Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
615001
   "Конкуренция на мировых рынках" : Мат-лы Всесоюз. семинара "Конкуренция на мировых рынках" (9-10 сент. 1988 г.) / В надзаг. : Всес. эк. об-во , Внешне-эконом. комиссия исполкома Ленсовета, Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Ленинград : ЛФЭИ, 1989. – 136 с. : илл.
615002
  Завада О. "Конкуренція у страхуванні: стан, проблеми, перспективи" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-6
615003
  Гончар О. "Конотопська відьма": сучасне прочитання
615004
  Зернецька О.В. Конкурентна боротьба в Інтернеті та за Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С.44-50


  Мета статті - дослідити головні тенденції конкурентної боротьби в Інтернеті; вивчити негативний вплив його подальшої комерціалізації на глобальну Інтернет - спільноту, маючи на увазі пов"язані із цим різноманітні труднощі щодо захисту відкритого вебу, ...
615005
  Олександрова К.С. Конкурентна боротьба в сучасному міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 55-56


  Розглянуто глобалізаційні процеси як переломний етап розвитку світового господарства.
615006
  Верескун М.В. Конкурентна боротьба і конкурентоспроможність крупних корпоративних структур // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 61-72. – (Економічні науки ; Вип. 1 (23)). – ISSN 2225-6725
615007
  Лєткова К.Ю. Конкурентна галузь у системі конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 70-72


  Розглянуто рещільтати дослідження основних умов формування конкурентоспроможності текстильної промисловості.
615008
  Галушка О.М. Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Галушка Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21c. – Бібліогр.: 12 назв
615009
  Шевченко Л.С. Конкурентна діагностика юридичної фірми: світова практика та ії запровадження в Україні // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 76-86. – ISSN 2411-5584
615010
  Филюк Г. Конкурентна культура в системі заходів конкурентної політики // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 3. – С. 46-58. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
615011
  Денисова І. Конкурентна первага - не просто "мрія" а умова виживання в сучасному бізнесі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 54-55. – ISSN 1810-7923
615012
  Грущинська Н.М. Конкурентна позиція України в міжнародному поділі праці // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 90-93. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
615013
  Циганов О. Конкурентна позиція українських банків з іноземним капіталом / О. Циганов, І. Веселий // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 54-60. – ISSN 1728-9343
615014
  Паламарчук Г.М. Конкурентна політика в перехідній економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.20-25
615015
  Яструбський М.Я. Конкурентна політика в Україні на сучасному етапі економічного розвитку / М.Я. Яструбський, Я.В. Кузнєцов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 433-438. – ISSN 0321-0499
615016
  Филюк Г. Конкурентна політика держави в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-47. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні засади конкурентної політики держави, здійснено аналіз співвідношення понять "конкурентна політика", "антимонопольна політика", "антимонопольне регулювання". In the article it was researched the theoretical basis of competitive ...
615017
  Ульянов К.Є. Конкурентна політика держави в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 24-28


  Проаналізовано основні проблеми формуванн та реалізації конкурентної політики в умовах глобалізації. Окреслені основні заходи щодо підвищення ефективності конкурентної політики в Україні.
615018
  Гурова К.Д. Конкурентна політика держави в умовах економічної глобалізації // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 58-68. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 1 (8)). – ISSN 2218-8010
615019
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю.М. Уманців, М.С. Дворак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-117. – Бібліогр.: с. 105, 107, 109-117


  Проаналізовано особливості реалізації конкурентної політики на ринку страхових послуг. Систематизовано порушення конкурентного законодавства на страховому ринку України, визначено напрями їх подальшого недопущення. Запропоновано низку заходів, які ...
615020
  Уманців Ю.М. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю.М. Уманців, М.С. Дворак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-117. – Бібліогр.: с. 105, 107, 109-117


  Проаналізовано особливості реалізації конкурентної політики на ринку страхових послуг. Систематизовано порушення конкурентного законодавства на страховому ринку України, визначено напрями їх подальшого недопущення. Запропоновано низку заходів, які ...
615021
  Лозова Г. Конкурентна політика Німеччини в умовах економічних криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-44. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена аналізу формування та розвитку конкурентної політики Німеччини в період економічних криз, визначенню національних тенденцій в цій сфері, а також оцінки ефективності заходів державного регулювання для відновлення економіки. The ...
615022
  Хрустальова Конкурентна політика у системі антикризових заходів держави / Хрустальова, .В.В. // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 10-13
615023
  Филюк Г.М. Конкурентна політика України та напрями її вдосконалення в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 3-8
615024
  Юдіцький О.Л. Конкурентна політика як складова механізму державного регулювання в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 96-99. – Бібліогр.: 10 назв
615025
  Слав"янська Н. Конкурентна регуляція глобального руху капіталів : теорія і практика / Н. Слав"янська, В. Щербак // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 74-76. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
615026
  Приятельчук О.А. Конкурентна розвідка як запорука ведення успішної бізнес-діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 274-275
615027
  Бараннік Р. Конкурентна розвідка; уявність та реальність / Р. Бараннік, І. Зубач // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 72-77. – ISSN 0132-1331
615028
  Чорнодід І. Конкурентна соціальна позиція країни: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 94-99. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається сутність конкурентної позиції країни та проводиться порівняльний аналіз за міжнародними індексами та показниками. Також характеризуються конкурентні соціальні переваги країни. Реальний стан конкурентних соціальних переваг ...
615029
  Юринець О.В. Конкурентна стратегія на засадах нового маркетингу / О.В. Юринець, О.Я. Марущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 405-412. – ISSN 0321-0499
615030
  Кияк А.Т. Конкурентна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку : Автореф... канд. економ.наук: 08.05.01 / Кияк А.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
615031
  Гасанов Гейдар Конкурентная борьба крупной компании : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-29. – Бібліогр.: 10 назв
615032
  Стасюкевич С.М. Конкурентная борьба на хлебном рынке Северной Маньчжурии в 1920-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 125-137. – ISSN 0042-8779
615033
  Гурьева Ю.Н. Конкурентная позиция организации в сфере недвижимости // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7069-02-6
615034
  Шаститко А. Конкурентная политика в период кризиса / А. Шаститко, С. Авдашева, С. Голованова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 54-69. – ISSN 0042-8736
615035
  Кохно П. Конкурентная разведка в высокотехнологическом оборонно-промышленном производстве // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 114-134. – ISSN 0207-3676
615036
  Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток : Дис. ... канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 - господар. право, господар.-процес. право / Олена Леонідівна Чернелевська ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 206л. – Бібліогр.: л.191-206
615037
  Гончарова Н.П. Конкурентне поле формування національного промислового потенціалу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 242-248


  Викладено концептуальні положення формування конкурентоспроможного промислового потенціалу України на засадах формування ринкової інноваційної моделі розвитку.
615038
  Валітов С.С. Конкурентне право України : навчальний посібник / С.С. Валітов ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 432 с. – ISBN 966-667-225-1
615039
   Конкурентне право України : навч. посібник / [О.О. Бакалінська та ін.] ; за ред. В.С. Щербини, І.В. Лукач ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 378, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 376-378 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-57-3
615040
  Андрощук Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції / Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр ; Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України ; Всеукр. громад. орг-ція "Асоціація протидії недобросовісній конкуренції" ; Адвокатське об"єднання "Arzinger". – Київ : Юстініан, 2012. – 471, [1] с. : іл. + CD. – Додатки: с. 265-461. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8257-88-9
615041
  Яворська Т.В. Конкурентне регулювання страхового підприємництва України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 115-122 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
615042
  Довгань Ж. Конкурентне середовище в банківській системі України в контексті забезпечення її фінансової стійкості // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 39-46. – ISSN 1818-5754


  Визначено поточні тенденції розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України з точки зору впливу на стійкість банківської системи. Обґрунтовано масштаби впливу іноземного капіталу на розвиток банківської конкуренції в контексті ...
615043
  Костусєв О.О. Конкурентне середовище в Україні: стан та тенденції розвитку / О.О. Костусєв, М.В. Пугачова // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 4. – С. 19-25.
615044
  Мелушова І.Ю. Конкурентне середовище підприємств: сутність та види / І.Ю. Мелушова, О.В. Прокопова, К.О. Твердохліб // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 379-385. – ISSN 2222-4459
615045
  Дзюбановська Н. Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 92-97. – ISSN 1818-5754
615046
  Жулинський М. Конкурентне суспільство. Культурний фактор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Зневажливе ставлення російської імперської верхівки до української мови нагадує ставлення султанської влади в Туреччині до мови простих турків. Після скасування султанату в Туреччині з ініціативи Мустафи Кемаля була проведена мовна революція - заміна ...
615047
   Конкурентни позиции на университетите и висшите училища на пазара на труда в България : [пазарен интерес и конкурентни предимства в професионалния избор] : (материали от науч.-практическа конф.) / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Фак. по икон. и социални науки [та ін. ; изслед. колект.: М. Сотирова (ръководител на проекта) та ін. ; съст. и науч. ред.: М. Сотирова]. – Пловдив ; София : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски", 2010. – 221 с. : іл., табл. – На тит. арк. також: Заключителен етап от проект на тема "Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование". Реализиран на основата на конкурс на Нац. фонд "Научни изследвания" ... – ISBN 978-954-423-636-6
615048
  Полтавська Є.О. Конкурентний аналіз : навчальний посібник / Полтавська Є.О., Іващенко Г.А., Куліков П.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-186. – ISBN 978-966-676-474-7
615049
  Бабак І. Конкурентний аналіз підприємства як умова його успішного розвитку (реструктуризації) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 339-345. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
615050
  Зюкова І.О. Конкурентний аналіз як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-7.
615051
   Конкурентний потенціал небанківських фінансових інститутів на ринку кредитних ресурсів / А.С. Криклій, З.М. Васильченко, Л.М. Алексеєнко, І.С. Каракулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-10
615052
  Гуменюк О. Конкурентний потенціал України- динаміка структурних і якісних змін // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 60-67. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
615053
  Бережна Г.В. Конкурентні виклики для українських компаній на міжнародних ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 4-8. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
615054
  Дуцька А. Конкурентні відносини в умовах функціонування різних типів ринкових структур в економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 118-126 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
615055
  Длугопольський О. Конкурентні відносини на глобальному ринку освітніх послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 96-107. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240


  З огляду на необхідність підвищення якості освітніх послуг розглянуто особливості фінансування освіти в розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. Проаналізовано освітні послуги в Україні, визначено елементи, які варто запровадити в нашій державі ...
615056
  Луцишин З. Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові проекції неопротекціонізму / З. Луцишин, Н. Резнікова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 48-65. – ISSN 1811-9824
615057
  Олійник Я. Конкурентні засади формування експортного потенціалу регіонів України / Я. Олійник, С. Запотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 6-10. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано теоретико-методичні засади формування конкурентоспроможного експортного потенціалу на регіональному рівні. Проведено оцінку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України та запропоновано систему заходів з удосконалення конкурентних ...
615058
  Дикий О.В. Конкурентні маркетингові стратегії та їх застосування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 59-61


  Розглянуто питання життєвого циклу товару як спробу створити аналітичну основу для визначення маркетингової стратегії.
615059
  Запотоцька І.В. Конкурентні особливості експортного потенціалу регіонів України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 45-49
615060
  Скуратовський Ю.М. Конкурентні партійні системи: основні властивості та перспективи становлення в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 707-714. – ISSN 1563-3349
615061
  Могильний О.М. Конкурентні переваги аграрних секторів України та Польщі / О.М. Могильний, Н.А. Герасименко // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-74 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
615062
  Неізвестна С.І. Конкурентні переваги альтернативних джерел енергії в Україні / С.І. Неізвестна, К.В. Міхальова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 181-184. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
615063
  Лубенченко О.Е. Конкурентні переваги аудиторських фірм. Процедури з оцінки якості аудиторських послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 130-134. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
615064
  Тищенко О. Конкурентні переваги банків / О. Тищенко, Г. Азаренкова, В. Сословський // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 20-24.
615065
  Молчанова Е.Ю. Конкурентні переваги в реалізації зовнішньоекономічної стратегії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-44. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз зовнішньоторговельного балансу України як критерію ідентифікації конкурентних переваг країни та вибору торговельного партнера. Показано вплив наявних конкурентних переваг на вибір торговельних партнерів та реалізацію пріоритетів ...
615066
  Бондаренко М.П. Конкурентні переваги в системі теоретико-понянійного апарату конкурентоспроможності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 73-75
615067
  Позняк С.В. Конкурентні переваги і конкуреноспроможність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С. 50-54
615068
  Пашко М.М. Конкурентні переваги й формування капіталів корпорації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 198-202


  Висвітлюється проблема стратегічного управління формуванням конкурентних переваг і розвитку корпорації в постіндустріальну епоху на основі системно-інтеграційної концепції підприємства шляхом виділення різних типів капіталів. Problem of strategic ...
615069
  Ганущак-Єфіменко Конкурентні переваги кластерооб"єднаних підприємств на ринку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 143-147. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
615070
  Шуста Т.Н. Конкурентні переваги міжнародного маркетингу та напрями їх застосування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-79. – (Економіка ; Вип. 42)


  Аналізуються можливості застосування методів міжнародного маркетингу в Україні.
615071
  Скавронська І. Конкурентні переваги національної економіки на світовому ринку туристичних послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 396-402. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
615072
  Микитюк О. Конкурентні переваги підприємств в коопераційних відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-88. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовані підходи до визначення конкурентних переваг та перспектив їх використання. Визначено такий напрям реалізації конкурентних переваг як коопераційні відносини суб"єктів господарювання. В статье проанализированы подходы к ...
615073
  Чорна М.В. Конкурентні переваги підприємств ритейлу: фактор і результат конкурентних відносин / М.В. Чорна, Н.М. Смольнякова, А.М. Волосов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 32-40. – ISSN 2222-4459
615074
  Якименко Н.В. Конкурентні переваги підприємств торгівлі / Н.В. Якименко, В. Федорова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 116-121. – ISSN 2075-4892
615075
  Отенко В.І. Конкурентні переваги підриємницької діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 290-295. – ISSN 2222-4459
615076
  Михайлик Ганна Вікторівна Конкурентні переваги та шляхи їх формування на машинобудівних підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 130-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблему формування конкурентних переваг вітчизняних машинобудівних підприємств. Проаналізовано підходи до визначення сутності та джерел конкурентних переваг, визначено їхні основні характеристики та критерії класифікації, ...
615077
  Кривенко М.Л. Конкурентні переваги у діяльності підрозділу транснаціональної корпорації на внутрішньому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 27-31.
615078
  Туніцька Ю.М. Конкурентні переваги як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства за умов відкритості національного ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 159-165
615079
  Гаврилюк С.П. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії туристських підприємств // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.76-80. – (Економічні науки ; № 2)
615080
  Мазур В. Конкурентні позиції підприємств гірничо-металургійного комплексу України : управління економікою:теорія і практика / В. Мазур, О. Скороход // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 4-18 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
615081
  Ярошенко Ю. Конкурентні позиції та фінансова стійкість виробничо-економічних систем : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 53-55 : Табл.
615082
  Куреда Н.М. Конкурентні позиції української енергетики / Н.М. Куреда, В.В. Коміссарова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 129-134. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
615083
  Рак Н. Конкурентні стратегії банків в умовах економіки знань // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 282-292. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
615084
  Степаненко А.І. Конкурентні стратегії банків України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 129-136
615085
  Соколюк Г.О. Конкурентні стратегії виробничого підприємства: особливості вибору та умови реалізації : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 163-169 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
615086
  Прус Л. Конкурентні стратегії вищих навчальних закладів // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-30
615087
  Ігнатюк А.І. Конкурентні стратегії компаній на глобальних галузевих ринках // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 36-50


  У статті досліджуються причини виникнення та умови існування глобальних конкурентних відносин у сучасній економіці. Здійснено аналіз існуючих визначень глобального галузевого ринку та глобальних компаній, надано їх характеристику та відмінності від ...
615088
  Дмитрієв І. Конкурентні стратегії на ринку страхування заставного майна та життя заставодавців / І. Дмитрієв, А. Євсєєв // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 37-40. – ISSN 1993-0259
615089
  Лазарєва О.В. Конкурентні стратегії розвитку сільськогосподарського землекористуваня // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 90-96. – ISSN 2218-1199
615090
  Гаврилюк О.В. Конкурентні стратегії ТНК у глобальному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 39-47.


  У статті проаналізовано функціонування ТНК та їх конкурентні стратегії в умовах глобалізації. The article deals with activity and competitive strategies of TNC"s under the conditions of globalization.
615091
  Кривошеєва В.В. Конкурентні стратегії фінансових установ на ринку кредитних послуг фізичним особам // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 139-143. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
615092
  Боліла Марія Миколаївна Конкурентні стратегії фірм на світовому ринку та особливості їх реалізації в умовах України ( на матеріалах ринку побутової техніки) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Боліла М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
615093
  Єхануров Ю.І. Конкурентність держави Україна: безпековий вимір // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 6-10


  У данній статті розглянуто актуальні проблеми формування національної безпеки України під впливом внутрішніх і зовнішніх викликів. In the article the actual problems of forming of national safety of Urraine are considered under influence of internal ...
615094
  Задоя А.О. Конкурентність національної економіки та іноземні інвестиції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 19-24
615095
  Филюк Г. Конкурентно-монопольні тенденції в глобальній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Досліджено діалектику взаємодії конкуренції і монополії в економічній системі в умовах глобалізації. Розкрито економічні наслідки такої взаємодії. Исследована диалектика взаимодействия конкуренции и монополии в экономической системе в условиях ...
615096
  Саниахметова Н. Конкурентное законодательство в государствах с развитой рыночной экономикой // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.5-8
615097
   Конкурентное преимущество с AAS // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 7-8 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
615098
  Черваньов Д. Конкурентноздантість та менеджмент підприємств / Д. Черваньов, Л. Названова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність та зміст поняття конкурентоздатність, як ключового елементу ринкової економіки; визначено основні об"єкти, фактори та методи її оцінки; обгрунтовано необхідність формування нової концепції менеджменту підприємства, орієнтованої на ...
615099
  Реутов В.Є. Конкурентноздатність підприємства: критерії, показники і методики оцінювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 65-67 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
615100
  Черваньов Д.М. Конкурентноздатність та менеджмент підприємств / Д.М. Черваньов, Л. Названова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 11-16
615101
  Сафаров М. Конкурентноспособность страхового рынка в условиях глаболизации // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В данной работе раскрываются сущность, факторы и перспективы развития страхового бизнеса. Анализируется состояние страховой отрасли, её взаимосвязь с текущими социально-экономическими проблемами. In the given work the essence, factors and prospects ...
615102
  Тігіпко С. Конкурентноспроможна банківська система% можливості досягнення та забезпечення в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-70. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1605-2005
615103
  Антонюк Б.О. Конкурентноспроможний розвиток Китаю в XXI столітті // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 41-48. – ISSN 2409-904X
615104
  Лютий І. Конкурентноспроможність банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу / І. Лютий, О. Юрчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 18-25.
615105
  Корнєєв В. Конкурентноспроможність банків України в умовах лібералізації ринків фінансових послуг : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 14-17 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
615106
  Дишко І.Ю. Конкурентноспроможність вітчизняної лісопродукції: віповідальність рівнів якості та витрат вимогам світового ринку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 26-32 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
615107
  Юрченко О.Є. Конкурентноспроможність України на світовому ринку туризму в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 307-315


  У статті показана динаміка туристських прибуттів по макрорегіонах світу в першому десятилітті ХХI ст. Проаналізована конкурентоспроможність України на світовому туристському ринку. Проведена типологія регіонів країни за характером туристської ...
615108
  Невмержицька М.В. Конкурентноспроможність як ідеологічна основа формування нового типу особистості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 97-98
615109
  Самборська-Музичко Конкурентноспроможність як об"єкт аналізу при формуванні стратегії банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 181-188. – ISSN 1993-0259
615110
  Черленяк І.І. Конкурентноспроможність, конкуренція, ринок: макросистемні аспекти // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 28-31. – ISSN 1728-6220
615111
  Кравченко Л.О. Конкурентноспроможнсть продукції та її оцінка / Л.О. Кравченко, О.О. Парнак // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 31-35. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
615112
  Розанова Н. Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных технологий : мировой опыт и Россия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 91-106. – ISSN 0042-8736
615113
  Розанова Н. Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных технологий: мировой опыт и Россия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 91-106. – ISSN 0042-8736
615114
  Вовк И. Конкурентные позиции экономики Украины в контексте проблемы создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 95-100.
615115
  Гиберт К.А. Конкурентные преимущества и недостатки промышленного сектора Германии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 2 : Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи. – С. 48-52. – ISSN 2074-6040
615116
  Кныш М.И. Конкурентные стратегии : Учебное пособие / М.И. Кныш. – Санкт-Петербург, 2000. – 284с. – ISBN 5-86983-039-7
615117
  Николайчук В. Конкурентные стратегии на рынке услуг // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 11. – С. 2-6
615118
  О"Шонеси Конкурентный маркетинг. Стратегический подход = Competitive marketing. A strategic approach / О"Шонеси; Дж. О"Шонесси ; [пер. с англ.: С. Жильцов и др.]. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 857, [7] с. : ил., табл. – Имен. указ.: с. 828-830. - Предм. указ.: с. 830-853. - Указ. фирм и торговых марок: с. 853-857. - Парал. тит. л. англ. -Пер. изд.: Competitive marketing a strategic approach / John O"Shaughnessy. London, 1984. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – (Бизнес-класс / под науч. ред. Д.О. Ямпольской). – ISBN 5-318-00030-4


  Показана вся панорама маркетинговой деятельности, начиная от разработки стратегии фирмы, анализа потребительского поведения, проведения маркетинговых исследований до создания и продвижения товара на рынок
615119
  Гайдук В.А. Конкурентоздатність в умовах сучасного ринку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 16-17.
615120
  Кінах А.К. Конкурентоздатність економіки залежить від вміння влади радитися з діловою громадськістю // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 6-8


  Розглядаються питання конкурентоспроможності національної економіки через призму формування громадянського суспільства на основі демократичних цінностей та принципів сталого розвитку.
615121
  Невмержицька М.В. Конкурентоздатність людини: природні і соціальні наслідки // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 55. – С. 91-99. – ISSN 2072-1692


  В статті здійснений соціально-філософський аналіз понять "конкуренція", "конкурентноздатність" та доведено, що дані процеси виступають невід"ємною характеристикою людини, що забезпечують якісно новий рівень розвитку як окремо взятої людини, так і ...
615122
  Солоха Д.В. та інш. Конкурентоздатність продукції і комерційна таємниця підприємства - як передумова стійких економічних відношень // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.53-60. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
615123
  Петегирич Л.Б. Конкурентоздатність робочої сили в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 207-209. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто особливості функціонування ринку робочої сили в перехідній економіці.
615124
  Гуменюк В. Конкурентоздатність туристичного господарства України на тлі глобальних тенденцій в цій сфері // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 26-31
615125
  Шестакова Д.В. Конкурентоспособное портфолио как условие успешного трудоустройства // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 91-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена некоторым проблемам трудоустройства выпускников вуза. Проанализированы различные типы резюме. Предложена структура портфолио, разработанная в филиале ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Калининграде, ...
615126
  Корнейченко Наталья Викторовна Конкурентоспособность будущего специалиста в условиях рынка труда // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 72-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
615127
  Жигулин А.А. и др. Конкурентоспособность в условиях глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 3 (9). – С.208-214. – ISBN 966-7695-79-4
615128
  Федорова Евгения Андреевна Конкурентоспособность вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 42-43. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
615129
  Дубина О.М. Конкурентоспособность выпускников аспирантуры на рынке квалифицированного труда // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 46-52. – (Гуманитарные науки ; № 5). – ISSN 2076-4685
615130
  Оганесян Е.М. Конкурентоспособность выпускников вузов Армении // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 158-160. – ISBN 978-966-434-364-7
615131
  Дудина О.М. Конкурентоспособность выпусников аспирантуры на рынке квалифицированного труда // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 11. – С. 16-29. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается противоречие развития аспирантуры: с одной стороны, подготовка в аспирантуре востребована россиянами, возрастает численность аспирантов, с другой, результаты НИОКР мало востребованы в российской экономике, что свидетельствует о слабом ...
615132
  Дворкин В. Конкурентоспособность и военно-техническое сотрудничество // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 92-97. – ISSN 0131-2227
615133
  Лукьянов Г.И. Конкурентоспособность как основное условие устойчивого развитию рынка / Г.И. Лукьянов, А.В. Фирсова // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (36). – С. 70-71. – ISSN 1728-8878
615134
  Андерсон Н.В. Конкурентоспособность как фактор и функции социально-экономического развития приграничных регионов и территорий в усоловиях евроинтеграции // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 6-13. – ISSN 2524-003X
615135
  Бакалягин Г.Б. Конкурентоспособность малого предпринимательства // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 8. – С. 81-84. – ISSN 0320-8168
615136
  Гечбаия Б.Н. Конкурентоспособность национальной зкономики в условиях глобализации // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 309-314


  Отмечено, что развитие национальной экономики Грузии на современном этапе предполагает поддержание значительной положительной динамики темпов экономического роста.
615137
  Демченко Н.В. Конкурентоспособность национальной экономики в условиях глобализации: теоретико-методологический аспект // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 1 (38), лютий. – С. 38-43
615138
  Симейко А.В. Конкурентоспособность национальной экономики как критерий выбора стратегии развития в глобализированном мире // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 351-357. – ISSN 1993-5560
615139
  Зернов В.А. Конкурентоспособность образования как условие развития конкурентоспособной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 0321-0383
615140
  Зернов В.А. Конкурентоспособность образования как условие развития конкурентоспособной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 0321-0383
615141
  Зернов В.А. Конкурентоспособность образования как условие развития конкурентоспособной экономики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 0321-0383
615142
  Терзи Н.В. Конкурентоспособность образовательной услуги и пути ее повышения в современных условиях // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 37-41. – ISSN 1811-0916


  В статье определяются понятие и показатели конкурентоспособности образовательных услуг, рассматриваются проблемы и пути ее повышения. В современных условиях необходимо реформирование системы образования всех уровней, развитие системы непрерывного ...
615143
  Кашин В.К. Конкурентоспособность организации и многоукладность коллектива / В.К. Кашин, А.П. Пахомов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.45-54. – ISSN 0235-1188
615144
  Должанский И.З. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие / Должанский И.З., Загорная Т.О. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 343, [1] с. : ил., табл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-220-8
615145
  Конышева А.В. Конкурентоспособность преподавателя - основа кадровой политики современного вуза // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 156-160
615146
  Гиберт К.А. Конкурентоспособность промышленного сектора Германии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 3 : Россия в поисках стратегии управления будущим. – С. 39-45. – ISSN 2074-6040
615147
  Горбашко Е.А. Конкурентоспособность промышленной продукции / Е.А. Горбашко. – Санкт-Петербург, 1991. – 64с.
615148
  Савельев Владимир Конкурентоспособность России в туристском секторе : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 15-17
615149
  Угрюмов М.В. Конкурентоспособность Российской академии наук в условиях открытого рынка // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 10. – С. 909-921. – ISSN 0869-5873


  Дается анализ конкурентоспособности РАН в своей стране и по отношению к европейским научным организациям.
615150
  Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы / И.В. Пилипенко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва-Смоленск : Ойкумена, 2005. – 496с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 5-93520-046-5
615151
  Кочетков Г.Б. Конкурентоспособность США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 21-40. – ISSN 0321-2068
615152
   Конкурентоспособность территорий и качество жизни населения: подходы, оценки, перспективы : монография / [С.П. Запотоцкий, И.В. Гукалова, А.И. Позмогов и др.]. – Новосибирск : СибАК, 2015. – 245, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-4379-0432-9
615153
  Бейзеров В.А. Конкурентоспособность университетов и мировые рейтинги вузов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 6. – С. 80-90. – ISSN 1561-2465
615154
  Моложавенко В.Л. Конкурентоспособность университетского комплекса // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 49-52. – ISSN 1726-667Х


  Тюменский гос. нефтегазовый университет. Представлен анализ процесса интеграции в сфере профессионального образования как одного из закономерных следствий общих тенденций современного периода: сокращения доли государственного финансирования; роста ...
615155
  Стулов О. Конкурентоспособность французской экономики: "экономическая марсельеза" Франсуа Олланда / О. Стулов, Т. Айтян // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 41-51. – ISSN 2074-6040


  В данной статье приводится расширенное определение национальной конкурентоспособности, включающее социальный аспект. На примере Франции в статье рассматривается возможность построения новой эгалитарной модели социально-экономического развития.
615156
  Бархударов Мансур Иса Оглы Конкурентоспособность экономики стран южного Кавказа и центральной Азии в контексте мирохозяйственных процессов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 95-100
615157
  Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление : Учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 312с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000313-4
615158
  Московкин В. Конкурентоспособные научные исследования: ситуация в постсоветских странах / В. Московкин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 12-23. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1562-529Х
615159
  Криклій А.С. Конкурентоспрможність і ефективність як критерії економічної спроможності банків на ринку фінансових послуг / А.С. Криклій, І.О. Лютий, О.М. Юрчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 5-15


  Досліджено особливості та діалектичний взаємозв"язок категорій ефективності та конкурентоспроможності, їх вплив на економічну спроможність та діяльність банків як суб"єктів ринку фінансових послуг.
615160
  Свердан М.М. Конкурентоспрможність як ознака економічної безпеки держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 101-105
615161
  Заря І.В. Конкурентоспроможна база авіаційного транспорту в умовах розвитку туристичних компаній / І.В. Заря, О.А. Борисюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 18-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
615162
  Костишина Т. Конкурентоспроможна оплата праці як основа економічного розвитку в умовах глобалізації та евроінтеграції // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 377-384. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
615163
  Костишина Т.А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики : монографія / Т.А. Костишина ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра управління персоналом і економіки праці. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 389 с. – ISBN 978-966-184-035-4
615164
  Ісиченко І.В. Конкурентоспроможність - важливий чинник збалансованого регіонального розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-48. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1561-4980
615165
  Польова О.Л. Конкурентоспроможність АПК у контексті євроінтеграційних процесів України / О.Л. Польова, В.О. Ліцький // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 7-17. – ISSN 2411-4413
615166
  Руда О.Л. Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 58-61. – ISSN 2306-6806
615167
  Шпиг Ф.І. Конкурентоспроможність банку: фактори та критерії оцінки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 57-62. – ISBN 966-8958-03-9
615168
  Живко З.Б. Конкурентоспроможність бізнесу в системі економічної безпеки: економіко-правовий аспект // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 84-89


  В статті проаналізовано особливості конкурентоспроможності бізнесу як складової частини системи економічної безпеки, розглянуто проблематику реалізаціїї продукції побутової хімії в Україні та роль правових інструментів у забезпеченні ...
615169
  Завалевський Ю.І. Конкурентоспроможність викладача як результат його професійної компетентності // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 195–199. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
615170
  Цебро Я.І. Конкурентоспроможність випускника вищого навчального закладу: вимоги та оцінка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 91-93. – ISSN 2306-6806
615171
  Боднарчук Р. Конкурентоспроможність виробничих структур оборонно-промислового комплексу України: конкурентні переваги, шляхи і засоби їх досягнення : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-26. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
615172
  Грішнова О. Конкурентоспроможність висококваліфікованих працівників на міжнародному ринку праці: проблеми і виклики / О. Грішнова, В. Синенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр.: 14 назв
615173
  Кузнецова Т.О. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів у контексті освітніх реформ // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 301-305. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150


  В умовах проведення реформ на ринку освітніх послуг достатньо гостро постає питання конкуренції між вищими навчальними закладами, що спонукає їх до розвитку матеріально-технічної бази, покращення якості освітніх послуг, вдосконалення кадровї політики, ...
615174
  Снігир Л.П. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів як механізм забезпечення економічної безпеки освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 157-162. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Додаткові фінансові ресурси можуть бути одним з інструментів забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу, а саме її фінансової складової, по-перше, з точки зору можливості їх спрямування безпосередньо на потреби системи економічної ...
615175
  Гончарова О.М. Конкурентоспроможність вітчизняних металургійних підприємств в умовах економічної кризи в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 146-151


  В статті досліджено передумови виникнення кризових явищ в металургійному комплексі, виявлено фактори подолання негативного впливу світової фінансової кризи на металургійну промисловість України, а також шляхи розвитку металургійних підприємств в ...
615176
  Завербний А.С. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / А.С. Завербний, Х.В. Дрималовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 218-225. – ISSN 0321-0499
615177
  Захарова Д.С. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств галузі машинобудування на світовому ринку // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 95-97. – ISBN 978-617-645-227-0
615178
  Амоша О. та інш. Конкурентоспроможність вітчизняного промислового виробництва та проблеми вступу України до Світової організації торгівлі // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.70-73. – ISBN 966-654-102-5
615179
  Кваша С. Конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції в умовах вступу України до СОТ / С. Кваша, О. Лука // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 79-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
615180
  Мицюк С.В. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції: проблеми та перспективи : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Мицюк С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
615181
  Мицюк С.В. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції: проблеми та перспективи : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Мицюк С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. – Бібліогр.: л.205-220
615182
  Кваша С.М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку / С.М. Кваша, Н.Є. Голомша // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 99-104
615183
  Яценко О.М. Конкурентоспроможність галузей сільського господарства в умовах глобалізації ринку продовольства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 31-38. – ISSN 2221-1055
615184
  Васюта О.П. Конкурентоспроможність галузі як складова ефективності національної економіки / О.П. Васюта, М.В. Мірошник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 160-166. – ISSN 2222-4459
615185
  Лєткова К.Ю. Конкурентоспроможність галузі як складова конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 203-206. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто актуальну проблему конкурентоспроможності українських галузей, а саме, галузі текстильної промисловості, покращення її конкурентних позицій, знаходження нових конкурентних переваг та підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України ...
615186
  Жмудська І.Б. Конкурентоспроможність гірничо-металургійних корпорацій в умовах членства України в СОТ // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 291-292. – ISBN 78-966-1555-47-09
615187
  Радзієвська С.О. Конкурентоспроможність економіки країни як показник ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 139-140
615188
  Крапивний І.В. Конкурентоспроможність економіки та чинники її зростання / І.В. Крапивний, Н.М. Нілова // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 12-17. – (Економіка ; № 6 (65))
615189
   Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія. – Київ : Знання України, 2005. – 388с. – ISBN 996-554-101-3
615190
  Крупка І. Конкурентоспроможність економіки України на світовому товарному та фінансовому ринках / І. Крупка, Х. Павлик // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 327-340. – ISSN 2078-5860
615191
  Губський Б.В. Конкурентоспроможність економіки України. Посттрансформаційна перспектива / Б.В. Губський; НАНУ; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – Київ : Ділової контакт, 2004. – 343с. – ISBN 966-00-0211-4
615192
  Мицюк С. Конкурентоспроможність економіки України: аналіз основних чинників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-28. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано найвагоміші чинникі конкурентоспроможності економіки України. Рассмотрены и проанализированы наиболее значимые факторы конкурентоспособности экономики Украины. The article is considered and analyzed the most significant ...
615193
  Єхануров Ю.І. Конкурентоспроможність економіки України: проміжні підсумки та найближчі перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 5-9
615194
   Конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне управління нею: гносеологічний та утілітарний ракурси : монографія / [В.П. Мікловда та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Карпатська вежа, 2015. – 418, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 395-416. – ISBN 978-966-8269-63-9
615195
  Павленко І.М. Конкурентоспроможність економічних систем: сутність і специфіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 159-165. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто сутність поняття "конкурентоспроможність" і специфіка його застосування щодо еконосмічних систем.
615196
  Макара О.В. Конкурентоспроможність економічного середовища в Україні. Порівняльний аналіз рейтингів окремих країн // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
615197
  Семенов В.Ф. Конкурентоспроможність зоологічних парків у галузі рекреації і туризму / В.Ф. Семенов, А.В. Жупаненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 295-300 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
615198
  Трокоз Ю.В. Конкурентоспроможність і виявлені порівняльні переваги аграрного сектору України в торгівлі з Європейським Союзом // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 390-406. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
615199
  Булєєв І.П. та інш. Конкурентоспроможність і експортний потенціал економіки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.92-101. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
615200
  Мазурок П. Конкурентоспроможність і проблеми зайнятості молоді // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.111-114
615201
  Казьміна О.П. Конкурентоспроможність і соціальна відповідальність малих підприємств // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 77-82. – ISBN 966-614-021-7
615202
  Воротіна Л.І. Конкурентоспроможність індивідуального відтворення підприємств у ринкових умовах господарювання (теорія та реалії конкурентоспроможності підприємства) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 41-51
615203
  Квачова Т.В. Конкурентоспроможність інтелектуального продукту на світовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 202-203. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Активна купівля-продаж об"єктів інтелектуальної власності приводить до встановлення і розвитку особливого ринку - ринку інтелектуальних товарів і послуг.
615204
  Бочарова Ю.Г. Конкурентоспроможність інфраструктури країн світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 6-12. – ISSN 2222-0712
615205
  Ситницький М. Конкурентоспроможність кадрового потенціалу вітчизняних підприємств // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 11-15


  Проаналізовано основні фактори управління, що забезпечують конкурентоспроможність кадрового потенціалу у глобальному ринковому середовищі. Запропоновано авторське визначення поняття "кадровий потенціал підприємства".
615206
  Литвиненко П.О. Конкурентоспроможність корпоративних підприємств хімічної галузі в контексті євроінтеграційних планів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 297-304.
615207
  Литвиненко П.О. Конкурентоспроможність корпортивних підприємств хімічної галузі в контексті євроінтеграційних планів України : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С.64-65.
615208
  Смирнов І.Г. Конкурентоспроможність країн світу у туризмі: суспільно-географічний аспект / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 145-148. – ISBN 978-966-285-259-2
615209
  Полунєєв Ю.В. Конкурентоспроможність країни як економічна категорія та стратегія розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 189-204
615210
  Полунєєв Ю. Конкурентоспроможність країни як національна ідея, або останній шанс для України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 152-156. – ISSN 1993-0259
615211
  Ніколайчук М. Конкурентоспроможність людського капіталу в системі сучасних чинників розвитку економіки знань // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 211-214. – ISSN 1993-0259
615212
  Варецька О. Конкурентоспроможність людського потенціалу за умов розвитку міжнародних інтеграційних процесів / інформацію підготувала О. Варецька // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51
615213
  Шпак Н.О. Конкурентоспроможність малих промислових підприємств як вагомий чинник їх претензій на рейтингові місця на оптових ринках / Н.О. Шпак, Т.Ю. Кирилич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
615214
  Варналій З.С. Конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва України на регіональному рівні / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 97-106


  У статті досліджено сутність та необхідність посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва України на регіональному рівні. Здійснено аналіз стану і проблем розвитку малого та середнього підприємництва в України, визначено ...
615215
  Панасюк О.В. Конкурентоспроможність малого підприємництва України та механізми формування конкурентного потенціалу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 158-164


  У статті розкривається сутність конкурентоспроможності малого підприємництва на ринках та механізми формування його конкурентного потенціалу як важливого чинника зміцнення економіки України в цілому. In the article the substance of small business ...
615216
  Гончарова О.М. Конкурентоспроможність металургійних підприємств як фактор стратегічного розвитку національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 268-274


  У роботі досліджено сучасний стан металургійних підприємств у контексті глобалізації; визначено основні перспективи розвитку в нинішніх умовах; запро поновані заходи з підвищення конкурентоспроможності вітчизняних металургійних підприємств і шляхи ...
615217
  Семикіна М.В. Конкурентоспроможність молоді на ринку праці в умовах системної кризи / М.В. Семикіна, С.С. Голбанос // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – C. 28-35. – (Економічні науки ; вип. 27)
615218
  Масляєва О.О. Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств у контексті євроінтеграційних процесів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
615219
  Хижняк Л.М. Конкурентоспроможність національних систем вищої освіти в контексті збереження їхньої культурної ідентичності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 185-189. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521


  У статті акцентується на тому, що пошук концепцій, соціальних технологій та інструментів підвищення конкурентоспроможності національних систем вищої освіти стримує відсутність нових ідей щодо збереження їхньої культурної ідентичності.
615220
   Конкурентоспроможність національної економіки. – Київ : Фенікс, 2005. – 582с. – ISBN 966-651-247-5
615221
  Гражевська Н.І. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті сучасної парадигми модернізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 6-13


  Статтю присвячено дослідженню конкурентоспроможності національної економіки в контексті сучасної парадигми модернізації, згідно з якою інституційна система та інституційна динаміка є визначальними чинниками стимулювання господарського прогресу та ...
615222
  Балджи М.Д. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті управління розвитком інтеграційних зв"язків України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 173-179. – ISSN 2306-546X


  В статті розглянуті основні положення конкурентоспроможності національно економіки України та обґрунтовані напрямки її інтеграційних зв"язків. Предметом дослідження обраної теми виступають принципи та підходи управління конкурентоспроможністю ...
615223
  Пенькова О.Г. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 26-31. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
615224
  Соболева М.В. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 510-512. – ISBN 978-617-7069-02-6
615225
  Омельченко В.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах науково-технічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 215-217.
615226
  Єщенко П.С. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах невизначеності моделі економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 10-16


  Розглянуто поняття конкурентоспроможності національної економіки, чинники, що її стримують в умовах невизначеності моделі економічного розвитку, та обґрунтовуються напрями державної політики, які спрямовані на зростання ...
615227
  Русінова О.С. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах невизначеності моделі економічного розвитку / О.С. Русінова, Н.В. Н.В. Чумак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 186-190
615228
  Хмелевський М.О. Конкурентоспроможність національної економіки на ринку праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 15-19.
615229
  Паризький І.В. Конкурентоспроможність національної економіки як визначний критерій інноваційно-технологічного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 47-50. – ISSN 2306-6806
615230
  Скрипник Н. Конкурентоспроможність національної економіки: генеза та пріоритетні напрями дослідження // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 284-287. – ISSN 1993-0259
615231
  Паценко О.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки: історія розвитку поняття та сучасне розуміння // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 166-183
615232
  Хамініч С.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки: особливості, пріоритети та проблеми // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-26. – ISSN 1993-6788
615233
  Варналій З.С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення = Competitiveness of national economy: problems and priorities of innovation : монографія / З.С. Варналій, О.П. Гармашова. – Київ : Знання України, 2013. – 387, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-322-2
615234
  Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення : Монографія / Я.Б. Базилюк; Адміністрація Президента Україна. Нац. ін-тут стратег. дослід. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 2002. – 132с. – (Економічні стратегії ; Вип.7). – ISBN 966-554-047-5
615235
  Озеранська Г.О. Конкурентоспроможність Нідерландів на світовому ринку туристичних послуг: основні детермінанти, сучасний стан та шляхи підвищення / Г.О. Озеранська, Н.М. Матвієнко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 124-134


  У статті проаналізовано детермінанти конкурентоспроможності Нідерландів на ринку туристичних послуг та можливості її підвищення. Досліджено рейтинг країни на світовому ринку за допомогою систематизованих міжнародними організаціями критеріїв ...
615236
  Батюк Л.А. Конкурентоспроможність нових індустріальних країн Азії: досвід для України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2018. – Вип. 191. – C. 150-162. – (Економічні науки)
615237
  Жилінська О. Конкурентоспроможність організацій сфери освітніх послуг як об"єкт управління / О. Жилінська, В. Вакуленко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 176-182. – ISSN 2078-5860
615238
  Бойко А. Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 16-22
615239
  Бойко Анжела Іванівна Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 16-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості, як комплексна, системна характеристика практично-прагматичної спрямованості освітнього процесу в сучасних умовах.
615240
  Куделко В.Е. Конкурентоспроможність освітньої послуги за напрямом підготовки "Менеджмент у спорті" на освітянському ринку України / В.Е. Куделко, А.М. Куделко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 04. – С. 22-27. – ISSN 1818-9172
615241
  Кічула О.В. Конкурентоспроможність персоналу / О.В. Кічула, А К. Корек"ян // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 45-48. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
615242
  Харун О. Конкурентоспроможність персоналу підприємства в контексті розвитку трудового потенціалу // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 62-73. – ISSN 2410-0919
615243
  Гринчуцький В.І. Конкурентоспроможність персоналу промислових підприємств регіону / В.І. Гринчуцький, С.А. Прохоровська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 80-87. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
615244
  Цюпко І.В. Конкурентоспроможність підприємств - головний критерій національної економічної безпеки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 293-297. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
615245
  Козловський К.В. Конкурентоспроможність підприємств авіабудівного комплексу в умовах світової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 75-77
615246
  Маросіна Н.О. Конкурентоспроможність підприємств космічної галузі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 307-314
615247
  Дружина Ю.В. Конкурентоспроможність підприємств машинобудування: теоретичні підходи до визначення та формування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 12-17. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
615248
  Гончарова О.М. Конкурентоспроможність підприємств металургійної промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 353-361
615249
  Семів Сергій Романович Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Семів С.Р.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
615250
  Семів Сергій Романович Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки : Дис....канд.економ.наук:08.05.01 / Семів Сергій Романович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 230л. + Додатки: л.178-230. – Бібл.: л.162-178
615251
  Стеченко Д.М. Конкурентоспроможність підприємств у ринковому просторі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 134-140. – ISBN 966-7958-13-2
615252
  Барбаріч Т.М. Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 70-72
615253
  Блонська В.І. Конкурентоспроможність підприємства - основний чинник розвитку конкурентоспроможної економіки / В.І. Блонська, Р.Л. Лупак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.2. – С. 345-349. – ISBN 5-7763-2435-1
615254
  Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна; МОНУ; Макіївськ. економіко-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. – ISBN 966-364-181-9
615255
  Талан В. Конкурентоспроможність підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 222-225.
615256
  Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства : планування та діагностика : монографія / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Романко О.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. екон. теорії. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-197. – ISBN 978-966-694-144-5
615257
  Дегтяренко О.Г. Конкурентоспроможність підприємства і її взаємозв"язок з якістю продукції // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 57-64. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
615258
  Зубкова А.Б. Конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку: залежність від культури якості / А.Б. Зубкова, Т.В. Донько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 138-148. – ISSN 0321-0499
615259
  Яременко О.Ф. Конкурентоспроможність підприємства як необхідна умова стійкості розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 43-46. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
615260
  Лисиченко Т.О. Конкурентоспроможність підприємства як об"єкт управління / Т.О. Лисиченко, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 86-87. – ISBN 978-617-645-231-7
615261
  Нечушкіна С.М. Конкурентоспроможність підприємства як явище і як економічна категорія // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 258-266


  З розвитком ринкових відносин в Україні, її входженням до міжнародної системи поділу праці, посилюється конкуренція між підприємствами, з"являється необхідність конкурувати з провідними ТНК, що вимагає проведення систематичного аналізу стану ...
615262
  Цветкова І.І. Конкурентоспроможність підприємства: аналіз сучасних підходів та розуміння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 107-114. – ISSN 0321-0499
615263
  Шарко В.В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 120-126. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
615264
  Шарко В.В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 237-243. – ISSN 2222-4459
615265
  Пуцентейло П.Р. Конкурентоспроможність підприємства: методологія аналізу дефініції // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 80-86. – ISSN 2309-1533
615266
  Панасенко Д.А. Конкурентоспроможність підприємства: сутнісна та функціональна характеристики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 270-275. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто та систематизовано позиції авторів на трактування категорії "конкурентоспроможність підприємства".
615267
  Михєєва А.В. Конкурентоспроможність підприємства: теоретичний аспект // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 87-89. – ISBN 978-617-645-231-7
615268
  Олейнікова Л.Г. Конкурентоспроможність податкової системи України / Л.Г. Олейнікова, А.В. Череп, О.С. Тищенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 97-100. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
615269
  Страчкова Н. Конкурентоспроможність приморського регіону: системно-інтеграційний підхід // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 118-124 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
615270
  Мельник Л.В. Конкурентоспроможність продукції на регіональному продовольчому ринку Хмельницької області та напрямки її підвищення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 130-135. – Бібліогр.: 9 назв.
615271
  Пилипенко А.А. Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства : організіція управління та маркетингове забезпечення : монографія / [А.А. Пилипенко, О.В. Фартушняк, І.Ю. Пасічник] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 275, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 213-242. – ISBN 978-966-8177-75-0
615272
  Чернов С.О. Конкурентоспроможність промислової продукції із вторинних ресурсів / С.О. Чернов, В.О. Орлов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 269-273. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
615273
   Конкурентоспроможність промисловості регіонів України : наук. вид. / [С.О. Іщук та ін. ; наук. ред. С.О. Іщук] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2016. – 73, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 53-55. – (Серія "Регіони: моніторинг, прогнози, моделі"). – ISBN 978-966-02-8116-5
615274
  Ісиченко І.В. Конкурентоспроможність регіонів з позиції суспільної географії : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-39. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
615275
  Чебан Р. Конкурентоспроможність регіонів та методи її оцінки / Р. Чебан, Л. Гейко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 159-174. – ISSN 2409-9260
615276
   Конкурентоспроможність регіонів України: стан і проблеми // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-31.
615277
  Паламарчук Н.О. Конкурентоспроможність регіонів як основа для розвитку міжнародного бізнесу в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 78-85. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
615278
  Курій Л.О. Конкурентоспроможність регіону в контексті розвитку людського потенціалу та міграційних процесів (на прикладі Хмельницької області) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 93-100. – ISSN 1562-0905
615279
  Яремко Л.А. Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 135-144. – ISSN 1993-6788
615280
  Яремко Лариса Адольфівна Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 135-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблему формування регіональної конкурентоспроможності, з"ясовано джерела конкурентних переваг регіону.
615281
  Герасимчук З.В. Конкурентоспроможність регіону: теорія методологія, практика : монографія / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська ; МОНУ ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 243 с., [4] с. : іл., табл. – Додатки: с. 182-243. – Бібліогр.: с. 172-181. – ISBN 978-966-517-632-9
615282
  Левицька О.Л. Конкурентоспроможність ринку агропродовольчої продукції в Україні: суспільно-географічний аспект / О.Л. Левицька, О.Г. Церковний, С.П. Запотоцький // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 229-240


  Охарактеризовано сучасний стан та регіональні особливості ринку агропродовольчої продукції в Україні. Розкрито складові механізму формування конкурентоспроможного агропродовольчого ринку та визначено основні засади забезпечення його ...
615283
  Руденко Н.В. Конкурентоспроможність ринку праці в Україні: тенденції змін в умовах економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 173-177


  У статті розглядаються сучасний стан і тенденції розвитку українського ринку праці в умовах посилення економічної кризи, аналізуються позитивні і негативні наслідки її впливу. The current situation and development tendency of the Ukrainian market of ...
615284
  Герасименко О.О. Конкурентоспроможність робочих місць як передумова гідної праці: реалії економіки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 33-39. – ISSN 2222-0712
615285
   Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових відносин : Монографія. – Київ, 2003. – 214с. – ISBN 966-02-2822-8
615286
  Лісогор Л.С. Конкурентоспроможність робочої сили в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 59-62. – ISBN 966-614-021-7
615287
  Юзвяк О.В. Конкурентоспроможність світових фінансових центрів в посткризовий період // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 241-247


  Розглянуто основні тенденції розвитку світових фінансових центрів в умовах світової фінансової кризи. Проаналізовано фактори конкурентоспроможності фінансових центрів та факторів їх розвитку в посткризовий період.
615288
  Ліпчинський Я.О. Конкурентоспроможність сектору страхових послуг України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-44.
615289
  Кондратюк О.І. Конкурентоспроможність сільського господарства та шляхи її підвищення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 56-63. – ISSN 1993-6788
615290
  Пономарьова О.Б. Конкурентоспроможність страхових компаній в сучасних умовах економічних перетворень / О.Б. Пономарьова, Л.О. Алєксєєва, В.Р. Тристан // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 18-21. – ISSN 2409-1944
615291
  Шірінян Л. Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах : управління економікою : теорія і практика / Л. Шірінян, А. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 37-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
615292
  Харламова Г.О. Конкурентоспроможність сучасного випускника - шкала кваліфікацій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 190-197


  Проводиться огляд питань, пов"язаних із конкурентоспроможністю випускника ВНЗ з позицій кваліфікація - компетенція.
615293
  Безугла В.О. Конкурентоспроможність та аналіз існуючих методик її оцінки : економічна наука / В.О. Безугла, І.І. Постіл // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 33-35. – Бібліогр.: 17 назв
615294
  Садєков А.А. Конкурентоспроможність та економічна безпека торговельного підприємства: оцінка взаємовпливу / А.А. Садєков, Т.Б. Хлевицька // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 148-155
615295
  Оболенцева Л.В. Конкурентоспроможність та ключові фактори успіху в контексті "економіки знань" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 134-139. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
615296
  Матових С.В. Конкурентоспроможність та фактори її формування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 88-92. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
615297
  Олійник Я. Конкурентоспроможність територій як напрям суспільно-географічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-38. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні складові формування конкурентоспроможності території. Обґрунтовано застосування територіально-просторового аналізу, як засобу оцінки територіальної конкурентоспроможності, аналізу каркасу території й обгрунтування перспективних ...
615298
  Кіптенко В.К. Конкурентоспроможність туристичної індустрії України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 134-137. – Бібліогр.: 5 назв
615299
  Сизоненко В.О. Конкурентоспроможність у мікро- та макроекономічному вимірі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 19-26


  Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти сутності, факторів та способів виміру конкурентоспроможності. Проаналізовано причини втрати конкурентних позицій України у світовому економічному просторі.
615300
  Смерічевська С.В. Конкурентоспроможність у соціально-економічному вимірі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 36-44. – ISSN 1993-6788
615301
  Білорус О. та інш. Конкурентоспроможність у сучасному глобальному світі // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.7-11. – ISBN 966-7825-54-Х
615302
  Литвиненко В.М. Конкурентоспроможність України в контексті сучасної світової фінансово-економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 72-77


  У статті розкрито методологію оцінки конкурентоспроможності країни. Проаналізовано основні складові міжнародної конкурентоспроможності України. Аргументовано зростаючу роль культури у забезпеченні міжнародної конкурентноздатності в умовах ...
615303
  Румянцев А.П. Конкурентоспроможність України на ринку ЄС / А.П. Румянцев, О.Г. Тонких // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 81-90
615304
  Лозинська М. Конкурентоспроможність України на світовому туристичному ринку // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 119-126. – ISSN 1729-7036
615305
  Лозова Г.М. Конкурентоспроможність України та наслідки її вступу до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 187-192
615306
  Григоренко В.К. Конкурентоспроможність України у залученні ПІІ з ЄС серед країн ЦСЄ і ЄЕП // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 185-189.
615307
  Кузнєцова Л. Конкурентоспроможність України у сфері освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 64-69. – ISSN 1682-2366
615308
  Федоренко М.С. Конкурентоспроможність України як майбутньої держави Європейського Союзу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 68-70. – ISSN 2306-6792


  Дана стаття присвячена аналізу конкурентоспроможності України. Проаналізовано показники конкурентоспроможності України за звітом Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність у 2012-2013 рр. Звернуто увагу на причини низької ...
615309
  Харламова Г.О. Конкурентоспроможність України як похідна від темпів її інвестиційної динаміки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 234-241


  Аналізується динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну. Запропоновано алгоритм розрахунку короткострокових часових оглядів інвестиційної динаміки України, який дає більш точні прогнозні значення. Проаналізовано конкурентоспроможність ...
615310
  Харламова Г.О. Конкурентоспроможність України як похідна від темпів її інвестиційної динаміки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-21
615311
  Дугієнко Н.О. Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи / Н.О. Дугієнко, Я.О. Пухирь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 100-107. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
615312
  Пашков І.А. Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи / І.А. Пашков, Я.О. Пухирь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 111-119. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
615313
  Хомік Ю.О. Конкурентоспроможність українських туристичних послуг на світовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 144-145. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Показано, що туристична індустрія в Україні має всі підстави для подальшого розвитку як одного з лідерів в економічній сфері і сфері створення робочих місць.
615314
  Блонська В.І. Конкурентоспроможність української економіки в ринкових умовах / В.І. Блонська, В.П. Горзов // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 156-161. – ISBN 5-7763-2435-1
615315
  Юхименко В. Конкурентоспроможність української економіки в умовах євроінтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 9-22. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
615316
  Яців І. Конкурентоспроможність української продукції птахівництва на зовнішніх ринках / І. Яців, А. Завірюха // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
615317
  Романюта Е. Конкурентоспроможність української системи оподаткування в умовах інтеграції до Європейського Союзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 60-68. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
615318
  Панасенко Г.О. Конкурентоспроможність фінансової системи: базові складові, тенденції розвитку, суперечності та шляхи їх розв"язання // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С.171-186. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
615319
  Пасічник В.Г. Конкурентоспроможність фірми : Навчально-методичний коплекс для студ. економ. спец. усіх форм навчання / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна; Ін-т муніципального менеджменту та бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 112с. – ISBN 966-364-079-0
615320
  Шевченко Л.С. Конкурентоспроможність фірми на ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-105.
615321
  Матвієнко Н.М. Конкурентоспроможність Хорватії на світовому ринку туристичних послуг: досвід для України / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, І.І. Околович // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 93-107


  Проаналізовано місце сфери туризму в економіці Хорватії та наголошено на актуальності дослідження її конкурентних переваг. Головну роль відведено порівнянню Хорватії та України за різними показниками конкурентоспроможності. Проведено порівняльний ...
615322
  Давиденко Н.М. Конкурентоспроможність цукрової промисловості Чернігівської області // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 383-391. – (Право. Економіка. Управління)
615323
  Зубчик О.А. Конкурентоспроможність як аналітичний інструмент дослідження державної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаючи конкурентоспроможність як аналітичний інструмент дослідження державної освітньої політики, автор проаналізував окремі складові Індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (Швейцарія) та Рейтингу глобальної ...
615324
  Шеховцова І.А. Конкурентоспроможність як базис функціонування зовнішньоекономічних відносин сучасності / І.А. Шеховцова, М.О. Цибуленко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 77-82. – ISSN 2310-5534
615325
  Тепла М.М. Конкурентоспроможність як економічна категорія: суть та основні особливості // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 130-136. – (Економіа ; Вип. 24)
615326
  Желюк Т. Конкурентоспроможність як ефективна форма функціонування національної економіки: підходи до оцінювання в системі глобальних координат // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 81-93. – ISSN 1818-5754
615327
  Кириленко Л. Конкурентоспроможність як категорія ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання щодо сутності та змісту конкурентоспроможності та механізму її впливу на результати економічної діяльності. Ключові слова: конкурентоспроможність, ринкова економіка, глобальна економіка, ринковий механізм, інноваційна ...
615328
  Збиранник О.М. Конкурентоспроможність як ключова економічна категорія ринкової системи // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 75-82. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
615329
  Кириленко В.І. Конкурентоспроможність як критерій економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 37-42
615330
  Холод С.Б. Конкурентоспроможність як міра відповідності стратегії розвитку і стратегії організаційних змін / С.Б. Холод, С.В. Грушевський // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 128-131. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1729-7206
615331
  Андріяко Т. Конкурентоспроможність як прояв акмеологічної культури особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 64-67. – ISSN 0131-6788


  У статті на основі аналізу економічних, психологічних, педагогічних підходів сформульовано поняття конкурентоспроможності, обгрунтовано висновок про конкурентоспроможність як прояв акмеологічної культури особистості.
615332
  Павлова В.А. Конкурентоспроможність як рівнодіюча зовнішнього середовища і внутрішніх можливостей підприємства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 63-70.
615333
  Механік О.В. Конкурентоспроможність як соціально-економічна категорія: сутність, структура, класифікація, основи формування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 27-34
615334
  Коклюнов О.М. Конкурентоспроможність як стабілізуючий фактор розвитку економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.16-18
615335
  Мацибора Т. Конкурентоспроможність як фактор інвестиційної привабливості видів економічної діяльності : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 38-42 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
615336
  Александров І.О. Конкурентоспроможність, ціна, фінансові результати підприємницької діяльності / І.О. Александров, Г.П. Бурук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 130-139


  Обгрунтовано підхід щодо оцінки конкурентоспроможності продукції із урахуванням екологічної складової з використанням теорії нечіткої логіки. Встановлено взаємозв"язок між конкурентоспрможністю, ціною та фінансовими результатами та апробовано на ...
615337
  Капітанець О.М. Конкурентоспроможності ВНЗ в умовах євроінтеграції України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 65-70. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті виділено чинники конкурентоспроможності ВНЗ в умовах євроінтеграції України. Розглянуто можливі способи впливу на неї та підвищення якості професійної підготовки фахівців.
615338
  Точилін В.О. Конкурентоспроможность національної економіки: стан і перспективи підвищення / В.О. Точилін, В В. Венгер // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 53-59. – ISBN 966-614-021-7
615339
  Булах І.В. Конкурентостійкість підприємства як економічне поняття та його значення в галузі зв"язку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 156-161. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
615340
  Шолом-Алейхем Конкуренты / Шолом-Алейхем ; [пер. с идиш М. Шамбадала]. – Харьков : Фолио, 2009. – 224 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4578-2
615341
  Возовикова Т. Конкуренцию под контроль! Рынку дополнительного образования не хватает порядка // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  “Дополнительное профессиональное образование (ДПО) сейчас находится на острие реформирования всей образовательной модели”, - так определил значение последних событий в ДПО один из участников недавнего круглого стола, организованного Комитетом ...
615342
  Журавский Николай Конкуренция - это движение вперед // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 46 : фото
615343
  Портер Майкл Конкуренция = On competition : Учебн.пособие / Портер Майкл; Пер.с англ. – СПб.,М.,К. : Вильямс, 2000. – 495с. – ISBN 5-8459-0055-7
615344
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002
615345
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
615346
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
615347
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 1. – 2003
615348
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 2. – 2003
615349
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 3. – 2003
615350
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 4. – 2003
615351
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 5. – 2003
615352
   Конкуренция : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 6. – 2003
615353
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 1. – 2004
615354
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
№ 2. – 2004
615355
   Конкуренция : Вестник Антимонопольного комитета Украины. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
615356
  Астахов В.В. Конкуренция в сфере предоставления образовательных услуг в условиях глобализации образовательного пространства: проблемы совершенствования законодательства // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 29-44. – ISSN 1993-5560
615357
   Конкуренция в Украине : Аналитический доклад о состоянии, тенденциях и проблемах развития экономической конкуренции в Украине в 2000-2005 г. / А.А. Комтусев, Б.Е. Кваснюк, С.И. Киреев, В.И. Талах, др. и; Антимонопольный комитет Украины; Гос. учреждение Ин-т экономики и прогнозирования НАНУ; Авт.: Комтусев А.А., Кваснюк Б.Е., Киреев С.И., Талах В.И., и др. – Киев, 2006. – 40 с.
615358
  Галица И. Конкуренция в условиях глобализации: новые аспекты // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 0207-3676
615359
  Бородинов В. Конкуренция вещных прав // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2012. – № 12 (декабрь). – С. 16-20. – ISSN 0132-0831
615360
  Деревянкин Т.И. Конкуренция и монополия как категории рынка в отечественной экономической литературе конца XIX- начала XX вв : історія економічної думки / Т.И. Деревянкин, О.В. Костюшко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 15-26. – Бібліогр.: 42 назви
615361
  Кирцнер И.М. Конкуренция и предпринимательство / И.М. Кирцнер; Пер. с англ. А.Н.Романова. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 239с. – ISBN 5-238-00266-1
615362
  Шамрай Ю. Конкуренция и социальное развитие // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.36-47. – ISSN 0207-3676
615363
  Седов В.И. Конкуренция и цены химических товаров-заменителей в США. : Автореф... Канд.экон.наук: / Седов В.И.; Моск.гос.ин-т.междуран.отношен. – М, 1964. – 17л.
615364
  Философова Т. Конкуренция или партнерство: проблемы и перспективы делового сотрудничества КНР и стран АСЕАН / Т. Философова, А. Янгель // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 44-56. – ISSN 2074-6040


  Рассматриваются особенности формирования глобальной конкуренции. Дана оценка развитию взаимоотношений стран АСЕАН с Китайской Народной Республикой. Показано влияние нестабильности мировой экономики на конкурентную среду и развитие торгово-экономических ...
615365
  Соколова Е. Конкуренция на инновационных рынках: особенности определения и анализа // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 9. – C. 126-138. – ISSN 0042-8736
615366
  Мамонов М. Конкуренция на российском кредитном рынке: влияние на кредитную активность банков и оценка эффекта экономического кризиса 2008-2009гг. // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 76-99 : табл., рис. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0042-8736
615367
  Князева И.В. Конкуренция на рынке высшего профессионального образования: проблемы и перспективы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 69-73. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию формирования конкурентной среды на рынке образовательных услуг высшего профессионального образования, особенностей его структурной организации и функционирования. Выделена группа проблем, указывающих на антиконкурентные ...
615368
  Хруцкая Н.В. Конкуренция сосуществующих вариантов языковых единиц в процессе эволюции литературной нормы : (лингвопрогностический аспект) : монография / Н.В. Хруцкая ; МОНУ ; Национальный педагогический ун-т им. М.П. Драгоманова. – Киев : Освита Украины, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-8847-81-3
615369
  Гейгер С.Г. Конкуренция типов колебаний в оптическом квантовом генераторе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гейгер С.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 13л.
615370
  Черниченко О.С. Конкуренция юрисдикций государств и порождаемые ею проблемы в межгосударственных отношениях // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.20-29. – ISSN 1812-3910
615371
  Яворський Я. Конкуренційне законодавство Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.50-52. – ISSN 0132-1331
615372
   Конкуренційне законодавство України : Юридичний збірник. – Київ, 2002. – 296с. – ISBN 966-651-041-3
615373
  Кужель О. Конкуренція - це спільний рух вперед // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 2-4
615374
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
615375
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
615376
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
615377
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
615378
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
615379
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
615380
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
615381
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
615382
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
615383
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
615384
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
615385
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
615386
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
615387
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
615388
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
615389
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
615390
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
615391
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
615392
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
615393
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
615394
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
615395
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
615396
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
615397
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
615398
   Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
615399
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
615400
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1. – 2008
615401
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2. – 2008
615402
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3. – 2008
615403
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4. – 2008
615404
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (32). – 2009
615405
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (33). – 2009
615406
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (34). – 2009
615407
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (35). – 2009
615408
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (36). – 2010
615409
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (37). – 2010
615410
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (38). – 2010
615411
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (39). – 2010
615412
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (40). – 2011
615413
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (41). – 2011
615414
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (42). – 2011
615415
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (43). – 2011
615416
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 1 (44). – 2012
615417
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 2 (45). – 2012
615418
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 3 (46). – 2012
615419
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
№ 4 (47). – 2012
615420
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 1 (48). – 2013
615421
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 2 (49). – 2013
615422
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 3 (50). – 2013
615423
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 1/2 (52/53). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
615424
   Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 3/4 (54/55). – 2014. – 90 с. – Резюме укр., англ. мовами
615425
  Михайленко О.Р. Конкуренція або колізії правових норм та верховенство закону щодо кримінального процесу // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 83-86
615426
  Шнирков Олександр Іванович Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських країн з перехідною економікою : Дис... докт.економ.наук: 08.05.03 / Шнирков Олександр Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 409л. – Бібліогр.:л.375-409
615427
  Шнирков О.І. Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських країн з перехідною економікою. : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.05.03 / Шнирков О.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 37 с.
615428
  Шнирков О.І. Конкуренція в економічних взаємовідносинах країн Східної Європи / О.І. Шнирков. – Київ, 1996. – 234с.
615429
  Благодир Л.М. Конкуренція в олійно-жировій галузі України: поведінковий і функціональний аспекти / Л.М. Благодир, Н.Г. Вигонюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 35-42. – ISSN 1997-9266
615430
  Чекалюк В.В. Конкуренція в сучасних медіа як стимул розвитку і фахівців PR в Україні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 10-14


  У статті йдеться про потреби вироблення нових методологічних засад щодо специфіки функціонування сучасних ЗМІ. Увага акцентується на вивченні проблеми підвищення якості інструментарію впливу на громадську думку, суспільну свідомість і поведінку за ...
615431
  Чижова В.А. Конкуренція електроенергетичної галузі та шляхи її лібералізації // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 249-153
615432
  Филюк Г.М. Конкуренція за вхід на ринок природної монополії: теорія і практика // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 120-125.


  У статті аналізується теорія і практика запровадження конкуренції на ринках природних монополій. Розглядаються проблеми використання концесії на ринках природних монополій в Україні з метою залучення найефективніших приватних партнерів.
615433
  Кулініч О. Конкуренція за доступ до енергоресурсів: приклад світового ринку вугілля // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 92-103. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
615434
  Костусєв О. Конкуренція і вільні економічні зони // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-26.
615435
  Вачевський М.В. Конкуренція і конкурентоздатність товарів при використанні об"єктів інтелектуальної власності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.38-45
615436
  Кулешова Г.М. Конкуренція і конкурентоспроможність в агропромисловому виробництві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-132.
615437
  Павлова В.А. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 10-14
615438
  Адамик В. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку / В. Адамик, Г. Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 7-16. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
615439
  Филюк Г.М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації : монографія / Филюк Г.М. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-485-038-1
615440
  Манцуров І.Г. Конкуренція і підприємництво - невід"ємний атрибут ринку / І.Г. Манцуров, С.Г. Дрига // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С.99-101. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
615441
  Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво : монографія / Варналій З.С. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-367-3
615442
  Шинкаренко Ю.А. Конкуренція ідентичностей і глобальності в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
615443
  Якушик В.М. Конкуренція інтепретацій природи соціально-політичних потрясінь в Україні в 2013-2015 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 43-53. – ISSN 1996-5931
615444
  Марін Олександр Костянтинович Конкуренція кримінально-правових норм : Дис.... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Марін Олександр Костянтинович; Львів. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 235 л. – Бібліогр.: л.217-235
615445
  Марін Олександр Костянтинович Конкуренція кримінально-правових норм : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. / Марін О.К.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
615446
   Конкуренція мод при перенесенні сигналів крізь плазмові хвильові бар"єри за допомогою електронних пучків / І.О. Анісімов, С.В. Довбах, С.М. Левитський, Г.В. Лізунов, О.В. Подладчикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-16. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 2)


  Теоретично розглядається механізм обмеження підсилення нерезонансного сигналу в закритичній плазмі, крізь яку рухається електронний потік. Роль такого механізму відіграє конкуренція між сигналом та ленгмюрівською хвилею (остання завжди збуджується ...
615447
  Гаврилюк О.Г. Конкуренція на вітчизняному ринку ветеринарних препаратів : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 46-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
615448
  Городнича Л. Конкуренція на європейських засадах // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 24-25
615449
  Руденко Вікторія Вікторівна Конкуренція на ринках легкових автомобілів країн Центральної та Східної Європи : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Руденко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 258л. + Дод.: л.226-258. – Бібліогр.: л.201-225
615450
  Руденко Вікторія Вікторівна Конкуренція на ринках легкових автомобілів країн Центральної та Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Руденко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
615451
   Конкуренція на ринках телекомунікацій в національному та міжнародному контексті // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 7-11
615452
  Сива Т.В. Конкуренція на ринку банківських послуг // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.127-132
615453
  Якушева О.В. Конкуренція на ринку банківських послуг як мотив інноваційної діяльності банків // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 284-291. – ISSN 1993-0259
615454
  Циганов С.А. Конкуренція на світовому туристському ринку в сучасних умовах / С.А. Циганов, О.Є. Юрченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 117-125. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовані підходи щодо вивчення конкуренції. Вдоскона- лено визначення поняття конкуренції на світовому ринку туризму. Розглянуто питання підвищення конкурентоспроможності України на світовому туристському ринку. The methods of ...
615455
  Шликов Д.В. Конкуренція норм про оренду державного майна (як підстава вдосконалення правового режиму) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 123-131.
615456
  Федорак Л. Конкуренція пом"якшуючих та обтяжуючих покарання обставин у ст. 69 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 165-166
615457
  Ус М. Конкуренція прав інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 41-44
615458
  Горобець І. Конкуренція стратегій майбутнього Близького Сходу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 30-33
615459
  Филюк Г. Конкуренція та антимонопольні важелі держави : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 68-69. – Бібліогр.: 3 назви
615460
  Венгер В.В. Конкуренція та конкуренти на регіональних ринках чорних металів / В.В. Венгер, В.О. Точилін // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 81-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
615461
  Ткаченко А.М. Конкуренція та конкурентні відносини під впливом державного контролю // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 157-165. – ISSN 1729-7206
615462
  Уманців Ю. Конкуренція та концентрація капіталу: проблеми співіснування у національній економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 68-81. – ISSN 1605-2005
615463
  Временно Л. Конкуренція та монополізація у галузі недержавного обов"язкового страхування в Україні / Л. Временно, В. Мужилівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  В cтaттi визначено та проаналізовано основні тенденції розвитку конкуренції, монополізації у галузі недержавного обов"язкового страхування в Україні. Огрунтовано необхідність державного регулювання концентрації за видами обов"язкового страхування з ...
615464
  Нестеренко О.П. Конкуренція та монополія в економічній системі: погляд неоавстрійської школи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 63-70


  На основі виявлення сутності конкурентного процесу проаналізовано механізм взаємодії конкуренції та монополії в економічній системі згідно з поглядами австрійських неолібералів. Розкрито особливості розгляду проблеми монополії та антимонопольного ...
615465
  Нестеренко О.П. Конкуренція та монополія в економічній системі: погляд неоавстрійської школи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 58-65


  На основі виявлення сутності конкурентного процесу проаналізовано механізм взаємодії конкуренції та монополії в економічній системі згідно з поглядами австрійських неолібералів. Розкрито особливості розгляду проблеми монополії та антимонопольного ...
615466
  Глазко В.І. Конкуренція технологій або ланцюг кризових ситуацій // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-36 : фото
615467
  Бойченко А. Конкуренція у сфері авторського права: чи потрібна вона Україні / А. Бойченко, Ю. Коротаєва // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.32-36. – ISSN 1608-6422
615468
  Лисицький М. Конкуренція у сфері державних закупівель - міф чи реальність? / М. Лисицький, Л. Маноха, Р. Мосціпан // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 3. – С. 9-14
615469
  Боголіб Т.М. Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 31-56. – ISSN 0372-6436


  Досліджено процеси конкуренції вищих навчальних закладів; обгрунтовано основні критерії формування рейтингів університетів; виявлено взаємозв"язок між високим рейтингом університету і показником його елітності; розкрито значення капіталізації в ...
615470
  Руських К.М. Конкуренція фондових бірж Європи: теоретичний та практичний аспект // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 316-321
615471
  Сологуб І.А. Конкуренція чи інновації: «скільки» монополізму потрібно для технічного прогресу? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
615472
  Пуцентейло П.Р. Конкуренція як економічна категорія // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-123.
615473
  Ковриженко Л.О. Конкуренція як економічна категорія та специфіка її прояву в банківській сфері // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 72-80
615474
  Налукова Н. Конкуренція як запорука успішного розвитку страхового ринку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 102-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
615475
  Марцин В.С. Конкуренція як засіб антимонопольного регулювання товарних ринків та місце в ньому держави // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-8.
615476
  Осецький В.Л. Конкуренція як макрорегулятор високорозвинутого ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 44-53


  Стаття присвячена розгляду суті конкуренції як макрорегулятора високорозвиненого ринку. Доведено, що правильне уявлення про зміст цієї категорії може бути використане як основа при розробці методів і засобів макрорегулювання та формування конкретних ...
615477
  Росецька Ю. Конкуренція як механізм переливу капіталу // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 33-39


  Рентабельність розглядається як один із показників ефективності конкурентного руху.
615478
  Александрова О. Конкуренція як передумова становлення громадянського суспільства в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.82-88. – ISBN 966-7800-08-3
615479
  Брадов В.В. Конкуренція як регулятор медіаринку: теоретичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 15-18. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
615480
  Кривега Л.Д. Конкуренція як соціальне явище: український контекст // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 239-242
615481
  Шнипко О.С. Конкуренція як специфічна форма конфлікту і співіснування суб"єктів ринку // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33-44. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
615482
  Захарченко В.І. Конкуренція як фактор територіального зосередження спеціалізованого виробництва // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 33-38 : іл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
615483
  Пахаренко О. Конкуренція, інтелектуальна власність, митниця та асоціація з ЄС // Юридична газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 18). – С. 9, 16-17
615484
  Нілова Н.М. Конкуренція: дослідження теоретичного підгрунтя / Н.М. Нілова, Т.О. Семененко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 36. – С. 117-125
615485
  Вініченко І.І. Конкуренція: сутність та концепції дослідження // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 8-10. – ISSN 2306-6806
615486
  Ладунка І.С. Конкуренція: теоретичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 124-126. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
615487
  Кияк А.Т. Конкуретна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку : 08.05.01: Дис. ... канд. екон. наук / Кияк А. Т.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 195л. – Бібліогр.:л.170-185
615488
   Конкуретные ситуации изучающим курс "Труд руководителя". – М., 1976. – 182с.
615489
  Баденов Е.Б. Конкурирующее гидрирование некоторых органических соединений на палладии и никеле : Автореф... канд.хим.наук: 085 / Баденов Е.Б.; АН КазССР Ин-т хим. наук. – Алма Ата, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
615490
  Петринка Л.В. Конкурс-вікторина "Географічний калейдоскоп", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 35-37
615491
  Петринка Людмила Конкурс-вікторина "Побачення з Європою" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-28. – Бібліогр.: 5 назв
615492
  Петринка Л.В. Конкурс-вікторина "Побачення зі Львовом" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 32-33
615493
  Новицька Лариса Конкурс-свято "Наш Європейський дім. Норвегія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-41 : Іл.
615494
  Фомичев Н.А. Конкурс / Н.А. Фомичев. – М., 1982. – 205с.
615495
  Проймин К.Д. Конкурс / К.Д. Проймин. – М, 1983. – 239с.
615496
  Лазаренко Н. Конкурс "Библиотекарь года" / Наталия Лазаренко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 3 (41). – С. 18-20. – ISSN 1811-377X


  Статья посвящена профессиональному конкурсу "Библиотекарь года", который проходит в Харьковском зональном методическом объединении библиотек вузов III-IV уровней аккредитации.
615497
   Конкурс "Краща публікація - 2011" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 16
615498
   Конкурс "Краща публікація - 2015" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 47
615499
   Конкурс "Краща публікація - 2017" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 3
615500
  Задорожний М.П. Конкурс "Краща публікація". 15 років поспіль // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 2-3 : табл.
615501
  Захаренко Г.С. Конкурс "Кращий знавець із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності" / Г.С. Захаренко, С.П. Огаренко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-39 : рис., табл.
615502
   Конкурс "Крокодила" 1954 г.. – М., 1955. – 48с.
615503
  Кондель-Пермінова Конкурс "Майдан ’2014 / Територія гідності": Новий формат публічних обговорень // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 122-142. – ISSN 1992-5557
615504
  Ягниця Вікторія Конкурс "Міс географія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 26-27
615505
  Байтаз Петро Конкурс "Подорож Одещиною". Позаурочний захід з географії рідного краю, 8-9 класи : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-31
615506
   Конкурс "Учитель року - 2018": інструктаж для журі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 10. – ISSN 2219-5793
615507
  Задорожний М.П. Конкурс "Учитель року" в номінації "Географія". Як це було // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 22-27 : фото, табл.
615508
  Лаган Я. Конкурс авторської пісні та поезії // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  В Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Конкурс авторської пісні та поезії. У номінації "Авторська пісня" перемогу виборола студентка 1 курсу магістратури юридичного факультету М. Тарасова.
615509
  Дзегорайтис А.Б. Конкурс в советском гражданском праве : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Дзегорайтис А.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 20л.
615510
  Мажар Л. Конкурс до Верховного Суду у світлі практики Європейського суду з прав людини // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 79-87. – ISSN 1814-3385


  В статті розглянуто деякі аспекти правозастосовної практики Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищого адміністративного суду України, Верховного Суду України в питаннях визначення та доказування десятирічного досвіду професійної діяльності ...
615511
  Бутирський А.А. Конкурс до Верховного Суду: проблеми теорії та проблеми теорії та практики // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 10-13. – ISBN 978-617-7096-97-8
615512
   Конкурс з міжнародного комерційного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 6


  18 березня 2017 року в Україні вдруге відбулися раунди судових дебатів з міжнародного комерційного арбітражу ім.Вілема Віса. Організатором заходу стала ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" за підтримки МКАС при ТПП України. У змаганнях взяли участь п"ять ...
615513
  Вишенський В.А. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В.А. Вишенський, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 108. – ISSN 1029-4171
615514
  Вишенський В. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В. Вишенський, М. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 106-107. – ISSN 1029-4171
615515
  Вишенський В.А. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В.А. Вишенський, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 102-106. – ISSN 1029-4171


  Розв"язання задач 1-7.
615516
  Вишенський В. Конкурс з розв"язання задач для учнів 6-8 класів / В. Вишенський, М.Я. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 38-41. – ISSN 1029-4171
615517
  Бусол К. Конкурс із міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 169-170


  11-13 лютого 2011 р. у стінах Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка відбулися чергові національні українські раунди конкурсу з міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа. Серед 13-ти команд перемогу виборола команда інституту ...
615518
   Конкурс імені Петра Яцика: Продовження теми "Мова і меценати" // Річ : всеукраїнський журнал економіки і культури. – Львів, 2002. – № 3. – С.32
615519
  Бігун В. Конкурс Корецького 2011: традиції, новації та результати // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 143-147


  Про Міжнародний правничий конкурс ім. В.М. Корецького, який проходив 9-10 грудня 2011 року у Львові. I місце: Інститут Міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка ( Кирилюк О.В., Корсун Ю.О., Нодар Руадзе).Член журі - професор кафедри європейського та ...
615520
  Афлатуни Сухбат (Абдуллаев Евгений) Конкурс красоты : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 8-79. – ISSN 0012-6756
615521
  Бондаренко Л. Конкурс літературних газет до ювілею Тараса Шевченка


  У статті подаються матеріали про проведення конкурсу літературних газет до ювілею Тараса Шевченка.
615522
  Пухлянко М.Є. Конкурс музикантів-виконавців як феномен сучасного культурного простору : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пухлянко Марія Євгенівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
615523
  Матат Д. Конкурс на вшанування Кобзаря // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про фінальний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
615524
  Гедзь Ю. Конкурс на гопак / Ю. Гедзь, 1930. – 89с.
615525
  Аблова В. Конкурс на заміщення посади: алгоритми дій роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 1 (121). – С. 19-21
615526
   Конкурс на кіносценарій. – М., 1938. – 137с.
615527
   Конкурс на наукові посади // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Уряд визначив, як проходитиме конкурс на вакантні наукові посади державних наукових установ. Відповідна постанова була прийнята 23 травня 2018 року, під час засідання Кабміну. У документі йдеться, що конкурс проводиться тоді, коли: наукового працівника ...
615528
   Конкурс на посаду директора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 6. – ISSN 2219-5793
615529
   Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 186-187. – ISSN 1993-0909


  Оголошується конкурс на присудження запровадженої спільним рішенням Президії Національної академії правових наук України та вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Премії імені Ярослава Мудрого, метою якої є колективне ...
615530
  Котевич О.Д. Конкурс навчальних презентацій з питань безпеки життєдіяльності "Збережи себе" / О.Д. Котевич, В.М. Прибитько // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 18 : фото
615531
   Конкурс накових робіт молодих вчених - інструмент "омолодження" науки в університетах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
615532
   Конкурс народної творчості // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 7


  "...В актовій залі Головного навчального корпусу відбувся районний огляд - конкурс народної творчості Шевченківського району. У ньому взяли участь студенти студій Молодіжного центру культурно-естетичного виховання КНУ імені Тараса Шевченка: народний ...
615533
  Кращенко Ю. Конкурс наукових проектів молодих учених Міністерства освіти і науки України: генеза та підсумки / Ю. Кращенко, Р. Жебчук, І. Дегтярьова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 28-43. – ISSN 1682-2366
615534
  Шалыганова А. Конкурс научных работ к юбилею библиотеки / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 47-51. – ISSN 1811-377X


  В статье представлена многогранная научно-исследовательская деятельность Харьковской государственной научной библиотеки (ХГНБ) им. В.Г. Короленко и результаты конкурса научных работ по библиотековедению.
615535
   Конкурс по глубокому бурению на 1931 г.. – Х., 1931. – 10с.
615536
  Зорин Виталий Конкурс по переноске жен = Фины начинают, эстонцы выигрывают : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 12-15 : Іл.
615537
  Сурков В.М. Конкурс похитителей / В.М. Сурков. – М., 1970. – 175с.
615538
   Конкурс стартапів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти та науки визначили переможців конкурсу стартапів, розробники яких отримають кошти на впровадження та розвиток проектів, а також менторську допомогу. Від КНУ імені Тараса Шевченка надійшло 16 заявок для участі в конкурсі, від ...
615539
  Нечаєв Р. Конкурс української пісні в ІМВ! // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Оцінювали співаків С.І. Даниленко, доцент кафедри міжнародної інформації та шеф-редактор видання "Міжнародник" М.С. Дорошко, професор кафедри країнознавства, Дмитро Яровий, почесний редактор "Міжнародника", Олексій Хорошенький, головний редактор ...
615540
   Конкурс читацьких публікацій : Мій світ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 142-144 : Фото
615541
  Козіцька А. Конкурс читців поезії // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Щорічний конкурс читців поезії. Оцінювали любителів поезії заступник з навчально-виховної роботи та викладач англійської мови Т.М. Климук, викладач англійської мови І.З. Терсіна, голова Ради студентів А. Грановський, голова МФ ЮНЕСКО М. Субота, ...
615542
  Губаненков С.М. Конкурс экспедиций : учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 50-55. – ISSN 0016-7207
615543
   Конкурс! Лучший самодеятельный маршрут по России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 32-33
615544
  Степовичка Л. Конкурс, що став усенародним = Відкриття ХІ Міжнародного конкурсу з укр. мови імені Петра Яцика в Дніпропетровську // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 268-270. – ISSN 2075-1222
615545
   Конкурс. Выиграй приз : Камерофон // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 34-35 : Іл.
615546
  Каганов В.І. Конкурс. Про французького вченого та філософа Блеза Паскаля // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 17-19
615547
   Конкурси та відзнаки Української бібліотечної асоціації // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 34-35
615548
  Майгур Т.В. Конкурси як засіб розвитку творчих здібностей мистецької молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 181-182
615549
   Конкурси, премії, міжнародні майстерні : (безкоштовне навчання за кордоном !) // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 16
615550
   Конкурси, стипендії, гранти // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 3 (95). – С. 18-19


  У даній статті висвітлюються питання: гранти для навчання у Франції; літня програма у Віденському університеті Sommerhochschule; стипендія для авчання в Німеччині; гранти 2013 для навчання у Великобританії.
615551
   Конкурси, тендери, аукціони в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2006. – 388с. – ISBN 966-373-022-6
615552
  Кірмач А.В. Конкурсна процедура прийняття на державну службу: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 135-140
615553
  Бірюков О.М. Конкурсне право Азербайджанської республіки // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 8-12.
615554
  Бірюков О.М. Конкурсне право в республіці Білорусь // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-17.
615555
  Бірюков О.М. Конкурсне право в сучасній Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.167-170. – ISBN 966-7784-65-7
615556
  Пригуза П.Д. Конкурсне право в Україні: проблеми теорії, практики та законодавства // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 140-148
615557
  Пригуза П.Д. Конкурсне право на конкурсний процес. Теоретичні та практичні аспекти розвитку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 127-142.
615558
  Бірюков Конкурсне право Німеччини / Бірюков, ОМ // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 8-12.
615559
  Біла Л.Р. Конкурсне провадження у державній службі // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.93-98
615560
  Богданова М.В. Конкурсний бальний танець в Європі: специфіка виконавства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 151-159. – ISSN 2225-7586
615561
  Пацай Б.Д. Конкурсний відбір до вищого навчального закладу: стан та перспективи реформування // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 4. – С. 46-48
615562
  Водолаженко І.І. Конкурсний відбір експертів - залучення до оцінки найкращих фахівців // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-48
615563
  Губерський Л. Конкурсний відбір має бути за знаннями / інтерв"ю вела Ярослава Музиченко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Інтерв"ю з Ректором КНУ імені Тараса Шевченка - про вступну кампанію-2009 та перспективи розвитку Шевченкового університету.
615564
  Олешко А.М. Конкурсний відбір та його вплив на формування якісного корпусу державних службовців : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 119-121. – Бібліогр.: 23 назви
615565
  Ладиченко В. Конкурсний відбір у системі державної служби: теорія і практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 17-28. – ISSN 1026-9932
615566
  Бірюков О. Конкурсний процес в системі законодавства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 3. – С. 2-6
615567
  Бірюков О.М. Конкурсний процес у праві США // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-5
615568
  Поляков Б.М. Конкурсний процес царської Росії // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-91.
615569
  Задорожний М.П. Конкурсні випробовування в Миколаєві // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 18 : фото
615570
   Конкурсні завдання з математики / О . Макаренко, В.Г. Овс|єнко, В.І. Жлуктенко, В.А. Бегун, С.І. Наконечний. – Київ : КНЕУ, 1999. – 412с. – ISBN 966-574-176-4
615571
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Київ, 1959. – 439с.
615572
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – 2-е випр. і перероб. вид. – Київ, 1966. – 314с.
615573
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Вид 3-е, стереотип. – Київ, 1967. – 413 с.
615574
  Залогін М.С. Конкурсні задачі з математики / М.С. Залогін. – Вид 6-е, перероб. і доп. – Київ, 1969. – 503с.
615575
  Вишенський В.А. Конкурсні задачі з математики / В.А. Вишенський. – Київ, 1978. – 158 с.
615576
  Вишенський В.А. Конкурсні задачі з математики : Для вступ. до вищ. навч. закл. і слухачів підгот. відд. / В.А. Вишенський, М.О. Перестюк, А.М. Самойленко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Вища школа, 2001. – 432 с. – ISBN 966-642-014-7


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
615577
  Жлуктенко В.І. Конкурсні задачі з математики для вступників до економічних вузів та факультетів / В.І. Жлуктенко, А.В. Бєгун, Р.М. Клименко. – Ірпінь : Петун, 1994. – 240с.
615578
  Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики / С.У. Гончаренко. – Київ, 1968. – 448с.
615579
  Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики / С.У. Гончаренко. – Київ : Вища школа, 1979. – 448с.
615580
  Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії : для вступників до вузів / І.П. Середа. – Київ : Вища школа, 1972. – 271 с.
615581
  Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії / І.П. Середа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К, 1995. – 256с.
615582
  Сарана О.А. Конкурсні задачі підвищеної складності з математики : навчальний посібник для слухачів ФДП НТУУ "КПІ" / О.А. Сарана, В.В. Ясінський ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т моніторингу якості освіти, Фак. довузів. підгот.; [за ред. В.С. Мельника]. – Київ, 2005. – 260 с. : іл. – Бібліогр.: с. 258. – (На допомогу абітурієнту)
615583
   Конкурсні письмові завдання з математики / М.О. Перестюк, А В. Вишенський, О О. Капшивий, Г.Л. Кулініч, І В. Сущанський // В світі математики, 1987. – Вип. 18
615584
  Грабар Н.Г. Конкурсні програми як засіб рекламної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 161-166


  Розглядається творча діяльність фахівців бібліотек під час організації різноманітних конкурсних програм, зокрема те, як концентрація уваги на розвитку творчого потенціалу сприяє посиленню реклами бібліотеки у ВНЗ.
615585
  Ильягуев Х.А. Конкурсные задачи по алгебре с решениями на основе сборника под редакцией М.И.Сканави / Х.А. Ильягуев, М.Г. Цырульникова, В.Ф. Антонов. – Москва : БАО-Пресс, 1999. – 704 с. – ISBN 589-886-011-8
615586
  Цырульникова М.Г. Конкурсные задачи по геометрии с решениями из сборника под редакцией М.И. Сканави / М.Г. Цырульникова, Х.А. Ильягуев, В.Ф. Антонов. – Москва : БАО-Пресс, 1999. – 656 с. – ISBN 589-886-012-6
615587
  Башмаков М.И. Конкурсные задачи по математике / М.И. Башмаков, З.И. Боревич. – Л, 1968. – 72с.
615588
  Потапов М.К. Конкурсные задачи по математике : Справочное пособие / М.К. Потапов, С.Н. Олехник, Ю.В. Нестеренко. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. – 480с. – ISBN 5-02-013956-4
615589
   Конкурсные задачи по математике. Метод. указ.. – Днепропетровск, 1983. – 56с.
615590
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – К, 1974. – 208с.
615591
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 2-е изд., перераб. и доп. – К, 1976. – 192с.
615592
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии : Поступающим в вузы / И.П. Середа. – 3-е изд. – Киев : Вища школа, 1978. – 192с.
615593
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – К, 1979. – 192с.
615594
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 4-е изд., перераб. и доп. – К, 1982. – 233с.
615595
   Конкурсные задачи по химии. – М., 1983. – 128с.
615596
  Середа И.П. Конкурсные задачи по химии / И.П. Середа. – 5-е изд. – К, 1984. – 233с.
615597
  Улинский А.И. Конкурсный процесс : Несостоятельность торговая и неторговая по русскому законодательству / А.И. Улинский. – Курск : Тип. Дома трудолюбия, 1908. – 8, VI, 114 с. – Экз. деф. без ориг обл. – Библиогр.: с. 112-114
615598
  Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс / Г.Ф. Шершеневич ; [вступ. ст. В.В. Витрянский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2000. – 475, [3] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-0058-6
615599
  Давыдова Е.П. Конкурсный урок по теме <<Национальный состав населения России>> : Учитель года России. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 55-59 : Схеми
615600
  [Тур Н.А.] Конкурсный устав Германской империи и русские законы о конкурсе : [в 4 ч.] / [Сост. Н. Тур]. – [1878]-1880. – [Карлсруэ] : [В придвор. тип. В. Гаспера]
Ч. 2 : Сборник конкурсных законов, содержащихся в Своде законов по Продолжению и изданиям 1876 г. – 1879. – [6], 244 с.
615601
  Мартусевич Р. Конкурсы за концессии в отраслях естественных монополий в контексте тарифного регулирования // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 141-157. – Бібліогр.: с. 141-151, 153-155. – ISSN 0042-8736
615602
  Михайлова Т.В. Конкурсы как условие формирования профессиональных ценностных ориентаций молодых преподавателей вузов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 51-53. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты некоторые теоретические аспекты процесса формирования профессиональных ценностных ориентаций. Внимание обращено на длительность и непрерывность процесса. Как ключевой выделен деятельностный этап формирования психологического феномена. ...
615603
   Конкурування з "Гітлерюгендом" інших молодіжних підрозділів НСДАП і прорив до влади в союзі Бальдура фон Шираха (1925-1931 рр.) // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 73-83. – ISBN 978-966-02-7332-0
615604
  Кузнецова Е.Н. Конлтрформы 80-90-х годов 19 века в России. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Кузнецова Е.Н.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л, 1979. – 18л.
615605
  Атаев М. Конлцентрация промышленного производства и ее эффективность. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Атаев М.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1977. – 22л.
615606
  Баталин Г.М. Коннекциализация. Размышления практика об экономических теориях / Г.М. Баталин. – Харьков : Торсинг, К-Центр, 1998. – 160с. – (Эсквайр.). – ISBN 966-7300-19-6
615607
   Конница бурь. Второй сборник имажинистов Алексей Ганин, Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, 1920. – 31с.
615608
   Конница Чингиз Хаана // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 48-53 : фото
615609
  Рагозин Н.И. Конно-спортивные соревнования / Н.И. Рагозин. – М, 1951. – 56с.
615610
  Софронов А.В. Конногвардейцы / А.В. Софронов. – М., 1942. – 15с.
615611
  Кравченко В.А. Коннотативная природа антропонимной номинации приазовских греков // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 129-136. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
615612
  Францев А.Н. Коннотативная причастность как инструмент формирования группового мнения / А.Н. Францев, В.В. Михайлов // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 147-153. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
615613
  Онищенко Н.А. Коннотативно-культурная специфика фразеологизмов // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Лит.: С. 326 ; 7 поз.
615614
  Онищенко Н.А. Коннотативно-культурная специфика фразеологизмов // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 323-326. – ISBN 966-7890-03-1
615615
   Коннотативные аспекты семантики в немецкой лексике и фразеологии: Межвуз. тема. сб. науч. тр.. – Калинин, 1987. – 138с.
615616
  Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В.Н. Телия. – М., 1986. – 141с.
615617
  Вольперт Р.Х. Коннотативный уровень описания грамматики (на материале художественного текста немецкого языка). / Р.Х. Вольперт. – Рига, 1979. – 159с.
615618
  Говердовский В.И. Коннотемная структура слова / В.И. Говердовский. – Харьков, 1989. – 92 с.
615619
  Бражник Л.М. Коннотонимы в произведениях Ф.М. Достоевского: опыт словаря // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 32-37. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
615620
  Канна В.Ю. Коннотонимы в структуре поэтического текста // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 51-56
615621
  Герасимов И.А. Конные и пешие / И.А. Герасимов. – М., 1986. – 295с.
615622
  Сергеев Д.Г. Конный двор / Д.Г. Сергеев. – Иркутск, 1989. – 588с.
615623
  Соколов-Митрич Дмитрий Конный дозор : Всадники. Конный дозор. Россия / Соколов-Митрич Дмитрий, , Коптилкин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 118-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
615624
  Хамзаев-Эверман Конный культиватор "Планет".ё / Хамзаев-Эверман. – Тифлис, 1931. – 20с.
615625
  Корпачев Э.М. Конный патруль / Э.М. Корпачев. – М., 1975. – 367с.
615626
  Эбель Е.И. Конный спорт / Е.И. Эбель. – М, 1953. – 175с.
615627
   Конный спорт : Спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 102 с.
615628
  Прокопенко С И. Конный спорт. / С И. Прокопенко, . – М, 1956. – 27с.
615629
   Конный спорт. Правила соревнований. – М., 1969. – 112с.
615630
   Конный спорт. Правила соревнований.. – М., 1954. – 95с.
615631
   Конный спорт. Уч. пособие. – М., 1968. – 264с.
615632
   Коноваленко Оксана Сергіівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 101 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
615633
   Коноваленко Оксана Сергіівна (1978) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 56-57. – ISBN 966-95774-3-5
615634
  Горький М. Коновалов / М. Горький. – Петроград, 1919. – 71с.
615635
  Горький М. Коновалов / М. Горький. – Москва, 1936. – 64с.
615636
  Горький М. Коновалов. Колишні люди / М. Горький. – Київ, 1953. – 111с.
615637
  Черняков Б. Коновець Олександр Федорович : [спогади] / Борис Черняков // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 157-160. – ISBN 978-966-2726-03-9
615638
   Коновець Олександр Федорович (5 трав.1947-7 черв. 2010) : некролог // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 4 (70) : вересень - жовтень. – С. 124


  Працював проректором КНУТШ.
615639
  Халымбаджа В.Г. Конодонты верхего девона Востока Русской платформы, Южного Тимана, Полярного Урала и их стратиграфическое значение / В.Г. Халымбаджа; Науч. ред. Чернышева Н.Г. – Казань : Казанский ун-т, 1981. – 204с.
615640
  Козицкая Р.И. Конодонты Верхнего карбона Донецкого бассейна и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол.наук: 04.00.09 / Козицкая Р.И.; Ин-т.геолог.наук АН УССР. – К, 1976. – л.
615641
   Конодонты карбона Донецкого бассейна. – Киев : Наукова думка, 1978. – 136с.
615642
  Вийра В.Я. Конодонты ордовика Прибалтики / В.Я. Вийра; Ред. Мянниль Р. – Таллин : Валгус, 1974. – 142с.
615643
  Липнягов Олег Михайлович Конодонты переходных между девоном и карбоном, турнейских и визейских отложений Донбасса и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Липнягов Олег Михайлович; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1979. – 27л.
615644
  Машкова Т.В. Конодонты пограничных слоев силура-девона Европейской части Советского Союза : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Машкова Т.В.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 22л.
615645
  Немировская Тамара Ильинична Конодонты серпуховских и башкирских отложений карбона Донбасса и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Немировская Тамара Ильинична; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1975. – 24л.
615646
   Конодонты эйфельского яруса СССР. – Казань, 1990. – 85с.
615647
  Трайста М.Г. Конокрадська честь : фрагмент // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 80-93. – ISSN 0868-4790
615648
   Кононенко Віктор Іванович - суддя Верховного Суду СРСР та Верховного Суду України у відставці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 313-315. – ISSN 0132-1331
615649
   Кононенко Віктор Олімпанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 160-162. – ISBN 966-02-0537-6
615650
  Антипова Л.М. Кононенко Є. Новела "Три світи" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 2. – С. 29-31.
615651
   Кононенко Олена Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 101-102 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
615652
   Кононенко Олена Юріївна (1974) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 57. – ISBN 966-95774-3-5
615653
   Кононенко Петро Петрович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 131-132
615654
  Єрмоленко С.Я. Кононенко Петро Петрович / С.Я. Єрмоленко, О.В. Кравченко // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 124-127
615655
  Славинський Микола Кононенко Петро: "Українознавство - це політика й філософія держави" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 2-5 : Фото
615656
   Кононенко Тарас Петрович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 29
615657
   Кононенко Юрій Трохимович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 44
615658
   Кононенку Миколі Павловичу - 90 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 103-104. – ISSN 2221-1055
615659
  Гавличек Милослав Кононические реализации классических алгебр ли : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавличек Милослав; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1979. – 12л.
615660
  Громов Эдуард Павлович Кононические формы фрагментов олигопептидных молекул : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Громов Эдуард Павлович; АН СССР. Ин-т биоорг. химии. – М., 1976. – 28л.
615661
   Кононов Михайло Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 276-277 : фото
615662
   Конончук Георгій Лукич // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 44-45
615663
   Конопацкая Галина Павловна. Выставка произведений. Москва. 1978. – М., 1978. – 22с.
615664
  Білановський І.Д. Конопіди УРСР / І.Д. Білановський. – Київ, 1954. – 84с.
615665
  Лашкевич Г.И. Коноплеводство на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1953. – 160с.
615666
  Лежепеков И.П. Конопля - богатство нашего колхоза / И.П. Лежепеков. – М., 1954. – 48с.
615667
  Плотников С.И. Конопля / С.И. Плотников. – М-Л, 1931. – 304с.
615668
   Конопля. – Москва, 1963. – 464с.
615669
   Конопля как средство борьбы с личинками майского жука. – М., 1949. – 8с.
615670
  Серебрякова Т.Я. Конопля. / Т.Я. Серебрякова. – Л, 1929. – 84с.
615671
   Конопля. Уч. пособие. – М., 1951. – 104с.
615672
  Цыбульская Г.Н. Конопляная листовертка Grapho;itha delineana Walk и разработка методов борьбы с ней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Цыбульская Г.Н. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 24 с.
615673
  Джабоев К.Ш. Конопляная плодожорка и меры борьбы с ней в условиях Кабардино-Балкарской АССР : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.01 / Джабоев К. Ш.;. – Ереван, 1979. – 26л.
615674
  Бороздин В.П. Конопуша / В.П. Бороздин. – М., 1963. – 157с.
615675
  Артишевская И.Б. Коносъёмочная аппаратура / И.Б. Артишевская, В.П. Гусев. – Ленинград, 1978. – 74с.
615676
  Мосейчук О.М. Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 266-271. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
615677
  Карпюк В.А. Конотативний аспект дієслівної номінації в сучасній німецькій мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 47-55. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто зміст поняття «конотація», сутність і компоненти конотативного значення слова. Проаналізовано особливості та динаміка конотативного процесу в лексико-семантичних групах дієслів німецької мови.
615678
  Сингаївська Г.В. Конотативний аспект семантики антропонімів в іспанських прислів"ях та приказках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 209-226. – ISSN 2413-5593
615679
  Українець Л. Конотативний аспект фонетичних засобів у повістях М.В. Гоголя : на матеріалі збірника "Миргород" // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 1/2. – С. 210-217. – (Філологічні науки)
615680
  Семак Л.А. Конотативний компонент у структурі значень контекстних синонімів (на матеріалі сучасної жіночої прози) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 188-201. – ISSN 2313-4437
615681
  Нешко С.І. Конотативні вчення зарубіжних та вітчизняних лінгвістів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 61-64. – Бібліогр.: Літ.: с. 64; 9 назв. – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено комплексному та системному опису конотативного значення афіксів, спостереженню мовної реалізації конотації і денотації на прикладах афіксального словотвору англійської мови. Проведено конотативний аналіз словотворчих елементів ...
615682
  Кутуза Н.В. Конотативні ефекти в структурі ергонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 264-270. – ISBN 966-581-295-6
615683
  Челпан В.М. Конотативні значення орнітонімів у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 257-260
615684
  Петруляк В. Конотативні топоніми як база утворення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 285-291
615685
  Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 222 л. – Бібліогр.: л. 198-222
615686
  Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей; Мя Яньфей ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
615687
  Каян І.Л. Конотації зооморфізмів у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 249-253. – ISBN 966-581-481-8
615688
  Іваницька А.Г. Конотації ідеї свободи на сторінках святого письма // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 244-248. – ISSN 1728-3671
615689
  Українець Л.Ф. Конотаційна експлікація звукозображення в поетичній мові Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 202-209. – ISBN 978-966-551-315-5
615690
  Нощенко К.М. Конотація дієсдівних композитів в українській та німецькій мовах: теоретичні питання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 167-174. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено висвітленню сутності та змісту поняття оцінного компонента конотації дієслівних композитів. Аналізуються різні підходи до питання, зосереджується увага на пейоративних та нейтральних оцінних семах. Article is devoted to coverage of ...
615691
  Досенко А.К. Конотація мережі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 7-10. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
615692
  Українець Л. Конотація пунктуаційних знаків в українській поетичній мові ХХ ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 68-84. – ISSN 0320-3077


  У статті зроблена спроба охарактеризувати конотаційний потенціал розділових знаків (коми, двокрапки, знака оклику, знака питання) та їх роль у формуванні художньо доцільної тональності української поетичної мови ХХ століття
615693
  Савченко Р.О. Конотація управлінського контролю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 33-36. – ISSN 2306-6814
615694
  Українець Л. Конотація фонетичних засобів ритму в українському перекладі Господньої молитви // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 1. – С.63-69. – ISBN 966-7653-03-5
615695
  Українець Л.Ф. Конотація фонетичних засобів української поетичної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 205-210. – Бібліогр.: Літ.: С. 209-210; 15 назв. – ISBN 966-8188-07-1
615696
  Уркаїнець Л.Ф. Конотація фонетичних засобів української поетичної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 206-209. – ISBN 966-8188-08-X
615697
  Українець Л. Конотація фонетичних одиниць авангардної поезії Михайля Семенка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 70-76. – ISSN 0320-3077
615698
  Птуха В.А. Конотація як результат взаємозв"язку мови і культури // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 391-398. – ISBN 978-966-2303-00-1
615699
  Тис Ю. Конотоп = Konotop : оповідання / Юрій Тис. – Торонто : Накладом видавництва "Гомін України", 1959. – 172 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 11)
615700
  Кожелянко В. Конотоп : Роман, новели / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2001. – 176с. – (Серія "Дефіляди "). – ISBN 966-7092-99-2
615701
  Маленко Е.Е. Конотоп: Путеводитель / Е.Е. Маленко. – 2-е изд., дораб. и доп. – Х., 1990. – 126с.
615702
  Парникоза И.Ю. Конотопсие зубры // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 31-33
615703
  Кульчинський О.Б. Конотопська баталія в описі османського хроніста Мустафи Наїми (1655-1716) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 141-147. – ISBN 978-966-02-6446-5
615704
  Сокірко О. Конотопська битва 1659 р. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 259-261. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
615705
  Печенюк І.С. Конотопська битва 1659 року - перемога, яку варто пам"ятати // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 271-288
615706
   Конотопська битва 1659 року : збірка наукових праць. – Київ, 1996. – 167с. – ISBN 966-02-0011-0
615707
  Бульвінський А. Конотопська битва 1659 року / Андрій Бульвінський ; Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – 64с. – ISBN 978-966-02-4835-9
615708
  Вітик І.Р. Конотопська битва 1659 року: перемога української зброї та українського військового мистецтва; до питання становлення української держави та права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 2-8
615709
  Карновський Олександр Конотопська битва, або як залякати ворога до стану напівсмерті й не скористатися цим // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 36-37
615710
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Конотопська видьма [відьма] : повисть Грыцька Основъяненка / Под pедакциею А.А. Потебни [Під ред. А.А. Потебні]. – Харьков : [Изд. Хаpьк. Уезд. Земства] ; Тип. Каплана и Биpюкова, 1887. – 81 с. – Hа тит. аpк.: Посвящается Михаилу Акимовичу Бедpаг ; Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії ; Прим. № 109204 дефетний без обкл..Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Відб. із кн.: Малоpоссійскія повісти, pазсказанныя Гpыцьком Основъяненком. Т. 1. - Х., 1887
615711
  Квітка-Основ"яненко Конотопська видьма [Конотопська відьма] : Повисть Гpыцька Основъяненка // Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квытка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1-й : Малороссийские повести. – 81 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
615712
  Квітка-Основ"яненко Конотопська видьма [Конотопська відьма] : Повисть Грыцька Основъяненка // Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1 : Малороссийские повести. – 81 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
615713
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Конотопська відьма. Т. 2 // Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург : Типографія П.А. Куліша, 1858. – Т. 1-2. – С.49-156


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
615714
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Конотопська відьма : повість Гpигоpия Квітки (Основъяненка). – Петербург (Сакт-Петербург) : [Дpук. П.А. Куліша], 1861. – С. 51-156. – Hа окp. аpк.: Посвящаетця Михайлу Якимовичу Бедpазі. - Відб. з кн.: Повісті Гpигоpия Квітки (Основъяненка). Т. 2. - СПб., 1858
615715
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Харків : ДВУ, 1929. – 106с. – (Масова худ. б-ка)
615716
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 76с.
615717
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1985. – 75с.
615718
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма [Електронний ресурс] / Квітка-Основ"яненко; Григорій Квітка - Основ"яненко; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Колесніков; Василь Мазур Заслужений артист України Василь Мазур. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Назва вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. Повісті: Конотопська відьма - 3 год. 38 хв. Маруся - 4 год. 02 хв. Драматичні твори: Сватання на Гончарівці - 2 год. 32 хв. Шельменко-денщик - 2 год. 35 хв.
615719
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма. Сватання на Гончарівці та інші твори / Григорій Квітка-Основ"яненко. – Донецьк : БАО, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-481-210-5
615720
   Конотопський краєзнавчий музей (Сумська обл.) Путівник.. – Х., 1970. – 76с.
615721
  Макар О. Конпептуальні напрями дослідження впливу зовнішнього боргу на економічне зростання // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 227-234. – (Економічні науки ; Вип. 4)
615722
  Гураль П. Конрад Аденауер - людина, політик і державний діяч (до 140-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 80-89. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
615723
  Мартинов А. Конрад Аденауер // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 1-7
615724
  Майборода О.М. Конрад Аденауер (1876-1967) - ініціатор європейської інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 306-317. – ISBN 966-7196-06-2
615725
  Купрій Т.Г. Конрад Аденауер і його роль в становленні християнсько-демократичного союзу Німеччини (1945 - початок 1946 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 74-76. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль Конрада Аденауера в Християнсько-демократичному союзі Німеччини і його вклад в розбудову посттоталітарної держави. Проаналізовано діяльність канцлера Німеччини на політичній арені у перші повоєнні роки, який стояв біля витоків ...
615726
  Дзелепи Э. Конрад Аденауэр: легенда и действительность / Э. Дзелепи. – М., 1960. – 184с.
615727
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : Историческая повесть из польских и литововских преданий Адама Мицкевича / Пер. Н. Семенова. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Пашуканиса, 1871. – 69 с.
615728
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : Поэма Адама Мицкевича : (в сокращенном виде). – Москва : Изд. и тип. О-ва распространения полез. кн., 1901. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
615729
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : историческая повесть / Адам Мицкевич ; Вступ. Д.Н. Овсянико-Куликовского ; Пер. М. Славинского. – Петроград : Книгоиздат "Жизнь и знание", 1915. – X, 99, 54 с. – В конце кн. издания Книгоиздат. "Жизнь и знание", с. 1-54
615730
  Рубанова И.И. Конрад Вольф / И.И. Рубанова. – М, 1973. – 185с.
615731
  Зимин А.П. Конролер-машиностроитель / А.П. Зимин, А.В. Игнатов. – 5-е изд. – М, 1965. – 340с.
615732
  Уткин Э.А. Консалтинг / Э.А. Уткин. – М., 1998. – 256с.
615733
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
615734
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2005
615735
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
615736
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
615737
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
615738
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
615739
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2005
615740
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
615741
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
615742
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
615743
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006
615744
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
615745
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
615746
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
615747
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
615748
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2006
615749
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006
615750
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 10. – 2006
615751
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 11. – 2006
615752
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
615753
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
615754
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
615755
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 3. – 2007
615756
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 4. – 2007
615757
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 5. – 2007
615758
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 6. – 2007
615759
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 7. – 2007
615760
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 8/9. – 2007
615761
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 10/11. – 2007
615762
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 12. – 2007
615763
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2008
615764
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 3. – 2008
615765
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 4. – 2008
615766
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 5/6. – 2008
615767
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2008
615768
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 9/10. – 2008
615769
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 11/12. – 2008
615770
  Гугул О.Я. Консалтинг у системі управління розвитком персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 157-163
615771
  Козаченко С.В. Консалтинг у сучасній ринковій економіці / С.В. Козаченко, В.Є. Новицький, О.С. Довгий ; Ін-т міжнар. економіки і міжнар. відносин НАН України, НАУ, КНЕУ. – Київ : Арістей, 2006. – 379, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 358-370. – Бібліогр. в кінці част. – ISBN 966-8458-99-0
615772
  Родіонов О.В. Консалтинг як інструмент розвитку потенціалу і безпеки підприємства / О.В. Родіонов, О.В. Онікієнко, С.О. Родіонов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 74-83. – (Економічні науки)
615773
  Краснейчук А. Консалтинг якості в контексті стандартизації послуг системи державного управління України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 91-100.
615774
  Роменська Л. Консалтинг: його сутність та перспективи розвитку // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-51
615775
  Спільник І. Консалтингова діяльність в УКРАЇНІ: проблемні питання та аналітичні аспекти // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 85-89. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
615776
  Спільник І. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи / І. Спільник, Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 28-33. – ISSN 1993-0259
615777
  Лукашеня З. Консалтингова функція сучасного університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається консалтингова функція сучасного університету. Доведено, що через реалізацію консалтингової функції університетська освіта, визначаючи можливості і потенціал суспільства і кожної країни в майбутньому, формує висококваліфіковані ...
615778
  Марченко О.С. Консалтинговая фирма и минимизация трансакционных издержек в условиях современной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 196-200. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
615779
  Филипець З.Б. Консалтингові послуги у системі економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 270-277. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
615780
  Семенченко Н.В. Консалтингові проблеми реструктуризації підприємств України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 22-24
615781
  Марченко О.С. Консалтингові чинники комерціалізації інновацій // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 55-61
615782
  Кононюк А.Е. Консалтинтология. Общая теория консалтинга / А.Е. Кононюк. – Киев : Освита Украины. – ISBN 978-966-7599-50-8
Кн. 1. – 2010. – 432 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 430-431
615783
  Маслікова І.І. Консеквенціалізм в обгрунтуванні спільного блага як критерію моральної правильності соціальної дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється аналітичний огляд основних напрямків сучасного консеквенціалізму в аспекті проблематики спільного блага. З"ясовується критерій моральної правильності соціальної дії в консеквенціалізмі та намічається перспектива етичної оцінки ...
615784
  Добреньков В.И. Консекрватизм - национальная идеология России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-55. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
615785
  Томчишин С. Консенсуальна природа договору майнового найму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 107-116
615786
  Ермолович В.И. Консенсуальные соглашения в праве средневековой Сербии и стран континентальной Европы (сравнительный анализ) // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 149-182. – ISSN 0202-6342
615787
  Касьян Н.Ф. Консенсус в современных международных отношениях / Н.Ф. Касьян. – М., 1983. – 117с.
615788
  Зайчук О.В. Консенсус науки та практики: захист прав людини в сучасному правовому просторі України / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-34.
615789
  Дубовик Н.А. Консенсус політичних еліт як один із принципів становлення демократії / Н.А. Дубовик, Т.М. Мартинко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 36-40. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
615790
  Вознюк Петро Федотович Консенсус як принцип сучасної демократії : Дис. ... канд. філософських наук: 23.00.01. / Вознюк П.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 173л. – Бібліогр.: л. 161-173
615791
  Вознюк Петро Федотович Консенсус як принцип сучасної демократії : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Вознюк П.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 14с. – Бібліогр.: 5 назв
615792
  Войчук А.Ю. Консенсус як принцип сучасної демократії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 86-87
615793
  Вознюк П.Ф. Консенсус як проблема суспільно-політичного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Розглядається становлення сучасного підходу до проблеми суспільного консенсусу.
615794
  Серьогін С. Консенсусна демократія в інтегрованих системах публічного управління: європейський досвід та Україна / С. Серьогін, В. Баштанник // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 3-14.
615795
  Судаков В.І. Консенсусна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 28-32. – ISBN 978-966-171-498-3
615796
  Грох М. Консенсусное объяснение формирования наций // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 27-36. – ISSN 0042-8744
615797
  Слободян В.Я. Консервативна концепція державотворення В"ячеслава Липинського: соціофілософські та державницькі аспекти дослідження // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349


  Досліджується феномен українського консерватизму в контексті державницької концепції В"ячеслава Липинського. Здійснюється аналіз бачення мислителем передумов утворення української державності.
615798
  Зборець С.В. Консервативна націологічна концепція державотворення в працях В. Липинського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 143-148. – ISSN 2077-1800
615799
  Масненко В.В. Консервативна парадигма українського націогенезу: візія В"ячеслава Липинського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 107-111. – ISBN 978-966-493-676-4
615800
  Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 36-40. – ISSN 1996-1561


  На яких засадах був побудований гетьманат 1918 року.
615801
  Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 7/8 (503/504), березень 2018 р. – С. 21-27
615802
  Каганець І. Консервативна революція Дональда Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 7
615803
  Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України 19 ст. / Степан Гелей. – Львів, 1996. – 124с. – ISBN 5-7702-1277-5
615804
  Корольов Г.О. Консервативна утопія В. Кучабського: "геополітичний трикутник", революція й Східна Європа // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 36-48. – ISSN 0130-5247


  Василь Кучабський (псевд. і крипт.: Бука, Яструб, Бой) ( 1895 - 1971) — історик, публіцист, політик і громадський і військовий діяч; учасник Першої світової війни у складі Українських січових стрільців, автор перших українських підручників з ...
615805
  Работяжев Н.В. Консервативная геополитическая мысль в России : преемственность и обновление // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.74-94. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
615806
  Горбик В.А. Консервативная и либеральная партии в политической системе послевоенной Англии / В.А. Горбик. – К, 1977. – 223с.
615807
  Кравченко Г.Н. Консервативная идеология в Англии в конце XVIII в. / Г.Н. Кравченко. – Кировоград, 2002. – 356с. – ISBN 966-7822-12-5
615808
  Дугин А.Г. Консервативная парадигма и критика теории прогресса в социологии Питирима Сорокина:актуальность для современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-30. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
615809
  Степанова Н.М. Консервативная партия и рабочий класс в послевоенной Англии / Н.М. Степанова. – М., 1972. – 176с.
615810
  Архипов Б.В. Консервативная разностная схема для трёхмерных нестационарных уравнений бароклинных движений жидкости / Б.В. Архипов, П.П. Корявов. – Москва, 1983. – 33с.
615811
  Аляєв Г. Консервативне обличчя класичного лібералізму // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 29-32


  Фрідріх-Август фон Гаєк — австрійський економіст та представник Австрійської школи економіки, послідовний захисник ідеалів економічної свободи, опонент Джона-Мейнарда Кейнса, переконаний критик соціалізму, лауреат Нобелівської премії з економіки 1974 р.
615812
  Руднєв М. Консервативне русофільство XIX – початку XX ст. у висвітленні сучасної російської історіографії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських Харк. нац. ун-т ім Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002. – Вип. 5. – С. 97-111
615813
  Суханова А.А. Консервативне хірургічне лікування доброякісних і пограничних епітеліальних пухлин яєчників і подальша лікувально-профілактична тактика в жінок репродуктивного віку / А.А. Суханова, М.Ю. Єгоров // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 48-51. – ISSN 2413-550Х
615814
  Жигалова К. Консервативний авангард: фуги для скрипки соло Е. Ізаї та Б. Бартока // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 204-212. – ISSN 2310-0583
615815
  Вдовичин І. Консервативний варіант модернізації (політичні ідеї В. Липинського і сучасність) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (56) листопад - грудень. – С. 472-483
615816
  Донченко С.П. Консервативний лібералізм // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6. – С. 4-8
615817
  Головашук Н.С. Консервативні властивості цілих квадратичних форм // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються серії цілих слабо додатніх точних квадратичних форм. Доведено, що деякі властивості, які притаманні усім формам деякої серії, є консервативними: це означає, що ці властивості достатньо перевірити лише для скінченої кількості форм цієї ...
615818
  Тукаленко І.А. Консервативні мотиви в історіософії В. Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Погляди В. Липинського розглядаються в контексті європейської традиції критичної оцінки можливостей практичного, суспільного застосування розуму. Аналізується також концепція еліт В. Липинського і його дослідження ролі традицій в житті суспільства.
615819
  Печеранський І.П. Консервативні тенденції в історико-політичній концепції І. Лисяка-Рудницького // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 25-39. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
615820
  Палишков К.Е. Консервативні тенденції внутрішньополітичного протистояння в Литві на початку 90-х рр. XX ст. // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 164-167. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "На прикладі складного партійно-політичного протистояння у Литві на початку 90-х рр. ХХ ст. у статті розглядаються ризики затвердження авторитарних практик, як одного з варіантів модифікації консерватизму у наш час."
615821
   Консервативное напрвавление в современной буржуазной экономической науке: неоавстрийская школа: науч. аналит. обзор. – М., 1987. – 43с.
615822
  Комаров А.С. Консервативные кабинеты во главе с Б. Малруни в 1984-1993 годах у власти: итоги и уроки // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 42-58. – ISSN 0130-3864


  Малруні Мартін Браян — адвокат, бізнесмен, 18-й прем"єр-міністр Канади.
615823
  Боголиб Т.М. Консервативные подходы к планированию бюджетов в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 343-355. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
615824
   Консерватизм : антологія. – Київ : Смолоскип, 1998. – 598 с. – ISBN 966-7332-06-3
615825
  Карипов Б.Н. Консерватизм : понятие, генезис, сущность и особенности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.90-105. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
615826
  Галкин А.А. Консерватизм в прошлом и настоящем / А.А. Галкин. – Москва, 1987. – 188 с.
615827
   Консерватизм в ценностных ориентациях канадского общества: науч.-аналит. обзор. – М., 1990. – 48с.
615828
  Никитин В.А. Консерватизм и политическая борьба в США. 1900 - 1929 гг. : монография / В.А. Никитин; АН СССР, Инс-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1991. – 328 с. – ISBN 5-02-009012-3
615829
  Мусихин Г.И. Консерватизм и постмодернизм: между теоретическим союзом и идеологической несовместимостью // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 119-133. – ISSN 0869-0499
615830
  Ремизов М. Консерватизм и современность // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 9/10 (1635). – С. 65-76. – ISSN 0869-44435
615831
  Григоров Е.В. Консерватизм и традиционализм как признаки системы образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 38-47. – ISSN 1811-0916
615832
  Кротов М. Консерватизм и экономическая политика // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 9/10 (1635). – С. 51-64. – ISSN 0869-44435
615833
   Консерватизм і державотворення в Центрально-Східній Європі. – Луцьк; Люблін, 1997. – 78с.
615834
  Лебідь В.О. Консерватизм і модернізм сучасного православ"я / В.О. Лебідь. – Київ, 1969. – 47с.
615835
  Ковтун Ю.В. Консерватизм і традиціоналізм у філософській спадщині І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню філософської спадщини І. Лисяка-Рудницького в аспекті його зацікавленості українським суспільно-політичним рухом др. пол. ХІХ - пер. пол. ХХ ст. Основна увага зосереджена на дослідженні мислителем консерватизму як однієї з ...
615836
  Осадчая И.М. Консерватизм против реформизма / И.М. Осадчая. – М, 1984. – 223с.
615837
  Евдакова Д.О. Консерватизм у контексті сучасної соціально-політичної ситуації в Україні / Д.О. Евдакова, А.А. Віницька // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 349-351. – ISBN 978-966-419-280-1
615838
  Слободян В. Консерватизм як ідеологія державотворення: етапи становлення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 62-71
615839
   Консерватизм: консервативна традиція політичного мислення від Едмунда Берка до Маргарет Тетчер : антологія / Наук. т-во ім. Вячеслава Липинського ; упоряд. : О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге вид. (переробл. і доп.). – Київ : Простір ; Смолоскип, 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології). – ISBN 966-8499-43-3; 978-966-2068-08-5
615840
   Консерватизм: современные интерпретации: науч. аналит. обзор. – М., 1990. – 50с.
615841
  Бриль Я. Консерватор / Я. Бриль. – Львів, 1961. – 92 с.
615842
  Берзін П.С. Консерватор Кабінету карного права" Сергій Володимирович Ейсман // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1000-1008. – ISBN 978-617-7020-05-8
615843
  Галушко К.Ю. Консерватор на тлі доби : В"ячеслав Липинський і суспільна думка європейських "правих" / Кирило Галушко; КНУТШ. – Київ : Темпора, 2002. – 288 с. – ISBN 966-95991-9-9
615844
  Лапенко В.М. Консерваторія імені Миколи Лисенка : фотонарис / В.М. Лапенко, Л.З. Мазепа. – Львів : Каменяр, 1978. – 48 с.
615845
  Браун А. Консерваторы у власти в 1951-1962 годах. / А. Браун. – М., 1964. – 254с.
615846
   Консервация архитектурно-археологических памятников южных районов СССР. Материалы совещ.. – М., 1969. – 100с.
615847
   Консервация водного флюида во включениях в минералах и межзерновом пространстве при высоких Р-Т параметрах в процессе разложения антигорита / А.И. Чепуров, А.А. Томиленко, Е.И. Жимулев, В.М. Сонин, А.А. Чепуров, С.В. Ковязин, Т.Ю. Тимина, Н.В. Сурков; А.И. Чепуров и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 305-320 : рис., табл. – Библиогр.: с. 319-320. – ISSN 0016-7886
615848
   Консервация генетических ресурсов : методы. Пробл. Перспективы.: сб. науч. тр. – Пущино, 1991. – 175 с.
615849
   Консервация документов. Основные термины и определения. ГОСТ 7.48-84. – Москва : Изд-во стандартов, 1984. – 9 с.
615850
  Рэ Луи Консервация жизни холодом / Рэ Луи; Пер. с франц. Э.И. Гроссман под ред. В.А. Неговского. – Москва, 1962. – 172с.
615851
   Консервация и реставрация книг : (Методические рекомендации). – Москва : Б.и., 1980. – 108с.
615852
   Консервация и реставрация книг: : методческие рекомендации. – Москва : Б.и., 1987. – 210с.
615853
  Фармаковский М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций. / М.В. Фармаковский. – М, 1947. – 144с.
615854
   Консервация и реставрация памятников и исторических зданий. – Москва, 1978. – 320 с.
615855
  Алешин А. Консервация и реставрация станковой масляной живописи / А. Алешин. – Ленинград, 1990. – 83с.
615856
  Глазырин А.И. Консервация энергетического оборудования / А.И. Глазырин, Е.Ю. Кострикина. – М, 1987. – 168с.
615857
  Сиваненко Н. Консервація : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 257-264
615858
   Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 2. – С. 78-80


  Інформаційне повідомлення про семінар-практикум "Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження", що відбувся 22 листопада 2013 р. в приміщенні Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ, м. Київ).
615859
  Горбань Ю.І. Консервація документів у бібліотеках // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 37-41. – ISSN 2312-4679


  У статті розкриваються поняття термінів консервація, превентивна та фазова консервація документів. Проаналізовані принципи відбору документів для першочергової консервації. Розглянуто основні варіанти пре-вентивної та фазової консервації, вплив складу ...
615860
  Білошицький С. Консервація соціальних статусів громадян як фактор діяльності систем прийняття політичних рішень у сучасних ліберальних демократіях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 207-217
615861
  Кратко І.Р. Консервація, розконсервація основних засобів та витрати, пов"язані з цим / І.Р. Кратко, С.С. Тимчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 158-163. – ISSN 2311-8164
615862
  Балабанов К.С. Консервиране на геби. / К.С. Балабанов. – София, 1956. – 84с.
615863
  Кейсевич Л.В. Консервирование гипофиза быстрым замораживанием. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Кейсевич Л.В.; Киевск. ин-т усовершенствования врачей. – К., 1966. – 19л.
615864
  Юдина Нина Сергеевна Консервирование и сохранение клеточных культур в лабораторных и производственных условиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Юдина Нина Сергеевна; Всес. научно-исслед. ин-т ветеринарной вирусологии и микробиол. – Покров, 1974. – 20л.
615865
  Жук Ю.Т. Консервирование и хранение грибов : Биохимические основы / Ю.Т. Жук. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144с.
615866
   Консервирование овощей и фруктов в домашних условиях: западные технологии:. – Ростов -на-Дону, 1991. – 32с.
615867
  Елькина А.Ф. Консервирование овощей, плодов и ягод в домашних условиях / А.Ф. Елькина. – 5-е изд., доп. – Краснодар, 1989. – 95с.
615868
  Наместников А.Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях / А.Ф. Наместников. – Изд. 8-е, перераб. и доп. – М., 1986. – 240с.
615869
  Наместников А.Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях / А.Ф. Наместников. – Волгоград, 1989. – 238с.
615870
  Пузевская Р.М. Консервирование стандартных эритроцитов и их применение для определения изосерологических свойств крови. : Автореф... канд. биол.наук: / Пузевская Р.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 15л.
615871
  Лойко Р.Э. Консервируем сами / Р.Э. Лойко. – А., 1989. – 367с.
615872
  Головачев В. Консервный нож : [ роман ] / Василий Головачев. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 400 с. – (Стальная крыса). – ISBN 5-699-11942-6
615873
  Карпухина П Т. Кузнецова Консервы в домашнем питании / П Т. Кузнецова Карпухина. – Минск, 1990. – 313с.
615874
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко. – Киев, 1987. – 190с.
615875
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко; 2-е вид. – Киев : Техніка, 1989. – 207с.
615876
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко; 3-е изд. – Киев : Тэхника, 1990. – 207с.
615877
  Кукуш О.Г. Консистентне оцінювання в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання за умови необмеженості параметричної множини / О.Г. Кукуш, О.О. Чернова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 100-109. – ISSN 0868-6904
615878
  Іванов О.В. Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів синусоїдної моделі текстурованої поверхні / О.В. Іванов, О.В. Маляр // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – С. 72-82. – ISSN 0868-6904


  ДЛЯ синусоїдної моделі спостережень текстурованої поверхні, тобто моделі, в якій функція регресії є сумою двопараметричних гармонічних коливань, а шум - однорідним та ізотропним гауссівським випадковим полем на площині, отримано умови сильної ...
615879
  Дашков О.О. Консистентність оцінки ортогональної регресії в неявній лінійній моделі з похибками у змінних / О.О. Дашков, О.Г. Кукуш // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – C. 48-57. – ISSN 0868-6904


  Розглядається неявна лінійна модель регресії з похибками у змінних, де істинні точки лежать на деякій гіперплощині в евклідовому просторі, а сукупна кореляційна матриця похибок є пропорційною до одиничної матриці. Вивчається оцінка ортогональної ...
615880
  Муратова В.С. Конские бобы / В.С. Муратова. – Л., 1926. – 31с.
615881
  Козин В.Р. Конские сады / В.Р. Козин. – М., 1946. – 63с.
615882
  Черненко А.Г. Консолидация / А.Г. Черненко, А.В. Черняк. – М., 1989. – 189с.
615883
   Консолидация демократии и осуществления демократических реформ: роль неправительственных организаций. Украина - Российская Федерация - Беларусь = Consolidation of democracy and implementation of democratic reforms: the role of NGOs. Ukraine-Russian Federation-Belarus / Конференция международного НПО Совета Европы ; Лаборатория законодательных инициатив ; Междунар. фонд "Возрождение" ; [ под ред. Евгеньевой А.Н.; авторы аналитических отчетов: В. Чернов, Н. Петров, М. Лациба ]. – Киев : Юстиниан, 2008. – 152с. – ISBN 978-966-82-43-8
615884
  Кюнхардт Л. Консолидация Европейского союза // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 27-53. – ISSN 0235-5620
615885
  Виднянский С.В. Консолидация профсоюзного движения в Чехословакии и повышение его роли в общественно-политической жизни страны /1969-1975/ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Виднянский С.В. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1977. – 28 c.
615886
  Безушко П.П. Консолидация революционных сил и строительство социализма в Венгрии 1956-1958 / П.П. Безушко. – Москва : Наука, 1971. – 287 с.
615887
   Консолидированная версия Договора о Европейском Cоюзе и Договора, учреждающего Европейское сообщество = Consolidated versions of the treaty on European Union, and the treaty establishing the European community : испр. и доп. в соответствии с единым Европейским актом, Маастрихтским договором, Амстердамским договором и некоторыми другими актами. – Москва : Интердиалект+, 2001. – 224 с. + Приложения: с. 214-224. – На обл. : Договор о Европейском Союзе: консолидированная версия. - Паралел. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Cоюз: прошлое, настоящее, будущее ) (Малая библиотека Европейского Cоюза на русском языке. ; т. 6 ; Документы Европейского Cоюза). – ISBN 5-89520-052-4
615888
  Бахтурина Т.А. Консолидированное издание ISBD – знаменательное событие в истории развития Международного стандартного библиографического описания // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 102-115. – ISSN 0130-9765


  Краткая история возникновения и развития Международного стандартного библиографического описания (ISBD), причины приостановки регулярных пересмотров специализированных ISBD, основания для создания принципиально нового, универсального, ...
615889
  Рагуля А.В. Консолидированные наноструктурные материалы / А.В. Рагуля, В.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 2007. – 376с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Наукова книга). – ISBN 978-966-00-0623-2
615890
  Калина И.И. Консолидирующая функция образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 4 (44). – С. 21-32. – ISSN 2073-8536
615891
  Тюленев-Лисовик Консолита / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-651-714-5
615892
  Левченко Анна Консолідатор - субагент. Рахунок 1:1 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
615893
  Кремень В. Консолідаційна парадигма модернізації України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 1-5. – ISSN 1819-7329
615894
  Перегуда Є. Консолідаційний потенціал інституційних реформ: стратегія, принципи, напрями // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 50-63. – ISSN 2524-0137
615895
  Ковтун Л.І. Консолідаційний потенціал колористичних уявлень українців // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті аналізується консолідаційний потенціал колористичних уявлень українського народу. Автор розглядає основні кольори, які найбільш суттєво впливають на консолідацію українського суспільства. В статье анализируется консолидирующий потенциал ...
615896
  Федорченко І.М. Консолідаційний потенціал українського національного характеру // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 51-54
615897
  Васильченко З.М. Консолідація банків та адекватність їх капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються міжнародні стандарти та вимоги щодо достатності капіталу банків. Досліджуються проблеми капіталізації вітчизняних банків та обгрунтовується доцільність їх об"єднання (консолідації) з метою забезпечення фінансової стабільності.
615898
  Варада Л. Консолідація банківських установ як ефективний спосіб нарощення власного капіталу банків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-36. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
615899
  Семенов А.А. Консолідація в сфері авіатранспортного бізнесу: особливості сучасного етапу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-46.
615900
  Пилявець О. Консолідація демократії та її вплив на зовнішньополітичний курс України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 16-17
615901
  Багінський А.В. Консолідація демократії: часовий вимір // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 61-63. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
615902
  Барабаш Р. Консолідація земель як правовий інститут // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С.163-165
615903
  Осипчук С. Консолідація земельних, водних та лісових ресурсів у країнах Євросоюзу / С. Осипчук, А. Кошель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 8. – С. 44-46
615904
  Калитич Георгій Ілліч Консолідація інформації, знань і мудрості як основа проектування гармонійного поступу України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропоновано метод консолідації інформації, знань і мудрості - ТАС-моделювання для проектування гармонійного освітньо-наукового, технологічно-інноваційного та виробничо-споживчого поступу.
615905
  Купанець Н.Е. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід / Н.Е. Купанець, Г.І. Липак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 11-19. – ISSN 2409-9805
615906
  Ліпкан В.А. Консолідація інформаційного законодавства України = Consoladation of information legislation of Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, М.І. Дімчогло ; за заг. ред. В.А. Ліпкана ; Глобал. орг. союзниц. лідерства ; Акад. безпеки відкритого сусп-ва ; Акад. наук вищ. освіти України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2014. – 415, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Перед. сл., передм., зміст та висновки парал. укр. англ. - Тезаурус: с. 334-361. - Предм. покажч.: с. 404-409. - Імен. покажч.: с. 410-411. – Бібліогр.: с. 362-400 та в підрядк. прим. – (ORDO ORDINANS ; # 10). – ISBN 978-966-2439-47-2
615907
  Солдатенко В. Консолідація комуністичних організацій в Україні в період громадянської війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 60-104
615908
  Поліщук І.П. Консолідація культур країн соціалістичної співдружності / І.П. Поліщук. – К., 1983. – 48с.
615909
  Фесенко М.В. Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Фесенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 481 арк. – Бібліогр.: арк. 394-481
615910
  Фесенко М.В. Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Фесенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 76 назв
615911
  Федоренко В.В. Консолідація місцевих громад: політичні чинники // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 20-25. – ISSN 2077-1800
615912
  Харченко Л. Консолідація політичної еліти як фактор розвитку політичної системи України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 82-88
615913
  Кулинич П. Консолідація сільськогосподарських земель в Україні (правові проблеми) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-50. – ISSN 0132-1331
615914
  Ткаченко І.В. Консолідація суспільства в постсоціальний період: досвід Чехії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; редкол.: Меншун В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 27-29. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
615915
  Воропаєва Т.С. Консолідація українства як відповідь на виклик часу в умовах гібридної війни // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 5-7
615916
  Авер"янова Н. Консолідація українського суспільства в сучасних умовах гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Українське суспільство, маючи як внутрішні, так і зовнішні численні проблемні ситуації, потребує міцного згуртування. Воно, щоб консолідуватись, має орієнтуватись на майбутнє, тобто українське суспільство повинно чітко уявляти кінцеву мету, якої ...
615917
  Оржель О.Ю. Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження ( з точки зору європейського досвіду ) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 102-105. – Бібліогр.: 20 назв
615918
  Сухобокова О. Консолідація української діаспори США та її інтеграція у політичне життя держави (початок ХХ ст. - 1980-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто процес створення українською діаспорою США єдиної центральної організації та інтеграції через неї у політичну сферу США. The article deals with the creation of single central organization by the Ukrainian diaspora U.S. and ...
615919
  Кісіль З.Р. Консолідація формально-правових проявів корупції в законодавстві України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 21-26
615920
  Меленко Сергій Гаврилович Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Меленко С. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
615921
  Меленко Сергій Гаврилович Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Меленко Сергій Гаврилович; МОНУ.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 206л. + Додатки: л.202-206. – Бібліогр.: л.181-202
615922
  Редько О. Консолідація як європейська ідентифікація українського аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 45-49 : Табл.
615923
  Гетьман Є. Консолідація як форма систематизації законодавства України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 21-28. – ISSN 1993-0909
615924
  Фролов П.Д. Консолідована громадська думка: спроба операціоналізації поняття // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 34-46
615925
  Рождественська Т. Консолідована звітність як основа консолідованого банківського нагляду в Росії: правове регулювання і перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 209-214. – ISSN 1026-9932
615926
  Брахман Г.О. Консолідована інформація: застосування технологій структурування цілевизначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 86-90


  У статті проаналізовано існуючі методи структурного нормування, можливості їх інтеграції та конвергенції в аспекті створення конвенційної технології структурування цілевизначення споживача консолідованої інформації. У робочому середовищі структурної ...
615927
  Безверхий К. Консолідована фінансова звітність - нове національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 3-6. – Бібліогр.: 7 назв
615928
  Костюченко В. Консолідована фінансова звітність при поетапному об"єднанні бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-16 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
615929
  Онищенко В. Консолідована фінансова звітність як інформаційний ресурс при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль та місце консолідованої фінансової звітності в обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень для групи взаємопов"язаних підприємств. Обґрунтована думка про те, що консолідована фінансова звітність може бути інформаційним забезпеченням ...
615930
  Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навчально-практичний посібник / В.М. Костюченко; Міжнар. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 526 с. – ISBN 978-966-364-592-6
615931
  Чернявська Л. Консолідований інформаційний сегмент із гендерних питань: специфіка створення // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 397-406. – ISSN 2224-9516
615932
   Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / [упоряд. Б.В. Бабін]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 291, [1] с. – ISBN 978-966-438-521-0
615933
   Консолідувати країну // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 6 (19). – С. 20-23


  НАТО посилює співпрацю з Україною поки що без Плану дій щодо членства (ПДЧ)
615934
  Гордієнко М.Г. Консолідуюча місія християнських цінностей у процесі українського державотворення // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 143-152. – ISBN 978-966-608-733-4
615935
  Андрейцев В. Консолідуюча роль земельного законодавства у розвитку системи природоресурсового права: проблеми викладання і дослідження // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-39. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
615936
  Гриньків М.В. Консолідуюча роль релігійних організацій у соціально-політичній кризі в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 93-96
615937
  Горська С. Консолідуючи зусилля // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 грудня (№ 52). – С. 5 : Фото


  Про науково-практичну конференцію"Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування", що відбулася 18 грудня на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
615938
  Воробйова Г.Ю. Консолідуючий потенціал політичної мови та мовної політики // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 350-351
615939
  Дулін П.Г. Консолідуючі імперативи ідей космізму і системності у вихованні та освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються можливі шляхи, перспективи та форми оновлення і реформування сучасної вітчизняної системи освіти та виховання на засадах консолідуючих імперативів ідей космізму та системності. Possible ways, prospects and forms of update and ...
615940
  Калач В.М. Консолідуючі функції релігійної ідентичності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 16-18
615941
  Волошин А.И. Консольно-демпфирующие расстрелы армировки вертикальных шахтных стволов / А.И. Волошин, А.А. Рубель, А.В. Рубель // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 89-98 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
615942
   Консольные насосы типа К и КМ. Каталог-справочник.. – М., 1963. – 32с.
615943
  Гудава Т.Е. Консонантизм андийских языков / Т.Е. Гудава. – Тбилиси, 1964. – 223с.
615944
  Лисенкова Д.Т. Консонантизм в говоре села Трусово Усть-Цилемского района Коми АССР / Д.Т. Лисенкова. – Сыктывкар, 1964. – 52с.
615945
  Виноградов В.А. Консонантизм и вокализм русского языка / В.А. Виноградов. – Москва, 1971. – 84с.
615946
  Гигинейшвили Б.К. Консонантизм лакского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гигинейшвили Б.К. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 23 с.
615947
  Столярова А.К. Консонантизм нганасанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Столярова А.К.; АН СССР.Ленингр.отд.ин-та языкознания. – Л, 1980. – 18л.
615948
  Баколас Д.Д. Консонантизм новогреческого языка. : Дис... канд. филол.наук: / Баколас Д.Д.; КГУ. Кафедра общего языкознания и классической филол. – К., 1973. – 232л. – Бібліогр.:л.220-232
615949
  Баколас Д.Д. Консонантизм новогреческого языка. : Автореф... канд филолнаук: 10.02.19 / Баколас Д.Д.; Киевский гос. ун-т им.Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 25л.
615950
  Бекназарова Р.С. Консонантизм современного каракалпакского литературного языка. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Дис... канд. филол.наук: / Бекназарова Р. С.; КГУ. Кафедра украинского языка. Лаборатория экспериментальной фонетики. – К., 1972. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
615951
  Бекназарова Раиса Сеиткамаловна Консонантизм современного каракалпакского литературного языка. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 219 / Бекназарова Раиса Сеиткамаловна; КГУ. – К., 1972. – 24л.
615952
  Барановская С.А. Консонантизм современного русского языка /глухость-звонкость, твердость-мягкость/ : Автореф... канд. филол.наук: / Барановская С.А.; Ун-т друхбы народов. – М., 1967. – 29л.
615953
  Глухий Ярослав Андреевич Консонантизм энецкого языка (диалект бай) по экспериментальным данным : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Глухий Ярослав Андреевич; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
615954
  Кушнір Оксана. Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів"ях і приказках // Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень) / Н. Гриня, 2012. – С. 127-132. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19)
615955
  Теряев Д.А. Консонантно-вокалическая структура звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 278-283. – Бібліогр.: Лыт.: С. 283; 14 поз.
615956
  Неплатов Ахмадджон Консонантные комплексы литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Неплатов Ахмадджон; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 26л.
615957
  Клычков Г.С. Консонатизм и структура слова (развитие системы шумных в индоевропейских языках) : Автореф... доктор филолог.наук: / Клычков Г.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
615958
  Петров В.Ю. Консорциум вузов сервиса как форма сетевого партнерства / В.Ю. Петров, Т.А. Кузнецова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 10-18. – ISSN 0869-3617


  Летом 2010 г. представители руководства семи вузов сервиса встретились во Владивостоке на Международном форуме «Сервис и АТЭС». Организатором встречи выступил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС). Поводом для встречи ...
615959
  Отич О. Консорціум закладів післядипломної освіти або, як впроваджують результати наукових досліджень, виконаних у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, в системі післядипломної освіти? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 4
615960
  Смирнов І.Г. Консорціум історичних міст як туристичний кластер: словацький досвід / І.Г. Смирнов, В.В. Головко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 184-194 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
615961
  Ковальчук А.Т. Консорціумне кредитування підприємницьких проектів (фінансово-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-66.
615962
  Білик А К. Консоцiацiї художнього концепту Бог у поезії Р.М. Рільке в українських перекладах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 10-18. – ISSN 2075-437X


  Аналізується роль консоційованих лексем, демонструється спосіб аналізу окремих граней основних художніх концептів за допомогою пошуку регулярних коокурентів: їхніх слів-номінатів, а також обгрунтовується значимість відтворення консоційованих лексем на ...
615963
  Зеленько Г. Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 54-75
615964
  Білик К.А. Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній картині світу Р.М. Рільке : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білик Катерина Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 264 арк. – Додатки: арк. 220-264. – Бібліогр.: арк. 181-219
615965
  Білик К.А. Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній картині світу Р.М. Рільке : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білик Катерина Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
615966
  Білик К.А. Консоціація як тип колоструктури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 27-34


  У статті розглянуто основні типи колоструктур, які активно досліджуються корпусною лінгвістикою. Консоціацію запропоновано розглядати як тип колоструктури, компоненти якої перебувають у тексті в стосунках, подібних до колокативних, і не мають ...
615967
  Білик К.А. Консоціація як фактор впливу на організацію поетичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 48-54


  У статті йдеться про вивчення додаткових смислів за допомогою контекстнологічного аналізу. На текстовому рівні ці смисли проявляються у вигляді консоціацій – слів, що не належать до одного тематичного поля, однак мають спільні семи та систематично ...
615968
  Смирнов І.Г. Консоціум історичних міст як туристичний кластер: Словацький досвід // Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 9, вып. 1. – С. 28-36


  Розкрито досвід нашего західного сусіда - Словацької республіки в створенні та успішному фунціонуванні регіонального туристичного кластеру у формі консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, ...
615969
   Консп. лекций по курсу Детали Машин. Оси, валы и их соединения. Детали и узлы грузоподъемных машин (Л. 15-19). – М.
ч. 3. – 1964. – 84с.
615970
   Консп. лекций по курсу Детали Машин. Передачи (л. 8-14). – М.
ч. 2. – 1964. – 108с.
615971
  Ленин В.И. Конспект "Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883" / Ин-т Марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 452 с.
615972
  Ленин В.И. Конспект "Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883" / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва, 1968. – 519с.
615973
  Жданов М Конспект выборочных лекций по спецкурсу гравиразведки и магниторазведки / М Жданов. – М, 1976. – 75с.
615974
   Конспект дендрофлоры Калининградской области. – Рига, 1983. – 162с.
615975
  Шмулевич П.К. Конспект для кратного повторения курса физики (законы, формулы и определения) / сост. П.К. Шмулевич, инж. путей сообщ. // Успехи физики : Сборник статей о важнейших открытиях последних лет в общедоступном изложении под редакцией "Вестника Опытной физики и элементарной математики" : с 41 рис. / [авт.: Винер, Пильчиков, Дебиерн, Рихарц, Слаби, Шмидт]. – 1905-1911. – Одесса : Mathesis ; Тип. М. Шпенцера, 1905. – [Вып. 1]. – [4], 68 с.
615976
   Конспект для экзамена по общей гражданской истории 1908-09 уч. г.. – 11с.
615977
  Кублановский Л. Конспект Дополнительного курса теории словесности / сост. Л. Кублановский. – [Одесса]. – 46 с. – Конволют. - Пер.: Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський
615978
  Плющ П.П. Конспект з історії української літературної мови для студентів заочників фак-тів мови й літератури пед. вузів. / П.П. Плющ ; Управління Вищої школи Міністерства освіти УРСР, Науко-метод. каб. заоч. пед. освіти. – [Львів] : Дуржучпедвидав "Радянська школа", 1948. – 64 с.


  На тит. с. № 313084 дарчий надпис: Шановному Миколі Кузьмичу від автора 19.VII.48
615979
  Шаровольський І.В. Конспект з курсу історії німецької мови : для студентів-заочників факультету іноземних мов педагогічних інститутів / І. Шаровольський ; Управління Вищої школи МО УРСР. Науво-метод. кабінет заоч. пед освіти. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1948. – 32 с.
615980
  Ханіна М.Г. Конспект з методвказівками з англійської мови. / М.Г. Ханіна. – Київ-Львів, 1948. – 64с.
615981
   Конспект з методвказівками з курсу німецької мови для студ.-заоч. 1-х курсі неспец. фак-тів пед. ін-тів. – вип. 2. – К.-Львів, 1948. – 68с.
615982
   Конспект з методвказівками з курсу німецької мови для студ.-заоч. 1-х курсі неспец. фак-тів пед. ін-тів. – К.-Львів, 1948. – 91с.
615983
  Канюка С.М. Конспект з методики навчання української мови в початковій школі. / С.М. Канюка. – К., 1948. – 80с.
615984
  Медушевський А.П. Конспект з методовказівками. / А.П. Медушевський. – К, 1948. – 52с.
615985
  Шматько М.К. Конспект з мінералогії / М.К. Шматько. – Київ; Харків, 1938. – 46с.
615986
  Бушуев В. Конспект з новітньої історії заходу / В. Бушуев. – Х.-К., 1931. – 216с.
615987
  Ситник Ю.В. Конспект заняття по ОБЖД для старшої групи на тему "Сторінками розумної книги" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 20-22 : фото
615988
  Урбонас В.А. Конспект изучения агариковых грибов Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР / В.А. Урбонас. – Вильнюс, 1974. – 130с.
615989
  [Б. Ф. К.] Конспект истории русского права (древний и императорский периоды) : составлено применительно к программе М. Н. П. по курсам проф. Сергеевича, Латкина и др. – Санкт-Петербург : Изд. А.А. Гагемейстер ; СПб. губернская тип., 1904. – [4], 170 с.
615990
  Брайчевський Михайло Конспект історії України / Брайчевський Михайло. – К. : Знання, 1993. – 208с. – (Бібліотека журналу "Пам"ятки України". Книга 18 ; Вип.5-6 ; Серія 1 : Українське відродження: історія і сучасність)
615991
  Кулеев И.Г. Конспект к расчету турбогенератора. / И.Г. Кулеев. – Томск, 1950. – 46с.
615992
  Дригула М. Конспект комбінованогоу уроку української літератури в 10 класі з використанням інноваційних технологій // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (130). – С. 32-35
615993
  Хомутецкий Н.Ф. Конспект курса истории советской архитектуры / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград
ч. 1 : 1917-1941 гг. – 1958. – 146 с.
615994
  Иванов Б.А. Конспект курса проекционного черченияи начертательной геометрии для ВТУЗов с.-х. машиностроения и других / Б.А. Иванов. – М.-Л., 1933. – 24с.
615995
   Конспект курсу : "Для заочників педаогічних інститутів та університетів. Фізико-математичний факультет. Диференціальні рівняння". – вип. 1. – Львів, 1946. – 66 с.
615996
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.] / Дмитрий Письменный. – 7-е изд. – Москва : Айрис-пресс. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-4125-5
Ч. 2. – 2011. – 251, [3] с. : ил., табл.
615997
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.] / Дмитрий Письменный. – 12-е изд. – Москва : Айрис-пресс. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-4855-1
Ч. 1. – 2013. – 279, [3] с. : ил., табл.
615998
  Костенко Г.Н. Конспект лекций по разделу "Основные законы технической термодинамики". / Г.Н. Костенко. – Одесса
Ч.2. – 1966. – 44с.
615999
  Костенко Г.Н. Конспект лекций по разделу: Основные законы технической термодинамики. / Г.Н. Костенко. – Одесса
Ч.1. – 1965. – 35с.
616000
  Барзиловский Я.Н. Конспект лекций проф. Я.Н. Барзиловского по неоpганической химии : (для студ.-медиков) / Я.Н. Барзиловский. – 3-е изд., испр. – Киев : Изд. студ. медиков, 1906. – [2], 119 с. – Экз. деф., отсутств.: тит. л. и с. 119
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,