Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
615001
  Гіленко О. "Кос Чагіл на ЕМБУ" Майка Йогансена в журналі "Радянська література" як зразок нарисів 30-х рр. XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 99-106


  У статті йдеться про нарис Майка Йогансена як зразок нарисової прози 30-х рр. ХХ ст., його стилістичні, мовні, композиційні та проблемні особливості. В статье речь идет об очерке Майка Йогансена как образце очерковой прозы 30-х гг. ХХ в., его ...
615002
  Черновицкая Ю.В. "Косвенный" геноцид в современном обществе (социально-философские аспекты) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 165-171. – Бібліогр.: с. 165-171. – ISSN 0042-8744
615003
  Григорьев Ал.А. "Космическая" экскурсия по общему землеведению : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 18-21. – Бібліогр.: 6 назв
615004
  Якубин А.Л. "Космическое измерение" в сочинском эскизе политики памяти РФ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 179-181
615005
  Тарковська-Гасанова "Космічний злет" кінорежисера Тарковського розпочався в Каневі / записала Надія Кир"ян // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 13
615006
   "Космічний класичний" [Електронний ресурс. Відеозапис] : ФТФ 1951 - 2011. – [Б. м.] : [б. в.]. – 1 DVD+R. – 60-річчю фізико-технічного факультету ДНУ ім. О. Гончара присвячується. - Назва з етикетки контейнеру
615007
  Прокопенко М. "Космонавти відпочиватимуть на ядрах комет..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 187). – С. 7


  На 80-му році життя помер Клим Іванович Чурюмов, астроном зі світовим ім"ям і дитячий письменник.
615008
   "Космополітъ": стильно и удобно // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
615009
  Крушевская Наталья "Космос" открывает звездную летопись : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 12 : Фото
615010
  Камбарлы Эмин Иман оглы Кортикальная и ретикулярная регуляция верхних бугров четверохолмия при различном функциональном состоянии центральной нервной системы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Камбарлы Эмин Иман оглы; АН АзССР. Ин-т физиологии им. А.И.Караева. – Баку, 1978. – 22л.
615011
  Кулак И.А. Кортикальная регуляция утомления при мышлечной работе и восстановления работоспособности при отдыхе человека : Автореф... канд. биол.наук: / Кулак И.А.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 19л.
615012
  Батуев А.С. Кортикальные механизмы интегральной деятельности мозга. / А.С. Батуев. – Л, 1978. – 53с.
615013
  Быков К.М. Кортико-висцеральная патология / К.М. Быков, И.Т. Курцин. – Ленинград, 1960. – 576 с.
615014
  Кахана М.С. Кортико-висцеральная регуляция функций щитовидной железы. / М.С. Кахана. – Кишинев, 1960. – 239с.
615015
  Улинскайте А.П. Кортикостероидсвязывающий глобулин и ферментативное превращение глюкокортикоидов при росте экспериментальных опухолей : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Улинскайте Аудроне Пятровна ; Ин-т биохимии акад. наук Литовской ССР. – Вильнюс, 1988. – 20 с. – Библиогр.: 10 назв.
615016
  Наздрачев А.Д. Кортикостероиды в функции периферического отдела симпатической нервной системы : Автореф... Доктора биол.наук: / Наздрачев А.Д.; Ан СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1967. – 37л.
615017
  Емельянов Н.А. Кортикостероиды и обмен веществ в мозгу / Н.А. Емельянов, И.А. Герасимова. – Л., 1990. – 123с.
615018
  Панч П. Кортить курці просо : зб. малих фейлетонів / П. Панч. – Київ : Укрвидав, 1943. – 56 с.
615019
  Соколов В.А. Кортоткоживущий изотоп йода - j 132 / В.А. Соколов. – Москва, 1963. – 24 с.
615020
  Скрипник Л.В. Кортояк / Лев Скрипник. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 50 с. – (Масова художня бібліотечка)
615021
  Осін В. Корумповане знання: неопатримоніяльна наука в Україні // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 28-34
615022
   Корумпованість у вишах // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 165). – С. 10


  Українці вважають корумпованість викладацького складу вишів та невизнання українських дипломів в інших країнах найбільшими проблемами вищої освіти в Україні. Результати загальнонаціонального соціологічного опитування щодо проблем освіти в Україні.
615023
  Койфман М.И. Корунд и наждак / М.И. Койфман. – М.-Л., 1947. – с.
615024
  Молдабаев С. Корупция как социально-правовое явление // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 104-109
615025
  Маршуба М.О. Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан та основні стратегії протидії // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 123-134. – ISSN 2079-6242
615026
  Санжаровець В.М. Корупційна складова діяльності олігархічних груп епохи еллінізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 34-43
615027
  Рогульський С.С. Корупційне правопорушення як адміністративний проступок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Корупційне правопорушення розглядається як адміністративний проступок. Аналізується склад корупційного правопорушення. Найбільшу увагу присвячено дослідженню суб"єкта корупційного правопорушення. Запропоновано шляхи вирішення проблематики суб"єкта та ...
615028
  Корж В. Корупційні виборчі технології в Україні: поняття, види, проблеми протидії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 224-229. – ISSN 1026-9932
615029
  Буряк Г.С. Корупційні відносини в сучасних умовах інституціоналізації світової економіки : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Буряк Г. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 198 л. – Бібліогр.: [17] л.
615030
  Буряк Г.С. Корупційні відносини в сучасних умовах інституціоналізації світової економіки : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Буряк Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
615031
  Січкаренко Г. Корупційні відносини у галузі вищої освіти (у плані дискусії) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 2 (28). – С. 90-102


  На основе научных источников проанализированы процессы коррупции в системе высшего образования Украины.
615032
  Добродумов П.О. Корупційні відносини: теоретико-методологічний аналіз // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 31-35.
615033
  Москвич Л.М. Корупційні детермінанти в судовій системі України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 153-162
615034
  Хомишин І.Ю. Корупційні діяння як форма зловживання владою у сфері державної служби // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 125-130. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
615035
  Потапенко Х.В. Корупційні загрози у конституційних принципах функціонування держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – C. 65-67. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
615036
  Бобіта А. Корупційні злочини за кримінальним законодавством України та Республіки Казахстан // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 96-104
615037
  Сухоребрий І.І. Корупційні злочини та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 129-136.
615038
  Щур Б.В. Корупційні механізми, як форма протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 172-181. – (Юридична ; Вип. 1)
615039
  Наджафов О. Корупційні правопорушення і види відповідальності за їх вчинення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 52-58
615040
  Андрушко П. Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація відповідальності за їх вчинення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 90-91. – ISSN 0132-1331
615041
  Небрат О.О. Корупційні прояви у сфері надання адміністративних послуг: теоретико-правові аспекти // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 62-66. – ISSN 1727-1584
615042
  Волошенко А.В. Корупційні ризики в оборонній сфері: природа, чинники та шляхи мінімізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 95-105. – ISSN 1993-6788
615043
   Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні : аналітичний звіт / І. Коліушко [ та ін.] ; Центр політико-правових реформ ; Фонд "Демократичні ініціативи" ; Відділ. протидії корупції та шахрайству ; Департамент інформ. суспільства та протидії злоч. та ін. – Київ : Москаленко О.М., 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-2214-09-3
615044
  Головенко М.В. Корупційні ризики та надійність системи державної закупівельної логістики в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 77-84


  Розглянуто основні причини виникнення корупційних ризиків в сфері державних закупівель на різних етапах закупівельної діяльності. Виявлено окремі фактори, що обмежують надійність функціонування системи державної закупівельної логістики. Рассмотрены ...
615045
  Шило О.Г. Корупційні ризики чинного кримінального процесуального законодавства України: окремі питання / О.Г. Шило, Н.В. Глинська, Л.М. Москвич // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 202-220. – ISSN 2079-6242
615046
  Нерсесян А. Корупційні схеми в системі господарювання: суспільна небезпечність та шляхи подолання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 76-78
615047
  Фоміна М.В. Корупційно-тіньові відносини: політекономічний аспект // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 471-478. – ISSN 2312-7600
615048
  Хавронюк М. Корупційну програму виконано, або Дещо про "успіхи" влади в боротьбі з корупцією // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 6. – ISSN 1992-9277
615049
  Іваницький С. Корупціогенні ризики в адвокатурі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 54-62. – ISSN 1026-9932
615050
  Загиней З. Корупціогенність кримінального закону України: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 108-116. – ISSN 1026-9932
615051
  Заліско О. Корупціонери будуть покарані // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 12-17


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
615052
  Гвоздецький В.Д. Корупція - відображення стану суспільного організму // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 124-132
615053
  Онищенко О. Корупція - не злочин? = Про хронічну хворобу вищої освіти та про те, як її лікувати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  Про міжнародну конференцію, присвячену проблемам корупції у вищій освіті. Виявилося, про хронічну хворобу вищої освіти - корупцію - ми маємо далеко не повне уявлення. Якщо хтось думає, що це тільки гроші в конверті, він глибоко помиляється. Саме ...
615054
  Рев"юк А.М. Корупція - одна з основних перешкод у співпраці України з МВФ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 245-247
615055
  Бубенщиков В. Корупція - соціальна проблема сучасності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 37-40
615056
  Огородник О.О. Корупція - тягар на етапі розвитку української державності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 153-155
615057
  Старків І. Корупція - феномен чи вада українського суспільства? // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 139-141.
615058
  Сиротін П. Корупція - це небезпечно // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.21-27
615059
  Гвоздецький В.Д. Корупція - як соціальне, психологічне і моральне явище // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3. – С. 161-167. – ISSN 2222-5374
615060
  Дегтяр Володимир Корупція // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 40
615061
  Філоненко Світлана Корупція безсмертна?.. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 8-10


  Подолання корупції в Україні вже давно стало не лише суто юридичною, а й соціально-політичною проблемою. Її нерозв"язання впливатиме на імідж і міжнародне становище нашої держави.
615062
  Філоненко Світлана Корупція безсмертна?.. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 8-10


  Подолання корупції в Україні вже давно стало не лише суто юридичною, а й соціально-політичною проблемою. Її нерозв"язання впливатиме на імідж і міжнародне становище нашої держави.
615063
  Філоненко Світлана Корупція безсмертна?.. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 8-10


  Подолання корупції в Україні вже давно стало не лише суто юридичною, а й соціально-політичною проблемою. Її нерозв"язання впливатиме на імідж і міжнародне становище нашої держави.
615064
  Соповйов В. Корупція в галузі охорони здоров"я України: сучасний стан та шляхи протидії // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 263-270
615065
  Буряк Г.С. Корупція в економічних системах промислово розвинених країн як причина світової фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 57-60
615066
  Гвоздецький В.Д. Корупція в незалежній Україні: заходи запобігання та протидії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 99-106
615067
  Ткаченко О.В. Корупція в органах внутрішніх справ як фактор порушення прав людини // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 482-486. – ISSN 1563-3349
615068
  Стеценко С.Г. Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії : монографія / С.Г. Стеценко, О.В. Ткаченко. – Київ : Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-2183-10-8; 978-966-373-471-2; 978-966-364-755-5
615069
  Кононенко К.А. Корупція в освітній галузі: загрози стратегічному розвитку українського суспільства / К.А. Кононенко, Т.В. Черненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 123-128. – ISSN 2306-5664
615070
  Ряшко В.І. Корупція в правоохоронних органах зарубіжних країн // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 203-210. – (Юридична ; Вип. 1)
615071
  Буряк Г.С. Корупція в рамках лібералізації економіки країн, що розвиваються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 20-21


  Корупція існує на всіх рівнях відносин між людьми, від посадовців та бізнесменів до звичайних громадян. Країни, що розвиваються, виходять на шлях лібералізації економічних відносин. У статті аналізується кореляційна залежність між рівнем корупції у ...
615072
  Іванов А. Корупція в системі детермінат податкових злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 75-82
615073
   Корупція в судовій системі : довідник / Ін-т аналізу держ. та регіональної політики; Правовий форум "Універсал"; [ заг. ред. В. Пенько; укладачі: А. Демчук, В. Веремчук, М. Веремчук та ін. ]. – Луцьк, 2008. – 98с. + CD ROM
615074
  Журавський В.С. Корупція в Україні - не політика / В. Журавський, М. Михальченко, О. Михальченко ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ. – Київ : Фенікс, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-651-451-9


  Розглядаються поняття державного будівництва і місцевого самоврядування як науки, її система та місце серед юридичних наук
615075
  Камлик М.І. Корупція в Україні / М.І. Камлик, Є.В. Невмержицький. – К., 1998. – 185с.
615076
  Камлик М. Корупція в Україні / М. Камлик, Є. Невмержицький. – Київ : Знання, 1998. – 187с. – ISBN 966-7293-26-2
615077
   Корупція в Україні : Підсумковий звіт. Аналіз природи та причин проблеми. – Київ, 2004. – 90с.
615078
  Зеленецький В. Корупція в Україні та організаційно-правові основи боротьби з нею / В. Зеленецький, О. Кальман // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.13-17. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
615079
  Михальченко О.М. Корупція в Україні як фактор соціальної та політичної дійсності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 313-322. – ISBN 978-966-02-4329-3
615080
   Корупція в Україні, як побороти цю хворобу / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, О. Рязанцева]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2015. – 93, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Молоді автори)
615081
   Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції у сфері вищої освіти : базове та повторне дослідження 2008 / Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) ; Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). – Київ : [ Б.В. ], 2009. – 58 с.
615082
   Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 року) / Буроменський М.В. [ та ін. ] ; заг. ред. : М.В. Буроменський, О.В. Сердюк ; Ін-т прикладних гуманітарних досліджень. – Харків, 2008. – 224с. – ISBN 966-95934-7-6
615083
  Барановсський О. Корупція в Україні: вбити дракона // Людина і влада : загальнонаціональний теоретичний і громадсько-політичний журнал. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.4-6
615084
  Базалук О. Корупція в Україні: ментальність правителів і доля народу. Геофілософія України / Олег Базалук. – Київ : МФКО, 2016. – 253, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 245-253. – ISBN 966-8122-18-5
615085
  Михальченко М.І. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2010. – 615 с. – Бібліогр.: с. 568-614. – ISBN 978-966-02-5705-4
615086
  Михальченко М. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз : [монографія] / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Дельта, 2011. – 614, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 568-614 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8797-32-3
615087
  Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : [монографія] / Невмержицький Є.В.; Академія прокуратури України. – Київ : КНТ, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-373-401-9
615088
  Гвоздецький В.Д. Корупція в Україні: проблеми протидії // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 109-118
615089
  Корніч С. Корупція в Україні: шляхи подолання // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-41.
615090
  Копистира А.М. Корупція і глобальна фінансова криза: теоретичний аспект // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 304-311. – ISSN 1811-9824


  Стаття присвячена вивченню ролі різних видів корупції у виникненні та розвитку глобальної фінансової кризи. Обгрунтовується необхідність взаємодії корупції у приватному та публічному секторах для отримання системних наслідків ренто-орієнтованої ...
615091
  Крижанівський А.Ф. Корупція і криміналізація у світлі правової культури: метаморфози і деформації посттоталітарного соціуму // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.13-17. – Бібліогр.: 11 назв.
615092
  Длугопольський О.В. Корупція і соціальні реформи: аспекти взаємовпливу : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / О.В. Длугопольський, А.Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 229-240 : Табл. – Бібліогр.: 53 назви. – ISSN 1993-6788
615093
  Романчук О. Корупція і суспільство: роль ЗМІ у боротьбі з корупційною системою // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2005. – № 7/10. – С. 7-11
615094
  Романчук О. Корупція і суспільство: роль ЗМІ у боротьбі з корупційною системою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 174-183. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
615095
  Файнштайн Е. Корупція і торгівля озброєннями: гріхи через діяння / Е. Файнштайн, П. Холден, Пейс Барнабі // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 13-35. – ISBN 978-966-7272-99-9
615096
  Живко З.Б. Корупція і хабарництво в державній службі та роль правоохоронних органів в їх розкритті / З.Б. Живко, М.О. Живко, Данилович-Кропивницька МЛ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 181-189. – (Юридична ; Вип. 1)
615097
  Наум А. Корупція і хабарництво: деякі кримінально-правові аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 406-408. – ISBN 978-617-7069-14-9
615098
  Мельник М.І. Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.7-14. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 1609-0462
615099
  Коровяк О.Я. Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 109-118. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
615100
  Кашуба Я.М. Корупція та відповідальність за корупційні діяння : [навч. посібник для учнів 9-11 кл., студентів юрид. ф-тів ВНЗ] / Кашуба Я.М. ; Центр єднання європ. молоді "За спільне майбутнє" , Ін-т соціогуманіт. проблем людини Захід. наук. центру НАН України і МОН України, Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін. – Львів : ПАІС, 2007. – 108, [3] с. – Бібліогр.: с. 82-87. – ISBN 978-966-7651-74-9
615101
  Лисенко В.В. Корупція та зловживання службовим становищем: аналіз ризиків, що виникають на різних етапах операційної діяльності органів державної податкової служби // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С.45-54
615102
  Шайхалієва Ю.А. Корупція та політична корупція: визначення розбіжностей та особливостей // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 57-59
615103
   Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: митні процедури та транспортування товарів : порівняльний аналіз національних досліджень 2007-2009 рр. для Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС) : звіт за результатами соціологічних досліджень. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 44 с.
615104
   Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: отримання документів дозвільного характеру на операції з землею та будівництво : порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень 2008-2009 рр. для Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС) : [ звіт за результатами соціологічних досліджень ]. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 53 с. – На тит. арк. зазнач.: Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна"
615105
  Нерсесян А.С. Корупція та службова злочинність як системний фактор у економіці України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 275-278
615106
  Роуз-Екерман Корупція та урядування. Причини, наслідки та зміни = Corruption and Government / Роуз-Екерман; Пер. з англ. С.Кокізюк, Р.Ткачук. – Київ : К.І.С., 2004. – 296с. – ISBN 966-8039-620-9
615107
  Котнюк Ю. Корупція у військових комісаріатах. Кращий спосіб лікування - ампутація // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 5 - 11 лютого (№ 5). – С. 11. – ISSN 1992-9277
615108
  Шарий Г. Корупція у земельній сфері: шляхи подолання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 4-5
615109
  Волошин В.В. Корупція у країнах, що розвиваються / В.В. Волошин, Г.С. Буряк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-238. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто особливості корупційних процесів у країнах, що розвиваються. На основі досліджень, проведених Дослідницьким Центром ОЕСР, зроблено спробу визначити методи боротьби з корупцією, зокрема розглянуто приклад Гонконгу як країни, що значно знизила ...
615110
  Білецький А.В. Корупція у приватному секторі та роль громадськості у її запобіганні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 157-166. – ISSN 2224-9281
615111
  Соловйов В.М. Корупція у системі управління персоналом в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 101-102
615112
  Бова А. Корупція у суспільстві, що трансформується // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 141-153.
615113
  Тимчук О.Л. Корупція у сучасному світі: порівняльно-правовий та політичний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 86-91. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
615114
  Волошенко А. Корупція як деструктивний фактор економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано феномен корупції як деструктивний чинник економічної безпеки. Обґрунтована багаторівнева система негативних екстерналій корупції як загроз економічній безпеки України. Запропоновані організаційно-управлінські заходи, спрямовані ...
615115
  Невмержицький Є. Корупція як економічне явище // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 10-20.
615116
  Серьогін С. Корупція як елемент негативізації іміджу влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.3-17. – ISBN 966-7800-15-6
615117
  Бєлова І.В. Корупція як елемент системного ризику в економіці України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 2 (33). – С. 78-83. – ISSN 2077-6330
615118
  Холодницький Н. Корупція як загроза для суспільства та держави: загальнотеоретична характеристика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 18-24
615119
   Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 157, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-89-2
615120
  Пелехатий А.О. Корупція як загроза соціально-економічного розвитку регіонів України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 136-138. – ISSN 2071-4653
615121
  Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 68-74. – ISSN 0131-775Х
615122
  Тимків А. Корупція як кримінологічна проблема // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 385-387. – ISBN 978-966-2781-18-2
615123
   Корупція як негативне соціальне явище : Шляхи її подолання в Україні та міжнародний досвід. – Ужгород, 2004. – 64с.
615124
  Попченко Т. Корупція як перешкода ефективному державному регулюванню сфери охорони здоров"я // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 175-181.
615125
  Шайхалієва Ю.А. Корупція як політико-правове явище // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 393-398. – ISSN 2076-1554
615126
  Прісняков В.Ф. Корупція як причина дестабілізації економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 3-9 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
615127
  Невмержицький Є. Корупція як проблема культури суспільства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 95-102.
615128
  Трачук В.О. Корупція як складова політичного процесу в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 127-130
615129
  Гвоздецький В.Д. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 151-156. – (Право та державне управління ; № 1 (5))
615130
  Серьогін С. Корупція як соціальний феномен: методологічна рефлексія // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (35). – С. 60-65.
615131
  Шульга А. Корупція як соціально-правове явище // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (151), березень. – С. 37-40
615132
  Пластун М.С. Корупція як соціально-правовий феномен: до питання про методологію дослідження // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 26-37. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
615133
  Натуркач Р.П. Корупція як соціально-психологічний "феномен" українського суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 34-41. – ISSN 2312-1831
615134
  Бєльська Тетяна Корупція як фактор негативного впливу на взаємовідносини органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 110-117
615135
  Ніндипова Т.А. Корупція як фонове явище злочинності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.119-123. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
615136
  Чернявський С.С. Корупція як чинник відтворення організованої економічної злочинності в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
615137
  Копистира А.М. Корупція як чинник офшорингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 106-108
615138
  Копистира А.М. Корупція: вплив вступу до ЄС на прикладі Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 65-74


  Стаття присвячується вивченню ролі вступу Польщі до ЄС у розвитку національної системи захисту майнових прав та нерівності як основи порочного кола нерівності та корупції. Виявлено безпосередній вплив вступу до ЄС на формування каркасу системи захисту ...
615139
  Кушерець Д.В. Корупція: економічні, правові та соціальні проблеми захисту майнових прав / Дарина Кушерець ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2012. – 123, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117-122. – ISBN 978-966-316-314-7
615140
  Мандибура В. Корупція: інституційна сутність та механізми подалання // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 59-76. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
615141
  Коваленко В.В. Корупція: історична ретроспектива поширення та пріоритети запобігання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 3-10
615142
  Єгорова О.С. Корупція: необхідність активізації боротьби в сучасних умовах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 457-458. – ISBN 966-660-151-6
615143
  Порфімович О.Л. Корупція: парадоксалізація явища та пошук умовних позитивів // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-62. – (Політичні та юридичні науки)
615144
  Милованов Т. Корупція: помилка, якої ви припускаєтеся... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 жовтня (№ 38). – С. 1, 11


  Застереження: цей матеріал зосереджує увагу на корупції серед нової хвилі активістів, які були рушійною силою Революції Гідності на Майдані-2014 в Україні. Наступні три гіпотетичні приклади є корупцією: 1. Керівник волонтерської мережі, який ...
615145
  Сарнавський О. Корупція: проблеми притягання до відповідальності за вчинення корупційних діянь // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 15-18.
615146
  Валлє В. Корупція: роздуми після Майдану / Віра Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-433-5
615147
  Коваленко В.В. Корупція: стан, законодавче забезпечення // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.97-102
615148
  Коваленко В.В. Корупція: стан, законодавче забезпечення // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.68-73. – Бібліогр.: 5 н.
615149
  Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : Монографія / М.І. Мельник. – Київ : Атіка, 2001. – 304с. – ISBN 966-7714-59-4
615150
  Фоміна М.В. Корупція: сутність, причини, методологія оцінки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 36-44. – ISSN 2074-5354


  Проведене дослідження дозволило встановити систему взаємозв"язків між такими поняттями, як "влада", "гроші", "корупція". та описати їх за допомогою низки формул.
615151
  Біленко Василь Корфу. Тут жив Даррелл : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 58-59 : Фото
615152
  Татаренко Л.С. Корчагинская вахта / Л.С. Татаренко. – К., 1975. – 111с.
615153
   Корчагинцы 60-х годов. – М., 1968. – 205с.
615154
  Осипов А.В. Корчагинцы пяти континентов / А.В. Осипов. – Пермь, 1966. – 170с.
615155
  Осипов А.В. Корчагинцы пяти континентов / А.В. Осипов. – Пермь, 1973. – 199с.
615156
  Осипов А.В. Корчагінці п"яти континтів / А.В. Осипов. – Київ, 1984. – 200с.
615157
   Корчагінці.. – К., 1970. – 152с.
615158
   Корчанов Володимир Олександрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 162. – ISBN 978-966-2726-03-9
615159
   Корчевой Юрій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 279 : фото
615160
  Козирський В. Корчі радяномовного словникарства. За мову, термінологію і ще дещо : Наук.-публіцист. видання / В. Козирський, В. Шендеровський. – Київ : Рада, 2001. – 40с. – ISBN 966-7087-43-3
615161
  Франс А. Корчма королевы Педок / А. Франс. – К. – 194с.
615162
  Франс А. Корчма королевы Педок / А. Франс. – К. – 194с.
615163
  Тарновський М.Ю. Корчовий, струнко! : роман / М.Ю. Тарновський. – Київ, 1985. – 480 с.
615164
  Пашуто В.Т. Корчула: корчульск. статут как ист. источник изучения обществ. и полит. строя общества Корчула ХІІІ в. / В.Т. Пашуто. – Москва, 1976. – 207с.
615165
  Короткий В.А. Корш Федір Євгенійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 263. – ISBN 966-06-0393-2
615166
   Коршиков Александр Аркадьевич - профессор Харьковского ун-та : Библиографический указатель. – Харьков, 1989. – 43с.
615167
  Золототрубов А.М. Коршуновы ворота / А.М. Золототрубов. – Москва : ДОСААФ, 1972. – 303с.
615168
   Коры выветривания Байкало-Амуркого региона. – М., 1983. – 105с.
615169
  Савко А.Д. Коры выветривания в геологической истории Восточно-Европейской платформы. / А.Д. Савко, А.Д. Додатко. – Воронеж, 1991. – 228с.
615170
   Коры выветривания и бокситы. – Алма-Ата, 1981. – 203с.
615171
  Шамшина Э.А. Коры выветривания кимберлитовых пород Якутии / Э.А. Шамшина. – Новосибирск, 1979. – 185с.
615172
  Савко А.Д. Коры выветривания на основных и ультраосновных породах юго-востока Воронежской антеклизы : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Савко А. Д.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1969. – 27л.
615173
   Коры выветривания на территории УССР. – Киев : Наукова думка
1. – 1971. – 262с.
615174
   Коры выветривания на территории УССР. – Киев : Наукова думка
2. – 1971. – 228с.
615175
   Коры выветривания Русской платформы и их рудоносность. – М., 1982. – 156с.
615176
   Коры выветривания Сибири. – М.
1. – 1979. – 221с.
615177
   Коры выветривания Сибири. – М.
2. – 1979. – 250с.
615178
  Додатко А.Д. Коры выветривания Украинского щита : Автореф. дис... д-ра геол.-минерал. наук : 04.00.08 / Додатко А.Д. ; АН УССР. – Киев, 1976. – 41с. – Бібліогр.:с.35-41
615179
  Цалиев А.М. Корыстно-насильственные преступления и их причины в республиках Северного Кавказа. / А.М. Цалиев. – Ростов н/Д, 1990. – 139с.
615180
  Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ / В.В. Тищенко; МОНУ; Одесская нац. юридическая академия. – Одеса : Юридична література, 2002. – 360с. – ISBN 966-7694-83-6
615181
  Литвинов В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их предупреждение / В.И. Литвинов. – Минск, 1989. – 271с.
615182
  Ляпунов Ю.И. Корыстные правонарушения нетерпимы / Ю.И. Ляпунов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 126 с.
615183
   Корюківка: фотоальбом. – К., 1982. – 47с.
615184
  Пилявець Р.І. Корюківська трагедія 1943 року: національно-наднаціональний вимір // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 217-229
615185
   Корюківська трагедія: наймасовіший злочин гітлерівців. Березень 1943 р. : бібліогр. покажчик / Укр. ін-т нац. пам"яті ; Чернігів. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Корюків. централіз. бібл. система ; [складачі: Т.В. Сіренко, Л.В. Студьонова ; відп. за вип.: І.М. Аліференко ; авт. вступ. ст.: С.В. Бутко]. – Чернігів : [б. в.], 2013. – 43 с.
615186
  Губин Дмитрий Корюшка. Праздник невских огурцов // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1029-5828
615187
  Гурвич И.С. Корякский национальный округ : (очерки истории, географии, этнографии, экономики) / И.С. Гурвич, К.Г. Кузаков. – Москва : АН СССР, 1960. – 304 с.
615188
   Корякское нагорье - новый оловорудный ройон Северо-Востока СССР. – М., 1986. – 102с.
615189
   Корь.. – М., 1985. – 264с.
615190
  Степанюк Б.П. Коса до пояса / Б.П. Степанюк. – Київ, 1968. – 74 с.
615191
  Сочивец И.И. Коса на камень : Юмористические рассказы / И.И. Сочивец. – Пер.с укр. – Москва, 1972. – 271с.
615192
  Ульянинский А.В. Коса на камень. / А.В. Ульянинский. – М., 1962. – 25с.
615193
  Семенов М.Г. Коса на камень. / М.Г. Семенов. – М., 1962. – 95с.
615194
  Миронов А.Е. Коса на камень. / А.Е. Миронов, М. Янушка. – Минск, 1967. – 268с.
615195
  Просяник І.Г. Коса на камінь. / І.Г. Просяник. – К., 1986. – 179с.
615196
  Воробьева Мария Коса на пасху / Воробьева Мария, Розов Георгий // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 124-126 : фото
615197
  Колышев В.А. Коса, уходящая в море / В.А. Колышев. – М., 1974. – 96с.
615198
  Трущенко Н.В. Косарев. / Н.В. Трущенко. – М., 1988. – 399с.
615199
   Косаревська Наталія Віталіївна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 62-64. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
615200
  Кольцов А.В. Косарь / А.В. Кольцов. – М., 1984. – 333с.
615201
  Михалев Ю.А. Косатки Антарктики: распределение и некоторые вопросы биологии // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 122-130. – ISSN 1727-7485
615202
  Морелл Вирджиния Косатки: подводная трапеза. Пир косаток / Морелл Вирджиния, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 64-77 : фото
615203
  Андрианов С.В. Косая петля / С.В. Андрианов. – Москва, 1965. – 48с.
615204
  Бурсов И.М. Косая сажень : стихи / И.М. Бурсов. – Минск : Беларусь, 1964. – 80 с.
615205
  Афанасьев А.М. Косвенная ионизация веществ / А.М. Афанасьев, Е.П. Калязин. – Москва, 1989. – 30с.
615206
  Калиниченко Галина Ивановна Косвенная речь в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Калиниченко Галина Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
615207
  Заничковский Михаил Алексеевич Косвенная речь в современном немецком языке. (Структура и упротребление) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Заничковский Михаил Алексеевич; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
615208
  Шишкина Татьяна Александровна Косвенное высказывание в сверхфразовом диалогическом единстве : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шишкина Татьяна Александровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 20л.
615209
  Мырзакулов А. Косвенное дополнение в современном киргизском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Мырзакулов А.; Киргиз.гос.ун-т. – Фрунзе, 1981. – 27л.
615210
  Запорожец О.А. Косвенное спектрофотометрическое определение сульфидов с N,N-диэтиланилином / О.А. Запорожец, О.С. Погребняк, А.С. Паустовская // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6 (248), ноябрь - декабрь. – С. 526-536. – ISSN 0204-3556
615211
  Хмыров А.А. Косвенные доказательства / А.А. Хмыров ; [ред. М.М. Левина]. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 181, [3] с. – Библиогр.: с. 163-182
615212
  Винберг А.И. Косвенные доказатеьлства в советском уголовном процессе. / А.И. Винберг. – Москва, 1956. – 219с.
615213
  Тимофеев В.Т. Косвенные методы выделения и анализа водных масс / В.Т. Тимофеев, В.В. Панов. – Л. : ГИМИЗ, 1962. – 352 с.
615214
  Клемяционок П.Л. Косвенные методы определения показателей свойств грунтов. / П.Л. Клемяционок. – Л, 1987. – 143с.
615215
  Кобышева Н.В. Косвенные методы расчета климатических характеристик / Н.В. Кобышева, . – Обнинск, 1976. – 31с.
615216
  Натанзон Е.А. Косвенные наклонения и модальные глаголы в английском языке / Е.А. Натанзон. – М, 1968. – 160с.
615217
  Гордеев Ф.И. Косвенные наклонения и формы субъективной оценки глагола в марийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гордеев Ф. И.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1961. – 30л.
615218
  Кулаковский Ю.А. Косвенные налоги у римлян. Etude historique sur les impots indirects chez les Romains jusqu"aux invasions des barbares, d"apres les documents litteraires et epigraphiques par M.R. Cagna : ... (Ouvrage couronne par l"Academie des Inscriptions et Belles lettres). Paris. 1882. XIV+245. 8° ; [Рец.] / [Юлиан Кулаковский]. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1882. – 16 с. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1882, сент. 345-360 - Без тит. л. и обл.
615219
  Микеладзе П.В. Косвенные налоги. / П.В. Микеладзе. – Л., 1927. – 124с.
615220
  Безукладникова Н.Ф. Косвенные признаки в селекции кок-сагыза : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Безукладникова Н.Ф. ; Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т соц. сельского хозяйства. – Минск, 1955. – 8 с.
615221
  Кобышева Н.В. Косвенные расчеты климатических характеристик / Н.В. Кобышева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 192с.
615222
  Лазарь В.В. Косвенные речевые акты в сложносочиненном комплексе французского дискурса : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Лазарь В.В.; Моск. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1990. – 17 с.
615223
  Быценко Т.А. Косвенные способы реализации речевых актов экспрессивов негативной эмоциональности // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 532-540
615224
  Винберг А.и. Косвенные улики в уголовном деле. / А.и. Винберг, Р. Рахунов. – Москва, 1947. – 71с.
615225
  Жарова Л. Косвенные ущербы катастрофы на ЧАЭС: социально-экономическая динамика / Л. Жарова, Е. Хлобыстов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 70-73. – ISSN 1810-3944
615226
  Дорофеева Галина Игнатьевна Косвенный полярографический анализ с применением комплексов : Автореф... канд. хим.наук: 00.02 / Дорофеева Галина Игнатьевна; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра неорган. химии. – М., 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
615227
   Косенко Василий Петрович. Выставка живописи. Москва. 1981.. – М., 1981. – 9с.
615228
  Черненко С.О. Косий контакт двох ідентичних циліндрів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В рамках теорії Герца розглянуто задачу про косий контакт двох ідентичних циліндрів в умовах відсутності повороту циліндрів. Виконано порівняння процесу розвитку дотичних напружень на ділянці контакту з аналогічним процесом в задачі про косий контакт ...
615229
   Косинський Юрій Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 280 : фото
615230
  Пелипейко І.А. Косів-Верховина. / І.А. Пелипейко. – Ужгород, 1972. – 47с.
615231
   Косів. (Фоторозповідь про талановитих нар. митців Косівського району Івано-Франків. обл. УРСР.). – К., 1971. – 95с.
615232
  Лащук Ю.П. Косівська кераміка / Ю.П. Лащук. – К, 1966. – 98с.
615233
  Кушнір О.В. Косівська кераміка другої половини XX століття (типологія, художні особливості, персоналії) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Кушнір О.В. ; МОНУ ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
615234
  Ходанич П. Косіння трави : повість-есе, оповідання / Петро Ходанич. – Ужгород : TIMPANI, 2011. – 259, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-8904-49-3
615235
  Марочко Василь Косіор - виконавець // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 34/35 (83/84). – С. 42
615236
  Ачимович Т.М. Космаец / Т.М. Ачимович. – Москва, 1964. – 336с.
615237
  Герасим"юк В.Д. Космацький узір / В.Д. Герасим"юк. – К, 1989. – 134с.
615238
  Павличко Д. Космач // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 10. – С. 73-79. – ISSN 0208-0710
615239
  Олійник А. Космет в очікуванні // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-31. – ISSN 0868-8273
615240
   Косметика = Косметические препараты и теоретические основы современной практической косметики. – Киев : Вища школа, 1990. – 334с.
615241
  Фержтек О. Косметика и дерматология / О. Фержтек. – М, 1990. – 252с.
615242
  Кольгуненко И.И. Косметика или косметология? / И.И. Кольгуненко, Т.М. Брутковская. – М., 1990. – 192с.
615243
  Клименко С.К. Косметика і здоров"я / С.К. Клименко. – К., 1991. – 46с.
615244
  Ахабадзе А.Ф. Косметика клетки / А.Ф. Ахабадзе. – Москва, 1974. – 94с.
615245
  Войцеховская А.Л. Косметика сегодня / А.Л. Войцеховская, И.И. Вольфензон. – Москва : Химия, 1988. – 174 с. – (Химия для вас)
615246
  Ленсина С.Н. Косметика, возраст и время года / С.Н. Ленсина. – Алма-Ата, 1989. – 240с.
615247
  Ленсина С.Н. Косметика, возраст и время года / С.Н. Ленсина. – Волгоград, 1990. – 239с.
615248
  Ленсина С.Н. Косметика. воозраст и время года / С.Н. Ленсина. – Алма-Ата, 1991. – 235с.
615249
  Плетнев М.Ю. Косметико-гигиенические моющие средства / М.Ю. Плетнев. – Москва : Химия, 1990. – 272 с. – Библиогр. : С. 257-272. – ISBN 5-7245-0275-5
615250
  Вилламо Х. Косметическая химия / Х. Вилламо. – Москва, 1990. – 286с.
615251
  Картамышев А.И. Косметический уход за кожей / А.И. Картамышев, В.А. Арнольд. – К., 1956. – 160с.
615252
  Картамышев А.И. Косметический уход за кожей. / А.И. Картамышев, В.А. Арнольд. – 3-е изд., доп. и испр. – К., 1967. – 195с.
615253
  Картамишев А.І. Косметичний догляд за шкірою / А.І. Картамишев, В.А. Арнольд. – К., 1968. – 152с.
615254
  Хайруллин К. Космизм Александра Блока // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 39-43
615255
  Анфиногенов А.З. Космики : документальная повесть / А.З. Анфиногенов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 184с.
615256
  Кальвино И. Космикомические истории / И. Кальвино. – М., 1968. – 159с.
615257
  Майський М. Косминина проблема / М. Майський. – К, 1932. – 160с.
615258
   Космическа филателия: Почт. марки, конверты первого дня, худож. маркир. конверты, маркир. почт. карт., спец. почт. штемпеля СССР. Каталог-справочник.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 151с.
615259
  Дмитриев Ю.И. Космическая "геология" / Ю.И. Дмитриев. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
615260
  Горьков В.Л. Космическая азбука / В.Л. Горьков, Ю.Ф. Авдеев. – М, 1990. – 175с.
615261
  Блок Ханна Космическая археология // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 68-69 : фото
615262
  Егоров Виталий Космическая археология. За древностями в космос // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 38-47 : фото. – ISSN 1029-5828
615263
   Космическая астрофизика : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 332 с.
615264
   Космическая биология : сборник. – Москва : Знание. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во"Знание" ; № 10 ; Биология)
Вып. 1. – 1988. – 64 с. : ил.
615265
   Космическая биология и авиакосмическая медицина : тезисы докладов IX Всесоюзной конференции Калуга, 19-21 июня 1990 г. – Москва; Калуга, 1990. – 586 с.
615266
   Космическая биология и авиакосмическая медицина: Тез. докл. VIII всесоюз. конф., Калуга, 25-27 июня 1986 г. : тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции Калуга, 25-27 июня 1986 г. – Москва : Наука, 1986. – 391 с.
615267
   Космическая биология и биотехнология : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 72 с. : ил.
615268
  Парин В.В. Космическая биология и медицина / В.В. Парин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – 223с.
615269
   Космическая биология и медицина : руководство по физиологии. – Москва : Наука, 1987. – 316 с. : ил., табл.
615270
   Космическая биология и медицина. Методико-биологические проблемы космических полетов.. – Москва, 1966. – 462с.
615271
   Космическая биология. Рекоменд. обзор литературы в помощь лектору.. – М., 1963. – 22с.
615272
  Журавлев Андрей Космическая бомбардировка. Уральский феномен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 63 : фото
615273
  Молчанов А.Ф. Космическая гавань / А.Ф. Молчанов, А.А. Пушкарев. – Москва, 1982. – 15с.
615274
   Космическая газодинамика : Стеногр. отчет о заседаниях 4-го симпозиума по космич. газодинамике. 18-30 авг. 1960 г., Варенна / пер.с англ.. – Москва : Мир, 1964. – 719 с.
615275
   Космическая газодинамика : Материалы VI симпозиума 8-18 сент. 1969, г. Ялта. – Москва : Мир, 1972. – 444 с.
615276
   Космическая газодинамика. – Москва : Мир, 1972. – 444 с.
615277
  Горбацкий В.Г. Космическая газодинамика / В.Г. Горбацкий. – Москва : Наука, 1977. – 360 с.
615278
   Космическая география: Полигонные исследования.. – Москва : Московский университет, 1988. – 128с.
615279
  Беррот А. Космическая геодезия / А. Беррот, В. Хофманн; Под ред. Бакулина П.И. – Москва : Из-во иностранной лит-ры, 1963. – 410с.
615280
  Каула В.М. Космическая геодезия / В.М. Каула; под ред. А.В. Кондрашкова. – Москва : Недра, 1966. – 163 с.
615281
  Баранов В.Н. Космическая геодезия : учебник для студ. геодезич. специальностей вузов) / В.Н. Баранов, Е.Г. Бойко, И.И. и др. Краснорылов. – Москва : Недра, 1986. – 407с.
615282
  Кац Я.Г. Космическая геология / Я.Г. Кац. – Москва : Знание, 1979. – 48с.
615283
  Кинг Э. Космическая геология / Э. Кинг. – Москва : Мир, 1979. – 378с.
615284
  Кац Я.Г. Космическая геология / Я.Г. Кац, А.Г. Рябухин. – Москва : Просвещение, 1984. – 79с.
615285
   Космическая геология: Материалы Симпоз. НАСА по исслед. ресурсов Земли. Геология, окружающая среда, системы информ. обслуж.. – Ленинград : Недра, 1979. – 381с.
615286
  Шилкин А.Н. Космическая геоскопия как метод изучения глубинной структуры / А.Н. Шилкин. – Саратов, 1982. – 129с.
615287
   Космическая геофизика : Пер. с англ. – Москва : Мир, 1976. – 544с.
615288
   Космическая геофизика: Материалы Всесоюз. семинара по методам интерпретации спутниковой информ. о гидрометеорол. параметрах природ. среды.. – Л., 1978. – 111с.
615289
  Браун К. Космическая девушка / К. Браун. – Минск, 1997. – 512с.
615290
  Козловский Борислав Космическая дискотека // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 38 : фото. – ISSN 1029-5828
615291
  Кондратьев К.Я. Космическая дистанционная индикация акваторий и водосборов / К.Я. Кондратьев. – Л, 1992. – 247с.
615292
  Кондратьев К.Я. Космическая дистанционная индикация облаков и влагосодержания атмосферы / К.Я. Кондратьев, В.В. Мелентьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 203с.
615293
   Космическая иконика. – Москва : Наука, 1973. – 239 с.
615294
  Григорьев А.А. Космическая индикация ландшафтов Земли / А.А. Григорьев; Под ред.К.Я.Кондратьева. – Ленинград : ро, 1975. – 165 с.
615295
  Авдуевский В.С. Космическая индустрия / Авдуевский В.С., Успенский Г.Р. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1989. – 566, [3] c. : ил. – Библиогр.: с. 561-565
615296
   Космическая информация в геологии.. – М., 1983. – 535с.
615297
  Гриценко Г.Е. Космическая кибернетика // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 101-106. – ISBN 978-966-622-589-7
615298
   Космическая магнитная гидродинамика. : пер. с англ. – Москва : Мир, 1995. – 439 с.
615299
  Идлис Г.И. Космическая материя / Г.И. Идлис. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 126 с.
615300
   Космическая медицина и биология: Сб. статей.. – М., 1978. – 63с.
615301
  Кондратьев К.Я. Космическая метеорология / К.Я. Кондратьев. – Ленинград, 1966. – 47с. – ("Наука ХХ века")
615302
  Кондратьев К.Я. Космическая метеорология / К.Я. Кондратьев. – Л, 1989. – 47с.
615303
   Космическая минералогия : материалы 11-го съезда ММА Новосибирск, 4-10 сент. 1978 г. – Ленинград : Наука, 1980. – 116 с.
615304
  Добронравов В.В. Космическая навигация / В.В. Добронравов. – Москва, 1956. – 32с.
615305
  Мещеряков И.В. Космическая навигация и космическая геодезия / И.В. Мещеряков. – М, 1978. – 39с.
615306
  Уманский С.П. Космическая одиссея / С.П. Уманский. – Москва : Мысль, 1988. – 287с.
615307
  Кларк А.Ч. Космическая одиссея 2001 года / А.Ч. Кларк. – Москва, 1970. – 335с.
615308
  Шекет Ю. Космическая Одиссея Джона Гленна // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 8 (60). – С. 64-82. – ISSN 1819-6268
615309
  Максимов А.И. Космическая одиссея, или Краткая история развития техники и космонавтики / А.И. Максимов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 213 с.
615310
  Кларк А.Ч. Космическая одиссея. / А.Ч. Кларк. – М, 1991. – 613с.
615311
   Космическая оптика : Тр. IX Междунар. конгр. Междунар. комис. по оптике, [9-13 окт. 1972 г., г. Санта-Моника]. – Москва : Машиностроение, 1980. – 536 с. : ил.
615312
  Альвен Х. Космическая плазма : пер. с англ. / Х. Альвен. – Москва : Мир, 1983. – 215 с.
615313
   Космическая плазма. Энергичные частицы в магнитосфере Земли : cб. статей/ пер. с англ. – Москва : Мир, 1990. – 436 с.
615314
  Пестушко Валерий Космическая погода : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 54
615315
  Владимирский Б.М. Космическая погода и наша жизнь / Б.М. Владимирский, Н.А. Темурьянц, В.С. Мартынюк ; под общ. ред. Н.В. Стешенко. – Фрязино : Век 2, 2004. – 220, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 216-218. – (Наука для всех). – ISBN 5-85099-146-8
615316
  Каменнов П.Б. Космическая программа Китая // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 9 (662). – С. 9-16. – ISSN 0321-5075
615317
  Хозин Г. Космическая программа США в 70-х годах // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1974. – № 11. – С. 158-169
615318
  Григорьев Ю.Г. Космическая радиобиология / Ю.Г. Григорьев. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 175 с. : ил.
615319
  Петрович Н.Т. Космическая радиосвязь / Н.Т. Петрович. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1979. – 279 с.
615320
  Белоус В.С. Космическая рулетка Пентагона / В.С. Белоус. – М, 1988. – 238с.
615321
  Румянцев П.А. Космическая система "Метеор". / П.А. Румянцев. – М., 1983. – 64с.
615322
   Космическая страница : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
615323
   Космическая стрела: оптические исследования атмосферы. – Москва : Наука, 1974. – 326 с.
615324
  Крестьяшин С.И. Космическая съемка для градостроительства / С.И. Крестьяшин. – Москва : Стройиздат, 1981. – 159с.
615325
   Космическая съемка и тематическое картографирвоание: Геогр. результаты многозон. косм. экспериментов.. – Москва : Московский университет, 1980. – 272с.
615326
   Космическая съемка и тематическое картографирование : Методика обработки многозональных снимков : сборник. – Москва : Московский университет, 1979. – 232 с.
615327
  Гэтланд К.У. Космическая техника / К.У. Гэтланд. – Москва, 1986. – 294 с.
615328
   Космическая техника.. – Москва, 1964. – 727 с.
615329
  Гришин С.Д. Космическая технология и производство / С.Д. Гришин. – М., 1978. – 62с.
615330
   Космическая технология: (Сб. статей).. – М., 1980. – 418с.
615331
  Губарев В.С. Космическая трилогия : документальные повести / В.С. Губарев. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 207с.
615332
  Льюис К.С. Космическая трилогия / К.С. Льюис. – СПб., 1993. – 640с.
615333
  Лемоник Майкл Космическая уборка : большая идея // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 20-22 : Фото
615334
   Космическая физика : пер. с англ. – Москва : Мир, 1966. – 740 с.
615335
  Скуридин Г.А. Космическая физика и космические аппараты / Г.А. Скуридин. – Москва : Знание, 1970. – 63 с.
615336
  Урмаев М.С. Космическая фотограмметрия : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Аэрофотогеодезия" / М.С. Урмаев. – Москва : Недра, 1989. – 279 с. – ISBN 5-247-01273-9
615337
  Тюфлин Ю.С. Космическая фотограмметрия при изучении планет и спутников / Ю.С. Тюфлин. – Москва : Недра, 1986. – 247 с.
615338
  Лаврова Н.П. Космическая фотосъемка : учеб. пособ. для студ. геодезич. спец-тей вузов / Н.П. Лаврова. – Москва : Недра, 1983. – 288 с.
615339
  Гонин Г.Б. Космическая фотосъемка для изучения природных ресурсов / Г.Б. Гонин. – Ленинград : Недра, 1980. – 319с.
615340
   Космическая фотосъемка и геологические исследования / Гонин Г.Б. – Ленинград : Недра, 1975. – 416с.
615341
  Смит Г.О. Космическая чума. / Г.О. Смит. – Киев : Зовнішторгвидав, 1992. – 319с.
615342
   Космическая экология. – Киев : Наукова думка, 1985. – 176 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 148-174
615343
  Альфвен Х. Космическая электродинамика : Пер.с англ. / Х. Альфвен. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 291с.
615344
  Данжи Дж. Космическая электродинамика : пер. с англ. / Дж. Данжи. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 205 с.
615345
  Альвен Г. Космическая электродинамика.Основные принципы : Пер.с англ / Г. Альвен, К.-Г. Фельтхаммар. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1967. – 260 с.
615346
  Полетавкин П.Г. Космическая энергетика / П.Г. Полетавкин. – М, 1981. – 151с.
615347
   Космическая эра. – М., 1970. – 420с.
615348
  Меньшов А.И. Космическая эргономика. / А.И. Меньшов. – Л., 1971. – 295с.
615349
  Кайкова Елена Космически просто: "Ехать!" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 38 : Фото
615350
   Космические аппараты. – М., 1975. – 200с.
615351
   Космические аппараты. – М., 1983. – 319с.
615352
   Космические аппараты и искусственные спутники. – М., 1961. – 112с.
615353
  Перов В.Д. Космические аппараты исследую Луну / В.Д. Перов, Ю.И. Стахеев. – Москва, 1979. – 64 с.
615354
  Агалаков В.С. Космические аппараты исследуют природные ресурсы / В.С. Агалаков, А.Ш. Сире. – Москва : Знание, 1976. – 50 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 4 ; Науки о Земле)
615355
  Аллен Д. Космические биосферы / Д. Аллен, М. Нельсон. – Москва : Прогрес, 1991. – 128с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою
615356
  Борзенко С.А. Космические богатыри / С.А. Борзенко, Н.Н. Денисов. – М., 1964. – 48с.
615357
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – М., 1967. – 190с.
615358
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1972. – 208с.
615359
  Горбацкий В.Г. Космические взрывы / В.Г. Горбацкий. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 203с.
615360
  Владимирский Б.М. Космические воздействия и эволюция биосферы / Б.М. Владимирский, Л.Д. Кисловский. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Космонавтика, астрономия ; № 1)
615361
  Кузнецов А.Д. Космические воздействия на атмосферу / А.Д. Кузнецов, В.Ф. Логинов. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 160 с.
615362
  Шир Луна Космические горы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 88-89 : фото
615363
  Леонов А. Космические дали / А. Леонов, А. Соколов. – Москва, 1972. – 36 с.
615364
  Дмитриев А.С. Космические двигатели будущего / А.С. Дмитриев, Кошелев, в.А. – М., 1982. – 64с.
615365
   Космические двигатели: состояние и перспективы. – М., 1988. – 454с.
615366
  Рохлин Александр Космические дожди : Алтай. Байконур. С.Плоске // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 66-80. – ISSN 1029-5828
615367
  Бычков В.Н. и др. Космические жидкостно-ракетные двигатели / В.Н. и др. Бычков. – М, 1976. – 64с.
615368
  Савченко Г.Я. Космические информационные технологии и их применение для техногенно-экологического мониторинга и решения хозяйственных задач / Г.Я. Савченко, В.И. Волошин, Е.И. Бушуев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 44-50 : Рис., табл. – ISSN 1726-5428
615369
  Трифонов В.Г. Космические исследования - геологии / В.Г. Трифонов, В.И. Макаров. – М, 1987. – 44с.
615370
  Келдыш М.В. Космические исследования / М.В. Келдыш, М.Я. Маров. – М, 1981. – 191с.
615371
   Космические исследования. – СПб., 1991. – 200с.
615372
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 1. – 1995
615373
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 2. – 1995
615374
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 3. – 1995
615375
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 4. – 1995
615376
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 5. – 1995
615377
   Космические исследования. – Москва
Т. 33, № 6. – 1995
615378
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 2. – 1996
615379
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 3. – 1996
615380
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 4. – 1996
615381
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 5. – 1996
615382
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 6. – 1996
615383
   Космические исследования. – Москва
Т. 34, № 1. – 1996
615384
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 1. – 1997
615385
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 2. – 1997
615386
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 3. – 1997
615387
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 4. – 1997
615388
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 5. – 1997
615389
   Космические исследования. – Москва
Т. 35, № 6. – 1997
615390
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 4. – 2006
615391
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 1. – 2006
615392
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 2. – 2006
615393
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 3. – 2006
615394
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 5. – 2006
615395
   Космические исследования. – Москва
Т. 44, № 6. – 2006
615396
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 1. – 2007
615397
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 2. – 2007
615398
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 3. – 2007
615399
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 4. – 2007
615400
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 5. – 2007
615401
   Космические исследования. – Москва
Т. 45, № 6. – 2007
615402
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 1. – 2008
615403
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 2. – 2008
615404
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 3. – 2008
615405
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 6. – 2008
615406
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 4. – 2008
615407
   Космические исследования. – Москва
Т. 46, № 5. – 2008
615408
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 2. – 2009
615409
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 3. – 2009
615410
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 4. – 2009
615411
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 5. – 2009
615412
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 6. – 2009
615413
   Космические исследования. – Москва
Т. 47, № 1. – 2009
615414
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 1. – 2010
615415
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 2. – 2010
615416
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 3. – 2010
615417
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 4. – 2010
615418
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 6. – 2010
615419
   Космические исследования. – Москва
Т. 48, № 5. – 2010
615420
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 1. – 2011
615421
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 2. – 2011
615422
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 3. – 2011
615423
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 4. – 2011
615424
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 5. – 2011
615425
   Космические исследования. – Москва
Т. 49, № 6. – 2011
615426
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 2. – 2012
615427
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 3. – 2012
615428
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 1. – 2012
615429
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 5. – 2012
615430
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 4. – 2012
615431
   Космические исследования. – Москва
Т. 50, № 6. – 2012
615432
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 1. – 2013
615433
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 2. – 2013
615434
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 3. – 2013
615435
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 4. – 2013
615436
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 5. – 2013
615437
   Космические исследования. – Москва
Т. 51, № 6. – 2013
615438
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 6. – 2014
615439
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 4. – 2014
615440
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 5. – 2014
615441
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 1. – 2014
615442
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 2. – 2014
615443
   Космические исследования. – Москва
Т. 52, № 3. – 2014
615444
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 1. – 2015
615445
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 2. – 2015
615446
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 3. – 2015
615447
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 4. – 2015
615448
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 6. – 2015
615449
   Космические исследования. – Москва
Т. 53, № 5. – 2015
615450
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 1. – 2016
615451
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 2. – 2016
615452
   Космические исследования. – Москва
Т. 54, № 3. – 2016
615453
  Коврижкин С.В. Космические исследования в Японии / С.В. Коврижкин. – М., 1979. – 159с.
615454
   Космические исследования геологических объектов литосферы. – Ташкент, 1988. – 160с.
615455
   Космические исследования и охрана окружающей среды. – К., 1986. – 14с.
615456
  Базурин Р.Г. Космические исследования и развитие науки / Р.Г. Базурин. – Москва, 1965. – 47с.
615457
  Сидоренко В А. Космические исследования окружающей среды и природных ресурсов Земли / В А. Сидоренко. – Москва, 1982. – 79с.
615458
   Космические исследования природных комплексов Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1983. – 176 с.
615459
  Райченко Л.В. Космические источники ионизации земной атмосферы (обзор) / Л.В. Райченко, Г.В. Мельник // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С.40-63 : рис. – Библиогр.: с. 55-63. – ISSN 0203-3100
615460
  Бобков В.Н. Космические корабли / В.Н. Бобков. – М, 1984. – 64с.
615461
  Рынин Н.А. Космические корабли. / Н.А. Рынин. – Л, 1928. – 81-160с.
615462
  Мысовский Л.В. Космические лучи / Л.В. Мысовский. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 131 с.
615463
  Скобельцын Д.В. Космические лучи / Д.В. Скобельцын. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 331с.
615464
  Яносси Л. Космические лучи / Л. Яносси. – Москва, 1949. – 464 с.
615465
  Жданов Г.Б. Космические лучи / Г.Б. Жданов. – Москва, 1952. – 24 с.
615466
  Жданов Г.Б. Космические лучи / Г.Б. Жданов. – Москва : Воениздат, 1954. – 36 с.
615467
  Добротин Н.А. Космические лучи / Н.А. Добротин. – Москва, 1954. – 320 с.
615468
  Григоров Н.Л. Космические лучи : учеб. пособие / Н.Л. Григоров. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 83 с. – (Практикум по ядерной физике, вып. 2)
615469
  Добротин Н.А. Космические лучи / Н.А. Добротин. – Москва, 1963. – 127 с.
615470
  Росси Б. Космические лучи : пер. с англ. / Б. Росси. – Москва : Атомиздат, 1966. – 236 с.
615471
   Космические лучи. – М.
10. – 1969. – 208с.
615472
   Космические лучи : материалы 7 европ. симпозиума. – Ленинград : ФТИ, 1980. – 402 с.
615473
  Дорман Л.И. Космические лучи в магнитном поле Земли / Л.И. Дорман, В.С. Смирнов, М.И. Тясто. – Москва : Наука, 1971. – 399с.
615474
  Мирошниченко Л.И. Космические лучи в межпланетном пространстве / Л.И. Мирошниченко. – Москва : Наука, 1973. – 159 с.
615475
   Космические лучи в межпланетном пространстве и ионосфере Земли. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 208 с.
615476
  Топтыгин И.Н. Космические лучи в межпланетных магнитных полях / И.Н. Топтыгин. – Москва : Наука, 1983. – 302 с.
615477
   Космические лучи и изотопная экология : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1988. – 120 с.
615478
  Наумов Вадим Александрович Космические лучи и нейтрино низких энергий в атмосфере земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Наумов Вадим Александрович; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1988. – 15л.
615479
   Космические лучи и проблемы космофизики. – Новосибирск : СО АН СССР, 1965. – 295 с.
615480
   Космические лучи и солнечный ветер. – Новосибирск : Наука, 1981. – 224 с.
615481
  Кузьмин А.И. Космические лучи и солнечный ветер. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Кузьмин А.И.; Ин-т.ядерной физики. – Новосибирск, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
615482
   Космические лучи и элементарные частицы : Рекоменд. обзор лит-ры. – Москва, 1960. – 12 с.
615483
  Бондаренко В.М. Космические лучи исследуют недра / В.М. Бондаренко. – Москва : Атомиздат, 1967. – 106с.
615484
  Бондаренко В.М. Космические лучи исследуют недра / В.М. Бондаренко. – Москва : Атомиздат, 1967. – 106 с.
615485
  Любимов Г.П. Космические лучи малых энергий в межпланетной среде и солнечная активность. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.08 / Любимов Г.П.; МГУ. – М., 1979. – 27л.
615486
  Гинзбург В.Л. Космические лучи у Земли и во Вселенной / В.Л. Гинзбург. – Москва, 1961. – 48 с.
615487
  Гинзбург В.Л. Космические лучи у Земли и во Вселенной. / В.Л. Гинзбург. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 96с.
615488
  Дорман И.В. Космические лучи, ускорители и новые частицы / И.В. Дорман. – Москва : Наука, 1989. – 227с.
615489
  Дорман И.В. Космические лучи. Исторический очерк / И.В. Дорман. – Москва : Наука, 1981. – 192с.
615490
   Космические лучи. Каталог данных 1957-1974 : материалы Мирового центра данных Б. – Москва : АН СССР, 1976. – 48 с.
615491
  Паркер Е.Н. Космические магнитные поля, их образование и проявления : пер. с англ. / Е.Н. Паркер. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1982. – 608 с.
615492
  Паркер Е.Н. Космические магнитные поля, их образование и проявления : пер. с англ. / Е.Н. Паркер. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1982. – 480 с.
615493
   Космические мазеры : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1974. – 213 с.
615494
  Гейнцельман А. Космические мелодии / А. Гейнцельман. – Неаполь, 1951. – 268с.
615495
  Микиша А.М. Космические методы в геодезии / А.М. Микиша. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – в приложении этого номера: хроника космонавтики. – (Космонавтика, астрономия ; № 9 ; Новое в жизни, науке, технике)
615496
  Кац Я.Г. Космические методы в геологии / Я.Г. Кац. – Москва, 1976. – 248с.
615497
  Рябухин А.Г. Космические методы в геологии / А.Г. Рябухин. – М., 1988. – 145с.
615498
  Калинин Г.П. Космические методы в гидрологии / Г.П. Калинин, В Ю. Колосов Курилова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 183с.
615499
  Большаков А.А. Космические методы в океанологии / А.А. Большаков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике / О-во "Знание" ; 6 ; Космонавтика, астрономия)
615500
  Книжников Ю.Ф. Космические методы географических исследования : (для физико-географов) / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова. – Москва : Московский университет, 1981. – 53с.
615501
  Виноградов Б.В. Космические методы землеведения / Б.В. Виноградов, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 192с.
615502
   Космические методы изучения биосферы. – Москва : Наука, 1990. – 144 с. : табл. – ISBN 5-02-005865-3
615503
  Виноградов Б.В. Космические методы изучения природной среды / Б.В. Виноградов. – Москва : Мысль, 1976. – 285с.
615504
  Кравцова В.И. Космические методы изучения природной среды / В.И. Кравцова. – М., 1992. – 136с.
615505
   Космические методы изучения природной среды Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1983. – 193с.
615506
  Делеур М.С. Космические методы изучения снежного покрова Земли / М.С. Делеур. – Ленинград, 1980. – 77 с.
615507
   Космические методы изучения среды. – М., 1990. – 143с.
615508
   Космические методы исследований природной среды. – Л., 1977. – 123с.
615509
  Герман М.А. Космические методы исследования в метеорологии : Учебник / М.А. Герман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 351с.
615510
  Галахов В.Л. Космические методы исследования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1977. – 72с.
615511
  Галахов В.Л. Космические методы исследования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1979. – 88с.
615512
  Кравцова В.И. Космические методы картографирования : учеб. пособ. для студ., обуч. по направлению "География и картография", спец. "Картография" / В.И. Кравцова; под ред. Ю.Ф. Книжникова. – Москва : МГУ, 1995. – 240 с. – ISBN 5-211-03073-7
615513
  Афанасьев Игорь Космические мишени : арсенал / Афанасьев Игорь, Суворов Андрей, Новичков Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 114-118 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
615514
  Губарев В.С. Космические мосты / В.С. Губарев. – М, 1976. – 208с.
615515
  Бугаев Э.В. Космические мюоны и нейтрино / Э.В. Бугаев, Ю.Д. Котов, И.Л. Розенталь. – Москва : Атомиздат, 1970. – 319 с.
615516
  Чернышев В.В. Космические обитаемые станции / В.В. Чернышев. – М., 1976. – 158с.
615517
  Коваль А.Д. Космические полеты / А.Д. Коваль. – Москва, 1971. – 48с.
615518
  Базыкин В.В. Космические полеты и их атеистическое значение / В.В. Базыкин, В.Н. Комаров. – М., 1959. – 30с.
615519
   Космические полеты на кораблях "Союз" : Биомедицинские исследования. – Москва : Наука, 1976. – 412с. – (Научные результаты исследований в космических полетах)
615520
  Маркелова Л.П. Космические поселения, или Зачем человек обживает космос: Для сред. и ст. возраста. / Л.П. Маркелова, Н.П. Александров. – Тула, 1981. – 176с.
615521
  Мелуа А.И. Космические природоохранные исследования / А.И. Мелуа. – Ленинград : Наука, 1988. – 172с.
615522
  Гольдовский Д.Ю. Космические программы западноевпропейских стран / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1978. – 64с.
615523
  Гольдовский Д.Ю. Космические программы западноевпропейских стран / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1987. – 63с.
615524
  Базалук О.А. Космические путешествия - путешествующая психика : курс лекций / О.А. Базалук. – Киев : КНТ, 2012. – 423, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 335-423, в конце лекций и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-373-698-3
615525
   Космические путешествия : наука, образование, практика : материалы Международной научно-практической конференции, 2 декабря 2010 года / [Киев. ун-т туризма, экономики и права и др. ; редкол.: В.К. Федорченко и др.]. – Киев, 2010. – 253, [1] с. : ил. – На рус. и укр. языках. – Библиогр. в конце ст.
615526
   Космические путешествия : [коллектив. монография] / [авт. тома: Базалук О.А., Березюк И.В., Буряк В.В. и др. ; под ред. О.А. Базалука] ; Междунар. филос.-космологическое о-во. – Харьков : МФКО ; ФЛП Коваленко. – ISBN 978-966-2079-43-2
Т. 2. – 2012. – 236, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 235-236. – Библиогр. в конце гл.
615527
  Горьков В.Л. Космические радиолинии / В.Л. Горьков. – Москва, 1986. – 63 с.
615528
  Копик Анатолий Космические радиолинии : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 26-34


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
615529
   Космические радиотехнические комплексы. – М., 1967. – 582с.
615530
  Владимирский Б.М. Космические ритмы в магнитосфере, ионосфере, в атмосфере, в среде обитания, в биосфере-ноосфере, в земной коре / Б.М. Владимирский, В.Я. Нарманский, Н.А. Темурьянц ; под ред. и с предисл. проф. С.Э. Шноля. – Симферополь : [б. и.], 1994. – 173 с. : ил., табл. – Загол. обл.: Космические ртимы. - Указ.: с. 168-173. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7780-0708-6


  Дар Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
615531
  Кауфман У. Космические рубежи теории относительности : пер. с англ. / У. Кауфман. – Москва : Мир, 1981. – 352 с.
615532
  Лебедев А.А. Космические системы наблюдения / А.А. Лебедев, О.П. Нестеренко. – М., 1991. – 221с.
615533
  Алексеев С.М. Космические скафандры вчера, сегодня, завтра / С.М. Алексеев. – Москва, 1987. – 63с.
615534
  Кравцова В.И. Космические снимки : методич. руководство / В.И. Кравцова, Е.К. Козлова, Ю.И. Фивенский; под ред. Ю.Ф. Книжникова. – Москва : Московский университет, 1985. – 128 с.
615535
   Космические снимки при изучении морфотектоники и геодинамики Сибирской платформы. – Л., 1990. – 159с.
615536
  Мелуа А.И. Космические снимки рассказывают / А.И. Мелуа. – К., 1987. – 125с.
615537
  Нариманов Е.А. Космические солнечные электростанции / Е.А. Нариманов. – М., 1991. – 63с.
615538
  Петров В.П. Космические станции погоды / В.П. Петров. – Москва : Наука, 1966. – 119с.
615539
  Михайлов В.П. Космические стартовые комплексы / В.П. Михайлов. – Москва : Знание, 1979. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 4 ; Космонавтика, астрономия)
615540
  Гонин Г.Б. Космические съемки Земли / Г.Б. Гонин. – Ленинград : Недра, 1989. – 255с.
615541
  Хаснулин В.И. Космические тайны вашего самочувствия / В.И. Хаснулин. – М, 1992. – 178с.
615542
  Шилов Ю.А. Космические тайны курганов / Ю.А. Шилов. – Москва, 1990. – 267 с.
615543
  Назаров Г.А. Космические твердотопливные двигатели / Г.А. Назаров, В.И. Прищепа. – М., 1980. – 64с.
615544
   Космические траектории : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 243 с.
615545
   Космические траекторный змерения. – М., 1969. – 499с.
615546
  Холшевников К.В. Космические трассы / К.В. Холшевников. – Ленинград : Знание, 1990. – 31 с.
615547
  Бовин А.Е. Космические фантазии и земная реальность / А.Е. Бовин. – М, 1986. – 108с.
615548
  Гиндилис Л.М. Космические цивилизации (Проблемы контакта с внеземным разумом) / Л.М. Гиндилис. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
615549
  Лесков Л.В. Космические цивилизации: проблемы эволюции / Л.В. Лесков. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
615550
   Космические циклы и ритмы жизни. – Москва : Знание, 1981. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 8 ; Биология)
615551
  Ванке В.А. Космические энергосистемы. / В.А. Ванке. – Москва, 1990. – 144с.
615552
  Худяков С.А. Космические энергоустановки / С.А. Худяков. – М., 1984. – 64с.
615553
  Пеневин И.Г. Космические ядерные ракетные двигатели. / И.Г. Пеневин. – М, 1978. – 64с.
615554
  Борисов Максим Космический "фуникулер" : Планетарий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 22-28 : Фото
615555
   Космический астрометрический эксперимент "Ломоносов" : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 192 с.
615556
  Нусинов М.Д. Космический вакуум и надежность космической техники / М.Д. Нусинов. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
615557
  Бондаренко Н.А. Космический вальс / Н.А. Бондаренко. – Ташкент, 1979. – 174с.
615558
  Школенко Ю.А. Космический век / Ю.А. Школенко. – М, 1986. – 190с.
615559
  Энгельн Хеннинг Космический взрыв - начало начал. Большой взрыв. Острова во времени / Энгельн Хеннинг, Харф Райнер, Вибе Дмитрий // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 38-49 : фото. – ISSN 1029-5828
615560
  Маклаков В.В. Космический генотип античного мышления : порядок и хаос в античном космогенезисе и миросозерцании (часть ІІ) / В.В. Маклаков, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 3 (53). – С. 33-41. – ISSN 1680-2721
615561
   Космический госпиталь. – М., 1972. – 411с.
615562
   Космический госпиталь. – М., 1991. – 427с.
615563
  Макаренко А.Н. Космический источник энергии в недрах Земли и планет / А.Н. Макаренко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 199 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 167-186. – ISBN 978-3-659-64215-9
615564
  Фельдман В. Космический корабль Украины в бурлящем океане проблем земных // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 15-21 декабря (№ 50). – С. 3-4


  О сложных проблемах отечественной космонавтики, о позициях на мировом рынке и о главе Государственного космического агентства Украины Павле Дегтяренко.
615565
   Космический марафон. – М., 1970. – 240с.
615566
  Зубков Л.Б. Космический металл / Л.Б. Зубков. – М, 1987. – 127с.
615567
   Космический мониторинг биосферы. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 1. – 1985. – 139 с.
615568
  Кравцова В.И. Космический мониторинг формирования Новой дельты р.Терек / В.И. Кравцова, И.А. Проворова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 36-44 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
615569
   Космический мост. – М., 1967. – 7с.
615570
  Хайн Тиль Космический мусор. Трэш на орбите // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 38-45 : фото. – ISSN 1029-5828
615571
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
1. – 1963. – 586с.
615572
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2 ; ч1. – 1969. – 572с.
615573
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2 ; ч2. – 1969. – 572с.
615574
  Эрике К. Космический полет / К. Эрике. – М
2. – 1970. – 744с.
615575
  Поляхова Е.Н. Космический полет с солнечным парусом / Е.Н. Поляхова. – М., 1986. – 302с.
615576
   Космический проект "Ионосат-Микро" / [Андреевский С.Е. и др. ; под общ. ред. С.А. Засухи, О.П. Федорова ; науч. ред.: Л.Ф. Черногор ; редкол.: В.Е. Корепанов и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Гос. косм. агентство Украины, Ин-т косм. исслед. – Киев : Академпериодика, 2013. – 213, [5] с., [10] л. ил. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 212-213. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-360-228-8
615577
   Космический разум : проблемы и суждения / [Гиндилис Л.М. и др. ; редкол.: Л.М. Гиндилис (отв. ред.) и др.] ; Объед. науч. центр проблем космического мышления, Секция "Жизнь и разум во Вселенной". – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2008. – 358, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 356-358. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-86988-187-8
615578
  Первушин А. Космический рейс Германа Титова // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 8. – С. 3-10. – ISSN 0028-1263
615579
  Юрченко В.С. Космический синтакс. / В.С. Юрченко. – Саратов, 1992. – 137с.
615580
  Гришин С.Д. Космический транспорт будущего / С.Д. Гришин, С.В. Чекалин. – М., 1983. – 64с.
615581
  Чичкина Светлана Космический туризм - последний рубеж для экстремалов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 48-49 : Фото
615582
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 1. Космические ритмы в геологической летописи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 116-130 : рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0367-4290
615583
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 2. Пространственно-временные закономерности распределения тепловыделяющих зон в недрах Земли // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 83-96 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
615584
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 3. Общие для планет космические причины "избыточного" выделения тепла // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 104-115 : рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0367-4290
615585
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 4. Предполагаемая природа теплопроизводящего фактора // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 117-126 : рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0367-4290
615586
  Макаренко А.Н. Космический фактор "Избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 5. Вероятные теплопроизводящие частицы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 85-101. – Библиогр.: 64 назв. – ISSN 0367-4290
615587
  Макаренко А.Н. Космический фактор "избыточного" тепловыделения в недрах Земли и планет. Статья 6. Варианты, альтернативные частицам темной материи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 116-128. – Библиогр.: с. 126-128. – ISSN 0367-4290
615588
  Лоумер К. Космический шуллер / К. Лоумер. – СПб., 1992. – 351с.
615589
  Бейлинсон Я.Л. Космический экслибрис : [к 25-летию первого полета человека в космос] / Я.Л. Бейлинсон. – Москва : Книга, 1986. – 374 с. : 135 ил. – Миниатюрное издание
615590
  Данилкин Н.П. Космическим инженерам 21 века / Н.П. Данилкин. – М, 1988. – 46с.
615591
   Космическое вещество : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 163 с.
615592
  Соботович Э.В. Космическое вещество в земной коре / Э.В. Соботович. – Москва : Атомиздат, 1976. – 159с.
615593
  Соботович Э.В. Космическое вещество в океанических осадках и ледниковых покровах / Э.В. Соботович, Г.Н. Бондаренко, Т.И. Коромысличенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 119с.
615594
   Космическое вещество и Земля. – Новосибирск : Наука, 1986. – 216с.
615595
   Космическое вещество на Земле : ( проблема Тунгусского метеорита). – Новосибирск : Наука, 1976. – 114с.
615596
   Космическое вещество на Земле : сб. науч. трудов / Соботович Э.В. – Киев : Наукова думка, 1982. – 167 с.
615597
   Космическое дистанционное зондирование атмосферного аэрозоля. – Л., 1983. – 216с.
615598
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-7714-71-3
Т. 1 : Общие вопросы космической деятельности. Государственное регулирование / [сост.: И.П. Андрушко, А.В. Беглый, С.А. Негода ; авт. вступ. ст.: Н.Р. Малышева и др. ; пер.: А.В. Кудрявченко и др.]. – 2001. – 445, [3] с. : табл. – Доп. тит. л. англ.
615599
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-8074-40-8
Т. 2 : Межгосударственная кооперация в сфере космической деятельности (СНГ, ЕС, СЕ, ЕКА) / [сост. И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова, С.А. Негода ; авт. вступ. ст.: И.П. Андрушко ; пер.: И.П. Андрушко и др.]. – 2002. – 429, [3] с. – Доп. тит. л. англ.
615600
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : [в 2 кн.]. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-114-5
Т. 3, кн. 1 : Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: К.Р. Калюжный, А.С. Полторацкий, О.Б. Чеботарев]. – 2005. – 519, [9] с. – Доп. тит. л. англ.
615601
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : в 2 кн. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-222-2
Т. 3, кн. 2 : Космос. Экология. Природные ресурсы Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: Н.А. Иваницкая и др.]. – 2006. – 724, [4] с. – Доп. тит. л. англ.
615602
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-326-226-5
Т. 4 : Европейская космическая политика / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Д. Красилич, С.В. Кузнецова ; пер.: К.Р. Калюжный, А.С. Полторацкий, О.С. Стельмах]. – 2006. – 285, [3] с. – Текст рус., англ. - Доп. тит. л. англ.
615603
   Космическое законодательство стран мира = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) / Нац. косм. агентство Украины ; Нац. акад. наук Украины, Междунар. центр косм. права при Ин-те государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; [отв. ред.: Малышева Н.Р., Шемшученко Ю.С.]. – Киев : Атика. – ISBN 978-966-326-423-3
Т. 5 : Дистанционное зондирование Земли / [сост.: И.П. Андрушко, Н.Р. Малышева, С.В. Кузнецова ; пер.: В.П. Непийвода, О.С. Стельмах, Н.Р. Малышева]. – 2010. – 264 с. – Доп. тит. л. англ.
615604
  Гольдин Л.И. Космическое и земное / Л.И. Гольдин. – Москва : Знание, 1989. – 63 с.
615605
  Блэкетт С П.М. Космическое излучение / С П.М. Блэкетт. – Харьков : НТИУ, 1935. – 64 с.
615606
  Дорман Л.И. Космическое излучение в верхней атмосфере / Л.И. Дорман, И.Д. Козин. – Москва : Наука, 1983. – 151с.
615607
   Космическое излучение высокой энергии : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1989. – 200 с.
615608
   Космическое излучение предельно высокой энергии. – Новосибирск : Наука, 1991. – 51 с.
615609
  Христиансен Г.Б. Космическое излучение сверхвысокой энергии / Г.Б. Христиансен, Г.В. Куликов, Ю.А. Фомин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 256с.
615610
  Кравцова В.И. Космическое картографирование : учеб. пособ. / В.И. Кравцова; под ред. К.А. Салищева, Ю.Ф. Книжникова. – Москва : Московский университет, 1977. – 168 с.
615611
  Николаев В.А. Космическое ландшафтоведение / В.А. Николаев. – М, 1993. – 81с.
615612
   Космическое материаловедение. – М., 1989. – 478с.
615613
  Фролов В.В. Космическое мышление: новый взгляд на философию Серебряного века // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 36-41
615614
  Матусевич Т.В. Космическое образование: современный философско-педагогический дискурс // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 183-189. – ISSN 2307-3705
615615
   Космическое окружение и Земля. – Киев : Наукова думка, 1977. – 136с.
615616
   Космическое оружие. – М., 1964. – 231с.
615617
   Космическое оружие: дилема безопасности. – М., 1986. – 184с.
615618
  Жуков Г.П. Космическое право / Г.П. Жуков. – Москва, 1966. – 296с.
615619
  Нозари Ф. Космическое право / Ф. Нозари. – М, 1979. – 230с.
615620
  Ким П.В. Космическое право как отрасль современного международного права : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Ким П.В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 27л.
615621
  Ким Пень Вон Космическое право как отрасль современного международного права : Дис... канд. фридическихнаук: / Ким Пень Вон; Ин-т Международных отношений Киевского Ун-та им. Тараса.Шевченко. – К, 1995. – 165л. – Бібліогр.:л.154-165
615622
  Фесенков В.Г. Космическое пространство / В.Г. Фесенков. – Алма-Ата : Издательство АН КазахССР, 1948. – 18 с.
615623
  Гуровский Н.Н. Космическое путешествие / Н.Н. Гуровский. – М., 1989. – 188с.
615624
  Перминова В. Космическое путешествие : репертуар / В. Перминова, И. Ремизова // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 18-27
615625
  Логинов Д. Космическое путешествие Карла Густава Юнга // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-39. – ISSN 0130-7045
615626
  Шкловский И.С. Космическое радиоизлучение / И.С. Шкловский. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 492 с.
615627
   Космическое содружество. – М., 1980. – 183с.
615628
  Алексеев В.А. Космическое содружество: хроника международных полетов / В.А. Алексеев. – Москва, 1987. – 204с.
615629
  Алексеев В. Космическое содружество: хроника международных полетов / В. Алексеев. – Москва, 1988. – 208с.
615630
  Брацлавец П.Ф. Космическое телевидение / П.Ф. Брацлавец, И.А. Росселевич, Л.И. Хромов. – Москва, 1967. – 136 с.
615631
  Федоров Б.Ф. Космическое фотографирование / Б.Ф. Федоров, В.Д. Пермяков. – Москва : Недра
Фотографирование и его автоматизация. Космическое фотографирование и обработка изображений. Теория и практика эксплуатации фотоаппаратуры. – 1978. – 351 с.
615632
  Аляєв Г.Є. Космізм російський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1028-1029. – ISBN 966-316-069-1
615633
  Козаченко Я Космізм та фемінізм у поезії чиканос // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 214-217


  Розглядаються міфологічні символи, які зустрічаються у поезії чиканос, та фемінізм, який фігурує в їхній поезії
615634
  Панфілов В.О. Космізм як прояв духовної творчості в поезіїТютчева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
615635
  Гришина С.В. Космізм: новий підхід до вивчення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 110-115
615636
  Хамініч С.Ю. Космічна галузь в економічному вимірі: проблеми та перспективи розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 347-350. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
615637
  Горбулін В.П. Космічна галузь України: пріоритетні напрями діяльності в нових умовах / В.П. Горбулін, В.С. Шеховцов, А.І. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 5-12. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
615638
  Боровик В. Космічна гонка технологій: місце і роль України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 24). – С. 6
615639
  Біркун Л. Космічна мандрівка з "нашою англійською" // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-24.
615640
  Сливко Є.М. Космічна мінералогія : Текст лекцій / Є.М. Сливко; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 94 с.
615641
  Голованенко Володимир Космічна місія "Південмашу" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 4-5, 24 : Фото
615642
  Чурюмов К. Космічна місія довжиною в 10 років // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 7


  2014 рік увійде до історії науки як рік космічної місії "Розетта" та комети українських астрономів К. Чурюмова та С. Герасименко 7P/Churymov-Gerasimenko, до якої спрямована місія. Адже це космічний експеримент посадки на крижане ядро комети ...
615643
  Дроздовський Д.І. Космічна мова людської душі = Cosmic language of tne human soul / Д.І. Дроздовський. – Одеса : Фенікс, 2004. – 112 с. – ISBN 966-8289-78-1
615644
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 1. – 1995
615645
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 2. – 1995
615646
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 3. – 1995
615647
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 4. – 1995
615648
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 5. – 1995
615649
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 1, № 6. – 1995
615650
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 3/4. – 1996
615651
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 5/6. – 1996
615652
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 2, № 1/2. – 1996
615653
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 3, № 1/2. – 1997
615654
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 3, № 3/4. – 1997
615655
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 2/3. – 1998
615656
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 4. – 1998
615657
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 5/6. – 1998
615658
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 4, № 1. – 1998
615659
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 2/3. – 1999
615660
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 4. – 1999
615661
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 5/6. – 1999
615662
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 5, № 1. – 1999
615663
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 4. – 2000
615664
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 5/6. – 2000
615665
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 1. – 2000
615666
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ. – ISSN 1561-8889
Т. 6, № 2/3. – 2000
615667
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 2/3. – 2001. – + додаток
615668
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 1 : Важливі віхи космічної ери /Патон Б.Є., Вавілова І.Б., Негода О.О., Яцків Я.С. – 2001
615669
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал: спецвипуск. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 4 : Спеціальний випуск присвячено проблемам підготовки радіонавігаційного плану України та перспективам широкомасштабного використання в Україні супутникових навігаційних систем. – 2001
615670
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 7, № 5/6. – 2001
615671
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 1. – 2002
615672
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 2/3. – 2002
615673
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 4. – 2002
615674
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 8, № 5/6. – 2002
615675
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 1. – 2003
615676
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 2/3. – 2003
615677
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 4. – 2003
615678
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 9, № 5/6. – 2003
615679
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 5/6. – 2004
615680
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 1. – 2004
615681
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 2/3. – 2004
615682
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 10, № 4. – 2004
615683
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 3/4. – 2005
615684
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 5/6. – 2005
615685
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 11, № 1/2. – 2005
615686
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 5/6. – 2006
615687
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 4. – 2006
615688
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 2/3. – 2006
615689
   Космічна наука і технологія : Науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 12, № 1. – 2006
615690
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 1. – 2007
615691
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 2. – 2007
615692
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 3. – 2007
615693
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 4. – 2007
615694
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 5. – 2007
615695
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. косм. агенство України, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 13, № 6. – 2007
615696
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 15, № 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
615697
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
615698
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агенство України. НАНУ. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
615699
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 3. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
615700
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 5. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
615701
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 16, № 6. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
615702
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 1. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
615703
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 2. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
615704
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 3. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
615705
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 4. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
615706
   Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 5. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
615707
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 17, № 6. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
615708
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 1. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
615709
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
615710
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 3. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
615711
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 4. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
615712
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 5. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
615713
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 18, № 6. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
615714
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 2 (81). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
615715
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 3 (82). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
615716
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 4 (83). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
615717
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 5 (84). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
615718
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 19, № 6 (85). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
615719
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 1 (86). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
615720
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 2 (87). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
615721
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 3 (88). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
615722
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 4 (89). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
615723
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 5 (90). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
615724
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 20, № 6 (91). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
615725
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 1 (92). – 2015. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615726
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 2 (93). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615727
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 3 (94). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615728
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 4 (95). – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615729
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 5 (96). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615730
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 21, № 6 (97). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615731
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 3 (100). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615732
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 4 (101). – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615733
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 6 (103). – 2016. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615734
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред. Б.Є. Патон. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 22, № 5 (102). – 2016. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615735
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 1 (104). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615736
   Космічна наука і технологія = Space Science and Technology : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1561-8889
Т. 23, № 2 (105). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
615737
  Журавльова Л.В. Космічна політика США в контексті припинення гонки озброєнь / Л.В. Журавльова, Ю.Б. Гончар // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 69-77. – ISSN 2077-1800
615738
  Федоров О.П. Космічна програма України та перспективи інноваційного розвитку // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 106-109.
615739
  Мінковський А. Космічна таємниця Лютого / А. Мінковський. – Київ, 1978. – 160 с.
615740
  Розанова А.А. Космічна тема в науковій фантастиці / А.А. Розанова. – Київ, 1966. – 48с.
615741
   Космічна Україна. Переяславщина : альманах / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [голова ред. ради Л.К. Каденюк ; ред. рада: В. Коцур, О. Базалук, О. Шкира та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Центр учб. л-ри, 2012. – 143, [1] с. : іл., фотогр. – (Космічна Україна : просвітн. проект / авт. просвітн. проекту: О.О. Базалук, О.І. Шкира). – ISBN 978-611-01-0363-3
615742
   Космічна УФ озонометрія. Апаратурні проблеми / В.М. Ващенко, А.І. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 370-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі наукових наробок, отриманих в результаті випробувань та експлуатації дифракційних УФ спектрометрів на штучних супутниках Землі типу "Метеор" визначаються оптимальні шляхи удосконалення апаратури для планетарного контролю озоносфери ...
615743
  Железняк О.О. Космічна фотограмметрія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Железняк, Л.С. Чубко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. – 216, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 205-206. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-598-734-5
615744
  Кайдаш В.Г. Космічна фотометрія високої роздільної здатності як метод виявлення аномалій структури місячної поверхні / В.Г. Кайдаш, Ю.Г. Шкуратов, В.В. Корохін // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 5 (96). – С. 75-89. – ISSN 1561-8889


  Представлен краткий обзор исследований нарушения изначальной структуры лунного грунта, вызванного как искусственными, так и природными факторами. Для выявления таких нарушений используются данные орбитальной фотометрии высокого разрешения в сочетании с ...
615745
  Бєглий О.В. Космічне право : навчально-методичний посібник / О.В. Бєглий ; Національний авіаційний ун-т ; Юридичний ін-т ; Ін-т повітряного і космічного права. – Київ : Освіта України, 2009. – 104с. – ISBN 978-966-188-020-6
615746
  Шемшученко Ю.С. Космічне право : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.С. Шемшученко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – Київ : Юридична думка, 2012. – 278, [2] с. – Зміст укр., англ., рос. – Бібліогр. : с. 213-218 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-98-6
615747
  Бєглий О.В. Космічне право у структурі міжнародного правопорядку постіндустріального суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 101-108
615748
   Космічне право України : Збірник нормативно-правових актів та міжнародних документів. – Київ : Ін Юре, 1998. – 216с. – ISBN 966-7183-27-0
615749
   Космічне право України : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 4-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 438, [2] с. : табл. – ISBN 966-326-033-5
615750
   Космічне право України : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 5-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2007. – 462, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-326-272-7
615751
  Малишева Н. Космічне право: перспективи розвитку в міжнародному і національно- правовому контекстах // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.335-349
615752
  Семеняка В.В. Космічне сміття: техногенне забруднення космічного простору // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-617-7363-09-4
615753
  Григоренко С. Космічний "Кобзар" на Чернечій горі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 1, 16
615754
   Космічний акрод. – К., 1981. – 175с.
615755
  Чурюмов К.І. Космічний апарат "Розетта" летить до ядра комети "Чурюмова-Герасименко" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 28-31
615756
  Борзенко С.О. Космічний випробувач / С.О. Борзенко, М.М. Денисов. – Київ : Політвидав, 1970. – 143с.
615757
  Гнатик Б.І. Космічний гама-телескоп ГАМА-400 // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 6
615758
  Бережний В.П. Космічний Гольфстрім / В.П. Бережний. – К, 1980. – 223с.
615759
  Цирфа Ю. Космічний ентузіазм і світові здобутки // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 1 (381). – С. 49-50. – ISSN 2313-559X


  "...Після того, як у листопаді 2014 р. автоматизований модуль Philae здійснив успішний спуск із міжпланетного зонда Rosetta на ядро 67P / Чурюмова - Герасименко і розпочав її дослідження, світ укотре згадав про діяльність нашої держави в космічній ...
615760
  Красовський Г.Я. Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій : монографія / Г.Я. Красовський ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-1648-07-03
615761
  Греков Л.Д. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом / Л.Д. Греков, Г.Я. Красовський, О.М. Трофимчук; Ін-т проблем національної безпеки при РНБО України; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. – Київ : Наукова думка, 2007. – 123 с. : іл. – ISBN 978-966-00-0621-7
615762
  Дерюгін І.А. Космічний радіозв’язок / І.А. Дерюгін. – Київ : Т-во "Знання", 1963. – 40с. – (Сер.VІ ; №22)
615763
  Малиновська О. Космічний туризм: стан та перспективи розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 233-242. – (Серія географічна ; вип. 42). – ISSN 2078-6441


  Згадуються: Павло Апполонович Тутковський - укор. геолог, географ і педагог. Закінчив Кихв. ун-т у 1822 р. У 1884-1895 - консерватор мінералогічного і геологічного кабінетів ун-ту. З 1914 р. - професор Київ. ун-ту. Маркович (Маркевич) Опанас - укр. ...
615764
  Борзенко С.О. Космічні брати / С.О. Борзенко, М.М. Денисов. – Київ, 1969. – 135с.
615765
  Дума Д.П. Космічні геодезисти / Д.П. Дума; ред. М.І. Сахарова. – Київ : Наукова думка, 1969. – 64 с. – (науково-популярна література)
615766
   Космічні дослідження в Україні 2004-2006. – Київ, 2006. – 96с. : іл. – Звіт підготовлений Інститутом космічних досліджень НАНУ- НКАУ
615767
   Космічні злети України = Ukraine"s space flights : Науково-історичний альманах. – Київ : Український літопис, 2002. – 224 с. : з іл.
615768
  Шохін Б.П. Космічні навігаційні системи: сегмент користувача / Б.П. Шохін, Г.А. Білан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-78. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються програмно-технічні комплекси, основною задачею яких є високоточне визначення просторових координат об"єктів. The article deals with program and technical systems to determine spatial attitudes of objects with high accuracy.
615769
  Гелич Ю. Космічні об"єкти як об"єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 93-95
615770
  Єфіменко В. Космічні орбіти астрономів // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 6


  Про наукові дослідження вчених-астрономів нашого університету у галузі космосу та міжнародне співробітництво з російськими вченими щодо реалізації ряду космічних проектів. Згадуються наші вчені: доктор фіз.-матем. наук Б.І. Гнатик, Г.П. Міліневський, ...
615771
  Гнатик Б. Космічні промені високих енергій від гіпернових у Галактиці / Б. Гнатик, В. Маслюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  При вибуху Гіпернової ударна хвиля після виходу на поверхню передгіпернової рухається у навколозоряному середовищі з помірнорелятивістською швидкістю ( Г [beta] - 1). Космічні промені, прискорені на фронті такої ударної хвилі, матимуть енергії 1017 - ...
615772
  Колліот Т. Космічні ризики: нове покоління непростих завдань // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 44-45. – ISSN 1810-7923
615773
  Найденов О. Космічні світорозуміння Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 203-207. – ISBN 978-617-7009-24-4
615774
  Крячко І.П. Космічні телескопи-флагмани // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 15-17
615775
   Космоаэрогеологические исследования нефтегазоносных районов. – Л., 1989. – 151с.
615776
  Ферронский В.И. и др. Космогенные изотопы гидросферы / В.И. и др. Ферронский. – М., 1984. – 268с.
615777
   Космогенные радиоизотопы. – Вильнюс
3. – 1975. – 160с.
615778
  Луянас В.Ю. Космогенные радионуклиды в атмосфере. / В.Ю. Луянас. – Вильнюс, 1979. – 194с.
615779
   Космогенные структуры Земли : (материалы семинара). – Москва : Наука, 1980. – 81с.
615780
   Космогеологические исследования межгорных впадин Средней Азии и Казахстана. – М., 1988. – 8с.
615781
   Космогеологические методы в изучении четвертичного периода. – Л., 1982. – 128с.
615782
   Космогеологическое картирование. – Л., 1984. – 156с.
615783
   Космогеология. – М., 1987. – 239с.
615784
   Космогеология СССР. – Москва : Недра, 1987. – 240 с.
615785
   Космогеологія : Збірка текстів та навчальні завдання з дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" для студ. геолог. факультету. – Київ : Обрії, 2003. – 48с.


  Збірка текстів і вправ до навчального курсу "Іноземна мова" (за професійним спрямуванням)
615786
  Геворкян О.С. Космогоническая гипотеза / О.С. Геворкян. – М, 1974. – 144с.
615787
  Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров : основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию : в 2 кн. : пер. с англ. изд. 1911 г. / Макс Гендель. – [Б.м. : Б.и.]. – (Четвертый путь)
Кн. 1. – 1993. – 160 с.
615788
  Гендель М. Космогоническая концепция розенкрейцеров. : основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию / М. Гендель
Кн.2. – 1993. – 160 с.
615789
  Вольф Космогонические гипотезы / Вольф. – Санкт-Петербург, 1899. – 80с.
615790
  Степанов М.В. Космогонические мифы в орнаментах степных культур эпохи бронзы / М.В. Степанов. – Киев : Олег Філюк, 2016. – 250, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 207-233, 250. – ISBN 978-617-7122-63-9
615791
  Декарт Р. Космогония / Р. Декарт. – М, 1934. – 326с.
615792
  Винокуров Е.М. Космогония / Е.М. Винокуров. – ё. – Москва, 1984. – 32с.
615793
  Плотин Космогония / Плотин. – Москва : REFL-book ; Ваклер, 1995. – 304 с. – (Философия сквозь века). – ISBN 5-87983-026-8
615794
  Баландин Д.В. Космогония в творчестве Вячеслава Иванова // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 48-58. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Утверждается, что для производства инноваций сегодня необходимо включение исследований практики и ее проблем в круг исследовательских вопросов при разработке инновационных продуктов и решений.
615795
  Даниленко В.Н. Космогония первобытного общества / В.Н. Даниленко. – Фастов-Славутич, 1997
615796
  Стиславский А.В. Космогония Платона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 49
615797
  Фесенков В.Г. Космогония солнечной системы / В.Г. Фесенков. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1944. – 112 с.
615798
  Сосенко П. Космогонійні виміри дитинства / П. Сосенко, Т. Шевчук // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 25-48


  Виявлено та досліджено дитячі виміри колядних традицій. Космогонію і Різдво свята тлумачено як мітологію і містерію дитинства
615799
  Нетяга В. Космогонічна поетика Б.-І. Антонича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 27-31. – ISBN 978-966-2133-57-3
615800
  Чмихало І.А. Космогонічний мотив підглядання як виявлення хронічної природи потойбічних істот // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 103-109.
615801
  Тиховська О. Космогонічні міфи у світлі психоаналізу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 101-105. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
615802
  Масло О. Космогонічні образи в колядках Черкащини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 110-115


  У статті розглядається система традиційних космогонічних образів у сучасних колядках Черкащини. Особлива увага приділена з"ясуванню регіональної специфіки космогонічних образів в загальноукраїнському контексті побутування. В статье рассматривается ...
615803
  Стадник М.М. Космогонічні та еволюційні учення сучасної православної церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 204-214. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розкрито різні теологічні аспекти, що використовуються представниками православної церкви для обґрунтування коадаптації науки і релігії. Показано, що основою для теологічних обґрунтувань такого процесу є різні метафізичні судження.
615804
  Лавриненко С. Космогонічні та теогонічні міфи в ранньоетнічних світоглядно-релігійних системах східних слов"ян // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 70-78. – ISBN 966-7379-70-1
615805
  Городнюк Н. Космогонія та есхатологія бібліотеки (Х.Л.Борхес, У.Еко, В.Шевчук) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 102-106. – ISBN 966-8110-14-5
615806
  Ширакаци Анания Космография : пер. с древнеармян. / Ширакаци Анания. – Ереван : Издательство АрмССР, 1962. – 128 с.
615807
  Цыгальский В.М. Космография. / В.М. Цыгальский. – 148с.
615808
  Щербаков А.А. Космодром / А.А. Щербаков. – Москва, 1967. – 91с.
615809
  Твердовский В.Н. Космодром / В.Н. Твердовский. – М., 1976. – 160с.
615810
   Космодром. – М., 1977. – 310с.
615811
  Захаров Алексей Космодромы - "Ключ на старт!" : Планетарий // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 26-36 : Іл.
615812
  Чебаненко С. Космолет "Очумелые ручки" : проза: фантастическая повесть // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 10. – С. 122-130. – ISSN 0028-1263
615813
  Перехрест В.І. Космологiчнi наслiдки вихрової гiдродигамiки: вихрова i темна енергiї в космосi // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 8. – С. 204-221. – (Серія: Моделювання ; вип. 8). – ISSN 2312-4547
615814
  Кочетов Э.Г. Космологизация = Cosmologization : новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии : науч. монография / Эрнест Кочетов ; Регион. обществ. организация "Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики". – Москва : Международные отношения, 2014. – 910, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Рез. англ. - Аннот. англ., нем., фр., итал., исп., араб., кит., яп. - Указ.: c. 777-816. – Библиогр.: с. 751-772 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1445-3
615815
  У И Сян Космологическая теория топологических групп преобразований / И Сян У. – М, 1979. – 243с.
615816
  Бронников А К. Космологические модели скалярно тензорной теории гравитации / А К. Бронников, Е В. Якимов, . – К, 1972. – 14с.
615817
  Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера / А.Ф. Анисимов. – М-Л, 1959. – 106с.
615818
  Касавин И.Т. Космологический и эпистемиологический дискурс в театре Ульяма Шекспира // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 114-131. – ISSN 0042-8744
615819
  Манджос А.В. Космологическое влияние на острове системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Манджос А.В.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1971. – 8л.
615820
  Манджос А.В. Космологическое влияние на островные системы / А.В. Манджос. – К., 1971. – 32с.
615821
  Жук Н. Космология / Николай Жук. – Харьков : Модель Вселенной, 2000. – 464с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-7875-00-8
615822
  Федосеева Ю.А. Космология любви в прозе И.А. Бунина и Н.П. Смирнова // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 297-301. – ISSN 1606-951Х
615823
  Цховребов З.Л. Космология осетинского народного эпоса : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Цховребов З. Л.; АН СССР, Ин-т этногр. – М., 1989. – 20л.
615824
  Долгов А.Д. Космология ранней Вселенной / А.Д. Долгов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 198 с. – ISBN 5-211-00108-7
615825
  Монин А.С. и др. Космология, гидродинамика, турбулентность: А.А. Фридман и развитие его научного наследия / А.С. и др. Монин. – Москва : Наука, 1989. – 325 с.
615826
   Космология. Теории и наблюдения : пер. с англ. – Москва : Мир, 1978. – 465 с.
615827
  Чаругин В.М. Космология: теория и наблюдения / В.М. Чаругин. – Москва : Знание, 1979. – 67с.
615828
  ЧАругин Космология: теория и наблюдения. / ЧАругин. – М., 1979. – 62с.
615829
  Тимошенко Ю. Космологічна метафора-архетип у Шевченковому поетичному світі // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 148-152. – ISBN 966-7759-23-7
615830
  Хмель Віра Андріївна Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Хмель Віра Андріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
615831
  Хмель Віра Андріївна Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) : Дис... канд. філософ.наук: 10.01.07 / Хмель Віра Андріївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 189л. – Бібліогр.:л.168-185
615832
  Діденко В.О. Космологічне моделювання як момент суперечності теоретичного пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
615833
  Задорожна Л. Космологічний швидкий радіоспалах "SPARK" як нетеплове випромінювання від ударної хвилі навколо надпровідної струни / Л. Задорожна, Б. Гнатик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-39. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Надпровідні космічні струни можуть бути потужними джерелами нетеплового випромінювання. Випромінювання від ударної хвилі навколо прикаспової області має характер вузьконаправлених спалахів. Показано, що відкритий у 2007 р. на 64-метровому ...
615834
  Ярош О.А. Космологічні ідеї в суфізмі: сучасні інтерпретації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 234-236
615835
  Буслаєва К. Космологічні міфомотиви: бінарна опозиція "Вода"/ "Вогонь" як вияв пантеїстичності світовідчуття у творчості Наталени Королевої // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 49-53.
615836
  Рома А.І. Космологія Аристотеля в християнській картині світу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
615837
  Романенко О.В. Космологія й антропологія у філософії Платона та Веданти // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 37-38
615838
  Колесник І. Космологія синто і екологічна парадигма Японії у XX-XXI ст. / І. Колесник, А. Ворончихіна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 182-190
615839
  Загороднюк В. Космологія у поетичному світі Богдана-Ігоря Антонича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 45-52
615840
  Хлопов М.Ю. Космомикрофизика / М.Ю. Хлопов. – Москва, 1989. – 64с.
615841
  Резниченко Г.И. Космонавт-5. / Г.И. Резниченко. – М., 1989. – 141с.
615842
  Чалий Б.Й. Космонавт / Б.Й. Чалий. – Київ, 1961. – 54 с.
615843
  Голованов Я.К. Космонавт № 1 / Я.К. Голованов. – М., 1986. – 78с.
615844
   Космонавт и его Родина. – Москва, 1967. – 351с.
615845
  Денисов В.Г. Космонавт и космический корабль / В.Г. Денисов. – М., 1979. – 158с.
615846
   Космонавт из Воронежа Константин Феоктистов. – Воронеж, 1964. – 83с.
615847
  Денисов В.Г. Космонавт летает...на земле / В.Г. Денисов. – М., 1964. – 152с.
615848
   Космонавт Павел Беляев. – Вологда, 1965. – 142с.
615849
  Путилов Б.А. Космонавт с буровой 711 / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1963. – 150с.
615850
  Шурлыгин В.Г. Космонавт Сергеев. / В.Г. Шурлыгин. – Л, 1982. – 126с.
615851
   Космонавтика - вчера, сегодня, завтра. – М., 1989. – 62с.
615852
   Космонавтика - преложено выжить. – М., 1991. – 61с.
615853
  Машкевич Т.В. Космонавтика - сельскому хозяйству / Т.В. Машкевич. – М., 1984. – 96с.
615854
  Попович П.Р. Космонавтика - человечеству / П.Р. Попович. – М., 1981. – 47с.
615855
  Мазокина Г.П. Космонавтика / Г.П. Мазокина. – Москва, 1968. – 176с.
615856
   Космонавтика. – М., 1968. – 527с.
615857
   Космонавтика. – 2-е изд. доп. – М., 1970. – 592с.
615858
  Тарасов Е.В. Космонавтика / Е.В. Тарасов. – М., 1977. – 216с.
615859
   Космонавтика : энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 527 с.
615860
  Анашкин Александр Космонавтика : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 1 (636). – С. 57-59. – ISSN 0132-2036
615861
  Хохлов В.А. Космонавтика (На нем. яз.) / В.А. Хохлов, Н.И. Чебышева. – М., 1978. – 208с.
615862
  Феоктистов К.П. Космонавтика без фонфор и амбиций / К.П. Феоктистов. – М, 1991. – 62с.
615863
  Маркелова Л.П. Космонавтика в пути. / Л.П. Маркелова. – М., 1972. – 176с.
615864
  Гольдовский Д.Ю. Космонавтика за рубежом / Д.Ю. Гольдовский. – М., 1980. – 64с.
615865
  Лупишко Д.Ф. Космонавтика и астрономия в значках. О чем может рассказать небольшая коллекция // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 98-113.
615866
  Севастьянов В.И. Космонавтика и научный эксперимент. / В.И. Севастьянов. – М., 1979. – 64с.
615867
  Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество / Е.Т. Фаддеев. – М
1. – 1970. – 47с.
615868
  Урсул А.Д. Космонавтика и социальная деятельнсоть / А.Д. Урсул, А.И. Дронов. – Кишинев, 1985. – 246с.
615869
  Коляда В.М. Космонавтика і атом / В.М. Коляда. – Київ, 1967. – 136с.
615870
   Космонавтика на значках СССР 1957 - 1975 гг.. – М., 1977. – 144с.
615871
  Уманский С.П. Космонавтика сегодня и завтра: кн. для уч-ся. / С.П. Уманский. – М., 1986. – 175с.
615872
  Авдуевский В.С. Космонавтика СССР / [Авдуевский В.С., Алексеев В.С., Ацеров Ю.С. и др. ; Редкол.: Мозжорин Ю.А., (гл. ред.) и др.]. – Москва : Машиностроение : Планета, 1986. – 496с. : ил.
615873
  Денисов В.Г. Космонавтика сьогодні і завтра / В.Г. Денисов. – Київ, 1975. – 279с.
615874
  Войтенко А.М. Космонавтика: достижения, проблемы, перспективы / А.М. Войтенко, В.Г. Денисов. – Київ, 1985. – 49с.
615875
   Космонавтика: состояние и перспективы. – М., 1974. – 64с.
615876
  Кошурникова Римма Викентьевна Космонавтом быть хочу / Кошурникова Римма Викентьевна. – М., 1983. – 146с.
615877
  Петров Е.А. Космонавты / Е.А. Петров. – М., 1962. – 64с.
615878
  Ребров М.Ф. Космонавты / М.Ф. Ребров. – Москва : Воениздат, 1977. – 255 с.
615879
   Космонавты в Вологде. – Вологда, 1967. – 24с.
615880
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле / Г.А. Семенихин. – М., 1966. – 358с.
615881
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн. 1. – 1971. – 342с.
615882
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн. 2. – 1971. – 295с.
615883
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле / Г.А. Семенихин. – М., 1976. – 637с.
615884
  Семенихин Геннадий Александрович Космонавты живут на земле : Роман-диллогия / Семенихин Геннадий Александрович; Худ. И.И. Пчелка. – Москва : Воениздат, 1976. – 637с. : 8 л.ил. – (Библ. серия)
615885
  Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле : Роман-дилогия / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат. – (Библ. серия)
Кн. 1-2. – 1976. – 637с.
615886
  Зубарев Б.М. Космонавты исследуют землю / Б.М. Зубарев, В.В. Козлов, В.В. Лебедев. – Москва : Наука, 1991. – 175с.
615887
  Лютый А.П. Космонавты осваивают сварку и выплавляют невиданные металлы // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 19-22
615888
   Космонавты рассказывают. – М., 1964. – 178с.
615889
   Космонавты рассказывают. – М., 1967. – 272с.
615890
  Свойский Б.И. Космонавты с других планет. / Б.И. Свойский. – Куйбышев, 1967. – 80с.
615891
  Сочев А.Н. Космонавты с Лунного остроа / А.Н. Сочев. – Днепропетровск, 1979. – 222с.
615892
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР. – Москва : Просвещение, 1977. – 319 с. : ил. – Миниатюрное издание
615893
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Просвещение, 1979. – 366 с. – Миниатюрное издание
615894
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1980. – 192с.
615895
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1980. – 224с.
615896
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов. – Москва : Просвещение, 1980. – 206 с.
615897
  Шаталов В.А. Космонавты СССР / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – М., 1981. – 208с.
615898
  Шаталов В.А., Ребров М.Ф. Космонавты СССР : [кн. для учащихся] / В.А. Шаталов, М.Ф. Ребров. – [Изд. 4-е, доп.]. – Москва : Просвещение, 1987. – 383 с. : ил. – Миниатюрное издание
615899
  Романов А.П. Космонвт-два / А.П. Романов. – Москва : Политиздат, 1979. – 112 с.
615900
  Шуляк С.А. Космонімічна лексика в українських замовляннях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 474-480


  У статті розглянуто функціонування космонімічної лексики в українських замовляннях. Звернено увагу на семантику та мовні особливості космонімів у текстах замовлянь. Схарактеризовано функціонально-магічну спрямованість замовлянь як особливого типу ...
615901
  Казначеев В.П. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения / В.П. Казначеев. – Новосибрск : Наука, 1991. – 304 с.
615902
  Генри О. Космополит в кафе // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 150-151 : Фото
615903
  Орлов Г.П. Космополитизм -- идеология импералистической реакции : Автореф... Канд.филос.наук: / Орлов Г.П.; М-во высш.образования СССР.,Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1955. – 14л.
615904
  Ермоленко Д.В. Космополитизм - идеологическое оружие американского империализма в борьбе за мировое господство : Автореф... канд. филос.наук: / Ермоленко Д.В.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1953. – 20л.
615905
  Модржинская Е.Д. Космополитизм - орудие современной империалистической буржуазии. : Автореф... канд. филос.наук: / Модржинская Е.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1954. – 17л.
615906
   Космополитизм и его особенности на современном этапе. – Иркутск, 1974. – 36с.
615907
  Плетнев Э.П. Космополитизм капитала и интернационализм пролетариата / Э.П. Плетнев. – М., 1974. – 160с.
615908
  Дальмайр Ф. Космополитизм: в поисках космоса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 5 (131). – С. 59-76. – ISSN 0321-2017
615909
  Шебанова М.А. Космополитическая идентичность как одна из форм транснациональных идентичностей // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 1039-1051. – ISSN 1812-8696
615910
  Бек У. Космополитическое мировоззренние / Ульрих Бек. – Москва : Журнал "Свободная мысль" ; Центр исследований постиндустриального общества, 2008. – 312 с. – ISBN 978-5-903844-036
615911
  Клековкін О.Ю. Космополіти // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 312-325. – ISBN 978-966-136-114-9
615912
  Пивовар С.Ф. Космополітизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213-214. – ISBN 966-642-073-2
615913
  Зелінський М.Ю. Космополітизм versus інтернаціоналізму? / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розглядається сутність феноменів космополітизму (як особливого типу світосприйняття і найбільш адекватного вираження стану транснаціонального простору, що формується під впливом глобалізації) та інтернаціоналізму (як світоглядного принципу, ...
615914
  Зелінський М.Ю. Космополітизм у сучасній світоглядній матриці світоустрою / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 85-88


  У статті розглядається дискусійна проблема визначення статусу космополітичного світогляду в матриці сучасного світоустрою. Розкривається співвідношення понять "космополітизм", "космополітизація", "постнаціональність", "транснаціональність". В статье ...
615915
  Потіха К.В. Космополітизм як риса високорозвиненого громадянського суспільства у філософсько-політичній спадщині І. Канта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 15-17
615916
  Голубєва Г. Космополітичні тенденції у Ксенофонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-17. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Криза полісної ідеології чітко відбилася у поглядах Ксенофонта. Окрім основних ідей, які він розробляв у своїх творах (монархічної, панеллінської та ідеї виховання досконалого громадянина), тут знайшли відображення тенденції, характерні для періода ...
615917
  Николаев А.Г. Космос - дорога без конца / А.Г. Николаев. – М, 1974. – 269с.
615918
  Николаев А.Г. Космос - дорога без конца / А.Г. Николаев. – 2-е изд. – М, 1979. – 240с.
615919
  Штерн М.И. Космос - Земле / М.И. Штерн. – М, 1976. – 183с.
615920
  Коваль А.Д. Космос - Земле / А.Д. Коваль, Ю.А. Тюрин. – Москва, 1979. – 112 с.
615921
   Космос - Земле. – Москва, 1981. – 152 с. – (Наука и технический прогресс)
615922
  Колесников Ю.В. Космос - Земле. / Ю.В. Колесников. – М., 1987. – 125с.
615923
  Дружинин И.П. Космос - Земля. Прогнозы / И.П. Дружинин, Б.И. Сазонов, В.Н. Ягодинский. – Москва : Мысль, 1974. – 288с.
615924
  Береговой Г.Т. Космос - землянам / Г.Т. Береговой. – М, 1981. – 191с.
615925
  Береговой Г.Т. Космос - землянам / Г.Т. Береговой. – 2-е изд. – М, 1983. – 191с.
615926
  Селиванов А.С. Космос - миру / А.С. Селиванов. – М, 1990. – 63с.
615927
   Космос - моя работа. – М., 1989. – 237с.
615928
   Космос, 1969. – 168с.
615929
   Космос. – Ленинград, 1987. – 223 с.
615930
  Мельников Л. Космос архитектора Гауди // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
615931
  Бровко И.Б. Космос беден без поэтов... / И.Б. Бровко. – Киев, 1986. – 47с.
615932
  Ларцев В.Г. Космос в советской поэзии / В.Г. Ларцев. – М : Знание, 1977. – 63 с.
615933
  Коваль А.Д. Космос далекий и близкий / А.Д. Коваль. – Л, 1977. – 383с.
615934
   Космос далекий и близкий : Рекомендательный библиографический указатель. – Москва : Книга, 1987. – 96с. – (К 30-летию освоения мирного использования космического пространства)
615935
  Бауэр Вольфган Космос для Самоделкиных : Космос для "чайников" // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 126-142 : Фото. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
615936
  Мосенкис Ю. Космос древних индоевропейцев (германская, римская, иранская, индийская, армянская традиции) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 345-359. – ISBN 978-2-919320-44-8
615937
   Космос древньої України: Трипілля-Троянь. – К., 1992. – 304с.
615938
  Мизун Ю.Г. Космос и биосфера. / Ю.Г. Мизун. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни,науке, технике. Физика ; №6). – ISBN 5-07-000315-1
615939
  Мизун Ю.Г. Космос и здоровье / Ю.Г. Мизун, П.Г. Мизун. – М., 1984. – 144с.
615940
  Элиаде М. Космос и история : избранные работы / М. Элиаде. – Москва : Прогресс, 1987. – 312с.
615941
   Космос и коммерция. – Москва, 1989. – 40 с.
615942
   Космос и международное право. – М., 1962. – 184с.
615943
  Пирадов А.С. Космос и международное право / А.С. Пирадов. – Москва, 1970. – 62с.
615944
   Космос и международное сотрудничество. – М., 1963. – 256с.
615945
  Верещетин В.С. Космос и международное сотрудничество / В.С. Верещетин. – Москва, 1971. – 48с.
615946
  Каменецкая Е.П. Космос и международные организации : международно-правовые проблемы / Е.П. Каменецкая ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва : Наука, 1980. – 40 с.
615947
  Жуков Г.П. Космос и международные отношения / Г.П. Жуков. – Москва, 1961. – 40с.
615948
   Космос и метеорология. – М., 1987. – 192с.
615949
  Жуков Г.П. Космос и мир / Г.П. Жуков. – М., 1985. – 86с.
615950
   Космос и погода. – Ленинград, 1974. – 111с.
615951
  Мизун Ю.Г. Космос и погода / Ю.Г. Мизун. – Москва : Наука, 1986. – 143с.
615952
   Космос и право. – М., 1980. – 139с.
615953
   Космос и проблема всеобщего мира. – М., 1966. – 196с.
615954
  Скачков В.А. Космос и проблемы мировой экономики. / В.А. Скачков. – М,, 1978. – 168с.
615955
  Тушинский Г.К. Космос и ритмы природы Земли / Г.К. Тушинский. – Москва : Просвещение, 1966. – 119с.
615956
   Космос и технологии : учеб. пособие / Ф.П. Санин, Е.А. Джур, А.Ф. Санин, В.В. Хуторный; Ф.П. Санин [и др.] ; Нац. косм. агентство Украины, Нац. центр аэрокосм. образования молодежи Украины. – Днепропетровск : АРТ- ПРЕСС, 2005. – 455, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 452-455. – ISBN 966-348-028-9
615957
  Латынина А. Космос и шпионы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 164-170. – ISSN 0130-7673
615958
   Космос и экология. – М., 1991. – 63с.
615959
  Исаченко И.И. Космос и экономика / И.И. Исаченко. – М, 1979. – 228с.
615960
  Бондарчук Г. Космос и Я. Исповедь / Галина Бондарчук. – Симферополь : Ариал, 2012. – 35, [1] с. – Библиогр.: с. 35. – ISBN 978-617-648-089-1
615961
  Костюк Н.Т. Космос і життя / Н.Т. Костюк. – Київ : Політвидав України, 1965. – 60 с.
615962
  Отман М. Космос как достояние всего человечества // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 23-30. – ISSN 0130-9625


  50 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Космонавтика - национальная идея, национальный дух нашего народа
615963
   Космос каким его видят из Вашингтона. – М., 1985. – 269с.
615964
  Задорожний М.П. Космос на Землі (10 вражаючих інопланетних ландшафтів) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 42-43 : фото
615965
  Дубовик Ольга Космос на полотні, або Вишиваємо долю червоними і ... білими нитками // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 130-135 : фото
615966
   Космос на службе мира. – М., 1987. – 34с.
615967
   Космос рядом с нами. – М., 1967. – 96с.
615968
  Мойсеїв І. Космос Тараса Шевченка: поезія, проза, образотворчість : культурологічне дослідження семантики і числокодів / Ігор Мойсеїв ; ВУФЕЦ "Рідна хата". – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 389 с. – (Храм української культури. Кн.3). – ISBN 966-578-199-5
615969
  Сазонов Б.И. Космос у наших дверей / Б.И. Сазонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 200 с.
615970
  Рабиза Ф.В. Космос у тебя дома / Ф.В. Рабиза. – Москва : Детская литература, 1984. – 111 с.
615971
  Степанишин Б. Космос українського фольклору // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-31
615972
  Авдеев Ю.Ф. Космос, баллистика, человек / Ю.Ф. Авдеев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 268 с. : ил.
615973
  Комаров В.Н. Космос, бог и вечность мира. / В.Н. Комаров. – М., 1963. – 215с.
615974
  Присняков В.Ф. Космос, земля, жизнь : Монография / В.Ф. Присняков, Л.М. Приснякова; Ин-тут геотехнической механики НАН Украины. – Дніпропетровськ, 2000. – 190с.
615975
  Черногор Л.Ф. Космос, земля, человек: актуальные проблемы / Л.Ф. Черногор ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-623-632-9
615976
  Ткаченко Г.А. Космос, музыка, ритуал : Миф и эстетика в "Люйши чуньцю" / Г.А. Ткаченко. – М., 1990. – 283с.
615977
  Сорока В. Космос, танки та імпортозаміщення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...Попри зниження витрат на науково-технічну діяльність і зменшення кількості установ, які займаються інноваційною науково-технічною діяльністю, українська наука продукує рішення світового рівня, має ефективні напрацювання, що вже використовує армія, ...
615978
  Севастьянов В.И. Космос, человек, политика. / В.И. Севастьянов, В.Ф. Пряхин. – М., 1989. – 63с.
615979
  Бордунов В.Д. Космос. Земля. Право / В.Д. Бордунов, В.Н. Марков. – М., 1978. – 133с.
615980
  Тукмачов П.П. Космос. Людина. Прогрес / П.П. Тукмачов. – Київ : Либідь, 1990. – 120с.
615981
  Якутенко Ирина Космос. Небо становится ближе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 88-95 : фото
615982
  Верещетин В.С. Космос. Сотрудничество. Право. / В.С. Верещетин. – Москва, 1974. – 167с.
615983
  Крошкин М.Г. Космос... что мы знаем о нем / М.Г. Крошкин. – Москва : Воениздат, 1966. – 207 с.
615984
  Чекалин С.В. Космос: завтрашние заботы / С.В. Чекалин. – М., 1992. – 208с.
615985
  Лесков Л.В. Космос: наука и мифы / Л.В. Лесков. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
615986
   Космос: Научно-художественный сборник. – Л., 1982. – 176с.
615987
   Космофизические исследования : сб. статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1977. – 103 с.
615988
  Кравченко О.М. Космофізика - нова методологія дослідження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 94-101. – (Серія "Гуманітарні студії")
615989
  Сурков Ю.А. Космохимические исследования планет и спутников / Ю.А. Сурков. – Москва : Наука, 1985. – 309 с.
615990
  Соботович Эмлен Владимирович Космохимия и геохимия изотопов свинца : Автореф... д-ра мед.наук: / Соботович Эмлен Владимирович; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского АН СССР. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
615991
   Космохимия и сравнительная планетология. – Москва : Наука, 1989. – 166 с.
615992
   Космохимия Луны и планет : труды Советско-Американской конференции. – Москва : Наука, 1975. – 764 с.
615993
   Космохимия метеоритов, Луны и планет : Материалы V Всесоюзного симпозиума / Отв.ред. Э.В. Соботович. – Киев : Наукова думка, 1980. – 200с.
615994
  Рослий І.С. Космохронологія і періодичність галактичних років за геодинамічними, структурно-тектонічними і палеогеографічними ознаками геохронології // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 115-130 : табл. – Бібліогр.: с. 128-130. – ISSN 0367-4290
615995
  Ломинадзе Т.А. Космоцератиды Кавказа / Т.А. Ломинадзе, А.С. Сахаров; Ред. Химшиашвили Н.Г. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 63с.
615996
  Бернадский В.А. Коснись травы. / В.А. Бернадский. – Алма-Ата, 1980. – 155с.
615997
  Лазарев Л.Л. Коснувшись неба / Л.Л. Лазарев. – Москва, 1983. – 256с.
615998
  Пелипейко И.А. Косов. / И.А. Пелипейко, Я.Ю. Дацюк. – Ужгород, 1983. – 143с.
615999
   Косовець Олександр Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 55
616000
   Косовець Олександр Олександрович (1951) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 61. – ISBN 966-95774-3-5
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,