
633119
  Маврін О.О. Історіософія та археографія Омеляна Пріцака // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 72-80. – ISSN 1608-0599
633120
  Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського / Омелян Пріцак ; АН України ; Археографічна комісія ; Ін-т укр. археографії ; Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту. – Київ ; Кембрідж : Зовнішторгвидав, 1991. – 80 с.
633121
  Депенчук Л. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова / Л. Депенчук, М. Лук. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 210с. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7276-32-5
633122
  Кралюк П. Історіософія та філософія політики В"ячеслава Липинського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 560-569. – ISBN 978-966-2254-74-7
633123
  Кралюк П.М. Історіософія та філософія політики В"ячеслава Липинського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 560-569. – ISBN 978-966-373-777-5
633124
  Кислюк К. Історіософія у контексті української філософоської культури // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 1 (85) січень-лютий. – С. 72-76
633125
  Пащенко О. Історіософська ars poetica Євгена Маланюка в контексті "Празької школи" // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 106-112. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
633126
  Беліченко М. Історіософська інтерпретація історичного факту в межах міжкультурної комунікації // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  В роботі здійснено аналіз інтерпретації історичного факту в межах міжкультурної комунікації на матеріалі історичної прози, що показує часову тяглість з минулого через теперішнє у майбутнє й засвідчує застосування лінійної, циклічної та спіральної ...
633127
  Фенно І.М. Історіософська концепція А. фон Гарнака та полеміка з нею А. Луазі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 57-60


  У статті проаналізовано історіософські погляди Адольфа фон Гарнака та узагальнено риси ліберальної протестантської теології, а також розкрита сутність полеміки з ними в колах французьких модерністів, зокрема на прикладі праць Альфреда Луазі. В статье ...
633128
  Кириленко Н.І. Історіософська концепція буття у творах Миколи Вінграновського // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 26-28. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
633129
  Наточій Л.І. Історіософська концепція Іларіона Київського в есхатологічній перспективі // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 34-38.
633130
  Литвиненко Тетяна Історіософська концепція пенталогії Б.Лепкого "Мазепа" та її художня реалізація : Наукове видання / Литвиненко Тетяна. – Суми : Слобожанщина, 2001. – 164с. – ISBN 966-535-079-Х
633131
  Руснак І. Історіософська концерція російської революції у творчості Уласа Самчука // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 28-44. – ISSN 0042-9422
633132
  Мариняк Р.С. Історіософська парадигма в європейській та вітчизняній літературі 1960-х років // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 99-104. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
633133
  Коцур Г. Історіософська та етнопсихологічна репрезентація національних рис українства у світоглядно-моральному синтезі (на прикладі козацтва та кошового отамана Петра Калнишевського) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 84-88


  На прикладі козацтва та постаті кошового отамана Петра Калнишевського подається історіософська та етнопсихологічна репрезентація національних рис українства у світоглядно-моральному синтезі.
633134
  Вдовиченко Г.В. Історіософське вчення М. Хвильового про "Азіатський Ренесанс" і цого критика в українській літературній дискусії 1920-х років // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 15-30.
633135
  Бабенко В.М. Історіософське мислення митрополита Дмитра (Туптала) у контексті його літературно-художніх творів // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 186-191. – ISSN 2079-48-35
633136
  Світленко С.І. Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М.П. Драгоманова // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 4-10. – ISSN 2409-3661


  Показано процес історіософського осмислення історії України в історичних, літературознавчих, політичних і публіцистичних працях видатного українського суспільного діяча та вченого М.П. Драгоманова. Проаналізовано основний зміст історіософської ...
633137
  Світленко С.І. Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М.П. Драгоманова // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – C. 4-16. – ISSN 2409-3661
633138
  Світленко С. Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М.П. Драгоманова // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 448-479. – ISBN 978-966-981-084-7
633139
  Гавриленко О. Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця XX - початку XXI століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 66-69
633140
  Світленко С.І. Історіософське осягнення історії України у творчості М.О. Максимовича // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 38-50. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано праці М.О. Максимовича в царині української історії та пісенної народної творчості, в яких міститься ряд узагальнень історіософського характеру. Згадуються В. Б. Антонович, М.П. Драгоманов. Сучасний український історик В. А. Короткий. ...
633141
  Світленко С. Історіософське осягнення історії України у творчості М.О. Максимовича // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 370-389. – ISBN 978-966-981-084-7
633142
  Яременко В. Історіософське спрямування і останні рядки Шевченкового вірша "Бували войни й військовії свари..." // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 17-25


  В статті значно уточнюється і доповнюється існуюче в шевченкознавстві тлумачення історіософського змісту вказаного в назві статті Шевченкового твору. На цій основі робиться пропозиція стосовно кон"єнктури його прикінцевої частини - виправлення останніх ...
633143
  Даниленко Т. Історіософський аспект відображення історії в романі Ю. Косача "Володарка Понтиди" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 313-319. – ISBN 978-966-2248-90-6
633144
  Гоцуляк В.В. Історіософський аспект методології дослідження М. Максимовичем українського історичного процесу // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 25-27. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, М. Костомаров.
633145
  Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у "Засипле все, замете..." Влодзімєжа Одоєвського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 354-358. – ISBN 978-966-3888-379-3
633146
  Яременко В.І. Історіософський зміст Шевченкових "Гайдамаків" (До 70-річчя виходу поеми) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 159-179. – ISSN 0130-5247
633147
  Слабінська С.В. Історіософський контекст міграційної політики України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 308-319
633148
  Добіна Т.Г. Історіософський погляд на переосмислення творчого доробку Бориса Лятошинського // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 67-75. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 10). – ISSN 2226-3047
633149
  Борисенко В. Історіософський погляд на традиційну культуру українців найдавніших часів до XVIII століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 281-283
633150
  Баган О. Історіософські акценти Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 25-28. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
633151
  Сидорець Б.В. Історіософські аспекти втручання держави у сферу прав людини // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 67-72. – ISSN 2617-4162
633152
  Шаров О. Історіософські аспекти грошової глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 1 (76), січень - березень. – С. 4-18. – ISSN 2519-4070
633153
  Даренська В.М. Історіософські виміри феномена національної ідентичності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.84-91
633154
  Загребельний І. Історіософські візії середньовіччя в есеїстиці Дмитра Донцова // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 60-69. – ISBN 978-966-2248-94-4
633155
  Федоренко О.А. Історіософські засади українознавчого напряму геополітики // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 477-488
633156
  Потульницький В. Історіософські ідеї античності (Греція) та середньовіччя (Іспанія) у творчості Михайла Драгоманова та В"ячеслава Липинського: порівняльний аналіз // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 256-267. – (Нова серія ; вип. 16/17)
633157
  Мохнатюк І.О. Історіософські ідеї в художньо-літературній творчості Івана Франка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються історіософські погляди Івана Франка. Показано місце націотворчих ідей у роздумах вченого. Звернено увагу на релігійні мотиви у спадщині Івана Франка, його загальноісторичні та світоглядні орієнтири. В статье рассматриваются ...
633158
  Мохнатюк І.О. Історіософські ідеї в художньо-літературній творчості Івана Франка
633159
  Мелещук А.А. Історіософські концепти Русі і їх роль у синтезі сучасної національної ідеї сучасної України // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Третяк, О.Токовенко, В. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 2 (26). – С. 31-36. – ISSN 2663-0265
633160
  Пащенко О.Г. Історіософські концепції ars poetica О. Ольжича в контексті "Празької школи" : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пащенко Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2013. – 199 л. – Бібліогр.: л. 165-199. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство))
633161
  Пащенко О.Г. Історіософські концепції ars poetica О.Ольжича в контексті "Празької школи" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пащенко Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
633162
  Козак С. Історіософські концепції Шевченка // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – С. 35-46
633163
  Харлан О. Історіософські моделі катастрофізму у творчості Т. Шевченка та прозі міжвоєнного двадцятиліття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 99-101
633164
  Маркова О.Т. Історіософські мотиви в поемі Ю. Герасименка "Дорошів яр" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 156-160
633165
  Беліченко М. Історіософські мотиви у творчості О. Довженка (на матеріалі кіноповісті "Україна в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 30-35.
633166
  Дичковська Г.О. Історіософські основи українського національно-визвольного руху 20-50 рр 20 ст. : Автореф. дис. . .. канд. філос. наук : 09.00.05 / Дичковська Г.О. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1998. – 16 с.
633167
  Дичковська Галина Орестівна Історіософські основи українського національно-визвольного руху 20-50 рр. ХХ століття : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.05. / Дичковська Галина Орестівна; Український держ. лісотехнічний ун-т. – К., 1998. – 168л. – Бібліогр.:л.151-168
633168
  Остапчук Г.А. Історіософські погляди В. Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 19-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
633169
  Кукса Т.В. Історіософські погляди В. Липинського : становлення та генеза // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 70-77
633170
  Коломицева М. Історіософські погляди Г. Нудьги (на матеріалі повісті-есе "Не бійся смерті") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 395-400


  У статті порушено питання історіософській концепції Г.Нудьги на матеріалі повісті-есе «Не бійся смерті». The articel raised an issue of historiosophical conception of H.Nudhy, based on material of story-essay "Do not be afraid of the death."
633171
  Гоцуляк В.В. Історіософські погляди М. Грушевського в науковій літературі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 115-126. – (Серія "Філософія")
633172
  Литвин О.М. Історіософські погляди М.П. Драгоманова на "українське питання" в Європі в кінці XIX століття та сучасні українські інтенції // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 70-86. – ISSN 2075-1443
633173
  Зайцева Ю. Історіософські погляди М.С. Грушевського у період еміграції // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 246-248
633174
  Кіхно О.В. Історіософські погляди Шрі Ауробіндо Гхоша // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 212-213
633175
  Козій І.В. Історіософські погляди Юрія Липи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проаналізовані історіософські погляди Ю. Липи. Зокрема досліджені пошуки науковця витоків української ментальності в контексті найбільш знакових подій та процесів, які мали місце в історії України.
633176
  Калакура Я. Історіософські та історіографічні аспекти творчості Ярослава Дашкевича / Ярослав Калакура // Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – С. 39-47
633177
  Букет Є. Історіософські тлумачення ідентичності від Ігоря Гирича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  Книга Ігоря Гирича "Українська історія: через ідентичність до держави".
633178
  Баган О. Історіософсько-культурологічні візії Євгена Маланюка / О. Баган, І. Матковський // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 6. – С. – ISSN 0042-9422
633179
  Фінін Г.І. Історічна свідомість в практиках національної освіти // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 24-34. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
633180
   Історію пишемо ми з вами // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 1, 3


  6 жовтня 2016 р. перед студентами-істориками КНУ імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова виступив Президент України Петро Порошенко. Зустріч ...
633181
   Історію пишемо ми з вами // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  Виступ перед студентами-істориками Президента України Петра Порошенка в КНУ 6 жовтня 2016 р. з нагоди 150-ліття з дня народження Голови Центральної Ради Української Народної Республіки, видатного історика Михайла Грушевського зібрало в стінах ...
633182
   Історію пишемо словом і фронтом // Київський університет. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 4). – С. 3


  "Як зауважує ректор Університету Володимир Бугров, "одна з цінностей, які ми так відчайдушно боронимо у жорстокій війні з підлим ворогом, - українська ідентичність. Правдива історія - одна з підвалин цієї ідентичності". Справжню українську історію та ...
633183
  Бойко В. Історію українських міст і містечок треба переосмислити й перевидати : Інтерв"ю / Володимир Бойко; [підготувала] Марія Томак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 квітня (№ 59)


  Розмова головного редактора "Дня" Л. Івшиної з чернігівським істориком Володимиром Бойком про магдебурзьке право в Україні й наші традиції міського самоврядування.
633184
  Скопенко В. Історію університету творять люди // Київський університет, 1998. – №2


  Інтерв"ю
633185
  Скопенко В.В. Історію університету творять люди: інтерв"ю // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Розмова з ректором університету про досягнення ун-ту з формування "нової генерації спеціалістів, здатних до творчої самостійної діяльності". Серед видатних учених, які прославили ун-ту у всьому світі, згадуються: І. Ляшко, А. Чухно, М. Білий, І. ...
633186
  Яковенко І. Історія - жертва перемогобісся // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 27


  Друга світова війна закінчилася 76 років тому, але у головах російських політиків вона триває.
633187
  Сюндюков І. Історія - захищає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 січня (№ 9/10). – С. 5


  Новація Міносвіти про необов"язкове вивчення низки гуманітарних предметів у вишах викликала рішучий опір громадськості. Коментар міністра освіти Сергія Квіта: "Ми нічого не відміняємо, а змінюємо наголоси та впроваджуємо західну систему навчання".
633188
  Гривінський Р. Історія - поза розкладом. В інформаційній війні українські виші не залишають майбутнім гуманітаріям шансів на перемогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 червня (№ 103). – С. 4-5


  Про рішення, щодо скасування обов"язкового викладання історії України та української мови в КНУ імені Тараса Шевченка згідно відповідного наказу ректора Л. Губерського. Такий підхід на думку проректора В. Бугрова дозволяє уникнути дублювання шкільного ...
633189
  Газін В. Історія - як річка: двічі не ввійдеш. "Русский мир" знову камуфлює відновлення імперії терміном "громадянська війна" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Громадянська війна (лат. bellum civile) - внутрішньодержавне збройне протистояння, супроводжуване терором з боку обох сторін, численними жертвами серед мирного населення. Війна між громадянами однієї країни, розколотої проблемами, ідеями, можливими ...
633190
  Патриляк І. Історія – опанування нового крізь призму давнини // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – С. 1


  "Щороку історичний факультет приймає на навчання понад сто сімдесят студентів, які обирають одну з освітніх програм для здобуття ступеня бакалавра. В останні роки найбільшим попитом користуються програми «Американістика та європейські студії», ...
633191
  Овсіюк О. Історія — окремо, політика — окремо. Чи це можливо? // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 214-217
633192
   Історія : Завдання та тексти (відповіді). – Київ
Ч.2. – 1993
633193
  Гусєв В.І. Історія / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 176-180. – ISBN 966-642-073-2
633194
   Історія : Матеріали 5 конгресу Міжнародної асоціації україністів: Збірник наукових статей. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-666-6
Частина 1. – 2003. – 376с. – На обкладинці: П"ятий конгрес міжнародної асоціації україністів
633195
  Єфімова В.О. Історія : Методичні рекомендації щодо проведення навчальної практики / В.О. Єфімова, Н.І. Пономарьова. – Харків : РАНОК-НТ, АРТ-ЛТД, Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.4). – ISBN 966-333-023-6
633196
  Павличко Дмитро Історія : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 5-16. – ISSN 0208-0710
633197
  Томчук Л. Історія "Віку жінок" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 282-293. – ISSN 2519-1942
633198
  Сюндюков І. Історія "державної еліти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 30


  Побачив світ другий том енциклопедичної праці Валерія Шевчука "Козацька держава як ідея).
633199
  Кочубей Ю.М. Історія "євразійської політики” Росії в працях Ю. Липи // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – C. 60-64. – ISSN 1608-0599
633200
  Галета О. Історія "на дому" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 364-368
633201
   Історія "незнаменитого" палацу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 листопада (№ 198/199). – С. 21


  "Шарівська перлина" готова відкрити свої таємниці.
633202
  Брюховецька Л. Історія "Пропалої грамоти" за архівними документами = Держ. музей-архів літератури і мистецтва (фонд 670, опис 1, справа 2449) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 6-8. – ISSN 1562-3238


  Наприкінці 1972 р. на Київській кіностудії ім. О.Довженка було завершено роботу над художнім кольоровим фільмом "Пропала грамота" за однойменним твором Миколи Гоголя. Сьогодні це знаковий фільм. І мало хто знає, яких випробувань зазнав він свого часу ...
633203
  Зашкільняк Л. Історія "своя" й історія "чужа" // Критика. – Київ, 2009. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 24-27


  Шкільні підручники з історії.
633204
  Жилєнко І.В. Історія "Синопсиса" // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – С. 7-19
633205
   Історія "Українського Голосу" в біографіях його основоположників і будівничих. – Вінніпег, 1995. – 112 с.
633206
   Історія : історія Україна, всесвітня історія : зразки білетів та програми / В.Ф. Колесник, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко, О.П. Крижанівський, С.Ф. Пивовар // Довідник для вступників 2006 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки екзаменаційних завдань / КНУТШ; Ред.кол.: О.В.Третяк, І.О. Парасюк, Т.В. Табенська, О.В. Обвінцев, А.В. Ловейкін, О.В. Сапожнікова. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 143-158. – ISBN 966-594-749-4
633207
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев // Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Правила прийому; програми та зразки екзаменаційних білетів / П.О. Бех, Л.В. Грицик, І.М. Ляшенко, О.Д. Пономарів, С.П. Репєцький, Л.О. та ін. Кудрявцева. – Київ, 1996. – С. 173-192. – ISBN 5-7707-2585-0
633208
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев // Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Правила прийому; програми та зразки екзаменаційних білетів / КНУТШ; / за ред. акад. АПН України, проф. О.В. Третяка. – Київ : Київський університет, 1997
633209
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев // Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Правила прийому; програми та зразки екзаменаційних білетів / КНУТШ; за ред. О.В. Третяка. – Київ : Київський університет, 1998
633210
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко // Довідник для вступників 2000 : Правила прийому. Факультети, інститути, відділення, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; За ред. О.В.Третяка. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 77-84. – ISBN 966-594-131-3
633211
   Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко, І.Ф. Буркало // Довідник для вступників 2001 : Правила прийому. Факультети, інститути, відділення, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; Ред.кол.: О.В.Третяк, О.І.Чередниченко, В.Ф.Білик та ін. – К. : Київський університет, 2001. – С. 84-92. – ISBN 966-594-131-3
633212
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко // Довідник для вступників 2002 : Правила прийому. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; Ред.кол.: О.В.Третяк, О.І.Чередниченко, В.Ф.Білик та ін. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 86-95
633213
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко // Довідник для вступників 2003 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; За ред. О.В.Третяка. – Київ : Київський університет, 2003. – С. 96-106. – ISBN 966-594-463-0
633214
  Колесник В.Ф. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / В.Ф. Колесник, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко // Довідник для вступників 2004 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; Ред.кол.: . О.В.Третяк, В.Ф.Білик, В.І.Григорук. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 133-143. – ISBN 966-594-544-0
633215
  Колесник В.Ф. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / В.Ф. Колесник, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко // Довідник для вступників 2005 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; Ред.кол.: . О.В.Третяк, В.Д. Базилевич, Т.В.Табенська, та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 142-154. – ISBN 966-594-617-Х
633216
   Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / В.Ф. Колесник, В.М. Мордвінцев, С.Ф. Пивовар, В.В. Ставнюк, А.М. Пижик // Довідник для вступників, 2007 [до Київського національного університету імені Тараса Шевченка] : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми та зразки екзаменаційних завдань / КНУТШ ; [редкол.: О.В.Третяк, В.Ф. Колесник, Т.В. Табенська та ін.]. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 137-153. – ISBN 966-594-919-5
633217
  Каліберда Ю. Історія 3-ї Залізної дивізії (армії Української Народної Республіки) за спогадами військових мемуаристів // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 140-156. – ISSN 0869-3595
633218
   Історія Hаціональної Академії наук України 1924-1928 : документи і матеріали. – Київ : НБУВ, 1998. – 764 с. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 966020714Х
633219
   Історія Hаціональної Академії наук України 1929-1933 : документи і матеріали. – Київ, 1998. – 544 с. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 9660206895
633220
  Джеймс Г. Історія vs Європа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 лютого (№ 29). – С. 9


  Де Голль і Черчилль знали багато про війну, вони розглядали історію як дар - конкретні уроки про необхідність відходу від минулого.
633221
  Піддубний І.А. Історія авіації на Буковині (1910-1945) : іл. нарис / Ігор Піддубний ; [наук. ред. Буркут І.Г. ; голов. ред. Квасецький А.Т.] ; Наук.-дослід. центр буковинознавства при Чернівец. нац. ун-ті ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 111, [1] с. : іл., табл. – Рез. нім. мовою. – Бібліогр.: с. 97-99. – (Історична бібліотека "Зеленої Буковини"). – ISBN 966-8410-46-7
633222
  Цьольнер Е. Історія Австрії = Geschichte Osterreichs / Е. Цьольнер; Пер. з нім. Р. Дубасевич, Х.Назаркевич, А.Онишко, Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2001. – 712с. – ISBN 966-7007-40-4
633223
  Садовий М.І. Історія автомобіля : посібник / М.І. Садовий, О.М. Трифонова ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 87, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 82-84
633224
  Вергунов В.А. Історія аграрної науки, освіти і техніки в Україні : ретроспект. наук.-допом. бібліогр. покажчик автореф., дис., видань та публікацій, підгот. у Центрі історії аграрної науки ДНСГБ НААН (2001-2011рр.) / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграрних наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ : ДНСГБ НААН, 2011. – 383, [1] с. : іл., табл., фот. – До 80-річчя заснування НААН та 10-річчя діяльності Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії ; кн. 50). – ISBN 547-916-8301-34-5
633225
  Вергунов В.А. Історія аграрної науки, освіти і техніки в Україні : ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій, видань та публікацій, підготовлених у Центрі історії аграрної науки ДНСГБ НААН (2001-2011 рр.) / В.А. Вергунов ; Нац. академія аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка. – Київ : [ДНСГБ НААН], 2011. – 384 с. : іл., фото. – На тит. арк. : До 80-річчя заснування НААН та 10-річчя діяльності Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 50). – ISBN 547-916-8301-34-5
633226
  Немеш П. Історія адвокатури Закарпатської України (1944-1946 рр.) // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 210-220. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
633227
   Історія адвокатури України. – Київ : Либідь, 1992. – 120с. – ISBN 5-325-00373-9
633228
   Історія адвокатури України / Т.В. Варфоломеєва, О.Д. Святоцький, В.С. Кульчицький, З.М. Багринівський, Т.В. Кисельова; Варфоломеєва Т.В. [та ін.] ; Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; [ред. кол.: Медведчук В.В. (гол.), Варфоломеєва Т.В. та ін.]. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : СДМ - Студіо. – (Адвокатура України). – ISBN 966-95568-2-1
Ч. 1. – 2002. – 286 с.
633229
  Бакаянова Н.Н. Історія адвокатури України у запитаннях та відповідях, ілюстраціях та фотографіях : навч. посібник / Н.М. Бакаянова, О.О. Храпенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 214, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 206-214. – ISBN 978-966-419-264-1
633230
  Матвєєв П. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури, адвокатська діяльність // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 114-132
633231
  Видюк А.В. Історія адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 51-55. – ISBN 978-617-7293-17-9
633232
   Історія Академії Архітектури Україні (1944-1963 рр.) : Бібліографічний покажчик. – Київ, 1995. – 16 с.
633233
   Історія Академії наук України 1918-1993 рр.. – К., 1994. – 316с.
633234
  Онопрієнко В.І. Історія Академії наук України у щоденниках // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С.19-32. – ISSN 0374-3896
633235
   Історія Академії Наук України. 1918-1923 : Дркументи і матеріали. – Київ : Наукова думка, 1993. – 575 с. – ISBN 5-12-004338-0
633236
   Історія Академії наук Української РСР : у 2 кн. – Київ : УРЕ
Кн. 1. – 1967. – 836 с.
633237
   Історія Академії наук Української РСР : у 2 кн. – Київ : УРЕ
Кн. 2. – 1967. – 728 с.
633238
   Історія Академії наук Української РСР. – Київ : Наково думка, 1982. – 860 с.
633239
  Небрат В.В. Історія Академії: втрати і здобутки економічної науки в добу тоталітаризму // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 32-57. – ISSN 0320-4421
633240
  Яременко Л. Історія академічних нагород як дзеркало наукових здобутків / Л. Яременко, О. Вербіцька // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 63-65. – ISSN 0372-6436
633241
  Богданова Є.В. Історія акцентуації відприкметникових прислівників, мотивованих суфіксальними прикметниками // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 60-69. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена дослідженню особливостей акцентуації відприкметникових прислівників, мотивованих суфіксальними прикметниками. Згадується професор КУ - Булаховський Л.А.
633242
  Скляренко В.Г. Історія акцентуації іменників а-основ української мови / В.Г. Скляренко. – Київ, 1969. – 148с.
633243
  Скляренко В.Г. Історія акцентуації іменників середнього роду української мови / В.Г. Скляренко. – К, 1979. – 112с.
633244
  Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття : Навчальний посібник для студ. філолог. факультетів вищ. навч. закл. / Т.Н. Денисова; НАНУ. Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Довіра, 2002. – 318 с. – ISBN 966-507-132-7
633245
  Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття = The history of American literature of the XX century : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Тамара Денисова ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 485, [3] с. : іл. – Парал. тит. л. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 463-474. – ISBN 9789-966-518-593-2
633246
  Тіндалл Д.Б. Історія Америки = America a narrative history / Джордж Бравн Тіндалл, Дейвід Е. Шай ; пер. з англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур. – 6-те вид. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с. : іл. – ISBN 978-966-7007-95-9


  «Історія Америки» у її розширеному Шостому виданні починається з перших відомостей про Північноамериканський континент і охоплює період розвитку Сполучених Штатів Америки аж до президентства Джорджа Буша-молодшого. Жвавий, захопливий стиль оповіді, ...
633247
  Іванів О. Історія Америки: від Тоні Моррісон // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С. 98-109
633248
  Воробйова І.А. Історія англійських імен // Основи лінгвокраїнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – С. 159-173. – ISBN 978-966-194-190-7
633249
  Воробйова І.А. Історія англійських прізвищ // Основи лінгвокраїнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – С. 173-183. – ISBN 978-966-194-190-7
633250
  Костюченко Ю.П. Історія англійської мови : (елементарний курс) : [підруч. для пед. ін-тів інозем. мов та філ. фак. пед. ін-тів] / Ю.П. Костюченко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Радянська школа, 1963. – 425, [2] с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 422-424 та в підрядк. прим.
633251
  Євченко В.В. Історія англійської мови = History of the English language : навч.-метод. посібник / В.В. Євченко ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Навч.-наук. ін-т інозем. філології. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 403, [5] с. – Назва обкл., корінця: History of the English language / Yevchenko V.V. - Текст англ., укр. – Бібліогр.: с. 390-401. – ISBN 978-966-382-597-7
633252
  Нейрат О. Історія античного господарства. – Дpук. Укp. Hаук. Т-ва. Пеpеклад з німецької мови. – Київ, 1919. – 112с. / Всеукраїнський кооперативний видавчичий союз ; 27
633253
  Тронський І.М. Історія античної літератури / І.М. Тронський. – Київ : Радянська школа, 1954. – 584с.
633254
  Тронський І.М. Історія античної літератури / І.М. Тронський. – Київ : Радянська школа, 1959. – 595 с.
633255
  Підлісна Г.Н. Історія античної літератури / Г.Н. Підлісна. – Київ, 1972. – 166с.
633256
  Бєлаш Г.О. Історія античної літератури : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.О. Бєлаш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філології та соц. комунікацій. – Київ : Центр учбової л-ри, 2012. – 234, [1] с. : іл.; фотогр., табл. – Бібліогр.: с. 190-197 та на почат. лекцій. – ISBN 978-617-673-056-9
633257
  Балух В.О. Історія античної цивілізації : у трьох томах: підручник для студ. вищих навч. закладів / В.О. Балух. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-000-1
Т.1 : Стародавня Греція. – 2007. – 656с. – ілюстр., карти
633258
  Балух В.О. Історія античної цивілізації : у трьох томах: підручник для студ. вищих навч. закладів / В.О. Балух. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-000-1
Т.1 : Стародавня Греція. – 2008. – 656с. – ілюстр., карти
633259
  Балух В.О. Історія античної цивілізації : у трьох томах: підручник для студ. вищих навч. закладів / В.О. Балух. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-011-7
Т.2 : Стародавній Рим. – 2008. – 848с.
633260
  Балух В.О. Історія античної цивілізації : у 3 т. : підручник для студентів ВНЗ / В.О. Балух. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-015-5
Т. 3 : Практикум. – 2010. – 542, [2] с. : іл. – Бібліогр. на початку тем
633261
  Балух В.О. Історія античної цивілізації : у 3 т. : підручник для студентів ВНЗ / В.О. Балух. – Вид. 2-ге, стер. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-000-1
Т. 1 : Стародавня Греція. – 2016. – 654, [2] с. : іл., табл., карт. – Покажчики: с. 617-648. – Бібліогр.: с. 591-616
633262
   Історія артрології в дзеркалі нумізматики / О.В. Синяченко, М.В. Єрмолаєва, С.М. Верзілов, К.В. Лівенцова, Т.Ю. Синяченко, С.Ф. Верзілова // Біль. Суглоби. Хребет : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, № 3. – С. 7-17. – ISSN 2224-1507
633263
  Яненко А.С. Історія археології Східної Волині 1920-х — першої половини 1930-х рр.: інституціональний вимір // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (25) : Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського). – C. 103-116. – ISSN 2227-4952
633264
  Баран В. Історія археологічних досліджень давнього Галича (середина ХІХ - кінець ХХ ст.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 171-190. – ISSN 2413-7065
633265
  Хомич І. Історія архівної справи в Україні у другій половині 1960-х - 2010 рр.(історіографія) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 44-50. – ISSN 2306-4323


  У статті проаналізовано наукові праці, присвячені історії архівної справи в Україні у другій половині 1960-х - 2010 рр. Головну увагу зосереджено на пріоритетних напрямках досліджень українських істориків-архівістів. У статті автор зазначає, що важливу ...
633266
  Журжа І.В. Історія архівної справи у документах ЦДАГО України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 176-192. – ISSN 0320-9466
633267
   Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. – Київ
Вип. 2 : Спеціальні галузі історичної науки. Збірник на пошану М.Я. Варшавчика. – 1999
633268
   Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-033-0
Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – 2001
633269
   Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-013-6
Вип. 5 : Архівіст. Ювілейний збірник. – 2002
633270
   Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. – Київ. – ISBN 978-966-625-044-8
Вип. 8 : Збірник на пошану Олександра Георгійовича Мітюкова. – 2007. – (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела)
633271
   Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : бібліографічний покажчик / Держ. ком. архівів України ; Український н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ. – ISBN 966-8225-42-0
Вип. 9 : Сергій Кулешов: учений - документознавець. До 60-річчя від дня народження. – 2010. – (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела)
633272
  Петрів О.В. Історія архітектури : підручник / Оксана Петрів. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 208, [1] с. – Бібліогр. с. 208. – ISBN 978-617-574-118-4
633273
  Гаврюшенко Д.О. Історія архітектури садибних комплексів на Харківщині XVIII-XIX ст. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 243-254. – ISSN 1993-5560
633274
  Тимофієнко В.І. Історія архітектури Стародавнього світу : Підручник для студ. архітектурних спец. вищих навч. закладів / В.І. Тимофієнко; Ред. Н.С. Колосок; НАН України; Ін-т історії України; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. ун-т буд. і архітектури. – Київ : Наукова думка, 2006. – 512с. – ISBN 966-00-0705-1
633275
  Кащенко О.В. Історія архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури / О.В. Кащенко, О.С. Слєпцов, М.К. Кумейко // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 95-110
633276
  Климишин І.А. Історія астрономії / І.А. Климишин; Головна астрономічна обсерваторія НАНУ. – Івано-Франківськ : ІФТКДІ, 2000. – 652с. – ISBN 966-7365-89-1
633277
   Історія Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. Б. Новосядлого. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 239, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-613-896-8
633278
  Єлавіч Б. Історія Балкан. 18 і 19 століття / Барбара Єлавіч; Пер. с англ. Р.А.Семків. – Київ : Свенас. – ISBN 5-85722-108-0
Т.1. – 2003. – 512с.
633279
  Іванченко Р.П. Історія без міфів : бесіди з історії української державності / Раїса Іванченко. – Київ : Український письменник, 1996. – 335 с.
633280
  Іванченко Р. Історія без міфів : бесіди з історії української державності; Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Раїса Іванченко ; МАУП. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : МАУП, 2006. – 624 с. – ISBN 966-516-204-7
633281
  Іванченко Р.П. Історія без міфів : бесіди з історії української державності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Раїса Іванченко ; МАУП. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : МАУП, 2007. – 622 с. – Бібліогр.: с. 601-617. – ISBN 966-516-204-7
633282
  Кульчицький С. Історія без міфів: чи існував "український" Лев Троцький? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 21
633283
  Кульчицький С. Історія без міфів: чи існував "український" Лев Троцький? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 21
633284
  Божко Л.Д. Історія бекпекінгу як нової соціальної практики мобільності в епоху глобалізації // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 95-101. – (Історія та географія ; вип. 48)
633285
  Сухий О.М. Історія Бельгії : навчальний посібник / Олексій Сухий ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛА "Піраміда", 2005. – 260 с. – ISBN 966-7188-53-1
633286
   Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах : 85 років / [відп. ред. д-р пед. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України, ректор І.Т. Богданова]. – Київ : Освіта України ; БДПУ, 2017. – 268, [2] с. : іл., портр. – Авт. зазн. в змісті. – ISBN 978-617-7366-54-5


  У пр. №1717256 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
633287
  Малолєтова Н. Історія бібліотеки останнього польського короля (Варшава - Кременець - Київ) / Н. Малолєтова, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2001. – № 3. – С. 19-28. – ISSN 1029-7200
633288
   Історія бібліотечної справи в Україні. – Харків, 1994. – 89с.
633289
   Історія бібліотечної справи в Україні : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 5-7707-5831-7
Вип. 1. – 1995
633290
   Історія бібліотечної справи в Україні : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7547-07-8
№ 3. – 1999
633291
  Синиця Н.М. Історія бібліотечної справи на Хмельниччині у виданнях початку ХХI ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 54-58. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
633292
   Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII - початку XXI ст. : у 2 т. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-уклад.: С.Л. Зворський ; наук. ред.: Л.М. Любаренко ; склад. та редагування імен. покажч.: Н.В. Єрмакіна, А.А. Трокай, Т.О. Швачка]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-7547-61-5
Т. 1 : (1-4160). – 2013. – 255, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
633293
   Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII - початку XXI ст. : у 2 т. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-уклад.: С.Л. Зворський ; наук. ред.: Л.М. Любаренко ; склад. та редагування імен. покажч.: Н.В. Єрмакіна, А.А. Трокай, Т.О. Швачка]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-611-924-0
Т. 2 : (4161-7286). – 2013. – 239, [1] с. – Імен. покажч.: с. 193-234. – Бібліогр.: с. 193–234
633294
  Чернецький Є.А. Історія Білої Церкви : події, постаті, життя / Євген Чернецький. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2013. – 445, [1] с. : іл. – Покажчик: с. 429-445. – Бібліогр.: с. 403-428. – ISBN 978-617-604-028-6


  У пр. 1717252 напис: Миколі Томенку з найкращими побажаннями від автора. Біла Церква, 23.VIII. 2016 р. У пр. 1717252 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
633295
  Сюндюков І. Історія Білорусі: велич, драми, колізії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 20
633296
  Сюндюков І. Історія Білорусі: велич, драми, колізії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 20


  Що ми знаємо про минуле північної сусідки України?
633297
  Дефорж Г.В. Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навч. посібник / Г.В. Дефорж ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Харків : Мачулін, 2019. – 259, [1] с. : іл., портр. – До 25-річчя з дня відновлення природничо-геогр. ф-ту. – Бібліогр.: с. 255-258. – ISBN 978-617-7767-46-5
633298
  Нікольський А.М. Історія біологічних ученнів / А.М. Нікольський. – Харків, 1927. – 114с.
633299
  Рошко В.Г. Історія біологічного факультета Ужгородського національного університету : До 60-річчя Ужгородського національного університету / В.Г. Рошко; МОНУ; Ужгородський національний університет. – Ужгород : Мистецька лінія, 2004. – 140с. – ISBN 966-7511-86-3; 966-7400-32-6
633300
  Мороз С.А. Історія біосфери Землі : Навч. посібник: У 2-х кн. / С.А. Мороз; МФ "Відродження"; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Заповіт. – ISBN 5-7707-1082-9 (Кн.1); 5-7707-1083-7
Кн. 1 : Теоретико-методологічні засади пізнання. – 1996. – 440с.
633301
  Мороз С.А. Історія біосфери Землі : Навч. посібник: У 2-х кн. / С.А. Мороз; МФ "Відродження"; Програма " Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Заповіт. – ISBN 5-7707-1084-5 (Кн. 2); 5-7707-1083-7
Кн. 2 : Геолого-палєонтологічний життєпис. – 1996. – 422с.
633302
  Чорній В.П. Історія Болгарії / Володимир Чорній; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Історичний ф-т, Ін-т славістики. – Львів : ПАІС, 2007. – 404с. – ISBN 978-966-7651-79-4
633303
  Грибовська О.І. Історія болгарської літератури (IX - XX ст.) / О.І. Грибовська, М.Д. Малярчук. – Львів, 1973. – 84 с.
633304
  Морозов О.В. Історія боротьби з контрабандою в українських губерніях (остання чверть XVIII- початок XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 12-16. – ISSN 2077-1800
633305
  Кваковська І.М. Історія ботанічних досліджень на території Ужанського національного природного парку протягом 1772-1945 років // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 349-353. – ISBN 978-966-2303-13-1
633306
  Питльована Л.Ю. Історія британського часопису "Панч" (1841-2002): феномен популярності // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 234-248
633307
  Доріченко В.О. Історія будівель, розташованих і північній частині охоронної зони Києво-Печерської лаври (VIII - початок XX ст.) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, В.В. Ластовський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 19-22
633308
  Лівшіц Ю. Історія будівництва та відтворення палацу Розумовського в Батурині // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2004. – Число 2. – С. 51-70
633309
  Казьмирчук Г.Д. Історія будівництва та реконструкції храму Пресвятої Богородиці в селі Кальнику / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 39-47. – ISBN 978-966-581-772-1
633310
  Кравченко Н. Історія бурштину: стан дослідження // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 19-22. – ISBN 978-966-171-783-9
633311
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : В 2-х частинах: Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець; Мін-во освіти і науки України; Житомирськ.інженерно-технологічн. ін-тут. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута. – ISBN 966-683-012-4
Ч.1. – 2001. – 512с.
633312
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : В 2-х частинах. Навч. посібник для студ.вищ.навч.закладів / Ф.Ф. Бутинець; Мін-во освіти і науки України. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута. – ISBN 966-683-001-9
Ч.2. – 2001. – 512с.
633313
  Остап"юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку : Навч. посібник / М.Я. Остап"юк, М.Р. Лучко, Й.О. Даньків. – Київ : Знання, 2005. – 276с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-85-1
633314
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : [ в 2-х частинах ] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець ; МОНУ ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-683-012-4
Ч. 1. – 2008. – 512 с.
633315
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : [ в 2-х частинах ] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець ; МОНУ ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-683-001-9
Ч. 2. – 2008. – 512 с.
633316
  Остап"юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / М.Я. Остап"юк, М.Р. Лучко, Й.Я. Даньків. – 2-ге вид., виправлене і доп. – Київ : Знання, 2009. – 278с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-526-5
633317
   Історія бухгалтерського обліку : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.]: Т.М. Ковальчук, А.А. Михалків. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 539, [1] с. : іл., табл., портр. – Уклад. на обкл. та тит. арк. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 522-526. – ISBN 978-617-7611-60-7
633318
  Орищина М. Історія в архітектурі / М. Орищина, О. Скільська, Ю. Карманська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 липня (№ 123). – С. 12


  "Настінний літопис" Кирилівської церкви вивчали літньошколярі "Дня" під час екскурсії у стародавньому храмі.
633319
  Донець О. Історія в гаслах = Український плакат 80-х - 90-х рр. ХХ ст. (за матеріалами НБУВ) // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (81). – С. 97-99. – ISSN 0130-1799
633320
  Геродот Історія в дев"яти книгах / Геродот; АН України, Ін-т археології ; ред. кол.: П.П. Толочко (відп.ред.) та ін. – Київ : Наукова думка, 1993. – 575 с. – ISBN 5-12-004040-3
633321
  Кузнець Т.В. Історія в журналі "Труды Киевской Духовной Академии": тематична спрямованість публікацій. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 13-19. – ISSN 2076-1554
633322
  Колісниченко Ю.Я. Історія в нашому домі. / Ю.Я. Колісниченко. – К., 1967. – 107с.
633323
  Гончарова Є. Історія в об"єктиві аматора. Як плівки вояка Вермахту та світлини українського селянина відкривають минуле Донеччини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 47 (731) , 26.11-2.12.2021. – С. 63-65. – ISSN 1996-1561


  Попит на занурення в минуле часто виникає тоді, коли відповідей на болючі питання вимагають поточні події. Так сталося й на Донбасі, де російсько-українська війна спричинила зміни в масовій свідомості, зокрема в тому, що стосується більшості історичних ...
633324
  Грицак Я. Історія в особах: до формування історичної пам"яті в Україні, 1991-2011 // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 231-250. – ISBN 978-966-02-6839-5
633325
  Чорногуз О. Історія в пісні. Роздуми навіяні творами Миколи Гоголя і новою книгою Вадима Пепи // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 72). – С. 11


  В конференц-залі Національної спілки письменників України відбулася презентація книжки Вадима Пепи "Перед очима істини". У своєму історично-науково-публіцистичному екскурсі Вадим Іванович розповідає про витоки і древність української мови. В ...
633326
  Радишевський Р. Історія в площині наративу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 593-600. – ISBN 978-966-2763-27-0


  Згадується історичний роман Ю. Косач "Володарка Понтиди" (1987).
633327
  Гон А. Історія в поезії англо-американського модернізму // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 55-64. – ISBN 978-966-359-360-9
633328
  Карпова О. Історія в прозі В. Шевчука // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 65-74
633329
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (149), січень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633330
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (150), лютий. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633331
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (151), березень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633332
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (152), квітень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633333
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (153), травень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633334
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (154), червень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633335
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (156), липень-серпень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633336
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (154), вересень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633337
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (158), жовтень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633338
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (159), листопад. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633339
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (160), грудень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633340
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1/2 (161/162), січень - лютий. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633341
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (163), березень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633342
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (164), квітень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633343
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (165), травень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633344
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (166), червень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633345
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (167/168). – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633346
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (169). – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
633347
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (170). – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
633348
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (171), листопад. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
633349
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (172), грудень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
633350
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (197), січень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633351
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / приємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (198), лютий 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633352
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (199), березень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633353
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (200), квітень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633354
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (201), травень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633355
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (202), червень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633356
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (204), липень - серпень. – 2018. – 56 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633357
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (205), вересень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633358
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (206), жовтень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633359
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (207), листопад 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633360
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (208), грудень 2018. – 2018. – 48 с., [1] арк. кольор. фот. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633361
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1/2 (210), січень - лютий 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633362
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (211), березень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633363
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (212), квітень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633364
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (213), травень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633365
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (214), червень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633366
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (215/216), липень - серпень. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633367
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (217), вересень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633368
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (218), жовтень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633369
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (219), листопад 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633370
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (220), грудень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633371
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (221), січень - лютий 2020. – 2020. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633372
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (222), березень - квітень 2020. – 2020. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633373
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (223), травень - червень 2020. – 2020. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633374
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (223), липень - серпень 2020. – 2020. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633375
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (224), вересень - жовтень 2020. – 2020. – 56 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633376
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (224), листопад - грудень 2020. – 2020. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633377
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (225), січень - лютий 2021. – 2021. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633378
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (226), березень - квітень 2021. – 2021. – 48 c. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633379
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (227), травень - червень 2021. – 2021. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633380
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (228), липень - серпень 2021. – 2021. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633381
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (229), вересень - жовтень 2021. – 2021. – 52 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633382
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (230), листопад - грудень 2021. – 2021. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
633383
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2005
633384
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
633385
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
633386
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
633387
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5/6. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
633388
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
633389
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 8. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
633390
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
633391
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2005
633392
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11/12. – 2005
633393
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2006
633394
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2006
633395
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2006
633396
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2006
633397
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5/6. – 2006
633398
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2006
633399
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9/10. – 2006
633400
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11/12. – 2006
633401
  Пастушенко Історія в сучасній українській школі: погляди несторонніх/ / упоряд. Р. Пастушенко // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 64-76.
633402
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (125). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633403
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (126). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633404
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (127). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633405
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (128). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633406
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (129). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633407
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (130). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633408
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (132). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633409
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (133). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633410
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (134). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633411
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12 (136). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633412
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (137), січень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633413
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (138), лютий. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633414
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (139), березень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633415
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (140), квітень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633416
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (141), травень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633417
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (142), червень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633418
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (144), липень-серпень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633419
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (145), вересень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633420
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (146), жовтень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633421
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (147), листопад. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633422
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство ;"Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (148), грудень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
633423
   Історія в термінах і поняттях : довідник / [В.Ф. Колесник та ін. ; за заг. ред. Т.В. Орлової ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 730, [1] с. – Відомості про авт. розміщено на звороті тит. арк. та в копірайті. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2911-60-2
633424
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1996
633425
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1996
633426
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1997
633427
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1997
633428
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1997
633429
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1997
633430
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1998
633431
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1998
633432
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1998
633433
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1998
633434
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1999
633435
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1999
633436
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1999
633437
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1999
633438
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2000
633439
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2000
633440
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2000
633441
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2000
633442
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2001
633443
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2001
633444
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2001
633445
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2001
633446
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2001
633447
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2001
633448
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2002
633449
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2002
633450
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2002
633451
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2002
633452
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2002
633453
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2002
633454
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2003
633455
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2003
633456
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2003
633457
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2003
633458
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2003
633459
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2003
633460
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2004
633461
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2004
633462
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2004
633463
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2004
633464
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2004
633465
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2004
633466
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2004
633467
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2004
633468
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9/10. – 2004
633469
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2005
633470
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2005
633471
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2005
633472
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2005
633473
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2005
633474
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2005
633475
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2005
633476
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2005
633477
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2005
633478
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2005
633479
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2006
633480
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2006
633481
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2006
633482
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2006
633483
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2006
633484
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2006
633485
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2006
633486
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2006
633487
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2006
633488
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2006
633489
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2007
633490
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2007
633491
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2007
633492
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2007
633493
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2007
633494
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2007
633495
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2007
633496
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2007
633497
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9/10. – 2007
633498
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2008
633499
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2008
633500
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2008
633501
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2008
633502
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2008
633503
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2008
633504
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8. – 2008
633505
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2008
633506
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2008
633507
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12. – 2008
633508
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1/2. – 2009
633509
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (91). – 2009
633510
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (92). – 2009
633511
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (93). – 2009
633512
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (94). – 2009
633513
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (95/96). – 2009
633514
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (97). – 2009
633515
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (98). – 2009
633516
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (99). – 2009
633517
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (100). – 2009
633518
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2010
633519
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2010
633520
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2010
633521
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2010
633522
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5/6. – 2010
633523
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8. – 2010
633524
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2010
633525
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2010
633526
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12 : Нові навчальні програми для 11-річної школи. – 2010
633527
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1(113). – 2011
633528
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2/3 (114/115). – 2011
633529
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (116). – 2011
633530
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (117). – 2011
633531
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (118). – 2011
633532
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1995-
№ 7/8 (119/120). – 2011
633533
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1995-
№ 9 (121). – 2011
633534
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (122). – 2011
633535
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12 (124). – 2011
633536
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 1996
633537
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 1996
633538
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1996
633539
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 1997
633540
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1997
633541
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 1997
633542
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 1997
633543
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 1997
633544
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 1997
633545
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10/11. – 1997
633546
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 1998
633547
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 1998
633548
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1998
633549
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 1998
633550
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 1998
633551
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 1998
633552
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 1998
633553
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 1998
633554
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11. – 1998
633555
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 12. – 1998
633556
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1/2. – 1999
633557
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1999
633558
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 1999
633559
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 1999
633560
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 1999
633561
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 1999
633562
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8/9. – 1999
633563
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 1999
633564
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11. – 1999
633565
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 12. – 1999
633566
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2000
633567
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2000
633568
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2000
633569
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2000
633570
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2000
633571
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2000
633572
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2000
633573
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2000
633574
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2000
633575
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2000
633576
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2001
633577
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2001
633578
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3/4. – 2001
633579
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2001
633580
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2001
633581
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2001
633582
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2001
633583
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2001
633584
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2001
633585
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2001
633586
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2002
633587
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2002
633588
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2002
633589
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2002
633590
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2002
633591
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2002
633592
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2002
633593
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2002
633594
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2002
633595
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2002
633596
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2003
633597
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2003
633598
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2003
633599
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2003
633600
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2003
633601
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2003
633602
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2003
633603
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2003
633604
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2003
633605
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2003
633606
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2004
633607
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2004
633608
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2004
633609
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2004
633610
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2004
633611
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2004
633612
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2004
633613
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2004
633614
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2004
633615
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2005
633616
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2005
633617
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3/4. – 2005
633618
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2005
633619
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2005
633620
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2005
633621
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2005
633622
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2005
633623
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2005
633624
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2006
633625
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2006
633626
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2006
633627
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2006
633628
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2006
633629
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2006
633630
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2006
633631
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2006
633632
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2006
633633
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11. – 2006
633634
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 12. – 2006
633635
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2007
633636
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2007
633637
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2007
633638
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2007
633639
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2007
633640
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2007
633641
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2007
633642
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2007
633643
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2007
633644
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2008
633645
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2008
633646
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2008
633647
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2008
633648
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2008
633649
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2008
633650
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2008
633651
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2008
633652
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2008
633653
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1/2. – 2009
633654
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2009
633655
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2009
633656
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2009
633657
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2009
633658
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2009
633659
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2009
633660
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2009
633661
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2010
633662
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2010
633663
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2010
633664
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2010
633665
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2010
633666
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2010
633667
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2010
633668
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2010
633669
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2010
633670
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2011
633671
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2011
633672
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2011
633673
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2011
633674
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2011
633675
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2011
633676
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2011
633677
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2011
633678
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2011
633679
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2012
633680
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2012
633681
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2012
633682
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2012
633683
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2012
633684
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2012
633685
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2012
633686
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2012
633687
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2012
633688
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2013
633689
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2013
633690
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2013
633691
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4/5. – 2013
633692
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 6. – 2013
633693
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2013
633694
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2013
633695
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2013
633696
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2013
633697
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1/2. – 2014
633698
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2014
633699
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 1/2, січень - лютий. – 2015
633700
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 3/4, березень - квітень. – 2015
633701
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 5/6, травень - червень. – 2015
633702
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 7/8, липень - серпень. – 2015
633703
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 9/10, вересень - жовтень. – 2015. – 48 с.
633704
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 11/12, листопад - грудень. – 2015. – 48 с.
633705
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ
№ 1, січень. – 2018. – 36 с.
633706
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 2/3, лютий - березень. – 2018. – 49 с.
633707
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 4/5, квітень - травень. – 2018. – 49 с.
633708
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 6/7 ,червень - липень. – 2018. – 49 с.
633709
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 8/9, серпень - вересень. – 2018. – 49 с.
633710
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 10/12, жовтень - грудень. – 2018. – 65 с.
633711
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : Редакція журналу "Історія в школі"
№ 1/2, січень - лютий. – 2019. – 48 с.
633712
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : Редакція журналу "Історія в школі"
№ 3/4, березень - квітень. – 2019. – 49 с.
633713
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 5/6, травень - червень. – 2019. – 49 с.
633714
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 7/8, липень - серпень. – 2019. – 49 с.
633715
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 9/10, вересень - жовтень. – 2019. – 49 с.
633716
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 11/12, листопад - грудень. – 2019. – 49 с.
633717
  Кавун Л. Історія ВАПЛІТЕ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-26. – Бібліогр.: с. 26, Літ.:27 п. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено генезис і діяльність ВАПЛІТЕ в літературному контексті 20-х рр. ХХ ст. Проаналізовано причини саморозпуску літгрупи.
633718
  Хіхлач Б. Історія василіанських монастирів на Брацлавщині XVIII – першої третини XIX ст. // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – С. 250-271. – (Сер. 1. Дослідження ; вип. 1). – ISBN 978-966-395-510-0


  Про історію василіанських монастирів на Брацлавщині у 18 – I третині 19 ст. На основі опублікованих та нововиявлених джерел досліджено час і обставини появи василіанських обителів в регіоні, встановлено їх матеріальний стан, з’ясовано роль ...
633719
   Історія великих страждань : нацист. табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [упоряд.: В.Г. Берковський та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2011. – 346, [2] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Покажчики: с. 332-346. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97201-0-8
633720
  Савчук М. Історія Великого Ключева / Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Фоліант. – ISBN 978-617-7496-31-0
Т. 1 : Прадавня історія (IV тисячоліття до н.е. - 1772 рік). – 2018. – 203, [1] с., XVI с. фот. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1723438 напис: Примірник № 145. Власник: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. З повагою автор. Підпис.
633721
  Савчук М. Історія Великого Ключева / Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Фоліант. – ISBN 978-617-7970-21-6
Т. 2 : Період Австро-Угорщини. ЗУНР (1772 рік - 1919 рік). – 2020. – 199, [1] с., [20] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
633722
  Патриляк І. Історія великого непокарання злочину // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 10. – С. 126-147. – ISSN 0042-9422
633723
  Литвин В. Історія взаємодії гілок влади в Україні // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 23-46.
633724
  Гоманюк О. Історія взаємодії установ виконання покарань з іншими органами щодо запобігання ухиленню від відбування покарання на землях України у складі Російської імперії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 116-124
633725
  Капустін К.М. Історія вивчення археологічних пам"яток Правобережжя Київської землі середини XIII - XIV ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 119-131. – ISSN 0235-3490
633726
  Ревякіна С.П. Історія вивчення голодомору на сумщині (проблеми і перспективи) // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 515-516
633727
  Ревякіна С. Історія вивчення голодомору на Сумщині (проблеми і перспективи) // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 258
633728
  Салюк М.Р. Історія вивчення грунтів Закарпаття / М.Р. Салюк, М.М. Микита // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 63-71. – ISSN 0868-6939


  У статті здійснений історіографічний аналіз праць, які присвяченні вивчення ґрунтового покриву на території Закарпатської області. Проаналізовано праці зарубіжних та вітчизняних вчених, котрі займались розробкою цієї тематики. Доповнено періодику ...
633729
  Сініціна Л.В. Історія вивчення й поширення Ginkgo biloba L. в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Біологія ; Вип. 31)


  Наведено історичні відмінності та дані про поширення Ginkgo biloba L. Стаття є спробою узагальнення сучасних матеріалів про поширення Ginkgo biloba L. у садах і парках України.
633730
  Щербань М.І. Історія вивчення клімату Києва // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 35-36
633731
  Істомін О.В. Історія вивчення логики в Україні // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С.130-132
633732
  Ліфантій О.В. Історія вивчення міток на бронзових наконечниках стріл скіфської доби // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 46-50
633733
  Тарнавський М.С. Історія вивчення найвизначніших сакральних споруд давнього Галича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 81-86
633734
  Новак В.В. Історія вивчення орнітофауни сіл і природних біотопів Подільського Побужжя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 184-190. – (Серія "Біологія" ; вип. 25). – ISSN 2075-5457


  Орнітологічні дослідження професорів Київського університету Святого Володимира - А.Л.Анджейовського та К.Ф. Кесслера.
633735
  Вдовенко М.В. Історія вивчення палеозойських форамініфер України та їх значення для стратиграфії // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 52-64. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
633736
  Кухар В. Історія вивчення поняття "неформальна субкультура" як підсистема субкультури // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 206-215
633737
  Єфименко О.Є. Історія вивчення поняття мовної картини світу в XIX – першій половині XX століття // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 38-46


  У статті досліджується історія вивчення поняття мовної картини світу від 19 ст., від досліджень нім. вченого В. Гумбольдта, до першої половини 20 ст., до досліджень Л.С. Виготського. Розглядається нерозривність дослідження поняття з точки зору ...
633738
  Гаврилюк Н. Історія вивчення постаті Олександра Дорошкевича як методиста // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 13-19. – (Серія "Філологія" ; вип. 33). – ISSN 2309-1517
633739
  Карабінюк М. Історія вивчення природних територіальних комплексів субальпійського і альпійського високогір"я ландшафту Чорногора / М. Карабінюк, А. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 32-40. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
633740
  Колтачихіна О.Ю. Історія вивчення про всесвіт у дослідженнях В.І. Вернадського (90-і рр. XIX ст. -30і рр. XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 4 (28). – С. 2-9. – ISSN 2077-9496
633741
   Історія вивчення рельєфу та антропогенового покриву східної частини південного Полісся / Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв, В.М. Чмихал, Г.П. Хворова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 44-52. – Бібліогр.: 58 назв
633742
  Заморій П.К. Історія вивчення рельєфу та четвертинних відкладів УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 25-29
633743
  Мінарченко В.М. Історія вивчення ресурсів лікарських рослин Українських Карпат / В.М. Мінарченко, І.Е. Повлів // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 444-449. – ISBN 978-966-2303-13-1
633744
  Чумак Н.М. Історія вивчення розвитку рослинного покриву Передкарпаття в голоцені на основі палінологічного аналізу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 103-108. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
633745
  Вертієнко Г.В. Історія вивчення семантики сахнівської пластини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 37-45. – ISSN 1608-0599
633746
  Смолінська М.О. Історія вивчення та використання видів родини Лілійних (Liliaceae Juss.) / М.О. Смолінська, В.І. Королюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено дані з історії вивчення та використання представників родини лілійних, а також інтродукції їх в Ботанічному саду Чернівецького державного університету.
633747
  Микитюк О.Р. Історія вивчення та самобутність української фонетики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 6 (142). – С. 171-176
633748
  Сердега Р.Л. Історія вивчення та систематизації народних повір"їв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 72-78. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
633749
  Халимоненко Г.І. Історія вивчення тюркізмів у слов"янських мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-32. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрямки в дослідженні проблеми Turco-Slavica у XIX - XX ст.
633750
  Коваль-Фучило Історія вивчення усних спогадів: позиція Максима Рильського і сучасні підходи // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – С. 112-117. – ISSN 2664-4282
633751
  Данилюк К.М. Історія вивчення флори крайових і зовнішніх Ґорґан // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 237-246. – ISSN 1996-4536


  Виконано ретроспективний аналіз історії дослідження флори судинних рослин Крайових і Зовнішніх Ґорґан зі середини ХІХ століття до наших днів. У публікації взято до уваги літературні джерела та дані гербаріїв Львівського національного університету ім. ...
633752
   Історія вивчення цукрового діабету в дзеркалі нумізматики / О.В. Синяченко, М.В. Єрмолаєва, К.В. Лівенцова, С.М. Верзілов // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. Паньків В.І.; редкол.: Бобирьова Л.Є., Большова О.В., Бондаренко В.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 88-93. – ISSN 2224-0721


  Згадується український вчений, медик В.В. Підвисоцький. - С. 89 (малюнок 68, 69).
633753
  Тимошик М.С. Історія видавничої справи : Підручник для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування" / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 496с. – ISBN 966-7821-10-2
633754
  Тимошик М.С. Історія видавничої справи : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навч. за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування" / Микола Тимошик. – 2-е вид., виправл. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 496с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – ISBN 978-966-7821-43-2
633755
  Харитоненко О.І. Історія видавничої справи в шкільних підручниках кінця XIX - початку XX століть // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 48-50


  У статті проаналізовано матеріали з історії видавничої справи, вміщені в шкільних підручниках кінця XIX - початку XX ст. Materials from the history of publishing, which were presented in school textbooks in the late XIX - early XX centuries, have been ...
633756
  Ножак О.З. Історія видавничої справи на Буковині другої половини ХIХ - початку XX століть у дзеркалі публікацій "Літературно-наукового вісника" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – C.


  У статті проаналізовано висвітлення історії видавничої справи в Чернівцях на шпальтах "Літературно-наукового вісника" (1898-1918 рр.). Виявлено й обгрунтовано неповність бібліографічних описів у журналі, доведено роль часопису в розвитку видавничої ...
633757
  Гребенюк А.В. Історія видавничої справи на сторінках журналу "Дукля" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 162-164


  У статті вивчено літературну діяльність письменників і громадських діячів Пряшівщини, зроблено огляд деяких статей журналу "Дукля", що вийшли в 90-х рр. XX ст. - 2007 р. The article researches literary activity of writers and public figures of ...
633758
  Скленар І.М. Історія видавничої справи та редагування : навч. посібник / І.М. Скленар, М.В. Лозинський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 189, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 186-189 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-10-0110-7
633759
  Кушнір О. Історія видання покажчика "Природа і природні ресурси Північного Причорномор"я" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 29. – ISSN 2518-7341
633760
  Козименко Т.М. Історія викладання дисципліни "Гомеопатія" у Київському медичному університеті // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 79-80
633761
  Піонтковська Т.В. Історія викладання логіки в Замойській академії // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 85-87
633762
  Горак Я. Історія викладання музично-теоретичних дисциплін у вищому музичному інституті у Львові (1903-1939) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 27-39. – ISSN 2224-0926
633763
  Збаржевецький О. Історія викладання римського права в Київському університеті Святого Володимира (1834-1919) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-80. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти історії викладання римського права в Київському університету Св. Володимира (1834-1919). The article considers the analisis of the main aspect in the history of teaching the Roman law in Kiev University of st. Volodimir ...
633764
  Сидоренко М. Історія викладання філософії на кафедрі суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету на початку XXI століття (2001-2017рр.) / М. Сидоренко, І. Скакун // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 28-32. – ISSN 2311-9896


  "Метою розвідки є популяризація філософії у вищому навчальному закладі та розкриття історичних віх розвитку викладання дисципліни "Філософія". У цьому контексті, важливим завданням постає висвітлення наукових та навчально-методичних досягнень з ...
633765
  Синиця А. Історія викладання філософії у Львівському університеті (XVII - перша половина XX ст.) // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів, 2012. – № 6. – С. 68-82
633766
  Кульбіда Л.С. Історія використання агроландшафтів Середнього Побужжя // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 54-58. – ISSN 0868-6939


  Інтенсивне та різнобічне господарське освоєння природних ресурсів Середнього Побужжя призвело до формування нових, своєрідних антропогенних ландшафтів. У процесі заселення відбувається відкриття і дослідження території Вінниччини, утворення ...
633767
  Волошинова Л.В. Історія використання аудіовізуального методу // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 20-20
633768
  Іванов В.Ф. Історія використання контент-аналізу в різних науках у ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Стаття присвячена історії використання методу контент-аналізу в ХХ ст. The article deals with the history of use of the method of content analysis in the twentieth century. Статья посвящена истории использования метода контент-анализа в ХХ ст.
633769
  Огаренко Ю.В. Історія винвкнення і проблеми використання деяких оперативно-розшукових термінів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 147-152. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
633770
  Пошкурлат А.В. Історія виникнення біржі на Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 20-23. – Бібліогр.: на 11 пунктів
633771
  Грищенко Ю. Історія виникнення болгарської громади України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 227-231. – ISBN 978-966-171-793-9
633772
  Грицюк О. Історія виникнення вуличного малярства та його поширення в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 433-436. – ISBN 978-966-171-783-0
633773
  Обіход Т.В. Історія виникнення і еволюції права і подолання проблем правозастосування в Україні як гарантія її успіху // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 36-39. – ISSN 2219-5521
633774
  Мельник Н. Історія виникнення і розвитку міжнародної системи обліку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 507-518. – ISSN 1684-906Х
633775
  Венедіктова І.В. Історія виникнення і становлення інституту речових прав на чуже майно // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 76-80. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
633776
  Тер-Степанян Історія виникнення і становлення режиму найбільшого сприяння у міжнародному публічному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 599-605. – ISSN 1563-3349
633777
  Тригуб Є.О. Історія виникнення іпотеки та її законодавче закріплення в українському законодавстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 279-286. – ISSN 1563-3349
633778
  Лукашенко Віктор Історія виникнення комунікативного підходу. Основні тези. Моделі комунікативної компетенції // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 187-190. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається виникнення та еволюція поняття "комуніктивна компетенція". Пояснюються причини застаріння терміна "мовна компетенція". Розглянуто декілька аспектів і компонентів комунікативної компетенції та різні погляди на її структуру як ...
633779
  Ареф"єва О.В. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів / О.В. Ареф"єва, Л.Л. Дякон // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 165-172
633780
  Шульга О. Історія виникнення міста Ірпеня та роль освіти в його розвитку // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 34-38
633781
  Тиский М.Г. Історія виникнення Народного Руху України на Волині / М.Г. Тиский. – Луцьк : Ініціал, 2001. – 256с. – ISBN 966-7501-08-6
633782
  Шкарупа К.В. Історія виникнення пенітенціарної служби, досвід функціонування в країнах світу // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 252-259. – ISSN 2523-4552
633783
  Непомящих В.Ю. Історія виникнення підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 9-20. – ISSN 2072-8670
633784
  Шорохова Ю.С. Історія виникнення податку на прибуток підприємств на теренах України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 112-118. – ISSN 2224-9281
633785
  Гудзь Д.С. Історія виникнення правових презумпцій та розвиток поняття про них // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 99-105. – ISSN 1563-3349
633786
  Німко О.Б. Історія виникнення реадмісії та аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання реадмісії / О.Б. Німко, С.М. Мамчур // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 86-91. – ISSN 2219-5521
633787
  Клюковський Д. Історія виникнення Свідків Єгови (засновник та наступні керівники організації) // Богословська думка в Україні : науковий журнал / Ужгород. Україн. богословська акад. ; Карпат. ун-т ім. Августина Волошина ; Міжнародна акад. богословських наук ; редкол.: с. В. Бедь, М. Токар, Є. Нікольський [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 2. – С. 70-77. – ISSN 2707-2363
633788
  Луценко Є.В. Історія виникнення статистики / Є.В. Луценко, Т.Ю. Фурман // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 34-35. – ISBN 978-966-2188-72-1
633789
  Навроцький В.В. Історія виникнення та генезис субсидіарного захисту шукачів притулку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 576-583. – ISSN 1563-3349
633790
  Горденко С. Історія виникнення та еволюційний шлях безпеки життєдіяльності // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 225-230. – ISSN 2518-7732
633791
  Ладиженський М.Г. Історія виникнення та основні принципи функціонування позабіржової системи НАСДАКУ США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 108-111. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто історію створення системи НАСДАК у США та проаналізовано основні принципи роботи з огляду на можливість використання досвіду побудови організованого позабіржового ринку в Україні.
633792
  Гудзь Л.П. Історія виникнення та особливості розвитку СНР // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.29-33. – (Економічні науки ; № 2)
633793
  Івасів Б. Історія виникнення та перспективи розвитку електронних грошей // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 157-160. – ISSN 1818-5754
633794
  Слюсар І.В. Історія виникнення та перспективи розвитку судової влади України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 123-127. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
633795
  Латковська Т.А. Історія виникнення та ровитку Німецького федерального банку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 87-93.
633796
  Панченко Т. Історія виникнення та розвитку документів у період Київської Русі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 239-251. – ISBN 978-966-8906-60-2
633797
  Міловідова С.В. Історія виникнення та розвитку інституту запобігання адміністративним правопорушенням // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 174-179. – (Юридичні науки ; № 3)
633798
  Шевчук А.З. Історія виникнення та розвитку інституту імпічменту у зарубіжних державах // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 155-157. – ISSN 1563-3349
633799
  Пастернак-Таранушенко Історія виникнення та розвитку науки про економічну безпеку держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-29
633800
  Заболотна З.В. Історія виникнення та розвитку політичних партій в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 24-29. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Історія політичних партій в Україні та роль їх у створенні та розвитку Української держави.
633801
  Дроздович Н. Історія виникнення та розвитку принципу вільної оцінки доказів у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 154-159. – ISSN 0132-1331
633802
  Малюга В.І. Історія виникнення та розвитку прокуратури: завдання, принципи, функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Присвячено актуальних питанням історії виникнення та становлення прокуратури як державного органу, з позиції її завдань, функцій і принципів організації та діяльності прокуратури. The article is dedicated to the topical questions of the history of ...
633803
  Білаш О.С. Історія виникнення та розвитку систем фіксації танцювальної моторики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 133-138. – ISSN 2225-7586


  Стаття присвячена концептуальним питанням систем нотації танцю та генезису розвитку систем фіксації танцювальної моторики. В ній у хронологічному порядку подано характеристику основних форм хореографічної нотації, широко розповсю- джених у 15-20 ст. ...
633804
  Мельник М.О. Історія виникнення та розвитку школи правового реалізму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 73-77. – ISSN 1996-5931
633805
  Сьомін О.С. Історія виникнення та розвиток оперативно-розшукової діяльності / О.С. Сьомін, А.А. Котова // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 232-236
633806
  Науменко О. Історія виникнення та становлення інституту виконавчого провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-53. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання щодо історичних передумов виникнення та становлення інституту виконавчого провадження. The issue has been invastigated regarding historical background of origin, development and foundation of judgement execution.
633807
  Петрикова В. Історія виникнення та становлення Української Академії наук (УАН) у контексті гуманітарної культури Європи // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто історичний досвід України в організаційному структуруванні академічної науки в першій третині ХХ століття при створенні УАН. Процеси організації і управління наукою на етапі становлення Української державності розглянуто з сучасних позицій ...
633808
  Щербина Ю.В. Історія виникнення та становлення шоу-програм на Британському телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджується становлення шоу-програм на телебаченні у Великобританії, їх поява, розвиток та вплив на формування шоу-контенту на українському телебаченні. This article researches the formation of entertainment programmes on the British ...
633809
  Бурда С.Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 31-35
633810
  Бурда С.Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 113-123. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
633811
  Родзинський А.С. Історія виникнення українських освітніх та дипломатичних відносин // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 237
633812
  Кагадій М.І. Історія виникнення форми правління в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 22-29. – ISSN 2222-5374
633813
  Кучеренко І.М. Історія виникнення юридичних осіб публічного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 298-306. – ISSN 1563-3349
633814
  Степовик Д. Історія Вишгородської ікони Богородиці - свідчення традиційного євразійського святокрадства // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 5-7. – ISSN 1814-5078
633815
  Степовик Д. Історія Вишгородської Ікони Богородиці - свідчення традиційного євразійського святокрадства // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 349-359. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Як подарована Константинополем Києву візантійська ікона XI століття стала "русской святыней"?
633816
  Паньок Т.В. Історія вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у роки Другої світової війни // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 278-289. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті вперше подаються маловідомі факти про існування вищої художньо-педагогічної освіти у період оккупації в Україні.
633817
  Радул О.С. Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / [Ольга Радул]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 535, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-189-081-6
633818
  Радул О.С. Історія вищої школи Західної Європи. Вища школа Європи у середні віки (V-XV століття) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 4-116. – ISBN 978-966-189-081-6


  Перші вищі навчальні заклади в Європі; Університети Європи в середні віки. Виникнення університетів; Типи середньовічних університетів: Болонья і Париж; Організація університетського життя у середні віки; Організація університетського життя у середні ...
633819
  Гороховатська О.Я. Історія Відділення інформатики НАН України (1988-2011) / О.Я. Гороховатська, С.О. Жабін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 120-133. – ISSN 0374-3896
633820
  Стець З. Історія відкриття надмогильного пам"ятника І. Франкові : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 7 (789). – С. 128-133. – ISSN 0868-4790
633821
  Будзика Г.А. Історія відкриття та ранніх досліджень полярних областей Землі (до 100-річчя відкриття географічних полюсів) . // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 82-90. – ISSN 0374-3896
633822
  Гудзяк Б. Історія відокремлення: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 31-43. – ISSN 2306-3548
633823
  Острогорський Георг Історія Візантії = Geschichte des byzantinischen Staates / Острогорський Георг; Переклад з німецької А.Онишко. – Вид-ня 3-е, доповнене. – Львів : Літопис, 2002. – 608с. – ISBN 966-7007-43-9
633824
  Бек Історія візантійської народної літератури / Ганс-Георг Бек ; пер. Н. Іденіер. – 2-ге вид. – Афіни : Освітня установа Національного Банку, 1993. – 358 с. – Видання грецькою мовою, описано за укр. перекладом. – ISBN 960-250-079-4
633825
   Історія війн і збройних конфліктів в Україні : Енциклопедичний довідник. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2004. – 520c. – ISBN 966-96500-2-X
633826
  Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. / П. Шевальє. – К, 1960. – 200с.
633827
  Шевальє П Історія війни козаків проти Польщі. / П Шевальє, . – Київ : Томіріс, 1993. – 230с. – ISBN 5-87498-087-3
633828
  Тимошик М. Історія війни очима й серцем 18-літніх. Ключові слова, які вплинули на вибір професії журналіста: правда і честь // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 12-13, 18-19
633829
  Вронська Т. Історія війни, написана людською кров"ю / Т. Вронська, О. Лисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 126-136. – ISSN 2222-5250
633830
  Пляс А. Історія війни, що пишеться сьогодні // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський науково-популярний журнал ілюстрованої національної історії та культури / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 6 (238), липень. – С. 16-21. – ISSN 0131-2685
633831
   Історія Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка у фотодокументах / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: В.В. Балабін, В.Л. Уліч, І.О. Ольховой та ін. ; упоряд. Ю.Т. Сидоров]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 236, [1] с. : фотоіл. – 80-річчю військ. підготовки в Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка присвячується. - Імен. покажч.: с. 224-234. – ISBN 978-966-439-614-8
633832
  Зубалій М. Історія військового флоту Київської Русі (кінець IX - початок X ст.) // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 11 (147), листопад. – С. 35-36
633833
  Шевчук М. Історія вірменських переселень в Закавказзя у XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 411-413. – ISBN 978-966-171-783-0
633834
   Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень : навчально-методичний посібник. – 2-ге вид. – Донецьк : ДонДДУ : УКЦентр : НТШ-Донецьк, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-2018-00-4
633835
   Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – 444 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7293-17-9
633836
  Москаленко А.М. Історія вітчизняної педагогіки : навч. посібник / А.М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 303, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-646-9
633837
  Ярославський Є. Історія ВКП (б) / Єм. Ярославський. – Київ : Партвидав
Ч. 2. – 1935. – 336 с.
633838
   Історія ВЛКСМ і Всесоюзної піонерської організації імені В.І.Леніна. – Київ : Вища школа, 1979. – 319 с.
633839
  Ярмошик І. Історія Волині в дослідженнях польського історика Олександра Пшездзєцького (1814-1871 рр.) // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 49-55
633840
  Василенко О. Історія Волині в теоретичній спадщині М.І. Костомарова та С.М. Соловйова (історіософське порівняння) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 35-38. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
633841
   Історія Волині, ХХ - початок ХХІ ст. : краєзнавчий бібліогр. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Б-ка ; [уклад. Л.П. Дейнека ; упоряд. Л.А. Понєдєльник]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 135, [1] с.
633842
   Історія Волині.. – Львів, 1988. – 240с.
633843
  Дем"янчук А.С. Історія волинського шкільництва (друга половина XIX - початок XX століття) : навч. посібник / Дем"янчук А.С., Марчук О.О. – Рівне : РВЦ Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем"янчука, 2014. – 112, [1] с. – Бібліогр.: с. 111-112 та в кінці практ. занять. – ISBN 978-966-735-973-7
633844
  Семенюк А. Історія впровадження григоріанського церковного календаря в Польській Православній Церкві (з акцентом на етнічну територію Волині) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 125-128
633845
  Грабовецький В. Історія встановлення першого скульптурного пам"ятника Тарасові Шевченкові у Винниках в Україні і світі 1913 р. та вшанування Кобзаря / Володимир Грабовецький ; [літ. ред. М. Вуянко] ; Івано-Франк. держ. історико-меморіальний музей О. Довбуша. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2012. – 308, [4] с. : іл. – Присвячую всім тим винниківчанам, які відійшли у вічність, але залишили нам встановлений ними у 1913 р. перший скульптурний пам"ятник Тарасові Шевченкові у Винниках біля Львова... .- До 100-річчя воздвиження першого скульптурного монумента Кобзаря...
633846
  Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту : Підручник для вищих навчальних закладів / А.І. Кредісов; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2001. – 300с. – ISBN 966-618-143-6
633847
  Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту : навчальний посібник / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 477 с. – ISBN 978-966-8533-74-7
633848
  Шульженко Ф.П. Історія вчень про державу і право : Курс лекцій / Ф.П. Шульженко, М.Ю. Наум; Hац.пед.ун-т ім.Драгоманова За загальною ред.В.В.Копїйчикова. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 192с. – ISBN 966-7302-10-5
633849
  Мірошниченко М.І. Історія вчень про державу і право : Навчальний посібник / М.І. Мірошниченко, В.І. Мірошниченко; НАВСУ. – Київ : Атіка, 2001. – 224с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7714-42-Х
633850
  Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. для дистанц. навчання / Г.І. Трофанчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 210, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. напочатку модулів. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-62-8
633851
  Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / Г.І. Трофанчук ; МОНУ ; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Магістр - 21 сторіччя, 2005. – 256 с. – ISBN 966-8817-08-7
633852
  Мірошниченко М.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / М.І. Мірошниченко, В.І. Мірошниченко. – Київ : Атіка, 2007. – 223 с. – ISBN 966-7714-42-Х
633853
  Крестовська Н.М. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / Н.М. Крестовська, О.Ф. Цвіркун. – Харків : Одіссей, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-633-774-3


  Для студентів юридичних вузів, юридичних факультетів, факультетів політології університетів і академій
633854
  Кормич А.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / А.І. Кормич ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-2183-44-3
633855
  Осауленко О.І. Історія вчень про державу і право : посібник для підготовки до іспитів / О.І. Осауленко, А.О. Осауленко, В.К. Гіжевський ; МОНУ. – Київ : Ліпкан О.С., 2010. – 196 с. – (Студент XXI століття). – ISBN 978-966-2439-08-3
633856
  Мироненко О.М. Історія вчень про державу і право : навч. посібник / О.М. Мироненко, В.П. Горбатенко. – Київ : Академія, 2010. – 454, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2;
633857
  Олексик Х.М. Історія вчень про державу і право : конспект лекцій / Х.М. Олексик ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпат. держ. ун-т, 2010. – 236, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-232
633858
  Кормич А.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / А.І. Кормич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 332, [4] с. – Бібліогр.: с. 323-327 та в планах семінар. занять. – ISBN 978-617-566-123-9
633859
  Шевченко А.Є. Історія вчень про державу та право : навч. посібник / [Шевченко А.Є., Туренко О.С., Іванов І.В.] ; за ред. А.Є. Шевченка ; Донец. юрид. ін-т, М-во внутр. справ. України, Каф. теорії та історії держави та права. – Донецьк : ВД "Кальміус", 2012. – 348, [4] с. : іл., схеми. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8388-78-1
633860
   Історія вчень про право і державу : Хрестоматія для юридичних вузів і факультетів. – 2-ге вид., доповн. і змінене. – Харків : Легас, 2002. – 922с. – ISBN 966-95754-9-4
633861
  Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і державу : Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / Г.Г. Демиденко. – Харків : Консум, 2004. – 432с. – ISBN 966-7920-67-4
633862
   Історія вчень про право і державу : Хрестоматія для вищих навчальних закладів і факультетів. – 3-є вид., доп. і змін. – Харків : Право, 2005. – 912с. – ISBN 966-8467-49-3
633863
  Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і державу : підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / Г.Г. Демиденко. – Харків : Консум, 2007. – 432 с. – ISBN 966-7920-67-4
633864
   Історія Гадяцької школи-інтернату / [авт.-уклад.: В.М. Беседа, Н.А. Галушка, А.Л. Кущенко, О.Г. Беседа]. – Вид. 3-тє, допов. – Гадяч : Гадяч, 2008. – 135, [1] с., [8] арк. фот. : іл., табл., фот. – На обкл.: 50. Гадяцька спеціалізована щкола-інтернат імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 1958-2008. – ISBN 966-95949-6-0
633865
  Крот В. Історія Гадяча в творчості Михайла Грушевського // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 61-65. – ISSN 2222-5250
633866
  Литвин М.Р. Історія галицького стрілецтва / М.Р. Литвин, К.Є. Науменко. – Львів, 1990. – 200с.
633867
  Мельник О.Г. Історія гармонізації митного законодавства України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 51-56. – ISSN 2222-4459
633868
   Історія гастроентерології в дзеркалі нумізматики / О.В. Синяченко, М.В. Єрмолаєва, С.М. Верзілов, К.В. Лівенцова, С.Ф. Верзілова // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 54, № 3. – С. 105-111. – ISSN 2308-2097
633869
  Кравець В.П. Історія гендерної педагогіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2005. – 440с. – ISBN 966-7425-60-6
633870
   Історія генетики в Україні / Кунах В.А. [та ін.]. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2009. – 139, [1] с., [4] арк. фотогр. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-966-306-149-2
633871
  Влах М.Р. Історія географії = History of geography : навч. посібник / Мирослава Влах ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – [2-ге вид., допов., перероб.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 337, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 321-337. - Парал. тит. арк. англ. - На авантит.: Присвяч. 140-річниці від народж. фундатора укр. нац. географії Степана Рудницького. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0436-8
633872
  Жупанський Я.І. Історія географії в Україні : посібник для студентів географічних спеціальностей вузів України / Я.І. Жупанський. – 2-ге вид. – Київ, 2006. – 276с. – ISBN 5-7773-0356-0
633873
  Шищенко П. Історія географії та історична географія: галузі науки і навчальні дисципліни / П. Шищенко, Н. Муніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-8. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Аналізується об"єктно-предметне поле історії географії як науки і навчальної дисципліни в порівнянні з історичною географією. This article is consist of the analysis of the situation in the historical geography and consideration of the subjectobject ...
633874
  Швець О. Історія географічної карти в стародавньому світі // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.21-24
633875
  Бондарчук В. Історія геологічного розвитку землі : Додаток до журналу "Більшовик України" / В. Бондарчук. – Київ : Політвидав, 1941. – 32 с.
633876
  Решетник М.М. Історія геохронологічних досліджень в Україні на прикладі колекції зразків перших датованих порід Національного науково-природничого музею НАН України // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 88-92. – ISSN 2519-2396
633877
  Коляса О.В. Історія гіпертексту та передумови його виникнення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 119-124. – Бібліогр.: Літ.: с. 123-124; 22 п.
633878
  Білецький В. Історія гірництва в Україні / В. Білецький, Г. Гайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 122-138. – ISSN 1728-9572
633879
  Кірін Р.С. Історія гірничого права : навч. посібник / Р.С. Кірін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 246, [1] с. – Бібліогр.: с. 224-246 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-350-256-4
633880
  Мартинов А. Історія глобалізації: методологічні підходи та історіографія проблеми // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 59-79. – ISSN 2411-345X
633881
  Шишкіна Ю.А. Історія Глухова доби Гетьманщини (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Києві) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 260-265. – ISSN 2218-4805
633882
  Григор"єв А. Історія головного корпусу Харківського університету після Великої Вітчизняної війни // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний ф-т ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ, 2007. – Вип. 5, ч. 1 : Історія. – С. 139-141.
633883
  Подольський А. Історія Голокосту в Україні: історія, свідчення, увічнення. Спроба осмислення сучасної історіографії питання // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 225-232
633884
  Лановик Б.Д. Історія господарства: Україна і світ : Підручник для студ. вузів / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. – Київ : Вища школа, 1995. – 480с.
633885
  Кулініч М. Історія господарського освоєння долини Дніпра в його середній течії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 77-79. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес господарського освоєння людиною долини річки Дніпро в її середній течії та здійснено ретроспективний аналіз антропогенного впливу на тамтешні природні ландшафти. Історію господарського освоєння досліджуваної території розділено на ...
633886
  Ковешніков В.С. Історія готелів міста Києва / В.С. Ковешніков, Ю.В. Петренко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 121-132. – ISSN 2308-135X
633887
  Монтанеллі І. Історія греків = Storia dei greci / Індро Монтанеллі ; з італійської пер. Ю. Педан ; Італійський ін-т культури в Україні. – Львів : Літопис, 2010. – 336 с. – До сторіччя від дня народження Індро Монтанеллі. – ISBN 978-966-7007-92-8


  Індро Монтанеллі (1909–2001) – видатний діяч італійської культури, письменник, публіцист, історик. Він прожив надзвичайно цікаве та різноманітне життя: був рибалкою в Норвегії, фермером у Канаді, солдатом-повстанцем в Еритреї, викладав італійську в ...
633888
  Соневицький Михайло Історія грецької літератури = Litterarum graecarum historia/Michael Sonevytskyj / Соневицький Михайло; Укр. катол.унів. ім св.Климентія Папи =Univer. cathol. Ucrainorum s. Clementis Papae. – Рим =Romae : Укр.катол. унів. =Univ. cathol. Ucrainorum. – (Праці філос.-гуманіст. фак Укр. катол. унів. ; Т.5-6)
Т.1 : Рання доба. – 1970. – 681с.
633889
  Соневицький Михайло Історія грецької літератури = Litterarum graecarum historia/Michael Sonevytskyj / Соневицький Михайло; Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи. – Рим. – (Праці філософічно-гуманістичного фак-ту Українського катол. унів. ; Т.19)
Другий том. – 1977. – 384с.
633890
  Звонська Л.Л. Історія грецької мови : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.Л. Звонська ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2011. – 384 с. – Бібліогр.: c. 377-379. – ISBN 978-966-439-413-7
633891
  Санкович М. Історія Григорія Вацеби і Марії Бабінчук // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Березень (№ 6). – С. 24-29


  Історія кохання упівців "Сулими" та "Калини" у роки Другої світової війни.
633892
  Жеромский С. Історія гріха / С. Жеромский. – К, 1977. – 459с.
633893
  Лозовик Г.Н. Історія громади / Г.Н. Лозовик. – К.
2. – 1926. – 279с.
633894
  Лозовик Г.Н. Історія громади / Г.Н. Лозовик. – Х-К
1. – 1930. – 272с.
633895
  Свистович С.М. Історія громадських організацій підрадянської України 1920-1930-х років у працях зарубіжних дослідників // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – C. 116-124
633896
  Комаринська З.М. Історія грошей / З.М. Комаринська; Інст.соціальних наук Волинського держуніверситету. – Львів : Львівський банківський коледж, 1998. – 112 с. – ISBN 966-7330-03-6
633897
   Історія грошей і банківництва : Підручник. – Київ : Атіка, 2004. – 340с. – ISBN 966-326-023-8
633898
  Прядко В.В. Історія грошей і кредиту : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.В. Прядко, М.М. Сайко ; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. акад. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 376, [2] с. : фотоіл. – Покажч.: с. 293-349. – Бібліогр.: с. 350-368. – ISBN 966-8410-57-2
633899
  Прядко В.В. Історія грошей і кредиту : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Прядко, М.М. Сайко ; Мін-во фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Київ : Кондор, 2009. – 508с. – ISBN 978-966-351-221-1
633900
  Колесников О.В. Історія грошей та фінансів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / О.В. Колесников, Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 140 с. : іл. – Додатки: с. 136-139. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISBN 978-966-364-747-0
633901
  Колесников О.В. Історія грошей та фінансів : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Колесников, Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISBN 978-611-01-0959-8
633902
  Халимоненко Г. Історія грузинської літератури / Гриць Халимоненко ; [передм., післяслово Г. Халимоненка]. – Київ : Талком, 2020. – 740, [4] с. : іл. – Передм., післяслово., назв. тит. арк. та обкл., бібліогр., резюме, парал. укр., груз. та англ. - Покажч. імен.: с. 721-735. – Бібліогр.: с. 718-720. – ISBN 978-617-7832-42-2


  У пр. № 1734203 напис : Бібліотеці М. Максимовича від автора Гриць Халимоненко. 6 липня 2020 р.
633903
  Никитенко Л. Історія Грузинської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 04 (196), лютий. – С. 6
633904
  Епплбом Е. Історія ГУЛАГу = Gulag: A history / Е. Епплбом; Пер. з англ. Андрія Іщенка. – Енн Епплбом. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 512с. – ISBN 966-518-355-9
633905
  Епплбом Е. Історія ГУЛАГу = Gulag : A history / Енн Епплбом ; пер. з англ. Андрія Іщенка. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 512 с. : іл. – Додатки: с. 445-451. – Бібліогр.: с. 496-510. – ISBN 978-966-518-552-9
633906
  Домашевський М. Історія Гуцульщини = History of Hutsulshchyna ( province of Ukraine ) / Микола Домашевський ; голова конф. М. Борук ; пер. К. Домашевська ; Гуцульський дослідний ін-т, Конф. Гуцул. Товариств Америки й Канади. – Чікаго
Т. 2. – 1985. – 507 с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ.
633907
  Домашевський М. Історія Гуцульщини = History of Hutsulshchyna ( province of Ukraine ) / Микола Домашевський ; голова конф. М. Борук ; пер. К. Домашевська ; Гуцульський дослідний ін-т, Конф. Гуцул. Товариств Америки й Канади. – Чікаго
Т. 3. – 1986. – 441 с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ.
633908
  Шкрібляк Петро Історія Гуцульщини XIV-XVIII ст. у працях Івана Крип"якевича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-97
633909
  Мегела І. Історія давньогрецької літератури : Курс лекцій: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 340с. – ISBN 966-8387-41-4
633910
  Мегела І. Історія давньогрецької літератури : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 340 с. – ISBN 966-8387-41-4
633911
  Мегела І.П. Історія давньогрецької літератури : курс лекцій : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2010. – 340 с. : іл. – Бібліогр.: с. 330-336. – ISBN 966-8387-41-4
633912
  Мегела І.П. Історія давньогрецької літератури : курс лекцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 340 с. – Бібліогр.: с. 330-336. – ISBN 966-8387-41-4
633913
  Яремчук О. Історія двох поетів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 23


  Грицько Чубай та Олег Лишега.
633914
  Сюндюков І. Історія двох сердець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 21


  Володимир Мономах та принцеса Гіта.
633915
  Михайленко А.Г. Історія дев"яти сувенірів : нариси / А.Г. Михайленко. – Київ, 1978. – 102 с.
633916
  Заєць О. Історія держави - в монетах і банкнотах : із глибини віків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 62-65
633917
  Дахно І.І. Історія держави і права : Навчальний посібник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 408 с. – ISBN 966-364-234-3
633918
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студентів юрид. вузів / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1994. – 288 с.
633919
  Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / К.Г. Федоров. – Київ : Вища школа, 1994. – 464с. – ISBN 5-11-004119-9
633920
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1995. – 256с. – ISBN 5-7707-6819-3
633921
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Хрестоматія / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1995. – 176с. – ISBN 5-7707-9051-2
633922
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1997. – 308с. – ISBN 966-570-020-0
633923
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Хрестоматія / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1998. – 255с. – ISBN 5-7707-9051-2
633924
  Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч.посібник. Курс лекцій / В.С. Макарчук; ЛІВС при НАВСУ. – Київ : Атіка, 2000. – 416с. – ISBN 966-7714-01-2
633925
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ.юридичних вузів та фак-тів / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 2000. – 308с. – ISBN 966-570-020-0
633926
  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн : Підручник для вузів / М.М. Страхов; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого, Акад. правових наук України. – Харків : Право, 2001. – 416с. – ISBN 966-7146-25-1
633927
  Шостенко І.І. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчально-методичний посібник / І.І. Шостенко, О.І. Шостенко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104 с. – ISBN 966-608-249-7
633928
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ. юридичних вузів та фак-тів / О.О. Шевченко. – 2-е вид., доп. та переробл. – Київ : Олан, 2003. – 307с. – ISBN 966-7984-03-6
633929
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Глиняний В.П.; Одес. нац. юрид. акад. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2005. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
633930
  Захарченко П.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для дистанційного навчання / Захарченко П.П., Ковалевська О.О., Кузьминець О.В.; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 216с. – ISBN 966-7979-82-2
633931
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Оксеньтійович Шевченко. – Київ : Олан, 2006. – 351 с. – ISBN 966-7984-03-6
633932
   Історія держави і права зарубіжних країн : Програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Запоріжжя, 2006. – 35с.
633933
   Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.С. Калиновський, Т.А. Третьякова, О.І. Анатольєва; За ред. О.М. Джужи. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Атіка, 2006. – 256с. – ISBN 966-326-129-3
633934
  Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 3-тє, стереотип. – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 244 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-025-4


  Для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю
633935
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 730 с. – ISBN 978-966-364-713-5
633936
   Історія держави і права зарубіжних країн : правові джерела : навч. посібник / МОНУ ; [ упоряд. Г.І. Трофанчук ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-667-291-2
633937
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Глиняний ; Одес. нац. юрид. акад. – 6-те вид. – Київ : Істина, 2009. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
633938
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Олександр Шевченко. – Київ : СПД Свинарчук Р.Д., 2010. – 296 с. – ISBN 966-7984-03-6
633939
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В.П. Глиняний ; Одеська нац. юридична академія. – Вид. 6-е. – Київ : Істина, 2010. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
633940
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія [для студ. юрид. вузів та ф-тів] / Олександр Шевченко. – [3-тє вид.]. – Київ : [СПД Свинарчук Р.В.], 2010. – 207, [1] с. – ISBN 5-7707-9051-2
633941
   Історія держави і права зарубіжних країн : підручник для студ. вищих навч. закл. / [Л.М. Маймескулов та ін.] ; за ред. Л.М. Маймескулова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2011. – 517, [3] с. – Предм. покажч.: с. 509-512. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 505-508. – ISBN 978-966-458-255-8
633942
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.П. Глиняний ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. 7-ме. – Київ : Істина, 2012. – 768 с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7613-72-0
633943
   Історія держави і права зарубіжних країн : підручник для студентів ВНЗ / [Л.М. Маймескулов та ін.] ; за ред. Л.М. Маймескулова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 517, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 509-512. – Бібліогр.: с. 505-512 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-255-8
633944
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 728, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 713-721, в кінці тем, в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-713-5
633945
  Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 445, [3] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Алф.-предм. покажч.: с. 442-445. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-540-1
633946
  Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 448 с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 415-441. - Алф.-предм. покажчик: с. 442-445. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-540-1
633947
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 728, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 713-721, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-713-5
633948
   Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній новий час) : Навчальний посібник / Б.Й. Тищик, В.С. Кульчицький, А.В. Кольбенко, В.О. та ін. Семків; За ред. Б.Й. Тищика; Авт.: Тищик Б.Й., Кульчицький В.С., Кольбенко А.В., Семків В.О. та ін. – Львів : Світ, 2006. – 696с. – ISBN 966-603-315-1


  Описані найважливіші для засвоєння теми: держава Франків, середньовічні Франція, Англія, Німеччина, Візантія, а також слов’янські держави – Росія, Болгарія, Польща, Сербія, Чехія та ін. Матеріал поданий за чітко визначеною, логічно і функціонально ...
633949
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : Навчальний посібник у 2-х т. / Б.Й. Тищик. – Львів : Сполом. – ISBN 966-7445-13-5; 966-7445-16-Х
Том 1 : Історія держави і права країн Стародавнього Сходу та Стародавньої Греції. – 1999. – 188с.
633950
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : навчальний посібник : у 2-х т. / Б.Й. Тищик. – Львів : Сполом. – ISBN 966-7445-19-4; 966-7445-16-Х
Т. 2 : Історія держави і права Стародавнього Риму. – 1999. – 180 с.
633951
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : Навчальний посібник / Б.Й. Тищик. – Львів : Світ, 2001. – 384с. – ISBN 966-603-019-5
633952
   Історія держави і права СРСР. – К.
1. – 1962. – 48с.
633953
   Історія держави і права СРСР. – К.
2. – 1962. – 48с.
633954
   Історія держави і права СРСР : підручник. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1972. – 463 с.
633955
  Рогожин А.Й. Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак. / За ред. акад. АПHУ А.Й.Рогожина. – Харків : Основа. – ISBN 5-11-000305-1
1. – 1993. – 432с.
633956
   Історія держави і права України : Хрестоматія: : Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі, 1996. – 224с. – ISBN 5-7707-9052-0
633957
  Шевченко О.О. Історія держави і права України : Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О.О. Шевченко, О В. Самохвалов, В.П. та ін. Капелюшний; За ред. проф. В.Г.Гончаренка. – Київ : Вентурі, 1996. – 288с. – ISBN 966-570-005-7
633958
   Історія держави і права України : Навчальний посібник / В.С. Кульчицький, Настюк, , Б.Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – 296с. – ISBN 5-7773-0264-5
633959
   Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2-х ч. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-01-7
Ч. 1. – 1996. – 368с.
633960
   Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0487-6
Ч. 2. – 1996. – 480 с.
633961
   Історія держави і права України : Підручник для юрид. вищих навч. закладів і фак-тів: У 2-х ч. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-05-Х
Ч. 2. – 1996. – 448с.
633962
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Hавчальний посібник / П.П. Музиченко. – Київ : Знання, 1999. – 662с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7293-32-7
633963
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навч. посібник / П.П. Музиченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2000. – 662с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-016-3
633964
  Кузьминець О. Історія держави і права України : Навч. посібник для студ.вищих навчальних закладів / О. Кузьминець, В. Калиновський, П. Дігтяр; За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. – Київ : Україна, 2000. – 429с. – Бібліогр.:с.402-406. – ISBN 966-524-078-1
633965
   Історія держави і права України : Навч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 384с. – ISBN 966-7784-02-9
633966
   Історія держави і права України : академічний курс : у 2-х томах : підручник для студ.юрид.спец.вищ.закл.освіти. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7752-18-6
Т. 2. – 2000. – 580с.
633967
  Капелюшний В.П. Історія держави і права України : Навчальний посібник в схемах, таблицях і визначеннях основних термінів для юрид. вузів та фак-тів / В.П. Капелюшний, С.В. Кудін. – Київ : Олан, 2001. – 224с. – ISBN 966-7984-00-1
633968
  Іванов В"ячеслав Історія держави і права України : Навчальний посібник / Іванов В"ячеслав. – Київ : Атіка, 2003. – 416с. – ISBN 966-8074-69-6
633969
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навчальний посібник / П.П. Музиченко. – 4-те видання, стер. – Київ : Знання, 2003. – 429с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-145-3
633970
   Історія держави і права України : підручник У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7752-18-6 (Т.1), 966-313-045-8
Т. 1. – 2003. – 656с. – ISBN на початку та вкінці книги різні
633971
   Історія держави і права України : Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл.: У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-051-2 (Т.2)
Т.2. – 2003. – 580с.
633972
  Іванов В.М. Історія держави і права України : Навчальний посібник / В.М. Іванов; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-256-Х
Ч.2. – 2003. – 224с.


  Висвітлено процеси державно-правового розвитку України від Лютневої революції до сьогодення. Для студентів юридичних вузів
633973
  Захарченко П.П. Історія держави і права України : Підручник / П.П. Захарченко. – Київ : Атіка, 2005. – 368 с. – ISBN 966-326-072-5
633974
  Заруба В.М. Історія держави і права України : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Заруба; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України; Юридична акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-084-7
633975
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навчальний посібник / Петро Музиченко. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 437с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-247-6
633976
  Орленко В.І. Історія держави і права України : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 2-е, доп. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 164 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-437-000-2
633977
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Заруба; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ; Кафедра теоріїї та історії держави і права. – Київ : Істина, 2006. – 416с. – ISBN 966-7613-90-9
633978
   Історія держави і права України : підручник / А.С. Чайковський, В.І. Батрименко, Л.О. Зайцев, О.Л. Копиленко, В.М. та ін. Кривоніс; [Чайковський А.С., Батрименко В.І., Зайцев Л.О., Копиленко О.Л. та ін.]; МОНУ; За ред. А.С. Чайковського. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с. – ISBN 966-667-080-1
633979
  Кульчицький В.С. Історія держави і права України : навчальний посібник / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2006. – 352с. – ISBN 966-326-209-5
633980
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : навчальний посібник / Петро Музиченко. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 472с. – ISBN 978-966-346-354-4
633981
  Кульчицький В.С. Історія держави і права України : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-313-354-6
633982
   Історія держави і права України : конспект лекцій для студентів спеціальності "Правознавство" : у 2-х частинах / МОНУ ; Сумський державний ун-т; [ укладач В.М. Власенко ]. – Суми : Сумський державний університет
Ч. 1. – 2008. – 165 с.
633983
   Історія держави і права України : практикум : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Шевченко А.Є. та ін.] ; за ред. А.Є. Шевченка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України. – Донецьк : ВД "Кальміус", 2012. – 244, [1] с. : іл., схеми. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На обкл. також: Донец. юрид. ін-т МВС України. – Бібліогр.: с. 226-239. – ISBN 978-966-8388-80-4
633984
   Історія держави і права України : підручник / [В.Д. Гончаренко та ін.] ; за ред. проф. В.Д. Гончаренка ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 703, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 695-698. – Бібліогр.: с. 675-694. – ISBN 978-966-458-489-7
633985
  Середа А.М. Історія держави і права України : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Середа. – Суми ; Запоріжжя : Університетська книга ; Зеленкевич Л.П. – ISBN 978-966-680-513-6
Ч. 1. – 2014. – 331, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 329-331
633986
  Орленко В.І. Історія держави і права України : посібник для підгот. до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 7-е, стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 162, [2] с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-343-9
633987
   Історія держави і права України : курс лекцій / [В.М. Щербатюк та ін.] ; за ред. д-ра іст. наук, проф. В.М. Щербатюка ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Фенікс, 2018. – 495, [1] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 464-491 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-532-1
633988
  Терлюк І.Я. Історія держави і права України (Доновітній час) : Навчальний посібник / І.Я. Терлюк; Львівськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2006. – 400с. – ISBN 966-326-148-X
633989
  Терлюк І.Я. Історія держави і права України. Практикум : Навчальний посібник / І.Я. Терлюк; ЛІВС при НАВСУ. – Київ : Атіка, 1999. – 192c. – ISBN 966-95627-8-3
633990
  Гавриленко О.А. Історія держави і права України. Стародавня доба : навчальний посібник / О.А. Гавриленко. – Харків : ХНУВС, 2011. – 64 с. – Бібліогр.: с. 61-62
633991
   Історія держави і права Української РСР (1917-1960). – Київ : Академія наук УРСР, 1961. – 730 с.
633992
   Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник. – Київ : Правові джерела, 2000. – 352с. – ISBN 966-95605-2-7
633993
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник / Н.М. Хома. – 2-те вид., стереотипне. – Львів : Новий світ-2000, 2005. – 480с. – ISBN 966-7827-17-8
633994
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.М. Хома. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 480с. – ISBN 966-7827-17-8
633995
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів освіти / Н.М. Хома. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 480с. – ISBN 966-7827-17-8
633996
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Хома. – 4-те вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 474, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-17-8
633997
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 567, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 565-567 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-648-4
633998
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 567, [1] с. : карти. – Авт. на обкл. не зазнач. - Глосарій: с. 560-564. – Бібліогр.: с. 565-567 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-648-4
633999
  Усаченко Л.М. Історія державного управління в Україні : навч. посіб. / Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – 2-е вид. випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 293, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 289-293 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-696-083-6
634000
   Історія державного управління України: термінологічний словник, збірник документів і матеріалів (12-20 ст.), схеми та інтернет-довідник : Навчально-методичне вид. з курсу "Теорія та істор. держ. управл.". – Київ, 2004. – 400с.
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,