Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
547001
  Ілляшенко С.М. ""Зелений"" туризм як один з напрямків сталого розвитку регіону / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, В.О. Щербаченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 33-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
547002
  Топачевський А. "Здох таран, але стоїть тюрма". Феномен і компроміси Дмитра Павличка // Україна молода. – Київ, 2023. – 9 серпня (№ 32). – С. 7
547003
  Егоров Б.А. "Здравствуй Ромашкин!" / Б.А. Егоров. – Москва, 1966. – 240с.
547004
  Каверин В.А. "Здравствуй, брат. Писать очень трудно..." / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 256 с.
547005
  Гавриленко В. "Здравствуй, разлукой встревоженный вторник" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 107-111. – ISSN 0131-8136
547006
  Шагал Марк "Здравствуй, Родина!" // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2005. – № 10. – С. 46-47.
547007
  Леонов Н.И. "Здравствуйте! Пограничный контроль!" / Н.И. Леонов. – М, 1989. – 61с.
547008
  Орлов В.Н. "Здравствуйте, Александр Блок" / В.Н. Орлов. – Л., 1984. – 422с.
547009
  Шаф О. "Здрастуй же, здрастуй же, смерте моя!": гендерно-психологічний модус інтерпретації концепту смерті в ліриці Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 20-33. – ISSN 0236-1477
547010
   "Зелена економіка" - необхідна умова сталого розвитку національної економіки України : колект. монографія / [В.В. Бабієнко, М.О. Багорка, В.І. Борщ та ін.] ; за заг. ред. О.Л. Гальцової ; Класич. приват. ун-т, Каф. нац. економіки, маркетингу та міжнар. екон. відносин. – Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2020. – 266, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-992-320-2
547011
  Бондар Н.О. "Зелена економіка" в індустрії туризму: проблеми і перспективи розвитку в контексті впливу на економічний стан місцевих громад / Н.О. Бондар, І.В. Тодріна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 92-100. – (Економічні науки)
547012
  Рогожин О.Г. "Зелена економіка" природокористування та напрями її інформаційно-аналітичного забезпечення в Україні / О.Г. Рогожин, Є.В. Хлобистов, В.О. Трофимчук // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 73-86. – ISSN 2409-8876
547013
  Медведєва І.В. "Зелена економіка": глобальна економічна реформа // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 69-71
547014
  Боровик Ю.Т. "Зелена економіка": сутність, принципи, перспективи для України / Ю.Т. Боровик, Ю.В. Єлагін, О.М. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 75-83. – ISSN 2075-4892
547015
  Бабенко Я. "Зелена енергія" - шлях майбутнього (світовий досвід) // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 12-13
547016
  Шекета М.М. "Зелена книга" Ірландської республіканської армії: політико-економічні цілі організації // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 169-183. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
547017
  Москвітіна Т.Д. "Зелена логістика" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 40-42 : табл.
547018
  Любарець Н.О. "Зелена сукня місіс Делловей": розмаскування вікторианського концепту жіночності Вірджинією Вулф // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 361-365. – (Б-ка Ін-ту філології)
547019
  Огнєва О.Д. "Зелена тара" в якості свідка з історії Тибету у XVIII ст.(на прикладі танки) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 174-180. – ISSN 2409-904X
547020
  Ахунова Л. "Зелена хімія": хімікати, що не шкодять. Урок-експеримент, 10-й клас // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 10). – С. 4-13
547021
  Потапенко В.Г. "Зелена" економіка в системі стратегічних пріоритетів безпечного розвитку України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 9-11. – ISSN 1728-6220
547022
  Синякевич І.М. "Зелена" економіка на шляху творення постринкової економічної системи // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 278-282 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
547023
  Бондар О.І. "Зелена" економіка як підгрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О.І. Бондар, Т.П. Галушкіна, П.Я. Унгурян ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. О.І. Бондаря ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 237, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-200 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-279-6
547024
  Біла С.О. "Зелена" економіка: стратегічний пріоритет реформ на регіональному рівні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 127-133. – ISSN 2306-546X


  Предмет роботи. У статті висвітлено теоретичні та методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо задіяння потенціалу "зеленої" економіки у формуванні "точок зростання" та "ареалів економічного розвитку" на місцевому, регіональному рівнях; ...
547025
  Матвієнко Т.О. "Зелена" економіки - стратегічна модель розвитку України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 32-35
547026
  Сагайдак І.С. "Зелена" енергетика в контексті загроз економічній та національній безпеці / І.С. Сагайдак, О.О. Балагура, В.В. Макаренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 113-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
547027
  Маскалевич І. "Зелена" енергетика: уроки іспанської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 9


  "Ще одна українська делегація вирушила у Вашингтон випрошувати гроші у МВФ. Розраховують виклянчити на найближчі три-чотири роки хоча б із п"ять мільярдів доларів. Бо "нова програма з МВФ - це позитивний сигнал для інвесторів і міжнародних партнерів ...
547028
  Петров Я. "Зелена" енергія: світовий досвід запровадження аукціонів / Я. Петров, О. Січковська // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 16-17
547029
  Вострякова В.І. "Зелена" логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 145-152. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
547030
   "Зелена" парковка [Національний університет "Чернігівська політехніка"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793
547031
  Лавренов В.В. "Зеленая Европа": декларации и результаты / В.В. Лавренов. – М., 1977. – 63с.
547032
  Леонтьев А. "Зеленая папка Геринга" / А. Леонтьев. – М, 1942. – 40с.
547033
  Кулаков М.В. "Зеленая революция" и голод в Латинской Америке. / М.В. Кулаков. – Москва, 1984. – 173с.
547034
  Скорняков С.М. "Зеленая" родословнаямо / С.М. Скорняков. – 2-е изд. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 169с.
547035
  Шлихтер А. "Зеленая" стратегия американских корпораций // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 7. – С. 12-21. – ISSN 0131-2227
547036
  Галушкина Т.П. и др. "Зеленая" экономика и энергоэффективность // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 70-78
547037
  Порфирьев Б.Н. "Зеленая" экономика: общемировые тенденции развития и перспективы // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 323-333. – ISSN 0869-5873


  О становлении нового сектора мировой экономики, основанного на применении в производственной и энергетической сферах более безопасных и экологически чистых технологий.
547038
  Надєждін А. "Зелене пальто". Роздуми біля картини. // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644


  До 115-ї річниці від дня народження художника
547039
   "Зелений Інститут" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  Студенти-першокурсники Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка продовжують волонтерську еколого-благодійну програму "Зелений Інститут".
547040
  Масенко К. "Зелений офіс" очима студентства // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 4


  "9 років в Інституті журналістики діє екологічний студентський проект "Зелений інститут". Він зародився на практичних заняттях з предмету "Організація роботи прес-служби". За цей час було зібрано 5,5 тон макулатури, отримані кошти передано 5 соціальним ...
547041
   "Зелений офіс" очима студентства // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  Активісти волонтерського екоруху Ін-ту журналістики "Зелений інститут" презентували свій соціальний проект на економічному ф-ті, готуючи грунт для створення там нового еко-осередку.
547042
   "Зелений офіс" у стінах Інституту журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  В Україні понад 140 компаній є учасниками програми "Зелений офіс". В Україні така ініціатива стартувала 2004 року. А на весні нинішнього до неї приєдналися студенти Інституту журналістики університету, запровадивши власну програму "Зелений інститут".
547043
  Сірук М. "Зелений Патріарх" і канони, або На чому грунтуються переконання Варфоломія I із надання Україні Томосу - автокефалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 6
547044
  Дворчук О. "Зелений світ" творів І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 546-549. – ISBN 978-966-793-136-3
547045
  Стоян О.Ю. "Зелений тариф" - основний державний механізм стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 152-155. – ISSN 2306-6814
547046
   "Зелений тариф" знищує малі річки в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 8 : фото
547047
  Яншина А.М. "Зелений урбанізм": практика імплементації концепції сталого розвитку на місцевому рівні у країнах світу // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 218-222
547048
  Сокол Л.М. "Зелений" ВВП як індикатор сталого розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 305-309. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Узагальнено теоретичні засади індикативної системи сталого розвитку. Здійснено аналіз динаміки "зеленого" ВВП, ємності збитків ВВП від забруднення навколишнього середовища, частки витрат на природоохоронні заходи відносно ВВП. Обобщены теоретические ...
547049
  Галушкіна Т. "Зелений" вектор розвитку економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 4-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
547050
  Буркинський Б.В. "Зелений" вектор стратегічного планування розвитку України / Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 6-7. – Бібліогр.: 3 назв.
547051
   "Зелений" означає - просунутий / підготувала Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 15


  Міжнародний рейтинг навчальних закладів за їх ставленням до довкілля.
547052
   "Зелений" рейтинг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Сумський державний університет підтвердив перше місце серед українських закладів вищої освіти у міжнародному рейтингу GreenMetric 2017, який оцінює рівень розвиненості "зелених технологій".
547053
  Харічков С. "Зелені інвестиції" як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження : виклики часу / С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 16-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
547054
  Тітенко Г.В. "Зелені маршрути" у системі екологічного менеджменту міських територій на прикладі м. Харкова / Г.В. Тітенко, Ю.Д. Юрченко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 85-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
547055
   Здоров"я чоловіка = Health of man : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. І.І. Горпинченко ; редкол.: С.О. Возіанов, С.В. Головко. Ю.М. Гурженко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (77). – 2021. – 112 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - З № 4 (71) 2019 р. зміна назви "Здоровье мужчины"
547056
   Здоров"я чоловіка = Health of man : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. І.І. Горпинченко ; редкол.: С.О. Возіанов, С.В. Головко. Ю.М. Гурженко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1/2 (80/81). – 2022. – 92 c. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - З № 4 (71) 2019 р. зміна назви "Здоровье мужчины"
547057
   Здоров"я чоловіка = Health of man : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. І.І. Горпинченко ; редкол.: С.О. Возіанов, С.В. Головко. Ю.М. Гурженко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (82). – 2022. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - З № 4 (71) 2019 р. зміна назви "Здоровье мужчины"
547058
   Здоров"я чоловіка = Health of man : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. І.І. Горпинченко ; редкол.: С.О. Возіанов, С.В. Головко. Ю.М. Гурженко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (83). – 2022. – 84 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - З № 4 (71) 2019 р. зміна назви "Здоровье мужчины"
547059
   Здоров"я чоловіка = Health of man : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. І.І. Горпинченко ; редкол.: Б.М. Ворнік, С.В. Головко. Ю.М. Гурженко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2787-7315
№ 1 (84). – 2023. – 60 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - З № 4 (71) 2019 р. зміна назви "Здоровье мужчины"
547060
  Крусс В. Здоров"я як основна правова цінність сучасності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 5-29. – ISSN 0132-1331


  Медичне право: загальнотеоретичні питання.
547061
  Овчарук В. Здоров"я, здоров"язбереження та здоров"язберігаюча компетентність у контексті поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – P. 98-105. – ISSN 2308-4081


  Охорона та збереження здоров"я в контексті поглядів українських та іноземних науковців.
547062
  Апанасенко Г.Л. Здоров"я, яке ми вибираємо / Апанасенко Г.Л. – Київ : Знання, 1989. – 47, [1] с. – (Серія 8 Наука і життя : Т-во "Знання" Української РСР ; № 5 ; Сер. 8 : Наука і життя, № 5)
547063
  Поліщук Р.В. Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Роман Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-219. – ISBN 978-966-493-990-1
547064
  Сидоров В.М. Здоров"я: від поняття і категорії до практики / В.М. Сидоров. – Київ : Знання України, 1991. – 32с. – (Сер.12. Природа-Людина-Здоров"я ; 9)
547065
  Добридень О.В. Здоров"язбереження в умовах суспільства споживання крізь призму діалектичних категорій "явище" і "сутність" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 99-106. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
547066
  Добридень О.В. Здоров"язбереження в умовах сучасних wellness-технологій: соціально-філософський аналіз // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 52-57. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
547067
  Желєзнова Т. Здоров"язбережувальна діяльність учителів основної школи та шляхи її вдосконалення в системі післядипломної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 267-280. – ISSN 2312-5993
547068
  Потужній О.В. Здоров"язбережувальна освіта та формування її компетентностей у студентів в освітньому середовищі / О.В. Потужній, В.В. Поліщук // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 124-129. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
547069
  Карпусь О. Здоров"язбережувальне виховання в українських закладах вищої освіти: нормативно-правова база // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 60-62. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
547070
  Лавріненко Л.І. Здоров"язбережувальні технології в початковій школі : навч.-метод. посібник / Лавріненко Л.І. ; Упр. освіти і науки Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 136-142. – ISBN 978-966-2188-68-4
547071
  Карапузова Н.Д. Здоров"язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 39-45. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
547072
  Рибалко Л. Здоров"язбережувальні технології у системі фізичного виховання студентської молоді // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (132), травень - червень. – С. 37-41
547073
  Лук"янова Ю.С. Здоров"язберігаючий підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 52-56. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
547074
  Нікітчина С.О. Здоров"язберігаючі погляди В.О. Сухомлинського на навчально-виховний процес - інтелектуальний резерв якості педагогічної діяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-30. – Бібліогр.: 1 назв.
547075
  Кравчук Л.С. Здоров"язберігаючі технології - провідна умова навчальної діяльності студентів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 44-47
547076
  Казачінер О.С. Здоров"язберігаючі технології на уроках у початковій школі / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 11(107)). – ISBN 978-617-00-1172-5
547077
  Гуральник Н. Здоров"язберігаючі технології як засіб удосконалення вокально-фахової підготовки здобувачів освіти в педагогічних університетах / Н. Гуральник, Л. Тоцька, Сяофен Го // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 279-288. – ISSN 2312-5993
547078
  Лопацький С.В. Здоров"яформуючі технології у процесі фізичного виховання: теоретичні та методичні аспекти : монографія / С.В. Лопацький, Р.І. Михайленко, О.В. Вінтоняк. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-215. – ISBN 978-966-2343-35-9
547079
  Шиян О.І. Здорова школа: аспекти духовного здоров"я : навч. посібник / [О.І. Шиян, Л.Г. Кудрик] ; за наук. ред. Олени Шиян ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 91, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8853-13-5
547080
   Здорова школа: аспекти моніторингу : навч. посібник / Олена Шиян [та ін.] ; за наук. ред. Олени Шиян ; Департамент освіти і науки Львів. облдержадмін., Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти". – Львів : Кольорове небо, 2013. – 120, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120. – ISBN 966-8800-07-9
547081
   Здорова школа: довідник шкіл сприяння здоров"ю Львівщини : навч. посібник / Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" ; [уклад.: О.І. Шиян, Ю.О. Павлова] ; за наук. ред. Олени Шиян. – Львів : Кольорове небо, 2013. – 149, [1] с. : іл., карти. – На обкл. укладачі зазнач. як автори. – ISBN 978-966-8800-08-7
547082
  Шиян О.І. Здорова школа: рухова актвність : навч. посібник / Олена Шиян, Наталія Сороколіт, Ірина Турчик ; Департамент освіти і науки Львів. облдержадмін., Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Кольорове небо, 2013. – 83, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-63. – ISBN 966-8800-06-0
547083
  Шиян О.І. Здорова школа: сприятливе екосередовище : навч. посібник / Олена Шиян, Оксана Микитюк ; [за наук. ред. О. Шиян] ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін., Львів.обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 95, [1] с. : кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISBN 978-966-8853-12-8
547084
  Бондаренко Елизавета Владимировна Здоровая жизнедеятельность как условие профессионального становления будущего психолога // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
547085
  Прохорова Людмила Здорове харчування під час посту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 6-7 : фото
547086
  Антонюк Н. Здоровега Володимир Йосипович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М.М. Романюка. НАНУ, Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1998. – Вип.V. – С. 79-81. – ISBN 966-02-0457-4
547087
  Олейник С.И. Здоровеньки булы! : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1960. – 159с.
547088
  Маківчук Ф.Ю. Здоровенькі були! / Ф.Ю. Маківчук. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 64 с.
547089
  Олійник С. Здоровенькі були! / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1958. – 127 с.
547090
  Олійник С.І. Здоровенькі були! : Сатиричні та гумористичні вірші. Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 399 с.
547091
   Здоровенькі були!. – К., 1976. – 151с.
547092
  Остапенко А. Здоровий мілітаризм - ознака нормального суспільства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Досвідом військово-патріотичного виховання ділиться директор Володимирецького районого колегіуму Анатолій Остапенко.
547093
  Алєксєєв О.О. Здоровий спосіб життя студентської молоді в контексті фізкультурно-оздоровчої діяльності / О.О. Алєксєєв, Т.А. Марчак // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 9. – С. 12-15
547094
  Мохоньок З. Здоровий спосіб життя учнів як педагогічна проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 299-307. – ISSN 2312-5993
547095
  Усик Світлана Здоровий спосіб життя: основи та принципи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 8
547096
  Полька Н. Здоровий спосіб проведення дозвілля дітей. Основа для збереження фізичного та психічного здоров"я підростаючого покоління // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.12-14.
547097
  Фалалєєва Т. Здоровим бути модно // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Четвертий рік в ННЦ триває підготовка студентів за освітніми програмами "Лабораторна діагностика" та "Дієтологія". Стрімкий розвиток спеціальності, зростаючий попит на фахівців, які не лише мають диплом одного з найпрестижніших ЗВО України, ґрунтовну ...
547098
   Здорові задоволення. 12 найкращих спа-готелів Європи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 92-98 : фото
547099
  Лизанчук В. Здорові зерна - у спраглу весняну ріллю української нації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 22-31. – ISSN 2078-1911


  Василь Васильович Лизанчук — професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, заслужений журналіст України.
547100
  Удовицька О.В. Здорові зуби і красиву посмішку -- кожній дитині / О.В. Удовицька. – Київ, 1991. – 54с.
547101
   Здорові насолоди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 80-81 : фото
547102
  Руданський Степан Здоровіше з гумором живеться = Скарби українського гумору : гумор // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 158-161. – ISSN 0130-321Х
547103
  Олійник С.І. Здоровше з гумором живеться! : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1972. – 363 с.
547104
  Хей Л. Здоровый дух - здоровое тело / Л. Хей. – Москва : Олма-Пресс, 1998. – 223с. – ISBN 5-87322-818-3
547105
  Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека / Н.П. Бехтерева ; отв. ред. В.А. Илюхина ; АН СССР, Отд. физиол. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука, 1988. – 262 с.
547106
  Доброхотова А.И. Здоровый и больной ребенок / А.И. Доброхотова, И.М. Островская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1967. – 344с.
547107
  Майборода Наталья Здоровый интерес // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 30-40 : фото
547108
  Панкратов Н.С. Здоровый образ жизни - социальное благополучие студенческой молодежи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 118-124. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
547109
   Здоровый образ жизни : прикладные психологические аспекты : материалы респ. науч.-практ. конф. – Сыктывкар : Сыктывкарский государственный университет, 1989. – 184 с. – Библиогр. в конце докл.
547110
  Паффенбаргер Р.С. Здоровый образ жизни / Р.С. Паффенбаргер, Э. Ольсен. – Київ : Олимпийская литература, 1999. – 320с. – ISBN 966-7133-27-3
547111
   Здоровый образ жизни.. – Кишинев, 1991. – 184с.
547112
  Усов И.Н. Здоровый ребенок / И.Н. Усов. – Минск, 1984. – 207с.
547113
  Любан-Плозза Здоровый сон / Любан-Плозза. – Минск, 1990. – 28с.
547114
  Довженко А.Р. Здоровье - в вашей воле / А.Р. Довженко. – Київ, 1990. – 47с.
547115
  Бальсевич В.К. Здоровье - в движении / В.К. Бальсевич. – Москва : Советский спорт, 1988. – 47, [1] с. : ил. – (Физкультурная библиотечка родителей)
547116
  Зыкова Н.Е. Здоровье - забота общая : рек. библиогр. указ. / ГБЛ ; сост.: Н. Е. Зыкова, В. А. Наседкина ; ред. В. А. Наседкина ; науч. ред. А. П. Пехов. – Москва : Книга, 1982. – 72 с.
547117
  Приходько В.В. Здоровье - каждому / В.В. Приходько. – Киев, 1987. – 102 с.
547118
  Царегородцев Г.И. Здоровье - общественное богатство / Г.И. Царегородцев. – Москва, 1967. – 32с.
547119
  Панкратьева Н.В. Здоровье - социальная ценность / Н.В. Панкратьева. – М., 1989. – 238с.
547120
  Овалов Л.С. Здоровье / Л.С. Овалов. – Москва, 1936. – 138с.
547121
   Здоровье. – Минск, 1990. – 668с.
547122
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 1995
547123
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 1995
547124
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 1995
547125
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 1995
547126
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 1995
547127
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 1995
547128
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 1995
547129
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 1995
547130
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 1995
547131
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 1995
547132
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 1995
547133
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 1995
547134
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 1996
547135
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 1996
547136
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 1996
547137
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 1996
547138
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 1996
547139
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 1996
547140
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 1996
547141
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 1996
547142
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 1996
547143
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 1996
547144
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 1996
547145
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 1996
547146
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 1997
547147
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 1997
547148
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 1997
547149
   Здоровье. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 1997
547150
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2001
547151
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2001
547152
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2001
547153
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2001
547154
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2001
547155
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2001
547156
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2001
547157
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2001
547158
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2001
547159
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2001
547160
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2001
547161
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2002
547162
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2002
547163
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2002
547164
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2002
547165
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2002
547166
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2002
547167
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2002
547168
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2002
547169
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2002
547170
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2002
547171
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2002
547172
   Здоровье : Научно-популярный ежемесячный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2002
547173
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2003
547174
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2003
547175
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2003
547176
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2003
547177
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2003
547178
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2003
547179
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2003
547180
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2003
547181
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2003
547182
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2003
547183
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2003
547184
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2003
547185
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2004
547186
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2004
547187
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2004
547188
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2004
547189
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2004
547190
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2004
547191
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2004
547192
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2004
547193
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2004
547194
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2004
547195
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2004
547196
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2004
547197
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2005
547198
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2005
547199
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2005
547200
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2005
547201
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2005
547202
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2005
547203
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2006
547204
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2006
547205
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2006
547206
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2006
547207
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2006
547208
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2006
547209
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2006
547210
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2006
547211
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2006
547212
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2006
547213
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2006
547214
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2006
547215
   Здоровье : научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2007
547216
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2007
547217
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2007
547218
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2007
547219
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2007
547220
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2007
547221
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2007
547222
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2007
547223
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2007
547224
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2007
547225
   Здоровье : Научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2007
547226
   Здоровье : научно-популярный журнал. – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2007
547227
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1. – 2008
547228
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2. – 2008
547229
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3. – 2008
547230
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4. – 2008
547231
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5. – 2008
547232
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6. – 2008
547233
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7. – 2008
547234
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8. – 2008
547235
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9. – 2008
547236
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10. – 2008
547237
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11. – 2008
547238
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12. – 2008
547239
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (644). – 2009
547240
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (645). – 2009
547241
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (646). – 2009
547242
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (647). – 2009
547243
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (648). – 2009
547244
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (649). – 2009
547245
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (650). – 2009
547246
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (651). – 2009
547247
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (652). – 2009
547248
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (653). – 2009
547249
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (654). – 2009
547250
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (655). – 2009
547251
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (656). – 2010
547252
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (657). – 2010
547253
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (657). – 2010
547254
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (658). – 2010
547255
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (659). – 2010
547256
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (660). – 2010
547257
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (661). – 2010
547258
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (662). – 2010
547259
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (663). – 2010
547260
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (664). – 2010
547261
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (665). – 2010
547262
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (666). – 2010
547263
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (668). – 2011
547264
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (669). – 2011
547265
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (670). – 2011
547266
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (671). – 2011
547267
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (672). – 2011
547268
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (673). – 2011
547269
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (674). – 2011
547270
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (675). – 2011
547271
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (676). – 2011
547272
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (677). – 2011
547273
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (678). – 2011
547274
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (679). – 2012
547275
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (680). – 2012
547276
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (681). – 2012
547277
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (682). – 2012
547278
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (683). – 2012
547279
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (684). – 2012
547280
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (685) июль. – 2012
547281
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (686). – 2012
547282
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (687) сентябрь. – 2012
547283
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (688) октябрь. – 2012
547284
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (689). – 2012
547285
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (690), декабрь. – 2012
547286
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 1 (691), январь. – 2013
547287
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 2 (692), февраль. – 2013
547288
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 3 (693), март. – 2013
547289
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 4 (694), апрель. – 2013
547290
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 5 (695), май. – 2013
547291
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 6 (696), июнь. – 2013
547292
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 7 (697), июль. – 2013
547293
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 8 (698), август. – 2013
547294
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 9 (699), сентябрь. – 2013
547295
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 10 (700), октябрь. – 2013
547296
   Здоровье : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 11 (701), ноябрь. – 2013
547297
   Здоровье : научно-популярный ежемесячный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье" ; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
№ 12 (702), декабрь. – 2013
547298
  Лукьянов В.С. Здоровье , работоспособность, долголетие / В.С. Лукьянов. – 4-е изд. – М, 1961. – 368с.
547299
  Савич Л.Е. Здоровье библиотечного специалиста: проблема нуждается в исследовании // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Российской академии наук Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2. – С. 85-90. – ISSN 1815-3186


  Происходящие социальные, политические, экономические процессы, изменения информационной среды, технологий, психоэмоциональной сферы субъектов библиотечно-информационной деятельности представляют угрозу профессиональному здоровью ...
547300
  Питенев И.В. Здоровье в бокале / И.В. Питенев. – Новосибирск, 1990. – 170с.
547301
  Сидоров А.П. Здоровье в ваших руках / А.П. Сидоров. – Москва, 1990. – 77с.
547302
  Данченко И.П. Здоровье в ваших руках. / И.П. Данченко. – М., 1965. – 71с.
547303
   Здоровье в руках человека.. – Кишинев, 1972. – 292с.
547304
   Здоровье вашего ребенка. – 2- изд., испр. и доп. – К., 1978. – 328с.
547305
  Баранов А.Е. Здоровье вашей собаки / А.Е. Баранов. – Москва : Изд-во МПИ, 1989. – 318, [1] с. : ил.
547306
   Здоровье женщины - здоровье семьи. – Москва
1. – 1989. – 94с.
547307
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (67). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
547308
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (68). – 2012
547309
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (69). – 2012
547310
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (70). – 2012
547311
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (71). – 2012
547312
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (72). – 2012
547313
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (73). – 2012
547314
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (74). – 2012
547315
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (75). – 2012
547316
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал:Спецвыпуск / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10/2. – 2012
547317
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно - практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (76). – 2012
547318
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Укрины, ГУ "Ин-т педиатр., акушер., гинекол. НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (77). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547319
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Укрины, ГУ "Ин-т педиатр., акушер., гинекол. НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (78). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547320
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Укрины, ГУ "Ин-т педиатр., акушер., гинекол. НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (79). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547321
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (80). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547322
   Здоровье женщины = здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (81). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547323
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (82). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547324
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины; Нац.мед.ак.последипломного обр.им.П.Л. Шупика; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и геникологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (83). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547325
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (84). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547326
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (85). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547327
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (86). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547328
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (87). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547329
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (88). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547330
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного обр.им.П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (89). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547331
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (90). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547332
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (91). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547333
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (92). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547334
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (93). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547335
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки=Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (94). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547336
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки=Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (95). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547337
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки=Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Ин-т стратегич. исслед. МЗ Украины ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" [и др.]. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (96). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547338
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (97). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547339
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (98). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547340
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (99). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547341
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (100). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547342
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (101). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547343
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (102). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547344
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (103). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547345
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (104). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547346
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (105). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547347
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (106). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547348
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (107). – 2016. – 198 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547349
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (108). – 2016. – 182 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547350
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (109). – 2016. – 156 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547351
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (110). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547352
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (111). – 2016. – 172 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547353
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (112). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547354
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (113). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547355
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (114). – 2016. – 176 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547356
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (115). – 2016. – 170 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547357
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (116). – 2016. – 142 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547358
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (117). – 2017. – 166 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547359
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (118). – 2017. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547360
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (119). – 2017. – 132 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547361
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (120). – 2017. – 146 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547362
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (121). – 2017. – 136 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547363
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (122). – 2017. – 136 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547364
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (123). – 2017. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547365
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : Аврора-принт, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (124). – 2017. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547366
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : Аврора-принт, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (125). – 2017. – 128 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547367
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (126). – 2017. – 150 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547368
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (127). – 2018. – 140 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547369
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (128). – 2018. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547370
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (129). – 2018. – 142 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547371
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (130). – 2018. – 122 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547372
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5 (131). – 2018. – 142 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547373
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 6 (132). – 2018. – 140 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547374
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (133). – 2018. – 140 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547375
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (134). – 2018. – 132 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547376
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9 (135). – 2018. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547377
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; глав. ред.: Ю.П. Вдовиченко, Р.А. Моисеенко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 10 (136). – 2018. – 136 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547378
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 1 (147). – 2020. – 72 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547379
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 2 (148). – 2020. – 86 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547380
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 3 (149). – 2020. – 80 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547381
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 4 (150). – 2020. – 84 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547382
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 5/6 (151/152). – 2020. – 108 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547383
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 7 (153). – 2020. – 88 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547384
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 8 (154). – 2020. – 82 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547385
   Здоровье женщины = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины" ; гл. ред. Ю.П. Вдовиченко. – Киев : [б. и.], 2006-. – ISSN 1992-5921
№ 9/10 (155/156). – 2020. – 118 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547386
  Шицкова А.П. Здоровье здоровых / А.П. Шицкова. – Москва, 1987. – 56с.
547387
  Войтенко В.П. Здоровье здоровых: введение в санологию / В.П. Войтенко. – Київ, 1991. – 248с.
547388
  Макеева Н.Н. Здоровье и бег / Н.Н. Макеева. – М, 1976. – 104с.
547389
  Чазов Е.И. Здоровье и власть / Е.И. Чазов. – Москва, 1992. – 224с.
547390
  Москаленко В.Ф. Здоровье и здравоохранение : ключевые императивы / В.Ф. Москаленко. – Киев : Авіцена, 2011. – 251, [2] с. : ил. – Издание посвящается: 20-летию Нац. академии медицинских наук Украины. - 170-летию Нац. медицинского университета им. А.А. Богомольца. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2144-37-6
547391
   Здоровье и окружающая среда. – Москва : Мир, 1979. – 231с.
547392
  Эвенштейн З.М. Здоровье и питание / З.М. Эвенштейн. – М, 1987. – 253с.
547393
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 1. – 2001
547394
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 7/8. – 2001
547395
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 9. – 2001
547396
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 10. – 2001
547397
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 11. – 2001
547398
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 12. – 2001
547399
  Навакатикян А.О. Здоровье и работоспособность при умственном труде. / А.О. Навакатикян, А.И. Ковалева. – Киев, 1989. – 82с.
547400
  Копаев В.В. Здоровье и работоспособность человека / В.В. Копаев. – Москва, 1986. – 64с.
547401
  Седов А.В. Здоровье и сила - в твоих руках / А.В. Седов, А.В. Седов. – М, 1968. – 189с.
547402
  Васильев В.Н. Здоровье и стресс / В.Н. Васильев. – Москва, 1991. – 158с.
547403
  Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка : сборник / Н.М. Амосов. – Москва : Знание, 1990. – 288 с. – ISBN 5-07-000105
547404
  Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребёнка / Н.М. Амосов. – Москва : Знание, 1979. – 96 с. : ил. – (Народный университет . Педагогический факультет ; № 12)
547405
  Дыскин А.А. Здоровье и труд в пожилом возрасте / А.А. Дыскин, А.Л. Решетюк. – Л, 1988. – 240с.
547406
  Куколевский Г.М. Здоровье и физическая культура. / Г.М. Куколевский. – М, 1979. – 191с.
547407
  Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков / А.Г. Сухарев. – Москва : Медицина, 1991. – 272 с.
547408
   Здоровье или сигарета?. – Москва, 1984. – 64с.
547409
  Корытный Л.М. Здоровье исполина. / Л.М. Корытный. – Красноярск, 1987. – 97с.
547410
   Здоровье каждого - богатство всех.. – Москва, 1985. – 80с.
547411
   Здоровье каждого - в его руках.. – К., 1976. – 184с.
547412
  Шевченко С.В. Здоровье лесных экосистем / С.В. Шевченко. – Львов : Вища школа, 1981. – 127с. – (Охрана окружающей среды)
547413
  Пысла М.С. Здоровье людей - приоритет политики Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 24-33. – ISSN 2312-7104
547414
  Кожевников В.Н. Здоровье матери и ребёнка / В.Н. Кожевников, Т.Н. Шардыко. – Красноярск, 1987. – 104с.
547415
   Здоровье матери и ребенка.. – К., 1992. – 702с.
547416
   Здоровье молодежи - забота общества. – Москва, 1987. – 127с.
547417
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (40). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
547418
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 2 (41). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
547419
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 3 (42). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
547420
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины:Спецвыпуск / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 4/2. – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
547421
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 4 (43). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
547422
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (44). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547423
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (45). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547424
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (46). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547425
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / Нац. акад. мед. наук, ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (47). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547426
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (48). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547427
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (49). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547428
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (50). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547429
   Здоровье мужчины = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (51). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547430
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (53). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547431
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (54). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547432
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (55). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547433
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (56). – 2016. – 164 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547434
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (57). – 2016. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547435
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (58). – 2016. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547436
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (59). – 2016. – 118 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547437
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (60). – 2017. – 146 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547438
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (61). – 2017. – 148 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547439
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (62). – 2017. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547440
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев : Аврора-принт, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (63). – 2017. – 120 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547441
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (64). – 2018. – 152 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547442
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (65). – 2018. – 134 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547443
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоц. сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. в.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (66). – 2018. – 112 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547444
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : Институт урологии НАМН Украины ; Щербинская Е.С., 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (67). – 2018. – 110 с., включ. обкл. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547445
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; голов. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (68). – 2019. – 108 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547446
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; голов. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (69). – 2019. – 88 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547447
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; голав. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, Ю.Н. Гурженко, Ф.И. Кустев [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (70). – 2019. – 76 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547448
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (72). – 2020. – 84 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547449
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (73). – 2020. – 96 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547450
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (74). – 2020. – 90 c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547451
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (75). – 2020. – 76 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547452
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И.И. Горпинченко ; редкол.: С.А. Возианов, С.В. Головко, Ю.Н. Гурженко [и др.]. – Киев : [б. и.], 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (76). – 2021. – 94 c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547453
   Здоровье народа - богатство страны. – Москва, 1989. – 159с.
547454
   Здоровье народа - богатство страны.. – М., 1981. – 160с.
547455
   Здоровье народностей Дальнего Востока.. – Владивосток, 1987. – 128с.
547456
   Здоровье населения как критериальная характеристика его качества / О.В. Бердник, О.В. Добрянская, О.П. Рудницкая, Т.П. Скочко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 4-8 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
547457
  Добровольский Ю.А. Здоровье населения мира в ХХ веке. Капиталистические и развивающиеся страны / Ю.А. Добровольский. – Москва, 1968. – 416с.
547458
  Малхазова С.М. Здоровье населения Московского региона в конце ХIX - начале XXI в. / С.М. Малхазова, Н.В. Шартова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 14-25 : табл., рис. – Библиогр.: с. 24-25. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
547459
   Здоровье пожилых людей.. – Москва, 1978. – 111с.
547460
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 2 (45). – 2013. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547461
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 6 (49). – 2013. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547462
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 1 (69). – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547463
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 5 (73). – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547464
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
№ 8 (76). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547465
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 3. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547466
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 5. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547467
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 4. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547468
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 6. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547469
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 7. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547470
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s Health : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев : Издательский Дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 12, № 8. – 2017. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547471
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Абатуров О.Е. ; редкол.: Антипкин Ю.Г., Аряев М.Л., Бекетова Г.В. [и др.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 2. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547472
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 3. – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547473
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 4. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547474
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 1. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547475
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 6. – 2018. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547476
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 5. – 2018. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547477
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 7. – 2018. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547478
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Киев : Заславский, 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 13, № 8. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547479
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 1. – 2019. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547480
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 6. – 2019. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547481
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 4. – 2019. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547482
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 5. – 2019. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547483
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 2. – 2019. – 125 с.. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547484
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательский дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 3. – 2019. – 77 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
547485
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 14, № 7. – 2019. – 88 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.14.7.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
547486
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 1. – 2020. – 110 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.1.2020 - На обкл. назва укр. мовою - Резюме укр., рос., англ. мовами
547487
   Здоровье ребенка = Здоров"я дитини = Child"s health = Zdorov"e rebenka : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Киев : Издательський дом "Заславский", 2006-. – ISSN 2224-0551
Т. 15, № 2. – 2020. – 110 с. – DOI: 10.22141/2224-0551.15.2.2020 - На обкл. назва укр. мовою - Резюме укр., рос., англ. мовами
547488
  Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках / С.М. Мартынов. – М, 1991. – 222с.
547489
  Сермеев Б.В. Здоровье смолоду / Б.В. Сермеев, В.Р. Николаев. – Горький, 1979. – 168с.
547490
  Шальков Ю.Л. Здоровье туриста. / Ю.Л. Шальков. – М., 1987. – 143с.
547491
   Здоровье Украины. – Київ, 2000
547492
   Здоровье человеа в условиях НТР. – Новосибирск, 1989. – 223с.
547493
  Лисицын Ю.П. Здоровье человека - социальная ценность / Ю.П. Лисицын, А.В. Сахно. – Москва, 1988. – 270с.
547494
  Андреева И.Г. Здоровье человека в содержании образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 26-33. – ISSN 0869-561Х


  В рамках фундаментальных исследований Российской академии образования определены пути формирования ценностного отношения учащихся к здоровью посредством создания системы знаний о здоровье в содержании образования, а также посредством повышения научной ...
547495
  Шипин Д.П. Здоровье, воспитание и образование, как элементы счастья : беседа с юношами / Д.П. Шипин; Д.П. Шипипн. – С.-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1914. – 32 с.
547496
   Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал : специализированное издание по проблемам физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях / ФГ БОУ ВО "Сибир. гос. аэрокосмич. ун-т им. акад. М.Ф. Решетнева ; Белгород. гос. технолог. ун-т им. В.Г. Шухова ; Харьков. гос. акад. дизайна и искусств ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редколл.: Ермаков С.С., Крамской С.И., Кузьмин В.А. [и др.]. – Харьков, 2008-
№ 1. – 2016. – 56 с.
547497
   Здоровье, спорт, реабилитация = Здоров"я, спорт, реабілітація = Health,sport, rehabilitation : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С.,Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2015-. – ISSN 2520-2677
Т. 4, № 1. – 2018. – 129 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
547498
   Здоровье, спорт, реабилитация = Здоров"я, спорт, реабілітація = Health,sport, rehabilitation : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков : [б. и.], 2015-. – ISSN 2520-2677
Т. 4, № 3. – 2018. – 173 с. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1467960 - Резюме на укр., рус., англ. яз.
547499
  Муравов И.В. Здоровье, трудоспособность и физическая культура / И.В. Муравов. – К., 1985. – 48с.
547500
  Симонова Екатерина Здоровье, шопинг и Temple Stay по-корейски : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 66-67
547501
  Оринчук В.А. Здоровьеориентированный компонент формирования физической культуры в вузе / В.А. Оринчук, А.С. Большев, Д.Г. Сидоров // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 116-119.
547502
  Ялышева Л.В. Здоровьесберегающие технологии в образовании : вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 53-54. – ISSN 0016-7207
547503
  Футорный С.М. Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи : монография / С.М. Футорный ; М-во образования и науки Украины, Нац. ун-т физ. воспитания и спорта. – Киев : Саммит-книга, 2014. – 295, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 257-295. – ISBN 978-617-7182-60-2
547504
  Проскурякова Л.А. Здоровьесбережение в системе высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-83. – ISSN 1726-667Х
547505
  Маджуга А.Г. Здоровьесозидающий потенциал человека: сущность и структура / А.Г. Маджуга, И.А. Синицина // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 5-10. – ISSN 2226-7549
547506
  Науменко Ю.В. Здоровьеформирующее образование: идеи и основные понятия // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 52-66. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
547507
  Кривцов Е.А. Здоровьеформирующее поведение и дистанционное обучение / Е.А. Кривцов, Н.А. Ушакова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 104-111. – ISSN 1561-2465
547508
  Ахутина Т.В. Здоровьсберегающие технологии: нейропсихологический подход // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.101-111. – ISSN 0042-8841
547509
  Свиридонов Г.М. Здоровья кладезь - природа. / Г.М. Свиридонов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
547510
  Шогенцуков А.О. Здравица дружбы : стихи и поэма / А.О. Шогенцуков; пер. с акбард. – Нальчик : Кабард..-Балкар. кн. изд-во, 1957. – 96 с.
547511
   Здравица.. – Ростов-на-Дону, 1967. – 203 с.
547512
  Бораненков Н.Е. Здравия желаем! : юморист. рассказы / Н.Е. Бораненков ; [ил.: В.П. Добровольский]. – Москва : Военное издательство, 1972. – 190 с. : ил.
547513
  Криванчиков Н.Г. Здравия желаю! Стихи / Н.Г. Криванчиков, 1956. – 48с.
547514
   Здравниці Закарпаття.. – Ужгород, 1958. – 40с.
547515
   Здравниці Криму.. – Сімферополь, 1967. – 42с.
547516
  Торохтин М.Д. Здравницы Карпат / М.Д. Торохтин, В.Г. Денисюк. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Ужгород, 1975. – 96с.
547517
   Здравницы профсоюзов СССР : Куроты, санатории, пансионаты и дома отдыха. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Профиздат, 1973. – 575с.
547518
   Здравницы профсоюзов СССР.. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 688с.
547519
  Полторанов В.В. Здравницы профсоюзов СССР: Курорты, санатории, пансионаты, дома отдыха: Справочник. / В.В. Полторанов, С.Я. Слуцкий. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 700с.
547520
   Здравницы профсоюзов Украины : Справочник. – Київ : Тамед, 1997. – 317c. – ISBN 966-7051-10-2
547521
  Зеленский Н.М. Здравницы Харьковщины. / Н.М. Зеленский, Е.С. Гаврилова. – Х., 1968. – 32с.
547522
  Лапшин Ф.В. Здравниця у Брусниці: путівник українською і румунською мовами. / Ф.В. Лапшин. – Ужгород, 1981. – 32с.
547523
   Здравомислов Борис Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 98-99. – ISBN 978-617-573-038-6
547524
  Бузукашвили И. . Здравомыслящий насмешник Шарль Нодье // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 6. – С. 34-38. – ISSN 1818-2968


  Про дружні відносини російського поета О.С. Пушкіна та П.В. Нащокина
547525
  Бузукашвили Илья Здравомыслящий насмешник Шарль Нодье : книги, бабочки и философия // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 1727-4893


  Он был страстным библиофилом, любил бабочек и старину. Спасал от погибели древние книги и возрождал из забвения великие имена. А через его сказки - весёлые, ироничные, волшебные - всегда проглядывали истина и мудрость. Шарль Нодье...
547526
  Гилянова А.Г. Здравоохранение / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Учпедгиз, 1960. – 96 с. – Загл. обл.: Public health. – (Разговорный английский язык)
547527
   Здравоохранение Белорусской ССР за сорок лет.. – Минск, 1961. – 503с.
547528
  Гладких П.Ф. Здравоохранение блокадного Ленинграда / П.Ф. Гладких. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1985. – 272с.
547529
  Гладких П.Ф. Здравоохранение блокированного Ленинграда (1941-1943) / П.Ф. Гладких. – Ленинград : Медицина, 1980. – 248с.
547530
   Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны.. – Москва, 1977. – 576с.
547531
   Здравоохранение в годы восстановления и социалистической реконструкции народного хозяйства СССР.. – Москва, 1973. – 328с.
547532
  Козлов И.М. Здравоохранение в Индии / И.М. Козлов. – Л., 1980. – 216с.
547533
  Козлов И.М. Здравоохранение в Ираке. По личным впечатлениям. / И.М. Козлов. – Л., 1972. – 128с.
547534
  Немова Л.А. Здравоохранение в Канаде на пороге реформ // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 12 (504). – С. 45-60. – ISSN 0321-2068
547535
  Козлов И.М. Здравоохранение в Непале. / И.М. Козлов. – Л., 1976. – 152с.
547536
  Клисиньский Я.С. Здравоохранение в системе социалистического вопроизводства. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Клисиньский Я.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 44л.
547537
  Клинсинськи Януш Здравоохранение в системе социалистического воспроизводства (на материалах Польской Народной Республики) : Дис... докт. экономич.наук: 08.00.01 / Клинсинськи Януш; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 272л. – Бібліогр.:л.258-272
547538
  Мусатова Л.Г. Здравоохранение в СССР и ГДР / Л.Г. Мусатова, Р.С. Виноградова. – Ленинград, 1961. – 62с.
547539
  Яровинский М.Я. Здравоохранение Москвы 1581-2000 гг. / М.Я. Яровинский. – Москва, 1988. – 272с.
547540
  Чикин С.Я. Здравоохранение на службе народа / С.Я. Чикин. – Москва, 1978. – с.
547541
  Трофимов В.В. Здравоохранение Российской Федерации за 50 лет / В.В. Трофимов. – М, 1967. – 332с.
547542
   Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент : Учебное пособие. – Симферополь : Таврида, 2001. – 340с. – ISBN 966-584-179-3
547543
  Соколов П.К. Здравствй, четвертый / П.К. Соколов. – Л., 1962. – 24с.
547544
  Лисянский М.С. Здравствуй / М.С. Лисянский. – М, 1962. – 160с.
547545
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
547546
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
547547
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
547548
  Нефедов П.П. Здравствуй в сердце моем / П.П. Нефедов. – Москва, 1974. – 120с.
547549
  Гиляжев Х. Здравствуй весна! : стихи и поэма / Х. Гиляжев. – Уфа : Башкир. кн. изд., 1954. – 80 с.
547550
  Гира Л. Здравствуй вихрь! / Л. Гира. – Л., 1960. – 128с.
547551
  Вильмонт Е. Здравствуй груздь! / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ. Астрель. КРПА Олимп, 2005. – 267с. – (Городской роман). – ISBN 5-17-029981-8
547552
  Красильников А.И. Здравствуй друг! / А.И. Красильников. – Сталинград, 1956. – 67с.
547553
  Бабиченко В.И. Здравствуй земля! : стихи / В.И. Бабиченко. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1960. – 42 с.
547554
  Козько В.А. Здравствуй и прощай / В.А. Козько. – М., 1976. – 477с.
547555
  Козько В.А. Здравствуй и прощай : повесть / В.А. Козько. – Минск : Юнацтва, 1986. – 255 с.
547556
  Мережко В.И. Здравствуй и прощай; Вас ожидает гражданка Никонорова: Киносцинарии. / В.И. Мережко. – М., 1979. – 120с.
547557
  Амелин Я.Г. Здравствуй Молдова! : [Об участии 80-й Уманской гвард. стрелковой дивизии в Ясско-Кишин. операции] / Я.Г. Амелин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1987. – 143, [2] с., [4] л. ил. : ил.
547558
  Галиуллин Т.Н. Здравствуй поєзия! / Т.Н. Галиуллин. – М., 1987. – 207с.
547559
  Урастыров К. Здравствуй утро! : стихи и поэмы / Кюннюк Урастыров; пер. с якут. – Москва : Современник, 1972. – 87 с.
547560
  Рогов В.И. Здравствуй! : Рассказы / В.И. Рогов. – Красноярск, 1965. – 39с.
547561
  Адамов А.М. Здравствуй! / А.М. Адамов. – Махачкала, 1972. – 62с.
547562
  Неволин А.С. Здравствуй, "Аврора"! : [о боевых делах крейсера. 1914-1918 гг] / А.С. Неволин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 135 с.
547563
  Машбаш И. Здравствуй, аул : стихи / Исхак Машбаш ; переводы. – Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1964. – 115 с.
547564
  Гольц А. Здравствуй, Афганистан! // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 40 (451), 09.10.2015. – С. 12. – ISSN 2075-7093


  Зачем Россия по доброй воле решила залезть в сирийское болото.
547565
  Брянский В.П. Здравствуй, Байкал! : акватория и побережье : Памятники природы / В.П. Брянский. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989. – 285, [2] с. : Прил. (1 л. карт.). – ISBN 5-7424-0048-9
547566
  Смирнова Н.Ф. Здравствуй, белый журавль / Н.Ф. Смирнова. – Новосибирск, 1978. – 43с.
547567
  Молдокматов А. Здравствуй, большая земля! : стихи и поэмы / А. Молдокматов; переводы. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 80 с.
547568
  Зегерс А. Здравствуй, будущее! / А. Зегерс. – Москва-Л., 1953. – 124с.
547569
   Здравствуй, будущее!. – Москва, 1962. – 158с.
547570
  Тетерюк В.С. Здравствуй, будущее! / В.С. Тетерюк. – М, 1976. – 183с.
547571
   Здравствуй, Варшава!. – Москва, 1975. – 165с.
547572
  Новоселов Н.Д. Здравствуй, весна! / Н.Д. Новоселов. – Л., 1952. – 88с.
547573
  Марков В.М. Здравствуй, Владивосток! / В.М. Марков. – Владивосток, 1988. – 236с.
547574
  Пульвер А Е. Здравствуй, Воронеж! : Путеводитель / А Е. Пульвер, . – Воронеж, 1970. – 232с.
547575
  Юрок А.Ю. Здравствуй, Вселенная! / А.Ю. Юрок. – М., 1961. – 64с.
547576
  Быковский В.Ф. Здравствуй, Вселенная! / В.Ф. Быковский, Николаева-Терешкова. – М, 1964. – 215с.
547577
  Рыбин В.А. Здравствуй, Галактика! / В.А. Рыбин. – М., 1981. – 256с.
547578
  Немченко Г.Л. Здравствуй, Галочкин! : Роман / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1964. – 323с.
547579
  Немченко Г.Л. Здравствуй, Галочкин! : Роман / Г.Л. Немченко. – Москва, 1966. – 290с.
547580
  Исхаков В.М. Здравствуй, генерал! : докум. повести / Вазих Исхаков ;. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 255 с.
547581
  Громов В.А. Здравствуй, город Тургенева! / В.А. Громов. – Тула, 1967. – 148с.
547582
  Петров В.С. Здравствуй, Граня! / В.С. Петров. – М., 1983. – 205с.
547583
   Здравствуй, грусть : современная французская психологическая повесть. – Москва : Правда, 1990. – 589с.
547584
  Саган Ф. Здравствуй, грусть. Смутная улыбка : пер. с фр. : романы / Франсуаза Саган. – Москва : Костик, 1993. – 366 с. – В изд. также: Встань и иди / Эрве Базен. – (Подросток. Путь в XXI век). – ISBN 5-7234-0004-5
547585
  Дариенко П.С. Здравствуй, грядущее! : стихи и поэмы / Петря Дариенко ; [перевод с молдав. С. Смирнова ; худож. И. Богдеско]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1962. – 48 с.
547586
  Дариенко П. Здравствуй, грядущее! : стихи и поэмы / Петря Дариенко ; пер. с молд. – Москва : Воениздат, 1972. – 190 с.
547587
  Лашков И.В. Здравствуй, даль! / И.В. Лашков. – М, 1970. – 95с.
547588
  Фиш Г.С. Здравствуй, Дания! / Г.С. Фиш. – М, 1977. – 736с.
547589
  Фиш Г.С. Здравствуй, Дания! Отшельник Атлантики / Г.С. Фиш. – Москва, 1963. – 512с.
547590
  Якутенко Ирина Здравствуй, дерево! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 76-82 : фото
547591
  Герман Ю.П. Здравствуй, доктор! / Ю.П. Герман. – Л., 1961. – 102с.
547592
  Суичмезов А.М. Здравствуй, Дон! / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 95с.
547593
  Горяинов В.Г. Здравствуй, донник! / В.Г. Горяинов. – Киев, 1984. – 78с.
547594
  Овечкин К. Здравствуй, друг / К. Овечкин. – Благовещенск, 1958. – 112с.
547595
  Молчанов Б.Л. Здравствуй, друг бронебойщик! / Б.Л. Молчанов. – М., 1970. – 92с.
547596
  Холошенко О.Ф. Здравствуй, друг! / О.Ф. Холошенко. – Сталино, 1957. – 55 с.
547597
  Абзянов М.Д. Здравствуй, Елабуга / [Абзянов М. Д., Лапшин Н. П., Мотрохин Ю. В. и др.; сост. Абзянов М. Д.]. – Казань : Татарское книжное издательство, 1980. – 264 с. : ил.
547598
   Здравствуй, жизнь. – Курган, 1963. – 72с.
547599
   Здравствуй, жизнь. – Саранск, 1966. – 367с.
547600
  Маляревский П.Г. Здравствуй, жизнь! / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1953. – 348с.
547601
  Розова Р.Л. Здравствуй, жизнь! / Р.Л. Розова. – Рига, 1956. – 298 с.
547602
  Солодарь Ц.С. Здравствуй, жизнь! / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1959. – 29с.
547603
  Шевель М.И. Здравствуй, жизнь! / М.И. Шевель. – Хабаровск, 1962. – 184с.
547604
  Орлов Ф.П. Здравствуй, земля московская / Ф.П. Орлов, А.Г. Шеляпин. – Москва, 1967. – 87с.
547605
   Здравствуй, Иркутск : стихи и песни : [К 300-летию присвоения Иркутску статуса города / худож. В. Адов]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. – 189 с. : ил., нот. ; 11х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
547606
  Здорик Т.Б. Здравствуй, камень! / Т.Б. Здорик. – Москва : Недра, 1975. – 128с.
547607
  Утевская П.В. Здравствуй, Киев! / П.В. Утевская. – Москва, 1982. – 48с.
547608
   Здравствуй, книга. – М.
1. – 1981. – 477с.
547609
   Здравствуй, книга. – М.
2. – 1983. – 512с.
547610
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1969. – 541с.
547611
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1975. – 428 с.
547612
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1978. – 416с.
547613
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! : Повесть, рассказы / Н.М. Грибачев. – Москва : Воениздат, 1982. – 388с.
547614
  Басина М.Я. Здравствуй, Ленинград! / М.Я. Басина ; для младш. и сред. возраста. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отд-ние, 1969. – 239 с. : ил.
547615
  Орлов Б. Здравствуй, любимая / Б. Орлов. – Барнаул, 1955. – 86с.
547616
  Тумановская И.П. Здравствуй, мама! / И.П. Тумановская. – Куйбышев, 1967. – 67с.
547617
   Здравствуй, Марс!. – Москва : Известия, 1972. – 175 с.
547618
  Николаенко Виталий Здравствуй, медведь! Как поживаешь? // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 20-35 : Іл.
547619
   Здравствуй, мир!. – Москва, 1957. – 174с.
547620
  Глущенко С. Здравствуй, море ! : фотоальбом / С. Глущенко. – Киев : Мыстэцтво, 1990. – 180 с. : ил.
547621
   Здравствуй, Москва!. – Ташкент, 1951. – 316с.
547622
   Здравствуй, Москва!. – М., 1954. – 276с.
547623
   Здравствуй, Москва!. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 288с.
547624
  Тока Салчак Здравствуй, Москва! / Тока Салчак. – Кызыл : Тивинское книжное издательство, 1970. – 230, [2]
547625
   Здравствуй, Москва!. – Москва, 1978. – 117с.
547626
  Колосова Н.В. Здравствуй, музыка! / Н.В. Колосова. – М., 1964. – 176с.
547627
  Ющенко Л Здравствуй, мышонок! / Л Ющенко. – Москва, 1971. – 160с.
547628
   Здравствуй, небо!. – М., 1966. – 212с.
547629
   Здравствуй, Нева : Фотоальбом. – Ленинград, 1980. – 13с.
547630
  Добровольский О.М. Здравствуй, Никос! / О.М. Добровольский. – Москва, 1985. – 176с.
547631
  Елисеева И.И. Здравствуй, новый человек / И.И. Елисеева, Т.С. Кадибур. – М., 1987. – 140с.
547632
  Колточник Н.И. Здравствуй, однополчанин / Н.И. Колточник. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 207с.
547633
   Здравствуй, океан.. – М., 1987. – 47с.
547634
  Заседа И.И. Здравствуй, Олимпиада! / И.И. Заседа. – К, 1980. – 140с.
547635
  Корчагина В.И. Здравствуй, отец / В.И. Корчагина. – Фрунзе, 1972. – 92с.
547636
  Жуков А.Н. Здравствуй, отец! : Рассказы и повести / А.Н. Жуков. – Москва : Советский писатель, 1981. – 463с.
547637
  Солонин П.Н. Здравствуй, Палех! / П.Н. Солонин. – Ярославль, 1979. – 256с.
547638
  Баева И. Здравствуй, первокурсник! // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 28-31. – ISSN 0869-4915


  Як вузівські бібліотеки Росії обслуговують першокурсників.
547639
   Здравствуй, племя младое, незнакомое!. – Москва : Книга, 1984. – 111 с.
547640
   Здравствуй, племя младое.... – М., 1988. – 351с.
547641
  Шишелов Ю.В. Здравствуй, полдень / Ю.В. Шишелов. – М, 1961. – 91с.
547642
  Шишелов Ю.В. Здравствуй, полдень / Ю.В. Шишелов. – Москва, 1961. – 91с.
547643
  Терехов В.П. Здравствуй, поле / В.П. Терехов. – Симферополь, 1965. – 62с.
547644
  Емельянов А.В. Здравствуй, поле мое : роман / Анатолий Емельянов ; авториз. пер. с чуваш. С.И.Шуртаковой. – Чебоксары : Чуваш. кн. из-во, 1973. – 312 с.
547645
   Здравствуй, поле русское!. – Москва, 1978. – 399с.
547646
  Новоселов Н.Н. Здравствуй, поле! / Н.Н. Новоселов. – Челябинск, 1971. – 203с.
547647
   Здравствуй, поэзия.. – Хабаровск, 1976. – 416с.
547648
  Павлов М.К. Здравствуй, Пятигорск! / М.К. Павлов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ставрополь, 1975. – 150с.
547649
  Павлов М.К. Здравствуй, Пятигорск! / М.К. Павлов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ставрополь, 1982. – 191с.
547650
   Здравствуй, родник!. – Ростов-на-Дону, 1977. – 207с.
547651
  Кутов Н.Н. Здравствуй, Север / Н.Н. Кутов. – Сыктывкар, 1968. – 96с.
547652
  Смоляницкий С.В. Здравствуй, Сибирь / С.В. Смоляницкий. – М., 1960. – 78с.
547653
   Здравствуй, Сибирь!. – Москва, 1972. – 179с.
547654
  Исаковский М.В. Здравствуй, Смоленск / М.В. Исаковский. – Смоленск, 1944. – 63с.
547655
  Палецкис Ю.И. Здравствуй, Советская Литва! : стихи / Ю.И. Палецкис. – Вильнюс : Гослитиздат, 1960. – 47 с.
547656
   Здравствуй, солнце. – М., 1963. – 112с.
547657
  Хузангай П. Здравствуй, солнце : избр. стихи / П. Хузангай; пер. с чуваш. – Москва : Художественная литература, 1976. – 320 с.
547658
  Хасанов М.М. Здравствуй, солнце! / М.М. Хасанов. – М, 1980. – 291с.
547659
   Здравствуй, страна героев!. – Л., 1985. – 207с.
547660
  Дворчик В. Здравствуй, Таити! / Войцех Дворчик ; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 206, [2] с., [8] л. ил. – (Рассказы о странах Востока)
547661
  Стрехнин Ю.Ф. Здравствуй, товарищ / Ю.Ф. Стрехнин. – Кишинев, 1963. – 180с.
547662
  Усанов П.И. Здравствуй, товарищ райком! / П.И. Усанов. – Л., 1984. – 312с.
547663
  Стрехнин Ю.Ф. Здравствуй, товарищ! / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1956. – 157с.
547664
   Здравствуй, товарищ!. – Минск, 1988. – 173с.
547665
   Здравствуй, Украина!. – Саранск, 1954. – 56с.
547666
  Плюхин Н.Д. Здравствуй, утро / Н.Д. Плюхин. – Саранск, 1963. – 72с.
547667
  Муравьев Е.В. Здравствуй, утро раннее / Е.В. Муравьев. – Смоленск, 1963. – 112с.
547668
  Хоринская Е.Е. Здравствуй, утро! / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1950. – 67 с.
547669
  Хрунов Е.В. Здравствуй, Фобос! / Е.В. Хрунов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 214 с.
547670
   Здравствуй, футбол!. – Киев, 1965. – 150с.
547671
   Здравствуй, Харьков!. – Х., 1975. – 95с.
547672
  Соловьев Л.В. Здравствуй, Ходжа Насреддин! / Л.В. Соловьев, В.С. Виткович. – М., 1982. – 135с.
547673
  Бероев Б.М. Здравствуй, Цей! : физ.-геогр. очерк / Б.М. Бероев. – 2-е доп. изд. – Орджоникидзе : Ир, 1979. – 103 с. : ил., карт.-схем.
547674
  Черненко И.М. Здравствуй, цирк! / И.М. Черненко. – М., 1968. – 159с.
547675
  Фейгин Э.А. Здравствуй, Чапичев! / Э.А. Фейгин. – М, 1964. – 328с.
547676
  Кравченко А.И. Здравствуй, шахтерская отчина! / А.И. Кравченко. – К., 1978. – 207с.
547677
  Лану А. Здравствуй, Эмиль Золя! / Арман Лану ; пер. с фр. О. Добровольского и В. Финикова ; предисл. С. Емельяников. – Москва : Прогресс, 1966. – 510 с.
547678
   Здравствуй, это - я : фото, карикатуры, юморески. – Киев : Мистецтво, 1974. – [160] с.
547679
   Здравствуй, это - я : Фото, карикатуры, юморески. – Киев : Мистецтво, 1974. – с.
547680
  Агабабов А. Здравствуй, это я! : киносценарий / А. Агабабов. – Москва : Искусство, 1965. – 96 с.
547681
   Здравствуйте. – Ижевск, 1969. – 59с.
547682
  Каратеев Л.Ф. Здравствуйте / Л.Ф. Каратеев. – Москва, 1971. – 126с.
547683
  Старков А.Л. Здравствуйте! / А.Л. Старков. – Москва, 1964. – 245с.
547684
  Зверева Н.К. Здравствуйте! / Н.К. Зверева. – Минск, 1967. – 71с.
547685
  Елагин В.Н. Здравствуйте! / В.Н. Елагин. – Краснодар : Краснодарское кн.изд-во, 1968. – 64 с.
547686
  Усимова Р. Здравствуйте! Ваша заявка выполнена // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 8. – С. 28-29. – ISSN 0869-4915
547687
  Гончаренко В.В. Здравствуйте, аисты / В.В. Гончаренко. – М., 1980. – 144с.
547688
   Здравствуйте, братушки! : К 100-летию освобождения Болгарии от османского ига, 1878-1978: [Альбом]. – Москва ; София : Изобраз. искусство, Септември, 1977. – 108 с. : цв.ил. – Альбом в картон. коробке. – На рус., болг. яз.
547689
   Здравствуйте, братушки!. – Москва-София, 1978. – 108с.
547690
  Борец Т. Здравствуйте, господин Ампер : [очерки] / Т. Борец ; пер. со словац. [С.Г. Тилли]. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 304 с. : ил.
547691
  Шури М. Здравствуйте, господин Курбе! / М. Шури. – М, 1972. – 259с.
547692
  Шури М. Здравствуйте, господин Курбе! / М. Шури. – Москва, 1977. – 260с.
547693
  Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! : пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 207, [1] с. : ил.
547694
  Лутков Г.Я. Здравствуйте, звезды / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1961. – 49с.
547695
  Гультяй П.М. Здравствуйте, люди ! / П.М. Гультяй. – Петрозаводск, 1971. – 76 с.
547696
  Гультяй П.М. Здравствуйте, люди! / П.М. Гультяй. – Петрозаводск, 1964. – 81с.
547697
  Чивилихин В.А. Здравствуйте, мама! / В.А. Чивилихин. – М., 1963. – 96с.
547698
  Чивилихин В.А. Здравствуйте, мама! / В.А. Чивилихин. – Москва, 1968. – 111с.
547699
  Куликов Б.Н. Здравствуйте, мои стихи!: Стихи. / Б.Н. Куликов. – Москва, 1986. – 30с.
547700
  Ирошников И.И. Здравствуйте, пани Катерина! : [повесть] / И.И. Ирошников ; [ил.: В. Карабут]. – Москва : Мол. гвардия, 1968. – 208 с.
547701
  Ирошникова И. Здравствуйте, пани Катерина! / И. Ирошникова. – Москва : Советская Россия, 1979. – 288 с.
547702
  Якир С.Я. Здравствуйте, сверстники / С.Я. Якир. – Кишинев, 1965. – 148с.
547703
  Пудваль А.Р. Здравствуйте, Эрьзя! / А.Р. Пудваль. – Саранск, 1989. – 174с.
547704
  Ирошников И.И. Здравствуйте. пани Катерина! / И.И. Ирошников. – М, 1979. – 285с.
547705
  Солонин П.Н. Здравствух, Палех! / П.Н. Солонин. – Ярославль, 1974. – 168с.
547706
  Костоправ Г.А. Здравстуй, жизнь! / Г.А. Костоправ. – Донецк, 1963. – 194с.
547707
  Троепольский Г.Н. Здравый смысл / Г.Н. Троепольский. – М, 1975. – 542с.
547708
  Велес А.У. Здравый смысл // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 46-51. – ISSN 044-748Х


  Розвиток Латинської Америки
547709
  Ласкер Э. Здравый смысл в шахматах / Э. Ласкер. – Л, 1925. – 175с.
547710
  Ласкер Э. Здравый смысл в шахматах игре / Э. Ласкер. – М, 1924. – 134с.
547711
  Ольхов П.А. Здравый смысл и история (заметки к полемической эпитафии Н.Н. Страхова "Вздох на гробе Карамзина") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.125-132. – ISSN 0042-8744
547712
  Клиффорд В. Здравый смысл точных наук. Начала учения о числе и пространстве / В. Клиффорд. – 2-е. – Птгр., 1922. – 224 с.
547713
  Слабошпицький М. Здраствуй и не прощай, ALMA MATER // Ранок : громадсько-политичний і літературно-художній ілюстрований журнал Центрального комітету ЛКСМУ. – Київ, 1984. – № 7 (374). – С. 10-11. – ISSN 0130-545X


  "...Київському орденів Леніна та Дружби народів державному університету імені Т.Г. Шевченка - 150 років".
547714
  Неволін А.С. Здраствуй, "Аврора"! / А.С. Неволін. – Киев, 1952. – 168с.
547715
  Саакян А.А. Здраствуй, друг! : стихи / Арамаис Саакян ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 95 с.
547716
  Корбач І.М. Здраствуй, Острів Надії. / І.М. Корбач. – К., 1964. – 123с.
547717
  Хршановский А. Здраствуй, Прага! / А. Хршановский. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 40с.
547718
  Арзуманян А.М. Здраствуй, Россия! / А.М. Арзуманян. – Москва : Правда, 1978. – 64 с.
547719
  Дубковецький Ф. Здрастуй завтра! : на шляхах до комунізму / Дубковецький Ф. ; записав В. Минко. – Киев : Держлітвидав, 1957. – 113 с., [1] арк. портр.
547720
  Забіяка І. Здрастуй, глибинко! : історико-краєзнавча, топонімічна анкета населеного пункту, його околиць / Іван Забіяка. – Київ : Інститут журналістики, 2007. – 12с.
547721
  Борзунов С.М. Здрастуй, Дніпре! : [недоспівана пісня ; про військ. журналіста і поета Я. Чапичева] : повісті / С.М. Борзунов ; [пер. з рос. Іл. П.О. Костюченко]. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 260 с. : іл.
547722
  Гавриленко О.І. Здрастуй, життя трудове! / О.І. Гавриленко. – К., 1960. – 72с.
547723
  Костоправ Г.А. Здрастуй, життя! Вірші та теми. / Г.А. Костоправ. – К., 1969. – 143с.
547724
   Здрастуй, Києве!. – К., 1982. – 120с.
547725
  Шаповаленко Т. Здрастуй, ластівко! / Т. Шаповаленко. – К., 1981. – 63с.
547726
  Ямпольский Б.Б. Здрастуй, майбутнє. / Б.Б. Ямпольский. – К., 1959. – 68с.
547727
  Короненко С. Здрастуй, П"ятнадцятий! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 4-5


  Традиційне урочисте завершення XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика .
547728
  Левада О.С. Здрастуй, Прип"ять! / О.С. Левада. – Київ, 1974. – 91с.
547729
   Здрастуй, світе! : Посібник для читання з французької мови для учнів загальноосвітніх навч. закл. – 2-ге вид. доп. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 320с. – (Для тих, хто любить французьку мову). – ISBN 966-8062-53-1
547730
   Здрастуй, сестро!. – К., 1982. – 238с.
547731
  Кулик В.Г. Здрастуй, степ мій. / В.Г. Кулик. – Х., 1976. – 59с.
547732
   Здрастуй, студентське життя! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Про нове поповнення в університеті, посвячення у студенти. На фото: "декан філософського фак-ту А.Є. Конверський вручає студентський квиток першокурсниці".
547733
   Здрастуй, Україно!. – Київ, 1963. – 133с.
547734
  Треніна А.С. Здрастуй, школо! Здрастуй, застудо? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 6-7 : фото
547735
  Дорошенко І.І. Здрастуйй, судруг! / І.І. Дорошенко, В.Н. Мандрик. – К, 1959. – 260с.
547736
  Мушник С.М. Здрастуйте, люди! : поезії / С.М. Мушник. – Київ, 1962. – 144 с.
547737
  Вільний В.М. Здрастуйте, мамо! : повість про життя Надії Григорівни Заглади / В.М. Вільний. – Київ, 1964. – 226 с.
547738
  Павелко В.У. Здружені у віках / В.У. Павелко. – Київ, 1969. – 44с.
547739
  Василенко Р. Здушений крик розпуки // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 481, березень : березень. – С. 27-30


  Мемуарні нариси Юрія Самброса "Щаблі - мій шлях до комунізму".
547740
  Constantinescu Ieyaфт Здфтефкуф мшеуш ву мшу іш сщьздусефкуф пщдгкшдщк шт 7ю / Constantinescu Ieyaфт, 1950. – 52с.
547741
  Пархомчук Т. Зе-вершники апокаліпсису. Чому влада не вимагає ленд-лізу і підтримує скорочення військової допомоги Україні // Україна молода. – Київ, 2023. – 13 вересня (№ 37)


  Тема виборів в Україні останнім часом активно обговорюється у політичних колах. Особливо після того, як сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем, який наполягає на проведенні виборів в Україні у 2024 році, позитивно оцінив позицію ...
547742
  Мостовий В. Зе!повіт / В. Мостовий, Ю. Мостова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 1


  "Відшелестіли… Сьогодні типографія надрукувала останній номер тижневика "Дзеркало тижня". Одна тисяча двісті сімдесят п"ятий. Керівниця "Укрпошти" у жовтні 1994-го сказала: "Пропоную парі! Через півроку ваша газета закриється". Минуло п"ятдесят разів ...
547743
  Капустіна Н. Зебезпечення публічного доступу користувачів до електронних ресурсів у бібліотеках Харкова // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 8-15. – ISSN 1811-377X
547744
  Шиляев А.С. Зебелный берег. / А.С. Шиляев. – Тула, 1975. – 95с.
547745
  Мещерякова Б.Г. Зевс Харьковской психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 124-135. – ISSN 0042-8841
547746
  Мазур Владимир Зевсайкая история или почему Крит : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 20-26 : Фото
547747
  Круглов Ю.М. Зевсове кресало / Ю.М. Круглов. – К, 1983. – 118с.
547748
  Сизоненко А.А. Зееловские высоты / А.А. Сизоненко. – М., 1965. – 47с.
547749
  Медников А.М. Зееловские высоты / А.М. Медников. – М, 1985. – 48с.
547750
  Дашкевич Н.П. Зезенгеймская идиллия : эпизод из истории юношеских стремлений, увлечений и творчества Гете : Критико-библиографический очерк Н. Дашкевича. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1897. – 93 с.
547751
  Хайкал М.Х. Зейнаб : Роман. Картины сельской жизни и нравов Египта / М.Х. Хайкал. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 238с.
547752
  Коркодим О. Зейнаб Бадаві: "... та чи позбулися ваші медіа прихованого тиску ?" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 7/8 (74). – С. 22-27
547753
  Богатко С.А. Зейская быль / С.А. Богатко. – Москва : Советская Россия, 1991. – 80 с. – (Писатель и время)
547754
  Колыхалов В. Зейские ворота. / В. Колыхалов. – Хабаровск, 1968. – 103с.
547755
  Никольская В.В. Зейско-Буреинская равнина. / В.В. Никольская. – М, 1958. – 135с.
547756
  Коробченков А.А. и Матвеев В.С. Зейское водохранилище и бороба с наводнениями в Приамурье / А.А. и Матвеев В.С. Коробченков. – Хабаровск, 1973. – 72с.
547757
  Кресс В. Зекамерон 20 века : документальний роман : З-1-504 / Вернон Кресс. – Москва : Бизнес-Пресс, 2009. – 624 с. – ISBN 978-5-900034-73-7
547758
  Андрич І. Зеко : повісті та оповідання : пер. с серб.-хорв. / Андрич І. – Київ : ДЛВ, 1958. – 370, [6] с.
547759
  Зорин Виталий Зеландское зорбирвание : Приключения / Зорин Виталий, Цыганков Александр // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 64-75 : Іл.
547760
  Куртяк Є.Г. Зелемінь : роман / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1979. – 175 с.
547761
  Голобородько В.І. Зелен день : поезії / В.І. Голобородько. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 168 с. – ISBN 5-333-00110-3
547762
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Москва-Л., 1949. – 360с.
547763
  Ликстанов И. Зелен камень / И. Ликстанов. – Свердловск, 1958. – 364 с.
547764
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1961. – 371с.
547765
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1963. – 368с.
547766
   Зелен май.. – К, 1985. – 431с.
547767
   Зелена архітектура Нью-Йорку // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 6 : фото
547768
  Шиманський О. Зелена брама. / О. Шиманський. – К., 1924. – 64с.
547769
  Гужва В. Зелена вільха поезії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 13


  До 80-річчя української поетеси Валентини Малишко.
547770
  Головко Д.А. Зелена вісь / Д.А. Головко. – К., 1971. – 47с.
547771
  Конвісар В.Т. Зелена віхола / В.Т. Конвісар. – Київ, 1980. – 312 с.
547772
  Суров А. Зелена вулиця. / А. Суров. – К, 1952. – 96с.
547773
  Підпалий В.О. Зелена гілка : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 67 с.
547774
  Чернявський М.А. Зелена гілка добра : лірика, балади, поеми / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1980. – 168 с.
547775
  Кононенко О. Зелена економіка в містах України: міф чи реальність? // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 394-415. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
547776
   Зелена енергетика : все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-
№ 2. – 2001
547777
   Зелена енергетика : все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-
№ 4. – 2001
547778
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 1. – 2005
547779
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 2. – 2005
547780
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 4. – 2005
547781
  Косенко О. Зелена енергетика України // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 52). – С. 7


  "В Україні за останні п’ять років інвестиції у проєкти з відновлювальної енергетики сягнули 4 млрд євро. Левову частку таких інвестицій, а саме - більше 3,3 млрд євро, акумульовано на встановлення майже 4 ГВт нових потужностей відновлювальної ...
547782
  Антонич Б.- Зелена Євангелія : поезія, драматургія, проза, статті / Богдан-Ігор Антонич. – Київ : Веселка, 2009. – 463 с. – ISBN 978-966-01-0512-6
547783
  Давиденко В.І. Зелена зірка березня / В.І. Давиденко. – К., 1988. – 40с.
547784
  Антоненко І. Зелена зона в рекреаційно-туристичному потенціалі міста Києва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-11. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
547785
  Каддафі М. Зелена книга / М. Каддафі. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0276-8
Ч.1 : Вирішення проблеми Демократії (Влада народу). – 1989. – 141с.
547786
  Каддафі М.А. Зелена книга / М.А. Каддафі. – К., 1992. – 55 с.
547787
   Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні = Green paper on critical infrastructure protection in Ukraine : зб. матеріалів міжнар. експерт. нарад / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов ; за заг. ред. О.М. Суходолі]. – Київ : НІСД, 2016. – 174, [2] с. : іл., табл. – Текст укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-258-2
547788
   Зелена книга малого бізнесу України - 2012 / [Д.В. Ляпін та ін.] ; Ін-т власності і свободи ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Ін-т власності і свободи, 2011. – 123, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-349-521-9
547789
  Короденко М. Зелена книга профтехосвіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 12. – ISSN 2219-5793
547790
  Грищенко М. Зелена краса // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 67-71. – ISSN 0208-0710
547791
  Соболь В. Зелена магія мандрівки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 58-63. – ISSN 0236-1477


  Про нову повість "Де мій брат?" відомої письменниці, редакторки журналу "РІЧ" Надії Мориквас
547792
  Пиркало С. Зелена Маргарита : повість, оповідання / Світлана Пиркало. – Київ : Факт, 2007. – 184 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-194-0
547793
  Ігнатенко О.О. Зелена неділя : поезії / Оксана Ігнатенко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 74, [2] с. : портр. – (Серія "Молода муза"). – ISBN 966-525-427-8
547794
  Ганський О. Зелена нестабільність. Нові правила гри на ринку відновлюваної енергетики прийняли не всі учасники ринку: держава намагається впоратися із судовими позовами // Україна молода. – Київ, 2020. – 2 вересня (№ 82). – С. 8


  "Уже місяць Україна живе за зменшеним тарифом на «зелену» електроенергію. Процес швидкого гасіння пожежі, який ініціювала влада, виправляючи помилки і рятуючи ситуацію, виявився непростим. І деякі інвестори вже голосно сказали «ні» таким планам уряду. ...
547795
  Гюнтекін Р.Н. Зелена ніч / Р.Н. Гюнтекін. – Київ, 1971. – 215с.
547796
  Медуниця М.М. Зелена Оржиця. / М.М. Медуниця. – К, 1986. – 159с.
547797
  Шніцлер А. Зелена Папуга (Зелений какаду) : Малюнок на 1 дію / Артур Шніцлер ; пеpеклад Миколи Воpоного. – [Київ] : Шлях ; [Дpук. "Дніпpо"], 1917. – 53, [1] с. – (Видавництво "Шлях" ; № 9)
547798
  Стась А.О. Зелена пастка : повість / А.О. Стась. – Київ : Веселка, 1972. – 223 с.
547799
  Рубцов А.Ф. Зелена перлина Таврії : Путівник по Державному дендрологічному парку "Асканія-Нова" / А.Ф. Рубцов, Н.О. Гавриленко; Українська академія аграрних наук. – Асканія-Нова, 2001. – 90с. – ISBN 966-95218-0-7
547800
  Стусенко О. Зелена провокація : проза: оповідання // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 89-93. – ISSN 0868-4790
547801
  Швець В.С. Зелена рута : вірші та поема / В.С. Швець. – Київ : Молодь, 1960. – 228 с.
547802
  Литвин С.Г. Зелена служба хлібороба / С.Г. Литвин. – К., 1987. – 47с.
547803
  Ткаченко В.Д. Зелена сторона. / В.Д. Ткаченко. – К., 1940. – 64с.
547804
  Школьна Л. Зелена трояндова попелиця (Macrosiphum rosae L.) - шкідник троянд у захищеному грунті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень чисельності Macrosiphum rosae L., її шкідливість в умовах закритого ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та біологічні заходи боротьби з нею. Використано біопрепарат актофіт та водні витяжки інсектицидних рослин ...
547805
  Світ Іван Зелена Україна : Короткий історичний нарис українського політичного і громадського життя / Світ Іван; Науково-дослідчий інститут зеленої України. – Hю-Йорк; Шангай, 1949. – 32с. – (Видання Науково-дослідчого інституту зеленої України / Під кер. Івана Світа ; 1)
547806
  Коваль Ю.А. Зелена Україна / Ю.А. Коваль. – Львів, 1966. – 95 с.
547807
  Світ І. Зелена Україна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 414-436. – ISBN 978-966-579-271-0
547808
  Суров А. Зелена улица. / А. Суров. – М-Л : Искусство, 1949. – 111 с.
547809
  Вільховий П.Я. Зелена фабрика / П.Я. Вільховий. – Харків, 1936. – 216 с.
547810
  Сліпко Ю.В. Зелена фантазія / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1968. – 50с.
547811
   Зелена хвиля незалежності. Українська екологічна асоціація "Зелений світ" / [Ю. Самойленко, Ю. Щербак, С. Курикін та ін.] ; за ред. Ю. Самойленка. – Київ : Український пріоритет ; Альтернатива, 2017. – 267, [37] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7398-64-5
547812
  Вретік Л.О. Зелена хімія : навч. посібник для студентів хім. ф-ту / Л.О. Вретік ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин
547813
   Зелена хімія : навч. посібник / О.В. Петренко, Е.С. Яновська, К.В. Теребіленко, Н.В. Стусь ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-239. – ISBN 978-966-933-106-9
547814
  Чабанівський М.І. Зелена чаша : оповідання / М. І. Чабанівський ; [іл. А. Девянін]. – Київ : Дитвидав УРСР, 1960. – 80 с.
547815
  Лебков Е.Д. Зеленая-зеленая земля: кн. стихов / Е.Д. Лебков. – М., 1985. – 77с.
547816
  Афанасьева Л.Ф. Зеленая аптека : справочник лекарств. растений / Л.Ф. Афанасьева, Г.Я. Мордовской, И.Д. Нешта. – Свердловск : Сред.-Урад. кн. изд-во, 1990. – 156, [2] с., [16] л. ил.
547817
  Соболева Л.С. Зеленая аптека Татарии / Л.С. Соболева, И.Л. Крылова. – Казань, 1990. – 154с.
547818
  Рубцова В.Г. Зеленая аптека. / В.Г. Рубцова. – Л., 1980. – 240с.
547819
   Зеленая аптека. [Изоматериал] : Комплект из 22 цв. откр. – Москва : Планета
Вып. 2. – 1983. – 22 л. : 22 открыток + 1 обл.
547820
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 303 с.
547821
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 319 с.
547822
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 315с.
547823
  Ежов Георгий Зеленая буря над Ираном : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 60-68
547824
  Трусов Ю. Зеленая ветвь / Ю. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 239 с.
547825
  Федь Н.М. Зеленая ветвь литературы / Н.М. Федь. – М, 1981. – 304с.
547826
  Эйнбаум Ф.К. Зеленая ветвь. / Ф.К. Эйнбаум. – М., 1959. – 384с.
547827
  Андреев Ин. Зеленая ветка / Ин. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 208 с. : ил.
547828
  Ситохов С. Зеленая ветка : стихотворения / Саламгерий Ситохов ; пер. с осет. А.Медведева. – Москва : Современник, 1986. – 79 с.
547829
  Фоняков И.О. Зеленая ветка Вьетнама / И.О. Фоняков. – М, 1989. – 185с.
547830
  Краснов Н.С. Зелёная ветка жизни / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1972. – 63с.
547831
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – Москва, 1976. – 255 с.
547832
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – Москва, 1978. – 400 с.
547833
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – М, 1979. – 484с.
547834
  Полторацкий В.В. Зеленая ветка. -- (Гнездо Хрустального Гуся). Мещерские истории. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1961. – 220с.
547835
  Суворов М.И. Зеленая ветка. / М.И. Суворов. – Сталино, 1962. – 83с.
547836
  Котов В.П. Зеленая ветка. / В.П. Котов. – М, 1968. – 119с.
547837
  Котов В.П. Зеленая ветка. / В.П. Котов. – М, 1978. – 93с.
547838
  Волков Б.В. Зеленая власть весны. Повесть о Райнисе / Б.В. Волков. – Москва, 1968. – 191с.
547839
  Широченко В. Зеленая волна // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.28-30


  Легалізація злочинних доходів
547840
  Тихонов Игорь Васильевитч Зеленая глубина / Тихонов Игорь Васильевитч. – Москва : Мол.гвардия, 1965. – 104с.
547841
  Бубнова О.В. Зеленая долина / О.В. Бубнова. – Воронеж, 1977. – 118с.
547842
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1959. – 220с.
547843
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – 2-е изд. испр. и доп. – Саранск, 1967. – 384с.
547844
  Головин Д.И. Зеленая дуга / Д.И. Головин. – Орел, 1956. – 80с.
547845
  Вальдорф Г. Зеленая записка. / Г. Вальдорф. – Москва
2. – 1968. – 140с.
547846
  Умарбеков У. Зеленая звезда : повести / Ульмас Умарбеков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 184 с.
547847
  Чебышева М.П. Зеленая звезда / М.П. Чебышева. – Москва, 1974. – 63с.
547848
  Даби Э. Зеленая зона / Э. Даби. – Ленинград, 1937. – 262 с.
547849
  Кучерявый В.А. Зеленая зона города / В.А. Кучерявый. – Киев : Наукова думка, 1981. – 244с.
547850
  Поперечный А.Г. Зеленая калитка / А.Г. Поперечный. – М., 1981. – 118с.
547851
  Черненко М.М. Зеленая карпатская тетрадь или Страницы семейного альбома. Сентиментальные истории : рассказы, эссе, воспоминания / Маргарита Черненко. – Киев : КММ, 2018. – 230, [3] с., [2] арк. фотоіл. : ил. – Назв. обл.: Зеленая карпатская тетрадь. Сентментальные истории. – ISBN 978-966-1673-13-6
547852
  Романов Е.И. Зеленая каша / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1979. – 110с.
547853
  Рева М.Л. Зеленая кладовая: Справ. / М.Л. Рева. – Донецк : Донбас, 1991. – 151с.
547854
  Панченко Н.В. Зеленая книга / Н.В. Панченко. – Москва, 1971. – 103с.
547855
  Яунсудрабинь Я. Зеленая книга : избр. рассказы / Янис Яунсудрабинь; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1978. – 238 с.
547856
  Каддафи М. Зеленая книга / М. Каддафи. – М., 1989. – 159с.
547857
  Агишев Р. Зелёная книга : роман / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издание, 1954. – 504 с.
547858
  Агишев Р.К. Зелёная книга / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издание, 1959. – 368 с.
547859
  Чибилев А.А. Зеленая книга степного края / А.А. Чибилев. – Челябинск, 1983. – 153с.
547860
   Зеленая книга Украинской ССР : Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества. – Киев : Наукова думка, 1987. – 216с.
547861
   Зеленая книга фантастики. – М, 1989. – 267с.
547862
  Бажов П.П. Зеленая кобылка / П.П. Бажов. – Свердловск : Книжное издательство, 1957. – 64с.
547863
  Сафиева Г. Зеленая колыбель : стихотворения и по"эма / Гулрухсор Сафиева ; пер. с тадж. Т.Кузовлевой. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 111 с.
547864
  Ватаману Ион Зеленая колыбель песни : стихи / Ватаману Ион; пер. с молд. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
547865
  Устюгов А.М. Зеленая коробочка. / А.М. Устюгов. – Киров, 1957. – 40с.
547866
  Чехов А.П. Зеленая коса / А.П. Чехов. – М, 1945. – 64с.
547867
  Емцев Т М. Парнов Зеленая креветка / Т М. Парнов Емцев. – М., 1966. – 302с.
547868
  Парнов Зеленая креветка / Еремей Парнов, Михаил Емцев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. 101-151. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
547869
  Мирнев В.Н. Зеленая крыша / В.Н. Мирнев. – М., 1980. – 592с.
547870
   Зеленая крыша в центре столицы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 50-53 : фото
547871
  Аль-Баяти Зеленая луна / Аль-Баяти. – Москва, 1963. – 92с.
547872
  Беленьо Х. Зеленая луна : роман / Беленьо Х. ; пер. с испан. Ю. Погосова ; предисл. В. Виноградова. – Москва : Художественная литература, 1965. – 222 с. : ил. – (Зарубежный роман XX в.)
547873
  Балакаев А.Г. Зеленая любовь : повести, рассказы : пер. с калм. / А.Г. Балакаев ; [ил. А.Р. Косолапов]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 343 с.
547874
  Зайцева Елена Зеленая миля /Найроби : Города // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 6-17 : Фото
547875
  Сипаков Я. Зеленая молния. Книга дорог : очерки / Янка Сипаков ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 280 с.
547876
  Гюнтекин Р.Н. Зеленая ночь / Р.Н. Гюнтекин. – М., 1963. – 254с.
547877
  Мощенко В.Н. Зеленая ночь / В.Н. Мощенко. – М, 1981. – 109с.
547878
  Меликадзе И.А. Зеленая ночь / И.А. Меликадзе. – М, 1984. – 311с.
547879
  Островой С.Г. Зеленая обезьяна / С.Г. Островой. – Москва, 1976. – 151с.
547880
  Мишин А.В. Зеленая околица / А.В. Мишин. – Москва, 1975. – 127с.
547881
  Смирнов О.П. Зеленая осень : повести / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 367с.
547882
  Горбунов А. Зеленая отчизна : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 8. – С. 3-5. – ISSN 0027-8238
547883
  Толстой Л.Н. Зеленая палочка / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредника" ; Тип. Вильде, 1912. – 32 с. – (Посредник ; № 915)
547884
  Толстой Л.Н. Зеленая палочка / Л.Н. Толстой. – Москва : Тип. П.В. Вельцова, 1912. – 32 с. – (Посредник ; № 915)
547885
  Лебанидзе М.С. Зеленая песня : стихи / М.С. Лебанидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 72 с.
547886
  Устинов В.А. Зеленая песня / В.А. Устинов. – Архангельск, 1968. – 36с.
547887
  Куклин Л.В. Зеленая планета. / Л.В. Куклин. – Л, 1969. – 119с.
547888
  Метелкин А.И. Зеленая плесень и пенициллин. (История открытия, изучения и применения лечебных свойств плесени) / А.И. Метелкин. – Москва, 1949. – 108с.
547889
  Михальский В.В. Зеленая поляна / В.В. Михальский. – Махачкала, 1969. – 144с.
547890
  Волкодаев П.И. Зеленая пристань / П.И. Волкодаев. – Минск, 1960. – 72с.
547891
  Нагибин Ю.М. Зеленая птица с красной головой. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1966. – 254с.
547892
  Роганов Л.Г. Зеленая птица. Рассказы. / Л.Г. Роганов. – Душанбе., 1965. – 96с.
547893
  Жемайтис С.Г. Зеленая ракета / С.Г. Жемайтис. – М, 1965. – 199с.
547894
  Кузнецов С.А. Зелёная ракета / С.А. Кузнецов. – М., 1963. – 83с.
547895
  Васин К.К. Зеленая роща : повести и расскаы / Ким Васин; пер. с мар. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1972. – 168 с.
547896
   Зеленая роща.. – М, 1976. – 223с.
547897
  Лось Е.Я. Зеленая светлица : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1968. – 111 с.
547898
  Каландадзе А.П. Зеленая свирель : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 56 с.
547899
  Беляева Т.В. Зеленая стена России (из истории засечных черт) : География. Из истории освоения территории России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 24-30 : Рис., карти. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
547900
  Котельников Валерий Зеленая столица Франции / Котельников Валерий, Камоликова Ольга // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 12-39 : фото
547901
  Всеволожский И.Е. Зеленая стрела / И.Е. Всеволожский. – 2-е изд. – Симферополь, 1946. – 80с.
547902
  Файнберг В.Л. Зеленая стрела / В.Л. Файнберг. – М, 1968. – 75с.
547903
  Добровольский Е.Н. Зеленая стрела удачи / Е.Н. Добровольский. – М, 1979. – 351с.
547904
  Савельев Л.И. Зеленая тетрадь / Л.И. Савельев. – Москва, 1958. – 46с.
547905
  Веселовская Н.В. Зелёная трава / Н.В. Веселовская. – Москва, 1983. – 48с.
547906
  Фучеджиев Д. Зеленая трава пустыни / Д. Фучеджиев. – София, 1980. – 336с.
547907
  Аминова О.М. Зелёная тропинка : стихи и поэмы / Озод Аминова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 96 с. : портр.
547908
  Тихонов Николай Семенович Зеленая тьма / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Правда, 1967. – 64с.
547909
  Воронин Ю.И. Зеленая улица / Ю.И. Воронин. – Кострома, 1962. – 40с.
547910
  Виролайнен В.М. Зеленая улица / В.М. Виролайнен. – Москва, 1977. – 192с.
547911
  Козырин В.А. Зеленая улица / В.А. Козырин. – М, 1985. – 319с.
547912
  Суров А. Зеленая улица. / А. Суров. – М, 1950. – 92с.
547913
  Нефедов А.И. Зеленая улица. / А.И. Нефедов. – Пенза, 1954. – 150с.
547914
   Зеленая фуражка.. – Алма-Ата, 1960. – 127с.
547915
   Зеленая фуражка.. – М, 1960. – 430с.
547916
   Зеленая химия в России : Сборник статей. – Москва : Московский университет, 2004. – 225 с. – ISBN 5-211-05001-0
547917
  Мартынов А. Зеленая экономика: мировой опыт и российская практика // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 120-141. – ISSN 0207-3676
547918
  Турелик Г.З. Зелене багаття / Г.З. Турелик. – Ужгород, 1976. – 127с.
547919
  Лупій О. Зелене весілля : Вірші та поеми / Олесь Лупій. – Київ : Смолоскип, 1998. – 112 с. – ISBN 966-7332-11-X
547920
   Зелене виховання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про День довкілля в Ботанічному саду імені академіка Фоміна. Віце-прем"єр-міністр К. Грищенко, академік Л. Губерський і проректори університету посадили магнолії.
547921
  Осипчук Н. Зелене Євангеліє із лемківським корінням. Космос життя і творчості поета Богдана-Ігоря Антонича // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 121). – С. 11


  "Виповнилося 110 років від дня народження Богдана-Ігоря Антонича, у чиїй творчості літературознавці вбачають космічні мотиви, а також відгомін лемківського фольклору та язичницької символіки. Своє ставлення до творчості поет задекларував у статті ...
547922
  Доленго М.В. Зелене й червоне / М. Доленго [псевд.]. – К, 1971. – 135с.
547923
  Бережний В. Зелене море : повість / В.П. Бережний. – Київ : Радянский письменник, 1955. – 200 с.
547924
  Ільницький Д. Зелене на сіромі тлі. Пам"яті Романа Іваничука // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 130-132. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
547925
  Ткаченко В.Д. Зелене передзим"я. / В.Д. Ткаченко. – К., 1970. – 359с.
547926
  Байдебура П.А. Зелене полум"я : оповідання та повісті / Павло Байдебура ; [післямова: Андрій Клоччя. "Його пісня - край Донецький"]. – Донецьк : Донбас, 1970. – 280 с. : іл.
547927
  Клименко М.Д. Зелене прозріння : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 110 с.
547928
  Богачук О.Ф. Зелене руно : поезії / О.Ф. Богачук. – Львів : Каменяр, 1976. – 71 с. : іл.
547929
  Коноваленко В. Зелене світло "піратам"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 9


  "З 22 липня 2018 року "пірати" в Україні можуть практично безкарно грабувати авторів та інших суб"єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення та колективного управління об"єктами авторського права і ...
547930
  Юлія Мала Зелене серце Німеччини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 40-45 : фото
547931
  Савчук О.І. Зелене сонце : повість / О.І. Савчук. – Київ : Молодь, 1962. – 266 с.
547932
  Савчук О.І. Зелене сонце : повість / О.І. Савчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 229 с.
547933
  Коркія Р.К. Зелене шатро. / Р.К. Коркія. – К., 1963. – 181с.
547934
  Мушкетик Ю.М. Зеленеє жито : Новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1965. – 487с.
547935
  Ющенко О.Я. Зеленеют дали : стихи / О.Я. Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1960. – 100 с.
547936
  Кашаускас Р. Зеленеющие холмы : роман и повесть / Р. Кашаускас; пер. с литов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 365 с.
547937
  Журавльов Д.В. Зелений // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 329-332. – ISBN 978-966-14-1182-0
547938
   Зелений бізнес - життя заради майбутнього // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Під такою назвою на економічному факультеті пройшла Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, яку організувала українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту та підприємництва разом з іншими кафедрами факультету. Ідеї екологізації ...
547939
  Житник А.А. Зелений вітер / А.А. Житник. – Київ, 1967. – 55 с.
547940
  Барабаш І.І. Зелений вітер : роман / І.І. Барабаш, В.І. Дарда. – Київ : Молодь, 1981. – 280 с.
547941
  Жадько В. Зелений Гай (- селеще Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 338. – ISBN 978-966-8567-14-8
547942
   Зелений Гарц. – К., 1985. – 149,11с.
547943
  Келлер Г. Зелений Генріх : роман / Г. Келлер ; [пер. В.С. Бойка]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 798, [2] с. – ISBN 978-966-97234-9-9
547944
  Палажченко О.О. Зелений гомін / О.О. Палажченко. – К, 1958. – 103с.
547945
  Ревакович М. Зелений дах : поезії / Марія Ревакович. – Київ : Родовід, 1999. – 207, [1] с. – ISBN 966-95114-4-5
547946
  Стадниченко В.Я. Зелений дзвін / Володимир Стадниченко. – Київ : Україна, 2008. – 576с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-01-0320-7
547947
  Смик Г.К. Зелений дивосвіт / Г.К. Смик, В.А. Нечитайло. – Київ : Урожай, 1973. – 247с.
547948
  Шевчук В.Й. Зелений дивосвіт / В.Й. Шевчук. – Одеса, 1989. – 222с.
547949
  Варгас Льоса Зелений дім : роман / Маріо Варгас Льоса ; з ісп. пер. Ю. Покальчук. – Київ : Дніпро, 1988. – 429 с. – (Зарубіжна проза XX століття)
547950
   Зелений забор або як штучна зелень може швидко вирішити багато дизайнерських завдань // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – C. 98-99 : фото
547951
   Зелений забор або як штучна зелень може швидко вирішити багато дизайнерських завдань // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 3. – С. 90-91 : фото
547952
  Труайя А. Зелений записник: новели. / А. Труайя. – К., 1982. – 240с.
547953
  Ногін П. Зелений змій : повість / П. Ногін. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 112 с.
547954
  Мінчев В. Зелений інститут: роби добро зараз і тут! // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  "...В Інституті журналістики пройшла п"ята ювілейна екоблагодійна акція "Зелений інститут". Студенти першого та другого курсів спеціальності "реклама та зв"язки з громадськістю" спільно з кафедрами інституту зібрали 170 кг макулатури. Вилучені гроші ...
547955
  Мінчев В. Зелений інститут: роби добро зараз і тут! // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  В Інституті журналістики пройшла п"ята ювілейна екоблагодійна акція "Зелений інститут". Студенти першого та другого курсів спеціальності "реклама та зв"язки з громадськістю" спільно з кафедрами інституту зібрали 170 кг макулатури. Вилучені гроші ...
547956
  Новицкий М. Зелений клин / М. Новицкий. – Х, 1928. – 47с.
547957
  Вішка О. Зелений Клин // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2008. – 9 листопада (№ 45)
547958
   Зелений Клин (Український Далекий Схід) : енцикл. довідник / уклав В. Чорномаз ; Наук. т-во україністів ім. Т.Г. Шевченка ; Центр укр. культури Анатолія Криля "Горлиця". – Владивосток : Вид-во Далекосхідного федерального університету, 2011. – 286, [2] с., [11] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-5-7444-2636-1
547959
  Метаксас Андреас Зелений Критський "олл-інклюзив" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 36-39 : фото
547960
  Стецюк Я.Н. Зелений кут : роман / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 231 с.
547961
  Вишневецький Л.М. Зелений кут : повісті, оповідання / Л.М. Вишневецький. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 160 с.
547962
  Микульонок І.О. Зелений куточок посеред Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 4/5 (101). – С. 24-25


  Труханів острів.
547963
  Тютюнник Ф.Г. Зелений легіт : оповідання, повість / Ф.Г. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1970. – 176 с.
547964
  Шульга О.В. Зелений листопад / О.В. Шульга. – Київ : Молодь, 1991. – 40 с.
547965
  Маняк В.А. Зелений меридіан : повісті: Еврика. Місяць спокійного сонця / В.А. Маняк. – Київ : Молодь, 1967. – 260 с.
547966
  Будницька Є.М. Зелений острів : поезії / Є.М. Будницька. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 127 с.
547967
  Куркотов О.В. Зелений острів. / О.В. Куркотов. – К., 1972. – 151с.
547968
  Боровий В.І. Зелений парус літа : поезії / В.І. Боровий. – Харків : Прапор, 1968. – 68 с. : портр.
547969
   Зелений рай Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 98-99 : фото
547970
  Заверуха Б.В. Зелений розмай. / Б.В. Заверуха, М.Я. Ратушний. – К., 1978. – 80с.
547971
  Сосюра В. Зелений світ / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 175с.
547972
  Івченко С.І. Зелений світ / С.І. Івченко. – Київ, 1986. – 99с.
547973
  Рутинський М.Й. Зелений туризм / М.Й. Рутинський, О.В. Стецюк. – Київ : Знання, 2008. – 271с. – ISBN 978-966-346-542-5
547974
  Олексієнко І.А. Зелений туризм в США // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 198-200
547975
  Зінчук Т.О. Зелений туризм в умовах сталого розвитку та викликів світової економічної кризи / Т.О. Зінчук, Т.В. Усюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 11-17. – ISSN 2222-0712
547976
  Ганін В.В. Зелений туризм у Криму як елемент громадської дипломатії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 38-43. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
547977
  Бондар А.І. Зелений туризм як важлива складова національного туристичного продукту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 79-82
547978
  Клочковська В.О. Зелений туризм як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільського населення / В.О. Клочковська, О.В. Клочковський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 248-250. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
547979
  Гальцова І. Зелений туризм: недоліки існуючого законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 107-111.
547980
  Любар-Пурлінська Зелений туризм: плюси під час пандемії // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 45-47
547981
   Зелений туризм: разом ефективніше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
547982
  Романюк Л.Г. Зелений узгірок над трасою : Повісті, оповідання / Л.Г. Романюк. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 311 с. – ISBN 5-333-00079-4
547983
  Годієнко Д. Зелений флігель / Д. Годієнко. – Х, 1928. – 104с.
547984
  Козачинський О.В. Зелений фургон. / О.В. Козачинський. – Київ : Молодь, 1959. – 91с.
547985
  Дереч Д.Г. Зелений хміль : повість / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1973. – 135 с.
547986
  Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 1029-7200
547987
  Шевчук В.А. Зелений шум : повість / В.А. Шевчук. – Київ : Молодь, 1963. – 175 с.
547988
  Власенко Андрій Зелений шум, або Привіт із Червоної книги : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 132-135 : Фото
547989
   Зелений щит полів. – К, 1985. – 86с.
547990
   Зелені бархани.. – К, 1977. – 215с.
547991
  Греба В.М. Зелені висоти / В.М. Греба. – Ужгород, 1983. – 208с.
547992
  Талалаєвський М.А. Зелені вруна : лірика, баллади / Матвій Талалаєвський ;. – Київ : Дніпро, 1968. – 191 с.
547993
  Назарук М. Зелені зони малих та середніх міст Львівської області: сучасний стан та проблеми функціонування / М. Назарук, Ю. Жук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 1 (69). – С. 54-62. – ISSN 0868-6939
547994
  Гринь В.П. Зелені і багаторічні овочеві культури / В.П. Гринь; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1991. – 48 с. – (серія 9 = земля і люди ; 6)
547995
  Присяжнюк О. Зелені інвестиції": чи встигає Україна за світовими тенденціями? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 1, 26-27
547996
  Корж В.Ф. Зелені камертони. / В.Ф. Корж. – К., 1969. – 63с.
547997
  Палієнко М.О. Зелені космодроми / М.О. Палієнко. – Одеса, 1979. – 56с.
547998
  Земляк В.С. Зелені млини : Роман / В.С. Земляк. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. 9)
Ч. 1-2. – 1976. – 167с.
547999
  Земляк В.С. Зелені млини : Роман / В.С. Земляк. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. 10)
Ч. 3. – 1976. – 151с.
548000
  Лізен О.М. Зелені надгробники : повість / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1969. – 171 с.
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,