Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>
571001
  Анісімова Н.П. "... Історія - вмочення корогов у кров посполитих": художня трансформація історіософських мотивів у ліриці Тараса Шевченка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 9-17. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
571002
  Рахно О. "Історіограф Чернігівської губернії" (О. І. Ханенко) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 228-233
571003
  Новікова Л.В. "Історіограф" Південної України Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності : монографія / Новікова Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – 463, [1] с. – Резюме рос. та англ. - Покажч. імен: с. 444-463. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-009-6
571004
  Грицяк Є. "Історію творять мученики, а не мучителі" / розмову вела Леся Тугай // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 417-424. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
571005
  Корпанюк М. "Історія давньої руської словесності" Михайла Максимовича та її місце в національній літературознавчій думці // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 72-88. – ISBN 966-8547-39-X
571006
  Ятроманолакіс Й. [Історія : роман / Йоргос Ятроманолакіс. – 5-е вид. – Афіни : Кедрос, 1987. – 171 с. – Видання новогрецькою мовою
571007
  Бек [Історія візантійської народної літератури / Бек, Ганс-Георг; пер. Н. Іденіер. – 2е вид. – Афіни : Освітня установа Національного Банку, 1993. – 358 с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 960-250-079-4
571008
  Лескі Албін [Історія давньогрецької літератури / Лескі Албін; Перекл. А.Г.Цопанакіса. – 5е вид. – Салоніки : Брати Кіріакіді, 1990. – 1256 с. – Видання грецькою мовою
571009
   Історіограф Волинської землі : до 70-річчя від дня народження Г.В. Бухала: біобібліографічний покажчик. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – 87с. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – (Дослідники Рівненського краю). – ISBN 966-7518-85-X
571010
  Портнов А. Історіографії на краях // Критика. – Київ, 2006. – Березень, (число 3). – С. 17-18


  Сучасне українське наукове середовище.
571011
  Ясь О.В. Історіографічна дискусія 1823 р.: рецензія О. Мартоса та лист Д. Бантиша-Каменського до видавця журналу "Сын Отечества" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 186-198. – ISSN 0130-5247
571012
  Мацелюх І.А. Історіографічна література щодо походження великокнязівських церковних Уставів: дискусійні питання // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 5-9
571013
  Солецький О. Історіографічна модель бароко Валерія Шевчука // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 194-201. – (Філологія ; Вип. 23/24)
571014
  Ленда Р.І. Історіографічна позиція в осмисленні ваги літературних явищ для доби національного відродження : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 259-262
571015
  Рудакова Н. Історіографічна проблематика в науковому осмисленні учнів професора Л.Ф. Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 422-431


  У статті проаналізовано дисертаційні дослідження, які розкривають історіографічні проблеми у фольклористиці, захищені під керівництвом професора Л. ФДунаєвської. The dissertation researches, which expose historiography problems in a science of ...
571016
  Копилов С.А. Історіографічна ситуація в історичній науці України на зламі XIX - XX ст. у науковій літературі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 123-132. – (Історичні науки ; Т. 21)


  Одним із перших спробу схарактеризувати головні методологічні концепції історичної науки XIX - початку XX ст. зробив доцент кафедри загальної історії Університету Св. Володимира, історик-славіст В. Новодворський.
571017
  Новіцька Юлія Історіографічна спадщина В"ячеслава Липинського в оцініці сучасних істориків // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 1999-4966
571018
  Казьмирчук Г.Д. Історіографічна спадщина В.О. Романовського (1920-1930-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-9. – (Історія ; Вип. 49)


  На основі нововиявлених архівних, рукописних матеріалів та наукових праць професора Київського університету 20 - 30-х рр. аналізується його наукова спадщина, звертається увага на вивченні вченим проблем вітчизняної та всесвітньої історії, на ...
571019
  Гоцуляк В.В. Історіографічна спадщина Д.І. Дорошенка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 12-16. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються М. Грушевський, В. Антонович, М. Драгоманов, М. Костомаров, О. Оглоблин .
571020
  Ореньчук О. Історіографічна спадщина Юрка Тютюнника // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 84-88. – ISSN 0321-0499
571021
  Мирончук А. Історіографічна традиція Законодавчої комісії 1767 - 1768 рр. на сторінках українського часопису "Киевская старина" (1882 - 1906) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 129-136. – ISSN 2222-5250


  У статті проаналізовано внесок журналу "Киевская старина" у формування історіографічної традиції Законодавчої комісії 1767 - 1768 рр. Серед авторів та кореспондентів "Киевской старины" були науковці Університету Св. Володимира М.Г. Василенко, М.Ф. ...
571022
  Швецова-Водка Історіографічне дослідження документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 44 - 48
571023
  Дьомін О.Б. Історіографічне поле наукової діяльності викладачів Імператорського Новоросійського університету // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 18-30. – ISBN 978-617-689-150-5
571024
  Швидун В.М. Історіографічний аналіз визначення поняття державного управління вищою освітою в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 124-127. – Бібліогр.: 24 назв.
571025
  Костилєва С.О. Історіографічний аналіз матеріалів щорічної Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська періодика : історія і сучасність" (1993-2000 рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 61-69
571026
  Ганзицька Т.С. Історіографічний аналіз місця та ролі жінки в суспільстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-10. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
571027
  Ісаченко В.П. Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837-1911) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 294-298. – ISSN 2309-9127
571028
  Мацькова Л. Історіографічний аналіз проблеми політичних репресій проти українського православного духовенства в 1920-1930-хх. рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 510-513. – ISBN 978-966-171-783-0
571029
  Шакурова О.В. Історіографічний аналіз ранньосередньовічної концепції походженння народу // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 93-114
571030
  Киричок А.П. Історіографічний аналіз російсько-української інформаційної війни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 23-27. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
571031
  Голік О.В. Історіографічний аспект жанрової системи друкованих ЗМІ // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 23-35. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті систематизовано та класифіковано наукові праці, присвячені дослідженню жанрової системи друкованих засобів масової інформації.
571032
  Баскакова А.С. Історіографічний аспект кримськотатарської проблеми в українсько-російських відносинах (1991-2014 рр.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 108-113. – ISSN 2076-1554
571033
  Усенко П.С. Історіографічний аспект становлення музеології як сучасної наукової дисципліни // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 221-227. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
571034
  Смолій В. Історіографічний образ української революції XVII століття / В. Смолій, В. Степанков // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 34-41
571035
  Кіктенко В.О. Історіографічний огляд критики концепції розвитку науки і цивілізації в Китаї Дж.Нідема // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 5-19. – ISSN 1608-0599
571036
  Кіктенко В.О. Історіографічний огляд наукових праць Дж. Нідема // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 77-90. – ISSN 1608-0599
571037
  Соколова Н.Д. Історіографічний потенціал наукових праць студентів-істориків університету св. Володимира (1834-1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.06. / Соколова Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
571038
  Соколова Н.Д. Історіографічний потенціал наукових праць студентів-істориків Університету св. Володимира (1834-1920 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Соколова Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 252л. + Додатки: л. 243-252. – Бібліогр.: л. 199-242
571039
  Калакура Я.С. Історіографічний процес [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 57-58
571040
   Історіографічний словник : Навчальний посібник для студ.істор. фак-тетів університетів. – Харків, 2004. – 320с. – ISBN 966-7922-85-5
571041
  Томенюк О. Історіографічні аспекти наукової діяльності Юрія Полянського // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 238-249
571042
  Коломієць Л.І. Історіографічні аспекти професійної підготовки вчителя початкових класів до забезпечення наступності навчання // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 109-114. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 20). – ISBN 966-7763-85-4
571043
  Тараненко О. Історіографічні джерела з вивчення аграрної політики П. Скоропадського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 107-113
571044
   Історіографічні дослідження в Українській РСР. – Київ : Наукова думка
Вип. 2. – 1969. – 231 с.
571045
  Палієнко С.В. Історіографічні дослідження з проблеми історико-культурного поділу пізнього палеоліту Східної Європи в пострадянському палеолітознавстві // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 162-168
571046
  Грегуль Д. Історіографічні дослідження Літопису Самовидця у XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 133-135. – ISBN 978-966-171-893-6


  Згадуються роботи Володимира Іконнікова "Опыт русской историографии" та Михайла Грушевського "Самовидець Руїни та його пізніші відображення".
571047
  Герман Є. Історіографічні дослідження Магдебурзького права в незалежній Україні (кінця XX- початку XXI століть) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 42-44. – ISBN 978-617-7069-14-9
571048
  Грон В.В. Історіографічні дослідження на сторінках "Українського історика" (1965-1991) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 302-308
571049
  Клинова Г. Історіографічні праці Олександра Домбровського // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 311-327. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
571050
  Козерод О.В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії / О.В. Козерод. – Київ : Радуга, 2014. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 164-190. – ISBN 978-966-281-016-5
571051
  Кононенко Т. Історіографічні розвідки у визначенні літературної форми основних філософських творів Григорія Сковороди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 62-65
571052
  Калакура Я.С. Історіографічні студії професора Анатолія Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 104-108


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
571053
  Варшавчик М.А. Історіографія / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 175-176. – ISBN 966-642-073-2
571054
  Іваннікова Л. Історіографія 20-х років XX ст. як джерело до вивчення історії фольклористики Півдня України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 199-207. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  Висвітлено внесок науковців 20-х років, зокрема В. Біднова та А. Шамрая, у вивчення історії фольклористики Півдня України, увага зосереджена навколо перших записів фольклору цього регіону.
571055
  Чорновол І. Історіографія Австралії у світлі тези Тернера // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 239-248
571056
  Тараненко О.М. Історіографія аграрної політики П. Скоропадського: стан наукового вивчення та періодизації // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 39-44. – ISBN 966-7686-12-8
571057
  Стромилюк Л.В. Історіографія боротьби таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900 - 1914 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-60. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історію дослідження боротьби таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій у 1900-1914 рр. Analyzed is the history of investigation of struggle of the Russian Empire secret police against Ukrainian political ...
571058
  Акчуріна-Муфтієва Історіографія вивчення кримськотатарського народного декоративного мистецтва // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-23. – ISSN 1608-0599
571059
  Онуфрічук К. Історіографія вивчення міської весільної обрядовості в Україні (50-80-ті роки XX століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 93-103. – ISSN 0130-6936
571060
  Пархета Л.П. Історіографія вивчення спадщини В.О.Сухомлинського // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 31-37. – ISSN 2045-146X
571061
  Тріска О. Історіографія вивчення української хатньої ікони // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1062-1072. – ISSN 1028-5091
571062
  Гасиджак Л. Історіографія вивчення українців Донеччини у ХХ-ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 84-88
571063
  Лузан А.В. Історіографія винахідництва та його цивільно-правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 203-206. – ISSN 2219-5521
571064
  Дем"яненко Б. Історіографія вітчизняного владознавчого дискурсу: чверть століття пошуків, концептуалізації, узагальнень // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 111-125. – ISSN 2415-3567
571065
  Щербань Олена Історіографія гончарного шкільництва Опішного // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 84-99. – ISSN 0869-3595
571066
  Тупик О.О. Історіографія давньої української релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 87-88. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Подається аналіз історіографії релігії в давній період історії України.
571067
  Куниця З.М. Історіографія декабристського руху в Україні // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 21-23. – ISBN 978-966-493-834-8


  У статті, на основі вивченої літератури, проаналізовано історіографію декабристьського руху початку XIX ст. Згадуються науковці КНУ ім. Т. Шевченка: Г. Казьмирчук, Р. Вавренюк.
571068
  Миколаєнко Ірина Миколаївна Історіографія діяльності земських установ України (1864-2001 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Миколаєнко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
571069
  Миколаєнко Ірина Миколаївна Історіографія діяльності земських установ України (1864-2001рр.) : Дис... канд. історичних наук: 07.00.06. / Миколаєнко Ірина Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 250 л. + Додатки: л. 200-250. – Бібліогр.: л. 174-199
571070
  Кузьменко Н.М. Історіографія дослідження заснування Чернігівського колегіуму (1700-1786) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 220-223. – (Серія : Педагогічні науки)
571071
  Карпусь Д.О. Історіографія дослідження київської школи економічної історії М.В. Довнар-Запольського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 111-117. – ISSN 2076-1554
571072
  Андрійович М. Історіографія дослідження Лисогірського могильника // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 556-558. – ISBN 978-966-171-783-0
571073
  Овчар І.В. Історіографія дослідження політичних трансформацій у Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 183-197. – (Історія ; Вип. 21)
571074
  Теплова І. Історіографія дослідження роду Скадовських // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 112-116. – ISSN 1998-4634
571075
  Пирожкова Ю.В. Історіографія дослідження функцій в адміністративно-правовій науці // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 223-227. – ISBN 978-617-7293-17-9
571076
  Шатрова М.Б. Історіографія досліджень наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини XIX – початку XX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 39-47


  Досліджено історіографію наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини XIX - початку XX ст. Акцентується на значенні наукової спадщини визначних науковців для української культури і сучасного книгознавства.
571077
  Лобода Ю.П. Історіографія досліджень правової традиції українського народу та конкретно-історичний опис правової системи України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 50-57.
571078
  Панкова А. Історіографія досліджень фольклору про скарби та скарбошукання в Україні та Чехії // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 179-199. – ISBN 966-02-2984-4
571079
  Лапшин С.А. Історіографія досліджень функціонування Правління Гетьманського уряду (1734-1750 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 12-14. – ISBN 978-966-493-676-4
571080
  Карпенко С. Історіографія друкованих текстів українських народних казок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 183-192.
571081
  Божко Л. Історіографія етнографічних досліджень Поділля 20-30-х років ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 115-119.
571082
  Батенко Г.В. Історіографія з питання встановлення британського мандата в Палестині / Г.В. Батенко, С.С. Щевелєв // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-28. – ISSN 1608-0599
571083
  Данилюк Д.Д. Історіографія Закарпаття в новітній час (1917-1985) / Д.Д. Данилюк. – Львів, 1987. – 128с.
571084
  Борисевич Сергій Історіографія законодавчого регулювання поземельних відносин в Правобережній Україні в XIX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 30-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается историография вопроса исследования законодательного регулирования поземельных отношений в Правобережной Украине в 1793-1886 гг.
571085
  Дзейко Ж.О. Історіографія законодавчої техніки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349


  Аналізується історіографія законодавчої техніки. Основний акцент зроблено на дослідженні розробленості проблематики законодавчої техніки, історичних та сучасних підходів до її розуміння. Анализируется историография законодательной техники. Основной ...
571086
  Панчук Антон Майович Історіографія Західно-Української Народної Республіки (1918-2000 рр.) : Дис....канд. істор. наук. Спец.07.00.06 / Панчук Антон Майович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 238л. – Бібліогр.:л.171-238
571087
  Панчук Антон Майович Історіографія Західно-Української Народної Республіки (1918-2000р.р.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Панчук А.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
571088
  Смольницька О.О. Історіографія і джерелознавча база дослідження // Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : монографія / О.О. Смольницька. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – С. 10-27
571089
  Кучменко Е. Історіографія і проблеми пошуку місця науки у соціокультурній системі класичних цивілізацій Заходу і Сходу / Е. Кучменко, Б. Кучменко // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 94-99
571090
  Іваницький І. Історіографія історії Альбігойських війн (1209 - 1229 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 18-19
571091
  Мараєва В.В. Історіографія історії військової авіації України 1917 - 1920 рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 116-125
571092
  Кукурудзяк М.Г. Історіографія історії Західної Європи і Америки нового часу. / М.Г. Кукурудзяк. – Кам"янець-Подільський, 1993. – 69с.
571093
  Коцур В. Історіографія історії молодіжного руху в радянській Україні в 1920–1930-і роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 25-32. – ISSN 2309-9356


  У статті подано комплексний аналіз наукових праць, які прямо чи опосередковано стосуються історії молодіжного руху в радянській Україні періоду 1920-1930-х рр. Показано, що в історіографії історії України досягнуті певні результати у вивченні ...
571094
  Бровко А.Г. Історіографія історії Нової Січі (1734-1775 рр.) / А.Г. Бровко, Г.Г. Коцур. – Київ : Книги-XXI, 2011. – 279, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 206-259 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-614-020-7
571095
   Історіографія історії Української РСР. – Х., 1983. – 27с.
571096
  Коваленко Л.А. Історіографія історії Української РСР від давніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції / Л.А. Коваленко. – Київ : Вища школа, 1983. – 117, [3] с.
571097
  Печеранський І. Історіографія історії філософії в контексті вітчизняної "академічної"філософії II-ї половини XIX - початку XX ст. (П. Тихомиров, С. Гогоцький і Е. Радлов) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 64-72
571098
  Сагайдак М. Історіографія Київської Русі: час перемін // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – С. 140-152. – ISBN 978-966-8406-98-0
571099
  Дорошенко В.С. Історіографія концептуальних підходів до розробки проблеми державного управління (історичний контекст) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 107-111. – ISSN 2076-1554
571100
  Жиленкова І.М. Історіографія ліберально-демократичного руху в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 108-112. – (Історія ; вип. 45)


  В статті висвітлені головні етапи досліджень історії розвитку і становлення ліберально-демократичної течії в суспільно-політичному русі України другої половини XIX - початку XX ст., подано аналіз сучасного стану дослідження українського лібералізму
571101
  Будний В. Історіографія літературної сучасності (доба модерну в методологічній парадигмі Франка-критика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 62-72. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Висвітлено Франкове бачення своєї літературної сучасності, яке стосувалося зміни стильових епох і жанрових систем, процесів оновлення поезії і прози. Розглянуто критичні оцінки І. Франка, які лягли в основу сучасних концепцій українського модерну
571102
  Король В.Ю. Історіографія німецько-фашистського окупаційного режиму на території України під час Великої Вітчизняної війни / В.Ю. Король, В.М. Удовик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-100. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історичні дослідження німецько-фашистського окупаційного режиму на території України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944).
571103
  Колесник В.Ф. Історіографія нової економічної політики в Українській СРР / В.Ф. Колесник, В.П. Коцур, Г.Г. Коцур. – Київ : Хрещатик, 2002. – 176с. – ISBN 966-7218-05х
571104
  Ведмідь Людмила Анатоліївна Історіографія опозиційного руху в Україні другої половини 50-х - середини 80-х років 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Ведмідь Л. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 220 л. – Бібліогр.: л.178-220
571105
  Ведмідь Л.А. Історіографія опозиційного руху в Україні другої половини 50-х - середини 80-х років 20 століття : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.06 / Людмила Анатоліївна Ведмідь: КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
571106
  Бадрак Б.М. Історіографія панегіричної творчості Івана Величковського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 50-58. – ISBN 966-72-77-79-8
571107
  Кононенко Т. Історіографія парадигм українознавства як передумова українознавчо-філософського дослідження спадщини Г.Сковороди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 102-111
571108
  Кононенко Т. Історіографія парадигмукраїнознавства як передумова українознавчо-філософського дослідження спадщини Г. Сковороди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 102-112


  Стаття присвячена аналізу типів історіографії, які виникли із зародженням перших зразків рефлексії (осмислення) над феноменом України і розвинулися у розгалужену мережу українознавчих досліджень. Вирізнено напрям істороіографії наукових досліджень у ...
571109
  Фарбей О.М. Історіографія питання про християнізацію Таврики в пізньоримський період та раннє Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-76. – (Історія ; Вип. 43)


  В історіографічному дослідженні розглянуто аналіз різноманітних джерел, висвітлений у спеціальній літературі, та охарактеризовано основні історичні концепції з питання християнізації Таврики IV - IX ст.
571110
  Гринько С.Д. Історіографія питання рецепції римського права в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 53-62. – (Право. Економіка. Управління)
571111
  Пригорницька О.Ю. Історіографія питання ролі Чернігівського інституту народної освіти в соціокультурному житті Північного Лівобережжя (1920–1930 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 263-266. – ISSN 2218-4805


  Згадуються вчені КУ ім. Т. Шевченка: В.Г. Ляскоронський, Г.А. Максимович.
571112
  Самойленко А. Історіографія питання шлюбності та розлучуваності для українських сімей // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 470-471. – ISBN 978-966-171-783-0
571113
  Шокало Н.О. Історіографія політико-правових поглядів Є.В. Спекторського у київський період його наукової діяльності // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 111-116. – ISBN 978-617-7133-95-6
571114
  Мальшина К. Історіографія політичної історії Словенії I-ї половини ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 511-522. – ISSN 2078-6077
571115
  Віниченко А. Історіографія поховального обряду трипільської культури // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 564-566. – ISBN 978-966-171-783-0
571116
  Шугаєва Л. Історіографія православного сектанства в Україні // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3 (381). – С. 117-128. – ISSN 0869-3595
571117
  Соляник А.А. Історіографія проблем документопостачання біблотечних фондів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 190-208. – ISBN 966-7352-66-8
571118
  Головко О. Історіографія проблем міжетнічної взаємодії на українсько-молдовському пограниччі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 60-68. – ISSN 0130-6936
571119
  Бредіхін А. Історіографія проблеми "Ідейно-політичне коріння та особливості формування пероністського руху" // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 79-82. – ISSN 1728-9343
571120
  Ісакова Н.П. Історіографія проблеми Голодомору 1932-1933 рр. в українській та зарубіжній літературі // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 135-146
571121
  Мартинчук І.І. Історіографія проблеми європейської інтеграції Словацької Республіки (загальна характеристика) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 164-173. – ISSN 2077-1800
571122
  Лакатош М.О. Історіографія проблеми розвитку вищої аграрної освіти України (середина ХХ ст. - початок ХХІ ст.) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 33-38. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті здійснено короткий аналіз стану дослідженості проблеми розвитку вищої аграрної освіти України у період з 50-их рр. ХХ ст. до початку ХХІ ст. У період перебування України у складі СРСР її аграрна освіта досліджувалася як невід"ємна складова ...
571123
  Лазуренко В.М. Історіографія проблеми становлення та життєдіяльності селянських фермерських господарств України в добу непу (1921 – 1929 рр.) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 7-21. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
571124
  Міхневич Л.В. Історіографія проблеми та джерела дослідження // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 9-20. – ISBN 978-966-483-563-0
571125
  Купчинський О. Історіографія публікацій і досліджень документальних матеріалів Галицько-Волинського князівства (Загальний огляд) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 28-46. – ISSN 0320-9466
571126
  Маркіян Історіографія розвитку арбітражної угоди / Маркіян, М. Мальський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 164--170. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
571127
  Поїздник І.І. Історіографія розвитку відносин греко-католицької та римо-католицької церков у роки Другої світової війни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 184-198. – ISSN 0130-5247
571128
  Кобець В. Історіографія розвитку підводних археологічних досліджень в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-23. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні та практичні праці дослідників, присвячені історії розвитку підводної археології в Україні від часу її народження до сучасності. The theoretical and practical research work devoted to studying of development of underwater ...
571129
  Казьмирчук Г. Історіографія руху декабристів : Курс лекцій / Г. Казьмирчук. – Київ. – ISBN 965-7803-08-2
Ч. 1 : Дореволюційне декабристознавство (1825-1917). – 2000. – 170с.
571130
  Казьмирчук Г.Д. Історіографія руху декабристів : курс лекцій для студ. і стор. ф-тів : [у 4 ч.] / Г. Казьмирчук ; КНУТШ. – Київ ; Черкаси. – ISBN 966-7759-17-2
Ч. 2 : Становлення радянського декабристознавства (1917 - перша половина 1930-х рр.). – 2001. – 240 с.
571131
  Нефьодов Д. Історіографія руху Опору в Південній Україні (1941-1944 рр.) періоду "перебудови" (1985-1991 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 3 (99) травень - червень. – С. 49-54
571132
  Мехед Н. Історіографія соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків Голодомору 1932-1933 років // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 122-126. – ISBN 978-617-7122-39-4


  "Професор Я. Калакура узагальнив надбання української історіографії у своїй праці "Новітня історіографія Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу: надбання і прорахунки", яка містить бібліографічний покажчик публікацій про Голодомор ...
571133
  Вовк О.Й. Історіографія соціально-правового устрію Київського князівства в складі Великого князівства Литовського / О.Й. Вовк, Ж.О. Джейко // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В М..Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 10. – С.121-126. – ISSN 1563-3349
571134
  Вовк О. Історіографія соціокультурних процесів в українському селі в умовах радянізації у 20-х - на початку 30-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 36-39. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено напрями розвитку української історіографії з проблеми соціокультурного розвитку українського села у 20-х рр. ХХ ст. The directions of the Ukrainian historiography developing of the Ukrainian rustical social and cultural development is ...
571135
  Городяненко В. Історіографія соціології :рефлексивна соціологія або галузь знань ? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.171-178.
571136
  Чепець О.С. Історіографія становлення і розвитку інституту нотаріату радянського періоду в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (69). – С. 128-137. – ISSN 2222-5374
571137
  Трубчанінов С.В. Історіографія становлення історичної географії в Наддніпрянській Україні (1840-і рр. - початок XX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 14-17. – ISBN 978-966-493-962-8


  У статті аналізується стан розробки проблеми становлення історичної географіі в Наддніпрянській Україні у середині XIX - на початку XX ст. Вказується на необхідності вивчення діяльності окремих учених. Згадуються науковці Київського університету Св. ...
571138
  Ковальчук І.А. Історіографія становлення та діяльності українських політичних партій початку століття // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 105-114. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Історія українських національних партій у працях дореволюційних і радянських дослідників, а також у публікаціях останніх років, досягнення й помилки історіографії проблеми, основні напрями розробки теми в умовах здобутої свободи слова - ось предмет ...
571139
  Лебідь О. Історіографія створення та розбудови прокуратури Буковини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 113-116
571140
  Вовк О.Й. Історіографія Судебника Казимира IV 1468 року / О. Вовк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-43. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Аналізується сукупність досліджень, присвячених першому кримінальному кодексу в Україні - Судебнику Казимира IV 1468 року. In the article analyse totality of the researches which are devote of the first criminal code in the Ukraine - Sudebnik Kazimir ...
571141
  Купрієнко С. Історіографія суспільно-господарського устрою імперії інків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено історіографії суспільно-господарського устрою імперії інків. Проаналізовано праці закордонних, радянських, російських та українських істориків. Виокремлені питання, що потребують подальших досліджень. The article is devoted a social ...
571142
  Чміль Л.В. Історіографія та джерела історії Іваківщини Х—XVIII ст. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 58-69. – ISSN 2227-4952
571143
  Леньо Т.В. Історіографія та джерельна база весільної обрядовості бойків Закарпаття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 201-209
571144
  Матушенко В.Б. Історіографія та джерельна база української весільної обрядовості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 163-169
571145
  Калакура Я. Історіографія та джерельні свідчення демографічних наслідків Голодомору в УСРР 1932-1933 років // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 116-121. – ISBN 978-617-7122-39-4


  Серед кращіх знавців архівів, активних публікаторів та інтерпретатроів документів про Голодомор і його жертви згадується В. Сергійчук.
571146
  Шульгін В. Історіографія та методологія дослідження проблеми реалізації військового законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 101-105. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні етапи розвитку наукової думки з дослідження проблем, пов"язаних з реалізацією військового законодавства України. Основний акцент зроблено на дослідженні розробленості проблематики реалізації військового законодавства ...
571147
  Деяк-Якобишин Історіографія теми авторської колонки в системі журналістської жанрології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 179-182


  Подано та вивчено історіографію теми авторської колонки в системі журналістських жанрів. The scientific article studies historiography of author column in the system of journalistic genres. Научная статья изучает историографию темы авторской колонки ...
571148
  Богданова Т. Історіографія територіального розміщення українського етносу у вітчизняних та зарубіжних публікаціях 1990-2010 років // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 89-98
571149
  Іващенко В.Л. Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи
571150
  Толочко Д.В. Історіографія трипільської культури кінця 20 - початку 21 століття: концептуальні підходи : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Толочко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 188 л. + Додатки : л. 152-159. – Бібліогр.: л. 160-188
571151
  Толочко Д.В. Історіографія трипільської культури кінця 20 - початку 21 століття: концептуальні підходи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. / Толочко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
571152
  Калакура Я.С. Історіографія українознавства [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 58-60


  В статті згадуються науковці Київського університету: М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов, М. Грушевський, Т. Шевченко.
571153
  Коваленко О.М. Історіографія українсько-польських культурних відносин 2000-2005 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 106-110. – ISBN 966-614-021-7
571154
  Романюк І.М. Історіографія українсько-польського культурного співробітництва в 2000-2012 рр. / І.М. Романюк, Ю.В. Пачос // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 130-135. – ISSN 2076-1554
571155
  Галушко О.В. Історіографія українсько-російського економічного співробітництва: 1991-2005 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 9-14. – ISBN 966-614-021-7
571156
  Калакура Я. Історіографія українсько-турецьких взаємин козацької доби: погляд із XXI століття // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 575-592. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2


  Висвітлюється розвиток тюркологічної традиції української історіографії в умовах незалежності України, повернення сходознавчої спадщини М. Грушевського, А. Кримського та ін. Показано внесок О. Пріцака, В. Сергійчука, І. Прушковської, Ф. Туранли та ін. ...
571157
  Семенов А. Історіографія філософії Відродження // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 136-141. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
571158
   Історіографія, методологія та джерельна база досліджень аграрних відносин в Україні у другій половині ХХ століття. – Київ, 2000. – 136с. – ISBN 966-02-1306-9
571159
  Крупач М. Історіософічне візіонерство Євгена Маланюка в контексті ранніх утаємничених публікацій. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 5. – С. 36-50. – ISSN 0042-9422
571160
  Васюта О.А. Історіософічні витоки аналізу соціально-екологічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 220-238. – ISBN 966-628-197-5
571161
  Петров В. Історіософічні етюди // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 177-201. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)
571162
  Мітіна І. Історіософічно-міфологічна проза Докії Гуменної // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 76-81. – ISBN 966-7653-03-5
571163
  Кислюк К.В. Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції : монографія / К.В. Кислюк; Мін-во культури і туризму України; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-404-648-7
571164
  Бондар Світлана Володимирівна Історіософія І. Лисяка-Рудницького в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Бондар С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
571165
  Бондар С.В. Історіософія І. Лисяка-Рудницького в крнтексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05- історія філософії / Бондар С.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 194л. – Бібліогр.:л.178-194
571166
  Артюх В. Історіософія Миколи Костомарова // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 5-15


  У статті аналізуються історіософські погляди відомого історика Миколи Костомарова, їх розвиток у межах романтичної історіографічної парадигми. Робиться висновок про пряму залежність костомарівської ідеї месіанського призначення історії українського ...
571167
  Кралюк П. Історіософія Миколи Костомарова // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 429-433. – ISBN 978-966-2254-74-7
571168
  Мережко О. Історіософія міжнародного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 22-25.
571169
  Соболь В. Історіософія національної ідентичності (на прикладі праці Валерія Шевчука) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 39-46. – ISSN 1728-9572
571170
  Бондар С.В. Історіософія Пантелеймона Куліша в інтерпретації В. Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
571171
  Кралюк П. Історіософія Пантелеймона Куліша: від романтизму до позитивізму // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 433-437. – ISBN 978-966-2254-74-7
571172
  Колодный А.Н. Історіософія релігії: специфікація предметної сфери / А.Н. Колодный, Б.А. Лобовик // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 9-12


  Історіософія релігії розглядається як осібна, що вирізняється і від філософії релігії, і від історії релігії галузь академічного релігієзнавства, що зорієнтована на з"ясування сутності і сенсу реального процесу розвитку релігійного феномену, ...
571173
  Випасняк Г. Історіософія роману О. Забужко "Музей покинутих секретів" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 97-102. – ISSN 2307-2261
571174
  Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського / Омелян Пріцак ; АН України ; Археографічна комісія ; Ін-т укр. археографії ; Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту. – Київ ; Кембрідж : Зовнішторгвидав, 1991. – 80 с.
571175
  Депенчук Л. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова / Л. Депенчук, М. Лук. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 210с. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7276-32-5
571176
  Кралюк П. Історіософія та філософія політики В"ячеслава Липинського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 560-569. – ISBN 978-966-2254-74-7
571177
  Кислюк К. Історіософія у контексті української філософоської культури
571178
  Пащенко О. Історіософська ars poetica Євгена Маланюка в контексті "Празької школи" // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 106-112. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
571179
  Фенно І.М. Історіософська концепція А. фон Гарнака та полеміка з нею А. Луазі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 57-60


  У статті проаналізовано історіософські погляди Адольфа фон Гарнака та узагальнено риси ліберальної протестантської теології, а також розкрита сутність полеміки з ними в колах французьких модерністів, зокрема на прикладі праць Альфреда Луазі. В статье ...
571180
  Наточій Л.І. Історіософська концепція Іларіона Київського в есхатологічній перспективі // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 34-38.
571181
  Литвиненко Тетяна Історіософська концепція пенталогії Б.Лепкого "Мазепа" та її художня реалізація : Наукове видання / Литвиненко Тетяна. – Суми : Слобожанщина, 2001. – 164с. – ISBN 966-535-079-Х
571182
  Руснак І. Історіософська концерція російської революції у творчості Уласа Самчука // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 28-44. – ISSN 0042-9422
571183
  Мариняк Р.С. Історіософська парадигма в європейській та вітчизняній літературі 1960-х років // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 99-104. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
571184
  Коцур Г. Історіософська та етнопсихологічна репрезентація національних рис українства у світоглядно-моральному синтезі (на прикладі козацтва та кошового отамана Петра Калнишевського) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 84-88


  На прикладі козацтва та постаті кошового отамана Петра Калнишевського подається історіософська та етнопсихологічна репрезентація національних рис українства у світоглядно-моральному синтезі.
571185
  Вдовиченко Г.В. Історіософське вчення М. Хвильового про "Азіатський Ренесанс" і цого критика в українській літературній дискусії 1920-х років // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 15-30.
571186
  Бабенко В.М. Історіософське мислення митрополита Дмитра (Туптала) у контексті його літературно-художніх творів // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 186-191. – ISSN 2079-48-35
571187
  Світленко С.І. Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М.П. Драгоманова // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 4-10. – ISSN 2409-3661


  Показано процес історіософського осмислення історії України в історичних, літературознавчих, політичних і публіцистичних працях видатного українського суспільного діяча та вченого М.П. Драгоманова. Проаналізовано основний зміст історіософської ...
571188
  Світленко С.І. Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М.П. Драгоманова // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – C. 4-16. – ISSN 2409-3661
571189
  Гавриленко О. Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця XX - початку XXI століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 66-69
571190
  Світленко С.І. Історіософське осягнення історії України у творчості М.О. Максимовича // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 38-50. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано праці М.О. Максимовича в царині української історії та пісенної народної творчості, в яких міститься ряд узагальнень історіософського характеру. Згадуються В. Б. Антонович, М.П. Драгоманов. Сучасний український історик В. А. Короткий. ...
571191
  Даниленко Т. Історіософський аспект відображення історії в романі Ю. Косача "Володарка Понтиди" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 313-319. – ISBN 978-966-2248-90-6
571192
  Гоцуляк В.В. Історіософський аспект методології дослідження М. Максимовичем українського історичного процесу // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 25-27. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, М. Костомаров.
571193
  Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у "Засипле все, замете..." Влодзімєжа Одоєвського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 354-358. – ISBN 978-966-3888-379-3
571194
  Яременко В.І. Історіософський зміст Шевченкових "Гайдамаків" (До 70-річчя виходу поеми) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 159-179. – ISSN 0130-5247
571195
  Слабінська С.В. Історіософський контекст міграційної політики України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 308-319
571196
  Добіна Т.Г. Історіософський погляд на переосмислення творчого доробку Бориса Лятошинського // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 67-75. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 10). – ISSN 2226-3047
571197
  Борисенко В. Історіософський погляд на традиційну культуру українців найдавніших часів до XVIII століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 281-283
571198
  Баган О. Історіософські акценти Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 25-28. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
571199
  Даренська В.М. Історіософські виміри феномена національної ідентичності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.84-91
571200
  Загребельний І. Історіософські візії середньовіччя в есеїстиці Дмитра Донцова // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 60-69. – ISBN 978-966-2248-94-4
571201
  Федоренко О.А. Історіософські засади українознавчого напряму геополітики // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 477-488
571202
  Мохнатюк І.О. Історіософські ідеї в художньо-літературній творчості Івана Франка
571203
  Мохнатюк І.О. Історіософські ідеї в художньо-літературній творчості Івана Франка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються історіософські погляди Івана Франка. Показано місце націотворчих ідей у роздумах вченого. Звернено увагу на релігійні мотиви у спадщині Івана Франка, його загальноісторичні та світоглядні орієнтири. В статье рассматриваются ...
571204
  Пащенко О.Г. Історіософські концепції ars poetica О. Ольжича в контексті "Празької школи" : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пащенко Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2013. – 199 л. – Бібліогр.: л. 165-199. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство))
571205
  Пащенко О.Г. Історіософські концепції ars poetica О.Ольжича в контексті "Празької школи" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пащенко Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
571206
  Козак С. Історіософські концепції Шевченка // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – С. 35-46
571207
  Харлан О. Історіософські моделі катастрофізму у творчості Т. Шевченка та прозі міжвоєнного двадцятиліття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 99-101
571208
  Маркова О.Т. Історіософські мотиви в поемі Ю. Герасименка "Дорошів яр" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 156-160
571209
  Беліченко М. Історіософські мотиви у творчості О. Довженка (на матеріалі кіноповісті "Україна в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 30-35.
571210
  Дичковська Г.О. Історіософські основи українського національно-визвольного руху 20-50 рр 20 ст. : Автореф. дис. . .. канд. філос. наук : 09.00.05 / Дичковська Г.О. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1998. – 16 с.
571211
  Дичковська Галина Орестівна Історіософські основи українського національно-визвольного руху 20-50 рр. ХХ століття : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.05. / Дичковська Галина Орестівна; Український держ. лісотехнічний ун-т. – К., 1998. – 168л. – Бібліогр.:л.151-168
571212
  Остапчук Г.А. Історіософські погляди В. Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 19-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
571213
  Кукса Т.В. Історіософські погляди В. Липинського : становлення та генеза // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 70-77
571214
  Коломицева М. Історіософські погляди Г. Нудьги (на матеріалі повісті-есе "Не бійся смерті") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 395-400


  У статті порушено питання історіософській концепції Г.Нудьги на матеріалі повісті-есе «Не бійся смерті». The articel raised an issue of historiosophical conception of H.Nudhy, based on material of story-essay "Do not be afraid of the death."
571215
  Гоцуляк В.В. Історіософські погляди М. Грушевського в науковій літературі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 115-126. – (Серія "Філософія")
571216
  Литвин О.М. Історіософські погляди М.П. Драгоманова на "українське питання" в Європі в кінці XIX століття та сучасні українські інтенції // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 70-86. – ISSN 2075-1443
571217
  Зайцева Ю. Історіософські погляди М.С. Грушевського у період еміграції // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 246-248
571218
  Кіхно О.В. Історіософські погляди Шрі Ауробіндо Гхоша // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 212-213
571219
  Козій І.В. Історіософські погляди Юрія Липи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проаналізовані історіософські погляди Ю. Липи. Зокрема досліджені пошуки науковця витоків української ментальності в контексті найбільш знакових подій та процесів, які мали місце в історії України.
571220
  Калакура Я. Історіософські та історіографічні аспекти творчості Ярослава Дашкевича / Ярослав Калакура // Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – С. 39-47
571221
  Баган О. Історіософсько-культурологічні візії Євгена Маланюка / О. Баган, І. Матковський // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 6. – С. – ISSN 0042-9422
571222
   Історію пишемо ми з вами // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 1, 3


  6 жовтня 2016 р. перед студентами-істориками КНУ імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова виступив Президент України Петро Порошенко. Зустріч ...
571223
   Історію пишемо ми з вами // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  Виступ перед студентами-істориками Президента України Петра Порошенка в КНУ 6 жовтня 2016 р. з нагоди 150-ліття з дня народження Голови Центральної Ради Української Народної Республіки, видатного історика Михайла Грушевського зібрало в стінах ...
571224
  Бойко В. Історію українських міст і містечок треба переосмислити й перевидати : Інтерв"ю / Володимир Бойко; [підготувала] Марія Томак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 квітня (№ 59)


  Розмова головного редактора "Дня" Л. Івшиної з чернігівським істориком Володимиром Бойком про магдебурзьке право в Україні й наші традиції міського самоврядування.
571225
  Скопенко В. Історію університету творять люди // Київський університет, 1998. – №2


  Інтерв"ю
571226
  Скопенко В.В. Історію університету творять люди: інтерв"ю // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Розмова з ректором університету про досягнення ун-ту з формування "нової генерації спеціалістів, здатних до творчої самостійної діяльності". Серед видатних учених, які прославили ун-ту у всьому світі, згадуються: І. Ляшко, А. Чухно, М. Білий, І. ...
571227
  Сюндюков І. Історія - захищає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 січня (№ 9/10). – С. 5


  Новація Міносвіти про необов"язкове вивчення низки гуманітарних предметів у вишах викликала рішучий опір громадськості. Коментар міністра освіти Сергія Квіта: "Ми нічого не відміняємо, а змінюємо наголоси та впроваджуємо західну систему навчання".
571228
  Гривінський Р. Історія - поза розкладом. В інформаційній війні українські виші не залишають майбутнім гуманітаріям шансів на перемогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 червня (№ 103). – С. 4-5


  Про рішення, щодо скасування обов"язкового викладання історії України та української мови в КНУ імені Тараса Шевченка згідно відповідного наказу ректора Л. Губерського. Такий підхід на думку проректора В. Бугрова дозволяє уникнути дублювання шкільного ...
571229
  Газін В. Історія - як річка: двічі не ввійдеш. "Русский мир" знову камуфлює відновлення імперії терміном "громадянська війна" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Громадянська війна (лат. bellum civile) - внутрішньодержавне збройне протистояння, супроводжуване терором з боку обох сторін, численними жертвами серед мирного населення. Війна між громадянами однієї країни, розколотої проблемами, ідеями, можливими ...
571230
  Патриляк І. Історія – опанування нового крізь призму давнини // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – С. 1


  "Щороку історичний факультет приймає на навчання понад сто сімдесят студентів, які обирають одну з освітніх програм для здобуття ступеня бакалавра. В останні роки найбільшим попитом користуються програми «Американістика та європейські студії», ...
571231
  Овсіюк О. Історія — окремо, політика — окремо. Чи це можливо? // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 214-217
571232
   Історія : завдання та тести; посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спец. "Історія". – Київ : Генеза
Ч. 1 : Завдання та тести (питання). – 1993. – 95 с.
571233
   Історія : Завдання та тексти (відповіді). – Київ
Ч.2. – 1993
571234
  Гусєв В.І. Історія / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 176-180. – ISBN 966-642-073-2
571235
   Історія : Матеріали 5 конгресу Міжнародної асоціації україністів: Збірник наукових статей. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-666-6
Частина 1. – 2003. – 376с. – На обкладинці: П"ятий конгрес міжнародної асоціації україністів
571236
  Єфімова В.О. Історія : Методичні рекомендації щодо проведення навчальної практики / В.О. Єфімова, Н.І. Пономарьова. – Харків : РАНОК-НТ, АРТ-ЛТД, Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.4). – ISBN 966-333-023-6
571237
  Павличко Дмитро Історія : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 5-16. – ISSN 0208-0710
571238
  Томчук Л. Історія "Віку жінок" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 282-293. – ISSN 2519-1942
571239
  Кочубей Ю.М. Історія "євразійської політики” Росії в працях Ю. Липи // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – C. 60-64. – ISSN 1608-0599
571240
  Галета О. Історія "на дому" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 364-368
571241
   Історія "незнаменитого" палацу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 листопада (№ 198/199). – С. 21


  "Шарівська перлина" готова відкрити свої таємниці.
571242
  Брюховецька Л. Історія "Пропалої грамоти" за архівними документами = Держ. музей-архів літератури і мистецтва (фонд 670, опис 1, справа 2449) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 6-8. – ISSN 1562-3238


  Наприкінці 1972 р. на Київській кіностудії ім. О.Довженка було завершено роботу над художнім кольоровим фільмом "Пропала грамота" за однойменним твором Миколи Гоголя. Сьогодні це знаковий фільм. І мало хто знає, яких випробувань зазнав він свого часу ...
571243
  Зашкільняк Л. Історія "своя" й історія "чужа" // Критика. – Київ, 2009. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 24-27


  Шкільні підручники з історії.
571244
  Жилєнко І.В. Історія "Синопсиса" // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – С. 7-19
571245
   Історія : історія Україна, всесвітня історія : зразки білетів та програми / В.Ф. Колесник, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко, О.П. Крижанівський, С.Ф. Пивовар // Довідник для вступників 2006 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки екзаменаційних завдань / КНУТШ; Ред.кол.: О.В.Третяк, І.О. Парасюк, Т.В. Табенська, О.В. Обвінцев, А.В. Ловейкін, О.В. Сапожнікова. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 143-158. – ISBN 966-594-749-4
571246
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев // Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Правила прийому; програми та зразки екзаменаційних білетів / П.О. Бех, Л.В. Грицик, І.М. Ляшенко, О.Д. Пономарів, С.П. Репєцький, Л.О. та ін. Кудрявцева. – Київ, 1996. – С. 173-192. – ISBN 5-7707-2585-0
571247
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев // Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Правила прийому; програми та зразки екзаменаційних білетів / КНУТШ; / за ред. акад. АПН України, проф. О.В. Третяка. – Київ : Київський університет, 1997
571248
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев // Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Правила прийому; програми та зразки екзаменаційних білетів / КНУТШ; за ред. О.В. Третяка. – Київ : Київський університет, 1998
571249
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко // Довідник для вступників 2000 : Правила прийому. Факультети, інститути, відділення, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; За ред. О.В.Третяка. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 77-84. – ISBN 966-594-131-3
571250
   Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко, І.Ф. Буркало // Довідник для вступників 2001 : Правила прийому. Факультети, інститути, відділення, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; Ред.кол.: О.В.Третяк, О.І.Чередниченко, В.Ф.Білик та ін. – К. : Київський університет, 2001. – С. 84-92. – ISBN 966-594-131-3
571251
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко // Довідник для вступників 2002 : Правила прийому. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; Ред.кол.: О.В.Третяк, О.І.Чередниченко, В.Ф.Білик та ін. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 86-95
571252
  Слюсаренко А.Г. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / А.Г. Слюсаренко, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко // Довідник для вступників 2003 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; За ред. О.В.Третяка. – Київ : Київський університет, 2003. – С. 96-106. – ISBN 966-594-463-0
571253
  Колесник В.Ф. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / В.Ф. Колесник, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко // Довідник для вступників 2004 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; Ред.кол.: . О.В.Третяк, В.Ф.Білик, В.І.Григорук. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 133-143. – ISBN 966-594-544-0
571254
  Колесник В.Ф. Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / В.Ф. Колесник, В.М. Мордвінцев, В.М. Павленко // Довідник для вступників 2005 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів / КНУТШ; Ред.кол.: . О.В.Третяк, В.Д. Базилевич, Т.В.Табенська, та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 142-154. – ISBN 966-594-617-Х
571255
   Історія : історія України, всесвітня історія : зразки білетів та програми / В.Ф. Колесник, В.М. Мордвінцев, С.Ф. Пивовар, В.В. Ставнюк, А.М. Пижик // Довідник для вступників, 2007 [до Київського національного університету імені Тараса Шевченка] : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми та зразки екзаменаційних завдань / КНУТШ ; [редкол.: О.В.Третяк, В.Ф. Колесник, Т.В. Табенська та ін.]. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 137-153. – ISBN 966-594-919-5
571256
  Каліберда Ю. Історія 3-ї Залізної дивізії (армії Української Народної Республіки) за спогадами військових мемуаристів // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 140-156. – ISSN 0869-3595
571257
   Історія Hаціональної Академії наук України 1924-1928 : документи і матеріали. – Київ : НБУВ, 1998. – 764 с. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 966020714Х
571258
   Історія Hаціональної Академії наук України 1929-1933 : документи і матеріали. – Київ, 1998. – 544 с. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 9660206895
571259
  Джеймс Г. Історія vs Європа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 лютого (№ 29). – С. 9


  Де Голль і Черчилль знали багато про війну, вони розглядали історію як дар - конкретні уроки про необхідність відходу від минулого.
571260
  Цьольнер Е. Історія Австрії = Geschichte Osterreichs / Е. Цьольнер; Пер. з нім. Р. Дубасевич, Х.Назаркевич, А.Онишко, Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2001. – 712с. – ISBN 966-7007-40-4
571261
  Садовий М.І. Історія автомобіля : посібник / М.І. Садовий, О.М. Трифонова ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 87, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 82-84
571262
  Вергунов В.А. Історія аграрної науки, освіти і техніки в Україні : ретроспект. наук.-допом. бібліогр. покажчик автореф., дис., видань та публікацій, підгот. у Центрі історії аграрної науки ДНСГБ НААН (2001-2011рр.) / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграрних наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ : ДНСГБ НААН, 2011. – 383, [1] с. : іл., табл., фот. – До 80-річчя заснування НААН та 10-річчя діяльності Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії ; кн. 50). – ISBN 547-916-8301-34-5
571263
  Вергунов В.А. Історія аграрної науки, освіти і техніки в Україні : ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій, видань та публікацій, підготовлених у Центрі історії аграрної науки ДНСГБ НААН (2001-2011 рр.) / В.А. Вергунов ; Нац. академія аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка. – Київ : [ДНСГБ НААН], 2011. – 384 с. : іл., фото. – На тит. арк. : До 80-річчя заснування НААН та 10-річчя діяльності Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 50). – ISBN 547-916-8301-34-5
571264
  Немеш П. Історія адвокатури Закарпатської України (1944-1946 рр.) // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 210-220. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
571265
   Історія адвокатури України. – Київ : Либідь, 1992. – 120с. – ISBN 5-325-00373-9
571266
   Історія адвокатури України / Т.В. Варфоломеєва, О.Д. Святоцький, В.С. Кульчицький, З.М. Багринівський, Т.В. Кисельова; Варфоломеєва Т.В. [та ін.] ; Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; [ред. кол.: Медведчук В.В. (гол.), Варфоломеєва Т.В. та ін.]. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : СДМ - Студіо. – (Адвокатура України). – ISBN 966-95568-2-1
Ч. 1. – 2002. – 286 с.
571267
  Бакаянова Н.Н. Історія адвокатури України у запитаннях та відповідях, ілюстраціях та фотографіях : навч. посібник / Н.М. Бакаянова, О.О. Храпенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 214, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 206-214. – ISBN 978-966-419-264-1
571268
  Матвєєв П. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури, адвокатська діяльність // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 114-132
571269
  Видюк А.В. Історія адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 51-55. – ISBN 978-617-7293-17-9
571270
   Історія Академії наук України 1918-1993 рр.. – К., 1994. – 316с.
571271
  Онопрієнко В.І. Історія Академії наук України у щоденниках // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С.19-32. – ISSN 0374-3896
571272
   Історія Академії Наук України. 1918-1923 : Дркументи і матеріали. – Київ : Наукова думка, 1993. – 575 с. – ISBN 5-12-004338-0
571273
   Історія Академії наук Української РСР : у 2 кн. – Київ : УРЕ
Кн. 1. – 1967. – 836 с.
571274
   Історія Академії наук Української РСР : у 2 кн. – Київ : УРЕ
Кн. 2. – 1967. – 728 с.
571275
   Історія Академії наук Української РСР. – Київ : Наково думка, 1982. – 860 с.
571276
  Яременко Л. Історія академічних нагород як дзеркало наукових здобутків / Л. Яременко, О. Вербіцька // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 63-65. – ISSN 0372-6436
571277
  Богданова Є.В. Історія акцентуації відприкметникових прислівників, мотивованих суфіксальними прикметниками // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 60-69. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена дослідженню особливостей акцентуації відприкметникових прислівників, мотивованих суфіксальними прикметниками. Згадується професор КУ - Булаховський Л.А.
571278
  Скляренко В.Г. Історія акцентуації іменників а-основ української мови / В.Г. Скляренко. – Київ, 1969. – 148с.
571279
  Скляренко В.Г. Історія акцентуації іменників середнього роду української мови / В.Г. Скляренко. – К, 1979. – 112с.
571280
  Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття : Навчальний посібник для студ. філолог. факультетів вищ. навч. закл. / Т.Н. Денисова; НАНУ. Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Довіра, 2002. – 318 с. – ISBN 966-507-132-7
571281
  Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття = The history of American literature of the XX century : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Тамара Денисова ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 485, [3] с. : іл. – Парал. тит. л. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 463-474. – ISBN 9789-966-518-593-2
571282
  Тіндалл Д.Б. Історія Америки = America a narrative history / Джордж Бравн Тіндалл, Дейвід Е. Шай ; пер. з англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур. – 6-те вид. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с. : іл. – ISBN 978-966-7007-95-9


  «Історія Америки» у її розширеному Шостому виданні починається з перших відомостей про Північноамериканський континент і охоплює період розвитку Сполучених Штатів Америки аж до президентства Джорджа Буша-молодшого. Жвавий, захопливий стиль оповіді, ...
571283
  Іванів О. Історія Америки: від Тоні Моррісон // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С. 98-109
571284
  Воробйова І.А. Історія англійських імен // Основи лінгвокраїнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – С. 159-173. – ISBN 978-966-194-190-7
571285
  Воробйова І.А. Історія англійських прізвищ // Основи лінгвокраїнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – С. 173-183. – ISBN 978-966-194-190-7
571286
  Костюченко Ю.П. Історія англійської мови : (елементарний курс) : [підруч. для пед. ін-тів інозем. мов та філ. фак. пед. ін-тів] / Ю.П. Костюченко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Радянська школа, 1963. – 425, [2] с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 422-424 та в підрядк. прим.
571287
  Нейрат О. Історія античного господарства. – Дpук. Укp. Hаук. Т-ва. Пеpеклад з німецької мови. – Київ, 1919. – 112с. / Всеукраїнський кооперативний видавчичий союз ; 27
571288
  Тронський І.М. Історія античної літератури / І.М. Тронський. – Київ : Радянська школа, 1954. – 584с.
571289
  Тронський І.М. Історія античної літератури / І.М. Тронський. – Київ : Радянська школа, 1959. – 595 с.
571290
  Підлісна Г.Н. Історія античної літератури / Г.Н. Підлісна. – Київ, 1972. – 166с.
571291
  Бєлаш Г.О. Історія античної літератури : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.О. Бєлаш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філології та соц. комунікацій. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 234, [1] с. : фотогр., табл. – Бібліогр.: с. 190-197 та на почат. лекцій. – ISBN 978-617-673-056-9
571292
  Балух В.О. Історія античної цивілізації : у трьох томах: підручник для студ. вищих навч. закладів / В.О. Балух. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-000-1
Т.1 : Стародавня Греція. – 2007. – 656с. – ілюстр., карти
571293
  Балух В.О. Історія античної цивілізації : у трьох томах: підручник для студ. вищих навч. закладів / В.О. Балух. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-000-1
Т.1 : Стародавня Греція. – 2008. – 656с. – ілюстр., карти
571294
  Балух В.О. Історія античної цивілізації : у трьох томах: підручник для студ. вищих навч. закладів / В.О. Балух. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-011-7
Т.2 : Стародавній Рим. – 2008. – 848с.
571295
  Балух В.О. Історія античної цивілізації : у 3 т. : підручник для студентів ВНЗ / В.О. Балух. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-015-5
Т. 3 : Практикум. – 2010. – 542, [2] с. : іл. – Бібліогр. на початку тем
571296
  Хомич І. Історія архівної справи в Україні у другій половині 1960-х - 2010 рр.(історіографія) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 44-50. – ISSN 2306-4323


  У статті проаналізовано наукові праці, присвячені історії архівної справи в Україні у другій половині 1960-х - 2010 рр. Головну увагу зосереджено на пріоритетних напрямках досліджень українських істориків-архівістів. У статті автор зазначає, що важливу ...
571297
   Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. – Київ
Вип. 2 : Спеціальні галузі історичної науки. Збірник на пошану М.Я. Варшавчика. – 1999
571298
   Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-033-0
Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – 2001
571299
   Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-013-6
Вип. 5 : Архівіст. Ювілейний збірник. – 2002
571300
   Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. – Київ. – ISBN 978-966-625-044-8
Вип. 8 : Збірник на пошану Олександра Георгійовича Мітюкова. – 2007. – (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела)
571301
   Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : бібліографічний покажчик / Держ. ком. архівів України ; Український н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ. – ISBN 966-8225-42-0
Вип. 9 : Сергій Кулешов: учений - документознавець. До 60-річчя від дня народження. – 2010. – (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела)
571302
  Гаврюшенко Д.О. Історія архітектури садибних комплексів на Харківщині XVIII-XIX ст. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 243-254. – ISSN 1993-5560
571303
  Тимофієнко В.І. Історія архітектури Стародавнього світу : Підручник для студ. архітектурних спец. вищих навч. закладів / В.І. Тимофієнко; Ред. Н.С. Колосок; НАН України; Ін-т історії України; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. ун-т буд. і архітектури. – Київ : Наукова думка, 2006. – 512с. – ISBN 966-00-0705-1
571304
  Кащенко О.В. Історія архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури / О.В. Кащенко, О.С. Слєпцов, М.К. Кумейко // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 95-110
571305
  Климишин І.А. Історія астрономії / І.А. Климишин; Головна астрономічна обсерваторія НАНУ. – Івано-Франківськ : ІФТКДІ, 2000. – 652с. – ISBN 966-7365-89-1
571306
   Історія Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. Б. Новосядлого. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 239, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-613-896-8
571307
  Медведева Н.Б. Історія АЦС / Н.Б. Медведева. – К, 1948. – 30с.
571308
  Єлавіч Б. Історія Балкан. 18 і 19 століття / Барбара Єлавіч; Пер. с англ. Р.А.Семків. – Київ : Свенас. – ISBN 5-85722-108-0
Т.1. – 2003. – 512с.
571309
  Іванченко Р.П. Історія без міфів : бесіди з історії української державності / Раїса Іванченко. – Київ : Український письменник, 1996. – 335 с.
571310
  Іванченко Р. Історія без міфів : бесіди з історії української державності; Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Раїса Іванченко ; МАУП. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : МАУП, 2006. – 624 с. – ISBN 966-516-204-7
571311
  Іванченко Р.П. Історія без міфів : бесіди з історії української державності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Раїса Іванченко ; МАУП. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : МАУП, 2007. – 622 с. – Бібліогр.: с. 601-617. – ISBN 966-516-204-7
571312
  Божко Л.Д. Історія бекпекінгу як нової соціальної практики мобільності в епоху глобалізації // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 95-101. – (Історія та географія ; вип. 48)
571313
  Сухий О.М. Історія Бельгії : навчальний посібник / Олексій Сухий ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛА "Піраміда", 2005. – 260 с. – ISBN 966-7188-53-1
571314
   Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах : 85 років / [відп. ред. д-р пед. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України, ректор І.Т. Богданова]. – Київ : Освіта України ; БДПУ, 2017. – 268, [2] с. : іл., портр. – Авт. зазн. в змісті. – ISBN 978-617-7366-54-5


  У пр. №1717256 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
571315
  Малолєтова Н. Історія бібліотеки останнього польського короля (Варшава - Кременець - Київ) / Н. Малолєтова, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2001. – № 3. – С. 19-28. – ISSN 1029-7200
571316
   Історія бібліотечної справи в Україні. – Харків, 1994. – 89с.
571317
   Історія бібліотечної справи в Україні : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 5-7707-5831-7
Вип. 1. – 1995
571318
   Історія бібліотечної справи в Україні : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7547-07-8
№ 3. – 1999
571319
   Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII - початку XXI ст. : у 2 т. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-уклад.: С.Л. Зворський ; наук. ред.: Л.М. Любаренко ; склад. та редагування імен. покажч.: Н.В. Єрмакіна, А.А. Трокай, Т.О. Швачка]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-7547-61-5
Т. 1 : (1-4160). – 2013. – 255, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
571320
   Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII - початку XXI ст. : у 2 т. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-уклад.: С.Л. Зворський ; наук. ред.: Л.М. Любаренко ; склад. та редагування імен. покажч.: Н.В. Єрмакіна, А.А. Трокай, Т.О. Швачка]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-611-924-0
Т. 2 : (4161-7286). – 2013. – 239, [1] с. – Імен. покажч.: с. 193-234. – Бібліогр.: с. 193–234
571321
  Чернецький Є.А. Історія Білої Церкви : події, постаті, життя / Євген Чернецький. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2013. – 445, [1] с. : іл. – Покажчик: с. 429-445. – Бібліогр.: с. 403-428. – ISBN 978-617-604-028-6


  У пр. 1717252 напис: Миколі Томенку з найкращими побажаннями від автора. Біла Церква, 23.VIII. 2016 р. У пр. 1717252 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
571322
  Сюндюков І. Історія Білорусі: велич, драми, колізії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 20


  Що ми знаємо про минуле північної сусідки України?
571323
  Сюндюков І. Історія Білорусі: велич, драми, колізії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 20
571324
  Нікольський А.М. Історія біологічних ученнів. / А.М. Нікольський. – Х, 1927. – 114с.
571325
  Рошко В.Г. Історія біологічного факультета Ужгородського національного університету : До 60-річчя Ужгородського національного університету / В.Г. Рошко; МОНУ; Ужгородський національний університет. – Ужгород : Мистецька лінія, 2004. – 140с. – ISBN 966-7511-86-3; 966-7400-32-6
571326
  Мороз С.А. Історія біосфери Землі : Навч. посібник: У 2-х кн. / С.А. Мороз; МФ "Відродження"; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Заповіт. – ISBN 5-7707-1082-9 (Кн.1); 5-7707-1083-7
Кн. 1 : Теоретико-методологічні засади пізнання. – 1996. – 440с.
571327
  Мороз С.А. Історія біосфери Землі : Навч. посібник: У 2-х кн. / С.А. Мороз; МФ "Відродження"; Програма " Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Заповіт. – ISBN 5-7707-1084-5 (Кн. 2); 5-7707-1083-7
Кн. 2 : Геолого-палєонтологічний життєпис. – 1996. – 422с.
571328
  Чорній В.П. Історія Болгарії / Володимир Чорній; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Історичний ф-т, Ін-т славістики. – Львів : ПАІС, 2007. – 404с. – ISBN 978-966-7651-79-4
571329
  Грибовська О.І. Історія болгарської літератури (IX - XX ст.) / О.І. Грибовська, М.Д. Малярчук. – Львів, 1973. – 84 с.
571330
  Морозов О.В. Історія боротьби з контрабандою в українських губерніях (остання чверть XVIII- початок XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 12-16. – ISSN 2077-1800
571331
  Кваковська І.М. Історія ботанічних досліджень на території Ужанського національного природного парку протягом 1772-1945 років // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 349-353. – ISBN 978-966-2303-13-1
571332
  Питльована Л.Ю. Історія британського часопису "Панч" (1841-2002): феномен популярності // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 234-248
571333
  Лівшіц Ю. Історія будівництва та відтворення палацу Розумовського в Батурині // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2004. – Число 2. – С. 51-70
571334
  Казьмирчук Г.Д. Історія будівництва та реконструкції храму Пресвятої Богородиці в селі Кальнику / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 39-47. – ISBN 978-966-581-772-1
571335
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : В 2-х частинах: Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець; Мін-во освіти і науки України; Житомирськ.інженерно-технологічн. ін-тут. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута. – ISBN 966-683-012-4
Ч.1. – 2001. – 512с.
571336
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : В 2-х частинах. Навч. посібник для студ.вищ.навч.закладів / Ф.Ф. Бутинець; Мін-во освіти і науки України. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута. – ISBN 966-683-001-9
Ч.2. – 2001. – 512с.
571337
  Остап"юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку : Навч. посібник / М.Я. Остап"юк, М.Р. Лучко, Й.О. Даньків. – Київ : Знання, 2005. – 276с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-85-1
571338
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : [ в 2-х частинах ] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець ; МОНУ ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-683-012-4
Ч. 1. – 2008. – 512 с.
571339
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : [ в 2-х частинах ] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець ; МОНУ ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-683-001-9
Ч. 2. – 2008. – 512 с.
571340
  Остап"юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / М.Я. Остап"юк, М.Р. Лучко, Й.Я. Даньків. – 2-ге вид., виправлене і доп. – Київ : Знання, 2009. – 278с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-526-5
571341
  Орищина М. Історія в архітектурі / М. Орищина, О. Скільська, Ю. Карманська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 липня (№ 123). – С. 12


  "Настінний літопис" Кирилівської церкви вивчали літньошколярі "Дня" під час екскурсії у стародавньому храмі.
571342
  Донець О. Історія в гаслах = Український плакат 80-х - 90-х рр. ХХ ст. (за матеріалами НБУВ) // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (81). – С. 97-99. – ISSN 0130-1799
571343
  Геродот Історія в дев"яти книгах / Геродот; АН України, Ін-т археології ; ред. кол.: П.П. Толочко (відп.ред.) та ін. – Київ : Наукова думка, 1993. – 575 с. – ISBN 5-12-004040-3
571344
  Кузнець Т.В. Історія в журналі "Труды Киевской Духовной Академии": тематична спрямованість публікацій. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 13-19. – ISSN 2076-1554
571345
  Колісниченко Ю.Я. Історія в нашому домі. / Ю.Я. Колісниченко. – К., 1967. – 107с.
571346
  Грицак Я. Історія в особах: до формування історичної пам"яті в Україні, 1991-2011 // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 231-250. – ISBN 978-966-02-6839-5
571347
  Чорногуз О. Історія в пісні. Роздуми навіяні творами Миколи Гоголя і новою книгою Вадима Пепи // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 72). – С. 11


  В конференц-залі Національної спілки письменників України відбулася презентація книжки Вадима Пепи "Перед очима істини". У своєму історично-науково-публіцистичному екскурсі Вадим Іванович розповідає про витоки і древність української мови. В ...
571348
  Радишевський Р. Історія в площині наративу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 593-600. – ISBN 978-966-2763-27-0


  Згадується історичний роман Ю. Косач "Володарка Понтиди" (1987).
571349
  Гон А. Історія в поезії англо-американського модернізму // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 55-64. – ISBN 978-966-359-360-9
571350
  Карпова О. Історія в прозі В. Шевчука // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 65-74
571351
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (149), січень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571352
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (150), лютий. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571353
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (151), березень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571354
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (152), квітень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571355
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (153), травень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571356
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (154), червень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571357
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (156), липень-серпень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571358
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (154), вересень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571359
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (158), жовтень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571360
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (159), листопад. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571361
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (160), грудень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571362
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1/2 (161/162), січень - лютий. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571363
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (163), березень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571364
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (164), квітень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571365
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (165), травень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571366
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (166), червень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571367
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (167/168). – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571368
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (169). – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
571369
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (170). – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
571370
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (171), листопад. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
571371
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (172), грудень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
571372
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (197), січень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571373
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / приємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (198), лютий 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571374
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (199), березень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571375
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (200), квітень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571376
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (201), травень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571377
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (202), червень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571378
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (204), липень - серпень. – 2018. – 56 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571379
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (205), вересень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571380
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (206), жовтень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571381
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (207), листопад 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
571382
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2005
571383
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
571384
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
571385
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
571386
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5/6. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
571387
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
571388
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 8. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
571389
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
571390
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2005
571391
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11/12. – 2005
571392
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2006
571393
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2006
571394
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2006
571395
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2006
571396
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5/6. – 2006
571397
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2006
571398
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9/10. – 2006
571399
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11/12. – 2006
571400
  Пастушенко Історія в сучасній українській школі: погляди несторонніх/ / упоряд. Р. Пастушенко // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 64-76.
571401
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (125). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571402
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (126). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571403
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (127). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571404
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (128). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571405
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (129). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571406
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (130). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571407
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (132). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571408
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (133). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571409
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (134). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571410
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12 (136). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571411
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (137), січень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571412
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (138), лютий. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571413
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (139), березень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571414
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (140), квітень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571415
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (141), травень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571416
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (142), червень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571417
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (144), липень-серпень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571418
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (145), вересень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571419
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (146), жовтень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571420
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (147), листопад. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571421
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство ;"Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (148), грудень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
571422
   Історія в термінах і поняттях : довідник / [В.Ф. Колесник та ін. ; за заг. ред. Т.В. Орлової ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 730, [1] с. – Відомості про авт. розміщено на звороті тит. арк. та в копірайті. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2911-60-2
571423
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1997
571424
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1997
571425
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1997
571426
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1997
571427
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1998
571428
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1998
571429
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1998
571430
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1998
571431
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1999
571432
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1999
571433
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1999
571434
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1999
571435
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2000
571436
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2000
571437
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2000
571438
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2000
571439
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2001
571440
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2001
571441
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2001
571442
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2001
571443
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2001
571444
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2001
571445
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2002
571446
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2002
571447
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2002
571448
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2002
571449
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2002
571450
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2002
571451
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2003
571452
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2003
571453
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2003
571454
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2003
571455
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2003
571456
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2003
571457
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2004
571458
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2004
571459
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2004
571460
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2004
571461
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2004
571462
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2004
571463
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2004
571464
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2004
571465
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9/10. – 2004
571466
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2005
571467
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2005
571468
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2005
571469
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2005
571470
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2005
571471
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2005
571472
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2005
571473
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2005
571474
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2005
571475
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2005
571476
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2006
571477
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2006
571478
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2006
571479
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2006
571480
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2006
571481
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2006
571482
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2006
571483
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2006
571484
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2006
571485
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2006
571486
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2007
571487
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2007
571488
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2007
571489
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2007
571490
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2007
571491
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2007
571492
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2007
571493
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2007
571494
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9/10. – 2007
571495
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2008
571496
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2008
571497
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2008
571498
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2008
571499
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2008
571500
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2008
571501
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8. – 2008
571502
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2008
571503
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2008
571504
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12. – 2008
571505
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1/2. – 2009
571506
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (91). – 2009
571507
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (92). – 2009
571508
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (93). – 2009
571509
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (94). – 2009
571510
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (95/96). – 2009
571511
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (97). – 2009
571512
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (98). – 2009
571513
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (99). – 2009
571514
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (100). – 2009
571515
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2010
571516
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2010
571517
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2010
571518
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2010
571519
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5/6. – 2010
571520
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8. – 2010
571521
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2010
571522
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2010
571523
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12 : Нові навчальні програми для 11-річної школи. – 2010
571524
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1(113). – 2011
571525
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2/3 (114/115). – 2011
571526
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (116). – 2011
571527
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (117). – 2011
571528
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (118). – 2011
571529
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1995-
№ 7/8 (119/120). – 2011
571530
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1995-
№ 9 (121). – 2011
571531
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (122). – 2011
571532
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12 (124). – 2011
571533
   Історія в школі. – К.
2. – 1952. – 104с.
571534
   Історія в школі. – К.
3. – 1953. – 75с.
571535
   Історія в школі. – К.
5. – 1959. – 92с.
571536
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 1996
571537
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 1996
571538
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1996
571539
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 1997
571540
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1997
571541
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 1997
571542
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 1997
571543
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 1997
571544
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 1997
571545
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10/11. – 1997
571546
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 1998
571547
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 1998
571548
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1998
571549
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 1998
571550
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 1998
571551
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 1998
571552
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 1998
571553
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 1998
571554
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11. – 1998
571555
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 12. – 1998
571556
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 1999
571557
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 1999
571558
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1999
571559
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 1999
571560
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 1999
571561
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 1999
571562
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 1999
571563
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 1999
571564
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 1999
571565
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 1999
571566
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11. – 1999
571567
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 12. – 1999
571568
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2000
571569
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2000
571570
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2000
571571
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2000
571572
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2000
571573
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2000
571574
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2000
571575
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2000
571576
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2000
571577
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2000
571578
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2001
571579
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2001
571580
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3/4. – 2001
571581
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2001
571582
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2001
571583
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2001
571584
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2001
571585
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2001
571586
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2001
571587
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2001
571588
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2002
571589
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2002
571590
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2002
571591
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2002
571592
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2002
571593
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2002
571594
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2002
571595
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2002
571596
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2002
571597
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2002
571598
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2003
571599
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2003
571600
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2003
571601
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2003
571602
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2003
571603
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2003
571604
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2003
571605
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2003
571606
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2003
571607
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2003
571608
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2004
571609
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2004
571610
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2004
571611
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2004
571612
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2004
571613
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2004
571614
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2004
571615
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2004
571616
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2004
571617
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2005
571618
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2005
571619
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3/4. – 2005
571620
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2005
571621
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2005
571622
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2005
571623
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2005
571624
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2005
571625
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2005
571626
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2006
571627
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2006
571628
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2006
571629
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2006
571630
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2006
571631
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2006
571632
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2006
571633
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2006
571634
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2006
571635
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11. – 2006
571636
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 12. – 2006
571637
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2007
571638
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2007
571639
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2007
571640
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2007
571641
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2007
571642
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2007
571643
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2007
571644
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2007
571645
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2007
571646
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2008
571647
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2008
571648
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2008
571649
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2008
571650
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2008
571651
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2008
571652
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2008
571653
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2008
571654
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2008
571655
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1/2. – 2009
571656
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2009
571657
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2009
571658
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2009
571659
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2009
571660
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2009
571661
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2009
571662
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2009
571663
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2010
571664
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2010
571665
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2010
571666
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2010
571667
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2010
571668
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2010
571669
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2010
571670
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2010
571671
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2010
571672
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2011
571673
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2011
571674
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2011
571675
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2011
571676
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2011
571677
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2011
571678
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2011
571679
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2011
571680
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2011
571681
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2012
571682
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2012
571683
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2012
571684
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2012
571685
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2012
571686
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2012
571687
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2012
571688
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2012
571689
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2012
571690
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2013
571691
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2013
571692
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2013
571693
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4/5. – 2013
571694
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 6. – 2013
571695
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2013
571696
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2013
571697
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2013
571698
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2013
571699
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1/2. – 2014
571700
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2014
571701
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 1/2, січень - лютий. – 2015
571702
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 3/4, березень - квітень. – 2015
571703
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 5/6, травень - червень. – 2015
571704
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 7/8, липень - серпень. – 2015
571705
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 9/10, вересень - жовтень. – 2015. – 48 с.
571706
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 11/12, листопад - грудень. – 2015. – 48 с.
571707
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ
№ 1, січень. – 2018. – 36 с.
571708
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ
№ 2/3, лютий - березень. – 2018. – 49 с.
571709
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ
№ 4/5, квітень - травень. – 2018. – 49 с.
571710
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ
№ 6/7 ,червень - липень. – 2018. – 49 с.
571711
  Кавун Л. Історія ВАПЛІТЕ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-26. – Бібліогр.: с. 26, Літ.:27 п. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено генезис і діяльність ВАПЛІТЕ в літературному контексті 20-х рр. ХХ ст. Проаналізовано причини саморозпуску літгрупи.
571712
  Хіхлач Б. Історія василіанських монастирів на Брацлавщині XVIII – першої третини XIX ст. // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – С. 250-271. – (Сер. 1. Дослідження ; вип. 1). – ISBN 978-966-395-510-0


  Про історію василіанських монастирів на Брацлавщині у 18 – I третині 19 ст. На основі опублікованих та нововиявлених джерел досліджено час і обставини появи василіанських обителів в регіоні, встановлено їх матеріальний стан, з’ясовано роль ...
571713
   Історія великих страждань : нацист. табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [упоряд.: В.Г. Берковський та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2011. – 346, [2] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Покажчики: с. 332-346. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97201-0-8
571714
  Патриляк І. Історія великого непокарання злочину // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 10. – С. 126-147. – ISSN 0042-9422
571715
  Литвин В. Історія взаємодії гілок влади в Україні // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 23-46.
571716
  Гоманюк О. Історія взаємодії установ виконання покарань з іншими органами щодо запобігання ухиленню від відбування покарання на землях України у складі Російської імперії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 116-124
571717
  Капустін К.М. Історія вивчення археологічних пам"яток Правобережжя Київської землі середини XIII - XIV ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 119-131. – ISSN 0235-3490
571718
  Ревякіна С.П. Історія вивчення голодомору на сумщині (проблеми і перспективи) // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 515-516
571719
  Салюк М.Р. Історія вивчення грунтів Закарпаття / М.Р. Салюк, М.М. Микита // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 63-71. – ISSN 0868-6939


  У статті здійснений історіографічний аналіз праць, які присвяченні вивчення ґрунтового покриву на території Закарпатської області. Проаналізовано праці зарубіжних та вітчизняних вчених, котрі займались розробкою цієї тематики. Доповнено періодику ...
571720
  Сініціна Л.В. Історія вивчення й поширення Ginkgo biloba L. в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Біологія ; Вип. 31)


  Наведено історичні відмінності та дані про поширення Ginkgo biloba L. Стаття є спробою узагальнення сучасних матеріалів про поширення Ginkgo biloba L. у садах і парках України.
571721
  Щербань М.І. Історія вивчення клімату Києва // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 35-36
571722
  Істомін О.В. Історія вивчення логики в Україні // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С.130-132
571723
  Ліфантій О.В. Історія вивчення міток на бронзових наконечниках стріл скіфської доби // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 46-50
571724
  Тарнавський М.С. Історія вивчення найвизначніших сакральних споруд давнього Галича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 81-86
571725
  Новак В.В. Історія вивчення орнітофауни сіл і природних біотопів Подільського Побужжя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 184-190. – (Серія "Біологія" ; вип. 25). – ISSN 2075-5457


  Орнітологічні дослідження професорів Київського університету Святого Володимира - А.Л.Анджейовського та К.Ф. Кесслера.
571726
  Вдовенко М.В. Історія вивчення палеозойських форамініфер України та їх значення для стратиграфії // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 52-64. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
571727
  Кухар В. Історія вивчення поняття "неформальна субкультура" як підсистема субкультури // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 206-215
571728
  Єфименко О.Є. Історія вивчення поняття мовної картини світу в XIX – першій половині XX століття // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 38-46


  У статті досліджується історія вивчення поняття мовної картини світу від 19 ст., від досліджень нім. вченого В. Гумбольдта, до першої половини 20 ст., до досліджень Л.С. Виготського. Розглядається нерозривність дослідження поняття з точки зору ...
571729
  Карабінюк М. Історія вивчення природних територіальних комплексів субальпійського і альпійського високогір"я ландшафту Чорногора / М. Карабінюк, А. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 32-40. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
571730
  Колтачихіна О.Ю. Історія вивчення про всесвіт у дослідженнях В.І. Вернадського (90-і рр. XIX ст. -30і рр. XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 4 (28). – С. 2-9. – ISSN 2077-9496
571731
   Історія вивчення рельєфу та антропогенового покриву східної частини південного Полісся / Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв, В.М. Чмихал, Г.П. Хворова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 44-52. – Бібліогр.: 58 назв
571732
  Заморій П.К. Історія вивчення рельєфу та четвертинних відкладів УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 25-29
571733
  Мінарченко В.М. Історія вивчення ресурсів лікарських рослин Українських Карпат / В.М. Мінарченко, І.Е. Повлів // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 444-449. – ISBN 978-966-2303-13-1
571734
  Чумак Н.М. Історія вивчення розвитку рослинного покриву Передкарпаття в голоцені на основі палінологічного аналізу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 103-108. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
571735
  Вертієнко Г.В. Історія вивчення семантики сахнівської пластини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 37-45. – ISSN 1608-0599
571736
  Смолінська М.О. Історія вивчення та використання видів родини Лілійних (Liliaceae Juss.) / М.О. Смолінська, В.І. Королюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено дані з історії вивчення та використання представників родини лілійних, а також інтродукції їх в Ботанічному саду Чернівецького державного університету.
571737
  Сердега Р.Л. Історія вивчення та систематизації народних повір"їв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 72-78. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
571738
  Халимоненко Г.І. Історія вивчення тюркізмів у слов"янських мовах


  Розглянуто основні напрямки в дослідженні проблеми Turco-Slavica у XIX - XX ст.
571739
  Данилюк К.М. Історія вивчення флори крайових і зовнішніх Ґорґан // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 237-246. – ISSN 1996-4536


  Виконано ретроспективний аналіз історії дослідження флори судинних рослин Крайових і Зовнішніх Ґорґан зі середини ХІХ століття до наших днів. У публікації взято до уваги літературні джерела та дані гербаріїв Львівського національного університету ім. ...
571740
  Тимошик М.С. Історія видавничої справи : Підручник для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування" / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 496с. – ISBN 966-7821-10-2
571741
  Тимошик М.С. Історія видавничої справи : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навч. за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування" / Микола Тимошик. – 2-е вид., виправл. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 496с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – ISBN 978-966-7821-41-8(серія); 978-966-7821-43-2
571742
  Харитоненко О.І. Історія видавничої справи в шкільних підручниках кінця XIX - початку XX століть // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 48-50


  У статті проаналізовано матеріали з історії видавничої справи, вміщені в шкільних підручниках кінця XIX - початку XX ст. Materials from the history of publishing, which were presented in school textbooks in the late XIX - early XX centuries, have been ...
571743
  Ножак О.З. Історія видавничої справи на Буковині другої половини ХIХ - початку XX століть у дзеркалі публікацій "Літературно-наукового вісника" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – C.


  У статті проаналізовано висвітлення історії видавничої справи в Чернівцях на шпальтах "Літературно-наукового вісника" (1898-1918 рр.). Виявлено й обгрунтовано неповність бібліографічних описів у журналі, доведено роль часопису в розвитку видавничої ...
571744
  Гребенюк А.В. Історія видавничої справи на сторінках журналу "Дукля" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 162-164


  У статті вивчено літературну діяльність письменників і громадських діячів Пряшівщини, зроблено огляд деяких статей журналу "Дукля", що вийшли в 90-х рр. XX ст. - 2007 р. The article researches literary activity of writers and public figures of ...
571745
  Скленар І.М. Історія видавничої справи та редагування : навч. посібник / І.М. Скленар, М.В. Лозинський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 189, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 186-189 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-10-0110-7
571746
  Козименко Т.М. Історія викладання дисципліни "Гомеопатія" у Київському медичному університеті // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 79-80
571747
  Піонтковська Т.В. Історія викладання логіки в Замойській академії // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 85-87
571748
  Горак Я. Історія викладання музично-теоретичних дисциплін у вищому музичному інституті у Львові (1903-1939) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 27-39. – ISSN 2224-0926
571749
  Збаржевецький О. Історія викладання римського права в Київському університеті Святого Володимира (1834-1919) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-80. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти історії викладання римського права в Київському університету Св. Володимира (1834-1919). The article considers the analisis of the main aspect in the history of teaching the Roman law in Kiev University of st. Volodimir ...
571750
  Сидоренко М. Історія викладання філософії на кафедрі суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету на початку XXI століття (2001-2017рр.) / М. Сидоренко, І. Скакун // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 28-32. – ISSN 2311-9896


  "Метою розвідки є популяризація філософії у вищому навчальному закладі та розкриття історичних віх розвитку викладання дисципліни "Філософія". У цьому контексті, важливим завданням постає висвітлення наукових та навчально-методичних досягнень з ...
571751
  Кульбіда Л.С. Історія використання агроландшафтів Середнього Побужжя // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 54-58. – ISSN 0868-6939


  Інтенсивне та різнобічне господарське освоєння природних ресурсів Середнього Побужжя призвело до формування нових, своєрідних антропогенних ландшафтів. У процесі заселення відбувається відкриття і дослідження території Вінниччини, утворення ...
571752
  Волошинова Л.В. Історія використання аудіовізуального методу // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 20-20
571753
  Іванов В.Ф. Історія використання контент-аналізу в різних науках у ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Стаття присвячена історії використання методу контент-аналізу в ХХ ст. The article deals with the history of use of the method of content analysis in the twentieth century. Статья посвящена истории использования метода контент-анализа в ХХ ст.
571754
  Огаренко Ю.В. Історія винвкнення і проблеми використання деяких оперативно-розшукових термінів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 147-152. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
571755
  Пошкурлат А.В. Історія виникнення біржі на Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 20-23. – Бібліогр.: на 11 пунктів
571756
  Грищенко Ю. Історія виникнення болгарської громади України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 227-231. – ISBN 978-966-171-793-9
571757
  Грицюк О. Історія виникнення вуличного малярства та його поширення в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 433-436. – ISBN 978-966-171-783-0
571758
  Мельник Н. Історія виникнення і розвитку міжнародної системи обліку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 507-518. – ISSN 1684-906Х
571759
  Венедіктова І.В. Історія виникнення і становлення інституту речових прав на чуже майно // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 76-80. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
571760
  Тер-Степанян Історія виникнення і становлення режиму найбільшого сприяння у міжнародному публічному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 599-605. – ISSN 1563-3349
571761
  Тригуб Є.О. Історія виникнення іпотеки та її законодавче закріплення в українському законодавстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 279-286. – ISSN 1563-3349
571762
  Лукашенко Віктор Історія виникнення комунікативного підходу. Основні тези. Моделі комунікативної компетенції // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 187-190. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається виникнення та еволюція поняття "комуніктивна компетенція". Пояснюються причини застаріння терміна "мовна компетенція". Розглянуто декілька аспектів і компонентів комунікативної компетенції та різні погляди на її структуру як ...
571763
  Ареф"єва О.В. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів / О.В. Ареф"єва, Л.Л. Дякон // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 165-172
571764
  Шульга О. Історія виникнення міста Ірпеня та роль освіти в його розвитку // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 34-38
571765
  Тиский М.Г. Історія виникнення Народного Руху України на Волині / М.Г. Тиский. – Луцьк : Ініціал, 2001. – 256с. – ISBN 966-7501-08-6
571766
  Шкарупа К.В. Історія виникнення пенітенціарної служби, досвід функціонування в країнах світу // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Громад. орг. "Пенітенціарна асоц. України" ; "Н.-д. ін-т публічного права" ; редкол.: Бараш Є.Ю., Овчарук С.С., Галунько В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 252-259. – ISSN 2523-4552
571767
  Шорохова Ю.С. Історія виникнення податку на прибуток підприємств на теренах України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 112-118. – ISSN 2224-9281
571768
  Гудзь Д.С. Історія виникнення правових презумпцій та розвиток поняття про них // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 99-105. – ISSN 1563-3349
571769
  Німко О.Б. Історія виникнення реадмісії та аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання реадмісії / О.Б. Німко, С.М. Мамчур // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 86-91. – ISSN 2219-5521
571770
  Луценко Є.В. Історія виникнення статистики / Є.В. Луценко, Т.Ю. Фурман // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 34-35. – ISBN 978-966-2188-72-1
571771
  Навроцький В.В. Історія виникнення та генезис субсидіарного захисту шукачів притулку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 576-583. – ISSN 1563-3349
571772
  Горденко С. Історія виникнення та еволюційний шлях безпеки життєдіяльності // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 225-230. – ISSN 2518-7732
571773
  Ладиженський М.Г. Історія виникнення та основні принципи функціонування позабіржової системи НАСДАКУ США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 108-111. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто історію створення системи НАСДАК у США та проаналізовано основні принципи роботи з огляду на можливість використання досвіду побудови організованого позабіржового ринку в Україні.
571774
  Гудзь Л.П. Історія виникнення та особливості розвитку СНР // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.29-33. – (Економічні науки ; № 2)
571775
  Івасів Б. Історія виникнення та перспективи розвитку електронних грошей // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 157-160. – ISSN 1818-5754
571776
  Латковська Т.А. Історія виникнення та ровитку Німецького федерального банку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 87-93.
571777
  Панченко Т. Історія виникнення та розвитку документів у період Київської Русі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 239-251. – ISBN 978-966-8906-60-2
571778
  Міловідова С.В. Історія виникнення та розвитку інституту запобігання адміністративним правопорушенням // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 174-179. – (Юридичні науки ; № 3)
571779
  Шевчук А.З. Історія виникнення та розвитку інституту імпічменту у зарубіжних державах // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 155-157. – ISSN 1563-3349
571780
  Пастернак-Таранушенко Історія виникнення та розвитку науки про економічну безпеку держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-29
571781
  Заболотна З.В. Історія виникнення та розвитку політичних партій в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 24-29. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Історія політичних партій в Україні та роль їх у створенні та розвитку Української держави.
571782
  Дроздович Н. Історія виникнення та розвитку принципу вільної оцінки доказів у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 154-159. – ISSN 0132-1331
571783
  Малюга В.І. Історія виникнення та розвитку прокуратури: завдання, принципи, функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Присвячено актуальних питанням історії виникнення та становлення прокуратури як державного органу, з позиції її завдань, функцій і принципів організації та діяльності прокуратури. The article is dedicated to the topical questions of the history of ...
571784
  Білаш О.С. Історія виникнення та розвитку систем фіксації танцювальної моторики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 133-138. – ISSN 2225-7586


  Стаття присвячена концептуальним питанням систем нотації танцю та генезису розвитку систем фіксації танцювальної моторики. В ній у хронологічному порядку подано характеристику основних форм хореографічної нотації, широко розповсю- джених у 15-20 ст. ...
571785
  Мельник М.О. Історія виникнення та розвитку школи правового реалізму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 73-77. – ISSN 1996-5931
571786
  Сьомін О.С. Історія виникнення та розвиток оперативно-розшукової діяльності / О.С. Сьомін, А.А. Котова // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 232-236
571787
  Науменко О. Історія виникнення та становлення інституту виконавчого провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-53. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання щодо історичних передумов виникнення та становлення інституту виконавчого провадження. The issue has been invastigated regarding historical background of origin, development and foundation of judgement execution.
571788
  Петрикова В. Історія виникнення та становлення Української Академії наук (УАН) у контексті гуманітарної культури Європи // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто історичний досвід України в організаційному структуруванні академічної науки в першій третині ХХ століття при створенні УАН. Процеси організації і управління наукою на етапі становлення Української державності розглянуто з сучасних позицій ...
571789
  Щербина Ю.В. Історія виникнення та становлення шоу-програм на Британському телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджується становлення шоу-програм на телебаченні у Великобританії, їх поява, розвиток та вплив на формування шоу-контенту на українському телебаченні. This article researches the formation of entertainment programmes on the British ...
571790
  Бурда С.Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 31-35
571791
  Бурда С.Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 113-123. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
571792
  Кагадій М.І. Історія виникнення форми правління в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 22-29. – ISSN 2222-5374
571793
  Кучеренко І.М. Історія виникнення юридичних осіб публічного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 298-306. – ISSN 1563-3349
571794
  Степовик Д. Історія Вишгородської ікони Богородиці - свідчення традиційного євразійського святокрадства // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 5-7. – ISSN 1814-5078
571795
  Степовик Д. Історія Вишгородської Ікони Богородиці - свідчення традиційного євразійського святокрадства // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 349-359. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Як подарована Константинополем Києву візантійська ікона XI століття стала "русской святыней"?
571796
  Паньок Т.В. Історія вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у роки Другої світової війни // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 278-289. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті вперше подаються маловідомі факти про існування вищої художньо-педагогічної освіти у період оккупації в Україні.
571797
  Радул О.С. Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / [Ольга Радул]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 535, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-189-081-6
571798
  Радул О.С. Історія вищої школи Західної Європи. Вища школа Європи у середні віки (V-XV століття) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 4-116. – ISBN 978-966-189-081-6


  Перші вищі навчальні заклади в Європі; Університети Європи в середні віки. Виникнення університетів; Типи середньовічних університетів: Болонья і Париж; Організація університетського життя у середні віки; Організація університетського життя у середні ...
571799
  Гороховатська О.Я. Історія Відділення інформатики НАН України (1988-2011) / О.Я. Гороховатська, С.О. Жабін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 120-133. – ISSN 0374-3896
571800
  Стець З. Історія відкриття надмогильного пам"ятника І. Франкові : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 7 (789). – С. 128-133. – ISSN 0868-4790
571801
  Будзика Г.А. Історія відкриття та ранніх досліджень полярних областей Землі (до 100-річчя відкриття географічних полюсів) . // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 82-90. – ISSN 0374-3896
571802
  Острогорський Георг Історія Візантії = Geschichte des byzantinischen Staates / Острогорський Георг; Переклад з німецької А.Онишко. – Вид-ня 3-е, доповнене. – Львів : Літопис, 2002. – 608с. – ISBN 966-7007-43-9
571803
   Історія війн і збройних конфліктів в Україні : Енциклопедичний довідник. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2004. – 520c. – ISBN 966-96500-2-X
571804
  Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. / П. Шевальє. – К, 1960. – 200с.
571805
  Шевальє П Історія війни козаків проти Польщі. / П Шевальє, . – Київ : Томіріс, 1993. – 230с. – ISBN 5-87498-087-3
571806
  Вронська Т. Історія війни, написана людською кров"ю / Т. Вронська, О. Лисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 126-136. – ISSN 2222-5250
571807
  Пляс А. Історія війни, що пишеться сьогодні // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський науково-популярний журнал ілюстрованої національної історії та культури / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 6 (238), липень. – С. 16-21. – ISSN 0131-2685
571808
   Історія Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка у фотодокументах / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: В.В. Балабін, В.Л. Уліч, І.О. Ольховой та ін. ; упоряд. Ю.Т. Сидоров]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 236, [1] с. : фотоіл. – 80-річчю військ. підготовки в Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка присвячується. - Імен. покажч.: с. 224-234. – ISBN 978-966-439-614-8
571809
  Зубалій М. Історія військового флоту Київської Русі (кінець IX - початок X ст.) // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 11 (147), листопад. – С. 35-36
571810
  Шевчук М. Історія вірменських переселень в Закавказзя у XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 411-413. – ISBN 978-966-171-783-0
571811
   Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень : навчально-методичний посібник. – 2-ге вид. – Донецьк : ДонДДУ : УКЦентр : НТШ-Донецьк, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-2018-00-4
571812
   Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – 444 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7293-17-9
571813
  Москаленко А.М. Історія вітчизняної педагогіки : навч. посібник / А.М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 303, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-646-9
571814
  Ярославський Є. Історія ВКП (б) / Є. Ярославський. – К
2. – 1935. – 336с.
571815
  Ярмошик І. Історія Волині в дослідженнях польського історика Олександра Пшездзєцького (1814-1871 рр.) // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 49-55
571816
  Василенко О. Історія Волині в теоретичній спадщині М.І. Костомарова та С.М. Соловйова (історіософське порівняння) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 35-38. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
571817
   Історія Волині, ХХ - початок ХХІ ст. : краєзнавчий бібліогр. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Б-ка ; [уклад. Л.П. Дейнека ; упоряд. Л.А. Понєдєльник]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 135, [1] с.
571818
   Історія Волині.. – Львів, 1988. – 240с.
571819
  Дем"янчук А.С. Історія волинського шкільництва (друга половина XIX - початок XX століття) : навч. посібник / Дем"янчук А.С., Марчук О.О. – Рівне : РВЦ Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем"янчука, 2014. – 112, [1] с. – Бібліогр.: с. 111-112 та в кінці практ. занять. – ISBN 978-966-735-973-7
571820
  Грабовецький В. Історія встановлення першого скульптурного пам"ятника Тарасові Шевченкові у Винниках в Україні і світі 1913 р. та вшанування Кобзаря / Володимир Грабовецький ; [літ. ред. М. Вуянко] ; Івано-Франк. держ. історико-меморіальний музей О. Довбуша. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2012. – 308, [4] с. : іл. – Присвячую всім тим винниківчанам, які відійшли у вічність, але залишили нам встановлений ними у 1913 р. перший скульптурний пам"ятник Тарасові Шевченкові у Винниках біля Львова... .- До 100-річчя воздвиження першого скульптурного монумента Кобзаря...
571821
  Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту : Підручник для вищих навчальних закладів / А.І. Кредісов; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2001. – 300с. – ISBN 966-618-143-6
571822
  Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту : навчальний посібник / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 477 с. – ISBN 978-966-8533-74-7
571823
  Шульженко Ф.П. Історія вчень про державу і право : Курс лекцій / Ф.П. Шульженко, М.Ю. Наум; Hац.пед.ун-т ім.Драгоманова За загальною ред.В.В.Копїйчикова. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 192с. – ISBN 966-7302-10-5
571824
  Мірошниченко М.І. Історія вчень про державу і право : Навчальний посібник / М.І. Мірошниченко, В.І. Мірошниченко; НАВСУ. – Київ : Атіка, 2001. – 224с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7714-42-Х
571825
  Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. для дистанц. навчання / Г.І. Трофанчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 210, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. напочатку модулів. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-62-8
571826
  Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / Г.І. Трофанчук ; МОНУ ; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Магістр - 21 сторіччя, 2005. – 256 с. – ISBN 966-8817-08-7
571827
  Мірошниченко М.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / М.І. Мірошниченко, В.І. Мірошниченко. – Київ : Атіка, 2007. – 223 с. – ISBN 966-7714-42-Х
571828
  Крестовська Н.М. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / Н.М. Крестовська, О.Ф. Цвіркун. – Харків : Одіссей, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-633-774-3


  Для студентів юридичних вузів, юридичних факультетів, факультетів політології університетів і академій
571829
  Кормич А.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / А.І. Кормич ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-2183-44-3
571830
  Олексик Х.М. Історія вчень про державу і право : конспект лекцій / Х.М. Олексик ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпат. держ. ун-т, 2010. – 236, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-232
571831
  Мироненко О.М. Історія вчень про державу і право : навч. посібник / О.М. Мироненко, В.П. Горбатенко. – Київ : Академія, 2010. – 454, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2;
571832
  Осауленко О.І. Історія вчень про державу і право : посібник для підготовки до іспитів / О.І. Осауленко, А.О. Осауленко, В.К. Гіжевський ; МОНУ. – Київ : Ліпкан О.С., 2010. – 196 с. – (Студент XXI століття). – ISBN 978-966-2439-08-3
571833
  Кормич А.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / А.І. Кормич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 332, [4] с. – Бібліогр.: с. 323-327 та в планах семінар. занять. – ISBN 978-617-566-123-9
571834
  Шевченко А.Є. Історія вчень про державу та право : навч. посібник / [Шевченко А.Є., Туренко О.С., Іванов І.В.] ; за ред. А.Є. Шевченка ; Донец. юрид. ін-т, М-во внутр. справ. України, Каф. теорії та історії держави та права. – Донецьк : ВД "Кальміус", 2012. – 348, [4] с. : іл., схеми. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8388-78-1
571835
   Історія вчень про право і державу : Хрестоматія для юридичних вузів і факультетів. – 2-ге вид., доповн. і змінене. – Харків : Легас, 2002. – 922с. – ISBN 966-95754-9-4
571836
  Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і державу : Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / Г.Г. Демиденко. – Харків : Консум, 2004. – 432с. – ISBN 966-7920-67-4
571837
   Історія вчень про право і державу : Хрестоматія для вищих навчальних закладів і факультетів. – 3-є вид., доп. і змін. – Харків : Право, 2005. – 912с. – ISBN 966-8467-49-3
571838
  Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і державу : підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / Г.Г. Демиденко. – Харків : Консум, 2007. – 432 с. – ISBN 966-7920-67-4
571839
   Історія Гадяцької школи-інтернату / [авт.-уклад.: В.М. Беседа, Н.А. Галушка, А.Л. Кущенко, О.Г. Беседа]. – Вид. 3-тє, допов. – Гадяч : Гадяч, 2008. – 135, [1] с., [8] арк. фот. : іл., табл., фот. – На обкл.: 50. Гадяцька спеціалізована щкола-інтернат імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 1958-2008. – ISBN 966-95949-6-0
571840
  Крот В. Історія Гадяча в творчості Михайла Грушевського // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 61-65. – ISSN 2222-5250
571841
  Литвин М.Р. Історія галицького стрілецтва / М.Р. Литвин, К.Є. Науменко. – Львів, 1990. – 200с.
571842
  Кравець В.П. Історія гендерної педагогіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2005. – 440с. – ISBN 966-7425-60-6
571843
   Історія генетики в Україні / Кунах В.А. [та ін.]. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2009. – 139, [1] с., [4] арк. фотогр. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-966-306-149-2
571844
  Жупанський Я.І. Історія географії в Україні : посібник для студентів географічних спеціальностей вузів України / Я.І. Жупанський. – 2-ге вид. – Київ, 2006. – 276с. – ISBN 5-7773-0356-0
571845
  Шищенко П. Історія географії та історична географія: галузі науки і навчальні дисципліни / П. Шищенко, Н. Муніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-8. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Аналізується об"єктно-предметне поле історії географії як науки і навчальної дисципліни в порівнянні з історичною географією. This article is consist of the analysis of the situation in the historical geography and consideration of the subjectobject ...
571846
  Швець О. Історія географічної карти в стародавньому світі // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.21-24
571847
  Бондарчук В. Історія геологічного розвитку землі : Додаток до журналу "Більшовик України" / В. Бондарчук. – Київ : Політвидав, 1941. – 32 с.
571848
  Решетник М.М. Історія геохронологічних досліджень в Україні на прикладі колекції зразків перших датованих порід Національного науково-природничого музею НАН України // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 88-92. – ISSN 2519-2396
571849
  Коляса О.В. Історія гіпертексту та передумови його виникнення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 119-124. – Бібліогр.: Літ.: с. 123-124; 22 п.
571850
  Білецький В. Історія гірництва в Україні / В. Білецький, Г. Гайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 122-138. – ISSN 1728-9572
571851
  Мартинов А. Історія глобалізації: методологічні підходи та історіографія проблеми // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 59-79. – ISSN 2411-345X
571852
  Шишкіна Ю.А. Історія Глухова доби Гетьманщини (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Києві) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 260-265. – ISSN 2218-4805
571853
  Григор"єв А. Історія головного корпусу Харківського університету після Великої Вітчизняної війни // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний ф-т ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ, 2007. – Вип. 5, ч. 1 : Історія. – С. 139-141.
571854
  Подольський А. Історія Голокосту в Україні: історія, свідчення, увічнення. Спроба осмислення сучасної історіографії питання // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 225-232
571855
  Лановик Б.Д. Історія господарства: Україна і світ : Підручник для студ. вузів / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. – Київ : Вища школа, 1995. – 480с.
571856
  Кулініч М. Історія господарського освоєння долини Дніпра в його середній течії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 77-79. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес господарського освоєння людиною долини річки Дніпро в її середній течії та здійснено ретроспективний аналіз антропогенного впливу на тамтешні природні ландшафти. Історію господарського освоєння досліджуваної території розділено на ...
571857
  Ковешніков В.С. Історія готелів міста Києва / В.С. Ковешніков, Ю.В. Петренко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 121-132. – ISSN 2308-135X
571858
  Монтанеллі І. Історія греків = Storia dei greci / Індро Монтанеллі ; з італійської пер. Ю. Педан ; Італійський ін-т культури в Україні. – Львів : Літопис, 2010. – 336 с. – До сторіччя від дня народження Індро Монтанеллі. – ISBN 978-966-7007-92-8


  Індро Монтанеллі (1909–2001) – видатний діяч італійської культури, письменник, публіцист, історик. Він прожив надзвичайно цікаве та різноманітне життя: був рибалкою в Норвегії, фермером у Канаді, солдатом-повстанцем в Еритреї, викладав італійську в ...
571859
  Соневицький Михайло Історія грецької літератури = Litterarum graecarum historia/Michael Sonevytskyj / Соневицький Михайло; Укр. катол.унів. ім св.Климентія Папи =Univer. cathol. Ucrainorum s. Clementis Papae. – Рим =Romae : Укр.катол. унів. =Univ. cathol. Ucrainorum. – (Праці філос.-гуманіст. фак Укр. катол. унів. ; Т.5-6)
Т.1 : Рання доба. – 1970. – 681с.
571860
  Соневицький Михайло Історія грецької літератури = Litterarum graecarum historia/Michael Sonevytskyj / Соневицький Михайло; Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи. – Рим. – (Праці філософічно-гуманістичного фак-ту Українського катол. унів. ; Т.19)
Другий том. – 1977. – 384с.
571861
  Звонська Л.Л. Історія грецької мови : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.Л. Звонська ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2011. – 384 с. – Бібліогр.: c. 377-379. – ISBN 978-966-439-413-7
571862
  Жеромский С. Історія гріха / С. Жеромский. – К, 1977. – 459с.
571863
  Лозовик Г.Н. Історія громади / Г.Н. Лозовик. – К.
2. – 1926. – 279с.
571864
  Лозовик Г.Н. Історія громади / Г.Н. Лозовик. – Х-К
1. – 1930. – 272с.
571865
  Свистович С.М. Історія громадських організацій підрадянської України 1920-1930-х років у працях зарубіжних дослідників // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – C. 116-124
571866
  Рабінович С. Історія громадянської війни / С. Рабінович. – 2-е, випр. и доп. – К., 1935. – 280с.
571867
  Комаринська З.М. Історія грошей / З.М. Комаринська; Інст.соціальних наук Волинського держуніверситету. – Львів : Львівський банківський коледж, 1998. – 112 с. – ISBN 966-7330-03-6
571868
   Історія грошей і банківництва : Підручник. – Київ : Атіка, 2004. – 340с. – ISBN 966-326-023-8
571869
  Прядко В.В. Історія грошей і кредиту : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.В. Прядко, М.М. Сайко ; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. акад. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 376, [2] с. : фотоіл. – Покажч.: с. 293-349. – Бібліогр.: с. 350-368. – ISBN 966-8410-57-2
571870
  Прядко В.В. Історія грошей і кредиту : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Прядко, М.М. Сайко ; Мін-во фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Київ : Кондор, 2009. – 508с. – ISBN 978-966-351-221-1
571871
  Колесников О.В. Історія грошей та фінансів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / О.В. Колесников, Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 140 с. : іл. – Додатки: с. 136-139. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISBN 978-966-364-747-0
571872
  Никитенко Л. Історія Грузинської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 04 (196), лютий. – С. 6
571873
  Епплбом Е. Історія ГУЛАГу = Gulag: A history / Е. Епплбом; Пер. з англ. Андрія Іщенка. – Енн Епплбом. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 512с. – ISBN 966-518-355-9
571874
  Епплбом Е. Історія ГУЛАГу = Gulag : A history / Енн Епплбом ; пер. з англ. Андрія Іщенка. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 512 с. : іл. – Додатки: с. 445-451. – Бібліогр.: с. 496-510. – ISBN 978-966-518-552-9
571875
  Домашевський М. Історія Гуцульщини = History of Hutsulshchyna ( province of Ukraine ) / Микола Домашевський ; голова конф. М. Борук ; пер. К. Домашевська ; Гуцульський дослідний ін-т, Конф. Гуцул. Товариств Америки й Канади. – Чікаго
Т. 2. – 1985. – 507 с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ.
571876
  Домашевський М. Історія Гуцульщини = History of Hutsulshchyna ( province of Ukraine ) / Микола Домашевський ; голова конф. М. Борук ; пер. К. Домашевська ; Гуцульський дослідний ін-т, Конф. Гуцул. Товариств Америки й Канади. – Чікаго
Т. 3. – 1986. – 441 с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ.
571877
  Шкрібляк Петро Історія Гуцульщини XIV-XVIII ст. у працях Івана Крип"якевича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-97
571878
  Мегела І. Історія давньогрецької літератури : Курс лекцій: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 340с. – ISBN 966-8387-41-4
571879
  Мегела І. Історія давньогрецької літератури : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 340 с. – ISBN 966-8387-41-4
571880
  Мегела І.П. Історія давньогрецької літератури : курс лекцій : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2010. – 340 с. : іл. – Бібліогр.: с. 330-336. – ISBN 966-8387-41-4
571881
  Яремчук О. Історія двох поетів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 23


  Грицько Чубай та Олег Лишега.
571882
  Михайленко А.Г. Історія дев"яти сувенірів : нариси / А.Г. Михайленко. – Київ, 1978. – 102 с.
571883
   Історія дендрологічних досліджень у Ботанічному саду Київського університету / З.Г. Бонюк, Г.Т. Гревцова, О.О. Ткачук, Н.М. Белемець, А.І. Гірін, Г.В. Драбинюк // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 145-151. – ISBN 978-966-2303-13-1


  "...За 175-річну історію Ботанічного саду випробувано понад 2000 найменувань деревних рослин різного географічного походження."
571884
  Заєць О. Історія держави - в монетах і банкнотах : із глибини віків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 62-65
571885
  Дахно І.І. Історія держави і права : Навчальний посібник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 408 с. – ISBN 966-364-234-3
571886
  Дахно І.І. Історія держави і права : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська, І.О. Козакевич. – Київ : Центр учбової літератури. – ISBN 978-611-01-0729-7
Кн. 2. – 2015. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці частин


  В пр. №1702146 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к. ю. н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис
571887
  Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / К.Г. Федоров. – Київ : Вища школа, 1994. – 464с. – ISBN 5-11-004119-9
571888
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студентів юрид. вузів / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1994. – 288 с.
571889
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1995. – 256с. – ISBN 5-7707-6819-3
571890
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Хрестоматія / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1995. – 176с. – ISBN 5-7707-9051-2
571891
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1997. – 308с. – ISBN 966-570-020-0
571892
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Хрестоматія / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1998. – 255с. – ISBN 5-7707-9051-2
571893
  Страхов Микола Миколайович Історія держави і права зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого, Акад. правових наук України; Страхов М.М. – Харків : Право, 1999. – 416с. – ISBN 966-7146-25-1
571894
  Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч.посібник. Курс лекцій / В.С. Макарчук; ЛІВС при НАВСУ. – Київ : Атіка, 2000. – 416с. – ISBN 966-7714-01-2
571895
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ.юридичних вузів та фак-тів / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 2000. – 308с. – ISBN 966-570-020-0
571896
  Омельченко І.К. Історія держави і права зарубіжних країн : навчально-методичний посібник / І.К. Омельченко, О.В. Сорокін, В.В.Череватий ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2000. – 136с. – ISBN 966-02-1736-6
571897
  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн : Підручник для вузів / М.М. Страхов; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого, Акад. правових наук України. – Харків : Право, 2001. – 416с. – ISBN 966-7146-25-1
571898
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ. юридичних вузів та фак-тів / О.О. Шевченко. – 2-е вид., доп. та перер. – Київ : Олан, 2001. – 307с. – ISBN 966-7984-03-6
571899
  Шостенко І.І. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчально-методичний посібник / І.І. Шостенко, О.І. Шостенко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104 с. – ISBN 966-608-249-7
571900
  Ластовський В.В. Історія держави і права зарубіжних країн : курс лекцій для студ. денної, заочної та дистанційної форм навчання / В.В. Ластовський; Черкаська академія менеджменту. – Черкаси : Черкаська академія менеджменту, 2003. – 88 с.
571901
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник / Л.М. Бостан, С.К. Бостан; М-во освіти і науки України; М-во. внутр. справ України; Запорізький юридичний інститут. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 672с. – ISBN 966-8365-07-0
571902
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ. юридичних вузів та фак-тів / О.О. Шевченко. – Київ : Олан, 2005. – 352с. – ISBN 966-7984-03-6
571903
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Глиняний В.П.; Одес. нац. юрид. акад. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2005. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
571904
  Захарченко П.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для дистанційного навчання / Захарченко П.П., Ковалевська О.О., Кузьминець О.В.; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 216с. – ISBN 966-7979-82-2
571905
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Оксеньтійович Шевченко. – Київ : Олан, 2006. – 351 с. – ISBN 966-7984-03-6
571906
   Історія держави і права зарубіжних країн : Програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Запоріжжя, 2006. – 35с.
571907
  Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / Г.І. Трофанчук; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 400с. – ISBN 966-667-231-6


  Присвячена процесу становлення державності, її суті, державному механізму, характерним рисам основних галузей та інститутів права у новий та найновіший час у таких країнах як Великобританія, США, Франція, Німеччина, Росія, Італія та ін. Вперше в ...
571908
   Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.С. Калиновський, Т.А. Третьякова, О.І. Анатольєва; За ред. О.М. Джужи. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Атіка, 2006. – 256с. – ISBN 966-326-129-3
571909
  Середа А.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Середа, Г.М. Васильчук ; Держ. ВНЗ "Запорізьк. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 966-599-301-1
Ч. 1. – 2007. – 295, [1] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 293-294
571910
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 730 с. – ISBN 978-966-364-713-5
571911
  Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 3-тє, стереотип. – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 244 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-025-4


  Для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю
571912
   Історія держави і права зарубіжних країн : правові джерела : навч. посібник / МОНУ ; [ упоряд. Г.І. Трофанчук ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-667-291-2
571913
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Оксеньтійович Шевченко. – Київ : Олан, 2008. – 351с. – ISBN 966-7984-03-6
571914
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Глиняний ; Одес. нац. юрид. акад. – 6-те вид. – Київ : Істина, 2009. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
571915
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Олександр Шевченко. – Київ : СПД Свинарчук Р.Д., 2010. – 296 с. – ISBN 966-7984-03-6
571916
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В.П. Глиняний ; Одеська нац. юридична академія. – Вид. 6-е. – Київ : Істина, 2010. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
571917
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія [для студ. юрид. вузів та ф-тів] / Олександр Шевченко. – [3-тє вид.]. – Київ : [СПД Свинарчук Р.В.], 2010. – 207, [1] с. – ISBN 5-7707-9051-2
571918
  Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 5-е, стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 243, [1] с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-216-6


  Для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю
571919
   Історія держави і права зарубіжних країн : підручник для студентів ВНЗ / [Л.М. Маймескулов та ін.] ; за ред. Л.М. Маймескулова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 517, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 509-512. – Бібліогр.: с. 505-512 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-255-8
571920
  Тихоненков Д.А. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник для підгот. до іспитів / Д.А. Тихоненков. – Харків : Право, 2017. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 245-247. – ISBN 978-966-937-179-9
571921
   Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній новий час) : Навчальний посібник / Б.Й. Тищик, В.С. Кульчицький, А.В. Кольбенко, В.О. та ін. Семків; За ред. Б.Й. Тищика; Авт.: Тищик Б.Й., Кульчицький В.С., Кольбенко А.В., Семків В.О. та ін. – Львів : Світ, 2006. – 696с. – ISBN 966-603-315-1


  Описані найважливіші для засвоєння теми: держава Франків, середньовічні Франція, Англія, Німеччина, Візантія, а також слов’янські держави – Росія, Болгарія, Польща, Сербія, Чехія та ін. Матеріал поданий за чітко визначеною, логічно і функціонально ...
571922
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : Навчальний посібник у 2-х т. / Б.Й. Тищик. – Львів : Сполом. – ISBN 966-7445-13-5; 966-7445-16-Х
Том 1 : Історія держави і права країн Стародавнього Сходу та Стародавньої Греції. – 1999. – 188с.
571923
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : навчальний посібник : у 2-х т. / Б.Й. Тищик. – Львів : Сполом. – ISBN 966-7445-19-4; 966-7445-16-Х
Т. 2 : Історія держави і права Стародавнього Риму. – 1999. – 180 с.
571924
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : Навчальний посібник / Б.Й. Тищик. – Львів : Світ, 2001. – 384с. – ISBN 966-603-019-5
571925
  Тищик Б.Й. Історія держави і права Німеччини (1918-1948 рр.) : Конспект лекцій / Б.Й. Тищик; МВССО УРСР. Львівський держуніверситет. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1973. – 188с. – ISBN 966-7445-13-5; 966-7445-16-Х
571926
   Історія держави і права СРСР. – К.
1. – 1962. – 48с.
571927
   Історія держави і права СРСР. – К.
2. – 1962. – 48с.
571928
   Історія держави і права СРСР. – К.
2. – 1972. – 463с.
571929
  Рогожин А.Й. Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак. / За ред. акад. АПHУ А.Й.Рогожина. – Харків : Основа. – ISBN 5-11-000305-1
1. – 1993. – 432с.
571930
   Історія держави і права України : Хрестоматія: : Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі, 1996. – 224с. – ISBN 5-7707-9052-0
571931
  Шевченко О.О. Історія держави і права України : Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О.О. Шевченко, О В. Самохвалов, В.П. та ін. Капелюшний; За ред. проф. В.Г.Гончаренка. – Київ : Вентурі, 1996. – 288с. – ISBN 966-570-005-7
571932
   Історія держави і права України : Навчальний посібник / В.С. Кульчицький, Настюк, , Б.Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – 296с. – ISBN 5-7773-0264-5
571933
   Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2-х ч. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-01-7
Ч. 1. – 1996. – 368с.
571934
   Історія держави і права України : Підручник для юрид. вищих навч. закладів і фак-тів: У 2-х ч. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-05-Х
Ч. 2. – 1996. – 448с.
571935
   Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0487-6
Ч. 2. – 1996. – 480 с.
571936
   Історія держави і права України : Навчальний посібник. – Київ, 1997. – 240с.
571937
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Hавчальний посібник / П.П. Музиченко. – Київ : Знання, 1999. – 662с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7293-32-7
571938
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навч. посібник / П.П. Музиченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2000. – 662с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-016-3
571939
  Кузьминець О. Історія держави і права України : Навч. посібник для студ.вищих навчальних закладів / О. Кузьминець, В. Калиновський, П. Дігтяр; За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. – Київ : Україна, 2000. – 429с. – Бібліогр.:с.402-406. – ISBN 966-524-078-1
571940
   Історія держави і права України : Навч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 384с. – ISBN 966-7784-02-9
571941
   Історія держави і права України : Академічний курс. У 2-х томах: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7752-18-6
Т.1/За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина; Авт.: В.Я.Тацій, О.Д.Святоцький. – 2000. – 648с.
571942
   Історія держави і права України : академічний курс : у 2-х томах : підручник для студ.юрид.спец.вищ.закл.освіти. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7752-18-6
Т. 2. – 2000. – 580с.
571943
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навч. посібник / П.П. Музиченко. – 3-те видання, стер. – Київ : Знання, 2001. – 429с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-078-3
571944
  Капелюшний В.П. Історія держави і права України : Навчальний посібник в схемах, таблицях і визначеннях основних термінів для юрид. вузів та фак-тів / В.П. Капелюшний, С.В. Кудін. – Київ : Олан, 2001. – 224с. – ISBN 966-7984-00-1
571945
  Іванов В.М. Історія держави і права України : навчальний посібник / В.М. Іванов; Міжрегіональна академія управлінням персоналу. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-189-Х
Ч. 1. – 2002. – 264 с.
571946
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навчальний посібник / П.П. Музиченко. – 4-те видання, стер. – Київ : Знання, 2003. – 429с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-145-3
571947
   Історія держави і права України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 510с. – ISBN 966-667-080-1
571948
   Історія держави і права України : підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. – ISBN 966-667-080-1
571949
  Захарченко П.П. Історія держави і права України : Підручник / П.П. Захарченко. – Київ : Атіка, 2005. – 368 с. – ISBN 966-326-072-5
571950
  Заруба В.М. Історія держави і права України : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Заруба; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України; Юридична акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-084-7
571951
  Орленко В.І. Історія держави і права України : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 2-е, доп. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 164 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-437-000-2
571952
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навчальний посібник / Петро Музиченко. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 437с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-247-6
571953
  Кульчицький В.С. Історія держави і права України : навчальний посібник / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2006. – 352с. – ISBN 966-326-209-5
571954
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Заруба; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ; Кафедра теоріїї та історії держави і права. – Київ : Істина, 2006. – 416с. – ISBN 966-7613-90-9
571955
   Історія держави і права України : підручник / А.С. Чайковський, В.І. Батрименко, Л.О. Зайцев, О.Л. Копиленко, В.М. та ін. Кривоніс; [Чайковський А.С., Батрименко В.І., Зайцев Л.О., Копиленко О.Л. та ін.]; МОНУ; За ред. А.С. Чайковського. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с. – ISBN 966-667-080-1
571956
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : навчальний посібник / Петро Музиченко. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 472с. – ISBN 978-966-346-354-4
571957
  Кульчицький В.С. Історія держави і права України : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-313-354-6
571958
  Іванов В.М. Історія держави і права України : навчальний посібник / В"ячеслав Іванов. – Київ : Атіка, 2007. – 728 с. – ISBN 978-966-326-242-0
571959
  Кульчицький В.С. Історія держави і права України : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик ; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-313-354-6
571960
  Орленко В.І. Історія держави і права України : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 3-є, допов. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 162, [2] с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-050-6
571961
   Історія держави і права України : конспект лекцій для студентів спеціальності "Правознавство" : у 2-х частинах / МОНУ ; Сумський державний ун-т; [ укладач В.М. Власенко ]. – Суми : Сумський державний університет
Ч. 1. – 2008. – 165 с.
571962
  Шемшученко Ю.С. Історія держави і права України // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 519-558. – ISBN 978-966-8602-87-0
571963
  Терлюк І.Я. Історія держави і права України : навч. посібник [для вищих навч. закл.] / І.Я. Терлюк ; М-во внутрішніх справ України ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2011. – 943, [1] с. – Додаток: с. 914-934. – Бібліогр.: с. 896-913. – ISBN 978-966-326-407-3
571964
  Терлюк І.Я. Історія держави і права України : навч. посібник [для ВНЗ] / І. Терлюк ; Нац ун-т "Львівська політехніка", Навч.-наук. ін-т права і психології. – Вид. 3-тє, перероб. – Київ : Атіка, 2013. – 627, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-326-473-8
571965
   Історія держави і права України : підручник / [В.Д. Гончаренко та ін.] ; за ред. проф. В.Д. Гончаренка ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 703, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 695-698. – Бібліогр.: с. 675-694. – ISBN 978-966-458-489-7
571966
   Історія держави і права України : курс лекцій / [В.М. Щербатюк та ін.] ; за ред. д-ра іст. наук, проф. В.М. Щербатюка ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Фенікс, 2018. – 495, [1] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 464-491 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-532-1
571967
  Шигаль Д.А. Історія держави і права України : посібник для підгот. до іспиту / Д.А. Шигаль. – Харків : Право, 2018. – 249, [3] с. – Бібліогр.: с. 249-250. – ISBN 978-966-937-105-8
571968
  Швидько Г.К. Історія держави і права України (10-початок 19 століття) : Навчальний посібник / Г.К. Швидько; МОУ. Нац. гірнича академія України. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського ун-ту, 1998. – 176с. – ISBN 966-551-020-7
571969
  Терлюк І.Я. Історія держави і права України (Доновітній час) : Навчальний посібник / І.Я. Терлюк; Львівськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2006. – 400с. – ISBN 966-326-148-X
571970
  Терлюк І.Я. Історія держави і права України. Практикум : Навчальний посібник / І.Я. Терлюк; ЛІВС при НАВСУ. – Київ : Атіка, 1999. – 192c. – ISBN 966-95627-8-3
571971
  Гавриленко О.А. Історія держави і права України. Стародавня доба : навчальний посібник / О.А. Гавриленко. – Харків : ХНУВС, 2011. – 64 с. – Бібліогр.: с. 61-62
571972
   Історія держави і права Української РСР. – К., 1967
571973
   Історія держави і права Української РСР. – К.
1. – 1967. – 675с.
571974
   Історія держави і права Української РСР. – К.
2. – 1967. – 428с.
571975
   Історія держави і права Української РСР (1917-1960). – Київ : Академія наук УРСР, 1961. – 730 с.
571976
  Карлов Євген Історія держави Селевкидів у пам"ятках нумізматики // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 4 (48). – С. 6-13. – ISSN 1811-542X
571977
   Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник. – Київ : Правові джерела, 2000. – 352с. – ISBN 966-95605-2-7
571978
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н.М. Хома. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Львів : Новий світ. Магнолия плюс, 2004. – 480c. – ISBN 966-7827-17-8
571979
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н.М. Хома. – Київ; Львів : Каравела, Новий світ. Магнолия плюс, 2004. – 480c. – ISBN 966-7827-17-8
571980
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник / Н.М. Хома. – 2-те вид., стереотипне. – Львів : Новий світ-2000, 2005. – 480с. – ISBN 966-7827-17-8
571981
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.М. Хома. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 480с. – ISBN 966-7827-17-8
571982
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н.М. Хома. – 4-те вид., виправл. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 476 с. – ISBN 966-8340-07-8
571983
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів освіти / Н.М. Хома. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 480с. – ISBN 966-7827-17-8
571984
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів освіти / Н.М. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 480 с. – ISBN 966-7827-17-8
571985
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навчальний посібник / Г.І. Трофанчук ; [спец. ред. Л.О. Лоха] ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 379-381. – ISBN 978-966-667-414-5
571986
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г.І. Трофанчук ; [спец. ред. Л.О. Лоха] ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 381, [3] с. – Бібліогр.: с. 379-381. – ISBN 978-966-667-414-5
571987
  Никифорак М.В. Історія державно-правових інститутів Буковини : Навч. посібник / М.В. Никифорак; МОНУ; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 167с. – ISBN 966-568-560-0
571988
  Луковенко І.Г. Історія державно-церковних стосунків в УРСР (актуальність регіонального аспекту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
571989
  Бердута М.З. Історія державного прапора України // Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків, 2008. – № 7. – С. 63-68
571990
  Усаченко Л.М. Історія державного управління в Україні : навч. посіб. / Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – 2-е вид. випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 293, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 289-293 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-696-083-6
571991
   Історія державного управління України: збірник документів і матеріалів (12 - початок 19 ст.) : Навчально-методичне видання з курсу "Теорія та історія державного управління". – Київ, 2004. – 80с.
571992
   Історія державного управління України: збірник документів і матеріалів (20 ст.) : Навчально-методичне видання з курсу "Теорія та історія державного управління". – Київ, 2004. – 80с.
571993
   Історія державного управління України: збірник документів і матеріалів (друга половина 19 - 20 ст.) : Навчально-методичне видання з курсу "Теорія та історія державного управління". – Київ, 2004. – 80с.
571994
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / О.Г. Аркуша [та ін.] ; [відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.] ; Головне упр. держ. служби України ; Ін-т історії НАНУ. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 978-966-521-520-2
Т. 1. – 2009. – 544 с.
571995
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / О.Г. Аркуша [та ін.] ; [відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.] ; Головне управління держ. служби України ; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 978-966-521-521-9
Т. 2. – 2009. – 512 с.
571996
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / Головне управління держ. служби України ; Ін-т історії України НАНУ та ін. ; [упоряд. : Г.В. Боряк, Т.С. Водотика, Р.Б. Воробей та ін. ; відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.]. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 978-966-521-524-0
Т. 3 : Документи і матеріали. V ст. до н.е. - 1774 р. – 2009. – 656 с.
571997
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / Головне управління держ. служби України ; Ін-т історії України НАНУ ; [упоряд. : Г.В. Боряк, Т.С. Водотика, Р.Б. Воробей та ін. ; відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.]. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 978-966-521-525-7
Т. 4 : Документи і матеріали. 1775-1913. – 2009. – 872 с.
571998
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / Головне управління держ. служби України ; Ін-т історії України НАНУ ; [упоряд. : А.М. Бега, Г.В. Боряк, Т.С. Водотика та ін. ; відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.]. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 978-966-521-552-3
Т. 5, кн. 2 : Документи і матеріали. 1991-2009. – 2009. – 636 с.
571999
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / Головне управління держ. служби України ; Ін-т історії України НАНУ ; [упоряд. : Г.В. Боряк, Т.С. Водотика, Р.В. Воробей та ін. ; відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.]. – Київ : Ніка-Центр ; Інтерпрес ЛТД. – ISBN 978-966-521-526-4; 978-966-501-074-6
Т. 5, кн. 1 : Документи і матеріали. 1914-1991. – 2009. – 824 с.
572000
   Історія державності України : Експериментальний підручнк. – Харків : Одіссей, 2004. – 608с. – ISBN 966-633-353-8
<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,